You are on page 1of 137

Pompea

Jorge Bucay

-1-

Pompea

Ispriat u ti priu

Naslov izvornika: Djame que te cuente...


Psihoterapeut i pisac Jorge Bucay roen je 1949. u Buenos Airesu. ivi izmeu Argentine, panjo s!e i "e!si!a. irom svijeta poznat je !ao vo#ite j grupnih terapija, te s avan !ao uspje$an pisac. %&javio je #vanaest uspje$nica, meu !ojima Cartas para Claudia, Recuentos para Demian, Cuentos para pensar, Amarse con los ojos abiertos, El Cochero, El Juego de los cuentos, Cuenta conmigo !oje su pro#ane u mi ijunima primjera!a, te preve#ene na #va#eseta! jezi!a.

-2-

Pompea

O K O VA N I S L O N
'(e mogu', re!ao sam mu. '(e mogu)' '*iguran si+' upitao me on. 'Jesam. (i$ta me ne &i ta!o vese i o !ao #a mogu sjesti pre# nju i re# joj #a mi je ,ao... A i ne mogu.' -e&e i je sjeo u po o,aj Bu#e na onaj grozni p avi nas onja. u or#inaciji. (asmije$io se, pog e#ao me u o# i govore/i sve ti$e, !ao sva!i put !a# je htio #a ga sas u$am, re!ao mi je0 '-opusti #a ti ispri.am...' (ije ni .e!ao #a mu #opustim. Jorge je po.eo pri.ati. 1A- *A" B2% -2J343, o&o,avao sam cir!use, a u cir!usu su mi se najvi$e svia e ,ivotinje. Pozornost mi je pose&no priv a.io s on, !oji je, !a!o sam pos ije #oznao, svoj #jeci &io naj#ra,a ,ivotinja. 4ije!om pre#stave go ema je ,ivotinja sva$ta izvo#i a nov.i/em, neuo&i.ajena !om&inacija ve i.ine i snage... A i na!on nastupa i neposre#no prije #o as!a na pozornicu, s on je uvije! &io vezan za ma en !o ac za&ijen u zem ju, ancem !oji je #r,ao samo je#nu nogu, %sim toga, !o ac je &io ma en !oma#i/ #rva za&ijen je#va ne!o i!o centimetara u zem ju. 2a!o je anac &io #e&eo i mo/an, &i o mi je jasno #a se ,ivotinja !oja je u stanju i$.upati sta& o s !orijenom, mog a s a!o/om os o&o#iti !o ca i po&je/i. 4ajna mi je i #a je &i a nejasna. to ga on#a #r,i+ 5a$to ne po&jegne+ 1a# mi je &i o pet i i $est go#ina, jo$ sam vjerovao u mu#rost o#ras ih. Pa &ih pitao u.ite ja, oca i i strica za taj misterij sa s onom. (et!o o# njih o&jasnio mi je #a s on nije po&jegao jer je &io istreniran. Postavio sam pitanje !oje se samo nameta o0 'A!o je istreniran, za$to su ga veza i+' (e sje/am se #a sam #o&io i!a!av smis en o#govor. * vremenom sam za&oravio na misterij sa s onom i !o cem i prisjetio &ih ga se samo !a# &ih susreo one !oji su se !at!a# pita i isto. Prije ne!o i!o go#ina ot!rio sam #a je net!o, na moju sre/u, &io #ovo jno mu#ar #a pronae o#govor6
-3-

Pompea

Cir us i slon ne bje!i "ato #to je $e"an "a sli%an olac jo# ot ad je bio $eoma malen& 5atvorio sam o.i i zamis io &espomo/na, te! roena s ona vezana za !o ac. *iguran sam #a je u tom trenut!u s oni/ gurao, vu!ao i znojio se po!u$avaju/i se os o&o#iti. 2 unato. svojim naporima nije uspio jer je onaj !o ac &io pre.vrst za njega. 5amis io sam !a!o je iscrp jen zaspao i !a!o je s je#e/eg #ana opet po!u$ao, i s je#e/ega, i s je#e/e7 ga... *ve #o! je#noga #ana, je#noga za njegov ,ivot u,asna #ana, ,ivotinja nije prihvati a svoju nemo/ i prepusti a se su#&ini. 4aj go emi i mo/ni s on !ojeg vi#imo u cir!usu ne &je,i jer, ja#ni!, mis i #a ne mo,e. 8reza a mu se u sje/anje ona nemo/ !oju je osjetio u&rzo na!on roenja. (ajgore je $to ni!a# vi$e nije oz&i jno preispitao to sje/anje. (i!a#, ni!a# vi$e nije po!u$ao is!u$ati svoju snagu... '4a!o ti je to, -emiane. *vi smo mi poma o poput cir!us!oga s ona0 ho#amo po svijetu vezani za stotine !o aca !oji nam o#uzimaju s o&o#u. ivimo mis e/i #a 9ne mo,emo9 u.initi gomi u stvari, je#nostavno zato $to smo je#nom #avno, #o! smo &i i #jeca, po!u$a i i nismo uspje i. 8.ini i smo ta#a isto $to i s on i ta nam se poru!a ureza a u sje/anje0 (e mogu, ne mogu i ni!a#a ne/u mo/i. %#ras i smo nose/i tu poru!u !oju smo si nametnu i i zato se vi$e ni!a#a nismo ni po!u$a i os o&o#iti !o ca. 1a# povremeno osjetimo verige i .ujemo zvec!anje anaca, ispo# o!a pog e#amo !o ac i pomis imo0 'e mogu i ni ad ne(u ni mo(i&) Jorge je napravio #ugu stan!u. %n#a mi je pri$ao, sjeo na po# ispre# mene i nastavio0 '4o je ono $to ti se #ogo#i o, -emi. 4voj je ,ivot uvjetovan sje/anjem na to #a -emian !oji vi$e ne po 7 stoji nije mogao. Je#ini na.in #a #ozna$ mo,e$ i uspjeti jest #a ponovno po!u$a$, svim srcem... *vim srcem)'

Z A J E D N I K I FA K T O R
1a# sam prvi put #o$ao u Jorgeovu or#inaciju, znao sam #a ne/u vi#jeti !onvenciona noga psihoterapeuta. : au#ia, !oja mi ga je preporu.i a, upozori a me #a je '-e&e i', !a!o g a j e zva a, 'poma o speci;i.an' <sic=. "eni je ve/ &i o #osta !onvenciona nih terapija, a pose&no toga #a se mjesecima #osaujem na !au.u ne!og psihoana iti.ara. 4a!o sam ga nazvao i zatra,io termin. "oj prvi #ojam na#ma$io je sva o.e!ivanja. Bi o je vru/e popo#ne u stu#enome. * *tigao sam pet
-*-

Pompea

minuta ranije i .e!ao na u azu u zgra#u #o! nije #o$ o vrijeme. 4o.no u .etiri i tri#eset pozvonio sam. 5a.uo se zvu! porta;ona pa sam se popeo na #eveti !at. 8$ao sam u ho#ni!. >e!ao sam. 2 .e!ao) 1a# mi je #osa#i o .e!ati, pozvonio sam na zvono stana. ?rata mi je otvorio ne!i tip !oji je na prvi pog e# izg e#ao !ao #a je o#jeven za pi!ni!6 nosio je traperice, tenisice i !ri.avo naran.astu !o$u ju. 'Bo!', re!ao mi je. (jegov me osmi jeh, moram priznati, umirio. 'Bo!', o#vratio sam. 'Ja sam -emian.' '(aravno. to ti se #ogo#i o+ 5a$to ti je to i!o tre&a o #a #o#e$ gore+ 2zgu&io si se+' '(isam. (isam za!asnio. (isam htio zvoniti #a ne smetam a!o je net!o unutra...' '-a ne 9smeta$9+' opona$ao me !imaju/i za&rinuto... 2, !ao #a je govorio za se&e, nastavio. '4a!o ti to rje$ava$...' %stao sam &ez rije.i. Bi a je to njegova #ruga re.enica i, nema sumnje, re!ao je ne$to $to je &i o to.no, a i... 1a!av !urvin sin) "jesto g#je je Jorge primao pacijente, a !oje se ne &ih usu#io nazvati 'or#inacijom', &i o je poput njega0 ne;orma no, neure#no, nesreeno, top o, puno @@@@@@@@@@@@@@@@@@
A 8 Argentini, g#je se o#vija #ogaaj iz pri.e, pro je/e po.inje u rujnu i zavr$ava u stu#enome <nap. prev.=.

&oja, za.uuju/e i, za$to ne priznati, poma o pr javo. *je#i i smo u #va nas onja.a, je#an nasuprot #rugome, i #o! sam mu govorio, Jorge je pio mate& -a, pio je mate tije!om seanse) Ponu#io me0 '"o,e', re!ao sam. '"o,e $to+' '"o,e mate&) '(e razumijem.' 'Prihva/am mate&) Jorge se us u,no i po#rug jivo na! onio te re!ao0 'Bva a, ve i.anstvo, $to prihva/ate mate&&& 5a$to mi je#nostavno ne !a,e$ ,e i$ i mate i i ne umjesto #a
-+-

Pompea

mi .ini$ us uge+' 4aj /e me .ovje! iz u#iti. 'Bo/u)' re!ao sam. %n#a mi je -e&e i #ao mate& %# u.io sam ostati jo$ ma o. Ce!ao sam mu, uz tisu/u #rugih stvari, #a u meni ne$to sigurno o$e ;un!cionira jer imam pote$!o/e u o#nosu s #rugim ju#ima. Jorge me upitao !a!o znam #a je pro& em u meni. %#govorio sam mu #a sam imao pote$!o/e !o# !u/e s ocem, s maj!om, s &ratom, s partnericom... 2 #a je, u s! a#u s tim, pro& em sigurno u meni. %n#a mi je, prvi put, Jorge ispri.ao 'ne$to'. Pos ije sam, s vremenom, nau.io #a -e&e i vo i &asne, para&o e, pri.e, pametne ;raze i autenti.ne meta;ore. Prema njemu, je#ini na.in #a shvatimo ne!i #ogaaj jest, a!o ga ne pro,ivimo izravno, taj #a imamo jasnu unutarnju sim&o i.nu s i!u #ogaaja. 'Basna, pri.a i i aneg#ota', tvr#io je Jorge, 'mo,e #u je ostati u sje/anju nego tisu/u teorijs!ih o&ja$njenja, psihoana iti.ars!ih interpretacija i i s u,&enih ana iza.' 4og mi je #ana Jorge re!ao #a mo,#a ne$to nije u re#u sa mnom, a i #o#ao je #a je moje za! ju.ivanje opasno jer moj samooptu,uju/i za! ju.a! nije zasnovan na .injenicama !oje ga pot!rep juju. %n#a mi je ispri.ao je#nu o# onih pri.a !oje pri.a u prvom icu, a za !oje se ni!a# ne zna jesu i #io njegova ,ivota i i njegove ma$te0 "%J J3 -J3- vo io !ap jicu. (ajvi$e je vo io piti turs!i anis. Pio je anis i #o#avao mu vo#u, #a ga raz& a,i, a i sveje#no &i se napio. %n#a &i pio vis!i s vo#om i napio &i se. Pio &i i vino s vo#om i napio &i se. *ve #o! se je#nog #ana nije o# u.io iz ije.iti... i ostavio je... vo#u )

-,-

Pompea

S I S A I L I M L I J E KO
Jorge nije pri.ao pri.e na sva!oj seansi, a i z&og ne!og se raz oga sje/am gotovo svih pri.a !oje mi je pri.ao tije!om go#inu i po #ana terapije. "o,#a je imao pravo !a# je govorio #a je to naj&o ji na.in #a ne$to nau.i$. *je/am se #ana !a# sam mu re!ao #a se osje/am ovisno. Ce!ao sam mu !o i!o mi to smeta, a i #a se isto#o&no ne mogu o#re/i onoga $to #o&ivam o# njega na sva!oj seansi. 2mao sam osje/aj #a z&og #iv jenja i 2ju&avi !oje sam osje/ao prema Jorgeu postajem previ$e ovisan o njegovu pog e#u i #a me previ$e ve,u uz terapiju. DEA-A( *2 5(A(JA g a#an o#rastanja g a#an spoznavanja g a#an etenja... "o,#a sam #anas ja sisa !oja ti #aje m ije!o !oja u& a,ava tvoju g a#.,. "is im #a je sjajno $to #ana s,e i$ ovu sisu. A i ne za&oravi ovo0 nije sisa ono $to te hrani. (ego m ije!o)

---

Pompea

CIGLA BUMERANG
4og sam #ana &io ja!o jut. Bio sam o$e vo je i sve mi je smeta o. 8 or#inaciji sam samo ja#i!ovao i nisam &a$ &io pro#u!tivan. "rzio sam sve $to .inim i $to imam. A i izna# svega jutio sam se na samoga se&e. 1ao u je#noj Papinijevoj pri.i !oju mi je Jorge pro.itao, toga #ana osje/ao sam #a ne mogu po#nijeti '&iti ja'. 'Ja sam g upan', re!ao sam mu <i i sam re!ao samom se&i=. '?e i!a &u#a a... "is im #a se mrzim.' '"rzi te po a stanovni!a ove or#inacije. -ruga /e ti po ovina ispri.ati je#nu pri.u. B2% J3-(%" J3-A( .ovje! !oji je ho#ao svijetom s cig om u ruci. %# u.io je #a /e sva!oga t!o mu &u#e smetao #o te mjere #a po&jesni, u#ariti cig om. "eto#a je #je ova a poma o trog o#its!i, a i .ini o se #a je u.in!ovita, ha+ Je#noga je #ana sreo vr o uo&ra,ena prijate ja, !oji mu se o&ra/ao na ru,an na.in. -os je#an svojoj o# uci, .ovje! je zgra&io cig u i &acio je na njega. (e sje/am se je i ga pogo#io i i nije. A i !a# je morao oti/i po cig u, &i o mu je nezgo#no. %# u.io je po&o j$ati 9meto#u samoo.uvanja cig om9, !a!o ju je zvao. 5avezao je cig u na metar #uga.!o u,e i iza$ao na u icu. 4o mu je omogu/iva o #a cig a ni!a#a ne o#e pre#a e!o, a i u&rzo je ot!rio #a i nova meto#a ima svoje ne#ostat!e0 s je#ne strane, oso&a !ojoj je upu/en njegov napa# mora a je &iti na u#a jenosti manjoj o# metra, a s #ruge strane, na!on $to &i &acio cig u, &i o mu je je#na!o te$!o namatati u,e, !oje &i se .esto zaveza o i i zapet ja o. %n#a je .ovje! izmis io 9meto#u cig a 2229. Protagonistica je i #a je &i a ista cig a, a i ta je meto#a umjesto u,eta ima a oprugu. *a#a cig u mo,e &aciti !o i!o go# puta po,e i i vra/at /e se sama, pomis io je .ovje!. >im je iza$ao na u icu i #o,ivio prvi napa#, &acio je cig u. Pogrije$io je i nije pogo#io ci j jer se, !a# se opruga rastegnu a, cig a vrati a i u#ari a ga ravno u g avu. Ponovno je po!u$ao, a i cig a ga je opet u#ari a jer je o$e procijenio u#a jenost. 4re/i put zato $to je cig u &acio u pogre$no vrije me. >etvrti je put &io pose&an s u.aj jer se, na!on $to je o# u.io &aciti cig u na ,rtvu, isto#o&no htio za$tititi o# njezina napa#a i cig a ga je ponovno u#ari a u g avu. 1vrga !oja mu je naras a &i a je go ema... (i!a#a se nije #ozna o za$to ni!a# ni!oga nije pogo#io cig om0 je i to &i o z&og #o&ivenih u#araca i i z&og ne!e #e;ormacije #uha. *ve je u#arce uvije! primio on. 4aj se mehanizam zove retro; e!sija0 u osnovi se sastoji u tome #a #ruge za$titimo o# svoga napa#a. *va!i put !a# ga po#uzmemo, na$a se napa#a.!a i neprijate js!a energija zaustav ja prije no $to stigne
-.-

Pompea

#o #rugoga s pomo/u prepre!e !oju sami postavimo. 4a prepre!a ne upije u#arac nego ga samo o#&ije. 2 sva ta jutnja, to neraspo o,enje, to neprijate js!o #r,anje vrate nam se pre!o vi# jivih o& i!a autoagresivnog pona$anja <samo7oz jeivanja, pre,#eravanja, #rogiranja, nepotre&nih opasnosti= i i #rugi put pre!o pri!rivenih emocija i i osje/aja <#epresija, osje/aj !rivnje, somatizacija=. ?jerojatno se ne!o utopijs!o, 9prosvijet jeno9, &istro i .vrsto ju#s!o &i.e ni!a#a ne na juti. Bi o &i nam veoma !orisno #a se ni!a#a ne na jutimo, a ipa!, .im osjetimo &ijes, sr#,&u i i jutnju, mo,emo ih se rije$iti samo ta!o #a ih iz&acimo iz se&e i preto.imo u ne!o #je o. 8 suprotnome samo &ismo se, prije i i pos ije, na juti i na se&e same. '

-/-

Pompea

S T VA R N A V R I J E D N O S T P R S T E N A
Cazgovara i smo o potre&i #a #o&ijemo priznanje i ocjenu #rugih. Jorge mi je o&jasnio "as oF jevu teoriju o rastu/im potre&ama. *vima nam je potre&no po$tovanje i cijenjenje #rugih !a!o &ismo mog i sagra#iti v astito samopo$tovanje. 8 to sam se vrijeme ,a io zato $to me moji ro#ite ji ne prihva/aju ona!vim !a!av jesam, zato $to nisam najomi jeniji meu prijate jima, zato $to ne mogu #o&iti priznanje na pos u. '2ma je#na stara pri.a', re!ao je -e&e i pru,aju/i mi mate #a ga pripremim, 'o m a#i/u !oji se o&ratio mu#racu za pomo/. 4voj me pro& em po#sje/a na njegov.' '-%EA52", 8>243EJ8, jer se osje/am ta!o &ezvrije#nim #a nemam vo je ni za $to. 1a,u mi #a sam ni za $to, #a ni$ta ne ra#im #o&ro, #a sam nespretan i pri i.no g upav. 1a!o se mogu popraviti + to mogu u.initi #a me vi$e cijene+' 8.ite j mu je, i ne pog e#av$i ga, re!ao0 'Ba$ mi je ,ao, mom.e. (e mogu ti pomo/i &u#u/i #a prvo moram rije$iti svoj pro& em. "o,#a pos ije...' "a o je zastao i #o#ao6 '1a# &i ti meni pomogao, &r,e &ih to rije$io i mo,#a &ih ti on#a mogao pomo/i.' '?... vr o ra#o, u.ite ju', o! ijevao je m a#i/ osje/aju/i #a je opet o&ezvrijeen i #a su njegove potre&e zapostav jene. '-o&ro', nastavio je u.ite j. *!inuo je prsten !oji je nosio na ma om prstu ijeve ru!e i pru,aju/i ga m a#i/u, #o#ao0 '8zmi !onja !oji je vani i o#ja$i #o tr,nice. 4re&am pro#ati ovaj prsten jer moram vratiti #ug. "ora$ za njega #o&iti naj&o ju mogu/u cijenu i ne prihva/aj manje o# je#nog z atni!a. 2#i i $to prije se vrati s tim nov.i/em.' " a#i/ je uzeo prsten i oti$ao. >im je #o$ao na tr,nicu, stao je nu#iti prsten trgovcima, !oji su ga promatra i sa zanimanjem #o! im m a#i/ nije re!ao !o i!o tra,i za njega. 1a# je m a#i/ spomenuo z atni!, ne!i su se smija i, #rugi su o!reta i g avu i samo je je#an starac &io #ovo jno ju&azan #a mu o&jasni #a je z atni! prevrije#an #a &i ga #o&io u zamjenu za prsten. (et!o je htio pomo/i te mu ponu#io sre&rnja! i &a!renu posu#icu, a i m a#i/ je #o&io upute #a ne prihva/a ni$ta manje o# z atni!a pa je o#&io ponu#u. (a!on $to je ponu#io prsten svima !oje je sreo na tr,nici, a &i o ih je vi$e o# stotinu, shrvan z&og neu 7 spjeha popeo se na !onja i vratio se. 1a!o je samo m a#i/ ,e io z atni!, #a ga mo,e #ati u.ite ju i rije$iti ga &rige !a!o &i napo!on #o&io njegov savjet i pomo/) 8$ao je u so&u. '8.ite ju', re!ao je, ',ao mi je. (e mogu #o&iti to $to tra,i$. "o,#a sam mogao #o&iti #va i i tri sre&r7 nja!a, a i sumnjam #a /u i!oga mo/i zavarati u vezi s pravom vrije#no$/u prstena.' '4o $to si re!ao veoma je va,no, m a#i prijate ju', o#govorio je u.ite j. '(ajprije moramo #oznati
-10-

Pompea

pravu vrije#nost prstena. Ponovno uzja$i !onja i i#i z ataru. 4!o to mo,e znati &o je o# njega+ Ceci mu #a ,e i$ pro#ati prsten i pitaj ga !o i!o ti mo,e #ati za njega. A i ma !o i!o ti nu#io, nemoj mu ga pro#ati. ?rati se ovamo s prstenom.' " a#i/ je opet uzjahao !onja. 5 atar je preg e#ao prsten uz svjet o u janice, pog e#ao ga !roz pove/a o, izvagao i re!ao m a#i/u0 'Ceci u.ite ju, mom.e, #a mu a!o ga ,e i o#mah pro#ati, za prsten ne mogu #ati vi$e o# pe#eset osam z atni!a.' 'Pe#eset osam z atni!a+' uzvi!nuo je m a#i/. '-a', o#govorio je z atar. '5nam #a &ismo s vremenom za njega mog i #o&iti $ez#eseta! z atni!a, a i a!o ga hitno pro#aje...' " a#i/ je uz&uen o#jurio u.ite jevoj !u/i i re!ao mu $to se #ogo#i o. '*je#ni', re!ao mu je u.ite j na!on $to ga je sas u$ao. '4i si poput ovoga prstena0 pravi &iser, vrije#an i je#instven. 2 !ao ta!va mo,e te procijeniti samo pravi stru.nja!. 5a$to i#e$ !roz ,ivot ,e e/i #a net!o ne&itan ot!rije tvoju pravu vrije#nost+' 2 re!av$i to, ponovno stavi prsten na ma i prst ijeve ru!e .

-11-

Pompea

BI OLARNI KRALJ
1a# sam po.eo govoriti, shvatio sam !o i!o sam nervozan. Bio sam eu;ori.an. 1a!o sam razgovarao s Jorgeom, ta!o sam po.eo shva/ati $to sam sve napravio tije!om tje#na. 1ao i sva!i put, osje/ao sam se poput trijum;a nog *upermana, &io sam za ju& jen u ,ivot. Dovorio sam -e&e om o svojim p anovima za i#u/e #ane i &io sam pun snage i energije. -e&e i se vese o, su#ioni.!i smijao. 1ao i uvije!, imao sam osje/aj #a me taj .ovje! prati u mojim stanjima #uha, ma !a!va ona &i a. -ije iti to vese je s Jorgeom &io je jo$ je#an raz og #a &u#em sretan. *ve mi je i$ o #o&ro i nastavio sam p anirati. (e &i mi &i a #ovo jna #va ,ivota za sve $to sam !anio zapo.eti. '"ogu i ti ispri.ati pri.u+' upitao me. Priznajem #a me staja o napora, a i u$utio sam. B2% J3-(%" J3-A( vr o mo/an !ra j !oji je v a#ao je#nom u#a jenom zem jom. Bio je to #o&ar !ra j, a i imao je je#an pro& em0 &io je to !ra j s po#ije jenom i.no$/u. Bi o je #ana !a# se #izao ! i.u/i o# vese ja, eu;ori.an, sretan. 4i &i mu se #ani ve. o# jutra .ini i pre#ivnima. ?rtovi njegove pa a.e .ini i su mu se jep$ima. (jegovi su s uge ne!im .u#om postaja i ju&azni i u.in!oviti. 5a #oru.!om je tvr#io #a se u njegovu !ra jevstvu proizvo#i naj&o je &ra$no i &eru se naj&o ji p o#ovi. 4ih je #ana !ra j smanjivao poreze, #ije io &ogatstvo, .inio us uge i #onosio za!one o miru i #o&ro&iti starih ju#i. 4ih je #ana !ra j popu$tao svim zamo &ama svojih po#ani!a i prijate ja. (o postoja i su i oni #rugi #ani. Bi i su to crni #ani. %# jutra je shva/ao #a &i ra#ije jo$ ma o spavao. A i !a# &i to opazio, &i o je ve. pre!asno i san &i ga ve/ &io napustio. "a !o i!o se tru#io, nije mogao shvatiti za$to su njegovi s uge ta!o neraspo o,eni i uop/e nije &io za7 #ovo jan us ugom. *unce mu je smeta o vi$e nego !i$a. Brana je &i a m a!a, a !ava preh a#na. *ama pomisao #a primi posjete u ra#noj so&i pove/ava a je njegovu g avo&o ju. 4ije!om tih #ana !ra j je razmi$ jao o tome na $to se sve o&vezao i &ojao se !a!o /e ispuniti te o&veze. Bi i su to #ani !a# je !ra j pove/avao poreze, p ijenio zem ju, #avao uhititi svoje protivni!e... 8 strahu o# sa#a$njosti i &u#u/nosti, po# pritis!om pogre$a!a iz pro$ osti, tih je #ana #onosio za!one protiv svoga naro#a i najvi$e je ra&io rije. 'ne'. *vjestan pro& ema !oje su mu #onosi e te promjene raspo o,enja, !ra j je sazvao sve mu#race, vra.eve i savjetni!e svoga !ra jevstva na o!up. 'Dospo#o', re!ao im je. '*vi vi poznajete moje promjene raspo o,enja. *vi ste se o!oristi i mojim eu;orijama i pati i z&og moje jutnje. A i u svemu tome vi$e patim ja jer sva!i #an moram rje$avati ono $to sam u.inio u #rugo vrijeme, !a# sam #ru!.ije vi#io stvari.
-12-

Pompea

Dospo#o, ,e im #a zaje#no ra#ite !a!o &iste prona$ i rje$enje, &io to napita! i i egzorcizam, !oje /e me sprije.iti #a &u#em ta!o &esmis eno optimisti.an #a nisam svjestan opasnosti i ta!o smi je$no pesimisti.an #a t a.im one !oje vo im i .inim im z o.' "u#raci su prihvati i izazov i ne!o i!o su tje#ana ra#i i na !ra jevu pro& emu. 2pa!, ni!a!va a !emija, ni!a!va .aro ija i ni!a!va trava nisu pomog e #a nau rje$enje za#anoga pro& ema. (apos jet!u su savjetnici #o$ i pre# !ra ja i prizna i neuspjeh. 4e je no/i !ra j p a!ao. * je#e/eg je jutra ne!i .u#an svat tra,io #a ga !ra j primi. Bio je to neo&i.an .ovje! tamne !o,e o#jeven u izno$enu tuni!u !oja je ne!o/ &i a &ije a. '?e i.anstvo', re!ao je .ovje! na! oniv$i se. '%n#je g#je ,ivim govori se o tvojim ne#a/ama i &o j!ama. -onio sam ti rje$enje.' Pognuv$i g avu, pru,io je !ra ju !o,natu !utijicu. 1ra j, ma o iznenaen, a i pun na#e, otvorio je !utiju i pog e#ao u nju. 8nutra je &io samo sre&rni pr7 sten. 'Bva a', re!ao je !ra j, pun entuzijazma. '4o je .aro&an prsten+' '(aravno #a jest', o#govorio je putni!, 'a i njegova magija ne #je uje samo time $to ga stavi$ na prst... *va!oga jutra .im se pro&u#i$, mora$ pro.itati natpis !oji nosi prsten i sjetiti se tih rije.i sva!i put !a# vi#i$ prsten na prstu.' 1ra j je uzeo prsten i g asno pro.itao6 )1ora# "nati da (e i o$o pro(i& )

-13-

Pompea

!ABE U VR"NJU
Bi o je vrijeme ispita. Prijavio sam #va zavr$na i je#an parcija ni. * je#e/i je ispit &io za tje#an #ana i morao sam mnogo u.iti. '(e/u sti/i', re!ao sam Jorgeu. '(ema smis a u agati energiju u izgu& jenu stvar. "is im #a /e &iti &o je #a o#em s ovim $to sam #osa# nau.io. 4a!o &arem, a!o pa#nem, ne/u imati za so&om izgu& jen tje#an.' '5na$ i pri.u o #vije ,a&ice+' upitao je -e&e i. B2E3 J3-(%" -?2J3 ,a&e !oje su upa e u posu#u s vrhnjem. %#mah su shvati e #a tonu0 &i o je nemogu/e #ugo p ivati i p utati u toj smjesi gustoj poput ,ivoga & ata. 8 po.et!u su ,a&e amata e nogama u vrhnju !a!o &i #osegnu e ru& posu#e. A i &i o je uza u#6 samo su se pra/a!a e na istome mjestu i tonu e. %sje/a e su #a je sve te,e iza/i na povr$inu i #isati. Je#na o# njih g asno je re! a0 '(e mogu vi$e. (emogu/e je iza/i o#av#e. 8 ovome se ne mo,e p ivati. Bu#u/i #a /u umrijeti, ne vi#im raz oga #a pro#u ju jem ovu patnju. (e razumi jem !a!va smis a ima umrijeti o# iscrp jenosti z&og uza u#na napora.' Ce!av$i to, prestane upati nogama i &rzo potone, #os ovno ju je proguta a &ije a gusta te!u/ina. -ruga ,a&a, ona upornija i mo,#a tvr#og avija, re! a je samoj se&i0 '(e postoji na.in) (i$ta se ne mo,e u.initi #a isp ivam iz ovoga. 2pa!, ma!ar se smrt pri& i,i a, ra#ije .u se &oriti #o pos je#njeg #aha. (e ,e im umrijeti ni se!un#u prije no $to !ucne moj .as.' (astavi a je upati nogama i pra/a!ati se satima sta no na istome mjestu, a #a se nije poma!nu a ni centimetra. 2znena#a, o# to i!a &atrganja i upanja &atacima, u#aranja i &atrganja, vrhnje se pretvori o u mas ac. 2znenaena, ,a&a s!o.i i ! i,u/i #oe #o ru&a posu#e. %#an#e se mog a vratiti !u/i sretno !re!e/u/i .

-1*-

Pompea

O V J E K K O J I J E M I S L I O D A J E M R TAV
*je/am se #a sam #ugo razmi$ jao o pri.i o #vije ,a&ice. '4o je !ao ona A ma;uerteova pjesma', re!ao sam mu. '(emoj se pre#ati ni !a# si pora,en.' '"o,#a', re!ao je -e&e i. 'A i u tom s u.aju mis im #a je 9(e #aj se prije no $to &u#e$ pora,en.9 2 i, a!o ,e i$0 9(e prog a$avaj se gu&itni!om prije no $to #oe vrijeme !ona.ne procjene.9 Jer...' 2 !a# smo ve/ &i i !o# toga, ispri.ao mi je #rugu pri.u. B2% J3-(%" J3-A( .ovje!, hipohon#ar !a# je posrije#i &i o njegovo z#rav je, a izna# svega se &ojao #ana !a# /e #o/i smrt. Je#noga #ana, meu to i!im u#im i#ejama, pa#ne mu na pamet #a je mo,#a ve/ mrtav. Pa je upitao svoju ,enu0 'Ceci mi, ,eno, #a nisam ja mrtav+' ena se smija a i re! a mu #a #ota!ne ru!e i noge '?i#i$+ 4op e su. -o&ro, to zna.i #a si ,iv. -a si mrtav, ru!e i noge &i e &i ti e#ene.' .ovje!u se o#govor u.ini razumnim pa se smiri. (a!on ne!o i!o tje#ana, je#noga snje,nog #ana, .ovje! je oti$ao u $umu sje.i #rva. 1a# je #o$ao u $umu, s!inuo je ru!avice i po.eo sje!irom sje.i sta& a. Bez razmi$ janja prijee ru!om po .e u i primijeti #a je h a#no. Prisjeti se $to je re! a njegova ,ena, s!ine cipe e i .arape i u,asnuto ustvr#i #a su mu i noge e#ene. 8 tom trenut!u nije uop/e sumnjao0 'shvatio' je # a j e mrtav. '(ije #o&ro #a mrtvac ho#a uo!o o i sije.e sta& a', re!ao je sam se&i. %stavio je sje!iru !raj mu e i egao na e#enu zem ju, ru!u pre!ri,enih na prsima i zatvorenih o.iju. (a!on $to je ne!o vrijeme e,ao na zem ji, naprtnja.ama sa ,ive,nim namirnicama pri& i,i se .opor pasa. 1a# su vi#je i #a ih ni$ta ne spre.ava, poje#o$e sve jestivo u njima. >ovje! je pomis io0 2maju sre(u #to sam mrta$& 2na%e bih ih najurio& >opor je nastavio nju$!ati i ot!rio mu u zavezanu za sta& o, a! p ijen za o$tre pse/e zu&e. "u a je cvi je a i rita a se, a i .ovje! je samo razmi$ jao !a!o &i je ra#o &ranio #a nije mrtav. 5a ne!o i!o minuta os a#i i su se mu om i jo$ je samo ne!o i!o pasa g o#a o !osti. (ezasitan .opor nastavio je utati tim !rajem. (e#ugo na!on toga je#an je pas osjetio ju#s!i miris. Pog e#ao je uo!o o i ug e#ao nepo!retnog #rvosje.u na t u. Po a!o se pri& i,io, veoma po a!o, jer je smatrao #a su ju#i vr o opasni i nepouz#ani. 5a ne!o i!o trenuta!a svi su psi o!ru,i i .ovje!a svojim s inavim zu&ima. 3ad (e me pojesti, pomis io je .ovje!. Da nisam mrta$, bila bi to druga pri%a& Psi su se pri& i,i i... ...i vi#jev$i #a je nepo!retan, poje i ga
-1+-

Pompea

-1,-

Pompea

ORTIR U BORDELU

Bio sam na po ovini stu#ija i, !ao i #rugi stu#enti, o#je#nom sam po.eo preispitivati svoju o# u!u #a stu#iram. Cazgovarao sam o tome sa svojim terapeutom. *hvatio sam #a vr$im pritisa! na se&e i tjeram se #a nastavim sa stu#ijem. '8 tome je pro& em', re!ao je -e&e i. '*ve #o! mis i$ #a 9mora$9 stu#irati i #ip omirati, ne postoji mogu/nost #a to .ini$ sa za#ovo jstvom. A sve #o! nema &arem ma o za#ovo jstva, ne!i /e ti #ije ovi tvoje oso&nosti praviti pro& eme.' Jorge je #o iznemog osti ponav jao #a ne vjeruje u napor. Dovorio je #a se ni$ta !orisno ne mo,e posti/i naporom. 2pa!, mis im #a je u ovom s u.aju grije$io. 2 i &i to &arem &i a iznim!a !oja potvruje pravi o. 'A i, Jorge, ne mogu prestati stu#irati', re!ao sam mi. '*umnjam #a /u u svijetu !oji me o!ru,uje posta i net!o a!o ne &u#em imao titu u. (a ne!i na.in ;a!u tet je ipa! jamstvo.' '"o,#a', re!ao je -e&e i. '5na$ i $to je 4a mu#+' '5nam.' '2ma u 4a mu#u pri.a o o&i.nom .ovje!u. Cije. je o portiru u &or#e u.' NIJE !N!" se u &i o neug e#nijega i o$ije p a/ena pos a o# pos a portira u &or#e u... A i $to je #rugo mogao ra#iti taj .ovje!+ 5apravo ni!a#a nije nau.io .itati i pisati, nije ni$ta #rugo ra#io niti se .ime &avio. 8istinu, to je &i o njegovo mjesto jer je prije njega njegov otac &io portir u &or#e u, a prije njega otac njegova oca. 4ije!om #eset je/a &or#e je pre azio s o.eva na sinove, a ta!o i portirnica. Je#noga #ana starije v asni! umro i ne!i je m a#i/, pun nespo!oja, !reativan i po#uzetan, preuzeo &or7 #e . Preure#io je so&e i pos ije sazvao oso& je #a im #a nove upute. Portiru je re!ao0 '?i /ete mi o# #anas, osim $to /ete stajati na vratima, pre#avati tje#no izvje$/e. 8 njemu /ete zapisati !o i!o je mu$terija u$ o sva!oga #ana. Je#nu o# pet mu$terija pitat /ete je i za#ovo jna us ugom i $to &i promijeni a u &or#e u. Je#nom tje#no pre#at /ete mi izvje$/e o !omentarima !oji vam se u.ine zgo#nima.' >ovje! je za#rhtao. (i!a#a se nije &ojao ra#a, a i... 'Ca#o &ih vam ugo#io, gospo#ine', promucao je, 'a i ja... ne znam ni .itati ni pisati.' 'Joj, &a$ mi je ,ao) 1ao $to mo,ete shvatiti, ne

-1--

Pompea

mogu p a/ati jo$ ne!oga #a to ra#i i ne mogu .e!ati #a vi nau.ite pisati, ta!o #a.. 'A i, gospo#ine, ne mo,ete me otpustiti. %vo ra#im .itav ,ivot, je#na!o !ao i moj otac i moj #je#...' (ije mu #opustio #a #ovr$i. 'D e#ajte, ja vas shva/am, a i ne mogu ni$ta u.initi za vas. Eogi.no, #at /emo vam otpremninu, #rugim rije.ima, o#reeni iznos !ojim se mo,ete prehranjivati #o! ne naete #rugi posao. ao mi je. *va!o #o7 &ro.' Pa se o!renuo i oti$ao. >ovje! je osjetio !a!o mu se .itav svijet ru$i. (i!a#a nije ni pomis io #a &i se mogao na/i u toj situa7 ciji. -o$ao je !u/i, prvi put u ,ivotu nezapos en. to je mogao ra#iti+ *jetio se #a se povremeno u &or#e u, !a# &i se potrgao !revet i i s omi a noga ormara, sna azio u sitnim i provizornim popravcima .e!i/em i .av i/ima. Pomis io je #a mu to mo,e &iti privremeno zanimanje #o! mu net!o ne ponu#i posao. Po .itavoj !u/i tra,io je a at !oji mu je &io potre&an, a i na$ao je samo ne!o i!o zahra ih .ava a i je#7 na !rezu&a ! ije$ta. "orao je !upiti !omp etnu !utiju s a atom, a za to &i potro$io #io #o&ivenog novca. (a ug u svoje u ice #oznao je #a u se u nema ,e je zarije i #a &i morao putovati #va #ana na mu i !a!o &i u naj& i,em se u o&avio !upnju. Pa #to4 pomis io je. 2 !renuo na put. 8 povrat!u je nosio ijepu i !omp etnu !utiju s a atom. (ije ni izuo .izme, a ve/ je net!o !ucao na !u/na vrata6 &io je to njegov susje#. '-o$ao sam vas pitati imate i .e!i/ #a mi ga posu#ite.' 'D e#ajte, imam. 8pravo sam ga !upio, a i tre&a mi za posao... 5nate, ostao sam &ez pos a...' '-o&ro, a i vratio &ih vam ga sutra rano ujutro.' '8 re#u.' 2#u/ega jutra, !ao $to je i o&e/ao, susje# je po!ucao na njegova vrata. 'D e#ajte, .e!i/ mi je jo$ potre&an. 5a$to mi ga ne &iste pro#a i+' '(e, tre&a mi za posao i osim toga ,e jezarija je na #va #ana jahanja na mu i.' '"o,emo se pogo#iti', re!ao je susje#. 'Ja /u vam p atiti #va #ana putovanja u onom smjeru i #va #ana putovanja u ovome i cijenu .e!i/a. 2ona!o ste &ez pos a. to !a,ete+' -oista, to mu je &io posao o# .etiri #ana. Prihvatio je. 1a# se vratio, na !u/nim ga je vratima .e!ao #rugi susje#. 'Bo!, susje#e) ?i ste pro#a i .e!i/ na$em prijate ju+' 'Jesam...' '4re&a mi ne!i a at. *preman sam vam p atiti .etiri #ana putovanja i ma u p a/u za sva!i #an. 5nate, nemamo svi .etiri #ana na raspo aganju #a o#emo u !upnju.' Biv$i je portir otvorio !utiju s a atom, a njegov je susje# iza&rao stegu, o#vija., .e!i/ i # ijeto. P atio
-1.-

Pompea

mu je i oti$ao. )'emamo s$i %etiri dana na raspolaganju da odemo u upnju), prisjetio se. A!o je to istina, mnogim &i ju#ima tre&a o #a on putuje i #onese im a at. (a s je#e/em je putovanju o# u.io ris!irati ne$to novca !oji je #o&io za otpremninu !a!o &i #onio vi$e a ata !a!av je pro#avao. 4a!o /e u$te#jeti na putovanjima. 4o se pro.u o po susje#stvu i mnogi su susje#i o# u.i i prestati putovati !a!o &i o&avi i !upnju. Je#nom tje#no novope.eni je pro#ava. a ata putovao i !upovao ono $to je tre&a o njegovim mu$terija7 ma. 8&rzo je shvatio #a a!o nae mjesto na !ojem /e us! a#i$titi a at, mo,e u$te#jeti jo$ vi$e putovanja i zara#iti vi$e novca. 4a!o #a je unajmio o!a . Pos ije je pro$irio u az u s! a#i$te i za ne!o i!o tje#ana #o#ao iz og, ta!o #a je s! a#i$te posta o prva ,e jezarija u gra#u. *vi su &i i za#ovo jni i !upova i su u njegovoj trgovini. ?i$e nije tre&ao putovati jer mu je ,e jezarija iz susje#nog se a s a a naru#,&e0 &io je #o&ar ! ijent. * vremenom su !upci iz ma ih u#a jenih se a po.e i ra#ije !upovati !o# njega i ta!o $te#jeti #va #ana puta. Je#nog mu je #ana sinu o #a &i njegov prijate j to!ar mogao za njega izraivati g ave .e!i/a. 2 na!on toga... 5a$to ne+ 2 ! ije$ta, stege i # ijeta. Pos ije su #o$ i .av i i vijci... -a ne #u jim, re/i .u ti samo #a je u #eset go#ina taj .ovje! postao mi ijuna$, proizvoa. a ata, a i po$tenjem i ra#om. (a !raju je &io najmo/niji po#uzetni! u tom !raju. 4a!o mo/an #a je je#noga #ana, na po.et!u $!o s!e go#ine, #arovao svom se u $!o u. %sim .itanja i pisanja, on#je su ih pou.ava i umjetnosti i najpra!ti.nijim ono#o&nim zanatima. %& asni pog avar i gra#ona.e ni! organizira i su ve i!u za&avu za otvorenje $!o e i veoma va,nu ve.e7 ru u osniva.evu .ast. (a !raju ve.ere gra#ona.e ni! mu je #ao ! ju.eve gra#a, a ravnate j ga je zagr io i re!ao0 '* ve i!im ponosom i zahva no$/u mo imo vas #a nam u#ije ite .ast i potpi$ete se na prvu stranicu zapisni!a na$e nove $!o e.' '4o &i mi &i a ve i!a .ast', re!ao je .ovje!. '"is im #a ni$ta ra#ije ne &ih u.inio nego potpisao se ov#je, a i ne znam ni .itati ni pisati. (epismen sam.' '?i+' upitao je upravite j u nevjerici. '?i ne znate .itati i pisati+ *agra#i i ste in#ustrijs!o carstvo a #a niste zna i .itati i pisati+ 5apanjen sam. Pitam se $to &iste sve u.ini i #a ste zna i .itati i pisati.' '"ogu vam o#govoriti', re!ao je mirno .ovje!. '-a sam znao .itati i pisati... &io &ih portir u &or#e u)'

-1/-

Pompea

DVA B R O J A M A N J E
4oga sam popo#neva #o$ao s priprem jenom temom0 ,e io sam nastaviti razgovor o naporu. -o! smo o tome razgovara i u or#inaciji, .ini o mi se pri i.no raz&orito. A i u trenut!u !a# moram to $to sam shvatio primijeniti u pra!si, ne mogu ostati #os je#an teoriji !oja je zvu.a a ta!o primam jivo. '2mam osje/aj #a, sasvim sigurno, ne mogu ,ivjeti a #a, &arem povremeno, ne u o,im ne!a!av napor.' '8 ne.emu ima$ pravo', re!ao mi je -e&e i. 'Ja sam proveo ve i! #io pos je#njih #va#eset go#ina po!u$avaju/i &iti o#an svojoj i#eo ogiji, a nisam uvije! uspijevao. "is im #a se svima #ogaa ista stvar. 2#eja neu aganja napora izazov je, vje$tina, #iscip ina. 2 !ao ta!va zahtijeva vje,&u.' '8 po.et!u je i meni izg e#a o nemogu/e', nastavio je. 'to /e #rugi mis iti a!o ne o#em na onaj sastana!+ A!o ih ne &u#em pozorno s u$ao ia!o me &o i &riga za ono $to imaju re/i+ A!o ne &u#em po!azivao zahva nost prema onom .ovje!u !ojega sam smatrao vrije#nim prijezira+ A!o o a!o o#&ijem mo &u !oju je#nostavno ne ,e im ispuniti+ A!o si priu$tim u!suz #a ra#im .etiri #ana tje#no o#&ijaju/i zara#iti vi$e novca+ A!o &u#em ho#ao svijetom neo&rijan+ A!o o#&ijem prestati pu$iti sve #o! to ne &u#em mogao u.initi spontano+ A!o...+ Je#nom sam napisao #a je ta i#eja nu,noga napora #ru$tvena tvorevina !oja po azi o# o#reene i#eo ogije, o# i#eo o$!og sustava !oji je zapravo pri i.no strog prema pre#o#,&i o #ru$tvenom .ovje!u. (aravno #a se .ovje! a!o je ijen, zao, se&i.an i nemaran mora tru#iti #a se 9popravi9. A i je i istina #a je .ovje! ta!av+' %p.injeno sam s u$ao, ne to i!o z&og onoga $to je Jorge govorio nego z&og v astite pre#o#,&e o tome !a!o &i &i o ,ivjeti opu$teno, #a se ne su!o& jujem sa samim so&om, mirno i &ez ,ur&e, a #a se ne zapitam0 'to ra#im ov#je+' A i o#a! e po.eti+ 'Prvo', nastavio je Jorge !ao #a pogaa moje mis i, 'prije no $to i$ta !a,e$, mora$ #ea!tivirati zam!u !oju su nam postavi i !a# smo &i i #jeca. 4a je zam!a pre#o#,&a #u&o!o u!orijenjena u nama i ona je e!sp icit no i imp icitno #io na$e !u ture0 5rijedno je samo ono #to se postigne naporom& 1ao $to &i re! i Ameri!anci, to je bullshit& *vat!o mo,e v astitim osje/ajem za stvarnost shvatiti #a to nije to.no, a ipa! stru!turiramo svoj ,ivot !ao #a je to nepo&itna istina. Prije ne!o i!o go#ina opisao sam ! ini.!i sin#rom o# !ojega, ia!o nije za&i je,en ni u ije.ni.!im ni u psiho o$!im ra#ovima, svi patimo i i smo &arem je#anput pati i. %# u.io sam nazvati ga 9sin#rom #va &roja manjih cipe a9, a sa#a /e$ vi#jeti i za$to0

-20-

Pompea

8G3 >%?J31 8 4CD%?2(8 * cipe ama i prie mu ju&azan pro#ava.0 91a!o vam mogu pomo/i, gospo#ine+9 9e im par ona!vih crnih cipe a !a!ve stoje u iz ogu9 9(aravno, gospo#ine. -a vi#imo0 &roj !oji tra,ite sigurno je... .etr#eset je#an, Je i ta!o+9 9(ije. 4ri#eset #evet mo im.9 9%prostite, gospo#ine. ?e/ #va#eset go#ina ra#im ovaj posao i va$ je &roj sigurno .etr#eset je#an. "o,#a .etr#eset, a i ni!a!o tri#eset #evet.9 9"o im vas tri#eset #evet.9 9%prostite, mogu i vam izmjeriti nogu+9 9"jerite vi $to ho/ete, a i ja ,e im cipe e &roj tri#eset #evet.9 Pro#ava. izva#i iz !utije onu .u#nu napravu !oju ra&e pro#ava.i cipe a !a!o &i izmjeri i noge pa sa za7 #ovo jstvom o&javi0 9?i#ite+ to sam re!ao0 .etr#eset je#an)9 9Cecite mi, t!o /e p atiti cipe e+ ?i i i ja+9 9?i.9 9-o&ro. "o,ete i mi on#a #onijeti tri#eset #evet+9 Pro#ava., napo a rezigniran i iznenaen, o#e po tra,iti par cipe a &roj tri#eset #evet. Putem shvati o .emu je rije.0 cipe e nisu za tog .ovje!a nego su sigurno #ar. 9Dospo#ine, izvo ite0 tri#eset #evet, crne.9 9"o,ete i mi #ati , icu+9 9%&ut /ete ih+9 9-a, naravno.9 95a vas su+9 9-a) "o,ete i mi #onijeti , icu+9 ica je &i a nu,na #a ta noga ue u cipe u. (a!on mnogih po!u$aja i smije$nih po o,aja, mu$terija us7 pije ugurati .itavu nogu u cipe u. 8z jau!e i gunanje napravi ne!o i!o !ora!a pre!o tepiha, sva!i te,e o# pretho#noga. 9-o&ro. 8zet /u ih.9 Pro#ava.a za&o e prsti pri samoj pomis i na mu$terijine prste zgnje.ene u cipe ama &roj tri#eset #evet. 9-a vam ih zamotam+9 9(e, hva a. %stavit /u ih na nogama.9 "u$terija izae iz trgovine i proho#a, !a!o je mog a, tri & o!a !oja su ga #ije i a o# ra#nog mjesta. Ca7 #io je !ao & agajni! u &anci. 8 .etiri pos ije po#ne, na!on $to je proveo na nogama vi$e o# $est sati u tim cipe ama, ice mu je &i o izo& i.eno, o.i crvene, a suze su mu o&i no curi e iz o.iju. (jegov !o ega sa susje#ne & agajne promatrao ga je .itavo popo#ne i za&rinuo se za njega.
-21-

Pompea

9to ti je+ (ije ti #o&ro+9 9Jest. 4o je z&og cipe a.9 9to je s cipe ama+9 9*ti$/u me.9 9to im je+ *mo.i e su se+9 9(isu. -va &roja su manje o# moje noge.9 9>ije su+9 9"oje.9 9(e razumijem. (e &o e te noge+9 9%tpa#aju mi.9 9Pa+9 9%&jasnit /u ti9, re.e gutaju/i s inu. 9(e ,ivim ,ivot pun ve i!ih u,ita!a. 5apravo, u pos je#nje vrijeme imam veoma ma o ugo#nih trenuta!a.9 92+9 98&ijam se u ovim cipe ama. 8,asno patim, to je to.no... A i za ne!o i!o sati, !a#a #oem !u/i i izujem ih, mo,e$ i zamis iti !a!av /u u,ita! osjetiti+ 1a!av u,ita!, stari) 1a!av u,ita!)9 >ini se su u#im, zar ne+ 2 jest, -emiane, i jest. 4o je u ve i!oj mjeri na$ e#u!ativni uzor. Ja mis im #a je moje #r,anje ta!oer !rajnost, a i ipa! vrije#i tru#a is!u$ati ga !ao #a je rije. o o#ije u, #a vi#imo !a!o nam stoji. "is im #a ne postoji ni$ta #oista vrije#no $to se mo,e posti/i naporom.' %ti$ao sam razmi$ jaju/i o njegovoj pos je#njoj re.enu i, o!rutnoj i uvjer jivoj0 '(apor... #onosi !onstipaciju.'

-22-

Pompea

TESARSKA RADIONICA #SEDAM#


'%sim $to ima g upih ju#i, ima i onih !oji si ne #aju pomo/i', po,a io sam se. -e&e i se namjestio i ispri.ao0 B2EA J3-(%" 25?A( gra#a je#na !u/ica, gotovo stra/ara. 2spre# nje se na azi a ma ena ra#ionica s ne!o i!o strojeva i a ata, #vije so&e, !uhinjom i s!romno oprem jenom !upaonicom straga... 2pa!, JoaHuin se nije ,a io. 8 pos je#nje #vije go#ine tesars!a ra#ionica '*e#am' posta a je poznata u se u i zaraivao je #ovo jno novca #a ne mora #irati u svoju s!romnu u$teevinu. 4oga jutra, !ao i sva!og jutra, #igao se u $est i po !a!o &i g e#ao iz aza! *unca. 8za sve to nije uspio #o/i #o jezera. Putem, na ne!ih #vjesto metara o# !u/e, nai$ao je na ranjeno i izmu.eno tije o m a#i/a. Brzo je ! e!nuo i pri& i,io uho m a#i/evim prsima... * a&o, neg#je u #u&ini, je#no se srce &ori o #a o#r,i ono ma o ,ivota !oje je osta o u tom pr javom tije u !oje je zau#ara o na !rv, & ato i a !oho . JoaHuin je oti$ao potra,iti ta.!e, u !oje je utovario m a#i/a. 1a# je #o$ao !u/i, ispru,io je tije o na !revet, izrezao izno$enu o#je/u i pomno ga oprao vo#om, sapunom i a !oho om. "oma!, osim $to je &io pijan, &io je #iv ja.!i izu#aran. 2mao je posje! ine na ru!ama i eima, a #esna mu je noga &i a s om jena. 4ije!om i#u/a #va #ana .itav se JoaHuinov ,ivot vrtio o!o z#rav ja njegova zahva na gosta0 ije.io je i previjao njegove rane, imo&i izirao njegovu nogu i hranio m a#i/a , i.icama pi e/e juhe. 1a# se m a#i/ pro&u#io, JoaHuin je &io uz njega g e#aju/i ga pun nje,nosti i za&rinutosti. '1a!o si+' upitao je JoaHuin. '-o&ro... "is im', o#govorio je m a#i/ g e#aju/i svoje .isto i iz ije.eno tije o. '4!o me iz ije.io+' 'Ja.' '5a$to+' '5ato $to si &io oz ijeen.' '*amo zato+' '(e, i zato $to tre&am pomo/ni!a.' 2 o&ojica su se o# srca nasmija a. -o&ro uhranjen, naspavan i trijezan, "anue , !a!o se m a#i/ zvao, o#mah je povratio snagu. JoaHuin ga je po!u$avao nau.iti pos u, a "anue je po!u$avao iz&jegavati posao !o i!o go# je mogao. JoaHuin je neprestano po!u$avao utuviti u tu g avu is!varenu razuz#anim ,ivotom pre#nosti #o&ra pos a. #o&ra imena i .asna ,ivota. 8vije! se .ini o #a "anue shva/a, a i #va sata i i #va #ana na!on toga opet &i zaspao i i &i za&oravio o&aviti za#ata! !oji mu je JoaHuin povjerio. Pro$ i su mjeseci i "anue se potpuno opravio. JoaHuin je #o#ije io "anue u g avnu so&u, u#io u pos u i pravo #a se prvi !upa u zamjenu za m a#i/evo o&e/anje #a /e se posvetiti ra#u. Je#ne no/i, #o! je JoaHuin spavao, "anue je o# u.io #a je $est mjeseci apstinencije &i o #osta i pomi7
-23-

Pompea

s io #a mu je#na .a$ica pi/a u se u ne/e na$!o#iti. 5a s u.aj #a se JoaHuin no/u pro&u#i, za! ju.ao je vrata iznutra i iza$ao !roz prozor ostaviv$i upa jenu svije/u #a izg e#a !ao je on#je. (a!on prve .a$e #o$ a je #ruga, a na!on nje tre/a, pa .etvrta i jo$ mnoge #ruge... Pjevao je sa svojim #rugovima u pijanstvu !a# su ispre# vrata &ara pro$ i vatrogasci uz zvu! sirene. "anue nije povezivao taj #ogaaj s onim $to se z&iva o #o! i#u/eg jutra nije teturaju/i #o$ao !u/i i ug e#ao o!up jenu gomi u na u ici... *amo po!oji zi#, ma o strojeva i ne!i a ati spasi i su se o# po,ara. *ve #rugo uni$ti a je vatra. %# JoaHuina su na$ i samo .etiri7pet nagorje ih !ostiju, !oje su po!opa i na gro& ju ispo# p o.e na !oju je "anue #ao is! esati s je#e/i epita;0 '8.init /u to, JoaHuine, u.init /u to)' 8z mnogo tru#a "anue je ponovno sagra#io tesars!u ra#ionicu. Bio je ijen, a i sposo&an, i ono $to je nau.io o# JoaHuina &i o je #ovo jno #a spasi posao. 8vije! je imao osje/aj #a ga JoaHuin o#ne!u# promatra i so!o i. "anue &i ga se sjetio pri sva!om po7 stignu/u6 na vjen.anju, pri roenju prvoga #jeteta, !upnji prvog auta... Petsto !i ometara o#an#e JoaHuin, ,iv i z#rav, pitao se je i &i o ispravno agati, varati i zapa iti onu ta!o ijepu !u/u samo zato #a spasi m a#i/a. %#govorio je sam se&i #a jest i nasmijao se pri samoj pomis i !a!o je seos!a po icija zamijeni a svinj 7 s!e !osti s ju#s!ima... (jegova nova tesars!a ra#ionica &i a je ma o s!romnija o# prija$nje, a i ve/ je &i a poznata u se u. 5va7 a se '%sam'. '1at!a# ti, -emiane, ,ivot ote,a pomaganje #ragom &i/u. 2pa!, a!o se z&og ne/ega vrije#i suo.iti s pote$!o/ama, on#a je to z&og toga #a pomogne$ #rugomu. 4o nije ni!a!va 'mora na9 za#a/a, ni$ta s i.no. 4o je ,ivotni 2z&or !oji svat!o mo,e o#a&rati u trenut!u i smjeru !oji ,e i. "oje me ,ivotno is!ustvo i is!ustvo promatranja uvjeri o #a je s o&o#no ju#s!o &i/e i ono !oje poznaje se&e samoga ve i!o#u$no, so i#arno, ju&azno i sposo&no je#na!o u,ivati u #avanju !ao i primanju. *toga sva!i put !a# susretne$ one !oji su za#iv jeni so&om, nemoj ih mrziti0 imaju #ovo jno pro& ema sami sa so&om. *va!i put !a# uhvati$ se&e u !u!avnu, po# u i i nis!u pona$anju, is!oristi pri i!u #a se upita$ $to ti se #ogaa. Jam.im ti #a si neg#je putem pogrije$io. Je#nom sam napisao0 'euroti%ar ne treba terapeuta da ga lije%i ni oca da ga %u$a& 3amo mu treba u%itelj oji (e mu po a"ati na ojem se dijelu puta i"gubio& )
-2*-

Pompea

OSESIVNOST
(e znam &a$ #o&ro !oji je &io raz og i u !ojem sam se trenut!u svoga ,ivota na$ao na mu.nom i te$!om putu. *ve je po.e o napa#om ju&omore prema mojoj #jevojci. Ca#ije se na$ a sa $!o s!im prijate jicama i o#go#i a je na$ susret. %# toga trenut!a po.e e su mi !roz g avu pro aziti mis i i osje/aji gu&it!a, i &o !oju mi je to uvije! uzro!ova o. ?e. sam na terapijs!oj seansi razgovarao o va,nosti pro,iv javanja gu&ita!a !ao ta!vih, a i u tom sam se trenut!u #oista osje/ao ojaeno. '(e razumijem za$to moram #ije iti svoju #jevoj!u s njezinim prijate jicama ni svoje prijate je s njihovim #jevoj!ama. 4o !a,em ta!o #a, !a# se .ujem, shvatim # a j e to g upost. "o im te #a mi pomogne$. 1a# je ne$to moje, ma!ar to zvu.a o trog o#its!i, !ao $to ti !a,e$, osje/am #a imam pravo prepustiti to i i ne prepustiti, i to na ro! !oji ja o#re#im. 5ato $to je to moje.' Jorge je pustio .ajni! i ispri.ao ovo0 B%-A% J3 CA*4C3*3(% u icom !a# ju je ug e#ao0 &i a je to go ema i ijepa hrpa z ata. *unce ju je o&asjava o i !a# je o!rznu o njezinu povr$inu, o#ra,ava o je razno&ojne sunco!rete o# !o7 jih je izg e#a a !ao ne!i ga a!ti.!i pre#met iz ;i ma *tevena *pie &erga. 5astao je na trenuta! i g e#ao je !ao hipnotiziran. 2ma li $lasni a4 pomis io je. Pog e#ao je na sve strane, a i ni!oga nije vi#io u & izini. (apo!on se pri& i,io i #ota!nuo je. Bi a je m a!a. Pre$av$i prstima po njezinoj povr$ini, u.ini o mu se #a je njezina nje,nost savr$eno ta!ti no o#govara a njezinoj svjet osti i jepoti. 6elim je "a sebe, pomis io je. Po#igao ju je vr o nje,no i po.eo ho#ati s njom u ru!ama prema ru&u gra#a. %p.injen, po a!o je u$ao u $umu i zaputio se na .istinu. %n#je, po# popo#nevnim suncem, oprezno ju je smjestio na travu i sjeo !a!o & i j e promatrao. 7$o je pr$i put da imam ne#to $rijedno "a sebe& 'e#to #to je moje& 3amo moje8 pomis i o je o&oje isto7 #o&no. '1a# posje#ujemo ne$to i ro&ujemo ovise/i o tome ne.emu, t!o !oga posje#uje, -emiane+
-2+-

Pompea

9 o oga posjeduje4)

-2,-

Pompea

N AT J E C A N J E U

J E VA N J U

(astavio sam razmi$ jati o ne!im rije.ima s pretho#ne seanse. 2za$ao sam iz or#inacije, a u g avi mi je o#je!iva o0 $!rt, po!varen, se&i.an, pogre$an put... 8 g avi mi je &i a z&r!a, nerazrje$iva pomutnja. -o$ao sam na seansu s 'jasnom na!anom', !ao $to je govorio Jorge, #a nastavimo s tom temom. 'Jorge', re!ao sam, 'ti uvije! &rani$ egoizam !ao jasan is!az samopo$tovanja, ispravno shva/ene 2ju&avi prema se&i samome... A i pro$ i si put govorio o $!rtosti i ja, !oji sam prihvatio tvoju g upu navi!u #a u rje.ni!u tra,im rije.i !oje mi o#zvanjaju, potra,io sam, naravno, rije. 9$!rt.9' '2+' 'Pisa o je0 9 a!om, !u!avan, &ije#an, nevo jan9. 2 $to #a ti !a,em+ "eni o#je#nom sve zvu.i isto.' '-a vi#imo', re!ao je -e&e i i otvorio Rje%ni :ralje$s e a ademije& '%v#je jo$ pi$e0 9potre&it, os!u#an, manj!av9. Jo$ pi$e #a je rije. araps!og po#rijet a &u#u/i #a potje.e o# rije.i mis in, $to zna.i 9ja#an9. "o,#a /emo sa#a to mo.i &o je #e;inirati', nastavio je. '9!rt9 je sigurno onaj !oji nema, i i mis i #a nema, ono $to mu je najpotre&nije. 4o je onaj !oji tre&a ono $to nema !a!o &i prestao &iti nevo jan6 to je onaj !oji o#&ija #ati jer sve ,e i za se&e6 to je onaj ja#ni i nevo jni &ije#ni! !oji ne mo,e vi#jeti #ruge potre&e osim svojih.' Jorge je #ugo $utio pre&iru/i po g avi, a ja sam se namjestio !a!o &ih pos u$ao ono $to s ije#i. J3-(%" J3 8 PCA8"8 stig a sova !oja je &i a u zato.eni$tvu te je o&jasni a osta im ,ivotinjama ju#s!e o&i.aje. 2spri.a a je na primjer !a!o su ju#i u gra#ovima vre#nova i umjetni!e na natjecanjima !a!o &i o# u.i i t!o je naj&o ji u !ojoj #iscip ini6 u s i!anju, crtanju, mo#e iranju, pjevanju... 5amisao #a prihvate ju#s!e o&i.aje sna,no se rasp amsa a meu ,ivotinjama i mo,#a je &a$ z&og toga o#mah organizirano natjecanje u pjevanju, na !oje su se u&rzo prijavi e gotovo sve nazo.ne ,ivotinje, o# .e$ jugara #o nosoroga. Pre#voeni sovom, !oja je to nau.i a u gra#u, o# u.eno je #a /e nagra#a &iti #o#ije jena na!on tajnoga g asovanja svih natjecate ja i #a /e na taj na.in oni &iti sami svoj ,iri. 4a!o je i &i o. *ve ,ivotinje, u! ju.uju/i i .ovje!a, pope e su se na pozornicu i pjeva e, #o&ivaju/i ve/i i i manji p jesa! o# s u$ate ja. Pos ije su za&i je,i i svoj g as na papiri/ i stavi i ga, presavijena, u ve i!u g asa.!u !utiju !oju je na#g e#a a sova. 1a# je stigao trenuta! pre&rojavanja, sova se pope a na improviziranu pozornicu i, uz pomo/ #va stara majmuna, otvori a g asa.!u !utiju !a!o &i po.e o pre&rojavanje g asova toga 'transparentnog &ira.!og .ina', 'sve.anosti sveop/eg i tajnoga g asovanja' i 'primjera #emo!rats!oga g asovanja', !ao $to je .u a po iti.are u gra#ovima. Je#an o# staraca izvu!ao je prvi g as i sova je, na sveop/e uz&uenje, uzvi!nu a0 'Prvi g as, &ra/o, i#e
-2--

Pompea

na$em &ratu magarcu)' 5av a#a a je ti$ina popra/ena spora#i.nim &oja, jivim p jes!om. '-rugi g as6 magarac)' %p/e !ome$anje. '4re/i g as0 magarac)' (atjecate j) su po.e i g e#ati je#an u #rugoga, u po.et!u iznenaeni, a pos ije s optu,uju/im pog e#ima i napos jet!u, !a!o su se niza i g asovi za magarca, sve posram jeniji, osje/aju/i se !rivima z&og svojih g asova. *vi su zna i #a nema gore pjesme o# magare/ega reva. 2pa!, je#an za #rugim, g asovi su ga &ira i !ao naj&o jeg pjeva.a. 2 ta!o je na !raju pre&rojavanja &ira.!ih g asova 'neovisnim iz&orom nepristranoga ,irija' o# u.eno #a je neuje#na.eno i &u.no magar.evo ur i!anje po&ije#i o. 2 prog a$en je 'naj&o jim g asom pra$ume i o!o ice. *ova je pos ije o&jasni a $to se #ogo#i o0 sva!i natjecate j, smatraju/i se&e nesumnjivim po&je#ni!om, #ao je svoj g as naj o$ijem natjecate ju, onomu !oji nije mogao pre#stav jati ni!a!vu prijetnju. 4a!o je g asovanje &i o je#nog asno. *amo #va g asa nisu pripa a magarcu0 magar.ev, !oji je vjerovao #a nema $to izgu&iti pa je is!reno g asovao za $evu, i .ovje!ov, !oji je, a !a!o i ne &i, g asovao za samoga se&e. '3to, -emiane. 4o su stvari !oje $!rtost .ini na$em #ru$tvu. 1a# se osje/amo to i!o va,nima #a nema mjesta za #ruge, !a# smatramo #a smo to i!o zas u,ni #a ne mo,emo vi#jeti #a je o# svojih nosova, !a# mis imo #a smo to i!o #ivni #a ne mo,emo pojmiti mogu/nost #a ne #o&ijemo ono $to ,e imo, on#a nas .esto ta$tina, ja#, g upost i ograni.enost pretvaraju u $!rce. (e u se&i.ne ju#e, -emiane, nego u $!rte. !r7te) '

-2.-

Pompea

K A K VA J E O V O T E R A I J A $
?e/ ne!o vrijeme mnogi me prijate ji pitaju na !a!vu to terapiju i#em. *vi su &i i to i!o iznenaeni ne!im stvarima !oje sam im govorio o -e&e ome i onome $to se #ogaa o u or#inaciji #a ta!vu vrstu ra#a nisu mog i u! opiti ni u !a!av terapeuts!i mo#e !oji su poznava i. 2, .emu poricati, ni u !a!av mo#e !oji sam ja poznavao. 4a!o #a sam tog popo#neva !a# sam stigao, !oriste/i pri i!u $to je !o# mene sve &i o manje7vi$e mirno, 'sve je &i o na svome mjestu', !ao $to je govorio -e&e i, upitao Jorgea !a!va je to terapija. '1a!va je ovo terapija+ to ja znam) A to je terapija+' o#govorio mi je -e&e i. :a a$ peh8 pomis io sam. Debeli ima jedan od onih hermeti%nih dana ad nema smisla po u#a$ati dohiti bilo a a$ odgo$or& 2pa!, inzistirao sam. '%z&i jno. e im znati.' '5a$to+' '-a nau.im.' '1a!o /e ti to $to zna$ !a!va je ovo terapija pomo/i #a ne$to nau.i$+' '(e mogu po&je/i o# ovoga, zar ne+' re!ao sam nas u/uju/i $to s ije#i. 'Po&je/i+ 5a$to ,e i$ po&je/i+' 'D e#aj0 i#e mi na ,ivce $to te ni$ta ne mogu pitati. 1a# si o# vo je, o&ja$njava$ na#uga.!o i na$iro!o, a !a# nisi, ne mo,e$ o#govoriti ni na je#no pitanje. (ije ;er)' 'Ejuti$ se+' '-a) Ejutim se)' '2 $to /e$ s tom svojom jutnjom+ to ,e i$ u.initi s &ijesom !oji osje/a$+ (osit /e$ ga sa so&om+' '(e, ,e im vi!ati. *erem ti se na sve)' '?i.i opet.' '*erem ti se na sve)' '%pet, opet.' '*erem ti se na sve))' '(astavi. 1oga zapravo pro! inje$+ (astavi)' '*erem ti se na sve) D upi -e&e i) *erem ti se na sve)' -e&e i me mirno pog e#ao #o! sam vra/ao #ah i, ma o7poma o, izgu& jen ritam #isanja. (a!on ne!o i!o minuta otvorio je usta0 '%vo je tip terapije !oju provo#imo, -emiane. 4erapija !oja ti poma,e #a shvati$ $to se #ogaa u sva!om trenut!u. 4erapija !oja je usmjerena na to #a otvori$ pu!otine svojih mas!i i pusti$ van pravoga -emiana. 4erapija na ne!i na.in je#instvena i neopisiva jer je zasnovana na s! opovima #viju je#instvenih i
-2/-

Pompea

neopisivih oso&a0 te&e i mene. -viju oso&a !oje su se zasa# #ogovori e #a /e posvetiti vi$e pozornosti procesu raz voja je#noga o# njih6 te&e. 4erapija !oja ni!oga ne ije.i jer priznaje #a se mo,e pomo/i samo ne!im ju#ima !oji sami se&e ije.e. 4erapija !oja ne po!u$ava proizvesti ni!a!vu rea!ciju, nego je samo !ata izator !oji mo,e u&rzati proces !oji &i se u sva!om s u.aju #ogo#io, prije i i pos ije, s terapeutom i i &ez njega. 4erapija !oja, &arem s ovim terapeutom, sva!i put sve vi$e na i!uje na #i#a!ti.!i proces. 2 napo!on, terapija !oja vi$e pozornosti posve/uje osje/anju nego razmi$ janju6 #je ovanju nego p aniranju6 &ivanju nego posje#ovanju6 sa#a$njosti nego pro$ osti i i &u#u/nosti.' '4o je pitanje0 sa#a$njost', o#govorio sam. '4o je raz i!a !oja, mis im, postoji izmeu ove i mojih pri7 ja$njih terapija0 nag asa! !oji stav ja$ na sa#a$nju situaciju. *vi osta i terapeuti !oje sam upoznao i i o !ojima su mi govori i zainteresirani su za pro$ ost, za raz oge, za uzro!e pro& ema. 4i se time ne &avi$. A!o ne zna$ g#je su se stvari po.e e !omp icirati, !a!o ih mo,e$ sre#iti+' '1a!o &ih s!ratio pri.u, moram i/i na#uga.!o i na$iro!o. "o,#a ti uspijem o&jasniti. 8 terapeuts!om svemiru, !o i!o ja znam, ima vi$e o# #vjesto pe#eset o& i!a terapije !oji su manje i i vi$o povezani s jo$ to i!o ;i ozo;s!ih postav!i. *ve su te $!o e meuso&no raz i.itih pitanja i#eo ogiji, prema ;ormi i i prema pristupu pro& emu. A i mis im #a sve te,e istom ci ju0 po&o j$ati !va itetu pacijentova ,ivota. "o,#a se ne mo,emo #ogovoriti o!o toga $to sva!om terapeutu zna.i 9po&o j$ati !va itetu ,ivota9. A i #o&ro, nastavimo. 4ih &i se #vjesto pe#eset $!o a mog o po#ije iti na tri ve i!a smjera razmi$ janja, ve/ prema nag as!u !oji sva!i psihoterapeuts!i mo#e stav ja na istra,ivanje pacijentove pro& emati!e0 na prvome su mjestu $!o e !oje se usre#oto.uju na pro$ ost. (a #rugome su mjestu one !oje se usre#oto.uju na &u#u/nost. 2 napos jet!u one !oje se usre#oto.uju na sa#a$njost. Prva inija, #a e!o o# toga #a je naj&rojnija, u! ju.uje sve $!o e !oje !re/u, i i ;un!cioniraju !ao #a !re/u, o# postav!e #a je neuroti.ar net!o t!o je je#nom, prije mnogo vremena, #o! je &io #ijete, imao ne!i pro& em i ota# p a/a za pos je#ice te situacije. Posao se stoga sastoji u tome #a vratimo sve uspomene iz pacijentove pro$ osti #o! ne naemo one situacije !oje su izazva e neurozu. Bu#u/i #a se te uspomene, prema ana iti.arima, na aze 9potisnute9 u po#svijest, za#a/a je .a.!ati po nutrini tra,e/i #ogaaje !oji su osta i 9za!opani9. (ajjasniji primjer toga mo#e a jest orto#o!sna psihoana iza. 1a!o &ismo raz i!ova i te $!o e, ja o&i.no !a,em #a tra,e 9za$to+9 "nogi ana iti.ari, !a!o ih ja vi#im, mis e #a samim time $to su prona$ i uzro! simptoma, naravno samo po# uvjetom #a pacijent ot!rije za$to .ini to $to .ini, a!o osvijesti to nesvjesno, .itav /e mehanizam po.eti ispravno ;un!cionirati. Psihoana iza, #a ta!o nazovemo najrazvi!aniju o# tih $!o a, ima, !ao i sve #ruge stvari, pre#nosti i ma7 ne. D avna je pre#nost ta $to ne postoji, i i &arem ja ne mis im #a postoji, #rugi terapeuts!i mo#e !oji
-30-

Pompea

osigurava #u& je poznavanje v astitih unutarnjih procesa. (ije#an #rugi mo#e nije sposo&an, .ini se, #o/i #o razina upoznavanja samoga se&e #o !ojih se mo,e #o/i ;roj#ovs!im meto#ama. 1a# su posrije#i mane, postoje &arem #vije. *je#ne strane, trajanje terapijs!oga procesa pre#uga.!o je, $to ga .ini zamornim i e!onoms!i te,e prihvat jivim I a pritom ne mis im samo na novac. Je#nom mi je je#an ana iti.ar re!ao #a terapija mora trajati tre/inu vremena !oje je pacijent pro,ivio #o trenut!a !a# je po.e a terapija. * #ruge strane, mo#e ima #osta upitnu terapijs!u u.in!ovitost. %so&no sumnjam #a je mogu/e #ovo jno upoznati samoga se&e #a se izmijeni ,ivotni stav, &o esno #r,anje i i raz og z&og !ojega je pacijent #o$ao u or#inaciju. -ruga su !rajnost, ja &arem ta!o mis im, psihoterapijs!e $!o e !oje su usmjerene na &u#u/nost. 4a inija, veoma mo#erna u ovom trenut!u, mog a &i se #e;inirati ova!o0 pravi je pro& em u tome $to se pacijent pona$a #ru!.ije o# onoga $to &i tre&ao .initi #a postigne svoje ci jeve. *toga se za#a/a ne sastoji u ot!rivanju za$to se #ogaa to $to se #ogaa to se po#razumijeva ni u upoznavanju nutrine oso&e !oja pati. Pitanje je samo !a!o posti/i #a pacijent stigne !amo je naumio, i i #a postigne ono $to ,e i, na#v a#avaju/i strahove !a!o &i ,ivio pro#u!tivnije i pozitivnije. 4a inija, !oju zastupa ug avnom &iheviorizam, za a,e se za to #a se novi o& ici pona$anja mogu nau.iti samo a!o ih se pra!ticira, $to se pacijent te$!o usuuje u.initi &ez pomo/i, &ez vanjs!e pomo/i i usmjeravanja. 4u &i mu pomo/ po mogu/nosti tre&a a pru,iti stru.na oso&a !oja /e ga upozoriti !oji su o& ici pona$anja najpri! a#niji, preporu.it /e mu izrije!om !a!o se tre&a pona$ati i pratit /e pacijenta u tom procesu z#ravoga ponovnog uvjetovanja. %snovno pitanje !oje si postav jaju terapeuti te struje nije za$to nego !a!o. -rugim rije.ima, !a!o #osegnuti ,e jeni ci j. 4a $!o a ta!oer ima pre#nosti i ne#ostata!a. Prva je pre#nost $to je tehni!a nevjerojatno u.in!ovita, a #ruga je &rzina procesa. (e!i ameri.!i neo&ihevioristi ve/ govore o terapijama !oje poma,u u je#noj #o pet seansi. (ajo.itiji je ne#ostata! taj $to je ije.enje povr$no0 pacijent ni!a#a ne upozna se&e i ne ot!rije v astite mogu/nosti pa stoga ostaje ograni.en na rje$avanje samo onih situacija o !ojima je razgovarao na seansi, i to u tijesnoj ovisnosti o terapeutu. 4o nije ni!a!vo z o. a i ne nu#i #ovo jno mogu/nosti #a pacijent stupi u nu,an !onta!t sa samim so&om. 4re/a inija, povijesno g e#ano, najnovija je o# tih triju.(ajpotpunjuju je sve one psihoterapeuts!e $!o e !oje svoju pozornost usre#oto.uju na sa#a$njost. Denera no g e#aju/i, ne !re/emo o# toga #a istra,ujemo po#rijet o patnje niti preporu.ujemo &i o !a!vo pona$anje !a!o &ismo tu patnju u! oni i. %snovni je za#ata! ustanov javanje $to se #ogaa oso&i !oja #o azi na seansu i za$to je u toj situaciji. 4i zna$ #a je to inija !oju ja o#a&irem u ra#u i z&og toga je o.ito #a mis im #a je naj&o ja. 2pa!, priznajem #a i taj put ima ne#ostata!a, a i i pre#nosti. 8spore#imo 2i ih, terapije nisu to i!o #uga.!e !ao u psihoana izi ni to i!o !rat!e !ao u neo&iheviorista. Je#na terapija prema tome mo#e u mo,e trajati izmeu $est mjeseci i #vije go#ine. (ema orto#o!snu
-31-

Pompea

#u&inu, a i osigurava #o&ru #ozu upoznavanja samoga se&e i #o&ru razinu ov a#avanja v astitim mogu/nostima. * #ruge strane, !a!o je sposo&na op o#iti proces u as!a u !onta!t sa sa#a$njo$/u, ta!o i !rije opasnost #a u pacijentima po&u#i, pa ma!ar na!rat!o, ;i ozo;iju o nehajnu i ago#nu ,ivotu6 stav !oncentriran na 9,ivjeti trenuta!9 !oji nema veze sa 9sa#a$njo$/u9, !oji te $!o e promi.u .esto naravno pretpostav ja i zahtijeva !a!o is!ustvo ta!o i ,ivotne p anove. 2ma je#an stari vic !oji /e mo,#a pos u,iti #a oprimjeri te tri struje. *ituacija !oju o&ja$njava vic veoma je je#nostavna, uvije! ista, a i #opustit /u si u!suz #a se na!rat!o narugam tim trima pravcima razmi$ janja pa /u ti ispri.ati tri raz i.ita !raja. (312 >%?J31 PA42 o# en!opreze <re.eno po na$!i0 sere u ga/e=. Posjeti ije.ni!a, !oji, na!on $to ga preg e#a i napravi pretrage, ne nae ni!a!av tje esni uzro! njegova pro& ema pa mu preporu.i #a posjeti terapeuta. Prvi !raj, u !ojemu je terapeut !o# !ojeg je potra,io pomo/ orto#o!sni psihoana iti.ar0 (a!on pet go#ina .ovje! sretne prijate ja. 'Bo!) 1a!o ti je na terapiji+' 'Jantasti.no', o#govori .ovje! eu;ori.no. '?i$e ne sere$+' '>uj, nije #a ne serem, a i sa#a znam za$to to .inim)' -rugi !raj, u !ojemu je terapeut !o# !ojeg je potra,io pomo/ &iheviorist0 (a!on pet #ana .ovje! sretne prijate ja. 'Bo!) 1a!o ti je na terapiji+' 'Denija no', o#govori .ovje! eu;ori.no. '?i$e ne sere$+' 99>uj, nije #a ne serem, a i sa#a nosim gumene ga/ice)' 4re/i !raj, u !ojemu je terapeut !o# !ojeg je potra,io pomo/ ge$ta tist0 (a!on pet mjeseci .ovje! sretne prijate ja. 'Bo!) 1a!o ti je na terapiji+' '2zvrsno)' o#govori mu .ovje! eu;ori.no. '?i$e ne sere$+' '>uj, nije #a ne serem, a i sa# me &a$ &riga)' 'A i taj mi se pristup .ini previ$e apo!a ipti.nim', htio sam stati u o&ranu. '"o,#a. A i u sva!om s u.aju ta je apo!a ipsa .injenica. 1ao $to je .injenica #a je tvoja seansa gotova.' Cijet!o sam !a# ne!oga to i!o pro! injao
-32-

Pompea

-33-

Pompea

ZAKO ANO BLAGO


Pro$ a me terapija ma o uznemiri a, #a ne !a,em za&rinu a. %naj ja#ni .ovje! nastavio je srati, i &i o mu je sveje#no u ru!e !a!va je terapeuta pao. 4o me prisi i o #a preispitam svoju o# u!u o tome #a i #a i#em na terapiju0 napo!on, nisam htio i #a je i/i na terapiju !a!o &ih #oznao za$to, ni !a!o &ih nosio gumene ga/e, ni !a!o &i mi presta o &iti va,no. -a! e, a!o sam to #o&ivao za u og u o& i!u vremena i novca, #o$ o je vrijeme #a se toga o!anim. '-a! e, -e&e i, pro& em vi$e nije u terapijs!im $!o ama. "oje je pitanje sa#a0 5a$to sam ov#je+' '(a ,a ost, taj o#govor ja ne znam. 4i ga zna$.' '?ara$ se, gr#no se vara$. -o pretho#ne terapije &io sam siguran u !orisnost psihoterapije. Bio sam je#an o# onih !oji sve svoje prijate je $a je terapeutu. A i o#je#nom mi na pretho#noj seansi moj terapeut !a,e #a /e .ovje! !oji #oe usran, $epaju/i, #epresivan i i u#, oti/i isto ta!o usran, $epav, tu,an i i otuen !ao $to je #o$ao. (i$ta ne razumijem. 4o je veoma z&r!ano.' '(i$ta se ne #o&iva opiranjem z&rci. 8znemiruje te situacija jer mis i$ #a ti mora sve &iti jasno, #a &i morao ne &iti z&r!an, #a &i morao imati sve o#govore, #a &i morao, #a &i morao... %pusti se, -emiane. 1ao $to sam ti re!ao. 8 Desta tu je#ino $to 9&i morao9 jest0 1orao bi "nati da ne ;bi morao; ba# ni#ta&) '4o je to.no. >a! i &ez 9morao &ih9 postoje o#govori !oje tre&am, a nemam.' '"ogu ti ispri.ati je#nu pri.u+' 4og sam #ana vi$e nego ina.e na/u io u$i. 5nao sam #a /e mi pri.a, para&o a i i .a! Jorgeova $a a, pomo/i #a raza&erem jasno/u unutar z&r!e. 8 DCA-8 1CA1%?8 ne!o/ &ija$e po&o,an i so i#aran starac !oji se zvao 2zy. (e!o i!o no/i 2zy je sanjao #a putuje u Prag i #o azi #o mosta na# rije!om. *anjao je #a se s je#ne strane rije!e, ispo# mosta, na azi &ujno sta& o. *anjao je #a is!opa &unar !raj sta& a i iz toga &unara izva#i & ago !oje mu #onese & agostanje i mir za .itav ,ivot. 8 po.et!u 2zy nije pri#avao va,nost snu. A i !a# se san ponav jao tije!om ne!o i!o tje#ana, protuma.io je to !ao poru!u i o# u.io #a se ne/e og u$iti na in;ormaciju !oja je #o azi a o# Boga, i i t!o zna o#a! e, #o! je on spavao. 4a!o je, vjeran svojoj intuiciji, natovario mu u za #uga.a! put i !renuo prema Pragu. (a!on $est #ana puta starac je stigao u Prag i po svetio se tra,enju mosta na# rije!om u o!o ici gra#a. (ije &i o mnogo rije!a ni mnogo mostova, ta!o #a je u&rzo na$ao mjesto !oje je tra,io. *ve je &i o !ao u njegovu snu0 rije!a, most i, s je#ne strane rije!e, sta& o po# !ojim je tre&ao !opati. *amo se je#na poje#inost nije jav ja a u njegovu snu0 most je #anju i no/u .uvao vojni! cars!e stra,e.
-3*-

Pompea

2zy se nije usu#io !opati #o! je stra,ar &io on#je, ta!o #a se uta&orio u & izini mosta i .e!ao. -ruge no/i .uvar je po.eo sumnjati u onoga mu$!arca !oji se uta&orio & izu njegova mosta te mu je pri$ao !a!o &i ga ispitao. *tarac nije na azio raz oga #a mu a,e. 5ato mu je re!ao #a je #o$ao iz #a e!a gra#a jer je sanjao #a se u Pragu, ispo# mosta poput ovoga, na azi za!opano & ago *tra,ar se po.eo grohotom smijati. '-ugo si putovao z&og g uposti', re!ao mu je. '?e/ tri go#ine sva!u no/ sanjam !a!o se u 1ra!ovu, ispo# !uhinje ne!og u#og starca 2zyja, na azi za!opano & ago. Ba, ha, ha) "is i$ #a &ih tre&ao po/i u 1ra!ov tra,iti tog 2zyja i !opati ispo# njegove !uhinje+ Ba, ha, ha)' 2zy je ju&azno zahva io .uvaru i vratio se !u/i. 1a# je stigao, is!opao je rupu ispo# svoje !uhinje i na$ao & ago !oje je on#je o#uvije! &i o za!opano. (a!on pri.e -e&e i je #ugo $utio sve #o! se nije za.u o zvono na vratima. Bio je to s je#e/i pacijent. Jorge mi je pri$ao, zagr io me, po ju&io me u .e o te sam oti$ao. 8 mis ima sam pro$ao seansu. 8 po.et!u razgovora -e&e i mi je re!ao ono $to mi je ,e io o&jasniti svojom pri.om0 '%#govor na tvoja pitanja nemam ja nego ti.' %#govore sam tre&ao na/i u se&i. (e !o# Jorgea, ni u !njigama, ni na terapiji, ni !o# prijate ja. 8 se&i) *amo u se&i) 1ao s 2zyjem, & ago !oje sam tra,io &i o je ov#je, a ne neg#je #rug#je. '(ig#je #rug#je', ponav jao sam neprestano. '(ig#je #rug#je.' 4a#a mi je sinu o0 nit!o mi ne mo,e reci 'pa i' i terapija i i ne. *amo sam ja mogao znati 'pa i' i i taj o#govor ima vrije#nost samo meni <i samo u tom trenut!u, zasa#=. 4a#a sam shvatio #a sam #o&ar #io ,ivota proveo tra,e/i ne!oga t!o /e mi re/i $to je #o&ro, a $to o$e. 4ra,e/i #ruge !oji &i me g e#a i !a!o &i vi#je i pravoga mene. 4ra,e/i vani ono $to je zapravo uvije! &i o unutra, ispo# moje !uhinje. *a#a je &i o jasno #a je terapija samo a at !a!o &ih mogao !opati na pravome mjestu i is!opati s!riveno & ago. 4erapeut je samo onaj vojni! !oji ti, na svoj na.in, sta no iznova govori g#je mora$ !opati i neumorno ponav ja !a!o je g upo tra,iti vani. 5&r!a je nesta a i, poput 2zyja, osje/ao sam se sretnim i mirnim !a# sam shvatio, napo!on, #a je & ag o !o# mene, #a je o#uvije! &i o tu i #a je nemogu/e izgu&iti ga.

-3+-

Pompea

ZA VR V I N A
8 ono se vrijeme .ini o #a je sva!a seansa povezana s pretho#nom poput !ari!e u ancu. Bio sam ta!o sretan #a gotovo nisam mogao vjerovati $to sam sve sam shvatio. (au.io sam pro,iv javati svoja ot!ri/a s vese jem i tugom, p a.u/i i i grohotom se smiju/i, a i sa za#ovo jstvom jer sam &io & i,e nego prije svom unutarnjemu miru, smirenosti #u$e, ma!sima nom povjerenju u v astita rje$enja, onomu $to &ih #anas nazvao '&iti sretan'. *ve je i$ o #o&ro. A i o#je#nom sam po.eo mis iti #a mi je s a&a !orist o# razja$njavanja ne#oumica a!o ostata! svijeta i #a je ,ivi u !rajnjem neznanju i o# u.an u namjeri #a on#je i ostane. %sje/ao sam se nemo/no i po.eo sam se jutiti. 2 nastavio sam. *ve i #a priznam #a mogu po#nositi taj osje/aj #a sam "arsijanac, !oji je u meni &u#i a .injenica #a sam #ru!.iji o# osta ih, !a!ve &i !oristi ima i #rugi o# toga $to je#na oso&a na svijetu, i i #eset, i i sto, sve vi#i jasnije+ %n#a sam se sjetio svoga strica Co&erta. 2 on je je#nom i$ao na terapiju. -o&ro mu je i$ o, prema onomu $to je govorio. ?r o #o&ro. A i ne!o i!o mjeseci na!on $to je po.eo ije.enje, re!ao je svojoj terapeut!inji0 '>uj, recimo #a sam pro$ao #esetinu puta. 4ije!om ovih mjeseci i s #eset posto napret!a, pe#eset posto ju#i s !ojima sam se #ru,io u#a ji o se o# mene. Pri& i,na matemati.!a ra.unica !a,e #a /e, !a# prijeem tri#eset posto puta, #evet o# #eset mojih prijate ja po&je/i. 5apravo ne vjerujem #a je vrije#no tru#a &iti z#raviji a!o je pos je#ica toga &iti usam jeniji na svijetu o# Co&insona :rusoea &ez Pet!a. Bva a na svemu i z&ogom)' 4a!o sam i ja toga #ana #o$ao u or#inaciju. Preispitivao sam terapeuts!i ra#, a i izna# svega sam preispitivao za#a/u terapeuta. (e za#a/u -e&e oga, !ojeg sam cijenio, nego sam ovaj put &io nepovjer jiv prema svim terapeutima. '1o i!o .ovje!u tre&a #a postane #o&ar terapeut+ Pog e#aj se&e0 ne ra.unaju/i osnovnu i sre#nju $!o u, &io si $est go#ina na stu#iju me#icine, pet go#ina na specija izaciji, tri go#ine na te.ajevima i psihoterapeuts!om nau!ovanju, #eset go#ina na oso&noj terapiji, ne znam !o i!o go#ina na #i#a!ti.!oj terapiji i, prema onomu $to si mi re!ao, ne manje o# #eset go#ina pro;esiona nog ra#a !a!o &i upotpunio svoje teorijs!o znanje pra!ti.nim is!ustvom. 8;) 8morio sam se o# &rojenja)' '(e znam $to smjera$, a i #o#aj #a usavr$avanje ni!a#a ne prestaje. 8savr$avanje se nastav ja i ta!o mora &iti &es!rajno.' '-a! e priznaje$ #a sam u pravu. 2 sve ti to poma,e #a tije!om .itavoga pro;esiona nog ,ivota ije.i$ stotine ju#i, $to je mogu/e zato $to ra#i$ !rat!e terapije. 2na.e &ismo govori i o ne!ih #va#eseta! pacijenata. (ema smis a, -e&e i. *a socio o$!og staja i$ta tvoje zanimanje nema smis a.' '(e!e o# tih 9#ugih go#ina stu#iranja i usavr$avanja9, !a!o ih ti zove$, posvetio sam .itanju pri.a !oje su napisa i #rugi i i s u$anju pri.a iz naro#ne mu#rosti sa!up jenih pre#ajom. *a#a .u ti ispri.ati je#nu o# tih pri.a &u#u/i #a vjerujem #a ti sa#a mo,e pomo/i.'
-3,-

Pompea

B2% J3-(%"... #ru!.iji !ra j. Bio je v a#ar ma ene zem je po imenu Dro,ezems!a. (jegovo je !ra jevstvo &i o puno vinogra#a i svi su se njegovi po#anici &avi i proizvo#njom vina. 2zvozom u #ruge zem je, petnaest tisu/a o&ite ji !oje su nase java e Dro,ezems!u zaraiva o je #ovo jno #a ,ive pri i.no #o&ro, p a/aju porez i priu$te si po!oji u!suz. 1ra j je ve/ ne!o i!o go#ina prou.avao ;inancije !ra jevstva. ? a#ar je &io prave#an i pun razumi jeva7 nja i nije mu se svia a zamisao #a zav a.i ru!u u #,epove stanovni!a Dro,ezems!e. 5ato je u agao ve i!e napore #a na#e na.ina #a smanji porez. Je#noga je #ana #o$ao na sjajnu zamisao. 1ra j je o# u.io o#re/i se poreza. A !ao je#ini #oprinos #r,avnoj & agajni !ra j &i tra,io o# svih po#ani!a #a je#nom go#i$nje, u vrijeme !a# preta.u vino u &a.ve, #ou u vrt pa a.e s je#no itars!im vr.em naj&o jega vina iz svoje &er&e i iz iju ga u ve i!u &a.vu vina !oja .e &iti izraena u te svrhe i za to vrijeme. %# pro#aje tih petnaest tisu/a itara vina #o&io &i novac potre&an za prora.un !ra jevstva, z#ravstvene tro$!ove i o&razovanje svoga naro#a. ?ijest se pro$iri a !ra jevstvom prog asima i og asima na g avnim gra#s!im u icama. (aro#no vese je &i o je neopisivo. 8 svim se !u/ama hva io !ra j i pjeva e su se pjesme njemu u .ast. %n#a je #o$ao #an prinosa. 4ije!om .itava tje#na, u svim .etvrtima i na tr,nicama, na trgovima i u cr!vama stanovnici su se po#sje/ah i preporu.a i je#an #rugomu #a ne za&orave #ogovor. *u,ivot graana &io je prave#na p a/a za v a#arevu gestu. %# ranih sati po.e e su iz .itava !ra jevstva #o aziti cije e o&ite ji uzgajiva.a vina sa svojim vr.em u ru!ama g ave o&ite ji. Je#an po je#an uspinja i su se stu&ama !oje su vo#i e #o vrha go eme !ra jevs!e &a.ve, prazni i svoj vr. i spu$ta i se #rugim stu&ama na .ijem je #nu !ra jevs!i rizni.ar stav jao gr& s !ra jevim pe.atom na rever sva!og se ja!a. *re#inom popo#neva, !a# je pos je#nji se ja! ispraznio svoj vr., pro.u o se #a nit!o nije izostao. Do ema &a.va o# petnaest tisu/a itara &i a je puna. %# prvog #o pos je#njeg po#ani!a svi su na vrijeme pro$ i vrtom i isprazni i svoje vr.eve u &a.vu. 1ra j je &io ponosan i za#ovo jan. 1a# je *unce za$ o, a naro# se o!upio na trgu pre# pa a.om, v a#ar je iza$ao na svoj &a !on, a njegovi su mu ju#i ! ica i. *vi su &i i sretni. 1ra j je zatra,io #a mu u ve i!oj !rista noj .a$i, nas ijeu njegovih pre#a!a, #onesu uzora! s!up jena vina. -o! je .a$a stiza a, v a#ar im se o&ratio. '-ivni naro#e Dro,#ezems!e0 !ao $to sam i mis io, svi stanovnici !ra jevstva #anas su #o$ i u pa a.u. e im po#ije iti s vama !ra jevs!o vese je !a# sam se uvjerio #a je o#anost naro#a svome !ra ju je#na!a o#anosti !ra ja svome naro#u. 2 ne mogu se sjetiti #ruge po.asti nego #a vam naz#ravim prvom .a$om ovoga vina !oje (e zacije o &iti &o,ans!i ne!tar, spoj naj&o jega gro,a na 5em ji, !oje su o&ra#i e naj&o je ru!e na svijetu i !oje je za ijeva o najve/e #o&ro !ra jevstva, #rugim rije.ima, 2ju&av naro#a.'
-3--

Pompea

*vi su p a!a i i ! ica i !ra ju. Je#an je s uga pri$ao s .a$om !ra ju i on ju je #igao #a naz#ravi naro#u, !oji je eu;ori.no p jes!ao. A i iznenaenje je zaustavi o njegovu ru!u u zra!u0 !a# je #ignuo .a$u, !ra j je primijetio #a je te!u/ina u .a$i prozirna i &ez&ojna. Po a!o ju je pri& i,io nosu, uvje,&anom #a omiri$e aromu naj&o jih vina, i primijetio je #a nema ni!a!av miris. -o&ar !u$a. !a!av je &io, prinio je .a$u ustima gotovo automats!i i popio gut jaj. ?ino nije ima o ni o!us vina ni &i o !a!av #rugi o!us) 1ra j je pos ao po #rugu .a$u vina iz &a.ve, pa jo$ je#nu, i na !raju je htio uzeti uzora! s vrha. A i nije ima o smis a0 sve je &i o isto. Bez mirisa, &oje i o!usa. Bitno su sazvani a !emi.ari !a!o &i ana izira i sastav vina. 5a! ju.a! je &io je#nog asan0 &a.va je puna vo#e. >iste vo#e. *topostotne vo#e. ? a#ar je smjesta pos ao po sve mu#race i vra.eve !ra jevstva #a hitno potra,e o&ja$njenje tog misterija. 1oja se .aro ija, !emijs!a rea!cija i i vra#,&ina #ogo#i a #a se ta mje$avina vina pretvori a u vo#u+ (ajstariji meu v a#inim ministrima pri$ao mu je i re!ao na uho0 '>u#o+ >aro ija+ A !emija+ (i$ta o# toga, gospo#ine, ni$ta o# toga. ?a$i su po#anici ju#s!a &i/a. ?e i.anstvo. 4o je sve.' '(e razumijem', re!ao je !ra j. '8zmimo na primjer Juana', re!ao je ministar 'Juan ima go em vinogra# !oji se prote,e o# &r#a #o rije!e. Dro,e !oje &ere s naj&o jih je trsova u !ra jevstvu, a njegovo se vino pro#a meu prvima i po najvi$oj cijeni. Jutros !a# je pripremao svoju o&ite j za si aza! u se o, !roz g avu mu je pro$ a zamisao0 A #a stavi vo#u umjesto vina+ 4!o &i mogao uo.iti raz i!u+ *amo je#an vr. vo#e na petnaest tisu/a itara vina0 nit!o ne/e uo.iti raz i!u) (it!o) (it!o i ne &i uo.io raz i!u, osim je#ne sitnice. ?e i.anstvo. %sim je#ne sitnice. *vi su pomis i i isto)'

-3.-

Pompea

SAMI I U DRU%TVU
1a!o je Jorge uspijevao to.no procijeniti trajanje seanse i na vrijeme zavr$iti pri.u+ 1a!o mu je uspijeva o ostaviti me #a .itav tje#an vrtim istu misao+ 1at!a# mi se to .ini o #ivnim. 2mao sam se#am #ugih #ana #a razmi$ jam o pri.i, #a je sam protuma.im i istra,ujem !oju !orist mogu imati o# te pri.e. A !at!a# mi je &i o mrs!o $to ne mogu izvuci sr, !oju, nas u/ivao sam, pri.a ima, a i !oju nisam uspijevao izvuci. 4a!oer je &i o susreta !a# sam se g upo pona$ao. 1a# &ih iza$ao iz or#inacije, po!u$avao &ih ot!riti $to mi je -e&e i po!u$avao reci tom pri.om. Pos ije je &io neiz&je,an ova!av s ije#0 #o$ao &ih na seansu !a!o &ih !o# Jorgea provjerio jesam i 'pogo#io' zna.enje pri.e, a -e&e i &i, prema o.e!ivanju, &io &ijesan. '1a!ve ima veze $to sam htio reci+ ?a,no je #a ti je pos u,i o, a!o ti jest pos u,i o za ne$to. %vo nije nastava u $!o i i ja ne ocjenjujem jesi i pogo#io i i nisi $to sam htio reci i i ne$to s i.no. Je&i ga) %no $to sam htio reci onime $to sam re!ao, upravo je ono $to sam i re!ao6 #a sam htio reci ne$to #rugo, sigurno &ih re!ao to ne$to #rugo. 1a# to .ini$, -emiane, pri.a ti samo s u,i #a tvoj ego stavi na !u$nju, #a hrani tvoju ta$tinu. "is i$0 9Aha, ot!rio sam. Aha, shvatio sam. Aha, uspio sam pogo#iti poru!u pri.e. Aha, ja sam i#iot.9' * pri.om o vinu pretvorenom u vo#u #ogo#i a mi se gomi a stvari. Prva je &i a #a sam shvatio, gotovo s o a!$anjem, #a je moj stav &io pogre$an. -a zapravo za#a/a terapeuta ne zavr$ava u meni ni u ije#nom #rugom pacijentu. -a se pos u,im rije.ima !oje sam pos ije .uo o# -e&e oga, 'sva!a oso&a !oja raste mo,e &iti pou.avate j, ma eni u.ite j, #etonator an.ane rea!cije !oja sama po se&i mo,e promijeniti svijet'. 2 razmi$ jaju/i o tome, shvatio sam ne$to #rugo0 !o i!o se puta ja, i #rugi poput mene, ne usu#imo .initi ne$to jer mis imo #a nema smis a po!u$ati, #a se tu ni$ta ne mo,e u.initi. Jer t!o /e uo.iti raz i!u a!o se pona$am ta!o, !ao u pri.i + -a se ja pona$am ova!o... 2 mo,#a, #a se samo jo$ je#na oso&a usu#i razmi$ jati poput mene, o#va,i a &i se pri#ru,iti mi se, i i &i mo,#a, jo$ poniznije, net!o uo.io raz i!u u tom pona$anju i shvatio !a!o .ovje! mo,e &iti #ru!.iji. -a se ja pona$am #ru!.ije, #ru!.ije nego sva!oga #ana, #ru!.ije o# #rugih, mo,#a &i se s vremenom sve promijeni o. *hvatio sam #a se to sta no #ogaa0 Eju#i ne p a/aju porez, jer u .emu je raz i!a+ Eju#i nisu ju&azni, jer t!o /e primijetiti+ Eju#i nisu uviavni jer nit!o ne ,e i &iti je#ina &u#a a. Eju#i se ne za&av jaju jer je g upo smijati se sam.
-3/-

Pompea

Eju#i ne po.inju p esati na za&avama sve #o! to #rugi ne u.ine. ... (ismo g up ji samo zato $to nemamo vi$e vremena. -a mogu posti/i #a &u#em o#aniji sam se&i, is!reno i neprestano o#an, !o i!o &ih samo ju&azan, sr#a.an, ve i!o#u$an i p emenit &io. % svemu sam tome u to vrijeme razgovarao s Jorgeom i, ia!o sam razgovarao i razmi$ jao o tome, sta no iznova jav ja a se, a #a je nisam tra,io, misao #a .u ostati sam, sam i #a /e #rugi po#rug jivo upirati prst u mene... 2 i, jo$ gore, i &ez toga po#rug jivoga prsta... 'Prije ne!o i!o go#ina', po.eo je -e&e i, 'napisao sam esej !oji je po.injao ovom re.enicom6 Poroajni !ana i ijes #va su mjesta o#reena samo zaje#no tije o. A to, -emiane, meni zna.i #a se raamo i umiremo sami. 4a i#eja, ta!o u,asna s moje to.!e g e#i$ta, mo,#a je ne$to najo!rutnije $to sam morao nau.iti tije!om svoga razvojnog procesa. A i ta!oer sam ot!rio, sre/om, #a postoje suputnici0 suputnici za ne!e trenut!e, suputnici za !ra/e i i #u je vrijeme. 2 zatim #a postoje prijate ji, ju&avi, &raca i sestre0 suputnici za .itav ,ivot.' '5na$ $to. -e&e i+ 4o me po#sje/a #a sam je#anput pro.itao ne$to o partneru0 9(e ho#aj ispre# mene jer te mo,#a ne mogu s ije#iti. (e ho#aj iza mene jer te mogu izgu&iti. (e ho#aj ispo# mene jer te mogu zgaziti. (e ho#aj izna# mene jer &i mi mogao postati te,a!. Bo#aj po!raj mene jer smo je#na!i.9' '(aravno, -emiane, ta!o je. *hvatiti #a nit!o ne mo,e prije/i put umjesto te&e ! ju.na je stvar. 1ao i znati #a je put p o#niji a!o se pro azi u #ru$tvu. *poznati t!o sam i &iti svjestan #a sam je#instven, #ru!.iji i o#vojen o# svijeta granicom svoje !o,e ne zna.i nu,no #a moram ,ivjeti izo irano i i u pustinji, .a! ni #a moram &iti samo#ostatno &i/e.' '-a! e ne mo,e se ,ivjeti &ez #rugih+' '%visi o tome $to ti mis i$ #a mora$ pro,ivjeti u sva!om trenut!u i o tome t!o su ti #rugi, u sva!om trenut!u.' B2% J3-(%" J3-A( .ovje! !oji je mnogo putovao. 4ije!om svoga ,ivota posjetio je stotine stvarnih i izmi$ jenih zema ja... Je#no o# putovanja !ojeg se naj.e$/e prisje/ao &io je posjet 5em ji -ugih ica. * u.ajno je #o$ao #o granice0 na putu o# Dro,ezems!e #o Paraisa na azio se ma en o#voja! prema spomenutoj zem ji. 1a!o je vo io istra,ivati, !renuo je tim putem. 1rivu#ava cesta zavr$ava a je pre# go emom osam jenom !u/om. 1a# se pri& i,io, primijetio je #a je !u/a po#ije jena na #va pavi jona0 5apa#no !ri o i 2sto.no !ri o. Par!irao je auto i pri$ao !u/i. (a vratima je staja a o&avijest0 5em ja -ugih ica '%va ma ena zem ja sastoji se samo o# #vije prostorije nazvane crna i bijela& 1a!o &iste pro$ i njima,
-*0-

Pompea

morate i/i ho#ni!om #o ra.vanja. *!renite #esno a!o ,e ite posjetiti crnu sobu i i ijevo a!o ,e ite posjetiti bijelu sobu&) >ovje! je ho#ao ho#ni!om i nasumce je prvo s!renuo #esno. (ovi ho#ni!, #uga.a! ne!ih pe#eset metara, zavr$avao je go emim vratima. >im je napravio prve !ora!e, za.uo je jau!anje i zapomaganje !oji su #opira i iz crne so&e. (a trenuta! su ga uzvici &o i i patnje ma o po!o e&a i, a i o# u.io je nastaviti. -o$ao je #o vrata, otvo7 rio ih i u$ao. %!o go ema sto a sje#i e su stotine ju#i. (a sre#ini sto a na azi e su se najizvrsnije #e icije !oje je .ovje! mogao zamis iti i, ia!o su svi ima i , icu !ojom su mog i #osegnuti sre#i$nji tanjur, umira i su o# g a#i. Caz og je &io taj $to su , ice &i e #vostru!o #u,e o# njihovih ru!u i &i e su vezane za njihove ru!e. 4a!o su se svi mog i pos u,iti, a i nit!o nije mogao prinijeti hranu ustima. *ituacija je &i a ta!o o.ajna i ur ici ta!o neugo#ni #a se .ovje! o!renuo i izjurio iz so&e. ?ratio se u sre#i$nju #voranu i !renuo ijevim ho#ni!om, !oji je vo#io u &ije u so&u. Bo#ni!, potpuno je#na! pretho#nome, zavr$avao je je#na!im vratima. Je#ina je raz i!a &i a ta $to se putem nisu .u i jau!anje i zapomaganje. 1a# je #o$ao #o vrata, istra,iva. je o!renuo !va!u i u$ao u so&u. *totine oso&a sje#i e su i ov#je o!o sto a je#na!og onome u crnoj so&i. 2 ov#je su se na sre#ini na azi e najizvrsnije #e icije i svima su , ice &i e vezane za ru!e. A i tu nit!o nije ni jau!ao ni zapomagao. (it!o nije umirao o# g a#i jer su svi hrani i je#ni #ruge) >ovje! se nasmije$io, o!renuo i iza$ao iz &ije e so&e. 1a# je .uo '! i!' vrata !oja su se zatvori a, izne7 na#a se .u#om na$ao u svome autu na putu u Parais .

-*1-

Pompea

GLU"A SU RUGA
>im sam sjeo, po.eo sam govoriti. 4og mi je #ana &i o sasvim jasno na .emu sam htio ra#iti0 na svaanju s partnericom. '>ini mi se #a je Da&rie a pu! a.' '-a je $to+' 'Pu! a... "unjena, po$ a g avom, u#a !ao !upus.' '5a$to...+' '>itav tje#an razgovaramo o o#moru. Da&rie a ,e i #a prove#emo .itav mjesec u 8rugvaju s njezinim ro#ite jima, !oji su nas pozva i. A ja ne ,e im i/i jer &ih o#mor ra#ije proveo u Argentini, s prijate jima iz ! u&a. 5nam #a &i se mnogo &o je za&avi a u Argentini, a i zape a je za 8rugvaj. A a!o me ne$to mo,e iz&aciti iz ta!ta, on#a je to !a# se Da&rie a zainati. to je ona vi$e ta!va, to sam ja tvr#og aviji. -o! ne #oe trenuta! !a# ne mogu vi$e razgovarati s njom jer imam osje/aj #a je apso utno nesposo&na otvoriti svoj um i s u$ati #ruga razmi$ janja.' '5a$to &i ra#ije i$ a u 8rugvaj +' '%na!o. Bir.' 'A i ona ne !a,e #a je to hir. 2 i !a,e+' '(e, !a,e #a ,e i i/i u 8rugvaj.' 'A ti je nisi pitao za$to+' 'Jesam, naravno #a sam je pitao, a i ne sje/am se g uposti !oju je o#govori a.' 'Ceci mi ne$to, -emiane. A!o ne zna$ $to ti je o#govori a, !a!o mo,e$ re/i #a je g upost+' '5ato $to !a# Da&rie a zapne za ne$to, sva$ta &u&ne i ne razumi je argumente. %ma ova,ava sve $to govore #rugi i razumi je samo svoje argumente.' '%ma ova,ava tvoje argumente.' '-a.' '1a,e na primjer #a govori$ g uposti i i #a si tvr#og av...' '4a!o je.' '2 i #a si hirovit.' '-a, i to. 1a!o si zn... +' 'Ju.er sam .uo vic. >%?J31 J3 (A5?A% o&ite js!oga ije.ni!a. 9Cicar#o, ov#je Ju ian.9 9Bo!) 1a!o si, Ju iane+9 9>uj, zovem te jer se &rinem z&og "arije.9 9to joj je+9 9%g u$i a je.9 91a!o, og u$i a+9
-*2-

Pompea

9Kest. *tvarno. "ora$ je #o/i preg e#ati.9 9D uho/a o&i.no nije ni iznena#na ni hitna stvar. -ove#i m i j e u pone#je ja! u or#inaciju i preg e#at /u je.9 9A i ti mis i$ #a mo,emo .e!ati #o pone#je j!a+9 91a!o si shvatio #a ne .uje+9 9Pa... 5ovem je i ne o#govara mi.9 9>uj, mo,e &iti &i o !a!va g upost. "o,#a joj je uho za.ep jeno. %va!o /emo0 ot!rit /emo u !ojoj je mjeri "aria g uha. D#je si sa#a+9 98 spava/oj so&i.9 9A ona+ D#je je ona+9 98 !uhinji.9 9-o&ro. Pozovi je o#at e.9 9"ariaaaaaaaa...) (e, ne .uje me.9 9-o&ro. Pri& i,i se vratima spava/e so&e i zovi je iz ho#ni!a.9 9"ariaaaaaaaa...) (e. "a !a!vi.9 9>e!aj. (e o.ajavaj. Potra,i &e,i.ni te e;on i pri& i,avaj joj se ho#ni!om #a vi#imo !a# /e te .uti.9 9"ariaaaaaaaa...) "ariaaaaaaaa...) "ariaaaaaa aa...) (ema $anse. Pre# !uhinjs!im sam vratima i vi#im je. %!renuta je eima i pere tanjure, a i ne .uje me. "ariaaaaaaaa...) (ema $anse.9 9Pri& i,i joj se jo$ vi$e.9 >ovje! ue u !uhinju, pri& i,i se "ariji, stavi joj ru!u na rame i zavi.e na uho0 9"ariaaaaaaaa...)9 ena se, &ijesna, o!rene i !a,e0 9to ho/e$+ to ho/e$+) to ho/e$+ to ho/eeeeeeeee$+ 5vao si me #eset puta i #eset sam te puta pita a #to ho(e#& *va!im si #anom sve g u$i, ne znam za$to ve/ je#nom ne o#e$ ije.ni!u...9 4o je proje!cija, -emiane. *va!i put !a# vi#im ne$to $to mi smeta !o# #ruge oso&e, &i o &i #o&ro prisjetiti se #a je to $to vi#im u najmanju ru u <u najmanju ru u8= i moj pro& em. (o, nastavimo s tvojim pro& emom... to si mi ono govorio o Da&rie inim hirovima+ '

-*3-

Pompea

N E M I J E % AT I &
Da&rie a se sta no ,a i #a je ne upoznajem sa svojim prijate jima. *ta no ,e i upoznati #jevoj!e i m a#i/e s moga ;a!u teta. -osta mi je toga) '2 ti je upozna$ s ju#ima s ;a!u teta+' '(e s!rivam je. A!o sretnemo ne!oga na u ici i i na za&avi, upoznam je. A i ona ,e i u/i u moj #ru$tveni ,ivot.' 'to je, a!o te #o&ro razumijem, upravo ono $to ti ne ,e i$.' 'Pa... %visi...' '%visi o .emu+' 'to ja znam. %visi. A!o je to ne!a spontana situacija, u re#u. A i is;orsirane situacije ne.' '5a;r!ava$ me+ to zna.i is;orsirati situaciju+ 1a# te pozovu ju#i s ;a!sa i pove#e$ svoju #jevoj!u+ 4o je ;orsiranje+' '-a, naravno #a je ;orsiranje. %na nema ni!a!ve veze s njima. (it!o je ne poznaje.' '4o mi zvu.i !ao zezancija, -emiane. Ja sam imao &rati/a !oji &i uvije! prije ru.!a i prije ve.ere pojeo za ogaj jer je govorio #a ne mo,e jesti prazna ,e uca.' '(e vi#im vezu izmeu tvoje $a e i moga pro& ema.' '(e, #anas ne vi#i$ vezu ni izmeu .ega. 1a,e$ mi #a za Da&rie u nema mjesta meu tvojim prijate jima jer je ne poznaju, a ti joj ne #a$ pri i!u #a je upoznaju...' '...' '5a$to, -emiane+' '5ato $to su to raz i.iti ju#i i...' '5a$to+' '5ato $to je Da&rie a...' '5a$to, -emiane, za$to+' '5a$to+ -a ne mije$am.' 'to time ,e i$ re/i+' 'Pa to. (e ,e im mije$ati te #vije s!upine... (emoj mis iti #a mi je a!o. (e juti se samo Da&rie a. 5apravo se svaam i s prijate jima s ;a!u teta, !oji ta!oer nava juju #a pove#em Da&rie u. (it!o ne razumije #a ,e im #a sve &u#e na svome mjestu0 je#no je je#no, a #rugo je #rugo.' 'A i reci mi ne$to6 to je#no i to #rugo i sve #ruge raz i.ite stvari, nisu i meuso&no povezane+' 'Jesu, unutar se&e. A i izvana ih ne ,e im mije$ati.' '5a$to ne ,e i$ #a se mije$aju+' '(e znam, -e&e i, a i ne ,e im ih mije$ati.' '%vo nije prvi put #a to .ini$, zar ne+' '1a!o mis i$ prvi put+'
-**-

Pompea

'(aravno, ve/ si mi re!ao !a!o se veoma tru#i$ ne mi je$ati.' 'A, #a. "is im #a sam ti ve/ je#nom govorio o tome #a ne mije$am o&ite j s prijate jima, ju#e iz ! u&a s ju#ima s ;a!u teta, i ne sje/am se !oga jo$.' '2mam osje/aj #a po!u$ati sa.uvati intimna mjesta !oja su samo tvoja mo,e &iti !orisno, to je to.no. A i ta!oer mis im #a je sortiranje .injenica i oso&a iz tvoga ,ivota !a!o se ni!a#a ne &i susre i previ$e iscrp juju/e i !at!a#, re!ao &ih, .a! opasno.' '5a$to opasno+' '5ato $to mi se .ini #a a!o postav ja$ prepre!e i ograni.enja, osta i po.inju sumnjati u svoje mjesto i tra,e #a im se pru,i pri i!a #a #ije e s to&om tvoje stvari, pogotovo one !oje se .ine va,nima.' '4o je njihov pro& em, ne moj.' '(e &u#i ta!o !rut. "o,#a jest njihov pro& em, a i mora$ znati #a onaj #rugi ostaje ogor.en, osje/a se is! ju.eno i prezreno. 4o je rizi!. "o,#a na !raju povrije#i$ #ruge 9zato #a ne &i mije$ao9, uni$ti$ svoj o#nos s njima zato $to postav ja$ prepre!e.' '"is im #a to .inim samo sa svojim prijate jima jer oni i jesu raz#vojeni.' '-emiane, ne!o i!o mjeseci na!on po.et!a terapije #o$ao si na ;a!u tet, ostao si &ez novca i nisi htio pitati ro#ite je. *je/a$ se+ Ja sam, naravno, ponu#io #a ti posu#im #o i#u/eg mjeseca, i i #o! ne &u#e$ imao. (ije i ta!o 5 'Jest.' '2 sje/a$ se $to se #ogo#i o+' '*je/am. (isam prihvatio.' '*je/a$ i se argumenata+' '(e, ne sje/am se.' 'Ce!ao si #a si iznenaen, #a mi zahva juje$, a i #a 9ne ,e i$ mije$ati9. (e zvu.i i ti ta ;raza poznato+' '-o&ro, a i ti se nisi osje/ao prezrenim ni is! ju.enim ni ni$ta o# svega toga...' 'Jesi siguran+' '...Dotovo #a jesam.' 'Ea,e$. 8op/e nisi sasvim siguran.' '>uj, s to&om nisam siguran ni !a!o se zovem.' '"o,e$ &iti siguran, -emiane, #a !at!a# nije va,no #a ti sve &u#e jasno. 1a# o# srca ponu#i$ pomo/ #rugome i taj #rugi o#&ije jer je g up, ponosan i i &ez raz oga, ne #oe ti #a s avi$. Prvo $to ti pa#ne na pamet jest #a ga po$a je$ u smo!ve.' '4o je istina. Cazumijem.' '5a promjenu /u ti ispri.ati pri.u.' B2% J3-(%" J3-A( .ovje! !oji je imao pri i.no g upog s ugu. >ovje! nije &io ta!o zao #a ga otpusti ni ta!o ve i!o#u$an #a ga uz#r,ava a #a ovaj ni$ta ne ra#i <$to je naj&o je $to mo,e$ u.initi s g upanom)=. >ovje! mu je je#nostavno #avao agane za#at!e !a!o &i o# g upana '&i o ne!e !oristi'. Je#noga #ana
-*+-

Pompea

pozvao ga je i re!ao mu0 '2#i u trgovinu i !upi mjeru &ra$na i mjeru $e/era. Bra$no je za !ruh, a $e/er za !o a.e, i po!u$aj #a se ne pomije$aju. Jesi i me .uo+ (e smiju se pomije$ati)' * uga se tru#io upamtiti nare#&u0 mjeru &ra$na, mjeru $e/era, i ne smiju se pomije$ati... (e smiju se pomije$ati) 8zeo je p a#anj i oti$ao u trgovinu. (a putu prema trgovini ponav jao je u se&i0 '"jeru &ra$na i mjeru $e/era, a i ne smiju se pomije$ati)' *tigao je #o trgovine. '-ajte mi mjeru &ra$na, gospo#ine.' Pro#ava. je zavu!ao vr. za mjeru u &ra$no i izvu!ao pun vr.. * uga je pri& i,io p a#anj i pro#ava. je ispraznio vr. na p a#anj. '2 je#nu mjeru $e/era', re!ao je !upac. Pro#ava. je opet uzeo mjeru, zavu!ao je u ve i! san#u! i izvu!ao, ovaj put punu $e/era. '(e smiju se pomije$ati', re!ao je s uga. 'A !amo #a on#a stavim $e/er+' upitao je pro#ava.. %vaj #rugi ma o je razmis io i #o! je razmi$ jao <$to mu je &i o veoma naporno=, pro$ao je ru!om ispo# p a#nja i shvatio je #a je prazan) 2 ta!o je, &rzo o# u.iv$i, re!ao0 '%v#je.' 2 o!renuo je p a#anj prosip ju/i, naravno, &ra$no. * uga se o!renuo i za#ovo jno vratio !u/i0 je#na mjera &ra$na i je#na $e/era, a i ne smiju se pomije$ati. 1a# je #o$ao gospo#ar !u/e i vi#io ga #a u azi s p a#njem $e/era, upitao ga je0 'A &ra$no+' '(e smiju se pomije$ati)' o#govorio je s uga. '%v#je je )' te &rzim po!retom o!rene p a#anj... pa pros7 pe i $e/er. '

-*,-

Pompea

KRILA SU ZA LETENJE
4og me #ana Jorge #o.e!ao s pri.om. 1A- J3 %-CA*4A%, otac je re!ao sinu0 '*ine moj, ne raamo se svi s !ri ima. 2a!o nisi o&vezan etjeti, mis im #a &i &i a $teta #a se ograni.i$ na to #a ho#a$ !a# ti ih je #o&ri Bog #ao.' 'A i ja ne znam etjeti', o#govorio je sin. '4o je to.no...' re!ao je otac. 2, ho#aju/i, o#veo ga #o ru&a prova ije u p anini. '?i#i$, sine+ %vo je praznina. 1a# &u#e$ htio etjeti, #o/i /e$ ovamo, uzet /e$ zra!a, s!o.it /e$ u &ez7 #an i, $ire/i !ri a, etjet /e$.' *in je o! ijevao. 'to a!o pa#nem+' '*ve a!o i pa#ne$, ne/e$ umrijeti. *amo /e$ se ma oogrepsti, $to /e te oja.ati za s je#e/i po!u$aj', o#7 govorio je otac. *in se vratio u se o #a vi#i svoje prijate je, svoje #rugove, one s !ojima je ho#ao .itav ,ivot. %ni najograni.enijeg uma re! i su mu0 'Jesi i po u#io+ 5a$to+ 4ata ti je napo a u#... 5a$to &i etio+ nje+' (aj&o ji su mu prijate ji savjetova i0 'A $to a!o je to istina+ (e/e i to &iti opasno+ 5a$to ne po.ne$ po 7 ma o+ Po!u$aj se &aciti sa stu&a i i s !ro$nje sta& a. A i s vrha &r#a+' " a#i/ je s u$ao savjete onih !oji su ga vo je i. Popeo se na !ro$nju sta& a i, ohra&riv$i se, s!o.io. Ca$irio je !ri a, m atio njima po zra!u svom snagom, a i na ,a ost sunovratio se na zem ju. * ve i!om !vrgom na .e u oti$ao je ocu. 'Eagao si mi) (e mogu etjeti. Po!u$ao sam i vi#i !a!o sam se u#ario) (isam poput te&e. "oja su !ri a samo u!ras.' '*ine moj', re!ao je otac. '1a!o &i po etio, mora$ stvoriti s o&o#an prostor #a se !ri a ra$ire. 1ao !a# se &aca$ s pa#o&ranom0 potre&na ti je o#reena visina prije s!o!a. 1a!o &i po etio, mora$ po.eti prihva/ati rizi!. A!o to ne ,e i$, naj&o je &i &i o pre#ati se i nastaviti ho#ati zauvije!.'

-*--

Pompea

TKO SI TI$
(aporno sam ra#io na se&i. ?oen svojim terapeutom i ohra&ren svojom ,e jom #a ot!rijem sve o se&i, ve i! #io svoga vremena provo#io sam razmi$ jaju/i o #ogaajima iz svoga ,ivota, o svojim sa#a$njim i pro,iv jenim osje/ajima, svojim uspomenama i, !a!o sam nau.io o# Jorgea, o tome )u$idjeti), !oji me sva!i put sve vi$e iznenaivao. A i nije sve &i o posuto ru,ama. (e!e mis i !oje su se nastani e u mojoj g avi, a pose&no ne!i osje/aji !oji su me prep av jiva i, rastu,iva i su me i o&eshra&riva i. * tim sam mis ima oti$ao u Jorgeovu or#inaciju onoga #ana !a# mi je pro.itao svoju verziju pri.e Diovannija Papinija nazvanu 9 o si ti4 8 to sam se vrijeme ,a io na sve o!o se&e. (isam znao $to se #ogaa, a i imao sam osje/aj #a #rugi nisu #ostojni moga povjerenja. (isam znao &iram i ja to o$e svoje #ru$tvo i i su ju#i napos jet!u #ru!.iji nego $to sam o.e!ivao... 8 sva!om s u.aju, uvije! &ih se iznena#io .e!aju/i ne!oga t!o ni!a#a ne #oe i i ot!azuju/i #ogovore u pos je#nji trenuta! jer taj net!o nije pre#vi#io ne znam $to, i i u ve/ini situacija vje.no .e!aju/i na mjestima na !ojima sam se #ogovorio s prijate jima !oji ni u !ojem s u.aju nisu &i i spremni #o/i u #ogovoreno vrijeme... %vo je pri.a !oju mi je pro.itao moj terapeut. 4%D J3 J84CA *inc air !ao i uvije! ustao u se#am ujutro. 1ao i sva!og jutra, o#vu!ao je svoje papu.e #o !upaonice, a na!on tu$iranja o&rijao se i namirisao. %#jenuo se po mo#i, !ao $to je i &io njegov o&i.aj, i spustio se #o vrata po svoju po$tu. 4u je nai$ao na prvo iznenaenje toga #ana6 nije &i o pisama) Pos je#njih se go#ina njegova prepis!a pove/a a i &i a je va,an .im&eni! njegova !onta!ta sa svijetom. "a o neraspo o,en z&og vijesti o ne#ostat!u novosti, po,urio se sa svojim uo&i.ajenim #oru.!om o# m ije!a i ,itarica <!a!o su preporu.iva i ije.nici= i iza$ao na u icu. *ve je izg e#a o !ao i uvije!0 vozi a su po o&i.aju pro azi a istim u icama i proizvo#i a one iste gra#s!e zvu!ove na !oje se sva!i #an ,a io. Pre aze/i trg, gotovo se su#ario s pro;esorom 3Lerom, starim znancem s !ojim je o&i.avao satima razgovarati o &es!orisnim meta;izi.!im postav!ama. Poz#ravio g a j e mahnuv$i ru!om, a i .ini se #a ga pro;esor nije prepoznao. 5azvao ga je po imenu, a i ve/ se &io u#a jio i *inc air je mis io #a ga nije .uo. -an je o$e zapo.eo i .ini o se #a se pogor$ava prijetnjama #osa#om !oje su e&#je e u njegovoj #u$i. %# u.io je vratiti se !u/i, .itanju i istra,ivanju, !a!o &i #o.e!ao pisma !oja /e sigurno #o/i, jo$ &rojnija !a!o &i na#o!na#i a ona !oja nije primio prije. 4e no/i .ovje! nije #o&ro spavao i pro&u#io se veoma rano. *i$ao je i #o! je #oru.!ovao, po.eo je viri7 ti !roz prozor o.e!uju/i po$tarov #o aza!. (apo!on ga je vi#io !a!o s!re/e i srce mu je pos!o.i o.
-*.-

Pompea

2pa!, po$tar je pro$ao ispre# njegove !u/e a #a se nije zaustavio. *inc air je iza$ao i pozvao ga !a!o &i se uvjerio #a nema pisama za njega, a po$tar ga je uvjeravao #a u njegovoj tor&i nema ni$ta za tu a#resu, potvr#io je #a u po$ti nema ni!a!va $traj!a i #a nema pro& ema s razno$enjem pisama po gra#u. -a e!o o# toga #a ga je umiri o, to ga je jo$ vi$e za&rinu o. (e$to se #ogaa o i morao je #oznati o .e 7 mu je rije.. %&u!ao je ja!nu i uputio se !u/i svoga prijate ja "arija. >im je stigao, najavio se !o# !u/epazite ja i .e!ao u sa onu svoga prijate ja, !oji se o#mah pojavio. *inc air je ra$irenih ru!u !renuo u susret #oma/inu, a i ovaj se ograni.io na to #a ga upita0 '%prostite, gospo#ine, mi se poznajemo+' >ovje! je mis io #a je to $a a i usi jeno se nasmijao tra,e/i o# ovog #rugog #a mu nato.i pi/e. Cezu tat je &io !atastro;a an0 v asni! !u/e pozvao je !u/epazite ja i nare#io mu #a iz&aci iz !u/e neznanca, !oji je u toj situaciji izgu&io !ontro u i po.eo vi!ati i vrijeati #a ju/i sna,nom s ugi jo$ vi$e raz oga #a ga gru&o izgura na u icu... Putem prema !u/i susreo je susje#e, !oji su ga ignorira i i i su se prema njemu #r,a i !ao #a je ne7 znanac. Je#na mu je misao pa a na um0 organizirana je urota protiv njega, a on je po.inio ne!u .u#nu pogre$!u prema tom #ru$tvu &u#u/i #a ga ono sa#a o#&acuje to i!o !o i!o ga je prije ne!o i!o sati cijeni o. 2pa!, ma !o i!o razmi$ jao, nije se mogao sjetiti ni!a!va #ogaaja !oji je mogao &iti shva/en !ao uvre#a, a jo$ manje ne!a!va #ogaaja u !oji &i &io uvu.en .itav gra#. 4ije!om i#u/a #va #ana ostao je !o# !u/e o.e!uju/i po$tu !oja nije stig a i i ,u#e/i za posjetom ne!og prijate ja !oji &i, za.uen z&og njegove o#sutnosti, po!ucao na njegova vrata #a se raspita za njega. A i ni$ta se nije #ogo#i o0 nit!o se nije pri& i,io njegovoj !u/i. *prema.ica nije #o$ a, i nije se javi a, a te e;on je prestao ra#iti. %hra&ren po!ojom .a$icom vi$e, pete je no/i *inc air o# u.io oti/i u &ar g#je se uvije! na azio s prija7 te jima !a!o &i !omentira i sva!o#nevne g uposti. >im je u$ao, vi#io ih je za sto om u !utu !oji &i o&i.no iza&ra i. -e&e i Bans pri.ao je uvije! isti vic i svi su se po o&i.aju smija i. >ovje! je pri$ao je#nom sto cu i sjeo. %#mah je zav a#a a e#ena ti$ina !oja je sugerira a !o i!o je #o$ ja! svima nepo,e jan. *inc air vi$e nije mogao iz#r,ati. '"ogu i znati za$to ste svi ta!vi prema meni+ A!o sam u.inio ne$to $to vas je uzruja o, recite mi i zavr$imo ve/ je#nom s ovim, a i ne &u#ite ta!vi prema meni jer /u po u#jeti.' %sta i su se pog e#a i !ao #a ih to za&av ja, a i i juti. Je#an o# njih vrtio je !a,iprstom o!o s jepoo.ni7 ce postav jaju/i #o$ ja!ovu #ijagnozu. >ovje! je opet zatra,io o&ja$njenje, na!on toga je zamo io o&ja$njenje i na !raju pao na po# pre! inju/i #a mu o&jasne za$to mu to .ine. *amo mu se je#an o# njih ,e io o&ratiti. 'Dospo#ine, mi vas ne poznajemo, ta!o #a nam ni$ta niste u.ini i. 5apravo i ne znamo t!o ste.' (a njegove o.i po.e e su navirati suze, iza$ao je iz &ara te vu!ao svoje tije o sve #o !u/e. >ini o se !ao
-*/-

Pompea

#a mu je sva!a noga te$!a tonu. 1a# je u$ao u svoju so&u, &acio se na !revet. (ije znao !a!o ni za$to, a i postao je neznanac, nije postojao. ?i$e ga nije &i o u a#resarima njegovih !o ega ni u sje/anjima njegovih znanaca, a jo$ manje u osje/ajima njegovih prijate ja. 8 njegovoj se g avi pojavi a misao, poput u#arca .e!i/a6 pitanje !oje su mu #rugi postav ja i i !oje je sam se&i po.eo postav jati0 '4!o si ti+' Je i on #oista znao o#govoriti na to pitanje+ 5nao je svoje ime, a#resu, ve i.inu svoje !o$u je, &roj svoje oso&ne is!aznice i jo$ ne!e #ruge po#at!e !oji su ga #e;inira i prema #rugima. A i izvan svega toga t!o je on zapravo, unutra i u #u&ini #u$e &io+ %naj u!us i stavovi, one s! onosti i i#eje, jesu i #oista &i i njegovi+ 2 i su &i i, !ao i mnogo toga, po!u$aj #a ne iznevjeri one !oji su o.e!iva i #a &u#e ono $to jest+ (e$to mu je posta o jasno0 to $to je neznanac os o&aa ga o&veze #a &u#e ne$to o#reeno. Bi o !a!o &i o, ni$ta se ne &i promijeni o u rea!cijama #rugih prema njemu. Prvi put u ne!o i!o pos je#njih #ana ot!rio je ne$to $to ga je smiri o0 to ga stav ja u situaciju !oja mu omogu/uje #a se pona$a !a!o ,e i, ne tra,e/i o#o&ravanje svih o!o se&e. -u&o!o je u#ahnuo i osjetio !ao #a mu novi zra! u azi u p u/a. *hvatio je #a njegovim ,i ama te.e !rv, osjetio je ot!ucaje svoga srca i iznena#io se #a, prvi put, ne podrhta$a& *a#a je napo!on znao #a je sam, #a je to o#uvije! &io, #a ima samo se&e i sa#a se mogao smijati i i p a7 !ati... A i z&og se&e, a ne z&og #rugih. *a#a je napo!on znao0 'jego$o postojanje ne o$isi o drugima& %t!rio je #a je morao ostati sam !a!o &i se mogao suo.iti sa samim so&om... "irno je zaspao #u&o!im snom i sanjao pre ijepe snove. Pro&u#io se u #eset ujutro ot!rivaju/i #a je#na sun.ana zra!a u to #o&a u azi !roz prozor i pre#ivno o&asjava njegovu so&u. (ije se o!upao nego je si$ao stu&ama pjevu$e/i ne!u pjesmu !oju ni!a# nije .uo i na$ao je ne$to pre# vratima0 go emu !o i.inu pisama nas ov jenih na njega. *prema.ica je &i a u !uhinji i poz#ravi a ga !ao #a se ni$ta nije #ogo#i o. A nave.er u &aru .ini o se !ao #a se nit!o ne sje.a one .u#ne no/i u#i a. Barem se nit!o nije u#ostojio uputiti ni!a!av !omentar. *ve se vrati o u norma u... osim njega, sre/om, njega, !oji ni!a# vi$e ne/e ni!oga morati mo iti #a ga pog e#a !a!o &i znao #a je ,iv, njega, !oji ni!a# vi$e ne/e morati mo iti o!o inu #a ga #e;inira, njega, !oji vi$e ni!a# ne/e osjetiti strah o# o#&acivanja. *ve je &i o isto,
-+0-

Pompea

osim $to taj .ovje! vi$e ni!a# ne/e za&oraviti t!o je. '4o je tvoja pri.a, -emiane', nastavio je -e&e i. '1a# nisi svjestan svoje ovisnosti o pog e#u #rugih, ,ivi$ #rhte/i pre# mogu/im napu$tanjem, .ega si se, !ao i osta i, nau.io &ojati. A cijena toga #a se ne &oji$ jest napa#ati, &iti ono $to #rugi, 9!oji nas to i!o vo e9, tra,e #a &u#emo, tra,e #a .inimo i tra,e #a mis imo .A!o ima$ 9sre/u9 Papinijeva i!a, i svijet ti u ne!om trenut!u o!rene ea, ne/e$ imati iz&ora i morat /e$ shvatiti #a je tvoja &it!a ja ova. Ali a o se to ne dogodi, a o bude# imao tu ;nesre(u; da bude# prih$a(en i da ti las aju, onda&&& napu#ta# $lastitu s$ijest o slobodi, prisiljen si odlu%iti> poni"nost ili samo(a? uh$a(en si u stupicu i"me@u onoga #to mora# biti ili ne &iti ni$ta ni "a oga& 9e tada&&& mo(i (e# &iti, ali samo sam i samo "a sebe& A

-+1-

Pompea

RASKRI!JE NA RIJECI
'4a!o sam na&rijan...)' 'to ti je+' '* u$aj0 o#av#e moram oti/i !o egi i o#nijeti mu &i je$!e !oje tre&a... a ,ivi veoma #a e!o.' '* u$aj, -emiane...' '-a, znam', pre!inuo sam ga, 're/i /e$ mi #a ni$ta ne 9moram9, #a to .inim zato $to to ,e im, #a ja to &iram i sve to.... znam.' '(aravno, ti &ira$.' '-a, ja &iram. A i osje/am #a je to moja o&veza.' '-o&ro. Ja ne #ovo#im u pitanje osje/a$ i se o&veznim i ne #ovo#im u pitanje za$to se osje/a$ o&veznim. %no $to u sva!om s u.aju #ovo#im u pitanje jest to $to ni ti ne zna$ za$to se osje/a$ o&veznim.' '5nam za$to se osje/am o&veznim0 Juan je sjajan tip i sva!i put !a# tre&am ne$to, pomogne mi. "is im #a ga ne mogu o#&iti.' '>uj, naravno #a mo,e$. 8 sva!om s u.aju, rije. je o tome...' '...#a se &rinem $to /e Juan mis iti o meni.' '(e, jo$ gore. Brine$ se $to /e$ ti mis iti o se&i.' 'Ja+ %sje/ao &ih se ja#no.' '(eovisno o tome $to /e$ &iti i i ne/e$ &iti a!o mu ne o#nese$ &i je$!e, ne osje/a$ i se ja#no ve/ z&og same .injenice #a ti se ne #a oti/i+' '%sje/am, va j#a.' '4o je pro& em osje/aja !rivnje. *hva/a$+ >ovje.anstvo pati i zagor.ava si ,ivot jer se #vanaest sati #nevno osje/a !rivim $to jest ta!vo !a!vo jest... A #rugih #vanaest sati zagor.ava ,ivot #rugomu govore/i mu $to mora .initi.' 'A) *a# opet ni$ta ne znam.' '"o,#a je ta!o &o je. A!o ni$ta ne zna$, mo,#a mo,e$ vi$e toga nau.iti.' %ne trenut!e !a# &i Jorge postao ne$to izmeu ;i ozo;s!i i ironi.no raspo o,en, a nisam znao govori i meni i i u mojoj nazo.nosti razmi$ ja o &u#u/nosti .ovje.anstva, najte,e sam po#nosio. "a za$to to .inio, za se&e, za mene i i za znanost, ia!o sam znao #a /e mi sve to pos ije !oristiti, osje/ao sam #a ,e im oti/i. (isam ,e io vi$e ni terapiju ni napre#a!, ni$ta. Btio sam oti/i... 5a#r,ava o me je#ino sje/anje #a sam je#nom to u.inio i #a je na !raju sve ispa o jo$ gore jer sam o#nio z&unjenost sa so&om i nisam mogao ni$ta u.initi #o! je se nisam rije$io. %vu mi je pri.u ispri.ao toga #ana, a i sva!og me .asa upozoravao !a!o &i me po#sjetio #a je va,no #a ne ostav jam ni$ta napo a rije$eno i #a je opasno zao!up jati moza! nerije$enim stvarima.

-+2-

Pompea

B2JAB8 J3-(%" -?A zen7sve/eni!a !oja su ho#a a $umom vra/aju/i se u samostan. 1a# su #o$ i #o rije!e, vi#je i su ,enu !a!o $/u/urena uz o&a u p a.e. Bi a je m a#a i priv a.na. 'to ti je+' upitao je stariji. '"aj!a mi umire. *ama je !o# !u/e, s #ruge strane rije!e, a ja je ne mogu prije/i. Po!u$a a sam', nastavi a je #jevoj!a, 'a i struja me vu.e i ni!a# ne/u sti/i na #rugu stranu &ez pomo/i... "is i a sam #a je vi$e ne/u vi#jeti ,ivu. A i sa#a... *a# !a# ste se vi pojavi i, je#an o# vas #vojice mo,e mi pomo/i #a prijeem rije!u.. '1a# &ismo &arem mog i', po,a io se m ai. 'A i je#ini na.in #a ti pomognemo &io &i #a te prenesemo pre!o rije!e, a na$ zavjet .isto/e &rani nam &i o !a!av !onta!t sa suprotnim spo om. 5a&ranjeno nam je... ao mi je.' '2 meni je ,ao', re! a je ,ena. 2 nastavi a p a!ati. *tariji je sve/eni! ! e!nuo, spustio g avu i re!ao0 'Popni se.' ena nije mog a vjerovati, a i &rzo je uze a svoje prnje i pope a se sve/eni!u na e#a. *ve/eni! je pri i.no te$!o pre$ao rije!u, a m a#i/ ga je pratio. 1a# je #o$ao na #rugu stranu, ,ena je si$ a i pri$ a starom sve/eni!u s namjerom #a mu po ju&i ru!e. '-o&ro, #o&ro', re!ao je stari pov a.e/i ru!e, 'i#i svojim putem.' ena se zahva no i ponizno na! oni a, po!upi a o#je/u i otr.a a put se a. *ve/enici su se &ez rije.i vrati i na put prema samostanu. Jo$ im je preosta o #eset sati ho#a... "a o prije no $to su stig i, m a#i/ upita starca0 '8.ite ju, ti zna$ &o je o# mene za na$ zavjet .isto/e. 2pa!, nosio si na eima onu ,enu .itavom $irinom rije!e.' 'Ja sam je prenio pre!o rije!e, to je to.no. A i $to je te&i #a je jo$ uvije! nosi$ na svojim eima+ '

-+3-

Pompea

D A R OV I Z A MA H A R A D U
'* u$aj, -emiane6 &i o &i sjajno #a o#nese$ &i je$!e svom prijate ju6 &i o &i i#ea no #a osim toga osjeti$ za#ovo jstvo $to to .ini$6 &i o &i razumno #a to u.ini$ &ez &i o !a!vih emocija, a i #a &u#e$ neraspo o,en+ *umnjam #a (e Juan pro/i taj ispit u.e/i iz tih &i je,a!a)' '1a!ve to ima veze+' '(i!a!ve, $a im se. "is io sam na 9 o$ Biling;, !ao $to ti !a,e$.' '(e znam za$to to i!o #avi$ !a# sam ti ve/ re!ao #a .u ih o#nijeti.' '-avim zato #a shvati$ !a!o #o azi$ u ta!ve situacije. -a ti ispri.am pri.u+' (31%M J3 (312 mahara#,a, !oji je &io na g asu !ao mu#rac, navr$io sto go#ina. -ogaaj je #o.e!an s ve i!im vese jem &u#u/i #a su svi vo je i svoga v a#ara. 8 pa a.i je te no/i &i a organizirana ve i!a za&ava, a &i a su pozvana sva imu/na gospo#a iz !ra jevstva i #rugih zema ja. 1a# je #o$ao taj #an, &r#o #arova nagomi a o se na u azu u sa on g#je je mahara#,a tre&ao poz#raviti svoje uzvani!e. 4ije!om ve.ere mahara#,a je zamo io s uge #a po#ije e #arove na #vije s!upine0 na one !oji imaju ime po$i jate ja i one za !oje se ne zna t!o ih je pos ao. (a!on #eserta !ra j ih je pos ao #a #onesu sve #arove po#ije jene na #vije s!upine. Je#nu sa stotinja! ve i!ih i s!upih #arova i #rugu, manju, sa svega #eseta! #arova. "ahara#,a je po.eo otvarati #arove iz prve s!upine i pozivao je one !oji su mu ih pos a i. *vat!o o# njih popeo &i se #o prijesto ja, a on &i mu re!ao0 'Bva a ti na #aru, vra/am ti ga i sve je po starom.' 2 vratio &i #ar ma !a!av &io. 1a# je zavr$io s prvom s!upinom, pri$ao je #rugoj gomi i #arova i re!ao0 '%vi #arovi nemaju po$i jate ja. %ve /u prihvatiti jer me ne o&vezuju ni na $to, a u mojim go#inama nije pametno za#u,ivati se.' '*va!i put !a# ne$to #o&ije$, -emiane, u tvojoj se #u$i i i u #u$i ne!og #rugog taj #ar mo,e pretvoriti u #ug. A!o je ta!o, &i o &i &o je #a ni!a# ni$ta ne #o&ije$. A i a!o si spreman #ati a #a ne o.e!uje$ p a/u za to, i primiti a #a ne osje/a$ o&vezu, on#a mo,e$ #ati i i ne #ati, primiti i i ne primiti, a i ni!a# ne/e$ osje/ati #a si #u,an. 2 $to je najva,nije0 ni!a# ti vi$e nit!o ne/e p atiti za ono $to ti #uguje jer ti ni!a# nit!o ni$ta i ne/e #ugovati.' 1a# je Jorge prestao govoriti, mojeg je neraspo o,enja nesta o. *hvatio sam #a nisam o&vezan o#nijeti &i je$!e svome prijate ju. *hvatio sam #a mi je Juan pomagao, a #a nije o.e!ivao ni$ta zauzvrat. 2 jo$ ne$to0 a!o je to u.inio zato #a mu ja ne$to #ugujem, zao je i ne ,e im mu .initi us uge. 4a!o nisam ni!omu ni$ta #ugovao i mogao sam .initi $to ,e im. Po ju&io sam Jorgea i o#nio &i je$!e Juanu .
-+*-

Pompea

TRA!E'I BUDU
1at!a# &ih se opetovano pitao nisu i postav!e Desta t ;i ozo;ije prese&i.ne. (aizg e# je i#eo ogija #ava a to i!o s o&o#e #a je sva!a oso&a mog a o# u.iti zaje&avati ostata! svijeta, a prema njima to &i &i o u re#u. (et!o &i mogao samo !opati nos i ne &i &i o ni!a!vih pro& ema. 1ona.no, .ini o se #a pozitivne vrije#nosti na$eg o#goja Desta t nije smatrao vrije#nostima. 4a!o #a sam pitao -e&e oga. '4o je to.no', re!ao mi je, '!at!a# se ta!o .ini.' 'A nije ta!o+' 'Jest. 4a!o je. 5ato se ta!o i .ini.' 'Ba$ #uhovito...)' '(e, stvarno, ta!o je. 8 sva!om s u.aju, ne znam za Desta t. A i ja, ja vjerujem #a svat!o mora &iti !a!av jest ma!ar to 9!a!av jest9 zna.i o govno.' '?i$e vo i$ ,ivjeti me#u govnima+' '(e, a i zamis i $to &i &i o !a# &i svat!o ,ivio ona!o !a!av jest. 8pravo vjeran tomu !a!av jest...' '"is im #a &i se #ogo#i o s je#e/e0 oni !oji su govna i #a je &i to &i i, i promjena im ne &i ni$ta zna.i a. A i oni !oji se pona$aju !ao govna samo zato $to ,ive tru#e/i se &iti &o ji, oni &i posta i veoma ugo#ni ju#i... A i ni to nije sve, oni #o&ra srca presta i &i se preispitivati i ima i &i mnogo s o&o#nog vremena za #o&re postup!e.' 'A i na !raju je sve isto.' '(e, nije. %#goj !oji smo #o&i i !a,e #a moramo nau.iti &iti so i#arni. "is im #a so i#arnost tre&a ot7 !a.iti.' 'A $to a!o o#gojimo ju#e #a je ot!a.e+' '"o,#a &i to &i o !orisno, a i ta!o #a ni!oga ne si i$ #a &u#e so i#aran. 4o je !ao tjerati rije!u #a te.e... (ije mi ogi.no.' 'A i on#a postoje &o ji i o$iji ju#i. Postoji se&i.nost i so i#arnost, #o&ro i o$e.' '"ogu/e, a i ra#ije &ih mis io #a postoje raz i.ite visine etenja. Ca#ije &ih mis io #a i#emo svijetom ho#aju/i. -a ima ma o ju#i !oji ete, !ao $to su u.ite ji6 #a ima ne!o i!o, jo$ manje, onih !oji ete viso!o, poput mu#raca6 i #a ima, na ,a ost, i onih !oji gmi,u. 4o su oni !oji nemaju ni #ovo jnu visinu #a o#ignu g avu s t a0 to su oni !oje ti i ja nazivamo z im ju#ima.' '>a! i a!o pretpostavimo #a nemamo svi !ri a, mis im #a svat!o mo,e prihvatiti svoj put i i po!u$ati napre#ovati !a!o &i popravio visinu eta. A i svijet je u# i ima ne!ih !oji, umjesto #a ra#e na tome #a poprave et, tro$e svoje napore na uspinjanje !a!o &i izg e#a i jo$ vi$i6 i onih !oji, ma !a!o nevjerojatno zvu.a o, ,ive u!opavaju/i se sve #u& je, tra,e/i ne znam !oje o#govore.' '8 sva!om s u.aju, .ini mi se #a sve ovisi o visini ci ja.'
-++-

Pompea

'(e znam. -a ti ispri.am pri.u+' B8-A J3 P84%?A% svijetom !a!o &i na$ao one !oji su se naziva i njegovim u.enicima i govorio im o 2stini. 4ije!om njegova putovanja #o azi e su stotine ju#i !oji su vjerova i u njegove rije.i !a!o &i ga s u$a i, #ota!nu i i i vi#je i ga, zasigurno je#ini put u ,ivotu. >etiri sve/eni!a !oja su #ozna a #a /e Bu#a &iti u gra#u ?aa iju, natovari a su svoje stvari na mu u i !renu a na put !oji /e, &u#e i sve u re#u, trajati ne!o i!o tje#ana. e#an o# njih s a&o je poznavao put za ?aa i i s ije#io je #ruge. (a!on tri #ana puta iznena#i a ih je ve i!a o uja. *ve/enici su u&rza i !ora! i stig i u se o, g#je su potra,i i uto.i$te #o! ne proe o uja. A i pos je#nji nije stigao #o se a i morao je potra,iti uto.i$te u !u/i ne!og pastira, u o!o ici. Pastir mu je #ao ogrta., hranu i !rov #a preno/i. 2#u/eg jutra, !a# je sve/eni! &io spreman za o# aza!, oti$ao se poz#raviti s pastirom. 1a# se pri& i,io toru, vi#io je #a je o uja prep a$i a ovce i #a ih pastir po!u$ava o!upiti. *ve/eni! je pomis io #a njegova &ra/a sigurno ve/ iz aze iz se a i #a /e, a!o se ne po,uri, previ$e zaostati za njima. A i nije mogao nastaviti put prepu$taju/i pastira njegovoj su#&ini na!on $to mu je pru,io uto.i$te. 5ato je o# u.io ostati #o! iznova ne o!upe sta#o. 4a!o su pro$ a tri #ana, na!on !ojih je !renuo na put u&rzavaju/i !ora! !a!o &i sustigao svoje #rugove. * ije#e/i njihove tragove, zastao je na ;armi !a!o &i se ponovno ops!r&io vo#om. je#na mu je ,ena po!aza a g#je je &unar i ispri.a a se $to mu ne mo,e pomo/i &u#u/i #a mora nastaviti s ra#om na ,etvi... -o! je sve/eni! pojio svoje mu e i punio svoje mje$ine vo#om, ,ena mu je ispri.a a !a!o je na!on smrti njezina mu,a njoj i njezinoj #je.ici te$!o s!upiti sav uro# prije no $to propa#ne. >ovje! je shvatio #a ,ena ni!a!o ne/e mo/i s!upiti uro# na vrijeme, a i ta!oer je znao #a /e, a!o ostane, izgu&iti trag i #a ne/e mo/i &iti u ?aa iju !a# Bu#a stigne u gra#. ?i#jet /u ga ne!o i!o #ana na!on toga, pomis io je znaju/i #a /e Bu#a ostati u ?aa iju ne!o i!o tje#ana. etva je traja a tri tje#na i !a# je zavr$io posao, sve/eni! je nastavio put. Putem je #oznao #a Bu#a nije &io u ?aa iju i #a je oti$ao u je#no se o ma o sjevernije. *ve/eni! je promijenio smjer i uputio se prema #rugom se u. "ogao je sti/i ma!ar samo #a ga vi#i, a i putem je morao spasiti #voje staraca #a ih rije!a ne o#vu.e, a &ez pomo/i ne &i mog i iz&je/i sigurnu smrt. 1a# su se starci oporavi i, vratio se na put znaju/i #a Bu#a i#e #a je... -va#eset go#ina sve/eni! je pratio Bu#u... *va!i put !a# &i se pri& i,io, #ogo#i o &i se ne$to $to &i us7 pori o njegov put. 8vije! je postojao net!o t!o ga je tre&ao i, ne znaju/i, spre.avao ga #a stigne na vrijeme. (apo!on je #oznao #a je Bu#a o# u.io oti/i umrijeti u svoj ro#ni gra#.
-+,-

Pompea

'%vo je', re!ao je sam se&i, 'moja pos je#nja pri i!a. A!o ne ,e im umrijeti ne vi#jev$i Bu#u, ne smijem zastati putem. *a#a ni$ta nije va,nije o# toga #a vi#im Bu#u prije no $to umre. Pos ije /e &iti vremena #a poma,em #rugima.' Pa je s pos je#njom mu om i os!u#nim za ihama !renuo na put. (eposre#no prije u as!a u se o gotovo se spota !nuo na ranjena je ena nasre# puta. Pomogao mu je, #ao mu piti, pre!rio rane svje,im & atom. Je en je otvarao usta po!u$avaju/i #isati, a i sve mu je vi$e ne#ostaja o zra!a. 'et o mora ostati s njim, pomis io je, a o bih mogao nasta$iti put& A i ni!oga nije &i o na vi#i!u. (je,no je nas onio ,ivotinju uz stijenu !a!o &i nastavio put, ostavio joj je vo#u i hranu na#ohvat nju$!e i #igao se !a!o &i !renuo. (apravio je samo ne!o i!o !ora!a !a# je, istoga trena, shvatio #a ne mo,e #oci pre# Bu#u znaju/i u #u&ini svoga srca #a je ostavio &espomo/no &i/e na umoru... 4a!o je istovario mu u i ostao njegovati ,ivotinjicu. >itavu je no/ &#io na# njom !ao #a njeguje #ijete. -avao joj je vo#u u usta i mi jenjao zavoje na .e u. (eg#je u zoru je en se oporavio. *ve/eni! je ustao, sjeo na osam jeno mjesto i zap a!ao... (apo!on je izgu&io i svoju pos je#nju pri i!u. '?i$e te ni!a# ne/u mo/i na/i', re!ao je g asno. '(e tra,i me vi$e', re!ao mu je g as !oji je #opirao iza njega, 'jer na$ao si me.' *ve/eni! se o!renuo i vi#io !a!o se je en ispunja svjet o$/u i poprima o!rugao Bu#in o& i!. '2zgu&io &i me #a si me ostavio #a umrem ov#je, ove no/i, !a!o &i me vi#io u mome se u... 2 ne uznemiruj se u vezi s mojom smr/u0 Bu#a ne mo,e umrijeti #o! ima ju#i poput te&e !oji su spremni s ije#iti moj put go#inama, ,rtvuju/i svoje potre&e potre&ama #rugih. 4o je Bu#a. Bu#a je u te&i.' '"is im #a razumijem. 4o&o,e uzvi$en ci j mo,e &iti poticaj #a po eti$ jo$ vi$e, a i mo,e pos u,iti i !ao oprav#anje onima !oji gmi,u.' '4a!o je, -emiane, ta!o je. '

-+--

Pompea

USTRAJNI DRVOSJEA
'(e znam $to mi se #ogaa, -e&e i. (a ;a!u tetu mi ne i#e !a!o &ih vo io.' 'to to zna.i+' '-a moja u.in!ovitost opa#a 9po a!o, a i !onstantno9 ot!a# je po.e a go#ina. *ta no #o&ivam se#mice i osmice, a !at!a# po!oju #evet!u. A i na pos je#njim ispitima nisam uspio #o&iti vi$e o# $estice. (e znam, ne mogu se prisi iti, ne mogu se !oncentrirati, nemam vo je.' '-o&ro, -emiane, mora$ vo#iti ra.una #a smo na !raju go#ine. "o,#a tre&a$ ma o o#mora.' 'Cazmi$ jam o tome #a uzmem stan!u za o#mor, a i !raj go#ine je te! za #va mjeseca. Prije toga ne mogu. (e mogu stati #a pre#ahnem.' '1at!a# mi se .ini #a nas je civi izacija sve uspje a iz u#iti. *pavamo o# #vanaest #o osam, ru.amo o# #vanaest #o je#an, ve.eramo o# #evet #o #eset... (a$e a!tivnosti zapravo o#reuje sat, a ne na$a vo ja. >ini mi se # a j e za ne!e stvari nu,an o#reen stupanj re#a, a i za #ruge je apso utno neshvat jivo po$tovati unaprije# ustanov jeni re#.' '%va!o i i ona!o, ja sa#a ne mogu stati.' 'A i govori$ #a, s ije#e/i ga, tvoja u.in!ovitost opa#a.9 ' "ora postojati #rugi na.in)' B2% je#nom je#an #rvosje.a !oji je #o$ao ra#iti u tvornicu #rva. P a.a je &i a #o&ra, a uvjeti ra#a jo$ &o ji, ta!o #a je #rvosje.a o# u.io #ati sve o# se&e. Prvoga je #ana #o$ao pre# na#g e#ni!a, !oji mu je #ao sje!iru i o#re#io je#no po#ru.je u $umi. >ovje! je pun po eta oti$ao u $umu sje.i. 8 je#nom #anu posje!ao je osamnaest sta&a a. '>estitam', re!ao mu je na#g e#ni!. '(astavi ta!o.' %hra&ren na#g e#ni!ovim rije.ima, #rvosje.a je o# u.io sutra#an po&o j$ati svoj ra#. 4a!o #a je te no/i egao veoma rano. 2#u/eg je jutra ustao prije svih i oti$ao u $umu. 8nato. svom naporu nije uspio posje/i vi$e o# petnaest sta&a a. 3igurno sam umoran, pomis io je. %# u.io je e/i sa za as!om *unca. 8 zoru je ustao, o# u.an sru$iti svoj re!or# o# osamnaest sta&a a. 2pa!, toga #ana nije #o$ao ni #opo a. 2#u/eg ih je #ana &i o se#am, on#a pet, a pos je#njeg je #ana .itavo popo#ne po!u$ao posje/i svoje #rugo sta& o. 8znemiren z&og toga $to &i mogao re/i na#g e#ni!, #rvosje.a je oti$ao re/i na#g e#ni!u $to se #ogaa i ! eo se #a se tru#io #o granica iscrp jenosti. (a#g e#ni! ga je upitao0 '1a# si pos je#nji put nao$trio svoju sje!iru+' '(ao$trio+ (isam imao vremena nao$triti je0 &io sam prezauzet sje.om sta&a a.' '>emu, -emiane, po.eti s neizmjernim naporom a!o /e u&rzo postati ne#ostatan+ 1a# se napre,em,
-+.-

Pompea

vrijeme oporav!a ni!a# nije #ovo jno #a na#o!na#i moju iscrp jenost. %#marati se, mi jenjati a!tivnosti, ra#iti #ruge stvari .esto zna.i #a o$trimo svoje orue. 8porno ra#iti ne$to na si u, naprotiv, uza u#an je po!u$aj poje#inca #a vo jom na#o!na#i nesposo&nost u o#reenom trenut!u. '

-+/-

Pompea

KOKO% I

AI'I

>esto sam se svaao s ro#ite jima. %sje/ao sam se potpuno neshva/eno. >ini o mi se nemogu/im #a se ne mogu s o,iti s njima. Pogotovo s ocem. 8vije! sam mis io #a je moj otac ;antasti.an .ovje! i u to sam vrijeme jo$ uvije! ta!o mis io. A i on se pona$ao !ao #a mis i #a sam &u#a a. *ve $to sam ra#io, njemu se .ini o o$e, &es!orisno, opasno i i nepri! a#no. A !a# sam mu to po!u$avao o&jasniti, &i o je jo$ gore0 nisu postoja e #vije i#eje !oje su nam &i e zaje#ni.!e. '...o#&ijam vjerovati #a je moj tata postao g up.' '-o&ro, pa ne vjerujem &a$ #a je postao g up.' 'A i uvjeravam te, -e&e i, #a se pona$a !ao i#iot. 1ao #a je zapeo za tupe i staromo#ne i#eje. "oj otac nije ta!o star #a ne &i mogao shvatiti m a#e... -e;initivno je ja!o .u#an.' 'Pri.a+' 'Pri.a.' B2EA J3-(%" J3-(A pat!a !oja je snije a .etiri jaja. -o! je sje#i a na njima, isica je napa a gnijez#o i u&i a je. A i, iz ne!og raz oga, nije poje a jaja prije no $to je po&jeg a i ona su osta a napu$tena u gnijez#u. %nu#a je pro azi a !vo.!a i na$ a napu$teno gnijez#o. 2nstin!t ju je natjerao #a sje#ne na jaja i grije ih. 8&rzo na!on toga iz eg i su se pa.i/i i, !ao $to je &i o ogi.no, mis i i su #a im je ona maj!a pa su ho 7 #a i u re#u iza nje. 1o!o$, za#ovo jna svojim novim m a#uncima, o#ve a ih je na ;armu. *va!og jutra prije pijet ova pjeva mama !o!o$ gre& a &i t o, a pa.i/i su se tru#i i opona$ati je. 1a# pa.i/i nisu uspje i izvu/i iz zem je ni o&i.nog crva, mama je pri&av ja a hranu svim pi i/ima, trga a sva!u g istu na !oma#e i hrani a svoju #je.icu #aju/i im hranu u ! jun. Je#nog #ana, !ao i uvije!, !o!o$ je iza$ a u $etnju sa svojim eg om u o!o icu ;arme. (jezini su je pi i/i #iscip inirano s ije#i i u re#u. A i iznena#a, !a# su stig i #o jezera, pa.i/i su u je#nom s!o!u zaroni i u ru!avac, sa svom priro#no$/u ovoga svijeta, #o! je !o!o$ o.ajni.!i !o!o#a!a a zahtijevaju/i #a izau iz vo#e. Pa.i/i su sretno p iva i pra/a!aju/i se, a njihova je mama s!a!a a i p a!a a &oje/i se #a se ne utope. -o$ao je i pijetao, privu.en maj.inom vi!om, i uo.io o .emu je rije.. '" a#ima ne mo,e$ vjerovati', &i o je njegovo mi$ jenje. 'Ba$ su nesmotreni.' Je#an o# pa.i/a, !oji je .uo pijet a, pri& i,io se o&a i i re!ao im0 '(e o!riv jujte nas za svoje ne#ostat7 !e.' '(emoj mis iti, -emiane, #a je !o!o$ grije$i a. (e osuuj ni pijet a. (emoj mis iti #a su pa.i/i umi$ jeni i #rs!i.
-,0-

Pompea

(it!o o# tih i!ova ne grije$i. *amo vi#e stvarnost s raz i.itih g e#i$ta. Je#ina je pogre$!a, gotovo uvije!, mis iti #a je moje g e#i$te je#ino s !ojeg se raza&ire istina.' Cluhi u$ije misli da su oni oji ple#u ludi &(astavio sam razmi$ jati o o#nosu ro#ite ja i #jece. -e&e i je imao pravo) *va!a generacija vi#i stvari sa svoga i je#inoga g e#i$ta. "i i oni, !ao u #ruga vremena oni i na$i #je#ovi, su!o& jujemo se jer se ne mo,emo #ogovoriti o!o iste stvarnosti. 'Cazgovarao sam s ro#ite jima, zna$+' '-a+' '2spri.ao sam im pri.u o !o!osi.' '2+' '8 po.et!u su reagira i to.no ona!o !a!o sam mis io #a .e reagirati. "aj!a je re! a #a ne vi#i ni!a!vu povezanost, a otac je re!ao #a se ne s a,e. A i on#a smo #ugo $utje i i napo!on se vi$e nismo to i!o razi azi i.' '(apo!on ste pomiri i raz i.ita staja i$ta.' 'Jesmo, ta!o je !a!o ti !a,e$. Ea!o je s o,iti se !a# se s a,emo. 4e$!o je s o,iti se !a# se ne s a,emo. A i to se #ogo#i o.' '%# i.no)' '8nato. svemu na !oncu je moj tata razjasnio #a mis i #a ima pravo prvenstva u izno$enju mi$ jenja z&og svojih go#ina, z&og is!ustva i zato $to u ,ivotu postoj eopasnosti s !ojima se ne mo,emo suo.iti &ez njih i sve to.' 'A $to ti mis i$+' '-a nije istina. -a &ih se ja mogao suo.iti gotovo sa svima.' 'A s onim #rugima+' '* #rugima mis im #a ne &ih.' '-a! e tvoj otac ima pravo. 2ma 9opasnosti9 z&og !ojih ih jo$ tre&a$.' '-o&ro, ima.' '4aj te stav #ovo#i u nepovo jan po o,aj, ha+' '-a, a i to je istina.' '2stina je) *a# samo jo$ tre&a znati je i to cije a istina.' '"o im+' '* u$aj...' B2EA J3-(%" J3-(A pastirs!a o&ite j. 2ma i su sve ovce na o!upu u samo je#nom toru. 4a!o su ih hrani i, pazi i na njih i pas i. * vremena na vrijeme ovce &i po!u$a e po&je/i. 4a#a &i #o$ao najstariji pastir i re!ao im0 '?i, nesavjesne i oho e ovce, ne znate #a je vani #o ina puna opasnosti. *amo .ete ov#je imati vo#u, hranu i izna# svega za$titu o# vu!ova.'
-,1-

Pompea

4o je ug avnom &i o #ovo jno #a ovcama zauz#a 'snove o s o&o#i'. Je#noga se #ana ojanji a #ru!.ija ovca. Cecimo #a je to &i a crna ovca. 2ma a je &untovni.!i #uh i poti ca a svoje #rugove #a po&jegnu prema s o&o#i iva#e. Posjeti staroga pastira, !a!o &i uvjerio ovce u vanjs!e opasnosti, &iva i su sve .e$/i. 2pa!, ovce su &i e nemirne i sva!i put !a# &i ih istjera i iz tora, sve &i ih te,e iznova o!up ja i. *ve #o! ih je#ne no/i crna ovca nije nagovori a i one su po&jeg e. Daz#e nisu ni$ta uo.i i #o jutra, !a# su vi#je i razva jen i prazan tor. *vi zaje#no oti$ i su p a!ati staroj g avi o&ite ji. '%ti$ e su, oti$ e su)' 'Ja#nice...' 'A g a#+' 'A ,e+' 'A vu!+' 'to /e s njima &iti &ez nas+' *tarac se na!a$ jao, povu!ao #im iz u e i re!ao0 '4o je to.no, $to /e s njima &iti &ez nas+ A $to je jo$ gore... &&&Dto (e s nama biti be" njih4 )

-,2-

Pompea

TRUDNA TE'A
'1a!o napre#uje$ s ro#ite jima+' '2mamo uspone i pa#ove', o#govorio sam. '2ma trenuta!a !a# se o# i.no razumijemo i svat!o se mo,e staviti u poziciju onoga #rugoga, a i ima i trenuta!a !a# je to nemogu/e. 1a# se ni$ta ne mo,e.' '-o&ro, -emiane. Pretpostav jam #a /e ti se to #ogaati sa svima #o !raja ,ivota.' '-a, a i s ro#ite jima je na ne!i na.in #ru!.ije. %ni su moji ro#ite ji...' '-a, tvoji su ro#ite ji. A i u !ojem smis u !a,e$ #a je to #ru!.ije+' '%ni imaju o#reenu mo/ zato $to su mi ro#ite ji.' '1a!vu mo/+' '"o/ na#a mnom.' '4i si ve/ o#rastao, -emiane. 2 stoga nit!o nema mo/ na# to&om. (it!o. Barem nit!o nema vi$e mo/i nego $to ti to #opusti$.' 'Ja im ni$ta ne #opu$tam.' '>ini se #a #opu$ta$.' 'A i !u/a je njihova, #aju mi jesti, !upuju mi o#je/u. p a/aju ne$to za ;a!u tet, mama mi pere o#je/u, sprema mi !revet... 4o im #aje o#reena prava.' '4i ne ra#i$+' '(aravno #a ra#im.' '2 on#a+ "ogu shvatiti #a ,ivi$ u toj !u/i a!o si ne mo,e$ priu$titi stan. A i u svemu #rugome mis im #a, a!o se #oista ,e i$ &oriti za svoju neovisnost, ima stvari !oje &i mogao .initi sam.' '(a $to ci ja$+ 4retira$ me !ao #a sam &es!oristan, !ao moja maj!a. 1ao #a je najva,nije na svijetu nau.iti s o,iti !revet, prije svega #rugoga)' '(e, vjerojatno nije, a i ti tra,i$ s o&o#u i neovisnost.' '(e ,e im s o&o#u i neovisnost !a!o &ih si !uhao ru.a!, s o,io !revet i i prao o#je/u. e im je !a!o ne &ih morao tra,iti #opu$tenje, !a!o &ih mogao osje/ati #a imam pravo re/i $to ,e im, a osta o pre$utjeti.' '"o,#a su, -emiane, te #vije grupe 9s o&o#a9 neovisne.' '(e ,e im prestati viati svoje ro#ite je.' '(e, naravno #a ne ,e i$, a i ti tra,i$ ne!a iz#vojena prava iz svoje sa#a$nje situacije, a o#&acuje$ #io o#govornosti !oje proiz aze iz tih prava.' 'A i mogu &irati u !ojim /u se po#ru.jima prije osamosta iti, a u !ojim po#ru.jima ,e im ma o pri.e!a7 ti.' '"o,#a ovo pomogne #a ti &u#e jasnije.' J3-(%D P%P%-(3?A J3-A( je .ovje! tra,io svoga susje#a #a mu posu#i te/u. ? asni! te.e nije &a$ &io previ$e so i#aran, a i osje/ao se o&veznim posu#iti mu je.
-,3-

Pompea

(a!on .etiri #ana te/a nije &i a vra/ena, ta!o #a je, uz iz i!u #a mu je potre&na, oti$ao mo iti susje#a #a mu je vrati. 'Ba$ sam se htio popeti ! vama #a vam je vratim... Poroaj je &io ta!o te,a!)' '1a!av poroaj+' '-o! je te/a raa a.' '"o im+' '(iste zna i+ 4e/a je &i a tru#na.' '4ru#na+' '-a, sino/ je ro#i a. 5ato se mora a o#marati, a i sa# se oporavi a.' '%#marati+' '-a. *amo se!un#u, mo im vas.' 2 u$av$i u !u/u, izva#io je te/u, vazu i tavu. '4o nije moje. *amo te/a.' '(e, va$e je. 4o su te/ine !/eri. A!o je te/a va$a, va$e su i !/eri.' >ovje! je pomis io !a!o je njegov susje# sasvim u#. 'A i &o je /e &iti #a mu pov aujem', re!ao je sam se&i. '-o&ro, hva a.' '(ema na .emu. 5&ogom.' '5&ogom, z&ogom.' 2 .ovje! je oti$ao !u# s vazom, tavom i te/om. 4oga popo#neva susje# je opet po!ucao na vrata. '*usje#e, mo,ete i mi posu#iti o#vija. i stegu+' >ovje! je sa#a osje/ao ve/u o&vezu nego prije. '-a, naravno.' 8$ao je pa iza$ao sa stegom i o#vija.em. Pro$ o je gotovo tje#an #ana i, !a# je ve/ mis io #a /e oti/i po svoje stvari, susje# je po!ucao na vrata. '*usje#e, vi ste zna i+' 'to+' '-a su o#vija. i stega par.' '"a nemojte)' re!ao je .ovje! razroga.enih o.iju. '(isam znao.' '* u$ajte, &io sam nepa, jiv. 1rat!o sam ih ostavio same i zatru#nje a je.' '*tega+' '*tega) -onio sam vam njihovu #jecu.' 2, otvoriv$i !o$aricu, #ao mu je ne!o i!o vija!a, matica i .ava a, !oje je, prema njegovim rije.ima, ro7 #i a stega.
-,*-

Pompea

3as$im je lud, pomis io je .ovje!. Ali %a$li i $ijci u$ije dobro do@u& Pro$ a su #va #ana. *usje# gnjavator opet je #o$ao. '(e!i #an', re!ao mu je, '!a# sam vam #onio stegu, vi#io sam #a na sto u imate pre!rasnu z atnu am7 ;oru. "o,ete i &iti ta!o ju&azni i posu#iti mi je na je#nu no/+' v asni!u am;ore za& ista e su o.i. '1a!o ne', re!ao je ve i!o#u$no. 8$ao je u !u/u i iza$ao s am;orom !oju je susje# ,e io posu#iti. 'Bva a, susje#e.' '5&ogom.' '5&ogom.' Pro$ a je ta no/, i s je#e/a, a v asni! am;ore nije se usu#io nazvati susje#a !a!o &i ga zamo io #a mu je vrati. 2pa!, &u#u/i #a je pro$ o tje#an #ana, nije se mogao o#uprijeti svojoj za&rinutosti i oti$ao je ! su7 sje#u tra,iti am;oru. 'Am;ora+' upitao je susje#. 'A) (iste /u i+' 'to+' '8mr a je pri poroaju.' '1a!o umr a pri poroaju+' '-a, am;ora je &i a tru#na i umr a je tije!om poroaja.' 'Cecite, vi mis ite #a sam ja g up+ 1a!o z atna am;ora mo,e &iti tru#na+' '>ujte, susje#e. Prihvati i ste te/inu tru#no/u i poroaj. Prihvati i ste vjen.anje i potomstvo o#vija.a i stege. 5a$to sa#a ne &iste prihvati i tru#no/u i smrt am;ore+' '4i, -emiane, mo,e$ &irati $to ho/e$, a i ne mo,e$ &iti neovisan u onome $to ti se .ini a!$im i ugo#nijim, a ne &iti u onome $to izis!uje napor. 4voj !riterij, tvoja s o&o#a, tvoja neovisnost i pove/anje tvoje o#govornosti #o aze s tvojim procesom o#rastanja. 4i o# u.uje$ ho/e$ i &iti o#rastao i i /e$ ostati #ijete. '

-,+-

Pompea

L J U B AV N I

OGLED

'>ini mi se #a su moji ro#ite ji ostarje i i #a vi$e nisu &istri.' 'A meni se .ini #a ih ti g e#a$ s #ru!.ijeg staja i$ta.' '1a!ve to ima veze+ 9%no $to jest, jest9, !ao $to ti !a,e$.' '2spri.at .u ti pri.u.' 1CAEJ J3 B2% 5AEJ8BEJ3( 8 *a&rinu, ,enu siroma$na po#rijet a !oja mu je posta a pos je#nja ,ena. Je#nog popo#neva, #o! je !ra j &io u ovu, stigao je g asni! s o&avije$/u #a je *a&rinina maj!a &o esna. 2a!o je &i o za&ranjeno uzimati !ra jevu oso&nu !o.iju, za taj se pre!r$aj p a/a o g avom, *a&rina se uspe a u !o.iju i o#juri a majci. 1a# se vratio, !ra j je &io o&avije$ten o #ogaaju. '(ije i #ivna+' re!ao je. '4o je prava 2ju&av prema ro#ite ju. (ije joj &i o va,no $to ris!ira ,ivot !a!o &i njegova a maj!u. -ivna je)' -rugi #an, #o! je *a&rina sje#i a u vrtu pa a.e i je a vo/e, #o$ao je !ra j. Princeza ga je poz#ravi a i zagriz a pos je#nju &res!vu !oja je osta a u !o$ari. '2zg e#aju u!usno)' re!ao je !ra j. '2 jesu u!usne', re! a je princeza. 2, pru,aju/i ru!u, prepusti a je svom vo jenom pos je#nju &res!vu. '1o i!o me vo i)' !omentirao je pos ije !ra j. '%#re! a se svoga u,it!a !a!o &i mi #a a pos je#nju &re7 s!vu iz !o$are. (ije i ;antasti.na+' Pro$ o je ne!o i!o go#ina i, t!o zna za$to, 2ju&av i strast nesta e su iz !ra jeva srca. *je#e/i !raj najintimnijeg prijate ja, re!ao mu je0 '(i!a#a se nije #r,a a !ao !ra jica. (ije i pr!osi a mojoj za&rani i uze a moju !o.iju+ -apa.e, sje/am se #a mi je je#nom #a a #a je#em vo/e !oje je ve/ zagriz a.' '*tvarnost je uvije! ista. 2 ono $to jest, jest. 2pa!, !ao i u pri.i, .ovje! mo,e interpretirati situaciju na je#an i i #rugi na.in. Pazi !a!o percipira$, govorio je mu#rac Ba#Fin. A o se ono #to $idi# prilago@a$a ;ra"mjerno; st$arnosti oja tebi naj$i#e odgo$ara ne $jeruj s$ojim o%ima 8

-,,-

Pompea

IZDANCI OMBUA
>im sam u$ao, Jorge mi je re!ao0 '"oram ti ispri.ati je#nu pri.u.' 'Pri.u+ 5a$to+' '(e znam. 8.ini o mi se #a &i ti mog a #o&ro #oci.' '-o&ro', re!ao sam vjeruju/i mu.

B2E% J3-(% "AE3(% se o. 4a!o ma eno #a nije postoja o na ve i!im #r,avnim !artama. 4a!o ma eno #a je ima o samo je#an si/u$an trg i na tom je#inom trgu samo je#no sta& o. A i ju#i su vo je i to se o, vo je i su njegov trg i vo je i su sta& o0 go em om&u !oji je &io to.no nasre# trga. A i i usre# sva!o#nevice se jana0 sva!og popo#neva o!o se#am sati, na!on ra#a, mu$!arci i ,ene iz toga se a na azi i &i se na trgu, svje,e o!upani, po.e$ jani i o#jeveni !a!o &i se ma o provrtje i o!o om&ua. 4ije!om go#ina m a#i, o.evi m a#ih i o.evi o.eva m a#ih sva!o#nevno su se sastaja i po# om&uom. %n#je su se s! apa i va,ni pos ovi, #onosi e va,ne o# u!e za se o, ugovara a se vjen.anja i prisje/a o se mrtvih, i ta!o go#inama. Je#noga se #ana po.e o #ogaati ne$to #ru!.ije i pre#ivno0 u je#nom o# &o.nih !orijena, niot!u#a, iz7 &i a je je#na ze ena gran.ica sa samo #va isti/a o!renuta *uncu. Bio je to iz#ana!. Prvi iz#ana! !oji je om&u #ao ot!a# se zna o za njega. (a!on ganu/a osnovana je !omisija !oja je organizira a za&avu !a!o &i se naz#ravi o #ogaaju. (a iznenaenje organizatora, nisu svi iz se a #o$ i na z#ravicu. Bi o je i onih !oji su govori i #a /e im iz#ana! #onijeti pro& eme. (aime, ne!o i!o #ana na!on $to je iz&io prvi iz#ana!, po.eo je nicati #rugi. 2 za mjesec #ana, vi$e o# #va#eset ze enih gran.ica pojavi o se iz ve/ siva om&uova !orijenja. ?ese je je#nih i ravno#u$nost #rugih !rat!o /e trajati. %&avijest je #onio .uvar trga. (e$to se #ogaa starom om&uu. Eistovi su &i i ,u/i no i!a#a, &i i su s a&i i a!o su opa#a i. 1ora #e& a, ne!o/ mesnata i me!ana, sa#a je posta a suha i om jiva. *tra,ar je #ao #ijagnozu. '%m&u je &o estan. 2 mo,#a /e umrijeti.' 4e ve.eri za vrijeme uo&i.ajene $etnje zapo#jenu a se rasprava. (e!i su po.e i govoriti #a su za sve !rivi iz#anci. (jihovi su argumenti &i i !on!retni0 sve je &i o #o&ro #o! se oni nisu pojavi i. Branite ji iz#ana!a govori i su #a je#no nema veze s #rugim i #a iz#anci jam.e &u#u/nost om&ua a!o mu se $to #ogo#i. 1a# su svi iznije i svoje stavove, po#ije i i su se na #vije jasno suprotstav jene s!upine. Je#na je
-,--

Pompea

stav ja a nag asa! na stari om&u, a #ruga ga je stav ja a na nove iz#an!e. 2 ne znaju/i !a!o, rasprava je sva!i put &i a sve ,u.nija i #vije su se s!upine sve vi$e u#a java e. 1a# je pa a no/, #ogovori i su se #a /e sutra#an iznijeti pre#met na seos!om sastan!u !a!o &i smiri i #uhove. A i #uhovi se nisu smiri i. *utra#an su Branite ji om&ua, !a!o su se po.e i zvati, govori i #a je rje$enje pro& ema povrata! na staro. 2z#anci crpe snagu starom om&uu i pona$aju se !ao paraziti na sta& u. "ora i su stoga uni$titi iz#an!e. Branite ji ,ivota, !a!o se nazva a #ruga s!upina, s u$a i su uznemireni jer su se i oni o!upi i !a!o &i prona$ i rje$enje. ?a ja o je posje/i stari om&u jer je o#ra#io svoj ci! us. *amo je o#uzimao sunce i vo#u te! roenima. %sim toga nije ima o smis a &raniti om&u jer je iona!o staro sta& o pra!ti.no &i o mrtvo. Casprava je zavr$i a svaom, a svaa grajom u !ojoj nije ne#ostaja o vi!e, uvre#a i u#araca. Po icija je ra$.isti a cir!us pos av$i sve !u/ama. Branite ji om&ua o!upi i su se te no/i i za! ju.i i #a je situacija &ezna#na &u#u/i #a g upi protivnici ne ,e e shvatiti argumente te #a stoga moraju #je ovati. (aoru,ani $!arama za po#rezivanje, opatama i pijucima, o# u.i i su napasti. 1a# je#nom uni$te iz#an!e, i pregovara.!a /e situacija &iti #ru!.ija. 5a#ovo jni, #o$ i su na trg. 1a# su se pri& i,i i sta& u, ug e#a i su s!upinu ju#i !oja je na&aciva a #rva o!o om&ua. Bi i su to Bra7 nite ji ,ivota, !oji su ga p anira i zapa iti. %&je su se s!upine &ranite ja zap e e u #ugu raspravu, a i ovaj put ru!e su &i e naoru,ane mr,njom, gor.inom i ,e jom za uni$tavanjem. 4ije!om svae je ne!o i!o iz#ana!a &i o poga,eno i oz ijeeno. *tari je om&u ta!oer za#o&io oz&i jne oz je#e na #e& u i granama. ?i$e o# #va#eset &ranite ja o&iju strana prove o je no/ u &o nici, s te,im i i a!$im oz je#ama. 2#u/ega jutra trg je izg e#ao #ru!.ije. Branite ji om&ua po#ig i su o&ru. o!o sta& a i neprestano su ga &rani e .etiri naoru,ane oso&e. * #ruge strane, Branite ji ,ivota is!opa i su jamu i postavi i &o# ji!avu ,icu o!o preosta ih iz#ana!a !a7 !o &i o#&i i sva!i napa#. 2 u ostat!u se a situacija je posta a neiz#r,iva0 sva!a s!upina, u ,e ji #a #o&ije $to ve/u potporu, ispo i7 tizira a je situaciju i prisi java a ostata! stanovni!a #a zauzme stav. 4!o je &ranio om&u &io je stoga neprijate j Branite ja ,ivota, a t!o je &ranio iz#an!e morao je stoga nasmrt mrziti Branite je om&ua. (apo!on je o# u.eno #a /e prepustiti o# u!u mirovnom sucu, u ovom s u.aju sve/eni!u ma ene seos!e cr!ve, !oji je tre&ao presu#iti i#u/e ne#je je. Pu& i!a je &i a po#ije jena u,etom, a #vije su se strane ver&a no napa#a e. ?i!a je &i a zag u$uju/a i nit!o ni!oga nije .uo. 2znena#a su se otvori a vrata i ho#ni!om je, pra/en pog e#ima o&iju strana, #o azio starac po#upiru/i se o $tap.
-,.-

Pompea

*tari, !ojemu je mora o &iti vi$e o# sto go#ina, u m a#osti je osnovao to se o, p anirao njegove u ice, !oma#ao zem ju i, naravno, posa#io sta& o. *taroga su svi po$tova i i njegova je rije. sa.uva a &istrinu !oja ga je .itav ,ivot prati a. *tarac je o#&io ru!e !oje su mu nu#i e potporu, te$!om se mu!om popeo na pozornicu i o&ratio im se. 'Bu#a e)' re!ao je. '?i se nazivate Branite jima om&ua, Branite jima ,ivota... Branite ji+ (iste spo7 so&ni ni$ta o&raniti jer je va$a je#ina namjera nau#iti onima !oji #ru!.ije razmi$ jaju. (ije vam jasna va$a pogre$!a i varate se i je#ni i #rugi. %m&u nije !amen. 4o je ,ivo &i/e i !ao ta!vo ima ,ivotni ci! us. 4aj ci! us zna.i #ati ,ivot onima !oji /e nastaviti njegov za#ata!. -rugim rije.ima, zna.i pripremiti iz#an!e #a postanu novi om&ui. A iz#anci, vi g upani, nisu samo iz#anci. *toga ne &i mog i ,ivjeti a!o om&u umre, a ,ivot om&ua ne &i imao smis a a!o nije sposo&an pretvoriti se u novi ,ivot. Pripremite se, Branite ji ,ivota. 8vje,&ajte se i naoru,ajte. 8&rzo /e #oci vrijeme #a se zapa i !u/a va$ih ro#ite ja s njima unutra. 8&rzo /e ostarjeti i po.et /e vam smetati. Pripremite se, Branite ji om&ua. ?je,&ajte na iz#ancima. "orate &iti pripravni gaziti i u&ijati v astitu #jecu !a# vas &u#u htje a zamijeniti i i na#visiti. 2 vi se zovete braniteljima8 ?i samo ,e ite uni$tavati... 2 ne uviate #a uni$tavaju/i i uni$tavaju/i uni$tavate ta!oer, nemi osr#no, sve ono $to ,e ite &raniti. Cazmis ite) (ije vam preosta o mnogo vremena...' 2 re!av$i to, po agano je si$ao s pozornice i ho#ao prema vratima u sveop/oj ti$ini. ... 2 oti$ao. Jorge je za$utio. (isam mogao a #a ne zap a.em. -igao sam se i oti$ao, u ti$ini, umoran i jasnih mis i... 2mao sam to i!o pos a)

-,/-

Pompea

LABIRINT
Jorge je napisao pri.u i, zato $to sam ga ja zamo io, zato $to je to sam htio i i i z&og je#nog i z&og #rugog, po#ije io ju je sa mnom. %-8?2J31 J3 ?%E2% zagonet!e. %#ma ena je izazivao samoga se&e na sva!u !ri,a j!u, re&us, a&irint, !riptogram i i &i o !a!av umni pro& em !oji &i se pojavio. * vi$e i i manje uspjeha posvetio je ve i! #io svoga ,ivota i svoga mozga rje$avanju pro& ema !oje su #rugi izmis i i. (aravno, nije &io nepogre$iv &u#u/i #a su !roz njegove ru!e pro$ e mnoge zagonet!e !oje su &i e pre!omp icirane za njega. Pre# ta!vim je #voj&ama Joros!a uvije! ponav jao gotovo ritua an s ije#0 #ugo &i ih g e#ao i na prvi je pog e#, !ao stru.nja!, $to je i &io, o#reivao pripa#a i pro& em s!upini nerje$ivih i i ne. A!o &i njegov pog e# potvr#io #a pripa#a, Joros!a je #u&o!o #isao i sveje#no &i se posvetio rje$avanju. %n#a &i po.e a ;aza ;rustracije &u#u/i #a se ana iza ritua a pretvara a gotovo u opsesiju. Jav ja a &i se nemogu/a pitanja, s ijepe u ice, nerazum jivi sim&o i, nepoznate rije.i i nepre#vi# jivo p aniranje. ?e/ o#avna je Joros!a ot!rio #a mora uspjeti u ,ivotu. (isu i mu mo,#a zato te zagonet!e postaja e #osa#ne+ 8 sva!om s u.aju, ma o na!on $to &i po!u$ao, po.eo &i se neizmjerno #osaivati i ostav jao &i pro& em, u #u&ini svoga mozga !ritiziraju/i g upog tvorca tih pro& ema !oje nije mogao rije$iti... "is im #a je zato $to su mu pro& emi &i i #osa#ni i pre agani za! ju.io #a postoji zagonet!a po mjeri sva!og 'rje$ava.a' i samo svat!o za se&e mo,e znati !oja je njegova mjera. 2#ea no &i &i o #a svat!o se&i stvara zagonet!e po mjeri, re!ao je sam se&i. A i smjesta je shvatio #a &i z&og toga zagonet!a presta a &iti zanim jiva jer &i onaj t!o stvori pro& em znao rje$enje &u#u/i #a ga je izmis io. "a o !a!o &i se poigrao, a ma o ponesen i#ejom #a pomogne #rugima !oji su !ao i on ,e je i rije$iti te zagonet!e, i sam je po.eo izmi$ jati pro& eme, igre rije.i, &rojeva, ogi.!e pro& eme i ana ize apstra!tnog mi$ jenja... A i njegovo je reme!7#je o &i o gra#nja a&irinta. Je#noga sun.ana i mirna #ana po.eo je #izati zi#ove, cig u po cig u, u je#noj so&i svoje go eme !u/e !a!o &i sagra#io a&irint u priro#noj ve i.ini. Pro azi e su go#ine. -ije io je svoje zagonet!e s prijate jima, specija iziranim .asopisima i ne!im #nevnicima. A i a&irint nije iz azio na svjet o #ana i $irio se0 rastao je i rastao u unutra$njosti njegove !u/e. Joros!a ga je sve vi$e !omp icirao. Dotovo #a nije ni shvatio #a zamr$eni a&irint #o&iva sve vi$e putova &ez iz aza. 4o je #je o posta o #io njegova ,ivota. (ije pro$ao ni #an #a Joros!a nije #o#ao &arem je#nu cig u, za7
--0-

Pompea

tvorio !oji iz az i i pro#u,io !oji zavoj !a!o &i pro aza! &io $to zamr$eniji. Ce!ao &ih #a je pro$ o #va#eset go#ina prije no $to u so&i u !ojoj je &io smje$ten a&irint nije vi$e osta o mjesta i a&irint se po.eo, gotovo priro#no, $iriti u ostata! !u/e. 1a!o &i se iz spava/e so&e #o$ o #o !upaonice, mora o se i/i osam !ora!a naprije#, s!renuti ijevo, na7 praviti jo$ se#am !ora!a, on#a #esno, si/i niz tri stu&e, ho#ati jo$ pet !ora!a, opet s!renuti #esno, pres!o.iti prepre!u i otvoriti vrata. 1a!o &i se stig o na terasu, va ja o se nagnuti pre!o ijevoga zi#a, va jati se ne!o i!o metara i popeti se stu&ama o# u,eta #o gornjega !ata. 4a!o je, ma o7poma o, njegova !u/a pretvorena u ve i!i a&irint u priro#noj ve i.ini. 8 po.et!u ga je to ispunjava o za#ovo jstvom. Bi o je za&avno pro aziti onim ho#nicima !oji su ga !at!a# vo#i i na putove &ez iz aza, ia!o ih je on sagra#io, &u#u/i #a je &i o nemogu/e zapamtiti sve putove. Bio je to a&irint po njegovoj mjeri. Po njegovoj mjeri. %# ta#a Joros!a je po.eo pozivati mnoge ju#e u svoju !u/u, u svoj a&irint. A i .a! i onima !oji su po7 !aziva i najve/i interes na !raju &i, !ao i njemu sa zagonet!ama, posta o #osa#no. Joros!a je o# u.io provesti ih !u/om, a i na !raju &i svi ju#i o# u.i i oti/i. Prije i i pos ije svi &i za! ju.i i0 '(e mo,e se ova!o ,ivjeti)' (apos jet!u Joros!a nije mogao po#nijeti svoju vje.nu samo/u pa se prese io u !u/u &ez a&irinta, g#je je &ez pro& ema mogao primati ju#e. 2pa!, .im &i upoznao ne!oga t!o &i se .inio &istar, o#veo &i ga u svoj pravi #om. 1ao i avijati.ar u 1alom princu sa svojim u#avima iznutra i izvana, Joros!a je otvarao svoj a&irint onima !oji su mu se .ini i vrije#nima tog 'raz i!ovanja'. ...Joros!a ni!a# nije na$ao ni!oga t!o &i htio ,ivjeti s njime na onome mjestu .

--1-

Pompea

KRUG OD DEVEDESET DEVET


'5a$to, -e&e i+ 5a$to ni!a# ne mo,emo &iti mirni+' 'Ba+' '(aravno, !at!a# to pomis im. "oja veza s Da&rie om #o&ro napre#uje, mnogo &o je nego prije, a i nije ona!va !a!vu &ih ,e io. (e znam. (e#ostaje strasti, vatre i i za&ave. (a ;a!u tetu se #ogaa ne$to s i.no0 i#em na pre#avanja, u.im, i#em na ispite i pro azim ih. A i to me ne ispunjava. (e#ostaje mi za#ovo jstva, sva!o#nevnog u,it!a #a osje/am !a!o stu#iram ono $to ,e im. 4o mi se #ogaa i s pos om. -o&ro mi je, #o&ro mi p a/aju, a i ne ono i!o !o i!o &ih ,e io.' '2 sve je ta!o+' '>ini mi se #a jest. (i!a# se ne mogu o#moriti i reci 93to, sa# je stvarno sve #o&ro.9 2sto mi se #ogaa s &ratom, s prijate jima, s novcem, s tje esnim stanjem... *a svime $to mi je va,no.' 'Prije ne!o i!o tje#ana, !a# si &io za&rinut z&og situacije !o# !u/e, to ti se nije #ogaa o+' '?jerojatno jest, a i imao sam ve/e &rige, !oje su pri!riva e ove #ruge stvari. %vo #anas na ne!i je na.in 9 u!suz9, to je ono $to &i #a o puninu svemu #rugo mu. '-rugim rije.ima, tvoja za&rinutost po.inje !a# nestanu ve i!i pro& emi.' '(aravno.' '-rugim rije.ima, taj pro& em po.inje !a# nema$ pro& ema+' '"o im+' '(aravno, !a# se sve popravi.' 'Pa... #a.' 'Ceci mi ne$to, -emiane. to osje/a$ !a# prizna$ #a ima$ pro& em !oji se pojavi !a# se sve po&o j$a+' '%sje/am se !ao g upan.' '%no $to jest, jest', re!ao je -e&e i. '?e/ ti #ugo nisam ispri.ao pri.u o ne!om !ra ju.' '4o.no.' 'Bio je#nom je#an !ra j, recimo ! asi.an !ra j.' 'to je ! asi.an !ra j+' '1 asi.an !ra j u ne!oj pri.i veoma je mo/an !ra j !oji ima ve i!o &ogatstvo, ijepu pa a.u, #ivne pos astice na raspo aganju, ijepe ,ene i mo,e si priu$titi sve $to mu pa#ne na pamet. 2 unato. tomu nije sretan.' 'A...' 'to je pri.a ! asi.nija, !ra j je nesretniji.' 'A taj !ra j... 1o i!o je &io ! asi.an+' '?eoma ! asi.an.' 'Ja#ni!.'

--2-

Pompea

B2% J3-(%" J3-A( veoma tu,an !ra j !oji je imao s ugu !oji je, !ao i sva!i s uga tu,noga !ra ja, &io veoma veseo. *va!og jutra &u#io je !ra ja i nosio mu #oru.a! pjevaju/i i pjevu$e/i vese e a!r#ija$!e pjesme. (a nje7 govu rastegnutu icu uvije! se nazirao ve i! osmijeh i njegovo je #r,anje pre# ,ivotom uvije! &i o smireno i sretno. Je#noga #ana !ra j je pos ao po njega. 'Pa,u', re!ao mu je. '8 .emu je tajna+' '1oja tajna, ?e i.anstvo+' '1oja je tajna tvoga vese ja+' '(ema ni!a!ve tajne, ?e i.anstvo.' '(e a,i mi, pa,u. (are#io sam #a o#sije!u g ave i za manje uvre#e o# a,i.' '(e a,em vam, ?e i.anstvo. (emam ni!a!vu tajnu.' '5a$to si uvije! veseo i sretan+ Ba+ 5a$to+' 'Dospo#ine, nemam raz oga #a &u#em tu,an. ?a$e me ?e i.anstvo po.asti o #opustiv$i #a vam s u,im. 2mam ,enu i #jecu, !oji ,ive u !u/i !oju nam je #o#ije io #vor. %#ijevate nas, hranite i osim toga ?a$e me ?e i.anstvo povremeno nagra#i s ne!o i!o nov.i/a #a si priu$timo !a!av hir. 1a!o ne &ih &io sretan+' 'A!o mi smjesta ne !a,e$ svoju tajnu, o#ru&it /e ti g avu', re!ao je !ra j. '(it!o ne mo,e &iti sretan z&og raz oga !oje si mi iznio.' 'A i, ?e i.anstvo, nema ni!a!ve tajne. Ca#o &ih vam ugo#io, a i ni$ta vam ne !rijem.' '%# azi) %# azi prije no $to pozovem !rvni!a)' * uga se nasmije$io, napo! onio i iza$ao iz so&e. 1ra j je &io !ao u#. (i!a!o si nije mogao o&jasniti za$to je taj pa, ta!o sretan ,ive/i o# #rugih ju#i, nose/i staru o#je/u i hrane/i se ostacima o# #vorana. 1a# se smirio, pozvao je svoga najmu#rijeg savjetni!a i prenio mu razgovor !oji je vo#io toga jutra. '5a$to je taj .ovje! sretan+' '3, ?e i.anstvo, on je izvan !ruga.' '2zvan !ruga+' '4a!o je.' '2 ta!o je sretan+' '(e, gospo#ine. 5ato nije nesretan.' '-a vi#imo jesam i shvatio. A!o si u !rugu, nesretan si+' '4a!o je.' 'A on nije.' '4a!o je.' '1a!o je iza$ao+'
--3-

Pompea

'(ije ni u$ao.' '1a!av je to !rug+' '1rug o# #eve#eset #evet.' '*tvarno ni$ta ne razumijem.' 'Cazumjet /e$ me samo a!o mi #opusti$ #a ti iznesem .injenice.' '1a!o+' '-opu$taju/i svom pa,u #a ue u !rug.' '-a, prisi imo ga #a ue.' '(e, ?e i.anstvo. (it!o ne mo,e ni!oga prisi iti #a ue u !rug.' '%n#a ga moramo prevariti.' 9(ema potre&e, ?e i.anstvo. A!o mu #amo pri i!u, 'A i ne/e shvatiti #a to zna.i postati nesretna oso&a+' 'Bo/e, shvatit /e.' '%n#a ne/e u/i.' '(e/e si mo/i pomo/i.' '1a,e$ #a /e shvatiti !oju /e mu nesre/u #onijeti u aza! u taj smije$ni !rug, a sveje#no /e u/i u njega i ne/e mo/i iza/i+' '4a!o je, ?e i.anstvo. *preman si izgu&iti sjajnoga s ugu !a!o &i shvatio stru!turu !ruga+' 'Jesam.' '%# i.no. -o/i /u po te&e jo$ ve.eras. "ora$ imati spremnu !o,natu vre/icu s #eve#eset #evet z atnih nov.i/a. (ije#an vi$e, nije#an manje.' 'to jo$+ -a za sva!i s u.aj pove#em stra,are+' '*amo !o,natu vre/icu. ?i#imo se ve.eras, ?e i.anstvo.' '-o ve.eras.' 4a!o je i &i o. 4e je no/i mu#rac #o$ao po !ra ja. 5aje#no su !ri$om stig i #o #vors!og #vori$ta i sa!ri i se !raj pa,eve !u/e. %n#je su .e!a i zoru. 8 !u/i se zapa i a prva svije/a. "u#rac je za !o,natu vre/icu zavezao poru!u na !ojoj je pisa o0 7$o je blago t$oje& 9o je nagrada "ato #to si dobar %o$je & E!i$aj u njoj i nemoj ni om re(i a o si je na#ao& (a!on toga je zavezao vre/icu za vrata s ugine !u/e, po!ucao i ponovno se sa!rio.
--*-

Pompea

1a# je pa, iza$ao, mu#rac i !ra j !ri$om su iz grm ja g e#a i $to se #ogaa. * uga je otvorio vre/icu, pro.itao poru!u, protresao vre/icu i !a# je .uo meta an zvu! !oji je iz azio iz njezine unutra$njosti, stresao se, privio & ago na prsa, pog e#ao o!o se&e !a!o &i se uvjerio #a ga nit!o ne promatra i vratio se u !u/u. 2zvana se .u o !a!o je s uga za!ra.unao vrata, a uho#e su proviri i !roz prozor !a!o &i promatra i pri7 zor. * uga je &acio na po# sve $to je &i o na sto u osim svije/e. *jeo je i ispraznio sa#r,aj vre/ice. (jegove o.i nisu mog e vjerovati $to je ug e#ao. Bi o je to &r#o z atni!a. %n, !oji ni!a# nije #o#irnuo nije#an, sa#a je imao .itavo &r#o. Pa, ih je #irao i s agao. "i ovao ih je i o!retao !a!o &i se svjet ost o#&ija a o# njih. *!up jao ih je i razmicao prave/i o# njih stupove. 4a!o je igraju/i se i igraju/i po.eo praviti hrpe o# #eset nov.i/a. Je#na hrpa o# #eset, #vije hrpe o# #eset, tri hrpe o# #eset, .etiri, pet, $est... 5a to je vrijeme z&rajao0 #eset, #va#eset, tri#eset, .etr#eset, pe#eset. $ez#eset... -o! nije napravio za#nju hrpu... 2ma a je #evet nov.i/a. Prvo je njegov pog e# pre$ao po sto u tra,e/i jo$ je#an nov.i/. Pos ije je g e#ao po po#u i napos jet!u u vre/icu. 'emogu(e, pomis io je. *tavio je za#nju hrpu po!raj #rugih i uvjerio se #a je ni,a. '%!ra#en sam)' povi!ao je. '%!ra#en sam) Pro! etnici)' Ponovno je potra,io u vre/ici, na po#u, u vre/i, u o#je/i, u #,epovima, ispo# namje$taja... A i nije na$ao ono $to je tra,io. (a sto u, !ao #a mu se ruga, hrpica sjajnih nov.i/a po#sje/a a ga je #a ima #eve#eset #evet z atni!a. *amo #eve#eset #evet. De$edeset de$et no$%i(a& 9o je mnogo no$ca, pomis io je. Ali nedostaje mi jedan no$%i(& De$edeset de$et nije potpun broj, pomis io je. 3to je potpun broj, ali de$edeset de$et nije& 1ra j i savjetni! g e#a i su !roz prozor. Pa,evo ice vi$e nije &io isto. %&rva mu je &i a izvijena, a crte ica napete. %.i su mu posta e ma ene i zatvorene, a usta &i a is!riv jena u u,asan cere! iza !ojeg su mu se nazira i zu&i. * uga je spremio nov.i/e u vre/u i g e#aju/i uo!o o !a!o &i se uvjerio #a ga nit!o u !u/i nije vi#io, sa!rio vre/u me#u #rva. Pos ije je uzeo papir i pero i sjeo ra.unati. 1o i!o /e vremena s uga morati $te#jeti !a!o &i !upio svoj stoti nov.i/+ * uga je razgovarao sam sa so&om, g asno.
--+-

Pompea

Bio je spreman naporno ra#iti #o! ga ne na&avi. (a!on toga mo,#a vi$e i ne/e tre&ati ra#iti. *a sto z atni!a .ovje! mo,e prestati ra#iti. *a sto z atni!a .ovje! je &ogat. *a sto se z atni!a mo,e mirno ,ivjeti. 5avr$io je ra.unanje. A!o &u#e ra#io i $te#io svoju p a/u i jo$ ne$to #o#atnoga novca !oji mo,#a #o7 &ije, za je#anaest i i #vanaest go#ina imao &i #ovo jno #a pri&avi jo$ je#an z atni!. D$anaest godina je dugo $rijeme, pomis io je. "o,#a mo,e zamo iti ,enu #a na ne!o vrijeme potra,i posao u se u. (apo!on, on je gotov s pos om u pa a.i u pet pos ije po#ne pa mo,e ra#iti #o no/i i #o&iti jo$ ne$to novca. 2zra.unao je0 !a#a #o#a svoj ra# u se u i ra# svoje ,ene, za se#am go#ina mogao &i s!upiti novac. 4o je &i o previ$e vremena) "o,#a &i mogao o#nijeti u se o hranu !oja im ostane sva!e no/i i pro#ati je za ne!o i!o nov.i/a. 5a 7 pravo, $to manje &u#u je i, vi$e /e mo/i pro#ati. Pro#ati, pro#ati... Posta o je vru/e. to /e im to i!o zims!e o#je/e+ >emu imati vi$e o# je#nih cipe a+ Bi a je to ,rtva. A i za .etiri go#ine ,rtve pri&avit /e svoj stoti z atni!. 1ra j i mu#rac vrati i su se u pa a.u. Pa, je u$ao u !rug o# #eve#eset #evet... 4ije!om i#u/ih mjeseci s uga je s ije#io svoje p anove !a!o ih je zamis io te no/i. Je#noga jutra u$ao je u !ra jevs!u spavaonicu u#araju/i vratima, gunaju/i i o$e raspo o,en. 'to ti je+' upitao ga je pristojno !ra j. '(ije mi ni$ta, nije mi ni$ta.' 'Prije, jo$ ne#avno, smijao si se i sta no si pjevao.' 'Ca#im svoj posao, zar ne+ to jo$ ho/ete, ?e i.anstvo+ -a &u#em va$ !omi.ar i a!r#ija$+' (e#ugo na!on toga !ra j je otpustio s ugu. (ije &i o ugo#no imati s ugu !oji je sta no o$e vo je. '-anas, !a# smo razgovara i, sjetio sam se te pri.e o !ra ju i s ugi. 4i, ja i svi #rugi o#gojeni smo u toj g upoj i#eo ogiji. 8vije! nam ne#ostaje ne$to #a &u#emo sretni, a samo sretni mo,emo u,ivati u onome $to imamo. *toga smo nau.i i #a /e sre/a #o/i !a# !omp etiramo ono $to nam ne#ostaje... A !a!o nam uvije! ne$to ne#ostaje, i#eja se vra.a na po.eta! i ni!a# ne mo,e$ u,ivati u ,ivotu... Ali #to bi se dogodilo ad bi pros$jetljenje do#lo u na#e !i$ote i ad bismo sh$atili, ta o, i"nenada, da je na#ih de$edeset de$et no$%i(a "apra$o sto posto blaga&
--,-

Pompea

Da nam ni#ta ne nedostaje, da nam ni#ta nisu odu"eli, da broj sto nije o rugliji od de$edeset de$et& Da je to samo "am a, mr $a oju su sta$ili pred nas a o bismo bili glupi, a o bismo $u li o%iju, umorni, neraspolo!eni, nesretni i pomireni sa sudbinom& Fam a a o ni ad ne bismo prestali $u%i i a o bi s$e ostalo isto& 5je%no isto8 :oli o bi se st$ari promijenilo da mo!emo u!i$ati u s$ojem blagu ta $om a $o jest& A i pazi, -emiane. Priznati #a je #eve#eset #evet & ago ne zna.i #a mora$ napustiti svoje ci jeve. (e zna.i #a mora$ &iti za#ovo jan &i o .ime. Jer prih$atiti je jedna st$ar, a prepustiti se druga& A i to je #io #ruge pri.e. '

----

Pompea

K E N TA U R
>itav sam tje#an razmi$ jao o !rugu o# #eve#eset #evet. *! opio sam ne!o i!o #ije ova, a i .im &ih to u.inio, #rugi &i ispa i s mjesta. 1a# sam #o$ao na seansu, jo$ nisam shva/ao $to mi je, ta!o #a sam o# u.io #a ne/u razgovarati o tome. 4ije!om .itava razgovora zaustav jao sam se na neva,nim poje#inostima. Cazgovara i smo o vremenu, o#moru, autima i ,enama. "a o prije no $to je pro$ o moje vrijeme, re!ao sam Jorgeu #a imam osje/aj #a sam potratio seansu, #a je nisam is!oristio. '*jeti se, -emiane, #rvosje.e !oji nije nao$trio sje!iru. "o,#a je agana i i .a! povr$na seansa na.in #a se nao$tri$.' 'D e#aju/i ta!o, mogao sam ne #o/i.' '(aravno #a si mogao ne #o/i. (ije to isto, ni te&i ni meni, a i mogao si ne #o/i.' 'Ba$ si pose&an.' 'Jesam, naravno. 2 ti si.' '-a, a i ti si pose&niji)' '-o&ro, prihva/am. ?ratimo se temi jesi i tre&ao #o/i i i ne. 1a# sam stu#irao me#icinu, imao sam pro;esora !oji je pre#avao poro#ni$tvo. Bio je veoma ugo#an i uvije! &i na!on pre#avanja posvetio po a sata o#govaranju na pitanja. 9PC%J3*%C3, 1%JA J3 naj&o ja !ontracepcijs!a meto#a+9 upita a je je#nom ne!a stu#entica. 9* u$ajte, gospoice. 2#ea na &i meto#a mora a &iti e!onoms!i pristupa.na, a!o primjenjiva i apso utno sigurna..po.eo je o#govarati pro;esor. 9A i postoji i nepogre$iva meto#a+9 upitao je je#an p avo!os i zgou$an moma! iz tre/eg re#a. 9(ajsigurnija je, e!onoms!i pristupa.na i je#nostavna za primjenu metoda hladne $ode&; 9to je to+9 upita i su ne!i, u! ju.uju/i i #jevoj!u !oja je otvori a raspravu. 91a# partner o# vas zatra,i #a imate spo ni o#nos, morate popiti #vije i i tri .a$e veoma h a#ne vo#e, je#nu za #rugom, u ma enim gut jajima.9 9Prije i i pos ije o#nosa+9 9(i prije ni pos ije9, o#govorio je pro;a.. 98mjesto...9 (aj&o ji na.in #a izvu.e$ !orist o# seanse !a# se nae$ u je#nom o# tih 9raspr$enih9 #ana, -emiane, mogao &i &iti #a na primjer o#e$ u !ino, $to ti veoma vo i$, nae$ se s prijate jem i i o#spava$ !oji sat. 1ao $to je re!ao moj pro;esor0 ni prije ni pos ije... nego 9umjesto9. *ve $to ti #o&ro #oe ima terapijs!u vrije#nost.' '(aravno, a i to po#razumijeva #a moram #onijeti o# u!u. "is im #a pote$!o/a nastaje upravo !a# tre&a iza&rati.' -e&e i me pog e#ao s o#vratno$/u i pogo#io sam $to je htio re/i.
--.-

Pompea

'(e, Jorge. (e govorim #a &ih ra#ije #a ne mogu &irati i ne o#ri.em se svoje s o&o#e...' &ranio sam se. '4i se samo ne ,e i$ suo.iti s o# u!om.' '(aravno. (e ,e im.' '2pa!, tre&ao &i znati #a ia!o smo mi ju#i je#instvena &i/a, u se&i nosimo raz i.ite #ije ove... Je#ni su razvijeniji o# #rugih, je#ni su jasniji, #rugi mra.niji, je#ni s je#nim potre&ama, a #rugi s #rugima.' '%n#a se ni!a# ni$ta ne mo,e o# u.iti', protestirao sam. '2 to je opasno', re!ao je -e&e i i smjestio se na jastu! na po#u. Ja sam uzeo #rugi jastu! i &io sam spreman sas u$ati #rugu pri.u. -e&e i je nastavio. '1a# je moja !/i ima a pet go#ina, moja ,ena i ja revno smo !upova i !njige s pri.ama !oje smo pos ije .ita i njoj i njezinu &ratu prije spavanja. 8 je#noj o# tih #je.jih !njiga zaje#no smo pro.ita i pri.u !oja se zva a :entaur& 2spri.at /u ti tu pri.u jer #anas mis im #a je napisana za te&e. B2% J3-(%" J3-A( !entaur !oji je, !ao i svi #rugi !entauri, &io po a .ovje!, a po a !onj. Je#nog popo#neva #o! je ho#ao pa$nja!om, osjetio je g a#. Dto (u pojesti4 pomis io je. Gamburger ili s$e!anj lucerne4 3$e!anj lucerne ili hamburger4 2 !a!o se nije mogao o# u.iti, nije pojeo ni$ta. -o$ a je no/ i !entaur je htio spavati. Cdje (u spa$ati4 pomis io je. E #tali ili u hotelu4 E hotelu ili u #tali4 1 !a!o se nije mogao o# u.iti, nije spavao. Bez hrane i spavanja !entaur se raz&o io. :oga %u po"$ati4 pomis io je. Hije%ni a ili $eterinara4 5eterinara ili lije%ni a4 4a!o &o estan, a nije se mogao o# u.iti !oga /e pozvati, !entaur je uginuo. Eju#i iz se a pri$ i su trup u i sa,a i i se. 9"oramo ga po!opati9, re! i su. 9A i g#je+ (a seos!om gro& ju i i u po ju+ 8 po ju i i na seos!om gro7 & ju+9 2 !a!o se nisu mog i o# u.iti, pozva i su autoricu !njige, !oja je, &u#u/i #a nije mog a o# u.ivati umje 7 sto njih, o,ivje a !entaura. >i.ami.a, ne znamo je i gotova ova pri.a.'

--/-

Pompea

D VIJE O D IOGENU
'?ratimo se temi !ruga.' '-a+' '>ini mi se #a sam shvatio para&o u o !ra ju i s uzi. 2 najgore je $to sam se i#enti;icirao. 5apravo mis im #a sva!i put !a# nemam ve i!ih pro& ema na o&zoru, po.injem tra,iti $to ne#ostaje ovomu i i onomu #a &u#e savr$eno. 1a# to !a,em, zvu.i mi u,asno, a i ne mogu to iz&je/i.' '-ru$tvo u !ojem ,ivimo #aje jasne zna!ove #a je to stav !oji se o.e!uje.' '5a$to+' 'Jer je .itavo postin#ustrijs!o #ru$tvo uteme jeno na posje#ovanju, a ne na &ivanju, !a!o &i re!ao 3rich Jromm. 2 !a!o &ismo se uvjeri i #a je to istina, uvjetova i su nas a!siomom !oji priro#no proiz azi iz nas a!o nismo u stanju iz&je/i to. 4o je ;raza !oja isto#o&no s u,i !ao po!reta. i !ao zam!a.' 'Jraza+' '-a. Jraza je0 ;:a o bih samo bio sretan s onime #to nemam&; A to $to nemam nije auto, ni !u/a, ni #o&ra p a.a, ni partner. 4o $to nemam jest to7$to7nemam, to jest ne$to nemogu/e. -rugim rije.ima0 #a uspijem imati to7$to7nemam, ne &ih &io sretan jer to ne$to <auto, !u/a, #jevoj!a it#.= .im &ih imao, presta o &i &iti to7$to7nemam, a s ije#e/i a!siom, mogu &iti sretan samo a!o imam to7$to7nemam.' 'A i ta zam!a nema iz aza)' '(ema a!o ne mo,e$ promijeniti a!siom.' 'A to se mo,e+' '*ve zapovije#i i e#u!ativne norme mogu se preg e#ati !a!o &ismo ih potvr#i i i i ispravi i. :ijena !oju moramo p atiti jest ta #a se vrije#nosti svrstane u ne!i o#reeni re# raspa#nu. 2 osje/amo se z&unjeni i izgu& jeni #o! ne naemo ne!i novi re# u s! a#u sa svojom novom stvarno$/u. A i !a#a #oemo #o te to.!e, #o azi nagra#a0 vre#novanje onoga $to ima$ i mogu/nost #a u,iva$ u tome po.ev$i o# onoga $to jesi. 1A8 -A J3 -2%D3( ho#ao atens!im u icama o#jeven u !rpe i #a je spavao po# trijemovima. Pripovije#aju #a je je#noga jutra, #o! je -iogen jo$ &io snen po# trijemom !u/e g#je je proveo no/, onu#a pro$ao je#an imu/an ve eposje#ni!. 9-o&ro jutro9, re!ao je !onjani!. 9-o&ro jutro9, o#govorio je -iogen. 92mao sam #o&ar tje#an pa sam ti #onio ovu vre/u s nov.i/ima.9
-.0-

Pompea

-iogen ga je $ut!e g e#ao, a #a se nije ni poma!nuo. 98zmi ih. (ije to zam!a. "oji su i #ajem ih te&i jer su ti potre&niji nego meni.9 92ma$ ih jo$+9 upitao je -iogen. 9(aravno #a imam9, o#govorio je &ogata$, 9mnogo vi$e.9 92 ne &i ,e io imati jo$ vi$e nego $to ima$+9 9Bih, naravno #a &ih ,e io.9 9%n#a za#r,i nov.i/e jer su potre&niji te&i nego meni.9 (e!i !a,u #a je razgovor #a je te!ao ova!o0 9A i i ti mora$ jesti, a za to tre&a$ novac.9 9?e/ imam nov.i/9 I i po!azao ga je 9i &it /e mi #osta za z#je icu p$enice ujutro i mo,#a za ne!o i!o narana.a.9 9* a,em se. A i morat /e$ jesti i sutra i i#u/eg #ana. %#a! e ti novac za sutra+9 9A!o mi ti jam.i$, &ez ima o straha #a /e$ pogrije$iti, #a /u ,ivjeti #o sutra, on#a mo,#a uzmem tvoj novac...9 '

-.1-

Pompea

O ET NOVI'I
(e$to se #ogaa o sa mnom u vezi s tom temom. 2mao sam osje/aj #a samo $to se nije #ogo#i o ne$to va,no i izvanre#no. '4o je ono &uenje', #ijagnosticirao je Jorge. 'Buenje+' upitao sam. '(e, to nije 9&uenje9 nego 9ono9 &uenje. 4o $to govori$ u meni &u#i osje/aj !ao !a# si u !revetu i mo,e$ vi#jeti !roz prozor !a!o se raz#anjuje. Jasno ti je #a #o azi zora i primi jetio si #a je vrijeme. A i unato. svemu ostaje$ jo$ ma o #angu&iti u !revetu.' 'Pa #a. 4o osje/am.' '-o&ro, smiri se. Dotovo svi !at!a# osje/amo isto.' 'Ba$ se vese im $to nisam je#ini. 2a!o, ono $to mu.i mnoge...' '%no $to mu.i mnoge+' '(e zna$ tu pos ovicu+ 7no #to mu%i mnoge, tje#i budale&) '5anim jiva je ju#s!a a,na u.enost. 4a je pos ovica veoma stara, a i izvorno je g asi a #ru!.ije0 7no #to mu%i mnoge, tje#i s$e&) '*tvarno+' '*tvarno. *amo se u &ahatosti mo,e o&ezvrije#iti #ruge, optu,uju/i za g upost one s !ojima se osje/amo &o je #o! s nama #ije e &o , umjesto #a patimo sami.' '-o&ro, #a! e, osje/aju/i se manje g upo, priznajem ti #a mi je a!$e !a# mi to !a,e$. "is io sam #a sam &u#a a $to se na azim u toj situaciji.' '(e, nisi z&og toga &u#a a', ironizirao je -e&e i. '-osta) 8re#u+' '8 re#u, #osta. (a#am se #a zna$ #a ja ne mis im #a si &u#a a. >a! ne mis im ni #a si z&unjen. >ini mi se #a o#&ija$ prihvatiti #a ima ne!ih po#ru.ja u !ojima si napre#ovao vi$e nego u #rugima i nije ti jasno #a je to norma no. (e napre#ujemo je#na!o u svim aspe!tima. 8 ne!im stvarima mo,emo &iti zre i, a veoma neo# u.ni u #rugima. 4o je ogi.no. 5ato sam ra&io ana ogiju s 9onim9 &uenjem. 2stinu &u#imo mnogo, mnogo, mnogo puta. "o,#a ne!i mogu pro/i to o#reeno &uenje i ug e#ati istinu o#je#nom. A i ja ne poznajem taj put niti poznajem i!oga t!o je taj put pre$ao... -o&ro, mo,#a poznajem. ?jerojatno su se 2sus 1rist, Bu#a i i "uhame# ta!o pro&u#i i.' 'A i ja nisam ni 2sus 1rist ni Bu#a ni...' '(i ja, ta!o #a je &o je #a to i ne po!u$avamo &iti #a ne &ismo u$ i u !rug o# #eve#eset #evet s tim
-.2-

Pompea

&uenjem, umjesto !ruga s nov.i/ima.' '1a# smo ve/ !o# toga. %noga #ana !a# si me oma mio pri.om o !rugu o# #eve#eset #evet, upozorio si me na raz i!u izmeu prihva/anja i prepu$tanja. Pos ije si mi re!ao #a je to #ruga pri.a. Bo/e$ i mi je #anas ispri.ati+' '5a$to ne+' B2E3 J3-(%" 8 %1%E2:2 ma ena se a #vije susje#ne !u/ice. 8 je#noj je ,ivio &ogat i imu/an po joprivre#ni!. Bio je o!ru,en s ugama i mogao si je priu$titi sve $to je po,e io. 8 #rugoj s!romnoj !u/ici ,ivio je star.i/ je#nostavnih ha ja !oji je ve/inu svoga vremena posve/ivao ra#u na zem ji i mo itvi. *tarac i &ogata$ sva!o#nevno su se susreta i i izmjenjiva i ne!o i!o rije.i pri sva!om susretu. Bogata$ je govorio o svom novcu, a starac o svojoj vjeri. '?jera)' rugao se &ogata$. 'A!o je, !a!o ti !a,e$, tvoj Bog ta!o mo/an, za$to Da ne zamo i$ #a ti po$a je #ovo jno #a ne pati$ u to i!oj os!u#ici+' '2ma$ pravo', re!ao je starac. 2 u$ao u svoju !u/u. *utra#an !a# su se susre i, starac je imao sretan izraz ica. 'to ti je, stari+' '(ije mi ni$ta. A i s ije#e/i tvoj savjet, zamo io sam Boga #a mi jutros po$a je sto z atni!a.' 'A#a+' '-a. Ce!ao sam "u, &u#u/i #a sam #o&ar .ovje! i #a po$tujem (jegove za!one, zas u,ujem nagra#u i iza&rao sam z atni!e. "is i$ #a je to pretjerano+' '(ije va,no $to ja mis im', re!ao je &ogata$ po#rug jivo. '?a,no je #a tvom Bogu ne &u#e previ$e. "o,#a on mis i #a zas u,uje$ nagra#u o# #va#eset z atni!a, i i pe#eset, i i osam#eset, i i #eve#eset #va. 4!o zna+' 'A, ne. Bog mo,e o# u.iti zavreujem i ja tu nagra#u i i ne. A i moj je zahtjev &io jasan. e im sto z atni!a. (e/u prihvatiti ni #va#eset ni tri#eset ni #eve#eset #va. 4ra,io sam sto i uop/e ne sumnjam #a /e Bog, a!o se mo,e po&rinuti za moju mo &u, to i u.initi. %n se ne/e cjen!ati sa mnom i ja se ne/u cjen!ati s (jime. to je moj zahtjev i sto /e mi pos ati. (e !anim prihvatiti a!o mi po$a je i nov.i/ manje.' 'Ba, ha) Ba$ si zahtjevan)' re!ao je &ogata$. '4a!o !a!o %n zahtijeva o# mene, zahtijevat /u i ja o# (jega', re!ao je starac. '(e vjerujem #a si u stanju o#&iti #va#eset i i tri#eset z atni!a !oje ti po$a je tvoj Bog samo zato $to se ne ra#i o sto nov.i/a.' '%#&io &ih &i o !oji iznos manji o# sto. 2pa!, a!o Bog pomis i #a je to ma o i o# u.i mi pos ati vi$e, ne/u prihvatiti ostata!.' 'Ba, ha) 4i si sasvim u# i ,e i$ me uvjeriti u tu svoju pri.u o svojoj vjeri i o# u.nosti) Ba, ha) ?o io &ih vi#jeti !a!o ustraje$ u tome. Ba, ha)'
-.3-

Pompea

2 sva!i se vratio svojoj !u/i. 2z ne!og raz oga starac je .inio &ogata$a nervoznim. 1a!av #rzni!) 1a!o mo,e re/i #a ne &i prihvatio manje o# sto z atni!a+ "orao ga je ras!rin!ati i u.init /e to ve/ istog popo#neva. Pripremio je vre/icu s #eve#eset #evet z atni!a i oti$ao #o susje#ove !u/e. *tarac je &io na !o jenima, !ao #a mo i. '-ragi Bo,e, pomozi mi u mojim potre&ama. "is im #a imam pravo na te nov.i/e. A i zapamti0 sto nov.i/a. (e/u se pomiriti s &i o !ojim iznosom. e im to.no sto nov.i/a...' -o! je stari mo io, &ogata$ se popeo na !rov i u&acio novac !roz #imnja!. Pos ije je si$ao !a!o &i ga uho#io. *tari je i #a je &io na !o jenima !a# je .uo zvu! ne/eg meta na $to je pa o !roz #imnja!. Po a!o se uspravio, pri$ao #imnja!u, po#igao vre/icu i stresao s nje .au i pepeo. Pos ije je pri$ao sto u i ispraznio sa#r,aj vre/ice na njega. Pre# njim se pojavi a hrpa nov.i/a. *tarac je ! e!nuo i zahva io #o&romu Bogu na #aru !oji mu je pos ao. 1a# je prestao s mo itvom, pre&rojio je novac. Bi o je #eve#eset #evet nov.i/a) -eve#eset #evet. Bogata$ ga je i #a je uho#io pripremaju/i se #o!azati svoju teoriju. *tarac je #igao g as prema ne&u i re!ao0 'Bo,e moj, vi#im #a je 4voja vo ja ispuniti ,e ju ovoga ja#noga starca, a i vi#im i #a u ne&es!im $!rinjama nije &i o vi$e o# #eve#eset #evet nov.i/a. (isi htio #a .e!am samo je#an nov.i/. 2pa!, !ao $to sam re!ao, ne ,e im prihvatiti ni nov.i/a vi$e o# sto i ni nov.i/a manje....' :a $a je to budala, pomis io je &ogata$. '...* #ruge strane', nastavio je starac, 'u 4e&e imam &ezgrani.no povjerenje. *toga, i samo ovaj put, prepustit /u 4e&i #a iza&ere$ trenuta! !a# /e$ mi pos ati z atni! !oji mi #uguje$.' '2z#aja)' povi!ao je &ogata$. 'Eicemjeru)' 2 po.eo je vi.u/i upati po vratima svoga susje#a. '4i si icemjer)' nastavio je govoriti. 'Ce!ao si #a ne/e$ prihvatiti manje o# sto, a sa# samo ta!o gura$ u #,ep tih #eve#eset #evet nov.i/a. 2 ti i tvoja vjera u Boga a,ni su.' '1a!o zna$ #a je unutra #eve#eset #evet nov.i/a+' upitao je starac. '5nam zato $to sam ti ja pos ao tih #eve#eset #evet nov.i/a !a!o &ih ti #o!azao #a si vara ica. 'e(u prih$atiti manje od sto, ha, ha, ha)' '5apravo i ne/u prihvatiti. Bog /e mi pos ati pos je#nji nov.i/ !a# %n ta!o o# u.i.' '%n ti ni$ta ne/e pos ati jer ti nije pos ao ni ovaj novac, !ao $to sam ti re!ao, nego sam ih #ao ja.' '(e/u rasprav jati jesi i ti &io instrument !ojim se Bog pos u,io !a!o &i za#ovo jio moju ,e ju i i nisi. A i u sva!om s u.aju taj je novac pao !roz moj #imnja! #o! sam Da ja mo io i moj je.' Bogata$ev osmijeh zamijenio je ne!a!av suh izraz ica. '1a!o tvoj+ 4a vre/a i nov.i/i moji su. Ja sam ih u&acio.' 'Putovi Bo,ji neshvat jivi su ju#ima', re!ao je starac. 'Pro! et &io ti i pro! et &io tvoj Bog. ?rati mi moj novac i i /u te o#vesti pre# suca i izgu&it /e$ i to
-.*-

Pompea

ma o $to ima$.' '"oj je je#ini su#ac Bog. A i a!o mis i$ na seos!oga suca, nema pro& ema, mo,emo njemu prepustiti ovaj s u.aj.' '-o&ro. 2#emo on#a.' '"orat /e$ .e!ati #a !upim !o.iju. *a# nemam #ovo jno, a starac poput mene ne mo,e si priu$titi u!suz #a ho#a #o se a.' '(ema potre&e #a .e!amo. (u#im ti svoju !o.iju.' '-oista ti zahva jujem na tom .inu. *ve ove go#ine nisi mi ni u .emu pomogao. -o&ro. 8 sva!om s u7 .aju morat /emo pri.e!ati #a proe zima. ?eoma je h a#no, a moje mi z#rav je ne #opu$ta #a i#em #o se a &ez #o&rog ogrta.a.' 'Po!u$ava$ o#go#iti o# aza!', re!ao je &ogata$, &ijesan. '-at /u ti svoj !rzneni ogrta. #a mo,e$ pu7 tovati. 1oju jo$ iz i!u ima$+' '8 tom s u.aju', re!ao je starac, 'ne mogu o#&iti.' *tarac se zamotao u !rzno, popeo u !o.iju i !renuo prema se u, u pratnji &ogata$a, !oji je i$ao #rugom !o.ijom. 1a# su stig i, &ogata$ se po,urio zatra,iti au#ijenciju !o# suca i !a# ih je primio, #eta jno mu je ispri.ao svoj p an !ojim je htio o&ezvrije#iti star.evu vjeru, !a!o je u&acio z atni!e !roz #imnja! i !a!o je starac na!on toga o#&ijao vratiti mu ih. 'to ima$ re/i, star.e+' upitao je su#ac. 'Dospo#ine, .u#im se $to moram &iti ov#je !a!o &ih se svaao sa svojim susje#om z&og toga. 4o je naj&ogatiji .ovje! u gra#u. (i!a# nije po!azao ni!a!vu so i#arnost, ni!a# nije po!azao ni!a!vo mi osre prema #rugima i sumnjam #a je nu,no #a po#astrem #o!aze u svoju !orist. 4!o &i mogao vjerovati #a ta!o $!rt .ovje! !ao ovaj mo,e staviti gotovo sto z atni!a u vre/icu i u&aciti ih !roz susje#ov #imnja!+ Jasno mi je #a me .ovje! uho#io i !a# je vi#io moj novac, njegova ga je a!omost natjera a #a izmis i tu pri.u.' '2zmis i+ Pro! eti star.e)' vi!ao je &ogata$. '5na$ #a je sve &i o !a!o ja !a,em. (i ti ne vjeruje$ u tu izmi$ jotinu #a ti je Bog pos ao novac. ?rati mi vre/u.' 'Dospo#ine, ovaj je .ovje! o.ito veoma uzrujan.' '(aravno) 8zrujam se !a# me o!ra#u. 5ahtijevam #a mi vrati$ tu vre/u.' *u#ac je &io zaprepa$ten. Argumenti o&ojice prisi java i su ga #a #onese o# u!u, a i !oja &i o# u!a &i a najprave#nija+ '?rati mi moj novac, stara vara ice', re!ao je &ogata$. '4o je moj novac, samo moj.' 8 trenut!u je &ogata$ pres!o.io #rvenu ogra#u !oja ih je #ije i a i, sav izvan se&e, po!u$ao oteti vre/icu starcu. '"ir)' zavi!ao je su#ac. '"ir)' '?i#ite, gospo#ine su.e+ Ea!omost ga iz uuje. (e &ih se .u#io #a a!o #o&ije vre/icu, po.ne tvr#iti #a
-.+-

Pompea

je !o.ija !ojom sam #o$ao ta!oer njegova.' '(aravno #a je moja', po,urio se re/i &ogata$. 'Posu#io sam ti je.' '?i#ite, gospo#ine+ *amo &i jo$ tre&a o #a po,e i &iti v asni! mog ogrta.a.' '(aravno #a sam ja njegov v asni!)' povi!ao je &ogata$, ve/ izvan se&e. '"oj je, sve je moje0 tor&a, novac, !o.ija, !aput... *ve je moje) *ve)' '*toj)' re!ao je su#ac, !oji vi$e nije imao #voj&i. '(e srami$ se oteti ovom ja#nom starcu to ma o $to ima+' 'A... Ah...' '(ema a i. Poh epan si i !oristo ju&iv', nastavio je su#ac. '5ato $to si htio o!rasti ovoga ja#nog starca, osuujem te na tje#an #ana zatvora i #a p ati$ svom susje#u petsto z atni!a !ao o#$tetu.' '%prostite, gospo#ine', re!ao je starac. '*mijem li govoriti+' '*mije$, star.e.' 'Ja mis im #a je .ovje! nau.io e!ciju. "o im vas #a ga, ia!o je moj protivni!, os o&o#ite osu#e i o#re7 #ite samo sim&o i.nu g o&u.' '?eoma si ve i!o#u$an, starce. to pre# a,e$+ *to nov.i/a+ Pe#eset+' '(e, gospo#ine suce. "is im #a /e mu &iti #ovo jna !azna a!o p ati samo je#an nov.i/.' *u#ac je u#ario .e!i/em po sto u i o#re#io0 '5ahva juju/i ve i!o#u$nosti ovoga .ovje!a, a ne zato $to &i to &i a ,e ja su#a, optu,enomu se o#reuje sim&o i.na g o&a o# je#nog z atni!a, !oju mora o#mah p atiti.' 'Protestiram)' re!ao je &ogata$. 'Protivim se)' '%sim a!o osueni ne o#&ije p emenit prije# og ovoga #o&rog .ovje!a i ra#ije ,e i ne ta!o & agona! o7 nu !aznu ovoga su#a.' Bogata$, pomiren sa su#&inom, izva#i nov.i/ i pre#a ga starcu. '*tvar rije$ena', re.e su#ac. Bogata$ o#juri u svojoj !o.iji i o#e iz se a. *u#ac poz#ravi starca i o#e. *tarac po#i,e o.i prema ne&u. 'Bva a, Bo,e. *a# je u re#u. (i$ta mi ne #uguje$.' '"o,#a sa#a, -emiane, ima$ sve e emente #a !omp etira$ svoje &uenje o prihva/anju i &or&i.' 1ao $to je re!ao -e&e i0 Pomiriti se sa sudbinom je jedno, a predati se ne#to sas$im drugo&

-.,-

Pompea

U RA KOJA JE STALA NA SEDAM


Pro azio sam sjajno raz#o& je) %sje/ao sam vruta! napret!a u se&i. 2 nisam samo usvajao znanja nego sam se, &ez a,ne s!romnosti, osje/ao sve mu#rije, s jasnim i#ejama, usre#oto.eniji. *ve je &i o sjajno i ia!o stvari nisu &i e !a!o &ih ja ,e io, #r,ao sam se !ao #a to mirno prihva/am i zato sam osje/ao !a!o &ih se &ez pote$!o/a mogao suo.iti s pro& emima. '4o je genija no, -e&e i. 4i ta!o sta no ,ivi$+' '%#govori si sam.' 'Pa, a!o je to #io &uenja, ti, !oji si imao u svom ,ivotu vi$e &uenja o# mene, sigurno sta no ta!o ,i7 vi$.' '(e', o#govorio je Jorge. '(e sta no.' '*a# !a# sam nau.io pos ovicu 9%no $to mu.i mnoge, tje$i sve9, pitam te0 #rugima, ve/ini, ta!oer se #ogo#i #a imaju svijet e i mra.ne trenut!e+' '"is im #a imaju... "o,#a m i j e zato prije ne!o i!o trenuta!a pa a na pamet Papinijeva pri.a. 5ove se Era oja je stala na sedam&) '2spri.at /e$ m i j e + ' '-a, ia!o ispri.ati ta!o ;antasti.no napisanu pri.u zna.i u!rasti joj vi$e o# tri .etvrtine jepote. A i, $to se tu mo,e... %va Papinijeva pri.a jest mono og oso&e !oja pi$e u samo/i svoje so&e.' (A J3-(%" %- zi#ova moje so&e visi pre ijepa starins!a ura !oja vi$e ne ra#i. (jezine !aza j!e stoje ta!o o#uvije!, nepo!o e& jivo po!azuju isto vrijeme0 to.no se#am sati. Dotovo uvije! ura je samo &es!oristan u!ras na &je !astu i praznu zi#u. 2pa!, u #va trenut!a tije!om #ana, #va !rat!otrajna .as!a, stara ura !ao #a us!rsne iz pepe a poput ;eni!sa. 1a# sve ure u gra#u u svojoj u#oj opho#nji po!a,u se#am sati, i se#am puta uzastopce za.uje se pjesma !u!u i i gong, stara ura u mojoj so&i !ao #a o,ivi. -va puta #nevno, ujutro i nave.er, ura se osje/a u potpunoj harmoniji s ostat!om svemira. -a net!o pog e#a uru samo u ta #va trenut!a, re!ao &i #a savr$eno ;un!cionira... A i !a# proe taj trenuta!, !a# #ruge ure uti$aju svoj pjev i !aza j!e nastave svoj monotoni put, moja stara ura izgu&i !o7 ra! i ostaje vjerna onom satu !oji je je#nom zaustavio njegov ho#. ?o im tu uru. 2 $to vi$e govorim o njoj, vi$e je vo im jer sva!i put sve vi$e osje/am #a joj s i.im. 2 ja sam zaustav jen u je#nom vremenu. 2 ja se osje/am pri!ovanim i nepo!retnim. 2 ja sam, na ne!i na.in, &es!oristan u!ras na ne!om praznom zi#u. A i u,ivam ta!oer u !rat!otrajnim trenucima !a#a, na ne!i tajanstven na.in, #oe moje vrijeme. 4ije!om tog vremena osje/am #a sam ,iv. *ve je jasno i svijet postane #ivan. "ogu stvarati, sanjati, etjeti, govoriti i osje/ati vi$e stvari u tom trenut!u nego u sve osta o vrijeme. 4o harmoni.no
-.--

Pompea

pri& i,avanje #ogaa se i ponav ja sta no iznova, !ao ne!i nesmi jen s ije#. 1a# sam to prvi put osjetio, po!u$ao sam se vezati uz taj trenuta! mis e/i #a mogu ne$to u.initi #a traje zauvije!. A i nije &i o ta!o. 1ao i mojoj prijate jici uri, i meni &je,i vrijeme #rugih. ... 1a# prou ti trenuci, osta e ure, !oje po.ivaju u #rugim ju#ima, nastav jaju svoje !ru,enje, a ja se vra.am svojoj rutins!oj, uravnote,enoj umrtv jenosti, svom pos u, svojim .avr janjima uz !avu, svojoj #osa#noj opho#nji !oju o&i.no nazivam svojim ,ivotom. A i znam #a je ,ivot ne$to #rugo. 5nam #a je ,ivot, pravi ,ivot, z&roj onih trenuta!a !oji nam, ma !o i!o !rat!otrajni &i i, omogu/uju #a osjetimo s! a# svemira. Dotovo .itav svijet, ja#an, mis i #a ,ivi. Postoje samo trenuci ispunjenosti, a oni !oji to ne znaju i uporno ,e e ,ivjeti zauvije!, ostat /e osueni na svijet sivi a i uvije! isti ho# sva!o#nevice. 5ato te vo im, stara uro. 5ato $to smo ti i ja isto. '4o je, -emiane, veoma &ije#na s i!a je#nog Papinijeva #ragu ja za !oji te mo im #a ga je#nom pro.ita$. 2znio sam ga #anas #a ti po!a,em genija nu meta;oru0 #a mo,#a svi ,ivimo su! a#no samo u je#nom trenut!u. "o,#a se sa#a, u ovom trenut!u, vrijeme pravoga ,ivota po#u#ara s tvojim vremenom. A!o je ta!o, u,ivaj u njemu, -emiane. "o,#a proe... pre&rzo.' (a!on ne!og vremena pro.itao sam origina nu Papinijevu pri.u, Era oja je stala u sedam& 1ao $to je -e&e i re!ao, pravi je #ragu j. 2pa!, sa# !a# imam tu !njigu u svojoj !nji,nici, ne mogu za&oraviti Jorgeovu pri.u, mo,#a manje &ogatu o&ratima i s i!ama, a i meni to i!o !orisnu u onom trenut!u !o i!o mi je go#inama na!on toga &io u,ita! .itati origina .L E ' A 2 opet se moj terapeut nije prevario. 4renuta! svjet osti i apso utnoga s! a#a pro$ao je i ponovno su se javi a moja vje.na pitanja o istini, o #rugima i o se&i samome. Je#an naizg e# trivija an #ogaaj potpuno me & o!irao0 tre.i put ove go#ine !o ega iz ure#a #o&io je ve/u povi$icu o# mene. *matrao sam se #ovo jno o&je!tivnim prosu#ite jem svoga ra#a i znao sam #a ga #o&ro o&av jam. -apa.e, &io sam siguran #a sam mnogo sposo&niji i u.in!ovitiji o# svojih !o ega. 'A i 3#uar#o je $upa!.' 'to+' 'upa!, $up.ina.' '(eo&i.an na.in #je ovanja, mis im #a se &rani$ $atrom.' '8vije! je $e;u za petama po!azuju/i mu $to ra#i, $to je postigao, $to mu je uspje o, a umanjuje ono $to nije mogao rije$iti. A $e;, !oji nije g up, shva/a, sigurno shva/a. A !a# mu ne po!azuje svoje uspjehe, as!a $e;u.' 'A .ini se #a je $e; s a& na to.' '*igurno jer, naravno, !a# tre&a nagra#iti ne!oga, as!avac &u#e nagraen.'
-..-

Pompea

'Cazgovarao si sa $e;om+' 'Jesam, naravno. 1a,e #a uvije! sve ispitujem, #a imam o$ !ara!ter i #a to umanjuje moje ocjene.' '-rugim rije.ima6 !a!o ti to iznosi$, #a si u#voran !ao 3#uar#o, prema njegovim rije.ima tvoja &i nagra#a &i a &o ja promocija, &o je ocjene i ve/a p a/a.' '4a!o se .ini.' '-o&ro, on#a je jasno. 5na$ $to je ci j, !oji je put i ima$ sposo&nost #a to ostvari$. to jo$ ,e i$+ %sta o ovisi o te&i.' '%#&ijam.' 'to o#&ija$+' '%#&ijam svemu pov aivati !a!o &ih #o&io ma o vi$e novca...' '* a,em se s time, -emiane. A i nemoj mis iti #a se to #ogaa samo na pos u.' '(e vi#im vezu s onime $to se #ogaa #rug#je. A i moje is!ustvo s to&om !a,e mi #a ni!a# ni$ta nije 9samo na je#nome mjestu9, ta!o #a ne znam #ogaa i se to samo na pos u. (e znam.' '1a# te Cicar#o nije iza&rao #a su#je uje$ na pre#stav janju ;a!u teta i ra#ije je uzeo Juana :ar osa, nisi li se osje/ao je#na!o+' 'Jesam.' '2 !a# si mi prije ne!o i!o mjeseci re!ao #a se tvoja prijate jica Eaura u#a ji a o# te&e jer ra#ije &oravi u #ru$tvu onih !oji joj je ne govore ono $to ne ,e i .uti, nije i &i o isto ta!o+' 'Jest) 4o je isto... (apo!on, !a!o ne &i ostao sam, mora$ se &oriti #a &u#e$ ono $to nisi.' '8 prvom icu, mo im te...' 'A!o ne ,e im ostati sam, moram as!ati, moram pov aivati, moram &iti nje,an i & ag, moram $utjeti i i otvarati usta samo !a!o &ih govorio #a...' '(ema sumnje, to je je#an put. -rugi je -iogenov.' 'to je -iogenov+' '-iogenov put. J3-(%DA J3 -A(A -iogen jeo tanjur e/e sje#e/i na pragu ne!e !u/e. 8 .itavoj Ateni nije &i o je;tinije hrane o# variva o# e/e. -rugim rije.ima, jesti varivo o# e/e zna.i o je #a se na azi$ u najve/oj mogu/oj os!u#ici. Pro azio je je#an v a#arev ministar i re!ao mu0 9-iogene) -a nau.i$ &iti ma o po!orniji i ma o vi$e as!ati v a#aru, ne &i morao to i!o jesti e/u.9 -iogen je prestao jesti, po#igao pog e# i g e#aju/i netremice imu/na sugovorni!a, o#govorio0 9Ja#an ti, &rate. -a nau.i$ jesti ma o e/e, ne &i morao &iti ta!o po!oran i to i!o as!ati v a#aru.9 4o je -iogenov put. 4o je put samopo$tovanja, put o&rane na$ega #ostojanstva ispre# na$ih potre&a za priznanjem.
-./-

Pompea

*vi tre&amo tuu potvr#u. A i a!o je cijena ta #a prestanemo &iti ono $to jesmo, ne samo #a je previso!a nego se pretvara u nesuvis u potragu0 po.injemo s i.iti onom .ovje!u !oji je tra,io svoju mu u po .itavom se u #o! je jahao... na svojoj mu i. '

-/0-

Pompea

K R A L J K O J I J E " T I O B I T I " VA L J E N
'Cazmi$ jao sam i shvatio #a ima previ$e stvari z&og !ojih moram p atiti veoma viso!u cijenu. 5&og toga se ne osje/am pose&no #o&ro. 2mam osje/aj #a sam zaro& jen u !ota.u iz !ojeg ne mogu iza/i. to se mo,e u.initi !a!o &ismo unaprije# zna i je i cijena !oju moramo p atiti za ne$to viso!a, nis!a i i prave#na+ Ea!o je s materija nim stvarima jer je tu cijena manje i i vi$e utvrena. A i !a!o mjerimo sve #ruge stvari+' '>ini se #a &ismo mora i po.eti ta!o #a utvr#imo $to zna.i s!upo. to zna.i s!upo p atiti.' '*!upo p atiti zna.i mnogo p atiti.' 'D e#ano s materija nog staja i$ta. *to tisu/a #o ara je mnogo+' 'Jest, naravno.' '-a! e avion jum&o jet !oji &i se pro#avao za sto tisu/a #o ara je s!up+' '-o&ro, ovisi za !oga je. "eni &i &io.' '5a$to+' '5ato $to nemam sto tisu/a #o ara i ne mogu ih na&aviti.' '(e, -emiane. Br!a$ s!upo s mnogo. Jum&o jet !oji &i se pro#avao za sto tisu/a #o ara &io &i je;tin, imao ti taj novac i i ne.' '1a!o to on#a ;un!cionira+' '%no $to o#reuje je i ne$to s!upo i i je;tino jest uspore#&a izmeu cijene <onoga !o i!o stoji= i vrije#nosti <onoga !o i!o vrije#i=. (e izmeu onoga !o i!o stoji i onoga !o i!o ti ima$. *!upo je, -emiane, ono $to stoji vi$e nego $to vrije#i.' '?i$e nego $to vrije#i... (aravno, zato ima mnogo toga z&og .ega se osje/am !ao #a s!upo p a/am... *a# razumi jem.' '?rije#nost nematerija nih stvari', nastavio je Jorge, 'i !at!a# materija nih, ta!o je su&je!tivna #a samo sva!i .ovje! poje#ina.no mo,e o#re#iti je i njihova cijena prave#na i i nije. A i ima vrije#nih stvari !oje svi posje#ujemo, a mis im #a ih ne znamo u potpunosti cijeniti. Je#na je o# njih #ostojanstvo. >ini mi se #a je #ostojanstvo, samopo$tovanje, !ao $to sam ti je#nom re!ao, ta!o vrije#no #a je uvije! pres!upo p a/ati njime.' B2% J3-(%" J3-A( !ra j !ojega je njegova ta$tina iz u#i a. 4a$tina uvije! na !raju iz u#i ju#e. 4aj je !ra j nare#io #a sagra#e hram u je#nom o# vrtova njegove pa a.e, a unutar hrama #ao je postaviti svoj !ip u otosova po o,aju. *va!oga jutra na!on #oru.!a !ra j je i$ao u svoj hram i pao &i ni.ice pre# svoj !ip !a!o &i o&o,avao samoga se&e. Je#noga #ana o# u.io je #a vjera !oja ima samo je#nog s je#&eni!a i nije ne!a vjera. 4a!o #a je pomi7 s io #a mora imati jo$ o&o,avate ja. -onio je #e!ret #a svi vojnici !ra jevs!e stra,e moraju &arem je#anput #nevno pasti ni.ice pre# !ipom.
-/1-

Pompea

4o su isto mora i .initi svi s uge i ministri njegova !ra jevstva. (jegovo je u#i o ras o !a!o je pro azi o vrijeme i, !a!o nije &io za#ovo jan po!orno$/u onih !oji su ga o!ru,iva i, je#nog je #ana nare#io #a !ra jevs!a stra,a o#e na tr,nicu i #ove#e prva tri .ovje!a na !oja naie. 'jima (u, pomis io je, po a"ati snagu $jere u mene& 9ra!it (u da se po lone pred mojim li om i a o su mudri, u%init (e to, a a o nisu, ne "aslu!uju !i$jeti& >uvari su oti$ i na tr,nicu i #ove i inte e!tua ca, sve/eni!a i prosja!a, prve tri oso&e !oje su na$ i. *va trojica o#ve#ena su u hram i pre#stav jena !ra ju. '%vo je s i!a je#inoga i pravoga Boga', re!ao im je !ra j. '1 e!nite pre# njega i i /e va$i ,ivoti &iti po7 nueni !ao ,rtva.' 2nte e!tua ac je pomis io0 :ralj je lud i ubit (e me a o se ne po lonim& 7$o je o%ito slu%aj $i#e sile& 'ito ne(e mo%i osuditi moje dr!anje budu(i da to %inim be" i a $a u$jerenja, a o bih spasio !i$ot, a u slu!bi dru#t$u "a oje radim& 5atim je ! e!nuo pre# !ip. *ve/eni! je pomis io0 :ralj je poludio i ispunit (e s$oju prijetnju& Ja sam i"abrani pra$oga Ioga i sto ga moja duho$na djela pos$e(uju s$a o mjesto na ojem se nala"im& Ie" ob"ira pred ojim li om& Pra$i Iog bit (e onaj ojeg ja po%astim& %n#a je na re# #o$ao prosja!, !oji se nije micao. '1 e!ni', re!ao je !ra j. '?e i.anstvo, ja ne s u,im naro#u, !oji me u ve/ini s u.ajeva iz&aci nag avce sa svoga praga. 2 nisam ni.iji iza&rani!, osim one ne!o icine u$iju !oje ,ive na mojoj g avi. (e znam ni!oga osuivati i ne mogu posvetiti nije#an i!. A $to se ti.e moga ,ivota, sumnjam #a je to ta!o vrije#no i #o&ro #a &i vrije#i o praviti &u#a u o# se&e !a!o &ih ga sa.uvao. *toga, moj gospo#ine, ne na azim nije#an raz og z&og .ega &i vrije#i o ! e!nuti.' 1a,u #a je prosja!ov o#govor to i!o ganuo !ra ja #a se ovaj prosvijet io i po.eo preispitivati svoje sta7 vove. *amo z&og toga, !a,e egen#a, !ra j se iz ije.io i nare#io #a hram zamijene ;ontanom, a !ip go emim posu#ama za cvije/e .

-/2-

Pompea

DESET ZA OVIJEDI
%naj se !ra j iz pri.e prosvijet io na!on prosja!ova mono oga i nije mogao a #a ne preispita svoj ,ivot, a i ja sam se na!on pos je#nje seanse 'smrznuo'. %pet sam osjetio !a!o se je#na zavjesa otvori a i ostavi a vi# jivima &es!rajan &roj situacija, #ogaaja, razmi$ janja i stavova !oji su &ez i!a!va re#a pro azi i mojom g avom, je#ni za #rugima, je#ni za #rugima, je#ni za #rugima... *hvatio sam #a je moj ,ivot promijenio smisao o# trenut!a !a# sam ot!rio zna.enje rije.i 's!upo' i 'je;tino'. 1o i!o sam stvari pres!upo p atio u svom ,ivotu) A !o i!o sam ih #o&io ne uviaju/i !o i!o su me je;tino staja e) !rtost i rasipnost, #vije !rajnosti iste pogre$!e. !rtac i rasipni!, #vije oso&e !oje stanuju u meni, !oje zaje#no ,ive u meni, spojene, a po!u$avaju se raz i!ovati, i natjecati se, jav jati se, #ominirati... 2gra po arnosti o !ojoj je Jorge to i!o govorio) 1a!va u#a i#eja #a je sve na svijetu u paru. *va!a stvar sa svojom suprotno$/u. '*va!i #o!tor Jec!y sa svojim misterom By#eom.' '2 uvije! je ta!o+' upitao sam Jorgea. 'Jest, -emiane, uvije!. 5ato $to je svijet u !ojem ,ivimo ve i!i yin i yang0 #va #ije a !oja .ine je#instvenu i ne#je jivu cje inu. -vije po ovice !oje se mogu raz i!ovati samo !a!o &ismo to shvati i, a i !oje nemaju neovisan ,ivot. D e#aj...' -e&e i se #ignuo i oti$ao #o ormara. %tvorio je vrata i po.eo !opati po neure#noj unutra$njosti #o! nije izva#io ne!u svjeti j!u. *tisnuo je pre!i#a. i, !a!o se svjeti j!a nije pa i a, u#ario ju je tri i i .etiri puta !a!o &i prora#i a. Pos ije je ugasio svjet o u so&i i osvijet io svjeti j!om prozor sa spu$tenim ro etama. '?i#i$ i zra!u svjet osti+' upitao me. '-a, naravno.' '5a$to+' '5ato $to je svjeti j!a upa jena', o#govorio sam, naravno ne znaju/i !amo sve to vo#i. '*a#a #igni ro ete.' Pos u$ao sam. 'A sa#a+' upitao me o!re/u/i svjeti j!u prema prozoru, o#a! e je #o azi a ,ar!a svjet ost po#nevnoga sunca. 'to sa#a+' upitao sam. 'Je i sa#a svjeti j!a upa jena i i nije+ ' '(e znam.' '1a!o+ (e vi#i$ svjet ost+' '(e, sa#a ne.' '5na$ i za$to+'
-/3-

Pompea

'Pa, zato $to s u n c e . . p o ! u $ a o sam po.eti o&ja$njavati. '(e mo,e$ je vi#jeti jer #a &i vi#io svjet ost, mora postojati tama. ?i#i$+ *ve postoji samo a!o postoji i suprotnost. 4a!o je to sa svjet o$/u i tamom, #anom i no/i, mu$!im i ,ens!im, snagom i s a&o$/u...' -e&e i je ugasio svjeti j!u, u&acio je u ormar, sjeo i nastavio, gotovo u e!stazi. '4o je ta!o u vanjs!om svijetu i, naravno, u unutarnjem svijetu. 1a!o &ismo mog i osjetiti svoju sna,niju stranu !a# u nama ne &i postoja a i s a&ija+ 1a!o &ismo mog i nau.iti &ez neznanja+ 1a!o &ismo mog i &iti mu$!arci i i ,ene !a# ne &i postoja i ,ene i mu$!arci+ 2, jo$ vi$e, !a!o mo,emo mis iti #a se raamo !ao stopostotni #je.aci i i #jevoj.ice !a# u sva!oj stanici svoga tije a nosimo pe#eset posto in;ormacija je#noga spo a i pe#eset posto in;ormacija #rugoga spo a+ *ve na$e !va itete, stanja, vr ine i mane na$e su, a i u paru sa svojim o#govaraju/im suprotnostima. Bo/u re/i #a nit!o o# nas nije samo #o&ar, ni samo pametan, ni samo hra&ar. (a$a #o&rota, inte igencija i hra&rost uvije! postoje uz na$u z o/u, na$u g upost i na$ !u!avi. u!. *vi smo .u i #a oni !oji se osje/aju superiornima i po!u$avaju to #o!azati, zapravo mis e #a su in;eriorni. 2 to je to.no. 8pravo isto to #ogaa se s na$im oso&inama0 !a# se ne!o o&i je,je po!azuje vi$e o# #rugih, to nije uvije! zna! #a u nama prev a#ava to o&i je,je, nego je .esto ta prev ast samo izraz ve i!og napora #a sa!rijemo #rugu po arnost, !a!o &ismo je iz&jeg i, !a!o &ismo joj se o#upr i, !a!o &ismo je potisnu i.' 'A i on#a, a!o je istina to $to govori$, iza sva!e #o&re oso&e !rio &i se pri!riveni !urvin sin', pre!inuo sam ga sr#ito. 'Ja se ne &ih usu#io re# #a je uvije! ta!o. *amo !a,em #a je !at!a# ta!o... >a! &ih se usu#io re# #a je ta #o&ra oso&a mora a u.initi ne$to s tom o$om oso&om !oja se ta!oer s!riva u njoj. 2 to $to je u.ini a nije u.ini a &esp atno, mora a je mnogo p atiti za to. "o,#a ti govorim #a je va,no znati $to !rijem i za$to to .inim.' '-osta)' protestirao sam. 'Bu#u/i #a si na ru&u jutnje, ispri.at /u ti pri.u prije no $to o#e$.'

J3-(%DA -A(A, (A 8EA*18 8 ne&o, o!upi o se ne!o i!o stotina #u$a !oje su po.iva e u mu$!arcima i ,enama !oji su umr i toga #ana. *veti Petar, navo#ni .uvar u aza u Caj, ureivao je promet. 'Prema DeBo$im napucima napravit /emo tri ve i!e s!upine gostiju na!on preispitivanja #eset zapovije#i. Prva su s!upina oni !oji su pre!r$i i sve zapovije#i &arem je#nom. -ruga su s!upina oni !oji su je#nom pre!r$i i &arem je#nu o# #eset zapovje#i. 2 pos je#nja s!upina, za !oju pretpostav jamo #a /e &iti naj&rojnija, jesu oni !oji ni!a# u ,ivotu nisu pre!r$i i nije#nu zapovije#.
-/*-

Pompea

-o&ro', nastavio je sveti Petar. '%ni !oji su pre!r$i i sve zapovije#i ne!a stanu #esno.' ?i$e o# po ovine #u$a sta o je #esno. *ve #u$e !oje su osta e prese i e su se ijevo. -o&ro, ne sve. 5apravo, sve osim je#ne. 8 sre#ini je osta a #u$a #o&roga .ovje!a. >itav je ,ivot i$ao putem p emenitih osje/aja, #o&rih mis i i #o&rih #je a. *veti se Petar iznena#io. *amo je je#na #u$a osta a u s!upini za naj&o je #u$e. *mjesta je nazvao Boga #a mu to priop/i. '* u$aj, ova!o stoje stvari0 a!o nastavimo prvotni p an, ovaj ja#ni .ovje! !oji je ostao u sre#ini, umjesto #a &u#e nagraen za svoje & a,enstvo, nasmrt /e se #osaivati u !rajnjoj samo/i. "is im #a moramo u.initi ne$to s tim u vezi.' Bog je ustao pre# tom s!upinom i re!ao0 '%nima !oji se sa#a po!aju &it /e opro$teno, a grijesi /e im &iti za&orav jeni. %ni !oji se po!aju mogu se pri#ru,iti s!upini u sre#ini s .istim i &ezgre$nim #u$ama.' Poma o su se svi po.e i pomicati prema sre#ini. '*tanite) (eprav#a) 2z#aja)' vi!ao je je#an g as. Bio je to g as onoga !oji nije grije$io. '4o nije ;er) -a ste mi re! i #a /ete im oprostiti, ne &ih potratio svoj ,ivot... '

-/+-

Pompea

MAAK IZ A%RAMA
'-e&e i, $to &i &i o #a ti !a,em #a se ,e im ma o o#moriti+' 'to &i &i o s .ime+' 'to &i &i o s nama, s ije.enjem+' '(e razumijem, -emiane...' 'Pitanje g asi0 "ogu i o# u.iti #a se ,e im o#moriti o# terapije+' '>uj, ne znam $to me pita$, a i po!u$at .u ti #ati ogi.an o#govor. A!o me pita$ jesi i u stanju na ne!o vrijeme o#ustati o# terapije, o#govaram ti #a u ovom trenut!u, naravno, jesi. -apa.e, is!reno mis im #a si u stanju sam nastaviti svoj put !a# go# ta!o o# u.i$.' %smijeh s !ojim mi je -e&e i to re!ao &io je je#ino umiruju/e u tom razgovoru. 4ra,io sam #opu$tenje, a na$ao sam Jorgea, !oji ne samo #a m i j e #ao #opu$tenje nego me poticao na o# aza!. 'Ceci mi ne$to. 2z&acuje$ me, -e&e i+' upitao sam #a &u#em siguran. '-emiane, jesi i po u#io+ to ti je+ -o$ao si me pitati mo,e$ i se o#moriti, i !a# ti !a,em #a mo,e$, pita$ me iz&acujem i te... 1a!av si o#govor o.e!ivao+' '5apravo, Jorge, ta!o sam navi!ao na negativne o#govore #rugih psiho oga #a me iznena#i a to i!a opu$tenost...' '"o,e$ i mi re/i s !a!vim si pre#o#,&ama #o$ao+' '(aj& a,a je, !ao $to se #ogaa o svima !oje poznajem, #a je terapeutova prva rea!cija #a shvati o# aza! !ao otpor prema ije.enju.' 'A i nisi mogao o.e!ivati o# mene to tuma.enje.' 'Eogi.no g e#ano nisam, a i postoja a je ta mogu/nost. -ruga je #a vi.e$ na mene, na juti$ se na mene i iz&aci$ me.' 'A, sa# te razumijem0 i ta!o potvr#im !o i!o mi je sta o #o te&e, !o i!o me &o i tvoj o# aza! i #a ne mogu po#nijeti pomisao #a te gu&im.' %sje/ao sam se go im. '-o&ro, &it .u is!ren prema te&i', nastavio je -e&e i. '-a, &rinem se $to o# azi$ jer te veoma vo im. (e &o i me $to o# azi$ jer mis im #a je to tvoj iz&or i zapravo ,a im $to ti to moram reci, a i mogu to po#nijeti. 2 sasvim sigurno se ne jutim i ne iz&acujem te.' 'A #ruga m o g u / n o s t . . n i s a m mogao #ovr$iti re.enicu. 'A #ruga mogu/nost+' ohra&rivao me -e&e i. '-ruga mogu/nost je #a me pusti$ #a o#em, !ao $to i .ini$.' '2 u .emu je pro& em+' '8 tom s u.aju ni u .emu.' '*ve te manje razumijem.' 'A pos ije+'
-/,-

Pompea

'A pos ije...' '1a# se &u#em htio vratiti...' 'to !a# se &u#e$ htio vratiti+' '"ogu i+' '5a$to ne &i mogao, -emiane+' '5ato $to su mi svi prijate ji !oji su i$ i na terapiju ispri.a i u,asne pri.e o tim pre!i#ima. %# pri!rivenih prijetnji #a /e se opet vratiti na staro #o otvorenih najava !atastro;a. %# sumnja o tome ho/e i terapeut imati vremena opet ih primiti #o eti!ete #a se 9pacijent !oji o#e vi$e ne mo,e vratiti9.' 'A) *a# razumijem o#a! e oprez u tvom pitanju. to se mene ti.e, mo,e$ uzeti pre#ah o# mene sva!i put !a# to po,e i$ i mo,e$ se vratiti !a# to po,e i$. %grani.avati te mo,e samo !omocija meu nama, !orisnost za#at!a prema terapijs!om mo#e u i, naravno, razvojni trenuta! u pacijenta.' -e&e i je napravio stan!u za mate& '1ao i uvije!, o# je#nog u o#reenim o!o nostima #oista !orisna puta u.injena je &esmis ena genera izacija.' '1ao i uvije!+' '1ao mnogo puta... -a ti ispri.am pri.u+' B2% J3-(%" J3-A( guru !oji je ,ivio sa svojim s je#&enicima u svom a$ramu u 2n#iji. Je#nom #nevno, .im &i za$ o *unce, guru je o!up jao svoje s je#&eni!e i propovije#ao. Je#nog je #ana u a$ram #o$ao ijep ma.a!, !oji je s ije#io gurua !amo go# i$ao. 2 ta!o, sva!i put !a# &i guru propovije#ao, ma.a! je neprestano pro azio izmeu u.eni!a o#v a.e/i im pozornost te stoga nisu mog i s u$ati u.ite jev govor. 5ato je je#noga #ana u.ite j o# u.io #a pet minuta prije no $to po.ne s govorom, ve,u ma.!a !a!o ne &i smetao. 4a!o je pro azi o vrijeme i je#nog je #ana guru umro. (ajstariji u.eni! postao je novi #uhovni guru u a$ramu. Pet minuta prije prvoga govora nare#io je #a ve,u ma.!a. (jegovi su pomo/nici #va#eset minuta tra,i i ma.!a !a!o &i ga veza i... ?rijeme je pro azi o i ma.a! je je#nog #ana umro. (ovi je guru nare#io #a na&ave #rugog ma.!a !a!o &i ga mog i svezati.

D E T E K TO R L A ! I
'-osta mi je)' po,a io sam se. '>ega ti je #osta, -emiane+' '-a mi a,u) -osta mi je toga #a mi a,u)' '5a$to te a, to i!o juti+' upitao je Jorge !ao #a se ,a im na to $to je !i$a mo!ra... '1a!o za$to+ 5ato $to je to u,asno) 8zrujavaju me ti !oji mi a,u, !oji me varaju, !oji me motaju
-/--

Pompea

svojim izmi$ jotinama.' '"otaju te+ 1a!o te uspiju smotati+' 'Ea,u. 3to $to .ine.' 'A i to nije #ovo jno, -emiane. %ni &i mog i agati #anima, a ti &i se mogao za&av jati s u$aju/i ih !a!o pri.aju svoje pri.e...' 'A i ja #opu$tam #a mi a,u, Jorge. 2mam povjerenja, vjerujem i m . . . A!o &i o !oji i#iot #oe i izmis i ne!u pri.u, ja mu vjerujem, ja sam im&eci )' 'A za$to im vjeruje$+' '5ato $to... 5ato $to... (e znam !og im vraga vjerujem) Pas mater)' vi!ao sam. '(e znam... (e znam...' -e&e i je na trenuta! zastao g e#aju/i me u ti$ini pa on#a #o#ao0 '4i zna$ #a &i &i o #o&ro ne na jutiti se. A i sa#a, !a# si se ve/ na jutio, naj&o je &i &i o #a ne #opusti$ #a te jute i #a u.ini$ ne$to protiv jutnje.' 5nao sam na $to -e&e i mis i. Jorge je govorio #a su jutnja, 2ju&av i i tuga samo stupovi tije a6 # a j e osje/aj energija !oja pretho#i po!retu6 #a osje/aj nije ni$ta &ez #je a6 #a po!u$ati is! ju.iti ih zna.i otuiti se, izgu&iti se, ma!nuti se iz sre#i$ta... Ja sam to .inio0 po!u$avao sam !ontro irati neo&uz#anost prema onomu prema .emu me ta situacija gura a. "oj se terapeut izva io na po#, pri& i,io go em jastu! i stavio ga pre#a se. Bez rije.i je u#ario jastu! ne!o i!o puta, pozivaju/i i mene #a to .inim s njime. Poznavao sam za#ata! !oji mi je Jorge pre# agao. 8 ti$ini sam sjeo s #ruge strane jastu!a i po.eo $a!ama u#arati po njemu. *va!i put sve ja.e. *va!i put sve ja.e. *va!i put sve ja.e. 8#arao sam... i u#arao... i u#arao. 2 napos jet!u sam vi!nuo. 2 vrijeao. 2 nastavio sam u#arati. 2 u#arati... 2 u#arati... *ve #o! se nisam sru$io, #a$/u/i i iscrp jen... -e&e i mi je #opustio #a povratim #ah pa mi on#a stavio ru!u na rame i upitao0 'Bo je+' '(ije', re!ao sam. '"o,#a je a!$e, a i nije &o je.' '%visi o !riteriju', re!ao je Jorge. 'Ja mis im #a je uvije! &o je s!inuti teret...'
-/.-

Pompea

(as onio sam se na njegova prsa na ne!o i!o trenuta!a i #opustio mu #a me tje$i. (a!on ne!o i!o minuta Jorge je upitao0 'Bo/e$ mi sa#a re# $to ti se #ogo#i o+' '(e/u, -e&e i, ne/u. (ije va,an #ogaaj. *a# &arem imam #ovo jno &istrine #a to shvatim. "oram znati $to mi se #ogaa u vezi s time. %sje/am #a me previ$e iz uuje.' '-o&ro, !renimo o# ne.ega. Po!u$aj mi u!rat!o re/i $to mis i$ i i osje/a$ #a je pro& em.' *mjestio sam se na po#, proizveo ne!i zvu! nosom i po!u$ao po.eti. '5na$, !a# ja...' -e&e i mi nije #opustio #a nastavim. '(e, ne, ne. 2zreci to !ao #a je rije. o &rzojavu. 1ao #a te sva!a rije. stoji &ogatstvo. Baj#e)' "a o sam razmis io. '*meta mi !a# mi a,u', re!ao sam napos jet!u. Bio sam za#ovo jan. 4o je &i a ta re.enica. Pet rije.i. 4o je &i a sa,eta poru!a. Pog e#ao sam -e&e oga. ... 4i$ina. %# u.io sam u agati i pove/ao sam u og !a!o &ih svojoj re.enici #ao vi$e rea isti.nosti0 'Ja!o mi smeta !a# mi a,u) 4a!o)' -e&e i se nasmije$io i napravio onaj izraz ica !ao u #je#a, izraz potpuna razumi jevanja !oji pravi Jorge, a !oji sam !at!a# tuma.io !ao '!a!o si g up, #ijete', a !at!a# !ao sna,an zagr jaj !oji je govorio 'tu sam' i i 'sve je u re#u'. '*meta mi)' potvr#io sam. 'to ti a,u', #ovr$io je Jorge. 'to mi a,u)' re!ao sam. 'to 42 a,u', #o#ao je. '-a, $to "2 a,u.' (isam shva/ao $to po!u$ava re/i. '>emu se smije$+' upitao sam napos jet!u. '(e smijem se. *mije$im se...' 'to se #ogaa+' upitao sam. '(i$ta ne razumijem.' 'Poznajem situaciju u !ojoj se sa# na azi$. A poznajem ju jer sam .itao neg#je ne$to o tome. Poznajem ju jer sam u njoj proveo ve i! #io svoga ,ivota... *mije$im se z&og su/uti, i#enti;i!acije, jer prepoznajem #rugoga se&e iz #rugih vremena, jer sam ga prepoznao u tvom #r,anju...' '4o mi ni$ta ne poma,e, -e&e i. (ije mi #ovo jno znati #a si ti &io u istoj situaciji. (e tje$i me $to znam #a je to najprometnija u ica na p anetu. -anas mi to nije #ovo jno)' -e&e i je i #a je imao izraz ica za#ovo jnog Bu#e. '5nam. 5nam #a ti nije #ovo jno. A i, ve/ o# azi$+'
-//-

Pompea

'(e. (e o# azim.' '-o&ro, on#a se smiri. Btio si znati za$to se smije$im i ja sam ti htio o&jasniti. 4o je sve.' Jorge se vratio u svoj nas onja.. '*meta ti $to ti a,u+' '-a)' 'A za$to mis i$ #a ti a,u+' '1a!o za$to mis im #a mi a,u+ 1a,u mi ne$to za $to prije i i pos ije ot!rijem #a nije istina.' 'Ah. A i ti si po&r!ao istinu s ne aganjem.' '"o im+ 4o nije isto+' '(ipo$to.' 2zri.ito ogi.na inija moga razmi$ janja u#ari a je o granitni zi#... "oja je#ina utjeha &i a je !a# sam pomis io, !ao $to je Jorge uvije! govorio, #a z&r!a pre#stav ja u azna vrata u jasno/u, a ja sam zasigurno &io na pragu najvi$e svjet osti jer nisam razumio &a$ ni$ta. '(aravno)' po.eo je Jorge. '4e&i jest naravno)' up eo sam se. -e&e i se o# srca nasmijao. 2 nastavio0 'Ceci istinu i i ne nema veze s aganjem. 3vo primjera.' PC2J3 "(%D% D%-2(A, !a# se na svijetu pojavio #ete!tor a,i, svi o#vjetnici i stru.njaci za ju#s!o pona$anje &i i su o.arani. Aparat se zasniva na nizu senzora !oji ot!rivaju raz i.ite ;izio o$!e varijacije znojenja, stezanje mi$i/a, varijacije &i a, #rhtanje i i pomicanje o.iju, !oji se #ogaaju u svih oso&a #o! a,u. u tom su se trenut!u is!ustva sa 'strojem istine', !a!o su ga nazva i, mno,i a na sve strane. Je#nog #ana ne!om je o#vjetni!u pa o na pamet pose&no istra,ivanje. Prese io je stroj u gra#s!u psi7 hijatrijs!u &o nicu i za njega posjeo je#nog &o esni!a0 J. :. Jonesa. Dospo#in Jones &o ovao je o# psihoze i u svom je #e iriju tvr#io #a je (apo eon Bonaparte. "o,#a zato $to je prou.avao povijest, savr$eno je poznavao (apo eonov ,ivot i iz o,io je vr o to.no i u prvom icu sve poje#inosti iz ,ivota ?e i!oga 1orzi!anca, vr o ogi.no i smis eno. Eije.nici su posje i gospo#ina J. :. Jonesa za #ete!tor a,i i na!on uo&i.ajene !a i&racije upita i su ga0 'Jeste i vi (apo eon Bonaparte+' Pacijent je na trenuta! razmis io i on#a o#govorio0 '(isam) to vam pa#a na pamet+ Ja sam J. :. Jo7 nes.' *vi su se nasmije$i i, osim s u,&eni!a na #ete!toru a,i, !oji je prijavio #a gospo#in Jones a,e) *troj je po!azao #a je pacijent #o! je govorio istinu <#rugim rije.ima, #o! je tvr#io #a je gospo#in Jo7 nes=, agao... jer on je vjerovao #a je (apo eon.
-100-

Pompea

JA SAM E T E R
>injenica #a net!o mo,e agati #o! govori istinu i njezina suprotna ogi!a, #rugim rije.ima, mogu/nost #a net!o &u#e is!ren #o! a,e, na !raju je po&r!a a ne!e i#eje !oje su mi se mota e g avom. '4o je u,asno, Jorge', re!ao sam. '4o zna.i #a se istina pretvara u apso utno su&je!tivan !oncept i su! a#no tomu re ativan.' '8 sva!om s u.aju na!on na$ega razgovora po&r!an je !oncept aganja, a ne !oncept istine. 2stinito &i mog o i #a je &iti apso utno, ma!ar prizna i #a izno$enje ne!ih a,i !ao istine nije aganje. 2pa!, !a!o je na$e poimanje istine us!o vezano uz na$ sustav vjerovanja, upast /emo uvije! u tvoj za! ju.a! <s !ojim se osim toga s a,em z&og ovoga, a i i #rugih raz oga=0 istina je re ativna, su&je!tivna, i #opusti #a #o#am jo$ ne$to, nesta na i nepotpuna.' '4o je to.no', #o#ao sam. '2 ni$ta ne mi jenja ono $to sam prije re!ao. *meta mi $to mi a,u. -rugim ri7 je.ima, &i o istina i i ne, smeta mi !a# mi !a,u ne$to $to znam #a nije istina. Pa &i a to i re ativna, su&je!tivna i nepotpuna istina onoga t!o je !a,e. *meta mi $to mi a,u.' 'A za$to mis i$ #a ti a,u+' '%pet+' re!ao sam. '%pet+' 'e im te pitati za$to mis i$ #a te&i a,u+' '1a!o za$to+ "eni govore spornu a,', re!ao sam, uzrujan. '(e juti se. Ja mis im #a !a# net!o a,e, a,e) -rugim rije.ima0 ne a,e te&i6 ne a,e "3(2. Je#nostavno EA3) 2 i u &o jem s u.aju, a,e *3B2.' '(e)' '-a) 5a$to ju#i a,u, -emiane+ Cazmis i. 5a$to+' '5nam za$to) 5&og tisu/u raz oga...' 'Ceci mi je#an. %naj z&og !ojeg si #o$ao z ovo jan u or#inaciju.' '1a!o &i pri!ri i ne$to $to su o$e u.ini i.' 'A .emu to+' '-a ih #rugi ne osuuju+' '5ato $to a, jivac zna #a /e ga taj #rugi osu#iti.' 'A za$to ne ,e i #a ga taj #rugi osu#i+' '5ato $to mu je sta o #o njega.' '2+' '2... (e ,e i snositi pos je#ice.' '-rugim rije.ima, !a!o ne &i &io o#govoran.' '(aravno.' '-o&ro. Cecimo #a je to po!reta. #eve#eset #evet posto a,i.' '?jerujem #a jest.'
-101-

Pompea

'-o&ro. 1a!o a, jivac zna #a &i morao &iti o#govoran+ 4!o o#re#uje o#govornost+' '(it!o. Bah) %n sam.' '4a!o je. %n sam.' '2+' '(ije ti jasno+ Ea, jivac nije net!o t!o se &oji pos je#ice tue osu#e, ni !azne !oja iz te osu#e proiz azi. Ea, jivac je ve. osu#io i !aznio sam se&e. Cazumije$ i+ *tvar je ve/ osuena. Ea, jivac se !rije iza v astite osu#e, iza v astite !azne i v astite o#govornosti. 1ao $to sam ti re!ao, pro& em nije u #rugomu nego u onomu !oji a,e.' *mrznuo sam se. *ve je to &i o to.no. Ja sam to znao jer sam to promatrao izvana i iznutra. Eagao sam na!on $to sam ve/ &io osu#io i !aznio samoga se&e. 'A i istina je #a meni a,e)' '4o je to i!o istina !ao !a# je moja maj!a govori a za moga &rata :acha0 9(i$ta mi ne je#e.9 "oj &rat J%J nije jeo ni meso, niti J%J je jeo juhu, niti J%J je !u$ao 9pu#ing !oji je to i!o hranjiv9...' '(e, to nije isto. 1a# meni net!o a,e, a,e "3(2.' '(e, -emiane. Prihva/am #a vjeruje$ #a si ti sre#i$te svoga svijeta. 5apravo i jesi. A i (2*2 sre#i$te :2J3E%DA svijeta. %n a,e. (e a,e 43B2. 4o .ini zato $to je ta!o o# u.io, jer mu to o#govara i i jer mu se ta!o ho/e. 4o je (J3D%?A pov astica. Ce/i #a a,e 43B2, vo#i te u to #a stvori$ autore;erencija ni #e irij u !ojemu ono $to je zapravo njegov pro& em postaje 4?%J pro& em. (e juti se)' 'A to je njegov pro& em+' '1a# net!o a,e !a!o &i iz&jegao o#govornost, to je !ao ne!i zna!. 1o i!o smo puta zaje#no vi#je i #a, u !rajnjoj iniji, neuroza nije #rugo #o i na.in #a ne &u#emo o#ras i, #a po&jegnemo o# o#govornosti !oju po#razumijeva o#rastanje+' '(e znam. "oram razmis iti. 8 sva!o#nevnom ,ivotu a, jivac je taj !oji izvu.e !orist, a ne onaj !oji se juti.' '*ve #a to i jest istina, prav#a nema veze sa z#rav jem. %sim toga, sve ovisi o tome $to po#razumijeva$ po# izvu/i !orist. Posti/i to #a sve &u#e ona!o !a!o o#reuje a,, te$!o je. "is im #a, a i to je previ$e, a, mo,e posti/i samo to #a se ne$to #ogaa !rat!o vrijeme ona!o !a!o to ,e i onaj !oji a,e <ia!o on u #u&ini #u$e zna #a je to a,no, izmi$ jeno, papirma$e, #a po.iva na njegovoj a,i=.' '(e a,emo z&og toga, i i ne uviamo to. 8 sva!om s u.aju, .ini mi se #a !a# a,em, tra,im !ontro u na# situacijom.' '-rugim rije.ima, mo/...' '-a, na ne!i na.in mo/. Ja sam taj !oji uvije! zna istinu. Ja te poti.em. Ja ti a,em. Ja te varam. Ja te jutim... Je&ena mo/, a i ipa! mo/.' '-a ti ispri.am pri.u+'
-102-

Pompea

Jorge mi ve/ #ugo nije ispri.ao pri.u. 9Baj#e)' '-o&ro, ne &a$ pri.u.'

B2EA J3-(%" J3-(A &irtijetina u je#noj o# najmra.nijih gra#s!ih .etvrti. 4o pr javo mjesto izg e#a o je !ao #a je ispa o iz noir !rimi/a. Pijani ! avirist s po#o.njacima svirao je ne!i #osa#an blues u !utu !oji se je#va nazirao z&og os!u#na svjet a i #ima smr# jivih cigareta. 2znena#a, vrata su se otvori a u#arcem noge. 1 avirist je prestao svirati, a svi su pog e#i &i i upereni u u az. Bio je to ne!a!av gorostas pun mi$i/a !oji su mu &je,a i iz !o$u je, s tetova,ama na !ova.!im ru!ama. 8,asan o,i ja! na icu #avao je jo$ !rvo o.niji izg e# njegovu u,asnu izrazu ica. D asom o# !ojega se e#i a !rv vi!nuo je0 '4!o je Peter+' Barom je zav a#a a g uha i grozna ti$ina. Dorostas je napravio #va !ora!a, zgra&io sto ac i &acio ga u zrca o. '4!o je Peter+' upitao je ponovno. "a en .ovje.u ja! s cvi!erima o#ma!nuo je svoj sto ac o# &o.nih sto ova. Bez &u!e je !renuo prema gorostasu i gotovo ne.ujnim g asom pro$aptao6 'Ja... Ja sam Peter.' 'Ah) -a! e ti si Peter) Ja sam Jac!, !urvin sine)' -ignuo ga je je#nom ru!om u zra! i &acio u og e#a o. -ignuo ga je i #vaput ta!o o$amario #a je izg e7 #a o !ao #a /e mu i$.upati g avu. %n#a mu je zgnje.io cvi!ere. Po#erao mu je o#je/u i na !raju ga &acio na po# te mu s!o.io na tr&uh. 4ana! m az !rvi po.eo je curiti iz .ovje.u j!ova ru&a usana, a on je ostao na po#u u po usvijesti. Dorostas je pri$ao iz azu i prije o# as!a re!ao0 9(it!o ne/e praviti &u#a u o# mene. (it!o)9 2 oti$ao. >im je zatvorio vrata, #va i i tri mu$!arca prite! a su u pomo/ pre&ijenoj ,rtvi. Posje i su ga i #onije i mu vis!i. >ovje! je o.istio !rv s usana i po.eo se smijati, prvo & ago, a on#a grohotom. Eju#i su ga iznenaeno promatra i. Po u#io je o# u#araca+ '(i$ta ne razumijete', re!ao je. 2 nastavio se smijati. 'Ja sam ipa! napravio &u#a u o# te &u#a e.' %sta i nisu mog i suspregnuti znati,e ju i o&asu i su ga pitanjima. 1a#a+ 1a!o+ 5&og ,ene+ 5&og novca+ to si mu u.inio+
-103-

Pompea

Pos ao si ga u zatvor+ >ovje.u ja! se i #a je smijao. '(e, ne. Ja sam napravio &u#a u o# toga g upana sa#a, pre# svima. Jer ja... Ba, ha, ha) Ja... ...Ja nisam Peter)' %ti$ao sam iz or#inacije grohotom se smiju/i. Pre# so&om sam imao s i!u pretu.ena .ovje.u j!a !oji je mis io #a se narugao mrgi. 1a# sam pro$ao ne!o i!o & o!ova, pro$ao me smijeh i o&uzeo ne!i .u#an osje/aj samosa,a jenja.. .

-10*-

Pompea

ROBOV SAN
?e/ sam &io za&oravio !a!o sam se na jutio onoga #ana. %sje/ao sam #a mi je mnogo va,niji pro& em a,i !ao ta!av. >itav sam tje#an proveo razmi$ jaju/i o tome, iznova ot!rivaju/i v astitu s! onost aganju, prisje/aju/i se svojih i tuih a,i. 2 uvije! sam se uvjeravao u !oncept !oji je Jorge posijao i !oji je sna,no rastao0 JA o la! predsta$lja problem, onda ga ima la!lji$ac&) "a o sam se zapet jao s '#o&ronamjernim' a,ima. 8 po.et!u su se .ini e !ao #a pripa#aju #rugoj !ategoriji. >ini o se !ao #a tu nema ni!a!ve osu#e ni samoosu#e. >a! ni po!u$aja #a iz&jegnem o#govornost. 2pa!, !a# ma o razmis im, -A, postoja a je cijena !oju nisam htio p atiti !a# sam $titio #ruge. (isam se htio suo.avati s njihovom &o i i i s njihovom nemo/i i i s njihovom jutnjom. 2 !ao #a to nije &i o #ovo jno, shvatio sam #a se u ve i!om #ije u tih #o&ronamjernih a,i stav jam na mjesto toga #rugoga. 1ao $to je govorio moj terapeut, i#enti;icirao sam se sa ,rtvom. 2 on#a sam mis io0 '-a je to moja stvarnost, ra#ije &ih #a za nju ne znam.' 2 o# tog sam trenut!a osje/ao #a imam pravo o# u.iti umjesto #rugih !a!o ne &i #ozna i istinu. 4a!o izre.eno, shvatio sam #a je a, u mnogo ve/oj mjeri jezovito manipu iranje nego .in sami osti. 1a!av u,as) Jo$ je#nom a, !oja nije za #rugoga, nego za mene. Prema !omu je to #o&ronamjerno+ Prema meni samome) Dotovo sve su a,i #o&ronamjerne, a i #o&ronamjerne prema a, jivcu, prema onomu !oji a,e... '-o&ronamjerne su prema a, jivcu', re!ao sam mu. 'Bravo, -emiane. (i!a# o tome nisam ta!o razmi$ jao. "is im #a je to izvrsna i#eja', nagra#io me -e&e i. '9-o&ronamjerne9 su a,i uvije! sumnjive i otvaraju !at!a# zamr$ena pitanja s mora nog i ;i ozo;s!og staja i$ta. Je#no o# najmo/nijih eti.!ih pitanja !oje poznajem jest *o!ratova #voj&a o .ovje!u i ro&u. Pos je#nji put !a# sam je .uo, Eea ju je spomenu a u je#noj s!upini parova s !ojima smo zaje#no ra#i i. -o! sam je s u$ao, o#je!nu a je u meni i mutno sam se prisjetio #a sam je#nom pro.itao pri.u, ne shva/aju/i njezinu va,nost. 2pa!, !a# sam .uo #is!usiju meu onima !oji su je s u$a i, i isto#o&no pratio svoje unutarnje procese, shvatio sam #a sam jo$ na ne.emu mogao zahva iti Eei osim na njezinu prijate jstvu. Pri.a je veoma je#nostavna.'
-10+-

Pompea

IDE" #$"%JENI" & 'E". 8,ivam u zra!u, suncu, pticama i sre/i $to me moje noge nose onu#a !u#a one to ,e e. * je#ne strane puta nai azim na ro&a !oji spava. Pri azim i ot!rivam #a sanja. Prema njegovim rije.ima i po!retima nas u/ujem... znam $to sanja6 ro& sanja #a je s o&o#an. izraz njegova ica o#ra,ava mir i ve#rinu. Pitam se... "oram i ga pro&u#iti i upozoriti ga #a je to samo san i re/i #a je i #a je ro&+ 2 i ga moram ostaviti #a spava !o i!o go# mo,e, i #a u,iva ma!ar u snovima u svojoj izmi$ jenoj stvarnosti+ 'to je to.an o#govor+' #o#ao je Jorge. * egnuo sam ramenima. '(ema to.noga o#govora', nastavio je. '*vat!o mora na.i svoj o#govor i ne mo,e ga tra,iti izvan se&e samoga.' 'Ja mis im #a &ih ostao para iziran pre# ro&om, #a ne &ih znao $to u.initi', re!ao sam. '"a o /u ti pomo/i, $to ti &arem u ne!im s u.ajevima mo,e o a!$ati. 1a# &u#e$ para iziran, pri& i,i se ro&u i pog e#aj ga. A!o sam taj ro& ja, ne o! ijevaj0 Pro&u#i me) '

-10,-

Pompea

S L I J E E VA ! E N A
4oga sam #ana &io &untovan. '>ini se #a smatra$ #a a, nije pro& em, a i #a je agati o$e. 4a!o su nas u.i i.' 'Jesi i siguran, -emiane+ Je i istina #a su nas u.i i #a ne smijemo agati+ Ja nisam ta!o siguran... 5amis i ovaj prizor <#ogaa se sva!i #an, u svim #omovima i svim gra#ovima=0

-J3>A1 J3 8PCA?% ot!riven u a,i. %tac, pun razumijevanja i mo#ernih nazora, zna #a nije va,na 4A a,, nego mora ni !oncept aganja. 4a!o #a... %tac ostav ja svoj posao i sje#a sa svojim sinom #a mu o&jasni, je#nostavnim rje.ni!om, za$to uvije! mora govoriti istinu, ma $to se #ogo#i o i po# sva!u cijenu... 5azvoni te e;on. *in, !oji po!u$ava zara#iti ne!o i!o &o#ova, !a,e0 9Ja /u)9 2 potr.i #a se javi na te e;on. 8&rzo se vra/a. 9Pro#ava. po ica osiguranja, tata.9 98;) Ba$ sa#a+ Ceci mu #a me nema.9 8.e i nas #a ne a,emo+ *umnjam. 1a,u nam #a ne a,emo, to #a. A i... na$i ro#ite ji, na$i u.ite j i, na$i sve/enici, na$e v a#aju.e stru!ture, u.e i nas #a ne a,emo+' Jorge je napravio stan!u, pripremio mate i nastavio0 '>ini se !ao #a u azimo na #rugo po je, na oso&no i su&je!tivno po je onoga $to se #ogaa sva!omu o# nas !a# se naemo pre# a,i. 8 sva!om s u.aju na azimo se pre# pitanjem za$to je aganje o$e. 4isu/u smo puta zaje#no vi#je i #a #ru$tvo u !ojem ,ivimo prezire nepre#vi# jive oso&e. 4o po#razumijeva gu&ita! !ontro e, !oja !omp icira pravi a igre su,ivota, &arem u ta!o stru!turiranom sustavu. 8 tom sustavu aganje je o$e jer a!o ti a,e$, ja ni!a# ne/u mo/i sasvim to.no znati $to mis i$, $to ra#i$ ni $to ti je. 1a!o &ih sa.uvao !ontro u na# situacijom, ja, !ao i #rugi, tre&am to.ne .injenice. A!o me moja osjeti a ne in;ormiraju, tre&am in;ormacije !oje mi ti #aje$, moram vjerovati #a je ono $to mi !a,e$ istinito.' 'A i a!o ne mogu vjerovati u ono $to mi govore #rugi', o&jasnio sam, 'ne mogu ni ,ivjeti.' '(it!o ti ne mo,e za&raniti #a vjeruje$, -emiane. %no o .emu rasprav jam jest mo,e$ i za&raniti #rugomu #a a,e.' 'A i, Jorge, #a svat!o !a,e $to mu se prohtije, sve &i posta o u,asno. A!o svi a,u i nit!o ni!omu ne vjeruje, situacija postaje !aoti.na. ''4o je je#na mogu/nost', re!ao je -e&e i, 'a i nije i je#ina. Postoji i #ruga mogu/nost i o njoj ra#o mis im !ao o vjerojatnijoj. Ce! i smo #a net!o a,e zato $to se osuuju/i samoga se&e, &oji su#a #rugih. Ce! i smo i #a se onaj !oji a,e ve/ osu#io.
-10--

Pompea

A i zamis i svijet s o&o#e, svijet neizmjernih #opu$tenja, svijet u !ojem ni$ta nije za&ranjeno, nepri! a#no i i o&vezatno... Postoji i ta mogu/nost, -emiane.' '*iguran si # a j e to mogu/nost+' '(e, nisam siguran. A i ta!o je ma o stvari u !oje sam siguran #a ra#ije sa sigurno$/u vjerujem u ovu, !oja sve a!o i ne postoji, &arem ima tu pre#nost #a je po,e jna.' '4e&e mo,e o#vesti sva!i auto&us.' '(e znam mo,e i me o#vesti, a i a!o nosi &roj !oji .e!am, u azim u njega.' 'Ceci mi ne$to, -e&e i. A!o je istina #a je tvoj san mogu/, za$to svijet ne o# u.i pro/i tim 9opu$tenim i povjer jivim9 prostorom, !a!o ga zove$+' '5ato $to prvo, -emiane, mora po&ije#iti strah.' '1a!av strah+' '*trah o# istine. Je#nom /u ti ispri.ati pri.u o #u/an.i/u istine.' '5a$to ne #anas+' '5ato $to je #anas #an za #rugu pri.u...' 8 J3-(%" *3E8 2?2% je gospo#in !oji je imao .u#nu &o est o.iju. >ovje! je &io s ijep pos je#njih ne!o i!o go#ina svoga ,ivota. Je#nog je #ana u se o #o$ao poznati ije.ni!, s !ojim su se savjetova i o njegovu s u.aju. -o!tor je tvr#io #a .ovje!u, a!o ga operira, mo,e vratiti vi#. (jegova ,ena <!oja se osje/a a starom i ru,nom= usprotivi a se.. .

-10.-

Pompea

OGUBLJENJE
'A i on#a is!renost za te&e nema ni!a!vu va,nost', &unio sam se. '(aravno #a ima, -emiane. A i o#&ijam #a se nametne #e!retom.' 'A !a!o /e #o/i taj svijet !oji ti i ja pri,e j!ujemo+' '1a!o &u#u protjeca i vrijeme i ,ivot, #ogaat /e ti se, ve/ ti se #ogaa, #a se nae$ s #rugima s !ojima /e$ se osje/ati #ovo jno s o&o#no #a ne tre&a$ agati. *rest /e$ ne!e !ojima /e$ mo/i #opustiti #a &u#u !a!vi jesu i !ojima ni!a# ne/e pasti na pamet agati ti. 4o su tvoji pravi prijate ji. >uvaj ih', re!ao je Jorge. '2 a!o ti prijate ji i ti shvatite #a s vama po.inje novi pore#a!...' 'Ceci mi ne$to. 4i smatra$ #a otvorenost proiz azi samo iz prijate jstva+' '-a. A i oprez0 otvorenost je je#no, a is!renost #rugo' 'Jo$ je#nom+' 'Jo$ je#nom)' '-a .ujem.' '%tvorenost #o azi o# prosto#u$an, otvoren. *jeti se i#eje 9s o&o#nog pro as!a9. Biti otvoren zna.i #a nema nije#noga s!rivenog mjesta u mojoj nutrini !amo je za&ranjen u aza!. (e postoji nije#an !uta! moga mi$ jenja, osje/aja i i sje/anja !oji ne poznajem i i !oji ,e im za#r,ati samo za se&e. 2s!renost je mnogo vi$e. 2s!renost je za mene0 9*ve $to ti !a,em, to.no je. 2 i &arem to.no za mene.9 -rugim rije.ima, 9ne a,em ti9, !a!o ti !a,e$.' '-a! e mo,e se &iti is!ren, a i ne i otvoren.' 'Apso utno. %tvorenost je, -emiane, osjeti an o#nos, !ao Eju&av <s ve i!im s ovom=. %sje/aj !oji je rezerviran za ma o njih, veoma ma o njih.' 'A i, Jorge, a!o je to istina, mogu u se&i imati po#ru.ja !oja su te&i za&ranjena, a #a ne prestanem z&og toga &iti is!ren. 1ao #a !a,e$ #a s!rivanje nije aganje.' '"eni &arem s!rivanje nije aganje. *amo a!o ne a,e$ !a!o &i sa!rio.' 'Primjer mo im.'

-2JAE%D 25"3G8 J3-(%D para. 'to ti je+' '(i$ta...' <Jest. (e$to mu jest i on zna #a mu ne$to jest ia!o ne zna $to. Ea,e.= -rugi s u.aj0 'to ti je+' '(e znam...' <-a, ne$to mu jest i on zna $to. -a! e a,e.=
-10/-

Pompea

Jo$ je#an0 'to ti je+' '(e ,e im ti sa# o#govoriti.' <"o,#a se .ini pro& emati.nije, a i ta oso&a ne$to !rije i is!rena je.=' 'A i, Jorge, u prva #va s u.aja moja &i mi partnerica to to erira a i i &i me shvati a. 8 ovom pos je#njem pos a a &i me u govna.' '-o&ro, mo,#a je vrijeme #a razmis i$ !a!vu partnericu ima$ !a# razumije i to erira !a# a,e$, a !a,njava !a# si is!ren.' '8vije! ima$ o#govor+' '-a) *vi uvije! imamo o#govor. "a!ar to !at!a# &i a $utnja, #rugi put z&unjenost, a ne!i #rugi pa! put &ijeg.' '-osta mi te.' '2 meni je #osta mene.' '*amo ma o, -e&e i. >e!aj #a to rezimiram.' '*amo naprije#.' '1a,e$ #a ne preporu.uje$ stav #a se aganje o!ara!terizira !ao ne$to o$e. 1a,e$ #a je to o# u!a sva!oga o# nas i u sva!om trenut!u.' '2 u sva!oj vezi', #o#ao je Jorge. '2 u sva!oj vezi', pristao sam . '*matra$ osim toga #a aganje nije s!rivanje.' '(e. *matram #a s!rivanje nije aganje, #a to nije isto.' '4o je to.no. 2 !a,e$ #a is!renost tre&amo .uvati za prijate je, a otvorenost za 9o#a&rane9. Je i ta!o+' '-a. 4a!o ne!a!o.' '-o&ro. %n#a /e .injenica #a ja vjerujem u ono $to govori$ uvije! ovisiti o o#nosu izmeu mene i te&e. % mojem povjerenju i i o mojoj 2ju&avi.' '(aravno. % tome i o tvojoj vo ji.' '1ojoj vo ji+' '-a ti ispri.am pri.u+ 8 (31%J 8-AEJ3(%J 53"EJ2 ,ivio je ;eu#a ac .ija je mo/ &i a uspore#iva samo s njegovom o!rutno$/u. (a njegovoj je zem ji v a#ao njegov za!on, a se jacima je .a! &i o za&ranjeno spomenuti njegovo ime. (aro# su ugnjetava i .uvari !oje je on imenovao i t a.i i u&ira.i poreza !oji su im uzima i ono ma o novca !oji su mog i zara#iti pro#aju/i svoju ,etvu, svoje vino i o&rtni.!e pre#mete. (o av, ta!o se zvao gospo#ar, imao je mo/nu vojs!u iz !oje su se povremeno jav ja i m a#i .asnici !oji su po!u$ava i #ignuti po&unu !a!o &i ga sru$i i... A i tiranin je sve te po!u$aje s omio !rv ju i ognjem. *eos!i je sve/eni! &io to i!o #o&ar !o i!o je v a#ar &io po!varen, .ovje! vrije#an po$tovanja z&og
-110-

Pompea

svoje vjere, !oji je posvetio ,ivot pomaganju #rugima i preno$enju svoga ve i!og znanja. * njim u !u/i ,ivje o je petnaest i i #va#eset u.e ni!a !oji su s ije#i i njegov put i u.i i iz sva!oga po!reta i sva!e rije.i svoga u.ite ja. Je#noga jutra, na!on jutarnje mo itve, o!upio je svoje u.eni!e i re!ao im0 '-jeco moja, moramo pomo/i svom naro#u. %n &i se mogao &oriti za svoju s o&o#u, a i gospo#ar zem je nau.io ga je #a ima preve i!u mo/ #a &i mu se mu$!arci i ,ene usu#i i suprotstaviti. *trah o# (o ava rastao je s njima i a!o ni$ta ne u.inimo, umrijet /e !ao ro&ovi.' 'Bit /e u.injeno !a!o ti !a,e$', o#govori i su je#nog asno. '"a!ar vas to staja o ,ivota+' upitao je. 'to je ,ivot a!o, !a# mo,e$ pomo/i &ratu, to ne u.ini$+' o#govorio je u.eni! !oji je z&orio !ao g a7 snogovorni!. -o$ao je peti #an o,uj!a. 4og se #ana s avio roen#an gospo#ara pa a.e i samo &i tom pri i!om u .itavoj go#ini gospo#ar zem je pro$ao se om u !o.iji. %!ru,en ja!om pratnjom i ure$en o#je/om izvezenom z atom i #ragim !amenjem, (o av je i toga jutra !renuo u o&i aza!. * u,&ena o&java zahtijeva a je #a svi se jaci u zna! po$tovanja pa#nu ni.ice pre# !ra jevs!om !o.ijom. (a op/e iznenaenje, ne!o i!o u ica o# pa a.e !o.ija je pro$ a ispre# je#ne !u/e i je#an o# po#ani!a ostao je stajati. *tra,ari su ga smjesta uhiti i i o#ve i pre# gospo#ara. '(e zna$ #a se mora$ na! oniti+' '5nam, ?isosti.' 'A i nisi to u.inio.' '(isam.' '5na$ i #a te mogu osu#iti na smrt+' '4omu se i na#am, ?isosti.' (o ava je iznena#io o#govor, a i nije se #ao zastra$iti. '-o&ro. A!o na taj na.in ,e i$ umrijeti, u suton /e se !rvni! po&rinuti za tvoju g avu.' 'Bva a, gospo#aru', re!ao je m a#i/ i smije$e/i se ! e!nuo. (et!o je u gomi i povi!ao0 'Dospo#aru, moj gospo#aru) "ogu i ne$to re/i+' 4iranin mu je #opustio #a prie. 'Ceci.' '-opustite mi, gospo#aru moj, #a #anas umrem ja, a ne on.' '4ra,i$ #a &u#e$ pogu& jen umjesto njega+' '-a, gospo#aru. "o im vas. 8vije! sam vam &io o#an. -opustite to, mo im vas.' Dospo#ar se iznena#io i upitao osueni!a0 'Je i to tvoj roa!+' '(i!a# ga u ,ivotu nisam vi#io. (e #opustite mu #a me zamijeni. Pogre$!a je moja i moja g ava tre&a etjeti.'
-111-

Pompea

'(e, ?isosti, moja.' '(e, moja.' '"oja.' '4i$ina)' povi!ao je gospo#ar. '"ogu vam u#ovo jiti o&ojici. %&ojica /ete &iti pogu& jena.' '-o&ro, ?isosti. A i ja sam osuen prvi i mis im #a imam pravo umrijeti prvi.' '(e, gospo#aru. 4a pov astica pripa#a meni jer nisam ni uvrije#io ?a$u ?isost.' '-osta) to je ovo+' vi!ao je (o av. 'utite i imat /ete pov asticu #a &u#ete pogu& jeni isto#o&no. 2ma vi$e o# je#nog !rvni!a u ovoj zem ji.' Je#an se g as #igao iz gomi e. '8 tom s u.aju, gospo#aru, i ja ,e im &iti na tom popisu.' '2 ja, gospo#aru.' '2 ja.' Jeu#a ac je zanijemio. (ije razumio $to se #ogaa. A a!o je ne$to mog o oneraspo o,iti tiranina, on#a je to &i o !a# nije mogao shvatiti $to se #ogaa. Petorica m a#i/a mo i a su #a &u#u pogu& jena, a to je &i o ne$to neshvat jivo. *! opio je o.i #a razmis i. 5a ne!o i!o trenuta!a #onio je o# u!u. (ije htio #a njegovi po#anici mis e #a o! ijeva. (a/i /e pet !rvni!a) A i !a# je otvorio o.i i pog e#ao ju#e !oji su &i i o!up jeni o!o njega, vi$e ih nije &i o pet, nego je vi$e o# #eset g asova tra,i o #a &u#e pogu& jeno. A ru!e su se i #a je #iza e. 4o je &i o previ$e za mo/noga ;eu#a ca. '-osta)' povi!ao je. '%t!azuju se sva sma!nu/a #o! ne o# u.im t!o /e umrijeti i !a#a.' 2zmeu prosvje#a i prigovora onih !oji su htje i umrijeti, !o.ija se vrati a u pa a.u. 1a# je stigao, (o av se zatvorio u svoje o#aje i #ao se na razmi$ janje o tome. %#je#nom, sine mu i#eja. Pos ao je po sve/eni!a. %n je sigurno znao ne$to o tom !o e!tivnom u#i u. Brzo su potra,i i starca i o#ve i ga pre# ;eu#a ca. '5a$to se tvoj naro# &ori #a &u#e pogu& jen+' *tarac nije o#govorio. '%#govori)' 4i$ina. '(areujem ti)' 4i$ina. '(e izazivaj me. "ogu te prisi iti #a progovori$)'
-112-

Pompea

4i$ina. *tarca su o#ve i u #voranu za mu.enje i satima ga po#vrgava i najgorim mu!ama. A i o#&ijao je progo7 voriti. 4iranin je pos ao svoje stra,are #a o#u u njegov hram po ne!o i!o u.eni!a. 1a# su #o$ i, po!azao im je izmu.eno u.ite jevo tije o i upitao ih0 '5&og .ega ti ju#i ,e e &iti pogu& jeni+' 4an!im g asi/em stari je sve/eni! uzvi!nuo0 '5a&ranjujem vam #a progovorite)' Dospo#ar zem je znao je #a ne mo,e prijetiti smr/u nije#nomu !oji se na azio on#je. Pa im je re!ao0 '?a$ /e u.ite j patiti u najgorim mu!ama !oje .ovje! mo,e zamis iti. Prisi it /u vas #a to g e#ate. A!o vo ite ovoga .ovje!a, recite mi tajnu i on#a /ete svi mo/i oti/i.' '-o&ro', re!ao je je#an u.eni!. 'uti', re!ao je starac. '(astavi', re!ao je (o av. 'A!o #anas net!o &u#e p o g u & j e n . . . ' p o . e o je u.eni!. 'uti', ponovio je starac. 'Pro! et &io a!o ot!rije$ tajnu...' Dospo#ar je u.inio je#an po!ret i starac je #o&io u#arac o# !ojeg je ostao &ez svijesti. '(astavi', nare#io je. 'Prvi .ovje! !oji #anas &u#e pogu& jen, na!on sutona /e postati &esmrtan.' 'Besmrtan+ Ea,e$)' re!ao je (o av. 'Pi$e u *vetom pismu', re!ao je m a#i/. %tvorio je !njigu !oju je nosio u tor&i i pro.itao u oma! !oji je to potvrivao. Iesmrtan8 pomis io je ;eu#a ac. Je#ino .ega se tiranin &ojao &i a je smrt, a ovo je &i a pri i!a # a j e po&ije#i. Iesmrtan, pomis io je. Dospo#ar nije o! ijevao ni trenut!a. 5atra,io je papir i pero i nare#io v astito sma!nu/e. *ve su ih iz&aci i iz pa a.e i !a# je za$ o *unce, (o av je prema svojoj nare#&i &io sma!nut. 4a!o se naro# os o&o#io svoga ugnjetava.a i poveo &or&u za svoju s o&o#u. (a!on ne!o i!o mjeseci svi su &i i s o&o#ni. Jeu#a ca nit!o vi$e ni!a# nije spomenuo, osim u no/i njegova pogu& jenja, !a# su u.enici, ije.e/i rane svoga u.ite ja, prima i o# njega & agos ov jer su ris!ira i g ave, i .estit!e za o# i.nu g umu. '-emiane, za$to je gospo#in ;eu#a ac povjerovao u ta!vu a,+ 5a$to je &io u stanju nare#iti v astito pogu& jenje z&og pri.e !oju su mu ispripovije#a i njegovi neprijate ji+ 5astoje povjerovao u u.ite jevu zam!u+ Postoji samo je#no rje$enje0 "ato #to je htio $jero$ati u to& Btio je mis iti #a je to to.no. A to je, -emiane, je#na o# najnevjerojatnijih po!reta.!ih istina !oje sam upoznao u .itavom svom ,ivotu. 8 a,i vjerujemo z&og ne!o i!o raz oga, a i pose&ice zato $to ,e imo vjerovati u njih. 5a$to si opsje#nut time #a tebi a,u, pitao si ne!i #an.
-113-

Pompea

%psje#nut si jer si htio vjerovati #a je ono $to ti !a,u istina)' %#govorio je na svoje pitanje. '(it!o nema vi$e mogu/nosti #a upa#ne u a, o# onoga .ija se a, po! apa s njegovim istinama.'

-11*-

Pompea

R AV E D N I S U D A C
1ao i uvije! na!on revo ucije u mojoj g avi, i#eje se po.inju pre ijevati, a o#nosi meu njima po.inju se poprav jati. 1o i!o sam puta u svome ,ivotu po!u$ao shvatiti nerazum jiv misterij vje.nih !upaca po ni,oj cijeni+ (i!a# nisam mogao na/i ni nazna!u raz oga postojanja &es!ona.nog &roja ,rtava var!e s po$tans!im mar!ama*. to je pro azi o g avom onomu t!o je upravo !upio transat anti! za ne!o i!o nov.i/a+ 1a!o se net!o pove,e s vara icom+ 5a$to prosje.no inte igentna oso&a mo,e ot!riti na!on $to !upi ne!u ro&u po smije$noj cijeni, #a je to o&i.no, !amu; irano govno+ *a# se, napo!on, pojavi o o&ja$njenje0 svi prevareni u je#nom su trenut!u pomis i i #a im situacija i#e na ru!u. ?e/ina je &arem trenuta! prove a potajice i!uju/i z&og svoje s!ora$nje zara#e. "nogi su u,iva i mis e/i #a su oni pametnja!ovi/i !oji su prevari i onog #rugog Jesam i i ja to .inio !a# &ih zagrizao u#icu+ -a, naravno #a sam to .inio. 4o je upravo ono $to .inim !a# me nasamare. '(e!a me nasamare' nije ni$ta #rugo nego vezanje za &i o !a!vo o&e/anje i i potvr#u !oja ugo#no zvu.i mojim u$ima. '(e!a me nasamare...' >a! i zvu.i !ao mamac. A !a!o i ne &i ta!o zvu.a o+ *am $panjo s!i izraz 'zagristi u#icu' navo#i na to. 5agristi u#icu na !oju je na&o#ena primam jiva g ista i i, jo$ gore, priv a.na, o&ojena i upa# jiva muha... o# p asti!e) (asamare me, zagrizem u#icu... 1a!o izg e#aju osta i, oni !oji pecaju+ 1oje su mi g iste naju!usnije+ %&e/anje o vje.noj ju&avi... Jantazija o &ezuvjetnom prihva/anju... ?re#novanje i priznanje osta ih... e ja #a prvi vi#im ono $to nit!o nije vi#io... 4a$tina #a se ista!nem izna# #rugih... Pog e# !oji me vi#i ona!vim !a!av ,e im &iti...

* Varka s potanskim markama tradicionalna je varka. U njoj sudjeluju dvojica varalica i rtva. Jedan varalica glumi budalu

koja sa sobom nosi omotnicu punu novanica kojima uope ne pridaje vanost, nosi ih kao da su obine potanske marke. nda ulijee drugi varalica, koji nagovori rtvu da !ajedno prevare prvoga varalicu nudei mu malo novca !a njegove marke. "akon to predaju ne!natnu koliinu novca !a potanske marke, rtva dobiva omotnicu, ali kad je otvori, umjesto da na#e novanicae, nala!i komadie papira budui da su varalice !amijenili omotnice, to rtva nije uoila. U tom su trenutku varalice ve daleko, a rtva je i!gubila svoj novac. $op. prev.% -11+-

Pompea

Bezuvjetan ostana! partnera uz mene... 2 to i!o #rugih... 4o i!o) *hvatio sam #a sam, s vremenom, is!ustvom i napret!om, nau.io sva!i put isp junuti sve vi$e u#ica !oje &ih zagrizao... A rane+ 'A rane, -e&e i+' upitao sam ga. 'A rane+ 8.i$ me #a moram prezreti mrtve i &ez&ojne g iste. (eprestano mi po!azuje$ !a!ve su p asti.ne muhe !a!o se ne &ih na&o na u#icu, a i .ini mi se #a mi ne po!azuje$ !a!o #a se ne oz ije#im. >ini se #a je su#&ina a!ovjernih poput mene #a na !raju ho#amo svijetom puni o,i ja!a !oje su nam ostav ja e u#ice !oje smo zagriz i i one !oje na !raju nismo zagriz i. Ja si &arem ne ,e im vi$e nanositi &o , -e&e i. %#&ijam #a #rugi o# u.uju ho/e i me povrije#iti i i ne. (e ,e im...' '4o je cijena, -emiane, to je cijena. *je/a$ se ru,e u 1alom Princu4) '*je/am... 5nam $to ,e i$ re/i09..."oram po#nijeti i ne!o i!o gusjenica a!o ,e im upoznati eptire...9' '4a!o je', potvr#io je Jorge. %stao sam $utjeti razmi$ jaju/i o mje$avini &o i, sr#,&e, rezignacije i nemo/i. %n#a sam se potu,io. '2 #a je mis im #a a, jivac ima previ$e !oristi, a ma o tro$!ova.' '1at!a# ima, !at!a# nema', re!ao je -e&e i. 'Ea, ima mnogo neugo#nosti. 8 sva!om s u.aju, !o# a,i je najgore $to (3"A 1%C2*42 %- (J3... Prije i i pos ije .itava a, &u#e ot!rivena i sve $to si navo#no postigao nestane !ao o& a! na!on iz as!a *unca... -apa.e, !at!a# ,ivot provo#i prav#u i a, se o!rene protiv a, jivca. Jorge je s! opio o.i i pretra,io svoju memoriju. '*ti,e pri.a...' nagaao sam. '*ti,e...' 1A- J3 E23(7:8 umro, njegova ,ena 5umi, stariji sin Eing i #voje ma ene #jece osta i su u najve/oj &ije#i. -o! je g ava o&ite ji &io ,iv, ra#io je o# iz as!a #o za as!a *unca na :hengovoj p anta,i ri,e. ?e/inu p a/e #ava i su mu u ri,i i #o&ivao je samo ne!o i!o nov.i/a, !oji su je#va &i i #ostatni za mini7 ma ne o&ite js!e potre&e na .ijem su vrhu &i i p a/a u.ite jima i &i je,nice za Einga i njegovu &ra/u. (a #an svoje smrti Eien7:u je iza$ao iz !u/e, !ao i uvije!, prije svitanja. (a putu prema p anta,i .uo je povi!e u pomo/ ne!og starca !ojeg je o&i na rije.na vo#a vu! a za so&om. Eien7:u ga je prepoznao. Bio je to stari :heng, v asni! p anta,e na !ojoj je ra#io. %n ni!a# nije &io #o&ar p iva., a tre&a o je &iti #o&ar p iva. samo #a se usu#i$ u/i u rije!u, a pogoto vo #a po!u$a$ spasiti starca.
-11,-

Pompea

Pog e#ao je o!o se&e, a i nit!o u to #o&a nije i$ao tim putem... A otr.ati po pomo/ o#nije o &i mu &arem po a sata... Dotovo nagons!i, Eien7:u je uzeo zra!a i &acio se u rije!u. 4e! $to je #o$ao #o starca, struja je i njega po.e a vu/i nizvo#no. Be,ivotna tije a o&ojice naena su u zagr jaju u ru!avcu rije!e, ne!o i!o !i ometara nizvo#no... "o,#a zato $to su star.eva #jeca htje a o!riviti Eien7 :ua za smrt svoga oca, a mo,#a zato $to je ma eni Eing #oista &io prem a# za ra#, i i mo,#a zato $to, !a!o su re! i, nije &i o to i!o pos a na p anta,ama, po!ojni!ova #jeca o#&i a su ustupiti Eingu pravo #a sa.uva o.ev posao. " a#i je Eing &io uporan. Prvo im je re!ao #a je s trinaest go#ina #ovo jno o#rastao za ra#. %n#a im je re!ao #a je taj posao nas ije#io o# oca. %n#a je govorio o svojoj ra#noj sposo&nosti i spretnosti svojih ru!u. A !a# to nije upa i o, Eing ih je pre! injao #a mu #aju posao navo#e/i argument o e!onoms!im potre&ama svoje o&ite ji. (ije#an argument nije &io #ovo jan i m a#i/u je &i o re.eno #a napusti p anta,u. Eing se na jutio i po.eo #izati g as, zahtijevati na!na#u za ,rtvu svoga oca, govoriti o is!ori$tavanju, pravima, prohtjevima, zahtjevima... 5&og natezanja Eing je nasi no istjeran i &a.en na pra$nu cestu... %ta# je o&ite j je a !a# je mog a, uz#r,avana povremenim pos ovima !oje je o&av jao Eing i po,rtvo vno$/u njihove maj!e, !oja je #rugima pra a i $iva a o#je/u. Je#noga #ana, !ao i sva!i #an, Eing je iz azio s p anta,e jer je, !ao i sva!i #an, i$ao tra,iti posao i, !ao i sva!i #an, re! i su mu #a nema ni$ta za njega... 2z azio je pognute g ave, g e#aju/i u t o i istro$ene san#a e. 8#arao je nogom !amenje na !oje je nai azio po!u$avaju/i ta!o na/i utjehu za svoju &o . 2znena#a, u#ario je u ne$to i .uo #ru!.iji zvu!. 4ra,io je pog e#om u#areni pre#met... (ije &io !amen nego !o,nata vre/ica zavezana u,e tom i po!rivena zem jom. "oma! ju je ponovno u#ario nogom. (ije &i a prazna. Proizvo#i a je ijep zvu! #o! se !otr ja a t om. Eing je i #a je u#arao vre/icu u,ivaju/i u zvu!u !oji je proizvo#i a. (apo!on ju je uzeo i otvorio. 8 vre/ici je &i a gomi a z atni!a... "nogo nov.i/a) ?i$e nego $to je i!a# vi#io u ,ivotu... 2z&rojio ih je. Bi o ih je petnaest. Petnaest ijepih, novih i sjajnih nov.i/a. 2 &i i su njegovi. %n ih je na$ao &a.ene na po#u. %n ih je po a sata u#arao nogom. %n je otvorio vre/icu.
-11--

Pompea

(ije &i o sumnje #a su njegovi... *a# /e napo!on njegova maj!a mo/i prestati ra#iti, njegova /e &ra/a opet mo/i i/i u $!o u i svi /e mo/i jesti $to go# po,e e... sva!i #an. %tr.ao je u se o u !upnju... -o$ao je !u/i natovaren hranom, igra.!ama za svoju &ra/u, #e!ama #a se mogu po!riti i #vjema pre ijepim ha jinama, uvezenim iz 2n#ije, za svoju maj!u. (jegov je #o aza! &io pravo vese je... *vi su &i i g a#ni i nit!o nije pitao o#a! e je #o$ a hrana #o! je nisu poje i. (a!on ve.ere Eing je po#ije io #arove i !a# su #je.ica, umorna o# igranja, oti$ a spavati, 5umi je po!retom ru!e pozva a Einga #a sje#ne !raj nje. Eing je ve/ znao $to njegova maj!a ,e i. '(emoj mis iti #a sam u!rao', re!ao je Eing. '(it!o ti to ne #aruje samo t a ! o . . r e ! a je maj!a. '(e, nit!o ne #aruje', potvr#io je Eing. '1upio sam. Ja sam to !upio.' 'A o#a! e ti novac, Eing+' 2 m a#i/ je re!ao svojoj majci !a!o je na$ao vre/icu s novcem... 'Eing, sine moj, taj novac nije tvoj', re! a je 5umi. '1a!o nije moj +' po&unio se Eing. 'Ja sam ga na$ao.' '*ine, a!o si ga ti na$ao, net!o ga je izgu&io. A onaj t!o ga je izgu&io pravi je v asni! novca', izjavi a je ,ena. '(ije', re!ao je Eing. '4!o ga je izgu&io, izgu&io ga je, a t!o ga je na$ao, na$ao ga je. Ja sam ga na$ao. A!o nema v asni!a, moj je.' '-o&ro, sine', nastavi a je maj!a. 'A!o nema v asni!a, tvoj je. A i a!o ima v asni!a, moramo mu vra7 titi $to je njegovo...' '(e, maj!o.' '-a, Eing. *jeti se svoga oca i razmis i $to &i ti on re!ao.' Eing je pognuo g avu i nevo j!o pristao. 'A $to /u s novcem !oji sam potro$io+' upitao je m a#i/. '1o i!o si nov.i/a potro$io+' '-va.' '-o&ro. ?i#jet /emo na !oji /emo ih na.in mo/i vratiti', re! a je 5umi. '*a# i#i u se o i pitaj ju#e t!o je izgu&io !o,natu vre/icu. Po.ni se raspitivati & izu mjesta g#je si je na$ao.' Ponovno pognute g ave, ovaj put iz aze/i iz svoje !u/e, Eing je z#vajao na# svojom su#&inom. 1a# je stigao, u$ao je na p anta,u i upitao na#g e#ni!a je i net!o izgu&io ne$to. (a#g e#ni! nije znao, a i re!ao mu je #a /e provjeriti. 8&rzo mu je stariji star.ev sin i sa#a$nji v asni! p anta,e iza$ao u susret.
-11.-

Pompea

'4i si uzeo moju vre/icu s novcem+' upitao ga je optu,uju/im tonom. '(e, gospo#ine, na$ao sam je na cesti', o#govorio je Eing. '-aj m i j e ) Brzo)' povi!ao je. " a#i/ je izva#io vre/icu iz o#je/e i #ao mu je. >ovje! je ispraznio vre/icu u ru!u i po.eo &roji ti... "oma! se pri& i,io0 '?i#jet /ete #a ne#ostaju samo #va nov.i/a, gospo#ine :heng. *!upit /u novac i vratiti vam ga i i /u ra#iti &esp atno #a vam ih na#o!na#im.' '4rinaest) 4rinaest)' ur ao je. 'D#je su nov.i/i !oji ne#ostaju+' 'Ce!ao sam vam, gospo#ine', po.eo je m a#i/. '(isam znao #a je vre/ica va$a. A i vratit /u vam no7 vac...' 'Eopove)' pre!inuo g a j e .ovje!. 'Eopove) (au.it /u te #a ne uzima$ ne$to $to nije tvoje', i iza$ao na cestu vi.u/i. '(au.it /u te... (au.it /u te...' " a#i/ je oti$ao !u/i. (ije znao je i ve/i njegov &ijes i i njegov o.aj. 1a# je stigao !u/i, ispri.ao je 5umi $to se z&i o, a ona ga je tje$i a. %&e/a a mu je #a /e razgovarati s tim .ovje!om i izg a#iti stvar. 2pa!, sutra#an je su.ev izas ani! #o$ao s pozivom za 5umi i Einga z&og !rae se#amnaest nov.i/a iz vre/ice. *e#amnaest) Pre# sucem je star.ev sin po# za! etvom izjavio #a je !o,nata vre/ica nesta a s njegova pisa/eg sto a. '%nog istog #ana !a# je Eing #o$ao tra,iti posao', izjavio je :heng. '2#u/eg se #ana pojavio ovaj opov.i/ govore/i #a je na#ao ovu vre/icu i pitao je je i net!o ne#to i"gubio& 1a!va #rs!ost)' '(astavite, gospo#ine :heng', re!ao je su#ac. '(aravno, re!ao sam #a je vre/ica moja i !a# mi ju je vratio, smjesta sam preg e#ao sa#r,aj i ustvr#io ono u $to sam sumnjao0 ne#ostaja i su nov.i/i. *e#amnaest z atni!a)' *u#ac je pozorno s u$ao iz aganje i potom uputio pog e# prema m a#i/u, !oji se, posram jen z&og situ7 acije, nije usu#io govoriti. 'to ima$ re/i, Eing+ %ptu,&a iznesena protiv te&e veoma je oz&i jna', re!ao je su#ac. 'Dospo#ine suce, ja nisam ni$ta u!rao. (a$ao sam ovu vre/icu na cesti. (isam znao #a je v asni! gospo#in :heng. 2stina, otvorio sam vre/u, i istina, potro$io sam #io novca na hranu i igra.!e za svoju &ra/u, a i &i a su to samo #va nov.i/a, a ne se#amnaest', jecao je m a#i/. '1a!o sam mogao uzeti se#amnaest nov.i/a iz vre/ice !a# nije ima a vi$e o# petnaest !a# sam je na$ao+ 8zeo sam samo #va nov.i/a, gospo#ine su.e, samo #va.' '-a vi#imo', re!ao je su#ac. '1o i!o je &i o nov.i/a u vre/ici !a# ju je m a#i/ vratio+' '4rinaest', o#govorio je tu,ite j. '4rinaest', potvr#io je Eing. 'A !o i!o je nov.i/a &i o u vre/ici !a# ste je vi izgu&i i+' upitao je su#ac.
-11/-

Pompea

'4ri#eset, va$e gospo#stvo', o#govorio je .ovje!. '(e, ne', pre!inuo je Eing. 'Bi o je samo petnaest nov.i/a. 1unem se, !unem se.' '?i &iste se za! e i', upitao je v asni!a p anta,e ri,e, '#a je u vre/ici &i o tri#eset z atni!a !a# je &i a na va$em sto u+' '(aravno, gospo#ine su.e', potvr#io je. '1unem se)' 5umi je srame, jivo #ig a ru!u i su#ac joj je #ao zna! #a govori. 'Dospo#ine su.e', re! a je 5umi, 'moj je sin jo$ #ijete i priznajem #a je u.inio vi$e o# je#ne pogre$!e u ovoj situaciji. 2pa!, u ne$to mogu &iti sigurna. Eing ne a,e. A!o on !a,e #a je potro$io samo #va nov.i/a, to je istina. A a!o !a,e #a je u vre/ici &i o samo petnaest nov.i/a !a# ju je na$ao, to je sigurno istina. "o,#a je, gospo#ine, net!o #rugi na$ao vre/icu prije nego...' '*tanite, gospoo', pre!ine je su#ac. '"oj je za#ata!, a ne va$, o# u.iti $to se #ogo#i o i raz#ije iti prav#u. Btje i ste govoriti i #opu$teno vam je. *a# sje#nite i .e!ajte moju presu#u.' '4o, gospo#ine, presu#u. e imo prav#u', re!ao je tu,ite j. *u#ac je #ao zna! pomo/ni!u #a ovaj u#ari u gong. 4o je zna.i o #a /e su#ac izre/i presu#u. '4u,ite ju i tu,eni0 ia!o je situacija u po.et!u &i a z&r!ana, sa# je sve jasno', po.eo je su#ac. '(ema ra7 z oga #a sumnjam u rije. gospo#ina :henga !a# se !une #a je izgu&io vre/icu s tri#eset z atni!a.. >ovje! se z o&no nasmije g e#aju/i Eing i 5umi. '2pa!, m a#i Eing tvr#i #a je na$ao vre/icu s petnaest nov.i/a', nastavio je su#ac, 'i nema raz oga #a sumnjam u njegovu rije....' 8 #vorani je zav a#a a ti$ina, a su#ac je nastavio. '*toga je ovom su#u o.ito #a naena i vra/ena vre/ica (2J3 ona !oju je izgu&io gospo#in :heng i stoga ne postoji teme j za potra,ivanje prema o&ite ji Eien7:ua. 2pa!, ostat /e za&i je,eno potra,ivanje tu,ite ja, !ojemu se mora vratiti sva!a vre/ica !oja se nae i vrati s je#e/ih #ana, a .iji /e origina ni sa#r,aj &iti tri#eset z atni!a.' *u#ac se nasmije$io i nai$ao na zahva ne Eingove o.i. 'A $to se ti.e ove #ruge vre/ice, m a#i/u...' '-a, gospo#stvo', &uncao je m a#i/. '8viam svoju o#govornost i spreman sam p atiti svoju pogre$7 !u.' 'uti) to se ti.e vre/ice s petnaest z atni!a, !ao $to sam re!ao, moram priznati #a je jo$ nit!o nije tra,io i u #anim o!o nostima', re!ao je g e#aju/i ispo# o!a gospo#ina :henga, 'mis im #a je ma o vjerojatno #a /e je net!o tra,iti. *toga, !o i!o znam, vre/ica mo,e &iti prog a$ena imovinom onoga t!o ju je na$ao. Bu#u/i #a si je ti na$ao, tvoja je)' 'A i, gospo#stvo...' po.eo je :heng. 'Dospo#stvo..po!u$ao je po.eti Eing. 'Dospo#ine su.e...' htje a je re/i 5umi. '4i$ina)' nare#io je su#ac. '* u.aj za! ju.en) *vi van o#av#e...' *u#ac se #igao i &rzo iza$ao iz ograenoga prostora, a pomo/ni! je opet u#ario u gong..
-120-

Pompea

-121-

Pompea

D U'AN ISTINE
'Ce# mi, Jorge. Dotovo svi mis e #a svi ju#i moraju i/i na terapiju. Ja znam #a se ti ne s a,e$ i mis im #a .a! i ne smatra$ #a je svima o#re#a potre&na terapija. A i sa# se pitam mo,e i svat!o izvu/i !orist iz terapijs!og procesa.' '"o,e.' '*vat!o+' 'Cecimo to ova!o0 sva!omu t!o ,e i imati !oristi, mo,e &iti !oristan.' 'A i za$to net!o ne &i htio imati !orist+' 'Anthony #e "e o pri.a pre ijepu pri.u !oja &i nam, .ini mi se, mog a pomo/i u ovoj potrazi...' (312 J3 >%?J31 $etao onim ma enim u i.icama provincijs!oga gra#a. 2mao je vremena i zato &i !rat!o za stajao pre# sva!im iz ogom, pre# sva!om trgovinom, na sva!om trgu. 1a# je s!renuo za je#an ugao, iznena#a se na$ao pre# s!romnim o!a om s ten#om &ez i!a!va natpisa. 5nati,e jan, pri$ao je iz ogu i pri& i,io ice prozoru !a!o &i mogao g e#ati u unutra$njost mra.na iz oga... 8nutra se vi#io samo pu t na !oje mje staja a ta& a s ru!om pisanim natpisom0 Du(an istine >ovje! je &io iznenaen. "is io je #aje to ime izmi$ jeno jer nije mogao zamis iti $to &i mog i pro#avati. 8$ao je. Pri$ao je gospoici !oja je staja a za prvim pu tom i upitao je0 '%prostite, ovo je #u/an istine+' '-a, gospo#ine. 1a!vu istinu tra,ite+ -je omi.nu istinu, re ativnu istinu, statisti.!u istinu, potpunu is7 tinu+' -a! e, on#je su pro#ava i istinu. (i!a# nije ni pomi$ jao #a &i to mog o &iti mogu/e. -o/i na ne!o mjesto i !upiti istinu #ivna je stvar. 'Potpunu istinu', o#govorio je mu$!arac &ez razmi$ janja. 9oli o sam umoran od la!i i ri$ot$orenja, pomis io je. 'e !elim $i#e generali"acija ni opra$danja, la!i ni prije$ara& '>istu istinu)', potvr#io je. '-o&ro, gospo#ine. Poite za mnom.' Dospoica je isprati a gospo#ina #o #rugoga o#je a i po!azuju/i pro#ava.a osu$ena ica, re! a mu0 'Dospo#in /e vas us u,iti.' Pro#ava. je pri$ao i .e!ao #a mu se gospo#in o&rati. '-o$ao sam !upiti potpunu istinu.' 'Aha. %prostite, a i zna i gospo#in cijenu+' '(e. 1oja je+' o#govorio je rutins!i. 5apravo on je znao #a je spreman p atiti &i o !oju cijenu za istinu. 'A!o je !upite', re!ao mu je pro#ava., 'cijena je #a vi$e ni!a# ne/ete &iti mirni.'
-122-

Pompea

>ovje!ovim su eima pro$ i trnci. (i!a# nije ni pomi$ jao # a j e cijena to i!o viso!a. 'Bva... hva a... %prostite...' promucao je. %!renuo se i iza$ao iz #u/ana g e#aju/i u po#. %sje/ao se poma o tu,no !a# je shvatio #a jo$ nije spreman za apso utnu istinu, #a mu tre&a jo$ ne7 !o i!o a,i u !ojima &i na$ao o#mor, ne!o i!o mitova i i#ea izacija !ojima se mo,e ute/i, ne!o i!o oprav#anja !a!o se ne &i morao susresti sa samim so&om... 1o!da poslije, pomis io je. '-emiane, ono $to je !orisno za mene, nije nu,no !orisno i za #rugoga. "o,e se #ogo#iti, i to je u re#u, #a net!o mis i #a je cijena ne!e !oristi previso!a. 8 re#u je #a svat!o o# u.i !oju cijenu ,e i p atiti u zamjenu za ono $to #o&ije, a ogi.no je #a svat!o iza&ere trenuta! !a# /e primiti ono $to mu svijet nu#i, &i a to istina i i ne!a #ruga 9!orist9.' (isam znao $to &ih re!ao. Jorge je #o#ao0 '2ma je#na araps!a pos ovica !oja !a,e ova!o0 :a o biste isto$arili hal$u, naj$a!nije je imati posude u oje (ete je spremiti& . . . s mu#ro$/u i istinom isto je !ao i s ha vom...'

-123-

Pompea

I TA N J A
*eansa je po.e a onim nepo#no$ jivim o$im ;i ingom !oji &i se jav jao sva!i put !a# &ih #o$ao u or#inaciju ne znaju/i o .emu ,e im govoriti pa ne &ih ni govorio. 2 i &ih znao o .emu ,e im govoriti, a ne &ih govorio. 2 i &ih shva/ao #a &i &i o &o je ne i/i, a i sveje#no &ih &io on#je. 2 i -e&e i ne &i imao vo je razgovarati i ne &i mi pomagao. 2 i &i mi imao vo je pomagati, a $utio &i... Bi e su to one tihe seanse. 4murne seanse. 4e$!e seanse. 'Ju.er sam ne$to napisao', napo!on sam re!ao -e&e om. '-a+' :rata odgo$or, pomis io sam. '-a', o#govorio sam, jo$ !ra/e. '2+' upitao je. 3ad (e me po%eti mu%iti, pomis io sam. '5ove se Pitanja, a i nisu pitanja.' 'to ,e i$ posti/i pitanjima !oja nisu pitanja+' 'Ca#o &ih ih pro.itao ov#je s to&om. (isam ih pro.itao na!on $to sam ih sino/ napisao. 5nam #a ne tra,im o#govore, ta!o #a ne ,e im #a mi o#govori$. e im #a s u$a$. Bo/u re/i, to su postav!e, ne pitanja.' 'Cazumijem...' re!ao je -e&e i. 2 pripremio se za s u$anje.

431%, 5AC (3+ Dotovo nemogu/e+ 2 i mo,#a... is!reno nemogu/e+ 1a!o se ,ivi !a# si #ru!.iji+ 1a!av smisao ima ,ivjeti na mu!ama+ "o,e i se #ru!.ije ,ivjeti a!o si prise&an i i &arem &istra uma+ -a nije ta!o, .emu ovaj ra# na se&i+ 5a$to i#em na terapiju+ 1oja je u oga terapeuta+ -ezorijentirati ju#e !oji ga navo#no #o aze vi#jeti jer pate+ A $to ja .inim u toj potrazi+ 5na.i 2i to #a zamjenjujem je#nu patnju #rugom, sa#a i &ez utjehe #a je #ije im gotovo sa svima+
-12*-

Pompea

to je psihoterapija+ (eizmjerno ve i!a tvornica ;rustracija za 'o#a&rane'+ (e$to poput se!te sa#ista, izumite ja pro;injenih i o#a&ranih meto#a mu.enja+ Je i istina #a je &o je mnogo patiti z&og stvarnosti nego u,ivati u neznanju izmi$ jenog svemira+ 5a $to se mo,e is!oristiti potpuna svijest o samo/i i egzistencija ni sporazum sa samim so&om+ 1oja je pre#nost, na primjer !oja je pre#nost u tome #a se navi!ne$ ni o# !oga ni$ta ne o.e!ivati + A!o je opip jiv svijet sme/e, a!o su stvarni ju#i sranje, a!o su prave situacije iz na$ih ,ivota u,as, zna.i i on#a oz#raviti premazati se izmetom i p ivati meu otpa#om .ovje.anstva+ (isu i u pravu re igije !oje nu#e utjehu u zagro&nom svijetu za ono $to se ne mo,e #o&iti ov#je+ (isu i ta!oer u pravu !a# u a,u sav napor u svemogu/ega &oga !oji /e se po&rinuti za nas a!o &u#emo #o&ri+ (ije i mnogo a!$e &iti #o&ar nego &iti ono $to jesam+ (ije i mo,#a mnogo !orisnije i je#nostavnije prihvatiti !oncept o #o&ru i z u !oji svi prihva/aju !ao # a j e to.an+ 2h &arem, nije i &o je .initi sve !ao svi #rugi !oji ;un!cioniraju !ao #a se tvr#og avo s a,u s njime+ (isu i u pravu vra.evi, .aro&njaci, na#ri ije.nici i vje$taci !a# nas ,e e ije.iti magijom na$e vjere+ (isu i u pravu oni !oji se za a,u za neograni.enu sposo&nost !ontro e na$eg uma na# svime $to .inimo i na# izvanjs!im situacijama+ (ije i istina #a zapravo ne postoji ni$ta izvan mene i #a je moj ,ivot samo ma eni !o$mar sastav jen o# stvari, oso&a i #ogaaja !oje je izmis i a moja stvara a.!a ma$ta+ 4!o mo,e pomis iti # a j e ovo $to se #ogaa je#na je#ina mogu/nost+ 2 a!o je ta!o, !oja je pre#nost $to znamo ne$to vi$e o toj mogu/nosti+ 1oju o&vezu ima #ruga oso&a #a me shvati+ 1oju o&vezu ima #a me prihvati+ 1oju o&vezu ima #a me sas u$a+ 1oju o&vezu ima #a mi o#o&rava+ 1oju o&vezu ima #a mi ne a,e+ 1oju o&vezu ima #a vo#i ra.una o meni+ 1oju o&vezu ima #a me vo i !a!o &ih ja to ,e io+ 1oju o&vezu ima #a me vo i !o i!o &ih ja to ,e io+ 1oju o&vezu ima &i o !oja oso&a #a me vo i+ 1oju o&vezu ima #a me po$tuje+ 1oju o&vezu ima #rugi #a shvati #a ja postojim+ 2 a!o nit!o ne #ozna #a ja postojim, za$to postojim+ 2 a!o moje postojanje nema smis a &ez #rugoga, !a!o #a ne ,rtvujem &i o $to, #a, B2E% 4% !a!o &i mi taj smisao ostao na#ohvat ru!e+ ... 2 a!o je put o# roenja #o ijesa samotan, za$to se zavaravamo #a mo,emo na# #ru$tvo+ -e&e i je pro.istio gr o...
-12+-

Pompea

'1a!va no/, ha+' '-a...' re!ao sam. ':rna, veoma crna.' "oj je terapeut ra$irio ru!e i napravio zna! #a mu sje#nem u !ri o. 1a# sam to u.inio, Jorge me zagr io !a!o, s utim, gr i #ijete... %sjetio sam top inu i 2ju&av -e&e oga i ostao sam on#je #o !raja seanse, u ti$ini, razmi$ jaju/i...

-12,-

Pompea

S A D I T E L J D AT U L J A
'>uj, sve $to me u.i$ .ini mi se to.no i, naravno, ra#o &ih mis io #a je mogu/e ta!o ,ivjeti... 2pa!, zapravo mis im #a tvoj mo#e ,ivota nije ni$ta #rugo #o i ijepa teorija, neprimjenjiva u sva!o#nevnoj stvarnosti.' '*umnjam...' '(aravno) 4i to ne mis i$ jer je te&i a!$e nego #rugima. 4i si stvorio o!o se&e je#an na.in ,ivota i sa# ti je a!o. A i ja, i gotovo svi, ,ivimo u norma nom i o&i.nom svijetu. "i ni!a# ne &ismo mog i u.initi sve $to je potre&no #a po.nemo u,ivati u njemu.' '5apravo, -emiane, ja #o azim iz tog istog stvarnog ,ivota iz !ojeg #o azi$ i ti. (astavam isti ovaj sva!o#nevni p anet !oji nastavamo svi i ,ivim zaje#no sa svim tim norma nim i o&i.nim ju#ima !oje poznaje$... Priznajem #a ,ivim ma o &o je o# ve/ine ju#i !oje poznajem, a i ,e im ti razjasniti #vije stvari0 prva je #a cijena nije &i a ma a. *agra#iti tu 9o!o inu9, !a!o je ti zove$, staja o me mnogo energije i tru#a, mnogo &o i i na#asve mnogo gu&ita!a. -ruga je #a je rije. o procesu. Bo/u re/i #a je promijeniti ono $to sam morao promijeniti, uspjeti #a se ne sru$i ono $to sam morao sa.uvati i pro/i sve putove !oje sam morao istra,iti zahtijeva o ne!o vrijeme. 4o nije ne$to $to se #ogo#i o samo, niti se #ogo#i o pre!o no/i...' '"ogu zamis iti. A i &arem si znao #a je na !raju nagra#a u !ojoj #anas u,iva$.' '(ije ta!o. 4o je jo$ je#na o# pre#rasu#a !ojom &arata$ u svojoj ana izi. (i!a# nisam imao ni!a!vo jamstvo #a /u #o&iti nagra#u. Bo je re.eno, mogu ti re/i #a je sav put !ojim sam #osa# pro$ao samo u aganje u rezu tat !oji zapravo jo$ nije #o$ao.' '1a!o nije #o$ao+' 'Jo$ mi je osta o mnogo pos a, -emiane. -apa.e, sumnjam #a /u uspjeti za ,ivota, ma !a!o ga #uga.!im zamis io, u,ivati u potpunoj puno/i. 8,ivati u potpunoj o#sutnosti o.e!ivanja, u,ivati u #u$evnom stavu o potpunom prihva/anju .injenica...' 'Bo/e$ re/i #a .ini$ sav taj posao ia!o mis i$ #a ni!a# u njemu ne/e$ potpuno u,ivati+' '-a.' '4i si u#.' '4o je to.no. A i na tvoju sre/u, ja sam ua! !oji pri.a pri.e i sa#a /u ti ispri.ati jo$ je#nu.' 8 J3-(%J %A52 s!rivenoj meu naju#a jenijim pustinjs!im pejza,ima na azio se stari 3 iahu na !o jenima, po!raj pa ma s #atu jama. (jegov susje# Ba!im, imu/an trgovac, zaustavio se u oazi !a!o &i se njegove #eve napoji e i ug e#ao je 3 iahua !a!o se znoji #o!, !a!o je izg e#a o, !opa u pijes!u. '1a!o si, star.e+ "ir s to&om.' '2 s to&om', o#govorio je 3 iahu ne pre!i#aju/i posao.
-12--

Pompea

'to ra#i$ ov#je, na ovoj vru/ini i s opatom u ru!ama+' '*a#im', o#govori starac. 'to sa#i$ ov#je, 3 iahu+' '-atu je' ,o#govorio je 3 iahu po!azuju/i pa me o!o se&e. '-atu je)' ponovio je pri#o$ ica. 2 zatvorio je o.i !ao #a s razumijevanjem s u$a najve/u g upost na svijetu. '?ru/ina ti je u#ari a u g avu, #ragi prijate ju. -oi, ostavi se toga pos a i i#emo u $ator popiti .a$icu pi/a.' '(e, moram #ovr$iti sa#nju. Pos ije, a!o &u#e$ htio, mo,emo piti...' 'Ceci mi, prijate ju, !o i!o ti je go#ina+' '(e znam... ez#eset, se#am#eset, osam#eset... (e znam... 5a&oravio sam. AB zar je to va,no+' '* u$aj, prijate ju. -atu je rastu vi$e o# pe#eset go#ina, a samo !a# se pretvore u ve i!e pa me, mo/i /e #avati p o#ove. (e ,e im ti z o, i ti to zna$. (a#am se #a /e$ #o,ivjeti stotu, a i zna$ #a /e$ te$!o mo/i u&irati p o#ove onoga $to #anas sa#i$. %stavi to i poi za mnom.' '* u$aj, Ba!ime. Ja sam jeo datulje oje je posadio drugi, #rugi !oji ta!oer nije sanjao o tome #a /e jesti &a$ te #atu je. Ja sa#im #anas #a #rugi sutra mogu jesti #atu je !oje sa#im... 2 ma!ar to samo &i o u cast onoga neznanca, moj posao vrije#i tru#a.' '-ao si mi ve i!u e!ciju, 3 iahu. -opusti mi #a ti to .emu si me #anas pou.io p atim vre/icom z atni!a' I i govore/i to, Ba!im stavi starcu u ru!u !o,natu vre/icu. 'Bva a ti na tvojim nov.i/ima, prijate ju. 2 vi#i$, !at!a# se to #ogo#i0 ti si mi pre#viao #a ne/u po,eti ono $to sam sa#io. >ini o se izvjesnim, a ipa!, g e#aj, jo$ nisam ni posa#io #o !raja, a ve/ sam po,eo vre/icu novca i zahva nost prijate ja.' '4voja me mu#rost za#iv juje, star.e. 4o je #ruga e!cija !oju si mi #anas #ao i mo,#a je va,nija o# prve. -opusti mi #a ti tu e!ciju p atim #rugom vre/icom nov.i/a.' '1at!a# se #ogaa i ovo', nastavio je starac. 2 ra$irio je ru!e g e#aju/i #vije vre/ice novca0 '*a#io sam #a ne ,anjem, a i i prije no $to sam posa#io, po,eo sam ne je#nom nego #vaput.' '-osta, star.e. (e govori ni$ta vi$e. A!o me nastavi$ pou.avati, &ojim se #a mi .itavo moje &ogatstvo ne/e &iti #ostatno #a ti p atim...' 9Cazumi je$ i, -emiane+' upitao me -e&e i. '?i$e o# toga. *hvatio sam)' o#govorio sam ja... %noga #ana !a# smo zavr$i i sa seansom, -e&e i mi je #ao omotnicu na !ojoj je pisa o0 '5a -emiana.' 'to je to+' upitao sam. '4o je tvoje. (apisao sam to za te&e prije mnogo mjeseci.' 'Prije mnogo mjeseci+' '-a. -a ti is!reno !a,em, pa o mi je na pamet ne!o i!o tje#ana na!on $to si po.eo #o aziti na terapiju. >itao sam pjesmu !oju je napisao je#an Ameri!anac, Eeo Booth. Boothov je te!st po.injao prvim o# om!om ovoga $to (e# sa#a pro.itati... -o! sam to .itao, jav jao mi se tvoj i! na mre,nici, a tvoje su mi rije.i s prvih seansa o#zvanja e u u$ima... 4a!o #a sam sjeo i napisao ti ovo.'
-12.-

Pompea

'5a$to mi to #aje$ &a$ sa#a+' '5ato $to mis im #a prije ne &i shvatio.' Pro.itao sam .B2% *A" %(-J3 o# prvoga trenut!a, u a#rena inu !oji je !o ao ,i ama tvojih ro#ite ja #o! su vo#i i 2ju&av #a te za.nu, i pos ije u te!u/ini !oju je tvoja mama pumpa a u tvoje ma eno srce !a# si jo$ &io samo parazit. -o$ao sam #o te&e prije no $to si progovorio, prije no $to si mogao shvatiti ne$to o# onoga $to su ti #rugi govori i. Bio sam tu #o! si nespretno po!u$avao napraviti prve !ora!e pre# po#rug jivim i vese im pog e#ima sviju. 1a# si &io neza$ti/en i iz o,en, !a# si &io ranjiv i potre&it. Pojavio sam se u tvom ,ivotu ru!u po# ru!u s .aro&nom mi$ ju6 sa mnom su #o$ i... praznovjerje i istjerivanje av a, ;eti$i i amu eti... ijepe manire, o&i.aji i tra#icija... tvoji u.ite ji, tvoja &ra/a i tvoji prijate ji... Prije no $to si znao #a postojim, po#ije io sam tvoju #u$u na svijet svjet osti i na svijet tame. (a svijet #o&ra i na onaj !oji to nije. -onio sam ti osje/aje srama, po!azao sam ti sve $to je u te&i manj!avo, ru,no, g upo, neugo#no. %&jesio sam na te&e eti!etu '#ru!.iji' !a# sam ti prvi put re!ao na uho #a ne$to nije sasvim #o&ro u te&i. Postojim jo$ prije nastan!a svijesti, prije nastan!a !rivnje, prije nastan!a mora nosti, prije principa o vremenu, prije no $to se A#am posti#io svoga tije a !a# je shvatio #a je go ...
-12/-

Pompea

i po!rio ga) Ja sam ne,e jeni gost, ne,e jeni posjetite j, a ipa! prvi stignem i pos je#nji o#em. * vremenom posta#oh mo/an s u$aju/i savjete tvojih ro#ite ja o tome !a!o uspjeti u ,ivotu. s u$aju/i zapovije#i tvoje vjere, !oje ti govore $to #a .ini$, a $to #a ne .ini$ !a!o &i te Bog mogao primiti u svoje naru.je. Pate/i z&og o!rutnih $a a tvojih prijate ja u $!o i !a# su se smija i tvojim pote$!o/ama. Po#nose/i poni,enja tvojih na#reenih. Promatraju/i tvoj nezgrapan i! u zrca u i usporeuju/i ga pos ije s i!om 'poznatih' !oje vi#i$ na te eviziji. 2 sa#a, napo!on, mo/an !a!av jesam i z&og same .injenice #a sam ,ens!o, #a sam crnac, #a sam i#ov, #a sam homose!sua ac, #a sam orijenta ac, #a sam nemo/an, #a sam viso!, oniza! i i #e&eo... mogu te pretvoriti u gomi u sme/a, u otpa#, u ,rtveno janje, u #e,urnoga !rivca, u pro! eto o#&a.eno !opi e. Deneracije i generacije mu$!araca i ,ena po#upiru me. (e mo,e$ me se os o&o#iti.
-130-

Pompea

Patnja !oju izazivam ta!o je nepo#no$ jiva #a me, !a!o &i me po#nosio, mora$ prenijeti svojoj #jeci, !a!o &i me oni prenije i svojoj i ta!o iz sto je/a u sto je/e. 1a!o &ih pomogao te&i i tvom potomstvu preo&razit /u se u per;e!cionizam, u viso!e i#ea e, u samo!riti!u, u patriotizam, u mora nost, u #o&re o&i.aje, u samo!ontro u. Patnja !oju ti nanosim ta!o je ja!a -a /e$ po,e jeti pore/i me, i stoga po!u$at /e$ me sa!riti iza svojih ica, iza #roge, iza svoje &or&e za novcem, iza svojih neuroza, iza svoje z&unjene se!sua nosti. A i mo,e$ .initi $to ho/e$, mo,e$ ra#iti $to ho/e$. Ja /u &iti tu, uvije! tu. 5ato $to putujem s to&om #anju i no/u &ez o#mora, &ez ograni.enja. Ja sam g avni raz og ovisnosti, posesivnosti, napora, nemora a, straha, nasi ja, z o.ina, u#i a. Ja sam te nau.io strahu o# o#&acivanja i uvjetovao tvoj ,ivot tim strahom. % meni /e$ ovisiti !a!o &i i #a je &io ta tra,ena, ,e jena oso&a, !ojoj p je$/u, ju&azna i ugo#na, !oju #anas po!azuje$ #rugima. % meni ovisi$ jer sam ja san#u! u !oji si sa!rio najneugo#nije stvari, najsmje$nije, najnepo,e jnije u se&i .5ahva juju/i meni nau.io si pomiriti se s onim $to ti ,ivot #aje, zato $to, na !raju !rajeva, sve $to pro,ivi$ &it /e uvije! vi$e o# onoga $to mis i$ #a zas u,uje$. Pogaa$, ha+ Ja sam osje/aj o#&acivanja !oji osje/a$ prema samome se&i. Ka sam osje(aj odbaci$anja oji osje(a# prema samome sebi&
-131-

Pompea

5apamti na$u pri.u... *ve je po.e o onog sivog #ana 1a# si prestao s ponosom govoriti0 )Ja jesam8) 2, poma o z&unjen i prep a$en, spustio si g avu i zamijenio svoje rije.i i #r,anje razmi$ janjem0 )Ja bih trebao biti&&& ) '(aravno', potvr#io sam. 'Prije to ne &ih shvatio.' ' . . . i osim toga, -emiane, #ajem ti to sa#a jer ne ,e im #a prestane$ #o aziti u ovu or#inaciju a #a to ne ponese$.' '2z&acuje$ me+' upitao sam po o&i.aju. Prvi put ot!a# ga poznajem, vi#io sam Jorgea !a!o muca. '"is im #a #a...' pro$aptao je. -e&e i je namignuo je#nim o!om, nasmije$io se i pog a#io me ru!om po o&razu... 'Ja!o te vo im, -emiane...' '2 ja te&e ja!o vo im, -e&e i...' (e re!av$i vi$e ni rije., ustao sam. Pri$ao sam Jorgeu i po ju&io sam ga i #ugo ga gr io... %n#a sam iza$ao na u icu... 5&og ne!og raz oga osje/ao sam #a moj !i$ot po.inje toga popo#neva..

-132-

E ILOG
2 eto... 4o je sve. 4ije!om pos je#njih mjeseci po!u$ao sam s to&om po#ije iti pri.e !oje o&i.no pri.am ju#ima !oje vo im. (e!e pri.e !oje mi poma,u i osvjet javaju mra.ne pro aze moga v astitog puta. (e!e pri.e !oje me pri& i,avaju oso&ama !ojima sam se #ivio i !ojima se #ivim z&og njihove mu#rosti. (apo!on, ne!e pri.e !oje mi se sviaju, u !ojima u,ivam i sve ih vi$e vo im. 1njiga pri.a zavr$ava, naravno, pri.om. %va se zove Pri%a 0 s ri$enom dijamantu i zasniva se na pri.i 2. E. Peretza. 8 J3-(%J -AE31%J zem ji ,ivio je#an se ja!. Bio je v asni! ma ena !oma#a zem je na !ojem je uzgajao ,itarice i vrta u !ojem je se ja!ova ,ena sa#i a i uzgaja a povr/e, $to je pomaga o tana$nom o&ite js!om &u#,etu. je#nog #ana #o! je o&raivao po je vu!u/i v astitim snagama primitivan p ug, meu grumenima #o&re zem je ug e#ao je ne$to $to je ja!o svjet i o. Dotovo nepovjer jivo, pri& i,io se i po#igao to. Bi o je poput go ema sta! a. 5a.u#io se sjaju !oji &i & jesnuo !a# &i ga o&asja e sun.ane zra!e. *hvatio je #a je posrije#i #ragi !amen i #a je sigurno iznimno vrije#an. *amo na trenuta! po.eo je sanjati $to sve mo,e u.initi a!o pro#a #ijamant, a i o#mah je pomis io #a je taj !amen #ar s ne&a i #a ga mora .uvati i upotrije&iti samo u s u.aju nu,#e. *e ja! je zavr$io posao i vratio se !u/i nose/i sa so&om #ijamant. Bojao se #r,ati !amen u !u/i pa je, !a# se smra.i o, iza$ao u vrt, napravio rupu u zem ji, me#u raj.icama, i on#je za!opao #ijamant. 1a!o ne &i za&oravio g#je je !amen, to.no izna# njega stavio je ,u/!ast !amen !oji je on#je zate!ao. 2#u/eg jutra se ja! je pozvao ,enu, po!azao joj !amen i zatra,io #a ga nipo$to ne mi.e s njegova mjesta. ena je upita a za$to taj .u#ni !amen mora &iti meu njezinim raj.icama. *e ja! se nije usu#io re/i joj istinu jer se &ojao #a /e se za&rinuti, pa je re!ao0 '4o je pose&an !amen. -o! je taj !amen na tome mjestu, meu raj.icama, imat /emo sre/e.' ena se nije suprotstav ja a toj novoot!rivenoj praznovjernoj gor jivosti svoga mu,a i ne!a!o se sna azi a #o! je o!opava a raj.ice. 2ma i su #voje #jece0 #je.a!a i #jevoj.icu. Je#noga #ana, !a# je #jevoj.ici &i o #eset

go#ina, upita a je maj!u za !amen u vrtu. '-onosi sre/u', re! a je maj!a. -jevoj.ica je &i a za#ovo jna. Je#nog jutra !a# je !/i i$ a u $!o u, pri$ a je raj.icama i #ota!nu a ,uti !amen <tog je #ana ima a veoma te,a! test=. *amo s u.ajno, i i zato $to je #jevoj.ica oti$ a u $!o u s vi$e pouz#anja, test je pro$ao ja!o #o&ro i #jevoj.ica se uvjeri a u 'mo/i' !amena. 1a# se toga popo#neva #jevoj.ica vrati a !u/i, #onije a je ma eni ,u/!ast !amen te ga smjesti a po!raj staroga. 'to je to+' upita a je maj!a. 'A!o je#an !amen #onosi sre/u, #va /e nam #onijeti jo$ vi$e', re! a je #jevoj.ica s neospornom ogi!om. %# toga #ana, !a# go# &i #jevoj.ica na$ a ona!av !amen, o#nije a &i ga na hrpu. 1ao u ne!oj igri i i !a!o &i pravi a #ru$tvo svojoj !/eri, i maj!a je ma o7poma o po.e a nagomi avati !amenje !raj !amenja !oje je stav ja a #jevoj.ica. -je.a! je o#rastao sa sna,no ut!anim mitom o !amenju. %#ma ena su ga u.i i #a gomi a ,u/!asto !amenje !raj osta ih. Je#noga #ana #je.a! je #onio ze en!ast !amen i stavio ga na hrpu s #rugima... 'to to zna.i, m a#i/u+' o$tro ga je u!ori a maj!a. '8.ini o mi se #a &i hrpa &i a &o ja s ma o ze enoga', o&jasnio je m a#i/. '(ipo$to, sine. "a!ni taj !amen.' '5a$to ne mogu staviti taj ze eni !amen s osta ima+' upitao je #je.a!, !oji je o#uvije! &io pri i.no &untovan. '5ato $to... Bm...' muca a je maj!a. <%na nije zna a za$to samo ,u/!asto !amenje #onosi sre/u. *amo se sje/a a rije.i svoga mu,a !a!o '!amen poput toga, meu raj.icama, #onosi sre/u'.= '5a$to, mama+ 5a$to+' '5ato $to... ,uto !amenje #onosi sre/u samo a!o nema !amenja #ruge &oje u & izini', izmis i a je maj!a. '4o je nemogu/e', o#govorio je sin. '5a$to ne &i je#na!o #onosi i sre/u a!o &i &i i s #rugima+' '5ato $to... eh... ah... !amenje !oje #onosi sre/u veoma je ju&omorno.' 'Eju&omorno+' ponovio je #je.a! uz ironi.an osmi jeh. 'Eju&omorno !amenje+ 4o je smije$no)' 'D e#aj, ne znam za$to #a i za$to ne. A!o ,e i$ znati vi$e, pitaj oca', re! a mu je maj!a.

%ti$ a je za svojim pos om, a i je prije u! oni a ze enog u jeza !ojeg je #onio njezin sin. 4e je ve.eri #je.a! #o!asna .e!ao #a se otac vrati iz po ja. '4ata, za$to ,uto !amenje nosi sre/u+' upitao ga je .im je u$ao. 'A za$to ne ze eno+ 5a$to ,uto #onosi vi$e sre/e a!o nema ze enoga u & izini+ 2 za$to moraju &iti meu raj.icama+' ... 2 nastavio &i s pitanjima ne .e!aju/i o#govor #a otac nije #ao zna! ru!om #a stane. '*utra /emo, sine, oti/i s!upa u po je i o#govorit /u na sva tvoja pitanja.' '5a$to te! sutra... +' htio je nastaviti #je.a!. '*utra, sine, sutra', pre!inuo g a j e otac. 2#u/ega jutra, veoma rano, jo$ #o! su svi u !u/i spava i, otac je pri$ao sinu, nje,no ga pro&u#io, pomogao mu #a se o&u.e i poveo ga sa so&om u po je. 'D e#aj, sine. -osa# ti to nisam re!ao jer nisi &io spreman znati istinu. A i #anas mi se .ini #a si o#rastao, #a si pravi mom.i/ i #a si u stanju znati &i o $to i .uvati tajnu #o! &u#e potre&no.' '1oju tajnu, tata+' '*a# /u ti re/i. *ve to !amenje meu raj.icama na azi se on#je !a!o &i ozna.i o pose&no mjesto u vrtu. 2spo# sveg tog !amenja za!opan je vrije#an #ijamant !oji je & ago ove o&ite ji. (isam htio #a #rugi znaju jer mi se u.ini o #a ne &i osta i mirni. 1ao $to ja #anas s to&om #ije im tu tajnu, ta!o si ti o#sa# o#govoran za o&ite js!u tajnu... Je#nog /e$ #ana imati svoju #jecu i je#nog /e$ #ana znati #a je#no o# njih mora znati tajnu. 4og /e$ #ana o#vesti to #ijete #a e!o o# !u/e i re/i mu istinu o s!rivenom #ragu ju !ao $to je ja sa#a govorim te&i.' %tac je po ju&io svoga sina u o&raz i nastavio. '>uvati tajnu zna.i i znati !a# je trenuta! i t!o je oso&a !oja je #ostojna te tajne. -o! ne #oe #an o# u!e, mora$ pustiti #a osta i . anovi o&ite ji, svi osta i, vjeruju $to ,e e vjerovati o ,utom, ze enom i i p avom !amenju.' '"o,e$ mi vjerovati, tata', re!ao je mom.i/ i ispravio se !a!o &i izg e#ao jo$ ve/i. ...Pro azi e su go#ine. *tarije se ja! umro i mom.i/ je stasao u mu$!arca. 2mao je #jecu, a meu njima je samo je#no #ijete #ozna o, !a# je #o$ o vrijeme, tajnu o #ijamantu. *vi osta i vjerova i su u sre/u !oju #onosi ,u/!asto !amenje. 4ije!om go#ina i go#ina, generaciju za generacijom, . anovi te o&ite ji gomi a i su !amenje u !u/nom vrtu. (asta o je go emo &r#o o# ,u/!astoga !amenja, &r#o !oje je o&ite j .asti a !ao #a je go em, nepogre$iv ta isman. *amo su je#an mu$!arac i i je#na ,ena iz sva!e generacije zna i istinu o #ijamantu. *vi

#rugi .asti i su !amenje... *ve #o! se je#noga #ana, t!o zna za$to, tajna nije izgu&i a. "o,#a je ne!i otac neo.e!ivano umro. "o,#a ne!i sin nije povjerovao $to mu je re.eno. A i o# tog trenut!a &i o je onih !oji su i #a je vjerova i u vrije#nost !amenja i onih !oji su tu staru tra#iciju #ovo#i i u pitanje. A i vi$e se nit!o ni!a#a nije sjetio s!rivenoga #ragu ja... 7$e pri%e oje si upra$o pro%itao te su amenje& Feleno amenje, !uto amenje, cr$eno amenje& 7$e pri%e napisane su samo a o bi po a"ale ne o mjesto ili put& A napor da tra!i unutra, u dubini s$a e pri%e, s ri$eni dijamant&&& &&&"ada(a je s$a oga pojedina%no&

:RAJ