You are on page 1of 2
Under vinjetten min férlossning pubicera vilisarnas berattelser om att foda bam. Skicka it bidragtil"Min frlossning", Grav, 105 44 Stockholm er mejia il mariafrojdh@vtbonnier se "Nagra timmar senare foddes en pappa” Joakim Lind hade évat pa att vara ett stéd nar hans fru Eva skulle foda forsta barnet. Men. nar forlossningen val satter igang kanner han sig vilsen. Vilken ar hans roll egentligen...? Text Joakin Lind Foto: Por Ake Usman peta Joakim Lind, 36 a, rlanesiribent. Gift med Eva Ni ‘Sen Lind, 32, PR-konsuit Dattrama Ellen 32, och Tove, 10 manader. Familen bor | Stockholm. 72. cravo + 2008 feersom dee kan vara svire fr en Piste ei ron vill mellan vrkarna, hadejag, ‘och Eva kommitverensom ace jag skul- le ta ver och firsbka tala fr henne om hon bev fé smirepverkad. ‘Sinar Eva ade fruktansvre onc ire- slog jagatcdetkanske var dags fren epi- dural oveandeom are dervarféesencatt gga en di ~ Om jag ska ha epidural si Aker du hhem, viser Eva bakom lustgasmasken smellan krystvirkarna. Hon vile inte ha Jag iar Ringe pi barmorskan eer nin vvilliga men eafatarekommenda- “Tvaidagar tdigarehhadejagseurskelekt med den hyrdatens-apparacen hema i soffan, ~ Kolla Eva, se hue stdmmen piver. karhandmuskulacurenoftivillige. Wow, va’ uf! ‘Men nu nit deta allvar och skarpe ge ir det nit helt annat. Sturskheten ie borta och jag ar nervis och férvirrad ‘Nigra timmar idigare hace vilirmnae Stockholm med en packning som om vi sulle pen lingress. Men vir esa den- na ulimorgon gick ill Uppsala eftersom alla fSrlossningsplacser var uppragna i Stockholm. ~ Kanske finns det pats i Uppsala, sa de nit viringde till rlossningen pi Ka- rolinska sjukhuser dockan 05.00 pimor- ggonen. Redan di hojdes min adrenalin. nid avsevir, Vad dt kanske Uppsala? Vat skulle vi annars ta vigen. Givle? Simedallaeventualiteter pacade ien scor, bli Tkeakasse och enryggsick gav vi oss vg. Sista seopper fre Frlossning, en var for art kipa piondricka tll Eva och en rel laddning snus mig. Jag beukar inte sos, Ibland el fee eller ni jag ee skog och mark. Men aldrig til vardags. Och det hie vae var- en fetellerskogsufykt, men snus be- havde jag Val famme i Uppsala bar jag redan fore ee portioner Vanligeis har jag en pervers fs ning se sjukhusmiljer ach ajtceav ate si och lima blod pi blodgivareenta- len. Men firlossningsavdelningar inte mina vaten. Det mek jag dtckt eer autvianline Férmiddag klockan 11 iva pa firmiddagen, nie Bva ie i un- dersbkaingsrunimer, ser jagensam ien tom korridor pa fossningen i Upp: ssla. Grigytina viggar, kaffeauromat, ‘ummae veckoridningar. En vigg-e ar pi. Amerikansk sipopera. Jag hr baly- kvivdaserk frin dderar pi bida sidorav korridoren. Langre nee smispringer ni- gon fin personalen fein et rum tll t Nirardeevisom arbakom dérarna?, tanker jag, Om en halveimms eller om tolv? Hialp! Jag i pa besdkei kvinnoland. Vilsen, Vilken ir min roll? Vi har ju pratat om det har lea ginger tigate (ch jag har lise pa. Hus jag ska jdlpa och sta Eva genom frlossningen. Av- slappning,andning,krysvitkar~ price site och ire ordning. Men vad dr ree sit och ir ska man gra vad? Va it vit Var Beja? Jag koncentrerar mig pli CTG-kur- van, Den kins hanterbar —Nukommersnarestegringen. Andas i masken, uppmanar barnmorskan, Motslutetav frlossningen gir CTG- kurvan upp som en take, det ie omi- lige att parera med lustgasen. Kurvorna ser ut som spjutspetsat mel toppas hia ‘som Mount Everest. Det r nigotannat Jin de sma knappt synbara ojimnherer na som syntes ne vi kom in pl morgo~ Hur ardet med bedévning? Epidural, lustgas,-morfin, bickenbostenbedv- ning? Vad hade Eva sagtom beddvning? Jag blandae i hop begreppen. Plislige dalarkurvorna och varnings: ampor bajar blinka. Mayday mayday. vi frlorar barnet einker jag och harnrar panikarcat pa den ra larmknappen pi kontrallbordes. Sekunde barnmorskan pa plats fr ac lugnt kon stateraatt CTG sensorern som var pla- ccerade pi magen har losenat, Ordhing- cn ar elflligeSersilld, Pa natten Klockan 03 fads Ellen Decca utspeladesig natten sill den 14 juli {ie deyga tv Ar sedan. Natten nr Ellen fsddes. Nagra timmar senate Rides en appa. [Nar jag stir mitt pi en grismarca till en rondell uranfér sjukhuset med riobi- len i hand och ska meddela vira feild rar at Ellen ar fd, brster det for mig. Under 24 vimmar ha jag vari med om Klockningen ay firviskama hemtoa Osikerhecen pi vae vi sll af att fda, Resan till Uppsila, Vincan. De ‘rlgtina vggarns och kaffeaueomaten Magin ach den vibrerande kinslan fic lossningsrummer. Den dimpade belys ten, spyorna, svewen och glidjen. Jag agriterav glidje och knslostorm nie jag Ieritar vad som ho ‘Vi har blvit ilar. Jag har blivie pappa. ill veldens finaseiicka. Med samma lil misbidning pi ena dra som jag har. Och jag ar en Fail med virldensstarkaste och modigaste mam: Dettaiicen aygirandehindelse livers drama som inte gi ate dterbertea eller kapa frat bli begriplig for nigon annan. Berittelsen fallr plat. Nu ska visnace il firlossningen igen, Nurill dra BB j Stockholm omallc ge bra. Vi har redan varit pi studiebesdke dig, Lugnande belysning och past ger. Syrgas, CTG-urustning och anda apparater olds bakom tripancler. Dubbelsing pit rummet. Aven de med tripaneler, Varje rum hat toalet, Det ska kinnas hemerevigt. Inte si sterile ‘och Kliniske. Vi ska f& bore associatio- nerna cll jukhus. Det Kinns bra, Jag dit mer nervés inféir andra barnet fin Firsta, Naver jag naimligen viken stor resasom vincar. Men jag vetinte harder brjaroch vareden giroch slurarJaghar inte heller férberect mig pa sama sit som tidigate, med att bekanea mig med ‘magen och lisa en massa bicker om gra- Viditer och Ritlossning, Inte Bir at jag redan kan alle (det kan jaginte) elle ince Ar nyfiken, Men infir andra bamet i det inte bara Eva och jag som viinar. Ellen dt ‘ockst med, Vi har lovac henne a s bbrida tll baravagnen ni bebisen kom- mer. Den set hon fram emotoch seriker ~stibrida stbrida” nr bebisen fies pi al, Den hr gingen kommer jag skert I, kryserkar S-kurvan, Och oocksi att yra om epidu ‘och oroa mig dver C dec kommer sikert att det keavas en pril- Incller ri frac jag ska Kara mindel av arbetet, Men sameidige dr jag mecveten ‘om att min viktigaste roll under feos ingen de at vara dat, Félja med efter bvstafeirmiga, Nivaro gir ine at lisa sigrill. Och pa ett ellerannac itt ordnar det sig. Jaghat aldrig hire talas om barn som inte kommer ut, Diremot om pap por som aldrig ble flésea Men snilla ~ berta inte ir Eva att jag ir nervis Joakim och Eva fick inte plats 08 den foros ringsavdlning dar de vile foda sttancra tam hell 45 minuter efter al de Ait ut urtaxn ct de blvithan= visade, faddes Tove, Joakim konstaterar att om de fait {ka ti en annan stad far alt foda s& hade yngeta dol- fem fits en tax eave » goes 73