You are on page 1of 170

SANCTI GREGORII I MAGNI ROMANI PONTIFICIS XL HOMILIARUM IN EVANGELIA LIBRI DUO

Praefatio. AD SECUNDINUM TAUROMENITANUM EPISCOPUM. Reverenti i!o et ervor#! Dei. an"ti i!o fratri Se"#n$ino e%i "o%o& Gre'ori# erv#

Inter a"ra !i ar#! o(e!nia& e) *i +#ae $ie,# "erti in *a" E""(e ia (e'i e) !ore o(ent an"ti Evan'e(ii +#a$ra'inta (e"tione e)%o #i. Et +#ar#!$a! +#i$e! $ietata e)%o itio& a i tente %(e,e& e t %er notari#! re"itata- +#ar#!$a! vero e)%(anatione! "ora! %o%#(o i% e (o"#t# #!& at+#e ita #t (o+#e,ar e)"e%ta e t. Se$ +#i$a! fratre & a"ri ver,i t#$io fervente & ante+#a! a$ %ro%o it#! !o$#! ea +#ae $i)era! #,ti(i e!en$atione %er$#"ere!& tran t#(er#nt. .#o re"te e'o +#a i +#i,# $a! fa!e(i"i i!i(e $i)eri!& +#i %ri# e "a e$ere a%%et#nt +#a! %(eni# e)"o+#ant#r. Ho" vero #,i "ri%t#! e t/ D#"t# e t 0e # in $e ert#! a %irit#& #t tentaret#r a $ia,o(o 1Matt*. IV2& %ri# +#i$e! +#a i #, +#a$a! a!,i'#itate e)%o #i& e$ ea!$e! $#,itatione! %o t!o$#! "erta notatione "orre)i. Ea $e! +#o+#e *o!i(ia & eo +#o $i"tae #nt or$ine& in $#o,# Co$i"i,# %onere "#ravi& #t et %riore vi'inti& +#ae $i"tatae #nt& et %o teriore toti$e!& +#ae #, o"#(i $i"tae& in in'#(i e ent $i tin"tae "or%ori,# . .#o$ vero +#ae$a! ante%o itae #nt +#ae in Evan'e(io %o t (e'#nt#r& +#ae$a! vero %o t%o itae +#ae ante %er evan'e(i ta! "ri%tae #nt inveni#nt#r& ne+#a+#a! !overe t#a! fraternitate! $e,et& +#ia i"#t a !e $iver i te!%ori,# $i"tae #nt& ita +#o+#e #nt a, e)"e%tori,# in Co$i"i,# affi)ae. T#a ita+#e fraternita & a"ri e!%er (e"tioni,# intenta& i %rae$i"t#! (o"#! Evan'e(ii invenerit #, $#,ietate %ro(at#!& ve( ea $e! *o!i(ia re%ererit ita #t %rae$i)i non e e $i %o ita & *a ine!en$ata re!an i e "o'no "at& et 3#)ta ea +#a %er %rae ente! %ortitore! !ittere t#$#i "orri'at& n#((e+#e !o$o i((a ine e!en$atione re!anere %er!ittat. E$itae a#te! in "rinio an"tae E""(e iae no trae retinent#r& #t i +#i forte a t#a fraternitate (on'e #nt& *i" inveniant& #n$e in *i +#ae e!en$atae #nt "ertiore fiant. LIBER PRIMUS. HOMILIA PRIMA. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Petri a%o to(i& Do!ini"a e"#n$a A$vent# Do!ini. LECTIO EVANGELII SEC. LUC. XXI& 45674.

4
In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i / Er#nt i'na in o(e& et (#na& et te((i & et in terri %re #ra 'enti#!& %rae "onf# ione onit# !ari et f(#"t##!& are "enti,# *o!ini,# %rae ti!ore et e) %e"tatione +#ae #%ervenient #niver o or,i. Na! virt#te "oe(or#! !ove,#nt#r. Et t#n" vi$e,#nt Fi(i#! *o!ini veniente! in n#,i,# "#! %ote tate !a'na et !a3e tate. Hi a#te! fieri in"i%ienti,# & re %i"ite& et (evate "a%ita ve tra& +#onia! a%%ro%in+#at re$e!%tio ve tra. Et $i)it i((i i!i(it#$ine!/ Vi$ete fi"#(nea!& et o!ne ar,ore & "#! %ro$#"#nt 3a! e) e fr#"t#!& "iti +#onia! %ro%e e t ae ta . Ita et vo & "#! vi$eriti *ae" fieri& "itote +#onia! %ro%e e t re'n#! Dei. A!en $i"o vo,i & +#ia non %raeteri,it 'eneratio *ae"& $one" o!nia fiant. Coe(#! et terra tran i,#nt& ver,a a#te! !ea non tran i,#nt. 8. Do!in# a" Re$e!%tor no ter& fratre "*ari i!i& %arato no invenire $e i$eran & ene "ente! !#n$#! +#ae !a(a e+#ant#r $en#ntiat& #t no a, e3# a!ore "o!%e "at. A%%ro%in+#ante! e3# ter!in#! +#antae %er"# ione %raeveniant innote "it& #t i De#! !et#ere in tran+#i((itate non vo(#!# & vi"in#! e3# 3#$i"i#! ve( %er"# ioni,# attriti ti!ea!# . H#i" eteni! (e"tioni an"ti Evan'e(ii& +#a! !o$o ve tra fraternita a#$ivit& %a#(o #%eri# Do!in# %rae!i it& $i"en / E) #r'et 'en "ontra 'ente!& et re'n#! a$ver # re'n#!- et er#nt terrae!ot# !a'ni %er (o"a& et %e ti(entiae& et fa!e 1L#". XXI& 892. Et +#i,# $a! inter%o iti & *o" +#o$ !o$o a#$i ti a$3#n)it/ Er#nt i'na in o(e& et (#na& et te((i & et in terri %re #ra 'enti#!& %rae "onf# ione onit# !ari et f(#"t##!. E) +#i,# %rofe"to o!ni,# a(ia 3a! fa"ta "erni!# & a(ia e %ro)i!o vent#ra for!i$a!# . Na! 'ente! #%er 'ente! e) #r'ere& ear#!+#e %re #ra! terri in i tere& %(# 3a! in no tri te!%ori,# "erni!# +#a! in Co$i"i,# (e'i!# . .#o$ terrae !ot# #r,e inn#!era #,r#at& e) a(ii !#n$i %arti,# "iti +#a! fre+#enter a#$ivi!# . Pe ti(entia ine "e atione %ati!#r. Si'na vero in o(e& et (#na& et te((i & a$*#" a%erte !ini!e vi$e!# & e$ +#ia et *ae" non (on'e int& e) i% a 3a! aeri i!!#tatione "o((i'i!# . .#a!vi %ri# +#a! Ita(ia 'enti(i '(a$io ferien$a tra$eret#r& i'nea in "oe(o a"ie vi$i!# & i% #! +#i %o tea *#!ani 'eneri f# # e t an'#ine! "or# "ante!. Conf# io a#te! !ari et f(#"t##! ne"$#! nova e)orta e t. Se$ "#! !#(ta %raen#ntiata 3a! "o!%(eta int& $#,i#! non e t +#in e+#ant#r etia! %a#"a +#ae re tant& +#ia e+#enti#! rer#! "ertit#$o e t %raeteritar#! e)*i,itio. 4. Hae" no & fratre "*ari i!i& i$"ir"o $i"i!# & #t a$ "a#te(ae t#$i#! ve trae !ente evi'i(ent& ne e"#ritate tor%eant& ne i'norantia (an'#e "ant& e$ e!%er ea et ti!or o((i"itet& et in ,ono o%ere o((i"it#$o "onfir!et& %en ante *o" +#o$ Re$e!%tori no tri vo"e #,3#n'it#r/ Are "enti,# *o!ini,# %rae ti!ore et e) %e"tatione +#ae #%ervenient #niver o or,i. Na! virt#te "oe(or#! !ove,#nt#r. .#i$ eteni! Do!in# virt#te "oe(or#! ni i an'e(o & ar"*an'e(o & t*rono & $o!inatione & %rin"i%at# et %ote tate a%%e((at& +#ae in a$vent# $i tri"ti 3#$i"i no tri t#n" o"#(i vi i,i(iter a%%are,#nt& #t $i tri"te t#n" a no,i e)i'ant *o"& +#o$ no !o$o invi i,i(i "on$itor ae+#ani!iter %ortat: U,i et #,$it#r/ Et t#n" vi$e,#nt Fi(i#! *o!ini veniente! in n#,i,# "#! %ote tate !a'na et !a3e tate. A" i a%erte $i"eret#r/ In %ote tate et !a3e tate vi #ri #nt +#e! in *#!i(itate %o it#! a#$ire no(#er#nt& #t virt#te! e3# tanto t#n" $i tri"ti# entiant& +#anto n#n" "ervi"e! "or$i a$ e3# %atientia! non in"(inant. 7. Se$ +#ia *ae" "ontra re%ro,o $i"ta #nt& !o) a$ e(e"tor#! "on o(atione! ver,a vert#nt#r. Na! et #,$it#r/ Hi a#te! fieri in"i%ienti,# & re %i"ite et (evate vo "a%ita ve tra& +#onia! a%%ro%in+#at re$e!%tio ve tra. A" i a%erte Verita e(e"to #o

a$!oneat& $i"en / C#! %(a'ae !#n$i "re,re "#nt& "#! terror 3#$i"ii virt#ti,# "o!!oti o ten$it#r& (evate "a%ita& i$ e t e)*i(arate "or$a& +#ia $#! finit#r !#n$# & "#i a!i"i non e ti & %ro%e fit re$e!%tio +#a! +#ae i ti . In S"ri%t#ra eteni! a"ra ae%e "a%#t %ro !ente %onit#r& +#ia i"#t "a%ite re'#nt#r !e!,ra& ita et "o'itatione !ente $i %on#nt#r. Levare ita+#e "a%ita e t !ente no tra a$ 'a#$ia %atriae "oe(e ti eri'ere. .#i er'o De#! $i(i'#nt e) !#n$i fine 'a#$ere at+#e *i(are "ere 3#,ent#r& +#ia vi$e(i"et e#! +#e! a!ant !o) inveni#nt& $#! tran it i +#e! non a!aver#nt. A, it eni! #t fi$e(i +#i +#e +#i De#! vi$ere $e i$erat $e !#n$i %er"# ioni,# (#'eat& +#e! finiri ei $e! #i %er"# ioni,# non i'norat. S"ri%t#! na!+#e e t/ .#i"#n+#e vo(#erit a!i"# e e ae"#(i *#3# & ini!i"# Dei "on tit#it#r 10a". IV& ;2. .#i er'o a%%ro%in+#ante !#n$i fine non 'a#$et& a!i"#! e i((i# e e te tat#r& at+#e %er *o" ini!i"# Dei e e "onvin"it#r. Se$ a, it *o" a fi$e(i#! "or$i,# & a, it a, *i +#i et e e a(ia! vita! %er fi$e! "re$#nt& et ea! %er o%eratione! $i(i'#nt. E) !#n$i eni! $e tr#"tione (#'ere eor#! e t +#i ra$i"e "or$i in e3# a!ore %(antaver#nt& +#i e+#ente! vita! non +#aer#nt& +#i i((a! ne+#e e e # %i"ant#r. No a#te! +#i "oe(e ti %atriae 'a#$ia aeterna "o'novi!# & fe tinare a$ ea +#anto"i# $e,e!# . O%tan$#! no,i e t "iti# %er'ere& at+#e a$ i((a! ,reviore via %ervenire. .#i,# eni! !a(i !#n$# non #r'et#r: .#ae no tri titia& +#ae a$ver ita non an'# tat: .#i$ e t vita !orta(i & ni i via: Et +#a(e it& fratre !ei& %er%en$ite& in (a,ore viae (a e "ere& et ta!en ea!$e! via! no((e finiri. .#o$ a#te! "a("ari !#n$# a" $e %i"i $e,eat& Re$e!%tor no ter %rovi$a "o!%aratione !anife tat& "#! %rotin# a$3#n'it/ Vi$ete fi"#(nea! et o!ne ar,ore & "#! %ro$#"#nt 3a! e) e fr#"t#!& "iti +#ia %ro%e e t ae ta . Ita et vo "#! vi$eriti *ae" fieri& "itote +#onia! %ro%e e t re'n#! Dei. A" i a%erte $i"at/ .#ia i"#t e) fr#"t# ar,or#! vi"ina ae ta "o'no "it#r& ita e) r#ina !#n$i %ro%e e e a'no "it#r re'n#! Dei. .#i,# %rofe"to ver,i o ten$it#r +#ia fr#"t# !#n$i r#ina e t. A$ *o" eni! "re "it& #t "a$at. A$ *o" 'er!inat& #t +#ae"#n+#e 'er!inaverit& "(a$i,# "on #!at. Bene a#te! re'n#! Dei ae tati "o!%arat#r& +#ia t#n" !oerori no tri n#,i(a tran e#nt& et vitae $ie aeterni o(i "(aritate f#('e "#nt. ;. .#ae o!nia #, !a'na "ertit#$ine "onfir!ant#r& "#! ententia #,3#n'it#r +#a $i"it#r/ A!en $i"o vo,i & +#ia non %raeteri,it 'eneratio *ae"& $one" o!nia fiant. Coe(#! et terra tran i,#nt& ver,a a#te! !ea non tran i,#nt. Ni*i( eni! in rer#! "or%ora(i#! nat#ra "oe(o et terra $#ra,i(i# & et ni*i( in rer#! nat#ra ta! ve(o"iter +#a! er!o tran it. Ver,a eni! +#o# +#e i!%erfe"ta #nt& ver,a non #nt- "#! vero %erfe"ta f#erint& o!nino 3a! non #nt& +#ia ne" %erfi"i ni i tran e#n$o %o #nt. Ait er'o/ Coe(#! et terra tran i,#nt& ver,a a#te! !ea non tran i,#nt. A" i a%erte $i"at/ O!ne +#o$ a%#$ vo $#ra,i(e e t& ine i!!#tatione $#ra,i(e a$ aeternitate! non e t- et o!ne +#o$ a%#$ !e tran ire "ernit#r& fi)#! et ine tran it# tenet#r& +#ia ine !#ta,i(itate !anente ententia e)%ri!it !e# er!o +#i tran it. 5. E""e& fratre !ei& 3a! "erni!# +#o$ a#$ie,a!# . Novi +#oti$ie et "re,re "enti,# !a(i !#n$# #r'et#r. E) i((a %(e,e inn#!era +#anti re!an eriti a %i"iti - et ta!en a$*#" +#oti$ie f(a'e((a #r'ent re%entini "a # o%%ri!#nt& novae no et i!%rovi ae "(a$e aff(i'#nt. Si"#t eni! in 3#vent#te vi'et "or%# & forte et in"o(#!e !anet %e"t# & toro a "ervi)& %(ena #nt ,ron"*ia- in anni a#te! eni(i,# tat#ra "#rvat#r& "ervi) e) i""ata $e%onit#r& fre+#enti,# # %irii %e"t# #r'et#r& virt# $efi"it& (o+#enti ver,a an*e(it# inter"i$it- na! et i (an'#or $e it& %(er#!+#e en i,# i% a #a a(# ae'rit#$o e t/ ita !#n$# in anni %riori,# ve(#t in 3#vent#te vi'#it& a$

;
%ro%a'an$a! *#!ani 'eneri %ro(e! ro,# t# f#it& a(#te "or%or#! viri$i & o%#(entia rer#! %in'#i - at n#n" i% a #a ene"t#te $e%ri!it#r& et +#a i a$ vi"ina! !orte! !o(e tii "re "enti,# #r'et#r. No(ite er'o& fratre !ei& $i(i'ere +#e! vi$eti $i# tare non %o e. Prae"e%ta a%o to(i"a in ani!o %onite& +#i,# no a$!onet& $i"en / No(ite $i(i'ere !#n$#!& ne+#e ea +#ae in !#n$o #nt& +#ia i +#i $i(i'it !#n$#!& non e t "*arita Patri in eo 1I 0oan.& II& 852. N#$i# terti# & fratre & a'novi ti +#o$ #,ito t#r,ine anno a ar,# ta er#ta& $e tr#"tae $o!# & at+#e E""(e iae a f#n$a!enti ever ae #nt. .#anti a$ ve %er#! ani at+#e in"o(#!e a"t#ro e in "ra tin#! a(i+#i$ %#ta,ant& et ta!en no"te ea$e! re%entina !orte $ef#n"ti #nt& in (a+#eo r#inae $e%re*en i: <. Se$ "on i$eran$#! no,i e t& $i(e"ti i!i& +#o$ a$ *ae" a'en$a invi i,i(i 3#$e) venti ten#i i!i %irit#! !ovit& #ni# %ro"e((a! n#,i e)"itavit& et terra! #,r#it& "a #ra tot ae$ifi"ior#! f#n$a!enta "on"# it. .#i$ er'o 3#$e) i te fa"t#r# e t& "#! %er e!eti% #! venerit& et in #(tione! %e""ator#! ira e3# e)ar erit& i %ortari non %ote t "#! no %er ten#i i!a! n#,e! ferit: In irae e3# %rae entia +#ae "aro #, i tet& i vent#! !ovit& et terra! #,r#it& "on"itavit aera& et tot ae$ifi"ia travit: Han" $i tri"tione! vent#ri 3#$i"i Pa#(# "on i$eran & ait/ Horren$#! e t in"i$ere in !an# Dei viventi 1He,r. X& 782. Han" P a(!i ta e)%ri!it& $i"en / De# !anife te veniet& De# no ter& et non i(e,it. I'ni in "on %e"t# e3# ar$e,it& et in "ir"#it# e3# te!%e ta va(i$a 1P a(. XLIX& 72. Di tri"tione! +#i%%e tantae 3# titiae te!%e ta i'ni +#e "o!itant#r& +#ia te!%e ta e)a!inat& +#o i'ni e)#rat. I((#! er'o $ie!& fratre "*ari i!i& ante o"#(o %onite& et +#i$+#i$ !o$o 'rave "re$it#r in e3# "o!%aratione (evi'at#r. De i((o eteni! $ie %er %ro%*eta! $i"it#r/ 0#)ta e t $ie Do!ini !a'n# & 3#)ta et ve(o) ni!i . Vo) $iei Do!ini a!ara& tri,#(a,it#r i,i forti . Die irae& $ie i((a& $ie tri,#(ationi et an'# tiae& $ie "a(a!itati et !i eriae& $ie tene,rar#! et "a(i'ini & $ie ne,#(ae et t#r,ini & $ie t#,ae et "(an'ori 1So%*on. I& 8;& e+.2. De *a" $ie Do!in# iter#! %er %ro%*eta! $i"it/ A$*#" e!e( et e'o !ove,o non o(#! terra!& e$ etia! "oe(#! 1A''aei II& 442. E""e& #t %rae$i)i!# & aere! !ovit& et terra non #, i tit- +#i er'o ferat& "#! "oe(#! !overit: .#i$ a#te! terrore +#o "erni!# & ni i e+#enti irae %rae"one $i)eri!# : Un$e et "on i$erare ne"e e e t +#ia a, i((a tri,#(atione #(ti!a tant#! #nt& i tae tri,#(atione $i i!i(e +#ant#! a %otentia 3#$i"i %er ona %rae"oni $i tat. I((#! er'o $ie!& fratre "*ari i!i& tota intentione "o'itate& vita! "orri'ite& !ore !#tate& !a(a tentantia re i ten$o vin"ite& %er%etrata a#te! f(eti,# %#nite. A$vent#! na!+#e aeterni 3#$i"i tanto e"#riore +#an$o+#e vi$e,iti & +#anto n#n" $i tri"tione! i((i# ti!en$o %raeveniti . HOMILIA II. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Petri a%o to(i& Do!ini"a in .#in+#a'e i!a. LECTIO S. EVANGELII SEC. LUC. XVIII& 786;;. In i((o te!%ore& a #!% it 0e # $#o$e"i! $i "i%#(o #o & et ait i((i / E""e a "en$i!# 0ero o(=!a!& et "on #!!a,#nt#r o!nia +#ae "ri%ta #nt %er %ro%*eta $e Fi(io *o!ini . Tra$et#r eni! 'enti,# & et i((#$et#r& et f(a'e((a,it#r& et "on %#et#r. Et %o t+#a! f(a'e((averint& o""i$ent e#!& et $ie tertia re #r'et. Et i% i ni*i( *or#! inte((e)er#nt. Erat a#te! ver,#! i t#$ a, "on$it#! a, ei & et non inte((i'e,ant +#ae $i"e,ant#r. Fa"t#! e t a#te!& "#! a%%ro%in+#aret 0eri"*o& "ae"# +#i$a! e$e,at

e"# via!& !en$i"an . Et "#! a#$iret t#r,a! %raetere#nte!& interro'a,at +#i$ *o" e et. Di)er#nt a#te! ei +#o$ 0e # Na>aren# tran iret. Et e)"(a!avit& $i"en / 0e # fi(i Davi$& !i erere !ei. Et +#i %raei,ant in"re%a,ant e#!& #t ta"eret. I% e vero !#(to !a'i "(a!a,at/ Fi(i Davi$& !i erere !ei. Stan a#te! 0e # 3# it i((#! a$$#"i a$ e. Et "#! a%%ro%in+#a et& interro'avit i((#!& $i"en / .#i$ ti,i vi fa"ia!: At i((e $i)it/ Do!ine& #t vi$ea!. Et $i)it i((i 0e # / Re %i"e& fi$e t#a te a(v#! fe"it. Et "onfe ti! vi$it& et e+#e,at#r i((#!& !a'nifi"an De#!. Et o!ni %(e, & #t vi$it& $e$it (a#$e! Deo. 8. Re$e!%tor no ter %raevi$en e) %a ione #a $i "i%#(or#! ani!o %ert#r,an$o & ei (on'e ante et e3# $e! %a ioni %oena!& et re #rre"tioni #ae '(oria! %rae$i"it& #t "#! e#! !oriente!& i"#t %rae$i"t#! e t& "ernerent& etia! re #rre"t#r#! non $#,itarent. Se$ +#ia "arna(e a$*#" $i "i%#(i n#((o !o$o va(e,ant "a%ere ver,a != terii& venit#r a$ !ira"#(#!. Ante eor#! o"#(o "ae"# (#!en re"i%it& #t +#i "oe(e ti != terii ver,a non "a%erent& eo a$ fi$e! "oe(e tia fa"ta o(i$arent. Se$ !ira"#(a Do!ini et Sa(vatori no tri i" a""i%ien$a #nt& fratre "*ari i!i& #t et in veritate "re$ant#r fa"ta& et ta!en %er i'nifi"atione! no,i a(i+#i$ inn#ant. O%era +#i%%e e3# et %er %otentia! a(i#$ o ten$#nt& et %er != teri#! a(i#$ (o+##nt#r. E""e eni! +#i 3#)ta *i toria! "ae"# i te f#erit i'nora!# & e$ ta!en +#e! %er != teri#! i'nifi"et novi!# . Cae"# +#i%%e e t 'en# *#!an#!& +#o$ in %arente %ri!o a %ara$i i 'a#$ii e)%#( #!& "(aritate! #%ernae (#"i i'noran & $a!nationi #ae tene,ra %atit#r- e$ ta!en %er Re$e!%tori #i %rae entia! i((#!inat#r& #t internae (#"i 'a#$ia 3a! %er $e i$eri#! vi$eat& at+#e in via vitae ,oni o%eri 're # %onat. 4. Notan$#! vero e t +#o$ "#! 0e # 0eri"*o a%%ro%in+#are $i"it#r& "ae"# i((#!inat#r. 0eri"*o +#i%%e (#na inter%retat#r& (#na a#te! in a"ro e(o+#io %ro $efe"t# "arni %onit#r& +#ia $#! !en tr#i !o!enti $e"re "it& $efe"t#! no trae !orta(itati $e i'nat. D#! i'it#r "on$itor no ter a%%ro%in+#at 0eri"*o& "ae"# a$ (#!en re$it& +#ia $#! $ivinita $efe"t#! no trae "arni # "e%it& *#!an#! 'en# (#!en& +#o$ a!i erat& re"e%it. Un$e eni! De# *#!ana %atit#r& in$e *o!o a$ $ivina #,(evat#r. .#i vi$e(i"et "ae"# re"te et 3#)ta via! e$ere et !en$i"an e e $e "ri,it#r- i% a eni! Verita $i"it/ E'o #! via 10oan. XIV& <2. .#i er'o aeternae (#"i "(aritate! ne "it& "ae"# e t- e$ i 3a! in Re$e!%tore! "re$it& 3#)ta via! e$et- i a#te! 3a! "re$it& e$ #t aeterna! (#"e! re"i%iat ro'are $i i!#(at& at+#e a %re"i,# "e at& "ae"# +#i$e! 3#)ta via! e$et& e$ !ini!e !en$i"at. Si vero et "re$i$erit& et "ae"itate! "or$i #i "o'noverit& et #t (#!en veritati re"i%iat %o t#(at& 3#)ta via! "ae"# e$et& et !en$i"at. .#i +#i er'o "ae"itati #ae tene,ra a'no "it& +#i +#i *o"& +#o$ i,i $ee t& (#!en aeternitati inte((i'it& "(a!et !e$#((i "or$i & "(a!et et vo"i,# !enti & $i"en / 0e # fi(i Davi$& !i erere !ei. Se$ +#i$ "(a!ante "ae"o #,3#n'it#r a#$ia!# / Et +#i %raei,ant& in"re%a,ant e#!& #t ta"eret. 7. .#i$ a#te! $e i'nant i ti +#i 0e #! veniente! %rae"e$#nt& ni i $e i$erior#! "arna(i#! t#r,a & t#!#(t# +#e vitior#!& +#i& %ri# +#a! 0e # a$ "or no tr#! veniat& tentationi,# #i "o'itatione! no tra! $i i%ant& et vo"e "or$i in oratione %ert#r,ant: Sae%e na!+#e $#! "onverti a$ Do!in#! %o t %er%etrata vitia vo(#!# & $#! "ontra *ae" ea$e! e)orare vitia +#ae %er%etravi!# "ona!#r& o""#rr#nt "or$i %*anta !ata %e""ator#! +#ae fe"i!# & !enti no trae a"ie! rever,erant& "onf#n$#nt ani!#!& et vo"e! no trae $e%re"ationi %re!#nt. .#i %raei,ant er'o in"re%a,ant e#!&

<
#t ta"eret& +#ia& %ri# +#a! 0e # a$ "or veniat& !a(a +#ae fe"i!# & "o'itationi no trae #i i!a'ini,# i((i a& in i% a no no tra oratione "ont#r,ant. ;. Se$ +#i$ a$ *ae" i((#!inan$# i te "ae"# fe"it a#$ia!# . Se+#it#r/ I% e vero !#(to !a'i "(a!a,at/ Fi(i Davi$& !i erere !ei. E""e +#e! t#r,a in"re%at #t ta"eat !a'i a" !a'i "(a!at& +#ia +#anto 'raviori t#!#(t# "o'itation#! "arna(i#! %re!i!#r& tanto orationi in i tere ar$enti# $e,e!# . Contra$i"it t#r,a& ne "(a!e!# & +#ia %e""ator#! no tror#! %*anta !ata %(er#!+#e et in oratione %ati!#r. Se$ ni!ir#! ne"e e e t #t vo) "or$i no tri +#o $#ri# re%e((it#r& eo va(enti# in i tat& +#aten# "o'itationi i((i"itae t#!#(t#! #%eret& at+#e a$ %ia a#re Do!ini ni!ietate #ae i!%ort#nitati er#!%at. In e& #t # %i"ior& re"o'no "it #n# +#i +#e +#o$ $i"i!# & +#ia $#! a, *o" !#n$o ani!#! a$ De#! !#ta!# & $#! a$ orationi o%# "onverti!#r& i% a +#ae %ri# $e(e"ta,i(iter 'e i!# i!%ort#na %o tea at+#e 'ravia in oratione no tra to(era!# . Vi) eor#! "o'itatio !an# an"ti $e i$erii a, o"#(i "or$i a,i'it#r& vi) eor#! %*anta !ata %er %oenitentiae (a!enta #%erant#r. 5. Se$ "#! in oratione no tra ve*e!enter in i ti!# & tran e#nte! 0e #! !enti fi'i!# . Un$e i((i" #,$it#r/ Stan a#te! 0e # & 3# it i((#! a$$#"i a$ e. E""e tat +#i ante tran i,at& +#ia $#! a$*#" t#r,a %*anta !at#! in oratione %ati!#r& 0e #! a(i+#aten# tran e#nte! enti!# . C#! vero orationi ve*e!enter in i ti!# & tat 0e # #t (#"e! re tit#at& +#ia De# in "or$e fi'it#r& et (#) a!i a re%arat#r. <. .#a ta!en in re a(i#$ a(i+#i$ no,i Do!in# inn#it& +#o$ inte((i'i $e *#!anitate a" $ivinitate i((i# #ti(iter %o it. C(a!ante! eteni! "ae"#! 0e # tran ien a#$ivit& e$ tan !ira"#(#! i((#!inationi e)*i,#it. Tran ire na!+#e *#!anitati e t& tare $ivinitati . Per *#!anitate! +#i%%e *a,#it na "i& "re "ere& !ori& re #r'ere& $e (o"o a$ (o"#! venire. .#ia er'o in $ivinitate !#ta,i(ita non e t& at+#e *o" i% #! !#tari tran ire e t& %rofe"to i((e tran it# e) "arne e t& non e) $ivinitate. Per $ivinitate! vero ei e!%er tare e t& +#ia #,i+#e %rae en & ne" %er !ot#! venit& ne" %er !ot#! re"e$it. Cae"#! i'it#r "(a!ante! Do!in# tran ien a#$it& tan i((#!inat& +#ia %er *#!anitate! #a! vo"i,# no trae "ae"itati "o!%atien$o !i ert# e t& e$ (#!en no,i 'ratiae %er $ivinitati %otentia! inf#$it. ?. Et notan$#! +#i$ "ae"o venienti $i"at/ .#i$ ti,i vi fa"ia!: N#n+#i$ +#i (#!en re$$ere %oterat +#i$ ve((et "ae"# i'nora,at: Se$ %eti v#(t i$ +#o$ et no %etere et e "on"e$ere %raeno "it. I!%ort#ne na!+#e a$ oratione! no a$!onet& et ta!en $i"it/ S"it na!+#e Pater ve ter "oe(e ti & +#i$ o%# it vo,i & ante+#a! %etati e#! 1Matt*. VI& @2. A$ *o" er'o re+#irit #t %etat#r/ a$ *o" re+#irit& #t "or a$ oratione! e)"itet. Un$e et "ae"# %rotin# a$3#n)it/ Do!ine& #t vi$ea!. E""e "ae"# a Do!ino non a#r#!& e$ (#"e! +#aerit. Parvi%en$it e)tra (#"e! a(i+#i$ +#aerere& +#ia et i *a,ere "ae"# +#o$(i,et %ote t& ine (#"e vi$ere non %ote t +#o$ *a,et. I!ite!#r er'o& fratre "*ari i!i& e#! +#e! et "or%ore a#$ivi!# et !ente a(vat#!. Non fa( a $ivitia & non terrena $ona& non f#'itivo *onore a Do!ino& e$ (#"e! +#aera!# - ne" (#"e! +#ae (o"o "(a#$it#r& +#ae te!%ore finit#r& +#ae no"ti#! interr#%tione variat#r& +#ae a no,i "o!!#niter "#! %e"ori,# "ernit#r& e$ (#"e! +#aera!# +#a! vi$ere "#! o(i an'e(i %o i!# & +#a! ne" initi#! in"*oat& ne" fini an'# tat. A$ +#a! %rofe"to (#"e! via fi$e e t. Un$e re"te et i((#!inan$o "ae"o %rotin# re %on$et#r/ Re %i"e& fi$e t#a te a(v#! fe"it. Se$ a$ *ae" "o'itatio "arna(i $i"it/ .#o!o$o %o #! (#"e! %irita(e!

+#aerere& +#a! vi$ere non %o #!: Un$e !i*i "ert#! e t i it& +#ae "or%orei o"#(i non inf#('et: C#i "i(i"et "o'itationi e t +#o$ ,reviter +#i +#e re %on$eat& +#ia et *ae" i% a +#ae entit& non %er "or%# & e$ %er ani!a! "o'itat. Et ne!o #a! ani!a! vi$et& ne" ta!en $#,itat e ani!a! *a,ere& +#a! non vi$et. E) invi i,i(i na!+#e ani!a vi i,i(e re'it#r "or%# . Si a#te! a#ferat#r +#o$ e t invi i,i(e& %rotin# "orr#it *o" +#o$ vi i,i(e tare vi$e,at#r. E) invi i,i(i er'o #, tantia in *a" vita vi i,i(i vivit#r& et e e vita invi i,i(i $#,itat#r: @. Se$ 3a! %etenti "ae"o +#i$ fa"t#! e t& ve( +#i$ i% e fe"erit& a#$ia!# . Se+#it#r/ Confe ti! vi$it& et e+#e,at#r i((#!. Vi$et et e+#it#r& +#i ,on#! +#o$ inte((i'it o%erat#r. Vi$et a#te!& e$ non e+#it#r& +#i ,on#! +#i$e! inte((i'it& e$ ,ona o%erari "onte!nit. Si er'o& fratre "*ari i!i& "ae"itate! 3a! no trae %ere'rinationi a'no "i!# & i "re$en$o in Re$e!%tori no tri != teri#!& 3#)ta via! e$e!# & i e)oran$o +#oti$ie a, a#"tore no tro (#"e! %eti!# & i ea!$e! (#"e! 3a! %er inte((e"t#! vi$en$o i((#!inati %o t "ae"itate! #!# & 0e #! +#e! !ente "erni!# o%ere e+#a!#r. A %i"ia!# +#a 'ra$it#r& et e3# ve ti'ia i!itan$o tenea!# . 0e #! eteni! e+#it#r +#i i!itat#r. Hin" na!+#e $i"it/ Se+#ere !e& et $i!itte !ort#o e%e(ire !ort#o #o 1Matt*. VIII& 442. Se+#ere eni! $i"it#r i!itare. Hin" r#r # a$!onet& $i"en / Si +#i !i*i !ini trat& !e e+#at#r 10oan. XII& 4<2. Con i$ere!# er'o +#a 'ra$it#r& #t e+#i !erea!#r. E""e& "#! it $o!in# et "reator an'e(or#!& # "e%t#r# nat#ra! no tra! +#a! "on$i$it& in #ter#! Vir'ini venit. Na "i ta!en in *o" !#n$o %er $ivite no(#it& %arente %a#%ere e(e'it. Un$e et a'n# +#i %ro i((o offerret#r $ef#it& "o(#!,ar#! %#((o et %ar t#rt#r#! a$ a"rifi"i#! !ater invenit 1L#". II& 4;.2 Pro %erari in !#n$o no(#it- o%%ro,ria irri ione +#e to(eravit- %#ta& f(a'e((a& a(a%a & %inea! "orona!& "r#"e!+#e # tin#it- et +#ia rer#! "or%ora(i#! $e(e"tatione a 'a#$io interno "e"i$i!# & "#! +#a a!arit#$ine i((#" re$eat#r o ten$it. .#i$ ita+#e *o!o %ro e %ati $e,et& i tanta De# %ro *o!ini,# %ert#(it: .#i er'o in C*ri t#! 3a! "re$i$it& e$ a$*#" avaritiae (#"ra e"tat#r& in #%er,ia *onori e)to((it#r& invi$iae fa"i,# inar$e "it& (i,i$ini e i!!#n$itia %o((#it& %ro %era +#ae in !#n$o #nt "on"#%i "it& 0e #! in +#e! "re$i$it e+#i "onte!nit. Diver o +#i%%e itinere a!,#(at& i 'a#$ia $e(e"tatione +#e a%%etit& "#i $#) ## via! a!arit#$ini o ten$it. Revo"e!# er'o ante o"#(o %e""ata +#ae fe"i!# - "on i$ere!# +#a! terri,i(i 3#$e) *ae" %#nit#r# a$veniat- !ente! for!e!# a$ (a!enta- vita no tra a$ te!%# a!are "at in %oenitentia& ne aeterna! a!arit#$ine! entiat in vin$i"ta. Per f(et# +#i%%e a$ aeterna 'a#$ia $#"i!#r& Veritate %o((i"ente& +#ae ait/ Beati +#i (#'ent& +#onia! i% i "on o(a,#nt#r 1Matt*. V& 52. A$ f(et#! vero %er 'a#$ia %ervenit#r& *a" ea$e! Veritate atte tante& +#ae ait/ Vae vo,i +#i n#n" ri$eti & +#ia (#'e,iti et f(e,iti 1L#". VI& 452. Si er'o retri,#tioni 'a#$i#! in %erventione +#aeri!# & %oenitentiae a!arit#$ine! in via tenea!# . Si"+#e fit #t non o(#! vita no tra in De#! %rofi"iat& e$ *ae" i% a no tra "onver atio a$ (a#$e! Dei et a(io a""en$at. Un$e i((i" #,$it#r/ Et o!ni %(e, & #t vi$it& $e$it (a#$e! Deo. HOMILIA III. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"tae Fe(i"itati !art=ri & in $ie nata(i e3# . LECTIO S. EVANGELII SEC. MATTH. XII& ;<659.

@
In i((o te!%ore& (o+#ente 0e # a$ t#r,a & e""e !ater e3# et fratre ta,ant fori & +#aerente (o+#i ei. Di)it a#te! ei +#i$a!/ E""e !ater t#a et fratre t#i fori tant& +#aerente te. At i((e re %on$en $i"enti i,i ait/ .#ae e t !ater !ea& et +#i #nt fratre !ei: Et e)ten$en !an# in $i "i%#(o #o & $i)it/ E""e !ater !ea et fratre !ei. .#i"#n+#e eni! fe"erit vo(#ntate! Patri !ei +#i in "oe(i e t& i% e !e# frater& et oror& et !ater e t. 8. San"ti Evan'e(ii& fratre "*ari i!i& ,revi e t (e"tio re"itata& e$ !a'ni != terior#! %on$eri,# 'ravi$a. 0e # eteni! "on$itor et re$e!%tor no ter !atre! e no e $i i!#(at& et +#ae ei !ater it& et +#i %ro%in+#i& non %er "o'natione! "arni & e$ %er "on3#n"tione! %irit# $e i'nat& $i"en / .#ae e t !ater !ea& et +#i #nt fratre !ei: .#i"#n+#e eni! fe"erit vo(#ntate! Patri !ei +#i in "oe(i e t& i% e !e# frater& et oror& et !ater e t. .#i,# no,i ver,i +#i$ a(i#$ inn#it& ni i +#o$ o, e+#ente 3# ioni,# #i !#(to e) 'enti(itate "o((i'it& et 0#$aea!& e) "#3# "arne e t 'enit# & non a'no "it: Un$e et !ater e3# "#! +#a i non a'no "it#r& fori tare %er*i,et#r& +#ia vi$e(i"et S=na'o'a i$"ir"o a, a#"tore #o non re"o'no "it#r& +#ia& (e'i o, ervatione! tenen & %irita(e! inte((e"t#! %er$i$it& et e e a$ "# to$ia! (itterae fori fi)it. 4. Se$ "#! i +#i vo(#ntate! Patri fe"erit oror et frater Do!ini $i"it#r& %ro%ter #tr#!+#e e)#! +#i a$ fi$e! "o((i'it#r !ir#! non e t- !iran$#! vero va($e e t +#o!o$o etia! !ater $i"at#r. Fi$e(e eni! $i "i%#(o fratre vo"are $i'nat# e t& $i"en / Ite& n#ntiate fratri,# !ei 1Matt*. XXVIII& 892. .#i er'o frater Do!ini fieri a$ fi$e! venien$o %ot#erit& +#aeren$#! e t +#o!o$o etia! et !ater e e %o it: Se$ "ien$#! no,i e t +#ia +#i C*ri ti frater et oror e t "re$en$o& !ater effi"it#r %rae$i"an$o. .#a i eni! %arit Do!in#!& +#e! "or$i a#$ienti inf#$erit. Et !ater e3# effi"it#r& i %er e3# vo"e! a!or Do!ini in %ro)i!i !ente 'enerat#r. 7. A$ +#a! re! no,i i$onee "onfir!an$a! a$e t ,eata Fe(i"ita & "#3# *o$ie nata(itia "e(e,ra!# & +#ae "re$en$o e) titit an"i((a C*ri ti& et %rae$i"an$o fa"ta e t !ater C*ri ti. Se%te! +#i%%e fi(io & i"#t in 'e ti e3# e!en$atiori,# (e'it#r& i" %o t e ti!#it vivo in "arne re(in+#ere& i"#t "arna(e %arente o(ent !et#ere ne !ort#o %rae!ittant. In %er e"#tioni eni! (a,ore $e%re*en a& fi(ior#! "or$a in a!ore #%ernae %atriae %rae$i"an$o ro,oravit& et %art#rivit %irit# +#o "arne %e%ererat& #t %rae$i"atione %areret Deo +#o "arne %e%ererat !#n$o. Con i$erate& fratre "*ari i!i& in fe!ineo "or%ore viri(e %e"t# . A$ !orte! tetit i!%erterrita. A!ittere e in fi(ii (#!en veritati ti!#it& i non f#i et or,ata. N#n+#i$ er'o *an" fe!ina! !art=re! $i)eri!: e$ %(# +#a! !art=re!. Certe Do!in# & "#! $e 0oanne (o+#eret#r& $i)it/ .#i$ e)i ti in $e ert#! vi$ere: Pro%*eta!: #ti+#e $i"o vo,i & et %(# +#a! %ro%*eta! 1Matt*. XI& ?2. Et 0oanne i% e re+#i it# re %on$it& $i"en / Non #! %ro%*eta 10oan. I& 482. .#i eni! e %(# +#a! %ro%*eta! noverat& e e %ro%*eta! ne'a,at. .#i i$"ir"o %(# +#a! %ro%*eta $i"it#r& +#ia %ro%*etae offi"i#! e t vent#ra %raen#ntiare& non etia! o ten$ere. 0oanne vero %(# +#a! %ro%*eta e t& +#ia +#e! ver,o $i)it $i'ito o ten$it. Non er'o *an" fe!ina! !art=re!& e$ %(# +#a! !art=re! $i)eri!& +#ae& e%te! %i'nori,# a$ re'n#! %rae!i i & totie ante e !ort#a& a$ %oena %ri!a venit& e$ %ervenit o"tava. A %e)it !ater et "r#"iata et i!%erterrita fi(ior#! !orte!& %ei 'a#$i#! a$*i,#it $o(ori nat#rae. Ti!#it viventi,# & 'avi a e t !orienti,# . O%tavit n#((#! %o t e re(in+#ere& ne i +#e! *a,eret #%er tite!& non %o et *a,ere "on orte!. Ne!o er'o e) vo,i & fratre "*ari i!i& e)i ti!et +#o$ e3# "or& !orienti,# fi(ii & etia! "arna(i affe"t# !ini!e

%#( arit. Ne+#e eni! fi(io +#o "arne! #a! e e noverat ine $o(ore %oterat !oriente vi$ere& e$ erat vi a!ori interior +#ae $o(ore! vin"eret "arni . Un$e et %a #ro Petro $i"it#r/ C#! en#eri & e)ten$e !an# t#a & et a(i# te "in'et& et $#"et +#o t# non vi 10oan. XXI& 8@2. Ne+#e eni! i %(eni i!e Petr# no((et %ro C*ri to %ati %ot#i et& e$ !art=ri#!& +#o$ %er infir!itate! "arni no(#it& %er virt#te! %irit# a!avit. .#i $#! %er "arne! a$ %oena tre%i$at& %er %irit#! a$ '(oria! e) #(tat- a"t#!+#e e t #t "r#"iat#! !art=rii no(en$o vo(#i et. Si" no +#o+#e "#! 'a#$i#! +#aeri!# a(#ti & a!ar#! %o"#(#! #!i!# %#r'ationi . A!arit#$o +#i$e! in %o"#(o $i %(i"et& e$ re tit#en$a %er a!arit#$ine! a(# %(a"et. A!avit er'o 3#)ta "arne! Fe(i"ita fi(io #o & e$ %ro a!ore "oe(e ti %atriae !ori etia! "ora! e vo(#it +#o a!avit. I% a eor#! v#(nera a""e%it& e$ i% a in ei $e! a$ re'n#! %raevenienti,# e)"revit. Re"te er'o *an" fe!ina! #(tra !art=re! $i)eri!& +#ae totie in fi(ii $e i$era,i(iter e) tin"ta& $#! !#(ti%(e) !art=ri#! o,tin#it& i% a! +#o+#e !art=rii %a(!a! vi"it. Fert#r a%#$ vetere !o f#i e #t +#i +#i "on #( e)i teret 3#)ta or$ine! te!%or#! *onori #i (o"#! teneret- at i +#i %o teri# a$ "on #(at#! venien "on #( non e!e(& e$ ,i forta e a#t tertio fieret& etia! i((o (a#$e et *onore tran "en$eret +#i non %(# +#a! e!e( "on #(e e) titi ent. Vi"it er'o ,eata Fe(i"ita !art=re & +#ae& tot ante e !orienti,# fi(ii & %ro C*ri to fre+#enter o""#,#it& +#ia et a!ori i((i# o(a #a !or !ini!e #ffe"it. ;. Con i$ere!# & fratre & *an" fe!ina!& "on i$ere!# no & +#i !e!,ri "or%ori viri #!# & in e3# "o!%aratione +#i$ e)i ti!a,i!#r. Sae%e na!+#e a'en$a a(i+#a ,ona %ro%oni!# & e$ i #n# "ontra no ve( (evi i!# er!o a, ore irri$enti er#%erit& a, intentione a"tioni no trae fra"ti %rotin# et "onf# i re i(i!# . E""e no %(er#!+#e a ,ono o%ere ver,a revo"ant. Fe(i"itate! vero a an"ta intentione fran'ere ne" tor!enta %ot#er#nt. No in a#ra! !a(e$i"tioni i!%in'i!# - *ae" a$ re'n#! etia! %er ferr#! e)iit& ni*i(+#e e e +#o$ o, i te,at ae ti!avit. No a$ %rae"e%ta $o!ini"a (ar'iri no tra a(te! #%erf(#a no(#!# - *ae" non o(#! Deo #a! #, tantia! "ont#(it& e$ %ro i((o etia! %ro%ria! "arne! $e$it. No "#! e) $ivina 3# ione fi(io a!itti!# & ine "on o(atione (#'e!# - *ae" eo ve(#t !ort#o %(an'eret& i non o,t#(i et. C#! er'o a$ i((#$ terri,i(e e)a!en $i tri"t# 3#$e) venerit& +#i$ no viri $i"e!# & "#! *#3# fe!inae '(oria! vi$eri!# : De $e,i(itate !enti #ae +#ae t#n" erit viri e)"# atio& +#an$o *ae" o ten$et#r& +#ae "#! ae"#(o et e)#! vi"it: Se+#a!#r er'o& fratre "*ari i!i& $i tri"ta! et a %era! Re$e!%tori via!- # # +#i%%e virt#t#! ita 3a! %(ana fa"ta e t& #t %er ea! fe!ini (i,eat a!,#(are. De %i"ia!# "#n"ta %rae entia& n#((a #nt eteni! +#ae tran ire %o #nt. T#r%e it $i(i'ere +#o$ "on tat "iti# %erire. Non no terrenar#! rer#! a!or #%eret& non #%er,ia inf(et& non ira $i(aniet& non (#)#ria %o((#at& non invi$ia "on #!at. A!ore no tri& fratre "*ari i!i& Re$e!%tor no ter o""#,#it& et no a!ore e3# $i "a!# vin"ere no !eti% o . .#o$ i %erfe"te a'i!# & non o(#! i!!inente %oena eva$e!# & e$ #na "#! !art=ri,# '(oria re!#nera,i!#r. Na! +#a!vi o""a io %er e"#tioni $e it& *a,et ta!en et %a) no tra !art=ri#! ##!& +#ia et i "arni "o((a ferro non #,$i!# & %irita(i ta!en '(a$io "arna(ia $e i$eria in !ente tr#"i$a!# & i% o a$3#vante& et". HOMILIA IV. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Ste%*ani !art=ri & $e a%o to(i .

89

LECTIO S. EVANGELII SEC. MATTH. X& 5689. In i((o te!%ore& !i it 0e # $#o$e"i! $i "i%#(o #o & %rae"i%ien ei $i"en / In via! 'enti#! ne a,ieriti & et in "ivitate Sa!aritanor#! ne intraveriti & e$ %oti# ite a$ ove +#ae %erier#nt $o!# I rae(. E#nte a#te! %rae$i"ate& $i"ente +#ia a%%ro%in+#avit re'n#! "oe(or#!. Infir!o "#rate& !ort#o # "itate& (e%ro o !#n$ate& $ae!one e3i"ite. Grati a""e%i ti & 'rati $ate. No(ite %o i$ere a#r#!& ne+#e ar'ent#!& ne+#e %e"#nia! in >oni ve tri - non %era! in via& ne+#e $#a t#ni"a & ne+#e "a("ea!enta& ne+#e vir'a!. Di'n# e t eni! o%erari# "i,o #o. 8. C#! "on tet o!ni,# & fratre "*ari i!i& +#ia Re$e!%tor no ter in !#n$#! %ro re$e!%tione 'enti#! venit& "#! Sa!aritano +#oti$ie a$ fi$e! vo"ari "on %i"i!# & +#i$ e t +#o$ in %rae$i"atione! $i "i%#(o !itten & $i"it/ In via! 'enti#! ne a,ieriti & et in "ivitate Sa!aritanor#! ne intraveriti & e$ %oti# ite a$ ove +#ae %erier#nt $o!# I rae(: Ni i *o" +#o$ e) fa"ti fine "o((i'i!# & +#ia %ri# o(i 0#$aeae vo(#it& et %o t!o$#! "#n"ti 'enti,# %rae$i"ari& #t $#! i((a "onverti vo"ata ren#eret& %rae$i"atore an"ti a$ vo"atione! 'enti#! %er or$ine! venirent& +#aten# Re$e!%tori no tri %rae$i"atio a %ro%rii re%#( a& 'enti(e %o%#(o +#a i e)traneo +#aereret- et +#o$ 0#$aei fie,at in te ti!oni#!& *o" 'enti,# 'ratiae e et in"re!ent#!. Erant eni! t#n" +#i $e 0#$aea vo"an$i e ent& et $e 'enti,# vo"an$i non e ent. Na! et in a%o to(or#! A"ti,# & %rae$i"ante Petro& (e'i!# et %ri# He,raeor#! tria !i((ia& et %o tea +#in+#e !i((ia "re$i$i e 1A"t. II& ;8- IV& ;2. Et "#! %rae$i"are a%o to(i 'enti,# in A ia vo(#i ent& %er S%irit#! %ro*i,iti e e !e!orant#r 1A"t. XVI& <2- et ta!en i% e S%irit# +#i %ri# %rae$i"atione! %ro*i,#it& *an" A ianor#! "or$i,# %o t!o$#! inf#$it. Na! $i# e t +#o$ A ia "#n"ta 3a! "re$i$it. I$"ir"o er'o %ri# %ro*i,#it +#o$ %o t!o$#! fe"it& +#ia t#n" in i((a erant +#i a(van$i non erant. T#n" in i((a erant +#i ne"$#! a$ vita! re%arari !ere,ant#r& ne" ta!en 'ravi# $e "onte!%ta %rae$i"atione 3#$i"ari. S#,ti(i er'o o""#(to+#e 3#$i"io a +#or#!$a! a#ri,# %rae$i"atio an"ta #,tra*it#r& +#ia # "itari %er 'ratia! non !erent#r. Un$e ne"e e e t& fratre "*ari i!i& #t in o!ne +#o$ a'i!# o!ni%otenti Dei #%er no "on i(ia o""#(ta ti!ea!# & ne $#! !en no tra& e)teri# f# a& a #a e vo(#%tate non revo"at& int# "ontra ea! 3#$e) terri,i(iter a$ver a $i %onat. .#o$ ,ene P a(!i ta int#en & ait/ Venite et vi$ete o%era Do!ini& +#a! terri,i(i in "on i(ii #%er fi(io *o!in#! 1P a(. XLV& AP a(. LXV& 52. Vi$it na!+#e +#o$ a(i# !i eri"or$iter vo"at#r& a(i# 3# titia e)i'ente re%e((it#r. Et +#ia a(ia %ar"en$o Do!in# & a(ia ira "en$o $i %onit& e)%avit +#o$ %enetrare non %ot#it. Et +#e! non o(#! inve ti'a,i(e!& e$ etia! in +#i,# $a! #i ententii inf(e)i,i(e! vi$it& terri,i(e! in "on i(ii e e !e!oravit. 4. Mi i a#te! %rae$i"atori,# & +#i$ %rae"i%iat#r a#$ia!# . E#nte %rae$i"ate& $i"ente & +#ia a%%ro%in+#avit re'n#! "oe(or#!. Ho" 3a!& fratre "*ari i!i& etia! i Evan'e(i#! ta"eat& !#n$# "(a!at. R#inae na!+#e i((i# vo"e e3# #nt. .#i eni! tot attrit# %er"# ioni,# a '(oria #a "e"i$it& +#a i 3a! no,i e %ro)i!o re'n#! a(i#$ +#o$ e+#it#r o ten$it. I% i 3a! et a +#i,# a!at#r a!ar# e t. I% ae e3# r#inae %rae$i"ant +#o$ a!an$# non e t. Si eni! r#ina! #i $o!# +#a ata !inaret#r& +#i +#i in i((a *a,itaret f#'eret- et +#i tante! $i(e)erat& re"e$ere +#anto"i# a "a$ente fe tinaret. Si i'it#r !#n$# "a$it& et no "#! a!an$o a!%(e"ti!#r& o%%ri!i vo(#!# %oti# +#a! *a,itare& +#ia n#((a no ratio a r#ina i((i# e%arat& +#o e3# %a ioni,#

a!or (i'at. Fa"i(e e t er'o n#n" 3a! "#! $e tr#"ta o!nia "erni!# ani!#! no tr#! a, e3# $i(e"tione $i 3#n'ere. Se$ *o" i((o in te!%ore $iffi"i((i!#! f#it& +#o t#n" %rae$i"are "oe(or#! re'n#! invi i,i(e !itte,ant#r& "#! (on'e (ate+#e o!nia "ernerent f(orere re'na terrar#!. 7. Un$e et a$3#n"ta #nt %rae$i"atori,# an"ti !ira"#(a& #t fi$e! ver,i $aret virt# o ten a& et nova fa"erent +#i nova %rae$i"arent& i"#t in *a" ea$e! (e"tione #,3#n'it#r/ Infir!o "#rate& !ort#o # "itate& (e%ro o !#n$ate& $ae!one e3i"ite. F(orente !#n$o& "re "ente *#!ano 'enere& $i# in *a" vita #, i tente "arne& e)#,erante rer#! o%#(entia& +#i "#! a#$iret vita! e e a(ia! "re$eret: .#i invi i,i(ia vi i,i(i,# %raeferret: Se$ a$ a(#te! re$e#nti,# infir!i & a$ vita! re #r'enti,# !ort#i & "arni !#n$itia! re"i%ienti,# (e%ro i & ere%ti a 3#re i!!#n$or#! %irit##! $ae!onia"i & tot vi i,i(i,# !ira"#(i e)a"ti & +#i non "re$eret +#o$ $e invi i,i(i,# a#$iret: A$ *o" +#i%%e vi i,i(ia !ira"#(a "or# "ant& #t "or$a vi$enti#! a$ fi$e! invi i,i(i#! %ertra*ant& #t %er *o" +#o$ !ir#! fori a'it#r *o" +#o$ int# e t (on'e !ira,i(i# e e entiat#r. Un$e n#n" +#o+#e "#! fi$e(i#! n#!ero ita e)"revit& intra an"ta! E""(e ia! !#(ti #nt +#i vita! virt#t#! tenent& e$ i'na virt#t#! non *a,ent& +#ia fr# tra !ira"#(#! fori o ten$it#r& i $ee t +#o$ int# o%eret#r. Na! 3#)ta Ma'i tri 'enti#! vo"e!/ Lin'#ae in i'n#! #nt non fi$e(i,# & e$ infi$e(i,# 1I Cor. XIV& 442. Un$e et i$e! %rae$i"ator e're'i# inter %rae$i"ationi ver,a $or!iente!& "a$ente!+#e $e fene tra E#t="*#!& at+#e a vita f#n$it# e) tin"t#!& "ora! "#n"ti infi$e(i,# oran$o # "itavit 1A"t. XX& A& e+.2. Me(iten venien & et %(ena! infi$e(i,# in #(a! "ien & %atre! P#,(ii $= enteria fe,ri,# +#e ve)at#!& oran$o anavit 1A"t. XXVIII& @2. Pere'rinationi vero #ae "o!ite!& et an"tae %rae$i"ationi a$3#tore! Ti!ot*e#!& e) infir!itate to!a"*i (a e "ente!& non ver,o "#rat& e$ !e$i"ina(i arte re%arat& $i"en / Mo$i"o vino #tere& %ro%ter to!a"*#! et fre+#ente t#a infir!itate 1I Ti!. V& 472. .#i er'o infir!#! infi$e(e! #na %re"e a(vat& "#r et ae'rot#! o"i#! %re"e non ro,orat: .#ia ni!ir#! i((e fori %er !ira"#(#! anan$# erat& +#i interi# viv# non erat& #t %er *o" +#o$ e)terior %ote ta o ten$eret& *#n" a$ vita! interior virt# ani!aret. Ae'rotanti a#te! fi$e(i o"io e)*i,en$a fori i'na non f#erant& +#i a(#,riter int# vive,at. ;. Se$ "on"e a %ote tate %rae$i"ationi & "on"e i virt#t#! !ira"#(i & +#i$ Re$e!%tor no ter #,3#n'at a#$ia!# / Grati a""e%i ti & 'rati $ate. Prae "ie,at na!+#e nonn#((o *o" i% #! $on#! a""e%ti S%irit# in # #! ne'otiationi inf(e"tere& et !ira"#(or#! i'na a$ avaritiae o, e+#i#! $e"(inare. Hin" e t eni! +#o$ Si!on Ma'# & %er i!%o itione! !an# e$ita !ira"#(a "on %i"ien & %er"i%ere $on#! S%irit# an"ti %e"#nia vo(#it 1A"t. VIII& 8@& e+.2& "i(i"et #t $eteri# ven$eret +#o$ !a(e "o!%ara et. Hin" $e te!%(o re$e!%tor no ter f(a'e((o $e re ti"#(i fa"to t#r,a e3e"it& "at*e$ra ven$enti#! "o(#!,a evertit 10oan. II& 852. Co(#!,a +#i%%e ven$ere e t i!%o itione! !an# +#a S%irit# an"t# a""i%it#r& non a$ vitae !erit#!& e$ a$ %rae!i#! $are. Se$ #nt nonn#((i +#i +#i$e! n#!!or#! %rae!ia e) or$inatione non a""i%i#nt& et ta!en a"ro or$ine %ro *#!ana 'ratia (ar'i#nt#r& at+#e $e (ar'itate ea$e! (a#$i o(#!!o$o retri,#tione! +#aer#nt. Hi ni!ir#! +#o$ 'rati a""e%t#! e t 'rati non tri,##nt& +#ia $e i!%en o offi"io an"titati n#!!#! e)%et#nt favori . Un$e ,ene "#! 3# t#! vir#! $e "ri,eret %ro%*eta& ait/ .#i e)"#tit !an# #a a, o!ni !#nere 1I ai. XXXIII& 852. Ne+#e eni! $i"it/ .#i e)"#tit !an# #a a !#nere& e$ a$3#n)it a, o!ni& +#ia a(i#$ e t !#n# a, o, e+#io& a(i#$ !#n# a !an#& a(i#$ !#n# a (in'#a. M#n# +#i%%e a, o, e+#io e t #,3e"tio in$e,ite i!%en a& !#n# a !an# %e"#nia e t& !#n# a (in'#a

84
favor. .#i er'o a"ro or$ine tri,#it& t#n" a, o!ni !#nere !an# e)"#tit& +#an$o in $ivini re,# non o(#! n#((a! %e"#nia!& e$ etia! *#!ana! 'ratia! non re+#irit. 5. Se$ vo & fratre "*ari i!i& +#o ae"#(ari *a,it# tenet& "#! +#ae int no tra "o'no "iti & !enti o"#(o a$ ve tra revo"ate. C#n"ta er'a vo vi"i i! 'rati a'ite. No(ite o%eri ve tri in *o" !#n$o retri,#tione! +#aerere& +#e! "#! tanta 3a! "erniti ve(o"itate $efe"i e. Si"#t !a(e a"ta a, "on$i v#(ti ne a(ii vi$eant& ita ,ona ne a$ *#!ana! (a#$e! a%%areant "avete. Ne+#e !a(a +#o+#e !o$o& ne" ,ona %ro te!%ora(i retri,#tione fa"iati . I% #! ve tri o%eri te te! +#aerite +#e! 3#$i"e! # tineti . O""#(ta n#n" ,ona ve tra e e vi$eat& #t ea retri,#tioni #ae te!%ore in %#,(i"o o ten$at. Si"#t "arni ve trae& ne $efi"iat& "i,o +#oti$ie %rae,eti & i" !enti ve trae +#oti$iana a(i!enta ,ona int o%era. Ci,o "or%# %a "it#r& %io o%ere %irit# n#triat#r. .#o$ !orit#rae "arni tri,#iti & vi"t#rae in %er%et##! ani!ae non ne'eti . Si +#an$o eni! re%entin# i'ni *a,ita"#(#! a, #!it& +#i +#i e3# %o e or e) titerit& ra%it +#o$ va(#erit& et f#'it& (#"r#! $e%#tat i +#i$ e"#! e) i'ni,# to((at. E""e tri,#(ation#! f(a!!a !#n$#! "on"re!at& et "#n"ta +#ae in eo %e"io a vi$e,ant#r fini 3a! %ro)i!# ve(#t i'ni $eva tat. L#"r#! er'o& fratre "*ari i!i& !a)i!#! "re$ite i vo,i "#! a(i+#i$ $e i((o ra%iati & i +#i$ f#'iente to((iti & i *o" +#o$ %erire !anen$o %oterat a$ retri,#tione! vo,i %er%et#a! (ar'ien$o ervati . Terrena +#i%%e o!nia ervan$o a!itti!# & e$ ,ene (ar'ien$o erva!# . C#! ve(o"itate te!%ora f#'i#nt. A$ vi$en$#! er'o "iti# 3#$i"e! no tr#! +#ia "#! !a'na i!%ort#nitate i!%e((i!#r& ei ,oni a"ti,# "#! fe tinatione %rae%are!#r& $onante Do!ino no tro& et". HOMILIA V. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati An$reae a%o to(i& in $ie nata(i e3# . LECTIO S. EVANG. SEC. MATTH. IV& 8@644. In i((o te!%ore& a!,#(an 0e # 3#)ta !are Ga(i(aeae& vi$it $#o fratre & Si!one!& +#i vo"at#r Petr# & et An$rea! fratre! e3# & !ittente rete in !are 1erant eni! %i "atore 2& et ait i((i / Venite %o t !e& et fa"ia! vo fieri %i "atore *o!in#!. At i((i "ontin#o& re(i"ti reti,# & e"#ti #nt e#!. Et %ro"e$en in$e& vi$it a(io $#o fratre & 0a"o,#! Be,e$aei& et 0oanne! fratre! e3# in navi& "#! Be,e$aeo %atre eor#!& refi"iente retia #a& et vo"avit eo . I((i a#te! tati!& re(i"ti reti,# et %atre& e"#ti #nt e#!. 8. A#$i ti & fratre "*ari i!i& +#ia a$ #ni# 3# ioni vo"e! Petr# et An$rea & re(i"ti reti,# & e"#ti #nt Re$e!%tore!. N#((a vero *#n" fa"ere a$*#" !ira"#(a vi$erant& ni*i( a, eo $e %rae!io aeternae retri,#tioni a#$ierant- et ta!en a$ #n#! Do!ini %rae"e%t#! *o" +#o$ %o i$ere vi$e,ant#r o,(iti #nt. .#anta no e3# !ira"#(a vi$e!# & +#ot f(a'e((i aff(i'i!#r& +#anti !inar#! a %eritati,# $eterre!#r& et ta!en vo"ante! e+#i "onte!ni!# : In "oe(o 3a! e$et& +#i $e "onver ione no a$!onet- 3a! 3#'o fi$ei "o((a 'enti#! #,$i$it& 3a! !#n$i '(oria! travit& 3a!& r#ini e3# "re,re "enti,# & $i tri"ti #i 3#$i"ii $ie! %ro%in+#ante! $en#ntiat- et ta!en #%er,a !en no tra non v#(t *o" %onte $e erere +#o$ +#oti$ie %er$it invita. .#i$ er'o& "*ari i!i& +#i$ in e3# 3#$i"io $i"t#ri #!# & +#i a, a!ore %rae enti ae"#(i ne" %rae"e%ti f(e"ti!#r& ne" ver,eri,# e!en$a!#r:

4. Se$ forta e a(i+#i ta"iti i,i "o'itationi,# $i"at/ A$ vo"e! $o!ini"a! #ter+#e i te %i "ator +#i$ a#t +#ant#! $i!i it& +#i %ene ni*i( *a,#it: Se$ *a" in re& fratre "*ari i!i& affe"t#! $e,e!# %oti# %en are +#a! "en #!. M#(t#! re(i+#it +#i i,i ni*i( retin#it& !#(t#! re(i+#it +#i& +#ant#!(i,et %ar#!& tot#! $e er#it. Certe no et *a,ita "#! a!ore %o i$e!# & et ea +#ae !ini!e *a,e!# e) $e i$erio +#aeri!# . M#(t#! er'o Petr# et An$rea $i!i it& +#an$o #ter+#e etia! $e i$eria *a,en$i $ere(in+#it. M#(t#! $i!i it& +#i "#! re %o e a etia! "on"#%i "entii ren#ntiavit. A e+#enti,# er'o tanta $i!i a #nt& +#anta a non e+#enti,# "on"#%i "i %ot#er#nt. Ne!o i'it#r& etia! "#! +#o $a! "on %i"it !#(ta re(i+#i e& a%#$ e!eti% #! $i"at/ I!itari !#n$i *#3# "onte!%tore vo(o& e$ +#o$ re(in+#a! non *a,eo. M#(ta& fratre & re(in+#iti & i $e i$erii terreni ren#ntiati . E)teriora eteni! no tra Do!ino +#a!(i,et %arva #ffi"i#nt. Cor na!+#e& et non #, tantia! %en at- ne" %er%en$it +#ant#! in e3# a"rifi"io& e$ e) +#anto %roferat#r. Na! i e)teriore! #, tantia %er%en$a!# & e""e an"ti ne'otiatore no tri %er%et#a! an'e(or#! vita! $ati reti,# et navi !er"ati #nt. Ae ti!atione! +#i%%e %retii non *a,et& e$ ta!en re'n#! Dei tant#! va(et +#ant#! *a,e . Va(#it na!+#e Ba""*aeo $i!i$i#! #, tantiae& +#ia $i!i$i#! a(i#$ a$ *o" +#o$ in3# te a, t#(it re tit#en$#! in +#a$r#%(#! re ervavit 1L#". XIX& @2. Va(#it Petro et An$reae $i!i i reti,# et navi 1Matt*. IV& 492& va(#it vi$#ae $#o,# !in#ti 1L#". XXI& 42& va(#it a(teri "a(i"e a+#ae fri'i$ae 1Matt*. X& ;42. Re'n#! ita+#e Dei& #t $i)i!# & tant#! va(et +#ant#! *a,e . 7. Pen ate i'it#r& fratre & +#i$ vi(i# "#! e!it#r& +#i$ "*ari# "#! %o i$et#r. Se$ forta e ne" "a(i) a+#ae fri'i$ae #%%etit +#i in$i'enti %rae,eat#r& etia! t#n" e"#ritate! no,i %ro!ittit er!o $ivin# . Re$e!%tore eteni! nato& "oe(i "ive o ten i #nt& +#i "(a!arent/ G(oria in e)"e( i Deo& et in terra %a) *o!ini,# ,onae vo(#ntati 1L#". II& 8;2. Ante Dei na!+#e o"#(o n#n+#a! e t va"#a !an# a !#nere& i f#erit ar"a "or$i re%(eta ,ona vo(#ntate. Hin" eteni! P a(!i ta $i"it/ In !e #nt& De# & vota t#a +#ae re$$a!& (a#$atione ti,i 1P a(. LV& 842. A" i a%erte $i"at/ Et i e)teri# !#nera offeren$a non *a,eo& intra !e!eti% #! ta!en invenio +#o$ in ara t#ae (a#$i i!%ono& +#ia +#i no tra $atione non %a "eri & o,(atione "or$i !e(i# %(a"ari . Ni*i( +#i%%e offert#r Deo $iti# vo(#ntate ,ona. Vo(#nta a#te! ,ona e t i" a$ver a a(teri# i"#t no tra %erti!e "ere& i" $e %ro %eritate %ro)i!i i"#t $e no tro %rofe"t# 'rat#(ari& a(iena $a!na no tra "re$ere& a(iena (#"ra no tra $e%#tare& a!i"#! non %ro%ter !#n$#!& e$ %ro%ter De#! $i(i'ere& ini!i"#! etia! a!an$o to(erare& n#((i +#o$ %ati non vi fa"ere& n#((i +#o$ ti,i 3# te i!%en$i $e i$era $ene'are& ne"e itati %ro)i!i non o(#! 3#)ta vire "on"#rrere& e$ %ro$e e etia! #(tra vire ve((e. .#i$ er'o i to *o(o"a# to (o"#%(eti# & +#an$o %er *o" +#o$ Deo i!!o(at in ara "or$i ani!a e!eti% a! !a"tat: ;. Se$ *o" ,onae vo(#ntati a"rifi"i#! n#n+#a! %(ene %er o(vit#r& ni i !#n$i *#3# "#%i$ita %erfe"te $e erat#r. Na! +#i$+#i$ in eo "on"#%i "i!# & *o" %ro"#( $#,io %ro)i!i invi$e!# . Vi$et#r eteni! +#ia no,i $e it +#o$ a(ter a e+#it#r. Et +#ia e!%er invi$ia a ,ona vo(#ntate $i "or$at& !o) #t *ae" !ente! "e%erit& i((a $i "e$it. Un$e %rae$i"atore an"ti #t %o ent %ro)i!o %erfe"te $i(i'ere t#$#er#nt in *o" ae"#(o ni*i( a!are& ni*i( #n+#a! a%%etere& ni*i( ve( ine a%%etit# %o i$ere. .#o ,ene I aia int#en & ait/ .#i #nt i ti& +#i #t n#,e vo(ant& et +#a i "o(#!,ae a$ fene tra #a 1I ai. LX& @2: Vi$it +#i%%e terrena eo $e %i"ere& !ente "oe(e ti,# %ro%in+#are& ver,i %(#ere& !ira"#(i "or# "are. Et +#o a terreni "onta'ii an"ta %rae$i"atio et #,(i!i

8;
vita # %en$erat& *o vo(ante %ariter et n#,e a%%e((at. Fene trae a#te! no tri #nt o"#(i& +#ia %er i% o ani!a re %i"it +#o$ e)teri# "on"#%i "it. Co(#!,a vero i!%(e) e t ani!a(& at+#e a !a(itia fe((i a(ien#!. .#a i "o(#!,ae er'o a$ fene tra #a #nt& +#i ni*i( in *o" !#n$o "on"#%i "#nt& +#i o!nia i!%(i"iter a %i"i#nt& et in *i +#ae vi$ent ra%a"itati t#$io non tra*#nt#r. At "ontra !i(v# et non "o(#!,a a$ fene tra #a e t& +#i a$ ea +#ae o"#(i "on i$erat ra%inae $e i$erio an*e(at. .#ia er'o& fratre "*ari i!i& ,eati An$reae a%o to(i nata(itia "e(e,ra!# & $e,e!# i!itari +#o$ "o(i!# . O ten$at no trae o, e+#i#! $evotioni i!!#tatae o(e!nita !enti - $e %i"ia!# +#ae terrena #nt& re(i"ti te!%ora(i,# & !er"e!#r aeterna. Si a#te! ne"$#! %o #!# re(in+#ere %ro%ria& a(te! non "on"#%i "a!# a(iena. Si ne"$#! !en no tra a""en$it#r i'ne "*aritati & in a!,itione #a *a,eat fren#! ti!ori & #t %rofe"t# #i %a i,# ve'etata& $#! a, a(ienor#! a%%etit# "o!%e "it#r& +#an$o+#e a$ %ro%ria "onte!nen$a %er$#"at#r& a$3#vante Do!ino no tro 0e # C*ri to& et". HOMILIA VI. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"tor#! Mar"e((ini et Petri& Do!ini"a tertia A$vent# Do!ini. LECTIO S. EVANG. SEC. MATTH. XI& 4689. In i((o te!%ore& "#! a#$i et 0oanne in vin"#(i o%era C*ri ti& !itten $#o e) $i "i%#(i #i & ait i((i/ T# e +#i vent#r# e & an a(i#! e) %e"ta!# : Et re %on$en 0e # & ait i((i / E#nte ren#ntiate 0oanni +#ae a#$i ti et vi$i ti . Cae"i vi$ent& "(a#$i a!,#(ant& (e%ro i !#n$ant#r& #r$i a#$i#nt& !ort#i re #r'#nt& %a#%ere evan'e(i>ant#r& et ,eat# e t +#i non f#erit "an$a(i>at# in !e. I((i a#te! a,e#nti,# & "oe%it 0e # $i"ere a$ t#r,a $e 0oanne/ .#i$ e)i ti in $e ert#! vi$ere: Ar#n$ine! vento a'itata!: Se$ +#i$ e)i ti vi$ere: Ho!ine! !o((i,# ve tit#!: E""e +#i !o((i,# ve ti#nt#r in $o!i,# re'#! #nt. Se$ +#i$ e)i ti vi$ere: Pro%*eta!: Etia! $i"o vo,i & et %(# +#a! %ro%*eta!. Hi" e t eni! $e +#o "ri%t#! e t/ E""e e'o !itto an'e(#! !e#! ante fa"ie! t#a!& +#i %rae%ara,it via! t#a! ante te. 8. .#aeren$#! no,i e t& fratre "*ari i!i& 0oanne %ro%*eta& et %(# +#a! %ro%*eta& +#i veniente! a$ 0or$ani ,a%ti !a Do!in#! o ten$it $i"en / E""e A'n# Dei& e""e +#i to((it %e""at#! !#n$i 10oan. I& 4A& 7<2- +#i et *#!i(itate! #a!& et $ivinitati e3# %otentia! "on i$eran & $i"it/ .#i $e terra e t $e terra (o+#it#r& +#i a#te! $e "oe(o venit #%er o!ne e t 10oan. III& 782- "#r in "ar"ere %o it# & !itten $i "i%#(o #o & re+#irit/ T# e +#i vent#r# e & an a(i#! e) %e"ta!# : tan+#a! i i'noret +#e! o ten$erat& et an i% e it ne "iat& +#e! i% #! e e %ro%*etan$o& ,a%ti>an$o& et o ten$en$o "(a!averat. Se$ *ae" "iti# +#ae tio o(vit#r i 'e tae rei te!%# et or$o %en et#r. A$ 0or$ani eni! f(#enta %o it# & +#ia i% e Re$e!%tor !#n$i e et a er#it!i # vero in "ar"ere!& an i% e veniat re+#irit& non +#ia i% #! e e !#n$i Re$e!%tore! $#,itet& e$ +#aerit& #t "iat i i +#i %er e in !#n$#! venerat %er e etia! a$ inferni "(a# tra $e "en$at. .#e! eni! %rae"#rren !#n$o n#ntiaverat& *#n" !orien$o et a$ infero %rae"#rre,at. Ait er'o/ T# e +#i vent#r# e & an a(i#! e) %e"ta!# : A" i a%erte $i"at/ Si"#t %ro *o!ini,# na "i $i'nat# e & an etia! %ro *o!ini,# !ori $i'neri in in#a& #t +#i nativitati t#ae %rae"#r or e) titi& !orti etia! %rae"#r or fia!& et vent#r#! inferno te n#ntie!& +#e! 3a! veni e !#n$o n#ntiavi. Un$e et in+#i it# Do!in# en#!erati %otentiae #ae !ira"#(i & $e !orti #ae

%rotin# *#!i(itate re %on$it& $i"en / Cae"i vi$ent& "(a#$i a!,#(ant& (e%ro i !#n$ant#r& #r$i a#$i#nt& !ort#i re #r'#nt& %a#%ere evan'e(i>ant#r& et ,eat# e t +#i non f#erit "an$a(i>at# in !e. Vi i tot i'ni & tanti +#e virt#ti,# & non "an$a(i>ari +#i +#a! %ot#it& e$ a$!irari. Se$ infi$e(i#! !en 'rave in i((o "an$a(#! %ert#(it& "#! e#! et %o t tot !ira"#(a !oriente! vi$it. Un$e et Pa#(# $i"it/ No a#te! %rae$i"a!# C*ri t#! "r#"ifi)#!& 0#$aei +#i$e! "an$a(#!& 'enti,# a#te! t#(titia! 1I Cor. I& 472. St#(t#! +#i%%e *o!ini,# vi #! e t #t %ro *o!ini,# a#"tor vitae !oreret#r- et in$e "ontra e#! *o!o "an$a(#! #!% it& #n$e etia! %(# $e,itor fieri $e,#it. Na! tanto De# a, *o!ini,# $i'ni# *onoran$# e t& +#anto %ro *o!ini,# et in$i'na # "e%it. .#i$ e t er'o $i"ere/ Beat# +#i non f#erit "an$a(i>at# in !e& ni i a%erta vo"e a,3e"tione! !orti #ae *#!i(itate!+#e i'nare: A" i %atenter $i"at/ Mira +#i$e! fa"io& e$ a,3e"ta %er%eti non $e$i'nor. .#ia er'o !orien$o te #, e+#or& "aven$#! va($e e t *o!ini,# & ne in !e !orte! $e %i"iant& +#i i'na venerant#r. 4. Se$ $i!i i 0oanni $i "i%#(i & +#i$ $e eo$e! 0oanne t#r,i $i"at a#$ia!# / .#i$ e)i ti in $e ert#! vi$ere: Ar#n$ine! vento a'itata!: .#o$ vi$e(i"et non a eren$o& e$ ne'an$o int#(it. Ar#n$ine! +#i%%e !o) #t a#ra "onti'erit& in %arte! a(tera! f(e"tit. Et +#i$ %er ar#n$ine! ni i "arna(i ani!# $e i'nat#r: .#i !o) #t favore ve( $etra"tione tan'it#r& tati! in %arte! +#a!(i,et in"(inat#r. Si eni! a, *#!ano ore a#ra favori f(averit& *i(are "it& e)to((it#r& tot#!+#e e +#a i a$ 'ratia! inf(e"tit. Se$ i in$e vent# $etra"tioni er#%erit& #n$e (a#$i a#ra venie,at& !o) e#! +#a i in %arte! a(tera! a$ vi! f#rori in"(inat. Se$ ar#n$o vento a'itata 0oanne non erat& +#ia *#n" ne" ,(an$#! 'ratia& ne" "#3# (i,et $etra"tio ira a %er#! fa"ie,at. Ne" %ro %era *#n" eri'ere& ne" a$ver a noverant in"(inare. Ar#n$o er'o vento a'itata 0oanne non erat& +#e! a tat# #i re"tit#$ine n#((a rer#! varieta inf(e"te,at. Di "a!# er'o& fratre "*ari i!i& ar#n$ine! vento a'itata! non e e- o(i$e!# ani!#! inter a#ra (in'#ar#! %o it#!& tet inf(e)i,i(i tat# !enti . N#((a no $etra"tio a$ ira! %rovo"et& at+#e a$ re!i ione! in#ti(i 'ratiae n#((# favor in"(inet. Non no %ro %era e(event& non a$ver a %ert#r,ent& #t +#i in o(i$itate fi$ei fi'i!#r& ne+#a+#a! rer#! tran e#nti#! !#ta,i(itate !ovea!#r. 7. A$*#" a#te! $e e3# e)%re ione #,3#n'it#r/ Se$ +#i$ e)i ti in $e ert#! vi$ere: Ho!ine! !o((i,# ve tit#!: E""e +#i !o((i,# ve ti#nt#r in $o!i,# re'#! #nt. Ca!e(or#! eteni! %i(i "onte)ti ve tit# 0oanne f#i e $e "ri,it#r. Et +#i$ e t $i"ere/ E""e +#i !o((i,# ve ti#nt#r in $o!i,# re'#! #nt& ni i a%erta ententia $e!on trare +#ia non "oe(e ti& e$ terreno re'i !i(itant *i +#i %ro Deo %er%eti a %era f#'i#nt& e$& o(i e)teriori,# $e$iti& %rae enti vitae !o((itie! et $e(e"tatione! +#aer#nt: Ne!o er'o e)i ti!et in f(#)# at+#e t#$io ve ti#! %e""at#! $ee e& +#ia i *o" "#(%a non e et& n#((o !o$o 0oanne! Do!in# $e ve ti!enti #i a %eritate (a#$a et. Si *o" "#(%a non e et& ne+#a+#a! Petr# a%o to(# %er e%i to(a! fe!ina a %retio ar#! ve ti#! a%%etit# "o!%e "eret& $i"en / Non in ve te %retio a 1I Pet. III& 7- I Ti!. II& A2. Pen ate er'o +#ae "#(%a it *o" etia! viro a%%etere& a +#o "#ravit %a tor E""(e iae et fe!ina %ro*i,ere. ;. .#a!vi *o" +#o$ 0oanne non e e ve tit# !o((i,# $i"it#r& %er i'nifi"atione! inte((i'i et a(iter %ote t. Mo((i,# eni! ve tit# non f#it& +#ia vita! %e""anti#! non ,(an$i!enti fovit& e$ vi'ore a %erae inve"tioni in"re%avit& $i"en / Geni!ina vi%erar#!& +#i vo,i $e!on travit f#'ere a vent#ra ira: 1Matt*. III& ?- L#".

8<
III& ?.2 Un$e et %er Sa(o!one! $i"it#r/ Ver,a a%ienti#! +#a i ti!#(i& et i"#t "(avi in a(t#! $efi)i 1E""(e. XII& 882. C(avi +#i%%e at+#e ti!#(i a%ient#! ver,a "o!%arant#r& +#ia "#(%a $e(in+#enti#! ne "i#nt %a(%are& e$ %#n'ere. 5. Se$ +#i$ e)i ti vi$ere in $e ert#!: Pro%*eta!: Etia! $i"o vo,i & et %(# +#a! %ro%*eta!. Pro%*etae +#i%%e !ini teri#! e t& vent#ra %rae$i"ere& non etia! $e!on trare. 0oanne er'o %(# +#a! %ro%*eta e t& +#ia e#! +#e! %rae"#rren$o %ro%*etaverat etia! o ten$en$o !on tra,at. Se$ +#ia ar#n$o vento a'itata e e $ene'at#r& +#ia non e e ve tit# !o((i,# $i"it#r& +#ia %ro%*etae no!en *#i" i!%ar e e %er*i,et#r& 3a! +#i$ $i'ne $i"i %o it a#$ia!# . Se+#it#r/ Hi" e t $e +#o "ri%t#! e t/ E""e e'o !itto an'e(#! !e#! ante fa"ie! t#a!& +#i %rae%ara,it via! t#a! ante te 1Ma(a"*. III& 82. .#o$ eni! Grae"e an'e(# & *o" Latine n#nti# $i"it#r. Re"te er'o +#i n#ntiare #%ern#! 3#$i"e! !ittit#r an'e(# vo"at#r& #t $i'nitate! ervet in no!ine& +#a! e)%(et in o%eratione. A(t#! +#i$e! no!en e t& e$ vita no!ine inferior non e t. <. Utina!& fratre "*ari i!i& non a$ 3#$i"i#! no tr#! $i"a!# & +#ia o!ne +#i a"er$otii no!ine "en ent#r an'e(i vo"ant#r& %ro%*eta atte tante& +#i ait/ La,ia a"er$oti "# to$i#nt "ientia!& et (e'e! re+#ir#nt e) ore e3# & +#ia an'e(# Do!ini e)er"it##! e t 1Ma(a". II& ?2. Se$ *#3# a(tit#$ine! no!ini & etia! vo & i v#(ti & %ote ti !ereri. Na! #n# +#i +#e ve tr#! in +#ant#! #ffi"it& in +#ant#! 'ratia! #%ernae a %irationi a""e%it& i a %ravitate %ro)i!#! revo"at& i e)*ortari a$ ,ene o%eran$#! "#rat& i aetern#! re'n#! ve( #%%(i"i#! erranti $en#ntiat& "#! an"tae ann#ntiationi ver,a i!%en$it& %rofe"to an'e(# e)i tit. Et ne!o $i"at/ A$!onere non #ffi"io& e)*ortari i$one# non #!. .#ant#! %ote e)*i,e& ne !a(e ervat#! +#o$ a""e%era in tor!enti e)i'ari . Ne+#e eni! %(# +#a! #n#! ta(ent#! a""e%erat +#i *o" a, "on$ere !a'i t#$#it +#a! ero'are. Et "i!# +#o$ in Dei ta,erna"#(o non o(#! %*ia(ae& e$& %rae"i%iente Do!ino& etia! "=at*i fa"ti #nt 1E)o$. XXXVII2. Per %*ia(a +#i%%e $o"trina e)#,eran & %er "=at*o vero %arva at+#e an'# ta $e i'nat#r "ientia. A(i# & $o"trina veritati %(en# & a#$ienti#! !ente ine,riat. Per *o" er'o +#o$ $i"it %rofe"to %*ia(a! %orri'it. A(i# e)%(ere +#o$ entit non va(et& e$ +#ia *o" #t"#n+#e $en#ntiat& %rofe"to %er "=at*#! '# t#! %rae,et. In Dei er'o ta,erna"#(o& i$ e t in an"ta E""(e ia& %o iti& i %er $o"trinae a%ientia! !ini trare %*ia(a !ini!e %ote ti & in +#ant#! %ro $ivina (ar'itate #ffi"iti %ro)i!i ve tri ,oni ver,i "=at*o $ate. In +#ant#! vo %rofe"i e %en ati & etia! vo,i "#! a(io tra*ite& in via Dei o"io *a,ere $e i$erate. Si +#i ve tr#!& fratre & a$ for#! a#t forta e a$ ,a(ne#! %er'it& +#e! otio #! e e "on i$erat #t e"#! veniat invitat. I% a er'o terrena a"tio ve tra vo "onveniat& et i a$ De#! ten$iti & "#rate ne a$ e#! o(i veniati . Hin" eteni! "ri%t#! e t/ .#i a#$it& $i"at/ Veni 1A%o". XXII& 8?2- #t +#i 3a! in "or$e vo"e! #%erni a!ori a""e%erit& fora etia! %ro)i!i vo"e! e)*ortationi re$$at. Et forta e %ane!& #t in$i'enti e(ee!o =na! %orri'at& non *a,et- e$ !a3# e t +#o$ tri,#ere va(eat& +#i (in'#a! *a,et. P(# eni! e t ver,i %a,#(o vi"t#ra! in %er%et##! !ente! refi"ere& +#a! ventre! !orit#rae "arni terreno %ane atiare. No(ite er'o& fratre & %ro)i!i ve tri e(ee!o =na! ver,i #,tra*ere. Me"#! vo a$!oneo& #t a, otio o er!one %ar"a!# & in#ti(iter (o+#i $e"(ine!# . In+#ant#! reniti (in'#ae %raeva(e!# & in vent#! ver,a non $ef(#ant& "#! 3#$e) $i"at/ O!ne ver,#! otio #! +#o$ (o"#ti f#erint *o!ine & re$$ent $e eo ratione! in $ie 3#$i"ii 1Matt*. XII& 7<2. Otio #! +#i%%e ver,#! e t& +#o$ a#t #ti(itate re"tit#$ini & a#t ratione 3# tae ne"e itati "aret. Otio a er'o "o((o+#ia a$ ae$ifi"ationi t#$i#! vertite/ +#a! "e(erri!e *#3# vitae te!%ora f#'iant&

"on i$erate/ +#a! $i tri"t# veniat 3#$e) atten$ite. H#n" ante o"#(o ve tri "or$i %onite/ *#n" %ro)i!or#! ve tror#! !enti,# inti!ate- #t in+#ant#! vire #%%et#nt& i ann#ntiare e#! non ne'(i'iti & vo"ari a, eo An'e(i "#! 0oanne va(eati - +#o$ i% e %rae tare $i'net#r +#i vivit et re'nat De# in ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA VII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Petri a%o to(i& Do!ini"a +#arta in A$vent# Do!ini. LECTIO S. EVANG. SEC. 0OAN. I& 8A64@. In i((o te!%ore& !i er#nt 0#$aei a 0ero o(=!i a"er$ote et (evita a$ 0oanne!& #t interro'arent e#!/ T# +#i e : Et "onfe # e t& et non ne'avit. Et "onfe # e t/ .#ia non #! e'o C*ri t# . Et interro'ave"#nt e#!/ .#i$ er'o: E(ia e t#: Et $i)it/ Non #!. Pro%*eta e t#: Et re %on$it/ Non. Di)er#nt er'o ei/ .#i e & #t re %on #! $e!# *i & +#i !i er#nt no : .#i$ $i"i $e tei% o: Ait/ E'o vo) "(a!anti in $e erto/ Diri'ite via! Do!ini& i"#t $i)it I aia %ro%*eta. Et +#i !i i f#erant erant e) P*ari aei . Et interro'aver#nt e#!& et $i)er#nt ei/ .#i$ er'o ,a%ti>a & i t# non e C*ri t# & ne+#e E(ia & ne+#e %ro%*eta: Re %on$it ei 0oanne & $i"en / E'o ,a%ti>o in a+#a- !e$i# a#te! ve tr#! tetit& +#e! vo ne "iti . I% e e t +#i %o t !e vent#r# e t& +#i ante !e fa"t# e t& "#3# non #! $i'n# o(vere "orri'ia! "a("ea!enti. Hae" in Bet*ania fa"ta #nt tran 0or$ane!& #,i erat 0oanne ,a%ti>an . 8. E) *#3# no,i (e"tioni ver,i & fratre "*ari i!i& 0oanni *#!i(ita "o!!en$at#r& +#i "#! tantae virt#ti e et #t C*ri t# "re$i %ot#i et& e(e'it o(i$e #, i tere in e& ne *#!ana o%inione ra%eret#r inaniter #%er e. Na! "onfe # e t& et non ne'avit& et "onfe # e t/ .#ia non #! e'o C*ri t# . Se$ +#ia $i)it Non #!& ne'avit %(ane +#o$ non erat& e$ non ne'avit +#o$ erat& #t veritate! (o+#en & e3# !e!,r#! fieret "#3# i,i no!en fa((a"iter non # #r%aret. C#! er'o non v#(t a%%etere no!en C*ri ti& fa"t# e t !e!,r#! C*ri ti& +#ia $#! infir!itate! #a! t#$#it *#!i(iter a'no "ere& i((i# "e( it#$ine! !er#it vera"iter o,tinere. Se$ "#! e) (e"tione a(ia Re$e!%tori no tri ententia a$ !ente! re$#"it#r& e) *#3# (e"tioni ver,i no,i +#ae tio va($e i!%(e)a 'enerat#r. A(io +#i%%e in (o"o in+#i it# a $i "i%#(i Do!in# $e E(iae a$vent#& re %on$it/ E(ia 3a! venit& et non "o'nover#nt e#!& e$ fe"er#nt in e#! +#ae"#n+#e vo(#er#nt. Et i v#(ti "ire& 0oanne i% e e t E(ia 1Matt*. XVII& 842. Re+#i it# a#te! 0oanne & $i"it/ Non #! E(ia . .#i$ e t *o"& fratre "*ari i!i& +#ia +#o$ Verita affir!at& *o" %ro%*eta Veritati ne'at: Va($e na!+#e inter e $iver a #nt I% e e t et Non #!. .#o!o$o er'o %ro%*eta Veritati e t& i e3# $e! Veritati er!oni,# "on"or non e t: Se$ i #,ti(iter verita i% a re+#irat#r& *o" +#o$ inter e "ontrari#! on#it& +#o!o$o "ontrari#! non it invenit#r. A$ Ba"*aria! na!+#e $e 0oanne an'e(# $i"it/ I% e %rae"e$et ante i((#! in %irit# et virt#te E(iae 1L#". I& 8?2. .#i i$"ir"o vent#r# in %irit# et virt#te E(iae $i"it#r& +#ia i"#t E(ia e"#n$#! Do!ini a$vent#! %raeveniet& ita 0oanne %raevenit %ri!#!. Si"#t i((e %rae"#r or vent#r# e t 3#$i"i & ita i te %rae"#r or e t fa"t# Re$e!%tori . 0oanne i'it#r in %irit# E(ia erat& in %er ona E(ia non erat. .#o$ er'o Do!in# fatet#r $e %irit#& *o" 0oanne $ene'at $e %er ona& +#ia et 3# t#! i" erat& #t et $i "i%#(i Do!in# %irita(e! $e 0oanne ententia! $i"eret& et 0oanne i$e! t#r,i "arna(i,# non $e #o %irit#& e$ $e "or%ore

8@
re %on$eret. Contrari#! er'o veritati vi$et#r e e +#o$ 0oanne veritati tra!ite non re"e it. on#it& e$ ta!en a

4. .#i "#! e etia! %ro%*eta! ne'at& +#ia vi$e(i"et non o(#! %oterat Re$e!%tore! %rae$i"are& e$ etia! $e!on trare& +#i na! it "ontin#o e)%ri!it& $#! #,3#n'it/ E'o vo) "(a!anti in $e erto. S"iti & fratre "*ari i!i& +#ia #ni'enit# Fi(i# Ver,#! Patri vo"at#r& 0oanne atte tante& +#i ait/ In %rin"i%io erat Ver,#!& et Ver,#! erat a%#$ De#!& et De# erat Ver,#! 10oan. I& 82. Et e) i% a ve tra (o"#tione "o'no "iti +#ia %ri# vo) onat& #t ver,#! %o t!o$#! %o it a#$iri. 0oanne er'o vo"e! e e e a erit& +#ia Ver,#! %rae"e$it. A$vent#! ita+#e Do!ini"#! %rae"#rren & vo) $i"it#r& +#ia %er e3# !ini teri#! Patri Ver,#! a, *o!ini,# a#$it#r. .#i etia! in $e erto "(a!at& +#ia $ere(i"tae $e tit#tae+#e 0#$aeae o(ati#! Re$e!%tori ann#ntiat. .#i$ a#te! "(a!et in in#at "#! #,3#n'it/ Diri'ite via! Do!ini& i"#t $i)it I aia %ro%*eta 1I ai. XL& 72. Via Do!ini a$ "or $iri'it#r "#! veritati er!o *#!i(iter a#$it#r. Via Do!ini a$ "or $iri'it#r "#! a$ %rae"e%t#! vita %rae%arat#r. Un$e "ri%t#! e t/ Si +#i $i(i'it !e& er!one! !e#! erva,it& et Pater !e# $i(i'et e#!& et a$ e#! venie!# & et !an ione! a%#$ e#! fa"ie!# 10oan. XIV& 472. .#i +#i er'o in #%er,ia! !ente! e(evat& +#i +#i avaritiae ae ti,# an*e(at& +#i +#i e (#)#riae in+#inationi,# %o((#it& "or$i o ti#! "ontra veritate! "(a#$it- et ne a$ e Do!in# veniat& "(a# tra ani!i eri vitior#! $a!nat. 7. Se$ a$*#" +#i !i i #nt %er"ontant#r/ .#i$ er'o ,a%ti>a & i t# non e C*ri t# & ne+#e E(ia & ne+#e %ro%*eta: .#o$ +#ia non t#$io "o'no "en$ae veritati & e$ !a(itia e)er"en$ae ae!#(ationi $i"it#r& Evan'e(i ta ta"ite innot#it "#! #,3#n'it& $i"en / Et +#i !i i f#erant erant e) P*ari aei . A" i a%erte $i"at/ I((i 0oanne! $e #i a"ti,# re+#ir#nt& +#i $o"trina! ne "i#nt +#aerere& e$ invi$ere. Se$ an"t# +#i +#e etia! "#! %erver a !ente re+#irit#r& a ,onitati #ae t#$io non !#tat#r. Un$e 0oanne +#o+#e a$ ver,a invi$iae %rae$i"a!enta re %on$it vitae. Na! %rotin# a$3#n'it/ E'o ,a%ti>o in a+#a- !e$i# a#te! ve tr#! tetit& +#e! vo ne "iti . 0oanne non %irit#& e$ a+#a ,a%ti>at& +#ia& %e""ata o(vere non va(en & ,a%ti>ator#! "or%ora %er a+#a! (avat& e$ ta!en !ente! %er venia! non (avat. C#r er'o ,a%ti>at +#i %e""ata %er ,a%ti !a non re(a)at& ni i #t& %rae"#r ioni #ae or$ine! ervan & +#i na "it#r#! na "en$o %raevenerat& ,a%ti>at#r#! +#o+#e Do!in#! ,a%ti>an$o %raeveniret- et +#i %rae$i"an$o fa"t# e t %rae"#r or C*ri ti& ,a%ti>an$o etia! %rae"#r or e3# fieret i!itatione a"ra!enti: .#i inter *ae" != teri#! ann#ntian & *#n" in !e$io *o!in#! et teti e a erit& et ne "iri& +#ia %er "arne! Do!in# a%%aren & et vi i,i(i e) titit "or%ore et invi i,i(i !a3e tate. De +#o etia! #,$it/ .#i %o t !e venit& ante !e fa"t# e t. Si" na!+#e $i"it#r/ Ante !e fa"t# & a" i $i"at#r& Ante !e %o it# . Po t !e er'o venit& +#ia %o t!o$#! nat# - ante !e a#te! fa"t# e t& +#ia !i*i %rae(at# . Se$ *ae" %a#(o #%eri# $i"en & etia! %rae(ationi e3# "a# a a%er#it "#! #,3#n)it +#ia %rior !e erat. A" i a%erte $i"at/ In$e !e etia! %o t nat# #%erat& +#o e#! nativitati #ae te!%ora non an'# tant. Na! +#i %er !atre! in te!%ore na "it#r& ine te!%ore e t a Patre 'enerat# . C#i +#antae reverentiae *#!i(itate! $e,eat #,$en$o !anife tat/ C#3# non #! $i'n# o(vere "orri'ia! "a("ea!enti 1Mar". I& ?2. Mo a%#$ vetere f#it #t i +#i ea! +#ae i,i "o!%eteret a""i%ere #)ore! no((et& i((e ei "a("ea!ent#! o(veret +#i a$ *an" %on # 3#re %ro%in+#itati veniret. .#i$ i'it#r inter *o!ine C*ri t# & ni i an"tae E""(e iae %on # a%%ar#it: De +#o et i$e! 0oanne $i"it/ .#i *a,et %on a!& %on # e t 10oan. III& 4A2. Se$ +#ia 0oanne! *o!ine C*ri t#! e e %#taver#nt& +#o$ i$e!

0oanne ne'at& re"te e in$i'n#! e e a$ o(ven$a! "orri'ia! e3# "a("ea!enti $en#ntiat. A" i a%erte $i"at/ E'o Re$e!%tori no tri ve ti'ia $en#$are non va(eo& +#ia %on i no!en !i*i i!!erito non # #r%o. .#o$ ta!en inte((i'i et a(iter %ote t. .#i eni! ne "iat +#o$ "a("ea!enta e) !ort#i ani!a(i,# fi#nt: In"arnat# vero Do!in# venien +#a i "a(""at# a%%ar#it& +#ia in $ivinitate #a !orti"ina no trae "orr#%tioni a #!% it. Un$e etia! %er Pro%*eta! $i"it/ In I$#!aea! e)ten$a! "a("ea!ent#! !e#! 1P a(. LIX& 892. Per I$#!aea! +#i%%e 'enti(ita & %er "a("ea!ent#! vero a #!%ta !orta(ita $e i'nat#r. In I$#!aea! er'o Do!in# "a("ea!ent#! ##! e e)ten$ere a erit& +#ia $#! %er "arne! 'enti,# innot#it& +#a i "a("eata a$ no $ivinita venit. Se$ *#3# in"arnationi != teri#! *#!an# o"#(# %enetrare non #ffi"it. Inve ti'ari eteni! n#((aten# %ote t +#o!o$o "or%orat#r Ver,#!& +#o!o$o #!!# et vivifi"ator %irit# intra #ter#! !atri ani!at#r& +#o!o$o i +#i initi#! non *a,et& et e)i tit& et "on"i%it#r. Corri'ia er'o "a("ea!enti e t (i'at#ra != terii. 0oanne ita+#e o(vere "orri'ia! "a("ea!enti e3# non va(et& +#ia in"arnationi e3# != teri#! ne" i% e inve ti'are #ffi"it& +#i *an" %er %ro%*etiae %irit#! a'novit. .#i$ e t er'o $i"ere/ Non #! $i'n# o(vere "orri'ia! "a("ea!enti e3# & ni i a%erte et *#!i(iter #a! i'norantia! %rofiteri: A" i %atenter $i"at/ .#i$ !ir#! i i((e !i*i %rae(at# e t& +#e! %o t !e +#i$e! nat#! "on i$ero& e$ nativitati e3# != teri#! non a%%re*en$o: E""e 0oanne & %ro%*etiae %irit# i!%(et# & !ira "ientia e!i"at et ta!en i((#$ $e e in in#at +#o$ i'norat. ;. .#a in re %en an$#! no,i e t& fratre "*ari i!i& et tota intentione "o'itan$#! +#o!o$o an"ti viri& #t *#!i(itati in e virt#te! "# to$iant& "#! +#ae$a! !ira,i(iter "i#nt& i((#$ ante !enti o"#(o t#$ent revo"are +#o$ ne "i#nt& #t $#! e) %arte a(ia infir!itate! #a! "on i$erant& e) ea %arte +#a %erfe"t# e t eor#! e ani!# non e)to((at. S"ientia eteni! virt# e t& *#!i(ita etia! "# to virt#ti . Re tat er'o #t in o!ne +#o$ "it e e !en $e%ri!at ne +#o$ virt# "ientiae "on're'at vent# e(ationi to((at. C#! ,ona& fratre & a'iti & e!%er a$ !e!oria! !a(e a"ta revo"ate& #t $#! "a#te "#(%a "on %i"it#r n#n+#a! $e ,ono o%ere in"a#te ani!# (aetet#r. S#%eriore invi"e!& eo !a)i!e +#i vo,i "o!!i i non #nt& %ro)i!o ve tro atten$ite& +#ia et +#o a'ere a(i+#a %rava "on %i"iti & +#ia in ei (ateant ,ona ne "iti . Ma'n# er'o #n# +#i +#e e e t#$eat& e$ ta!en a(i+#o !o$o e e e ne "iat& ne $#! i,i !a'nit#$ine! arro'anter tri,#it& a!ittat. Hin" eteni! %er %ro%*eta! $i"it#r/ Vae +#i a%iente e ti in o"#(i ve tri & et "ora! vo,i !eti% i %r#$ente 1I ai. V& 482. Hin" Pa#(# ait/ No(ite %r#$ente e e a%#$ vo !eti% o 1Ro!. XII& 8<2. Hin" "ontra #%er,iente! Sa#( $i"it#r/ C#! e e %arv#(# in o"#(i t#i & "a%#t in tri,#,# I rae( fa"t# e 1I Re'. XV& 8?2. A" i a%erte $i"eret#r/ C#! t# te %arv#(#! "on %i"ere & e'o te %rae "aeteri !a'n#! fe"i. .#ia vero t# te !a'n#! "on %i"i & a !e %arv# ae ti!ari . .#o "ontra "#! S. Davi$ re'ni #i %otentia! "ora! ar"a foe$eri Do!ini a(tan$o $e %i"eret& $i)it/ L#$a! et vi(ior fia! %(# +#a! fa"t# #!& et ero *#!i(i in o"#(i !ei 1II Re'. VI& 442. .#e! eni! non e)to((eret ora (eon#! fran'ere& #r or#! ,ra"*ia $i i%are& $e %e"ti %riori,# fratri,# e(i'i& re%ro,ato re'e a$ re'ni '#,erna"#(a #n'i& ti!en$#! "#n"ti #no (a%i$e Go(ia! ternere& a re'e %ro%o ita e) tin"ti a((o%*=(i n#!ero a %rae%#tia re%ortare& re'n#! e) %ro!i ione %er"i%ere& "#n"t#!+#e I rae(iti"#! %o%#(#! ine #((a %o t!o$#! "ontra$i"tione %o i$ere: Et ta!en in "#n"ti e $e %i"it& +#i in #i o"#(i e e e *#!i(e! "onfitet#r. Si er'o an"ti viri etia! "#! a'#nt fortia& $e e!eti% i vi(ia enti#nt& +#i$ in #a e)"# atione $i"t#ri #nt +#i ine o%ere virt#ti int#!e "#nt: Se$ et i +#ae(i,et ,ona a$ int o%era& n#((a #nt& ni i e) *#!i(itate "on$iant#r. Miran$a

49
+#i%%e a"tio "#! e(atione non e(evat& e$ 'ravat. .#i eni! ine *#!i(itate virt#te "on're'at& in vent#! %#(vere! %ortat- et #n$e a(i+#i$ ferre "ernit#r& in$e $eteri# "ae"at#r. In "#n"ti er'o +#ae a'iti & fratre !ei& ra$i"e! ,oni o%eri *#!i(itate! tenete- ne" +#i,# 3a! #%eriore & e$ +#i,# a$*#" inferiore e ti & a %i"ite& #t $#! !e(ior#! vo,i e)e!%(a %ro%oniti & a$ !a3ora e!%er a "en$ere e) *#!i(itate va(eati . HOMILIA VIII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eatae Mariae Vir'ini & in $ie Nata(i Do!ini. LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. II& 868;. In i((o te!%ore& e)iit e$i"t#! a Cae are A#'# to& #t $e "ri,eret#r #niver # or,i . Hae" $e "ri%tio %ri!a fa"ta e t a %rae i$e S=riae C=rino. Et i,ant o!ne #t %rofiterent#r& in'#(i in #a! "ivitate!. A "en$it a#te! et 0o e%* a Ga(i(aea $e "ivitate Na>aret*& in 0#$aea! in "ivitate! Davi$& +#ae vo"at#r Bet*(e*e!& eo +#o$ e et $e $o!o et fa!i(ia Davi$& #t %rofiteret#r "#! Maria $e %on ata i,i #)ore %rae'nante. Fa"t#! e t a#te!& "#! e ent i,i& i!%(eti #nt $ie #t %areret. Et %e%erit fi(i#! ##! %ri!o'enit#!- et %anni e#! invo(vit& et re"(inavit e#! in %rae e%io& +#ia non erat ei (o"# in $iver orio. Et %a tore erant in re'ione ea$e!& vi'i(ante et "# to$iente vi'i(ia no"ti #%er 're'e! ##!. Et e""e an'e(# Do!ini tetit 3#)ta i((o & et "(arita Dei "ir"#!f#( it i((o & et ti!#er#nt ti!ore !a'no. Et $i)it i((i an'e(# / No(ite ti!ere. E""e eni! evan'e(i>o vo,i 'a#$i#! !a'n#!& +#o$ erit o!ni %o%#(o& +#ia nat# e t vo,i *o$ie Sa(vator& +#i e t C*ri t# Do!in# & in "ivitate Davi$. Et *o" vo,i i'n#!/ Invenieti infante! %anni invo(#t#!& et %o it#! in %rae e%io. Et #,ito fa"ta e t "#! an'e(o !#(tit#$o !i(itiae "oe(e ti e)er"it# & (a#$anti#! De#!& et $i"enti#!/ G(oria in a(ti i!i Deo& et in terra %a) *o!ini,# ,onae vo(#ntati . .#ia& (ar'iente Do!ino& !i ar#! o(e!nia ter *o$ie "e(e,rat#ri #!# & (o+#i $i# $e Evan'e(i"a (e"tione non %o #!# . Se$ no a(i+#i$ ve( ,reviter $i"ere Re$e!%tori no tri nativita i% a "o!%e((it. .#i$ e t +#o$ na "it#ro Do!ino !#n$# $e "ri,it#r& ni i no" +#o$ a%erte !on trat#r& +#ia i((e venie,at in "arne& +#i e(e"to #o a "ri,eret in aeternitate: .#o "ontra $e re%ro,i %er Pro%*eta! $i"it#r/ De(eant#r $e (i,ro viventi#!& et "#! 3# ti non "ri,ant#r 1P a(. LXVIII& 4A2. .#i ,ene etia! in Bet*(e*e! na "it#r/ Bet*(e*e! +#i%%e $o!# %ani inter%retat#r. I% e na!+#e e t +#i ait/ E'o #! %ani viv# & +#i $e "oe(o $e "en$i 10oan. VI& ;8& 542. Lo"# er'o in +#o Do!in# na "it#r& $o!# %ani antea vo"at# e t& +#ia f#t#r#! %rofe"to erat #t i((e i,i %er !ateria! "arni a%%areret& +#i e(e"tor#! !ente interna atietate refi"eret. .#i non in %arent#! $o!o& e$ in via na "it#r& #t %rofe"to o ten$eret& +#ia %er *#!anitate! #a! +#a! a #!% erat +#a i in a(ieno na "e,at#r. A(ien#! vi$e(i"et non e"#n$#! %ote tate! $i"o& e$ e"#n$#! nat#ra!. Na! $e %ote tate e3# "ri%t#! e t/ In %ro%ria venit 10oan. I& 882. In nat#ra eteni! #a ante te!%ora nat# e t& in no tra venit e) te!%ore. .#i er'o aetern# %er!anen te!%ora(i a%%ar#it& a(ien#! e t #,i $e "en$it. Et +#ia %er %ro%*eta! $i"it#r/ O!ni "aro fen#! 1I ai. XL& <2& fa"t# *o!o& fen#! no tr#! vertit in fr#!ent#!& +#i $e e!eti% o ait/ Ni i 'ran#! fr#!enti "a$en in terra! !ort##! f#erit& i% #! o(#! !anet 10oan. XII& 4;2. Un$e et nat# in %rae e%io re"(inat#r& #t fi$e(e o!ne vi$e(i"et an"ta ani!a(ia& "arni #ae fr#!ento refi"eret& ne a, aeternae inte((i'entiae %a,#(o 3e3#na re!anerent. .#i$ a#te! e t +#o$ vi'i(anti,#

%a tori,# an'e(# a%%aret& eo +#e Dei "(arita "ir"#!f#('et& ni i +#o$ i((i %rae "aeteri vi$ere #,(i!ia !erent#r& +#i fi$e(i,# 're'i,# %raee e o((i"ite "i#nt: D#!+#e i% i %ie #%er 're'e! vi'i(ant& $ivina #%er eo 'ratia (ar'i# "or# "at. 4. Re'e! vero nat#! an'e(# n#ntiat& e3# +#e vo"i an'e(or#! "*ori "on"in#nt& et "on'a#$ente "(a!ant/ G(oria in e)"e( i Deo& et in terra %a) *o!ini,# ,onae vo(#ntati . Pri# +#i%%e +#a! Re$e!%tor no ter na "eret#r %er "arne!& $i "or$ia! "#! an'e(i *a,#i!# & a +#or#! "(aritate at+#e !#n$itia %er %ri!ae "#(%ae !erit#!& %er +#oti$iana $e(i"ta (on'e $i ta,a!# . .#ia eni! %e""an$o e)tranei era!# a Deo& e)traneo no a #o "on ortio $e%#ta,ant an'e(i "ive Dei. Se$ +#ia no "o'novi!# Re'e! no tr#!& re"o'nover#nt no an'e(i "ive #o . .#ia eni! "oe(i Re) terra! no trae "arni a #!% it& infir!itate! no tra! i((a 3a! an'e(i"a "e( it#$o non $e %i"it. A$ %a"e! no tra! an'e(i re$e#nt& intentione! %riori $i "or$iae %o t%on#nt- et +#o %ri# infir!o a,3e"to +#e $e %e)erant& 3a! o"io venerant#r. Hin" e t eni! +#o$ Lot* 1Gene . XIX& 82 et 0o #e 10o #e V& 852 an'e(o a$orant& ne" ta!en a$orare %ro*i,ent#r0oanne vero in A%o"a(=% i #a a$orare an'e(#! vo(#it& e$ ta!en i$e! *#n" an'e(# ne e $e,eat a$orare "o!%e "#it& $i"en / Vi$e ne fe"eri & "on erv# eni! t## #! et fratr#! t#or#! 1A%o". XXII& A2. .#i$ e t +#o$ ante Re$e!%tori a$vent#! an'e(i a, *o!ini,# a$orant#r& et ta"ent& %o t!o$#! vero a$orari ref#'i#nt& ni i +#o$ nat#ra! no tra!& +#a! %ri# $e %e)erant& %o t+#a! *an" #%er e a #!%ta! "on %i"i#nt& #, trata! i,i vi$ere %erti!e "#nt: Ne" 3a! #, e ve(#t infir!a! "onte!nere a# i #nt& +#a! #%er e vi$e(i"et in "oe(i Re'e venerant#r. Ne" *a,ere $e$i'nant#r *o!ine! o"i#!& +#i #%er e a$orant *o!ine! De#!. C#re!# er'o& fratre "*ari i!i& ne +#a no i!!#n$itia %o((#at& +#i in aeterna %rae "ientia et Dei "ive & et an'e(i e3# ae+#a(e #!# . Vin$i"e!# !ori,# $i'nitate! no tra!& n#((a no (#)#ria in+#inet& n#((a no t#r%i "o'itatio a""# et& non !a(itia !ente! !or$eat& non invi$iae r#,i'o "on #!at& non e(atio inf(et& non a!,itio %er terrena o,(e"ta!enta $i(aniet& non ira inf(a!!et. Dii eteni! vo"ati #nt *o!ine . Defen$e er'o ti,i& o *o!o& "ontra vitia *onore! Dei& +#ia %ro%ter te fa"t# e t De# *o!o& +#i vivit et re'nat in ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA IX. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Si(ve tri& in $ie nata(i e3# . LECTIO S. EVANG. SEC. MATTH. XXV& 8;679. In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i %ara,o(a! *an"/ Ho!o +#i$a! %ere're %rofi"i "en & vo"avit ervo #o & et tra$i$it i((i ,ona #a. Et #ni $e$it +#in+#e ta(enta& a(ii a#te! $#o& a(ii vero #n#!& #ni"#i+#e e"#n$#! %ro%ria! virt#te!& et %rofe"t# e t tati!. A,iit a#te! +#i +#in+#e ta(enta a""e%erat& et o%erat# e t in ei & et (#"rat# e t a(ia +#in+#e. Si!i(iter et +#i $#o a""e%erat& (#"rat# e t a(ia $#o. .#i a#te! #n#! a""e%erat& a,ien fo$it in terra!& et a, "on$it %e"#nia! $o!ini #i. Po t !#(t#! vero te!%ori venit Do!in# ervor#! i((or#!& et %o #it ratione! "#! ei . Et a""e$en +#i +#in+#e ta(enta a""e%erat& o,t#(it a(ia +#in+#e ta(enta& $i"en / Do!ine& +#in+#e ta(enta tra$i$i ti !i*i& e""e a(ia +#in+#e #%er(#"rat# #!. Ait i((i Do!in# e3# / E#'e erve ,one et fi$e(i & +#ia #%er %a#"a f#i ti fi$e(i & #%er !#(ta te "on tit#a!- intra in 'a#$i#! $o!ini t#i. A""e it a#te! et +#i $#o ta(enta a""e%erat& et ait/ Do!ine& $#o

44
ta(enta tra$i$i ti !i*i& e""e a(ia $#o #%er(#"rat# #!. Ait i((i Do!in# e3# / E#'e& erve ,one et fi$e(i & +#ia #%er %a#"a f#i ti fi$e(i & #%er !#(ta te "on tit#a!- intra in 'a#$i#! $o!ini t#i. A""e$en a#te! et +#i #n#! ta(ent#! a""e%erat& ait/ Do!ine& "io +#ia *o!o $#r# e & !eti #,i non e!ina ti& et "on're'a #,i non %ar i ti- et ti!en a,ii et a, "on$i ta(ent#! t##! in terra& e""e *a,e +#o$ t##! e t. Re %on$en a#te! $o!in# e3# & $i)it ei/ Serve !a(e et %i'er& "ie,a +#ia !eto #,i non e!ino& et "on're'o #,i non %ar i- o%ort#it er'o te $are %e"#nia! !ea! n#!!#(arii & et e'o venien re"e%i e! #ti+#e +#o$ !e#! e t "#! # #ra. To((ite ita+#e a, eo ta(ent#!& et $ate ei +#i *a,et $e"e! ta(enta. O!ni eni! *a,enti $a,it#r& et a,#n$a,it- ei a#te! +#i non *a,et& et +#o$ vi$et#r *a,ere a#feret#r a, eo. Et in#ti(e! erv#! e3i"ite in tene,ra e)teriore - i((i" erit f(et# et tri$or $enti#!. 8. Le"tio an"ti Evan'e(ii& fratre "*ari i!i& o((i"ite "on i$erare no a$!onet& ne no & +#i %(# "aeteri in *o" !#n$o a""e%i e a(i+#i$ "erni!#r a, a#"tore !#n$i& 'ravi# in$e 3#$i"e!#r. C#! eni! a#'ent#r $ona& ratione etia! "re "#nt $onor#!. Tanto er'o e e *#!i(ior at+#e a$ ervien$#! %ro!%tior +#i +#e $e,et e) !#nere& +#anto e o,(i'atiore! e e "on %i"it in re$$en$a ratione. E""e *o!o +#i %ere're %rofi"i "it#r& ervo #o vo"at& ei +#e a$ ne'oti#! ta(enta %artit#r. Po t !#(t#! vero te!%ori %o it#r# ratione! revertit#r& ,ene o%erante %ro a%%ortato (#"ro re!#nerat& erv#! vero a ,ono o%ere tor%ente! $a!nat. .#i ita+#e i te *o!o e t +#i %ere're %rofi"i "it#r& ni i Re$e!%tor no ter& +#i in ea "arne +#a! a #!% erat a,iit in "oe(#!: Carni eni! (o"# %ro%ri# terra e t& +#ae +#a i a$ %ere'rina $#"it#r& $#! %er Re$e!%tore! no tr#! in "oe(o "o((o"at#r. Se$ *o!o i te %ere're %rofi"i "en ervi #i ,ona #a tra$i$it& +#ia fi$e(i,# #i %irita(ia $ona "on"e it. Et #ni +#i$e! +#in+#e ta(enta& a(ii $#o& a(ii vero "o!!i it #n#!. .#in+#e eteni! #nt "or%ori en # & vi$e(i"et vi # & a#$it# & '# t# & o$orat# et ta"t# . .#in+#e er'o ta(enti $on#! +#in+#e en ##!& i$ e t e)terior#! "ientia& e)%ri!it#r. D#o,# vero inte((e"t# et o%eratio $e i'nat#r. Uni# a#te! ta(enti no!ine inte((e"t# tant#!!o$o $e i'nat#r. Se$ i +#i +#in+#e ta(enta a""e%erat a(ia +#in+#e (#"rat# e t& +#ia #nt nonn#((i +#i& et i interna a" != ti"a %enetrare ne "i#nt& %ro intentione ta!en #%ernae %atriae $o"ent re"ta +#o %o #nt $e i% i e)teriori,# +#ae a""e%er#nt- $#!+#e e a "arni %et#(antia et a terrenar#! rer#! a!,it#& at+#e a vi i,i(i#! vo(#%tate& "# to$i#nt& a, *i etia! a(io a$!onen$o "o!%e "#nt. Et #nt nonn#((i +#i& +#a i $#o,# ta(enti $itati& inte((e"t#! at+#e o%eratione! %er"i%i#nt& #,ti(ia $e interni inte((i'#nt& !ira in e)teriori,# o%erant#r- "#!+#e et inte((i'en$o et o%eran$o a(ii %rae$i"ant& +#a i $#%(i"at#! $e ne'otio (#"r#! re%ortant. Bene a#te! a(ia +#in+#e ve( a(ia $#o in (#"r#! veni e refer#nt#r& +#ia $#! #tri+#e e)#i %rae$i"atio i!%en$it#r& +#a i a""e%ta ta(enta 'e!inant#r. Se$ i +#i #n#! ta(ent#! a""e%erat& a,ien & fo$it in terra!& et a, "on$it %e"#nia! $o!ini #i. Ta(ent#! in terra a, "on$ere e t a""e%t#! in'eni#! in terreni a"ti,# i!%(i"are& (#"r#! %irita(e non +#aerere& "or a terreni "o'itationi,# n#n+#a! (evare. S#nt na!+#e nonn#((i +#i $on#! inte((i'entiae %er"e%er#nt& e$ ta!en o(a +#ae "arni #nt a%i#nt. De +#i,# %er %ro%*eta! $i"it#r/ Sa%iente #nt #t fa"iant !a(a& ,ene a#te! fa"ere ne "ier#nt 10ere!. IV& 442. Se$ Do!in# & +#i ta(enta "ont#(it& ratione! %o it#r# re$it& +#ia i +#i n#n" %ie %irita(ia $ona tri,#it $i tri"te in 3#$i"io !erita e)+#irit& +#i$ +#i +#e a""e%it "on i$erat& et +#o$ (#"r#! $e a""e%ti re%ortet %en at.

4. Serv# +#i 'e!inata ta(enta ret#(it a $o!ino (a#$at#r& at+#e a$ aeterna! re!#neratione! %er$#"it#r& "#! ei vo"e $o!ini"a $i"it#r/ E#'e erve ,one et fi$e(i & +#ia #%er %a#"a f#i ti fi$e(i & #%er !#(ta te "on tit#a!& intra in 'a#$i#! $o!ini t#i. Pa#"a +#i%%e ,ona #nt o!nia %rae enti vitae& +#a!(i,et !#(ta e e vi$eant#r& "o!%aratione retri,#tioni aeternae. Se$ t#n" fi$e(i erv# #%er !#(ta "on tit#it#r +#an$o& $evi"ta o!ni "orr#%tioni !o(e tia& $e aeterni 'a#$ii in i((a "oe(e ti e$e '(oriat#r. T#n" a$ $o!ini #i 'a#$i#! %erfe"te intro!ittit#r& +#an$o in aeterna i((a %atria a #!%t# & at+#e an'e(or#! "oeti,# a$!i t# & i" interi# 'a#$et $e !#nere& #t non it 3a! +#o$ e)teri# $o(eat $e "orr#%tione. 7. Serv# a#te! +#i o%erari $e ta(ento no(#it& a$ $o!in#! "#! ver,i e)"# ationi re$it& $i"en / Do!ine& "io +#ia *o!o $#r# e & !eti #,i non e!ina ti& et "on're'a #,i non %ar i ti- et ti!en a,ii et a, "on$i ta(ent#! t##! in terra& e""e *a,e +#o$ t##! e t. Notan$#! +#o$ in#ti(i erv# $#r#! $o!in#! vo"at& "#i ta!en a$ (#"r#! $e ervire $i i!#(at& et ti!#i e e $i"it in (#"r#! ta(ent#! e)%en$ere& +#i *o" o(#! ti!ere $e,#erat& ne *o" ine (#"ro a$ $o!in#! re%ortaret. S#nt eni! %(eri+#e intra an"ta! E""(e ia!& +#or#! i te erv# i!a'ine! tenet& +#i !e(iori vitae via a''re$i !et##nt& et ta!en 3a"ere in #i tor%ori i'navia non %erti!e "#nt- "#!+#e e %e""atore "on i$erant& an"titati via arri%ere tre%i$ant& et re!anere in #i ini+#itati,# non for!i$ant. .#or#! ,ene Petr# a$*#" in infir!itate %o it# %e"ie! tenet "#!& vi o !ira"#(o %i "i#!& $i)it/ E)i a !e& Do!ine& +#ia *o!o %e""ator #! 1L#". V& @2. I!o i te %e""atore! "on i$era & o%ortet #t a te Do!in#! non re%e((a . Se$ +#i i$"ir"o !e(iori *a,it# via & et re"tiori vitae a%%re*en$ere ar"e! no(#nt& +#ia infir!o e e e "on %i"i#nt& +#a i et %e""atore e fatent#r& et Do!in#! re%e((#nt& e#!+#e +#e! in e an"tifi"are $e,#erant& f#'i#nt& et ve(#t in %ert#r,atione "on i(i#! non *a,ent& $#! !ori#nt#r& et vita! ti!ent. Un$e et *#i" ervo %rotin# re %on$et#r/ Serve !a(e et %i'er& "ie,a +#ia !eto #,i non e!ino& et "on're'o #,i non %ar io%ort#it er'o te $are %e"#nia! !ea! n#!!#(arii & et e'o venien re"e%i e! #ti+#e +#o$ !e#! e t "#! # #ra. E) ver,i #i erv# "on trin'it#r "#! $o!in# $i"it/ Meto #,i non e!ino& et "on're'o #,i non %ar i. A" i a%erte $i"at/ Si 3#)ta t#a! ententia! et i((#$ e)+#iro +#o$ non $e$i& +#anto !a'i a te e)+#iro +#o$ a$ ero'an$#! $e$io%ort#erat er'o te $are %e"#nia! !ea! n#!!#(arii - et e'o venien re"e%i e! #ti+#e +#o$ !e#! e t "#! # #ra. Pe"#nia! vero $are n#!!#(arii e t ei "ientia! %rae$i"ationi i!%en$ere +#i *an" va(eant e)er"ere. ;. Se$ i"#t no tr#! %eri"#(#! a %i"iti i $o!ini"a! %e"#nia! tenea!# & ita ve tr#!& fratre "*ari i!i& o((i"ite %en ate& +#ia a vo,i "#! # #ra e)i'it#r +#o$ a#$iti . In # #ra +#i%%e %e"#nia etia! non $ata re"i%it#r. C#! eni! *o" re$$it#r +#o$ a""e%t#! f#erat& i((#$ etia! #%eri!%en$it#r +#o$ a""e%t#! non e t. Pen ate er'o& fratre "*ari i!i& +#ia $e a""e%ta *a" ver,i %e"#nia # #ra o(veti & et "#rate #t e) eo +#o$ a#$iti etia! a(ia t#$eati inte((i'ere +#ae non a#$iti & +#aten# a(ia e) a(ii "o((i'ente & etia! i((a $i "ati e) vo,i !eti% i a'ere +#ae ne"$#! e) %rae$i"atori ore $i$i"i ti . Pi'r#! vero erv#! +#a ententia feriat a#$ia!# / To((ite a, eo ta(ent#!& et $ate ei +#i *a,et $e"e! ta(enta. 5. O%%ort#n#! va($e vi$e,at#r #t "#! !a(o ervo #n#! ta(ent#! to((it#r& ei %oti# +#i $#o +#a! +#i +#in+#e ta(enta a""e%erat $aret#r. I((i eni! $ari $e,#it +#i !in# +#a! +#i %(# *a,#it. Se$& i"#t #%eri# $i)i!# & %er +#in+#e ta(enta& +#in+#e

4;
vi$e(i"et en # & i$ e t e)terior#! "ientia $e i'nat#r& %er $#o a#te! inte((e"t# et o%eratio e)%ri!it#r. P(# er'o *a,#it +#i $#o +#a! +#i +#in+#e ta(enta %er"e%erat& +#ia +#i %er +#in+#e ta(enta e)terior#! a$!ini tratione! !er#it& a, inte((e"t# interior#! a$*#" va"## f#it. Un#! er'o ta(ent#!& +#o$ inte((e"t#! i'nifi"are $i)i!# & i((i $ari $e,#it +#i ,ene e)teriora +#ae a""e%erat !ini travit. .#o$ +#oti$ie in an"ta E""(e ia "erni!# & +#ia %(eri+#e $#! ,ene !ini trant e)teriora +#ae a""i%i#nt& %er a$3#n"ta! 'ratia! a$ inte((e"t#! +#o+#e != ti"#! %er$#"#nt#r& #t etia! $e interna inte((i'entia %o((eant +#i e)teriora fi$e(iter a$!ini trant. <. Genera(i etia! !o) ententia #,$it#r& +#a $i"it#r/ O!ni eni! *a,enti $a,it#r& et a,#n$a,it- ei a#te! +#i non *a,et& et +#o$ vi$et#r *a,ere a#feret#r a, eo. Ha,enti na!+#e $a,it#r& et a,#n$a,it& +#ia +#i +#i "*aritate! *a,et etia! $ona a(ia %er"i%it. .#i +#i "*aritate! non *a,et etia! $ona +#ae %er"e%i e vi$e,at#r a!ittit. Un$e ne"e e e t& fratre !ei& #t %er o!ne +#o$ a'iti er'a "*aritati "# to$ia! vi'i(eti . C*arita a#te! vera e t a!i"#! $i(i'ere in Deo& et ini!i"#! $i(i'ere %ro%ter De#!. .#a! +#i +#i non *a,et o!ne ,on#! a!ittit +#o$ *a,et& ta(ento +#o$ a""e%erat %rivat#r& et 3#)ta Do!ini"a! ententia! in e)teriore tene,ra !ittit#r. Per %oena! +#i%%e in e)teriore tene,ra "a$it& +#i %er "#(%a! #a! %onte in interiore tene,ra "e"i$it- et i((i" "oa"t# %atit#r tene,ra #(tioni & +#i *i" (i,enter # tin#it tene,ra vo(#%tati . ?. S"ien$#! vero e t +#o$ n#((# %i'er a, *a" ta(enti a""e%tione e"#r# e t. N#((# na!+#e e t +#i vera"iter $i"at/ Ta(ent#! !ini!e a""e%i& non e t #n$e ratione %onere "o'ar. Ta(enti eni! no!ine "#i(i,et %a#%eri etia! *o" i% #! re%#ta,it#r& +#o$ ve( !ini!#! a""e%it. A(i# na!+#e a""e%it inte((i'entia!& %rae$i"ationi !ini teri#! $e,et e) ta(ento. A(i# terrena! #, tantia! a""e%it& ero'atione! ta(enti $e,et e) re,# . A(i# ne" internor#! inte((i'entia!& ne" rer#! aff(#entia! a""e%it& e$ ta!en $i$i"it arte! +#a %a "it#r& i% a ar ei in ta(enti a""e%tione re%#tat#r. A(i# ni*i( *or#! a e"#t# e t& e$ ta!en forta e fa!i(iaritati (o"#! a%#$ $ivite! !er#it& ta(ent#! %rofe"to fa!i(iaritati a""e%it. Si er'o ni*i( ei %ro in$i'enti,# (o+#it#r& %ro ta(enti retentione $a!nat#r. Ha,en er'o inte((e"t#! "#ret o!nino ne ta"eat& *a,en rer#! aff(#entia! vi'i(et ne a !i eri"or$iae (ar'itate tor%e "at& *a,en arte! +#a re'it#r !a'no%ere t#$eat #t # #! at+#e #ti(itate! i((i# "#! %ro)i!o %artiat#r& *a,en (o+#en$i (o"#! a%#$ $ivite! $a!natione! %ro retento ta(ento ti!eat& i& "#! va(et& non a%#$ e#! %ro %a#%eri,# inter"e$it. Tant#! +#i%%e a, #no+#o+#e no tr#! vent#r# 3#$e) e)i'et +#ant#! $e$it. Ut er'o $e ta(enti #i rationi,# & re$e#nte Do!ino& +#i +#e e"#r# it& "#! tre!ore %en et +#oti$ie +#i$ a""e%it. E""e na!+#e 3a! 3#)ta e t #t i((e +#i %ere're %rofe"t# e t re$eat. .#a i +#i%%e %ere're a,iit +#i $e *a" terra in +#a nat# e t (on'e $i "e it- e$ %rofe"to revertit#r& #t $e ta(enti ratione %onat& +#ia i a ,ona a"tione tor%e "i!# & $e i% i $oni +#ae "ont#(it no $i tri"ti# 3#$i"at. Con i$ere!# er'o +#ae a""e%i!# & at+#e in eor#! ero'atione vi'i(e!# . N#((a no a %irita(i o%ere terrena "#ra i!%e$iat& ne i in terra ta(ent#! a, "on$it#r& ta(enti $o!in# a$ ira"#n$ia! %rovo"et#r. Pi'er eteni! erv# & "#! 3a! "#(%a 3#$e) e)a!inat& ta(ent#! $e terra (evat& +#ia #nt %(eri+#e +#i t#n" e a terreni $e i$erii ve( o%eri,# #,tra*#nt& +#an$o 3a! %er ani!a$ver ione! 3#$i"i a$ aetern#! #%%(i"i#! tra*#nt#r. Ante er'o $e ta(enti no tri %onen$a ratione vi'i(e!# & #t "#! 3a! 3#$e) a$ ferien$#! i!!inet& (#"r#! no +#o$ fe"i!# e)"# et. .#o$ %rae tet no,i De# & +#i vivit& et".

HOMILIA X Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Petri a%o to(i& in $ie E%i%*aniae. LECTIO S. EVANG. SEC. MATTH. II& 8684. C#! nat# e et 0e # in Bet*(e*e! 0#$ae& in $ie,# Hero$i re'i & e""e !a'i a, Oriente vener#nt 0ero o(=!a!& $i"ente / U,i e t +#i nat# e t Re) 0#$aeor#!: Vi$i!# eni! te((a! e3# in Oriente& et veni!# a$orare e#!. A#$ien a#te! Hero$e re) t#r,at# e t& et o!ni 0ero o(=!a "#! i((o. Et "on're'an o!ne %rin"i%e a"er$ot#!& et "ri,a %o%#(i& "i "ita,at#r a, ei #,i C*ri t# na "eret#r. At i((i $i)er#nt ei/ In Bet*(e*e! 0#$ae. Si" eni! "ri%t#! e t %er %ro%*eta!/ Et t# Bet*(e*e!& terra 0#$a& ne+#a+#a! !ini!a e in %rin"i%i,# 0#$a& e) te eni! e)iet $#) +#i re'at %o%#(#! !e#! I rae(. T#n" Hero$e & "(a! vo"ati !a'i & $i(i'enter $i$i"it a, ei te!%# te((ae& +#ae a%%ar#it ei . Et !itten i((o in Bet*(e*e!& $i)it/ Ite et interro'ate $i(i'enter $e %#ero& et "#! inveneriti & ren#ntiate !i*i& #t et e'o venien & a$ore! e#!. .#i& "#! a#$i ent re'e!& a,ier#nt. Et e""e te((a +#a! vi$erant in Oriente ante"e$e,at eo & # +#e $#! venien taret #%ra #,i erat %#er. Vi$ente a#te! te((a!& 'avi i #nt 'a#$io !a'no va($e. Et& intrante $o!#!& invener#nt %#er#! "#! Maria !atre e3# - et& %ro"i$ente & a$oraver#nt e#!. Et& a%erti t*e a#ri #i & o,t#(er#nt ei !#nera& a#r#!& t*# et !=rr*a!. Et& re %on o a""e%to in o!ni ne re$irent a$ Hero$e!& %er a(ia! via! rever i #nt in re'ione! #a!. 8. Si"#t in (e"tione evan'e(i"a& fratre "*ari i!i& a#$i ti & "oe(i Re'e nato& re) terrae t#r,at# e t& +#ia ni!ir#! terrena a(tit#$o "onf#n$it#r "#! "e( it#$o "oe(e ti a%erit#r. Se$ +#aeren$#! no,i e t +#i$na! it +#o$& Re$e!%tore nato& %a tori,# in 0#$aea an'e(# a%%ar#it& at+#e a$ a$oran$#! *#n" a, Oriente !a'o non an'e(# & e$ te((a %er$#)it: .#ia vi$e(i"et 0#$aei & tan+#a! ratione #tenti,# & rationa(e ani!a(& i$ e t an'e(# & %rae$i"are $e,#it- 'enti(e vero& +#ia #ti ratione ne "ie,ant& a$ "o'no "en$#! Do!in#! non %er vo"e!& e$ %er i'na %er$#"#nt#r. Un$e etia! %er Pa#(#! $i"it#r/ Pro%*etiae fi$e(i,# $atae #nt& non in fi$e(i,# - i'na a#te! infi$e(i,# & non fi$e(i,# 1I Cor. XIV& 442- +#ia et i((i %ro%*etiae tan+#a! fi$e(i,# & non infi$e(i,# - et i ti i'na tan+#a! infi$e(i,# & non fi$e(i,# $ata #nt. Et notan$#! +#o$ Re$e!%tore! no tr#!& "#! 3a! %erfe"tae e et aetati & ei $e! 'enti(i,# a%o to(i %rae$i"ant& e#!+#e %arv#(#!& et ne"$#! %er *#!ani "or%ori offi"i#! (o+#ente!& te((a 'enti,# $en#ntiat& +#ia ni!ir#! rationi or$o %o "e,at #t et (o+#ente! 3a! Do!in#! (o+#ente no,i %rae$i"atore innote "e"ent& et ne"$#! (o+#ente! e(e!enta !#ta %rae$i"arent. 4. Se$ in o!ni,# i'ni +#ae ve( na "ente Do!ino ve( !oriente !on trata #nt& "on i$eran$#! no,i e t +#anta f#erit in +#or#!$a! 0#$aeor#! "or$e $#ritia& +#ae *#n" ne" %er %ro%*etiae $on#!& ne" %er !ira"#(a a'novit. O!nia +#i%%e e(e!enta a#"tore! ##! veni e te tata #nt. Ut eni! $e ei +#i$$a! # # *#!ano (o+#ar& De#! *#n" "oe(i e e "o'nover#nt& +#ia %rotin# te((a! !i er#nt. Mare "o'novit& +#ia #, %(anti e3# e "a("a,i(e %rae,#it. Terra "o'novit& +#ia eo !oriente "ontre!#it. So( "o'novit& +#ia (#"i #ae ra$io a, "on$it. Sa)a et %ariete "o'nover#nt& +#ia te!%ore !orti e3# "i a #nt. Infern# a'novit& +#ia *o +#o tene,at !ort#o re$$i$it. Et ta!en *#n"& +#e! Do!in#! o!nia in en i,i(ia e(e!enta en er#nt& a$*#" infi$e(i#!

4<
0#$aeor#! "or$a De#! e e !ini!e "o'no "#nt& et& $#riora a)i & "in$i a$ %oeniten$#! no(#nt& e#!+#e "onfiteri a,ne'ant& +#e! e(e!enta& #t $i)i!# & a#t i'ni a#t "i ioni,# De#! "(a!a,ant. .#i etia! a$ $a!nationi #ae "#!#(#!& e#! +#e! nat#! $e %i"i#nt& na "it#r#! (on'e ante %rae "iver#nt. Et non o(#! +#ia na "eret#r& noverant& e$ etia! #,i na "eret#r. Na! a, Hero$e re+#i iti& (o"#! nativitati e3# e)%ri!#nt& +#e! S"ri%t#rae a#"toritate $i$i"er#nt. Et te ti!oni#! %rofer#nt& +#o$ Bet*(e*e! *onorari nativitate novi $#"i o ten$it#r& #t i% a eor#! "ientia et i((i fieret a$ te ti!oni#! $a!nationi & et no,i a$ a$3#tori#! "re$#(itati . .#o %rofe"to ,ene I aa"& "#! 0a"o, fi(i#! ##! ,ene$i"eret& $e i'navit 1Gene . XXVII& 4@& e+.2- +#i et "a(i'an o"#(i et %ro%*etan & in %rae enti fi(i#! non vi$it& "#i ta! !#(ta in %o ter#! %raevi$it& +#ia ni!ir#! 0#$ai"# %o%#(# %ro%*etiae %irit# %(en# et "ae"# e#! $e +#o !#(ta in f#t#r#! %rae$i)it in %rae enti %o it#! non a'novit. 7. Se$ nativitate Re'i no tri "o'nita& Hero$e a$ "a((i$a ar'#!enta "onvertit#r& ne terreno re'no %rivaret#r. Ren#ntiari i,i #,i %#er inveniret#r %o t#(at& a$orare e#! ve((e e i!#(at& #t 1+#a i *#n" invenire %o it2 e) tin'#at. Se$ +#anta e t *#!ana !a(itia "ontra "on i(i#! $ivinitati : S"ri%t#! +#i%%e e t/ Non e t a%ientia& non e t %r#$entia& non e t "on i(i#! "ontra Do!in#! 1Prov. XXI& 792. Na! ea +#ae a%%ar#it te((a !a'o %er$#"it- nat#! Re'e! re%eri#nt& !#nera $efer#nt& et ne re$ire a$ Hero$e! $e,eant in o!ni a$!onent#r- i"+#e fit #t 0e #!& +#e! +#aerit Hero$e & invenire non %o it. C#3# %er ona +#i a(ii +#a! *=%o"ritae $e i'nant#r& +#i $#! fi"te +#aer#nt& invenire Do!in#! n#n+#a! !erent#r: ;. Se$ inter *ae" "ien$#! +#o$ Pri "i((iani tae *aereti"i na "i #n#!+#e!+#e *o!ine! #, "on tit#tioni,# te((ar#! %#tant- et *o" in a$3#tori#! #i errori a #!#nt& +#o$ nova te((a e)iit "#! Do!in# in "arne a%%ar#it& "#3# f#i e fat#! ea!$e! +#ae a%%ar#it te((a! %#tant. Se$ i Evan'e(ii ver,a %en a!# & +#i,# $e ea$e! te((a $i"it#r/ U +#e $#! venien taret #%ra #,i erat %#er& $#! non %#er a$ te((a!& e$ te((a a$ %#er#! "#"#rrit& i $i"i (i"eat& non te((a fat#! %#eri& e$ fat#! te((ae i +#i a%%ar#it %#er f#it. Se$ a fi$e(i#! "or$i,# a, it #t a(i+#i$ e e fat#! $i"ant. Vita! +#i%%e *o!in#! o(# *an" "on$itor +#i "reavit a$!ini trat. Ne+#e eni! %ro%ter te((a *o!o& e$ te((ae %ro%ter *o!ine! fa"tae #nt. Et i te((a fat#! *o!ini $i"it#r& i% i #i !ini terii #,e e *o!o %er*i,et#r. Certe "#! 0a"o,& $e #tero e're$ien & %riori fratri %(anta! teneret !an# 1Gene . XXV& 452& %rior %erfe"te ne+#a+#a! e're$i %ot#it& ni i et #, e+#en in"*oa et- et ta!en "#! #no te!%ore& eo$e!+#e !o!ento #tr#!+#e !ater f#$erit& non #na #tri# +#e vitae +#a(ita f#it. 5. Se$ a$ *o" o(ent !at*e!ati"i re %on$ere& +#ia virt# "on te((ationi in i"t# %#n"ti e t. .#i,# e $iver o no $i"i!# +#ia !a'na e t !ora nativitati . Si i'it#r in i"t# %#n"ti "on te((atio %er!#tat#r& ne"e e 3a! erit #t tot $i"ant fata& +#ot #nt !e!,ra na "enti#!. Fateri etia! !at*e!ati"i o(ent +#o$ +#i +#i in i'no A+#arii na "it#r& in *a" vita %i "atori !ini teri#! ortiat#r. Pi "atore vero& #t fert#r& Get#(ia non *a,et. .#i er'o $i"at +#ia ne!o i((i" in te((a A+#arii na "it#r& #,i %i "ator o!ni!o$o non *a,et#r: R#r #! +#o na "i #, i'no Li,rae a er#nt& tra%e>ita f#t#ro $i"#nt- et tra%e>ita !#(tar#! Genti#! %rovin"iae i'norant. Fateant#r er'o ne"e e e t& a#t *o" in ei i'n#! $ee e& a#t effe"t#! fata(e! n#((o !o$o *a,ere. In Per ar#! +#o+#e& Fran"or#!+#e terra Re'e e) 'enere %ro$e#nt- +#i,# %rofe"to na "enti,# +#i ae ti!et +#anti ei $e! !o!enti *orar#! a" te!%or#! e) ervi(i "on$itione na "#nt#r: et ta!en re'#! fi(ii #no eo$e!+#e i$ere "#! ervi nati& a$ re'n#!

%rofi"i#nt& "#! ervi +#i e"#! f#erant 'eniti& in ervit#te !oriant#r. Hae" $e te((a ,reviter $i)i!# & ne Mat*e!ati"or#! t#(titia! in$i "# a! %raeteri e vi$ea!#r. <. Ma'i vero a#r#!& t*# et !=rr*a! $eter#nt. A#r#! +#i%%e re'i "on'r#it& t*# vero in Dei a"rifi"i#! %one,at#r& !=rr*a a#te! !ort#or#! "or%ora "on$i#nt#r. E#! er'o !a'i +#e! a$orant etia! != ti"i !#neri,# %rae$i"ant& a#ro re'e!& t*#re De#!& !=rr*a !orta(e!. S#nt vero nonn#((i ,aereti"i +#i *#n" De#! "re$#nt& e$ #,i+#e re'nare ne+#a+#a! "re$#nt. Hi %rofe"to ei t*# offer#nt& e$ offerre etia! a#r#! no(#nt. Et #nt nonn#((i +#i *#n" re'e! e)i ti!ant& e$ De#! ne'ant. Hi vi$e(i"et ei a#r#! offer#nt& e$ offerre t*# no(#nt. Et #nt nonn#((i +#i *#n" et De#! et re'e! fatent#r& e$ a #!% i e "arne! !orta(e! ne'ant. Hi ni!ir#! ei a#r#! et t*# offer#nt& e$ offerre !=rr*a! a #!%tae !orta(itati no(#nt. No ita+#e nato Do!ino offera!# a#r#!& #t *#n" #,i+#e re'nare fatea!#r- offera!# t*# & #t "re$a!# +#o$ i +#i in te!%ore a%%ar#it De# ante te!%ora e) titit- offera!# !=rr*a!& #t e#! +#e! "re$i!# in #a $ivinitate i!%a i,i(e! "re$a!# etia! in no tra f#i e "arne !orta(e!. .#a!vi in a#ro& t*#re et !=rr*a inte((i'i et a(i#$ %ote t. A#ro na!+#e a%ientia $e i'nat#r& Sa(o!one atte tante& +#i ait/ T*e a#r# $e i$era,i(i re+#ie "it in ore a%ienti 1Prov. XXI& 49& e". LXX2. T*#re a#te! +#o$ Deo in"en$it#r virt# orationi e)%ri!it#r& P a(!i ta te tante& +#i $i"it/ Diri'at#r oratio !ea i"#t in"en #! in "on %e"t# t#o 1P a(. CXL& 42. Per !=rr*a! vero "arni no trae !ortifi"atio fi'#rat#r#n$e an"ta E""(e ia $e #i o%erarii # +#e a$ !orte! %ro Deo "ertanti,# $i"it/ Man# !eae $i ti((aver#nt !=rr*a! 1Cant. V& 52. Nato er'o Re'i a#r#! offeri!# & i in "on %e"t# i((i# "(aritate #%ernae a%ientiae re %(en$e!# . T*# offeri!# & i "o'itatione "arni %er an"ta oration#! t#$ia in ara "or$i in"en$i!# & #t #ave a(i+#i$ Deo %er "oe(e te $e i$eri#! re$o(ere va(ea!# . M=rr*a! offeri!# & i "arni vitia %er a, tinentia! !ortifi"a!# . Per !=rr*a! na!+#e& #t $i)i!# & a'it#r ne !ort#a "aro %#trefiat. Mort#a! vero "arne! %#tre "ere& e t *o" !orta(e "or%# f(#)#i (#)#riae $e ervire& i"#t $e +#i,# $a! %er %ro%*eta! $i"it#r/ Co!%#tr#er#nt 3#!enta in ter"ore #o 10oe(. I& 8?2. 0#!enta +#i%%e in ter"ore #o %#tre "ere e t "arna(e *o!ine in fetore (#)#riae vita! finire. M=rr*a! er'o Deo offeri!# & +#an$o *o" !orta(e "or%# a (#)#riae %#tre$ine %er "on$i!ent#! "ontinentiae "# to$i!# . ?. Ma'n#! vero no,i a(i+#i$ !a'i inn##nt& +#o$ in re'ione! #a! %er a(ia! via! revert#nt#r. In eo na!+#e +#o$ a$!oniti fa"i#nt& no,i %rofe"to in in#ant +#i$ fa"ia!# . Re'io +#i%%e no tra %ara$i # e t& a$ +#a!& 0e # "o'nito& re$ire %er via! +#a veni!# %ro*i,e!#r. A re'ione eteni! no tra #%er,ien$o& ino,e$ien$o& vi i,i(ia e+#en$o& "i,#! vetit#! '# tan$o& $i "e i!# - e$ a$ ea! ne"e e e t& #t f(en$o& o,e$ien$o& vi i,i(ia "onte!nen$o& at+#e a%%etit#! "arni refrenan$o& re$ea!# . Per a(ia! er'o via! a$ re'ione! no tra! re're$i!#r& +#onia! +#i a %ara$i i 'a#$ii %er $e(e"ta!enta $i "e i!# & a$ *ae" %er (a!enta revo"a!#r. Un$e ne"e e e t& fratre "*ari i!i& #t e!%er %avi$i e!%er+#e # %e"ti %ona!# ante o"#(o "or$i *in" "#(%a o%eri & i((in" 3#$i"i#! e)tre!ae $i tri"tioni . Pen e!# +#a! $i tri"t# 3#$e) veniat& +#i 3#$i"i#! !inat#r et (atet- terrore %e""atori,# intentat& et ta!en a$*#" # tinet- et i$"ir"o venire "iti# $iffert& #t !in# inveniat +#o "on$e!net. P#nia!# f(eti,# "#(%a & et "#! P a(!i tae vo"e %raevenia!# fa"ie! e3# in "onfe ione 1P a(. XCIV& 42. Vo(#%tat#! no er'o fa((a"ia n#((a $e"i%iat& n#((a vana (aetitia e$#"at. In %ro)i!o na!+#e e t 3#$e) +#i $i)it/ Vae vo,i +#i ri$eti n#n"& +#ia (#'e,iti et f(e,iti 1L#". VI& 452. Hin" eteni! Sa(o!on ait/ Ri # $o(ori !i "e,it#r& et e)tre!a 'a#$ii (#"t# o""#%at

4@
1Prov. XIV& 872. Hin" iter#! $i"it/ Ri #! $e%#tavi errore!& et 'a#$io $i)i/ .#i$ fr# tra $e"i%eri : 1E""(e. II& 4.2 Hin" r#r # ait/ Cor a%ienti#! #,i tri titia e t& et "or t#(tor#! #,i (aetitia 1I,i$.& ?52. Perti!e "a!# er'o %rae"e%ta Dei& i "e(e,ra!# vera"iter o(e!nitate! Dei. Grat#! na!+#e Deo a"rifi"i#! e t aff(i"tio "ontra %e""at#!& P a(!i ta te tante& +#i ait/ Sa"rifi"i#! Deo %irit# "ontri,#(at# 1P a(. L& 8A2. Pe""ata no tra %raeterita in ,a%ti !ati %er"e%tione (a)ata #nt& et ta!en %o t ,a%ti !a !#(ta "o!!i i!# & e$ (avari iter#! ,a%ti !ati a+#a non %o #!# . .#ia er'o et %o t ,a%ti !a in+#inavi!# vita!& ,a%ti>e!# (a"r=!i "on "ientia!& +#aten# re'ione! no tra! %er via! a(ia! re%etente & +#i e) ea ,oni $e(e"tati $i "e i!# & a$ ea! !a(i a!ari"ati re$ea!# & %rae tante Do!ino no tro& et". HOMILIA XI Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"tae A'neti & in $ie nata(i e3# . LECTIO S. EVANGELII SEC. MATTH. XIII& ;;66654. In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i %ara,o(a! *an"/ Si!i(e e t re'n#! "oe(or#! t*e a#ro a, "on$ito in a'ro- +#e! +#i invenit *o!o& a, "on$it& et %rae 'a#$io i((i# va$it& et ven$it #niver a +#ae *a,et. et e!it a'r#! i((#!. Iter#! i!i(e e t re'n#! "oe(or#! *o!ini ne'otiatori& +#aerenti ,ona !ar'arita - inventa a#te! #na %retio a !ar'arita& a,iit et ven$i$it o!nia +#ae *a,#it& et e!it ea!. Iter#! i!i(e e t re'n#! "oe(or#! a'enae !i ae in !are& et e) o!ni 'enere %i "i#! "on're'anti. .#a!& "#! i!%(eta e et& e$#"ente & et e"# (itt# e$ente & e(e'er#nt ,ono in va a& !a(o a#te! fora !i er#nt. Si" erit in "on #!!atione ae"#(i. E)i,#nt an'e(i& et e%ara,#nt !a(o $e !e$io 3# tor#!& et !ittent eo in "a!in#! i'ni . I,i erit f(et# et tri$or $enti#!. Inte((e)i ti *ae" o!nia: Di"#nt ei/ Uti+#e& Do!ine. Ait i((i / I$eo o!ni "ri,a $o"t# in re'no "oe(or#! i!i(i e t *o!ini %atrifa!i(ia %roferenti $e t*e a#ro #o nova et vetera. 8. Coe(or#! re'n#!& fratre "*ari i!i& i$"ir"o terreni re,# i!i(e $i"it#r& #t e) *i +#ae ani!# novit #r'at a$ in"o'nita& +#aten# e)e!%(o vi i,i(i#! e a$ invi i,i(ia ra%iat& et %er ea +#ae # # $i$i"it& +#a i "onfri"at# & in"a(e "at& #t %er *o" +#o$ "it not#! $i(i'ere& $i "at et in"o'nita a!are. E""e eni! "oe(or#! re'n#! t*e a#ro a, "on$ito in a'ro "o!%arat#r& +#e! +#i invenit *o!o& a, "on$it& et %rae 'a#$io i((i# va$it et ven$it #niver a +#ae *a,et& et e!it a'r#! i((#!. .#a in re *o" +#o+#e notan$#! e t& +#o$ invent# t*e a#r# a, "on$it#r& #t ervet#r& +#ia t#$i#! "oe(e ti $e i$erii a !a(i'ni %iriti,# "# to$ire non #ffi"it& +#i *o" a, *#!ani (a#$i,# non a, "on$it. In %rae enti eteni! vita +#a i in via #!# & +#a a$ %atria! %er'i!# . Ma(i'ni a#te! %irit# iter no tr#! +#a i +#i$a! (atr#n"#(i o, i$ent. De%rae$ari er'o $e i$erat& +#i t*e a#r#! %#,(i"e %ortat in via. Ho" a#te! $i"o& non #t %ro)i!i o%era no tra ,ona non vi$eant& "#! "ri%t#! it/ Vi$eant o%era ve tra ,ona& et '(orifi"ent Patre! ve tr#! +#i in "oe(i e t 1Matt*. V& 8<2& e$ #t %er *o" +#o$ a'i!# (a#$e e)teri# non +#aera!# . Si" a#te! it o%# in %#,(i"o +#aten# intentio !aneat in o""#(to& #t et $e ,ono o%ere %ro)i!i %rae,ea!# e)e!%(#!& et ta!en %er intentione!& +#a Deo o(i %(a"ere +#aeri!# & e!%er o%te!# e"ret#!. T*e a#r# a#te! "oe(e te e t $e i$eri#!& a'er vero in +#o t*e a#r# a, "on$it#r $i "i%(ina t#$ii

"oe(e ti . .#e! %rofe"to a'r#! ven$iti o!ni,# "o!%arat& +#i& vo(#%tati,# "arni ren#ntian & "#n"ta #a terrena $e i$eria %er $i "i%(inae "oe(e ti "# to$ia! "a("at& #t ni*i( 3a! +#o$ "aro ,(an$it#r (i,eat& ni*i( +#o$ "arna(e! vita! tr#"i$at %irit# %er*orre "at. 4. R#r #! "oe(e te re'n#! ne'otiatori *o!ini i!i(e $i"it#r& +#i ,ona !ar'arita +#aerit& e$ #na! %retio a! invenit& +#a! vi$e(i"et inventa!& o!nia ven$en e!it& +#ia +#i "oe(e ti vitae $#("e$ine!& in +#ant#! %o i,i(ita a$!ittit& %erfe"te "o'noverit& ea +#ae in terri a!averat (i,enter "#n"ta $ere(in+#it- in "o!%aratione e3# vi(e "#nt o!nia& $e erit *a,ita& "on're'ata $i %er'it& inar$e "it in "oe(e ti,# ani!# & ni( in terreni (i,et& $efor!e "on %i"it#r +#i$+#i$ $e terrenae rei %(a"e,at %e"ie& +#ia o(a %retio ae !ar'aritae "(arita f#('et in !ente. De "#3# $i(e"tione re"te %er Sa(o!one! $i"it#r/ Forti e t #t !or $i(e"tio 1Cant. VIII& <2& +#ia vi$e(i"et i"#t !or "or%# interi!it& i" a, a!ore rer#! "or%ora(i#! aeternae vitae "*arita o""i$it. Na! +#e! %erfe"te a, or,#erit& a$ terrena fori $e i$eria ve(#t in en i,i(e! re$$it. 7. Ne" eni! an"ta *ae"& "#3# *o$ie nata(itia "e(e,ra!# & !ori %ro Deo %ot#i et in "or%ore& i %ri# a terreni $e i$erii !ort#a non f#i et in !ente. Ere"t# na!+#e in virt#ti "#(!ine ani!# tor!enta $e %e)it& %rae!ia "a("avit. Ante ar!ato re'e et %rae i$e $#"ta tetit& feriente ro,# tior& 3#$i"ante #,(i!ior. .#i$ inter *ae" no ,ar,ati et $e,i(e $i"i!# & +#i ire a$ re'na "oe(e tia %#e((a %er ferr#! vi$e!# & +#o ira #%erat& #%er,ia inf(at& a!,itio %ert#r,at& (#)#ria in+#inat: .#i i a$i%i "i re'na "oe(or#! %er ,e((a %er e"#tion#! non %o #!# & *o" i% #! no,i t#r%e it& +#o$ De#! no(#!# a(te! %er %a"e! e+#i. E""e n#((i no tr#! *o" te!%ore $i"it De# / Pro !e !orere& e$/ I((i"ita tant#!!o$o in te $e i$eria o""i$e. .#i er'o in %a"e #,i'ere "arni $e i$eria no(#!# & +#an$o in ,e((o %ro Do!ino i% a! "arne! $are!# : ;. R#r # i!i(e e t re'n#! "oe(or#! a'enae in !are !i ae $i"it#r& e) o!ni 'enere %i "i#! "on're'anti& +#ae i!%(eta a$ (itt# e$#"it#r& et in va i ,oni %i "e e(i'#nt#r& !a(i a#te! %ro3i"i#nt#r fora . San"ta E""(e ia a'enae "o!%arat#r& +#ia et %i "atori,# e t "o!!i a& et %er ea! +#i +#e a$ aetern#! re'n#! a %rae enti ae"#(i f(#"ti,# tra*it#r& ne in aeternae !orti %rof#n$a !er'at#r. .#ae e) o!ni 'enere %i "i#! "on're'at& +#ia a$ %e""ator#! venia! a%iente et fat#o & (i,ero et ervo & $ivite et %a#%ere & forte et infir!o vo"at. Un$e %er P a(!i ta! Deo $i"it#r/ A$ te o!ni "aro veniet 1P a(. LXIV& 72. .#ae a'ena& "i(i"et& t#n" #niver a(iter re%(et#r& "#! in fine #o *#!ani 'eneri #!!a "on"(#$it#r. .#a! e$#"#nt& et e"# (itt# e$ent& +#ia i"#t !are ae"#(#!& ita ae"#(i fine! i'nifi"at (itt# !ari . In +#o "i(i"et fine ,oni %i "e in va i e(i'#nt#r& !a(i a#te! %ro3i"i#nt#r fora & +#ia et e(e"t# +#i +#e in ta,erna"#(a aeterna re"i%it#r& et interni re'ni (#"e %er$ita& a$ e)teriore tene,ra re%ro,i %ertra*#nt#r. N#n" eni! ,ono !a(o +#e "o!!#niter +#a i %er!i to %i "e fi$ei a'ena no "ontinet& e$ (itt# in$i"at a'ena& i$ e t an"ta E""(e ia& +#i$ tra*e,at. Et +#i$e! %i "e +#i "a%ti f#erint !#tari non %o #nt- no a#te! !a(i "a%i!#r& e$ in ,onitate %er!#ta!#r. Co'ite!# i'it#r in "a%tione& ne $ivi$a!#r in (ittore. E""e +#a! 'rata e t vo,i *o$ierna o(e!nita & ita #t e non !o$i"#! a$$i"at& i "#i e) *o" "onvent# ve tro $ee e "ontin'at. .#i$ er'o in $ie i((a a"t#r# e t& +#i a "on %e"t# 3#$i"i ra%it#r& a, e(e"tor#! o"ietate e%arat#r& +#i tene,re "it a (#!ine& "r#"iat#r aeterna "o!,# tione: Un$e et *an" ea!$e! "o!%aratione! Do!in# #, ,revitate

79
a%erit "#! #,3#n'it/ Si" erit in "on #!!atione ae"#(i. E)i,#nt an'e(i& et e%ara,#nt !a(o $e !e$io 3# tor#!& et !ittent eo in "a!in#! i'ni . I,i erit f(et# et tri$or $enti#!. Ho" 3a!& fratre "*ari i!i& ti!en$#! e t %oti# +#a! e)%onen$#!. A%erta eteni! vo"e tor!enta %e""anti#! $i"ta #nt& ne +#i a$ i'noratiae #ae e)"# atione! re"#rreret& i +#i$ $e aeterno #%%(i"io o, "#re $i"eret#r. Un$e et #,$it#r/ Inte((e)i ti *ae" o!nia: Di"#nt ei/ Uti+#e& Do!ine. ;. At+#e in "on"(# ione #,3#n'it#r/ I$eo o!ni "ri,a $o"t# in re'no "oe(or#! i!i(i e t *o!ini %atrifa!i(ia %roferenti $e t*e a#ro #o nova et vetera. Si %er nov#! et vet# +#o$ $i"it#r& #tr#!+#e Te ta!ent#! a""i%i!# & S. A,ra*a! $o"t#! f#i e $ene'a!# & +#i Novi et Veteri Te ta!enti et i fa"ta novit& !ini!e ver,a n#ntiavit. S. Mo= en +#o+#e $o"to %atrifa!i(ia "o!%arare non %o #!# & +#i et i Te ta!ent#! Vet# e$o"#it& Novi ta!en $i"ta non %rot#(it. D#! er'o a, *o" inte((e"t# e)"(#$i!#r& a$ a(i#! vo"a!#r. Se$ in eo +#o$ Verita $i"it/ O!ni "ri,a $o"t# in re'no "oe(or#!& i!i(i e t %atrifa!i(ia & inte((i'i va(et& +#ia non $e *i +#i f#erant& e$ $e *i +#i e e in E""(e ia %oterant (o+#e,at#r. .#i t#n" nova et vetera %rofer#nt "#! #tri# +#e Te ta!enti %rae$i"a!enta vo"i,# et !ori,# (o+##nt#r. .#o$ ta!en inte((i'i et a(iter %ote t. Vet# t#! +#i%%e *#!ani 'eneri f#it a$ inferni "(a# tra $e "en$ere& %ro %e""ati #i #%%(i"ia aeterna to(erare. C#i %er Me$iatori a$vent#! nov#! a(i+#i$ a""e it& #t i *i" re"te t#$eat vivere& "oe(or#! re'na va(eat %enetrare/ et *o!o in terra e$it# & a "orr#%ti,i(i vita !oriat#r& in "oe(o "o((o"an$# . Et vet# ita+#e e t& #t %ro "#(%a *#!an#! 'en# in aeterna %oena intereat- et nov#!& #t "onver # in re'no vivat. .#o$ er'o in "on"(# ione (o"#tioni #ae Do!in# #,$i$it& *o" e t #ti+#e +#o$ %rae!i it. Pri# eni! $e re'ni i!i(it#$ine t*e a#r#! invent#!& a" ,ona! !ar'arita! %rot#(it& %o t!o$#! vero inferni %oena $e !a(or#! "o!,# tione narravit& at+#e in "on"(# ione #,3#n'it/ I$eo o!ni "ri,a $o"t# in re'no "oe(or#!& i!i(i e t %atrifa!i(ia %roferenti $e t*e a#ro #o nova et vetera. A" i a%erte $i"eret#r/ I((e in an"ta E""(e ia $o"t# %rae$i"ator e t& +#i et nova "it %roferre $e #avitate re'ni& et vet# ta $i"ere $e terrore #%%(i"ii& #t ve( %oenae terreant& +#o %rae!ia non invitant. A#$iat $e re'no +#o$ a!et& a#$iat $e #%%(i"io #n# +#i +#e +#o$ ti!eat #t tor%ente! ani!#! et terrae ve*e!enter in*aerente!& i a!or a$ re'n#! non tra*it& ve( ti!or !inet. E""e eni! $e 'e*ennae e)%re ione $i"it#r/ I,i erit f(et# et tri$or $enti#!. Se$ +#ia %rae entia 'a#$ia e+##nt#r %er%et#a (a!enta& *i"& fratre "*ari i!i& vana! (aetitia! f#'ite& i i((i" f(ere for!i$ati . Ne!o eteni! %ote t et *i" 'a#$ere "#! ae"#(o& et i((i" re'nare "#! Do!ino. Te!%ora(i ita+#e (aetitiae f(#)a re trin'ite& "arni vo(#%tate e$o!ate. .#i$+#i$ ani!o e) %rae enti ae"#(o arri$et& e) "on i$eratione aeterni i'ni a!are "at. .#i$+#i$ in !ente %#eri(iter *i(are "it& *o" $i "i%(inae 3#veni(i "en #ra "oer"eat& #t $#! %onte te!%ora(ia f#'iti & aeterna 'a#$ia ine (a,ore "a%iati & %rae tante Do!ino no tro 0e # C*ri to& et". HOMILIA XII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"tae A'neti & in $ie nata(i e3# . LECTIO S. EVANG. SEC. MATTH. XXV& 8 6 87. In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i %ara,o(a! *an"/ Si!i(e e t re'n#! "oe(or#! $e"e! vir'ini,# +#ae& a""i%iente (a!%a$e #a & e)ier#nt o,via! %on o et

%on ae. .#in+#e a#te! e) ei erant fat#ae& et +#in+#e %r#$ente . Se$ +#in+#e fat#ae& a""e%ti (a!%a$i,# & non #!% er#nt o(e#! e"#!- %r#$ente a#te! a""e%er#nt o(e#! in va i #i "#! (a!%a$i,# . Mora! a#te! fa"iente %on o& $or!itaver#nt o!ne & et $or!ier#nt. Me$ia a#te! no"te "(a!or fa"t# e t/ E""e %on # venit& e)ite o,via! ei. T#n" #rre)er#nt o!ne vir'ine i((ae& et ornaver#nt (a!%a$e #a . Fat#ae a#te! a%ienti,# $i)er#nt/ Date no,i $e o(eo ve tro& +#ia (a!%a$e no trae e) tin'##nt#r. Re %on$er#nt %r#$ente & $i"ente / Ne forte non #ffi"iat no,i et vo,i & ite %oti# a$ ven$ente & et e!ite vo,i . D#! a#te! irent e!ere& venit %on # & et +#ae %aratae erant intraver#nt "#! eo a$ n#%tia & et "(a# a e t 3an#a. Novi i!e vero veni#nt et re(i+#ae vir'ine & $i"ente / Do!ine& Do!ine& a%eri no,i . At i((e re %on$en & ait/ A!en $i"o vo,i & ne "io vo . Vi'i(ate ita+#e& +#ia ne "iti $ie! ne+#e *ora!. 8. Sae%e vo & fratre "*ari i!i& a$!oneo %rava o%era f#'ere& !#n$i *#3# in+#ina!enta $evitare- e$ *o$ierna an"ti Evan'e(ii (e"tione "o!%e((or $i"ere #t et ,ona +#ae a'iti "#! !a'na "a#te(a ti!eati & ne %er *o" +#o$ a vo,i re"t#! 'erit#r favor a#t 'ratia *#!ana re+#irat#r& ne a%%etit# (a#$i #,re%at& et +#o$ fori o ten$it#r int# a !er"e$e va"#et#r. E""e eni! Re$e!%tori vo"e $e"e! vir'ine & et o!ne $i"#nt#r vir'ine & et ta!en intra ,eatit#$ini 3an#a! non o!ne #nt re"e%tae& +#ia ear#! +#ae$a!& $#! $e vir'initate #a '(oria! fori e)%et#nt& in va i #i o(e#! *a,ere no(#er#nt. Se$ %ri# +#aeren$#! no,i e t +#i$ it re'n#! "oe(or#!& a#t "#r $e"e! vir'ini,# "o!%aret#r& +#ae etia! vir'ine %r#$ente et fat#ae $i"ant#r. D#! eni! "oe(or#! re'n#! "on tat +#ia re%ro,or#! n#((# in're$it#r& etia! fat#i vir'ini,# "#r i!i(e e e %er*i,et#r: Se$ "ien$#! no,i e t +#o$ ae%e in a"ro e(o+#io re'n#! "oe(or#! %rae enti te!%ori E""(e ia $i"it#r. De +#o a(io in (o"o Do!in# $i"it/ Mittet Fi(i# *o!ini an'e(o #o & et "o((i'ent $e re'no e3# o!nia "an$a(a 1Matt*. XIII& ;82. Ne+#e eni! in i((o re'no ,eatit#$ini & in +#o %a) #!!a e t& inveniri "an$a(a %oter#nt +#ae "o((i'ant#r. Et #n$e r#r #! $i"it#r/ .#i er'o o(verit #n#! $e !an$ati i ti !ini!i & et $o"#erit i" *o!ine & *i" !ini!# vo"a,it#r in re'no "oe(or#!. .#i a#te! fe"erit et $o"#erit& *i" !a'n# vo"a,it#r in re'no "oe(or#! 1I,i$.& V& 8A2. Man$at#! +#i%%e o(vit et $o"et +#an$o *o" +#i +#e vo"e %rae$i"at +#o$ viven$o non i!%(et. Se$ a$ re'n#! aeternae ,eatit#$ini %ervenire non va(et& +#i non v#(t o%ere i!%(ere +#o$ $o"et. .#o!o$o er'o in eo !ini!# vo"a,it#r +#i a$ *o" n#((o !o$o intrare %er!ittit#r: .#i$ ita+#e %er *an" ententia! ni i %rae en E""(e ia re'n#! "oe(or#! $i"it#r: In +#a $o"tor +#i !an$at#! o(verit !ini!# vo"at#r& +#ia "#3# vita $e %i"it#r& re tat #t e3# %rae$i"atio "onte!nat#r. In +#in+#e a#te! "or%ori en i,# #n# +#i +#e #, i tit& 'e!inat# a#te! +#inari# $enari#! %erfi"it. Et +#ia e) #tro+#e e)# fi$e(i#! !#(tit#$o "o((i'it#r& an"ta E""(e ia $e"e! vir'ini,# i!i(i $en#ntiat#r. In +#a +#ia !a(i "#! ,oni et re%ro,i "#! e(e"ti a$!i ti #nt& re"te i!i(i vir'ini,# %r#$enti,# et fat#i e e %er*i,et#r. S#nt na!+#e %(eri+#e "ontinente +#i a, a%%etit# e e)teriori "# to$i#nt& et %e a$ interiora ra%i#nt#r& "arne! !a"erant& et toto $e i$erio a$ #%erna! %atria! an*e(ant& aeterna %rae!ia e)%et#nt& %ro (a,ori,# #i re"i%ere (a#$e *#!ana no(#nt. Hi ni!ir#! '(oria! #a! non in ore *o!in#! %on#nt& e$ intra "on "ientia! "onte'#nt. Et #nt %(eri+#e +#i "or%# %er a, tinentia! aff(i'#nt& e$ $e i% a #a a, tinentia *#!ano favore e)%et#nt& $o"trinae in ervi#nt& in$i'enti,# !#(ta (ar'i#nt#r. Se$ fat#ae %rofe"to #nt vir'ine & +#ia o(a! (a#$i tran itoriae retri,#tione! +#aer#nt. Un$e et a%te #,$it#r/ .#in+#e fat#ae& a""e%ti (a!%a$i,# & non #!% er#nt o(e#! e"#!- %r#$ente a#te! a""e%er#nt o(e#! in va i #i "#! (a!%a$i,# . Per o(e#! +#i%%e nitor '(oriae $e i'nat#r- va "#(a a#te! no tra

74
#nt "or$a& in +#i,# feri!# "#n"ta +#ae "o'ita!# . Pr#$ente er'o o(e#! in va i *a,ent& +#ia nitore! '(oriae intra "on "ientia! retinent& Pa#(o atte tante& +#i ait/ G(oria no tra *ae" e t& te ti!oni#! "on "ientiae no trae 1II Cor. I& 842. Fat#ae a#te! vir'ine o(e#! e"#! non #!#nt& +#ia '(oria! intra "on "ientia! non *a,ent& $#! *an" a, ore %ro)i!or#! +#aer#nt. Notan$#! vero +#o$ o!ne (a!%a$e *a,ent& e$ o!ne o(e#! non *a,ent& +#ia %(er#!+#e ,ona in e o%era "#! e(e"ti et re%ro,i o ten$#nt& e$ o(i a$ %on #! "#! o(eo veni#nt& +#i $e *i +#ae fori e'erint int# '(oria! re+#ir#nt. Un$e %er P a(!i ta! +#o+#e $e an"ta e(e"tor#! E""(e ia $i"it#r/ O!ni '(oria e3# fi(iae re'i a, int# 1P a(. XLIV& 8;2. 4. Mora! a#te! fa"iente %on o& $or!itaver#nt o!ne & et $or!ier#nt& +#ia $#! venire 3#$e) a$ e)tre!#! 3#$i"i#! $iffert& e(e"ti et re%ro,i in !orti o!no o%i#nt#r. Dor!ire eteni! !ori e t. Ante o!n#! vero $or!itare e t ante !orte! a a(#te (an'#e "ere& +#ia %er %on$# ae'rit#$ini %ervenit#r a$ o!n#! !orti . Me$ia a#te! no"te "(a!or fa"t# e t/ E""e %on # venit& e)ite o,via! ei. 7. De a$vent# %on i "(a!or in !e$ia no"te fit& +#ia i" $ie 3#$i"ii #,re%it& #t %raevi$eri non va(eat +#an$o venit. Un$e "ri%t#! e t/ Die Do!ini i"#t f#r in no"te ita veniet 1I T*e . V& 42. T#n" o!ne vir'ine #r'#nt& +#ia et e(e"ti et re%ro,i a o!no #ae !orti e)"itant#r. La!%a$e ornant& +#ia #a e"#! o%era n#!erant& %ro +#i,# aeterna! re"i%ere ,eatit#$ine! e) %e"tant. Se$ (a!%a$e fat#ar#! vir'in#! e) tin'##nt#r& +#ia ear#! o%era& +#ae "(ara *o!ini,# fori a%%ar#erant& in a$vent# 3#$i"i int# o, "#rant#r. Et a Deo retri,#tione! non inveni#nt& +#ia %ro ei re"e%er#nt a, *o!ini,# (a#$e +#a a!aver#nt. .#i$ e t a#te! +#o$ t#n" a %r#$enti,# o(e#! %et#nt& ni i +#o$ in a$vent# 3#$i"i "#! e int# va"#a invenerint& te ti!oni#! fori +#aer#nt: A" i a #a fi$#"ia $e"e%tae %ro)i!i $i"ant/ .#ia no +#a i ine o%ere re%e((i "on %i"iti & $i"ite $e no tri o%eri,# +#i$ vi$i ti . Se$ %r#$ente vir'ine re %on$ent& $i"ente / Ne forte non #ffi"iat no,i et vo,i . In i((o eni! $ie 1+#o$ ta!en $e +#i,# $a! in %a"e E""(e iae +#ie "enti,# (o+#or2 i,i!eti% i te ti!oni#! #ni# "#3# +#e vi) #ffi"it- +#anto !in# et i,i et %ro)i!o: Un$e et %rotin# %er in"re%atione! #,$#nt/ Ite %oti# a$ ven$ente & et e!ite vo,i . Ven$itore +#i%%e o(ei a$#(atore #nt. .#i eni! a""e%ta +#a(i,et 'ratia& vani #i (a#$i,# nitore! '(oriae offer#nt& +#a i o(e#! ven$#nt. De +#o %rofe"to o(eo P a(!i ta $i"it/ O(e#! a#te! %e""atori non i!%in'#et "a%#t !e#! 1P a(. CXL& 52. Prin"i%a(e eteni! no tr#! "a%#t e t. A%%e((atione a#te! "a%iti ea +#ae %rin"i%at#r "or%ori !en vo"at#r. I!%in'#at er'o "a%#t o(e#! %e""atori & "#! $e!#("et !ente! favor a$#(anti . Se$ $#! irent e!ere& venit %on # & +#ia "#! vitae #ae te ti!oni#! a %ro)i!i +#aer#nt& 3#$e) venit& +#i non o(#! o%er#!& e$ et "or$i#! te ti e t. .#ae a#te! %aratae erant& intraver#nt "#! eo a$ n#%tia & et "(a# a e t 3an#a. ;. O i a%ere in "or$i %a(ato %o it +#i$ a$!irationi *a,et +#o$ $i"it#r/ Venit %on # C +#i$ $#("e$ini / Intraver#nt "#! eo a$ n#%tia C +#i$ a!arit#$ini / Et "(a# a e t 3an#aC Venit +#i%%e i((e +#i a$vent# #o e(e!enta "on"#tit& in "#3# "on %e"t# "oe(#! et terra "ontre!i "it. Un$e etia! %er %ro%*eta! $i"it/ A$*#" e!e(& et e'o !ove,o non o(#! terra!& e$ etia! "oe(#! 1A''ae. II& ?- He,r. XII& 4<2. A$ "#3# e)a!en o!ne *#!an#! 'en# $e$#"it#r. C#i a$ vin$i"ta! !a(or#! re!#neratione!+#e ,onor#! an'e(i& ar"*an'e(i& t*roni& %rin"i%at# et $o!inatione o, e+##nt#r. Pen ate& fratre "*ari i!i& ante "on %e"t#! tanti 3#$i"i +#i in i((o $ie

terror erit +#an$o 3a! in %oena re!e$i#! non erit& +#ae i((a "onf# io "#i reat# #o e)i'ente "ontin'et in "onvent# o!ni#! an'e(or#! *o!in#!+#e er#,e "ere& +#i %avor e#! +#e! et tran+#i((#! !en *#!ana "a%ere non va(et etia! irat#! vi$ere. .#e! $ie! ,ene %ro%*eta int#en & ait/ Die irae& $ie i((a& $ie tri,#(ationi et an'# tiae& $ie "a(a!itati et !i eriae& $ie tene,rar#! et "a(i'ini & $ie ne,#(ae et t#r,ini & $ie t#,ae et "(an'ori 1So%*. I& 852. Pen ate er'o& fratre "*ari i!i& e)tre!i $ie! 3#$i"ii #%er "or$a re%ro,or#! +#a a %eritate %ro%*eta vi$it a!are "ere& +#e! tot a%%e((ationi,# non va(et e)%(i"are. .#anta vero t#n" erit e(e"tor#! (aetitia& +#i $e e3# !erent#r vi ione 'a#$ere& $e "#3# "on %e"t# vi$ent et e(e!enta o!nia "ontre!i "ere& "#! eo i!#( a$ n#%tia intrareC .#i et in %on i n#%tii 'a#$ent& et ta!en i% i #nt %on a& +#ia in i((o aeterni re'ni t*a(a!o vi ioni no trae De# "on3#n'it#r. .#ae "i(i"et vi io n#n+#a! 3a! in %er%et##! a, a!ori #i a!%(e)i,# eve((et#r. T#n" re'ni 3an#a (#'enti,# "(a#$et#r& +#ae !o$o +#oti$ie %oenitenti,# a%erit#r. Erit na!+#e et t#n" %oenitentia& e$ fr#"t#o a 3a! non erit& +#ia ne+#a+#a! t#n" venia! invenit& +#i !o$o a%t#! veniae te!%# %er$it. Hin" eteni! Pa#(# $i"it/ E""e n#n" te!%# a""e%ta,i(e& e""e n#n" $ie a(#ti 1II Cor. VI& 42. Hin" %ro%*eta ait/ .#aerite Do!in#! $#! inveniri %ote t& invo"ate e#! $#! %ro%e e t 1I ai. LV& <2. 5. Un$e et ea $e! vir'ine fat#a invo"ante Do!in# non a#$it& +#ia inter"(# a re'ni 3an#a& i +#i %ro%e e e %oterat& %ro%e 3a! non erit. Na! #,$it#r/ Novi i!e veni#nt et re(i+#ae vir'ine & $i"ente / Do!ine& Do!ine& a%eri no,i . At i((e re %on$en & ait/ A!en $i"o vo,i & ne "io vo . I,i 3a! a Deo non %ote t !ereri +#o$ %etit& +#i *i" no(#it a#$ire +#o$ 3# it& +#i te!%# "on'r#ae %oenitentiae %er$i$it& fr# tra ante re'ni 3an#a! "#! %re"i,# venit. Hin" e t eni! +#o$ %er Sa(o!one! Do!in# $i"it/ Vo"avi& et ren#i ti - e)ten$i !an#! !ea!& et non f#it +#i a %i"eret- $e %e)i ti o!ne "on i(i#! !e#!& et in"re%atione !ea ne'(e)i ti . E'o +#o+#e in interit# ve tro ri$e,o& et #, anna,o& "#! vo,i +#o$ ti!e,ati a$venerit. C#! irr#erit re%entina "a(a!ita & et interit# +#a i te!%e ta in'r#erit& +#an$o venerit #%er vo tri,#(atio& et an'# tia& t#n" invo"a,#nt !e& et non e)a#$ia!- !ane "on #r'ent& et non invenient !e 1Prov. I& 4;& e+.2. E""e a%eriri "(a!ant& et& re%#( ioni #ae $o(ore "o!%#( ae& a%%e((atione! $o!inanti in'e!inant& $i"ente / Do!ine& Do!ine& a%eri no,i . Pre"e offer#nt& e$ ne "i#nt#r& +#ia t#n" ve(#t in"o'nito Do!in# $e erit& +#o !o$o #o %er vitae !erit#! non a'no "it. <. U,i a%te +#o+#e 'enera(i a$ $i "i%#(o e)*ortatio #,infert#r& "#! $i"it#r/ Vi'i(ate ita+#e& +#ia ne "iti $ie! ne+#e *ora!. .#ia %o t %e""ata De# %oenitentia! # "i%it& i "iret +#i +#e $e %rae enti ae"#(o +#o te!%ore e)iret& a(i#$ te!%# vo(#%tati,# & at+#e a(i#$ %oenitentiae a%tare %ot#i et. Se$ +#i %oenitenti venia! %o%on$it& %e""anti $ie! "ra tin#! non %ro!i it. Se!%er er'o e)tre!#! $ie! $e,e!# !et#ere& +#e! n#n+#a! %o #!# %raevi$ere. E""e *#n" i% #! $ie!& in +#o (o+#i!#r& a$ in$#"ia "onver ioni a""e%i!# & et ta!en !a(a +#ae fe"i!# f(ere re"# a!# . Non o(#! "o!!i a non %(an'i!# & e$ etia! +#ae $ef(eant#r a#'e!# . At i a(i+#a no ae'rit#$o "orri%iat& i i'na ae'rit#$ini vi"ina! !orte! $en#ntient& in$#"ia viven$i +#aeri!# & #t %e""ata no tra $ef(ea!# & et ea "#! !a'no ae t# $e i$erii %eti!# & +#a a""e%ta !o$o %ro ni*i(o *a,e!# . ?. Re!& fratre "*ari i!i& refero& +#a! i intente a#$ire v#(t "*arita ve tra& e) "on i$eratione i((i# ve*e!enter in tr#et#r. .#i$a! vir no,i(i in Va(eria %rovin"ia

7;
no!ine C*r= aori# f#it& +#e! (in'#a r# ti"a %o%#(# C*r= eri#! vo"a,at/ vir va($e i$one# & e$ tant#! %(en# vitii & +#ant#! re,# - #%er,ia t#!i$# & "arni #ae vo(#%tati,# #,$it# & in a"+#iren$i re,# avaritiae fa"i,# a""en # . Se$ "#! tot !a(i Do!in# fine! %onere $e"revi et& i"#t a re(i'io o viro +#o$a!& +#i n#n" #%ere t& %ro%in+#o i((i# $i$i"i& "or%ori (an'#ore %er"# # e t. .#i a$ e)tre!#! venien & ea$e! *ora +#a 3a! $e "or%ore erat e)it#r# & a%erti o"#(i vi$it tetro et ni'erri!o %irit# "ora! e a i tere& et ve*e!enter i!!inere& #t a$ inferni "(a# tra e ra%erent. Coe%it tre!ere& %a((e "ere& #$are& et !a'ni vo"i,# in$#"ia %etere& fi(i#!+#e ##! no!ine Ma)i!#!& +#e! i% e 3a! !ona"*# !ona"*#! vi$i& ni!ii et t#r,ati "(a!ori,# vo"are& $i"en / Ma)i!e "#rre& n#n+#a! ti,i a(i+#i$ !a(i fe"i& in fi$e! t#a! !e # "i%e. T#r,at# !o) Ma)i!# a$f#it& (#'en et %er tre%en fa!i(ia "onvenit. Eo a#te! +#o i((e in i tente i,i 'raviter to(era,at i% i !a(i'no %irit# vi$ere non %oterant& e$ eor#! %rae entia! in "onf# ione& in %a((ore a" tre!ore i((i# +#i tra*e,at#r vi$e,ant. Pavore a#te! tetrae eor#! i!a'ini *#" i((#"+#e verte,at#r in (e"t#(o& 3a"e,at in ini tro (atere& a %e"t#! eor#! ferre non %oterat- verte,at#r a$ %ariete!& i,i a$erant. C#!+#e "on tri"t# ni!i re(a)ari e 3a! %o e $e %eraret& "oe%it !a'ni vo"i,# "(a!are& $i"en / In$#"ia ve( # +#e !ane& in$#"ia ve( # +#e !ane. Se$ "#! *ae" "(a!aret& in i% i #i vo"i,# $e *a,ita"#(o #ae "arni ev#( # e t. De +#o ni!ir#! "on tat +#ia %ro no,i i ta& non %ro e& vi$erit& #t e3# vi io no,i %rofi"iat& +#o a$*#" $ivina %atientia (on'ani!iter e) %e"tat. Na! i((i tetro %irit# ante !orte! vi$i e& et in$#"ia %etii e& +#i$ %rof#it& +#i ea $e! in$#"ia +#a %etiit& non a""e%it: No er'o& fratre "*ari i!i& n#n" o((i"ite i ta "o'ite!# & ne no,i in va"##! te!%ora %ereant& et t#n" +#aera!# a$ ,ene a'en$#! vivere& "#! 3a! "o!%e((i!#r $e "or%ore e)ire. Me!entote +#i$ Verita $i"at/ Orate ne fiat f#'a ve tra *ie!e ve( Sa,,ato 1Matt*. XXIV& 492. Per (e'i +#i%%e !an$at#! a!,#(are (on'i# Sa,,ato non (i"et 1E)o$. VI2*ie! +#o+#e a$ a!,#(an$#! i!%e$i!ento e t& +#ia 're # a!,#(anti#! tor%or fri'ori a trin'it. Ait er'o- Orate ne fiat f#'a ve tra *ie!e ve( Sa,,ato. A" i a%erte $i"at/ Vi$ete ne t#n" +#aerati %e""ata ve tra f#'ere& +#an$o 3a! non (i"et a!,#(are. I((#$ er'o te!%# +#o f#'ere non (i"et !o$o $e,et "o'itari $#! (i"et. I((a *ora no tri e)it# e t e!%er int#en$a& i ta Re$e!%tori no tri a$!onitio ante !enti o"#(o e!%er %onen$a& +#a ait/ Vi'i(ate ita+#e& +#ia ne "iti $ie! ne+#e *ora!. HOMILIA XIII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati Fe(i"i "onfe ori & in $ie nata(i e3# . LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. XII& 756;9. In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i / Sint (#!,i ve tri %rae"in"ti& et (#"ernae ar$ente in !ani,# ve tri . Et vo i!i(e *o!ini,# e) %e"tanti,# $o!in#! ##!& +#an$o revertat#r a n#%tii & #t "#! venerit et %#( averit& "onfe ti! a%eriant ei. Beati ervi i((i& +#o "#! venerit $o!in# invenerit vi'i(ante . A!en $i"o vo,i +#o$ %rae"in'et e& et fa"iet i((o $i "#!,ere& et tran ien !ini tra,it i((i . Et i venerit in e"#n$a vi'i(ia& et i in tertia vi'i(ia venerit& et ita invenerit& ,eati #nt ervi i((i. Ho" a#te! "itote& +#onia! i "iret %ater fa!i(ia +#a *ora f#r veniret& vi'i(aret #ti+#e& et non ineret %erfo$i $o!#! #a!. I$eo et vo e tote %arati& +#ia +#a *ora non %#tati Fi(i# *o!ini veniet.

8. San"ti Evan'e(ii& fratre "*ari i!i& a%erta vo,i e t (e"tio re"itata. Se$ ne a(i+#i,# i% a e3# %(anitie a(ta forta e vi$eat#r& ea! #, ,revitate tran "#rri!# & +#aten# e3# e)%o itio ita ne "ienti,# fiat "o'nita& #t ta!en "ienti,# non it onero a. .#ia viri (#)#ria in (#!,i it& fe!ini in #!,i(i"o& te tat#r Do!in# & +#i $e $ia,o(o a$ ,eat#! 0o, (o+#it#r& $i"en / Virt# e3# in (#!,i e3# & et fortit#$o i((i# in #!,i(i"o ventri e3# 10o,. XL& 882. A %rin"i%a(i i'it#r e)# (#!,or#! no!ine (#)#ria $e i'nat#r& "#! Do!in# $i"it/ Sint (#!,i ve tri %rae"in"ti. L#!,o eni! %rae"in'i!# "#! "arni (#)#ria! %er "ontinentia! "oar"ta!# . Se$ +#ia !in# e t !a(a non a'ere& ni i etia! +#i +#e t#$eat et ,oni o%eri,# in #$are& %rotin# a$$it#r/ Et (#"ernae ar$ente in !ani,# ve tri . L#"erna +#i%%e ar$ente in !ani,# tene!# "#! %er ,ona o%era %ro)i!i no tri (#"i e)e!%(a !on tra!# . De +#i,# %rofe"to o%eri,# Do!in# $i"it/ L#"eat (#) ve tra "ora! *o!ini,# & #t vi$eant o%era ve tra ,ona& et '(orifi"ent Patre! ve tr#! +#i in "oe(i e t 1Matt*. V& 8<2. D#o a#te! #nt +#ae 3#,ent#r& et (#!,o re trin'ere& et (#"erna tenere& #t et !#n$itia it "a titati in "or%ore& et (#!en veritati in o%eratione. Re$e!%tori eteni! no tro #n#! ine a(tero %(a"ere ne+#a+#a! %ote t& i a#t i +#i ,ona a'it a$*#" (#)#riae in+#ina!enta non $e erit& a#t i +#i "a titate %raee!inet ne"$#! e %er ,ona o%era e)er"et. Ne" "a tita er'o !a'na e t ine ,ono o%ere& ne" o%# ,on#! e t a(i+#o$ ine "a titate. 4. Se$ et i #tr#!+#e a'it#r& re tat #t +#i +#i i((e e t %e a$ #%erna! %atria! ten$at& et ne+#a+#a! e a vitii %ro !#n$i *#3# *one tate "ontineat. .#i et i +#ae$a! ,ona a(i+#an$o %ro *one tate in"*oat& in e3# ta!en intentione non $e,et %er!anere& ne" %er ,ona o%era %rae enti !#n$i '(oria! +#aerere& e$ tota! %e! in Re$e!%tori #i a$vent#! "on tit#at. Un$e et %rotin# #,$it#r/ Et vo i!i(e *o!ini,# e) %e"tanti,# $o!in#! ##!& +#an$o revertat#r a n#%tii . A$ n#%tia +#i%%e Do!in# a,iit& +#ia re #r'en a !ort#i & a "en$en in "oe(#!& #%erna! i,i an'e(or#! !#(tit#$ine! nov# *o!o "o%#(avit. .#i t#n" revertit#r& "#! no,i 3a! %er 3#$i"i#! !anife tat#r. 7. Bene a#te! $e ervi e) %e"tanti,# #,$it#r/ Ut "#! venerit et %#( averit& "onfe ti! a%eriant ei. Venit +#i%%e Do!in# "#! a$ 3#$i"i#! %ro%erat& %#( at vero& "#! 3a! %er ae'rit#$ini !o(e tia e e !orte! vi"ina! $e i'nat. C#i "onfe ti! a%eri!# & i *#n" "#! a!ore # "i%i!# . A%erire eni! 3#$i"i %#( anti non v#(t& +#i e)ire $e "or%ore tre%i$at& et vi$ere e#! +#e! "onte!% i e e !e!init 3#$i"e! for!i$at. .#i a#te! $e #a %e et o%eratione e"#r# e t& %#( anti "onfe ti! a%erit& +#ia (aet# 3#$i"e! # tinet- et "#! te!%# %ro%in+#ae !orti a'noverit& $e '(oria retri,#tioni *i(are "it. Un$e et %rotin# #,$it#r/ Beati #nt ervi i((i& +#o "#! venerit $o!in# & invenerit vi'i(ante . Vi'i(at +#i a$ a %e"t#! veri (#!ini !enti o"#(o a%erto tenet& vi'i(at +#i ervat o%eran$o +#o$ "re$it& vi'i(at +#i a e tor%ori et ne'(i'entiae tene,ra re%e((it. Hin" eteni! Pa#(# $i"it/ Evi'i(ate& 3# ti& et no(ite %e""are 1I Cor. XV& 7;2. Hin" r#r # ait- Hora e t 3a! no $e o!no #r'ere 1Ro!. XIII& 882. ;. Se$ venien $o!in# +#i$ ervi vi'i(anti,# e)*i,eat a#$ia!# / A!en $i"o vo,i +#o$ %rae"in'et e& et fa"iet eo $i "#!,ere& et tran ien !ini tra,it i((i . Prae"in'et e& i$ e t a$ retri,#tione! %rae%ara,it- et fa"iet i((o $i "#!,ere& i$ e t in aeterna +#iete refoveri. Di "#!,ere +#i%%e no tr#! in re'no +#ie "ere e t. Un$e r#r #! Do!in# $i"it/ Venient et re"#!,ent "#! A,ra*a!& I aa" et 0a"o, 1Matt*. VIII& 882. Tran ien a#te! Do!in# !ini trat& +#ia (#"i #ae i((# tratione no atiat. Tran ire

7<
vero $i"t#! e t& "#! $e 3#$i"io a$ re'n#! re$it. Ve( "erte Do!in# no,i %o t 3#$i"i#! tran it& +#ia a, *#!anitati for!a in $ivinitati #ae "onte!%(atione! no e(evat. Et tran ire e3# e t in "(aritati #ae %e"#(atione! no $#"ere& "#! e#! +#e! in *#!anitate in 3#$i"io "erni!# & etia! in $ivinitate %o t 3#$i"i#! vi$e!# . A$ 3#$i"i#! +#i%%e venien & in for!a ervi o!ni,# a%%aret& +#ia "ri%t#! e t/ Vi$e,#nt in +#e! tran fi)er#nt 1Ba"*. XII& 89- 0oan. XIX& 7?2. Se$ "#! re%ro,i in #%%(i"i#! "orr##nt& 3# ti a$ "(aritati e3# '(oria! %ertra*#nt#r& i"#t "ri%t#! e t/ To((at#r i!%i# & ne vi$eat '(oria! Dei 1I ai. XXVI& 892. 5. Se$ +#i$ i ervi in %ri!a vi'i(ia ne'(i'ente e)i t#nt: Pri!a +#i%%e vi'i(ia %ri!ae aetati "# to$ia e t. Se$ ne+#e i" $e %eran$#! e t& et a ,ono o%ere "e an$#!. Na! (on'ani!itati #ae %atientia! in in#an Do!in# & #,$it/ Et i venerit in e"#n$a vi'i(ia& et i in tertia vi'i(ia venerit& et ita invenerit& ,eati #nt ervi i((i. Pri!a +#i%%e vi'i(ia %ri!aev#! te!%# e t& i$ e t %#eritia. Se"#n$a& a$o(e "entia ve( 3#vent# & +#ae a#"toritate a"ri e(o+#ii #n#! #nt& $i"ente Sa(o!one/ Laetare 3#veni in a$o(e "entia t#a 1E""(e. XI& A2. Tertia a#te!& ene"t# a""i%it#r. .#i er'o vi'i(are in %ri!a vi'i(ia no(#it "# to$iat ve( e"#n$a!& #t +#i "onverti a %ravitati,# #i in %#eritia ne'(e)it a$ via vitae a(te! in te!%ore 3#vent#ti evi'i(et. Et +#i evi'i(are in e"#n$a vi'i(ia no(#it tertiae vi'i(iae re!e$ia non a!ittat& #t +#i in 3#vent#te a$ via vitae non evi'i(at a(te! in ene"t#te re i%i "at. Pen ate& fratre "*ari i!i& +#ia "on"(# it Dei %ieta $#ritia! no tra!. Non e t 3a! +#i$ *o!o e)"# ationi inveniat. De# $e %i"it#r& et e) %e"tat"onte!ni e vi$et& et revo"at- in3#ria! $e "onte!%t# #o # "i%it& et ta!en +#an$o+#e revertenti,# etia! %rae!ia %ro!ittit. Se$ ne!o *an" e3# (on'ani!itate! ne'(i'at& +#ia tanto $i tri"tiore! 3# titia! in 3#$i"io e)i'et& +#anto (on'iore! %atientia! ante 3#$i"i#! %raero'avit. Hin" eteni! Pa#(# $i"it/ I'nora +#onia! ,eni'nita Dei a$ %oenitentia! te a$$#"it: T# a#te! e"#n$#! $#ritia! t#a! et "or i!%oeniten t*e a#ri>a ti,i ira! in $ie irae et reve(ationi 3# ti 3#$i"ii Dei 1Ro!. II& ;& 52. Hin" P a(!i ta ait/ De# 3#$e) 3# t# & forti & et (on'ani!i 1P a(. VII& 842. Di"t#r# +#i%%e (on'ani!e!& %rae!i it 3# t#!& #t +#e! vi$e %e""ata $e(in+#enti#! $i# %atienter ferre& "ia *#n" etia! +#an$o+#e $i tri"te 3#$i"are. Hin" %er +#e!$a! a%iente! $i"it#r/ A(ti i!# eni! e t %atien re$$itor 1E""(i& V& ;2. Patien eni! re$$itor $i"it#r& +#ia %e""ata *o!in#! et %atit#r et re$$it. Na! +#o $i#& #t "onvertant#r& to(erat& non "onver o $#ri# $a!nat. A$ e)"#tien$a! vero !enti no trae $e i$ia!& etia! e)teriora $a!na %er i!i(it#$ine! a$ !e$i#! $e$#"#nt#r& #t %er *ae" ani!# a$ #i "# to$ia! # "itet#r. Na! $i"it#r/ Ho" a#te! "itote& +#ia i "iret %aterfa!i(ia +#a *ora f#r veniret& vi'i(aret #ti+#e& et non ineret %erfo$i $o!#! #a!. E) +#a %rae!i a i!i(it#$ine etia! e)*ortatio #,infert#r& "#! $i"it#r/ Et vo e tote %arati& +#ia +#a *ora non %#tati Fi(i# *o!ini veniet. Ne "iente eni! %atrefa!i(ia f#r $o!#! %erfo$it& +#ia $#! a #i "# to$ia %irit# $or!it& i!%rovi a !or venien "arni no trae *a,ita"#(#! irr#!%it& et e#! +#e! $o!in#! $o!# invenerit $or!iente! ne"at& +#ia "#! vent#ra $a!na %irit# !ini!e %raevi$et& *#n" !or a$ #%%(i"i#! ne "iente! ra%it. F#ri a#te! re i teret& i vi'i(aret& +#ia a$vent#! 3#$i"i & +#i o""#(te ani!a! ra%it& %rae"aven & ei %oeniten$o o""#rreret& ne i!%oeniten %eriret. <. Hora! vero #(ti!a! Do!in# no ter i$"ir"o vo(#it no,i e e in"o'nita!& #t e!%er %o it e e # %e"ta& #t $#! i((a! %raevi$ere non %o #!# & a$ i((a! ine inter!i ione %rae%are!#r. Proin$e& fratre !ei& in "on$itione !orta(itati ve trae !enti o"#(o fi'ite& venienti vo 3#$i"i %er f(et# +#oti$ie et (a!enta %rae%arate. Et

"#! "erta !or !aneat o!ni,# & no(ite $e te!%ora(i vitae %rovi$entia in"erta "o'itare. Terrenar#! rer#! vo "#ra non a''ravet. .#anti (i,et eni! a#ri et ar'enti !o(i,# "ir"#!$et#r& +#i,# (i,et %retio i ve ti,# in$#at#r "aro& +#i$ e t a(i#$ +#a! "aro: No(ite er'o atten$ere +#i$ *a,eti & e$ +#i$ e ti . V#(ti a#$ire +#i$ e ti : Pro%*eta in$i"at& $i"en / Vere fen#! e t %o%#(# 1I ai. XL& ?2. Si eni! fen#! %o%#(# non e t& #,i #nt i((i +#i ea +#ae *o$ie "o(i!# no,i "#! tran a"to anno ,eati Fe(i"i nata(itia "e(e,raver#nt: O +#anta et +#a(ia $e %rae enti vitae %rovi ione "o'ita,ant& e$& #,ri%iente !orti arti"#(o& re%ente in *i +#ae %raevi$ere no(e,ant inventi #nt& et "#n"ta i!#( te!%ora(ia +#ae "on're'ata +#a i ta,i(iter tenere vi$e,ant#r a!i er#nt. Si er'o tran a"ta !#(tit#$o 'eneri *#!ani %er nativitate! vir#it in "arne& %er !orte! ar#it in %#(vere& vi$e(i"et fen#! f#it. .#ia i'it#r !o!enti #i *orae f#'i#nt& a'ite& fratre "*ari i!i& #t in ,oni o%eri !er"e$e teneant#r. A#$ite +#i$ a%ien Sa(o!on $i"at/ .#o$"#n+#e %ote t !an# t#a fa"ere& in tanter o%erare& +#ia ne" o%# & ne" "ientia& ne" ratio& ne" a%ientia er#nt a%#$ infero & +#o t# %ro%era 1E""(e. IX& 892. .#ia er'o et vent#rae !orti te!%# i'nora!# & et %o t !orte! o%erari non %o #!# & #%ere t #t ante !orte! te!%ora in$#(ta ra%ia!# . Si" eni! i" !or i% a "#! venerit vin"et#r& i %ri# +#a! veniat e!%er ti!eat#r HOMILIA XIV. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati Petri a%o to(i& Do!ini"a e"#n$a %o t Pa "*a. LECTIO S. EVANG. SEC. 0OAN. X& 8868<. In i((o te!%ore& $i)it 0e # P*ari aei / E'o #! %a tor ,on# . Bon# %a tor ani!a! #a! %onit %ro ovi,# #i . Mer"enari# a#te!& et +#i non e t %a tor& "#3# non #nt ove %ro%riae& vi$et (#%#! veniente!& et $i!ittit ove & et f#'it- et (#%# ra%it& et $i %er'it ove . Mer"enari# a#te! f#'it& +#ia !er"enari# e t& et non %ertinet a$ e#! $e ovi,# . E'o #! %a tor ,on# & et "o'no "o ove !ea & et "o'no "#nt !e !eae. Si"#t novit !e Pater& et e'o a'no "o Patre!& et ani!a! !ea! %ono %ro ovi,# !ei . Et a(ia ove *a,eo +#ae non #nt e) *o" ovi(i& et i((a o%ortet !e a$$#"ere& et vo"e! !ea! a#$ient& et fiet #n#! ovi(e et #n# %a tor. 8. A#$i ti & fratre "*ari i!i& e) (e"tione evan'e(i"a er#$itione! ve tra!& a#$i ti et %eri"#(#! no tr#!. E""e eni! i +#i non e) a""i$enti $ono& e$ e entia(iter ,on# e t& $i"it/ E'o #! %a tor ,on# . At+#e e3# $e! ,onitati for!a! +#a! no i!ite!#r& a$3#n'it& $i"en / Bon# %a tor ani!a! #a! %onit %ro ovi,# #i . Fe"it +#o$ !on#it& o ten$it +#o$ 3# it. Bon# %a tor %ro ovi,# #i ani!a! #a! %o #it& #t in a"ra!ento no tro "or%# ##! et an'#ine! verteret& et ove +#a re$e!erat& "arni #ae a(i!ento atiaret. O ten a no,i e t $e "onte!%t# !orti via +#a! e+#a!#r& a%%o ita e t for!a "#i i!%ri!a!#r. Pri!#! no,i e t e)teriora no tra !i eri"or$iter ovi,# e3# i!%en$ere- %o tre!#! vero& i ne"e e it& etia! !orte! no tra! %ro ei $e! ovi,# !ini trare. A %ri!o a#te! *o" !ini!o %ervenit#r a$ %o tre!#! !a3# . Se$ "#! in"o!%ara,i(iter (on'e it !e(ior ani!a +#a vivi!# terrena #, tantia +#a! e)teri# %o i$e!# & +#i non $at %ro ovi,# #, tantia! #a!& +#an$o %ro *i $at#r# e t ani!a! #a!: Et #nt nonn#((i +#i $#! %(# terrena! #, tantia! +#a! ove $i(i'#nt& !erito no!en %a tori %er$#nt. De +#i,# %rotin# #,$it#r/ Mer"enari#

7@
a#te!& et +#i non e t %a tor& "#3# non #nt ove %ro%riae& vi$et (#%#! veniente!& et $i!ittit ove & et f#'it. 4. Non %a tor& e$ !er"enari# vo"at#r& +#i non %ro a!ore inti!o ove $o!ini"a & e$ a$ te!%ora(e !er"e$e %a "it. Mer"enari# +#i%%e e t +#i (o"#! +#i$e! %a tori tenet& e$ (#"ra ani!ar#! non +#aerit- terreni "o!!o$i in*iat& *onore %rae(ationi 'a#$et& te!%ora(i,# (#"ri %a "it#r& i!%en a i,i a, *o!ini,# reverentia (aetat#r. I tae #nt eteni! !er"e$e !er"enarii& #t %ro eo i% o +#o$ in re'i!ine (a,orat& *i" +#o$ +#aerit inveniat& et a, *aere$itate 're'i in %o ter#! a(ien# e)i tat. Utr#! vero %a tor it& an !er"enari# & "o'no "i vera"iter non %ote t& i o""a io ne"e itati $ee t. Tran+#i((itati eni! te!%ore& %(er#!+#e a$ 're'i "# to$ia! i"#t ver# %a tor& i" etia! !er"enari# tat- e$ (#%# venien in$i"at +#o +#i +#e ani!o #%er 're'i "# to$ia! ta,at. L#%# eteni! #%er ove venit "#! +#i(i,et in3# t# et ra%tor& fi$e(e +#o +#e at+#e *#!i(e o%%ri!it. Se$ i +#i %a tor e e vi$e,at#r et non erat& re(in+#it ove et f#'it& +#ia $#! i,i a, eo %eri"#(#! !et#it& re i tere e3# in3# titiae non %rae #!it. F#'it a#te! non !#tan$o (o"#!& e$ #,tra*en$o o(ati#!. F#'it& +#ia in3# titia! vi$it& et ta"#it. F#'it& +#ia e #, i(entio a, "on$it. .#i,# ,ene %er %ro%*eta! $i"it#r/ Non a "en$i ti e) a$ver o& ne+#e o%%o #i ti !#r#! %ro $o!o I rae(& #t tareti in %rae(io in $ie Do!ini 1E>e"*. XIII& 52. E) a$ver o +#i%%e a "en$ere e t +#i,# (i,et %ote tati,# %rave a'enti,# rationi (i,era vo"e "ontraire. Et in $ie Do!ini %ro $o!o I rae( in %rae(io ta!# & a" !#r#! o%%oni!# & i fi$e(e inno"ente "ontra %erver or#! in3# titia! e) 3# titiae a#"toritate vin$i"a!# . .#o$ +#ia !er"enari# non fa"it& "#! veniente! (#%#! vi$erit& f#'it. 7. Se$ e t a(i# (#%# +#i ine "e atione +#oti$ie non "or%ora& e$ !ente $i(aniat& !a(i'n# vi$e(i"et %irit# & +#i "a#(a fi$e(i#! in i$ian "ir"#it& et !orte ani!ar#! +#aerit. De +#o (#%o !o) #,$it#r/ Et (#%# ra%it& et $i %er'it ove . L#%# venit& et !er"enari# f#'it& +#ia !a(i'n# %irit# !ente fi$e(i#! in tentatione $i(aniat& et i +#i (o"#! %a tori tenet "#ra! o((i"it#$ini non *a,et. Ani!ae %ere#nt& et i% e $e terreni "o!!o$i (aetat#r. L#%# ra%it et $i %er'it ove "#! a(i#! a$ (#)#ria! %ertra*it& a(i#! a$ avaritia! a""en$it& a(i#! in #%er,ia! eri'it& a(i#! %er ira"#n$ia! $ivi$it& *#n" invi$ia ti!#(at& i((#! in fa((a"ia #%%(antat. .#a i er'o (#%# 're'e! $i i%at "#! fi$e(i#! %o%#(#! $ia,o(# %er tentatione ne"at. Se$ "ontra *ae" !er"enari# n#((o >e(o a""en$it#r& n#((o fervore $i(e"tioni e)"itat#r/ +#ia $#! o(a e)teriora "o!!o$a re+#irit& interiora 're'i $a!na ne'(i'enter %atit#r. Un$e et !o) a$3#n'it#r/ Mer"enari# a#te! f#'it& +#ia !er"enari# e t& et non %ertinet a$ e#! $e ovi,# . So(a eni! "a# a e t #t !er"enari# f#'iat +#ia !er"enari# e t. A" i a%erte $i"eret#r/ Stare in %eri"#(o ovi#! non %ote t +#i in eo +#o$ ovi,# %raee t non ove $i(i'it& e$ (#"r#! terren#! +#aerit. D#! eni! *onore! a!%(e"tit#r& $#! te!%ora(i,# "o!!o$i (aetat#r& o%%onere e "ontra %eri"#(#! tre%i$at& ne *o" +#o$ $i(i'it a!ittat. Se$ +#ia Re$e!%tor no ter "#(%a fi"ti %a tori innot#it iter#! for!a! "#i $e,ea!# i!%ri!i o ten$it& $i"en / E'o #! Pa tor ,on# . At+#e #,3#n'it/ Et "o'no "o ove !ea & *o" e t $i(i'o& et "o'no "#nt !e !eae. A" i %atenter $i"at/ Di(i'ente o, e+##nt#r. .#i eni! veritate! non $i(i'it& a$*#" !ini!e "o'novit. ;. .#ia er'o a#$i ti & fratre "*ari i!i& %eri"#(#! no tr#!& %en ate in ver,i $o!ini"i etia! %eri"#(#! ve tr#!. Vi$ete i ove e3# e ti & vi$ete i e#! "o'no "iti & vi$ete i (#!en veritati "iti . S"iti a#te! $i"o& non %er fi$e!& e$ %er a!ore!. S"iti

$i"o& non e) "re$#(itate& e$ e) o%eratione. Na! i$e! i% e +#i *o" (o+#it#r 0oanne evan'e(i ta te tat#r& $i"en / .#i $i"it e no e De#!& et !an$ata e3# non "# to$it& !en$a) e t 1I 0oan. II& ;2. Un$e et in *o" (o"o Do!in# %rotin# #,$it/ Si"#t novit !e Pater& et e'o a'no "o Patre!& et ani!a! !ea! %ono %ro ovi,# !ei . A" i a%erte $i"at/ In *o" "on tat +#ia et e'o a'no "o Patre!& et "o'no "or a Patre& +#ia ani!a! !ea! %ono %ro ovi,# !ei - i$ e t& ea "*aritate +#a %ro ovi,# !orior +#ant#! Patre! $i(i'a! o ten$o. .#ia vero non o(#! 0#$aea!& e$ etia! 'enti(itate! re$i!ere venerat& a$3#n'it/ Et a(ia ove *a,eo +#ae non #nt e) *o" ovi(i& et i((a o%ortet !e a$$#"ere& et vo"e! !ea! a#$ient& et fiet #n#! ovi(e et #n# %a tor. Re$e!%tione! no tra!& +#i e) 'enti(i %o%#(o veni!# & Do!in# a %e)erat "#! e a$$#"ere et a(ia ove $i"e,at. Ho" +#oti$ie fieri& fratre & a %i"iti & *o" re"on"i(iati 'enti,# fa"t#! *o$ie vi$eti . .#a i eni! e) $#o,# 're'i,# #n#! ovi(e effi"it& +#ia 0#$ai"#! et 'enti(e! %o%#(#! in #a fi$e "on3#n'it& Pa#(o atte tante& +#i ait/ I% e e t %a) no tra& +#i fe"it #tra+#e #n#! 1E%*e . II& 8;2. D#! eni! a$ aeterna! vita! e) #tra+#e natione i!%(i"e e(i'it& a$ ovi(e %ro%ri#! ove $e$#"it. 7. De +#i,# %rofe"to ovi,# r#r #! $i"it/ Ove !eae vo"e! !ea! a#$i#nt& et e'o "o'no "o ea & et e+##nt#r !e& et e'o vita! aeterna! $o ei 10oan. X& 4?2. De +#i,# et %a#(o #%eri# $i"it/ Per !e i +#i introierit& a(va,it#r& et in're$iet#r& et e're$iet#r& et %a "#a inveniet 1I,i$.& A2. In're$iet#r +#i%%e a$ fi$e!& e're$iet#r vero a fi$e a$ %e"ie!& a "re$#(itate a$ "onte!%(atione!& %a "#a a#te! inveniet in aeterna refe"tione. Ove er'o e3# %a "#a inveni#nt& +#ia +#i +#i i((#! "or$e i!%(i"i e+#it#r& aeternae viri$itati %a,#(o n#trit#r. .#ae a#te! #nt i tar#! ovi#! %a "#a& ni i interna 'a#$ia e!%er virenti %ara$i i: Pa "#a na!+#e e(e"tor#! #nt v#(t# %rae en Dei& +#i $#! ine $efe"t# "on %i"it#r& ine fine !en vitae "i,o atiat#r. In i ti %a "#i $e aeternitati atietate (aetati #nt +#i 3a! (a+#eo vo(#%t#o ae te!%ora(itati eva er#nt. I,i *=!ni$i"i an'e(or#! "*ori& i,i o"ieta #%ernor#! "ivi#!. I,i $#("i o(e!nita a %ere'rinationi *#3# tri ti (a,ore re$e#nti#!. I,i %rovi$i %ro%*etar#! "*ori& i,i 3#$e) a%o to(or#! n#!er# & i,i inn#!era,i(i#! !art=r#! vi"tor e)er"it# & tanto i((i" (aetior& +#anto *i" $#ri# aff(i"t# - i,i "onfe or#! "on tantia& %rae!ii #i %er"e%tione "on o(ata- i,i fi$e(e viri +#o a viri(itati #ae ro,ore vo(#%ta ae"#(i e!o((ire non %ot#it- i,i an"tae !#(iere +#ae "#! ae"#(o et e)#! vi"er#nt- i,i %#eri +#i *i" anno #o !ori,# tran "en$er#nt- i,i ene +#o *i" et aeta $e,i(e re$$i$it& et virt# o%eri non re(i+#it. <. .#aera!# er'o& fratre "*ari i!i& *ae" %a "#a& in +#i,# "#! tantor#! "ivi#! o(e!nitate 'a#$ea!# . I% a no (aetanti#! fe tivita invitet. Certe i"#,i %o%#(# n#n$ina "e(e,raret& i a$ a(i"#3# E""(e iae $e$i"atione! $en#ntiata o(e!nitate "on"#rreret& fe tinare!# o!ne i!#( inveniri& et intere e #n# +#i +#e ata'eret& 'ravi e $a!no aff(i"t#! "re$eret i o(e!nitate! "o!!#ni (aetitiae non vi$eret. E""e in "oe(e ti,# e(e"tor#! "ivi#! (aetitia a'it#r& vi"i i! $e e o!ne in #o "onvent# 'rat#(ant#r& et ta!en no & a, a!ore aeternitati te%i$i& n#((o $e i$erio ar$e!# & intere e tantae o(e!nitati non +#aeri!# & %riva!#r 'a#$ii & et (aeti #!# . A""en$a!# er'o ani!#!& fratre & re"a(e "at fi$e in i$ +#o$ "re$i$it& inar$e "ant a$ #%erna no tra $e i$eria& et i" a!are 3a! ire e t. A, internae o(e!nitati 'a#$io n#((a no a$ver ita revo"et& +#ia et i +#i a$ (o"#! %ro%o it#! ire $e i$erat& e3# $e i$eri#! +#ae(i,et viae a %erita non i!!#tat. N#((a no %ro %erita ,(an$ien e$#"at& +#ia t#(t# viator e t& +#i in itinere a!oena %rata "on %i"ien & o,(ivi "it#r ire +#o ten$e,at. Toto er'o $e i$erio a$ #%erna! %atria! ani!# an*e(et& ni( in *o"

;9
!#n$o a%%etat& +#o$ "on tat +#ia "iti# re(in+#at& #t i "oe(e ti Pa tori vera"iter ove #!# & +#ia in viae $e(e"tatione non fi'i!#r aeterni %a "#i in %erventione atie!#r . HOMILIA XV. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Pa#(i a%o to(i& Do!ini"a in Se)a'e i!a. LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. VIII& ;685. In i((o te!%ore& "#! t#r,a %(#ri!a "onveniret& et $e "ivitati,# %ro%erarent a$ 0e #!& $i)it %er i!i(it#$ine!/ E)iit +#i e!inat e!inare e!en ##!. Et& $#! e!inat& a(i#$ "e"i$it e"# via!& et "on"#(tat#! e t& et vo(#"re "oe(i "o!e$er#nt i((#$. Et a(i#$ "e"i$it #%ra %etra!& et nat#! ar#it& +#ia non *a,e,at *#!ore!. Et a(i#$ "e"i$it #%er %ina & et i!#( e)ortae %inae #ffo"aver#nt i((#$. Et a(i#$ "e"i$it in terra! ,ona!& et ort#! fe"it fr#"t#! "ent#%(#!. Hae" $i"en & "(a!a,at/ .#i *a,et a#re a#$ien$i a#$iat. Interro'ant a#te! e#! $i "i%#(i e3# +#ae e et *ae" %ara,o(a. .#i,# i% e $i)it/ Vo,i $at#! e t no e != teri#! re'ni Dei& "aeteri a#te! in %ara,o(i & #t vi$ente non vi$eant& et a#$iente non inte((i'ant. E t a#te! *ae" %ara,o(a/ Se!en e t ver,#! Dei. .#o$ a#te! e"# via!& *i #nt +#i a#$i#nt& $ein$e venit $ia,o(# & et to((it ver,#! $e "or$e eor#!& ne "re$ente a(vi fiant. Na! +#o$ #%ra %etra!& *i #nt +#i "#! a#$ierint& "#! 'a#$io # "i%i#nt ver,#!. Et *i ra$i"e non *a,ent& +#ia a$ te!%# "re$#nt& et in te!%ore tentationi re"e$#nt. .#o$ a#te! in %ina "e"i$it& *i #nt +#i a#$ier#nt& et a o((i"it#$ini,# & et $ivitii & et vo(#%tati,# vitae& e#nte #ffo"ant#r& et non refer#nt fr#"t#!. .#o$ a#te! "e"i$it in terra! ,ona!& *i #nt +#i in "or$e ,ono et o%ti!o a#$iente ver,#! retinent& et fr#"t#! affer#nt in %atientia. 8. Le"tio an"ti Evan'e(ii +#a! !o$o& fratre "*ari i!i& a#$i ti e)%o itione non in$i'et& e$ a$!onitione. .#a! eni! %er e!eti% a! Verita e)%o #it& *an" $i "#tere *#!ana fra'i(ita non %rae #!it. Se$ e t +#o$ o((i"ite in *a" i% a e)%o itione $o!ini"a %en are $e,eati & +#ia i no vo,i e!en ver,#!& a'r#! !#n$#!& vo(#"re $ae!onia& %ina $ivitia i'nifi"are $i"ere!# & a$ "re$en$#! no,i !en for itan ve tra $#,itaret. Un$e et i$e! Do!in# %er e!eti% #! $i'nat# e t e)%onere +#o$ $i"e,at& #t "iati rer#! i'nifi"atione +#aerere in ii etia! +#ae %er e!eti% #! no(#it e)%(anare. E)%onen$o er'o +#o$ $i)it fi'#rate e (o+#i innot#it& +#aten# "erto vo re$$eret "#! vo,i no tra fra'i(ita ver,or#! i((i# fi'#ra a%eriret. .#i eni! !i*i #n+#a! "re$eret& i %ina $ivitia inter%retari vo(#i e!& !a)i!e "#! i((ae %#n'ant& i tae $e(e"tent: Et ta!en %inae #nt& +#ia "o'itation#! #ar#! %#n"tioni,# !ente! (a"erant& et "#! # +#e a$ %e""at#! %ertra*#nt& +#a i inf(i"to v#(nere "r#entant. .#a ,ene *o" in (o"o& a(io evan'e(i ta atte tante& ne+#a+#a! Do!in# $ivitia & e$ fa((a"e $ivitia a%%e((at 1Matt*. XIII& 442. Fa((a"e eni! #nt +#ae no,i "#! $i# %er!anere non %o #nt& fa((a"e #nt +#ae !enti no trae ino%ia! non e)%e((#nt. So(ae a#te! $ivitiae verae #nt +#ae no $ivite virt#ti,# fa"i#nt. Si er'o& fratre "*ari i!i& $ivite e e "#%iti & vera $ivitia a!ate. Si "#(!en veri *onori +#aeriti & a$ "oe(e te re'n#! ten$ite. Si '(oria! $i'nitat#! $i(i'iti & in i((a #%erna an'e(or#! "#ria a "ri,i fe tinate. 4. Ver,a Do!ini& +#ae a#re %er"i%iti & !ente retinete. Ci,# eni! !enti e t er!o Dei. Et +#a i a""e%t# "i,# to!a"*o (an'#ente re3i"it#r& +#an$o a#$it# er!o

in ventre !e!oriae non tenet#r. Se$ +#i +#i a(i!enta non retinet& *#3# %rofe"to vita $e %erat#r. Aeternae i'it#r !orti %eri"#(#! for!i$ate& i "i,#! +#i$e! an"tae e)*ortationi a""i%iti & e$ ver,a vitae& i$ e t a(i!enta 3# titiae& in !e!oria non teneti . E""e tran it o!ne +#o$ a'iti & et a$ e)tre!#! 3#$i"i#! ine #((a !o!enti inter%o itione +#oti$ie vo(ente no(ente +#e %ro%erati . C#r er'o a!at#r +#o$ re(in+#it#r: C#r i((#$ ne'(i'it#r +#o %ervenit#r: Me!entote +#o$ $i"it#r/ Si +#i *a,et a#re a#$ien$i a#$iat. O!ne eni! +#i i((i" a$erant a#re "or%ori *a,e,ant. Se$ +#i "#n"ti a#re *a,enti,# Si +#i *a,et a#re a#$ien$i a#$iat $i"it& a#re %ro"#( $#,io "or$i re+#irit. C#rate er'o #t a""e%t# er!o in "or$i a#re re!aneat. C#rate ne e!en 3#)ta via! "a$at& ne !a(i'n# %irit# veniat& et a !e!oria ver,#! to((at. C#rate ne %etro a terra e!en e)"i%iat& et fr#"t#! ,oni o%eri ine %er everantiae ra$i"i,# !ittat. M#(ti eni! (i,et +#o$ a#$i#nt& ,oni o%eri initia %ro%on#nt- e$ !o) #t fati'ari a$ver itati,# "oe%erint& in"*oata $ere(in+##nt. Petro a er'o terra *#!ore! non *a,#it& +#ae *o" +#o$ 'er!inaverat a$ fr#"t#! %er everantiae non %er$#)it. M#(ti na!+#e "#! ver,#! "ontra avaritia! a#$i#nt& ea!$e! avaritia! $ete tant#r& rer#! o!ni#! "onte!%t#! (a#$ant- e$ !o) #t vi$erit ani!# +#o$ "on"#%i "at& o,(ivi "it#r +#o$ (a#$a,at. M#(ti "#! ver,#! "ontra (#)#ria! a#$i#nt& %o((#tione "arni non o(#! %er%etrare non a%%et#nt& e$ etia! %er%etrata er#,e "#nt- e$ !o) #t "arni %e"ie eor#! o"#(i a%%aret& i" !en a$ $e i$eria ra%it#r& a" i a$*#" a, ea ni*i( it "ontra *ae" ea$e! $e i$eria $e(i,erat#!- et $a!nan$a a'it& +#ae +#i$+#i$ e'i e e !e!init 3a! et i% a $a!navit. Sae%e etia! "ontra "#(%a "o!%#n'i!#r& et ta!en %o t f(et#! a$ ea $e! "#(%a re$i!# . Si" Ba(aa! I rae(iti"i %o%#(i ta,erna"#(a "onte!%(at# f(evit& ei +#e e i!i(e! fieri in !orte $e%o "it& $i"en / Moriat#r ani!a !ea !orte 3# tor#!& et fiant novi i!a !ea *or#! i!i(ia 1N#!. XXIII& 892- e$ !o) #t *ora "o!%#n"tioni tran iit& in avaritiae ne+#itia! e)ar it. Na! %ro%ter %ro!i a !#nera in e3# %o%#(i !orte! "on i(i#! $e$it& "#3# !orti e fieri i!i(e! o%tavit- et o,(it# e t +#o$ %(an)erat& "#! e) tin'#ere no(#it +#o$ %er avaritia! ar$e,at. 7. Notan$#! vero e t +#o$ e)%onen Do!in# $i"it +#ia o((i"it#$ine & et vo(#%tate & et $ivitiae #ffo"ant ver,#!. S#ffo"ant eni!& +#ia i!%ort#ni "o'itationi,# #i '#tt#r !enti tran'#(ant- et $#! ,on#! $e i$eri#! intrare a$ "or non in#nt& +#a i a$it#! f(at# vita(i ne"ant. Notan$#! etia! +#o$ $#o #nt +#ae $ivitii 3#n'it& o((i"it#$ine vi$e(i"et et vo(#%tate & +#ia %rofe"to et %er "#ra! !ente! o%%ri!#nt& et %er aff(#entia! re o(v#nt. Re eni! "ontraria %o e ore #o et aff(i"to et (#,ri"o fa"i#nt. Se$ +#ia vo(#%ta "onvenire non %ote t "#! aff(i"tione& a(io +#i$e! te!%ore %er "# to$iae #ae o((i"it#$ine! aff(i'#nt& at+#e a(io %er a,#n$antia! a$ vo(#%tate e!o((i#nt. ;. Terra a#te! ,ona fr#"t#! %er %atientia! re$$it& +#ia vi$e(i"et n#((a #nt ,ona +#ae a'i!# & i non ae+#ani!iter etia! %ro)i!or#! !a(a to(era!# . .#anto eni! +#i +#e a(ti# %rofe"erit& tanto in *o" !#n$o invenit +#o$ $#ri# %ortet& +#ia "#! a %rae enti ae"#(o !enti no trae $i(e"tio $efi"it& e3# $e! ae"#(i a$ver ita "re "it. Hin" e t eni! +#o$ %(ero +#e "erni!# et ,ona a'ere& et ta!en #, 'ravi tri,#(ation#! fa "e $e #$are. Terrena na!+#e 3a! $e i$eria f#'i#nt& et ta!en f(a'e((i $#riori,# fati'ant#r. Se$ 3#)ta vo"e! Do!ini fr#"t#! %er %atientia! re$$#nt& +#ia "#! *#!i(iter f(a'e((a # "i%i#nt& %o t f(a'e((a a$ re+#ie! #,(i!iter # "i%i#nt#r. Si" #va "a("i,# t#n$it#r& et in vini a%ore! (i+#at#r. Si" o(iva "ont# ioni,# e)%re a a!#r"a! #a! $e erit& et in o(ei (i+#ore! %in'#e "it. Si" %er trit#ra! areae a %a(ei 'rana e%arant#r& et a$ *orre#!

;4
%#r'ata %erveni#nt. .#i +#i er'o a%%etit %(ene vitia vin"ere& t#$eat *#!i(iter %#r'ationi #ae f(a'e((a to(erare& #t tanto %o t a$ 3#$i"e! !#n$ior veniat& +#anto n#n" e3# r#,i'ine! i'ni tri,#(ationi %#r'at. 5. In ea %orti"# +#ae e#nti,# a$ e""(e ia! ,eati C(e!enti e t %ervia f#it +#i$a! S. Serv#(# no!ine& +#e! !#(ti ve tr#! !e"#! nover#nt& re,# %a#%er& !eriti $ive & +#e! (on'a ae'rit#$o $i o(verat 1Li,. IV Dia(.& "a%. 8;2. Na! a %ri!aeva aetate # +#e a$ fine! vitae %ara(=ti"# 3a"e,at. .#i$ $i"a! +#ia tare non %oterat: .#i n#n+#a! in (e"to #o #r'ere ve( a$ e$en$#! va(e,at& n#n+#a! !an#! #a! a$ o $#"ere& n#n+#a! e %ot#it in (at# a(i#$ $e"(inare. H#i" a$ ervien$#! !ater "#! fratre a$erat& et +#i$+#i$ e) e(ee!o =na %ot#i et a""i%ere& *o" eor#! !ani,# %a#%eri,# ero'a,at. Ne+#a+#a! (ittera noverat& e$ S"ri%t#rae a"rae i,i!et Co$i"e e!erat& et re(i'io o +#o +#e in *o %ita(itate # "i%ien & *o "ora! e (e'ere ine inter!i ione fa"ie,at. Fa"t#!+#e e t #t& +#ant#! a$ !en #ra! %ro%ria!& %(ene a"ra! S"ri%t#ra! $i "eret& "#!& i"#t $i)i& (ittera f#n$it# i'noraret. St#$e,at in $o(ore e!%er 'ratia a'ere& *=!ni Deo et (a#$i,# $ie,# a" no"ti,# va"are. Se$ "#! 3a! te!%# e et #t tanta e3# %atientia re!#nerari $e,#i et& !e!,ror#! $o(or a$ vita(ia re$iit. C#!+#e e 3a! !orti %ro)i!#! a'novit& %ere'rino viro at+#e in *o %ita(itate # "e%to a$!on#it #t #r'erent& et "#! eo % a(!o %ro e) %e"tatione e)it# #i $e"antarent. C#!+#e "#! ei et i% e !orien % a((eret& vo"e % a((enti#! re%ente "o!%e "#it& "#! terrore !a'ni "(a!ori & $i"en / Ta"ete& n#n+#i$ non a#$iti +#antae re onant (a#$e in "oe(o: C#!+#e a$ ea $e! (a#$e +#a int# a#$ierat a#re! "or$i inten$eret& an"ta i((a ani!a a "arne o(#ta e t. Se$ e)e#nte i((a tanta i((i" fra'rantia o$ori a %er a e t& #t o!ne i((i +#i a$erant inae ti!a,i(i #avitate re%(erent#r& ita #t %er *o" %atenter a'no "erent +#o$ ea! (a#$e in "oe(o # "e%i ent. C#i rei !ona"*# no ter interf#it& +#i n#n" # +#e vivit& et "#! !a'no f(et# atte tari o(et +#ia +#o# +#e "or%# e3# e%#(t#rae tra$eret#r& a, eor#! nari,# o$ori i((i# fra'rantia non re"e it. E""e +#o fine e) *a" vita e)iit +#i in *a" vita ae+#ani!iter f(a'e((a to(eravit. 0#)ta vo"e! er'o $o!ini"a!& ,ona terra fr#"t#! %er %atientia! re$$i$it& +#ae& e)arata $i "i%(inae vo!ere& a$ re!#nerationi e'ete! %ervenit. Se$ vo ro'o& fratre "*ari i!i& atten$ite +#o$ e)"# ationi ar'#!ent#! in i((o $i tri"to 3#$i"io *a,it#ri #!# no & +#i& a ,ono o%ere tor%ente & et re et !an# a""e%i!# & i %rae"e%ta $o!ini"a e'en# et ine !ani,# i!%(everit. Non "ontra no Do!in# t#n" a%o to(o o ten$at +#i a$ re'n#! e"#! t#r,a fi$e(i#! %rae$i"an$o tra)er#nt& non "ontra no !art=re e)*i,eat +#i a$ "oe(e te! %atria! an'#ine! f#n$en$o %ervener#nt. .#i$ t#n" $i"t#ri #!# & "#! *#n" $e +#o (o"#ti #!# DSan"t#!E Serv#(#! vi$eri!# & "#i (on'# (an'#or ,ra"*ia ten#it& e$ ta!en *ae" a ,ono o%ere non (i'avit: Hae" vo,i "#!& fratre & a'ite& i" vo a$ t#$i#! ,oni o%eri in ti'ate& #t "#! ,ono vo,i !o$o a$ i!itan$#! %ro%oniti & eor#! "on orte t#n" e e va(eati . HOMILIA XVI. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti 0oanni & +#ae $i"it#r Con tantiniana& Do!ini"a %ri!a in .#a$ra'e i!a. LECTIO EVANG. SEC. MATTH. IV& 8688.

In i((o te!%ore& $#"t# e t 0e # in $e ert#! a S%irit#& #t tentaret#r a $ia,o(o. Et "#! 3e3#na et +#a$ra'inta $ie,# et +#a$ra'inta no"ti,# & %o tea e #riit. Et a""e$en tentator& $i)it ei/ Si Fi(i# Dei e & $i" #t (a%i$e i ti %ane fiant. .#i re %on$en $i)it/ S"ri%t#! e t/ Non in o(o %ane vivit *o!o& e$ in o!ni ver,o +#o$ %ro"e$it $e ore Dei. T#n" a #!% it e#! $ia,o(# in an"ta! "ivitate!& et tat#it e#! #%ra %inna"#(#! te!%(i& et $i)it ei/ Si Fi(i# Dei e & !itte te $eor #!. S"ri%t#! e t eni!/ .#ia an'e(i #i !an$avit $e te& et in !ani,# to((ent te& ne forte offen$a a$ (a%i$e! %e$e! t##!. Ait i((i 0e # / R#r #! "ri%t#! e t/ Non tenta,i Do!in#! De#! t##!. Iter#! a #!% it e#! $ia,o(# in !onte! e)"e( #! va($e& et o ten$it ei o!nia re'na !#n$i& et '(oria! eor#!& et $i)it i((i/ Hae" o!nia ti,i $a,o& i "a$en a$oraveri !e. T#n" $i"it ei 0e # / Va$e& Satana. S"ri%t#! e t eni!/ Do!in#! De#! t##! a$ora,i & et i((i o(i ervie . T#n" re(i+#it e#! $ia,o(# & et e""e an'e(i a""e er#nt& et !ini tra,ant ei. 8. D#,itari a +#i,# $a! o(et a +#o %irit# it 0e # $#"t# in $e ert#!& %ro%ter *o" +#o$ #,$it#r/ A #!% it e#! $ia,o(# in an"ta! "ivitate!. Et r#r #!/ A #!% it e#! in !onte! e)"e( #! va($e. Se$ vere et a, +#e #((a +#ae tione "onvenienter a""i%it#r #t a an"to S%irit# in $e ert#! $#"t# "re$at#r& #t i((#" e#! ## S%irit# $#"eret& #,i n#n" a$ tentan$#! !a(i'n# %irit# inveniret. Se$ e""e "#! $i"it#r De# *o!o ve( in e)"e( #! !onte!& ve( in an"ta! "ivitate! a $ia,o(o a #!%t# & !en ref#'it& *#!anae *o" a#$ire a#re e)%ave "#nt. .#i ta!en non e e in"re$i,i(ia i ta "o'no "i!# & i in i((o et a(ia fa"ta %en a!# . Certe ini+#or#! o!ni#! "a%#t $ia,o(# e t& et *#3# "a%iti !e!,ra #nt o!ne ini+#i. An non $ia,o(i !e!,r#! f#it Pi(at# : An non $ia,o(i !e!,ra 0#$aei %er e+#ente & et !i(ite "r#"ifi'ente C*ri t#! f#er#nt: .#i$ er'o !ir#! i e a, i((o %er!i it in !onte! $#"i& +#i e %er"#(it etia! a !e!,ri i((i# "r#"ifi'i: Non e t er'o in$i'n#! Re$e!%tori no tro +#o$ tentari vo(#it& +#i venerat o""i$i. 0# t#! +#i%%e erat #t i" tentatione no tra #i tentationi,# vin"eret& i"#t !orte! no tra! venerat #a !orte #%erare. Se$ "ien$#! no,i e t +#ia tri,# !o$i tentatio a'it#r& #''e tione& $e(e"tatione et "on en #. Et no "#! tenta!#r& %(er#!+#e in $e(e"tatione!& a#t etia! in "on en #! (a,i!#r& +#ia $e "arni %e""ato %ro%a'ati& in no,i i% i etia! 'eri!# #n$e "erta!ina to(ere!# . De# vero +#i& in #tero Vir'ini in"arnat# & in !#n$#! ine %e""ato venerat& ni*i( "ontra$i"tioni in e!eti% o to(era,at. Tentari er'o %er #''e tione! %ot#it& e$ e3# !ente! %e""ati $e(e"tatio non !o!or$it. At+#e i$eo o!ni $ia,o(i"a i((a tentatio fori non int# f#it. 4. Se$ i i% #! or$ine! tentationi e3# a %i"i!# & %en e!# +#anta !a'nit#$ine no a tentatione (i,era!#r. Anti+## *o ti "ontra %ri!#! *o!ine! %arente! no tr#! in tri,# e tentationi,# ere)it& +#ia *#n" vi$e(i"et '#(a& vana '(oria et avaritia tentavit- e$ tentan$o #%eravit& +#ia i,i e#! %er "on en #! #,$i$it. E) '#(a +#i%%e tentavit "#! "i,#! (i'ni vetit#! o ten$it& at+#e a$ "o!e$en$#! #a it. E) vana a#te! '(oria tentavit "#! $i"eret/ Eriti i"#t $ii 1Gene . III& 52. Et e) %rove"t# avaritiae tentavit "#! $i"eret/ S"iente ,on#! et !a(#!. Avaritia eni! non o(#! %e"#niae e t& e$ etia! a(tit#$ini . Re"te eni! avaritia $i"it#r "#! #%ra !o$#! #,(i!ita a!,it#r. Si eni! non a$ avaritia! *onori ra%ina %ertineret& ne+#a+#a! Pa#(# $e #ni'enito Dei Fi(io $i"eret/ Non ra%ina! ar,itrat# e t e e e a+#a(e! Deo 1P*i(i%. II& <2. In *o" a#te! $ia,o(# %arente! no tr#! a$ #%er,ia! tra)it& +#o$ e#! a$ avaritia! #,(i!itati e)"itavit.

;;
7. Se$ +#i,# !o$i %ri!#! *o!ine! travit& ei $e! !o$i e"#n$o *o!ini tentato #""#,#it. Per '#(a! +#i%%e tentat "#! $i"it/ Di" #t (a%i$e i ti %ane fiant. Per vana! '(oria! tentat "#! $i"it/ Si Fi(i# Dei e & !itte te $eor #!. Per #,(i!itati avaritia! tentat "#! re'na o!nia !#n$i o ten$it& $i"en / Hae" o!nia ti,i $a,o& i %ro"i$en a$oraveri !e. Se$ ei $e! !o$i a e"#n$o *o!ine vin"it#r& +#i,# %ri!#! *o!ine! e vi"i e '(oria,at#r& #t a no tri "or$i,# i% o a$it# "a%t# e)eat& +#o no a$it# intro!i # tene,at. Se$ e t a(i#$& fratre "*ari i!i& +#o$ in *a" tentatione $o!ini"a "on i$erare $e,e!# & +#ia tentat# a $ia,o(o Do!in# a"ri e(o+#ii %rae"e%ta re %on$it& et +#i eo ver,o +#o$ erat tentatore! ##! !er'ere in a,= #! %oterat& virt#te! #ae %otentiae non o ten$it& o(a $ivinae S"ri%t#rae %rae"e%ta $e$it& +#aten# #ae no,i %atientiae %rae,eret e)e!%(#!& #t +#otie a %ravi *o!ini,# a(i+#i$ %ati!#r& a$ $o"trina! e)"ite!#r %oti# +#a! a$ vin$i"ta!. Pen ate +#anta e t %atientia Dei& et +#anta i!%atientia no tra. No i in3#rii & a#t a(i+#a (ae ione %rovo"a!#r& f#rore %er!oti& a#t +#ant#! %o #!# no !eti% o #("i "i!#r& a#t +#o$ non %o #!# fa"ere !ina!#r. E""e a$ver itate! $ia,o(i Do!in# %ert#(it& et ni*i( ei ni i !an #et#$ini ver,a re %on$it. Portat +#e! %#nire %oterat& #t *o" in (a#$e! e3# a(ti# "re "eret& i *o te! ##! non e) tin'#en$o& e$ interi! %atien$o #%eraret. ;. Notan$#! vero +#o$ #,$it#r& +#ia& re"e$ente $ia,o(o& an'e(i !ini tra,ant ei. E) +#a re +#i$ a(i#$ +#a! #ni# %er onae #tra+#e nat#ra o ten$it#r: .#ia et *o!o e t +#e! $ia,o(# tentat& et i$e! i% e De# e t "#i a, an'e(i !ini trat#r. Co'no "a!# i'it#r in eo nat#ra! no tra!& +#ia ni i *#n" $ia,o(# *o!ine! "erneret& non tentaret. Venere!#r in i((o $ivinitate! #a!& +#ia ni i #%er o!nia De# e)i teret& ei n#((o !o$o an'e(i !ini trarent. 5. Se$ +#ia *i $ie,# (e"tio "on'r#it& na! +#a$ra'inta $ier#! a, tinentia! no tri Re$e!%tori a#$ivi!# & +#i .#a$ra'e i!ae te!%# in"*oa!# & $i "#tien$#! no,i e t "#r *ae" i% a a, tinentia %er +#a$ra'inta $ier#! n#!er#! "# to$it#r. S. Mo= e eni! #t (e'e! a""i%eret e"#n$o $ie,# +#a$ra'inta 3e3#navit 1E)o$. XXXIV& 4@2. E(ia in $e erto +#a$ra'inta $ie,# a, tin#it 1III Re'. XIX& @2. I% e a#"tor *o!in#! a$ *o!ine venien & in +#a$ra'inta $ie,# n#((#! o!nino "i,#! #!% it 1Matt*. IV& 42. No +#o+#e in +#ant#! %o #!# & ann#o .#a$ra'e i!ae te!%ore "arne! no tra! %er a, tinentia! aff(i'ere "one!#r. C#r er'o in a, tinentia +#a$ra'enari# n#!er# "# to$it#r& ni i +#ia virt# De"a(o'i %er (i,ro +#at#or an"ti Evan'e(ii i!%(et#r: Denari# eteni! +#ater $#"t# in +#a$ra'enari#! #r'it& +#ia t#n" De"a(o'i !an$ata %erfi"i!# "#! %rofe"to +#at#or (i,ro an"ti Evan'e(ii "# to$i!# . E) +#a re entiri et a(i#$ %ote t. In *o" eni! !orta(i "or%ore e) +#at#or e(e!enti #, i ti!# & et %er vo(#%tate e3# $e! "or%ori %rae"e%ti $o!ini"i "ontrai!# . Prae"e%ta a#te! Do!ini"a %er De"a(o'#! #nt a""e%ta. .#ia er'o %er "arni $e i$eria& De"a(o'i !an$ata "onte!% i!# & $i'n#! e t #t ea!$e! "arne! +#ater$e"ie aff(i'a!# . .#a!vi $e *o" .#a$ra'e i!ae te!%ore e t a$*#" a(i#$ +#o$ %o it inte((i'i. A %rae enti eteni! $ie # +#e a$ Pa "*a(i o(e!nitati 'a#$ia e) *e,$o!a$ae veni#nt& +#ar#! vi$e(i"et $ie +#a$ra'inta $#o fi#nt. E) +#i,# $#! e) $ie Do!ini"i a, a, tinentia #,tra*#nt#r& non %(# in a, tinentia +#a! tri'inta et e) $ie re!anent. D#! vero %er tre"ento et e)a'inta +#in+#e $ie ann# $#"it#r& no a#te! %er tri'inta et e) $ie aff(i'i!#r& +#a i anni no tri $e"i!a Deo $a!# & #t +#i no,i !eti% i %er a""e%t#! ann#! vi)i!# & a#"tori no tro no in e3# $e"i!i %er a, tinentia! !ortifi"e!# . Un$e& fratre "*ari i!i& i"#t offerre in (e'e 3#,e!ini $e"i!a rer#!

1Levit. XXVII& 79& e+.2& ita ei offerre "onten$ite et $e"i!a $ier#!. Un# +#i +#e in +#ant#! virt# #%%etit& "arne! !a"eret& e3# +#e $e i$eria aff(i'at& "on"#%i "entia t#r%e interfi"iat& #t 3#)ta Pa#(i vo"e!& *o tia viva fiat 1Ro!. XII& 82. Ho tia +#i%%e et i!!o(at#r et viva e t& +#an$o et a, *a" vita *o!o non $efi"it& et ta!en e a "arna(i,# $e i$erii o""i$it. Caro no (aeta tra)it a$ "#(%a!& aff(i"ta re$#"at a$ venia!. A#"tor eteni! !orti no trae %er fr#"t#! (i'ni vetiti vitae %rae"e%ta tran 're # e t. .#i er'o a %ara$i i 'a#$ii %er "i,#! "e"i$i!# & a$ *ae" in +#ant#! %o #!# & %er a, tinentia! re #r'a!# . <. Se$ ne!o i,i ea!$e! a, tinentia! o(a! "re$at %o e #ffi"ere& "#! %er %ro%*eta! Do!in# $i"at/ Nonne *o" e t !a'i 3e3#ni#! +#o$ e(e'i: #,3i"ien / Fran'e e #rienti %ane! t##!& et e'eno va'o +#e in$#" in $o!#! t#a!- "#! vi$eri n#$#!& o%eri e#!& et "arne! t#a! ne $e %e)eri 1I ai. LVIII& <& ?2. I((#$ er'o 3e3#ni#! De# a%%ro,at& +#o$ a$ e3# o"#(o !an# e(ee!o =nar#! (evat& +#o$ "#! %ro)i!i $i(e"tione a'it#r& +#o$ e) %ietate "on$it#r. Ho" er'o +#o$ ti,i #,tra*i & a(teri (ar'ire& #t #n$e t#a "aro aff(i'it#r& in$e e'enti %ro)i!i "aro re%aret#r. Hin" eteni! %er %ro%*eta! Do!in# $i"it/ C#! 3e3#nareti et %(an'ereti & n#n+#i$ 3e3#ni#! 3e3#na ti !i*i: Et "#! "o!e$iti et ,i,iti & n#n+#i$ non vo,i "onte$iti & et vo,i !eti% i ,i,iti : 1Ba"*. VII& 5& <.2 Si,i eni! "o!e$it et ,i,it +#i a(i!enta "or%ori & +#ae #nt "o!!#nia $ona "on$itori & ine in$i'enti,# %er"i%it. Et i,i +#i +#e 3e3#nat& i ea +#ae i,i a$ te!%# #,tra*it non %a#%eri,# tri,#it& e$ ventri %o t!o$#! offeren$a "# to$it. Hin" %er 0oe(e! $i"it#r/ San"tifi"ate 3e3#ni#! 10oe(. I& 8;- II& 852. 0e3#ni#! +#i%%e an"tifi"are e t& a$3#n"ti ,oni a(ii & $i'na! Deo a, tinentia! "arni o ten$ere. Ce et ira& o%iant#r 3#r'ia. In"a #! eni! "aro atterit#r& i a %ravi #i vo(#%tati,# ani!# non refrenat#r& "#! %er %ro%*eta! Do!in# $i"at/ E""e in $ie 3e3#nii ve tri invenit#r vo(#nta ve tra. E""e a$ (ite et "ontentione 3e3#nati & et %er"#titi %#'no i!%ie& et o!ne $e,itore ve tro re%etiti 1I a. LVIII& 72. Ne+#e eni! +#i a $e,itore #o *o" +#o$ $e$it re%etit a(i+#i$ in3# t#! fa"it& e$ $i'n#! e t #t +#i +#i e in %oenitentia !a"erat etia! *o" +#o$ i,i 3# te "o!%etit inter$i"at. Si" i" no,i aff(i"ti et %oenitenti,# a Deo $i!ittit#r +#o$ in3# te e'i!# & i %ro a!ore i((i# et *o" +#o$ no,i 3# te "o!%etit re(a)e!# . HOMILIA XVII. Ha,ita a$ e%i "o%o in fonte Lateranen i#!. LECTIO EVANG. SEC. LUC. X& 86A. In i((o te!%ore& $e i'navit Do!in# et a(io e%t#a'inta $#o & et !i it i((o ,ino ante fa"ie! #a! in o!ne! "ivitate! et (o"#!& +#o erat i% e vent#r# . Et $i"e,at i((i / Me i +#i$e! !#(ta& o%erarii a#te! %a#"i. Ro'ate er'o $o!in#! !e i #t !ittat o%erario in !e e! #a!. Ite& e""e e'o !itto vo i"#t a'no inter (#%o . No(ite %ortare a""#(#!& ne+#e %era!& ne+#e "a("ea!enta& et ne!ine! %er via! a(#taveriti . In +#a!"#n+#e $o!#! intraveriti & %ri!#! $i"ite/ Pa) *#i" $o!#i. Et i i,i f#erit fi(i# %a"i & re+#ie "et #%er i((#! %a) ve tra- in a#te!& a$ vo revertet#r. In ea$e! a#te! $o!o !anete& e$ente et ,i,ente +#ae a%#$ i((o #nt. Di'n# e t eni! o%erari# !er"e$e #a. No(ite tran ire $e $o!o in $o!#!. Et in +#a!"#n+#e "ivitate!

;<
intraveriti & et # "e%erint vo & !an$#"ate +#ae a%%on#nt#r vo,i - et "#rate infir!o +#i in i((a #nt& et $i"ite i((i / A%%ro%in+#avit in vo re'n#! Dei. 8. Do!in# et Sa(vator no ter& fratre "*ari i!i& a(i+#an$o no er!oni,# & a(i+#an$o vero o%eri,# a$!onet. I% a eteni! fa"ta e3# %rae"e%ta #nt& +#ia $#! a(i+#i$ ta"it# fa"it& +#i$ a'ere $e,ea!# innote "it. E""e eni! ,ino in %rae$i"atione! $i "i%#(o !ittit& +#ia $#o #nt %rae"e%ta "*aritati & Dei vi$e(i"et a!or& et %ro)i!i& et !in# +#a! inter $#o "*arita *a,eri non %ote t. Ne!o eni! %ro%rie a$ e!eti% #! *a,ere "*aritate! $i"it#r& e$ $i(e"tio in a(ter#! ten$it& #t "*arita e e %o it. Bino a$ %rae$i"an$#! $i "i%#(o Do!in# !ittit& +#aten# *o" no,i ta"it# inn#at& +#ia +#i "*aritate! er'a a(ter#! non *a,et& %rae$i"ationi offi"i#! # "i%ere n#((aten# $e,et. 4. Bene a#te! $i"it#r +#ia !i it eo ante fa"ie! #a! in o!ne! "ivitate! et (o"#! +#o erat i% e vent#r# . Prae$i"atore eni! #o Do!in# e+#it#r& +#ia %rae$i"atio %raevenit& et t#n" a$ !enti no trae *a,ita"#(#! Do!in# venit& +#an$o ver,a e)*ortationi %rae"#rr#nt& at+#e %er *ae" verita in !ente # "i%it#r. Hin" na!+#e ei $e! %rae$i"atori,# I aia $i"it/ Parate via! Do!ini& re"ta fa"ite e!ita Dei no tri 1I ai. XL& 72. Hin" i((i P a(!i ta ait/ Iter fa"ite ei +#i a "en$it #%er o""a #! 1P a(. LXVII& 52. S#%er o""a #! na!+#e Do!in# a "en$it& +#ia #n$e in %a ione o""#,#it& in$e !a3ore! #a! '(oria! re #r'en$o !anife tavit. S#%er o""a #! vi$e(i"et a "en$it& +#ia !orte! +#a! %ert#(it re #r'en$o "a("avit. Ei er'o +#i a "en$it #%er o""a #! iter fa"i!# "#! no e3# '(oria! ve tri !enti,# %rae$i"a!# & #t ea et i% e %o t venien %er a!ori #i %rae entia! i((# tret. 7. Mi i a#te! %rae$i"atori,# & +#i$ $i"at a#$ia!# / Me i +#i$e! !#(ta& o%erarii a#te! %a#"i. Ro'ate er'o $o!in#! !e i & #t !ittat o%erario in !e e! #a!. A$ !e e! !#(ta! o%erarii %a#"i #nt& +#o$ ine 'ravi !oerore (o+#i non %o #!# & +#ia et i #nt +#i ,ona a#$iant& $e #nt +#i $i"ant. E""e !#n$# a"er$oti,# %(en# e t& e$ ta!en in !e e Dei rar# va($e invenit#r o%erator& +#ia offi"i#! +#i$e! a"er$ota(e # "e%i!# & e$ o%# offi"ii non i!%(e!# . Se$ %en ate& fratre "*ari i!i& %en ate +#o$ $i"it#r/ Ro'ate $o!in#! !e i & #t !ittat o%erario in !e e! #a!. Vo %ro no,i %etite& #t $i'na vo,i o%erari va(ea!# & ne a, e)*ortatione (in'#a tor%eat& ne %o t+#a! %rae$i"ationi (o"#! # "e%i!# a%#$ 3# t#! 3#$i"e! no tra no ta"it#rnita a$$i"at. Sae%e eni! %ro #a ne+#itia %rae$i"anti#! (in'#a re trin'it#r/ ae%e vero e) #,3e"tor#! "#(%a a'it#r #t ei +#i %rae #nt& %rae$i"ationi er!o #,tra*at#r. E) #a +#i%%e ne+#itia %rae$i"anti#! (in'#a re trin'it#r& i"#t P a(!i ta ait/ Pe""atori a#te! $i)it De# / .#are t# enarra 3# titia !ea : 1P a(. XLIX& 8<.2 Et r#r #! e) vitio #,3e"tor#!& vo) %rae$i"anti#! %ro*i,et#r i"#t a$ E>e"*ie(e! Do!in# $i"it/ Lin'#a! t#a! a$*aere "ere fa"ia! %a(ato t#o& et eri !#t# & ne" +#a i vir o,3#r'an & +#ia $o!# e)a %eran e t 1E>e"*. III& 4<2. A" i a%erte $i"at/ I$"ir"o ti,i %rae$i"ationi er!o to((it#r& +#ia $#! !e in #i a"ti,# %(e, e)a %erat& non e t $i'na "#i e)*ortatio veritati fiat. E) "#3# er'o vitio %rae$i"atori er!o #,tra*at#r& non fa"i(e "o'no "it#r. .#ia vero Pa tori ta"it#rnita a(i+#an$o i,i& e!%er a#te! #,3e"ti no"eat& "erti i!e "it#r. ;. Se$ #tina! i a$ %rae$i"ationi virt#te! non #ffi"i!# & (o"i no tri offi"i#! in inno"entia vitae tenea!# . Na! #,$it#r/ E""e e'o !itto vo i"#t a'no inter (#%o . M#(ti a#te! "#! re'i!ini 3#ra # "i%i#nt& a$ (a"eran$o #,$ito inar$e "#nt& terrore!

%ote tati e)*i,ent& et +#i,# %ro$e e $e,#erant& no"ent. Et +#ia "*aritati vi "era non *a,ent& $o!ini vi$eri a%%et#nt& %atre e e e !ini!e re"o'no "#nt& *#!i(itati (o"#! in e(atione! $o!inationi i!!#tant& et i +#an$o e)trin e"# ,(an$i#nt#r& intrin e"# aevi#nt. De +#i,# a(ia Verita $i"it/ Veni#nt a$ vo in ve ti!enti ovi#!& intrin e"# a#te! #nt (#%i ra%a"e 1Matt*. VII& 852. Contra +#ae& o!nia "on i$eran$#! no,i e t +#ia i"#t a'ni inter (#%o !itti!#r& #t& en #! ervante inno"entiae& !or #! !a(itiae non *a,ea!# . .#i eni! (o"#! %rae$i"ationi # "i%it& !a(a inferre non $e,et& e$ to(erare& #t e) i% a #a !an #et#$ine ira! aevienti#! !iti'et& et %e""ator#! v#(nera in a(ii i% e aff(i"tioni,# v#(nerat# anet. .#e! et i +#an$o >e(# re"tit#$ini e)i'it #t er'a #,3e"to aeviat& f#ror i% e $e a!ore it& non $e "r#$e(itate& +#aten# et 3#ra $i "i%(inae fori e)*i,eat& et int# %aterna %ietate $i(i'at& +#o fori +#a i in e+#en$o "a ti'at. .#o$ t#n" ,ene Re"tor e)*i,et& "#! ei% #! $i(i'ere %er a!ore! %rivat#! ne "it& "#! n#((a +#ae !#n$i #nt a%%etit& "#! terrenae "#%i$itati oneri,# ne+#a+#a! !enti "o((a #%%onit. 5. Un$e et #,$it#r/ No(ite %ortare a""#(#!& ne+#e %era!& ne+#e "a("ea!enta& et ne!ine! %er via! a(#taveriti . Prae$i"atori eteni! tanta $e,et in Deo e e fi$#"ia& #t %rae enti vitae #!%t# +#a!vi non %rovi$eat& ta!en i,i *o non $ee e "erti i!e "iat& ne $#! !en e3# o""#%at#r a$ te!%ora(ia& !in# a(ii %rovi$eat aeterna. C#i etia! %er via! ne!ine! a(#tare "on"e$it#r& #t #, +#anta fe tinatione iter %rae$i"ationi %er'ere $e,eat o ten$at#r. .#ae i +#i ver,a etia! %er a((e'oria! ve(it inte((i'i& in a""#(o %e"#nia "(a# a e t- %e"#nia vero "(a# a e t a%ientia o""#(ta. .#i i'it#r a%ientiae ver,#! *a,et& e$ *o" ero'are %ro)i!o ne'(i'it& +#a i %e"#nia! in a""#(o (i'ata! tenet. Un$e "ri%t#! e t/ Sa%ientia a, "on$ita& et t*e a#r# o""#(t# & +#ae #ti(ita in #tri +#e: 1E""(i. XLI& 8?.2 .#i$ vero %er %era!& ni i onera ae"#(i- et +#i$ *o" (o"o %er "a("ea!enta& ni i !ort#or#! o%er#! e)e!%(a i'nant#r: .#i er'o offi"i#! %rae$i"ationi # "i%it& $i'n#! non e t #t on# ae"#(ari#! ne'otior#! %ortet& ne $#! *o" e3# "o((a $e%ri!it& a$ %rae$i"an$a "oe(e tia non a #r'at. Ne" $e,et t#(tor#! o%er#! e)e!%(a "on %i"ere& ne #a o%era +#a i e) !ort#i %e((i,# "re$at !#nire. S#nt eteni! !#(ti +#i %ravitate! #a! e) a(ieni %ravitati,# t#ent#r. .#ia eni! a(io ta(ia fe"i e "on i$erant& e *ae" fa"ere (i"enter %#tant. Hi +#i$ a(i#$ fa"i#nt& ni i %e$e #o e) !ort#or#! ani!a(i#! !#nire %e((i,# "onant#r: O!ni vero +#i a(#tat in via& e) o""a ione a(#tat itineri & non e) t#$io o%tan$ae e3# $e! a(#ti . .#i i'it#r non a!ore aeternae %atriae& e$ %rae!ior#! a!,it# a(#te! a#$ienti,# %rae$i"at& +#a i in itinere a(#tat& +#ia e) o""a ione& et non e) intentione& a(#te! a#$ienti,# e)o%tat. <. Se+#it#r/ In +#a!"#n+#e $o!#! intraveriti & %ri!#! $i"ite/ Pa) *#i" $o!#i. Et i i,i" f#erit fi(i# %a"i & re+#ie "et #%er i((#! %a) ve tra- in a#te!& a$ vo revertet#r. Pa) +#ae a, ore %rae$i"atori offert#r& a#t re+#ie "it in $o!o& i in ea fi(i# %a"i f#erit& a#t a$ e#!$e! %rae$i"atore! revertit#r- +#ia a#t erit +#i +#e %rae$e tinat# a$ vita!& et "oe(e te ver,#! e+#it#r +#o$ a#$it- a#t i n#((# a#$ire vo(#erit& i% e %rae$i"ator ine fr#"t# non erit& +#ia a$ e#! %a) revertit#r& +#onia! ei a Do!ino %ro (a,ore #i o%eri !er"e re"o!%en at#r. ?. E""e a#te! +#i %era! et a""#(#! %ortare %ro*i,#it #!%t# et a(i!enta e) ea$e! %rae$i"atione "on"e$it. Na! #,$it#r/ In ea$e! a#te! $o!o !anete& e$ente et ,i,ente +#ae a%#$ i((o #nt. Di'n# e t eni! o%erari# !er"e$e #a. Si %a) no tra

;@
re"i%it#r& $i'n#! e t #t in ea$e! $o!o !anea!# e$ente et ,i,ente +#ae a%#$ i((o #nt& #t a, ei terrena ti%en$ia "on e+#a!#r& +#i,# %rae!ia %atriae "oe(e ti offeri!# . Un$e etia! Pa#(# *ae" i% a %ro !ini!o # "i%ien & $i"it/ Si no vo,i %irita(ia e!inavi!# & !a'n#! e t i ve tra "arna(ia !eta!# : 1I Cor. IX& 88.2 Et notan$#! +#o$ #,$it#r/ Di'n# e t o%erari# !er"e$e #a& +#ia 3a! $e !er"e$e #nt o%eri i% a a(i!enta # tentationi & #t *i" !er"e $e (a,ore %rae$i"ationi in"*oet#r& +#ae i((i" $e veritati vi ione %erfi"it#r. .#a in re "on i$eran$#! e t +#o$ #ni no tro o%eri $#ae !er"e$e $e,ent#r& #na in via& a(tera in %atria- #na +#ae no in (a,ore # tentat& a(ia +#ae no in re #rre"tione re!#nerat. Mer"e ita+#e +#ae in %rae enti a""i%it#r/ *o" in no,i $e,et a'ere& #t a$ e+#ente! !er"e$e! ro,# ti# ten$at#r. Vet# er'o +#i +#e %rae$i"ator non i$eo %rae$i"are $e,et& #t in *o" te!%ore !er"e$e! re"i%iat& e$ i$eo !er"e$e! re"i%ere& #t %rae$i"are #, i tat. .#i +#i na!+#e i$eo %rae$i"at #t *i" ve( (a#$i ve( !#neri !er"e$e! re"i%iat& aeterna %ro"#( $#,io !er"e$e e %rivat. .#i +#i vero ve( ea +#ae $i"it& i$eo %(a"ere *o!ini,# a%%etit& #t& $#! %(a"et +#o$ $i"it#r& %er ea$e! $i"ta non i% e& e$ Do!in# a!et#r& ve( i$"ir"o terrena ti%en$ia in %rae$i"atione "on e+#it#r& ne a %rae$i"ationi vo"e %er in$i'entia! (a et#r& *#i" %ro"#( $#,io a$ re"i%ien$a! !er"e$e! ni( o, tat in %atria& +#ia #!%t# #!% it in via. @. Se$ +#i$ no 1+#o$ ta!en ine $o(ore $i"ere non %o #!2 +#i$ no & o Pa tore & a'i!# & +#i et !er"e$e! "on e+#i!#r& et ta!en o%erarii ne+#a+#a! #!# : Fr#"t# +#i%%e an"tae E""(e iae in ti%en$io +#oti$iano %er"i%i!# & e$ ta!en %ro aeterna E""(e ia !ini!e in %rae$i"atione (a,ora!# . Pen e!# "#3# $a!nationi it ine (a,ore *i" %er"i%ere !er"e$e! (a,ori . E""e e) o,(atione fi$e(i#! vivi!# & e$ +#i$ %ro ani!a,# fi$e(i#! (a,ora!# : I((a in ti%en$i#! no tr#! #!i!# +#ae %ro re$i!en$i %e""ati #i fi$e(e o,t#(er#nt& ne" ta!en "ontra %e""ata ea$e! ve( orationi t#$io& ve( %rae$i"ationi & #t $i'n#! e t& in #$a!# . Vi) %ro "#(%a #a +#e!%ia! a%erta vo"e re%re*en$i!# . Et a$*#" 1+#o$ e t 'ravi# 2 a(i+#an$o i %er ona in *o" !#n$o %oten it& e3# for itan errata (a#$ant#r& ne& i a$ver et#r& %er ira"#n$ia! !#n# #,tra*at +#o$ i!%en$e,at. Se$ $e,e!# ine "e atione !e!ini e +#o$ $e +#i,# $a! "ri%t#! e t/ Pe""ata Po%#(i !ei "o!e$ent 1O ee IV& @2. C#r a#te! %e""ata %o%#(i "o!e$ere $i"#nt#r& ni i +#ia %e""ata $e(in+#enti#! fovent& ne te!%ora(ia ti%en$ia a!ittant: Se$ et no +#i e) o,(ationi,# fi$e(i#! vivi!# & +#a i((i %ro %e""ati #i o,t#(er#nt& i "o!e$i!# et ta"e!# & eor#! %ro"#( $#,io %e""ata !an$#"a!# . Pen e!# er'o "#3# it a%#$ De#! "ri!ini %e""ator#! %reti#! !an$#"are& et ni*i( "ontra %e""ata %rae$i"an$o a'ere. A#$ia!# +#i$ ,eati 0o, vo"e $i"it#r/ Si a$ver #! !e terra !ea "(a!at& et "#! i% a #("i e3# $ef(ent& i fr#"t# e3# "o!e$i a, +#e %e"#nia 10o,. XXXI& 7@& 7A2. Terra eni! "ontra %o e ore! ##! "(a!at +#an$o "ontra %a tore! ##! 3# te E""(e ia !#r!#rat. C#3# etia! #("i $ef(ent& i "or$a a#$ienti#!& +#ae a %rae"e$enti,# #nt %atri,# %rae$i"ationi vo"e et vi'ore inve"tioni e)arata& vi$ent a(i+#i$ +#o$ (#'eant $e vita %a tori . C#3# vi$e(i"et terrae fr#"t# %o e or ,on# ine %e"#nia non !an$#"at& +#ia $i "ret# %a tor %raero'at ta(ent#! ver,i& ne a$ $a!natione! #a! $e E""(e ia ti%en$i#! #!at a(i!enti. T#n" eni! $e terra no tra "#! %e"#nia fr#"t# "o!e$i!# & +#an$o #!ente e""(e ia ti"a #, i$ia in %rae$i"atione (a,ora!# . Prae"one na!+#e vent#ri 3#$i"i #!# . .#i er'o vent#r#! 3#$i"e! n#ntiet& i %rae"o ta"et:

A. Proin$e "on i$eran$#! no,i e t #t& in +#ant#! va(et +#i +#e& in +#ant#! #ffi"it& et terrore! vent#ri 3#$i"ii& et $#("e$ine! re'ni& # "e%tae E""(e iae in in#are "onten$at. Et +#i #na ea$e!+#e e)*ortationi vo"e non #ffi"it i!#( "#n"to a$!onere& $e,et in'#(o & in +#ant#! va(et& in tr#ere& %rivati (o"#tioni,# ae$ifi"are& e)*ortatione i!%(i"i fr#"t#! in fi(ior#! #or#! "or$i,# +#aerere. De,e!# na!+#e %en are "ontin#o +#o$ an"ti a%o to(i $i"it#r& et %er a%o to(o no,i / Vo e ti a( terrae 1Matt*. V& 872. Si er'o a( #!# & "on$ire !ente fi$e(i#! $e,e!# . Vo i'it#r& +#i %a tore e ti & %en ate +#ia Dei ani!a(ia %a "iti . De +#i,# %rofe"to ani!a(i,# Deo %er P a(!i ta! $i"it#r/ Ani!a(ia t#a *a,ita,#nt in ea 1P a(. LXVII& 882. Et ae%e vi$e!# +#o$ %etra a(i ,r#ti ani!a(i,# %onit#r& #t ea!$e! a(i %etra! (a!,ere $e,eant& et !e(iorari. .#a i er'o inter ,r#ta ani!a(ia %etra a(i $e,et e e a"er$o in %o%#(i . C#rare na!+#e a"er$ote! ne"e e e t& +#ae in'#(i $i"at& #n#!+#e!+#e +#a(iter a$!oneat& #t +#i +#i a"er$oti 3#n'it#r& +#a i e) a(i ta"t#& aeternae vitae a%ore "on$iat#r. Sa( eteni! terrae non #!# & i "or$a a#$ienti#! non "on$i!# . .#o$ %rofe"to "on$i!ent#! i((e vera"iter %ro)i!o i!%en$it +#i %rae$i"ationi ver,#! non #,tra*it. 89. Se$ t#n" vere a(ii re"ta %rae$i"a!# & i $i"ta re,# o ten$i!# & i no i% i $ivino a!ore "o!%#n'i!#r& et *#!anae vitae& +#ae ine "#(%a tran ire ne+#a+#a! %ote t& +#oti$iana (a"r=!i !a"#(a (ava!# . T#n" a#te! $e no,i vere "o!%#n'i!#r& i t#$io e %atr#! %rae"e$enti#! fa"ta %en a!# & #t e) "on %e"ta i((or#! '(oria& in no tri no,i o"#(i no tra vita or$e "at. T#n" vere "o!%#n'i!#r& "#! %rae"e%ta Do!ini t#$io e %er "r#ta!#r& et %er *ae" %rofi"ere i% i "onten$i!# & %er +#ae 3a! %rofe"i e novi!# +#o venera!#r. Hin" e t eni! +#o$ $e S. Mo= e "ri%t#! e t/ Po #it et (a,r#! aene#! in +#o (avarent#r Aaron et fi(ii e3# & "#! in're$erent#r in an"ta an"tor#!& +#o$ fe"it $e %e"#(i !#(ier#! +#ae e)"#,a,ant in o tio ta,erna"#(i 1E)o$. XXXVIII& @2. La,r#! +#i%%e aene#! Mo= e %onit& in +#o a"er$ote (avari $e,eant et an"ta an"tor#! in're$i& +#ia (e) Dei %ri# no (avari %er "o!%#n"tione! %rae"i%it& #t no tra i!!#n$itia a$ %enetran$a! e"retor#! Dei !#n$itia! non it in$i'na. .#o$ ,ene (a,r#! $e %e"#(i !#(ier#! %er*i,et fa"t#! +#ae a$ ta,erna"#(i o ti#! in$e inenter e)"#,a,ant. S%e"#(a +#i%%e !#(ier#! #nt %rae"e%ta Dei& in +#i,# e an"tae ani!ae e!%er a %i"i#nt& et i +#ae in ei #nt foe$itati !a"#(ae& $e%re*en$#nt. Co'itation#! vitia "orri'#nt& et +#a i renitente v#(t# ve(#t e) re$$ita i!a'ine "o!%on#nt& +#ia $#! %rae"e%ti $o!ini"i o(erter inten$#nt& in ei %ro"#( $#,io ve( +#i$ in e "oe(e ti viro %(a"eat& ve( +#i$ $i %(i"eat a'no "#nt. .#ae +#an$i# in *a" vita #nt& aetern#! ta,erna"#(#! in're$i ne+#a+#a! %o #nt. Se$ ta!en a$ o ti#! ta,erna"#(i !#(iere e)"#,ant& +#ia an"tae ani!ae etia! "#! infir!itate a$*#" "arni 'ravant#r& a!ore ta!en "ontin#o in're #! aeterni introit# o, ervant. S. Mo= e er'o (a,r#! a"er$oti,# $e %e"#(i !#(ier#! fe"it& +#ia (e) Dei (ava"r#! "o!%#n"tioni %e""ator#! no tror#! !a"#(i e)*i,et& $#! ea %er +#ae an"tae ani!ae #%erno %on o %(a"#er#nt int#en$a no,i "oe(e tia %rae"e%ta %rae,et. .#i,# i $i(i'enter inten$i!# & internae no trae i!a'ini !a"#(a vi$e!# . Vi$ente a#te! !a"#(a . in %oenitentiae $o(ore "o!%#n'i!#r- "o!%#n"ti vero& +#a i in (a,ro $e %e"#(i !#(ier#! (ava!#r. 88. E t a#te! va($e ne"e ari#! #t "#! $e no,i in "o!%#n"tione affi"i!#r& etia! "o!!i or#! no,i vita! >e(e!# . Si" er'o no a!arit#$o "o!%#n"tioni affi"iat& #t ta!en a %ro)i!or#! "# to$ia non avertat. .#i$ eni! %ro$e t& i& a!ante no !eti% o & re(in+#a!# %ro)i!o : Ve( +#i$ r#r #! %ro$e t& i& a!ante ve( >e(ante %ro)i!o & re(in+#a!# no !eti% o : In orna!ento +#i%%e ta,erna"#(i ,i tin"t#

59
"o""# offerri %rae"i%it#r 1E)o$. XXV& ;2& #t ante Dei o"#(o "*arita no tra Dei et %ro)i!i a!ore "o(oret#r. I((e a#te! vere e $i(i'it& +#i %#re $i(i'it a#"tore!. T#n" er'o "o""# ,i tin'it#r& +#an$o er'a e et %ro)i!#! e) a!ore veritati ani!# inf(a!!at#r. 84. Se$ inter *ae" "ien$#! no,i e t #t i" e)er"eat#r >e(# re"tit#$ini "ontra %rava a"ta %ro)i!or#! +#aten# in fervore $i tri"tioni n#((o !o$o re(in+#at#r virt# !an #et#$ini . Ira eteni! a"er$oti ne+#a+#a! $e,et e e %rae"e% et %ert#r,ata& e$ !a'i e) "on i(ii 'ravitate !iti'an$a. Et %ortare er'o $e,e!# +#o "orri'i!# & et "orri'ere +#o %orta!# & ne i e) #tro+#e #n#! $ef#erit& ve( in fervore& ve( in !an #et#$ine a"tio a"er$ota(i non it. Hin" na!+#e e t +#o$ in te!%(i !ini terio in ,a i,# te!%(i "#(%torio o%ere (eone et ,ove et "*er#,i! e)%re a #nt. C*er#,i! +#i%%e e t %(enit#$o "ientiae. Se$ +#i$ e t +#o$ in ,a i,# ne" (eone ine ,o,# & ne" ,ove in" (eoni,# fi#nt: .#i$ eni! a(i#$& $e i'nant ,a e in te!%(o& ni i a"er$ote in E""(e ia: .#i $#! o((i"it#$ine! re'i!ini to(erant& +#a i !ore ,a i#! #%eri!%o it#! on# %ortant. In ,a i,# er'o "*er#,i! e)%ri!#nt#r& +#ia $e"et ni!ir#! #t a"er$ot#! %e"tora %(enit#$ine "ientiae int referta. Per (eone a#te! terror everitati & %er ,ove vero %atientia !an #et#$ini fi'#rat#r. Ita+#e in ,a i,# ne" (eone ine ,o,# & ne" ,ove ine (eoni,# e)%ri!#nt#r& +#ia e!%er in a"er$ota(i %e"tore "#! terrore everitati "# to$iri $e,et virt# !an #et#$ini & #t et ira! !an #et#$o "on$iat& et ea!$e! !an #et#$ine!& ne forta e $i o(#ta it& >e(# $i tri"tioni a""en$at. 87. Se$ i ta "#r (o+#i!#r& "#! a$*#" %(ero +#e 'ravari fa"ti atro"iori,# vi$ea!# : Vo,i eni! a"er$oti,# (#'en (o+#or& +#ia nonn#((o ve tr#! "#! %rae!ii fa"ere or$inatione a'novi!# %irita(e! 'ratia! ven$ere& et $e a(ieni ini+#itati,# "#! %e""ati $a!no te!%ora(ia (#"ra "#!#(are. C#r er'o a$ !e!oria! ve tra! non re$it +#o$ vo) Do!ini"a %rae"i%ien $i"it/ Grati a""e%i ti & 'rati $ate 1Matt*. X& @2. C#r non ante !enti o"#(o revo"ati +#o$ te!%(#! Re$e!%tor no ter in're # & "at*e$ra ven$enti#! "o(#!,a evertit& et n#!!#(arior#! eff#$it ae : 10oan. II& 8& 4.2 .#i na!+#e #nt in te!%(o Dei *o$ie +#i "o(#!,a ven$#nt& ni i +#i in E""(e ia %reti#! $e i!%o itione !an# a""i%i#nt: Per +#a! vi$e(i"et i!%o itione! S%irit# an"t# "oe(it# $at#r. Co(#!,a er'o ven$it#r& +#ia !an# i!%o itio& %er +#a! S%irit# an"t# a""i%it#r& a$ %reti#! %rae,et#r. Se$ Re$e!%tor no ter "at*e$ra ven$enti#! "o(#!,a evertit& +#ia ta(i#! ne'otiator#! a"er$oti#! $e tr#it. Hin" e t eni! +#o$ a"ri "anone i!onia"a! *aere i! $a!nant& et eo %rivari a"er$otio %rae"i%i#nt& +#i $e (ar'ien$i or$ini,# %reti#! +#aer#nt. Cat*e$ra er'o ven$enti#! "o(#!,a evertit#r +#an$o *i +#i %irita(e! 'ratia! ven#n$ant& ve( ante *#!ano & ve( ante Dei o"#(o & a"er$otio %rivant#r. Et +#i$e! !#(ta #nt a(ia %rae%o itor#! !a(a +#ae *#!ano !o$o o"#(o (atent. Et %(er#!+#e e %a tore an"to *o!ini,# e)*i,ent& at+#e in o""#(ti #i vi$eri t#r%e ante interni ar,itri o"#(o non "r#,e "#nt. Veniet& veniet %rofe"to i((e $ie & ne" (on'e e t& in +#o %a tor#! %a tor a%%areat& et #ni# "#3# +#e fa"ta in %#,(i"#! $e$#"at& et +#i !o$o #,$itor#! "#(%a %er %rae%o ito #("i "it#r& t#n" %rae%o itor#! !a(a %er e!eti% #! aevien $a!nat. Un$e et in're # in te!%(#!& %er e!eti% #! +#a i f(a'e((#! $e f#ni"#(i fe"it& et $e $o!o Dei %ravo ne'otiatore e3i"ien & "at*e$ra ven$enti#! "o(#!,a evertit 10oan. II& 8& 42& +#ia #,$itor#! +#i$e! "#(%a %er %a tore %er"#tit& e$ %a tor#! vitia %er e!eti% #! ferit. E""e !o$o *o!ini,# ne'ari %ote t +#o$ (atenter a'it#r. I((e "erte 3#$e) vent#r# e t& "#i ta"en$o +#i +#e e non %ote t "e(are& +#e! ne'an$o non %ote t fa((ere.

8;. E t et a(i#$& fratre "*ari i!i& +#o$ !e $e vita Pa tor#! ve*e!enter aff(i'it- e$ ne "#i *o" in3#rio #! vi$eat#r forta e +#o$ a ero& !e +#o+#e %ariter a""# o& +#a!vi & ,ar,ari"i te!%ori ne"e itate "o!%#( # & va($e in *i 3a"eo invit# . A$ e)teriora eni! ne'otia $e(a% i #!# & et a(i#$ e) *onore # "e%i!# & at+#e a(i#$ offi"io a"tioni e)*i,e!# . Mini teri#! %rae$i"ationi re(in+#i!# & et a$ %oena! no tra!& #t vi$eo& e%i "o%i vo"a!#r& +#i *onori no!en& non virt#te! tene!# . Re(in+##nt na!+#e De#! *i +#i no,i "o!!i i #nt& et ta"e!# . In %ravi a"ti,# 3a"ent& et "orre%tioni !an#! non ten$i!# . .#oti$ie %er !#(ta ne+#itia %ere#nt& et eo a$ infern#! ten$ere ne'(i'enter vi$e!# . Se$ +#an$o no vita! "orri'ere va(ea!# a(iena!& +#i ne'(i'i!# no tra!: C#ri eni! ae"#(ari,# intenti& tanto in en i,i(iore int# effi"i!#r& +#anto a$ ea +#ae fori #nt t#$io iore vi$e!#r. U # +#i%%e "#rae terrenae a "oe(e ti $e i$erio o,$#re "it ani!# - et $#! i% o #o # # $#r# effi"it#r %er a"tione! ae"#(i& a$ ea e!o((iri non va(et +#ae %ertinent a$ "*aritate! Dei. Un$e ,ene an"ta E""(e ia $e !e!,ri #i infir!anti,# $i"it/ Po #er#nt !e "# to$e! in vinei & vinea! !ea! non "# to$ivi 1Cant. I& 52. Vineae +#i%%e no trae a"tione #nt& +#a # # +#oti$iani (a,ori e)"o(i!# . Se$ "# to$e in vinei %o iti& no tra! vinea! !ini!e "# to$i!# & +#ia $#! e)tranei a"tioni,# i!%(i"a!#r& !ini teri#! a"tioni no trae ne'(i'i!# . N#((#! %#to& fratre "*ari i!i& a, a(ii !a3# %rae3#$i"i#! +#a! a a"er$oti,# to(erat De# & +#an$o eo +#o a$ a(ior#! "orre"tione! %o #it $are $e e e)e!%(a %ravitati "ernit& +#an$o i% i %e""a!# & +#i "o!%e "ere %e""ata $e,#i!# . P(er#!+#e& +#o$ e t 'ravi# & a"er$ote +#i %ro%ria $are $e,#erant etia! a(iena $iri%i#nt. P(er#!+#e& i +#o *#!i(iter& i +#o "ontinenter vivere "on %i"i#nt& irri$ent. Con i$erate er'o +#i$ $e 're'i,# a'at#r& +#an$o %a tore (#%i fi#nt. Hi eni! "# to$ia! 're'i # "i%i#nt& +#i in i$iari 're'i $o!ini"o non !et##nt& "ontra +#o Dei 're'e "# to$iri $e,#erant. N#((a ani!ar#! (#"ra +#aeri!# & a$ no tra +#oti$ie t#$ia va"a!# & terrena "on"#%i "i!# & *#!ana! '(oria! intenta !ente "a%ta!# . Et +#ia eo i% o +#o "aeteri %rae(ati #!# & a$ a'en$a +#ae(i,et !a3ore! (i"entia! *a,e!# & # "e%tae ,ene$i"tioni !ini teri#! verti!# a$ a!,itioni ar'#!ent#!- Dei "a# a! re(in+#i!# & a$ terrena ne'otia va"a!# - (o"#! an"titati a""i%i!# & et terreni a"ti,# i!%(i"a!#r. I!%(et#! e t in no,i %rofe"to +#o$ "ri%t#! e t/ Et erit i"#t %o%#(# & i" a"er$o 1O ee IV& A2. Sa"er$o eni! non $i tat a %o%#(o& +#an$o n#((o !erito #ae v#('i tran "en$it a"tione!. 85. I!%(ore!# 0ere!iae (a"r=!a - "on i$eret !orte! no tra!& et $e%(oran $i"at/ .#o!o$o o, "#rat#! e t a#r#!& !#tat# e t "o(or o%ti!# & $i %er i #nt (a%i$e an"t#arii in "a%ite o!ni#! %(atear#!: 1T*ren. IV& 8.2 A#r#! +#i%%e o, "#rat#! e t& +#ia a"er$ot#! vita +#on$a! %er '(oria! virt#t#! "(ara& n#n" %er a"tione infi!a o ten$it#r re%ro,a. Co(or o%ti!# e t !#tat# & +#ia i((e an"titati *a,it# %er terrena et a,3e"ta o%era a$ i'no!inia! $e %e"tioni venit. La%i$e vero an"t#arii intrin e"# *a,e,ant#r& ne" #!e,ant#r in #!!i a"er$oti "or%ore& ni i "#!& an"ta an"tor#! in're$ien & in e"reto #i "on$itori a%%are,at. No er'o& fratre "*ari i!i& no #!# (a%i$e an"t#arii +#i a%%arere e!%er $e,e!# in e"reto Dei- +#o n#n+#a! ne"e e e t fori "on %i"i& i$ e t n#n+#a! in e)tranei a"tioni,# vi$eri. Se$ $i %er i #nt (a%i$e an"t#arii in "a%ite o!ni#! %(atear#!& +#ia *i +#i %er vita! et oratione! int# e!%er e e $e,#erant %er vita! re%ro,a! fori va"ant. E""e 3a! %ene n#((a e t ae"#(i a"tio +#a! non a"er$ote a$!ini trent. D#! er'o& in an"to *a,it# "on tit#ti& e)teriora #nt +#ae e)*i,ent& +#a i an"t#arii (a%i$e fori 3a"ent. .#ia eni! Grae"a vo"e %(atea a

54
(atit#$ine vo"at#r& an"t#arii (a%i$e a %(atei #nt "#! re(i'io i +#i+#e (ata !#n$i itinera e"tant#r. Ne" o(#! in %(atei & e$ et in "a%ite %(atear#! $i %er i #nt& +#ia et %er $e i$eri#! *#3# !#n$i o%era %era'#nt& et ta!en $e re(i'io o *a,it# "#(!en *onori +#aer#nt. In "a%ite er'o %(atear#! $i %er i #nt& +#ia et 3a"ent %er !ini teri#! o%eri & et *onorari vo(#nt $e i!a'ine an"titati . 8<. .#anto a#te! !#n$# '(a$io feriat#r a %i"iti & +#i,# +#oti$ie %er"# ioni,# intereat %o%#(# vi$eti . C#3# *o" ni i no tro %rae"i%#e %e""ato a'it#r: E""e $e%o%#(atae #r,e & ever a "a tra& E""(e iae a" !ona teria $e tr#"ta& in o(it#$ine! a'ri re$a"ta #nt. Se$ no %ere#nti %o%#(o a#"tore !orti e)i ti!# & +#i e e $e,#i!# $#"e a$ vita!. E) no tro eteni! %e""ato %o%#(i t#r,a %ro trata e t& +#ia& no tra fa"iente ne'(i'entia& a$ vita! er#$ita non e t. .#i$ a#te! ani!a *o!in#! ni i "i,#! Do!ini $i)eri!# & +#ae a$ *o" #nt "on$itae& #t in e3# "or%ore tra3i"iant#r& i$ e t #t in aeternae E""(e iae a#'!ent#! ten$ant: Se$ *#3# "i,i "on$i!ent#! no e e $e,#i!# . Si"#t eni! %a#(o #%eri# %raefati #!# & !i i %rae$i"atori,# $i"it#r/ Vo e ti a( terrae 1Matt*. V& 872. Si i'it#r "i,# Dei e t %o%#(# & "on$i!ent#! "i,i a"er$ote e e $e,#er#nt. Se$ +#ia $#! no a, orationi et er#$itioni an"tae # # "e a!# & a( infat#at#! e t& "on$ire non va(et "i,o Dei& at+#e i$"ir"o a, a#"tore non #!it#r& +#ia e)i'ente fat#itate no tra& !ini!e "on$it#r. Pen e!# er'o +#i #n+#a! %er (in'#a! no tra! "onver i& +#i $e %erver o #o o%ere no tra in"re%atione "orre%ti& %oenitentia! e'er#nt& +#i (#)#ria! e) no tra er#$itione $e er#it& +#i avaritia!& +#i #%er,ia! $e"(inavit: Pen e!# +#o$ (#"r#! Deo fe"i!# no & +#i& a""e%to ta(ento& a, eo a$ ne'oti#! !i i #!# . Eteni! $i"it/ Ne'otia!ini $#! venio 1L#". XIX& 872. E""e 3a! venit& e""e $e no tro ne'otio (#"r#! re+#irit. .#a(e ei ani!ar#! (#"r#! $e no tra ne'otiatione !on tra,i!# : .#ot e3# "on %e"t#i ani!ar#! !ani%#(o $e %rae$i"ationi no trae e'ete i((at#ri #!# : 8?. Pona!# ante o"#(o no tro i((#! tantae $i tri"tioni $ie!& +#o 3#$e) veniet& et ratione! "#! ervi #i & +#i,# ta(enta "re$i$it %onet 1I,i$.2. E""e in !a3e tate terri,i(i& inter an'e(or#! at+#e ar"*an'e(or#! "*oro vi$e,it#r. In i((o tanto e)a!ine e(e"tor#! o!ni#! et re%ro,or#! !#(tit#$o $e$#"et#r& et #n# +#i +#e +#i$ it o%erat# o ten$et#r. I,i Petr# "#! 0#$aea "onver a& +#a! %o t e tra)it& a%%are,it. I,i Pa#(# "onver #!& #t ita $i)eri!& !#n$#! $#"en . I,i An$rea %o t e A"*aia!& i,i 0oanne A ia!& T*o!a In$ia!& in "on %e"t#! #i re'i "onver a! $#"et. I,i o!ne $o!ini"i 're'i ariete "#! ani!ar#! (#"ri a%%are,#nt& +#i an"ti #i %rae$i"ationi,# Deo %o t e #,$it#! 're'e! tra*#nt. C#! i'it#r tot %a tore "#! 're'i,# #i ante aeterni %a tori o"#(o venerint& no !i eri +#i$ $i"t#ri #!# & +#i a$ Do!in#! no tr#! %o t ne'oti#! va"#i re$i!# & +#i %a tor#! no!en *a,#i!# et ove +#a e) n#tri!ento no tro $e,ea!# o ten$ere non *a,e!# : Hi" %a tore vo"ati #!# & et i,i 're'e! non $#"i!# . 8@. Se$ n#n+#i$ i no ne'(i'i!# & o!ni%oten De# $e erit ove #a : N#((o !o$o- na! i% e ea & i"#t %er %ro%*eta! %o((i"it# e t& %er e!eti% #! %a "it 1E>e"*. XXXIV2& o!ne +#e +#o %raeor$inavit a$ vita!& f(a'e((or#! ti!#(i & "o!%#n"tioni %irit# er#$it. Et %er no +#i$e! fi$e(e a$ an"t#! ,a%ti !a veni#nt& no tri %re"i,# ,ene$i"#nt#r& et %er i!%o itione! no trar#! !an##! a Deo S%irit#! an"t#! %er"i%i#nt& at+#e i% i a$ re'n#! "oe(or#! %ertin'#nt& et e""e no %er ne'(i'entia! no tra! $eor #! ten$i!# . In're$i#nt#r e(e"ti& a"er$ot#! !ani,# e)%iati& "oe(e te!

%atria!- et a"er$ote i% i %er vita! re%ro,a! a$ inferni #%%(i"ia fe tinant. C#i er'o rei& "#i i!i(e $i)eri! a"er$ote !a(o & ni i a+#ae ,a%ti !ati & +#ae %e""ata ,a%ti>ator#! $i(#en & i((o a$ re'n#! "oe(e te !ittit& et i% a %o tea in "(oa"a $e "en$it: Ti!ea!# *ae"& fratre & "onveniat a"tioni no trae i% #! !ini teri#! no tr#!. De %e""ator#! no tror#! re(a)atione +#oti$ie "o'ite!# & ne no tra vita %e""ato o,(i'ata re!aneat& %er +#a! o!ni%oten De# +#oti$ie a(io o(vit. Con i$ere!# ine "e atione +#i$ #!# & %en e!# ne'oti#! no tr#!& %en e!# %on$# +#o$ # "e%i!# . Fa"ia!# +#oti$ie no,i "#! ratione & +#a "#! no tro 3#$i"e *a,e!# . Et i" $e,e!# a'ere "#ra! no tri& #t non ne'(i'a!# "#ra! %ro)i!i& #t +#i +#i a$ no 3#n'it#r e) (in'#ae no trae a(e "on$iat#r. C#! va"ante! +#e!%ia! et (#,ri"#! vi$e!# & a$!onen$# e t #t "on3#'io frenare t#$eat ini+#itate! #a!& +#aten# %er *o" +#o$ (i"et $i "at #%erare +#o$ non (i"et. C#! "on3#'at#! vi$e!# & a$!onen$# e t #t i" e)er"eat "#ra! ae"#(i& ne %o t%onat a!ore! Dei- i" %(a"eat vo(#ntati "on3#'i & #t non $i %(i"eat "on$itori. C#! "(eri"#! vi$e!# & a$!onen$# e t +#aten# i" vivat& #t e)e!%(#! vitae ae"#(ari,# %rae,eat& ne i +#i$ in i((o 3# te re%re*en$it#r& e) e3# vitio i% a re(i'ioni no trae ae ti!atio 'ravet#r. C#! !ona"*#! vi$e!# & a$!onen$# e t #t reverentia! *a,it# #i in a"t#& in (o"#tione& in "o'itatione #a e!%er "ir"#! %i"iat& #t ea +#ae !#n$i #nt %erfe"te $e erat& et +#o$ o ten$it *#!ani o"#(i *a,it#& *o" ante Dei o"#(o !ori,# %raeten$at. I te ita+#e 3a! an"t# e t& a$!oneat#r #t "re "at- i((e vero a$*#" ini+## e t& a$!oneat#r #t e "orri'at& +#aten# +#i +#i e a$ a"er$ote! 3#n)erit& a(e er!oni i((i# "on$it# re"e$at. Hae"& fratre & vo,i "#! o((i"ite "o'itate& *ae" et %ro)i!i ve tri i!%en$ite- o!ni%otenti Deo fr#"t#! vo re$$ere $e ne'otio +#o$ a""e%i ti %arate. Se$ i ta +#ae $i"i!# !e(i# a%#$ vo oran$o +#a! (o+#en$o o,tine,i!# . OREMUS. De# & +#i no %a tore in %o%#(o vo"are vo(#i ti& %rae ta& +#ae #!# & #t *o" +#o$ *#!ano ore $i"i!#r& in t#i o"#(i e e va(ea!# . Per Do!in#! no tr#!& et". HOMILIA XVIII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Petri a%o to(i& Do!ini"a in Pa ione. LECTIO. EVANG. SEC. 0OAN. VIII& ;56<A. In i((o te!%ore& $i"e,at 0e # t#r,i 0#$aeor#!& et %rin"i%i,# a"er$ot#!/ .#i e) vo,i ar'#et !e $e %e""ato: Si veritate! $i"o& +#are non "re$iti !i*i: .#i e) Deo e t ver,a Dei a#$it- %ro%terea vo non a#$iti & +#ia e) Deo non e ti . Re %on$er#nt i'it#r 0#$aei& et $i)er#nt ei/ Nonne ,ene $i"i!# no & +#ia Sa!aritan# e t#& et $ae!oni#! *a,e : Re %on$it 0e # / E'o $ae!oni#! non *a,eo& e$ *onorifi"o Patre! !e#!- et vo in*onora ti !e. E'o a#te! non +#aero '(oria! !ea!& e t +#i +#aerat et 3#$i"et. A!en& a!en $i"o vo,i & i +#i er!one! !e#! ervaverit& !orte! non vi$e,it in aetern#!. Di)er#nt er'o 0#$aei/ N#n" "o'novi!# +#ia $ae!oni#! *a,e . A,ra*a! !ort## e t& et %ro%*etae& et t# $i"i / Si +#i er!one! !e#! ervaverit !orte! non '# ta,it in aetern#!. N#n+#i$ t# !a3or e %atre no tro A,ra*a!& +#i !ort## e t: et %ro%*etae !ort#i #nt. .#e! tei% #! fa"i : Re %on$it 0e # / Si e'o '(orifi"o !ei% #!& '(oria !ea ni*i( e t. E t Pater !e# +#i '(orifi"at !e +#e! vo

5;
$i"iti +#ia De# ve ter e t& et non "o'novi ti e#!. E'o a#te! novi e#!. Et i $i)ero +#ia non "io e#!& ero i!i(i vo,i & !en$a)- e$ "io e#!& et er!one! e3# ervo. A,ra*a! %ater ve ter e) #(tavit #t vi$eret $ie! !e#!- vi$it et 'avi # e t. Di)er#nt er'o 0#$aei a$ e#!/ .#in+#a'inta anno non$#! *a,e & et A,ra*a! vi$i ti: Di)it ei 0e # / A!en& a!en $i"o vo,i & ante+#a! A,ra*a! fieret e'o #!. T#(er#nt er'o (a%i$e #t 3a"erent in e#!. 0e # a#te! a, "on$it e& et e)ivit $e te!%(o. 8. Pen ate& fratre "*ari i!i& !an #et#$ine! Dei. Re(a)are %e""ata venerat& et $i"e,at/ .#i e) vo,i ar'#et !e $e %e""ato: Non $e$i'nat#r e) ratione o ten$ere e %e""atore! non e e& +#i e) virt#te $ivinitati %oterat %e""atore 3# tifi"are. Se$ terri,i(e e t va($e +#o$ #,$it#r/ .#i e) Deo e t ver,a Dei a#$it- %ro%terea vo non a#$iti & +#ia e) Deo non e ti . Si eni! i% e ver,a Dei a#$it +#i e) Deo e t& et a#$ire ver,a e3# non %ote t +#i +#i e) i((o non e t& interro'et e #n# +#i +#e i ver,a Dei in a#re "or$i %er"i%it& et inte((i'et #n$e it. Coe(e te! %atria! $e i$erare Verita 3#,et& "arni $e i$eria "onteri& !#n$i '(oria! $e"(inare& a(iena non a%%etere& %ro%ria (ar'iri. Pen et er'o a%#$ e #n# +#i +#e +#e ve tr#! i *ae" vo) Dei in "or$i e3# a#re "onva(#it& et +#ia 3a! e) Deo it a'no "it. Na! #nt nonn#((i +#i %rae"e%ta Dei ne" a#re "or%ori %er"i%ere $i'nant#r. Et #nt nonn#((i +#i *ae" +#i$e! "or%ori a#re %er"i%i#nt& e$ n#((o ea !enti $e i$erio "o!%(e"t#nt#r. Et #nt nonn#((i +#i (i,enter ver,a Dei # "i%i#nt& ita #t etia! in f(eti,# "o!%#n'ant#r& e$ %o t (a"r=!ar#! te!%# a$ ini+#itate! re$e#nt. Hi %rofe"to ver,a Dei non a#$i#nt& +#i *ae" e)er"ere o%ere "onte!n#nt. Vita! er'o ve tra!& fratre "*ari i!i& ante !enti o"#(o revo"ate& et a(ta "on i$eratione %erti!e "ite *o" +#o$ e) ore Veritati onat/ Pro%terea vo non a#$iti & +#ia e) Deo non e ti . Se$ *o" +#o$ $e re%ro,i Verita (o+#it#r& i% i *o" $e e!eti% i re%ro,i #i o%eri,# o ten$#nt. Na! e+#it#r/ Re %on$er#nt i'it#r 0#$aei& et $i)er#nt ei/ Nonne ,ene $i"i!# no +#ia Sa!aritan# e t#& et $ae!oni#! *a,e : 4. A""e%ta a#te! tanta "ont#!e(ia& +#i$ Do!in# re %on$eat a#$ia!# / E'o $ae!oni#! non *a,eo& e$ *onorifi"o Patre! !e#!& et vo in*onora ti !e. .#ia eni! Sa!aritan# inter%retat#r "# to & et i% e vera"iter "# to e t $e +#o P a(!i ta ait/ Ni i Do!in# "# to$ierit "ivitate!& in van#! vi'i(ant +#i "# to$i#nt ea! 1P a(. CXXVI& 82et "#i %er I aia! $i"it#r/ C# to +#i$ $e no"te: "# to +#i$ $e no"te: 1I ai. XXI& 88.2 re %on$ere no(#it Do!in# / Sa!aritan# non #!- e$& E'o $ae!oni#! non *a,eo. D#o +#i%%e ei i((ata f#er#nt/ #n#! ne'avit& a(i#$ ta"en$o "on en it. C# to na!+#e *#!ani 'eneri venerat- et i Sa!aritan#! e non e e $i"eret& e e e "# to$e! ne'aret. Se$ ta"#it +#o$ re"o'novit& et %atienter re%#(it +#o$ $i"t#! fa((a"iter a#$ivit& $i"en / E'o $ae!oni#! non *a,eo. In +#i,# ver,i +#i$ a(i#$ ni i #%er,ia no tra "onf#n$it#r: +#ae i e)a'itata ve( (eviter f#erit& atro"iore in3#ria re$$it& +#a! a""e%erat/ fa"it !a(a +#ae %ote t& !inat#r et +#ae fa"ere non %ote t. E""e in3#ria! # "i%ien Do!in# non ira "it#r& non "ont#!e(io a ver,a re %on$et. .#i i ei $e! i ta $i"enti,# re %on$ere vo(#i et/ Dae!oni#! vo *a,eti & ver#! %rofe"to $i"eret& +#ia ni i i!%(eti e ent $ae!onio& ta! %erver a $e Deo (o+#i non %o ent. Se$ a""e%ta in3#ria etia! +#o$ ver#! erat $i"ere Verita no(#it& ne non $i)i e veritate!& e$ %rovo"at# "ont#!e(ia! re$$i$i e vi$eret#r. E) +#a re +#i$ no,i inn#it#r& ni i #t eo te!%ore +#o a %ro)i!i e) fa( itate "ont#!e(ia a""i%i!# & eor#! etia! vera !a(a ta"ea!# & ne !ini teri#! 3# tae "orre%tioni in ar!a verta!# f#rori : Se$ +#ia +#i +#i Dei >e(o #tit#r a %ravi *o!ini,# $e*one tat#r& in e!eti% o no,i Do!in# %atientiae %rae,#it e)e!%(#!& +#i ait/ Se$ *onorifi"o Patre! !e#!& et vo in*onora ti

!e. Se$ +#i$ no,i a$ i ta fa"ien$#! it& a$*#" e)e!%(o no a$!onet& "#! #,3#n'it/ E'o a#te! non +#aero '(oria! !ea!& e t +#i +#aerat et 3#$i"et. S"i!# "erte +#o$ "ri%t#! e t& +#ia Pater o!ne 3#$i"i#! $e$it Fi(io& et ta!en e""e i$e! Fi(i# in3#ria a""i%ien '(oria! #a! non +#aerit. I((ata "ont#!e(ia Patri 3#$i"io re ervat& #t no,i %rofe"to in in#et +#ant#! no e e %atiente $e,e!# & $#! e a$*#" #("i "i non v#(t et i% e +#i 3#$i"at. C#! vero !a(or#! %erver ita "re "it non o(#! %rae$i"atio fran'i non $e,et& e$ etia! a#'eri. .#o$ #o Do!in# e)e!%(o no a$!onet& +#i %o t+#a! *a,ere $ae!oni#! $i"t# e t %rae$i"ationi #ae ,enefi"ia (ar'i# i!%en$it& $i"en / A!en& a!en $i"o vo,i & i +#i er!one! !e#! ervaverit& !orte! non vi$e,it in aetern#!. Se$ i"#t ,oni ne"e e e t #t !e(iore etia! %er "ont#!e(ia e)i tant& ita e!%er re%ro,i $e ,enefi"io %e3ore fi#nt. Na! a""e%ta %rae$i"atione iter#! $i"#nt/ N#n" "o'novi!# +#ia $ae!oni#! *a,e . .#ia eni! aeternae !orti in*ae erant& et ea!$e! !orte! "#i in*ae erant non vi$e,ant& $#! o(a! !orte! "arni a %i"erent& in Veritati er!one "a(i'a,ant& $i"ente / A,ra*a! !ort## e t& et %ro%*etae !ort#i #nt& et t# $i"i / Si +#i er!one! !e#! ervaverit& !orte! non '# ta,it in aetern#!: Un$e et i% i Veritati e#!$e! A,ra*a! et %ro%*eta +#a i venerante %raefer#nt. Se$ a%erta no,i ratione o ten$it#r +#ia +#i De#! ne "i#nt Dei +#o+#e fa!#(o fa( o venerant#r. 7. Et notan$#! +#o$ vi$it eo Do!in# a%erta i,i i!%#'natione re i tere& et ta!en ei e iterata non $e init vo"e %rae$i"are& $i"en / A,ra*a! %ater ve ter e) #(tavit #t vi$eret $ie! !e#!- vi$it& et 'avi # e t 1Gene . XVIII& 8& e+.2. T#n" +#i%%e $ie! Do!ini A,ra*a! vi$it& "#! in fi'#ra #!!ae Trinitati tre an'e(o *o %itio # "e%it+#i,# %rofe"to # "e%ti & i" tri,# +#a i #ni (o"#t# e t& +#ia et i in %er oni n#!er# Trinitati e t& in nat#ra #nita $ivinitati e t. Se$ "arna(e !ente a#$ienti#! o"#(o a "arne non #,(evant& $#! in eo o(a! "arni aetate! %en ant& $i"ente / .#in+#a'inta anno non$#! *a,e & et A,ra*a! vi$i ti: .#o ,eni'ne Re$e!%tor no ter a "arni #ae int#it# #,!ovet& et a$ $ivinitati "onte!%(atione! tra*it& $i"en / A!en& a!en $i"o vo,i & ante+#a! A,ra*a! fieret& e'o #!. Ante eni! %raeteriti te!%ori e t& S#! %rae enti . Et +#ia %raeterit#! et f#t#r#! te!%# Divinita non *a,et& e$ e!%er e e *a,et& non ait/ Ante A,ra*a! e'o f#i& e$ Ante A,ra*a! e'o #!. Un$e et a$ Mo= en $i"it#r/ E'o #! +#i #!. Et& Di"e a(ii I rae(/ .#i e t !i it !e a$ vo 1E)o$. III& 8;2. Ante er'o et %o t A,ra*a! *a,#it& +#i et a""e$ere %ot#it %er e)*i,itione! %rae entiae& et re"e$ere %er "#r #! vitae. Verita vero e!%er e e *a,et& +#ia ei +#i$+#a! ne" %riori te!%ore in"i%it#r& ne" #, e+#enti ter!inat#r. Se$ # tinere i ta aternitati ver,a !ente infi$e(i#! non va(ente & a$ (a%i$e "#rr#nt& et +#e! inte((i'ere non %oterant& o,r#ere +#aere,ant ;. .#i$ a#te! "ontra f#rore! (a%i$anti#! Do!in# fe"erit o ten$it#r "#! %rotin# #,infert#r/ 0e # a#te! a, "on$it e& et e)ivit $e te!%(o. Mir#! va($e e t& fratre "*ari i!i& "#r %er e"#tore #o Do!in# e a, "on$en$o $e"(inaverit& +#i i $ivinitati #ae %otentia! e)er"ere vo(#i et& ta"ito n#t# !enti in #i eo i"ti,# (i'aret& a#t in %oena #,itae !orti o,r#eret. Se$ +#ia %ati venerat& e)er"ere 3#$i"i#! no(e,at. Certe #, i% o %a ioni te!%ore et +#ant#! %oterat o ten$it& et ta!en *o" a$ +#o$ venerat %ert#(it. Na! "#! %er e"#tori,# #i e +#aerenti,# $i"eret/ E'o #! 10oan. XVIII& <2& o(a *a" vo"e eor#! #%er,ia! %er"#(it& et o!ne in terra! travit. .#i er'o et *o" in (o"o %ot#it !an# (a%i$anti#! non e a, "on$en$o eva$ere& "#r a, "on$it e& ni i +#o$ *o!o inter *o!ine fa"t# Re$e!%tor no ter& a(ia no,i ver,o (o+#it#r& a(ia e)e!%(o: .#i$ a#te! no,i *o" e)e!%(o (o+#it#r& ni i #t& etia! "#!

5<
re i tere %o #!# & ira! #%er,ienti#! *#!i(iter $e"(ine!# : Un$e et %er Pa#(#! $i"it#r/ Date (o"#! irae 1Ro! XII& 8A2. .#anta *#!i(itate ira! %ro)i!i f#'ere $e,eat& %er%en$at *o!o& i f#rore ira "enti#! a, "on$en$o e $e"(inavit De# . Ne!o er'o e "ontra a""e%ta "ont#!e(ia eri'at& ne!o "onvi"ii "onvi"i#! re$$at. I!itatione eteni! Dei& '(orio i# e t in3#ria! ta"en$o f#'ere& +#a! re %on$en$o #%erare. 5. Se$ "ontra *o" #%er,ia $i"it in "or$e/ T#r%e e t #t& a""e%ta in3#ria& ta"ea . .#i +#i "on %i"it +#ia "ont#!e(ia! a""i%i et ta"e & non %#tat +#ia %atientia! e)*i,e & e$ "ri!ina a'no "i . Se$ #n$e vo) i ta in "or$e no tro "ontra %atientia! na "it#r& ni i +#ia in i!i "o'itatione! fi)i!# et $#! in terra '(oria! +#aeri!# & %(a"ere ei +#i no $e "oe(o "on %i"it non "#ra!# : A""e%ta er'o "ont#!e(ia& !e$ite!#r in o%ere vo"e! Dei/ E'o non +#aero '(oria! !ea!& e t +#i +#aerat et 3#$i"et. Ho" a#te! +#o$ $e Do!ino "ri%t#! e t& A, "on$it e& inte((i'i et a(iter %ote t. M#(ta +#i%%e 0#$aei %rae$i"averat& e$ %rae$i"ationi e3# ver,a $eri$e,ant. Deteriore +#o+#e e) %rae$i"atione fa"ti #nt& +#i # +#e a$ 3a"ien$o (a%i$e %ervener#nt. Et +#i$ a, "on$en$o e Do!in# i'nifi"at& ni i +#o$ ei i% a verita a, "on$it#r& +#i e3# ver,a e+#i "onte!n#nt: Ea! +#i%%e +#a! non invenit *#!i(e! verita f#'it !ente!. Et +#a! !#(ti #nt *o$ie +#i 0#$aeor#! $#ritia! $ete tant#r& +#ia %rae$i"atione! Do!ini a#$ire no(#er#nt& et ta!en +#a(e i((o ar'##nt f#i e a$ fi$e!& ta(e i% i #nt a$ o%eratione!. Prae"e%ta Do!ini a#$i#nt& !ira"#(a "o'no "#nt& e$ "onverti a #i %ravitati,# ren##nt. E""e vo"at& et re$ire no(#!# . E""e # tinet& et e3# %atientia! $i i!#(a!# . D#! er'o te!%# e t& fratre & %ravitate! #a! #n# +#i +#e $e erat& Dei %atientia! %erti!e "at& ne +#e! n#n" tran+#i((#! $e %i"it& irat#! %o t!o$#! ne+#a+#a! eva$ere %o it. HOMILIA XIX. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati La#rentii !art=ri & Do!ini"a in Se%t#a'e i!a. LECTIO EVANG. SEC. MATTH. XX& 868<. In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i %ara,o(a! *an"/ Si!i(e e t re'n#! "oe(or#! *o!ini %atrifa!i(ia +#i e)iit %ri!o !ane "on$#"ere o%erario in vinea! #a!. Conventione a#te! fa"ta "#! o%erarii e) $enario $i#rno& !i it eo in vinea! #a!. Et e're # "ir"a *ora! tertia!& vi$it a(io tante in foro otio o & et $i)it i((i / Ite et vo in vinea! !ea!& et +#o$ 3# t#! f#erit& $a,o vo,i . I((i a#te! a,ier#nt. Iter#! a#te! e)iit "ir"a e)ta! et nona! *ora!& et fe"it i!i(iter. Cir"a #n$e"i!a! vero e)iit& et invenit a(io tante & et $i"it i((i / .#i$ *i" tati tota $ie otio i: Di"#nt ei/ .#ia ne!o no "on$#)it. Di"it i((i / Ite et vo in vinea! !ea!. C#! ero a#te! fa"t#! e et& $i"it Do!in# vineae %ro"#ratori #o/ Vo"a o%erario & et re$$e i((i !er"e$e!& in"i%ien a novi i!i # +#e a$ %ri!o . C#! veni ent er'o +#i "ir"a #n$e"i!a! *ora! venerant& a""e%er#nt in'#(o $enario . Veniente a#te! et %ri!i& ar,itrati #nt +#o$ %(# e ent a""e%t#ri. A""e%er#nt a#te! et i% e in'#(o $enario . Et a""i%iente !#r!#ra,ant a$ver # %atre! fa!i(ia & $i"ente / Hi novi i!i #na *ora fe"er#nt& et %are i((o no,i fe"i ti& +#i %ortavi!# %on$# $iei et ae t# : At i((e& re %on$en #ni eor#!& $i)it/ A!i"e& non fa"io ti,i in3#ria!. Nonne e) $enario "onveni ti !e"#!: To((e +#o$ t##! e t& et va$e. Vo(o a#te! et *#i" novi i!o $are i"#t et ti,i. A#t non (i"et !i*i +#o$

vo(o fa"ere: An o"#(# t## ne+#a! e t +#ia e'o ,on# #!: Si" er#nt novi i!i %ri!i& et %ri!i novi i!i. M#(ti eni! #nt vo"ati& %a#"i vero e(e"ti. 8. In e)%(anatione #a !#(ta a$ (o+#en$#! an"ti Evan'e(ii (e"tio %o t#(at& +#a! vo(o& i %o #!& #, ,revitate %er trin'ere& ne vo et e)ten a %ro"e io& et %ro(i)a e)%o itio vi$eat#r onerare. Re'n#! "oe(or#! *o!ini %atrifa!i(ia i!i(e $i"it#r& +#i a$ e)"o(en$a! vinea! #a! o%erario "on$#"it. .#i vero %atri fa!i(ia i!i(it#$ine! re"ti# tenet +#a! "on$itor no ter& +#i re'it +#o "on$i$it& et e(e"to #o i" in *o" !#n$o %o i$et& +#a i #,3e"to $o!in# in $o!o: .#i *a,et vinea!& #niver a(e! "i(i"et E""(e ia!& +#ae& a, A,e( 3# to # +#e a$ #(ti!#! e(e"t#! +#i in fine !#n$i na "it#r# e t& +#ot an"to %rot#(it& +#a i tot %a(!ite !i it. Hi" ita+#e %aterfa!i(ia a$ e)"o(en$a! vinea! #a! !ane& *ora tertia& e)ta& nona& et #n$e"i!a o%erario "on$#"it& +#ia a !#n$i *#3# initio # +#e in fine! a$ er#$ien$a! %(e,e! fi$e(i#! %rae$i"atore "on're'are non $e titit. Mane eteni! !#n$i f#it a, A$a! # +#e a$ Noe& *ora vero tertia a Noe # +#e a$ A,ra*a!& e)ta +#o+#e a, A,ra*a! # +#e a$ Mo= en& nona a#te! a Mo= e # +#e a$ a$vent#! Do!ini& #n$e"i!a vero a, a$vent# Do!ini # +#e a$ fine! !#n$i. In +#a %rae$i"atore an"ti a%o to(i !i i #nt& +#i !er"e$e! %(ena! et tar$e veniente a""e%er#nt. A$ er#$ien$a! er'o Do!in# %(e,e! #a!& +#a i a$ e)"o(en$a! vinea! #a!& n#((o te!%ore $e titit o%erario !ittere& +#ia et %ri# %er %atre & et %o t!o$#! %er (e'i $o"tore et %ro%*eta & a$ e)tre!#! vero %er a%o to(o & $#! %(e,i #ae !ore e)"o(#it& +#a i %er o%erario in vineae "#(t#ra (a,oravit. .#a!vi & in +#o(i,et !o$#(o ve( !en #ra& +#i +#i "#! fi$e re"ta ,onae a"tioni e) titit *#3# vineae o%erari# f#it. O%erator er'o !ane& *ora tertia& e)ta et nona& anti+## i((e He,rai"# %o%#(# $e i'nat#r& +#i in e(e"ti #i a, i% o !#n$i e)or$io& $#! re"ta fi$e De#! t#$#it "o(ere& +#a i non $e titit in vineae "#(t#ra (a,orare. A$ #n$e"i!a! vero 'enti(e vo"ant#r& +#i,# et $i"it#r/ .#i$ *i" tati tota $ie otio i: .#i eni!& tran a"to ta! (on'o !#n$i te!%ore& %ro vita #a (a,orare ne'(e)erant& +#a i tota $ie otio i ta,ant. Se$ %en ate& fratre & +#i$ in+#i iti re %on$eant/ Di"#nt eni!/ .#ia ne!o no "on$#)it. N#((# +#i%%e a$ eo %atriar"*a& n#((# %ro%*eta venerat. Et +#i$ e t $i"ere/ A$ (a,ore! no ne!o "on$#)it& ni i& vitae no,i via n#((# %rae$i"avit: .#i$ er'o no & a ,ono o%ere "e ante & in e)"# atione no tra $i"t#ri #!# & +#i %ene a !atri #tero a$ fi$e! veni!# & +#i ver,a vitae a, i% i "#na,#(i a#$ivi!# & +#i a, #,eri,# an"tae E""(e iae %ot#! #%ernae %rae$i"ationi #!% i!# "#! (a"te "arni : 4. Po #!# vero et ea $e! $iver itate *orar#!& etia! a$ #n#!+#e!+#e *o!ine! %er aetat#! !o!enta $i tin'#ere. Mane +#i%%e inte((e"t# no tri %#eritia e t. Hora a#te! tertia a$o(e "entia inte((i'i %ote t& +#ia +#a i 3a! o( in a(t#! %rofi"it& $#! "a(or aetati "re "it. Se)ta vero 3#vent# e t& +#ia ve(#t in "entro o( fi'it#r& $#! in ea %(enit#$o ro,ori o(i$at#r. Nona a#te! ene"t# inte((i'it#r& in +#a o( ve(#t a, a(to a)e $e "en$it& +#ia ea aeta a "a(ore 3#vent#ti $efi"it. Un$e"i!a vero *ora ea e t aeta +#ae $e"re%ita ve( veterana $i"it#r. Un$e Grae"i va($e eniore & non gerontos e$ presbiteros a%%e((ant& #t %(# +#a! ene e e in in#ent +#o %rove"tiore vo"ant. .#ia er'o a$ vita! ,ona! a(i# in %#eritia& a(i# in a$o(e "entia& a(i# in 3#vent#te& a(i# in ene"t#te& a(i# in $e"re%ita aetate %er$#"it#r& +#a i $iver i *ori o%erarii a$ vinea! vo"ant#r. More er'o ve tro & fratre "*ari i!i& a %i"ite& et i 3a! Dei o%erarii e ti vi$ete. Pen et #n# +#i +#e +#i$ a'at& et "on i$eret i in Do!ini vinea (a,oret. .#i eni! in *a" vita ea +#ae #a #nt +#aerit a$*#" a$ Do!ini"a! vinea! non venit. I((i na!+#e Do!ino

5@
(a,orant& +#i non #a& e$ (#"ra $o!ini"a "o'itant& +#i >e(o "*aritati & t#$io %ietati in ervi#nt& ani!a,# (#"ran$i in vi'i(ant& %er$#"ere et a(io e"#! a$ vita! fe tinant. Na! +#i i,i vivit& +#i "arni #ae vo(#%tati,# %a "it#r& re"te otio # re$ar'#it#r& +#ia fr#"t#! $ivini o%eri non e"tat#r. 7. .#i vero et # +#e a$ aetate! #(ti!a! Deo vivere ne'(e)erit& +#a i # +#e a$ #n$e"i!a! otio # tetit. Un$e re"te # +#e a$ #n$e"i!a! tor%enti,# $i"it#r/ .#i$ *i" tati tota $ie otio i: A" i a%erte $i"at#r/ Et i Deo vivere in %#eritia et 3#vent#te no(#i ti & a(te! in #(ti!a aetate re i%i "ite& et a$ vitae via "#! 3a! (a,orat#ri !#(t#! non e ti & ve( ero venite. Et ta(e er'o %aterfa!i(ia vo"at& et %(er#!+#e ante re!#nerant#r& +#ia %ri# a$ re'n#! $e "or%ore e)e#nt +#a! *i +#i 3a! a %#eritia vo"ati e e vi$e,ant#r. An non a$ #n$e"i!a! *ora! venit (atro& +#i et i non *a,#it %er aetate!& *a,#it ta!en ero %er %oena!& +#i De#! in "r#"e "onfe # e t& et %ene "#! vo"e ententiae %irit#! e)*a(avit vitae: A novi i!o a#te! re$$ere $enari#! %aterfa!i(ia "oe%it& +#ia a$ %ara$i i re+#ie! %ri# (atrone! +#a! Petr#! %er$#)it. .#anti %atre ante (e'e!& +#anti #, (e'e f#er#nt& et ta!en *i +#i in Do!ini a$vent# vo"ati #nt a$ "oe(or#! re'n#! ine a(i+#a tar$itate %ervener#nt. E#!$e! er'o $enari#! a""i%i#nt +#i (a,oraver#nt a$ #n$e"i!a! +#e! e) %e"taver#nt toto $e i$erio +#i (a,oraver#nt a$ %ri!a!& +#ia ae+#a(e! vitae aeternae retri,#tione! ortiti #nt "#! *i +#i a !#n$i initio vo"ati f#erant& *i +#i in !#n$i fine a$ Do!in#! vener#nt. Un$e et *i +#i in (a,ore %rae"e erant& !#r!#rante $i"#nt/ Hi novi i!i #na *ora fe"er#nt& et %are i((o no,i fe"i ti +#i %ortavi!# %on$# $iei et ae t# : Pon$# eni! $iei et ae t# %ortaver#nt *i +#o a !#n$i initio& +#ia $i# *i" "onti'it vivere& ne"e e f#it etia! (on'iora "arni tenta!enta to(erare. Uni"#i+#e eni! %on$# $iei et ae t# ferre e t %er (on'iori vitae te!%ora "arni #ae "a(ore fati'ari. ;. Se$ +#aeri %ote t +#o!o$o !#r!#ra e $i"ti #nt& +#i a(te! ero a$ re'n#! vo"ant#r: Coe(or#! eteni! re'n#! n#((# !#r!#ran a""i%it& n#((# +#i a""i%it !#r!#rare %ote t. Se$ +#ia anti+#i %atre # +#e a$ a$vent#! Do!ini& +#ant#!(i,et 3# te vi)erint& $#"ti a$ re'n#! non #nt& ni i i((e $e "en$eret +#i %ara$i i "(a# tra *o!ini,# inter%o itione #ae !orti a%eriret& eor#! *o" i% #! !#r!#ra e e t +#o$ et re"te %ro %er"i%ien$o re'no vi)er#nt& et ta!en $i# a$ %er"i%ien$#! re'n#! $i(ati #nt. .#o eni! %o t %era"ta! 3# titia! inferni (o"a +#a!vi tran+#i((a # "e%er#nt& ei %rofe"to et (a,ora e f#it in vinea& et !#r!#ra e. .#a i er'o %o t !#r!#ratione! $enari#! a""i%i#nt& +#i %o t (on'a inferni te!%ore a$ 'a#$ia re'ni %ervener#nt. No a#te! +#i a$ #n$e"i!a! veni!# & %o t (a,ore! non !#r!#ra!# & et $enari#! a""i%i!# & +#ia %o t Me$iatori a$vent#!& in *o" !#n$o veniente & a$ re'n#! $#"i!#r !o) #t $e "or%ore e)i!# & et i((#$ ine !ora %er"i%i!# & +#o$ anti+#i %atre "#! !a'na %er"i%ere $i(atione !er#er#nt. Un$e et i$e! %aterfa!i(ia $i"it/ Vo(o et *#i" novi i!o $are i"#t et ti,i. Et +#ia i% a re'ni %er"e%tio e3# e t ,onita vo(#ntati & re"te #,3#n'it/ A#t non (i"et !i*i +#o$ vo(o fa"ere: St#(ta eni! +#ae tio e t *o!ini "ontra ,eni'nitate! Dei. Non +#eren$#! +#i%%e e et i non $at +#o$ non $e,et& e$ i non $aret +#o$ $e,eret. Un$e a%te #,$it#r/ An o"#(# t## ne+#a! e t +#ia e'o ,on# #!: Ne!o a#te! e $e o%ere& ne!o $e te!%ore e)to((at& "#! *a" e)%(eta ententia #, e+#enter Verita "(a!et/ Si" er#nt novi i!i %ri!i& et %ri!i novi i!i. E""e eni! et i 3a! "i!# +#ae ve( +#anta ,ona e'i!# & a$*#" #%ern# 3#$e) +#a #,ti(itate *ae" e)a!inet i'nora!# . Et +#i$e! 'a#$en$#! "#i+#e #!!o%ere e t in re'no Dei e e ve( #(ti!#!.

5. Se$ %o t *ae" terri,i(e e t va($e +#o$ e+#it#r/ M#(ti eni! #nt vo"ati& %a#"i vero e(e"ti& +#ia et a$ fi$e! %(#re veni#nt& et a$ "oe(e te re'n#! %a#"i %er$#"#nt#r. E""e eni! a$ *o$ierna! fe tivitate! +#a! !#(ti "onveni!# & E""(e iae %ariete i!%(e!# & e$ ta!en +#i "iat +#a! %a#"i #nt +#i in i((o e(e"tor#! Dei 're'e n#!erent#r: E""e eni! vo) o!ni#! C*ri t#! "(a!at& e$ vita o!ni#! non "(a!at. P(eri+#e De#! vo"i,# e+##nt#r& !ori,# f#'i#nt. Hin" eteni! Pa#(# $i"it/ .#i "onfitent#r e no e De#!& fa"ti a#te! ne'ant 1Tit. I& 8<2. Hin" 0a"o,# ait/ Fi$e ine o%eri,# !ort#a e t 10a". II& 49& 4<2. Hin" %er P a(!i ta! Do!in# $i"it/ Ann#ntiavi et (o"#t# #!& !#(ti%(i"ati #nt #%er n#!er#! 1P a(. XXXIX& <2. Vo"ante eni! Do!ino& #%er n#!er#! !#(ti%(i"ant#r fi$e(e & +#ia nonn#n+#a! etia! *i a$ fi$e! veni#nt& +#i a$ e(e"tor#! n#!er#! non %ertin'#nt. Hi" eni! fi$e(i,# %er "onfe ione! a$!i ti #nt& e$ %ro%ter vita! re%ro,a! i((i" n#!erari in orte fi$e(i#! non !erent#r. Ho" ovi(e an"tae E""(e iae *ae$o "#! a'ni re"i%it- e$& atte tante Evan'e(io& "#! 3#$e) venerit& ,ono a !a(i e%arat& i"#t %a tor e're'at ove a, *ae$i 1Matt*. XXV& 742. Ne+#e eteni! %o #nt +#i *i" "arni #ae vo(#%tati,# ervi#nt& i((i" in ovi#! 're'e n#!erari. I((i" eo a orte *#!i(i#! 3#$e) e%arat& +#i e *i" in #%er,iae "orni,# e)a(tant. Re'n#! "oe(or#! %er"i%ere ne+#e#nt +#i *i" et in "oe(e ti fi$e %o iti toto $e i$erio terra! +#aer#nt. <. Et !#(to ta(e intra E""(e ia!& fratre "*ari i!i& "erniti & e$ eo ne" i!itari& ne" $e %erare $e,eti . .#i$ eni! it *o$ie a %i"i!# & e$ +#i$ "ra f#t#r# it #n# +#i +#e ne "i!# . P(er#!+#e et +#i %o t no venire "ernit#r %er a'i(itate! no ,oni o%eri ante"e$it& et vi) e#! "ra e+#i!#r +#e! *o$ie %raeire vi$e,a!#r. Certe "#! Ste%*an# %ro fi$e !oreret#r& Sa#(# (a%i$anti#! ve ti!enta erva,at. O!ni#! er'o (a%i$anti#! !ani,# i% e (a%i$avit& +#i a$ (a%i$an$#! o!ne e)erto re$$i$it& et ta!en e#!$e! i% #! in an"ta E""(e ia (a,ori,# ante"e it +#e! %er e+#en$o !art=re! fe"it. D#o er'o #nt +#ae o((i"ite %en are $e,e!# . .#ia eni! !#(ti vo"ati& e$ %a#"i e(e"ti #nt& %ri!#! e t #t $e e +#i +#e !ini!e %rae #!at& +#ia et i 3a! a$ fi$e! vo"at# e t& #tr#! %erenni re'no $i'n# it ne "it. Se"#n$#! vero e t #t #n# +#i +#e %ro)i!#!& +#e! forta e 3a"ere in vitii "on %i"it& $e %erare non a#$eat& +#ia $ivinae !i eri"or$iae $ivitia i'norat. ?. Re!& fratre & +#ae n#%er "onti'it refero& #t i vo %e""atore e) "or$e e e "on %i"iti & o!ni%otenti Dei !i eri"or$ia! a!%(i# a!eti . Prae enti anno in !ona terio !eo& +#o$ 3#)ta ,eator#! !art=r#! 0oanni et Pa#(i E""(e ia! it#! e t& frater +#i$a! a$ "onver ione! venit& $evote # "e%t# e t& e$ i% e $evoti# e t "onver at# 1Dia(o'. (i,. IV& "a%. 7@2. H#n" a$ !ona teri#! frater ## "or%ore& non "or$e e"#t# e t. Na! va($e "onver ioni vita! et *a,it#! $ete tan & in !ona terio #t *o %e *a,ita,at& et& !ona"*or#! vita! !ori,# f#'ien & re"e$ere a !ona terii *a,itatione non %oterat& +#ia ve( +#i$ a'eret ve( #n$e viveret non *a,e,at. Erat e3# %ravita "#n"ti onero a& e$ *#n" o!ne ae+#ani!iter %ro fratri e3# a!ore to(era,ant. Na!& #%er,# et (#,ri"# & i +#a %o t *o" ae"#(#! e+#eret#r vita ne "ie,at& irri$e,at vero i +#i i((i *an" %rae$i"are vo(#i et. Ita+#e "#! *a,it# ae"#(ari vive,at in !ona terio& ver,i (evi & !oti,# in ta,i(i & !ente t#!i$# & ve te "o!%o it# & a"tione $i i%at# . Men e a#te! 0#(io n#%er e(a% o& *#3# +#a! no ti %e ti(entiae "(a$e %er"# # e t& +#i& a$ e)tre!#! venien & #r'eri "oe%it #t ani!a! re$$eret. Et #(ti!a 3a! "or%ori %arte %rae!ort#a& vita(i virt# in o(o %e"tore et (in'#a re!an erat. Fratre

<9
a$erant& e3# +#e e)it#!& in +#ant#! Deo (ar'iente %oterant& oratione t#e,ant#r. At i((e #,ito a$ $evoran$#! e $ra"one! venire "on %i"ien & !a'ni vo"i,# "oe%it "(a!are& $i"en / E""e $ra"oni a$ $evoran$#! $at# #!& +#i %ro%ter ve tra! %rae entia! $evorare !e non %ote t. .#i$ !i*i !ora fa"iti : Date (o"#! #t ei $evorare !e (i"eat. C#!+#e *#n" fratre #t i'n#! i,i "r#"i i!%ri!eret a$!onerent& re %on$e,at virt#te +#a %oterat& $i"en / Vo(o !e i'nare& e$ non %o #!& +#ia a $ra"one %re!or. S%#!ae ori e3# fa"ie! !ea! (ini#nt& '#tt#r !e#! e3# ore #ffo"at#r. E""e a, eo ,ra"*ia !ea "o!%ri!#nt#r& +#i 3a! et "a%#t !e#! in #o ore a, or,#it. C#!+#e *o" i((e %a((en et tre!en et !orien $i"eret& "oe%er#nt fratre ve*e!enti# orationi,# in i tere& et o%%re #! $ra"oni %rae entia #i %re"i,# a$3#vare. T#n" re%ente (i,erat# & !a'ni "oe%it vo"i,# "(a!are& $i"en / Deo 'ratia - e""e $i "e it& e""e e)iit& ante oratione ve tra f#'it $ra"o +#i !e a""e%erat. Mo) a#te! ervit#r#! e Deo& et e e !ona"*#! $evovit& at+#e a te!%ore i((o n#n"# +#e fe,ri,# %re!it#r& $o(ori,# fati'at#r. Morti +#i$e! #,tra"t# e t& e$ a$*#" %(eni# vitae re tit#t# non e t. .#ia eni! (on'i et $i#t#rni ini+#itati,# %re # e t& (on'o (an'#ore fati'at#r& et $#r#! "or i'ni %#r'ationi $#rior "on"re!at& +#ia $ivina $i %en atione a'it#r #t %ro(i)iora vitia ae'rit#$o %ro(i)ior e)#rat. .#i i((#! #n+#a! ervari a$ "onver ione! "re$eret: .#i tanta! Dei !i eri"or$ia! "on i$erare #ffi"iat: E""e 3#veni %rav# $ra"one! vi$it in !orte "#i ervivit in vita& ne" vi$it #t vita! f#n$it# %er$eret& e$ #t "#i ervierat "iret& "ien$o re i teret& i% #!+#e re i ten$o #%eraret& et e#! a +#o %ri# non vi$en tene,at#r vi$it %o tea ne teneret#r. .#ae er'o (in'#a narrare vi "era $ivinae !i eri"or$iae #ffi"iat: .#i %irit# tantae %ietati $ivitia non o, t#%e "at: Ha $ivinae %ietati $ivitia "on i$eravit P a(!i ta& "#! $i"eret/ A$3#tor !e# & ti,i % a((a!& +#ia t# De# # "e%tor !e# e & De# !e# !i eri"or$ia !ea 1P a(. LVIII& 8@2. E""e %er%en$en in +#i,# (a,ori,# *#!ana it vita "on tit#ta& De#! a%%e((avit a$3#tore!et +#ia a tri,#(atione %rae enti in re+#ie! aeterna! no # "i%it& a%%e((at etia! # "e%tore!. Se$ "on i$eran +#o$ !a(a no tra a %i"it et %ortat& "#(%a no tra to(erat& et ta!en no %er %oenitentia! a$ %rae!ia re ervat& no(#it De#! !i eri"or$e! $i"ere& e$ *#n" i% a! !i eri"or$ia! vo"avit& $i"en / De# !e# !i eri"or$ia !ea 1I,i$.2. Revo"e!# er'o ante o"#(o !a(a +#ae fe"i!# & %en e!# e) +#anta Dei ,eni'nitate to(era!#r& "on i$ere!# +#ae #nt %ietati e3# vi "era& #t non o(#! "#(%a in$#('eat& e$ "oe(e te re'n#! %oenitenti,# etia! %o t "#(%a %ro!ittat. At+#e e) o!ni,# !e$#((i "or$i $i"a!# in'#(i& $i"a!# o!en / De# !e# !i eri"or$ia !ea& +#i vivi et re'na trin# in #nitate& et #n# in trinitate& %er infinita ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XX. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a te!%or#! ante Nata(e! C*ri ti. an"ti 0oanni Ba%ti tae& Sa,,ato .#at#or

LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. III& 8688. Anno +#into $e"i!o i!%erii Ti,erii Cae ari & %ro"#rante Pontio Pi(ato 0#$aea!& tetrar"*a a#te! Ga(i(aeae Hero$e& P*i(i%%o a#te! fratre e3# tetrar"*a It#raeae et Tra"*oniti$i re'ioni & et L= ania A,i(inae tetrar"*a& #, %rin"i%i,# a"er$ot#! Anna et Cai%*a& fa"t#! e t ver,#! Do!ini #%er 0oanne!& Ba"*ariae fi(i#!& in $e erto. Et venit in o!ne! re'ione! 0or$ani & %rae$i"an ,a%ti !#! %oenitentiae in re!i ione!

%e""ator#!& i"#t "ri%t#! e t in (i,ro er!on#! I aiae %ro%*etae/ Vo) "(a!anti in $e erto/ Parate via! Do!ini& re"ta fa"ite e!ita e3# . O!ni va((i i!%(e,it#r& et o!ni !on et "o((i *#!i(ia,it#r. Et er#nt %rava in $ire"ta& et a %era in via %(ana . Et vi$e,it o!ni "aro a(#tare Dei. Di"e,at er'o a$ t#r,a +#ae e)i,ant #t ,a%ti>arent#r a, i% o/ Geni!ina vi%erar#!& +#i o ten$it vo,i f#'ere a vent#ra ira: Fa"ite er'o fr#"t# $i'no %oenitentiae- et ne "oe%eriti $i"ere/ Patre! *a,e!# A,ra*a!. Di"o eni! vo,i +#ia %oten e t De# $e (a%i$i,# i ti # "itare fi(io A,ra*ae. 0a! eni! e"#ri a$ ra$i"e! ar,ori %o ita e t. O!ni er'o ar,or non fa"ien fr#"t#! ,on#! e)"i$et#r et in i'ne! !ittet#r. Et interro'a,ant e#! t#r,ae& $i"ente / .#i$ er'o fa"ie!# : Re %on$en a#te! $i"e,at i((i / .#i *a,et $#a t#ni"a & $et non *a,enti& et +#i *a,et e "a i!i(iter fa"iat. 8. Re$e!%tori no tri %rae"#r or +#o te!%ore %rae$i"ationi ver,#! a""e%erit& !e!orato Ro!anae rei%#,(i"ae %rin"i%e& et 0#$aeae re'i,# & $e i'nat#r& "#! $i"it#r/ Anno +#into $e"i!o i!%erii Ti,erii Cae ari & %ro"#rante Pontio Pi(ato 0#$aea!& tetrar"*a a#te! Ga(i(aeae Hero$e& P*i(i%%o a#te! fratre e3# tetrar"*a It#raeae et Tra"*oniti$i re'ioni & et L= ania A,i(inae tetrar"*a& #, %rin"i%i,# a"er$ot#! Anna et Cai%*a& fa"t#! e t ver,#! Do!ini #%er 0oanne!& Ba"*ariae fi(i#nt in $e erto. .#ia eni! i((#! %rae$i"are venie,at& +#i et e) 0#$aea +#o $a!& et !#(to e) 'enti,# re$e!%t#r# erat& %er re'e! 'enti#! et %rin"i%e 0#$aeor#! %rae$i"ationi e3# te!%ora $e i'nant#r. .#ia a#te! Genti(ita "o((i'en$a erat& et 0#$aea %ro "#(%a %erfi$iae $i %er'en$a& i% a +#o+#e $e "ri%tio terreni %rin"i%at# o ten$it& +#onia! et in Ro!ana re%#,(i"a #n# %raef#i e $e "ri,it#r& et in 0#$aeae re'no %er +#arta! %arte! %(#ri!i %rin"i%a,ant#r. Vo"e eteni! Re$e!%tori no tri $i"it#r/ O!ne re'n#! in ei% #! $ivi #! $e o(a,it#r 1L#". XI& 8?2. Li+#et er'o +#o$ a$ fine! re'ni 0#$aea %ervenerat& +#ae tot re'i,# $ivi a #,3a"e,at. A%te +#o+#e non o(#! +#i,# re'i,# & e$ etia! +#i,# a"er$oti,# a"t#! it $e!on trat#r- +#ia i((#! 0oanne Ba%ti ta %rae$i"aret +#i i!#( re) et a"er$o e)i teret& L#"a evan'e(i ta %rae$i"ationi e3# te!%ora %er re'n#! et a"er$oti#! $e i'navit. 4. Et venit in o!ne! re'ione! 0or$ani & %rae$i"an ,a%ti !#! %oenitentiae in re!i ione! %e""ator#!. C#n"ti (e'enti,# (i+#et +#ia 0oanne non o(#! ,a%ti !#! %oenitentiae %rae$i"avit& ver#! etia! +#i,# $a! $e$it& e$ ta!en ,a%ti !#! ##! in re!i ione! %e""ator#! $are non %ot#it. Re!i io eteni! %e""ator#! in o(o no,i ,a%ti !o C*ri ti tri,#it#r. Notan$#! ita+#e +#o$ $i"it#r/ Prae$i"an ,a%ti !#! %aenitentiae in re!i ione! %e""ator#!& +#onia! ,a%ti !#! +#o$ %e""ata o(veret& +#ia $are non %oterat& %rae$i"a,at/ #t i"#t in"arnat#! Ver,#! Patri %rae"#rre,at ver,o %rae$i"ationi & ita ,a%ti !#! %oenitentiae& +#o %e""ata o(v#nt#r& %rae"#rreret #o ,a%ti !ate& +#o %e""ata o(vi non %o #nt- #t +#ia e3# er!o %rae"#rre,at %rae entia! Re$e!%tori & i% #! +#o+#e e3# ,a%ti !a %rae"e$en$o fieret #!,ra veritati . Se+#it#r/ 7. Si"#t "ri%t#! e t in (i,ro er!on#! I aiae %ro%*etae/ Vo) "(a!anti in $e erto& Parate via! Do!ini& re"ta fa"ite e!ita e3# 1I ai. XL& 72. I$e! vero 0oanne Ba%ti ta re+#i it# +#i e et& re %on$it& $i"en / E'o vo) "(a!anti in $e erto 10oan. I& 472. .#i& i"#t ante %er no $i"t#! e t& i$eo vo) a %ro%*eta vo"at# e t& +#ia ver,#! %raei,at. .#i$ a#te! "(a!aret a%erit#r "#! #,$it#r/ Parate via! Do!ini& re"ta fa"ite e!ita e3# . O!ni +#i fi$e! re"ta! et ,ona o%era %rae$i"at& +#i$ a(i#$ +#a! venienti Do!ino a$ "or$a a#$ienti#! via! %arat: #t *ae" vi 'ratiae %enetret& #t (#!en veritati

<4
i((# tret& #t re"ta Deo e!ita fa"iat& $#! !#n$a in ani!o "o'itatione %er er!one! ,onae %rae$i"ationi for!at. O!ni va((i i!%(e,it#r& et o!ni !on et "o((i *#!i(ia,it#r. .#i$ *o" (o"o va((i#! no!ine ni i *#!i(e & +#i$ !onti#! et "o((i#! ni i #%er,i *o!ine $e i'nant#r: In a$vent# er'o Re$e!%tori va((e i!%(etae& !onte vero et "o((e *#!i(iati #nt& +#ia 3#)ta e3# vo"e!/ O!ni +#i e e)a(tat *#!i(ia,it#r& et o!ni +#i e *#!i(iat e)a(ta,it#r 1L#". XIV& 88- XVIII& 8;2. Va((i eteni! i!%(eta "re "it& !on a#te! et "o((i *#!i(iat# $e"re "it& +#ia ni!ir#! in fi$e Me$iatori Dei et *o!in#! *o!ini C*ri ti 0e # et 'enti(ita %(enit#$ine! 'ratiae a""e%it& et 0#$aea %er errore! %erfi$iae *o" #n$e t#!e,at %er$i$it. O!ni eni! va((i i!%(e,it#r& +#ia "or$a *#!i(i#! a"rae $o"trinae e(o+#io virt#t#! 'ratia re%(e,#nt#r& 3#)ta *o" +#o$ "ri%t#! e t/ .#i e!ittit fonte in "onva((i,# 1P a(. CIII& 892. Et #n$e r#r #! $i"it#r/ Et "onva((e a,#n$a,#nt fr#!ento 1P a(. LXIV& 8;2. A !onti,# na!+#e a+#a $i(a,it#r+#ia #%er,a !ente veritati $o"trina $e erit. Se$ fonte in "onva((i,# #r'#nt& +#ia !ente *#!i(i#! ver,#! %rae$i"ationi a""i%i#nt. 0a! vi$e!# & 3a! "onva((e fr#!ento a,#n$are "on %i"i!# & +#ia i((or#! ora %a,#(o veritati i!%(eta #nt +#i !ite a" i!%(i"e *#i" !#n$o $e %i"a,i(e e e vi$e,ant#r. ;. I% #! +#o+#e 0oanne! Ba%ti ta!& +#ia !ira an"titate %rae$it#! %o%#(# vi$erat& i((#! *#n" e e in'#(ariter "e( #! a" o(i$#! !onte! "re$e,at& $e +#o "ri%t#! e t/ In novi i!o $ier#! erit !on $o!# Do!ini %rae%arat# in verti"e !onti#! 1Mi"*. IV& 82. Na! *#n" e e C*ri t#! %#ta,at& i"#t %er Evan'e(i#! $i"it#r/ Ae ti!ante a#te! %o%#(o et "o'itanti,# o!ni,# in "or$i,# #i $e 0oanne& ne forte i% e e et C*ri t# & +#e! et re+#ire,ant $i"ente / N#n+#i$ C*ri t# e t# 1L#". III& 852: Se$ ni i i$e! 0oanne a%#$ e va((i e et& re%(et# 'ratiae %irit# non f#i et. .#i #t *o" +#o$ erat o ten$eret& $i)it/ Venit fortior !e %o t !e& "#3# non #! $i'n# o(vere "orri'ia! "a("ea!enti e3# 1Mar". I& ?2. Et r#r #! ait/ .#i *a,et %on a! %on # e t& a!i"# a#te! %on i +#i tat et a#$it e#!& 'a#$io 'a#$et %ro%ter vo"e! %on i. Ho" a#te! 'a#$i#! !e#! i!%(et#! e t. I((#! o%ortet "re "ere& !e a#te! !in#i 10oan. III& 4A& 792. E""e "#! %ro !ira o%eratione virt#t#! ta(i e et& #t C*ri t# e e "re$eret#r& non o(#! C*ri t#! non e e e re %on$it& e$ etia! "orri'ia! "a("ea!enti e3# o(vere& i$ e t in"arnationi e3# != teri#! %er "r#tari non e $i'n#! e e %er*i,#it. E3# e e %on a! E""(e ia! "re$e,ant& +#i *#n" +#ia C*ri t# e et e)i ti!a,ant. Se$ ait/ .#i *a,et %on a! %on # e t 1I,i$.2. A" i $i"eret/ E'o %on # non #!& e$ a!i"# %on i #!. Ne" %ro%ter vo"e! #a!& e$ in vo"e %on i e 'a#$ere %er*i,e,at& +#ia non i$eo (aeta,at#r in "or$e& +#onia! a %o%#(i *#!i(iter a#$ie,at#r (o+#en & e$ +#ia i% e veritati vo"e! a#$ie,at int# #t (o+#eret#r fori . .#o$ ,ene 'a#$i#! i!%(et#! $i"it& +#ia +#i +#i $e #a vo"e 'a#$et& %(en#! 'a#$i#! non *a,et. A +#o et #,$it#r/ I((#! o%ortet "re "ere& !e a#te! !in#i 1I,i$.2. 5. .#a in re +#aeren$#! e t in +#o "revit C*ri t# & in +#o i!!in#t# e t 0oanne & ni i +#o$ %o%#(# 0oanni & a, tinentia! vi$en & re!ot#! *#n" a, *o!ini,# e e "on %i"ien & e#! e e C*ri t#! %#ta,at- C*ri t#! vero "#! %#,(i"ani "o!e$ente!& inter %e""atore a!,#(ante! int#en & e#! non C*ri t#!& e$ e e %ro%*eta! "re$e,at. Se$ $#! %er a""e #! te!%ori et C*ri t# +#i %ro%*eta e e %#ta,at#r C*ri t# e t a'nit# & et 0oanne +#i C*ri t# e e "re$e,at#r %ro%*eta e e innot#it& i!%(et#! e t +#o$ $e C*ri to ## %rae"#r or %rae$i)it/ I((#! o%ortet "re "ere& !e a#te! !in#i 1I,i$.2. In ae ti!atione +#i%%e %o%#(i et C*ri t# "revit& +#ia a'nit# e t +#o$ erat- et 0oanne $e"revit& +#ia "e avit $i"i +#o$ non erat. I'it#r +#onia! et

i$e! 0oanne i$eo in an"titate %er titit& +#ia in "or$i *#!i(itate %er$#ravit- et !#(ti i$"ir"o "e"i$er#nt& +#ia a%#$ e!eti% o e(ata "o'itatione t#!#er#nt& $i"at#r re"te/ O!ni va((i i!%(e,it#r& et o!ni !on et "o((i *#!i(ia,it#r& +#ia $on#! *#!i(e a""i%i#nt& +#o$ a e "or$a #%er,ienti#! re%e((#nt. <. Se+#it#r/ Et er#nt %rava in $ire"ta& et a %era in via %(ana . Prava $ire"ta fi#nt "#! !a(or#! "or$a %er in3# titia! $etorta a$ 3# titiae re'#(a! $iri'#nt#r 1I ai. XL& ;2. Et a %era in via %(ana i!!#tant#r "#! i!!ite at+#e ira"#n$ae !ente %er inf# ione! #%ernae 'ratiae a$ (enitate! !an #et#$ini re$e#nt. .#an$o eni! ver,#! veritati a, ira"#n$a !ente non re"i%it#r& +#a i a %erita itineri 're #! %er'enti re%e((it. Se$ "#! !en ira"#n$a %er a""e%ta! !an #et#$ini 'ratia!& "orre%tioni ve( e)*ortationi ver,#! re"i%it& i,i %(ana! via! %rae$i"ator invenit& #,i %ri# %rae a %eritate itineri %er'ere& i$ e t %rae$i"ationi 're #! %onere non va(e,at. ?. Se+#it#r/ Et vi$e,it o!ni "aro a(#tare Dei. .#ia o!ni "aro a""i%it#r o!ni *o!o& a(#tare Dei& vi$e(i"et C*ri t#!& in *a" vita o!ni *o!o vi$ere non %ot#it. U,i er'o in *a" ententia %ro%*eta %ro%*etiae o"#(#! ni i a$ e)tre!i 3#$i"ii $ie! ten$it: U,i "#! a%erti "oe(i & !ini tranti,# an'e(i & "on e$enti,# a%o to(i & in e$e !a3e tati #ae C*ri t# a%%ar#erit& o!ne *#n" et e(e"ti et re%ro,i %ariter vi$e,#nt& #t et 3# ti $e !#nere retri,#tioni ine fine 'a#$eant& et in3# ti in #(tione #%%(i"ii in %er%et##! 'e!ant. Na! +#ia a$ *o" i ta ententia inten$it& +#o$ in e)tre!o e)a!ine a, o!ni "arne vi$e,it#r& re"te #,3#n'it#r/ Di"e,at a#te! a$ t#r,a +#ae e)i,ant #t ,a%ti>arent#r a, eo/ Geni!ina vi%erar#!& +#i o ten$it vo,i f#'ere a vent#ra ira: Vent#ra eni! ira e t ani!a$ver io #(tioni e)tre!ae& +#a! t#n" f#'ere %e""ator non va(et& +#i n#n" a$ (a!enta %oenitentiae non re"#rrit. Et notan$#! +#o$ !a(ae o,o(e & !a(or#! %arent#! a"tione i!itante & 'eni!ina vi%erar#! vo"ant#r& +#ia %er *o" +#o$ ,oni invi$ent& eo +#e %er e+##nt#r& +#o$ +#i,# $a! !a(a retri,##nt& +#o$ (ae ione %ro)i!i e)+#ir#nt& +#onia! in *i o!ni,# %rior#! #or#! "arna(i#! via e+##nt#r& +#a i venenati fi(ii $e venenati %arenti,# nati #nt. @. Se$ +#ia 3a! %e""avi!# & +#ia # # !a(ae "on #et#$ini invo(#ti #!# & $i"at +#i$ no,i fa"ien$#! it& #t f#'ere a vent#ra ira va(ea!# . Se+#it#r/ Fa"ite er'o fr#"t# $i'no %oenitentiae. In +#i,# ver,i notan$#! e t +#o$ a!i"# %on i non o(#! fr#"t# %oenitentiae& e$ $i'no %oenitentiae a$!onet e e fa"ien$o . A(i#$ na!+#e e t %oenitentiae fr#"t#! fa"ere& a(i#$ $i'n#! %oenitentiae fr#"t#! fa"ere. Ut eni! e"#n$#! $i'no %oenitentiae fr#"t# (o+#a!#r& "ien$#! e t +#ia +#i +#i i((i"ita n#((a "o!!i it& *#i" 3#re "on"e$it#r #t (i"iti #tat#r- i"+#e %ietati o%era fa"iat& #t ta!en& i no(#erit& ea +#ae !#n$i #nt non re(in+#at. At i +#i in forni"ationi "#(%a!& ve( forta e& +#o$ e t 'ravi# & in a$#(teri#! (a% # e t& tanto a e (i"ita $e,et a, "in$ere +#anto e !e!init et i((i"ita %er%etra e. Ne+#e eni! %ar fr#"t# ,oni o%eri e e $e,et e3# +#i !in# et e3# +#i a!%(i# $e(i+#it& a#t e3# +#i in n#((i et e3# +#i in +#i,# $a! fa"inori,# "e"i$it& et e3# +#i in !#(ti e t (a% # . Per *o" er'o +#o$ $i"it#r/ Fa"ite $i'no fr#"t# %oenitentiae& #ni# "#3# +#e "on "ientia "onvenit#r& #t tanto !a3ora +#aerat ,onor#! o%er#! (#"ra %er %oenitentia!& +#anto 'raviora i,i int#(it $a!na %er "#(%a!. A. Se$ 0#$aei $e 'eneri no,i(itate '(oriante & i$"ir"o e a'no "ere %e""atore no(e,ant& +#ia $e A,ra*ae tir%e $e "en$erant. .#i,# re"te $i"it#r/ Et ne "oe%eriti

<;
$i"ere& Patre! *a,e!# A,ra*a!- $i"o eni! vo,i +#ia %oten e t De# $e (a%i$i,# i ti # "itare fi(io A,ra*ae. .#i$ eni! (a%i$e ni i "or$a 'enti(i#! f#er#nt& a$ inte((e"t#! Dei o!ni%otenti in en i,i(ia: i"#t etia! +#i,# $a! e) 0#$aei $i"it#r/ A#fera! "or (a%i$e#! $e "arne ve tra 1E>e"*. XI& 8A2. Ne" i!!erito (a%i$#! no!ine 'ente i'nifi"atae #nt& +#ia (a%i$e "o(#er#nt. Un$e "ri%t#! e t/ Si!i(e i((i fiant +#i fa"i#nt ea& et o!ne +#i "onfi$#nt in ei 1P a(. CXIII& @2. De +#i,# ni!ir#! (a%i$i,# fi(ii A,ra*ae # "itati #nt& +#ia $#! $#ra "or$a 'enti(i#! in A,ra*ae e!ine& i$ e t in C*ri to "re$i$er#nt& e3# fi(ii fa"ti #nt& "#3# e!ini #nt #niti. Un$e et ei $e! 'enti,# %er e're'i#! %rae$i"atore! $i"it#r/ Si a#te! vo C*ri ti& er'o A,ra*ae e!en e ti 1Ga(at. III& 4A2. Si i'it#r no %er fi$e! C*ri ti& A,ra*ae 3a! e!en e)i ti!# & 0#$aei %ro%ter %erfi$ia! A,ra*ae fi(ii e e $e ier#nt. .#ia vero in i((o tre!en$i e)a!ini $ie %arente ,oni !a(i fi(ii %ro$e e non %o int te tat#r %ro%*eta +#i $i"it/ Noe& Danie( et 0o, i f#erint in !e$io eor#!& vivo e'o& $i"it Do!in# De# & +#ia fi(i#! et fi(ia! non (i,era,#nt& e$ i% i 3# titia #a (i,era,#nt ani!a #a 1E>e"*. XIV& 8;2. Et r#r #!& +#ia ,oni fi(ii ni*i( !a(i %arenti,# %ro int& e$ a$ reat#! %oti# !a(or#! %arent#! %rofi"iat ,onita fi(ior#!& i% a %er e Verita non "re$enti,# 0#$aei $i"it/ Si e'o in Bee(>e,#, e3i"io $ae!onia& fi(ii ve tri in +#o e3i"i#nt: I$eo i% i 3#$i"e ve tri er#nt 1L#". XI& 8A2. 89. Se+#it#r/ 0a! eni! e"#ri a$ ra$i"e! ar,ori %o ita e t. O!ni eni! ar,or non fa"ien fr#"t#! ,on#!& e)"i$et#r& et in i'ne! !ittet#r. Ar,or *#3# !#n$i e t #niver #! 'en# *#!an#!. Se"#ri vero e t Re$e!%tor no ter& +#i ve(#t e) !an#,rio et ferro tenet#r e) *#!anitate& e$ in"i$it e) $ivinitate. .#ae vi$e(i"et e"#ri 3a! a$ ra$i"e! ar,ori %o ita e t& +#ia et i %er %atientia! e) %e"tat& vi$et#r ta!en +#i$ fa"t#ra e t. O!ni eni! ar,or non fa"ien fr#"t#! ,on#!& e)"i$et#r& et in i'ne! !ittet#r& +#ia #n# +#i +#e %erver # %arata! "iti# 'e*ennae "on"re!atione! invenit& +#i *i" fr#"t#! ,oni o%eri fa"ere "onte!nit. Et notan$#! +#o$ e"#ri! non 3#)ta ra!o %o ita!& e$ a$ ra$i"e! $i"it. C#! eni! !a(or#! fi(ii to((#nt#r& +#i$ a(i#$ +#a! ra!i infr#"t#o ae ar,ori a, "i$#nt#r: C#! vero tota i!#( %ro'enie "#! %arente to((it#r& infr#"t#o a ar,or a ra$i"e a, "i a e t& ne 3a! re!aneat #n$e %rava iter#! o,o(e #""re "at. In +#i,# 0oanni Ba%ti tae ver,i "on tat +#o$ a#$ienti#! "or$a t#r,ata #nt& "#! %rotin# #,infert#r/ Et interro'a,ant e#! t#r,ae& $i"ente / .#i$ er'o fa"ie!# : Per"#( ae eni! terrore f#erant +#ae "on i(i#! +#aere,ant. 88. Se+#it#r/ Re %on$en a#te! $i"e,at i((i / .#i *a,et $#a t#ni"a & $et non *a,enti- et +#i *a,et e "a i!i(iter fa"iat. Per *o" +#o$ t#ni"a %(# e t ne"e aria # #i no tro +#a! %a((i#!& a$ fr#"t#! $i'n#! %oenitentiae %ertinet #t non o(#! e)teriora +#ae+#e et !in# ne"e aria& e$ i% a va($e no,i ne"e aria $ivi$ere "#! %ro)i!i $e,ea!# & "i(i"et ve( e "a! +#a "arna(iter vivi!# & ve( t#ni"a! +#a ve ti!#r. .#ia eni! in (e'e "ri%t#! e t/ Di(i'e %ro)i!#! t##! i"#t tei% #! 1Matt*. XXII& 7A& e) Lev. XIX& 8@2& !in# %ro)i!#! a!are "onvin"it#r +#i non "#! eo in ne"e itate i((i# etia! ea +#ae i,i #nt ne"e aria %artit#r. I$"ir"o er'o $e $ivi$en$i "#! %ro)i!o $#a,# t#ni"i $at#r %rae"e%t#!& +#ia *o" $e #na $i"i non %ot#it& +#onia! i #na $ivi$at#r& ne!o ve tit#r. In $i!i$ia +#i%%e t#ni"a et n#$# re!anet +#i a""i%it& et n#$# +#i $e$it. Inter *ae" a#te! "ien$#! e t +#ant#! !i eri"or$iae o%era va(eant& "#! a$ fr#"t# $i'no %oenitentiae i% a %rae "aeteri %rae"i%i#nt#r. Hin" etia! %er e!eti% a! Verita $i"it/ Date e(ee!o =na!& et e""e o!nia !#n$a #nt vo,i 1L#". XI& ;82. Hin" r#r # ait/ Date& et $a,it#r vo,i 1I,i$.& VI& 7@2. Hin" "ri%t#! e t/ I'ne! ar$ente!

e) tin'#it a+#a& et e(ee!o =na re i tit %e""ati 1E""(i. III& 772. Hin" iter#! $i"it#r/ Con"(#$e e(ee!o =na! in in# %a#%eri et *ae" %ro te e)ora,it 1I,i$.& XXIX& 852. Hin" ,on# %ater inno"ente! fi(i#! a$!onet& $i"en / Si !#(t#! ti,i f#erit& a,#n$anter tri,#e- i e)i'##! f#erit& etia! e)i'##! (i,enter t#$e i!%artiri 1To,. IV& A2. 84. Ut a#te! +#anta e et virt# in "ontinentia et # "e%tione in$i'enti#! Re$e!%tor no ter o ten$eret& $i"it/ .#i re"i%it %ro%*eta! in no!ine %ro%*etae& !er"e$e! %ro%*etae a""i%iet- et +#i re"i%it 3# t#! in no!ine 3# ti& !er"e$e! 3# ti a""i%iet 1Matt*. X& ;82. In +#i,# ver,i notan$#! e t +#ia non ait/ !er"e$e! $e %ro%*eta& ve( !er"e$e! $e 3# to- e$/ !er"e$e! %ro%*etae& at+#e !er"e$e! 3# ti a""i%iet. A(i#$ e t eni! !er"e $e %ro%*eta& a(i#$ !er"e %ro%*etae& at+#e a(i#$ !er"e $e 3# to& a(i#$ !er"e 3# ti. .#i$ e t eni! $i"ere& Mer"e$e! %ro%*etae a""i%iet& ni i +#ia i +#i %ro%*eta! #a (ar'itate # tentat& +#a!vi i% e %ro%*etia! non *a,eat& a%#$ o!ni%otente! ta!en Do!in#! %ro%*etiae %rae!ia *a,e,it: I te eni! forta e 3# t# e t& et +#anto in *o" !#n$o ni*i( %o i$et& tanto (o+#en$i %ro 3# titia fi$#"ia! !a3ore! *a,et. H#n" $#! i((e # tentat +#i in *o" !#n$o a(i+#i$ %o i$et& et forta e a$*#" %ro 3# titia (o+#i (i,ere non %rae #!it& 3# titiae i((i# (i,ertate! i,i %arti"i%e! fa"it& #t "#! eo %ariter 3# titiae %rae!ia re"i%iat& +#e! # tentan$o a$3#vit& +#aten# ea!$e! 3# titia! (i,ere (o+#i %ot#i et. I((e %ro%*etiae %irit# %(en# e t& e$ ta!en "or%oreo e'et a(i!ento. Et i "or%# non refi"it#r& "ert#! e t +#o$ vo) i% a #,tra*at#r. .#i er'o a(i!ent#! %ro%*etae %ro%ter *o" +#o$ %ro%*eta e t& tri,#it& %ro%*etiae i((i# vire a$ (o+#en$#! $e$it. C#! %ro%*eta er'o !er"e$e! %ro%*etae re"i%iet& +#ia et i %irit# %ro%*etiae %(en# non f#it& *o" ta!en ante Dei o"#(o e)*i,#it& +#o$ a$3#vit. Hin" e t +#o$ $e +#i,# $a! %ere'rinanti,# fratri,# Caio %er 0oanne! $i"it#r/ Pro no!ine eni! C*ri ti %rofe"ti #nt& ni*i( a""i%iente a 'enti(i,# . No er'o $e,e!# # "i%ere *#3# !o$i& #t "oo%eratore i!# veritati 1III 0oan.& ?& @2. .#i eni! %irita(ia $ona *a,enti,# te!%ora(ia #, i$ia tri,#it& in i% i $oni %irita(i,# "oo%erator e)i tit. Na! "#! %a#"i int +#i %irita(ia $ona %er"i%i#nt& et !#(ti +#i re,# te!%ora(i,# a,#n$ant& %er *o" e $ivite virt#ti,# %a#%er#! in er#nt& +#o ei $e! an"ti %a#%eri,# $e #i $ivitii o(atiant#r. Un$e "#! %er I aiae vo"e! $ere(i"tae Do!in# 'enti(itati& i$ e t an"tae E""(e iae& %irita(i#! virt#t#! !erita& tan+#a! $e erto ar,# ta& %ro!itteret& #(!#! +#o+#e %ariter %ro!i it& $i"en / Pona! $e ert#! in ta'na a+#ar#!& et terra! invia! in rivo a+#ar#!- $a,o in o(it#$ine "e$r#! et %ina!& !=rt#! et (i'n#! o(ivae- %ona! in $e erto a,iete!& #(!#! et ,#)#! i!#(& #t vi$eant et "iant& et re"o'itent et inte((i'ant %ariter 1I ai. XLI& 8@& 492. 87. De ert#! +#i%%e Do!in# in ta'na a+#ar#! %o #it& et terra! invia! in rivo a+#ar#!& +#ia 'enti(itati& +#ae %ri# %er ari$itate! !enti n#((o ,onor#! o%er#! fr#"t# fere,at& f(#enta an"tae %rae$i"ationi $e$it& et i% a& a$ +#a! %ri# %ro a %eritate #ae i""itati via %rae$i"atori,# non %ate,at& $o"trinae %o t!o$#! rivo e!anavit. C#i a$*#" e) !a'no !#nere %ro!ittit#r/ Da,o in o(it#$ine "e$r#! et %ina! 1I,i$.& 8A2. Ce$r#!& +#ia !a'ni o$ori e t& at+#e i!%#tri,i(i nat#rae& 3#re a""i%i!# in %ro!i ione. De %ina vero& "#! %e""anti *o!ini $i"t#! it/ Terra t#a %ina et tri,#(o 'er!ina,it ti,i 1Gene . III& 8@2& +#i$ !ir#! i an"tae E""(e iae i((#$ %ro!ittit#r +#o$ %e""anti *o!ini %ro %oena !#(ti%(i"at#r: Se$ "e$ri i'nant#r no!ine *i +#i virt#te et i'na e)*i,ent in #a o%eratione& +#i $i"ere "#! Pa#(o va(ent/ C*ri ti ,on# o$or #!# Deo 1II Cor. II& 852. .#or#! "or$a ita in aeterno a!ore o(i$ata #nt& #t ea$e! 3a! terreni a!ori %#tre$o n#((a "orr#!%at. Per %ina! vero i'nati #nt $o"trinae %irita(i

<<
viri& +#i $#! $e %e""ati a" virt#ti,# $i er#nt& et !o$o aeterna #%%(i"ia !inant#r& !o$o "oe(e ti re'ni 'a#$ia %ro!itt#nt& "or$a a#$ienti#! %#n'#nt. Si"+#e !ente! $o(ore "o!%#n"tioni %erforant& #t a, eor#! o"#(i & +#a i +#i$a! an'#i ani!ae& (a"r=!ae $e"#rrant. M=rt# vero te!%erativae virt#ti e t& ita #t $i o(#ta !e!,ra te!%eran$o re trin'at. .#i$ ita+#e %er !=rt#! ni i *i i'nati #nt +#i aff(i"tioni,# %ro)i!or#! "o!%ati "i#nt& eor#!+#e tri,#(atione! %er "o!%a ione! te!%erant: 3#)ta *o" +#o$ "ri%t#! e t/ Gratia a#te! Deo& +#i "on o(at#r no in o!ni tri,#(atione no tra& #t %o i!# et i% i "on o(ari eo +#i in o!ni %re #ra #nt 1II Cor. I& ;2. .#i $#! aff(i"ti %ro)i!i ver,#! ve( o%e! "on o(ationi fer#nt& eo %ro"#( $#,io a$ tat#! re"tit#$ini re trin'#nt& ne i!!o$erata tri,#(atione in $e %eratione! o(vant#r. .#o a#te! %er o(iva!& ni i !i eri"or$e a""i%i!# : +#ia et Grae"e eleos !i eri"or$ia vo"at#r& et +#a i o(ivae (i+#or ante o!ni%otenti Dei o"#(o !i eri"or$iae fr#"t# (#"et. C#i a$*#" in %ro!i ione #,3#n'it#r/ Pona! in $e erto a,iete!& #(!#! et ,#)#! i!#( 1I ai. XLI& 8A2. .#i %er a,iete!& +#ae va($e "re "en$o a$ aeri a(ta # to((it#r& ni i *i $e i'nati #nt +#i& intra an"ta! E""(e ia! a$*#" in terreni "or%ori,# %o iti 3a! "oe(e tia "onte!%(ant#r: Et +#a!vi na "en$o $e terra e)ier#nt& "onte!%(an$o ta!en 3a! 3#)ta aet*era verti"e! !enti e)to((#nt. Et +#i$ %er #(!#! ni i ae"#(ari#! !ente e)%re ae #nt: .#ae $#! terreni a$*#" "#ri in ervi#nt& n#((#! virt#t#! %irita(i#! fr#"t#! fer#nt. Se$ et i fr#"t#! %ro%ri#! #(!# non *a,et& %ortare ta!en vite! "#! fr#"t# o(et& +#ia et ae"#(are viri intra an"ta! E""(e ia!& +#a!vi %irita(i#! virt#t#! $ona non *a,eant& $#! ta!en an"to viro $oni %irita(i,# %(eno #a (ar'itate # tentant& +#i$ a(i#$ +#a! vite! "#! ,otri %ortant: B#)# a#te! +#o a(io $e i'nat& +#ae in a(t#! non %rofi"it& et +#a!vi fr#"t#! non *a,eat& viri$itate! ta!en *a,et& ni i eo +#i intra an"ta! E""(e ia! a$*#" e) aetati infir!itate ,ona o%era ferre non va(ent& e$ ta!en %arent#! fi$e(i#! "re$#(itate! e+#ente & fi$e! %er%et#ae viri$itati tenent: Po t +#ae o!nia a%te #,3#n'it#r/ Ut vi$eant et "iant& et re"o'itent et inte((i'ant %ariter. A$ *o" eni! "e$r# in E""(e ia %onit#r& #t +#i +#i a %ro)i!o o$ore! virt#t#! %irita(i#! tra*it& i% e +#o+#e in aeternae vitae $i(e"tione non tor%eat& e$ a$ ,onor#! "oe(e ti#! $e i$eria i'ne "at. A$ *o" %ina %onit#r& #t +#i %rae$i"ationi e3# ver,o "o!%#n"t# f#erit& i% e +#o+#e e)e!%(o i((i# $i "at "or$a e+#enti#! %rae$i"ationi ver,o "o!%#n'ere. A$ *o" !=rt# %onit#r& #t +#i in ar$ore tri,#(ationi a, ore ve( o%ere %ro!i)i "o!%atienti & te!%era!ent#! "on o(ationi a""e%erit& i% e etia! $i "at +#e!a$!o$#! aff(i"ti %ro)i!i #ae "on o(ationi te!%era!ent#! %roferat. A$ *o" o(iva %onit#r& #t +#i a(ienae !i eri"or$iae o%era "o'no "it $i "at +#e!a$!o$#! $e,eat in$i'enti %ro)i!o et i% e !i ereri. A$ *o" a,ie %onit#r& #t +#i +#i vi! "onte!%(ationi e3# a'noverit& i% e +#o+#e a$ "onte!%(an$a aeterna %rae!ia #""en$at#r. A$ *o" #(!# %onit#r& #t +#i +#i int#it# f#erit e#! +#i *a,ere virt#t#! fr#"t#! %irita(i#! non va(et& e$ ta!en eo +#i %irita(i,# $oni %(eni #nt # tentat& i% e +#o+#e an"tor#! vitae +#anta va(et (ar'itate in erviat& et "oe(e ti#! ,onor#! ,otro +#o 'i'nen$o non va(et # tentan$o ferat. A$ *o" ,#)# %onit#r& #t +#i *a,ere !#(to a$*#" in infir!itate %o ito verae fi$ei viri$itate! "on i$erat& etia! e e i% e infi$e(i er#,e "at. Bene er'o $e "ri%ti %ri# ar,ori,# $i"it#r/ Ut vi$eant et "iant& et re"o'itent et inte((i'ant. U,i et a%te #,3#n'it#r Pariter& +#ia "#! intra an"ta! E""(e ia! $iver i *o!in#! !ore $iver i #nt or$ine & ne"e e e t #t o!ne i!#( $i "ant& $#! in ea %irita(e viri $iver ae +#a(itati & aetati et or$ini & a$ i!itan$#! i!#( vi$ent#r. Se$ e""e no & $#! !on trare #(!#! +#aeri!# & %er !#(ta ar,# ta (on'i# eva'ati #!# . A$ *o" ita+#e %ro%ter +#o$ %ro%*etae te ti!oni#! %rot#(i!# reverta!#r. .#i re"i%it %ro%*eta! in no!ine %ro%*etae&

!er"e$e! %ro%*etae a""i%iet& +#ia et i fr#"t#! #(!# non *a,et& vite! ta!en "#! fr#"ti,# %ortan & *ae" i% a #a effi"it& +#ae ,ene # tentat a(iena. 8;. .#ia vero a$ !a'na no o%era 0oanne a$!onet& $i"en / Fa"ite er'o fr#"t# $i'no %oenitentiae 1Matt*. III& @- L#". III& @2. Et r#r # / .#i *a,et $#a t#ni"a & $et non *a,enti- et +#i *a,et e "a & i!i(iter fa"iat 1L#". III& 882- 3a! %atenter $at#r inte((i'i +#i$ e t +#o$ Verita $i"it/ A $ie,# 0oanni Ba%ti tae # +#e n#n" re'n#! "oe(or#! vi! %atit#r& et vio(enti ra%i#nt i((#$ 1Matt*. XI& 842. .#ae #%ernae ver,a ententiae no,i #nt !a'no%ere %er "r#tan$a. Na! +#aeren$#! e t +#o!o$o vi! %er%eti re'n#! "oe(or#! %o it. .#i eni! "oe(o vio(entia! irro'at: et r#r #! +#aeren$#! e t i %ati vi! re'n#! "oe(or#! %ote t& "#r ea!$e! vi! a $ie,# 0oanni Ba%ti tae& et non etia! ante %ert#(erit: Se$ "#! (e) $i"at/ Si +#i *ae" ve( i((a fe"erit& !orte !oriat#r& "#n"ti (e'enti,# (i+#et +#ia %e""atore +#o +#e %oena #ae everitati %er"#(it& non a#te! %er %oenitentia! a$ vita! re$#)it. C#! vero 0oanne Ba%ti ta Re$e!%tori 'ratia! %rae"#rren & %oenitentia! %rae$i"at& #t %e""ator +#i e) "#(%a !ort## e t %er "onver ione! vivat& %rofe"to a $ie,# 0oanni Ba%ti tae re'n#! "oe(or#! vi! %atit#r. .#i$ e t a#te! re'n#! "oe(or#!& ni i (o"# 3# tor#!: So(i eni! 3# ti "oe(e ti %atriae %rae!ia $e,ent#r& #t *#!i(e & "a ti& !ite & at+#e !i eri"or$e a$ 'a#$ia #%erna %erveniant. C#! vero +#i ve( #%er,ia t#!i$# & ve( "arni fa"inore %o((#t# & ve( ira"#n$ia a""en # & ve( "r#$e(itate i!%i# & %o t "#(%a a$ %oenitentia! re$it& et vita! aeterna! %er"i%it& +#a i in (o"#! %e""ator intrat a(ien#!. A $ie,# er'o 0oanni Ba%ti tae re'n#! "oe(or#! vi! %atit#r& et vio(enti ra%i#nt i((#$& +#ia +#i %oenitentia! %e""atori,# in$i)it& +#i$ a(i#$ +#a! re'no "oe(or#! fieri vio(entia! $o"#it: 85. Re"o'ite!# er'o& fratre "*ari i!i& !a(a +#ae fe"i!# & et no !eti% o a i$#i (a!enti attera!# . Haere$itate! 3# tor#!& +#a! non ten#i!# %er vita!& ra%ia!# %er %oenitentia!. V#(t a no,i o!ni%oten De# ta(e! vio(entia! %er%eti. Na! re'n#! "oe(or#! ra%i v#(t no tri f(eti,# & +#o$ no tri !eriti non $e,et#r. A %ei er'o "ertit#$ine n#((a no !a(or#! no tror#! +#a(ita & n#((a +#antita fran'at. Prae tat !a'na! veniae fi$#"ia! (atro i((e venera,i(i & +#i non in$e venera,i(i & #n$e (atro- na! (atro e) "r#$e(itate& venera,i(i e) "onfe ione. Co'itate er'o& "o'itate +#a! int in"o!%re*en i,i(ia in o!ni%otenti Deo !i eri"or$iae vi "era. Latro i te& "r#enti !ani,# a, tra"t# a fa#"e itineri & # %en # e t in %ati,#(o "r#"i - i,i "onfe # & i,i anat# e t& i,i a#$ire !er#it/ Ho$ie !e"#! eri in %ara$i o 1L#". XXIII& ;72. .#i$ e t *o": .#i tanta! ,onitate! Dei $i"ere& +#i ae ti!are #ffi"iat: De i% a %oena "ri!ini %ervenit a$ %rae!ia virt#ti . I$"ir"o a#te! o!ni%oten De# e(e"to #o in +#i,# $a! (a% i,# "a$ere %er!i it& #t a(ii in "#(%a 3a"enti,# & i toto a$ e#! "or$e "on #r'ant& %e! veniae re$$at& et ei %er (a!enta %oenitentiae via! %ietati a%eriat. E)er"ea!# er'o no !eti% o in (a!enti & e) tin'#a!# f(eti,# et $i'ni %oenitentiae fr#"ti,# "#(%a +#a fe"i!# - a$ in$#('entia! no,i te!%ora in$#(ta non %ereant& +#ia +#i !#(to a #i ini+#itati,# 3a! anato a %i"i!# & +#i$ a(i#$ +#a! #%ernae !i eri"or$iae %i'n# tene!# : LIBER SECUNDUS. HOMILIA XXI. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eatae Mariae vir'ini & $ie an"to Pa "*ae.

<@

LECTIO. S. EVANG. SEC. MARC. XVI& 86?. In i((o te!%ore& Maria Ma'$a(ene& et Maria 0a"o,i& et Sa(o!e e!er#nt aro!ata& #t veniente #n'erent 0e #!. Et va($e !ane #na a,,ator#! veni#nt a$ !on#!ent#!& orto 3a! o(e. Et $i"e,ant a$ invi"e!/ .#i revo(vet no,i (a%i$e! a, o tio !on#!enti: Et re %i"iente & vi$er#nt revo(#t#! (a%i$e!. Erat +#i%%e !a'n# va($e. Et introe#nte in !on#!ent#!& vi$er#nt 3#vene! e$ente! in $e)tri & "oo%ert#! to(a "an$i$a& et o, t#%#er#nt. .#i $i)it i((i / No(ite e)%ave "ere. 0e #! +#aeriti Na>aren#! "r#"ifi)#!& #rre)it& non e t *i". E""e (o"# #,i %o #er#nt e#!. Se$ ite& $i"ite $i "i%#(i e3# & et Petro& +#ia %rae"e$et vo in Ga(i(aea!. I,i e#! vi$e,iti & i"#t $i)it vo,i . 8. M#(ti vo,i (e"tioni,# & fratre "*ari i!i& %er $i"tat#! (o+#i "on #evi- e$ +#ia& (a e "ente to!a"*o& ea +#ae $i"tavero (e'ere i% e non %o #!& +#o $a! ve tr#! !in# (i,enter a#$iente int#eor. Un$e n#n" a !e!eti% o e)i'ere "ontra !ore! vo(o #t inter a"ra !i ar#! o(e!nia (e"tione! an"ti Evan'e(ii non $i"tan$o& e$ "o((o+#en$o e$i era!. Si"+#e e)"i%iat#r #t (o+#i!#r& +#ia "o((o"#tioni vo) "or$a tor%entia %(# +#a! er!o (e"tioni e)"itat& et +#a i +#a$a! !an# o((i"it#$ini #t evi'i(ent %#( at. Et +#i$e! a$ *o" o%# !e #ffi"ere %o e non vi$eo- e$ ta!en vire +#a i!%eritia $ene'at "*arita !ini trat. S"io na!+#e +#i $i)it/ A%eri o t##!& et e'o a$i!%(e,o i((#$ 1P a(. LXXX& 882. Bon#! er'o o%# no,i in vo(#ntate it& na! e) $ivino a$3#torio erit in %erfe"tione. Dat (o+#en$i a# #! i% a etia! re #rre"tioni Do!ini"ae tanta o(e!nita & +#ia et in$i'n#! va($e e t #t eo $ie (a#$e $e,ita ta"eat (in'#a "arni & +#o vi$e(i"et $ie "aro re #rre)it a#"tori . 4. A#$i ti & fratre "*ari i!i& +#o$ an"tae !#(iere +#ae Do!in#! f#erant e"#tae "#! aro!ati,# a$ !on#!ent#! vener#nt& et ei& +#e! vivente! $i(e)erant& etia! !ort#o& t#$io *#!anitati o, e+##nt#r. Se$ re 'e ta a(i+#i$ in an"ta E""(e ia i'nat 'eren$#!. Si" +#i%%e ne"e e e t #t a#$ia!# +#ae fa"ta #nt& +#aten# "o'ite!# etia! +#ae no,i int e) eor#! i!itatione fa"ien$a. Et no er'o in e#! +#i e t !ort## "re$ente & i& o$ore virt#t#! referti& "#! o%inione ,onor#! o%er#! Do!in#! +#aeri!# & a$ !on#!ent#! %rofe"to i((i# "#! aro!ati,# veni!# . I((ae a#te! !#(iere an'e(o vi$ent& +#ae "#! aro!ati,# vener#nt& +#ia vi$e(i"et i((ae !ente #%erno "ive a %i"i#nt& +#ae "#! virt#t#! o$ori,# a$ Do!in#! %er an"ta $e i$eria %rofi"i "#nt#r. Notan$#! vero no,i e t +#i$na! it +#o$ in $e)tri e$ere an'e(# "ernit#r. .#i$ na!+#e %er ini tra! ni i vita %rae en & +#i$ vero %er $e)tra! ni i %er%et#a vita $e i'nat#r: Un$e in Canti"i "anti"or#! "ri%t#! e t/ Laeva e3# #, "a%ite !eo& et $e)tera i((i# a!%(e)a,it#r !e 1Cant. II& <2. .#ia er'o Re$e!%tor no ter 3a! %rae enti vitae "orr#%tione! tran ierat& re"te an'e(# +#i n#ntiare %erenne! e3# vita! venerat in $e)tera e$e,at. .#i to(a "an$i$a "oo%ert# a%%ar#it& +#ia fe tivitati no trae 'a#$ia n#ntiavit. Can$or eteni! ve ti %(en$ore! no trae $en#ntiat o(e!nitati . No trae $i"a!# & an #ae: Se$ #t fatea!#r veri# & et #ae $i"a!# et no trae. I((a +#i%%e Re$e!%tori no tri re #rre"tio et no tra fe tivita f#it& +#ia no a$ i!!orta(itate! re$#)it- et an'e(or#! fe tivita e) titit& +#ia no revo"an$o a$ "oe(e tia eor#! n#!er#! i!%(evit. In #a er'o a" no tra fe tivitate an'e(# in a(,i ve ti,# a%%ar#it& +#ia $#! no %er re #rre"tione! Do!ini"a! a$ #%erna re$#"i!#r& "oe(e ti %atriae $a!na re%arant#r.

7. Se$ +#i$ a$veniente fe!ina affat#r a#$ia!# / No(ite e)%ave "ere. A" i a%erte $i"at/ Paveant i((i +#i non a!ant a$vent#! #%ernor#! "ivi#!- %erti!e "ant +#i& "arna(i,# $e i$erii %re i& a$ eor#! e o"ietate! %ertin'ere %o e $e %erant. Vo a#te! "#r %erti!e "iti & +#ae ve tro "on"ive vi$eti : Un$e et Matt*ae# an'e(#! a%%ar#i e $e "ri,en & ait/ Erat a %e"t# e3# i"#t f#('#r& et ve ti!enta e3# i"#t ni) 1Matt*. XXVIII& 72. In f#('#re eteni! terror ti!ori e t& in nive a#te! ,(an$i!ent#! "an$ori . .#ia vero o!ni%oten De# et terri,i(i %e""atori,# & et ,(an$# e t 3# ti & re"te te ti re #rre"tioni e3# an'e(# et in f#('#re v#(t# & et in "an$ore *a,it# $e!on trat#r& #t $e i% a #a %e"ie et terreret re%ro,o & et !#("eret %io . Un$e re"te +#o+#e %o%#(#! %er $e erta 'ra$iente! "o(#!na i'ni in no"te et "o(#!na n#,i %raei,at in $ie 1E)o$. XIII& 48& 442. In i'ne eni! terror e t& in n#,e a#te! vi ioni (ene ,(an$i!ent#!- $ie vero vita 3# ti& et no) a""i%it#r vita %e""atori . Un$e et "onver i %e""atori,# Pa#(# $i"it/ F#i ti a(i+#an$o tene,rae& n#n" a#te! (#) in Do!ino 1E%*e . V& @2. In $ie er'o %er n#,e! "o(#!na !on trata e t& et in no"te %er i'ne!& +#ia o!ni%oten De# et ,(an$# 3# ti & et terri,i(i a%%are,it in3# ti . I to in 3#$i"io venien %er (enitati !an #et#$ine! $e!#("et& i((o vero %er 3# titiae $i tri"tione! terret. ;. Se$ 3a! +#i$ an'e(# #,3#n'at a#$ia!# / 0e #! +#aeriti Na>aren#!. 0e # Latino e(o+#io a(#tari & i$ e t a(vator inter%retat#r. At vero !#(ti t#n" 0e # $i"i %oterant& non ta!en #, tantia(iter& e$ n#n"#%ative. I$eo et (o"# #,3#n'it#r& #t $e +#o 0e # $i"t#! it !anife tet#r/ Na>aren#!. Et "a# a! %rotin# #,$i$it/ Cr#"ifi)#!. At+#e a$$i$it/ S#rre)it& non e t *i". Non e t *i" $i"it#r %er %rae entia! "arni & +#i ta!en n# +#a! $eerit %er %rae entia! !a3e tati . Se$ ite& $i"ite $i "i%#(i e3# et Petro& +#ia %rae"e$et vo in Ga(i(aea!. .#aeren$#! no,i e t "#r& no!inati $i "i%#(i & Petr# $e i'nat#r e) no!ine. Se$ i *#n" an'e(# no!inati! non e)%ri!eret& +#i !a'i tr#! ne'averat& venire inter $i "i%#(o non a#$eret. Vo"at#r er'o e) no!ine& ne $e %eraret e) ne'atione. .#a in re "on i$eran$#! no,i e t "#r o!ni%oten De# e#! +#e! "#n"tae E""(e iae %raeferre $i %o #erat an"i((ae vo"e! %erti!e "ere et ei% #! ne'are %er!i it. .#o$ ni!ir#! !a'nae a"t#! e e %ietati $i %en atione "o'no "i!# & #t i +#i f#t#r# erat Pa tor E""(e iae in #a "#(%a $i "eret +#a(iter a(ii !i ereri $e,#i et. Pri# ita+#e e#! o ten$it i,i& et t#n" %rae%o #it "aeteri & #t e) #a infir!itate "o'no "eret +#a! !i eri"or$iter a(iena infir!a to(eraret. 5. Bene a#te! $e Re$e!%tore no tro $i"it#r/ Prae"e$et vo in Ga(i(aea!& i,i e#! vi$e,iti & i"#t $i)it vo,i . Ga(i(aea na!+#e tran !i'ratio fa"ta inter%retat#r. 0a! +#i%%e Re$e!%tor no ter a %a ione a$ re #rre"tione!& a !orte a$ vita!& a %oena a$ '(oria!& a "orr#%tione a$ in"orr#%tione! tran !i'raverat. Et %ri# %o t re #rre"tione! in Ga(i(aea a $i "i%#(i vi$et#r& +#ia re #rre"tioni e3# '(oria! %o t (aeti vi$e,i!# & i !o$o a vitii a$ virt#t#! "e( it#$ine! tran !i'ra!# . .#i er'o in e%#("ro n#ntiat#r& in tran !i'ratione o ten$it#r& +#ia i +#i in !ortifi"atione "arni a'no "it#r in tran !i'ratione !enti vi$et#r. Hae"& fratre "*ari i!i& %ro tanta $iei o(e!nitate& $e (e"tioni evan'e(i"ae e)%o itione tran "#rri!# & e$ (i,et #t $e *a" ea$e! o(e!nitate a(i+#i$ #,ti(i# (o+#a!#r. <. D#ae eteni! vitae erant& +#ar#! #na! novi!# & a(tera! ne "ie,a!# . Una +#i%%e !orta(i e t& a(tera i!!orta(i & #na "orr#%tioni & a(tera in"orr#%tioni - #na !orti & a(tera re #rre"tioni . Se$ venit Me$iator Dei et *o!in#! *o!o C*ri t# 0e # & # "e%it #na!& et o ten$it a(tera!. Una! %ert#(it !orien$o& et o ten$it a(tera!

?9
re #r'en$o. Si er'o no,i !orta(e! vita! "ienti,# re #rre"tione! %ro!itteret "arni & et ta!en *an" vi i,i(iter non e)*i,eret& +#i e3# %ro!i ioni,# "re$eret: Fa"t# ita+#e *o!o a%%ar#it in "arne& !ori $i'nat# e t e) vo(#ntate& re #rre)it e) %ote tate& et o ten$it e)e!%(o +#o$ no,i %ro!i it in %rae!io. Se$ forta e a(i+#i $i"at/ 0#re i((e #rre)it +#i& "#! De# e et& teneri a !orte non %ot#it. A$ in tr#en$a! er'o i'norantia! no tra!& a$ ro,oran$a! infir!itate! no tra!& #ae re #rre"tioni e)e!%(#! no,i #ffi"ere no(#it. So(# in i((o te!%ore !ort## e t& et ta!en o(# !ini!e re #rre)it. Na! "ri%t#! e t/ M#(ta "or%ora an"tor#! +#i $or!ierant #rre)er#nt 1Matt*. XXVII& 542. A,(ata er'o #nt o!nia ar'#!enta %erfi$iae. Ne +#i eni! $i"at/ S%erare $e e non $e,et *o!o +#o$ in "arne #a e)*i,#it De# *o!o& e""e "#! Deo *o!ine re #rre)i e "o'no "i!# & et +#o %#ro *o!ine f#i e non $#,ita!# . Si er'o !e!,ra no tri Re$e!%tori #!# & %rae #!a!# in no,i +#o$ 'e t#! "on tat in "a%ite. Si !#(t#! no a,3i"i!# & %erare in no,i $e,e!# no !e!,ra #(ti!a +#o$ $e !e!,ri e3# #%eriori,# a#$ivi!# . ?. E""e vero a$ !e!oria! re$it +#o$ "r#"ifi)o Dei Fi(io 0#$aei in #(tante $i"e,ant/ Si re) I rae( e t& $e "en$at $e "r#"e& et "re$i!# ei 1I,i$. ;42. .#i i $e "r#"e t#n" $e "en$eret& ni!ir#! in #(tanti,# "e$en & virt#te! no,i %atientiae non $e!on traret. Se$ e) %e"tavit %a#(#(#!& to(eravit o%%ro,ria& irri ione # tin#it& ervavit %atientia!& $i t#(it a$!iratione!- et +#i $e "r#"e $e "en$ere no(#it& $e e%#("ro #rre)it. P(# i'it#r f#it $e e%#("ro #r'ere +#a! $e "r#"e $e "en$ere. P(# f#it !orte! re #r'en$o $e tr#ere +#a! vita! $e "en$en$o ervare. Se$ "#! 0#$aei *#n" a$ in #(tatione #a $e "r#"e $e "en$ere !ini!e "ernerent& "#! !oriente! vi$erent& e#! e vi"i e "re$i$er#nt& no!en i((i# e +#a i e) tin)i e 'avi i #nt. Se$ e""e $e !orte no!en e3# %er !#n$#! "revit& e) +#a *o" infi$e(i t#r,a e) tin)i e e "re$i$it- et +#e! 'a#$e,at o""i #!& $o(et !ort##!& +#ia *#n" a$ #a! '(oria! "o'no "it %erveni e %er %oena!. .#o$ ,ene in (i,ro 0#$i"#! Sa! on i((i# fa"ta i'nifi"ant 10#$i". XVI& 8& 4& 72& +#i "#! Ga>a! "ivitate! P*i(i t*inor#! f#i et in're # & P*i(i t*aei& in're #! e3# %rotin# "o'no "ente & "ivitate! re%ente o, i$ioni,# "ir"#!$e$er#nt& "# to$e $e%#taver#nt& et Sa! on forti i!#! e 3a! "o!%re*en$i e 'avi i #nt. Se$ +#i$ Sa! on fe"it a'novi!# . Me$ia no"te %orta "ivitati a, t#(it& et !onti verti"e! a "en$it. .#e!& fratre "*ari i!i& *o" in fa"to& +#e! ni i Re$e!%tore! no tr#! Sa! on i((e i'nifi"at: .#i$ Ga>a "ivita ni i infern#! $e i'nat: .#i$ %er P*i(i t*aeo ni i 0#$aeor#! %erfi$ia $e!on trat#r: .#i "#! !ort##! Do!in#! vi$erent& e3# +#e "or%# in e%#("ro 3a! %o it#!& "# to$e i((i"o $e%#taver#nt& et e#! +#i a#"tor vitae "(ar#erat& in inferni "(a# tri retent#!& +#a i Sa! one! in Ga>a e $e%re*en$i e (aetati #nt. Sa! on vero !o$ia no"te non o(#! e)iit& e$ etia! %orta t#(it& +#ia vi$e(i"et Re$e!%tor no ter ante (#"e! re #r'en & non o(#! (i,er $e inferno e)iit& e$ et i% a etia! inferni "(a# tra $e tr#)it. Porta t#(it& et !onti verti"e! #,iit& +#ia re #r'en$o "(a# tra inferni a, t#(it& et a "en$en$o "oe(or#! re'na %enetravit. Han" er'o re #rre"tioni e3# '(oria!& fratre "*ari i!i& +#ae et %ri# $e!on tra,at#r e) i'no& et %o t %at#it e) fa"to& tota !ente $i(i'a!# & %ro e3# a!ore !oria!#r. E""e in re #rre"tione a#"tori no tri !ini tro e3# an'e(o "on"ive no tro a'novi!# . A$ *or#! er'o "ivi#! i((a! fre+#ente! o(e!nitate! fe tine!# . Hi & "#! ne"$#! vi ione %o #!# & $e i$erio et !ente 3#n'a!#r. Tran !i're!# a vitii a$ virt#te & #t in Ga(i(aea Re$e!%tore! no tr#! vi$ere !erea!#r. A$3#vet o!ni%oten De# a$ vita! $e i$eri#! no tr#!& +#i %ro no,i in

!orte! $e$it #ni"#! Fi(i#! ##!& Do!in#! no tr#! 0e #! C*ri t#!& +#i "#! eo vivit et re'nat De# in #nitate S%ririt# an"ti& %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati 0oanni & +#ae a%%e((at#r Con tantiniana& Sa,,ato %o t Pa "*a. LECTIO S. EVANG. SEC. 0OAN. XX& 8666A. In i((o te!%ore& #na a,,ati Maria Ma'$a(ene venit !ane& "#! a$*#" tene,rae e ent& a$ !on#!ent#!& et vi$it (a%i$e! #,(at#! a !on#!ento. C#"#rrit er'o et venit a$ Si!one! Petr#!& et a$ a(i#! $i "i%#(#! +#e! $i(i'e,at 0e # & et $i)it ei / T#(er#nt Do!in#! $e !on#!ento& et ne "i!# #,i %o #er#nt e#!. E)iit er'o Petr# et i((e a(i# $i "i%#(# & et vener#nt a$ !on#!ent#!. C#rre,ant a#te! $#o i!#(- et i((e a(i# $i "i%#(# %rae"#"#rrit "iti# Petro& et venit %ri!# a$ !on#!ent#!. Et "#! e in"(ina et& vi$it (intea!ina %o ita& non ta!en introivit. Venit er'o Si!on Petr# e+#en e#!& et introivit in !on#!ent#!. Et vi$it (intea!ina %o ita& et #$ari#! +#o$ f#erat #%er "a%#t e3# & non "#! (intea!ini,# %o it#!& e$ e%arati! invo(#t#! in #n#! (o"#!. T#n" er'o introivit et i((e $i "i%#(# +#i venerat %rior a$ !on#!ent#!& et vi$it& et "re$i$it. Non$#! eni! "ie,ant S"ri%t#ra & +#ia o%orteret e#! a !ort#i re #r'ere. 8. Fra"t# (on'a !o(e tia to!a"*# $i# !e "*aritati ve trae $e (e"tioni evan'e(i"ae e)%o itione (o+#i %ro*i,#it. Vo) na!+#e i% a a "(a!ori virt#te #""#!,itet +#ia a !#(ti a#$iri non va(eo& (o+#i& fateor& inter !#(to er#,e "o. Se$ *an" in !e vere"#n$ia! et i% e re%re*en$o. .#i$ eni!: N#n+#i$ i !#(ti %ro$e e ne+#eo& ne" %a#"i "#ra,o: Et i e) !e e %ortare !ani%#(o !#(to non %o #!& n#n+#i$na! $e,eo a$ area! va"## re$ire: .#a!vi eni! +#anto $e,eo ferre non va(eo& "erte ve( %a#"o & "erte ve( $#o & "erte ve( #n#! fera!. Ha,et na!+#e i% a infir!itati intentio !er"e$i #ae "ertit#$ine!& +#ia #%ern# ar,iter no ter& et i %on$# "on i$erat in retri,#tione& ta!en vire %en at in %on$ere. 4. Le"tio an"ti Evan'e(ii +#a! !o$o& fratre & a#$i ti va($e in #%erfi"ie *i tori"a e t a%erta& e$ e3# no,i #nt != teria #, ,revitate re+#iren$a. Maria Ma'$a(ene& "#! a$*#" tene,rae e ent& venit a$ !on#!ent#!. 0#)ta *i toria! notat#r *ora& 3#)ta inte((e"t#! vero != ti"#! re+#irenti i'nat#r inte((i'entia. Maria eteni! a#"tore! o!ni#!& +#e! "arne vi$erat !ort##!& +#aere,at in !on#!ento- et +#ia *#n" !ini!e invenit& f#rat#! "re$i$it. A$*#" er'o erant tene,rae "#! venit a$ !on#!ent#!. C#"#rrit "iti# & $i "i%#(i +#e n#ntiavit. Se$ i((i %rae "aeteri "#"#rrer#nt& +#i %rae "aeteri a!aver#nt& vi$e(i"et Petr# et 0oanne . C#rre,ant a#te! $#o i!#(& e$ 0oanne %rae"#"#rrit "iti# Petro& et venit %rior a$ !on#!ent#!& e$ in're$i non %rae #!% it. Venit vero %o terior Petr# & Et intravit. .#i$& fratre & +#i$ "#r # i te i'nifi"at: N#n+#i$ *ae" ta! #,ti(i evan'e(i tae $e "ri%tio a != terii va"are "re$en$a e t: Mini!e. Ne+#e eni! e 0oanne et %raei e et non intra e $i"eret& i in i% a #a tre%i$atione != teri#! $ef#i e "re$i$i et. .#i$ er'o %er 0oanne! ni i S=na'o'a& +#i$ %er Petr#! ni i E""(e ia $e i'nat#r: Ne" !ir#! e e vi$eat#r +#o$ %er 3#niore! S=na'o'a& %er eniore! vero E""(e ia i'nati %er*i,et#r& +#ia et i a$ Dei

?4
"#(t#! %rior e t S=na'o'a +#a! E""(e ia 'enti#!& a$ # #! ta!en ae"#(i %rior e t !#(tit#$o 'enti#! +#a! S=na'o'a& Pa#(o atte tante& +#i ait/ .#ia non %ri# +#o$ %irita(e e t& e$ +#o$ ani!a(e 1I Cor. XV& ;<2. Per eniore! er'o Petr#! i'nifi"at#r E""(e ia 'enti#!& %er 3#niore! vero 0oanne! S=na'o'a 0#$aeor#!. C#"#rrer#nt a!,o i!#(& +#ia& a, ort# #i te!%ore # +#e a$ o""a #!& %ari et "o!!#ni via& et i non %ari et "o!!#ni en #& 'enti(ita "#! S=na'o'a "#"#rrit. 7. Venit S=na'o'a %rior a$ !on#!ent#!& e$ !ini!e intravit& +#ia (e'i +#i$e! !an$ata %er"e%it& %ro%*etia $e in"arnatione a" %a ione Do!ini"a a#$ivit& e$ "re$ere in !ort##! no(#it. Vi$it eni! 0oanne %o ita (intea!ina& non ta!en introivit& +#ia vi$e(i"et S=na'o'a et S"ri%t#rae a"rae a"ra!enta "o'novit& et ta!en a$ fi$e! %a ioni $o!ini"ae "re$en$o intrare $i t#(it. .#e! $i# (on'e+#e %ro%*etavit& %rae ente! vi$it& et ren#it- *o!ine! e e $e %e)it& De#! "arne !orta(e! fa"t#! "re$ere no(#it. .#i$ er'o e t& ni i +#ia et "iti# "#"#rrit& et ta!en ante !on#!ent#! va"#a tetit/ Venit a#te! Si!on Petr# e+#en e#!& et introivit in !on#!ent#!& +#ia e"#ta %o terior E""(e ia 'enti#!& !e$iatore! Dei et *o!in#! *o!ine! 0e #! C*ri t#! et "o'novit "arne !ort##!& et vivente! "re$i$it De#!. Vi$it (intea!ina %o ita& et #$ari#! +#o$ f#erat #%er "a%#t e3# & non "#! (intea!ini,# %o it#!& e$ e%arati! invo(#t#! in #n#! (o"#!. .#i$ e e& fratre & "re$i!# & +#o$ #$ari#! "a%iti Do!ini "#! (intea!ini,# non invenit#r in !on#!ento& ni i +#ia& Pa#(o atte tante 1I Cor. XI& 72& "a%#t C*ri ti De# & et $ivinitati in"o!%re*en i,i(ia a"ra!enta a, infir!itati no trae "o'nitione $i 3#n"ta #nt& e3# +#e %otentia "reat#rae tran "en$it nat#ra!: Et notan$#! +#o$ non o(#! e%arati!& e$ etia! invo(#t#! inveniri $i"it#r in #n#! (o"#!. Linte#! +#i%%e +#o$ invo(vit#r& e3# ne" initi#! ne" fini a %i"it#r. Re"te er'o #$ari#! "a%iti invo(#t#! invent#! e t& +#ia "e( it#$o $ivinitati ne" "oe%it e e& ne" $e init- ne" %er initi#! na "it#r& ne" ter!ino "oan'# tat#r. ;. Bene a#te! a$$it#r/ In #n#! (o"#!& +#ia in "i #ra !enti#! De# non e t. De# +#i%%e in #nitate e t& et i((i e3# *a,ere 'ratia! !erent#r& +#i e a, invi"e! %er e"tar#! "an$a(a non $ivi$#nt. Se$ +#ia o(et %er #$ari#! (a,oranti#! #$or $eter'i& %ote t etia! #$arii no!ine e)%ri!i (a,or Dei& +#i in e +#i$e! e!%er +#iet# at+#e in"o!!#ta,i(i %er!anet& e$ ta!en (a,orare e $en#ntiat "#! $#ra *o!in#! %ravitate %ortat. Un$e et %er %ro%*eta! $i"it/ La,oravi # tinen 10ere!. VI& 882. De# a#te! a%%ar#it in "arne& (a,oravit e) no tra infir!itate. .#e! (a,ore! %a ioni e3# $#! in"re$#(i vi$er#nt& e#! venerari no(#er#nt. .#e! eni! vi$e,ant "arne !orta(e!& $e$i'nati #nt "re$ere i!!orta(e! e e $ivinitate. Un$e etia! 0ere!ia ait/ Re$$e ei vi"e!& Do!ine& 3#)ta o%era !an##! #ar#!& $a,i ei "#t#! "or$i (a,ore! t##! 1T*ren. III& <;& <52. Ne eni! %rae$i"ationi %i"#(a eor#! "or$a %enetrarent& $#! %a ioni e3# (a,ore! $e$i'nati #nt& +#a i e#!$e! (a,ore! i((i# %ro "#to ten#er#nt& #t eo a$ e tran ire e3# ver,a non %er!itterent& +#o e#! (a,orare # +#e a$ !orte! vi$er#nt. .#i$ a#te! no ni i no tri "a%iti & i$ e t Dei !e!,ra #!# : Per (intea!ina ita+#e "or%ori & (a,or#! (i'a!enta i'nant#r& +#ae n#n" e(e"to o!ne & i$ e t e3# !e!,ra "on trin'#nt. S#$ari#! er'o +#o$ #%er "a%#t e3# f#erat eor #! invenit#r& +#ia i% a Re$e!%tori no tri %a io (on'e a no tra %a ione $i 3#n"ta e t& +#onia! i% e ine "#(%a %ert#(it +#o$ no "#! "#(%a to(era!# . I% e %onte !orti #""#!,ere vo(#it& a$ +#a! no veni!# inviti.

5. Se+#it#r/ T#n" er'o introivit et i((e $i "i%#(# +#i venerat %rior a$ !on#!ent#!. Po t+#a! intravit Petr# & in're # e t et 0oanne . Po terior intravit +#i %rior venerat. Notan$#!& fratre & e t +#o$ in fine !#n$i a$ Re$e!%tori fi$e! etia! 0#$aea "o((i'et#r& Pa#(o atte tante& +#i ait/ Done" %(enit#$o 'enti#! intraret& et i" o!ni I rae( a(v# fieret 1Ro!. XI& 45& 4<2. Et vi$it et "re$i$it. .#i$& fratre & +#i$ ae ti!an$# e t "re$i$i e: N#n+#i$ +#ia Do!in# re #rre)erat& +#e! +#aere,at: Non #ti+#e& +#ia a$*#" tene,rae erant a$ !on#!ent#!& et #,3#n"ta +#o+#e ver,a "ontra$i"#nt "#! $i"it#r/ Non$#! eni! "ie,ant S"ri%t#ra & +#ia o%orteret e#! a !ort#i re #r'ere. .#i$ er'o vi$it& et +#i$ "re$i$it: Vi$it (intea!ina %o ita& et "re$i$it +#o$ !#(ier $i)erat& $e !on#!ento Do!in#! f#i e #,(at#!. .#a in re $ivinae $i %en ationi !a'nit#$o %en an$a e t& +#o$ $i "i%#(or#! "or$a et a""en$#nt#r #t +#aerant& et $iffer#nt#r ne inveniant& +#aten# infir!ita ani!i i% o #o !oerore "r#"iata& et %#r'atior a$ invenien$#! fiat& et tanto va(i$i# teneat "#! invenerit& +#anto tar$i# invenerit +#o$ +#aere,at. <. Hae" #, ,revitate& fratre "*ari i!i& $e evan'e(i"a (e"tione tran "#rri!# n#n" re tat #t $e i% a tantae o(e!nitati no,i(itate a(i+#i$ (o+#a!#r. Han" eni! re"te no,i(itate! o(e!nitati $i"a!& +#ia o(e!nitate "aetera ante"e$it. Si"#t eni! in a"ro e(o+#io an"ta an"tor#!& ve( Canti"a "anti"or#!& %ro #i !a'nit#$ine $i"#nt#r& ita *ae" fe tivita re"te $i"i %ote t o(e!nita o(e!nitat#!. E) *a" +#i%%e o(e!nitate e)e!%(#! no,i re #rre"tioni $at#! e t& %e "oe(e ti %atriae a%erta& et fa"ta #%erni re'ni 3a! %rae #!%ti,i(i '(oria. Per *an" e(e"ti& +#i +#a!vi in tran+#i((itati in#& ta!en a%#$ inferni "(a# tra tene,ant#r& a$ %ara$i i a!oena re$#"ti #nt. .#o$ ante %a ione! $i)it& in re #rre"tione #a Do!in# i!%(evit/ Si e)a(tat# f#ero& in+#it& a terra& o!nia tra*a! a$ !e 10oan. XII& 742. O!nia eteni! tra)it& +#i $e e(e"ti #i a%#$ infero n#((#! re(i+#it. O!nia a, t#(it& #ti+#e e(e"ta. Ne+#e eteni! infi$e(e +#o +#e& et %ro #i "ri!ini,# aeterni #%%(i"ii $e$ito & a$ venia! Do!in# re #r'en$o re%aravit- e$ i((o e) inferni "(a# tri ra%#it& +#o #o in fi$e et a"ti,# re"o'novit. Un$e re"te etia! %er O ee $i"it/ Ero !or t#a& o !or - ero !or # t## & inferne 1O ee XIII& 8;2. I$ na!+#e +#o$ o""i$i!# & a'i!# #t %enit# non it. E) eo eteni! +#o$ !or$e!# & %arte! a, tra*i!# & %arte!+#e re(in+#i!# . .#ia er'o in e(e"ti #i f#n$it# o""i$it !orte!& !or !orti e) titit. .#ia vero e) inferno %arte! a, t#(it& et %arte! re(i+#it& non o""i$it f#n$it# & e$ !o!or$it infern#!. Ait er'o/ Ero !or t#a& o !or . A" i a%erte $i"at/ .#ia in e(e"ti !ei te f#n$it# %eri!o& ero !or t#a- ero !or # t## & inferne& +#ia #,(ati ei & te e) %arte tran fi'o. .#ae e t er'o i ta o(e!nita +#ae inferni "(a# tra $e tr#)it& et 3an#a no,i re'ni "oe(e ti a%er#it: In+#irat#r #,ti(i# no!en e3# . Re+#irat#r e're'i# %rae$i"ator. ?. Vi$ea!# +#i$ $e e3# ae ti!atione $en#ntiet. Ait eni!/ Eteni! %a "*a no tr#! i!!o(at# e t C*ri t# 1I Cor. V& ?2. Si er'o %a "*a C*ri t# & %en an$#! no,i e t +#i$ $e %a "*a (e) (o+#it#r& #t in$a'e!# #,ti(i# an $e C*ri to $i"ta vi$eant#r. S. Mo= e +#i%%e ait/ S#!ent $e an'#ine a'ni& a" %onent #%er #tr#!+#e %o te!& et in #%er(i!inari,# $o!or#! in +#i,# "o!e$ent i((#!- et e$ent "arne no"te i((a a a i'ni& et a>=!o %ane "#! (a"t#"i a're ti,# . Non "o!e$eti e) eo "r#$#! +#i$& ne" "o"t#! a+#a& e$ a #! tant#! i'ni. Ca%#t "#! %e$i,# e3# et inte tini vora,iti & ne" re!ane,it e) eo +#i$+#a! # +#e !ane. Si +#i$ re i$##! f#erit& i'ne "o!,#reti 1E)o$. XII& ?& e+.2. U,i et a$$it#r/ Si" a#te! "o!e$eti i((#!. Rene ve tro a""in'eti & et "a("ea!enta *a,e,iti in %e$i,# ve tri & tenente ,a"#(o in !ani,# & et "o!e$eti

?;
fe tinante 1I,i$.& 882. .#ae vi$e(i"et "#n"ta !a'na! no,i ae$ifi"atione! %ari#nt& i f#erint != ti"a inter%retatione $i "# a. .#i na!+#e it an'#i a'ni& non 3a! a#$ien$o& e$ ,i,en$o $i$i"i ti . .#i an'#i #%er #tr#!+#e %o te! %onit#r& +#an$o non o(#! ore "or%ori & e$ etia! ore "or$i *a#rit#r. In #tro+#e eteni! %o te an'#i a'ni e t %o it# & +#an$o a"ra!ent#! %a ioni i((i# "#! ore a$ Re$e!%tione! #!it#r& a$ i!itatione! +#o+#e intenta !ente "o'itat#r. Na! +#i i" Re$e!%tori #i an'#ine! a""i%it #t i!itari %a ione! i((i# ne"$#! ve(it& in #no %o te an'#ine! %o #it& +#i etia! in #%er (i!inari,# $o!or#! %onen$# e t. .#i$ eni! %irita(iter $o!o ni i !ente no tra a""i%i!# & in +#i,# %er "o'itatione! in*a,ita!# : C#3# $o!# #%er(i!inare e t i% a intentio& +#ae %raee!inet a"tioni. .#i er'o intentione! "o'itationi #ae a$ i!itatione! $o!ini"ae %a ioni $iri'it& in #%er(i!inari $o!# a'ni an'#ine! %onit. Ve( "erte $o!# no trae i% a #nt "or%ora& in +#i,# & +#o# +#e vivi!# & *a,ita!# . Et in #%er(i!inari $o!# a'ni an'#ine! %oni!# & +#ia "r#"e! %a ioni i((i# in fronte %orta!# . De +#o a$*#" a'no #,$it#r/ Et e$ent "arne no"te i((a a a i'ni 1E)o$. XII& @2. In no"te +#i%%e a'n#! "o!e$i!# & +#ia in a"ra!ento !o$o $o!ini"#! "or%# a""i%i!# & +#an$o a$*#" a$ invi"e! no tra "on "ientia non vi$e!# . .#ae ta!en "arne i'ni a an$ae #nt& +#ia ni!ir#! $i o(vit i'ni "arne & +#a a+#a "o)erit- +#a vero i'ni ine a+#a e)"o+#it& ro,orat. Carne ita+#e A'ni no tri i'ni e)"o)it& +#ia e#! i% a vi %a ioni i((i# a$ re #rre"tione! va(entiore! re$$i$it& at+#e a$ in"orr#%tione! ro,oravit. .#i eni! e) !orte "onva(#it& vi$e(i"et "arne i((i# a, i'ne $#r#er#nt. Un$e etia! %er P a(!i ta! $i"it/ E)ar#it ve(#t te ta virt# !ea 1P a(. XXI& 8<2. .#i$ na!+#e e t te ta ante i'ne!& ni i !o((e (#t#!: Se$ ei e) i'ne a'it#r #t o(i$et#r. Virt# er'o *#!anitati e3# ve(#t te ta e)ar#it& +#ia a, i'ne %a ioni a$ virt#te! in"orr#%tioni "revit. @. Se$ o(a Re$e!%tori no tri %er"e%ta a"ra!enta a$ vera! o(e!nitate! !enti non #ffi"i#nt& ni i ei +#o+#e et ,ona o%era 3#n'ant#r. .#i$ eni! %ro$e t "or%# et an'#ine! i((i# ore %er"i%ere& et ei %erver i !ori,# "ontraire: Un$e ,ene a$*#" a$ "o!e$en$#! #,$it#r/ Et a>=!o %ane "#! (a"t#"i a're ti,# 1E)o$. XII& @2. Pane +#i%%e ine fer!ento "o!e$it& +#i re"ta o%era ine "orr#%tione vanae '(oriae e)er"et& +#i !an$ata !i eri"or$iae ine a$!i tione %e""ati e)*i,et& ne %erver e $iri%iat +#o$ +#a i re"te $i %en at. Ho" +#o+#e %e""ati fer!ent#! ,onae #ae a"tioni !i "#erant& +#i,# %ro%*etae vo"e %er in"re%atione! Do!in# $i"e,at/ Venite a$ Bet*e(& et i!%ie a'ite 1A!o IV& ;2. At+#e %o t %a#"a/ Et a"rifi"ate $e fer!entato (a#$e! 1I,i$.& 52. De fer!entato na!+#e (a#$e! i!!o(at& +#i Deo a"rifi"i#! $e ra%ina %arat. La"t#"ae vero a're te va($e a!arae #nt. Carne er'o A'ni "#! (a"t#"i a're ti,# #nt e$en$ae& #t "#! "or%# Re$e!%tori a""i%i!# & no %ro %e""ati no tri in f(eti,# aff(i'a!# & +#aten# i% a a!arit#$o %oenitentiae a, ter'at a !enti to!a"*o %erver ae *#!ore! vitae. U,i et #,$it#r/ Non "o!e$eti e) eo "r#$#! +#i$& ne" "o"t#! a+#a 1E)o$. XII& A2. E""e 3a! no i% a ver,a *i toriae a, inte((e"t# *i tori"o re%e((#nt. N#n+#i$& fratre "*ari i!i& I rae(iti"# i((e %o%#(# in Ae'=%to "on tit#t# "o!e$ere a'n#! "r#$#! "on #everat& #t ei (e) $i"at/ Non "o!e$eti e) eo "r#$#! +#i$: U,i et a$$it#r/ Ne" "o"t#! a+#a. Se$ +#i$ a+#a& ni i *#!ana! "ientia! $e i'nat& 3#)ta *o" +#o$ %er Sa(o!one! #, *aereti"or#! vo"e $i"it#r/ A+#ae f#rtivae $#("iore #nt 1Prov. IX& 8?2. .#i$ "r#$ae A'ni "arne ni i in"on i$erata! a" ine reverentia "o'itationi re(i"ta! i((i# *#!anitate! i'nifi"ant: O!ne eni! +#o$ #,ti(iter "o'ita!# +#a i !ente "o+#i!# . Se$ a'ni "aro ne" "r#$a e$en$a e t& ne" a+#a "o"ta& +#ia Re$e!%tor no ter ne" %#r# *o!o ae ti!an$# e t& ne+#e %er

*#!ana! a%ientia! +#a(iter in"arnari De# %ot#it "o'itan$# . O!ni eni! +#i Re$e!%tore! no tr#! %#r#! *o!ine! "re$it& +#i$ i te a(i#$ +#a! a'ni "arne "r#$a "o!e$it& +#a vi$e(i"et "o+#ere %er $ivinitati e3# inte((i'entia! no(#it: O!ni vero +#i in"arnationi e3# != teria 3#)ta *#!ana! a%ientia! $i "#tere "onat#r& "arne a'ni a+#a v#(t "o+#ere& i$ e t $i %en ationi e3# != teri#! %er $i o(#ta! v#(t "ientia! %enetrare. .#i er'o Pa "*a(i 'a#$ii o(e!nitate! "e(e,rare $e i$erat& a'n#! ne" a+#a "o+#at& ne" "r#$#! "o!e$at& #t ne+#e %er *#!ana! a%ientia! %rof#n$itate! i((i# in"arnationi %enetrare a%%etat& ne+#e in e#! tan+#a! in *o!ine! %#r#! "re$at- e$ a a i'ni "arne "o!e$at& #t $i %en ari o!nia %er an"ti S%irit# %otentia! "iat. De +#o a$*#" re"te #,3#n'it#r/ Ca%#t "#! %e$i,# et inte tini vora,iti 1E)o$. XII& A2& +#ia Re$e!%tor no ter e t F et & De# vi$e(i"et ante ae"#(a& et *o!o in fine ae"#(or#!. Et i"#t 3a! %rae$i)i!# & fratre & Pa#(o atte tante $i$i"i!# +#o$ "a%#t C*ri ti De# e t 1I Cor. XI& 72. Ca%#t er'o a'ni vorare& e t $ivinitate! i((i# fi$e %er"i%ere. Pe$e vero a'ni vorare& e t ve ti'ia *#!anitati e3# a!an$o et i!itan$o %er+#irere. .#i$ vero #nt inte tina& ni i ver,or#! i((i# o""#(ta et != ti"a !an$ata: .#ae t#n" vora!# & "#! ver,a vitae "#! avi$itate #!i!# . In +#o $evorationi ver,o +#i$ a(i#$ +#a! %i'ritiae no trae tor%or re%re*en$it#r: .#i e3# ver,a a" != teria et %er no !eti% o non re+#iri!# & et $i"ta a, a(ii a#$i!# inviti. Non re!ane,it e) eo +#i$+#a! # +#e !ane 1E)o$. XII& 892& +#ia e3# $i"ta !a'na #nt o((i"it#$ine $i "#tien$a& +#aten# %ri# +#a! $ie re #rre"tioni a%%areat& in *a" %rae enti vitae no"te o!nia i((i# !an$ata inte((i'en$o et o%eran$o %enetrent#r. Se$ +#ia va($e $iffi"i(e e t #t o!ne a"r#! e(o+#i#! %o it inte((i'i& et o!ne e3# != teri#! %enetrari& re"te #,3#n'it#r/ Si +#i$ a#te! re!an erit& i'ne "o!,#reti 1I,i$.2. .#o$ e) a'no re!anet i'ne "o!,#ri!# +#an$o *o" +#o$ $e != terio in"arnationi e3# inte((i'ere et %enetrare non %o #!# %ote tati an"ti S%irit# *#!i(iter re erva!# & #t non #%er,e +#i a#$eat ve( "onte!nere ve( $en#ntiare +#o$ non inte((i'it& e$ *o" i'ni tra$it "#! an"to S%irit#i re ervat. A. .#ia i'it#r +#a(iter e$en$#! it %a "*a "o'novi!# & n#n" a +#a(i,# e$i $e,eat a'no "a!# . Se+#it#r/ Si" a#te! "o!e$eti i((#!. Rene ve tro a""in'eti 1I,i$.& 882. .#i$ in reni,# ni i $e(e"tatio "arni a""i%it#r: Un$e et P a(!i ta %o t#(at& $i"en / Ure rene !eo 1P a(. XXV& 42. Si eni! vo(#%tate! (i,i$ini in reni,# e e ne "iret& eo #ri !ini!e %eti et. Un$e +#ia %ote ta $ia,o(i in *#!ano 'enere !a)i!e %er (#)#ria! %raeva(#it& $e i((o vo"e $o!ini"a $i"it#r/ Pote ta e3# in (#!,i e3# 10o,. XL& 882. .#i er'o %a "*a "o!e$it& *a,ere rene a""in"to $e,et& #t +#i o(e!nitate! re #rre"tioni at+#e in"orr#%tioni a'it& "orr#%tioni 3a! %er vitia n#((i #,3a"eat& vo(#%tate e$o!et& "arne! a (#)#ria re trin'at. Ne+#e eni! "o'novit +#ae it o(e!nita in"orr#%tioni & +#i a$*#" %er in"ontinentia! "orr#%tioni #,3a"et. Hae" +#i,# $a! $#ra #nt& e$ an'# ta %orta e t& +#ae $#"it a$ vita! 1Matt*. VII& 872. Et *a,e!# 3a! !#(ta e)e!%(a "ontinenti#!. Un$e et ,ene a$*#" #,$it#r/ Ca("ea!enta *a,e,iti in %e$i,# 1E)o$. XII& 882. .#i$ #nt eni! %e$e no tri& ni i o%era: .#i$ vero "a("ea!enta& ni i %e((e !ort#or#! ani!a(i#!: Ca("ea!enta a#te! %e$e !#ni#nt. .#ae vero #nt !ort#a ani!a(ia& e) +#or#! %e((i,# no tri !#ni#nt#r %e$e & ni i anti+#i %atre & +#i no a$ aeterna! %atria! %rae"e er#nt: .#or#! $#! e)e!%(a "on %i"i!# & no tri o%eri %e$e !#ni!# . Ca("ea!enta er'o in %e$i,# *a,ere e t !ort#or#! vita! "on %i"ere& et no tra ve ti'ia a %e""ati v#(nere "# to$ire. Tenente ,a"#(o in !ani,# 1I,i$.2. .#i$ (e) %er ,a"#(#! ni i %a tora(e! "# to$ia! $e i'nat: Et notan$#! +#o$ %ri# %rae"i%i!#r rene a""in'ere& %o t!o$#! ,a"#(o tenere& +#ia

?<
i((i $e,ent "#ra! %a tora(e! # "i%ere& +#i 3a! in #o "or%ore "i#nt f(#)a (#)#riae e$o!are& #t "#! a(ii fortia %rae$i"ant& i% i $e i$erii !o((i,# enerviter non #""#!,ant. Bene a#te! #,$it#r/ Et "o!e$eti fe tinante 1I,i$.2. Notate& "*ari i!i fratre & notate +#o$ $i"it#r& fe tinante . Man$ata Dei& != teria Re$e!%tori & "oe(e ti %atriae 'a#$ia& "#! fe tinatione "o'no "ite& et %rae"e%ta vitae "#! fe tinatione i!%(ere "#rate. .#ia eni! a$*#" *o$ie (i"et ,ene a'ere "i!# & #tr#! "ra (i"eat i'nora!# . Fe tinante er'o %a "*a "o!e$ite& i$ e t a$ o(e!nitate! %atriae "oe(e ti an*e(ate. Ne!o in *#3# vitae itinere tor%eat& ne in %atria (o"#! %er$at. Ne!o !ora a$ a%%eten$a t#$ia inne"tat& e$ "oe%ta %erfi"iat& ne !ini!e (i"eat i!%(ere +#o$ in"*oat. Si a$ a!ore! Dei %i'ri non #!# & a$3#vat i% e +#e! a!a!# & 0e # C*ri t# Do!in# no ter& +#i vivit et re'nat "#! Patre in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXIII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati Petri a%o to(i& in "ra tino Pa "*ae. LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. XXIV& 87675. In i((o te!%ore& $#o e) $i "i%#(i 0e # i,ant i% a $ie in "a te((#! +#o$ erat in %atio ta$ior#! e)a'inta a 0er# a(e!& no!ine E!!a# & et i% i (o+#e,ant#r a$invi"e! $e *i o!ni,# +#ae a""i$erant. Et fa"t#! e t& $#! fa,#(arent#r& et e"#! +#aererent& et i% e 0e # a%%ro%in+#an i,at "#! i((i . O"#(i a#te! i((or#! tene,ant#r& ne e#! a'no "erent. Et ait a$ i((o / .#i #nt *i er!one +#o "onferti a$invi"e! a!,#(ante & et e ti tri te : Et re %on$en #n# & "#i no!en C(eo%*a & $i)it ei/ T# o(# %ere'rin# e in 0er# a(e!& et non "o'novi ti +#ae fa"ta #nt in i((a *i $ie,# : .#i,# i((e $i)it/ .#ae: Et $i)er#nt/ De 0e # Na>areno& +#i f#it vir %ro%*eta& %oten in o%ere et er!one "ora! Deo et o!ni %o%#(o- et +#o!o$o tra$i$er#nt e#! #!!i a"er$ote et %rin"i%e no tri in $a!natione! !orti & et "r#"ifi)er#nt e#!. No a#te! %era,a!# +#ia i% e e et re$e!%t#r# I rae(. Et n#n" #%er *ae" o!nia& tertia $ie e t *o$ie +#o$ *ae" fa"ta #nt. Se$ et !#(iere +#ae$a! e) no tri terr#er#nt no & +#ae ante (#"e! f#er#nt a$ !on#!ent#!& et non invento "or%ore e3# & vener#nt $i"ente e etia! vi ione! an'e(or#! vi$i e& +#i $i"#nt e#! vivere. Et a,ier#nt +#i$a! e) no tri a$ !on#!ent#!& et ita invener#nt i"#t !#(iere $i)er#nt& i% #! vero non invener#nt. Et i% e $i)it a$ i((o / O t#(ti et tar$i "or$e a$ "re$en$#! in o!ni,# +#ae (o"#ti #nt %ro%*etaeC Nonne *ae" o%ort#it %ati C*ri t#!& et intrare in '(oria! #a!: Et in"i%ien a Mo= e& et o!ni,# %ro%*eti & inter%reta,at#r i((i in o!ni,# S"ri%t#ri +#ae $e i% o erant. Et a%%ro%in+#aver#nt "a te((o& +#o i,ant. Et i% e fin)it e (on'i# ire. Et "oe'er#nt i((#!& $i"ente / Mane no,i "#!& +#onia! a$ve %era "it& et in"(inata e t 3a! $ie . Et intravit "#! i((i . Et fa"t#! e t& $#! re"#!,eret "#! i((i & a""e%it %ane!& et ,ene$i)it a" fre'it& et %orri'e,at i((i . Et a%erti #nt o"#(i eor#!& et "o'nover#nt e#!& et i% e evan#it a, o"#(i eor#!. Et $i)er#nt a$invi"e!/ Nonne "or no tr#! ar$en erat in no,i $#! (o+#eret#r in via et a%eriret no,i S"ri%t#ra : Et #r'ente ea$e! *ora re're i #nt in 0er# a(e!& et invener#nt "on're'ato #n$e"i!& et eo +#i "#! i% i erant& $i"ente / .#ia #rre)it Do!in# vere& et a%%ar#it Si!oni. Et i% i narra,ant +#ae 'e ta erant in via& et +#o!o$o "o'nover#nt e#! in fra"tione %ani .

8. In +#oti$iana vo,i o(e!nitate (a,oranti,# %a#"a (o+#en$a #nt- et forta e *ae" #ti(i# %ro$er#nt& +#ia ae%e et a(i!enta +#ae !in# #ffi"i#nt avi$i# #!#nt#r. Le"tioni er'o evan'e(i"ae #!!ati! en #! tat#i non %er in'#(a ver,a $i "#tere& ne $i(e"tione! ve tra! va(eat er!o %ro(i)ior e)%o itioni onerare. E""e a#$i ti & fratre "*ari i!i& +#ia $#o,# $i "i%#(i a!,#(anti,# in via& non +#i$e! "re$enti,# & e$ ta!en $e e (o+#enti,# Do!in# a%%ar#it& e$ ei %e"ie! +#a! re"o'no "erent non o ten$it. Ho" er'o e'it fori Do!in# in o"#(i "or%ori +#o$ a%#$ i% o a'e,at#r int# in o"#(i "or$i . I% i na!+#e a%#$ e!eti% o int# et a!a,ant et $#,ita,ant& ei a#te! Do!in# fori et %rae en a$erat& et +#i e et non o ten$e,at. De e er'o (o+#enti,# %rae entia! e)*i,#it& e$ $e e $#,itanti,# "o'nitioni #ae %e"ie! a, "on$it. Ver,a +#i$e! "ont#(it& $#ritia! inte((e"t# in"re%avit- a"rae S"ri%t#rae != teria +#ae $e ei% o erant a%er#it& et ta!en +#ia a$*#" in eor#! "or$i,# %ere'rin# erat a fi$e& e ire (on'i# fin)it. Fin'ere na!+#e "o!%onere $i"i!# - #n$e et "o!%o itore (#ti fi'#(o vo"a!# . Ni*i( er'o i!%(e) Verita %er $#%(i"itate! fe"it& e$ ta(e! e ei e)*i,#it in "or%ore +#a(i a%#$ i((o erat in !ente. Pro,an$i a#te! erant& i *i +#i e#! et i ne"$#! #t De#! $i(i'erent& a(te! #t %ere'rin#! a!are %ot#i ent. Se$ +#ia e e e)tranei a "*aritate non %oterant *i "#! +#i,# Verita 'ra$ie,at#r& e#! a$ *o %iti#! +#a i %ere'rin#! vo"ant. C#r a#te! $i"i!# & vo"ant& "#! i((i" "ri%t#! it Et "oe'er#nt e#!: E) +#o ni!ir#! e)e!%(o "o((i'it#r +#ia %ere'rini a$ *o %iti#! non o(#! invitan$i #nt& e$ etia! tra*en$i. Men a! %on#nt& "i,o offer#nt& et De#! +#e! in S"ri%t#rae a"rae e)%o itione non "o'noverant& in %ani fra"tione "o'no "#nt. 4. A#$ien$o er'o %rae"e%ta Dei i((#!inati non #nt& fa"ien$o i((#!inati #nt& +#ia "ri%t#! e t/ Non a#$itore (e'i 3# ti #nt a%#$ De#!& e$ fa"tore (e'i 3# tifi"a,#nt#r 1Ro!. II& 872. .#i +#i er'o v#(t a#$ita inte((i'ere& fe tinet ea +#ae 3a! inte((i'ere %ot#it o%ere i!%(ere. E""e Do!in# non e t "o'nit# $#! (o+#eret#r& et $i'nat# e t "o'no "i $#! %a "it#r. Ho %ita(itate! er'o& fratre "*ari i!i& $i(i'ite& "*aritati o%era a!ate. Hin" eni! %er Pa#(#! $i"it#r/ C*arita fraternitati !aneat in vo,i & et *o %ita(itate! no(ite o,(ivi "i. Per *an" eni! %(a"#er#nt +#i$a!& an'e(i *o %itio re"e%ti 1He,r. XIII& 82. Hin" Petr# ait/ Ho %ita(e invi"e! ine !#r!#ratione 1I Petr. IV& A2. Hin" i% a Verita $i"it/ Ho %e f#i& et # "e%i ti !e 1Matt*. XXV& 752. O%inata re e t va($e& et enior#! no tror#! no,i re(atione tra$ita. .#i$a! %aterfa!i(ia "#! tota $o!o #a !a'no *o %ita(itati t#$io ervie,at- "#!+#e +#oti$ie a$ !en a! #a! %ere'rino # "i%eret& +#o$a! $ie %ere'rin# +#i$a! inter a(io venit& a$ !en a! $#"t# e t. D#!+#e %aterfa!i(ia e) *#!i(itati "on #et#$ine a+#a! ve((et in e3# !ani,# f#n$ere& "onver # #r"e#! a""e%it& e$ re%ente e#! in "#3# !ani,# a+#a! f#n$ere vo(#erat non invenit. C#!+#e *o" fa"t#! e"#! i% e !iraret#r& ea$e! no"te ei Do!in# %er vi ione! $i)it/ Caeteri $ie,# !e in !e!,ri !ei & *e terno a#te! $ie !e in !e!eti% o # "e%i ti. E""e in 3#$i"i#! venien & $i"et/ .#o$ #ni e) !ini!i !ei fe"i ti & !i*i fe"i ti 1Matt*. XXV& ;92. E""e ante 3#$i"i#! "#! %er !e!,ra #a # "i%it#r& # "e%tore #o etia! %er e!eti% #! re+#irit- et ta!en no a$ *o %ita(itati 'ratia! %i'ri #!# . Pen ate& fratre & +#anta *o %ita(itati virt# it. A$ !en a ve tra C*ri t#! # "i%ite& #t vo a, eo # "i%i a$ "onvivia aeterna va(eati . Prae,ete !o$o %ere'rino C*ri to *o %iti#!& #t vo in 3#$i"io non +#a i %ere'rino ne "iat& e$ #t %ro%rio re"i%iat a$ re'n#!& i% o a$3#vante +#i vivit et re'nat De# in ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXIV.

?@

Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati La#rentii !art=ri & fori !#ro Ur,i & Feria +#arta Pa "*ae. LECTIO S. EVANG. SEC. 0OAN. XXI& 868;. In i((o te!%ore& !anife tavit e iter#! 0e # $i "i%#(i #i a$ !are Ti,eria$i . Manife tavit a#te! i". Erant i!#( Si!on Petr# & et T*o!a +#i $i"it#r Di$=!# & et Nat*anae(& +#i erat a Cana Ga(i(aeae& et fi(ii Be,e$aei& et a(ii e) $i "i%#(i e3# $#o. Di"it ei Si!on Petr# / Va$o %i "ari. Di"#nt ei/ Veni!# et no te"#!. Et e)ier#nt& et a "en$er#nt in navi!& et i((a no"te ni*i( %ren$i$er#nt. Mane a#te! fa"to& tetit 0e # in (ittore& non ta!en "o'nover#nt $i "i%#(i +#ia 0e # e t. Di"it er'o ei 0e # / P#eri& n#n+#i$ %#(!entari#! *a,eti : Re %on$er#nt ei/ Non. Et $i)it ei / Mittite in $e)tera! navi'ii rete& et invenieti . Mi er#nt er'o& et 3a! non va(e,ant i((#$ tra*ere %rae !#(tit#$ine %i "i#!. Di"it er'o $i "i%#(# i((e +#e! $i(i'e,at 0e # Petro/ Do!in# e t. Si!on er'o Petr# "#! a#$i et +#ia Do!in# e t& t#ni"a #""in)it e 1erat eni! n#$# 2 et !i it e in !are. A(ii a#te! $i "i%#(i navi'io vener#nt 1non eni! (on'e erant a terra& e$ +#a i "#,iti $#"enti 2 tra*ente rete %i "i#!. Ut er'o $e "en$er#nt in terra!& vi$er#nt %r#na %o ita & et %i "e! #%er%o it#!& et %ane!. Di"it ei 0e # / Afferte $e %i "i,# +#o %ren$i$i ti n#n". A "en$it Si!on Petr# & et tra)it rete in terra!& %(en#! !a'ni %i "i,# "ent#! +#in+#a'inta tri,# . Et "#! tanti e ent& non e t "i #! rete. Di"it ei 0e # / Venite& %ran$ete. Et ne!o a#$e,at $i "#!,enti#! interro'are e#!/ T# +#i e : "iente +#ia Do!in# e t. Et venit 0e # & et a""e%it %ane!& et $e$it ei & et %i "e! i!i(iter. Ho" 3a! tertio !anife tat# e t 0e # $i "i%#(i #i & "#! re #rre)i et a !ort#i . 8. Le"tio an"ti Evan'e(ii +#ae !o$o in a#ri,# ve tri (e"ta e t& fratre !ei& +#ae tione ani!#! %#( at& e$ %#( atione #a vi! $i "retioni in$i"at. .#aeri eteni! %ote t "#r Petr# & +#i %i "ator ante "onver ione! f#it& %o t "onver ione! a$ %i "atione! re$iit- et "#! Verita $i"at/ Ne!o !itten !an#! #a! a$ aratr#!& et a %i"ien retro& a%t# e t re'no Dei 1L#". IX& <42& "#r re%etiit +#o$ $ere(i+#it: Se$ i virt# $i "retioni in %i"it#r& "iti# vi$et#r +#ia ni!ir#! ne'oti#! +#o$ ante "onver ione! ine %e""ato e) titit& *o" etia! %o t "onver ione! re%etere "#(%a non f#it. Na! %i "atore! Petr#!& Matt*ae#! vero te(oneari#! "i!# - et %o t "onver ione! #a! a$ %i "atione! Petr# re$iit& Matt*ae# vero a$ te(onei ne'oti#! non re e$it& +#ia a(i#$ e t vi"t#! %er %i "atione! +#aerere& a(i#$ a#te! te(onei (#"ri %e"#nia a#'ere. S#nt eni! %(era+#e ne'otia& +#ae ine %e""ati e)*i,eri a#t vi) a#t n#((aten# %o #nt. .#ae er'o a$ %e""at#! i!%(i"ant& a$ *ae" ne"e e e t #t %o t "onver ione! ani!# non re"#rrat. 4. .#aeri etia! %ote t "#r& $i "i%#(i in !ari (a,oranti,# & %o t re #rre"tione! #a! Do!in# in (ittore tetit& +#i ante re #rre"tione! #a! "ora! $i "i%#(i in f(#"ti,# !ari a!,#(avit 1Matt*.& XIV& 452. C#3# rei ratio fe tine "o'no "it#r& i i% a +#ae t#n" inerat "a# a %en et#r. .#i$ eni! !are ni i %rae en ae"#(#! i'nat& +#o$ e "a# ar#! t#!#(ti,# et #n$i vitae "orr#%ti,i(i i((i$it: .#i$ %er o(i$itate! (ittori ni i i((a %er%et#ita +#ieti aeternae fi'#rat#r: .#ia er'o $i "i%#(i a$*#" f(#"ti,# !orta(i vitae inerant& in !ari (a,ora,ant. .#ia a#te! Re$e!%tor no ter 3a! "orr#%tione! "arni e)"e erat& %o t re #rre"tione! #a! in (ittore ta,at. A" i i% #! re #rre"tioni #ae

!= teri#! re,# $i "i%#(i (o+#eret#r& $i"en / 0a! vo,i in !ari non a%%areo& +#ia vo,i "#! in %ert#r,ationi f(#"ti,# non #!. Hin" e t +#o$ a(io in (o"o %o t re #rre"tione! #a! ei $e! $i "i%#(i $i"it/ Hae" #nt ver,a +#ae (o"#t# #! a$ vo "#! a$*#" e e! vo,i "#! 1L#". XXIV& ;;2. Ne+#e eni! "#! i% i non erat +#i,# %rae en "or%ora(iter a%%are,at& e$ ta!en 3a! e e e "#! i% i $ene'at& a +#or#! !orta(i "or%ore "arni i!!orta(itate $i ta,at. .#o$ i((i" "#! i% i %o it# & fatet#r non e e e "#! i% i & *o" +#o+#e *i" it# "or%ori in$i"at& "#!& a$*#" ei navi'anti,# & e e e 3a! in (ittore $e!on trat. 7. Fa"ta e t a#te! $i "i%#(i %i "ationi !a'na $iffi"#(ta & #t !a'i tro veniente fieret a$!irationi !a'na #,(i!ita . .#i %rotin# $i)it/ Mittite in $e)tera! navi'ii rete& et invenieti . Bi in an"to Evan'e(io (e'it#r& +#ia Do!in# 3# it #t a$ %i "an$#! retia !itterent#r& ante %a ione! vi$e(i"et& et %o t re #rre"tione!. Se$ %ri# +#a! Re$e!%tor no ter %ateret#r et re #r'eret& !itti +#i$e! rete a$ %i "an$#! 3#,et& e$ #tr#! in $e)tera!& an in ini tra! !itti $e,#i et& non 3#,et- %o t re #rre"tione! vero $i "i%#(i a%%aren & !itti rete in $e)tera! 3#,et. In i((a %i "atione tanti "a%ti #nt& #t retia r#!%erent#r- in i ta a#te! et !#(ti "a%ti #nt& et retia r#%ta non #nt. .#i vero ne "iat ,ono $e)tera& et !a(o ini tra fi'#rari: I((a er'o %i "atio& in +#a %e"ia(iter in +#a! %arte! !itti rete $e,eat non 3#,et#r& %rae ente! E""(e ia! $e i'nat& +#ae ,ono i!#( a" !a(o "o((i'it& ne" e(i'it +#o tra*at& +#ia et +#o e(i'ere %o it i'norat. Hae" a#te! %i "atio %o t Do!ini re #rre"tione! fa"ta& in o(a! $e)tera! !i a e t& +#ia a$ vi$en$a! "(aritati e3# '(oria! o(a e(e"tor#! E""(e ia %ertin'it& +#ae $e ini tro o%ere ni*i( *a,e,it. In i((a %i "atione %rae !#(tit#$ine %i "i#! rete r#!%it#r& +#ia n#n" a$ "onfe ione! fi$ei etia! "#! e(e"ti re%ro,i tanti intrant +#i i% a! +#o+#e E""(e ia! *aere i,# "in$ant. In i ta vero %i "atione et !#(ti %i "e et !a'ni "a%i#nt#r& et rete non r#!%it#r& +#ia an"ta e(e"tor#! E""(e ia& in "ontin#a a#"tori #i %a"e re+#ie "en & n#((i 3a! $i en ioni,# $i(aniat#r. ;. Ca%ti a#te! ta! !a'ni %i "i,# & A "en$it Si!on Petr# & et tra)it rete in terra!. 0a! "re$o +#o$ ve tra "*arita a$vertat +#i$ e t +#o$ Petr# rete a$ terra! tra*it. I% i +#i%%e an"ta E""(e ia e t "o!!i a& i% i %e"ia(iter $i"it#r/ Si!on 0oanni a!a !e: Pa "e ove !ea 10oan. XXI& 85& 8<2. .#o$ er'o %o t!o$#! a%erit#r in vo"e& *o" n#n" i'nat#r in o%ere. .#ia er'o %rae$i"ator E""(e iae no a !#n$i *#3# f(#"ti,# e%arat& ni!ir#! ne"e e e t #t rete %(en#! %i "i,# Petr# a$ terra! $#"at. I% e eni! %i "e a$ o(i$itate! (ittori %ertra*it& +#ia an"tae %rae$i"ationi vo"e ta,i(itate! aeternae %atriae fi$e(i,# o ten$it. Ho" e'it ver,i & *o" E%i to(i & *o" a'it +#oti$ie !ira"#(or#! i'ni . .#otie %er e#! a$ a!ore! +#ieti aeternae "onverti!#r& +#otie a terrenar#! rer#! t#!#(ti,# e%ara!#r& +#i$ a(i#$ +#a! !i i intra rete fi$ei %i "e a$ (itt# tra*i!#r: Se$ "#! rete !a'ni %i "i,# %(en#! $i"it#r& a$$it#r et +#anti & "i(i"et "ent#! +#in+#a+inta tri,# . A !a'no != terio n#!er# non va"at& e$ intento vo tanti != terii %rof#n$ita e) %e"tat. Ne+#e eni! +#antitati #!!a! o(erter evan'e(i ta e)%ri!eret& ni i *an" a"ra!ento %(ena! e e 3#$i"a et. S"iti na!+#e +#o$ in Veteri Te ta!ento o!ni o%eratio %er De"a(o'i !an$ata %rae"i%it#r& in Novo a#te! e3# $e! o%erationi virt# %er e%tifor!e! 'ratia! an"ti S%irit# !#(ti%(i"ati fi$e(i,# $at#r. .#e! %ro%*eta $en#ntian & $i"it/ S%irit# a%ientiae et inte((e"t# & %irit# "on i(ii et fortit#$ini & %irit# "ientiae et %ietati & et re%(e,it e#! %irit# ti!ori Do!ini 1I ai. XI& 42. Se$ i((e in *o" S%irit# o%eratione! %er"i%it& +#i fi$e! Trinitati a'no "it& #t et Patre! et Fi(i#! et e#!$e! S%irit#! an"t#! #ni# virt#ti

@9
"re$at& #ni# #, tantiae e e fateat#r. .#ia er'o e%te! +#ae #%eri# $i)i!# & %er Nov#! Te ta!ent#! (ati# $ata #nt& $e"e! vero %er Vet# %rae"e%ta& o!ni no tra virt# et o%eratio %er $e"e! et e%te! %ote t %(ene "o!%re*en$i. D#"a!# er'o %er tri'on#! $e"e! et e%te!& et veni#nt a$ +#in+#a'inta #n#!. .#i %rofe"to n#!er# a !a'no != terio non va"at& +#ia in Te ta!ento Veteri (e'i!# +#o$ ann# +#in+#a'e i!# 3#,i(ae# vo"ari 3# # e t 1Lev. XXV& 882& in +#o vi$e(i"et "#n"t# %o%#(# a, o!ni o%eratione +#ie "eret. Se$ vera re+#ie in #nitate e t. Divi$i +#i%%e #n#! non %ote t- #,i eni! "i #ra $ivi ioni e t& vera re+#ie non e t. D#"a!# er'o %er tri'on#! +#in+#a'inta et #n#!& #t fiant "ent#! +#in+#a'inta tre . .#ia er'o o!ni no tra o%eratio in fi$e Trinitati e)*i,ita a$ re+#ie! ten$it& $e"e! et e%te! ter $#"i!# & #t a$ +#in+#a'inta et #n#! venire $e,ea!# . Et vera no tra re+#ie t#n" e t& "#! i% a! 3a! "(aritate! Trinitati a'no "i!# & +#a! in #nitate $ivinitati e e "ert#! tene!# . .#in+#a'inta et #n#! ter $#"i!# & et e(e"tor#! #!!a! in #%erna %atria +#a i "ent#! +#in+#a'inta tri#! %i "i#! n#!er#! tene!# . Po t re #rre"tione! er'o Do!ini !i #! rete $i'n#! f#it #t tot %i "e "a%eret& +#ot o(#!!o$o e(e"to "ive #%ernae %atriae $e i'narent. 5. Inter *ae" vero et *e terna an"ti Evan'e(ii (e"tio et *o$ierna no a$!onet& #t vi'i(anter $e,ea!# in %i"ere "#r Do!in# et Re$e!%tor no ter %o t re #rre"tione! #a! %i "e! a #! (e'it#r "o!e$i e. Non eni! va"at a != terio +#o$ iterat#r in fa"to. In *a" eteni! (e"tione %ane! et a #! %i "e!& in i((a vero +#ae *e terno $ie (e"ta e t 1L#". XXIV& 87& e+.2 "#! a o %i "e etia! fav#! !e((i "o!e$it. .#i$ a#te! i'nare %i "e! a #! "re$i!# & ni i i% #! Me$iatore! Dei et *o!in#! %a #!: I% e eni! (atere $i'nat# e t in a+#i 'eneri *#!ani& "a%i vo(#it& (a+#eo !orti no trae& et +#a i tri,#(atione a at# e t te!%ore %a ioni #ae. Se$ +#i %i "i a # fieri $i'nat# e t in %a ione& fav# !e((i no,i e) titit in re #rre"tione. An +#i in %i "e a o fi'#rare vo(#it tri,#(atione! %a ioni #ae& in favo !e((i #tra!+#e nat#ra! e)%ri!ere vo(#it %er onae #ae: Fav# +#i%%e !e( in "era e t& !e( vero in "era e t $ivinita in *#!anitate. .#o$ a, *a" +#o+#e (e"tione non $i "re%at& na! %i "e! "o!e$it et %ane!. .#i eni! a ari #t %i "i %ot#it e) *#!anitate& %ane no refi"it e) $ivinitate& +#i ait/ E'o #! %ani viv# +#i $e "oe(o $e "en$i 10oan. VI& ;8& 542. A #! er'o %i "e! "o!e$it et %ane!& #t i% o #o "i,o no,i o ten$eret +#ia et %a ione! e) no tra *#!anitate %ert#(it& et refe"tione! no tra! e) #a $ivinitate %ro"#ravit. .#o$ i vi'i(anter in %i"i!# & no,i +#o+#e +#a(iter a$ i!itan$#! "on'r#at vi$e!# . Si" eni! #a Re$e!%tor in$i"at& #t i!itationi via! no,i e+#enti,# ternat. E""e in "i,o #o Do!in# no ter %i "i a o "on3#n'ere fav#! vo(#it& +#ia vi$e(i"et i((o in #o "or%ore a$ aeterna! +#iete! # "i%it& +#i "#! *i" tri,#(atione %ro Do!ino enti#nt& a, a!ore internae $#("e$ini non re"e$#nt. C#! a o %i "e fav# #!it#r& +#ia +#i *i" aff(i"tione! %ro veritate # "i%i#nt& i((i" $#("e$ine vera atiant#r. <. Notan$#! +#o+#e +#o$ #(ti!#! "onvivi#! Do!in# "#! e%te! $i "i%#(i *a,#i e $e "ri,it#r- Petr# na!+#e et T*o!a & Nat*anae(& fi(ii Be,e$aei& et a(ii e) $i "i%#(i e3# $#o& in eo f#i e !e!orant#r. C#r "#! e%te! $i "i%#(i #(ti!#! "onvivi#! "e(e,rat& ni i +#o$ eo tant#!!o$o +#i e%tifor!i 'ratia an"ti S%irit# %(eni #nt f#t#ro e"#! in aeterna refe"tione $en#ntiat: Se%te! +#o+#e $ie,# o!ne *o" te!%# evo(vit#r& et ae%e e%tenario n#!ero %erfe"tio $e i'nat#r. I((i er'o #(ti!o "onvivio $e %rae entia veritati e%#(ant#r& +#i n#n" %erfe"tioni t#$io terrena tran "en$#nt& +#o !#n$i *#3# a!or non (i'at& +#i,# et i #t"#n+#e %er tenta!enta

o, tre%it& "oe%ta ta!en eor#! $e i$eria non ret#n$it. De *o" e)tre!o "onvivio a(ia %er 0oanne! $i"it#r/ Beati +#i a$ "oena! n#%tiar#! A'ni vo"ati #nt 1A%o". XIX& A2. I$"ir"o eni! non a$ %ran$i#!& e$ a$ "oena! vo"ato narrat& +#ia ni!ir#! in fine $iei "onvivi#! "oena e t. .#i er'o& finito %rae enti vitae te!%ore& a$ refe"tione! #%ernae "onte!%(ationi veni#nt& non a$ A'ni %ran$i#!& e$ a$ "oena! vo"ant#r. .#ae vi$e(i"et "oena *o" #(ti!o "onvivio e)%ri!it#r& "#i e%te! $i "i%#(i a$e e !e!orant#r& +#ia i((o & #t $i)i!# & t#n" interna refe"tio re%arat& +#i %(eni n#n" e%tifor!i 'ratia in a!ore S%irit# an*e(ant. Hae" er'o vo,i "#!& fratre & a'ite& *#3# %irit# re%(eri %rae entia $e i$erate. .#i$ vo e+#i in f#t#r#! %o it e) %rae enti %er%en$ite. Pen ate i *o" %irit# %(eni e ti & no ti i a$ i((#$ "onvivi#! %ervenire va(eati . .#i +#i na!+#e i((e e t +#e! n#n" %irit# i te non re%arat& %rofe"to a, i((a aeterni "onvivii refe"tione 3e3#nat. Me!entote +#i$ $e eo$e! %irit# Pa#(# $i"at/ Si +#i %irit#! C*ri ti non *a,et& *i" non e t e3# 1Ro!. VIII& A2. .#a i +#i$a! tit#(# $ivinae %o e ioni e t i te %irit# a!ori . N#n+#i$na! %irit#! C*ri ti *a,et i "#3# !ente! o$ia $i i%ant& e(atio inf(at& ira # +#e a$ $ivi ione! !enti e)a %erat& avaritia "r#"iat& (#)#ria enervat: Pen ate +#i it %irit# C*ri ti. Profe"to i((e +#i fa"it a!i"o et ini!i"o $i(i'i& terrena $e %i"i& %ro "oe(e ti,# ae t#ari& "arne! %ro%ter vitia "onteri& !ente! a "on"#%i "entii frenari. Si er'o v#(ti "o'no "ere 3# %o e ioni Dei& %er ona! %er%en$ite %o e ori ve tri. E""e eni! +#o$ $i)i!# & vo"e veri$i"a Pa#(# "(a!at/ Si +#i %irit#! C*ri ti non *a,et& *i" non e t e3# 1Ro!. VIII& IX2. A" i a%erte $i"at/ .#i n#n" Deo in*a,itante non re'it#r $e $ivinae "(aritati %e"ie %o t!o$#! non (aetat#r. Se$ no ta!en a$ *ae" +#ae $i"ta #nt infir!a!#r& ne"$#! "#(!en %erfe"tioni attin'i!# & in via Dei +#oti$ie an"ti $e i$erii 're # %ona!# . Con o(at#r no Verita +#ae %er P a(!i ta! $i"it/ I!%erfe"t#! !e#! vi$er#nt o"#(i t#i& et in (i,ro t#o o!ne "ri,ent#r 1P a(. CXXXVIII& 8<2. Non o!nino erit no,i no)ia no tra i!%erfe"tio& i& in Dei itinere "on tit#ti& et a$ tran a"ta non re %i"i!# & et a$ ea +#ae re tant tran ire fe tina!# . Na! +#i i!%erfe"tor#! $e i$eria $i'nanter inf(a!!at& *ae" +#an$o+#e a$ %erfe"tione! ro,orat& %er Do!in#! no tr#! 0e #! C*ri t#!& +#i "#! eo vivit et re'nat in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXV. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti 0oanni & +#ae a%%e((at#r Con tantiniana& Feria +#inta Pa "*ae. LECTIO S. EVANG. SEC. 0OAN. XX& 8868@/ In i((o te!%ore& Maria ta,at a$ !on#!ent#! fori %(oran . D#! er'o f(eret& in"(inavit e& et %ro %e)it in !on#!ent#!- et vi$it $#o an'e(o in a(,i & e$ente & #n#! a$ "a%#t& et #n#! a$ %e$e & #,i %o it#! f#erat "or%# 0e #. Di"#nt ei i((i/ M#(ier& +#i$ %(ora : Di"it ei & .#ia t#(er#nt Do!in#! !e#!& et ne "io #,i %o #er#nt e#!. Hae" "#! $i)i et& "onver a e t retror #!& et vi$it 0e #! tante!& et non "ie,at +#ia 0e # e t. Di"it ei 0e # / M#(ier& +#i$ %(ora : .#e! +#aeri : I((a e)i ti!an +#ia *ort#(an# e et& $i"it ei/ Do!ine& i t# # t#(i ti e#!& $i"ito !i*i #,i %o #i ti e#!& et e'o e#! to((a!. Di"it ei 0e # / Maria. Conver a i((a& $i"it ei/ Ra,,oni& +#o$ $i"it#r !a'i ter. Di"it ei 0e # / No(i !e tan'ere& non$#! eni! a "en$i a$ Patre! !e#!. Va$e a#te! a$ fratre !eo & et $i" ei / A "en$o a$ Patre! !e#! et Patre! ve tr#!& De#! !e#! et De#! ve tr#!. Venit Maria Ma'$a(ene ann#ntian $i "i%#(i .#ia vi$i Do!in#!& et *ae" $i)it !i*i.

@4

8. Maria Ma'$a(ene& +#ae f#erat in "ivitate %e""atri)& a!an$o veritate!& (avit (a"r=!i !a"#(a "ri!ini / et vo) Veritati i!%(et#r& +#a $i"it#r/ Di!i a #nt ei %e""ata !#(ta& +#onia! $i(e)it !#(t#! 1L#". VII& ;?2. .#ae eni! %ri# fri'i$a %e""an$o re!an erat& %o t!o$#! a!an$o fortiter ar$e,at. Na! %o t+#a! venit a$ !on#!ent#!& i,i+#e "or%# $o!ini"#! non invenit& #,(at#! "re$i$it& at+#e $i "i%#(i n#ntiavit. .#i veniente vi$er#nt& at+#e ita e e #t !#(ier $i)erat "re$i$er#nt. Et $e ei %rotin# "ri%t#! e t/ A,ier#nt er'o $i "i%#(i a$ e!eti% o . A" $ein$e #,3#n'it#r/ Maria a#te! ta,at a$ !on#!ent#! fori %(oran 10oan. XX& 892. .#a in re %en an$#! e t *#3# !#(ieri !ente! +#anta vi a!ori a""en$erat& +#ae a !on#!ento Do!ini& etia! $i "i%#(i re"e$enti,# & non re"e$e,at. E)+#ire,at +#e! non invenerat& f(e,at in+#iren$o& et a!ori #i i'ne #""en a& e3# +#e! a,(at#! "re$i$it ar$e,at $e i$erio. Un$e "onti'it #t e#! o(a t#n" vi$eret& +#ae re!an it #t +#aereret& +#ia ni!ir#! virt# ,oni o%eri %er everantia e t& et vo"e Veritati $i"it#r/ .#i a#te! %er everaverit # +#e in fine!& *i" a(v# erit 1Matt*. X& 44- XXIV& 872. Et %rae"e%to (e'i "a#$a *o tiae in a"rifi"io 3#,et#r offerri 1Levit. III& A2. In "a#$a +#i%%e fini e t "or%ori - et i((e ,ene i!!o(at& +#i a"rifi"i#! ,oni o%eri # +#e a$ fine! $e,itae %er$#"it a"tioni . Hin" 0o e%* inter re(i+#o fratre ta(are! t#ni"a! *a,#i e $e "ri,it#r 1Gene . XXXVII& 72. T#ni"a +#i%%e # +#e a$ ta(#! e t o%# ,on#! # +#e a$ "on #!!atione!. 4. Se$ Maria& "#! f(eret& in"(inavit e& et %ro %e)it in !on#!ent#!. Certe 3a! !on#!ent#! va"##! vi$erat& 3a! #,(at#! Do!in#! n#ntiaverat- +#i$ e t +#o$ e iter#! in"(inat& iter#! vi$ere $e i$erat: Se$ a!anti e!e( a %e)i e non #ffi"it& +#ia vi a!ori intentione! !#(ti%(i"at in+#i itioni . .#ae ivit er'o %ri# & et !ini!e invenit%er everavit #t +#aereret& #n$e et "onti'it #t inveniret& a"t#!+#e e t #t $e i$eria $i(ata "re "erent& et "re "entia "a%erent +#o$ inveni ent. Hin" e t eni! +#o$ $e eo$e! %on o E""(e ia in Canti"i "anti"or#! $i"it/ In (e"t#(o !eo %er no"te +#ae ivi +#e! $i(i'it ani!a !ea- +#ae ivi i((#!& et non inveni. S#r'a!& et "ir"#i,o "ivitate!& %er vi"o et %(atea +#aera! +#e! $i(i'it ani!a !ea 1Cant. III& 82. .#ae $efe"t#! +#o+#e inventioni in'e!inat& $i"en / .#ae ivi i((#!& et non inveni 1I,i$.2. Se$ +#ia $i# inventio e non e(on'at& i in+#i itio non $e i tat& a$3#n'it/ Invener#nt !e vi'i(e +#i "# to$i#nt "ivitate!. N#! +#e! $i(i'it ani!a !ea& vi$i ti : Pa#(#(#! "#! %ertran i e! eo & inveni +#e! $i(i'it ani!a !ea 1I,i$.& 7& ;2. Di(e"t#! na!+#e in (e"t#(o +#aeri!# & +#an$o in %rae enti vitae a(i+#ant#(a re+#ie Re$e!%tori no tri $e i$erio # %ira!# . Per no"te! +#aeri!# & +#ia et i 3a! in i((o !en vi'i(at& ta!en a$*#" o"#(# "a(i'at. Se$ +#i $i(e"t#! ##! non invenit& re tat #t #r'at& et "ivitate! "ir"#!eat& i$ e t an"ta! e(e"tor#! E""(e ia! !ente et in+#i itione %er"#rrat- %er vi"o e#! et %(atea +#aerat& i$ e t %er an'# ta et (ata 'ra$iente a %i"iat& #t i +#a in ei va(eat invenire e3# ve ti'ia e)+#irat& +#ia #nt nonn#((i& etia! vitae ae"#(ari & +#i i!itan$#! a(i+#i$ *a,eant $e a"tione virt#ti . .#aerente a#te! no vi'i(e inveni#nt +#i "# to$i#nt "ivitate!& +#ia an"ti %atre & +#i E""(e iae tat#! "# to$i#nt& ,oni no tri t#$ii o""#rr#nt& #t #o ve( ver,o& ve( "ri%to no $o"eant. .#o "#! %a#(#(#! %ertran i!# & inveni!# +#e! $i(i'i!# & +#ia Re$e!%tor no ter et i *#!i(itate *o!o inter *o!ine & $ivinitate ta!en #%er *o!ine f#it. C#! er'o tran e#nt#r vi'i(e & $i(e"t# invenit#r& +#ia "#! %ro%*eta et a%o to(o infra i% #! e e "on %i"i!# & i((#! +#i nat#ra De# e t e e #%ra *o!ine "on i$era!# . Pri# er'o non invenien$# +#aerit#r& #t %o t invent# tri"ti# teneat#r. San"ta eni! $e i$eria& #t %rae$i)i!# & $i(atione "re "#nt. Si a#te! $i(atione $efi"i#nt& $e i$eria non f#er#nt. Ho" a!ore ar it&

+#i +#i a$ veritate! %ertin'ere %ot#it. Hin" na!+#e Davi$ ait/ Sitivit ani!a !ea a$ De#! viv#!& +#an$o venia! et a%%are,o ante fa"ie! Dei: 1P a(. XLI& 7.2 Hin" no a$!onet& $i"en / .#aerite fa"ie! e3# e!%er 1P a(. CIV& ;2. Hin" %ro%*eta ait/ Ani!a !ea $e i$eravit te in no"te& e$ et %irit# !eo in %rae"or$ii !ei $e !ane vi'i(a,o a$ te 1I ai. XXVI& A2. Hin" iter#! E""(e ia in Canti"i "anti"or#! $i"it/ V#(nerata "*aritate e'o #! 1Cant. IV& A2. 0# t#! +#i%%e e t #t e) vi ione !e$i"i %ertin'at a$ a(#te!& +#ae %er ae t#! e3# $e i$erii v#(n# a!ori %ortat in %e"tore. Hin" r#r # ait/ Ani!a !ea (i+#efa"ta e t& #t $i(e"t# (o"#t# e t 1I,i$.& V& <2. Men na!+#e *o!ini "on$itori #i %e"ie! non +#aerenti !a(e $#ra e t& +#ia in e!eti% a re!anet fri'i$a. At i ar$ere 3a! e) $e i$erio "oe%erit a$ e+#en$#! +#e! $i(i'it& (i+#efa"ta %er i'ne! a!ori "#rrit. Fit $e i$erio an)ia& vi(e "#nt in ae"#(o "#n"ta +#ae %(a"e,ant& ni*i( e t +#o$ e)tra "on$itore! (i,eat& et +#ae %ri# $e(e"ta,ant ani!#!& fi#nt %o t!o$#! ve*e!enter onero a. Ni*i( e3# !oe titia! "on o(at#r& +#o# +#e a$*#" +#i $e i$erat#r non a %i"it#r. Moeret !en & (#) i% a fa ti$io e t- ta(i+#e i'ne in !ente $e"o+#it#r r#,i'o "#(%ae& et #""en # ani!# +#a i a#ri !ore& +#ia %er # #! %e"ie! %er$i$it& %er in"en$i#! "(are "it. 7. I ta ita+#e +#ae i" a!at& +#ae e a$ !on#!ent#! +#o$ %er %e)erat iter#! in"(inat& vi$ea!# +#o fr#"t# vi a!ori in ea in'e!inat o%# in+#i itioni . Se+#it#r/ Vi$it $#o an'e(o in a(,i & e$ente & #n#! a$ "a%#t& et #n#! a$ %e$e & #,i %o it#! f#erat "or%# 0e #. .#i$ e t +#o$ in (o"o $o!ini"i "or%ori $#o an'e(i vi$ent#r& #n# a$ "a%#t& at+#e a(i# a$ %e$e e$en & ni i +#ia Latina (in'#a an'e(# n#nti# $i"it#r& et i((e e) %a ione #a n#ntian$# erat& +#i et De# e t ante ae"#(a& et *o!o in fine ae"#(or#!: .#a i a$ "a%#t e$et an'e(# & "#! %er a%o to(#! 0oanne! %rae$i"at#r +#ia in %rin"i%io erat Ver,#!& et Ver,#! erat a%#$ De#!& et De# erat Ver,#! 10oan. I& 82. Et +#a i a$ %e$e e$et an'e(# & "#! $i"it/ Ver,#! "aro fa"t#! e t& et *a,itavit in no,i 1I,i$.& 8;2. Po #!# etia! %er $#o an'e(o $#o Te ta!enta "o'no "ere& #n#! %ri# & et a(i#$ e+#en . .#i vi$e(i"et an'e(i %er (o"#! $o!ini"i "or%ori i,i!et #nt "on3#n"ti& +#ia ni!ir#! #tra+#e Te ta!enta& $#! %ari en # in"arnat#! et !ort##! a" re #rre)i e Do!in#! n#ntiant& +#a i Te ta!ent#! %ri# a$ "a%#t& et Te ta!ent#! %o teri# a$ %e$e e$et. Un$e et $#o "*er#,i! +#ae %ro%itiatori#! te'#nt e e invi"e! a %i"i#nt ver i v#(ti,# in %ro%itiatori#! 1E)o$. XXV& 492. C*er#,i! +#i%%e %(enit#$o "ientiae $i"it#r. Et +#i$ %er $#o "*er#,i! ni i #tra+#e Te ta!enta i'nant#r: .#i$ vero %er %ro%itiatori#! ni i in"arnat# Do!in# fi'#rat#r: De +#o 0oanne ait/ I% e e t eni! %ro%itiatio %ro %e""ati no tri 1I 0oan. II& 42. Et $#! Te ta!ent#! Vet# *o" fa"ien$#! $en#ntiat +#o$ Te ta!ent#! Nov#! $e Do!ino fa"t#! "(a!at& +#a i #tra+#e "*er#,i! e invi"e! a %i"i#nt& $#! v#(t# in %ro%itiatori#! vert#nt& +#ia $#! inter e %o it#! in"arnat#! Do!in#! vi$ent& a #o a %e"t# non $i "re%ant& +#ae $i %en ationi e3# != teri#! "on"or$iter narrant. ;. Re+#ir#nt Maria! an'e(i& $i"ente / M#(ier& +#i$ %(ora : Et $i"it ei / .#ia t#(er#nt Do!in#! !e#!& et ne "io #,i %o #er#nt e#!. I% a na!+#e a"ra e(o+#ia& +#ae in no,i (a"r=!a a!ori e)"itant& ea $e! (a"r=!a "on o(ant#r& $#! no,i Re$e!%tori no tri %e"ie! %ro!itt#nt. Se$ notan$#! 3#)ta *i toria! e t +#o$ !#(ier non ait/ T#(er#nt "or%# Do!ini !ei/ e$& T#(er#nt Do!in#! !e#!. U # na!+#e a"ri e(o+#ii e t #t a(i+#an$o e) %arte tot#!& a(i+#an$o vero e) toto %arte! i'nifi"et. E) %arte eteni! tot#! i'nat& i"#t $e 0a"o, fi(ii "ri%t#! e t/ .#ia $e "en$it 0a"o, in Ae'=%t#! in ani!a,# e%t#a'inta 1Gene . XLVI& 4?2. Ne+#e eni! in Ae'=%t#!

@;
ani!ae ine "or%ori,# $e "en$er#nt- e$ %er o(a! ani!a! tot# *o!o i'nifi"at#r& +#ia e) %arte tot#! e)%ri!it#r. Et o(#! $o!ini"#! "or%# in !on#!ento 3a"#erat& et Maria non "or%# Do!ini& e$ #,(at#! Do!in#! +#aere,at& vi$e(i"et e) toto $e i'nan %arte!. Hae" "#! $i)i et& "onver a retror #!& vi$it 0e #! tante!& et ne "ie,at +#ia 0e # e et. Notan$#! +#o$ Maria& +#ae a$*#" $e Do!ini re #rre"tione $#,ita,at& retror #! "onver a e t #t vi$eret 0e #!& +#ia vi$e(i"et %er ea!$e! $#,itatione! #a! +#a i ter'#! in Do!ini fa"ie! !i erat& +#e! re #rre)i e !ini!e "re$e,at. Se$ +#ia a!a,at et $#,ita,at& vi$e,at et non a'no "e,at& e#!+#e i((i et a!or o ten$e,at& et $#,ieta a, "on$e,at. C#3# a$*#" i'norantia e)%ri!it#r "#! #,infert#r/ Et ne "ie,at +#ia 0e # e et. .#i $i)it ei/ M#(ier& +#i$ %(ora : .#e! +#aeri : Interro'at#r $o(ori "a# a& #t a#'eat#r $e i$eri#!& +#aten# "#! no!inaret +#e! +#aereret in a!ore e3# ar$enti# ae t#aret. I((a e)i ti!an +#ia *ort#(an# e et& $i"it ei/ Do!ine& i t# # t#(i ti e#!& $i"ito !i*i #,i %o #i ti e#!& et e'o e#! to((a!. For itan ne" erran$o *ae" !#(ier erravit& +#ae 0e #! *ort#(an#! "re$i$it. An non ei %irita(iter *ort#(an# erat& +#i in e3# %e"tore %er a!ori #i e!ina virt#t#! virentia %(anta,at: 5. Se$ +#i$ e t +#o$ vi o eo +#e! *ort#(an#! "re$i$it& "#i ne"$#! $i)erat +#e! +#aere,at& ait/ Do!ine& i t# # t#(i ti e#!: .#a i eni! 3a! $i)i et e) "#3# $e i$erio %(an'eret& e#! $i"it +#e! non $i)erat. Se$ vi a!ori *o" a'ere o(et in ani!o& #t +#e! i% e e!%er "o'itat& n#((#! a(i#! i'norare "re$at. Re"te et *ae" !#(ier +#e! +#aerit non $i"it& et ta!en $i"it/ Si t# # t#(i ti e#!& +#ia a(teri non %#tat in"o'nit#!& +#e! i" i% a "ontin#o %(an'it $e i$erio. Di"it ei 0e # / Maria. Po t+#a! ea! "o!!#ni vo"a,#(o a%%e((avit e) e)#& et a'nit# non e t& vo"at e) no!ine. A" i ei a%erte $i"at/ Re"o'no "e e#!& a +#o re"o'no "eri . Perfe"to +#o+#e viro $i"it#r/ Novi te e) no!ine 1E)o$. XXXIII& 842& +#ia *o!o "o!!#ne o!ni#! no tr#! vo"a,#(#! e t& Mo= e vero %ro%ri#!& "#i re"te $i"it#r +#ia e) no!ine "it#r& a" i ei a%erte Do!in# $i"at/ Non te 'enera(iter #t "aetero & e$ %e"ia(iter "io. Maria er'o +#ia vo"at#r e) no!ine& re"o'no "it a#"tore!& at+#e e#! %rotin# ra,,oni& i$ e t !a'i tr#! vo"at& +#ia et i% e erat +#i +#aere,at#r e)teri# & et i% e +#i ea! interi# #t +#aereret $o"e,at. 0a! vero a, evan'e(i ta non #,$it#r +#i$ !#(ier fe"it& e$ e) eo inn#it#r +#o$ a#$ivit. C#i $i"it#r/ No(i !e tan'ere- non$#! eni! a "en$i a$ Patre! !e#!. In *i na!+#e ver,i o ten$it#r +#o$ Maria a!%(e"ti vo(#it e3# ve ti'ia& +#e! re"o'novit. Se$ ei !a'i ter $i"it/ No(i !e tan'ere. Non +#ia %o t re #rre"tione! Do!in# ta"t#! ren#it fe!inar#!& "#! $e $#a,# a$ e%#("r#! e3# venienti,# "ri%t#! it/ A""e er#nt& et ten#er#nt %e$e e3# 1Matt*. XXVIII& A2. <. Se$ "#r tan'i non $e,eat ratio +#o+#e a$$it#r "#! #,infert#r/ Non$#! eni! a "en$i a$ Patre! !e#!. In "or$e eteni! no tro t#n" 0e # a$ Patre! a "en$it& "#! ae+#a(i "re$it#r Patri. Na! +#i +#i e#! ae+#a(e! Patri non "re$it& a$*#" in e3# %e"tore a$ Patre! Do!in# non a "en$it. I((e er'o 0e #! vera"iter tan'it& +#i Patri Fi(i#! "oaetern#! "re$it. In "or$e eteni! Pa#(i 3a! a$ Patre! 0e # a "en$erat& "#! i$e! Pa#(# $i"e,at/ .#i "#! in for!a Dei e et& non ra%ina! ar,itrat# e t e e e ae+#a(e! Deo 1P*i(i%. II& <2. Un$e 0oanne +#o+#e Re$e!%tore! no tr#! !an# fi$ei teti'it& +#i ait/ In %rin"i%io erat Ver,#!& et Ver,#! erat a%#$ De#!& et De# erat Ver,#!. Ho" erat in %rin"i%io a%#$ De#!. O!nia %er i% #! fa"ta #nt 10oan. I& 8& 42. Tan'it er'o Do!in#!& +#i e#! Patri aeternitate #, tantiae ae+#a(e! "re$it. Se$ forta e a(i+#i ta"ita +#ae tione %#( at#r +#o!o$o Fi(i# Patri e e ae+#a(i %o it. .#a

in re *#!ana nat#ra +#o$ a$!iran$o "o!%re*en$ere non va(et& re tat #t *o" i,i e e "re$i,i(e e) a$!iratione a(ia "iat. Ha,et na!+#e +#o$ a$ *ae" i,i #, ,revitate re %on$eat. Con tat eni! +#ia i% e "reavit !atre! in "#3# vir'ineo #tero e) *#!anitate "rearet#r. .#i$ er'o !ir#! i ae+#a(i e t Patri& +#i %rior e t !atre: Pa#(o +#o+#e atte tante $i$i"i!# & C*ri t#! Dei virt#te!& et Dei a%ientia! 1I Cor. I& 4;2. .#i er'o Fi(i#! !inore! %#tat& Patri %e"ia(iter $ero'at& "#3# a%ientia! ei e e inae+#a(e! fatet#r. .#i eteni! *o!o %oten ae+#ani!iter ferret& i +#i ei $i"eret/ Ma'n# +#i$e! e & e$ ta!en a%ientia t#a te !inor e t: I% e +#o+#e Do!in# $i"it/ E'o et Pater #n#! #!# 10oan. X& 792. Et r#r # ait/ Pater !a3or !e e t 1I,i$.& XIV& 4@2. De +#o etia! "ri%t#! e t& +#ia #,$it# erat %arenti,# #i 1L#". II& 582. .#i$ er'o !ir#! i e) *#!anitate #a !inore! e Patre a erit in "oe(o& e) +#a #,3e"t# erat etia! %arenti,# in terra: E) +#a *#!anitate n#n" Mariae $i"it#r/ Va$e a$ fratre !eo & et $i" ei / A "en$o a$ Patre! !e#! et Patre! ve tr#!& De#! !e#! et De#! ve tr#!. C#! !e#! $i"at et ve tr#!& "#r non "o!!#niter $i"it no tr#!: Se$ $i tin"te (o+#en in$i"at +#ia e#!$e! Patre! et De#! $i i!i(iter *a,eat i% e +#a! no . A "en$o a$ Patre! !e#!& vi$e(i"et %er nat#ra!/ Et Patre! ve tr#!& %er 'ratia!. A$ De#! !e#!& +#ia $e "en$i- a$ De#! ve tr#!& +#ia a "en$eti . .#ia eni! et e'o *o!o& De# !i*i e t- +#ia vo a, errore (i,erati& De# e t vo,i . Di tin"te er'o !i*i Pater et De# e t& +#ia +#e! ante ae"#(a De#! 'en#it& *o!ine! in fine ae"#(or#! !e"#! "reavit. Venit Maria Ma'$a(ene ann#ntian $i "i%#(i +#ia vi$i Do!in#!& et *ae" $i)it !i*i. E""e *#!ani 'eneri "#(%a i,i a, "i$it#r #n$e %ro"e it. .#ia eni! in %ara$i o !#(ier viro %ro%inavit !orte! 1Gene . III& ?2& a e%#("ro !#(ier viri ann#ntiat vita!- et $i"ta #i vivifi"atori narrat& +#ae !ortiferi er%enti ver,a narraverat. A" i *#!ano 'eneri non ver,i Do!in# & e$ re,# $i"at/ De +#a !an# vo,i i((at# e t %ot# !orti & $e i% a # "i%ite %o"#(#! vitae. ?. Hae" $e e)%o itione (e"tioni evan'e(i"ae #""in"te tran "#rri!# - n#n"& o%it#(ante eo$e! $e +#o (o+#i!#r Do!ino& et re #rre"tioni e3# '(oria!& et %ietati vi "era "on i$ere!# . Citi# eni! a !orte vo(#it re #r'ere& ne no tra $i# ani!a in infi$e(itati !orte re!aneret. Un$e ,ene +#o+#e %er P a(!i ta! $i"it#r/ De torrente in via ,i,et& %ro%terea e)a(ta,it "a%#t 1P a(. CIX& ?2. In *#!ano +#i%%e 'enere a, i% o !#n$i initio torren !orti eff(#)erat/ e$ $e *o" torrente Do!in# in via ,i,it& +#ia !orte! in tran it# '# tavit. At+#e i$eo e)a(tavit "a%#t& +#ia *o" +#o$ !orien$o in e%#("ro %o #it& re #r'en$o #%er an'e(o e(evavit- et in$e anti+##! *o te! in aetern#! %er"#(it& #n$e aevire "ontra e !an# %er e+#enti#! te!%ora(iter %er!i it. .#o$ a%erte Do!in# ,eato 0o, in$i"at& $i"en / N#n+#i$ "a%ie Leviat*an *a!o 10o,. XL& 8A& 492: @. Per Leviat*an +#i%%e& +#o$ a$$ita!ent#! eor#! $i"it#r& "et# i((e $evorator *#!ani 'eneri $e i'nat#r. .#i& $#! e $ivinitate! *o!ini a$$ere %o%on$it& i!!orta(itate! # t#(it. .#i %raevari"ationi +#o+#e "#(%a!& +#a! %ri!o *o!ini %ro%inavit& $#! e e+#enti,# %e i!a %er #a ione !#(ti%(i"at& %oena ei ine "e atione "oa"ervat. In *a!o a#te! e "a o ten$it#r& a"#(e# o""#(tat#r. H#n" er'o Pater o!ni%oten *a!o "oe%it& +#ia a$ !orte! i((i# #ni'enit#! Fi(i#! in"arnat#! !i it& in +#o et "aro %a i,i(i vi$eri %o et& et $ivinita i!%a i,i(i vi$eri non %o et. C#!+#e in eo er%en i te %er !an# %er e+#enti#! e "a! "or%ori !o!or$it& $ivinitati i((#! a"#(e# %erforavit. Pri# vero e#! in !ira"#(i De#! "o'noverat& e$ $e "o'nitione #a a$ $#,itatione! "e"i$it& +#an$o *#n" %a i,i(e! vi$it. .#a i *a!#

@<
er'o fa#"e '(#tienti ten#it& $#! in i((o e "a "arni %at#it& +#a! $evorator a%%eteret- et $ivinita %a ioni te!%ore (at#it& +#ae ne"aret. In *a!o e3# in"arnationi "a%t# e t& +#ia $#! in i((o a%%etit e "a! "or%ori & tran fi)# e t a"#(eo $ivinitati . I,i +#i%%e inerat *#!anita & +#ae a$ e $evoratore! $#"eret- i,i $ivinita & +#ae %erforaret- i,i a%erta infir!ita & +#ae %rovo"aret- i,i o""#(ta virt# & +#ae ra%tori fa#"e! tran fi'eret. In *a!o i'it#r "a%t# e t& +#ia in$e interivit #n$e !o!or$it. Et +#o 3#re tene,at !orta(e %er$i$it& +#ia e#! in +#o 3# non *a,#it !orte a%%etere i!!orta(e! %rae #!% it. A. Hin" e t etia! +#o$ *ae" i% a $e +#a (o+#i!#r Maria vivit& +#ia i((e %ro *#!ano 'enere +#i !orti ni*i( $e,e,at o""#,#it. Hin" e t +#o$ no +#oti$ie a$ vita! %o t "#(%a reverti!#r& +#ia a$ %oena! no tra! "on$itor ine "#(%a $e "en$it. E""e 3a! anti+## *o ti ea +#ae $e *#!ano 'enere "oe%erat %o(ia a!i it& #%%(antationi #ae vi"toria! %er$i$it. .#oti$ie %e""atore a$ vita! re$e#nt& +#oti$ie $e e3# fa#"i,# Re$e!%tori !an# ra%i#nt#r. Un$e ,ene +#o+#e a$ ,eat#! 0o, vo"e $o!ini"a iter#! $i"it#r/ A#t ar!i((a %erfora,i !a)i((a! e3# 10o,. XL& 482: Ar!i((a #,i %onit#r& a!,ien$o "on trin'it. .#i$ er'o %er ar!i((a!& ni i "ir"#!%(e"ten no $ivina !i eri"or$ia $e i'nat#r: .#ae Leviat*an i ti# !a)i((a! %erforat& $#! no,i %o t %er%etrata +#ae %ro*i,#it& a$*#" %oenitentiae re!e$i#! o ten$it. Ar!i((a Do!in# !a)i((a! Leviat*an %erforat& +#ia i% e ineffa,i(i !i eri"or$iae #ae %otentia i" !a(itiae anti+#i *o ti o,viat& #t a(i+#an$o eo etia! +#o 3a! "oe%it a!ittat. Et +#a i a, ore i((i# "a$#nt& +#i %o t %er%etrata "#(%a a$ inno"entia! re$e#nt. .#i eni! ore i((i# e!e( ra%t# & !a)i((a! e3# eva$eret& i %erforata non e et: An non in ore Petr#! ten#it& "#! ne'avit 1Matt*. XXVI& ?<& e+.2: An non in ore Davi$ ten#it& "#! in tanta! e (#)#riae vora'ine! !er it 1II Re'. XII& ;2: Se$ $#! a$ vita! #ter+#e %er %oenitentia! re$iit& Leviat*an i te eo a(i+#o !o$o +#a i %er !a)i((ae #ae fora!en a!i it. Per fora!en er'o !a)i((ae a, e3# ore #,tra"ti #nt& +#i %o t %er%etratione! tantae ne+#itiae %oeniten$o re$ier#nt. .#i a#te! *o!in#! Leviat*an i ti# o eva$at& #t i((i"ita n#((a "o!!ittat: Se$ *in" "o'no "i!# & +#ant#! Re$e!%tori *#!ani 'eneri $e,itore #!# & +#i non o(#! no in ore Leviat*an ire %ro*i,#it& e$ a, ore etia! e3# re$ire "on"e it. .#i %e! %e""atori non a, t#(it& +#ia !a)i((a! e3# & #t eva$en$i via! tri,#eret& %erforavit& #t a(te! %o t !or #! f#'iat& +#i in"a#t# %ri# "avere no(#it ne !or$eret#r. U,i+#e er'o no,i o""#rrit #%erna !e$i"ina& +#ia et $e$it *o!ini %rae"e%ta& ne %e""et& et ta!en %e""anti $e$it re!e$ia& ne $e %eret. Un$e "aven$#! #!!o%ere e t ne +#i $e(e"tatione %e""ati Leviat*an i ti# ore ra%iat#r- et ta!en i ra%t# f#erit& non $e %eret& +#ia i %e""at#! %erfe"te (#'eat& a$*#" fora!en in !a)i((a e3# invenit& %er +#o$ eva$at. 89. A$e t te ti $ivinae !i eri"or$iae& *ae" i% a $e +#a (o+#i!#r Maria& $e +#a P*ari ae# $#! %ietati fonte! ve((et o, tr#ere& $i"e,at/ Hi" i e et %ro%*eta& "iret #ti+#e +#ae et +#a(i e t !#(ier +#ae tan'it e#!& +#ia %e""atri) e t 1L#". VII& 7A2. Se$ (avit (a"r=!i !a"#(a "or$i et "or%ori & et Re$e!%tori #i ve ti'ia teti'it& +#ae #a itinera %rava $ere(i+#it. Se$e,at a$ %e$e 0e #& ver,#!+#e $e ore i((i# a#$ie,at. Viventi a$*ae erat& !ort##! +#aere,at. Vivente! re%erit& +#e! !ort##! +#ae ivit. Tant#!+#e a%#$ e#! (o"#! 'ratiae invenit& #t *#n" i% i +#o+#e a%o to(i & e3# vi$e(i"et n#ntii & i% a n#ntiaret. .#i$ ita+#e& fratre & +#i$ in *a" re $e,e!# a %i"ere& ni i i!!en a! !i eri"or$ia! "on$itori no tri& +#i no,i ve(#t in i'no a$ e)e!%(#! %oenitentiae %o #it eo +#o %er %oenitentia! vivere %o t (a% #! fe"it: Per%en$o eni!

Petr#!& "on i$ero (atrone!& a %i"io Ba""*ae#!& int#eor Maria! et ni*i( in *i a(i#$ vi$eo& ni i ante o"#(o no tro %o ita %ei et %oenitentiae e)e!%(a. Forta e eni! in fi$e (a% # e t a(i+#i - a %i"iat Petr#!& +#i a!are f(evit& +#o$ ti!i$e ne'averat 1Matt*. XXVI& ?52. A(i# "ontra %ro)i!#! ##! in !a(itia "r#$e(itati e)ar it- a %i"iat (atrone!& +#i et in i% o !orti arti"#(o a$ vitae %rae!ia %oeniten$o %ervenit 1L#". XXIII& ;72. A(i# avaritiae ae ti,# an*e(an a(iena $iri%#it- a %i"iat Ba""*ae#!& +#i i +#i$ a(i"#i a, t#(it& +#a$r#%(#! re$$i$it 1L#". XIX& @2. A(i# (i,i$ini i'ne #""en # & "arni !#n$itia! %er$i$it- a %i"iat Maria!& +#ae in e a!ore! "arni i'ne $ivini a!ori e)"o)it. E""e o!ni%oten De# #,i+#e o"#(i no tri +#o i!itari $e,ea!# o,3i"it& #,i+#e e)e!%(a #ae !i eri"or$iae o%%onit. Ma(a er'o 3a! $i %(i"eant& ve( e)%erta. Li,enter o,(ivi "it#r o!ni%oten De# +#o$ no"ente f#i!# & %arat# e t %oenitentia! no tra! no,i a$ inno"entia! $e%#tare. In+#inati %o t a+#a a(#ti & rena "a!#r e) (a"r=!i . Ita+#e 3#)ta %ri!i Pa tori vo"e!& i"#t !o$o 'eniti infante (a" "on"#%i "ite 1I Petr. II& 42. Re$ite& %arv#(i fi(ii& a$ in#! !atri ve trae aeternae a%ientiae- #'ite (ar'a #,era %ietati Dei- tran a"ta %(an'ite& i!!inentia vitate. Re$e!%tor no ter !o!entaneo f(et# no tro aeterno "on o(a,it#r 'a#$io& +#i vivit et re'nat "#! Deo Patre in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXVI. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati 0oanni & +#ae $i"it#r Con tantiniana& in o"tavi Pa "*ae. LECTIO S. EVANG. SEC. 0OAN. XX& 8A678. In i((o te!%ore "#! e et ero $ie i((a #na a,,ator#!& et fore e ent "(a# ae& #,i erant $i "i%#(i "on're'ati %ro%ter !et#! 0#$aeor#!& venit 0e # & et tetit in !e$io eor#!& et $i)it ei / Pa) vo,i . Et "#! *o" $i)i et& o ten$it ei !an# et (at# . Gavi i #nt er'o $i "i%#(i vi o Do!ino. Di)it er'o ei iter#!/ Pa) vo,i . Si"#t !i it !e Pater& et e'o !itto vo . Hae" "#! $i)i et& in #ff(avit& et $i)it ei / A""i%ite S%irit#! an"t#!/ +#or#! re!i eriti %e""ata& re!itt#nt#r ei & et +#or#! retin#eriti retenta #nt. T*o!a a#te! #n# $e $#o$e"i!& +#i $i"it#r Di$=!# & non erat "#! ei +#an$o venit 0e # . Di)er#nt er'o ei a(ii $i "i%#(i/ Vi$i!# Do!in#!. I((e a#te! $i)it ei / Ni i vi$ero in !ani,# e3# fi)#ra! "(avor#!& et !itta! $i'it#! !e#! in (o"#! "(avor#!& et !itta! !an#! !ea! in (at# e3# & non "re$a!. Et %o t $ie o"to iter#! erant $i "i%#(i e3# int# et T*o!a "#! ei . Venit 0e # 3an#i "(a# i & et tetit in !e$io& et $i)it/ Pa) vo,i . Dein$e $i"it T*o!ae/ Infer $i'it#! t##! *#"& et vi$e !an# !ea - et affer !an#! t#a!& et !itte in (at# !e#!- et no(i e e in"re$#(# & e$ fi$e(i . Re %on$it T*o!a & et $i)it ei/ Do!in# !e# & et De# !e# . Di"it ei 0e # / .#ia vi$i ti !e& T*o!a& "re$i$i ti/ ,eati +#i non vi$er#nt& et "re$i$er#nt. M#(ta +#i$e! et a(ia i'na fe"it 0e # in "on %e"t# $i "i%#(or#! #or#!& +#ae non #nt "ri%ta in (i,ro *o". Hae" a#te! "ri%ta #nt& #t "re$ati +#ia 0e # e t C*ri t# Fi(i# Dei& et #t "re$ente vita! *a,eati in no!ine e3# . 8. Pri!a (e"tioni *#3# evan'e(i"ae +#ae tio ani!#! %#( at& +#o!o$o %o t re #rre"tione! "or%# $o!ini"#! ver#! f#it& +#o$ "(a# i 3an#i a$ $i "i%#(o in're$i %ot#it. Se$ "ien$#! no,i e t +#o$ $ivina o%eratio i ratione "o!%re*en$it#r& non e t a$!ira,i(i - ne" fi$e *a,et !erit#!& "#i *#!ana ratio %rae,et e)%eri!ent#!. Se$ *ae"

@@
i% a no tri Re$e!%tori o%era& +#ae e) e!eti% i "o!%re*en$i ne+#a+#a! %o #nt& e) a(ia e3# o%eratione %en an$a #nt& #t re,# !ira,i(i,# fi$e! %rae,eant fa"ta !ira,i(iora. I((#$ eni! "or%# Do!ini intravit a$ $i "i%#(o 3an#i "(a# i & +#o$ vi$e(i"et a$ *#!ano o"#(o %er nativitate! #a! "(a# o e)iit #tero Vir'ini . .#i$ er'o !ir#! i "(a# i 3an#i %o t re #rre"tione! #a! in aetern#! 3a! vi"t#r# intravit& +#i !orit#r# venien non a%erto #tero Vir'ini e)ivit: Se$ +#ia a$ i((#$ "or%# +#o$ vi$eri %oterat& fi$e int#enti#! $#,ita,at& o ten$it ei %rotin# !an# et (at# - %a(%an$a! "arne! %rae,#it& +#a! "(a# i 3an#i intro$#)it. .#a in re $#o !ira& et 3#)ta *#!ana! ratione! i,i va($e "ontraria o ten$it& $#! %o t re #rre"tione! #a! "or%# ##! et in"orr#%ti,i(e et ta!en %a(%a,i(e $e!on travit. Na! et "orr#!%i ne"e e e t +#o$ %a(%at#r& et %a(%ari non %ote t +#o$ non "orr#!%it#r. Se$ !iro !o$o at+#e inae ti!a,i(i Re$e!%tor no ter et in"orr#%ti,i(e %o t re #rre"tione!& et %a(%a,i(e "or%# e)*i,#it& #t !on tran$o in"orr#%ti,i(e invitaret a$ %rae!i#!& et %rae,en$o %a(%a,i(e fir!aret a$ fi$e!. Et in"orr#%ti,i(e! e er'o& et %a(%a,i(e! $e!on travit& #t %rofe"to e e %o t re #rre"tione! o ten$eret "or%# ##! et e3# $e! nat#rae& et a(teri# '(oriae. 4. Di)it ei / Pa) vo,i . Si"#t !i it !e Pater& et e'o !itto vo . I$ e t& i"#t !i it !e Pater De# De#!& et e'o !itto vo *o!o *o!ine . Pater Fi(i#! !i it& +#i *#n" %ro re$e!%tione 'eneri *#!ani in"arnari "on tit#it. .#e! vi$e(i"et in !#n$#! venire a$ %a ione! vo(#it& e$ ta!en a!avit Fi(i#! +#e! a$ %a ione! !i it. E(e"to vero a%o to(o Do!in# non a$ !#n$i 'a#$ia& e$& i"#t i% e !i # e t& a$ %a ione in !#n$#! !ittit. .#ia er'o et Fi(i# a!at#r a Patre& et ta!en a$ %a ione! !ittit#r& ita et $i "i%#(i a Do!ino a!ant#r& +#i ta!en a$ %a ione! !itt#nt#r in !#n$#!. Ita+#e $i"it#r/ Si"#t !i it !e Pater& et e'o !itto vo & i$ e t& ea vo "*aritate $i(i'o "#! inter "an$a(a %er e"#tor#! !itto& +#a !e "*aritate Pater $i(i'it& +#e! venire a$ to(eran$a %a ione fe"it. .#a!vi !itti etia! 3#)ta nat#ra! $ivinitati %o it inte((i'i. Eo eni! i% o a Patre Fi(i# !itti $i"it#r& +#o a Patre 'enerat#r. Na! an"t#! +#o+#e S%irit#!& +#i "#! it "oae+#a(i Patri et Fi(io& non ta!en in"arnat# e t& i$e! e Fi(i# !ittere %er*i,et& $i"en / C#! venerit Para"(it# & +#e! e'o !itta! vo,i a Patre 10oan. XV& 4<2. Si eni! !itti o(#!!o$o in"arnari $e,eret inte((i'i& an"t# %ro"#( $#,io S%irit# n#((o !o$o $i"eret#r !itti& +#i ne+#a+#a! in"arnat# e t. Se$ e3# !i io i% a %ro"e io e t +#a $e Patre %ro"e$it et Fi(io. Si"#t ita+#e S%irit# !itti $i"it#r +#ia %ro"e$it& ita et Fi(i# non in"on'r#e !itti $i"it#r +#ia 'enerat#r. 7. Hae" a#te! "#! $i)i et& in #ff(avit& et $i)it ei . A""i%ite S%irit#! an"t#!. .#aeren$#! no,i e t +#i$ e t +#o$ S%irit#! an"t#! Do!in# no ter et e!e( $e$it in terra "on i ten & et e!e( "oe(o %rae i$en : Ne+#e eni! a(io in (o"o $at# S%irit# an"t# a%erte !on trat#r 1A"t. II& 8 e+.2& ni i n#n" "#! %er in #ff(atione! %er"i%it#r& et %o t!o$#! "#!& $e "oe(o venien & in (in'#i varii $e!on trat#r. C#r er'o %ri# in terra $i "i%#(i $at#r& %o t!o$#! $e "oe(o !ittit#r& ni i +#o$ $#o #nt %rae"e%ta "*aritati & $i(e"tio vi$e(i"et Dei& et $i(e"tio %ro)i!i: In terra $at#r S%irit# & #t $i(i'at#r %ro)i!# - e "oe(o $at#r S%irit# & #t $i(i'at#r De# . Si"#t er'o #na e t "*arita & et $#o %rae"e%ta& ita #n# S%irit# & et $#o $ata. Pri# a "on i tente Do!ino in terra& %o t!o$#! e "oe(o& +#ia in %ro)i!i a!ore $i "it#r +#a(iter %erveniri $e,eat a$ a!ore! Dei. Un$e et i$e! 0oanne $i"it/ .#i non $i(i'it fratre! ##! +#e! vi$et& De#! +#e! non vi$et +#o!o$o %ote t $i(i'ere 1I 0oan. IV. 492: Et ante +#i$e! $i "i%#(or#! !enti,# i$e! S%irit# an"t# inerat a$ fi$e!& e$ ta!en !anife ta $atione non ni i %o t re #rre"tione! $at# e t. Un$e et "ri%t#! e t/ Non$#! erat %irit# $at# & +#ia

0e # non$#! f#erat '(orifi"at# 10oan. VII& 7A2. Un$e etia! %er S. Mo= en $i"it#r/ S#)er#nt !e( $e %etra& et o(e#! $e fir!a %etra 1De#t. XXXII& 872. Ne+#e eni! +#i$+#a! ta(e 3#)ta *i toria! (e'it#r& i tota Te ta!enti Veteri erie re"en eat#r. N# +#a! $e %etra !e(& n# +#a! o(e#! i((e %o%#(# #)it. Se$ +#ia 3#)ta Pa#(i vo"e!/ Petra erat C*ri t# 1I Cor. X& ;2& !e( $e %etra #)er#nt& +#i e3# $e! Re$e!%tori no tri fa"ta et !ira"#(a vi$er#nt. O(e#! vero $e fir!a %etra #)er#nt& +#ia eff# ione an"ti S%irit# %o t re #rre"tione! e3# #n'i !er#er#nt. .#a i er'o infir!a %etra !e( $e$it& +#an$o a$*#" !orta(i Do!in# !ira"#(or#! #or#! $#("e$ine! $i "i%#(i o ten$it. Se$ fir!a %etra o(e#! f#$it& +#ia& %o t re #rre"tione! #a! fa"t# 3a! i!%a i,i(i & %er aff(atione! %irit# $on#! an"tae #n"tioni e!anavit. ;. De *o" o(eo %er %ro%*eta! $i"it#r/ Co!%#tre "et 3#'#! a fa"ie o(ei 1I ai. X& 4?2. S#, 3#'o +#i%%e tene,a!#r $ae!onia"ae $o!inationi & e$ #n"ti #!# o(eo S%irit# an"ti. Et +#ia no 'ratia (i,ertati #n)it& $o!inationi $ae!onia"ae 3#'#! %#tr#it& Pa#(o atte tante& +#i ait/ U,i %irit# Do!ini& i,i (i,erta 1II Cor. III& 8?2. S"ien$#! vero e t +#o$ *i +#i %ri# S%irit#! an"t#! *a,#er#nt& #t et i% i inno"enter viverent& et in %rae$i"atione +#i,# $a! %ro$e ent& i$"ir"o *#n" %o t re #rre"tione! Do!ini %atenter a""e%er#nt& #t %ro$e e non %a#"i & e$ %(#ri,# %o ent. Un$e et in *a" i% a $atione S%irit# $i"it#r/ .#or#! re!i eriti %e""ata re!itt#nt#r ei & et +#or#! retin#eriti retenta #nt. Li,et int#eri i((i $i "i%#(i& a$ tanta onera *#!i(itati vo"ati& a$ +#ant#! "#(!en '(oriae int %er$#"ti. E""e non o(#! $e e!eti% i e"#ri fi#nt& e$ etia! a(ienae o,(i'ationi %ote tate! re(a)ationi a""i%i#nt- %rin"i%at#!+#e #%erni 3#$i"ii orti#nt#r& #t vi"e Dei +#i,# $a! %e""ata retineant& +#i,# $a! re(a)ent. Si" i" eo a Deo $e"e,at eri'i& +#i tant#! %ro Deo "on en erant *#!i(iari. E""e +#i $i tri"t#! Dei 3#$i"i#! !et##nt ani!ar#! 3#$i"e fi#nt- et a(io $a!nant& ve( (i,erant& +#i e!eti% o $a!nari !et#e,ant. 5. Hor#! %rofe"to n#n" in E""(e ia e%i "o%i (o"#! tenent. Li'an$i at+#e o(ven$i a#"toritate! # "i%i#nt& +#i 'ra$#! re'i!ini orti#nt#r. Gran$i *onor& e$ 'rave %on$# i ti# e t *onori . D#r#! +#i%%e e t #t +#i ne "it tenere !o$era!ina vitae #ae 3#$e) vitae fiat a(ienae. Et %(er#!+#e "ontin'it #t *i" 3#$i"ii (o"#! teneat& "#i a$ (o"#! vita !ini!e "on"or$at. A" ae%e a'it#r& #t ve( $a!net i!!erito & ve( a(io i% e (i'at# o(vat. Sae%e in o(ven$i a" (i'an$i #,$iti #ae vo(#ntati !ot# & non a#te! "a# ar#! !erita e+#it#r. Un$e fit& #t i% a *a" (i'an$i et o(ven$i %ote tate e %rivet& +#i *an" %ro #i vo(#ntati,# & et non %ro #,3e"tor#! !ori,# e)er"et 1I,i$.& ". <92. Sae%e fit& #t er'a +#e!(i,et %ro)i!#! o$io ve( 'ratia !oveat#r Pa tor/ 3#$i"are a#te! $e #,$iti $i'ne ne+#e#nt& +#i in #,$itor#! "a# i #a ve( o$ia ve( 'ratia! e+##nt#r 1I,i$.& ". <82. Un$e re"te %er %ro%*eta! $i"it#r/ Mortifi"a,ant ani!a +#ae non !ori#nt#r- et vivifi"a,ant ani!a +#ae non viv#nt 1E>e"*. XIII& 8A2. Non !oriente! +#i%%e !ortifi"at& +#i 3# t#! $a!nat. Et non vi"t#r#! vivifi"are nitit#r& +#i re#! a #%%(i"io a, o(vere "onat#r. <. Ca# ae er'o %en an$ae #nt& et t#n" (i'an$i at+#e o(ven$i %ote ta e)er"en$a. Vi$en$#! e t +#ae "#(%a %rae"e it& a#t +#ae it %oenitentia e"#ta %o t "#(%a!& #t +#o o!ni%oten De# %er "o!%#n"tioni 'ratia! vi itat& i((o %a tori ententia a, o(vat. T#n" eni! 1I,i$.& ". <42 vera e t a, o(#tio %rae i$enti & "#! interni ar,itri#! e+#it#r 3#$i"i . .#o$ ,ene +#atri$#ani !ort#i re # "itatio i((a i'nifi"at& +#ae vi$e(i"et $e!on trat +#ia %ri# !ort##! Do!in# vo"avit et vivifi"avit& $i"en / La>are&

A9
veni fora 10oan. XI& ;72- et %o t!o$#! i +#i viven e're # f#erat a $i "i%#(i e t o(#t# & i"#t "ri%t#! e t/ C#!+#e e're # e et +#i f#erat (i'at# in titi & t#n" $i)it $i "i%#(i / So(vite e#!& et inite a,ire 10oan. XI& ;52. E""e i((#! $i "i%#(i 3a! vivente! o(v#nt& +#e! !a'i ter re # "itaverat !ort##!. Si eni! $i "i%#(i La>ar#! !ort##! o(verent& fetore! !a'i o ten$erent +#a! virt#te!. E) +#a "on i$eratione int#en$#! e t +#o$ i((o no $e,e!# %er %a tora(e! a#"toritate! o(vere +#o a#"tore! no tr#! "o'no "i!# %er # "itante! 'ratia! vivifi"are. .#ae ni!ir#! vivifi"atio ante o%eratione! re"tit#$ini in i% a 3a! "o'no "it#r "onfe ione %e""ati. Un$e et *#i" i% i !ort#o La>aro ne+#a+#a! $i"it#r Revivi "e& e$ Veni fora . O!ni +#i%%e %e""ator $#! "#(%a! #a! intra "on "ientia! a, "on$it& intror #! (atet& in #i %enetra(i,# o""#(tat#r. Se$ !ort## venit fora & "#! %e""ator ne+#itia #a %onte "onfitet#r. La>aro er'o $i"it#r Veni fora . A" i a%erte "#i(i,et !ort#o in "#(%a $i"eret#r/ C#r reat#! t##! intra "on "ientia! a, "on$i : Fora 3a! %er "onfe ione! e're$ere& +#i a%#$ te interi# %er ne'atione! (ate . Veniat ita+#e fora !ort## & i$ e t "#(%a! "onfiteat#r %e""ator. Veniente! vero fora o(vant $i "i%#(i& #t %a tore E""(e iae ei %oena! $e,eant a!overe& +#a! !er#it +#i non er#,#it "onfiteri +#o$ fe"it. Hae" $e o(#tioni or$ine ,reviter $i)eri!& #t #, !a'no !o$era!ine %a tore E""(e iae ve( o(vere t#$eant& ve( (i'are. Se$ #tr#! 3# te an in3# te o,(i'et %a tor& %a tori ta!en ententia 're'i ti!en$a e t& ne i +#i #,e t& et "#! in3# te for itan (i'at#r& i% a! o,(i'ationi #ae ententia! e) a(ia "#(%a !ereat#r. Pa tor er'o ve( a, o(vere in$i "rete ti!eat& ve( (i'are. I a#te! +#i #, !an# %a tori e t& (i'ari ti!eat ve( in3# te- ne" %a tori #i 3#$i"i#! te!ere re%re*en$at& ne et i in3# te (i'at# e t& e) i% a t#!i$ae re%re*en ioni #%er,ia "#(%a +#ae non erat fiat. Se$ +#ia *ae" ,reviter %er e)"e #! $i)i!# & a$ e)%o itioni or$ine! re$ea!# . ?. T*o!a a#te! #n# e) $#o$e"i!& +#i $i"it#r Di$=!# & non erat "#! ei +#an$o venit 0e # . I te #n# $i "i%#(# $ef#it& rever # +#o$ 'e t#! e t a#$ivit& a#$ita "re$ere ren#it. Venit iter#! Do!in# & et non "re$enti $i "i%#(o (at# %a(%an$#! %rae,#it& !an# o ten$it& et& o ten a #or#! "i"atri"e v#(ner#!& infi$e(itati i((i# v#(n# anavit. .#i$& fratre "*ari i!i& +#i$ inter *ae" ani!a$vertiti : N#n+#i$ "a # 'e t#! "re$iti & #t e(e"t# i((e $i "i%#(# t#n" $ee et& %o t a#te! venien a#$iret& a#$ien $#,itaret& $#,itan %a(%aret& %a(%an "re$eret: Non *o" "a #& e$ $ivina $i %en atione 'e t#! e t. E'it na!+#e !iro !o$o #%erna "(e!entia #t $i "i%#(# i((e $#,itan & $#! in !a'i tro #o v#(nera %a(%aret "arni & in no,i v#(nera anaret infi$e(itati . P(# eni! no,i T*o!ae infi$e(ita a$ fi$e! +#a! fi$e "re$enti#! $i "i%#(or#! %rof#it& +#ia $#! i((e a$ fi$e! %a(%an$o re$#"it#r& no tra !en & o!ni $#,itatione %o t%o ita& in fi$e o(i$at#r. Si" +#i%%e $i "i%#(#! Do!in# %o t re #rre"tione! #a! $#,itare %er!i it& ne" ta!en in $#,itatione $e er#it& i"#t ante nativitate! #a! *a,ere Maria! %on #! vo(#it& +#i ta!en a$ e3# n#%tia non %ervenit. Na! ita fa"t# e t $i "i%#(# $#,itan et %a(%an & te ti verae re #rre"tioni & i"#t %on # !atri f#erat "# to inte'erri!ae vir'initati . @. Pa(%avit a#te!& et e)"(a!avit/ Do!in# !e# & et De# !e# . Di"it ei 0e # / .#ia vi$i ti !e& T*o!a& "re$i$i ti. C#! Pa#(# a%o to(# $i"at/ E t a#te! fi$e %eran$ar#! #, tantia rer#!& ar'#!ent#! non a%%arenti#! 1He,r. XI& 82& %rofe"to (i+#et +#ia fi$e i((ar#! rer#! ar'#!ent#! e t +#ae a%%arere non %o #nt. .#ae eteni! a%%arent 3a! fi$e! non *a,ent& e$ a'nitione!. D#! er'o vi$it T*o!a & $#! %a(%avit& "#r ei $i"it#r/ .#ia vi$i ti !e& "re$i$i ti: Se$ a(i#$ vi$it& a(i#$ "re$i$it. A !orta(i

+#i%%e *o!ine $ivinita vi$eri non %ot#it. Ho!ine! er'o vi$it& et De#! "onfe # e t& $i"en / Do!in# !e# & et De# !e# . Vi$en$o er'o "re$i$it& +#i "on i$eran$o ver#! *o!ine!& *#n" De#!& +#e! vi$ere non %oterat& e)"(a!avit A. Laetifi"at va($e +#o$ e+#it#r/ Beati +#i non vi$er#nt& et "re$i$er#nt. In +#a ni!ir#! ententia no %e"ia(iter i'nati #!# & +#i e#! +#e! "arne non vi$i!# !ente retine!# . No i'nati #!# & e$ i fi$e! no tra! o%eri,# e+#i!#r. I((e eteni! vere "re$it& +#i e)er"et o%eran$o +#o$ "re$it. .#o "ontra $e *i +#i fi$e! no!ine ten# retinent Pa#(# $i"it/ Confitent#r e no e De#!& fa"ti a#te! ne'ant 1Tit. I& 8<2. Hin" 0a"o,# ait/ Fi$e ine o%eri,# !ort#a e t 10a". II& 4<2. Hin" a$ ,eat#! 0o, $e anti+#o *o te 'eneri *#!ani Do!in# $i"it/ A, or,e,it f(#vi#!& et non !ira,it#r& et *a,et fi$#"ia! +#o$ inf(#at 0or$ani in o e3# 10o,. XL& 8@2. .#i eteni! %er f(#vi#! $e i'nat# & ni i *#!ani 'eneri f(#)# : .#o$ vi$e(i"et 'en# a, ort# a$ fine! $ef(#it& et& +#a i a+#ae !ore& # +#e a$ "o!%etente! ter!in#! e) "arni (i+#ore %er"#rrit& .#i$ %er 0or$ane!& ni i ,a%ti>ator#! for!a i'nat#r: .#ia eni! in 0or$ane f(#!ine i% e a#"tor re$e!%tioni no trae ,a%ti>ari $i'nat# e t& re"te 0or$ani no!ine eor#! !#(tit#$o e)%ri!it#r& +#i intra a"ra!ent#! ,a%ti !ati tenent#r. Anti+## er'o *o ti 'eneri *#!ani f(#vi#! a, or,#it& +#ia a !#n$i ori'ine # +#e a$ Re$e!%tori a$vent#!& vi) %a#"i e(e"ti eva$enti,# & in ventre! #ae !a(itiae 'en# *#!an#! tra)it. De +#o re"te $i"it#r/ A, or,e,it f(#vi#!& et non !ira,it#r 1I,i$.2& +#ia %ro !a'no non *a,et "#! infi$e(e ra%it. Se$ 'rave e t va($e +#o$ #,$it#r/ Et *a,et fi$#"ia! +#o$ inf(#at 0or$ani in o e3# 1I,i$.2& +#ia %o t+#a! infi$e(e +#o +#e a !#n$i ori'ine ra%#it& a$*#" e %o e # "i%ere etia! fi$e(e %rae #!it. Na! ore %e tiferae %er #a ioni eo +#oti$ie $evorat& in +#i,# a "onfe ione fi$ei re%ro,a vita $i "or$at. 89. Ho" er'o& fratre "*ari i!i& tota intentione %erti!e "ite& *o" a%#$ vo o((i"ita !ente "o'itate. E""e Pa "*a(ia o(e!nia a'i!# - e$ ita viven$#! e t no,i & #t %ervenire a$ aeterna fe ta !erea!#r. Tran e#nt "#n"ta +#ae te!%ora(iter fe tiva "e(e,rant#r. C#rate& +#i *i o(e!nitati,# intere ti & ne a, aeterna o(e!nitate e%are!ini. .#i$ %ro$e t intere e e e fe ti *o!in#!& i $ee e "ontin'at fe ti an'e(or#!: U!,ra vent#rae o(e!nitati e t o(e!nita %rae en . I$"ir"o *an" ann#e a'i!# & #t a$ i((a! +#ae non e t ann#a& e$ "ontin#a& %er$#"a!#r. C#! *ae" tat#to te!%ore 'erit#r& a$ i((i# $e i$eri#! !e!oria no tra refri"at#r. Fre+#entatione er'o 'a#$ii te!%ora(i a$ aeterna 'a#$ia !en in"a(e "at et ferveat& #t e) veritate (aetitiae %erfr#at#r in %atria +#o$ $e #!,ra 'a#$ii !e$itat#r in via. Vita! er'o ve tra!& fratre & !ore +#e "o!%onite. I +#i !iti re #rre)it e) !orte& +#a! $i tri"t# in 3#$i"io veniat %raevi$ete. Certe in $ie tre!en$i e)a!ini #i & "#! an'e(i & "#! ar"*an'e(i & "#! t*roni & "#! $o!inationi,# & "#! %rin"i%ati,# et %ote tati,# a%%are,it& "oe(i a" terri ar$enti,# & "#n"ti vi$e(i"et e(e!enti in #i o, e+#ii terrore "o!!oti . H#n" er'o tanti %avori 3#$i"e! ante o"#(o %onite- *#n" vent#r#! ti!ete& #t *#n"& "#! venerit& non ti!i$i& e$ e"#ri vi$eati . Ti!en$# er'o e t& ne ti!eat#r. Terror e3# no a$ # #! ,onae o%erationi e)er"eat& !et# i((i# vita! no tra! a %ravitate "o!%e "at. Mi*i& fratre & "re$ite& +#ia tanto t#n" eri!# e"#ri $e e3# %rae entia& +#anto n#n" e e ata'i!# # %e"ti $e "#(%a. 88. Certe i a(i+#i ve tr#! "#! #o a$ver ario "a# a! $i"t#r# in !eo 3#$i"io $ie "ra tino e et e)*i,en$# & tota! forta e no"te! in o!ne! $#"eret& +#i$ i,i $i"i %o et& +#i$ o,3e"tioni,# re %on$eret& e"#! o((i"ita et ae t#ante !ente ver aret& ne

A4
!e inveniret a %er#! ve*e!enter !et#eret& ne a%#$ !e a%%areret no)i# for!i$aret. Et +#i e'o: a#t +#i$ e'o: ni!ir#! non (on'e %o t f#t#r# %o t *o!ine! ver!i & at+#e %o t ver!e! %#(vi . Si er'o tanta "#ra %erti!e "it#r 3#$i"i#! %#(veri & +#a intentione "o'itan$#! e t& +#a for!i$ine %raevi$en$#! tantae 3#$i"i#! !a3e tati : 84. Se$ +#ia #nt nonn#((i +#i $e re #rre"tione "arni in"erti #nt& et *an" t#n" re"ti# $o"e!# & i etia! "or$i#! ve tror#! +#ae tioni,# o""#(ti o""#rri!# / %a#"a no,i $e i% a re #rre"tioni fi$e (o+#en$a #nt. M#(ti eteni! $e re #rre"tione $#,itant& i"#t et no a(i+#an$o f#i!# & +#i $#! "arne! in %#tre$ine! o a+#e in %#(vere! re$i'i %er e%#("ra "on %i"i#nt& re%arari e) %#(vere "arne! et o a $iffi$#nt& i"+#e a%#$ e +#a i ratio"inante $i"#nt/ .#an$o e) %#(vere *o!o re$#"it#r: +#an$o a'it#r #t "ini ani!et#r: .#i,# ,reviter re %on$e!# +#ia (on'e !in# e t Deo re%arare +#o$ f#it +#a! "rea e +#o$ non f#it. A#t +#i$ !ir#! i *o!ine! e) %#(vere refi"it& +#i i!#( o!nia e) ni*i(o "reavit: Mira,i(i# na!+#e e t "oe(#! et terra! e) n#((i e)i tenti,# "on$i$i e& +#a! i% #! *o!ine! e) terra re%arare. Se$ "ini atten$it#r& et in "arne! re$ire %o e $e %erat#r& et $ivinae o%erationi virt# "o!%re*en$i +#a i e) ratione +#aerit#r. .#i "i(i"et *ae" i$"ir"o in #i "o'itationi,# $i"#nt& +#ia ei +#oti$iana Dei !ira"#(a e) a i$#itate vi(#er#nt. Na! e""e in #no 'rano %arvi i!i e!ini (atet tota +#ae na "it#ra e t ar,ori !o(e . Con tit#a!# na!+#e ante o"#(o "#3# (i,et ar,ori !ira! !a'nit#$ine!- "o'ite!# #n$e orien$o "oe%it& +#ae a$ tanta! !o(e! "re "en$o %ervenit. Inveni!# %ro"#( $#,io e3# ori'ine!& %arvi i!#! e!en. Con i$ere!# n#n" #,i in i((o %arvo 'rano e!ini (atet fortit#$o (i'ni& a %erita "orti"i & a%ori o$ori +#e !a'nit#$o& #,erta fr#"t##!& viri$ita fo(ior#!. Contre"tat#! na!+#e e!ini 'ran#! non e t va(i$#!- #n$e er'o %ro"e it (i'ni $#ritia: non e t a %er#!& #n$e a %erita "orti"i er#%it: non e t a%or#!& #n$e a%or in fr#"ti,# : o(fa"t#! ni( re$o(et& #n$e o$or in fr#"ti,# fra'rat: ni( in e viri$e o ten$it& #n$e fo(ior#! viri$ita e)ivit: C#n"ta er'o in e!ine i!#( (atent& +#ae ta!en non i!#( e) e!ine %ro$e#nt. E) e!ine +#i%%e %ro$#"it#r ra$i)& e) ra$i"e %ro$it vir'#(t#!& e) vir'#(to orit#r fr#"t# & in fr#"t# etia! %ro$#"it#r e!en. A$$a!# er'o +#ia et e!en (atet in e!ine. .#i$ i'it#r !ir#!& i o a& nervo & "arne!& "a%i((o +#e re$#"at e) %#(vere& +#i (i'n#!& fr#"t# & fo(ia& in !a'na !o(e ar,ori e) %arvo +#oti$ie e!ine re ta#rat: C#! er'o $#,itan ani!# $e re #rre"tioni %otentia ratione! +#aerit& ear#! rer#! ei +#ae tione inferen$ae #nt& +#ae et in"e anter fi#nt& et ta!en ratione "o!%re*en$i ne+#a+#a! %o #nt& #t $#! non va(et e) vi ione rei %enetrare +#o$ "on %i"it& $e %ro!i ione $ivinae %otentiae "re$at +#o$ a#$it. I((a er'o vo,i "#!& fratre "*ari i!i& %ro!i a "o'itate +#ae %er!anent- +#ae vero "#! te!%ore tran e#nt& ve(#t 3a! $i!i a $e %i"ite. A$ *#3# re #rre"tioni '(oria! +#a! in e Verita o ten$it tota intentione fe tinate. Terrena $e i$eria +#ae a, a#"tore e%arant f#'ite& +#ia tanto a(ti# a$ "on %e"t#! Dei o!ni%otenti %ertin'iti & +#anto Me$iatore! Dei et *o!in#! in'#(ari# a!ati . .#i vivit et re'nat "#! Patre in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXVII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Pan"ratii !art=ri & $ie nata(i e3# LECTIO S. EVANG. SEC. 0OAN. XV& 8468<.

In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i / Ho" e t %rae"e%t#! !e#!& #t $i(i'ati invi"e! i"#t $i(e)i vo . Ma3ore! *a" $i(e"tione! ne!o *a,et +#a! #t ani!a! #a! %onat +#i %ro a!i"i #i . Vo a!i"i !ei e ti i fe"eriti +#ae e'o %rae"i%io vo,i . 0a! non $i"#! vo ervo & +#ia erv# ne "it +#i$ fa"iat $o!in# e3# . Vo a#te! $i)i a!i"o & +#ia o!nia +#ae"#n+#e a#$ivi a Patre !eo& nota fe"i vo,i . Non vo !e e(e'i ti & e$ e'o e(e'i vo & et %o #i vo #t eati & et fr#"t#! afferati & et fr#"t# ve ter !aneat& #t +#o$"#n+#e %etieriti Patre! in no!ine !eo& $et vo,i . 8. C#! "#n"ta a"ra e(o+#ia $o!ini"i %(ena int %rae"e%ti & +#i$ e t +#o$ $e $i(e"tione& +#a i $e in'#(ari !an$ato& Do!in# $i"it/ Ho" e t %rae"e%t#! !e#!& #t $i(i'ati invi"e!& ni i +#ia o!ne !an$at#! $e o(a $i(e"tione e t& et o!nia #n#! %rae"e%t#! #nt& +#ia +#i$+#i$ %rae"i%it#r& in o(a "*aritate o(i$at#r: Ut eni! !#(ti ar,ori ra!i e) #na ra$i"e %ro$e#nt& i" !#(tae virt#te e) #na "*aritate 'enerant#r. Ne" *a,et a(i+#i$ viri$itati ra!# ,oni o%eri & i non !anet in ra$i"e "*aritati . Prae"e%ta er'o $o!ini"a et !#(ta #nt& et #n#!/ !#(ta %er $iver itate! o%eri & #n#! in ra$i"e $i(e"tioni . .#a(iter a#te! i ta $i(e"tio tenen$a it& i% e in in#at& +#i in %(eri +#e S"ri%t#rae #ae ententii et a!i"o 3#,et $i(i'i in e& et ini!i"o $i(i'i %ro%ter e. I((e eni! vera"iter "*aritate! *a,et& +#i et a!i"#! $i(i'it in Deo& et ini!i"#! $i(i'it %ro%ter De#!. Na! #nt nonn#((i +#i $i(i'#nt %ro)i!o & e$ %er affe"t#! "o'nationi et "arni & +#i,# ta!en in *a" $i(e"tione a"ra e(o+#ia non "ontra$i"#nt. Se$ a(i#$ e t +#o$ %onte i!%en$it#r nat#rae& a(i#$ +#o$ %rae"e%ti $o!ini"i e) "*aritate $e,et#r o,e$ientiae. Hi ni!ir#! et %ro)i!#! $i(i'#nt& et ta!en i((a #,(i!ia $i(e"tioni %rae!ia non a e+##nt#r& +#ia a!ore! ##! non %irita(iter& e$ "arna(iter i!%en$#nt. Proin$e "#! Do!in# $i"eret/ Ho" e t %rae"e%t#! !e#!& #t $i(i'ati invi"e!& %rotin# a$$i$it/ Si"#t $i(e)i vo . A" i a%erte $i"at/ A$ *o" a!ate a$ +#o$ a!avi vo . 4. .#a in re& fratre "*ari i!i& o(erter int#en$#! e t +#o$ anti+## *o ti & $#! !ente! no tra! a$ rer#! te!%ora(i#! $e(e"tatione! tra*it& infir!iore! "ontra no %ro)i!#! e)"itat& +#i ea i% a +#ae $i(i'i!# a#ferre !o(iat#r. Ne" "#rat anti+## *o ti & *ae" fa"ien & #t terrena to((at& e$ #t "*aritate! in no,i feriat. Na! in o$i#! re%ente e)ar$e "i!# - et $#! fori invi"ti e e "#%i!# & int# 'raviter feri!#r- $#! %arva fori $efen$i!# & int# a!itti!# !a)i!a& +#ia $#! re! $i(i'i!# te!%ora(e!& vera! a!itti!# $i(e"tione!. O!ni +#i%%e +#i no tra to((it& ini!i"# e t. Se$ i o$io *a,ere "oe%eri!# ini!i"#! int# e t +#o$ %er$i!# . C#! er'o a(i+#i$ e)teri# a %ro)i!o %ati!#r& "ontra o""#(t#! ra%tore! interi# vi'i(e!# & +#i n#n+#a! !e(i# vin"it#r& ni i "#! ra%tor e)terior a!at#r. Una +#i%%e et #!!a e t %ro,atio "*aritati & i et i% e $i(i'it#r +#i a$ver at#r. Hin" e t +#o$ i% a Verita et "r#"i %ati,#(#! # tinet& et ta!en i% i #i %er e"#tori,# affe"t#! $i(e"tioni i!%en$it& $i"en / Pater i'no "e i((i & +#ia ne "i#nt +#i$ fa"i#nt 1L#". XXIII& 7;2. .#i$ er'o !ir#! i ini!i"o $i(i'ant $i "i%#(i $#! viv#nt& +#an$o et t#n" ini!i"o $i(i'it !a'i ter "#! o""i$it#r: C#3# $i(e"tioni #!!a! e)%ri!it& "#! #,3#n'it#r/ Ma3ore! *a" $i(e"tione! ne!o *a,et +#a! #t ani!a! #a! %onat +#i %ro a!i"i #i . Mori etia! %ro ini!i"i Do!in# venerat& et ta!en %o it#r#! e ani!a! %ro a!i"i $i"e,at& #t %rofe"to no,i o ten$eret +#ia $#! $i(i'en$o (#"r#! fa"ere $e ini!i"i %o #!# & etia! i% i a!i"i #nt +#i %er e+##nt#r. 7. Se$ e""e no # +#e a$ !orte! ne!o %er e+#it#r. Un$e er'o %ro,are %o #!# an $i(i'a!# ini!i"o : Se$ e t +#o$ in %a"e an"tae E""(e iae fieri $e,eat&

A;
#n$e "(are "at i %er e"#tioni te!%ore !ori %ro $i(e"tione va(ea!# . Certe i$e! 0oanne $i"it/ .#i *a,#erit #, tantia! !#n$i *#3# & et vi$erit fratre! ##! ne"e itate! *a,ere& et "(a# erit vi "era #a a, eo& +#o!o$o "*arita Dei !anet in eo 1I 0oan. III& 8?2: Hin" etia! 0oanne Ba%ti ta ait/ .#i *a,et $#a t#ni"a & $et non *a,enti 1L#". III& 882. .#i er'o tran+#i((itati te!%ore non $at %ro Deo t#ni"a! #a!& +#an$o in %er e"#tione $at#r# e t ani!a! #a!: Virt# er'o "*aritati #t invi"ta it in %ert#r,atione& n#triat#r %er !i eri"or$ia! in tran+#i((itate& +#aten# o!ni%otenti Deo %ri!#! $i "at #a i!%en$ere& %o t!o$#! e!eti% #!. ;. Se+#it#r/ Vo a!i"i !ei e ti . O +#anta e t !i eri"or$ia "on$itori no tri. Servi $i'ni non #!# & et a!i"i vo"a!#r. .#anta e t $i'nita *o!in#! e e a!i"o Dei: Se$ a#$i ti '(oria! $i'nitati & a#$ite et (a,ore! "erta!ini . Si fe"eriti +#ae e'o %rae"i%io vo,i . A!i"i !ei e ti & i ea +#ae %rae"i%io vo,i fa"iti . A" i a%erte $i"at/ Ga#$eti $e "#(!ine& %en ate +#i,# (a,ori,# %ervenit#r a$ "#(!en. Certe $#! fi(ii Be,e$aei& interveniente !atre& +#aererent #t #n# a $e)tri Dei et a(i# a ini tri e$ere $e,#i ent& a#$ier#nt/ Pote ti ,i,ere "a(i"e! +#e! e'o ,i,it#r# #! 1Matt*. XX& 442: 0a! (o"#! "e( it#$ini +#aere,ant& a$ via! i((o Verita revo"at& %er +#a! a$ "e( it#$ine! venirent. A" i $i"at#r/ 0a! vo (o"# $e(e"tat "e( it#$ini & e$ %ri# via e)er"eat (a,ori . Per "a(i"e! %ertin'it#r a$ !a3e tate!. Si !en ve tra a%%etit +#o$ $e!#("et& %ri# ,i,ite +#o$ $o(et. Si" i" %er a!ar#! %o"#(#! "onfe"tioni %ervenit#r a$ 'a#$i#! a(#ti . 0a! non $i"a! vo ervo & +#ia erv# ne "it +#i$ fa"iat $o!in# e3# . Vo a#te! $i)i a!i"o & +#ia o!nia +#ae"#n+#e a#$ivi a Patre !eo& nota fe"i vo,i . .#ae #nt o!nia +#ae a#$ivit a Patre #o& +#ae nota fieri ve(#it ervi #i & #t eo effi"eret a!i"o #o & ni i 'a#$ia internae "*aritati & ni i i((a fe ta #%ernae %atriae& +#ae no tri +#oti$ie !enti,# %er a %iratione! #i a!ori i!%ri!it: D#! eni! a#$ita #%er"oe(e tia a!a!# & a!ata 3a! novi!# & +#ia a!or i% e notitia e t. O!nia er'o ei nota fe"erat& +#i& a terreni $e i$erii i!!#tati& a!ori #!!i fa"i,# ar$e,ant. I to vero a!i"o Dei a %e)erat Pro%*eta& "#! $i"e,at- Mi*i a#te! ni!i *onorifi"ati #nt a!i"i t#i& De# 1P a(. CXXXVIII& 8?2. A!i"# eni! +#a i ani!i "# to vo"at#r. .#ia er'o P a(!i ta %ro %e)it e(e"to Dei a !#n$i *#3# a!ore e%arato "# to$ire in !an$ati "oe(e ti,# vo(#ntate! Dei& !irat# e t a!i"o Dei& $i"en / Mi*i a#te! ni!i *onorifi"ati #nt a!i"i t#i& De# . Et tan+#a! i a, eo %rotin# "a# a *onori tanti no,i in in#ari +#aerere!# & i((i"o a$3#n)it/ Ni!i "onfortat# e t %rin"i%at# eor#! 1I,i$.2. E""e e(e"ti Dei "arne! $o!ant& %irit#! ro,orant& $ae!oni,# i!%erant& virt#ti,# "or# "ant& %rae entia $e %i"i#nt& aeterna! %atria! "#! vo"e !ori,# %rae$i"ant- ea! etia! !orien$o $i(i'#nt& at+#e a$ i((a! %er tor!enta %ertin'#nt. O""i$i %o #nt& et f(e"ti ne+#e#nt. Ni!i er'o "onfortat# e t %rin"i%at# eor#!. In i ta i% a %a ione& +#a "e"i$er#nt in !orte "arni & vi$ete +#ant#! f#erit "#(!en !enti . Un$e *o"& ni i +#ia "onfortat# e t %rin"i%at# eor#!. Se$ i" !a'ni for itan %a#"i #nt: S#,3#n)it/ Din#!era,o eo & et #%er arena! !#(ti%(i"a,#nt#r 1I,i$.& 8@2. Tot#! !#n$#!& fratre & a %i"ite/ !art=ri,# %(en# e t. 0a! %ene tot +#i vi$ea!# non #!# +#ot veritati te te *a,e!# . Deo er'o n#!era,i(e no,i #%er arena! !#(ti%(i"ati #nt& +#ia +#anti int& a no,i "o!%re*en$i non %o #nt. 5. Se$ +#i +#i a$ *an" %ervenit $i'nitate!& #t a!i"# vo"et#r Dei& e e in e "on %i"iat& $ona a#te! +#ae %er"i%it& #%er e. Ni*i( #i !eriti tri,#at& ne a$ ini!i"itia er#!%at. Un$e et #,$it#r/ Non vo !e e(e'i ti & e$ e'o e(e'i vo & et %o #i vo & #t eati & et fr#"t#! afferati . Po #i a$ 'ratia!& %(antavi #t eati vo(en$o& fr#"t#!

afferati o%eran$o. Eati eni! vo(en$o $i)i& +#ia ve((e a(i+#i$ fa"ere& 3a! !ente ire e t. .#a(e! vero fr#"t#! afferre $e,eant #,$it#r/ Et fr#"t# ve ter !aneat. O!ne +#o$ e"#n$#! %rae en ae"#(#! (a,ora!# vi) # +#e a$ !orte! #ffi"it. Mor na!+#e intervenien fr#"t#! no tri (a,ori a, "i$it. .#o$ vero %ro aeterna vita a'it#r etia! %o t !orte! ervat#r- et t#n" a%%arere in"i%it& "#! (a,or#! "arna(i#! fr#"t# "oe%erit non vi$eri. I,i er'o i((a retri,#tio in"*oat& #,i i ta ter!inat#r. .#i +#i er'o 3a! aeterna "o'novit& a%#$ e3# ani!#! te!%ora(e fr#"t# vi(e "ant. Ta(e fr#"t# o%ere!#r +#i !aneant- ta(e fr#"t# o%ere!#r +#i& "#! !or "#n"ta interi!at& i% i e)or$i#! a !orte #!ant. Na! +#o$ a !orte in"i%iat fr#"t# Dei& te tat#r Pro%*eta& +#i $i"it/ C#! $e$erit $i(e"ti #i o!n#!& *ae" e t *aere$ita Do!ini 1P a(. CXXVI& 4& 72. O!ni +#i $or!it in !orte %er$it *aere$itate!- e$ "#! $e$erit $i(e"ti #i o!n#!& *ae" e t *aere$ita Do!ini& +#ia e(e"ti Dei %o t+#a! %ervenerint a$ !orte!& t#n" invenient *aere$itate!. <. Se+#it#r/ Ut +#o$"#n+#e %etieriti Patre! in no!ine !eo& $et vo,i . E""e *i" $i"it/ .#o$"#n+#e %etieriti Patre! in no!ine !eo& $et vo,i . R#r #! a(i,i %er e#!$e! Evan'e(i ta! $i"it/ Si +#i$ %etieriti Patre! in no!ine !eo& $a,it vo,i . U +#e !o$o non %eti ti +#i$+#a! in no!ine !eo 10oan. XVI& 47& 4;2. Si o!ne +#o$ %eti!# in no!ine Fi(ii $at no,i Pater& +#i$ er'o e t +#o$ Pa#(# ter Do!in#! ro'avit& et e)a#$iri non !er#it& e$ $i"t#! e t i((i/ S#ffi"it ti,i 'ratia !ea& na! virt# in infir!itate %erfi"it#r 1II Cor. XII& A2: N#n+#i$ i((e ta! e're'i# %rae$i"ator in Fi(ii no!ine non %etiit: .#are a#te! non a""e%it +#o$ %etiit: .#o!o$o er'o ver#! e t +#ia +#i$+#i$ %etieri!# Patre! in no!ine Fi(ii& $at no,i Pater& i a#ferri a e an'e(#! Satanae %etiit A%o to(# in no!ine Fi(ii& et ta!en +#o$ %etiit non a""e%it: Se$ +#ia no!en Fi(ii 0e # e t& 0e # a#te! a(vator& ve( etia! a(#tari $i"it#r& i((e er'o in no!ine Sa(vatori %etit& +#i i((#$ %etit +#o$ a$ vera! a(#te! %ertinet. Na! i i$ +#o$ non e)%e$it %etit#r& non in no!ine 0e # %etit#r Pater. Un$e et ei $e! a%o to(i a$*#" infir!anti,# Do!in# $i"it/ U +#e !o$o non %eti ti +#i$+#a! in no!ine !eo 10oan. XVI& 472. A" i a%erte $i"eret#r/ Non %eti ti in no!ine Sa(vatori +#ia ne "iti +#aerere aeterna! a(#te!. Hin" e t +#o$ et Pa#(# non e)a#$it#r +#ia i (i,eraret#r a tentatione& ei non %ro$erat a$ a(#te! 1II. Cor. XII& A2. ?. E""e vi$e!# & fratre "*ari i!i& +#a! !#(ti a$ o(e!nitate! !art=ri "onveni ti & 'en#a f(e"titi & %e"t# t#n$iti & vo"e orationi a" "onfe ioni e!ittiti & fa"ie! (a"r=!i ri'ati . Se$ %en ate& +#ae o& %etitione ve tra - vi$ete i in no!ine 0e # %etiti & i$ e t i 'a#$ia a(#ti aeternae %o t#(ati . In $o!o eni! 0e # 0e #! non +#aeriti & i in aeternitati te!%(o i!%ort#ne %ro te!%ora(i,# orati . E""e a(i# in oratione +#aerit #)ore!& a(i# %etit vi((a!& a(i# %o t#(at ve te!& a(i# $ari i,i $e%re"at#r a(i!ent#!. Et +#i$e! "#! *ae" $e #nt& a, o!ni%otenti Deo %eten$a #nt. Se$ !e!ini e "ontin#o $e,e!# +#o$ e) !an$ato e3# $e! no tri Re$e!%tori a""e%i!# & .#aerite %ri!#! re'n#! Dei& et 3# titia! e3# & et *ae" o!nia a$3i"ient#r vo,i 1Matt*. VI& 772. Et *ae" ita+#e a 0e # %etere non e t errare& i ta!en non ni!ie %etant#r. Se$ a$*#"& +#o$ e t 'ravi# & a(i# %o t#(at !orte! ini!i"i& e#!+#e +#e! '(a$io non %ote t %er e+#i& %er e+#it#r oratione. Et vivit a$*#" +#i !a(e$i"it#r& et ta!en i +#i !a(e$i"it 3a! $e !orte i((i# re# tenet#r. 0#,et a#te! De# #t $i(i'at#r ini!i"# 1Matt*. V& ;;2& et ta!en ro'at#r De# #t o""i$at ini!i"#!. .#i +#i ita+#e i" orat& in i% i #i %re"i,# "ontra "on$itore! %#'nat. Un$e et #, 0#$ae %e"ie $i"it#r/ Fiat

A<
oratio e3# in %e""at#! 1P a(. CVIII& ?2. Oratio +#i%%e in %e""at#! e t i((a %etere +#ae %ro*i,et i% e +#i %etit#r. @. Hin" Verita $i"it/ C#! tati a$ oran$#!& re!ittite i +#i$ *a,eti in "or$i,# ve tri 1Mar". XI& 452. .#a! virt#te! re!i ioni a%erti# o ten$i!# & i #n#! te ti!oni#! Te ta!enti Veteri %rofera!# . Certe "#! 0#$aea "on$itori #i 3# titia! "#(%i e)i'enti,# offen$i et& %ro%*eta! ##! a, oratione Do!in# %ro*i,en & $i"it/ Non a #!a (a#$e! et oratione! %ro ei 10ere!. VII& 8<2. Si Mo= e et Sa!#e( teterint "ora! !e& non e t ani!a !ea a$ %o%#(#! i t#! 1I,i$.& XV& 82. .#i$ e t +#o$ inter!i i re(i"ti +#e tot %atri,# & o(i Mo= e et Sa!#e( a$ !e$i#! $e$#"#nt#r& +#or#! !ira o,tinen$i virt# o ten$it#r& $#! ne" i% i %o e inter"e$ere $i"#nt#r: A" i a%erte Do!in# $i"at/ Ne" i((o a#$io +#o %ro%ter !a'n#! %etitioni #ae !erit#! !ini!e "onte!no. .#i$ er'o e t +#o$ Mo= e et Sa!#e( "aeteri %atri,# in %o t#(atione %raefer#nt#r& ni i +#o$ *i $#o tant#!!o$o in "#n"ta Te ta!enti Veteri erie etia! %ro ini!i"i #i (e'#nt#r e)ora e: Un# a %o%#(o (a%i$i,# i!%etit#r 1E)o$. XVII& ;2& et ta!en %ro (a%i$atore #o Do!in#! $e%re"at#r- a(ter e) %rin"i%at# $e3i"it#r& et ta!en %etit# #t e)oraret& fatet#r $i"en / A, it a !e *o" %e""at#! in Do!ino& +#o !in# "e e! orare %ro vo,i 1I Re'. XII& 472. Si Mo= e et Sa!#e( teterint "ora! !e& non e t ani!a !ea a$ %o%#(#! i t#! 10ere!. XV& 82. A" i a%erte $i"at- Ne" i((o !o$o %ro a!i"i a#$io& +#o !a'nae virt#ti !erito orare etia! %ro ini!i"i "io. Virt# er'o verae orationi e t "e( it#$o "*aritati . Et t#n" +#i +#e +#o$ re"te %etit& a$i%i "it#r& "#! e3# ani!# in %etitione ne" ini!i"i o$io f# "at#r. Se$ %(er#!+#e re(#"tante! ani!#! vin"i!# & i etia! %ro ini!i"i ora!# . Eff#n$it o %ro a$ver arii %re"e!& e$ #tina! "or teneat a!ore!. Na! ae%e et oratione! %ro ini!i"i no tri i!%en$i!# & e$ *an" e) %rae"e%tione %oti# f#n$i!# +#a! e) "*aritate. Na! et vita! ini!i"or#! %eti!# & et ta!en ne e)a#$ia!#r ti!e!# . Se$ +#ia intern# 3#$e) !ente! %oti# +#a! ver,a "on i$erat& %ro ini!i"o ni( %o t#(at& +#i %ro eo e) "*aritate non orat. A. Se$ e""e in no 'raviter ini!i"# $e(i+#it& $a!na int#(it& 3#vante (ae it& a!ante %er e"#t# e t. Retinen$a *ae" e ent& i re!itten$a no,i $e(i"ta non e ent. A$vo"at# eteni! no ter %re"e! no,i in "a# a no tra "o!%o #it- et i% e e3# $e! "a# ae 3#$e) e t& +#i a$vo"at# . Pre"i a#te! +#a! "o!%o #it "on$itione! in er#it& $i"en / Di!itte no,i $e,ita no tra& i"#t et no $i!itti!# $e,itori,# no tri 1Matt*. VI& 842. .#ia er'o i% e 3#$e) venit& +#i a$vo"at# e) titit& i% e %re"e! e)a#$it +#i fe"it. A#t er'o non fa"iente $i"i!# & Di!itte no,i $e,ita no tra& i"#t et no $i!itti!# $e,itori,# no tri & et no !eti% o *o" $i"en$o a!%(i# (i'a!# - a#t forta e "on$itione! *an" in oratione inter!itti!# & et a$vo"at# no ter %re"e! +#a! "o!%o #it non re"o'no "it& at+#e a%#$ e %rotin# $i"it/ S"io +#i$ !on#i& non e t i% a oratio +#a! fe"i. .#i$ er'o no,i a'en$#! e t& fratre & ni i #t verae "*aritati affe"t#! i!%en$a!# fratri,# : N#((a in "or$e !a(itia !aneat. Con i$eret o!ni%oten De# er'a %ro)i!#! "*aritate! no tra!& #t no tri i!%en$at ini+#itati,# %ietate! #a!. Me!entote +#o$ !one!#r/ Di!ittite& et $i!ittet#r vo,i 1L#". VI& 7?2. E""e $e,et#r no,i & et $e,e!# . Di!itta!# er'o +#o$ $e,et#r no,i & #t $i!ittat#r +#o$ $e,et#r a no,i . Se$ a$ *ae" !en renitit#r& et v#(t i!%(ere +#o$ a#$it& et ta!en re(#"tat#r. A$ !art=ri t#!,a! "on i ti!# & +#i a$ "oe(e te re'n#! e) +#a !orte %ervenerit "i!# . No i %ro C*ri to "or%# non %oni!# & a(te! ani!#! vin"a!# .

P(a"at#r De# i to a"rifi"io& a%%ro,at in 3#$i"io %ietati #ae vi"toria! %a"i no trae. Certa!en eni! no tri "or$i a %i"it- et +#i %o t vin"ente re!#nerat& n#n" $e"ertante 3#vat& %er Do!in#! no tr#! 0e #! C*ri t#! Fi(i#! ##!& +#i "#! eo vivit et re'nat in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXVIII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"tor#! Nerei et A"*i((ei& $ie nata(i eor#!. LECTIO S. EVANG. SEC. 0OAN. IV& ;<657. In i((o te!%ore& erat +#i$a! re'#(# & "#3# fi(i# infir!a,at#r Ca%*arna#!. Hi" "#! a#$i et +#ia 0e # veniret a 0#$aea in Ga(i(aea!& a,iit a$ e#!& et ro'a,at e#! #t $e "en$eret& et anaret fi(i#! e3# . In"i%ie,at eni! !ori. Di)it er'o 0e # a$ e#!/ Ni i i'na et %ro$i'ia vi$eriti & non "re$iti . Di"it a$ e#! re'#(# / Do!ine& $e "en$e %ri# +#a! !oriat#r fi(i# !e# . Di"it ei 0e # / Va$e& fi(i# t## vivit. Cre$i$it *o!o er!oni +#e! $i)it ei 0e # & et i,at. 0a! a#te! eo $e "en$ente& ervi o""#rrer#nt ei& et n#ntiaver#nt $i"ente +#ia fi(i# e3# viveret. Interro'a,at er'o *ora! a, ei in +#a !e(i# *a,#erit. Et $i)er#nt ei +#ia *eri *ora e%ti!a re(i+#it e#! fe,ri . Co'novit er'o %ater +#ia i((a *ora erat in +#a $i)erat ei 0e # / Fi(i# t## vivit. Et "re$i$it i% e& et $o!# e3# tota. 8. Le"tio an"ti Evan'e(ii& +#a! !o$o& fratre & a#$i ti & e)%o itione non in$i'et. Se$ ne *an" ta"iti %raeteri e vi$ea!#r& e)*ortan$o %oti# +#a! e)%onen$o in ea a(i+#i$ (o+#a!#r. Ho" a#te! no,i o(#!!o$o $e e)%o itione vi$eo e e re+#iren$#!& "#r i +#i a$ a(#te! fi(io %eten$a! venerat a#$ivit/ Ni i i'na et %ro$i'ia vi$eriti & non "re$iti : .#i eni! a(#te! fi(io +#aere,at& %ro"#( $#,io "re$e,at. Ne+#e eni! a, eo +#aereret a(#te! +#e! non "re$eret a(vatore!. .#are er'o $i"it#r/ Ni i i'na et %ro$i'ia vi$eriti & non "re$iti & +#i ante "re$i$it +#a! i'n#! vi$eret: Se$ !e!entote +#i$ %etiit& et a%erte "o'no "eti +#ia in fi$e $#,itavit. Po%o "it na!+#e #t $e "en$eret& et anaret fi(i#! e3# . Cor%ora(e! er'o %rae entia! Do!ini +#aere,at& +#i %er %irit#! n# +#a! $eerat. Min# ita+#e in i((#! "re$i$it& +#e! non %#tavit %o e a(#te! $are& ni i %rae en e et et "or%ore. Si eni! %erfe"te "re$i$i et& %ro"#( $#,io "iret +#ia non e et (o"# #,i non e et De# . E) !a'na er'o %arte $iffi # e t& +#ia *onore! non $e$it !a3e tati& e$ %rae entiae "or%ora(i. Sa(#te! ita+#e fi(io %etiit& et ta!en in fi$e $#,itavit& +#ia e#! a$ +#e! venerat& et %otente! a$ "#ran$#! "re$i$it& et ta!en !orienti fi(io e e a, ente! %#tavit. Se$ Do!in# & +#i ro'at#r #t va$at& +#ia non $e it #,i invitat#r in$i"at& o(o 3# # a(#te! re$$i$it +#i vo(#ntate o!nia "reavit. 4. .#a in re *o" e t no,i o(erter int#en$#!& +#o$& i"#t evan'e(i ta a(io te tante $i$i"i!# & "ent#rio a$ Do!in#! venit $i"en / Do!ine& %#er !e# 3a"et %ara(=ti"# in $o!o !ea& et !a(e tor+#et#r. C#i a 0e # %rotin# re %on$et#r/ E'o venia! et "#ra,o e#! 1Matt*. VIII& <& ?2. .#i$ e t +#o$ re'#(# ro'at #t a$ e3# fi(i#! veniat& et ta!en ire "or%ora(iter re"# at- a$ erv#! vero "ent#rioni non invitat#r& et ta!en e "or%ora(iter ire %o((i"et#r: Re'#(i fi(io %er "or%ora(e! %rae entia! non $i'nat#r a$e e& "ent#rioni ervo non $e$i'nat#r o""#rrere. .#i$ e t *o"& ni i +#o$ #%er,ia no tra ret#n$it#r& +#i in *o!ini,# non nat#ra! +#a a$ i!a'ine! Dei fa"ti #nt& e$ *onore et $ivitia venera!#r: C#!+#e %en a!# +#ae "ir"a eo #nt&

A@
%rofe"to interiora !ini!e %rovi$e!# & $#! ea "on i$era!# +#ae in "or%ori,# $e %e"ta #nt& ne'(i'i!# %en are +#o$ #nt. Re$e!%tor vero no ter #t o ten$eret +#ia +#ae a(ta #nt *o!in#! $e %i"ien$a #nt& et +#ae $e %e"ta #nt *o!in#! an"ti $e %i"ien$a non #nt& a$ fi(i#! re'#(i ire no(#it& a$ erv#! "ent#rioni ire %arat# f#it. In"re%ata e t er'o #%er,ia no tra& +#ae ne "it %en are *o!ine %ro%ter *o!ine . So(a& #t $i)i!# & +#ae "ir"#! tant *o!ini,# %en at& nat#ra! non a %i"it& *onore! Dei in *o!ini,# non a'no "it. E""e ire non v#(t Fi(i# Dei a$ fi(i#! re'#(i& et ta!en venire %arat# e t a$ a(#te! ervi. Certe i no "#3# %ia! erv# ro'aret #t a$ e#! ire $e,ere!# & %rotin# no,i no tra #%er,ia in "o'itatione ta"ita re %on$eret& $i"en / Non ea & +#ia te!eti% #! $e'enera & *onor t## $e %i"it#r& (o"# vi(e "it. E""e $e "oe(o venit +#i ervo in terra o""#rrere non $e %i"it- et ta!en *#!i(iari in terra "onte!ni!# & +#i $e terra #!# . .#i$ vero a%#$ De#! vi(i# & +#i$ $e %e"ti# e e %ote t& +#a! ervare *onore! a%#$ *o!ine & et interni te ti o"#(o non ti!ere: Un$e et in a"ro Evan'e(io a$ P*ari aeo Do!in# ait/ Vo e ti +#i 3# tifi"ati vo "ora! *o!ini,# & De# a#te! novit "or$a ve tra& +#ia +#o$ *o!ini,# a(t#! e t a,o!ina,i(e e t a%#$ De#! 1L#". XVI& 852. Notate& fratre & notate +#o$ $i"it#r. Si eni! +#o$ *o!ini,# a(t#! e t a,o!ina,i(e e t a%#$ De#!& "or$i no tri "o'itatio tanto a%#$ De#! in i!o e t& +#anto *o!ini,# in a(to& et *#!i(ita "or$i no tri tanto a%#$ De#! in a(to e t& +#anto *o!ini,# in i!o. 7. De %i"ia!# er'o i +#i$ ,oni 'eri!# & n#((a no no tra inf(et o%eratio& non rer#! a,#n$antia& non '(oria e)to((at. Si +#i,# (i,et e) ,oni aff(#enti,# int# int#!e "i!# & Deo $e %e"ti #!# . .#o "ontra $e *#!i(i,# P a(!i ta $i"it/ C# to$ien %arv#(o Do!in# 1P a(. CXIV& <2. .#ia %arv#(o *#!i(e a%%e((at& %o t+#a! ententia! %rot#(it& "on i(i#! #,3#n'it- na! +#a i +#aerere!# +#i$ i% e a$ *ae" fa"eret& a$3#n)it/ H#!i(iat# #!& et (i,eravit !e 1I,i$.2. Hae" er'o "o'itate& fratre & *ae" tota intentione %en ate. No(ite in %ro)i!i ve tri !#n$i *#3# ,ona venerari. Ho" %ro%ter De#! *onorate in *o!ini,# & +#i,# ta!en "o!!i i non e ti & +#o$ fa"ti #nt a$ i!a'ine! Dei. .#o$ t#n" %ro)i!i vere ervati & i a%#$ vo !eti% o %ri# in "or$e non int#!e "iti . Na! +#i e a$*#" %ro re,# tran itorii e)to((it& ne "it in %ro)i!o venerari +#o$ !aneat. No(ite er'o in vo,i !eti% i %en are +#o$ *a,eti & e$ +#i$ e ti . E""e !#n$# +#i $i(i'it#r f#'it. San"ti i ti& a$ +#or#! t#!,a! "on i ti!# & f(orente! !#n$#! !enti $e %e"t# "a("aver#nt. Erat vita (on'a& a(# "ontin#a& o%#(entia in re,# & fe"#n$ita in %ro%a'ine& tran+#i((ita in $i#t#rna %a"e- et ta!en "#! in ei% o f(oreret& 3a! in eor#! "or$i,# !#n$# ar#erat. E""e 3a! !#n$# in ei% o ar#it& et a$*#" in "or$i,# no tri f(oret. U,i+#e !or & #,i+#e (#"t# & #,i+#e $e o(atio& #n$i+#e %er"#ti!#r& #n$i+#e a!arit#$ini,# re%(e!#r- et ta!en "ae"a !ente "arna(i "on"#%i "entiae i% a e3# a!arit#$ine a!a!# & f#'iente! e+#i!#r& (a,enti in*aere!# . Et +#ia (a,ente! retinere non %o #!# & "#! i% o (a,i!#r& +#e! "a$ente! tene!# . A(i+#an$o no !#n$# $e(e"tatione i,i ten#it- n#n" tanti %(a'i %(en# e t& #t i% e no 3a! !#n$# !ittat a$ De#!. Pen ate er'o +#ia n#((a #nt +#ae te!%ora(iter "#rr#nt. Fini te!%ora(i#! o ten$it +#a! ni*i( it +#o$ tran ire %ot#it. Ca # rer#! in$i"at +#ia re tran ien et t#n" %ro%e ni*i( f#it "#! tare vi$eret#r. Hae" er'o& fratre "*ari i!i& o((i"ita "on i$eratione %en ate& in aeternitati a!ore "or fi'ite- #t $#! terrena "#(!ina a$i%i "i "onte!niti & %erveniati a$ '(oria!& +#e! %er fi$e! teneti & %er 0e #! C*ri t#! Do!in#! no tr#!& +#i vivit et re'nat De# "#! Patre in #nitate S%irit# an"ti& %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en.

HOMILIA XXIX. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati Petri a%o to(i& in A "en ione Do!ini. LECTIO S. EVANG. SEC. MARC. XVI& 8;649. In i((o te!%ore& re"#!,enti,# #n$e"i! $i "i%#(i & a%%ar#it i((i 0e # & et e)%ro,ravit in"re$#(itate! eor#!& et $#ritia! "or$i & +#ia *i +#i vi$erant e#! re #rre)i e non "re$i$er#nt. Et $i)it ei / E#nte in !#n$#! #niver #!& %rae$i"ate Evan'e(i#! o!ni "reat#rae. .#i "re$i$erit& et ,a%ti>at# f#erit a(v# erit- +#i vero non "re$i$erit "on$e!na,it#r. Si'na a#te! eo +#i "re$i$erint *ae" e+#ent#r. In no!ine !eo $ae!onia e3i"ient& (in'#i (o+#ent#r novi & er%ente to((ent& et i !ortifer#! +#i$ ,i,erint& non ei no"e,it. S#%er ae'ro !an# i!%onent& et ,ene *a,e,#nt. Et Do!in# +#i$e! 0e # & %o t+#a! (o"#t# e t ei & a #!%t# e t in "oe(#!& et e$et a $e)tri Dei. I((i a#te! %rofe"ti %rae$i"aver#nt #,i+#e& Do!ino "oo%erante& et er!one! "onfir!ante& e+#enti,# i'ni . 8. .#o$ re #rre"tione! $o!ini"a! $i "i%#(i tar$e "re$i$er#nt& non ta! i((or#! infir!ita +#a! no tra& #t ita $i"a!& f#t#ra fir!ita f#it. I% a na!+#e re #rre"tio i((i $#,itanti,# %er !#(ta ar'#!enta !on trata e t/ +#ae $#! no (e'ente a'no "i!# & +#i$ a(i#$ +#a! $e i((or#! $#,itatione o(i$a!#r: Min# eni! !i*i Maria Ma'$a(ene %rae titit& +#ae "iti# "re$i$it +#a! T*o!a +#i $i# $#,itavit. I((e eteni! $#,itan$o v#(ner#! "i"atri"e teti'it& et $e no tro %e"tore $#,ietati v#(n# a!%#tavit. A$ in in#an$a! +#o+#e veritate! $o!ini"ae re #rre"tioni notan$#! no,i e t +#i$ L#"a referat& $i"en / Conve "en %rae"e%it ei a 0ero o(=!i ne $i "e$erent 1A"t. I& ;2. Et %o t %a#"a/ Vi$enti,# i((i & e(evat# e t& et n#,e # "e%it e#! a, o"#(i eor#! 1I,i$.& A2. Notate ver,a& i'nate != teria. Conve "en e(evat# e t. Co!e$it& et a "en$it& #t vi$e(i"et %er effe"t#! "o!e tioni verita %ate "eret "arni . Mar"# vero %ri# +#a! "oe(#! Do!in# a "en$at& e#! $e "or$i at+#e infi$e(itati $#ritia in"re%a e $i "i%#(o !e!orat. .#a in re +#i$ "on i$eran$#! e t& ni i +#o$ i$"ir"o Do!in# t#n" $i "i%#(o in"re%avit& "#! eo "or%ora(iter re(i+#it& #t ver,a +#ae re"e$en $i"eret in "or$e a#$ienti#! ar"ti# i!%re a re!anerent: In"re%ata i'it#r eor#! $#ritia& +#i$ a$!onen$o $i"at& a#$ia!# / E#nte in !#n$#! #niver #!& %rae$i"ate Evan'e(i#! o!ni "reat#rae. 4. N#n+#i$& fratre !ei& an"t#! Evan'e(i#! ve( in en ati re,# & ve( ,r#ti ani!a(i,# f#erat %rae$i"an$#!& #t $e eo $i "i%#(i $i"at#r/ Prae$i"ate o!ni "reat#rae: Se$ o!ni "reat#rae no!ine i'nat#r *o!o. S#nt na!+#e (a%i$e & e$ ne" viv#nt& ne" enti#nt. S#nt *er,ae et ar,# ta- viv#nt +#i$e!& e$ non enti#nt. Viv#nt $i"o& non %er ani!a!& e$ %er viri$itate!& +#ia et Pa#(# $i"it/ In i%ien & t# +#o$ e!ina non vivifi"at#r& ni i %ri# !oriat#r 1I Cor. XV& 7<2. Vivit er'o +#o$ !orit#r& #t vivifi"et#r. La%i$e ita+#e #nt& e$ non viv#nt. Ar,# ta a#te! #nt& et viv#nt& e$ non enti#nt. Br#ta vero ani!a(ia #nt& viv#nt& enti#nt& e$ non $i "ern#nt. An'e(i eteni! #nt& viv#nt& enti#nt& et $i "ern#nt. O!ni a#te! "reat#rae a(i+#i$ *a,et *o!o. Ha,et na!+#e "o!!#ne e e "#! (a%i$i,# & vivere "#! ar,ori,# & entire "#! ani!a(i,# & inte((i'ere "#! an'e(i . Si er'o "o!!#ne *a,et a(i+#i$ "#! o!ni "reat#ra *o!o& 3#)ta a(i+#i$ o!ni "reat#ra e t *o!o. O!ni er'o "reat#rae %rae$i"at#r Evan'e(i#!& "#! o(i *o!ini %rae$i"at#r& +#ia i((e vi$e(i"et $o"et#r& %ro%ter +#e! in terra "#n"ta "reata #nt& et a +#o o!nia %er +#a!$a! i!i(it#$ine! a(iena non #nt. Pote t etia! o!ni

899
"reat#rae no!ine& o!ni natio 'enti#! $e i'nari. Ante eteni! $i"t#! f#erat/ In via! 'enti#! ne a,ieriti 1Matt*. X& 52. N#n" a#te! $i"it#r& Prae$i"ate o!ni "reat#rae& #t "i(i"et %ri# a 0#$aea a%o to(or#! re%#( a %rae$i"atio t#n" no,i in a$3#tori#! fieret& "#! *an" i((a a$ $a!nationi #ae te ti!oni#! #%er,a re%#(i et. Se$ "#! $i "i%#(o a$ %rae$i"an$#! Verita !ittit& +#i$ a(i#$ in !#n$o fa"it& ni i 'rana e!ini %ar'it: Et %a#"a 'rana !ittit in e!ine& #t !#(tar#! !e i#! fr#'e re"i%iat e) no tra fi$e. Ne+#e eni! in #niver o !#n$o tanta fi$e(i#! !e i e) #r'eret& i $e !an# Do!ini #%er rationa(e! terra! i((a e(e"ta 'rana %rae$i"anti#! non veni et. Se+#it#r/ 7. .#i "re$i$erit& et ,a%ti>at# f#erit& a(v# erit& +#i vero non "re$i$erit& "on$e!na,it#r. Forta e #n# +#i +#e a%#$ e!eti% #! $i"at/ E'o 3a! "re$i$i& a(v# ero. Ver#! $i"it& i fi$e! o%eri,# tenet. Vera eteni! fi$e e t& +#ae in *o" +#o$ ver,i $i"it& !ori,# non "ontra$i"it. Hin" e t eni! +#o$ $e +#i,# $a! fa( i fi$e(i,# Pa#(# $i"it/ .#i "onfitent#r e no e De#!& fa"ti a#te! ne'ant 1Tit. I& 8<2. Hin" 0oanne ait/ .#i $i"it e no e De#!& et !an$ata e3# non "# to$it& !en$a) e t 1I 0oan. II& ;2. .#o$ "#! ita it& fi$ei no trae veritate! in vitae no trae "on i$eratione $e,e!# a'no "ere. T#n" eni! vera"iter fi$e(e #!# & i +#o$ ver,i %ro!itti!# o%eri,# i!%(e!# . In $ie +#i%%e ,a%ti !ati o!ni,# no anti+#i *o ti o%eri,# at+#e o!ni,# %o!%i a,ren#ntiare %ro!i i!# . Ita+#e #n# +#i +#e ve tr#! a$ "on i$eratione! #a! !enti o"#(o re$#"at- et i ervat %o t ,a%ti !#! +#o$ ante ,a%ti !#! %o%on$it& "ert# 3a! +#ia fi$e(i e t& 'a#$eat. Se$ e""e +#o$ %ro!i it !ini!e ervavit& i a$ e)er"en$a %rava o%era& a$ "on"#%i "en$a !#n$i %o!%a & $i(a% # e t- vi$ea!# i 3a! "it %(an'ere +#o$ erravit. A%#$ !i eri"or$e! na!+#e 3#$i"e! ne" i((e fa((a) *a,e,it#r& +#i a$ veritate! revertit#r& etia! %o t+#a! !entit#r& +#ia o!ni%oten De# $#! (i,enter no tra! %oenitentia! # "i%it& i% e #o 3#$i"io *o" +#o$ erravi!# a, "on$it. Se+#it#r/ ;. Si'na a#te! eo +#i "re$it#ri #nt *ae" e+#ent#r. In no!ine !eo $ae!onia e3i"ient& (in'#i (o+#ent#r noti & er%ente to((ent- et i !ortifer#! +#i$ ,i,erint& non ei no"e,it- #%er ae'ro !an# i!%onent& et ,ene *a,e,#nt. N#n+#i$na!& fratre !ei& +#ia i ta i'na non fa"iti & !ini!e "re$iti : Se$ *ae" ne"e aria in e)or$io E""(e iae f#er#nt. Ut eni! fi$e "re "eret& !ira"#(i f#erat n#trien$a& +#ia et no "#! ar,# ta %(anta!# & tan$i# ei a+#a! inf#n$i!# & +#o# +#e ea in terra 3a! "onva(#i e vi$ea!# - et i e!e( ra$i"e! fi)erint& in ri'an$o "e a!# . Hin" e t eni! +#o$ Pa#(# $i"it/ Lin'#ae in i'n#! #nt non fi$e(i,# & e$ infi$e(i,# 1I Cor. XIV& 442. Ha,e!# $e *i i'ni at+#e virt#ti,# +#ae a$*#" #,ti(i# "on i$erare $e,ea!# . San"ta +#i%%e E""(e ia +#oti$ie %irita(iter fa"it +#o$ t#n" %er a%o to(o "or%ora(iter fa"ie,at. Na! a"er$ote e3# "#! %er e)or"i !i 'ratia! !an#! "re$enti,# i!%on#nt& et *a,itare !a(i'no %irit# in eor#! !ente "ontra$i"#nt& +#i$ a(i#$ fa"i#nt& ni i $ae!onia e3i"i#nt: Et fi$e(e +#i+#e +#i 3a! vitae veteri ae"#(aria ver,a $ere(in+##nt& an"ta a#te! != teria in onant& "on$itori #i (a#$e et %otentia!& +#ant#! %raeva(ent& narrant& +#i$ a(i#$ fa"i#nt& ni i novi (in'#i (o+##nt#r: +#i $#! ,oni #i e)*ortationi,# !a(itia! $e a(ieni "or$i,# a#fer#nt& er%ente to((#nt. Et $#! %e tifera #a ione a#$i#nt& e$ ta!en a$ o%eratione! %rava! !ini!e %ertra*#nt#r& !ortifer#! +#i$e! e t +#o$ ,i,#nt& e$ non ei no"e,it. .#i +#otie %ro)i!o #o in ,ono o%ere infir!ari "on %i"i#nt& $#! ei tota virt#te "on"#rr#nt& et e)e!%(o #ae o%erationi i((or#! vita! ro,orant +#i in %ro%ria a"tione tit#,ant- +#i$ a(i#$ fa"i#nt& ni i #%er ae'ro !an# i!%on#nt& #t ,ene *a,eant: .#ae ni!ir#! !ira"#(a tanto !a3ora #nt& +#anto %irita(iatanto !a3ora #nt& +#anto %er *ae" non "or%ora& e$ ani!ae # "itant#r/ *ae" ita+#e

i'na& fratre "*ari i!i& a#"tore Deo i v#(ti vo fa"iti . E) i((i eni! e)teriori,# i'ni o,tineri vita a, *ae" o%eranti,# non va(et. Na! "or%ora(ia i((a !ira"#(a o ten$#nt a(i+#an$o an"titate!& non a#te! fa"i#nt- *ae" vero %irita(ia& +#ae a'#nt#r in !ente& virt#te! vitae non o ten$#nt& e$ fa"i#nt. I((a *a,ere et !a(i %o #nt& i ti a#te! %erfr#i ni i ,oni non %o #nt. Un$e $e +#i,# $a! Verita $i"it/ M#(ti !i*i $i"ent in $ie i((a/ Do!ine& Do!ine& nonne in no!ine t#o %ro%*etavi!# & et in no!ine t#o $ae!onia e3e"i!# & et in no!ine t#o virt#te !#(ta fe"i!# : Et t#n" "onfite,or i((i & +#ia non novi vo - $i "e$ite a !e +#i o%era!ini ini+#itate! 1Matt*. VII& 44& 47- P a(. VI& A2. No(ite er'o& fratre "*ari i!i& a!are i'na +#ae %o #nt "#! re%ro,i *a,eri "o!!#nia- e$ *ae" +#ae !o$o $i)i!# "*aritati at+#e %ietati !ira"#(a a!ate& +#ae tanto e"#riora #nt& +#anto et o""#(ta& et $e +#i,# a%#$ Do!in#! eo !a3or it retri,#tio& +#o a%#$ *o!ine !inor e t '(oria. Se+#it#r/ 5. Et Do!in# +#i$e! 0e # %o t+#a! (o"#t# e t ei & a #!%t# e t in "oe(#!& et e$et a $e)tri Dei. In Veteri Te ta!ento "o'novi!# +#o$ E(ia it ra%t# in "oe(#!. Se$ a(i#$ e t "oe(#! aere#!& a(i#$ aet*ere#!. Coe(#! +#i%%e aere#! terrae e t %ro)i!#!- #n$e et ave "oe(i $i"i!# & +#ia ea vo(itare in aere vi$e!# . In "oe(#! ita+#e aere#! E(ia #,(evat# e t& #t in e"reta! +#a!$a! terrae re'ione! re%ente $#"eret#r& #,i in !a'na 3a! "arni et %irit# +#iete viveret& +#o# +#e a$ fine! !#n$i re$eat& et !orti $e,it#! o(vat. I((e eteni! !orte! $i t#(it& non eva it. Re$e!%tor a#te! no ter +#ia non $i t#(it& #%eravit& ea!+#e re #r'en$o "on #!% it& et re #rre"tioni #ae '(oria! a "en$en$o $e"(aravit. Notan$#! +#o+#e e t +#o$ E(ia in "#rr# (e'it#r a "en$i e& #t vi$e(i"et a%erte $e!on traret#r +#ia *o!o %#r# a$3#torio in$i'e,at a(ieno. Per an'e(o +#i%%e fa"ta i((a et o ten a #nt a$3#!enta& +#ia ne" in "oe(#! +#i$e! aere#! %er e a "en$ere %oterat& +#e! nat#rae #ae infir!ita 'rava,at. Re$e!%tor a#te! no ter non "#rr#& non an'e(i #,(evat# (e'it#r& +#ia i +#i fe"erat o!nia ni!ir#! #%er o!nia #a virt#te fere,at#r. I((o eteni! reverte,at#r #,i erat& et in$e re$i,at #,i re!ane,at& +#ia "#! %er *#!anitate! a "en$eret in "oe(#!& %er $ivinitate! #a! et terra! %ariter "ontine,at et "oe(#!. <. Si"#t a#te! 0o e%* a fratri,# ven$it# ven$itione! Re$e!%tori no tri fi'#ravit& i" Eno"* tran (at# & at+#e a$ "oe(#! aere#! E(ia #,(evat# & A "en ione! $o!ini"a! $e i'navit. A "en ioni er'o #ae Do!in# %raen#ntio et te te *a,#it& #n#! ante (e'e!& a(i#! #, (e'e& #t +#an$o+#e veniret i% e +#i vera"iter "oe(o %enetrare %ot#i et. Un$e et i% e or$o in eor#! +#o+#e #tror#!+#e #,(evatione %er +#ae$a! in"re!enta $i tin'#it#r. Na! Eno"* tran (at# 1Gene . V& 4;2& E(ia vero a$ "oe(#! #,ve"t# e e !e!orat#r 1IV Re'. II& 882& #t veniret %o t!o$#! +#i ne" tran (at# & ne" #,ve"t# & "oe(#! aet*ere#! #a virt#te %enetraret. .#i no,i in e "re$enti,# +#ia "arni +#o+#e !#n$itia! (ar'iret#r& et #, eo %er in"re!enta te!%or#! virt# "a titati e)"re "eret& in i% a +#o+#e eor#! tran (atione +#i A "en ione! $o!ini"a! #t vi$e(i"et fa!#(i $e i'naver#nt& et in ei% o +#i a$ "oe(#! a "en$it& Do!in# o ten$it. Na! Eno"* +#i$e! #)ore! et fi(io *a,#it- E(ia vero ne+#e #)ore!- ne+#e fi(io (e'it#r *a,#i e. Pen ate er'o +#o!o$o %er in"re!enta "reverit !#n$itia an"titati & +#o$ et %er tran (ato fa!#(o et %er a "en$enti Do!ini %er ona! %atenter o ten$it#r. Tran (at# na!+#e e t Eno"* et %er "oit#! 'enit# & et %er "oit#! 'eneran . Ra%t# e t E(ia %er "oit#! 'enit# & e$ non 3a! %er "oit#! 'eneran . A #!%t# vero e t Do!in# ne+#e %er "oit#! 'eneran & ne+#e %er "oit#! 'enerat# .

894
?. Con i$eran$#! vero no,i e t +#i$ e t +#o$ Mar"# ait/ Se$et a $e)tri Deiet Ste%*an# $i"it/ Vi$eo "oe(o a%erto & et Fi(i#! *o!ini tante! a $e)tri Dei 1A"t. VII& 552. .#i$ e t +#o$ *#n" Mar"# e$ente!& Ste%*an# vero tante! e vi$ere te tat#r: Se$ "iti & fratre & +#ia e$ere 3#$i"anti e t& tare vero %#'nanti ve( a$3#vanti . .#ia er'o Re$e!%tor no ter a #!%t# in "oe(#!& et n#n" o!nia 3#$i"at& et a$ e)tre!#! 3#$e) o!ni#! venit& *#n" %o t a #!%tione! Mar"# e$ere $e "ri,it& +#ia %o t A "en ioni #ae '(oria! 3#$e) in fine vi$e,it#r. Ste%*an# vero in (a,ore "erta!ini %o it# tante! vi$it& +#e! a$3#tore! *a,#it& +#ia #t i te in terra %er e"#tor#! infi$e(itate! vin"eret& %ro i((o $e "oe(o i((i# 'ratia %#'navit. @. Se+#it#r/ I((i a#te! %rofe"ti %rae$i"aver#nt #,i+#e& Do!ino "oo%erante& et er!one! "onfir!ante e+#enti,# i'ni . .#i$ in *i "on i$eran$#! e t& +#i$ !e!oriae "o!!en$an$#!& ni i +#o$ %rae"e%t#! o,e$ientia& o,e$ientia! vero i'na e"#ta #nt: Se$ +#ia& a#"tore Deo& ,reviter (e"tione! Evan'e(i"a! e)%onen$o tran "#rri!# & re tat #t a(i+#i$ $e i% a tantae o(e!nitati "on i$eratione $i"a!# . A. Ho" a#te! no,i %ri!#! +#aeren$#! e t& +#i$na! it +#o$ nato Do!ino a%%ar#er#nt an'e(i& et ta!en non (e'#nt#r in a(,i ve ti,# a%%ar#i e& a "en$ente a#te! Do!ino& !i i an'e(i in a(,i (e'#nt#r ve ti,# a%%ar#i e. Si" eteni! "ri%t#! e t/ Vi$enti,# i((i e(evat# e t& et n#,e # "e%it e#! a, o"#(i eor#!. C#!+#e int#erent#r in "oe(#! e#nte! i((#!& e""e $#o viri teter#nt 3#)ta i((o in ve ti,# a(,i 1A"t. I& A2. In a(,i a#te! ve ti,# 'a#$i#! et o(e!nita !enti o ten$it#r. .#i$ e t er'o +#o$ nato Do!ino& non in a(,i ve ti,# & a "en$ente a#te! Do!ino& in a(,i ve ti,# an'e(i a%%arent& ni i +#o$ t#n" !a'na o(e!nita an'e(i fa"ta e t& "#! "oe(#! De# *o!o %enetravit: .#ia na "ente Do!ino vi$e,at#r $ivinita *#!i(iata- a "en$ente vero Do!ino& e t *#!anita e)a(tata. A(,ae eteni! ve te e)a(tationi !a'i "on'r##nt +#a! *#!i(iationi. In a #!%tione er'o e3# an'e(i in a(,i ve ti,# vi$eri $e,#er#nt& +#ia +#i in nativitate #a a%%ar#it De# *#!i(i & in A "en ione #a o ten # e t *o!o #,(i!i . 89. Se$ *o" no,i !a'no%ere& fratre "*ari i!i& in *a" o(e!nitate %en an$#! e t& +#ia $e(et#! e t *o$ierna $ie "*iro'ra%*#! $a!nationi no trae& !#tata e t ententia "orr#%tioni no trae. I((a eni! nat#ra "#i $i"t#! e t/ Terra e & et in terra! i,i 1Gene & III& 8A2& *o$ie in "oe(#! ivit. Pro *a" i% a na!+#e "arni no trae #,(evatione %er fi'#ra! ,eat# 0o, Do!in#! ave! vo"at. .#ia eni! A "en ioni e3# != teri#! 0#$aea! non inte((i'ere "on %e)it& $e infi$e(itate e3# ententia! %rot#(it& $i"en / Se!ita! i'noravit avi 10o,. XXVIII& ?2. Avi eni! re"te a%%e((at# e t Do!in# & +#ia "or%# "arne#! a$ aet*era (i,ravit. C#3# avi e!ita! i'noravit +#i +#i e#! a$ "oe(#! a "en$i e non "re$i$it. De *a" o(e!nitate %er P a(!i ta! $i"it#r/ E(evata e t !a'nifi"entia t#a #%er "oe(o 1P a(. VIII& 42. De *a" r#r # ait/ A "en$it De# in 3#,i(atione& et Do!in# in vo"e t#,ae 1P a(. XLVI& <2. De *a" iter#! $i"it/ A "en$en in a(t#! "a%tiva! $#)it "a%tivitate!& $e$it $ona *o!ini,# 1P a(. LXVII& 8A2. A "en$en +#i%%e in a(t#! "a%tiva! $#)it "a%tivitate!& +#ia "orr#%tione! no tra! virt#te #ae in"orr#%tioni a, or,#it. De$it vero $ona *o!ini,# & +#ia& !i o $e #%er S%irit#& a(ii er!one! a%ientiae& a(ii er!one! "ientiae& a(ii 'ratia! virt#t#!& a(ii 'ratia! "#ration#!& a(ii 'enera (in'#ar#!& a(ii inter%retatione! tri,#it er!on#! 1I Cor. XII& @2. De$it er'o $ona *o!ini,# . De *a" A "en ioni e3# '(oria etia! Ha,a"#" ait/ E(evat# e t o(& et (#na tetit in or$ine #o 1Ha,a". III& 88& e". LXX2. .#i eni! o(i

no!ine ni i Do!in# & et +#ae (#nae no!ine ni i E""(e ia $e i'nat#r: .#o# +#e eni! Do!in# a "en$it a$ "oe(o & an"ta e3# E""(e ia a$ver a !#n$i o!ni!o$o for!i$avitat %o t+#a! e3# A "en ione ro,orata e t& a%erte %rae$i"avit +#o$ o""#(te "re$i$it. E(evat# e t er'o o(& et (#na tetit in or$ine #o& +#ia "#! Do!in# "oe(#! %etiit& an"ta e3# E""(e ia in a#"toritate %rae$i"ationi e)"revit. Hin" e3# $e! E""(e iae vo"e %er Sa(o!one! $i"it#r/ E""e i te venit a(ien in !onti,# & et tran i(ien "o((e 1Cant. II& @2. Con i$eravit na!+#e tantor#! o%er#! "#(!ina& et ait/ E""e i te venit a(ien in !onti,# . Venien$o +#i%%e a$ re$e!%tione! no tra!& +#o $a!& #t ita $i)eri!& a(t# $e$it. V#(ti & fratre "*ari i!i& i% o e3# a(t# a'no "ere: De "oe(o venit in #ter#!& $e #tero venit in %rae e%e& $e %rae e%e venit in "r#"e!& $e "r#"e venit in e%#("r#!& $e e%#("ro re$iit in "oe(#!. E""e& #t no %o t e "#rrere fa"eret& +#o $a! %ro no,i a(t# !anife tata %er "arne! verita $e$it& +#ia e) #(tavit #t 'i'a a$ "#rren$a! via! #a! 1P a(. XVIII& <2& #t no ei $i"ere!# e) "or$e/ Tra*e no %o t te& "#rre!# in o$ore! #n'#entor#! t#or#! 1Cant. I& 72. 88. Un$e& fratre "*ari i!i& o%ortet #t i((#" e+#a!#r "or$e& #,i e#! "or%ore a "en$i e "re$i!# . De i$eria terrena f#'ia!# & ni*i( no 3a! $e(e"tet in infi!i & +#i %atre! *a,e!# in "oe(i . Et *o" no,i e t !a'no%ere %er%en$en$#!& +#ia i +#i %(a"i$# a "en$it terri,i(i re$i,it- et +#i$+#i$ no,i "#! !an #et#$ine %rae"e%it& *o" a no,i "#! $i tri"tione e)i'et. Ne!o er'o in$#(ta %oenitentiae te!%ora %arvi%en$at& ne!o "#ra! #i& $#! va(et& a'ere ne'(i'at& +#ia Re$e!%tor no ter tanto t#n" in 3#$i"i#! $i tri"tior veniet& +#anto no,i ante 3#$i"i#! !a'na! %atientia! %raero'avit. Hae" ita+#e vo,i "#!& fratre & a'ite& *ae" in !ente e$#(a "o'itatione ver ate. .#a!vi a$*#" rer#! %ert#r,ationi,# ani!# f(#"t#et& 3a! ta!en %ei ve trae an"*ora! in aeterna! %atria! fi'ite& intentione! !enti in vera (#"e o(i$ate. E""e a$ "oe(#! a "en$i e Do!in#! a#$ivi!# . Ho" er'o erve!# in !e$itatione +#o$ "re$i!# . Et i a$*#" *i" tene!#r infir!itate "or%ori & e+#a!#r ta!en e#! %a i,# a!ori . Non a#te! $e erit $e i$eri#! no tr#! i% e +#i $e$it& 0e # C*ri t# Do!in# no ter& +#i vivit et re'nat "#! Deo Patre in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXX. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Petri a%o to(i& $ie an"to Pente"o te . LECTIO S. EVANG. SEC. 0OAN. XIV& 47678. In i((o te!%ore& $i"e,at 0e # $i "i%#(i #i / Si +#i $i(i'it !e& er!one! !e#! erva,it& et Pater !e# $i(i'et e#!& et a$ e#! venie!# & et !an ione! a%#$ e#! fa"ie!# . .#i non $i(i'it !e er!one !eo non ervat. Et er!one! +#e! a#$i ti non e t !e# & e$ e3# +#i !i it !e Patri . Hae" (o"#t# #! vo,i a%#$ vo !anen . Para"(it# a#te! S%irit# an"t# & +#e! !ittet Pater in no!ine !eo& i((e vo $o"e,it o!nia& et #''eret vo,i o!nia +#ae"#n+#e $i)ero vo,i . Pa"e! re(in+#o vo,i & %a"e! !ea! $o vo,i . Non +#o!o$o !#n$# $at e'o $o vo,i . Non t#r,et#r "or ve tr#!& ne+#e for!i$et. A#$i ti +#ia e'o $i)i vo,i / Va$o et venio a$ vo . Si $i(i'ereti !e& 'a#$ereti #ti+#e& +#ia va$o a$ Patre!& +#ia Pater !a3or !e e t. Et n#n" $i)i vo,i %ri# +#a! fiat& #t "#! fa"t#! f#erit "re$ati . 0a! non !#(ta (o+#ar vo,i "#!. Venit

89;
eni! %rin"e% !#n$i *#3# & et in !e non *a,et +#i$+#a!. Se$ #t "o'no "at !#n$# +#ia $i(i'o Patre!& et i"#t !an$at#! $e$it !i*i Pater& i" fa"io. 8. Li,et& fratre "*ari i!i& evan'e(i"ae ver,a (e"tioni #, ,revitate tran "#rrere& #t %o t $i#ti# (i"eat in "onte!%(atione tantae o(e!nitati i!!orari. Ho$ie na!+#e S%irit# an"t# re%entino onit# #%er $i "i%#(o venit 1A"t. II& 4& e+.2& !ente +#e "arna(i#! in #i a!ore! %er!#tavit& et fori a%%arenti,# (in'#i i'nei & int# fa"ta #nt "or$a f(a!!antia& +#ia $#! De#! in i'ni vi ione # "i%i#nt& %er a!ore! #aviter ar er#nt. I% e na!+#e S%irit# an"t# a!or e t. Un$e et 0oanne $i"it/ De# "*arita e t 1I 0oan. IV& @& 8<2. .#i er'o !ente inte'ra De#! $e i$erat& %rofe"to 3a! *a,et +#e! a!at. Ne+#e eni! +#i +#a! %o et De#! $i(i'ere& i e#! +#e! $i(i'it non *a,eret. Se$ e""e& i #n# +#i +#e ve tr#! re+#irat#r an $i(i'at De#!& tota fi$#"ia et e"#ra !ente re %on$et& Di(i'o. In i% o a#te! (e"tioni e)or$io a#$i ti +#i$ Verita $i"at/ Si +#i $i(i'it !e& er!one! !e#! erva,it. Pro,atio er'o $i(e"tioni & e)*i,itio e t o%eri . Hin" in E%i to(a #a i$e! 0oanne $i"it/ .#i $i"it& Di(i'e De#!& et !an$ata e3# non "# to$it& !en$a) e t 1I,i$.& 492. Vere eteni! De#! $i(i'i!# & i a$ !an$ata e3# no a no tri vo(#%tati,# "oar"ta!# . Na! +#i a$*#" %er i((i"ita $e i$eria $iff(#it& %rofe"to De#! non a!at& +#ia ei in #a vo(#ntate "ontra$i"it. 4. Et Pater !e# $i(i'et e#!& et a$ e#! venie!# et !an ione! a%#$ e#! fa"ie!# . Pen ate& fratre "*ari i!i& +#anta it i ta o(e!nita & *a,ere in "or$i *o %itio a$vent#! Dei. Certe i $o!#! ve tra! +#i +#a! $ive a" %rae%oten a!i"# intraret& o!ni fe tinantia $o!# tota !#n$aret#r& ne +#i$ forta e e et +#o$ o"#(o a!i"i intranti offen$eret. Ter'at er'o or$e %ravi o%eri & +#i Deo %rae%arat $o!#! !enti . Se$ vi$ete +#i$ Verita $i"at/ Venie!# & et !an ione! a%#$ e#! fa"ie!# . In +#or#!$a! eteni! "or$a venit& et !an ione! non fa"it& +#ia %er "o!%#n"tione! +#i$e! Dei re %e"t#! %er"i%i#nt& e$ tentationi te!%ore *o" i% #! +#o$ "o!%#n"ti f#erant o,(ivi "#nt#r- i"+#e a$ %er%etran$a %e""ata re$e#nt& a" i *ae" !ini!e %(an)i ent. .#i er'o De#! vere $i(i'it& +#i e3# !an$ata "# to$it& in e3# "or$e Do!in# et venit et !an ione! fa"it& +#ia i" e#! $ivinitati a!or %enetrat& #t a, *o" a!ore tentationi te!%ore non re"e$at. I((e er'o vere a!at& "#3# vi$e(i"et !ente! $e(e"tatio %rava e) "on en # non #%erat. Na! tanto +#i +#e a #%erno a!ore $i 3#n'it#r& +#anto inferi# $e(e"tat#r. Un$e et a$*#" #,$it#r/ .#i non $i(i'it !e& er!one !eo non ervat. A$ vo !eti% o er'o& fratre "*ari i!i& intror # re$ite- i De#! vere a!ati & e)+#irite- ne" ta!en i,i a(i+#i "re$at& +#i$+#i$ i,i ani!# ine o%eri atte tatione re %on$erit. De $i(e"tione "on$itori & (in'#a& !e# & et vita re+#irat#r. N#n+#a! e t Dei a!or otio # . O%erat#r eteni! !a'na& i e t- i vero o%erari ren#it& a!or non e t. Et er!one! +#e! a#$i ti non e t !e# & e$ e3# +#i !i it !e Patri . S"iti & fratre "*ari i!i& +#ia i% e +#i (o+#it#r #ni'enit# Fi(i# Ver,#! Patri e t& et i$eo er!o +#e! (o+#it#r Fi(i# non e t Fi(ii& e$ Patri & +#ia i% e Fi(i# Ver,#! e t Patri . Hae" (o"#t# #! vo,i a%#$ vo !anen . .#an$o non !aneret a%#$ eo & +#i a "en #r# "oe(#! %ro!ittit& $i"en / E""e e'o vo,i "#! #! o!ni,# $ie,# # +#e a$ "on #!!atione! ae"#(i 1Matt*. XXVIII& 492: Se$ Ver,#! in"arnat#! et !anet et re"e$it/ re"e$it "or%ore& !anet $ivinitate. A%#$ eo er'o t#n" e !an i e %er*i,et& +#ia +#i invi i,i(i e!%er %ote tate %rae en erat& "or%ora(i 3a! vi ione re"e$e,at.

7. Para"(it# a#te! S%irit# an"t# & +#e! !ittet Pater in no!ine !eo& i((e vo $o"e,it o!nia& et #''eret vo,i o!nia +#ae"#n+#e $i)ero vo,i . No ti %(#ri!i& fratre !ei& +#o$ Grae"a (o"#tione %ara"(it# Latina a$vo"at# $i"it#r& ve( "on o(ator. .#i i$"ir"o a$vo"at# $i"it#r& +#ia %ro errore $e(in+#enti#! a%#$ 3# titia! Patri intervenit. .#i #ni# #, tantiae "#! Patre et Fi(io& e)orare %ro $e(in+#enti,# %er*i,et#r& +#ia eo +#o re%(everit& e)orante fa"it. Un$e et Pa#(# $i"it/ I% e eni! S%irit# %o t#(at %ro no,i & 'e!iti,# inenarra,i(i,# 1Ro!. VIII& 4<2. Minor vero e t +#i %o t#(at +#a! +#i %o t#(at#r- +#o!o$o er'o S%irit# %o t#(are $i"it#r +#i !inor non e t: Se$ i% e S%irit# %o t#(at& +#ia a$ %o t#(an$#! eo +#o re%(everit inf(a!!at. Con o(ator a#te! i$e! S%irit# vo"at#r& +#ia $e %e""ati %er%etratione !oerenti,# & $#! %e! veniae %rae%arat& a, aff(i"tione tri titiae !ente! (evat. De +#o re"te %ro!ittit#r/ I% e vo $o"e,it o!nia. .#ia ni i i$e! S%irit# "or$i a$ it a#$ienti & otio # e t er!o $o"tori . Ne!o er'o $o"enti *o!ini tri,#at +#o$ e) ore $o"enti inte((i'it& +#ia ni i int# it +#i $o"eat& $o"tori (in'#a e)teri# in va"##! (a,orat. E""e #na! (o+#enti vo"e! o!ne %ariter a#$iti & ne" ta!en %ariter en #! a#$itae vo"i %er"i%iti . C#! er'o vo) $i %ar non it& "#r in "or$i,# ve tri $i %ar e t vo"i inte((i'entia& ni i +#ia %er *o" +#o$ vo) (o+#enti "o!!#niter a$!onet& e t !a'i ter interior +#i $e vo"i inte((i'entia +#o $a! %e"ia(iter $o"et: De *a" #n"tione S%irit# r#r # %er 0oanne! $i"it#r/ Si"#t #n"tio e3# $o"et vo $e o!ni,# 1I 0oan. II& 4?2. Per vo"e! er'o non in tr#it#r& +#an$o !en %er S%irit#! non #n'it#r. Se$ "#r i ta $e $o"trina *o!in#! (o+#i!#r& +#an$o et i% e "on$itor non a$ er#$itione! *o!ini (o+#it#r& i ei$e! *o!ini %er #n"tione! S%irit# non (o+#at#r: Certe Cain& %ri# +#a! fratri"i$i#! o%ere %er%etraret& a#$ivit/ Pe""a ti +#ie "e 1Gene . IV& ?& 3#)ta LXX2. Se$ +#ia& "#(%i #i e)i'enti,# & vo"e e t a$!onit# & non #n"tione S%irit# & a#$ire ver,a Dei %ot#it& e$ ervare "onte!% it. Re+#iren$#! vero no,i e t "#r $e eo$e! S%irit# $i"at#r/ S#''eret vo,i o!nia& "#! #''erere o(eat e e !inori . Se$ +#ia #''erere a(i+#an$o $i"i!# #,!ini trare& invi i,i(i S%irit# #''erere $i"it#r& non +#o$ no,i "ientia! a, i!o inferat& e$ a, o""#(to. Pa"e! re(in+#o vo,i & %a"e! !ea! $o vo,i . Hi" re(in+#o& i((i" $o. Se+#enti,# re(in+#o& %ervenienti,# $o. ;. E""e& fratre "*ari i!i& ver,a a"rae (e"tioni #, ,revitate $i "# i!# & n#n" in "onte!%(atione! tantae fe tivitati ani!#! tran fera!# . Se$ +#ia "#! (e"tione evan'e(i"a vo,i e t etia! A"t##! a%o to(or#! (e"tio re"itata 1A"t. II2& e) ea er'o a(i+#i$ in # #! no trae "onte!%(ationi tra*a!# . A#$i ti eteni! +#ia S%irit# an"t# #%er $i "i%#(o in i'nei (in'#i a%%ar#it& o!ni#!+#e (in'#ar#! "ientia! $e$it. .#i$ "i(i"et *o" !ira"#(o $e i'nan & ni i +#o$ an"ta E""(e ia& eo$e! S%irit# re%(eta& o!ni#! 'enti#! erat vo"e (o"#t#ra: .#i vero "ontra De#! t#rri! ae$ifi"are "onati #nt "o!!#nione! #ni# (in'#ae %er$i$er#nt 1Gene . XI& @2& in *i a#te! +#i De#! *#!i(iter !et#e,ant (in'#ae o!ne #nitae #nt. Hi" er'o *#!i(ita virt#te! !er#it& i((i" #%er,ia "onf# ione!. 5. Se$ +#aeren$#! no,i e t "#r an"t# S%irit# & Patri et Fi(io "oaetern# & in i'ne a%%ar#it& "#r in i'ne i!#( et (in'#i & "#r a(i+#an$o in "o(#!,a& a(i+#an$o vero in i'ne !on trat#r& "#r #%er #ni'enit#! Fi(i#! a%%ar#it in "o(#!,ae %e"ie& et #%er $i "i%#(o in i'ne 1A"t. II& 4 e+.2- ita #t ne+#e #%er Do!in#! veniret in i'ne& ne+#e #%er $i "i%#(o !on traret#r in "o(#!,a. Per +#at#or ita+#e *ae" +#ae %ro%o #i!# o(ven$o re$ea!# . Patri na!+#e et Fi(io "oaetern# S%irit# in i'ne !on trat#r& +#ia in"or%ore# & ineffa,i(i & at+#e invi i,i(i i'ni e t De# & atte tante Pa#(o/ De# no ter i'ni "on #!en e t 1He,r. XII& 4A2. De# +#i%%e i'ni $i"it#r& +#ia %er *#n"

89<
%e""ator#! r#,i'o "on #!it#r. De *o" i'ne Verita $i"it/ I'ne! veni !ittere in terra!& et +#i$ vo(o& ni i #t ar$eat 1L#". XII& ;A2: Terra eni! vo"ata #nt "or$a terrena& +#ae& $#! e!%er infi!a in e "o'itatione "on'er#nt& a !a(i'ni %iriti,# "on"#("ant#r. Se$ i'ne! Do!in# in terra! !ittit "#! aff(at# an"ti S%irit# "or$a "arna(i#! in"en$it. Et terra ar$et "#! "or "arna(e in #i %ravi vo(#%tati,# fri'i$#!& re(in+#it "on"#%i "entia %rae enti ae"#(i& et in"en$it#r a$ a!ore! Dei. Bene er'o in i'ne a%%ar#it S%irit# & +#ia a, o!ni "or$e +#o$ re%(et tor%ore! fri'ori e)"#tit& et *o" in $e i$eri#! #ae aeternitati a""en$it. In i'nei a#te! (in'#i !on trat# e t& +#ia i$e! S%irit# "oaetern# e t Fi(io& et *a,et "o'natione! !a)i!a! (in'#a "#! ver,o. Ver,#! +#i%%e Patri e t Fi(i# . Et +#ia #na e t S%irit# et Ver,i #, tantia& i$e! S%irit# !on trari $e,#it in (in'#a. Ve( "erte +#ia %er (in'#a! %ro"e$it ver,#!& in (in'#i a%%ar#it S%irit# & +#ia +#i +#i an"to S%irit# tan'it#r& Dei Ver,#!& i$ e t #ni'enit#! Fi(i#! "onfitet#r- et ne'are Dei Ver,#! non va(et& +#ia 3a! an"ti S%irit# (in'#a! *a,et. Ve( "erte in (in'#i i'nei a%%ar#it S%irit# & +#ia o!ne +#o re%(everit ar$ente %ariter et (o+#ente fa"it. Lin'#a i'nea $o"tore *a,ent& +#ia& $#! De#! a!an$#! %rae$i"ant& "or$a a#$ienti#! inf(a!!ant. Na! et otio # e t er!o $o"enti & i %rae,ere non va(et in"en$i#! a!ori . Ho" $o"trinae in"en$i#! a, i% o Veritati ore "on"e%erant& +#i $i"e,ant/ Nonne "or no tr#! ar$en erat in no,i "#! (o+#eret#r in via et a%eriret no,i S"ri%t#ra 1L#". XXIV& 742: E) a#$ito +#i%%e er!one inar$e "it ani!# & tor%ori fri'# re"e$it& fit !en in #%erno $e i$erio an)ia& a "on"#%i "entii terreni a(iena. A!or ver# +#i *an" re%(everit& in f(eti,# "r#"iat- e$ $#! ta(i ar$ore "r#"iat#r& i% i #i "r#"iati,# %a "it#r. A#$ire ei (i,et %rae"e%ta "oe(e tia- et +#ot !an$ati in tr#it#r& +#a i tot fa"i,# inf(a!!at#r- et +#ae tor%e,at %ri# %er $e i$eria& ar$et %o t!o$#! %er ver,a. Un$e ,ene %er Mo= en $i"it#r/ In $e)tera e3# i'nea (e) 1De#t. XXXIII& 42. Sini tra +#i%%e re%ro,i& +#i et a$ ini tra! %onen$i #nt- $e)tera a#te! Dei a%%e((ant#r e(e"ti. In $e)tera er'o Dei (e) i'nea e t& +#ia e(e"ti !an$ata "oe(e tia ne+#a+#a! fri'i$o "or$e a#$i#nt& e$ a$ *ae" a!ore inti!i fa"i,# inar$e "#nt. Ser!o a$ a#re! $#"it#r& et !en eor#! i,i!et irata e) internae $#("e$ini f(a!!a "on"re!at#r. In "o(#!,a vero S%irit# an"t# et in i'ne !on trat# e t& +#ia o!ne +#o re%(everit& i!%(i"e et ar$ente fa"it& i!%(i"e %#ritate& ar$ente ae!#(atione. Ne+#e eni! %(a"ere Deo %ote t a#t i!%(i"ita ine >e(o& a#t >e(# ine i!%(i"itate. Hin" i% a Verita $i"it/ E tote %r#$ente i"#t er%ente & et i!%(i"e i"#t "o(#!,ae 1Matt*. X& 8<2. .#a in re notan$#! e t +#o$ $i "i%#(o #o ne" $e "o(#!,a ine er%ente& ne" $e er%ente ine "o(#!,a vo(#it Do!in# a$!onere& +#aten# et "o(#!,ae i!%(i"itate! a t#tia er%enti a""en$eret& et er%enti a t#tia! "o(#!,ae i!%(i"ita te!%eraret. Hin" Pa#(# ait/ No(ite %#eri effi"i en i,# 1I Cor. XIV& 492. E""e %r#$entia! er%enti a#$ivi!# & n#n" $e i!%(i"itate "o(#!,ae !onea!#r/ Se$ !a(itia %arv#(i e tote 1I,i$.2. Hin" $e ,eato 0o, $i"it#r/ Erat vir i!%(e) et re"t# 10o, I& 82. .#ae e t a#te! re"tit#$o ine i!%(i"itate& a#t +#ae i!%(i"ita ine re"tit#$ine: .#ia er'o et re"tit#$ine! $o"et i te S%irit# et i!%(i"itate!& et in i'ne !on trari $e,#it et in "o(#!,a& +#aten# o!ne "or +#o$ e3# 'ratia tan'it#r& et !an #et#$ini (enitate tran+#i((#!& et >e(o 3# titiae a""en #! fiat. <. A$ e)tre!#! vero +#aeren$#! e t "#r in i% o Re$e!%tore no tro Me$iatore Dei et *o!in#! %er "o(#!,a! a%%ar#it& in $i "i%#(i vero %er i'ne!: Certe #ni'enit# Dei Fi(i# 3#$e) e t 'eneri *#!ani. Se$ +#i e3# 3# titia! ferret& i %ri# +#a! no %er !an #et#$ine! "o((i'eret "#(%a no tra %er >e(#! re"tit#$ini e)a!inare vo(#i et: Ho!o er'o %ro *o!ini,# fa"t# & !ite! e *o!ini,# %rae,#it. No(#it %e""atore

ferire& e$ "o((i'ere. Pri# vo(#it !an #ete "orri%ere& #t *a,eret +#o %o t!o$#! in 3#$i"io a(varet. In "o(#!,a er'o #%er e#! a%%arere $e,#it S%irit# & +#i non venie,at #t %e""ata 3a! %er >e(#! %er"#teret& e$ a$*#" %er !an #et#$ine! to(eraret. At "ontra #%er $i "i%#(o in i'ne $e,#it S%irit# an"t# $e!on trari& #t *i +#i erant i!%(i"iter *o!ine & at+#e i$eo %e""atore & eo "ontra e!eti% o %irita(i ervo a""en$eret& et %e""ata& +#i,# De# %er !an #et#$ine! %ar"eret& i% i in e %er %oenitentia! %#nirent. Ne" i% i +#i%%e e e %oterant ine %e""ato +#i a$*aere,ant "oe(e ti !a'i terio& 0oanne atte tante& +#i ait/ Si $i)eri!# +#ia %e""at#! non *a,e!# & no !eti% o e$#"i!# & et verita in no,i non e t 1I 0oan. I& @2. In i'ne er'o venit in *o!ini,# & in "o(#!,a vero a%%ar#it in Do!ino& +#ia %e""ata no tra& +#ae %ie Do!in# %er !an #et#$ine! to(erat& no %er >e(#! re"tit#$ini $e,e!# "a#te "on %i"ere& et ar$ore e!%er %oenitentiae "re!are. I'it#r %er "o(#!,a! S%irit# in Re$e!%tore !on trat# e t& %er i'ne! vero in *o!ini,# & +#ia +#anto no,i no tri 3#$i"i fa"ta e t everita te!%erata& tanto er'a e $e,et fieri no tra infir!ita a""en a. .#at#or ita+#e %ro%o ition#! e)%(eta ratione& a$ $ona e3# $e! S%irit# "onte!%(an$a tran ea!# . ?. De i to +#i%%e S%irit# "ri%t#! e t/ S%irit# e3# ornavit "oe(o 10o,. XXVI& 872. Orna!enta eni! "oe(or#! #nt virt#te %rae$i"anti#!. .#ae vi$e(i"et orna!enta Pa#(# en#!erat& $i"en / A(ii $at#r %er S%irit#! er!o a%ientiae& a(ii er!o "ientiae e"#n$#! e#!$e! S%irit#!& a(teri fi$e in eo$e! S%irit#& a(ii 'ratia anitat#! in #no S%irit#& a(ii o%eratio virt#t#!& a(ii %ro%*etia& a(ii $i "retio %irit##!& a(ii 'enera (in'#ar#!& a(ii inter%retatio er!on#!. Hae" a#te! o!nia o%erat#r #n# at+#e i$e! S%irit# & $ivi$en in'#(i %ro#t v#(t 1I Cor. XII& @& e+.2. .#ot er'o #nt ,ona %rae$i"anti#!& tot #nt orna!enta "oe(or#!. Hin" r#r # "ri%t#! e t/ Ver,o Do!ini "oe(i fir!ati #nt 1P a(. XXXII& <2. Ver,#! eni! Do!ini& Fi(i# e t Patri . Se$ eo $e! "oe(o & vi$e(i"et an"to a%o to(o & #t tota i!#( an"ta Trinita o ten$at#r o%erata& re%ente $e an"ti S%irit# $ivinitate a$3#n'it#r/ Et %irit# ori e3# o!ni virt# eor#! 1I,i$.2. Coe(or#! er'o virt# $e %irit# #!%ta e t& +#ia !#n$i *#3# %ote tati,# "ontraire non %rae #!erent& ni i eo an"ti S%irit# fortit#$o o(i$a et. .#a(e na!+#e $o"tore an"tae E""(e iae ante a$vent#! *#3# S%irit# f#erint "i!# & et %o t a$vent#! i((i# "#3# fortit#$ini fa"ti int "on %i"i!# . @. Certe i te i% e %a tor E""(e iae& a$ "#3# a"rati i!#! "or%# e$e!# & +#antae $e,i(itati & +#antae+#e for!i$ini ante a$vent#! S%irit# f#erit& an"i((a o tiaria re+#i ita $i"at. Una eni! !#(ieri vo"e %er"#( # & $#! !ori ti!#it& vita! ne'avit 10oan. XVIII& 8?2. Et t#n" Petr# ne'avit in terra& "#! (atro "onfiteret#r in "r#"e 1L#". XXIII& ;8& ;42. Se$ vir i te tantae for!i$ini +#a(i %o t a$vent#! S%irit# e)i tat a#$ia!# . Fit "onvent# !a'i trat# at+#e enior#!& "ae i $en#ntiat#r a%o to(i ne in no!ine 0e # (o+#i $e,eant/ Petr# !a'na a#"toritate re %on$it/ O,e$ire o%ortet Deo !a'i +#a! *o!ini,# 1A"t. V& 4A2. Et r#r # / Si 3# t#! e t in "on %e"t# Dei vo %oti# a#$ire +#a! De#!& 3#$i"ate. Non eni! %o #!# +#ae vi$i!# et a#$ivi!# non (o+#i 1I,i$.& IV& A& 892. Et i((i +#i$e! i,ant 'a#$ente a "on %e"t# "on"i(ii& +#onia! $i'ni *a,iti #nt %ro no!ine 0e # "ont#!e(ia %ati 1I,i$.& V& ;82. E""e 'a#$et Petr# in ver,eri,# & +#i ante in ver,i ti!e,at. Et +#i %ri# an"i((ae vo"e re+#i it# ti!#it& %o t a$vent#! an"ti S%irit# vire %rin"i%#! "ae # %re!it. Li,et o"#(o fi$ei in virt#te! o%ifi"i *#3# atto((ere& at+#e %ar i! Patre te ta!enti novi a" veteri "on i$erare. E""e& a%erti ei $e! o"#(i fi$ei& Davi$& A!o & Danie(e!& Petr#!& Pa#(#!& Matt*ae#! int#eor& et an"t# i te S%irit# +#a(i it artife) "on i$erare vo(o& e$ in i% a !ea

89@
"on i$eratione $efi"io. I!%(et na!+#e "it*aroe$#! %#er#!& et % a(!i ta! fa"it 1I Re'. XVI& 8@2. I!%(et %a tore! ar!entari#! ="o!oro ve((i"ante!& et %ro%*eta! fa"it 1A!o . VII& 8;2. I!%(et a, tinente! %#er#!& et 3#$i"e! en#! fa"it 1Dan. XIII& ;<& e+.2. I!%(et %i "atore!& et %rae$i"atore! fa"it 1Matt*. IV& 8A2. I!%(et %er e"#tore!& et $o"tore! 'enti#! fa"it 1A"t. IX& 8& e+.2. I!%(et %#,(i"an#!& et evan'e(i ta! fa"it 1L#". V& 4?& 4@2. O +#a(i e t artife) i te S%irit# C N#((a a$ $i "en$#! !ora a'it#r in o!ne +#o$ vo(#erit. Mo) #t teti'erit !ente!& $o"et& o(#!+#e teti'i e $o"#i e e t. Na! *#!an#! ani!#! #,ito #t i((# trat i!!#tat- a,ne'at *#n" re%ente +#o$ erat& e)*i,et re%ente +#o$ non erat. A. Pen e!# an"to %rae$i"atore no tro +#a(e *o$ierna $ie re%erit& +#a(e fe"it. Certe +#i in #no "on"(avi %ro 0#$aeor#! !et# re i$e,ant& nativitati #ae in'#(i (in'#a! noverant& et ta!en ne" ea i% a (in'#a +#a! noverant a%erte C*ri t#! (o+#i %rae #!e,ant. Venit S%irit# & et in ore eo %er $iver itate! (in'#ar#! $o"#it& in !ente a#te! e) a#"toritate ro,oravit 1A"t. II& 4& e+.2. Coe%er#nt et in a(iena C*ri t#! e(o+#i& +#i $e i((o %ri# et in #a (in'#a (o+#i !et#e,ant. Inf(a!!at#! eteni! "or $e %e)it tor!enta "or%ori & +#ae ante !et#e,at- vi"it vi! "arna(i for!i$ini %rae a!ore "on$itori . Et +#i %ri# #i a$ver arii #""#!,e,ant for!i$ine& ei 3a! %raeerant a#"toritate. .#i er'o in tantae eo "e( it#$ini "#(!en ere)it& +#i$ a(i#$ $i)eri!& ni i +#o$ !ente terrenor#! *o!in#! "oe(o fe"it: Pen ate& fratre "*ari i!i& %o t in"arnatione! #ni'eniti Fi(ii Dei +#a(i it *o$ierna o(e!nita $e a$vent# S%irit# an"ti. Si"#t eni! i((a& ita +#o+#e et *ae" e t *onora,i(i . In i((a +#i%%e De# in e %er!anen # "e%it *o!ine!& in i ta vero *o!ine veniente! $e #%er # "e%er#nt De#!. In i((a De# nat#ra(iter fa"t# e t *o!o& in i ta *o!ine fa"ti #nt %er a$o%tione! $ii. Si er'o re!anere "arna(e in !orte no(#!# & *#n"& fratre "*ari i!i& vivifi"ante! S%irit#! a!e!# . 89. Se$ +#ia "aro %irit#! ne "it& $i"at forta e "arna(i "o'itatione a%#$ e a(i+#i / .#o!o$o $i(i'ere va(eo +#e! i'noro: Ho" et no "on"e$i!# & +#ia !en & vi i,i(i,# intenta& vi$ere ne "it invi i,i(e!. N#((a eni! ni i vi i,i(ia "o'itat& ea+#e et "#! non a'it& eor#! i!a'ine intror # tra*it- $#!+#e in i!a'ini,# "or%orei 3a"et& #r'ere a$ in"or%orea non va(et. Un$e fit #t tanto $eteri# Creatore! ne "iat& +#anto in "o'itatione #a fa!i(iari# "or%orea! "reat#ra! %ortat. Se$ "#! De#! vi$ere non %o #!# & *a,e!# a(i+#i$ +#o$ a'a!# & #n$e iter fiat +#o a$ e#! no trae inte((i'entiae o"#(# veniat. Certe +#e! in e vi$ere n#((o !o$o va(e!# & *#n" in ervi #i vi$ere 3a! %o #!# . .#o $#! !ira "on %i"i!# a'ere& "ert#! no,i fit in eor#! !enti,# De#! *a,itare. In re a#te! in"or%orea a re,# "or%ora(i,# # #! tra*a!# . Ne!o eteni! no tr#! oriente! "(are o(e!& in %*aera! i((i# inten$en$o& va(et "on %i"ere& +#ia ten i in e3# ra$ii o"#(i rever,erant#r- e$ o(e i((# trato !onte a %i"i!# & et +#ia 3a! o( ort# e t vi$e!# . .#ia er'o o(e! 3# titiae in ei% o vi$ere non %o #!# & i((# trato !onte "(aritate i((i# vi$ea!# & an"to vi$e(i"et a%o to(o & +#i virt#ti,# e!i"ant& !ira"#(i "or# "ant& +#o nati o(i "(arita %erf#$it& et "#! in ei% o it invi i,i(i & %er eo no,i +#a i %er i((# trato !onte e vi i,i(e! %rae,#it. Virt# eni! $ivinitati in e +#a i o( in "oe(o e t- virt# $ivinitati in *o!ini,# & o( in terra. So(e! er'o 3# titiae int#ea!#r in terra& +#e! vi$ere non %o #!# in "oe(o& #t $#! inoffen o %e$e o%eri %er *#n" in terra 'ra$i!#r& a$ int#en$#! i((#! +#an$o+#e o"#(o in "oe(#! (eve!# . Se$ inoffen o %e$e iter no tr#! in terra a'it#r& i De# a" %ro)i!# inte'ra !ente $i(i'at#r. Ne" eni! De# vere ine %ro)i!o& ne" %ro)i!# vere

$i(i'it#r ine Deo. Hin" e t +#o$ i"#t in a(io er!one 3a! $i)i!# 1S#%ra& *o!i(. 4<& n#!. 72& i$e! S%irit# e"#n$o (e'it#r $i "i%#(i $at# & %ri# a Do!ino in terra $e'ente& %o t!o$#! a Do!ino "oe(o %rae i$ente. In terra +#i%%e $at#r #t $i(i'at#r %ro)i!# & e "oe(o vero #t $i(i'at#r De# . Se$ "#r %ri# in terra& %o t!o$#! e "oe(o& ni i +#o$ %atenter $at#r inte((i'i +#ia& 3#)ta 0oanni vo"e!& .#i fratre! ##! non $i(i'it +#e! vi$et& De#! +#e! non vi$et& +#o!o$o %ote t $i(i'ere: 1I 0oan. IV& 49.2 Di(i'a!# er'o %ro)i!#!& fratre & a!e!# e#! +#i 3#)ta no e t& #t %ervenire va(ea!# a$ a!ore! i((i# +#i #%er no e t. Me$itet#r !en in %ro)i!o +#o$ e)*i,eat Deo- #t %erfe"te !ereat#r in Deo 'a#$ere "#! %ro)i!o. T#n" a$ i((a! #%ernae fre+#entiae (aetitia! %ervenie!# & $e +#a n#n" an"ti S%irit# %i'n# a""e%i!# . A$ i t#! fine! toto a!ore ten$a!# & in +#o ine fine (aeta,i!#r. I,i #%ernor#! "ivi#! o"ieta an"ta- i,i o(e!nita "erta- i,i re+#ie e"#ra- i,i %a) vera& +#ae no,i 3a! non re(in+#it#r& e$ $at#r %er Do!in#! no tr#! 0e #! C*ri t#!& +#i "#! Patre vivit et re'nat in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXXI. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti La#rentii !art=ri & Sa,,ato .#at#or te!%or#! Se%te!,ri . LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. XIII& <687. In i((o te!%ore& $i"e,at 0e # t#r,i i!i(it#$ine! *an"/ Ar,ore! fi"i *a,e,at +#i$a! %(antata! in vinea #a& et venit +#aeren fr#"t#! in i((a& et non invenit. Di)it a#te! a$ "#(tore! vineae/ E""e anni tre #nt& e) +#o venio +#aeren fr#"t#! in fi"#(nea *a"& et non invenio. S#""i$e er'o i((a!& #t +#i$ etia! terra! o""#%at: At i((e re %on$en & $i"it i((i/ Do!ine& $i!itte i((a! et *o" anno& # +#e $#! fo$ia! "ir"a i((a!& et !itta! "o%*in#! ter"ori . Et i +#i$e! fe"erit fr#"t#!- in a#te!& in f#t#r#! #""i$e ea!. Erat a#te! $o"en in =na'o'a eor#! Sa,,ati . Et e""e !#(ier +#ae *a,e,at %irit#! infir!itati anni $e"e! et o"to& et erat in"(inata& ne" o!nino %oterat #r #! re %i"ere. .#a! "#! vi$eret 0e # & vo"avit a$ e& et ait i((i/ M#(ier& $i!i a e a, infir!itate t#a. Et i!%o #it i((i !an# - et "onfe ti! ere"ta e t& et '(orifi"a,at De#!& et". 8. Do!in# et Re$e!%tor no ter %er Evan'e(i#! ##! a(i+#an$o ver,i & a(i+#an$o re,# (o+#it#r- a(i+#an$o a(i#$ ver,i & at+#e a(i#$ re,# - a(i+#an$o a#te! *o" ver,i +#o$ re,# . D#a eteni! re e) Evan'e(io& fratre & a#$i ti & fi"#(nea! infr#"t#o a!& et !#(iere! "#rva!& et #tri+#e rei e t %ieta i!%en a. I((#$ a#te! $i)it %er i!i(it#$ine!& i t#$ e'it %er e)*i,itione!. Se$ *o" i'nifi"at fi"#(nea infr#"t#o a +#o$ !#(ier in"(inata& et *o" fi"#(nea re ervata +#o$ !#(ier ere"ta. Do!in# vineae tertio venit a$ fi"#(nea!& et fr#"t#! !ini!e invenit& et !#(ier +#ae ere"ta e t $e"e! et o"to anni f#erat "#rva. Ho" a#te! $e"e! et o"to annor#! n#!ero i'nat#r& +#o$ tertio $o!in# vineae a$ fi"#(nea! infr#"t#o a! veni e %er*i,et#r. .#ia er'o %rae!itten$o #!!ati! tota %er trin)i!# & 3a! %er (e"tioni or$ine! in'#(a $i era!# . 4. Ar,ore! fi"i *a,e,at +#i$a! %(antata! in vinea #a- et venit +#aeren fr#"t#! in i((a& et non invenit. .#i$ ar,or fi"i& ni i *#!ana! nat#ra! $e i'nat: .#i$ !#(ier in"(inata ni i ea!$e! nat#ra! i'nifi"an$o $en#ntiat: .#ae et ,ene %(antata e t

889
i"#t fi"# & et ,ene ere"ta i"#t !#(ier- e$ in "#(%a! %ro%ria %onte (a% a& ne+#e fr#"t#! ervat o%erationi & ne+#e tat#! re"tit#$ini . A$ %e""at#! +#i%%e e) vo(#ntate "orr#en & +#ia fr#"t#! o,e$ientiae ferre no(#it& tat#! re"tit#$ini a!i it. .#ae a$ Dei i!i(it#$ine! "on$ita& $#! in #a $i'nitate non %er titit& +#o$ %(antata ve( "reata f#erat& ervare "onte!% it. Tertio $o!in# vineae a$ fi"#(nea! venit& +#ia nat#ra! 'eneri *#!ani ante (e'e!& #, (e'e& #, 'ratia& e) %e"tan$o& a$!onen$o& vi itan$o& re+#i ivit. 7. Di)it a#te! a$ "#(tore! vineae/ E""e anni tre #nt e) +#o venio fr#"t#! +#aeren in fi"#(nea *a"& et non invenio. Venit ante (e'e!& +#ia %er nat#ra(e! inte((e"t#! +#i$ #n# +#i +#e e)e!%(o #i +#a(iter er'a %ro)i!#! a'ere $e,#i et innot#it. Venit in (e'e& +#ia %rae"i%ien$o $o"#it. Venit %o t (e'e! %er 'ratia!& +#ia %ietati #ae %rae entia! e)*i,en$o !on travit. Se$ ta!en in tri,# anni fr#"t#! e non inveni e "on+#erit#r& +#ia +#or#!$a! %ravor#! !ente ne" in %irata (e) nat#ra(i "orri'it& ne" %rae"e%ta er#$i#nt& ne" in"arnationi e3# !ira"#(a "onvert#nt. .#i$ vero %er "#(tore! vineae& ni i %rae%o itor#! or$o e)%ri!it#r: .#i $#! %rae #nt E""(e iae& ni!ir#! $o!ini"ae vineae "#ra! 'er#nt. H#3# eni! vineae %ri!# "#(tor Petr# a%o to(# e) titit. H#n" no in$i'ni e+#i!#r& in +#ant#! %ro er#$itione ve tra& $o"en$o& $e%re"an$o& in"re%an$o& (a,ora!# . ;. Se$ "#! !a'no 3a! ti!ore a#$ien$#! e t +#o$ "#(tori vineae $e infr#"t#o a ar,ore $i"it#r/ S#""i$e i((a!- #t +#i$ etia! terra! o""#%at: Un# +#i +#e 3#)ta !o$#! ##!& in +#ant#! (o"#! vitae %rae enti tenet& i fr#"t#! ,onae o%erationi non e)*i,et& ve(#t infr#"t#o a ar,or terra! o""#%at& +#ia in eo (o"o in +#o i% e e t& et a(ii o%eran$i o""a ione! ne'at. Se$ in *o" ae"#(o %oten +#i(i,et& i fr#"t#! non *a,et o%erationi ,onae& etia! i!%e$i!ent#! %rae tat "aeteri & +#ia +#i"#n+#e #, i% o #nt& e)e!%(o %ravitati i((i# & +#a i #!,ra %erver itati e3# %re!#nt#r. Stat $e #%er ar,or infr#"t#o a& et #,t# terra teri(i 3a"et. Infr#"t#o ae ar,ori $e #%er #!,ra $en at#r& et o(i ra$i# a$ terra! $e "en$ere ne+#a+#a! %er!ittit#r& +#ia $#! #,3e"ti +#i(i,et %atroni %erver i %erver a e)e!%(a "on %i"i#nt& i% i +#o+#e& infr#"t#o i re!anente & veritati (#!ine %rivant#r. Et& %re i #!,ra& "a(ore! o(i non a""i%i#nt& +#ia in$e re!anent a Deo fri'i$i& #n$e in *o" ae"#(o !a(e %rote'#nt#r. Se$ $e *o" %erver o +#o(i,et et %otente %ene 3a! re+#i itio Deo non e t. Po t+#a! eni! e %er$i$it& +#aeren$#! o(#!!o$o e t "#r et a(io %re!at. Un$e ,ene e3# $e! vineae $o!in# $i"it/ Ut +#i$ etia! terra! o""#%at: Terra! +#i%%e o""#%at +#i !ente a(iena 'ravat& terra! o""#%at +#i (o"#! +#e! tenet in ,oni o%eri,# non e)er"et. 5. Se$ ta!en no tr#! e t %ro ta(i,# $e%re"ari. Na! "#(tor vineae +#i$ $i"at a#$ia!# / Do!ine& $i!itte i((a! et *o" anno& # +#e $#! fo$ia! "ir"a i((a!. .#i$ e t "ir"a fi"#(nea! fo$ere& ni i infr#"t#o a !ente in"re%are: O!ni +#i%%e fo a in i!o e t. Et ni!ir#! in"re%atio $#! !ente! i,i $e!on trat& *#!i(iat. .#otie er'o a(i+#e! $e %e""ato #o "orri%i!# & +#a i e) "#(t#rae $e,ito "ir"a infr#"t#o a! ar,ore! fo$i!# . Po t fo ione! vero +#i$ $i"at#r a#$ia!# . Et !itta! "o%*in#! ter"ori . .#i$ e t "o%*in# ter"ori & ni i !e!oria %e""ator#!: Pe""ata eteni! "arni ter"ora vo"ant#r. Un$e et %er %ro%*eta! $i"it#r/ Co!%#tr#er#nt 3#!enta in ter"ore #o 10oe(. I& 8?2. 0#!enta +#i%%e in ter"ore #o "o!%#tre "ere e t "arna(e +#o +#e in fetore (#)#riae vita! finire. No ita+#e +#otie "arna(e! !ente! $e #i %e""ati in"re%a!# & +#otie a$ e3# !e!oria! vitia antea"ta re$#"i!# & +#a i infr#"t#o ae ar,ori "o%*in#! ter"ori ver a!# & #t !a(or#! +#ae e'it !e!oria! re"o(at& et a$ "o!%#n"tioni

'ratia! +#a i $e fetore %in'#e "at. Mittit#r er'o "o%*in# ter"ori a$ ra$i"e! ar,ori +#an$o %ravitati #ae "on "ientia tan'it#r !e!oria "o'itationi . C#!+#e e %er %oenitentia! a$ (a!enta !en e)"itat& et a$ ,onae o%erationi 'ratia! refor!at& +#a i %er ta"t#! ter"ori re$it a$ fe"#n$itate! o%eri ra$i) "or$i / %(an'it +#o$ fe"i e e !e!init& $i %(i"et i,i +#a(e! f#i e e re"o(it/ intentione! "ontra e $iri'it& at+#e a$ !e(iora ani!#! a""en$it. E) fetore er'o a$ fr#"t#! revivi "it ar,or& +#ia $e "on i$eratione %e""ati a$ ,ona e o%era re # "itat ani!# . Et #nt %(eri+#e +#i in"re%atione a#$i#nt& et ta!en a$ %oenitentia! re$ire "ente!n#nt& et& infr#"t#o i Deo& in *o" ae"#(o viri$e tant. Se$ a#$ia!# +#i$ fi"#(neae "#(tor a$3#n'at/ Si +#i$e! fe"erit fr#"t#!/ in a#te!& in f#t#ro #""i$e ea!. .#ia %rofe"to +#i *i" non v#(t a$ fe"#n$itate! %in'#e "ere %er in"re%atione!& i((i" "a$et #n$e 3a! re #r'ere %er %oenitentia! non va(et- et in f#t#ro #""i$et#r& +#a!vi *i" ine fr#"t# viri$i tare vi$eat#r. <. Erat a#te! $o"en in =na'o'a eor#! a,,ati . Et e""e !#(ier +#ae *a,e,at %irit#! infir!itati anni $e"e! et o"to. Pa#(o ante 3a! $i)i!# & +#ia *o" erat trin# a$vent# $o!ini a$ infr#"t#o a! fi"#(nea!& +#o$ $e"e! et o"to annor#! n#!er# a$ "#rva! !#(iere! i'nat. Se)to eni! $ie *o!o fa"t# e t 1Gene . I& 4?2& at+#e eo$e! e)to $ie o%era Do!ini "#n"ta %erfe"ta #nt. Senari# a#te! n#!er# in tri'on#! $#"t# $e"e! et o"to fa"it. .#ia er'o *o!o& +#i e)ta $ie fa"t# e t& %erfe"ta o%era *a,ere no(#it& e$ ante (e'e!& #, (e'e& at+#e in e)or$io in"*oanti 'ratiae infir!# e) titit& $e"e! et o"to anni "#rva !#(ier f#it. Et erat in"(inata& ne" o!nino %oterat #r #! re %i"ere. O!ni %e""ator terrena "o'itan & "oe(e tia non re+#iren & #r #! re %i"ere non va(et& +#ia $#! $e i$eria inferiora e+#it#r& a !enti #ae re"tit#$ine "#rvat#r& et *ae" e!%er vi$et& +#o$ ine "e atione "o'itat. A$ "or$a ve tra& fratre "*ari i!i& re$ite& +#i$ *ori o!ni,# in "o'itationi,# ve tri vo(vati e!%er a %i"ite. A(i# $e *onori,# & a(i# $e %e"#nii & a(i# $e %rae$ior#! a!,it# "o'itat. Hae" "#n"ta in i!o #nt& et +#an$o !en ta(i,# i!%(i"at#r& a tat# #i re"tit#$ine f(e"tit#r. Et +#ia a$ "oe(e te $e i$eri#! non a #r'it& +#a i !#(ier in"(inata #r #! re %i"ere ne+#a+#a! %ote t. ?. Se+#it#r/ Han" "#! vi$i et 0e # & vo"avit a$ e& et ait i((i/ M#(ier& $i!i a e a, infir!itate t#a. Et i!%o #it i((i !an#!& et "onfe ti! ere"ta e t. Vo"avit et ere)it& +#ia i((#!inavit et a$3#vit. Vo"at& e$ non eri'it& +#an$o +#i$e! %er e3# 'ratia! i((#!ina!#r& e$& e)i'enti,# no tri !eriti & a$3#vari non %o #!# . P(er#!+#e eni! vi$e!# +#ae a'en$a #nt& e$ *o" o%ere non i!%(e!# . Niti!#r& et infir!a!#r. Menti 3#$i"i#! re"tit#$ine! "on %i"it& e$ a$ *an" o%eri fortit#$o #""#!,it& +#ia ni!ir#! 3a! $e %oena %e""ati e t #t e) $ono +#i$e! %o it ,on#! "on %i"i& e$ ta!en a, eo +#o$ a %i"it#r "ontin'at %er !erit#! re%e((i. U itata eteni! "#(%a o,(i'at !ente!& #t ne+#a+#a! #r'ere %o it a$ re"tit#$ine!. Conat#r& et (a,it#r& +#ia #,i %onte $i# %er titit& i,i et "#! no(#erit "oa"ta "a$it. Bene $e *a" no tra in"#rvatione e) t=%o *#!ani 'eneri %er P a(!i ta! $i"it#r/ In"#rvat# #! et *#!i(iat# #! # +#e+#a+#e 1P a(. XXXVII& ?2. Conte!%(at# na!+#e +#o$ a$ #%erna! (#"e! int#en$a! *o!o& "on$it# f#erat& e$ %e""ati e)i'enti,# fora !i # & !enti #ae tene,ra %ortat& #%erna non a%%etit& infi!i inten$it& "oe(e tia ne+#a+#a! $e i$erat& terrena e!%er in ani!o ver at& et *o" +#o$ $e #o 'enere $o(#it& in ei% o e)"(a!avit& $i"en / In"#rvat# #! et *#!i(iat# #! # +#e+#a+#e. Conte!%(atione! na!+#e "oe(e ti#! %er$en & i o(a "arni ne"e aria *o!o "o'itaret& in"#rvat# et *#!i(iat# e et& e$ ta!en

884
# +#e+#a+#e non e et. .#e! er'o a #%erni "o'itationi,# non o(#! ne"e ita $e3i"it& e$ etia! vo(#%ta i((i"ita ternit& non o(#! in"#rvat# & e$ # +#e+#a+#e in"#rvat# e t. Hin" a(i# %ro%*eta $e i!!#n$i %iriti,# $i"it/ .#i $i)er#nt ani!ae t#ae& In"#rvare #t tran ea!# 1I ai. LI& 472. Re"ta +#i%%e tat ani!a "#! #%erna $e i$erat& et ne+#a+#a! f(e"tit#r a$ i!a. Se$ !a(i'ni %irit# "#! *an" in #a re"tit#$ine tare "on %i"i#nt& %er ea! tran ire non %o #nt. Tran ire na!+#e eor#! e t i!!#n$a i((i $e i$eria %ar'ere. Di"#nt er'o In"#rvare #t tran ea!# & +#ia i i% a e a$ i!a a%%eten$a non $e3i"it& "ontra *an" i((or#! %erver ita n#((aten# "onva(e "it- et tran ire %er ea! ne+#e#nt& +#a! "ontra e ri'i$a! in #%erna intentione %erti!e "#nt. @. No er'o& fratre "*ari i!i& non via! !a(i'ni in no,i %iriti,# $a!# & "#! terrena "on"#%i "i!# & "#! a$ te!%ora(ia a%%eten$a "#rva!#r. P#$eat er'o terrena "on"#%i "ere& et $or a !enti#! a "en$enti,# a$ver arii %rae,ere. Terra! e!%er int#et#r +#i "#rv# e t& et +#o %rae!io it re$e!%t# non !e!init +#i i!a +#aerit. Hin" etia! %er S. Mo= en $i"it#r& #t +#i 'i,,o %re!it#r& ne+#a+#a! a$ a"er$oti#! %rove*at#r 1Levit. XXI& 492. Et +#ot+#ot C*ri ti an'#ine re$e!%ti #!# & !e!,ra e3# $e! #!!i a"er$oti effi"i!#r. Un$e et no,i %er Petr#! $i"it#r/ Vo a#te! 'en# e(e"t#!& re'a(e a"er$oti#! 1I Petr. II& A2. Se$ +#i 'i,,#! to(erat& i!a e!%er int#et#r. A a"er$otio er'o re%e((it#r& +#ia +#i +#i o(i terreni intent# e t& i% e i,i te ti e t +#o$ !e!,r#! #!!i a"er$oti non e t. Hin" r#r # %i "e +#i %enn#(a non *a,ent& a, e # fi$e(i %o%#(i %ro*i,ent#r 1Levit. XI& 892. Pi "e +#i%%e +#i %enn#(a +#a!ar#! *a,ent& $are etia! a(t# #%er a+#a o(ent. .#i$ er'o %ennati %i "i,# ni i e(e"tae ani!ae fi'#rant#r: .#ae %rofe"to o(ae in "oe(e ti E""(e iae "or%# tran e#nt& +#ae& !o$o virt#t#! %enn#(i f#(tae& a(t# $are %er "oe(e te $e i$eri#! "i#nt& #t #%erna %er "onte!%(atione! a%%etant& +#a!vi in ei% i iter#! e) !orta(i "arne re(a,ant#r. Si er'o 3a! ,ona "oe(e ti %atriae a'novi!# & $i %(i"eat no,i & fratre "*ari i!i& +#o$ "#rvi #!# . Ponat#r ante o"#(o !#(ier "#rva& et ar,or infr#"t#o a. Re!ini "a!#r !a(or#! +#ae fe"i!# & !itta!# a$ ra$i"e! "or$i "o%*in#! ter"ori & #t t#n" in retri,#tioni fr#"t# %in'#e "at +#o$ no,i *i" %er %oenitentia! fete,at. Et i virt#t#! #!!a o%erari non %o #!# & i% e De# no tro 'a#$et (a!ento. E) i% a eni! 3# titiae in"*oatione ei %(a"e,i!# & +#i in3# ta +#ae fe"i!# %#ni!# . Ne" !ora erit in f(eti,# & +#ia ter'ent "iti# tran e#nte (a"r=!a !an #ra 'a#$ia. Per Do!in#! no tr#! 0e #! C*ri t#!& +#i vivit et re'nat "#! Patre in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXXII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"tor#! Pro"e i et Martiniani& $ie nata(i eor#!. LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. IX& 4764?. In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i / Si +#i v#(t %o t !e venire& a,ne'et e!eti% #!& et to((at "r#"e! #a! +#oti$ie& et e+#at#r !e. .#i eni! vo(#erit ani!a! #a! a(va! fa"ere& %er$et ea!- et +#i %er$i$erit ani!a! #a! %ro%ter !e& a(va! ea! fa"iet. .#i$ eni! %ro$e t *o!ini& i tot#! !#n$#! (#"ret#r& e a#te! %er$at& et $etri!ent#! #i fa"iat: Na! +#i !e er#,#erit et !eo er!one & *#n" Fi(i# *o!ini

er#,e "et "#! venerit in !a3e tate #a& et Patri & et an"tor#! an'e(or#!. Di"o a#te! vo,i vere& #nt a(i+#i *i" tante +#i non '# ta,#nt !orte!& $one" vi$eant re'n#! Dei. 8. .#ia Do!in# a" Re$e!%tor no ter nov# *o!o venit in !#n$#!& nova %rae"e%ta $e$it !#n$o. Vitae eteni! no trae veteri in vitii en#tritae "ontrarietate! o%%o #it novitati #ae. .#i$ eni! vet# & +#i$ "arna(i *o!o noverat& ni i #a retinere& a(iena ra%ere& i %o et- "on"#%i "ere& i non %o et: Se$ "oe(e ti !e$i"# in'#(i +#i,# +#e vitii o,viantia a$*i,et !e$i"a!enta. Na! i"#t arte !e$i"inae "a(i$a fri'i$i & fri'i$a "a(i$i "#rant#r& ita Do!in# no ter "ontraria o%%o #it %rae$i"a!enta %e""ati & #t (#,ri"i "ontinentia!& tena"i,# (ar'itate!& ira"#n$i !an #et#$ine!& e(ati %rae"i%eret *#!i(itate!. Certe "#! e e+#enti,# nova !an$ata %ro%oneret& $i)it/ Ni i +#i ren#ntiaverit o!ni,# +#ae %o i$et& non %ote t !e# e e $i "i%#(# 1L#". XIV& 772. A" i a%erte $i"at/ .#i %er vita! vetere! a(iena "on"#%i "iti & %er novae "onver ationi t#$i#! et ve tra (ar'i!ini. .#i$ vero in *a" (e"tione $i"at& a#$ia!# / .#i v#(t %o t !e venire& a,ne'et e!eti% #!. I,i $i"it#r #t a,ne'e!# no tra& *i" $i"it#r #t a,ne'e!# no . Et forta e (a,orio #! non e t *o!ini re(in+#ere #a& e$ va($e (a,orio #! e t re(in+#ere e!eti% #!. Min# +#i%%e e t a,ne'are +#o$ *a,et& va($e a#te! !#(t#! e t a,ne'are +#o$ e t. 4. A$ e a#te! no,i venienti,# Do!in# %rae"e%it #t ren#ntie!# no tri & +#ia +#i"#n+#e a$ fi$ei a'one! veni!# & (#"ta!en "ontra !a(i'no %irit# #!i!# . Ni*i( a#te! !a(i'ni %irit# in *o" !#n$o %ro%ri#! %o i$ent. N#$i er'o "#! n#$i (#"tari $e,e!# . Na! i ve tit# +#i +#a! "#! n#$o (#"tat#r& "iti# a$ terra! $e3i"it#r& +#ia *a,et #n$e teneat#r. .#i$ eni! #nt terrena o!nia& ni i +#ae$a! "or%ori in$#!enta: .#i er'o "ontra $ia,o(#! a$ "erta!en %ro%erat& ve ti!enta a,3i"iat& ne #""#!,at. Ni*i( in *o" !#n$o a!an$o %o i$eat& n#((a rer#! (a,enti#! $e(e"tatione re+#irat& ne #n$e a$ vot#! te'it#r& a$ "a #! in$e teneat#r. Ne" ta!en #ffi"it no tra re(in+#ere& ni i re(in+#a!# et no . .#i$ e t +#o$ $i"i!# & Re(in+#a!# et no : Si eni! no !eti% o re(in+#i!# & +#o i,i!# e)tra no : Ve( +#i e t +#i va$it& i e $e er#it: Se$ a(i#$ #!# %er %e""at#! (a% i& a(i#$ %er nat#ra! "on$iti- a(i#$ +#o$ fe"i!# & a(i#$ +#o$ fa"ti #!# . Re(in+#a!# no !eti% o +#a(e %e""an$o no fe"i!# & et !anea!# no !eti% i +#a(e %er 'ratia! fa"ti #!# . E""e eteni! +#i #%er,# f#it& i "onver # a$ C*ri t#! *#!i(i fa"t# e t& e!eti% #! re(in+#it. Si (#)#rio # +#i +#e a$ "ontinentia! vita! !#tavit& a,ne'avit #ti+#e +#o$ f#it. Si avar# +#i +#e a!,ire 3a! $e iit& et (ar'iri $i$i"it %ro%ria +#i %ri# a(iena ra%ie,at& %ro"#( $#,io e!eti% #! re(i+#it. I% e +#i$e! e t %er nat#ra!& e$ non e t i% e %er !a(itia!. Hin" eni! "ri%t#! e t/ Verte i!%io & et non er#nt 1Prov. XII& ?2. Conver i na!+#e i!%ii non er#nt& non +#ia non er#nt o!nino in e entia& e$ "i(i"et non er#nt in i!%ietati "#(%a. T#n" er'o no !eti% o re(in+#i!# & t#n" no i% o a,ne'a!# & "#! vita!# +#o$ %er vet# tate! f#i!# & et a$ *o" niti!#r +#o$ %er novitate! vo"a!#r. Pen e!# +#o!o$o e Pa#(# a,ne'averat& +#i $i"e,at/ Vivo a#te! 3a! non e'o 1Ga(. II& 492. E) tin"t# +#i%%e f#erat aev# i((e %er e"#tor& et vivere "oe%erat %i# %rae$i"ator. Si eni! i% e e et& %i# %rofe"to non e et. Se$ +#i e vivere $ene'at& $i"at #n$e e t +#o$ an"ta ver,a %er $o"trina! veritati "(a!at. Protin# #,$it/ Vivit vero in !e C*ri t# 1I,i$.2. A" i a%erte $i"at/ E'o +#i$e! a !e!eti% o e) tin"t# #!& +#ia "arna(iter non vivo- e$ ta!en e entia(iter !ort## non #!& +#ia in C*ri to %irita(iter vivo. Di"at er'o Verita & $i"at/ Si +#i v#(t %o t !e venire& a,ne'et e!eti% #!. .#ia ni i +#i a e!eti% o $efi"iat& a$ e#! +#i #%er i% #! e t non a%%ro%in+#at- ne" va(et a%%re*en$ere +#o$

88;
#(tra i% #! e t& i ne "ierit !a"tare +#o$ e t. Si" o(er#! %(antae tran %on#nt#r #t %rofi"iant& at+#e& #t ita $i)eri!& era$i"ant#r #t "re "ant. Si" rer#! e!ina in terrae a$!i tione $efi"i#nt& #t in re%aratione #i 'eneri #,eri# a #r'ant. Un$e eni! vi$ent#r %er$i$i e +#o$ erant& in$e a""i%i#nt *o" a%%arere +#o$ non erant. 7. Se$ +#i 3a! e a vitii a,ne'at& e)+#iren$ae ei virt#te #nt in +#i,# "re "at. Na! "#! $i"t#! e t/ .#i v#(t %o t !e venire& a,ne'et e!eti% #!& %rotin# a$$it#r/ Et to((at "r#"e! #a! +#oti$ie& et e+#at#r !e. D#o,# eteni! !o$i "r#) to((it#r& "#! a#t %er a, tinentia! affi"it#r "or%# & a#t %er "o!%a ione! %ro)i!i aff(i'it#r ani!# . Pen e!# +#a(iter #tro+#e !o$o Pa#(# "r#"e! #a! t#(erat& +#i $i"e,at/ Ca ti'o "or%# !e#!& et in ervit#te! re$i'o& ne forte a(ii %rae$i"an i% e re%ro,# effi"iar 1I Cor IX& 4?2. E""e in aff(i"tione "or%ori a#$ivi!# "r#"e! "arni & a#$ia!# n#n" in "o!%a ione %ro)i!i "r#"e! !enti . Ait eni!/ .#i infir!at#r& et e'o non infir!or: .#i "an$a(i>at#r& et e'o non #ror: 1II Cor. XI& 4A.2 Perfe"t# +#i%%e %rae$i"ator& #t e)e!%(#! $aret a, tinentiae& "r#"e! %orta,at in "or%ore. Et +#ia in e tra*e,at $a!na infir!itati a(ienae& "r#"e! %orta,at in "or$e. 7. Se$ +#ia i% i virt#ti,# +#ae$a! vitia 3#)ta #nt& $i"en$#! no,i e t +#o$ viti#! a, tinentia! "arni et +#o$ o, i$eat "o!%a ione! !enti . E vi"ino na!+#e a, tinentia! "arni nonn#n+#a! vana '(oria o, i$et& +#ia $#! ten#ita in "or%ore& $#! %a((or in v#(t# re %i"it#r& virt# %atefa"ta (a#$at#r- et tanto e "e(eri# fora f#n$it& +#anto a$ *#!ano o"#(o %er o ten #! %a((ore! e)it. Et %(er#!+#e fit #t *o" +#o$ "a# a Dei a'i "re$it#r %ro o(i *#!ani favori,# a'at#r. .#o$ ,ene Si!on i((e i'nifi"at& +#i& invent# in itinere 1Matt*. XXVII& 742& "r#"e! $o!ini"a! in an'aria %ortat. A(iena +#i%%e onera in an'aria %ortant#r& +#an$o %er vanitati t#$i#! a(i+#i$ 'erit#r. .#i er'o %er Si!one! $e i'nant#r& ni i a, tinente et arro'ante : .#i %er a, tinentia! +#i$e! "arne! affi"i#nt& e$ fr#"t#! a, tinentiae interi# non re+#ir#nt. Cr#"e! er'o Do!ini in an'aria Si!on %ortat& +#ia "#! a$ o%# ,on#! e) ,ona vo(#ntate non $#"it#r& re! 3# ti ine fr#"t# %e""ator o%erat#r. Un$e i$e! Si!on "r#"e! %ortat& e$ non !orit#r& +#ia a, tinente et arro'ante %er a, tinentia! +#i$e! "or%# affi"i#nt& e$ %er $e i$eri#! '(oriae !#n$o viv#nt. Co!%a ione! vero ani!i %(er#!+#e (atenter o, i$et %ieta fa( a& #t *an" nonn#n+#a! # +#e a$ "on$e "en$en$#! vitii %ertra*at& "#! a$ "#(%a +#i +#e non $e,eat "o!%a ione! e)er"ere& e$ >e(#!. Co!%a io +#i%%e *o!ini& et re"tit#$o vitii $e,et#r& #t in #no eo$e!+#e *o!ine et $i(i'a!# ,on#! +#o$ fa"t# e t& et %er e+#a!#r !a(a +#ae fe"it& ne $#! "#(%a in"a#te re!itti!# & non 3a! %er "*aritate! "o!%ati& e$ %er ne'(i'entia! "on"i$i e vi$ea!#r. ;. Se+#it#r/ .#i eni! vo(#erit ani!a! #a! a(va! fa"ere& %er$et ea!- et +#i %er$i$erit ani!a! #a! %ro%ter !e& a(va! ea! fa"iet. Si" $i"it#r fi$e(i/ .#i vo(#erit ani!a! #a! a(va! fa"ere& %er$et ea!- et +#i %er$i$erit ani!a! #a! %ro%ter !e& a(va! ea! fa"iet. A" i a'ri"o(ae $i"at#r/ Fr#!ent#! i erva & %er$i - i e!ina & renova . .#i eni! ne "iat +#o$ fr#!ent#! "#! in e!ine !ittit#r& %erit a, o"#(i & in terra $efi"it: Se$ #n$e %#tre "it in %#(vere& in$e vire "it in renovatione. .#ia vero an"ta E""(e ia a(i#$ te!%# *a,et %er e"#tioni & at+#e a(i#$ %a"i - Re$e!%tor no ter i% a e3# te!%ora $i tin'#it in %rae"e%ti . Na! %er e"#tioni te!%ore %onen$a e t ani!a& %a"i a#te! te!%ore ea +#ae a!%(i# $o!inari %o #nt fran'en$a #nt $e i$eria terrena. Un$e et n#n" $i"it#r/ .#i$ eni! %ro$e t *o!ini& i (#"ret#r tot#! !#n$#!& e

a#te! %er$at& et $etri!ent#! #i fa"iat: C#! %er e"#tio a, a$ver arii $ee t& va($e vi'i(anti# "or "# to$ien$#! e t. Na! %a"i te!%ore +#ia (i"et vivere& (i,et etia! a!,ire. .#ae %rofe"to avaritia ,ene "o!%e "it#r& i i% e tat# a!,ienti o((i"ite "on i$eret#r. Na! "#r in tet a$ "o((i'en$#!& +#an$o tare non %ote t i% e +#i "o((i'it: C#r #! er'o ##! +#i +#e "on i$eret& et a'no "et i,i %o e #ffi"ere %arva +#ae *a,et. Se$ forta e !et#it ne in *#3# vitae itinere #!%t# $e it. Lon'a no tra $e i$eria in"re%at via ,revi & in"a #! !#(ta %ortant#r "#! 3#)ta e t +#o$ %er'it#r. P(er#!+#e a#te! et avaritia! vin"i!# & e$ a$*#" o, tat +#o$ via re"tit#$ini !inori tene!# "# to$ia %erfe"tioni . Na! ae%e (a,entia "#n"ta $e %i"i!# & e$ ta!en a$*#" *#!anae vere"#n$iae # # %rae%e$i!#r& #t re"tit#$ine! +#a! erva!# in !ente non$#! e)%ri!ere va(ea!# in vo"e- et tanto Dei fa"ie! a$ 3# titiae $efen ione! ne'(i'i!# & +#anto *#!ana fa"ie "ontra 3# titia! vere!#r. Se$ *#i" +#o+#e v#(neri "on'r##! #,3#n'it#r !e$i"a!ent#! "#! Do!in# $i"it/ .#i !e er#,#erit et !eo er!one & *#n" Fi(i# *o!ini er#,e "et "#! venerit in !a3e tate #a& et Patri & et an"tor#! an'e(or#!. 5. Se$ e""e n#n" a%#$ e *o!ine $i"#nt/ No 3a! Do!in#! et er!one e3# non er#,e "i!# / +#ia a%erta e#! vo"e %rofite!#r. .#i,# e'o re %on$eo +#o$ in *a" %(e,e C*ri tiana #nt nonn#((i +#i C*ri t#! i$eo "onfitent#r& +#ia "#n"to C*ri tiano e e "on %i"i#nt. Na! i no!en C*ri ti in tanta *o$ie '(oria non e et& tot %rofe ore C*ri ti an"ta E""(e ia non *a,eret. Non er'o a$ %ro,atione! fi$ei vo) #ffi"it %rofe ioni & +#a! $efen$it a vere"#n$ia %rofe io 'enera(itati . E t ta!en #,i e +#i +#e interro'et& #t in "onfe ione C*ri ti e vera"iter %ro,et& i non 3a! no!en e3# er#,e "it& i %(ena virt#te !enti *#!an#! %#$ore! #,$i$it. Certe eni! %er e"#tioni te!%ore er#,e "ere %oterant fi$e(e & #, tantii n#$ari& $e $i'nitati,# $e3i"i& ver,eri,# aff(i'i. Pa"i a#te! te!%ore +#ia *ae" a no tri %er e"#tioni,# $e #nt& e t a(i#$ #,i o ten$a!#r no,i . Vere!#r ae%e a %ro)i!i $e %i"i& $e$i'na!#r in3#ria ver,i to(erare- i "ontin'at 3#r'i#! forta e "#! %ro)i!o& er#,e "i!# %riore ati fa"ere. Cor +#i%%e "arna(e $#! *#3# vitae '(oria! +#aerit& *#!i(itate! re %#it. Et %(er#!+#e i% e *o!o +#i ira "it#r $i "or$anti i,i re"on"i(iari a%%etit& e$ ire a$ ati fa"ien$#! %rior er#,e "it. Pen e!# fa"ta Veritati & #t vi$ea!# +#o 3a"ent no trae %ravitati a"tione . Si eni! !e!,ra #!!i "a%iti #!# & i!itari e#! "#i "onne"ti!#r $e,e!# . .#i$ na!+#e a$ no trae er#$itioni e)e!%(#! Pa#(# e're'i# %rae$i"ator $i"it: Pro C*ri to (e'atione f#n'i!#r& tan+#a! Deo e)*ortante %er no - o, e"ra!# %ro C*ri to& re"on"i(ia!ini Deo 1II Cor. V& 492. E""e inter no et De#! $i "or$ia! %e""an$o fe"i!# & et ta!en a$ no De# #o (e'ato %rior !i it& #t no i% i +#i %e""avi!# a$ %a"e! Dei ro'ati venia!# . Er#,e "at er'o *#!ana #%er,ia& "onf#n$at#r +#i +#e i non ati fa"iat %rior %ro)i!o& +#an$o %o t "#(%a! no tra! #t ei re"on"i(iari $e,ea!# et i% e +#i offen # e t& (e'ati intervenienti,# & o, e"rat De# . <. Se+#it#r/ Di"o a#te! vo,i & vere #nt a(i+#i *i" tante +#i non '# ta,#nt !orte! $one" vi$eant re'n#! Dei. Re'n#! Dei& fratre "*ari i!i& non e!%er in a"ro e(o+#io vent#r#! re'n#! $i"it#r& e$ nonn#n+#a! %rae en E""(e ia vo"at#r. Un$e "ri%t#! e t/ Mittet Fi(i# *o!ini an'e(o #o & et "o((i'ent $e re'no e3# o!nia "an$a(a 1Matt*. XIII& ;82. In i((o +#i%%e re'no "an$a(a non er#nt& #,i %rofe"to re%ro,i non a$!itt#nt#r. .#o vi$e(i"et e)e!%(o "o((i'it#r +#o$ *o" (o"o re'n#! Dei %rae en E""(e ia vo"at#r. Et +#ia nonn#((i e) $i "i%#(i # +#e a$eo in "or%ore vi"t#ri erant #t E""(e ia! Dei "on tr#"ta! "on %i"erent& et "ontra !#n$i *#3# '(oria! ere"ta!&

88<
"on o(atoria %ro!i ione n#n" $i"it#r/ S#nt +#i$a! $e *i" tanti,# +#i non '# ta,#nt !orte! $one" vi$eant re'n#! Dei. Se$ "#! tanta Do!in# #,e#n$ae !orti %rae"e%ta e$eret& +#i$ ne"e ari#! f#it #t a$ *an" #,ito %ro!i ione! veniret: .#o$ i #,ti(iter atten$a!# & +#anta $i %en atione %ietati a'at#r a'no "i!# . Di "i%#(i eni! r#$i,# etia! $e %rae enti vita a(i+#i$ %ro!itten$#! f#it& #t %o ent ro,# ti# in f#t#ra o(i$ari. Si" I rae(iti"o %o%#(o e) Ae'=%ti terra (i,eran$o re%ro!i ioni terra %ro!ittit#r& et "#! vo"an$# e et a$ $ona "oe(e tia& terreni %ro!i ioni,# #a$et#r. C#r *o": Ut $#! e et a(i+#i$ +#o$ $e vi"ino %er"i%eret& i((#$ 3a! fi$e(i# "re$eret +#o$ $e (on'in+#o a#$ire %ot#i et: Carna(i eteni! %o%#(# i %arva non a""i%eret& !a'na non "re$eret. O!ni%oten er'o De# (ar'ien$o terrena& #a$et a$ "oe(e tia& #t %er"i%ien +#o$ vi$eret& %erare $i "eret +#o$ !ini!e vi$e,at- et tanto o(i$ior $e invi i,i(i,# fieret& +#anto e#! a$ %ei "ertit#$ine! vi i,i(ia %ro!i a f#("irent. Un$e re"te +#o+#e %er P a(!i ta! $i"it#r/ De$it ei re'ione 'enti#!& et (a,ore %o%#(or#! %o e$er#nt& #t "# to$iant 3# tifi"atione e3# & et (e'e! e3# re+#irant 1P a(. CIV& ;;& ;52. Si" er'o *o" (o"o r#$i,# $i "i%#(i Verita (o+#en & vi$en$#! re'n#! Dei %ro!ittit in terra& #t *o" a, ei fi$e(i# in "oe(o %rae #!at#r. E) i% o ita+#e re'no +#o$ 3a! vi$e!# in !#n$o e e #,(i!at#! %ere!# re'n#! +#o$ in "oe(o "re$i!# %er"i%ien$#!. Na! #nt nonn#((i +#i C*ri tianitati no!ine "en ent#r& e$ C*ri tianitati non *a,ent fi$e!. So(a e e vi i,i(ia ae ti!ant& invi i,i(ia non a%%et#nt& +#ia ne" e e # %i"ant#r. A$ an"tor#! !art=r#! "or%ora "on i ti!# & fratre !ei. N#n+#i$ i ti "arne! #a! in !orte! $arent& ni i ei "erti i!e "on titi et e e vita! %ro +#a !ori $e,#i ent: Et e""e +#i ita "re$i$er#nt& !ira"#(i "or# "ant. A$ e) tin"ta na!+#e eor#! "or%ora vivente ae'ri veni#nt et anant#r& %er3#ri veni#nt et a $ae!onio ve)ant#r& $ae!onia"i veni#nt et (i,erant#r. .#o!o$o er'o viv#nt i((i" #,i viv#nt& i in tot !ira"#(i viv#nt *i" #,i !ort#i #nt: ?. Re!& fratre & $i"o ,reve! ver,o& e$ non %arva! !erito& +#a! re(i'io i +#i,# $a! eniori,# narranti,# a'novi. Got*or#! te!%ore !atrona +#ae$a! f#it va($e re(i'io a& +#ae a$ *or#! !art=r#! e""(e ia! "re,ro venie,at. .#a$a! $ie $#! e) !ore a$ oran$#! veni et& e're$ien & $#o tante #, %ere'rino *a,it# !ona"*o invenit& %ere'rino "re$i$it& $ari ei a(i+#i$ e(ee!o =nae %rae"e%it. Se$ %ri# +#a! e3# ero'ator ei a$ (ar'ien$a! e(ee!o =na! %ro%in+#a et& a titer#nt i((i vi"ini# & et $i)er#nt/ T# no !o$o vi ita & no te in $ie 3#$i"ii re+#ire!# & et +#i$+#i$ %o #!# & %rae ta,i!# ti,i. .#o $i"to& a, o"#(i e3# a,(ati #nt. Territa i((a a$ oran$#! re$iit& e e+#e in (a"r=!i %ro(i)i# eff#$it. Et fa"ta e t %o t *o" tanto in tantior in %re"e& +#anto "ertior $e %ro!i ione. Si a#te!& 3#)ta Pa#(i vo"e!& Fi$e e t %eran$ar#! #, tantia rer#!& ar'#!ent#! non a%%arenti#! 1He,r. XI& 82& ne+#a+#a! 3a! $i"i!# #t vent#ra! vita! "re$ati & +#ia e""e i% i +#i in i((a viv#nt& *#!ani o,t#ti,# vi i,i(iter %rae entant#r. .#o$ eni! vi$eri %ote t& !e(i# $i"it#r "iri& +#a! "re$i. Vent#ra! er'o vita! no Do!in# !a'i vo(#it "ire& +#a! "re$ere& +#i eo +#o invi i,i(iter re"i%it& a%#$ e vivere no,i etia! vi i,i(iter o ten$it. @. Ho er'o& fratre "*ari i!i& in "a# a ve tri e)a!ini & +#a! "#! $i tri"to 3#$i"e *a,eti & %atrono fa"ite& *o in $ie tanti terrori i((i# $efen ore a$*i,ete. Certe i a%#$ +#e!$a! !a'n#! 3#$i"e! "a# a +#ae(i,et ve tra e et $ie "ra tino venti(an$a& tot# *o$iern# $ie in "o'itatione $#"eret#r& %atron#! ve tra fraternita +#aereret& !a'ni %re"i,# a'eret #t a%#$ tant#! 3#$i"e! i,i $efen or veniret. E""e $i tri"t# 3#$e) 0e # vent#r# e t& tanti i((i# an'e(or#! ar"*an'e(or#!+#e "on"i(ii terror

a$*i,et#r. In i((o "onvent# "a# a no tra $i "#tit#r& et ta!en no %atrono !o$o non +#aeri!# & +#o t#n" $efen ore *a,ea!# . A$ #nt $efen ore no tri an"ti !art=re & ro'ari vo(#nt& at+#e& #t ita $i)eri!& +#aer#nt& #t +#aerant#r. Ho er'o a$3#tore ve trae orationi +#aerite& *o %rote"tore ve tri reat# invenite& +#ia ne %#nire %e""atore $e,eat& ro'ari v#(t et i% e +#i 3#$i"at. Un$e et ta! (on'o te!%ore "o!!inat#r ira!& et ta!en !i eri"or$iter e) %e"tat. Si" a#te! no et !i eri"or$ia e3# refoveat& #t n#((o !o$o ne'(i'ente re$$at. Si" %e""ata no tra %ert#r,ent& #t !en in $e %eratione! non %ror#ant& +#ia et i %rae #!ente !et#i!# & et !et#ente %era!# & aetern#! re'n#! "iti# a$e%t#ri #!# & %er e#! +#i vivit et re'nat "#! Patre in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXXIII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti C(e!enti & feria e)ta .#at#or te!%or#! Se%te!,ri . LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. VII& 7<659. In i((o te!%ore& ro'a,at 0e #! +#i$a! P*ari ae# #t !an$#"aret "#! i((o. Et in're # $o!#! P*ari aei& $i "#,#it. Et e""e !#(ier& +#ae erat in "ivitate %e""atri)& #t "o'novit +#o$ 0e # a""#,#i et in $o!o P*ari aei& att#(it a(a,a tr#! #n'#enti& et tan retro e"# %e$e e3# & (a"r=!i "oe%it ri'are %e$e e3# & et "a%i((i "a%iti #i ter'e,at& et o "#(a,at#r %e$e e3# & et #n'#ento #n'e,at. Vi$en a#te! P*ari ae# +#i vo"averat e#!& ait intra e& $i"en / Hi"& i e et %ro%*eta& "iret #ti+#e +#ae et +#a(i e t !#(ier +#ae tan'it e#!& +#ia %e""atri) e t. Et re %on$en 0e # & $i)it a$ i((#!- Si!on& *a,eo ti,i a(i+#i$ $i"ere. At i((e ait/ Ma'i ter& $i". D#o $e,itore erant "#i$a! feneratori/ #n# $e,e,at $enario +#in'ento & et a(i# +#in+#a'inta. Non *a,enti,# i((i #n$e re$$erent& $onavit #tri +#e. .#i er'o e#! %(# $i(i'it: Re %on$en Si!on& $i)it/ Ae ti!o +#ia i "#i %(# $onavit. At i((e $i)it ei/ Re"te 3#$i"a ti. Et "onver # a$ !#(iere!& $i)it Si!oni/ Vi$e *an" !#(iere!: Intravi in $o!#! t#a!& a+#a! %e$i,# !ei non $e$i ti- *ae" a#te! (a"r=!i #i ri'avit %e$e !eo & et "a%i((i #i ter it. O "#(#! !i*i non $e$i ti& *ae" a#te! e) +#o intravit& non "e avit o "#(ari %e$e !eo . O(eo "a%#t !e#! non #n)i ti& *ae" a#te! #n'#ento #n)it %e$e !eo . Pro%ter +#o$ $i"o ti,i/ Re!itt#nt#r ei %e""ata !#(ta& +#onia! $i(e)it !#(t#!. C#i a#te! !in# $i!ittit#r& !in# $i(i'it. Di)it a#te! a$ i((a!/ Re!itt#nt#r ti,i %e""ata t#a. Et "oe%er#nt +#i i!#( a""#!,e,ant& $i"ere intra e/ .#i e t *i" +#i etia! %e""ata $i!ittit: Di)it a#te! a$ !#(iere!/ Fi$e t#a te a(va! fe"it& va$e in %a"e. 8. Co'itanti !i*i $e Mariae %oenitentia& f(ere !a'i (i,et +#a! a(i+#i$ $i"ere. C#3# eni! ve( a)e#! %e"t# i((ae *#3# %e""atri"i (a"r=!ae a$ e)e!%(#! %oeniten$i non e!o((iant: Con i$eravit na!+#e +#i$ fe"it& et no(#it !o$erari +#i$ fa"eret. S#%er "onvivante in're a e t& non 3# a venit& inter e%#(a (a"r=!a o,t#(it. Di "ite +#o $o(ore ar$et& +#ae f(ere et inter e%#(a non er#,e "it. Han" vero +#a! L#"a %e""atri"e! !#(iere!& 0oanne Maria! no!inat& i((a! e e Maria! "re$i!# $e +#a Mar"# e%te! $ae!onia e3e"ta f#i e te tat#r. Et +#i$ %er e%te! $ae!onia& ni i #niver a vitia $e i'nant#r: .#ia eni! e%te! $ie,# o!ne te!%# "o!%re*en$it#r& re"te e%tenario n#!ero #niver ita fi'#rat#r. Se%te! er'o $ae!onia Maria *a,#it& +#ae #niver i vitii %(ena f#it. Se$ e""e +#ia t#r%it#$ini #ae !a"#(a a %e)it& (avan$a a$

88@
fonte! !i eri"or$iae "#"#rrit& "onvivante non er#,#it. Na! +#ia e!eti% a! 'raviter er#,e "e,at int# & ni*i( e e "re$i$it +#o$ vere"#n$aret#r fori . .#i$ er'o !ira!#r& fratre & Maria! veniente!& an Do!in#! # "i%iente!: S# "i%iente! $i"a!& an tra*ente!: $i"a! !e(i# & tra*ente! et # "i%iente!& +#ia ni!ir#! i% e ea! %er !i eri"or$ia! tra)it int# & +#i %er !an #et#$ine! # "e%it fori . Se$ 3a! te)t#! an"ti Evan'e(ii %er"#rrente & i% #! +#o+#e or$ine! +#o venerit anan$a& vi$ea!# . 4. Att#(it a(a,a tr#! #n'#enti& et tan retro e"# %e$e 0e #& (a"r=!i "oe%it ri'are %e$e e3# & et "a%i((i "a%iti #i ter'e,at& et o "#(a,at#r %e$e e3# & et #n'#ento #n'e,at. Li+#et& fratre & +#o$ i((i"iti a"ti,# %ri# !#(ier intenta #n'#ent#! i,i %ro o$ore #ae "arni a$*i,#it. .#o$ er'o i,i t#r%iter e)*i,#erat& *o" 3a! Deo (a#$a,i(iter offere,at. O"#(i terrena "on"#%ierat& e$ *o 3a! %er %oenitentia! "onteren f(e,at. Ca%i((o a$ "o!%o itione! v#(t# e)*i,#erat& e$ 3a! "a%i((i (a"r=!a ter'e,at. Ore #%er,a $i)erat& e$ %e$e Do!ini o "#(an & *o" in Re$e!%tori #i ve ti'ia fi'e,at. .#ot er'o in e *a,#it o,(e"ta!enta& tot $e e invenit *o(o"a# ta. Convertit a$ virt#t#! n#!er#! "ri!in#!& #t tot#! erviret Deo in %oenitentia& +#i$+#i$ e) e De#! "onte!% erat in "#(%a. 7. Se$ *o" P*ari ae# int#en $e %i"it& et non o(#! veniente! %e""atri"e! !#(iere!& e$ etia! # "i%iente! Do!in#! re%re*en$it& $i"en intra e/ Hi"& i e et %ro%*eta& "iret #ti+#e +#ae et +#a(i e t !#(ier +#ae tan'it e#!& +#ia %e""atri) e t. E""e P*ari ae# vera"iter a%#$ e #%er,# & et fa((a"iter 3# t# & ae'ra! re%re*en$it $e ae'rit#$ine& !e$i"#! $e #,ventione& +#i i% e +#o+#e $e e(ationi v#(nere ae'rota,at& et i'nora,at. Inter $#o a#te! ae'ro !e$i"# a$erat- e$ #n# ae'er in fe,re inte'r#! en #! tene,at& a(ter vero in fe,re "arni et en #! %er$i$erat !enti . I((a +#i%%e f(e,at +#o$ fe"erat- P*ari ae# a#te! $e fa( a 3# titia e(at# & vi! #ae inva(et#$ini e)a''era,at. In ae'rit#$ine er'o et en #! %er$i$erat& +#i *o" i% #! +#o+#e& +#o$ a a(#te (on'e e et& i'nora,at. Se$ inter *ae" no 'e!it# "o'it +#o $a! no tri or$ini viro int#eri& +#i& a"er$ota(i offi"io %rae$iti& i +#i$ forta e 3# te e)teri# ve( ten#iter e'erint& %rotin# #,3e"to $e %i"i#nt& et %e""atore +#o +#e in %(e,e %o ito $e$i'nant#r& ei +#e "o!%ati "#(%a! #a! "onfitenti,# no(#nt& a"& ve(#t P*ari aei !ore a %e""atri"e !#(iere tan'i $e %i"i#nt. .#ae %rofe"to !#(ier i a$ P*ari aei %e$e veni et& ni!ir#! "a("i,# re%#( a $i "e$eret. In+#inari eni! e a(ieno %e""ato "re$eret. Se$ +#ia *#n" vera 3# titia non re%(e,at& $e a(ieno v#(nere ae'rota,at. Un$e e!%er ne"e e e t #t "#! %e""atore +#o +#e "on %i"i!# & no !eti% o %ri# in i((or#! "a(a!itate $ef(ea!# & +#ia forta e in i!i(i,# a#t (a% i #!# & a#t (a,i %o #!# & i (a% i non #!# . Et i "en #ra !a'i terii $e,et e!%er virt#te $i "i%(inae vitia %er e+#i& o%ortet ta!en #t o((i"ite $i "erna!# +#ia $i tri"tione! $e,e!# vitii & "o!%a ione! nat#rae. Si eni! ferien$# e t %e""ator& n#trien$# e t %ro)i!# . C#! vero 3a! %er %oenitentia! %er"#tit i% e +#o$ fe"it& 3a! no ter %ro)i!# %e""ator non e t& +#ia "#! Dei e 3# titia "ontra e $iri'it& et *o" in e %#nit& +#o$ 3# titia $ivina re%re*en$it. ;. Se$ 3a! i te #%er,# et arro'an +#a ententia "onvin"at#r a#$ia!# . De $#o,# +#i%%e ei $e,itori,# %ara$i'!a o%%onit#r& +#or#! #n# !in# & et a(i# a!%(i# $e,et- #tror#!+#e $e,ito $i!i o& +#i a!%(i# (ar'itore! $e,iti $i(i'at& interro'at#r. .#i,# ver,i %rotin# i((e re %on$it/ I((e %(# $i(i'it "#i %(# $i!ittit#r. .#a in re notan$#! e t +#ia $#! #a ententia P*ari ae# "onvin"it#r& +#a i %*reneti"# f#ne! %ortat e) +#o (i'et#r. En#!erant#r ei ,ona %e""atri"i & en#!erant#r !a(a fa( i 3# ti& "#!

$i"it#r/ Intravi in $o!#! t#a!& a+#a! %e$i,# !ei non $e$i ti- *ae" a#te! (a"r=!i ri'avit %e$e !eo & et "a%i((i #i ter it. O "#(#! !i*i non $e$i ti- *ae" a#te! e) +#o intravit& non "e avit o "#(ari %e$e !eo . O(eo "a%#t !e#! non #n)i ti- *ae" a#te! #n'#ento #n)it %e$e !eo . Po t en#!eratione! vero #,infert#r ententia/ Pro%ter +#o$ $i"o ti,i/ Re!itt#nt#r ei %e""ata !#(ta& +#onia! $i(e)it !#(t#!. .#i$& fratre !ei& e e $i(e"tione! "re$i!# & ni i i'ne!: et +#i$ "#(%a!& ni i r#,i'ine!: Un$e n#n" $i"it#r/ Re!itt#nt#r ei %e""ata !#(ta& +#ia $i(e)it !#(t#!. A" i a%erte $i"eret#r/ In"en$it %(ene %e""ati r#,i'ine!& +#ia ar$et va(i$e %er a!ori i'ne!. Tanto na!+#e a!%(i# %e""ati r#,i'o "on #!it#r& +#anto %e""atori "or !a'no "*aritati i'ne "on"re!at#r. E""e ea +#ae a$ !e$i"#! venerat ae'ra anata e t& e$ $e a(#te e3# a$*#" a(ii ae'rotant. Na! i!#( $i "#!,ente "on+#e ti #nt& intra e $i"ente / .#i e t *i" +#i etia! %e""ata $i!ittit: Se$ "oe(e ti !e$i"# ae'ro non $e %i"it& +#o etia! $e !e$i"a!ento fieri $eteriore vi$et. Ea! a#te! +#a! anaverat %er %ietati #ae ententia! "onfir!at& $i"en / Fi$e t#a te a(va! fe"it& va$e in %a"e. Fi$e eteni! a(va! fe"it& +#ia *o" +#o$ %etiit %o e e a""i%ere non $#,itavit. Se$ i% a! +#o+#e %ei "ertit#$ine! 3a! a, i((o a""e%erat& a +#o %er %e! etia! a(#te! +#aere,at. In %a"e a#te! ire %rae"i%it#r& #t a veritati itinere in via! "an$a(i #(teri# non $erivet#r. Un$e et %er Ba"*aria! $i"it#r/ A$ $iri'en$o %e$e no tro in via! %a"i 1L#". I& ?A2. T#n" eni! 're # no tro in via! %a"i $iri'i!# & +#an$o %er i((#$ a"tion#! iter %er'i!# & in +#o a, a#"tori no tri 'ratia non $i "or$a!# . 5. Hae"& fratre "*ari i!i& *i tori"a e)%o itione tran "#rri!# - n#n" vero& i %(a"et& ea +#ae $i"ta #nt != ti"o inte((e"t# $i era!# . .#e! na!+#e P*ari ae# $e fa( a 3# titia %rae #!en ni i 0#$ai"#! %o%#(#!& +#e! %e""atri) !#(ier& e$ a$ ve ti'ia Do!ini venien et %(oran & ni i "onver a! 'enti(itate! $e i'nat: .#ae "#! a(a,a tro venit& #n'#ent#! f#$it& retro e"# %e$e Do!ini tetit& (a"r=!i %e$e ri'avit& "a%i((i ter it& eo $e!+#e +#o inf#n$e,at et ter'e,at& %e$e o "#(ari non $e iit. No er'o& no i((a !#(ier e)%re it& i toto "or$e a$ Do!in#! %o t %e""ata re$ea!# & i e3# %oenitentiae (#"t# i!ite!#r. .#i$ na!+#e #n'#ento& ni i ,onae o$or o%inioni e)%ri!it#r: Un$e et Pa#(# $i"it/ C*ri ti ,on# o$or #!# Deo in o!ni (o"o 1II Cor. II& 852. Si i'it#r re"ta o%era a'i!# & +#i,# o%inioni ,onae o$ore E""(e ia! re %er'a!# & +#i$ in Do!ini "or%ore ni i #n'#ent#! f#n$i!# : Se$ e"# %e$e 0e # !#(ier tetit. Contra %e$e eni! Do!ini teti!# "#!& in %e""ati %o iti& e3# itineri,# retine,a!#r. Se$ i a$ vera! %oenitentia! %o t %e""ata "onverti!#r& 3a! retro e"# %e$e ta!# & +#ia e3# ve ti'ia e+#i!#r +#e! i!%#'na,a!# . La"r=!i !#(ier %e$e e3# ri'at. .#o$ no +#o+#e vera"iter a'i!# & i +#i,# (i,et #(ti!i !e!,ri Do!ini %er "o!%a ioni affe"t#! in"(ina!#r& i an"ti e3# in tri,#(atione "o!%ati!#r& i eor#! tri titia! no tra! %#ta!# . Ca%i((i !#(ier %e$e +#o ri'averat ter it. Ca%i((i +#i%%e #%erf(##nt "or%ori. Et +#i$ a,#n$an terrena #, tantia& ni i "a%i((or#! %e"ie! tenet: .#ae $#! a$ # #! ne"e itati #%erf(#it& etia! a, "i a non entit. Ca%i((i er'o %e$e Do!ini ter'i!# & +#an$o an"ti e3# & +#i,# e) "*aritate "o!%ati!#r& etia! e) *i +#ae no,i #%erf(##nt& !i ere!#r& +#aten# i" !en %er "o!%a ione! $o(eat& #t etia! (ar'a !an# affe"t#! $o(ori o ten$at. Ri'at na!+#e (a"r=!i Re$e!%tori %e$e & e$ "a%i((i #i non ter'it& +#i #t"#n+#e %ro)i!or#! $o(ori "o!%atit#r& e$ ta!en ei e) *i +#ae i,i #%erf(##nt non !i eret#r. P(orat et non ter'it& +#i ver,a +#i$e! $o(ori tri,#it& e$ non !ini tran$o +#ae $e #nt vi! $o(ori !ini!e a, "i$it. O "#(at#r !#(ier %e$e +#o ter'it. .#o$ no +#o+#e %(ene a'i!# & i t#$io e $i(i'i!# +#o e) (ar'itate "ontine!# & ne 'ravi no,i it ne"e ita %ro)i!i& ne i% a

849
no,i e3# in$i'entia +#ae # tentat#r fiat onero a& et "#! !an# ne"e aria tri,#it& ani!# a $i(e"tione tor%e "at <. Pote t +#o+#e %er %e$e i% #! != teri#! in"arnationi e3# inte((i'i& +#o $ivinita terra! teti'it& +#ia "arne! #!% it. Ver,#! eni! "aro fa"t#! e t& et *a,itavit in no,i 10oan. I& 8;2. O "#(a!#r er'o Re$e!%tori %e$e & "#! != teri#! in"arnationi e3# e) toto "or$e $i(i'i!# . Un'#ento %e$e #n'i!# & "#! i% a! *#!anitati e3# %otentia! a"ri e(o+#ii ,ona o%inione %rae$i"a!# . Se$ *o" P*ari ae# vi$et et invi$et& +#ia "#! 0#$ai"# %o%#(# 'enti(itate! De#! %rae$i"are "on %i"it& #a a%#$ e !a(itia ta,e "it. Se$ Re$e!%tor no ter fa"ta e3# $e! !#(ieri +#a i ,ona 'enti(itati en#!erat& #t in +#o !a(o 0#$ai"# %o%#(# 3a"eat a'no "at. Na! i" P*ari ae# ret#n$it#r& #t %er e#!& i"#t& $i)i!# & %erfi$# i((e %o%#(# o ten$at#r. Intravi in $o!#! t#a!& a+#a! %e$i,# !ei non $e$i ti& *ae" a#te! (a"r=!i ri'avit %e$e !eo . A+#a +#i%%e e)tra no e t& (a"r=!ar#! *#!or intra no & +#ia vi$e(i"et infi$e(i i((e %o%#(# ne" ea +#ae e)tra e erant #n+#a! %ro Do!ino tri,#it- "onver a a#te! 'enti(ita %ro eo non o(#! rer#! #, tantia!& e$ etia! an'#ine! f#$it. O "#(#! !i*i non $e$i ti- *ae" a#te! e) +#o intravit& non "e avit o "#(ari %e$e !eo . O "#(#! +#i%%e $i(e"tioni e t i'n#!. Et infi$e(i i((e %o%#(# Deo o "#(#! non $e$it& +#ia e) "*aritate e#! a!are no(#it& "#i e) ti!ore ervivit. Vo"ata a#te! 'enti(ita Re$e!%tori #i ve ti'ia o "#(ari non "e at& +#ia in e3# a!ore "ontin#o # %irat. Un$e et %on ae vo"e $e eo$e! Re$e!%tore #o in Canti"i "anti"or#! $i"it#r/ O "#(et#r !e o "#(o ori #i 1Cant. I& ?2. O "#(#! re"te "on$itori #i $e i$erat& +#ae e ei o, e+#i %er a!ore! %arat. O(eo "a%#t !e#! non #n)i ti. Si %e$e Do!ini != teri#! in"arnationi e3# a""i%i!# & "on'r#e %er "a%#t i((i# i% a $ivinita $e i'nat#r. Un$e et %er Pa#(#! $i"it#r/ Ca%#t C*ri ti& De# 1I Cor. XI& 72. In Deo +#i%%e& et non in e +#a i in *o!ine& "re$ere 0#$ai"# %o%#(# fate,at#r. Se$ P*ari aeo $i"it#r& O(eo "a%#t !e#! non #n)i ti& +#ia i% a! +#o+#e $ivinitati e3# %otentia!& in +#a e 0#$ai"# %o%#(# "re$ere %o%on$it& $i'na (a#$e %rae$i"are ne'(e)it. Hae" a#te! #n'#ento #n)it %e$e !eo & +#ia $#! in"arnationi e3# != teri#! 'enti(ita "re$i$it& #!!a (a#$e etia! e3# i!a %rae$i"avit. Se$ 3a! Re$e!%tor no ter en#!erata ,ona "on"(#$it& "#! %er ententia! #,$it/ Pro%ter +#o$ $i"o ti,i/ Re!itt#nt#r ei %e""ata !#(ta& +#onia! $i(e)it !#(t#!. A" i a%erte $i"at/ Et i $#r#! e t va($e +#o$ "o+#it#r& a,#n$at ta!en a!ori i'ni +#o etia! $#ra "on #!ant#r. ?. Li,et inter *ae" "on i$eratione! tantae %ietati int#eri. Pe""atri"i !#(ieri o%era& e$ %oenitenti & +#a ae ti!atione Verita a%#$ e ervat& +#ae e3# a$ver ario #, tanta $i tri,#tione en#!erat. A$ P*ari aei %ran$i#! Do!in# $i "#!,e,at& e$ a%#$ %oenitente! !#(iere! !enti e%#(i $e(e"ta,at#r. A%#$ P*ari ae#! Verita %a "e,at#r fori & a%#$ %e""atri"e! !#(iere!& e$ ta!en "onver a!& %a "e,at#r int# . Un$e et ei an"ta E""(e ia& +#e! #, %e"ie *inn#(i "ervor#! +#aerit& in Canti"i "anti"or#! $i"it/ In$i"a !i*i +#e! $i(i'it ani!a !ea& #,i %a "a & #,i "#,e in !eri$ie 1Cant. I& <2. Cervor#! +#i%%e *inn#(# Do!in# a%%e((at#r& 3#)ta a #!%ta! "arne! anti+#or#! fi(i# %atr#!. Ferventior vero in !eri$ie ae t# ar$e "it& et #!,ro #! (o"#! *inn#(# +#aerit& +#e! ae t# i'ne non affi"it. In i((i er'o "or$i,# Do!in# re+#ie "it& +#ae a!or %rae enti ae"#(i non in"en$it& +#ae "arni $e i$eria non e)#r#nt& +#ae in"en a #i an)ietati,# in *#3# !#n$i "on"#%i "entii non are "#nt. Un$e et Mariae $i"it#r/ S%irit# an"t# #%erveniet in te& et virt# A(ti i!i o,#!,ra,it ti,i 1L#". I& 752. U!,ro a er'o (o"a in !eri$ie a$ %a "en$#! *inn#(# +#aerit& +#ia ta(i,# !enti,#

Do!in# %a "it#r& +#ae %er re %e"t#! 'ratiae te!%eratae "or%ora(i,# $e i$erii non #r#nt#r. P(# er'o %oeniten !#(ier %a "e,at int# +#a! P*ari ae# Do!in#! %a "e,at fori & +#ia a, ae t# "arna(i#! +#a i *inn#(# Re$e!%tor no ter a$ i((i# !ente! f#'erat& +#a! %o t vitior#! i'ne! %oenitentiae #!,ra te!%era,at. @. Pen e!# +#antae %ietati %e""atri"e! !#(iere! non o(#! a$ e a$!ittere& e$ ei etia! a$ tan'en$#! %e$e %rae,ere. Con i$ere!# 'ratia! !i eri"or$i Dei& et $a!ne!# !#(tit#$ine! reat# no tri. E""e %e""atore vi$et et # tinet& re i tente to(erat& et ta!en +#oti$ie %er Evan'e(i#! "(e!enter vo"at. Confe ione! no tra! e) %#ro "or$e $e i$erat& et "#n"ta +#ae $e(in+#i!# re(a)avit. Te!%eravit no,i $i tri"tione! (e'i !i eri"or$ia Re$e!%tori . In i((a +#i%%e "ri%t#! e t/ Si +#i *o" ve( i((#$ fe"erit& !orte !oriat#r. Si +#i *ae" ve( i((a fe"erit& (a%i$i,# o,r#at#r 1E)o$. XIX& 84- Lev. XX& e+.2. A%%ar#it "on$itor et Re$e!%tor no ter in "arne& "onfe ioni %e""ator#! non %oena!& e$ vita! %ro!ittit- !#(iere! #a v#(nera "onfitente! # "i%it& et ana! $i!ittit. Inf(e)it er'o a$ !i eri"or$ia! $#ritia! (e'i & +#ia +#o 3# te i((a $a!nat& i% e !i eri"or$iter (i,erat. Un$e ,ene +#o+#e in (e'e "ri%t#! e t +#ia !an# Mo= i erant 'rave - #!ente er'o (a%i$e!& %o #er#nt #,ter& in +#o e$itAaron a#te! et H#r # tenta,ant !an# e3# 1E)o$. XVII& 842. Mo= e +#i%%e e$it in (a%i$e& "#! (e) re+#ievit in E""(e ia. Se$ *ae" ea$e! (e) !an# 'rave *a,#it& +#ia %e""ante +#o +#e non !i eri"or$iter %ert#(it& e$ evera $i tri"tione %er"# it. Aaron vero !on fortit#$ini & H#r a#te! i'ni inter%retat#r. .#e! ita+#e !on i te fortit#$ini i'nat& ni i Re$e!%tore! no tr#!& $e +#o %er %ro%*eta! $i"it#r/ Erit in novi i!i $ie,# %rae%arat# !on $o!# Do!ini in verti"e !onti#! 1I ai. II& 42: A#t +#i %er i'ne!& ni i S%irit# an"t# fi'#rat#r& $e +#o i$e! Re$e!%tor $i"it/ I'ne! veni !ittere in terra! 1L#". XII& ;A2: Aaron er'o et H#r 'rave !an# Mo= i # tinent& at+#e # tentan$o (eviore re$$#nt& +#ia Me$iator Dei et *o!in#! "#! i'ne an"ti S%irit# venien !an$ata (e'i 'ravia& +#ae $#! "arna(iter tenerent#r %ortari non %oterant& to(era,i(ia no,i %er %irita(e! inte((i'entia! o ten$it. .#a i eni! !an# Mo= i (eve re$$i$it& +#ia %on$# !an$ator#! (e'i a$ virt#te! "onfe ioni retor it. Han" no,i e+#enti,# !i eri"or$iae %ro!i ione! inn#it& "#! %er %ro%*eta! $i"it/ No(o !orte! %e""atori & e$ #t "onvertat#r et vivat 1E>e"*. XXXIII& 882. Hin" iter#! #, 0#$aeae %e"ie #ni"#i+#e %e""atri"i ani!ae $i"it#r/ Si $ere(i+#erit vir #)ore! #a!& et i((a re"e$en $#)erit vir#! a(ter#!& n#n+#i$ revertet#r a$ ea! #(tra: n#n+#i$ non %o((#ta et "onta!inata erit !#(ier i((a: T# a#te! forni"ata e "#! a!atori,# !#(ti & ver#!ta!en revertere a$ !e& $i"it Do!in# 10ere!. III& 82. E""e %ara$i'!a t#r%i !#(ieri $e$it. O ten$it +#o$ %o t t#r%it#$ine! re"i%i non %o it. Se$ *o" i% #! %ara$i'!a +#o$ %rot#(it %er !i eri"or$ia! vin"it& "#! $i"it forni"ante! !#(iere! re"i%i ne+#a+#a! %o e& et ta!en i% e forni"ante! ani!a! #t re"i%iat e) %e"tat. Pen ate& fratre & %on$# tantae %ietati . Di"it +#o$ fieri non %ote t& et $e!on trat +#ia *o" i% e fa"ere etia! "ontra !ore! %ote t. E""e vo"at& et +#o in+#inato $en#ntiat& *o etia! a!%(e"ti +#aerit& a +#i,# $e ert#! e e e +#erit#r. Ne!o er'o tantae !i eri"or$iae te!%# %er$at& ne!o o,(ata re!e$ia $ivinae %ietati a,3i"iat. E""e #%erna ,eni'nita aver o no revo"at& et no,i revertenti,# #ae "(e!entiae in#! %arat. Un# +#i +#e er'o %en et +#o $e,ito "on trin'it#r& +#an$o i((#! De# e) %e"tat& ne" "onte!%t# e)a %erat#r. .#i er'o %er!anere no(#it re$eat& +#i tare "onte!% it a(te! %o t (a% #! #r'at. .#anto no a!ore "on$itor no ter e) %e"tat in in#at "#! %er %ro%*eta! $i"it/ Atten$i& et a# "#(tavi& ne!o +#o$ ,on#! e t (o+#it#r- non e t +#i re"o'itet in "or$e #o et $i"at& .#i$ fe"i: 10ere!. VIII& <.2 Certe n#n+#a! "o'itare !a(a $e,#i!# . Se$ +#ia "o'itare re"ta no(#i!# & e""e a$*#" # tinet& #t re"o'ite!# . Vi$ete tantae %ietati

844
in#!& "on i$erate a%ert#! vo,i !i eri"or$iae 're!i#!- +#o !a(e "o'itante %er$i$it& ,ene re"o'itante +#aerit. A$ vo er'o& fratre "*ari i!i& a$ vo o"#(o !enti re$#"ite& et %oenitente! %e""atri"e! !#(iere! in e)e!%(#! vo,i i!itationi anteferte+#ae+#e vo in a$o(e "entia& +#ae+#e in 3#vent#te $e(i+#i e !e!ini ti & $ef(ete!or#! o%er#!+#e !a"#(a (a"r=!i ter'ite. A!e!# 3a! Re$e!%tori no tri ve ti'ia& +#ae %e""an$o "onte!% i!# . E""e& #t $i)i!# & a$ re"i%ien$o no #%ernae %ietati in# a%erit#r& ne" !a"#(o a in no,i vita "onte!nit#r. Per *o" +#o$ in+#inatione! no tra! %er*orre "i!# & internae 3a! !#n$itiae "on"or$a!# . Revertente no Do!in# "(e!enter a!%(e"tit#r& +#ia %e""ator#! vita ei e e in$i'na 3a! non %ote t& +#ae f(eti,# (avat#r in C*ri to 0e # Do!ino no tro& +#i vivit et re'nat "#! Patre De# in #nitate S%irit# an"ti& %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXXIV. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eator#! 0oanni et Pa#(i& Do!ini"a tertia %o t Pente"o ten. LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. XV& 8689. In i((o te!%ore& erant a%%ro%in+#ante a$ 0e #! %#,(i"ani et %e""atore & #t a#$irent i((#!. Et !#r!#ra,ant P*ari aei et S"ri,ae& $i"ente / .#ia *i" %e""atore re"i%it& et !an$#"at "#! i((i . Et ait a$ i((o %ara,o(a! i ta!& $i"en / .#i e) vo,i *o!o& +#i *a,et "ent#! ove & et i %er$i$erit #na! e) i((i & nonne $i!ittit nona'inta nove! in $e erto& et va$it a$ i((a! +#ae %erierat& $one" inveniat i((a!: Et "#! invenerit ea!& i!%onit in *#!ero #o 'a#$en - et venien $o!#!& "onvo"at a!i"o et vi"ino & $i"en i((i / Con'rat#(a!ini !i*i& +#ia inveni ove! !ea! +#ae %erierat. Di"o vo,i +#o$ ita 'a#$i#! erit in "oe(o #%er #no %e""atore %oenitentia! a'ente& +#a! #%er nona'inta nove! 3# ti +#i non in$i'ent %oenitentia. A#t +#ae !#(ier *a,en $ra"*!a $e"e!& et i %er$i$erit $ra"*!a! #na!& nonne a""en$it (#"erna!& et evertit $o!#!& et +#aerit $i(i'enter $one" inveniat ea!: Et "#! invenerit& "onvo"at a!i"a et vi"ina #a & $i"en / Con'rat#(a!ini !i*i& +#ia inveni $ra"*!a! +#a! %er$i$era!. Ita $i"o vo,i & 'a#$i#! erit "ora! an'e(i Dei #%er #no %e""atore %oenitentia! a'ente. 8. Ae tiv#! te!%# +#o$ "or%ori !eo va($e "ontrari#! e t& (o+#i !e $e e)%o itione Evan'e(ii (on'a !ora interveniente %ro*i,#it. Se$ n#n+#i$ +#ia (in'#a ta"#it& ar$ere "*arita "e avit: Ho" eteni! $i"o& +#o$ a%#$ e ve tr#! #n# +#i +#e re"o'no "it. P(er#!+#e "*arita +#i,# $a! o""#%ationi,# %rae%e$ita& et inte'ra f(a'rat in "or$e& et ta!en non !on trat#r in o%ere& +#ia et o( "#! n#,e te'it#r& non vi$et#r in terra& et ta!en ar$et in "oe(o. Si" i" e e o""#%ata "*arita o(et& et int# vi! #i ar$ori e)erit& et fori f(a!!a o%eri non o ten$it. Se$ +#ia n#n" a$ (o+#en$#! te!%# re$iit& ve tra !e t#$ia a""en$#nt& #t !i*i tanto a!%(i# (o+#i (i,eat& +#anto *o" ve trae !ente $e i$era,i(i# e) %e"tant. 4. A#$i ti in (e"tione evan'e(i"a& fratre !ei& +#ia %e""atore et %#,(i"ani a""e er#nt a$ re$e!%tore! no tr#!- et non o(#! a$ "o((o+#en$#!& e$ etia! a$ "onve "en$#! re"e%ti #nt. .#o$ vi$ente P*ari aei& $e$i'nati #nt. E) +#a re "o((i'ite +#ia vera 3# titia "o!%a ione! *a,et 1Di t. ;5& ". 852& fa( a 3# titia $e$i'natione!& +#a!vi et 3# ti o(eant re"te %e""atori,# in$i'nari. Se$ a(i#$ e t +#o$ a'it#r t=%*o

#%er,iae& a(i#$ +#o$ >e(o $i "i%(inae. De$i'nant#r eteni!& e$ non $e$i'nante $e %erant& e$ non $e %erante - %er e"#tione! "o!!ovent& e$ a!ante & +#ia et i fori in"re%atione %er $i "i%(ina! e)a''erant& int# ta!en $#("e$ine! %er "*aritate! ervant. Prae%on#nt i,i in ani!o i% o %(er#!+#e +#o "orri'#nt& !e(iore e)i ti!ant eo +#o+#e +#o 3#$i"ant. .#o$ vi$e(i"et a'ente & et %er $i "i%(ina! #,$ito & et %er *#!i(itate! "# to$i#nt e!eti% o . At "ontra *i +#i $e fa( a 3# titia #%er,ire o(ent 1I,i$.2& "aetero +#o +#e $e %i"i#nt& n#((a infir!anti,# !i eri"or$ia "on$e "en$#nt- et +#o e %e""atore e e non "re$#nt& eo $eteri# %e""atore fi#nt. De +#or#! %rofe"to n#!ero P*ari aei e) titerant& +#i& $i3#$i"ante Do!in#! +#o$ %e""atore # "i%eret& arenti "or$e i% #! fonte! !i eri"or$iae re%re*en$e,ant 7. Se$ +#ia ae'ri erant ita #t ae'ro e e e ne "irent& +#aten# +#o$ erant a'no "erent& "oe(e ti eo !e$i"# ,(an$i fo!enti "#rat& ,eni'n#! %ara$i'!a o,3i"it& et in eor#! "or$e v#(neri t#!ore! %re!it. Ait na!+#e/ .#i e) vo,i *o!o +#i *a,et "ent#! ove & et i %er$i$erit #na! e) i((i & nonne $i!ittit nona'inta nove! in $e erto& et va$it a$ i((a! +#ae %erierat: E""e !ira $i %en atione %ietati i!i(it#$ine! Verita $e$it& +#a! et in ei% o *o!o re"o'no "eret& et ta!en *ae" %e"ia(iter a$ i% #! a#"tore! *o!in#! %ertineret. .#ia eni! "entenari# %erfe"t# e t n#!er# & i% e "ent#! ove *a,#it "#! an'e(or#! #, tantia! et *o!in#! "reavit. Se$ #na ovi t#n" %eriit +#an$o %e""an$o *o!o %a "#a vitae $ere(i+#it. Di!i it a#te! nona'inta nove! ove in $e erto& +#ia i((o #!!o an'e(or#! "*oro re(i+#it in "oe(o. C#r a#te! "oe(#! $e ert#! vo"at#r& ni i +#o$ $e ert#! $i"it#r $ere(i"t#!: T#n" a#te! "oe(#! *o!o $e er#it "#! %e""avit. In $e erto a#te! nona'inta nove! ove re!an erant& +#an$o in terra Do!in# #na! +#aere,at& +#ia rationa(i "reat#rae n#!er# & an'e(or#! vi$e(i"et et *o!in#!& +#ae a$ vi$en$#! De#! "on$ita f#erat& %ere#nte *o!ine erat i!!in#t# & et #t %erfe"ta #!!a ovi#! inte'raret#r in "oe(o& *o!o %er$it# +#aere,at#r in terra. Na! +#o$ *i" evan'e(i ta $i"it in $e erto& a(i# $i"it in !onti,# & #t i'nifi"et in e)"e( i 1Matt*. XVIII& 842& +#ia ni!ir#! ove +#ae non %erierant in #,(i!i,# ta,ant. Et "#! invenerit ove!& i!%onit in *#!ero #o 'a#$en . Ove! in *#!eri #i i!%o #it& +#ia *#!ana! nat#ra! # "i%ien %e""ata no tra i% e %ortavit. Et venien $o!#!& "onvo"at a!i"o et vi"ino & $i"en i((i / Con'rat#(a!ini !i*i& +#ia inveni ove! !ea! +#ae %erierat. Inventa ove a$ $o!#! re$it& +#ia Pa tor no ter& re%arato *o!ine& a$ re'n#! "oe(e te re$iit. I,i a!i"o et vi"ino invenit& i((o vi$e(i"et an'e(or#! "*oro +#i a!i"i e3# #nt& +#ia vo(#ntate! e3# "ontin#e in #a ta,i(itate "# to$i#nt. Vi"ini +#o+#e e3# #nt& +#ia "(aritate vi ioni i((i# #a a i$#itate %erfr##nt#r. Et notan$#! +#o$ non $i"it Con'rat#(a!ini inventae ovi& e$ Mi*i& +#ia vi$e(i"et e3# 'a#$i#! e t vita no tra& et "#! no a$ "oe(#! re$#"i!#r& o(e!nitate! (aetitiae e3# i!%(e!# ;. Di"o vo,i +#o$ ita 'a#$i#! erit in "oe(o #%er #no %e""atore %oenitentia! a'ente& +#a! #%er nona'inta nove! 3# ti +#i non in$i'ent %oenitentia. Con i$eran$#! no,i e t& fratre !ei& "#r Do!in# %(# $e "onver i %e""atori,# +#a! $e tanti,# 3# ti in "oe(o 'a#$i#! e e fateat#r& ni i *o" +#o$ i% i %er +#oti$ian#! vi ioni e)%eri!ent#! novi!# & +#ia %(er#!+#e *i +#i n#((i e o%%re o %e""ator#! !o(i,# "i#nt& tant +#i$e! in via 3# titiae& n#((a i((i"ita %er%etrant& e$ ta!en a$ "oe(e te! %atria! an)ie non an*e(ant& tanto+#e i,i in re,# (i"iti # #! %rae,ent& +#anto e %er%etra e n#((a i((i"ita !e!iner#nt. Et %(er#!+#e %i'ri re!anent a$ e)er"en$a ,ona %rae"i%#a& +#ia va($e i,i e"#ri #nt +#o$ n#((a "o!!i erint !a(a

84;
'raviora. At "ontra nonn#n+#a! *i +#i e a(i+#a i((i"ita e'i e !e!iner#nt& e) i% o #o $o(ore "o!%#n"ti& inar$e "#nt in a!ore! Dei& e e+#e in !a'ni virt#ti,# e)er"ent& "#n"ta $iffi"i(ia an"ti "erta!ini a%%et#nt& o!nia !#n$i $ere(in+##nt& *onore f#'i#nt& a""e%ti "ont#!e(ii (aetant#r& f(a'rant $e i$erio& a$ "oe(e te! %atria! an*e(ant- et +#ia e erra e a Deo "on i$erant& $a!na %rae"e$entia (#"ri e+#enti,# re"o!%en ant. Ma3# er'o $e %e""atore "onver o +#a! $e tante 3# to 'a#$i#! fit in "oe(o& +#ia et $#) in %rae(io %(# e#! !i(ite! $i(i'it& +#i& %o t f#'a! rever # & *o te! fortiter %re!it& +#a! i((#! +#i n#n+#a! ter'a %rae,#it& et n#n+#a! a(i+#i$ fortiter 'e it. Si" a'ri"o(a i((a! a!%(i# terra! a!at +#ae %o t %ina #,ere fr#'e %rofert& +#a! ea! +#ae n#n+#a! %ina *a,#it et n#n+#a! ferti(e! !e e! %ro$#"it. 5. Se$ inter *ae" "ien$#! e t +#ia #nt %(eri+#e 3# ti& in +#or#! vita tant#! e t 'a#$i#!& #t ei +#ae(i,et %e""ator#! %oenitentia %rae%oni n#((aten# %o it. Na! !#(ti et n#((or#! i,i !a(or#! #nt "on "ii& et ta!en in tanti ar$ori aff(i"tione e e)er#nt& a" i %e""ati o!ni,# "oan'# tent#r. C#n"ta etia! (i"ita re %##nt& a$ $e %e"t#! !#n$i #,(i!iter a""in'#nt#r& (i"ere i,i no(#nt o!ne +#o$(i,et& ,ona i,i a!%#tant etia! "on"e a& "onte!n#nt vi i,i(ia& invi i,i(i,# a""en$#nt#r& (a!enti 'a#$ent& in "#n"ti e!eti% o *#!i(iant- et i"#t nonn#((i %e""ata o%er#!& i" i% i "o'itation#! %e""ata $e%(orant. .#i$ ita+#e i to $i)eri!& ni i et 3# to et %oenitente & +#i e et in %oenitentia $e %e""ato "o'itationi *#!i(iant& et re"ti e!%er in o%ere %er everant: Hin" er'o "o((i'en$#! e t +#ant#! Deo 'a#$i#! fa"iat +#an$o *#!i(iter %(an'it 3# t# & i fa"it in "oe(o 'a#$i#! +#an$o *o" +#o$ !a(e 'e it et %er %oenitentia! $a!nat in3# t# . <. Se+#it#r/ A#t +#ae !#(ier *a,en $ra"*!a $e"e!& et i %er$i$erit $ra"*!a! #na!& nonne a""en$it (#"erna!& et evertit $o!#!& et +#aerit $i(i'enter $one" inveniat $ra"*!a! +#a! %er$i$erat: .#i i'nat#r %er %a tore!& i% e et %er !#(iere!. I% e eteni! De# & i% e et Dei a%ientia. Et +#ia i!a'o e)%ri!it#r in $ra"*!a& !#(ier $ra"*!a! %er$i$it& +#an$o *o!o& +#i "on$it# a$ i!a'ine! Dei f#erat& %e""an$o a i!i(it#$ine #i "on$itori re"e it. Se$ a""en$it !#(ier (#"erna!& +#ia Dei a%ientia a%%ar#it in *#!anitate. L#"erna +#i%%e (#!en in te ta e t/ (#!en vero in te ta& e t $ivinita in "arne. De +#a vi$e(i"et te ta #i "or%ori $i"it i% a Sa%ientia/ E)ar#it ve(#t te ta virt# !ea 1P a(. XXI& 8<2. .#ia eni! te ta in i'ne o(i$at#r& e3# virt# i"#t te ta e)ar#it& +#ia a #!%ta! "arne! a$ re #rre"tioni '(oria! e) %a ioni tri,#(atione ro,oravit. A""en a a#te! (#"erna evertit $o!#!& +#ia !o) #t e3# $ivinita %er "arne! "(ar#it& o!ni e no tra "on "ientia "on"# it. Do!# na!+#e evertit#r "#! "on i$eratione reat# #i *#!ana "on "ientia %ert#r,at#r. .#i ever ioni er!o non $i "re%at a, eo +#o$ in a(ii "o$i"i,# (e'it#r& e!#n$at& +#ia ni!ir#! %rava !en i non %ri# %er ti!ore! evertit#r& a, a #eti vitii non e!#n$at#r. Ever a er'o $o!o invenit#r $ra"*!a& +#ia $#! %ert#r,at#r "on "ientia *o!ini & re%arat#r in *o!ine i!i(it#$o "on$itori . Et "#! invenerit& "onvo"at a!i"a et vi"ina #a & $i"en / Con'rat#(a!ini !i*i& +#ia inveni $ra"*!a! +#a! %er$i$era!. .#ae a!i"ae ve( vi"inae ni i i((ae %ote tate "oe(e te #nt& 3a! #%eri# $i"tae: .#ae tanto #%ernae a%ientiae 3#)ta #nt& +#anto ei %er 'ratia! "ontin#ae vi ioni a%%ro%in+#ant. Se$ inter *ae" ne+#a+#a! re(in+#ere ne'(i'enter $e,e!# "#r i ta !#(ier& %er +#a! Dei a%ientia fi'#rat#r& $e"e! $ra"*!a *a,#i e %er*i,et#r& e) +#i,# #na! %er$i$it& +#a! "#! +#aereret invenit. An'e(or#! +#i%%e et *o!in#! nat#ra! a$ "o'no "en$#! e Do!in# "on$i$it& +#a! $#! "on i tere a$ aeternitate! vo(#it& ea! %ro"#( $#,io a$ #a! i!i(it#$ine! "reavit. De"e! vero $ra"*!a *a,#it !#(ier& +#ia nove! #nt

or$ine an'e(or#!. Se$ #t "o!%(eret#r e(e"tor#! n#!er# & *o!o $e"i!# e t "reat# & +#i a "on$itore #o ne" %o t "#(%a! %eriit& +#ia *#n" aeterna a%ientia %er "arne! !ira"#(i "or# "an e) (#!ine te tae re%aravit. ?. Nove! vero an'e(or#! or$ine $i)i!# & +#ia vi$e(i"et e e& te tante a"ro e(o+#io& "i!# an'e(o & ar"*an'e(o & virt#te & %ote tate & %rin"i%at# & $o!inatione & t*rono & "*er#,i!& at+#e era%*i!. E e na!+#e an'e(o et ar"*an'e(o %ene o!ne a"ri e(o+#ii %a'inae te tant#r. C*er#,i! vero at+#e era%*i! ae%e& #t not#! e t& (i,ri %ro%*etar#! (o+##nt#r. .#at#or +#o+#e or$in#! no!ina Pa#(# a%o to(# a$ E%*e io en#!erat& $i"en / S#%ra o!ne! %rin"i%at#!& et %ote tate!& et virt#te!& et $o!inatione! 1E%*. I& 482. .#i r#r # a$ Co(o en e "ri,en & ait/ Sive t*roni& ive %ote tate & ive %rin"i%at# & ive $o!inatione 1Co(o . I& 8<2. Do!inatione vero et %rin"i%at# a" %ote tate 3a! a$ E%*e io (o+#en $e "ri% erat- e$ ea +#o+#e Co(o en i,# $i"t#r# & %rae!i it t*rono & $e +#i,# ne"$#! +#i$+#a! f#erat E%*e ii (o"#t# . D#! er'o i((i +#at#or +#ae a$ E%*e io $i)it& i$ e t %rin"i%ati,# & %ote tati,# & virt#ti,# at+#e $o!inationi,# & "on3#n'#nt#r t*roni& +#in+#e #nt or$ine +#i %e"ia(iter e)%ri!#nt#r. .#i,# $#! an'e(i et ar"*an'e(i& "*er#,i! at+#e era%*i!& a$3#n"ta #nt& %ro"#( $#,io nove! e e an'e(or#! or$ine inveni#nt#r. Un$e et i% i an'e(o& +#i %ri!# e t "on$it# & %er %ro%*eta! $i"it#r/ T# i'na"#(#! i!i(it#$ini & %(en# a%ientia& et %erfe"t# $e"ore& in $e(i"ii %ara$i i Dei f#i ti 1E>e"*. XXVIII& 842. U,i notan$#! +#o$ non a$ i!i(it#$ine! Dei fa"t# & e$ i'na"#(#! i!i(it#$ini $i"it#r& #t +#o in eo #,ti(ior e t nat#ra& eo in i((o i!a'o Dei i!i(i# in in#et#r e)%re a. .#o in (o"o !o) #,$it#r/ O!ni (a%i %retio # o%eri!ent#! t##!/ ar$i# & to%a>i# & et 3a %i & "*r= o(=t*# & on=)& et ,er=((# & a%%*ir# & "ar,#n"#(# & et !ara'$# 1I,i$.& 872. E""e nove! $i)it no!ina (a%i$#!& +#ia %rofe"to nove! #nt or$ine an'e(or#!. .#i,# ni!ir#! or$ini,# i((e %ri!# an'e(# i$eo ornat# et o%ert# e) titit& +#ia $#! "#n"ti a'!ini,# an'e(or#! %rae(at# e t& e) eor#! "o!%aratione "(arior f#it. @. Se$ "#r i to %er i tenti#! an'e(or#! "*oro en#!eran$o %er trin)i!# & i non eor#! +#o+#e !ini teria #,ti(iter e)%ri!a!# : Grae"a eteni! (in'#a an'e(i n#ntii& ar"*an'e(i vero #!!i n#ntii& vo"ant#r. S"ien$#! +#o+#e +#o$ an'e(or#! vo"a,#(#!& no!en e t offi"ii& non nat#rae. Na! an"ti i((i "oe(e ti %atriae %irit# e!%er +#i$e! #nt %irit# & e$ e!%er vo"ari an'e(i ne+#a+#a! %o #nt& +#ia t#n" o(#! #nt an'e(i& "#! %er eo a(i+#a n#ntiant#r- #n$e et %er P a(!i ta! $i"it#r/ .#i fa"it an'e(o #o %irit# 1P a(. CIII& ;2. A" i %atenter $i"at/ .#i eo +#o e!%er *a,et %irit# & etia! "#! vo(#erit& an'e(o fa"it. Hi a#te! +#i !ini!a n#ntiant& an'e(i& +#i vero #!!a ann#ntiant& ar"*an'e(i& vo"ant#r. Hin" e t eni! +#o$ a$ Maria! vir'ine! non +#i(i,et an'e(# & e$ Ga,rie( ar"*an'e(# & !ittit#r 1L#". I& 4<2. A$ *o" +#i%%e !ini teri#! #!!#! an'e(#! venire $i'n#! f#erat& +#i #!!#! o!ni#! n#ntia,at. .#i i$"ir"o etia! %rivati no!ini,# "en ent#r& #t i'net#r %er vo"a,#(a etia! in o%eratione +#i$ va(eant. Ne+#e eni! in i((a an"ta "ivitate& +#a! $e vi ione o!ni%otenti Dei %(ena "ientia %erfi"it& i$"ir"o %ro%ria no!ina orti#nt#r& ne eor#! %er onae ine no!ini,# "iri non %o int- e$ "#! a$ no a(i+#i$ !ini trat#ri veni#nt& a%#$ no etia! no!ina a !ini terii tra*#nt. A. Mi"*ae( na!+#e& +#i #t De# - Ga,rie( a#te!& fortit#$o Dei- Ra%*ae( vero $i"it#r !e$i"ina Dei. Et +#otie !irae virt#ti a(i+#i$ a'it#r& Mi"*ae( !itti %er*i,et#r&

84<
#t e) i% o a"t# et no!ine $et#r inte((i'i +#ia n#((# %ote t fa"ere +#o$ fa"ere %raeva(et De# . Un$e et i((e anti+## *o ti & +#i Deo e e %er #%er,ia! i!i(i "on"#%ivit& $i"en / In "oe(#! "on "en$a!& #%er a tra "oe(i e)a(ta,o o(i#! !e#!& e$e,o in !onte te ta!enti& in (ateri,# A+#i(oni & a "en$a! #%er a(tit#$ine! n#,i#!& i!i(i ero A(ti i!o 1I ai. XIV& 872& $#! in fine !#n$i in #a virt#te re(in+#et#r e)tre!o #%%(i"io %eri!en$# & "#! Mi"*ae(e ar"*an'e(o %rae(iat#r# e e %er*i,et#r& i"#t %er 0oanne! $i"it#r/ Fa"t#! e t %rae(i#! "#! Mi"*ae(e ar"*an'e(o 1A%o". XII& ?2& #t +#i e a$ Dei i!i(it#$ine! #%er,# e)t#(erat& %er Mi"*ae(e! %ere!%t# $i "at& +#ia a$ Dei i!i(it#$ine! %er #%er,ia! n#((# e) #r'at. A$ Maria! +#o+#e Ga,rie( !ittit#r 1L#"ae I& 4<2& +#i Dei fortit#$o no!inat#r. I((#! +#i%%e n#ntiare venie,at& +#i a$ $e,e((an$a aerea %ote tate *#!i(i a%%arere $i'nat# e t. De +#o %er P a(!i ta! $i"it#r/ To((ite %orta %rin"i%e ve tra & et e(eva!ini& %ortae aeterna(e & et introi,it Re) '(oriae. .#i e t i te Re) '(oriae: Do!in# forti et %oten & Do!in# %oten in %rae(io 1P a(. XXIII& A& 892. Et r#r #!/ Do!in# virt#t#! i% e e t Re) '(oriae 1I,i$.2. Per Dei er'o fortit#$ine! n#ntian$# erat& +#i virt#t#! Do!in# & et %oten in %rae(io& "ontra %ote tate aerea a$ ,e((a venie,at. Ra%*ae( +#o+#e inter%retat#r& #t $i)i!# & !e$i"ina Dei& +#ia vi$e(i"et $#! To,iae o"#(o +#a i %er offi"i#! "#rationi teti'it 1To!. XI& 87& e+.2& "ae"itati e3# tene,ra ter it. .#i er'o a$ "#ran$#! !ittit#r& $i'n#! vi$e(i"et f#it #t Dei !e$i"ina vo"aret#r. Se$ +#ia an'e(or#! no!ina inter%retan$o %er trin)i!# & n#n" #%ere t #t i% a offi"ior#! vo"a,#(a ,reviter e) e+#a!#r. 89. Virt#te eteni! vo"ant#r i((i ni!ir#! %irit# & %er +#o i'na et !ira"#(a fre+#enti# fi#nt. Pote tate etia! vo"ant#r *i +#i *o" %otenti# "aeteri in #o or$ine %er"e%er#nt& #t eor#! $itioni virt#te a$ver ae #,3e"tae int& +#or#! %ote tate refrenant#r& ne "or$a *o!in#! tant#! tentare %raeva(eant +#ant#! vo(#nt. Prin"i%at# etia! vo"ant#r +#i i% i +#o+#e ,oni an'e(or#! %iriti,# %rae #nt& +#i #,3e"ti a(ii $#! +#ae+#e #nt a'en$a $i %on#nt& ei a$ e)%(en$a $ivina !ini teria %rin"i%ant#r. Do!inatione a#te! vo"ant#r +#i etia! %ote tate %rin"i%at#! $i i!i(it#$ine a(ta tran "en$#nt. Na! %rin"i%ari e t inter re(i+#o %riore! e)i tere& $o!inari vero e t etia! #,3e"to +#o +#e %o i$ere. Ea er'o an'e(or#! a'!ina& +#ae !ira %otentia %raee!inent& %ro eo +#o$ ei "aetera a$ o,e$ien$#! #,3e"ta #nt& $o!inatione vo"ant#r. T*roni +#o+#e i((a a'!ina #nt vo"ata& +#i,# a$ e)er"en$#! 3#$i"i#! e!%er De# o!ni%oten %rae i$et. .#ia eni! t*rono Latino e(o+#io e$e $i"i!# & t*roni Dei $i"ti #nt *i +#i tanta $ivinitati 'ratia re%(ent#r& #t in ei Do!in# e$eat& et %er eo #a 3#$i"ia $e"ernat. Un$e et %er P a(!i ta! $i"it#r/ Se$e #%er t*ron#!& +#i 3#$i"a ae+#itate! 1P a(. IX& 52. C*er#,i! +#o+#e %(enit#$o "ientiae $i"it#r. Et #,(i!iora i((a a'!ina i$"ir"o "*er#,i! vo"ata #nt& +#ia tanto %erfe"tiori "ientia %(ena #nt& +#anto "(aritate! Dei vi"ini# "onte!%(ant#r- #t& e"#n$#! "reat#rae !o$#!& eo %(ene o!nia "iant& +#o vi ione "on$itori #i %er !erit#! $i'nitati a%%ro%in+#ant. Sera%*i! etia! vo"ant#r i((a %irit##! an"tor#! a'!ina +#ae e) in'#(ari %ro%in+#itate "on$itori #i in"o!%ara,i(i ar$ent a!ore. Sera%*i! na!+#e ar$ente ve( in"en$ente vo"ant#r. .#ae& +#ia ita Deo "on3#n"ta #nt #t inter *ae" et De#! n#((i a(ii %irit# inter int& tanto !a'i ar$ent& +#anto *#n" vi"ini# vi$ent. .#or#! %rofe"to f(a!!a a!or e t& +#ia +#o #,ti(i# "(aritate! $ivinitati e3# a %i"i#nt& eo va(i$i# in e3# a!ore f(a!!e "#nt. 88. Se$ +#i$ %ro$e t no $e an'e(i"i %iriti,# i ta %er trin'ere& i non t#$ea!# *ae" etia! a$ no tro %rofe"t# "on'r#a "on i$eratione $erivare: .#ia eni!

#%erna i((a "ivita e) an'e(i et *o!ini,# "on tat& a$ +#a! tant#! "re$i!# *#!an#! 'en# a "en$ere& +#anto i((i" "onti'it e(e"to an'e(o re!an i e& i"#t "ri%t#! e t/ Stat#it ter!ino 'enti#! e"#n$#! n#!er#! an'e(or#! Dei 1De#t. XXXII& @2& $e,e!# et no a(i+#i$ e) i((i $i tin"tioni,# #%ernor#! "ivi#! a$ # #! no trae "onver ationi tra*ere& no +#e i% o a$ in"re!enta virt#t#! ,oni t#$ii inf(a!!are. .#ia eni! tanta i((#" a "en #ra "re$it#r !#(tit#$o *o!in#!& +#anta !#(tit#$o re!an it an'e(or#!& #%ere t #t i% i +#o+#e *o!ine +#i a$ "oe(e te! %atria! re$e#nt e) ei a'!ini,# a(i+#i$ i((#" revertente i!itent#r. Di tin"te na!+#e "onver atione *o!in#! in'#(or#! a'!in#! or$ini,# "on'r##nt& et in eor#! orte! %er "onver ationi i!i(it#$ine! $e%#tant#r. Na! #nt %(eri+#e +#i %arva "a%i#nt& e$ ta!en *ae" ea$e! %arva %ie ann#ntiare fratri,# non $e i t#nt. I ti ita+#e in an'e(or#! n#!er#! "#rr#nt. Et #nt nonn#((i +#i& $ivinae (ar'itati !#nere refe"ti& e"retor#! "oe(e ti#! #!!a et "a%ere %raeva(ent& et n#ntiare. .#o er'o i ti ni i inter ar"*an'e(or#! n#!er#! $e%#tant#r: Et #nt a(ii +#i !ira fa"i#nt& i'na va(enter o%erant#r. .#o er'o i ti ni i a$ #%ernar#! virt#t#! orte! et n#!er#! "on'r##nt: Et #nt nonn#((i +#i etia! $e o, e i "or%ori,# !a(i'no %irit# f#'ant& eo +#e virt#te orationi & et vi a""e%tae %ote tati e3i"i#nt. .#o ita+#e i ti !erit#! ##! ni i inter %ote tat#! "oe(e ti#! n#!er#! orti#nt#r: Et #nt nonn#((i +#i a""e%ti virt#ti,# etia! e(e"tor#! *o!in#! !erita tran "en$#nt- "#!+#e et ,oni !e(iore #nt& e(e"ti +#o+#e fratri,# %rin"i%ant#r. .#o er'o i ti orte! #a! ni i inter %rin"i%at##! n#!ero a""e%er#nt: Et #nt nonn#((i +#i i" in e!eti% i "#n"ti vitii o!ni,# +#e $e i$erii $o!inant#r& #t i% o 3#re !#n$itiae $ii inter *o!ine vo"ent#r- #n$e et a$ S. Mo= en $i"it#r/ E""e "on tit#i te $e#! P*araoni 1E)o$. VII& 82. .#o er'o i ti ni i inter n#!ero $o!ination#! "#rr#nt: Et #nt nonn#((i +#i& $#! i,i!eti% i vi'i(anti "#ra $o!inant#r& $#!+#e e o((i"ita intentione $i "#ti#nt& $ivino ti!ori e!%er in*aerente & *o" in !#nere virt#ti a""i%i#nt& #t 3#$i"are re"te et a(io %o int. .#or#! %rofe"to !enti,# $#! $ivina "onte!%(atio %rae to e t& in *i ve(#t in t*rono #o Do!in# %rae i$en & a(ior#! fa"ta e)a!inat& et "#n"ta !ira,i(iter $e #a e$e $i %en at. .#i$ er'o i ti ni i t*roni #i "on$itori #nt: ve( +#o ni i a$ #%ernar#! e$i#! n#!ero a "ri,#nt#r: Per +#o $#! an"ta E""(e ia re'it#r& %(er#!+#e $e +#i,# $a! #i infir!i a"ti,# etia! e(e"ti 3#$i"ant#r. Et #nt nonn#((i +#i tanta Dei a" %ro)i!i $i(e"tione %(eni #nt& #t "*er#,i! 3#re no!inent#r. .#ia eni!& #t %raefati #!# & "*er#,i! %(enit#$o "ientiae $i"it#r& et Pa#(o $i"ente $i$i"i!# +#ia %(enit#$o (e'i e t "*arita 1Ro!. XIII& 892& o!ne +#i Dei et %ro)i!i "*aritate "aeteri a!%(i# %(eni #nt !eritor#! #or#! orte! inter "*er#,i! n#!ero %er"e%er#nt. Et #nt nonn#((i +#i& #%ernae "onte!%(ationi fa"i,# a""en i& in o(o "on$itori #i $e i$erio an*e(ant& ni*i( 3a! in *o" !#n$o "#%i#nt& o(o aeternitati a!ore %a "#nt#r& terrena +#ae+#e a,3i"i#nt& "#n"ta te!%ora(ia !ente tran "en$#nt& a!ant et ar$ent& at+#e in i% o #o ar$ore re+#ie "#nt& a!an$o ar$ent& (o+#en$o et a(io a""en$#nt& et +#o ver,o tan'#nt& ar$ere %rotin# in Dei a!ore fa"i#nt. .#i$ er'o i to ni i era%*i! $i)eri!& +#or#! "or in i'ne "onver #! (#"et et #rit& +#ia et !enti#! o"#(o a$ #%erna i((#!inant& et "o!%#n'en$o in f(eti,# vitior#! r#,i'ine! %#r'ant. .#i er'o ita a$ a!ore! #i "on$itori inf(a!!ati #nt +#o ni i inter era%*i! n#!er#! orte! #ae vo"ationi a""e%er#nt: 84. Se$ *ae"& fratre "*ari i!i& !e (o+#ente& intror # vo a$ vo !eti% o re$#"ite& e"retor#! ve tror#! !erita "o'itatione +#e $i "#tite. Vi$ete i +#i$ 3a! ,oni vo,i "#! int# a'iti & vi$ete i in n#!ero *or#! a'!in#!& +#ae ,reviter tan'en$o

84@
%er trin)i!# & orte! ve trae vo"ationi inveniti . Vae a#te! ani!ae +#ae in e $e *i ,oni +#ae en#!eravi!# !ini!e a(i+#i$ re"o'no "it& ei+#e a$*#" vae $eteri# i!!inet& i et %rivata! e $oni inte((i'it& et ne+#a+#a! 'e!it. .#i +#i er'o ta(i e t& fratre !ei& 'e!en$# e t va($e& +#ia non 'e!it. Pen e!# er'o a""e%ta e(e"tor#! !#nera& et virt#te +#a %o #!# a$ a!ore! tantae orti an*e(e!# . .#i in e $onor#! 'ratia! !ini!e re"o'no "it 'e!at. .#i vero in e !inora "o'no "it& a(ii !a3ora non invi$eat& +#ia et #%ernae i((ae $i tin"tione ,eator#! %irit##! ita #nt "on$itae& #t a(iae a(ii int %rae(atae. Fert#r vero Dion= i# Areo%a'ita& anti+## vi$e(i"et et venera,i(i Pater& $i"ere 1De Coe(. Hierar"*. "a%. ?& A& 872 +#o$ e) !inori,# an'e(or#! a'!ini,# fora a$ e)%(en$#! !ini teri#! ve( vi i,i(iter ve( invi i,i(iter !itt#nt#r& "i(i"et +#ia a$ *#!ana o(atia #t an'e(i a#t ar"*an'e(i veni#nt. Na! #%eriora i((a a'!ina a, inti!i n#n+#a! re"e$#nt& +#onia! ea +#ae %raee!inent # #! e)teriori !ini terii ne+#a+#a! *a,ent. C#i rei i((#$ vi$et#r e e "ontrari#! +#o$ I aia $i"it/ Et vo(avit a$ !e #n# $e era%*i!& et in !an# e3# "a("#(# & +#e! for"i%e t#(erat $e a(tari& et teti'it o !e#! 1I ai. VI& <& ?2. Se$ in *a" %ro%*etae ententia v#(t inte((i'i +#ia ii %irit# +#i !itt#nt#r eor#! vo"a,#(#! %er"i%i#nt +#or#! offi"i#! 'er#nt. .#i eni!& #t %e""ata (o"#tioni in"en$at& $e a(tari an'e(# "ar,one! %ortat& era%*i! vo"at#r& +#o$ in"en$i#! $i"it#r. H#i" a#te! en #i et i((#$ "re$it#r non in"onvenienter o%it#(ari& +#o$ %er Danie(e! $i"it#r/ Mi((ia !i((i#! !ini tra,ant ei& et $e"ie !i((ie "entena !i((ia a i te,ant ei 1Dan. VII& 892. A(i#$ na!+#e e t !ini trare& a(i#$ a i tere& +#ia *i a$!ini trant Deo& +#i et a$ no n#ntian$o e)e#nt- a i t#nt vero +#i i" "onte!%(atione inti!a %erfr##nt#r& #t a$ e)%(en$a fora o%era !ini!e !ittant#r. 87. Se$ +#ia in +#i,# $a! S"ri%t#rae (o"i +#ae$a! %er "*er#,i!& +#ae$a! vero %er era%*i! a'i $i$i"i!# & #tr#! %er e *ae" fa"iant& an %er #,3e"ta a'!ina a'ant#r& +#ae& i"#t $i"it#r& in eo +#o$ a !a3ori,# veni#nt !a3or#! vo"a,#(a orti#nt#r& no affir!are no(#!# +#o$ a%erti te ti!onii non a%%ro,a!# . Ho" ta!en "erti i!e "i!# & +#ia a$ e)%(en$#! $e #%erni !ini teri#! a(ii %irit# a(io !itt#nt& Ba"*aria "i(i"et %ro%*eta te tante& +#i ait/ E""e an'e(# +#i (o+#e,at#r in !e e're$ie,at#r- et e""e a(i# an'e(# e're$ie,at#r in o""#r #! e3# & et $i)it a$ e#!/ C#rre& et (o+#ere a$ %#er#! i t#!& $i"en / A, +#e !#ro *a,ita,it#r 0er# a(e! 1Ba"*. II& 7& ;2. D#! eni! an'e(# a$ an'e(#! $i"it C#rre et (o+#ere& $#,i#! non e t +#ia a(i# a(i#! !ittit. Minora vero #nt +#ae !itt#nt#r& !a3ora +#ae !itt#nt. Se$ *o" +#o+#e $e i% i a'!ini,# +#ae !itt#nt#r "ert#! tene!# & +#ia et "#! a$ no veni#nt& i" e)teri# i!%(ent !ini teri#!& #t ta!en n#n+#a! $e int interi# %er "onte!%(atione!. Et !itt#nt#r i'it#r& et a i t#nt& +#ia et i "ir"#! "ri%t# e t an'e(i"# %irit# & #!!# ta!en %irit# i% e& +#i De# e t& "ir"#! "ri%t# non e t. An'e(i ita+#e et !i i& et ante i% #! #nt& +#ia +#o(i,et !i i veniant& intra i% #! "#rr#nt. 8;. S"ien$#! +#o+#e e t +#ia %(er#!+#e i% i ,eator#! %irit#! or$ine vi"inor#! i,i or$in#! vo"a,#(a orti#nt#r. T*rono eteni!& "i(i"et e$e Dei& %e"ia(e! ,eator#! %irit##! or$ine! $i)i!# & et ta!en %er P a(!i ta! $i"it#r/ .#i e$e #%er "*er#,i!& a%%are 1P a(. LXXIX& III2& +#ia vi$e(i"et& $#! in i% i $i tin"tioni,# a'!in#! "*er#,i! t*roni 3#n'#nt#r& e$ere etia! #%er "*er#,i! Do!in# e) vi"ini a'!ini ae+#a(itate %er*i,et#r. Si" +#i%%e in i((a #!!a "ivitate %e"ia(ia +#ae$a! in'#(or#! #nt& #t ta!en int "o!!#nia o!ni#!- et +#o$ in e e) %arte +#i +#e *a,et& *o" in a(io or$ine tot#! %o i$et. Se$ i$"ir"o #no eo$e!+#e vo"a,#(o "o!!#niter non "en ent#r& #t i((e or$o vo"ari %rivato #ni# "#3# +#e rei

no!ine $e,eat& +#i *an" in !#nere %(eni# a""e%it. Sera%*i! na!+#e in"en$i#! $i)i!# & et ta!en a!ore "on$itori i!#( o!ne ar$ent. C*er#,i! vero %(enit#$ine! "ientiae& et ta!en +#i i,i a(i+#i$ ne "iat #,i i% #! o!ne i!#( fonte! "ientiae De#! vi$ent: T*roni +#o+#e i((a a'!ina +#i,# "on$itor %rae i$et vo"ant#r& e$ ,eat# e e +#i %ote t& ni i Creator ## e3# !enti %rae i$eat: .#ae er'o e) %arte a, o!ni,# *a,ent#r& ei in %rivato no!ine $ata #nt +#i *ae" in !#nere %(eni# a""e%er#nt& Na! et i +#a i((i" i" a(ii *a,ent& #t *a,eri a, a(ii ne+#a+#a! %o int& i"#t %e"ia(i no!ine $o!inatione et %rin"i%at# vo"ant#r& "#n"ta i,i in'#(or#! #nt& +#ia %er "*aritate! %irit# a, a(io in a(ii *a,ent#r. 85. Se$ e""e $#! "oe(e ti#! "ivi#! e"reta ri!a!#r& a, e)%o itioni no trae or$inae (on'e $i're i #!# . S# %ire!# er'o a$ eo $e +#i,# (o+#i!#r& e$ re$ea!# a$ no . Me!ini e eteni! $e,e!# +#ia "aro #!# . Ta"ea!# interi! $e e"reti "oe(i& e$ ante "on$itori o"#(o !an# %oenitentiae ter'a!# !a"#(a %#(veri no tri. E""e i% a $ivina !i eri"or$ia %o((i"et#r& $i"en / Ga#$i#! erit in "oe(o #%er #no %e""atore %oenitentia! a'ente- et ta!en %er %ro%*eta! Do!in# $i"it/ .#ia +#a"#n+#e $ie 3# t# %e""averit& o!ne 3# titiae e3# in o,(ivione er#nt "ora! !e 1E>e"*. XXXIII& 872. Pen e!# & i %o #!# & $i %en atione! #%ernae %ietati . Stanti,# & i "e"i$erint& !inat#r %oena!- (a% i vero& #t #r'ere a%%etant& %ro!ittit !i e"ri"or$ia!. I((o terret& ne %rae #!ant in ,oni - i to refovet& ne $e %erent in !a(i . 0# t# e & ira! %erti!e "e& ne "orr#a - %e""ator e & %rae #!e $e !i eri"or$ia& #t #r'a . E""e a#te! 3a! (a% i #!# & tare ne+#a+#a! va(#i!# & in %ravi no tri $e i$erii 3a"e!# . Se$ +#i no "on"i$it re"to & a$*#" e) %e"tat& et %rovo"at #t #r'a!# . Sin#! #ae %ietati a%erit& no +#e a$ e re"i%ere %er %oenitentia! +#aerit 1De %oenit.& $i t. 7& "a%. Poenitentia!2. Se$ %oenitentia! a'ere $i'ne non %o #!# & ni i !o$#! +#o+#e e3# $e! %oenitentiae "o'no "a!# . Poenitentia! +#i%%e a'ere e t et %er%etrata !a(a %(an'ere& et %(an'en$a non %er%etrare. Na! +#i i" a(ia $e%(orat& #t ta!en a(ia "o!!ittat& a$*#" %oenitentia! a'ere& a#t $i i!#(at& a#t i'norat. .#i$ eni! %ro$e t i %e""ata +#i (#)#riae $ef(eat& et ta!en a$*#" avaritiae ae ti,# an*e(at: A#t +#i$ %ro$e t& i irae "#(%a 3a! (#'eat& et ta!en a$*#" invi$iae fa"i,# ta,e "at: Se$ !in# e t va($e +#o$ $i"i!# & #t +#i %e""ata $e%(orat %(oran$a !ini!e "o!!ittat& et +#i %(an'it vitia %er%etrare vitia ti!eat. 8<. Na! "o'itan$#! #!!o%ere e t #t +#i e i((i"ita !e!init "o!!i i e a +#i,# $a! etia! (i"iti t#$eat a, tinere& +#aten# %er *o" "on$itori #o ati fa"iat& #t +#i "o!!i it %ro*i,ita i,i!eti% i a, "in$ere $e,eat etia! "on"e a& et e re%re*en$at in !ini!i +#i e !e!init in !a)i!i $e(i+#i e. Ni!ia #nt +#ae (o+#or& i *ae" e) a"ri e(o+#ii te ti!onii non affir!o. Le) "erte Veteri Te ta!enti a(iena! #)ore! "on"#%i "i %ro*i,et 1E)o$. XX& 8?2& a re'e vero fortia 3#,eri !i(iti,# & ve( $e i$erari a+#a!& non %oena(iter vetat. Et "#n"ti novi!# +#o$ Davi$& "on"#%i "entiae !#"rone tran fi)# & a(iena! "on3#'e! et "on"#%ivit et a, t#(it 1II Re'. XI& ;2. C#3# "#(%a! $i'na ver,era #nt e"#ta& et !a(#! +#o$ %er%etravit %er %oenitentiae (a!enta "orre)it. .#i "#! (on'e %o t "ontra *o ti#! "#neo e$eret& a+#a! ,i,ere $e Bet*(e*e!iti"a "i terna e) $e i$erio vo(#it 1II Re'. XXIII& 8;& e+.2. C#3# e(e"ti !i(ite & inter "aterva a$ver anti#! !e$ia er#!%ente & a+#a! +#a! re) $e i$eraverat i((ae i $et#(er#nt. Se$ vir f(a'e((i er#$it# e!eti% #! %rotin# "#! %eri"#(o !i(it#! a+#a! $e i$era e re%re*en$it& ea!+#e Do!ino f#n$en (i,avit& i"#t i((i" "ri%t#! e t/ Li,avit ea! Do!ino 1II Re'. XXIII& 8?- I Par. XI& 8@2. In a"rifi"i#! +#i%%e Do!ini eff# a a+#a "onver a e t& +#ia "#(%a! "on"#%i "entiae !a"tavit %er %oenitentia! re%re*en ioni

879
#ae. .#i er'o +#on$a! "on"#%i "ere a(iena! "on3#'e! ne+#a+#a! ti!#it& %o t etia! +#ia a+#a! "on"#%i et e)%avit. .#ia eni! e i((i"ita %er%etra e !e!inerat& "ontra e!eti% #! 3a! ri'i$# & etia! a (i"iti a, tine,at. Si" i" a'i!# %oenitentia!& i ea +#ae "o!!i i!# %erfe"te $e%(ora!# . Pen e!# #%erna $ivitia "on$itori no tri. Pe""are no vi$it& et %ert#(it. 8?. .#i no ante "#(%a! %e""are %ro*i,#it& etia! %o t "#(%a! e) %e"tare a$ venia! non $e i tit. E""e i% e no & +#e! $e %e)i!# & vo"at. Aver i a, i((o #!# & et ta!en non avertit#r. Un$e ,ene %er I aia! $i"it#r/ Et er#nt o"#(i t#i vi$ente %rae"e%tore! t##!& et a#re t#ae a#$ient vo"e! %o t ter'#! !onenti 1I ai XXX& 49& 482. .#a i in fa"ie! *o!o !onit# e t +#an$o& a$ 3# titia! "on$it# & %rae"e%ta re"tit#$ini a""e%it. Se$ "#! *ae" ea$e! %rae"e%ta "onte!% it& +#a i "on$itori #o $or #! !enti in fa"ie! $e$it. Se$ e""e a$*#" %o t ter'#! e+#it#r et !onet& +#ia 3a! et a no,i "onte!%t# e t& et ta!en no a$*#" vo"are non "e at. .#a i $or #! ei in fa"ie! $e$i!# "#3# ver,a $e %i"i!# & "#3# %rae"e%ta "a("a!# - e$ tan %o t ter'#! no aver o revo"at& +#i et vi$et +#o$ $e %i"it#r& et ta!en %er %rae"e%ta "(a!at& %er %atientia! e) %e"tat. Pen ate er'o& fratre "*ari i!i& i "#i(i,et ve tr#! (o+#enti fa!#(# ## #,ito #%er,iret& ter'a in fa"ie! !itteret& n#n+#i$ non "onte!%t# $o!in# e3# #%er,ia! feriret& v#(nera $i tri"tae ani!a$ver ioni inf(i'eret: E""e no %e""an$o a#"tori no tro ter'a in fa"ie! $e$i!# & et ta!en # tine!#r. S#%er,e aver o ,eni'ne revo"at& et +#i ferire no aver ante %ot#it& #t reverta!#r !#nera %ro!ittit. Tanta er'o "on$itori no tri !i eri"or$ia $#ritia! no tri reat# e!o((iat& et *o!o +#i !a(#! +#o$ fe"it e)%eriri %er"# # %oterat& a(te! e) %e"tat# er#,e "at. 8@. Re!& fratre & ,reviter refero& +#a! viro venera,i(i Ma)i!iano t#n" %atre !ona terii !ei at+#e %re ,=tero& n#n" a#te! S=ra"# ano e%i "o%o narrante& "o'novi. Han" ita+#e i o(erter a#$iti & "*aritati ve trae non ,reviter #ffra'ari "re$o. No tri !o$o te!%ori,# Vi"torin# +#i$a! e) titit& +#i a(io +#o+#e no!ine Ae!i(ian# a%%e((at# e t& non ino% #, tantiae 3#)ta !e$io"ritate! vitae- e$ +#ia %(er#!+#e re'nat in rer#! o%#(entia "arni "#(%a& in +#o$a! fa"inore (a% # e t& +#o$ $e,#i et va($e %erti!e "ere& a" $e #ae !orti i!!anitate "o'itare. Reat# er'o #i "on i$eratione "o!%#n"t# & ere)it e "ontra e& !#n$i *#3# o!nia $ere(i+#it& !ona teri#! %etiit. In +#o ni!ir#! !ona terio tantae *#!i(itati tantae+#e i,i $i tri"tioni e) titit& #t "#n"ti fratre & +#i i((i" a$ a!ore! $ivinitati e)"reverant& #a! "o'erent#r vita! $e %i"ere& $#! i((i# %oenitentia! vi$erent. St#$it na!+#e toto !enti a$ni # "r#"iare "arne!& vo(#ntate %ro%ria fran'ere& f#rtiva oratione +#aerere& +#oti$iani e (a"r=!i (avare& $e %e"t#! #i a%%etere& o,(ata! a fratri,# veneratione! ti!ere. Hi" ita+#e no"t#rna fratr#! vi'i(ia %raevenire "on #everat- et +#ia !on in +#o !ona teri#! it#! e t e) #no (atere in e"retiore %arte %ro!ine,at& i((#" "on #et#$ine! fe"erat ante vi'i(ia e're$i& #t e +#oti$ie in f(et# %oenitentiae +#anto e"reti# & tanto (i,eri# !a"taret. Conte!%(a,at#r na!+#e $i tri"tione! vent#ri 3#$i"i #i& et& 3a! ei$e! 3#$i"i "on"or$an & %#nie,at in (a"r=!i reat#! fa"inori #i. .#a$a! vero no"te a,,a !ona terii vi'i(an *#n" (atenter e're$iente! int#it# (ento fora %e$e e"#t# e t. .#e! "#! in e"reto !onti (atere "erneret in oratione %ro trat#!& e) %e"tare vo(#it +#an$o #r'eret& #t i% a! +#o+#e (on'ani!itate! orationi e3# e)%(oraret& "#! #,ito "oe(it# (#) e!i a #%er e#! f# a e t +#i in oratione %ro trat# 3a"e,at- tanta+#e e i((o in (o"o "(arita %ar it& #t tota %ar re'ioni i((i# e) ea$e! (#"e "an$e "eret- +#a! a,,a #t vi$it& intre!#it& et f#'it. C#!+#e %o t (on'#! *orae %ati#! i$e! frater a$ !ona teri#! re$ii et& a,,a e3# & #t $i "eret an

#%er e eff# ione! tanti (#!ini a'novi et& re+#irere e#! t#$#it& $i"en / U,i f#i ti& frater: At i((e& (atere %o e e "re$en & in !ona terio e f#i e re %on$it. .#o ne'ante& a,,a "o!%#( # e t $i"ere +#i$ vi$i et. At i((e vi$en e e e $e%re*en #!& *o" +#o+#e +#o$ a,,ate! (ate,at a%er#it a$3#n'en / .#an$o #%er !e vi$i ti (#"e! $e "oe(o $e "en$ere& vo) etia! %ariter venit& $i"en / Di!i #! e t %e""at#! t##!. Et +#i$e! o!ni%oten De# %e""at#! e3# %ot#it ta"en$o (a)are- e$ (o+#en$o %er vo"e!& ra$ian$o %er (#!en& e)e!%(o #ae !i eri"or$iae no tra a$ %oenitentia! vo(#it "or$a "on"#tere. Mira!#r& fratre "*ari i!i& +#o$ %er e"#tore! ##! Sa#(#! Do!in# $e "oe(o %ro travit& $e "oe(o a((o"#t# e t. E""e no tri +#o+#e te!%ori,# %e""ator et %oeniten vo"e! $e "oe(e ti,# a#$ivit. I((i $i"t#! e t/ .#i$ !e %er e+#eri : 1A"t. IX& ;.2 I te vero a#$ire !er#it/ Di!i #! e t %e""at#! t##!. Lon'e e t inferior !eriti %e""ator i te %oeniten +#a! Pa#(# . Se$ +#ia a$*#" in *a" re $e Sa#(o (o+#i!#r "r#$e(itate! ne"i an*e(ante& (i"eat a#$enter $i"ere +#ia Sa#(# %ro%ter #%er,ia! vo"e! in"re%ationi & i te vero %ro%ter *#!i(itate! vo"e! "on o(ationi a#$ivit. H#n" +#ia *#!i(ita traverat& $ivina %ieta eri'e,at& i((#! +#ia #%er,ia ere)erat& $ivina everita *#!i(ia,at. Ha,ete er'o fi$#"ia!& fratre !ei& $e !i eri"or$ia "on$itori no tri- "o'itate +#ae fa"iti & re"o'itate +#ae fe"i ti . Lar'itate! #%ernae %ietati a %i"ite& et a$ !i eri"or$e! 3#$i"e!& $#! a$*#" e) %e"tat& "#! (a"r=!i venite. Con i$erante na!+#e +#o$ 3# t# it& %e""ata ve tra no(ite ne'(i'ere- "on i$erante vero +#o$ %i# it& no(ite $e %erare. Prae,et a%#$ De#! *o!ini fi$#"ia! De# *o!o. E t no,i %e !a'na %oenitenti,# & +#ia a$vo"at# no ter fa"t# e t 3#$e) no ter. .#i vivit et re'nat "#! Patre et S%irit# an"to De# in ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXXV. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti Mennae !art=ri & $ie nata(i e3# . LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. XXI& A68A. In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i / C#! a#$ieriti %rae(ia et e$itione & no(ite terreri- o%ortet %ri!#! *ae" fieri& e$ non$#! tati! fini . T#n" $i"e,at i((i / S#r'et 'en "ontra 'ente!& et re'n#! a$ver # re'n#!- et terrae !ot# !a'ni er#nt %er (o"a& et %e ti(entiae et fa!e & terrore +#e $e "oe(o& et i'na !a'na er#nt. Se$ ante *ae" o!nia in3i"ient vo,i !an# #a & et %er e+#ent#r& tra$ente in =na'o'a et "# to$ia & tra*ente a$ re'e et %rae i$e %ro%ter no!en !e#!. Contin'ent a#te! *ae" vo,i in te ti!oni#!. Ponite er'o in "or$i,# ve tri non %rae!e$itari +#e!a$!o$#! re %on$eati . E'o eni! $a,o vo,i o et a%ientia!& "#i non %oter#nt re i tere et "ontra$i"ere o!ne a$ver arii ve tri. Tra$e!ini a#te! a %arenti,# et fratri,# et "o'nati et a!i"i & et !orte affi"ient e) vo,i . Et eriti o$io o!ni,# *o!ini,# %ro%ter no!en !e#!& et "a%i((# $e "a%ite ve tro non %eri,it. In %atientia ve tra %o i$e,iti ani!a ve tra . 8. .#ia (on'i# a, #r,e $i're i #!# & ne a$ reverten$#! no tar$ior *ora %rae%e$iat& ne"e e e t #t e)%o itione! an"ti Evan'e(ii ,revior er!o tran "#rrat. Do!in# a" Re$e!%tor no ter %erit#ri !#n$i %rae"#rrentia !a(a $en#ntiat& #t eo !in# %ert#r,ent venientia& +#o f#erint %rae "ita. Min# eni! 3a"#(a feri#nt +#ae %raevi$ent#ret no to(era,i(i# !#n$i !a(a # "i%i!# & i "ontra *ae" %er %rae "ientiae "(=%e#! !#ni!#r. E""e eni! $i"it/ C#! a#$ieriti %rae(ia et e$itione & no(ite terreri- o%ortet

874
eni! %ri!#! *ae" fieri& e$ non$#! tati! fini . Pen an$a #nt ver,a Re$e!%tori no tri& %er +#ae no a(i#$ interi# & a(i#$ e)teri# %a #ro e e $en#ntiat. Be((a +#i%%e a$ *o te %ertinent& e$itione a$ "ive . Ut er'o no in$i"et interi# e)teri# +#e t#r,ari& a(i#$ no fatet#r a, *o ti,# & a(i#$ a fratri,# %er%eti. Se$ *i !a(i %raevenienti,# & +#ia non tati! fini e+#at#r& a$3#n'it/ S#r'et 'en "ontra 'ente!& et re'n#! a$ver # re'n#!- et terrae !ot# !a'ni er#nt %er (o"a& et %e ti(entiae et fa!e & terrore +#e $e "oe(o- et i'na !a'na er#nt. Ve( i"#t in +#i,# $a! Co$i"i,# invenit#r& Terrore +#e $e "oe(o et te!%e tate . At+#e %o t #,$it#r/ Et i'na !a'na er#nt. U(ti!a tri,#(atio !#(ti tri,#(ationi,# %raevenit#r& et %er "re,ra !a(a +#ae %raeveni#nt in$i"ant#r !a(a %er%et#a +#ae #, e+#ent#r. Et i$eo %o t ,e((a et e$itione non tati! fini & +#ia !#(ta $e,ent !a(a %rae"#rrere& #t !a(#! va(eant ine fine n#ntiare. Se$ "#! tot i'na %ert#r,ationi $i"ta int& o%ortet #t eor#! "on i$eratione! ,reviter %er in'#(a %er trin'a!# & +#ia ne"e e e t #t a(ia e "oe(o& a(ia e terra& a(ia a, e(e!enti & a(ia a, *o!ini,# %atia!#r. Ait eni!/ S#r'et 'en "ontra 'ente!& e""e %ert#r,atio *o!in#!er#nt terrae !ot# !a'ni %er (o"a& e""e re %e"t# irae $e #%er- er#nt %e ti(entiae& e""e inae+#a(ita "or%or#!- erit fa!e & e""e teri(ita terrae- terrore +#e $e "oe(o et te!%e tate & e""e inae+#a(ita aeri . .#ia er'o o!nia "on #!!an$a #nt& ante "on #!!atione! o!nia %ert#r,ant#r- et +#i in "#n"ti $e(i+#i!# & in "#n"ti feri!#r& #t i!%(eat#r +#o$ $i"it#r/ Et %#'na,it %ro eo or,i terrar#! "ontra in en ato 1Sa%. V& 482. O!nia na!+#e +#ae a$ # #! vitae a""e%i!# a$ # #! "onverti!# "#(%ae& e$ "#n"ta +#ae a$ # #! %ravitati inf(e)i!# a$ # #! no,i vert#nt#r #(tioni . Tran+#i((itate! +#i%%e *#!anae %a"i a$ # #! verti!# vanae e"#ritati & %ere'rinatione! terrae %ro *a,itatione $i(e)i!# %atriae- a(#te! "or%or#! re$e'i!# in # #! vitior#!- #,ertati a,#n$antia! non a$ ne"e itate! "arni & e$ a$ %erver itate! intor i!# vo(#%tati - i% a erena ,(an$i!enta aeri a$ a!ore! no,i ervire "oe'i!# terrenae $e(e"tationi . 0#re er'o re tat #t i!#( no o!nia feriant& +#ae i!#( o!nia vitii no tri !a(e #,a"ta ervie,ant& #t +#ot %ri# in !#n$o in"o(#!e *a,#i!# 'a#$ia& tot $e i% o %o t!o$#! "o'a!#r entire tor!enta. Notan$#! vero +#o$ $i"it#r/ Terrore $e "oe(o et te!%e tate . C#! te!%e tate *ie!a(e venire e) or$ine o(eant te!%or#!& "#r *o" (o"o te!%e tate venire in %er$itioni i'n#! %rae$i"#nt#r& ni i +#o$ ea te!%e tate Do!in# venire $en#ntiat +#ae ne+#a+#a! or$ine! te!%or#! ervant: .#ae eni! or$inate veni#nt& i'n#! non #nt- e$ te!%e tate in i'n#! #nt& +#ae i% a +#o+#e te!%or#! tat#ta "onf#n$#nt. .#o$ no +#o+#e n#%er e)%erti #!# & +#ia ae tiv#! te!%# o!ne "onver #! in %(#via *ie!a(e vi$i!# . 4. .#ia a#te! "#n"ta *ae" non $e in3# titia ferienti #nt& e$ $e !erito !#n$i %atienti & fa"ta %ravor#! *o!in#! %rae!itt#nt#r "#! $i"it#r/ Se$ ante *ae" o!nia in"i%ient vo,i !an# #a in3i"ere& et %er e+#ent#r& et tra$ent vo in =na'o'a & $#"ente a$ re'e et %rae i$e %ro%ter no!en !e#!. A" i a%erte $i"at/ Pri# "or$a *o!in#!& et %o t e(e!enta t#r,ant#r& #t "#! rer#! or$o "onf#n$it#r& e) +#a 3a! retri,#tione veniat $e!on tret#r. Na! +#a!vi fini !#n$i e) i% o #o or$ine %en$eat& %erver iore ta!en +#o +#e invenien & +#i $i'ne r#ini i((i# o%%ri!ant#r innote "it "#! #,$it#r/ D#"ente a$ re'e et %rae i$e %ro%ter no!en !e#!. Contin'ent a#te! *ae" vo,i in te ti!oni#!. In te ti!oni#! vi$e(i"et +#or#!& ni i eor#! +#i a#t %er e+#en$o !orte infer#nt& a#t vi$en$o non i!itant#r: Mor +#i%%e 3# tor#! ,oni in a$3#tori#! e t& !a(i in te ti!oni#!& #t in$e %erver i ine e)"# atione %ereant& #n$e e(e"ti e)e!%(#! "a%i#nt #t vivant.

7. Se$ a#$iti tot terrori,# t#r,ari %oterant infir!or#! "or$a& at+#e i$eo "on o(atio a$3#n'it#r "#! %rotin# #,infert#r/ Ponite er'o in "or$i,# ve tri non %rae!e$itari +#e!a$!o$#! re %on$eati . E'o eni! $a,o vo,i o et a%ientia!& "#i non %oter#nt re i tere et "ontra$i"ere o!ne a$ver arii ve tri. A" i a%erte !e!,ri #i infir!anti,# $i"at/ No(ite terreri& no(ite %erti!e "ere- vo a$ "erta!en a""e$iti & e$ e'o %rae(ior- vo ver,a e$iti & e$ e'o #! +#i (o+#or. Se+#it#r/ Tra$e!ini a#te! a %arenti,# et fratri,# & et "o'nati et a!i"i & et !orte affi"ient e) vo,i . Minore! $o(ore! !a(a in'er#nt +#ae a, e)tranei infer#nt#r. P(# vero in no,i ea tor!enta aevi#nt +#ae a, i((i %ati!#r $e +#or#! !enti,# %rae #!e,a!# & +#ia "#! $a!no "or%ori !a(a no "r#"iant a!i ae "*aritati . Hin" e t eni! +#o$ $e 0#$a tra$itore #o %er P a(!i ta! Do!in# $i"it/ Et +#i$e! i ini!i"# !e# !a(e$i)i et !i*i& #%%orta e! #ti+#e- et i i +#i o$erat !e #%er !e !a'na (o"#t# f#i et& a, "on$i e! !e #ti+#e a, eo. T# vero *o!o #nani!i & $#) !e# et not# !e# & +#i i!#( !e"#! $#("e "a%ie,a "i,o & in $o!o Dei a!,#(avi!# "#! "on en # 1P a(. LIV& 87& e+.2. Et r#r #!/ Ho!o %a"i !eae in +#o %era,a!& et +#i e$e,at %ane !eo & a!%(iavit a$ver #! !e #%%(antatione! 1P a(. XL& 892. A" i $e tra$itore #o a%erti vo"i,# $i"at/ Tran 're ione! e3# tanto 'ravi# %ert#(i& +#anto *an" a, eo +#i !e# e e vi$e,at#r en i. O!ne er'o e(e"ti +#ia #!!i "a%iti !e!,ra #nt& "a%#t +#o+#e ##! in %a ioni,# e+##nt#r& #t i% o a$ver ario in #a !orte entiant $e +#or#! vita %rae #!e,ant& et tanto ei "re "at !er"e o%eri & +#anto ei virt#ti (#"r#! %rofi"it e) a(ienae $a!no "*aritati . ;. Se$ +#ia $#ra #nt +#ae %rae$i"#nt#r $e aff(i"tione !orti & %rotin# "on o(atio #,$it#r $e 'a#$io re #rre"tioni & "#! $i"it#r/ Ca%i((# $e "a%ite ve tro non %eri,it. S"i!# & fratre & +#ia "aro in"i a $o(et& "a%i((# in"i # non $o(et. Ait er'o !art=ri,# #i / Ca%i((# $e "a%ite ve tro non %eri,it& vi$e(i"et a%erte $i"en / C#r ti!eti ne %ereat +#o$ in"i #! $o(et& +#an$o et i((#$ in vo,i %erire non %ote t +#o$ in"i #! non $o(et: Se+#it#r/ In %atientia ve tra %o i$e,iti ani!a ve tra . I$"ir"o %o e io ani!ae in virt#te %atientiae %onit#r& +#ia ra$i) o!ni#! "# to +#e virt#t#! %atientia e t. Per %atientia! vero %o i$e!# ani!a no tra & +#ia $#! no,i i% i $o!inari $i "i!# & *o" i% #! in"i%i!# %o i$ere +#o$ #!# . Patientia vero e t a(iena !a(a ae+#ani!iter %er%eti& "ontra e#! +#o+#e +#i !a(a irro'at n#((o $o(ore !or$eri. Na! +#i i" %ro)i!i !a(a %ortat& #t ta!en ta"it# $o(eat& et te!%# $i'nae retri,#tioni +#aerat& %atientia! non e)*i,et& e$ o ten$it. S"ri%t#! +#i%%e e t/ C*arita %atien e t& ,eni'na e t 1I Cor. XIII& ;2. Patien na!+#e e t #t a(iena !a(a to(eret& ,eni'na vero e t #t i% o etia! +#o %ortat a!et. Hin" na!+#e %er e!eti% a! Verita $i"it/ Di(i'ite ini!i"o ve tro & ,enefa"ite *i +#i o$er#nt vo & orate %ro %er e+#enti,# et "a(#!nianti,# vo 1Matt*. V& ;;- L#". VI& 4?2. Virt# ita+#e e t "ora! *o!ini,# a$ver ario to(erare& e$ virt# "ora! Deo $i(i'ere& +#ia *o" o(#! De# a"rifi"i#! a""i%it& +#o$ ante e3# o"#(o in a(tari ,oni o%eri f(a!!a "*aritati in"en$it. 5. S"ien$#! vero +#o$ %(er#!+#e i$eo %atiente e e vi$e!#r& +#ia retri,#ere !a(a non %o #!# . Se$ +#i i$"ir"o !a(#! non retri,#it +#ia ne+#a+#a! va(et& %ro"#( $#,io& #t %rae$i)i!# & %atien non e t& +#ia %atientia non in o ten ione in+#irit#r& e$ in "or$e. Per i!%atientiae a#te! viti#! i% a virt#t#! n#tri) $o"trina $i i%at#r. S"ri%t#! na!+#e e t/ Do"trina viri %er %atientia! no "it#r 1Prov. XIX& 882. Tanto er'o +#i +#e !in# o ten$it#r $o"t# & +#anto "onvin"it#r !in# %atien . Ne+#e eni! %ote t vera"iter

87;
,ona $o"en$o i!%en$ere& i viven$o ne "iat ae+#ani!iter a(iena !a(a to(erare. .#anto eni! "#(!ine virt# %atientiae %o((eat& r#r # Sa(o!on in$i"at& $i"en / Me(ior e t %atien viro forti& et +#i $o!inat#r ani!o #o e)%#'natore #r,i#! 1Prov. XVI& 742. Minor e t er'o vi"toria #r,e e)%#'nare& +#ia e)tra #nt +#ae vin"#nt#r. Ma3# a#te! e t +#o$ %er %atientia! vin"it#r& +#ia i% e a e ani!# #%erat#r& et e!eti% #! i,i!eti% i #,3i"it& +#an$o e#! %atientia in *#!i(itate to(erantiae ternit. S"ien$#! vero e t +#o$ %(er#!+#e evenire %atienti,# o(et& #t eo +#i$e! te!%ore +#o a$ver a %ati#nt#r ve( "ont#!e(ia a#$i#nt n#((o $o(ore %#( ent#r& et i" %atientia! e)*i,eant& #t "# to$ire etia! "or$i inno"entia! "#rent. Se$ "#! %o t %a#(#(#! *ae" i% a +#ae %ert#(erint a$ !e!oria! revo"ant& i'ne ve*e!enti i!i $o(ori in ti'ant#r& ar'#!enta #(tioni in+#ir#nt& et !an #et#$ine! +#a! to(erante *a,#er#nt& in retra"tatione #a e!eti% o $i3#$i"ante %er$#nt. <. Ca((i$# na!+#e a$ver ari# ,e((#! "ontra $#o !ovet& #n#! vi$e(i"et inf(a!!an #t "ont#!e(ia %rior inferat- a(ter#! vero %rovo"an & #t "ont#!e(ia (ae # re$$at. Se$ +#ia e3# 3a! vi"tor e) titit +#e! a$ %roferen$a "ont#!e(ia "o!!ovit& "ontra i((#! a"ri# $o(et& +#e! a$ re$$en$a in3#ria "o!!overe non %ot#it- #n$e fit #t tota e virt#te "ontra e#! eri'at& +#e! "ont#!e(ia fortiter %ert#(i e "on i$erat. .#e! +#ia "o!!overe in i% a in3#riar#! 3a"#(atione non %ot#it& a, a%erto "erta!ine interi! re"e$en & in e"reta "o'itatione $e"e%tioni te!%# in+#irit& et +#i %#,(i"o ,e((o %er$i$it& a$ e)*i,en$a o""#(te in i$ia e)ar$e "it. .#ieti na!+#e 3a! te!%ore a$ vi"tori ani!#! re$it& et ve( $a!na rer#!& ve( in3#riar#! 3a"#(a a$ !e!oria! re$#"it"#n"ta+#e +#ae i,i i((ata #nt ve*e!enter e)a''eran & f#i e into(era,i(ia o ten$it& et +#ie "enti ani!#! tanto f#rore "ont#r,at& #t %(er#!+#e vir %atien i((a e ae+#ani!iter to(era e etia! %o t vi"toria! "a%tiv# er#,e "at- e+#e non re$$i$i e "ont#!e(ia $o(eat& et $eteriora re%en$ere& i o""a io %rae,eat#r& +#aerat. .#i,# er'o i ti #nt i!i(e & ni i *i +#i %er fortit#$ine! in "a!%o vi"tore #nt& e$ %er ne'(i'entia! %o t!o$#! intra #r,i "(a# tra "a%i#nt#r: .#i,# i ti #nt i!i(e & ni i *i +#o irr#en 'ravi (an'#or a vita non #,tra*it& e$ (eviter venien re"i$iva fe,ri o""i$it: I((e er'o vera"iter %atientia! ervat& +#i et a$ te!%# a(iena !a(a ine $o(ore to(erat& et *ae" ea$e! retra"tan & %ert#(i e e ta(ia e) #(tat& ne ,on#! %atientiae +#ieti te!%ore %ereat& +#o$ in %ert#r,ationi,# "# to$it#r. ?. Se$ +#ia nata(e! !art=ri *o$ierna $ie "o(i!# & fratre !ei& ne+#a+#a! no a virt#te e3# %atientiae e)i ti!are e)traneo $e,e!# . Si eni!& a$3#vante no Do!ino& virt#te! %atientiae ervare "onten$i!# & et in %a"e E""(e iae vivi!# & et ta!en !art=rii %a(!a! tene!# . D#o +#i%%e #nt !art=rii 'enera& #n#! in !ente& a(i#$ in !ente i!#( et a"tione. Ita+#e e e !art=re %o #!# & etia! i n#((o %er"#tienti#! ferro tr#"i$e!#r. Mori +#i%%e a %er e+#ente !art=ri#! in a%erto o%ere e t- ferre vero "ont#!e(ia & o$iente! $i(i'ere& !art=ri#! e t in o""#(ta "o'itatione. Na! +#ia $#o #nt !art=rii 'enera& #n#! in o""#(to o%ere& a(i#$ in %#,(i"o& te tat#r Verita & +#ae Be,e$aei fi(io re+#irit& $i"en / Pote ti ,i,ere "a(i"e! +#e! e'o ,i,it#r# #!: 1Matt*. XX& 44.2 C#i "#! %rotin# re %on$erent/ Po #!# & i((i"o Do!in# re %on$it& $i"en / Ca(i"e! +#i$e! !e#! ,i,eti . .#i$ eni! %er "a(i"e!& ni i $o(ore! %a ioni a""i%i!# : De +#o a(ia $i"it/ Pater& i fieri %ote t& tran eat a !e "a(i) i te. Et Be,e$aei fi(ii& i$ e t 0a"o,# et 0oanne & non #ter+#e %er !art=ri#! o""#,#it& et ta!en +#o$ #ter+#e "a(i"e! ,i,eret a#$ivit. 0oanne na!+#e ne+#a+#a! %er !art=ri#! vita! finivit& e$ ta!en !art=r e) titit& +#ia %a ione! +#a! non # "e%it in "or%ore ervavit in !ente. Et no

er'o *o" e)e!%(o ine ferro e e %o #!# !art=re & i %atientia! vera"iter in ani!o "# to$i!# . Non a, re ar,itror& fratre "*ari i!i& i #n#! vo,i e)e!%(#! ervan$ae %atientiae a$ ae$ifi"atione! (o+#ar. @. F#it +#i$a! $ie,# no tri Ste%*an# no!ine& %ater !ona terii 3#)ta Reatinae #r,i !oenia "on tit#ti& vir va($e an"t# & virt#te %atientiae in'#(ari . Et #%er #nt !#(ti +#i i((#! nover#nt& e3# +#e ve( vita! ve( o,it#! narrant. Erat a#te! *#3# (in'#a r# ti"a& e$ $o"ta vita. Hi" %ro a!ore "oe(e ti %atriae "#n"ta $e %e)erat& %o i$ere a(i+#i$ in *o" !#n$o f#'ie,at- t#!#(t# $evita,at *o!in#!& "re,ri a" %ro(i)iori,# orationi,# intent# erat. Virt# ta!en %atientiae in eo ve*e!enter e)"reverat& ita #t e#! i,i a!i"#! "re$eret& +#i i,i !o(e tiae a(i+#i$ irro'a et- re$$e,at "ont#!e(ii 'ratia - i +#o$ in i% a #a ino%ia $a!n#! ei f#i et i((at#!& *o" !a)i!#! (#"r#! %#ta,at- o!ne #o a$ver ario ni*i( a(i#$ +#a! a$3#tore ae ti!a,at. H#n" "#! $ie !orti e're$i $e "or%ore #r'eret& "onvener#nt !#(ti& #t ta! an"tae ani!ae $e *o" !#n$o re"e$enti #a ani!a "o!!en$arent. C#!+#e "ir"a (e"t#! i((i# *i +#i "onvenerant o!ne a i terent& a(ii "or%orei o"#(i in're$iente an'e(o vi$er#nt& e$ $i"ere a(i+#i$ n#((o !o$o %ot#er#nt- a(ii o!nino ni*i( vi$er#nt- e$ o!ne +#i a$erant ita ve*e!enti i!# ti!or %er"#(it& #t n#((# & e're$iente i((a an"ta ani!a& i((i" tare %ot#i et. Et *i er'o +#i vi$erant& et *i +#i o!nino ni*i( vi$erant& #no o!ne ti!ore %er"#( i et territi f#'er#nt& n#((# +#e i((i" a i tere i((o !oriente %ot#it. Pen ate er'o& fratre & o!ni%oten De# +#a(iter terreat +#an$o $i tri"t# 3#$e) vent#r# e t& i i" a i tente terr#it +#an$o 'rat# et re!#neran venit- a#t +#a(iter ti!eri %ote t "#! vi$eri %ot#erit& i i" !ente %rae enti#! travit et +#an$o vi$eri non %ot#it. E""e& fratre "*ari i!i& ervata i((a in E""(e ia ti"a %a"e %atientia& a$ +#ant#! *#n" retri,#tioni "#(!en eve)it. .#i$ *#i" ## "on$itor int# $e$it& $e +#o no,i tanta! '(oria! in $ie e3# e)it# et fori innot#it: .#i,# *#n" "re$a!# ni i an"ti !art=ri,# o"iat#!& +#e!& atte tanti,# "or%orei +#o+#e o"#(i & a ,eati %iriti,# "on tat e e # "e%t#!: N#((o i te '(a$io %er"# # o""#,#it& et ta!en "orona! %atientiae +#a! in !ente ten#it in e're ione %er"e%it. Pro,a!# +#oti$ie ver#! e e +#o$ ante no $i"t#! e t& +#ia an"ta E""(e ia& e(e"tor#! f(ori,# %(ena& *a,et in %a"e (i(ia& in ,e((o ro a . A. S"ien$#! %raeterea e t +#o$ tri,# !o$i virt# %atientiae e)er"eri o(et. A(ia na!+#e #nt +#ae a Deo& a(ia +#ae a, anti+#o a$ver ario& a(ia +#ae a %ro)i!o # tine!# . A %ro)i!o na!+#e %er e"#tione & $a!na et "ont#!e(ia - a, anti+#o vero a$ver ario tenta!enta- a Deo a#te! f(a'e((a to(era!# . Se$ in *i o!ni,# tri,# !o$i vi'i(anti o"#(o e!eti% a! $e,et !en "ir"#! %i"ere& ne "ontra !a(a %ro)i!i %ertra*at#r a$ retri,#tione! !a(i& ne "ontra tenta!enta a$ver arii e$#"at#r a$ $e(e"tatione! ve( "on en #! $e(i"ti& ne "ontra f(a'e((a o%ifi"i a$ e)"e #! %ror#at !#r!#rationi . Perfe"te eni! a$ver ari# vin"it#r +#an$o !en no tra et inter tenta!enta e3# a $e(e"tatione at+#e "on en # non tra*it#r& et inter "ont#!e(ia %ro)i!i "# to$it#r a, o$io& et inter f(a'e((a Dei "o!%e "it#r a !#r!#ratione. Ne" *ae" a'ente & retri,#i no,i ,ona %rae entia re+#ira!# - na! %ro (a,ore %atientiae ,ona %eran$a #nt e+#enti vitae& #t t#n" %rae!i#! no tri (a,ori in"i%iat& +#an$o o!ni 3a! (a,or f#n$it# "e at. Un$e et %er P a(!i ta! $i"it#r/ Non in fine! o,(ivio erit %a#%eri & %atientia %a#%er#! non %eri,it in fine! 1P a(. IX& 8A2. .#a i eni! %eri e %atientia %a#%er#! "ernit#r& "#! ni*i( %ro i((a in *a" vita *#!i(i,# re"o!%en at#r. Se$ %atientia %a#%er#! in fine! non %eri,it& +#ia t#n" e3# '(oria %er"i%it#r& "#! i!#( o!nia

87<
(a,orio a ter!inant#r. Servate er'o& fratre & in !ente %atientia!& ea!+#e& "#! re e)i'it& e)er"ete in o%eratione. N#((#! ve tr#! a$ o$i#! %ro)i!i "ont#!e(io a ver,a "o!!oveant& n#((a %erit#rar#! rer#! $a!na %ert#r,ent. Si eni! fi)a !ente !an #ra $a!na %erti!e "iti & $a!na rer#! tran e#nti#! 'ravia non %#tati - i aeternae retri,#tioni '(oria! "on %i"iti & $e te!%ora(i in3#ria non $o(eti . To(erate er'o a$ver ario ve tro & e$ #t fratre $i(i'ite +#o to(erati . Aeterna %rae!ia %ro $a!ni te!%ora(i,# +#aerite. Ne" +#i +#a! ve tr#! #i e viri,# *an" i!%(ere %o e "onfi$at& e$ o,tinete %re"i,# #t i% e *an" +#i i!%erat %rae tet. Et "i!# +#ia %etente (i,enter a#$it& +#an$o *o" %etit#r (ar'iri +#o$ 3#,et. C#! "ontin#e %#( at#r in %re"e& "on"ite o%it#(at#r in tentatione& %er 0e #! C*ri t#! Do!in#! no tr#!& +#i "#! eo vivit et re'nat De# in #nitate S%irit# an"ti& in ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXXVI. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eator#! a%o to(or#! P*i(i%%i et 0a"o,i& Do!ini"a e"#n$a %o t Pente"o ten. LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. XIV& 8<64;. In i((o te!%ore& $i)it 0e # P*ari aei i!i(it#$ine! *an"/ Ho!o +#i$a! fe"it "oena! !a'na!& et vo"avit !#(to . Et !i it erv#! ##! *ora "aenae $i"ere invitati #t venirent& +#ia 3a! %arata #nt o!nia. Et "oe%er#nt o!ne i!#( e)"# are. Pri!# $i)it ei/ Vi((a! e!i& et ne"e e *a,eo e)ire& et vi$ere i((a!- ro'o te& *a,e !e e)"# at#!. Et a(ter $i)it/ 0#'a ,o#! e!i +#in+#e& et eo %ro,are i((a- ro'o te& *a,e !e e)"# at#!. Et a(i# $i)it/ U)ore! $#)i& et i$eo non %o #! venire. Et rever # erv# n#ntiavit *ae" $o!ino #o. T#n" irat# %aterfa!i(ia $i)it ervo #o/ E)i "ito in %(atea et vi"o "ivitati & et %a#%ere a" $e,i(e & et "ae"o et "(a#$o intro$#" *#". Et ait erv# / Do!ine& fa"t#! e t #t i!%era ti& et a$*#" (o"# e t. Et ait Do!in# ervo/ E)i in via et e%e & et "o!%e((e intrare& #t i!%(eat#r $o!# !ea. Di"o a#te! vo,i +#o$ ne!o viror#! i((or#! +#i vo"ati #nt '# ta,it "oena! !ea!. 8. Ho" $i tare& fratre "*ari i!i& inter $e(i"ia "or%ori et "or$i o(et& +#o$ "or%ora(e $e(i"iae "#! non *a,ent#r 'rave in e $e i$eri#! a""en$#nt& "#! vero *a,itae e$#nt#r "o!e$ente! %rotin# in fa ti$i#! %er atietate! vert#nt. At "ontra %irita(e $e(i"iae "#! non *a,ent#r in fa ti$io #nt& "#! vero *a,ent#r in $e i$eriotanto+#e a "o!e$ente a!%(i# e #ri#nt#r& +#anto et a, e #riente a!%(i# "o!e$#nt#r. In i((i a%%etit# %(a"et& e)%erientia $i %(i"et/ in i ti a%%etit# vi(i e t& et e)%erientia !a'i %(a"et. In i((i a%%etit# at#ritate!& at#rita fa ti$i#! 'enerat- in i ti a#te! a%%etit# at#ritate!& at#rita a%%etit#! %arit. A#'ent eni! %irita(e $e(i"iae $e i$eri#! in !ente& $#! atiant& +#ia +#anto !a'i ear#! a%or %er"i%it#r& eo a!%(i# "o'no "it#r +#o$ avi$i# a!et#r. Et i$"ir"o non *a,itae a!ari non %o #nt& +#ia ear#! a%or i'norat#r. .#i eni! a!are va(eat +#o$ i'norat: Proin$e P a(!i ta no a$!onet& $i"en / G# tate& et vi$ete +#onia! #avi e t Do!in# 1P a(. XXXIII& A2. A" i a%erte $i"at/ S#avitate! e3# non "o'no "iti & i *an" !ini!e '# tati . Se$ "i,#! vitae e) %a(ato "or$i tan'ite& #t %ro,ante e3# $#("e$ine! a!are va(eati . Ha a#te! *o!o $e(i"ia t#n" a!i it& "#! in %ara$i o %e""avit 1Gene . III& <2- e)tra e)iit& "#! o a "i,o aeternae $#("e$ini "(a# it. Un$e no +#o+#e nati in *#3# %ere'rinationi aer#!na& *#" fa ti$io i 3a! veni!# & ne" "i!# +#i$ $e i$erare $e,ea!# - tanto+#e e a!%(i#

fa ti$ii no tri !or,# e)a''erat& +#anto !a'i a, e # i((i# $#("e$ini ani!# e(on'atet eo 3a! interna $e(i"ia non a%%etit& +#o ea "o!e$ere $i# (on'e+#e $e #evit. Fa ti$io er'o no tro ta,e "i!# & et (on'a ine$iae %e te fati'a!#r. Et +#ia '# tare int# no(#!# %arata! $#("e$ine!& a!a!# fori !i eri fa!e! no tra!. Se$ #%erna no %ieta ne" $e erente e $e erit. 4. Conte!%ta eni! i((a $e(i"ia a$ !e!oriae no trae o"#(o revo"at& ea +#e no,i %ro%onit- in %ro!i ione tor%ore! e)"#tit& at+#e #t fa ti$i#! no tr#! re%e((ere $e,ea!# invitat. Ait na!+#e/ Ho!o +#i$#! fe"it "aena! !a'na!& et vo"avit !#(to . .#i e t i te *o!o& ni i i((e $e +#o %er Pro%*eta! $i"it#r/ Et *o!o e t& et +#i "o'novit e#!: 10ere!. XVII& A.2 .#i fe"it "oena! !a'na!& +#ia atietate! no,i $#("e$ini internae %rae%aravit. .#i vo"avit !#(to & e$ %a#"i veni#nt& +#ia nonn#n+#a! i% i +#i ei %er fi$e! #,3e"ti #nt& aeterno e3# "onvivio !a(e viven$o "ontra$i"#nt. Se+#it#r/ Mi it a#te! erv#! ##! *ora "oenae $i"ere invitati #t venirent. .#i$ *ora "oenae& ni i fini e t !#n$i: In +#o ni!ir#! no #!# & i"#t 3a! $#$#! Pa#(# te tat#r& $i"en / No #!# in +#o fine ae"#(or#! $evener#nt 1I Cor. X& 882. Si er'o 3a! *ora "oenae e t "#! vo"a!#r& tanto !in# no $e,e!# e)"# are "onvivio Dei& +#anto %ro%in+#a e 3a! "erni!# fine! ae"#(i. .#o eni! %en a!# +#ia ni*i( e t +#o$ re tat& eo $e,e!# %erti!e "ere ne te!%# 'ratiae +#o$ %rae to e t %ereat. I$"ir"o a#te! *o" "onvivi#! Dei non %ran$i#!& e$ "oena vo"at#r& +#ia %o t %ran$i#! "oena re tat& %o t "oena! vero "onvivi#! n#((#! re tat. Et +#ia aetern#! Dei "onvivi#! no,i in e)tre!o %rae%ara,it#r& re"t#! f#it #t *o" non %ran$i#!& e$ "oena vo"aret#r. Se$ +#i %er *#n" erv#!& +#i a %atrefa!i(ia a$ invitan$#! !ittit#r& ni i %rae$i"ator#! or$o $e i'nat#r: De +#o vi$e(i"et or$ine +#a!vi a$*#" in$i'ni e)i ti!# & +#a!vi %e""ator#! no tror#! %on$ere 'rava!#r& et no ta!en in i ti $ie,# #!# & et "#! $e ae$ifi"atione ve tra a(i+#i$ vo,i (o+#or& *o" e t +#o$ a'o& erv# eni! #! #!!i %atri fa!i(ia . C#! vo a$!oneo a$ "onte!%t#! ae"#(i& invitare vo venio a$ "oena! Dei. Ne!o !e %ro%ter !e *o" in (o"o $e %i"iat. Et i a$ invitan$#! ne+#a+#a! $i'n# a%%areo& e$ ta!en !a'nae #nt $e(i"iae +#a %ro!itto. Sae%e& fratre !ei& o(et evenire +#o$ $i"o& #t %er ona %oten fa!#(#! *a,eat $e %e"t#!- "#!+#e %er e#! #i forte ve( e)tranei a(i+#o$ re %on #! !an$at& non $e %i"it#r %er ona (o+#enti ervi& +#ia ervat#r in "or$e reverentia !ittenti $o!ini. Ne" %en ant +#i a#$i#nt %er +#e!& e$ +#i$ ve( a +#o a#$iant. Ita er'o& fratre & ita vo a'ite& et i no for itan $i'ne $e %i"iti & in !ente ta!en ve tra vo"anti Do!ini reverentia! ervate. Convivae fieri #!!i %atri fa!i(ia (i,enter o,e$ite. Cor$a ve tra $i "#tite& at+#e e) ei !orta(e fa ti$i#! %e((ite. A$ re%e((en$#! na!+#e fa ti$i#! ve tr#! 3a! %arata #nt o!nia. Se$ i a$*#" "arna(e e ti & forta e e%#(a "arna(e in+#iriti . E""e i% ae "arna(e e%#(ae in %irita(e vo,i a(i!ent#! "onver ae #nt. A$ a, ter'en$#! na!+#e !enti ve trae fa ti$i#! in "oena Do!ini i((e vo,i in'#(ari a'n# e t o""i # . 7. Se$ +#i$ a'i!# & +#i *o" +#o$ #,3#n'it#r a$*#" fieri a !#(ti vi$e!# : Et "oe%er#nt o!ne i!#( e)"# are. Offert De# +#o$ ro'ari $e,#it- non ro'at# $are v#(t +#o$ vi) %erari %oterat +#ia $i'naret#r (ar'iri %o t#(at# & "onte!nit#r- %arata vero $e(i"ia refe"tioni aeternae $en#ntiat& et ta!en i!#( o!ne e)"# ant. Pona!# ante o"#(o !enti !ini!a& #t %o i!# $i'ne %en are !a3ora. Si +#i %ia! %oten a$ invitan$#! +#e!(i,et %a#%ere! !itteret& +#i$& fratre & ro'o& +#i$ %a#%er i((e fa"eret& ni i $e ea$e! #a invitatione 'a#$eret& re %on #! *#!i(e re$$eret& ve te! !#taret& ire

87@
+#anto"i# fe tinaret& ne %rior e a$ %otenti "onvivi#! a(ter o""#rreret: Ho!o er'o $ive invitat& et %a#%er o""#rrere fe tinat- a$ Dei invita!#r "onvivi#!& et e)"# a!# . Se$ e""e inter *ae" ae ti!are %o #! +#i$ i,i "or$a ve tra re %on$eant. O""#(ti eni! forta e i,i!et "o'itationi,# $i"#nt/ E)"# are no(#!# & a$ i((#$ eni! #%ernae refe"tioni "onvivi#! et vo"ari et %ervenire 'rat#(a!#r. ;. Lo+#ente vo,i ta(ia !ente ve trae ver#! $i"#nt& i non %(# terrena +#a! "oe(e tia $i(i'#nt& i non a!%(i# re,# "or%ora(i,# +#a! %irita(i,# o""#%ant#r. Un$e *i" +#o+#e i% a e)"# anti#! "a# a #,3#n'it#r& "#! %rotin# #,infert#r/ Pri!# $i)it/ Vi((a! e!i& et ne"e e *a,eo e)ire& et vi$ere i((a!- ro'o te& *a,e !e e)"# at#!. .#i$ %er vi((a! ni i terrena #, tantia $e i'nat#r: E)iit er'o vi$ere vi((a! +#i o(a e)teriora "o'itat %ro%ter #, tantia!. A(ter $i)it/ 0#'a ,o#! e!i +#in+#e& et eo %ro,are i((a- ro'o te& *a,e !e e)"# at#!. .#i$ in +#in+#e 3#'i ,o#! ni i +#in+#e "or%ori en # a""i%i!# : .#i re"te +#o+#e 3#'a vo"ati #nt& +#ia in #tro+#e e)# 'e!inant#r. .#i vi$e(i"et "or%ora(e en # & +#ia interna "o!%re*en$ere ne "i#nt& e$ o(a e)teriora "o'no "#nt& et& $e erente inti!a& ea +#ae e)tra #nt tan'#nt& re"te %er eo "#rio ita $e i'nat#r. .#ae $#! a(iena! +#aerit vita! $i "#tere& e!%er #a inti!a ne "ien & t#$et e)teriora "o'itare. Grave na!+#e "#rio itati e t viti#!& +#ae $#! "#3# (i,et !ente! a$ inve ti'an$a! vita! %ro)i!i e)teri# $#"it& e!%er ei #a inti!a a, "on$it& #t a(iena "ien & e ne "iat& et "#rio i ani!# +#anto %erit# f#erit a(ieni !eriti& tanto fiat i'nar# #i. Pro%ter *o" na!+#e et $e ei $e! +#in+#e 3#'i ,o#! $i"it#r/ Eo %ro,are i((a- ro'o te& *a,e !e e)"# at#!. I% a eni! e)"# anti ver,a a vitii #i i'nifi"atione non $i "re%ant $#! $i"it/ Eo %ro,are i((a& +#ia vi$e(i"et a(i+#an$o %ertinere %ro,atio a$ "#rio itate! o(et. Se$ notan$#! e t +#o$ et i +#i %ro%ter vi((a! et i +#i %ro%ter %ro,an$a 3#'a ,o#! a "oena #i invitatori e)"# at& *#!i(itati ver,a %er!i "et& $i"en / Ro'o te& *a,e !e e)"# at#!. D#! eni! $i"it Ro'o te& et ta!en venire "onte!nit& *#!i(ita onat in vo"e& #%er,ia in a"tione. Et e""e *ae" $i3#$i"at %rav# +#i +#e "#! a#$it& ne" ta!en ea +#ae $i3#$i"at a'ere $e i tit. Na! $#! "#i(i,et %erver e a'enti $i"i!# Convertere& De#! e+#ere& !#n$#! re(in+#e& #,i *#n" ni i a$ Do!ini"a! "oena! vo"a!# : Se$ "#! re %on$et/ Ora %ro !e& +#ia %e""ator #!& *o" fa"ere non %o #!& +#i$ a(i#$ a'it& ni i et ro'at et e)"# at: Di"en na!+#e/ Pe""ator #!& *#!i(itate! in in#at- #,3#n'en a#te!/ Converti non %o #!& #%er,ia! $e!on trat. Ro'an$o er'o e)"# at& +#i et *#!i(itate! #%erin$#"it in vo"e& et #%er,ia! e)er"et in a"tione. 5. A(i# a#te! $i)it/ U)ore! $#)i& et i$eo non %o #! venire. .#i$ %er #)ore! ni i vo(#%ta "arni a""i%it#r: Na! +#a!vi ,on#! it "on3#'i#!& at+#e a$ %ro%a'an$a! o,o(e! %rovi$entia $ivina "on tit#t#!& nonn#((i ta!en non %er *o" fe"#n$itate! %ro(i & e$ $e i$eria e)%et#nt vo(#%tati & et i$"ir"o %er re! 3# ta! i'nifi"ari %ote t non in"on'r#e re in3# ta. A$ "oena! er'o vo aeterni "onvivii #!!# %aterfa!i(ia invitat- e$ $#! a(i# avaritiae& a(i# "#rio itati& a(i# vo(#%tati "arni e t $e$it# & ni!ir#! re%ro,i i!#( o!ne e)"# ant. D#! *#n" terrena "#ra o""#%at& i((#! a(ieni a"t# a'a) "o'itatio $eva tat& a(teri# etia! !ente! vo(#%ta "arna(i in+#inat& fa ti$io # +#i +#e a$ aeternae vitae e%#(a non fe tinat. <. Se+#it#r/ Rever # erv# n#ntiavit *ae" $o!ino #o. T#n" irat# %aterfa!i(ia $i)it ervo #o/ E)i "ito in %(atea et vi"o "ivitati & et %a#%ere a" $e,i(e & et "ae"o et "(a#$o intro$#" *#". E""e +#i terrenae #, tantiae %(# 3# to in"#,at&

venire a$ $o!ini"a! "oena! re"# at- +#i (a,ori "#rio itati in #$at& %rae%arata vitae a(i!enta fa ti$it- +#i "arna(i,# $e i$erii in ervit& %irita(i "onvivii e%#(a re %#it. .#ia er'o venire #%er,i ren##nt& %a#%ere e(i'#nt#r. C#r *o": .#ia& 3#)ta Pa#(i vo"e!& Infir!a !#n$i e(i'it De# & #t "onf#n$at fortia 1I Cor. I& 4?2. Se$ notan$#! e t +#o!o$o $e "ri,ant#r +#i a$ "oena! vo"ant#r& et veni#nt& %a#%ere a" $e,i(e . Pa#%ere et $e,i(e $i"#nt#r& +#i 3#$i"io #o a%#$ e!eti% o infir!i #nt. Na! %a#%ere et +#a i forte #nt& +#i et %o iti in %a#%ertate #%er,i#nt. Cae"i vero #nt& +#i n#((#! in'enii (#!en *a,ent. C(a#$i +#o+#e #nt& +#i re"to 're # in o%eratione non *a,ent. Se$ $#! !or#! vitia in !e!,ror#! $e,i(itate i'nant#r& %rofe"to (i+#et +#ia i"#t i((i %e""atore f#er#nt +#i vo"ati venire no(#er#nt& ita *i +#o+#e %e""atore #nt +#i invitant#r et veni#nt. Se$ %e""atore #%er,i re %##nt#r& #t %e""atore *#!i(e e(i'ant#r. ?. Ho ita+#e e(e'it De# +#o $e %i"it !#n$# & +#ia %(er#!+#e i% a $e %e"tio *o!ine! revo"at a$ e!eti% #!. I eni! +#i %atre! re(i+#it& et %arte! #, tantiae +#a! %er"e%erat %ro$i'e e)%en$it& %o t+#a! e #rire "oe%it& in e rever # $i)it/ .#anti !er"enarii in $o!o %atri !ei a,#n$ant %ani,# : 1L#". XV& 8?.2 Lon'e +#i%%e a e $i "e erat +#an$o %e""a,at. Et i non e #ri et& in e!eti% #! !ini!e re$ii et& +#ia %o t+#a! terreni re,# in$i'#it& t#n" "o'itare "oe%it +#i$ $e %irita(i,# a!i it. Pa#%ere er'o et $e,i(e & "ae"i et "(a#$i vo"ant#r& et veni#nt& +#ia infir!i +#i+#e& at+#e in *o" !#n$o $e %e"ti& %(er#!+#e tanto "e(eri# vo"e! Dei a#$i#nt& +#anto et in *o" !#n$o non *a,ent #,i $e(e"tent#r. .#o$ ,ene A!a(e"itar#! %#er i((e Ae'=%ti# $e i'nat 1I Re'. XXX& 88& e+.2& +#i A!a(e"iti %rae$anti,# at+#e "#rrenti,# ae'er re!an it in via& et fa!e iti+#e ar#it. .#e! ta!en Davi$ invenit& ei "i,#! %ot#!+#e %rae,#it- +#i i((i"o "onva(e "en $#) Davi$ fa"t# e t. Convivante A!a(e"ita re%erit& et eo +#i e $e,i(e! re(i+#erant "#! !a'na fortit#$ine %ro travit. A!a(e"ita +#i%%e %o%#(# (a!,en vo"at#r. Et +#i$ %er (a!,ente! %o%#(#!& ni i !ente ae"#(ari#! $e i'nant#r: .#ae terrena "#n"ta a!,ien$o +#a i (a!,#nt& $#! o(i te!%ora(i,# $e(e"tant#r. .#a i eni! %o%#(# (a!,en %rae$a! fa"it& $#! terrena $i(i'ente (#"ra $e a(ieni $a!ni e)a''erant. Se$ %#er Ae'=%ti# ae'er in via re(in+#it#r& +#ia %e""ator +#i +#e $#! infir!ari a, *#3# !#n$i tat# "oe%erit& !o) ae"#(ari,# !enti,# in $e %e"t#! venit. .#e! ta!en Davi$ invenit& ei+#e "i,#! et %ot#! %rae,et& +#ia !an# forti Do!in# a,3e"ta !#n$i non $e %i"it& et %(er#!+#e eo +#i& e+#i !#n$#! !ini!e va(ente & +#a i in via re!anent a$ a!ori #i 'ratia! "onvertit& ei +#e ver,i #i "i,#! %ot#!+#e %orri'it- et +#a i $#"e i,i in via e(i'it& $#! #o etia! %rae$i"atore fa"it. D#! eni! C*ri t#! %e""ator#! "or$i,# infer#nt& +#a i Davi$ #%er *o te $#"#nt. .#i "onvivante A!a(e"ita ve(#t Davi$ '(a$io feri#nt& +#ia #%er,o +#o +#e +#i e in !#n$o $e %e)erant Do!ini virt#te %ro tern#nt. P#er er'o Ae'=%ti# +#i in via re!an erat A!a(e"ita interfi"it& +#ia %(er#!+#e i% i !ente ae"#(ari#! %rae$i"an$o #%erant& +#i %ri# "#! ae"#(ari,# in *o" !#n$o "#rrere non va(e,ant. @. Se$& $e$#"ti a$ "oena! %a#%eri,# & +#i$ %#er #,3#n'at a#$ia!# / Do!ine& fa"t#! e t #t i!%era ti& et a$*#" (o"# e t. M#(ti ta(e a$ "oena! $o!ini"a! e) 0#$aea "o((e"ti #nt& e$ !#(tit#$o +#ae e) I rae(iti"o %o%#(o "re$i$it (o"#! #%erni "onvivii non i!%(evit. Intravit 3a! fre+#entia 0#$aeor#!& e$ a$*#" (o"# va"at in re'no& #,i # "i%i $e,eat n#!ero ita 'enti#!. Un$e et ei$e! ervo $i"it#r/ E)i in via et e%e & et "o!%e((e intrare& #t i!%(eat#r $o!# !ea. C#! $e vi"i et %(atei a$ "oena! +#o $a! Do!in# invitat& i((#! vi$e(i"et %o%#(#! $e i'nat +#i tenere (e'e! #, #r,ana "onver atione noverat- "#! vero "onviva #o "o((i'i e) vii et e%i,# %rae"i%it&

8;9
ni!ir#! a're te! %o%#(#! "o((i'ere& i$ e t 'enti(e!& +#aerit& $e "#3# i'nifi"atione %er P a(!i ta! $i"it#r/ T#n" e) #(ta,#nt o!nia (i'na i(var#! ante fa"ie! Do!ini& +#onia! venit 1P a(. XCV& 872. Li'na eni! i(vae 'ente vo"atae #nt& +#ia in infi$e(itate #a tortae et infr#"t#o ae e!%er f#er#nt. .#i er'o e) i((o a're ti # # "onver i #nt& a$ "oena! $o!ini"a! +#a i e) e%i,# vener#nt. A. Notan$#! vero e t +#o$ in *a" invitatione tertia non $i"it#r Invita& e$ Co!%e((e intrare. A(ii eni! vo"ant#r& et venire "onte!n#nt- a(ii vo"ant#r et veni#nt- a(ii a#te! ne+#a+#a! $i"it#r +#ia vo"ant#r& e$ "o!%e((#nt#r #t intrent. Vo"ant#r et venire "onte!n#nt +#i $on#! +#i$e! inte((e"t# a""i%i#nt& e$ e#!$e! inte((e"t#! o%eri,# non e+##nt#r- vo"ant#r et veni#nt +#i a""e%ta! inte((e"t# 'ratia! o%eran$o %erfi"i#nt- +#i$a! vero i" vo"ant#r& #t etia! "o!%e((ant#r. Na! #nt nonn#((i +#i ,ona fa"ien$a inte((i'#nt& e$ *ae" fa"ere $e i t#nt- vi$ent +#ae a'ere $e,eant& e$ *ae" e) $e i$erio non e+##nt#r. Hi %(er#!+#e& #t #%eri# $i)i!# & "ontin'it #t eo in "arna(i,# $e i$erii #i !#n$i *#3# a$ver ita feriat- a%%re*en$ere te!%ora(e! '(oria! "onent#r& et ne+#eant- et $#! %er a(ta %e(a'i +#a i a$ 'ran$iore "#ra *#3# ae"#(i navi'are %ro%on#nt& e!%er a$ver i f(ati,# a$ $e3e"tioni #ae (ittora re%e((ant#r. C#!+#e e fran'i in $e i$erii #i & a$ver ante !#n$o& "on %i"i#nt& +#i$ $e e a#"tori #o $e,eant "o!!e!orant#r& ita #t a$ e#! er#,e "ente re$eant& +#i e#! #%er,iente %ro !#n$i a!ore $e ere,ant. Sae%e na!+#e nonn#((i a$ te!%ora(e! '(oria! %rofi"ere vo(ente & a#t (on'a ae'rit#$ine ta,e "#nt& a#t aff(i"ti in3#rii "on"i$#nt& a#t %er"# i 'ravi,# $a!ni aff(i'#nt#r& et in !#n$i $o(ore vi$ent +#ia ni*i( "onfi$ere $e e3# vo(#%tate $e,#er#nt& e+#e i% o in #i $e i$erii re%re*en$ente & a$ De#! "or$a "onvert#nt. De *i +#i%%e Do!in# %er %ro%*eta! $i"it/ E""e e'o e%ia! via! t#a! %ini & et e%ia! ea! !a"eria& et e!ita #a non inveniet- et e+#et#r a!atore #o & et non a%%re*en$et eo - +#aeret& et non inveniet eo & et $i"et/ Va$a! et revertar a$ vir#! !e#! %riore!& +#ia ,ene !i*i erat t#n" !a'i +#a! n#n" 1O ee II& <& ?2. Vir #ni# "#3# +#e fi$e(i ani!ae De# e t& +#ia *ae" vi$e(i"et ei e t "on3#n"ta %er fi$e!. Se$ i((a& +#ae "on3#n"ta Deo f#erat ani!a& a!atore #o e+#it#r& +#an$o !en +#ae 3a! %er fi$e! "re$i$it a$*#" e i!!#n$i %iriti,# in o%eratione #, ternit& !#n$i '(oria! +#aerit& "arna(i $e(e"tatione %a "it#r& e)+#i iti vo(#%tati,# n#trit#r. Se$ %(er#!+#e o!ni%oten De# ta(e! ani!a! !i eri"or$iter re %i"it& et e3# vo(#%tati,# a!arit#$ine %er!i "et. Un$e $i"it/ E""e e'o e%ia! via t#a %ini . Viae eteni! no trae %ini e%tae #nt& +#an$o in *o" +#o$ !a(e "#%i!# $o(or#! %#n"tione inveni!# . Et e%ia! ea !a"eria& et e!ita #a non inveniet. Viae no trae !a"eria e%i#nt#r "#! $e i$erii no tri $#rae in *o" !#n$o o,3e"tione re i t#nt. Et e!ita no tra invenire non %o #!# & +#ia *o" +#o$ !a(e +#aeri!# a$i%i "i %ro*i,e!#r. Et e+#et#r a!atore #o & et non a%%re*en$et eo - +#aeret& et non inveniet eo - +#ia !a(i'no %irit# +#i,# e in #i $e i$erii ani!a #,$i$it a$ $e i$erior#! #or#! effe"t#! !ini!e "o!%re*en$it. Se$ e) *a" a(#,ri a$ver itate +#anta #ti(ita na "at#r a$3#n'it "#! #,$it#r/ Et $i"et/ Va$a! et revertar a$ vir#! !e#! %riore!& +#ia ,ene !i*i erat t#n" !a'i +#a! n#n". Po t+#a! er'o via #a %ini e%ta invenit& %o t+#a! a!atore #o a%%re*en$ere non va(et& a$ a!ore! viri %riori re$it& +#ia %(er#!+#e %o t+#a! in *o" !#n$o non %o #!# o,tinere +#ae vo(#!# & %o t+#a! in terreni $e i$erii $e i!%o i,i(itate (a a!#r& t#n" a$ !ente! De#! re$#"i!# & t#n" %(a"ere in"i%it +#i $i %(i"e,at- et i "#3# no,i a!ara f#erant %rae"e%ta re%ente $#("e "it in !e!oria- et %e""atri) ani!a +#ae a$#(tera "onata e t e e& ne" ta!en a%erto o%ere %ot#it& $e"ernit e e fi$e(i "on3#). .#i er'o *#3# !#n$i a$ver itati,# fra"ti a$

Dei a!ore! re$e#nt& at+#e a %rae enti vitae $e i$erii "orri'#nt#r& +#i$ i ti& fratre !ei& ni i "o!%e((#nt#r #t intrent: 89. Se$ va($e e t tre!en$a ententia +#ae %rotin# #,infert#r. Intenta *an" "or$i a#re %er"i%ite& fratre et $o!ini !ei/ in +#ant#! %e""atore & fratre !ei- in +#ant#! 3# ti& $o!ini !ei. Intenta *an" a#re %er"i%ite& #t tanto ea! !in# entiati in e)a!ine& +#anto n#n" a#$iti for!i$o(o i# in %rae$i"atione. Ait eni!/ Di"o a#te! vo,i +#o$ ne!o viror#! i((or#! +#i vo"ati #nt '# ta,it "oena! !ea!. E""e vo"at %er e& vo"at %er an'e(o & vo"at %er %atre & vo"at %er %ro%*eta & vo"at %er a%o to(o & vo"at %er %a tore & vo"at etia! %er no & vo"at %(er#!+#e %er !ira"#(a& vo"at %(er#!+#e %er f(a'e((a& vo"at a(i+#an$o %er *#3# !#n$i %ro %era& vo"at a(i+#an$o %er a$ver a. Ne!o "onte!nat& ne& $#! vo"at# e)"# at& "#! vo(#erit intrare non va(eat. A#$ite +#i$ Sa%ientia %er Sa(o!one! $i"at/ T#n" invo"a,#nt !e& et non e)a#$ia!- !ane "on #r'ent& et non invenient !e 1Prov. I& 4@2. Hin" e t +#o$ fat#ae vir'ine tar$e veniente "(a!ant& $i"ente / Do!ine& Do!ine& a%eri no,i 1Matt*. XXV& 882. Se$ 3a! t#n" a$it#! +#aerenti,# $i"it#r/ A!en a!en $i"o vo,i & ne "io vo 1I,i$.2. .#i$ inter *ae"& fratre "*ari i!i& ni i re(in+#ere o!nia $e,e!# & "#ra !#n$i %o t%onere& o(i $e i$erii aeterni in*iare: Se$ *ae" %a#"i $ata #nt. 88. A$!onere vo vo(o #t re(in+#ati o!nia& e$ non %rae #!o. Si er'o "#n"ta !#n$i re(in+#ere non %ote ti & i" tenete +#ae *#3# !#n$i #nt& #t ta!en %er ea non tenea!ini in !#n$o- #t terrena re %o i$eat#r& non %o i$eat- #t #, !enti ve trae it $o!inio +#o$ *a,eti & ne i !en ve tra terrenar#! rer#! a!ore vin"it#r& a re,# #i i% a !a'i %o i$eat#r. Sit er'o re te!%ora(i in # #& aeterna in $e i$erio- it re te!%ora(i in itinere& $e i$eret#r aeterna in %erventione. .#a i e) (atere re %i"iat#r +#i$+#i$ in *o" !#n$o a'it#r. Ante no a#te! ten$ant !enti o"#(i& $#! tota intentione i((a "on %i"i#nt a$ +#ae %erveni!# . E) tir%ent#r f#n$it# vitia& non o(#! a, a"t# o%eri & e$ etia! a "o'itatione "or$i ev#( a. Non no vo(#%ta "arni & non o((i"it#$o "#rio itati & non ae t# a!,itioni a $o!ini"a "oena %rae%e$iat& e$ i% a +#o+#e +#ae *one ta in !#n$o a'i!# +#a i e) +#o$a! !enti (atere tan'a!# & #t terrena +#ae (i,ent i" no tro "or%ori erviant& +#aten# "or$i !ini!e o, i tant. Non er'o& fratre & a#$e!# vo,i $i"ere #t o!nia re(in+#ati - e$ ta!en& i v#(ti & o!nia etia! retinen$o re(in+#iti & i i" te!%ora(ia 'eriti & #t ta!en tota !ente a$ aeterna ten$ati . 84. Hin" eteni! Pa#(# a%o to(# $i"it/ Te!%# ,reve e t/ re(i+##! e t #t +#i *a,ent #)ore tan+#a! non *a,ente int& +#i f(ent tan+#a! non f(ente & et +#i 'a#$ent tan+#a! non 'a#$ente & et +#i e!#nt tan+#a! non %o i$ente & et +#i #t#nt#r *o" !#n$o tan+#a! non #tant#r- %raeterit eni! fi'#ra *#3# !#n$i 1I Cor. VII& 4A& e+.2. U)ore! na!+#e *a,et& e$ +#a i non *a,en & +#i i" "it $e,ita "arni e) o(vere& #t ta!en %er ea! !#n$o tota !ente non "o'at#r in*aerere. Na! "#! i$e! r#r #! e're'i# %rae$i"ator $i"at/ .#i *a,et #)ore!& "o'itat +#ae #nt *#3# !#n$i& +#o!o$o %(a"eat #)ori 1I,i$.& 772& i((e #)ore! *a,en +#a i non *a,et& +#i i" t#$et %(a"ere "on3#'i& #t ta!en non $i %(i"eat "on$itori. F(et +#o+#e& e$ tan+#a! non $ef(eat& +#i i" te!%ora(i,# $a!ni aff(i'it#r& #t ta!en $e aeterni (#"ri e!%er ani!#! "on o(et#r. Ga#$et vero& e$ tan+#a! non 'a#$eat& +#i i" $e te!%ora(i,# ,oni *i(are "it& #t ta!en e!%er tor!enta %er%et#a "on i$eret- et in *o" +#o$ !ente! 'a#$io #,(evat& *an" "ontin#o %on$ere %rovi$i ti!ori %re!at. E!it a#te!& e$ +#a i non %o i$en & +#i et a$ # #! terrena %rae%arat& et ta!en "a#ta "o'itatione %raevi$et +#o$ *ae" "iti#

8;4
re(in+#at. M#n$o +#o+#e #tit#r& e$ +#a i non #tat#r& +#i et ne"e aria "#n"ta e)teri# a$ vitae #ae !ini teri#! re$i'it& et ta!en *ae" ea$e! non init #ae !enti $o!inari& #t #,3e"ta fori erviant& et n#n+#a! intentione! ani!i a$ a(ta ten$enti fran'ant. .#i"#n+#e er'o ta(e #nt& ei %rofe"to terrena o!nia non a$ $e i$eri#!& e$ a$ # #! a$ #nt& +#ia re,# +#i$e! ne"e arii #t#nt#r& e$ ni*i( *a,ere "#! %e""ato "#%i#nt. De i% i +#o+#e re,# *a,iti +#oti$ie !er"e$e a"+#ir#nt& et %(# 'a#$ent ,ono o%ere +#a! ,ona %o e ione. 87. A" ne a(i+#i,# i ta $iffi"i(ia e e vi$eant#r& re! $e %er ona refero +#a! !#(ti ve tr#! nover#nt& +#a! vi$e(i"et re! i% e ante trienni#! in Cent#!"e((en i #r,e a %er oni fi$e(i,# $i$i"i. N#%er na!+#e in ea$e! "ivitate T*eo%*ani# "o!e f#it 1Li,. IV Dia(o'.& "a%. 4?2& vir !i eri"or$iae a"ti,# $e$it# & ,oni o%eri,# intent# & *o %ita(itati %rae"i%#e t#$en . E)er"en$i "o!itat# a"ti,# o""#%at# & a'e,at terrena et te!%ora(ia- e$ #t %(# e) fine e3# "(ar#it& !a'i e) $e,ito +#a! e) intentione. Na! "#!& a%%ro%in+#ante !orti e3# te!%ore& 'ravi i!a aeri te!%e ta o, i teret ne a$ e%e(ien$#! $#"i %ot#i et& e#!+#e "on3#) #a "#! f(et# ve*e!enti i!o re+#ireret& $i"en / .#i$ fa"ia!: +#o!o$o te a$ e%e(ien$#! e3i"io& +#ae o ti#! $o!# *#3# e're$i %rae ni!ia te!%e tate non %o #!: T#n" i((e re %on$it/ No(i& !#(ier& f(ere& +#ia !o) #t e'o $ef#n"t# f#ero& aeri erenita re$i,it. C#3# %rotin# et vo"e! !or & et !orte! erenita e t e"#ta. C#3# !an# a" %e$e %o$a'rae *#!ore t#!e "ente & et ver i in v#(neri,# f#erant& et %rof(#ente anie %ate,ant. Se$ "#! "or%# i((i# e) !ore a$ (avan$#! f#i et $ete"t#!& ita !an# %e$e +#e i((i# ani re%erti #nt& a" i #n+#a! v#(neri ni*i( *a,#i ent. D#"t# ita+#e a" e%#(t# e t& e3# +#e "on3#'i vi #! e t #t +#arto $ie in e%#("ro i((i# !ar!or +#o$ #%er%o it#! f#erat !#tari $e,#i et. .#o$ vi$e(i"et !ar!or "or%ori e3# #%er%o it#! $#! f#i et a,(at#!& tanta e) e3# "or%ore fra'rantia o$ori e!anavit& a" i e) %#tre "enti "arne i((i# %ro ver!i,# aro!ata fer,#i ent. Hae" i'it#r $i)i #t e vi"ino e)e!%(o o ten$ere %o e! nonn#((o et ae"#(are! *a,it#! 'erere& et ae"#(are! ani!#! non *a,ere. .#o eni! ta(e in !#n$o ne"e ita (i'at& #t e) o!ni %arte e)#i a !#n$o non %o int& i" $e,ent ea +#ae !#n$i #nt tenere& #t ta!en ei ne "iant e) !enti fra"tione #""#!,ere. Ho" er'o "o'itate& et "#! re(in+#ere "#n"ta +#ae !#n$i #nt non %ote ti & e)teriora ,ene e)teri# a'ite& e$ ar$enter interi# a$ aeterna fe tinate. Ni*i( it +#o$ $e i$eri#! ve trae !enti retar$et& n#((i# vo rei in *o" !#n$o $e(e"tatio i!%(i"et. Si ,on#! $i(i'it#r& !en in ,oni !e(iori,# & i$ e t in "oe(e ti,# $e(e"tet#r. Si !a(#! !et#it#r& !a(a ani!o aeterna %ro%onant#r& #t $#! i((i" e e "on %i"it et a!%(i# +#o$ $i(i'at& et a!%(i# +#o$ %erti!e "at& *i" o!nino non *aereat. A$ *ae" a'en$a *a,e!# !e$iatore! Dei et *o!in#! a$3#tore! no tr#!& %er +#e! "iti# "#n"ta o,tine,i!# & i a$ i((#! vero a!ore f(a'ra!# & +#i vivit& et re'nat "#! Patre et S%irit# an"to De# & in ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXXVII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati Se,a tiani !art=ri & $ie nata(i e3# . LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. XIV& 45677. In i((o te!%ore& $i)it 0e # t#r,i / Si +#i venit a$ !e& et non o$it %atre! ##! et !atre!& et #)ore! et fi(io & et fratre et orore & a$*#" a#te! et ani!a! #a!& non

%ote t !e# e e $i "i%#(# . Et +#i non ,a3#(at "r#"e! #a!& et venit %o t !e& non %ote t !e# e e $i "i%#(# . .#i eni! e) vo,i vo(en t#rri! ae$ifi"are& non %ri# e$en "o!%#tat #!%t# +#i ne"e arii #nt& i *a,eat a$ %erfi"ien$#!& ne %o tea+#a! %o #erit f#n$a!ent#!& et non %ot#erit %erfi"ere& o!ne +#i vi$erint& in"i%iant i((#$ere ei& $i"ente / .#ia *i" *o!o "oe%it ae$ifi"are& et non %ot#it "on #!!are: A#t +#i re) it#r# "o!!ittere ,e((#! a$ver # a(i#! re'e!& non e$en %ri# "o'itat i %o it "#! $e"e! !i((i,# o""#rrere ei +#i "#! vi'inti !i((i,# venit a$ e: A(io+#in a$*#" i((o (on'e a'ente& (e'atione! !itten & ro'at ea +#ae %a"i #nt. Si" er'o o!ni e) vo,i +#i non ren#ntiat o!ni,# +#ae %o i$et non %ote t !e# e e $i "i%#(# . 8. Si "on i$ere!# & fratre "*ari i!i& +#ae et +#anta #nt +#ae no,i %ro!itt#nt#r in "oe(i vi(e "#nt ani!o o!nia +#ae *a,ent#r in terri . Terrena na!+#e #, tantia #%ernae fe(i"itati "o!%arata %on$# e t& non #, i$i#!. Te!%ora(i vita aeternae vitae "o!%arata !or e t %oti# $i"en$a +#a! vita. I% e eni! +#oti$ian# $efe"t# "orr#%tioni +#i$ e t a(i#$ +#a! +#ae$a! %ro(i)ita !orti : .#ae a#te! (in'#a $i"ere& ve( +#i inte((e"t# "a%ere #ffi"it i((a #%ernae "ivitati +#anta int 'a#$ia& an'e(or#! "*ori intere e& "#! ,eati i!i %iriti,# '(oriae "on$itori a i tere& %rae ente! Dei v#(t#! "ernere& in"ir"#! "ri%t#! (#!en vi$ere& n#((o !orti !et# affi"i& in"orr#%tioni %er%et#ae !#nere (aetari: Se$ a$ *ae" a#$ita inar$e "it ani!# & 3a!+#e i((i" "#%it a i tere& #,i e %erat ine fine 'a#$ere. Se$ a$ !a'na %rae!ia %erveniri non %ote t& ni i %er !a'no (a,ore . Un$e et Pa#(# e're'i# %rae$i"ator $i"it/ Non "orona,it#r ni i +#i (e'iti!e "ertaverit 1II Ti!. II& 52. De(e"tet er'o !ente! !a'nit#$o %rae!ior#!& e$ non $eterreat "erta!en (a,or#!. Un$e a$ e venienti,# Verita $i"it/ Si +#i venit a$ !e& et non o$it %atre! ##! et !atre!& et #)ore! et fi(io & et fratre et orore & a$*#" a#te! et ani!a! #a!& non %ote t !e# e e $i "i%#(# . 4. Se$ %er"ontari (i,et +#o!o$o %arente et "arna(iter %ro%in+#o %rae"i%i!#r o$i e& +#i 3#,e!#r et ini!i"o $i(i'ere: Et "erte Verita $e #)ore $i"it/ .#o$ De# "on3#n)it& *o!o non e%aret 1Matt*. XIX& <2. Et Pa#(# ait/ Viri& $i(i'ite #)ore ve tra & i"#t et C*ri t# E""(e ia! 1E%*. V& 452. E""e $i "i%#(# #)ore! $i(i'en$a! %rae$i"at& "#! !a'i ter $i"at/ .#i #)ore! non o$it& non %ote t !e# e e $i "i%#(# . N#n+#i$ a(i#$ 3#$e) n#ntiat& a(i#$ %rae"o "(a!at: An i!#( et o$i e %o #!# & et $i(i'ere: Se$ i vi! %rae"e%ti %er%en$i!# & #tr#!+#e a'ere %er $i "retione! va(e!# & #t eo +#i no,i "arni "o'natione "on3#n"ti #nt& et +#o %ro)i!o novi!# & $i(i'a!# & et +#o a$ver ario in via Dei %ati!#r o$ien$o et f#'ien$o ne "ia!# . .#a i eni! %er o$i#! $i(i'it#r +#i "arna(iter a%ien & $#! %rava no,i in'erit& non a#$it#r. Ut a#te! Do!in# $e!on traret *o" er'a %ro)i!o o$i#! non $e inaffe"tione %ro"e$ere& e$ $e "*aritate& a$$i$it %rotin# & $i"en / A$*#" a#te! et ani!a! #a!. O$i e ita+#e %rae"i%i!#r %ro)i!o & o$i e et ani!a! no tra!. Con tat er'o +#ia a!an$o $e,et o$i e %ro)i!#!& +#i i" e#! o$it i"#t e!eti% #!. T#n" eteni! ,ene no tra! ani!a! o$i!# & "#! e3# "arna(i,# $e i$erii non a"+#ie "i!# & "#! e3# a%%etit#! fran'i!# & e3# vo(#%tati,# re(#"ta!#r. .#ae er'o "onte!%ta a$ !e(i# $#"it#r& +#a i %er o$i#! a!at#r. Si" i" ni!ir#! e)*i,ere %ro)i!i no tri o$ii $i "retione! $e,e!# & #t in ei et $i(i'a!# +#o$ #nt& et *a,ea!# o$io +#o$ in Dei no,i itinere o, i t#nt.

8;;
7. Certe "#! Pa#(# 0ero o(=!a! %er'eret& %ro%*eta A'a,# >ona! i((i# a%%re*en$it& #i +#e %e$i,# a((i'avit& $i"en / Vir#! "#3# *ae" >ona e t i" a((i'a,#nt in 0er# a(e! 1A"t. XXI& 882. Se$ i +#i ani!a! #a! %erfe"te o$erat +#i$ $i"e,at: E'o non o(#! a((i'ari& e$ et !ori in 0er# a(e! %arat# #! %ro no!ine Do!ini 0e # C*ri ti 1I,i$.& 872& ne" fa"io ani!a! !ea! %retio iore! +#a! !e 1A"t. XX& 4;2. E""e +#o!o$o ani!a! #a! a!an$o o$erat& i!o o$ien a!a,at& +#a! "#%ie,at %ro 0e # !orti tra$ere& #t *an" a$ vita! $e %e""ati !orte # "itaret. A, *a" er'o $i "retione o$ii no tri tra*a!# for!a! a$ o$i#! %ro)i!i. A!et#r +#i(i,et in *o" !#n$o etia! a$ver ari# & e$ in via Dei "ontrari# non a!et#r etia! %ro%in+## . .#i +#i eni! 3a! aeterna "on"#%i "it& in ea +#a! a''re$it#r& "a# a Dei& e)tra %atre!& e)tra !atre!& e)tra #)ore!& e)tra fi(io & e)tra "o'nato & e)tra e!eti% #! fieri $e,et& #t eo veri# "o'no "at De#!& +#o in e3# "a# a ne!ine! re"o'no "it. M#(t#! na!+#e e t +#o$ "arna(e affe"t# intentione! !enti $iver,erant& e3# +#e a"ie! o, "#rant- +#o ta!en ne+#a+#a! no)io %ati!#r& i eo %re!en$o tenea!# . A!an$i er'o #nt %ro)i!i& i!%en$en$a e t "*arita o!ni,# et %ro%in+#i et e)tranei & ne" ta!en %ro ea$e! "*aritate a Dei a!ore f(e"ten$#!. ;. S"i!# a#te! +#ia "#! $e terra P*i(i t*ii! ar"a Do!ini a$ terra! I rae(itar#! re$iret& %(a# tro #%eri!%o ita e t& et va""ae %(a# tro #,3#n"tae #nt& +#ae fetae f#i e !e!orant#r& +#ar#! fi(io "(a# er#nt $o!i. Et "ri%t#! e t/ I,ant a#te! in $ire"t#! va""ae %er via! +#ae $#"it Bet* a!e & et #no itinere 'ra$ie,ant#r& %er'ente et !#'iente & et non $e"(ina,ant ne+#e a$ $e)tera!& ne+#e a$ ini tra! 1I Re'. VI& 842. .#i$ er'o va""ae ni i fi$e(e +#o +#e in E""(e ia $e i'nant& +#i $#! a"ri e(o+#ii %rae"e%ta "on i$erant& +#a i #%eri!%o ita! Do!ini ar"a! %ortant: De +#i,# *o" etia! e t notan$#!& +#o$ f#i e fetae !e!orant#r& +#ia #nt %(eri+#e +#i in via Dei intrin e"# %o iti& fori "arna(i,# affe"ti,# (i'ant#r- e$ non $e"(inant a re"to itinere& +#i Ar"a! Dei %ortant in !ente. E""e eni! va""ae Bet* a!e %er'#nt. Bet* a!e +#i%%e $i"it#r $o!# o(i - et Pro%*eta ait/ Vo,i a#te! +#i ti!eti Do!in#! oriet#r o( 3# titiae 1Ma(a"*. IV& 42. Si er'o a$ aeterni o(i *a,itatione! ten$i!# & $i'n#! %rofe"to e t #t $e Dei itinere %ro "arna(i,# affe"ti,# non $e"(ine!# . Tota eni! virt#te %en an$#! e t +#o$ va""ae Dei %(a# tro #%%o itae %er'#nt et 'e!#nt/ $ant a, inti!i !#'it# & et ta!en a, itinere non $ef(e"t#nt 're # . Si" ni!ir#! %rae$i"atore Dei& i" fi$e(e +#i+#e e e intra an"ta! E""(e ia! $e,ent& #t "o!%atiant#r %ro)i!i %er "*aritate!& et ta!en $e via Dei non e)or,itent %er "o!%a ione!. 5. Ho" i% #! vero ani!ae o$i#! +#a(iter e)*i,eri $e,eat& Verita #,$en$o !anife tat& $i"en / .#i non ,a3#(at "r#"e! #a!& et venit %o t !e& non %ote t !e# e e $i "i%#(# . Cr#) +#i%%e a "r#"iat# $i"it#r. Et $#o,# !o$i "r#"e! Do!ini ,a3#(a!# & "#! a#t %er a, tinentia! "arne! affi"i!# & a#t %er "o!%a ione! %ro)i!i ne"e itate! i((i# no tra! %#ta!# . .#i eni! $o(ore! e)*i,et in a(iena ne"e itate& "r#"e! %ortat in !ente. S"ien$#! vero e t +#o$ #nt nonn#((i +#i "arni a, tinentia! non %ro Deo& e$ %ro inani '(oria e)*i,ent. Et #nt %(eri+#e +#i "o!%a ione! %ro)i!o non %irita(iter& e$ "arna(iter i!%en$#nt& #t ei non a$ virt#te!& e$ +#a i !i eren$o a$ "#(%a faveant. Hi ita+#e "r#"e! +#i$e! vi$ent#r ferre& e$ Do!in#! non e+##nt#r. Un$e re"te *ae" ea$e! Verita $i"it/ .#i non ,a3#(at "r#"e! #a!& et venit %o t !e& non %ote t !e# e e $i "i%#(# . Ba3#(are eteni! "r#"e! et %o t Do!in#! ire& e t ve( "arni a, tinentia!& ve( "o!%a ione! %ro)i!o %ro t#$io aeternae intentioni

e)*i,ere. Na! +#i +#i *ae" %ro te!%ora(i intentione e)*i,et& "r#"e! +#i$e! ,a3#(at& e$ ire %o t Do!in#! re"# at. <. .#ia vero #,(i!ia %rae"e%ta $ata #nt& %rotin# "o!%aratio ae$ifi"an$ae #,(i!itati a$3#n'it#r& "#! $i"it#r/ .#i eni! e) vo,i vo(en t#rri! ae$ifi"are& non %ri# e$en "o!%#tat #!%t# +#i ne"e arii #nt& i *a,eat a$ %erfi"ien$#!& ne %o tea+#a! %o #erit f#n$a!ent#!& et non %ot#erit %erfi"ere& o!ne +#i vi$erint& in"i%iant ei i((#$ere $i"ente / .#ia *i" *o!o "oe%it ae$ifi"are& et non %ot#it "on #!!are: O!ne +#o$ a'i!# %raevenire %er t#$i#! "on i$erationi $e,e!# . E""e eni!& 3#)ta Veritati vo"e!& +#i t#rri! ae$ifi"at %ri# ae$ifi"ii #!%t# %arat. Si i'it#r *#!i(itati t#rri! "on tr#ere "#%i!# & %ri# no %rae%arare "ontra a$ver a *#3# ae"#(i $e,e!# . Ho" eteni! inter terren#! et "oe(e te ae$ifi"i#! $i tat& +#o$ terren#! ae$ifi"i#! e)%en a "o((i'en$o "on tr#it#r& "oe(e te vero ae$ifi"i#! e)%en a $i %er'en$o. A$ i((#$ #!%t# fa"i!# & i non *a,ita "o((i'a!# & a$ i t#$ #!%t# fa"i!# & i et *a,ita re(in+#a!# . I to #!%t# $ive i((e *a,ere non %ot#it& +#i& !#(ta %o e ione %o i$en & !a'i tr#! re+#i ivit& $i"en / Ma'i ter ,one& +#i$ fa"ien vita! aeterna! %o i$e,o 1Matt*. XIX& 8<2: .#i "#! %rae"e%t#! re(in+#en$i o!nia a#$i et& tri ti a, "e it& et in$e e t an'# tat# in !ente& #n$e fori f#it (atior in %o e ione. .#ia eni! in *a" vita a!a,at #!%t# "e( it#$ini & ten$en$o a$ aeterna! %atria! *a,ere no(#it #!%t# *#!i(itati . Con i$eran$#! vero e t +#o$ $i"it#r/ O!ne +#i vi$erint in"i%iant i((#$ere ei& +#ia& 3#)ta Pa#(i vo"e!& S%e"ta"#(#! fa"ti #!# !#n$o& an'e(i et *o!ini,# 1I Cor. IV& A2. Et in o!ne +#o$ a'i!# "on i$erare o""#(to no tro a$ver ario $e,e!# & +#i e!%er no tri o%eri,# in i t#nt& e!%er e) no tro $efe"t# 'rat#(ant#r. .#o Pro%*eta int#en & ait/ De# !e# & in te "onfi$o& non er#,e "a!& ne+#e irri$eant !e ini!i"i !ei 1P a(. XXIV& 4& 72. In ,oni eni! o%eri,# intenti& ni i "ontra !a(i'no %irit# o((i"ite vi'i(e!# & i% o irri ore %ati!#r& +#o a$ !a(#! %er #a ore *a,e!# . Se$ +#ia $e "on tr#en$o ae$ifi"io "o!%aratio $ata e t& n#n" e) !inori a$ !a3# i!i(it#$o #,$it#r& #t e) re,# !ini!i !a3ora %en ent#r. Na! e+#it#r/ A#t +#i re) it#r# "o!!ittere ,e((#! a$ver # a(i#! re'e!& non e$en %ri# "o'itat i %o it "#! $e"e! !i((i,# o""#rrere ei +#i "#! vi'inti !i((i,# venit a$ e: A(io+#in a$*#" i((o (on'e a'ente& (e'atione! !itten & ro'at ea +#ae %a"i #nt. Re) "ontra re'e! e) ae+#o venit a$ %rae(i#!& et ta!en i e %er%en$it non %o e #ffi"ere& (e'atione! !ittit& et ea +#ae %a"i #nt %o t#(at. .#i,# er'o no (a"r=!i venia! %erare $e,e!# & +#i in i((o tre!en$o e)a!ine "#! Re'e no tro e) ae+#o a$ 3#$i"i#! non veni!# & +#o ni!ir#! "on$itio& infir!ita & et "a# a inferiore e)*i,et: ?. Se$ forta e 3a! !a(i o%eri "#(%a a, "i$i!# & 3a! %rava +#ae+#e e)teri# $e"(ina!# - n#n+#i$ a$ re$$en$a! ratione! "o'itationi no trae #ffi"i!# : Na! "#! vi'inti !i((i,# venire $i"it#r i "ontra +#e! !ini!e #ffi"it i te +#i "#! $e"e! !i((i,# venit. De"e! !i((ia +#i%%e a$ vi'inti !i((ia i!%(#! a$ $#%(#! #nt. No a#te! i !#(t#! %rofi"i!# & vi) e)teriora no tra o%era in re"tit#$ine erva!# . Na! et i 3a! (#)#ria "arni a, "i a e t& ta!en a$*#" a "or$e f#n$it# a, "i a non e t. I((e a#te! +#i 3#$i"at#r# venit e)teriora i!#( et interiora 3#$i"at& fa"ta %ariter et "o'itatione %en at. C#! $#%(o er'o e)er"it# "ontra i!%(#! venit& +#i no vi) in o(o o%ere %rae%arato i!#( $e o%ere et "o'itatione $i "#tit. .#i$ er'o a'en$#! e t& fratre & ni i #t $#! no "#! i!%(o e)er"it# "ontra $#%(#! i((i# #ffi"ere non %o e "on %i"i!# & $#! a$*#" (on'e e t& (e'atione! !itta!# & et ro'e!# ea +#ae %a"i #nt: Lon'e eni! e e $i"it#r& +#i a$*#" %rae en %er 3#$i"i#! non vi$et#r. Mitta!#

8;<
a$ *#n" (e'atione! (a"r=!a no tra & !itta!# !i eri"or$iae o%era& !a"te!# in ara e3# *o tia %(a"ationi & "o'no "a!# no "#! eo in 3#$i"io non %o e "onten$ere%en e!# virt#te! e3# fortit#$ini & ro'e!# ea +#ae %a"i #nt. Hae" e t no tra (e'atio& +#ae re'e! veniente! %(a"at. Pen ate& fratre & +#a! ,eni'n#! it +#o$ i +#i #o a$vent# va(et o%%ri!ere tar$at venire. Mitta!# a$ *#n"& #t $i)i!# & (e'atione! no tra!& f(#en$o& tri,#en$o& a"ra *o tia offeren$o. Sin'#(ariter na!+#e a$ a, o(#tione! no tra! o,(ata "#! (a"r=!i et ,eni'nitate !enti a"ri a(tari *o tia #ffra'at#r& +#ia i +#i in e re #r'en a !ort#i 3a! non !orit#r& a$*#" %er *an" in #o != terio %ro no,i iter#! %atit#r. Na! +#otie ei *o tia! #ae %a ioni offeri!# & totie no,i a$ a, o(#tione! no tra! %a ione! i((i# re%ara!# . @. M#(to & #t ar,itror& ve tr#!& fratre "*ari i!i& "onti'it no e *o" +#o$ vo(o a$ !e!oria! ve tra! narran$o revo"are. Non (on'e a no tri fert#r te!%ori,# fa"t#! +#o$ +#i$a! a, *o ti,# "a%t# (on'e tran $#"t# e t 1Li,. IV Dia(o'.& "a%. 5?2"#!+#e $i# teneret#r in vin"#(i & e#! #)or #a "#! e) ea$e! "a%tivitate non re"i%eret& e) tin"t#! %#tavit. Pro +#o 3a! ve(#t !ort#o *o tia *e,$o!a$i,# in'#(i "#ra,at offerre. C#3# totie vin"#(a o(ve,ant#r in "a%tivitate& +#otie a, e3# "on3#'e o,(atae f#i ent *o tiae %ro ani!ae e3# a, o(#tione. Na! (on'a %o t te!%ora rever # & a$!iran va($e #ae in$i"avit #)ori +#o$ $ie,# "erti & *e,$o!a$i,# in'#(i & e3# vin"#(a o(ve,ant#r. .#o vi$e(i"et $ie e3# #)or at+#e *ora $i "#tien & t#n" e#! re"o'novit a, o(#t#!& "#! %ro eo a"rifi"i#! !e!inerat o,(at#!. Hin" er'o& fratre "*ari i!i& *in" "erta "on i$eratione "o((i'ite& o,(ata a no,i *o tia a"ra +#ant#! in no,i o(vere va(eat (i'at#ra! "or$i & i o,(ata a, a(tero %ot#it in a(tero o(vere vin"#(a "or%ori . A. M#(ti ve tr#!& fratre "*ari i!i& Ca i#! Narnien i #r,i e%i "o%#! nover#nt& "#i !o erat +#oti$iana Deo *o tia offerre& ita #t %ene n#((# $ie vitae e3# a, "e$eret +#o non o!ni%otenti Deo *o tia! %(a"ationi i!!o(aret 1Li,. IV Dia(o'.& "a%. 5<2. C#i "#! a"rifi"io va($e etia! "on"or$a,at vita. Na! "#n"ta +#ae *a,e,at in e(ee!o =ni tri,#en & "#! a$ *ora! offeren$i a"rifi"ii veni et& ve(#t tot# in (a"r=!i $ef(#en & e!eti% #! "#! !a'na "or$i "ontritione !a"ta,at. C#3# et vita! et e)it#!& +#o$a! venera,i(i vitae Dia"ono& +#i f#erat a, eo n#trit# & referente& "o'novi. Aie,at eni! +#o$ +#a$a! no"te e3# %re ,=tero %er vi #! Do!in# a titit& $i"en / Va$e et $i" e%i "o%o/ A'e +#o$ a'i & o%erare +#o$ o%erari & non "e et %e t## & non "e et !an# t#a- nata(i a%o to(or#! venie a$ !e& et retri,#a! ti,i !er"e$e! t#a!. S#rre)it %re ,=ter& e$ +#ia e vi"ino a%o to(or#! nata(iti# $ie i!!ine,at& ta! %ro%in+#i e)it# $ie! e%i "o%o n#ntiare %erti!#it. A(ia no"te Do!in# re$iit& e3# +#e ino,e$ientia! ve*e!enter in"re%avit& at+#e ea$e! 3# ioni #ae ver,a rete)#it. T#n" %re ,=ter #rre)it #t %er'eret& e$ r#r # infir!ita "or$i i!%e$i!ento fa"ta e t in$i"an$ae reve(ationi - et a$ a$!onitione! +#o+#e iteratae 3# ioni o,$#r#it %er'ere& et +#ae vi$erat !anife tare ne'(e)it. Se$ +#ia !a'na! !an #et#$ine! "onte!%tae 'ratiae !a3or e +#i o(et ira vin$i"tae& vi ione tertia Do!in# a%%aren & 3a! ver,i a$$i$it ver,era& et ta! $i tri"ta "ae$e !a"tat# e t& #t in eo $#ritia! "or$i e!o((irent v#(nera "or%ori . S#rre)it er'o er#$it# e) ver,ere& %erre)it a$ e%i "o%#!& e#!+#e 3a! e) !ore 3#)ta ,eati 0#vena(i !art=ri e%#("r#! a$ offeren$#! a"rifi"i#! "on i tente! re%erit& e"ret#! a "ir"#! tanti,# %etiit& e+#e e3# %e$i,# %ro travit. C#!+#e e#! #,erti! f(ente! e%i "o%# vi) a$ e (evare %ot#i et& (a"r=!ar#! "a# a "o'no "ere t#$#it. I((e vero& re(at#r# or$ine! vi ioni & %ri# ve ti!ento e) *#!eri $evo(#to&

$ete)it %(a'a "or%ori & #t ita $i"a!& te te veritati et "#(%ae& !on travit +#anta ani!a$ver ione $i tri"tioni !e!,ra i((i# a""e%ta ver,era& (ivore inf(i"to& #("averant. .#ae !o) #t e%i "o%# vi$it& e)*orr#it& et +#i i,i ta(ia fa"ere %rae #!% i et "#! !a'nae o, t#%efa"tioni vo"i,# in+#i ivit. At i((e re %on$it& *ae" e %ro i% o f#i e %er%e #!. E)"revit "#! terrore a$!iratio- e$ n#((a 3a! %re ,=ter in+#i itioni e3# !ora a$3i"ien & e"ret#! reve(ationi a%er#it& ei+#e 3# ioni $o!ini"ae %er ea +#ae a#$ierat ver,a narravit& $i"en / A'e +#o$ a'i & o%erare +#o$ o%erari & non "e et !an# t#a& non "e et %e t## - nata(i a%o to(or#! venie a$ !e& et retri,#a! ti,i !er"e$e! t#a!. .#i,# a#$iti & e%i "o%# e in oratione! "#! !a'na "or$i "ontritione %ro travit& et +#i o,(at#r# a"rifi"i#! a$ *ora! tertia! venerat& *o" %ro e)ten ae orationi !a'nit#$ine a$ *ora! nona! # +#e %rote(avit. At+#e e) i((o 3a! $ie !a'i !a'i +#e a#"ta #nt ei (#"ra %ietati - fa"t# +#e e t ta! forti in o%ere +#a! "ert# e) !#nere& +#i%%e +#i e#!& "#i i% e $e,itor f#erat& e) ea %ro!i ione 3a! "oe%erat *a,ere $e,itore!. H#i" a#te! "on #et#$o f#erat& anni in'#(i & nata(itio a%o to(or#! $ie Ro!a! venire- 3a!+#e e) *a" reve(atione # %e"t# & venire 3#)ta !ore! no(#it. Eo$e! er'o te!%ore o((i"it# f#it& e"#n$o +#o+#e anno ve( tertio in !orti #ae e) %e"tatione # %en # & +#arto& +#into+#e& et e)to i!i(iter. .#i $e %erare 3a! $e veritate reve(ationi %oterat& i ver,i fi$e! ver,era non fe"i ent. C#! e""e anno e%ti!o # +#e a$ e) %e"tati nata(i a"ra vi'i(ia in"o(#!i %ervenit- e$ (eni *#n" in vi'i(ii "a(or atti'it& at+#e i% o $ie nata(itio fi(ii #i e e) %e"tanti,# & !i ar#! o(e!nia i!%(ere e %o e re"# avit. I((i vero +#ia $e e3# erant %ariter e're ione # %e"ti& i!#( a$ e#! o!ne vener#nt& e e #nani!iter a trin'ente #t $ie eo$e! ne+#a+#a! a"+#ie "erent !i ar#! o(e!nia "e(e,rari& ni i %ro ei a%#$ Do!in#! i$e! anti te ## inter"e or a""e$eret. T#n" i((e& "o!%#( # & in e%i "o%ii oratorio !i a fe"it& et !an# #a "or%# $o!ini"#! %a"e!+#e o!ni,# tri,#it. .#i "#n"to !ini terio o,(ati a"rifi"ii %era"to& a$ (e"t#(#! re$iit& i,i+#e 3a"en & $#! a"er$ote #o a" !ini tro "ir"#! teti e "erneret& +#a i va(e #(ti!#! $i"en & $e ervan$o eo vin"#(o "*aritati a$!one,at& et +#anta $e,#i ent "on"or$ia inter e #niri %rae$i"a,at. C#! #,ito inter i% a an"tae e)*ortationi ver,a& vo"e terri,i(i "(a!avit& $i"en / Hora e t. Mo)+#e a i tenti,# i% e #i !ani,# (inte#! $e$it& +#o$ e) !ore !orienti#! i,i "ontra fa"ie! ten$eret#r. .#o ten o& %irit#! e!i it& i"+#e an"ta i((a ani!a& a$ 'a#$ia aeterna %ervenien & a "arni "orr#%tione o(#ta e t. .#e!& fratre "*ari i!i& +#e! vir i te in !orte #a i!itat# e t& ni i e#! +#e! in vita #a f#erat "onte!%(at# : Di"en eni!/ Hora e t& $e "or%ore e)iit& +#ia et 0e # & %era"ti o!ni,# & "#! $i)i et/ Con #!!at#! e t& in"(inato "a%ite& tra$i$it %irit#! 10oan. XIX& 792. .#o$ er'o Do!in# e) %ote tate& *o" e'it fa!#(# e) vo"atione. 89. E""e +#oti$ianae *o tiae i((a "#! e(ee!o =ni et (a"r=!i !i a (e'atio +#anta! "#! Re'e veniente 'ratiae %a"e! fe"it. Re(in+#at er'o o!nia +#i %ote t. .#i a#te! re(in+#ere o!nia non %ote t& "#! a$*#" (on'e e t Re)& (e'atione! !ittat& (a"r=!ar#!& e(ee!o =nar#!& *o tiar#! !#nera offerat. V#(t eni! %(a"ari %re"i,# & +#i "it +#ia %ortari non %o it irat# . .#o$ a$*#" !ora! fa"it venire& (e'atione! %a"i # tinet. Veni et 3a! na!+#e i ve((et& et "#n"to #o a$ver ario tr#"i$a et. Se$ et +#a! terri,i(i veniet in$i"at& et ta!en a$ venien$#! tar$at& +#ia non v#(t invenire +#o %#niat. Reat#! no,i "onte!%t# no tri $en#ntiat& $i"en / Si" er'o o!ni e) vo,i +#i non ren#ntiat o!ni,# +#ae %o i$et& non %ote t !e# e e $i "i%#(# - et ta!en %eran$ae a(#ti re!e$i#! "onfert& +#ia +#i %er ira! non %ote t ferri& %er %o t#(atae %a"i v#(t (e'atione! %(a"ari. Lavate er'o& fratre "*ari i!i& (a"r=!i !a"#(a

8;@
%e""ator#!& e(ee!o =ni ter'ite& a"ri *o tii e)%iate. No(ite %o i$ere %er $e i$eri#! +#ae a$*#" %er # #! !ini!e re(i+#i ti . S%e! in o(o Re$e!%tore fi'ite& a$ aeterna! %atria! !ente tran ite. Si eni! ni( in *o" !#n$o 3a! a!an$o %o i$eti & etia! %o i$en$o "#n"ta re(i+#i ti . I% e no,i 'a#$ia $e i$erata "on"e$at& +#i no,i aeternae %a"i re!e$ia "ont#(it& 0e # C*ri t# Do!in# no ter& +#i vivit et re'nat "#! Patre in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXXVIII. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati C(e!enti !art=ri . LECTIO S. EVANG. SEC. MATTH. XXII& 8687. In i((o te!%ore& (o+#e,at#r 0e # %rin"i%i,# a"er$ot#! et P*ari aei in %ara,o(i & $i"en / Si!i(e e t re'n#! "oe(or#! *o!ini re'i +#i fe"it n#%tia fi(io #o& et !i it ervo #o vo"are invitato a$ n#%tia & et no(e,ant venire. Iter#! !i it a(io ervo & $i"en / Di"ite invitati / E""e %ran$i#! !e#! %aravi& ta#ri !ei et a(ti(ia o""i a #nt& et o!nia %arata& venite a$ n#%tia . I((i a#te! ne'(e)er#nt& et a,ier#nt& a(i# in vi((a! #a!& a(i# vero a$ ne'otiatione! #a!- re(i+#i vero ten#er#nt ervo e3# & et "ont#!e(ii affe"to o""i$er#nt. Re) a#te! "#! a#$i et& irat# e t- et& !i i e)er"iti,# #i & %er$i$it *o!i"i$a i((o & et "ivitate! i((or#! #""en$it. T#n" ait ervi #i / N#%tiae +#i$e! %aratae #nt& e$ +#i invitati erant non f#er#nt $i'ni. Ite er'o a$ e)it# viar#!& et +#o "#n+#e inveneriti vo"ate a$ n#%tia . Et e're i ervi e3# in via & "on're'aver#nt o!ne +#o invener#nt& !a(o et ,ono & et i!%(etae #nt n#%tiae $i "#!,enti#!. Intravit a#te! re) #t vi$eret $i "#!,ente - et vi$it i,i *o!ine! non ve tit#! ve te n#%tia(i& et ait i((i/ A!i"e& +#o!o$o *#" intravi ti non *a,en ve te! n#%tia(e!: At i((e o,!#t#it. T#n" $i)it re) !ini tri / Li'ati !ani,# e3# et %e$i,# & !ittite e#! in tene,ra e)teriore . I,i erit f(et# et tri$or $enti#!. M#(ti eni! #nt vo"ati& %a#"i vero e(e"ti. 8. Te)t#! (e"tioni evan'e(i"ae& fratre "*ari i!i& vo(o& i %o #!& #, ,revitate tran "#rrere& #t in fine e3# va(ea! a$ (o+#en$#! (ar'i# va"are. Se$ +#aeren$#! %ri# e t an *ae" a%#$ Matt*ae#! i% a it (e"tio +#ae a%#$ L#"a! #, a%%e((atione "oenae $e "ri,it#r 1L#". XIV& 8<& e+.2. Et +#i$e! #nt nonn#((a +#ae i,i $i ona e e vi$ent#r& +#ia *i" %ran$i#!& i((i" "oena !e!orat#r- *i" +#i a$ n#%tia non $i'ni ve ti,# intravit re%#( # e t& i((i" n#((# +#i intra e $i"it#r re%#( # e e %er*i,et#r. .#a e) re re"te "o((i'it#r +#o$ et *i" %er n#%tia %rae en E""(e ia& et i((i" %er "oena! aetern#! et #(ti!#! "onvivi#! $e i'nat#r& +#ia et *an" nonn#((i e)it#ri intrant& et a$ i((#$ +#i +#i e!e( intraverit #(teri# non e)i,it. At i +#i forte "onten$at *an" ea!$e! e e (e"tione!& e'o !e(i# %#to& a(va fi$e& a(ieno inte((e"t#i "e$ere& +#a! "ontentioni,# $e ervire& +#onia! et inte((i'i "on'r#e for itan %ote t +#ia $e %ro3e"to eo +#i "#! n#%tia(i ve te non venerat +#o$ L#"a ta"#it Matt*ae# $i)it. .#o$ vero %er i((#! "oena& %er *#n" a#te! %ran$i#! $i"it#r& ne+#a+#a! ve( *o" no trae inte((i'entiae o, i tit& +#ia "#! a$ *ora! nona! a%#$ anti+#o +#oti$ie %ran$i#! fieret& i% #! +#o+#e %ran$i#! "oena vo"a,at#r. 4. Sae%e a#te! 3a! !e $i)i e !e!ini +#o$ %(er#!+#e in an"to Evan'e(io re'n#! "oe(or#! %rae en E""(e ia no!inat#r. Con're'atio +#i%%e 3# tor#! re'n#!

"oe(or#! $i"it#r. .#ia eni! %er %ro%*eta! Do!in# $i"it/ Coe(#! !i*i e$e e t 1I ai. LXVI& 82- et Sa(o!on ait/ Ani!a 3# ti e$e e t a%ientiae 1Sa%. VII& 4?2- Pa#(# etia! $i"it/ C*ri t#! Dei virt#te! et Dei a%ientia! 1I Cor. I& 4;2- (i+#i$o "o((i'ere $e,e!# +#ia i De# a%ientia& ani!a a#te! 3# ti e$e a%ientiae& $#! "oe(#! $i"it#r e$e Dei& "oe(#! er'o e t ani!a 3# ti. Hin" %er P a(!i ta! $e an"ti %rae$i"atori,# $i"it#r/ Coe(i enarrant '(oria! Dei 1P a(. XVIII& 42. Re'n#! er'o "oe(or#! e t E""(e ia 3# tor#!& +#ia $#! eor#! "or$a in terra ni( a!,i#nt& %er *o" +#o$ a$ #%erna # %irant& 3a! in ei Do!in# +#a i in "oe(e ti,# re'nat. Di"at#r er'o/ Si!i(e e t re'n#! "oe(or#! *o!ini re'i& +#i fe"it n#%tia fi(io #o. 7. 0a! inte((i'it "*arita ve tra +#i e t i te re)& re'i fi(ii %ater/ i((e ni!ir#! "#i P a(!i ta ait/ De# 3#$i"i#! t##! re'i $a& et 3# titia! t#a! fi(io re'i 1P a(. LXXI& 82. .#i fe"it n#%tia fi(io #o. T#n" eni! De# %ater Deo Fi(io #o n#%tia fe"it& +#an$o *#n" in #tero Vir'ini *#!anae nat#rae "on3#n)it& +#an$o De#! ante ae"#(a fieri vo(#it *o!ine! in fine ae"#(or#!. Se$ +#ia e) $#a,# %er oni fieri o(et i ta "on3#n"tio& a, it *o" a, inte((e"ti,# no tri & #t %er ona! Dei et *o!ini Re$e!%tori no tri 0e # C*ri ti e) $#a,# %er oni "re$a!# #nita!. E) $#a,# +#i%%e at+#e in $#a,# *#n" nat#ri e)i tere $i"i!# - e$ e) $#a,# %er oni "o!%o it#! "re$i& #t nefa & vita!# . A%erti# er'o at+#e e"#ri# $i"i %ote t +#ia in *o" Pater re'i Fi(io n#%tia fe"it& +#o ei %er in"arnationi != teri#! an"ta! E""(e ia! o"iavit. Uter# a#te! 'enitri"i Vir'ini *#3# %on i t*a(a!# f#it. Un$e et P a(!i ta $i"it/ In o(e %o #it ta,erna"#(#! ##!& et i% e tan+#a! %on # %ro"e$en $e t*a(a!o #o 1P a(. XVIII& <2. Tan+#a! %on # +#i%%e $e t*a(a!o #o %ro"e it& +#ia a$ "on3#n'en$a! i,i E""(e ia! in"arnat# De# $e in"orr#%to #tero Vir'ini e)ivit. Mi it er'o ervo #o #t a$ i ta n#%tia a!i"o invitarent. Mi it e!e(& !i it iter#! +#ia in"arnationi $o!ini"ae %rae$i"atore & et %ri# %ro%*eta & et %o t!o$#! a%o to(o fe"it. Bi ita+#e ervo a$ invitan$#! !i it& +#ia in"arnatione! Uni'eniti et %er %ro%*eta $i)it f#t#ra!& et %er a%o to(o n#ntiavit fa"ta!. Se$ +#ia *i +#i %ri# invitati #nt a$ n#%tiar#! "onvivi#! venire no(#er#nt& in e"#n$a invitatione 3a! $i"it#r/ E""e %ran$i#! !e#! %aravi& ta#ri !ei et a(ti(ia o""i a #nt& et o!nia %arata. ;. .#i$ in ta#ri ve( a(ti(i,# & fratre "*ari i!i& ni i novi a" veteri te ta!enti %atre a""i%i!# : .#ia eni! v#('o (o+#or& etia! i% a !e ne"e e e t ver,a evan'e(i"ae (e"tioni e)%(anare. A(ti(ia eni! a'inata $i"i!# - a, eo eni! +#o$ e t a(ere& a(ti(ia +#a i a(iti(ia vo"a!# . C#! vero in (e'e "ri%t#! it/ Di(i'e a!i"#! t##!& et o$io *a,e,i ini!i"#! t##! 1Matt*. V& ;7- Levit. XIX& 8@2& a""e%ta t#n" 3# ti (i"entia f#erat #t Dei #o +#e a$ver ario +#anta %o ent virt#te "o!%ri!erent& eo +#e 3#re '(a$ii ferirent. .#o$ in Novo %ro"#( $#,io Te ta!ento "o!%e "it#r& "#! %er e!eti% a! Verita %rae$i"at& $i"en / Di(i'ite ini!i"o ve tro & ,enefa"ite *i +#i o$er#nt vo 1Matt*. V& ;;2. .#i er'o %er ta#ro ni i %atre te ta!enti veteri i'nifi"ant#r: Na! $#! e) %er!i ione (e'i a""e%erant +#aten# a$ver ario #o o$ii retri,#tione %er"#terent& #t ita $i"a!& +#i$ a(i#$ +#a! ta#ri erant& +#i ini!i"o #o virt#ti "or%oreae "orn# ferie,ant: .#i$ vero %er a(ti(ia ni i %atre te ta!enti novi fi'#rant#r& +#i $#! 'ratia! %in'#e$ini internae %er"i%i#nt& a terreni $e i$erii enitente & a$ #,(i!ia "onte!%(ationi #ae %enni #,(evant#r: In i!o +#i%%e "o'itatione! %onere& +#i$ e t a(i#$ +#a! +#ae$a! ari$ita !enti : .#i a#te! inte((e"t# "oe(e ti#! 3a! %er an"ta $e i$eria $e #%erni $e(e"tationi inti!ae "i,o %a "#nt#r& +#a i (ar'iori a(i!ento %in'#e "#nt. Ha" eni! %in'#e$ine a'inari Pro%*eta "on"#%ierat& "#! $i"e,at/ Si"#t

859
a$i%e et %in'#e$ine re%(eat#r ani!a !ea 1P a(. LXII& <2. .#ia er'o %rae$i"atore $o!ini"ae in"arnationi !i i %er e"#tione! a, infi$e(i,# & et %ri# %ro%*etae& et %o t!o$#! an"ti a%o to(i& %ert#(er#nt& invitati et venire no(enti,# $i"it#r/ Ta#ri !ei et a(ti(ia o""i a #nt& et o!nia %arata. A" i a%erti# $i"at#r/ Patr#! %rae"e$enti#! !orte a %i"ite& et re!e$ia vitae ve trae "o'itate. Notan$#! vero +#o$ in %riori invitatione ni( $e ta#ri et a(ti(i,# $i"it#r& in e"#n$a a#te! 3a! ta#ri et a(ti(ia !a"tata e e !e!orant#r& +#ia o!ni%oten De# "#! ver,a e3# a#$ire no(#!# & a$3#n'it e)e!%(a& #t o!ne +#o$ i!%o i,i(e "re$i!# & tanto no,i a$ %eran$#! fiat fa"i(i# & +#anto %er *o" tran i e 3a! et a(io a#$i!# . 5. Se+#it#r/ I((i a#te! ne'(e)er#nt& et a,ier#nt& a(i# in vi((a! #a!& a(i# vero in ne'otiatione! #a!. In vi((a! +#i%%e ire e t (a,ori terreno i!!o$erate in"#!,ere& in ne'otiatione! vero ire e t a"tion#! ae"#(ari#! (#"ri in*iare. .#ia eni! a(i# intent# (a,ori terreno& a(i# vero !#n$i *#3# a"tioni,# $e$it# & != teri#! in"arnationi $o!ini"ae %en are et e"#n$#! i((#$ vivere $i i!#(at& +#a i a$ vi((a! ve( ne'oti#! %er'en & venire a$ re'i n#%tia re"# at. Et %(er#!+#e& +#o$ e t 'ravi# & nonn#((i vo"anti 'ratia! non o(#! re %##nt& e$ etia! %er e+##nt#r. Un$e et #,$it#r/ Re(i+#i vero ten#er#nt ervo e3# & et "ont#!e(ii affe"to o""i$er#nt. Se$ re) i ta "o'no "en & !i i e)er"iti,# #i & %er$i$it *o!i"i$a i((o & et "ivitate! i((or#! #""en$it. Ho!i"i$a %er$it& +#ia %er e+#ente interi!it. Civitate! eor#! i'ni #""en$it& +#ia i((or#! non o(#! ani!ae& e$ et "aro +#o+#e in +#a *a,itaverant& aeterna 'e*ennae f(a!!a "r#"iat#r. Mi i vero e)er"iti,# e) tin)i e *o!i"i$a $i"it#r& +#ia in *o!ini,# o!ne 3#$i"i#! %er an'e(o e)*i,et#r. .#i$ na!+#e #nt i((a an'e(or#! a'!ina& ni i e)er"it# Re'i no tri: Un$e et i$e! re) Do!in# Sa,aot* $i"it#r. Sa,aot* +#i%%e e)er"it##! inter%retat#r. A$ %er$en$o er'o a$ver ario #o e)er"it#! !ittit& +#ia ni!ir#! vin$i"ta! Do!in# %er an'e(o e)er"et. C#3# vin$i"tae %otentia! t#n" no tri %atre a#$ie,ant& no a#te! 3a! "erni!# . U,i #nt eni! #%er,i i((i !art=r#! %er e"#tore : U,i i((i +#i "ontra "on$itore! ##! "ervi"e! "or$i ere)erant et $e *#3# !#n$i '(oria !ortifera t#!e,ant: E""e 3a! !or !art=r#! f(oret in fi$e viventi#!& et *i +#i "ontra i((o $e "r#$e(itate #a '(oriati #nt ne+#a+#a! a$ !e!oria! no tra! veni#nt ve( in n#!ero !ort#or#!. Re,# er'o "o'no "i!# +#o$ in %ara,o(i a#$i!# . <. Se$ i +#i invitante! e "onte!ni "on %i"it re'i fi(ii #i n#%tia va"#a non *a,e,it. A$ a(io !ittit& +#ia et i a%#$ a(i+#o (a,orat& +#an$o+#e ta!en er!o Dei invent#r# e t #,i re+#ie "at. Un$e et #,$it#r/ T#n" ait ervi #i / N#%tiae +#i$e! %aratae #nt& e$ +#i invitati erant non f#er#nt $i'ni. Ite er'o a$ e)it# viar#!& et +#o "#n+#e inveneriti & vo"ate a$ n#%tia . Si in S"ri%t#ra a"ra via a"tione a""i%i!# & e)it# viar#! inte((i'i!# $efe"t# a"tion#!& +#ia i((i %(er#!+#e fa"i(e a$ De#! veni#nt& +#o in terreni a"ti,# %ro %era n#((a "o!itant#r. Se+#it#r/ Et e're i ervi e3# in via & "on're'aver#nt o!ne +#o invener#nt& !a(o et ,ono & et i!%(etae #nt n#%tiae $i "#!,enti#!. ?. E""e 3a! i% a +#a(itate "onvivanti#! a%erte o ten$it#r +#ia %er *a re'i n#%tia %rae en E""(e ia $e i'nat#r& in +#a "#! ,oni et !a(i "onveni#nt. Per!i ta +#i%%e e t $iver itate fi(ior#!& +#ia i" o!ne a$ fi$e! 'enerat& #t ta!en o!ne %er i!!#tatione! vitae a$ (i,ertate! %irita(i 'ratiae "#(%i e)i'enti,# non %er$#"at. .#o# +#e na!+#e *i" vivi!# & ne"e e e t #t via! %rae enti ae"#(i %er!i ti %er'a!# . T#n" a#te! $i "erni!#r& "#! %erveni!# . Boni eni! o(i n# +#a! #nt& ni i

in "oe(o- et !a(i o(i n# +#a! #nt& ni i in inferno. Hae" a#te! vita +#ae inter "oe(#! et infern#! ita e t& i"#t in !e$io #, i tit& ita #trar#!+#e %arti#! "ive "o!!#niter re"i%it- +#o ta!en an"ta E""(e ia et n#n" in$i "rete # "i%it& et %o t!o$#! in e're ione $i "ernit. Si er'o ,oni e ti & +#an$i# in *a" vita #, i titi & ae+#ani!iter to(erate !a(o . Na! +#i +#i !a(o non to(erat& i% e i,i %er into(erantia! #a! te ti e t +#ia ,on# non e t. A,e( eni! e e ren#it& +#e! Cain !a(itia non e)er"et. Si" in trit#ra areae 'rana #, %a(ei %re!#nt#r- i" f(ore inter %ina ori#nt#r& et ro a +#ae re$o(et "re "it "#! %ina +#ae %#n'it. D#o +#i%%e fi(io *a,#it %ri!# *o!o- e$ #n# *or#! e(e"t# e t& a(ter re%ro,# f#it 1Gene . I& 8& e+.2. Tre fi(io Noe ar"a "ontin#ite$ $#o e) *i e(e"ti #nt& et #n# re%ro,# f#it 1I,i$.& VI& ?2. D#o A,ra*a! fi(io *a,#it- e$ #n# e(e"t# e t& a(ter re%ro,# f#it 1I,i$.& XXI& 89& e+.2. D#o I aa" fi(io *a,#it- e$ #n# e(e"t# e t& a(ter re%ro,at# 1I,i$.& XXVII& 7?2. D#o$e"i! fi(io *a,#it 0a"o,- e$ e) *i #n# %er inno"entia! ven$it# e t& a(ii vero %er !a(itia! ven$itore fratri f#er#nt 1I,i$.& XXXVII& 4@2. D#o$e"i! a%o to(i #nt e(e"ti- e$ #n# in *i a$!i t# e t +#i %ro,aret& #n$e"i! +#i %ro,arent#r 10oan. VI& ?82. Se%te! #nt $ia"one a, a%o to(i or$inati 1A"t. VI& 52- e$ e) in fi$e re"ta %er!anenti,# & #n# e) titit a#"tor errori 1A%o". II& <2. In *a" er'o E""(e ia ne" !a(i ine ,oni & ne" ,oni ine !a(i e e %o #nt. Antea"ta ita+#e te!%ora& fratre "*ari i!i& a$ !ente! re$#"ite& et vo a$ !a(or#! to(erantia! ro,orate. Si eni! e(e"tor#! fi(ii #!# & re tat ne"e e e t #t %er eor#! e)e!%(a 'ra$ia!#r. Bon# eni! non f#it& +#i !a(o to(erare re"# avit. Hin" na!+#e e t +#o$ $e e!eti% o ,eat# 0o, a erit& $i"en / Frater f#i $ra"on#!& et o"i# tr#t*ion#! 10o,. XXX& 4A2. Hin" %er Sa(o!one! %on i vo"e an"tae E""(e iae $i"it#r/ Si"#t (i(i#! inter %ina & i" a!i"a !ea inter fi(ia 1Cant. II& 42. Hin" a$ E>e"*ie(e! Do!in# $i"it/ Fi(i *o!ini & in"re$#(i et #,ver ore #nt te"#!& et "#! "or%ioni,# *a,ita 1E>e"*. II& <2. Hin" Petr# ,eati Lot vita! '(orifi"at& $i"en / Et 3# t#! Lot o%%re #! a nefan$or#! in3#ria "onver atione er#it- a %e"t# eni! et a#$it# 3# t# erat& *a,itan inter eo +#i $e $ie in $ie! ani!a! 3# ta! ini+#i o%eri,# "r#"ia,ant 1II Pet. II& ?& @& e+.2. Hin" Pa#(# $i "i%#(or#! vita! et (a#$at et ro,orat& $i"en / In !e$io nationi %ravae et %erver ae& inter +#o (#"eti i"#t (#!inaria in !#n$o& ver,#! vitae "ontinente 1P*i(i%. II& 852. Hin" 0oanne Per'a!i E""(e iae atte tat#r& $i"en / S"io #,i *a,ita & #,i e$e e t Satanae& et tene no!en !e#!& et non ne'a ti fi$e! !ea! 1A%o". II& 872. E""e& fratre "*ari i!i& %ene o!nia %er"#rren$o "o'no "i!# +#ia ,on# non f#it +#e! !a(or#! %ravita non %ro,avit. Ut eni! ita (o+#ar& ferr#! ani!ae no trae ne+#a+#a! %er$#"it#r a$ #,ti(itate! a"#!ini & i *o" non era erit a(ienae (i!a %ravitati . @. Terrere a#te! vo non $e,et +#o$ in E""(e ia et !#(ti !a(i et %a#"i #nt ,oni& +#ia ar"a in #n$i $i(#vii& +#ae *#3# E""(e iae t=%#! 'e it& et a!%(a in inferiori,# & et an'# ta in #%eriori,# f#it& +#ae in #!!itate etia! #a a$ #ni# !en #ra! "#,iti e)"revit. Inferi# +#i%%e +#a$r#%e$ia at+#e re%ti(ia& #%eri# vero ave et *o!ine *a,#i e "re$en$a e t. I,i (ata e) titit& #,i ,e tia *a,#it- i,i an'# ta& #,i *o!ine ervavit& +#ia ni!ir#! an"ta E""(e ia in "arna(i,# a!%(a e t& in %irita(i,# an'# ta. U,i eni! ,e tia(e *o!in#! !ore to(erat& i((i" (ati# in#! (a)at. U,i a#te! eo *a,et +#i %irita(i ratione #ff#(ti #nt& i((i" +#i$e! a$ #!!#! $#"it#r& e$ ta!en& +#ia %a#"i #nt& an'# tat#r. Lata +#i%%e via e t +#ae $#"it a$ %er$itione!& et !#(ti #nt +#i va$#nt %er ea!- et an'# ta e t +#ae $#"it a$ vita!& et %a#"i #nt +#i inveni#nt ea! 1Matt*. VII& 872. Eo a#te! # +#e ar"a an'# tat#r in #!!i & +#o# +#e a$ !en #ra! #ni# "#,iti %er$#"at#r& +#ia in an"ta E""(e ia +#anto an"tiore +#i+#e #nt& tanto %a#"iore . .#ae

854
in #!!o a$ i((#! %er$#"it#r +#i o(# *o!o in *o!ini,# & et ine a(teri# "o!%aratione& nat# e t an"t# . .#i& 3#)ta P a(!i tae vo"e!& Fa"t# e t i"#t %a er #ni"# in ae$ifi"io 1P a(. CI& 82. Tanto er'o !a'i !a(i to(eran$i #nt& +#anto et a!%(i# a,#n$ant& +#ia et in areae trit#ra %a#"a #nt 'rana +#ae ervant#r *orrei & et 'ran$e a"ervi %a(ear#! +#i i'ni,# "o!,#r#nt#r. A. Se$ +#ia 3a!& (ar'iente Do!ino& n#%tiar#! $o!#!& i$ e t an"ta! E""(e ia! intra ti & o(erter& fratre & a %i"ite& ne a(i+#i$ $e !enti ve trae *a,it# re) in're$ien re%re*en$at. C#! !a'no eni! "or$i ti!ore %en an$#! e t +#o$ %rotin# #,$it#r/ Intravit a#te! re) #t vi$eret $i "#!,ente & et vi$it i,i *o!ine! non ve tit#! ve te n#%tia(i. .#i$& fratre "*ari i!i& e)%ri!i %er n#%tia(e! ve te! %#ta!# : Si eni! ve te! n#%tia(e! ,a%ti !a ve( fi$e! $i"i!# & +#i ine ,a%ti !ate et fi$e *a n#%tia intravit: Eo eni! i% o fori e t& +#o ne"$#! "re$i$it. .#i$ er'o $e,e!# inte((i'ere n#%tia(e! ve te!& ni i "*aritate!: Intrat eni! a$ n#%tia & e$ "#! n#%tia(i ve te non intrat& +#i in an"ta E""(e ia a i ten fi$e! *a,et& e$ "*aritate! non *a,et. Re"te eni! "*arita n#%tia(i ve ti vo"at#r& +#ia *an" in e "on$itor no ter *a,#it& $#! a$ o"ian$ae i,i E""(e iae n#%tia venit. So(a +#i%%e $i(e"tione Dei a"t#! e t #t e3# #ni'enit# !ente i,i e(e"tor#! *o!in#! #niret. Un$e et 0oanne $i"it/ Si" eni! $i(e)it De# !#n$#!& #t Fi(i#! ##! #ni'enit#! $aret %ro no,i 10oan. III& 8<2. .#i er'o %er "*aritate! venit a$ *o!ine & ea!$e! "*aritate! innot#it ve te! e e n#%tia(e!. O!ni er'o ve tr#! +#i in E""(e ia %o it# Deo "re$i$it& 3a! a$ n#%tia intravit- e$ "#! n#%tia(i ve te non venit& i "*aritati 'ratia! non "# to$it. Et "erte& fratre & i +#i a$ "arna(e n#%tia e et invitat# & ve te! !#taret& "on'a#$ere e %on o et %on ae e) i% o #i *a,it# $e"ore o ten$eret& inter 'a#$ente et fe ta "e(e,rante $e %e"ti ve ti,# a%%arere er#,e "eret. No a$ Dei n#%tia veni!# & et "or$i ve te! !#tare $i i!#(a!# . Con'a#$ent an'e(i& "#! a$ "oe(#! a #!#nt#r e(e"ti. .#a er'o !ente *ae" %irita(ia fe ta "on %i"i!# & +#i n#%tia(e! ve te!& i$ e t "*aritate!& +#ae o(a no %e"io o e)*i,et& non *a,e!# : 89. S"ien$#! vero e t +#ia i"#t in $#o,# (i'ni & #%eriore vi$e(i"et et inferiore& ve ti te)it#r& ita in $#o,# %rae"e%ti "*arita *a,et#r& in $i(e"tione "i(i"et Dei& et %ro)i!i. S"ri%t#! +#i%%e e t/ Di(i'e Do!in#! De#! t##! e) toto "or$e t#o& et e) tota ani!a t#a& et e) tota virt#te t#a- et %ro)i!#! t##! i"#t tei% #! 1Mar". XII& 79& e) De#t. VI& 52. .#a in re notan$#! e t +#ia in $i(e"tione %ro)i!i !en #ra a!ori %onit#r& "#! $i"it#r/ Di(i'e %ro)i!#! t##! i"#t tei% #!- Dei a#te! $i(e"tio n#((a !en #ra "on trin'it#r& "#! $i"it#r/ Di(i'e Do!in#! De#! t##! e) toto "or$e t#o& et e) tota ani!a t#a& et e) tota virt#te t#a. Non eni! 3#,et#r +#i +#e +#ant#! $i(i'at& e$ e) +#anto& "#! $i"it#r/ E) toto& +#ia i((e vera"iter De#! $i(i'it& +#i i,i $e e ni*i( re(in+#it. D#o er'o *ae" ne"e e e t #t "*aritati %rae"e%ta "# to$iat +#i +#i *a,ere in n#%tii ve te! n#%tia(e! "#rat. Hin" e t eni! +#o$ a%#$ E>e"*ie(e! %ro%*eta!& %ortae i% i# "ivitati in !onte "on tit#tae ve ti,#(#! $#o,# "#,iti !en #rat#r 1E>e"*. XL& A2& +#ia ni!ir#! a""e # no,i "oe(e ti "ivitati non %an$it#r& i in *a" E""(e ia& +#ae %ro eo +#o$ a$*#" fori e t& ve ti,#(#! $i"it#r& Dei et %ro)i!i $i(e"tio non tenet#r. Hin" e t +#o$ "ortini ta,erna"#(i inte)i "o""# ,i tin"t# 3#,et#r 1E)o$. XXVI& 82. Vo e ti & fratre & vo e ti "ortinae ta,erna"#(i& +#i %er fi$e! in "or$i,# ve tri e"reta "oe(e tia ve(ati . Se$ "ortini ta,erna"#(i ,i tin"t# "o""# $e,et ine e. Co""# +#i%%e i'ni %e"ie! *a,et. .#i$ vero e t "*arita & ni i i'ni : Se$ i ta "*arita e e ,i tin"ta $e,et& #t tin'at#r et %er a!ore! Dei& tin'at#r et %er a!ore! %ro)i!i. .#i eni! i" a!at

De#!& #t %er "onte!%(atione! i((i# ne'(i'at %ro)i!#!& "o""# +#i$e! e t& e$ ,i tin"t# non e t. R#r #! +#i i" a!at %ro)i!#!& #t ta!en "onte!%(atione! Dei %er e3# a!ore! re(in+#at& "o""# e t& e$ ,i tin"t# non e t. Ut er'o "*arita ve tra ,i tin"t# "o""# e e va(eat& et a$ a!ore! e Dei& et a$ a!ore! %ro)i!i a""en$at& +#aten# ne" e) "o!%a ione %ro)i!i "onte!%(atione! re(in+#at Dei& ne" %(# +#a! $e,et in*aeren "onte!%(ationi Dei& "o!%a ione! a,3i"iat %ro)i!i. O!ni ita+#e *o!o inter *o!ine viven & i" a$ e#! an*e(et +#e! $e i$erat& #t ta!en *#n" non $e erat "#! +#o "#rre,atet i" *#i" a$3#tori#! ferat& #t a, i((o n#((aten# tor%eat a$ +#e! fe tina,at. 88. S"ien$#! +#o+#e e t +#o$ i% a $i(e"tio %ro)i!i in $#o,# %rae"e%ti #,$ivi$it#r& "#! +#i $a! a%ien $i"at/ O!ne +#o$ ti,i o$i fieri& vi$e ne i% e a(teri fa"ia 1To,. IV& 8<2. Et %er e!eti% a! Verita %rae$i"at& $i"en / .#ae v#(ti #t fa"iant vo,i *o!ine & et vo ea$e! fa"ite i((i 1Matt*. VII& 842. Si eni! et +#o$ i!%en$i no,i re"te vo(#!# & *o" a(ii i!%arti!#r& et +#o$ no,i fieri no(#!# & *o" a(ii fa"ere i% i $evita!# & "*aritati 3#ra i((ae a erva!# . Se$ ne!o& "#! +#e!%ia! $i(i'it& *a,ere e %rotin# "*aritate! %#tet& ni i %ri# i% a! vi! #ae $i(e"tioni e)a!inet. Na! i +#i +#e!(i,et a!at& e$ %ro%ter De#! non a!at& "*aritate! non *a,et& e$ *a,ere e %#tat. C*arita a#te! vera e t "#! et in Deo $i(i'it#r a!i"# & et %ro%ter De#! $i(i'it#r ini!i"# . I((e eni! %ro%ter De#! $i(i'it eo +#o $i(i'it& +#i 3a! et eo $i(i'ere a +#i,# non $i(i'it#r "it. Pro,ari eni! "*arita %er o(a! o$ii a$ver itate! o(et. Un$e et %er e!eti% #! Do!in# $i"it/ Di(i'ite ini!i"o ve tro & ,enefa"ite *i +#i o$er#nt vo 1L#". VI& 4?2. I((e er'o e"#r# a!at& +#i %ro%ter De#! i((#! a!at a +#o e inte((i'it non a!ari. Ma'na #nt *ae"& a(ta #nt *ae"& et !#(ti a$ e)*i,en$#! $iffi"i(ia& e$ ta!en i ta e t ve ti n#%tia(i . .#i +#i a#te! *an" re"#!,en in n#%tii non *a,et& 3a! o((i"it# !et#at& in're$iente re'e& +#an$o !ittat#r fora . E""e eni! $i"it#r/ Intravit re) a$ n#%tia #t vi$eret $i "#!,ente & et vi$it i,i *o!ine! non ve tit#! ve te n#%tia(i. No #!# & fratre "*ari i!i& +#i in n#%tii Ver,i $i "#!,i!# & +#i 3a! fi$e! in E""(e ia *a,e!# & +#i S"ri%t#rae a"rae e%#(i %a "i!#r& +#i "on3#n"ta! Deo E""(e ia! e e 'a#$e!# . Con i$erate& ro'o& i "#! n#%tia(i ve te a$ *a n#%tia veni ti & "o'itatione ve tra o((i"ita in+#i itione $i "#tite. De re,# in'#(i "or$a ve tra tr#tinate& i 3a! "ontra n#((#! o$i#! *a,eti & i "ontra fe(i"itate! a(iena! n#((a vo invi$iae fa"e #""en$iti & i %er o""#(ta! !a(itia! ne!ini no"ere fe tinati . 84. E""e re) a$ n#%tia in're$it#r& et "or$i no tri *a,it#! "onte!%(at#r& at+#e ei +#e! "*aritate ve tit#! non invenit& %rotin# irat# $i"it/ A!i"e& +#o!o$o *#" intra ti non *a,en ve te! n#%tia(e!: Miran$#! va($e e t& fratre "*ari i!i& +#o$ *#n" et a!i"#! vo"at& et re%ro,at& a" i ei a%erti# $i"at& A!i"e& et non a!i"e- a!i"e %er fi$e!& e$ non a!i"e %er o%eratione!. At i((e o,!#t#it& +#ia& +#o$ $i"i ine 'e!it# non %ote t& in i((a $i tri"tione #(ti!ae in"re%ationi o!ne ar'#!ent#! "e at e)"# ationi & +#i%%e +#ia i((e fori in"re%at& +#i te ti "on "ientiae int# ani!#! a""# at. Se$ inter *ae" "ien$#! e t +#ia +#i +#i *an" ve te! virt#ti *a,et& e$ ta!en a$*#" %erfe"te non *a,et& a$ %ii re'i in're #! $e %erare venia! non $e,et& +#ia i% e +#o+#e %e! no,i %er P a(!i ta!& tri,#en & $i"it/ I!%erfe"t#! !e#! vi$er#nt o"#(i t#i& et in (i,ro t#o o!ne "ri,ent#r 1P a(. CXXXVIII& 8<2. Se$ +#ia %a#"a *ae" in "on o(atione *a,enti et infir!anti $i)i!# & n#n" a$ e#! +#i *an" o!ni!o$o non *a,et& ver,a verta!# . Se+#it#r/

85;
87. T#n" $i)it re) !ini tri / Li'ati !ani,# e3# et %e$i,# & !ittite e#! in tene,ra e)teriore / i,i erit f(et# et tri$or $enti#!. Li'ant#r t#n" %e$e et !an# %er $i tri"tione! ententiae& +#i !o$o a %ravi o%eri,# (i'ari no(#er#nt %er !e(ioratione! vitae. Ve( "erte t#n" (i'at %oena& +#o !o$o a ,oni o%eri,# (i'avit "#(%a. Pe$e eni! +#i vi itare ae'r#! ne'(i'#nt& !an# +#ae ni*i( in$i'enti,# tri,##nt a ,ono o%ere 3a! e) vo(#ntate (i'atae #nt. .#i er'o n#n" %onte (i'ant#r in vitio& t#n" in #%%(i"io (i'ant#r invite. Bene a#te! $i"it#r +#o$ in e)teriore tene,ra %ro3i"iat#r. Interiore +#i%%e tene,ra $i"i!# "ae"itate! "or$i & e)teriore vero tene,ra aeterna! no"te! $a!nationi . T#n" er'o $a!nat# +#i +#e non in interiore e$ in e)teriore tene,ra !ittit#r& +#ia i((i" invit# %ro3i"it#r in no"te! $a!nationi & +#i *i" %onte "e"i$it in "ae"itate! "or$i . U,i f(et# +#o+#e et tri$or $enti#! e e %er*i,et#r& #t i((i" $ente tri$eant& +#i *i" $e e$a"itate 'a#$e,ant- i((i" o"#(i $ef(eant& +#i *i" %er i((i"ita "on"#%i "entia ver a,ant#r- +#aten# in'#(a +#ae+#e !e!,ra #%%(i"io #,3a"eant +#ae *i" in'#(i +#i,# +#e vitii #,3e"ta ervie,ant. 8;. Se$ re%#( o #no& in +#o vi$e(i"et o!ne !a(or#! "or%# e)%ri!it#r& 'enera(i %rotin# ententia #,infert#r& +#a $i"it#r/ M#(ti eni! #nt vo"ati& %a#"i vero e(e"ti. Tre!en$#! va($e e t& fratre "*ari i!i& +#o$ a#$ivi!# . E""e no o!ne 3a! vo"ati %er fi$e! a$ "oe(e ti re'i n#%tia veni!# & in"arnationi e3# != teri#! et "re$i!# et "onfite!#r& $ivini Ver,i e%#(a #!i!# & e$ f#t#ro $ie 3#$i"ii re) intrat#r# e t. .#ia vo"ati #!# & novi!# - i #!# e(e"ti& ne "i!# . Tanto er'o ne"e e e t #t #n# +#i +#e no tr#! in *#!i(itate e $e%ri!at& +#anto i it e(e"t# i'norat. Nonn#((i eni! ,ona ne" in"i%i#nt& nonn#((i vero in ,oni +#ae in"oe%er#nt !ini!e %er i t#nt. A(ter %ene tota! vita! $#"ere in %ravitate "on %i"it#r& e$ 3#)ta fine! vitae a %ravitate #a %er $i tri"tae %oenitentiae (a!enta revo"at#r- a(ter e(e"ta! vi$et#r vita! $#"ere& et ta!en *#n" "ontin'it a$ errori ne+#itia! 3#)ta fine! vitae $e"(inare. A(i# ,on#! ,ene in"*oat& !e(i# "on #!!at- a(i# in !a(i a"ti,# a %ri!aeva aetate e $e3i"it& et in ei $e! o%eri,# e!%er ei% o $eterior "on #!!at#r. Tanto er'o i,i #n# +#i +#e o((i"ite !et#at& +#anto i'norat +#o$ re tat& +#ia& +#o$ ae%e $i"en$#! e t& et ine o,(ivione retinen$#!/ M#(ti #nt vo"ati& %a#"i vero e(e"ti. 85. Se$ +#ia nonn#n+#a! !ente a#$ienti#! %(# e)e!%(a fi$e(i#! +#a! $o"enti#! ver,a "onvert#nt& vo(o vo,i a(i+#i$ $e %ro)i!o $i"ere& +#o$ "or$a ve tra tanto for!i$o(o i# a#$iant& +#anto ei *o" $e %ro%in+#o onat. Ne+#e eni! re (on'e ante 'e ta $i"i!# & e$ ea $e +#i,# te te e)i t#nt& ei +#e interf#i e e refer#nt& !e!ora!# . Tre %ater !e# orore *a,#it& +#ae "#n"tae tre a"rae vir'ine f#er#nt/ +#ar#! #na T*ar i((a& a(ia Gor$iana& a(ia Ae!i(iana $i"e,at#r. Uno o!ne ar$ore "onver ae& #no eo$e!+#e te!%ore a"ratae& #, $i tri"tione re'#(ari $e'ente & in $o!o %ro%ria o"ia(e! vita! $#"e,ant 1Li,. IV Dia(o'.& "a%. 8<2. C#!+#e e ent $i#ti# in ea$e! "onver atione& "oe%er#nt +#oti$iani in"re!enti in a!ore! "on$itori #i T*ar i((a et Ae!i(iana #""re "ere& et& "#! o(o *i" e ent "or%ore& +#oti$ie ani!o a$ aeterna tran ire. At "ontra Gor$ianae ani!# "oe%it a "a(ore a!ori inti!i %er +#oti$iana $etri!enta te%e "ere& et %a#(i %er a$ *#3# ae"#(i a!ore! re$ire. Cre,ro a#te! T*ar i((a $i"ere Ae!i(ianae orori #ae "#! !a'no 'e!it# o(e,at/ Vi$eo Gor$iana! orore! no tra! $e no tra orte non e e- %er%en$o eni! +#ia fora $ef(#it& et "or a$ +#o$ %ro%o #it non "# to$it. .#a! "#ra,ant ,(an$a +#oti$ie re$ar'#tione

"orri%ere& at+#e a (evitate !or#! a$ 'ravitate! #i *a,it# refor!are. .#ae +#i$e! re #!e,at v#(t#! #,ito 'ravitati inter ver,a "orre%tioni & e$ "#! e3# $e! "orre%tioni *ora tran i et& tran i,at %rotin# et #%er$#"ta 'ravita *one tati & !o)+#e a$ (evia ver,a re$i,at. P#e((ar#! 'a#$e,at o"ietate (ai"ar#!& ei+#e %er ona va($e onero a erat +#ae"#n+#e *#i" !#n$o $e$ita non erat. .#a$a! vero no"te *#i" T*ar i((ae a!itae !eae& +#ae inter orore #a virt#te "ontin#ae orationi & aff(i"tioni t#$io ae& a, tinentiae in'#(ari & 'ravitate vitae venera,i(i in *onore et "#(!ine an"titati e)"reverat& i"#t i% a narravit& %er vi ione! atav# !e# Fe(i) *#3# Ro!anae E""(e iae anti te a%%ar#it& ei+#e !an ione! %er%et#ae "(aritati o ten$it& $i"en / Veni& +#ia in *a" te (#"i !an ione # "i%io. .#ae #, e+#enti !o) fe,re "orre%ta& a$ $ie! %ervenit e)tre!#!. Et i"#t no,i(i,# fe!ini viri +#e !orienti,# !#(ti "onveni#nt& +#i eor#! %ro)i!o "on o(ent#r& ea$e! *ora e3# e)it# !#(ti viri a" fe!inae e3# (e"t#(#! "ir"#! teter#nt& inter +#a !ater !ea +#o+#e a$f#it- "#! #,ito #r #! i((a re %i"ien & 0e #! veniente! vi$it& et "#! !a'na ani!a$ver ione "oe%it "ir"#! tanti,# "(a!are& $i"en / Re"e$ite& re"e$ite& 0e # venit. C#!+#e in e#! inten$eret +#e! vi$e,at& an"ta i((a ani!a a "arne o(#ta e t- tanta+#e #,ito fra'rantia !iri o$ori a %er a e t& #t i% a +#o+#e #avita "#n"ti o ten$eret i((i" a#"tore! #avitati veni e. C#!+#e "or%# e3# e) !ore !ort#or#! a$ (avan$#! e et n#$at#!& (on'o orationi # # in "#,iti e3# et 'eni,# & "a!e(or#! !ore& inventa e t o,$#rata "#ti e)"revi e& et +#i$ viven e3# %irit# e!%er e'erit& "aro !ort#a te ta,at#r. Hae" a#te! 'e ta #nt ante $o!ini"i Nata(i $ie!. .#o tran a"to& !o) Ae!i(ianae orori #ae %er vi ione! no"t#rnae vi ioni a%%ar#it& $i"en / Veni& #t +#ia Nata(e! $o!ini"#! ine te fe"i& an"t#! T*eo%*aniae $ie! 3a! te"#! fa"ia!. C#i i((a %rotin# $e orori #ae Gor$ianae a(#te o((i"ita re %on$it/ Et i o(a venio& orore! no tra! Gor$iana! "#i $i!itto: C#i& i"#t a ere,at& tri ti v#(t# iter#! $i)it/ Veni& Gor$iana eteni! oror no tra inter (ai"a $e%#tata e t. .#a! vi ione! !o) !o(e tia "or%ori e"#ta e t& at+#e ita #t $i"t#! f#erat& ante $o!ini"ae a%%aritioni $ie!& ea$e! !o(e tia in'rave "ente& $ef#n"ta e t. Gor$iana a#te! !o) #t o(a! re!an i e e re%erit& e3# %ravita e)"revit& et +#o$ %ri# (at#it in $e i$erio "o'itationi & *o" %o t effe"t# %ravae a"tioni e)er"#it. Na! o,(ita $o!ini"i ti!ori & o,(ita %#$ori et reverentiae& o,(ita "on e"rationi & "on$#"tore! a'ror#! #or#! %o t!o$#! !arit#! $#)it. E""e o!ne tre #no %ri# ar$ore "onver ae #nt& e$ non in #no eo$e!+#e t#$io %er!an er#nt& +#ia 3#)ta $o!ini"a! vo"e!& M#(ti #nt vo"ati& %a#"i vero e(e"ti. Hae" er'o $i)i& ne +#i in ,ono 3a! o%ere %o it# i,i vire ,oni o%eri tri,#at& ne +#i $e %ro%ria a"tione "onfi$at& +#ia et i 3a! novit *o$ie +#a(i it& a$*#" era +#i$ f#t#r# it ne "it. Ne!o er'o $e #i 3a! o%eri,# e"#r# 'a#$eat& +#an$o a$*#" in *#3# vitae in"ertit#$ine +#i fini e+#at#r i'norat. Se$ +#ia re! ret#(i +#ae vo e) $ivina $i tri"tione %erterr#it& a(i#$ a$*#" e vi"ino refero +#o$ e) $ivina !i eri"or$ia %erterrita ve tra "or$a "on o(et#r- +#o$ ta!en in er!one a(io 3a! !e $i)i e !e!ini& e$ vo ne+#a+#a! a$f#i ti . 8<. Ante ,ienni#! frater +#i$a! in !ona teri#! !e#!& +#o$ 3#)ta ,eator#! !art=r#! 0oanni et Pa#(i E""(e ia! it#! e t& 'ratia "onver ationi venit& +#i $i# re'#(ariter %rotra"t# & +#an$o+#e # "e%t# e t 1Li,. IV& Dia(o'.& "a%. 7@2. .#e! frater ## a$ !ona teri#! non "onver ationi t#$io& e$ "arna(i a!ore e"#t# e t. I a#te! +#i a$ "onver atione! venerat va($e fratri,# %(a"e,at- at "ontra& frater i((i# (on'e a vita e3# a" !ori,# $i "re%a,at. Vive,at ta!en in !ona terio ne"e itate %oti# +#a! vo(#ntate. Et "#! in "#n"ti a"ti,# %erver # e)i teret& %ro fratre #o a, o!ni,#

85<
ae+#ani!iter to(era,at#r. Erat eni! (evi e(o+#io& %rav# a"tione& "#(t# ve ti,# & !ori,# in"#(t# - ferre vero non %oterat i +#i +#a! i((i $e an"ti *a,it# "onver atione (o+#eret#r. Fa"ta a#te! f#erat vita i((i# "#n"ti fratri,# vi # 'ravi & e$ ta!en& #t $i"t#! e t& %ro fratri #i 'ratia erat "#n"ti to(era,i(i . A %erna,at#r va($e i +#i i,i a(i+#i$ $e %ravitati #ae "orre"tione (o+#eret#r. Bona non o(#! fa"ere& e$ etia! a#$ire non %oterat. N#n+#a! e a$ an"tae "onver ationi *a,it#! venire& 3#ran$o& ira "en$o& $eri$en$o& te ta,at#r. In *a" a#te! %e ti(entia& +#ae n#%er *#3# #r,i %o%#(#! !a'na e) %arte "on #!% it& %er"# # in in'#ine& %er$#"t# e t a$ !orte!. C#!+#e e)tre!#! %irit#! a'eret& "onvener#nt fratre & #t e're #! i((i# oran$o %rote'erent. 0a! "or%# e3# a, e)tre!a f#erat %arte %rae!ort##!& in o(o tant#!!o$o %e"tore vita(i a$*#" "a(or an*e(a,at. C#n"ti a#te! fratre tanto %ro eo "oe%er#nt eni)i# orare& +#anto e#! 3a! vi$e,ant #, "e(eritate $i "e$ere. C#! re%ente "oe%it ei $e! fratri,# a i tenti,# a$ni # +#o %oterat "(a!are& et oratione eor#! interr#!%ere& $i"en / Re"e$ite& re"e$ite& e""e $ra"oni a$ $evoran$#! $at# #!& +#i %ro%ter ve tra! %rae entia! $evorare !e non %ote t. Ca%#t !e#! 3a! in #o ore a, or,#it- $ate (o"#! #t !e a!%(i# non "r#"iet& e$ fa"iat +#o$ fa"t#r# e t. Si ei a$ $evoran$#! $at# #!& +#are %ro%ter vo !ora %atior: T#n" fratre "oe%er#nt ei $i"ere/ .#i$ e t +#o$ (o+#eri & frater: Si'n#! ti,i an"tae "r#"i i!%ri!e. Re %on$e,at i((e #t %oterat& $i"en / Vo(o !e i'nare& e$ non %o #!& +#ia a $ra"one %re!or. C#!+#e *o" fratre a#$irent& %ro trati in terra "#! (a"r=!i "oe%er#nt %ro ere%tione i((i# ve*e!enti# orare. Et e""e #,ito "oe%it !e(iorat# ae'er +#i,# va(e,at vo"i,# e) #(tare& $i"en / Gratia Deo& e""e $ra"o +#i !e a$ $evoran$#! a""e%erat f#'it& orationi,# ve tri e)%#( # tare non %ot#it. Pro %e""ati !ei !o$o inter"e$ite& +#ia "onverti %arat# #!& et ae"#(are! vita! f#n$it# re(in+#ere. Ho!o er'o& +#i& i"#t 3a! $i"t#! e t& a, e)tre!a "or%ori f#erat %arte %rae!ort## & re ervat# a$ vita!& toto a$ De#! "or$e "onver # e t. Lon'i et "ontin#i in "onver atione ea$e! f(a'e((i er#$it# & at+#e ante %a#"o $ie e)"re "ente "or%ori !o(e tia $ef#n"t# e t. .#i 3a! !orien $ra"one! non vi$it& +#ia i((#! %er "or$i i!!#tatione! vi"it. E""e& fratre !ei& Gor$iana& +#a! #%eri# $i)i& a an"ti!onia(i *a,it# e)"e((entia "orr#it a$ %oena!& et frater *i"& $e +#o i ta narravi& a, i% o !orti arti"#(o re$iit a$ aeterna! vita!. Ne!o er'o "it +#i$ $e e in o""#(ti Dei 3#$i"ii a'at#r- +#ia !#(ti #nt vo"ati& %a#"i vero e(e"ti. .#ia er'o n#((i $e e "ert#! e t e(e"t#! e e e& re tat #t o!ne tre%i$ent& o!ne $e #a a"tione for!i$ent& o!ne in o(a $ivina !i eri"or$ia 'a#$eant& n#((# $e #i viri,# %rae #!at. E t +#i %erfi"iat fi$#"ia! no tra!& i((e "i(i"et +#i in e $i'nat# e t a #!ere nat#ra! no tra!& 0e # C*ri t# & +#i "#! Patre vivit et re'nat in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XXXIX. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a ,eati 0oanni & +#ae $i"it#r Con tantiniana. LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. XIX& ;46;?. In i((o te!%ore& "#! a%%ro%in+#aret 0e # 0er# a(e!& vi$en "ivitate!& f(evit #%er i((a!& $i"en / .#ia i "o'novi e & et t#& et +#i$e! in *a" $ie t#a& +#ae a$ %a"e! ti,i- n#n" a#te! a, "on$ita #nt a, o"#(i t#i . .#ia venient $ie in te& et "ir"#!$a,#nt te ini!i"i t#i va((o- et "ir"#!$a,#nt te& et "oan'# ta,#nt te #n$i+#e& et a$ terra! %ro ternent te& et fi(io t#o +#i in te #nt- et non re(in+#ent in te (a%i$e! #%er (a%i$e!&

eo +#o$ non "o'noveri te!%# vi itationi t#ae. Et in're # te!%(#!& "oe%it e3i"ere ven$ente in i((o et e!ente & $i"en i((i / S"ri%t#! e t +#ia $o!# !ea $o!# orationi e t. Vo a#te! fe"i ti i((a! %e(#n"a! (atron#!. Et erat $o"en +#oti$ie in te!%(o. 8. Le"tione! ,reve! an"ti Evan'e(ii& ,revi& i %o #!& vo(o er!one %er"#rrere& #t i((i in ea %ro(i)ior $et#r intentio +#i "i#nt e) %a#"i !#(ta "o'itare. .#o$ f(ente Do!ino i((a 0ero o(=!er#! #,ver io $e "ri,at#r& +#ae a Ve %a iano et Tito Ro!ani %rin"i%i,# fa"ta e t& n#((# +#i *i toria! ever ioni e3# $e! (e'it i'norat. Ro!ani eni! %rin"i%e $en#ntiant#r& "#! $i"it#r/ .#ia venient $ie in te& et "ir"#!$a,#nt te ini!i"i t#i va((o- et "ir"#!$a,#nt te& et "oan'# ta,#nt te #n$i+#e& et a$ terra! %ro ternent te& et fi(io t#o +#i in te #nt. Ho" +#o+#e +#o$ a$$it#r/ Non re(in+#ent in te (a%i$e! #%er (a%i$e!& etia! i% a 3a! e3# $e! "ivitati tran !i'ratio te tat#r& +#ia $#! n#n" in eo (o"o "on tr#"ta e t& #,i e)tra %orta! f#erat Do!in# "r#"ifi)# & %rior i((a 0er# a(e!& #t $i"it#r& f#n$it# e t ever a. C#i e) +#a "#(%a ever ioni #ae %oena f#erit i((ata #,3#n'it#r/ Eo +#o$ non "o'noveri te!%# vi itationi t#ae. Creator +#i%%e o!ni#! %er in"arnationi #ae != teri#! *an" vi itare $i'nat# e t& e$ i% a ti!ori et a!ori i((i# re"or$ata non e t. Un$e etia! %er %ro%*etia! in in"re%atione "or$i *#!ani ave "oe(i a$ te ti!oni#! $e$#"#nt#r& $#! $i"it#r/ Mi(v# in "oe(o "o'novit te!%# ##!- t#rt#r et *ir#n$o et "i"onia "# to$ier#nt te!%# a$vent# #i& %o%#(# a#te! !e# non "o'novit 3#$i"i#! Do!ini 10ere!. VIII& ?2. Se$ +#aeren$#! %ri# e t +#i$ it +#o$ $i"it#r/ Vi$en "ivitate!& f(evit #%er i((a!& $i"en / .#ia i "o'novi e & et t#. F(evit eteni! %ri# Re$e!%tor r#ina! %erfi$ae "ivitati & +#a! i% a i,i "ivita non "o'no "e,at e e vent#ra!. C#i a f(ente Do!ino re"te $i"it#r/ .#ia i "o'novi e & et t#& #,a#$i& f(ere & +#ae !o$o +#ia ne "i +#o$ i!!inet& e) #(ta . Un$e et #,$it#r/ Et +#i$e! in *a" $ie t#a& +#ae a$ %a"e! ti,i. C#! eni! "arni e vo(#%tati,# $aret& et vent#ra !a(a non %ro %i"eret& in $ie #a +#ae a$ %a"e! e e ei %oterant *a,e,at. C#r vero ,ona %rae entia a$ %a"e! *a,#erit& !anife tat#r "#! $i"it#r/ N#n" a#te! a, "on$ita #nt a, o"#(i t#i . Si eni! "or$i e3# o"#(i !a(a +#ae i!!inerent a, "on$ita non e ent& (aeta in %rae enti,# %ro %eri non f#i et. C#3# !o) etia! %oena +#ae $e Ro!ani & i"#t %rae$i)i& %rin"i%i,# i!!ine,at& a$3#n"ta e t. 4. .#a $e "ri%ta& +#i$ Do!in# fe"erit #,$it#r/ +#ia& in're # te!%(#!& "oe%it e3i"ere ven$ente in i((o et e!ente & $i"en i((i / S"ri%t#! e t +#ia $o!# !ea $o!# orationi e t& vo a#te! fe"i ti i((a! %e(#n"a! (atron#! 1I ai. LVI& ?2. .#i eni! narravit !a(a vent#ra& et %rotin# te!%(#! in're # e t #t $e i((o ven$ente et e!ente e3i"eret& %rofe"to innot#it +#ia r#ina %o%#(i !a)i!e e) "#(%a a"er$ot#! f#it. Ever ione! +#i%%e $e "ri,en & e$ ven$ente et e!ente in te!%(o ferien & in i% o effe"t# #i o%eri o ten$it #n$e ra$i) %ro$iit %er$itioni . Si"#t a#te! evan'e(i ta a(io te te $i$i"i!# & in te!%(o "o(#!,ae ven$e,ant#r 1Mar". XI& 852. Et +#i$ %er "o(#!,a ni i an"ti S%irit# $on#! a""i%it#r: Se$ ven$ente et e!ente e te!%(o e(i!inat& +#ia ve( eo +#i %ro !#nere i!%o itione! !an##! tri,##nt& ve( eo +#i $on#! S%irit# e!ere nit#nt#r $a!nat. De +#o te!%(o !o) #,$it#r/ Do!# !ea& $o!# orationi e t& vo a#te! fe"i ti i((a! %e(#n"a! (atron#!. .#i eni! a$ a""i%ien$a !#nera in te!%(o re i$e,ant& %rofe"to +#ia +#i,# $a! non $anti,# (ae ione! e)+#irerent $#,i#! non erat. Do!# er'o orationi %e(#n"a (atron#! fa"ta f#erat& +#ia a$ *o" in te!%(o a i tere noverant& #t a#t non $onante !#nera t#$erent "or%ora(iter %er e+#i& a#t $ante %irita(iter ne"are. .#ia vero Re$e!%tor no ter %rae$i"ationi ver,a ne" in$i'ni

85@
et in'rati #,tra*it& %o t+#a! $i "i%(inae vi'ore! e3i"ien$o %erver o ten#it& $on#! !o) 'ratiae o ten$it. Na! #,$it#r/ Et erat $o"en +#oti$ie in te!%(o. Hae" 3#)ta *i toria! ,reviter tra"tan$o tran "#rri!# . 7. Se$ +#ia ever a! 3a! 0er# a(e! novi!# at+#e ever ione #a in !e(i# "o!!#tata!& +#ia e)%#( o (atrone a te!%(o& at+#e i% #! 3a! te!%(#! $ir#t#! "i!# & $e,e!# e) re,# e)teriori,# intror # a(i+#a! i!i(it#$ine! tra*ere& at+#e e) ever i ae$ifi"ii %ariet#! !or#! r#ina! ti!ere. Vi$en eni! "ivitate!& f(evit #%er i((a!& $i"en / .#ia i "o'novi e & et t#. Ho" e!e( e'it& "#! %erit#ra! "ivitate! e e n#ntiavit. Ho" +#oti$ie Re$e!%tor no ter %er e(e"to #o a'ere n#((aten# "e at& "#! +#o $a! e) ,ona vita a$ !ore re%ro,o %erveni e "on i$erat. P(an'it eni! eo +#i ne "i#nt "#r %(an'ant#r& +#ia& 3#)ta Sa(o!oni ver,a/ Laetant#r "#! !a(e fe"erint& et e) #(tant in re,# %e i!i 1Prov. II& 8;2. .#i i $a!natione! #a! +#ae ei i!!inet a'novi ent& e!eti% o "#! (a"r=!i e(e"tor#! %(an'erent. Bene a#te! %erit#rae ani!ae ententia +#ae #,$it#r "onvenit/ Et +#i$e! in *a" $ie t#a& +#ae a$ %a"e! ti,i& n#n" a#te! a, "on$ita #nt a, o"#(i t#i . S#a! *i" $ie! *a,et ani!a %erver a& +#ae tran itorio 'a#$et in te!%ore. C#i ea +#ae a$ #nt a$ %a"e! #nt& +#ia $#! e) re,# te!%ora(i,# (aetat#r& $#! *onori,# e)to((it#r $#! in "arni vo(#%tate re o(vit#r& $#! n#((a vent#rae %oenae for!i$ine terret#r& %a"e! *a,et in $ie #a& +#ae 'rave $a!nationi #ae "an$a(#! in $ie *a,e,it a(iena. I,i eni! aff(i'en$a e t& #,i 3# ti (aeta,#nt#r- et "#n"ta +#ae !o$o ei a$ %a"e! #nt& t#n" in a!arit#$ine! ri)ae vertent#r& +#ia ri)ari e"#! in"i%iet "#r $a!natione! +#a! %atit#r non e)%avit& "#r a %ro %i"ien$i !a(i e+#enti,# o"#(o !enti "(a# it. Un$e ei $i"it#r/ N#n" a#te! a, "on$ita #nt a, o"#(i t#i . Perver a +#i%%e ani!a re,# %rae enti,# $e$ita& in terreni vo(#%tati,# re o(#ta& a, "on$it i,i !a(a e+#entia& +#ia %raevi$ere f#t#ra ref#'it& +#ae %rae ente! (aetitia! %ert#r,ant- $#!+#e in %rae enti vitae o,(e"tationi,# e $e erit& +#i$ a(i#$ +#a! "(a# i o"#(i a$ i'ne! va$it: Un$e ,ene "ri%t#! e t/ In $ie ,onor#! ne i!!e!or i !a(or#! 1E""(i. XI& 4?2. Et in$e %er Pa#(#! $i"it#r/ .#i 'a#$ent& tan+#a! non 'a#$ente int 1I Cor. VII& 792& +#ia et i +#a e t %rae enti te!%ori & ita e t a'en$a (aetitia& #t n#n+#a! a!arit#$o e+#enti 3#$i"ii re"e$at a !e!oria& +#aten# $#! !en %avi$a e)tre!ae #(tioni ti!ore tran fi'it#r& +#ant#! n#n" %rae en (aetitia& tant#! %o t ira #, e+#en te!%eret#r. Hin" na!+#e "ri%t#! e t/ Beat# *o!o +#i e!%er e t %avi$# - +#i vero !enti e t $#rae& "orr#et in !a(#! 1Prov. XXVIII& 8;2. Se+#enti eni! ira 3#$i"ii tanto t#n" $i tri"tior %orta,it#r& +#anto n#n" et inter "#(%a !ini!e ti!et#r. ;. Se+#it#r/ .#ia venient $ie in te& et "ir"#!$a,#nt te ini!i"i t#i va((o. .#i #n+#a! #nt *#!anae ani!ae !a3ore ini!i"i& +#a! !a(i'ni %irit# & +#i *an" a "or%ore e)e#nte! o, i$ent& +#a! in "arni a!ore %o ita! $e"e%torii $e(e"tationi,# fovent: .#a! va((o "ir"#!$ant& +#ia ante !enti e3# o"#(o re$#"ti ini+#itati,# +#a %er%etravit& *an" a$ o"ietate! #ae $a!nationi tra*ente "oar"tant& #t in i% a 3a! e)tre!itate vitae $e%re*en a& et a +#i,# *o ti,# "ir"#!"(# a it vi$eat& et ta!en eva$en$i a$it#! invenire non %o it& +#ia o%erari 3a! ,ona non (i"et +#ae& "#! (i"#it a'ere& "onte!% it. De +#i,# a$*#" a%te +#o$ e+#it#r inte((i'i va(et/ Cir"#!$a,#nt te& et "oan'# ta,#nt te #n$i+#e. Ma(i'ni +#i%%e %irit# #n$i+#e ani!a! an'# tant& +#an$o ei non o(#! o%eri & ver#! etia! (o"#tioni at+#e in #%er "o'itationi ini+#itate re%(i"ant& #t +#ae %ri# e %er !#(ta $i(atavit in "e(ere& a$ e)tre!#! $e o!ni,# an'# tet#r in retri,#tione. Se+#it#r/ Et a$ terra! %ro ternent te& et fi(io t#o

+#i in te #nt. T#n" ani!a %er "o'nitione! reat# #i a$ terra! "on ternit#r& "#! "aro +#a! vita! #a! "re$i$it re$ire a$ %#(vere! #r'et#r. T#n" in !orte! fi(ii i((i# "a$#nt& "#! "o'itatione i((i"itae +#ae !o$o e) i((a %ro$e#nt& in e)tre!a vitae #(tione $i i%ant#r& i"#t "ri%t#! e t/ In i((a $ie %eri,#nt o!ne "o'itatione eor#! 1P a(. CXLV& ;2. .#ae "i(i"et $#rae "o'itatione inte((i'i etia! %er (a%i$#! i'nifi"atione! va(ent. Na! e+#it#r/ Et non re(in+#ent in te (a%i$e! #%er (a%i$e!. Perver a eteni! !en "#! %erver ae "o'itationi a$*#" %erver iore! a$3i"it& +#i$ a(i#$ +#a! (a%i$e! #%er (a%i$e! %onit: Se$ in $e tr#"ta "ivitate #%er (a%i$e! (a%i non re(in+#it#r& +#ia "#! a$ #(tione! #a! ani!a $#"it#r& o!ni a, i((a "o'itation#! #ar#! "on tr#"tio $i i%at#r. 5. .#ae "#r *o" %atiat#r a$3#n'it#r/ Eo +#o$ non "o'noveri te!%# vi itationi t#ae. Prava! +#a!+#e ani!a! o!ni%oten De# !#(ti !o$i vi itare "on #evit. Na! a i$#e *an" vi itat %rae"e%to& a(i+#an$o a#te! f(a'e((o& a(i+#an$o vero !ira"#(o& #t et vera +#ae ne "ie,at a#$iat& et ta!en a$*#" #%er,ien at+#e "onte!nen & a#t $o(ore "o!%#n"ta re$eat& a#t ,enefi"ii $evi"ta !a(#! +#o$ fe"it er#,e "at. Se$ +#ia vi itationi #ae te!%# !ini!e "o'no "it& i((i in e)tre!o vitae ini!i"i tra$it#r& "#! +#i,# in aeterno 3#$i"io $a!nationi %er%et#ae o"ietate "o((i'at#r& i"#t "ri%t#! e t/ C#! va$i "#! a$ver ario t#o a$ %rin"i%e! in via& $a o%era! (i,erari a, i((o& ne forte tra*at te a$ 3#$i"e!& et 3#$e) tra$at te e)a"tori& et e)a"tor !ittat te in "ar"ere! 1L#". XII& 5@2. A$ver ari# +#i%%e no ter in via e t er!o Dei& "ontrari# no tri "arna(i,# $e i$erii in %rae enti vita. A +#o i% e (i,erat#r +#i %rae"e%ti e3# *#!i(iter #,$it#r. A(io+#in a$ver ari# 3#$i"i& et 3#$e) tra$et e)a"tori& +#ia e) er!one Do!ini "onte!%to re# %e""ator tene,it#r in e)a!ine 3#$i"i . .#e! 3#$e) e)a"tori tra$it& +#ia *#n" !a(i'no %irit#i a$ #(tione! tra*ere %er!ittit& #t "o!%#( a! ani!a! i% e a$ %oena! $e "or%ore e)i'at& +#ae ei a$ "#(%a! %onte "on en it. E)a"tor !ittit in "ar"ere!& +#ia %er !a(i'n#! %irit#! in inferno retr#$it#r& +#o# +#e $ie 3#$i"ii veniat& e) +#o 3a! in inferni i'ni,# i!#( et i% e "r#"iet#r. <. E)%(eta er'o %er$itione "ivitati & +#a! no a$ %ere#nti ani!ae i!i(it#$ine! tra)i!# & %rotin# #,$it#r/ Et in're # te!%(#! "oe%it e3i"ere ven$ente et e!ente $e i((o. Si"#t te!%(#! Dei in "ivitate e t& ita et in %(e,e fi$e(i vita re(i'io or#!. Et ae%e nonn#((i re(i'ioni *a,it#! #!#nt& et $#! a"ror#! or$in#! (o"#! %er"i%i#nt& an"tae re(i'ioni offi"i#! in "o!!er"i#! terrenae ne'otiationi tra*#nt. Ven$ente +#i%%e in te!%(o #nt& +#i *o" +#o$ +#i,# $a! 3#re "o!%etit a$ %rae!i#! (ar'i#nt#r. 0# titia! eni! ven$ere e t *an" %ro %rae!ii a""e%tione ervare. E!ente vero in te!%(o #nt +#i $#! *o" %er o(vere %ro)i!o +#o$ 3# t#! e t no(#nt& $#!+#e re! 3#re $e,ita! fa"ere "onte!n#nt& $ato %atroni %rae!io e!#nt %e""at#!. .#i,# ,ene $i"it#r/ Do!# !ea& $o!# orationi e t- vo a#te! fe"i ti i((a! %e(#n"a! (atron#!& +#ia $#! nonn#n+#a! %erver i *o!ine (o"#! re(i'ioni tenent& i,i !a(itiae #ae '(a$ii o""i$#nt& #,i vivifi"are %ro)i!o orationi #ae inter"e ione $e,#er#nt. ?. Te!%(#! +#o+#e et $o!# Dei e t i% a !en at+#e "on "ientia fi$e(i#!. .#ae i +#an$o in (ae ione %ro)i!i %erver a "o'itatione %rofert& +#a i in %e(#n"a (atrone re i$ent& et i!%(i"iter 'ra$iente interfi"i#nt& +#an$o in eo +#i in n#((o rei #nt (ae ioni '(a$io $efi'#nt. Men eni! fi$e(i#! 3a! non $o!# orationi & e$ %e(#n"a (atron#! e t& +#an$o& re(i"ta inno"entia et i!%(i"itate an"titati & i((#$ "onat#r a'ere #n$e va(eat %ro)i!i no"ere. Se$ +#ia "ontra %erver a *ae" o!nia ver,i

8<9
Re$e!%tori no tri %er a"ra %a'ina in$e inenter in tr#i!#r& n#n" # +#e *o" a'it#r& +#o$ fa"t#! f#i e %er*i,et#r& "#! $i"it#r/ Et erat $o"en +#oti$ie in te!%(o. C#! eni! !ente! fi$e(i#! a$ "aven$a !a(a #,ti(iter er#$it& +#oti$ie Verita in te!%(o $o"et. Se$ "ien$#! no,i e t +#ia veritati ver,i vera"iter er#$i!#r& i e)tre!a !a(a no tra for!i$o(o e et in$e inenter a %i"i!# & 3#)ta *o" +#o$ %er +#e!$a! a%iente! $i"it#r/ In o!ni,# o%eri,# t#i !e!orare novi i!a t#a& et in aetern#! non %e""a,i 1E""(i. VII& ;92. Pen are +#i%%e +#oti$ie $e,e!# +#o$ e) e3# $e! vo"e no tri Re$e!%tori a#$ivi!# / Et +#i$e! in *a" $ie t#a +#ae a$ %a"e! ti,i- n#n" a#te! a, "on$ita #nt a, o"#(i t#i . D#! eni! $i tri"t# 3#$e) # tinet& et a$*#" !an#! non e)erit in %er"# ione!& $#! a retri,#tione #(tioni #(ti!ae e e +#ae$a! te!%ori e"#rita vi$et#r& $e,e!# %en are !a(#! +#o$ e+#it#r& %en ante 'e!ere& 'e!ente vitare& et +#ae "o!!i i!# %e""ata in$e inenter a %i"ere& a %i"iente f(ere& et f(ente a, ter'ere. N#((a no %ro %eritati tran itoriae (aetitia $i o(vat& ne" !enti no trae o"#(o ea +#ae #nt tran itoria o, tr#ant& ne" "ae"o a$ i'ne! $#"ant. Si eni! $i tri"te %en et#r& "#3# it %on$eri i!%ro%eri#!& e) ore veritati a'no "it#r& "#! ne'(i'enti et f#t#ra non %ro %i"ienti $i"it#r/ Et +#i$e! in *a" $ie t#a& +#ae a$ %a"e! ti,i- n#n" a#te! a, "on$ita #nt a, o"#(i t#i . @. Na! "o'itan$#! va($e e t +#ant#! no,i erit terri,i(i *ora no trae re o(#tioni & +#i %avor !enti & +#anta t#n" o!ni#! !a(or#! !e!oria& +#ae o,(ivio tran a"tae fe(i"itati & +#ae for!i$o et "on i$eratio 3#$i"i . .#i$ er'o e e no,i $e %rae enti,# a$ $e(e"tatione! $e,et& +#an$o& "#n"ti i!#( tran e#nti,# & non va(et tran ire +#o$ i!!inet: +#an$o et *o" f#n$it# finit#r +#o$ $i(i'it#r& et i((#$ in"i%it#r #,i $o(or n#n+#a! finit#r: T#n" !a(i'ni %irit# in e're$iente ani!a #a o%era re+#ir#nt- t#n" !a(a +#ae #a er#nt re%(i"ant& #t o"ia! a$ tor!enta tra*ant. Se$ "#r *o" $e %erver a o(#!!o$o ani!a $i"i!# & "#! a$ e(e"to +#o+#e e're$iente veniant& et ##! in i((i & i %raeva(eant& a(i+#i$ re+#irant: Un# a#te! in *o!ini,# e) titit& +#i ante %a ione! #a! (i,era vo"e $i"it/ 0a! non !#(ta (o+#ar vo,i "#!- venit eni! %rin"e% !#n$i *#3# & et in !e non *a,et +#i$+#a! 10oan. XIV& 792. .#ia eni! *#n" !orta(e! *o!ine! vi$it& ##! in i((o !#n$i %rin"e% a(i+#i$ invenire e %o e "re$i$it. Se$ ine #((o %e""ato a !#n$i "orr#%tione e)iit& +#i ine %e""ato in !#n$#! venit. Ho" $e e "ontra !#n$i %rin"i%e! ne" Petr# $i"ere %rae #!% it& +#i a#$ire !er#it/ .#ae"#n+#e (i'averi #%er terra! (i'ata er#nt et in "oe(i & et +#o$"#n+#e o(veri #%er terra! o(#t#! erit et in "oe(i 1Matt*. XVI& 8A2. Ho" ne" Pa#(# $i"ere %rae #!% it& +#i %ri# +#a! !orti $e,it#! o(veret a$ "oe(i tertii e"reta %ervenit 1II Cor. XII& 42. Ho" ne" 0oanne $i"ere a# # e t& +#i %ro a!ore %rae"i%#o in Re$e!%tori #i %e"tore in "oena re"#,#it 10oan. XXI& 492. Na! "#! Pro%*eta $i"at/ E""e eni! in ini+#itati,# "on"e%t# #!& et in $e(i"ti %e%erit !e !ater !ea 1P a(. L& ?2& ine "#(%a in !#n$o e e non %ot#it +#i in !#n$#! "#! "#(%a venit. Hin" na!+#e i$e! Pro%*eta ait/ Non 3# tifi"a,it#r in "on %e"t# t#o o!ni viven 1P a(. CXLII& 42. Hin" Sa(o!on ait/ Non e t *o!o 3# t# in terra +#i fa"iat ,on#!& et non %e""et 1E""(. VII& 482. Hin" 0oanne $i"it/ Si $i)eri!# +#ia %e""at#! non *a,e!# & i% i no e$#"i!# & et verita in no,i non e t 1I 0oan. I& @2. Hin" 0a"o,# ait/ In !#(ti eni! offen$i!# o!ne 10a". III& 42. Con tat eni! +#ia o!ne +#i $e "arni $e(e"tatione "on"e%ti #nt in eor#! %ro"#( $#,io ve( a"tione& ve( (o"#tione& ve( "o'itatione a(i+#i$ ##! %rin"e% *#3# !#n$i *a,#it. Se$ i$"ir"o i((o ve( %o t ra%ere& ve( %ri# tenere non %ot#it& +#ia eo i((e a $e,iti #i eri%#it& +#i %ro no,i ine $e,ito !orti $e,it#! o(vit& #t no i$eo #, 3#re *o ti no tri $e,ita no tra non teneant& +#ia %ro no,i !e$iator Dei et *o!in#! *o!o C*ri t# 0e # 'rat#ito re$$i$it +#o$ non $e,e,at. .#i eni! %ro no,i !orte!

"arni in$e,ita! re$$i$it& no a $e,ita ani!ae !orte (i,eravit. Ait er'o/ Venit eni! %rin"e% !#n$i *#3# & et in !e non *a,et +#i$+#a! 10oan. XIV& 792. Un$e "#ran$#! no,i e t& et "#! !a'ni +#oti$ie f(eti,# "o'itan$#!& ra,i$# & +#a! terri,i(i #a in no,i o%era re+#iren in $ie no tri e)it# %rin"e% *#3# !#n$i veniat& i etia! a$ De#! "arne !oriente! venit& et in i((o a(i+#i$ +#ae ivit in +#o invenire ni*i( %ot#it. A. .#i$ ita+#e no !i eri $i"t#ri& +#i$ a"t#ri #!# & +#i inn#!era !a(a "o!!i i!# : .#i$ re+#irenti a$ver ario et !#(ta #a in no,i invenienti $i"e!# & ni i o(#! +#o$ no,i e t "ert#! ref#'i#!& et o(i$a %e & +#ia #n#! "#! i((o fa"ti #!# in +#o %rin"e% *#3# !#n$i et ##! a(i+#i$ re+#i ivit& et invenire !ini!e %ot#it: +#onia! o(# e t inter !ort#o (i,er 1P a(. LXXXVII& 52. Et a %e""ati 3a! ervitio vera"i (i,ertate o(vi!#r& +#ia ei +#i vere (i,er e t #ni!#r. Con tat eni!& ne" ne'are %o #!# & e$ vera"iter fate!#r& +#ia %rin"e% *#3# !#n$i *a,et in no,i !#(ta- e$ ta!en !orti no trae te!%ore 3a! no ra%ere non va(et& +#ia e3# !e!,ra effe"ti #!# & in +#o non *a,et +#i$+#a!. Se$ +#i$ %ro$e t +#o$ ei$e! Re$e!%tori no tro %er fi$e! 3#n'i!#r& i a, eo !ori,# $i 3#n'a!#r: I% e eteni! $i"it/ Non o!ni +#i $i"it !i*i& Do!ine& Do!ine& intra,it in re'n#! "oe(or#! 1Matt*. VII& 482. Re"ta er'o o%era re"tae fi$ei 3#n'en$a #nt. Ma(a +#ae fe"i!# %er +#oti$iana (a!enta $i(#a!# & tran a"ta no tra ne+#itia #r'entia a, a!ore Dei et %ro)i!i re"ta o%era #%erent& n#((a +#ae %o #!# fratri,# i!%en$ere ,ona re"# e!# . Ne+#e eni! a(iter Re$e!%tori no tri !e!,ra effi"i!#r& ni i in*aeren$o Deo& et "o!%atien$o %ro)i!o. 89. Se$ +#ia a$ a!ore! Dei et %ro)i!i %(er#!+#e "or$a a#$ienti#! %(# e)e!%(a +#a! ver,a e)"itant& "*aritati ve trae in$i"are t#$eo +#o$ i +#i %rae to e t fi(i# !e# E%i%*ani# $ia"on# & I a#ria %rovin"ia e)ort# & in vi"ina fa"t#! terra L="aoniae o(et narrare !ira"#(#!. Ait eni! +#o$ in ea +#i$a!& Mart=ri# no!ine& vitae va($e venera,i(i !ona"*# f#it& +#i e) #o !ona terio vi itationi 'ratia a$ a(i#$ !ona teri#! ten$e,at& "#i %irit#a(i %ater %raeerat. Per'en ita+#e& (e%ro #! +#e!$a!& +#e! $en i v#(neri,# e(e%*antin# !or,# %er !e!,ra foe$averat& invenit in via& vo(ente! a$ ##! *o %iti#! re$ire& e$ %rae (a it#$ine non va(ente!. In i% o vero itinere e *a,ere %er*i,e,at *o %iti#! +#o i$e! Mart=ri# !ona"*# ire fe tina,at. Vir a#te! Dei e3# $e! (e%ro i (a it#$ine! !i ert# & %a((i#! +#o ve tie,at#r in terra! %rotin# %ro3e"it et e)%an$it& a" $e #%er (e%ro #! %o #it& e#!+#e #o %a((io #n$i+#e "on tri"t#! #%er *#!er#! (evavit& e"#!+#e reverten $et#(it. C#!+#e 3a! !ona terii fori,# %ro%iaret& %irit#a(i %ater e3# $e! !ona terii !a'ni vo"i,# "(a!are "oe%it/ C#rrite& 3an#a !ona terii "iti# a%erite& +#ia frater Mart=ri# venit Do!in#! %ortan . Stati! vero #t Mart=ri# a$ !ona terii a$it#! %ervenit& i +#i (e%ro # e e %#ta,at#r& $e "o((o e3# e) i(ien & et in ea %e"ie a%%aren +#a re"o'no "i a, *o!ini,# o(et Re$e!%tor *#!ani 'eneri & De# et *o!o C*ri t# 0e # & a$ "oe(#! Mart=rio a %i"iente re$iit& ei+#e a "en$en $i)it/ Mart=ri& t# !e non er#,#i ti #%er terra!& e'o te non er#,e "a! #%er "oe(o . .#i an"t# vir !o) #t e t !ona teri#! in're # & ei %ater !ona terii $i)it/ Frater Mart=ri& #,i e t +#e! %orta,a : C#i i((e re %on$it& $i"en / E'o i "ivi e! +#i e et& %e$e i((i# ten#i e!. T#n" i$e! Mart=ri# narra,at +#ia "#! e#! %orta et& %on$# e3# !ini!e en i et. Ne" !ir#! +#o!o$o eni! %on$# entire %oterat& +#i %ortante! %orta,at: .#a in re %en an$#! e t no,i +#ant#! fraterna "o!%a io va(eat& +#ant#! no o!ni%otenti Deo !i eri"or$iae vi "era "on3#n'ant. In$e eni! ei +#i e t #%er o!nia %ro%in+#a!# & #n$e no %er "o!%a ione! %ro)i!i etia! #, no !eti% o $e%oni!# . In re,# "or%ora(i,# ne!o

8<4
a(ta tan'it& ni i +#i ten$it#r- in re,# vero %irita(i,# "ert#! e t +#ia +#anto %(# %er "o!%a ione! attra*i!#r& tanto a(ti veri# a%%ro%in+#a!# . E""e a#te! Re$e!%tori 'eneri *#!ani a$ ae$ifi"atione! no tra! !ini!e #ffi"it +#o$ in e)tre!o 3#$i"io $i"t#r#! e e e %er*i,#it/ .#an$i# fe"i ti #ni $e *i fratri,# !ei !ini!i & !i*i fe"i ti 1Matt*. XXV& ;92& ni i et ante 3#$i"i#! *o" in e o ten$eret +#o$ $i)i et- #t vi$e(i"et $e!on traret +#ia +#i +#i n#n" ,ona o%era in$i'enti,# e)*i,et& ei *ae" %e"ia(iter i!%en$it "#3# *ae" a!ore e)*i,#erit. Et tanto %(# +#i +#e !a3ore! !er"e$e! re"i%it& +#anto ne" e#! $e %i"it +#i a!%(i# $e %i"ien$# vi$et#r. .#i$ eni! in *#!ana "arne #,(i!i# "arne C*ri ti& +#ae e t #%er an'e(o e)a(tata: Et +#i$ in *#!ana "arne a,3e"ti# "arne (e%ro i& +#ae t#!e "enti,# v#(neri,# "in$it#r& et e)*a(anti,# fetori,# i!%(et#r: Se$ e""e in %e"ie (e%ro i a%%ar#it- et i +#i e t reveren$# #%er o!nia& vi$eri $e %e"t# infra o!nia $e$i'nat# non e t. C#r *o"& ni i #t en # no tar$iore a$!oneret& +#aten# +#i +#i ei +#i in "oe(o e t fe tinat a i tere& *#!i(iari in terra et "o!%ati etia! a,3e"ti et $e %i"a,i(i,# fratri,# non re"# et: Lo+#i "*aritati ve trae #, ,revitate $e"revera!- e$ +#ia non e t in *o!ine via e3# 10ere!. X& 472& $e"#rren er!o retineri non %ote t& +#e! $i %onit i% e $e +#o (o+#i!#r& +#i vivit et re'nat "#! Patre in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en. HOMILIA XL. Ha,ita a$ %o%#(#! in ,a i(i"a an"ti La#rentii !art=ri Do!ini"a e"#n$a %o t Pente"o ten. LECTIO S. EVANG. SEC. LUC. XVI& 8A678. In i((o te!%ore& $i)it 0e # $i "i%#(i #i / Ho!o +#i$a! erat $ive & +#i in$#e,at#r %#r%#ra et ,= o& et e%#(a,at#r +#oti$ie %(en$i$e. Et erat +#i$a! !en$i"# & no!ine La>ar# & +#i 3a"e,at a$ 3an#a! e3# & #("eri,# %(en# & "#%ien at#rari $e !i"i +#ae "a$e,ant $e !en a $iviti & et ne!o i((i $a,at. Se$ et "ane venie,ant& et (in'e,ant #("era e3# . Fa"t#! e t a#te! #t !oreret#r !en$i"# & et %ortaret#r a, an'e(i in in#! A,ra*ae. Mort## e t a#te! et $ive & et e%#(t# e t in inferno. E(evan a#te! o"#(o #o "#! e et in tor!enti & vi$it A,ra*a! a (on'e& et La>ar#! in in# e3# . Et i% e "(a!an $i)it/ Pater A,ra*a!& !i erere !ei& et !itte La>ar#! #t intin'at e)tre!#! $i'iti #i in a+#a!& #t refri'eret (in'#a! !ea!& +#ia "r#"ior in *a" f(a!!a. Et $i)it i((i A,ra*a!/ Fi(i& re"or$are +#ia re"e%i ti ,ona in vita t#a& et La>ar# i!i(iter !a(a. N#n" a#te! *i" "on o(at#r& t# vero "r#"iari . Et in *i o!ni,# inter no et vo "*ao !a'n#! fir!at#! e t& #t *i +#i vo(#nt *in" tran ire a$ vo non %o int& ne+#e in$e *#" tran !eare. Et ait/ Ro'o er'o te& %ater& #t !itta e#! in $o!#! %atri !ei- *a,eo eni! +#in+#e fratre & #t te tet#r i((i & ne et i% i veniant in *#n" (o"#! tor!entor#!. Et ait i((i A,ra*a!/ Ha,ent Mo= en et %ro%*eta - a#$iant i((o . At i((e $i)it/ Non& %ater A,ra*a!e$ i +#i e) !ort#i ierit a$ eo & %oenitentia! a'ent. Ait a#te! i((i/ Si Mo= en et %ro%*eta non a#$i#nt& ne+#e i +#i e) !ort#i re #rre)erit "re$ent. 8. In ver,i a"ri e(o+#ii& fratre "*ari i!i& %ri# ervan$a e t verita *i toriae& et %o t!o$#! re+#iren$a %irita(i inte((i'entia a((e'oriae. T#n" na!+#e a((e'oriae fr#"t# #aviter "ar%it#r& "#! %ri# %er *i toria! in veritati ra$i"e o(i$at#r. Se$ +#ia nonn#n+#a! a((e'oria fi$e! ae$ifi"at& et *i toria !ora(itate!& no +#i a#"tore Deo 3a! fi$e(i,# (o+#i!#r& non a, re "re$i!# i i% #! (o+#en$i or$ine! %o t%ona!# &

+#aten# +#i fi$e! 3a! fir!a! teneti %ri# $e a((e'oria a(i+#i$ ,reviter a#$ire $e,eati - et +#o$ vo,i $e !ora(itate *i toriae va($e e t ne"e ari#!& *o" in e)%o itioni no trae or$ine ervet#r e)tre!#!& +#ia ea %(er#!+#e o(ent !e(i# re"o(i +#ae "ontin'it %o t!o$#! a#$iri. 4. Sen # er'o a((e'ori"o #, ,revitate tran "#rri!# & #t a$ !ora(itati (atit#$ine! "iti# venire va(ea!# . Ho!o +#i$a! erat $ive & +#i in$#e,at#r %#r%#ra et ,= o& et e%#(a,at#r +#oti$ie %(en$i$e. .#e!& fratre "*ari i!i& +#e! $ive i te +#i in$#e,at#r %#r%#ra et ,= o& et e%#(a,at#r +#oti$ie %(en$i$e& ni i 0#$ai"#! %o%#(#! i'nifi"at& +#i "#(t#! vitae e)teri# *a,#it& +#i a""e%tae (e'i $e(i"ii a$ nitore! # # e t& non a$ #ti(itate!: .#e! vero La>ar# #("eri,# %(en# ni i 'enti(e! %o%#(#! fi'#ra(iter e)%ri!it: .#i $#! "onver # a$ De#! %e""ata #a "onfiteri non er#,#it& *#i" v#(n# in "#te f#it. In "#ti +#i%%e v#(nere vir# a vi "eri,# tra*it#r& et fora er#!%it. .#i$ e t er'o %e""ator#! "onfe io& ni i +#ae$a! v#(ner#! r#%tio: .#ia %e""ati vir# a(#,riter a%erit#r in "onfe ione& +#o$ %e tifere (ate,at in !ente. V#(nera eteni! "#ti in #%erfi"ie! tra*#nt *#!ore! %#tre$ini . Et "onfiten$o %e""ata +#i$ a(i#$ a'i!# & ni i !a(#! +#o$ in no,i (ate,at a%eri!# : Se$ La>ar# v#(nerat# "#%ie,at at#rari $e !i"i +#ae "a$e,ant $e !en a $iviti & et ne!o i((i $a,at& +#ia 'enti(e! +#e!+#e a$ "o'nitione! (e'i a$!ittere #%er,# i((e %o%#(# $e %i"ie,at. .#i $#! $o"trina! (e'i non a$ "*aritate! *a,#it& e$ a$ e(atione!& +#a i $e a""e%ti o%i,# t#!#it. Et +#ia ei ver,a $ef(#e,ant $e "ientia +#a i !i"ae "a$e,ant $e !en a. At "ontra 3a"enti %a#%eri v#(nera (in'e,ant "ane . Nonn#n+#a! o(ent in a"ro e(o+#io %er "ane %rae$i"atore inte((i'i. Can#! eteni! (in'#a v#(n# $#! (in'it& "#rat& +#ia et $o"tore an"ti $#! in "onfe ione %e""ati no tri no in tr##nt& +#a i v#(n# !enti %er (in'#a! tan'#nt- et +#ia no (o+#en$o a %e""ati eri%i#nt& +#a i tan'en$o v#(nera a$ a(#te! re$#"#nt. .#ia eni! "an#! no!ine& %rae$i"ator#! (in'#a i'nat#r& Do!ino %er P a(!i ta! $i"it#r/ Lin'#a "an#! t#or#! e) ini!i"i a, i% o 1P a(. LXVII& 4;2. E) 0#$aei +#i%%e infi$e(i,# an"ti %rae$i"atore e(e"ti #nt& +#i& in a ertione veritati "ontra f#re (atrone +#e veniente & !a'no %ro Do!ino& #t ita $i"a!& (atrat# $e$er#nt. .#o "ontra $e +#or#!$a! re%ro,atione $i"it#r/ Cane !#ti& non va(ente (atrare 1I ai. LVI& 892. .#ia er'o %rae$i"atore an"ti %e""ata $a!nant& "onfe ione! vero %e""ator#! a%%ro,ant& $i"ente / Confite!ini a(ter#tr#! %e""ata ve tra& et orate %ro invi"e!& #t a(ve!ini 10a". V& 8<2& #("era La>ari "ane (in'#nt. San"ti eteni! $o"tore $#! 'enti(i#! "onfe ione a""i%i#nt& !enti#! v#(nera a(#ti re tit##nt. Un$e et La>ar# ,ene inter%retat#r a$3#t# & +#ia i% i *#n" a$ ere%tione! 3#vant& +#ia e3# v#(nera %er (in'#ae "orre%tione! "#rant. Pote t etia! %er (in"tione! "an#! (ata a$#(anti#! (in'#a i'nari. A$#(anti,# eteni! v#(nera no tra (in'ere e t& +#o$ %(er#!+#e o(ent etia! i% a !a(a +#ae no in no,i re%re*en$i!# i!%ro,o favore (a#$are. Conti'it vero #t #ter+#e !oreret#r. Dive & +#i in$#e,at#r %#r%#ra et ,= o& e%#(t# e t in inferno- in in#! vero A,ra*ae La>ar# a, an'e(i $#"t# e t. .#i$ A,ra*ae in# ni i e"reta! re+#ie! i'nifi"at %atr#!: De +#a Verita $i"it/ M#(ti& in+#it& venient a, Oriente et O""i$ente& et re"#!,ent "#! A,ra*a! et I aa" et 0a"o, in re'no "oe(or#!- fi(ii a#te! re'ni e3i"ient#r in tene,ra e)teriore 1Matt*. VIII& 882. .#i eni! %#r%#ra et ,= o in$#t# $i"it#r re"te re'ni fi(i# vo"at#r. .#i $e (on'in+#o a$ vi$en$#! La>ar#! o"#(o (evat& +#ia $#! %er $a!nationi #ae #%%(i"ia infi$e(e in i!o #nt& fi$e(e +#o +#e ante $ie! e)tre!i 3#$i"ii #%er e in re+#ie atten$#nt& +#or#! %o t 'a#$ia "onte!%(ari n#((aten# %o #nt. Lon'e vero e t +#o$ "on %i"i#nt& +#ia i((#" %er !erit#! non attin'#nt. In (in'#a a#te! a!%(i# ar$ere

8<;
o ten$it#r& "#! $i"it/ Mitte La>ar#!& #t intin'at e)tre!#! $i'iti #i in a+#a!& #t refri'eret (in'#a! !ea!& +#ia "r#"ior in *a" f(a!!a 1L#". XVI& 4;2. Infi$e(i %o%#(# ver,a (e'i in ore ten#it& +#ae o%ere ervare "onte!% it. I,i er'o a!%(i# ar$e,it& #,i e o ten$it "ire +#o$ fa"ere no(#it. .#a%ro%ter ,ene $e $o"ti et ne'(i'enti,# %er Sa(o!one! $i"it#r/ O!ni (a,or *o!ini in ore e3# & e$ ani!a i((i# non i!%(e,it#r 1E""(e. VI& ?2& +#ia +#i +#i *o" o(#!!o$o (a,orat& #t "iat +#i$ (o+#i $e,eat& a, i% a refe"tione #ae "ientiae !ente va"#a 3e3#nat. A, e)tre!o $i'iti e tan'i $e i$erat& +#ia aeterni #%%(i"ii $at# o%tat o%eratione 3# tor#! ve( #(ti!a %arti"i%ari. C#i re %on$et#r +#o$ in *a" vita ,ona re"e%erit& +#ia o!ne ##! 'a#$i#! fe(i"itate! tran itoria! %#tavit. Ha,ere *i" eteni! %o #nt et 3# ti ,ona& ne" ta!en *ae" in re"o!%en atione re"i%ere& +#ia $#! !e(iora& i$ e t aeterna& a%%et#nt& eor#! 3#$i"io +#ae(i,et ,ona a$f#erint& "#! an"ti $e i$erii ae t#ant& ,ona !ini!e vi$ent#r. Un$e Davi$ %ro%*eta& +#i re'ni $ivitii !#(ti +#e o, e+#ii f#("ie,at#r& +#a!vi et *ae" a$ ne"e itate! ,ona e e "on %i"eret& #ni ta!en in'#(ariter ,ono in*ianter ae t#a,at& $i"en / Mi*i a#te! a$*aerere Deo ,on#! e t 1P a(. LXXII& 4@2. Inter *ae" vero notan$#! e t +#o$ ei $i"it#r/ Me!ento& fi(i. E""e eni! A,ra*a! fi(i#! vo"at& +#e! ta!en a tor!ento non (i,erat& +#onia! *#3# infi$e(i %o%#(i %rae"e$ente %atre fi$e(e & +#ia !#(to a #a fi$e $evia e "on i$erant& eo n#((a "o!%a ione a tor!enti eri%i#nt& +#o ta!en %er "arne! fi(io re"o'no "#nt. In tor!enti a#te! $ive %o it# +#in+#e fratre *a,ere e %er*i,et& +#ia #%er,# i$e! 0#$ai"# %o%#(# & +#i e) !a'na 3a! %arte $a!nat# e t& e+#a"e #o +#o #%er terra! re(i+#it& +#in+#e en i,# "or%ori $e$ito novit. .#inario er'o n#!ero fratre +#o re(i+#erat e)%ri!it& +#ia +#o a$ %irita(e! inte((i'entia! non a #r'ere in inferno %o it# 'e!it& %etit #t a$ eo La>ar# !ittat#r. C#i +#ia Mo= en et %ro%*eta *a,eant $i"it#r. Se$ ait/ .#ia non "re$ent& ni i +#i e) !ort#i re #rre)erit. C#i %rotin# re %on$et#r/ Si Mo= en et %ro%*eta non a#$i#nt& ne+#e i +#i e) !ort#i re #rre)erit "re$ent ei. Certe $e Mo= e Verita $i"it/ Si "re$ereti Mo= i& "re$ereti #ti+#e et !i*i. De !e eni! i((e "ri% it 10oan. V& ;<2. I!%(et#r er'o +#o$ %er A,ra*ae re %on ione! $i"it#r. E) !ort#i eni! Do!in# re #rre)it& e$ 0#$ai"# i((e %o%#(# & +#ia Mo= i "re$ere no(#it& ei etia! +#i re #rre)it e) !ort#i "re$ere "onte!% it. C#!+#e Mo= i ver,a %irita(iter inte((i'ere "onte!% it& a$ e#! $e +#o Mo= e (o"#t# f#erat non %ervenit. 7. Hae" no & fratre "*ari i!i& %ro in$a'an$i a((e'oriae != terii #""in"te tran "#rri e #ffi"iat- n#n" a$ int#en$a! (ati# rei 'e tae !ora(itate! ani!# re"#rrat/ Ho!o +#i$a! erat $ive & et in$#e,at#r %#r%#ra et ,= o& et e%#(a,at#r +#oti$ie %(en$i$e. Et erat +#i$a! !en$i"# & no!ine La>ar# & +#i 3a"e,at ante 3an#a! $iviti & #("eri,# %(en# . Nonn#((i %#tant %rae"e%ta Veteri Te ta!enti $i tri"tiora e e +#a! Novi- e$ *i ni!ir#! i!%rovi$a "on i$eratione fa((#nt#r. In i((o eni! non tena"ia& e$ ra%ina !#(tat#r 1II Re'. XII& <2. I,i re in3# te #,(ata re tit#tione +#a$r#%(i %#nit#r 1Matt*. XIX& @2. Hi" a#te! $ive i te non a, t#(i e a(iena re%re*en$it#r& e$ %ro%ria non $e$i e. Ne" $i"it#r +#ia vi +#e!%ia! o%%re it& e$ +#ia in a""e%ti re,# e e)t#(it. Hin" er'o #!!o%ere "o((i'en$#! e t +#a %oena !#(tan$# it +#i a(iena $iri%it& i inferni $a!natione %er"#tit#r +#i %ro%ria non (ar'it#r. Ne!o er'o e"#r#! e ae ti!et& $i"en / E""e a(iena non ra%io& e$ "on"e i (i"ite re,# fr#or& +#ia $ive i te non i$"ir"o %#nit# e t +#onia! a(iena a, t#(it& e$ +#ia a""e%ti re,# e!eti% #! !a(e $ere(i+#it. Ho" +#o+#e f#it +#o$ *#n" inferno tra$i$it& +#ia in #a fe(i"itate ti!i$# non f#it& +#ia a""e%ta $ona a$ # #! arro'antiae inf(e)it& +#ia vi "era %ietati i'noravit& +#ia %e""ata #a re$i!ere etia! "#! i,i a,#n$aret %reti#! no(#it. Et #nt

nonn#((i +#i "#(t#! #,ti(i#! %retio ar#!+#e ve ti#! non %#tant e e %e""at#!. .#o$ i vi$e(i"et "#(%a non e et& ne+#a+#a! er!o Dei ta! vi'i(anter e)%ri!eret +#o$ $ive +#i tor+#et#r a%#$ infero ,= o et %#r%#ra in$#t# f#i et. Ne!o +#i%%e ve ti!enta %rae"i%#a ni i a$ inane! '(oria! +#aerit& vi$e(i"et& #t *onora,i(ior "aeteri e e vi$eat#r. Na! +#ia %ro o(a inani '(oria ve ti!ent#! %retio i# +#aerit#r re i% a te tat#r& +#o$ ne!o v#(t i,i %retio i ve ti,# in$#i& #,i a, a(ii non %o it vi$eri. .#a! "#(%a! %o #!# !e(i# etia! e) $iver o "o((i'ere& +#ia i a,3e"tio vi(i in$#!enti virt# non e et& evan'e(i ta vi'i(anter $e 0oanne non $i"eret/ Erat in$#t# %i(i "a!e(or#! 1Matt*. III& ;2. Se$ notan$#! no,i e t !a'no%ere& in ore Veritati $e #%er,o $ivite et *#!i(i %a#%ere +#ant# it or$o narrationi . E""e eni! $i"it#r/ Ho!o +#i$a! erat $ive - et %rotin# #,infert#r- Et erat +#i$a! !en$i"# no!ine La>ar# . Certe in %o%#(o %(# o(ent no!ina $ivit#! +#a! %a#%er#! "iri. .#i$ e t er'o +#o$ Do!in# & $e %a#%ere et $ivite ver,#! fa"ien & no!en %a#%eri $i"it& et no!en $iviti non $i"it& ni i +#o$ De# *#!i(e novit at+#e a%%ro,at& et #%er,o i'norat: Un$e et +#i,# $a! $e !ira"#(or#! virt#te #%er,ienti,# in fine $i"t#r# e t/ Ne "io vo #n$e iti / $i "e$ite a !e o!ne o%erarii ini+#itati 1Matt*. VII& 472. At "ontra Mo= i $i"it#r/ Novi te e) no!ine 1E)o$. XXXIII& 842. Ait er'o $e $ivite/ Ho!o +#i$a!. Ait $e %a#%ere/ E'en# & no!ine La>ar# . A" i a%erte $i"at/ Pa#%ere! *#!i(e! "io& #%er,#! $ivite! ne "io. I((#! "o'nit#! %er a%%ro,atione! *a,eo& *#n" %er 3#$i"i#! re%ro,ationi i'noro ;. Pen an$#! no,i e t etia! "on$itor no ter +#anta o!nia "on i$eratione $i %en at. Una eteni! re non %ro #na re a'it#r. Na! e""e %(en# #("eri,# !en$i"# La>ar# ante 3an#a! $iviti 3a"et. .#a $e re #na Do!in# $#o 3#$i"ia e)%(evit. Ha,#i et eni! forta e a(i+#a! e)"# atione! $ive & i La>ar# %a#%er et #("ero # ante e3# 3an#a! non 3a"#i et& i re!ot# f#i et& i e3# ino%ia non e et o"#(i i!%ort#na. R#r #! i (on'e e et $ive a, o"#(i #("ero i %a#%eri & !inore! to(era et in ani!o tentatione! %a#%er. Se$ $#! e'en#! et #("erat#! ante 3an#a! $iviti et $e(i"ii aff(#enti %o #it& in #na ea$e!+#e re et e) vi ione %a#%eri non !i erenti $iviti "#!#(#! $a!nationi int#(it& et r#r #! e) vi ione $iviti tentat#! +#oti$ie %a#%ere! %ro,avit. .#anta na!+#e *#n" e'en#! et v#(neri,# o, e #! tentatione "re$iti in #a "o'itatione to(era e& "#! i% e e'eret %ane& et non *a,eret etia! a(#te!& at+#e ante e $ivite! "erneret a(#te! et $e(i"ia *a,ere "#! vo(#%tate- e $o(ore et fri'ore affi"i& i((#! 'a#$ere "on %i"eret& ,= o et %#r%#ra ve tiri- e $e%ri!i v#(neri,# & i((#! $iff(#ere a""e%ti re,# - e e'ere& i((#! no((e (ar'iri: .#ant# %#ta!# & fratre !ei& t#n" in "or$e %a#%eri t#!#(t# tentationi f#it& "#i "erte %oterat a$ %oena! #ffi"ere %a#%erta & etia! i an# f#i et- et r#r #! #ffe"i et ae'rit#$o& etia! i #, i$i#! a$e et: Se$ #t %ro,aret#r a!%(i# %a#%er& i!#( *#n" et %a#%erta et ae'rit#$o ta,efe"it. At+#e in #%er vi$e,at %ro"e$ente! $ivite! o, e+#enti,# "#nei "ir"#!f#("iri& et e in infir!itate et ino%ia a n#((o vi itari. Na! +#ia ne!o ei a$ vi itan$#! a$erat& te tant#r "ane & +#i (i"enter e3# v#(nera (in'e,ant. E) #na er'o re o!ni%oten De# $#o 3#$i"ia e)*i,#it& $#! La>ar#! %a#%ere! ante 3an#a! $iviti 3a"ere %er!i it& #t et $ive i!%i# $a!nationi i,i a#'eret #(tione!& et tentat# %a#%er "re "eret a$ re!#neratione!. Con %i"ie,at i((e +#oti$ie "#i non !i eret#r& vi$e,at i te $e +#o %ro,aret#r. D#o inferi# "or$a& e$ #n# $e #%er in %e"tor +#i et *#n" tentan$o e)er"e,at a$ '(oria!& et i((#! to(eran$o e) %e"ta,at a$ %oena!. Na! e+#it#r/

8<<
5. Fa"t#! e t a#te! #t !oreret#r !en$i"# & et %ortaret#r a, an'e(i in in#! A,ra*ae. Mort## e t a#te! et $ive & et e%#(t# e t in inferno. .#i ni!ir#! $ive e#! "#i in *a" vita !i ereri no(#it in #o 3a! #%%(i"io %o it# %atron#! +#aerit. Na! e""e #,3#n'it#r/ .#i e(evan o"#(o & "#! e et in tor!enti & vi$it A,ra*a! a (on'e& et La>ar#! in in# e3# . Et i% e "(a!an $i)it/ Pater A,ra*a!& !i erere !ei& et !itte La>ar#! #t intin'at e)tre!#! $i'iti #i in a+#a!& #t refri'eret (in'#a! !ea!& +#ia "r#"ior in *a" f(a!!a. O +#anta e t #,ti(ita 3#$i"ior#! DeiC O +#a! $i tri"te a'it#r ,onor#! a"t##! !a(or#!+#e retri,#tioC Certe #%eri# $i"t#! f#it +#ia in *a" vita La>ar# "a$ente !i"a $e !en a $iviti +#aere,at& et ne!o i((i $a,at- n#n" $e #%%(i"io $iviti $i"it#r +#ia $e e)tre!o $i'ito La>ari $i ti((ari a+#a! in ore #o "on"#%i "it. Hin" er'o& *in"& fratre & "o((i'ite +#anta it $i tri"tio everitati Dei. Dive eni! i te +#i v#(nerato %a#%eri !en ae #ae ve( !ini!a $are no(#it& in inferno %o it# & # +#e a$ !ini!a +#aeren$a %ervenit. Na! '#tta! a+#ae %etivit& +#i !i"a %ani ne'avit. Se$ notan$#! va($e e t +#i$ it +#o$ $ive in i'ne %o it# (in'#a! #a! refri'erari %etit. Mo +#i%%e e t a"ri e(o+#ii #t a(i+#an$o a(i#$ $i"at& e$ e) eo$e! $i"to a(i#$ inn#at. S#%eri# a#te! *#n" #%er,#! $ivite! Do!in# non (o+#a"itati va"ante! $i)erat& e$ #%erf(#e "onvivante!. Ne+#e *#n" $e (o+#a"itate narravit& e$ e#! e(atione et tena"ia $e e$a"itate %e""a e. Se$ +#ia a,#n$are in "onvivii (o+#a"ita o(et& i +#i !a(e *i" "onvivat# $i"it#r& a%#$ infern#! 'ravi# in (in'#a ar$ere %er*i,et#r. Pri!a na!+#e !a(e "onvivanti,# fa!#(at#r "#(%a (o+#a"itati & %o t (o+#a"itate! vero (#$en$i etia! (evita e+#it#r. Na! +#ia e$a"itate! (# # e+#at#r& te tat#r a"ra S"ri%t#ra& +#ae ait/ Se$it %o%#(# !an$#"are et ,i,ere& et #rre)er#nt (#$ere 1E)o$. XXXII& <2. Se$ %ri# +#a! a$ (# #! !oveat#r "or%# & a$ 3o"o a" ver,a inania !ovet#r (in'#a. .#i$ er'o e t +#o$ inn#it#r +#ia in tor!enti %o it# $ive (in'#a! #a! refri'erari %o t#(at& ni i +#o$ i +#i "onvivan$o !a'i $e (o+#a"itate %e""averat %er retri,#tioni 3# titia! in (in'#a atro"i# ar$e,at: <. Se$ "#! 'ravi va($e e t %avore %en an$#! *o" +#o$ ei %er S. A,ra*ae re %on ione! $i"it#r/ Fi(i& re"or$are +#ia re"e%i ti ,ona in vita t#a& et La>ar# i!i(iter !a(a. N#n" a#te! *i" "on o(at#r& t# vero "r#"iari . I ta& fratre !ei& ententia %avore %oti# in$i'et& +#a! e)%o itione. Na! i +#i e ti +#i in *o" !#n$o e)teriori ,oni a(i+#i$ a""e%i ti & i% #!& #t ita $i"a!& $on#! e)teri# %erti!e "ere $e,eti & ne vo,i %ro +#or#!$a! ve tror#! a"t##! re"o!%en atione it $at#!& ne 3#$e) +#i *i" ,ona e)teriora re tit#it a retri,#tione ,oni inti!i re%e((at& ne *onor *i" ve( $ivitiae& non a$3#!ent#! virt#ti & e$ re!#neratio int (a,ori . E""e eni! $#! $i"it#r/ Re"e%i ti ,ona in vita t#a& in$i"at#r et $ive i te ,oni a(i+#i$ *a,#i e& e) +#o in *a" vita ,ona re"i%eret. R#r #!+#e $#! $e La>aro $i"it#r +#ia re"e%it !a(a& %rofe"to !on trat#r et La>ar# *a,#i e !a(#! a(i+#o$ +#o$ %#r'aret#r. Se$ !a(a La>ari %#r'avit i'ni ino%iae& et ,ona $iviti re!#neravit fe(i"ita tran e#nti vitae. I((#! %a#%erta aff(i)it et ter it& i t#! a,#n$antia re!#neravit et re%#(it. .#i"#n+#e er'o ,ene in *o" ae"#(o *a,eti & "#! vo ,ona e'i e re"o(iti & va($e $e i% i %erti!e "ite& ne "on"e a vo,i %ro %erita eor#!$e! re!#neratio it ,onor#!. Et "#! +#o (i,et %a#%ere nonn#((a re%re*en i,i(ia %er%etrare "on %i"iti & no(ite $e %i"ere& no(ite $e %erare& +#ia forta e +#o$ #%erf(#ita ten#i i!ae %ravitati in+#inat& "a!in# %a#%ertati %#r'at. De vo,i o!ni!o$o %erti!e "ite& +#ia nonn#((a etia! !a(e a"ta %ro %era vita e"#ta e t. De i((i vero o((i"ite %en ate& +#ia eor#! vita! etia! !a'i tra %a#%erta "r#"iat& +#o# +#e a$ re"tit#$ine! %er$#"at.

?. Se+#it#r/ Et in *i o!ni,# inter no et vo "*ao !a'n#! fir!at#! e t& #t *i +#i vo(#nt *in" a$ vo tran ire non %o int& ne+#e in$e *#" tran !eare. .#a in re va($e +#aeren$#! e t +#o!o$o $i"at#r& Hi +#i vo(#nt *in" a$ vo tran ire non %o #nt. .#ia eni! *i +#i in inferno #nt a$ ,eator#! orte! tran ire "#%iant $#,i#! non e t. .#i vero 3a! in ,eatit#$ini orte # "e%ti #nt& +#o %a"to $i"it#r +#ia tran ire a$ eo +#i in inferno "r#"iant#r vo(#nt: Se$ i"#t tran ire re%ro,i a$ e(e"to "#%i#nt& i$ e t a #%%(i"ior#! #or#! aff(i"tione !i'rare- ita a$ aff(i"to at+#e in tor!enti %o ito tran ire 3# tor#! e t !ente ire %er !i eri"or$ia!& eo +#e ve((e (i,erare. Se$ +#i vo(#nt $e ,eator#! e$e a$ aff(i"to at+#e in tor!enti %o ito tran ire& non %o #nt& +#ia 3# tor#! ani!ae +#a!vi in #ae nat#rae ,onitate !i eri"or$ia! *a,eant& 3a! t#n" a#"tori #i 3# titiae "on3#n"tae& tanta re"tit#$ine "on trin'#nt#r& #t n#((a a$ re%ro,o "o!%a ione !oveant#r. I% i +#i%%e 3#$i"i "on"or$ant "#i in*aerent& et ei +#o eri%ere non %o #nt ne" e) !i eri"or$ia "on$e "en$#nt& +#ia tant#! i((o t#n" a e vi$e,#nt e)traneo & +#ant#! a, eo +#e! $i(i'#nt a#"tore #o "on %i"i#nt e e re%#( o . Ne" in3# ti er'o a$ ,eator#! orte! tran e#nt& +#ia $a!natione %er%et#a "on trin'#nt#rne" 3# ti tran ire a$ re%ro,o %o #nt& +#ia& ere"ti 3a! %er 3# titia! 3#$i"ii& ei n#((o !o$o e) a(i+#a "o!%a ione !i erent#r. @. Se$ %o t+#a! ar$enti $iviti $e e %e to((it#r& e3# ani!# a$ %ro%in+#o +#o re(i+#erat re"#rrit& +#ia re%ro,or#! !ente! %oena #a +#an$o+#e in#ti(iter er#$it a$ "*aritate!& #t 3a! t#n" etia! #o %irita(iter $i(i'ant& +#i *i"& $#! %e""ata $i(i'erent& ne" e a!a,ant. Un$e n#n" #,$it#r/ Ro'o er'o te& Pater& #t !itta e#! in $o!#! %atri !ei- *a,eo eni! +#in+#e fratre & #t te tet#r i((i & ne et i% i veniant in *#n" (o"#! tor!entor#!. .#a in re notan$#! e t ar$enti $iviti +#anta a$ #%%(i"i#! "#!#(ant#r. A$ %oena! na!+#e #a! ei et "o'nitio ervat#r et !e!oria. Co'no "it eni! La>ar#! +#e! $e %e)it& fratr#! +#o+#e #or#! !e!init +#o re(i+#it. Perfe"ta +#i%%e ei #(tio $e %a#%ere non e et& i *#n" in retri,#tione non re"o'no "eret. Et %erfe"ta %oena in i'ne non e et& i non *o" +#o$ i% e %atit#r etia! in #i ti!eret. Ut er'o %e""atore in #%%(i"io a!%(i# %#niant#r& et eor#! vi$ent '(oria! +#o "onte!% er#nt& et $e i((or#! etia! %oena tor+#ent#r +#o in#ti(iter a!aver#nt. Cre$en$#! vero e t +#o$ ante retri,#tione! e)tre!i 3#$i"ii in3# ti in re+#ie +#o $a! 3# to "on %i"i#nt& #t eo vi$ente in 'a#$io non o(#! $e #o #%%(i"io& e$ etia! $e i((or#! ,ono "r#"ient#r. 0# ti vero in tor!enti e!%er int#ent#r in3# to & #t *in" eor#! 'a#$i#! "re "at& +#ia !a(#! "on %i"i#nt +#o$ !i eri"or$iter eva er#nt- tanto+#e !a3ore ere%tori #o 'ratia refer#nt& +#anto vi$ent in a(ii +#o$ i% i %er%eti& i e ent re(i"ti& %ot#er#nt. Ne" i((a! tantae ,eatit#$ini "(aritate! a%#$ 3# tor#! ani!#! f# "at %e"tata %oena re%ro,or#!& +#ia #,i 3a! "o!%a io !i eriae non erit& !in#ere %ro"#( $#,io ,eator#! (aetitia! non va(e,it. .#i$ a#te! !ir#! i $#! 3# ti in3# tor#! tor!enta "on %i"i#nt& *o" ei veniat in o, e+#i#! 'a#$ior#!& +#an$o et in %i"t#ra ni'er "o(or #, ternit#r& #t a(,# ve( r#,e# "(arior vi$eat#r: Na! i"#t $i"t#! e t tanto ,oni #a 'a#$ia e)"re "#nt& +#anto eor#! o"#(i $a!nator#! !a(a #,ter3a"ent +#ae eva er#nt. Et +#a!vi ei #a 'a#$ia a$ %erfr#en$#! %(ene #ffi"iant& !a(a ta!en re%ro,or#! a, +#e $#,io e!%er a %i"i#nt& +#ia +#i Creatori #i "(aritate! vi$ent& ni*i( in "reat#ra a'it#r +#o$ vi$ere non %o int. A. Petenti a#te! $iviti #t La>ar# !ittat#r& a, S. A,ra*a! %rotin# re %on$et#r/ Ha,ent Mo= en et %ro%*eta - a#$iant i((o . Se$ +#i Dei ver,a $e %e)erat *ae" a#$ire non %o e #o e+#a"e e)i ti!a,at. Un$e et re %on$it $ive / Non& %ater !i- e$ i +#i

8<@
e) !ort#i ierit a$ eo & "re$ent. C#i !o) vera"i ententia $i"it#r/ Si Mo= en et %ro%*eta non a#$i#nt& ne+#e i +#i e) !ort#i re #rre)erit& "re$ent ei& +#ia ni!ir#! +#i ver,a (e'i $e %i"i#nt Re$e!%tori %rae"e%ta& +#i e) !ort#i re #rre)it& +#anto #,ti(iora #nt& tanto *ae" $iffi"i(i# i!%(e,#nt. Min# e t eni! +#i$+#i$ %er (e'e! $i"it#r 1De#t. XII2& +#a! *o" +#o$ %er Do!in#! 3#,et#r. I((a eni! $ari $e"i!a %rae"i%it& Re$e!%tor vero no ter a, *i +#i %erfe"tione! e+##nt#r o!nia $i!itti 3#,et. I((a %e""ata "arni re e"at& Re$e!%tor vero no ter i((i"ita "o'itatione etia! $a!nat 1L#". XIV2. Si er'o Mo= en et %ro%*eta non a#$i#nt& ne+#e i +#i e) !ort#i re #rre)erit "re$ent& +#ia *i +#i vi(iora (e'i %rae"e%ta i!%(ere ne'(i'#nt Sa(vatori no tri !an$ati a(tiori,# o,e$ire +#an$o "onva(e "#nt: Et ni!ir#! "on tat +#ia "#3# i!%(ere $i"ta ren##nt& ei %ro"#( $#,io "re$ere re"# ant. Hae" no $e i% a rei 'e tae "on i$eratione $i)i e #ffi"iat. 89. Se$ vo & fratre & et re+#ie! La>ari& et %oena! $iviti "o'no "ente & o(erter a'ite& "#(%ar#! ve trar#! inter"e ore +#aerite at+#e a$vo"ato vo,i in $ie 3#$i"ii %a#%ere %ro"#rate. M#(to eteni! n#n" La>aro *a,eti - ante 3an#a ve tra 3a"ent& at+#e *i in$i'ent& +#ae vo,i 3a! atiati +#oti$ie $e !en a "a$#nt. Ver,a a"rae (e"tioni $e,ent no in tr#ere a$ i!%(en$a !an$ata %ietati . .#oti$ie La>ar#!& i +#aeri!# & inveni!# - +#oti$ie La>ar#!& et i non +#aeri!# & "erni!# . E""e i!%ort#ne e %a#%ere offer#nt& ro'ant no & +#i t#n" %ro no,i inter"e ore venient. Certe no o!nino ro'are $e,#i!# & e$ ta!en ro'a!#r. Vi$ete i ne'are $e,e!# +#o$ %eti!#r& +#an$o %atroni #nt +#i %et#nt. No(ite er'o !i eri"or$iae te!%ora %er$ere& no(ite a""e%ta re!e$ia $i i!#(are. Ante #%%(i"i#! "o'itate $e #%%(i"io. C#! +#o (i,et in *o" !#n$o a,3e"to a %i"iti & etia! i +#a re%re*en i,i(ia eor#! e e vi$eant#r& no(ite $e %i"ere& +#ia forta e +#o !or#! infir!ita v#(nerat& !e$i"ina %a#%ertati "#rat. .#or#! i +#a #nt ta(ia +#ae $e,eant 3#re re%re*en$i& *ae"& i v#(ti & a$ # #! ve trae !er"e$i inf(e"tite& #t e) i% i eor#! vitii "#!#(ent#r vo,i in"re!enta %ietati & +#aten# %ane! %ariter $eti et ver,#!& %ane! refe"tioni "#! ver,o "orre%tioni - et $#o a vo,i a(i!enta %er"i%iant +#i #n#! +#aere,ant& $#! et e)teri# "i,o& et interi# atiant#r e(o+#io. Pa#%er er'o "#! re%re*en i,i(i "ernit#r& !oneri $e,et& $e %i"i non $e,et. Si vero re%re*en ioni ni*i( *a,et& venerari #!!o%ere i"#t inter"e or $e,et. Se$ e""e !#(to "erni!# & +#i "#3# it !eriti ne "i!# . O!ne er'o veneran$i #nt& tanto+#e ne"e e e t #t o!ni,# te *#!i(iare $e,ea & +#anto +#i eor#! it C*ri t# i'nora . 88. Re!& fratre & refero& +#a! ,ene i +#i %rae to e t frater et "o!%re ,=ter !e# S%e"io # novit. Eo$e! te!%ore +#o !ona teri#! %etii& an# +#ae$a!& Re$e!%ta no!ine& in an"ti!onia(i *a,it# "on tit#ta& in #r,e *a" 3#)ta ,eatae Mariae e!%er vir'ini e""(e ia! !ane,at 1Li,. IV Dia(o'.& "a%. 852. Hae" i((i# Her#n$ini $i "i%#(a f#erat& +#ae& !a'ni virt#ti,# %o((en & #%er Praene tino !onte vita! ere!iti"a! $#)i e fere,at#r. H#i" $#ae in eo$e! *a,it# $i "i%#(ae a$*aere,ant/ #na no!ine Ro!#(a& et a(tera& +#ae n#n" a$*#" #%ere t& +#a! +#i$e! fa"ie "io& e$ no!ine ne "io. Tre ita+#e *ae in #no *a,ita"#(o "o!!anente !or#! +#i$e! $ivitii %(ena!& e$ ta!en re,# %a#%ere! vita! $#"e,ant. Hae" a#te!& +#a! %raefat# #!& Ro!#(a a(ia! +#a! %rae$i)i "on$i "i%#(a! #a! !a'ni vitae !eriti antei,at. Erat +#i%%e !irae %atientiae& #!!ae o,e$ientiae& "# to ori #i a$ i(enti#!& t#$io a va($e a$ "ontin#ae orationi # #!. Se$ +#ia %(er#!+#e *i +#o 3a! %erfe"to *o!ine ae ti!ant a$*#" in o"#(i #!!i o%ifi"i a(i+#i$ i!%erfe"tioni *a,ent& i"#t ae%e

i!%eriti *o!ine ne"$#! %erfe"te "#(%ta i'i((a "on %i"i!# & et 3a! +#a i %erfe"ta (a#$a!# & +#ae a$*#" artife) "on i$erat et (i!at& (a#$ari 3a! a#$it& et ta!en ea t#n$ere !e(ioran$o non $e init- *ae" +#a! %rae$i)i!# Ro!#(a ea +#a! Grae"o vo"a,#(o !e$i"i %ara(= in vo"ant !o(e tia "or%ora(i %er"# a e t& !#(ti +#e anni in (e"t#(o $e"#,an %ene o!ni#! 3a"e,at !e!,ror#! offi"io $e tit#ta& ne" ta!en *ae" ea$e! e3# !ente! a$ i!%atientia! f(a'e((a %er$#)erant. Na! i% a ei $etri!enta !e!,ror#! fa"ta f#erant in"re!enta virt#t#!& +#ia tanto o((i"iti# a$ # #! orationi #""reverat& +#anto et a(i#$ +#o$(i,et a'ere ne+#a+#a! va(e,at. No"te er'o +#a$a! ea!$e! Re$e!%ta!& +#a! %raefat# #!& +#ae #tra +#e $i "i%#(a #a fi(iar#! (o"o n#trie,at& vo"avit $i"en / Mater& veni& !ater& veni. .#ae !o) "#! a(ia e3# $i "i%#(a #rre)it& i"#t #tri +#e referenti,# et !#(ti re ea$e! "(ar#it& et e'o +#o+#e eo$e! te!%ore a'novi. C#!+#e no"ti !e$io& (e"t#(o 3a"enti a i terent& #,ito "oe(it# (#) e!i a o!ne i((i# "e((#(ae %ati#! i!%(evit- et %(en$or tantae "(aritati e!i"#it& #t "or$a a i tenti#! inae ti!a,i(i %avore %er trin'eret& at+#e& #t %o t i% ae refere,ant& o!ne in ei "or%# o,ri'e "eret& et in #,ito t#%ore re!anerent. Coe%it na!+#e +#a i "#3# $a! !a'nae !#(tit#$ini in're$ienti onit# a#$iri& o ti#! "e((#(ae "on"#ti& a" i in're$ienti#! t#r,a %re!eret#r. At+#e& #t $i"e,ant& intranti#! !#(tit#$ine! entie,ant& e$ ni!ietate ti!ori et (#!ini vi$ere ni( %oterant& +#ia ear#! o"#(o et %avor $e%re erat& et i% a tanti (#!ini "(arita rever,era,at. .#a! (#"e! %rotin# !iri o$ori e t fra'rantia #, e"#ta& ita #t ear#! ani!#!& +#ia (#) e!i a terr#erat& o$ori #avita refoveret. Se$ "#! vi! "(aritati i((i# ferre non %o ent& "oe%it ea$e! Ro!#(a a i tente! i,i et tre!ente! Re$e!%ta!& #or#! !or#! !a'i tra!& ,(an$a vo"e "on o(ari& $i"en / no(i ti!ere& !ater& non !orior !o$o. C#!+#e *o" i((a "re,ro $i"eret& %a#(ati! (#) +#ae f#erat i!!i a #,tra"ta e t& e$ i +#i #, e"#t# e t o$or re!an it. Si"+#e $ie e"#n$# et terti# tran iit& #t a %er i fra'rantia o$ori re!aneret. No"te er'o +#arta ea!$e! !a'i tra! #a! iter#! vo"avit. .#a veniente viati"#! %etiit& et a""e%it. Ne"$#! vero ea$e! Re$e!%ta et a(ia e3# $i "i%#(a a (e"t#(o 3a"enti a, "e erant& et e""e #,ito in %(atea ante e3# $e! "e((#(ae o ti#! $#o "*ori % a((enti#! "on titer#nt& et i"#t i% ae e $i"e,ant e)# e) vo"i,# $i "revi e& % a(!o$iae "ant# $i"e,ant viri& et fe!inae re %on$e,ant. C#!+#e ante fore "e((#(ae e)*i,erent#r "oe(e te e) e+#iae& an"ta i((a ani!a "arne o(#ta e t. .#a a$ "oe(#! $#"ta& +#anto "*ori % a((enti#! a(ti# a "en$e,ant& tanto "oe%it % a(!o$ia (eni# a#$iri& +#o# +#e et e3# $e! % a(!o$iae onit# & et o$ori #avita e(on'ata finiret#r. 84. Hae" er'o +#an$i# vi)it in "or%ore& +#i i((a! *a,eret in *onore: In$i'na "#n"ti & $e %e"ta o!ni,# vi$e,at#r. .#i a$ i((a! a""e$ere& +#i i((a! vi$ere $i'naret#r: Se$ (ate,at in ter+#i(inio !ar'arita Dei. Ster+#i(ini#!& fratre & *an" i% a! "orr#%ti,i(itate! "or%ori a%%e((o& ter+#i(ini#! a,3e"tione! %a#%ertati no!ino. A #!%ta e t er'o !ar'arita +#ae 3a"e,at in ter+#i(inio& et %o ita in "oe(e ti Re'i orna!ento& 3a! inter #%erno "ive e!i"at& 3a! inter i'nito i((o (a%i$e aeterni $ia$e!ati "or# "at. O vo +#i in *o" !#n$o $ivite a#t e e "re$iti & a#t e ti & "onferte& i %ote ti & fa( a $ivitia ve tra veri $ivitii Ro!#(ae. Vo in *#3# !#n$i via o!nia a!i #ri %o i$eti - i((a ni*i( +#ae ivit in itinere& et o!nia invenit in %erventione. Vo (aeta! vita! $#"iti & tri te! !orte! ti!eti - i((a tri te! vita! %ert#(it& a$ (aeta! !orte! %ervenit. Vo a$ te!%# +#aeriti o, e+#i#! *o!in#!& i((a $e %e"ta a, *o!ini,# invenit o"io "*oro an'e(or#!. Di "ite er'o& fratre & te!%ora(ia "#n"ta $e %i"ere& $i "ite *onore! tran e#nte! "onte!nere& aeterna! '(oria! a!are. Honorate +#o %a#%ere vi$eti & et +#o fori "on %i"iti $e %e"to ae"#(i int# ar,itra!ini

8?9
a!i"o Dei. C#! *i %arti"i%a!ini +#o$ *a,eti & #t *o" +#an$o+#e $i'nent#r vo,i "#! %arti"i%ari +#o$ *a,ent. Pen ate +#o$ ore !a'i tri 'enti#! $i"it#r/ In *o" te!%ore ve tra a,#n$antia i((or#! ino%ia! #%%(eat& #t et i((or#! a,#n$antia ve trae ino%iae it #%%(e!ent#! 1II Cor. VIII& 8;2. Pen ate +#o$ i% a %er e Verita $i"it/ .#an$i# fe"i ti #ni $e *i fratri,# !ei !ini!i & !i*i fe"i ti 1Matt*. XXV& ;52. A$ tri,#en$#! %i'ri "#r e ti & +#an$o *o" +#o$ 3a"enti in terra %orri'iti e$enti in "oe(o $ati : Se$ *ae" o!ni%oten De# +#ae %er !e in ve tri a#ri,# (o+#it#r& %er e in ve tri !enti,# (o+#at#r& +#i vivit et re'nat "#! Patre in #nitate S%irit# an"ti De# & %er o!nia ae"#(a ae"#(or#!. A!en.