You are on page 1of 4

S.

MACARII ALEXANDRINI ABBATIS NITRIENSIS REGULA AD MONACHOS


8 I. Milites ergo Christi sic taliter suos e!e"t co#$o"ere gressus% charitate# i" se $er&ectissi#a# co"ti"e"tes% 'Deu# e( tota a"i#a iligere% et e( toto cor e% et e( tota )irtute sua.' *Marc. (ii%+,II. I")ice# i"ter se $er&ectissi#a# secta"tes o!e ie"tia#% $aci&ici% #ites% #o erati% "o" su$er!i% "o" i".uriosi% "o" susurro"es% "o" irrisores% "o" )er!osi% "o" $raesu#$tuosi% "o" si!i $lace"tes% se Deo cui #ilita"t Christo/ "o" !las$he#ia# secta"tes% "ec ice"tes 0ui 0ua# $raeter 0uo !o"u# est/ a o!se0uiu# "o" $igri% a oratio"e# $arati% i" hu#ilitate $er&ecti% i" o!e ie"tia $raeci"cti% i" )igiliis i"sta"tes% i" .e.u"io hilares. III. Nullus se alio .ustiore# ar!itretur1 se u"us0uis0ue o#"i!us se i"&eriore# co"te#"at/ '2uia se e(altat% hu#ilia!itur1 et 0ui se hu#iliat% e(alta!itur.' *Luc. (i)%339, I4. 5raece$tu# se"ioris ut salute# susci$ias/ "o" #ur#ura" o ulla# o$era# &acias/ "o" res$o"sio"e# co"tra $raece$tu# usur$es. 4. No" te e(tollas% aut #ag"i&ices ali0ua# utile# o$era# &ecisse/ "o" i" ac0uire" o ali0ui lucri co"gau eas% aut i" a#"o co"tristeris. 98 4I. No" te &a#iliaritas ulla saecularis trahat1 se tota electatio tua i" cellula e#oretur. Cella# ut $ara isu# ha!eas1 &ratres tuos s$irituales ut aeter"os co"&i as ha!ere $are"tes. 4II. 5rae$ositu# #o"asterii ti#eas ut o#i"u#% iligas ut $are"te#. Si#iliter 0uo0ue o#"es o$ortet iligere &ratres% cu# 0ui!us etia# te co"&i is )i ere gloria# Christi. 4III. 'No" o eris la!oriosa# o$era#/' *Eccli. )ii%36- Otiu# 0uo0ue "e sectatus &ueris. I" )igiliis co"&ectus% i" o$ere .usto a&&ectus% a#!ula"s 0uasi or#ita"s lassus a stratu# tuu# )e"ias% et cu# Christo re0uiescere te cre as. +8 IX. Cursu#0ue #o"asterii su$er o#"ia u!eriore# i")e"iet #isericor ia# Christi. 7, iligas. 2ui )ero sae$ius orare )oluerit%

3,

38

+,

X. Matuti"o0ue icto ita #e itatio"e# ha!ea"t &ratres us0ue a hora# secu" a#/ si ta#e" "ulla causa e(titerit% 0ua "ecesse sit etia# $raeter#issa #e itatio"e ali0ui &ieri i" co##u"e. XI. 5ost hora# )ero secu" a# u"us0uis0ue a o$us suu# $aratus sit us0ue a hora# "o"a#% ut 0ui 0ui i".u"ctu# &uerit% 'Si"e #ur#uratio"e $er&iciat%' *5hili$. ii%37- sicut icit sa"ctus A$ostolus. XII. Si 0uis aute# #ur#ura)erit% )el co"te"tiosus e(titerit% aut re&ere"s i" ali0uo

78

co"traria# )olu"tate# $raece$tis% ig"e corre$tus secu" u# ar!itriu#a se"ioris )el #o u# cul$ae% ta" iu a!sti"eat% 0ua" iu )el cul$ae 0ualitas $o$oscerit% )el se $oe"ite" o hu#ilia)erit% )el e#e" a)erit1 ita ut corre$tus "o" au eat us0ua# reci ere. 8 XIII. Si 0uis &rater% )el 0ui i" oratorio su"t% )el 0ui $er cellulas co"sistu"t% 0uicu#0ue e.us errori co"se"serit% cul$a!ilis erit. XI4. A hora# )ero oratio"is% ato sig"o% "o" stati# $raeter#isso o#"i o$ere 0uo agit% $aratus &uerit% &oras e(clu atur% ut eru!escat1 0uia "ihil oratio"i $rae$o"e" u# est. 3, X4. O$era# Deo a!u"t si"guli &ratres te#$ore 0uo Missae i" )igiliis o!ser)a" is &iu"t% 0ua" o o#"es co")e"iu"t% "e e&icia"t. 2uicu#0ue gra)atur so#"o% e(eat &oras/ "o" se &a!ulis occu$et% se stati# re eat a o$us% 0uo co")e"itur. I" co"gregatio"e aute# i$sa u!i legitur% aures se#$er a Scri$turas ha!ea"t% et sile"tiu# o!ser)e"t. 38 X4I. Hoc etia# atte" e" u# &uit% ut &rater% 0ui $ro 0uali!et cul$a arguitur )el i"cre$atur% $atie"tia# ha!eat% et "o" res$o" eat argue"ti se1 se hu#iliet se i" o#"i!us secu" u# $raece$tu# Do#i"i ice"tis/ '2uia Deus hu#ili!us at gratia#% su$er!is aute# resistit.' *:aco!. i)%6- Et% '2ui se hu#iliat% e(alta!itur.' *Matth. ((iii%399, X4II. 2ui )ero sae$ius corri$itur% et "o" se e#e" a)erit% "o)issi#us i" or i"e stare .u!eatur. 2ui si "ec sic 0ui e# se e#e" a)erit% e(tra"eus ha!eatur% sicut Do#i"us i(it/ 'Sit ti!i sicut eth"icus et $u!lica"us.' *Matth. ()iii%3;98 X4III. A #e"sa# aute# s$ecialiter "ullus lo0uatur% "isi 0ui $raeest% )el 0ui i"terrogatus &uerit. XIX. Nullus se i" sua $eritia% "e0ue i" )oce e(altet% se $er hu#ilitate# et o!e ie"tia# laetetur i" Do#i"o. +, XX. 'Hos$italitate# secta"tes' *Ro#. (ii%3+- $er o#"ia% et "e a)ertas oculu#% aut i"a"e# i#ittas $au$ere#1 "e &orte Do#i"us i" hos$ite aut i" $au$ere a te )e"iat% et )i eat te haesita"te#% et co"te#"aris1 se o#"i!us hilare# te oste" e% et &i eliter age. +8 XXI. 5assus i".uria# taceas. I".uria# &acere "o" "osse% &acta# $osse tolerare. No" te i"a"ia se uca"t co"silia% se #agis te s$ecialiter i" Christo co"&ir#a. No" ti!i aesti#es ullos $ro(i#iores $are"tes% 0ua# 0ui tecu# su"t i" cellula &ratres. XXII. Si a "ecessaria re0uire" a e #o"asterio !i"i egre ia"tur )el ter"i &ratres% tales &ia"t 0ui!us cre itur% 0ui ti#ore# Dei i" se ha!ere )i e"tur% "o" 0ui )er!ositate# aut gula# secta"tur. XXIII. Ergo si 0uis e saeculo a #o"asteriu# co")erti )oluerit% Regula ei i"troeu"ti legatur% et o#"es actus #o"asterii illi $ate&ia"t. 2ui si o#"ia a$te susti"uerit% sic ig"e a &ratri!us susci$iatur i" #o"asterio. XXI4. Na# si ali0ua# i" cellula )oluerit i"&erre su!sta"tia#% i" #e"sa $o"atur cora# o#"i!us &ratri!us% )elut Regula co"ti"et. 2ui susce$tus &uerit% "o" solu# e su!sta"tia

7,

78

0ua# i"tulit% se etia# "ec e se i$so a! illa .u ica!it hora. Na# si ali0ui $rius eroga)it $au$eri!us% aut )e"ie"s i" cellula# ali0ui i"tulit &ratri!us% i$si ta#e" "o" est licitu#% ut ali0ui ha!eat i" sua $otestate. 8 XX4. Et si e( 0uali!et causa sca" ali $ost tertiu# ie# i" e e(ire )oluerit% "ihil $e"itus acci$iat% "isi i" )este 0ua )e"it. 2uo si casu tra"sierit% "ullus haere iu# e.us a ire e!eat. 2uo si i#$ulsare )oluerit% Regula ei legatur% et co"&u" atur tur$iter% et isce at co"&usus1 0uia et illi a 0uo re$etit% &uerat recitata. XX4I. Ergo e( 0uali!et causa 0uis $ecca)erit &rater% a! oratio"e sus$e" atur% et .e.u"iis istri"gatur. 2uo si cora# o#"i!us &ratri!us $rostratus )e"ia# $ostula)erit% i#ittatur illi. XX4II. Na# si i" sua )oluerit $erse)erare "e0uitia et su$er!ia% et icat/ 'Hic ego urare "o" $ossu#% se acci$ia# casula# #ea#% et ea# u!i )oluerit Do#i"us/' 0uis0uis e &ratri!us eu# hoc i(isse $rius au ierit% re&erat $rae$ositio et $rea$ositus a!!ati. A!!as cora# o#"i!us &ratri!us resi eat% et eu# e(hi!eri .u!eat% et )irgis $urgetur% et oratio &iat% et sic a co##u"io"e# reci$iatur. Ut si 0uis sa"e "o" e#e" atur octri"a% )irgis $urgetur. XX4III. 2uo si casu 0uis &rater e #o"astario e(ire )oluerit% "ihil $e"itus acci$iat% "isi i" "otatissi#o )esti#e"to% et e(tra co##u"io"e# i"&i elis isce at. Na# 0uieti et $aci&ici e(celsu# iri$iu"t reg"u#% et &ilii co#$uta"tur Altissi#i% *Matth. )%7<=- et $retiosas s$le" i as0ue acci$ie"t coro"as1 &ilii aute# te"e!raru# i" e(teriora i!u"t tor#e"ta. 'Su$er 0ue# re0uiesca#% icit Do#i"us% "isi su$er hu#ile#% et 0uietu# et tre#e"te# ser#o"es #eos>' *Isai. l)i%9- XXIX. 2uarta et se(ta &eria 0ui i"&ra"gu"t .e.u"iu#% :u ae aesti#a"tur $artici$es% 0ui Christu# tra i it. XXX. Illu etia# atte" e" u# &uit% ut i"tra #o"asteriu# arti&iciu# "o" &aciat ullus% "isi ille cu.us &i es $ro!ata &uerit% 0ui a utilitate# et "ecessitate# #o"asterii &aciat 0uo $oterit &acere.

3,

38

9,

98

+,

+8

EPISTOLA SANCTI MACARII DATA AD MONACHOS.


Lig"oru# co$ia i"ge"te# e(citat &la##a#1 #ultitu o aute# escaru# e#ittit co"cu$isce"tia#. 5essi#a co"cu$isce"tia escaru#% et i"o!e ie"tia ge"erat #orte#. I" ige"s )e"ter i" oratio"i!us )igila"tia# $raestat% et coro"a# a"i#ae ac0uirit1 re$letus aute# so#"u# i" ucit gra)issi#u#. Oculus gulosi co")i)ia scrutatur% oculus aute# sa$ie"tu# #e itatur co"ti"e"tia#. ?or#i olosus #iles horrescit a tu!a#% 0uae !ellu# sig"i&icat1 et gulosus% si a!sti"e"tia# $rae ica"te# au ierit% "o" li!e"ter auscultat. ?la##a cu# #arcescit% elucescit iteru# si acce$erit lig"u#1 et li!i o so$ita rursu# crescit i" saturitate. No" #iserearis cor$ori% si lassitu i"e e&ecerit/ e0uus co"se"tie"s i" ige"s cor$us% "ec asce"sore# e.icit u"0ua#. Co"cu$isce"tia gulae #ater est li!i i"is. Oleu# "utrit la#$a a lucer"ae% et ig"e# reacce" it co"&a!ulatio #ulieris. ?acies #ulieris sagitta est trucule"ta1 i"&igit )ul"us i" a"i#a#. Ut )e"e"u# &uge

7,

78

3,

38

9,

98

+,

co"&a!ulatio"e# #ulieris% si castus esse )olueris1 a!sco"su# "a#0ue i" eis est )e"e"u# !estiaru# "e0uissi#u#. Magis a$$ro$i"0ua ig"i ar e"ti% 0ua# #ulieri "o)ellae. Cu# sis .u)e"is% &uge i#$etu# li!i i"is% et co"&a!ulatio"e# #ulieris. 2ui re$le)eru"t )e"tre#% et $ro#iseru"t castitate#% si!i #e"tiu"tur. ?or#a $ulchritu i"is $e.us 0ua# $rocella su!#ergit. S$ecies #ulieris si se#el #e"te# co"tri)erit% etia# i$sa# #e"te# co"te#"ere $ersua et. Ut e"i# si $aleis re#oretur ig"is% e(citat &la##a#1 sic #e#oria #ulieris $er#a"e"s succe" it co"cu$isce"tia#. Ut e"i# cu#ulata "a)is u" aru# ictu o!ruitur% sic #ulta $ossi e"s #o"achus "o" sal)a!itur. Nihil $ossi e"s #o"achus athleta i"su$era!ilis/ "ihil $ossi e"s #o"achus cursor le)is% )elociter a !ra)iu# )ocatio"is $er)e"it. A)arus #o"achus o$erari "egligit1 "ihil $ossi e"s #o"achus $ost o$us #o eratu# oratio"i!us et lectio"i!"s )acat. A)arus #o"achus thesauri@at si!i ira# i" ie ultio"is1 "ihil $ossi e"s #o"achus thesauri@at i" coelo% et a!it lau e# cu# A"gelis Deo. Gloriatio #o"achis% $atie"tia tri!ulatio"i!us e.us. Gloriatio #o"achi% lo"ga"i#itas cu# charitate. Gloriatio #o"achi% "ulla res $raese"tis )itae $ossi ere. Gloriatio #o"achi% )igiliae et &letus i" oratio"i!us. Gloriatio #o"achi% #a"suetu o et cor is sile"tiu#. Gloriatio #o"achi% 0ua" o Do#i"u# e( toto cor e ile(erit% et $ro(i#u# suu# ta"0ua# se i$su#. Gloriatio #o"achi% a!sti"e"tia escaru#% et a #ultilo0uio li"guae. Gloriatio #o"achi% 0ua" o $ro(i#u# suu# sicut se i$su# $atitur. Gloriatio #o"achi% 0ua" o )er!a e.us o$eri!us co"so"a"t. Gloriatio #o"achi% 0ua" o i" loco suo $er#a"et% et huc illuc0ue "o" )agatur. Gloriatio #o"achi% lo"ga"i#itas. Sicut la#$as i" loco te"e!roso% sicut sol ra ia"s1 sic #o"achus #e"te so!ria% et cor e $er)igili i" te#$ore salutis suae. Sicut $o" us salis e$ri#it )iru# i"&ir#u#% sic so#"us #o"achu#. Sicut s$i"ae et tri!uli agro o$i#o% sic et cogitatio"es tur$es $essi#ae i" cor e #o"achi. Sicut ti"ea e(ter#i"at )esti#e"tu#% sic istractio"es a"i#a# #o"achi. Noli te are a collo0uiu# #ulieru#% "e &ias se$aratus a reg"o Dei1 et "e )elis icere/ Lo0uar cu# #uliere% et #u" us su#. Mo"achus sa$ie"s suis #a"i!us o$eratur% et )ictu# si!i 0uoti ia"u# ac0uirit% et lucratus est oratio"es et .e.u"ia sua1 si aute# a! alio acce$erit )ictu#% 0ui $ro est 0uo orat et )igilat> Sicut #erce"arius #alus% "u us e)a it% 0uia scri$tu# est/ 'Melius est are 0ua# acci$ere.' *Act. ((%+82ui legis% i"tellige i" Do#i"o se#$er.