You are on page 1of 3

OLOVKA

Razvoj sredstava za pisanje Uporedo sa razvojem pisma i podloge za pisanje, razvijala su se i razna sredstva za pisanje. U poetku su to bili samo iljasti komadi kamena, drveni tapii, komadi lomljenih kostiju, koljki i slini predmeti. Poslije toga poinju se koristiti metalni tapii, razliite vrste krede, pera pernatih ivotinja i slino. 1Za pisanje po kamenu ili drvetu koristila su se metalna dlijeta iljci i ekii. Razvoj pisma znaio je i razliite materijale i sredstva za pisanje. Pisanje na votanim ili glinenim ploicama, ovaj nain pisanja star je preko 6 000. godina. Pismo kojim su pisali zvalo se klinasto.2 Za pisanje na votanim ploicama koristio se instrument pod imenom stiluys ili grafium. Najee je bio od bronce, ali i od bjelokosti ili kosti. Ovaj nain pisanja iziskivao je mnogo vie vjetine, pritiska i strpljenja. Kraj silusa kojim se pisalo bio je otar, a drugi pljosnati kraj sluio je za brisanje u sluaju greke. Stilusi su se uvali u pernici zvanoj stilarium ili graphiariu.

Stylus ili graphium3 Slino tablicama sa votanom povrinom, postojale su i one sa gipsom koje su se zvale album. Na tim gipsanim povrinama pisalo se grafitom, koja je pretea dananje olovke. 4 Sljedei materijal za pisanje bio je papirus. Za pisanje po papirusu koritene su olovke koje su bile izraene od trstike ( calamus ) i tinta5. Postoji mogunost da su stari Rimljani koristili ve tad i metalna pera za pisanje na papirusu ( od bronce i srebra ). Od IV stoljea pr. n. e. poinje se koristiti pero ( penna ). Pisanjem pennom, unosi nove mogunosti u pisanje i olakava morfoloku elastinost slova. Ono se koristilo preteno za pisanje po pergamentu.

1 2

Novakovid, Uvod u tehnologiju, 23 Pisanje na votanim ploicama kasnije de se proiriti na prostor Male Azije, stare Grke pa ak i do Rima. 3 http://www.lh-shop.cz/-pic/kovar/pismo/stilusmed-02.jpg 4 Mesihovid, 2013, 45 5 Tinta pravljena je od ai. Bila je vrlo crna, postojana na svjetlu i otporna na hemijske reagense za izbjeljivanje. Postojala je i crvena tinta, koja se koristila za naslove, ukrase i slino. ( Mesihovid, 2013, 51 )

Calamus

Ptiije pero

Sredstva za pisanje stalno su se usavravala. Razvio se spektar razliitih olovaka i pera za pisanje. Grafit, kao sredstvo za pisanje, otkriven je 1564. godine. Moderni oblik olovke pronaao je francuski slikar Nikol ak Konte 1790. godine. Jezgru te olovke napravio je od peenog praha i gline obloene drvenim okvirom. Jezgro je moglo da bude u raznim bojama. Za potrebe pisanja razvijen je i spektar pera sa mastilom tzv. naliv pera, redis pera, restu i grafos pera. Mastilo ili tinta pravljena je od ai, smole i vode sa dodatkom praha od smole. Za pisanje koristile su se i razne vrste cjevica, kroz koje prolazi obojena tenost za pisanje tu, na kraju hemijska olovka. Hrvatski izumitelj Eduard Slavoljub Penkalo smatra se prethodnikom hemijske olovke. On je 1906. godine patentirao prvu mehaniku olovku na svijetu, a 1907. godine i prvo naliv pero na svijetu sa vrstom tintom. Poslije Penkala, maarski izumitelj Jzsef Lszl Bir stvara osnovni oblik dananje hemijske olovke sa kuglicom koja nanosi boju na papir. Biro je patentirao izum 1938. godine. Prvi proboj na trite omoguio je britanski poduzetnik Henry George Martin, kada je kupio patent od Biroa i osnovao sa Fredericom Milesom 1944 u Readingu u Engleskoj prvu tvornicu hemijskih olovaka na svijetu.

Sredstva za pisanje od najstarijih vremena do danas