You are on page 1of 2

Pojam i znaaj investicija Investicije su determinanta privrednog razvoja u celini sa makro stanovita ali razvoja preduzea sa mikro stanovita.

Investicije su nezaobilazni element svake ekonomske politikejer se realizacijom investicija ostvaruju pretpostavke ne samo ekonomskog razvoja ve i stabilnosti privrednih i drutvenih tokova.1 Investicije u najirem smislu, predstavljaju i neophodan uslov ostvarenja progresa i realizacije stalnog nastojanja oveka da ovlada prirodnim silama i iskoristi ih za to efikasnije zadovoljenje svojih potreba. Bez investicija nema tehnolokog progresa, odnosno napretka u celini. azvoj preduzea i ostvarenje razvojnih ciljeva preduzea je nezamisliv bez investicija. !vaka razvojna politika odre"ena razvojnim ciljevima nema nikakvu svrhu ako se ne ostvari. !toga se kao fundamentalni problem razvoja preduzea postavlja upravo realizacija investicija ime se posti#e i realizacija razvojnih ciljeva. $reduzee koje nema investicije praktino odr#ava samo tekuu reprodukciju, to na kratak rok mo#e biti bez te#ih posledica. %e"utim, na du#i rok, preduzee bez investicija najpre stagnira, a onda poinje da zaostaje za konkurencijom da bi na kraju dolo u opasnost da prestane da postoji. &vakav znaaj investicija, stavlja ih na sam vrh prioriteta svakog preduzea koje ima ambiciju da izdr#i tr#inu utakmicu. Investicije su slo#ena, kompleksan kategorija pa zbog toga u literaturi postoje brojne razliite definicije investicija. 'timoloki koren rei investicija je u latinskoj rei (investitio) to znai ulaganje kapitala u neki unosan posao ili preduzee. $rema nekim autorima (investicije su deo tekueg drutvenog proizvoda koji se ula#e u sredstva za rad, bilo za zamenu utroenih ili dotrajalih ili za stvaranje novih sredstava za rad).* +iri pristup definisanju pojma investicija istie da (investicije predstavljaju onaj deo drutvenog produkta koji se u procesu njegove konane raspodele i upotrebe nije potroio, nego je upotrebljen za zamenu istroenih i dotrajalih i za gradnju novih kapaciteta)., - literature se i drugi pristupi u definisanju investicija po kojima investicije (predstavljaju upotrebu jednog dela drutvenog odnosno raspolo#ivog proizvoda za
1 * ,

zamenu i proirenu reprodukciju osnovnih fondova u privredi i vanprivrednim delatnostima i za poveanje zaliha, sirovina i nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda u privredi.). &pta saglasnost oko definisanja pojma investicija, kao to se vidi nema. /avedene definicije stavljaju u prvi plan pojmove drutvenog proizvoda i zamenu i proirenu reprodukciju itd. $ostoje me"utim i drugaiji pristupi. $rema $. %asse0u (investiranje predstavlja razmenu neposrednog i izvesnog zadovoljenja od koga se odustaje, za nadu da ovek koju ovek dobija i koja se zasniva na investicionom dobru)1, zatim 2. $eumans daje sledeu definiciju3) -opteno reeno investiranje se sastoji u nabavci realnih dobara, a to e rei u plaanju jedne sadanje cene sa ciljem da se u budunosti raspola#e izvesnim prihodima. 4o je dakle razmena neeg izvesnog 5odricanje od neposrednog i sigurnog zadovoljenja jedne potrebe6 za niz nada raspore"enih u vremenu.)7 8akle u iznetim definicijama vidi se da je zajedniki pristup da investicije u sutini predstavljaju odricanje od potronje danas zarad ostvarenja koristi u budunosti. &vaj opti pristup u literaturi je prihvaen uglavnom od svih relevantnih autora. Investicije kao slo#ena i kompleksna kategorija sadr#i etiri osnovna elementa3,, 0 0 0 0 subjekt koji investira9 objekt u koga se investira 5investicioni predlog ili projekat69 cenu odricanja od potronje 5kamatna stopa69 cenu nade 5diskontna stopa69

Investicije, dakle, podrazumevaju sadanja ulaganja koja se vre u realna proizvodna dobra radi dobijanja odre"enih efekata u budunosti i na taj nain poveanja ukupne vrednosti preduzea.

. 1 7