You are on page 1of 1

Upravljanje investicijama kao veoma vaan segment akcija na putu do ostvarenja razvojnih ciljeva predstavlja veoma sloen proces.

Svaka organizacija, koja eli opstanak na tritu i poziciju u konkurenciji koja joj omoguava razvoj, mora definisati svoju razvojnu politiku. To dalje podrazumjeva da se razvojnom politikom definiu i odreeni ciljevi koje tre a ostvariti. !ealizacija investicija u procesu investiranja predstavlja neophodan uslov za to. Stoga je proces investiranja i upravljanje ovim procesom jedan od nezao ilaznih faktora ostvarenja razvojnih ciljeva. Sam proces investiranja, u pripremi realizacije investicionog projekta mora mora poi od izrade odreenih ela orata i studija. To su prije svega prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti. "aravno nema investicije ni ez izrade investicionog projekta. Upravljanje investicionim projektom je takoe sloen proces koji sadri veliki roj faza i aktivnosti koje tre a sprovesti. #majui u vidu prethodno navedeno, upravljanje investicijama ie predstavljeno kroz upravljanje procesom investiranja, a konkretno kroz upravljanje procesom investiranja u jedan investicioni zahvat. $vakav pristup se posmatra kao ui pristup upravljanju investicijama. %iri pristup upravljanju investicijama projekata u cjelinu razvoja preduzea. Ui pristup, dakle, o uhvata upravljanje jednim investicionim projektom, ali planiranje i realizacija pojedinih investicionih projekata, tre a da pristup upravljanja razvojem organizacije. ude povezana u kontinuitet realizacije dugoro&nog razvoja preduzea, &ime se ui pristup lgi&no pretvara u iri io i povezivanje pojedinih investicionih