You are on page 1of 3

http://www.vreme.com/cms/view.php?

id=996967

<< VREME | BR 1068 | 23. JUN 2011

Dvadeset godina od poetka rata u Sloveniji >

Oni kao hoe da se otcepljuju, a mi im kao ne damo


momir turudi Rei iz naslova pripadaju tada njem vojni!u "#$ %ahrudinu &aletoviu i emitovane su na 'utelu. (la! avajui smeh je irom )iv e "u*oslavije propratio ove rei+ verovatno iz potre)e da se usred ludila u !oji je zemlja tonula na,e ne to normalno+ ali malo !o nije )io svestan da je to smeh na strati tu !oji je zastajao u *rlu Ne pamtim kada je rasprava o naslovnoj stranici "Vremena" trajala due nego kada smo raspravljali o ovom roju! Dvadeset godina je pro"lo od poetka raspada #ugoslavije! Da li na naslovnu stranu staviti ono "to nas je ra$dvojilo ili tragati $a onim "to nas spaja dve decenije posle% &storija ili sada"njost% 'a drava, #ugoslavija, u ra$nim derivatima i pod ra$liitim na$ivima, kretala se uvek i$me(u dve krajnosti) "od vekovnog sna slovenskih naroda" do gro nice tih istih naroda! * ra$liitim +a$ama istorije ila je i jedno i drugo, a sada se traga $a modelom da ude i ne"to tree) ne"to spojeno ekonomskim interesom i slino"u je$ika, potre om da se ne i$gu i trka ili trk $a ,vropom! Ne"to "to ugledni ritanski novinar 'im Duda na$iva "#ugos+erom"! *ostalom on o tome eksklu$ivno pi"e $a ovaj roj! & povr"na anali$a poka$uje da se najlak"e spajamo tamo gde ima najvi"e para, a najmanje smo stigli tamo gde ima najvi"e politike! -roces raspadanja gotovo da je io o rnut! ,konomski interesi, $aogrnuti u pla"t nacionalnog osve"enja, rukovodili su politikim elitama i kad su one naelno ile $a ouvanje jedinstva! Onda je vrag odneo "alu i sve se pretvorilo u politiku! -oka$alo se da su separatistike tenje jae od ilo kakvih integracionih aspiracija! . posledica je ila rat, i$ eglike kolone, nesrea i $aostalost! /ada, ne svima na iste asti! O tome kako je sve poelo i gde smo stigli itajte u ovom roju "Vremena"! Oko naslovne strane prevagnula je istorijska "kola mi"ljenja u kolegijumu "Vremena"! -. ..

(samdesetih *odina pro lo* ve!a re*ruti su u "u*oslovens!u narodnu armiju stizali mahom posle zavr et!a srednje !ole. /eini se u vojs!u nije i lo+ !o jo sa osamnaest ili devetnaest *odina do)rovoljno tro i *odinu ili petnaest meseci 0ivota u uni1ormi+ ali !ole!tivni *eneracijs!i odlaza! je stvari inio done!le la! im. (sim to*a+ prema vojsci se oseala ne!a vrsta strahopo tovanja+ uilo se da je to sila sa !ojom nema ale+ sposo)na da se sva!ome suprotstavi i spolja i iznutra+ pa je ret!ima uop te i padalo na pamet da po!u aju da iz)e*nu 2slu0enje narodu2. /eina je to!om no enja uni1orme shvatala da je mit o na sve spremnoj armiji prazan propa*andni )alon+ i da je "#$ mastodont na !limavim no*ama. 2#e dao )o* da nas ne!o napadne2+ )io je naje i rezime vojni!ih dana+ ali uteha je )ila da se rat iona!o do*a,a samo ne!om dru*om+ u televizijs!im vestima i novins!im izve tajima iz dale!ih a1ri!ih i azijs!ih zemalja. (nda su do la udna vremena+ ne!i su poeli da pevaju 2#ije mala+ tri put3 ratovala+ i opet e a!o )o* da sree2+ dru*i da im odo)ravaju+ pa je poet!om devedesetih prizivana srea za!ucala na vrata. 4spostavilo se !asnije da oni !oji su rat prizivali nisu mislili da lino u njemu uestvuju+ ali to je ve ne!a dru*a pria. 0.12*D&N: &rajem juna 5995. *odine+ ne*de na liniji vatre na &ra!ovs!em 6ozdu u 7loveniji+ za)iti ije ime ne to znai jo samo slovena!im veteranima rata za nezavisnost+ novinar "utela 4vica 8ulji intervjui e vojni!a "#$. /ojni! deije* lica le0i usred ume. 2&a!vo je stanje?2+ pita reporter. 2"e)eno+ eto !a!vo2+ od*ovara vojni!. -o! pria+ nervozno up!a li e sa o!olnih *rana i )aca *a svuda o!o se)e. #a pitanje da li zna protiv !o*a se )ore+ !a0e: 2(t!ud znam+ samo znam da pucaju na nas i ni ta vi e. 8ucaju ovi teritorijalci+ je)i *a+ !o e dru*i.2 29nate li z)o* e*a se vodi ovaj rat+ ova )it!a?2 2:a ot!ud znam. &ol3!o ja !u0im to+ oni !ao hoe da se otcepljuju a mi im !ao ne damo. ; stvari+ mi samo hoemo da se vratimo u !asarnu i ni ta vi e2+ od*ovorio je %ahrudin &aletovi+ devetnaesto*odi nja! iz <uzle+ i u ao u !ole!tivno seanje svih pripadni!a ju0noslovens!ih naroda !oji su te veeri *ledali 'utelov prilo* sa slovena!o* rati ta. (la! avajui smeh je irom )iv e "u*oslavije propratio ove rei+ verovatno iz potre)e da se usred ludila u !oji je zemlja tonula na,e ne to normalno+ ali malo !o nije )io svestan da je to smeh na strati tu !oji je zastajao u *rlu. ; nastav!u raz*ovora na pitanje ta i !a!o dalje+ da li e se vojs!a )oriti+ %ahrudin oajno i )esno !a0e: 2=ta ima da mislim+ samo 0iv da ostanem> 9na + care+ )io si u vojsci+ zna !a!o je. =ta ti !a0e+ radi . $ nijedan o1icir nije po*inuo+ sve moji jarani po*inuli>2 %ahrudin pria da su to* jutra po*inula dvojica nje*ovih dru*ova. 2$ i onaj trei to je )io ranjen umro> 8a umro> 8a da.2 ; tom 2pa umro2 )ili su sa)rani sav oaj i strah mladia suoenih sa smru !oja je !osila o!o njih+ !oju su do tada vi,ali samo u ratnim 1ilmovima. 27vi molimo )o*a da se ovo zavr i jednom+ da se 0ivi vratimo svojim !uama. "a ne znam ta u mene stara sad> 7amo staroj da !a0em da sam 0iv i zdrav> $!o )o* da da u se vratiti+ ni ta vi e+ eto> 7amo to2+ pria %ahrudin u mi!ro1on. (n je inae u to vreme )io 2is!usan2 vojni! !oji je preturio pre!o *lave vei deo vojno* ro!a+ desetar !ome su na )ri*u )ila poverena i tri mlada vojni!a !oja su u vojs!u te! do la.

!!! arikade!!! 2%ahrudin je )io vedro* duha+ do)ronameran+ nije ni!ome mislio zlo+ )io je pun 0ivota2+ pria <aji) &aletovi. 27anjao je da e )iti muziar+ svirao je *itaru. (0enio se i 599?. *odine do)io er!u @smeraldu.2 7in -amir rodio mu se 599A. *odine. %ahrudin je u to vreme svirao sa svojom *rupom u 9a*re)u+ i vratio se u <uzlu da vidi sina. 28o ao je uvee !olima tu )lizu+ samo da odnese pare !oje je nje*ov prijatelj poslao roditeljima. 4 po*inuo je u tim !olima.2 #je*ova tada nja supru*a se !asnije ponovo udala+ <aji) !a0e da je o tome prvo raz*ovarala sa %ahrudinovim roditeljima+ i sa decom sada 0ivi u $ustriji. %ahrudinova sestra 0ivi u =vajcars!oj+ otac+ ratni vojni invalid+ jo uve! je u <uzli. S,3.N#. & 4O/,N'.2&: #a "utju)u je ne!oli!o snima!a raz*ovora sa %ahrudinom iz 5995. *odine. 29amisli samo da je mesec dana pre ovo*a mo0da sedeo u !a1iu+ pio !a1u i priao sa dru tvom *de e na more. 4li mo0da da s!o!nu do 4talije+ na vi!end+ iz zezanja2+ !a0e jedan od !omentatora. :no*o je onih !oji se pronalaze u %ahrudinovim reima i !oji !a0u da ne postoji jaa scena iz svih nesrenih ju*oslovens!ih ratova. "avljaju se i oni mla,i+ !ojima je rat ta!o,e o)ele0io 0ivot. 2(drastali smo )ez oca !oji se iz rata vratio sa invalidno u i 1rustracijom !oju i danBdanas lei na nama2+ !a0e jedan od njih. #a0alost+ u mranim )ud0acima interneta jo uve! se ispod to* snim!a razraunavaju i )e!i !onju ari+ )elo*ardejci+ !omunjare+ ju0ni ci*ani> -esetodnevni slovena!i rat )io je samo prva epizoda u !rvavoj seriji ju*oslovens!ih ratova. ; njemu su po*inula CC vojni!a "#$+ u*lavnom mla,ih od DE *odina+ a ranjeno je o!o 5AE. #e!i podaci !a0u da je na slovena!oj strani )ilo trinaest 0rtava. ; pore,enju sa pa!lom !oji je te! dolazio+ mo*lo )i se rei da je ovaj rat )io !rata!+ nis!o* intenziteta+ sa relativno malo 0rtava. :o0da i z)o* ono*a to u emisiji %iB%iB7ija+ a zatim i u !njizi Smrt Jugoslavije tvrde Fora 7il)er i $lan Fitl+ !oji !a0u da su se :ilo evi i &uan do*ovorili o odlas!u 7lovenije iz "u*oslavije. <aj odlaza! je ozvaniio mali+ prljavi rat+ !oji se danas najmanje pominje od svih su!o)a !oji su pratili raspad "u*oslavije.