You are on page 1of 24

Dr Kosta Nikoli, Rat u Sloveniji 1991. (Istorija XX veka br. !

"11#
10/03/2012 Kosta Nikoli, nauni savetnik Institut za savremenu istoriju Beograd, Trg Nikole a!ia, 11

"tt#$//savremenaistorija%&om/'#(11)

*+T , -./01NI2I 1331%

-lovenija je #utem nezavisnosti krenula 24% juna 1331% kada je njen #arlament, dan ranije nego !to je najavljivano, kako 5i se #redu"itrila reak&ija 2N+, sa 160 glasova 7za8, dva 7#rotiv8 i 12 7uzdr9ani"8, usvojio ustavni akt o osamostaljenju i ustavni zakon za ostvarivanje, odnosno s#rovo:enje ustavnog akta o samostalnosti i nezavisnosti -lovenije% , odlu&i slovenakog #arlamenta istorijske reminis&en&ije imale su dominantnu ulogu% To je naj5olje izrazio ;ran&e Buar, #redsednik -ku#!tine$ Taj akt predstavlja kulminaciju o stogodinjim nastojanjima slovenakog naroda. Jugoslavija u sadanjem obliku nije sposobna da preivi i postaje arite potencijalnih konflikata i ratne opasnosti. Sr jugoslovenskog problema je u tome to drava nikad nije bila utemeljena na sporazumu kao integratoru. ato se Jugoslavija ne moe preoblikovati u tvorevinu sposobnu za ivot!.<1= >ilan Kuan, #redsednik *e#u5like, rekao je, izme:u ostalog, da #redlo9eni ustavni akt i ustavni zakon za njegovo ostvarivanje omoguuju slovenakoj dr9avi #reuzimanje svi" #rava i du9nosti ije izvr!avanje je 5ilo, voljom -lovenije, do tada ,stavom iz 13)?% #reneseno na organe -;*2% , novoj situa&iji, usvajanjem ovi" akata, -ku#!tina -lovenije is#unila je #le5is&itom 7nalo9enu du9nost8 da najkasnije za !est mese&i od dana #rogla!enja odluke, o5ez5edi instuitu&ionalno@#ravne uslove koji e omoguiti *e#u5li&i -loveniji da us#ostavi eAektivnu vlast na svojoj teritoriji% Kuan je sao#!tio i da -lovenija sa 7#onosom i istorijskom o#ravdano!u8 stu#a u me:unarodnu zajedni&u kao demokratska dr9ava% -lovenija e o5ez5editi da na njenoj teritoriji 5udu dosledno #o!tovana 7ovekova #rava i osnovne slo5ode svi" ljudi8, 5ez o5zira na narodnost, verois#ovest, rasu i druge razlike me:u njima%<2= Tako su -loven&i 7jednim munjevitim manevrom za nekoliko sati #omerili grani&e 2ugoslavije, koje su #ola stolea 5ile sta5ilne, za oko 1B0 kilometara na istok% Bio je to #rvi in rata8%<3=

-avezno izvr!no vee odma" je zasedalo C1?)% sedni&aD% 0lada +nte >arkovia o&enila je da su odluka slovenake -ku#!tine i "rvatskog -a5ora oznaile #olitiko@#ravno i Aaktiko izdvajanje iz 2ugoslavije$ "ve odluke predstavljaju jednostrane akte donete mimo dogovora sa drugim konstitutivnim iniocima Jugoslavije# te su zbog toga nelegalne i nelegitimne# a sve posledice tih akata nitavne. <%%%= Savezno izvrno ve$e smatra neophodnim da se bez odlaganja nastave demokratski razgovori o reenju ustavne krize i budu$em ustrojstvu Jugoslavije# uz saglasnost svih. %a bi se omogu$ili ovakvi razgovori# potrebno je da predstavnici Srbije i &rne 'ore skinu blokadu proglaenja predsednika (redsednitva S)*J Stjepana +esi$a iz *epublike ,rvatske!%<?= ;ederalna vlada je donela jednu odluku i izdala jednu nared5u$ / za5rani us#ostavljanja takozvani" granini" #relaza unutar teritorije -;*2% , nared5i je kratko reeno$ abranjuje se uspostavljanje tzv. graninih prelaza unutar teritorije S)*J. %anom stupanja na snagu ove -aredbe# tzv. granini prelazi koji su uspostavljeni# imaju se ukloniti!%<4= -aveznoj #oli&iji i 2N+ dato je #uno ovla!enje da 7ne#osredno o5ez5ede8 izvr!avanje savezni" #ro#isa o #relasku dr9avne grani&e na teritoriji *e#u5like -lovenijeE za o5ez5e:ivanje dr9avne grani&e 7na graninim #relazima i u naseljenim mestima u #ograninom #ojasu8 tre5alo je anga9ovati i granine jedini&e 2N+$ 7Nain ostvarivanja saradnje s#orazumno e utvrditi savezni sekretar za unutra!nje #oslove i savezni sekretar za narodnu od5ranu8% Nared5a se ti&ala za5rane us#ostavljanja 7takozvani" granini" #relaza8 unutar teritorije -;*2% Ta nared5a se odnosila na granine #relaze koje su za#oseli slovenaki #ogranini organi%<B= To je 5io ne#osredan #ovod za iz5ijanje kratkotrajnog rata u -loveniji i za #oetak ratnog ras#leta jugoslovenske krize% ,oi #oetka ratova za jugoslovensko nasle:e izgledalo je da je #ozi&ija -r5ije i 2N+ 5ila znatno 5olja u odnosu na 7severoza#adnu koali&iju8% Kvalitet i koliina oru9ja, 5rojnost i o5uenost 5orakog sastava 5ili su na strani 2N+ i #o5eda je 5ila, tako se inilo, samo te"nika stvar% +li, Aederalistika koali&ija 5ila je inAeriorna u najva9nijim domenima svakog ratnog suko5a$ nisu #ostojali ratni &ilj i unutra!nja ko"ezija% -lovenija i Frvatska imale su #re&izan i javno o5javljen vojno@#olitiki &ilj$ dr9avna i na&ionalna suverenostE narod u ove dve re#u5like doveden je #ret"odnom na&ionalnom "omogeniza&ijom do ste#ena Aanatinosti i s#remnosti da se 9rtvuje u ime dr9avni" &iljevaE -lovenija i Frvatska stekle su veoma jake me:unarodne saveznike, tre5alo je samo #onuditi 7krunski argument8 za #unu #odr!ku, a to je 5ilo uvlaenje 2N+ i njeni" 7sr#ski" mentora8 u ratE rukovodstva o5e re#u5like do5ro su #rouile 2N+ i iza5rale su #rimerenu ratnu taktiku%<)= ,#rkos ra!irenom stereoti#u o 7sr#sko@&rnogorskoj8 2N+, kljune #ozi&ije u njenom vr"u nisu dr9ali -r5i% /d 1B linosti u vojnom vr"u, Grnogor&i nisu imali nijednog #redstavnika, -r5i su imali dvoji&u H Blagoje +d9i, naelnik Ieneral!ta5a, i Jivota +vramovi, naelnik 2ugoistonog voji!ta CIII vojna o5lastD, komanda u -ko#ljuE 0eljko Kadijevi se izja!njavao kao 2ugosloven, muslimani su imali I5ra"ima +li5egovia, naelnika *atne !kole, >akedon&i su 5ili +leksandar -#irkovski, naelnik Gentralnog voji!ta CI vojna o5lastD, komanda u Beogradu, i >ile *u9inovski, naelnik I u#rave Ieneral!ta5a% -loven&i su imali dva kadra H Konrad Kol!ek, komandant 0 armijske o5lasti, i -tane Brovet, Kadijeviev zamenik% Naj5rojniji su 5ili Frvati, sa uku#no osam kadrova H 2osi# Iregori Cjedan od Kadijevievi" zamenikaD, +ndrija -ili, naelnik Kta5a Gentralnog voji!ta, Bo9idar Iru5i!i, komandant *atne mornari&e, +ntun Tus, komandant *atnog vazdu"o#lovstva, Lvonko 2urjevi, njegov zamenik, Ivan *adanovi, naelnik Gentra visoki" vojni" !kola u Beogradu, Tomislav

Bjondi, naelnik Komandno@!ta5ne akademije, i >ate e"ar, naelnik 0ojne akademije u Beogradu%<6= /sim toga, iako je 2N+ 5ila #rotiv nezavisnosti -lovenije, i dalje je 5ila du5oko #odeljena oko toga !ta tre5a uraditi% Naelnik general!ta5a Blagoje +d9i zagovarao je o#era&iju veliki" razmera kako 5i se uklonilo slovenako rukovodstvo% 0eljko Kadijevi je insistirao na #a9ljivijem #ristu#u H demonstra&iji sile koja e u5editi slovenaku vladu da #ovue svoje #rogla!enje nezavisnosti% Nakon ras#rave, #o5edilo je Kadijevievo mi!ljenje% -avezni sekretarijat za narodnu od5ranu sao#!tio je da su odluke -lovenije i Frvatske 7nelegitimne i #rotivustavne8 i da 7najne#osrednije ugro9avaju teritorijalnu &eloku#nost 2ugoslavije, nasilno sus#enduju njen sistem8 i da i" zato +rmija 7smatra ni!tavnim8%<3= 2edini&e 2N+ do5ile su zadatak ogranienog karaktera H na grani&e 2ugoslavije #rema Italiji, +ustriji i delu >a:arske ide se radi us#ostavljanja normalnog graninog re9ima i za!tite integriteta zemlje% , skladu sa tim, ograniena su i 5or5ena sredstva i vrste naoru9anja% Ladatkom nije 5ila #redvi:ena u#otre5a rodova #odr!ke, kao artiljerijsko@raketni" jedini&a, mino5a&aki" jedini&a, avija&ije, in9injerije i drugi" rodova, jedini&a i slu95i% Ladatak je #redvi:ao u#otre5u oru9ja samo u sluaju nu9ne samood5rane% rvo5itnim #lanom #redvi:eno je da #lanirane snage imaju 1%330 #ri#adnika 2N+E -avezni -, je anga9ovao ?B1 i savezna u#rava &arina 2)0% ljudi% rvo5itno je #okret #laniran za 2B% juni u B asova ujutru, ali je u5rzo do!lo do izmene i sve je #omereno za jedan dan% 2edno od va9ni" #itanja jeste i ono za!to su se savezna vlada i armijski vr" odluili da interveni!u samo u -loveniji, a ne i u Frvatskoj' >ogue je #onuditi vi!e odgovora$ z5og #reuzimanja &arine i granini" #relaza, o&ene da e se "rvatski #redsednik #okoriti #osle #o5edonosnog nastu#a 2N+ u -loveniji, koja je i 5ila i 5itno lak!i &ilj% Ne tre5a iskljuiti ni ira&ionalne razloge$ mr9nja generala 2N+ #rema slovenakom rukovodstvu, ali i z5og >arkovieve #ri#adnosti rodnoj Frvatskoj%<10= rema naknadnom iskazu +nte >arkovia, on je za interven&iju 2N+ saznao 2B% juna, u etiri sata ujutru, kada ga je teleAonom #ozvao >ilan Kuan i rekao mu !ta se doga:a u -loveniji$ (itao sam ga zato je nazvao mene# a ne (redsjednitvo i .adijevi$a# s obzirom na to da J-/ nije bila mojom nadlenosti. *ekao mi je da nije mogao s njima stupiti u kontakt. Ja sam potom pozvao .adijevi$a i on mi je potvrdio da je vojska izala iz kasarni!%<11= >arkovi je #otom sazvao sedni&u 0lade$ "ptuio sam .adijevi$a da je koristio moje ime bez mog odobrenja# jer mu nikad nisam dao suglasnost u vezi s doga0ajima u Sloveniji. *ekao sam mu da bih se otro suprotstavio vojnoj intervenciji J-/ u Sloveniji# iako je ne bi mogao sprijeiti. .adijevi$ je odgovorio da me upravo zbog toga nije obavijestio i napustio je sastanak vlade# rekavi da se vie nikad ne$e vratiti u kabinet 1lade. /kcija vojske u Sloveniji izvedena je uz suglasnost 2orisava Jovi$a. S Jovi$em sam razgovarao o doga0ajima u Sloveniji. *ekao je da je naa ustavna dunost da titimo granice S)*J. To nije bilo moje shva$anje 3stava. 1ojska nije smjela donositi takve odluke bez (redsjednitva# to je uvijek bila politika odluka!.<12= Bilo kako 5ilo, tokom 2B% juna u rano #osle#odne, jedini&e 13% kor#usa 2N+ na#ustile su kasarne u Ilirskoj Bistri&i i krenule #rema italijansko@slovenakoj grani&i% Komandant kor#usa, general >arjan Mad, u ak&iju je krenuo sa 340 vojnika, 11 tenkova, #et oklo#ni" trans#ortera i !est #rotivoklo#ni" oru:a, i to 5ez odo5renja generala Konrada Kol!eka, komandanta 0 armijske o5lasti% / tome je o5avestio i Kta5 Teritorijalne od5rane -lovenije%

La"valjujui eAektu iznena:enja, us#eo je da 5ez #ro5lema iza:e na granine #relaze kod -e9ane% .judstvo slovenake #oli&ije i &arine nije razoru9ao, ve i" je u#utio u svoje matine sastave%<13= , Ieneral!ta5u 2N+ o&enjeno je da je na ovaj nain #otvr:eno oekivanje da e se o#era&ija u -loveniji realizovati 5ez #ro5lema%<1?= Na #itanje da li su -loven&i 5ili iznena:eni #ostu#kom generala Mada ili je to 5io deo nji"ove taktike, jo! uvek nije mogue dati #re&izan odgovor% , kasnim veernjim satima 2B% juna u komandi 0 armijske o5lasti u Lagre5u, odr9an je #oslednji sastanak #red #oetak ak&ije% / tome je general Kol!ek za5ele9io$ " mogu$em napadu na nas i mogu$im postupcima nije bilo ni govora. "ito da smo potcenili trenutak koji je pred nama# veruju$i da sa obe strane postoji toliko pameti i odgovornosti da ne bi smelo do$i do oruanog sukoba. (revie smo verovali u odgovorne pojedince i zanemarili sutinu politikih interesa i agresivni nacionalizam!.<14= *ukovodstvo 2N+ u -loveniji nije ni znalo da je slovenaka vlada 2B% juna u #ismu -I0@u najavila da e ak&iju koju je naredio >arkovi smatrati kao agresiju i da e joj se su#rotstaviti 7svim sredstvima8 samostalne #ravne dr9ave$ +i nismo znali za takvu odluku slovenakog rukovodstva. 4tab 1rhovne komande tih dana nije nam davao nikakve informacije u kojima je inae u poslednje vreme bio krt i selektivan. "d nas se samo traio rad po zakonu i 3stavu i eliminisanje svih onih koji ne potuju nare0enja ili razmiljaju na bilo koji nain drugaije od vojnog vrha!.<1B= Nasu#rot golo5radim regrutima 2N+ stajalo je 34%000 slovenaki" 7teritorijala&a8, #ot#uno s#remni" za krvavi o5raun% Tako je 2N+ u -loveniji gurnuta u ratnu avanturu sa nesagledivim #osledi&ama% okret je #oeo u ranim jutarnjim satima 2)% juna na uku#no sedam #rava&a% -lovenako rukovodstvo o5ave!teno je o #okretima 2N+% Ieneral Kol!ek je #oslao telegram #remijeru eterleu$ "bavjetavamo 1as da 5. vojna oblast ima zadatak da preuzme sve granine prelaze i obezbjedi dravnu granicu S)*J. *aunamo na suradnju svih organa i gra0ana *epublike Slovenije. adatak $e biti izvren bezuslovno. (ostupit $emo i i po pravilima borbene upotrebe jedinica. Svako otpor bit $e slomljen# a sve posljedice snosit $e naredbodavci i izvrioci!.<1)= >ilan Kuan je odma" izdao javno sao#!tenje da vojni vr" 9eli da 7svim ras#olo9ivim snagama8 #reuzme kontrolu nad &eloku#nom teritorijom -lovenije% Taj in je #rogla!en agresijom i #oku!ajem trajne oku#a&ije -lovenije, #a je njen #redsednik o#ozvao sve aktivne stare!ine i &ivile iz -lovenije koji se nalaze na slu95i u 2N+, a u#utio je i #oruku oAi&irima i vojni&ima iz drugi" delova 2ugoslavije$ (redsednitvo *epublike Slovenije poziva sve stareine i vojnike koji su na sluenju vojnog roka da ne uestvuju u agresiji na *epubliku Sloveniju# te da napuste jedinice J/. (redsednitvo Slovenije# na alost# u nastaloj situaciji ne$e mo$i garantovati sigurnost na teritoriji *epublike Slovenije# to posebno vai za regrute koji su na sluenju vojnog roka!%<16= 2anez Nrnov!ek se #ovukao iz redsedni!tva -;*2, a Jivko regl sa Aunk&ije #ot#redsednika -I0@a% Na konAeren&iji za !tam#u Kuan je rekao da e -lovenija na agresiju odgovoriti time !to e u#otre5iti sva sredstva sa kojima ras#ola9e za ouvanje svoje suverenosti%<13= -lovenaki #redsednik je u#utio i #ismo #redsedni&ima ostali" jugoslovenski" re#u5lika i jo! jednom

#onovio gru5e neistine o namerama 2N+$ .omanda 5. armijske oblasti obavestila nas je da svim raspoloivim snagama preuzima kontrolu nad teritorijom Slovenije. Taj zakljuak poela je odmah sistematski i bezobzirno sprovoditi. 6in jeste agresija i pokuaj trajne okupacije nezavisne *epublike Slovenije koji# izme0u ostalog# moe dramatino da optereti nae dalje me0usobne odnose. (redlaem 1am da i 1i odluku opredelite u istom smislu# a ujedno 1as molimo da odmah opozovete vojne obveznike i oficire# dravljane 1ae republike koji deluju u jedinicama J-/ u Sloveniji# jer im u takvim prilikama# iz razumljivih razloga# ne moemo vie garantovati linu sigurnost!%<20= 0r" 2N+ u -loveniji i dalje nije, me:utim, verovao da se 7ne!to oz5iljnije8 mo9e desiti% 2edini&a 30B% #rotiv@vazdu!ne 5rigade, sa sedi!tem u Karlov&u, #re!la je slovenaku grani&u kod >etlike i odma" je na#adnuta% Nekoliko sati kasnije, kolona tenkova i oklo#ni" trans#ortera 1% oklo#ne 5rigade na#ustila je svoju kasarnu u 0r"niki kod .ju5ljane i u#utila se kao aerodromu Brnik% -tigli su nekoliko sati kasnije i zauzeli aerodrom% -vi #utni #rav&i iz glavnog grada -lovenije 5ili su 5lokirani, #ut do aerodroma 5io je 5lokiran 5arikadama od automo5ila i te!ki" kamiona koje je 2N+ us#ela da savlada, ali je slovenaka vojska zauzela #ozi&ije oko aerodroma% Na istoku snage 2N+ na#ustile su >ari5or i krenule #rema o5li9njem #relazu Kentilj i #ograninom mestu Nravogradu% 2ugoslovensko ratno vazdu"o#lovstvo je 5a&alo letke iznad razni" delova -lovenije na kojima je #isalo 7 ozivamo vas na mir i saradnju8 i 7-vaki ot#or e 5iti slomljen8% Na drugoj strani, iz vojni" o5jekata i u kasarnama iskljuena je struja, voda i teleAonske linije, a ometano je sna5devanje jedini&a "ranom% 0r!eno je "a#!enje #ri#adnika 2N+ gde god je to 5ilo mogue% Komanda 0 armijske o5lasti 5ilo je u teleAonskom kontaktu sa #redsednikom Kuanom, a vlada je u#ozorena da e 2N+ koristiti "eliko#tere da #renesu s#e&ijalne jedini&e na strate!ke loka&ije% 0lada je onda u#ozorila komandu 4% armijske o5lasti da e "eliko#teri 5iti o5oreniE 2)% juna uvee slovenaka teritorijalna od5rana o5orila je #rvi "eliko#ter 2N+, ti#a 7Iazela8 nad *o9nom Nolinom, elitnom lju5ljanskom naselju$ (rve ljudske rtve bili su nai piloti iji je zadatak bio snabdevanje hlebom. 7alosno je bilo videti srueni helikopter iz kojeg su se rasule vekne hleba!%<21= Feliko#terom je u#ravljao -lovena&, ka#etan +nton >erlak% Nrugi "eliko#ter Ctrans#ortni 7>I 68D o5oren je #osle #odne, kod Iga, u #ovratku sa grani&e% Tom #rilikom #oginula su sva tri lana #osade$ ka#etan avija&ije >ilenko 2orgi, #orunik avija&ije 1ldin Fra#ovi i vazdu"o#lovno@te"niki vodnik >iroslav Kandor%<22= Teritorijalna od5rana je tako:e o#kolila kasarne 2N+ i #okrenula niz na#ada !irom -lovenije% , Brniku je na#ala vojnike 2N+ koji su dr9ali aerodrom, a u Trzinu se razvila 5or5a u kojoj je #oginulo etvoro #ri#adnika Aederalne i jedan vojnik slovenake vojske, a ostatak jedini&e 2N+ #rimoran je na #redaju% Teritorijalna od5rana je tako:e #okrenula na#ade na kolone tenkova Aederalne armije kod esni&e, /rmo9a i Kosezea, kod Ilirske Bistri&e% Kolona tenkova iz 32% me"anizovane 5rigade 2N+ 5lokirana je kod /rmo9a i nije us#ela da se #ro5ije kroz 5arikade% ;ederalna vlada je 2)% juna od svi" 7relevantni" #olitiki" Aaktora8 u 2ugoslaviji za"tevala da se na #rimenu svi" #olitiki" odluka koje su donesene u #oslednja tri dana #roglasi moratorijum u trajanju od tri mese&a kako 5i se 7us#ostavilo stanje koje je 5ilo ranije, #re dono!enja odluka i nji"ovog s#rovo:enja8% , okviru tog roka tre5alo je #ronai 7mirolju5iva, demokratska i dogovorna8 re!enja o izlasku iz krize i 5udunosti zemlje% >arkovi je #onovo #redlo9io slovenakoj vladi "itan sastanak, a tra9io je i odr9avanje sedni&e redsedni!tva -;*2 kako 5i se razre!ila ustavna kriza$ Savezno izvrno ve$e poziva sve gra0ane

Jugoslavije da sauvaju red i mir i time doprinesu razumnom i demokratskom razreenju krize naeg drutva!.<23= >arkovi je odgovor od Borisava 2ovia do5io u -ku#!tini -r5ije$ (oslednjih dana dolo je i do krupnih formalnih neustavnih akata izdvajanja ,rvatske i Slovenije iz Jugoslavije. (osle tih odluka# u kojima je +esi$eva uloga bila vidljiva itavoj javnosti# njegov izbor na dunost predsednika predsednitva S)*J# s obzirom na njegovu ulogu u donoenju tih secesionistikih akata# predstavljao bi pravi politiki apsurd koji u naoj politikoj javnosti ne bi mogao da bude ni prihva$en ni shva$en. 3be0en sam da bi akt izbora +esi$a bio samo akt mirenja sa secesionistikom politikom u ,rvatskoj# odnosno sa ulogom koju Stjepan +esi$ ima u kreiranju i realizaciji te politike!.<2?= Istoga dana odr9an je ve uo5iajeni trojni sastanak 2ovi, >ilo!evi, Kadijevi% >ilo!evi je od Kadijevia tra9io da 2N+ 5rani 75udue grani&e8 2ugoslavije$ 4ta mi ima da branimo slovenake granice# to je privremeno. Treba da branimo ono to $e biti trajno!.<24= 2ovi je jasan u o&eni da se to odnosilo na Frvatsku 5ez sr#ski" teritorija u njoj% ,#rkos #ometnji i 5or5ama, 2N+ je i#ak us#e!no izvr!ila veliki deo svog &ilja% No #onoi 2)% juna zauzela je sve #relaze du9 italijanske grani&e, skoro sve #relaze na austrijskoj grani&i i nove #relaze us#ostavljene du9 slovenake grani&e sa Frvatskom% >e:utim, mnogo njeni" jedini&a jo! uvek je 5ilo 5lokirano na ranjivim #olo9ajima !irom -lovenije% rvog dana suko5a 2N+ je imala 10 mrtvi" i 22 ranjena% , najne#ovoljnijoj situa&iji 5io je 31% kor#us Cmari5orskiD a u ni!ta 5oljoj #ozi&iji nije 5io ni 1?% C.ju5ljanskiD z5og stanja na aerodromu% Ieneral Kol!ek je i dalje 5io #rotiv #unog 5or5enog anga9ovanja jer 5i to znailo nekontrolisanu eskala&iju suko5a$ nailo bi da smo mi poeli rat. To nikome ne treba. -isam shvatio saveznog sekretara tako. -aprotiv. 8demo na granicu sa malim snagama da pomognemo saveznoj carini i miliciji da preuzmu granine prelaze!.<2B= Tokom noi izme:u 2)% i 26% juna, slovenakoj Teritorijalnoj od5rani je nare:eno da izvede o#!tu oAanzivu #rotiv 2N+% 0ojna kolona koja je 5ila dan ranije na#adnuta u esni&i, 5lokirana je od strane slovenaki" kamiona u -tri"ove&u, nekoliko kilometara od grani&e sa +ustrijom, gde je o#et 5ila na#adnuta od teritorijala&a i #oli&ije% , &entralnoj -loveniji, kamionske 5arikade zaustavile su jo! jednu kolonu tenkova% , vazdu!nim na#adima na 5arikadu kod >edve:eka, na #utu .ju5ljana H Novo >esto, #oginulo je sedam vozaa kamiona%<2)= Jestoke 5or5e iz5ile su izvan Nove Iori&e na #relazu sa Italijom, gde su slovenaki s#e&ijal&i uni!tili tri tenka% Metvori&a vojnika 2N+ je #oginulo, a oko 100 se #redalo% , 5or5ama koje su vo:ene na aerodromu Brnik #oginula su dva austrijska novinara% <26= -lovenake snage zauzele su granini #relaz kod Folme&a, uz dve 9rtve sa svoje strane i tri sa strane 2N+E 31 #ri#adnik 2N+ se #redao% -lovenaki teritorijal&i na#ali su kasarnu 2N+ u Bukovju kod Nravograda, a skladi!te oru9ja u Borovni&i #alo je u #osed teritorijala&a% ri#adni&i 2N+, #ose5no u .ju5ljani i >ari5oru, stavljeni su #od #rismotru% , 0i#avi je #reko 300 lanova #orodi&a oAi&ira 5ilo 5lokirano u vojnim zgradama% 0ojna li&a su "a#!ena u samom gradu, na 9eleznikoj stani&i, na uli&i, #red stam5enom zgradom, u sredstvima javnog #revoza, u skladi!tima i 5olni&ama, svuda i 5ez ikakvog o5zira% Tokom 26% juna --N/ je sao#!tio da 2N+ kontroli!e grani&u i da je #restala #otre5a za daljim #okretima armijski" jedini&a u -loveniji% -ao#!teno je i da je tokom dvodnevni" 5or5i #oginulo 10 #ri#adnika 2N+%<23= , Beograd je do#utovala delega&ija 1vro#ske zajedni&e CJak os, #redsedavajui -aveta ministara, Oani de >ikelis, ministar inostrani" #oslova

Italije, i Fans 0an Nen Bruk, !eA "olandske di#lomatijeD% Nji"ova #oruka jugoslovenskim #olitiarima 5ila je kratka$ 7Ne idite natrag u 13% vek8% +li, >ilo!evi im je #reneo svoje uo5iajene stavove$ odlukama -lovenije i Frvatske direktno su na#adnuti teritorijalni integritet i suverenitet 2ugoslavijeE ugro9eni su mir i 5ez5ednost njeni" gra:ana, svu odgovornost snose iskljuivo -lovenija i Frvatska%<30= -astalo se, #o drugi #ut od iz5ijanja rata, i redsedni!tvo -;*2 u ne#ot#unom sastavuE sedni&om je #redsedavao 2ugoslav Kosti% Bogi Bogievi, koji je 5io i #redsednik -aveta za za!titu ustavnog #oretka, u#oznao je 7#risutne8 sa o&enama i #redlozima -aveta sa sedni&e koja je odr9ana dan ranije% redsedni!tvo je samo konstatovalo da je do!lo do novog dramatinog #ogor!anja #olitike situa&ije u zemlji, o&enjeno je da su odluke -lovenije i Frvatske #rotivustavne i da nemaju nikakav legitimitet% Lakljueno je da e se redsedni!tvo anga9ovati na za!tititi integriteta zemlje i da grani&e 2ugoslavije 7niko ne mo9e menjati8 i da to mora da s"vati rukovodstvo -lovenije%<31= >ilan Kuan je, me:utim, jo! jednom #onovio da je u #itanju #oku!aj oku#a&ije 7mlade slovenake dr9ave8 na koju je izvr!ena agresija$ (otrebno je prvo da se agresor povue# da se vojska vrati u kasarne. atim su razgovori mogu$i# ali nikako nema poga0anja o zamrzavanju plebiscitnih i ustavnih odluka Slovenije!%<32= Kasno uvee 26% juna slovenaki #redsednik Kuan i admiral -tane Brovet dogovorili su #rvi #rekid vatre, !to je kuan #otvrdio i na slovenakoj televiziji% +li, dogovor nije #o!tovan% -lovenaki teritorijal&i izvr!ili su #regru#isavanje i dovo:enje sve9i" snaga 5lizu grani&e, karaula i vojni" o5jekata koji su im 5ili #otre5ni% Tano u #ono #oeli su na#adi na 2N+ !irom -lovenije i trajali su do rani" jutarnji" asova 23% juna% -lovenake snage zauzele su ) karaula i granini #relaz kod Iori&e, a na ma:arskoj grani&i #redali su se 5ez 5or5e vojni&i na dve karaule%<33= Na#adi su intenzivirani tokom 23% junaE general +ndrija *a!eta, zamenik komandanta 4% armijske o5lasti, tra9io #okretanje odlunog na#ada$ -e moe vie ovako. 7ivimo pod pritiskom da ne ucenjuju da se predamo. (itanje je ho$emo li se boriti ili $emo se predati. 8mamo snage da se dostojno borimo!%<3?= Kol!ek #onovo nije #ri"vatio #uno oAanzivu, tra9io je #rin&i#ijelno #ona!anje, #o!tovanje me:unarodnog #rava i nije 9eleo da se suko5 #retvori u rat #rotiv slovenakog naroda% +li, i on je 5io svestan da je takav strategija 5ila #orazna$ Suprotna strana je iskoristila takva naa ose$anja i odluno ustala u beskompromisnu borbu protiv /rmije!%<34= -mirenja situa&ije nije 5ilo, na#adnut je i Nom 2N+ u .ju5ljani, u#otre5a avija&ije 2N+ jo! nije odo5renaE 23% juna u Lagre5 je do!ao general +d9i% Kada se u#oznao sa situa&ijom, zatra9io je od Kadijevia da se Kuanu #ostavi ultimatum da do 30% juna u B sati ujutru #ovue sve snage T/ na 10 kilometara$ /ko to ne uradi# Slovenija $e da gori. +ogu$a je i mobilizacija u Srbiji# a onda ubaciti diverzantske odrede i nanositi im gubitke. Svim komandantima treba narediti 9 bitka do kraja# ko se preda da se strelja!%<3B= Kadijevi je razgovarao sa KuanomE #rotiv vojnika 2N+ u#otre5ljavana je za5ranjena muni&ija, a ranjeni su sklanjani u Italiju i +ustriju kako 5i im se ukazala #omoE +d9i je naredio 7masovne udare8 ratnog vazdu"o#lovstva jer su #ostu#&i T/ -lovenije 7ravni Aa!istikim8% o!to se situa&ija nije smirivala, reagovao je Kta5 vr"ovne komande 2N+ koji je u jednom du9em #eriodu Aunk&ionisao samostalno% To je 5io najte9i trenutak u dotada!njoj istoriji 2N+, ali njeno rukovodstvo nije imalo adekvatan odgovor% ,mesto odlune ak&ije kakva je godinama najavljivana i kojom je #reeno, na&iji se 23% juna #reko televizije Beograd, u kasnim veernjim asovima, dramatino o5ratio general >arko Negovanovi% *ekao je da je

2ugoslavija na #oetku gra:anskog rata, a do toga je do!lo jer nisu #ri"vatana dugogodi!nja u#ozorenja armijskog vr"a 7da se stane na #ut #oliti&i svr!enog ina i jednostranog razgra:ivanja jugoslovenske dr9ave, 5ezakonju i anar"iji8% I u ovoj situa&iji vr" 2N+ se #ona!ao kao #resudni #olitiki Aaktor koji 7ini sve8 !to je u njegovoj moi 7da se o5ez5ede uslovi za miran, demokratski i legalan ras#let jugoslovenske krize8% /#tu9io je -loveniju da vodi 7#rljav, surov i #odmukao8 rat% Kta5 0r"ovne komande u#utio je 7#oslednji za"tev8 #redsedniku Kuani i 0ladi -lovenije o #rekidu suko5a$ /ko rukovodstvo *epublike Slovenije ne ispuni postavljene zahteve# ija je sutina obezbe0ivanje bezuslovnog prekida vatre i stvaranje normalnih uslova za ivot i rad /rmije# 4tav 1rhovne komande naredi$e preduzimanje mera u skladu sa situacijom u zemlji# ukljuuju$i maksimalno podizanje borbene gotovosti J-/# potrebne mobilizacijske radnje i odlune vojne mere!. Ieneral Kadijevi je u#utio i slu95eno #ismo Kuanu, ali demonstra&ije sile ve je 5ila #otro!eni model #ona!anja armijskog vr"a, a #una u#otre5a svi" ka#a&iteta 5ila je nemogua i u #raksi neizvodljiva% Lato je toku noi izme:u 23% i 30% juna -ku#!tina -lovenije od5ila ultimatum Kta5a 0r"ovne komande, ak je odala #riznanje svim dr9avljanima, #ri#adni&ima T/ i #oli&ijski" snaga za 7"ra5ru i us#e!nu od5ranu dr9ave8% -ku#!tina je nalo9ila svim dr9avnim organima *e#u5like da dosledno s#rovode donesene odluke o osamostaljenju -lovenije% okrenut je totalni rat #rotiv 2N+% -nage T/ i mili&ije i dalje su na#adale vojnike koji nisu smeli da u#otre5e svu silu kojom su ras#olagali kako 5i se od5ranili% ristu# ranjeni&ima i dalje je 5io ote9an, nastavljena su "a#!enja vojni" li&a i maltretiranje nji"ovi" #orodi&aE general Kol!ek i dalje je #oku!avao da smiri situa&iju mol5ama koje je u#uivao slovenakom rukovodstvu, #a je zato i od5io da naredi u#otre5u avija&ije$ *uiti vitalne objekte i stvarati velike ljudske rtve# bez obzira na materijalne gubitke# za mene je bilo nedopustivo. 8zgleda da je realizaciju odluke o tome trebalo# po nekima# da donese Slovenac. Time bi se kasnije# pred javnim mnjenjem sveta i istorije# mogao opravdati 4tab 1rhovne komande!.<3)= red o#asno!u od neselektivne u#otre5e avija&ije, 2anez Nrnov!ek je zvao >arkovia i KadijeviaE u me:uvremenu je u Beograd do!la #osrednika trojka 1vro#ske zajedni&e i kritini trenutak je #ro!ao% +vija&ija je delovala #ojedinano i u #aru Cvrlo retkoD, dejstvovala na je na vojne o5jekte T/ i na #ojedine take na #re#rekama is#red tenkova i na T0 re#etitore% +li, to nije s#reilo ras#ad 2N+ i 5rojne gu5itke u te"ni&i kod Kentilja, Nove Iori&e i u tunelu Karavanke% , .ju5ljanu je 30% juna, na so#stvenu ini&ijativu, do#utovao i +nte >arkovi% /n je razgovarao sa #redsednikom Kuanom i #remijerom eterleom i u kasnim veernjim satima oni su #ostigli dogovor o #rekidu ne#rijateljstava% -lovenaka strana za"tevala je da #regovara samo sa >arkoviem, #a u razgovorima nisu uestvovali #redstavni&i 2N+ Cadmiral BrovetD% -#orazum je #redvi:ao #rekid vojni" o#era&ija, #re5a&ivanje ranjeni" #ri#adnika 2N+ u 5olni&e, #ovlaenje jedini&a 2N+ u kasarne i Aormiranje me!ovite komisije koja e nadgledati s#rovo:enje s#orazuma% ovlaenje jedini&a 2N+ u kasarne tre5alo je da #one 1% jula%<36= Lanimljivo je da je -ti#e >esi 30% juna, dok jo! nije 5io iza5ran na elnu Aunk&iju u redsedni!tvu, #ot#isujui se kao 7ustavni #redsjednik redsjedni!tva -;*28, iz Lagre5a doneo jednu odluku u kojoj je stajalo da Kta5 vr"ovne komande 2N+ odma" o5ustavi sve vojne o#era&ije u -loveniji u skladu sa naelnim s#orazumom #redsednika Frvatske, -lovenije, -r5ije i #redsednika -I0@a sa delega&ijom 1vro#ske zajedni&e% Tra9io je i da se jedini&e 2N+ u &eloj zemlji odma" #ovuku u 7vojarne8, a 7naredio8 je Kta5u 0K 2N+ da "itno #ovue svoju nared5u o mo5iliza&iji$ 7/5avje!tavam sve savezne i re#u5like organe

vlasti da sam na ovaj korak 5io #risiljen z5og u#ornog s#reavanja lanova redsjedni!tva -;*2 iz -r5ije i Grne Iore da se to #redsjedni!tvo konstituira u skladu s ,stavom -;*28%<33= -r#sko rukovodstvo sa zaka!njenjem je aktiviralo svoju odluku o iz5a&ivanju -lovenije iz 2ugoslavije% Na sedni&i -aveta za za!titu ustavnog #oretka, odr9anoj 30% juna, 2ovi je izjavio da se integritet 2ugoslavije vi!e ne mo9e ouvati i da -loveniju tre5a kazniti$ Sloveniju $emo# po mom miljenju# najbolje kazniti ako odmah donesemo odluku o njenom iskljuenju iz Jugoslavije. Treba odmah sazvati Skuptinu S)*J# saoptiti odlukom Skuptine da se potuje pravo slovenakog naroda na samoopredeljenje i otcepljenje. Treba odmah da se od S81:a zatrai nacrt zakona o razgranienju koji bi usledio domah iza ove odluke!%<?0= +li, na#ori #osrednike misije 1vro#ske zajedni&e do#rineli su razre!enju ustavne krize% >ilo!evi se 30% juna o5ratio sr#skoj javnosti i rekao da je -r5ija #ri"vatila #redloge 1vro#ske zajedni&e, ali i da oekuje da se tako #ona!aju Frvatska i -lovenija%<?1= >ilo!evi je zatim o5eao ministarskoj troj&i da e -r5ija #odr9ati >esiev iz5or na Aunk&iju #redsednika redsedni!tva -;*2% rema svedoenju Borisava 2ovia, >ilo!evi je vrlo te!ko #ristao na ovu odluku$ 2io je sav slomljen. *ekao mi je da su nastupili sa tolikom uporno$u i neuvaavanjem nijednog argumenta# kao i sa optubama i pretnjama Srbiji# da se postavlja veliko pitanje da li vredi ulaziti u takve sukobe zbog +esi$a# jer bi i neki drugi predstavnik ,rvatske verovatno bio isti kao on# moda i gori. .ae da je on morao da popusti i pristane# a meni preporuuje da ih muim jo koliko mogu# pa da prihvatim!%<?2= 2ovi je razgovor #reneo 7sr#skim8 lanovima redsedni!tvaE Branko Kosti je odma" izjavio da nee glasati za >esia, 5ez o5zira na stav -r5ije% -astanak u alati Aedera&ije, u sali 7Beograd8, #oeo je 30% juna, u 23 sata, uz #risustvo evro#ski" #osrednikaE sastanku nije #risustvovao Nrnov!ek% ;ormalno, nije 5ilo ni sedni&e, ni dnevnog reda, ni glasanja, ni za#isnika, ali je alata 5ila #re#una novinara% -astankom je rukovodio 0asil Tu#urkovski, a 2ovi je odma" zatra9io #isane garan&ije od 1vro#ske zajedni&e da e -a5or Frvatske i -ku#!tina -lovenije #o!tovati tromeseni moratorijum na s#rovo:enje zakona o ot&e#ljenju$ 1elikoduno su se izre0ala sva trojica ministara da slatkoreivo izraze tvrda obe$anja i garancije u ime ; da $e i +esi$ i ,rvatska i Slovenija morati# pod njihovim uticajem# da rade po 3stavu S)*J i u skladu sa njim!%<?3= Branko Kosti je i#ak od5io da glasa za >esia% -edni&a je zavr!ena 1% jula, u jedan sat #osle #onoi% -tje#an >esi je iza5ran za #redsednika a Branko Kosti za #ot#redsednika redsedni!tva 2ugoslavije% Lanimljivo je da je >esi na #rvoj konAeren&iji za !tam#u, odma" #osle iz5ora, o&enio da je Kosovo najvei generator krize u 2ugoslaviji$ .osovo se mora rjeiti a to ne moe bez /lbanaca. 3 dijalogu moraju uestvovati svi# bez upotrebe sile!.<??= -lo5odan >ilo!evi se u noi kada je >esi iza5ran na elnu Aunk&iju u redsedni!tvu sastao sa Oanijem de >ikelisom, !eAom italijanske di#lomatije% / #roteklim doga:ajima razgovarao je teleAonom 1% jula sa *adovanom Karad9iem$ 8mao sam sa %e +ikelisom posle sastanak# on je hteo da porazgovaramo malo o naoj saradnji i razvoju odnosa Srbije i 8talije. <%%%= ; je prihvatila# oni su prihvatili da garantuju da $e ,rvatska i Slovenija ispuniti svoje obaveze i da izvre suspenziju ovih akata i da se prekine to nasilje. "ni su garant i oni su se izjasnili# vide$emo kako $e taj tok doga0aja dalje da ide# ali ja mislim da smo ovim izali iz onog obrua pritiska da Srbija rastura Jugoslaviju. <%%%= To je jasno i treba ih pustiti da se otcepe# sad je samo pitanje otcepljenja po linija koja nama odgovara <%%%= 4to se Slovenije tie# ja bih ih pustio odmah <%%%= da idu odmah a ovi drugi kad se s nama razgranie. <%%%= Sad mi moramo stvari da radikalizujemo i ubrzamo# to je potpuno jasna stvar!%<?4=

Na #rvoj sedni&i redsedni!tva sa novim #redsednikom, odr9anoj 1% jula, zatra9eno je da se odma" #rekinu svi suko5i, da se oslo5ode svi #ri#adni&i 2N+ i lanovi nji"ovi" #orodi&a, da se de5lokiraju kasarne i o5ez5edi sna5devanje strujom i "ranomE da se 7oru9ani sastavi -lovenije8 #ovuku na svoje matine loka&ije, a jedini&e 2N+ u svoje garnizone, kao i da se o5ez5edi 7nesmetani rad i Aunk&ionisanje savezni" organa, #ose5no u vezi o5avljanja &arinske kontrole i drugi" #oslova koji su u nadle9nosti Aedera&ije8%<?B= Kuanov komentar na ove odluke 5io je kratak H grani&a je slovenaka a savezni zakoni ne va9e u ovoj re#u5li&i%<?)= -menjen je i general Konrad Kol!ekE Kadijevi je ukaz o njegovom smenjivanju #ot#isao jo! 23% juna a Kol!eku je to sao#!teno u noi izme:u 1% i 2% julaE novi komandant 4% armijske o5lasti 5io je general Jivota +vramovi% -tanje u -loveniji nije se menjalo% Kta5 0r"ovne komande #onovo je, umesto eAikasne ak&ije, #onudio vi!e nego #atetino sao#!tenje H -loven&i se #rema 2N+ odnose kao #rema 7ne#rijateljskoj oku#atorskoj vojs&i8, sna5devanje "ranom i dalje se onemoguava, ranjeni&ima ne mo9e da se uka9e #omo i jo! uvek se "a#se oAi&iri i lanovi nji"ovi" #orodi&a%<?6= 2edini&a 2N+ koje su se, u skladu sa dogovorom o #rekidu ne#rijateljstava, #ovlaile iz reona Tre5inje u Karlova&, na#adnuta je 2% jula u ranim jutarnjim asovima u okolini Bre9ike !ume, kod sela NrnovaE jedini&i su naneseni znatni gu5i&i% Lato je general +vramovi naredio vazdu!ne na#ade i u#utio tenkovska #ojaanja ovoj ali i drugim o#koljenim jedini&ama% Istoga dana javnosti se #reko Televizije Beograd o5ratio general +d9i i o#tu9io slovenake vlasti da su #rekr!ili dogovoreno #rimirje i krenuli u 7sveo#!te, 5esomune i naj#rljavije na#ade na sve !to je nosilo uniAormu i oznaku 2N+ i !to ima 5ilo kakve veze sa njom8% Istu#anje generala +d9ia #okazalo je da vojni vr" nije mogao ni da zamisli da e doi do otvorenog suko5a sa slovenakim narodom -iko u /rmiji nije mogao da shvati da se sukobljava sa onima koji Jugoslaviju i J-/ mrze iz dna due. %ecenijama ueni u duhu jugoslovenstva# nismo ni mogli poverovati da se toliko zla i mrnje moe sakupiti na jednom mestu# i u takvim oblicima. (odmukli su i bezobzirni. -e tede nikoga# pa ak ni maloletnu decu# ene i svoje dojueranje susede. 2ilo je i izdaje u naim redovima# najvie me0u Slovencima. 8 to ne male izdaje. (rieljkivali su ponavljanje <=><. Trudi$emo se da rat na koji smo primorani traje to kra$e. Teko smo ovo podneli# ali smo se oporavili i prilagodili. -estale su mnoge iluzije. 8zvrili smo nune kadrovske promene i okrepili svoje snage. (rimora$emo protivnika da potuje prekid vatre i prestane sa arogantnim nastupanjem. -a$i $emo i one koji se sada skrivaju u svojim jazbinama. (odvalama i mrnjom se ne pobe0uje. "stvari$emo kontrolu i stvari dovesti do kraja!%<?3= Tek tada je >ilan Kuan #roglasio jednostrani #rekid vatre, jer je o#!ti odnos snaga 5io na slovenakoj strani, #a je ona, umesto stra"a mogla da #oka9e #omirljivost i da #riku#i va9ne di#lomatske #oene% , -r5iji je odma" #ostalo dominantno uverenje da je za tragediju 2N+ kriva Aederalna vlada, odnosno njen #remijer jer je >arkovi, navodno, ograniio nain delovanja i u#otre5u oru9ane sile% / odgovornosti vojnog vr"a malo se ili nikako razmi!ljalo% 7 olitika8 je intenzivno #isala da je #ona!anje Nemake u jugoslovenskoj krizi 7du5oko #odelilo8 1vro#u, kao i da je do!lo do 7renesanse germanizma8% Nragutin Lelenovi je jo! jednom o#tu9io >arkovia da je najodgovorniji za krizu, a >ilo!evi se 2% jula sastao sa komandnim sastavom Teritorijalne od5rane -r5ije%<40= -vi ratovi su krvav i "aotian is#it ljudske volje, #ojaavaju jednostavna oseanja, jezivi su i mogue i" je #odneti samo mrzei svog ne#rijatelja i verujui u so#stvenu #o5edu% 0i!e nego u 5ilo kojoj drugoj #rili&i ljudi otkriju svoju #ravu #rirodu i oseanja, #a u ratovima #o5e:uju

najs#remniji i najsuroviji% No5ra ilustra&ija za to jeste #rvi izve!taj koji je general +vramovi ?% jula 1331% #oslao Ieneral!ta5u u 2N+ o 7#rimerima neasni" i 5rutalni" na#ada #ri#adnika Teritorijalne od5rane i drugi" oru9ani" sastava *e#u5like -lovenije na #ri#adnike 2N+8% , izve!taju je, izme:u ostalog, reeno sledee$ "dmah po pokretu jedinica ka granici# organi *epublike Slovenije naredili su iskopavanje struje# vode i (TT linija kasarnama# a poduze$ima zabranile bilo kakvo snabdevanje J-/. ?@. juna# u svom stanu u Ajubljani uhapen je pukovnik -edovi$ +iladin iz <>. korpusa koji je doao da obi0e bolesnu suprugu. Saznavi za njegov dolazak# pripadnici milicije plinskom bombom su provalili u stan. "d eksplozije povre0ena je i supruga pukovnika -edovi$a. ?B. juna od podmetnute mine na koju je naletio osobni automobil u kojem su bile *adojka Svorcan i Ajubica Sasa# supruge aktivnog vojnog lica i gra0anskog lica na slubi u J-/# na mestu nesre$e# unato prisutnosti pripadnika T" Slovenije i slovenske milicije# na dolazak sanitetskog vozila ekale su vie od pola sata# jer nitko nije hteo da javi o njihovom udesu. Ajubici Sasa amputirana je leva potkolenica. 3 .linikom centru Ajubljana kako su dovezene nakon nesre$e# odbili su ih primiti jer su Csupruge oficiraD# bez obzira to su osigurane kod zdravstvenog osiguranja Slovenije. ?=. juna u Slovenskoj 2istrici na prevaru su doveli suprugu i decu kapetan <. klase Stamenkovskog u tab T". %ecu su zadrali# a enu poslali u kasarnu sa porukom da su deca zarobljena i neka se on preda. ?=. juna snage T" Slovenije zarobile su u .opru jednog lekara i tri vojnika koji su prevozili ranjene u bolnicu u 8zoli. 8stima je postavljen ultimatum da $e biti puteno samo pod uslovom da iz bolnice odu ku$i# a ne u jedinicu. ?=. juna ubijeni su na graninom prelazu 4kofije kapetan <. klase (anteli$ Slobodan# vojnik:voza "smani +emedin i glavni voza Sedlar 2ranko. 3bijeni su izvan motornog vozila. EF. juna pripadnici T" zarobili su devet pripadnika garnizona 1aradin koji su bili u sanitetskom obezbe0enju. %o danas nisu puteni# a nema podataka gdje su. EF. juna u nekim naseljima Ajubljane iz stanova su silom izvodili stanare Glanove porodica vojnih licaH# postrojavali ih i pretili ubijanjem. <. jula posmrtni ostaci kapetana (anteli$a prebaeni su avionom do 2eograda# a dalje transportirani do mesta sahrane u rodnom selu 4ljivovica kod Titovog 3ica. 7alosno je i neshvatljiv postupak organa vlasti 8lirske 2istrice# u kojoj je pokojni kapetan slubovao# koji nisu dozvolili supruzi# koja je ro0ena u 8lirskoj 2istrici i to je bila njena elja# da se sahrani u 8lirskoj 2istrici!%<41= rema izvorima 2N+, ona je u 7slovenakom ratu8 imala ?? #oginula i umrla #ri#adnika% >a koliko 5io oekivan, #oetak rata iznenadio je sr#sku javnost koja je odgovorila #rotestima% La razliku od -lovenije, kao i kasnije Frvatske gde je na&ionalni romantizam 5io na vr"un&u i gde je veinsko javno mnjenje smatralo da se 5ije odsudna 5itka za 7slo5odu8, vraanje mrtvi" vojnika, gotovo deaka, #ro5udilo je deo us#avanog sr#skog javnog mnjenja% -r5ija je i inae ve 5ila du5oko za"vaena 75elom kugom8, #redstavljala je zemlju sinova jedina&a, #a su #rve #roteste 2% jula organizovale majke sr#ski" vojnika% I odma" o#tu9ene da su deo 7zavere8 #rotiv sr#skog naroda% /ne su, kada im nije dozvoljeno da u:u u zgradu sr#skog #arlamenta #olomile staklo na vratima i #rekinule sedni&u -ku#!tine #ovi&ima$ 7IzdajaP 0ratite nam de&uP Nosta je #olitike8% *e#orteri su za5ele9ili #otresne s&ene, uzvi&i su 5ili #ome!ani sa #laom i je&ajima, #oneko je ak nasrnuo na #oslanike, 7sruiv!i im 5uji&u nimalo ne9ni" rei u li&e8% ,5rzo su do!li o oevi i 5raa vojnika 2N+, svi su oajniki tra9ili #ovratak lanova svoji" #orodi&a%<42= , istom trenutku su #red -ku#!tinom studenti, gra:ani i o#ozi&ione stranke tra9ili ostavku redsedni!tva -;*2, Aormiranje vlade na&ionalnog s#asa i stvaranje sr#ske vojske% Tra9eno je i #ovlaenje jedini&a 2N+ iz -lovenije, kao i odgovornost vojnog vr"a i -lo5odana

>ilo!evia z5og neus#e!nog vo:enja o#era&ija% Nelega&ija roditelja, #redvo:ena Budimirom Ko!utiem, 5uduim #ot#redsednikom sr#ske vlade, oti!la je kod generala +d9ia% /n im je samo #oruio da su 9rtve neo#"odne za od5ranu 2ugoslavije$ /ko ho$emo mir mi to sada# na alost# moramo dobiti ratom. / u svakom ratu rtve su neizbene. +i borbom moramo do$i do vae dece!.<43= Latim je gru#a od ?40 roditelja uz -r5ije, na elu sa #ot#redsednikom -ku#!tine Borivojem etroviem, ot#utovala za Frvatsku i -loveniju% 2elko Ka&in, ministar inAorma&ija i slovenaki 75og rata8, izjavio je da 5i dolazak majki vojnika iz -r5ije 7mogao #redstavljati o#asnost #o -loveniju8%<4?= -lo5odan >ilo!evi se nije ogla!avao jer -r5ija 7nije 5ila u ratu8, ali jeste >omir Bulatovi% /n je #isao >ilanu KuanuE #odseao ga je na 75ratsku #ro!lost8 i molio da oslo5odi zaro5ljene vojnike$ 'ospodine (redsjednie# 2udu$i da 1as i 1au porodinu sudbinu lino poznajem# ovo je jedna od rijetkih prilika da u svoje ime i u ime naroda kojeg predstavljate uzvratite dio plemenitosti koju ste nali u okrilju crnogorskog i srpskog naroda# posebno onda kada je slovenakom narodu prijetilo potpuno duhovno i fiziko istrebljenje!%<44= , -r5iju su #oeli da sti9u i #rvi vozovi sa oslo5o:enim vojni&ima 2N+E ironija istorije 5ila je kom#letna H nekada su istom #rugom dolazili vozovi 75ratstva i jedinstva8 a sada su se u njima vraala de&a koja su 5aena u ratni #akao$ 1oz tuge. 3plakane ene sa decom# porodice vojnih lica i vojnici:zarobljenici. (repoznali smo ih jo iz daleka. %eaci obueni u neke krpe koje su dobili od slovenakih teritorijalaca. Jo uvek uplaeni# a na licima im se vidi stid 9 kao da su oni krivi za sabotae i izdaje u 5. armijskoj oblasti!.<4B= *ukovodstvo -o&ijalistike #artije -r5ije zatra9ilo je 3% jula 7"itno zasedanje8 savezne -ku#!tine na kojoj 5i se utvrdila odgovornost +nte >arkovia 7zato !to je svojim odlukama, na koje #o ,stavu nije imao #ravo, odgovoran za suko5e i krvo#rolie i #ot#uno ne#otre5ne i niim o#ravdane ljudske 9rtve u suko5ima u -loveniji8%<4)= Nemaka vlada je istog dana zatra9ila da 2N+ o5ustavi svoja dejstva kako ne 5i do!lo do 7oz5iljni" #osledi&a8 u odnosima izme:u Nemake i 2ugoslavije%<46= Na vanrednoj sedni&i &rnogorske -ku#!tine Branko Kosti je izjavio da je slovenako rukovodstvo izdalo zemlju, a >ilo Oukanovi da 2ugoslavija u 7dosada!njim okvirima8 vi!e ne #ostoji%<43= -edni&a redsedni!tva -;*2 od ?% jula #redstavljena je u sr#skoj javnosti kao #osledi&a us#e"a 2N+% Tako je 7 olitika8 #isala kako je -loveniji 7nalo9eno da #ovue jedini&e8%<B0= Na ovoj sedni&i dogovoren je a#solutni #rekid vatre, najkasnije do #onoi tog danaE #ovratak Codma" ili najkasnije do )% julaD na stanje #re dono!enja odluke o ot&e#ljenju -lovenijeE do #odneva 4% jula tre5alo je de5lokirati jedini&e i sve ustanove 2N+% La s#rovo:enje ovi" odluka zadu9eni su Bogi Bogievi i 0asil Tu#urkovski%<B1= I ovoga #uta odgovor iz .ju5ljane 5io je kratak H 2ugoslavija vi!e nema grani&e sa Italijom i +ustrijom%<B2= , -r5iji je i dalje aktuelna situa&ija izjednaavana sa doga:ajima iz 13?1% >ilorad 0ueli je #isao da je -r5ija #re!la grani&u so#stvene toleran&ije, da nijedan #olitiar nikada nee do5iti mandat da ostavi 7velike delove sr#skog naroda u inostranstvu8% /#tu9io je i roditelje koji su tra9ili #ovratak svoje de&e iz 2N+ da su deo 7zavere8 iji je &ilj 5io da 5lokiraju vojne jedini&e i onemogue i" u daljim 7samood5ram5enim8 dejstvima, odnosno, 7da 5i se do kraja izveli svi se#aratistiki naumi i &iljevi i zata!kala odgovornost za zloin nad vojni&ima8% >it o istorijskoj #redodre:enosti -r5ije da 5ude 79rtva8 5io je u #unom zama"u H njeni ne#rijatelji 5ili su +ustrija i Nemaka, a iz toga je #roisti&ala i jedna #ose5na 7misionarska8 uloga$ 8 ovoga puta# izgleda# srpski narod ima zlu sudbinu da velikom cenom plati uvi0anje ;vrope i S/% ko je ko na 2alkanu i ko je odista na strani demokratije i civilizacije# a ko ne!.<B3=

0eoma va9an sastanak odr9an je 4% jula$ >ilo!evi, 2ovi i Kadijevi% -r#ski Aunk&ioneri konstatovali su da je 2N+ u -loveniji 7#ora9ena i #otuena8, da je sr#ski narod izgu5io #overenje u vojsku i da je u -r5iji 7izdaja na delu8 H 0uk Nra!kovi je vodio #ro#agandu da se ne ide u rat, a demonstrirale su i majke vojnika% Lato je od generala Kadijevia za"tevano da se -loven&ima odgovori 79estoko, svim sredstvima, ukljuujui i avija&iju, #otom se #ovui iz -lovenije8 kako 5i se 7u#la!ila Frvatska i umirio sr#ski narod8% Tra9eno je i da se jedini&e 2N+ #ovuku na liniju$ Karlova&@ litvi&e na za#aduE Baranja@/sijek@0inkov&i@-ava na istoku i Neretva na jugu$ -a taj nain pokriti sve teritorije na kojima ive Srbi do potpunog raspleta# odnosno do konanog slobodnog opredeljenja naroda na referendumu!% Nalje je tra9eno da se 7#ot#uno elimini!u8 -loven&i i Frvati iz 2N+$ /ko odmah ne krene sa akcijom u Sloveniji# mi gubimo u Srbiji# a onda se i vojska raspada!%<B?= Ieneral +d9i je 4% jula govorio u Gentru visoki" vojni" !kola u Beogradu% rema 5ele!kama jednog od oAi&ira koji je 5io na tom sastanku, on je rekao da je 2ugoslavija u najveoj krizi od svog osnivanja, da se suoava sa katastroAom i da vojno rukovodstvo dugo nije 5ilo svesno te situa&ije, da 5i vojni udar 5io 7#rava katastroAa8, da je 2N+ u rat u#letena mimo svoje volje, da je u -loveniji delovala samo u samood5rani i da da se zato 7uzdr9ala8 od o#!teg vazdu!nog na#ada na vitalne sao5raajni&e, komunika&ije i elektronske medijeE 2N+ svojim uti&ajem tre5a da 7#rinudi8 re#u5lika rukovodstva na mirno re!enje donosa 7izme:u naroda 2ugoslavije8%<B4= o!to nije realizovan dogovor o oslo5a:anju zaro5ljeni" #ri#adnika 2N+ i lanova nji"ovi" #orodi&a, +leksandar >itrovi, #ot#redsednik -I0@a, zatra9io je B% jula od slovenake vlade da se ta odluka s#rovede u delo$ Savezno izvrno ve$e ima informacije da se u zatvorima# logorima i sabirnim centrima jo uvek nalazi veliki broj vojnih lica i lanova njihovih porodica. 3 kazneno popravnom domu C%obD nalazi se =< stareina i <<F vojnika. "pti uslovi njihovog smetaja su nehumani. Sa njima se postupa neljudski# a me0u njima ima ranjenih i bolesnih# a ve$ina je bila van operativnih zadataka. -e dozvoljava se prebacivanje u bolnice i druge zdravstvene ustanove!.<BB= Ieneral Kadijevi je ti" dana u teleAonskom razgovoru #onovo od mar!ala 2azova tra9io direktnu vojnu #omo, ali je i ovoga #uta odgovor 5io negativan$ (reciznije# ne bi nas mogli zatiti# a to se oruja tie moe# ali samo redovnim kanalom preko 1lade S)*J# a mi traimo mimo vlade# jer nam /nte +arkovi$ ometa donoenje odluke vlade. 1eljko ga je upozorio da -emci preko nas ugroavaju i njih i zamolio da to prenese 'orbaovu!%<B)= Istovremeno je tekla i di#lomatska ak&ija 1vro#ske zajedni&e% >inistarska trojka CFans van den Bruk, Jak os i Joao ineiroD stigla je B% jula na Brione i #oela sastanak sa jugoslovenskim #olitikim vr"om% osle #regovora koji su trajali 1? sati u vili 7Ne#tun8 na Brionima, evro#ski #osredni&i i jugoslovenski #olitiari dogovorili su B% jula modalitete #rekida vatre u -loveniji i re9ima &arinski" #oslova na grani&i 2ugoslavije #rema Italiji i +ustriji% Nogovoreno je vraanje stanja u graninom #ojasu i u &eloj -loveniji na #eriod od #re 24% juna% Kontrolu granini" #relaza s#rovodie slovenaka #oli&ija u skladu sa saveznim #ro#isimaE &arine 5i ostale savezni #ri"od% Naj5rojnija je 5ila slovenaka delega&ija, a -r5iju je #redstavljao Borisav 2ovi% 0an den Bruk je rekao da je namera 1vro#ske zajedni&e da se #omogne u stvaranju uslova da se #regovori o 5udunosti 2ugoslavije odr9e u mirnoj atmosAeri% 2oviu je otvoreno rekao da e -lovenija i Frvatska do5iti me:unarodno #riznanje ako Aederalistika koali&ija ne odustane od #rimene nasilja$ 8z komentara koje daju razliite zemlje putem medija# moete shvatiti bolje

nego mi ta to znai# ta bi to znailo. bog toga# mi bismo hteli da uinimo sve da se u takvu situaciju ne do0e!%<B6= 2ovi nije #ro#ustio #riliku da jo! jednom iska9e ne#overenje #rema 7do5rim namerama8 1vro#e, ali i da jo! jednom nagovesti sr9 sr#ske #olitike H slu95eni Beograd nema ni!ta #rotiv samoo#redeljenja slovenakog i "rvatskog naroda ako to #ravo va9i i za -r5e u Frvatskoj% /sim toga, gotovo da je direktno rekao i da -r5ija nije zainteresovana za dogovor o #reure:enju jugoslovenske Aedera&ije% 2ovi je tvrdio da 2N+ i savezni organi nisu odgovorni za #oetak rata u -loveniji, 1vro#ska zajedni&a #odr9ava 7se#aratistike te9nje8 u 2ugoslaviji, -lovenija je deAinitivno odluila da iza:e iz Aedera&ije na neustavan nainE #otvrdio je da je u januaru 1331% odr9ano vi!e sastanaka dr9avni" rukovodstava -r5ije i -lovenije i da je 7na njima vrlo jasno reeno da -r5ija nema ni!ta #rotiv da -lovenija svoje te9nje za osamostaljenjem ostvari na miran i demokratski nain i da se -r5ija tome nee su#rotstaviti8% <B3= 2ovi je u veoma dugom i esto #rotivrenom govoru rekao i da 2N+ nije u#otre5ila ni 7deli8 5or5ene sile kojom ras#ola9e, ali da se to mo9e dogoditi u 5liskoj 5udunosti$ +ogu da 1am kaem da J-/ samo u Sloveniji raspolae sa snagom koja ih za ?> asa moe poraziti i razoriti# ali mi to smatramo besmislenim. +oram direktno da 1as pitam# a 1i treba da razmislite o odgovoruI da li 1i smatrate da J-/ i (redsednitvo S)*J mogu dalje da doivljavaju takva ponienjaJ .ako da postupe ako se Slovenci budu dalje ovako ponaaliJ /ko Slovenci ne budu pristali sa tim# a oni to ne$e# ja 1as uveravam# onda nam ostaje vrlo mali izborI ili da ratujemo ili da se otud povuemo. <%%%= +oram 1am re$i da $e vrlo teko biti ostvariti mir# naroito kada se radi o ,rvatskoj# u kojoj je mnogo vie narod izmean i gde hrvatsko rukovodstvo vri strahovite pripreme skoro za likvidaciju srpskog naroda# a koji se masovno# iz dana u dan# seli u Srbiju. ,iljade ljudi se dnevno seli iz ,rvatske u Srbiju. To je masovno bekstvo pod presijom. <%%%= 'lavni problem koji nastaje kod nas jeste priznavanje svakom narodu prava na samoopredeljenje. +i priznajemo hrvatskom narodu pravo na samoopredeljenje# traimo to isto i za srpski narod. +orate shvatiti# Srbi su dali tri miliona rtava u dva svetska rata da stvore jednu dravu u kojoj $e zajedno iveti. Sada bi ispalo da na jedan nemogu$e glup nain gube svoju dravu i da postanu nacionalne manjine u drugim dravama. 'enocidna politika prema Srbima u toku %rugog svetskog rata je u pam$enju svih njih i zato takvo reenje ne prihvataju. 1ie to nije stvar Srbije# nego oni# Srbi van Srbije# to ne$e 9 oni $e da ratuju# ako je tako# za svoja nacionalna prava# za svoju dravu koja im se na silu uzima!%<)0= , noi )% jula Cu deset sati uveeD usvojena je tzv% Brionska deklara&ija koja je #roglasila moratorijum na slovenake i "rvatske odluke o nezavisnosti u trajanju od tri mese&a% Najva9niji #rin&i#i Neklara&ije 5ili su$ 1D narodi 2ugoslavije jedini mogu da odlue o so#stvenoj 5udunostiE 2D "itan #oetak #regovora o svim as#ektima 5udunosti 2ugoslavije 5ez ikakvi" #reduslovaE 3D redsedni!tvo -;*2 imae #unu kontrolu nad 2N+E ?D sve strane moraju da se uzdr9e od jednostrani" koraka% olitiki #regovori tre5alo je da #onu najkasnije do 1% avgusta% Tre5alo je da se vode o svim as#ektima 5udunosti 2ugoslavije, 75ez ikakvi" #reduslova i na osnovu #rin&i#a sadr9ani" u Lavr!nom dokumentu iz Felsinkija i ariskoj #ovelji o novoj 1vro#i% /vo se naroito odnosi na ljudska #rava, ukljuujui #ravo naroda na samoo#redeljenje u skladu sa oveljom ,jedinjeni" na&ija i odgovarajui" normi me:unarodnog #rava, !to znai i oni" koji se odnose na teritorijalni integritet dr9ave8%<)1= , +neksu I utvr:eni su dalji modaliteti za #ri#remu #regovora% Kto se tie re9ima na grani&ama, reeno je da e kontrola granini" #relaza 5iti u rukama slovenake #oli&ije, a da

e ona #rimenjivati savezne #ro#ise% Garine e i dalje 5iti savezni #ri"od, a na#laivae i" slovenaki &arini&i% ,#laivae se na zajedniki raun koji e kontrolisati savezni i re#u5liki ministri za Ainansije, #lus jedan do dva s#oljna kontrolora% Kontrola vazdu!nog sao5raaja tre5alo je i dalje da ostane jedinstvena za &elu 2ugoslaviju% , +neksu II Neklara&ije #redvi:eni su modaliteti za misiju #osmatraa u 2ugoslaviji koja je tre5alo da nadgleda s#rovo:enje s#orazuma u -loveniji, eventualno i u Frvatskoj% Fans van den Bruk je izjavio da je zaustavljen 7vulkan za koji smo se svi nadali da nee eks#lodirati8% >esi i Tu:man su rekli da je #oeo #ro&es mirnog ras#leta jugoslovenske krize, a Kuan da osamostaljenje -lovenije nije ugro9eno%<)2= Na od s#orazuma nee, me:utim, 5iti ni!ta, 5ilo je je jasno #osle rei Borisava 2ovia da e se jugoslovenska kriza re!iti mirnim #utem 7samo ako se sr#skom narodu u Frvatskoj #rizna #ravo na samoo#redeljenje do ot&e#ljenja8%<)3= Brionski s#orazum najvi!e je odgovarao -loveniji a najmanje Frvatskoj% /na je dogovoreni moratorijum iskoristila za utvr:ivanje svoji" #ozi&ija, a Frvatska je izgu5ila drago&enog saveznika% /d tada je njena #olitika sud5ina 5ila vezana za -r5iju i Bosnu i Fer&egovinu, #a je vlast u Lagre5u isti&ala kako je me:unarodna zajedni&a Aaktiki do#ustila ras#lamsavanje rata u Frvatskoj%<)?= -ku#!tina -r5ije je o jugoslovenskoj krizi ras#ravljala 6% jula i nagovestila stvaranje nove CjugoslovenskeD dr9ave% oslani&i o#ozi&ije tra9ili su ras#ravu o 7genezi neus#e!ne sr#ske #olitike8 i odgovor na #itanje ko je #redstavljao -r5iju u razgovorima na Brionima% oslani&i vladajue #artije tra9ili su odgovornost +nte >arkovia, 7#etokolona!a u +rmiji8 i slovenakog rukovodstva% +ntonije Isakovi je tra9io da se -ku#!tina jasno odredi #rema unutra!njim grani&ama u 2ugoslaviji kao #rema administrativnimE izjavio je i da -r5i nisu ugro9eni samo od -lovenije i Frvatske 7ve i od 1vro#e8%<)4= Kao 7titoistiki8 od5a&io je stav Aederalnog #remijera da o -r5ima u Frvatskoj tre5a da se odluuje u Frvatskoj% /vu sedni&u o5ele9io je i zvanini ulazak u -ku#!tinu 0ojislava Ke!elja, sa 7kokardom8 na ko!ulji% -ve njegove #redloge #oslani&i - -@a #ozdravljali su 7a#lauzom u vidnom odu!evljenju8% Ke!elj je #otvrdio kako je izjavio da tre5a 7#ostreljati8 sve one koji !ire deAetizam, a njegova ras#arava sa #oslani&ima o#ozi&ije umalo je dovela do Aizikog o5rauna%<)B= >ilan aro!ki je rekao da 7&ela -lavonija8 #ri#ada sr#skom narodu, a tra9io je i da se ozvanii 7>artieva vojska8%<))= Najva9niji zakljuak ti&ao se za"teva da Aederalni organi C-I0, redsedni!tvo -;*2 i -ku#!tina 2ugoslavijeD o5ez5ede 7#risustvo i delovanje 2N+8 u -+/ Krajini, -lavoniji, La#adnom -remu i Baranji radi s#reavanja eskala&ije me:una&ionalni" suko5a% Tra9eno je i da 0lada -r5ije "itno #reduzme mere da se Teritorijalna od5rana os#oso5i da u 7#otre5nom trenutku8 #reuzme na se5e zadatke od5rane *e#u5like -r5ije i sr#skog naroda, kao i 7zadatke zajednike od5rane sa drugim narodima koji su se o#redelili da 9ive u 2ugoslaviji8% /sim toga, za"tevano je da i da sr#ski regruti u5udue vojni rok slu9e samo na teritorijama 7koje nastanjuju narodi koji su se o#redelili da 9ive u 2ugoslaviji8%<)6= /vi zaklju&i usvojeni su sa samo jednim glasom #rotiv% ,sledila je nova 5lokada u radu redsedni!tva -;*2 H 7sr#ska8 #olovina nije 9elela da se sedni&a odr9i na Brionima% -edni&a je odr9ana 16% jula u Beogradu% redsedni!tvo je, na #redlog Kta5a 0r"ovne komande 2N+, sao#!tilo "dluku o premetanju jedinica J-/ sa teritorije *epublike Slovenije% Takva odluka je donesena jer nisu is#o!tovane odred5e Brionske deklara&ije$ na grani&ama nije us#ostavljeno stanje koje je va9ilo #re 24% juna 1331E nije izvr!ena de5lokada svi" jedini&a, ote9ano je sna5devanje i onemoguava se slo5odno komuni&iranje% Nisu vraena za#lenjena sredstva i o#rema 2N+, a gru5o su naru!ena i

elementarna ljudska #rava #ri#adnika armije% ovlaenje jedini&a 2N+ tre5alo je da se izvr!i u roku od tri mese&a$ 31% kor#us tre5alo je da se dislo&ira u -r5iju, a 1?% kor#us u Bosnu i Fer&egovinu%<)3= Borisav 2ovi je sr#skoj javnosti rekao da je ova odluka u skladu sa #olitikim stavom rukovodstva -r5ije da 2N+ ne tre5a da 5ude sta&ionirana u onim delovima zemlje gde je smatraju oku#atorom$ 3inili smo jedan znaajan korak ka mirnom raspletu jugoslovenske krize!.<60= , -loveniji je ova odluka o&enjena izrazito #ozitivno, kao 7o"ra5rujua i dalekose9na8% 2anez Nrnov!ek je u .ju5ljani izjavio da je odluka od 7istorijskog znaaja8 za -loveniju, kao i da je 7na #ovlaenju8 radio #oslednje dve nedelje i #o"valno se izrazio o Kadijeviu i Brovetu% -ada je i >ilan Kuan mogao da ka9e ne!to do5ro o 2N+$ Sada je jasno da za intervenciju u Sloveniji nije bilo povoda# a J-/ posle svega ne treba smatrati nesposobnom# jer ona jednostavno nije bila obuavana za napad na sopstveni narod!%<61= , Frvatskoj je vladao stra" da e se vojni eAektivi iz -lovenije dislo&irati u Frvatsku, #a je -tje#an >esi glasao #rotiv odluke o #ovlaenju, a 2osi# >anoli izjavio da je ta odluka su#rotna stavovima Brionske deklara&ije%<62= , Lagre5u se ak govorilo o 7la9nom slovenakom ratu8 H u #itanju je navodno 5io sr#sko@slovenaki #akt koji je -loven&ima olak!ao se&esiju, doveo do #oni9enja 2N+ i uni!tavanja onoga !to je ostalo od >arkovieve vlade% 2N+ je konano #restala da 5ude autentina jugoslovenska armija i sada je 5ila slo5odna da svu svoju #a9nju usmeri rastuim na#etostima u Frvatskoj% osle kra"a u -loveniji sada joj je vi!e od svega 5io #otre5an jedan moralni #odstrek% /dluka redsedni!tva -;*2 #redstavljala je su!tinsko #riznavanje slovenake nezavisnosti i od tada -lovenija gotovo da vi!e nije uestvovala u ras#letu jugoslovenske krize% ,mesto vojnika 2N+ u karaule su se veoma 5rzo 7uselili8 slovenaki teritorijal&i, a u jedini&e 2N+ vi!e nisu regrutovani o5vezni&i iz -lovenije% -a isto vojnike take gledi!ta, namera armijskog vr"a i rukovodstva -r5ije 5ila je da se skrati Aront i izvr!i #regru#isavanje snaga, kako 5i se !to s#remnije doekali suko5i u Frvatskoj% Lato je >esi i 5io #rotiv ovakve odluke% /sim toga, tre5alo je od javnosti sakriti o5ja!njenja za #ot#uno #roma!enu dotada!nju strategiju koja se svodila na javno sao#!tavanje ultimatuma od koji" kasnije nije 5ilo ni!ta, na 7ma"anje 5atinom a da se ta 5atina nije u#otre5ila8, #odizanje i s#u!tanje 5or5ene gotovosti 7kao da je re o zavesi u #ozori!tu8%<63= I na kraju, iz5egnut je odgovor na kljuno #itanje H z5og ega su u -loveniju izginuli mladi vojni&i 2N+% /vakva odluka redsedni!tva -;*2 5ila je u su#rotnosti sa Brionskim s#orazumom, #a je #redstavljala iznena:enje i za 1vro#sku zajedni&u koja nije tra9ila #ovlaenje 2N+ iz -lovenije ve samo njeno #ovlaenje u kasarne i vojne o5jekte% /vakva odluka 5ila je, me:utim, u du"u sr#sko@slovenakog dogovora kome su se #ridru9ili i #redstavni&i drugi" re#u5lika, osim Frvatske% osle ove odluke do!lo je i do radikalnog zaokreta u #oliti&i me:unarodne zajedni&e #rema jugoslovenskoj krizi, jer do tada nije #ostojala #odr!ka se&esionizmu ni u jednom delu 2ugoslavije% No ove odluke redsedni!tva 1vro#ska zajedni&a je 5ila koliko@toliko jedinstvena u #ogledu #odr9avanja 7jedinstvene i demokratske 2ugoslavije8, kako je tu #olitiku o5jasnio N9ejms Bejker, !eA amerike di#lomatije, kada je 21% juna 1331% 5io u Beogradu% /dluka redsedni!tva -;*2 donesena je 5ez ikakve #otre5e i nije imala u#ori!te u ,stavu% o!to je 5ilo oigledno da -lovenija i -r5ija vi!e ne 9ele nikakvu 2ugoslaviju, i na La#adu se #oste#eno menjao stav #rema tom #itanju% Kada je 2N+, #rotiv svoje volje, na#ustila -loveniju #ojavili su se za"tevi za njenim #ovlaenjem i iz ostali" re#u5lika do ega je i do!lo krajem 1331% i #oetkom 1332%

Te!ko je rei da li je sr#sko rukovodstvo sledilo neku una#red za&rtanu strategiju, odnosno, da li se -r5ija #ri#remala za rat #rotiv Frvatske% Kasniji razvoj doga:aja vi!e aso&ira na zakljuak o o#!toj konAuziji i #ot#unoj ne#ri#remljenosti u vr"u sr#ske vlasti za dalji tok jugoslovenske krize% >ilo!evi jo! uvek nije imao eAektivnu kontrolu nad 2N+, a njen vr" je i dalje 9eleo da 5ude nezavisni #olitiki Aaktor% 0eliko je #itanje da li je sr#ski #redsednik i 9eleo da #reduzme 5ilo kakvu energinu ak&iju, jer nikakav #lan o stvaranju neke sr#ske dr9ave, u nekim grani&ama, nikada nije ni #ostojao% Noga:aji su se razvijali #o 7#rirodi stvari8, -r5ija je 5ila, manje@vi!e, #asivan #osmatra, a >ilo!evi je reagovao samo kada je na to 5io #rimoran% /dluka o #ovlaenju 2N+ iz -lovenije 5ila je samo jedna u nizi #ogre!ni" #ro&ena% ovlaenje iz -lovenije vojni vr" je #rikazao kao 7najkru#niji korak8 u mirnom razre!enju jugoslovenske krize, i da je 7zadat najvei udara& raz5ijaima 2ugoslavije8, !to je 5ilo vi!e nego a#surdno o5ja!njenje, jer emu je onda slu9ila #ret"odna interven&ija' Naja#surdnija je 5ila izjava generala Kadijevia Televiziji Beograd od 13% jula da oekuje nastavak razgovora o 5udunosti 2ugoslavije i da se 2N+ #ovlai iz -lovenije jer ne 9eli da utie na mesto -lovenije u 5uduem ure:enju 2ugoslavije$ /rmija time pokazuje da i tim putem ne eli uticati na bilo kakav nain opredeljenja slovenakog naroda# ono to je ona i ranije tvrdila!% /naj deo oAi&irskog kora koji je i dalje ostao veran jugoslovenskoj ideji, smatrao je da je u #itanju in 7sramne izdaje8 jer 2ugoslavija nije mogla da #ostoji 5ez -lovenije, Ci FrvatskeDE drugi deo, koji je 5io u manjini, tra9io je #rimenu ove odluke i na teritoriji Frvatske kako 5i se o5ez5edio 7nivo razgranienja #o etnikoj i na&ionalnoj liniji8%<6?= /va odluka oznaila je kraj so&ijalistike 2ugoslavije utemeljene 13?3% -lovenija je do5ila 7odre!ene ruke8 da zaokru9i svoj #ro&es konstituisanja u nezavisnu dr9avu% / reak&iji #ri#adnika 2N+ u -loveniji u#eatljivo svedoanstvo ostavio je general Konrad Kol!ek, koji je #une ?2 godine #roveo u jugoslovenskoj vojs&i$ 3 <>. korpusu vest je izazvala opti ok i mnoge stareine su plakale. 3 <E. i E<. korpusu odluka je shva$ena kao izdaja i izdajstvo. +noge stareine su odlazak iz Slovenije prihvatile kao surovu istinu i teka srca su otili. %ecenije provedene u toj republici# meoviti brakovi# steene navike i mnoga druga zajednika dostignu$a /rmije i naroda# urezali su duboki peat svakom pojedincu# bez obzira na nacionalnost# na koju se pre toga nije ni gledalo. *uilo se sve ono to je bilo pozitivno i nezaboravno iz prolosti. Sva duhovna# kulturna# materijalna i ostala dostignu$a preko no$i su sruena politikim bezumljem tadanjih vlasti koje su bile daleko od sposobnosti da urede jednu dobru dravnu zajednicu u novim uslovima# kao to je to bila Jugoslavija!.<64= QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 0oren Limerman #i!e da je najvea sla5ost -lovenije u jugoslovenskoj krizi 5ila njena se5inost$ 3 svojoj urbi da se odvoje od Jugoslavije# jednostavno nisu obra$ali panju na ?? miliona Jugoslovena koji nisu bili Slovenci. "ni snose znaajnu odgovornost za krvoproli$e koje je nastupilo posle njihovog odvajanja!.<6B= 2ugoslovenska narodna armija nije mogla da do5ije rat #rotiv -lovenije, jer su njeni #ri#adni&i de&enijama ueni da nikada nee 5iti u #rili&i da ratuju #rotiv svoga naroda% Lato vojni vr" nije oekivao da e tu vojsku nemilosrdno u5ijati deo tog naroda% I#ak, te!ko je za sada, na ovom stanju ras#olo9ive gra:e, dati neki #ouzdaniji odgovor na #itanje za!to je vr" 2N+ sa tako malim snagama krenuo u suko5 sa slovenakom na&ionalnom vojskom% Ienerali su svakako znali !ta e se dogoditi, #a je onda verovatna #ret#ostavka i da je takvo anga9ovanje imalo neki &ilj%

0eliki 5roj odgovorni" stare!ina Komande 0 armijske o5lasti smatrao je ve 2% jula da je u #itanju 5ilo 7svesno 9rtvovanje8 ali da oni ne znaju za koje &iljeve je to ura:eno% >ario No5ilo, tada!nji savetnik "rvatskog #redsednika ;ranje Tu:mana, siguran je da je izme:u >ilo!evia i Kuana #ostojao dogovor o odlasku -lovenije iz 2ugoslavije%<6)= 0erovatno je naj5li9a #ameti o&ena da je u #itanju 5ila #ogre!na #ro&ena generala Kadijevia koji je 5io i najodgovorniji za dono!enje takve odluke% Notada!nja 7demonstra&ija sile8 na Kosovu i u Frvatskoj 5ila je us#e!na, #a je Kadijevi verovao da e se to dogoditi i u -loveniji% To 5i znailo da je o5ave!tajno@5ez5edonosni sistem 2N+ 7neslavno #ro#ao8 jer nije #redvideo da e -loven&i #ru9iti ot#or, ili je, #ak, te injeni&e #reutao z5og interesa -r5ije%<66= , svakom sluaju, neslavna e#izoda u -loveniji ostavila je dugorone negativne #osledi&e i #o 2N+ i #o one koji su joj do tada 5ezrezervno verovali% Tako je Komanda Kninskog kor#usa ve ?% jula za5ele9ila da je me:u gra:anima sr#ske na&ionalnosti vladalo 7veliko ogorenje8 i uznemirenje z5og #oraza 2N+ na teritoriji -lovenije$ (revladava miljenje da se J-/ nije trebalo angaovati i da je trebalo Sloveniju pustiti da ide iz Jugoslavije# a granice i vojne efektive premestiti tamo gde ih narod prihvata. 'ubi se poverenje i u nae jedinice i javno postavlja pitanje ho$emo li se raspasti u sluaju napada +3(:a u cilju uspostave svoje vlasti na teritoriji S/" .rajine i kako $emo pro$i na zadatku da spreimo krvoproli$e!%<63= Konrad Kol!ek je ne#osredno #o okonanju slovenakog rata izjavio da se ne mo9e govoriti o agresiji ili #oku!aju oku#a&ije -loveniji od strane jedini&a 0 armijske o5lasti 2N+, jer su one samo izvr!avale nare:enja Kta5a vr"ovne komande koja su #roistekla iz odluka -I0@a i -aveznog vea -ku#!tine 2ugoslavije% /d5a&io je i #rimed5e da je 2N+ nastu#ala 7diletantski8 jer ona #o svojim 7strate!kim o#redeljenjima i zada&ima8 nije 5ila vojska koja 5i se 5orila #rotov so#stvenog naroda$ /ko je J-/ u neemu i pogreila# onda je to verovanje da zadatak koji smo imali u Sloveniji ne$e biti doivljen kao neprijateljstvo. 3 takvoj proceni ja vidim i svoju odgovornost!.<30= Na 5i demonstrirao #odr!ku slovenakom rukovodstvu, nemaki ministar s#oljni" #oslova Fans Nitri" Ien!er ot#utovao je na jugoslovensku grani&u da 5i se sastao sa #redsednikom Kuanom i ministrom Nimiitrijom *u#elom, da 5i istovremeno u#ozorio Aederalnu armiju da ne #oku!ava da koristi silu radi ouvanja kontrole nad saveznim grani&ama% -astanak je odr9an u Beljakim To#li&ama, u Bad 0ilo"u%<31= osle toga Kuan je naredio svojim vojni&ima da #u&aju na Aederalne tru#e, ukljuujui i one koji nisu imali 5ojevu muni&iju%<32= -lovenako rukovodstvo 5ilo je vrlo ve!to i u #ro#agandnom ratu% Inostrani re#orteri dr9ani su u #odzemnom medija &entru i inAormisani da su slovenake snage us#ele da savladaju etvrtu najjau vojsku u 1vro#i% Novinari su rutinski slali kao vest mnoge izmi!ljene izve!taje slovenaki" vlasti o raznim 5itkama, od koji" se neke nisu nikada ni dogodile% Noga:aji u -loveniji u vreme #rogla!enja nji"ove nezavisnosti #rikazivani su na televiziji kao agresija jugoslovenske vojske na -loveniju, a ne kao se&esija -lovenije% 0oren Limerman #i!e da je 5io iznena:en 7drsko!u8 sa kojom su -loven&i krenuli u realiza&iju svoje nezavisnosti% , #rvoj #olovini jula 1331% #osetio je .ju5ljanuE najsna9niji utisak na njega ostavio je 2anez 2an!a koji mu je rekao da je da je u9ivao u svakom minutu svoje osvete$ 2ilo je fantastino H rekao mi je H J-/ je obuila nau teritorijalnu odbranu. Svake godine bi slali svoje najvie oficire iz 2eograda da nas ocene. Tano su znali za ta smo sposobni. 3pasti u zamku 9 ne samo zamku za koju su znali# ve$ koju su i sami delimino stvorili 9 bio je vrhunac arogancije i neodgovornosti!%<33=

I ameriki am5asador je siguran da 2N+ nije #okrenula svoje #une eAektive jer se >ilo!evi sa Kuanom ve dogovorio o njenom #ovlaenju iz -lovenije$ a +iloevi$a je to bilo ostvarenje cilja koji je postavio <=B=. kada je poeo da vija Slovence. -ije mogao da tolerie njihovo liberalno# nezavisno ponaanje# ni bespotednu kritiku srpske politike na .osovu. H R>ilo!evi mi je nekoliko #uta nakon na!i" iz5ora rekao da -lovenija mo9e slo5odno da ode iz 2ugoslavijeS H rekao mi je kasnije .uan H Rali 5i uvek dodao da Frvatska, s njenom sr#skom manjinom, nikada ne sme otii8%<3?= +nte >arkovi je 16% se#tem5ra 1331% na sedni&i -I0@a na kojoj je zatra9io ostavku generala Kadijevia, otvorio #itanje rata u -loveniji% Izjavio je da je njegova vlada donela odluku o za!titi jugoslovenski" grani&a na tom #odruju, ali da on nije odluivao o nainu vojne interven&ije% Tada je rekao sledee$ -ikada nam nije objanjeno# nikada# mada sam sam ja to traio ve$ na nekoliko sednica# kako je dolo do angairanja J-/ na nain kako je ona angairana. .o je doneo odluku# ko je preuzeo odgovornost# da li je na takav nain trebalo iza$i na zatitu granica# ili nijeJ Ja mislim da se posle odgovora na ovo pitanje moe jasno zakljuiti da je izmanipulirano i Savezno izvrno ve$e. +islim da ono to se dogodilo u Sloveniji predstavlja poetak svega onoga to se sada deava i da je to bio poetak kraja Jugoslavije# a i poetak kraja Jugoslavenske narodne armije kao op$e jugoslavenske!.<34= >arkovi je rekao i da je Aederalna vlada 5ila #rotiv #ovlaenja 2N+ iz -lovenije, kao i da nikada nije do5io o5ja!njenje za takvu odluku, #a je nameravao da #odnese ostavku, jer je #ovlaenje 2N+ iz -lovenije oznailo kraj 2ugoslavije i njene oru9ane sile%<3B= $us note% <1= Navedeno #rema$ 7TUVWX8, 2B% YZ[ 1331, )% <2= 8\U]^_^`X8, 2B% YZ[ 1331, )% H 2anez 2an!a, slovenaki ministar od5rane, najavio je da e grani&e sa Frvatskom 5iti veoma li5eralneE #onovio je svoj a#el stare!inama 2N+ da stu#e u slovenaku vojsku, 5ez o5zira da li imaju slovenako dr9avljanstvo ili ne, a rekao je i da e 2N+ jo! izvesno vreme 5iti #otre5na samostalnoj -loveniji da joj uva grani&e #rema Italiji, +ustriji i >a:arskoj% CIstoD% <3= 0oren Limerman, (oreklo jedne katastrofe% Jugoslavija i njeni ruitelji#Beograd, 2003, 3?% <?= Navedeno #rema$ Konrad Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J. Se$anja na poetak oruanih sukoba u Sloveniji i ,rvatskoj, Beograd, 2004, 306% <4= 3jedinjene nacije% Sudski spisi +e0unarodnog krivinog suda za bivu Jugoslaviju% aaa%i&tb%org % ro&es #rotiv -lo5odana >ilo!evia% Cdalje$ ,N, >K-2D% ro&es -lo5odanu >ilo!eviu% <B= Isto% <)= >iroslav Fad9i, Jugoslovenska narodna agonija# Beograd, 200?12)% <6= ,N, >K-2% <3= 7TUVWX8, 26% YZ[ 1331, 1%

<10= Namijan Iu!tin, Slovenija# saveznica ,rvatske tijekom razlaza s jugoslavenskom dravom. "n nenaelne koalicije! do raspada vojnog saveza <=B=:<==<. 7Maso#is za suvremenu #ovijest8, 1/200633% <11= cd% efgh% 0303013)% ijYXkX l% eXV`Uk^mX nXo`Up _V^WZ[X]Z Uq 21% rst_spWXV 2003% <12= Isto, 03030136% <13= K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 1B)% H ostoje #ret#ostavke da je general Mad u ak&iju krenuo #rema nared5i generala No5ra!ina ra!evia, naelnika Kta5a Komande 4% armijske o5lasti% CN% >arijan, Slom Titove armije, Jugoslavenska narodna armija i raspad Jugoslavije <=B@:<==?# Lagre5, 2006, 13)D% <1?= Nragan 0uk!i, J-/ i raspad S)*J. "d uvara do grobara svoje drave, -tara azova, 200B, 220% <14= K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J, 1B1@1B2% <1B= Isto, 1B3% <1)= Navedeno #rema$$ 7\U]^_^`X8, 26% YZ[ 1331, 2E 7TUVWX8, 26% YZ[ 1331, 4% <16= 7TUVWX8, 26% YZ[ 1331, 4% H redsednik Kuan, kao i svi drugi slovenaki Aunk&ioneri, iz5a&ili su iz u#otre5e odredni&u 7narodna8 kada su s#ominjali 2N+% <13= 7TUVWX8, 26% YZ[ 1331, 4% <20= Isto% <21= K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 163% <22= 7TUVWX8, 23@30% YZ[ 1331,4% <23= 7\U]^_^`X8, 26% YZ[ 1331, 3% <2?= Isto% <24= Navedeno #rema$ TUV^rXk hUk^m, KLMNOPQR PSTR UVWX. ijkUq^ ^j q[sk[^`X, TsUuVXq, 1334, 3?3% <2B= K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 133% <2)= 7TUVWX8, 1% YZ] 1331, 10% <26= 7TUVWX8, 23@30% YZ[ 1331, 1% <23= YPZ[STS R ZO\ZOPTLM] X^_LMNS`RaO, TsUuVXq, 1332, 230% <30= Isto%

<31= YPZ[STS R ZO\ZOPTLM] X^_LMNS`RaO, 26B@26)% <32= 7TUVWX8, 23@30% YZ[ 1331, ?% <33= K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 20?% <3?= Navedeno #rema$ K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 212% <34= K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 21)% <3B= Navedeno #rema$ K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 220% <3)= K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 22)% <36= 7TUVWX8, 1% YZ] 1331, 1% <33= cd, efgh% 00401414% <?0= T% hUk^m, KLMNOPQR PSTR UVWX, 3??@3?4% <?1= 7\U]^_^`X8, 1% YZ] 1331, 1% <?2= T% hUk^m, KLMNOPQR PSTR UVWX, 3?B@3?)% <?3= Isto, 3?)% <??= 7TUVWX8, 2% YZ] 1331, 3% <?4= cd, efgh, 02126?B6/)0% Transkri#t #resretnutog teleAonskog razgovora% <?B= 7TUVWX8, 2% YZ] 1331, 1% <?)= Isto% <?6= 7TUVWX8, 2% YZ] 1331, ?% <?3= Navedeno #rema$ YPZ[STS R ZO\ZOPTLM] X^_LMNS`RaO# 236@233% <40= 7\U]^_^`X8, 3% YZ] 1331, 1% <41= ,N, >K-2% ro&es -lavku Nokmanoviu% H / stanju du"a u 2N+ Nragan 0uk!i #i!e$ 2ili smo veoma blizu opasnosti da stvari krenu logikom teko kontrolisanog rata i odmazde. "se$alo se to u vazduhu. -apetost je dostigla vrhunac. To su oni trenuci koje ovek# posebno vojnik# prepozna tek kad ih doivi. Svest se suava# razum poputa# ose$anja# i to negativna 9 bes# mrnja i elja za osvetom 9 jaaju i konano preovla0uju. 8z toga sledi ono fatalistiko 9 idemo# nema vie povratka. -eka bude 9 ta bude. -eki izgovaraju te rei glasno i vie puta# drugi $ute i tupo gledaju. 8zgleda da im je svejedno ta $e da se desi. -ajgore je ekanje# jer se ne zna ta i od koga se oekuje. 8ma se ose$aj da smo razoreni lino i da nam razaraju i dravu i vojsku. 3 stvari# nismo svesni da i mi to radimo# jer to neko od nas trai. namo ta gubimo# jer je to oigledno# ali ne znamo ta nas dalje eka. To je opasno stanje. 3 vojsci se

moe donekle kontrolisati# u drutvu veoma teko 9 za as moe da poprimi razmere opte psihoze i histerije!% CN% 0uk!i, J-/ i raspad Jugoslavije, 22?D% <42= 7TUVWX8, 3% YZ] 1331, 1, 10% <43= Isto% 3% <4?= 7TUVWX8, ?% YZ] 1331, 3% <44= Isto, 11% <4B= Isto% <4)= 7\U]^_^`X8, ?% YZ] 1331, 1% <46= Isto, 4% <43= Isto, 10% <B0= 7\U]^_^`X8, 4% YZ] 1331, 1% <B1= YPZ[STS R ZO\ZOPTML] X^_LMNS`RaO, 302% 1% <B2= 7TUVWX8, 4% YZ] 1331, 4% <B3= 7\U]^_^`X8, 4% YZ] 1331, )% <B?= T% hUk^m, KLMNOPQR PSTR UVWX, 3?0% <B4= ,N, >K-2% 03036?16% rema izjavi generala >ilosava Oor:evia od B% marta 2003% <BB= Navedeno #rema$ K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 31B% <B)= T% hUk^m, KLMNOPQR PSTR UVWX# 3B0% <B6= Navedeno #rema$ T% hUk^m, KLMNOPQR PSTR UVWX# 341% <B3= Isto, 343% <)0= Isto, 34?@344 i 343% <)1= ,N, >K-2% No&uments oA t"e 1uro#ean Gommunities% <)2= 7TUVWX8, 3% YZ] 1331, 3% <)3= 7\U]^_^`X8, 3% YZ] 1331, 2% <)?= Ldenko *adeli@Navor >arijan@Niki&a Bari@+l5ert Bing@Nra9en Jivi, Stvaranje hrvatske drave i %omovinski rat# Lagre5, 200B, 311%

<)4= 7TUVWX8, 3% YZ] 1331, 3% <)B= 7\U]^_^`X8, 3% YZ] 1331, B <))= Isto, 6% <)6= 7TUVWX8, 3% YZ] 1331, 3% <)3= Navedeno #rema$ K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 322E 7TUVWX8, 13% YZ] 1331, 1% H rve razgovore o #ovlaenju 2N+ iz -lovenije vodili su Nrnov!ek i 2ovi jo! #re #oetka iz5ijanja ratnog suko5a% Konkretan dogovor #ostignut je )% jula na Brionima% Nrnov!ek je o tome de&em5ra 1332% izjavio$ Ja sam sa Jovi$em o tome dosta razgovarao jo pre rata. (rilikom ponovnog susreta na 2rionima razgovor izme0u mene i njega krenuo je odmah posle dolaska# a kasnije smo se nali i u toku odmora. "dgovorio mi je da $e predstavnici Srbije verovatno pristati na povlaenje J-/ iz Slovenije. / @. jula dogovorili smo se da ostanemo u kontaktu do momenta kada $e i njihova strana obezbediti potreban broj glasova u (redsednitvu. atim smo praktino svakodnevno razgovarali telefonom. 3 me0uvremenu je +esi$ jo jednom pokuao da sazove sednicu (redsednitva na 2rionima# ali su Srbi to odbili. Stoga smo zatim mi uestvovali na sednici u 2eogradu. 1ee pre beogradske sednice Jovi$ me pozvao i rekao da Srbija# ukoliko do0emo u 2eograd# obezbe0uje > glasa. -a sednici sam odmah nastupio sa predlogom da se vojska povue iz Slovenije. "dmah posle mene govorio je .adijevi$ i podrao me# to je izazvalo iznena0enje i zgranutost +arkovi$a i nekih drugih. +arkovi$ i neki lanovi (redsednitva pokuali su na sve mogu$e maine da spree tu odluku# ali je odluka posle vieasovnog raspravljanja ipak izglasana!. CNavedeno #rema$ 7Nuga8, B@13% de&em5ar 1332, 62D% <60= 7\U]^_^`X8, 13% YZ] 1331, 1% <61= 7TUVWX8, 20@21% YZ] 1331, 3% <62= Isto% <63= e^VUr]Xk vXjX[r`^, YM]Sa^ bR]SQS, 7\U]^_^`X8, 20% YZ] 1331, 4% <6?= Navedeno #rema$ N% >arjan, Slom Titove armije# 21?% <64= K% Kol!ek, (rvi pucnji u S)*J# 2)4% <6B= 0% Limerman, (oreklo jedne katastrofe, ?B% <6)= Stvaranje hrvatske drave# 306% <66= N% >arjan, Slom Titove armije# 206@203% <63= Navedeno #rema$ N% >arjan, Slom Titove armije# 203% <30= 7TUVWX8, 10% YZ] 1331, 11% <31= aaa%slo5odnaevro#a%org/&ontent/arti&le/10?43?3%"tml%

<32= Navedeno #rema$ Transkri#t dokumentarnog Ailma *at koji se mogao izbe$i!, Fargrove 1ntartainmnet% <33= 0% Limerman, (oreklo jedne katastrofe# 34% <3?= Isto, 3B% <34= Navedeno #rema$ 7TUVWX8, 20% rst_spWaV 1331, )% <3B= Isto%