Sie sind auf Seite 1von 931

^

^r-v

^t

IN

TME CU5TODY OF ThE B05TON FUBLIC LIBRARY.

5HELF N

VLL

\A

<fxq0ictiut

JoHAiiriJis jATs-5
a,

o:nit a ^Va>:sri:rge.,

3cJoHATsnsrTs

SoMKRB>^.

xSjo.

nOATBTOT TOT ATKOPTA


MErAAOnOAITOr

jQ N IST sriZOMEXA.
TA

POLYBII LYCORTyE

HISTORIARVM LIBRI QUI SUPERSUNT,


interprete

F.

Megalopolitani

ISAACO CASAUBONO. lACOBVS G RONOriVS reccnruit,


utriufque CaptHhom^ Ful. Vrjini, Henr. Falejii^ lac. Palmeni 8c fuas notas adjecit.
Accedft A/v8 TctKZffJvlf
TtM^
y} UoXio^Kt,%}(J,v ^hrzfA.wf/.x
,

ac

ti^ ^,

of

;)

7!roX(o^yjivi;d^ov

u^rs^v.

^neiVetii^i(lmi TaBici, CommentaritM detoleranda ob/idionfo

cum

interpretatione ac notis

ISAACl CASAUSONI.

^
ExOfficina

T E L

^ M

Johannis Janssonii a \<''aes BERGEj &J0HANNIS van SOMEREH.


ClD l3
C T-XX.

>^

ADAiV;s

.\7^^

Viro literarum Jludiis

claro

JOHANNI FrIDERICO

Gronovio
Patri Piiflfimo &: indulgen-^
tiffimo.

^^^^' deatur

^ ^ l^^^i
es,

onfilium meumpubliceteappellandi in fronte Polybii mei, non eft quod accufas , Pater honorate tametfi id vi,

d)cvQyi^ov &c{cTmo

fit

infans,

nec

^^'ytHm admixtione aceeptus. Adeo multa,cum de hacparte deliberabam, occurrebant, qux

hucaurigabantur & me deferebant ut nulla calumniaid evitare polTemihividerer. Tuenim


,

qui pueritix mex, immaturo matris decelTu orbat?,&: poftea in externis Iocis,fi a te difceflero,plane defolatae, utrumqueparentempraefti-. rerum abtifti, apparatus, utenfilia, cundtarum

undantiam loco meo convenientem folus laute fuffecifti. Tufolus es, a quo non modo adole^
fcentia

mea

adhortationibus nutrita,

&

ab

a-

vocationibus aliifque perverfis remiffionibus, qu? f?pe juvenilem animum deducunt, leni ope eft retenta, verum etiam a quo uno ardum inte-

riorum quaiecunque fum mutuatus commercium, Itaque


cui,

quod

ftim,

quod vivo quod


,

futurus

D
futurusfum

G A T

r O..
\

fortaiTciiiitquicl

fumJuxtaDcumtues.

dcbco & debiturus Ipfchicauftor, incujus

ledionc mcminifli mc tot condidiirefoJcs, 8i cuinomen tuum ^r^knho.propZQr tca-^TncSiici^,


^^.TTSio^/
K^

^Q(pla) ^fel Tu tUvcc iis,c]ui libcros tol-

lunt

& cducunt,gcatias natuni debcri docct; cgo


;
,

fnigulis paginis incalendirio tuopatereagnofcam quid flropharum cft quin primum curx antiquitatifque ducam utexagro, cujus culturam unus tot annos adminiflrafti, coadi fruftus primitias tibi portem t Prx-tcr hxc cum adrantam operam edendam vocarer, &:ipfeutpote cditionum novus non pcrite hac citharaufurus viderer, necomnino perfonam ftandi in hac cenfura habcre, tu ut non fortis adhortator audendi fuifli, ita non penitus deter,
,

cumme

ruifli;

idquodme

zl^i^TnTJv&tv

gA^Tj'^^ fecit,

&

cujusfoliusdevita, moribusactifque niciscxiilimacio efl, hsBcmcaa^^^^ctSjUt tanto fcriptori adderentur,tantijudicavifti. Exflet igiturtuxme^equepietatisdiuturnumindicium,ccite, fi tbrte cxlo placuerit, ut jam quinque ipfos menfes inrer tot honeftorum hominum fulmina a febre infcfliffima vcxatushoc tanquam Kvy.mov cdide-

totius operis aufpicium,accepi.

Tu,

verillimum oLvnm Xup ^'(H) vl @^ fymbolum, QjJodfupcrcll:,oro,quoadufqueexcmplumGcloniscrga Hieronem imitatus ftudium placendiin tcconferam,me, primum tuum votum,a,

rim

mare ac

diligcre pergas. Ita Salutis

augurium
tibi

D
tibifit

C A T

O.

propitium. Ita porro finceram ex procreatione volupcatem capias. LugduniinBatavis: Calendis Martiis CId

Id

clxx.

ietatiTu<e Obfequentijjimtis

FlLIUS

JACOBUS GRONOVIUS,

BENEVOLO
^i\07n>^vCl^ Ledlori.

&
artiumpm

Tpnmum Infludiis lonarum

eo acpotui ,mediocriter profecijfe mihi vi-

'

atasferehat ,flagrarec(pide'', 'fusfum, virofiderio pcregrinarum terrarum

^
,

&

rum virtutumque ac hilliothecarum


cratincurfu animus
, ,

vifendi,

Itaque

\ ahiis qui mehactenusconiinuerant pro perpetua fua indulgcntia commeatus accommodahatur; cum ecce de Polyhii, quamparahant^
exigendaeditione lihrariime appellantes adierunt.

quihus

licet fatis amhitiofis

foUicitationihus alli-

ciehar , tamcn

quod a primo A^Kctiiom f^* canh vide-

lantur \ vix afufcepta cogitatione averti potui. Nam quamvis non deftt cupido pro virihus aliquidin puhlicum conjerendi, tamen vix dum tempeftivum C^ parem me tantac moli credeham ; ^in ea aggredienda lahorem tantum animo prcecipieham , ut quotics

merefpicerem omnia huicrei ohnunciarent. Uttaceam cffe alicnum opus , kS pcriculofum judicarem
,

inparefacienda
JJoc

fma non

cnim jamdudum waqnam fuhire invidiam ^turpem


cidcre cos
,

mcifudoris mcffcm facere, miki pcrjuafi ,pcrimhihi

in

maculamin-

qui corrafis aliorum commcntationihus,

nih/IcuSiif^iyoi T^cou^

nomen jolummodo fMumpracfl^


^

gunty

P
gunt^

iE F

A T

O,

&

pinione
licet
,

fu^ fic apud imperitos aut vulgi magzs quam relus doclos Jihi decus ,Ji per Mufas
,

laudis ffcum Sed de hac calatnitate deplorare njon ejl meum ; tantum ne in idem tnorhi genus delahar maximo opere cavendummihi cenfeo. Quo accedehat ut provinciam minime ornanullum vetere manufcripti injtrutam fortirer

qua:rere (^ enitefcere cupiunt

mediusfidius acerhijjime agentes,

&

tnenti adjutorium in hac hihliothecarum paupertate

fperare auderem, fine quo

nifi

valde temere ,fe nun-

quam

aliquis huic cura^ commiferit.

Quidmirum igi-

tur fi \^oo^ faciurus


rer,fi annuijjem
?

in igne amhulaturus vide-

Ehlanditifunt tamen, ut, quamvis


,

vicem meam follicitifimus annuerem , (^nequa me


maneret invidia, quod afurgentes in Grcecarum
li-

terarum vindiciam conatus deftituifem, defiderio iU lorum veniam dedi , non tam mihi quam,- aliis lahorando ,
Jira

^ Jufcipienda cura
,

ut hoc opuspro copia no-

quam

elahoratijfimum exiret.

Cui operce quote

licentius , henevole letlor

pojjm

dji^(pic(^,ct>c7ji^eiv,fa-

ciendum videtur, ut argumentum componam, t^ quomodoquidquetractaverim dj^y^Yiyi.ovi^Todq declarem- Conjiitueram primum Jolas intaclasque magni
,

virilucuhrationes puhlico reddere.

Sed cum jamipfe

adnonnuUa offendifem
felicitate cejferant;

^ apud

alios hic illic notata

deprehendijjcm , quce nvn pro reliqua tantce doclrina^

nuncqHoque Jedul.o rurfum mihi

conferenti Graeca cum Latinis, nec


-ycv^^

tam

itt

ewTtv r Ae-

quc.m

Stt, tu Myifj^^jcf^ awJiTn^jOzci^Td.

exauctoris

mei mandatu^ohvcnirent qua:dard r^ale Gra:cis conve'.

^5"

nicn-

i F

A T

O.

mentla.ac pra^fertim in

mihtum mmeris, ut ipfe cecimutarevo-

nit^grce mentis halludnationes ^ftyhproperati centiefque interpcllati T^ufo^^aQ.-^ ea tacite


lut,

quod iS ipfius manihus {fequis remanet in umhris fenfus horumJudicrorum) grdtum fore putaham

&

mea Jimplicitatenon

alienum.

Quod cum mihinemo

autlor e(]}t (aut enim nihilfhi in alieno permitten-

ilumohtcftahantur aut leclorem advertenrlum) ahea


ratione me ahjunxi^

reiy

hoceft^ notis faciendis

adquam inexpertus eram^ quce me paravi : in quihus


,

^pfeyfi quidforte , utiliter ohfrvafem

^ @ i^ aliorum

emendanda putarem eorum rationes redderem : qui me ita paraverim ut nunquam temere a ma^inis illis interiorum artium m.yftis, quorum nomina im.mortalitatifunt commendata difcedam , mihiquequam minimum indulgeam; atfcuhi quid humani^ magnis atque ut plurimum profpetus illis accidit
ohfervatis
,

&
y

ris curis ohrepfit error

ihi

modcfte difentire immu-

fteexiftimemeffe
ejfet pravitds ?

^ idcuiquam auferrevelle quanta


mederifum quam ut idferet
iis
,

Jn notis itaque, nec prolixis meis.ut can-

dide ^h<m^j.u4 meas pofui, itaut licuit,


conatus :
(f)

nihil mihi fuit lonfius,


^

amulla

alioruminfellatione

ac prcecipue ifaaciCa-

fauhoni^ viri honoratijfimae imaginis

ad pofteros

Po-

hihianiinferpretis locupletijfmi ; incujus exuviisea

qmpareji ohfervantia colendisjanllijfmam mihi con^ Jiituifut>rftitioncm ; idquod cum omnihus humaniorttm literarum profejftonem prce fe fercntihus, tum amplius Polyhii Jludiojis agendum cenjec niji ingratijlimi audirc velint, His ipjnis Jjaaci pojtumajam
,

olim

PRiFATlO.
olm
vulgata

& qua: ante annos de exemplarts


,

quo

, nj/ftu (g foftremo ufus eft diumalo exemplo fupprefia, nunchorum typographo-.

margine defcripta

huc

rumftudioimiuiftta^ colkgerat dignijjjmus tanto pa"


rente Mericus, item

quondam a Fulvio Urfino adlePoft hcec

gationesafe editas adnotata prccmifimus,


xit operci Peirefciant lihri vir chrifimus

quicquidex hoc autiore excerptorum. in lucem redu,

ingens

//-

terarum incrementum
fentaraus.
luftris eft
,

Henricus Vakfius , animad-

verfionefque ejufdem dctliffimas.nunc quoque repr^-

Et ut

or/inium,

quorum

in Polyhio lahor

il-

corpus exftaret^ etiam nohiliffimi ] acohi

Palmerii Gentemefnilii Exercitationes, nuper hoc in


oppido puhlicatas,adjecimus ,non minus

quam

ccetera

hanc recenhonem. ornantes-

Quod ad ea attinet,
civis

quce

pafim apudfcriptores veteres ex


terilla

Megakpolicolliqenda

tani deperditis voluminihusfumptareftant, non kvi-

animum meum pepukrunt. Adea

feliciter primus operam navavit Fulvius Urfinus, conquifi.vit haudpauca ; quce tamen (g multispartihus

kcupktavit
nus.

in meliorem ordinem digefit Cafauho-

Propter quam curam,

quemadmodumjur/inris

viris plaujum meritodeferimus, ita quid proft perio-.

dos eas interfragmenta confpici, quce hodiequefuo kco


inipfa narrationis Polyhiance jerie hahentur
,

nchis

parum liquere lihentes confitemur. Hujus judicii reguhm cumah ommhus prohari dehere puto twmi-^ pfum Cafiuhonum non difimilia ftatuentem viaeo:
,

quippe nonfemel verhis a Fulvio a/latis fuhjicit k-^

cum

^paginam, uhi nunc kguntur, utfciat kciornon


rnagni

P
rnagm
cafus

i F

A T
ejfe.

O.

iJfragmentum

Prceterea infuice*

ditionts marginihus velutfecunrlce editioni

operatum

novmus eummulta exfragmentorum reliquiis,induci ea notafiet, jujffie pereamcmfam quodjamalihi


,
,

Egoperpeti

& affidualeclione verhifcriptores quantum memoriadehdis hrevis bora fuppeditatanti,

iatyfamiliarihus mihi fa^is praster hitc ah ipfo indw

Ba,

magnam etiam

reliquorum partem fuoloconunc

quoquepoftta comperi:
propitia

immo ah eodem nonnulla parum

Minerva tentari ; id quodinduhitahileargumentum efe cenfui, r Trdvv ohlitumjuijfe, quamvis eademjam ipfe eff}t interpretatus, hac in tpfo contexiu haheri. Acccfit pojlea ad eandem indujlriam vir
ehegregtade

^ipfoPolyhio meritaceleherri' mus: Jed^ de alteraferme ah eo colleElorum parte demonjlrare idempoteram. Hic quum animus quidem
literts

ferretquam confideratiffime omnia facere , nihiltamen temere recidere (^ corrigere; quodindueremus


ingenium, multum bafimm, nunc fupervacuis expun-

Un reliqua omnium
Veriti,

in

unam majiam

contrihu.ere contuti ejsemus,

Jiituentes,nuncne ah bac parte parum

Tandem conducihtlimrati
,

chartienon parciy

quam aliorum ftudium

uilipendi; omnia fuis auHori-

hm inteqra refervavimus

^ ex quo

loco

unaquceque

excerpiorum pars devenijfct, aut eam devenijfefujpicaremur, :^^(i^x^^^^ Ki(poLXcuod^oog fingulis excerptis fuhjecimus
atit
y

optime itanequis dtffideret mhis

amhitiofe agiputaret, defuntluros rati.

Sed^ipfi

vidimus

mamam talium ex boc au^ore exccrptorum


afummu viris apuacundem Gramnrati.um

fegetem rejiduam

/E F

A T
:

O.

niatkuni (Suidam d/ilum vol6)faiam, nuncpmpoliitO


its, alias

omijfo Polylii nomine

qua cum animadver-

ieremus plurima depra-vatiffime ihi legi,

& deprava-

tius acfcepe ridiculeiut inhis fruflis mirum non efl) ^ dodifiimo JEmilioPorto verti^operce duximus kiec

quoque attingere,ut duntaxatin fragmentis Polyhianis Suidas eo modo reflitueretur. Quce omnia relus
exhihituros nos
,

^ vel feveriffimis difceptatorilus

prohaturos confdo, Etfictam.enreflant, quceinaUo-

rum fcriptis

explicantur ( Polyhio afferuntur ; ut i-

pfum Cafauhonum memini ad Suetonium (^alihi Salmafiumfeciffe: ac nos collegmus adbiic qka:dam,ut
fufpicioefl,

Polyhianajed eafoUs

conjeciuris,

infirmh

nimium quantum procerihus , innixa pro certis oflentare confultum non putavi. Denique ut operis hnjus
juflorum nihilintentatum relinquerem, reflahat acerhiffima lahoris tanti ruta reconcinnandus index; quem

conduBornm hominumfolitam levitatem (g negligentiam exofus ipfe quoque non indignam infpeciione rnea duxi ; eo magis quod videham ita cowparatum nunc efie, utcomvlures ad ren&vandarum editionum
,

jus folamfihi arhitrentur fufficere indicum conjetiorum amhitionem, Eum quem vulgavit o Trdvvj depre-

hendas in propriis nominihus minime elahoratum ; o-

wnes in

tuerit, quieumfecit, in

coytfufi ; cumque inftiRomanis appellandis ducemfe' qui primam nominis velfamilice literam {quodverum erat) multa aherraverunt iS/c Atilius in Aulus. Junius Brucus in Brutus ^fimilia, Plurima adverfa veroj^plane cum Polyhiopugnanti^* Sic Ardy si ab
illo

duces cognomines

Illy-

P
Lxvini
gir.

Pv .

A T

O.

Illyriis fubacli.
fil.

Immo

primus Immo Marcus

Komanis. C. Valerius M. cum iflrolis focieratem pepiipfe. Arralus cxdem Selcuci

junioris ulcifcitur.
taliaque alia.

Immo

Achceus.

Anrigonus

Seleuco frarriinSyriafuccedir. ImmoAntiochus^


Invenias non pauca infulfa &* inepta.

Ararus junior quo anni rempore prastura efl: funfl:us, quodnul/i rei. Galli Thyrreos obfident.
In Geographicis multa inaudita.
donia^/j.tisus.

Dardan ica MacePhium,! aminiubi fiti, Carrada3,ENova urbs Mellans oppidi, quod efl etiam

in

filia^

Vetus urbs, cur/ifit Panormi. Ut alia minutafuh$0 quam eum auxerim {quod vel exfecunda anomni
nup'jr
,

te ultimam- litera patehit^

omifa)in

tefli-

monium

noncitem. Et ha:cjunt
,

quce proeflari

cum

.maxime illis qucc Mufarum henignitate ex Polyhii fcriptis fuperantia kS quafi recidiva carpentis omnia .vetuflatis dcntem &' denfte harharicc tenehras evaferunt, modico temporisfpatiopotuerunt duntaxata nohis, quorumfludiafuntadhuc tanqua A ^mvio(^ arJTnt
,

Ouod ne mirareris
flitutos,
(S)"

nos in ipfo difcendi tyrocinio ccn-

quartcC annorum^ hehdomadis

vixdumpuU

fata janua adoriri aufos lahorein, cui vix rohufliflima


.

(^fummisfapientice incrementisformata cetasferundo

(0 mufice profigando effct, hispaucis explicandam ra-

.tionem cenjui ; non quo ve/iemtuslyyXod^rioTVTreivi

fed

ut tihi hujus rccenjicnis ratio acprocejius conjiaret,


confilia nojlra

&

utcunqueah ohtrcdationis^fiquceinhcec

cadere potcji) morju dejenderem^ Quihus Jt tuum, eruditelcdor, judicium mcrchor, Jatis opimam merce-

dem

i F

A T
,

O.

^em mihifolutamjuJicaho ^grattas agamfortun^y qucc aliis deftinatis mcis hanc moram ohjecit me^t^ue ^facilitati quce lahori haud exiguo ^fitis mokfto
,

we a/Iigavit;

& conftanti^, quafufcepta

etfi pxnite-

ret interdum ^fine intermijSione decucurri ; aliorura (i?\.iTlof4.ctfA>fjiv^ honarumque artium (io^^vXiQov

&

jamam pertoeforumvoculas nikili faciam,


Po/yhium amahiliter
cogita.

Vale

&m

lano*

fic

Innotispag. 406. verfu 4. adde. UtPolybio ecianXeU de Ruminh mt^h k^' TUi (^0^ Jofephoi<TEiv. Lib. i.bell. Jud. 16. S

Pag. 407.

V.

8 . fcribcre
-^ssFitKtet.

l^ti^^Ju^ei.

Corriget

t |n'f

^*" vel

|'f

Pag. ^^g.v.

adde. Similibus

quoque

fententiis

7<w, apud Jo-

fephum non fcmel occurras , & fic Valerianus apud eundem lib. j, bell. Jud. 5r^9( TO? (M/^^A^s S^ ^wnjpZ avf/J^otXH)) GVX> uv^PxXii jVs^dg
dicitur.

Scd haec

ipfa verba, quse Polybii effe T&fTroyv perfualerunt va-

lidae conjediurac,

quibusnullae infirmiores,
1

bro

6. ejus belli cap.

2.

pag. 9

z.

apudjofephum exftantlitantum legitur en *^ li vtxuv J^^


:

dicit efle,
tiofcere.

Pag. 46o.pofl verfum if. infere Ad xxii. Nec Suidasid Polybii nec eft quicquam prascipuum , cx quo Poiybium pofTis ag-

Evolve Jofephum hbro

7. belli Jud. cap. 13. pag. p^*!. 8c

difces,

quomodohocaSuida conflatum fit ,

ac procul a Poiybio di-

mina.

POLYBir MEGALOPOLITANI
Hiftoriarum Liber primus.

n O AT

OT

E r A-

AOnOAITO Y

I efTet

ab

iis

qui ante

nos

res

geftas

me-

mori^ mandarunrjlii,

ftorii?

iplius pr^ter-

mifla
ceiTarium fortifle
hortari
,

laudatio

ne-

^y.".r"r/
/

oJt/T?
-.\

ut

jam foret, omnes hoc commentariorum


,

ci!vov

'

iazj^ iiv

r " avah^^icv
>

^? i<~Z S/. Ci^ ITT/


L/jj

n <GJt$f^^

TecTTScJ^yniv.oii
I
I

(ZSt^<i

a^picr.v

genus potifllmum eligant

fufci-

z^syS^M-^luj
^iu,
-75

THiSTZ^v ^stny.vrf-io,-

piantque;quum nuUa fit mortaHbus tzjV


j

(A.yJ\y,icM tTViy.or(y,v
,

ad proftciendum via expeditior ,

reI

HVCif TZK; CM/&fC07IZI<; ciop^MC^v

-^

rum

ante a(5larumfcientia.
aliqui
,

Verum
,
,

quoniam non
principio &:

tenus,{ed prope dixerim

neque aliqua- ETFci d\ a TJv.e, ac i-Tn ttktdv cc/a omnes, hcc uTmvnc^, co<; 'tTiz^; e^Tre^v '^%^ y^^

hne funt uli:

quum

di-

cerenr, verilTimam

quidem

inftitu-

kM^ iVOi U-TT.V ^p


,

e^.vci^T^hicwtf^

tionem efte,acpr^parationem ad ca- yjy.vu<7-'cii4"Z!rryq Ton TnXmy.oci 7V()cf.pcflendam Rcmpublicam doctri- C5 T (IaI 7-^5 \'jl/.Oi^ f.{</'0-/)ir.v'c,'jc/.p-

nam illam, quse ex


prsefentifllmam
re
,

hiftoriaparatur:
,

yi^p/.iy^v

"i

>C yovbjj

aeci.Tyof.Xov

Js*

magiftram vero unicam

camque

()^ovu<^ru^ '^rop^,<;y,s^(io?ici^y(^JvcMcoc, Jcjv(ppe<v


,

ut poflit aiiquis

T^y

T a.?i:.o'ri<iiv
.

fortuncE mutationes generofe fufter,

'?;^7n']e'.uv i^7S.ttv);<77

^>;Ao

6;*

ahenorum cafuum recordatio- ishv fd)j V h^ci^ >(^.^>;y-v , Titg^ T nem palameft,nonjam convtni- f/^xS^, 7n)isol<, Hpy.faj.ajv rtiVTvXare cuiquam, ut re6te aliis,& quidem 7h', yjKiT-cc S' y.yiv cJjtxj y^ ts -ttu:

<C^

multis, dila reponat

omnium ve-

pcihiovTyrpuiioiv,

iJTS-sp

m <zs^-fr

ro

minime

nobis. Ipfa

dequibus di6luri

enim rerum o-/.yijoc ^ci(^Hv, lyavov i<^ <sr^y^fumus inopinata XitTzc^ y,S'A -Tm^py.Y.cra^ ttovto ticf^
quemvis
al- viov 3C Trpic-pon^v.^ZSfXi

novitas, vel per ie facile

"T^ vfldj-

Iiciet,iucitabitque,fivejuvenemfive

fenem , ad hiftovix hujufcc le<ftio-

l*

POLYBII MEGAL.
nem.

Nam quis crit adeo nihili fio,

v7mp^%
6pcJ7TZl)i,
7irZ<i
,

(pcujX(^

v,

f)u6v[^^ ui-

mo

aut ignavus
8c

quin

fcire cupiat,

oq CVH, uv ^nXoiTT) yvc^vct/f,

quomodo

quo rerum admini-

y^ T.vi pY-yV

TrsXiTHca iTnxoqi-

trOsv^^^^eciv k7rKv{gc

Tock^t

cif^^v-

ftrandarum genere, univerfusprope Orbis terrarum annis Liii,acnciis

finiu> is^ oXofgTrcvn^TiovTuy^ T^iaiv


iTToiv
i
,

x^zso fjnotv^y^ujj imtre


;

liw perium
j

quidem totis, fub unius Po. Ro. imfuerit rcdaftus ? quod qui-

coucmov

<srOTe^viiy, d\>^(rx.
iiTcoi;

dem nunquam
nitur.

^j^KO?. T/5 ci TnlXiv


est^^Ti
fJC^lCOV,

iKTmJric,
v,

antea faftum inveRurfusvcro quis ullumaliud


,

T Ufi>.av
0<i

^ictij{^TO)v
OI.V

ih^Qy,-

vclipedtacdi

vel difciplino^genus
,

(ZC^OOyiCUTe p^V

71 TTDli}-

adco perditc adamaverit

ut

harum

^ aVy% '^^1't i/HTTi^JoC^-^Q.^; <J'

rerum cognitione quicquam ei fit fcchrov yjLj y>'}^ Tv 'Z^ Tr,y.'n^a* antiquius ? Quod autem inopinatae vTTs^cnv ^i&jpviy^, ^\oit oeii bTiro novitatis plenum & magnificum fit ^A'fas ifA.Ctuvq, ei tk^ cXKo^t/ncoTcc- noflr:^ fcriptionis argumentum, ita Tuc, T 'ZSt^y^y^Jj^fd^r^v th/vci<plav, facillime manifeilum erit fi nobi'Zte/, kc, o\ avyiQ^<^i^ic, 7f5 7rA$^^$ lifllma: qu^quepriorum temporum
i<^ TTU,:

;^.Ts}ifvj Xopv(;

Za^^^(X.7i\o!f^
Ti/jj Vc>)fA.u.im

dynalli^,de quibus ut plurimum


extanthiftorice,

r^ ai.iKQ/.))c(4f^ fzstsq
V'u>^oy^lM.

cuniRomano im-

Eici o' cdr^


(mfy.Q/.cncoc,

u^>cMycf^

Z^x^oXK<i pcrio componantur 2c comparentur. oujti^. IJip- Sunt vcro dignx componi compa"^rarique hx.

czcj y^, Tivoc^ >($t,:(^uq

fA.iyct.xLiu
'

Xm ysrjT?KTri(n/.\% y^ hvxTiicM
ecrSiX./^ iTZAfJ.r,(7ZH/

Fuit aliquando Perfaac domi-

aXls'

rummagnum imperium
natio
:

XSZS^iD^UOCMTiS^T'

Atr.ec^ 'c^v<;,
eclisa
f(f.j

ii

(/^vov iJsrf c t^
c-cpoiv
7n>>i>ii<;
<

>^ v^'5,

fed quoties Afise fineis tranf^ grcdi funt aufi, non folum dc imperio
,

^zce^

iKivJcvdltmv.
af^!pi(rbr,T^"
't
1'
tsn

vcrum

dc propria falutc iimt

AccKioWfiovioi
I

ffzwTTs

;:f ^^8 5 vzanp

'

EXtliosov

'/,^fA.0VtlOCS,i7rt

h^

TH)

(yKQ^Tr,JZMI

Laccdsemonii quum de principatu Grcci? pcrdiu contendiffent , atque illum tandem obtinuif^
periclitati.

f/sXit; f77j
.oyi/.%v.

cijoix^ ya.Tiipt.v cuiThjj

MoiKehv^t;'^ fi^/, EYpa>7ryjs

yp^CU'd>^T y^TZCTlV Ao/il0WTC7mV,


(cot;i7n Tcv \<jpov TTB^fjcov
'

anncsduodccim finc certaminc eum tenucrunt. Maccdonum in Europa regnum ab Adriatico maIcnt: vix
ri

o.Sru.X''

vicinis regionibus
:

TTZcvTrXai
prf^'y,<;

Iftrum uique
jure

tiv<pciv-'ii f.t'po<;']7(;<zst9<lij

patuit

quxparsdidxEuropae

x^^P^- f^

St^i^

<zst)(rB-

Xcc^KOVT
rrti

Atnocs^i^^y-.v^y^^XuiTzcv-

tIjj

t Uip^rov Suoa^r^cc*. aXtsc- Pcrfuum

mcrito cxigua videaturradjcccre deindc iidcm Afia: impcrium , everlo

Tr^yCiC^TUV-Jl^Jii^ KVQ^OI, TO TTZXu

dominatu. vcrumtamcn criam hi.quorum potcntia,& quam

latifijmcporrigi,

^.ipQ^

Scopcsquum

phi-

UKfiir.y 0C7TlXl7n,V -t 6l^VVliVi}<:

ii^oT%tov. S'KeXioci f.S^j y^ y^^ "Zxp-

rimas halKTCciKTcdira,
orbis

maximam

paitcm

pcrtincR- funt pafli.

Dc

Sicilia, Sardinia,

nihil quicquam ad ie acLibya, nccontcndtre

quidcm

HISTORIARUM
quidem
iies

LIB.

I.

in

animu unquamMacedooccafum
litas,

induxerunt:Europ^ vero pugna7U /c^^y.aTTi^. ^j''j Tm<!3x^(naxrip/.av i^-vav, c^vat, e-iTrnv, id e^vajcTKov.

ciflimas nationesad

vix ac ne vix
runt.

quidem notas habueAtRomani,nonpartibus fo-

Vay.ccioiyiuljj, H-nvc(.yApvt,

Iummodoaliquot,fed univcribfere terrarum orbe in jus ditionemque KHyivlu/

vznry.y^ov ccC%,7^
,

'

(^'<^'^

'^*'

fuam coad:o, imperium fuum in tantum evexerunt fafligium ut praedicare quidem illiusfelicitatem
;

y.^v

(cii^i

vuo ovczv

cci/vzrep^AriTZiv ot

%!';

7n^vo^o-g i}^efo^Uo y^Tt6uva<^icci.


1

ojc^jc/ffzMf

aTrcv

y: v Ttt
'

praefens3etasmerit6queat

fuperarc
,/

vero

illud, nulla

unquam fecula iint

^t
^'
,

.i
;)

czz/ crzc<peTBo^v ^^.'ruvo^r.v.

oy.oioic,

valitura, Atque

h^c omnia ex iis qu^ >^j^ -sfef deinceps dicentur fient manifeftio- Qci?ise(^
ra.

TTzQi yj^

7nrjX'y^

Qvy-

7ii<pvy.i Tti^

<PiXoy^}zv-

Simul etiam conftabit, quot


utih'tateshif}:oria pofTit

<r,v

'^

TT^yf^T.y..'.^ iTOQ/'.^ T^^o'^

quantafque
afierre,

7r(^.
y7v,
'Tt<?-/i

^f^i ^i
Tt
y^yj

Tr^^y/^Tsicc^y.tyof,-

gc

qu^ rerum geflarum veram exaftam narraticnem prcfitttur.

rav y:v ^cvc-jv OXvyTnac,


'ri'f,U(>c/:,if^f/i
'

tcov cs

Initium porrc icripticnis nobis erit,

7r^.\scfjv, e^-^pt fif V TnT?

E^i^.Jjcny

tempora fpcftes, Olympias centefima quadragefima fi rts geftas, bellum apud Grascos quidem Sccial.e, quod primum cum Achaeis adverfus ^tolos Philippus fufcepit Demetrii filius, Perfei patcr: apud
fi
:

^Qw^f^^^ic, Hvyy^^.-coq
'

TTS-

Xey(^ cv TTpSflsv l^L/jeiy.e yer A^ojv z?^; AItz^^XoIi; ^tXTrsro^t


Aryy.T^ia ytv
(recji' "Trccpci

ijo?, 'rrv.ryjp

ce Ilepy^.rz',

Jf 7^7? T^v

Affz^**'

zsZcr.v

o'<:sh^.oiXY,(ilLvQ,'.u^
yj:

cv

Afianos vero,be]lum. Ccelefyriacum Ay7ty@inter

TJ(cXeycci(^

^iXo-

Ptolemscum 'TTv.Thip fTr^iX.^yypznfCSt::^ t'.)^y,Xov<;. autem 6c Ev ^e 'n 75 >(jt7K T lTxXtci.v y^ A^Qvr^ Vo}yc/.:ot,c, yc/j^ KapAfrica, quodRomani&Carthagi- TsTTsiCf 6 cvsc-c,

Antiochum
:

8c

Philopatorem

in Italia

nienfes inter feCe gefTerunt

vulgo

^/ih,Ho;q,
p:^J}i<ny

cv o\

TrXz-i^i

ecSKSczc^^e

di(5fum Annibahcum.

Suntautem
E-

Aw.QtUKov' ^-tTW
Toic,

Ui
i/

hseciiscohaerentia, quae AratusSi- rvjj-yr,

T7Ai>C/7Ci'o'5

"^ Zi-^oi.

cyoniusopere extremo narrat.


nim.vero ante
ifia

'Ziy.voJviH (TMJ^^a^^.ojc,.

ov y(v
,

tem.poraQu^per

-7x75

ED^

TSTtyv ^(5vo'5

6)(rtivei

orbem terrarum gerebantur,ea qua:

m;^.d):i(; /A.

yf

c-vjuey^e/jjve i^C

7;
T^

-^

fi fparfa divulfaque erant quum 8c cujjt^X^.oc^ cw~ fufciperentur finirenturque fingula eTn^oXot^; , in ^e Tiyrtvc, jAjfc^^^f/x/v 'eyff.-^ n^TU, Tav,yJ^ eorum diverfas ob caufias &; tem:

oly-Hysvrs 7r^,^i(;.{oici td

(^

poribus quoque aclocis invicem di- f


i]:arent.

Tccv TreTr^yy.ivoiJv )
Ji.'flt'v

^^ ^ ri^iT-Jv

unum
evcnit
;

Pofl ifla vero tem.pora,ut in quafi corpus coirct hiftoria, Qcciv4

TC--V

covu (rvjtJgcTCfior, <rvyO^yvc^ T ('j^piccf, ovyTrXsc

utque res Italicx ac Libyca;

'

Afiaticis

Grsecis

mifceren-

x.i^

poLYBii megal:
tur, 8c
y.^.<i

omnes ad unum finem


,

refcr-

7r(^^4;,^6'-r, -n

k^tk r Agicm> k. rentur. iccirco &; nos opus iftud


lUa defcripfmius
li.

quo

Namquum
Romaui
:

fumus exoreo, quoddiximus>


inde

"^^ijy
'i

'^

^y^vv Tv^yy^-nico;, bello

Carthaginienfes fu-

"^^

a-rztiv

TnTmmfAejzK.

rm

y^jpxv. peraffent

rati

potiflimam ab fe
ad capelTeneife

TiZ "jS (Z^r&ipr.fjLivM TTzXiuo) k^v']-accMiTfti

maximamque paitem,
confedam:
ita

VcJuMo!,

KccpxyMnMVy

f^ vo-

dumuniverli orbis imperium,

/.''c/zt^TF?

T5 y.ve/.a)^^v

y^
r^y

y.iyfpiv

demum, ac tum
manus

pri-

l,/95

cu>%"i<i

Imuxj^
yjt^

<S!^'>

t oXm

mum

in reliqua
:

auii funt

imQoXviv, iiru
irViTlA.V

rvr^ 7rpZ%v Ua,p- porrigere


TAC,

8c

cum inGrt^ciam
Equidem
fi

tuni

iTTI

ru.

MlT^U

^lpOt^

^-

in Aliaticas regiones exercitus fuos

Tilviv,

yj^ TnpctfS-^ [/^

bwJUfA.sco<i,

rranfmittere.

vulgofa-

e-U

TTr;iE.^}
rDTTsvti.

yy(sv<;ya^rciTiv) miliaviter notae eiTent


iiv
y,pctv
i;v

illae

Refpubliinter le

ATicM)
c'ity;;}w

Ei fV^

cce

qux de fumma rerum


:

y^
rk

yvue^y^'
cjret

t*j ttoXi']'^-

contenderunt

nihil fortaffe necelle

f^{^^

>

T*
,

rm

^u^PiT^criryiJzuTu

'i<m<i

oXuva^X/iq nobis cffet priura attingere : quo. i^ev cm/ ^,- nempepropofito,aut quibus freti viribus tale tantumq;opusniccptannt.

fiu^ 'eh( ynpt

T -zsz^ ^ ^^y-^iv, ^:
y,

rniicci rsj^6-(nio(;

^wjot. {/.:(>><; opfA>yi-

nunc quoniam &:Romanorum


habucrunt
,

8c

^fW^,

CK-;^f--^i7WS/ rtlc, %i-ir:i<; ycf^

Carthaginienfium vircs quas prius

rr.XlHBoh^^iip'^'-'^. '"^'
TaiAoifie^iv
,

^ TT
^^

Ss'

& bella qux ante geffe-

iirs

S^

Y.Apx^i^c^iuv runt,
^'i'^

7roXilc^jy^%<i
TmXb.ott;

is^^X^^i
>j

Grsecorum plerique ignorant: Faciendum putavimus.ut hunc 5vfe-

t2v

E.?)t.L'jm

<^;i^.0^i}-

^'j;

KvocfA.i<;,

s^'

01.]

Tr^.i^jr^cail^v
eivctf, rru/jlo;.-

tJvoiSyg^ov

iTnXaZojMfJ

quentcm hbrum rehquai hiftoriac pr^muniremus: ne quis tortcubi ad rerum ipfirum narrationem venerit,h^reat

^otod-cvf '^.'jTu/j
<Sitd
itt'

y^J rnv |?5


<Vfl6

(^iiiXov

& qucrvTe incipiat,quibus


quibus viribusopi-

't

i^^piot^.
ry,v

f*y,OUq iTn^Ci.;
l^vi-

randcm

confiliis,

ccjtjV/iV

ruv

tt ^lf^oi'T&)V

biilqiinftrufti

Romani ad ejufmodi incepta animum adjecerint: per qu^


terram
8c

5 ^ld.KiiXio-ii

y,

TPsicc^c, cuAJUfj.i(n

8c

mare aoftruni univerex


liifce

K^i
ii'

;tf)P'';3'''/5^'5raii/4^o' v*/t.<.Mo!,

fum

poteftati fu^ fabjecerunt:ied

7t!9? ^"'<^<i ci>pf^r,<rcu>

T5 i7n<.oXui, prxparatu duobus


JnXciriz^
Tr,q

hbriscon-

m
cj

ya.i <^ "yrt;

y^

'r

tento intehigant lcwiores,fane

quam
,

tfpfj' <if.ia^

iyivQvrv

Trutryt^

1(7^.
*?

ec?)^

c^

TiiTuv

lyy,^- probabilesadmodum fuille Romafii^cXcov y^ nis rationcs, 8c idonea pr^fidia ut 8c


J^-

Ttivlccft; <zi;^!f^(<;}c(J7cdLiy,q

Xav

r %!<; (^Tvf^^-.viiTiv, Lti ycf^

Xicm

dCXc-pi^

'?opucM5

^y;(mf.o/jo!,
,

Xpoq Ti t/o/

t7r:vo'oC4> e^pf.(.r,azim

y^^

animo conciperent,Sc ad cxtremum eonfequercntur impcrium hoc 5c orbis terrarum dominatum. Quod cnim opcris nollri proprium elt nc^
illud ell
:

ilroqjtempcrc rairwiclum accidit, hoc

quod

iicut

Fortuna res p'0-

HISTORIARUM
prope umVerias totius qud habitatur orbis, in unam pariem inclinavit,at-

LIB.

1.

que omnia ad unum eundemq} lcopum vergere coegit ita & nos fcriptione hac fub unum quafi conlpe:

^Tv

i<nv

6TI y^&cf.fS^

ij

rvy^ J^^^y
T^ayf^i^K,
'7Tu.v(&:

dlum

led:oribus

ponimus , quonam
hujus
ipfa fe

a-zs-cM^isc

Tai

ir o',x(pVf/,ivi:(i

modo
gefferit.

ad

operis

univerii

(&i'ZSi3<> fv

iKXive f^.ipQ-'
,

conlummationem
quod

Fortuna
fuit,

volji^vyjvaiy^tn: Tcp-jq ivcc


,ov (TKCTTciV

k. tiv

uo~

Atque hocin primis

oItzi)

y^

oia

'^ ifo--

me excitavit impulitque,uthicvrvl^ci4/ovji
a.
/..

floriam fufcipcrem fcribendam. ac-

T ^/(C'/LiCiV T

rv^^q,
KQ^.y-

cedebateo, quod
icribere erat

nemo memoria

p,{-7,TU^ <Z!rOi T"


o-u/ji

T oAijyv
y^

noflra hifloriam univerfalcm con-

y.aTuv

ixicM.

^
tt'

ro

'ttr&i-

aggreiTusmam alioquin
oiiM 'Prgos
f.\.a>Arit,

minusequidem ad id fludii attuliflem.nunc,quum viderem particulatim quidem gefla bella, &; nonnuUa
qusE temporibus iifdem evenerant,

tIm
"i^^^io

gTntoAijv
y.^^vi'

l^^Q/ici.i,

<rujj
i)

T4<7,
iTn^^i-

y^ATT>,

fj.Y,diva T?^
'

T y^^v

y.f,i.a(,

^X^S-fCf
cu>j7tc^4
7VCiO<i

non unum aut alterum fed plures memorise mandaffe univcrfam ve. 1*6 illorum quse ad fummam rerum
,
:

T y^%Xii XiJ^yfj.a.Tcev TmXv yx,p av /'iTiov iyjiyi


Tm-

i^TO TO f/.ip(^ i(piXokfA/,B-U/J.

vvv o

opZv

rk^; fij^ y^re/. fj.zp\^

conferunt adminiftrationem in

iis

XifA.OVq,
7C^'^i6i)v

KCM nvCK

tCJV

Uf^

Ti:^*^;^

quse acciderunt, quando &: a quibus


principiis quseque lint profe6la,quo-

y^j\7!X^ovii7r^\t'^rS\jo-

ve

modo hunc tandem finemres lint

'ociw ct^^voij.iouj
T
riiv

rciiv

yj^voTZtJV
,

vrd-

inquam,neminem,quod ipfe quidem fciam , in animum in duxiffe examinare omnino fadtu


nala: h^^c
;

y^

710

pv

ceipf/-yi'j'<l

y^>i

7rq if/
i^Arir.v.>.-

cuju^^iX^cw, (^cjtVjj ho
ieivci
(zatn>ivi>^<(v
,

Xdf/jfov

oazv y^

neceffarium duximus, ut pulcherri-

;j5tf y,fjua<;

f-seivccf

Tra.vTEA&jq uTTt(-.vctf

mum

atque utiliffimum Fortunx


,

Acifeoy uval}{a.iov

to

f/,/j

7rv,cu,-

ne fileremus , neque tranfmitteremus inobftrvatum H^c cnim multa quotidie nova molicns,
inflitutum

XiTTiiv

fjLY,o

i^aavjf

TrufiiXjuv aviay^.. y^j\ oj^fe'

7n<^.Tid!i

Ts

y.a>j(si<^v

XlfJ.Ct)^TZV

&inhumanisfuarum virium

fpeci-

o TTD^WyJ
..
^

OUIT/J K.CLj\07n)iOUOZC lU
txTic,

i7nlK^d(ji.{^ 'f ^ ~

Tl/pj;-/5. '
\

ozvv.v-

men continue edens

nullum plane

-/C^^o

Cj'jc/.yojv'.i^ofj,ivy,

rojv

ad hoc tempus neque opus fimile fe- jp<ti7ruv (zi^ok;, ifoimo cerat, neque certamen ullum, quale our e-!.pyc((r7X.T0 ip^y^v
noflra

toicvc
,

c-.ttXc-.i;

8T

ytyj.vtcnc-'
i:f/.o:q,

memoria certaverat

id v^ero

rzi

lcy^vic-j^
cyA
f/Ci/j
'

o'

d
'

to

ycf.6

ex

iis

qui particulatim res geftas fcri- cTS^

re>.<v
'

yc/i.TU.

fj.iJ&- p^ts' "

pferunt,non cognofcas.
adierit

nifi forte ali

(pcvTC^V

TU<;

fPJ^C/^
\

*%

^ 0'cy

TT

quis.ubinobiiiffimasurbcsfigillatim
,

Tujjfouv.
7roA<{

e'i fj,v,

/C.ruc, i7n(puvi'py.rv.c,

aut etiam mehercule pii .as

>aV

A5

POLYBII MEGAL.
in tabuli fuerit contemplatusiHatlTn

putaturuslitjtotiusquoque orbis
TTvXoiQoi y^Tcwivoj^Kevccf
tfAsjs olyc)V'.iEvyt<;

fi-

y^i ro

%yiK9^>

t-

t guram, univerfumque adeo illius (ic-uft- tum atque ordinem probe fe didiciffc
.

quod penitus a ratione

fit

alie-

num. Omnino meo quidem judicio


f;tt3/

p^

J^^^^yffJv

<

TrETnjjy-teyoi ^t^;

fimiles funt qui fibi perfuadent e


paiticulari hiltoria

fumma:

rci

no-

c-^eS-cx^ TO. oAst,

J^-^^s-AiiJiov
tJvi?

ii

titiam

Wc;^y,
y^jf

<y5

<*#

iy,-^up(tv

commode parai-i poife, iis qui dific(fla membra corporis anfatis

ii^Xcn

g-oo^t'^ }^^'J3t(^
,

te

animati ac pulchri tuentes, abunfatis

o^epiif/.fi'cVX TU. lAipy) '^ibfj^Jo:


fjLiZ^oiiv

vo-

de

fpedtatam

fibi

crediderint

(ycf,vcSj ocjUTOZs-^iCtf

ytyvsS-ccf animalis ipiius

vim, aftiones ac pul-

-f c^spy:-icii a/J^ S'


v/;5.

^dd

y^.oavv-

chritudinem.
bra repente in

y^
,

775 cKJUTi-'A

y.ciAX

nam li quis illa memunum compofuerit,


reddidei'it,

^/5

;<^

Tixicv cw^ic, ^p,ra6ty, 77; j

&

denuo integrato animaU fuam

lop'^
^v^r.t;

ToQfjov Tj) re eisStK^


dCTT^iTr.-icf.
,

formam 5c animoe decus

y-xTiiTU
cuilai:,

Ajv e7nh(y.vuoi ^7^


TtLyj,0)(;
cfAJ

ttk- atque ita rurfus iifdem iUis ipfum Ikhvc.^' ollenderit: omnes , credo, ftatim faciuj'(s'J^

oiycjjf

^ciMTci^

teantur, longe le antea a rei veritate


^bfuitfe

cuoXcyJ^ioiv

<ho 71 f^.4

XtMi TToXu

77

-^ u,Xv)^$-iccc ecTrsXciTTViTO

iZ^ixyev,

y^

Zi-^^qiTrX-.ler.oi

tu^

cvipofTlovTiv

XTmi.

VtVotcM)

yjp y^ Xccoeiv a>7? ^.et7njJiu.u/J


a.ovJJX.~
""
'"'"

oQV<; raiv

oXcjv oujuxtvv.

uou multo fecus, atque eos quifomniavident. quippe exparte poteft quidcm de toto fubire animum cogitatio: c^terum fcientia 8c cognitio vera haberi nequaquani
\

^ y^\
Tzv.

yva):xljj u.i%^yZ
it^o

i-^/^v >

potefr.

Quamobre itaexiilimare de:

TrzivTrXiS^

^'i^X'-'

b?mus parum omnino iinif ularum


hilloriam ad reram univerlaru conferre notitiam Sc tidcm

f^"3iov crufjL^ocTisscSi-in Tit/j ua/crcc

ye- partiuni
ly-

f'^

liDS/icu/

'zsr^c,

r Tav oXm

'7tipJ,C(A)yoibl7n<nV.Ci/if,

p^%t

>

'T Ci<.>',<;

quam ex

fola

cun6tarum

inter le

"srsWTrov TTcK)^

^A/jAi* avu.zrXo
,

y^

^i^OijiO-ilijg

iTJ

ulU.o:OT7i(c,^
cct)

partium conn^xionc & comparatione, itemlimilitudine ac ditierentia


aliquis confeqiiitur:

y^.f XlcJ.^oo^^,q,

/iiivcn;

7:? e<pi-

eoque

modo in

ii^iTO

k1

^yj.ii^Bi.^it}

)(^%T]citj'JZicg,

penetraliaaJmilfushiib)rine,&utili-

/56
1*

fc To ^y,!rff/.ov Kj to tc^ttvjv
i'p3Q,'.a^
=)

ratem

&

vohipratem exea poterit

c/n

Ast-sMv

'ccnpicrD-

capere Porroinitium ac velutfundalibri hujus erit, prima Romanorum extra Italiam trajectio: cum iiliscohjsrens, inquibusTim^i

fjhijvc

Qc.-jTluja^x^jj'^ /3/cA,
6:u:at.T.v 65
ccJUTti

T menteim

9r'!yv^t/
f^cciov.

IruXiec^ V&)ttTs

^'

l^

o-u/J'.x,'^^ tofj

iP*
^"i
Tu.i<i

ci)v

T(fi'X.i(^ uTzeXtTn'

Tzizrri

iiilloria

delinit:idque in

tcmporaOfuerit,quoino->

y^Tti

ovjocTyjv yc/j[ .i/s^iv

"sr^^
k^ irr

lympiadiscentclim^ vigefmi^ non^


^incidit.Diccndum
igitui*

iHQf.-m

OXv/nTnu^fi. oto

HISTORIARUM
modo 8c quando
ftitutis,

LIB.

I.

rebus in Italia conquibufque poftea rerum opuli, trajiciendi

portunitatibus

in Sici- u<^opj:^7q
^2^^a4v<lv
TWjr-/]

y^ ruZru
co^fA,yi(ruv

^titmyj^oi,

iiam impetuceperint.
cxtra Italiam

nam omnium
h.inc priipfa

'Ltx.-McMi.

regionum

y^

r7, y7, TrpaTDv iTrf.r.tnMit


TVTiziov t?

mam
rat

Romani adierunt.
:

autem

rm

C/JCTTP?

IrziXicii^

'

y^.j

traje^tionishujuscaufTanude eit ex-

(Y,rcov oujTVJj
liCM/ \J,i\c7-i
,

't

^AjAccia^ojq onT? lUTlcCS CtA~


t}

ponenda ne fi caulTa caufTam requiargumenti totius principium 8c ,

IVCC f/yi
,

T.u/j l7n^'/;TX)v(jvi<;

cM>v7rs^](^

explicatio fuoquali demonllrationis

fundamento carear. fum^ndum vero yj^ Jio)2/-'^!>. >^y.7r1io'j 0 y^.j th^ principium efl:, quod & tempora cer- -(94 '^7? y^oXo^^v rA)':l(/J yf^^ yva~ f^ ta apudomnesnotaque habeat: Scres S/./^OM^U/J 0>Z'^t/JJ TFCi^ U,7tU,7l
,

cjufmodi,ut
ligi.

pofTit ipilim
,

per

fe intel-

Tci^

Ti^^yf-i^Qi

cujjci'jj{jujj

oujcz-/[

ctiamfi oporteat

repetitis paulo
intervalli res

tVjjIz^ ewTV^^JsojpiicB^a^.

xdv

altius
geftas-

temporibus,medii

Tvl^

^ovo;? i^^/y
K^CCXcii6:J&V\

<:^ci.vx,'fpoi~

fummatim

in

memoriam
:

re- y.Ovlci^

Tav y.^TU^U

quando enim principium aut ignoratur, aut parum efl: certum ne corum quidem qu^ deinceps fequuntur , quicquam atT^-nfum aut fidem
vocare.

ZT^j^SCaV 77Vli10ZC.^-CU
azv,

OJJCiCiVyj,

ycio ccpZ'/^ ayioovuj/j/.c,

y^j\ VK

A' ufA'^ : ycyjTivu:^/j'/j^ ,


OfOy

o'j-

Ci

rCeJV 5', 5 0'JCiV

7T

^p^.~

potell mereri. ubi v^ero certa


bitata hujus notitia fucrit

& indu-

h^y,i;

ci^^cjS-jjjxf

yJi^TnfiiJ';. 5-

tradita

hominibus tunc8comnisqu3e deinceps

fubjicitur narratio,

cum

afTenlu ab

'/shj

y^

:^uc;,

cvvsy^Vi^;

Xoyoc,, "iinei^
u.y^iiovinv.

audientibus admittitur.

yjr^;

TVi^-vi ^hoc Tc7;

Annus igitur agebatur pofl navalem quidem ad^Egos flumen pugnam decimus nonus j ante Leuftricam vero XVI. quo Lacedsemonii pacem cum
Perfa icerunt,que opera &: ftudio
talcidse

755

^p

oj^

c/jnp^y-^^i

f/jCia^

fO/jTisv ov
yjv.'j
'f
,

Ai^iTrv-ruy^iT;
,

v:vj'.{^-

<yiiv-c/.:'_^.'ciu^Tsv

TSt^

os

c^

A^^JCTfo'^
,

fJ^xyyt;

r/..^$c'c:f/i/j

An

fa^^y
T^iv
'j

ov

Aciy.scia'f.'.ov!ol
yl^J-Ji^ij/iLfj

convenit

at

Dionyfius fenior

i7n AvTzcXyAi^ov
'Srtf95 'nciTiX-.cc
(s"

o>i-

fuperatis ad
Italicis,

Elorum

amnem

Grsecis
Galli

nsp:i'u)v c/au-

Rhegium

obfidebat.

oiJTiM).

Trpsa-cors^^^ Aioviczo^;
TrcTUf/.ov
r-/iV

Romam ipfam p^r vim a fe occupatam tenebantjCapitoIioexcepto: quibufcum ubi fceius ac piaa feciffent Romani, prout Gallis ipfis placuerat;
mox pr^ter

r7,

c^h* rov E^^j/TT^y


%j<; y^rct

'/.^iyy. vzvtK-/iKii)^
'

Itk-

l^^''-*^^^-^-^ raXxTzcj 'j H^roc

sTnjXiopy.i P>s?.

K^r^
n;
fc.

sXovrs^;

fp>;m recupcrara patria, yjjrhjj T


quafi
,

Vc^jf^Lo y^'..r{l^v TfrKlJj

&

quodam

pnacipio increi^itur

i^c/..7nTuXvd . Tro^;

7n:i7}cnx,:ji.'/jci

menti fumpto
finitimos

bella d^inde adverius Ya-/oy.o'. carovsbi;

^AX'jcnlc/dlf-

m^vere ceperunt.

h>y.^fri<vii^ricy<aiTZij<;, y2 ^jj'.<^oi

vrct^

POLYBII MEGAL.
Latinisomnibuspartim
virtiite,

par-

rim dexteritate quadam inacie vinTKi cruucw'^A(nui;


'rvlq |i5$
,

i7rt>.-.y.oujj

cv

c;ndi fub

jugum
:

^ovo'.<i -tt^c, %'j<; uTvyii-

Etrulcis, deinde

gcHcrunt

miflis: mox cum cum Gallis bellum poftea cum Samnitibus,


8c feptentrionem

Tm'^
fC

AoiTivm,

aiot.

n t^v

avJpiav,

qui ad

ortum

La-

ri^v CAi

7u7q (jj,y^<; iTn-vjyjcM),

tinorum
poll

lines attingunt.

non multo

quum

accitus a Tarentinis

melegavio-

tuRomanorum, quod eorum


K^ti Tf Tcc^

iMxnAocq

)c.

raq

ecp-

tos per

obfcenam contumeliam

XTTv^i ciwreptioviiTi t;~


^'pOi.^.<,CTOi Oi TJVX

t AccTivm
Tcf,^'i-

UlTent, Pyrrhusin Italiam venilTet;

^ovov,

(anno prius
dercnt
Galli

quam
:

Tivvv
<l-

oio',

Tiw

/5

Trwg iT^firodOTy^f^

8c

qui

Gracciam invaDelphoruni
ad
internccio-

Vwfjcctmv a^nXyicM,:^.

T 01 (ffZUupfOV
rc<J\'XTm

occuparant

urbem
)
:

'

TK

(po'r.oy, iTnCTlZiCrSi^jJ/Ji-^V

nem

delerentur, reliquis in

Aliam
&:

tS

TFp^rtpy) iii
,

r''r^

transveflis

Romani
jam

Etrufcis

e<pohv
pivTuv,
aicii
,

ro'vTi
(z

^t
TvO

AiXCii; <Pjui*)v

vSamnitibus dominationi fuas adjectis


:

^S^Mr/jivTr.^v ci^

Ak^

multifque

de Gallis qui
viclroriis:

Tcjy.ciioi

ujjyjc, fjSj}

Italiam incolebant partis

^cwviTocq
Toh^
")

u^

oc/JTcvq TnTTOfyifJAVot,

tunc
fed

primum
:

ad reiiqualtaliaefunt

yattTU,

tVjj

\T<^.Xic(Ai

^iX%vi progrcITi

yrol^.ctic,

fJc^i^^

niii viviKyi^corez,

velut non jam de alienis, majorem partem fuis 6c ad le


;

TsrsTtpcvTiv

eTTi ree,

Aormt. fA.'p^
a<;

ry,<i

pertinentibus dimicaturi

ex priout veri a-

jTZi>itec< a)py.-<i<mAf,

sy

v<?Of oB--

ribus contraSamnites 6c Gailos cer-

viav, tTH
i(^jj
:Ci

T ro mKt^ov^coc,

v^

lOicov

taminibus hoc conlccuti


thletos

y^yHKovTZt^v
'

(r'Pi<r.

TrsAejuyr

bcllicorum
,

certaminum e-

azvTi^
voi

aOAy.Tzcj

^'pvoreq

A-zj^jzjk

vaderent. ei igitur

quum

bellum

hoc fornter fuIlinuiiTent, tandemTToe^ 7if$ llcwviTcci; i KcAt5 ula)- que exercitus omnes , ipfumquc ".[)' '^ ' yojv. 'czjzTUvTt<; n ')YJvoiA<i><; t rroAeadeo Pyrrhum Italia expuliflent: >C rt> T?A<:^(5t7oV T5 Tc rurfus illos qui Pyrrhi fcclam fecufJ:0'< ^TVV ^yjjay.^li.K:: Uvpp^^v c/jc^sccXovrei 0 ti crant armis funt aggrelTij eofque
'

T KgcTcf, T TroAtuov loyjtv,


'

'

-.

ry:i

IrxXi
.

o^jg ,

rd'^q i7rDX'LLouju }^
7

fui juris fecerunt.

quibus omnibus

z-c^Tfrp^Tovrci fNrt __ .
.

5
I

;(5Viyvv)ra4/7<'
'

Yi'jO'fU:

TS QV., y.XTZdV .

contra opinionem
tcllatem rcdadtis
populis, prxter
]eiis
:

hominum
libi

inpofub-

^VOVO/JOi ^
k:

cundlifque Itali^

t:^xccz^jc
ttt:

i-.-^z-ocATUiv e'y'<.pu.'ie7q,

Gallos,

iy,<nx./.jii/Joir!ii

Itz' Xix4/ yjc'l$:-

fecundum hxc Romanosqui


id

yei'jv!ocs'jP

cuJ i}ii;,7r^.ujj jk^Ala-v,


cjj-y,ri^y,cni/.,

Rhegium

temporistencbant
Singularis

ob-

yi^

(scvTZi

TrzXiopKeiv

lidere inftiterunt.

cnim

Tii<;Tvrf :'QtTepfi)vlecs rv Vvt^yiov Vcj-

acconlimilis
illis

quidam cafusambobus

y iLcainc.icho) -yJc^ n tuu

'.'.

t)

y^ Sf-^Oot

acciditoppidis,

qux

ad fretum

TrsiQf^Qv oocTiT-fAivoui; TroXimt.

Hn

cw-'

ffint

HISTORIARUM
funt condfta
:

LIB.

1.

MefTanae videlicet ac

rzcj, Msos-y.vT} j^ Vij^ov,

Miar^vlw

a TToyi^oiq cwctnrpQv 'i^ovo:g Rhegio. quippe Meiranam,non mul- f^ toanteifta de quibus nunc agimus, T vjv M^j^fO^ctiv X-0C4 ^ct}v ,Kct/L'.7ruv0{ tempora, Campani fub Agarhocle TTU^ A^-%y.?i.e'i fA.iS'o<Z>o^Zvreii merentes, quijamdudum ejusoppidi ;c zruXcM 'Z^ Ti ;t^@-' <t r Ao<-

pulchritudini ac reliquae feh"citati oculos cupiditatis adjecerant


,

7n]v

<^ooo!,'.y.oviocv

it'}

7niXzcj<;

c~

ubi pri-

(pJu?\.lyLiavT<;,ccc{^

TM

Xci^iii^ Kaj.-

mum occalio eft


namque
fpecie

oblata

per fidem

^v

diiJvqeTn^i^rjm*

5>-pfitc":^cy-

circumvenire funt adorti.

fubdole A<v.
ingi-effi,

'7nx.pei(rcA%vre^ J' y? (^iAioi,

amicorum

K. ^c/i>&%'->vre(;
"'.aAov
i^ocv.

ttziXiV)
y

aq

f|-

urbispotiti, cives partim ejecerunt,

T T^OAiTZtiv
|j

ii(;

c.7nc-(pa,,

partim jugulaverunt.
itapatratis, uxores

quibus rebus

zr^ i^OAriti
K.
6'5 'zs'o&

(gi.<jTu

"tk? ^aj^
iiy.^y,py,-

quidem & hberos


,

yujjcii,i}ic/.<;

rwrey.vu
y,

infelicium MelTaniorum

prout cui- Korav,


avTov

tv^
*

oteviy.e "zs^up'

que tempore

iplb fceleris admifll Ibrs


:

T 7>?5

'Tra^yoy.icc^ y.cnpov e7Tt;$


'j

cecidiflet, retinent

opes vero cxtcipiurn vi-

y.u^^it;. HTZiig ^^<5v


fiiii<;,

XoiTrkq

ras& mox agrum quoque

y^T X^(^^ f-^ ^Ztu heXo-

ritiminterfedivifum occupant. ita, quum ifti brevi ac facih negotio opi-

id^oi tf^re^ip^v. Tuy^a oe K^^uoioyc;


y^.Xr.c,

x^^c,

K. TTzXeciiq efy.(y,Te7<;

maditione atque urbe


e veftigio facinoris
invenerunt.

elfent potici,

yl^jofv^oi

,z^^a.

TTodoci

dCJ^v yATy.y^voi

iftius

imitatores
,

y.y,ru<^ry)<;7CQV'^eo}c,.

yi

Rhegini enim quo !(^0' ov y.M^v TI'jpf(^ Iq l^^.iuv tempore Pyrrhus inltaham trajicie- h7S^cuoZ%, y^^TJTf^.u^-ei^; y/ooyYoi bat , tum ob adventum novi hoftis r 'e<^oocv uv^ ^ioiortc; ^e ^ Kup,

mctu perculli
riti
,

tum

Carthaginienfes
erat, ve-

;yyiOcviii^

JzcXoiTloy.^^Zvloii, fyre-

penes quos maris imperium


pr32iidium paritcr

ajrci(nM>TO

(pvXuy.Uu ,<^

^i-

/3o;;-

auxihum ^j-^OAi 5)-%cc Tiorjc^im. o; d ^tsiXa Romanis acciverant. hi oppidum %vre<;, p^ovov fo^ Uvu oicT/j^vuj ovr:<; ingreffi, homines numero quattr T TToXiv ,K- T eccu7Ctiv7n^v
,

&

mille, Decio

Campano dud:ore,polf
j

r-.T^uy..icry,i>\.ioiT<>iS/i0yjV

ccv

y,~

quam

oppidum &: fidem iiiam aliquamdiu ftrvaflent tandem Mamertinosasmulati, eofdcmque adju8c

yii-? Aey..i<^-' KuyTiuvc-;. ^e


&/i>.a)swtriec,

ttXQ^
ccj-

la^ Muyeplivcvi;,

,6(54

oe K.

trwjepym AU^zov ieq


'<y<;

toresnanli,qua oppoitunitari urbis


ipiius,quaprivatis civium Rhegino-

,;, "Tn/.otTTnjvd^iTuv
<^y.7ru'~)u'; 'jvre<;l7n

V/y.^ovc,
ttj?

re
Tv;

tv)

ttj-

rum

opibus avide inhiantes

fidcm

Xeojq 6jricMc/,j/..,

vyiy.vm

exilium
plo

mutarunt. itaque civibus partim in puliis, ahis trucidatis, exem-

T^
r>ic,

a? '//^^5 &t

a;

<^jd'c-:-y.ov> (/.'y^
,

fhp dv.tjuXov-ieq

iii<;
,

'-^

"h^Tn-

Campanorum oppidum iibi aiiemnt. atRomani graviter ilii quidem


ferre
:

trOut^uvrtt^racvTMOAiic-JV

t i^(-tdv
^(^iTT^UV

T^O-^OV '^T? Y^Uy.TTCVJoi'.,


-^^-^^'a/v.
ol

quod acciderat

verum quidi-

'&>$ V&^^^yBec^j.

aismodobeliisdiftinerentL'r,efHcere' f^'^^^e9''^ y-:^''^^'^^'^'^'^''^^

A y

TS-0!:79

lO

POLYBII MEGAL.
nihil pofle. ubi vero

prlmum

ca cura

funt defuncti
TSuTUylyivovTV^avficX-rtiiZMi-nii

WJ-

Rhcgium ipfbs obfident, iicut iupra commemoravi demum ut pugnando


,

concluibsintra

vicerunt,

plurimoseorum inipia occupandaurbe, quam eo pcrninaciu propugnabant , quod imniinens infortunium


trecentos.
prjevi'derent, obrruncant:

uiujouBfOV^
ff.i)i^ov.

hk

<^e>j;>feiiz
y,

TO tZir^opZe^ ro /^, QMue/.:i^owi

vivos in potcrtatem redigunt amplius

is^.4overJ*

^ix:co(TZMV.

m cM>cC7n!^^

quibus

Romam

milTis,

AB-evTZJv 4

Vioy.luj, o] ^tx.7n'pi

Pn-etoresproduiStos
fos,

inforum univerflagriique ca^fos, pro more populi


fecuri percufl^erunL
,
:

-\

Romani,

id ni-

^Tj g}? iTnXl^KFtMt' G>)iXQ^itOl S^k


i^

mirum

fpcctantes
,

5 <>?< 5 Txy.f^ZAi^ n^%n>v

ipfis eflet

quantum in fidcm fuam apud focios


ut

aioiTZ htnMJ
n/,fcc,ttc<>9<4

^op%Z3-aj 5j-^^ T otuT Tn^u.T df

-njTj
;^ft;-

^3^75

-J^

TZVJOU^y^VS/ldbjZiVTri

01

iabefadatam , iftorum fupplicio in integrum refliituerent. agrum &:urbem Rheginis mora nulla interpofita reddunt. Mamertini ( hoc namque fibi nomen Cjmpani occupata
Meflana indiderunt

It^Kjmv c^PoiiCttJTii, )

i>f^

f^Sf

avi-

quamdiu Ro) manorum, qui Rhegium prius occu:

ty^Svrv
X'oc

r/;

'f

Va

yf^-.cai

<rjy.c{af,,

paverant, auxih'o luntufi

Scoppi-

TP V-Aytoi y.o(.-7U%ovrzov

dum&fines

fuosfecuri pofl"eJerunt:
:

U.'jVOV '^

ecWTO/V

TTVXSliXi

fiy

X^t'^ neque id folum

veriam etiam de
cjc

fi-

iirj-potXa^ Kxrty^pc^Tiiv

uTisci

>^

nitimaditione negotium

Carrha-

'Z&^

<^

cujjo^Hff}^',

7Ta.jljtjm'/X'iiv

i;)C ^i ^"^^^ ginienfibus 6c Syracufanis non levc nii rf Kccp^h- faccflcrunt multas quin etiam urbes
, :

ytoi^, K. rv7c 'Zvp^y.iiT:otq,(^ tizX-

XccfJA^'^ T^ 'Zty^eXtoi

ftipendium penfitare cocgerunt. Pos<Po^Xipuo. fteaveroquamobfidione cinftis qui


'zrf9^i'?,MJ55

tTnt ^' ii^yy.jTiouv'^


g7ny.iio/ijc.i
,

(wl:tXio&svTt09

Tyty.oj x.c6rTp^vTUv

t^-'

Rhegium tenebant iHud de quo diximus auxilium dcfecit: mox ipii TnXtop- vicilfim ob quafdam hujuicemodi
,

ro

x.tM/

ZSTf^ 7n)da4\ssn3TZ.v^- caufl^as intramuros aSyracufiis funt


01,'Jizi

y.ovaio),

rmXh
,

av^toiayjy)rz:ic(.'j(i)cc

compul fi.

Non multo
iis

ante Syracu-

uv

H<i

T TioXv

^iei TJvcAi
TTzXt^.^oig

fiorum exercitus ab
urbe diflldentes,

qui erant in

cu^n-M.

p^

voi<

(^x^rep^v
oisvs-

8c ad

Merganam

eu

ao^o>.iJt.i<i

T 'Zvioe.yovaictiv
C4/

tunc hxrcntes, delc6los e iuo numero

^B-iiOZlj TTOCfi T4f;

t7 TTOX^, /(^ magiflrarus crcaverant, ArtemidoMsp^-vlu>,

^a.r^i'lnrsc^
xTF'<r>)L'**

-r^sh^

.t

'1

c(.vruv

app(^v^, A.p-

rum 6c Hieroncm qui poflca gnum npud Syracufiosobtinuit


, ;

re-

adfed

TTOLt^j^v -n i^rtv

^nu tkZtu ficc- modum iuvenjm quidem

ilUim:

HISTORIARUM
fedadregiam quandam dignitatem

LIB.

1.

II

^ ibllutern rerum civilium


pifllt
,

admini-

iO..,

veOV f^f 0V7U

KO^ia^i

-ZS-^C,

^i 71

itrationem, a natma egrtgie compaIs ubi magiilratum fulccratum.

fjLciky-iioiy^svoy.icc^.o

:^^?<cccm
y^vQyiOe^yi^Jo-

atque

urbem ncccfiariorum
clandell.ina iuiiXiXiOiot.

ouorumdam opera
ivt ingrefius
iis
,

Tivm otKciav,<^

redactis in potellatem

y.ev^ T cdTi7rQXtTdiiousvM^,o'uirz>)i

qui

diverliis
j

fucrunt

id

Rcp.partes amplcxi e^y,QoiT^ -zirpoi&ii ^ f/,s^Xo-<^uSfipecimcn clementiae & p^$*^75 7q^y!A0f.iTl^i aTi Tzvq

magni anim.i

in rebus ordinandis pr^- ooi}Ciiaziiij(^


,

iSCc6,U6)q

djhy,ii-

buit: ut Syracuiii

iicet

amilitibus

/A.e\:0'ji;

im

rci4<;

<^ocTicifTuv

^u^tt-

habita comitia creandis magiftratibusnequaquam probrent tuncta:

ypc.ps7%a/.'i,

T57? Tmvigii of^ojvor^-

^cv <ijhy,y.trstj

^cfryi^v uu-mv
oi

QM T "^^aTZJi rxn i7nioy,f.io(TZvV,<^j')ia>(i ^^.(^ 1/2) ^7i ronem Prgctorem perlubenterac] cp$a}'; cy.oTTDvyJvoig, f.t4^cteov o^sc.ptrcnt. quem quidem virum ipia IX-mahi, Ky r <^cn)^yicit. pfA^oi c ax R emp. auipicans promebat ccnli^moi. univcriiconfentientibus animis pyiv
:.:

>!

fiiia

iignificabant re6te aeftimanti-

bus,
peret.

admaiorum rerum fpem

efle

cM>

cy^TT^u-^iiJtn Tuc,

d\ivocf.(.i<i (c

75

creftum,

quam ut ipfum PriEtura ca-

v.p^v(c/i4

^T
aei

dujja,f/.sav
,

uutdu; c
KCCf^OTC-

Nam qui cerneret,

Syracufios UUTzJi fUajcl^Ot^

>(9fcf

quidem quoties domocopias fuas una

uowJ%s

-n*

rov cs

Aszrlivlt/J

cum magiliratibusemiiilfcnt

fediTTzXv ^^^.(Ps^vTU
rzdv
,

tionibus inteitinis laborare , &: novi Leptincm femperaliquid moliri :

ot.yi>.a

tttXi5s-^5C

djhy,if/.:0UJU7u

oe

t^

vero noHlt
prxftare
:

clientelis ac fide reliquis

eumdemqi magnam apud


virtutis haberej

^lsTUj

y,i}aeiU4)

Ts^^i uuroft ^ovt(psc^peioc*


,

vulgus opinionem
adfinitatem
in

X'i^(^

oiov

^A;wJ
i

cum eo contrahit:habens
in
re,

zriiv C.V T.r zTi

A ^ tov
fASTU

crs

Of

animo, domi hunc tanquam


fibi

khsVCM hoi

CUUaf/.S6i9
ituj

fubfidiisacfibi fuccenturiatum

S7n roog 3r^|S(.


')v'yo:rsrce.

/"ifJ-ui cs

hnquere, quoties

ad

res

gerendas
hujusfi-

&

'ZiJt3^-p^fJ'^''0V, tCj

cujj-

cumexercitu
Poil:

foret pruficifcendum.

'j-iojpoi, 'Tut,

U^^oi.iii'; t/icB-o(Pop9Vi

duftam veru uxorem

y,cc^K7si4'(nm f^y-ivKTJy^t.g, i^c.yi

ham animadverfo
ranos

vitiis con-uptos maleque matcs &: quosvis ad motus elfe prodives: quafi Barbaros Meilanam ob-

q.cdiuv coc, e-zri flt; ^up^u^^Vf mercenarios veteTvi; riw IAsotv,\Iu> y.U7t.f^ov'ij.;. aniciJ)7i?jiUrt7n^<:^jQci4

os

^S/- ^ev-

']QS/.7ru,
o/,
fjtkv

f^-ed^TZi^c^-f^^ 7n7n.n/.fAjf
,

tinentes peteret, copias educit.quum-

Y^vcMOtm^v

"^^^

qucpropeCenturipam in confpelu hoilium cailrapofuiilet:atque aciem

7rsAi7Zxj?t;5 iTr-sroiq y^

Trii^oo';
,

uurot; cv ^i^'Tnyo(.n vu/jHy-.i

ca<;

adCyamoloru amnem

TrsXsuioiq
rjf*-

mlauxjiiet.i

kz

POLYBII MEGAL.
urbano<; quidem equitcs pediteTque aliquanto fpatio a cseteris fejundos,
ipfe

fecum

retinet, velut

ab alia parte
:

"ja 06 TOf

nr

iKHvav T^oTnjs koi-

^^ao*ai.
9^
fl^

(TMJ TiXicrdi^

^
,

extran^osveroBarbaris objiciens, univerfos ab iis deleri ad intemecionem


eftpalTas.

inaniim

cum hofte conferturus

^\

ac

quo tempore

ifti

cum

maxim^ ab hoftibus cneJebantur;ipfe


'TrCC^-^^iiKOK;
Tffeit
'fo

KIVi}7Z>c))V

cum civibusabfque ullo

^naat^

periculo Sy-

T^ OMj^ji^Sitx;

|f(J-

racufas retro concelTit. Sollerter au-

tem eo quod deftinaverat pcrfedo,


uni verfa
JtJ^ Tit/f

8c

illa

parte exercitus expuncla,

'^X.^Jj

^c^i^,

')icaau

qux ad
clivis

concitandos motus erat pro-

ac fcditiofa j

dtitiorum
tu>jL-7pe'^0!A.ivovq
,

manu

arbitratu

magna fatis condufuocom-

KccJTjaTKiG-oc;
']ocs

jc:

2v.ce)Qocr (iMipyuKi

TwXntKcci

magiftratum abfque ullo jam metuadminiftrabat. quumque animadverteret Barbaros lecunda piigna
parata,
elatos auda6ler

TsTi TTdXsmoif cv ']cjMvXciieo

tjt-

atque temere palan-

tes:
I99

urbanummilitem armisinllru-

rzTJTUu.ov.

l%oi;r-/jv

^t Tror^f^oi

(Slum&naviter exercitatum educit: deinde in Mylaeo campo , propter a-

f^;

iyK^-TTj^ ^vofJS^^ C^Pffs, r{w ^^" f^y-^i^' '--^^'^-^^'^

T.A^>
5
TZt;

cculo^

^ec^:^,,S^^
,

nmem quem Longanum dicunt ho ftemadortus:eomagnavifufofuga


i

t6que,ducibusetiam captis^audacian

'Zv.y^y^ijo'ct4

^ccnX^i^ji^

v^ ^^Tzy, ^,^pp:<jjy, T<wf^'


lO
i,%^v.
01 ae M.oi;A>sp-nvoi

Barbarorum compefcuit. moxSyracufis rcverfus, ab univerfisfociis


faIutatusell:.iVIamertini,qui

Rex

zs-^tso^v

jam antc

^.5T.;;5y; TS^^x^t.3^^,^cM|Rhegienfi auxilio, uti fupra narra


-i 7' 5Tr ^

^
'rc<5

>

^/'

(CliOtf

Zo OCf,y ({ofiTlV

bam, fuiflent deftituti: nunc vero etiam propriarumopum extremocafu

pi}S-3tT:{4 cc47JXi, 01 ftsv ezs-i'

obcommemoratasmodo caufas fraKccp- <ai effent: pars ad Carthaginienfes


confugere
legatis,
,

p^^v.hv/aq

Kxir^pXjpv
^'.c,

>o r7Z><$

iilque fe arcenique

t^SJ^^eA^OvG-p

xOrvvq t^ T u-

x^r

tradere:pars milfisad

01

J";

OTJ^;

Pm

fuam populum Rom.


:

.{gc-ii<;

i^ps

ceuoriginis
J>\ >4...' (^o-,Ti riv

urbcm ci dedere utque fibi, communione jun<flis o-

c(Pta:,
^

u6rr7, pen, fcrat, petere.


|

Romini

quid con

c^op.Xot.cz^r -.pj^v^.

P-K^ro.,iii,ic,perent perdiu ancipitibus ani-

Y^ '^^^'T r. ^.,.Hv ^.
rlc^uxoytcc^
^*

^*"

<?:;o"

"^'^^^'

niisdubitarunt

quippcauxilii latio

.|.^^.A^,v ,, imanifeltam
ro y:,p ifem.

pra: fe fercb.it abllirditapau-.lo ante cives

Qo.ji^u^.

Namcjsqui

fuoSi

HISTORIARUM
repente Mamertinis
trafient,non

LIB. l

a fuos,ob vfolatam erga Rheginos ^-[f^iy-fl-zs-^Qits^iT^Jii^n^ 7rt>.i^ demjgraviflimofupplicioafteciflent, /MfTc^ 4 f^^O^<p]<i oU/^^ifnJ^ ''^/^'^
,

qui limilia pa- e^oa,


\

'o-n

Vy,yLyiic,

-Tmpeajrot^ijiwf,

rbem

folum ergaMeilaniorum s>-^;^>;>(^ MxvtipTiyoi^ ^6r,3eiy fed etiam Rheginorum ire <^JjTrt> , vrZ? tk zjr-^ioicjj^^iffjat thj

auxiliatum

id

vero

cum eo

deliclo
djffi-

conjuntum

erat,

quod excufari

culter polTet.Neque fane hsec


ni nelbiebant
;

RomafA.Uj

fed quod Pcenos videnon Atricae regiones duntaxat, verum etiam in Hifpania pleraque

uyvcQUjJTcC,

yi rHTZd^ ii^h

rent

locajurisiuifecifle

infulis prseterea

Sardoi Etrufcique
potitos: anxii fupra
li

maris

omnibus
dhviov }(^ TvO^lujiiijv 7aXo(,y(^,i!~.

modum erant; ne

hoc amplius Sicili^ dominatum ad-

ipifcerentutjvaldeiibi gravcs

&

for-

midabiles vicini forent

qui &:cir-

cumdarentundiquepopulum Rom. ;>'Vr>5j oiVTzlgo-Tmpji^iey, x.vjc2m &omnibusItalice partibus immine- ^^''^^'Gfes/^vTTs, fc7rci'7i rzl^^ Quod autcm ii MamertinisilTKA^WKSj-fsj iTnK&i^oi. J/o-n rent.
,

auxiliumdenegaretur, brevitempo-!^^ ru^.a^; v^'


ris

uijtcvi; 7n>iy,azvTa^

fpatio Siciliam ditionis fu^ fadiuri


,

^'
j

2.'xca/v

fj.y,

ruyt^TU}) iTniic,^-

elfent

res

loquebatur

ipfa.

quippe

e^W t

Msc,up7i,m, 'zyt^^^/nyeg %.
j^

MefTana potiti, quae nunc

ipfis

trade- y-^y-ryitmpTr';
i

i7PC'e/-^<^i^^v7)^

batur, non multopoll Syracufasin-j^7J7?T^-MEar/;'v>}5,ejM.^j'CAcA;fupererant occupaturi quandoqui- 7? ^^*'? "^^ ^v^)(e)(jo'cii ztiu:

dem cundlam propemodum rehquam Siciliam imperio fuo jam tenebant. hacc quum intelligerent Romanijfuifquerebus nccelfarium ducerent,

veAco^,

dioi

ro Truoy,^ ^*<^^v aiGxro-'

fd^Jdl

VwuutOl, f^ iOttl^OVTTi UtiSSj'(r^i<n, lo


f

y~cciov e<\iccf

/jj

cr&?oS"<36<

MelTanam non dcieri.nec per,

t{i/j

Mi(rovi\luj
oioiei

fii-ijce

lucrzij

mitti Carthaginienlibus

ut ad traji- ^AcviHe,

ysCPv^uazijTLfj

Kp5

ciendum

in

Itabam quafi pontem aH,

l7tiX!cu uuTT^i i5/c4ff7|(,7n;Artw;iSf

quem

iibi ilruerent

diu de re con-

fultabant.

Ac

fenatus

quidem, pro- ClwivplOy


fententise
:

iSO
,

f 7TA(^ Xt>P<V^
otu rct^

pter expoiitas

modo cauifas, ne ad exquoniam


i

tIcj yi>af/.iut
ccc; eMTiics.

upn

oy,S-eir>

treraum quidem ut hujus


au<5tor eilet,

C)c<l
't^J?

y) ru -^a^ tp

>

adduci potuit

<^>^oy-i^ "^?
)

Mcif.cpTxyoig l-Tn-

prseilandiMamertinis auxihi abfurditas, paria

'C':'*>^2''* >

ic^Pfozs-Hv n\<;

c>^

7^5

momenta habere cum

(^cy,B-H<ci crjf^ips^vinv.
-^o/

ci^tTrr.h"

provenientibus ex ope lata utilitatibusjTidebatur, atvulgo

7TT?f;wMfyo<
7r?A?f4<y

ff "usra

t <a?e?><es#>-

Romanifu- j^p^wv

jx^^^c-j^io^f**

*4-

poLYBii megal:

srM-nS^scm^ Isruvoo^axnaq
^i Ttjf u^Ti fii^eim

^?

ysin

V^l penoribusbellisattriti, 8c rei familJitris damna modis omnibus reparare


qu3eritantes,(quum prjeftrtim prrtef

modo
^Xoi4 isors^eiicvvoynoii
ty.e/i\,eMi

didta,

quod publice bellarn


,

T ^^uniy^v,
^e

hoc expediret
fmgulis
res oftentarent

privatim manifelta

fhor,B-eiv.

Kv^u6evl(^

magnaque commoda Prsero)


:

fuccurrendiim cen-

febant.
j^oiTTj-^^v

Ats-thov KXotuaiot i^XTrt-

qua fententia pljbifcito confirmata , Confulum alrer Appius

Claudius cum imperio miflus, Sc ferp,cMV'Hv

5 MsQryinlw.

oi

=)

Ma.fA.sp-

re fuppetias traiedtisMelTanam copiis,

iivoi T/ttf*

}ka/p)(Vih)vim<^ 0.111-

eltjuflus.

Mamertini, poftquam

'^i'yih)y'Ot'np<f)vni. ryiv

a^^y
T S'

i^e/o;

QsiX'n.,ru.y.':V y.cCTWZS^.yt^rif^^^io:,

Carthaginienfium ducem , quj jam arcem obtuiebat , partim terrore in-

z;^:<>^o^ff7)cy.eyoi

'

imc!zroly%
vfig/fCo.

7 nPvTo) 77JV

AsTTnov jefto, partim dolo extrufiffcnt, Ap7zr:X(t cve- pium arcefllint eique urbem tradunt.

y^ctp'/vidhioi ci

r
,

inrv vo-

Poeni arcem a fuo duce malo confilio

^a.Tyi'Yi>v ccyTzy otA>:fU.jpci}ijM/

limul 8c
rati
:

per

ignaviam
,

IjJCtMTic,
alal-hojc,

o(,i)iov

otM:HXu<i,

ccy^
vn-

eo in crucem a6to

proditam cum naSe-

^zsfdi!^

Tr\v c(.y.po7r:Xiv'

vahbus copiis
eione
:

in vicina Peloro reterreftribus iuxta

tiu%\
/.

rr, ftV vcouTi-<-y,

^u/joif^i

cum

I\eXo)/.u^u, 'qici%7a^<^\jcraA/'nc

nas, quas vocant, caftra


,

commu-

Tc! Te

2>:y<;'? y..a!,X>iffik<ioc/;,
^

7n^^ '^a.]<^;^n Wg< 75 niunt Sc obfidioni Meflanas navicVf^j^J^ '^stsa^- tcr incumbunt. tunc temporisHieK<Hv% r 'M.eCcYir/,. x^ ^e T kou^ov ron facile futurum hoc rerum fta^Tvv hpc^j )>ouQoc^ ciCd)vcoq 'e^, tu autumans eosBarbaros qui MelTK
'lifi
'Trr'.

pov^

ss-^))^

ro 'fv^ Qctp^^apiii]
\

{^ium tenebant e
ejiccre
:

Sicilia penitus

't yLeo'(jY,\Iw

ya,Ti;><v%i4 oXof^e-

foedus
:

cum

Carthaginien-

fCJt^

(yK'.ciXiii (ya ryf^ '2itcs?\.t oc^,n


r^"''>

fibus facit

dein Syraculis
verfus
iter

movens
iniliruit:

^TWf

Tvt^Y^ct/p/^ihvi^ii^, friuj

MefTanam

jKy.ccg.)^

fjO^ruu^ 4*4^d0|^
,

cm<

^V(y,>.}i(mv

Trviiirr

tIw

ttzi-

quumque ab altera parte propter nominc montem Chalcidicum


,

^JiMJiTrirriv 'oS&4f'1H-^'^ -ZooXiV

iocafTet caflra

hoc etiam exitu


at

Kct^-^^caf^Tn^c^Qot^
f*'^yJi
-^ife*
'/

h c^ JztTif^v

oppidanos prohibet.

Romanus

C^(^ Conful Appius fretum no6hi, 8c ciTrey.Xicn tf^ruvnie, quidem inligni audacia, trajicere: y.(i,M'jfJi.evoi ^ot- Meflanam venire. &: quia videttJ^ t^ihv Tvi ci r;; wcA^. o
yiciXKl^ii^,
, 'j

Ty.rp^
x'j\e

Vcijf/.oe^m

ArrTnQy^

w-

bat

hoftes

acriter
,

ab omni parte
viri-

y^ Tn-^^zeXoiq '^oc^&/)eti
y,Kev
*

T urbem premere
bus
tcrra

inimicorum

^pBfJi^v,

niv MecoT^vU/j.

iociv ^f ZTcdrm^yrJtv c^ep'}^^ <r^&(nj

marique prxvalentibu.s obfidionem tum turpem fibi,tuiTi


ipa-iculofara judicans
:

^iy^Zicc ri'5 7rT.Am/j,

<c

(TLXt.o^^-

legatos

priyv

moad

HISTORIARUM
tnd ad utrofque mirtit , Mamerdeintinos bello libsratos cupicns
:

LIB.

i.

if

eTnc-^puXyj
X,l

^yve^
TT yr/i

7j

TrvXiop&

de his re infefla reverlis

adi^ente

IM

ce.UT:J, TTji

7!ro>^ifJl.'.

tandem
efle
,

neceflirate

dimicandum

eTrjfiQ^TVuoJcifv

7^5 ^AotT^Jjg, 7

ac Syraculios prius libi invaftatuit.

dendos
(ftis

Igitur copiis edu:

ad praelium aciem indruit

Sy-

S^ n-oXefA.a

liii

Mi^jMfOTznJfj. ?<Ako$

racufano

quoque Rege ad
effet,
vicit

certa-

men
diu

alacriter defcendente.

Quum

^a,iit.o!.(^of4.e\0i

x.pite siccy.iycu/jdj^^j

pugnatum
:-

tandem (^-^p^^verp^^pel^^^li^v^Knaietg.
i^cK.yuyuv
i)

Romanus
intra

hoftefque perfecutus,

tt;

cutcifiifi TrccpsTU^e

pius

vallum coegit omnes. Apergo Ipoliatis peremptorum


,

25"f 05 f/.u^^lu/, iTV(y.eo^ etq

t uy^tx
y
"T

crv'yKU(si'oat']'^ uuToi j^

Xv-

corporibus
fert.

rurfus

Meianam
,

le

con- ^'^vaicoi
ah'-

(ici^nXiUq. 7n ts-oXvjj ^

Hiero de

fumma rerum
ubi

"^otoi ^2Jd.yj0iia7*f/.ey(^f eTTiJC^Ttj(re^ zroAet.ticov'


<

quid

mah

fufpicatus

primum

t,'

nox

appetiit, itinerecontento Syra-

u7revu^Tiiii,eci}^

5
fAil

^ y.UTtalco^e'^,^^ T ^(^y-u
\N
/ /

-ziroiv-

cufas conceffit.

Poftridie ejus diei

^.
lii;

AzrTTls^

ouu OTcvXevQci^
'7roi?\.(f

Appius horum fuga cognita, fiducise

veKpk^, eTTu^YiXjf
j)

el^ 7>?v

jam

plenus, non cunclari

led

M.eayjvu/j.
71

If^oy

cTi<iiiaziiA.Svoi
/cuv,

"

Carthaginienies etiam adoriri conftituit.


tibiis
,

'Z^

T oAo; TTiy.yf^a
TVi tVKiog
,

5n>-

quapropter imperato mih-

vou,evr/(

avs^cD^T^cre

k^

ut temporius corpora cura- carnoviv euTuqHv^KisQus. Trl rent, primo diluculo educit. tum K^ TTiduq yfi^e^ci yvHq A-sr7n(^ ttj

praeho

cum
iis

hoitibus
interficit
,

conferto,

^jTzc^csjTv

T 'SSt^<l^rf.tstCi>rj
f/,y,

yj;

y^vo-

multos ex
tergis
vei*iis

caeteros fA.-ev'^ c<'jJuqcvii,(x.Q^),i


oi>is

f/j7is.i'sit

in

proxima oppidafufohita
,

el^puy
/-iie!^
77j|f

To7i ^'X.px^.ehvloi^.yruttjTj

gere cogit.
iidione etiam

Poft has viftoriasob- (^yfei?iU4 cuo

'^UTiaTZCfi cv

huc

illuc

(V^

77;

Jtfct7reicu>, ufr^gi

rcS

difcurrens

nemine adverfariorum
auden-

(pcjTi
i)

e^ohv

e-ziroie'i%.avfA,QaXccy
fA,SV

quae erant in aperto tueri


te,
riter

T7? V7rejU*Tl<iS^,-cS-0')lb.iq
,

uvl^p

Syracufanorum & eorum paqui hoc bello ipfis fe ad,


,

x.zreicrite

isf;
Jj

Xoi^rkg louurx-UT^
eii;

<^y>fT> CX^T%07nX.lLjU
KeifA.svug zroA&ig.

lu^

c&-?>-

junxcrant

agros

impune
inftituit.

vaftat:

^/,czcfi>sy(^-'
,

poftremo
lidere

copiis

admotis, ipfosob- T7i

<^JTv-/yiy^ai tvTri'-^
CMI,Xo

t^

Xucui

Syracufas

Prima
ex
hsec
eft:

Tfjy -SS-oXfOCKl

C^OV 5 TnZTOpi^ih-

igitur

popuH
exercitu

Romani
trajeitio

Itaha 6fty@-' clotai


0Uyj)vnc>Jv %,
TH<i )^6)^Ufi

eTs^opB-^ Ikv tt

T2yuu-

cum

T avfJiy^^iivToiy
i)

eaque propter has cauftas , temporibus accidit quam


:

8c his
rati to-

ifhio^ ec>Tizro'iif<syii
TeX^JTK^lOi 'ZSt3a'~

T VTTZCi^pcOt.TO

tius propofiti

neum

fore

maxime ido- KuBjTUi uoTtii e^reQcXsf 7roX<opprincipium ab q^^qJ y-sii-^-ii^vpi&y^vt^ii^B f^ia7rpa^


noftri
,

i6

poLYBii megal:
tifTimum orfi, ad carttra narranda repetitis nonnihil nos accinximus fuperioribus temporibus , nc quam in demonftrandis geftorum cauffis
:

'Zi-o:r,Qu[/.iyit tIjj iTn^jZtTi))

aicc-

dubitationcm relinqueremus. Quippe cognitu necelTarium duximus,

quomodo
7BJ4 cM-ncJji '^hnhiz,ecjf-la y:> 7rzof,(z

8c

quando Romani

poft

ipfam etiam amilTam patriam, meliore ceperint


>

fortunauti: ac rurfus
populis Italiae

TVo^n^TricMQciAnri ccur^
Ji VcjfA.uiot, 77)5 BTH
|iii/7Z) itt^y^TTTJs*

ryym ]qa- quando


y^p>i^

& quomodo

ro iiiXno)!

imperio fuo fubjedis, de regionibus cxrra Italiam invadendis confilia

'.i2i

KfiiCTriQoi^TK,

^ 7r07T ^mAlti T hJ^ tVjj l]ci-

inierint

fiquidem

velit aliquis

X:cM, rs^ c^;o$ tTn^^pHi tTnou,- prxfcntis illorum potcntiae fuliAfi|i7t) Ts-^ffj.ocazi , oi-)cc\y~cfAOi xxregium , rite ac probe contemplari.
Iccirco necin
fj.i?i\ii<n

iisquxdeincepscomvidcri debet, fic-

(^

ro

ice(^ciAcc4o 7^5

ytw

mcmorabuntur de celtberrimis Rebufpublicis,

mirum

<|?<,

^ci,

Tra (zs^u^jxrejp(i>ifj.iv

%~ii
"sro-

ubi retro tcmpora repetamus altius. id enim proptcrea faciemus , ut ejuf-

z^otoii^zire^
k!rdl/f4,ci]if>ii.
;>c^p:i>
ij-

T S7nq>cci/STi>i;Ci}v
^TD

modi

principia

^
,

7ro(y,<rDfj.e)i

quido poflit
guli populi,
fe<Sti

intelligi

fumamus, unde liundcnam Im,

Xxfj.^oivii

"^^5
K,

'te'tf

&!
n-

av

ifct/ mc^pcljq KccrcM/oilvi c/x.


,

quando, & a quibus proprimordiis, ad eum llarum

f6/, '(KCAjOl

K^ TTOTc

'//^Tj OplJ.'/j-

9lE7TC , ' /
1
,-,

/'$
,

S:U^
>

TrUQf^^JO-TD rui;
'

:^^ji74i,(yv
cYi

cctq -czs-ciep^-v^n vux>.

"

quem nunc obtinent, pervenerint. quod quidem etiam dc Romanis


fo

"

y^ r^Of TcofyLcucov cipn

TnTroir.Kct,-

modo prsellitimus. Verum hoc miffermone, tempus efl ut qux funt a.


:

f.ciy.

A (pfii:iig

'^'^ ]ctiv,>.iyii ctspa.


,

'Z^ T sjt^y.ifj.eicoy
cvrT
e'i(n

tTn ^pc(.x^

fC.

fimonobisfufceptaperfcquamur doprius resgcllas ad hanc Pr?sparationem pcrtnicntcs brevitcr


6c

Ke^oc^iccicoccji 'Zit?eyJjifj,i>ii<i

rxt,
"

fum-

n^Ka-JZCTTcyj,-,
KccTt',.

7r,7a|','{

Ciiy

"sxy^UTZfJi

tiuj razit

^**

'Jl<Joy.evcM

Tcrjfj.aioii

f^ Kcjpp^jih-

matim cxpofucrimus. Earum rerumprima: funt ordine, qux bello proptcr Siciliam gcllo, RomanisSc

iloi^

1U(jTZO\i

ci rci^ziiSA ^iy-iXici^ TroXifA^y. Carthaginicniibus accid^re. proxiAlr-VyQti TTOAiC-VJJiy/ii Libycum , cui co-

mumhisbcUum

f^Of.M
' '
'

avia^ri
^

AM,M>S!^)/t*7K
r
'

tujj Vf.yiQ/icCi, yjj * * ^ ^ T' * Oti^TVV, Atr^Ji.SirU


'n/,

iixrcnt, quje

Amilcar

& poll cum Afetiam


in lllyricum

ZJ-^X^jlvTti K, KcCpp^^oVlOlf,

\\

'

'

drubal atque Carthaginicnfes in HiIpaniageflerunt.


illud evcnit
,

*M- 0<5

cum quidem

iyiliTO
77)

yX,

T CM iOVKCi^^^^vK '^P'^'
-

ut

Romani

TcoiACMCJt ^ciciccr.i /5 tLci l?isv^


,

6c

hasEuropxpartcs primotunctra-

C/^esc,f^rul^'.-ufAi^>)7Viii"fp<^-.^[i2^>Y-iii^

Sccundum hxc

advcrfus

inco

HISTORIARUM
incolentes Italiam Gallos ccrtamina

LIB.
5

I.
ttsT^ <^rt9v'f'J/4^'?

17
<>''

^'7. s^^'

>

fimt fulcepta. eodemque tempore iilo apuu Grstcos bellum gcrebatur,

quod Cleomenicum vocant in quo Apparatum noftrum , & librum fe-k^;


:

ks^>->[^jO^
'

ci^^Vovc 775A
'^jj vj.tw^q:^ luj

cundum terminavimus.
,

C^etcrum .^

'^^'5 <5i'

KSf^i

demododi6tis rebusfigillatim qua:que percenfere nequenobisneceflacibile.

tTrvn-.cmy.e^f, Tvfs
<7?<-^5
,^

oMi U^r^-m.va y^'

^"^

o^JjTi^a^ /S/bAot;;

rium,nequeIegentibusfueritcondu- To /4"

^**^ e|fJe^^;^..^cS-K/

non cnim hiftoriam illarum yJ.^'^ \}z3-f> rov (ii!^(n^r(A)>.o}^ fed meminificribere inftituimus y^) Ic dumtaxat fummatim volumus, oj, iJf '^7<; cii(S)''ii ^ p^'^Tiy.ov. quantum fatiserit ad Prscparationcm 'i^PilV We< OUUTUi 'Za^-TVjiy.i'}Ut hancrerum illarum , quarumhiftoriam famus condituri. Iraque eorum qua: jam indicatafuntflridlim quse- t' y.^>}i.H^'Mi vO i,y.ay i^^eidruf
:

is

fV/5

.-.

'.

-.,

/^

-.

que prout acciderunt attingendo id operam dabimus, utApp-jratus hu,

jiifce

tinem cum quam fcribendam


nc6camus.

principio hiilori^

fufcepimus, con>;t47-:

Nam hoc modo narrationosjuflam ha-

^f?

(f^2/tW '^Ai
' '

^^--

'>^j^^'

nis lcrie continuata, Sc

buifle cauifam parebit prodita


aliisdelibandi
;

|am ab
faci-

rr.c,'? oiyiyy.azc')';

'>

'iy.^ii

ts oci^oy^/j

&il;ud'ofisIed:oribu?
^y,yi^!jav'iTio^i<;, Tz7g te i^.'A<i'^-

hac diipoiiticne cxpeditum ac

lem

ad fequentia adirura patefaciePauIIo autem diligentiusbel-

%Zcr:v

cjic

v tthoujt/:^ cit(ioyioii dl/tu fAi)hovru T


cr~
i<pOOl';i

mus.
inter

yscji} y^ icKOia* iTti

lumillud narrare conabimur, quod

j^liTe^xl^ (i3^.yX07CiiUc^GX[V^'J

Romanos Sc Carthas;inienfes de
,

3(^i^Jv

iTnusAi^o^y

'/r^o^<rzy.~

neque cnim facile bcl- Ju, JVfA;s7i' VZo'ifi& 71-^oj ia avT^ilum iilodiutumiusinveniemus nec l^^TTzXcuii Vcoy.euo:^ y^ Kcccp;/,' magis initrudlos omnibus n^.xei!ariis OOiSOi-i 'TS^ .CiAiXlOOi ^TSy^ TTOSicilia exfi:itit.

paratus,nec moiitiones frequentiorcs, Xvypo^iOJTT-p^i

T>i7ii 7roXm,oi

dC~
j

nec prsclia piura, nec cafus inngniores

p:<V f.CiSiOV,{iTc Z^I^.(n<,iV0!4 o>.op^'

>/

quamquihoc
runt.
ipfse

belJo utriiqueaccidc-

quoque Refpublicx
:

tempeflate inilituta fua adhuc ierva bantincorrupta foitunismediocres: y^Tip^f,,


'

piTS^OO^,iiT 0'iVJi^9tpa4 7S-OC(,^^ii ' / O c^ fp ^ZiiSiTrcTTicoi y.eiCove, ov Toi illa HTi M70>^^^-ya) 7roX''y,"i ovyinWtTr-jv (-

/j.

>

'

'

OCjUTH.

Ti

TU

'

1 v'

'''

7It?\.i [6'J'J^-.^.,

iKHvii^ T\*<; y..ccfcii<;, ky.y.UJJ kii quipro- y^y priam ac pecuHaremutriquecivitati yJ^'u f^/j iJi Ttiq f SjcMoTjjWeTf 'sf

viribus pares. quofir, ut

tbrmam
lunt
:

ac vim redic coniiderare vonon tam cx inilxutis bellis,

i)

TUi<; TJ p^qyTrcCOiOTX, n Ttii^ OlCJX-

^^'^- ^^*'''^''''^*'?.-^'*^^!^''''''? ^^^^-^s

H-CrM-^i.

rS.

u>jJcKcrzcc^

POLYBII MEGAL. eu^Ttoa " TniXi- qmm exhocipio comparatloncm In^


llitusre dcbcant.
Iq

rc'j;.[rfP,^ ioij-Tr^Tts ;^/ ^ivjccy.iv^

IVk vcro ut huicbel-.

^/C

ii^i

cit

r iTiv^^ci^m TTvXi-

id quoque non minus quam fupcriora movit, quodqui plurimam rerum notitiam.

pluiculum immorarer ,

ad illud fcribcndum videntur


ie
,

attulif-r

c))^'^vM^ ^^u^4vu'e3i^^ cuJi


A<V3v :^ ^a-oioyj
(/,/!

<l>i-

rhiHnusatque Fabius, veritatem qua fide oportuit nequaquam nobis

oiovru<i

'<i^i-i

et-

retulerunt. ac dc inJuftria

quidem

mentitosr
riAcjtioiiv^;,

cum vitam

6tam quam
-yi^^oi^fii^ ci/a^
i^td y^ 't ou^ijzcrj^ MJia-i,hjv^Z(n ^i
f^ioi^TnTT^yJ^vMi
^.

ipibrum &lefequebantur fpedx) , noa

exiiliimo. fedaccidit illisquippiam,

^^^7^-/iazov

-nic,

opinor, qualeamamibusfjlet. nam Lb iludium partium & ingentem be-

fiyo7.
<5A^-6/

Jlr^i

;^ t^uj eupsmv
,

^Jif tIjj

nevolentiam

Philino

quidem Car:

6jM0iLi^

<p<A<vft>

^jM Tc{*7w Ithaginienfesomniaprudenter, redre,-

h-^^^Tiv oi ^a^^^^Ivioi

TnTrpux^^^lfovmQr videntur
tiat.

feciile

Romani

le-

(Po^viiuiaq, yjiA&'(;f oiv^pcasuc,'

oij cus. Fabius vero contrarium pronun-

ri>jf.icno:, TZiJMiTJu,. (Da^sKt) JjTtjk^m.

Sane quidem

in cseteris viti^-parlit

vrciXy

TitJTZtiv.cv

f^ oiw

tcJ aoitvu

tibusejufmodi cec]uusanimusnon
afpernabilis. par eit

Bici)T Tx>ic/.<jTiu/ i7n:ix.^cM,'(aziii Ctnc fortaile

bonus Sc fit HvccfT c-.y.ijDt ciA:^^u., y^ <piXo7rzc- amans: utque commune cum amicis. ^ih,>^(jv[j.iJ:iTuv Tc7<i <PiXo:q Ty^ adverfuseorundem hoftesodium ge-, i/Cfj^^ji ^ <rjvc!,^,/z7S-oiv 7TJt'5 (piXovq. rat, oc eorundem amicos amore comcTuv 37'^ ]<^Q^oci i;0(^ cMJXXccuQcMA 7i^,i7nXxJi:^ ^?!
zrciuTzov

Av

71 q

QM.o uXo i. }^ yj <^ 1X0(^1 Xov ^ei vir

enim amicorum&patriae

ut:

muni profequatur. veriim


rici

ubi hillo-

T
<

T3l0C^7Z0V'Q 7rt>Xt^ci,Kt!ii/^ dLrXohiv

V^T[/,'^V TZlq ^,;^fa/$ 7IiXiVOf5 Tv<i

^XJ}^'} oTccv 04 zr^P^j^; uttzcitzot:


ii'^. 7n)7isuy..iq ^

iXsy^v

Kj "^^iy^v

perfonam aliquis fuicepit, horuni omnium illi obhvifcendum. ac Ixpa, quidem de hoftibus benc loqui 6c iummisipibs ornare laudibusrerum fcriptor debet , cum id fafta ipforum
,

tTrvvi^-fotii; iPvg M>i(.pi.D!4proc~ii<;, crci/j

poihilant

04

1" r'
is^a

7nT-/jC!6uyjCi7tdv ae/pcpnoci '' y"~ fV


'
'

'czTOic,i-/Cvooj'7iv.

ojc^ep yi Qcoov fmeprobris vituperare


cMJcapi-

hcndcre vcl

nonnunquam verorcpremaxime nccefiarios ncc


,

cumitafiert,

T o-^pec-jv o'Po:4p:Ji:(rz^v, u^hQtzcj


Tt oXov

oportere admiffi in Iblceptis rebus er-

arzog i^

\^QAUi

jiir/.^iT aXviJiiui, ro
^.3^jovcior>}(; ccuco-diX:!;

rores nionent. nam utanimaIlumi-__ fi^TuXTt^o- nibus ademtis prorfus inutilc reddi-. T^ve"^) ^Kyr,tur itali veritatem cx hiiloriatollas,
.

ibperell illius , narratio eft nul^Ttiac, l-^^HC, (TTUIve^t OKViJTiOV. accufarclius ufus. quamobrem

quod

&

iiTe j Tt;^

Of ,8?

TTBTc

[J.i1 's//:^!,.

"ynn

(Sf

\.lKai;j.ici'^Hi

a'J?ux^>;T^or

amicos&inimicos laudare iinecunncque reformiCtatione debcmus


:

dai:duni,

HISTORIARUM
3andum,quo minus eofdem aliquan-

LIB.

I.

^9

du reprehendamus aliquando laudemus quum fieri nequeat , utqui in


,
:

TiVyiio eiuccp7Ute.v avvs^aiq

iii(^(;.

rebus gerendis verfantur, reftelem-

tinue errare, vero


lidlis illis
iis iplis

per collimentmec rurfus eofdem confit limile. itaquc requi res gerunt, convenientes
,

quae geruntur

fententix ac

t<Jiv

uMJ^

7k vmj

uip' yfAo:v

s-.pii-

commentari is funt apte adhibenda. vere autem dici hacc a ncbis,


judicia in

yAva!.i c*y^zre-.v

c% THreov

Trciperi.

"

<

ex

iftis

potefl intelligi Philinus gefto.

rum narrationem ac iimul hbrum fecundumexordiens,ait,Carthaginien- Af/W^V(5^ r^<i Tt


{es ac
Kecpp^Kocuii<; s^
,bc.

le

Mefanam obiedif Romanos qui mari in urbem veSyracufanos


,

%<;

Tay.cJa g K^ %c Xo(,'p,cM> ei 5 TioJ


i-m Tt?
cs

niflent

ac confeftim adverfus Syra-

TToXiii ci^jSv^; i^sX6t-.v

Zc-

cufios prodiiffent, graviter C2:fos,Me-

^f(6vazm' XccQcn,^
%Lj'
Cii$ii;'j

7ro?i:Ui

fanam
iterum
fiffent

fe recepiffe.

quum ex oppido
:

'cnKy,yec4. i7rcM)BX9.^iVi<i "tvjj Alfc;;-

egrefll Carthaginienfes inva-

iTTiTl.iKcip^^^ihuiig
ii

&

non Iblum fuiife cxGds fed militum qucque magnam partem


, ,

c^y.TropdjJc/i^

p-;yo

'zsXyjycCf

amififfe

quos adverfarii vivos

cepiie-.TTav,

fent. hsec ubi dixit,

namit, Hieronem

T jt4y Is^co.a

^Z^r.a-.

p'^ tujj
i^c^

pofb

pugnam hanc pugnatam adeo


,

yyjoiJ.iylcj azi!A.^.Qy..l/jj

iiick.'<;

mente alienatum effe ut protinus non tantum vallo tentcriifque incenfis, Syracufas ncdlu aufugerit verum etiam caftella omnia qu^ ditioni Mamertmorum imminebant dtic:

yyjscQ-cij

^ cp^()ve7v,

uc,

T?

cjM fJ^'^VOV

cTcy.vcxj;

'

fj.'sr,'v,<nMTu
,

^vy^.v
fc^.a:

wy.Tzc;
:(ff.j

H^TUc, 'ZvpcCKisQcii
CpZ^'.ff.. Trcs/JTu

m,
i-

y^TuX"7rci v tu xeiX,^i^cc<.

ruerit. confimiliter

& Carthaginien,

^/jcix^ '^T Ke<n:vim


tA.oiocc,
"^

fesflatim ab hoc pr^lio relidiis caflris,

;c Tcv^ Kcf^'^/y:Cu'.ld<;

^r
T^
i

per oppida fe difperfifle


plius
ict
,

tueri

amef-

y..!/.)^U/j

djjiCrx; e;cA'777v(g<^
o'(Pci(; eii

T ^i~

quicquid extra munitiones


duces, qui

px}(^, i^)eXi7t

Ta^

TrzXne.,

nonaudentes. hac de cauffaeo-

T h' vTTcM^.misy ccyr-Trois^c^ tcX(Aoiv


'sTi.

rum
piffe
lio

miUtum animcs me,

ito >C crjv^^ctipvazMiLBii

tu percuIfo5animadverterent

id ce-

Kyapiiyiit;

uuTav

"i^^cio^iXtocy'^-

conhhijUt de rerum

fumma pr^,

%;

tW

<5'/iAji$,
diat,

^aX.^juzc^

y.A

non decernerent. Romanos autem qui eos a tergo fequerentur non agrum duntaxat devaitalfe verum
j

Kg/fyjv

ytc/^i^ 'ci

TrQ^.yy^Tu.
ygA

'fv^ 5 Vca;AC(.{ov(; i-2uOfj.ivovq ocu^^ic,^


ii

f/.o\ov

T ^apav

7ro^$s<v, oc>^u

etiam Syracufas
per

ipfas

obfidere

&

Tuc, lLc>)pocy^i{^oc4 ocuiz.jC ^^^^c-y^.-Ji-

vim oppugnare

eife nggrelfos.

(Ti^l^

iTnZf.^s^^

cij

?ro>^icpKi7v,

lo

POLYBII MEGAL.
haec
tia,

autem adco ut mca fert feritcnomni abfurditate pkna funt ut omnino nc examine quidem iit opus. quos enim antea Mefanaifn obfiden,
,

j'

*..

'"i

tes

8c in acie vincentes fecerat

ecf-

dcmfugiffe 5c planiscamporum cx'ccffiffe, actandem exformidinedejeftis

animis cbfidionem palfos pro:

nuntiat
l^/jOVq
74; ,

^ 773A '00 >(6f^W 5

VTTi^CTX,-

prius fccerat
tes

qucs autem viftcsobllderi ecs inducit perfcqucn:

/fot^S 6i&}y^t(^

ycibf

Zi^^-

hoftem

obtinentes,

pbna camporum fubito ac tandem Syraculas ipfas

prcmentcs obiidicne. cniniuero ccnvenire illa intcr ic qui poilunt ? nam


Ci>i^.ViXQiC,

kl^CjUOC, CU/JCCTCt,].
v.

5Kc5

aut talia cife


ilim
:

qux

prius pofuit

necefr--.

;i*Oi

ayi^ ciAV.\y-cMOi

roc^ \szHi)icr4^
K

aut qu3c dcinccps de poftea in-

^.JCifTZ^i S^^Ci)'^

-^djOUCr'

"^^

iecutis dicuntur. iunt


fieriora vera:

autem

hacc po-

v^^ V
eicn

(Ky.(isi<v>v7zjv h<xrz<pc'.cr^i.

nam Carthaginienil-sSc

&

(5J!/TT6f

^^

ciAi]j2i(;

K, '/o e^-

Syracufani intra munitionesfuas funt


6>: Syracufas cbicdcrunt compuUi iliico Romani: Echetlam quoque, ut
:

TiQVcnoi

U7rct,ij7.cr}]t ,

k, -tk; z.v(y,ci

youcu^

i.7rciXicpyc;Wj

Vcjy.caoi

quidcra iil:e ait,urbem in cc^ntinio iitam ditionisSyracufanorum 6cCar-*


thaginieniium. reilat neceilario con,

^^rXcu>
yju
f\

<yi y.ic-/,

y.Hfj^pl/yj t/,

^.v^y-iicic<)>

^ Kcopp^hvicJv iT^-p- cedcndum


v4</ ydt/-

quas principio pofuit ai:

XoiTTZv CA/xyy-rj av/^pii-j^Tz:^

icrtioncs eifc falias

& Romanos ab
tuiiTc proditos:.

y<>;:^<;
r.-^

^ 'nii ujtt^^c^?
\
'

hoc fcriptore vidos


qui

hi;' id^iy.CO.TU^ 6ilpCUq


ift

j"~v'

T Vui.lCCiTl

'-"

'

jam inde

a primis conflictibus,

ovT^li 'ZSt^tIu) M.iO)DU/j avy.-

Mcfanam habitis iuperiorcs extitcrint. ac Phihnum quidcm in cpead


re univcrib talcm invcnias
6c
:

'czsi

(rj^'(y.0ico<;

ci7nr,y{iXiccf.

talcni

<l>:Xi;o\i y.iv otuj Tiv.p' 'c? u/j


!
'

a^

v.^
''

^ ^*' r 'Tf^! /.{C^iTE l m/ <K/^^l TOlOjT^t CyTtC'

Fabium qucque

ut fuis locis

oilcndetur.

at nos cxpoiitis qua: nd-

digrclTioncm hanc pcrtincbant, ad


ciVTzvv otf^^jy)ffc^
)

T tccijpajv.f.yiti j

hiiloriam rcvcrii

poilcriora quarque
,

hiidyj^u^
y^in^V(

/:/K5^i3vSf 7n7roii',y.iJu
'^ 'TFUpSK^CCiffiCO^, i^TPA-

anterioribus iubne<rtcntes

letores

C/^

ad veram hujus bclH notitiam paucis

CTy,/u,'Z!fi>o'/<JivTt,; a.ei

T
(7

't'^yi<i

AoT'
{3'

igitur

Quum pcrducere ccnabimur, fama rcrum ab Appio iS. le-

(^^'j^cjVt^Kicyvrvt^^oivoitgcnj^'^

'

^"

'

(-^

gionibus fclicitcr gcftarum cx Siciliapcrvtninct tilcntquccon:

Romam

6 .5^*^r^>;,t4:j<

7rG?,iy^. <sit^wi<n>)-

fukscreati

M.'' Octv^cilius

Jf-.

Va-

Lrius,

HlSTORIARUxM
krius, Sc leffiones Siciliam mittuntur. ambo

LIB.

I.

zi

omne^,

8c Co^T.i^^mv^^eigTiu) Vay.lc/ji^^ 'tZixs-

m
,

Sunt; a(^t ^se^

At^inov t^7v.<^cf,-

apud Romanos quatuor omnino legiones Romanae , praeter fbciorum


auxilia

quarum

deletus quotannis

^ M.eivioy OvaXzC^iov, ruq tb


^^-""j^^^-^^ uy-^iioTz
>./;;.
1

otuix-

iLiberi Iblet.

continent autem lin-

gulxquatuor milliapeditum, equitesj


trecentos.

ad

harum adventum

ple-

f?:

5 ^^^^^'f*-

raque tam Cartha2;inienlium quam TiTccra. '^pc/.TVTnda, Vuy.o(4y.x, ^^Syracufanorum oppida ad Romanos g/5 T r.,t<.'-(9ip^Vj u yje.1 c/jioc/jtiv defecerunt. Hiero, qui hinc Sicuj

ioruni confternationem ac pavorem


cerneret

nes

&

illinc Pvomanorum lec^ionumero militum &: armatu-j


,

a;?3 tt

iLa/^-^^^oiMO)

cm '^zrAHH^

Tx pondere

terribiics

ex orr\n\hus\ ^'4'^'^'!'^/^"i'^^^^?'^^'^}^^^^-U

n iseminenriores

ac potioresefle

Ro-

P^j-*o;5> ^:^ t^
oiJ ^'^f^^"

Zf^.-^.yT^&.c.

manorum lanorum
fium
fuis

fpes

quam Carthas^inienitaque rationibus

^/J^v

o^acTecTrluj

^ y^-.^j

colligebat.

72i757\./;?;v

adduftus ut in
,

cam partem

in-

WvK^'!^
<^i\a

T ZiiKSAiaTavi uyo/t, tp y^ /3^:^ T Vo)y.cMySri


"T^
,

clinaret

legatos ad Confules de pace

<^ cffisTriahv

c/jt TTiWTr^".'

(ryjjeXc^-

non repudiant Romani ejus rei mentionem , maximeproptercommcatus. nam quia maris imperium penes Carthaginienamicitia mittit.
fes erat,

rHTuv

7nKV)\^c^ Hvc<4 m<;

T V^

(Joi,ier)v,yj'jzi^

K.ccc'^iiihviCt.')t

eATncoc^ s. S^iozf^
oou^yiC^ci^

im

^''(s

To

jM.^^fi^'

Ti;

Xcy.TiJt.oi-;

oieTrBy.TnTO
<c
'j

ne undique corameatuin:

'Srfis 'i^y? ^jiX.T/i^^vc, vt:r^^H^y,vy;c


4>i^-tcCi

tercluderentur metuebant

eo qui-

Tordfj>/jQ- r^v^ Xo^vi;.oi

dem magis, quod

legiones qusean,

Veoy^.o'. <cS^<n^ic,'M>Tc,

^ y^X-^rtu

tea transfretaverant

irravi

annonx

inopia laboraverant. quaproptcr rati

Tuv^ T i^Oi/py^y,6'oviO)\i,
u.,ij

dOAa-5o:,',T7

Hieronem magno liac in parte ufui fibi futurum ejus amicitiam non Tranfa6lum inviti ampledluntur.
,

7roU'7Zi^j%y'^<7n'/-/',^S-fi<r:
OlCi TO y^.^
'o-yzlA

T o

Cll}.[^Ar)V,

Vti 'ni'

OitX.^^C.VTU <^C!,T07nCCA,7TZ>hLu) ivit'---

conditionibus hifce

Ut Rex

capti-

iuj 'y.'y^,itcoi
u7TS?iC<,fic',"Tc(;

iTmTidiiov.
Ui^c-ivcf.,

oia>.c''j'
.";?

vosRomanis abfque
ret
:

pretio reilitue-

{/.zyoAy.v

ut infuper argenti talcnta

cen- ^Tt

To

^?^(^

o:^'($T$

sr^i5c|'c:rc^f

adjicerct. fecundum Iixc Ro- ^Wtit', mani Svracuiios amicorum ibcio- (p'XlCJW.

tum

ocTyAvKi; <jr^ircCi.\c-/JTT,
7n)iY,CT>0lXf-ij0i
iLiiv

r
:;'

oi

o-ujjjy\-'.ci^

rumque
ro

loco habebant

quum
iis

ad

& Rex HieRomani nominis um:

l<^

M Tu

c/J-'^,yc^>\0}(3r.

3/ ?

T^iyv 'issrzlljicy.

T ^oi.TiX^A Vay^'TOAf4-y,'?t
y,dij

braculum
oninia

fe appIicuilTet

femperque
,

^.^^^'yj 2/-^ 5 'u^f^-^^vcn


7J<7Z).^5

fubminillraret

prout res

/(^Tiv' Ac;7r5v

Vo^y^i^it

-.^'

IZ

POLYBII MEGAL.
ipforum-exigcrent, reliquam setaterH
in

ergaGrarcos
i^XTzXdus rat "ZvQyyisvTiaii

regno Syracufano fecurus exegit: ita fegcrens, utquico,

ronas ipforum exambiret


inter ipfos

fuamque

famam

celebrari geftiret.

A<3^|^5 T5

E;;?.i/^. iTn^cM'.-

nam

illuftriffimus

omnium

lium videtur hic


i^ccg ducnXiccii svrrTsliK^

fuifle,

denticein confiliis fuss

mortaquiprufru6himlon-

&

A*%5 giifimo tempore tam

privatis

quam

publicisin rebus percepit.

Hocfoe-

pcrlato &: approbatis ac dere populi juflu firmatis conditionibus poft haec non paffscv'(^'m<i'rst^;T lioerjyc*:^^- pacis cum Hiercne Xuii^- XoiTTDv crnc in 'Tizi.f^cii i^-ZA- amplius univerfas placuit copias mit:

Romam

yov il^stTTV^^yisiv 01 Vcoy^^ioi

tK;

o<j-

tere, feJ

duas tantum legiones

nam
:

vau.^?, uXScc ^uo fAovov <^cirt7it:ci'


vow'(^GyT7i

UH^

[-civ

Ksy^v^tJ^

conjunftione Rcgis belli onere nonnihil fublevatos fe putabant 8c


8c

'ZToX':y.o-i ciiTiai^

'Zff^77i;;^pyr'(S'^"^
a^3f/.x>i^oi 'jzrs-

^ ^x(nXiM<;,a'^^
d^ujjif^i^
^lslc,

Xuf/.Scivoy'n<;, o-jttoi; ^jTTV^y.cniy rzcg


ccvx\nof,\.a-c,.ol
'j

hoc modo exercitum omni copia rerum neceifariarum facihus abundaturum arbitrabantur. Carthaginienfes vero qui

K.cx/p-

Hieronem

fibi

fa-

X^civioi Jsc-j^uo7?g
TTVXif^tOt Xlfi&lc

fSf ihcJtX >J5V0^, Tb i) Voi-

6him hoftem

vidercnt, &:

Romanos

y^'^c, cXoo/^.okTtoQv IfATrXiy^iMvHc


(^CjTw.;''^

Tw)

'Liy^sXia*, vx-X^x-.e.v
7rK(?>ir}Ci'Cj-

majore moHdone rebus SicuHs feie immifccntes: apparatu inftruftiore opus fibi effe judicarunt quo 8c ho:

^U/zVTiroe.q
J?,'y,' j;5

r^!rJWo!^

llibus intrepide rdiltere

&;

qux

in

io^pOccXuc-i avi-.crsij (sn


iCj

Siciliapjfljdebant, retinere polfent.

cuoi^i ru yj^ r S'- itaquc mcrcenario milite e tranf<yic '^ marinis regionibus condufto, maac MyTtTreroi^ ;^&'^<^,/T7 ;*>.?; ,p; A-yj- o-num Lin-urum 8c Gallorum ^.a; :<^ K.eX'ii, 'in '<zh^.iii liiruv raajorem etiam Hiipancrum numequum]t jf^?;;, ocTrcct/^^fycs iU tUv IIhc^Xim' rum in Siciliam mittunt.
7roXijAio'c,

x,fAW*.

J)io

y^ ^ivoX-i-yyiazu/rti

'j

fc7r:WA*. o^S>Tr<;
ycu2<vc<>> tyiX'v

'j

y^

T A"^^

que Agrigcntinorum
hos apparatus

dCZvfU.TUo hruM
^oflcopvrti,

oppidum ad commodiflimum 8c
,

'i^'; ]ctq
TifjJ

-<:!^tdcf.'r>c-j'jo'.<;,

ccy^

'T ccoruiv i^Trcc-cXfix;

i'<;

fux ditionis amplifllmum eflevidequafi arce belli eo loco derent


:

TK'jriL>/ c-ufjydfo-nM/ rti tt }:^ -^y.iH'/.

ccrnentes uti

annonam ilmul ac

^'}Zt,C,^Utj'/.pL^<0pfA>T,TV\O/,XK^-i0^77

militem Agrigenti colligunt.


toedus

Ro-

:-'';.vr77>Ju7*i T/,

k.Xh
^

i^^;t manis confulibus qui


Hierone fccerant
CL'

cum

domum

reverfis,

T lictuvx Trrr/oTcc.tvo'. 7U<; irjvjiv-<.cc<


<i^e7?;^v, civxy,!;^piiKi^.oicv
'

"

qui
8c

ipfis

fucccfllrunt L. Pofl:umius
in Siciliam

c<

Q. Mamilius

cuna
legio-

HISTORIARUM
iegfonibus veniunt.
hi confiliaCar,

LIB.

I.

^l

thaginienfium peripicientes

qui-

que apud Agrigentum ficbant apparatus , majore audacia res agquaprogrediundas iibi ftatuunt.
pter ca^teris beiii partibus omiiTis,

'iiuv iTr.-coAu/j, y^'j^

rciq <zs^

T A-

Agrigentum ipium cum univerfu exercitu impetu magno invadunt:


oclo ab urbc ftadia locatis caflris,

/j^Ti.

dn >^^

ra.uiv ei^.u

/ttEO/j

b'

Carthjginienics moenibus mcludunt.

i^uoniam autem erat tunc

cum ma'Kbuc,,

jamabinitio diuturnam fore oblidionem appalebat milites majore iiudio quam par erat frumentatum prodeunt. Carthaginienles hollem per agros pala-

jmie tempus meills,


:

&

o-MJVA>.i(rM)

(yjrzt;

rixS-v 7?

Ki(j^;t;55(^v/&';.av<^'C*'^? ^^ '^
r-ei crujjccy^y^.c,

~''

^-^'^

<srC^^6^;vo^rv5;?
uc;^y(ni.'j CAi-

>fov:i?

7r.>.'-opy..Sr:ccii

tum

conipicati

oppido
:

egreffi fru-

%:'J3rTp(i')i d\o)^i(^oi <^ccna'rT(i


"

mentantes adoriuntur iifcue nuUo n?gotio fugatis partim addiripien,

<ZS^<i rci (7:rZ'?.o'yiv. oi

-.

'-

r Kup^/iic-ir ce
iOKS^

titoty^n^ivr:^

t'v(, 7rzXiiA.iiiq

dacaftra, partim ad ftationes truci-

hx,!rfAUovc,y^

'^

y,&^po!4,l^s>-^'r^Z

dandas

impetum

faciunt.

enimuero

iTizjcirv Ttl^ cr.nXo^^Z^r.. Tf f">fuij/jo'.

difciplinx exquiiita ratio a cgeteris diverfa


rei
,

^'^u'(^v<; fccd:c>>i,oi
/
<

lA^-.t

I7n
,

r
'

Vr"

ut alias fsepe

ita

tunc quoque
:

i^

'^.^'ocyoc, cj,p7myL/jj cjpfA.y(TZU)


rcie,

"

'

oi

Romanae

filuti fuit
,

nam

apud
ila-

j 777
rT'j.coi

e^sc'pe-S{i4

cO^

y,

T i^-

hosloco decefliife

aut

omnino

^l^.fpo^ y^nr^Q:

TTz^^^.oiKn;

tionem fuga deieruiiTe capitale eft. ciun.i^,yzi'.ciquare faftum ut tuncquoque ad- Toy:><z^^'.y.Qi Trrj.p ro^ er* rcy ^tS^y-tvc^ ^rcTTVy , y^'.^ verfarios longe numcro fuperiores '^*' (Zt^ct^sj^cM) Iz. if^ecii^^.cij;. fortiter ipfi fuftinendo, multosqui- 4>^2?v^'^v&i' 7aj demexfuis amiferint, plurestamen ho (c ror TniTi^.cf.-^air.ovi
,

exinimicisperemerint. tandem cindlishoilibus, qui

LWfviiiTJijyc
TTzyhH:,

v7rr.<::u^rtc,
ioi(')i

^<yi'vciia.;i

jam vallum ipfum


,

y-\

a7ntc^Ao\, sn 3
^7TTy.r^vi.p.

modo non

divellcrbant

poflquam

',tKs<ov,,

t syjft^y

rt-

rnultos interfeciffcnt: reliquos urgen-

X^
:(rsr
',ii

'j

Kvy.Xcit^TZrWrr,;']^^:

7rzAsy.iHct

dooedendoque
lerunt.

in

urbem compule-

'/^ ^xla.carci!^^

pofl id temporis Carthagi-

y.)y

T /:^^f^'&y uvrzit J;:i^'^'^v* 7^? os


^ov^sC/ovrre
pfZ.

nienfes timidiusin hofteserumpere:

XoiTz-S; '7riy^e-;^jf'0i y^

Romani
cxire.

crjv:():c^^^eig r ttoav. vero cautius frumentatura

-^dc

ubi
,

jam

Carthaginienf^s non

(Tvvi^yi%vg

y.i\i

Kc(.pp^,hvi<i^ <:fjX.a-

ulterius

quam

ad levem dimicatio- ,3/s^^v


,

U^_^.y.fi(^<z:Si 7c-t,-'7n%'i^
'j

Tiem forasprodeunt
bifariam exercitu
,

Confules divifo

cr^(,,iii

Vc:<'y$(.!ov<;

(^vXciy..l<x&>rr-

cum

una partt

oqv

B f

<rr

?4.

POLYBI iMEGAL.
I

circa T^fculapii
lCfJ^

fanum
:

ante urbemi
ei

a,y,c^'coXic'u.Q ,^)e?.Ci,TBi oi ?pci'

litun\ confident

altcram

regioni

Ttjr^t

rei)y.>citm ei; (?co y.ipij tL^j

urbis

qux Heracleam

fpe6tat objir

ciunt, caftraque ibi ponunt. interie'TTsXioj^

ArKXTjTneiiv ,s fS/jov

6a,

e p ui

<flum caftris Ipatium ex utraqueop-

^ycf.'n9py(.($7no6oJZiV CV

^(5

'Z3^5'

iiQec>cXcicM> y,ex,X'f^'-voi(; f*ipB(7i

'^

woAfiy^.ri:* ^ ytTZi^u

T T^^ot.TOTnauv
Td.'

utadvevfu* , fic muniunt oppidanorum eruptiones foffa fc prsecingant tum autem aliam extrinle-'
pidi parte
,
:

yjpCOJZHJ TD. K. TVJJ

fJLiV UltTCtir

cusducant, vel adcxterniliofcisimvel ad illa prefliones dcfendendas


:

(poji^rrt^ioc/.KojTo, ^^.(y.i
TFt/i;

7r5f?

prohibenda

quae

ut

fit

in obfcirij

|/5V-^ci<
j'

TroAtYv? ctr^is*-

urbibus, furtim importarentur, au:


:

?ielu4' tVjj

c^TT? uoTCJV 'ZirS^s^u- fiquis

^.OVTOy^^vXcCKc'./) 7rS!><fV^0'.'V

clanculum velletingredi inf|- tcrvalla foiTas inter 6c ipfos exerci<

^v e7nji<rc-c-)v,
A'op-^ovye9c>i

(c

T 'ytnpHcm^c^
t**

rus, milirum.prxfidiis rur


,

comple6tun-

locis

maxime

opportunic per

7rDA<-;<;,

^ /^{sti^y diilincti fpatia

munitis.

commear

T Tii^PpOJV K. T ?p'/,Tt7nahv J^|a,f>J- tum


fj^fjiy ^vXzKoCte,

6c reiiquos apparatus cseteri fo-

oiiXxcov,

cyv^-

cii

ErbefTam ventitantes eo conve:

7TW'?7vyM,'^o< 7TV5 (^v^irt^^y?


7ii>,v(lM

T "n)-

hebant
les

ipfi

vero cx eo oppido, quod,

J^ld.TUr^.

^u.-^

p^pvj^^i-xv^ a cailris
01

a?i: lai

iy-^^TK^^KjM

^p a.y^oi
cujto' n
'jtt-

non longe abcrat , res venicontinenter advehendo Sc adfe,

puyHcic^t 'nuvTi^

itjjoiC^ov oouiQi^i,

rendo largam

omnium ad uium neiibi

;^

TTK^i^r-^vw? h,p^:;cxs-oy

ccflariorum copiam

parabant ad
facies

tt TOtT?;
ft?;^i'(r3<?
,

7n>Ae&j^

a t^K^^v

quinque circiter menics eadem


:

ccpvTKi yj^ <pe^vT7<i r.^rum nvanfit

quum

neutraparsde
,

altera vidloriam

ullam retcrret

qux

ad
'jniTZ
fjjfi

lummam

Ipei

torius proUceret:

oiw

i jz^-<;
'

y^MJccc

ernT ouiC

tv.*

TCCV Oi'.(JofO^,iic'i^ oXc-a/i p'i


fy,c{ae,

(nr^TS
&;Pi?vii-

r,tuivyz'ni At.-u

}'a, /

ttaA'5''x.fl<;
fjjjjojv

avy.aAvwTT,:^, rrujj.p^A'/ii..'>j

r rcl

Kcip^ocv.ojv
(TJi-'

ia.TOT!fkt,d^
KiK^fi^pyevoJi

1MT/, TTO^^ei

tantum iqter partes velitatiunjs tandem ubi propter ingentem lijminum multitudinem (]ux^ incluia mcenibus tenebatur ( erant enim non pauciores quinquagiuta milh'b'13 Carthaginienies tame ) premebanrur Hannibal qui cum
led
ficrent.
,
:

a,V'^'f:civ,

{h^^IXu.t

impcriocopiis obielTis pra:erat

iioa

r?

Tr.rvTT

yvQ^'iehv

jTn^iijj^r^ jug-yiotf

idoneum amplius

le

rjbus iufcen-

j:,^/90tjyyj(^
'sr^'y({CT.v,

Awicocf

tdI'-,

tandis animadvertens, crebros Car-

Tf^gcyy.v^

eTri

t thaginem

nuntios mittebat

qui Sc

'77T>X'opY.ii (Opojv o'ujuKy,ecJv

,c\c7ny.-

neceifiratem urgentem fignificai-ent,

'/nTt

cyjjry^u^H^
i

tIl/j

KasyyiJcvci,

&

ad

opem fercndam

hortarentur.

ipjj 1

'3^'f:rrv /^{ec<wp6iv,t tlo -

Caithaglnienfes mihtibus a^tqueelcj>hantis

HISTORIARUM
phantls quos denuo cogere
rant, naves onerant,
in Siciliam mittunt.
potiie-

LIB.

I.

^r
^ctUaraiTt

omnefque
univerfb

ad

acvSi

T (Tnciujyiyi^&jv

Hannonem alterum ducem fuum,


is

belli

paratu 6c copiis Heracleam contra- AvVWVCiT iTT^V 5^aJ77J^.


{kis ante

05

tru/Jci,-

omnia urbem ErbefTum


f /5

caftris

proditorum opera ufus occupat, ^ hoftium commeatum acquicquid ad neceflarios ufus requiritur adimit. unde evenit, ut Romani pariter

H^x.X<jcM>,is'^eorzv fJ^

sr^^t-

y^7nj(ru5,yjr,rr^s

Tz^fEp^ijcj-iM

Tiuj

T eMXtif^lCJV

p^poyi^yioui,

'niqT
(ru/Jt-

Scobfiderent, 6c reapfe oblide-

'j7nv^AU'^)v ?pu%7rict'.!;.
bjj

f|

is

eo namque tam frumcnti quam ah'arum rerum neceflariarum inopiaredigebantur , ut f?epenumero dc obfidicne foh'cnda dehbcrarentur.

TCj^iVeoi^cuov^^iTricniV TrsXiop-

jceTv, K,
'

TizAiopKeii^
K-

TtiTq

T
t
'0

rro^flicc-

de-.u }(ffJ crrrcM<i

cMoi.y-cue/iv,

CtTS

rent
niii

quod &
,

feciffent

ad extremum, TnjTiKciictqll^Xdfji^ tsot


0-/]

Xu^^iV
eM> -

Hiero

tia adhibita

omni iludio atquc fcjJler- T TlzXlOOy.lClV. modicam copiam ea- 777>t<:ffZiC4fit yjii
, ,

^Tf A(^

zrtt.!mt>

ooTovcluj y^Jf

rumprseiertim rerum quibuscarere

minus poterant
poft hsec

iplis
,

procuraflet.

ra,

y.iTz'cf.,

yc*J\r

cMcf..yy.cMci,

pp<n

Hanno

qui

Romanos
,

ex TtupeoTc&jac^c

T P(P^'<^iv.

^Arct of I

morbo

&

inopia rerum debijitatos,


eos aer effet
ani-

quod peflilens apud


madverteret
,

ruZm ^c-jpav c rz^H^rLO^ Q)^ d^yy.p ^ai; UEV Vc>jy.c/jov<i 'czro n r voczv ^
AoiuSK.i/yj
[)

luas

autem

copias ad
:

certaraen putaret idoneas

fumptis aioiio

e-.vcif

vnxp

uumi^

fecum elephantis ad quinquaginta, &


properantia educit
:

X9tTfatff:v,Toj

o-^in^ <tfcf.,rv'/n-

omni rehquo exercitu, Heraclea cum ou voy.t^<iV |'c^fi sr^)^ f-lj^X^-^^


juiTis

equitibus

oymp^Vy
'T^rSA

ccvuXcc^ctv ra, r^J-iiQyia,

Numidis

ire prae, 5c

ut valloadver-

Tnvrriyovlu

T "^iCucv oiCsc,

fcf

fariorum appropinquantes
cquites irritarent
cere conarentur
,

cc

eorum ad pugnam eh',

r Ao'7ru/j cu/jxu'v
JL/ C'7rzvou/j
ci/y.

WTrtcaz/yV.ftrj^r,}^

'^ ilry.y.X. .oc^y^Tru-

deinde acie

inc[i-

pa:,yZ^Xc(4 '^7c Nouuiiyr.l^; tzr7r6j'

nata refugerent
niifent.

donec ad

fe perve-

m (Sj^7rr>p<^jioX, y^ (rvvtfy.cn:i.az rci


p^.,^ccy.t

quum
,

imperata Numidse

T CAicU/Uc/JVi ipsS ^c^v y^ Tricxmyu-

feciifent

& altera cafira eifent ador- ^u^

i8i iTTTrci^ ci'jraveKy^Xei<K^'

ti.confeflim

pere
re.

Romani cquites erumNumidas urgeilh' pedem referre prout impe,

<oi7T\rw7rKA'v iyy.Atvcar.v
^f-iv, iojc,

atque animofe
crat
:

uv uurci crjy.u

-9^0)^:. Trpc-.-r

^avrztiv ^ rc (njv'^.^ jl'/

ratum
ta
,

donec Hannoni

fefi:

con-

y^ K^st^c^utpc.vrziiv Ja,r-

T rsoucauv, oui T iT^y.rr,-

junxiifent

ibi tum converfione fa- TT^.ahv, <^j^^ cs T Vcjy.w.ojv i-zr7ritz circumfufi hofcibus incumbunt. i^i^ovrv, ^ yj.ua-cc<jc, i7riy.(lvn^li;

7ruQ^.yftXy.<x,,H'^i

(r.v:y,-^^cu'

^7^

a6
-a%<

POLYBII MEGAL.
r Atvafa
'

XciTrov

(yn

/^s^-

& complures
teros ad
tur.

eorum dant letho , csevallum ufque perlequun,

quibus peralis

Torum nomine
diorum
rarz^v, S7n<q)x]7rehvjziiv oi -zss^

Hanno collem decem circiter fta,

intervallo ab hofte diipara,

t tum

occupat

ibique caftra locat

Anavx
aqvy
6i<;

Isl^ Vuf/.xioii

;(94tA-

Roraanis imminentia.

Labuntur

ofd/JOtT >^o<povT ^?\^fd^ov To-

menfes duo
tibus ftatu
:

rebus in

eodem manen-

Kh^

'j^^ovq

ccTrsj^^vTig

quum

univerlae pugnae

cafum non adirent , fed levibus dunloviTnTuvvzjvfci/Aevuv, i^sv oXof/splti-zsr^Titvrsi, "vftdui

taxat prxliis quotidie interfe holtes

u/.^oo- certarent.

poflca vero

quam Han-

?ilC^CfASVOl>f^d SKCi<p]V y,fA.SQOf,V.y

nibal faces accenfas jugiter oflen-

Avvi^ov M^^rrfpc/jofJjfov f^ ^^^- dens, ac nuntios fubinde ex oppido


'TzxfiTTOfJ^ii avvsy^uc, q/k f

TroXsaq
o-n

mittens

Hannoni

fignificavit

non

CJ^(;T AvvMvu,}^ ^)^Xo'Mj]'^


Tu-zs^^.iijy}

amplius tolerari
,

famem

a multitu-

%ro?)^oi 3

T X'f/sv ispc "^.'^^v^} dme atque adeo multos penuria y^ <s;tJ', 'rovq sroXsfAiovs coadtos ad hoftes traniire belli for:

iiV^iAOAoZcn

Sii/.

rltjyivhioui

'syvcj

S^J^-^civ^ov^Jnv
7>T/jo95

Tuv Kxpp^hvictjv
STn
b"

tentandam dux Carthanon minus ginienfium conftituit

tunam

fibi

i^X, k^riov

tc

<ps^-

Romano

propter indicatas

caufias

fic^m

(c

Tav

Tc>jfA.xicov,otu lcc^; <wt3-

eodera inclinante. igitur cdudlis utrinque copiis in


ter

tipr,fc-zvci^

xiT.ui.

^i'^

si^aycclov-

medium locum

in-

isc,kfJt.'p'ori^<.

rai

obvAf^4<;

sU

utraque caftra, pugna coraraitpoft

f*s^^u rvzrov ruv

<rfc^^7rsouv, evv-

titur.

diuturnum certamen tanmercenarios Cartha-

ioxXov

u7isyiMt<;.

svn zroXwj 3 p^o-

dem Roraani
,

iov "^of^ivYiq -^

^l^OW^

74fJ

nX^cr^i- ginicnfium qui in prima acie rem <ZP^KlV^VVs6ciM':sC4 f^t- gerebant in fugam vertunt. porfiat^yj^^ii

ir<ypcPQV<;

nZv Kccpyy,hviuv
st<;

ot

Vu- ro

dum
,

ifti

in elephantos

incidunt
exer-

ficMor rturztiv j Trsasvrhiv

roc pn-

Sc ftantes a tergo reliquos ordines,

^x ^rac,
rv
d'i

Xot7ra.^']a.\4^']a.c,s^s-

evenit
citus

ut univerfus

Pcenorum
:

f*}K'jJK4,(ruvi*:K 'TTvit avv^pct.y^^lvja^

<t>otvtKav ^xroTrtdiv.yi^JOf^iit
,

syKXifixlQ)^ oXc^spcj^

01 fbiv
'j

tumultu impleretur. fequitur moxtotius aciei inclmatio c;?Erdunpauci Heratur plcriquc omnes
:

TCAslivt <^<pjzt^y,(mv cc/jrij,,Titsi;


eiq

Wo^y-XHecv

u7rsyeiis-ijaTH>. oi ot

clcam fe recipiunt. Romani 6c beftiis quamplurimis, 8c omni fupellcftilepotiuntar.


eflct, atqucipfi

VCiJf/.CilOl

T TS IJT^HilOV CACVQ^SVCnCV
^ <? iTnoTtd/i.^; a7ra,<ryt<;'
'^vvktk;,
ij

quum
,

oborta nox

y//(uv,

partim ob la^titiam
partim ob
laifitu-

Tnp^voM, />?(;

<k ai/.

c/k

exre benegefta

rSv y^^%o'}ufjca,Tz,>v
etvruv

^^v, c

Oial

dincm
rent
:

ncgligcntias

cxcubias age,

>^7rov poc^f/^TS^vrz.'iiq (pvXwjcf<i


p.^/,<7zct/.:vuv.

Hanniba! dciperatis rcbus

&

u.7nX7i.Qcci

opportunitatem confulcn Ji

ialuti llias

commo'-

HISTORIARUM
commodarn habere
illa

LIB.

I.

^l

fe ratus propter

quae diximus

circa

mediamnooppidoegre-

dlemcum
ditur.

flipendiariis

dein ubi folTas ftoreis acere


fartis aequafTct
,

probe

hoftibus infciis

incolumem exercitum abduxit. quo


{imul illuxiffet animadverfo
ni
,

Roma- ['^5 rei<p^vi, 'i^oc^j^

ritg ;roA?^/sf5

extremum agmen copiarum Han-

-j|

^.'

nibalis carpfilfe leviter contenti,

mox
,

inportas urbis
vertunt.

impetum omnescon-

quia

nemo

reliftebat

ir:

ruptione facta oppidum diripiunt ac ^V y^Jzi-^AfAZVOl, fA^

'^UTU. "Traji-

multoque omnis Ubi generis apparatu potiuntur.


raultis mancipiis,

rt(; copy^y,(JXM) ts-^c, rocc, TvuXcK/i.i^^i-

V05

ef^zTodl^v wjI^ic,

i^miH,
t

ttk-

perlatus elfet

ad

Romanum
Isetitia
,

fena-

psi^za-stj-ovn^; oi/ip7nx.(nM>

TiroXiv.^
<^^f

tum

de rebus ad Agrigentum geflis


:

7ro)i\av

f.itv

(mf.cuTzcv, s^o^vTs

^
20

nuntius

omnes

gellire

&:

TruvTrauTT/ji \y(^joiTD y^niC7c<:il/i;q

non jam priori- /jc^r5. 77;$ d' uyfsXloc^ u^a^c)neque enim mvr.i e\q t (rufy.XvjrovTUi VuiA^uioJv ,r\T AJc^^i^vTaj 'TtrQi' TZiiv y^ ^ quodMamertinos fervalfent, quod^pslg yi^JofiZvoi, y^ 7ui<; ^^voicMg que opimam hoc bello prxdam effublatis fpiritibus

bus

confiliis acquiefcere.

fentnan6li

fatishocillis erat

quin

ZTTUpjBiTr^^y Ji
p^ilj

Bf^J/^OV tTT.

T i^ 7v>'
(J7<jzi)'

potiusin fpem addudli poifefeCarthaginienfes penitus infula ejicere,

XoytTySji,

itc

>!J}{^iuJTO

y.iio^ Ti-;
CitJi^

yiuy.zpUya;, ^os rutg i^

magnumque inde res fuas incrcmentum fore accepturas eo cogitatio:

TTZAiUii yevOUiyU^i Oi(jlsXl~

OA^. l>.7r:(JzmTt(; ^e

yu%X>i

a\\cf.,TZ'i

nes&confiha omnia fua

Etquidem
attinet
,

referebant. HvcM ra^ Kccp^iOiviov^ cyy.QaXeiv ad pedeftres copias quod C/ T^ V/i(JZV, TOUTiV Ok yl^JOyJ.Vii ,tAfibi

bene

intelligebant.

nam

cepta procedere yxXloj iTnoi^nt ,6t)v Xyi^J/scdT rzi uiquyy^^^., 2r^5 rnTzic, '/.(jzm) tzi^ L. Valerius

&

T. Oftacilius poft

illos

creati

qui Xo^cy.ojg
tm^QiuAt;.

(? 7Zi7<;

'^C^ 'e^%rv

yi^i
X^y^t

Agrigentum ceperant, commodeSiciliam videbantur adminiftrare. fed

ra

yj'v

owj

'Z3Ct Tu^iTre'

C^iy.,rj.c,cttjjau.i<i

\ojcoif tt^.ru

quia maris impcrium fine controverlia

a-^ir. TS-g^p^-.iiv'^.

^').^'75T'
AciCy^t^^

obtinebant

Carthaginienfes, Ay.^.iuvru
li-

7izX.topy.y,(jtiv'^, oif(^-

belh rationes paribus ponderibus


bratas in ancipiti habebant.

^f2<s^'7T^

^uTnn^i,

Proxi- OvuXiQ/.o:,y^1ti<^ OyTZiy.iXiOff

effet

mis namque temporibus poflquam iccyou/j CMOs^y,svo)<; X^C-^-^^^t ru ab iis captum Agrigentum, licut K^ T l^SKsXicu/. r^ 'jJuXc^Tiy.^; uyjmultae parum
veTi

rnediterraneas urbes
libi fidentes
y-)

Kctp;^hv<o)v t7nx,^']^f'TZi;t^

ob

terreflres

nlf f|^

>^ovo.'5

eorum co- iCv'^^']^.^ UU(C)1^ TTOX [A,(^.C^ ^^TT^.jTzyy ciC-mt'^ T Ay.^ycJunrUy 7n.^ct', y.ii tt^-

x3

POLYBIl MEGAL,
pias, RoTTianis fc aajunxcrant
:

It3

etiam
claflls

vt;l

plures e

rnaritimis quas

Punica tcrrore exanimabat, ab iilclem defecerant. quiigiturmafiifcu

T T K.ccp^eof'Ut <p>^oi.
fo7rzC(;
Ttic,

o-jit

gis
belli

magifque

in

dics

inteiligerent,

To.

u,sp'/!

AxucavoiTZi

T ttd-

palmam ob eiufmodi cauflas modo huc, modo illuc inclinare hoc


:

?iiy.f

oix

<u^4ey!f/.ivct^ oaucc^i

amplius, Itajiam quidcm perfepea

eTi^triui uUl^>^icC Tn^Giiw.t^


Tm^i^ci^.c^vTZD f^yM/kKr^i ffOtciUfCtj^;,
TT ^c

Carthaginienfium clafTe agi ferri: Africam vero ab omni penitus dafacienmno manere immunem dum fibi putarunt, ut ficutCartha:

Alculuf

f<5

TT A(V oA6'l5J

a^i-

tfil:\ii!TlMfy i;C-Vt/;<77t tTTl

TO C"MJSf^-

Ct4l<jt

TCU Kccp^^6i!fl0'c f? T JU- ginienfes,


-

ita

grcdercnrur.
rtrfSC
f*.h/j

etiam ipli mare inNec parum hoc quo-

5 TTZlt.iiOUKTi

TTS IV.tmXA^

'

fA,\'A-

que

me

:Vi ijrTKHOt "S ^z^ipy.yJva m,-

pluribus defcribendum

ad fupenus bellum paullo impuUt ut


:

>AlA.ii./fCfi/.t

neprincipium hujusrei ignoraretur: etC^ TUO 'i^y^UU, TTbJ^ K. TrbTTj^C 01 quo inquam modo quando 8c quas A ~ Qn^ *: ctA-ncc; 73'^ci}Tr.v cvspr,<7Zit f/5 /w- ob caulfas mare eft ingreffus popu^kccrici* Vojy.uloi. jiucQtrti oe t lusRomanus. quum igitur bellum tunc priTT^XsUOt CiOTl^f T^i^o-h ?,ct,u(^i>ot- protrahi fibi cernercnt
,
,
'

yr.^i-TUoTiu) uyvo-

'

"

'

'

'

'iCC

^-TTTtrroCOTtt iTnrc.y.Q.TO ICUI-

mum naves
duxerunt
:

fabricare in

animum in-

quinquercmes quidem
difficilem

ifocTijjdii^TZ Oc T^iy.Bic.ruv oi
rrS}ii>t

vcw'f

ccntum

triremesvero viginti. rera

ll(iTe\(^

UTr.-ljS^fV

OtTUI

fmequam

<Z0irv,c,7ntTy\pHe, vcju7ry)y.cci,

eiioi

Fabricatores in

quodnaviuni totum rudes effent


:

quinqueremium
*5
"^f vjc^

conflruendaium:

Tnanif

(77cu(Pe!r:,
ii

Xuc/ u.'jTH^ vTzcD^. y^


ffif<>/'.pncut. ii. c:v

TS TO

K. M,oiA'fK

'"

hominibus cjufyAOf^ ccmodi navigiorum ufu. ut fa^ile crvAoo: etiam cx eo magnitudinem animi
ignoto adhuc
Italis
C/

tjtA-

'

7:;

audaclam cxillimare liccat. nam qui ^>t."2^V^ U,(xO0y.Ue; fp^VTTcuXt^ HO apparatum, nondicam idoneum, led Ho tTVitoiCM' omnino nullum habcrent atque gt4G.'f^^'i "Uja.7rc:^ tl^t TrOTT 73-6 i:cny,f)J//c"v^c %cXei7- adeode mari ne cogitalVcnt quidcm ''if^, loTf oii -z^r^uTzt cv J XecyZuunqujm ad illam diem tunc pripvTr(;,JjTzv TDAyy.pUi CA,iy^pr,c-cui, mum & cogitarunt hmul, 6c tam au, ,
:

y^ 5^'O^-0"* "^^ ^ ' /SOr T>;; Vcr)y.cliUt ci^picnc.'i.ii yj o'Ot


tiv

To

ii:i^i?.o-^
'

v^t
'

"

Romanorum

&: in

rebus fufcipiendis

ci^n^src/it

i^

Tii ooii.Bl/JjM

fjcctl^.,i\)^t,

W "sr^y- dader rcm fufcepcrunt , ut priu iTn^uXic^ Kupyy^- quam pcriculum ejus hicerent im,
,

/^vio'? />t<6<^f7v
fCJvtyjicr,
.(KC)'^
><i>.

T^7 o'2rC5'j5'-

fetumJlatim ccpcvint prrlio navali

T i^ Jn)^aT.c(A)'4Uyoiuu cum Carthaginicnfjbus dimicandi: y^BTu/.') I "? A.'^*'' quitraditum a majoribus marisimpcriuui

HiSTORIARUM
pcrium
finc

LTB.

I.

29

ccrtamine obtineban:.
liiijus

veritatcm lententise

noftra:5c

miraculum audacias iUius Romanorum arguit quod quando primum


j
;

copias

Meianam
,

tranlportare funt

tantum abell , ut tectis aaves haberent, ut ne lonp-a auidem navis ulla , aut lembus laltem unus
aggrefli
eis fuerit
:

7s}\Qiov

isde

A;V-<2>^ i^^i f'<.

<k/Z^z

verum
,

aituariis
Sc

quinqua,

ginta remorurn

mrcmibus quas
,

a Tarentinis
rant,

Locris

Elcatis

item ac

commodato accepeimmani aufu militem tranfmiierunt. quo quidem tempore,


Neapolitanis

quum
invedti

Cartliaginienics in eos cf^fent


,

scd(i7-:,

y^ ^ici<;

ilCt><;

yc.i7Zi'^^iKTrv

C:)(r'

Scnavis unatedlacupiditate

SllX

T Sr^^iy.lCVJ

CuO^'>*^ff>J^

pugnandi propius feadmcviiret, lic utimpacla liltori in potefiatem Romanorum veniret pro excmplo hxc ^6i>;ji(.ol TOTS, C^t^S tcc-jtIuj Itjziillisfuit, adcujus inilar claifemtcdi- SiyTor^ Tnx.vTtq <fs?ib! '.cujTn^^cd' ficarunt univerfim aui li non con- 6^^ ei U:; ^TO (TJV-rsi] yi^^JSAj^i c ^Xsf
:
.

tigiflet cafus

defutura videlicetillis uq oiocTiui


,

cn-yrif^cM
'jS

eiqTiA^

ua^

eratin totum
ejus confilii

adeo erant imperiti, ineundi ficultas. Enimilli

QAiuXv^iijuCv

c;7;5cAi7c.

ulvj

"

uXb. ii^ rjdp eTZtueX)^ L-j '^ ^c^jjt^Tj^

vero

dum

quibus conflruendacura incumbebat


:

rum navium
paranda
clafle

in

>(^7Zicr}cd(jyiV,

oi asTctT,j%7;paiyjirsi

occupabantur {ilii focios navales cogere , Sc ad remigan-

avvo(,jj,oi[j.vjTsrjy

iJi3ciJ'.covc^ r,,

dum
re.

hoc

modo
,

eos in terraexerce'liH ci/j

Remiges federead remigia juf-

y^ cCQ
e.7r

tUj

cx,6tLij ejyov^-ig tz^'

fos in littore

eodem

iervato crdine

tiv Tzcii;

a.urctiv

T li^.oiidf

y^y^-

navium tranflris coniiderent; hoitatore in m.edium locato , omnes


ut
fi

in

Spa^.Z,

fj,iiTSv c'j oi'j^'i<i

<p'iffUffn<;'T

limulreclinare ^Cq manusadduccn-h'^''^^'"^'^^*^^!'^

'''5;^-<>^'^,

do

incumbere eafdem propellendo , principio & fine motus ad paufarii julTionem fado , afluefacie,

8c rurfus

'7 ^>^y i^&,%u^Z^ 7Jir JVVS-iSl^^Oji Ci-0^cQ-<Xi 7e ^C Xiiy^V ^

^^i

77A<

x.tvyi

Jc uJv^s^gToi

>cAjOfi/

*?ri-

bant. His

ita prceparatis

mox ut namare
j

ej-^f^^^^-- ^^^t^-^^cj.Sj-I',-

ves fuerunt confeft:^,


:

cas '^""^''f'"^"^""^.^^ "'^ <n/v7rA:o3-r-

deducunt c pauIJul.-m modo in ^^7=^5v-y5p5^Avj;^7T;,(i^f^, mari & veritate ipi^a artem experti, yc^^ ^;ioy:vT' cfMv^.^ -^ u>.xQ-!^

jufiaCof i^hmdumluh^L-littusna-'^^

rrMK-;?-'!

Tfir^^v-n^,,

'i^,^.,

3>

POLYBII MEGAL.
vigare incipiunt.

nam qui claflfi Ro*


Cornenavali

manae erat
lius
,

prsefedlus Cnaeus

quo

necefTaria

omnia

exercitui profpiceret, paucis ante die-

tZ^TT^V
tTriout.v

CTJVTZi^CCS TVig VCWUpp^^l^,


luaziKTi

buscum navibus feptemdecim Me{^


lanam erat profe6tus dato navarchis mandato, ut limulac inftrudta claf^ fisforetad fretum navigarent. Huie
:

y^<^p

'jvXov

"osKsiv

a<i sVit

Tmp&f^ov, ccuTzii cmcc^Ssi^;

f<^

vs&jv

i-srlxKCMd^it^ 'fDf^^TE-

'sfk<^^7iv i^^t

T M.a:rKiluti caa-aaci^- quum Meffanae oblata effet occafio ^ayTMH^T^TrH^VTWo^^; t-^- moliendce proditionis oppidi Lipau/v (i^c<.o7i<:^jciazof tJ ^A*. <zrC9- raeorum fpem illani promtiusquam torsazvoyig o ccuTci 7r^i:j6}(; o/icti parerat amplexus cum diftisnavi'Mio<'f T A^^TTMpctiiyy 7rz)AJ&'5> ot- buseo pergit, 6c admuros appellit. quo cognito , dux Carthaginienfium Hannibal Panormi tum agens , Boo^c)v 5' ^iovl^^ i^vjK S^r? ':st3''i^'K,

^fyti,

voujai.

t^y^Jzo^

114.1

cQ-yj ^ZZT^q
<Fpct.-

dem virum
XX
dit.

fenarorem
is

TToXiv.

Kct/p^y^d^cV.CJV

illuc mittit.

cum navibus nodu confedta naportuconclu-

Ilct7IJJP5 Atv//3(?j^, a,y,^v(^oog ov rcJ

vigatione,

Cnxum in
:

l'*?

T?

^2^y<n'<f issrKpp^iVTU

ytCi/5

^^::^cr} ot-j^. c<i i7n'7tTkdl/o'ocivVKlo<i,

ubi illuxiflct, fugcre fociinavales in terram Cnaeus vero mctu attonitus, quum aliud nihil pofTet , dedere fe hoflibus. Carthaginienfts 5c

c/i>ra Xuo^ii (j-vu)ycXH(re

t?

'ZCt><

7-ryio.'. '.jyJpcc^ ^i i7nyi^'oy.sv^<;,

rccyAv T^vj^a),^'''^ 'S^5 (^vyuu


<apyL'A<nv e'5 TiA y^-i>'.
i^-ijs)\a.Y>;c,

duce adverfariorum ca-. ad Hannibaiem confeflim pro5 rvetV^ ficifcuntur. poll: diespaucos, quum
navibus
pto
,

&

j)^'oS{i%^, f^ Tnalv
-TrzipsccjKiv

i-

effet

^vioiv^rsX'^

uvmv
7K5

cafus

adeo infignis ac recens Cnxi hic parum tamen abfuit quin


,

^75 ^Xiy.ioiq.oi 3

ict,p)^^hvioi

^VflJy^.^CjT-TTJiSTJJ^V

Hannibal in eandem manifeflofrauI^EVO*^- dem incideret. Audierat Romanam


clafTem quse fecus Italiam naviga-

f[0i sPi^<i
is 7rv7i>.cii

T Avv//3M' u-sry,(^v.

ye

bat

jam adventare

cupidus 2c nu-

y hy-cpoci

HTuq cvccppu^

merum

Sc difpofitionem

univerfam
,

evlo^

<

<zgx^.-d)cirii S' 'Srgx

T rvotVov

Tt/;v:>i/.C36 /(>-',

"^^

cAjj^v oi^TZ)?

hoftium propius cognofccndi quinquaginta navibus portu

cum
in

fblvit.

Avvifibc^

t]<i

rv ^i^^ai-ZJ^iKnov ccy^ap(yj^Tnaxv.
ci>(S'JC'cics

dum

iie6tit Italix
:

promontorium
clafTe

ni

Acf, (ZtKS^pocvo^c,

hofles incidit

qui ordinata inflrunavigabant.


,

yj

TT

Vtoy^OAOii tpiXov yoy.iCpy.i-

6Hque ad aciem
ter

vo> ijj-^^at

]^Xic(4) c-ujutyfvs

c-:vu.f,

amitVis pkrifque navibus

ipfe prae-

y^ATihiV (iiiX''fdfo<; ro tf Tsrkyi&^^,


id rltjj nXLij <rw'}-Tu\'v
yy, A*>-.ov

i^zntviMU-

fpem opinioncmque hominum evafit. fecundum hxc Romani ad


Siciliam propius
accctlunt
:

TrEVTJjxnvTO vi6j? f7rA?<.

8c in-

uy.-60jr^^ov, iy.Trixii ^7<; TnXtuioi^ cm

telkda

HISTORIARUM
telle(^a Cnaei

LIB. L

ekde, nuntiifque
,

fta-

timadC. Duilium, qui


copiis prseerat

terreflribus
praefto-

miflis

eum

labantur
abefTe

fimul cognito non longe


V6)iA.oCioi fiSTot

hoftium clafTem, adprxlium

^.Z^

<ru/je^l<7zevr<i

navale fe parabant.
fent

quum autem ef:

^7g K^ r'Zix.eMcM^7 07Tvi';,yJbfirov~


ivrt(i

ipforum naves rudi arte conad motum inhabiles fuggerit eis aliquis inventum quo ad
ilrucftse, &:

rv

^^pvc^ avf^-srlan^
,

rzsk^

T Tvcciov
7737r
f^/jov

Zt^^cf-vU

>(gt,

ySiv

<^7njny.ya^

r^$ ruiov AaiAiovT

pugnam

uterentur

eos videlicet,

5Tt^5

oiujeifASCiiii,
i

j(^jfSrtv

ov. ajc^ ct.fj(cfi o ccff^ue^re^ ^ yj?^quos poftea corvos dixerunt. hi con- et/yifAJifov. fiebanthoc modo. Deflituebatur in Xg^y friVCM T T 7n>AfA.im 55A(9y,fp<f-

proris

tignum rotundum
tres
:

lcngum

_
i/^^^^^^^y.ovTZiJi^f^f ''^' '3^'*-'!' 4''*''-

ulnas quatuor, latum in diametro

palmcs
habens

trochleam in fafligio

^'^v ^''^ '(aSjfTxdOcw?


{
,

(c~

AoPi/^^jT?*.

eidem fcalam applicabant


pedes quatuor
,

''^^^''}'t'W2r;3'^75/3o:i^^5r^'5

atque inducebant e tranfverfistabu- 1'^,;^^''''


iis, latis

%i

l7ny.Xr,%'^

f/^.

longis ulnas

^-'^(sf-n^^y-f^-u^i ovveQ^cuven^iv^i^^-rc^.tncd^oLj ^.vci^rzici'jTluj.<^Xo<,<^

fexcompaftam clavifque confixam. foramen tabulati erat oblcngum,


fiatim a primisduabusulnistignum

i^^if^^"^? ^^^''''^J^f^V-^^V"^-^^ y^nx. JV r\ i^'-v Ipyjiciyrc-pK/.pm,


''<sKa.i(^ ^jm7w.XoeA<ii:S^,i^vrS,9
^ioifAi^xiov iirz^><;.
'''f5ft'<^?s

ipfum circumpleftens. ad latusfcaIx erat utrimque lcrica per totam genu ejus longitudinem porredta tenus alta. in extremo ferreum quafi pifiillum in acutum defmens apta,

uvri^

f^ev Itt) t?

'7fo;jj{A/*;j^-'ra^e7:9^eat-

"^
j
j

^ auTcJ x.Xiy^l eTny^pina^g


y^J*iXcrjf.ihij

5rA /-^^w ttz-

"f^

batur
ita

habens in vertice annulum


,

^" -^Tiup^^jiTo^s fA,i;y.(^ f| cpyjiS^^^^I^JA*?"?

ut univerfa compages machina-

j*'''-^'"^'^ '^'^i^^

mcntis eHlt fimilis, quibus farinaj ^^/z*'^'''^?' ^-f '^^;*f -''"^''" conficitur. porro ifli annulo funis^'^''^-'^^'^^/'^^^'^'^^*^
illigabatur
,

"^y
'^'

quo

in

navium

trochleae illius
,

commilTionibus ope qux in


id-

'

^-^'"v^^

^iojpj^iet}, tkyj ot ^of^ e^ J-

^''-7i' ^'T'?
, '

^/j' ^^'W/'^
eig

f-

tigno erat

coruos ereftos in tabulanavis demittebant


,
'

tum

alienas

"^F-^^^f ^"^^ ^^ ^

ttX^j^.v,

ptv ri Qa%^.

^(^'Jog ccu^, ^tnjpf^o^^

que modo in proram m.odo naves' ^V^" '^<"' ^^&^ ii7^.^v(r^evof, eircumagendo , ut in latera inimi- 'j^v ^^i^.rT^^^iov iTr) '^ y^pv^p^^r <^i carum darent impetum. Poflea 7o^'Aov^^'!,f^5^%.^A'(n9rJT5
vero

quam

infixi

ccrui tabulatoinvi-

rum

afferibus

admotas naves

^''^J'^'"''^*^'^;^^^^^''-;'^ '^-vrJ-.oc.rvXmc^e^iai^^ox.o^.Xo^c,

2^-

<6^^Tf< rol^t^o^.Koiid^i^^i^^c^v^J^vXai^o^Xix^, oicie<rav


'jpiifj.cf.^^y.y^oTiioi^ vto:^,

Itti

ro

^t^-

ttzts fA.v

oiroc ss-ca.-pe.f

.,

7r,r\^' ai-n^s^^ioipvrei^

5i
'

POLYBir MEGAL;
f^
.

'

''

'

M
,

cem

conftrinxillent

quoties qui-

dem
:

obliquse
,

naves

mutua

latera

coniunxcrant
qc.x.5 cy.a (rv)i^i]7ajii7Zc- yx-j,;
l^ti
<

omni cx

parte inii-

Iiebant

quoties vero a prora erant

commifla:, per ipfam machinam ?Mt<j)'7mvlccp<6^vj7n7niaioru'-^HX' bini continua ferie irruebant. quorrpa^i^yy^iciui^ ^ x^oc^Koqesri^o rum primi adverfos idlus fcutis ob(rJi^lq iTrOliS^VTD t{o!J t(Poh)V.ci>V 01 je6lis defeudebant : proximihisfcu'''^VtA^i fJOl T K^ Zr^tmTTZV iTHtomm curvaturam fuper lorica im-Tr^^cl^ccf

:i-^A<^aXouv

vjj-

(puvic^ itnce-Tm^ov

'}x7i 'r3v

jvpsav ponentes, latcra tutabantur.


|

atque hi

tr^,3o\x7e;' o]^^' eTToy.stof,


iiiDii7hc/.y,a)v^

TUiQ^XQuidcm
1

tsd-^xXt^ovTo TrAdO-

opportunum ad confligcndum tcmpus obfcrvabant.


lic

parati

^u^y -[Izircpr^ucpccKTvjuf^Tjji-^C.
^'joi Tcci
/tz/j

liuihus ubi
claifis

primum
refcivit
,

de cafa.
tradidiA
ibi
aly-

tuv

'oTtXojv, iiToi ySiv

prsefccti

poftquam

s,To<ay?y;;cf;io;),Mvo;^%t75<i.-yMrerre(lres
X.OH^OV tTTi Tipav TT^of vcoj:.i^x.icMj.
:

copias

tribunis

{cz

ipfe

ad claflcm

trajccit.

'l-i^o^iru4(^Aiiixi(^Jj<;i^a'f.ov'i-\^-j,Oi\^s ccrtior agrum yjojT 'isk^TchicM T viaz-n^-Ts hollibus vailari ,

Mylaiten

cum
ad

univcrlisna-proficilcitur.

Cujjoiy.iCb^ '}^v_ui,^,'7rz(fi^,ubvilei
Viz^i/.ct,

<^a.io7ncfu, loli

vibus adverfus ^.AUip^ifi Carthaginicnfcs

illos

Romanorum

eciiTOi o\ty^fA.K^7)

sr^/j^

fisAo?.

confpcdtum

laeti

atque alacres, cen-

7rv%[jtJ'jj'^ ciiiisi

*tIjj ^x'j}mt;71) 'x^copavy i-TWTrXelTo^

altum evchuntur inimicorum impcritiam ^oXctj 'Xc.ijvU. cuuiO'jVTe<i o oi Ksipadeo contcmncntes , ut quali ne ^r.^^ovtoif f<^ ^pu^ id axrai^ytiictv/,- opus quidcm elfct , navcs ad pu^)iTo vccusiv ey.ociov f^ ^iuy^vTu, gnam inllrucre, vclut ad pi-sedam
:

TToXeutdg "TTooyuv

tum

triginta navibus in

x.cCTX(p^voujJVTtq
I \ /

"j?

ol7ni^'.ci.gTei)v
:l
t

ri

non dubiam
(lem
ciaflis

cuncci proris in ho-

Tc-jy.Xiet;vy

y^^

7i:uvT<i eTtXeov ccvU-

verlis

pafllm fcrrentur.

dux

nr^aff^i toi^ TroXeiniot^yiiot. Tu^eoj^


TCCCtU^lCtl-.-^UvTeC;
ti:!ri

T Kl-iCVJJOVy OC^.
^t(^
lcj

6'f

Xeicii/ T.vu zr^odijXov. y,ye$To d'

qui no(Sturno furto copias ex oppido A-grigcnco eduxit. ilptireme tum vecrat
:

Hannibal

is

Avfl^Ciy; (CO^S/t'

TCCi
cj:i

hebatur

qux Rcgis

Pyrrhi quon-

CLUJxy.^<i C/KX.X('^ u.i

ruv

Ay..^'ya4,uv<i>v '/roXeai^
,

'fsriKJi]

(iUjiXioj^

commi-' t^t nus, quum ccrnerent in omnium Tico ^^6y,i\iu> 17-/^/' 5 navium proris corvos furfum fpeuf,iu a: Toi srXy,(r:u^e:v clantcs , hvVrcre primo Carthagitucrat,
,

vvKTci

'^

dam

ut vcntum

O-UVpCiJ^OUJUTeg U^UVV.lii(J)^ 75
xo^sf,y..ci^

nienfcs

machinai non prius


admirati
:

vifoe

ov

Tccit;

tKwiZov

xr^ftijOrt&i^,

aovitatem

tandcm

ta-

ezirfsycaicv y.iv'',7,'0{-ii oi

iku-p^ooCpyUVOJ,

mcn
!2;na

iprctis pcnitus hofiibus,

ma--

ViOl, ^tVlQilJ^/j6i TOCtC, TQ),


xiCiUijJCJijOi/.i.,

cum

audacia qui primi navi-

a uL^ ocyhu TtXxux,

g.ibant,

impctum

taciunt.

quum
omnes,

H2STORIARUM
omnes, quae ad confligendum
tenerentur, perque
acj

LIB.

I.

3?
<n,cc<pZ9
.

^^ovo^ TrpJrvi

'^iovTt^ ji%Xy.y.Ko^

cefTerant, naves per corvos vindae

iTzys.

t fi

eofdem rcpente '"

^^^'''''

cvy.^iV3f^e^^ -'- "'^-^--v

v^^ tt.^,

Ui^puv milites ingrefli in ipfis tabuktis pu-

(^j^v", iTriTiZpevoi^^juiv

oi cuj'

gnam
alii

cierent

Carthaginienlium
alii

trucidati funt,

miraculo
erat

rei perculfi

M'^ dediderunt.
illud plane

enim prjelium
pedeftri .
i

Hmile
c-WJi^cuve

taque triginta na ves quse holtem primse invalerant cum i- t^vici^

T 'Civciwoi 2x?tz-

pfis viris a

ytv tch Poenis funt defideratse: 'zrXsle^. cioy^T^taysvm.

capta in his 6c praetoria. ipfe Hanomnia aunibal prseter fpem

&

Of,iif ft;7!TA<>y, C-idl

ul^ i^tBTV

Oil-

dendo
ut

evafit in

fcapha.
illa

reliqua Xsd^(^'%'''
vcl-

^ ? ^
T

^pccTK^u

'ZjKoIov.

multitudo pergebat

quidem
,

impetum

in

hoftem

fadura: xCTVg ci

rv)'o7c4>vi

hi<pv}^.

ro

fed ubi

appropinquaifet

dentium navium cladem


declinabat, &:
dtiones nutibus evitabat
agilitate

Kccp^^hvlnfv cprssce- Xoi-nivTis^S;^'^ &'; f<5 iyQofViWiiy 7mie.% u\v intuens,

machinarum
freti

injc-

Xu/j'
T^c.

cv^^rJcuociyi^^* '^(^fowj^
cvf/>(2s?r,Ko^

cceterum

To

Wei

Tti; erCS"

navium fuarum

Car-

TTXe-^coc^ vxZg, i^ir.Mvov,}^


Tcci

hivduov

rhaginienfes, partim ad

latera, qui-

T cc^civm tyn^oXai.

Tn^-dl/ovci

rc^ ad puppim circumvolitantes, 7?5 zr}\a,^m,oi tuto invadere fe hoftem pollefpe-

dam

'TuyjMJoujTCiv
'j

ysvon
"Ttoiv,-

y^ -TVpiuxiivoy/.^^reA'Y,X7n^ov

rabant. at

quum

ex omnibus

pla-

srAo7c$

l:c'(pcf.Xsic,

ne partibus eos jam


cumfiilerent

adverfarii cir(c

, c corvi illis undique imminerent, nec faccre polfent quo minus colligarentur , fi mcdo

cuo<^iccveV'

propius accedercnt
ilupore
attoniti,

vufy.lu/%l<; ifyiffuv ^- cun h hc^, ifKXiiCt^Tti; i<pvpv 01 Kupp^WAo5 ad extremum

navibus

quin-

ocvio!y5i^7rXx^^JTe'i
"^

t Kcofvc%y.iu9

quaginta amiiTis inclinant in fu-

avyZc/AVOi]<^

'TTZVTllfi^V^fClZi

gam. Romani vero contra omnium iUiTl7lfnViy.Sj'jOi opinionem res marinas aufi tenta-r-^^^j^ re, ad bellum pcrfcquendum duplo animoliores fjnt redditi. tunc
igitur exfcenuone in Siciliam faOix
,

'^yn^ocA.Xovn^

rp

)iCf,TZi,

%.-

fcoS-flPZi^J

toTs cppi^7<;

<zst3<>

TTToXi-

y,cv.

rvT? ytv ov-j(S!^<^ovTtqry, 2<-

.^geflanos ad ultima

jam
:

reX'.o(iKi(M,,e^<A.'Tio<i ccuTU^t y.c^

daclos,

obfidione liberarunt
,

mox

^M^.r.^;-

inde profecti

MaceHam oppidumi

yivuv' y^TU.Tt r

cV.

r A/^i^JJS

vi expugnarunt. Forr nrvaleni pu-

^os.xa^'i',aiv,l'Ao'.Ki>hcM yroXiv vcf.Ta.

,K^ ]Q-

erAev,

/^ h T

ywjpi^yjci^

a.k/a-

31
'^i,

POLYBlI MEGAL:
gnam Amilcar dux
TcTZiyf/Jpl^
STTi TcJv 7re(^iKav
'Z!r3*

CarthaginietiM

lium,quicopiisprsecratpedertribus,

cu/jxusoj, ^^^.tSiSuv
IU.GV,

Tluvop-

Panormi

certior fadlus feditionem


,

yvai; ov "^7$

Vuf^^^i^siq ^qiXTv75*?

in caftris Romi^^nis verfari


ter auxilia

orta in-

Titoiitii

^nn^ov'^

(n/uy.a,^vt,

&

legiones contentione
praeliis:

fi^q

7ii<;

V(>>y^iii<, 'rz-&t tcuv

cv toT?

de locoprincipe in
folos per fe Ibcios

-audito
c-

/ud^CC^ii TT p CJ 7c ( &!V, ^^ T-uvJziVCfd/J^^

interParopurh

^u%Tnadj4i
K.

ctv^v(i

y^0
Js'

icajTu<i
TlxpctiTrii

Thermas Himerenfes caftrametari,'


repente in eos-

ry^ cruy.u.a^iiiiy.STu^v

dum
Sc ad

adhuc

caflra

T yyspfAcov T
7iU(ry]i

If^c^iojf i7n7ri[jtit

movcnt
millia

irruit

lO^li cJ^pvio^c-j^ uvu^cx,^7nadl/ii<7i


f/^'

hominum

quatuor fere cecidit. quome-{edito


,

CMJUf^ecj^

o/eccv 5<5
f.'^

morabili
bal

facincre

Hanni'-'

TcT^c/.icio^iXiovg
KttiTTjv

TrrxT^V;.

^\

cum cmnibus

qujs reftabant

Trpu^tVyO yJv Avvioocg


vocuc,,

i^v navibus, Canhaginem


,

Tuq S^d.^mde-.Qijcs
f-U

uTnTrXSjTfv

Kccc^iCt.ci.f/.sT 8 TTcXv a tKei-

petit. unde non multo poftjnavibus aliis aflumptis & pnTcipui ncminis tricrar-

^y 5

'Eapacvx

^y^s

^^cXu^ocov chisnonnullis, in Sardiniam


cit.
c^v T-/

traji-

iuviic. Ttvecs

T cvoc^cov T^iyipup^tiiv.

idem non longopoft tempore

'^0\0l^ d a TTZXt^Cl^ Sf^TOTnV

inclufus a

Romanis

in portu

quo-

'^a^ocvi avr^X^cQ-H^lXjy Vojy^ic-jv


ev Tivi Xifjciify^ 7rc>}^ue, "^^SciAciJv

dam

quia m.ultas

ibi

naves amile-

rat, conFeftim aCarthaginieniibus"


,

comprehenfus qui cladi iupcrfue-' ^^^(TZcJivtzl^v Kocp;if^,htlCi'v, uvc^iv- rant, in crucem z^ii aftus. Rcmanf pcojyi. Vcrjy^iAoi yi octt^ '^ JuXa^P^T^ 5 enim fimulac mare attigerunt, 8c y.-<Y(MTz, K^ z.upsovct 7r^lf/.a- de Sardinia occupanda cogitare cevuv di/jicjii uvTeip<i\%. Tao ci r~ perunt. proximo anno Romanas le(wXt^.ij^pJiii;

y-Si, \:^c>-t2{ff^

-coToT

^T

1,IKB?\.IC6 <?fOCTV7H0)U,

T Vojy^iOJV K^y
,

giones qua; in Sicilia erant


ria

miemo:

f<ev

T i^vj^ ovtcufTiv
X-.^^v.

aoiv u^tov
'-^

s-

dignum

nihil

geiferunt
creati

ufunt!

de-fj^/^cct/

rcTt

<iStSi:'^^(^~

bi

vero qui deinceps

fojjot 7iii c7n}(^Ji<rxt.(.sviig

up^],^,
/o jci^

Coss.

Aulus Atilius

8c

Cajus

AvXot ATiXiov,(^ rcciovXn^TriKicv,


ci)piiyffziv iTTt

Sulpicius advcnerunt,quia

Panormi

T riaiOpf/.oyyOiu
ci';-*

Y^up^/Y.hviojv abvufi^'}
^'.lUr^^iiv.ot

^idcf.-

Carthaginienfium copice hibernabant, eo ducitur. ut ventum eft

j q^UTK^^t (nfeyjiCnMT^i;

propeurbem

Cos

s.

univcrfum
:

r77CQX4

f^ 7TK(r/:^ "^ Jhttxfiecot;


7rDXf/.lSiv
'

yia-

exercitum in aciem inftmunt

ne-

fi'tU^IM%. TCdv 5

SV)4 -

Te^'ovTtev,7mXiv c^rtvjEV tTniiazcv

tLijj o^fjLjjj,

izn TToXiv izTTnivouv

y^ i.l<bTOjj fAcv ^ eCpodanl^ y.'^r.T(^


tiHu^^cv. e\Xov ^ ycfj^

minehoftium adverius prodeuntc/ inde profe6ti Hippanam petunt,eamque per vim coronu capiunr; captum 8c oppidum Mytillratum,
locusnaturamunitus
cblidioncm diu
,

To MvTJt-fnccTVfi^

&

qui ideo

toleravit.

Camariflacorum

>iH>px,tM/j, CK/.

cyj(j(^Ty/^.

S*

tx,-

JiiSTORIARUM
Ajeomm etiam nrbem
ante ab
iis
,

LIB. t
ccwruf

3f
X^s-^cw,
tots

qn^e paullo
a,7r

defeccrat,

admotistum zr^TT^y

operibus
parunt.
alia

&

muris dejectis, occu-

'Sjt^cnvity-ccrr4\pfa <^ ;(gi.^^.o!,A0VTiq

Ennam quoque

&

plura
)icM>i^

Carthaginienfium parva oppi-

fTT^

t^^Xhoo 7n>M(riA.Lii%

rav

da. quibusexpeditis,

Liparxorum
Se-

urbem obiidere

inflituerunt.

quente anno C. Atilius

C o s.

Ro-

.!S'i rc.
'T^c^r^.^pc,

-5

manus, quumTyndariiem applicuilTet prseternavigantem agmine


,

rm Vc-]f[^{ea</,^zir^<; Tvv-

ouQAa'c(,y^%^ti.icB-tc, y^^ ci^/jici-

incompolito claflem Carthaginien-

fium conlpicatus
prseeuntes fequi
,

juflb

remigio

T l^Jv Kcc^pi^/,hvfcov ^'AoVjiir-^OC^je/Xcci'^i(; l^iact; MXr.p^^y^i^r.v eTfEc^


%}i<; '<r.'pvy.ivQic, ,

ipie

decemnavi-

bus comitatus pri^ire cseterispergit.

ccurtc, apyy.crz <zst^

Poeni qui animadverteretquofdam rav

u^.ojVi ^^uv ciygt. vuZc, oy.oTvXoct

ex hoftibus
fblviile
alios

cum maxime naves confcendere, quofJam portu jam


,

^^tf.

ct Kciii^ocvfci cruvidcVTzi

TC'jvX.'ZS'evcM>Ucov
r>ccii0v(cd4,'2ii;

mc yy.v

c/.y.y.t/jj

sy-

primos longo
:

intervallo

VC4^,M,'vfc-c,

ra$ j

antecedere
,

omni ex parte cingunt: & reliquas quidem naves perdunt praetoria tamen pene jam & ipfa
aggreffi
,

converii, eofque ^^<^?ii? 77zAy 'ZSt5'iM(pc^ rav c!.)i>.c-J-j i7n?pE-^at/Te<; ecu%l(; ci^vTUt. f^
x,vx.Xct)(TcM>Tt<;, Tsic;

yU a/^ce^
k y/jv ci/^
e|-<g-7^--

^<P64pCUJ'T 3

&

fpsJ

-j;^ iCiUV^TTWp'

cum virisfuiscapta, quiaremigibus


probe inftrufta
periculo
celeritate pollebat,

cXi^v
oe/jTi)

ccurcotjJpav s^kCCcov.
(aClc,

y-.v

\:z^y,pi(nc/.j(;

tandem

prseter
:

omnium

fefubduxit

opniionem yuv., c rz.iyjvouiy erzc, a^i0v^ ttzcquxfeque- (y.oo^dj^ T y-svJhvof. ccl oIXoittsu
(rLV'ir,jpo'.<^ovTO.

bantur Rom.anss paullatim in unnm coactse , ubi fuo quasque ordine in

^fcy.vcX4

ti

(yjy.zTCi}(c

frontem

fe inflruxiffent,
ipfis

TFM, avviQcx,Xov %j(; TrsXeyioK;.


;(^ y,:v cojn/.voci^c,

c\-

decem quidem cum


bus capiunt
:

hominioclo vero deprimunt.

yaZ^ EAct/So/ ox']^^


XotTtZCt

j }(^.Ti rcffiAV.

cci
ij

rav Kccp;(aA^j (scv-

Carthaginienfes
fe receperunt.

cum

claffe reliqua
,

^OiVidfv aTit^apyjCrav

615 rzc^

ad infulas Lipararorum

uti vocant,

y.BVCC4 AlTTSiCPcclcCgv/idZVi;.
'

Oi

Quoniam autem ex eo prxlio ita ambo exercitus difcefpugnatum


tur
;

rric^Tvoujycc^t^^^ ecyt^parvp^t yoy.i' J o ' y\ < a ^^


..

(^OkTBS iifCriy.h^^OV
ec}py:;eiZM/

7rE7!7!f/.CK^'^

Ty~IV-

ferant, ut pari utrinque penculo obvov,


fuiffe

oXco^epcTSP^v

i^i

omnes arbitraren-

70
y^.j

(rjvifsi.oj~cof vccjuriy.aq cJivay.&K;,

utraque pars ad comparandas


,

rcof }(^7ic

'jTcXuTow kvrs^ccl
\

navales copias
risfibi

& polfefnonem ma,

^cif zr^yy.ciTzov.
oovayeig cv nt^
^5
,
J\
/
'

c\
/v

7Zi^'i}(a,{

afferendam

fludiumomne
terreftres

x.c(,rcc TtiVTzx,

Kcci

contulit.

perillatempora

adiv izr^^acv a^cov

yjvviy'''i<^,

copise

memoria dignumnihil

gef-

a/is:*,

^^rCA y^iy-^.^ k, rue; Tvp^jvcrcc?

2.

-^j?^-

3^
^iO
Ci-^'0Pi.7?Ci5jiiffZ>i VJJJOt

poLTBii megal:
feriint
VCAyit
cX-l^
:

fed bvla

tantum quaedani
toto
illo

1-

Sc parvi

momcnti
Ita

fpatio

tentarunt.

ergo parati uti diximus, proxima aeilate utrique portu

folvunt. ac

Romani quidem

clalTe

trecentarum triginta navium lonjrarum & tedtarum , Meflanam api^VTe^ TlvjltlKtXlclV.


t1

KU;j,-YCi*iTcq
e<5

pellunt
ipfis

undepr3eterSiciIiam,qu
,

T Hx^u/jo 'c^i^ep^.Q^y
ajj''?[j';

Ekvo-

ad dexlram erat
,

navigantesa

f.:oy'

oiciTo y^To ^^i' '=]>aTd'j!^


eivci^ Tii<;

Pachyno fupcrato
terreirres erant

ulterius

Ecno-

'^Q< TVjTtv^

to-

mum verlus,quod illisin locis copi^


contendunt. Carthaginicniesverocum cccl. navi,

Tf <yf*j7<?s^5

Vio/tn

y^^.,(p3aKTti(i

bus arniatisinaltum provedli, Lilybivi

primo portum tenent: deinde

2/^

'rl-Jjyi.'-ico:M>!^dasy,i(^i;Qecj.

i;v ^ii

aii

ritracleam

Minoam

clailem in

portu contlitaunt. Roraanis erat in

animoAfricam petere, 8c bellum illuctransferre utnon jam deSi:

cilialcd de falute propria agriique


fuis pugnarent Pceni. qui e contraTHTOV rio gn.iri facilem aditu Caithagiic)i:y.:-i. GvvidjVTe<; y^ ag aj:(Poco<; ncm efle, nec difficulter eum qui iC' Im h A:c6>',,)^.] -Tiii; k^ r y^upcut mclingrcilus forct omncs ejusorss Aa^; dii^ipco !Q)^y (cj^ ciTioC^ ei<; out- incolas poiTe vincere aditum fe
^'*''^J(5<5

t TisjiXi^ajpciio

ycivoiA/j:^

J l^Ci^p^^.iOiio:^ TXVXfTlSi

tUj iy.^uXH^,, is^ 0131 y.cHAV e7nT%e- ncquaquam pcrmiiluros eilc oilendcbant , fortuno: aleam prrclio navccc!y^^7v eajr<^ocv. otTuv
rc?; To
y.a}?.-j%v,
*)

T vjp

vali

commiflb fubire aventes.ita


fe compjrAntibur;,

t c 'Zr^?

W.i

to j3:u-

ad prohibcndum,illisad vira facien-

^Vft^
ic/ii

-irS?

pi.u>.'i ;

uJj o fAji/isojv ayjfv

dam

ey^Toci)v crufii^ix^ 'piXoaui-ztc^? Ay.<p'o-

-X utriuique

hautdubic popuh obilinaticne fu-

oi.

oiy.v ^j Vuyj^ioi
TZ/

37(7^4

c:^'^:^:f7}i.SjL'jj

upt^j^HTcc^

l-vomani apparatibus ad
ie

turum certamcn apparebat. If^itur utrumque


iiiilruebantiiive rcs

eTrziSvTz fZ^O} TE
'

\
-K,

,*

p^J-'M),

<ZS^(, tOjj ^^:'ci;:j7y

tLo k^ JztXciTic.* ~i> ?v'''


r 5

mari gercnda

Foret:

iivcin hoilium terram ex-

TijjJ7ni/.:y.i(/,)t.
C'5<

oio^Sy^ eTflX^it^ciAiTee,

T TnQy.ccv qiUTomdhv tc:; ue/-^-c.'

fcenlio facicnda.

^^
f.i'v

quare etiam fortiliimo quoque militc dcicdto c copiis


rerrcib-ibus
,

Jci^

&i:-:AO)i

TT^tcrcMi

omjcc, ''

omncm

excrcitum

U/j yiy.:)i\ov
'

'1 Taoop

u,-- pr,

u c.Xccy.ouv.-iv 5 ^' ^ lodi y-ifi^ e^c^^jzv


^
'

'

quem

dufturi erant quadripartito

diviJunt. porri) una quazquc pars


iuplici appcllatione iignabatur.

nam

c^primalcgiodiccbatur,

prima
cUIIi::

HISTORIARUM
elaffis
:

LIB.

I.

5r

eademque

ratio in cseteris

iervata.

qmitx
:

nulluni

inditum

triarios

cognomen ro ^ re7z:p($y i7iz-;vv/^icn/ ecihs T^o'cnim itidem ut Avj^w* T^tao/.oi y^ mou.a^^ovTv,


folent,
v^rct, Thjj cv
elti;

in terreflribus exercitibus

^7^ 7Te^i^7<i ^pxT.rrii^lv cJy.Trtiv u/j

vocabant. erantomnino in hac clal-

avvn&eiwj. f^ to

militum ad centum millia "& quadraginta una quaque navi remiges capiente trecenos propugna
fe
:
:

?-(^rdj^u^4, rii7u)V -^ ycicZx.y^q Jl^vuy.eoji;,

'^ScnTiape/^ f^ suf^ ^vq^y-ci<p}^tc':ni vsc-jq

aaocq' ac, av

Xay^^

toresvero centenos vicenos.


thaginienfes

Car,

/S^vi-CTj? lp'c(^y.tv r%iu,-A^ciii<iil7n-

plurimum

fludii

at-

que adeo ftudium omne fuum ope-

dcvioi

(5^ ^ if^-.nv ety^Ti. o'i o\ Kccp^To y.iv isT^eio, w^io zrxv ':pyo-

ramque

in navalis pisclii prrcpara-

^OVTV Cjrf^5
75

T K^

JK^.wflciii yJ'J0V\0V.
l/M,

fumnia ccpiarum, pronumero quidcm navium


tione ponebant. at

^ y.u/j 'u^,d(^ ciurccv


^d'yj^(^
urrs

'LWf^

quas habebant, millia cl. fuperabat.

utnemopotuerit, non dicam

pccv y^

c-\^:y,

aXt^a

pr^iens oculis fpedlare, fed ne audi- KUv

ay^isc-Jv

Ku^,j^.ci'/eiy;

ro

i? y^iv-

re quidem inftantispericuli magni- cic/j'd uij/iC(^ , y^>j\ t't ~A.'r<<,tudinem Sc utriulque Reip. illius yurz^v o:y.<^orefCi)v y^zyx/.oy.e^^ioci 7'' '^ /\ /^ P' amplitudinem ac robur,quin llupe- vl 0t/jjc/.,y!y, 'ji^'^nfjO'.-j(^ ey..re y v
,
\^
>
{\

''

ret attonitus

&navium

&

homi-

XVCfCtlV

fC.

^ T
'

VCt T/^Xy.J^V^
,

Cl C

(,

numero. NorantRomani in alto tenendum fibi curfum forc hoftes autem celerirate na
:

num motus

Vcjjt.{^AOi
(7

crj)i:.o^-ti^of/\ijoi
.

jT. c

Ci'J~

'fe<5

\\

yevTJ^.ovjj

/ r etvaf cn^y.^cv.vei
vfottZc^

7nAc:^c;i, ra^ ^ TTtrA; v:/"$ ii^c^jvcujre-.v, '7nx^Tt:^j,jrv l7rioa),TO

vium

valcre
,

propterca id fedulo
ipia aciei ordinatione

agebant

quo

rl/jj
TZiti

ru^tv

ac-(pcc}.y,

^
,

dt.

0'7T^czc\v.

periculum undique defcndcrcnt Sc hoftem fabmoverent. Igitur duas


prsetorias hexeres

yi-j cuiii^y^peic^

dco ii(^ccgip &v


Mci.e.^cC^

iTifi\'.ov

oi '--jiccrvi^t

AUituy.cc-

quibus veheban- A?'3(s^ ov


|cvv.

^ jidjKiQ^ Ma?ib.t(^, 7r^&y.ercuiS-o} ii~pa'.>M>.ii<;


zy.,ccre^ct

turM. Atihus ReguIusSc L Manlius

primas in frontem redia locant:


iin-

rHTojv 5
/
^.

avve^T^
,

atergoutriufqueharum naves

rci
\N

umv ty.^y.^J
'

c^^^rccTovre^

Tr,
"

yev
/

gulas continua ferie conllituentes, T^^6;Try,

T/,

SiT
y.ccO
,

N-

rv

.'

o.:;jrss^v
ey.c/.^L-jj

'ju?^09

fem

hinc primam, iUinc fecundam claf fTi^i^p^Tz/jj pr^torias fequi faciunt:vacuum y.arep^ '^
p4f/5

64

vau/j s-

TiAiS

y.^<^ov ts y.e^nx^u

inmediofpat:ium,utquxque navis accelleratex utraque clifie, majus

TTHiot/jure^ oia<pic(^.

naq

di

st.^mi-

i^a

};<i(jOiTU rc. C7ca<prj,

e'/ri-

fubmde

relinquentes.

porro
alii

ita le

fw j*y

iTT a>ib.v:Aoiq
ff^Jf

^v.

STiihi 5

navigia excipiebant alia

fubje-

ocr^&Tzv

Sicrei^v faAov cc^^ajt;


e7re[ic,Xiv T'j~

la,ut proris foras ipectarent.

prim^
ter-,

en; 'iu.ioXov \(^'^c:v

&

fecund^e

clafli

ad fpeciem rouri

Tviq szri

fnscty

yy> cv y.sroiTTM ro

hocmodo

ordinatis,

legionem

TliTTlf

3S
TfiTOv <q)V.T07noov

POLYBII MEGAL.
av eTnfcivTuv

tiam

in

frontem

8<;

ordinem uniim

direftam, poftponunt: hispoft priores locatis


,

eflc6ta eft aciei totius

iTTn^^vi, puy^^ditT?'; A; s^cujtzjv,


'JtniiTii

facies

rriquetra.

hippagines de,

T^iTDV

'p)Xii vcaiir,.

'tuutui^

inde jubent
tertiiE clafTis

lequi

remulcis ad
fe-

'^y:o/:,Tii7ni iTci^-.o^Aov

TiTiipist
,

^izri

navigia alligatas.

Afjv, Tfi^;

7f -'i42^'if 5 x,Xvfjiv%;

cundum
ponitur,

hippngines quarta

claflis

eorum qui
unica ferie

triarii

dice-

bantur
ecwT6Jv.(z c'MJxp;A.oS'VTz^v yrxvTav
J(^

ita

dircdla n\

longum

ut antecedentium legiofuperaret.

T ^^iJWjJOV T^OTTSV,
.

TO W/j oXov

num
atque

cornua utrinqu^
ita

eiTnTSAidj-y, ^''ly^
Xov.
lifj
i^

Ttt^sojq, e/nco-

aptatis

~o fo/j ezTi

t(^pv<pu/j
T,{

yJp(^ partibuseo quem


rebat
j

invicem cunftis diximus modoi

y^iXovy To 3

'^;

ficia47tpeov'

univerfx acieifiguraroftrum refecujus

27

'<<)&

A ^ o^vo-oixXifl^v. oTJT Kxpk^

erant

balis iblida

proxima vertici cava totum corpus


;

_;>;>}

Jivicyy -jp^lTyii 01

T cojtov ku4^v
CiJ-

ad omnia expeditum^
vi difficile.

efficax,

& Ibl-

Eodem temporeduces
fuos
breviter

^t^/^^^^'

^
az

QMJVTTdO&i^UVTcq

Carthaginicniium
hortati
,
:

%\^oi'. viy^ijzcv]:/; pD/j t-^ ycotjy^^i.oi,,

'ah<^(>ceX(ccs
hriy/Jsvrsi;

7roii\<rDv'^

T TmXiiJLOv,
Trzc'

t^

't

c^piTspa^

T^i^'!^
Koiiojv

/.iT)0'^'jj^liQiSaz

^T

ccvci'/-

quumdicerentprobarentque fi ex hoc pr^EHo fuperiores difcedcrent de Siciha iplis poftmodum certamen futurum fin vin,
:

HTWi
?
ra

ocu%l(i 7m.p''iy{-iXcw ,'

cerentur , dc patria
:

& neceffariis pequod ex


iis

Qa4\ei:

Tci; vxv^

c?^}yV-^5 j rich'taturos
di
c/ic

naveis deinde confcen-

'7ny.,'TCi)V 7TZ>iiiJTTilV

TO

?-^r/.>j'f Mo,t4J-

mandant: alacresimperio mihres


,

vov oiu,

<it}i3o^ccoj^

To i^iJi^ov

T
t

univerli obtemperantes

eip)j/.8/JCJv,dj}scpTai; cw/i^j^vTr) y^
TK.-asK-.iyJlix.ccc,
.

y^-

qu3e audiverant futura ob oculos libi

'^iij^'MJ re; j Tiui

poncrent, bona

cum fpc & ferocibus

TTZXeUliifV 7k|'V Oi ^pCl^Tijn^l, f^ '37^95


TCUJtIlJJ
fjtk^'.)

minis oram fjlvunt. at duces perf^^dii ordinationc

UptAO^O^Ol

TOC fV-p TQ^Cf..

Romanx

chiris,

'f ocvTZJi cuocci^cctx;, ezri (Aticcu

iixi^fiov v.::iZv,'ZS^;

to TfiXccR^
Kipoc':
,

ctAioc-

fuaquoque confilia ad ecrum rationes accommodant, tres partes totius


fuiexercitusunico fimplicique ordine inftruunt
:

\vciAiTsc,

ro at^tov

ox; y.v-

y.\Ci) TZ^TS <i TZtJliXlXZ' IVOCvUiiCiy^TTziQijCi

dextru cornu

quam

ii^ci^TeCi

ciAdiTTpM^iiq Tcc; vav?

%'i<;

longifume

in

altum, ceu adverfu-ios


proras in

7roMij.io((;.
'^
<)'A!J5

to ^Te7up%v

<iCici)vviA.ov

circundaturi, porrigunt:

7K|e<y5 iTTBiou/j cv evnyf^fj,f.'y)'MJ%

navium fuarum

omniuni hoflem

T^i-jJ

ViZoV^iT^^TWJ ;^.

T K'A!iyY,hiHCJi ^
i^i
i7iiiJ^i.:j;

fo^ h^'ii

K-pcot;

obvertunt::quartam,eandemque totius aciei fiuiftram partcm ad forcipis

y^'jj

7rrv7>;;</$

tu;

concinnant figuram ,ita ut ad tervcrgat.

ram

Dux

porro Carthaginicn-

HISTORIARUM
tiienfium
,

LIB. L
Ayvojv
o

59
^zsc*

in dextro

qiiidem cornu
'j-Zir^yUfirj:,(nv ,

erat , qui ad Agrigsntum male pugnaverat , habens naves ro[Iratas 6c quinqueremes cas, quK

Hanno

T A'

T^

<yjavv^(yJi (riyf^Ttuj eTTiiieA-Sci/j


,

propter celeritatem ad circunfundcnda holliam cornua,erant aptiiTi-

AulXca4

'zSci Tujjstf.oj.o^

vcw-

'^'^ yoe^ra y.iTLuj Tluj 1^/7'L.'^' "5


jzi^iv 7zzi^:d^o<;
ii^i

m^. in Iiniilro curabat Amllcar.qui


adTyndaridem
caverat. rens in

T
yi

X.IVCWJCV

^^A-

navali prselio dimi- azcTO

<rjict,Tyj'yy]

-y^u uc^ra,

l:-

istuncmedia acierem ge- yuvci.rvici^^, ipfo difcrimine hoc ducis '^a.TTZu^at

Vcuy.c&icav c-jjj-

Itu XzTrl^jV

Q/tcrerzc^

follertis confilio eR- ufas.

Romani
longum

^ii<irx>'j<;Kcf/p^^,h>viii^-,yJf^ Tniiii(Tscf/jjjCJv

Poenos tenui agmine

in

TUjj ofiuUjj

iTTi

[ASazv^,

porrigi ut vidcrunt, in raediosir-

ix,v'^^^j
rijjj.

}ci,.^t,'v(^i>.cc^e rxiouj-

ruunt fuitque idtotius dimicationisprincipium. at Carthaginienfes


:

rzi^u

a t

'??S<

"^^

yAcnx^

confellim mediam aciem fuamad fugam inchnant itajuififacere, ut


:

x?\.<),cu>T^ov 3J*25?

Cvyu/J

^.-C/f' <?

Di]a.cyTacrzc.lirl'jj^ V&jyocic^Jv T(z|.'v,

diifiparetur

Romana
:

acies.

cedere Hroi
^^,'i
'

f4?y

Vzusy/f^Q^ujj y.ra cxrii^jfjAs'-

igituriflifeftinato
inlLire

illi

fugientibus
5c fe-

oi") Vcjy.cCio', }(a!,rv7nv

animose nimis. prima


claifis

JnyjjQyV.JvyCiiq.
f(^yi

yiv ^v zr.oarC^-'
ivriK-^rv Tr??

cunJa

fuere
:

quje fugientes
intereadi-

^doTf^^ f5A^^
,

perfequebantur
yulf^ ab
iis

quum

(piijy^vcn

rzi

H r^:rzv y^^
c.TreCi^rc^iii
rot-

ro ri~
'

tenia 8c quartareftarent:

ruprzfV <q)cirr)7ni'&i h,
,'-6?v

rojv

ilia, quoe hippagines remulco trahebat hsec, qux triariorum erat , in fubfidiis rem.anens immota. ubi pri:

f,vyiiAv^ujj-.
T. \

l'7T-7r/;''/)VC,

^)

VC(,tJ%

di rQ/,c62^m
y^Jyf

cvy.^ovrrt,(()'^'

Tzyy

h ^, crjviOeapdjovrz^v

mam fecundamque cLiiTirm fatis longoa fjis intervallo fibivifi funt


Pcenidivulfifle
:

Itth Or;^
sQv
<fo?<.ot

nrp&jrrv

y^^

dc^uree-icKiiv

tyjcvoy

a/j^c-jv
,

atque

illi

fubito, e
,

'/,7najrc/.,y.'-vc7j\

rvTrzv

cs

Kccc^j;-

navi Amilcaris dato Ilgno


fe, 8c

vertere

cum

perfrquentibus
ibi

manum
atrox

ryiq

AyA^^CfV
TrUtre^

v:&'5

yiB-teSc^Oiiavv'.^ciXr.y

confcrere infilVant.

tum

TO

''-yiS^

yj/yf

pugna utrinque eft accenfa. quum velocitate navium ad circumvolitandum,modo accedendo,modo recedendo idquefaciliteradmodum
,

rolz iTnKriystO'^.

u-^yjjv^^
,

c^ av-

rcU']^-'

}($e,!:re^j

r cf y.h ruc^-.^ix;

}^

vx/jreiv
f\'

(/..tiojc,

yev <c^3<novT;^
,

oc celeriter

longe fapcriores effcnt


:

X:7Z^j^9:vjrr
Kccp^cJ)c)(oi
HQ(,Tct
'^7'j
'

TrrAy

o.
'ZSty.''!

jZM^ oi

Cartliasinienfes

contra,

Romano-

r(.\

oi ^ioioj^^i^v
avvd\t^v

rum res propter pugnanai violentiaj quautebantur cum erat ventum ad


manus: corvorumque apparatum,
ovnbiis naviffia colli^-ab.mt
:

rc45

(rjy'zyi'.o-'.a.i y^.j
'*^'^5

3Ci?2i?'-|*

ami^

e^irzciifs^:i

ayei JV

fj:^

T^

(rjvxyj>vi^^ysvc^J

fimul,

4-.

pcy.i

40

POLYBII MEGAL,
quia

Coss.
;|;v

una pugnantibus ambobus in confpedlu ducum fuorum

miles prselium faciebat, nihilo dete01

roj/naioi
'f,

K'-j,f,^y,o)iviiJv

riore loco erant ac Carthaginien-

T<5 fA^Ti&Ofi-.
t:v<; fix'/^>i
,

y.'V OU/J

t^TA TH- iium.


S^iuje-

atque ab

iila

quidem

parte

tzicmtIuj

ei^i.

pugnse faciem hanc cerneres.

eo-

UZV.

}(gf,rx

^T CC-JTOV KCOI^^VfTo fAiV dem


f^ieivui'

vero tempore
,

Hanno

dextri

cz^iovKipx^ e^jv Avv&>v,To


cv "bcn^J^
Qo^Ju)
,

dux cornu
gius

quod

initio

pugnse lon-

yy^

TWJ

ts^pootLjj cvf/.u^?D^cipec4

fe tenuerat,
,

medium mare

TOTS 7riXciy<^

cmenfus
vadit
:

triariorum naves tunc in-

c-vzpa-AS TcMc,

T T^iUQ/.covvcuxny^
01
'j

k;

multumque ilhs incommo-

TTD^lvj "b^^TZ^CUI TTUpHyi,


%^r,<^iiv
uiflsi^i.

OV- dans, in magnasrcdigitanguftias.

5>^ Tiuj
T

TiTZiyt/.ivoi

T Kup;)(^',;hvnifv,
7c.|f<yj,

^,v at qui prope terram collocati fueZn^cJi- rant Carthaginienfes , mutata priore

^^vols^; fi5^TO77jy c'

:3-^v-

forma
,

in

rmp^tjcin

y^^

TTSiVi^mvTS';

ftrucli

proris in

frontem repente inhoftem vcrfis, eos


funibus
,

cMTXZT^a^v^
evtA.ovXx()U7i
<Pi^<J//Ol

Tecc, vciU(;,CAii^cihoii
Tot.'^

^7^ qui

remulco hippagines trahebant,


hi
dimifiis,
fortiter

ITrTTyj^tjg.

ol H

u- adoriuntur.

TU pUUO(,(st>,

(rUVBTjTkiy^VTO
y,v

^ cum
<^

hoflibus confligunt

c {-.'iyavii^ovTt ^7^ TToXsyJoig.

prxhantes. Treis commiilionis totiuspartes,


vales,

TeAji yi^i)
T^i-ig

r? 'oXy,<; (rvyxXoy.yj^, yjfj\


CTJVCpjiTZi^V

VCU>/HC6^iCCf

TtdXu

totidemque pugnx na magno locorumintervalloi

y.;^^^s'y,ivccf ^7/; tvttvI'; uyi^yiXcov

fedisjunftae, extiterunt,

quoniam

utriuique exercitus sequales y^^S-ony^ T|>^;^r$ ;^c/,cpcov, erant partes, prout ab initio fuerant
y^if^y/

Tci

iy{of.Tzpei)v

'Tm.Q/.arc

tu

vero

ccrtamen quoque utrinque cnimvero in r-cuT^ig iTTtTiXHTV -z^ T ya^lvj, fingulis partibus id merito evenicbat pugnantibus,quod evenire fblet, 'TTzivrti Tu T ayoyvK^oy.Yio)). oi y^ quoties inter advevfu-ios
divifcc,
ovvov.
ii

iy>uf.ci?)Soveivcif (WiioccjvB y^
fJLUu

T y-iv-

uTi^wzo

k!^^

Xon^t ov :Tsquari contingebat.

rebus o-

^^irrD: y^ ^e!c^:Jy}(nni.
cjy:-iiu,cQ-ivTf<;
*-;$

TiX(^ yJ mnibus
AfAiXKciv, primi

ccquales dimicatur.

01

'u^ t

nam

(Pvyi/jj cjpfcy.arcv.

y,.tQ}^ a/JZoS^iTV rt^g

quidem ctiam pugna dea-eo yjjj oujj Adjverun^ tandem enim Amilcar vim ou-^-^XodTzv^ Romanoru non fuftincns, in fusam

Hxijf. 0'j

Tsy? T? cc^.iif
vtfi ;C/
'T'

CiOJO^/iiV \-' M.UpX'^ ''j\\t


(E

T
\

-S&g

Tw;
<

,^
X-

ie

cum luis dedit.

Lucius igitur ca-

iTrTrrin^uq oCjo)-

ptivasnaveis fuis alligabat.atMarcus,

C7r8cu.'j e<coy,^tTiiTDif,iyuv
'

jjr-pa joAnrz^^

'

'.,

'

quo

in difcrimine triarii Sc hippagi-

uy-spcciii(; voiui.

nes verfircntur ut ienfit,

cum iis naprope6.\-

(ryjj-4'^cu>l(^'') y^'ZSf:3yf*i^a*T(^
i'Ji^

vibus dc fecunda
erant, f.ibiidio
rat
:

claffe,

qux integr^

TcTc tireA
te.cruv

T Anmct,
,

ru-yiojq

illis

proficifci

H.v:(.yiO.
y/h',

rr^ ol

T^tu^oljKoci^u^
TnxXtf

quoacritcr

cum Hannone
jam prope

y^Kuc; uTTuy^oL-TiQvrti

micante',

triariis

vidiis

repente

HISTORIARUM
rep^nte animus redit, ac ftatim pugnam redintegrant. Carthaginienies,

LIB.

I.

41

qui 8c a fronte 8c a tergo csede-

rentur, preiTi

admodum.ac mox

et-

5 '<v "'^'"^ iZ^ojnTr^lovTuv, h^py.-.


75 J^o/, iC Zir^^2c^0Jq \hj^
jiiazivTtdv ycvKXoofd^fioi
,

iam pr^teromnium opinionem aM.


Atilio fuis opem terente circumventi:

T /So;;-

y-Xiva^Tiq
'carc^ajy.o/toc^y

re inclinata in

altum fuga fe

reci-

TaXv^yiuv iTnaozwTv
pv.T.r
y^Tce.
Ci.

tI/jj

piunt.

inter

hxc Manlio certamen

cwTcv

o-

repetente, quiavidcbattertiam fuo- Tz Ad^jKi^^ iTruiiccTjJKim

y,h^

yqrJi

rum clafTem a finiftro cornu Iioflium in Httus com.puliam, claufam

jsaj^av cijyKSKXHc/id/ov zrpQ^


yf\

T r^/.Ttv 'pjAov vzrs y

-r

rX K^-

ibi teneri: accedente Marco , qui prTldtVieilV dllOJVulA.a X.t^'^l(^ ' , TS Schippagines &; triariosintutojam Mapy.(^ c/j kcrfpaXH ^cc^Xtzrcct

&

collocaverat

ambo

periclitantibus
ilJi

fuppetias venire inrtituunt.

vero

jam

cbfidionem patiebantur: ^ujjdCain. Z^^^7rXy,(r.ov y^ L/yy.hi 8c profefto perierant ifti quidem TO^VOf^OV 7niX'opKtci. , Jd TlZiXctj
veluti

manifefte

jamdudum

nili

quod

CX.V

'h<7n:.Xo'jX4'^uv

^TVi

yi.

<A^diCiV&i','
oi

Carthaginien fes

dum

a corvis iibi

jnyi

c>\o{CT7q

Tfc'5

y^^Kc/j;

Koip-

metuunt, cinftos quidem velutindagine 5c ad terram compulios continebant


:

^^'ihviOi^

^r^ (P^-^^CWTBt;
T

iS/J

cto^vi

src^i; T/, yy, o-ujjet^^v,

t^^<; dl rat;

atimpetum

facere in

illos

cu^^oXy.^d^ot,

<wu7rXoy.u/j <^^Xc&~

metucomprehenfionis non auden- '*5


tes, liaud

^/l^vTT^jfe^^s^c. ecuv.

TZl^COq
0'i

accedebant. Confules re-

iTT.^jy^JOj^pOi C" y^VKXojO-CUITt!,

^CKr-

pentino fuperventu Carthaginienfibus circumfufi


,

Tii^pi

T 5^5

Kccop^idhtiit;,

owTuvOfii^

l iplbrum naves

fv/j eXti^rov TrtVTT^y^vQc


r^.ioJv,

),ocj<;

t ttvXS'
61^'^
r

cum

remigibus 8c defenfbribus capiunt paucisquae juxta littus fcft^


:

cXiyx.t ci 7Z;5$

Sr^S.-^^ 'riu/ yl-Jj

i^iXi^cicrzij oiiCv^^v.

[.op

circumegerunt

elapfis.

Hxc

funt

^i/f

(^ Kiv^u/j^^,
'-j

THcvjThjj ekyi

quse navali eo prxlio per partes funt otajicnv' ro

tsa(^

<^ cvfj.-Trucry,^

geita.fumma vicloriac penes Romanosfletit.

voujy^'/^io(4 iyi-JZTo yrjjTtc '^l^ Vcc'j^A-<c,,

quorum

perierunt naveis
:

S^it^Jzt^yi^iTHTav

fS/j es~

quatuor & viginti at Pcenorum ^^mTETict-^ (rjcacpy;. t amplius xxx. ad hxc, Romana qui- ioMUVV''^ rQ,'.uyj)\(Q'..

^ Kct,:^-.
vcoj; fc

dem navis nullacum viris fuis in poteftatem hoflium venit :Carthagi-

^jjj
'nlc,

if'jy^'.oJ-j

cujrcu>:)p(^ isacf^ioi

TmXey.io'!;

i^ynTo c^^ct^.oi;'

nienfium vero quatuor & fexaginta.

Non multo

poft

Romani
8c

parato

7Ci^-5.
AcfAo;

y.^STU'^

TtioTWTraAiv

oiVe^j--

ampliore commeatu,

navibus

<z^(rE7ncm7zl:Ajjo;

yj/^

tcU

quas ceperant refe^tis inftriiftifquc,


propriis item rcmigibus itacuratis
lit

^'^ya^Sf/'^'^^^"^, -cjjq yci'.%priQcii;T:';,


.-77
"-)

c/.pfj^CiiTCKAJ Thi<; 'ciTOTipy.y^^,-

re

bene gePia par erar,vcrfus Afri-

C7v i7z:yAX<lc*'j 7ZViv,cznd^oi

t crrX;;^cjyj,-

4*

POLYBII MEGAL.
cam
velafaciunt quumqueprlmis
navibus ad promontorium appulif-

to7$ srpMTVcjii
t'

TrMaazcji vcujtzv tjsto

eiJC^V TVV^puMU*'

i7rOVOIA.SC^O[A.i'

%lyj^t

TT^

'TntVTOC,

is'

'ZS^

fent Herma:amdi6lumi quodefinutoto Carthaginienfi prominens, T Kup^T)- in altum icnge Siciliam verfusexcurrit
:

Jisi(;(5>A7r>c^^>? es^^Tetv^ y^^ci-

cxfpedtatis eo loci navibus


,

quas

fequebantur
legunt

cunftaque in

J^|^o< 7^?
~
|CU/g,
s
'

TC^

TTOlTTiC (rtM/OCJpCtO'Ci*>T(^

iTn-TFXi^Qoc/; CAi^f^^Jzt ^" o. '

unum
peam
,

coa6ia clafTe,
,

oram
donec
urbis
,

AfriClu-r

T cx tamdiu
id

faAov, 3-Afov Sj-^r^t


i'7n

t ^apcu/

'ioxi

nomen
ibi

eft

per,

T Aama^cc >(o/t.Xii f^ iui

ttziXii .-

veniunt.

exfcenfu fafto
,

&
iif-

<Pi}{^'i)%.

TrsiriOzi^JOiaiT^d^zpcctr.v

navibus in portum fubdudlis

Cii!S(-Z}T*i^ vscj^iKrtcrztvTe^jiTi p

va-

demque

vallo

ac foffa

munitis,

^p^ ty^ ^^''(i


vai/q
,

'<Z^AocnovTi'iTce,(;

quia deditionem

facere oppidani

sr^; ro TFoXio^KHv nolebant, ad obfidionem lcci feiy^vT.cjq c^iai ie comparant. Carthaginienfesqui (Z^o/ap^jm^ T li^lsp^vTUv t ;7bA<v. prselio navali effugerant appulfi in ;($c.7Bi r v/o; j^a.^v^iT^f z/K patriam , nihil dubitantes quin
iyfio/Tr)

ccut{w,'s

SiiXofJu^'jci/v

ij

/tt<*;^i<(i/

Ktv^uua

Kecp^r.hstcdv,

ferox parta vid:oriaRomanusconfeftim ipfam Carthaginem clafle


infefta peteret
:

}(^(3C7rX<^ua7K.vTig, f^ 7n7ri'j'i/,ivot
v7nvocyT!is<; c/k

7*5

}^2^vo](3h fSr^Te-

oram

urbi
6c

prx-;
tcri-e-

fniucclo^i

i7nX.pJiV(SiCi d^yjicui 7rSl>}t7e-

jacentem

8c

navalibus

S-ccf

T tTnzrXiiv

stt

ouutIm r

Kup-

flribus copiis

cufbodicbant.

ve-

yjfid>.v(C,

'Tru.ptTnpav ^i<,

yrtt^iy-ccic, (z

rum
peam
fa

cognito

Romanos

tuto co<:
:

icjfuy-cciic,

owjocy.i(n 7sf5 '^szSy^^iuiva^


'fliC,

pias cxpofuifle in terram

CIu-

T? TloMitiqTVTiriiq. ITTiyvr.vT tc, j

oblidione premere

cmif-

Voj^ccta^

o'.c-(f>ocXaJ<i

^v^-;5o;5>(5^

priore cura
,

obfervandi

eorum
flu-

fC 72ZAtopi(^UJJ^
"i^y^a.^pvXocriii

ACXJJICOC,

jUcV

adventum

exercitus
,

magno

T tTnTrXav ocTii^yvco-)

dio cogunt

8c

urbem regionem-

<nX.V. f.*-MJV,^OiC0V

72^5 GCCfJU/U^<;,

''C

'oc/l <f>'J>.CC1CUJJ iyivO)/'^ '^

Ti TJTjAt^y?

<ijsci'jTi^ T^

X'^^^' *^ ^^ VtOfA,CMOi y.VQAAczmSl^, <^ d^vXuyJjcu praeterca Icgatis Romam milTis, "i.^Tn.XiTTOVTiC, T? TnXierJ^ ^ x^P'^) i"^ qui &: rcs gcllas nuntiarcnt , 6c ^ TS-^ia^n^TU^H^ tIlU V UfA.LfJ TlifJ.- de cxtcro quid opus eflct fadlo, -^ccvTet; Tu^ uTruy^eX^kv'^ [xiv '(zk^ qux confiha ineunda, fcifcitarenR^ "^

que pr;jeiidiis firmant. Romani Clupea potiti , relidla manu idonea adoppidi agrique cufrodiam:

V ^'pvoTz.tv, {py.<7z,uivii(;
/*e^\ovTCJv
C(

'j

'CQOt

'^v tur
piis

mox omnibus
ad

profedri co-i

c ii 7n> tfrlv , k- 7C&'^

>^~

S-ou

Tti; 7r^.FfA.uai . fJ^ (gcZ'^ TW.crY,

pcrgunt.

agrum ire ncmine occurrcrc aufb,


vaftandum
magnificc
llrudlas.

t7
rtq

ciujocfj.<\
,

y^ caricou/j u^u^iMj'^uv- multas


t{/jj
'ifj>i;A.s-

villas

eupuy,(ru% tTn to TropOett

TC^^t'

isitvliOi tfA.Tiro^uv

cor-.

HISTORIARUM
:
:

LIB.
.y

T.

4?

corioimpunt raa^nam quadmpe- f va ,77r^*:$ ^c; oiyJ.c^'^ ^jh^-Ptag ngt,.^-i. f -.j-_- -1-: ^. '_.. A.'xf>C prscdam abigunt manci dum ._
:

piorum amplius x x cio ad naves adducunt. inter hsec redeunt


rei-

^aXov%' o-ay^fc^

^'

"Tsk^-M

T oicy.vT yev
^cts-

Rcm.a, qui Senatus mandata


ferunt
:

ut alter

Co ss. cum
:

T^rca rcl

x,a/.pcj '7rK^'^m4) cyn t^ Voi)-

doneis viribus remaneat

alter ex-

|tt^{ o; S^cf.azi(Poz/JjTc, 'oTi

6ii

ercitum
iit

Romam
Atilius
, j

reportet.
fervatis

man-

eyoiT ^ccznyov iyuM^^v (^^tu oo~


vo-.yi^ Tac, '^hy.iicoci,T

M,

navibus

^"iTs^v

quadraginta

peditibus ad millia

j(Ojt4<^^v5

"^

tct)y.iujT'3^A0t.

yAV

quindecim
fiariis

equitibus quingenti?.
\otZii

L. Manlius cumremigibus&clafriculo Siciliam praetervedlus,

ip(UV

TiT.a^^.yosTU

y^ Tn^iiq

ac multis captivis, finepe- yvQ/.a^

^ 7nvTuy..i'^tXiii';,]-2S-7re'iq oi
c'ira.'io(iai)cc>.o(,Qay

Ro-

TTcV^^ff^ii?.
Tci lAj^.yji^uiy^fy:,

mam
ubi

pervenit.

Carthaginienies,

y^TfT cM^y^Xa-

Romanos
fucrum

ad

diuturnius bel-

Tzjv TiJ^JviJz?,

^ yoyicQ-ei^ ^^c^- 'rt^

lum

ducs pri- 'ZiKiAun' a(j'(pc-t>>\.Z^j r,Kvei(i r Vo}, excrcituum duces ylyj' o] ci.'iLa.p^,&'cvioi ^ojpouJjt^c; IQ creant Afdrubalem Hannonis F. tIujT TizXty.ioii z;i^cf.07cdl-L/j j^o&: Boftarum deinde Amilcarem vicoTepcM/ ^ax/J' "zs-^u^v yiv i <^oit^fe parare fentiunt

mo

qui n^v^ ecaiTZi)* e-.AOy^c, doo^Tcv Te Awcaquingentis, (^ KG-^!:ii'-ca-,y^YiCL^ojv.y'iTix.''^ peditum quinque millibus, Car- TuoTZi tup^i; T AyiXyiu) iTreym, v ei^

Heraclea propere

arceffunt

alfumptis

equitibus

thaginem
eledtus,
fenti

venit.

ibi

dux

tertius

IHp^.kX^cU), ;(^Aom/j7T5 ;c^ Tti^<i

cum

Afdrubale de pra:-

ct/jTvv

o owcCAci^cCi fZiTreii TnvTU'


TTii^iiii

rerum

flatu deliberat.

pla- yoi(Aii<;,^

^TTjiTOa/^/Arif^^-Trzs-

cet

illis,

ditioni

ferendam opcmo
,

puJj ei5 Tu/J Kocpp^trOcvoc. hJ

jf^Qc^i-

ncque committendum eile ut *eam hoftis impune depopuletur. at Regulus poll ^\^^ paucos per regionem graiTari caftella qux muris carebant primo impetu capere quae mcenibus cingebantur oppugnare. mox ventum eil ad Adin, non pcenittndum oppidum huic quoque Romanus caftra admovet opera atque oppugnationem urget. Carthaginien:

Ji)^<^ciTf:^c

r4]Q^

i't.ii?i<^eTB
,

y^ T
'(5<5

-SnS^

Ao-Ofi^fieitf

5K..';

oet

Ji^K<^
ccjtIuj
yoc,

Tuc, Tnifiicnv. eah^ev

^v wj-

l^oi^^u

rJ ^ci-pci,(c

y>i t^fS^tccJJ.y

u^a^ TrcpCiijiO/
T\v ot^ y.ye ^ocj;

u/j.o 'jMc/.o-

yerti

i7a7rup6^i{o^

Tu yev

oirc-ip4<fTC

ipvyoitcuv e^ ,

OCC^
7ii>.iv

2i]e:.C'?ZZ'.^SJV

TU ci

'.-T^tJ-fi-ig

TyJpcc 7rs?\'ooKcov. aipiy^ofMj.oc H

Aciv

o:^i: ^:^Cfj,'7::Ps^~j.oCTt7re-

dcHivot^ (sciTlcfj

cujj'^Tt

y^ curaci Y^cco-

fes

qui 8c fervatam
,

urbem

illam

d%(; 'ep-yx. yj. 7ro?^iopy.uu/. oi

cupicbant
dica.re

&

quse fcns erant vinhoflih

^/,hviOt TyI TT TC?i<l CUTiSCU^CVT-Z


tojjyyjozof
,

vi

decreverant,

'ZT

v7ro(4jpo}\i ci/uli-^roici-

oj-on y-Q/.to.Ti^, e^y-^liv

;^l:^jay:v.

44

POLYBII MEGAL.
educunt
:

3^}^^^>^ctQof^ot>^o(^ov w'3r^of|/ov|copias
^iv'^c 7n>Xifji.lm, ^(pvli^i^lg scui- to,illo

ac collc occupa'*

quidem hoftibusimminen-

Tuv

^u/jxu.e(r,\i, CA>

Tarctif^^rs-^aro- te,

yn^djffziv.

^iOiTTDv i;^vri<i y.ev

'sJKH^oi^ i>^7ri^cn4 ey rvlg

fedtoto genere viribus ipforum t5 jincommodo, caftra eo loci metan'izrTnvar ^ Scdenim , quum in equitatu

xm
ilii

'Tol^Jyie^i^>^^'-A'^^ ^'

TJTnTTE-jmaxime atquc elephantis


fitas

fpes fuas

jhv yuPAm,
<tyTPu5

k; <jv[y.XeicTtvr(ci c-^$

haberent

plana

campo
abru-

7V7rii<; ipvy.-jHq K.

^tccot-

um

relinquendo,
impeditifque
videlicet

&
fe

locis

T<iqyiy(yi>.oi oioci^<iv

mq

TraAfjttv?, ptis
d^j (c

includendo,
ivcelTet,

c ^ecv

iJj zr^-rii^i y^^l

uuruv.o

hoftes
,

admonitum
ipfis

CMJi^yi
'Ci

^s^.

(Tiujvoy.mi/ri^

y^ runt

quid faciendum
nocerent.atque

T
T

Vcay.ouiwv riyiyjov.^ iyTTcifOJi,


(c

quo

fibi

ita

profe6to

cn ro '7TrcJ:,y~.nycci)nzTcv
XVV

<pii

cc^ci^tu- accidit.
ij-

1" VZriVOdvriii^v OUU(/,yiCi)C,


',

yoHM
xsc-j ic^'q

^ty.

rke rsTroVi,

>i

aiiyira.

namducesRo. profua peritia intelligentes, quod erat roboris plurimumque metuendum in adverfariorum exercitu, id

c/y.y.vQi yci.TZificM>rei h<;

omne pro-

Tn^ici, 'Tnx.oirzi^xvrv.

^ci)f<)/.o(

ci pter

locorum conditionem reddiipfis eife inutile


,

tum
cs^oil^cuivoilz^ i>fcf,n3^v
i^

nequaquam

y.o^vq exfpedarunt donec caftris in pla-

er^i;T

>i.-i<pov.

oi fd/j o^lai

iZo-ml^ }^

num delatis aciem inftruerent: quin


potius tempore ufi fuo
,

Tciyii^/^cirziqKcx^p/j-.dci^iotg ujj a.-

luce prinia

>f-<5Z* ri'Ai6)q.
TTcivv '^JvCM&J';
7>?c/-z44'rf 5,
fc,

01

Oz

yfS-o^po^t utrinque ad

coUem fuccedunt.plane
equi
,

(ZS^^yc^c, c^ito;;- nuUi

tum ufuineque

neque

ro y^p Tr^arvv <^xro7a6cv elcphanti Carthaginienlibus erant.


jc,

Ljc/Sy^cTcJUD iyy.X'ivcn

<pvyCiv. l-Tni

^icsf^corecrovrti^K^ x.vKXcoJ^tregu773

prorfusobftinatoque
i^nans
,

mercenarius vero miles generofb animo propu-

T C/ jurcpa y^pHi; <zst^c'cccfvoiyJ) rzivru.


rrciA/rec,

'TUvi'T?c(,7iy,aii.v'

d'J^<;c)>t

<^cironroeiec^ i^iTrxjzv.

rtt yii bvp?y.i4/.<v


TK "^fsf

T f^7rzc>)v,

cTn'.

primamlegionem inclinatam fugcre compulit fed his inter pugnandumcircunventisab eamanu qux altera cx parte ingr;'cbat, ac
: :

o/-<</y/i&v;;-yo:r5,

^J/ - tcr^a veitentibus

tum

vcro repen-

c^ciXHoci tTTSicuZ'^
cnv.
oi d^i

tI'JJ 'h<7n))(,capvi"TTe^iii

VcaycMOi Tuc;

(^CS^-

rcomncsecaftris erumpcre. c elephanti quidcm atque cquites loca


plana adcpti, deinccps fccuri fe receat pedites iniecutus aliquan-

^uo l'/noic-)^ci',re(; TOTmv


^'^.
a'ic<p7nxaTy.,vre<;,

f^

;>-

p{p oi

ruvru pcrunt.
'}(,c-)Ccf.v

'T^crzi^ iTrz-rzpdliofd/JOi Ti/Jj

t^ru; 7roX4i;,c<.hSq iTro^Snv.yi^oy^voi JV

<:^TK'^^pdiioyivy/(; 7roi!^)ccv.rel<;,

tifpcrRomanus, m.ox caftris direptis, libcre de c^tero vagan Sc agros urbcfque incurf.ire. (^zindQ oppido
cui

^jiy; Tyjjy:'r3>^
v'7rct.o::^'jcr/,^

dj^pvi';

^t*i rui Gr&y-^^yiicc^


u.<lyivy,<;

Tuncti nomen potitus, intra urbcm caftra ponit illc5t:us opportu,

i^mQoh^.^;, TZ dt

c^j>coupac,

nitatc loci ad

caqux molicbatur
fitLis

Sc

vj^ r.

^ ir/AKri^i y^

r cnwsy/jc; rznj-

co amplius, quia crat ejus

Car-

tlugini

HISTORIARUM
thagini 8c vicinseprovincf^ infeftus. Pceni, re pauUo ante mari , nunc et-

LIB.

I.

4T

iam

terra

litum ignavia
dentia
,

male gefta, idque non mir t ttsXfedducum impru- JC^ yt.v i-^icMv^rec,, ^ omnibus modis impeditas Xav aycifOftccv, a.Xb.<z aiu tujj TU^Vi), Oi'j>,

fuorum confiliorum
bant
.

rationes habe- j^f^/wyv tif A/cci/,

v^

7ruJjrt(.t%'Q^

nam & ad jam dicla accedebat, quod Numid^ non lecus ae Romanihoftilitereosinvalerant pauciora
illi
,
:

TTsv cveTreTrl&x.eazicv ele a(,<yepK

^k-

nec ro
vov

rz.jv

Hoyjoca^s tvv(^ (wviTnjiy^eCTCTi.

imo etiam

plura

quam

ccuT^i

AT7<y,

'Zij)^ei&>

^s

tuv

damna ditioni ipibrum intule- VA'{.iciiti;v e-ip^^^e^ yc^y,ci, riuj y^U' rant. quam ob cauiTam metu ho- ^v. et,<^^ oiv.T <po<:.o\i(Jvtj.<p6ii''3V'ftium compulfi in urbem agreileis, perturbationem ac famem ingenTz^ve^<i

TVoXiv

Tuv

Xjts t^

X^S^'
,

dliT^fjjicc f^
fAiv oioc

Xi(j.oc,.

'/}v

oXo^epyii;
la.

rec

tem eo invexerant partim propter hominum muhitudinem partim


,
,

To

'o!iK^,6(^,
T?

^\

oict.

tIu*
o

fZS^c-hx.tccv

7n?\lopy,iocg.

^e

quodinexfpedatione efletebiidio, Mo:p}c(^ o^m ri^^i Kccpyy.hvtii^; ^ At Regulus cernens Carthaginien- 'w y"v y^ yZy ^iXcCTiccv eo'^aJ\ui~ fes terra marique vidcos, fcciuejam- vii<;, f(^ vocti^mhazv Httm x^^TTjixq' jam urbis potentem futurura arbi- TTTcXeo}^, oiyiijvtav de juy, azy.^^r, T
trans
;

anxie folHcitus ne qui

Roma

''Tn^^s-^^ytvofd/jov
Vci'y^7^<;

^ccr>ipv

c<?< ryjg.

adventurus crat

Cos.

lucceilbr

^ploTcv^. tL/j i7n^ci^-/,f

fuus, confe6li belii titiilum fibi in- TUiv rr^yy.u.TZi^') Aev , "Sr^fterverteret , adverfarios ad pacem y^Xp.ro 'fvi; Kxp^TjoiHii'; ei<; ^tLJa,-

hcrtabatur. audivere

illi

hcs iermo- Xoa^i.


^focq.

01

acuivu^ uy^iczcvre^y
iiuruv r^q "izr^aTv^ cm-

ritslubentianimo
rios

ac virosprima-

i^S7fey.,^^u.v
01

Reip. fu^ ad eum miferunt. qui cum ipfj collocuti,tanium abeo abut ne au-

^ cvy.yii^xvret; aurc^f ro~


f
feTviv isci^ yva-'

(nZrov

cCTno/ov

fuerunt, ut propoiitarum conditio- yccff

^rs-t

ro

vrDieii -n

TUt JiS^ysv&fv'
'hjrzy.evHv

luim ullam admitterent


dire

6'5-'

isa

av^lcvreq

i-

quidem quas imperabantiir,adilla

ovjjavro lo(6cip(^

t
,

tTmzcj ^.(^tuv'
v.^i]

eo gravia

erant, fuftinuerint.

(^
ry.r.a.'^

Y^ Meipx(^ aq

y.ey.^~

nam Marcusquidem ceu vi6lorjam


univerfcErei
,

tuv
,

hXeJV, o

Trore avve^

quicquid concedcret, ^^^Si

TTzcv

a>eV ^tt udTvf o9


ciopecc Xccw.oifeiv.

id omnebeneficii m.unerifque loco ^a^j.i-n f(^

ot

haberi poilulabat. Carthaginienfes oe Kccp^T^aifioi Jfc^^uores > <^*> contra , qui viderent nihil fibi con- y^^ yi'-'oy.ivoi<; wj^fiq i^;^g/C&j^y ai ^twcct(^XovJyiczif tingere durius polfe quam illa erant oiq ,
qu:v imperabantur
:

etiamii fub nu-

/3ri|",rf^y

TU9 Tcre
(Jijvot

c^^yycc-

tum ditionemque populi Rom.pervcniiTcmt^non folum averfati propofita?

Tuv
roic,

oj

ovczcoeqr^azcv [ei
tTtV.vy.xyov ,tiX(ioipu^

^-^Tivoykvoiq

o:;nditiones

domum rsdierunt;

/M-

yj^J\

<;^mo'YSi'jr^ r<

POLYBII MEGAL.
^

fed etiam durftia Marci


critcr oftenli.

non medidauditis

Senatus vero Carthalegibus


pacis
etfi

ginieniium
f^ic-Jt
,

y-cfJi

^t^

%'^^
s<p;

u.TTtyvCf)-

quas dixerat Marcus,

prope jam

yj^ 7Tt5
y.co^

'T

raTTjg/totf

(Xynoccgi o-

omni

fpe falutis amiffa, adeo

tamen
ut pati

ouTZjg copdpcaj)g
,

t(^ y/J-

viriliter

ac gencrole reftitit

yt/Jta)^

6;fE tcm xssrspo/j^v

3(c^ zrcMTD^

ep2?v
i

^
cp

Actp, quidvis
ecy/J-

yccMoyj t^ufAvstiiv

atque omnia experiri, , quamlibctdenique fortunam fubire

aav Xccu^cdiv

i(p'

cundi

prscoptarent, prius

quam

ali-

quid ferrent nobilitate lua 8c gloria rerum geftarum indignum. Sub id tempus appellit Carthaginem eoKcc/pyr,^evy.

^stoXoy^^

u7n-

rum unus

quos ad conducendum

fz*A,Mjv

5 Txw
tIui

E.')hacc<. arryTT-

raercede militem in Graeciam antea mifcrant


,

e^'5

^ct/p'^hntai

kytJV

ingentem

manum fevir di5c

cum adducens: in queis Xanthippus


"EcU/^-ZSrTT^V
TIVU.

Ao(>KSOCM^VCOl,
ccyjjy^ii y-'^'

quidam fuit Lacedirmonius,


fciplina

Mt-^poc

'T

Ax--ccjt!K^i

Laconica imbutus

qui

Tt-yr.ysTKi yl TfiQlco ov

'm^

tto-

rci militaris

ufum mediocrem hailla

Xtu.i^oi^

s^nu ovfiueT^ov. c^ ^^^,

bebat
6v

hicviraudita cladenupera,elfet
reli-

y^vQcii ro ^epyiq i^.xri&fr^


nMC, 7^
7:i 'itoTTcp

y^^

quomodo, quave ratione


:

^pis,

t(^ CMj-

accepta

contemplatus etiam

quosPcenorum apparatiis, numerum equirum atque elephantorum


iUico
S^^ii^pc&TJ;,^^

apud

animum fuum
:

ftatuit,

<ruvAoyi(m>TZ>,
cyve(pciJ)i(n,

'Kj

oo^

?-

^iXov^

aij-n cn/fi-

dixitque inter amicos nequaquam Romanosefle, qui Carthaginienfes


viciffent
:

C4i; Tcl? Kc'.pp^htiiig iiX


"Bay.ciiccv,
cc'jri<;

"^^^

verum

ipfos a fe iplis

du-

^' v(p' ccjTz^vfjTiu-

6lorum imperitia fuilfe vi6los.


fis

fpar-

S-ccf
jfi7.

(^coi

tIjj

kMe/-^ ^
-

y.yay-^-

llatim in vulgus atque inter ipfos


tit

'izi.'/jj '^ ;nc/.

'23-e^fM7;v

T^
ctc,

ciiam duces, ut
bus
civitatis

in adverfis,

Xan-

icu/Sr^XTrziv Xoyov ^^.objii^rzjv

thippi lcrmonibus:placuit principi-

hominem

ad

fe acci-

<2/ 0; 'S;f5-2Sj'TF$ v^^saArt^-^^


(
'.

y^
c/

tumcxperiri. quiubi venit,rationescorumqux dixerat magiftrati-

^JoiAj/j'^

h^

rcc(

^i^cos i<Pip
yj^

bus exhibet
contredtandas

ipfis
:

prope manibus

THi

i)ipp(tv<n

Tvg

"^JzzXcytyy.Hi

'7r4cQ-iv're<;ci.!jrfJ }<^

^i:crzx,u>fo'.
,

(cii;

fimul acceptae cladis cauffam aperiens , confirmat ; fi confilio velint uti fuo , & qua in agIhis aut
:

;n:7r4iio'{

T 'rvTmv

fv

tt tkij ttdtC,

^s^.ci^ id qi'J(s7n hiocAe;

K^^^tTwciy(^ci-

loTv,

d'j^')^pcij<,

ta^^ii 71 T

mine ducendo, qua in cligcndo capugnx loco plana fedlari 'loca non folum fecuritali fu^ ficile
,

cos

ttlSTORlARUiM
Cos hac ratione jpofTe confulere
:

LIB.

I.

47

ve-

rum

vere duccs quae dicebantur

etiam hoftem vmcerc. probaatque e


;

ai^cifjdfoi

7K

As^^/icstx K^ TriS-sv-

vefligio in hujus transeuntes icntcn-

ducatum copiarum ilii traEratquidem jam a principio, K^ ^vtIuj tIui 5J-pfli ^ Eoc*Bi7r~ quando didita fuerat in vulgus Xan- ^a CAl^t^h/i^SvlcM (pcfj,l(/j JpoZcy thippi vox, rumor quidam & com- <^ XciXtix. 2t<; <iusX7ni 5>^ ^tt; 7ro>.~ munis iermo omnium bonae fpei Xol^ ai^ h i^cfjynyjit "^po V TniXeei}^ plenus vcrum ubi eduftis ante ur- r ^wjayii^ CA) xso-f^M TUcpsvi^catXsr bemcopiis, aliosaliis interjiciendo KUi TtK^Klveiv ^ f^Sp/Sv OVTK^^, f^
tiam
,

ckmt.

'

raiiites

oruinare

deinde per par-

tes ordinatos,

ah'quot

motus eder

re

8c
:

ex

artis

legibus juila dare cepraellan-

(ZstSTspcov

^c6rii}o)v

a^MS/ia,

pit

tanta

illius viili ell efTe

co<3t [jC^

Kr^vyii^
,

i7nffv}ii{^l.e(^

fug
yre-

tia prae

fuperiorum

ducum
,

imperipri-

m>>?siss

y^

cnrdj^eiv *$
t7<;

TO^fze
'

tin

ut clamore loetitiam vulgo ofignificarent

cvuQo>,>Jtseiv

TmXeyJot^
kv
yzzcjiiv

nmes

& quam

'M^y^uaqi

fAr,etv

athov

mum cum hofle cuperent confligere: perfuafi


,

'r-j^vfAiiyii s-cui-Cji-zirTrsv.

rHTZiiv j 2^"
(s<Jg

Xanthippo duftore,

V0.t4V&' 01 ifpcCTyi^^t

CiUHOCVTSg

nihil fibi poffe adverfi contingere.

Poft h^c ut vident duces multitudinem animos mirabilem in mo,

;7? -d^v^i^is, zi^qif^gtAscrvcfTT^;


\
V '

xu-

Ty$ Ttc-sr^iTirovjzi.roi ;i/^iJ,

fj.sT

dum
cum
in eo

refumfiffe

protemporefuos

cXiyoc^
tCjTc?

y;y^'pocg

ctfpyyiiozicv

ccvocXcXrix/Ji

adhortati, paucis interjedlis diebus,


exercitii proficifcuntur. fu^re

OUJJOCfJj.V.

UOTf]

Tfr-

peditum ad duodecim

millia:

^/ jMjy s}<;fivsjiig y^^ oia^iXioVi, ' ', N ^ -i . K^ cv> TD Oi 'T i-ZTTreii "^ TST^OiKS^l^itOl,
sXs<PaiTZi)i ZB^^^^^
,

equites quater mille. elephantorum

'iyfl-jzi

TTTV

numerus ad centum fere accedebat. Romani quando viderunt Carthaginienfesper srqualoca iter facere,

T
'

e-if^Tii.

o\

^tVuy^c/Aoi^^eo^vjj- 55'
,

TS^ TDU^ KcCp^t^VlQVg


/

p^,OCS

7X018 ff>Stii'y

OlOi.

T OM^A&JVTi-

cw,

Tci$ 7T TT?;' * ^

& in
bati
,

plano locare
ipfis

caitra',

hoc uno

7n}V,^7Zi<; ^cCTZiTree^eiccsTiJivi^ CM

quod novum
de
propius

accidebat conturfJClV^% ^evlZplA.SiOl OlS^T^STTZIfTV^^^ii

fumma tamen re fecuri, cum hofle congredi feilinaprimo

ys yU>j

'oXot<;

swdOekv

tfyierzij

Tti$
y,e$

bant. quibus jam propinqui,


diiQ

7P3Xefj.ici^.

c"MJO!,-^cMTe<; ^e

quinquaginta paffus abilliscailra pomint. poflridie deliberatur a principibus Car-

mille ducencos

Trp^nTiuj Y,y.spcM }{cj^e<?pocTC7rs^<f^ccw^oo^; aeff^


7retu*i<c<Jv.']

^oiisq ^vSTj^ovrf ?
/"-f v

t u<m&Tnz-

r 5 ^Z'' "^o^o^iOf

thaginienfium, quid

jam

quove

e?U,TSq
?t^

T KotpX*lhvtC:>V S^ii?i.<iCotTVf
Ti

modo effet a^endum.

milites vero 7?a5


!?''"

zr^y.Ttov

ei-/iK^ to

piignandicupiditateaccenfi, circu-

*' ^'

'^"^^' ^%f^c.iz'i^fTif

iL'^

POLYBII MEGAL,
los

pafTim cogere

Xanthippi no*
ut

men cum
i\ f cU^i^^t/jjTW/j^ujj.
^
'

clamoribus ulurpare:
,

poftulare denique
'

quam

pri-

01

11

T o%h.oov o^yJjjj

hunc iUorum yl <zst9jv[A.iUA> ^- impetum atque alacritatem quura


j ^pciTyi-pi TUJJ
f

.1

'

'

mum

educerentur.

animadverterent duces
^JAy.oopTV^fJ^/Jii
iJ.ii

ad haec

fi-

7nx./.ivccf

T dem dcum hominumque


Xanthippo
,
;

teilante

Z.MPOV, Tnc p-/t'X&tXM' rc^

(AtivnsK^^i&i

ne oblatam occafio:

/^7,S-ci^
ycc4>,
i'ji
"^

nii -zsr^y/c^T.v

iTTtT^s-l

nem elabi finerent milites ad pugnam lc parare jubent ipli Xanthippo


,

miT

ocoTol hi-iCH avfA.<^i-y


,

tacere quicquid e re f"utu,

peiv. ev.

A--ioiyv7i/y t^ liaricMj 3 AZ.-sooyiu/j

rtvc,

judicaret rum judicaret

pemiittunt. pt
,

lUeac-

fA^v iAi<pc<4'%s ic,oiyccyj>v i<p

'ivcc fzsiii

cepta poteftate hac

elephantos in

^rsco;? ^ cujiJxuiCO<i dv fj.tr co^srcri


r^^PKrs.
ebyictfi

^of.-

ordinemunum

digeitos, anteuni-

Ttjjj

Qf)c'.Xoi.y]U,

t K^_;^raf.ticB-oy.'iooiq

cv u77z<pi/J^^i{
'

crufj.tjTT^cti

verfam aciem in trontem iniiruit. pone beilias modico relifto intervallo

^.'5 }f^ro7nv iTre^crs

T ^i

(^opm,

Tii'')

fAiv iTTi

ro oi^iov

TiKJeiis^oiM, 785
ofio-j
'(r-c;

s*'

ajii^ivr^^rurcvq

phalangem Carthaginienmercenarii mihtis fium llaLuit. partem dextri cornu crdinibus in,

fzs-TTiijTiv

iy^rt(H}V
o\

fe'

y-i-

terjicit

partim, quod

maxime ex-

^r(^

cr^scp-tcrs*.

Je Vojf^ctioi pediti fuit

VMJiocvrzc, c:i^cf.'s<-Tlo^J/Jii^ tk^ u"Trivcwnii^,

tum
cat.

alis

una cum equiante cornu utrumque lo-

eorum

cwnt^i 7W/
"^

irnfj.coc,. (94-

Romani,

inilrui
,

ab inimicis
&; ipii

(^-afjs-iiric [A^oi

i(c/^-<s^o^cijf^iOi

acicm cernentes

prompto

ii'jj

e?ie<PiyjT^'v

(pohv

<zet^ji-

/.cevoi

rzv^ ;ifoT(Por^..^v^,
!(^rD7n> i-jZATUv

Tm/^oc^
aY,tj.Hc<j;

animo contra exeunt. territi tamen quod futuram providerent


,

fc7ret>A.i;Ai,'5

elephantorum imprefiionem

veh-

nvq
c^v 7
|.'ti

tzs^m^i ifiiQ/ioziv i<p 'cars- tibus prsepoiitis, a tergo


y..i

illorum
:

^ ei^ .

ai oVfi-TruGDHtru- denlos
f^^o
ii

coUocant manipulos equites


diilribuunt. to-

jZ^^yriQy^v

Si'^o(B-v,^ct.-

in

utrumque cornu

5z/TJ(?^v oi 7TViy,az>c.\rti
vzi

, T ^y Tr^o? tius aciei longitudini quam prius 57 ullirpaverant , aliquid detrahunt, Jy}^^^ y^?;^ i eiovrog i; cret v ^j^'f/.\ooi T as Txr^oii rziv^ toir-mii, altitudini adjiciunt : quo quidLm (-' ' t\^ / . / 'Tmp cui modo ad pugnam cum beftiis com7rs)i(^.cc-;,j^.xir,iig ov^

'

f*

...

^>

fyii

oAo^r-J6;$ ijiD^icn^f.
yj^
"ru^

7nt
fZST^ccf-

mode fe fore
jecerunt
:

inflrudos

rc<fl:e

con-

^fi^ore^i
^vqijyi-xuv
.,
I

iounov

in

cavendo vero

libi

ab

picnii io 'iCctyvAH y^:j }{^


6-.5
>

ficp(^ Ku
^

equitibus,

quorum numcruslonge
,

7Zi5 upfj.oi^icui
'

ZV5) ifi\0 OV

'ifJ^CUCti

KU^CC}(C)UO-

ru- major apud Pcenos ~


runt.
fitis

tota via aberra-

& Romanus Sc Poenus dilpo,

n^T y.ciiQov -t

uTi^yi^^ut iTnJ^fn^J^

ex animi fcntentia iinguliioritaordi-

dinibus, aciequcuniverfa
iuti ic contincbant
:

quum

utcrque

mutux

HISTORIARUM
inutiiae fnvafionfs oppoituniratem

LIB.

I.

49

captareto

Simul ac vero Xanthippus


julTit

eos qui elephantos regebant


rcjequites ab utroque cornu

progredi, 8c aciem hoflium diilipa-

hoftem

y;$cnpii^

Ke^)(^ kvz^.ozm,

yjf^

cingere

atque adoriri

tum etiam
K, ro

Romani more fuo armis concrepueruntj&L clamore militari ab omnibuseditb, Pcenum invadere cepeRomani quidem equites, quod multis vicibus numero fuperunt. fed

Isi^o

oTiTKoic,

y^ 0-yjjciXo'jXu.^M/re';,
oi

6t)pu'i^t;uv

iTn ra^ TTvXsfiiiig,

fS^

bv

i-zs-TTti^

rarentur a Carthaginienfibus

ab u- iy^rt^cov
e pe- To
0iuii<;.
i^TTt

T T

V&^fio^cvv
x.e(}ci.TZiiv

rKyia^ a<p
,

ec^v^v

6ia

troque

mox cornu fugerunt

Tnsyi^ciTjfhci.T-.aq ^ivcij "ra^

Ivo;>^-

ditibusvero, qui inliniilro cornu erant, partim ut belluarum impe-

tum

declinarent

T cz mCav oi rci^j^ynq ^ XcM^ y.e^ci:q^ y.y^ct yev c^kM'partim quod con- vSvtt; r T jyiQMov i<Pcscv uy^ ds
'
|

duftitium militem afpernarentur, >(cf,ni<pn^vSvrti T tiiS-o(po^ct,'v-cJ^dextimosCarthaginfenlium petunt: y^c^^ imrv h^ihv Kipca TKxpp^verfis in

fugam

inll:ant,8c

ad vallum
13'...

ufqueeosperfequuntur. qui exad- rs ;^w y^reoiay^v siJrif; , fift'5 5 T verfo elephantorum locati fuerant, ;M^y^. T j yj^ T\c,eXi<pccv(^ horum primi magna vi fado in eos ^^vrav,oi y.'v "Zo^cSl^i cvy.Trzcri^nq impetu beftiarum violentia repulli, \SC7V "^ [Sicc^ T <^a.'av i^cj&8^ 0; y^
8c conculcati acervatim

pugnantes

>(^.^7raTiif.<,evos azop-Kd^cv

ci

X^C^v

conficiebantur.

enimvero univerfs

voyco ^ii^pjiip^^^,

<^ "ys y.ljj qXy.^

acieicorpuspropter ftantium pone

rul^eox; nav:piyccdiu, ro
i<percvTCjp
iy.i>iOv' eiTei
,
'ec-}<i

pu&Q^T

primos ordines profundamferiem, aliquamdiu manfit indivuHum: poftea vero

tiv)i<;

k^uajra^v
7ry.v(^i;^j2v

6 0:

p^ ru^ i%u(i,i; ip^'j-

quam extremi ordines un-

rii;

to|5^ KVK?{^yvol

dique ab equitibus circumventi, cogebantur fadla converficne cum iis


dimicare
:

T'<iTi^g

'TpeOcp^oi Kfy^iwd^J^jv
o/
J^

'

ci

^
f

&:

illi

qui per medios eleperruperant,


ipfis

alci yeazcy
'

T iAe<Pcdrzjv e'q <^r:^';^iv


.\
/

phantos in ulteriora

ci/}ioiu^oysvo!,(z yt, vanii racQ/.Ycc-

cum jam a tergo


in

conufterent, yevoi

Poenorum integram atque compofitam phalangem incidentes, trucidabantur tum demum omni ex parte laborantibus Romanis pluri:

rcrzclyevu/j eyTTiTrlovTrg
;i^hvta)v (pu^Myfit,

T JnQAoJVyeic, aKe^to^^ cujtjr t Js.6ip~


^iB<pBei^\n^
Trsyoiujre^j
01

rvre

oii

TruvTzi^^-jti)

yj/j 'ojKtrl-jSi
')yi<nx.i)

T V6}ycii6jv (rujji7rzi,rr,~
v<^<T-i>9<3 jiicig rz7^

mi illorum
rium

a ftupendse

molis ac

vi -

"usra 'T
oj
-y,

befliis

funtccnculcati: reliqui

Z^tiooov
l
\

in ipfo pugnae Icco ab

cquitum
:

tur- VZT^S
rcJ
<j?

i)

XoiTnji 0'iwr,ycf^u<^'/:<7ZCV ' ^ " 5 'i P

7JT^'/iJZVt;

T fZ^TTTZCJv CM
rrTa.

'

CiUTui

ba jaculis funt confixi perpauci ad-

:;>^.7r4Sfey5
v^y

rt>.iso<;
T,/

y6

POLYBII MEGALj
modum
rent
:

fuere qui

fugam

capcfle-

fed quia per patentes

campos

(naVi

<'

rHTUi

f/.iv "hcn.

tzov Jtiq/.cjv

fo ttSv \zr7norf cf^aTi^.vjj^^

fugicndum,etiam horum pleriyn)mc- que ab elephantis equitibufque funt cseii: ad quingentos qui cum Marco Coniule fugerant, mox in hoftiura
erat

/.0t yiOof/J^Ol

CUD

OUyTiJ

iKm

TiraiTic, i^ojpf:'jjy]o'cii>.

TiJi

fJLit

poteifatem veneruntj6c omnes cum owj iplb vivi funt capti. deiiderati funt

^-x^^Tr?? Kci^^y^gcvioCj /mcQ-oCpo- eo pra;h'o e mercenariis Pcenorum pMv tTnazv 5 cy^Ttiy^cnii'; , oi y^.ra qui ante finiflrum Romanorum T3 >MQV T VoOlACiiOJi TSi^JlVTT^. TUV cornuftabant, ad id ccc. Romaei, Vc'jf.icc/.6Jv

S(7uJy'Qi:u y^iv ei^oi^i-

A a S

o\

i^TZi 75 i\ OJyyCX. TZJt <S^'


yivofd^oi

iio-/,^fiO)v ciiTTs

KIV-

norum fervati funt ad duo milha: qui hollem perlequentes iicuti ante oftendimus, periculo funt erepti.rehqui omnes C o s. Marco excepto, &iis quos habuit in fuga comites,
pcrierunt. quae fuperfuerunt coliortes

ilujii,

TV

jl

XoiTmV

'HJ^V)^-' ois-

(pjUir,,

'VJK^^.v

Mcipyc,v

7'pccT/,'pu, fV/J
<rz-j-

y^ T

UfA.'/.

7V0TM (pvpVTTJV. 04

ouij (n',y$iccf
'^7Z4/
,

ruv

To)(.iUio:v

at

oiiTnazv
o\

5 TUM

Aamaa
Tiv';

Clupeam miraculo evaflrunt. CarthaginienfespoH detradla cadaveribus ipoHa,iplum

5;-v)oci^'|^$.

jKcip^M'J!ol

quoque

Co

s.

VcK^ig

CKV^./^fflH/Tcq,
fJi^ rcov

T?psCT/]-

inter captivcsducentes, gaudio ex

^v
35

/<^

eu^cf^XcoTuv u- fuccefili ovanteis in


verli.

urbem iunt
,

re-

He/c vero multa


vitse

fiquisre,

Trti^-j^nV
Trr^.iX 7:5

5 T
cc^sJ

TTUAIV.

Ujy0L,ipCj

(Sle

oblervet, inveniet accidifle

ad

op6c]<;

7ncy,uccivo(d^oq

corrigendos
profutura.

<^j^i}

'ZSt^i iTfUAiopJzxr.v
{^lii

^ rava^^2
yii'

hominum errores, Quod enim Fortunae

JfOJTmV
To ^iiv

non iit ccnfidendum, utique in U7n^7v iv^ruxr^i f^ f.(aXiT<^ rebuslxtis, pereaquae ReguloacK^' ru^ ^-jzroci.y.oi^ ^ o-J:<,py.<jzt.T!:i cidcrunt, cmnibustuncfadum
efl
ii^M>'/} 'iTu.cr, TP7T. dici rojv

c''>^'TcXscQ-ivTK.

Mapy^v manifeiliffimum. nam qui paulla 9VfJuzTTzcfAa.Tz>jv. yj y.iy-pco <zs^tc- ante nullum mifericordix locura ^v iioiclu^ 'iXeov, crj^yyiojy.u/J dabat, neque ullam afflidis veTsl^^&^JcCiHcr: , 5!-^|^ Tioh^citg wrrcti niam concedebat mox dudtusipfe
iid^i,
:

'yiy.%)

aV/.azyiv^
'TizlXcij

t.vtzjv

'Ztrgi

-^

eil,

iifdem pro ia/ute fua fupplica-

iCUI^ CmTi^Q/.iCi.iCi
ji-7r'tc;r,

yUM

rO 'TTUp'

:^XcJ^

fiip^L^ccj

Lu turus. Jamquodredle olim dixit h- Euripides JVIens una sa,


T^

y^cjj

61^

iv

(Hj^pov /3iAdO,i(9i
'

7rD>i\et4 )(fiQo(/; vix-ii

Tcn

IMENS PLURIUM VINCIT


s , ex ipfis rebus manife(lam tuncfidem invenit. unusquip-

S^l

ocutzcv

T iPy/Jv iAccsi
7r!^ f^ yiec

M ANu

7ii<ny.iiq
,

yj covjfojay.^fr/.isc

yvaifci)

Tzcyiv

pe vir , Sc coniilium

unum

Icgionc

quxproptcr iolkrtiam ac prxilanciam iii re militari vinci non poile


erede-

HISTORIARUM
h-edebantur, delevit
:

LIB.

I.

civitatem vevxy.eav

ro illam

quam

penitus concidifll,

palam erat, militumque animos, quiex deiperatione ipfum quoque


dolorisfenlum amiierant, recreavit

im

70 icpHTiov K^-yl^J,

Tkiv

Q/invy^vcvTuv

^7(;

xzys-

atque erexit. Equidem ifta commemoravi , ut qui hos Commentarios


legerint, meliores fiant:

CtVTUV

T^OTTZcV

TraUJV

lMyjja7U)'.(i '^

nam quum
dlU TOJ V idluv avy.TT tUfi^TMv
Tcov
, s(fyf
:

du3e univerlis mortalibus propolitas


fint

ad proficiendum rationes
:

per

aXsorio)v'
(rvy.,Qa4VSri ,
,

OAiap^TZ-

proprios cafus, aut per alienos


dentior

evi- p^v (A^C $iya.f

1 CIX

6)9

quidem

illa

efl,que per pro:

oiiceiojv '^&t7rT^cc'9

cicAccne^^^v
oioTy-e^

pria ducit infortunia

at tutior illa

o&T otciT&iv u?x\o'7^iiuv.

quseper aliena. itaque viam prio- a^ZTrzQ ei{ov7:oji; ai^TOV iTni f0 remlponte flianemo unquam de- fA.S^}\.m TTV-JMVf^ K'ycyjLlu)V TTVtei T
bet ingredi
:

magnis enim cj ufmo-

oiopjzocnv

ot aeijVpifjTtov

i-

di corredlio laboribus conilat ac periculis.


:

pofterior ierapcr nobis ca- cwTi^ ro ^iAucv.


uXy^^ivqv (iiov
/i{a/ucx.7,^

c.i

(y\^iat)VUt

ptanda per quam fine ulla noxa id quod melius eft cernere unicuique licet. Quod reputantem, fic apud le

Ti^yisi<^la> 'Tm.ioiicM YjyyiTeov


3

tL/j

fyx,

'^^? V-sr^y-

\<3^Q/ioci
fj{Qvy)

'Tnse^yiyvo^^l/jj

quemque ftatuere oportet:


rimumdifciplinaegenus

pulcher
ad ve-

l^^Mo/.ccfj.
Q/,c,
poftj

yaa

cuiTn

^kcm-

effe

hA.u<s'/;<;

ezri

-z^c^tz^
,

ras vit^ rationes cognofcendas, peri-

y^

^ZoS^^jcCj^
^CTZTEAf;
fV^J

xQ/.Tu<;

L-

tiamexliiftoriacolle^tam,

qu^ge-

Xi/BlVOVi

TIU

(z>?Mc'<y.iv

ftorum veram

& exadtam
fbla

narratio- l(^.
0
ai

(M(3C

OWJ

i:

nem continet.
omni tempore

ac

namque haec in quocumque rc-

TVtfdJTlV
,

Ipv.iB^s*.

Kcip^/iOLV!ot
<r^l-

2^

fi^Toi

yoX^ VOXyV
,

Wcooi^Tav
u^zJi^foX>:v
*

rum

eventu, nullo tuo incommodo,

Ki^i>)^y/i(^T&)v

^rs
t^

dijudicandi id

Oic!, quod melius eft fa- pai; cim, aTiiXiTnv cukatem tibi Iarg;itur. vcrum de his ^(^5 'iov %ov (^ii^.c/.T.c.^

^-f

haftenus. Carthaginienfes

quibus

oiot,

'Tyiq

fieT

a7is^.h&)v

i^iXo(^'^'
T>i?^i}($c,w

ex voto omnia ceflerant,

fignifican-

(Ttwiii;.

^civ^i-zTTr^ oi

dae l^titiae nihil reliqui fecerunt:

tIu/

eTTidhcnv
Tii<;
,

y^
OU

fo-^u^

Trzni-

cumgratiasDeoagentes, tum
furpantes.

mu- Qag
/UJCCTJ

.cip^zaivi6;v
TTOXiiU

TT^y^OVCf

tuainter fe benevolentice ofticia u-

f^CsT

Xanthippus veroquire- SrjlsXdJiJT TTWA/V, <^^'ilfJ.M^ :^ bus Carthaginienfuim ad novain- (riyver&i ovX<fu(7tif^vj'^. oti 70 crementatantum momentum attu- eTTiipcMi^c, y^-j^ 'Sa^^.ooiOi -sroct,lerat non multo poft inde eft pro- |$, Qccpeliq fdjj 'nvg (^%vovi,
:

fe6lus

prudenter fane ac fapienter.

o'^eict^

^i TO$ ^h^.^oXoii yyjvcjciv^

iltuftres

enim atque admirandse a-

7i

f^

POLYBII MEGAL.
ftiones graves Invidias 8c acres cali^

mnias conflare folent

quibus cives
at

$^

oioi

uv shv <pipeiv
f(^'
,

'

ol

Se

fortafTe,

cognatorum amicorumque
:

^ivoi 'm.yiC'j(;
fZJV iJTl&IVmj

lx,ct.re^av

tvu-

opibusnixi, tuerint pares


grinis utraque resin

pere-

ff^ KiVC\^JU0V7J.

exitium facila vertit.Sunt qui diiceffum Xanthippi


:

rrccX^ocy^^i
ov

Eu^SizrTrov

7ti(^a-0fAiJzc

^^a.Ta^peiv

KHorea^v Xzcovreg
f^jf^^v,

quorum fententiani aliter narrent commodiorem nafti locum, refere- ^ 'ttk^ti^ mus. Romani nuntio inopinato aci

Xoy(^

ol~

Tct)y.a4oi ^ (Zt^cureazvrosv

ccpto de

iis

qu^ in Africa acciderant,

c^iji

'TTTx.o'

i^^TndU rav cv AictJyi


,

ad reparandam clalTem animum lla-

avf/.ae^ir/y^rMv
-sr^tig

djjiu^

ty^vovrv

To i(oiru.pn(^nv tzv ^oaov, k.

tim applicant , Sc eos periculo cximendos, qui prxlioeffugerant. quos

Atc''/j 24cifreffzo"^dfiiit;.

ut in potellatem redigerent CarthaKuo- ginienles, Clupeam caftris-admotis ^y/hvioi fAeru ^u^ ?px%7nsdC- obfidione cinxerant {ed magno azcvre<3 , eTroXiOi^x^^uv rli/j Act7- animo atque audacia ilhs reiifteno\

rzLi^ a.v^pu/i e^cif^e7c3^ rovt; cvr,;

ai

:\t> i

ccrovpa^^ovre^
-jS

/yx^rfT?

)/-

tibus

friiftFa

omnia

cxperti

tan-

V5^ rav c^

fjj^xvie, ^^l^.ipvpv-

dem

obftdion^ deftiterant. utnun-

rav. oioc^-^TlvjyyuvMoniTzi^ciToX- tiatum Poenis, clalTem

Romanos

y^v

rcov

uv^^pu-v

iiSc/.iAZ^

eXetv

parare
VM^gent

VWJUSA.ev6l , 7e

A^

,
:

t^Tj^TJ^TZiV "t TTZou./Tr>1<;

qua in Africam iterum naipii quoque alias reficere


alias a

XiopyAu^.
iz^uoTij{v
f/J?ils<;v

'^^ajreat)'!']^^ 6

naves
re.

fundamentis

3edifica-

T '^Xov

Tv(;

Vcju.Md^,
AiQvLfj

quumquebrevi
obviam
holli
,

ipatio ducentas

cuJ3ii; izri tIuj


fd/j

ttt.i-

rebus omnibusinftruxifTent, claflc


ire

H^ T -zfXozMjru
e7cci^pyj,ru
7r/]'2d\,4f.
ci''

7retncdij:i:^ov

ejufque advcn-

cyKx,u(^'co?ir,(; c!vcuj;5

tum

obiervare pergurjt.

Romani

rtt^o

(rjy.,7TXr,pci)azivre^
ccvJi^^Jiiazcv
,

^cwi; oiuii^nuji

}'t/

marenavibus trecentisSc quinquaginta , duinitio s^tlatisdedu^lisin

'TTZipz^vXx.TJovTeTriTrXouv rc:v u- d:u


7riVciV7ict'v. 01

novorum Coss. M. iEmilii


illi

ce Vuyjciioi

r"

Jt^eiui ScScrvii Fulvii copias proficilci ju-

>^^^yj;;5:^cc9^Axv(7fcifvr'5 ri^tUHSitr.u Ki TrevT/iyovTu


a}C'jC<2>'i) ,

bent.

lublatis ancoris prxter


,

>d

?j>cc-

Siciliam nivigant

velut qui

ia
cir-

-TTjrjv? iTTi^piazcvreq

Mupy-ov

A'y,'j~'

Africam curlum dirigerent.

Xiov K, "Ze^iiiov OoXii'ov e^wxeTzX- ca


Ac>.
oi 0^

ccvx^Jivre'; iTrXecv z^-^Sot


f^Mt

Hermxam promontorium cum clafTe Punica certamine

inito
,

pri-

Tiw ^'xeAixv a^
ffZ)y.f.i.i^t:HTe';

Ai<auK<;.

mo

ds

<z^C/(

rivj Epycuto.v
9iiX>)
,

impetu hoite in fugam verfb, naves cum onmibusqui iii


il:atim
,

rcj ro'v Kco^y^dovlctiv


^.f, er

r 7'^$ iiserant, centum ?cquatuordecini


,'!f-

i_^oh>vj^ luotc^; r^e-i

capiunt

deinde

ut

manum illani

ro;,v^'.-

e>M^cvoc4^n:vc%v;eKU'^ov

m^f^imm qui

in Atricaadhucrcft.a-

HISTORIARUM
tunt.

LIB.

I.

f3

Lant , fufciperent, navibus Clupeam j^,<vvS^ VUVl(J7Cii<; ccvxXci^cvappuliis , mox iterum SiciJiam pe- T5 C/J4 T Aazno(^ , iurXiov ouj^i^

Jam mediummare

finepeKC^PaXa^i,
(c

riculo erant emenli,

& Camarin;^ocum
ut ne referri
fatis

t^a^f^C^civrs',
,

r? rZv

rum

ditioni appropinqui^bant,

KcifA.oic^voiiat!y %o)^o<,

ryiXly^oroi

intantam inciderunt tempeftatem,


tantafque calamitates
,

^TyCiiTnaxv ^[yf.b]Vi,
(Tvy.<poaa,iq
,

vl

mAiKXLTU'!^
uv ^iTnTv ci~

Ci)<^ f^i]^'!

quidem pro
folae

rei

magnitudine

^icfi; ^^iujic(^ t^oi

U(ZDf^o?Jvj

&

polTmt. e navibus

enim ccclxiii
caetero-

avf/^^civ']Q~'.

rZv y^
Tzcj^i

'iz,^.7t^vru y^j^

remanferunt l x x x.
alia

nr-.u^ojv rs-o^;

r^uyo^xicc^.q

rura navigiorum,
ruta
:

undis funt obaliaserruraarisad rcopulos8c

vxvs-.v^c^ocyiy^vlsc yiovov avviy:i^ 7n-

Q/.Xei<pBuZci^
7iu
V

cncoi<pri.

rav

?<.oC,

promontoria aliifa atque frafta, corponbus &: naufragii tabulis oram univcrfdm complcrunt. Majorem Iiac cladem uno tempore mari acce-

ru ,f V "Lzjrio^fp^ci yyJec^

ra,

j^

rrJi<;

ccy^pcjTiTQ/.o:^ y.cii^y-vCfJi.evoii
c-ufA.ccrct)v

vrXKpij TTsr^crsc^

r
oz

^ 5f/.y.etc^e^

ptam

ne

hifloriae

rnorant. cauffa

quidem commeveroillius, nontam

Aic<v y^yizvccytcdv.

rK-jTfj<;

'tsctTrcriuv ci

m KcMpo]

Kuru

%(.-

Fortun2E,quam
fcribenda
isepe
:

ipfis

Co

s s.

eilad-

AxTiuv
'?;q

^o

i^o^cTzcj avfAiZikrjKsv.
zc,

quippe gubernatoribus
,

Th/j eancfji Hy^ wrccc,


t^^;

r rv^rvt
.2J</,/x3-

multum cbteftantibus neiecundum exterius Sicilice latus, quod


:

eog elg
TToTisu,

yjy./j^voi?

i^Tnx.vat^rzov,

0 Tuv y.v^cspvvrav

marc Africum fpe(5tat, navigare vellent quoniam profundum ibi pelaguseft, Sctotailla ora importuofa
:

zrX^Jpc^v

^ '^iy.'z7.ioc;,i,i'jj -tt^^c^

-;

Ai*:V}{yv 'K-Aciyo<;i<^c,ty.y^vl/.'J,

oicx,

{imul quod

infeilorum navi- To

uTiAcJ.^^ccv eivcu K^ dl-c-tzstSazfui'


'j

gationi fignorum, alterum


elfet

nondum

<rzv ky,ct,

fc

r yev
i

icHTnii y-ciizi>J,-'

confedium
:

alterura

mox

ori-

ylv i7nc.iya,ai(X,v
'/.e^^v
'f)

^'

eTn^pi^sc^.
t^ i"2-

turum (nam inter OrionisSc Canis ortum navigabant ) illi, fpretis


;

iTrjiouZrz

t ttAHv
'

hifce monitis, in altum imprudenter

ihv) zs^cn^vrec ruv Ai^uhejv, iAxjvv


o^(f)v(^
y^K.1,'1/))^

i-TnnAr.q

funt provedti

dum
,

cupiunt urbes
,

|iy 7re?.ccy.o'.

ajm&^c^ovrec; nvu<i

quailiam in

illo politas litore

quod
vidto-

ptKternavigabant

recentem

^2^v.r^
tt/.Ujj

cii/Tuyyiy,ei](^

(tecvm-

riam

illis

oftentando, perterrefacere,

jicc y.c!,T!>.7!rAr,^ciy.-vot

(^AT&cT^cc^ec^.

6c ad deditionem compellere. {td hi obfpes exiguas magnis maftati infortuniis, flultitiam


:

HTci

y.iv y.iKpciJV A7rie>uv evsuh-t/^,^-.-

KCi

yif^AQii; <Z7^Tv^vrei;
,

fuam tum

certe

uccr.

TOTz riuj ccjtcov


y.cJjvAa
^.'e

el-iiiAiccv -

agnoverunt at Romani quum in univerfum vioIentJam adomniaadl^ibeantj

yoo}(m,v.

Vojyec^oi TTfo^
(iic^i
(c"

'STccv^

^ojy-.vot

7'/]

ro

(S3t3-^

& quicquid propofuerint id


ficjvi

rejiv occy.evof dltv


,

xccr

a.vc/.<^/yUAf

neceffario

deb^re exilliment. ,7nrAeiv

y^yr.civv.Cvjjccnv

s:vo<4

n
Aoj5 ,Mev y^jT^OjTHtcn
oia,

FOLYBII MEGAL.
nihilque eorum,quce jlemeldecreve"

non poHe fieri lliatuant efliilli quidem pleraque omnia hoctantoimpetu, exanimi fentenJzclKxTlcii'. eTTi fju\i yS '^yiTiq^ts^c, tia: inquibufdam tamen clades paciijj.&)7rsv^ , yj)^ ra, riiTuv t^j^ tiuntur infignes, maxime autem iii Trcio-j^poi roJ5 iTn^oX^i^i , t</, f^iv mari. naminterra quidera ubires Troy^.ce. y^Ttp%uai , cio!, To <zsO<7 ilHscftcum hominibus Sc operibus TTZ(i ^'^ijfKyi'riii'i oujusif/.(}i ^w- iiumanis:Ut plurimum fuccedit auS-ccfTr, Q'ii' Trorejy^.^ corcwieo^ dacia quoniam adverfus iimiles vircs violentia utuntui* tamen etiam
tcioujti//j

rint

ciunt

QaXco-^TZi^ '^ ^.c(/.oy^'^a<r.


>.Q'.c,

y.fy^.c

hcicaliquando, licetraro, aulisexcidunt :at quoties contra mare aut coe-

lXo(.TiCo;[of^<n

'Z^TriTTliiai.

lum

proie6la

quadam
iJla vi

audacia pu-

^ TBTc
E^cJ;
,

(^ 7S%oviiy..ig

a^rzlg

y,hi

avv-

gnant, fuaque
iatagunt,
runt.

abrupta vincere

t^

cvfA.-^ytTBTTC\'7m<yeiy,icJ<;

a^VTIZTe OiopQ^OffZuVTCi/

TOICUJTf.U
j

magnas calamitates incur-' quod &; tunc & fepe alias ex;

TSA^^vfc

jiiaif

'

)'^b Ujj otov

oiiv

perti funt

u-j^7g TnivTK y.ecfo^v Hva-f 'u^cijt^v


jj)

fterum

experientur etiam in podonec audaciam hanc Sc


:

TTvo^j^ttv

'

01

Koc/i^yyihvioi avv-

38

violentiam correxerint

per

quam

f'y7?5

^^'pvzTU

^T^^v h^

ISv TcJ-

omni tempore maria

terralque libi

y..Uiav ToXo-Ji f^ voy.^ffUVTci;


y-iv i| 'oj^ecjgtAvccf i^a.

y^ yev perviaseiTe debere autumant. Carro fu^^e- thaginienfescognito Rom.an^ clalTis


nauiragio,
rati, terreftribus

quideni

*;;:

si^):f/J/jluj
f

t Vcoy^im Ts^tyj/yj

copiis propteriuperiorem vi(^oriam

7nvic(/j
l-iTi

ojpyTiTzcv

a^^^^vy^Tto^v, pares ie
Tm^iKci^

Romanis

navalibus vero

propterhanc illorum cabmitatem: Zc^^a.TKc^juq. y^ T yiv AcJ^aliM/ eoanimolius utriuique generis paa'j-pg f lit^Tcfr^Aoy 5 r 'ZiksXicu', ratibus opcram dabant. Igitur AfecvTc'; c/ilra Tij<i ts tzst:?v7rap^vdrubalem confeilim in Siciliam iff(4, y^ To$ c^ T? Hr^y.X^iccs ^t^^mittunt: traduntque illi pr.-eter quos
^''^Vo'^<FpMii)^,

re Tx<; vcy/Ti/.ctg

^!)

'yWTf/5

lXi<Pci/J%'; ^if^TDv f^ TSTicj9cf.y^VTZi.

y%v y ^<.7nu-^ct/VTi<,i
j(gi.Ttay.Jj'j'/Covro

ante habebat fub iignis , ctiam eo qui recens Hcracleaadvenerantxun^'

^cf.yjjaici^

vaZg, y^ rK?i\DC
<>

^t^9$

T 'TtiXoZv ijTrt'/y;^<}v,
,

^ Ac~
>f^

elcphantis cxl. hocjammiflb, natk vcsducentas, cum neceifariis rebus

omnibus parabant.

Aiclrubal fecun-

i^/)<ifiuc 2il^y^u<cB-c-i(;

^ ro AiX'j- da navigatione delatus Lilybxum,


5c milites c beilias exercebat
:

kcuov ao-:pccXag

TSi tt /^tg/ta
(c"

ha-

rat5 o\^Ky.t^, iyjy.vx<^s.

^i\X(^

Wj

0iv7i7r7)i7'iaT)/d/j(^

^ vzircc^Jvcjv.
TTP

bensinanimo, quod palam prxfe

uycoioi 3

c^

1* vao5><oe<

terebat , foris poiita copiis eduftis lav- te occupare. Romani de omnibus,


,

if^filcQ-iVTUV ^^ef.yjtJ<;W/TtC.

^7 qux accidcrant

abiis, quinaufra-

gium.

MISTORIARUM
gium evaierant , edofti magnum quidem ex earedoloremceperunt:
,
i

LI3.

I.

ff
'^

f*^-p^i!^ccp '.&}<; y.hyvs!'y..et ro y.'^'


vj?.

&'/3sAi</o^of

y^gcjoiynt^
Sl

fed qui

iemel decreviflent hofli non

Ki^v, c('jBj<; s^^Aia^rv^ o/a


I

:edere,iterum naves ^dificare

ccxx

if'^^
(P^K.

2"

^^^.yjTzci vouj-7rr,lei<^ (nca'"^

ibipliscarinisac ftatuminibus conftituunt.

TiiTZOV

r Ci^tbX^Jcu/ CVT^l-

quibus, trimeftri fpatio,


,

(^uod vix credat aliquis


ilico

abfblutis,

ouoiov, eii/^cociOi
^kiVTT?,

novi

Cos

s.

Aulus Atilius
af-

y^^^^vni; atAwA^- A^'A/(^ ^ Yvki'^

& Gn.

Cornelius, clalTe inftrudla

KopvJ:?i{o<i, !(^77zpk(nMi7Tg

WAov,
ttpiB-

woficircuntur :8ctraje6lo freto,

cc*y]^$}j;Tzu/.(c TTAStjcnMfTcg otci

fumptifque MelTanse navibus quse y.^yisr^jiXcccov cy -f MeoriK^';;? 7* ?x naufragio fupererant clafTe na- ^^ATZoJlVTU T TrXoiay oVs t^ vcMct,,

/ium trecentarum Panormum


sicilia

in
IjtK^/.lci^ 't^ici.y^Ticci^ vcw(nv
, fj^sij

appellunt

eamque urbem

:3sterarum caput in ditione Cartha-

Um

'occpVTBCTri 773 A/$ <r

Keicy^co-

jinienlium
itaque
:utis
,

obfidereaggrediuntur.
locis

duobus

operibus infli7tg TcVir;


S).
'splct,,^

caeterifque rebus pn^paratis,

7K>^x Zt^:/.cry.,dl/SLy

Hachinas admovent.
iifficulter turri

dejedla
fita
,

non
voii,

ad mare

quum

fo:siirjg

cs

^y-^cf. /nJ-iCiTlciii

ilac irruiffentmilites, captaellper

TTof^v TTcTsv']^,
TtcjT'/!

y^jf

2iciazcS^u0v

v!m illa oppidi pars quae dicitur hova nec mediocriter il la quam Veterem vocant periclitabatur. i^que deditionem fine mora op:

T <Tpc:Tic-Jtav,Pi y.sv y^.X'dy.--vit


y^Tc:,y.^.T(^'

'iisct,7TzXi(;iuXu!'ic4
>)

Is TluXcc^-j.^sr^crzc^pd^joyJ.vyiiT'^'
cn'iAf.oivT[S~', (-/i^^-icvjjSj^n.
oy-.'Sljy..cvj

Ttv

cia

pidani

fecerunt.

ea

potiti
,

urbe

^ TO ^g&^s

ui>tI(jj 0: 7($6-

Co ss. relidlo nam repetunt.


:}uentis

ibi prssiidio

Ro~
fes s.
ijT5/ M?y ci7rs~A4j:rzu>
;<;

Ineunte vero

t l'^w;y,

anni aeftate, novi


8c

Co

"i^XiTrznvTr^ '^vXciKu/j
p/J)
'j

^r TroXiCfj';.

Cn. Servilius

C. Sempronius,

TzyijTK '^ ^peioi^ i-TTiy/JoyAvrc,

19

mm
lis,

univerfa claiTe fablaris ancoin Siciliam trajiciunt in


:

0: y^(sc?d(,yi')Tc ;

ac^vTcg

vai.^

unde

'ZspHiX'.(^>' y^

TcyA^
rr.l

'Zsy.zr^vc^.,
<joXook. 6i'X.-

Tsox

Africam

proficiiCuntur.

kviTjrK^^TUA) TnavTi

lavigantes

autem

fecundum Anulla

qoiVTt^ &ii
(yvTcUjSJ

2>5iJA;os*, a^pc^py.ZTz^it

ticx httus, plurimis lociscxfcen-

f-.'5

A.Ccvi/jJ:

ff^y.i^')^'jj.tjot
(c

fonem

faciunt.
,

tamen

re

3 5>-^
<^c'jq

'/jCer-aii.v,

sTrzji.avTv
cckq i'otv

7rA-

neraorabili gefla

ad Lotopliago-

'hcTsQacnl^.
,

cd

u^',oXo-

nm
tU"
,

infulam

qu::e

Meninx

dici-

n^v

7r,7c(,Tlo'.'Teg

'Tmps/i-iovTS ^z^reoq
5;

neque longe a Syrti minore


,

Tixjj

T AoJTO^^k^/jJV v^^v,
^

;<5ftA^
^'-'^/^

abifb

dev^eniunt.

ibi

propter na-

ysv MkV'7|, K4{^:i5cv

ture dail

locorum imDeritiam,inque- '^."'fSsSi)-??*;?. <t;j i (?^-jTisllaDfi brevu quum rece- W^^^^^tJv^ /32f';^;siJf< t. ^,

s^

POLYBII MEGAL.
mox prxtcr fpem rcdeunte ma* omnium onerum ja6lu X"
,
:

^BiTDCjTi^^TavTrXoiiiv^eiiTnicnx,^

e-tW, vn>voiijv};$a,u773'7Ti.;;,y^ldente maris aedu fidcrent naveisV quo fe veiterent plane nefciebant:
feJ

uvc?^7nfZi)<; /M.f7K l:voi

^ovov
Qa^vf

ivnveIx.

ri,

falo

;^^/{r^?

'-^

&uXbiTi-/i';

iKpr^uv^iec,
,

T -zs-Xoim

Trti^-ju

']a.

y.aXi^

degre tandem naves fublevarunt inde fugientibus fimiles difcedunt:


delatique in Siciliam
,

fuperato Li-

y" 2>-^fiC7rA>)573v

tTro iy,(tz<,v%

t i<n- lybxo

Panormi naves in portum quo ex loco temerarii applicant.


,

audacia per fretum


/nic&yacx.v

Romam

con-

llavopyjov.
.'t,

c/<^teuJBv
oix.

TnitiifiiVot Lir-^Aioho}<;

^ Tro^a

tendentes

itcrum tempeftate ja-

dlatifunt adeo
plius

T TTA^v 5 T T^rvXiv^ -TTUXlV


7recrov^^f.L^vi
r>

'ZSOic-

vehemente, utamcentum quinquaginta naveis

ttjA.V^Jtwt^

./cs-ot

V\

f.ii)^Jo<;,
/

ainitrcrent.
dilfent
,

Hxc quum
in.
:

ita

acci-

Senatus populufque

Rom.
re

jzXoioii X;73 zx.Xc^iv.


^/)

oi a

ov

T/j

Paovtt?

etfi

cupiditate glorise

omni

rJTZi;y cru^s-i^ijyTrt/v,
0t>.c7:f.ioi
cici

Kcas^

mirifice llimulabantm*

attamcn,

ci -TJKVT^
<:/.(>&)<;

^^'peptvTz,}^,
i(^

propter

magnitudinem acfrequen-

Tvre

to

f.ii^$^
:<s'

TrXy^Sc^

T Crjy..7rTUUCCT:U)V

tiam detrimentorum , quse accefv perant a paranda amplius ckffe,


To
,

faAov

aJj>oii^4'''

a.vx.fKcaSr^^vng '^xn
q/j

rcbus

ipfis

cogentibus

dediterunt:

T zr^ffA.oi lav uTri^i^iv.


ej^vre^ iXTri^y.^, rk<;
ei7ri-3i)^.ov
,

(9^^<;

atque in tcrrellribus copiis fuas de


ca:tero fpcs ora nes reponentes,

Co s

s,

'[A.-v

TJcsTrjj^c^i

L, CiTcilium
leeionibus
in

&

Gn. Furium cum


Siciliam

AJjkiov Kx.iXio;,

y^
f/^

mittunt.

Tvciiav 0^>{ey,

y^ ^pxTOTnsa
t^;r.{ov7U
^t^

navibustantum

lx

remigibusmi,

7rA'v 5 r S.'?ifA<;c*.

^^ litibufque inftruftis

ad

commea-

/ufvov i7rXv,^o)'JTCv vciu<;,;^S'*v

rtc<;

a.')^o^i xt^.'C^v TiH^ TfjiiTt.;riOoi<;.


CyK j

T H^i}f.t.iVWV

-?3^<?ITT<i.'V, CTOV-

impoitandum. Per has clades fadtum eil:, ut denuo ^loria florerent res Poenorum, meexcrcitui

rum

liorequeloco elfent.

nam

marisdo,

^ Y^ccpp^hyicti],
yi
'%iXci.'P,::q

zs-'}cic.lo(oc.(3i.

'fftfv

khSi; tTn-.i^TC^v

cy/.Kf^<,i^'.'r.i^Tm

Vcjfj.sncjv.,

cm ot

minatum cedenribus Romanis tuin terreflribus to jam obtincbant quoque copiis, plurimum fpcicol:

^('5 TrcQy.txii

^\.yvyMj:(r,

f<.i^XG(4 locab.mt.

t't^vtk7riocii.

f^r^r

i'7n.:o^ov C<m,

nequc id immerito. Ro-' mani enim , poftquam fama ac-

ekplvnto^ in African; pugna ordincs dinipafle, multo/f/.,i;:^,ii;,'jnra,J-<Q^xrcii T-m^^i<; c]UJ militum contrucidafle ade> u jTwvShl^Tn-ucnx^, f<j7iii7rXHTif<;ti\\Qs honvre ccpcrunt, ut cont^^^'y^'*^^ T u^^^o^Y, ^TU(; i(r:ov i-j^q [^.}^q bicnnio a quvim modo id
ccpifient

^5

(Pyif4.:i<i

Ti^A

CV r7,

AiK>D-f\

K^TUCpo^Ci

TifS

(Xi^Ciii^, *5 <V)

HISTORIARUM
raodo in agro Seliinteivallo quinque aut nuntio iex lladiurum aciem adverlusho-

LIB.

I.

fj

hilyhxum
,

ites

inftruerent
lacere
,

initium

tamen
in pla^-^ ^>c..:^,. -^t 7TTXef/,i6i<i e^ ;c ^... TsrevTs

praelii

aut

omnmo

A'..fu^ing, cir
'
.

impreffionem e/upi-y.ezcv ntiiTme K.a.ra^t^eii <t belliarum reformidant, nunquam ijut auii. neque a!iud perillagef- av{y.t/J^^"vuj TiTcac,, h^ioreq t ^ ferunt tcmpora, nili quod mon- eXeipui ,ojv i<poacv. <cdi(y.Lfj iil /Kovct
tanis atque
inaccelTis
locis

na delcendere,

dum

inhx-

y^

Ai'ii~'^^cf.v

i^e7Tz?^iopKy,Tccv cv r^-

rentes, Therraapi

fiuione

mani

6:Liparamobejipugnaruur. itaque Rocognito pavore & animoquse in ter:

'n>;$ TZ)T$

Jc<^7?, aii~e^^fj.e\oi r&t


d\)c-oiu'^a7m tctt&v. ^io
01 Vcoy.ciioi

of.4vav

tc"

(^

JtaJPiiv7Si
i^insic,

c-V 'izlc,

ar-

rum
ta

ojnlLcrnatione

^cfJlt.Tntc^ TT^.diciW

t haiX-

reftribLis copiis

muta.ntentia, itcrum ad mare ani- Awc^


vtrfabatur
libi

uvl(>iU/u..^o.vecu^ 'f

pcAxTJKi.

mum
tuunt.
tilio

clTe

adjiciendum

fta-

t(^^ xciCgKPiCDcvTeg
,

^pciTrpv Tcao*
,

Sc

Confulibus creatis C. A- AtzA/ov L. Manho, naves quin:

y^ A<^<jK.iov tAiiXiov

^cui-

quaginta fabricant
claffem
,

habito deledu

magnaque vi mihtum,

Te^cf.(pov K^ c-u/jyiyjos<^ov fsAov (yjepyJ(,.

ci sTOQes^jCt^i- Y^o(/p-;/vtllv\mi^

reparant.

Animadverterat AiHruprcefedus, T^5


Vi^juooiiig (^

bal

Carthaginienhum

^7? 'zr^>s>?y^,

Romanos, cum
ciem
taque
fa<5lus

ante ahcjuoties ai-

,a:y^-^5

5)-i.V/.TO|5ff7
evci rcuv

7rhS-/L(.evQ^
{j.eTu

inltruxillent, pavitantes:
certior

f^ej

<^U7V}o.^v

akerumCon,

'rif^i(Teioci

oit/JUfA.eeoq
,

5 t^v

!(:-

fulem cura dimidiacopiarumparte in Italiam rediifie Cxcilium

AtcMi ccTniyi^ccx^^cJij

Kex.i/\. ov
,

ov

rJ

IIsj

cpy.w ^^.Tiiteiv

ra

Panormi agere cum reliquo exercitu, ut, quia adulta jam meiTis
erat
eilct
,

XoiZTOV

U?o(^ i^^VTKT
e'^'edheZ(riii.j

'fpCiTf-.CC^t

f!H>.oy>/^v

m^ t avy.^
'^ (rv!~

focionam frugibus
:

praefidio u.ap<,yj

yo^.p7nJiq
'

xy..,cic/,<^0'j(jv,g

Lilybaeo

cum

exercitu pro-

'.(pyiay,';

u/JV.XaQav
,

c^

A.'Avy^jf

fe6tus, ad nnes agri Panormitani


cailra ponit.
illius

r>a4ii Ti/jj cu/jcu,'>v

copyv^

Csecilius, temeraria yMTr.<^a%7ndd^j(jc (urO^ Tv7q '^OQ'^


T? X,odi^oci '^ Ilcivo^y.iT.i^Q^.

ejus

audacia cognita, quo hunc impetum magis etiam irri-

oi

.?y-iXi!^

'^fiMpcjv

cJjtov

y^rt^r;-

taret, fuos intra portas cpntinuit. %i.p.:r/^TU, y^^ curahli^cjv ciwiytqua re elatus Afdrubal , tanquam Xei^ TVJj opyl/jj ccj^ i ff-V^BVi

non audente

exire contra Csecilio,

Tt\JC,<^(/JTlCO'rJU:(^\JTl^

7ruXu-i.

Oiq

univerfis co- i7Wf^^ofh^(^ Afr^fis^ci^f a^yTS?:KeK^Xin, J^apjis per ipfas fauces in Panormita- yav^oi;ct-^jre^ieiiuf

aufu prsEcipiti

cum

CSOii cpy.',C(ii Tnj.vU ]cj <^'^r-coy^%^

POLYBII MEGAL.
num agrum
Irmmpit. qui

quum
truges

ad ipfum ufque

oppidum

corrumperet, in fufcepta Itmtl fententia manfit Caecilius,

quoad

ho-.

ftem fluvium

tranfire

qui anteurtrajeftis ele:

bem
^Q/.a. ^sQi^cccrxv
oi

fluit,

ptlliceret.

Ka^^jdiviot,

phantis

cum

exercitu

tun^ vero

expeditos Immittere Caecilius, atque


adverfarios
laceifere
:

>^(

Zu-V <4UT5ti$ C/5iTO|i54< T5 fpcCTZicxyi'Jsccarz)lfJj./j(^

verfum exercitum
re
coegiflet.

in

doncc uniaciem educevoci

TZchv Iwuyffgctre.

tandem
,

com,

^i^voi^ovofzst^ijirvjmcc^f^ T ^^t/yjj-rai <s;d S^ T>cy5 >^ 'f TW-

pos,manum expeditorum anteurbem foflamque locat juflam (i


propius beflia; acctflTerint
tehs eas obruere
fent
,
:

^^8

Tizi^i^cccXs, tZS&^^^cci

eiv

ilyi-

crcbris

^y,7cl')''ie/.ci-S3-^oiu67Z>v^ ^r,ca-eij

f 75

iSeAforv
,

u^%va<;

'

ctuv a

(yn

ni foflfam confugtrre

ubi premi cepifatque ,


mitrere

i^neCovTT^

f(^7ei0duyiv eU r tk-

inde rurfus denia tela in ilhs quae

appropinquaflent
y.evH'; elauTi^vTK^eiv

flmul

ehTcifZ:t9<^- fellulariis qui forurn cbfldeni-, praetf

'TTTtVTU

T C6;W.
5

(9<5

C/5< r

J505
"J

cipit,

ut tela his extra

urbcm com-

^CiVXUTSttij^Pi^iv Of?<7SXK|f
Asj,
(

Ci

te-

portent, Sc ut ad

5>-^^ci;*.<;fv !&

Jt:-^
''^f

r ^sot)-

partem

fl:ent

imam moeniam ipfe cum inih-u6li.


lae-

fAiXiov
ftcCiiCi

T;^;5y5.

<9j^7Ti5
;cj;l

Ttf;?'

omnibus cohortibus ad portam

'i^v

i-sr) 75J5

7o Xcciov -

05

czsevocv7io)v s'/*-''^5 5rc;A;;5

vo hoftium cornui oppoiitam conilitit , fubinde plures alium fuper

t(Pe<rKic4, 'T^^^ii'; ueiH^^T^eiii^ie'y:zf7ro'7e'^(^v

ahum
bus.

fubfidio

mittens

velitanri-

r<5

t/.y.o^ooMCof^e-

coorta inter hos acriore

jam

vo/5. /<56

3 T(/77^>' <3Aoa/5^5T(;^V

pugna,
gloria:

redJores belluarum .'cmuU

^io^ T avfJL7;sKoy-L-J-, MU(^t'>\.o6ii^QvTei; 01 T i>^i<pcuro)v Ithticctz^


-zrp-.c,

Afdrubahs, luam facerevi-

r Ac-^^iiciiv,

(c'

^aXofj^poi

J;

d:oriam optantes, uno omnes Impetu in primos pugnatoresirruunt:

;yT<yv

?3roiy,c7ij ''io<dS^7e^'-'f-i^,y^ccv-

quos non

magno
,

negutio iu^atos
in hos a8c

7e<; iJpy-^Kozcv Itti 7ii<; 'ur&y-ivcuixiC-

in foflam comptllunt.

cv^. T^e-^af^oi
rWfc^V&^lscv
zs-eazvTuv
^'e

^e

TaT5

/^^^&^^

Oa elcphanti
e

quum

ab

iis

qui
tc-

e/5 Tiw;

7it<p^v. CTf^c-

mccnibus fagittasmittebant,

^-^e/ifc-v, ^i^

TJTf 6^- rirentur,

8c pihs hafliique velita*


il-

(pcof^ivcjv fciv -.szTo

c^'

Trt;y;y5

ribus certis ac denfis ab integris

Tt^^^^JOVTZJV,
c.'J:p'j$i<;

C'\^Ol.ii^VTl^OfA.iVCOV

hs qui pro foilapofltifuerant, confiecrentur


:

TTuKVol^ TT^s o-oror?


a.y.e(y>ic<)v

;^

fe'?

mox

teh"s

contofll toto
confecSli,
ir\

^6 0-(poi(;\So!r

T
,

Tsr^oTri^

corpore
ifa^vire

vulneribuique

'jcI^Pph ^iJg,Te^yf.civcjv

cxMbeA/;

incipiunt: 2v

converfl,

yV^fC^VSt >^ KeCTDCi^CCUt^^T.C^OfJ.iVCC,

fuosi

HISTORTARUM
fuos ruunt ; ^c tum fingulos proculcando interimunt, tumordines
fpibs contuibiint diflipantque.

LIB.

f^

hoc
rui; os

cognito CsccjIius copias extemplo


educit
:

m|$ avy^ovTzi y^ ^s^^-

rct^ ccoTav. U f^y^U^av compciitaque acie hoftium incom- Ky^iXi(^ , i^y.y.TT ozwctfAivcvett' politcrum cornu a latere invaiif- ycoq' J^ (Tvy.7Trcmv qm ijyKctytii v^tu clade hoftibus, yA^O!4 7E(^^7|?yo/5 THc, 7mXiiA.i' fufis mao;na iet

6c

quum

recentibus fuis evravTZi

xnultos

eorum

occidit

reliquos
beliuse

in fugam eftufam

avertit.

vag, T^777;y
c-^t/^y
y-jivs,

eTrsitj

T VZubvcmUojv
wjtuv

<-

cum
-poft

Indis fuis captse funt decera:

7n}i\is^ tojj

cctts-

cxtci-as

quse

reclores

dejecerant,

ra, 3

Xo!7r8<; iivoiyygcTs ^dtj-'


'}yiQ/.cf.

pugn^im omnes ab cquitibus Atque his circumvtntas cepit.


confclTione
,

ylv <w^^^c7rv.^Ljj.
cu>%l',
(jj/j hi}is7<;

Ji c-ua

sAiSiof ozk^^.

T oe

geftis,
ei

omnium

iaus tribuebatur

lum
fies

terr^ftribus copiis
,

quod animus

hscc Xo:7:^V TS5 Iy0^5 CiTTzPflCpoTZJV f/^ per il- r yMy^ujj ^^cC^i^.aozifJ^^/ji^ , c^avreQ/dLi(7S7rcwTr>)v
.

7zcZ(si 0'

^TmsXs-

diiflet

ad ea qu3e extra munitio- cnx.fmiQr , o!J.oX6yii[d^&jq ou-zi^ Allato Ro- iec%.4 yfcvivcu rtl^ VcjyjXioJv tt^}erunt vmdicanda.
de hac vicforia nuntio
,

mam
ferri

ef-

'[^<n

'TTCi.Mv a^y..jscpp'/:azc\
jc.

rai

omnes
de

laetitia

non

adeo,

TnCiy.ct.;,

axyvciy.^g,

y-^nicmj

T
m

quod amifiis elephantis,


hofti
viribus
fuis

multum

vzira^fpcjv.

Jj

'oS^rs^yi^'.{^']<^
(>-'

t8-

deceiriiret:

Tiicss^ajrsejvv
.^.^-^c-s:;

verum eo magis, qucd mintibus


poft beftias fuperatas animi fpiri-

r.ffziv,

5 t r&yy,v,7rzi^x ^"^5 sTTt ra lag

TTsAsui-ig ;jAc!T/>''A^
p7,in}JiiC,.^^% iTtl

T jyis/'^v i^-

tufque

rediiftent.
,

rurfus

igitur

7^ mc, \^-6tpiS^O!,pi>7ix.sy.^r}}n^($!4.

pofuerant

hanc ob cauflam ficut initic proanimos obfirmarunt, ut ,


Confules
valibus

Ksv cif
aio
<c

T s^.sip c:vr7i)v

TTZi^viv e7npi>ci;cB"/cicit

oia ruv-

cum
in

clafte

copiifquena- ru l(^ T |
mittei,

"^tf^VK? <CSi3^<TiV , ft5

T4

expeditionem

rent
re

bello huic finem imuone- ?pc<,rfjyii<; stti ruc, sr(9^|^5 <yx7rsy.cu/jciy.lv TTimodis omnibus cupi^^ntes. Pa- Tiiv, ojriiOci:^ovTs^ 7mXiy(f). J^-pc':ratis omnibus ad expeditionalem poc^ STnjiivcj roj ufum neceflariis, clafle navium (ni.^jc/>-STSVTOtJv j T e7nr>]c)ei6J9 7sr^<i c c in Siciham C o s s. profici- T s^a7n)'^/'.L'jj s^zJksov 01 $7i77j03f
:

e-.<;

fcuntur.

atque

hic

annus
i

erat

^jcf.y^cnooi^vcwenv
Xici^.
s

61!;

izri i? Hr.cs-

primi

Punici

belli

v.

quum

/@-' 6

l/jJTcaj

TTBMyca t?T/^

Lilybasum appuliflent, 8c pede- pi<TKcciciy_g!,rov. yj}',%pyicQ'ivrsg ai ro AiXuZoAov, k,c{i!> t Tm^iilres etiam copise quse in Sicilia zr^i
(~

erant, codem illis occurifiTent, ecvs^e-i^zio 7mA',opK&iv jus oppidi obfidendi confilium in- yjrcjv, _ ^ ^
.

y.oov

c^ '^vP^QTrzdcci ci//^<; ocnrwrfi'

on

eunt: quippe eo capto

bdlum

in

'-^e^Wf/j^^TrsTKjT^^^j/W/jcjwfTr.-.

*Qi^'-

4Si

POLYBII MEGAL.
in

Ci^ruaTiVTtrTT^Xty.ovH^^j^Ai- Africam facile fe tranflaturos.

quo
fiepavi >q

fenfus

ferme idem
:

fuit

&

du-

T Ka^p^hviav

o'i

<a^s-

renonaliter
ytv Xo}<(rf^ii^ 'mci TMt^cMQK;-

cum Carthaginienfium qui de ea quam Romani judica,

^o i^ bant. itaque cactera infupcrhabi.nin eo toti erant


,
,

'jic^U'7miJ:p}/x7^rKinxf/j^o{, <zse4 tes

ut

opem
,

ter-

rent
hil

&:

quidvis auderent

ac ni-

A1

non facerent ei urbi fervandx: qua amiffa , Romanis totam SicitdpoplALu t(^XH7n<^ O-^lCZ, TTBt- ham prseter Drepana tenentibus, cy,c>hrii<iot.yi^y,<i ^iy^i>.:ui tTr.Kpa:- nullam ipliamplius in infula arcem Tuv Vay^iov^ , 'ZsKu/J A^eTzuyav beih erant habituii rehquam. Sed 'tvx^e f^yinli uyvoSnm^; rzTTZv^ ne locorum imperitis obfcura lint tx.azcH^vi ']uXsn^fdjjciy,r>irxj,7Tir^- qux fumus didluri , conabimur opportunitatis Sc litus iUorum notievvoiocti f^ dC'tM/lcci i^ ^crtcixi ouu- tiam ahquam ledtoribus dare. Sirav iH'; <yDrv/^ivov%i. TIu/ f/3/j ciha omnis eodem fere modo fe ayx/ (TJfATtZiimv 'Ziy.eXicM' r/, jicci habet ratione fitus ad Itaham 8c rtruy^Scof ai/f^ficnvei zr^5 riuj ejus extrema quo Peloponnefus ad jTKAjctf K. ru oweivjj^ Tn^ru, ttk,- rehquam Grccciam &c promincn^r^riOicoi; tv; 77;$ UeXoTrovvyiazv tes iih'us terminos. hoc difterunt, ^(T^ zrp^i; ricj MiTT/jv 'Eyisua^a y^^ quod infula illa eft haec peniniurHru 0' uvrciS' la rk rziurp}^ cacQ^, nam per illius quidem itlhpedibus itcr patet ^iJ^(Pep4v uXt.K>^ciiVj c/nHvv) foji v^- mum perhu^ ci<; l<^v, 3 ^pctdvvV'^'^. >;5 f^ev jus fretum , navibus. Figuram Si<jO cujufque aii^ H*m|y TD^(^ cfJ TTV^duTD^, ciha habet trigoni
fiPiifo^yji 7roXe&/^,diu

ro i^r.oXuiav

/,

y,

TctXicc;

Wi

fA^ ^iyoovov,

cci

ai Kopv-

<Pc(.4Tyuvicuv ey.a<p]<; uy-eo)r7j<^m


>iUu,<eciv}iai rzi^<l^.

av rvfizvsr^i;
y

f/Ajytt^o^OW VcOOV

HqOiTV
upKrn^

2jIK.

locum obtinent promontoriorum. quod ex us m meridiem vergit & in mare Siculum porrigitur Pachynus vocatur: qucd in Septentriones fretum ab
vertices
,

guh

y\tiQv "TriAiWyi^ uvcirtTvov, Ylay-jvo^ occalij

terminans, dillanfque

ab

xciA ^.

rxi

0' eli l^ci

KeK?t.i-

Itah"a
,

ad millc paffus 6c quingenPelorias dicitur


:

ft;vov>c>*^<}ittiv^ 7n>p^f/.\srr>77Doc, tos


^'joii fJitpo^,

tertium in

uTri^ 5 ''^^S
to
)

^ey-c&

Jt/9

'foi^!^,
.

HeXcjQytag
f5V

ipfam verlum eft Africam , com(ZF^crat j5^<iC mode fitum ad trajci:um verfus -n^t^^v TfT^^TTof illa Carthaginis promontoria , de
Ir^f A<^
<i/5

O
^

OUirhjij

T AtbDTo/ ,

eTlK<l

i)

quibus fatla
ilatque ab

cil

ante mentio

di-

Tir^ caf?^^>;ft:vo/5 '^ Ki^;>^ocy(^


.

iis

M.

P. c x x v: vcr^

tc,y,pojr>}ojioi<; djKUi^aoq, otep^v uq git ad hibernum occafum , ac ;y>./?5w^V$..-Jc^<J'$;^^f5^-|^^^j.^ Airicum Sardoumque divi^
_

}iiCi

oocnjs, diu/ipu-i j rv Aizv>^^v

/ej

HlSTORlARUiM
Z\t,

LIB.
JVi

I.

ii
tZTi de THTCi) 7TV-

nomine Lilybseum.
:

in

hac

parte urbs habitatur ejufdem


ipib loco appellationis

cum 7W C AiAubdiOV.
muris

ea eft quam
:

tunc

cgregie

Romani obfidebant munitam, atque


,
:

in cir- G-iwiiVt^ r

77Z?Jopy,lCU/

T >J7 ^

cuitu alta folsa

6c aquis e mari re-

ftagnantibus

per

quas

patet ad 7ree^^7t.<Ppa>
c/K

^c(f)iioc f(Uj reyci}^czv

portum

aditus, peritia

to opus habens.

ufuquemulad hanc quum

5^AT^;j5

^av v$ rw^ Xi,

f^evcti iaxrX-d<;

TnyisY,^

hof^(^

ab utraque partebina caftrapofuif- ^fi^rie/ieci f^ cu/j-/]Jiiccs. SiuTYt ^e lent Romani , jundta inter fe foffa f2^7pu%7no<^^(mvTe^ | ly.ccre^v valloque ac muro opera verfus f^epni o\ Vaf^^^iQiy f^ ru y.eru^u x turrim mari proximam , qua efl ^eCTvsreJkv, Ta<p^a) '^ ;^.^ki y^
:

in pelagus

Libycum profpe^tus

ad- reip^ oiccXucovreq


Keifievov "zrvp^v,

'tiploufk 'r9ff'T^ 6uXocT\r,(;

movere ceperunt*

dum

prioribus uyiv

ep^.K^ r P^f

femper ahquid adflruunt,

&

ope-

ag zr^q ro AiQv^
7r^(Dcu]ci<7x,dOu'

rum

flru6luras ulterius profeninti HSV TreXccy^^.

tandem

fex dejeftis

turribus

jam

(^ovre^ ee

tt^s 'xss^K^f/.evoic,,

diflse continuis, reliquas

omnes qua-

eiyovre(;

y^ t epyav tok; x.ctrcC"


Trvpfa^i
rii<;

tere ariete parant.

quum

urgere- <7V,^jcci,rtX(^ |

ciu/e'

tur acriter tenibilemque in


obfidio
,

modum
:

;^75 r-X (Z^4^t}>jjvc& y.ciJe^ccXov^lisg


oeXoi'7riqzrKv'^uf.(oc xQ/(0}(^7nt7

6c turres quotidie riiinam

minarentur, quaedam ruerent ad ovs^ifzcziv. ^vofisvij<5 ^'cvepybt^ <^ hxc opera magis magifque intra xulu'vd\y,KiiK,y,<i T? 7rvXtopx.iui,<c: ^

urbem

penetrarent

pavor 6c coninvadit:

^vp}ci)y,

T fiiv TTZviivroJV etva. eicutp^^


ep^7rtifJLe\o)v,c/.y^dt<^

flernatio ingens

obfeffos

y,y.epcu),'V

quantumvis eflent in urbe praster civilem multitudinem externorum auxiliorum ad ccioo. Enimvero dux ipforum Himilccn nihil eorum
,

r ifyiov e-m^cofvov lojv


'

uH

>c fiuX^soi

<j

' %

r V

'

\^

Xiopy.HfAevo'.^.
i^

tcui 'ZC^

(ji>7y

cv

ry]

qu3e
fed

fieri

poterant

praetermittere: TTzXi p^ez-^i


ou/iav

TTcXiriK^ 7rXii%v<;

dejeda inftaurans, cuniculos


,

T f/.ioT6(popM eii;f/.VQ^iiq. a

cuniculis eludens

difficultate

non

mcdiocri hofles afficere. idem quo- KOJV , SSOiV TTSCfeXfiTTl T OZWUTCi!*' hac illac circumcurfans, 8c ma uT^u 7 (f v uvrDi}(^dh/na, ru J'm chinis intentus , fi quopoffet modo kf.e^Juy^dijci/v, ii tUj rvx^ffzn/ "iirstidie

ignem

illis mjicere , multa hoc fine /o/,uv Tmpel^ rCie, vzs^tvomrioK;, 'en ac pene temeraria 8c no6lu c inter- oe KU& iKu^lrjj -^fie^v eTnTrrjft^odiu certamina excitavit ut plures fv^^,<^ Tu<; 'ippt<; erp(^pav,e]'7m^
:

jnterdum inejufmodi dimicAtioni-

^vvcxa% TTop ifi^uXuv, Tnjyk^; v<-z^

r7*
iii

S^ y.pii^ l^

Za^.QoXa^ uFavu^
i,f4$pcCV i'

(TK/jifK^,

^ fAiQ'

VV"

xr6>2*

^
xstig
f

poLYBii megal:
bus defiderarentur , quam cadere cum acieutrinque inftrtidia
res agitur.

ysKpiii ov^^cc^i; Tvtci.uTu^^; avfA.T-sKa- Ibleant,

T \u%]m

vnTir^iv

(yv']cci<i

Inter ha;c duces quiinter nierccnarios,

55.^7r/|C77.-<;^'

h 7? y.cupiiq 7i^;*<$ dam

proecipui

T rfefJ^B^m 2fv$ T ? y.efi<^co; x<^av>hot.M<TtMpii(iccir{si icuflsi<i

confpiratione fa6la urbis trauendas

Romanis , perfaaliobtempcraturos
VZirip

fibi

militcsfuos, incaftra exoppi:

^T/jK

7iz^.iv

cvc^vcij

%)!<;

Vay^ioK;, do no6i:u traniiliunt


i^iTn^^ijmv

deque ea re

^^
7^5

jn-M^iJi.ivoi 7ri^ccpp^i)crrlv v^picr.

cuniRom.Confule agunt. vcrum


Alexon Achaeus, qui fuperioribus temporibus Agrigentmis , quorura

'^ssjorerccyue-iii^;

ivKjo<;cyiC

TroXBCOi S77t ro ^pccro-

proditionem mercenarii Syracufa- falutis auclor tunc quoque primus trauAXi^6}v,o < '^T? Ax^i^^yct^Tivaf? x^ fuerat Himilconi ape75 eV^y^y ^fov^^ ^'7105 yioof^svo'; dem intellexit,
^abv,
(

(^s^^i-pv^

rM

T Veot^im

^XTTiyi^ 'zshtnilm.

6 a

A^^o^ norum moliebantur ,


;

&

'T ffaTTjg/iiJi^, jcsio ov x.a4pov i7n<cU'

ruit.

is

re cognita,

omnes, qui
in

?^ovrv

z^f^c^carovdiTv

ccin^^a^

01

reilabant in urbe duces,

usum
magna

"S^v^KH^m f^!S-o<Po^l'
-srpoflsv (TWJU<;

y^^ rors cogit,


of

hortatur,

oratque

rnv -x^^^iVykv/iyfi^i

etiam prarmia poUicens, ut in data fide

tSI

<n)ci.r7jycj
,

Kcct^p^otvim.

maneant
illi

neque prodirioi
qui-

:^c^v^vQu4
3/?

^^^;^>i'^<rujjy.y. nis,

quam
,

agitabant qui exie-

>CfliTtf4A<i:7rf.svX5

T i)}^f^ovm

rant

participes efle velint.

bus prompto animo alTentientibus,


^d-j

scci

(z

;^'e/i^ o7ri^v}ifivo(;,eo:v ad milites conductirios extemplo

f;tt^V<W7J

T~ 7r^o5 WTrv 7r7ft/>


|A3;Ay^cn
<JV

^
r

A*'^

ecs mittit

5c

una

cum

iplis,

ad

v^ivojv/.cmcn "^7;

Gallos

quidem H.mnibaljm Han-

7n<^A?5.

hp^f^svm
j

'Sr99^|M<^5

Vw$ Ajyii?
,

<iC&ic>}<;fJLe'i'

nibalis F. qui in Sardinia vitam ficcjrav - nierat, ex veteri commilitio no-

nri^Xe rrp)<;f^h rug KgArws Avvf ocij' 7' tjov


fc'

tum

Avv<feif j b" .erist/Aa;-

^cm/]- ov

^ci/p^lvi,
<i/j

^k rljJ
'qjccrsi'^

'S?f9nrpo<;

ad reliipiis ac lamiliarem quos vero , Aiexoncm , acceptum ipiis virum 8c cui facile fidcm ha:

tvj-f\<; c-XyV/ijiict.v

hi fuos quiique congreberent. i7n ce TI5 ^- gare , hortari , 8c de prsemiis quce Aof? fi;<B-o^o^v<; AXi'^mct , c; dux Pcenus ollendcbat , certam iyi';^jyifA.i^luj

r"

'lii/j
>c,

TiUp' <y}i(ivo'i 'hunoby^uM


01
\

TTtnv.
r\

y^ (rwjuyxf^vn^i
/

^A^vi^
x493'$

<K ^ ^cc.y-ciXi^jWj^i^.,

ita facile ab iis plis fidcm facere. ra impetrant, ne quidultramovcant. 5\ in oi quare quum poil hxc qui mcenia

uuy

^izcozi:^:o' ro!^~^T^\o;Aivoig

rranliluerant
cefliilent
,

itcrum ad cadem acliios

a^reui ^ssTz

^ccrfi-pZ, px-

ut

convenirent,

&

aluc, iTriaziV
Tny.^y.-v^^^-

xuTv^

ficv^v

i^i

fJ-

oblatasa Romanisconditiones

ipiis

dio y^^

(^

ruuicc

indic^

HISTORiARUM
mdicarent ne auribu5 quidem adniitter^eorum fermones v^oluerimt:
:

LIB.

I.

<J3

nedum
imo
que

ut iplis coafentirent: quin-

lapidibus ac telis petitos receat^7i;


>\.s}oi(;

der^ a moeaibiis compellunt.


ita

y^^ o-X^ccy^vni^ovTSs , ^u, Tu<i

<*-

Carthaginienfes , fidem

tante mlite mercenario , minus omnibus fuis inceptis excideni Alexo, rant illam ob caufTam qui jam ante fidei integritate fuam
:

muminimo

vioi fAiv ou/j

<t!!^e<^r,f^iveci

(Tz^ Tcx.

33-25/''

y/(54J

>

Zir^.curovh\-

%vTt<;^ssj:)T
|<yv
i)

f.(>i(B-o(pop&iv.

AAet-

Agrigentinis
leges

urbem

regionem,

'23t?T7^v

^K^ycMTivaq

etiam Sclibertatem confervaverat tunc quoque ne fummse rei


:

(m<re

ma. tIuu

th-tIv

f^ovov

ttb-

Xiv ^cf^ Tioj


^)OfA.ii(i

^&i^Vi

ecXiscc

f^^ Ttvg

jaduram Poeni
fblus extitiffet.

facerent

in caulfa
illo-

Nihil quidem

I^Til/JZX<ibjBQ/.Cl^' TZ)TJ Kap^iOiivioig cuti(^ iyf^jsTs, " {/.ii


fr^ClXy^VCM TtHq oXoiq.
o\

rum qui erant Carthagine compertum habebant fed qui facile con:

CJi

Tv\

Ka/py^iivi tvotzjv (d^

isoiv

HO^TVit

jicerent, quibusrebus fitoblelfisopus, naves l militeimplent,8cHan-

av^o^^ofB^oi ie Tug (^
XlopKlcHq

^cig ttd-

^^^^

>

'^Vp^'^^'^^

nibalem

Amilcaris F.

triremium

<^C^T16)T!JV TnVTfJ-^VTU VOOUgy


5JtsAi73/T?5 Ti7<;
'^i(; T^ '3F'^'|f&;5

^ TmAo-

praefetum, Adherbalifque
multis adhortati

amicum

apfj{^i^ii<n

pr^cipuum , qui clalfi huic prseerat,


,

T iTH

T^TVlq TBAf<,i?\.}(^v

prout res ac tem-

Totyf/J^ov Avvi^ccv, og

li/j

pus exigebant

propere

proficifci

fMV

jubcnt

mandantquehuicut miffa
,

T^t)^^pp^g 3 }^ <P;A^ ATKp-covcn-^u]^ y l^0i,7n<3^XcM> y^


tjogy

omni lentitudine fimulac opportunum foret, auderet, atque obfeffis

CPTOVCiU/J
f.t?iy;azif.

(ytiTiXciflSVOl

ptVi

}(Clt,']oC-

^'/tCzcf^ivov oe

<tk/j y^coi-

opem

ferret.

Hannibal cum

pS Ty\
Q/.m

ToXfA,-/\^Qovi'jyi(raj%7g 7Tz>Xiep-

decem

miliibus militum fblvit, 6c

i(gvf/.evoig,

caicc^Jt]<;

f.0

/tty-

mox
pellit

iEgufas quas vocaat inter Li-

<7pu2ic>iTiv, y^y^J^pfA.i(B~)(; (y

lybseum
:

& Carthaginem fitas


prseftolatur
:

ap-

TTxf? HgcXiif/.,evccig A<j5>w<7z:/?, f/,e^'v

ibique tempus navigationi

JV

y.z-if/.iva4q
,

AtXvQocia f^ KscpAfls-

commodum
vcntum
fperum,

deinde
ac pro-

^oiv^
^aiV

7r:TTi^eiT7rXouo.
}(^ij

nadlus

fecundum

OUS/.OV

Xcif/.fZ^V OiVfA.QV,

paffisvelis

tuum
in

opportunitate ufus
tabulatis

omnibusacfla- (^/.TreTuQeci TnZcTi %7<i o.pfAevoK; i^ ipfum y^TOVa&QoC^ , 7r' UVTO TO 'TOf^ ^ ,
,

portus oltium curfu petit

milites

Xifjcev

(^

iTiroiiiT^

armatos 5c ad pugnam paratos habens. Romani vero partim quod ex inopinato hoftis

navium

^(^.JainjS^Krf^iVigg
t

//Ji^ f^<i

t "S^tXovSj 'e^t y^ <zs^g f^X^ civapoci em T y^^Toc,

^o)fJCu,TZiv.

oi Jj

Vuy^7oi tu

/ttfv

apparuilfet
,

partim quod me-

cci(pvt^iiiyi^Jof,cevy,g '^ eTnipciiiilcc^r


Tcii

tuerent

ne

yi ventoriin^

una cum'

^s ^9cs^,ufy/

f/.ij

ffiw%7g TTzXe-

64

poLYBii megal:
portum deferfentur, adiquidem prohibere adveniens auxihum fuperledent verum ad mare
hoflibus in
ru
:

ticurXo'MJ

-1?

j2of};/itcc5

ciTnyvuazoy. progreffi fubfiftunt

eo

loci

Poeno-

rum audaciam cum ftupore fpedtanznK-^y^^ot

tLp

TnXii^lm tcXe7n
rot

tes.

oppidanorum turba
,

in

unum

congi-egata

ftanfque in moenibus

6(^
vruv
,

h/poKTf^iVov
(i/-igi

'ni^ anxiafmiul ac foUicita de eventu, 5c


fpe inopinati auxilii fupra

f^iv tiyooyioc

ro

<ruiA.^Y,<JZ-

modum

f^ov t(^ h'ix\ ra z^^h^M 'f lcEta, plaufu 8c clamore portum fubiX7n^(^ vzs-ip^^U v:^cipp;<>v, euntibus animos addebst. Hannibal ijQ) Kportv yfj\ y^gcf.vyii^ -Tntpzy.c/,- audaci ad temeritatem ufque faciA Ty? iKxnrXiov'f4. Avvt^a^ o: nore dclatus curfu,ut portum tenuit, Zix^cf.ZoXcoq ifc^ rtyocpliYiiijTZ,)^ itO'- tuto copias in terram expofuit. tum aoccf^cov y^-^j }(^%pyjS-{g et^T ^t- enimvero qui inurbe erantgaudio
tjdpcc
,

tii

ccc-^pciiXetcc^ oiTnniocc^rs

ovare

non tam propter allatam

fi-

Vo<;<^cc7ii)^.
7nVTe5
iiy^

ot

<J\^

QAJ rr,

-mjXH bi in pi-xfens

opem

etfi

magna tum

ohrUCf

f,(7W

iTTl

tT

fioijyifOti

'TTUpiilTiOC

^jC^^^P^^-,

T fpe,tum auxiliorum manu fufcepta: quam eopotiiTimum nomine, quod Poenos Romani appulfu prohibere
non
elTent
aufi.

es^oil^iTl^Porti;,

6i(;

Lth

rd

f^cyi

rz-

Himilco
:

praefe-

'n\u7ry.svoc4 rk'; Vcijy,oi(^^ii KooXuazi^

dlusurbi,

motu atque alacritate operfpeda


:

T"/

r i/n'i^^oujtJT^c^/C^oliVio)v. ly.tX-

K6JV i^X Ti^di-yy-^V^


qicCT/jn^i;,

^^

TmXiCdC,

jicasav
f^--vaD

r opyuo

:^ isr^-

'pyAcM-,T

r /.vivj\i

oict,

tu/j

oppidanorum adventum eorum qui advenerant quod urgentia obfeffos mala necdum erant experti:
propterfublidii
,

mnium

^TZf.pHT.otA''? fioyfjiisij;,

^'y^'j:Tav

OiOS.

^TZov n^^ccv'

ratuspriuiquam refideret hic in u'Z^:- trifqueanimorumimpetus, eo iibi |3xA5^/;0- uy.i(Jcf.i- intcgro adhuc utendum ad machi3 5>-^^0:7Ui^.iUJ

;$ 'h<yn;i^'''ien>ic^rctl<; If^^re^uv 00-

nisignem injiciendum

ad concio-

fi^Ki,(SSOi

T oiay Tru^o^iiTnpazv

nem cundtoEr
hortatus
,

vocat

ibi

multis eos

^7^

Jf J5''6> 00-4//;;^

sTi^^

xXy.cnccv. z;5^^ifo/i,XiQot4

prout res pofcere videba3 roiY-ou- tur, ingenti cupiditate pugnse in o,

<5 cic-

poivei-E!rp''.7nv'e)coiot,'oTh.4^j'joiv

yj^^

mnium animis
gnitudine

excitata:

cum ma-*

Zc^^.7/iQoii

opyjin

v'-a^u?)t\ii(nM>

torum qu^ viritf m cuique

*>T? To

y,i^B^

iTnxyieAiav fortium

promitrebantur:tum pubH-

^'iqnof.7 ioicu> cuii/pct.^yyio7vai, fC


fcci K^^ >(^iv\v tazyevoi^ ^ot'(si<4

cseetiam Hbtraliratisae muniiiccnw- tix a Rep. Carthaginienfi-um f\6f:a


fpc
:

^7$ ''C^^^^f<^ ^if^^

i-^^ci/p^ihiicov,
(c

cun(^lisu!ia voceaifentientibus,

iu,o'^ju/^iivl7ndY,'j{cmvo!A,ivi-JV

to-

ac clamore fublato educi pcfc.niti;

UyTUJ y.Ji

ui)i:.friv, uXts.'

uyiv uu^v^' bus'

tunc quidem

illos laiidatos,

7PTT 1*.^ i7:UjVcQoCi

^ ^i^Upfjl^ T quum gratam fibi hanc ipibrum alar


crita-

HISTOHURUM
ex-its.tem

LI3.

I.

dixiflet
,

dimittit

dato

jnandato

ut ad quietem mature
,

f? reciperent

ac de cstero ducibus
avfygt,XiazcqTii<i(aj^e^reCi cwtzov,

obtemperarent. mox dudores ordinum ad fe vocat : idoneos ad fatunis diftribuit

ciendam imprefliohem locisoppor- tmJiTiv eic?ziii


:

T<J7n)/5

^ to avi"

dat tefleram
:

in-

y^/^CS*

^ 7* y^ifov '^

iTnJicnoji ihi-

choandi tcmpus aperit


imperat, ut
fe liftant.

dudioribus

cum

omnibusfuiscircertis locis

ca matutinam vigiliam

quibus jufTa facientibus,

T ^7Pi%cp^aw7av

s^a^ycniv

"r

cdudtis luce primacopiis, pluribus ^twufziv eij^ Tcl ^uri, k^ 'vxi\^.iit iimul locis machinas invadit. Ro- TcTrsvjc^vf^/^^^Is Sf3^'. oi oi

mani , qui prsviderant quod futu- loifi^iot $ioc TD <srf?og^<a^ T> jtiSA" erat, neque ceflabant, neque XoVjCht^^^i^ij iscfl citi^^<ncdj6Ji crant imparati , fed prompte , qu6 H^v , k)is eroifLU(i Tnx.^eZcvl^^uv

rum

res

cunque vocab.at

laturi

opem aceft
,

<isri3<i

75

hof^ov,

i^ chsf{J,p(iv%

%7t

currebant, hoftibufque fortiter re- TrsXsyJoii epfctif^aq.


fiftebant.
totis

'zrclvruv C4f

nec longa mora

cum

utrinque viribus concurritur,

Afl/5,

^f9^/^^ J^f '"'^ n/jti7rjflT!v7WV u^^K" Iw ccyuv Z5-^QcCA-' TitiS^I i^

fitque

pugna atrox
:

circa mcenia.
ffziv

nam

cx urbe ad viginti honiinum

Om, eAT?5

ai/o-fcv^^ciiv, 01 efl

miHia exierant
aliquanto
crant.
lis

quem numerum
,

i^cjJiv^titTiTKeiiiii

nvrzvV.

eca) c)i

fuperabant

qui

foris TUoeQcofie rvl^ ci^Jf,e6i

c^tt? rua*scf<,-^

quoniam autcm non


,

ferva-

|ft"5

7JT>iH<^

riutj

f^yjj

ordinibus

fed promifaie pu-

gnabatur, ut quemque ferebat im- Tft Xctfifsrdrt^Q^ Iw iciv^cuj^* petus: eo pugna erat acrior : ut pote, uia4><^ rvazvnv r-T^v^vii j($t7 i-

quum e tanta multitudine pafiim vir cum viro , ordo cum ordine pari
ardore dimicai'ent, ac
iingulari certamine.
fieri

^oiyjfjf K^^ (^vpv ciove) f.ovofcoc^-m


X.KS cvveiz^(Tyi<3

foletin

'f (^ iXo-nfci eci

-z^ %i yccvit^ofdfisf * y.uu u^' ^ rs


fcr

clamor ac
qui

verumtamen sc^Oyt) i(^ro tru^psfcfis^y^iil^^pe'' pugnantium globus prs- ^v iJj <snf?5 tf^roi^i n7i ff^'i.

cipuus circa machinas extitit.

nam
ob
id

ol

^ "^/fij^v

e-v uurcjryTct) tjzc^


,

utrinque
cuftodiae

principio
,

ky.fpolv itcx^Jivrti
-Tf

0;

ipfum

collocati fuerant

hi ut ope-

y<a^ rovi tyn


foi

fS^ i-TnrM e^yov , ot


,

rum
illi

appofitos fugarent:

^ tTn rtS
}(/ij

S^/o^ rwuru
o\ fd/j

tj)-

ne finerent

damnum
,

his infer- Xiy^CricjJ iTrciozujrv


C7rovd*iv
,

(piXoTifciew

tanta a^mulatione gloriae atque

Ip^aavj

air^^

contentione funt ufi


pellere nituntur

dum alii pro7Z!/?

, alii cedere nequaquamfuftinent, ut pnc nimioftu-

n'>^fiavris
,

V'^" ^'^^

^^'

zr^J^^ rlcu 7 ^^^si^e^w

G
0n/O7cov.
o'i

POLYBII MEGAL.
dio,iifdemlocis, in quibus ante pu
yi y.h oif^ %'jroi<; cmxA'
(^ci

gnam coUocati fuerant, tandem immorerentur.


at permifli his alii fa-

fAifxiyf^ivoi,

y^ '^zrTmo^i fo

cesj ftuppas atque


'Ttil^JiV UfA,CC

tZS&OUJ^^^lovm OVi~ tes, tanta audacia

ignem habenomni ex parte

Vco/^iai;

eiq r\<^at.Tiv
,

ZsS^^^iy-

machinas invadebant , ut extremum pcriculum Romani adirent,


hoitilcm
valentcs.

Cj-Cjf KIV^UJUOV

ft>5

^UJUCCf^BVH<i

impetum
Poenus
,

coercere noa-

^KPgcTriozij <^
A?;^.

CVcCvUcJV iTH^cO-

quum inpugna

3
c/D

T .c(^)^,hvi6Jv <q)ct'Ty]'^c,
fuv Tc) Kivctuia
7rz?>^.8<;

^usZv

multos cadere videret , neque tamen in poteflatem opera redigi,


cujus rei caulla certamen aggrct
fus fua-at
,

'^C7zSr/;a7coy'^, ou

'iviK^

^Air -

^O^tIsV, 8

^iWUf^ag

tC^T^OT'^

tubicines receptui ca-

eaytJv, ct*Xf(gcXeic^

To^ icui^
oi

Trzifi-

nere jubet.

Romani

vero qui o-

nyfnXe

Tii<; aTnX7n<p3iA<i.

dtVco-

mnes
tuto

luos apparatus

amiferant, potiti

tantum noa tandem operum,,


Secun-

omnia

ccnfervarunt.

dum
Tyi py,<r7M) acr<pciCAcc<i.o fA.iv

hsec Hannibal inlciis hofti,

Hv Arn^oti bus
V(i-

U^ T ^ticiV
yJ]o}p

'^UtIuJ {^'hJ^.dUOc

pnufquam iilucefceret Dre-panum ad Adherbalem ducem Car-

rn

y^ T veui, Xct^v

Af;t</ii?j

'Tve, 773- thaginieniium ell: profedtus. iU TD A^eTmvcv, <^d7$ A- propter loci opportunitatem

nam
,

8c

mp^UV
ctct,

.C</p^dlv((OV

'yfCi.Tij^^V.

portus

Drepanitani

proeitantiam,

Itmiper ftudii adhiy^ T (^y^cuQ/.cM/ i^ TiTrH, y^ tv plurimum xu?h(^ ^ 'Srs< To ApsTnzvov Xif/.i- bucre Pa-ni ut id oppidum cuy<^, f/i.ey!<->.lw i7n)i^v% r cro-i;- ihodircnt quod a Lilybxo abefl ad J>jv < lLc(/p'/v!^cv'ol ts^ T <pvXci.Ky,v millia pailuum quindecim. quura cciyS. avf/u^cMvi 5 ^ A<?if ^<y "'^^v autem qui domi erant Carthagi*
,
:

HLTnyiv

T T5 7JTV, 6'$

UV

iycf.TCV x> e-i-

nienies

y^ffi <rct,hu. %1<, c\


(l'dXofA.ivo'.'i

cv

T/;'

Kc(^^,dcvi re cupcrent

quid agcrctur Lilybaei , fcinec tamen poffent: ,


inclufi, aliidi:

fS^ eihvcM roi,<z&kirh


,

quodahi tcnerentur

AlXvQcMOV, ^UJUUfliVOt^ j

d)lU7

ligentcroblervarentur

virquidam

Tu<; f/%j GvfKiy^Ml^, T^y? 5 ^^-^j*- t'x honoratis, cui Hanniba(^vXu-Tle<^^t>^o%iA.oiii, iTnryfeiXu- H erat , genere Rhodius, recepit , fc
TVTi<; u*yjp

nomen

T <yi>di^criv, Avvicon tTnoLth


^ 7 2Ud.CTi(pK0^V.

navi

urbcm ingreflurum, Sc qux virenunciaturum,


il-

diflet ipfc,cun(fta
ft^ T5
'

AtXu^cMov, y^ y</Joftev(^
''

gi'ara

quidem
: :

hsec pollicitatio

0<

liserat

'f
4;

fTmyfeXiuCi

fA>/J i)irrf4.<vc<)^

tjxjfra*

m/Lw iTTi^i^KjOV yt OIOC TO TU) 'PiXod

tamcn homini non habebant quod Romana claf^ iis ad anchoras ftaret in oilio qua
led fidem
aditur ad portuin, iUe propriaai

jsy^ r(!y^c<^<if5 tTii 'd yj/

HajTAiiv

fibi

HtSTORlARUM
iibinavem parat
evedlus , ad
mittit
fitae.
,

LlB.

I.

^f
i^^icIpccs
Ksi/ni^

deinde

altum \Tl!A)l^u4)\ouiy,aivi^^.
1

unam ex iis infulis tranl- $ nvcc r snf^' ^ AtXv^cua


ve>>yviiazov,r7',

quse ante LiJybseum funt

K^^Tro^oti/.fispc
,

poftridie ejus dieiufusoppor,

tune vento fecundo

quartam in oculis
ftium
,

hm cJKcci^&ii aney.ov ^q/.ov 'Zrg< circa horam TTrxpTiw u^v wTmvrz,.]! t TTvXe-' omnium ho- fA.im o^covrzkiv, k. ^^^rxTrsT-fKTjy/Ke^
V6JV "tIui

qui miraculo tantas audaciss

ToXi/.cM yHciTiTKdjcrz. k: 77;V

defixi ftabant,

portum

eft ingreifus:

y.oc,r:'^v

d09?y$ ly.vsro

^o^ uvxyuQa-^

ac ftatim die fequenti ad reditum y%v.


leaccinxit.

i^i

T Tof^^iav ?j>iirj]p(3

Conful quo diligentius Aoyjj'JO(;i7nf4.iA<i^n^vT iC^ Teto^aditum omni ex parte cuftodiret, zrXav rzTnsv rri^Hv , i^ijprvKaJ^ c
inftrudlis

per

no6l:em navibus x
,

T/,

VVKT. CiKeC VSiU^ 7t: q OiQ/.fSi 'SJ^f'*

quam expeditiffimis
tor

ftabat ipfe in

^Of^, eeVTP5 y^SV iTTi S' XlfA.iv'^ J 5W5j 7E6;^<j 7


''1, '

httorecum omni exercitu, fped:a-

~
'

'

(7VfA.<scnvov,
r^l

cy^otojq

eorum

quae gerebantur.

naves ol

^ Tnxv

rx>

^pxrsTnhv

H y^f

(j

vero ab utraque parte ad paludis vo-

fS/^^J"!^ | oiM^Polv

n Hv fA.S0^7v)

raginem quantum fieri poterat ac- <P CGTV U/J CU/JCinV 5>y/fK TtTs 7Tcedentes, remos quafi alatae fufti- vu}4<r. (ts^azcylv, iTmp^v, Izrnpct)nebant, ad invadendum & com- Ktjccf -27^95 '5^/ i[A.QoXm f(^ crj^r.prehendendum navem quse erat exi- \J/iv T <^7jXy f^sr^ovay^^ vs&!<;. o ii tura. atRhodius ora palamfoluta, Po J;o5 T^ uvcil6)yy,v cij 3^ <ur^<pU'
adeo hoftibus infultavit audacia fre- yy?
tus 8c velocitate navigandi, ut
7TZ!ty,az<,f.ievQ<i,

hrza

r.cc7at>i<p]

non

7TvXsi/.iuv r/, 7T 7z/A/.t)0j y^j^ reJ

ruay"Tzi.

iblum

illaefus ipfe

cum

navi

& viris

yyvca/rsliv, a<r
'U7K<it/(rs
5

fjtovov

'ur%unv s^s-

qui in ea erant praeteriret, quafi ftantes naves Romanas praetervedhis:


quantifper fifteret

Tico vciZv s^'V

y^

Tiii

i^cii, cioj

s^rcc Z^ciJc ciLf.av

led etiam remisfublatis curfumali- mcu^pi]


,

T vzssvcn^ncjv' aXb.ci ^ Q^-

ac modo adna- )/v <7^<:;!^'mK<^'jTc(^ s7rs<p] 7r]spc)modo circumnavigans vel- Qus ri>jj vuiw, ccczivsi ^ss^kuXhuS' ut ad pugnam hoftem provocaret. vo?75 TTsXsy.ing. i^hv^oi; Si 'feAubi nemo propter remigii celerita- ,(i;yT5$ STT civrov c/juj/eoj^ aiu ro
vigans,
,

tem

contra progredi audet


clafli

poft- rup^i

"^ f/^a7<^,

UTn^.dlxrs KU'^

quam nave unica


ftium
infultalfet
,

univerfseho- rctDoiTng yjci vi}t TTcwrzig ij' t cvcui^ abit. ac deinceps nctiv ToXa. y^ r)> MiTsrov vihi rrfKs-'
,
:

quoque idem

faciens

Carthaginienfibus fuit

magno ufui cum fubin:

ovuKt^ Tiziavrajjro

y^

fi.fyx.xLjj

p^sicM '7nx.psi^%'
hvioi<; usi
<7<x(pav
'

^li; y.sv

Kot/p^*
2ile/.~-

de qu3e poftulabat ufus illis nuntiaret obfelfis animos adderet Romanos projedta hac audacia in ftuporem daret. Porro ut tantum fa:

ru

KursTiri^^^/ru

Tt.'5

H TrsXiopK^usvag

rfO'*

Jztpcnlq Zif^xa7cd(j^:^6)vrpvi; jVP<y^((piiii^

''iUTUTrXriTlofASVogrM

Tm^

cinus auderet,

batur

quod

adjuva- r^CoAut)* yiyi^ Jf cujJsQuyissro brevium iUorum peri- zr^^Tiu) rsXfmp avi^ , ro giut

multum eo

AV

2,

/3^

poLYBii megal:
tus,

remitam

in

iis,

qua pat^ adituJi

exa<^enotaverat.

nam
,

ubi pelagui
fic

medium emcnfus
ceperat
,

inconfpedtu cflif
,

quafi ex Italia veniret


,

navem
ris

dirigebat

ut ad proram haj

bens turrim mari proxiraam

C3ete-,

775 y

/waWs

f^'

olyxTiv i^ aeAtx^

omnibus turribus Africam fpedantibus quo minus ipfe videretur harcobftarct. qua fola ratione pol^
,

'mKiHcr,

^ K^' r eiiorXav 'j^y.oilQ-'

funt qui vento fecundo feruntur , a faucibus in aditu non aberrare. audacia Rhodii pku'ibus locorum peritis

tiduciam adjecit
ille

ut idem
re

at-

que
*i dVX^-^^^-jy.ivai ru> avy.'GCC4vovit,

auderent.

qua ex

quuin
acci-

magna Romani incommoda

^mvjeirTi

fsVvi^

^
,

Xi(/S^(^ iTn- perent, fauces portusobdruerefunt aggrefli. in cseteris partibus proptet


Js-Jiv >iviv ,

f^^^i;

-^

t7nco?Siq

J^<

runi

maris altitudinem, &: quod nihil coqux injiciebantur confilkre,


terati

^y

c^ityV.^

lu.tx>:^o^av fr

automnino manere eodem locopofedfemper quicquid-immitdefcenfua


flufftibus 6c

4/,
;^.'

uTiHavy.y.mccjTV
'^TT^'

z^^-^V
f
r

TT g^ ..aJJ'^;^^^^^ ^^

^^ teretur in ipib

fou joiu^

-tv

piTTTVf^jov ^^jjiac, cv

y^Qponf TT^porjli^ ?C;


9n'^e.-^'.' ;^>

^i^^o-^o^-

JV -nvu

'ii7rzv'i^^^(3i

fluentium aquarum violentia pro=t trudebatur, atque in diverfaraptabatur , non procedebat inceptumi

uno quodam loco , mari vadofo, labore improboagger evcitatusell:


cv.c,

c/jtT?.^

vcf JZA

YVHTPi iKu-:n(n, fuper

quo
,

fidcns quadriremis ar,

y^

Tiii

TTchtyJoi^

\x^x^SA^
>;5 o< P<^^iM<'-

te fingulari fabrefad:a

qux

nodlii

excurrerat
CTC^jr^ 1? vccu7ir,^u^.
oi

y^T.')czcv7rg

K^.j 'rx>}^'Kfa:'-jc7i
,

hoftium poteftatem venit. hac capta 8c fcledlo remigio mihteque inftrudla, Romani omnes
in

y^^^Ti:rui>Tc^ i7nX;y-r^

'Tmvisx^

qui invehcrcntur
illum

maxime

auteni
illc

^y? wWA;oy.^<5Vo

^'A/fzt
o A,

JiT

To-

Rhodium

obfervabanr.
,

i7nTJ,^-MJ.

K^

7r/';c^

riWAdO'(^t,'

vvy.7vt;

calu nolis fJentio ingreffus


folvit.

redi-

7&Sto turuspoftea palam

quiani-

^^^P^^^l madvcrfo quadriremcm ad omncs c'x ;yt346Ai;$ coJtJ t TFTf ^j; o^ motus fu?: navis fabinde pariterfc moviife , nave agnita , perturbatus
WA<v<*<''>5>t'n>4'^^'^^597T7.

TT

ftf> OU/J TS^pCUTtV

M^Uy,SnV

Ct!C

eft.

primo

igitur cclcritate navi:

>Qi7a^;^^'c2^v

r.T^ S^-^^^a"^-

T(3H

i{^ru,9y.c'A

gandi erumpere tcntavit fed cum ;;^7wAa/*?64vo- proptcr prxlbntiam remigii jam-

WSTORIARUM
jam eflet comprehendendus , convertere tandem & certamen inire
eft coadus.
fiario facile vinceretur,

LIB.

I.

Sf

verum qui a milite claf(nam Scplu:

) in ho- c/KAoyuyj T CMopctii , lyi^im TVii qui hac etiam afiabre fadla navi potiti , necef KVQ^dbmvTi'; i^TZKJrKi 'f veageir

res erant

Romani Sc feledli

ftium poteftatem cadit.

fariis

omnibus rebus illam

inftruunt,
,

ac deinceps eorum audaciam

qui TES eunhjj TcU

<zn!95 v/^^

^eicw,

Lilybaeum curfu petebant


cent.
rare

, ,

coer-

a-Ttdq c/x^Xv(nx4' Tvvi H^rcfflsAfjSi^-

quum
,

autern obfeffi

inftau-

^^

''^'Tkiov^ elq

To AiXuQa4ov,
vztf^
^4*^

quidem ut quidque erat


ftrenue pergerent
,

deje-

T 0 7rBXlop7{^V(bfUV
j Xvfj.a4vtc^ ff^^
I

tM~

Ao

Slum

fed ap-

paratus hollium perdendi corrumpendiquc ipem oranem amififlent:

2^(pjtip4v TK?
,

T
:'

,^

venti exoritur tempeilas


tia

ea vi-olen-

y^TUV' yiVtTW[

,, TlC,CMI!lJ(.ii

CZiOJ^ .f^

atque impetu in mackinarum

lypvazc rnXly^jVTli/j j^icm


etg
oi/JTUi

^o^v
oicx,'

fulcra,

quibus agebantur , flatus im mittens j ut etiam porticus illarum


concuteret, ftrudlafque ante opera

TZiq

fJ^v,^,^y,[^Tz^t

izi^^ozcyuiyac,, co^

Tt ^TU.i 'jooa

turres vi abriperet.

cum quidem

e TTuP^pVi Tvi ^iu


uicQ-o^popcov

liu<3U^<lv. C/J

(h

7CCM'

mercenariis Graecis nonnulli

ani-

ccJ QyjJvov,(nM)Tic, iiv^

T E?i Ijjiku^

madvertentes quantam hsectempeftasopportunitatem daret tormenta

iTriTrid^ioTyiTZi. <t Trr-

C4Sv.>(nc-)q<urS(; tL/j

^y.>)v2^,-

con'umpendi
riunt.

conlllium duci ape- (pJz^Vj^Zu^c^e^v^n ra ^ccTr,y^i


Tvjj i-mv(Hi<A/.
f
\
)

quo rem approbante , ac neceffaria omnia xtatim parante ju:

T'

' ^> \ y o'c Git,'<'fj.ivH-,

y^

Tup^cji; iTcicr^czcpl^^ ttSv lo izsi^g


Tii/j

venes iHiy
tibus

manu fafta

tribus ex par-

^ic/Jj ap/Jfo^ov

'

crv^px^^piv-

ignem operibus injiciunt. erant Tt<;oi vseMii(7K0( yj^^r/iT,idiTV72zvi illa ad facile concipiendum ignem oyiccsAoy -zrvp tii<; ip^^K;. &)? si otv cum primis apta, ut pote multo ante T piiv y^TU(rK6ljcccp(,(i:Tzi-i aicc tdv fadta tum autem venforum flatus ^ovov u Trsc pi(rx,(:^joio'f<.ivc>}v <crt^5
:

vehementer fpirabat, ut ipfas 70 [ciciCr^q 'itjiw^TicB-u/Jcvj '^ tun-ium atque machinarum bafes TT/c^^u^c]^ ^iag (pvc^ci}(ni\c,}d
ita
,

'j

ec-j-

concuteret
fcens ignis

eo

fit

ut
vi

omnia depaatque efHcainterea

rm T TvpyjJv
y.l'jj

^c

t/.r,^<Mii^pioi'rz^v eic/-

magna
:

(m.X'^^ii<n)c, Tu<; ficcc^^,

tLo

y.iv va-

cia graflaretur

cum

Ro-

rrj^(; (yjep^j^v

cr\yVi(ia/.ve

manis impediendi atque


rendoe

omnes omnino
,

opis fe- ^viS-cij i^ zr(>opy,1iy.l/jJ' r d^i l'7rzct' rationes ef- KHcMJtd ^o-i{)i(ecv Tt7<; Tojy^ioK; iif

fent difficiles

&confiIiairriLa. tanille

TeM^ a7r^y.%v Q co^^oi^.TvicwrTjf


(jvyj^oOAvot
cujJ'ior,(r7C^

tum namque

cafus pavoris af- yi ^KT^yjZ^a TTZCP/,^ ro


,

erebat opitulantibus

ut ueque

iiv

'^7i^fio;',SS<7iy,

ij 7? ,W3T5

f<!17f

jo
fd/jov.

POLYBII MEGAL
telligerent
u?i^' '^^(Tx.oTsvfAevovg
(peo^f^,evi}i
,

neque viderent , quaege-

vzuv rebantiir.

verum
,

tenebris obtedli,
,

5 uOTvh^

Xtyvu(^

cum

in eos fenentur fuligo

fcin-

fumus, ilque denyrv^^vzrXij^Jiui, dnc cAcj^vi; ccttoa- {iilimus, pereuntcs, cadebant multi, >iy<a^ (c THsniv, fnyi ^iwc6,u,eviii ty- priusquam ad defendendum ignem quo autem plura yt(ju\ <Z^t^i ocutIu^ t ^ TTu^q (io>i- p:>nrentaccedere.
jclT ^s^^oi^ioy^v
iTl 'f

}(^7n/b tillce

micantes

6c

^iocAt. j(?co

ij

fj-ei^&f

ctwiccMve yiyve-

incommodaRomani
ns perferebant
:

ea dimicatio-

cB-CCf

^'^^/JJJfJrti' ttfec TiSi ij-XiVCM-

eo melius

cum

ii^

agebatur, qui ignem injiciebant, nam quicquid obtenebrare loedere(Dco^^uJu >^ '^XaTrriv ^uui/^f^ov,7rclv

t^eCpvoToi.^
TnvotAj^niJv.

omne ventorumflahoftem impellebat eorum y^^^^stS^^^^ K^ Tw- vero quae immittebantur jaciebanve poterat, id
tus in
:

ro^
Tt

QuXb^ofd/jovyi piTrl^-

turve in defendentes aut adconfla-

grationem machinarum , nihil extp)0)J ^yP^VOj^.V-, (iC/id;^V ^' 5TT- tra fcopum ferebatur, ocdis probe ^ve^ ^oir))0'MJo^v rnq u^iiv'^ utentibus qui mittebant fed ad vifd^ov,
tTii
riit;

Bo}}%Zv'^,

^r t

T <tsO ctuTuv TOTTov.


tfVa;

TC^yj^uy^ov os
7rX'/}y>lv,
is'

ro yiyvec^ c^ot^a^ t

dtoriam fmgula proficiebant, propter idius vehementiam , ipsa ven-

(ryyjep^vcry]'; %^i<; '^uyi^art t?


(Li^fls <;^iu^.

'meu-

torum

violentia

jadum

adjuvante.

r))'^7npoii,% icujtIuj

Tandem ufque

adco funt corrupta^

c^LOje?*]

^Ji^

r TmvTr XfjcM)

T? }(gi-

machinas, ut &: bafes turrium

& arie-

TU^pJopci.';' a)Ti
n<i;v,

X,

TU njTTY)

T TTvp- tum acumina ignis redderet inutilia. T xe/<&^v U37B ttv- propter haec Romani de expugnan^r^^
fta,cr\<i
is'

g&5 u^icjOMJCCf.

i'STZii9

j avf^ouv-

do per vim Lilybseo fpem


:

omnem
,

Tajv,rQ f/,evin c/iciT epyujv TrsAiop- poncre


iCHv,

&:

quum fofla valloqueur-

uTnyvoJmv

oi VoJ^o(ooioi.

'W^i-

TUiPpdL/JZi/JTci

j^^ ^^^''

'^Sr&C^Ct"^ loioci

Covlsi Kux,Xu)

7n)\iv,iU

'")

ab omni parte cinxifTent caftrorumque locum muro circumdc'? diiTent , tempori rem permittere.

bem

^x^Tnhioci
ya', rcl
o(
(5'

oppidani contra , inftaurata muri "i^ovMTmpeehoLW r TTpu^iv. parte qu9s ceciderat , obhdionem
Tf7;y!5
'zz^'coc.\of,ie-

cv roj AiXv90Cict)

TnTrlcoiiCfc,
,

de csetero
bant.

i^o:}(^h>u7]i7t<if/>e'Joi

re}'^^

djj^cp-

<mi vz^iftevov

tihi

Tia> 7n)XiopKiccti
rii-

magno animo toleraHarum rerum fama Romam perlata, mox etiam renunmultis
,

49

^'5

5 '^^'

r^,"''?'' 'SS^':(yreaT)v'](>Jv

'ia)v,

Ttcuru ^>\.4ov&)v ccvccyfe-

^ovrcov^aio

(rvf^rsMvj

T ^s hf

'fo-

Ak

TrXvpciJfA.uleiv']')

TrXuizv

fi?(>^^,
ttz-

partem maxinavalium militumque claiTis Rom. qua in propugnatione tormentorum qua in


tiantibus

mam

Ibciorum

fvre td7;
i\IOp>Ctoi

ip'^'<;,

H^ rf^f^t^oA

ccctera
:

obfidione

fuifle

interem-

^e<p}pOclf, (Wa^'^

^TF- tam

magno
dabant,

ardore militix noconfcriptus efl de-

min^

cem

HISTORIARUM
cem M
exercitus, atque in Siciliam trajedis, miffus. quibusper fretum quum ad caflra pedibus perveniffent
:

LIB.

I.

Pub.Claudius
,

C o s.

tribunis

convocatis
,

numeft ficifci: Adherbalemenim Po^norum ducem loci illius praefedum , impaut ratum cffQ ac futuri fecurum pote qui de fupplemento quod re:

Jam inquit, opportuonmi claiTe Drepana pro,

s]vccj

'ZD?'.ftv

iTU

T ApeTTccvojv

'TTavn

T y^ ^purKpv t hvicov r A-m.ffiui) r Ts^y^ov^ Itp


tJ^sXo)
.

'is.c(/p'/yi~^

ou^TUVy uZ^i^^cnc^^-ov
fA.i)iscv'uyvo^v'^

eivccj

cens advenerat nihil dum refciret; &

^?
d^i

-ri

Trv.p^CT.cM

cui

fatis

acceptum

elTet

Romanos,

i^Jh^^ojtiaTzov

TnTiici^ov

f^n

poft tantam cladem

in obfidione

^iwu^ ijtKhv r caiTZJV ^Xov,oict. f


y^J/l/y/if^LM
(yj Tv,

contradam , clailem habere in mari ^pjo^v T cMi^pav. ^)(^ipc<; non poffe. cundtis ex faciH affentientibus , veteres novofque remiges e veftigio navibus impohit , cum lele<aisepibatis, qui ex univerfislegioTzyv (rjf>^^'^2i}zf/.ivoov
,

TnjXtopyJci yof,'^"
c)'

ctu-

^iltJiciHiQ/iis-

nibus ultro fefe offerebant: quod nec lonp^a navigatio elTet conficienda ,
ita provilis,

&

paratse prsedssfpes oilenderctur. his nemine hoilium ani-

Ts; >f /^y?-

l7nXels'S ?pci1^6t{^lo(, IJiXovT^i 'dcn^^ f^iv TuK^ ayvsy[v<i'ovToq,'^


^' aiipeXeioe^t-Tvif^ie

madvertente,cii-ca mediam nodem


folvit claflis. qu3e initioconferta,ad

ftir^^^ 6Uvoi/.sv/i<;.'tuZtu

Zi^^<^evvtj-

ct.<nx,i^(^y ct*>KX.J^

Ws* ,w0-^

dextram littus habens, navigabat. limul illuxit , primis navibus qux Drepano jam propinquabant , appaxere incipientibus
flupere
nat2e
:

K%4,

Xeijzov rt/5

TTDXsyJa^. ^-f toj;

iis

T yuu. cii^ J) rd Aoe^Tmvav confpedis STHT


vav, H^li^iJV

(pcoTi,

Trpcoruv

vsavt7n(pccivo'^s-

primo Adherbal ad inopifed quum rei fpedaculum


: :

A-mp^a^.rv ^Jv 7rp2

Tvv i^eviS-ij ^icc V3 5)-^'Ji;|ov


e/l'

tk;^'-

ad

fe illico rediiflet,

^u nec jam du-

ov uvTZ^' ^of/^ev^ , HSH

bitaret

hoftem iraminere quidvis fibi flatuit experiundum , quidvis tolerandum efte, priusquam obfidione, quse manifeflo pararetur,
cingi fe pateretur. igitur clafTiarium militem remigefque repente cogit

G-ou;

TBv iTnis^Jiv

ruv

v^^nvcc-py.c^iv^

'zx.Q/.vs 'TTZCVtck;

'e^yH ttzi^v
,

Xccf/.-

^ot^HV, tq -rmv u7TZf/.ivHv

^g^v b"

/.X^S-sv^: TToXiopyJcc^.
Jiijq Tzi fAiv
-z?f^5

^o'^ <iOT? 7Tr>?\.ico<i

-srXyipai-iscTU ci/JJ^yi^^
iy.-

in littore

mercenanos e civitate per proeconem convocat. ubi con:

r ci.tfioiXov,Tiii 3

venere
navale

omnes

brevi inflituta ad eos


fi
:

oratione, viftoris: fpem,

prcalium

^cc 5 ffv^.sxfJ^VTZov , iyn^^uXs^ c^'&;v ei^moiocv ccjr^ui ocyiv 't


'

non detredarint

iin

auteni

TsS^VfKXV iA7n^(^-, lc^

Tt>.'/J,(^/

E4

aiXOUJ'

fl

f oLYBii megal:
ut periculo prsevertant ignavc fc , obfidionis mala ob oculos illis ponit. quum ad dimicaagefferint

7ai Tm^o^ujjjivjw <:^^ t tcw-

dum paratos
,

fe

ollenderent

6c

ma-

^Z'^'^ /364;v7zy
cciv<{v, yjui

ctyjv

Av, tTnciviCccc >^


i^l^lw, Tm^yiyfeiXe

h^ tk^^ i/n-

gno cum clamore dicerent , educeh^xfj^jj(^ T ret ftatim neque cunctaretur lau(c' /ict}

fA.iX-

dare

illos

Adherbal
fibi

& alaaitatem
efTe dicere;

QXiTDv^trsOi t
TO
issi$4^y}iA,evx

ccuS'

ipforum

gratam

Vecvv

tTn:^ -miiTr,
Jj

y^ V^oiAVM. ^cc- tum

CtCipyiQoci

ut naves propere confcendey^ru rent : utque a navi fua oculos ne di*

O T 7TZAu.im stccrXa,

7T^St(^ iTJVteiro^ cmoc- moverent , eamque a puppi fequeVrMuO, VZO" UU7UC 7W5 TTtT^CCf IzFl rentur, imperat. hifce raptim datis prxceptis, primus evehi in altum 8c
CJTiioud,
.

IloZTXt^^

'j

fub ipfas rupes in contrariam portus partem copias educere illi, per quam
hoftis ingrediebatur.

C o s.

Publiua
ce*

qui cerneret hinc


f*iv8(;Ti7n7s-Xiiv,

nequaquam

.<

rzs^??

^cwt^^iv

dvigti

t/ dentem hoftem, quod ipfe exiftima-

^ rq)enpav

9cJv7Zii fcfv cv7?>5>iJ)j 6"

verat, neque adventufuoterritum, A;^?v(^ fed ad praehum feparantem:inde na-

9t

m<; oc cps^u,svc(^
f
,

9rXou/j

'Tnx.azc^^
ffff^

vesfuas partim intra portum receetc- ptas, partim in ipfo adhuc oftio,alias ccfXTpi^^lv Tncp- portus aditum

im T

fubeuntes

iyfnXs

TrvteicQ-ecf
^ivjzc
oij

fada conin ejus

TfXotui verfione retro


fisv

navigare omnesjubet.
in portu
,

t^a

TrzjAfv.
AifA-.vt
i

tuv

cv ibi

dum

alise

^u CM

aliae

Tzjv di hJ/

etcarXa-j

faucibus poftquam funt converi^,


obviac fiunt naves , non dunitaxat ingens concitatusefttumultus: fed ipfaquoque
fibi

T))^ fiS7KooX>j'^

(nifA.7n7r']ii<mvj

invicem

ii fA-iVOV

%^V^(^
'

Ijj

C^ TUV
yjuf

Ct/J-

hominum

opZv U-s!rXT(^
xti^azvi \Jpcujov

u>Koc

nPv^

ci4 vy/Si
(S^

u)isyiXcu<;

navigia ex

mutua

collifione

remo-

cvyxfHiioTi^.

o,wac

o'M> U^Tiii;
o'l

rum
runt.

ordines invicem fibi deterle-

ICJXT^C^S^V^ ci<7KT?(JV7T5

T^l-

*C^*/^'>
TmXiyJo:^.

T^/
e

atquum

trircmiumpraefed:i,
'n\

x'jrlu/

tIu/ yluj
"^??

ut quifque ex anguftiis emerferat,

VU^C-}^ iTTSiOlW aVTlTCpCiiO^Vi


^ TloTfXt^^

aciemftatim iilum juxtalittusdiri-

im- gcrent j brevi omnium prorce in hovTr; '^X.^.Jtv y_^T07nv, ftem funt obverft^. PubIius,principio far/ 7JZJV7I r.^t; ^aAoi. 7z7T (?[ tTnquidem
vfXei
f/}v

incxtremo agmine univcr:

9pl-\^ci^ /(^']
Tt>

XV7VV TTS-XouurO:^^ fani claiTem lequebatur


dC&ivvfiov

TnX.x^g, iXxoE tLu

tum

vero

'^'oX-f)<;c\^<4fA<&)<;7u^tv.

'%\e-. A^w

;(9tru4

csyTsv xrcf^v xszTipc^ccii

7n>?,^JAM P^,:^/y,

//

provedus in altum , ad A^ucQccf Ixvam clalTis partem pcrvenerat. inter '^^'-^""ciuai, haec Adherbal,
<">'

in jpfo curfu

Jftui

i\.uuiauorum Romanorum coriiniftrum prjtterveaus navibu*


juiflc^uf

HISTORIARUM
i^umque roftratis, ab ea parte quae al-

LIB.
rc

I.

7i
l-mTrX}^ ^jzs-ipjn

'i;^v zar/vTr yxZi

tum tcnebat
ram
uirigit

in hoftes navis fuae pro:

iuiii^ vetuv ocVTiTrpao^v

th?

TrsAf-

fimul, quum infequirntium quifque in codem fe collocaret

'^fiSf'

Hl^ "^

iTnTTASQvmv

4'<

ordinecum iis quibusfead- iTut/i/.'S5''}ii(Ti c^Oo^Tmzi^rio/niviifv^ jungebat, ut idem cun6ti facerent Tuvni Tmteiv '7ra^v,^^Xe ^u ^ vtt^ per minirtros imperat. poftquam erant omncs in frontem inftru6ti, ei5f/.ire()7r^!v, cy\y.-/,\u4 dta, t ctwdata ad fignum teffera in hoftem Jyit(^r;v, ru^i y.ev^^hxq iTrsiHir primo, ordine fervato, pergit ire: T l^m-is^X&x^ ci ru^4 (^cvra^ Romanic interim ad terram manen- TT^qrfyri T Voiff^wv^ oiKii tibus quod prodeuntes paullatim navesepoi-tuexciperent. exquofa- 'Tieyjia-ui vaZ^' | H crx^iQce^-ti f.w ut magno fuo incommodo luXu riig Vau^i^^ eXccflejcQ-Tiva^,
, ,
,

^m

Romani ad ipfum littus decertarcnt.


ubi ventum
navi
eft

TTpo^ ciurvi r?, yy, 7roiy,mc,uiviii Tiuj


avy.TrXoy^u/j. tTnt
Jj

comminus,

fublato

(fuoeyfv^ ocotzJv

rr

iigno ab utriufque exercitus praetotij.


,

ijmi/, '^'}svrsijv

t irx^vjyif^reov i<p*
*n yjv cwj Trparvi)
icivoiAio^
,

initur certamen. principio

eff^rr^ta

't

vcaieify,id^3<rXyvi^ot-

paribus

momentis utrinque pugna-

Xov ocyi>.r,XM^.

tum

etenim ab utraque parte iazppo'^^^ Lj flos pedeftrium copiarum dimicabat. paullatim tamen magis magif- y->,i oK^u.y.ea^
eft:
vci)9.

Ji^

eTn turTx^^ ^*'i"-'~

que fuperior res Poenorum eife cepit: quoniam toto illo certamine longe melior eorum conditio fuit,
velocitate

ccH j yuXKov JopftT^V oi


,

KuD'

^dcvioi
ly{af>rt!,

^k

ra

vro>i^u.

trs^reph-

'Tmp

'uXov

fyiv

ccy^ovot.

quam Romanorum. jam primum ru


navigandi longe vincefabrica ipsa

TT

rv.yyvcjuTUv TraAw 'Z5%o)iet,(pooa.<i

yiffZM/

otd TVJJ

7^5

iry-

bant,

cum

navium,
:

'"J/^ftVj
reov

y^-* 'TVJJ
*

ruv

7rXy,puu.ci-

tum ufu

ac peritia remigum ipfe deinde locus pugnae multum eos

e|/p

^rf

%(^
,

fjte^.XA

ci/veZaXerv ecZrci^

cirs TreTrot-

adjuvabat: quodab illaparte,


pelagus fpeftabat , aciera
plicalTent. five

qux y,fiivuv T eartc^tv ^^ t t(^.rti t* fuam ex- TnXu^^ 'nmi/V. eire y) 7neto'.yrs
nveq
'Tnv

cnim

hoftisinftaret
fe nullo

1377

'JZiv

"sroXefiieJv
a'?'Pa.Xoo<i

v^ro^

vehementius, retrorfum
prse agilitate

pe-

(Mey^cd^wj

hu

ts

riculo recipiebant in apertum:

quod

rti^'v:iAjruv ft^ rcv


VOV

ccvUTreTrru fii-

navium facile ipftserat:


efTet

TOTTOV,

V.^7ni't

C^

jMfTZ;-

tum autem fi quis hoftium inter perfequendum longius


converfi
,

ba>.'<5 w~5

'Z^TnT/^vm tZv

diie^

provedns,

Y.ovrav

vrTF / 'Zt%<;rAfoi'7?g

ac modo circumnavigan- mrt ct TTXuyioi <sr?a7r/V^7T{ modo ad latusoccurrentes dum <qii(Poft,ivoi^ y^ (h^^<pivffj ^i ie illi circumagerent & cum imma- ro flu^i; rSv irXoim , y^ ^u
tes,
,

fli

gravitatc

navium fuarum remi-

TjiV

(C^l /.Cit> T

^Aijpi^fJtCirt^/v, ifA^

74.

POLYBII MEGAL,
G-UJti^l<; iilOlTZMf
y

^oXuiTS

}(j^

gumque iraperitia ludarenturj


tinuos

con-

impetusquumdarent

mul-

x.ivoujuauot 715
f/,ag

T avf^yboi.^v
is'

srti,

tas

Tra^ehoyjBav f|y

j^i^v^'

^tj

naves demergebant, live ahquis partium iuarum periclitaretur, proerat line fua fraude ac lecure

num
>^Tli7n>^Xy(^
TrTs
'Tzyy

TTSti^-fd/JOlT ttPi^v.
']is-

ferre

opem nave poft aliarum pup,

}*fAU/j Vwy.uioKi TuvuM-nu

pesperquealtum circumdufta. Ro-

o-t^eoiwvj

-75/5

tt yi TrrfCo-

mani

contraria his
li

omnia
,

experie-

premerentur rctro fe 75V Xot_;j^^v w^ ? ry^ yriTniiiif/.e' reciperc, quum ad terram pugnaiCiTx.iv^x^ov. ciH '^r^6Xi^of^e- rent, nequibant. quotiesautemalisov \szTs T >fj/ "ZT^cmTTZv (nt.a,(p(^, quanavis a pugnantibus exadverfo
r,

f^ieioi^,

chc

lui eii

7h:7ncB-ev

Avx- bantur: qui

rvic,

^'^)0oi ^csk^TnTTrvv
Vj-sr^^

K^
^ita

7rpufA.voeA> y

fojitv ('^cdKeXSe.

(y>ca,3j(^e urgeretur inteftiusj aut a puppe fider ylX <pe^~ bat, fiin brevia mcideret autfiin ^eK.7rXHv fd/j ou/j terram ferretur , folo illidebatur.
:

TrsAef/.icrJv

veav,

y^ tf^TOTnv quodautem
ere-

in praelio navali pluri-

i7n<pC>vecB-uj rut^; y,&n Tnr^^

mum

ad vidioriam folet conferre,

^Vi

^cc;.J^^j^oi(;
l^ii

qOD^ ci

rJ per medias adverfariorum naves


u,-

%oujf^^rtv
cuuuroj",
ryiru.

sr^.y.nKa-Tti.rtv,

fuani tranfmittere

&a

tergo

illos

^v, iiur^
zrXoteov
,

rluj Q.o/po'

invaderc,quijam in pugna
funt occupati

cum aliis

ruv

(zr^crcn ^

^^

TWJ
isoe

ocTriQAcMJ
filvj

Tuv

rrfKvj^OifJijU.rcov.

STTi^oy.^lv

rtlq

^ofA.s-

: hoc veroquominusa Romanis ficret navium gravitasii-mul & remigum imperitia prohibe,

9ti i{^ru 7rpuf.wU4J iou/Jcwrz>

TB <rvyKex,?ieiS-cci

sr^'5

oici bant. , poftremonefuppetiasquidem r^ y~, laborantibusire, a tergo navigantes

y^ f,ii]ce f/.iy,^v h^?^ei7re(Q-etf


Trsv roii
fi^iofievM.

rv- poterant

qui ad terram

eflt.'nt

confpa-

^aXofJufotq eyrzifx.Hi roS clufi Scae , rvioujrij<i de ^tf^y^^rio^^ tii vacuum

minimum quidcm
haberent
,

tjzirxp^vtnii

'^^
1"^

ad fuccurren-

oAo

ayuvx'
-V

T ^'^'i T
'^'^A
\

tv>

C'

/=

dum

ii

cui opus cilet. tantis hifcc

j'*-'''

Hcf'-^<^ovTCrjv

cv rot^ '^^-

<?(,

Q.y,7n7rrzivrcijv ajroc.<pccJV'

incommodis iuos conflidfari ccnipicatusRom. C o s. quum alixnaves

y^noobV
TC)

<^ccr)j^^ rui Vaj/^icov inter brevia iiderent , alix tcrrx alli/o ~ \ f OVf.t,sC(4V0V , 6JQfli^(r "ZTpoq TIUJ derentur , a lasva fugam capeifit , ae
./
>

<PvyLj ^K^
y^iV

T
,

(^jcavvfjcccv 5>^flt.'

i|tA/|oc<

^
.^

circum

littusie evolvit

triginta na-

(HM} ccjrm

'Z^ vibus, quashabebat proximas, co'

l^tansvTtc >?^, ouiz^ 'erv^v efyh<;


'

sTzcj,

~ T 3 AciTiztiv (jx,x(pci;v ovr&iv


^sn
.":.

.,

mitatus. carteras ad tres


ta,

& nonagin-

dv-

cum omnibus
:
,

qui intus erant,

vevKy^v^. }^ r%iZv, (yKV^<:<ljju4J o\

ceperunt Poeni
ceptis
littus

Kccp^/^hviot, i^

\v>>^~
CTJt
f4.i}

T TrXYi^ufjLoclojv^o~ ^ ~J\ T ccvcjpcijvrc:.!; vy$ $ r ^v


V

paucisvirorum ex-

qui e navibus ihis, quasad

5r.

c^o(zA>'v7T5 U7n^aiP>j(m.v.

yivofy(.i*
'

>tj;j

'^^'titcw^^yjcci TBio(/jnji,Arufi-

-2

'

'

praslio

impegerant, aufugere, Ex hoc magnam apud iiios gloriam


:

confecutus eil; Adherbal

ut quiiblus,

pro-

HISTORIARUM
Iu5, providentia ac fortitudine linJet.

LIB.

I.

li
t
idiof

gulari ufus, audtor vi(Sloriae extitif- ^hvioi^,

Ci)<i

oi ouJTvv ^' aioi

Publium contra lacerare male- zirpovoicMi J^ ToXuci* >(St>lef>^%iy-Ci)<i. di6tis Romani , vehementerqueincufare quod temeritate fua atque imprudenria male rem gefliilet & quantum in ipfb fuerat magnis X.ip^ijf^'^, y^ TO ^^^" OUiTOV i ii Remp. detrimentis affeciflet. unde y.ix.po7ii iXoiiiaf^m 'utiS<Oi>,
:

poftea habito de eo judicio

gravi- Kuq T Vuy.Uu. &io iC u^TWjTtc y.e-

terraulratuseft, acpericula
adiit.

magna ^Xcuq ^ijf^iout^ ^ x.lv^'Uotg x^^^Uf Nihil tamen Romani hac 'Zsk^.Z7n<n))Mf^v 01 y. VcoiAo/Tio ,y.ui
(T^ Tot^Tu/v ovfAQeQiiif^Tm
yOj"
cijt.

quo minus omnia prp viribusexperirentur, ac rerum curam pro more capefTerent.
tanta clade funtdeterriti,

T oAav cpiAoUf.ciu*', hsoiv


CiXt^
J^/o

UTn-

Af/TTJVT CV6i^f.tSVm,
mJ

i^VTV

ea erat de fummo iraperio inter duos T|!J5


petente

uv.

y^ c\.A'Ci~

hofcepopulos semulatio. igiturapconfularium comitiorum tempore , e creatis C o s s. alterum


:

>POVii, <3pCLTK')^V<; ISZ^UTtVS


ipjcmvTig, Zi^^VTif{^
/

ii^<Sf-~

ti

STS^v au-

Ai^y.iov laviov. tzc; L. Junium mittunt qui obfidenti- Tuv i^i7n<JL7n.\ Tvt^ bus Lilybseum annonam defeiTet, 7T Cl7Zip)^lCCi Z^CCHSf.tti^OV^ TTvXiopy^um , >d TCK acneceflaria alia exercitui omnif- To AiXv^cCHOV
,

que generis commeatura. hocam- u^i^.ocsa^ooc^ >o ^^y,^ci4 To) ?px-Zir^7TZ>y.7n;lg piius naves lx his commeatibus %7nhj. zrfoc, 5 y^
prsefidio futurasarmant.

Juniusaf

T^T0'.<;i7rX'4^o}nt.vi'Syi^sv^vxijg.
l5fl"(3^' cc^piy^fAivoii 5

llimtis Mefanas navibus, quas fibi 5

T Miav.ni

exercitus

&

rehquaSiciHamiferant ^-f

'Sr93'Asav

TK

avvy,VTyiy^(s'.,

obviam

Syracufas

cum
,

longis nacse-

ttAoj&^v, ^C75 TT

<^(X.TX7nCii

ya.jT

vibus cxx, onerariis vero annona


terifque rebus onuftis

(X,)i^y!g'Ziy.e>^iocg.>'7mpy^fAiiB-7i yS/

prope idccc

axralvfi

eU

^tft^

2 v(j/!.n$'jQu4

i;^yi

Cos.

iy^TZV eiy^(n aTcu^Pv) , y^ r ^^ contendit. inde Quseftores dimittit etiam neceffa- %ioiv cv cK^y^ajC4^ vcuiai Oo t;^ juftbs etiam

&

ria legionibus quantocius perferre:

WlC,. (yjJitJTc^
ujc,

5 Zi^^Oiig ^7i TliUt-

tradiditque

eis

onerariarum partem
eos

loci^f/.inioci (PopT/iyiii;,Koc4 7:v3

alteram

& longarum quoque non- T fi^Kpav Ti^oicdv, i^a7ri<^Xi ciuX^y.i(^'viVciA axriia)u,i^aiv

nuUas. ipfe Syraculls fubftitit

Tol <qisi%7rc--

dwTUTrpo^T J^eici*. aoioq cl cv qui Mefana venientem aficqui non 'Evocf.x.aazci^; i}srif.o/j , th^ t? potuerant, exfpe<9:ans {iraul ut fru- ^7?
:

mentum

ttX^^v mediterranese regioni im- }{^

(X<^vT!pSv(gi4
'

ix.

'fMicr/jvyc,
C^/C

peratura fufciperet.

tempore Adherbal
ros in prselio

T Eodem ferme ctjttv (Sr^ccc quos ceperat vi- fiecvyxia avfjiti^^v vcsAcijtcbav^v. K^' 3 "^^^ cid^yvq Ka4^j navali , quafque hauvuhxof^^
5>^ot
,

buit naves captivas

mifit Cartha-

o^l'5

Artcp^^ciffB^ciy^fU^^iiic^rr,

POLYB ir MEGAL.
ginem. idemqueCarthalonemPo^

norum ducem
^iCc-^hvcc.JHxpJzcXmu. j
i^fyvfcq

alterura
>

navibus

t avvci.p-

triginta ei traditis

praeteralias

lxx

quibufcum
a4(i

ipfe advenerat, dimit,

i^vccvToq

e^fii)ot>iyj)v-

tit

jubetque

ut naves hoftium,
ancoris
ftabanr,

TU y^rtTF^dl/ffi. <U^s^^eii
eit^carsazvTii
Itxii;

ei<pvA>

qu22 Lilyhdzi

in
,

opiMiazti^

To AiAuhcMov j
XaiTrtc^i
ij'

TmXefJLim

^^i^ repente adortus quas poterit cuni'ciA)(Jiv, que capiat, caeteris ignem injiciat.
pra;cepta

exequente

Carthalone,

'Zu'Zp

lyJocnXeiv. TriS-ev'^?

quum
alioe

circa vigiliam

quartam
,

fe-

K.ct^JixhcvT/oi,^ 7rvi'/}azcfl6fi^
toi-TiVuju,

ciflet in hoftes

impetum jamque
,

tTmsT^Jisv^sm^r

y^TAf^tv

naves conflagrarent
abilraherentura

aHs per
ac-

sfA.m^srpm^i

Tccot "^cnaxrm^^

T vim

magnainRoipiis
,

<ZS'XotA>V,fA.^<X^lu/

Cn^gTTTF yl^iC^ manis caliris fuit trepidatio.


currentibus

vu^^.v "ts^ ro

T Tcvf^jXiw ^pocn'

namque

ut au-

rseia. '^^c^oyjiivlcjii y> ccutuv Im xiho eflent navibus, Himilco LiTa^vxZiji^^vcf^yji; y.^.vyr,<iyOvV' lybaei praefedlus ex clamore priVov^Qoci lyAXKciv ro AiXuQcCHOv rt}re cognita , deinde ubi fub ^uv, f^ ^a^aiv nht -^ ^fie^eii izot- luxit omnia quse agebantur cer, ^cj<u^0Tj? 7o (TVf/^^ocivov, eymTJVjiXnens , mercenarios ex urbe in eos ^<j T&S Q/H 'J? TlzXiCJ^ filcQ-odio^v^. immiiit.

mum

Romani undique
,

malis

sl

5 Vcoy.ouoi " h(v^ yruvTti^Jiv circumventi

non mediocriter funt


atPunicse clainaviLily,

animisconflernati.
*J'*

5 T

Tii^Sszii^ y,>i%v ^otricyn^v,

fis

prxfedtus
,

aliis avulfis

T J^ccp^,hvi'4>i vcuja/^y^(^,oXi~ yx. T mcctp2vy roi pter "i^wrccQccs,

bus
ba:o

olns confrad:is,

mox

Heracleam verfus proiicifcitur:

Toc ha-Xyvr^i-^ccs, pC^ ruZloi pcixp)iv

^^ y

AiXvocci^ 3>%*^(9^/-

omnia circumfpiciens , quo Ro* manos impediret , ne ad exercitum


navigarent.

itaque

certior fadlus

a fpeculatoribus
'rc7nJ^v'<3?\,fcv5tf. <ZKt:3^yf<iXK/lci)v

ai

T OKOTTCOf, ZrXliSo^

non poenitendum numerum navium omnis gcneris


,

tiCUVOV TrXoi-^
(^

adventare

jamque
,

in

propinquo

eai^cst^Tipipei^ Tm.vlQ^otTiziv

avv-

effe, pugnae avidus

ut qui

Roma-

fr/i^4f eivcc^%<i zrA^ avfifci^ccf


eej-eo^av
oiee,

nos

ro )(^rc(,(ppavHv

l^cum

^^

T Vcc-

<2^};^jyjf4.ivii <zsf3Ttcfiolcf;

^J,uce7(^.

contemneret, portu Iblvit. Romanis quoque Quxftoribus qui Syracufis fuevicloria

ex fupcriore

^Tis c^T
'}cc-

rant praemilli
re fbliti
ficant.
,

Xv^KHcruv <:sC9ci7Tt^Xf(.Vol<;
^iou^
uvvifyiXocti
o'i

lembi clallem prxiligni-

immincre hoflem

s^rXeiVH^U^to~

trfiivoiXtfA.^ot
tCUiTlV?. Oi

fmTrXHv

T VZt^- men

impares fe ad certanavale rati , ad quoddam Roilli

Oi

ih^ifMtTlCVnq Qsy,

^(i C^5 CCJfVi iinoj -zrp^i yo-

maaa:

ditionis

oppiduluni appellunt;

HISTCRIARUM
hint
:

LlB.

utiportusquidem nullHserat,

ied ftationes dumtaxat 6c prominentia e tcrra faxa , quae medium

fpatium claudebant utrinque.


exfcenfione fada Sc catapultis

ibi

ma-

chinifque petrariis

quse in oppido

funt inventXj difpoiitis, hoftium

impreftionem exfpeftabant.
rant eos oblidendi
snilites

Car-

<pt<mvreii ^itStrtdiKav

f TnVAa-L/*

thaginienfes initio confilium cepe:

quod putarent
illud
j

ctwef^icv^Tcqi ro

f4.lv

zrpa^v

cjit

ex nimio metu in
receffuros

op- '^oiXovn

TTv^iiopxefv r^m^ii-xlzjzXx^

pidulum

naves autem
contra

Qoyrcq Tf/ j f Kvopoc^ KuJccTirXa^

fine periculo fibi ceiTuras. ea fpe exi- yi^j^ 5 ro TroXitriA.anov

}^j^fii^
y.v^-m

tum non habente

<^d

Ro-

(T^v,

T Ji wA/(V?
is

'kfr<pct,Xaq

jnanis fortiter fele defendentibus:

^O^V.

<S^;^pliff*iq ^

4 iXTnhia
yivveu-

quod magnis incommodis eo loci omnifariam conflidtarentur , contenti paucas naves commeatibus
onuftas abduxi^fle
,

uTiKU. risvx*7iov ecf^vyofAevm


&'5, (^

"S rc-sm 7rz!)^ee^'e;^vr(^ t(^^

ad proximum ras ci^^^ s^^vl&y


j

TrXoisiv iora

amnem
catis

ferecipiunt
,

ibique appli-

cuTixaztim^-i uTre-srX-^ctiv TCfoi vvte

navibus

difceflum hoftium ^OTtfS^v, ci


res confe-

x.oL%pfA.t(B-ivr^,

i"

d3fervant.
dlas,

Conful poft

Tnmo^W T
ryj^q,
iTTii

tctfunrXnv auruy. o J^cv

quarum

gratia Syracufis fub- 775 IJy^>i'<7Kf5


riXe<n,
eirz

Pachyno fuperato , navigationem yerfusLilybgum inftituit:


ftiterat,

\^A^^9^;5 $po6IWK^ T -zrpo^m ceTiT-

cmnium

quae

iis

acciderant quos

x.cifJi.^^cti t Tluyviav, tz-oi' T "ZTAiiv &? i-^n ra AsAutofcs,

prc^cedere jufferat, ignarus.


fetus vero Punicse clafTis
,

Pix- hHv 5;^'5

fadrus ov{A,QiQtm$rai.
vi6JTivei'Jocppj<if
TTZoV
,

T 5% Twj JSi^zrA/ey^ ci t Kxcp;i^h*


mtuvyuyrav T<nt.^

iterum ccrtior a fpeculatoribus hoftes

apparere

magna

celeritate in
:

OiVrU TfZiMv

7n<Pv<iscirSt

cos progreditur e portu

id agens,

vz^ivci^/nnv, civAy^^f^ ezrX^ fAetcc

wt dum ipfi a fuis navibus quam longiiTime, cum eis

abfunt

confli- srXeifzv ccTiiX^ct


claf(rvfii^ctXsTv.

^a^i ^aXo^!^ Kv^joTi 6)f T oixeiavveeh


'

geret Junius,qui e longo fpatlo


,

oX lit9t(^ Kctlidij c^
,

fem Punicam viderat & ingentem navium numerum quum neque


:

zro7k\i

T fcAcy T K.et^^,h)vl6}V f^ rv tfXk^os t (rxx^av stt w/eb6.

dimicare fuftineret nequeevadere

XiTv

rtXfJi,Si ,

i;T

cie^>fTy

'ert

)am adeo propinquo hofte


,

poffet:

oifVotr^Qq 6/v

oioi

ro afvsyfv^

eiieif

ad loca afpera & prorfus importuofa Tvv^


d[efIcS:ens,

ZFoXef/.iov^, iyKXivst^

r^

eo naves

ejicit.

fatius

TFOVi 'T^U^t^, )^

K^

TTUvloC t^oTfOf

f nim judicabat qucmvis fvibire ca

w^iruT^^v V^etp^v f

rt

cUt

j5
a,u7tiVi^oy

poLYBii megal:
Td cripeTt^v ?po6ro7T^hv

fum potius quam ut integruiti exef citum fuum in poteftatem hoftium


traderet.

iJsroyfiQAov TrviKozci. avvi^iov otf^

hoccognito, Pcenus acie


dccertare
,

ro

'd^e^

THrii

^pvoi

T Kccppi^h- quidem

8c ad loca
:

tam

nav vccjxp^qyTo f^ev 5>-^^b^fo^ pericu oia accedere noluit fed prot^isr&ovi^vletiiloii^Tozs-oi^, uvn- montorio quodam occupato , ciaffem illuc appUcat. ibique medius hiy'ifA.ccTe. ^ixCuv HccK^v TtvoifQ
^!fff9(npfciS-i^ TXuTYi
,

f^erct^u

inter

^Xav tTil^i,i^ zr^irCi^ T V&v


<poTiPQi<i.

oif^

bas obfervabat

utramque Rom. clafTem , am, pariter in utram-

i7nyivofiVa'^^f^av(^,

t(0Lf 'Zffe4'f7X>(nc>Ji <zst9(pa^vofA.ivyic>

tH TTiXa^v^ oM^epsTS^q

'

ai

que intentus. tempeftate dehinc ^' coorta, quummanifefto appareret Punici f^ev funditus turbatum iri mare
:

Kot^^ObVlCifVX.v'o^VKTZCf oioi Tt

quidem gubernatores,qu^

erat ipfo,

-rt/

T TtTmv Kj TUJJ
Ifj.TtioJ.cw
i

Js"

-z^^^cf.yt^-

rum peritia
cellam
fuis

8c

locorum

8c rei

pro-

tC^

fa^o^aj^JOi To

imminentem
: ,

providere ac

y,Xb.ov,^ iZfft^Xe^vTSi t)> avfAQy,(ni-

prsedicere

qui Sc Carthaloni
ut Pachyni pro,

td^ov'

t7ri(ru^JTKa>pJztXciJvci <pv,

audores fuerunt

yv T ^f^avci

yj/^

KUf^^^en tIuj

montorium fle(fleret
ter

ac tempeftati

aK^v

S^

Ucc^uva.
,

7fi(^ivr(^ fe fubduceret. id conlih'um prudenfJ.o-

^ vave^a^
y^azMTze,,
r
'

ouTti fOfj Tmyi^cc


f^

amplectente Carthalone

Poem

lluj

ccK^v

fj^Xi^w^oc^^T^fi quidem magno cum labore , xgre cv ec<P<pccXii f(^%^- tandem promontoriofuperato, na-

f,ii(B-i}QcW.

Oi

^tT^V

TCiffiOC^CJVPS-

ves in tuto collocarunt. at

Romanotem-

Xoi

'^fj,uv(^ tTn^ofd/jCfV,

v^ rum claftls utraque

a fseviente

Tuv TVTmv th teA(^ xssrccpp^vrav peftate in locis penitus importuoiis aXif^cJv , ouTz>i <^<p%c^r,(ruii, ag deprehenfa, ita mifere confrafta eft,
7S fAr,H

T vcwacyim ftii^v y}oecQ-cc4


'

ut nc tabula

quidem ulhus
:

ufus e

^Kcnf4.ov

u?i^'

ufc^PoTt^vc;

ocu ]$

naufragio fuperaret

fed pcnitus 8c

^^^^^Aaoj^;
<<
riris H<rjfj.^cM>T(^

U;i^4<Jyivaj^.
,

rk
tl^

f/Av

tuv rumperetur.

fuprahominum fidem utraque corSecundum ifta caput


iterum exerere Carthaginienliunl Refp. atqueinfpe firmiore elfece-

Kctp-x^llvim oSi^e,cM)iKv^t,

y^
/

vnlXiv iTnfpsTnfi^^i

rco; eA-

Tn^aS.
\

Ot
\

^ V0ifi^0i czsiSTZ^v pit. at


\
1 '
.V.

fjciv

fTnTnxntvyiTvx^^^BTeq
,

Tvre

-^

Romani, quorum vires priora quidem mala ahquantum imminuerant


,

oXoo^efta^

<M<

fj.lv

f-

^cXccTJy,^

hjecvero noviflimaclades

i^eQyxnMf

tv

e^' xrsrcujpajv
<Jf

c/ic^-

prorius intregerat, mari tunc ceden,

ToXyV,

Kcca^yi^ovioi
y

T?

|W::v

%c- tes

omnia in aperto pofita late obti-

XuriyiC^c/KveA^^ov ,_..-^

'^ .

Xa^
ft^ov

tt.'7rnX'7n^cv.

tt y^i^iiX . -, ,.

'"'^''^^
I

nebant: Poenisinterimmaridominantibus , neque de terrafpeiomni


renuntiantibus.

ol

<i/i

tC

P^V.Wi

Enimvero

quum

roi,

poft ifta infehcem publicce rci fta-

tum cunli hmentarcntur^Sc eosqui

Rom

HISTORIARUM
Rotnae eraot ,
8c exercitus qui Lily-

LIB

ba:um oblidebant , prsecipue angenequc tamen a fufceptae obiidionis coniilio


bant cladesmodo expofitae
:

T-

TToAiopiCiMf-a/Xs. 01 jnev e^c^Jji^ttv

propterea recedebant.

fed contra,
raitJTVi

&
tis

illi

abfque ulla caufTatione omnia eit^pre^X^


rov.

}(^ru ro ^iwa-

per terram rubminiftrabant:&: hi to-

o al' l(>tjvi(^ <^mf(^f<,iS^i^


7JJ5 Vi&UCC-.

viribus propolito inftabantjunius S^i TO '?ps6T07TXe0V 054

veroad legiones poft naufragium re- >*e6i y Kff^ tit&t7ncyyt(; av i eyiver verfus, animi anxius ineamcuram Ts-po^To KQUvoTofihazcj 71 y^ -zr^totus incumbere , ut novo aliquo & ^uf Tzjv atovTuv, qjrahi^^v lcvex,memorabili facinore edito acce- (icr.^aze.!^eij tIuj yty/JY.fJUivl/ji^
,

ptum detrimentum farciret. Itaque levi quadam occaiione fe offerente, Erycera proditione occupat , 8c tam Venerissedem quam urbem ipfam in poteftatem redigit. Eryx mons
,

^cse^Ti^Titu),

&io

tf^

^C5*;t^'W

fwr J 5)^^7i?<73jffjj5 u.<pepi/yii,}f^-.


TUXotf>iQcivH 7ir^'^lng7Tr,QoCS

T E-

77)5

te^v

t^ T? TToXeaii //i^Tjjg.

eft

ad mare, in eo

Siciliae

latere

quod
na

&

Italiam ipedtat , fnter Drepa- Xarlci^-r 'Zix.eXiet^ cv r^^^al. r Panormum : qua Drepana l^Xiuit K^f^evy} TsXdO^u , /xsSi^v

contingit magis inacceffus,


Sicilise

montes

prseter

omnes ^Etnam lonefl

ApeTncvAiv i^ nocvo^f^a

f^ci^ov ef^
Tu,

)(y&^
TTscvcc
'

*W OTyyfifT^
fA.e}iJii 3

"srp^x;

Ape~

ge fuperans.
ris

habet hic in vertice

5)-'^ 2s-oAy ti^-

planitiem cui immolita


Erycinse xdes
,

omnium

Vene- (pe^vT y^TdTif/j^LiKeXia* opohy fine Trrkh '^ Airyjj?. thth a^l' e-ss-' cU77}g
fA.ev

controverfia

quae tota hac infula


divitiis

r ^(^pv^p^iii

J^i7>j5

eTny^^a, khJ\

fpedlantur
cultu longe

8c

&
,

reliquo 7 0^ A<p^^Tt)q

T? EpVKlV^iiS

ie^p

clariffima.

urbs fub

'o^

of/>oXo[iif/.iV^<;

tTni^cwesttTov

ipfum verticem

pofita efl

diturque ad illum longa

&

difficili via.

admodum Juniusigitur, cum

afcen- e<jiTaTe 'zb^^tm ^ ']n Xoi-zty.-zs-^ fS&TlCi^iC^ T^lKeAlCMI ie^6JV. tfy


TTOAI^i)'^ UUTHV

H$pv(Pi^VTE(^,K^j^

in cacumine montis prscfidio impofito, tum in ea parte qua itur Tm^t^^Jiv

T uva^xazv .i"^! re ^

ir

locum utrumque impenfb fludio cuflodiebat, ad vim


,

Drepana

)(gfv<pt}v e7n<pic*e(i

<pvXaK^,oju.o{6f^

01

fij

sTTf

ilpeTTuvav zr^c"oeCffi9p

differendam potius inclinans, do-

eT*)p4

(pi}\.0Tif4.ar(;

ufi^PoTrpm rit^

nec aliqua daretur occalio ratus, ie hac ratione 6c urbem 8c mon:

To-z!rii^,(^f4,iXt\ov ezrt

T '^ nss^eA^^
^Tza

iTfeyre'^

y-m^oh

TreTrl^rfievi^

tem totum
retenturum.
nienfes

in poteflate fua tuto f^

Pofl

ifla

T 7TziA/y uc^etXaq t^ To (TvptTTZCV Carthagi- o^(^ v<p'uvTov f l^y. ot ^e Kup^- ^

rem

conflituunt Amilca- hvlOl (A^ TU^^U ^UTff^^V /(^'Ju^cognomento Barcara , cl#is <miTi ayTUf Af^f^KXn, r Btxpxee^

ducem

imK^-

poLYBii megal:
imperium iin tra^iint. qtiiAioiisA
ncifcitur.

xfKvrlw IrxXtxv. 'ir(^ ^'^-^ c-

fumta ad devaftandam Italiam' proerat is annus belli hujus XVIII. hicLccrorum&Brutiorunt


>

XTTJiJCculiKArcvm TroXiua.Kccrcc- agros populatus

inde

mox

in fi-

cumuniverla etflw ^^^^'i '^^'vfKim cvreZjiv clalTe appulit : ibiq^ue locum occu* %ocrv\pe 'ttuvUttS 'jvX&iMpoi t ny- pavitad marefitum, interErycem apf^iutv, i^ y.u]xXccf/.'^xy4 T l^^t '^ acPanormum, qui dicitur, Supra
nes Paiiormitanorum
Ktflx.iTis

Xe^yi^cv roxoy

0$

khj carcerem

fsch

Epvi^q (^ nacvopfin f^ilci^f^ Trpoi; omniiim locorum efTe


'zroAt/

vulgoque exiftim^atur ad caftraappofitifTimus


,

%iXur]vi'

^tiT a,)^av hyM metandum

8c

ad

^ei^ipeitroTruv tTnr^attoT/iliT^oc,
Kcr^ocXHot^ <qioc%7rtch9 ,
rtcov.ff?
5(5$

fovendum quamvis diuexercitum, y^ ^ovi- mons quippe efl , pr^eruptus omni


s^otvcpi-

'p a^<; 'S^'^^<3V

c^

-^ 'zSk/tiCHfievTig %<y^flc?K

ex parte , e circumje^ba planitie ia altum fic fatis fe attollens. eftque


ejus

tt-^/c^

(KdVQV . r8Tii o n "ZSC^fcejpog

ambitus in

fummo

failigio,

?tf6v<y ^<piCVY,<iiiXei7ri

tuv

eKofjov
']ov:rog

non minor quam M.


quingentorum.

P. xii.

&

SX^m,'j(p' y.^o -L^e^i^ot;

medium omne fpa:

Trplgy.evTu^Trz^iCc^^i^i Tryotec^ dt- rendis

tium pecori alcndo 8c frugibus ie* aptum eft adverfus marinos

^vai; ^$ifBjj<^,

%tviCG7f4.cv

^m
TPtf

e?$ 71

A^

afioi^oi;.

flatusegregiecomparatum ,peftife* ^zsc^e^- rarum beftiarum in totum immu*


'pl-

JV

o^

xpy!fivo7i iZrf6<7irot^

iKTe ne: utrinque 5c a mari 8c ab ea parte

t^K^
3fc-^flt

%cXcCTic(v fii^vg

tIou fiecT>}^tccv

Tu

^f jtTa|w rcv]av

y^rou qua cohseret mediterraneis, itacfr* TTapyi^^vrog cundatum prajruptis acpraecipitibujl^v cXiytjg f^ locis , ut ad media intervalla parva
,

fifjl^^iocf ^ofd/jcc KX^ocax.dLiiig.

i^

brevique munitione

fit

opus. in hac

if^cyeturtS y^jf f^Uv^v, cg 'af^ocfiev item planitie tumulus afturgit , fic a cK^TrDXeuifUfjccc 06 <nco-7iYj<; dCpv- natura fadlus , ut arcis vicem obtimug Xo6f>c^ui<l rci^c/,
#e/vj;5 x^^pocg.

XfT^relH

4StjKec(a^v:rpog

x^ T vsTr)Jt- nere ac fpeculse ad obfervandam fub^ Xifdvog jedtam regionem queat. habet 8c t ^^ A^eTTxvS ^ portum aqua abundantem iis op, ,

Atjiv^cciii ^pofiov

eTTi

tIm

IruXiccv,

portunum

qui Drepano aut Lilyadituf

wat TS-X%}vg
jj^.

vt^ec^Jog oc<pJtnov vTrocp-

boeo Italiam curfu petunt.

rr^oroocvg ii roc^

'TrtcQoc;

i^ adhunc montemtresomninofunt
-5?

^etg,

reci abf^e^eTg' o{io fiev ^otj


f^^-i^v

iiqueoppidodifficiles:

duo

a terra:

X^^P^,

e/l''^

r ^scXoCTir.g.c^v unusamari. ubiquum


Z^i^ai^oXcjg

ingentiau-

m KU^^a^pxJoTreoeucui
AfttXKocf
xtieci,
,

tvg oiv fJCYire 7n>XiO)g 01-

f^iir

uyiwjg eXyn^og fCT^oe-

daciacaftramuniffet Amilcar , ({b" ciam enim nullam urbem habens, nequefpera uUam aliam , in medtos
fc hofte

fiiai uvTepJfieYOittig fidnvi ^i 7$


I

HlSTORIARUM
h
hoftes dcderat:)

LIB.

I.

Si

plurimum Ro,

manis negotii
ilios periculis

faceifit

ii gravibus

implicuit.
Ifflco

Nam

pri-

inum ex eo
fcens,

navibus profici-

oram

Italise

adCumariorum
deinde auKv^cf^iiijv ^ci^(yii.^<iC7roc^v
^)k

ufque

fines devaftabat.

tem

quum non

longe Gatlra Ro-

x.xitc

inani locafTent ante


,

Eancrmum

urVu/n/nuv zfpo
'^

bem intervallo pafruum lcxcentorum 8c xxv. magnascum illis pugna-

navo^y.iTZif vro-

Af5 ov

t<ruc,

TnvTi cse,^iot^,7ni?i^.ovi

animi corporifque robore

vk pugnas ten-ellres, trium ferme K, TTBiy.ikov^ .'/^vui czviff.t^^ kF^ anuorum fpatio:quse quidem recen- yuv e^edlf tTii T>f~{ Cf/rtf^^t^. '^i 0'jp^ eiof 7B 0^1 rifc, ^x^Ki '^'* fcri omnes iigillatim non queunt. ui^^ "i^^hi/vuf Xo^f. xujrx,Quemadmodum enim in pugilibus KUTt' ~ o O M f^ iTH ^Xi^.CpspCfTZi) TTtJCTaV,
te)v
J

praeftanti-

yj

^ )

^ /

bus ufuvenit, cum in certamende ^ TUI^ ^fMOTfJ.(n ^ ToCi<i dO'f|<^f, corona progrefTi , idiibus fubinde ac oTcwK^T iWc^ uutQ " ^(pCSA^O
fine intermilTione repetitis inter fe

(Tjyy^.^.^vTTq

r.ffy.foft

^iijet.ua.^r~

pugnant: ut fingularum petitionum Tnu , 'T^y^ylv) iTr. T!fk'')yy\ TV^fTn plagarumque rationem habere , aut uS^TTUViZi^ Ao^y ^'J (Ot^VOlU^
y
li

eas prsevidere;neque ipfi qui certant, f^V XSSS^SP iU<p^q i7n^oXr>C fc IJAJJneque ii qui fpe6t:ant pofTmt Ced ex y^.CiOUTt Tzt<i U-^iiOyK^OfO^O!? , Ct/Tf
:

0 quod tandem fuerit efFedlum

&

Tflc,

Jmi^VyJvOtq

i<n dilfUTXf. C^K

d^

X utriufque pervicacia
cet de peritia certaadi

abunde lihabent,

7i}qtf^yVA0V TUitOpOf C^i^yiiU^ yj

quam

deque viribus eorum , atque ctiam de conflantia judicium facere fic &
:

if^TirilQAUi

UVTUf

tf0j^

T OU/JOi,(*iUfi,

in his de quibus

fermo

elt

resfehabet.

Nam

cau.iras

quidem
fibi

ducibus ^^u-ifiv.arm ") fc-}v ^UTKy^f'

'Z^a

T vuv Ai*\^i/.eyj U4Tiui


,

"^eci /ttv

aut modos, quibus invicem

quo- tv^ T^oTnvijO^ Uf aix sKu^f


in-

if^i-

tidieinfidiasflruebant, aut ilrudas (^fi7n>t^v% Tf^r' u)isy,>^af cviopu^i uvTtvi(htcii i-^nJicTti, ^a^c^o^iUi, in caput audtoris retorquebant
,

vafionesSc aggrelTiones, nec percenfere fcriptoribus facile fuerit:

HT

^u^pwr iz^UQ^Qy.oii^fj(^
'^'

& lon,

i^Pty^ir^) '^'ti

uK'kovT.v Trr^jf-

ga tsediofaque res audientibus quse- T(^ , /<^ 4* M>6i<PiXYi<i Uf C^ / / ~ quenullam leftoribus utilitatem fit TY,% uvuyvutrcUi kq/.voit^ /^^* }(^%Xiy.zi ^57z<P^*'S allatura, merito judicetur. ied ex eo c^ H TK^ quod in univerfum de iis pronuntia- ^z^ oujTzir yJfJl rS tsAo5 f ^;j

tum fucrit
illa acris

?.0T.CitU4 i fA.uT^Of Uf 5 , &: exitu quein nacla efl contentio , melius dictos vi- VOla* iX%l TzT ff^iD'//IAtYe>>9. oh" fos nofcas, etenim neque eorum Tt yi TrZf f| 'liiQAUi fiUTJiyfj"
nc, iY-

ftratagematum quas X hifloriijpeti

82
/fjtjf

POLYBirMEGAL--fT
ryji

^&KHiA.mi

T^^pilcnsji
|

poflunt , neque eanim inventionuA

quas occalio Sc inltans neceflltas luggerunt , neque item eonam quae aby^f4.lw cXo^^efyi pyJfo^
f?
^icc zr^sii-

ou-na,c,t

ov^
TS

oiov

iu/.

tu

ruptam 8i;violentam.audaciam ddiderant,quidquam cli ;^i-^termiflum. in calum tamen univerlac dimicationis venire,multi^' de cauflis non pote^
rant.nam
&; viresutrinqj erantparesi

i(Pocy.i?i\oi

TK
'"''

y^TU rovq

;ji-

(^H^^

ovtoiaxi

tcz^imu
'^

oiu tvjj
'"''
*

6ccafl:ra pariter

obducorum muni?-

iyvroTv^y
<p

diu<^^
r Tw;
, r

tionem
hebat
at

inacceflTa r

& quum

vicinis

fpccTiTnoiJi /3^-^%w 7i7iyT5Arj'5


o7J(Jv ^v
s

o-

admodum
,

locis conflderent,

ex eo

ftviA/5^
,

uif

ut pei- partes quidem line in^


in

Y^TU

M-s^<; (rLfyi.?m)i(nKi WTttcu^v,


}(^d'

termiiriGne quotidie concurrerent:

^viS-ccf

Kf^e^v

oA^tff5

quod

fumm.am

totius fpei profl

'^(ruvTS^.eiS^ccf

fA,r,dlv..

TtvTcv^y^
\
'

hcerdt, nilul patrarent.

quidem ex
illi

KVTOVe,

UH

C-U/jiQa4VS ^^^.(pjilpi^
(n^fiTrXoicxii
751-4
fl<

^q.uo ambcbus eveniebat, ut quoties

S^oj H^TU Tuq


CV
yipCt'V
V0f4.if)

comminusres gerebatur,
r^nt
i

peri-

'?^<7n(JZV(0t4.

^i

qui
:

manum cum hofle conle-

7ra|dj^W$ f73cA/y*7r5 , cJ^tt; rcrent atqui cito aciem lemel int8 ^i-va strccyre^ -'imv vzsz to7$ ciu"- ciinartnt intra ilias munitionesre.cepti
,

extra.periculum erant

6c in

5S

Tu^oXl^.i r/..:vituj/jov,

oti^^v^'^.

iioflcm denuo converii dimicabant.

<vWff p^<^5
f/.s^'^icuQuinic

(^fi^^aiiT^i 'J.'^/j^.|.Scdenim

Fcrtuna, tanquam braLeu-

bonus e did:o ioco&; certata ali*ck Tii (s^i<p'/,t/.syov TiTTzv p^^ T quamdiu certamine audadler transre^i-W^^^cTr; uQXy,y.ct.](^ 5,|i^tos* incertamenaiiudlonge ptrita
j
|

s>^^<5Aw5

siwTctrs

2:^ci.^oXctireoc,v uy^vKTfAcf.
TTzv

^' Tz?r jculolius., o

ac locum breviorem cos

(Xx-f.a^c-uoiKX^.^nv.^
,

T^ iconcIulit.CuflodiebantRomaniEry\

AfA.iXy^t,

^
,
i-

V(>)yMiaiv

tI-j

Ejvy^ cem,
,

priefldio vertici impoflto,

& ad

TT^lVTZvV

S7.'t

Tt 777$ y^pv^i:q.

X.

radices

monris

flcutdiximiis. tla^

5>^cc T^u

C*j ygf!.%c^} H 7n^^

^yt^c^AaoiTTi
775
''v

;riA' vEcvx.-yeuv,

;ttf7|y T? Tf JfO^f ^f f(c^


T/]
fi<^ri

milcar Erycinorum urbcm intct ipfum verticcm 6c eos qui in imo monte coniederanthtam , occupat.
indc eveniebat,iit

VTfio^

<^cCTi7reCiiJVtcviJi>v'

f|

&' c-uijiQu-.vs

5)-1nk>s(3Aa$ /m

Romani qui fummumfafligium tencbant, abhofle


mira animLprarf.ntia, quxvis

CZJT)f*SveiV

t^jf Si^^lV(^Wdi)t-i)t 7ZV-

obftfli

A/Oifycf,'of5
>t7T^y(9<i-

7TC5 twa
rft)a^^^y'

T{^pv<pttv

afper* fuUcrrent

K pericula

omnia

aOTfW5

fubiivnt: Carthaginienlcs vero fupra

Tzuq V.ct/p^,c^viovi uvTe^v, t&~v Tc


vrvXef/.icJv 'nv.vi^^j-p.v Tr^cj<.e(f.(.s-

hominum
.^

bus undique

tidcm ipli quoque holiiprcmentibus refifle-

^m.y^T ?<py'yiaivcutu.6,a<,uu'ioi<i\^^^^^
^^.r3fA.'.^cf^ivm
,

*5

acccucnte ttiam

commca^
xatloco

-vli^u-

ituum di&cultitc^uouUnodumta-

filSTORIARUM
3(at

LIB.

I,

83

loco

&

unico aditu maris

ururrj

retinerent. verum heic quoque pofteaquam omnibus artibus queis expugnari urbesfblent, oramque viulentia
alii

Aoi

TSTxA?

c/j7tiZ}u
Tct^i;

zraazcfq f^zv

uy.<Porsp^i

7nXio^y.:',-nKa4<i

adverfus alios uli efTent,


y-cii

nullum non toIeralTent genus, omnis denique invafionis 8c puinopiae

kyhnX(>ii

'

srcv
,

'^j^ cW
^i iTTi^
>r
,

o\ioi^ K)ic<.^cy\>jOi
r, /

?Ti;;e?j5

gnse periculum fecifTent

tandem,

JiG-c&}<; K. lACCp^/)q TTlfr-iV

AsdOOVTfS'
,

non

ut Fabius ait, exhauflis viribus

reAt^ ou)^

oji;

<l>oiv!og (py,a^v

l^x-

&

vidli

malis, fed ut viri quidam

oujjc{.rzu/jr'i(i ypuj

'Vy^Ky.y^ujjn^j

nullomalorum fenfu
invidli,

prseditiatque u>^ *; uv
,

uTTti-jU'; y^ l:y,'T',vf{^i'nn<i

hieram fecerunt. prius enim uvdps^


alios

itooi iTTZii-icmrt s^:pcifOv.


i7in~

quam alii

vincerent

( etfi

per zr^orz^v yi iKiv8g ^^^'^Asjv


jcjT^/TfjoT^,

biennium item continuum eodem

loco certatum eft ab iplis) accidit, ut reura ro7ri4)^^tJ^yc>/v!cruu.()iov^,d^ alia ratione quadam finis bello im- ^.s T^oTrrv Ci!/j$c7j XctZ?iV T yd-

KCM'^ ai/o irn zruAiv cV

poneretur. igitm*

& copias terreflres


crat.
Ipfae
ceis,

quod ad Erycem, Ajiicv Thjj y,Q/.ir.v. ruy.sv ou/j z^^ hic ftatus rerum T EpvKd, :^ TK? TTti^i-fCug ih^voiy.eig, enimvero civitatcs illae 'TV!ciVTl'JJ iO^i OiajZTlV. ru ^ TiVXi,
,

erant ambse fimiles gallis gallina-

rdljftcccc
cict,

y,v

uy.^orEpav

'Sb~p:^'^'h^-

qui majoribus animis decertant


viribus.

roi^

rVj^.^^fo^
cjnsivci re

^ djy/otki9
ai-j.

quam

nam

&

hi perfoepe
aJis

o^vijuiv.

yi ^a^;c.'$

propter virium imbecillitatem


gas inferunt

'h<pn?,6iXsy^re':

ruq ^liivyx^;
'j

m ultati, folis anlmis refiftentes, pla:

uahvayixv

uvr-!^

r'^ xVv^-i^ y.i-

donec tandem iponte


alteri

vovreq eycciThovcz

rct<i 65"A-;p-<^5,f<y5

fuacongreffi^facile {cih invicem vellicant


:

civ']oy.a'7z^'<i -zrcr^

'Zsc^tTnos^rei

ut ex eo concidere

ante
9uv
tv;
'^;,-yc<ii7rinzc

alterum contingat.

ScRomaniquo,

r^irn '^Y.ousvdavu"
oi

que ac Carthaginienfes

laboribus

ireccfv

uV7v ^^TrTue^v.

jam
jam

defatigati propter continua cer-

Vafy.ccioifc ^cfypyYjCcv!oi y.ciyvovreq


'^iO^ (2i<;

taraina, ad ultiraum defperationis

TTov&f^oici

(Tfvep^civ^

}c:v'

venerant

viribus folutis acre-

<niv&!V,''ri^TcX.og
V'^.y.iv

'wTn^Aia^iiry.vn JV^' '7tzcp<hv]o

miffis

ob

tot

annorum

erogationes

7rz^jAAfv7d

oi^

atque impenfas.

&

taraen Roraani

ru<; 'Z^oXvp.^oviov;
'TTccsm.oy.oicfX;

eicOopa,; k1

au-

animorum
etfi

pervicaciara retinentes:

^ Vci}y.cuo! <^vp<,yci- < iT^ %iocv


y,d'^

annis ferrae jara

quinquemari
illa

p<ujjri<;, Kj

^f

mv

,'e

in

totum abflinuerant: partim adpartim etiam


fpe

verfis coadli:

T yofria. %t Ajjt?M/ 7r^'y.a,Tav 0X0yjoac u^pstpjii^rei , a^ia re tu^ Trt,)>

quod terreflribus copii-s finem Q/i-Trereia^,^ o'i kv Ti 7Tc7re7c5^ ^ imponi fibi perfuaferant: uvTuv T TreiC^iy.oov a\nc/,y.eii)v y.Q,'.vHv tunccum animadverteruntfuum il- T TToAey.o')' Tvre azivooctivreq a Trpa lud confilium exitum qualem ipfi
du6li,
bello poffe
^

F 2

c^Ao-

84
cAo><r,i^?, ii

poLYBii megal;
uuXi^ ^x T
-rix]

autumaverant non habcre obflant^


:

cum primis Pocni ducis virtute


tio
i

ter-

decreverunt in navalibus appara-

ah'). 'Jsjz>>^ccf4.^oivo)ir';
tli 7UuTt]ii
,

oix'^ iTOvoi-

tibusfpem vidtoriac iib elTe ponendam. exiftimabant enim hoc de-

ei Kcite^vti ec-^cttfio
ibiov6K;

r
o

mum

coniilio

fi

moda

rite
,

ince-

iTTt^^oMii

uv cvru^ TttO^C,

i7nJi7ycK>fTT^-ss-oXeiiic^ervfA.pep^v.

ptum curarent nec uUo alio finem ex ufu fuo poife bello imponi. quod
,

k;

TtX^ 7ro:-/:(ra^. ro yS 'p TTpattj^


'f

&

sov t^tyQa^yiiv.f

7kAt7J}$

>

ti-

tandem fecerunt. nam primo quidem mari ceilerunt, adverfa for:

^uvrts To7$
fAXTj
TJ)
'

cW

Tvz^i ovy.Tla)- tuna coaii


i?\.cCTi^j')ivrti

iterum vero cladeac:

To

'j

c)^<^rt^v

cepta prselio navaU ad L^repana

ter-

'3^ ru A^fTmvx vcwyccy^icy tio tunc id confilium repetcbant.per T6Te T TiiHw tTroiotwro rccvrlu/ quod devidto hoile poilquam CarviKnmvrtqy x) thaginieniium exercitum, qui ad ET 7J7coAnV ^i T< 'Z^i T E/vyx <^iL}o7rtGU,TUv rycem erat, maritimis commeati,
r,<;

IHxo^hviuv
tTAJny-icv rol^

'^K^ticmcyrts t?$ bus interclufiifcnt,


,

fumm? rei finem

x^7^ JzcXccrluv ;i<pY.^xi

Mi^.

iv j

impofuerunt. cceterum ad hoc inceT^i ^- ptum Romanos impellebat animo-

WA^

frr/ioL

ytv

^:'

;^ ^'^*'?';^
J(5"'''5
*

'''f ^^

''^

rum pervicacia, potiusquam res ulla alia. nam publicam quidem pecuniam ad
id

g(ri;o}?37y

(^ ro75

ifyil^^^tic,

quod

parabjint
:

in leraria

?.a ^ik
ii^iva,

-zrc^ jfiuTOtt

civ^pm

rcc

habebant
tia

nuUam

fed ea

tum

erat

<piAcny.iccv
>i

}u

y/^vx>or^^, generolltas, Sc in Renip. munificenav^rtXeiXv.

sroQa^vpiJn
acCTU, 'yj

-Sj-^o^

eorum a quibus adminiilrabatur:

ruq tuv

(iiMv t'jy.cii/.u<;

ut amplius etiam

quam

opus eHlt

Hu6' tvu

K. ov yl Titli u(pis^vlo

pecunise adinvenirctur.nam pro nio-

iZ)'

Tmpt^w TKvrtipri KccrJjoiiC-ytvu/j, do facultatum iinguli , aut bini , vci X T cUttuvIcju hojhiouZtuj ycu]u etiam terni unam quinqueremcni Aopv TiJv 7S'(Hf.yf^urc^v zy^p^^pyi- cum omni fuo inilrumento prxbendam fufcipiebaatiidque ea lege , ut, ffuvrtev. Tw Ji roinrw t^^tt^ ru
|<y
iro'.iA.uS-ivruv
,

^^s^yffTiuv

rcbus ex fententia confcci s,fumptus


reciperent.hoc coUationis genere paratis

'zs-Xoiaiv 7n)irr; C^JCk^'*

tTroiKTHcv-

To T

vuvTrrjytxv TS-po^ 5>-V.cx^t'7ft

quinqueremibus ducentis; quainltituerunt ad

S' rosiov.civv.

y^

Tciurtc

<qM-

rum fabricam
bamus ullim
;

exem-

'zjjr^v

KUTtcpiOKvlt^ rciov Avju-

plai'illiusquaRhodium illum dict^


pofl

nov

f^iTnu-^uv '^x.oyAvy,<i'rri'ip

hxc C. Lutatium

ftiu^

'h

^ ^t)-^5)t<^'|? i7n(Pxvtic, Cos .claifi precffe atquc initio ^datij


prolicifci jubent. is ex inopinaro in TO AptTmvov Xiy.(vx Sicilia apparcns, poitquam univcrfx i^ rcbi '^S* ro AtXu- Punicze navcsdomum rcceilcrant,Sc
tIuu HixfXiuv roTVoic,,

To75

Kulu

rov rt

'Zife*
,

xarto/i
ffc<'w

*ff*>f5*

'^'7#i

ivA^sf^^if^-

IportiHii

adDrepana, Jvflationcsad

Lilybsu^

HISTORIARUM
Lilybasum occupavit: deindecfrca Drepana oppiduni opera molitus,
aliaque ad

LIB.
r

I.

8f
tQ t Kx^^-

py/>(ST6^ ig

ofKstecv

otviuD voujlty^v. avjft^rtc^c^ ot yre-

oppugnationem necef- Q/.TCAiTU A^eTTUVa) TIZXIV i^^t <t fkia: fimul urbem hanc obiidio- TuXb.ct zrpoi T TFoXio^Kiav ne pro virili premebat & qui fu- (rKiVsictci/.ii)OiiC(.f/.x^TouiTY, frpocturum provideret , ut paulb poft iKCCpitpi TU avvctTU TTDim Cif4.eC 3

^^-

'

cum

claffe

occurrerent Pceni

ejus 'Cr&iopa/d/.o^

r TTti^vcnca' y Kcop-'

ctiam meminilfet quod ab initio ^olviiov fcAoy, k: uvy//^ovc^6)v r i^ hujus expeditionis propofitum fue- '^P(^^ (S^^^Vtfi;?, CTI (J{^VC^C, ^WJO!.'^
rat
:

non

aliter
,

univerfum bellum hoc^ y^ JnXuTiccv

kiv^iujh xg^'Ctnc

terminari polfe

quam

navali prse-

jiOt)^ Tcc.

cXcc Tvy^^:v

'

k^e^.oi,

ho

nuUam

temporis partem fru- ^^''c^^veicc^yvicu^

T ^cvoruXb.

Hra 6c in otio ptrire fibi finebat: Kv' ex.u^jV ijiu.epcn' a^ccx^ifcci H^ /ttfed quotidie navales ibcios ea ten- XiToc^ Tmtav ^7^ 'xXr.paiy.ccmv oIkhtare
,

&

in

iis

ie exercere jubens,
:

C(>4

e^liOAJlS

T/;

/^OITT/, T/,

ft^

quasiliisinceptisconducerent

tum

TYjv

^i cuTtiv e7n/A,eXeic6fSn^(r}cecpT7-

etiam reliqua difciplina cos


cura imbuens
,

cum

peov,

oi6Ay,Tuq ecTnTeAeire St3i t

brevi fpatio rudes 'ZS^Ke^.f^.ov u "TTV.vv ^^y^ei ^ovui nautas peritos certatores eorum ago- 785 vouj'^. i't 5 Kctp;^^ivioi z^tS^ ^O num qui fubeundi erant , reddidit. TVzjzvoiciv (zntsa^rea^vl^ ou/rs^i

Pceni praeter fpem cognito Ro- t5 TreTjXdi/Keveci ^A TH; T^^t/.ecimanos claflem habere in mari at- ovc,y^ TTclXiv ccvTiTTOteicQ-ecf 'f jx~ quc illud dcnuo fibi ire affertum: AaTyjJS 'TTV-^VTinsf^ yjt,TJj ^U^ov 7$
,

naves extemplo inftruunt eafque annona & omnibus rebus neceffain hoflem mittunt: riis oneratas omni fludio id agentes , ne qui
:

vccoi;

'

yji^ ig}\7i^&}czcvTe'.,

criT.

T ccXt^ofy
Tzc

eTnmaetc-JV, t^eTrefiTJZv

y^ T
cc-

'^^^

T Epvffy, spoiTCTreecJC t
y^.,Te^.'i^''J

ad Erycem erant exercitus ulla re

vodKcMeiiv.

Sl

y_ff.^

'^pec-

dux clafli Punicae prsefiHanno qui e portu Hieronijefum delatus ad Erycem , priufegerent.
citur
:

T.r^v
vasvct
'

717 T? vou)liy.yi<; tujjuy.to)';

Av-

05 uiccy^yst<;
\e(7^9

;^

yef.Tu,^i
iijffz,

iTCi tIc/j

yacXa fV.^J luj

quam
pellere

hofles animadverterent

magnopere contendebat ut commeatibus expofitis , i5c navibus


:

XuCav, aiap- tajr<^^Tivc, TrsAiuiiii tt^ ccy$inicB-^vcif fi3t9<; T Esvy^


,

Toi<; pBJj ccy^o^i;

'i^^cQ eci,i(^^ xk-tn^;

onere

levatis

deinde affumtis in

claffiarjum militcm idoneis

quibuf

ka,^Si4

c^
,

iu.icTo*po^e:i

iTri-

que mercenai"iorum
Barca, poflet
re.

atque in his

TJjSiiHi

^-y

Bcipyot.* fJ.el' ccuTzHvt


Tttc,

cum

hofle confiige- iiTU


j

<r,fj.u,ici"y(v

xscs^etcitnni.

Lutatius vero Kannonis cogni-

AvTnmo^

(rXyVii^ TUJj

Tncpnciu*

to adventu, quid in animoille ha-

T '^scx T AvvcJvXy<c
r
i^TrtiCcM uuTk.i
,

(n.:>f^*y.iruue<,og
cf>i'jCAocoa9 a^sn
'.

beretfacileconjiciens

fortiffimum
copiis af-

q^uemque c pedcftribus

TiT^k

^ ciT<^Jcf^''i^
F
5

ili

'^tfHS

etJidfm^

"$6
,^

POLYBII MEGAL.
-Ji

fumit
tes

8c infubm i^gufam, (^^gavocant alii :) Lilybxo oppofitam


,

petit.

ibipro tempore militesallo,

cutus
olSTix.^PriTci^y.v-zspv^TUje, &)^ iiTD-

feqiienti die

prxlium navale

commiflum iri gubernatoribus denuntiat. mane vcro illuceicente jam


die, videns Lutatius
,

(Pcctv^sari';

opav roiq

f^jj

cvM/TioK;
^ Ase,ttTOil

ilibus ac
fuis

profperum

flare

fecundum hoventum:

<Pas^^ civsy.ov
SjTi^'J,

Y^:s4,^p'5(3i<7w,

Ci^<J7
i)

ob^'?^i5 ^VOf/J/JOV
a,\Uo'i

CCHZZJKHV

7Tci^<i

TV

'mVj;A3!iy

vero difficilem navigationem futuram ventisadverfis,& mari modo dehifcente , modo afperius intu-

mente
TJ?5

ro

/.<:^<;

-^S-pilTZV OiiJTJZp^i

71

d\7

6c

hcerere primo anceps animi, quid confilii caperet incertus fed


; :

^''^(3^5

'7^>pii(n.(nj^oy,^:>J}jjo<;

reputans,li per

tempeftatem periculi

aleam fubu-et,
yr(^, rr^; Avvi/v^
' ^ j fccyij^i^?
"^

cum Hannone
:

tan-

7Ts:y,jcj

tum rcm fibi futuram,&: iisquasadducebat navalibus copiis


ac praster:

y^^

' _ 'cix^cn-TJ

'

y^u,o/Tti ru,
,

ea,

ax.'i<p'/)'

iccv'JTijpvy eujiiUf

y^^rgt-

TU'A:Xav iay/i riX icu h^


't:<5 '^yfi3-/nh>i<i

avu.v.i^cct

oneratiscommeatu navibus lin exfpc6laret donec defseviret tempeilas , & ignavia fua committeret, ut
:

ra$

7ZZi?,s'.ctii(;,Tpo<;

TT

rii<; VX.'jq 'JX.iv/,Tii^

i^

trajicerent hoftes 8c cum veterano Kiy^vPlT- exercituicconjungerent certamen


libi

f/S^.i^ aycovtsi^j .ttj^^^ tc ri'; >^iVii5

cum navibus futurum celeritate


onerejam
levatis:

To 3 ,u^jzv srs^q r A^;A^^y rsA,'{3'''h

\ ->

~'

'^

praeftantibus,
'

'

nec-

non

Jectilfimo e terreitribus copiis

'k

^^v

iit'

r^^TT <Pote^ii)Tc^v.

mihte:6c quod

maximum erat,cum
,

oio.7^

x./.je

y.vi

Tnx.pHvcij
")

^aiSi KCiiO^V.
A:,!ir;;v VJSy?

C*\yVtfCJV

t cmsTK^ X ^"

Amilcaris audacia

qua

nihil

tum

fuit terribihus. llatuit igitur prcefen-

i'^oJpou'sQots, 1.v/\)^td

f'"])

cwnji);.

tem occalionem non prxtermictere.

JV

'r>yk''ipai.'ATrov

mox confpicatus
Sc

hollium naves
poitu

ple-

dti^foyU kvot.piJCfVTuv

KXiJhvx
y^T^^/i^n
^

nis velis ferri, protinus e

foha't.

quum

facile nautica miniftcria


,

T^t/Cdvvu,jv

ci.'in:s-.3coo^v

fludlusfupcrarent

quod erantcorcito

v*j-'^v o<

if^U.ovn^ Tvv c^txm^tiyv


<ZSt3K^rip^v'^
Tovq
-771/5

'>'

/^

'^

poribus vaHdis ac bene curatis , navi-

businunum ordmem longum


direlis, claflem in

mxiriiv

Tof\iZ'J^y
voC^jv

ff^OVq, KCi)iX:uijlO^
yj;f.i

frontem inilruit. Carthaginienfes, ubi prxclufum fibi


;i

^O:^'0/t.XZTUVTE^
cc-J.-zi;.

KCCTX

Romanis tranlitum
,

lentiunt, vehs

rp-^i

c'\^v'.oU.Xov

^Hqu- contracflis
'thx,

mutuilque adhortatio-

Trv.iAiTi^iK;

-^

e^ t<XTT-a/v

^T^cjj^; r

nibus in fuis quifque uii navibus,

c^)jiA/T\:w iyo'J<jy](;

^-

cum Romanisconfligunt. quoniam


autein utriufque cxercitus apparatus

cuutr^

HISTORIARUM
Contrarlo

LIB.

I.

modo

ie habebat atque
y.ci^q eliCTicq CVet*7l0f

inprxlio circa Drepana commillb: cxitum quoque illi contrarium me- x.oiTB^V
rito

T^

ambo
artem

lunc nadti.

nam Roma-

/TTcjj.

Vi^f^loi

y^ tIuj ts

ni

primum
:

conftruendi na-

ves didicerant

deinde onera omnia,

quorum
erat ufus

nullus ad
,

depofuerant

pugnam futurus tum autem


:

vMjy^^lciv iTnTnaii&iv i^e-nJtvTOf

Tu Te TiJAypay^Oi avyx.ex.^Ttif^s,

remiges probe exercitati operam in vx


eo
prselio

^^(Pe^v^rzM/ al%1c, r
THt;

^'^
ygt,T

egregiam

navav^erunt:

TTupH^Tt).

T eTinhcc^

poflremo felectos e copi is pedeftri- c/uXoy/u) cufc^pm tii^0^;^p>iT!Vf


bus propugnatores
,

cedere nefcios,

t/H

TUV
^\

TTi^fiCaV ^V^TlTnOiiiV Si/^^'

Romani habebant.apud Poenoscontraria

SD^

^iq Kcop^ccviovi;
cu

TZivci-

hisomnia: navesonuftae, ad

Tix Tti>(3iq xssmp^v.


,

jCLiv

yx.$

certamen inhabiles: remigespenitus Wr.c, ^y.ovsTCf Jij'^p-/.sac ludes & pro tempore navibus impo- sr^? Tcv y-ivotwov. roi oi
fiti
:

atex.iv^
'vrh^pci),

miles claflmrius tiro,

& qui mitum

,c<$i^ TeXiaii; Lj. o^lcAcrKriTZi

yjr.^

liiix laborcs duros ac terrores

2r&^

KOA^ov

ey^ne^iAiiiAjfoc.

/6

piimum
aiTcrendo
taturos
,

experiebatur.

namquifi-

e7nociU''Ci'.,

veoavP^.o^a k^ rrpa^^O'
>^ ttuv^
j

tiiacceptum haberent ,
fibi

Romanos de

ttt/^
Tv<;

TTZCffyi^ >($e,^^7m,Jticci

mari nunquam cogi-

aeivii.

aiciY^To

y.-/:SS7n!

aveU

contemptim

&; negligenter 7S5

V&)y.c<,iii^

eXTTicrzij
,

pcXeiTliig

navales copias curabant. itaque ergo

tzyTiTrviiicTZCcd^

-/..x^cp

^v^mvTtq,

quum

multis rebus inferioreseflent aiXin^pav T vcdjUKCtiv Gu/jocy.euv.i^iRomanis primo fl:atim congreflu ynpHv ciugcTU crviAcciXtiv ic^ 7n}Xt\o6
,
:

facile fuperati funt

demerflsnavi-

ye^ii -^

y.a.X''i<i

eActTl^/.t^o.',

Tu^.cni

busipforum
paflis velis

l. captis

cum

ipfisve-

iXei<pJii(7zcv'
voi-jc,

y^TnvT/iy^v"^ fA^ ccu-

dtoribus, L X X. reliqua multitudo Tuv

yccTe y uazM) , ecdcuy.y^vTU

& fecundo

vento tumen:

ecXocTu/j ci'j7z.:vSfoi.

to
Tii^

^ Ao/tt^

tibusHieronnefumrepetierunt
ro felicitatis

ra-

13^^^ 3- es^^;Q^.yevov

l^oq y^4

exemplo ventorum fia- y,oi.7ii6(i)cru,v, cwjk; u7re)(,capq Ts-po^ U;nlv v%azv, etm/^Z^ f^ a-^^/otu ex inopinato mutante &: prceien- T
,

tiipforum
dante.

f*iv ovv T Vtiiy.CA^fv ad cxercitum profedlus , captarum epynazcvT^ to Ai' captivorum curam ha- '^cCTiT^<;^<M''srKe<ja'ciCi7S'poi; & Tci ^pcCTSTnain tSCi T T bebat in quo non pai'um illi nego- Xu^^cciCVi /\ ^^ c ffzof^ciTut neque enim multo paucio- cti ^yy.cf.,Xei iCuvTirXoicifv T tii fuit acrcw, e^yve^ fie^XLu millibus qui in olys^ofAioiv
.

accommoRomanus Cos. Lilybseum


neceflltati fe

^cnq

c>7c

y.S7W:o>>x<;

ccii^^lit;

-isrpoq

tov

}iov% ycotAfov

^ 7n<^^y^T(^

cXyH"

navium
:
:

&

res erant

decem

praelio vivicapti hierant.

Carthagi- a

y:> TTzXii

T fivpi&iv eX^Tre ffzcfiu laif


'^c^.-fpeioi

nienfes nuntio de hac clade prscter

rk Xy.<pjiv^

y^

T y-ith^vev.
mB^
Cl

o\ 'jKcifi;i^/,cii 01 (SSi^carscroCffYii

F 4

88

POLYBII megal;
opinionem acccpto
,

animis iiii

quU

xmulationegloriaeprompti ^TCf^LiJ tTOi/not TTsXt/neiV y,ozM/, roig adbellum gerendum seque acprius led rationem ejus gerendi ^s Xeytruu^ i^tiTTo^iuj. oure yj erant ^P^ytlv cn ru7<; c.x^LDCiXix <h/yu- inirenullam poterant. namfubmi8c
:

dem

f5(7iv

oioi

rt hiwi

y.(^%ujjn>iv

niftrare neceifaria Sicilienfi exercitui


,

mare

lioftibus tenentibus

non

vt% l\ rcu>To(4

>

Kd^ <irO^'i^

'^'^'

amplius poterant. liorum autem falute delperata


,

Tnv

TDiot

ylQo^ai,

TTziout; ^:(r.i/,

8c

quodam^modo a fe
fuperare intelligeigitur

prodita, neque militesnequeduces

ad bellandum
^l>ei/Lmoi -sr^^

fibi

T Bu^H^y

iTrCT^i-

bant. ad

Barcam

magna

dire-

ligentia mittunt,
?^icu> iTriifiiTcV iP>)3'''

lummamque

^}^/^^'^ uytfA7n5cyTii5

rum

ii!i

permittunt.

quo tempore

Barca prudentis 3c cati ducis officio


TzSv i(K

Aoojv
}

lo^ 77;
'

luculente fun6lus

eft.

V2D^t|MJvo;5

nam quamfpem

s<<?*v

e./>

Z^-^ia Atyv
ov

Of

/'^

='

;j

diu rebus Cartliaginienfium


fuperefie
,

^ivfjv hy-ou/Jrm eivuf 7nx.p'.>.H7nv,

aliquam

ratio probabilis

a^^x sruTU^ ru^


fj{3vuv

Js*

vi-ytuv

ru Tm- fuadebat

nihil eft ab eo
,

ne eorum
quse vel

A5t<v iXTTid^uitei x-ui r^qu^o';*!}^-

quidem prsetermifTum

^hXsy^tv
,

t7pH6*\ 3 'Z^'.<p)
-^" 5V 3J5V

cum

temeraria audacia &: pra^fenti

TO
t

zriy^yy^x(s<

^ T JCy

ouo\v

pericujo conjundia exiftmiantur.fed

^^^tTfAfiTTTCj-sri?; ro

tu^hv rvh^

omnes vidlorise fpes, fi quis unquani


dux
in
alius,

^}cjTi'^riofjt.viovc,,';ruvvvow(JiX^i f^

bellandotentavit: ubi vero

ffiv ,

^:zrf*9 (XJTovsciV

contrarium Fortuna vertit, Sc jam )(^ j^cLAv(nm omnia erant exhaufta quas ratio iuggerebat: tum ille deeorum , quibus
Jj^i^tioy^,

a^? vout^iov

(kvetjf
,

t5

praeerat, falute fbllicitus, prsefenti

^ijvsi-J^cif fi>\.t7rtiv

rvv

ni

v/jcav,

temporum
fapicnter

conditioni cedens plane

ouoia^;

?^

^
Tti

S^

Ahtxta^ koa^v.
oi\uy.'.vov

& pro

eo rerum uiu
ejui'dem

quem

'"^

AvTncrf^

^srZS^tiiJLdi^
,

habebat
ad

legatos de focdere ac pace


rnilir.

Zi^^-a.XoofJiiv%

hu

T) cvvot-

Co

s.

namque

ci/Uf 7t7?

tr^ert(^'i
)(^jf

7r^.ycf^<rf

7T^v,uit?yoi^
7re>\if.(.u,
':v\

y,ufiv*VTivi^d'i)

exiftimandum eft, 6c vinru ccndi tempus pofTe perfpicere, 8v ceprudentise

(Tvvi^i}
,

TtAJ^

i7nji7ynf

dcndi vidloria.

Lutatio grata cura

^^i^Oc.^oi,

rei^rMv nv&iy ffvvpi-

primisearcsaccidit,utei,quiattritasiiocbellopopuli
qvie

kSv atet^icp4<^v.

E n I T O 1 2-

EINAI KAPXHAONIOIS KAI


A E <I>IA1AN

Rom.

opesiuii,

jam

grave id onus

efle

probe

fciret.

ita iinis

tandcm controverPacis conditiones

rnMAIOIS, EAN KAI


inhuncfcremodum

liarum

cft fadlus.

Amicitia Carthaci-. ^MEHSIBUS CUM RoMAHISi 51ITA POPULO RoM.


funt fcriptx

KISTORIARUM

LIB.

I.

t$

tlBEATUltjMlS LEGIBUS TniAHMni xnNpnMAiESTO. POENI UNIVERSA aN SYNAOKH''KXQ' SlCILI A EXCEDUNT O. CUM PEIN SIKEAIAS AHA-

GE- SHD KAPXHAONIOTS, RUNTO. SyRACUSANOS KAI MH nOAEMJEIN ]E-

HlERONE BELLUM NE

ARMIS NE PETUNTO, NEqjjeSyracujanorum SOcios. captivos omneis INE PRETIO CaRTHAGINIENSEIS RoMANlS REDDUNTO. ArGENTI TALENTA EUBOICA Bl S MILLE ET DUCENTA IN ANNOS XX ROMANIS
poeni

PnNI, MHA'
i;

Eni<I)EPEIN

OHAA T P A K or s loii;, MHAE TnN STPAKOrZinH STMMAXOIS. AnOAOTNAI KAPXHAONIOTS


Pf2MAIOIS XnPJS ATTFHH A n A N T A 2 TOTE AIXMAAnTOTS- APFTPIOTKATENEIKEIN KAPXHAONIOTS PHMAIOIS EN ETEZIN EIKOSI AI2XIA1A KAI AlAKO

pendunto.
Romam

His

conditionibus

perlatis,

quum pscem non puius Rom. decem


infpiciendas mifit
,

probaffet polegatos ad res

ZJATAAANTAETBOIKAtk- 6^
Titiv

^' eTruvevep^^^Jsvrav

f /5

P^,j;v,

qui ut venere,
quae convene:

de

fumma eorum

,m(^j

ccXb,'

i^UTTif^Xsv uv^fu^ ciy^

rant nihil

mutarunt

leges

taaf^cKTuv. 01 fo ^iS^l^y^JOfVfVOl,
cXeJv isc\v

tum

Poenis impofitas nonnihil in-

T /4^

tenderunt.

tempus namque pen:

eZ /niTeJyii^^v

k(y,-^.oij

iionum
6c

tributi coardjarunt

talen-

zr^cnymivou/Tii^ Kct/p^.ecvts^.Ttv

ta milie ad

fummam
infulis

adjecerunt:
ovuy^iXia. te

omnibus

inter Italiam atque

quotquot funt Siciham ex.

ttaXua^ sr^cS^JvTf^,
ILa/i^icvim
Itkfd/j oZv

T Tt
a/(5<^

vijffz^

C/>s;j<t^Hy

cedere jufferunt.

His igitur Jegi-

"zs^p^azTre^^cM-, 'o<m\ /hetu^v ^

bus atque hoc

modo

finitum

eft

x-e7v^

^ -^ 'ZtKe^ioc^.
j^

bellum inter Romanos


ginienies de Sicilia

tc Cartha,

Vco^c^ioi^
"oirCA

Kccp^hvioiq avpx,^
7rcXif^<^y Ith Tcta-

gefium poftquam annos continuos xxiv duraffet.


,

ILiyceXioe^

Tz>ig

}^TvioZTiv'(f\^e

roTeXQ^'

tTif

bellum omnium quae fando TTzXef^ri^^ii e\i(^<7i ^ TeTloi^ pwj-' accepimus, longifTimum, rainime f%5' 7rsXet*(^ uv JjVcf/V /c^i^ intermiffum , denique maximum. y^~ jL(^%VTe<; , TTzXv^l^OVtlOTZiTC^ quo quidem , ut rehqua certamina yf^ cuve^fDiTi^ K. /MJ>fr g. ai u "f Xo:7tv ky^ivuv ^ S)-^^atque apparatus taceam , ficut ante diximus, quinqueremibus amplius quingentis , fi clafTem utramque in ^y, uTm^ fOiji 01 cuuufACpeo Ts^eio-

^QM
<nv
j

unam fummam
fis

jungas

iterum

7rev7ti'^c:i<;

yruXtv cl

f^iy-^cS

non multo paucioribus


pugnatura
efl.

feptingen- XeiTivvcnv

e'sr1ux^(no'.<;

Gv.tt'Pi<n

ac P^omani qui-

7nv7>]Ayjfi(s

ovtaifAu^iTiiv

<zs^s

F j

k^^

90
Ol
/ttfV

POLYBII MEGAL.
dem
CM
Trt)

eo bello qulnquercmes amifc-

7nA-fA.(i>

TVTCO

TTEVTft-

runt,
re
,

cum

iisquae naufragii^perie-

ad fcptingtntas. Carthaginien-

^'^p4(^v,st<; szr cty^s^ cci Kct:^I


.

ies

vero ad quingcntas.

utquimipra:lia
,

i^cvioi

^ e}^

7rs)iTai<Q!r,ot^.

ei)C,TB7ii<;

rari lunt luhti cTaiTcs

&

na^

Juvuci^ov^^a^ Tu^ Axli^^vH


?iliiCt4ii

k^Utv-

valia

Antigoni
,

Ptolemaei

ac

De*

}^ Ar,f^7^TfliS \0UJ[JJ^%IU^-,

metriiregum

haccognitahiftoria,

merito rerum tunc geftarum magnitudinem , cum Ihipore quodam


lint

admiraturi.

quod

li

quisinire

rationcm veht
raV TTTVTTJgXJifcV TUT.OiCiiV I^T^C,

dilierentiae quae eft

TU^

inter

quinqueremcs& triremes.qui-

1%l>iP^-igi OM<i OiT? YlipOTf^ ^t.(; Tac,

bus
ftfe

&

Perfse adverfus Graecos

&

lL7hlt/J6i^

ycfj{

'TTciXiv

AClujcoioi t(^
i~

Athcnicnfes ac Lacedaemonii inter

AecKi^^lA^vioi Typlg ^iiAii^


\cu>f^a,p^ujj
'

pr3eh"acommiferunt:

nunquam

aa kv yu%}<ii Guv/i-

^/;; TyjXiy^v'!^ ^WJf^fi^^ c<iipm ov

omnino faftum elle intelhget, ut tam immenfse copiae in mari cerex quibus
initio
:

JuXuTir: i^i7}yt)vicuevui. | ^v^^- tarent. Aov To zr^oTe^jiv


iiyjiv f |

fit

raanifeftum,

"^^^i

^^5

to;i/v] Vci^ficiuol, ff^Jzl-^csf ivioi

J^-

xJ?

T EXt\lu/Cf)v

i-tf'

t/^^iMQfizys,

^,x>^Xiu*

lyjTCj(;cvTViSi^i(; f^
(yacctm-Acrwv-

TiiXiK^'^ zar^UA^civ
f(^

oftendendum Ibfcepimus Romanos, neque forte fortuna, utGraecorum nonnulh arbitrantur , neque cafu fed ratione cum primisprobabih poftquam in

quod

operis

tahbustantilque rcbus fuiflentexeriyif/.ovU


^wjcx.Titoe.

%Xfi7ipug'
>/

citati

non fokim cogitare cepifle de

u^ci
\

yjr^
t

Koc^>(3v%
'
>

<r
\

T^o^ji^jcag.
V
'

\\l

6^

}(t/yj

71

^i}

7rZ)T

t<n

70 CUTIOV

imperio orbis terrarum ac dominaAOT- tu: fcd etiam propcfltum efle aflccu-

filiaZCfS
jrav

Ky.^T>J-^TTi tos.Sed quid tandcm cauflae eft,qu^y^^ ^mX^ccvTKocozuti e- rat ah'quis,cur poft partum orbis imzrpoS-ev' perium,quum hodie multis partibus ytvTe^ \zs-po^v vuo
7X5

UVi

GTl

oA^yy

yj

^T

uv irrKy.pwazi^
{/Ji

TCfrcuii^ voiZg,
T>)Xti{st%i(;
is

major
prius:
,

fit

illorum pctcntia

quam

^T
^i

wzs^ciu^Tzcf

90-

Xotq ^ujuijjilev.

filvj

u^^a 7n-

neque inllrucre remigio tot naves neque tantis clafllbus cxpedi-

TC6VTl]<;

7? ^Sv^g/Ct^, ozc- tioncsqucantfufcipcrerverumdubi-

^uc, l|?fa4<7Zk;? ounui KUTuiohv, rationis hujus caufi'^ perfpicue decla-

cTUU

iVri tIl/j

i'^K^(r,v

uvrav

't tts*!-

XiTttus

\x%'f^'

i:zff\ph<; ii^^'
,

rabuntur,cum ad explicandamRcip. illius formam pervenerimus de qua


:

fat cv TTfpecyct) r/,Tov


cy!)iii(nv "^^M)^?

HTt

ist<i

zr^(7TKTTv.
,

yi Jia/i^j KctXev

fy^ed^cv J\^

ncque nobis diccndum eft obiter,neto que audientibus animo parum attcn&'to cogitandum.nani resquidcm ipfa
I

qui^

comcmplatione pcr ^quam digna: tamen ad hanc ulque diem pep


,

ecs tpi

HISTORIARUM
eo5 qui de
illa

LIB.

I.

5
o'i

fcripfcrunt
:

prope

re-

quod fcriptorum rm. 01 fAJju y:> yiyvov^y-usiv, c-^' rcsRomanas ignoraverint alii parum dilucide ac pkne inutiliter il- TZtj T 5|t)^;a7y. 'Vfhi^V J/iTW ZTpO^
manlitincognita
alii
:

'cV

las iint executi.

cseterum in fuperio-

4pr,y.ivco

TmXefAO),

Tug fitv

T TrsXi-

re bello obfervari poteil:,

ambas haf-

r<^^f^i(/^Tm

ufA^OTE^m

zrpoccfp<nli

ceRefp. paresanimisinter/efuilfe:

i(puy.i>i>.iig

evpoi 77$ av }^^jr,f^-

tum audaciain fufcipiendis confiliis, tum magnanimitate maxime au:

v<X4

isf^uvQVTzi^tismZoXaa^iiCiyiMA

jOTU/^t; f/.^Xo-'^v)^ia/>q'
Tjj 'ZSSf

^A/fZfi

tem

deprincipatu ccntentione ob- ^e

Tuv

Zjpare^.aiv
ii

(^iXouf^tKpcJ,
"Trnvrt

fHnata.

quodad
ftatuere

viros, illudinuni-

fjiicc-

'iFci;^ fj.yjvciv^/sui

debemus ; generofiores longe fuifle Romanos: e ducibus vero, Amilcar cognomento Barverfum
ca,

TTzXt^cJ

0 y/yvajOTE^ovq
v,-yifj^vu.

cv

Va.r^iati.

5 i^

yvcofA.Vi

i^

Tti^.fiy.^TBov ci/.'3zv Afj>.Xx.a^

tuv

pateriecundum naturam Hanni-

t/t /^^vevci/, Tov


Xovfj.Viov
,

'Sx/.py.iMi i7ny.cc-

balis, quipoflea

cumRomanisbel-

"TrtCTe^
,

ce y.ccTu cputccZtcc,

lum

gefllt

8c conlilio 8c virtute <nv Avviv-ov


'AKiTZivl

f/^

'ztoXS'

cmnium qui tuncfuere pr^ftantiilimuseil habendus. Pace hac i-ai:a,peculiarisquidam cafus aciimilisam-

(^

r&>f^ciioi(;.

f/^ G Tc:<i6K
(c

StJcf.?\.6crii;

TcC(jTcc^,ti^oy Ti

?)-?)Dt-

'WhytCiov

a.fi<poTpo'<; cui)y:S) "TIzc-

bobus hiice populis evenit. fecutum enim eil civile bellum Romanorum

JUV.

|JV|47C y^ 7rZ)XfA.(^ if^V6:f.ia..ii<;

<P'}Xi(^

(wH,
,

'sr^oi;

Tc/g

quidem cum Falifcis


iitiiitate

qui cito
,

& ex

^'AicDccv; xxXHfj.iviig
iC.

cv

TK^eai
,

fua eo funt defundii

paucis

OVf^<P^0vl6jg iTnTcMffZCV

CV 0-

diebus urbe illorum occupata:atPce-

?it^.i<; y)fA.iQ^tg tyy.Qo.Tels yf^JofASvoi '^ TTLiXcCut,

iioseodem tempore bellum excepit:

wjtuv.

Koiip/t^ecvtHi
,

nonparuum nequecontemnendum,
quod cum mercenario militeNumidifque geiferunt, & qui una cum his rebellarunt, Afris. cum quidem faepe multumque
coa6li
,

^KccTocT ciVTiv y.cdpov


ii^''

y
f^

fjjy.poi

iijKo!.Tci<Ppovi}l(^
fCf

-zrp))!;

Ti^
ci-

cevovt;
luec
a>

75

^ofj..ctdccc

Tvq

^'u%'<;

i^v^fav^

Atr:Vc/A'

OV

fuis rebus

metuere

tandem non de

ditione ib-

fiS^Aag \ssjzfj,ivccvTq<Po^OVi;, T^A(^ H fJ.C)VOVlXS'p


Trr.yi-ag K^

lum verum etiam de propria falute T )/a>ficC5


8c patri^ ipiius folo in
iierunt. Ell:

cyKvci/jj<fj(rMt,

cc^.ci f^

periculum vevero bellum illud m.ultis


,

'oseA crCpojv ccuTuv,


j i\

>c,y
''^

T 7m,T%idc<i
'

'-.

>

^^

iOCi<PoVq.

ITTl

0 TlV7IZAfA.0V
oiciifT?.iii<;

Tn
ilt}"

de cauffis dignum

cujus narrationi
:

iTntj^^t^^^ fj.v
nc/j;
,

u^tov

ex4o)iai

aliquantum

immoremur

quod

ta-

tTn

x.<pc/.,XcCiOV

>^

men, ficut initio propofuimus,fummatim ac breviter faciemus. Enimvero quod vulgo Graeci afpondon
,

^Q^^iC^Jv ccvy 7n)iy,<m.<B'c(4TU/j l^Vi^yificnv

x.ura t{c'j | "^^^i^i 'oirpsji-

<nv'

Tcv TT

^ Zt^^-%7;
}

7r:yi:.ol<i

bellum vocant , quaii inexpiabile


eas,id

di-

Xe^vfif^ov Ucarovhv
<P'j7iv

7rzXfj.ovTivcc
[.cctXt^ci U<;
)

quam i^turam habeat,2c qua-

e^

'^ ^iuJiriV

cs<t

!?*

POLYBII MEGAL,
le fit
,

ex

iis

quae

tum

accidcrunt,

optime cognoici
^''^ufAiaz
,

poterit.

Jam

vero

r.vci

hl

<z^o,o^<B-a^ quse prsevidenda ac


,

multo ante ca-

hI <Pu?\.UTisS-0 itiSiX-popV

CMO^- venda iint

iis
,

qui milite utuntur

merccnario
exit^a^viTis

evidentiflime hic Car:

srf^hi

3 TyTT<?

71

thaginienfium cafus docuerit prae:terea etiam illud, quid quantumque


diiFerentiae fit inter contufse ac

^<(^

y^

^ap^iii^

T cv -Tmioiicuc,
,

Bar-

baroe turbae
ypiCf*y,1&'7 i

TP ^ ftf^fSV

7K5 <- libus

mores , 8c eos qui liberaac legibus difciplinis imbuti


,

civilibufque inflitutis fuerinc innutriti.

poftremo, quod
ex
iis

& maximum
,

eft

qux tum gefta funt


,

cauf^

Kcep-^h)>ioii7rvX!t.ioq. vtdf
'TOfiiii

hi

oia fas percipies

qu2e bellum Hanniba-

/us>cv
'c'

5>^pc

']o7<;

ffDy[tycf.<piu-

licum intcr

Romanos
,

&

Carthagi-

trctj aXt^ci

5r^i8a' '&~5 7n7n)Mf.ii]K9'

nienfes conf^arunt. de cujus

quidem

ej.ve2cvulua.f4.(p(0'c>}'n7c^

lcH mti- belli caulTis


icriptorcs
,

quia non folum inter


inter illos

verum etiam
,

ipfos qui id gefferunt


folet effe

ad hanc diem

controverfia:oper^pretium

ni^

T <f^iip^if-*.:v&}v ^i^X'jcnm, u,Tici 'sfe*

fuerit

eara fententiam quae vcriffi-

vtyiuls^Tt
fscf4.Hi.eii

T Epf^y-cc

Jh~

ma eft fiudioforum ledlorum anim is

ro AiXu^^iUiov oBupKa^, infinuare. Statim pofl idnjm fxdus "^- Amilcai',copiis qu^ ad Erycem erant t&JiciX^ctoTVi fiiv ei7nji(9 tluj
y,lM.
^'fsri ^

TriXiwq qiaiyi^j^q

Lilybseum deduftis

imperium de-

t^sT tttA ro^^aioiui poluit: Gefcone urbis pracfedio milishr Ai^ ulcv <^'i- tum in Africam traje6tionem curan7s? 'Fjixlia}
Tstncaovi

iif^.SM^

'j

^ |i45^fiy, sy.^oovn^ cvfA.ipf)

te. \x\z

quod futurum
j

erat providcns,

t^i^u^s

x.x'lu

2^.:pav

ccyTkc,,

prudente confilio divifos


navibus imponebat

partcs

yl ^}]^Xsifj'.(^%

TTVioJv

S i^ciTni^i^-

cafdemque per intervalladimittebat.dari enim tcmCarthaginienfibus volebat


,
,

tj75 yixp'/v)hvioi<i,

eii

ro Ti; >.- pus

quo

^%dCcrz^v%ti x^ fA.:oa-o^i'nn%t(si4 Tot


t^jo^-ipj/Ajftjyss

poffent qui advenerant

pofl reliqua
,

T o^caviui,
c^
,

(^Jn-

^if azrx7h.ccriofA.tiiii

-f K/);>;}>)

Itipendiorum expundta fuam quifque patriam repetentes Carthaginc


,

V^" <$ T
i^iva

oiy-sia*

-zriS/tv

t$

prius cxcederc

quam illi qui deinde

erant traj iciendi eos confequcrentur.


r;xftnr;><iM:y'>' (^!>T>;5

r &:Gefconquidem', cumitamercer
narios tranlmitterct,id fpe6tabat.ve-

cino'.cC(,ii,M'}C.vs;^eA'^s ,0 layC^
ij^ccTTOiiXtii.
fji-v

ot

'jKcts^^.^hvo: rcc

CVIC U7s-oi>q'!.jU!ioi

rum Carthaginienfes, partim quod ^Viy.a.lm, prioribus lumptibus crat cxhauftuni jcra;-ium ipfurum: paitim quod ctcierciit.

HISTORIARUM
dercnt >
fi

LJE.

I.

91

ainlos fimul Caithagine


il-

congregaflent, impetraturos fe ab
lis,

ut debiti

adhuc ibpendii gratiam

exaliqua faltem parte civitati tacerent hae fpe illedti , omnesqui ad


:

portum
ied

appulillent

ibi detinebant,

atque in urbe etiam fua continebant.

quum

multa

&:

notu

& interdiu
vuicrup

a mercenariis maleficia ederentur.ef-

>^

iu6

fiueaa,v

i/i
>

/Kf^

ietque

jam

fufpedla raultitudo

ob

srparcv

xssricc^.if^ai

t ox^-^*
,

'^ "^

familiarem militibus intemperantiam egere cum ducibus Canhagi:

avf^9C(4viiaif,v v.y^^<XicM
'7T?t'5

y,\i6iini

^?ifA3Vcc^y
TtCi

eu^ uv l^it^S-^
ITrV.pKHHi Cl,C%7if

nienics
iplis

ut tantifpcr
,

dum neceilkria
omnes in oppipr^e-

UiV

TU y^TCi

pararentur

& cxteri qui adhuc


v\i<, ,

aberant, advenilTcnt,

b:vec^^i^azc\

Tnxv^
tcc

eiq

nvx

dum Siccam

aureo viritim ad

TrcAiVTicfj <u:^crsc'j^pd'jefJ.i\ieM 'Liicy.sMi


,

fentes ufus aecepto,concederent.Du-

Acctcyi^eii

>(^n7mr^v--

cibus illorum voluntati


rere paratis
,

morem ge-

TU,

^vazZv

effjc^v.

"zr^JvyM^

^
i^

& impedimenta fuaibi

(ru/jVTizcy^vauilcJv 'ZJt?? tIvj


d)tv ,

5|o-

relinquere, licutantea fecerant,cogi-

f>^ (l^XoyAiuv

cwS
,

>(^^.Ai^-

tantibus

ut qui brevi ad recipienda


:

Tniv

Ten

"b^Trecnciil/ccf ,

yokjzitfttr^

ftipendia clTent reditun

magnus T 7rpa%)V ^cvov X^y.^^v


,

o:^%x.}~

Carthaginienfes incefiit metus


fent5 ahi

ne %v

f<rdjniyy,i <^

iTmvoecv

'zrp6<;

t6i^

qui poit longum adeo tempu5 rediif-

c''l/uvici(rp.^<i.

uyuviuvre^
otec

oi

K.uc~

hberorum, alii uxorum de:

^Jh^VlOl,

IHli TTT.Ti

^ovn S^^Oi-^
f

fiderio irretiti,

partim ne egrederen- ^^voTt^,


cgrefli,
:

K^ Tivs^ laev Tey.vojy

'sfiol

tur

quidem penitus partim

5 >C yvyeMKiv ljtiei^VTe^,oi /ttrv

chi

ad faos affe(Stus mox redirent atque (yKTTZpeiuS^TtTO I^-^^oC^rwy , cl /iE' jta civitati nihilo meiius elFct con- <i^7rep^cit)jsyTtg u-Sj^ ocvetxuttTrJee'' fultum. hsec fuipicati , fane quam 01 TTp^o^ (^ZdsC , f^ 7 ^IHT^ T^ aW

odicseimpedimenta omniafuaplanc invitos fecum abducere coegerunt. milites,

yr.HvTjTiov aSii<.i}ucnyivr,TT^ kcc']^


tIuj 7ri>.iy,

^Zi^ "^^cpu^cr-f-y^
,

quum ie univerfi Sic,

TTZXt^i^ UTTtX^^liOOS
Atf Mf vaj

iiObCfJL&^ jSiJ-

cam recepifient laborum remifiiojsem

fv<i cci^&^TS-m, ivury.Kffa^


fAi^

&
,

quietem qua diucarverant


(

']cii "b^snvicdjci,^

ioojTuy

tCifrzt,-'

adepti

quse

resminime cmnium
,

yx.yuv. (

I)

fjciciTo^pc^i cujuw^t&^

condu6litiis convcnit
fic

di cam
:

au(ftor
)

cftque, ut y;^vTi% 5 T 2 iXKctv, f^ hu woAac fola caufiTa Ak ^o^i^ Tr^dO^KTTj uy<nii


fi-

feditionis

licenter agebant.

%oXK<i'
.
^

0'^
^

<pvifTV9 'ijzs-upy^
,
,

mul

per otium cepere

quidam

fti-

^eviKcui otw^iitecrj

f^ ^te^y -

aq -

penda adhwc

cuko^ ^.n-xvii debiti r^tioRCKi inire,, Tnjv^^x^^p^, ^^f^Jvo,

9^

poLYBii megal:
omnia
in

majus

attollentes

8c

Toi zrs^(rD<p4^ousvcc cr^piii 'r c^^c^-

quum fummam
maiorem vero

mulris partibus
,

vim
loiv,

iTti

% TtfKHovy

"

cruyKt^pcc^hcM-

confeciflent

tan-

iiinsvoi

zroyisci-ufkoiTici

KccJyiHSv-

tum

fe a

Carthaginienfibus exatlu-

TuvT i(pci7iu> h7v

ocTra^TUV ra^;
ou/oiy.ii/.vy)-

ros jaftabant.

quinetiam revoca-

Kccp^rihvlm. TnlvTS^ ^
Gxo/icsvoi

bantomnes
bus
,

in

memcriam promif-

iTncyis^sisov

aiv oi 'rpa-

fiones aliquando fibi fadias a duci-

rnjpi

Ko:']^.

Ta?

eyrjc^cx.Xc^'q

t y-oc4fC

dum inter pericula illos adhor,

pm

iiJ>^'.xc4Ai?vTe5

p^5

sTnsroi-

tarentur

magnafque animis

fpes

UvTVyiic^^as
fA,s^xLfj

slp^v iXTndoiii

concipiebant, 8v

commoda quae perIgitur ubi

::r^:i*h>-'cl:tA' Tyjq e<rDiisvyj^

cepturos le ampla arbitrabantur, avidi exfpe6tabant.

Siccam

T convenere omnes , poftquam accef'^[kkim , id^ Z^i^^^Joptsvov A; v^)vx liilet ad ipfosHanno, qui illatem1VV 'csroip^VTU 'fpxTn^^v ov r>5 A<- peilate Africse Carthaginienfium ft/j provinciae praserat j atque iili non Quv[ lile TOiV Kccp)(^i;hvi&>v ,
uci^
7t/ jv?)b.e^Jiivcij TTSi v'^ slq

oiov Tocq

eXTnoi flSf
'

N }<:

roc<i

sTTzcy^S'

iolum
miifis
trario

fpei

militum

& prioribus pro:

Pl/c<^ c/iCTsKviQ^ico

oc/x^a

mvcU/Tiov
,

non

fatisfaceret

fed e con-

Xen^vTti ro
lltAI

^u^(^

Tt^v

<po^av
'^

>^

gravitatem tributorum cauf*

KCcJvXHTSVO^Q^CCV

TTOXS- iatus,

&;publicam rerum
,

omnium

^?
Ti

^y^^^^ ?r-^< leiS-ccf ,M.?^? inopiam , oraret milites ut de iliruv | OjMoAao^y TT^crDpnXo. pendiis qu^ ex padto ipfisdeberenj

{jLivcov
scj

o-^o-Jvi&fv

dbjicot;
,

^^^(poooc tur

partem aliquam Reip. condo:

f^(775 lyi^voirv
j<V(5V7zi

k^ Q"MJc^poyMi

narent

ilicet,
:

difcordiaatque ledi-

ciiue^;?
yjj
,

srarf/Mfv ;t^ ><i>i^'

tio eft coorta

&

concurfus aflidui

TTor^ <i^ of.i:S'^vl'>'V.


y ,

iv u.'<o6' ofA.os^voi)v

fA^r,&
V,V

oy.oyXoi)l-

TCOV

VZS-CCppj^0v]0i)V
iCj

UfA.i^lOig

J^

modo nationum fingularum ieparatim: modofimul omnium fieri funt cepti. 8cquum neque unius gentis,
neque uni us linguse eifent aliis alios non intelligentibus tumultus in ca, ,

%^uQii
^CVlOl

T?

Xspftsvij<;

7vp^r,<i

VThKPS<i ro ^xrziTrtOoV.

Kcco^y)TTOiKlXcMC,

yxp

UH p^COy^SVOi

ftris

omnia obtinebat,

ac paifmi tur-

id f^icB-o<Po/iKCMq oiufcifisr:,7rpoc,
fjLSV

babatur. Carthaginienles enimvero,

rofJLnrzc^ioc, (jvy.Cp^vAcrmLc^
,

GuicoDiislemperutunturvariiselocis

(tMj^tv

fAVjti^i

ffoo-x.oclottfky.Kfvq
,

mercede condudiis , fiquidem

il-

(iVOj rv7i;
^ovTccj
,

Yi2Si'Jf*svo-iq

cpjzie, 'Pi^ffC-

lud agitur, ut rebellioni ex conipira-

Troi^kvreq (yn-TroXt^av yi^Jav


'

tIuj cuuccfjciv
fjcivri^

opy^,q

r,

ut ne terribitione obviam catur , ro yivo- lisipfisducibusfitexercitus j nequa^^bcjA?; , n fK- quam a propofito aberrant , dum ex
Tsrciq ci

&

tftM$

ciida^ccf

x^

'Z3-(y,vvxt
,

fuloijuvt^f

'^v<> *iyvcr)n<)'(ais

jCj mulris gcntibus copias cogunt:fin iloXo- ludagitur, ut ira iemel commotu,

aut odio concepto

vel ieditione

h-

'cta,docerc,leuu-e,Scin

viam rcduccre
rclis

HJSTORIARUM
Vdii errore lapfbs

LIB.

I.

9f
h

rumratio

eft.

omnino mala eocernere entm Iicet


;

^ipa^'a=9;jfu7zt.
/^/y/j
{

y^

aiot

h% w-

^^cS-x/

^issWas

<n>f4.Qa*vs*

ejurmodiexercitus, ubi lemc^ iram |'?'i<5 T9.'^a'5tr '^i4</i^;, oluv ciaut odium contra aliquos iufcepe-i "^l f<? j^^-jjy;. j^ :^^o?i-^v i,u.7rsrint,

njn Tolum pro morealiorum


inftar fasvire
,

hominum maleficia patrarejfed plaoeferarum

&animo,s

jz&iiKPiy
)*^

Ac&iihciv^v

aia^^Tiy.

immanitaVem 5c vaefaniam comparatos.quod quidem tunc iAk accidit: erantenim alii-Hifpani-, alii Galli quidim Ligures &
,

ioduere ad omnem

TtiTS ..<rL^;^fl

^^JsS-061
/nv

cSSf

auVci^'
oi
vof

oi

^cn(4f y2p oi KsATzi ,f:vlg

iQyip^.qy

Atyw^^
ccutv^

)^ '^Xicch.^^'
,

chc bXi-^i ^i

Baleares

nec pauci inerant

ibridae

f^!^i?:^y,vsi;

alv 6i

"^Xeim

Gr^ci, 8c in his perfugae plerique aut


ietv^. pars
n-sc

maxima Afri erant. itaque


omnes
alloqui in

ff.io(^ a.'jTUi

^-v

A/Cyf$.

hotr^

pro concione

ar

QMKXv,(n'A7tij

t^MjciJpom^rTc
-/iv

unum locum congregatosquifquam


terat excogitari. qui

Tnx.v^ ofA,yj ^uazrsv


ii^iyy'cu>

HT

uh-^

poterat:nequeullaaliaadidratiopo- Xuu

iiCpecQ-cii

zrp^hq ^-.

enim

id fiat,ob-

ro fA^K^JViv.
rty
|

:&a5

pecp oiov

Tfj
1^9
iien

fecroPnam ut omnium cujufque populi linguarum dux fit peritus hoc vcrohennequit.perpluresauteminterpretesGGncionem haberc quater
,
,

y.sv

ya.p ?pcl7>j2$v

eiHvyA

-<?tiy ShJAXiicTiK;

uSi/Jutw.

T^rXeioywv
C"^'
y,^^

<^i

e^im^vscuv

cc/KKXyjoiaf<^
(7

aut quinquies
rertabat ut

^..
.,

j_.- J. eadem de re dicentes


i
1

^i
^

/<5 TfTf^ji/? <? T^ 'T' z

ti.'JS

Xipvhi TT^lXciTtiif.

Trivra^ 'T

pene dixerim adhuc

efle difficilius
'^pocB-ev Ki^u/jxrcdTepov.
y-.v

ducum opera uterentur,fi


,

quid rogare milites vellent aut hor tari: atque hoc Hanno quahtum poteyfaciebataiTidue.fedenim
intelligebant
ifti

^u.ywv
ci^iaori<;

Viyiy^vuv
(*

TniiHcB-citi

quo-

Totq

5f-^A;}3i/5,

0-

iTtio^ro

^c\^e)(^6Jq miieif
^s
cirK

que perfaepcaut qu^ dfcereiTrur non


:

Asvav.
crjAQof.vei
cB^ci<
j

uxfiijv

f^

"VvTvf
alcB-ave-

aut padi aliquid

cum
per

f/.sv

Hannone
rebant,

admilitescontrariarefe-

T A^_M,fv a ^e (^ avvcdje'
nS
<rpy,ry\ya,

alli

per imperitiam

alii

sziP^s^ CMiore
77 16

tv*-'

malitiam. itaquQincertitudini.', diffidenti^ , feparatorum confiliorum plena erant omnia. nam ad caeteras
querellas

zrpoq

rh;

7S''3)$:.iti;

^voi^^^eX^^v

r^i; f/,ev^i oiyvotci*, rii<;h ^ia. tr^-

KicM^' l\

av

acTzc^piix^f, oi7n9Jccs,Xfjf.i-

etiam

illud

aceedebat}
ftudio

^ioii, Trxvrdc, ^tAsj^jj.


cc?^.oiq

zt^o$

^ rol^

quod exiftimabant, fedfle

aovro f^ ry; Kap^if^vtiii


r^i
f4.h

Carthaginienfes, ut confcios duces


operae ipiis belloSicilienfi prceclare
navatai'
j

e7rj77;Jg5,

c-iob^

'FpoiTfjyiSi

leii;^^y/in''vcc{
XicM> f| civruv,^

p^Hoi^ K^^ Six~


7nz!r')'v)fJi.eyv<;
,

8c

fad^arum
fe

pollicitatio-

cr^t-

num^udtores , ad

non mitterent:

01 ru<; t'7TV,y{e\ico;

QfK

i^aTrcfsPi-'

cum

vcnire juffjfrent, qui aullir^- M)> ^ursvi"

T ^i

i<7ihn Tsrr

'^6
'Wk^5)V5A}m>(97t^
,
Jl'

poLYBii megal:
r^Tvv c^w-( rumgeAarummteifuiflet.
'.

tandem

^'
ciiVTeq fB/j

'V..

\^-^i}^t,<

quum Hannonem
y-iii.irv->

l-I/i-irtr->n>=>TVi

oltvrnor^^nt-iir afpernarentur,

T X^vvavx

^^l^^n^^c^- minoribus autem ducibus fidem non haberent ira fuccenli adver:

fus Carthaginienics

infefti

ad ur-

bem feruntur j
ItTn^^UJW
1VV
(c
y

8c
,

U7n;)^VTi<iU)(iUVe}{Sf'-

palfuum ab ca

quindecim millia Tunete caiba po-

K9<n fz*:^ -^ Ks:^;^<)/v(^, nunt. erant hifupra vigintimillia. tTn ra ^f^XovfiivcoTovijTi i 'xsK^ovc, Tunc demum Carthaginienfibus crQ ovn^ T ^icf^vQAuv. 01 Kci^^h- ror fuus ob oculos obverfari , cum ^ v<o< TtTT -ZPt? o<pJjx,XyMV lXocy.Zccvov nihil eos fera poenitentia juvabat.
')

graviter fiquidem peccaverant.quod


tantas conduclitiorum auxilioram

tW ri^miv ajpoiov/vr^i ^azZrs 'wK^Jvq fi(S-o^o^<v


y

copias
fent
i

unum
quid
,

in

locum congregaf-.
tumultus incre-

5';^m5

iihfAicM)

qui prxfertim in urbano mifi

hte
'XoXilmgu!, ^-uyufctin.

bellici

fpem nullam repofitam haipv f7T, (iZt^Bf^^Ol rx TTXyot >^ ncq berent: gravius adhuc, quod liberos, yj^azu) ^<jrDl<;70Ci u- uxores, atqueomnia impedimenta yjvcMKoi^ l^ytv ofi/i^ig ^^fJTnaTcdLiui. non detinuerant; quos fi obfidcs jam ffUf^m, UC-(pU?ii^^V fd;tJ <M>- haberent, Sc tutiu5 ipfi rebus fuis '^ys fiaXdbavc^iTctj 'Z5e< T vs7?>;n- confulerentj 8c milites ad omnia
Tvrvv 5
fc^l-

puiffct

o'i<;

7r7a'v7zyv,<5uW}EfE'^'5

4'

c^"''^/?

quae vellent sequiores experirentur.

^>Jo^ '2^5 ro

itfilw uT^oc }u x^TtczsAc^yi^rtg

verumenimvero tcrriti tum Cartwj thaginienleshortilium caflrorum vi^oiTomhiiM>,-sirZv -dzirefOfov, cjra- cinia, leniendse militumiroeomnia hi(lovrt<i i^iXucnx,S-ctf rluj opyy,v perpeti cum annona large fubmieurruv. fU rtc^ rt t iTrtr^aiiCdv - niflranda quam ipfi pretiis ad liZi^^^icf.X^if^^ov.^
:

^92^5

<y/i7nf*7i7>vn<;

^a"^tA5,

yrM>iOu/J, nuJzo<i (y^iivot


'ju,riouvruc,rifcoi<;.
oiooi

^aXoivrv f^
rs
nr ^tpii-

bidinem impofitis emebant tum legatis c fcnatorum numero fubinde mittendis^y qui omnia impc:

u livui i'i^ccT7i^)iso'j Tsrpifoiq, \:zZ'i'^vHft,ivoi TTOina^v rrziv 0, n in)']


uvoco^rv^u^iasTCjiVjeiK^ ouuufav.
lu>

traturos pollicerentur
laffent
,

quaz poftuat

fieri

modo poffent.

mer-

cenirii novi aliquid in diesexcogi-t


,

h ZTOXV TO >(^f iKa?-lM


(r'LA>rjeoj^t]}(j)rz,)v

Kf-i^V tare

quod
:

prioribus pofvulatis ad-7

Imvo^i^i /.liS-oCpoo^i^ v*/u4^^ i,..T.^^r" v}-(J^ V3" ^tv ^^<^ 'feTg


voi,
T(5';)yc*TOT5Wp.';)>(5i''ny'At^''

jiccrent jlCCrCuC

^avui. \.v Sc Viuuo pavor LKJIG , quos ut UL pote, conilernatio, quam in Poenis ani-

ft^

rzs^r.^iv
))ltjv'

yji^

7i:%locv

rwj }curtc madvertebant , faciebat audaciores: Kcc^'^h- ctiam alias fcroccs , & qui propter

7n(p^vytC{gU{crfOpoi)v Ci
^f/.

7tiM^^e>JV

rcs geflas in Sicilia cum Romani T5 teOy^^^voisK legiouibus pcriuafum habercnt r ne-

nilnl

HISTGRIARUM
mini jam mortaliurn
thaginienfibus
,

LIB.

i:

97

nedum

CarKa^^.;h,viii<i
cot>'lo<Z>^}iy.-/iazc^ TTo']'

fatis fore

animi ad
iti:-

jftandum contra ipfcs in acie.

aX <sst3<i
f^7;ei

ci/JTo'j(;
?K0i7i:t,v

ov %7<; 5rAd.'5,;*,4
MJpaTTZiiv
,tt5;A'voe

que fimulac de
ulterius
,

ftipendiis concelTifj

lent Carthaginienles
6c

pergere

illi

pretiapoicere.

occiibrum equorum TO ''^rg* T o-<^uyiav ca.'(C)ii; 1 i?5 Kc^hoc quoque ubieft ^diVlii';, dlijlae, iTTioMyov, 'c T Te~
5

admilTum

rurfusiUi dicere

quod
de-

OveofTZiv i^s^TTruv a.TTYi^uu^a^ oi^icci.


tsrCscoi^otinivc^v 3
<Z^<jZ,''^HXofA.ivv',!i

plurium annorum annonse


belli

fibi

^ tStv,
r

'Tw.Xiv t?

berentur, quanti piiirimi tempore

(n%y.i'V%[ci';

c^

frumentum
,

vsenillct

tanti

~Keiovo%
vv[CM>

^ovov

fie^i^lu/

^^3 c<

nunc
ter

cum

reliqua flipendiorum

ov

TZt)

zroXf/.cj) T.f.(.Lv i<pu(r>{<,v

acciperent, jeftimari velle.


,

brevi-

clv7k<i

hHv KSM>i<^^-

rcfi%>^>i

quia multi inter ipfbs crant vs,

T. y..ci^.vQV'^s\!sir:ij/.r)(ov ,i-'s

dc'u/jx-

fani atquc ieditiofi

novi iemper
,

Tvv cyy.ca^ovTZii
zro>i^iiq

oioi?^vsiv JV; t

aliquid adinveniebant
tiones quae fieri

per condi,

y.ci^x.(i^

?Z)i.(rahi<;

cv

non poterant pacem impedientes. tandem Carthaginienfibus nullum onus


,

TD CZifJXTCV \:^l<^^\ii>M'JOilV ' ' ' \


'

T KfiSe.'

cui qui,

'/;r,Scv.i-;v ,

KBt,TivducFZiit

ETnT^jyf^y
,

dcm pares forent detredlantibus


cilia fuiflent
,

ut ^3*
C/*

T o(.y.^'.<r'j^Tovfj^v;av
^^voTtifv
0'jv

iUTUv

arbitriounius e ducibus, qui inSiteretur, exorari milites fe fiverunt.

^'.KtAict,

?pcC7yiyjr.

controverlia permit- '^^a^ yiv


x.cci'

Ay.iAKciv rsv

Bap^^^'

JU.-9

ou ajyi(.ey.'.vowj<^^y,icr7X,v

fed inAmilcarem

quidem Barcara,

cv tT, ^iy.sAiiiy c/i"^i{iq

fdbquo

inSicilia militaverant, in- Ccff^iUJTSq

OV^ KK{fK

Oi

c!'iie7vC9

fenlb atque inimico crant animo: cXt'yji)^-7S'ci.jy t:S y/,- Z3*^Jc^ijOV.> eo maxime au6tore ncgligife rati: 7o.oo(; oivnvq , rlw T: <qiccr?jyicMt qui neque ad ipfos Icgatus venilTet ey^vTia^ ^^e^v^^^TZTeJ^^cd^. zr^cj
5c imperiurri^ fua fponte crederetur j

ri^mcc
,

'Tmvv aiiKeivTo (piXocf-

depofuifTe.

Gefconi verb qui


,

&

jpc^TTZiq

05 iy.^^vi yev CV Z.iKsXleA

dux

in Sicilia fuerat

& cum

alius

^'XTTf^pc,, ^.7n7Toi>,% ^l civTZ^V TT^OvoicM)

tum

in reditu

m.axime, ipfbrum
,

(yiih^yivlfjjy

Ti

tiIc,

A-

commodis pro virili coniiilverat ex animo bene omnes volebant. hunc


igitur controveriiarum

A(3/5,(C fJ^>\i<3^

csk^ T uv<xyaf^io>\v.
TZ'jTCf) -2C*gu

sto^z^ iTre^T^e-^uv
(pic^^.rfl^vy.ivoiv.

t cly,,

fuarum

fe-

runt arbitrum.
vAis

Gefco

cum

pecu-

y^,

JuAoCTiocv

^T '^ryoiruv
'\
'

'h Zi^yi'Joy.svc^

^g

mari profcdus, ubi Tunetem appulit, ducesprimbconvocat: de- UV Tv^&TlV

Xct,f.iQ(iVUV Tii^ *;>^/<S-

..r' xB-oqi('ck-VK!^ inde fingulas quafque nationes con- vu^ f<^ 3 TKfTW truvc ''...' 0' ^' gregari jubet. ibitum ille, partim 'y/Ji) THi TTa^ 5 u yfv iTnUyct ttz>

eos increpare
gratia
:

prxteritarum rerum

S/-

T y^vo jijv

a-^ oificccjcciv 'Tt;

partim de pr^fenti rerum


-7734 ^iJSfC'

90
a.v-o>j<;

poLYBii megal:
ftatu

admonere

fuper
,

omnia vcr

dOvcvq vzs-c^^v roiq

i'i

hoitari in pofterum

rcgarequeuta

quibus tot antea ftipendia accepiffent.iisbenevolentiam


<pei^ofAevuT o-^^miojViK^^
yy-f} tvoi-

varent.

fuam confertandcm ad expungendareJi,

isSjJ^

tI/M

fJLll^OO^bncW.

UM

Oi

qua flipendiorum , militibus per nationes tributis


fe accingit.

7:^ Ki5C;-4'7rwvc5

nvny.oXY,y.a^
,

"^^

Erat in

Votf^im hiuX^
i(^

Tiy-hjj ^wjo!,y.iv

<my^- exercitu Spcndius quidam , genere TVAiuM/cyv %'i<; Campanus, qui apud Romanos fer'ip^tov
,

7nsXiy.ty^l<^

a-^^y^oAov

cvoi^ vitutem ferviens, ad Poenos transfugerat: Sc corporisrobore,&: audaci in


oi'^''5

X-zs-iv^i^.
jKJ}

r(^ <^jXxZh^Q)^
ewTiv

"S^^c-yyJo i^p(^

rebus bellicis temeritate pollens. hic


veritus,

cnr^ni^ y^/AiavTCcj
Tci}<.{ai.ic}v

y^
y^

y^lu

ne fe herusfugitivum perfeac mox cruciafjm Romanorum legibus: di,

vc/mii

a4y~i(^si<;

2^-

quensreciperet
necaret ex

<^7c*~>

"^v iTsXy^
,

Xsyjv yj^

'2s-^T\Hv
Tri<;

coraccii^ojv ^^.}ij-^cif

6tis faftifque

omnia moliebatur,qu6
Carthaginienfibus

2Jc/.X'j74i
'(^'i^
,

7w;

<sri$g

Kcip^jh7:5

inftitutam

cum

Vf8?.
2\lcijz,)<;

5 ^^'^^ idAi'^v^

tranfidlionem rumperet.cum Spenjunxerat, Hber ille

ci

L^ fd^ iXkjJ^^'; yj^


,

'V 0"M)iTpU.T<^Uyj/JC'}V

'Z-jhHfX

^i

rum^X'^' TIW IS^Sp


^

M XolZTCJv P T
-

ccy^viav

owj
^'

y.yi

ncr/i y^
''

Mathos quidam Afer fe conquidem homo, & qui cum caiteris merverat fed quod prxteritarum turbarum praecipuus
dio Sv
:

Oty-U/J

1* 00-77)5

i^VlTV

yVCidf^Yt';

iZTi _f\' :ii

extitillet

incentor,

metu

fupplicii

"ZSt/.

anxius,

cum

Spendio confpiravir.
Cartliao;i-

IjTAvoioV.

y^ XUfA.cMiJV
,

fv^ Al- itaque Afros feorlim appellans , pcrfuadere eis ag-gireditur


,

Qva4 laushiKyve
c-^o}')
'.:<.'.

Sio-n f^sru rvv

yciv

^S/.S-svTzov
tu<;

T
,

ccXtc-

nienfes fimulac receptis ftipendiis in

Xo}v y/Jf!)v

ii<;

Trzcr^i^a^

fuam quifque patriam


difceiliifent
,

alias

nationcs

-mi^siazvrnj t(c^ rhjj usrf,: cyKHvuv


cpyl/jj

wjTisg ot

etiam illam quam adKap^y,dcvioi, vcrfus ccEteros concepiHent iram, in


(y(pci<;

7o fiiiXy,(nivrzcj

sia '^h<;

7i-

capita ipfbrum elfe effufuros

datu-

fJ.O)Q/.Cti, U7n/.V{fAS

;;$tfe4O7A>5|0^

rofque operam ut eas ab


,

ipiis

panas

vy?

c-v ri]

Aicw/j.
oi

"m^u

ci CvO(^- exigercnt
pulis

qux univcrfis Africa: poirritatimili,

civci(j^cQ-svTS<;

Tn-Ti^oi %i<; rciii-

tcrrorem incuterent.his fermo-

rci^ Xo^^ti, fd XuncfdfQi

/3^^<- nibusmagis magiiquc


smojvu tes
rur, dl
,

u?

a^opf.(.yi<;

c/K

TDv i
,

lcvem occalionem na6li


Sc

quod
prctia

Tu

f^i}

o^^aviu

Shla.Xuc-iv

Gefcoflipendia quidcm folvcretive-

i<f.'.,ui

i^rs OTTVV y^
,

T <ar7!Zt'y W'??^- rum &C frumcnti


sCj^ojg

cquorum
;

r:}ic3-ccf

ruo'.T^p(iv
y^

$ in aliud tempus dilfcrret


ycfjf

in concio-

CjOcy^Xy,(nu4).
Is'

.yu

^tjivcuH

nem

iad:o concurlu ire pergunt. ac


,
1

Mot^z^

jA|rt'=c4^;v'77i,v y^

(^rri^'Jzh

^VMTi4v hrs

ricr?c6ivQ-'

;^

Spcndium quidem ScMathum qui Gefconcm ik Carthaginienfcs in


odium-

MISTORIARUM
odfum vocabant
,

LIB.

I.

99

attentis auribus

verba ipibrum excipienres, audiebant: iinaccederet alius quisdandi


conlilii gratia
,

repente prius

quam
,

fcirent, aiTentiendine

animo an conlapi-

tradicendi Spendio advenifTet

dibus

obrutum occidebant.

atque

adeo multos eo
curfibus

modo

in

iilis

con- XovTt^

Tol';

Xi%i^ oiTnxvivov.

y^

& privatos & cum poteftate

peremerunt. folumque erat verbum cujDc^potA.oci fc- T iiyuovm iC T ioiFERi , quod communitcr intellige- aTzovdiS^J^i^v. >CfAovovro /jj,cc^ rent, quia alTidue hoc faciebant: maxime autem cum vino pleni mox a ro Ci^s^&i; cci/To sT^T/qi. y.aA'.> rr^o- prandio concurrebant. fimul nam- fSf^S tTTsiiiVyOTror: y,)vda-evreq que ut dixerat aliquis fer r, tam cito
,
> '

/v

abomnifimul
ratione poffet.

parte Iioc fiebat


,

ut crs

Tig

up^oc^rv

/3c4>.?> ?i5^-^v

arzd^

effugerequi femel acceilerat

nuUa neniine tandem au-

i/^vem "T^v^.^Jcv 'c,y^

^ Tuyjco^i
sc:

dente amplius ad dandum confilium in medium prodire , orta cauf-

'tP^iTEA^vt^.

'z^T^.y.v

i'JVyW
^i

rdX-

y.av^^-'
*

(7Vi!4,ciiXd'j'iv i^ici
/

^'jrljj
^

Spendium ducescreandi. Non fugiebat quidsm Gefconem quanta perturbatio ac


,

fa eil

Mathonem

'

ac

cMTio^, y^.ri<^,](nM> ouurzjv 57)^x^770^^5


lAajTA) y^ Y.7iivoio').
pcj;

j Yicmaiv

icd-

^j) rurj cXu/j ay^TU^Ticvj f(^


,

70

tumultus verfaretur in

cailris

kd

'^'(y^X^^
v^-' To

Ws^

'z^eifsv 5 Trsiyjasyj^jf

patrise utilitatem in prsecipua cura

rr, 'TzzcTQ/ic^ crvy.(piff^y,

habens, qui non dubftaret


re

ii

{-^wi-

jinoav
\'

iTZ 't'^rz.)v ^i^y^i P^&f^vruv

i?ii more ferarum cepiffent, in manifeftiffimum fummae rei peri-

'Civh^Jd'Jiiaz <^t9(pci4iaq ol

Kapy^TivTe
"tk*
yi^J'A
iiy.yi'

~
,

('.

dCVlCl TC<5 0/10/5

7!?p^yy^7l^ 'Tmpi-

culum Carthaginienfes
turos
ftans
:

fore ven-

^a}>^ro
[jj/j

^ <uJtS(nycicp'np4'
auruv 5
TTzre ^ >c,
,

caput

fuum

periculo obje-

T&5

'zs^f^ycfi'?

modo
pellans

ab incepto non defiftebati prsefedtos ad fe vocatos ap,

^.i^cc4 Aau,'cuv6Jv

Ci^jccjpoit^av y^ ci-^^ffS^P^sHv.

nationes co- a)i^uT Aihucjv 'cio^iTna 7ii}t^yic'y.igens, atqueadhortans. Accidit ve- viyy 7K5 (n7Zip:ce-ici4, oioy.^vojv ^ diiv

modo fingulas

ro

cepiffent

annonas ac- '^Tizdloctx^ c^iirt , )^^ eri^crscvr&iv Ficrjcm iTrteafque efflagitarent , ut jpotn6)(;,(iiiXo Gefco temeritatem illorum cafli- TsrX?!^ T rzs^Trtriav avrzJv ^Mayza
, ,

cum Afri nondum

^(^

gare volens , ipfos a Matho duce fuo annonas petere juberet. qua voce

T <7paT>j^v a-Trair^sTv
ifoe

c/x.Xd(jv.

ot

ci Izri roczurcv d^iajpyiS-y.cm^,

&i^

adeo funt eorum animi irritati ut ne minima quidem mora interpo,

rvy^ovTti

p^cvov

a'ja<rpo(^t/j!J

olvrc,,i}pijy,(jn,>j

Thytv "ZT^ainvfsrt

fita

in

paratam eo

loci

pccuniam

To ^ap7iu.^Hv To, (s:iS}^K^'

^ Z?''''"
MfiTW?.

,eo
fJt^^ra,

POLYBII MEGAL.
|

impetum facersnt: ^ -ncZTti mj)^ciy.oa^ pri (i^-rm. c^^^ Geiconem 8c reliquos ejus y.^y TivTt rirm.ma y^ r^ i^sT
Kcipx,y:hv^'^^oi ^'i

mo

mox verS
comi-

^r Mxpi
1Ul(,

tes

Carthaginienfes comprehende-

y^^TvixTnjoio-j ijz7BAc4;^vo'm5, rent. At Mathos 8c Spendius, rati -Tciytr^iMiimick^t^vS-I^^ccirTTa- ita faciUime accenfum iri bellum Hi^^vouiv -n zt:7^1hcm) ncontra jus atque f^edus aliquid f:i-

Ae^v,

" '^

cerent, multitudinis perditam au-

ly^Xuv ^-ioicu^i. y}^ T^v ^-b


(miiLiI/M T^Jv )kcccx,^,hvi<^'v

^i

daciam adjuvabant.

igiturfupelle-

una cumay^ TUi ctilemCarthaginienlium ^


rt(7KMvc(,

p^y^ '^<n ofJipTm^ov

r3

pecuniis diripiunt;Gefconem &: ejus

^^7vo<;.(riw

cctJTt;^

K^T^<i

'^^/'-\cQmitis cdntunieliofe vinftos, in

^ySx^

eiq

^T'o>^oi7^ve7rc?ieu.iiv'nh?>^'p'^'i conjuratione
,s7j^5

^yAij^Aw Trupi^ihi^, carcerem condi imperant. atque itaimpia 5c contra jus


,

7T0?

Kts/j^iiJjfJ^viii?

<7vvc^j'Ao-

gentium
caufTs
,

ittita

palam cumCarthabelli

c^.ci^ ^.o-e^eiq

f(^^^
(^

T^

^^^^''

T^iginienfibusbellumfaciunt. haefunt
!

a^JvaTTzav

vrpi

raiiv.cnij^oi,

o / v

hoc principium
,

con-

lvv<sp^c,-rx>'jc,l^iv'd.c,^^i'^^^^'i'^-\vc'X
y.Xrffci^,

mercenarios

quod Libycuni
, ,

nixiiJL

oia tuZtu t^\ dicitur.


01
'^

7o Wt/)v

Aco t"^;^.!'.

's;fe<|Africxurbes legatos mittit

Mathos his rebusgeftis adutfeia


:

Majzi mvk^Xicmy^^/Joi rk
Jsr^u-Asfct.

'Z?f9'^-

uiv

^L.i>:7r^7i^ov

libertatem vindicarent hortans utque opem iibi ferrent, Sc infocic-

zs-fia-^^i

l^i

T^'> '<v"

^^^^\^

^''

^.cui, y^

ho;^Joi

c-^iTi (io^Ji^v,

(^

tatem cunfiliorum venirent , orans, d:inde quum omnes prope Africx populi ad rebellandum contra Carrjnt
Sc

(njv7nXy.uScc'js^

^^A<^'tov. thaginienfes promptos fe oftende'^


,

y^^di-JZiZTZiTmvTZOVX'^^'^^^ 't/
A<t3'j>;v

tam commeatus
,

quam
:

iloiina^

cvrj7m,:ciijzi/j7uv auxilia
vifis

eA'jhlq

^3^

T^bhzrKc-iPZ^hvi^^

diundique llibmittercnt copiis, alii Ucicse ahi Hippa,

^tzWj^v, (^Tti^Tt^^pv^^^-^i critarum


fio->jJiicii

qua: duo oppida rebel-

'oe^&ofA.coc,

i^^cim'^^'-^^- lantibus

fe

adjungere

detredlave-

ovi- rant, 7zyv,JVeA^v7T5 o-d^^i TTvXiopyiil^

v/p5?c^y,

oiy.''v

lTT^y.i:v,

oi'^lo'j<;

obiidioncm aggrediuntur. Carthaginienfes qui rem famiiareni


,

luam
As'5 fi^ /2i<Ajc^t fi-^%-'''!'
f*''''"^

iis

fuftentarc

qua? in iuis cui-

queagris nafccrentur, femperconiijeverant


:

n\ ^^a^oi;. ^'y.px>^hv:orj'lohsf^iv
,(9i?'^Vcw/ (3/y.s
^C-y^

publicos vero apparatus^

^H

J^|;^:^'vTF5 Sc necjflaria bello fubildia-

ex A-

T -^ ;^i6V*^ :j^Jvi,y^Trov,V:q
}(^ivoU t^f^(rK.^ooii
(

a-icxreditibus compararc

ad hccc,
:

^i

;^P':?*'^r

peregrino milite belbre

foliti

tunc

u%o',^ovTtc;U
esOaioljvlilc T

Tii^iA r Ai^oIjj ternporis cum non Ibluni hiicc TnXiyMv e-'Jc(ry.ivot univeriis commodis fimul privaT^TE
Trv.vrc-iv
!.'

ti^.yqiAC, 'hvcifiicn-

a- tos lc inopinato vidcrcnt

vcrum

77W-

ctiam eadem omnia

qu;?c

com-

mcmo^

HISTORIARUM
fiiemorata Tunt , in fuam pernitiem cfleconverfa tanta animorum an:

LIB.

I.

loi

Ti"5

f^-fM

T OTt?f sr^W^yi. i7ri<^i~

xietudine funt affedi


penitus
diffiderent
:

ut rebus fuis

<?OVTti,TtXU)(i ci fA.i^>.Yt Ao'JviU.loC

adeo

contra
ipfis ac-

omnium opinionem hxc

cideranr. quippe continuis in Sici-

lienfebellumfumptibusattriti

ubi

voiy^Qyym
(rjvi'/^&!<;
,

^zsc^ z,iy.zAiaii7nAiuot
v^XTnCf'^
,

paxfemel conveniiTet
feie
,

refpiraturos

iTmt^Ki^^ e.tru,v

&

in aliquo colerabili

uatu

fe

T lA[^\'jcim

aAV.mo^-iC, u-joc,

tjO^i/-

futuros fperaverant.

jam

vero in
c'\.yve^U4v i^'aJ^7'i TiivcM-noc..

contrarium hxc
niajus

ipfis ipes vertebat.

enim ac
antea
illis

periculciius

bellum
de

^c,v(^ yj CAiiTnrv TrcXsun

H^^px^

mt,
rat.

cujus tu nc principium erupe-

nam

cum Romanis
:

Sicilia erat

certamen
,

nuncci-

fi^AoKi

V5Tf 3

'&; o^ipZv CCWrtJV }^

vilebellumfuturum
ad hxc nulla arma
copise
,
,

c depropria

T^ TzzcriioX^-^ ilA.iyh.ov fcivCLyV-ijcnlv,

falute ac patria erat periclitandum.

TTOXsy.OV
Xiov.

CMCX.XcCf^Qci/JO^/Tt^

iiA.<pO~

nullx navales

izctS'^ ^i-

risrzi<;i

is^ ^'^'^^"

nulliusclaiTisapparatusapud
praeliis

TSTAT^do^^is vcuiT.y.i) ciu)cif.iii,


ii>v

liyKoi,

eos erantj ut qui tot navalibus

y^^.cTodjyi -TTZtf ciJjrii^ uJj

eot;

male pugnaflent.

fcd ncc alendi

uv, nazitiTu-^^ vcccrc^y.X'^''^^ 'ZZd^Tn-

exercitus ulla fuppctebat facultas:

TulctiH^TUV

'

f-^

H-ijV i^^i

/(^^'<7^^V

neque externi
oc'ns

auxiiii

ab amicisaut

<^ioijs<ns, iioi (piXcrjv

aci (Fuy.y.oi^^v
i

prseftandi

vel

tenuiirimam

^r poy/f.iazvTZdv t^&tjiv iATTiS


)j

a^l
azi,-

ipem habebant. tum enimvero didicere liquido C^rthagmienies , bel-

775 oyjLi xssr/.fp^.

oio

;^'-/

tjt?

(P6;<;

sy^ojozM/ i^iXiKluj i^i ^^a.(po^.v

lum externum
diiFerat.

&

tranimarinum
ipii

|fy/xo5 y^ :^^7rl';r,'^7T6>,ifj.<^y
itA,i)vXiii Ti^tnac,
y,y.:<^i(i\
i[g.\

leditione civili ac tumultu

quantum

ry.^yjt<i.

i^y,
>Cy

Erant vero
tot

cum primis

cuj^i c(pici

rz-inrz^jv

horumce

tantorumque malo-

rjjAiKiiTrjii }(^y.Ciiv lyi^^v^iCJV^v

cnUol.

rumfibiaudtores. quippe quiluperiorebello populis Africse crudeliter

Kcircf.yj rxv (ZS^y.^j^vo-nz -ToXe{j.6v "JT^

dOXo^^^v^ li.(popyjc% iyjv \.vrsXccfZ-

imperaflent
viderentur

fc>A&'v Tmvrcvv ahisquidem omnibusannui proven- ^i^vi^joi f^/J T o.r^^Maing j.^O/TiTy "tI^ '^'/W^ ^ exigetus partem alteram femper ^g/iv CM/ Tzcf? 7niXi<n '/5 (pofy^ rent urbium vero incolas alterum iTTtrurovrtc,. avy^vccy.Urj^-^nlti u.tantum tnbuti nomine pendereco'

quum fatisjuilam fibi cauflam na6li cum ab


:

^cMQvnc,,
y.c.To. rl/jj

TTiKpcdq

i7TZ<^:ry,trj/j nr
oi-^tz^v'

A i^ <uIjj cmjJ.

Tra,-

'j

y,

gerent,
debant.

quantum antebellum. penjam in exigendo, inopi


nvjllara

TTZi^K^K
ezs''

avf.i<zi%.(<pc(7y.v iiefl

i}vr:v'dv

b^iii t?v srna.riofA.^jCdv o^ccv'

veniam aut gratiam


cedere
:

ccn-

rei,

%iVfn^^ovri<; j y^

^.tttvyi f?

T
(S-

prsc^des provinciarum ecs


573

lOl

poLYBii megal:
[

mirari 8c in pretio habere

non qui

benignitate 8c humanitate in fubditos uterentur: fed qui fibi quidem ad

alendum exercitum 8c naves atque opera conficienda,plurima Reip.fubfc/jiii'

covsi^l/^j Avvu^.
iivi})>eq

^iujoiinev

8^'

oloy i^^n^.-

Tniyu- lidiapararent-.homines vero agreftes ac rullicos acerbiffime traftarent:

quorum unuseratHanno.
>^Ay
/t^jiyov

Itaqueer-

ed^i-^yv^rzcv.

cu

'^

yj-

go

quum
,

viri in

Africa non dicam

rint ad
civ<^oi^
''

yJf^^pvHq
'

(ZSt^;
j

7u,qei<rP&\

^5

'

fed vix nuntio opus habuerebsllandumietiam mulieres, qua;; antca perfspe maritos parentef-

hortatu

'TOTe <?\^ii/.vvHoTXj
00 fA.ijo'iv

y.ct,rc<,

Trd-

^r-<$, l(^

Kputp^v

"ijzsrccp-

quefuos ab exadtoribustributorum m carcerem duci pafias eranf.tunc in


fuis

X^yvrcjv U'j-nx4g

u<Pa4^iSfj^a>f rcv

qusque
:

ci vitatibus

inter fe con-

x-ocy.ovei^c^Pe^i^v
rpue,

a^ts^^paai^i;
y^

eiq

juratx, nihil
taturas

renim fuarum
fibi

k occulmoxque
Spendius

oil/6)ViU,Ty:-jq.

TVlxvTiui
Tei<;

detrad:um

raundum

^''^TKSjciTZi^re'; <yj7n>Q/.ccv

abfque

ulla tergivcrfatione in (lipen-

'33fe<r Mcijzoy^ Xttbv^^ov, any.ii


fAS',ov
v6

dium

militi conferebant.

T o'^a)v'.cuv

^^^.XuTKi Tci ^^crD'piX'.[j.etanta pccunise vi


(c^ii;

Matho

8c

fjjc&o^PoPQi'; >{L
C45 eTn^iTjoziv

7k; eTTu^sAtui

abundarunt , ut non folum reliqua ^^5 ilipendiorum mercenariis exfolverent


:

quse fuerat ab initio pa6la

iplis

TA5

(3;
,

f^VOV

77 Jf

Tmre OU ^^5 Ta Trzcaoy uuXKgv zroo^r)) /usA


Tiig

etiam ad continuandos deincepseosfumptus largc


fuppeteret. Adco,li quis re6lam con-

rebellionis merces: ied

Asv ^v7sr;Af7n/p aiT

opB-aq

ft'-

y^ hdjoucvi^g. 8 ySjj u?i^x KUi 'Jnp

iiliorum inire viam cupit,non folum praefentis , fed etiam futuri habenda
ei

cv TBiarvig xccr^lg ovrsi oiKup-

ratio eft. At Carthaginienles


malis,belli

^'hvidi,
vx

sro^<p}:Tzct/8/jo;
,

Avv&fs(c,v

rumvis prelTi

quanducatuHan-

?pcir7i2^v

oix To

db:<9iv

f^ Tsr^re^v wjti^';
'EKtfS^VTUTTuXoV
'^

tu,

x,uroi

Al/sijy,;

<^r^u^
c/
Tzt/ig

KU^- tompylum
(jli-

noni delato , cujus operajara ante in t fubigcnda partc Libyas circaHecafuerant uli
,

racrcenarios

c-yjj^/fjpoi^ov
,

fjkv

undique cogere
nosexcrcere

(Q-oPo^vg

cives arraare qui


,

K,cf^xzK'-^ov

JV

rne, ethj'^y:,

t)A(y..tcui;

netate eflent railitari


;

equitesurba-

ttdXituv'

yjwiuyjv 3 y^

navium deniquequic,

G-jc/JirzcTlov

t8;

quid fupererat

triremes

aduari as

^tUyg-JZ^izrTrH';' 7nip^m.evu^ov

TU

-^^AO^Tr^A

T^^OtaV
,

T^f/tp^gK.

'mvTn-j^vri^H;
Y.K,TlOiV.

TiifA.!^yi.<^uT

k-

01 Jf -Ztf^

r Mk%)
izrlu

remorum l 8c acatiorum maxima quxque inftrucre. intcrea Matho ScSpenJius, podquam lxx jam
Africanorum millia ad eos conveniflent>

c^-^t^flC-

^q.mvuv

et'JTs7g fis

^vq^u-

HISTORIARUM
ffliflTent
,

LIB.

I.

105

partiti

copias

Uticenfes
K. ro'j(; i7r7ru,Ki^.(ac4' iiecaia<;

8c Hippacritas tuti ab hofte

obiidebant

8c pofita

undique Tunete ca-

ci

ftraadverfus omniapericula firma- cv TuTuvyjTZ


ta iervabant
;

^ciTaTred^i.iciv y,c(.TH-

Carthaginieniibus ab

univeria exteriore Africa excluiis.

^ilvim
y,

aTmiT/i^

T?

(^Tt^ Ai&vy.g.
cv y,QX7V6

Urbs namque hxc Carthago in finum quemdam prona , peninfulae-

^ K-oip^/iat^,

cillTi) f.i.v

y.riTUA "uT^Tiiviicru. Kp ^Pforry.Ti-

que ad figuram
ri,

accede.is

indelacu,

maxima
,

hinc ma- (^Hvzc T7\ jia^,To f.;iv 7'^ yiAAocrr^ti ; fuipartecin- To oeTiy^ Muv/i '25^f^,ttJv;j KciToi
j

gitur.

Iflhmus

quo

Africa;

ungi- To T^eifsv.

ci, cri/jju,7r^,&)v
y

lo'6y,oi

tur, patet in latitudincm iladia

xx v.

fitaque efl

in hujus ipatii Jatere,


,

TOTiKaT^ a^ HK3Ti y^TrivTSfoi^covl'^. tHtho


ei'jTluy ryj Ai^'jY\
Itti yy.v

quod

vergit ad marc, Utica


:

modi-

-sr^; to 7reXciy(^ v^jov-

co ab urbe intervallo in altero iecundum lacum ellTunes. adqu^

x.eiTz^7TzXi<i'
Dii

7n ci%cTepii Tra.'
<p

duo

loca

quum

mercenarii caftra
a

TvJj Xiuvu/j oitojy,^.

ect

admoviifent, 8c Carthaginienfes
csetera regione exclufiilcnt
;

jisiTF^iyy 7T;Tf ?pi/J^7rsa<^^czyjTg

ipfi

jam

u.ic-jD^o^i.iK: D^^.KXeiaKAiTeq^i^pr
'f

Carthagini imminebant, ac
accedentes

modo

^i^PCCST^^ Kci0^iiiVlii<;, XoiTTuV


wjTr, 1
Jf

interdiu,modo nodlu ad muros ipfcs eTncouA^jov


,

TTvXi. f^ tpTii

metu ac trepidatione lj.iv ViiJ.ipci^f TTD^le c yj vux.']ip ttscmaxima intus omnia mifcebant. ^y^of/^oi ZT^q To Tei^^ 5 Hanno autem in apparatibus qui- 'Pq-.Hi; t yn^W^a; oXof.^^ei(; c,vz'<ice.dem conquirendis nihil quod fieri Xov T5 ivhv. Awuv ^^e osh< fi-v l^i JJL lyiyero' poffet praetermittebat erat enim ad z^s^a^TTc.-ijoi^ <yi)(j\^f/.ivo:(; eam rem ingeniofus fed quoties X, fp Lfjj -zrpoc, y (o lo fj.^\^ cj,
:

cum exercitu in hoftem


diceres.

ibat

alium

'pyJ55'

t,P!J.-/iC'Xi

C'^y

't OVJJ-J.-

qui

quidem oblatis occaiio-

tj.o}(;.,'eTeo(^ uJj.

yl yjl(ric

xcu-

nibus uti nefciebat, Scimperiteat-

quum igitur

que ignave omnia adminiftrabat. expeditioneprima obfeffisUticenfibus fuppetias veniifet,

TZ'

pl:y rjr^T.v

ciTTcipoji; Kci4VC<!jpSq.

oio y2 To

f/.sv

zrpcniov

i^^v-i^yj

c^fJ^iSoijJilo-ci^S
vo'.;, (^

lo7i TrziXiopy.iHJ.i-

acmultitudine elephantorum, quos habuit non pauciores centum , hofti

KU^i^r,'^cifiev'^ TovquTn-

y:iiiiH^ rzd TirhnjiiTpS.itiJv.

pavorem
viftoria;

injecilfet

mox

univerfe y)

GVJC iXoiT/d'; eKct,Tiv

iAeO&v iOrr
e^ii7zx.To

principium adeptus
,

male fe geflit
derit.
tis,

!^ y^ruZ^ , adeo ^yr,i oAo<^^e^'jC, exercitum, ut prseter

>iCic&!v TS-^Tp:i/(^'!o;

HiOijg

ipfbs infuper Uticenfes

male perdicatapultisnamqueSctormen-.

KCiKCc/q, &I3I K'.V<i'jUJ'J7Z'.^ TrpOVUiTTJXetTzij


,

<c

TohgTmX^opKiifj.ivii';.

v^-

omnique oppugnandarum ur-U-'^'f'^ ^"^,^^^^^^5 '''^i^^

'/^

7ru(

(/A

ie4
xdQx^

POLYBII MEGAL*
ruc, trtj; 72!^ 7nXi<i^v.iaA

biiim apparatu Carthagine


juflis, 8c

afifcrri

ad oppidum Uticam ca
,

llns locatis
cepit.

vallum hoilium aJoriri


beftise in

&c

quum

eorum

^^.T ^iJy}QA&>v(itctazifd/jav
T-'

TH^f f/tiCoA^y, & CU/JUfd/JOl


J^'

eU cailra irrupiirent , hoftes violentam T9 eot- imprelTionem illarum non fuftinen-

9?

T f-Pohv

ei

TmXiuioi vzjy- tes, vallo

omnes

excefTerunt.
iis
:

ac

fjtiHvcij,

TnlvTe^ t^i-nffzv

qm

'r

?px-

multi quidem ex
vuhierati

ab elephantis

%7nhi6C^.}^
f

TTdyisoi fS/j (/M-7uva.7e-

perierunt

yavoy

T?iy_/fvT?5 T^srs

j-'>e/''-^'>

evaierunt

ad

qui autem proximum collem


natura loci fe
bellare contra

Tj 5 Si^.cm:^ofS/Jov ,s^5 ^$*? ^^x^ munitum receperunt , aziy..(pv'(C)V tff^e, ^o^ov lovuv^rj ^ST:>(5yT5tj5 i| awravT mrzv - fore tutos.

^
^'

&
6c

arboribus confltum fe
rati ipsa

Hanno

tf^ci>.Hcf4<i.

Avvav eiBjcfd/j(^
o^

Numidas

Afros antea foUtus,

'Hoy^n

<

A/syfTZ ;7Z)A5/hv,

^vc?

qui inchnata femel acie

fugam

ar-

iVcM' ;TSi| lyy.Xivcon TTVibvTTCj

(Dvyhuj IzTi

Mo ijue^cc;

<c

r ripiunt, ad remota inde loca per T?5 (^- biduum aut triduum contendentesj
y^ rvvivi-

"^Tn^ovTT; <xJT(-

5> -^szjzhci^cov

exiflimans tunc temporis

omnino
mihtes 8c atque
:

TE Tnocti iX^V TV^

71T >\.fJLlii<;

(c

jam dcbellatum
caitra in
ipfe

effe
5

hoflemque

xv,Ki'Jc<j -fe^i oAo-'5,

T p/'' 'FfCCy.iJTiOV
-^ 7ru,pstc'^o-

penitus prcfligatum

&

aXi^J^-^jc;

(^

}(^%Xy

totum ueglexit

X^i'

atjTct;

r/l' &i(n:>\.%j-J

<;

ttt A^v,

urbem

ingreilus, corpori cu-

rando operara dabat.


m<M'.
0.'

mercenarii
,

j a'Uf4,;re'p^u'pTi';
f?$

/tt;-

vero qui in
ti

coUem fugerant

affue-

S^oCo-iN
^^'pvoTic

Afli^oy, crzujl^oPoi
'

5-5

cnvYr '^ Bupy^ TOAfjjV;'; c^ T >c^^ S<>i='A/iZ<' ip^<.>viyv, ex rebus in Siciha


1
.-i

longo mihtise ufu audacice Barcx ; quibus prxterea famiharccrat


geflis
,

perfceps

iJZTO^P^-iVi TTOTt 3 'JTW.AfV


(ioXii';

CyX, II^ITU.-

iyy^ff^v^li; TroXzuio!^' s^
C,-

TBT? Cl^l/^jtVTf? T,fV ^ttTYiy^V


TrriXb.ySfjJvov

eU t 7n}X(v,Tyg

'j

ttoX-

codem die modo hoili cedere, modo converlione facta eundem invadere ccrtiorcs rum facti ipfum quid."m in oppidum conceififTe duccm at militts propter vi^toriam
: ,

A^5Jia:ro <SSO'Apyi'J^ pce.Jv!J.^v^


3C,

agere

neghgcntius
j

&

ex

cafbris

^d.'opiovTccs

c^

'^

^ot^Trehica, dilabi

in globos coUedti vallum

ovFjfz^^ivngeTnTijivjTL^ /<^^^-^'
(c

a'doriuntur,
cifis
,

&

multis hofiium oc-

TTT^ifg

,.v

yTsJv ^n^iT^vrfi'} Tm;

reliquos

ad portas ac

mu-

'ji

Ao/5rif5 lJju.\'ii^ini.v <pv}-iv cM-^^jix;

ros

turpiter

fugcre

compellunt.

xzj-o

tu

Ttix.) >^

75

TrvXcii.tyavQ/-kTCoctr.y,
,

potiti llint
tis
,

tv(m.-i j 1?

^K^cTcf W;'?

^t

8:

omnibus impcdimenobfefromm commeatu:


cx urbe expor-

T 7rjX\op:'H}J.evciv J>-^^ wJO??* ^i' quem Hanno quum


Avvft^v ^,505 "^T^ ci?>Sot<;

ciM^y.iTcci

tafHt, ut 8c ipfe inpotellatcm ad-

Ky/.'^ 7n)Xic>)Cil7TVi*i<n

y^i

^'^^''^i,

vcrfviorum vcnirct

cffecit.

ncqu?
Jiocf^)*

HISTORIARUM
hoc fblum tempore ignave fe Hanno
gelTit; led

LIB.

1.

ior

etiam polt pauccs dies


:

circa

oppidum Gorzam
lliis

ubi caltra

ci7i\oi f^,

fA.s')

oXiyxi^ ^iA.e^ot^

^^ir

hoiHum
tflus rei

oppolita habens, nabis


<.h'i A.ci/.pa^, oic, fA.fv ix.

bene gerendce occaliones,


,

coUatis fignis

bis
,

ex
(

inlidiis inopi-.

^dcra^BCii
(nwzy[v!;

nata invalione

ut pjte adnioca-

dum
flris
)
:

propinquis inim.iccrum

71

<i

'^ccTcTnodliov

iC<)v

au"

utramque opportunitatem fruliraper imprudentiam paffuseil


perire. itaque

Carthaginienfesmale
confpicati, AmiilcacivTDv
y.ci(.x.u!c,

resgeri ab

illo

y^]pyi^ov'3c rcAc,zr^^^

rem Barcam
ficiunt.

exerciuui

denuo vrxpo-

z^<;,Ay.tAy-.cii>
;c';/

T S7r.y.ciXisy.:.cv Becc^ tcv ttt-

trad.tiique ipxi elephantis

uu.yit; "^poi^ptoziyTO.K^
eic,

Lxx

6c

quotquot

pra.'terea cogi

OTjtt/Tsv

T Ci^efojru TmA-uo-j sj^is:eTncMjyjyueviiq^

terant merccnariis,

cum lis qui tran:

iitum ab hofte fecerant

item equi-

cpoiva?

; iiJ5

tum peditumqueurbaniscopiis, qui


lia;

/A.icB-o<P' p.v),(c
2\;r3

Tov^ iiuroi.ioXrjy^'^^

accedebant univeru ad decem milinexpeditionem ipfum mittunt.


cujus ilatim initio hoilcs exinopi-

T 7n>/\ey.icov' uy.^A ^ rouro'^ raj


c?

mto aggreffus

tantum
:

illis

pavoris K^ r-sr^cjTt:v diijia;^

'ez,o^'cv

xx^-

injecit, utanimiscollapii,

Utica:obvcniT.m,iXvirc
'j

lidione delifterent

atque ipfe gloria

antea6larum rerum dignus videretur, 6cea exfpeclatione quam apud

'f

Itukk^ 7Ti>.icp-

omnes
Ccrvix

concitaverat.

Series
,

eorum ruveoyav,
haec
eil.
esT-

y^ 't
'rs

(H^^. rd^^Ayi^-si
oi ^f/^^j^^V li^
p^^eicui TziVTua

quse iiac expeditione gelTit


iila

sr^ochy.icis.
vjs'
-zs-S*

qux Afncse

Carthap:i-

nem

jungit, colles terrenos in ipia

'fikiT.

T y.6}Xo'P6J-j T i^n^ivyiivjj"

commiifionc habet diraciles & arduos inque his arte munitDs funt Koip^hvci^zrpi^ x Ai^iiL/j, 'Iv^lm vi^ per quas in regioncm patet trans- '?oo'oeiri-jv,<^ ^poTrs.Kmg e^^vrcj^ itus. tunc autem Matho omnia oieyJooAcit; iTTi r y^u^v rriwslicuvc bello opportuna loca inilliscollibus ra^ 7nQ/. tvv M.oi%) ttUv^ r^^ ^ia
;

firmata

praefidiis cuftodiebat.

zd,

'^^poe-i^^^f.ieyijv

Ac^6jv

(<liKcu^e<)g

hxc,

quum Macar fluvius locis non-

'Aiy.evHi To-^Hc, ^vXcty.cM^ JV^'A5>

nuUis fimiliter tranfitum impediat (pevcif. 'zrp^q hniron; iis , qiii Carthagine profecti in re- 'p^^joy.ivii Muy..ocp(^
j

^ zraomx.-'
Trs^^jxy.^

rV gionem tendunt ac propter aqua- Hppvr(^ y.cc]c/. v.voa TCTrHi ^^oc-' nirn copiam vado ut plurimum ?3-A-/;(?7iy$ r eTn r X^^v T?? c^ >? 775'Af 5^5 e^chv, ^ Ji4 76 TCAh&^-' &

1"

^^jys^-

io6

POLYBII MEGAL.
traniiri

nequeat

Matho pontem
,

ci

amni impolitum
Tli ^(pvpcCf, (^ TcivTfl'J Tt]pHV

qui

eil
,

unicus,

010-

magnadiligentiatuebatur

urbe

et-

icLLiJH^'^

'

f| av cwji^cMye
5

t)jc,

Kctp^hvm^
}(,a)pccs
icee,1'

/>j
'

oiov 'q>ocT7sio(X) 'f


k)isu. i^r.^i

iTnQcMviv

'jm

iim ad illum exflructa j ex quo fiebat, ut non folum exercitus inregionem ducere non pofTent fed ut ne linguli quiuem hoflem efluge:

i^cM/Ji>.ov'^ ^h^TTtO-^Vt ^^-

rent

qui tranfn-e conarentur. hsec


,

ctaiii civ

ou/joc^
a,

Xcijilv

ra^

\j7nv0iA-

Amilcar videns

ad

omnes

8c re-

77^5.;
fvc,

'iXiTmv Ay.iAKccc,^ Ttuv-

rum

&

tcmporum
,

occafiones fem-

T^r^ly^'^ ^

Kccfp^

TrCioof,'!

per intentus
terat,

quia trajicere non po-

^ci^^uvaViOto!, 7a a)j^pyt<riiv

'ttc,^.

f'Bohv,^ievo/,Jyi ti toi^Io-k S^ zrpci-

f^piiVa TTO^fJjS

K^ T

f /5

JZtXciTicM
Tivoi u.-

hujufmodi confihum exco^ gitavit. Obfervaverat circa exitum f^umlnisejus inmare, quo tempore certi

cyx/SoA^jy (PUjj^^jioipYiQaj;

y^

quidam

venti obtinent
:

fa-

viy.m
<c

'jua^c,

'^^Bivay.ivov to Ti^^,

bulo oppleri oftium

tseniamque

Tivxyjoiij yivotA,ivu/j

TTup' uuTti

paluflrem efhci ad tranfeundum ido-

TU^Ti/^Ti vm^ohv, Tnny.a-as ui%i5r;j

neam

igitur exercitu ad profedtio-

TU

gpccjOTTiou iu

7rpo<i

r i^ooov,
i-

nem
fcio
,

parato,

nemine

confilii

con-

^ KpVTTlofV OV UUTUr
7J7^<;/to 7cpoi^'/jfjt.ivGv

iTnfiHMv,

ut illud fieret de quo diximus,

av[j.7r']o>jc{^.
,

Zy^a.7nazyTt<i ^i

y.cM^lJ

vvicrv^

ubi tempus advtnit, noclu edudlis copiis iuce prima


exfpelabat.
,

i^o^uiic-ug 'iXuJs Trziv'^


<Pciri

ay^r^
O^tCCol-

prius

quam
,

animadvertiflet quif^
trajecit.
fieri

T <ZSi^Hp'JlfA.iVOV
r
ou/JUf.iiv.

TtTnv

quam univerlas

mirari er-

Quc-yyS

Zi^tf.Gcz,ii ai
Tcli;
,

y go faftum

quod

pofle

non pu-

'S!'^y/^1(^

<P<xviv']^, >^

cv tabant, 8c qui in urbe erant

& hoftes.
verliis

ri\ TzsXfj >d Titq \:zs'ivc/./Jkoi<;

y.v

intereaperpatentes campos progrediebatur Amilcai*


,

Aft/AJia^ <ZSt3%^

^<^'

7n^iii,7n}i-

itinere
at

is^^a^ r Tn^HiM)

iTri
'j

/O p^

rai r ^(^6- pontis cuilodes inftituto.


Tl^Tnv- dius re cognita,
,

Spen-

<pvXu'Ptov'^. oi

We^

u7n)/Tuv in ^ov ciwivm ro ><j5yo5 H^ro TTCOIOV, >^ TmpiircytGiiv uXt^ii- auxihis qui prodierant ex urbe ad ot f*v CJH T -z^ r yi(pv^v ?iOiq. pontem lita, decem milhbus non
:

obviam AmiJcari planitiem procedit mutuiiquc

7roXi60<i 0V7T5 '' i^ici^fiiii f/.v^e<jv,

pauciores
iupra X v
jfinebant.

&:

qui Utica advenerant


,

iieiy'^^

"^ lTvx.ij<; vzirlp

Tjf^ fcv-

hominum milha
,

fe ihf-

e/^m

f^^

7nvTUX.icj^Xi'iig.
'/;){gv

7ni

^ '$

qui ubi invicem appro-

TO cunx^TT^iv
eu4/ri^
<yu

f/(,icrco

uX^/i><c,ig , vof^ipinquailent rati Pcenos in mcdio ra^ Kupp^ihvia^ deprehenios teneri , fedulo aHialiis

tt7^M<Pivcift caraay, 'Tmpxyf-jcov u-

dare mandata, invicem


tari,

fc

adhor-

/K^ Zi^^.y^XavTtc, (rc^5 uuTu^,


"UO^TTTlV Tc7i
7ni?\.ifj.ioi<;.

ic

^ ATrpcorisi

tra

hoflem aggredi. pergcbat conpra:Amilcar agmen ducere


:

lu?\.y.oii '':yi /J.tv

r wofHciv,

cedebant

clephanti

lcquebantur
equites

HISTORIARUM
equites

LIB.

I.

107

cnm

levi

armatura
is

agos TuQicipio!.

men

icutati claudebant.
ferri

dtt hoftem in fuos


fultius, verti
rat.

ut viincon- TOjU

czijj^.m.

y^%'

aciem totam imperii<i

igitur qui a fronteerant, hos


,

vz^revcM^.ac,

cMic:<rp

^<P^v Trxpv^f-

fleftere fe

ac retro properai-e

u
TTO 'T ZrpCri^TrOQ/.CCi CMCi?p S<pov'i^
axriiar.

bet

eos vcro qui in


prius erant
,

extremo ag-

mine

poll falam con-

Troieic^

'^^^aipyjozv c^-

verfionem circumagens, in aciem


inftrudLOS inimicis opponit. Afri
;>f.^$

'c^a,p^v'^ii^

i7n<^<i(^y,c,

Tnpt-

6c mercenarii fugere Carthaginienfes

arm i^eTZiTls
l-^^Pciv^cit'. 61

<Z3t^^

'r "^To^eyJe^jv

ex pavcre

rati

,
,

folutis ordini-

di Aitvsg jCy.icB-oyg!,^.7re~

bus eos invadunt

ac

manu

pu- <Po^i

voy.iaavn^ uvTiiq

gnam

valide capelTunt.

ubi vero

''JThyiluSVii^<Pv}^7vi AJ(7Z4*7T5
^iv, S'yTiy.4:%
,

t tu-

equites poft converlicnem proxi-

y^ o-wrATtlffi

5 7K5

mi jam
re
,

ordinatis

hoftem

fuiline-

p^upa^i
izTTirlg

sPi-cifysvctx;.

^ JV tzS Tzlg

ac reliquam aciem obducere


:

cu/jsf;A(niv^ ^c, 5>-^.7T-

ceperunt Afri , qui temere ac fpar- ^ry.vjo!i;, cit y.^^c?Sjg vzn^fivcvjt fim certamen erantorfi, inopinata r oi Aotyr/iv oiwoiijjiv iTraylv , c/nillorum virtute pcrculii
fubico inclinantur.
,

in

fugam
dein-

7SJ7N.J34J

75 ytvof^SiOi S'iv,

% MHSoif^^lop

horum
,

01 AUvs<;,iiy.Xi'iCM)]sc, sdji&'^ 's<psv-

dc

alii

quum
8c
alii

in fuos a tergo fe- 'pv,

ccq civ Hy.y\

O7ro^.l\v S7ny,si~

quentes incidiifent
6c fibi
fuis
,

errore dudli
affere-

IJjjioi'

AOiTiZv, 01 ysvTOK; y^TOZTii

pernitiem

s7ri<ps^y.svo;q

STriTnTnivTst;

i-

bant

Sc

quidem plerique p^a^^ovTo,^ ois<pS<-'oav oiv]8^TS (t


oi cs

omnes

equitibus atque elephantis Tbg oiKsidi'


'nijHGzcv CAi

Ts^siag cmjs^ttv,-

terga prementibus , permixtim funt


iconculcati. Periere

^^c,
fc

cxAfris8cmer- ysvav
:

uuTiic,

cenariis ad fex millia

capti funt

Tt)

y.sv oivj siq


fc

T kZTTiscov smy^iT 'piQ/,e>)v^ utuicXov' s^uy,i^tXiiiq T AiSUACOSZCV OS


'ZDtS*
'

ad duo millia
in caflra ante
gere.

reliqui partim in
,

16V6)V

T |5V<yv

urbem. ponti adjacentem

partim
,

o\^iXiii<;' oi ^s XoiTTat t^ncpvn^v

01

Uticam

pofita

fu-

yiv

Sic,

partahocmodovi6loria,

fu-

Ot STTi
Xviv.

T T

zrpoq Tvi yc<pt^fcc Tr^Xiv, 01


-Ttpcc, TY,

lTVy,Y,

'774^5/14*50

gientes e vefligio perfecutusAmilcar


fris
,

Ay.i>^y,oi^i^i-2!roiy,Qci4T))'Z^^-

proximam
relidlam
,
,

ponti

qui

urbem ab ATunetum fe re:

TsoYiPiff'

T <zst94py,y,ivov t^oztov, si-.


(c

TTcTV xF^ TrDdu^ Tii'; TroXiyioi^.

ceperant

fubitus irrupit

regio-

ysv

Itt,

T y.^vpou;
,

7ro>\.iv

| s<pohv

nem

vero

rehquam

incurfans, alia

yciTS^s

(^rC^sy.svoJv x^

(pdb^^vTZJV

oppida ad deditionem coegit, alia Siq T i VJLfi)TU, T CyV UUTYi mAsy.iOJv. vi expugnavit. atque ita Cartha- r os AoiTT/iv }^Ciipcu) sTn^^opsvcy.svoi;^
ginienfibus
,

qui

paullo

ante

de

7555 f^iv crf^CTj^fTr j 'ujKiiTCi<; os y^^

y.^^^oc, l^Y^pi.

n7^

es Koip^/ihvioii

ko%

POLYBII MEGAL.
minuto
,

plane defperabant, metii fiH^X'^ -nV/^ry? cvlp^fficTv >(^A fuisrebus


'n?,i^7ji;,i7r]?roaivci'J7^iu7Tzc?i.oi-\nonnihi[

aliquanto au-

^xi

'^ (c:t5[i''/Y^y,f^iv7i<;

ah(nX7n<noci

dcntiores eos reddidit.

Matho

in-

77 ooiMo,%v

oi^riqy.i^fiTri^^T-lsr-

tcrim

in Hippacritarum

oblidio-

ne permanens Autarito Gallorum duci ac Spendio au6lor crat, utab


?iUTZ>JV

H^fASiu y^ liTnv^ov

^^<^

hoilibus ne lont^ius recederent

fed

*{ vTnvM/T.otivc^^^e^cnX^ijs'

3notu (pdjpvZv
z:>^Sei Tilg

^irf

"*

ru f/.iv campos evitantes , quoa equitum 7117^6 (^ T clephantorumque copia Poeni vaye*^

vTnvwjTioti i-^Tnuv

lerent, fecus

^g-fiwy. 7^7^ ^f 'JTru^.ui^ a*Ti7ra,goJJ^vSt,- y^ a-M)2 7:miJif^ivH<i rof-Ta.

citum duftantcs
ci

montium radices exerquantum inimi, ,

procedercnt

tantum
,

ipli

pro-

vti^ vzjtTnTr^inQu-: u-.i

av^ipciui- ^rederentur: 8c ubi difficultateali,

;t(^ ci Tsif 5 iTnyoicM^ TWCTitf 5


srp\c,

>o

qua impeditos fenfilTent


in cos fac.rent.
liis,

mi petum
,

rolq 'bioyjjccio ^C Tii5 Ai^zvug


,

fimul

cum his confiro,

i^iTity.TTt

^Uusv(^ ^sn^Jiiv
KccfP^v<i.

G"Pi-

ad

Numidas &; Afros mittit

gans ut auxiha fubminiftrent


-i^ '^

8c re-

iXdjJig^u:

'X-?r'sv'ho<;

7J-^o-Xx,Sef!v CM. h'

r(^ ao

i-.owfiVT y/Jaiv
,

dl cuperandse hbertatis occafionem ne Ttwyr omittant. Spendius,ex omnium nanv^Truv- tionum copiis qu^ Tunete erant,mi-

;$ i^aKicy.Xiii^

itxs^vi^

Tuji

litum ad fex milha fehgit

iijque af-

V7mQAa4<i

K^- fumptis,quoquoirentCarthaginienfes, longo agmine circa radices montium fuosopponebat: etiam GaUicas _,. , ^,,-.^-, Autariticopias, ad bismillehomi^^ >.o'7zvv f^i?(^ u-jTCi-j "S <^t'>^^\ nes, fecum trahens: nam cseteri Galutfl'.Z!y-\^c*.yjov

ttTs

ev<pi/L<.'y.r^ ^vlotioXKKH-zr^oi

raq h,qui

initio

fub Autarito mihtabant,


caflra

quo tempore ad Erycem


TparoTnhiu^i.
i^
ef\^

ha-

Afi/A>(^f
-nv-'

bcbant

ad

Romanos

defecerant.

'pru^if/.li>iQXiiy^r(^
'r.zivTZi./^.JcVopim
tcTj

TnSici)

quum autem

Amilcar in planitie

T^^e^fAiva^avv-

to; 5?-pot T Nouuc^liv y^^ Ai^oyfjnu/;


7-575
'1<n<;

^jo>v

eh

"f

KUfpov h^lov

quadam montibus undlquc cinfta confedilfet, eodcmq tempore Spendius Numidarum atque Afrorum
j

G-MJai^ou
^vofAivrit, ^

<<&<

'2,7nvaioV
-f f^iv

Kup^hvio:<;

auxiha accepilfet Afrisa frontecaItra repente poncntibus, a tergo Nu:

Aifiucot i-7n<pulo7r:dtiuii
yg/jf yal^ji,

cx4<P(5
fc

midis, adlatusSpcndio, inmagnas


angullias 8c propeineluftabiicperi-

vicia

zrpocztisrci
,

ricuucf^v uTT
^TTivtiov
(yx.

fiocf.g

T tff

'ros^

'oJhuyrd, utyMXtuf wjiC.

nv culum Carthaginienfcs devcnerunt. Pcr id tempus Naravafus quidam


erat
,

^ ^

lotg "i^.s^cu) c-Lwi-sij '^-C< invciiy

;enere

ov<n>t(po^KtOv.

KciiU of

T Kcot^ov

bililTiinus, militari

Numida, inter fuos noinimo juvenis.


kic

HISTORIARUM
hiG Vcrnls jam ante favebat , propteream notitiam qux patri iplius

LIB.

iof^

Gum

illis

interceflerat

tunc vero
gloria

Amilcaris
inotus
,

ducis

prxliante

magis adhuc in eadem menitaque


ratus
ejus
'^iv

te eft coniirmatus.

opportunum
conveniendi
,

venille

tempus

&

gratise concilian-

avT^v }^(rJ^ajv,

},x.7!rsci.yIov

dae, ad callra accedit,


citer

vallo

centum cir- ^potTtTTSdiiU*, t^^V 'Zit^CiUTOyS^CNumidis comitatus. jamque uuSiO^ elq ix^Tziv. K, 0'i'jusl^Qocf ttI proximus , fubliftit intrepiATr.

dus,

manumota dansfignum.
fibi vellet

^Q/i.

AfAiXaii Jicvf^umv^o^

milcar quid hic

admirans, T
mittit.
,

7iT>oXyiV,f^ <Z5^77E|M-v^*re5 yit

unum
ille

ex equitibus ad

eum

xit.

ducem convenire fe velle dumPoenus cummaxime

di~

TvujeXyiivTU^^XTnyoj.

J^iaTTzphv

du-

t(^

6^1

ci.icu,lc/j ,

fc:

^^Tn^Tiw/lQCf

bilabat, verbis fidem

non habensj
2^&a<;
Nup^ccooio-^^
Tt7i
f/isO

Naravafus
tibus

equum & haftas comitradit & magna confidentia


,

fzirTTzi

y^

Ta^ Xoy^^i;

icw^y
TIW
tIuj

'TTtcflij^

nudus
rari

intra munitionesvenit.

omnes 8c
,

ftupere ad hanc

mihomi-

CWOTH^O^ iiOJzipcrui
pOAriV,
Oi Oi

.'$

TTZiOSy,-

TU

f^

JDCViU^C^(Wy

nisaudaciam. excipiunt tam.en ve- Tu oi

f(of.,Tt7r'Ky,T,ovTD

cientem

Sccumeocongrediuntur.
dixit,
fe

'oyLCtic, "^

<ss^7icitci.'jT^, x^

toX[^v ci^^A^y

Naravafas colloquio inllituto

e;$ Ta<i

^.'-^J.
t<py,
,

3 uy-^yt^JoiVfo^
TTJ^cn yS/j Kxp;(^^s$^

omnibus

quidem Carthaginien- tU A5^i'$,


:

fibusbene velle

fed

cum Barca im,

vioi<;

(Cvoeiv

lUciAtfsc c\ iTnJ^jyM^i

primis jungere amicitiam optare.


ca nunc fine veniffe
liaretur
;

Bcipy.c^,

yi<Jic^ <Pi^(3>^.

Jio i(^ vH/5

ut

ipfi

conci-

'7rzcpe7vccf

(ru?-uy>jcr^fd/j(^ uutzS, i^
uO/,M<i'7ruvTz<;

futurus

illi

in pofterura

ii^ivcdvyicrxv

ep^vf^
'jtuZ^

omnis
fidelis.

confilii

atque incepri confbrs


8c

TUc^n-i^tTnQoXy,^.
(gc Gcy-iiQcij; ,

A f^iXKca

His auditis tantaliEtitia in,

JiTrv?

ijcS-Jj fjuyJ(.Xo:<;^

ceffit

Barcam
in

quia magnafidu,

i^sri

TiTTxi

y^
'

TU/j 7rot.^v(ncx*%ip~
tvTd(j^<y ^Aottjtz

cia juvenis accefierat

& quod miin folu-

er4,

Q t7, KUTu r
&'5

ram
pr^

fermonibus fimplicitatem ^
i

ViUVKncii

/u.ovov vcoy.ii<rscj

fe ferebat

ut

non folum
:

y^tvuvov uuTzv '2?(f9C'A>/c9"/


7rpcc'^eciv
'

tzT

cietatem

omnium
ei fe

confiliorum

ccTit.u

t jv^.Tt^ ctt~
c^yov
,

bens illum admitteret

fed filiam

cn(v i7nTy[ei}\o(,TV fniO'

J^J^,-

quoque iuam

daturum jure- (pV?iU^UVT^ uC<^


:

Tl.tJ Z*p(,(i

KstP"

jurando confirmaret

dum modo

^Kcovi^<;7r4<nv.

yioeincvijy 6i

0-

y.lv-NupuvUi}'^ '^Tte^ in fide pcpuli Carthaginicnfis per- y.oXoytav t petuo maneret. i6lo fcedere , venit Tiii Cp' uVTtv T^Tuyiiiviii f;^*

Karavafus cuni

Num idis quibus

na-

tio

POLYBll MEGAL.
perabat, circiterbismiile. Amilcaf

^^og

Tcwirjg
ot

zrapsTti^u.To '^7?

manu adauftiis, copias ad pugnam educit. Spendius cum Arris


hac
le conjungit.

TroXefAioiq.
erjvsi-^ccvTEi;

ot ZuS/t

^ynv^ov

juncli
,

omnes in cam-

Izn m.vro ^lg Aiovt:,

pum defcenduRt
trox
:

6c

cum CarLhngi-.
fir
:

t^ Kcc^coivrec, eig ro Tredmv^ hccXov 7o7g Kxpp^covioiq.

cuoi- nienlibus confligunt.


uincit

pupna a?: ele-

y(^oj!/t.ivyji;

Amilcar

nam

dt !^u,^(i /^y^^g,

(yjiKOJv ot tife^

phanti flrenue certarant,

&

Narapr;:^-

AuiXy^v

'

KxAa^fyizv

J^lS/iaivu
'j

vafus infignem prse cseteris eo


lio

fmicrx,tA.evm-l7n<py.vevziniv

^ Nut

operam navaverat. evasere fuga


:

pcivuci-8 TTzcpsj^ed^-i ^pstav.o f^ev^v


A'jTt/,2/'To<;
(c"

Autaritus&Spendius
liderati funt

e reliquisde-

l/Ttzvhoqhe^v^v'

Xot/tz^v iTiTazv ftev

Hg fAVitai;'

f<^-

pti

ad decem millia: caad quatuor. Hac viiloriaparta

>.o}(7zx.v

5 TeT^ccy.io^Xmg. l7n]e- Amilcar, captivis qui lecum miliXi(^iv%^ 5 is' u^'t'p^cise>']oq,Afj.iX- tare vellent, poteftatem ejus facit,
3
oig
f.iV

Hv paXoi^evoig

T o(^X>~
'Jolg
'h<7!z

&c

de

fpoliis

y^Xci}]

caelbrum arma
,

ipfis

i/.ed'

ecwh! cru?o^Teu<iv,l' prc^bet. qui recufibant

iis

procon-

^iSTZXv ea\)Ke,<c:

Y.a^TvXt^e
Jj

cione dixit,
deliquiflcnt
.

corum qux hadlenus


veniam fe illis darej facukatem omnibus

T TTDXefAim
fjy?
f4,ev

(ncuXoig.^^iiic,

fA.ii

fii<Xo-

f^ivag ujpoicsi^ 7rupex,ccX<i (^JXiyy,

idcirco liberam

vZv <7vy{vcoiA.riV
'

xujo^g

ici^oTHf^ivcov

^io

avFjito^Hv

kv JC73$ UVTZJV

'Z?t!9<fJJ ^).

mZrzi oiriMMa^UTO,

f^y/d^kvu

e^v tribuere, abeundi quo fua quemque voluntas ferret. in poflerum ne quod telum nocivum contra Car* U^ ^S thaginienfes quifquam corum ge(pepfjv flaret magnopere interminatuff ,
qui fecus facere deprehenflis
foret
,

cTJ^ov TroXeiciov}/^'] olutuv. cogluv cfl.

aJ

715.,

:5)-?5./7j;~if TiiC/l OjMfvo

yp TifA.CC^.U.^.
KCMP^tjt; ot

KcCTVi

h
r

Tiig

UU^Aig fa

huncomni fpe venixprsecigrave fupplicium manere. Per


j

'SccpOhvx

vK<rDv Tnn,-

^cpvXciTiovTEi;

T fAtS-o<Po^av,^yij^^jt)

Xu<nM>TEq T5 ^5^ riv M9za


ItTieioiov,

idem tempus mercenariorum pi-xfidium quod in Sardinia erat , Mathi ac Spendii exemplum fecutum ad,

eTrmCev'^

rvtc;

(M/r~
fd/j

y<i-

verfus Carthaginienfes qui in inliila

Cj) Kc<^^ei)vioii;.
'TTup

ift^

rorv

crant

iniiirt^it.

Boftarem

ijri-

uinvi;
cJt
'

cvrzi.

(io->i%cpp^v
f/5

BaifX
1

^v crvlK.Aeiffzii/Tfq
~Ji

r
"

u^poTniXiv,
J

fA.]/

'7-1

eoUJ^

TTVXITUV uTnKTivcn/.
Kccp^iObvicJv '^urtjn^v

icOdjg dl

auxuiorum prcetedtum , m arcem conclufum , cum fuispopularibus intcrimunt. dcinde quuni eodem Pa-ni Hannonc duce novas
tur

i^UTrzjTJXuAirz^v

y^ ^u/jcifAeuc, Av

copias niifiifent, atque ctiam

illDc

vc^vu,x.tx.TTiru yJ:^Tiirziiv
fiecjv

^twc^-

Hannone

rclidro ad conjuratos fe

iyif^mxizs-iicrijv

y^jf f/jerzijifa/jcjv <un^g

t adjunxiffent j vivi Hannonispotiti, cPug' 'j^o- confeffim ipfum quidem in cruccm agunt Carthaginicnfes vero
Avvcjvu,
:

omnes

HISTORIARUM
I !

LIB.

I.

III

oranes qui erant in fnfula inufitatis atque exquilitis fuppliciis cruciatos nccant. tum autem, urbium potentesfa6ti, infulam viobtinebant.

Tiiif

cv

ry.

v/iTu Kcc/pp^hiviii<; ?p-

donec feditione inter fpfbs 8c Sar- Ay7c5 (k7nKT4vui>.t^ to Xoitttsv y,hi dos orta, in Italiam ab illis funt Tmr^arxuBvot 7? ttoA-j? v<p ecuiliiqf atque hoc modo a Cartha- u^v l\y.^-mc, T v^iia^v, 'ituc, ^ ^<t:~ Jeti.
efl: Sardinia infula ucTM/rs^ -ZtTif^s Tiig ^uphvi^m, i^s^ magnitudine 8c frequentia ho- TTtCrSV VTT C4iu'vaV eh iTuXiOA). {^lf minum, 5c fru6luum proventu prae- ouo ILctp'di-ii^TtivTTioTniv f:Xb>0T^(fed quia de illa multi jam ajyj Kce,p)^,)ii,v'!^, Hozx, v^c^ ;^7Z^ ftans. multa fcripferunt , necefTarium non y.i}iS-4 rvj TT-oXvcMiJj/aTn-x ^ ']o'ii duximus fuper re de qua dubitat yi^Jvn^^TZ ^^^Pe^aazc. tzS j ttoX-

gine alienata

6c

ij

(c'

nemo aliis did:a reponere. csetetumMatho, Spendius, 6cunacum


,

Aoc/$,

;c^

'tpqXiuj xsss^ep ccut^c tt^tvoi-

?(5^ Xo-j^v,

onc

cuiccTkduov ^jyiif^.sS-'

fuipedtam il- eivccf ^vloXo^Hv v^f T oiAoXeyislam humanitatem habebant , qua uJvMV. Mu%)<; ^ S;rfvJ^<55, cif^ TctXartiq^ ufus Amilcar erat erga captivos. 3 rfi^Joiq A'jtu.q/](^
his Gallus Autaritus

itaque

veriti

ne

&

Afri &: pars

uTTicti^J^oi
sl<i

Ay.iAx-ii

<Pi}\ou>%a~

magna mercenariorum
liniti,

ea arte de- mcw

roui;

cti^uxXcfTag,

^ <po~

oftenfam

flbi

impunitatem
:

"cirjivrsc, )} TZi)

loikroi t^oVu* i^y-

cilio

cupide ample6terentur habito con- ^y))i'4)iv^i<i ofy.'^<7u^ Trfoi r u-xodeliberant , qui poffent ali- ^iKvvyJvi^v l:cipa,x4iM , o'l rs Ai~
inligni ad
,

quo

re edito

impietatem facino- Qv-z y^.j rv T f^iS-o^Po^av 73^^^^, multitudinem adverfus s-siiAdi/ov']^, TTag ojv y..ci4vo']oy.y.a7x.v~
penitus
milites
efferare.

Carthaginienfes
Placuit

7T$

<^.'

TTTfl 0564(^9 <j6t</,

Blqnh^
rQg

ergo
:

in

unum
coe-

"i^JyiQA&iTzi^sv ra, 73?^^ -prplq

convocari

deinde in

hunc

Kcipp^^hvi'<i<;.'icb^svotu/ ecuro7^ avv-

tum
tatis

introducitur tabellarius
,

cum

ciJpolaziiT^i; TiroXl^^g

^o/neva ^}
sIctvi^-^v

epiflola

quafi ab ejufdem fbcie- r^ira

^ccy.y.:x,ro<po^v

hominibus qui fn Sardinia <y5 /TTf3*AwcV(5y ^szra T C/K ILoCfih^' STni^Xtj htcrvierant miffus. erat autem in epi- V- aipsnisvv.
,
jj

i\oh fcriptum , cuflodirent raagna cura Gefconem , 6c cseteros qui

<p4i

nvrsTiax.avoty^Jirov(;y.sr
^,ii<;7nx,ps!X>rovdtiazcv CAf

fltyS" 'TTzcv

omnes, quibus ut TU TujuijT., y^.,}zt,'Z3^ isrccvij <ZSt5H-* 2nze oftendimus Tunete fidem vio- zrov , ^PvXwfl^y sTnysXai; 5 laverant. effe enim in excrcitu non- ZS^^-TiCVTUV UVCOV QAC '^OC\07tldiS
iilo

cum

erant

'

"ii

nullos

qui

cum Carthaginienfibus

7o75 Ksipp^^.ccvioig w'3^^


ffZ>:rvS4ci;.

<f rovrzjv
'T

fecreta confilia ad eos liberandos injerint.

Aa-so^O- j
^7rsv^i(^
,

u<Pop~

hac occafione arrepta Spen-

hu,i rc:ur}]<;
y-.v

"ztpalcv
rr,

dius,

primum

hortatur fuos

nein

TmpsKo.Xc-i yii TH^d^j^v

^Jsrs

ca humanitate

quam

Po^nus capti"/;': ;4>ST^

ITX
y(0i*id^,',
>

poLYBii megal:
(PlXitiljfOTTict
(TSiS>i
'^'t''?

vis

exhibuerat

^^^^m ullam
id

{i\ux.\t

ponerent.
dlafle
'ZuC< 'V aAovTZO)!
,

non enim
,

illum ipeutillisdi-.

hoc coniihb

ut captos ferra,

uyiSot,

oi-AT tKei\

rct

fed idpotius egiife


,

\\'
>
.

:>

7
'
f?"

mittcndis
'

nosomncsin poteftatem

redigat:&: ficnon ahquos^fed


,
\

omnes

^-

<'

a/ic.x

'TTCcv^ yitAdq

oiy^

Tly.!Ajpi-

noslimul,
fupphcio

fi

fidem ilhhabuerimus,
ad hgec

afficiat.

cavendum

tourcii (pvXicrisS-uf 'pzzip^y^y


i^Z^i^^joi
iTJuti

f/.tj

TTioJi 7- rscmccivii,
fjo/j

adm.onet, ne GefconedimifTo; ludibrium hollibus debeant, v^ prxterea rebus fuis

fca.^.q>oavy,ya>Gi

usts

f;>i/7'&'i'5

plurimium incom,

modent
,

fi
,

talem virum

duccm

egregium quem par fit credcre hociyjC^V tCi!7ul4nc^ ^2ijAd)V}^7v CVW- llem ipfisfuturum maximeterribilem, iiverint evadere. hsec adhuc 71 oe tzcZtu A;^y7'^ at/ r a v/yj. loquebatur Spcndius , cum ecce
1

r^^pluj

cjjii^oe,

^fidiA.

y^ToPoo^<;

&>i

alium tabellarium
ab iis
,

qui fingebat fe

^^TC/tis'

T-JV7jjog uTnfSihto/joi,

0 ^^^^''pZv. _
-

/ . \ . ictAaT>75 S^TToStfAaV

(P' Oii
j

AuTZC4l!^
'

-.

(A,'M) i<p/} !7Z0-

T.)^MJ
C7, 19

civui rol'; scajnov Tr^.^yf^x'TTti.

miirum qui Tuneti ledebant; literas idem cum Sardinieniibus dicentes, afferens. poil ifta prodit Autaritus Gallus, Sci:dutem unicam re-, bus ipforum eife ait:li onmi ipci qu?
a Carthao[inienfibus

,*Xi

'^^yS/^VM TUi
iXTri^a^.
'eu<;

O])

ollenderetur,

KC^y;y,hvlo'.i;
ini/

e^J

iemel renuntiaffent. quamdiu nara-

iVJTt y/iirvcj 715 "^ iKeivuv <P'.XcM>'


>

j^0J7n'M

ouMccrov uvroii; uAy,-

-Sjvov jV^o9-;<

ro':5~ov

cnjf.i,i(^-

^<v.
siv
,

^io^
zT^aiy^v

que aliquisillorum humanitatem reipiceret non pofle eum hoc animo pr^editum veram cum iplis focieta,
,

yi^ia

rouroiq yn^^o,

tem colere.

orare igitur

eis

crede-

ro'jT8i uycjveiv

roYg roiov,

rent, eosaudirent, iisaufculrarent,

TS'e,

vouo

01

nve^ uri

qui inimicinimaruni Scacerbilfima-

71

T
'

u-my^^TSfruv

K. 'Tny.o^TUToJv
'

rum

fententiarum adverfusCarthaqui his

t.Txy^ikojT.
\\' '

y^
'

Kci^y^i^^oviav
^
'

tt

QViiv7J'Ariirti';

Xc^vi^ zr^dt- contraria uicerent, pro holtibus ac


,

rin; \'

ginienfcs auftores eifcnt.

(g:^

Kj 7roXifA,iii;y,yiic<j-oi4
UTiztiv, 'Trzcpvy^
(c"

'ZS-'J,pAvi.

proditoribus haberi petebat.

ha.'c lo-

TtcuTu a;
i.c'-jt

cuoeQ^row; iniT

cutus, hortari iuaderequecepit, ut

rvvre rscncojvx
,

yjf^f

Gefconem quique cum eo


elfent
,

capti

a-Ji^ crv;A;j'P5^v5^
yi''jQiA.ivii^

y^ Tov; vjEojv

cuy^fAocXoJTiiq
'
'

necnon quOtquot pollea e


cruciatos

Keca
"^

' ~ 1> X ' y^y-dcvicJv, cM/.'.(m,y.:vd; i^Trf^c-r^ivM.

Carthaginijnilbus vivi in poteila-

tem veniifent,
cidaj-ent.
ciliis

omnes trucon,

^^y.My-corci}^ c^
vai? (Tjy.r^ovMocK;
,

bjj

iirS^" ci

Omnino

vir hic in

cIx^ts TCoTi.S;
vrii?.:',:

tIvj <ptJ;U/j u-jT^ irjvi:iiii,

plurimum poterat quod dicentcm miilii intclligcrent.. nam Sc


Punice

HISTORIARUM
iitieeufu.

LIB.

I.

iig
'/

Punlce loqui didicerat, longo nii-17^' <q>ct!Tevof^<^

hi D^AXiyit^
X TO

quametiamob cauHam,
(ignis fuerant
,

^o:v!Kifi.

'nivry,S'B7^<;oi'zziX^f-si

quodperdiu fub
rique

ple-

cum fe blandius invicem com-

Au- dtO-SFg' 7nX,IV(7ZU>i'^ WJTiV OfiOuna voce laudatus a niul 7rr.^.av Jls titudine, magnam ex ea concione <^'/&^v ultx^.%(n. laudem reportavit. quum autera ex 'tsoi^^oftvjof^jojv u^p' iKa.^ii ^/jy^ omnibus nationibus multi acceffif-!,<^j ^^^jSafAo/x/vft/vaJr/J s>^<pellabant, Iiac lingua utebantur.
taritus ergo

ient , propter merita egregia Gefconis erga ipfos, cruciatus faltem

'^^'=^ '^jj curAa/i/


j

^iutu^

de
11

yJva^ c^ 3^ Tecr}<,6ov^ 5 ovjTovi


0'JjivluJ CUJUiTC')'

precari ab eo cupientes

multis

mul

verba facientibus, &;unoquofuse

uqciVCif^TTZX-

quepropriam gentis
ufurpante
,

loquelam

Xaly

ex.a9sv

k^'

t^ lo^iuu o^iutTfioy;

nihil poterat intelligi.

Afx-^^y (rvu.^iiX<^jcvl(^.
i'

ubi tandem intellectum


eilj

utcumque
j

Ttztpeyjy.tu^jyi

^qU tIijv Tlu6!flJ,cUt


KCM
775 c^K T y^t-' LAAAE UAN"

fupplicium iitosdeprecari
,

at1

^>^i^wjno}

quealiquisaffidentium dixit F e r

^f.iev6-JVH7nv ,6T.

oM N

E s

cundlos qui accelferant,


a beftiis inter-

T A 2, ci/ucc !(^TEA-v<rsc4/ rag '2??~vc

lapidlbus fimul obruerunt.

Sciilos 7S'op6Jj%v.9i4.
\X3T) JriQACilV

TtuTzvc, ^^} ct)(vre

quidem
crntos

tanquam

^evJ^W^^ja'?,
ov'^

i^i^pe"

propinqui

extulerunt.

at

^v cl

(ZBt^cyiK^vrsg^Tii; 3
,

^Je^
e-l^

T Fe-

Gefconem Screliquoscaptivos, numero ad feptingentos extra vallum ducit Spendius. 6c produdlis paullum ultra cailra , manus pri,

(miiJvciXxbovT^q

sTr^xS"

(ZS^ '^ <^e'.^7noiiUi

'srpuTzv f/.h

mo

pnscidunt,
:

initio fa6lo a

Ge-

i^Tnii^Tlov leCi ^'^^(^^Troiii^fjoi


i<7n

fccne ipfb
prius,

quem virum

aliquanto aoy^ujj

I e^ncuvo;- cv

P(^%

ginienfibus

omnibus prjelatum Cartha, 8c bene meritum de fe


,

P^OVM^oSt^^Te^V

CK

'TTKVTav KciO,

^iicviuv ^m^tSK^.vctvTee,
fi,iv

cde^e-i^ctjn
^

pronuntiaverant

8c controyerna-

<:^je^yiTl(jj ovjTcoVylTreT^e-^cm

rum fuarjm arbitrum tulerant, manibus


rantes
pracciiis
,

'5^'f

T uy.(Pi(rr:-/]Tii^^6JV.
X>^^i
TCK,/iCi477Zi)pii<;.

miferos deartuant.
j

Tcii
(^Gv

3 li.Trenc)'^ u^i,,i;KpuTyi plxyc,Aoca)m4>Tr^


Tzt,

eTT^h^

mutilatis crura fuffringunt

&

fpi-

75

adhuc in foifam conjiciunt.


cognito

f^ (ru/jTi-ipuvTtq

054eAjj

leri

Carthaginienfes
infortunio
fent
,

horum ^av%i epli-iPuv eU tivct Tci<p^ov. oi ^ qui ahud nihil pcf- Kcc^^i^aivtoi y ^VTJX^fA.!ZJoq av,

8'

lamenlantes
,

tantifque malis

T0i<ic4,vciy]eAjcVi0<;j Tmieiv f/..evicsy


ilp(<v
,

ingemifcentes

ad Amilcarem

&

i<^eTXiu<^ov ^
""
'<

}<^

'Z^TniJiTs
yev

ducem alterum Hannonem


tos

lega-

yivofA.i.voi TYi (n.'fi<popu^, sri^^S

mittunt

orant Reip. ferant fCAKcH/


Vfjyii

A T iTefOV T
'

<

" ^CCTJjyjOV

A-

Av-

TT^tc^tdjlot^ e^iTuy.Trsv,

hoi^r^

t4

POLYBI I MEGAL.
opcm
,

8c miferis caede

hoilinm pa-

rentcnt. mifli

& caduceatorcs ad fce-

PV^<i ff rt7rt5T.OV
ttici.ipi(rcu<;.

'Zo(S< 'T

T vy-pci)v

6i

/(,'

Jstt (d^jZM),
,

lere impiatos , qui defundorum ca"^^- davera toUerent. illi neque hsec tra-

eim,v TS

W? Tntp^cn

y.Kre y.y.pvy^

diderunt , 8c eos qui advenerant monuerunt, ne vel caduceatorem poftea


ad fe mittercnt
,

vel

legatum.
fupplicii

fi

qui

accederent
Ti<ncuv
'Tmpyivscnt^ ecai-

codem

genere
horta-

nTiv^. ^Z^g ^TvMtTrsv cum Gefcone pcriturcs. Decretum


<c

ih'/y.ci(.%7n>iy,<rwj

deinde,
ti
,

multum iefc invicem


j

jri^, ovinivciv^.(^^ja7Ki<'pp^/,hvi6JV,

in poflierum faciunt

quicum-

-nuiupy.aT)cy.ivovi "^cnKTriv&iv'
tt/j

ov e^

T <rj(A.;y{cf,p<uu'TUV ciVTvit;
iizrzTriy.Tniv.

"i^^-

que Carthaginienfium captus fuerit-, huncfe cruciatum prius cccifuros:

quicumque
Kcypvyiocviovi
yjfj^ di}

e fociis illorum

hunc

praccifis

manibus ad Carthaginienfes

auTiXe^ru^ i7nit/.:Aa; Troi&iuj-

remilfurcs. idqi'cpofl:ea

magna cura
igitur in-

Tf5.

^^3"^?

TUVTZi
,

v?.B77:xv y ix,

femper fervarunt.

Uxc

775 etTTUv cTcy/icnlsv

aig
,

y.ovov

'/^.(m/KX^T^v avjp&iy^v

y.cM-nvu.
'iXy,av y^

tuens aliquis merito dixerit, non corpora folummodo hominum , 5k quse


in
iis

T
C"

c-v

uv%'i(;

y.Tiuy.iviJv

nafcuntur ulcera tuberaque


efrerari, ut

^vy.tx.TZvV

'i^jyjQ/.oZc^ cvy.ccC4v4,

nonnulla aliquando
magi'5 hoc

pror-

f-^TzXictjq ucoifjyi^
t\\
' \

y^yv^'^
t

'

TTC?

fus fiant infanabih"a:fed

multo etiam

A<j

01

yci^ffDC, Tcci

"if

&;va5,

tTn

77 yj
T.7<;
TY,C,

T iAKCi.iV

iCiV (Vfi

Jl^TnuCi
'issr'

ipfum animis evenire. 6c inulccribusquidcm , fi curationem


ita aficftis

ToiHTDig^sr^^myY^Ti^,

eiv-

admoveas

illa

ipsa irrita-

C,i07c 7u6T'li ipiSj^<iy.iVOC

JuT-

tur

malum,

ut tanto ferpat velocius:


,

locv ci vn^Xiv rurfus (i curatio omittatur proxima ^^~j K^ T i^ LvTidv (ptjajv (pjsi- qu^que loca corrumpendo, ut natura ^;Si TO CUVB^^ yily.. 'la^fJTT-ZvXUV, cll: horum ulccrum non ante finem

IjV TrstciTztj

voy,urj.

iw;
Tti^]';

a,v

a.^a;iiG''/i

td

xhrsx.ei^ov.

taciunt

quam corpori fubjefto perfuligincs

Ti i^v^cci^ Zis^^7rM<r.e>}<; %ti-m^PtJovTiij


,

nitiem attulerint. limiliter in animis

CC.TXi TH^.UKK;
/civicvf

y.iy,i^-

quoquc

quxdam
,

ingcne-

y^^

aTjTTVJCvii;

i'^

rantur, ac tabes ejuf modi, ut

nuUum

civ

C(7JcefT^>

uvjfaoTrsv

yy,^

animal inveniri

Qy^TX^v
cii
it/,v

"ixrnTiXi^t^ujTuv^Cucov.
<rvy;)U'yU/j tivoc <tsfc-(hiXcUjJf.C07IIOCV
,

fjj^j

y<5

y^4

iTTI-

QovX^v y^^ z^^cf.Xoyfj^yov ^'t^JTa <rvyr:cii'jov aTTf^TiaQi fAj/joi

quod impietatc atque crudclitatc homo non fupcrct. his fi vcniam dchdtorum dare, Schumanitatem pncflarc vch's , doium acfraudem fubcflcrati minus
poflit
,

etiam

y^^ dvy(^i^oc)t
Toi'5

quam

antca fideihabcnt, 8c

>:'vovt/

<zs^^c

(piXcojj.cjTnwj'!^^

acrioribus odi is eos pcrfequuntur

iuv

Ji

, a quibus fucrint humanitatc provoca-

'ti.

fm contra ccrture animis cum

illis

inflituas.

HlSTORiARUM
iiiftituas, 8c

LIB,

!.

iif
in
,

crudelitatem crudelitate
3

ulcifci j

nullum efttantum nefas,nul- ^yoli

ou'ic

TX

'Tzov

UTr^ip;)-.

lum

fcelus

tam abominandum , quo


: i

yivcov

V,

aavSv

ottoTov

dnc kvA"

quum talem auda- d\p<yTu\ y oruu h^Xm Tijiy.evoi tLu fe non obligent ciam ducant laudi donec tandem 'TZiio(.'j'nuj 'nXya.v. 7tA(^ <>'['X;7z-
exuant hominem

& in feras evadant.


TTivrje,

Noneft autem dubitandum provenirehuncanimorum habitum a malis

(Pv<nojq.

7^5 ^i ^hja.Jscna^

'^^^'pv yv

i{^^ yiyii-U/j ysQ/.a'ei>

tione. fed adjuvantes caufTse funt vel


:

moribus, 8c prava a teneris educa- voyciiov , ijyj yox,')^^ ^ ^o^p/j c/K Tmiauv }(^y.iiv. cuos^ya cz i^

plures inter quasomnes principem locum tenent injuri^ a magiftratibus TO5 Tuv 'ZT^fSwJTzyy vcpe^^; f(^ illat3c ac rapina^. id quod tunc tem- 'VsKsovez.ioi^. oi) Tot avvi^ocdvsi poris locum habuerat cum in uni ver- y^t^i ysv Tv cvpiya t ytorofb mercenariorum corpore tum in cP'tpuv 'iti oe yctX^ov 'Z^C^ Tovq '/iy.illorum maxime ducibus. Amilcar fA3voi^ uVTziv 'csra^^v. Ayi>^y.ociO% per hanc defperatam hoftium auda- ae ac"^p7;^vysv(^ r^ rZv TrcKe:

>

ciam magnis difHcultaribus


6latus
,

confli:

y.toiv i>onvoio(.

,
'

,mcv Avvcova, <zct3i


,

fuafus

Hannonem ad fe vocat per{i omnes copisc in unum coin

eccuTzv ly.a?\4
jj.oi(^evTz>)v

Tnynicyiv^
ruy

a-

oycZ

^pa^Tn"
TT.Tg

gerenturjuniverfo bello facilius pofle

J}jv

^ix^PiCV eTnjiijiiv

7eA(^

finem imponi, hoftium quotquot

oXotq.
I

Tui oe
\

TTvXeyiciv ooq zrori

ipfius poteftatem venicbant, velin

y^lT^.ryja^te

ipfb difcrimine jure belli eos tolle-

yu> (^i0S-eipe
<zst^^
Qct,yise

Tey fo^ ca> ^pojv votow5 ^f ^^'^^'^ ,


,

Q^'j'^/

lat:vel

fl

capti ad fe addudli fuiflent,

uvTVi eiozcvx^^^Ev^eii

isare-

ferisobJ!ciebat:unicumratusefletot

Tt^i "^yiQAotq, yixvopai)


f-i

Xvn^

malorum remedium
viderentur

fi

ad internc- Ttcvrlw)

JVv:;^/vj

r^q ix%^^ '^.f"

cionemhoftespofletdelere.
Carthaginienfes

Quum
:

clu/ u.^PcivtTzi^, ohy^ujurzjv j

T i^ocp"

longe p^hviojv l7nKvoi7S^<i


in- ;^v'y,^
(iXoo^eoyJi

eXTTi^ocs e-

meliore

jam in Ipe de bello efle

genti atque admirabili mutationefa6t:a


,

y^ TTnj^^syov, ^viruj n^ ^ ^^c/.iV|o5 sshs avrovg

res illorum fublabi retro cepe-

7m>\iPfotc6T "pr^yyurzjv. diTey^


<^a,rn'^i avieAjovre^ 7n ro uvrv^
<he^c67zuazi^ <S7^5
T5y,<yfF

nmt. nam 8c duces flmul ac fuerunt una eo difcordiarum venerunt , ut non folum rei bene gerend^ tempora
,

c^5
X^'

STnrv^rS-'

y^

(ABvov

t^5

T iy^ai

omitterent j verum etiam occaflones ct^atAfm7v x<^^iJ5 > uTisoc f^ff^rti. multasfibi nocendi, hoftibus darent. (r(pav uvrzov ttcX^u^ u<Po^yu<; aiah'
ea
fiiit

inter ipfbs

animorum
j

diflTen-

va.f

To7q issrtvuviiotqy oiu tvjj Tff^o^


ffvvev-

fio 8c ssmulatio.

quod ScCarthagiqui du-

c^jjAy 5 (pi^^ovHKtuv. ua)^<^


TF5 oiKac^acvtoiyTzS yiv
r>]yoov
evt

nienfes animadverterunt

?pcc-

cemalterum
nere
,

abire, alterumrema-

u7m})i\UTieo^
oy

tz^^rerzx.^ccv"

quem

exercitus elegiflTentj r^^erepcfyeveiV}

uy cm

ahyuy^^

1^

l^oLYBii megal;
i^.-j^oj.,

^%^-W-io^%^

c>^

jz:;.|demcontigit,

utcommeatusqmex
,

Emporiis , id loci apud Afros ell nomen , advehebantur in quibus fpes ferme omnes fuas coUocatas habebant,

cum de alimentis tum de aliis


,
,

exercitui neceffariis

tempeftate in

mari coorta, funditus perirent. Sc Sardiniaut ante narravimus


'^'.utjii)'X, y.iyci.XcfA

Jam
,

eo-

kv%1c,aH

TaTii

rum imperio erat fubtratla:


fula
,

quae in-

femper antea neceffariis Reip. temporibus miximo ufui ipiis fuerat.

Cumulus vero malorum


6c

fuit,

quod
<^Tu. TToh-cwv xvyMhyy.^vcif
-yiv-

Hippacritarum

Sc
:

Uticenquoefolx

iiamcivitatesdefecerunt

ex omnibustQtius Afric^, non folum prsefens bellum generofb animo fuf-

tmuerant

fed etiam
,

tempovibus

A^athoch"s

8c

cum Romani terram


,

Africam invafcrunt fortiter reftiteranti atqueuno verboRemp. Carthaginicnfium nulla unquam re Xtzferant tunc vero>non contentx fine
:

^uiTxvTti^

y.\v

y.ytiy\vo]Keio

idonea cauffa ad Afros defeciffei ftatim ubi fidem mutarant,pro conulla

iTnnisac fidchlTimis er^aifl:os


gellerunt
nienil's
:

advevfum Carthagiatque

incxpiabilem iram

^^cfj{3vy.T^7z^v '^^y.r-7ivuv'js<i

u-

odium f.ifceperunt. jam pvimum omnes qui iuppetias vcnerant numero ad quingentos m urbem ad,

miffos, trucidaveruntcum ipforum


Te<5 >^
w>/v ts.ii^r^-'iaov!0'.^

aot yt*-

duce, ac de muvis dcjecerunt: deinde

iLcci crjvexu!>r,!nM>
7^/5

roi^i y)rvx,''^y^-

Afrisoppidum tradiderunt nefepe:

<Tov,ttiyo;5.
o'i

rdVTuv

as

av^- liendi

quidcm

occilbs poteftate flicli


,

Cci4vovTZJv,

fv '^zO!

T My.6&> y^^
r75 (n/^w.s-

Carthaginicnfibus

qui id petcbant.

^Trrjoiov
Qy/yj^'
et'Jr!/M

iTmopvTe^
"^oX-o^yMv

[taque his fucceffibus elati Matlio &c

cvi^i:p'',^v
Bot^ygf.<;

tLo

^cx.oy^r)h'v'Z.

Spendius de Carthaginis ipfiusoblidione cogitarunt. At Barca lecuni

^ ij^^i^rt-siiv Aiv/.:ay -r^^xrtipv

yrov Y>
vrpoi rti^

t^^impi^^^-v

oi

TroMfzij
tt

aOumto Hannibale duce ( hunc enim civitas proficiici ad copias juf:

hv

'

f*'l^,i7ru

A^vc^m

fcrat

poftcaquam excvcitus

acce-

ptai

HISTORIARUM
'

LIB. t
otiTt

x7
a,7m,yis.u,r-

poteftate TparbTnhv \x,^v! jta a Carthaginienfibus ccgnofcendi de ccntroveriiis inter

duces, expedire pronuntiaiTet , ut ca-

Hanno excederet Barca in^uam, hunc fecum habens, 8c Naravafum, regionem incurfabat com- rsv rt ^ NccoacJcccTivjTrv] r ^apccv} meatibus hoftem intercludens in diccx.XsiavTUc, ^fy,yio(^ rziq zse^ T quo, ut cxteris quoque omnibus, hiu,%) ^ ^TrevS^icv /^ey.fliy uvrzS multam 6c fidelem ei operam Nu- Tmps^^Am yeHciVTTSA rercutToi midaNaravafusprsebuit. & earum (c rii^ Nci^vus^n ^Noy^uco^, to quidem copiarum qux foris erant, y.iv ouo 'coh* ruq ijz^ccijpiii au/JU' hic tum fuit ftatus. At Carthagi- /:,i$ig,ov iPvrsKi Iw. oi 'jKccp^Jaioi oZ
ftris
:

<}

, adfodas civitates confugere cogebantur. Kiero autem animum adeamrem

nienfesundiquecircumclufi

<a!^x.?^<Io^oi TTZiv^pi^^Bv

yivay-'
cvfJt.-*

Kcc^^cvm y^^<pd[iy^v Ittj m,q


/'<S('X.'c!^^7rsA<j<;.

ETtJTuq j lipuv

advertens, toto

quidem beHi tempoipfis

Uei

fii^ TTSTe iC^ TOV'3Ui(s:,7rzXeiA.0V9

rciludiofe quicquid rogaverant contulerat


:

y.i^Xl/ju sTToieiTv cvr^h^v eig ttuv


ro ^r-^ot^^As^^Mji^ov

tum vero impenfiore eam curam incumbebat: perfuafus, expedire fibi cum ad fuum inSicilia dominatum firmandum tum ad Romanorum
etiam fludio in
,

\^' ccjruv. rors


,

oi )(^ uci?^ov <piXo7if,iHrr>

TnTri..

yy.ivoi <rj;A<Pip4v icwrT^^c <^rS<i

c-j

'ElKsXlCi ClU)i!,TelU/J, <t 'ZpS^

TCrf-'

u^injv (piXtu,v, Tv <m(^;(^7ii^


^stviiii;
'

Kac-

amicitiam, fduti Carthaginienfium efi^e ccnfiiltum : ne in poteftate prse-

'ivx /u^ TrzivTtiTrzcj^v e^'i

ro tzs^rsjiv uy^Vi^-n cufjrtXeiS-ccf rui;

potentium penituj foret


libuiffet

quicquid

(^ua^
rtii,

'

TTKvv <p^vtf/.ai; t(^

80 i 7rzre'Y> nemine adverfante facere. roixuTu Tra^pcc kdl ttjprudenter omnino 6c fapienter rem P^H putans nunquam enim ejufmodi X!!(^'jTiuj isazu (Toyy^^^^^ncdiii^if
vave^eij^; Xops^ofB/jQ-'
'
:

principia contemnere oportet

ne- cX^ciTZWJtfZSt^t^y^yiiii.

'ZoQ^

o-

que tanta cuiquam aftruenda


tcntia
,

efl:

po-

u.oKCj^vujjjCfJv e^ijcij S^iy^lcdv afc~


<plO'-:};rt7v.

ut

cum

eo pofiea de tuc

8
rtc

y.y)V

u?^a

fo Vojy^.7at

quamvis manifeflo jure difceptare ex aequo non queas Sed & Romani
.

Tit^ujjrBi

-^

Tue, cu/jjyiy.uj;

ci~

fccderis leges fervantes nulla in re

iis

(yDip^eM^fjLyjy^eytverD uiufK^ic<.y,ryimi;

deerant.

quanquam

initio contro-

| cc'^<pc7vi diu nvoc; rvi'

verfiaqusedam interduos hofce populo.9, ejufmodi fers ob cauflam,


contigerat.

ccv$(f ci^Tjcci.
7rfKicv'^</4
;(cfjf

Kup^iiviyv tI^
A'fi'.'lu/y

f| i^Xiuj; en;

Eos qui ex Italiain Africam navigabant & commeatus ho,

p^p':^iuj(c^ TiTs

TTtXeyot^y

ftibus

comportabant, infucsportus Carthaginienfes deducebant jam^ueprope quingentos id genus ho:

aJj,ci<B'evrz,)v
y.yiV

']snuvCii tIcj (pvXci..

eii

76f5

7rev7iiyj<nm

>i^.i(/.'='

r^ffvi^ii

^iS
iCTyiJzui ii V6)t{at.to>.

POLYBII MEGAL.
f^
^i -muTu.

Iminescarceribus Inclufos tenebantj

^^T^^i^Z^^^Tti^c^ y}^Y3yj<rti- camRomanigraviter ruccenfereilceperunt. fcd iidem ^,0/ JVc* A0J9U WvSctf, eV/TB^a- lis eo nomine

y,

^u^x.7,7~M>-

i'5T

isr^;j^^,'(5' milTislegatis,

ubirogatufuoomnes
ut extemplo Cartha-

rccepillentjgratum adeo id officium


Iiabuerunt
ginienfibus
,

viciflTim donarent quotquot adhuc reftabant penes iipli

pfoscaptiviebelloinSiciliagefto.ab

eo tempore prompto alacrique animo Romani omnia illis tribuere,qu


poftulaflent. idcirco
i\o(.yocyiiv kei

etiam merca-

ro \a.Ti7ni'p^i wg^g toribus fuis fala poteftate.ut ad Carf^e]u thao-inienfes neceffaria exportarent:

'Xf)jC,7n>XifJl.i'd<i drA-jiXVTUM,

^ ^Z^ -mvySiv cv
S-o(^o^e<>v
,

ta 'Eocpnvt yi- ne ad

h/

eorundem inimicosaccederent
ac poftea mercenarios,

^gLd^ovy-ctd^v

^^-mv
i7ncz>ra-

vetuerunt.

Y^ocfiyjrih)'iiava,7n<p]7ZM)y

l^ivav

cc'jfv(i

iTTt

v^ytcmv

qui in Sardinia fidem mutaverant,8c iX>\^^~ in infulam ipfos vocabant,audire noTTJ^^V- fefe ipfi3,quo foederis legibus ftarent,

ti^vTiMi.

T<5'lTOJCc'iwy

i7^6^i^~ luerunt. Uticenfes quoque trad-^ntes

Tuv c^65 sr^jrJVlst^TP,


v
'f

JLuo;)(^i}hvioi
Tfo^4pY\lJu'.v(av

fjCiv

5y-^

Tzyi-

non admiferunt. Carthaginienfes igitur, eorum quosdiximusopibus


,

(pi?iCi)v

Tvy^^vov^^eq fublevati
TniXiop-

obfidionem tolerabant.

imy-iieA'^

>

vzr/^vov r

MathoveroacSpendius non minus


obftdebantur quam obfidebant. tantaenim rerum omnium inopiaeos

J^ov,

;;^j ';7?(J
ii

TmXtopy^eic^ cXyve-

<oci.ivVt

7JzXiapK.Hv.

ecdlsui oi -srs*

T Ay.iXKU4i

5 roiwjTJjvy^ premebat Amilcar , ut tandem obli ivhicvv dione defiftere cogerentur. mox diIelu habito ex

}(^Si^7zcv
;(^c3-^v/

cenariorum , coadlifque ad l milTT^Xio^Kiuv. y^ hTivoc ^ovev u- lia hominibus, in queis & Zarxas JioicuvTSi; T T fA.i^^o^oo6}v rn^ Afer erat cum fuis, expeditionem
5/tVa5j

T iTmrjhicoVy a? ccixlteA^ ctw7a5 2^XZazcf r

omninuraeromer-

AiQuoj-^,

f U5 "TJivSv 5
'j(P

7rrv7afc/5|tty^85j,Mfl'6'vviv^

^XiO A/oHS
y^vov^7<;
f zTi

t;j)V

fW?

repetere , c e rcgione hoftium lonZup- go agmine fuos ducere, atque AmilOCJTCV ^7carem obfcrvare inftituunt. acplanis

quidem

locis

metu beftiarum
arla occupare

x^zs-ociJpoKii '^ ryj^Hv T^w^

8c equitatus Naravafj abftinebant:

T A,MM>tc<*. T

iK5v iiv Tnolvcov

montana vero
conabantur.

&

iiTTuv u.7nip^^%
TA J>1Sy^'-Cy^

y{cf,^3i7nTffK'^yf/.ivoi

cum quidem

inva-

Tuq 'Z^^THupxuXCrDV dcndi audacia nihilo deteriores Poe-

\m7iu;' Tt/5 ^ cp^vHi


^u')i7B

^ TEvoik; iTiiov oiq\


nis,

<sr^'y>%Xcey.^xviv.

pro-

HISTORIARUM
sis
,

LIB.

I.

T19

propter imperitiam
difciplinae

tamen bel'czusvcivlim
5

licae

faepe vincebantur.
a)ici

Tum

nempe
fit

in ipfa re cerneres,

r 7i^g/^<* ttbATvre y^ Uo aq
a.v^

quanto

praeftantior exercitatio
,

hxKii iXctrjoZ!^.
ioiy~z (Tc/jJiaUv
TrYiXiy.tuj
iTir

cum arte 8c virtus imperatoria imperitia 8c ufu militise qui artecarct.

t u^y,Jiic6i

i^ 6i!X.<pa^)) iu.iriQj.cf.y.i-

multosenira eorum Amilcarad minutaprselia a fu is abducens


,

%aiy.y,, fo ^pociyiyiK^ di^vciui;, th/i^!ciC4

Sctan-

y^ Tii^^^.qciXo-yii TpcdicJUy.Ki;.
fyiev

quam

aleator bonuscircumveniens,
:

7niXb.oii(;

yi avrav ovmj^K!^
,

Itatim trucidabat

multos vero quo- jui^;


pualiis

^eicc/.t; 'b^leyjiof/.evoi

y^

ties lignis collatis totis viribus

avfy..Xei6)v cocarep

a^%<; TriTliiJT^;
eP^

gnaretur, fraude irretitos, de qua


aihil fufpicati
praeter

ciuoi }q ^ii<p.3-etp$. 7ro>isii;

aq ou
e/j

erant, tollebat

rti; oXo^epeTi

y..ivfVvot<;,rii(; piiv

fuam fpem 8c opinionem )mnium modo nottu modo in,


,

<yi)iopoC4 ocvvTmvovirov); i7m'pp(.evo<;

uvv^pi' rtic, ^'cive>i7niZD(;


|iy5, TS-ore
f/.sv fA>id

(c"

?>-pacJ<;-

trdiu fupcrveniens
Citiebat.

terrorcm in-

ij/xj^^v, TTore ci

e quibus

li

quos caperet

vvy.-TZjp e7n(pci/.voy.evcq l^cTxrh^riev.


div

vvos, befliisomnesobjiciebat.
p:ehenfos

De-

oazvq Xoc^oi i^oj^eicii

ttkv^
c^
uvvtto23*^05
'^

tandem Amilcar in loco ijlis quidem incommodo fibi vero


,

Tnx.pcQotXe rol; "^e/.oii. th A(^


eTn^pcc^^Tn^iijcreii
vo'/truq,
oiurolit;

&; fuo excrcitui

fupicantes

commodo quidem quum

ac ne
caftris

ov roTroiq u^Pveaz

t/.iv

OK,eivc<,y

^eiccv,ev(pve<n 5 '^5'^?
,

adnotis obfediffet, eo necelTitatis ic/J


adtgit
,

oi/,oiy.tv
,

i^r*

y,^^

t^-

ut qui neque
,

fub.re auderent
lerent
,
,

praslii aleam neque eflfugere va-

fdjc6J<;

a^
rci

f/.'/ire

aiccKivyhvdl/eiV

TvXf/jSv^^jyir^^^^JpZvcif ytrjxpcevii$, ^to!.

foiTa

valloque cindli un-

7zl<p^u) y^ ^^oof.yA

^zs^-

dicue

urgente ad

extremum

fa-

eiXy,(ppi,i Tnx.vdy^^jev, tc aoc, "jst? 'H


,

mc

fefe

haic vicem
in

mutuo vorare cogerentur. Xiyd crvvci^y.ciii<; numine di vino rcpen- civccy}(^o:ru//ccf. y


,

zS^eiv u>isiiXcnv
csciy.cvid

T oi~

deite impietati 5c immanitati


ilios

qua

Kriciv uyot^^^v ciuroT;


r-/\

eTnOe^vro^,

erant

ufi.

nam
,

exire qui-

7s-^<;

tH;

TreXccg c:s7^e<u y^ vrsc-

dera ad certamen

gnari certam

oc<.voy.ii.i.

TT^^

yev y^

T yMovvov
'^KTir.i

mar.ere fe cladem

&

fupplicia
:

fi

iriXumi^iivc/jf,
rj^jj

a^^Xn

non fuflinebant pacis vero ut mentionem facerent quod


caperentur,
,

T? T.pi&jpiccs To7^ uXtcry.,ouevoi^


'zzre<

0'jsvt^.

^V J^AJffTA';

oucfl

sroiii^^coiy.VAyuMi <ruvprseteritorum fcelcrum eflent fibi vzuevcouij tes Trfz^^y.yy.vjcc' eil^cre<; c^ir. onfcii, ne venit quidem iplis in

njentem

fed auxiliis

Tunete fub-

(t^^rzMii^vret;

c['

ka

tw\<;

c/^i

^^^- "raJS du- rQ Tlvj}?- /3<jj5^W5, Trav cum acquiefcentes quominus ipfi Twv ^pvpiivm iTiZcyfiXiu^ ^otelv koctu cr0m ccvin^erim adverfus fefe omniacxperi- 'iiziriyevov

niittendis propter pollicitationes


,

reuur, non recufabant,

ubi vero

7Z0V.

eTTii

^e ifcf.tep^yiQ*.v%

y.tv

gy

(Ttk.ai

Tio

poLYBii megal:
quos in ufum alimenti. prch lcelus! verterant, erant abfumti, itemque fervorum corpora deficiebant
j

c.-t*<i;5roy;a*';^'.C54Aa^Toy5,'rfa^?namcaprivi

CiTU

cifVXtKii

tmf^xruv

f o>i-j<J

^J cysc
cV,

5" Tt4w'j;7^- ^^ii? t''"- '^>^-

nemine Tuneto ad opem

T Txroyisuv

ro~i<i

)j><^j/:y x^^ira^-

ferendam veniente, vidla malis multitudine acducibus fupplicia inten" t:mie, Autaritus Zarxas , c Spen,

^ov

y^Zx^^MJ ^lL/nv^ioviy^fi- dius dedendi Mc hoitibus 2c de pace ^etv 'iMJ%'j<i roli -zs-oXif^ion y^ cum Amilcare agendi confihum hccXxXiT, 7np) hof.Xv(n(>)<; AiAiXx-ci- capiunt. igitur per caduceatorem
,

x.MyiivTf5 bv

y'--ipv:!cf.

y^ >Moovric,

petito ad It-gationem inilituendam

commeatu
Tec
<^'

ipfi

ad Carthaginien-

xl 5r^o5 Toy^
iij Ai'LiXy^ti4

Kscf v>i(Ji;v<oy5, fes

veniunt.

Amilcar deditionis

jr^j

ouiXo}dcc^ ;zroi-

legcs has eis tuh't.

U T C A R-

ii(m% To.'c'iW

E H E 1 N A 1 K A P X H A O N I O 2 E K1 ,

THAGINIENSIBUS FAS ESSET DECEM EX HOAEHA2 0AI XnN nO- STIUM NUMERO Q^U05 AEMinN O Y S AN AT- VELLENT CUNQUE E;
TOI BOTAriNTAI AE-

KA.

nors A0IENAI META CIS


X 1 T i2 N O 2 -^^^Joi^ivuv oi rnrm dC^ji&n; AyAXy-cci i^v) rouc,
.

TOY2AEAOI- CU M
Fafto

LIGERE: C^TERO;

DIMITTERENX
fcedere
,

SINGULIS TUNlconfellim

Ami-

car eos qui aderant eh*gere fe ;x

'Trzi^,'^
yuti.

dxXiy.^ y2^ m?
ofJi Tnpi

cf/.oXo-

f*'fv

T Auju^.toj

conventu atque hoc

&

pado

pronuntiit.

moJo

Autaritus, Spcn-

lCljTnvOlOV K,

T
,

ClX^i-^V

viTtt.rmv^y^^vcJv

nobililTmii duces ahi n T iTUffX- dius yrav tt^ottov potcftatem Carthaginienfium vert-

&

f;4y^<j0!7r6y c< KjS3^;>?iy/d.'.

T di
T

runt.

Afri

comprchenfos
,

tcncri
,

Ai^vm,
.

iTTXi

T av?)i\if^PiV
/
j

!ic9-ev(9
\

duccs audito

padtionis ignari

ic

tj^rj^VUV

VOy..lOTiV~ 0>V Ci'jro'Ji 'TTZipi,

fraudem

ipfis

fa<fbam fufpicati

id

(prov^^x)^

^ioi

rv ru^

a-ovjiiy-cx^

ecyvosiv, Jo ota rv.vTfvj


fJi.Y.(rt(,'irav

r cMnxv

o^-

capienda arma ruunt ; fed Amihar admotiselephantisac rehquo exe-ci-

i7n ra,

o^oitaoc,

'Ore^^jrK? tu ab

omni parte circumventos (on-

.uro7; Ay.tXKcc4
AOfTT.J^

ru
,

rc '^ptu. iC,T trucidavit: eraut auteni hi phirejnuwTncvi^t^


die-

CUDCiUlV

mero quidraginta miUibus. Locus


ubi hx'c accidcrunt
,

(P&ipii^TsrKe-i^^i

'iv%5T

rii^o^.-AlTiA.v-

Prion

quaf.

fiim,7npt
,
/
i\

TDTTov rcvTl^tovUif(^.'

i40t/,lfV0V OV

/ CfftoOKy^

Scrram
geilis

dicas, a fimilitudine ejus in-

ji

dlci

O/HOiO-

ftrumenti nuncupatur.

His rebu;

Amilcar

ut Caithaginienfes,

p'?," -vov

ifp-av^v, rtivrv\c,

nrSj^vcci

^Cdcy.^^^P^iu^.

-argalas ^i "^"

]uiipemomnem falutisamiferant, mchorajam fperarent inpoilerum


effedi

cz^h^)\X(onivx,ro'i(ii,Civ.cia^i)A

HISTORIARUM
effecit. ipfe

LIB.

I.

121

cum Naravafo

8c

Hancireyi'ect(^cnv

nibale
cuibat.

regionem

oppidaque

palfmi vero dedentibus fe

kh r

(rz^7r,Q/.uv.

cunz<:

Afris

&

ob proeteritam vidoriam
,

in

rifque

eorum partes tranfeuntibus pleurbium fub nutum dirio,

pHvTZciv
Jj

}^ y.e^lcycyJ.vm -^oq^

y,

nemque Carthaginienfium reda- rt/$ T Afd^av iiici ro y^pvo^ dwTv^ ftis, Tunetum petunt arque ibi ^,c{^ 7tziy,my,svoi iu<; 'zuKei^q Mathonem oblidere parant. Abeo idxii u(p' iao'i8i;,^:'^v S7n r Tijvr.,

latere

ante
bal
5

quod Carthaginem fpedat urbem callra ponit Hanniin oppofita huic parte

\fC

^V Mu%.y2l'

7 7TvX:opK$iv c^v3X,^py,tm,'Ti;^
fti-v

iv r

Kccs-

Amil-

car. poft hxc Spendium & reli- (Tzv Avvica^' kT^ ^ r eimvcifTi mJquos captivos muris admotos in 77JC, AiA.iXKoci. ^:^ T TOy ^cz^hoftium. confpedtu crucibus affi- p^pv-nr^ T^r^.q r^ ^-,1^ rt/? 7/<Jd

-^

gunt,

Matho

vero

animadverfa
,

Hannibalis negligentia
tus

&

niiriia

S TTtv^iov ciiy^u^?^ a 5, ^Uuczt^ l7n<PcMia<;. oi Tn^. r Mx% y^,~


7 'j

conndentia , munitiones
,

illius

ador-

Tzrjoi^yZcvTTi

T Avutciv
y

ti^jyai;, y^

multos
cft

caftris

Poenorum occidit. exccdere omnes compcllit.


om.nis fupellcx caftren-

rgc7ZiTe%cp^}-;fJ'7z.jq

cdxrt s^Pcyevoy,
7rz?iis^y^s

iTnJiUivo '.'n!x.-'-^-''i

capta
fis
5

T Kccpp^,hviav ci7nK-vivc&v
J"

'Tiuv'^

captus etiam dux ipfe Hanni:

/|i:Aov C''^9pu^-/nd':-!cc^.ly,v^
'j

bal

quem

illico
,

ad Spendii cru-

^.^ioazcv
<nj?.

yjif r^ i^navcdC^c,
('

uTnL

cem addudum
vivum eidem
rant
:

poll acerbcs cru-

fAiSccv 5

T ^pa-nrjv Avvi'^ou>

ciatus, depofito Spendii cadavcre,


infelici ligno affixe-

^o^^^.u.^rcv t?jp j^v ^^;^y,y.ai rr 3r^5 T '^^Tnv ^u fxv^ Iv u^.pv'

pus

XXX

madatis circa Spendii cor- Teg,Q T^y.,cj:y,!7z<,^}fjoi 7ny.p2<;,<:yAeTe nobihfumis Carthagi- vcv yev ncfj^l^ ov ^'^v ^', ais^.cict
quafi de induHria hos
fe
C^m-nic
,

nienfium.

iCj

<z^e^:'^Tc'J>a'^cM> <t^ik-

populcs inter

Fortuna compofuif

KSVTZi

T b.ccpy^.iilvic-jv 7b; iTnOca^sTnpi tl


'^ '^Trtvd^:^

kt

ut occafionem akernis vicibus utrifque prxberet , exqiiiliris fup,

j^i-rai;,

<^;^y

'T

Tvp^/i<;aa7rkP tTri-VTh^i cyK-StAoLji(TiOJc,

pliciis

mvicem
,

fceviendi.

Serocuicaftris ab-

('^y.fcrec^i.c, <ivci7}.k\hc<^cr,<i

dem Barca quod

longe a

^2W5 ^'5 y ^Coy.h f n^^f uX.wrv

erat, faftam abhoflibusimprefrio- M>\.Mv2{cc&>p;c(^.

nem fenfit: ihd netum quicem pcilquam rem cognovit, propter vi^
intermedice difficultates
,

cwjvfcs
,

Af^;?
al)v

c ai BapKu^ l-d-i T CTnjiaiv t c/Kf tto^u. T ^^'fum T ^"^ZTjijs-

ad

opem

^j^ yzv CM/jf/^, 8^'iflcjg

ferendam

accurrit.

itaque caftra

7c ^</ 7rpl<;

i^cy,6{ccv,^M

tu^ ^we?'^.

inde racvens

|c/ h%ojpic^,JtO'-z:r^ , ad amncm Macarem, cua^^i^Sloc^ >'-tj ad ejus ollium fecundum marelo- y Tk/J3j7@-', '^^ Tnc^eX^v iT-.i rlv
f

:7n-

cJj^

111

POLYBII MEGAL.
cum
caftris capit.

Carthaginienfes

vero liac inopinata clade perculli, animis denuo concidere , ac fpem


077 /g uvxjKppavrei ante
7nioa<i tTn-

ytv "TFuXiv.

TTtf?

\pv^ig, 5>^o6

7CT0vet6-}tc,rd\(i lX7n7iv.iif^yivcc<Pi-

^V% "S TniiiV 7K 73-^OC,


^sz^^e^ffzcfiivoi,
>Cj

ffVTiipiCCV.

conceptam abjicere. &c qui paullo ex pavore animos refumlerant, jam iterum omni fpe excidebant. at procurare tamen qu3e ad falutem Reip. facerent , non ceflabant. Triginta igitur le6los fenatores
,

cum'

/x? THTC-iv nv
<q>cc'Tii'^v

que

his

Hannonem ducem

qui jam

zrpoTs^v

f/.v

cIthXJdvtcc

Avvmcc, awj Jf r7<"?


ZTiiS

''^S "-^ar^Aoi-

T c* TTjf;

^^iKicoii xci}i3iifKt-

cscvrtq, oiov io^uTiuj itip^cvrtti lccui^/jj, i^cC7n?z?)t.ov zrfo<i

Bczpy.ci*-

hoc bellum exierat j 6c praequod fupercrat actatis militaris , ( omnes enim , tanquam extremum hunc conatum eftufuri , armaverant ) ad Barcam mittunt.
antc ad
terea
:

cvriXufJ)/joi zro^cc VoTs -^


cicc(;
,

manK^ isruvlcc liaT^ov ^hj^Xuazcj dant, utducum animos priore conSenatoribus etiam &c etiam
troveriia fublata
,

^^v-

tvq

<FpuT>}'pu<; c/K T? -z^^^^yi^yifii-

omnibus modis
:

vy,q 2>lci.<poojf,<i,(z

cwfj.<p^vtlv c-p<;
'TTU...
^

inter {e conciUent
prsefentis ftatus

8c revocatos

ad

civccfK^iCJZ^
I

^Xi-^UV%4 iU TU
/n
="

contemplationem,

r,

c-yi

colere
yjyf Ts-oiy^Xiic P^d!jifA.ivCf)v

unanimitatem perpellant. qui

Aoj^y^j

ducibus in

unum locum convocatis,


repetita collo, ,

poft varia 8c fxpe

quia
j(^ Tn/^Eo^
Tiiv

evicere

tandem
darent

ut

Hanno

7o''?

^^'.'p^oKi
Bapy-cn/.

01

yn^t

& Barca manus

8c lententise

Avvcovu
yjhj

}(^^

XotTTVv
yvoofJbr,,

cwf^P^vyxmvrii

TTuvrcc ycop^u

ro7i K.up;j^i:hvio!i.
<75v

yJ^To ipforum acquiefcerent. aquotemfciu. pore communibus animisSc confiliis vovui iTS-^rjov cun(Sta adminiftrantcs , ex voto cia?t Tf5 '^f vium fuorum omnia gcrebant. Ma']o7c,

Mujzo

ahc^i^Tovf.t.ivii'; ov

tho igitur,quum live


rentur,

inlidiss ftrudlac

xu^ja fjJp(^ Kivouoo!<i'


i-sro:y,crscvlo

7ro?>b.ou^

y^ ellent, five ahi aUos a tergo perfeque-

Ao^f;
nvug

rs

JC^

aituyfcou^,

Tnpi Tf

r AiTniai TT^crzc^pdoo- Lcptim

^wl/jj, y-cu

t uyhoov

TniAtojv
y.^iveiv

quod fcepe factum, qua circa inferior , qua etiam alibi j femper a parvis hoc gcnus pra;his
difcedcret
j

TfX'^

isrt

To ^iu f^u^ijq

acie
:

cum

hoftibusdecer-

epf.cyi<7zc\

ru

'7r(>cf.yc{^']ii.''sr^%if^c^<;
3?

nere conftituit

pronis in

candem

f^^VTzyyaTt^?
Y^uo'/yih)vio)v.

(9

TO f^i^^

t{^T voluntatem
animis.
rtctit

Carthaginieniium
fucios utrique fuos

oio'^
,

tcfJ.^^oTt^i

quoe poftquam utrilque


,

S^T5 <Z!tS>Ji/^oi
'Tiuv
sfj;

'7m<^ty.uX>iv (a^j

fcntcntia

rkc, (jvfjcfx^i^vc, <zs^c,


72<;$

T kiv-

eiyvov, o-'(^>jj^v j
'f TTpAiav
,

<f^v;n/i<; c/k

ad focietatem ccrtaminis invitarunt. prseiidia ctiamcx urbibus convoca-

Q)<i

uv {/.ifk^ovn^ (y/.KV-

runt

tanquam dc fumma rcrum


aleam.

HISTORIARUM
aleamjadluri.
paratis

LIB.

I.

I2J

ad hoc ince- b^Vv v^ep ptumrebus omnibus, aciem ambo


inftruunt
&; ex compafto prselium quumpenesCarthaginien:

'f oXav, i-ni}^ /[' g^^^c-

'eTVtli^

Zi-^^TU^U.[J^f'JOl cn-^?s6-

ineunt.

Aov

u.Xt\'^,X6iCi

e| ojMoAoOjfy. y'/JoyA-

fes vidtoria fuillet

Afrorum
:

pleri-

que iii ipfa pugna perierunt in oppidum quoddam fuga


piunt
,

reliqui fereci-

hvinc,, oi

(^ T^H^i T

AiCvav ci

ocoTU

Ttii

KivaujJu) (yieipjztprcziv^oi

moxque deditionem

faciunt.

7rpo<i Tivcc

j TnXit ox/^C^yocjKTc?, y.iT


^

Matho ab
cae, nulla
libi a

inimicis vivus eft captus. a TToXu

'7rct,fic)j(rzov ioujri<;,

MA:-

Accseterisquidem in partibusAfri- %)^


Carthaginienubus leges,
:

vzzns^eip!0(; ty.vtTO Ttlc, i}^%^o{q


']oi,

morafuitquominuslatas ^ed^eiu.
ftat>'5J5

ytv ^v

ei,>i\oi

yjp}) '^

^v ^ y-^'X>^'''> <^^yr(>}i;
*;

vTTiiy-iicrs

tim fubirent

oppidvm
lione

6c

Hippacritarum vero Uticenfium in rebel-

Ti^q Kap^y/Ccvtoig.
y.Q/.Tziv
(c

t I-ss-ttzc^ T lTvy.cosm TrcXi^eysvcVt


'j

periliterunt. nullum enim aditum neque caulTam pollulandi

kiotytoi,!/ k^ocfj.l/jj iyji(n:i, Trp^i^ 01 01-

XvT.Vy

010!,

To

ju^ }fa(,QcX.ei7nc^ (r(pi'


,

pacem habebant

cipio ejus confilii

quoniam a prinneque locum ne

(n TOTTsv tAiii<;

f.'.Y,ct

(rj'yY'"^y-''''i
}-j/jf

H^y

Tu^ -srpco^

iTri^oXac,, ^Tz,^

que fpem ullam mifericordiae aut K^


veniaefibi fecerant reliquam.
,

Too^ 704 afi^pTtcu;


Vl

y.i}-ci>.luf
,

>C Td adeo i;^ 2^(p0p^V |.Tf^C77,'5 etiam in iftiufmodi peccatis mode- yr,dlv avKy-i^zv s-^nT/idS^dv ixnnaq.

rari fibi

& inexpiabile nihil ultro adhinc


illinc
le.

jf

yUfj

cJj^ci Z^'dc^9pc<.T-7re^iiffz(,yT?i

mittere, longe pr^ftat.

Sedenim Tvy}u

Avvojv, t
'.n.

'/;

c&Yic:py.oi4

TZ(~
I

Hanno&Barca admotis
caftris
,

yj.ojc, Uuui:'^(rzt/j

ofjT".^ cy.oXoyiOi

cito illos coegerunt in cas

TT^jiKcrxc^aj i^ji ^&.Xtcr^q tvccy.Uyj/jiXi


ict;(35

ges confentire ,

qux Carthaginienfi,

Kcicy^yhvioi^.

yS/j iiv

A^-

bus placuilfent. Bellum igitur vulgo

7r<.Xey.(^-^^ ToiccvTijjj uyo:-

Libycum
rat,

didtura

quod
:

in tantas yxv
rcv

<z^eji'r^(riv Kcioy^-.^toviHc,,

thhy.if-

Carthaginienfes angullias conjece-

i^c To TA(^ ,cj^

y/,

yovoM

hunc exitum habuit lum Afric^ dominatum

ut

non

fo-

Q/.Ujcrz^

TruXcvt A.'iiiii; Ty;

Kap-r-

reciperentj y'j;iiovtii<;, ccy^uy" lis; a^.Tiii; 'f ci~ fed etiam a defcdlionis auaoribus TTTl^jTZTlCjq Tiy.CJC/,(TZC'0'~ yc&^^.tioj^ 1' \ C t meritas panas exigerent, Finis nam- ToyJTTc^:,^, b-:y>.'^vT?<;ci MoiT.Vi
'
~,

\.

que omnium hic tandem fuit, utjuventus adlo per urbem triumpho,

jpi'j(.y-fjov olu.
/
3

T TrvA-.c-j;,
rw

"TrztiTy/ti

cu.
f

\\'y

yAcJA/ i^srsdi-iz^cMfTo tzi<;

^<^ t May^jj Ti'r,ct^'<;

..

omni contumelise cruciatufque gepereMathonem & qui cum co erant,


afficeret,

"pi.

TQ/.ci

ysv^v

'iT/1

TTzv yyivcc^

iTrcXeyv.c^zcv oi
To\(;

ytcd-o-

Tres annos & menfesferme (^o^l T^poq quatuor mercenarii cum Carthagi TTsXsyov 3 d'v
nienfibusbellum fecere:orani\jm de quibus fando accepimus , longc cru,'-($4^V7T$
7>j77 y^j]
,

Kup^i^yjd^aviiiq-

Kys7g
73

isruev

oi.^^A

TTtXv

u7}s6Jv ooyo-

^'^voyJci ouvlui oy^OTU.

ddiflimum

2%;

maxime

ncfar.um.
Vct>y^'i<i.t

4
^231?

POLYBII MEGAL,
Eodem
fere

tempore Romani
,

ab
ia

T c^

'^

Xito J>v-' ouirty.oXr,- iUis mercenariis qui Sardinia pulli


<zsx3<i T(pu.<;,

nUiTiov y.iS-Q^poPwv

c/a-

ad

illos

transfugerant

invitati

xA^j^m?,

iTrc^oi^^ovTD tb^.hv i^^t

eam infulam
quoJ

navigare inftituerunt.
segre

quum

ferrent Po^ni,

thviuv ocyKvcty/^QVujTUV

>

ft'5

<''^<5

ceu meliore jure dominatio Sardo-

rum ad
eiu/eCiZtoci
'

ipfospertineret
inful;3e

jamque in

yj/j\'ii^^^<^^^'^'^l^^-

eo elTent ut

defedtionem in
:

y<w fjLtTU7rv^<^i<^u^ "^oi

"^91- au6tores vindicarent


XcijiO'

Romani eam
,

fZM/^ aOTUV
fd/joi

tIuJ

V^iTDV

'

occalionem

arripiunt

Sc

contra

^ c(,^o^!^~)<;
y

(oryi<; ot

Va- Carthaginienfes bellura decernunt:

f^iot
Tzut,

7TvXsy.ov i^^yi^piirznf^^^i

quod

dicerent

Kccpp^hviii<;

<Pu<ncovTti uu- fed

advcrfum
illi

non adverfus Sardos, fe , fieri hunc appafuperiore bcllo libe-

Ttl'5 Ctfx. iTTi 'La.^hiviH';

^ot

5tj
oi
'j

ratum.
rati

aegre ac praeter opinio-

<r^$ TTztHc^ r ;i^^<ni</ulu/.

nem omnium
,

modis omnibus male compaimpraefentia-

ftjccsvov 7roX!A.ov

K^

'Tnx.vigs.

i%o7nv rati ad fufcipiendas

u<pv2i
ZS^pO^

^^x.c-if^.svoi >(^lt/- To

Tmpov

rum cum populo Rom. inimicitias,


tempori cedendum
rati
j
,

non fbverum etiam Tf 5 Tz:7<; ?(^i^7;,ii i^svov ocTrfptncv -^ mille ac ducenta Romanis talenta ^n^icvo^, uXt^ci y^ y^tXiocTziXaui^ adjecerunt ne bellum fuftinere hoc 2il^>}0<ncc iz^jij^^f^^v Ttii<; Vu- tempore cogerentur. Atque hsc ip co u.yi K^ Tv Trupov cmca- quidcm ita gella funt. f^cdoK;
TO TlZiXlV U.VXXAy.^oaVHVTWJ
zrpoq V&tucciiii;

uTre^Jsian

'

ei^ctV'

lum

Sardinia cefsere

)(cfjj

ii\oi.\J^

r 7riiXiy.vk twStk .jv ^Tue,

POLY-

ti^

P O L Y B I I MEGALOPOLITANl
HiHoriartim Liber If.

n O A T B I o MErAAOnOAlTOr

4.

Xpouimu5
re libro
,

prio-

quando Ro\\

rnani

rebus in Italia
w
Tuf/.uiot av<pj(;z:c-

'^^jPX\ compofiris, exteras re^^^^Tlr^s^ gioms fint primum


aggreffi
:

deinde

quonam modo
ob certamen
venerint:
v/.ffzv

in Siciliam trajecerint, 8v quas


cauiTas de
illa

infula in

TeSTzt^

7x;<;

k'5 'Zix.sAtM/

^n^y,cuvy^

cum Carthaginienfibus tum quando navalibus


primum
cocperint
,

copiis uti

ciW<p}i7ztvrD TTcXiy^m tafsii


'

quseque popuuniverfa celse,

Kcip^/,hviii^

y.sra. 3

thu^

TroTt

lo utrique bello illo acciderint ad

ZToa,%v crwJt^pA^
^iujufA.4^,

vcufliy.cci

y^p^cu^

finem ufque,
n's

cum

^ TO (njf*'^ui^ }(^ r 773'fdfj

re Sicilia Carthaginienfes

Roma-

totam infulam
paite

Ki>;p^dlvioi
lLl/..Xlu4,

ea duntaxat
(TMJ ^ o/\j;5

l^exeoprtimv Tnlcy^^;

excepta
bat
,

quas Hieroni parehis deinde fub^:o\l

Vc^^lol

H iTT^x^-n)^
y^* l/-

cccupantibus.
,

vnazVy 'zit^Uj

jecimus
<Sla

quomodo

TWpiO^uv

leditione

fa(jlcKriAVT?^ oi

u.B^av. 1^5

H TH-

mercenarii bellum quod Li, bycum vocant , adverfus Carthaginienfes conflarint

Tvii l7n^uXoy.s%(. XeyiVyTnl^^zi.-'

(Ai^o^Po^i

C^g Tvi

j quo progrefAtQvnov TTnXffiov l^>f^V(ruvy f^ ra fa impietas fuerit, quemve fa(fta imcrufA.^ccciTU }(cf,r((, S^tzv a^n^vifj^^Tti. mania exitura tandcm habuerint,

KciX^.hyiisT iZS^ozcp^dlr^ivTH.

ad

nem

belli

ufquc 5c Cartha-

fii;^t'nv(^(^v[i.7^y yJ^T.vc6^e*

ginienfium vid:oriam. funtdeinceps infecuta,

Nunc quae fummatim

^ohv

eXx^^e

ra

z^clXo^ t
<c

^-

yxvy 'iojii^

riXa^

4Kotc^Yihvii<^

gro rstione inftituti c^u2cque attin-

iTnx^reiui.
T/?

yvvt 3

tk

(tu/js^^ t-

7Pi(y.<nifj,'.%i.

hiXQv y,(^uXct4'

ii6
f

f OLYBii

megAl:
copiis

y)

Kcop^l^cviot gentes , peragere conablmur. ^arzrpojim. I "^^^ii thaginicnfesenim , ubi primumres ac, JmtJov y^Tf^crziVTV ru yofP,ci
in Africa funt rompofitse
,

<{XoeA>

^i'jju,u4<;

crwpicmvn'; ?

coadtis

Amilcarem
,

in

Hifpaniam
,

miferunt.
?^ccoa:vru '^aCT07noa.,><j
v/oiM^ ovTU. rxni ;c^'

hic exercitu accepto

8c

i|ovAv-

tilio

Hannibale
,

novem tum anno,

rum puero marique ad Herculis Carthaginicncolumnas trajedto 85 .7>jActf cMtSKTUTO rci ycf. 1 t i'."?- iium imperium in Hifpania inftaurabat. ubi novem ferme annos m og/j^iv* zT^yy^rti. -vhc, ]La.p'X,y,hivipopuh's qua bello* :}il&.re/i-'^oc4^' <^'^'ii'^'^'^ ratus , multis oii. mev qua oratione dominatui Carthagi7a'^<? 77? f/^iv c-i/vf s,<c 7rr;;^.a5
r
jiA/k.k'** ettjv
,

nis fubje6lis,

ut tantis rebus geftis


,

virum decebat
ps-v^e
Tft;v

occumbit.

quip-

r /3/ov i<|'&'? T ZTf^/e^^^WJJA^e

pe

cum

fortifnmo

potentiffmio-

Tr^lee^Jv. Trp^x;

<z{.riii y^y\ lA.S/i^Piv ^uvii,uiv

'^ rbg cM^pcah- que hofte {ignis collatis dimicans, /^v^ dum mu-a quadam audacia in me-

diam
yy^p&j^

fe

infert

dimicationem
fortiter

vi-

^P^^ioXac,

icojrr^ yl^

T tam cum morte

commu-

^ y.ivoMJH Ka^poV)ip'peo^Ci><; T
fx,-M7iMX,l^e.

(i(ov tat. Imperium deferunt Poeni ad Kxp- Afdrubalem affinitateiUi jun6lum, InciyriKv.Ol 'TTUpihiJZMf AcdjsHcoi tw 8c triremium pr^Efeftum. re/.y^pj.px(a.y.cc]u^ dit in idem ferme tempus prima cy.iivi< y-iih^^n

de <Fpccr}]^ui>

ot

<c~

h 7bS
^Z^
4;

y-^,o5 riiriic, Vi-jy^7oi

tIjj

Romanorum cum
:

exercitu in II-

vrpirijJ
rce.

^uoxnv 5
fjJ.^y) 'f

r l^v/.dhc,(c lyricum 8c partes

illas

Europse tra,

Eup&^Tn;; eTn^u- je6lio


^wJAUiajc,-

qux non

obiter

fed cuni

Xovtd ttjxc^c^

.^ attentione iis obfervanda eft, qui iynfsiTicc^ ^- propofitum noflrum 7nx,pi:'yjic,,u\k &: imperii tJOTjTEov^h i2::iXo/>S/joi<i a,Xij-7iva<; quod fibi Romani pepcrerunt inf.(^

TKV 7e -MfojEcnv

T ^ucri^^-v

c-\.yvji-

crementa vere cupient cognofcere.

acnc(^, ^ T

t/|'/j<r:v

^ ^ca^oTcjyjj

CauIfiK

autem

ejus

confilii,

'^Vojuo(4'jjv^utjx?eioi^. eyvMOTX.vci
:Xl^CK4V<{v
,

hx propcmodum

extiterunt.

A-

hu. rXSiUi TVIOCU'^ ul- gi'on Illyriorum rex , filius Pleuliui. A' Pf ^v T l/i^vpicjv numXevt;^ rati , copiis cc terreftribus Sc na1(2 u)vu)<;nxdj^'rii, ^uvuuivh valibus omnes priores Illyrici rc'yr.^iy.-iiv

sf^

vciJjrty.i:'!

(/.e^^piv

i%e

t
i^

ges longe anteibat.


Philippi
patri

hic Demetrio
largienti

vpo wji^ (oiZuTiX^bncjTidv cv


/'.o7<;.

\yisv

pecunias

bir(^

1^:73

Ai;uy,rQMi

rcccpcfat, fe Mydioniis, quos iEtoli

^iXiKrTm TruT^oqTric^-ei^ ^Kf.cct~


eiVy\:^i<%ero
(ioi}Ji]<r4v

tAvsiojvloiq

opem laturum. obfidebant nam y^toli quod impetrarc ab My,

\Xi

Al^rzjXcjv 7nXiop>cii'xvoig.

A<-

dioniis

non poterant

ut Reip. fuis

a.^^

HlSTORIARUM
{h adjungerent
,

LIB.

Ii.

u;

expugnare erant aggrefli. itaque ex univerfa TTvXiTHU^, e7rc96iAov7z siK y.oa.Ttiz gente itolorum coadto exercitu, cArtV CCUTiSq. <^V.T<^J(7WVTB<i isv Tmyvi eos
pofitis circa

line intermifTione

urbem iilorum caftris, uUa omni cona-

dif^Si,^ -Z^i^CC^Tn^d^JCZiVTcq CIJ'


TZJV

TToXlV

MofPiO(,

TV 0'U/JS ^^,711}-

tu, machinis etiam adhibitis, oppugnationem urgebant. Poftquam

Xlopy.}')

VmrTta (iiUi' 'ZBt9O'^0^v']5

comitiorum tempusadvenit, quan- va T upp(Aoanc-jVi y^ diov <^XTyip\> do novum Prsetorem creari oporte- T^^VCi4peiO^,(t T TmXlopKiiyAVOilV }(^y,a^ 2^x.<lfd^cjv, y^ hicisv-' bat quia malo jam loco obfeflb:

/i&i^

tum rum

res erant

adeo ut in dies eo- TUV aVOi


:

Xf7Jy

^yj^v
%,7(;

citff^Ot^V

f-

deditio ex{pe6taretur

prior cwlliq

<ZS^'i>7rctp^yt

^^DCSTTJT^J

Praetor

hujufmodi verbis iEtolos


:

rzstsrr^pi^^
oTccov
'

>iopv

Ai7ZdXo7i,<P-xyjfji

compellat
nuiffet

Quoniam
effe
,

8c labores &:

tTiih} Tu<i ^(^^^'mcjiiu^


ccuTz<;

pericula hujus obfidionis ipfe fufti,

%<; Kiv^uAa^
f(Cf.']oi

avu^ihy.'^ ri^

aequum

ut capta urbe

TT^XtOpKlOU^f ^KC/AOV Vtf <B

6c prasdae adminiftratio, 8^

armo- r

01 ycivoii.it cM^
,

t
../
r^

XK<Pvpm
i7n;i^oi(py!V

i7nx.9

rum infcriptio fibi tribuatur. quum


huic petitioni
rent,

y.(lcf.Tri<ruiin

y^ r

T o, \

quidam oppone6ciIlimaximequieumhonofe
;

7ifK6fv oujTt^ /C

<xvl^pei<^. nvav j,f^


\

tCCiAtfSC

T Zr^lOV lCOV^ZSO^iT CfjTVlV,


'jfkir^ ft^

r.J'

rem

petebant

multitudinemque

uy.piTcv.T^v^CrJv Trpoc, tca AfW^ttfvss,

hortarentur, ne ea de re praqjudi- KSM J^-^^cjtAvv^fWv r

carent, fedomnia in integro ierva- '^^^cf.Aciiu.tccv^v, a^'(yj uy.^iM rent, cuicumquetandemhocdecus f Vj a TTZi'] liv Tv^ ^nXxBr^ t^*i

Fortuna tribueret
lit

placuit ^Etol is,

S-HVdf^^VT

'dpoCVOV'

fA|e

757$

futurus prsetor jus praedae admi- A/y^yAo??,;? av i7n>(^7Z^uJi}g

^xT
ol

niflrandse, 8c

arma infcribendi, cum


his ita de-

Tyip<;y.QQiTt]c/i '^ 7niXc<>^

y^tvlju

priore communicaret.
eretis
,

THitHV

TU

-cTfi^VTIZCp^VTl f(^

poftridie ejus diei comitia y^vofA.ucv


(pluj

T Aoiq)uc6i)v, k, t 7n^ac~
r

peragenda erant , 8c novus Praetor magiflratum ex confuetudine JEto-

T 'o-afhm. oihyi^m 3 Tit]m, t


Tv] y.ciloi TTvooci yifciic^ut y(<JB~

y^ olov

lorum erat initurus.


veniunt nodlu ad
bi

fnterea loci ad- S-etf

clt^(Tiv f^

55-^^'A^'\^v t?
iiiv

Mydioniam lem-

'^^'^'iyfcccjzc'^

%i

Al1aXo7<i'

centum, in quibuserantlUyriorum quinque millia. hi ut adpor-

zr^carXiiSTt
'ooi

t^ vvkto<;

Ikutov Xif^t

^95 r Mvoimicu/ xcclu Tv^


TOTZVV^'^
7inXCi>^
,

tum

appulerunt, illucefcente jam die raptim latenter exfceniione

yfl<3 0i

l^'

6)V il"

&

aZCV JXb.V/tOt 7nv(^K(Of/t?i.lol. x,oc%p-^


f/.i(Q-VTt<;

fad:a,aciem more fuo inflruunt,

<c"

"f nft.^<i

iTnyivof^i-

&

per cohortes divifi

ad iEtoIo-

itTii^Jiep^v

^ ?iccjpcciccv 7n>t)jffZ6ftevo:
Tyi

runi caflra ire pergunt.

qui

etfi

T "i^ccctnvi^ ^Y,(TzifJivoi
ccv%7<; {iSi(rctivyi
,

Tmp

7k|^ tt^H^^v

k^

carsipcc^

ZTnr

t AiT(^Xct>v <^ct(s7n-^

>>s
hta^.oi

POLYBII MEGAL;
^ Al-m^Xo'.' cujuevTt^To >^inopinata Illyrlorum audacia funf

cxtemplo

psrculii

feiociam

ta-

men
^(p^yAi^^Mc-^oi
yeov^,
~

cui a
,

bngo tempore
:

affue&:
igi-

a c/ici^ 7TZ?^o6

vcrant

non pofueruut
fuo
latis

nam

K^i

>(9t;^7nfyi7WVTF5 TPtf^ <- cxercitui

fidebant.

'

r,

>

^'

'

quod gi-avi armatura equitatuque abundarent, edudtis copiis,


tur,
ibi

T O^^iTT^V K.

T l7S-7nCtJV
f.Ci^^

A'<s'

'S^

ante cailra fua in plano acienl


:

inftruunt
^rZOfVA/!V-

velitcs 8c

equitum

ali-

^i

71)11

T iTTTrHy quot
ta

ad occupanda loca edipro caftris 6c opportuna , mitalas


lllyrii
,

tunt.
7Tj;rii5 'S^;yc.TrA,iicctv9y.

primo ftatim im-

o< j 1-^-

pctu

quod

numero
,

iuperabanti
velites lla-

Ayg/to; Ta5

w)/' ^'-^^' r f ^5 f'l f'Po<^':J^


,

&

conterti

pugnabant

Sf^rTTcff^JVTc^

TZJ

T?'Z3A>i^S! ^"^,^

tione proturbant.

equites his adfe

junclos ad
iC/ rTZi;v i:^7r7^ avyy.ivavvdiiov^^, recipere

gravem armaturam

cogunt.
facile

deinde ex fupein

riore loco pofitam in

Invadentes
|/a TTDliSl^Ol T
't<Pohv, iTTl

campo aciem fugam cos


5c

ikqCM vcrtunt
-

irrumpcntibus prxfertim

Tr^TrE^jV-JTTTKyjfS/if ;,7:i;^|i5 ^''f

in i^.tolos

tempore eodem
vivos

Mymul:

dioniis oppidanis. Trucidarunt


^isT^ /'(9^

'^

Mvccwncd-i cjic^

7TZ)-

tos

plures
Sc

ceperunt
peraclo
fuerat

ar-

XiUq. fO

7JZ>;^5

5V Jt^T '^X.T?/-

mls

impedimentls omnibusfunt
ita Illyrii
,

potiti.

quod
,

mandatum
'^jo>irD'7m<7i]e,lfx(y,Tu;.
o'

rege

fu-

^v

isi

pelleclile

c^ctcraque

omni

pr^sda

iTi^vQ^a) Tr^-c^ct^vTE^ To

<rjv'^,yjpv

^krzi^ (iciT.Xii^jc,,
T^^iTTCii^jiiv, }^
X7ri

<^

^iccKo,uiazivTrc
'd>^:}vo)d)eXia,u

lembis impofita, conferdm naves patriam fuam repefoluunt ,

&

tunt.

Mydionii ex infperato ob*


,

Ta5 X?ucii<;

d^jjiiui

cdKpv^., fidionc liberati


j libcraturi
,

cum

de

aliis

dein-

7ZT>/^!i[y0JT -Zi^ASVHS

0.'y,;f':*f.O<

tum ce armorum

^ Mv^a.">!oi
ffzyT/jg-ifltf
,

Trldb^^oTts

^.viXtti-tsv

lcriptione,
,

concionem habcnt. Pla-

u}]:o:oTivle<;eii

r c^- cuit

ut

qucmidmodum
,

ab IE~
in petiinfcri-

X.XY,a^.CM,l^iiXtl,0\(^ 'ZS^i TE

T C/.Ar
e

tolis
tis

decretum fuerat
,

8c prsefen-

>^m,y^

'vPoi '^

T 'o-mf^o)v 7n;jf iC';??5


ItyT
(
i>ayj.^v
s(<;

anni Praetor
alios

c qui
,

lJ^^|fv "kv ou>%^<;, yjj^viiv ttsoio^v


7n;ifcc(piiv, i<7n

tione

anteibant

in

T AifA.ty^ov
^,

ptionc fmiul nomin.u-cntur.


cas

TuXavf^vrQ^,
tvr
iti<{gc>'
r T
'

7&V

to

Fortunam
,

(Sr^77B|{)'K;o;.4fv4;y,5Cy
''

ttA</^AC';v fucceilu
>

Dihoc Mydioniorum ca;teros quoque morta,

Tv'^q acurep i7nTK0i<;K.


'
.

A &<$
.>,

les

fux potentrse dc induilria

ivlife

./ 'T Ci)ii.0l<iCM>JJiC^7rsl<i i-TTl

\ vyi

T i^iilVOKi
admoni-

>

HISTORIARUM
"admonitum.

LIB.

II.

129

quod enim de

fe (rvu,'ca4vcy7tiivc^jhiKvvyJy'^<iTc*o'^
fa-

jamiam
<Sturos
;

inimicos arbitrabanrur
id

^mju^iv. k yj i^a

r t^^Tp&v uv^)

ipflim ut
,

in inimiclsi<s^(ni'c>cctiv'c<n,vyJ'ij7n]o-icL^,'Tzy.u7zc
1

poflent exercere
re interjedro
l\
,

ipfis prasilitit.

minimo tempo- ^^'T?y <4t'^<'$ ;i.v<5 Tmpia^Kiv itro- c^/ Tncw fi^.j^7 ^cyf t^^']^ t tu-

vero hac improviso aftedti cla- '^-'<'<'j'. Ai7z^/\(>i^<.r7, s^^c^.ccisa de , documento tuerunt omnibus, p_f '<^i'''-fvo/ffv/^o/?ri", ';7k'v^'-J'/ne de futuro, ceu de re jam fa-j^'|* f^yj^Tmt CaXtijscS^ ^sf&e
dia
,

deliberare vellent

neque fpem
pm^ciperent,
ur^iAi/ju
,

ullam

quaii ccrtam

corum

qu3e

lecus

evenire adhuc av

<yj6\^iA.Vf'cv i9iv

a^oji

cum in c^teris rebus omnibus, tum in bcllo raaxime hopoiTent. led


,
\

^Y^e(KA

veu<,v j

f^seAsu

tza zi^-pcf.-

o^^5, TTz^VTs;^;;

y:>^j ,

cujpaTriic, cv~

mines fe natcs meminiflent, &: ino- '(St4' fi^A'-^ o' ov 7^7', TTvXiy.ty^lq. pinatis calibus locum darent. Rex ^ 5 /S^icnAi^'? K';^m , f ^i *^teAgron pofceaquam lembi rcdiif- '^^^>JcxM/oi Aj,m.o.', ^AJ^xac-iXi Tit fcnt, eiqueomnia duces miTiirenty, 'l^^^^^y^^v lot kcc].x ^r y-ivtiw6v,(^ 7rtquae in pugna acciderant, incredi-I S''/-'!;*/''^ '^^'Jcid^.Q^ Izri tv} hrSiv biii exultans gaudio quod ^^tolcs'^'^-^'^??? v-jp^fJs^V^cvS^-re^i^^^', ,

gentem fercciirimam
brittati 5c id

vicilTet

e-

j>'^r-C?^'''>"'^''''-'/

'^/^^.^^^'^'^

genus

libi:v3lioYihus\'^'''^ '"'^^^^' '^-^^

^^^Z'^ ^.'^^

epulis induleens, in pleuritim in- '^'5> c^fT^sryf/^^zaX-cJOiS^Tii/- oVitfg cidit quae pofl dics paucos ipfum TKtTTj^c* cAjp^/5 y,>Ai(j!,tq y.STy.?'.-.
:

fuftulit.

Regnum Teuta
amicorum

cepit, fide

adminiftratione utens.
re ingenii muliebris,
nifi

uxcr fuf rerum H^ec moin


nihil

>i|f

T Giov.

'j

,Qa(Ti?iicii

*i

"/xu-^

P(jc,/^cy.:v
dic/. 'T

quum

T i^iJof-iy.oiriiy iTfsa^rv T OiAm 'TnTSiJ^. ^a^uvr, ^


yuMeMKiioii;,
^C/ti-^;!^

prseteritam vidcoriam

ob ocu1

Xo^iTiA.oi';

t ^^c?
,wc>cv

u.v-

los

haberet

de extcrnis nihil quic;

"^ *" >;5>">5


C Aimivazc
,

v^

^7fcf5

quam cogitaret
ceHit
,

luisprimum connavigandum,

c^i

oa-ng

icdcV 'S:^^-

ut iineuli quofcunque ha-

(r<ic7r (c,y.tv/;, 'Trp&JTiv y.iv <n/v(//i'Jp:iat

uerent obvios mter


deprsedarentur
ic, exercitum
emittit
:
:

TViC, y^"l' l'hcM)

isi\ia31 A>;/i^fJ^
oiitrtoov

deinde parataclaf- cvrvf;^vci'^


(Tucx izXov,

cV u}f.oU

priorenonminorem

>c cu/j uy.lv CJT. iXuTJe

fadladucibuspoteftate, ut pro hoftibus populos omnes habcrent.

'?'?{ porc^Vfl^^iTzxy^i, '7rv.irav^t<sz~

{i\itv-''^ 7rvXcy.icii> ttT?


o(

K^vye-.o'^,
y.sv

Prim.a expeditio in Eleorum


fines fufcepta efl,

a& t^ccTTZ^Xivre^, ru/j

"^c^- i

MefTeniorum

rvjj i7n'co>//iv i^ov tTri tvjj


f(c/u

VxXhcm
tk^

perpetuis Illyriorum inoirfionibus

Aicoyr.viccv.

Ttcui^

y:) c/.n

obnoxios.

qucniam cnim
,

in lon

^ce^t; lXj^.v/toi 7nif'%uZTc^ JVf,

gum ora illa porreda jacet longe TcXoutJ. Olocyj TD yy,y.o<; T TS Jb-^ct^ que inde in meditcrranea urbes.'^''*^^'^**'"^**^^"^^^''''^'^'?
^

CLUJCCilt/'

13*

POLYBII MEGAL.
funt fubmot-A: penes quas efHmpe-'

rium 8c parva nimis tempus fubfidia erant


:

8c
,

ad breve

quse urbes

\i\x Eleis ac

Meffcniis adverfus Illy-

rioixm exfcenfiones fubmittebant; utfacile hiseflet fme metu iHasreo'j y.lvj o!.>h.u j TOTt y{osfV/joi 7^<i giones incurfare acdevaftare. tunc yiTreipa y.eclu 'Voivty-l(/> <zs^(n%ov vero ad Phoenicen Epiri oppidum <rjiuui^urn<ij ufque provedti , parand:^ annonas iTVKT.UrrfJL^ ^p/.v. cs f/.io^o^PopoZv- gratia in portum applicant "T TsiXciT^v Tir.v ubi colJj^vQ/Sv' ojiv
a.ai&'g tTreT^ep^v, )C
,

7^^ii:^&CTCi7(;H-7ripaTccj<;i

Sii-i^i-

loquio fuper proditione urbis


habito
,

cum

Qcv CV

TY. <t>CiViy~",

TV

'SJ^^.JJ^?

OVTc^ Gallis

qui Epirotarum acra

&:icK(siy^cr,ii^' y2 :i^!voXoyf/jiVTE<i

merebant,& Pho^nic^ circiter odtin5

TOtTCl^

T^i

(SBT^OiTiCi^

t TTDXecot;,

t^etriOZiv. cziy^y.(gi.jiiM.,6cv o-y^KjJ

C7?sfp;^V^'V, y^
ilVy y^^

'T TTcXiy)^

genti degebant quum eam ad rem T operam fuam Gaili pollicercntur: f| i<Po- mox expofitis ccpiis oppidum 8c
,

oi/

ciorYi KoQ/.ot y^TE-p]-

omnia qua:

in eo erant, capiunt,Gal-

troy, c\yVipyi:ezi^TZi<v ivgijiv caiToi^

'vTuXut)v.

01 ^l
,

H^Tri^aTzcf TTLi-iG'^%iuj Tncv-

^f/^ct Tv
voi
'j 'ZJ-(.o<;

^-^T^vo?

^yius) fJLiTu

csriillli^;.

^t^otyyjoy.e>

Hsintramuros conatus iplcrum adjuvantibus. hoc accepto nuntio Epirotae extemplo ad ferendam opem omnesaccurrunt. qui ut venerunr
,

Tvjj ^ovfy-l-y/

y^, ^sr^' ad Fhcenicen

caftra fic metantur,,

^uX^of/j^ijot Tiv 5>-^0ix 7'?

ttoXh pe- ut

VTZi TToTZi/^OV
tTsr'

ivpCCTOTnad^^JFCW,

amnisqui urbem prceterfluit, pro T munimiento ipfiseflet ad majorem


:

ccoTU y.(Pupot4 u/jciojr aG-c/.vTEc,


cruviicci
uo-<py..>.ei(/4

lecuritatem tabuh" detraftis, quibu?

Tcci;

/C^E/.y.
'Z'/.ep~

'z:T^o'uyjA'jivr(^ ^l cujro76
oiXccia^icv

pons fiuvio impolitus erat conflratus. dcinde certiorcs fa<5li adventare


Scerdilaidam
millibus

f^y(^

srfv7o:>c'^'A.'8$ lAy/iV

cum
,

quinquelllyrio-

>iVp H^;

Zi^^^^ViC^ Kct\u
'

^tx

T rum

itinere terreftri per


:

"xup Avnn^v^uv ^vv


citjrcvv nvccq

/^Ui^OViSC;

//.:/. (ravTc<; fauces ad Antigcneam parte cxerit,U7rc^Xuv 35-^^-^y- citus fui ad cuilodiendam AntigoT A\Uy)VSUV' UO^l- 1 '^TUTc neam mifTa ipfi intcrea negligen,

XotTTU

(aIjVijL61<;

Olli^V "h^^^iWJOVTtC,
,

tius agerej

T c^^/cr y^M^cci (,vicuj/ t n y.ura


TCLc,

commeatibus, quos large


,

rcgiofubminiilrabat
ticnesac vigilias

perfrui

fla-

contemptim obirc. fifV. 010 i?.V/lOi C-UJUiVTe^ T f/.SIllyrii de copiarum divihGne moniPjlCUXV UUTZJV, Kj T ?\.0'.7r/lV (U^f.11ti & corum ncgligentia nodlu proiv,Q/A7n}^ei:ov^l vvy.Ti^. }^7vi^tccti tabulas ponti imponunt &:
; ,
,

(pvAu%u<;

ic.

(ZSfS-y^triui d'A'yci-

<P".^c6(ruvicoK i7nkuXcvT^<;

rlvTt
'

line pcriculo trajiciunt.

munitum
rcli-

TfQTuy.'v

c{.cr^ocXoic, c)ie^r,cruv
Tii^z-cv
,

y^j\

dein locum occupant, 8c pcr

Xu^'.vrtc,cyvpav
X0i7f6i

\y.(Muv ro
tTnyiiJo-

quum nodtis

ibi ilibfiliiunt.

fii^Q^

prima
acic

VVKTi.^.

lucc utrique ante

urbcm

inllrucSta

MiSTORlARUiM

LIB. tl

fugam

capefTiint.

Tam

adverfam

experti fortunam Epirotse,

omniin ipiis
HV n^^mlFl^ 'Z^TTinvTSq UTVXViy^-.

quefalutisfpe , quod
foret , amifla
,

quidem

legatos cum inf ulis 6v

velamentis

?.d

.Etolos

& Achseorum

^>

i{ffJi

'Tnx.ccA^i

^i^Xicrxvrzc, Tue, cv
,

gentem mittunt, auxilium petentes. quieorum calamitatis miierti,


facilesad

oiofiq iXTina^iq

e-zs-pBTo<Soov3irpoi

ipforum poilulatafeprseeo qui Phcenicen occupave-

azcy.sVos y.s^' tKs-TT^^iscg


jliv.

cpijz

Qoij-

bent

atque co animo non mul-

01 3 y.uPizXiViyxv'^ii<;

toj avy.-

to poft

Hclicranum veniunt.

8c Illyrii

Tuz^i-^.-.oy^Ciifreq
y.^.vov.
01
'j

y.^^^y

si^EXi-

rant

una
:

cum

Scerdilaida fe con-

T ^oivUIm

Kcc^cio^cv^

ferunt

nec longe a copiis auxilia- Tf 5, To


catlra
:

U.SV 7S-pa'lov

wu(y,^'JGy.vot

ribus metantur
initio

cupientes ^^lLy.tf^iXctr^H

T^p^oq to ^<^Q,iov^

dimicare

fed difficultas lo-

7r!X,ps?pi<.%7ri0iVira/j%1i bito??^;^^-

corum impediebat.
funt a Regina
Iiter:e

fimul olhtx
,

(r.,'ciiXo^oi cvy.%a,>.{iv, ^vo/mi^H-'

quibus do^

mum quantocius redire


Illyriorum

quod

pars

^
PSIV,

cf^B

yai^ <u^(ur<jvv7Zt'v

5?-%

ad

Dardanos defecif- Tdu ic^ ^cy.r^/TZiVy


ita,

Si ciivixeTv

Jil7f

fet, imperabat.

Epiriim poEpirotis fa-

u-jTOvi^TTZi^iipiv eig o:t(^v cwujj^^-

pulati, inducias

cum
,

OtU TC

TllCCq

i^.V^(a>V
"

C'.<pS'

ciunt

per quas

quicquid libein poteftate ha-

cpfiY.iVcf^ -Zi^pQi;

ra? Aaccciviiij

htz*

rorum hominum
bebant
eepto
,

XSi;Xcf,T^,!7BCV^lS:,

T H7T^9

odo^C.
ci

cum

ipia urbe pretio ac-

l7n)iy,ov.^Tc 7r5f5 touc, \i7iipc,}%i,

eis

reitituunt.

poitquam

OtA^^TU y,iV

SXJu^^

CzJ,{97K Ki
/ej

T
j

mancipia 8c fupelle6lilem omnem lembis fuis impofuiifent , c^eteris


navigantibuo, Scerdilaidas per Antigoneas fauces

TTsAtv h:mAvix,co(m,vrs<i cturcti;,

^^-^'-j^^t- Ao.''"7Vcr<iO>j?cM''iA66
'zovTs^ siq

roo^ Af|t4y?,

oi f.Of

uyn-

pedibus remeavit.

ZJk^.VTT/.VjOl

5 'Zi^T^^Bpa^iXcti^UD

Magnum
corum

ea res

maritimis Grxattulir.

TTi^, 5rA/v c(/iisy^apxczcv atu

t "TVXO
is^^i

urbibus terrorem
cernercnt
,

Av2i^v<iccu

^vm

'

^ y,iK^9

nam

qui

munitiiHopinio:

rvy^iicrztv }(gc7Zi7rX7j^'v
y/^/CTZtif^/jos "T^Ts

^ <PoQov svsp"
Y:iJt6i)P&v1s4

mam
bem nem
.ut

&: potentilfimam Epiri urita

TO? ii^c^?\.tecioiK^,'iy^^izi

prxter

omnium
,

Ti

T ETisIwctiv.

in captivitatem incidiife

fi-

0^pcj7lir>1V Ufi^

^ dU/JUTU^JuTi^ll
eU 'zS^

bi quifque

mctutbant

non jam TJ^Xiv^


folli-

cvryiliTisi^ui 53-^ixAoj/C'J$

antea de agrorum copiis


,

ifTzy? s^y.vd^UTTS >t(ryivy/V isK

citi

veruni de propria faa

&

ur-

a;7J 1* yyj}^c,

ijyeovscjy,

t^jzc<^]^

151

fT^C* <^'Pa'i
cf.\iTio')

FOLYBII MEGAL.
\
r-"

y^ "t ttsXzuv. ci o

bium fuarum

falute.

Epirotce Iioc
,

periculo mirabiliter liberati

tan*

tum ab eo
"ii^Tnhoovuj
' I

atuerunt

ut vel calamiirent
,

tatis fuae au.5lorcs

ultum

vel

nls

'<iOi]j>lcr'd7iv'a>TS lif-

~'

qui auxilio fuerant gratiam referrent j ut contra , legatione ad


iis

TtuTUVi avy.i{^^iuv iyiVTv


y^avciVM') Tjiog Tis5
Ljj tKeivoi^i
fA.lv

i^ A

Teutam mifla
Illyriis

focietatcm
2c

cum
ini-

l^i^^.V P/.H'', *

KSf-^
y..oci-

5c

ipli

Acamanes

kccIa rav^ |?$


c^l

goue, civjy,n^piiJ, Tcl^

A>cnoti
.

'C
cov

neque ab eo tempore poftea deiliterunt , horum partem amrent.

TDt^ AlruAoliq tMmTvrcfrTtOv

f|

plexi
e|uo<i

Acha:is

&

.'Etolis

aduerfari.

iyivovTz

}f^rsi,(poc;ii(i
'

kx.Q/ir6)^ (d/j
j'
'

y,i^Yiy.i}/oi Ttire tdi^ ooco^tzcj^s'


tt^P^ovci}^

'

'^

confilium 8c iniquam tunc illorum mentem erga benc de fe


meritos paldm fecit: 6c fimul imprudentiam , quain rerumfuaruni
adminillratione inde a principio u(i crant. Qoippe fi quis mortalium in

"^;t^5 ^i^iiXivy.ivoi ^zst^TJfptp c(,Dnvi;zf^,yuTuv. td

^l

i't

1"^

'j.o,

'' <? 'IL ' <K ^ ci.Pypei)~ii<; ovis^^ ^^'i^flCAo;^?

'

^SOC/tmoifvT.Ji

T OiivctiVtiiT rmCjovK^T
srys/i^cMJTZov
("

^mv
s^v

Twvi); di

calamitatem incidat qu?e provideri

ificXxuct,. Tv o' oi-K-Q/.rcoi;

foSt^-

^uva(i
yifs&'^

cvi

<z^ '.ccXilv
/

uv^o-JiTzc^g^usA
\ \

humanaratione non poterat, nu!U ell illius, fed Fortunx 6c ejus qui no:

(wy.Y>o^7^ joyoXoycjyivov cuerit culpa


'
/

fm

ah'quis inopia judifc

(?iT
liic,
tTTi ^)

TTu^cvrcrJv uy^ct^Tyjy^. oiojo

cii

manifefto in gravilTima

conjielfj

uv

Q^/C

Tv^'/;? -zy^laHiiTiv
,

'tXso^

ciat

mala

n-jmo dubitat ilHus


itaque per

avyfvAiy.:i<;

y^ i7ny..cvs.icc
,

peccatum.

Fortunam

T5 <5 oi
hi<i

oix,

ocjTuv ociiiXiccv

ovy:~

y^ sTmiy^yjcr.i cu^js'^ci:fs>.iijii
aii

lapiis parata ell milericordia, vem:^ atque auxihum: ubi veropropria in-

z^^y.-nl^dC^po^vScr.v. ure

r'^

i^^i

ihUtitia,

oporobrium fequitur

TVTB

'c^^

-7

^>2svnm

ir(ST&}',

*i8c fapientum increpatio.


!

quo fane

-royiHTir.-ipc^^TzcjguTnivi^Jyj. '^^?^^-

modo potuere

tuncEpirota?

aGr^-

Tcv Y>

Tj;iix,ccti

y^vv.v ^siret 1
,

UAX^*' cismeritoluoaccipi.

Jampnmum

Tuv ^viuLu v7rHahtd.-j(^


^jlt.']

quisGallorum communem faniam fufpeftans, non vercatur divrtem ur fcovcc Ki -ztoTi^.cii a.<Po^y,cci i^vcruv bem 2c multa habentcm pcriidix irfii Zi-^C^VTOvh^GZ') ddliTipJ^V , 775 ritamentain potedatem illistradcre? iSK uv i^vAu^ccjo T i^ fb' av^pjdeinde quis non intelligcret abejus e;ciivcv^zst^c/Apenv j oi ytr potilfmium Gallorum manus conliyAv "^o ^^^v i^iTceaiJv CM. t io,cc,avv- 1-5 eflc
TO'jroiq t[-/^^icrzc] TToXlv iuscJi,

i6:\cc'oy,

f.t.c4.']o<i

cavendum

qui initio a

lliis

^^ccy.vrcji^

^^^c^-ov6j,<^^ rov<;uvTuv^^^^^
'

'^''J^'"'5'^^^f "^'^ipopularibus

communi

patriacjedti.

perFidioie \n propinquos co^


\

iKeiiii;}t.avyivnq' ^.szjvhiuuivuv] '^lgnatofqueiliosfeeeirerant: iulcepti ,,. \ w o,

-^^

,.....;.., K^;^J^.v,.v,^:.T.lp^^^^

Carthagmienfibus urgentc
ilipcndio inter

*7.^>.;^T.A.u,T,,u..v;r..|

1^,11^^ ^^^^,j^^ ^'^p.^,

mih'te

HISTORIARUM
mllites ac duces orta eflet controverfia
,

LIB.

II.

5?
rovi;

impetum repente ceperunt


Agrigentinorum
urbis,

^uii&iTW^^

Ts-^oi;

^pcfnjQ^oi

diripiend?e

quo
mifli

prseiidii
,

gratia fuerant intro-

Xovlo ^^.^'Tizn^eiv T
vavTrcXiVi
(pvXccyJiii;

T Ay.Q^^.vli'

plures

tum numero
,

tribus

^^v
Tore

eica-.

millibus.

deinde fimilem obcauf-

X%^^''^

f'5 t/TJjVj-jV/f?

TrfKiiiii

fam Ervcem introdufti Romanis T T^t^^Xim. y.i\a, 5 raZru 'Tm.p^crurbem obfidentibus conati 5c ur- cc^vTuv kv^iHi; yrzcXiv ei^ Epvza '^
j

bem prodere
ipiis

& quotquot
:

una

cum

oivryic.^eU';

'iveKtv

'sraXio^->covuj^

oblidebantur

ut dolus exitum

ruv T TizAiv
/asv
<

i cj/:.icii(ijv ,S7r y^i p yjcccv


(c

cerunt.

non habuit , tranfitum ad hoiles feapud quos fidem na6li,


sedem
fpo-

7TiA:v

Tii^ crvf/.TroXcopy.a<t
,

yJvii<; '!!T^6oZvet^ .

ol rr^c^iox;
Y.vrofJLcXy.cm^

rurfus Erycincs Veneris


liarunt.

7kot;j5 ^h^Tnrv^^Tiic,

itaque

Romani eorum im- ^^05

Tii5 T^OASiii^i;.

'Tmp

Ol^

'Tn-'

pietate probe perfpedra limulac inter

'fEvJivlii;,'7n/.?Jv i(7v?iy,czii/ ru t?

A-

ipfos5cCarthaginienfes pax convenit, nihil habuere antiquius,

<P^d'iT^ji; '^EpvKiv^i^iipo.
aci'i)6Ji i7riyvcoii()ri^

*Vd y^

quam

Tauuioi r a^
oiciXuci^^.ciSt

utademtis armis, navibus impofitosex univerfiltalia eoscxterminarent. Epirotae igitur


,

(TccHciv uvTZJv,

6>,(JLc(.

ra

T Trpoq Ku^p<ihviii
^7i:iXi(nxv (&ci

7riXey.ov,

ioip
'ttix,-

qui civitatem

iTrdiyarxvlo Trpovf^yJrtpev,

fuam

&

leges his cuftodiendas per-

avrovq eyQoiAi^v
TTccffyii;

ftj

iniferant,

& beatam rerum omnium


illis

7s}^o7ciy$ T? ](s(,Xicc;

ei^cpifHg
't &Viy.O'

copiaurbem
cauflse

tradiderant, quid
,

Kcci^^crzc^.
K(y,reiCC(;
tjtTzcyevot
,

hCfllvrHfaTc^

dicere queant

quominus

^ t vcy.av
(^

(PvXoiKccs 7rst~

hxc mala fibi ipli videantur acciviffe ? Atque hxc de Epirotarum imprudentia didla volumius: ut fcircnt

Xiv ii^pici-xvlig^Tr^^^
/f (fec^zirj<rxv

T eo^on/novi^riiv TzobK ^* hKorag

arat

c/i

aT.iy.7r

iOjy.ccTav
^..-^y.stt
(c

omnes, prscfidia validiora, Barbarorum proefercim, in urbes fjas nunquameffe recipienda. Ca^terumllIjrii
lia

kvrci;

cciriot 'y.'>^i:rec, j

oioj '^l-iTiipeol&Jv ayioioi^i

'ZuC^ b*

yyi^^iTTere o\7v

7ov<;

eu

^^v^v^
roTHrov
ot ce e<

jam

ante

foliti

eos

quiex
:

Ita-

ly^vpoTF^; elaUy-(^
Xoji;

<pvAccy.-y.y,'<x,>.-

navigabant injuriisafficere

quo

re

(c

Bapoc

piJvjTri

tempore PhcenicE morabantur, plu- y.^.vovtroiy.vu^ yvy,y..y,v.

IX-

resfimul a clafredifcedentes, mer- Xv/.ci yjvj y.ccldr^; cumtcccj y,i catorum Italicorum alios deprsedati ^ovv^;,irx/jey/^q tihy.av r^^nJKoifunt
,

alios

trucidarunt

nec paucos (^oyi;ii^a7r'l]xXiu^'KaQ' iiq^^Kcu-

cepere vivos

& fecum
i

abduxerunt.

^m '3^ T <loiviy.I(/j ^:T%ik,ov


'ZSTkiia;
7r(5.V>&5

yl

Pvomani qui fcm/per ha6lenus delatas ad fe qucrimonias de 1'Iyriis


crant afpernati

"i^

'y

T^Xn

^ioi-^oy.ivilf

T l.$iXlKtt,V t.y7rop'yJV:ii'i yii


u7ncr<pi.^M/,isy..

tunccum

pluresfi-

iCzXroTXViH^ 3

oXi-

iH^ ^ ^-f ^;:*2/fi


.
'

T
*r

tcXicnco^^oiv
^
'

'

'^

1^4
Tav eV/
tIu/ crjPc^y.TvVf
z^

POLYBII MEGAL.
muleagratia in lenitum veniflent, y^re^cfm legacos m Illyricam dccernunt , Ca-^,;
j^jj^^

l^^vptoT^-TD-n y^ Tjs^^^^vm i7nX}vv-

^>.cr.Z^,^j.c^.

i>x....jv^

iisquoe
4^r,yAvi>v-,

Tcnov y^ /i^ux-iov Kooof- rent.


,

^v<ii$. *i''^Tdl)ru7Cix,TU'7dK<^^<mv- bis


'JcvJ

ScLuciumCorLincanos, ut de diximus accurate cognolceTeuta rcverlis ex Epiro lemcopiam atque multirudinem

^fJ^q a/Jjiuj

ci< -f H^Tf/si; advcvflje

ex Epiro iupjllet;lis demirata, (longeenim Felicitate cseceras


:

^ To
>>?

Ka'>i^o'; T? (/.'^uivriC, kx^^s.tk.zVjj

Epin urbcs anteibat Phceniad lAcefTendos injuriisGrsecos


eft reddita.

ttdXu 'P

<I>3 viy-y)

Sli<^z^s r'o]t ce

duplo animolior
riim quia
sif^

ve-

domi

res turbatpe erant>

t,yi\t)voi>v

oinKictit.

fjiviv

aXb^x

nihil

tunc movit.

TP le f/.iV iT^X' ^*^

'^^ ifp-WpiH^ (^-

gotio tran(:i6lo

cito autem neeorum Illyriorum


j

qui rebeilaverant
i-px.q
V'/;y

IfTam
,

quxfola

r loz-xf,

clix,

ro iwjt,)v

parere ipfi rccufabat


tio-

obfidione cin-

ilam ten-bat. Eodem tempore Ro-

a7ri9iiv auTyj.

Kxja

'^tkohA^j
Vay.ct4c>)v

manorum

legati

advcnerunt

qui

^%')KciTcZTXd^\j-nM/ oi

quumad
ii

colloquiurn eflentadmif.

'TepOi;

iVT<fj^lv,^i$A:2?VT0 'ZS^

T cli
;j 'j

de fuis injuriis cxpoltularunt. , Teuta quamdiu verba facientes


,

yTo'5
\

},j^voTOJv ciy^iKiiy^iMvJ
'TTO.p

iuTu Kcc/vA^i y.ev

oXr,v

ys^

mXoytcWyAyiia^j^c,
<Pcii,o)i
>
-1

'^ Xtccv vzirspTi-

oi-jrav ^i.iKiie.
i\'

koctutwjj~
\

ffzci)l&iyd&

^^

AoT^y

'

-'^

:(^'.va iA>ev

e^y,

ingentem animi feroprx fe ferre: potlea vero quim dicendi finem fecifDnt, ita infit curx fibi futurum ne qua Rom.ano populQ
audiebat

ciam

8c fup.-rbiam

ab
y-^KSi y'vv'^ P'jj:{^'oi(; f| IXlsvptav.
toici p/
!A.y)v,

Illyriis
,

publice
ut

fiaL

injuria: cae-

terum

impediat quominus

a vof4. 'f,cov eivcoj


o

Toig
rt

'oci-

privatim

quam
in

cjXevcn

KCfjAvcjv iXt^votovg

Koija

rilitatem e

potefl quifque umari capiat, hoc v^cro

yzcXci.TJciv a)<P^X(-tccg.

^l ieare-

Regibus

^3^ T "zs-pecr^oJjTU) hjOi^-o^.vac(; l-xi


'?z>~5 'tiiy,y,evoic,,l

more nequaquam
illius
;

elfe,

Tulit inJigne luec


nior legatorum
libertate ufiis
,

verba ju-

%p-/i'r:nv

TircpA^^u

8c

apud Reginam
locus

icciJyiK^Ti

f,t;Sv ,

iishy.u)^; ^s -srpoq

Kcup -v.
T;-Jra
Wiciv
.,

conveniente illa qui-

eiTre yjjCTi 'Paitoiiotq y^zv oo

dem

fed cui

omnino tunc
ell

Ky.yiuiinv ^73;

e^

u-nKii"^rci

ra kocT non erat: At Romanis, inquit, 6


Teuta, mos hic
pulcherrimus,
ut privatim fa6las injurias publice

y^tvr, f,cerzi7ro-

fius^/^ 12o>jJb7v to7<; u^tKnuevoi^.


T^irj.azit.sdx j,

^^ BHXo,ccivii,i<pe(re

tT^i

rc<,yja}c; a,v:/S^ciTzij\
vocctc{o(,

r.XiKci

pcrfequantur , 8c injuriam palfis tk ^aopemferamus. operam igiturDeo 0^10^6 aQocS^ "^poc, volente dabimus , ut cupide ac cito
regia inltituti

emcndarc

te coga-*

nius.

HISTORIARUM
rftiis.

LIB.

II.

135'Trzcpfi^r.oiv,

Libertatem hujus diSii

ita ira-

Ao^ffw? h^ccuevjj tLu

cunde, quimoseft mulierum , at- i7rj^~2:ov i^njpyicQ-Ti ts-^I^ ^l f},. que impotenter accepit Teuta, ut\jiv,<i>^.f'^cXi^^i:(^cio-x t 'ymp LvIpreto gentium jure, mitterec quil ^^77^/5 anc-f/.ivm ^ty.ccUjv
y

^-

profedlos legatos iniequerentur


iiberioris dicl:i

&
vu^,

auclorem necarent.
,

'!Tuppy,cr.a,^ruiA>/jov

zrp'.a'-

quod
belh'

ut

Romam eil perlatum


illico
,

tan- "oiOJvi^MKinvctj. c;rQ^ccr(rzi\T<^ ^


,

to foemin^e hujus lcelere irritati

ad
y^i
d^jjicd^ 'c^t^ ii^-^aiajcdj^v lyi-

appararum

fe

converte-

re

dilediius

habere

claiTem

com-

parare.

Teuta
,

veris initio

lembos
jufTit.

vovTO, iu '^ciTiTnaa, y^nrE^^cc^cv,-*^


c-MJv.jpoii^ov. K

a fe refeftos

majore

quam

antea ^Xcv

Tiii/rsi T^

ca-^

numero

in Gra^ciam redire

iTn^vof^py/';

eTnoTcdjaQuaTi,

al ii Corcyram trajiciunt: quidam ad Dyrrachii portum applicant ^pecie quidem ceu aquari 8c frumentari vellent re autem ipfa ut urbem ex iniidiis & occul:

horum

<^Xe 7rsiAiveh7ii<;
TBZra^.
e-Sat

k^ t
TTDpa
,

Di^.d-Jet

CO^ o\

^jJ

Oiot.

T 'i-^.Sv
f,ii^Q^

Kipy.vocf,v eTrsitvn:

oe7i't:o^iTi^e
^jo^jc^y

tt s^^Tnaucivicdv X;udpBiccg K^ iTncr.T.-

ta fraude caperent.

quum
,

Dyrra-

Aoye^

^p

chini inconfulte ac negligenter adi-

tum

ipiis

patefeciilent

ingrelTi iunt zr^^^eojqezs-i

r TmAiv.

c>l

Etti-

nonnulli
cindti
,

eorum campeitribus
,

fuc-

oa,u.vicov y_gi.y.cc^<y'y^ y^J\ lo!!}up(.&)q

velut aquaturi

:onditos

habentes

gladios.

in teflis abf- a/jfZq iXi^aih^ci^^cjv ,eia^xJz>vTt<; qui c/j ecu^7(; Ti.7i T^^oj.^acT.v ox; y,

portae cuftodibus obtruncatis

nullo ^p^jo-Di^oii f^y^cot^c;

e^^vrec,cy

Eegotio
cupant.
nerat
,

locum
auxihari
,

circa
,

portam ocuti

td7; Tce^ptioic, ^TVi, }(x,(^a-<pe^^oC4>~


7r'jXr,v ,

cito deinde

conve- TesTHg '^vXuToj(&c4 r


yioj^ ely.racn^i e^\'Ov%
)

tu-

manu

e navibus

y TruXmoq.

aiveniente

jun6lis

viribus

mufacile
licet

rcrum

parcem

maximam
,
,

iTnyvJopcivy/g k^ t) cu/jr^^^iy.evov cvep^g '^'^cnTTifKoiciv^oyi^tcc^,


^ir^cf.dVt^ocid^uoi

ottinebant.

fed oppidanis

7^7 Hi

fx^:&>g
<?(,

imparatis, utinrc inopinata


ter
fefe

acri-

y^Ttl^.v

7Si xcrAWfSi
,

T T^ya^v. T

defendentibus

fortiter-

CM'^
dici

7ri?^ea<;

u.Z:^AarK,<^6oj^

y.\))

que dimicantibus 5 tandem Illyrii poflquam diu reilitiircnt , urbe llint


expulfi,

73 ?:^po.oc^o>,QACyvpi,(^c, oe po-^^iil^}'j.'V'<^oy.,evc/v
'

OiiVTuvti^
T^<;

o'cwiSi]

atqu"

ita

per negligen-

iXb.v^n^

iToi yniAUJj

^ovov o/p-

tiam quidem Dyrrachinorum fad:um ut patriam ipii fuam tantum non amitterent per virtutem vero , ut nullo fuo damno in
, :

V7rsr,-ozi,unii<;,Te?'.(^ Q/ATrea-ctv (yn

'^TToXeojq.
{Siur-/; ty,

'E7naciy.v'oi y.tv ^v ci

Trpoc^c}

3iupc:v

r cAn&jpiccv

Q^^^fV^.VUjeVaZiM^b^kciXiiV
GkA' ota. de
I

poileruiii erudirentur.

lllyriorum

TTrWTfl' r dC-^v^iciv u^Xa^zSq


f,ii>>^ev.

'

^ STrutcdjjf^i/zcv '5rt95 tv

oXl?2.v^

1^6

POLYBII MEGAL.
daces confellim
3c
iis

In

altum

eveli,

jun6bi qui ante ipios navi,

gabant
^sif.
V

Carcyram

appellunt.

de-

y^

rn:!ij7zicL8/j-3i

y^^-jTK-^-.cTt-lnvh in exrccniione

facienda

ma

^x;7zrci7jv,cAisj:^,i^i;ry.v7r2!A!-lirno

omnibus
pr>;fii

terrore inje6to,ur-

opAC-iv

T TToXv.

ojv

avf/Jnu^vovnov

01

bem
i^^s

oblidere parant.

Corcyren-

tanto

fATH .-&;; 2^y..eiid/joi T7i oXon;,

i-

prope Ipe

jamque omni de fumma rjram fuacafu


,

7i?; AiTro?,.^^

amifla , legationes ad Achasos 'ay^ cl^^urotc, A- &yEtolosm!ituat. una cum hisSc


Apolloniatas

rum

ac Dyrrachini
&;
ip(i

vcne-

dpin
rr,

Zor,6iiv y.oC]'i crjra^siv, ^2


tv~

fAy)

runt

A^

auxilium

petentes,

_"-

'

'^

orantefque ne fedibus fuis pelH fe ab Illyrns paterentur. benigne hz


legationes funt acceptse ab Achseis
&: iEtolis:

qui auxiiii ferendi gray3VA'TZi^,TA^c.)v dz(ci.vcw',y^- tiadecem confcratas naves quasha(^(p^-ATvq, y^TKpTiTzmTeq ^i (yv bebant Achsei , communi conliho,

remigio ac milite omnibufque reKepx.v^M/, iXvn^ovTE^


?\.u7^v

7n>-

?<.iOp:ciM, Ql cf^ l?i^VQ4Ci CVfA.l^Cf.

quod ubi paucis diebus feciflent, fpe folvendx obbus inllruxerunt.


lidionis,
rii

Aac-JiVTT; A''^^pvaA>uv vwji

y^

tvjj

Corcyram navigant.

Illy-

afllimtis ex fcederis le^ibus ie-

y-laq

<y,v7Zi:voi^^'jivTT<;

CMjioxAov ptem
^

Acarnanum navibus
altum provefti
,

armva-

X'^'^ >
1

in

juxta Paprx-Iium

.(^Aif,.:vi?5

n^if';.

ii f^\v

^v

A- xos cum Achxorum

clalle

r^ivrtVf^^^^TA^txiyvf&y^i-^-lineunt.
'rct.r8rii<;7tip(;^%7(rxf
,

&

Acarnanes ouidem

cum

'Tm.^/.cnjv i-

his

oppohta Achaicarum naviuin

7rs:SjTV

iiyS)'r.'i,

^^^

cisi^}jiov ay-i,

parte,

xquo Marterem

gerentes, \n-

fciiot KyJ^oi, rcj; av!A.'7rXov..cji

^rA^v tegri e

dimicatione, exceptis viro:

T--i5^'*''^5
'TS X'J i^cCTZJV.

'4'i';

oiv^ciq y.^ioyi-vm
(S^J

rum

vulneribus, difceflcrunt

Illy-

0!

1>^V/,01 'C^dj- rii

vero quaternis lembis fimul ccl-

'tci^Tic,

Tvq
,

-Trtip' ofTi<J7;

AiV--^'? V'^ ligatis, fic


'(^7<;

'fi.Tiu,Ba4
s,Uio:g.

c-x^ -zr^.s>ravTV
ygf.f

tto-

bant

cum hoftibus confli^ut de fuis lembis fecuri , oHiob) iciendo, hoflilem

/^(V lOiCov

doXyjJ-

quos

illos

im-

eav, ((^ 5>^^s;>^.oyrf;


(mvy,pav
nav.
'0

Tsr?.a}4iiq,

p^tum adjuvarent:

fed

poftquam
{^[c
illis

Tzc\c, ,icc3A.<;

t \s^'-vcu>-

appropinquaverant adverfce navcs,

3 cztSnl^y.TZMi^

t hjiv^, atque impreflioue hOix

^
i

y.ci,arcii e.u-zoAM^j, tn=t^pyii-iiv ret alligaverant, LvTiTruXoJv tncji^pi: , tzs^^cry.D^-

dum
fe

ipfe impeditae
roftris

hxrebant

ut

ex quarum

y.iv*)v auTvi!;

'Z^iiig

ij.'ooXii^T

vindi inter

lembi dependerent:

^^if<<iVW9 XttJ^6ii,rvX tTnTTijJ^V-

tunc

HISTORIARUM
tuncIUyrif in tabulata Achaicarum

LIB.

II.

37

infilientes , ob clafliarii mi- KcJv v?av,y.xly^^Tiiv ^k -n ttA?-. multitudinem luperiores eva- ^ - ^ tTn^^XTzov. k; thtco ttS Tfa^ n \r hac ratione quadriremes TTCO, TSTia^av fA,V ZS-PiOiW Q/KViy.debant. quatuorab iis funtcaptse ; quinque- djcmv rsT^r.Q/.Kuv, y.iccv 3 ynvTyip'4 remis una cum virisipfis demerla: azuj ui/^^i^^lq uv^am i^vZicTziuv^ in qua Marcus Carynenlis erat vir i<P ;;5 j^A^ Mapy.(^ KccpXyvdijq.

navium
litis

'

'

crga
officii

commune Achacorum omni


genere femper quoad
qui
,

OiVyip TTZiVTZi

TCi

^KCVfX

Tri'

}(^lvd

vixit,

A^v
rvg

7nXiTi^jf.ij.% TrzTTzHiiKugf

egregie fun6lus.
nibus dimicabant

cum
,

AcarnaIllyAKccpvoivcii
:2^.y:avi<^op8/jc,i,
^iisg

fecundam

riorum pugnam cernentes freti navium fuarum celeritatc , quum fjus


ventusvela impleret, patriamrepetunt.
caetero
Illyrii

c-L^iJtv^/sg Tc

KUTu

l>;^VQ4iii
Trd'

iStBTc^ijtyge,, y^

TnfcoovTsq

7<8-

X-Jvcaileiv,i7riis^'tmi/Ti;,

ucr^pxAc^s

hac victoria fuperbi, de r


audente-;.
illa

i<;n^c^y,(r.v
Tt>

5 t
eTr)

or/.eiuv 7jz>ia~

facilem vidtoriam habue-

(W^TX).

X \y^V/.m

-5rA?5(^

runt

impune quidvis

(p^vy)t^uS-v

T&f 5r^7f/i,f<p5-

Corcyrenfes vero propter


jeQ-i

quse

Ti, j\oi7rzvyid'y} '^ccoicoq

i^y.crsiTO rvj
Ot
Jfl

acciderant plane omni Ipe falutis de,

TTT-^lOpKlC^, }^ 'lc^ipf-Tm^lOjq.

non amplius diu oblidione to- K^pKv^caoi dva^X-m^TzcvTS^ %1c, 00/5 <M6 T av[/.kcr,-Aq ieov, (ica^^ujj lerata, pacem cum IlJyriis faciunt, c prsefidium in urbem fuam reci- iTi ^cvov -czjiy.iivci^leq r Tr.Xioppiunt , ac limul cum eo Dcmctrium
y^lUV,

CXy-AJiVTV

Ttl<; Ixt.v^ol';,

Pharium.

Secundum hxc

Illyrio-

TmceHz^x.^ (ppu^)v,^
^'<; Ay.y.y.T^lovT

^
,

y^

-^

(pfyH

rum

duces naves extemplo fbluunt

<^U^.ov.
u}coq 01

iHtcjv

&

clafle

Dyrrachium appulfa,

ejus

H TofcixJivlm
ccpuv^izc,
'TTZcXtv

T IXtsV>d Kci}tu'jt>jv

urbis obfidionem iterum moliuntur.

/.&vzs-^S5Zu]<; av/^roi^iTv.
ig

Circa idem tempus C. Fulvius C o s. cum ducentarum naclaiTe


,

'EtA^^^dcuvov

iTn^^uXovTO 7n:>iiooy.Hv tIuj


aZ 75 UVT^i; KCi^fObi

vium
niius

itcmque A. Poftualter

7TZl>.tV.Ku]ci

6.

cum
ante

terreftri-

>z. reci v7rci.Tii(;2^y^'jcc, e^ovT&iv.rciio^

T II

bus copiis Cajo erat

Roma
animus
petere
,

proficifcuntur.

ysv CjoAsV- i^iTTX^ vuucn 2^i(^cia4(;

omnia
prius fe

c^ r

Pft;^5j5

AvX(^ ^V ITtff^^v (^/4,

Corcyram
illuc

quod

?-iiy.io(;Ttii 7rci^ty.oi^

perventurum fperaret, quam exitum obfidio haberet. ac licet

'l^cf/^^i.

r ^f V

iv TTpcoTyjv eTnQoAyi

ef^ srXe^v

roi'ioqzri <f

KfpKvpui,

ferum jam auxilium erat, ad in- Tj3TOA^bvy % KU^uXv^-^e^^ r fulam tamen acceffit , cum ut TmXlOpKlUV UK^Ti^i Jjf^^^y^^i/^ /'j ^ propius omnia cognofceret quce y.cu^av, cyiu^ isr) t v^asv estA^,
,

ibifadaerant

tum

i effent quae

ut vcra an fal- l3iiX(}f3/j(^ uyu iTnj/vavscf czic:^:f de Demetrio nun- 7w }^pvoTci -rae< r 7Tz,Xiv''ciyu ^e
Tiupuv >.a97v

r ^^^ A7!y.7iTe,iis.
srg^ras/-

\s

i;S
CMj^^oXcci^

POLYB II MEGAL.
tiabantur, difceret.
a)v,

Demetriusenim
cri-

y^ <^0ctt5(^

nonnullis apud

Teutam ipfum

S5, ei7ruyjlX^cf^iv(^, tkv ts

7r^/\(v

minantibus, metuens ab illa libi, ad Romenos miferat , qui nuntiarent, &:

urbem

fe, 8c

quxcun,

'mi(7cf,ca(r{v

6;i

^y

oc-jiiq

Krj/.(^.

que

alia in

poteftate habcret

ipfis

ai cz sLeftKv^cMoi tt.v

Tmpair.xv
,

rraditurum.

Corcyrenfcs
laeti
,

RomaII-

Yay.cuerjv

a.o'(/.ivc-)^

iocvTsq

n-iv7

norum adventu
:

pra^fidium

^V ^
Te

^rmi^v

'TmpiohiKciv tzov iTk.VQ/.av


A/y-M^jTf ;8 yvaiy.rq
,

ccutdi

lyriorum confentiente Demetrio eis tradunt deinde etiam decommuni

oPug

ofiojviicxccv iJ}jKccv 5j-^ac-

cunclorum

fententia

Rcma-

xA3}7v,f5 <5T7JkT Vojy.cciiyjvTnT^V


ftcxv

TXur^j

usrsAsibovrf^ uo-^cielq

norum hortatu , fidei iplbrum ie omnes dedunt. hanc fblam rati fupereffe rationem

X{xv cc-jTuqvzrtip^v

Tct^ovovzT^o'; tIuJtuv
Z5ir^c:LvofA.iXV .

\'?isVQ/I.UV

VoofJi,cMoi

^ufcevai

THq

KopKvpoiiiii;

in po, qua tuti ab Illyriorum im.manitate tsf^a^^e- torent. Romani Corcyrenfibus in elq tIw amicitiam receptis , Apolloniam
f/.i)i\ov-

iterura

^iX(ccv,e7r^.sov

e^i

"^ A7Tx>^.oJvioci,
-j-

claffepetunt,
reliqua
ter
pias

f^vTSS
i

ei^

Tx KcCTaXoiTm

7Coq.\-

ducem ad peragenda Demetrium habentes. Jn~


&;

i^J^TOJv iiy.^svx

T A y/f^y.T^ lov x.x 7 T CCJTXiV KCCipoV, K. no^8f.'.lOq iXC,


.

hxc

Poilumius

terreftres co:

Brundufio

trajecit

pedites ad

jni^iyc%(;

ciieQtcu^e ^i^cKf.-i^g
,

cytc

viginti millia,
lia.

equitum duo milacceffit, Apollonia-

(Bpi'>T/]cnii

7rE^5

f/.'iv

Itq

c/is-f/.v-

Statim ut exercitus uterque

^ii<;,iiS-7n7^ oe

-z^

&)a^?j'ii^.cif/.x

adApoIIoniam
tis

oeTU7s-^3^>ideivex.XTeociicy.;i

7^

Romanos

in

urbem

recipienti-

aiyticifi^'^'^^'^ '^v A7rv?i\c^vixv, oft.oicjc, ^' Tislojv

bus, 8\:ieillispermittentibus, eve-

'i^^e^xiA.iv&Jv
tj;v

^ ^cv-

1m ecuiTii^; eh
lec,

e^m^oTr/jv, ttccCCKiioV-

C o s s. quod diccretur Dyrrachium obfideri , iterum portu


fligio

^^J}ta6 7ta.Xiv xvi)XT^(Tzcv


TTz^XiopKel^
d" l?^'j(^.CHi(rv;ev]ei
ttjv

ibluunt.

Illyrii

ubi adventare
,

Ro-

Tijv E7r,e)cf,f/.vov. oi

manos

fenfere

oblidione

fcluta

YayMii-JVy \iolvi n^cvt.io >jjaTCv^eq


VP?.ic.pKioc9,

e^ohv tuv ef^ufam fugam capeffunt. hisquor que in fidem receptis, ad ulteriofc, ra Illyrici progrediuntur, fuba61-is eU obiter Ardya^is. Adfuere mox plu-

eCPv^v.

Vojfj.oHoi oe

1is^E7nascf.iv:iiq i^ciiXxlicvTeii
sj//

7n?tv,7r^Kfov

eU i^q eicru

rvTra^i

res leg.itiones

aliorum populorumi
,

I^vg/{^6$, ccpcx KXTXipe<pofievoi


(njf/^f/.i^ccvTcjv

&

in his etiam Parthinorum


:

nec

tit^ Apot/x:'ii(;.

non Atintanum
fe fidei

qui

omnes quum
permitterent,
fufcepri.
ita

"VptC-nO^i/TUV X'JTv7i '^ "STX^IoVOJV, 0!

Romanorum
amicitiam

s-6ot Tai Hccp&(lvav ly^v eTnr^e-

fbnt

TrtVTsqTXKxd'^
iii7ii<;ei(;TT!v

X'JTilq

^i^UfA.V0l

vcntum adlffam, qux etiam urbs

^:aixv, Tragc^zrAjj-

036/$

hf^ rys 2>^7?jy

AkvTxysif

ab

III7-

HISTORIARUM
ab
Illyri is

LIB.

II.

139
\kn

oppugnabatur.
in

advcntu

layjA/, oiu tv f^ 6f Jtj^v


/.av 7n)^(opx.eic^
[ASvot

iXl^^Vi-

Romanorum
dium
gc per
:

Ifla;!
,

Iblutum eft obfifidem recepri. Sed


illam prseoppiIllyricanis

Trs^tv. iy.<^iyj~

^ fq XvazcvTZ^

TmAfop-KiM/t

vim

dum oram
,

tervehuntur
dis

ex

sa/jTzovTn^v. eiAov ^ k^ TrrA^? Tiiui

&

qusedam Conlules expugnain his Nutriam , ad quam vere non fblum multos mihtes, fed etiam tribunorum aliquos 8c Qu2eflorem ipfum amiferunt. capri lunt lembi xx praeda onufli redeun:

y.oc/,To<;,'

cv

cCir^,

^ZvQa Nif'if/*&:

w^-

T 'TjiCiTlCOTUV UTn^CCAOV 77S^5?5, u)i^c<, y^ T ^Aiapjyuv ti-jx^ c t tkVOV


y.iui/. Qyy.vi^ii^^TV.v
<{C)(r:
'-j

jC Xii^t,av

T X^K^/i^(JV77i;v T

ov.'^

%^~

tes.

eorum
,

qui

IfTam

obfide-

^cci co<PiA(jciv.

T Oi

7rvXiupy.ii;TZ,)v

quidem in Demctrii T lcxyav, 01 y.sv ca> rv, <l>upco &i-j, rtv gratiamimmuncs omni damnore- Ay;y.y:riov utiy^.ocoH^cf^^jvav, 01 a[ 'TTOvT?; i^pv^v 5 T Ap^^va ahi omnes varie difmanlerunt ot TsZn.i, yruw iipati Arbonem confugerunt. Teu- (Ty,eocc,S'ivre<;. ta cum oppido paucis Rizonem ye^l' cXiyjiv 5 tc>v P/covcs S^ieczjjr;^
bant
Pharii
:

c/.yi:.oi

it

evafit

id

nomen
,

efl oppiduli

,
,

e-

7roXi(ry.^nov

eu

<zsO<i
,

cyj^T/irx.

gregie muniti

procul a mari

ad y^recTTcdlicccuivov
y.ev
'h<7ni

uvxy.tpri>)^y,i(jq
,

ipfumRizonem fluvium liti. poflhsec Romani plerofque Illyrici pomagnoque illi dominatu tradito utrumque exercitura Dyrrachium reduRomam inde C. Fulvius cunt.
pulosDemetriofubjiciunt
:

jDcXaTi^K^i

fV

oct/TiS d\

y^etuevoVTU ViCovt TTDroiucJ. rosZTct


ci srp^^c(v'leq,yS^
txai

Ary/i^iw 7?

'jyKH^<i'3sTVTu^ct.vrec,

I.^g.>j&;v,

k:

y,e^Xu/j

cf.vTu 'zfS/t']tvrei ^\jvae\<,

7eic/.v,avey^(i)^y.cruv

T.E7r;rV,vajr

majore parte navahum ter- (/.uci 'tu'p.X'ji) fc: ry, 'jreCiy.Yi ^vjjuuA. reflriumque copiarum efl revcr- r/(^ yAv av <I>QXiiios eh r Veoyi^v \ % Pollhumius cum x l navi- ciTnT^ditire, ro 'zsX^'Ov e^-tav y.sp^^ fus. bus longis efl reli6tus 5 & novo exer- T rs vou/iiKyji >c TZc^iy.T^^ ?pcC7iu<;. a
citu

cum

quem

e circumjacentibus op- oi nofHyjog iSsroX^Trsusvcg rsTloc'

pidis confcripfit

ut ad

omnes Arfidei

o^.,y^vrcccDca<P'/]
's^TCty-^iy.tvoiv
,

'xj,

tc '^ocTCTteCov

'

'

c^

>

dyaeorum 8c aliorum qui


fe permiierant
,

Rom. T
re
'

TToAsm

ajpoif^cx/;^

motus , fi quid ingrueret, paratum effet fubfidium. Sub initium veris Teuta legatis ad Romanos miffis pacem hilcecon,

'7rupe^iy..uZe

c^.y/s^^t^Devo^v tzS
cx.)>b.oic,

T ApdXiaioiv e6v<i, ^ ''^T^


r
\ ->

Tii^ dloua^cnv ecuur-d'; f^5

7n<ny.

\27a^ r

~i

''

'

ii/jztVKV

Cf}^v

y,

^T r 1 Teulcc J2J^,.T-

ditionibus

cum

illis

fancit

UT
IM-

zrpei^^^svcm,^'/! s^t^?

T^;
cv

Vojjncit-

PERARENTUR QUOTANNIS PENDERET: ILLYRICO TOTO, PR/ETER PAUCA ADMO-,

TRIBUTA Q^U^

IPSI

iiq,7rsieij
y.'y!(7e.

(ru/jjy;y-ccg

uit;

euoi-

C>OPOYi: T TOTS

AIATAX0ENTAS OISEIN, nA2H2 TE ANAXnrHSEIN THS I A A Y P I A 02 nAHN OAITQH


,

140

poLYBii megal:
(^
-ri c-ujui-y

OAimM TOnnN.
^UTin

DUM LOCA, EXCE(quod prx, cipuumerat, maximeque adGrse:

C05 pertinebat ) N E U L T R A AEMBOJS EZn TOT AIS- LISSUM PLURIBUSQUAM ^OX. KA I TOITOJZ AN- DUOBUS LEMBIS, I I SO n A O 2. uj av])reXe<)riv- Q^UE INERMIBUS L ITav onojtuu.ioti f/^ rxZrcizrrea-' CERET EI NAVIGARE.
,

nAEY2EIN nAEON H ArSI

,)KAI

MH

ERET ET

^6-jiu^ i^cx.7n=y{Xt Tr^oi re riii Ai-

His rebus geflis Poitumius legatos

tvt Aytuav eS-ioi- o\ yl ad -^tolos & Acli^orum gentem 'St-^U.yiVOLiiVOti TT ^ 6/ TTV filV UmXomittit: qui caulTasprimumbelli 8c y^-iU)% -iZiq CClTlctiS^ 7ZZ>UL(.CV, fq r traje6lionis Romanorum in illas pariaXeM(;
K,
,

^^a,'ioc7Zco(;.

f|?5 ^t rvvroi^, tu tu, }c,

tcs, eis

expofuerunt

deindequjegcj

'^^y/^vci

J/c|j) A^sv
,

rti; ovvJti-

ftacrantcommemorarunt
etiam

fcederis

'^-i Si^c,'.viyvujziv

k;

l7rDiY,<jwv%

cum

Illyriis initi tabulis,

in

nif?g rzivq \yhvPiO'j(i.

rv^vrei; ^i

confeflu illorum pelledbis.

mox

ca

XQi'jay:<;(^iX'Mjj.a7na^

c^dOj; cctit,

qua par erat comitate habiti ab utroque popiilo Corcyram revertuntur.


,

as^^ucmj eii

tIw

Y^ioy.vna.v

\y,cc~

qui
pace

quidem non mediocri metu>

fZnvoq

"haaXeXvii^rei; (po^ov reli^


Oia.

cum

Illyriis
:

'Ey^jjoci
cv*yyi-ycei4.

TUq

(Zii^HpiiL^ci^

liberarunt

fada Grxcos tum quippe ea tempeftate,


,

ou yj

t.ojv,

cc^a ttuti nonliorum autillorum

fedmunierant
II-

xsra XQtvov^ i)^Jpo\<;eijctj crvvi^cnve

verfum

omnium
Prima

hoftes

OTy?

l)i^.v^^i.

*j.

[A^ev

^C7:g Va>u.xiCe)v
i3i2^tf<!5 i^

^v -sr^aTK ^iu- lyrii.


auva.y.io}<,

igitur

Romanorum
;

5 r

cum

cxercitu in Illyricum Sc par-

raZra,

roc f^ip^} 'f

Eu-

tcs illas

^rmq

Europx

trajedio

pri-

en /[ eTnTrXoKyi {/^ zrpecoici.

item cum Gri^cice populis perlegationem commercium ejuf-

mum

fv'tcdgf(c^

rccu(gc4

eyfoeisru^
H^f^l^/pi^ii

eunui.

^jra oe

rcc'JT<i(; "^

modi fuit , eafque caulTas habuit. Poft iftud vero principium Icgati

Ts/vcxic: /nev euj^cj; u7isov<; zs-pec-^(itjrug e^x7n<plXc6v Tz-/oq K.o/.v-

deinceps

alii

ad Corinthios at-

^avq (c

TT^oq AS-Iwxiov^' ort

^ i^

Y^io^v^oi

zr^scoTCv U7reoi'^cx.v% fA.e-

tryyt Vmlcxicvi; ^ t lc^fjnuv ocyjij^.(^. Ar/,si-^.,;^ri^;^.^ro.5|,ent. lifdem temporibus Afdiubal, '^^'^'^ :^Ar;7r^5v (-,- conamquecramus cum a rebus '^'!?,l,te '''"'^: ^ ^^^Z- Hifpanix divertimus ) magnapru.^^^/f )^f-'%^5 f

que Athenienfcs milTi fuere a Romanis coque primum tempore a Corinthiis dccretum cft , ut Ifthmici ludicri participes Rom.ani fie:
.

/^'^"-^^

')<j;e^i^

ruyr^ r

^j.;^^.,

(vrsTtig oXoiq fieyx.XLu) iTTolHro


CSt^yaTnfv,

^^ntia atque foiertia provinciam ad-

miniftrans

r re 5j^

cum

aliis

omnibus ad
:

f*iv titt

Kap

fummam

rerum

proficiebat
alii

tuni

Z,6c,x,Zi^^^t7i7iKc*4,l'y,7TvA,v

urbe condira

quam
,
.

Carthagi-

nera,Sii

HISTORIARUM
bem,alii Novam urbem nuncupant, magnum ad amplificandum Foeno-

LIB.

II.

14

rum imperium momentum attunam ut alia ne dicam, loci opportunitas maxima eft five in Hilerat.
,

K(pp^,dcvtoi<;f

^(y^fuMTz.tv }i^~

TBTrn

sr^ot;

reTCiK^

rtuj \Zy,/,ix9

Jpania, liveinAfrica res llnt geren-

ds. litumejusurbisj&quantaillius "Z^-H ;},.ft5 svCpvi^^v Kcc^pcvXxqueat efle utilitas ad utramque re- oavTe? \:zs^sai(^oy.v r Jiazv wj-rvg ^ gionem , alibi commodiore loco de- TUfj ^eicCi', y,v afA^oir^ti iMjjz^

Ubi animadvertere Romani magnam hunc & jam terribilem conllxunnii efTe potentiam, ipfi quoque aliquid in Hilpania tentandi impetum ceperunt. quumque ita
clarabimus.

ov

i^ '^aD^vreq VufA.aioi
i.ci)

f<ei^a x^

cpotesaT^pciv

(7vvifsc/,(.evav

amAc*

TSiciv^apfJ.y.czcveTri tv TrcXvTrpccffi^
VeiV

TUK^ T

lr.7)Q/iCU>.

<yjpovTVi

Judicarent, eocrevilTe opesCanha-

c'^5 i-^Ke^^itcrf^evm evTz7c

tfzr-

ginienfium

quia

ipli

hacieniK pro,

tundoquodam fomno capti cmnem illarum rerum curam neglexerant: Ka<}p^,otviov(; aixT^e^v iTnlpaJv^ quoG prius erat peccatum emenda- Xa/ Ct/JjUf.i.iV. CCVTVJiV fCyy i^ re omnibus viribus lludebant. Sed 'emlciTieiv K 7rs'>\efA.eiv Crm, et^A^j.^ imprxfentiarum quidem duriusali- Tii^ Kccp^ebytoti; cia to tzZv X3
qiiid Cavthaginienlibus

imperare, tuvK.zXtuv
,

cpo-zov eTTcfcpsiJ^AB^ai

aut bellura adverfus eos

movere
,

ob

W5 c'(peTs^:i :3"2^7/y4j7,
vovov
xccy

s^ uo-

impendentem aGa!lism.etum

Romam

qui infefto cxercitu credeban,

y^$

eKcf.tpiv ^t^epcM/

<r^c-A-

Tiw e<pchv
tiTzo^

ccvtuv.

y^rwJ^

tur in aks venturi

non audebant. (mvTiiCi


<hov^..cct>y
,

if^ 7T^vvicvTtiT:vA<riK4vU4> iy^Jseif

igitur mitigandum fibi dTs deliniendumque Afdrubalem prius fta-

tuunt

atque
6c acie

ita

dum dum

cum ipfis dimicanquippe dum a tergo fibi femj

Gallos aggredi^n- ^^oi ciVTivg. adi ttd ( av 'csysXxw^uvcvTB^ , ei^ oi:!V ccvxtbvpz^
Tziiv

y.xlx tIuj

lTa.>i,lxv'

a?h.'iis^i

per imminentes Gallos

haberent, cccrpxXuq

oiKTjazcf

tIs/j

i&utvi^

ncn dicam imperareltalias fedne Tm^iODc TnvTi^v^ ^vrfg i^i'> patriam quidem fine periculo re- (^pov^ 7zt5 {ivJpcci. ^oi^ *^/^
tinere le pofTe.

pofleaquam ergo rZ

^^',-zs'^sc?djsnf^:vet -zr^^?

tz-9

per legatos foedus


lancivifTent
,

cum

Afdrubale
a-

AT^pHxiiii)
<y

7roi*i(n)CcB-cct cz-f)vr..ciS9

quo ultraiberum

tM^ tIm

fisf
,

uXlsli>u

IbJjgiisr

mnem continere feCarthaginienfes

'^upeTiuTTZiv

vrjr

ot >ca,Xoved^s7
\oei Kccp^i}-'

tenebantur, nulla interim de reh- Ity^i qua Hifpania mentione fadta j ex- Siviii-;
teraplo adverfus eos Gallos qui in Jiu^
italia

TrrlcAfiov

CVK

ijtl TTCXifAtf

^eLtiXtVHV

tv-

eraat, bellum fufcepere,

de f

f5 7^? 7 IJa^.iaf iiiATS$ 7nXiy.ov. "^ss^s^ j


it^n-if/irccv

tmcoices

t4i

poLYBii megal;
his Gallis ut

fummatim alfquid dicam pretium oper^ mihi videturl


licut Prxparationi

iVCt,

TO -r

'ur&>(^iS^(7X,Vti(;

OIKHOV

<TVV-

quo

huic con-

venit, propoliti noftri partesomnes


uvc6^p(ueiv 0

^;t;jiv,f|

nTi ^ovotg tTn lioj connedlamus interfe: paullo ahius cr x.XTE^ov 01 SJ-^Hpyj- repetita narrationc ab ihis

tempo-

ribus

quibus

S^ CMTUV

l^Q^CCV

iS

/HCVOV Oi^lxv

runt.

eam terram occupaRes namque illorum non


:

Hvou yvu<nu(i

y^ /av';j5

TTAj^y^ ccvxfjcccixv.x^ptv

folum fcitu memoratuque dignas ^ y^^tvy ducimus fed etiam prorfus necef.
uXb.ci

yj^

Tioi (/^ TZiZroc 7nc;^6Qou; uv(^pa(n<c


ivTrsti; Avvtfscci iTzicy.Xe']^

farias

ut cognofci deinceps queat,

ku]cc- quibus viris, quibufve locis fretus


TS-pco-

;\uVv

Vojy^tojv^l^x^jSict^.

Hannibal

Romanorum imperium
prius nobis

itv 5 '^jk^ '^ x<^?'^ i-yniov, thjioc 775 evertere fit aggrelfus. i^n y^^ Tfzag :^s7rtcj zjto^c, rluj l^hbjj gione ipia

Sed de redicendum,
ad re-

ItuXuw.

iiTZj

y^

icccf

(c"

ra ^zs^ raq

qualis ipfa lit, 8c

quomodo

'^^^S'3 ^^Cf.<P^V7Zi}(^T0i'TV VOCiV liquam Italiam fita. locorum enim ^sAnovx, \s<::m;ifcit^iv7Zdv t 'ZS%4 77 5c provinci? univerf^ naturu ob ocur$ roTrii^; ^ ttjV %<y^v iaiafcczTcov. lospofita, melius qu?e fuerintpraeTf.g
oij

ymoryiq lizcXicc; ttS


,

%vi^Tt cipuG obfcrvanda in adlionibus poflTi)v fd/j

T^i^oJvo^jhv^ \i^ccpx.^(Ty)<i
f^iciv

ea comraemorandis capias.
igitur trigoni

oQ^Ci TrXdu^v

Quum

ccuTriqyT ^Tpo^;

fpeciem

Italia tota

icvc^^.a^; x.x,Xtf^iwy 0,

r Iovt(^ reterat ,
y^lcc

unum ejus latus quod orienJonium mare&coniinus Adriaticus termi-

^^(^,<^ y^ To c"L^sxh
ZQ/.cCt) '^

r tem
TO nant

fpedlat,
illi

A<ipicn) ^{sKTrzc,- 'duj'^-zrpo(;{j(,crYiuc-

tinuus
:

JVc^tdS TTT^ OCy.fj.vy,V

meridiei vero

&

occidenti

i:tKX:yJv f^ Tvplivjiii^v Tnhccfi^.

C6uJ a^

CC4

TrXdu^Ji

avfzyriTr^^iiTzcj

sr^oq cc^vjXccg,

-^^vnpluj zroiQa^

obvcrfum latus Siculum Etrufcumque mare. qua fe duo hsec latera


eontingunt, triquetrx figurss vertex efficitur
-X Italia
:

*r?iy^Vii

TO 'mt$Kl)j8/jOV

OlKpOJTTJ-

eflque ibi procurrens

Aiv

T^

iTTiAi^?

-nnv fx'.(n)fAj^picMi,

-sc^iTafT^/if Jf

"^

f^ev

K.oxtv%i

'

<Ji-

iCei 3
y^SV

r ioVlOU TTOf^v, i^ TV
r
'^

HiKsXt-

Tnhay^^.
r

7S 7i;5 ^>i 5 ^

r ar^at r ukto^Iccv "ttuieptentrionem fpettat


XotTryjv
.'^'

verfus promonCocinthum dicunt, quo feparantur Jonium mare &: Sicu!um pelagus. rehquum ktus quod

meridiem

torium

^Tiy^(mv,o/.^4

&

mcditer-

7o (r4yf;^5,

ii

XA

ranea prxtexit

,
:

Alpium continua

A'/iT6>y. 7.-i:pQ/3<loc,

MccoTccXiocs >^ VXS-p 70 isaj'jiv 9reX:x,f(^ tottuv,

Tfiev^^yiiv

Xccu^ccibTzx,

juga definiunt

qux

a Malfilia

iJc

proximis

locis

mari Sardoo

inci-

7;^$

piun:, indeque tra6tu perpctuo ad .iltimum Adriat-ci maris receffum


.\tenauntur
:

s*

'7PXVT0C,

Ac/pm uv^OV,

nifi

quod aliquanto
con.

'^^^(2.^Z'-^,^<^K^(^Xy>i,(Tz. pn-usdcfmunt,

quamAdriam

tmgant*

HISTORIARUiM
tincrant.

LIB. II

145

Secundum

hcec

montium

juga, quc probafi accipienda funt a meridie campi iubjatrigoni


,

cent

in ultima
Italiae liti ;

&

maxime

boreali
7!7ci(X

parte

omnium

qui tota

avf^Tn^arii l^Xicci

TiXdj-

Europa nobis cogniti funt, longe TZ^a ZT^c, Tocc, a,px,'iii(; , \XTtp eot o prjeftantiflimi rebus univerlis, ktiflimeque patentes. hsec loca funt (ps^VTU^TK^ TTivJLupaTT/jvocrcitTri-'
-~
t

de quibus nobis nunc eft fermo. Habet vero planities etiam ifta fi-

tj:

coKiv \:zjs Tyjv iifiSTB^v

i^^QA^'^

?z

To
Ij

f4,ev

'oXm

u^^ tC

tuutk

guram
no
:

8c

ambitum iimilem trigo- 7U


facit

Tnoioc, ^se^^ci<p^ffyj(; ^ccy.fiij^

cujus yerticem conta6lus duo-

TfjyMvo ija i 5.
jttr

TisTii 3

rjm montium
que Alpium
nio
irjari
, ,

Appennini

at-

KSpvip^Vi^^iTi

^ X'^;^^^^ ^ T ATnvviv&iv y^X^acvfiTT^iai-

non procul a

Sardi-

(^^A)v o^ojv
07$,
&;

^ T AXMvav

fupra iVlafllliam.

Porro

^^ji^v
xssrsp
*

S^

^a/phvia Tn-

boreale

hujus latus claudunt per- Xulm


(v>
r\\

petua Alpium juga

ut ante dice-

^ ^ T oiTuKiiyj^m 5^-^c.

Mu-yyccXica 'h^TtXa, x^^tv^' -^ ci


^

/W.5V

a;to

tui

bamus, per M. P. cclxxv. me- upKTzjv , &!i i7rc:v&> <ur^ei7ToV , tc/.% ridionale , Apenninus , patens in AXTfig uoTiJv i-z^t aicn^Xiaz ''^ -2^*longitudinem
pafluum.

cccclxxv

millia

nS(nii'iTSi'Siiiq'7fy.cv,K<lv (ruy.haivei^

locum

baiis obtinet ora

5>-^. 5

^^ UBcy^/i^^^cpicci T Attfv^'.^>.iii<;

raaritima Adriatici iinus, ab urbe

vivcc^i *)

^
yt

e^uy^Ji^i,

ufque recef- (scicrsa>g yi iiyiv tu^iv Axiata^H ^ fum , pcr cccxii miljia, Scquin- 7myT6<; %y,_'.i^']Qh' Z^^^^XiA gentos palfus , atque amplius. ut K^ T AJpicwyJXTTii. TO ^i yj}4%z non m.ultum abiit, quin univer- '^ ^siczai^ s$:y , ^^ TizXiac, 'Zlu)r,% fus ambitus dilx planitiei, millia uc, iTTi T y.vy^ovy\:z^i.p ts? iS^A^AfWj pafluum GoUigat cidccl. Quan- 'P&iiac ^ 7nv'(scy.^(Aiq.aTS r 'TTO.cm

Sena ad

ultimum

tum

vero excellat rebus


,

omnibus
dici quiyvi TJTiAij

hic terrarum tradlus

ne

A7njvT
fAy^v

y.vP/,(^ ^oitff.
is^' eiTruv fo,-

dem

fatis potefl:.

Jam primum,

UcQ/.

'f

'^f 'f ,

Sf

^crccoTT^ a<p%vieX9 frumenti ea copia eil,ut perfaepe oiov. cnT^ Tt noilra hac xtate tritici modius Si- vzs-up^v avf^ficciv^ }^^ Tiig TOTrag^

culus obolis quatuor vseneat, hordci duobus


:

vini metreta

cum pari

Xufci^ Te^Piupm oficXSv eivdf


'/

t 7ry,

menfura hordei permutetur.

pa- pSv
/1

nico Sc milio adeo abundat, utnihil fupra. Glans quam larga copia
in quercetis proveniat
,

T 'ZiKeXix^v y.e^fjt.voVi T ^ /5r~ ^ ~ T" w Gcovdvoiv.y o oiva T yjkT^^Tyrv iGZ"


V\
,

y-e/h't. lX'jy.ii yt yviv iCj

yJf^a TT**)

qu3e totis Xeu^


TTrj^

ufZt^^oc^^acnx. Ast/^^A^cc yv
Ui/TZit;,

illiscampis per varia intervalla cer-

TO-^T pxXcwcgv ttA^j-

nuntur

iic facile

intelligas.

nam

%<i lo ytvoiViiJoi iK

T y^lu (^u<p!j:*x
cjn.fuTm
kvTi9

^vi^sJf (^'m^T^^tQiiy

V44;

pOLYBii megal:
quum
plurimos
,

Itali

homines porillis

cos raadient

viditent

tum tum ut
:

ut privatim

in conditis mili-

taribus reponant

maximam

eo-

rum copiam liaec planities fubminiftrat. omnium dcnique rerum


ad vidtum
fit vilitas
ecvi}y^v7Z,)V iiTZJ(;

neceffariarum

atque abundantia
,

quanta ex eo

cum; xg^tfVwTO

conjiciat aliquis

non male.
,

Qui

jy6^yo>)(;^5. ttoi^vj
(nli 01

y^m^ ^i^^^Xux^<^^ ^

per rcgioncm iter faciunt


tur de cibo particulatim
ti

cum ad

aioodL/oyres
,

t'

'^'^^

caupones divertunt, ncn pacifcun:

"^VHCX^OI^

<7Vf<.<PiJv8V7Ti csk^

fed quaa-

;c5'

ftf^^ iTmyjdliMv

u?)^ i^ojcoc,

quemque

excipiant rogant.
,

qui,

TUvnqTrsazvT ccv^cc^iyiTVU.
i(9i(5tAt/5<^ 0/ 'Tmvi^o^ic,

ut

plurimum
,

praebituros fe

hout
quse

fpitibus neceflai-ia
,

omnia
:

ita
j

o)<i

t>(^vci
>J

delit nihil

recipiunt, femifle

-TTW VT

ip^V

TO
is'

iZT^ 5
'^

r
i9i

^^l^^fii/,

W/

e63Xf4g/< S

^e

TiTKOTVV f<i-

^5 0ooAji'
^cMv:i<r..

axroAiia^ ti

^r v^-

To yi

fiyiv 'vik^yDc,
;cj

<m-

^pav

(c"

To yA^Joq
,

x,Jt,7Jtso<;

oboH quarta pars eft idque pretium raro excedunt. IncoIai*uni multitudinem , corporum magnitudinem ac pulchritudinem necnon audaciam in bellis, res gedjs
,

GZJficcTav

f 7:

j r

c-v (^ig

vrzXefco^q
<ru,-

manifeilo

arguent.
,

In utroque

Tt/^u.cMi, |

cojTuv

T zT^j^^em
i)

Alpium

latere

Sc

fpuSi':pjC{7ic/i.(ciCficf.dHv.T

fff^Te^S

r^

ijfKc^^c^

AAtjto^v num refpicit , T /ot r Po- modo campos


,

^
j

quod Rhodaquod expolitos

inhabitant terre-

*cyoy 7737a5jttov,

;j^ '^7n Tci^^stsi- nos colles

ab

illa

quidem parte
feptentrionibus

quce
fiev

Rhodano
,
:

Sc

f^^^luoli^TVTriic^^aifl^iic^sZy foc, eil S7n Vo<;ccviv tw^ ccpx.n^vs l-

obverfa

Galli quos TranfaJpi-

nosvocant

ab
5c

altera

veroTauriici
Barbarse.

^xfi^d^, TuXocj Tr.cMi<TuX7nvoi


Std<uxppdliofd/joi
TtzdiccTcaiQyKncot

& Agones

ahx gentes

raj

<?'],'

t jt/

tc^

Tranlalpini e re

nomen

habent:

neque enim ad generis difteren'^TAnco ^vi] cxpoapaiv STepu.Tpuvo'tiam , fed quia trans Alpes habi*i,X7nv<ji ye y.Yiv k ^iu r "S ylvni, tant lic Italis funt di6li. Al, '.. \f\\'j\T' _ ^sj dtoi r TVTTii ciicc<popuv Trpoypium cacumina proptcr locorum
.

f^

Ayiiveq, >(^^

'

f\

fe*

et^^pdliovj. T5
ClO/ICV

'0''
>C^.

,-?

Y^ T^uvg i^epfiKvev- afpcritatem , Sc altas nives ibi per' ^ TTt^V, CllO rtii STrfK^JVX T ennantes, a nemine adhuc colun-

'N^^'/

j^

AA7rTiyv,T,2^vc-JiA-;nv? y^X^T,. ']u


^"

tur.

Apenninum
fiipra

a
,

fronte
6c

qui-

J<i 7T

VtJ://

^Ct,^UT>l'(^. y^
;-.'

TX,
a;-

'ZSm}v(;
ciic;)TU

i^n f/Jij^ar,^

^jfovc^,

qua Alpibus jungitur, Ligures habent cx


MaiTiIiam
-f

dem

rictjc, tfj.

r J'

At^x^vivov

X^
>C,

fd^j '^'^;-;Ki

T 'jTrtp McfiTu^Jem

"J^s twj

^''ATn;'^ crjfi7rlci'(rec^^yAiyj

utroquc

HlSTORIARUiM
quodEtrufcum mare IpeClat , & quod fuperiorem illic quidem planitiem Pilam urque,primam Etrunae urbem, oc^identem verfus hinc vero in mefeoqtie
latere
:

LIB.

II.

14^-

&

vlw, f^
Xii-hcM
ii

irbjj tTr]

ra

TziS^ioi'

5>^oc Gci"

fVjj

(A.e^i 7roXtuillio.7r,<it

Trram x,iij t^ Tvpflwica ag <zsT^<i ufque ad fines Arreti- ru^ al/Pj^ois tc^ Oi,ry]v fA.o:Tc^scM/f norum. Sequuntur Etrufci ; 6cqui hos contingunt Umbri , didlorum
:

xliterraneis

'

montium
tantes.

latus

utrumque inhabidiftan^

To

KA:^

vifj.ovTUi

<Z!TC$eifi:f^v<ov
y.:v

dehincApenninus,

opcejVy

UfA-c^!. AoiTTzv

Amvr.vo^
i>ynAH,

a mari Adriatico circiter lxii m. ciTn^^v t Kl^ paffuum 6c quadringentos , reli- ^ClHfi COCTMlC-i
clis

Aof.icii> yzi>.uTrK<i
,

7n\(ciiVC)!r.ii<i

campisj

defletStit

ad dextram,
,

Tri rzi
y.e<jy,<i

mc/icc oi^ici;

"a^pnvc^^ScrJv

fC Sia

6c

mediam

Italiam fecans

ad

Si-

'f XoiTrrjq l^.Xic</g 0iifiXCt:v eig

73
c^[^

culum marepertinet. campi vero quos relinqui dicebamus abApennino in hoc latere ad mare pertingunt , 2c urbem Senam. Padus fiuvius quem Eridani nomi,
,

2/JCf A<;($v ff^^ciTtiv^TnXct^^';. to


'h^y\<J7nzf^vov
^?<;,

yJo^q

Trso^ivov
7ra?\.tv

T7r^.ev-

OT

j7x.Ac6Tice4/

y^jny.H
vzyo ^

S/.vri*.

j nciacq TiT

lcify(.o<;,

7Psty,Tz^v HQ/.cc'.vriijjivyi\i>f^ievo(;feyi
y.ev

pibus

ne poet^ celebrant, oritur cx Alqua potiffimum parte eft


,

TO5

Trr.y^c,

Xot tuv

AXTrec-Jv

61 q

'Ot}^ TKv y^tv<pu/j

y.ci?>(!.ov

y
'-c

'Zff^(jiirj-

figurse fupra expofitse vertex. prijtjo

y-iva e^jAyc/r,o^' y^^^icK^iie^^j d' er^Tu.


r/
\
,

ftatim
in
,

ortu fubjeftos

petit

Tredict. 7rziiifj.evo(; Tf;v

fvaiv

ojc,

eTn f*e-

campos
fed

meridiem converfus:

TTj/Kcg/.tfi*. u,(pff{3u.evo<;

Jj5

74*5 /777*

mox
,

planitiem ingreflus,

tato in orientem curfu, per


labitur

^^P^J "" <Xi/T2i<V 7rr'li-i ^ TTiV donec finum Adriaticum e^toA^y di/7Z <piya.cr. fi'; roc'; v^ T'
'oEni^S f ''y
'
:

mueam

Tieicvii Tt7rii<;t c/icx^.ivxirui

feu/j^li,

,^

ji.

'

T'

(\'

'

'^

~.j\

duobus oftiis ingrediatur cseterum univerfam planitiera ita dividit Padus, ut major longe pars
ea
lit
,

Aii^flot^ }ia?\7nv<i' Tt

tf~2

73^c~ev

^,^-

Tef/.vsj f/Jpoq

7n^cih<;

yj-roic,, e<g

rct^ AXTrei^ y^

T Aopiccliv^ov fiv^rlt,
,

quss ad Alpes

porrigitur.

Adriam Copia aquarum tan-

&

ocyi ol T>}%.y.3-(^ iou']^^-^

cv^iv^q
^

eXUTiov
TlifACti.
ros.

Tz,iv

Kiijoi tIiJj Vic/iXlcM Tn,'^


\

\\
dloi

ta, ut nulli Italicorum fluviorum

Ti

T^
,

'

'

ft-C^? Td/i
"^crs

iTn

quicquid enim aquacampos ex Alpibus aut Apenninis montibus defluit,

concedat.

Tnoia ydjoicrm

re tzHv

AA*

rum

in hofce

TTtiJv y^-f '*^v

A:^vvii'Mv cpv^ii<^-^
tfc/J 'zycnj']u'^

Tov if.i7n7rT\v ciTrznru^


Pf^Jiv.
/ii^7<

pmne
Iibitur.

id

undique in
fluit

Padum
:

il-

f.tyt^M
(pspeTZij

i^i
,

y^^

^ff.yxJii-a p<^^*

igitur

maximus,
au,

-srgt

Y.vvo<i

eTnnc* ti7^

pulcherrimulque hic fluvius geturque ad Canis ortum


quatis nivibus
iii

xljj

oMz^o^/Q^

'czjz

ijyk^Aj^v^
,

li-

Tzd) cUocT/ryciffjf^^v
<z^:-ipr,fi\'jO'q

p^tivav

utroque monte.
naves e mari,

opstr.v.

ctvoi7^\tiTUf
7TB

afcendunt

in

eo

6\' q!h JzKrXtCTirti

Kitla TV ^OfiJi

14^

poLYBii megal:
per oftium Olanen ad millia pa^-

ruum duccnta propemodum


cyH.

8c

T 7n;yjov i^, fuciv

oi'u^y,v,

%'<^^.
(/''-

quinquaginta.

hic quando fonte


:

e^l

e'ich'o f^e^y,, y-ccra

Tv^

'^
'

luo manat , unico fertur alveo

ubi

'ppdilO^ai;
^ 7r ^yO 77 9

T Q/l^^^^OA^ti
V

THTtvV

ad Trigabolos quos vocant


nit
teri
,

perve-

73,t{5& CStSCZVOl/.OCCi \

in duos fcinditur. oftiorum al-

Y\w)oU,TD
^e
tzs-)

c"l

tTl^V
,

OAmcC KUTUj
&'J'vc5

nomen

Paduce
,

alteri

OlanK:
,

Tisra) Xif^lvj

T x.xru
acipc!,-

ubi portus eft

nulli

omnium quos
ad

T Acy iccv HT.Oi) TUiPS^- ^/JO(i


Miav Ti7i
<yti

habetiinusAdriaticus inferior

ca/TUi Kcijz^f/.i^oy.tvoi^.
iip^.>!Qyio'.<i

lccuritatem appellentibus prseflan-

Z^-^.')^ u.lu)%7^
fJ[i<i

f^Qu^ppiijBjj

'Boolfy.ot;.

^^(.'^ru vst^ tcv


^iif^.ce,^Scii
Tci
nv,
'tPT^A
'
.':

Tnrv (jijv
,

TUTU- dam, indigense flumen hoc BorA- dencum nuncupant. csetera qu^e ^%,v i^- de Pado a Grsccis funtprodita nar:

Ti:7(;E?i.y,<7:
(C"

^iiyo

&ii

<I>f^VTC:
^.
'

T^iV
t

C/HHVa
I

TtIcO>
>

in

j aocy.^vv.

t oc.yn^o^Vy
IS-vi'^

cn

rationem inquam de Phaethonte, 8c cjus cafu de populorum arbo:

KjIHc,

rum

lacrimis

de atrata ad hunc

y.eXocv:t[A.ovci.s

rkq 'zs^ txv

TrbTz/.y^v
eicri.n

cty.Sv^,
60

ii; (pu(7i Tu-i

amnem gcnte, quam dicuntetiamnum veftitum iilum fervare a PhaeIu6lu


:

(popuv Tticuiiscg 2>^


'

yccra thontis
cij

8c

hujufmodi

res

<i>cci%vTzc ttqvJzv^;

y^ Tm.aiiv

tvjj

omnes

tragicas hisaffines, impr:e:

^t^cyiy.bM iC TccbTY, izst^cncizuciv u?iluj


,

izii

fJLZv b'

fentiarum miffis facimus neque 7iupavr(^ v^y/i- enim Prseparaticni cujufmodi hxc
Xiccv KoijyiK^v

cn^y.iJzCi cicc tc
*^

y.yj

n^

eft

accuratior de talibus difputain fequentibus ve>

<ZiJt9'ccc]oc.cnc(i'Jiic, yf'J<l,
'

tI'2

ttcQ/.

tio conveniat.

TcHiTZiv Diy.Q/.t.oXcyiccv

f^sla^icc^cv-

ro

loco magis idoneo

hcec

omnia,

Tt^ Oi KCOi^V ujf/CjTiOV^^lUy 7rOl7,CDfA.tJzx, TV,'j

y-a^y^vcwD

y.vnfcviv

y^
tzvc,

fiuX'^ oiuTUfj
^n

T ly^iov TTto^

ignorantiam hcrum traftuum ollendamus, abunde fumus perfccuturi. Igitur


pliniticm iftam tenuere quondani

maxime

ut Timsei

'oSz5'^p''',f^'Vii<iTD7rzv^

ayvotctv. tsa^iv

TOUiTU y^ ru TTiOtU, TV TTZCAUtOV CVSEtrufci


f^o\% Tvppivjoi' Ku6
K.

ch^ p^o^ovc,

ru <i>Xi^a4U TTZTE y.U/iOufAj'ju Tu ^Ci.u7riuju, :[c/j\^u>.lvj rn;j^ o\u Tv


e^.vocf

cum quidem 8c campos Capuam ac Nolam Phlegracos quondam didlvs, poiTiden:

circa

tts,

quod multorum
,
,

pravis cona-

^iu
J^^

7rzXb.o7q iyTTT-

tibus obftarent

exteris innotuevir-

J^ yvapi^icS^ fjt.i^:>luj Itt


ii>ir/(^ivctyf.
^t)>

runt
tutis

mngnamqueopinionem

'^frC cl^uv
ov

y^ roic,

apud eos funtconfecuti.


6c
,

xq-

(PifHvtsccroti Tvpjiwcov cu/Jw^ica,

circo qui hiilorias legunt

deTyr-

^yi

7rvii7S-ccf

T^jj

a,vci0c^v

rhenorumdynaftiis
,

variisdomi-

tTn tL/j

vvuj y.uTi p^fj.i\LM ijziy


'

Tuv X^P^-^
ftives

^^

uv- natibus

eos oportet

^'^ "^^ zfoaetpy,-

ditionem
l

non ad illam quam nunc obtinent,

Triotcc , y^-/

75

o;<

tcvtccv

cculos refcrre; verum ad campos de quibus verba fecimus, &: opes

<iuw

HISTORIARUM
Quas cx eis hds coIif;7ebanr. Adfidebant Tyrrhen is Galli , ideoque

LIB.

II.

147
oii i7ni^:yt'0-

7?~ tz^Tmjv ciOoiiucii;.

cum

ipfis

commercia frequenta-

bant: deinde cupiditatis oculis in

pulcherrimam planiticm adjedlis, arrepta occaiione levi numerofo


,

cum exercitu nihi! cogitantes Etruicosinvadunt


:

ex regione Circumipfi plani-

;(54TT^ov etUTz:

tk

Tirdicc.

iz>,

^/j

padann ejiciunt: atcue

tiem illam occupant.

Ad

Padi igircipicit,
,

T^ y

Tic:osu
,

TT

'

'0
KCi^/jcif
fxsTci
,

1 A Auo: y^^ As'

turripam quss
becii
,

folis

ortum

csKiot

oi Txirovc^
fiiy^TSV

Ijra.tic^fc

primi fedcs poiuerunt Lai


:

ac LeInfli-

,'^Tc;o:'.y,cnM/

eSi^ u
^i
<zffr^i

&

qui hos iequuntur

UVTtTv,
724

bres gensinteromnes tuncmaxima. dcincepsfluvium accoIuntCenomani quodfuperefbdeindefpatium ad Adriaticum finum alius


:

U>Z.0

TTZtMV

TTUXcMO^ ^h^.!(^Ti^.

populus longe antiquillimus obti- ifBcTi }^yj nebat , Veni;tos vocant fermone 'Pi^vTZi
:

ttS yjfri-ta

P'(y'%o

KsXtz::v, '/A&t?'/;
<z>f4
<iV

/(,'

S^^AToji,-

diverfb a Gallis utentesj castera


ribus

mo-

Ac/ii

p-^c-^fd-/joc.

o\

&

cultu fimiles.

de his mul- 'yj)^o^a<poi TTsXiw


fe- Aco^y
TTICU/.
,

T.va Tnrrsir.v'^

tam

tragici poetas

mcntionem

y^ 7n:>i\lM ^^nijivTzcj TTgpj-

cerunr, multaque fabulantur. Ultra

TZiCiTH^Vy nadoVTZi
Ts-oaToi
yjj^

^ZSc^t

Padum

circa

Apenninum primi
,

Tzv A7nviiio-i

Avavs^t

occurrunt Anianes
poft iftcs verfus

deinde Boii:

Adriam iSgonead mars-Seno-

'

l^v:'^'-''''5^^'f^^''^'^?'''''^'^l^'i? ^^ ''^ ^^^'' ''"" '$ '"" , Atyxvsq' iav A^j. Tsc/TOv ^ ^ '""'"
<:^Ji3<i

T ^

poftremi
tes inter

omnium

nes. atque hae nobiliffimsefunt


illas

gen

vcJvsq.

Ttf,

fA.:v

cu/j

STn^civsfsciji'
c:r^eipi:>.isvov<;

quae eas terras occupa-

T^^v^i^t^^^jcvrrc";

tsk;
TEit^t)

runt, de quibusmododicebamus. TzTTVV^

ecrv&v

\:<ry,^^v.

*-

Habitabant

autem

vicatim

fine

y^:/jj
Tilt;

i\

y^Vi

y,ci)y.oc^

civiy^iTivgy
c/.y.o>.(i^l

muris

neque

fupclleftilis

ullum
illis

Xoiyr/iq

,^vJ^,T}c6'^jvi;

ufum ncrant. quippe

fimplex

;^^S2;jr:$.

hc',

tx)

T.^.uhr^ie-n
J'f

vivendi modus, ut quibusfomnus Tc-Tv f(^^ y,^co<pciy.7v , in herbse aut flramenti tcro eratj asv ay^o TT^bJj Tii 7niXtyjy,ci

fj?;-

y^jf

alimonium carnes tantum j nec quicquamaliud cura: nilircsbellicae &; agrorum cultus: nulld alia, neque lcientia neque arte apud
, ,

Toi }(^1c',

"y.o) ^"yicw

ucyMv

oiTzKovq

ny^^v
cixtr:-^

rrcvq
,

^icvt;

ovr

sTnT-iuyi

ooTt Teyyy.^;

'Trzf.^

Jts??

Tci

Tmpcf-TTv.v yivuTKoy.evyti;.
"yi

v7m^~

ipfcs cognita.

opcs

fingulorum
cafus facile

^ic,
/^j[

y.ljj

SKu^o;

Ll'

Jpsy.'.i^^

erant in peccre v-elauro: quodfola

"^vazc,' r<J
'iJc<TSicr<(q

yjvx

ncv^rzi y.cij.t

hsecadomnes fortun^

TU<;

Ut^ia^

CiUi^S^of

14S

POLYBII MECAL.
fit

circutnducer^

ac pro arbitrio

yctf y^,' ra-}

uvtuv

^^x^^c.jpiTic,.

We^' transfcrre.

lodalitatibus
is

colendis

prarcipue ftudcbant.
SzrctiouoTo
i

namquQ

ctx To

yjf^

^osf- apud

illos

plurimum timetur,8c
,

fcdru.(^'i yc/^ ou/j</jTi<)tk(cv HfCij

Tm^

potentilTmius cenfetur
rf

quempuac vo-

mi

colunt

ex nuru

illius

luntate pendentes.

Ac

principio

18

/l<P^fi'.\OVi

aVTW.

7K5

A*-'-'

^^"^

quidem

Gaili

non folum regionem


:

illam obtinebant
Tou/J
'

ll'd

multos etiam

uTisc/,

y^^

tzov av-iy[v^ -zsroX-

vicinorum populorum audaciafua


perterrefa6lo3
:

Aow$
fjLYi

"isisrri-^ov^;

l7n7Coiuj(/% tvi

tvX-

parere fibi perpule-

yof,']oc'nt-nJK'iytJi.ivoi

fJi'P,u

^i nvc, runt

veriim aliquanto poft parta


vidtoria
,

^ovov y.oiX'^

viK^(/rcv77<;

Va/icuov;, de

Romanis
in
,

8c aliis

qui
fii-

y^
vov;

rov^ l^p ro -jtzov ^i^^'] c/j^a^i,

limul
terant

acie

contra

ipfos fte-

iTri^oi roT^

^jCj5J/cn T^i(n

per tres dies infecuti

gientes, iplam
aVTluj ThjJ Yco}Jiuu
,

moxRomam
ceperunt.
cafu

prce-

'srA^jy
ef[

'ii

K-

tcr

Capitolium

mox
iplb-

ynlaXiov.

yiVo^(/%jov

avTixrruIu.cia,

intcrvcniente
eos rcvocabat
,

qui

domum

cy^f}<^, y^A Tuv


^[.OvImv tt$

01 zv-Tzcv

quod Veneti

TUU ^<^^'V UVTUV

T3TE

rum

fiaes

cum

intello exercitu

fdp 'Z!ro!r;<ncy.voi criuPj^/iy-m izs^; erant ingreffi , pace Vay^ioviiy f^^ Tiui tjvX-v "h^Tnocvn^i nis fadla , urbjque
l'7m,V/tX%V
ei'5

cum Romaipfis

reddita,

tL-J

GlK&iu/J.

{'lilu
c-uifiirc/.c,

ad fuas fedes redierunt.


vero Gallos
runt;
puli
,

Poilea

os TZivTSi

ro75

liJL^vXio'.<;
'ivioi

bella civilia excepe-

p^\%

zroXsiJLoi^

oc

y^ TU'i

nonnulli item Inalpini po


ccnjundtis viribus bclla
fri

AAttt^;

i{cfHBii{$ujj](iiv
>^'-f

oaycii;

ittoi-

Jivvo,

o'ujjyjjpoi(^o)f(<)
,

z^o/Aa-

eos

xf^hr

t-iviovc,
Ttjv

^x^'MTTqz.y,'!Tei-

movcrunt j quum ex com-.^ paratione rerum fuarum , illo-^


runi felicitatem animadvcrtcrent.
interea

fj/cji(nw^

Zi^ai}4^/Ji^fd^jlvj ciV-

ro^icicilid^sciyjOicui.
(J^r^iOl

ov

00

y,cMf>'A

Voi-

Romani
,

priores

recuperes

tL/J Te
,
f(cf.f

Cr^iTt^UV CUJJUy.tV
rci y^ia.

rant vires

ac

cum

Latinis

en^iAcc^rov

rovq Accii-

V85
TO,

ctuSj<;

'^^'y,)j^lcc crM>S'P]<ruvTCOV
y.s-

Z^^^^^JO^pC^iV ^i 'TTUXlV

KsXrav 5 AX^ciV ^alsvy,^.


^X<j>f/^
ir<l
Tt'JJ T*

Annis poftea elaplis triginta ab occupata urbe? itcrum Galli magno cum exercitu Albam ufque progrediuntur.

componunt.

TIOXSU)^ ^fJciAr/^^V

cum quidem Romani , quod m'

T^-dy^^Cff.

rors

fzy.iTuv

ciVTt^uyx^yiiv
,

^uroTTSdcc

ctc/,

wyivKCi^t l<PohiV
yccf

hac invafione ipfbrunx ru conatus hoftis antevcriirict j nero 'Tra.^tb^av ytque ulla diligcntia eilicerc poz!S'^Ku']xXr,(pJiituilfenr , ut fbciorum auxilia coVijyciiai

y.\v

Onc iroX- opinata

y^-/

/ttJi

)ccf,rcc]ei^(n/y\ ru<;

rav

ger;;nt

>

ire

contra

non funt

auli.

fjy,f4ei/^v

aS ^iCTKvrui

^iwuy,^<;.

HISTORIARUM
.ied

LIB. n.

14^
e-j^J^iTnTrv^

anno duodecimo porr, Gallis.ay-S^soV/leTrj^aA^sfT-//?^:?, iterum magna vi eos invadentibusi ^y-c-ra ^:? y^e^Xy^i 'rpctueCi

re prius cognita

tate

que contraftis , obviam procedunt


,

Romani ibciifmagna cum alacri, ,

pciuci^imJVy-^Tfl^oi^S-of^svoi !^ o-iojx-.

y.io^vnt; rov<; avy.yJ.p^.v<;,

^ ^oAk:

manum
Gal-

x%<;-sr^^ufJa^a'^//y'm\),cw^hiy'
TF5 avy.ZoCAiiv
yj^^f

conierere

& ad univerfe rei di mi


tciTiti
,

^lAzivciwduazcj

cationem venire cupientes.


li

eo fplb

quod occurrere
,

TfXuy^j-TX^;

'i(pohiV
"ZTPOi;
,

uvrcov
C-Cpu^

^^-

Romanus auderet

animis ac fen-

<^TIU<TV/Vrt^

V'JX,TC<i

tentiis inter fe diOidere,

&

nocfte

e7n^oy;vri^

(pvy^ Z>^u.7r\y,<ncc9
cz TCVTzv
'ir>]

rcepta fugicntibus iimiles

domum
:

e^sToiyiTZi^flsTiw ^^^^^cupr.Tiv iiqrU/j


oiKeiciiv.

Tetrocedere.

quictem pofl hsec perannos tredecim egerunt dcinde ut vident Romanorum incre-

^OOT

g'

(pokev,
y.avyjci^

T^Kncc^atJccc y.iv
s^/ov

rlw

yeroi ce icaZtoc ofvooavr^i


rl/jj

menta

etiam pacem
icerunt.

fccdufque civ^ccvoyJvMf

'Pcjf^icov ^ujjcc;^-/
c-ivj-

cum

i\[[s

Triginta

jam

yiv, ilpujjlui izro'yi7m%


f/iicci^.
(Iv ciA<;

annos pacem conftanter f.rvaverant , cuni Tranfalpinis arma in


ipfbs

77j
,

r,iuy^C)Vru,

yei~
tct"

^P

vuvree,

lyTnooq
ZAc

oJy.S?5

'^yJoyivov
,

moventibus
,

bellum pave- vHy^rQ^


fore
'isicv^
j

t T ^avtr^A^iv&fv

^ii-

fcentes

quod pernitiofum
:

qua largitione munerum, qua generiscommunione allegata, lioflis jam concitati impetum a ie aincliti in Romano? eundem irritarunt atque adeo ex, ,

arbitrabantur

^sn yev uVTuv iT^e^^cc/vrcci


t^icv'?-ciyvc-jv
,

o^y^^TZJV
^ciuoTB<s f^

(s\'^(po^
rujj

ro^Ujiyivoi

avycv

yyjeiiiv
VJiAi

'

tTn 03 Vcjyouov^ Trv.pa^V''

(^

y.sTr^yov

uv^T^

T?

qn^jcreiocf.

peditionis

comites

ipii

fuerunr.

yj

Te^pohiV TToiv.ozlyevoi dixTvPpi}~


y

perfmeisEtrjfcoram,

nam & ipfi

vioc^

cyi

cztppciT-vyccyivo}' (r<^ici

expeditionis participes crant , im- Tvppuj/av i )i '^3<''iU?^oyejoi Mioci prefficne fada , prasdam quidem ^T/^.ij^o^, C/jc^fVT* Vay^ioiv ir^p^
avertere magnam finibufque Pvcmanorum iine periculo exceife:

%'c<j;
oly,-

Lcr^acXox; tTrcvKX^v. eU ^

ti/jj

lu* cc0iy,(jyzvo;, id fcccnampTTc

runt.

veriLm in patriam ubi


,

re-

-^a^T

T et'^'''/yyevojv TrXeove^iocv,

-r

diiilent

mutua

cupiditate

rcrum

re Aeioc^

}^T

uutz^v cujjuy^zoic, rn

captarum ad fcditionem impuln,


&: prasdx

zrXe^fov yJ.oC^ ite<pjetpcyj.


c^cojyijtt; i<r,

^ro
,

Si

&

exercitus fui

bonam
efl

recXuTXiq

-zriTcfTi^v
t.

g-

partem amiferunt. Familiaris


iia^c Gallis

Tnishcv
yc/j

c^Pere^CjJvrs^
dia, aru^

t
I

TnXecf,

infania
j
.

quoties aliena
.

yaA!fDt
-y

uArq^vi; oivo-

rapucrunt
t
,-

ubi praefertim
*

/^

ciboqueil-fe ingurgitarunt.

mero Quar
fe

v^Au;^*^:^
i

y^^ -^Xi^c-yovag.
/.
.

yera
Fcc^-

rO

(ie

Twjra, miX'v iri Terapra avyff^Jf

todeinde anno conirirant inter

0(^:'i^aTXVTfq c'.ya ^occviru^

Saranites
in

& Galli & cum Roma,

Xarzt^j^Tizipira^ocvro Vcnyocio:); ov
rl^

agroCIuhnorum qui &Ca-

l(.ay:^noiv y^o}coc

y^

7n)X

Aa;

IfO

POLYPII MEGAL.i-n.
(

maites difti, acie dimicant magnamque corani caedem faciunt. quoquidem teilipcbreRomanicla:

de accepta vehemcntius
A73v,
ic,

irritati,

ovi^ce,AO)irE<i

Tnxn

TH<i

paucis dicbus interiedtis copias edu-

^LC^icfTndiiiii

ov

T.7 'iiov

^evnvxTav cunt. tandemque omnibus legioni bus in agro Sencinati cum fuperior;bus inito prselio y

partem maxi:

Tivvg Uo^zyi^^/ziv

izstSTtoz^'aaUo -

mam illorum obfruncant


Cifuia fuga in

reliquos

KocTSv;

tl<;

iduj olKiicXA ^l^.<pv^l-j.

'TIZCpi^JOVTS rAii7vCf .mSr^. {A.i^A>?5


<Tp:X'Uu.<i

oiToXiopK-HaDVTc^

A^,jj-

fuam quemqu:r patriam ferecipcrecompellunt. Vix decem elapn erant anni j ccce iterum Gallos magna bclli mole Arre-

Tjfiyy TTuXiv,

V0JUOC401

o'c

H^-oot*'*'-

A;a^5,
/

^jT/Jiy^^/osty.
;i'

ci

Ij

Tii y^ci^X^i,

TOiiT

Ac<0<i;

<^u,Ty]yH tc\c)'j-

tium parances oblidere. adfunt Kwomani ad feren Jam opem fed anteurbem coll.itisfignis, inferio\::sh pugna difcedunt. lllo prxlio
:
.

&

iocd

quum occiius fuiilet L. Cos \i\ ejus M- Cos.eli: fuffeclas.hicpofl:

raodum legatos de redemtionecaPtivorum ad Gallos mittit quos


i/,ovy Tt;5 ar^ = irc<iS.
'f ^i ,i'ic>.Mcipli

datara fidcra fallentes necant.


facinus illud tulere
i]:ar.im

IndignifTime

7djf

..ii,i>iVJJV 1

^'^TSfVTJJf

ii>"^5

CT^V-

ilomani

ac

duflo in hoftes

foi^iAsv o<

^ujjiJMq y..ciXh^ijoi
cyii,

Fu- exercitu,

cum GaliisSenonibusob^
,

?iciTUj.
6/5

Vcjy.o/:Ao; c'i

'>^<>a,n^ry.

uiam
runt.

prodire.aulis

y,^Ty\7avrecy oujtuv

'hv^

fAJf.

manum conlequum Romaniskcundafor-p

tsKhth^

(kTri-c-.-^vcM, Te'5/)
T"

aoittsv^

|g3s;A3V*

di ^OJ.c^^ey^iiVTV^^yAV-r
ei5
lc/j

tunapugnx fuiiTet, partcmmaximani ceciderunt, rcliquos ledibus


cxpulerunt.
ita.potiti

0;$ VjrTF75.

>U TT^ijO-tIijj <^

univerfaSe-

rcfiAasTi^ i^;?r>3C.'^

r^AciV tL/j

2^-

nonum ditione,primam inGalliani


coloniam co mittunt. Sena h.^c diciturde

iK/ <u>f?7Di^peijcyJfU(j zwAyv,.6/C<^-

yy(5v

isTai./

tsT? (Sst^ri^v
,

ot/j tI/jj iiy.-

eorum Galbrum nominci

^iy^Zm f ciAT5tf5
77^5
oiior>i<P'/i7D(,y^Pi

>^. qui prius tenuere. fecimus nos paul^;i(j7C5yT?5 yloante ejus mentionem , oilendi"otirc^

^5

mufque adAdriam
^o^.TiKuxra^ Tuv '^T;-neihv -m-

elTe

litam,

extrema planitie
gat. Boji
,

^O

quam Padus

irri-

Of ^V.

<?/

ii<J'0/
i)

^6;i^I6WT5C

C-W/ST-

ut exeidilfe patria Seno,

nes vident
Tf 5
'53tJ< i' +'iJV ;(9Lf 'T
t:)
;^J<i;
,"(!<<

metu

limilis fortunse,

yM,;i

TfK -

Taj?

C^-^^A>3ff;ov

i^^t^oinij-

omnibusfuis qui arma fen'epoterant excitis , Etrufcis etiam advocatis, adverius

Romanos

protici-

fcuntur.

KTSTORIARUM
(cLintur.

LIB.

II.

i^i
rr,v

po/Iquam ad lacum Vadi-

iTvpflu/>ig.

kjpotS-svTT^ 3 'S^g^

monis copiae univerfas con'/enerant, acie inltrufta certamen iaeunt. CxBofi funtplerique omnes Etrufci
:

jorum

oppido
iecius

pauci

evaferunt.

TtiK^.^^i }<j^7zy^7rrjazMi,
A<&/5

t j ^o:ci'v tta
IA.UM a.A-'
azfA.'

Neceo

tamen iidempopuli
,

cAij^/ dii^pv^v.

terum confpiratione fafta pubem Dmnem fuam armant, & contra

Xa,

ru

y^Tzi

7ri-do(/;

(yi>'c/MnS

^oi^y/.owBisg ouiBic, oi
K^ lac,
-'

GrS3^p''^/^'-vo't

^omanosaciem orJinant. a quibus ncd , atque in totum profiigati, STetandem animis ceflere reti:

T UDTl VBm
I
.

i^Q&ViCiS yof,%TTX>,-

Tc/,VTi<i ,

'^rapsTU^iUiiiTi}

sr^5

VmT^
f^

:(^.4?.

KTirijivre^ &i cXo^i^cjq

^aqueper legatos pace&belli


foedus

fine,

uv,yy/ifMX'(; ti^ctvrza<i ^]yV^i>:7g.


j:J^7rpecric1j!!z/,^/joi '^Pca cjj-qv^iZv

cum Romanis

feriunt.

Ge-

fta hasc funt triennio prius

quam
quinV
Ct)

Pyrrhus in Italiam

trajiceret:

Cl^iiiq^^v(St'') fTMJi-iC/.jVS y.^yu'

c^

que annis ante Delphicam Gallo- rz^^irw zrpor^^v fr^ "^ nip, H cici' rum cladem. Eo namque tempore QunCiKi 5 r ](^>iioiv, 7ny.7r]u) c'i 'f
ubique
ceu
locorum. Fortuna Gallos
FccXxravMze^ A^Aipa?
CM/ -jS

^^^(pjvpof^q.
y.Uif^o7<;

peliilenti

quodam

lidere af-

rii%:^

rj

rv};yi

^7$

,aa'-

flatos, bellis exercebat.

Romani

civ-t

Xo^fJi^y.yiv nvct7izy.ii/.ii

oiajiT.i

vero e fuoerioribus certaminibus

duo confecuti funt pulcherrima. Quippe afiiduis per Gallos cxdibus


affedli
,

'u^ip'Kf^iVMv ccyjivon

avo

ra, Kc.>i:a-

^cc pyjusy.v<3vij7 VoJc{^io'^'

y
,

y^ y-x> 5 v^:^

nihil deinceps tcrribilius


pati poterantiisquas
:

^.Ko7r',e<^
N
-^

crvjjv[)c:ctv e^^viy.o

autvidereaut

Ta,Xsi,'x yii^'c'i

jam

acciderant

ex quo adverfus
evafere.

aiiv

loujJAvro dScvsTspov t~ '^ " f '(7 ~ 'V ^ ~ , ace fS^t^y^oy.KcmjT ccoi^tcKiii

Pyrrhum

athletse perfefti bellico-

7rc7rQcf.fijJ.vcov.

l^avz^rpoq reUvp.Of

rum certaminum
,

tum

uiXvin^
.1

reXio'. ^"^voret;

t kI^
I

Jn-

'

lutem Gallorum audacia opporde ca^tero abique une reprefsa


,

Xifj.ov ipyjJv avl>(c<,ri^icrxv.

7K9 t^

c-n

Tccau.i&v

TvXfj.ccv <yj y.c/jts/j


i

y,c/,ru-

impedimento primo contra cundem Pyrrhum de Jtalia btllim gefferunt deinde cum Carthiginienlibus de Siculorum domiillo
, :

urXyi^uui^ot
rv

Ao.'7T5v'E5c><fCir3Z(;5
"srpcg Ilvp.cv

/Liiv "zs-pcijnv

'Zs^nr

l(9',Xicci l7tnXifj.iiV

ic(/py;/,hi\iiiq xxs-p 'f

^T
, '

5 rciZru Tsrpoq
'Ziy-eXioneiv
'^

natu certamen falceperunt. Quieverc poft haec

>o^}{$

otYi-^c^^viCovro

T u.Xc/.ru]
f
^

C/t

detrimenta Galli per


pollea vero

T
\
'

<ixr^ip''^[.'^0i>v
/

iXocTiOJo^c/i^tuv
'

eri)

anros quadraginta quinque, pacem

fj.sv

rnvrt iu
'

nr, cx.pa,i(^vru
I

"^

tujj ^cru-. <ZSz:)<; 1 oi-

cum Romanis colentes.

yjcM

^ ' f e<^:'V ,ei p'/.v l/jj

cc^vn^

'

^,^

quatii per setatem e vivis excefle-

rmt priorum malorum oculatitefles


;

c/^iaq. iTnt ^X otfA.iv cuircTimcj y.^vonc; TaiivCbVCM'J Cy,v e^ex^P'''-'


f
-

\\

faccefl"erantquc

illis

juvenes

czcy c)ic/,T

p^ovsv' tTn^yJovro jviot^

'

.1

'

sttimo-liEtemeritatisplenijomnium

^jy.ciZ

f^iev

c.Xo^^^v

'7s}.iipesi5i

k-iii-

esf*

Ifl

POLYBII MEGAL.
belli

malorum atque adverfae

fortu-.

nce
TDi

rudes

&
^

inexperti

ceperunt

^(^Jes^tu x.(vHv

'

vecQ-ccf

ff^ i^ci^^jujsc&cij
oi '^y? c-k

o<Pv(nve^y,- denuo Galli , prout natura ell ho-. y.iv qm minum , praeibntcm rerum ftatuni
foUicitare

&

adverfus

Romanos

a7rKc<Tc'.j

AA^Ttifyy Ftft-

quidem

leves

ob cauflasexafperarij

Inalpinos veroGallos adfcifcere fo-

duces abfque multitudinisconlenfu in occulto hujufcios. Initio Ibli


f^svci,
S'to y^J\

<:^!dAyi^oyJ'&fv tu,
t(W?

modi

confilia

agitabant.

iccirco
cxercituj
,

1 iJ^TTztXTrtvsov

A^^ylu)^ y^loi c]uum Tranfilpinorum


<o3t3i te

Bs'.c-j') ,

y^^ TDinocTC^VTtt

^6iX;;-^va;^, cUSiXov uev

~ii<i

leJmg
;(5

Ariminum ufque procclTuTet pleBojorum parum ilhs fidei habens f::ditione etiam tum adverfus duces, tum adverfuseos qui advenebes
,

^xjzAtli A'djj y^ T(k\xTcv


r^iiS-^iw cX
a>2^.y,A3',

jrant, cxcitata

regesprimumfuos
occidit
:

cr.'yQ>ci,XovT-.<^

Atem ScGalatum

deinde

mutuiscxdibusinterfe,fignisetiani
i[g/t,ru'^oi

^Ji^dfoi

'vhSj

i^pohv,

coHatis, funt graffati.

cum quidem

l^Xjov ytT^
t
7JJV

<?pci%7r^hv.

(rw:V7T5

Romani horum
tiores fadii
libi

invalione territi,

ccujzci^erov (fcii7u<p}v(^v
,

tSv copias fuaseduxerunt. at deinde cerfit

Ta.Xcniov
T^^iV

ccjSjg

c(4>;p^&)pr,rzzv

de pernitie
,

quam

ipli

olicf-ia.).

y.Tti 5 ^'6*'

T 'po/zov
'=j)cc-

confciverant

domum rediere,

eni -AyTrlisMikpHCfV AeTithv

T^i^K/jrQ^
r<x,?icCTt:i

y.ciTey.Xz^o^Vy^.cuv

Tej:(^toi

Quimoab hoc tumultuanao, M. Lepido Cos. Romani Gallise Ciial- nacivmu/y pinx agrum Picenum diftum,
c/J

^tXx^cwi')^ oSjoy.vU/j ^i'.'Q^'K

i^- #;$

quem

devi^ftis

Senonibus ademe-.
:

viy.viaziVTeq

V^eZuXo) 7?

'X^voirvo'.^

rant, div-iferunt

poilquamC.
,

Fla-

CS^czc-^^f^dooyeva^;

Y(/,X<y,(9Cs.

rccsa

minius popularem auram captans

^XxyviH
Vcoyci^m^
,

tuotLjj tIuj h)

'.'^yjy^yiav

legcm hanc
,^^.11^
.^\^^^
^^.^\^^^
^

fuallffet

ac
,

tuliilet.
\\

B^cy)'-^){jcyAv>i,y^rn>X^ruc'.v.v,vy^y:
<3'5

proll-ao legem
p(.p^j! j

ut

quid

t^^ik7ruv,<paTic.v

Romani mores in de-

l^X^.-s^vy-tv-^.nxi^^^t

hnro ^^i^o^

mutaffe exiitimanJum eft


^^,^^

S^A^tvi^j^-.^o<??5p^' (^yTZ^ 7foXiy>i

u4Ti:'.v h'i '^'i^

eandemque ilHbellocauilamprj[,^,;||'^,
^

avizivK^ uu^cl^

^^^^^

^,,^^ iisgeni-^

bus

Romani

gclTerunt:

muhi cnni
Boji

T ToiXecTuv
ff/.XifX
0^1

is^edvovTo
Bo/o;
,

Tff^-.^iv,

Gallorum populi pr.vlertim

oi

ha 7V

(riu/]sp-

focietatem ejus beliinominadade-

fj(.9ViyrY\T

Vayouav
Tuyu^d^i

)(,o)pc:,.

vojmi

runt, quod Romaniseflentconter-

e'U,vrt%iiX,'^^ip 'ly^y-ovii^iTi
Sx^uTt'.ci'{

T ^irooii uoiCuc,

mini quippenon jamdeimpcric autdominatione fecum illoscerta


:

re

fed ut ipfus ftdibus fuis funditi^

HISTORIARUM
^Jtus

LIB.

II.

'fi

atque perderent. ^^o-iVm igitur i/TTiVni n n ni conlilio, /-/-^n<i li/-> comniuni Statim
verterent
/-/ %

r->

Ao^e^^s f |vf^a7T&'j f7^%- n^ f A^.^^rSi ^'xxl...


o

^
?
'

^7
r>.

duse inter illas potcntiiTimae gentes,

Inrubres& Boji

legationem ad eos

Gallos miierCj qui inter Alpes

&

TiiK^7Zi(;AA-7ri(}f^T Tohx,vQ'jyn^

Rhodanum
.

accolcbant

Gaelati e

redidli, quoda^ra bellando mcreri


iclici
:

id

enim vox

illa

propriell-

To^ Jv,

Tcci(rUrii<i

jj

^ ?^ipK uum

gnificat.

Horum

regcs Concolita-

num &Ancrocflum, magnamin


prsefens auri

vim illis exhibcntes

in

c;i-(j^V7:>:.ci tccv

^^v^-.a (Sc^rBivxv

futurum magnitudinem Romanarum opum ob oculos ponentes & immenfas divitias quibus partavi,

hiy.vt-jjrsg rr

yJ^G^ t?
k^y^^v

j>aycuuv

<Slorialint fruituri
jtantquL'

hortantur inci- u-^^avnjv


(mcr.,
i-j^(;

ciurT:;

Ui

y.^rn-

ad bellum Romanis infeid vero Gxfatis facile


:

"z^ra^BT^i-^-ovroCz
r-.-iv

TTKpaPivjcv

rendum.

ilbi

i-^oi

Taycuaq
,

^ccrtiuv^
ro7<i rS

perfuadent

quum proefcrtim illud

i(/.0iO:c,

c\ i-^crciv
,

ccf.ici

^i^

adderentjfbcios belli fj futuros,ejul-

=ijyrVoi<^

^Jivrsi; fiev

rk

tt.tu

m-

que rei certam ipiis fidcm ficerent. tum autem , majcrum res geilas
illisinmemoriamrevocabant
:

QA

c/.ori^vavy.yM^iui
3

i.vciy.iy.v/i-

(jy.ivrs^

r T :cicjv
c*
y^

-ur^^v^vctiv ttov.-

qui

^5<y5 5Jvr*;.
(jcvTic,
l/\'jot
,

c-^eivoi ^ccreu-'

expeditione iimili fufcepta, non ib-

iccvov (yiiiKy,Qoi<j fta;^.3-.


'

lum

prKlio

Romanos vicerant

{q.^

etiam a

pugnaRomam

ipiampri- ^u/j

kn>.a, }^ {.(^ r yut| e<t>c6cv x.a.rio^/ov uuriiv tjj

Tcyyaia^

mo

impctu Gccuparant. bonisde-

Tojylvj.

'Jl^jQysvoi
o:z7oi.vruiv

H fCj^ vzs-cto,

fndeillorum omnibuspotiti , urbe "i^^ovrzjv etiam ipla per leptem menles in -noXecoe, poteilate lua detenta , pofteaquam Quaecy
fua fponte 8c beneficii loco
^tis tradidiffent^ illaeii ipfi

elK^reig

sC

uuriic,

y^^vca f^r? kvq,'.su-

rix^ eJeXcvn y^ yerci ^u7niA'v, ujtcuj^


~

cam viin-

e/.r(^ c^^a.ccvre^ r
V

atque

5^<;;u u<nv:i<ie pi^.vreirKv u<P'c},e:uvt


E-TrzuvjjA^av.

columes cura omni pr?eda in pa- eic, T oheiuv triara reverterant. Huj ufmodi fer- cvresoi^^

&v uKii^

uiirk^

y,^!f.ccve^, iirca
rr.v

monestantamGsefatarum ducibus

Trc-.^&ipuyijy.f^uv
y.y.^e

S7n

'}'purtuv,

ejus belli cupiditatem injecerunt.ut cTt

v^re fA.he
,

vrXeiii<;, ^ijj'

nunquam ex illo Galliarum

tradtu,

(yiiei^oTiQc^vq

y.y.Ti

y^x^yojreo^v^;

rhircov rcv Kurk '^^ii<^ ftantiorum aut bellicofiorum viro- ni7n..v -^ Tu?,cir.ut. rum exierit. Per hazc tempora Ro- y.aj^u<; rovrv<; V6jy.o-jiQt ru ylvi

neque major exercitus , neque pra:-

civJfu^

(zeX^jiiv

<yK

mani quum
confiliis

& multa
ipfi

de Gallorum

uy-iiovreg

ru

j y.urtiyavrdtjoyevoi
oi'-

audirent c fmiminens peri- *"

y-ex^cv, e:^

(pcQaq cvtTnTr^ov

culumfacile

pro fua prudeatia -^^^^^^^^^^j^^i^i' ^TnrccQlcv,

a^

Ks

?rar?

1^4

POLYBII MEGAL.
coniicerenr, inter metusactreplda-

tionem affidue verfabantur.


ut

adeo

modo
:

exercitus confcriberent,

carent

parandiique commeatibus operam modo copias ad fines ufque


,

educcrent
patria

hoftes adelle rati

qui e

nondum moverant.

Non

mediocriterprofuer^Carthaginienfibusifb'

tumultus, ut intereatuto

"7^^

i c';}

^uif uT(py^?iaq.

Vay.otioi

rcs in

Hifpania componerent. Romani enim , quod & ante diximus,


bello pracvertendum
,

Ganico
tuentes
/
,

fta-

quas interim in Hifpania


,

~
'TTV.or^y-v

'

ap/^iv,

yivcilKoii^o-jTD

'

ru
'^

gerebantur

metu imminentis

Kccra tIm

iXri^.cf.i,

oTr^^d^o^irtc,

proximo

hoftis, negligere funt

coa-

zrc^rs^y cv
-^vg KeXrv^;.
eB/J9i

xxAcJ %S-ccf ru y^ 6ti j dum in eam folum curam in^io-ro^ ^ "PaXic^- cumbunt, ut antc omnia extra perirh<i Kccp;;^>jhuii<;

ru TC^i

oia

culum
locent.

a GaHis,

Rempublicam

col-

T Ac-r^fiiZcf.v oyoXoyia)V, \:z!:)p mupn hh>^c^J^'Ciyev, c^vs^iTO?


TS-a^q
ar,aze4t

ItaquePunica pacefirmata

eo foedere quod
,

cum Afdrubale ice-

oyojvycih))

ov rHTvi<i

TOig runt

fiii^q

'

toy:^ovri(; (7vy(ph&:v

c-<^i(jI,

jam di6lum ell , uno confenfu omnes hac tempeftate in pi^sefentem hoftem cogitationes fuas
ut
:

T^::^K:^%ccf7s:2^q ryrag.
^ FetfTzcruj

oij convertebant
perfuali
,

expedire fuis rebus

TaXdiTU^

cn>^tOzcy^vot

ut fcmel

cum

eo acie de-

luucM(9 7ro}iVTTXny^^cips7c^v, hy^v cerneretur. Gasfat^ Galli,cum exeri^z^dpo.^rtc, rkc^KXM'; ^Ur Ilci- citu omni armorum genere m.agniTccAciTccj 3 er^ /v ficeinllrufto fuperatis Alpibus, ad ibv TroTscuiv.

'^)'f^c^p^^

^uattr.v

cyhM.

ro

Padum 8c Cifalpinos Gallos


quo etiam
a!ii

venere.

i^^y

T IraVepi;y
0'J
'

JcBoiav y/jd^,
7Tf? |

quoque

GaIIi,o(Slavo
agri qui Se-

iy.HIS j^J^CMCOq

"^X^^
t(c^

demum anno poft ejus


nonum
lerunt.&c Infubres

i-n^o^.cMi

01

OYevsroi

fuerat divifionem,fe contu-

Kctoyayoi
fjric&ic<n,

^bh.-^s-cso-^^djtTzcy^crJv

quidem acBoji

in

raro'? siAovro avyuci-

fufceptofemelconfilioperfiftebant:

-^Tv.

^io

f^ysa^-n'^
,

d^uoDcyscoq

z.ce1aeXcz:t7v KVUyKa^B-r.aTX,}/ ot (hci(r.-

Veneti vero ac Cencmani accepta k Romanislegatione, horum focieta*

>.j7$ tzov KfA-Tzyv

<pvXc(.Kli<;

xct^.v

? y^aoa^ zr^<; rt)


itvrot

^l r'kro)v <po^ov.
tw
57)1^-

tem prDfoptarunt ut necefix? fuer it Gallorum rcgibus, quod fibi ab iftis


:

aX

l^oitoivrt^ TTtx^Ti

metucrent, paitem copiarum ad


nestutandosrelinqucre.
in
ipfi

fi-

t<^y.ctTt KoCTK.r:Ju.Ppyiyj^rco^ 6)py>}-

mtv

'^o'^y.f*9i rljj
,

zrooetciv

a^ liquo omni cxercitu,


r:ibantur

cum requo numequinquaginta

iv\ TvPi^jiu^

'i;^vre^ 7ns<; tS^

peditum

circiter

HISTORIARUM
ginta millia
,

LIB.

11.

equitum

& efTedarioxccioi J' <y5

rumccioD cciD3,aditericaccingunt Etruriam petentes. Roman;


audito Celtas trajecifle Alpes, quan-

JuTicv iiy.HTXv 7^5

KfAfA.s']ci

gicnibus

tccyusL.i^milium Cos. cumleAnminum miierunt j

A<iliiciov y.\v AliA.tX!ov uTnicJov,


o-L/vuiascj^;

i^ci7ii^>iUv ai^

iV A g,tc-i<;

Fortehoftis
fturus.

impetum

illac elTetfa-

uy.va

Tnoy.azvTO. rctvTYi
'

Prsetorum uni decreta eft

icpco&v

tvu j

nam alter Coss. C. Atilius jam ante in Sardiniam cum parte


Etruria:

TvpfiUM-uv.
7Cl>

t c^javrim T TreAex v(pocm f^iyy^ 'irsp(^ ^ xiz^a.A2r'A/(^ ^cu^s^sMi-

ruiQ^
'irv^cv
01

copiarum
interliEcc

erat profedus. at

Romjs: Af^&

h? Yja/pl!.vu,'^T
c-y

571-

cellerat;

metus ingens cmnes inut oui non i8;norarent in

liTnShv.

rvi VcoiAr^ Trcivrs?

'Z^eyi6\itc, rQa,v,fA.i;Mv

(pc^sphv uo-

quantcSc

quam

fcrmidabili pericu- roiq

\:sjzXc-.fA,'icuiovrsg i-:n(PepccQ-cif

locivitasveriaretur.
:

neque

id

mi-

Klvd^MJOV,
iZirSA

iTTC.^^OVOl isr

e^;}i^]l>}q-

nim ut potc quorum animis terrcr en


prifrinus
iidebat. Is^itur dum hoc unum mentibus agitant, exercitus ahcs

nominis Gallici adhuc in- i^vpycclc,


^*\
ivvoiuy, 1

TuXarm wjrav ^
V

ir>cuJ>ifA,svii

^J^

CiOK^ "ZS^AO^iTUVTU/J UVXCpEOQvrSC,


'i jt:y

II

'TruXaiQ Oocn.
'
Jk.

~>

cru/j'/;Jzoi^ov
,

race
</;*

eonquirunt
ciis

alios

conicribunt

ib-

y^UTt^uOov
iroicf.o'^
^jtvv.
e-.vcoj

<^a.ri7r^^:u

rciq

ut pra:ito fint auxilia imperant:

"TmpviyjXcv

c'Vf/.f.'.u-

tabulas praeterca militaris ^tatis


i^ique ad ie adferri jubent
j

un

y.u%?^8 5 To7i 'csrcrsiciyf/Avo^i;

omnino
X
his

ut quas avu<pi^=<v S7nra\uv >^^pf ^5 TctiqKXiyJct^^; , earnacii^oyrsi vireshabeant , cognofcant.

^
sl-

optimumquemquefeligunt,
,

civMri<TVf/.'7r&:vnj}y,Q(^'^ x.-zjocp'

legiones les inllruunt


exirej ubent.

& cum
,

Coss
tela

X^'^''^

^'^ '"''^ ^'<y<,cc>A.tcd;.

i>.ht

frumentum
,

,&<="?
!

^ i>7Ture/}v s^sXrjXv^^ivcc^ rl

quicquidaliudad beliam
neceflarium

runt

Cf/.Sfblet efTe ^i' f <^^'^^C*"' ^C^^^" "^ ox^uf/. (^tX&v f^ -:? a';*.^? sV TTltanta copia con?e- ^^- <^-^^ quantam nemo ad eam diem T/]htorr,r(^ rrpc^; jnXsfj.ov rr.Xi1

poterat meminifle.
,

undique fane ^-^i^^^


:

Isroiy.Tuvro

Zi^^m^^iiv
ccporsciCrol'; '7n'vrx

eorum conatus utquifquepoterat quilque p fludiose adjuvabat. populi namque


Jtaiiseadventu Gallorum perterriti,

JjA/K^irj^/^
^'^-

ttzo fivr,f.t.ovso4
<?2'

c-L^;jjC>^7ro

y^ 'Tmvra^ajsv iroif/.c^jq.
rsKr^yf/.ivoi

KU^JciTrs-

non jam utRomanorum


gnare flbi videbantur
,

ibciipu-

y^

01

KscXiav cixQvrsg
er: Vi-j//.cii-

lorumimperio
bant
cari
:

agi

neque de il- T "V TaXurav i^ohv isx. hoc belloputa- oiqiiyHvro cvfifA.u^Hv,

a^JV -^^^ -^

fed vero falutem

fuam

fuas

rylcjv *i}^ftovsa/;yiv'.(^T TriXsfiov'


'Srg/ c-(p6'V c/JOf/.((^ov 'tKu^i,

urbes, fuosagros in periculum vo- aXt^a

yl

autumabant. itaque alacrcsiuf

4 l^lcii; ttdMojc, y^
(^ltiT
KlVGUJHOV.

X^?^'^ l7n(psP~

fa capeiTebant.

rebus inteliigatw,

Ut autem ex ipfis quantam Remp.

^o^

iroif^CJ^

ro7$ ^s^ciLy{ij^oyjV>ii{<i VZffKKHov.

ivuZ^

CVfA.-'

^S6

POLYBII MEGAL:
aufus
fit
j

Hannibal aliquanto poft

quantumque illud imperium crat , adverfus quod ubi mira


audacia oculos
fuftinuillet attollere^ votifui in tantura fadlusefl:
,

iggredi

compos ut maximis cladibus Romanos afficcret: opersepretium fueapparatum adhocbeiium copiarum vim quas jam tunc harit,
,

&

^(5?-' 'r?5 TJar<3 voJcTjs y^-crs ttc


0tu/y,jLieoJi.
c.;/S'

bebant
cuor

commemorare.
legiones

Exiere

y-^^

*^

^^^'5

cum Coss.
:

Rom.

qua-

^XUvq Kj

autem in una quaque legione Roni. peditum quinque


funt
M^vsaiovti 7n^oi>c
,

izr-

u3iHii 8c ducenti
ci.

equites trecen-

Sociorum
adcrant,

auxilia

utriqueContricies

fuli

quxjunflim numepcditum
bis mille.

rum
millc
^;jv l^xcivcov y^^
/J
:

cRicicbant

cquitum

rant prxterea qui neceffario

Adetem-

Tvp

'y,v2v

iTrzsrei^

pore fuppetias vencrant,Sabinorum

iaz6v

fi^iii; ci^.Xiovj,

Tn^ot

Tcuiy.ej aypcijzivTe<;

ac,

^^uc^
:'T.,5

^s.x^^v

unum coadlos pro finibus Etrurix ^>'^A.^^v|hoaiobjecerunt,duceillisimpofito


o^

im Tvp

3cEtrufcorum,equitesquatermille: pcdites ultra l millia. hos in

,y^y3^cc^^r^re,^ct
u,

p,^tore.

convencrunt

&

A7^vv^vovy^'lBt>^uJ)re,d'y.^^t yj^^u,.;, ac Sarlinatibus qui


Xupozvu'rvi^<ru.j,;^}^az^v
,

ex UmAp nnmos

.Vy.- moatcs incolunt ad viffinti igintimillia. ^.. ^^- n ^ e^^,. yp-rv.rzov Or.v^^^^Ks- item e VcnetisacCenomanis, mil^.c..v.| JV...e.oj T.vr.vj .m-iiiapanterxx. quiinGallicsfinibus
,
I

1^'^,'^

r ,.^b^,A,v^s

,;,

L^fi*^^: '^'f ifuntcollocati, utfaaaimpreiTione -^M T Bot^^v ;^^-|inBojorumditioaem,eosquiexiero'.,^^eXrAv-L^^^ rcti-ocedere coados a ca^teris divellerent. Ac pro finibus quidem tuZtu Im. (yv Jf r varns locis diipoliti
.

ej;, v/i^s..^^.-,

h^^svcu^^^ce^ysvcc^cc^
TX>7rzcicc '^ '/^cepj^c,

Tmyr,

oie'i%f<.cv i;roiy.aT,usvoi

^T?ci-

exercitus hi

erant.

AVT

Rom^ vcro,pra;lto erant promanus qua:dam


pcditum
,

ovy.^otAvovruv cu roi^ ttzX:,

ptcr inccrtos bclli cafus, vclut fublidiaria


viginti

fi^i^, i(Pe<^f eiMs 'f^vT7$ 7Si^'v

e civibu?,
;

millia

equites

'ftilc.

0-:

rourav i7r7n7g

y,iX'.oi y^j,

mille6cquingcnti.clbcii.s,peditum

arfi^-'i5J:o/. tz^v j

(wy.(^[u,^v, th^oi
c/'

^'

CCID0CCID3 CCI30,equitUm CID

,ciD. Intabulissetatismilitarisquac ^ ^ *^^?q^.yu,-jc'^,ve^^^.v, A^J^js.,^^t^^^^ funt.UIata:, fucrede^


-

':-^:(ry.6,ia'. ,
.N

^t^JXoi
,

i7r^i7q.
,

icripti

HISTORIARUM
millia:

LIB.

IT.
7re<^o\,

^7f
Tiry^"

^rIptieLatiniso6luagintapcd.ti]m!v<i.'V;ttfv oy.^Kic^vc/-ot

tibus

equitum quinquc. t Samni-| ^<^<A<d; ^ iTs-^^c^.Zou/vi^Tz^y ^ Tr^^ci pcditum millia {^tvi\g\nta:\y.iv e7rlecicry.(i/.o; , f^c^ioi^^TzuTav
ad iTTTreU eTT^uKi^^ixio:.^
u.yiv

& cum his cquitcs ieptics milie.


0:i
i

luTro^oiv

hxc Japyges & Meflapyges eonjun


peditum quinquaginta millia equitum decem 6c lex. Lucani, peditum ccidd ccido ccidd: equitum cio cio ciD. Marli,Mar
detulere
;

Mctcffzcv 3
viyy,?Ti
i

("

Mx, ^KivsuV;^ ^epevru--

nicini, Ferentani 6c Veflini, pedites


vicies mJlle
:

h ^ Ole^tvav^-re^o) yh ohc-vn

equites quater mille.


Sicilia
|

,uue/-''f 'nT^ccKic/ixici J' {arTrrZ?,

duas hoc amplius legicnes in

^ /wJ" ^ ^^ l.tv.-Ma ^ Ta^vlt ^ecmeK^-

2<;Tarenti fubfidio locaverant

ini^Tv^^^^^ocTrzcsc^K^^pivej'

quibusfuere pedites quater miUc-i^^^^^^^vccvxrsT^aKiftyi^^iiig^c ^ix}(^ ni, 8c duceni : equites item duceni. 0785 ^-=(!|5>;V;7T7$<)fi ^ioty^tr.iii. Ta^ Jam vero e plebe Romana atque y.xim 5 ^ KciyTTZi^v 'a^r^Jvq,^S'
;?

Campana dedere nomina


millia
]ia.
:

miliTise,

<^my.Ev eU eiy^cn yj^^ Tnv^Je trgcnXi^

peditum dueenta & quinquaginta pchc^^v y.vpiei^tq.iTTzreit/v 3 iTri TTtff equitum tria 8c viginti mil- A'o yvpiuaiViiTniazcviTi T^eTc 'uXttc-

fumma copiarum quae urbi prselidcbant,ad peditum millia centum quinquaginta:


Ita efficiebatuv

oi^.

a><3

eivcci

70 xe-ipccAciicy
f Pi>V"<5

T fi9

'^^t^-piyev&v

(A>yf.fw,

cTc^o/ y,\v {>7rep '7rc-p,sz.tci^ey^ y.vpiff."

equitum circiter millia iex. univerfus vero numerus aptx ad militiam multitudinis erat, peditum millia

3 avycrxv 7rA>)^^

t lyavxyevav cza^.t
\

ieptingenta: equitum, feptuaginta. <n)y.y.cf,^V)Xe^Zvyi\v vt\s to^

CJ^

& aufustameneft
yadere.

Hannibalquum
iniis

/<>C5v&s

y.vp!ciox^, icTTTT&T;
e<p' i^5

5 ? eTrsx

vix ipfe viginti milliahaberet, quos fAvptKabiq.

AvyibiXi 'eXaTia^

huic numero opponeretjtaliam

'f;ywv

alicyvpixv,
.

e7rs'cciP\.ei e/5

J^

verum dehismelius ex

^iccv

^zffQtyev

J^v

rfirzjv

cv tvi^ fzK?

quae inferius dicentur poterit con- (nx,(pi<^^v c^.Tnxyioi Hjii]c<^oe7v.Ot jZ^ ftare. Galli poftquam in Etruriam Ke}\%( /^"lecpcivre^ e]q r Tvp.'fjv(ay^
pervenilTent,

regionem incurfantes

eTreTTspevov^

x^^pcc/

Tm^ujjre^

impune popuhbantur, ncmine impediente. tandem Romam ipfam


petunt.

uha<;,iia\v))i ciVTci(; uvli^rioyev}^^

7tAo5

iTT

Jam circaCluiium
tridui fpatio ab
j

erant,
di-

fiiVTZJv

uVT wpy.ciffKv T Vci)yr,v. tidii 'Z^ ttdXiv cvtzcv , y^Xe7i}

urbem

Roma
qui in

rzoj y.ev KAe-JiTiay ,

ll:antem

cum nuntius cis affertur,


,

r^iav l&iv
xy[e)iseTHj
eT^ovTZCf

^
'

^zr;^ (^*iy.pat
,

7^5 V&yv.q

^^^c--

Romanum exercitum
infequi ipfbs a tergo
aere.
,

fini-

cicn r^.riTni kvrzi^

bus Etruris hofti fuerat cbjechis,


2v

jam immi-

)(^J*jysvxi

y^ fnioecTr^liiTiv cci x*^-. T Tajyjxi&fv cyj ry) Tvpfij^

quo cognito,

Galli

agme^

YfS
c|\^5?^?$
XviMt^
'vih\

POLYBII megal;
^r^V-Tzvi

axrd'JhvTt<;

convertere
,

obviam

lioftlbus
iftis

pro-

TT5/$ (Wf^uXHv. if^jzn>rti ^' kx- cedere

pugnandi

cum

deiide-

^z^

a^/Tf^ag *iXi}i

Tore rio arderc.


i

"'"" "
(poTt^i.

Quum

versjente ad oc-

'^"'

'"'"

"-^-'

f ^V vVK.'n<i e7ny-/Jui-

calumSoleinvicemcppropinauaf. ient, tuncquidem , modico fpatio in meJio rsliclo eo loci pofitis ca,

Tiig

fA.iV ITffTr^ig

aTnAiTWf

utrique funtcommcrati. nocae CWJTZi- vero oborta, accenas ignibus, equillris

^ccvreg /-{^ 'n^ (poiu


vo-f4,ivii<;

<rvfA.<px))s'ii )/sy

ttTs

TrjXs/iiioti

^rtv >C^ TV/J outncv ^ioov.

tatum fuum Galli relinquunt,man'J:^^- datumque dant , ut poilquamluce CWZll ^i prima confpiciendos fe hoitibus
pra.'buiffent
,

Xiijpcuc^AJ 7^7>ir,azciv^oi tL/j '^my^ot)^tjcnv a/g


iTnri

per eadem
:

mox vcili''

7rs>\.iv
,

^l^cciaxXoi

aur^ gia fe fubfequerentur


a,izsr-

^TzcpeviooiXov

(Zut^j^TJv

e^vreg,

occulta profedtione Faefulam tendunt ; ihiipii

f^ f^
ste7$,

(^&t^ix^ raq icwruv


^
e<fodlv.

-r

queeoconlilio cailra locant, ut8c 5j-^^^'|^5 OVO^Xk^JZC} equitesfuos reciperent, 6c horti teroi j

vzsreveiH^Tie^iv

fi^Cioi '^hfii^ccs i7nyyjof.ieviji

cla/i-

Va- gaprementi ex inopinaro initarent. Romani ubi illuxit folos equites


conipicati
,

eivrtg T5 ^ar/TT?? cwTiii;,f^

vof.acrsc')-

Gallos autugiife rati,

tegriSgKeXryi

'h<?izo\(^poi.Kivc(^,

k^ equitatum recedentem
rtS

magno itu-

CXTii^iiVimSX^OiiV niig l^TTciUGZ i{^

dioiniequuntur. poftquam adho-

QAteivuv

"i^y^a pv^mv
.

Uf.{^

J)

ilem propiusacceiferant, infurgen-

cwj:F^<^iv ^7g 7mXefA.ioiq , j2^vi- tibus Gallis , eofque adorientibus, _ ^ V) / 5WVTOV Kf AT&V , (7VfA.7reaZVTZi'V utrinque acrisprincipio pugna fuit. uif^ic, , Lu uyuv ru<i '^/^g | ufJttandem c audacia numero prse/

<Poiv

^icM(^. reX'^
cfx^i^vt

&

{(^Jv^:- valentibus Gallis


i(^ rtS millia
,

poil amiila fex

p^vravT KeAr^v
^sikirrjZiy

r7, rv>ict,yi

fuorum fugiunt qui iupere:

D^CpJupAvcu

f^

rant

T
"

Vo>)fA.o(4Cov
i

CB% iXu^PiHg

f|si;i/o^-

Romani quorum plerique in munitum quemdam locum eva:

>.im

ragoe

Xoczo-a; (Pcijyjv.
rtvci.

TuXfjy? Z3'^5

rt-7nv epvcivov

avoi dunr, ibique lubiiftunt. hos primo u- GalJi parabant ihtim obiidere vef/.}v

Tmy^cjP^Tcivle^; e^Bfjov.

5 n>

rum ex itinere

fuperioris nodiis ve-

wpu^^voi KeXrti
X.ov%
'

7rsJ\!op)ceiv

eTnou-

y^y-a;

c^^

u^^TtcX^u^fjovrei; ci<

xati , laboribufque plane confedi, rjliciaadcuftodiamcircatumulum

parre cquitatus , ad quietem 8c corfHcc^}^ y^^^Tizc^iccs }^ 'TciXcciTmpora curanda convertunrur: habenC^ocf , Ci)'f4,ri(7ziv sr^gci*u7m/j77v K. resinanimo, poilero die pcr vim jlc^7niM>, (pvXuy.ijv 'h<?rzXi7rovrs'; T :osexpugnai'e,c]ui in collcm confulote^v lixrTncov zf^ r Xo(pov' TrpoJ^mv r^^crant , niii deditionem ibontc fua */l:*>'7f$ K^ T- iTnHozcv TmXiof^yMv ik-,
rcici'r>:nr,

*r <zst^^^Y^'4fd/jr,g

ov

ryj

vvKn

7n}-

cvptTretpciopf^

euv fj.il Zi^i^.ocjTzv

'^tcwTu^tKHTicji;, 5 ^

T Jt^^ov

bantur

advcnit

cum maxime hi-ec a^efme quam op-

is'

portunS

HISTORIARUM
JEmifiusiquiad tutandam Admtici maris oram Arimini iocatus , limul aujortuns pc
feliciter Liicius

LIB.

II,

&

diflet in

Etruriam holles

irrupifTe,

fAyia^ if,i^vAiiKosti rxyi/sfyi^^v rs


r7i Tct)U'/j, TTupliv Bc-^CSJv fC jc^'
i>i'j

jam

non longe , ad ferendam opem non fegniter le acabelTe


is
ii

Roma

wr^S"
Kti'

dl/Ty^ai:

5 diov^ Koupov.

cinxerat.
fidiffQt
,

quum prope ho/les conqui in

tumulum

confu-

gerant, ex ignibusquos cernebant

^,

'K.

vo/itmvTsg Tv ^05*<55 Qi

cy-

adventu

illius

cognito, animos con-

feftimrefumunt, fuorum non- uvci%.p /\ciMri<; l^cc-^^^Xci* ocutu- nuUos inermes,per fy Ivam mittunt, Uvcc^ T^ v'JKTV<i uvo-d^H^i dik ^ wA^ j,
qui

&

rem omnem gellam Confuli


iErailius ne ad pren-

u.vayftX^v'^ Tt^ <^(tTv\yoJ Tv


^Viy-o*;.

a-VfxJ^e"

renunticnt

^ ^.cyA-kQcci y^jfjiwpc^v

/andum quidemcondliumtempus
fibi

^oi otci^H?^iov ecuTrS KcCTu^iiTrsf/.i^o*

reli6tum intelligens

tribunis

imperat, ut luce pi*ima pedites edu- ^iq


cant: ipfe aifumptisequitibusjrefta

k;^ TU

(paTi TTupvjyfHPiS

7au^

7riCjii<;

|^V

^-7^5

J rHi

i-ZS^TTH^

ad

tumulum illum pergit ire. Gal-

CM>CiXc(.C6JV, KCt,Jy!^7]o '^

OXyVajiS&qt

lorum veroduces, qui perno6tem TTQlH^^^Tiw TTCpHCi* iTn T iZSO^ ignes cernerent,hofl:ium adventum i^Ti^pOvfioU/JOV. Ol C T TiZXuTSt
conjedturaafTecuti, quidefletopus
falo bant.
,

r,J/iy,OVi<;

U<^Op&JVTt<i

TU TtV^

"3^

W-

communi
ibi

confilio delibera-

KTvg, r^ cvT^o^^^oy.tvoi

'TntfisaTc
Ayr/-m

Aneroeftus rex hujufmoextitit.

TJzXsyicijf,
(3

cu/JK^dOov. ig

di fententia: au6lor

infit

enim

rationem

habendam

effe

qua potiti erant: quippe hominum , pecorum , 8c ro T (myciTiuv '&j)'^d(^ f^ S-c^i^iy.aomnis fupelledlilis tantam vim ce- rojv, 71 <^ X^ffTsdO^s 'i5 ci;^T 1 perant, ut verbis nemo queat expn- y.'jjy\ /<5!'} ^o^ edij yii A?*< iciyJi^ mere. quamobrem pr.3elii aleam vdj^v 71 |M5;^e s^^-^S^BaXt^s^ niiq fubeundam negabat Aneroeftus, Ao?5* u>is' ei^ r 9iKsicu> uaiai fTntttantse hujus prsedse
,
ij

^^91 j /Sssc^AdOs yvoou.luj eiei^spe^ A i}o)v 071 ei7ro(TZ!C,tjT7}g XHOi; ifkjf^ T5 ^r^vo^ [^l/J/ ^, cuq 'iotxs t^

necpericulum fummse rerum au- uylv.TuZTtt


daci temeritate faciendum
:

6^

'^:;^(TxdL'CKm,vcvii53^
ccv-^i^

fed in ')yJoy.svm<i'J^Jjviic^

sj^,pH9 o-

patriam tuto redeundum. poftea M^c^a^ , izv etKvi , to7<; Tajacuiifp oc^civr^^ as c^isi vero quam farcin is poliris expedi- 3t^y'.{^7i.
tiores fadti eiTcnt^denuo
ii

ita

vifum i{^TtwAv'//^s^V'yi&ulu> ^ijrsscQ-a-: ro7<;

fuerit, adverfus
efle

Romanum nomen
.

'Tm^^azv

i^roi ^ii *? jc-

bellum

fumendum

Univerlis

k']^^ rctZru fiiiAdOazcu^oif vrpo

Aneroefti fententiam approbantibus, adulta no6le qua confilium


iftud habuerant
,

T05

CUli^^d^J^CMJ,

<C'

itS^^^^V Z!}^^ ^^,-

^c6tI(Cv,

^ii

<f

1vpf,^m X"^^*

priufquara

illu-

166

POLYBII MEGAL,
cefceret, callra

movent

8c per finei

c^ 7T^$ l^eu^
Qy}i

ouaoif^sffz

tt ,nfv

Etrufcorum fecundum mare pergunt ire. Lucius reliquiis amifTi


exercitus quae collem tenebant
,

eiXKtvyiivdociv

(is^^Tti^sct)^ iiotiai.

ad

fn,aqK^.v (TVfA^ip^v. eTmyipeiv


f4,oi7isov KcMpis<;

^ roTriic; iu^veiq iTTO7n~

fd/JO^

tCt*

TTSV 71 QXDi^^U^ Ttvq

quidem prxlio dimicaret j e re fua non exiftimabat fcd potius, ut temporum locorumque occafiones imminens
adjunctis, ut jufto
:

fuum

'^7

^^.

Kv' 'jrHiKcCy(pitqTZUTiii(yx.^ctp-

a tergo captaret,

fi

qua

forte aut

ho-

ecvog

^T
'<;

<qtoc%mahv Tuio>; AtiXio^ ftibus nocere,aut procd^ aliquid pof^


Uio^cc^ y^^.7nts)\svK&jgi

VTncJoi

fetavcrterc.
Atilius alter

Per idem tempusC.

HrC9?>s /^v '^ ^twecy.e6i)q


CAici/mcJCV

Tiztni^o^
Kii\

17)71;

TTDpHCi/.

Ol 'ofoA

qui exercitum e r Sardinia commodum reportaverat, TsXUf^aVX 7^5 contrarium Galiis in eadem inferi
TrvXsy.iot^

h^

T^y.lv^,

Co ss.

T.vp.rjviui

Js.f ATzyy

T-Ssrop^^vTzyv,
ly.TnoT)^-

maris ora iter habens,


copiistendebat.

Romam aim

I <2jr^va5fOV7T5 t|

uvruv

Jam circaTelamo-

7?5 5 ra? 5>^^' y r^/a izsf^TTzpsvo


f/%'jovg, leiXc^ascv. ;^

m, T^ zrf^p^j^-

nem Etrurix promontorium Galli erant cum eorum pabulatores in


j

voTZi

<^it(rd<Poiu>
(c"

a4)ct,y.Q/.'/3(jt.Bvai

tu Caji prsecurfbres incidunt,8c ab


terrogati

illis

^oiTtiyco-,

7rzcpiiJ:cti)
ciiyiy{i'}^.ov

ky.^^oTipuv capiuntur.
,

quiabduceRomanoinde omnibus qu*e accide-

^ t^cjfiQTTiahv
7^5 ilio 7

cny-cjuvovHcr.v
o'i

TtXiWc, QUJjeyf'jq

rant certiorem illum faciunt: adefTs

JLeXTVl'

utrumque exercitum figniquidem admodum vicinos 75i dOiXTTl^ elle Gallos: pone quos fequatur Lu-_ Tolc, (^rC^^^l^^TCVOn 771 Twt) doKfr.y) IJLicrZVC, y^ 5>j!^(;/<.5V05 cius. Conful partim novitate rerum
infuper
Ai^Ckkjv.

<^

TOVTUV '^TOTTlV

o\ 'Zsht

oiTU

yCev |jv.'o9"5 Itti


,
<;/['

hcant,8c

yi^peicM) u,7[iX:;<pivcij

Tov^^KiXrcuq, quas nuntiabantur percullus,partim

Tc7gyev^\iBC^j!^tg 'mi.pviyPiXs tut- fpei bonx plenus quod Gallos iti , T^V 7W ^^CtTOTTc Jt^SjC ^OCaUM 5 TSM- hocitineremediostenerefearbitrae^^cQ-ev 'Sr^ci.ylv
,

y^^foazv kv citd-

retur

tribunis imperat

ftruanr.
clv. uvrs<; oi avvji&fp^/icxg ^jy-ccipcjq

aciem ineaquein frontem quantum

Xo<Pov KHfA>/JOV VZuSO T ooiv

U(p' CV

perlocorum naturam Hceat, dire6la, utmilitari gradu irepergant.


lis

'i^iz^d.TTDpsvB-Loc^Tv'; KfATrlg, ipfeopportunitatc animadverfa colvAftc6,'v 7a? t7r7rH<;,c,)pf.tr,(n cxr^j-

vix imminentis, ad
collis

quem

in

ebv Tr^u^cf.Xcizic^ r uk^Xo^Piccv


3^ zr^eoTvq }(gc7u^'^cu
Tisc^ittJvo?

traniltu lubire Galli cogebantur:ad

y KhHvd'

Tte

occuDandum
nanter

vcrticem

fefti:

T*

i-m^up/i^;

t o%oa<vov
Trzcpaa^ci;

Tzuv, 73X5^v iiTa xA>;^yo,ti>)7?/v. o< ^


f Afe<

cum equitatu contendit fimul utprimus cum hoftc prjelium


fe,ut

TO

iniv

TT^cuTOv

capeftat:non dubitans,ita facilecon-

'Cr<

r AA/oy ^0(3:; rr 5, c^ ;lf ^ fccuturum

omnium quxacciprinci*

^iflent,dccus fibi adfcribcretur.Gal.

HISTORIARUM
princfpio
AtfJii

LIB.

II.

i6i

reditum

ignora-

(rjfA.^cc4vcvTsq '^:z!VAce,y,r: avevTS Z Tci>i

bant

verum ex

rc conje6i:uram fa. '

cientes

Mmilmm equitesnodtu cirx^


.

cumduxifle, &iocaopportunaoccupafTe confeftim etiam ipli fuos


:

y'x/

'>

'

cquitescum aliquot expeditisraitrunt , ut de illo colle Romanos dejiciant


:

v^''J^

^c<yt"S.'i'

ciyi<7roir,(rsue)iii<i
'

T [iiiVO^

TITTmV

TUXP
,

Ci CVVZVTiq
iKTlVOiTii)
curaciVj

ied

mox ubi adventum


,

Caji

T ^ rdiii 'TTU^VtncM
cc^S-evTrv.'
p-vekci?[.ov

dealiquo cx captivisintellexiflent,
pedites diligenter ordinant
acie in

M^uccXoiTz^iv
Tvvq
7n<^ii<i
,

ttk-

7rT-tiif/.ivoi

utramque partem verfa


hoftisinvaderet
;

five extre-

iy-^^iv Uy.oi iSr^i ey^Tiryiv


^civsioiv,<c

/77-

mum agmen,five primam frontem


nam
:

ii,7r'

H^c, ^TiC/

CJtSc*-

aliosatcreo dubitabant,

cd-TTcv ^c, t(,sv

Y,6\ozt^v iTroy.iMi^
'j^iA.ct,

uv-

icqui hoftes norant

alios a fronte

Tsl^,

ig oi y^
iJC

To
7T

<zsx^<Tt3by,swj

occurfuros

jam non

^TTaVTJJSTJV,
vr<)v

T '?vfr(7>J5^.0WT?yi/ ccVTtvT
oi

partim ex nuntiis qui a&rtbantur, partim exiisqu:e fieri cernerent id


coiligentes.
fas appuliiTe

TS>i/ii.cC4poy.vo!y<^

x-inpov avf^ocMvovTZuv,

ci<s&s*T

iO

yEmilius legiones Pi- ntui/Kiov


,
TTifi

ctKiiy^oTHi

/wry

Hg

wq

non ignorans cum nondum appropinquaturas illas exiflimaret,

UtoTcii y^Tu.TsKav

T '^ci%;7riJ)jv,H<SrC<

^ 7rpoc-6cx.et'VTrg uVTCi avvu^^<^4*'


cr,<p6i<;cyH.

poftquam pugnari ad
,

col-

TCTc

T >^o(fov uHaw'

lem

cepit

proximum jam

efle al-

J^V35 i-yi'}^^, OlOTl TiMojq ilyjq


vet^ ciy\UK>ci'iv4

terius

C o s.

exercitum ccito cogipfe pro

Toci oly.^.ci4 KVTttv

novit.

eo igitur fubmiiris in au- v4t5.


7'

oi\
f\_''

<c

T&5
"^

fJiiv
=

i7r7rf7<; 2t-%^'.y*^~'
'

xilium equitibus
militiae

more
Galli

kyy.. poy.picrSiQCi

i^UTn^iT^.ov

>

Tci<;

cv

Roman^e
,

difbolita pedivadit.

TcJ Xo(^ui'Jtuyci)vi<^oyJ.voi<;'

uv%t ^

y^

tum

acie

in

hoficm

TUie-:3icf,c^voc^7u^<i<; otoix^crf^VtcnM/^

Inalpino*? quos vocant Gacfatas, in poftrema acie, qua fadurum efFe

TF5 7af5 7r^^bg,a:^'i}pv eV/ riig -C^^e-

ycuUni;.

oidi KeA(^t 7 8^u.v

CMT'

impetum
(latuunt.

credebant

JEmiVmmj
lo-

A>^7rzuv Tc/Acrui
vii<;,eTu^a4^

pone hos Infubres

a 5 'Z^fscrvc^pevof.ti<ZS:^<; r utt apug i7n(puth^ ^e.t

populos Tranfpadanos in aciem in- XtOV


:

cant

in fronte Taurifcos

&

v4cui,;\ <z;^<no'cy.c>iv
'

t Atui-

iTTl

^l TiiTDl^ 7 0'J<i
^zst^cmTrsv
iTrt
,

la^fA-i^ii<;.

flruunt. hi contrariam prioribus flationem obtinebant, inCaji cxer-

'ZSz^<;

^ T K^
ras

r5 T6'-

pi<rxi:<;,^

TZidiy Uuoit y^i,

citum verfi, ut ejusimpetum exciperent. plauftris atque effedis ex- ccpccav


'

oiK^v^

Boiiit;

Trufsyi^uXov
rr
\\\

CM-

fJLiv fzi^r.v 'ep^vigc^

tu<; fZP^^P^f\
-Ji v3
7-1

traaciem fummotis cornuutrum- fJtsivot^ , (iXiTrcv'^ di Trr^iic, r T a' que prastcxunt. praedam in pro- YoiA> <qioc%7n^l}v e^pohv.rnxg a uf/.uoi^i c^tTK^ey^.Tiiii ^ ximum collem cuftodibus appoii- ^ui Kj avvoiiptaui tis, convchunt. Ita ergodilpofita y.e^^^og 7rzipctp](rciv. r o\ Xhoi* ^ ti

T i^'^u.K^f^:*m ooxv <i>v>.:4KiiVzhi'

o?W*'*

6i

^JerzM/TeSj lijpoi^ov. '^JouivTjt;

poLYBii megal: M uy.~ Gallorum bifrons


lum adfpecicm

acies

non

fo*

terribilis eft vifa*

yov

''a.'^7jK''^y-u''<-y,v,

^.i*

^ zj^.yM.

fed

ctiam ad bene pugnandum

y.^V HVOU\ (TLVl^^OtA-ii


lcr7>i>c^PQi

T TU^IV

Oi y.zv iiv

KlLoto] rui uvu^vQ/.eci';


sQTrerc^.c,

i^vTT?
yTjs^
Thrj

Q rai

t roi^^v ';&<

cum primis efficax. Ad hanc pugnam Infubres 8c Boji braccati ac leviora faga induti prodierunt: Gxiatarum vero tanta fuit vanitas,
tanta confidentia
abjediis
, ,

l^yj7z^i<^6V ol

^ roAOTy.j oiu re

<p iXohj^ici^/
,

J^ TjjTc^az^TtiZr

ut braccis f^gif-

'^p'pi-^uvle'5

yjy.vo)

ytr uvtuv
^'.

T que

nudi

cum folis armis


:

2 A....:.., r zB^6;v ^^<i/'Ti< f ihvuue'Ji ycf.rcip]


.

'^

primos ordines occuparent


ratione
ferati,
fent
,

hac

x^JCiy^i'^'.

0'io''

rtnvec^

t riTntv (ou-

quam quum

cxpcditifTimos fore
fenticeta alicubief-

qu3e dependentilus laciniis ac

vinculis adh^rerent, 8c
y.tv

armorum

av

"ZS-i^cJrzVjCiVTz^
,

yj^

T MQjov
av avto-

u fu
eil

m m red rcnt.
i
i
i.

Pr

m u m certa-

c/ii^c^,y~<\ y.lvdivaii

'wttuct.v

Tpioc,,
-Tncov

ojq. civ C''y.ii

7ic-'jy Tiy^.KSag itt-

a^'

iy..a?ii

t <^c/lc,7i:ialsVi
TcHov

l.vuo-j

qucd ad tumulum commiilum,omnibus flicile Ipc(Slantibus proprcr cquitum multimenilludfuit


,
,

ui^

o:?)^yi?iO!g

ovyTnTrlojy.oTvg.

risrj)

TU

y.ctnp^ avve^yi

^T
t
oi

cl

tudinem
bus

quiexomnibuscxerciti-

il!uc accurrerantjSc inter fe per-

vvrzi,%v 5>^a!-^oA<y5 ccy.^^vK^oysvovyCA)


y<ifiCi)Vvoua)r?idiiT^(rajT(iioVy

mifli pugnabant. Ibi tum contigit CajumConfuIem dum inconfultius

z.(puMv c:vS

zr^oi; rov<; ficts^Asu^

iTTUvevBXi^MJCM

T KsAtz^v. ra^ Oi T
y.iVTuvsiiOzcv^i pSOTJi^^^TTj^iTZi;

pugnara capeflit, in ipfa dimicatione mortem oppetcrc; ejufquc caput


trunco pra:cifum regibus
afferri:

Tcjy.uiojv \7r7rzti
tcayevcoc,
,

ttAs?

to~

Romanos

vero cquitcs

magna
ha.'c,

vi

yrr.v,^

\^ Ci TUUTK T T 'uziTSvuvr.iJv. yj^

pugnantes, tandem Sc Icco potiri, 8c


hoftibusprsevalere. Poft
flribus copiis

Tn^iy.S^v '^u'^7nahvy,h\ avvty[vt; ov-

pcde-

TCdV u)kViXoi<;, i^iov iv


evyv-u/ivov
,

^yKvyUfsv
u^^isv.

rv

invicem jam appro-

a y^^tov Tiig cm
'

y^jpcJ Tnre WcCfHcnv


TTCTc

uvtutu pinquantibusjcerncrc erat fpc(5tacuy^ Tctc, lum oppido rarum neque iis folum
,

y^

Tt-:vTZi.

<;vvuytvoic, jurs

0-

admirabile

qui

tum
:

pralentes pu-

u.iv ><uy.cc4v<'v (yn

r^voc,.

TtpuTiv yev yj (^k T^iav fpci{o,

T AfT^;f.a'&''v ts ^- 2nx interfucrunt O


quandoque
d/,Xov

fed

omnibusqui A

fcivcrint cx vcrbis fcri-

TTiJljv -^ ya/C'-''' <^v'^F-^v,<;


coc,

^ivyjv

(c

TW.py.yisulyAvy.vir.y^^,

r
is'

ptorumrem gcflam oboculosfibi poncrc. Primo cnim quum ex tri,

iri-iCpciviai' fC

r ^^ou^ (PcJvsc^ busid prxlium cxercitibusconftacvvl^&Syevy. ^</j7^v ^l 7^^ iiy- iiV ret quis non intelligat probabile
,

"^Tnp^az^

ric, 'k:

vuZ y^ tvts

'Tnx.p

uv-

roV 6)VT><-Ct(pOV, TlZrtn^VOi KA(f;t

genere ipfo pur gnandi illacommiirionova, inuficfle, ut cc afpccftu Sc

tata, 8c a carteris divcrfa apparerct?

Djlndc

(juis

non ambigcrct

rivc

nuncfive olim in ipfo prclio,utrum


pericu-

HlSf ORiARUM
periculofiflima

LIB. It

i6^

rum

ordinatio

omniiim eaGalloefTet 3 quod fimul


invaderet
?

a.y.^potv Tziv

y.e^lv Ui^cc 't TrcXiy.iut


yj

utrimque
tiffi

illos Iicftis

an

i7rzf.''Mrm uvTOic,'
eTnrdi/iiKuJa.T/yyj
j

TtwcutiovTUv
{^^'J
,

contra ad vi6loriam

ma

accommodaquod eadem opera cum


,

^'/^

c-.yji-

viCpr-O/^oi zreoii a.y.(PoTc^v<;

ai(y.
c/x.

Utroque holie dimicarent


rent

6c fccu-

di Ti'jj i^p
Tzi>V

ey^TBpojv ecT(PuA-iav

ritatemfibi invicem iimulprgefta,

07nS-SV UUTvi^
,

5j-^<,07ir<C/^<3y-

ne terga
:

iplis

cssdere hoftes 7f5. TO Ci M.iyi^V


vY,c,

'^"r.C-KXHT'^--

quod maximum eft, omnes ad fugam aditus prxclufos


poflent
8c

Tnctryj';
,

pKo^aii;

t 5 Tiv;^7rpoisv uvsi^jC" y^ 'r cv tu A7rs<a^ cu.;

haberent

nuila

fi

vincerentur Ipe
efl:

Tr;QAO(/i.
^toj'-,
TX)!jC,

yj

7725 ayCpsT^f.icv

TK"
dj^

relifla: quse prsecipua

bifi-oncis

\aioTYi^ TXilcuJTu/j

ev^ r

^^f;4<v.

aciei utilitas, ipfi propria.

illud

Romanis quidem animos addebat,quod


fed rurlus
illos

yz

^jjv

VcoyMiovq
i

to, y.ev

%.o(rzic,i7Tdic-i

Toy.iczvi; y^

Tretf-

hofl:em undique concluium tene- 75>sv


rent
:

'Z^C<'-<X.y,<Ptvaj

Ttot; 7roXiy.>i'

flupore quo-

ov<;

Tu

Oi '7TZCAIV oy^c-y.Q^ avfivq


|/':j?vS5t? 'f

dam percellebat, qua ornatus Gallii exercitus


,

f^

%pvQQ^

T KsXrSf
'^
r,y

qua tumultus

ipfe

&

S'iW9if4.sc-j^.

avsc^!&/A.''irzy y.v

clamor.

nam

prseter buccinato- ro

pv^j^iirojv
oi<;

y^
y

GncXTnyKra)^

rum tubicinumque prope infinitam

^A>5^5.

ky.ci

TTztvrcq <^ci%,7ri-

multitudinem , univerib exercitu hv cz>y7n>iio'M<^ov'](^, TyiXsy.c<.'jT{<jJ ululatum infimul tollente, talis tan- yj/jf tcicwtIijj cujjincciii ^'j/c9-rt^ tufque exortus efl: clamor ^ ut non y.^.,vyv,v SjtX yA fASvov ruc, (m.X-' tubas folum ac milites,fed etiam re- 7ny!'ui (c r5 ciwafAetr,, kT^k (c ray fonantia e proximo loca vocem per^^^'''"^'''^^!'^'"^^,^'^''.-!:^ ^-'^S*'/,
,

feviderenturedere. Terribilisircm
erat
,

^'1

'^'^^^^ ^''-^\ 'src5'U^cy.

0>jvf.v.

tum fpecies tum motus illo- c^^^''?^'-^:^ 4' ^'^ ^^S^ ^^^" y-jy-^i^y rum, quiin prima acie nudi Ita- '^'^^'^^ uv^Jiav,^ -y.Tz iTnOaveic^
bant: viri
,

8cflore

sstatis

& corpoTu^e,
t'
' V

av
ocKu^li; y^.f rtiq
//tr

^cf.^'3spci)iTir^f

rum forma prseftantes. Jam in pri-

JVr^.
/

'Tniv^

mi3 rohortibus nerninem cerneres riq cl 61 raq zo^oji^ yor^Ti^.vn^ maniacis armillifque aureis non cjreripcii , ^vazit; y^vsci>(^:<; y_^^ '7 P 7 adornatum ad quod ipeftaculum '^j^^.s^K; y.imv y^i^Ksy^^cy.-Ky.zvo ;. S5'^(55 k (^XiTizvreq oi tcrjy^los ra Romani partim ilupef:ebant parI
I .

fpe dui:i tanto animofio- yev i^ezrAvmovlo roi c\ vstsjt'' res ad pugnandum fiebant. Enim- Xvin]iXh<; iXT^h^ a^y.svos,^7rXci' veroubijacuIatoresRomanse mih- aiCfjq '^oi^u^iujcvlo Z!rp))<; r yAvhvov.

tim lucri

tise

more

progreiTi ante reliquam

?rX>jV

ay.xTurovgu}(svc{<f^:.<;7r^?X-

aciem. denfis ac certa


tisjaculis

manu deilina- %v^ Oic T Tdfy.cciK&v <qix1o7rcJ^v pugnam committerece )C^ T i-Jicy,<iv eicrvcy^viiC^eiv cvs^^s^
y2 7ny.vo7<; ro7<; (iiXesn' ro7<; yev cth.

^q

perunt:fecundisquidemGaIlorum
crdinibii:;

faga Sv bracCcS

'^T/-%r magno ^mTKeXrdv,

;t3;?,>,v

..v^''' jO;^;;^^o<

164

POLYBII MEGAL,
erant ufui
in
at contra Gaefatae qui prima acie nudi pugnabant, quo:

n
Qouvotj'^
,

am res aliter
confilii

eveniebat

quam ipfi

TzlvxvTix

7r-?Ai]v

X^- exiftimaverant, quidagcrent, aut


quid
caperent non fcieQuia enim fcutum Gallicum proregcre virum non poteft , quo niajora crant horura corpora, 8c quidemnuda, eo mi,

/<' J^ C(,'f^PVI<n OtV

'TTZi.ji^^roJ^VO-

f^ov.
t(au

ovy^

Slweicy.iiov

roiXxZocov

bant.

Jvpcou

T UMdpcc ^Ctc^tTr^v,
i^M ra
azac^gi,'^ y,v,
y<!x.>3b.ov

^vf.(.va !^

/14.6

ros-j-

ia (Tv/Ji^iOLivi
TCTiv cvchv.
f*'v

roc

piXvj th-

rix^
5

</['

oy ^uAJ^,fd/Joi
^iot.

nus jacula cadebant


vicilTim ferire

irrita.

Igitur

Di^vMxx)^

rov(i kncjvki^ov'^

qui jaculatores eminus jaculantes

T ^c^fWTzv ^ro

stAjJ^s

t TnTrl^iv^f
, o'i
'

rm
^, ^278

non poffent
,

mahu8c

/3fAi;v

'7^i-^}(ouJuTi<;

yj^jf

listandera vicli
jus certaminis
ftoliditate

8c ditiicultate

^o^sij^u^c.! rotc, Trtc^Zjiv


'J?
is"
'^
''

^f
^

pars

prae

ira

^
y.j

-jv;a.ou

'

<t

ocAoyi^ci^

'

nc,

rooq
,

in hofies

TTBXiMii^ t\yS, (S^cvriTirlovriq

y^

bant

oz

temers irruead cccdcm {qCq ulno


:

clihvli^ v(pZc, av^ouq tKovji&jt; a.7t-

objeftabant

alii

ad

fuos
,

pedeprofei^

kh'AQ-^^.

01

/l tt<;rou<;(pi.\i:<;xp:i,

tcntim
ac
(i
,

fcfe rccipientes

p^^uMTiq
roTTtv.

metum

Itti Tri^ac

<^

'rsoh^Xoj^

pavorem fuum palam


ita

"^^^^-i^iidj-jrcq, o:e?pi(pov ecjloix; f(^-

pofitos a tergis ordines con-

ro

uivavT

cdG-XTav
,

<!^po-

turbabant.
tores

Romani
feroces

vYif/c^ 5j-?>5C

jacula-

k'^vli<rjov

rx)'jrty

nS

Gatfatarum

T^ottm y^i]iXuJy!,

to
iri ot

Jf

animos

Irof.c-

dejecerunt.

Infubres vero 8c Boji


,

*.^m

y^ ao:&)v

kouj(^^<jjc:ov

ac Taurifci

pofteaquam
i

Roma-

laiKH/o^, uc(^ruro'jc, P^y/^/i;? j\-

ni jacularoribus fuis receptis, co-

^Uf^tvov^

ro'.^

eaiirav
cipicn

iJ^v^rjws,

hortes in ipfos

m m iferunt,commiatrocitcr

<Cf9creMv

rcci

avy.TTKTZv roi; TroXffJCOt^

curn^^ nus rem manu gerentes, CM^pog, dimicabant. Scquum


^^-^0,

vulnera mul-

BTroii ^t(^,^Ic/j ^i%vi7j,v.

K^.^

Trrsf^oi

'TTscpi^H^^oy Itc

'iatt rTcjc,

i/.f^75
f(cf,l 'cur

>

oiVTzS To^iro) f^

y^JiXov

yl

ta acciperent fortibus nihilominus animisllationcm fuam quifquefervabant hoc uno univerfi 8c fin:

&

fpcc

Xqyro [A.'voi Trtf^^r


o! /lhv
eci

oijtKojv 7r^o<;

guli inferiores ,

quod genere armo-

y^'c^cry.,6^crysc,.

oiw ;pp;os

cco-^PoiXHcHJ

di

f^^p^ zrpoc;
^(j.!?)0OU.V
iy^iV,

ZTf/^r^V

Ui^Xluj

r X^
'/zm

rum vincerentur. Nam 8cfcuta Romanorum ad munimcntum,&:gladius ad pugnandum longe excel-

di rccXcJuy.ivj

i;^vf/3Vov.
y.ipci? oi

y^:^(po^v lunt: (7ni^^'it u-TS^hliH^

quum

contra Gallicis gladiis


pugnai'i qucat. Inrcr

Ccclim

tantum

rcjc(^im

tTTTr.^t; ejci-

kccXoVTi^

^'yrs

3^ Xo<Pii <7St!)(Ti^i^V
,

^lccii

lpp<M^iv&}<;

roQ' oi jm?v
t^ tzzc-

Trt<^oi

colle defcentkre,hoilcm c fuperiore Ioco,8c impreflione in latus Fata invadere

hxc Romani equires de

KeA7v, cv uvtzSt-J

ftrenuc rem gcrere.

tum

vero Gal-

lorum pcditcs infuis Ilationibus paffim con-

HISTORIARUM
fim contruncantur
:

LIB.

II.

t6y
5'

equitibus fu-

gam capeirentibus. Periere Gallorum ad quadraginta milJia capti


:

funtnon pauciores decem millibus;


in quibus alter

regum

erat Concoli

A/7avo5.

cl 7c^(;
TlVCi ToTTZlV

uvTav Av}jpu.

tanus.

alrer rex

AneroelUis paucis 575, 5

avu(pvyo)V /WfT

comitantibus in fuga
fe recepit
:

quendam locum
ubi

mox fibi 5c ne- ^ 7oiq ccvxyKcuo{^.


ru,
fA.iv

Ci fpciT!;'^(i %cyUXat, (rfvcijpoi-

celfariis fuis

manus intulit. Rcma- Vuy^icJVi


c-oi^, ea;

nus dux , colk<SLa fpolia Romam miiit: pr^sdam iis reddidit, a quibus
fuerat aba6la.
ipfe

Vc^y.Ui/

7!7f^Af,r 3
.

Aaav

<>.7rsahK To7? 'ZTf^ojyj-fT;

civrot; ^]^

cum

utrooue
TTZf.^' ef.unnrv

exercitu

frcundum Ligurix fines itertaciens, inBojorum agrum ir,

V,0'CuVCyVi':Oi}.i

t AiyjqjKl/J 5 r tJv ^Ci^V, 'oTKy,ca)G'CC'^


,

rumpit. fatiatifque militum animis


prccdsE avidis

paucis dicbus copias


rcduxit.

CA>

cAi;yxt<;y,ui^ccj(;"/}Ke yt.^

T Ciojo:-

univerfis

Romam

Signis

fiscovelq

Vay.L'.',
,

yl rc (df Ku-tt,TTJ^q ts try.f^ccicc^^

maniacis ( ita vocant armillas aureas ad collum


militaribus

&

'izjXiov ly^c'y.r,a^

&

fC Ti7q

y.cu'i/:}(c)r;

y% i^ l^ p^vs-Hi

manusgeftariaGallisfolitas:

Ca-

pitolium Conful ornavit.


ipolia
t<.

reliqua

T 'Tf ;^A(3v
tSSiS<3
'

TocXxj. th<; JV Xcli^y.cnxTo r icv^i , y^

captivorum turbam ad triumphi appavatum quando ur,

TTcltzcycjXoK; t^-^^ioiq cuy^^f^^XaTOic;^

itcrzdlv

bem

ingredcrstur

fervavit.

Hunc "^?
<;

'^''

jf^^-y-'--^ P^cf.Hjcruy,<rsv.

pernitialem exitum

habuit Galpopulos,
in peri-

(.'Jp

ouu pct^pVTUTy,
3

ik/.TZ.>v t<^o

lorum

illa

memorabili? expeditio: J(^

7iirui 'nS ^-jTou)

} <h<p%cpri
-,

qux ram univerfos Italiae tum maxime Romanos


culum
jecerat.

TFticr. fA^p l(3r.A'o:.TV.\c,.

ua>.'.<^

Va-

y.cuoti, y.f'^vy^
(Ttcoxc

Oo^eo^v i-^Kp^y.d"i-yn

magnum

ac pr^iens con-

Kivoiwov.

dl

'^

yj^Trp%'Vcocii

Cceterum poft hanc vi- y.u']^ risrn ^yiT^ATr/i^T?^ dloriam in fpem addu6lus popu- yCMOl CUU-A(Tl<^ 'iC.q KfAT0'J5
lus

Rom.

poiTe Gallos e

Circum-

~07Tv.vT 'ZoC<T IlaoLV


ictAfTy,

c.Aoo/epa.!c^

x-

padanisregionibus a fe penitusex-

Toy^ re

pelli:Coss. ambos qui f-quen- ^v^ iszs-c/.rov^, Kc)h'cv ^o/.OLiov,t te anno funt a-eati , Q^Fulvium c TiTov MiiXiov ccy.^oTe^vq y^ recl T. Manlium cum exercitu Jc in- diuic:y,H<; fusla Z^'^c/.c^. d^Stjg ys^"
,

T^tvTZi }(^.^fzi~

genti apparatu contra

illos

Hi Bojos primo impetu


faftos

milit. Xy,c, (^ci7r<^XtU' 71; rclg .eX'Jo6<;, perterre- ijTot tf rovq y.vBo-y^ .'| '.'^cclv Kci^
fe
7tcTJf-.Y,tciy.vot
,

in

fidem

Romanorum

crvvuocf.')/}(acu^
io-j<;

r<;

permittere adegerunt.
pter irnbrcs

toto dein

T
v

vC'Juouc-}v ic/ju
'

o^'jvaj 'Tn^.v.
,

expeditionis rcliquo tempore pro- Ce AOlTTZV ^OVOV

T <rpU,TlCCi
>
'

iTay..

immodicos,

gra:T.in- Wy-'^'^^*'^,^^^<^'v '^^x^ir.m

tTiceUi^
//;*)?

j46

FOLYBIIMEGAL.
tcmqiTe peftilentlam
,

nihil plane

digniim memoria gellum eft. Etiam qui hos infecuti funt C o s s.


Pub. Furius
cvi^aXoy
sig

&

C. Flaminius, in

r KsXUKiiv

cix

'f

T eandem Galliam per Anamurorum


fines exercitus

duclavere.

non lon-

fi^^K^vh^McCO^XXiCCi i^V T
^ii^^yiTUAf <5

01-

ge hic populus a MaflHia ledes fuas


:

tS/joi

habet cujus tum conciliata iibi tI/mt laT)'^^^^ bcncvolentia , Coss. in regionem

ynv,

K^ ru^, (TjOfcicci "^ >e Ahcc ;^tf Infubrum , qua Padufa in Padum Ucihv 7n> (^cf-i^ Xocoovnc, ^i 'mKy)^ influit , trajecerunt, verum 2c ia
'

^5
v:u>'

z3tS

T T aix'sc:T:v k^ "tsc* tvjj


'C^y^Sff/juy^cc

tranfitu 8c
c^cf],
,

dum

caflra

ponerent
nihil

>,ji'js.T!}7n'Ji:nv,

^p'tiA.Hy.ccO

ftatim ilH
:

quidem

mo^

fiela ce 7z<iyTO carHcrzic/^svoi

verunt

at poitea

foedus icerunt,

0,UOAO)^Ci4/,

cAVCXI^ (yHT TVTTMV. WE- Sc cx pa^LO

communi exceffere iUis

^;X%yTci
JO) <?

'^'hsiHiii^u.i^q,

i(^-^

locis.

Deinde per proxinias regiones

iiiXjojTc^ Tr<?.\ijz:v

7173(31 y^v,'t}A,

mult-osdiesvagati, tranfmiffo flu-

j"

Ki>X,U,e(VOJV ^ifJy^.V

K,

K^^^rArsc^yTT; TiiTO'J<;cv'^ GVfLiA,u-

mincClufio in Cenomanorum ditionem venerunt. Quibus affumptisquod


focii effent

Rom. populi,

AAtti/^ Tzmov

ilc,

Tu.

lazi^-^^<^v

e Subalpinis locis in planitiem Infu-

brum exercitu infeflo iterum venerunt. ibi agrosexuflerunt, villasdejmpou/JTct; vailarunt. Quamobrem Inf ubrum rco ciy.s lay^.TVv Hto/j t i7nnQXu/J principes qui initaaRomanis conlif.CiCii)v, l-y.ff/.vcu/ "^ Tv^,q Xci.c.uv ~f7lia advcrlus ie mutari non pofle
icy^TDiyJcii ccvtjv

e^i7roo%vv.
,

01 g(

T lcrz^tipcjv oX^cszdTrg

anifibi

^y

i^ !^tL^.y.ivovvvj7z^ <ZStSi

uvl^g madverterent
WTtz:
tryi

fortun^ aleam
,8c de

eXo^spc!)<;.

avvccS^icrcuiTB;
,

iiv

efle

fubcundam

rcrum fum-

c-a^ iTTi TziVTw


ficciu4
Tc/.(;

Kj

Taq

j^voTx,<;

ma cum illisdecemcfidum flatuunt,


Oninibusigiturmilitaribusfignisin
coaitisj aurcis etiam illis qug immobilia nuncupant ex oedc Mincrv^ promptis cjcteris quoque ne-
, j

K<yt5TJi5

Aij^^tft?

Kd,-

Tfp^^VTS^

cyx.

'^

Ajy}va^UcQ ,

y^ unum

Ty.>i\cc z;}^Scf.'T}cdiixcrzcy)/JO{ otovThx;'

utJx^rcuiuTiJw.p^yiy^Tzo^
iiy%.y}y.U'<,QJ<;

ylx,yj]c(.Tti(,

(MTi<^oi,TC7noSjTcU)
oiTCf,

ceflariis
ctis
,

apparatibus probe inflru-

TroXstaoig

td

utAh^;

(5 tt^v,

T inv/.x^s.
f/\j

01 ^iVcjy.oiiol
'

Tci

cum exercitu in quo crant hominum ad l miljia feroccs mina,

opSvTit;

c^Zg

iXuTicv<; <sv^
,

5^-^Ot 71SX'J

cvciucim

i^cisXovTC

rumque pleni in confpcclu hoftium caftra ponunt. Romani quia numero longe ab hoflibus vincebanturj

truy j^yi->j-ctf
tlAJTvic,

TW i T

(TVlA.y.cc^HvTUv

K^^.Xtuv JliVCCUS(n' TCt Oi cvX-

AoyitnxfO^joi

tIw TtTuXciliKlvj

u,-

auxiharibusGallorum fbciorum copiis uti in ahimo habebant:led quoties

GuUicam

ia fa^dcribus inconftaiitiana

HISTORIARUM
lantiam ad

LIB.

II.

167

animum

revocabant,

5mul cognationem eorimi quos afLumerent cum iis quibus erat bel(andum:talem occaiionemtantamque rem , ejulmodi hominum fidei permittere oc concredere non aude- lA.i^u x:zirsiz<ivcM' cvtzi; i? TTZTziy.^, 78g bant. tandem hoc confilii ineunt: 5 T KfATay cr^ccj <y'<^ov^, ^Ja^i-' /5 7V Tn^OlV , CU> S CVT CCCZCV Gallorum auxilia, fluvium trajicere 'oCi(7Z3iV7T5 rp , /A jubent ipli ad alteram ejus partem 7K5 f^/ i? f^Jia ^<fU^0!4 OCL{^ UV remanent deinde pontes fiumini ac^cc?ii(^3^3^oi Tci, ^^5 C/y-eivHc^y impolitos refcindunt atque opera aiLcios y.icMJ icwTxic; 2<?nAei7n:vTzg eidem & Gallis nocendi facultatem iXTnocc 7^5 (TUiTn^.ci/i; tI/jj 6v tzj
V

'

adimunt

Sc

fpem unicam
libi

falutis

vty.civ

oici To y^rziTT.v ccjtzii;

accc-

perv'i6toriam

reliquam

fiiciunt.

Try 0V&. ?ir^^yMcQ-aj tzv erc^ev^Jj-

neque enim vado tranliri iiuvius po, quem a tergo vicinum habebant. fecundum hssc ad pr^lium fecomparant. Celebrarurmilitum
tera:

f^^OV TTK^y^V.

ZTjyoC^OU/TSi OiT^iUy^czcv.

ru,

cosi^c,

ro

Si^y.tvh'V<itjc;v

Ch^CjZcn
7/]

6^

iy.(p^VO}(i

X.^i'.cB-CCf
3

?>

c(ci.\^'/i,

^ut;^ Tcjy.ciioi
'czTooii^avTuiV

7^v
cjq

;><^'ci
y.cct

Romanorum foUertia, qua ineo uli


funt certamine
j

Xiao^</Cv
TTOieic^tccf

edocli a tribunis

Tcv cc/^vci

ii^tv^

fuis, quomodo 6c univerli 8c linguli pugnam capelTere deberent. Ob-

y^^T

loiciv
C/Ji

iKa^vg.
T&IV

cyjjsi^'pa,y^}C!V-

7?$ yj

<ov^^2^V0TC'JV

fervaverant
bellis,

tribuni e fuperioribus

oivav
/

'cn tu^; tt
f
'

^y.oi^
('
,-

'(scla
3
/

tIw

T\

vore

Gallorum genus omne in feranimorum & primo impetu,


funt, atrociiTi:

7TpCt)TtUJ iCpoCCV
/\

iCv<;

OU>

G,'/CC^fOV

0O-:.SpCi)7CCTOV tTi

'TTT^.V

TO i UACC7tc\<;

dum adhucintegri

7ii(^v

(puAov

'

CM Tt ya^.'.pa-j

mum efle

gladios item illorum ita

y^^i^ocdiicCiq, '/..ajDC^^ etprjTOj TTOO-

fabricatos, licut ante

ad c^dendum
i(fium habeant
:

primum

diximus, ut duntaxat a quo ftatimScin

Ti^v
T>]c,

y^ccv ip(cvaz
ycf.^p/.c'.v

y:v
'

73-^o)Tlyj v.u-

ru(l)o^v

'^hz

Ci

rzivKccy.~
y.ccici
y.if

^jioj^

"h^Tn/^vi^ ovSjTTtj

longitudine Sc in latitudine ad initar


ftrigilum incuruantur ufque adeo,

7r,5jM>,v/
'oJ7'.cc'](^

y..cclcc
i-TTl

y.yiKQ^
'

Kca

TCCHTOV

CC72 CM)

ut

nili

tempus

militi concedatur,
inniti faciens

^ol
vd'5

tk;
,

ava^jiod^l/jj

toIc,

^^coyj'yir,v

quo mucronem terra^

ipeicrciv'^ ZTfio^; tvjj


,

aTC-

gladium pede dirigat , prorfus


licax alter illorum litidrus.

inef-

iv^jvaA Til TToai


yJ^ov

TS?Jii}^

cc^^cc-

Itaque

HvcM tVjj OduTBpCCV 'Z^KzyKy uvavcf.CcvTic,


oifjj

haftas triariorum

qui in podremis
,

Tuv.

oi

^y^icto^i
y.cc]o~

oidinibus locari folent

primis co:

7K

Tcov 7^ta,icjv

oopcc^ tZv
Tff ^COTf.^C,

horcibus dividunt tribuni

man-

7UV i^PSjZOTOJV

'Tli\<;

cjrei-

dantque militibus, ut gladios poltea in manus fumant iifque rem ge


,

pcMc,' y^ 'Si^a.y%>^c/.vTi^ (M4 yi(cf.~


v,']/i6:}c, Tol<, Xvr]/i6iic, To1<,

\'<psri

^Ko^ ^:

cu/Ji-

rant.

Deindelignisccliatis;afroat

*^'' XOV
'

Qy/i

^:S~^CJ.TZ<^iWC, ;/^ T^^ofTU-

L 4

^OV 7i5

i68

POLYBII MEGAL.
Gallos adorluntur
TlaJii
,
:

quorum

ubi

dum primis ictibus liaftas


Ro-

ccedunt, redditi Aint inutiles:

auni ad comminus pugnandum


^iiiCi
y

T^i^^tctvKfATO!^?
y

6'.7ir7of.y,rovc,

irruentes,ufum

armorum luorum
feriendum

7roJ*i<7zcv

(^Aa/tt-voi

Tcx
l?i

c5V^0T(y$

adverfariisadimunt: facultate ablatagladios ad caelim

ciVTav if^^v,

0'^

ihoi

rxXuUy,<<rc

>-^<^
^i<Poi;

'

^^

T-*)

,"<iPi*,iy$ y,ivni;-(^
(il'ii-^

attolLndi

qui propriu^cfl: Gallo-

h^v. uv^i

y,st'^:<f)opu,q,

icXb.' cyx,Six>i;',^pecvg oofttlc,

^^i^^oi crone

TiiJ'? /yi"^//)i;Cf5

Tsr-ct.yUcy.ii'^ y,evT-i-

rum pugnandi modus: quod mucufis illorum omnino careat. Romani vero non cxiim feriendo,f;d puntim fubinde redlis

fi^lo;

'!ZC<
ei^

ynovii^

avrui \'Zirx^ycvlog , rv rxfipvx t rw^po^m^Tn^i,^


'C:r'^Tr:i\r/.uv!v,

gladiis

utendo qui mucronibu*

'zs^iiyf/ve/ri TrXr,'/'!) ^i^v]ic,., //^^<j'

valent, crebro repetitis ictibus pe-

^xvTu<iZrAZiqj)Vc,
(*si

T T ^./ua^^v

6tora 8c facies hollium cxdentes,

zr^ovotxv.

c fA,cv

illorum plerofque contriincant.


Prudentiae
custribuitur:

Xi7 'c^ey^^-'^ TU
^TSCO

zr^oyipy.usvji)

uoryiv y^

tiw

oCppuv

'TToir.ozc^^oti

/>c(<^|v,
(.{of.-;^f,r^

ro

VcoLixi.',li<;

Tribunorum hoc denam Cos. quidem y Tr-yiUuH Flaminius parum prudenter fuo ai-eipB-iiPS exercitui inhac pugna confulvc'trJiov, h^ rat. Ad ripam enim ipfam iiumiKtvoxitA
nis

indrufta acie

id corruperat

7r?cec Ttiii ami?x'.<i

cc';o:;^^o.ipr,o' v.

e(
;

q.jo pr^ciPue

Romanum prelianquippenuhuma

yi

(n_^b-/j

^pcix,(^

^3-Jov

5nccr.ic/-/rty

-dfgenusexcelht.
'

r~

x^^P'^ "^^^ ccvS^pui Ji^ru tI,'j fc.v

tergo fparium reliquerat, quofe

Xi/y.>, pi-ss-Tiv

etq

rzv Tmrf.fAov

ov- :pcdetentim recipcvecohortespoi1

Tolq sh;

ory^ rijj u.ToyJcM/

'Z??>>'''?-

f^nt. Iraquc,

fi

vel

minimum

in-

fzyT^.

fAljj

If.Tisa.

ye tjzXv

clmari .aciem inter


,

pugnandum

ezivrei; -tkT? c.'perly,c<; "^fTrtf'.;

}(^ contigilfet
.

in

fluvium fcieprojinihilominus

Vz^&
Ai/W,

7JT!v

ffjr^

7ra.i:o-A>5%Z;$

f^
Vo;-

cerefuiifcntcoadif. eafueratConfulis incop-itantia.

ch('

f-/\iyc>^v

o\ cTcoXav
eic,

^-

ry^inM/re';-,

erm.Wi>Cjov

tIuj

tamen Romani

virtute fua infi-

gnem
cT(,'hpm
'r)v

utoffcendimus, victoriam

Y^eXTuv issrtp

etpuo;;';,
t

adepri.prxda onuftiiac fpoliis non


,

)^

TiZicv

TTV^cniv
ol

VZirt^^viiyy/jCi-v

e- paucispjtiti

Romam redierunt.
,

^AiTVUV

}(^^<r3i'')zjrr';
,

vTmrvi, Infecuto dein anno

de pace lega-

MipK'^
ilpL/Kv

KX'x-j^2>-

yj^

rvxi^
r

tos

miferunt Galli

qualcunque
:

fi<ipv^X'(^

jWJ)

cvy;^tjpy;Jiivccf

conditiones accipereparati

qu

u-j^7;.

01

e^ '^^pnrv^vTeq neillisconcederentur p-"rejus an-tt

uajf iC^vci*rTi

i^eXiy^oj tkj

A^fibi'

fcbrem Galli ultimam fpem

ni Coss. M.CIaudium ScCnxuni Cornelium ciK-ffedum. Quamtentandamrati,admercedeconducenda

HISTORIARUM
ducenda aiixiliaGxfatanim Gallorum, qui Rhodanum accolunt , de-

LIB.

11.

169

y.iS-^x!^ Tuy

^^

^iy

Vccu*oa

nuo

ie

conmtunr

quorum
,

ubi

XXX

miliia accepilTcni-

hoilis adfZvtP^n^afceiiv

ventumprasftolantes, paratosmar-

r
'

T
-^

7roXiiA.iav eipooi.. ot

mis eos habent.


cunt.

Confules primo
0'

verelegiones in agros Iniiibrum du-

'c

'

urbem deinde Acerras inter Padum Sc montana AlDium litam,


,

admotis

caTtris obfidcnt.

Inllibres

TF5
TStf

'S^
fcs'

7re?.iv

A;Uccig,

t}

us'^,^^ ;&ofcjv^

quum
bus
ftudio

ferre

opem occupatisomni-

Jlsicif

y^jj

T AXTnlvC')^
o\

locis

opportunis non poflent,

i7ro?,>.opy,'dv '^vj-duj.

J[ ](rsf^z^t
rl czf^-

Hberandi Acerras obiidio-

l^o^JiTvy.ivio-LA^a.jS^ol^oiii

ne, partem copiarum traje^lo Pa-

do

in ditionem
,

Romanorum mit( id
,

cx7r^joovn<i j Avcrzcf

TroXiotKuu^

tunt

Sc

Clailidium
eo traclu

nomen
o/>=J3M/7?5r n<^iyet5
,

iirbis cft in

obfident:

T civa^tat
'

de quo pollquam certiores fadi Z^i^V 'tTTzXiC^V^UJJ T5 lk.>.ot.<p,oio^ Coss. fuerunt, M. Claudius Mar- ur^azi^^D^sjot^ov. ^ZS&ajTiciv^rct;'^ ~ ?7 ^ ~ r cellus equites peditum parrem b' <Tvti'K>ci4vovr'.c, 'n'tqsiciT>]'-^ic,cu>x.

&

'

iecum trahens,
ire feilinat.

-/

'

'"^

'

auxiliiitumobieiTiS

AcCoO/i

TZU5 .'^;n</; AIp.'-a^ KAc-:'j-

Gallicognito ejus adventu dilcedunt ab oblidione ,

&

Go'/jJy!CrZij rzTe,

TToXlOOKiiyJycl^.

oi

obviam progreliiMarccIIo, aciem


dirigunt.

K5A"(9/

TTvJoy.svo :

t TTn^vciatf

quum Romani

ecjuiti-

busimmilTis, impetum magnaau-

daciam eos fecilTent, principio quidem contra hoflem ilabant fed


:

TvXy::pco<;
'jJv

cPi<n

'Z^r^.-ure^TzvTr.y, rccs

mox & a tergo


confiidati
,

circum vtnti

& a la-

^;^? *7f7^cv ^^ j^
.'!,'

tc^Stw ttv-/^ yJp^%,

teribus, ac difficultatibus undique

/>j<Vz:iy. j;'^;v

;cj;'

vcyTH

<-

abiplis tandem equiti- JvXPv.^^tyivoi r7,yay;r.MAC(; lr%xfugam verfi funt. multos fiu- 7r/)CTX.v czT uvrz,))/ -r iTTTnMV. y2, ttzXmen haulit in quod fe pi-cecipites AoiycV tii; T 7ro(y:.yuiv euTrcCzvrrg, dederant pluresabhoile luntper- USTB ^ fduy^fio(; ai:<^%ip:^(mv 01 _^/''Vc^l cmpti: quin & Acerras commea- 'tJAeiHg uajs t TJvXey.tcov 'J.oiiy^c;7n]~

bus in

'>

''

tibus refertas occupaverunt

Roma-

cruv.

eXciQov ^

(c"

t$ A^o^c,

ot Voj-

ni

Gallis
:

Mediolanum

ie recipien-

yof^iot (TirH y.yiso'ci^, <yy.;iu-p:;(nfjrz.<

tibus

qui locus

eil regionis Infu-

Hc, ro

Me-AoXavov

brium

prsecipuus. e veftigio Cnceus fn KV^C!jrzc%(;


j/i^'/'^1

Td-nzc, 't

T TccXxrav' ccareo ^ lc7>y.Q^cof


, ;}

hos inlequitur , ilibitoque impetu ad Mediolanum ufque fertur. Galli

o'5c>x ^t^J^? iTr^cyyAovyiT^d^c-cccXcvrz-^

^>7- S^ Tvcua
<zc^^ rz

[^^'pva;

Mi^oXdtsv,

rv y,}p

170

POLYBII MEGAL.
tum quidem
nihil

movere

fcd

Confule Acerras redeunte , infequi iili, extremum agmen carpere,maJi>oC(rii>J(i ,

7TZ!)i\ii<;

fyuv vsk^hc, i-m^ni-

azcvy t^^oQ^i

tii 71

y^

(pv}uv oujTi^y luJ- tus in

uTif^cMi
fAj^jo^

'eu^

rvcii^ aMcc:iof.>iiazf^tSic,

gnaque ftragecditapartem exercifugam vertere quoad Cnseus primo agmine revocatojutgradum


:

rk;

c)y.'^ 2!rpca7V7n):eicc^,'7^-'p-

liftant

& cum hofte confligant eos


parent
j

ojpy.rtjc

^ivcM, y^ crji^zc/J.dv
oi fd/j iiv

Tra-

hortatur.

Romani

diSio,

XeyJ.&iii.

Vc^y^loi
,

My^P- Confulis

&

adverfus Gallos fuo-

^^uzJCvTs^ Tt^ qiartjyej


ct?5
7'4f5

ofSf^ap^vTV

rum

terga csedentes acre ceitamen


Illi

eTnK^f^Hy

djpcosze^. ol ci
ia.si-

inftituunt.

fpe animati
,

jam
ali-

ILsXtsi

oiu, TX)

TTzc^v c^^JTV/yty^
cijjKp(m<i
,

prope part^ vidlorise

generose
:

)tMJTe(i izri srotTtv

f-itT

quamdiu prselium

fuftinent
,

mox

5roAw t^UTnvTe';
'Trccpapeiu^.

e^dj^^v 5 TKi vero tcrga dare coacli

^ Tvcci^ i7m;[^Xii
X,6}^CM/ iTrcpdfj,

ad montes proximos fuga fe recipiunt. Cnseus


,

JriQo^iTUJUTB
^

y^TO fugientes infecutus


ovf^- tur, tx

agros populaper

Mz-hoXMiov

eiXs

k^ y-^Toi.ii

Mediolanum

vim

capit.

locc^vcviogoi zrpoe^^reci

liroy.-sfav,

Poft hanc cladem principes Infu-

^^yvovle^
^ui
y

TV.c,

cmTTiP/.oci iXvrt-

brum, omnifpe

falutis

amiffa

in

TTUVTtcTtc !(^6' cuiT8(; eTteT^e-

Romanorum
runt.

fidem

fe

permife-

-^cuu flc, Vc>j,'^io'.(i.o fJJ^ y5r/3 35 7^5

KeXriSi; 7TZ>Xe,u(^

tviSTv f^f to ts - buit,

Hunc exitum id bellum haquod cumGallis geftumeft:


,

A^' K^' T
u.ux,oo;

ijS/j

'i^:oicJU> y^ ToXtACMj

bellum

ii

perditam hoftium auillo

U}Oi'itl^0pljJJCrJV

CWJpOJVi 7J 3
'2zA;5/35

Ky

7BJ5

daciam

fpc6les, pugnas in

pu-

y^^ 79

tc/jccutz^^ gnatas,
i^spijuivm.
u.y.y.7ici^j
is'

'i^7i:.'jfj'J.vc^vy^Zi-^^{9(''Pi0f/.ivCfJv, ii-

numei-um dimicantiumSc occilbrum , nulli eorum iecun,

^^5

i(ac5'-hi'jTJ'^

T
T

dum
funt
pta
,

qu3e hactenus a fcriptoribus


:

yz^ 9 TO5 iTTi^^oXuc, y^

commemorata
8c ftolidam

iin ipfaince-

7^ iA.e^-^yjie/.TfA.2,TeXic^:i
Tti(p^V'Kl'^
'

<SJ>(^-

rerum lingulai*um

^CX.

TO

f/.i)

U>^U
-JzjTi

(TJ^-A^^ioj UTTZCV

TTJ 7,fKH0V, adminiftrationem , prorfus afperTt^VOf^CV nabile quoniam Galli >nondicani


:

TccXuTzHv

%f/.oi

f/^U^OV

V,

in plerifque, fcd prorfus in

omnibus

Ao^cr/icofjo^^cijec^.

'Zs^

tcv KfAe^i^

a6tionibus fuis ira atque impetu nori


confilio, reguntur.
ri

v^Jt&jpy.TmTeii
yov

f^eT

oXi^v

^oT

Nos igitur, gnafuifte eos

cuiTH;

C/>
,

uTS*

T Hudlv Treaicov
}i-<lfA>JJOi/V,

non multopoft

exCirr

{|&;o9-v5c5'

TffKujj oXty^Jv TOTUtiv

vW
chc
^ii<;

cumpadanaplanitic univerla expul*

OMTU<i TUC, AATh/s


a/ij-ifd/j

hHv ^TB

tIuj |

fos, paucis locis cxceptis , qua: iplis >^- fubjacent Alpibus^ duximus facien-

i<^o6ov uf^vy)fASv :ii>Tct J&-pocA<y

dum utquomodoprimum
,

in

Ita*-

TTeiv

HTi To^ fH^ 7KUTZC -zir^^^g, liam venerint, quas poftea res ibi
TeXduTKjccii

HTe

tVjj

e^ouiu^Tiv.
iT^fifCi

gefferint

ac

tandem quomodo illo

'.ssnXxf.toouiovTes

ciKHov

tradu penitus cxciderint, lilentio Don pra:-

HISTORIARUM
.Kon praetermftteremus.

LIB.

II.
1%'iczv

lyt
oicc

Officium]iW';y;^v, ru %iaor'
ut

enim icriptorum
bilesadpofteros

efle

putamus,

huj ufmodi lulus Fortuna; memora-

memoriGe tradant:

neventurasetas fide fimilibuscafibusnihil plane cognoverit, fubitas

atque temerariasBarbarorum irruptiones expavefcat fed contra , bre


:

7n

TTzaxiv

cv vd Aci^t^ovre^,

tu^

cA/^^-

viterdoceanturomnes,facileacmodicotemporedeleri genus illudho-

niinumpoifeab iis qui fortiter reftiterint &omniapriusexperiri in


5

^f?

i^c^.syi^^cvTz
,

ruq
k

c-^z-A

oui

iXTTlCi oc^ zs-pore^^v


0?i/

z^

X^^-'^K.cii

animum induxerint, quani neceilaria ullare ipiis cedant.

nvoq
Tir/j

uvc/J.KciiOiv,

Neque

par- Tt?

Hipcmv

'e(p60t V
i-s^)

ewi T

^ip EAei^

vum judicio meo

fed vcl maxi- Xaacc f^ Tc/.Xuruv


y.vy.y.ujv

AeX<pHq

mummomentum
geila, ilH attulerunt

ad ea bellaqucE

^./ 5j-?)a J^asiv kuIv u^^^^v^

pro communi Graeci^ Kbertate funt qui Perlarum xpeditionem in Gri^eciam aut Delphorum invafionem aGallisfacSlam
,

(7Vy.:he'r:/.;;<x^ TTpoi;
Koivy,^;

fvq

VZS-ep rrjg

E^.lujci)v

IXt^Jjio/.cv; lc-

y^vc//;.

are yo

;j<^;;p^&'v,

^y

c-TrXojv,

qu is re- ar a,v^hocvzr>7/i^(^ y.a-Tt.i-ZoXoiyeir^^ rumtunc geilarummiracula obo- V 775 ^^fZJJiVl 1?TfA<iC/7W<? iXTli^ :^la,yo}vi<^ec^ '^c^t -^ cr<p' culosiibi pofuerit, recordatus etiam o(^ i"uerit,quothominum millia,quan- re^ci x&jpd^ fC TTziT^ia^- Xuynobis prodiderunt.
fi
,

Nam

,ta

audacia viros , quantos apparatus,

K&.voJv

^^pi c(pjzt>^y.av Tc;::^y.h^oy


'

yalida

iUorum manus
:

debellaverit,

rzre yyjQ^O^jojv
,

sC y.vy.y.cvi^jsag

quipraeliacum judicio cc red:a

ra- 'cCc/j;y.vQ/.ci.cc'^
7r/iA/Jc<?f^
iCj

K.T.voc^ TiXv.cu; y^
,
#;

tione ineunt hunc nullse opes, nulla

5^^^i77i^5:$

^ ovjj

v&i

armorum aut virorum copia deterreat


,

y!^

Xoy.cyQ

K.'.vo'-\.yj

'^j':vTi^v

di/'g

quominuspropatriaregionePorro metus Gallo-

pecri<; v^'.^
^N^Tj

otujuy.!<; y.u-jUAev.

quefuaextremum virium conatum


periclitari velit.

raXurav ^oc(^ g
,

/^3'Ov ts

7rsi>.cc40v

uXt\ct

>cuO'

iiya^;

y,^

rum non folum majorum temporibus,fed

ZT^eovuy-tg e|VA;;|j T^vg ^yi^I/jjvj;.

memoriaetiam noilraGrse- cio ye/jj yuXbov eyo^ ynx.pojpyfffyiv. cosfsepiusfollicitosanxiolqjhabuit. iTn ro y-e(puXcucjh^ yev, uviy.u^Jiv

quo magisfum incitatus

utres illo- Oi TT^mc^cB-cof tVjj


ilvtyr,ctv.
'/j/ihsVtCfiv

-(s^eii
e^l

tCtzjv

rum fummatim quidem, verum


altius repetitas a principio

Ac^aQu^
^puTTi^j^q

T
y^

KctpriTZi)!

2^

expone-

( "iypn

rem .Nunc eo referamus orationem


undeeit
digreiTa.

7rupst,iti]fd/j

i^yiyKcnojg )

erjj

Afirubal igitur /^e/Qci^ oy-TZJ ru y.uru tIj) l^y,dux Carthaginienfium poil ac mi- e/.cf.v , ireXeoTKcrE h,>.o(pcvy!jit<i c/j
niilratam annis octg Hiipaiiiam, %ig
ioUj'd icxlu>.'jf,(^<rtv vvKTci;
-^ssrik

i/a

poLYBii megal:
nodtu
in horpitfo

fuo perrit, a Gal]

^xlw

-^roiKo^ui

iTnh^iv ^o7q

quodam privatas injurias ulcifcentc, Ka^- per dolum csefus. magnopere hic
virCarthaginienfium auxit impei nonarmistamen adeo, ut Comitare,qua rcgulos demercbatur.

rium

'Vj^xvoiKcop;r^ecvioi

K^ t
ovn

i^T}-

provinciam Hilpaniam Carthaginienfes Hannibali detulerunt


,

^ci; Avv^-ra
^\

-ure^zp.JZiv
'

^
aui^

>

c-o

vcif oiu V

ad-

ii.y/^ivoico)

tCj

toXy.uv.

'o^Tni-

modumjuveni: fed qui inomnfbusquK inilitueret magni ingenii


virtutifque fpecimen dabat.

vix

eiiJZtiV
'
'

lCJfJ.CC:Cli.
'

Oi\

Kj
y

'TtAKil/

f.7!T)lY,(Tl ,

TTstvy

n {i^y^Mt
hV ^Cy

imperium fufcepcrat Hannibal, cum ex omnibus ejus coniih'is facile


poterat intenigi,bcllum contra

>

iTny^uv

Ro-

^avOV. TUyiV
i,Ver)y.uid<i
p&?i

KcCp^ScVlHi
y.dt}

manos
vi

i^

riflatv
Y,v

y^ou-

quod 8c breintcrmilfo tempore , tandem fe-

fore gellurum.

cv

LZjz^l^ciofg

vrooq

'k/is')i^iii

cit,

Jamtum

illa

tempeftate Carrcutuifqueoffen-

t^ 5)-'^'7?<''7?.

C.'

i:V 7'J

XEb'c<(>;

thaginienles 8c

Romani invicem
,

A<50ov uy.t/juaaj-ctf !(rdC/*4VTs$


7c;$ 'z;^'Lix.;Xiccy iAuil&a^^;.
P(y;-s7o< 0ir,7nciiv,
'ra.g iTa^^oXci^.
f

hbiefTe fufpe6li

oi'j

lionibus irritari incipiebant.


illi

nani

Jsa^QvJigwj^ja;/
>/V

ftudioulcifcendi acceptas inSi-

6)v J^jAov

7^7$

o^-

ciliaclades, confilia clandeflina ini-

^i^^ cx.o^ra/u.ivoiiy 'cn ^jLiyksiiTi ttdXsfczlv ;^i5A6.'5


ii

bantrRomani quid
ignari
,

illi

pararent

non

TTiXiui j^ovov.
,

parura

eis fidcre.

ut exifti-

Kj]u ^
uT^^oii

Tt/? a<;Tii5 KCM^iif;

A^^oi matu
/.<

fc, <I>i}s:zr7r>g o

/Sif^^AdOg

7*75

facile effet , brevi inter hos duos populos bellum erupturum.


[-Joc

avy.y.up^i<i

cr-^^t^vjv

^^

etiani eft iliud

sr^V,

a;?^a^? 7R)Xiyov

r ^^p-\ yvchxi
n'.isl<.

tempus quo
,

& rexPhilippuscum rehquis


bellum contrai^tolosfufce,

f,^i>%Tziavy.y,x;ycHjv.^

^L' ^-

fociis,
p.,j.unt

M^Tu Tj '^Pe< ^'^'>^^^' ^Ai-^vLj


;?;

rkq

|?,' ^e^'|s(' J^/el/ovVf 5

^ ^^^XTzt^Ty.yjh, ^"3- bus Siculis atque Africanis , hifce fd^i^iv-i^fr^v yh^c-vyyxyjK^S, conncxis aliis.^prout continua Prx;^^ i,' l/^-nra (^vi^vl^yev Tco- p^rationis noflrx feries poflulabat.
i\ cr^eyjq
j

quod Sociale eft nuncupa7 tum Quoniam autcm expofitis re-

&

y:

Kc^^',^,hvioig

TToXiyH, ad initium devenimusSocialisbdli,

VASt<iT>i<i

Punici fecundi inter Romanos Ani'tUKii' ^Cy^Tf'!"^- Carthaginicnfesque gefli (multi ^,)(izrP:)^c:v "^^ lyTCJv t x-Of^av
;

&

tTrri-y^HXxy.,* tat
f^

TJVtv.Qoi'^

Annibalicum vocant)aquibustcmr ^v;v poribus opus noflrum efle nos exor-

eaoT^f c"L^r|f<,'

-srpeTwv

y
|

Iui-qs

ilatim in illiuspnncipiofu:

ut

H^ THrm

krpzyv)^;

izn rug kC^


,

^^5 poHiciti com modum jam efl,


utprioribusomifiisfermonibus, ad
rcs

E?^u^scy.eTct^.cciv<iv ar/)|V5

'v'

Grje-

HISTCRIARUM
Gneconim dechrandas noscon-^ feramus: ut pojlquam omni ex purtes te iihi n

LIB.

11.
oLcoiitv

73
^sa^ctcfdjuo t

"^vTBcpcoJ^v

T
-^

'^^oy^..'TK(Tx,o^Lj iC
'jr4,-5

r
'

ia^^ohv tTn
'f

rag

iimilem Praeparationem no-

y.a^fdi, tzi'?
.

y,oi}

/V<W^

frram,reddideriraus,

JJ-J-

o J Scadeadem
J

^'

'^

^>

'?

tempora narrationem perduxerimusj ita demum eam hiiloriam inchoemus, qu^ proprie a nobis fuibepta

& cum

demonitrsitione cauffave.f

rum eft futura conjundla. Jam


ro quia

non
alii

alicujus populi geila,

utfecere

ha6lenus, verbigra- Cyy.^eQ>,yr^^


L-^if
A'y ffzc<pifSil^

tiaGrsecorum velPerlarum, corn-

ov iripoK; ^ij^.aiC,

memoranda fulcepimus:

fed nota- azy.iv

alov

civ iif^

sr^

-^

^-m.-

rum

orbis

partium iimul omnia:


quasVf'Co&-rt< 1'
ciKi:y,':V'/:<;.

quando ad cam rcm propria

dam
tulit,

fubfidio no/tra hcec aetas at-

HsQA
-j-

/n:9

de quibus iingillatim alibi Hv T x,ccru 'tiw dicemus operse pretium fucrit populorum locorumqj hodieinOrbe TUo cWKy.vrjmv
:

AviM y2
icrs

y.ccla

T vuo
U
V

fy.Qf/rzc^

cognitorum

nobiliirimosquolque

KCi4^Ci)V

OIX

TZi

TtUJ

U'7s'f'

T^V

breviter attins;ere. %t6. Aiiaticorum

'ZSt^}^^V'}'7idv

"Tmp a.unF7^

i^pio/.ocv

quidem &; iEgyptiorum mentio- 'ssTJi 'TjThnovav iyKO^ii^cS^ y^ yucv^^nem a jam di6to tempore exordiri ftey xssrup^v .'TrzKnv. c* e)i 'f7<s fatiserit: quando priilini quidem y^d vtuu<i y.ci'^7'; yti^iv x6r7^ i^iliorum flatus hiitoriam multi ediderunt, tenent jam omnes:

&

T zrf^p-g^yiTzyy -jsjzciv>sautem hoc feculo nihil a- ciTccf '^^ h r^ rav A;^av e pudillosmutatumeil, nequeFor-h^'*'^tuna quicquam innovavit, cujusi'^''^^ ^ '^^ "^ "^^* Mcty.ic^vojv gratia repeti altius debeat eorum raemoria. contra in Achseorum opuyny fi<; ^ovd.'<; i7nidi\ 'zsc* gente & JVlacedonum regia domo, yiV TCLtJTijJJ oM^i^i^c, t^TTUVCCipiPl^'
noilro
't' >
'

paucis meminiile piiorum tempo-

'^^fc^

^iriiq Ap^.ii;, ff$t?W'Srp S7TO>

rum oportebit quoniam hxc quidem deleta funditus Achaei vero


:

v<v (ZStfeiTnrv

'ttv-Q^&s^^ cwz^yt^n^
ov n7i y^B' Hycii
TTDTi^sov
'feTV

f^ crvy.<p^r/i(n(i

mirifice per concordiam

m.utuam y.a4^7^

>*J9v=.

y^ iTn^

noflra

memoria

crevere.

Nam

^olXoy.iv6iv

cv

"TTKpiXriXvJaTi

quum
ra,

multi ante hssc tcmporaef- ^ovot<;i


^tlv

i-sri

TstVTo avy.(pe^v a^yx^


'

fentconati Peloponneiiis periiiade-

ni?^i7n';vij3Jii;

ishvoi ^

'C?'"

utcommunibusccniiiiisomniiJ
neq; tamen per-

faluti confulerent:

fecere

qucd

inflityerat quifquani
yj!x>iy

174

POLYBII MEGAL.
potuifTet
:

quod non {ludio defcn"


j

dendse communislibeitatis
TiZiieicdC

fed ad

Tuo

curaclui
(M

TvtocoTlcfy fC
y,y.U(;

ftabiliendam quilque
nofcra hac xtate tale
res

fuam domi-

Tfj^txccuTluj

7t75

}(gt,&'

jc/-

nationem. id negotium fufciperent:

tantumque ea
,

incrementum
\

cepit

vel potius

7C'4V

>^

(pt?\,lKy;v ff^lVMVlCM^
*

^'pvivcii

adeo perfeda eft

7eQ^yy.aTuv Wg/^ ^ira;


3o,<j/5

^es

iL

ut non fclum ad amicitiam fociali foedere inter fe


:

p^aiB-aj-plqu.uTuq y^ f^^j
iCj

fccr?,
-Sni??

f^sT^oigy

JV T7T5<5,

jungendam coierint fed etiamlevow^^-.^^lgibusjponderibus, menfuris, pecueip;>1>V<7Z /Si^AijO nia denique eadem utantur: ad h^c,

y^

magiftratibus, fenatoribus, judici.^if

^e THTO) y^vM

O^l^^^uTiiv

^
f/s-

bus iifdem atque uno verbo


:

quocen-

jj yici^

TToXe&x; S^iuji<nv

i^v

minus univerfa propemodumPeloponnefus pro urbe unica


feri, id

cv

TtcAJ

cvy7tzc(rcM> TlsXoTTOvvyiaxv,

poifit

Tu
2^v
<^

y,n TDv

eouTsv zirStteoAey vzs^up'

unum obllat, quod non eoc^tera apud

TTHi; HgtflstK^azv oouTii/j


sivcif

TaXb.ci

rundem mcenium ambitu omnes


ej

y^^

ii^iv^ i^

}(st,Toc

/T3A5

us incoix capiantur.

(Ku^ic, TKuroc

y^jf

^i^^^TSAi-^Qici,

illos

& in commune &

per fingulas

zs-pZTvvdii y^<; s7ny,Qu.Tn<ni f^T.urbesfimiliafunt vt Tf sVo) Tv^ ovo;^

AXAjnN

atqueeadem. I-

xccTU TnxvJ cjv TIsMTTzvvifcne-Jv

chc

pfum primo nomen Ach^eorum quomodo 6c qua ratione de omnibus Peloponneliis ceperit ufurpari,

-Tt^Xsav TiT\i]B-H S^>(psp8a7v,ot

"Tizi'

T%iov f| '^X/Ji f;tov7T5 tIuj

<zst9avi~

pretium oper^ fueritfcire.qui enini a majoribus fuis eam appellationem

'^Q/.CW TUtJTlw

^TS

TlfK^TOi.C,,

TO^5

^TS acceperunt,neque urbium numero,

CCOypC-JV

2>^STzijq.

TO

TV yj
)

neque opibus, neque eximia

ulla vi-

-r ApKv.dhiv se\i@Oy

oyotaq

To

T Accy.avav
^^
}^
y.ijv
,

y^ rorum prceftantiacaeteris ullo modo

TsKy.dH (d^ cu>^av excellunt.

^/i^C^5>

5)-^^ yjxpov

cfisifs-

^.
t-tazv

ii^i

"srpcdTStcov

iihvt

T 1? cit>i^py^^S7cc4 T ETi^iivcov o]oi t

Nam Arcadumfane na8cLaceda:momorumquoque,' qua numero hominum , qua ditiotio,

nismao-nitudineAchseos loneo in-

noiTTCTS z^^^p^p^iv oi <zs^4tervallo fuperant.fed iie fortitudinis ^jjyj/joi. 7ru<; ^v Jlr Tivuud^Jh}-

xQoJV ^TOt Tt, f^ t)} XolTriv

73A>5^ --

quidem gloriam illi quos diximus, cuiquam exomnibusGr^cisconceiqui igitur taclum eil,quam-

ierint.

><.Y,<poTS<; y

dl^Xov wc,Tuy(^L/j
et:^

ut 8c Achari, qui in i^]Xz- illorumReip.acnominisfbcietateni


'

ve

ob caufim,

&

yiv

xocJ.yue; av

zFpsTTSv

<PxZ-

coaIuereca:tcriPeIoponncfii

adeo

Xov }o:p

fecundam hodie famam obtineant? 8c quidem Fortunam ejusrei autfloremficere, nequaquam decca*;' amentia namque id fuerit: quin
I

cu-ucw

S'i

yaJisov CKixrj.

posius

HlSTORIARUM
potius caufTam fcrutari debsmusj
line qua, neque eorum qu^ rationem manifeftam habent, neque eorum qua: prseter rationem fieri vi]av

LIB.

II.

'71-

aciv
ot/jj oje^

ciov
ly.vi

rs G-MjnMSlivcoi,
^c^u. ']o!uv'777.

i^v

T?5

dentur

evenire

quicquam

poteft.
eft.

Porro caulTa

meo

judicioh^c

Noneft invenire ullam hominum


fbcietatem,in quajuris aequabilitas,
hbertas
,

'ix^cupcaiv

ei?\.i}C4ve7B(y,v Cffx,

a.9

8c ut brevi

abiblvam, po-

VTffctpx^ayi';.

ecii-nj

r.va^

Sp

ijs^

pularis vere ftatus m.agis vigeat, aut


inftituta finceriora,

AOVTX Cii^in^ZUi
'

"S^jOf

nsMTTSVViJ-

cIieos.H^c

quam apud A- <r.ci)v 777)>^ovg ^i 7ri%7 y2 X'iyot Reip.formaa muItisPe- f^ayi^^ro' nvoc^ (iiccc^f/.ivii

Icponnefiis ultro eft fufceptai multi

fationibus

& apta ad perfuadendum


illa

suJhxelv izror^ffc* ccjt/,


^^cB-evici^.
Trof^ievi)

rit<;

vy-

oratione ut
cli
:

uterentur funt addu-

ad quofdam cum per occafionem vis effet adhibitaj facile ftatim

yj iihv '3czzXi'u!\eove-Anju^., t'^? | '^ai


TrtcvTzc
-zs-oi^krvc
,

iihv)

;>^$,

icTsc

n^Ti

impctratum,ut m eopropriis voluntatibusacquiefcerent,

uii

iZJre^c'A.ecs'<5;.tfya;5
T*

quod

initio

x.ci<hx,vHlo
A>J5
,

iZBt^y.^fAeviii;

ru^e^Z im^o-

coadi probaverant.

Nam quia nul:

dho CL/vep^Tt; ^0}fA.evij lo^^


,

lum

iis

refervabatur privilegium,

l^v^^jtiloK;
Tnt^.

(aT)rri7i(B (pi^icwjpa^

qui ab initio

eam

condiderant

{^d

dio

ruvT^
fc'

"^^i^^v

'c

cmIle-

ut quifque affumebatur,
batj fane

eodem pe-

nov ^yyireov

c-fjfci^^v^jcwy^

nitusjurecumcaeteris effe incipie-

XoTTovjyiCr.Hi;, rvjj '^ssr.ap^jvcu^ ccuro7<; evffBCifcevfciv x.ct,rK<^(77x,ix^ .

quam

facile res

ca,duobusiIIis ufa

hxc publiqux plurimum

piv hvjj

7^5

<^s^c/(.ipejtOic,

f^ ^ TraHprjf,ie"Tm,-

poffuntja^qualitate juris,
tate, voti fui

Sccomicompos cft fada. H^c

Xireici^
vov
,

ioiuf^y
A^y^fOK
fjLw
'

ro

vuu

}(^ rv (zsz^re^v vTryjp^


^Aov 3

ergo

prima certaque exiftimari ^J cauffa debet ej us concordise qua ol


, ,

ro7<;

"Sr^i

^
ev
_;

ertpoi

'vfkMvcgVy cct^^ r

femel inita, ad has opes tantas Peloponnefii pervenere. Quod autem


ea inftituta

'TTtipov
yi

j '^y.eT^ Tn^c-ici _j/^v,

f^ d6o A3j<p^v y^prvQ^ov.

'K.ci&'

Kcci^ii^ u> lo7<; Kxlu tLo publicarum rerum 5 adminiftratio,quaIem diximus,jam l^Xtccf riTro!^, y.,ci]a,T MeyxXliu

&

ante penes Achaeos fuerit

multis

E^tf'l rz^re <zs^<nc'\^pi^\jofj.ivlw^

quidem etiam aliis liquet teftimo- * CMezrpyicnnc Cuvi^ict, rav IIuniis verum ex omnibus unum aut Jzc^oeicov' fisru. rzium. ^ofAt alterum attuUffe in prsefentia fuf- va y,ivy>f.^r(^ oAo^f^t/; fz^ fecerit. Quotempore in illa parte ru,<; zToXirHofj; o<7^ f^'>C5 $ ^5 p Itali^ quam Magnam Gr^ciam vo rZv rs^palm Uv<^tov | ex.a.^i; tizcabant, Pythagoreorum collegiafunt incenfa motu rerum ficuti par
:

'^

>

fcftmoxcoortoincivitatibuS;quarum fingul^eprincipes

fuse

Reipub.

3 7

POLYBII MEGAL,
adeo inopinato cafu amiferantrcontigit,

ut quas funt in illaora Graecae

7025-8$ E}klw!.x.cci'sroXeiq uvoiTrXii)-

originis urbes, c3ede,leciitione

& tu-

multu omnifariam complerentur.

tum
Tay
TJksizZov
fABi^uv
T^i;

igitur

cum

plerique

omnes

EX^ud\^ Graeci legatosfuos ad conciliandam pacem eo mitterent unius tameii


:

populi
y^y,>Tav
<sri3c,

Achxorum

fide ac confiliis

tUjj

tuv
i

TrzcpovTzov

y^- civitates uf^ funt ad


r

componenda

xm
wu^

i^oiyj^yU/j .

fJ{c)Vov

di

ifc/jrc/.

quibus urgebantur mala. neque ve-

TTjf5 r5 xcMpHf;
M^s<7iv

u.7ad\^cM)Tr>

A;jM6/v

^!5t y^ f^eru
copy.yjCRMi,

^ovii<3

o?io^^spii<;

(7nrD/niin}jTUj yi^(^
UJ7Jv
'

'f 7TzX'.rciccg

roeadumtaxattempellate Achseorum inilituta probare fe odendefed etiam ah'quanto poll runt communi omnesconfenlu formani
:

i!r^^>(gt,Xeffzcv7^<;

yj

c"^<<$3

Reip. illcrum imitari decreverunt:


hortatique k^c inviccmCrotoniat(j,
Sybarita;, Cauloniatae,

f(^

(7vi/,(P^v/i(7ZMfTe<;

K.a^ruviccTUj,
j

'^vcccpiTZCj, K.ca)Xc!.'vioiTUj

r^^a-

unanimes

%vfA^'<K7n^iilcMi

AIOS OMO- JOVI


w nunt
,

HOMORIO ^dempoeo ad conventus

P1OT

y^ivov iBfov yl r^TczVi cv

& locum in

7BJ5 77 cufjooii<; y^-] rcc

^^^vAict, agendosS^concilia

communia

ha-

UJ/ir/Asv.
yoy.ii 5

^uTB^v

Tii; iBjcrftHc,

benda. deinde moreslegefqiAch^oniilratione rei iwx. publicse infti-

oxAcstovrr?

m; rm A^vcMiiWV, rum addifcuntjillifque uti in admiaioDCHv


)(^rci.

^ociAoyrr

;^)j^ ^

tiiTiiq tL/J TTVXlTeicCV.

XZTO Ci

tuunt.
rint,

Alovva-iH
ill ^'t

'Ev(!y.,>(c>v<nii oKJUciTEiciii

nam quod poitea mutavenon voluntate ipforum tajfed neccflitate funt coad:i:

T 'ZSC^Oiy^Ct/jJTUV

iicoo-z-u^cov
,

dlum

i7nK(^Tet'ccs iu7rs3iS-evTe<;
xnijicoqy ay)^ci.y^i

if%eocuruv

ciiix.yy.ujj

&7nTA(WJ.
y.ovict)v

f/.eru

^ ruZru, Accy.shit-

fd^ ^ii^^^o^ajq TrrzijTzivrav


aimTr: ir,(Tti,ij,z-

'fi^ tIuj OV Adb^Tioi^ y.uyvy, 0;;-

^ciime^

cMieXTTi^^ji;

ycjv "t E^^.u/JCJV y))^f,f,ovtccg, lui u.y.Q^cic:.

quumejusrei facultatem iplisadimeret,partim Dionyfii Syracufani dominatus partim circumiacentium Barbarorum prxvalens pctentia. Pofl h^c cum inopinatam apud Leuclra cladem Lacedacmonii accepiflent, ScThebani, quodnemo
,

Ws< 'TTtiv'^
i)

fuv r^c,

E>i\ujuccsi

unquam ipcraverat, Gr^ci^s principatum libi vindicarent tum apuJ omnes in univerfum Grcecos tum prcecipue Lacedxmonios 8c Thcba:

fC^A/fzt
*i)t,

'Ztfe*

rjf? <zs&^^ijt^ii^,

oiv

fJij/J ft;j

(wyp^^wj iceiv ktIxcn


veviu.?i^ci

S-c(,f,ra)v 3jW;i Tn^v^v^^cdv


x,yiir^(r,v.

f^^/

yi y^A 'zs^

T T

nosperturbatioingensexllitit.namc]ue hi

kfJi,'Pt(r-^Y,riifo^cJv e7reT%e-^cJCV

&/)-

negare

le vidlos:

illi

non cre-

bciiot

yc^ Accy.estctfj^vtoi ^jv;.'?

dere hos vicille. hujus vero contcntionis arbitrium utrique permife-

ruat fohsex omniGrccorum

nume-

ro^ch(^is:

HISTORIARUM
to

LIB.

11;

17?
^eocv
^'

npn quidem potenti? ratione habira: nani illis certe tempoAcli^ls:

fJblV

^Kjre^Af l/^CM/TT?

7TJ7T

ribusminimum

hi inter

Gr^cospo-

terant:fed fidei potius, Sc probitatis,


in omnibus rebus prae fe fere- rJijTi/TS Tu6t{w ^ZirOt CUJTZ^V miVTT? 'TVTe f^iV OWJ l^cundi enim per iliatempora, fi^J T <7b|*. etJiJTtk TO, y^TTi tIuj ci^a^pea^v in hac opinione de Acheeis iine con- A^$ ^JTeAstroverfia conlentiebant. Sed tum \Ziry,ppf^ '7TZ'.p (AOToic, quidem voluntas ^confilia folum

quam
bant.

'

redta penes iiloserant: etfedrum ali-

quem,aut memorabile uUum


nus ad
rts fuas
:

faci-

amplificandas edere

ncn potentnt
parillisdeerat

dux nempe
:

ccnfiiiis

f^icreo)^

aei

oi,

t vsnocitc^'<sc

7n>-

nam

limui aliquis TE

(MV 1^:7:5 7>~5 AcC^iO^Ciiiy.OliaiTl'^-

majoris indolis fpecimen dederat,

continuo

vel

Lacedaemoniorum
Macedones,(&: quiiTni
(gcg

principatiisjvcl

hi.

TTZTt

CVM

}($e,lpo}
,

-Zr^JZiJ-

AQ

demhi pctifiimum)luminibusejus
obilruekint
,

u\io^so)c, do^e
OZCJCif/.tV

Q<.^eoj<;

tUu

c conatus impedie-

UVT^g

iTTSiy.^S

(PotAi^.v'

bant. Poilea vero

quam tandem

a-

ImT^Xeazit^svyi

to

y-oc^^tTtv

f^J^v,

liquando pares connliisfuis ea Refp. r

TLsko-iSrovw,(nocv 'cy^^tolcM.

>!5"^-

duces f uit na.(9:a:brevi tempore quid


-in ipla

virium ac roboris tlTet palamj

i-yn'cOAr,^
ojvioy
'

Aoo<,(^v vcf.tiTBov

2^1X0-

feciti

facinorecditolonge pulcher-

a^^vK^h 5 HSA

T??isiJJii'.n^v

rimo: concordiam dico Peloponnefiorum. Enimvero dux


niusAratusfuit
illud ac

quidem

&

y&^XoSjoXiTi/jj
uciifJiov

^s^^icfJo.iTVjj

auftortampraeclari incepti Sicyo:

u^tIw
,

i^n ttsgzv y^neS-c^f

ff^) IPV^ promovit autem Av/^pTUV tandem ccnfumraavit Me- <SFf?Ao^'t:5 ouiapoog.

TZiOTX T.rca
Tivcc
,

ef[

/v

galopoIitanusPhilopopmen. confir- Sf9S TU

T^i^O/iiyjlDTU

y^
,
^
\

TiZCCf

mavit vero

& ut etiam in pofterum H^


,

v^Ta
^

Tiztiiq Koof^)j<;
^
.~' j
>

Tri^'

aliquandiu faltem res duraret


cuti funt

Ly-

/ r T0f4.cytt

di)/<.iiV

aSl

y^TO, TO TT^i-'
i^m-

cortas effecit.quique ejus feclam iealii.

TTBv

'2yi

p^oi<py{ 7xziyf.9foi Ti/jj

-prseiLiterint,

quid autem iinguli quove modo aut tem-

<jX)ori(M).

Tav
,

(Aj^

Tni
i

Aqo/iTca
fJcitA

hcpy,7ifAivo)v

y^^ vt^

i^
yjfvf

,pore, in prcgrefTu fcriptionis decla- 'juZ^

'TmXiv
,

\7ny..Oci.XooiiSf^/Jot
olci

rabi mus, ac fuis locis obftrvabimus.

f-ivr.S-r.TOfnsJzt.

to

Xiou)

tamen fadta, & nunc, 8c dein- Asj-TJv? y^ cz/,<pei<; (ynHvov 'Zvk^i cepsfummatim dicemus quiaex- Tav ios'o)v c"L^Tc^.y,svcof zr^|ffty Tav os Tclq cj.Xftant ab ipfb editi lingiilari tum fide ^s^fAvy/f^^^ncf^n^
Arati
:

tum fermonis

perfpicuitate

Com-

Xoii esKQjlQs-ji^iV

H^

fAiT ^/^'

mentani, quead aliospertinebunt.


TV-T

^A-^i

178

.',POLYBII MEGAL.
11
5

'

exquiTitiore diligentia,judfcio et'

am

adhibito, perlequemur.
y(<Ji(Q-ui

Exiftimo

oiyiyriinv

>

y^ ^i
t

cm-

autem

& faciliorem
,

milii narratio-

nem futuram & ledoribus ad intelfiayKnv


f3tff7V
i

TToiijffZijusytc

S7n-

ligenda retc

omnia expeditiorem

viam y fi ab eo tempore fcriptionem e't(;>f^.TU TnXiv ^h^Xvjiv^J^^ a^ T ordiamur,quo pofi divifam oppidaA^(W.Zv i^Vii<i T^TB T CV MoCKe^- tim gentem Ach^rum a Macedo(Q'JiCuV

a^

T&)V

XOtlpaVf

cv

vlccs (icc<n>,suv,^p(^y}

TTuXtv lyi^Jt^

niaeregibus, coepere civitatum vo-

>t,<nwv^ocr,c, "^ TroXicov 33*^0$ k^isvi?i.oii, oi<p' y,i

oiu^a4/o fd^ov
,

K^

rs avv'

luntatcsadmutuam focietatem inclinare. ex quo gens Ach^orum continuis increm.entis audla


,
.

f^5 i6v(^

^Jttjv >;A^
/'.y.Z.^

TE^^ico^tCA) viy 0/1,6'

yjv,

^l

y^ yefi^^^^Ccc^x;
jf.fv i^v

siTTov.

in eam quam hoOXvyynx^ die cernimus, & de qua modo partiCit/J-

'i^snp

>;$

molem tandem

pervenit,

^ns^PI K^-^ tttW^ttj 5r^o$


,

TZit^;

culatim dicebamus. Olympiasagebatur centelima vigefmia quarta,

tKXTCV

OTT
}($u\

riflfTf rt$

yip^CWTC
'

OVfA.-

^a^vHV
xcc6'
ii<i

Avy.cx4oi

kui^i

di,

cum

Il%Xsf.{c/rt(^
,

Avn y^y^(^

tempore Ptolemxus Lagi fihus, LyjC^Af.wc^^^ c Kf(7^\xi/(;5, (UfTTjA- limachus, itemque Seleucus,5c PtoAitliM' T /S<OV. -TruVTiS y^ ^TZit 'Zv^ lemeus cognomine Ceraunus,vitam t zr^e-tfy^juivy/V O^^v/nTnuOo to ^v cum morte commurarunt. omnes
iit
'j

Awpv ft^ SeAcJOxC^, ;^

ParrenfesS: Dymasi concordije hujus fundamenta jecerunt quo


:

t^eXiTrov.

'^vi; fisv

avcoTT^v
l/.C,

Tis]efjv

enim

ifti

circa

eandem Olympiaattinet,

^OvH^
jb

TVlCCUTr]

Ijj

V^

tt^

7T3

zs-^HoTifcevov

ih^

dem in vivis effe deficrunt. Ad fupe^


riora vero

oia/^(n<i.

^^'

tcmpora quod

T iOTcyiv^ ^ct.cnX^^J^VTtc;, oq ^v gentfsAch^orum ftatusfuit hujufOpi^a u.ev Vjoq, K^ j r T rlo^KXei- modi. Tifanienus Oreilisfilius, pcH:
^v Koc%ocv <yii7n<mv
't

'ETrupri]^,
tvzu-8<;'

reditum Heraclidarum Sparta


diu.s,

eje-

KUTt^e ry;

-z-re^

A^JiiM/

^^

THTii yj^ To crwje^q


e<y$

''7

Achai?elocaobtinuir, primuffuir
:

'"o

p^'/(^

Vfjy^ Qxct^^dtiJivTr^

que rex ejuspopuh


ftitutum ab eo

duravir in,

regnum

continua

^t/TK

diKncpe^p^cruvTe^i

%^q

zr^<l~ ftirpisejufdem fcrie

propagarum ad

^i>ifA.evH
ciyisoe.

'Tratmv

tTn tim

fi^/jvofA.ifA.Cc'^

Gygem
veriari
,

ufque. cujuspofieafiliosa-

otcurouKaiq xvtuv

ap^v,

fie-

quoniam non prolegirimo

TrtpiaiXfV

esq dyiy.oKo^UcM)

r xoXi-

TTicw. MiTTSf

y,a^ Ttl<;e^y,(;

hero inter illos fe gerc^cva^; bat, priorem Reip. fuae formam, in


rege, fcd pro

<;<;jd5Tfof^
I

oc^ore uev

ayisax; ey^oj-

p^ TOCZS^^yf^T OCUTZtqy,CtTUTUC,
r>
i
,

popularem ihtum converterunr. ncque dcfierunr iniecutis dcinceps temponbus, addominarum ulque
Alexandri
ter,

'ZeTS^fwanl?

TXiye fAujj y^ivov TraXi-

&: Philippi

licer alias ali-

pro

remporum

necctTtaribuSjrcs
:

illorum fe haberent

at

formam

ta-

juen Reip.

HISTORIARUM
feien

LIB.

11.

19

Relpub. in populari ftatu, ficut diximuspro viribus retinere. eadepra^ter

^l' :m/ iyH. oojaiy-ci


crj/ii-zaivei

TnXtm'
^^(^veiv

k^

'iit

mocratia e xii urbibus conftabat^ >(^ vuo

'oJAy/V

qu^nuncquoqueiuperfunt,

n^evH

K^ EXix,y,<i t? srfo

t AoO-

Oienum

& Helicen quam


,
:

pauHo
fA.71 ,
,

antecladem Leuclricam marehau-

^ft^/ Tg/tvrtf i Aeovnovy Patr^, Dyma, Leontium ^Egira, Aiy^(y,, n^X^yjVTj Aiy.ov, BoJ^, Pellenc iEgium, Bura, Ceraunia, Kspcwviu, nAfv^ f(^ E?uy-i} y^ iVIedio tempore ^'7^1$ Vji^V^ jt^b TftJv xT* A*Olenus, Helice.
{it:funtautemh3e
Pharse, Tritxa,
, , , ,
.

inter Alexandri

mortem

& modo
id-

>J'^av^ov KxipSv
oc.pTi

Kr^TT^^yj
J)

i?

didtam 01ympiadem,tanta intereos


inceifit

p^/jtiayi<i

OXvicTnci^X^

difcordiaatque V2efania,

ToicivTLfj
,

S^^^(po^v

;^

x.oe,^^iccv

que regum Macedonix opera potif- CA/iTnTSv y^.^ f/.a/J<^ dici tuv <^a fimum ut diflipata urb-um con- McCKl)CVlCCi (lciTzXiOJV , 04 CVJJZ' cordia contrariis confiliis fibi una ^T) '7n/.Qo(4 7^5 77rA5 ;^g/<c9-6-;-> quasque privatim ccnrulerct. ex quo QoiJZ UTT uvt)v CMUvTieo^ 10 azfi^i' fadium ut ahis ipforum urbibus ^v uyiv oi)is/,Xu'.<i. | y cu/jiTTiTe Demetrius & Caffander, acpoftea ruq y.tv E^^^y^f? wjt^v y/Ji^ Gonatas Antigonus prcefidia impo- ^ia. Tr LYifJtytr Q/,\i y^ Ku^tzovJ) a, *^
:
vj

fuerint

alise

etiam

a tyrannis

occu-

fJL^
TOf.C,

TCiij^ di AvV.^pva

^ YovUTu.
-zifXn^^v^i

parentur.

quorum numerusper Anin

^ i^

TV(^VVH(^'

yi

tigonum mirum
peflate
illa

modum

tem-

h^ f/ovupp^v^i

^t(^

sy.^VTiZcruj cc-

auxit inter Graecos. at

y.H Ti7s E>Z.yj!7Z.

'ZSC< 3

t hx3^,v
ixrpo^i

tircaOlympiadem cxxivquotem- TcTupTlc/j OXVfJLTrtueeo pore in Itaham Pyrrhus trajecit :du- 'iy.UTOV,KU%C'^ i7lZ(,V6f
i\ pcenitentia, ficuti

tk7s

TT^Ci^ProVi

jam diximus,
cep;.^runt. Pri-

0!.l>S7^iip^UVTV ficTUVC>)!7ZCS/Tq

OVU-

ad concordiam redire

<P^ve-y,

^Zlu e^'

u/j

yj^
f(g^

U-jPfii

mi omnium concordiam
enfes:

iniefeDy- hu^pUCrlV B5 IJuXlUV.


T^/.TZij^i^
,

ZT^CUTtl

maei, Patrenfesj Tritseenfes, Pharse- uJv

cyjJi<pi-7U4i, Avtigf.Hoi,

TluT^P.q,

quamobrem ne columna qui-

<^up^ie^<;' e)io<^ h-ae


(TVfA.nCC.vei

dem uUa extat teflis confenfus fumurbium ineandem Reip.

ha- pjXlvj 'iJ^Up^V


for- >.iuv
/^V
TT^Jca
iJ

773-

TSTZyy 'zsc*

oviAircXiTiiu^^

mam.

inquamfuntadfcrlptiquin-

TtajTU. fJLUXfp/.. TTZi? iTq VTFjU-

to ferme pofl anno i^gienfes qui

<Ppiio^v c^c6A;tf; AI^sTjj

prsefidiumoppidoejecerant. fecuti
dein Burii, occifbtyranno
:

fi/^zTSO^OV'^ (7Vf.t7rsXlTSlCC^'e^<<i 5 ^^^'

fimul

&

Tvi<;,B8/.oi

T Tvooivvov X^JCTr/yeO'yj
l(reoi4

Carynenfes, priflino ftatu recepto.

Tiq'

u/J^

THTviq Kucz/Jjei<; 'h<my^'ij

Ifeasnamque> tempeflateillaCarycerneretejed:um, occifum vero Bu-

Tt'piQcc4>. (Tiwia^v

'p

K-

neae tyrannus, qui praefidium ./Egio pv n otj; TVTt Tvcuvvo-juv, cy.i7re7rTW

rsetyrannum Marci

6c

X^xvjzv fJLiv l\ Aiy.a T (pp'i!^'.v Achaeorum AiyAa^ r ci T~ 'S>kiPce,f/,ovit/p^v atci


,
i)

MupyH

iSo

poLYBii megal;
opera:
fe quoque fentiret jamjam" unaique bello petendum poftto d^nnnatu,fidcque ab Achxis acce:

TTOAtv-ss^iioqTo

AvzjA-y av<p}uji.

^Z

r.v^
T?

tiv

^Q4v 7^7 8^ ^ivHg

Ty-

eam rem libi non forej Achsorum urbem aJjecit. Quorfum veroantiquiorum ilJorum temporum res heic attigi?
p::a,

fraudi

ad conventum

tfC*si|;Cfli/-to' 3 '/v:e

-^patCf-j fnsv ^yj>;-

Tuf

<wtA(pc(.v\c,i

^? ^

y"^ Tn^iH',

p:-imum quidem ut palam fieret, qucmodo, quando, qui primi ex


iliis

veteribus Acii:Eis prxf^ntis lia-

/kiy>y

'T

i/io

eT/-f2i5TV$.

ooj-rt^v &[
,

fundamenta jecere. deinde u% quod dictbamus de inftitutis ejus


tus

ivxt^Tzi-t z^^Mp^zcrsc-:/;

(a^ (a.ovov

gentis,

non ex

aflertione noftra,

verum
;5^

exipils rebus fidem


videlicet
illis

J> axiTuv

mvenir

T^^lu.ciTtov 7n<iiac,
jttiii

ret.unam
fe

fvrmper fuif-

vj/'y^i//i
&11'

c/o-n

71?

o(,ii

t A;^5-

Reipub. fu^adminiftrandaeratio:

o/tpcTi:;

issry.p^,

-rf^O-'

l^. (^e^rei-

nem

per

quam dum
,

ad aequahtaeos auteni
vel

vovTfa ^fv
iij

'^zi-p'

uiXc.Ti lcfyin^^civ

tem ac hberratem

quGe inter ipfos


:

'Trap i}(rixv,

TroX^y.^vres j
SajTjA^^v

'Y$4-

viget, h-omines invitant

qui vel propriis opibus


ciUTZdv
yj

c/ia

regum
fer-

TTiJ?

cr^STS-

auxiho
vn-e

freti fuas civitates fibi

^5
raria
Oi(n\

"TrvPioJ.ooc/;

',($i^hvXiifA.'viii;,

tu

t^o-^cj fd Scurvi ty,


(3

cogunt , continue bello petunt (Z^- detruduntque hac inquam rationa


:

"^y^j^y fTrsTeXeaziy
TSi

T^;

UV oitciUTUJV,
y.c.^v.

JV

J<^^

J^i*

^*',^-

Scpropolito, opustantum,partim perfe, partimperfbciosad exitum


pcrduxerunt. nam qu^ fociis adjuvantibus in hoc genere funt poll-.ea effeda , ad Achseorum inftitu-'

i^^^ruJi
7T75

cicfivwv <rwjep-

&

^y-'

CM/

f|i}5 ;j;^5!>#?j eTTf

Ayrxi&iy toSi^a^i^eTsv ci^oiTsov.. ttoX-

Ao?5

tum

referri debent.

qui

quum

ifi'

;(5/y&'v;ii7r6yT5 'zroa,yfjuvj]o)v

plurimis 6c
facinoribus

quidem pulcherrimis

'ZsXei-^v re

y^

kcc^.i?zcv rcijy.ci40i<;,

hci MTore to

t^-^flc-TTKv eTnJvf/iyjcron

multos adjuverint

Romanos imperatores nunquam ta:

c/K 'Tuv y^7vp%jf.cy,Tzjv iihvog i^ix

mcn per occafioncm


ullum
fibi

rei

bene gcfl^

Av<nTfAji5

ccTi^ c<.fT, Trzicryi^ '^

ecw

proprium

commodum

t'v <piXovyj'(X^,
(\jf/.fj.a.^ic,,

cupiverunt : fed feraper pro navata cdrii^TK^^XTiovTD tIw egregie fociis opera , mercedis loco
(C

UZ

TTscpei^tvTs %ii;

eKciszov iKi^J-^^.ctv,

)(SIV>1V

Qf^Oc)'

vo'.xvTleXozrovvr,(nav.

Qu^esrp^^v
/,.
er)]
j

ungulorum hbfcrtatem6c communem omnium Peloponneliorum


concoriiiam reportabant. Vei-um de his ex actionibus iplis rerum mehus
hquebir. QuinqueigiturSc viginti primos annos dicla; urbes Rempu-

uurav
A
-,

>^c\/>r>\^

'^^TS^

7W5 arp^|<j5
f/.ev iiv

c.vepyy,-

(A.uTz^v

Eiii^cn

ru

rrc&)

ru <c

Tzxvri G-wjiZ^cXtrd^JcuvTv , 6'

bhcam

HlSTOPvIARUM
tlicam eandem coJuerunt
,

LIB.

iSi

Scriciuos

bam communem &Pr^tores


inorbem
eligentes.

Poftea placuit

deiignare, cui rcrum fum- j (ffZrot. 'Tnx.Xi^ ch^ev culFi^ic, \vx, -'ci.mampermitterent. eoque honore S2fSi]l<lvi y^ ThiTM TT.TBU^V VZuSp t}<J primus efl ufus Marcus Caryncn- oXm. y^jfSTpi) i(^ '''^>5 '^ Tiy.^i Quartum annum in Prdetura JZitTnici Mapy^g o Kcopz/jUiii^^;. tt{js.

unum

agebatMarcus

cum Aratus Sicjo,

iccpra)

oX

i^^v iri '


;5^'v

^^S^iprt^^/^H

nius, viginti annos natus

ereptam
'iTi [A.iv

j-ugotyranni patriam virtute iliaSc vi(^,

uy^cz

Tj(y.v<Hi~

Achseorum Reip. attribuit. adeo jam inde a principio setatis mores atque initituta iliofortitudine,

zrp^crsv<if.<.s

zrpo<i

t A^.cuv
i.^^i

tT'

Xi-

rum adamaverat.
no poil: iterum
nullos e prsiidio

cciavo deinde an-

Teicaiy 'i>^yj.'jcv djjvi;

y/>'0'

Prastor creatus,

quod

in
,

non- fAj/jQ^ '^ TT^ci^cscn&ti oou^juv. c[h'at Acroco- ct 'TnxXiv 'iri <^XT}]^g ce^p/j^)/; rs
poUici- odLiTto^Vi fC "T^Q^^^nsTiy.Qu^
7-

rintho Antigonus habebat

A-

tationibus pellicit ad loci proditio-

nem
, '

quo miOX occupato , ingenti K^ yi-^Jo^-^Q- iyK^Tr,^ quidem Peloponneiios metu libe- f^iv ciTnXvjc 'pooa l!'o(; T
:

f4.^.^ii

HeXcTTsv-

ravit Aratusj Corinthios vero pofl:

vi;<nv

y^%iy.'&v%?

'

hbertatem prillinam

tis

redditam,

.0/iV'jrd<;,

Troatjvi^^Tv

tXd^j^f&Qag ^ zs-p'.^ r T

adReinp. Achseorum adjunxit. In cadem Practuraetiam Mecjareniium urbem Achseis conrribuit, ailu in
poteilatem reda6lam.
afficerentur clade

ZT(P^^af/.v(^
^Aoii;.(gcu
i

^^(nvltA.i

%!<;

A-

fa6lum hoc
per
,

iy.viioTU^zy^Ti^u) iTi
'/)

anno prius quam Carthaginienfes T


iila
,

Kcfypyy,hvler}v K^rii!^, (yj

vafyoXH
TTf&JTW,
Teo-

quam
tnbu-

H.iKiXioci
<s<^fA.<iVci4i

cx^^pifcrscv^rc^

univeria excedere Sicilia

6-c

T^Tz

cpopisi; c.\:syKC-:v
)

itum Romanis pendere tum priraum funt coadi. Quum autem


,

U0:,t3!q. fA.eyu/..ujj

srpoy^ir/iv
cj^.iyo)

ttv^-

Qccg

'f

i7nko>^,i cv

p^ayui,

nniitum brevi tempore in fufcepto Aofpzvv/idii oieT<?^<i , conlilio Aratus promoviHct ita dc- y 'T A^^icv cvii<;, inceps gentis Achseorum principatura obtinebat, ut quecum.que
'tueret aut ageret
,

T^pccix.Tzov yy.v
"TrdQcjy,

K Tuc, l-

inili-

l:v:'..(ppm.
^ivcnj;

i^Tot^l^

l.,.j

TZ)

Mc'}C'-

ad

unum hunc li-

(Kfv

ckCAirTv

c^

I\eXc7n.\m

nem referret

qiio

nimirum

poilct vyiC'H,TU<; j

fJ.oHtp-y^^oe^ y^of.iy.Xvcrzt^y

;Macedonas PelopoRneic>ej!cerc, tyirannides amolin , communem ac


patriam libertatem (ingulisfirmarc.

^ik.c{Aacrz^ /l

eKci-iDi^ tIul/ y^ivu/j


f^.i/-.t

^
, V

'Trur^iov

(Xd^jjzpicu/.

owj
Ti

v.v

Aii'i<n3v(^
o'/.':iii

rov:<.rui

Hoc

is^itur

animo dum

Antit^onus.
variis

'zyji;

'tIuj

TibXvTvfj^y"

Gonafcis viveret,

qua iliiiio

o'

^^TU/JtW^

iSi

POLYBII MEGAL.
natlbus,

quayEtolorum

cupiditati

XaJv TsK^oviz^iM'

uvu:;T^^cf.9iTiofA>e

crefccndiex aliena injuria, alTidue


(ci^

Aratus opponebat: lingulari Ibltcliciter

lertiaomnia
^eivruv ay.^poTepav a.nx,iui k^toXlicct

adminiftrans;

eo iniquitas Sc audacia utroad focictatem Achaeorum

rumque fitprogrefra,utfoedus inter


fe inirent,

dillblvendam.

PoftAntigoni vera
foedere
,

obitum,
Tzov

quum fociali etiam


bello contra

A^i.av
,

y^jfQyiAi-Aof^yjcWTVf)'^
y^^.\

itolis fe Achaei junxifTent

atque
ex-'

AtTaAojq

iJi-.-Ttt,-^cvTuv

djyi-

etiam

Demetrium
:

ilrenuam iisoperam navaffent


7niXefA,i'

Tn
'j

/wrw

>Aot?/ot?;'(35

il:in6tisinpr^fenslimultatibusatque
odiis

y2 a>jry..ivioii yj^Jyi^^^TU to 'Ttupiv,


X^z^i^yyjSTO
715
^rj^ivatviiTi^yi

f^ ^iXtiCii
A']fA.i:TQ^ii

pauUatim in eorundem iEtolorum animos Ibcietatis amor 5c


;

J^T$ (^ixjzn;.

amicabiIisatfe6tio irrepferunt. De-."

y^ y.S7Zi?)^o:^^xvl '^

fii<XJ

'^^t/]v trius:eodem
vpo',cc
qaj

cem tantum annos regnavit Deme-f propemodum tempore'


quo primaRomano-r

fato funftus,

au

Fcjy^icjv

iyi^JiTo 7:5

Ci{yce,yt^Tuv
Tnno^KviV
T/,

S5*jiP05

r | '^)^'i
ci

rum in Illyricum trajedtio contigit, tum vcroAchxis ad id perficienduni


quod
initio

Tuv Axi.'^.
iyn ttS
,
<

y^

propofuerant

magnae

HiAOTrOVV^iO' fJ^VX^ytll

JhuiX- rcrum opportunitates fe obtulerunt.

Tn^aziVi^i;
fJ.zV
'

fA.trriyi^.xy^^.vct^
C<;
V,V

quotquot enim tyranni


,

in

Pelopon'

omni defbituti parQ ^' ~ oiov-.i ^-JJT?? y^^ [j.icsTOiitTsig tim ob Demetrii mortem qui luis Tnx.i^S-M Q TtV AiJCftTOV o\ofj,zvcv illosopibus ac mercedem penlitanda oilv c^ciq "hcnUyztB-cM TOiTvy^v- fuflentabat partim ob imminenvhdi fo tpT? fj.'v 7ricB-ei<n jn?^- tem ipforum cervicibusAratum,qui
A7Jf/.yiT^!0V
\

TCV
'

OCOTUq nefo fuere


=

fpe

Aot^ dhjpeot^
Tc'ii

>c.

7iiiz<;

7rpoT$ivov7Zi'
e-n fJ.E^^^ag

poni tyrannides volebat


lua dcponcntibus

& fponte
:

oi

fj.y)

srpoji^VTTi)
tp<3tii5
'

migna pr^emia at-

i7r.'.,VCCV\vOIA.iVOt

}(^ KtVCU-

que honorespollicebatur renventibat,Sc gravilVima pericula denuntia-

vni;
iTTt

oicc

nov

Ayy.^cijv

a ?fj,ir,azi/j bus, minasadhuc majoresintentaai rui;


'^
J)

TO 7liS-iVTt<i "b^^jli^ fiiV TU(;


,

To,ycjivviC(.cs

?i../jj:p2jzij
,

iCWTUV 777CT^((?W
Tujv

fA.lTWfi^HV

bat qucE ab Achxis illos manerent: confiUum cepere tyrannide Iponte


,

Ayytav
Qvjj

ts^oXithoo;.

eocj; fj.iv

Avcnocexuta,patriasquilque fuas liberandi, Mi^XczrcXiTTjqiTi 8c Reip Achseorum participandi.

C^-vl^
Sj'

Ar,y.i]rQ4ii
y

Kxra

tIjj ouj-

Lyliadas veio Megalopolitanus vivo

M^paoupiTiv
-'^

'Trtcvv

uT^jjxycj^Ti-

adhuc Demetrio , propria voluntate


ac conlilio,{bllerterplane ac prudenter

KW''i

<P^OVlfA.CiJ<i

cS-poi^Oy.tv'^ Tj

pnrvidens quod futurum crat,


tyran-

HISTORIARUM
tyranQldi renunciavit, ac communis juris univeif^ gentis particeps elt tadlus.

LIB.

II.

.8j

attyrannus Argivorum Arillo,

reiciti.

AeA'^c(ai,x^ ^i
Ti/pccvvoi;
i
,

\
o

'^"
tuv
-ru^i

machus Hermionenfium Xenon, Ap^im


Phliafiorum Cleonymus
pore ,
,

f^ 's.iim o

abdicato EpMoviav
(J>Xici<r,av

}ci

KXimv/^o<;

uniusdominatu , quodiximus tem-

rm
y

^^.jsy-ivoiK

ra^

communione ilatus popularis

(^OVXD^^lCO;

Q/KOlVCfJVy.fflM

TCi^i^PUV

Achj^orum funt donati. Quum autem hoc rerum fuccellu vehementer jam Achaeorum opcscreviflent: llimulati invidiaobmljtam i^toli illorum ingeniis improbitatem &
,

A;^iiav pa^
i)

hM-oy^-pcc-nocii;.

oX^^XSp^n"Joii-

Ai

^'-JoyJvrii

ci'j'^yjirf ''*><; llci.

7W k; 'Kpon^ifr/ic, ^c^ 75 f.:r-yo5* AiTuXoi otoc 77JV ly.^PvTXtv uoi^ixv y^


7^o;e^!Civ
(^p^yioz/^^rit;
,

to

ditefcendi malis

artibus cupidita- 'zAy


,

iXTnazivnc,
,

y-cc^^ad^tiM^^

tem

5c,

quod praecipuum erat ipe


j

TCCS TToXiiq

)CCt}'2Jp

}^

TT.OTS-

A-<<.a,pvavc^v ^iivii,<i^v{g diiTolvendi conjunda.s invicem ur- pov leii uiv TOt^ 3 TUV AAXs^CiVC^fOV zs-po<i bes, iicut oiim acciderat quando

Acarnanum oppida cum Alexandro


diviierant.

P(ix,iav

iTreouXovrv
J^

TTpo^

rvvWpvo^

&

ut de Achaicis

cum T

Tovy^Ttcv.

tIts ^^-^-aj^j;aTrtToX-

Antigono Gonata facereidem pof- sjccfq lX7n<Tiv l7^.pJz'iTi<; Mr/crzcv AvTipvu) TS Tt^ y-cCT C^A.ei" ient, coniilia inierant. tunc quoque T^^J KC<,(pOfJ^ TirpOiSrxTl MxKgvHi fmilem ipem iibi ollenfam arripientes
,

icelerate auii funt

& cum

^ovoiv

'

7mfo7riL'0\Ti ae 0;A<3r5rs
ovTD<;
,

Antigono qui Macedonix tunc pvxerat,

TTzti^l^

KXio^ivei

Tz<i

rdiciusPhihppo adhucpuero

^ocaiket
K,

Acjt.-K.i^te,iy.ov'i.'jJv

nsivme^iv
o:f.cc6

tutor:Sc cum Cleomene Lacedgmoniorum rege,ibcietatem facere,iuaique cum utroqj illorum copiasconjungere. qui enim viderent,totaMacedoniatutoAntigonum potiri:eun-

(nj f.c-iTh.iy.eiv

~
Ta<;
^^Lpoc^.

ati^^oTieoi^; ^' ^^ "

cpci)vre<i

yj
Tz,)v
'

a' T Avy,ccToe,

Tt^^vov

x.v^s'jovroc, y.iv

Mxy..e(!ivisiv oi,<r(P'xKa);
fjLiVQv

cf.ioXoyH-'
^'^'''^

yi

7rpoh,Xo<;
,

tXJP'''*
y,c<.ioi.

d?mque propter mterceptum. Acro- Tuv Aycuccv cqrinthum certum ac profeifum Kpoy(}Q/iV7PV
A.ch2eorum eife hoftem
cogitabantjli
ai ibcietatem ejus,
,

oici

mv

T A-

TTfU^lV

\SSS':X0C^0V Si

iic

apud fe

Tt/s Acc)cescci/!.(.ovsii; TrpocrXci^cvTe^

Laced^monios iniliper

}(^ivci.'vo'jq

pificri

tj;? e-m^^oAiiSy
^JJV

quod moheban- sj-^;f.c'^iQc'icrc-yjcv eh e.Sy^ U7nx!^ici.v iuSicoq x.'y:TcitLr, poilent pelUcere, in odium prius cv ;Tcy? A^:ouq Achseorum indutlos haut fane dif- yj)vivzc^
"srpj^
,
:

ri

opportuno tempo- pof O'iwe7nl<jifj>,ivoi. y'^v Ws^-pfra^Tf^ f^r? rtv -i^o12 illos aggredientes,5<: bellum undiroc^.coc; av c/x. Xeuov. &yi y.cM cp.e coniiantes , cos dcbellarent. Et
iicile iibi

fore, ut

kca

'7tuv']cc~

onnino limile veri eil habituruni hiife exitum .451tolorum iltud mce,

V y.ccla, Xo^^v

iTKercXe^-zi.u
rr,;

eV

f<*j

rs

x.vQ/.'jcr(&iQV Tni.peiiuV

-cu^o/i-

pum

niii

idomililfcnc

m eo fuici-

M4

trz :=><;.

iS4
fftuti
"'

POLYBII MEGAL.
ov
0-jXXoyiazciiiivoi
A...^,..
'>.

^ioti

piendo,

_~.

i_/*^..r.
'

U]:Tii}i'}yir^,'j

a.vc)ici (^'u/JXf*evov

Tra-

quod pr^cipue erat animad? vertendum-.nequeeniminmentem rem libi cum Arato futuillis venit ram viro , omnibus difficultatibus
,
:

evju opy^^.vzijle^ tTii


fA.OVtlV
,

to TfoXvTTi^l- convenienter mederi gnaro.


Ci^^.V
'fi

itaque

KX4
ciov
'

;;(^p^V

UdltTn-

res

novare

orfi

belloque nefario

A-

x.ai

q6^
'

vi^vmv
"

TZtiv
,

ch^os adorti,non iblum nihii

effecfe-

VQ'^Jiv7Zt!V
A

Lli^^ TlVVCivliOV
t^r^ot^iUirc^
'

Aoa.(sv Tors

'^ T6V runt eorum qux fperaveranf. fed etxc ro iam contra , tam Aratum , qui tum
^
"^

sS-v^

e(7Zi}y,'X,rD7roiy,au,v

sT^jifA.ci-

erat Praetor

quam gentem ipfam


jj

Ti^ty; avTiiSh<-urc>,crsivl(^ c/:c(vii,


( Xv/u.r,voii'J^oii rxc^

Achgorum
follerter

potenuioresreddiderunt:

e^Tn^oXzg uu-

rr^v.

^jq

d^

;?^2^<-'9"'J

ra oAa, rum

Arato conff.ia omnia ilioin contrarium vertente , atque

e^f ^^ rav A;'>f o9"/ fA.eX- corrumpente. quoraodo autem queA^X^vrav, Jic-jprlv i^ nplg AsrzdXn', que fint gefla , ex iis qux deinceps (SStSy.py.Sp^ cM)'>^ } rvv TT^Ae- narrabuntur, perfpicuum fiet. Con/Mflv riv <37:!i5 avTuq DCiyj.uJotA.evdc, fideransfiquidem Aratus,^to!os qui
c^Xov

propter recentiifimam
y^j{

memoriam

Xictv
r6)v

sivcif

fZdtSr^aTtvi
(iiisp^^^noci

ru.c,

beneficii

ab Ach^is beiioDemetriaco
paiarniiiosarmisiaceflere,'

c^
vt\

A;>fiiic^v

'Sj^
oi'-

accepti

^r,yi:;r^'ci.'SV 7rsXefA.ov

pudorequoiamretenti, non aude-.


bant
:

confiiia

tamen cum Lace-i


:

Khe.',fA.cvio'q-

tfOJi

<P/ovoujj'<?ii^if}
,

dcemoniiscommunicare
Cleomenes perdolum

tantafla-

A;^j<ti<oT$ /tt/ '^r-aTTv

<y5T

KA?- erantesin Aclixosinvidiaj

utquum
occu.tam

&

Mmi- proditionem eflfet ipfosadortus, atqueearationeTegeam,Mintineam, ursf ^'vov aviA.-^cf.x'^^''^' iV^^/^w- ScOrcliomenum interccpiflct ^^d etaT^cL y^ cwy.TrvXiriil/ofA.ivotj; t>s ^on focietate duntaxat Q,y^
y^.
'7mp-/io-^-fA.ivii
,

Ts)^civ

Tiv:-ui^

Opprpf'%j))v,

7K? AiruXoi^

TTTF 7rc?A5*
(T^
l-T^n

a^;^ jiov

^^viiJiTJ^v-jian.i
ipHls

'^'jrr)ic,

^ij^.SfC^w^vi/^'.

communione ejufdem Reip. tum junftas ea injuria niliii


:
:

^4
-

cc\>nS

T s^-TWa;

y^ robq

.27C9'T?^qv kJ"
'
^

ft>;tfv
.

'7t{i(JZtV

}}(at.VlV

7TZ:!iif^/Jii^ 'ZTp^fipCl-

Q'

l:^'^^vrhiv, '^..

uhroetiam captarum urbium poffdrioncm ilii firmarent 8cqui-1. -.11bus antea pn^ cupiditate lucri vei ienioti,
\
.

<nv

e.5

ro

7TVXSfA.SlV

Ol:Z

tJAtO-

/ Vizl:U)

iq T57T ciowy^iuv ey^vincag


,

viflima occafio fufiicere foiebat ad beilum in ens movendum, qui null*


:

ot

ru-ov^y^S^ii<;

fi^

ra^

tA.syi^-cie^

'i^Tib.fjj^i TToXit; IJiXovri, \<P

unquam relasfcrant Iios nunccerw nens fcientcs prudentes pati ut fibi


maximas

fj^avovlhlvu^io^ec-jv yi^oof^ovcd- vioietur fides,&; fponte fua


'jtcyiiv
'

T'',^

K.Xcuivuo
i

i^a

hiv

A^tol^' urles amittere,dummodo eo crefces TKCTW ^XiTfi^v iirvg reCieomcnisopes fentirent,ut poflTet Uchseis (kiQ opponcre hjec inquam
rvi(;
'i.

^'

'

omniii

HISTORIARUM
omnia confiderantesAratus& csteri Achseorum proceres, neminem bel- ^
lo iibi
:

LIB.

II.

iSf

T Ap<i,tcov 7rtiXir<^f^r<^

ttO'

provocandum rati Lacedsejnoniorum conatibus adverfandum c^i^c^ oi Tii^Ct tZv ro ftatuunt. Acprincipioquidem cogi- vicov i-m^^oAeMc,. tationes illoram hujufmodi fuere: TOV i^ZTi TVOTZtJV r.CWIf
poftea vero

AocKea'cc!fJ!,o~
f/j^'j

oyyj Trpcc)'

TUlV

O^XVi'
jpcio-i.i>i

quam

in ditioneMegaTtv

lopolitanorum exitrui a Cleomene ^ovovq

KAfo^/.'^y
fJLiV

magna

audacia Athenseum
:

quod

l-uZlHCjOtl^OiUJTti

FCiX^lJijJO^

vocant , ceptum eft hoftem le & quidem acrem adverfum ilbs profefloi tum demum Ach?:orum con-

Ajiivcciov cv rY\

Tuv lAs^aXoTniXi'

Tuv

^cefo!.' ftsr^h^X-^iv 5 }^

yaA^v

ot-

'jAd^liy^iiv^ c<pici 7nM{A,'.cv iccoTc'

cilio convocato fir decretum i Lace- ToTc d\ G-ufJcfJjfoi7iM)Tt(; Tiig Ap^&id3emonios pro hoftibus palam eile k%.,'iK^vcir'j ^^ 4 ^ay^c, M>ci?^c(.pi" habendos. Tunc temporis, 6c ab hoc ^CiAHV (pCiAE^U^ T "SJnf?? TJf5 AciKS-

principioillud bellum cepit

Cleomenicum
ced^monios
ftiiTimum

ell:

appellatum.

quod Ku-

aicCf^cvsm UTre^^d&icn/.

f/.ev

OVJJ

K^eofd/jiyJ^ (ZS^CTJcppii^J-jitq ttskifjL<^i tuvtIuj eXci^s


yj^ risr^;rii(;Kcii(!^'j<;.

jus initio aufi funt Achsei contra Lapropriis freti copiisattollere oculos:

t "^^ucy (B cic^lA-^l

partim quod hone-

^lei

TO

{JOJj

"ZaPCOTCV OiCi

lOiOC/Z

ducerent

ad

falutem

<h'V^'jnsci)i

co^iar.azi^i

ou)Tc(p%cXfj^u-i

fuam tuendam

alieno auxilio

non
par-

Tiiq Acy/.ioa'y.o'nclc,'
TTtXa.y.k.cMiovT^q
y.*i c>!

indigere:ied ipfosperfe

cum urbem

ciy^, fOf 6x.a>^i^v eivuf ro


t.;v

tum regionem poiTe defendere:


,

tTi^&v c-^iai 7n:Q/.Q(roif


(zXb.
ociiriii;

tim etiam quod beneiiciorum memores qua? Ptolema;us in Achscos


olim contulerat,amicitiam
confervare iludebant
:

(mTyip/ot*,

oi cujtcJv ff?icif^j,

^iv

T 7TzX'V^ T yjj^v.
T sr^5
,

j Qa-

cum il!o

Aof/j./.o' !(^yj

li(c,A3y_cA(cv ttj-

neque exiiri- ^ :v; (ptAlccv ^ic^ Ttl^ ZJ^^s^^yj;^/Cjc-.v o^ rrc^g mari volebant ullum alium refpice- vu^ djj^j/saicc^, ^ re. Procedente vero bello quum iTipc^v^ ^ATziv&VTic, p^t^q, cl'
fj.yi

y.t>i}

Cleoraenes conflitutam in patria

iTTl Tir.aZvki TrOAitJ.ii <i^t3^C'AV0VT0<^,


;c,
ij'

Laceda:mone Reipublicse form.am


antiquaflet, ac

(Aif)

iLA-OLO^ii^ Tu Tt

'PTZi,'T!0'J

regnum legitirnum
,

in tyrannidem mutailet

nec minus m^yov


Xiticti

p:iT./.ncM)

e-.c,

TvocivMo):i y.s-

interea follerter ac fortiter belium

gereret

pro iingulari fua prudentia

cS-^y.UKOJ^

ycfJi 'Ci;--^:{.^oXc!jc;

'

de futuro foliicitusAratus, iEtolo- ^:^o^coi^ij(^ A2^7o5, y^ rz y.iXrum vafritiem & audaciam refor- AOV OtClia'^ T^Jl TT T A Tl^y.COV ITHmidans, faciendum fibi duxit,uteo- voteov f^ TiXy.ct*, iX/.vt tstoo Trr.^a nim confilia multo ante conturba- Xvy^lV:<^ tL/j i7nko?i-/,v aurctjv. ret. Quamobrem qui animadverte- '(r-^-'*'^'' 5 r kni^pvov yj^sr^^tv
,

^t Macedonise

regem Antigoniim '^'^"^

^^

^^^<^v

y}^

Ti^fic^q

\S6
et^lnrziiii^cr rovc, JV

POLYBII MEGAL.
^ct<yiXi^.^ (tvc\

rebus agendis intcntum


das fbdetates

ad jungenfidei prxci:

pronum

puam curam habentem


crjy.piccfViQ^ ^y,<^o!^
a,ti

certo alio-

".er^iiv-

quinlciret, Reges natura

quidem

2^ ^^

riemmem
ducere
:

vel Jiollem vel

amicum
aelli-

veriim exfuisfemperutili-

tatibusamicitias&inimicitias
iU4,
'csrootty-vuetiv a/j-ni

ro avf/.-

mare: impetum cepit


colloquendi
,

cum eo Rege
illo
illius,

Q>)o-ofA?vov

Q/K

Tm

Tirpxyii^izov.
zrpscrieiv

&fociaarmacum

^iSfS/hiAeo^ y.tv fitw ocoro

jungendijadmonendi denique
quis futurus effet

uavfi^ooav
Ttoii.

'^yiiTO oiu, ts^^cia^ uilL'h:ofA.i\hu


yjf^

omnium qu3e tum


fed

Tzv T '/^

parabantur exitus.

palam quic

TOV^ AiTZcXoVq CiV-TUyUVlfU^


fici,>.cK,(.i'c>u*L-:v

TTO,i-

dem

id facere multis de caulfisnon

if^cAist

zr^o^ tvjj

expedire judicabat.

nam

Clcomc-

"TnyQXujj

'

mg

tt

TrziTisov^i

A- nem

cum

itolis fuo adverfaturos

^ioi)v

^Ajrf,7f"v/^v

^ai{g:,(^6jy)iv l-

propoiito

non ignorabat
,

&

vulgi

yn

Tovc,

i^Jpovi;

if^^

ooKav oXocv cco(pce.ive-

Achxorum vehementer
dejedurum
amplius in
,

evepoji;
Tii<,

c(,7nyvo)H.ivcoi
'

rccg
^>c.'fw

animos qui ad fublidium hoie

iXTn^coi

0'^

iHum confuger^t nuUamque fpcm


ipiis

<B-uf zr^y^rieiv
f

i^ii>^eTo.
(Zfr^j^tTiV
,

cio^
uoi-i^^oj^
*'| "^

ponere videretur,

yn TOixvTujj

quod omnium maxinie fugiebat.


quarequodvoluebatanimojlictra-

uvTu hevoH%) X^e*<^^'


7ro!sk

5^^(X

T-luj

ecoj^

yiia)ij.Uu

ftandum
verteret.

hMxyy^xCero fd
<S/S^

Xe^v
,

y^.j
cev

zroieiv
y,fj.eX^

roi^

cjycriq

cenfuit ut nemo anim ad unde accidcbat, ut 6c facere 8c dicere multa in vulgus cogeretur,
, >

(^jcu/na* ifj.CpxTiv

'jzuzdiix-vvc-Jv,

per quDS contrariam


ferens,

mentem pras fe

moHtionem hanciiiamociVlX TOVTUV /[" cultaret. quare ne in Commentarios OJV %UQAV fJtlCAM. 48 T0ig'c::j3fJ.vKc{^n y^TSigc^sv. H- quidemfuos horum nonnuUaretud>o<i ^i %'jq Me^XoTsroXi&c^ }(^yjlit. Porro Aratum non fugiebat,Me,
<:j0

tuutVjj eyny.pv-^xS-cn tL/j o\yovo-

Tm^ujj^i

fj,sv

Tzi"
r,';

TToXefj.^

oia

galopolitanos qui

Lacedemoni adja

ro s^^aciWjUfvi^i;
^z^^zroXefj.elv
tz^v

AuKedhcifj.ovi

cerent,pra2 ca^teris ad bellum cxpofitos


,

xyhojv'

rvy-

invitos

& gravate illius incom:

^uv,v'^ cz
Q/.atJi

y^JtHi^ven^i; eTTiKd-

moda

perpeti

cum quidem
i

ab A-'

vzjv

rct)V

h^^tcijv

oix ro

chxis quantum

rcs polhilabat auxilii

xUKeivm
\5xra 'T

(h/f^^p-f:<^7o^ ^XiQofj,evii<;
crzc<p6)q
"^

'Zue<izt,(n6j<;

yi-

vacnccov oiy.Ha^O^ci.y.eifjAvH';
ZTfJ^r, tJjJJ

xvthc,
CJK

MXKid^cvm OlKiU* ,

rcjv

vcf,r(j,

Tcv Afj.ujJ7ii ^)iXt7rzrov


'

non fubminillrarctur nam &; ipli adverlis preili vix jam fibi ac nc vix quidem fufficiebant iiotum ttiam habebat propenlbm horum animum in regiam Maccdonum do,
:

djepytncov

eiiy/!^ zrotHfA.iv^^,

mum
lippi

jam

inde a temporibus Phiiilii


,

6ioTX n.yj.ox; uv \:?Ta

KASofAe-

Amynt.v

qui dc

illis

bcnc
fui:

HISTORIARUM
fuftmeritus: his argumentismotus

LIB.

II.

1S7

non dubitabat,quin li graviusaCleomene premerentur, Antigonum^:


Macedonicas opes reiptdturi
cophanes
debat:
ellent.

Avii^^vov

fCizi^ Mcc-Ai6cvaviX7n~

Ti^v csc<
<Po:v~i

"t

cMi;

i7nr:oX-:<i

Kiy^-

Erant duoMegalopolitani civesNi-

y^

Ke^y.i^a. %!<;
01

Me^c^^iCu.vi! vn^:-

& Cercidas

quibuicum

"oA.TJi/g

nveq K<nM)

Arato hofpitium paternum intercebat, ingenio apti.

ambo ad rem quam illeparacum his arcano


effi-

Xy,v

<:sC<pvf;i

'

fccc/ioji;
'(cfl^

hoc rtSTz.y

c^iaUm Tnc^e^iffc

Mey^Xi-Trozrccq rirj
Tny.Tiiv

colloquio habito , facile per eos

^iTXj^

e,'$

To

'zrpscrctiljc-iv

cit,utMcga!opolitani confilium

in-

A^.'.ov<;,

f^ Zi^^.yjc?[.^v
xssj-io

eant legatos mittendi ad Acha^orum

'^^<i

AvTi^^vov

(doi;jc:cii.

conventumjadluroscumiisutauxi-

oi y.ev ovjj

Me^.?^o7:-oAiTztj xccn-

hum

lcgatione miffa ab Antigono


igitur decreto

^/tCKcv
(pcivu/j

uv%v<; rolg
y^ TZi

petant.

fado a Mega-

illi ipfi Nico- TO? ^^5 TE phanesScCercidas ad Acharospubli- /Sijiv <^jyco}(i <v;risc, 'nv co nomine prcficifci atque indere- c/v oiV^^Ti; c-vyxciTudyjTZi.j

lopolitanis j''bentur

^c* rcv Kiy^^ Ke^Kieav "^^ec^du-^ lovg Ap^Aovq , y.U"


Avl^^v^vcy,
Tci

i6]i(^,

(fla, fi

modo ita vifum

illis

fuerit, ad

oi o\

Ay^ouci

crz'jjiyQa:v,c-civ Tr^fs--

Antigonum. concefilre Achxi Megalcpolitanis ut iegatcs mitterent.


cv\

Ci

c-vy.y.^cUT:!;

'SS-g.f
V'

Tl V
^
/

Nicophanes igitur ubi adR egcm


niffet,
:

ve-

ii:y^(pc:vlc/J

Tc^
y.iV

^ ^ac !,<nA<r(

~
,

cieM-

patria

ilia

iermcnem cum eo habet de pv^o breviter fummatim, Tziic^

'ZS^
,

7^$ lcUJTZJV 7725dia Gficc'

&

avn/..

Tt>.vc/.,yy,ocic/,^

qu^respcilulabar atdefum.mare:

yii>}v

'Ccu

y.e<^u,\cuusu,^

tu

^i

rum plurimusillis iermo f uit


rati

ex A-

ixro^a tv^.

tZv

'c>mv

xri7<a

705

niandatis atque monitis.

ea au- cv^o/.a^ Tccg


Ji(n'.<i'

A^iov
cil

t^ tccs v^rs,

rem

erant

ut

ob oculos

regi pone-

c:vTz.iA

yazcv

jsts

rcnt,ha:Ci^toIorum S^LCleonienis ib-

xvt;v/

TVJJ

Ajto^Xcov

yccii

K?.eo-

cietasquam vim haberet,5v quofpe- fj.:iovi its^voT^^w^.a/j i ti cl'jvotTtiJ\y ycci &i]Xoiuj 'cn dlaret. ollenderentprimum quidem y.ui 'cSoi Tciv&i. Acheispericulum imminercj proxi- rf6/to'5 fj.:v uvlo^ii; A^^^itolit; dCautem, &: majus quidem, ipii XcccY.Tiov , f|j}5 Oi y.cci i^a.?^.ov Av"iZro y.iv y^ <5 A^mc) Antigcno. nam quod Ach^i bello ab n^vou.

mum

ambobus illis populisinferendo panon fint futuri id vero facile pof ie intelligi quod autem MtoU & Cleomenes debellatis Acheis cupidi,

Tcv l^

ocy(.(po7v
,

TmXtuov

Cvy, av Tiare^.vcif

res

eviyicccfev
(77.

ci^jjicofKTov
<4'

"Tra.-

THTO

6)^

AiTaXot

XCii

.X<;oy.ir/,(;

y.^ccT>:GtivTtq
,

rovravt
yeivcj^nv

tati

fj^ finem noniintficti:ri,neque

anc

eiLdhy.y,<rsva7v

to^i
,

y.yi

in eo ftatu

manfuri

idquoquerceill-

iTH tJv
<Zir^oj-ev

''.scroy.^^ljojv

fTi

S^tc

fteexiftimanti vel m.aniiVfrius

fOiov eivcif

tu

vovjj

(y.vn

quamiiludprius. namavariticequi-!

'"^''*'t''v.

'^^j

v?

r^ Ait^j^Jjv

iS8
'iffkione^iOA!

POLYBII MEGAL.
a^ oiov tik; nsAomv^i}- dem iEtoIorum,nec Gi-xcie univerix finesfore iatis,nedum utPeloponnefus

6*3^,

vi>y'

7T KXsofju/JHg <piAoTi-

iUam expleat. Ckomenem vero, quaehominisellambitioficvitsc

totius propolitum 5 quantumvis in fd^ roTiZca^v, WJTT/, i-pU<^ 'tlie- prxlentia iblius Pelopunneli domi^07!7>VVit<776f)l Tvy^^CJTU C natumpetat: podquam "^^1^. hujusvoti
7::;7JJ5

T <ur^c-ip^,f^^ov
'^

y^ru

tts-

cec^

uyjirec^

T E?>b.Icocv

K}^y.o,
//./)

ViUi.

iq ii^oiovTc

y^^y.ix^

compos fuerit factus,e veftigio principatum Graecornm fibi vindicare conaturum quem impetrare, nifi
:

a^zsr^cB-iv .t^(3iXuGT)(,vTu

r Ma^cjoo- euerfo prius

Macedonum

imperio

tm "^y^Lu.

cTcoTnlv oufj uo-rtv ^^iHv


,

nemo queat.
rurum
videretque

orare ergo legati, in fu-

'sro^opa^^jov To /W^ov

ttoteoc^v

cogitationes liiasextenderet;

utrum magis
,

Cl /UfT P\.)(UAUV f^ BolCJTZJV c^ Ile?i,p7n:vVK<>'C0 3Tpj<i

fuerit, vel Achaeis

e re fua Bocotilque auxi-

KXSOf/J^lryj "TtOXi*sJ^y.o-

hantem
in

de principatu

Gn^corum

Peloponnelb adverlus CleomeTxrpoi^ov yAyt^v ro eOv^, nem beilo viiXi contendere vel negledta Si^Kivs\^ifdo'^v dv QsT.uXix zs-p\(; occafione gentismaxima: fibi
'

fA.uv v^srip 'Tvq


yj

nmv E^jjv^:^

conci-

lianda:
ii^

in.

TheiTalia

cum

y^tolis,

Aay~eia>'-iA.ov'iii; vzir;p <r

Ma-

Bceotis

necnon Ach;^is

8c Laceda:-

xeco-jiifv^^^yK^,

fv ^ij/iiv A/TTyAe/

moniis pro Macedoniae imperio pu-

0''-''
*Z%iov y^cdpoi/;

^OfUfj auvo;cn> cv

'~
Tt>ig

scara

\a

gnantem
'

ilr,f;L'/i-

re

periclitari. poftrcmo dicefiquidem ^Etoli pudore cohibiti

cvT^eTJV^.ii tIuj

r,-

ob beneficia ab Achscis beJIo


triaco in fe coilata
,

Deme-

fjv^iu-v a.y^v 'jzDzy.Q4ve>>vTZij,

nof.JtK.-

velle fe quiefcere

<?^ y^ viw
ccM/
Tiluj

TToXef^^T^v cc^To^ i<^x

Tfs

h^c:.tii^zr 05
^
r-j^^yi

KAfO|tt-

firaulaverint, quod adhuc fecere:lblosAchxos cumCIeomene bellaturos


:

y.iKv (j\ij
,

cuosTnXoiy,-

quorum
:

conatibus

ii

Foituna

QdviS^

)W^
'

Cii^aj ^'^<-^
dl' oivTi ^riTr']
-/i

Co.:;-

hverit, auxilio cujufquara


fore
lin illa

opusnon

jiQffZYjuv
nyv,r,,

civ

rartji;

hiraXoi
ecuTov '
,

h cvuuiTmx^tv^y & cum hofteiStoli leconjunxcrint,


Trzcpiy.uXnv
\ I

advcrfim

le

prxbuerit;

T VT^iU^nv

Trpoai^i

T<5
\

petere ab

iyc6

fi'/)

TTfOiJTU^ TOUq

ea

illo, animum ad verteret ad qux agerentur neque occafiones


,

xutpa;, en 3 ollV czo^eo^ T dhvxyAvot^ rerum ffbi chbi linerct:fed PcloponIl:\ozrovvy/:rio:g


eTTzcfzetri^.

o;^

nefiis

prius

quam

perirent ferrct

openi. de fide porr 5


(oijnyuv ocurov aiovro anv
^^-icc^ emTe>^iiyiv:;q
,
,

& remuneratioelfe illum

ne bencficii fecurum
eu

de-

cwrcv

bere
gati

p^T^v

hrc^Tov (vhy.!tyJvu4 uy.


vziref^votwTD
Tn^ri^i.

namque polliccbantur leAratum ipliim, cum rei exc:'

regi

(pcTtpo-^

^aii}<f cl' 'tCpCi-J-XP <t

KUl^).)!

7^5

quend^ tempus veniifet.fidei pignora utriique gvata eife inventurum:

mSTORIARUM
fimul indicaturum

LIB,

II.

iSp

eundem

quan-

doopportunum

effet venire auxilio.

Hxc cum
judicans
,

inteilexilTet

Antigonus,
\sixnjS\iy.vuZaj

verum acprudens Arati ccniilium

t A^%v

<s:^Qr&i-^

magna deinceps cura quici rerum agcretur attendebat. ad Medum.modo


fieret.

galopoliranos etiam lcnpiit, auxilia

promittens, bus Aclia-is

id voienti2v
Kj

Nicophanes

Cercidas domum reverfi, poft traditas regis literas,

KeoKlSMV
,

7TKyA7cy77iV

Cl~

benevolentiam

&.

y^v

}^

7K$ Tt 2&-^
"i^hvTCriV
,

S' (occczXea'}
K^ tIuj Xoi-

propeniam
rant.

ejus

voluntatem

decla-

l7n<30Xol<i
"^iv

Megalopolitani fublatis ad

dCvoicMi

uv^

fC (ssts^^^y-icc*

huncnuntiumanimisjnihilhabuert
antiquius,

ccffrc^avliuv fA.S'naQA(B-ivTe^ ai

^Mf-

quam

ut ad conventum ^^XoTniXiTct^^,
'c7i?5
yjf-i

tt;e^&'jf.^&^(o^&vl))<xf

Ach^orum profefti eos hortarentur, ut Antigonum arceflerent, 8c quantoeyus rerum curam illi demanda-

'7KA'

c-juJoh)v

TUV Ap(^ci4^Vf

55-%^>(9tArti t7ncorccc;zcc^
i

tw

hvlCj^vov

y^ ra,iuoa,yfj^7v.i{^ia.

rent. Aratus vero Isetitia geilire, ubi privatim a Nicophane 8c coliega ejut hocfJ](^ ^^'.^vQccf ;($t7' /V/i* didiciflet, quo animo efiet Rex tum 'es^ T Hiy^<^cMiLu tIm Te ' (iotJJ-

erga univerfbs Acha^cs,

tum

erga

fe

Xioii;

cMpscnv

i/J)

e^

<z^g

tt Tzvg

ejufmodi confi- k)ymov<i lium excogitaflet : neque penitusa Ijj' tu

quod non

fruflra

y^ (SfS^ avTzVy 'Z^^^et/p^g'

/u,yi

2^Ay.v^,g7n7rsfijo5^ Thjj

ie ahenatus,ficuti fperaverantiEtoli, iTnvoicM

iii;^J'l'

aCpyjc^ Kci]ci Tiuj^

Antigonus

eifet repertus.

maxmie

h.riCiiXaviXTnhiT h^t^iipiVovHqT^,

autem facere ad rem ilh videbatur, Ad a.Tr/jyhoT^tciffO^pov lcoi^ Titlvv^ prompta hsec voUintas Megalopoh- 3 <tS^<i Xo^V ^yilTD ^vecS^, }^ TOU^ tanorum, rerum fummam ex com- MeyiXoTToXi^ fist^B-ufA-iV^; ehccfg muni Ach3Eorum fenrentia ad Anti- ^cc T A)^a4av (^iP^v eTn t Av%y6~ gonum deferendi. Aratus enim, vov Tw -nro^.yci^-nit. f/^Xt^ fd/} q^ , quod ante diximus, optabat ille qui- 6; eTmva zp^ej^Ts?, ''e<7jrdj^i jtt^

dem

fummoque

id agebat fludio,

ne cujufquam auxiho opus foret: fm avc'SKr,(i ezr]S^^[oi y^^^^jyfvi ec neceflltatiseffent venturi j non a i f^Jvov /3Af7 ^* ccuS" ^JeS-ctf ,~ ^v ~., 54. __f feuno, verum ab univeriis Achseis Ttcj KM<nv , ttt dt yM^.ov t| a\

>/

Regem

volebat vocari.
,

magnopere
Lacedaefecius de-

7r:'.v1ccv
t^'

Tuv A^iav.

yiy^vioc

<ja>

enim verebatur
adveniffet

ne poflquam Rex
fi

Z?-%cJ^<J<4<;(^

C /3^(71 AiJJ5,

acCIeomenem
confuleret

'/.^,'ti'iQcc4

T^

7r?Af,'

KXeofA.e,

moniofque debellaffet ,
inde
aliquid

^a^i

K&^ Tuv

AccKe^'tiifj.ovio<v

uJin.'

adverfus
T^XiTCieci
*
fj.-^

coramuneni ipforum Rempubli-

Trr^' of.(.6Xoyiii^i'

ipo
l6Ji

POLYBII MEGAL.
CTJfi^sCUVOVTZJV

OUnsq CCt/UAU-

cam

mali totius caufla uni

Cihi ad*-

lcriberetur:
tj<;

atqueomnesitajudica-

Js"75

tjr^Ti^v

dicc tujj i^

uv-

i-ent,jure id

Antigonum facercpro-

pter

inlignem in')uriam,capto Acro,

AKoa-^Qy^v^v 5 T MscKSdcvav
X.ICH/.

ol-

corintho

rcgibus

Macedonum illa-

J^oSJf a.ci^CTUTrzcceXOov'^

tam. itaque

cum

Megalopolitani ad

commune
(sHX/jT^S^-iV
,

concilium accelTiflent,

TU TT

^a^'iOf,-Tti
,

oftenfaque epiftola
rant,

quam

accepeil-

^iq A/^Ci4o7i iTTlhiKVVUJCXj


^ilg.Tzt.^Hv
}iiCt)<;
'

)f^

eximiam Regis erga totum

'oXltjj

ewoicM)

ftcccr.-

lum c^tura benevolentiam declaraffent j ad hsec

T^rpoi;

j TuToi^ oi^iouo e7n-

faciendum dicerent, ut

aru(m^ T Avn^pvov t ^X'"^^' quamprimum Antigonus accu-etur, iivccf ct }^ TO Tijrhy^^-' t^sri t kvidquepopulum etiamMcgalopoIitafZS^^cnXjziiV A(?^r(^, num percupere prodit Aratus in meoofA.Yit; dium ScRegis prompta voluntate '^hn^^afd/j(^-, f^ t t t^^uv oi- commendata multitudinis etiam
'jyiCi
'
:

uXrr^l^v iTrcciviQoii
JV( 'z^Hovc>}v,

'

'Tncpv-ca.X^
f/.\v

'-^

laudata fententia
cepit,ut in

multishortari eos

f^Xi<fDC
crco(^^,v

TripK-

S^ccf JV oou-mv

yj/.j

Tac, 773-

hanc prjecipue curam incumberent, quo ii fieri poflet tum


,

urbes,

tum agros per fe defenderent;

rpurH
tl J[
/O
I

}cc/.XMov,ii') (jvy.f^eQCiiTi^v
ocpoizrpcii; "d to
\
r,

nihilenim aut honeftiuseo futurum


aut utihus. fin Fortunam fuis conatibus

to |wt^(^ cmI

Tl^-.aHri

TU

't

Tvy^iC,,

'SfpoTBO^v

y M tcpi}

adverfam experiantur

tunc

iuv e^->isy^ct4t^
tcvicj^c,

'TiuQcci Ttn; cv
i{of.'3i<p6\jy\v

demum

adfublidia amicorumefTe
,

eXTnod/;

tott

confugiendum
perti.

poftquam omnia
,

<

I l-smiic,

Tuv

(piXojv ^oi^Jiieci.

t7n~ prius quae in ipfis eflent

forent ex-

fA)f<iv t-sri

7UV 'c^y.ei^cijv

'

j^

Approbataomnium confenfu oi\ Arati fententiaj placuit, nihil movere: 8c ut praelens bellum per fe Ach^i u- foli gererent. Sed quum Ptolemseus,
'
j

CCVTaV iTrtTiXslv
f^ov.

C^S^itiiTU,

TToXi-

tTni
i)

H%Xei^7'^

fAAV

-TTDyvovi;

ro

e^v^
t

KXsof^svM

^-

defperansretinere fe poile in amici-

^YiyCiv iTn^^ocXiTo

(nXof^o'; uv- tia fua

gentem Acheorum ,CIeome-

t\v i7ruXii<Psiv izrt


dtoi

T A vlt^vov,
e^v
C4/

ni neceflaria fuppeditare cepiflet:

ro lirKtiaq

iXTnOccs

%1<;

AotKS^Uf4.0vloli,
,

5^

A^jCCMolc,

OUOOilB-OCf
C4>
'

(quia enim ad impedienda Regum MacedoniGeconhliamajorem in La^^}(^T- cedxmoniis quam in Acharis fpem
TUC,
(^ccQi-

ov

^^v Tuq rav

MecKSoivix
01 a^

ponebat jpropterea adverf us Antigo-

AffJv iTTiQoXoci
fjj^j

Ay^ouoi ro
'ZuS^

num Cleomcnem flimulans fum,

ptusetiam luggerebat:) quum etAfjy.cciov ovfi^^S^Xccxevrtg r^ra iam Achaii primo ad Lycirum, conTSZpeiU* TU KXsOf^iVii i 70 jdiU- flidhi cum Cleomenc habito qui
,

zT^uiCjV ijXuTicopiin^

ro

ibrte iter habcntibus occurrcrat,cf (i


eflent:

HISTORIARUM
elTent
:

LIB.

II.

ijii

alteram deinde

dadem
,

in
yu

campis LdodiciisMegalopoleos collatislignis

TbU

AoL^ihKlair^

y^AH^.itorq

-^

cum hofte congrcili


,

ac-

quando etiam LeuiiAdas denique in Dym^enli agro adHecatombeum quod


cepiflent
;

fuitoccillis: tertio

vocant,totis viribus inito certamine,


:

-Tntvhiji^U

^i^x.tv^\^^Jov7ct;

'

'zzr

univeriam pubem amifilTent tum /Jtij Tuv sr^yy^TZdv ccnc en ^ienimvero dilationem rebus jam non Sovlm oivx-^osp-^v , l/Jetficci^^e rk ferentibus , praefens periculum A- 'tfftSe^Tti x.XTU<p <^j yl-j ctA.o^ji{^~ ^hxos coegit ut Antigoni auxilium aov S7a T Aviin9vov, cv e kouocS
,

communiomnesconfenfu implorarent. eo tempore Aratus filio ad An-

srpic^oX/ryiv

ifov

i^ccTn-ni^m

A.^'.r(^
aaTX.TO

^gonum milTo,

quae prius de feren-

T Avrin^vev iciCasra 'TnQ/. T 3>oYijnoi4, 'Tnx.p-r


T!rp'(;

daopefuerant ac^a, firmavit, Sed magnaheic difficultas atqueimpe- 'ncM) fii^^lu/, Ta (i^T^ T (^oiQdimentum fe offerebat: quod neque Mc6 CtKilv oiv lBoii%azif ;^^S/i<; *
rex fuppetias venturus credebatur,
nili

y^f^tOKc^ ^v AKpoyj/.vyzv y^XccOilV 0^fA.y,Tii/,OV

priusAcrocorintho recepto,
tradita
,

&

Z!r^;$

CVffWTO
7rz>Xtv'

Corinthiorum urbe
belli arce

ut ea

7n)Aif/.ov
y.v\rr

Ko^.v-Jicav
civ

ad res agendas uteretur:

Tvq Ax^'i^?

rzX^^arxjf

nequeAchsei audebant invitosCo- Ko^^vSjii^- ci}(Cjv'^ irpf^^^Tzcj Ma&i rinchios Macedonibus in potellatem y.iooQi. &io f^ ro rs-pccTDv \ssrsp~ tradere. quare dilata primo delibe- y^O^ '^X^- *" S^CiiXiov ^e/-y
,

ratio

illa

fuit

ut de fidei pignoribus

7n.Q/.

Tn^s^Jv eTncTCi-^/icj';.

diligentius cogitaretur.

Cleomenes

h
75?$

ji

JLXioyJvy^

xcc7Zi2s-?\.yj^!/fjS/y(^

inttrim
re toties

magno

fui terrore injefto,


,

tz^^c-i^^^/nivoeq

dCrv^ii/y^Qi,
Tut;
ttj

bene gelta

ut

modo diximetu

Aoi7mv
TToXeii;'
cpo-oov

iiOiZq

tTriTrsp^ioim
,

mus, fineulioampliuspericulograffari,

cci y^iv 7rei%)v

ou<;

^i

urbes

alias blanditiis, alias

avareivoyiv'^.
TZi)

zpf^cAi-

adjungere:quumque hoc modo Caphyas, Pellenen


,

A&'v ai

T^o-ss-a)
,

ro-jra)
,

Ku^Pva^,
,

Pheneum, Argos,

Uiyisli/jlu/

^ivi))v

A^y^- ^Xl^
,

Phliuntem, Cleonas, Epidaurum, Hermionem,Troezenem, poftremo

oi/jJTu
IA.tOVOi ,

KXimu^, ETnceivpov Es~


T^Ol^iVCC
,

TiXdLlTZOlOV

Ko"

Corinthum

occupaiTet^ipfe
,

quidem

g/jv%v
o<io(re

avrv^;
tzov

y}y <Zff&<n<^ci^7ri^
HiiKViovlm ttdXh"
oiTiiXvTi

ad Sicyoniorum urbem

ftativis lo-

ry,

cum
ma,

deligit:c3eterum Achseosdubiillis

rcv^ J[

A^Ao\)q

rS

/k5-

tatione quse fe
abfolvit.

ofFerebat

maxi-

^'piV'!oi3oQX-^t/^'}(^.

TUV y^Ko-

quum cnim Corinthii


:

Q/lv3im ru

/Liiv

A^ra <^otTyiyiiv%
2>^>/Avtv
'

Arato Pr^tori caeterifque Ach^is denuntiafTent, ut urbe excederent

Kcii Tvic, A;j<4/o7;


(M4
'

ad

T TrsXiMi; cc,7ruXts.a,Tii^
*"'"

TS-po^

Cleomenem contn

miiifTent

qui

^^

^^'o.-^e*^ 2^711/4.717 ^ivay

i^i

POLYBI megal:
I

merito pr^texerent. hanc prehendit Aratus, 8c quum antca de reddendo Acroccrintho quem Ay.o^yJe^iv%J y^-n pi^iVTZvV A^^av, adhuctenebant Achxi, fpem aliqua VBTT Tvv 'rvTznv tStov ohvq , 'tXvcn Antieono feciflet: eo tunc tradito,8c TV ^T5V55 iyKAy/f^u <SS^i inw vcterem offenfam erga domum re*

eum vocarent. eft quam jure

data Achaeis occafio

f^

liKucv

\}{ff.vuu

ci

7nm
y

Trupe-

giam oWiteravit:

& tuturae in pofte-

rum
*X^.

ibcietatis

fidem abundetecit.'

quodque maximi momenti erat, ad beliandum conti-a Laced-xmorriosj liv >(^lci AoiKe^if^ovictiv 7rsXsf/.cv. arcem beUi Antigono paravit. Cleoc ^i. KXeofd/jiii iTnyvovi; nv^ A- mencs, qui totius Peloponneii prin^ouq cr-JJjUjl^OV^ TO (ss^i ivy cipaturri non dubia jam fpe libi de-.r ^ v'* '^'V AVU-^^VOV Cliiii^^dlJ^OC^ ^CTB 7ii 2^1- fponderat j pa6tione cognitaquamTO
6\
CtWiP(^^V
OJfA.iiTy,-

^ov 'Trzipecnc^uccacV Av^j^vio-scTi??

Cil

^^

caflrisa
IK^PpuO TVV /M.e^,|y TOTIZV

Ky-^-^e/.v'hiJ f^ Tav
Xovf^crjv cp6J9
Qcuc^i;
'

TH Te Ove^m ^isf./3e-

'TTUouv y,hi
Tztji

Achei &Antigonus inter fe fecerant, Sicyone miOtis, ad Illhmumea locat: omneque fpatium quod eft inter Acroccrinthum 5cOnios montes vallo ac foffa munit. Antigonu*

'ZS^HXvjdpcoii

IXTnci

tIuj Ti.eXo7izvvn^o)v'^^xU/j.

wv^

^i TlZiXn^f

fd/J loj

CV

pridem ad bellum accinsStus, occafioni imminebat, ut fuerat ab Arata Z^^^- monitus. tunc igiturex iisquae nunAvi'.-

ckAj^, y^^hiKav to fA.e)isov y^sf^lu tiabantur coUigens, brevi cum exerlui ^sojz^jicrsKi roii Ag^Try , vtTr citu adventurum Cleomenem j mif-<
av 7^0)4 ^ofd/j(^
CAi

Tuv 'ZCtB^i- fo
vmpHvctj
-.rov

dum adhuc in TheiTaha eflet


,

ad

wlovTuVf oQzv
%.XioyJ.\lM

ouTfZii

Aratum Sc Achseos

ut

fibi

promilfa

fJLi^lk

"Tni
iov

Ciwa;j.s (>)(;'
,

rebus conhrmarent, perEubceani


iEtoli ad Ifthmum copias ducit. enim muha prius ab'a experti.tunc quoque impedire cupientes Anti-: gonum quominui Achseis auxiha'T

^s-riciXutv
'SrTf/s

ir

^^.7ref,i-

'\^ufB/j(^

re tov A(jf.^v f^

irlsA^KWoi/S vz!y^ TuvctificXoyyifj.e^iCvv


,

'hKev

hu, 7^5
ct

Ev'^oic6i

e^v roti otujxy.Hi im 70V lc3-f^v.


-z^foq

retur,

nccumexercitu Pylas
:

intra-

rni uT^oii f^ ret denuntiaverant linminus, arTBTf (iovXofdfOl KCtlX&ffZCj TDV Av- mis fe illum tranfitu prohibituros. Tipvov -f fioijJctu.s , a7m7T7)v uvtu Antigonus ubi ad Ifthmum venit/. Trrpevec^ y^ A'v|Wa'5 OUTh; Ily- caftris Cleomenis fua eregibneopXaV H H yyi/oTiKcoXua-acr, fA^eO o- ponere ille cupere in PeloponnenofKcjv lcv^ T oiohv. o fJi^.v hvAvU'^- iiim intrai-e: hic prohib^Tc ne inT^ AiiuXot
:

05

;c^

ICA?o,M.v;55

a^Te^'/ij7ndouov

ti-aret.

Achari

hcet atdida:. pani-

u^mXok;-

yev H'/tXjilv cwiiiiU(^6/v


'

5 5 5 UeXoTizyvr.irov

JV KXioytvKi,

KCiXZ!r^j\ -^

II.. HcrohvT K^u^pvov. oi<^


tusrcs

HlSTORlARUxM
tusres iplbnim erant
, ,

LI&.

II.

Pl
'ciJt.uc,

poflto

non difcedere

tamen a proneque ullam


fed iimulac

yAiOi -raq 'cXoHiy

Osv, u<pifuv-

Ipem
iiis

prsetermittere.
iis

AriflotelesArgivus

quiCleome- 7K5 Cii aZ%ic, IXTnocc^. a.^ ufi^ TtS

fe^tam fequebantur fe oppontre


:

A/i<^TiXyjv

T K^yuov l'7ni.vx<f'\f/!^

CQepilfet

auxilio profecli

& duce

va/ Tilq KAiOfA^/jifxl^, (iorJvioTM/TVii


i^ TtU^HcoTiaivTic,
Tif/.c^l.

dum

Timoxeno per fraudem clam oppiingrclfi Argivorum urbern


,

^pUT^r/biyjiTi/^^.ii^OOV

K^^lii*

occupant.

qui fucceffus proecipua

TTzXiv,

^ir,

y^ vcy.lfiov UiTiurec^^t

tenferi cauffa debet , cur res illorum

J^^^ViVCii 't
TZ)

T "^(^'"/yJ^TlMV KOL%0yj iTnAiCcoi/j/jov

in meiius mutarint.

nam

ocCIeo- juanui^.

o^-

menisimpetum

is

cafus retardavit:
cit/jaiAsm
,

&

militum animos jam tum deje- 7K5">ff;va5T


oitenderunt.

y^v

u/jf

cit, ficut res ipfse

quum

*5 s| ounajv (pa^eprv e^iSTo tu4

enim opportuniora
ante in potellatem

loca redacla jam

faam

teneret^

f5

<G7^;(5iTE;K^y,

^p,y>cMc, Ai

commeatibus magisquam Anrigo- ;^Aff?^/? kvhr^va p^uu.tvQ>^ k


rius

abundaret

ad

audendum

&

TiXy^f, yl (^iAolii^Ust, fj.zi^Qvi Trupaio-

gloriam parandam majcre impetu ferretur j fimul tamen nuntiatum


ilh efl,

y.y,IKiv(^
(TcTv
/

'oyAX^

ocy^Trl
/

(istSccTe-

uvtUj cion y^Ti>^,<^B-cM crvy-

/.-.(

AchasosArgivorum urbem
,

V>Cl4VH

M T

/.

'

A^^^iOJV THlAiV

\:Z7D

T
ts!->

cepiffe

confeftim itinere arrepto,

A^cciCiJv, evjvi cdxcorci'7s<; ^n^a^-'

omniaquse dixicommoua, quibus


fuperior Antigono erat, r^hquit
fugienti fimilis ab
j

^y

73*

(at9Cioti>Ka}fiLiva,

(ZHt^Trp^-^

&

{.fo/i-m,

(pvyYi

z;f^pc'.'7Z^yi(rici4/
'

eTmi-

Iflhmo receffit: h% T "^^in^ctipT^cjv cliQeci y.n ymv^ veritus , ne ab hoflibus undique cir- TU^^V CtVTl^ 'Z^i-a\cnv o\ TTthz-^ cumveniretur. Argos deinde urbem y>tol. 2>^.7ZTffzi;y cX iUK pp^,^
dolo ingreffus , conatus aliquandiu
y^TtiTrzazv
}\ti3c,
-

cini7n)(y.crK,y.iv6i;
y(/.vccicjg,

T tto-

eam fibi

vindicare

mox fortiter ab

y^TuoTu

yivTi^i

Achseis repulfus , ab Argivis vero et- Aycuccv,

(piAo^.yct;'; j
oiVTz.v

T A^^i*Jt c^
ay.twoy.evA'^^

iam pertinaciter ex poenitentia prioris confiIii,in hoc quoque conatu fpe fua fruflratusidu6to per Mantineam fuorum agmine Spartam eit reverfus.

y.i^yiXeicfi
'iirz7nffz<.v

y^

tk Jttj?

'^

i7n QoXiiq

y^

7niir,azcy.tvo<;

pnps

10(41

oix

MccutIm

vtiu^
i:,7n<.

.,

HTZi!^

i^Tncvyi^J^iv

tiq

Antigonus
intrat

fine periculo Pelo,

^tIuj.
/'$

c[ AviK^^YCi.kcCpx-

^A

ponnefum

traditumque fibi

Afi)?

rieXoThvviscnv

f.'t

Acrocorinthum accipit. nulla autem 'TmptXoiotT Ay.o^no^vjvj. ^*'*'**' fittvecf ei^iS) t 'ZSt9>i'^" ibi mora fada , propofitum urgens,
"j

A^v, hHvx

Argos fe confert. ibi lairdatiscivi- yivuv, f^ Tncpu/j ti^ A^pg. tTncivibus, Screbus inurbecompofitis, e CU4 TOU(; A^^iHi; f^ >(0^^<jy,n<.y.svefligio iterum caflra movet, verfus yo5 7Ji ;($t7 T TroXiVyCUjBi^ ix. ynhg'
'j

Arcadiam

inflituto itinere.

quum-

iKivi

7niis;A.iii^'T

m>peicM 5 l^"

y<j4

POLYBII MEGAL.
que prsefidia e caflellis nuper exftriidlis,

tum in yEgitico, tum in Belmi,

natico agro dejeciflet

caque
,

locar

A<V-nv ;(^ BfA^ictviw


?X5
c<5

^^-a^g^v

>

MegalopolitanistradidifTet

ad con-<
venit,

ventum Achxorum -^Egium


A{T5cf5,
-z5-^;

t!w

crvMohv

A/><ov.

ubi expofitis adventus lui cauflis,"^cnXa^cTzcyA- fententiaetiara fua de rebusfuturis


A;{^J6Jy

^ }(^^fxjzi<;
avfA.c{^p^^iv
'

y>^y^v uTruvruv

edita prseterea dux omnium fbciorum renunciatus temporis aliquanT tum (eratenimhiems,) ftativaSi, j

f^ivnvcc

cyonc 8c Corinthi egit. fed ineunte f^sla, muTze. ^'ivov ^y.a^uv ^n-T^ios 'Zs^Xi- ftatim vere , copias ex hibernis edu'^tf^ ii2/v;i5

xv2voi Kci)KoQ/.v%y.
</

cit,

ac pergit ire.

tertiis caftris cita-

sr^^

(yDifxy.ivijg avciXc6^aiv rcoi A--

to

agmine ad Tegeatarum oppidurri venit:quo etiam Achsei tempore eo-

TTf35^^5 rlc/JTT}4xrm
oi-ryivTvn^Tiov '^

ttvXiv

dem
runt
ftris

venerunt , 8c ic cum
:

illo j

unxe-

T K^iuv (yi)itiZju
,

rex circaTegeam pofitis ca-

rz^qisi^oTrvhucoc^
Xioax.s7v uvTT^v.

v,p^c(,lo

ttd-

oblidcre

eam cepit.

8v

quum

^i MaKe^ov^Jv Tt
A.o/;ri tto,

C/Vc/^5 'i-pcijy.Bvm
X.io^y~ici.

T-A

^ T575 cpiiyy^n
oi

TZi^c^ii
t/iv

Macedones artibus expugaandarum urbium cmnibus ftrenuj obfeffos premerent maxime autem cunicu,

MTnXTnm^T^ti
rtT.z^.^^v ,

Tsy.ocTt^
a,v']^<i.

<m-

lis

faciendis

defpondere ftatim anife-

'TmpshTOi'

o Av-

mumTegeatcE, Scdeditionem
cere.

7703^05

uo'^u.X'.azcyevo(i
,

7Z& }ccCici

Antigonus urbe

prsefidio fir,

TJTsXiv
%',<;,

iiyflo "^?'-*
'TJSt^-^T^

"^o <j"MJs;^c,

mata , ad alia porro pergit

tz \n

La-

y^

crsr^dVjj r(W.

tic,

Axy^idvix.kfj. ^''/yiTcii t
/w/vsf <Srf^-:^}>?,:'vA;'f

tm KAfo

conicaxnTaptim copias ducit, Ut ad Cleomenem eft ventum , qui pro

iMj]H XC>)^<;, finibus ditionisfu3e

yjiTeTTtipcc^s )(^^ CM>ifs&]o nvcl^ti,-

cum exercitii eum exfpedlabat, tcntare Antigonus


:

XsQ^^oXtcryou^.

r^sf^T7:^cn)v]o<;
e'!

^X T J'^^(gi<^^7TZvV UVTT^, T^^

cz quid animi haberet , acleves pugnas O^- tacere deinafpeculatoribusmoni-i tus praefidiariosOrchomeni mihtes

VM -zro^^i r KXou:vUtj, gj-^y77.'r$4


7nii'/j(TzcyV0<;

auxiliatum Cleomeni veniire,caftris

uva^v^-yiv

tjTrei^TC.

confeftim motis illuccontendit. 8c

y^

Tov

jWfv

O^p^ysvdv | i<Pohv

y^ y-^lo^;

f iAf.

^
V.

Orchomenum quidcm primo impetu per

7Wi>'/BJ 'f^Te*-

^cclo7notU'TU5 tLjj tZv MuvTiVsm


i-TToXiO^y-i TToXl

TCi^O

'j

vim capit. deinde vero ad Mantineam politis caftris, eam obfir )^ TMJ- det. hac quoque metu Macedonum
May.t- perculfa 8c deditionem cito faciente,-

llixj }(^(gc,vjXrj^oiy;v&)v

Tm

^vojv KSM Xuo-.vTzov 'Joto^i.^.ov,


6(Jvu^f.i!^ui csi^^Jiyi

movetcaftra, ac verfus Herxam 8c

1(X^iSQ-<r>]<;,

T t(p'llfcMaiy^ Telphullam ducit. quumque etiam Zi^^^ccnm yj^ harum urbiiim incolx fpontefuaf*

illiad

mSTORIARUM
iiii

LIB. IL

i9f

adjunxifTent

tente,

hiemc jam appe^Egium ad conuentum A,

iiT

^M^yiTUVTZOV UVTCJ

)($cn IKfiVJZOV

chseorum le contuh't. ac Macedonibus omnibus ad hiberna domum


dimilTis
,

TTZipy.v e.'5

h<yiov zr^c, r

T hy^cuccv

ipfe

cum

Achceis quoti-

cruvoOcv.

i^r^g

/u]/

MciKS^^ovcc^ i7r'

dianacoUoquiahabebatj&cum illis oiu^v ^cc<Pny.t TTV.v'^ e-iV r v</,t(^quid opus ta6lo elTet dehberabat. (T.OAt a.vnii ruc, A^^ci"; ^ieX^^Inter h^c Cleomenes copias ab Anti- ro <c avvaievoHro Ws^ t cv^^^r&jv.
'

ij

gono dimiiTascogitans ipfum &g\\ Kci]u


,

rti^;

xoc4piic^ ri(7 ni; cvvJbc,;rzi<; fAv a^c/vuy.en;

^^

cum

mercenariis cohortibus

com-

f&Jno

KXeoyJvvii
,

morari, qui locus tridui itinere abell

D^^<Peiyivcx.(;
y.ic<j-o(Popcov

q Avn^^vov y^'

Megalopoli

gnarus

eam urbem

cv Ktyic6 iiar^icov^t
u^psi-unzc
ryi<;

propter vaftitatem ac Ibhtudinem y^T^iaJv yiyepav oaov

magno & foUicito praelidio opus habere tum vero quia prope aderat
j ,

Me^,Xo7Tz>Acj!;

'

3 ttsAiv rxiirtjv
a^iu,

eiohjq dbo-^uXcc.y.^ov krccv

to

yi^

Antigonus, negligentius cuftodiri: quod praecipuum erat, maximam partem civium,qui p^r ^tatem arma

yt^c,
y.cj^

^T

ip^y.ia,'/
,

tcts js

(^

fujv..

&
I

T>r.ovy.\l^
'

^a

tVjj k.vn'\^~
,

vovTzzifiiTzccp
AO}?vCi(gCi
^,Xiy,{cyi(;

ro cb ys^Tzv

^<7rs-

tradtare poterant

in duobusprxliis,
altero ad

roug TST.H^^Vt;
'ii

CV TU^q

primoad Lycaeum,
cia fuiife concifos
niis
:

Laodi-

te

rr,

z^

r)i

Avy,ex4cv,^

adjutusaMelfe-

y2) rv.Zru.
Aci.r.cv
vy,(;

ty, ^zs^i Ac!.o^iy,(:t,ya)(^Yi'

torres Megalopoli

nonnuUis , qui ab folo patrio exdegebant j nodiu


,

cuvtp^^v^; nvcci;

t ey, Mesz-f,iTvye-ic--

(pv^Jhv,oi
r/,

oici'ri<^ovl<;

omnibus infciis
,

in
,

urbem

irrupit.

^<iMov ov
y,Ajz

Me^^Xv,

TrDXi^Trzc

mox appetente die


,

lingulari virtu-

oicimriov

>i.a/pccvvx.']^o<; ov''loq

tecivium nontantum pene ejedius fuit verum etiam de fua 5c fuorum


:

Txz:^ cAij^v viXjz S' yy, yj^ov c/^ttt-

falute

efl:

periclitatus.
illi

iicut
,

etiam

(n7v,a?Aci <c ro7i 'oXoi^ KiyA/viZcrzif


oiii,

ante menfes tres

ea regione urbis
cant , clam
led

acciderat cum quam Colseum vo-

Tv.v
'c

u:\/vyjcMt
(*"

T MtyxXoTrzAt"
T

ruv.

d'^

'v%icr.

m-izi (ZSt^rrpov av",*^

oppidum effet ingreilus. jam partim ob numerum militum partim quod omnia opportuna locaoccupaverat, voti compos cft
:

crvvB^o'^ 'TTZi^iv

'7::upHT7ncTivU,yI^

'^

TmXsMg. rore ^e

rcj ir^ytOi

<;?

A-

vxyCt}(;

y^ rcI(l^H^'^?iOC,y,Q(x,ve<^
7npc(.(;

fadlus. ac

tandem expuhis Megalo-

th; toKcapnzrcTViiq, y^BiKslorl^^;

politanis urbis potitur:

quam ubi feita

f7ncoA^5. e

c/)ccoi,Aciiv

rov^

melin poteilatem habuit,


dehter

omni
,

cru- Me^iXoTroX.iZ^ , f^^rio^z r -zroXn. clade belii in eam ziz y/joyvo(; J^ iyK^cc^iy,^ , i;r&5 uvryjv
7ny,ooj(; c^isipG&tpe

igrailatus

ut ejusfrequentandae fpes

^ A^c^yevS^
.

uts

*nulla videretur

poilerum relicla, yy)o t/^TriTDci yi-Sivoc. oioT.ovvour Exil^imo Cleomenem hac immani- cM) c"MJoiY.ii^hjjai'7iv.X'v ^ro ^l tatc ufum 5 quod neque apud Clito- ^>?^-/ y-^^i i?^-* a ^/ 70 ;cp r<^ t^
;

ffj^ifut

i'9<5

poLYBii mecal;
's^jKaii
,

>jA^u>i

2^^
loicjv

tpT?

Mf-

^XoTTvXiTUj^
}^ y^sveov^ov

yjf^ STi^ft^^aA/o/?,

U.Y,^ TTDTl CUJj};dLuc;Lj ffi7T CMpiU


tplf

, neque apud MegalopolItaiTos,' neque itemapud Stymphalios uUo' unquam tempore quantum vis diffi-

rios

rav

IXTnauVi

cili

conciliare iibi c],uenquam po-

tuerat, ut vel fuse fa6tionis eflet, vel TD


f/.)r

y^ KXireJ^^av ^pihtA^^ji- fpes ipfius refpiceret , vel patriani fuam ei proderet. nam Clitoriorum
KU.yJc'J^ &to'.p>crtq
'

d\k r icw^

av

t^yjrfj^ i^a^vdVTTCfKXcruiS/ich f*i


(puJjcjtj

quidem generofum animum 8c amorem libertatis unushomo proprio-'


fcelere

^dci.

c-?>(cn

^J^

"^i-TrrAu-

maculavit Thearces

quem
lc
"

CoXty^lovi^ Opp^y.svoZr'
ahv nvo<i'Fpx,nMTiiv. ETrti ^
T5 Uo'(9V^ Kcn^vt; A^^Ta;
ipcijci)'),

juremeritoClitorii

natum apad

Jty

negant
fuiffe

fed inquilini militiscujuf-

ye^x- dam ex Orchomeno fuppofitam


fobolem.
uvU- non defunt qui in hiltoria

TTccp' <yDioic,'i<^Ol^<i ci^tiS,

TWf Ot,'Aao;^^

cv

TTTi^^isotc,

Quoniam autem horum


,

h^^m
ov
,

iC,

ra\cMirtA
,

^ct.<poi-i

kvTt^'

temporum ab AratodefcriptaPhypotiorem fidem habeant


,

>f;c7Jttov </
>),a.~y

ficcPisovcii

uvccyKoci- larcho

de

Aoc^Tco zpf^fifJ/^""'? "*^zfftyc

multis ahter fentienti


illi

8c contraria'

^JiS^aJtliv

rav

KAfo.wrvOifiJy,

fcribenti: utile,aut neceflepotius

uit Si^ci.XiTTUv ucnciTclcjV

lo TCftJ-

fueritiquum/pr^fertimin-exponen-

^;-

'ivccun 75 ^/iudlqcv
l<rO^'Lyi'S(>,u9v
-t-'

lci<i

^.;/.-

disCleomenis rebu5

geftis

Aratum

fi^Tli

"^XlTTZ-Jf^ev
fA.\v

fe^ TTo^i

uX^B-ioAi.

KeiJiXH
,

-h^

fequi conilituerimus j'indifcufiam lianc rem non fmere: nc fdentiocul-

o<7vy^pu<P<^j<, jJt-'

7m'/hk ttzc^

eXl/j r zr^c^y^ci^leiO* e^y.n

K^ ^^

tTvyiv
ul^cov,

tiy/.<.s'
i(TZi)^

i^.D

sfe< ftv

paque noftra parfem ex fcriptis audoritatem mendacium cum verita'^" te fibi vindicet. Multa quidem hic
,

crric cci/yJy-o(^icv

iTHl^uxv

audorin univerfo opere temereac fine "judicio fcripfit fed de ahis non
:

'can.

wC^ 3 cru.'JS'7noa,yhHTti'i
y^<(iC)ic,
,

'^r'-**^'"

^W hic aptus inquirendi


miniscaftigandi
:

locus, 8c ho--

^Cf.(pO^/iOC,

TUUTCi.

<^^

i"^

quxvcrointemi

TU '^^

TtV KXiOtCSVl-^V TTZXSUOV,


tS7V
J).'-t'V

'C^SP TCVTUV SUCiytf^lOV


e)^<jy../v?iv.
ifcct

pora incidunt, in quibus nnnc verfamur, 8c bellum Cleomenicum , ea

oi zrM>TZ)c> "^td f^

vaiujTZi TziiiTU

sr^g

cXujj

jam nobisexamrnanda. Atque id firis fuerit ad paiiim facicndum Sc quo

a.vS

<zs&'cMps(r.i y^ ^u/jccu:v cv rr,


^iof.^&i

'^ncty^^.Tzi^
y.itr.c,

f^ciPjUv

dij

C^^<TU<Peiv

illeanimoad fcribendam hiltoriam acceflcrit; 5c quid ab eo poflit IperaT ci)i^T>]^r ri. Ouum igitur vellet Phylarchus
.

y Ao

Av^^n^vov fC M.v,y.th'v6jv
TDOTOi^i TVJU A(Hf,TCV K,
<Pr,(n

/(^

<^^

Antieoni

&

Macedonum

nccnon-t

A;\<C10V

Anti
in

&:
j

Ach?(inim crudchtatem deMantincnfesait,poft:quara


venifll-nt,

TBv<;

Mu*Uvicci
,

yf^Joiivov^

clarare

[laro^QAOVc,

f/,iyiXoi<i zs^'nt<n'i

hollium poteflatem

krv^^yj.n^

y^ ^ticv^^^^oaaT 'XtI/.'.'

maximas jxTpcflosefle scrumnas;

8c

urWcni<

HISTORIARUM
conflidratam effe calamitatibus, ut
Oraecos omnes ea res ad verteret
,

LIB.

II.
nsi.ry.

197
tIJ/

tnrbem omnium Arcadicarum ma.-\y^ /ne^^lu/ Trixi^ t&; 3fimam atqueantiquilTimam, tantis Af;(^<jyi/ TriXiy^v^Ki
in
ef[

'TmXcuazof

quelacrimasadduceret. Cupiens au- euraou^oiv

5 \Xsov CMy^Xii^
,

tem ledtorum miiericordiam com- '^^''i movere, Scnarratione fuaillosaffi- ^75 cere mulierum amplcxuscommej

cdur/isatrx.cv'^,

y^^

cvfA.Tra.i

Trz.uU cr. '(5/5 As^^y.iycis

eiati-

morat, crines palTos,


tas
:

mammasexer-

/Ltoc4

aiepff.yyjvtx^ y^

f^^v c^SeoiJjccui'^

adhsc lacrimas Scejulatusqua virorum & mulierum , qua liberorum & fenum parentum qui-nullo
,

>^a<;' <zet^q

j 'JanpK; ^dy.pvcc j^ ^^ivs;^

uvopckiv

TcKvof^

y^ y^

'yjycuKav

'^H^

'^viuci yrinjAm-^ 7ra-

difcrimine fmiul abducebantur. At- 'p^ivm,

TTziiH

c\

y To vmp' 'cXLfj r
CilVOl.

que hoc famihare ipfi


to dicere
rofi

eft

dum adc(pJZil/.fA.Ci:v iiJtVCCf Tci.


*{/J(f

verfaob oculos conaturponere. Mit-

TO
T?

f4.e-)

quam parum

deceat gene-

uy(<Jvh

<"

yXyVCC^KCO^t^
'

xi'

animi virum in

iis

irnmarari,
:

pi(nciii;

eWi^ 'mtpei^rcj

-n ci t^$

quae

muherum

potius fijnt

id fpe-

\'^,'.u^ oiKelev

ciu^

>^

^K<nf^o
crnc

taemus,quodhiIl:oria^proprium'& ^h^Z^^'^-

^^^'^

rct^.otw
liD^.OCi

mquo
eft
,

ejus utihtas eftfita.

Enim
ledto-

iTniiTKyi^fieiv

rcv

<rvyf^.<pieii
77J?

re^'fvq

vero icriptoris hiftoriarum ofHcium

r<^Ol^OV ^ii

non

ut relatu

mirabihum
:

res ipfa novitate pcrcellat

neque ut ^g^evovi
fuifie

Xcpv<;

^y,tuv
Tcii^
,

t^

iermoncs confcctetur
habitos
fit

quos
aut

TO
votq

'TTtcpeTn^fA.evoi

"jzsDKei^fyM}w.'7oj^ 01

vcrifimile

omnia

i^y.Q/iSpieicB^ct^

quaeres confequuntur
fet,

commemo,

r^ayoi^o^ieci^o!.

nSi
,

^i

'^oce,-

yy.r' <cA>iquod tragoediarum poetx fa- y^vTuv ^ fjr^^iivav ciunt. fed ut vere omnia 6%: prout S HCfJf liVTz,)^ f^vy/ficviil/e^.v zraiATnxvt quseq^e fiint gefta di^ave , quan- av rs^c-.vv fji.ir%'u Toy p^x.vojTiv cy(s(,, tumvis parva illa fint narret. non To y^ reA&^ /^g^-J^^ t^'.^ r^cc/atenim efl: idem , fed potiuscontrai'iu.s cteci 0'j 7z/.VTtv a?i^x Tzuvcuiiov.
,

tragoedise

&

hiHorise

finis.

in

il!a,

C/?t fisv

Y> oii otz iccvTnjKvojrx'yefjf

oratione

quam

maximefieripoteli

Tzcv Xoyjiv c^T^^T^ii^ocf


y.'jyi;azcj
7gc(
'

^J^v^ti-

probabili admiratio 5c prxfens ob-

k^

tv 'Tmpc^ izvq ciKt^ov-

auditorum quasri dcbet: di6lifqueverisinomne deinceps sevum ftudiofi ledtores dole^latio

<yi/%toi ci ctk teov c^^y.^ivav


Xo-^o^v

hex,

faftis

teyov }^

e5

zroiv']^ tcv

^9-

vov (^aee^ccf y^
fj.ocjeujj {gf4

ku^tiai rt)v<;

^/A#i^tv~
c*

ccndi fimul funt ac ducendi.

fiq ui-

dem apud
litas
,

tragicos regnat probabifalfa


,

f^ev ^;yuTTt^

Tv Triyvcyv

ko!^

-^

etiam
:

quia decipiuntur

cc; ciu,

uTrc^^TK/JTpojy.ev&iv'

fpe6i:atores

^'pritas,

Tt.>.Y,ji<; , otaL tU/j aJi^eapud rerum fcriptcres ei To'jTz!<; ^ ad audiolbrum urilitatcm. ^-'^ ^ (piXoy.a^h-^-jJrz.'). pj^e^i

Nj

ipS

POLYBII MEGAL.
^i^iv |-'ji

TtrouTz^Vf ta^ Tc^ftfws

Hoc amplius maximos quofquecai

^Tj Thiv
eunci* K^

5 ut cauflam non fubjincque initia ac modum illoxtisi^ iir' t?.e7v6Cxo^i, bVc^^i- rum qu*etamen {iienoravt'ris,neC^ia^ y^jyiKSvru'^ cla/utvv tTT adm que miieren recte,ncque iralci con-

-tz^TnTiav,

iix,

vzs-oZpit;
,

fus fic narrat


ciat
,

'TtoTni^

^lg

y.vof^ivoir,

^.y

T (n>fj.Qci.tvov''im.

^^iv^ov yjytl'^:

iTTti T.<; eM^ypcfjTCJv venienter ulla in requeas. quiseft ruTE-TK^ ^as Ix/Jjl- enimomnium, qui caedi homines pH^i-et^ c^u><i tetv f^iv apj^it-v aciKMV liberos non ferat indigne ? 8c tamen rApaiv TTcl&Vt 77$ , 5'^ ^iy.OAUe, xg/.- li injuriae alicujus au6lorem csedi

VTZ4f THTJ-cVyiii^*' fv
tri (z

<s^'

fV/ atopju-

contingatj jure cxdi


tiant
:

omncspronun-

iJ^yi(r\ 6tfT5 S^*^

;>i'v-'5j^.'snf9c-

quod

fi

corrigcndi gratia 8c
3

fTT

y^
y.t)V

TiySi^y^^

X^^A"^^ citv-

difciplinae id fiat

tum enimvero

etiam laude
y^
"'

&

gratiarum adtione

T3 p< Tt/s TToXiisc^ "iy^Tzy.ny ,'<= , V '\_T>


,

digni

qui liberos homines cjedunt,

judicantur. ad
f/.syiirkv

a^iov 'uT&^ia&^v
fijy
/

>c,

tt<

>-2

vesoccidere,
ris fuppliciis

eundem modum cinetasmaximumacdicft, fiquis

<r^'P4t&;5
V
J

T KhtTrriuy
Q_'^''
'

k y.oi'

cenietur digniffmium.

y^ovicr.y'mvu4,cc,jzticq t^v
^t^^^diriLfj
<2?^f<:y,'e.ot-;
;;

rvpcf.vvov nyaj^ctjv,

T y^
ii-

5c

tamcn palam
fin

furem

aut adulterum occidat, ceflare le-

T!/7^>a;v

Trv.^ ttuoiV
r>i^

gum pocnas.
vel tyranni

autem ad proditoris

iilcoq

ov

"TTZiyii

Tt

ttA@^ xt^TZij
6c>)s

vindidtam fafta caedes

fuerit
cery.

honcrcs ac prasmia deferun-

cv Ti7? nXayivoiq-

cvt^?
|

^^^
ipfis

^^^q ubique finis judicii non ab


rcbus

a^nociq. i^^ssra^xipitrta^
']av
,

T TTQ^Tiov

qu^
, ,

fadtae func

pcndct:

t*^^ Tztji

rarajv !^!^(po^1q.
tZ'

veri^im a cauflis

<7

'SicuMv'^-^ rrlvt/jj

yiv zs-pa.^v ly-

rum

qui feccre

& voluntatibus eo& ipfarum rcruni

y^(iA>^i7Tzvr;q

[/j^

T n^j^&<v
'

7n>-

difTerentiis.Mantincnfcsigitur,prin-

^iiTtiuv iJcXoin, Ai7cXo7(;

ovt^i- cipio fponte fuaReip. Ach^crum cu-

^ijziv o:V7iig y^
-.ziZ-s^

y^ 3 juspars erant rcnuntiantcs, &ie8c KMoyjiv^. >fi3VOTT5 <4 izn patriamfuam.^to]istradidcre5de]n77Z',TiidU

TTicyjTKti zr(Hfcci^t(nci}i,y^

ytrtp^v-

de vcro Cleomcni. Poftquam hcc illos

Tf5

T?;5

Aocy.tccciyovicJvmXireictj;-,

voluntas ccpifiet

quum

civitatis

tri Tsrc:^7x zt^tsqcjv

t?5

A\l'.-

Laced^mcniorum efllnt,anno prius

^(jf VTf.pcvT.cc?

tc.Xcdcruv
,

yi^Tc^
ZET^I
CA>
b)

vz!7v

T A^i&v
/

;(5T7;<7K^7(i^ aVTiov

^
TVa-DUTDV
&ia,
0)(;

KCiJa quam Antigonus advenirct quarto, A^.Ttv corruptis ab Arato nonnullis in ipfor TTcXiv rumurbc, per vim abAchacisiunt
f

yof.tfCJ

UTno/OV

Ti>

capti.

'TTuJjilv

ceinv
,

zr^i^iipyy.i-

delidti

cum quidem tantum afuit, ut qucd modo commcmoravi


res quse

vLfJ ctff^.^l^a/j

yj'^

'J^cc^jtiv

poenasdederint:utcontra,jad:atalit

yf^Jtccrci,! c-uvi^ci}

ro
''

"^S^^-Z^T^^

^^ omnium fermonibus
accidit:
''

tunc

tIuj

c|t/T7){5t T^
'

Kocla t{uj zroaaA/*"

adeo rcpentina

fuit volunta-

tum populi

utriuique mutatio.

nam

Aratus^

HISTORIARUM
^atu soccupata
ftatim urbe

LIB.

12.

199

man%f/.evoic,

datum fuisdedit, Ne quis alienam rem ullam vellct tangere. deinde


Mantinenfes in

7rz<.pyiyfe)^e fA.'>:^ivc6 y.7j6'z-'

unum
jufllt
:

convocatos
,

bono

efTe

animo

8c ut fua VtJTtK;

%g MeUfUVicig ciwcAjpoiiTu^,
ii/.eviv

quilqjdomicuraret

viventesenim

7rcf.f.eKa.Xs<n Jzcpliivy^

tTn

ineadem cumAchxis Reip. communione, omni damno fore immunes.

loiuv

"i^ao^iv y)

uuTiic,

a,c<pa~
'j^v

XcM) ^oAijJOof^ivoi^
'TU<;

f/iS^la,

MantinenfeSj quibus mira- Aycauv.


in

ot M'M>UveuTiv avv-

bilisadeo caflis ne venerat

unquam

quidem mentem,extemplo con-

TVcvo-ATov iC 'ii^^ci.o^c^ov (Pciveioy,<;'^


iX7r'ih<;
,

Z^c^v2ixec TnivTec,
yvufA.YiC;.

Itti <r

trariam priori voluntatem

induerunt

&

omnes qui pauUoantecum


,

(^(AAi/.a^e^^Jo^^
ii^
(ji.iKoci
f/.ev

y^-zs-^

-M^OTT^v

/K9^/;^(^oi,

Achseis pugnantes

necefTariomm

zToy}-^^;

avcclKcMCfJV

BTniotv

fuorum multos viderant perirej quum 6c ipfbrum non pauci vim


hoftilem effent experti
ipfbs Achseos in
:

uvTZtiv pixioi(; "^pay/^ocaiv 'oyc^TTZ'(TSVisc^' TxiijTivq


'

iidcm hos

Hqraqicie/.^ oiKiot^
\
'

' j

domos

fuas admit- HOTx.^.')^fA.evoi


(^(pKT:

Kc(4

zroD^ffKtievot

tunt

ad focos fuos una fecum ac re-

K.OU tok; u?>^.oig

avayKoc^oig
't fA.er

iiquisproximis

admovent j cum

his cfA.oe^^ov^i oudlv ciTAXiTrov


c/.yi^.yMov

omniabenevolentise atquecomita-

(piXo<p^avvy,';.

kca rT
'
'

tis mutua officia exercent. 6c meritb Hy{c,ro}c, eTToiow 06 yi oiofl oinC quidem nam equidem haut fcio, vec, a.r)}o)7izcv <Ssjyvo)fA.ove'3io^i<; CAieeut^' h nve^ .Tu^v zroXefA.ioiq anquiiquam mortalium benignio'

'

yf'

'

'

res hofbes

unquam fit expertus

aut 'zXciQeTS^v
fB/5

l'7rv.Xa.i(Tztv Tti<; fA.tyi"


eive6i
^icx.

quifquamne mala qux cenfentur maxima minore cum noxa fit elu,

i^y^ZijJv
,

crvfA.7r',6}y^<r:,

MavZyioJv

t{/jj

Aparrv

Kciji

^atus ,

quam Mantinenfes

propter Tuv A^:.iaiv 5


JpoJTTiav.
fA.e^a,

a.v']o\t<;

cpiXav-

flngularem Arati 8c Achgeorum in

JV ruuru zr^o- <


rsio"^?

!pfoshumanitatem,tuncfecere.Poft
haec quum & feditiofos civium iuorum motus, 8c iEtoIorum atqueLa-

pcof^poi rac;
ra.<;
r

(yj-z/^vrolc;

ijzir'
j

AlrojXav kui AaKeocoi^


/o
/

,/

fA.ovtofv

e7n^ov/\.a<;.

Zo-^etr^cfj^ru.i/-

cedxmoniorum

clandeltinas moli- 7T5

ZTfoi;

rovg A^io'.^

i^^ioiaicv

tiones pr^ntirent: miifis

adAch^os

olZvoii
(il

5s^^<pv'KaKljj ^7<'5.

01

legatis, praefidium fibi daripoftu-

TriS-evre^

a7reKXr,p&>czii> f|

av-

001 ci Xcclant. propterea Achaei trecentos fuo- tSv T^isiy^a^ovg 'av^pa.?' rum civium forte deligunt quibus /^vnc, a^fA.y.azMJ ^hTrtAiTn/vrec, rao, 'Trur^iaai Kcct rovg ^sov^, fbrs evenerat patria reh6i:a fortunif- \h\c</; que fuis profefti , Mantineae vitam y^<^isTSiG6v (yj MavZvy.y.. Z;>^a!.<^vXa'r,ovre<; tIjj ci/AHvav i>^^J-fiQ/.c/Jt
:

degebant
fere

libertatem ac falutem

priorum civium cuRodientes.

m.i-

ar'^Ka.i

crzj:T/\Q/.av.

ozv clrovroi^

cum his

8c

mercenarios ducen-

y^ fA,'cb-o<popHc, otay^siovi; i^i^pnfA.-

-^f^

^oo

POLYBI MEGAL.
I

tos

qul una

cum Achseis cIvitatcRi


confcrvabant. coorta
inter

in
y.Er
<r

codcm

iTiatu

a zroXu 3 fx,7:xiu^isg zrpoi; Ouc, oi Mcivuv^<; , k: h%y-ioa'u.oi7nc7ru,<7zif/^oi


,

dcinnun multopolT: feditione

Mantincnics, accitis LacedEemoniis,

f-iii;

tjk re srQAiy

rimulurbem lliam
pcrfidia ne dici

illistradunt

8c

Achasos inquilinos contruncant. c^ua

quidem aUqua mapofl-

c^Pu^ccV Sf^e^K^ov ?:^^h^xrroyhy-'^ jor aut detellabilior poteft.


Ki ^i-tv^Te^v,is^' eiTnh
sucj^gcpi^.

e-

quam enim omnino placuit iplis beneficii

wihf y> Jhi^s

c'<pi<n x,sijp?.ii
<P'.X'-cM

TrpVr,

quod ab Achseis acceperant 8c


j

T5 'eB-v^ ;^e/^i^

yi

zrcQ^-ifii^in^^vm

murux amicitia? memoriam fiuv^m e^UZ dem mutando delere iUis certe de
a)ir{ir

h^Tr^

<pijzcu.iv>i(;eu(nt^

'ztr^.Txrov^H';

u7nXji7v.
e)z<;
s^ii

novi foettuv'^- quibasdiximus, parcere dcris legibus exceptos dimittere dei^ ro y:> >^
bcbant.
re

&

%i(,7roXeuioi<i

(rvF^^^sT:^

ei tPiy'ivaK\eofA.i^i't Ac^x.s^uif.f.ouiof^ ijcuvifv


fsjl
*w
9

Tmpw^oJY
'*'..'

j ^

Tn^Tiv 7rpo<;
\fN/5'

nam hocctiam hoftibusjugentium concedi folct. verura ifti quo fidem Clcomeni & Lacedaemoniis facercnt prompti animifui adea qu3e parabaqt, jure gentium
violato

^ooTTUv

liy.ot,-c(.

:^-^oc-:TC5, va

/'ti-

maximum

yirCvuo-iZt.y^-,

k^ sr^-upsariUTT^- patrarunt.
5c liipplicia

hoc ncfas ultrQ qua namque ira digni


lis

TiXsjziv.

T5 yj Tiircjv avrv^i^cc/;

funt, qui fuis ipfimanibusoccidere

de

exegcre

qui paul,

^iv >{^ y..pu](^ Xwsovre^ uvrac, u- \o ante occupataper vim urbe r sy-stvafv e- punitatem iUis conceiferant %o^<; u2>'tiy..c6r 'rvrs

imli-

&

XdOjie^cti^
'T/]

(rz>i7i}4ccv

e^puXxTJov,
j

xi

('',

io^y^i

eytv

a^'ov

s^

ctv

bcrtatem faluternqne ipforumtung cuftodicbant ? aut quid pati iftos


oportuiu
,

7nx,%.req

^ ]oi

^iaUx/ ^o^uiev ocpf^;

ut noxix par poenacenieri


:

CHriM) ^sh))Ctvc<.t
'^,';

7v>iv

i(/z>i^

etTroi

jure poflct? dicat fortaile aUquis

ut

uVTrpciJivreq fA^ rs cvmv ^ yjvxt-

cum libcris Sc uxoribus venundaren:

y.av, 7n/ Kc<,Ti?riAeu.yijnM>.

^T5><<c
Q-ziuiro;,

]oi<^uy:oivce,(rs'.ic,

e-mrtXevo.itiilJ

ui^u tur, poftquam fucrecapti At hoc jure beUi ctiam illos manct, qui nuU

kC

"^i

"^ TnXey.-d

lum ncFasadmiierunt. digni igitur iilii fuerunt, in quos omnes graviore


aliquo iupplicio animadverteretur. Itaque ii ea folum palfi funt , quns

;^ap -^? TJJ^v.CVTt eXeov hhs^


f^cij/^jAij^sTv
vav

uv^l^
"
i)

Trzt.px

h ffi/vT E^J-

narrat Phylarchus
ci

par erat ut Gras-

fvm/y/)v

rvyJtrt/K^^tnv
<c

non quidem commileratione aliqua iftorum tangcrentur lcd po:

f^u^isev '^?? vrp^x.-r.nQt

Ayjou,ivoi'i

uc-ir>4civ

mjtk^o- tiusut eorum fadum probarentac uvrTtiv. ii^ laudarcnt , qui ficinus tam impium

inultum non

iiviifcnt.

E^ tamen^

cum

HISTORIARUM
cum
ifl

LIB.

II.

toi

ea calamitate gravius nihil

Mantinenfibus accideiit , quam ut lifortunx illorum diriperentur ,

&

jS<5,

^
,

srpccjyivai 'riige?idu^cHi'
i^

bera

capita

hallae

fubjicerenturj

avyfpccpSvii eiv7y,q

TepccTcic^

egregius hic fcriptor

culura adaugeret

quo rei mira- ^S/if non folum mera o/ov'


:

i f/3vov "^^eZhq
(

UhyKS

7o

uXt^Oi

TO

V^i/<5(^ ,7l'iJ:x.-

inendacia concinnavit
babilitate carerent

ied etiam

vov

'

^
,

otoi tIuj v-^syfQoXlvj 't


isc

a~

ejufmodi mendacia, quae omni pro:

yi/oiui
vyijy}

ToZi^^y.ifA.ivov ijJh

tantaque fuit
ut ne ad illud
erat, ad-

(rxyvi7ncpiazc\

jta^j o;

ou>^(si

hominis ignorantia
vertere

l(^TCi Tt$ UU^^Ik;

KiM^ig

KVQ/id{j'

quidemquod proximum

GTXMTeg

Ty4XTuv Kecru

y.pciT<^^
(t

animum potueritiquomodo

isdiv Tijv

cinoim i-srpa^av.

%i

iidem Achaei temporeeodem, capta per vim Tegeatarum urbe , nihil hmile in eos confulverint. Atqui fi
cjus rei vera caufla crudclitas Ach^o-

yi

uiv K Tuv Tsrpwf.cvTc-jy

&>/J^T/i<i

>v ci^.Tioii
jivcci

TiSTHg

eiyj.<,

iv TnTrov"

TuvTn

Ttlg \szsi

TriTTTUi^gCl KCi/tpoV.
McivT.Vi^.q
?i

T tkvTOV 'Jz^ 'j^^^yjv^i


<ici~

rum
iilis

extitiflet, quis dubitet

etiam ^pvi
,

^i^Qo^,

eadem
?

fuiflTe

eventura
in folos
;

Mantinenfibus circa tempus


captis

quac VBpov oTi Tio'j a/.Tixv T? opyy,g, cmidem uyKVi :2i^^<ps^V(ni4i y^i^pvivcn <r^

IJsiXiv AQji'^y.ci^.v Trycg Manti- 78785. manife- Apyiiov ^ijS^V , kvi^fC.. T 7n(Psi~ flum eit, oportuifle ut iniignem ali- Vfai77)ij iiKioi^ "XSiuaf^vTzc ) y^ quam ine cauflam ii dedilfent. Prae- TiTvt^oivvy.v^STu y.iv A jynoiv , ttsC/!i TV^W&!V , 'CZoS}^Sl~ tcrea icribit idem Ariltomachum (pvy^TOi

nunc cum

nenfesgraviusfltfsvltum

/5^

'

"'

'

"

'

-j

Argivum nobiliirmio genere pro- ^ov AvTtn^Vu!) gnatum qui tyrannus quidcm Ar- y{'jocisvov ft5
,

yj^

'}o'i<;

A^ciiolt;

ikiyp.-^scii

ttw-

givorum
goni
8c

fuerit
:

ied tyrannis ortus

xJ^vxi
vHv
*

(c

<^S'cXiiy.evov

^57TTU3

majoribus

ubi in poteflatem Anti-

K.aiKcu'i i.TOilci, k1 6Z'-\>0TCiiCi

Achaeorum venifTet , Centhreas abdu6lam adeocruciabiliter necatum fuifl~e utpariniquitasaut crudelitas in nemine unquam mor,

Jivlci

TToivlav
'SJg^

kvJfWTruv.
tIiJJ

TTieitV

0\

<

TUVtIw
tv

ZTpci^lV

<Tvy{'pci<'Pe'j<;

Kuf

cjj-^nv

lcii'o}ij.ci^

't^CVVCCi

TlHC/.^

'ufKciTiH

^ici
,

-t

\v-

talium fuerit admifla. deinde e;tiara heic more ufus fuo,voces fingit,quas

KTo<;

avy
<:v
>

<fpoAiiu-:vii

"zraQcvri-

TTii^^ci^

Toi<;

cu/jiyvq Kcilcifigv/niv
\

perno^lem

in ipfis

tormentisabeo
:

c"v'
^

%i<;
,

cyK^hrKyi^p.oyAviii
' = >

quorum aliosait,ad facinustam impium flucditas vicini audiverint

TY,V

Ci{j.nHOiV
,

r'
"^Hi

T0t,<;

ei[;

Ci7n<^MJ 73-)

(04
%i<;

C^l

ecyCiVXK^^OtM^Cf
,

pentes
rnultos

alios

quia non crederentj


ferrent,

y{iJoyevotg
<pii<n.

arpo<Fp;^v zr^)i

quod rem indigne

otKiav

UeQ^ y,iv Uv
,

-t "iet-

ad illam

domum accurrifle.

fed

ti"a-

oc'jtti<;

Te^ttTstciii

vrupeic^o}' ^e-

gicam
fatis

pompam

miflfam faciamus.

enim ea de re l^^perius.Ego vero

^??itiit

aoi
y^fiii

POLYBI MEGAL.
I

Ariftomachum

vel

(i

nulla re alia

iTE^v >)/^p7rvt y^Tu, }^t ^ Achceos unquam IsefifTet ; tamcn fcelera in ^iH zr^y,i^e7iv, (c t 5 t vrzcT^idx propter vitse inftitutum patriam , quamvis magno fupphcio

&

Itucos/ici^.

y.cci'^'^

avyfroc^<ilii

dienum
gratia
,

cenfeo.

Atenimvero hic
iii-

f!>ii^o,uv:^ cc'6yv

ocu^ tIc^cov, y^ fcriptor, amplificandae gloriaeillius

& ut majorem le^loribus


exprimeret
,
:

fia^ov uvTt^ c"^Jcc-yc(.vo(.KTiiv


sTnijiv
'Ht^
,

1<P ol^

dignationcm

propter

a fj{i)vov

oCjtcv

<pyj<r:

yi^pvi-

TVQ^VVOV, Ci^CC

^
,

C/56

TUiT^VVCtlV

"Xc^pvy.ivaj.
ns>/.cc*
y,

twJt/js ^

y.si^^of ff^Tri-

7nx.^Tc^v
i

ao
f
'

uv HTniv

non ipfum illa qua: ei acciderunt tantum ait fuifTe tyrannum fed etiam tyrannis majoribusortum qua criminatione major aut graviorne
.

fiiiJt&fi 0iufcc4l aoii^i.


^"
'

r>

ta/J^-ZCTS^iVg a

TWJ
r\

>

U(TcCJZiTU/J
c.

uuroy^TDv- fingi quidem tacile poflit. Nani , IfA- ipfum Tyranni nomen fummiE im''

pietatisfignificationemconjundlam
'

'

UVjfUTTOKi UOiyAOC^ Kp C^(^/.V


A-C-iToyji-X.'^

'

U.I

U^

habet

inj'-'rias

fceleraque

omnia

^
v)

'^^

hiv>ra,'(st4

compleftens, quae inter homines fblent verfari


.

Ariilomachus vero etvel

cw,
foS

o^&'5 ;^

licuvli/j
C4>

labKi

&iy..luj

iamfi, uthic ait,gravifllmas dediifet

uno illo die meriquodie, quum jgji} Aratus urbem clam clfct ingreifus, tkji>y.eivui/r(^ xn^srtp 'f k^y.'m Acha:orum manu comitatus, & pro IXc^^^jiQ/.u/; Teo)<i 5 c^7TTC5kr(3>- Argivorum hbertate magno certaM' K' r\_~ ff^(ii Ti> IA,'/)diVCl CVyXiViJ^plVUl T iffZJmine fufcepto, ingentiapericula adoicc rvy ^^ iiifet 5 uvTU 7Zi^xy.evoJV ; mox vero nemine intusconS 7v;?ciivvii (po^cov A/.^y^X^ juratorum ob tyranni mctum fe (ii^Po^u^ ncur-fi y^ T3-^<pc.7^ /^''^' moventc , expulfus fuiifet j Ariftoic)^ nvojv cXyV^ccTuv ru fBX-yjev^ machus pn^textum hunc atqj occarsc* T^J-f eiazdov TZ.3V Ay^w.ciy, oy- fionem ad i3Eviendum nadtus quod fCiHS*'^ r5(/5 ToOivlCiVi TZdV TTOAI- confcii fuerant nonnulli ingreflus Afau';y,y.ioo(^,

Tmpsiojreizvi^';

A^t:v T Ky^uiuv, fi:^Xm uy^voii f^ KlVdZf/JH^;


TTT Arv
,

poenas:

tamcn

tasnonfitiskiifTer

f\

tJ'j ,

icciv

uoticiiJzM)'^

<=^e^Xcti-

chivorum,o6luagintaprimorcscivi,

^oci ovcct^Ticv Tzcv uvccyy-uici)v uTTe- tatis


f^Poi^e.
fsyov
-TTzcS/tJjft/

eolque infontes, tortos,

in

ocu-

rzc

zrup

'oXov

ctvS

y^.j

ZT^^^voov
yx.p.

7T/3>)-

fuorum neccilariorum iueulavit, o Taceo quae tum ipfctum eiusmajolis

^Q^'^^-3c.

f^K^v

^io'^ dnc respertotam vitam impiepatraverc.


,

f/ TiviTojv of4.oiav '^^rSMTrecr

civov
el

longa cnim oratio


iimile quid

fit.

Quamobrcni

nyy,Tro.
f.ii^revyi

zroAw 5 ^^voTfpo'),
TSvTZJv

nonilludvideri indignumdebet,
>

mi^uv
oit^i

Aocoav, u-

%>'j>^

uTnJrtvtv.
y

ho^l

eorum qux fccerat illi Avn^vcD tandem contigit vemni illud futu:

2rcocTx.7rTicv

Aoc^Tu)

<is^oi.-

riifuifle indignius cxiflimaredebc-.

mus

ruhil

ejurmodi cxpertus, diem

fupremum

claulilfet.

ncque

Antigop-i

HISTORIARUM
Antigoni aut Arati crudelitati adfcribi par eft
,

LIB.

II.

L03

ii

captum jure
:

belli,

\:zTt,yjn Q/.ov

tvp^wov
ov

'^i-cXumvcuJTr,9
-n-.

cumcruciatu fultulerunt

quem li

Te$ otTny-TivctA)'

^ ^ y^T

quis in ipfa pace cruciabiliterocci-

TZOf et^Uolu/ To^g cUeXouaz y^^

difTetjomneis fan^ mentisaudlorem


csedis fuerant laudaturi
,

u.u^'^(m^ot<i

iTmiv^ y^
'j

Tiuif

8c prsemiis
Xoy{<^oy^oi<;.
n^-ijf/J/jMv yjf^

affedturi
dicfta
,

Quum autem pr?2ter jam


eum pati ^quum fuit?
fummas
reda-

oTs

;i^e^i ^'3rg?-^tk-

etiam Achaeis datam fidem

Tu<; A;^io'j<i

viola{let,quid

^icarovo^Tt
<y}i--v^-

tt

Tmrjuv
yj/j

l/Jj

ci^fQ^^

nam Ariilomachus non multo ante,


Pemetrii morte in
dlus anguftias
;

yj dTTsfSTV
&

r TvpMvvi-

chi
/73

^GVotg

TTs^^olg <zrt9TF^v

depofita tyrannide,

T '/ca/ipav (rjyy-X^o u)^!j(^ Gia T


JuvcCTiv.

fecuritatem apud Ach^os invenerat,

A7^iu.i}7^iii

cweXTnTui; 3
t'-

benignitatefingulariatquehumanitate ab
iis

-^ u.T^Pci.Xeicc^
773 1*

'iTu^ OTi*/(f3iAf;$

exceptus

adeo ut non ib-

T A^.loov^Sry.cTyjl^^ K. ;^01 Tiicg

lum

prseteritorum

omnium

fcele-, AO)i^/cc-Jioii
Q/ii.

a y^vo-j cmtcv
UTc^^TSf^Ct,-

rum

quas in tyrannide admiferat, TUV


ilh facerent: fed

T TV{^VV:0^
iTTVtijczn/
'

gratiam

Remp. et,

Tuv

u^iiy.iov

aXb^a

^^
,

iam fuam cum illo participarcnt 8c -srf^cAri^covT?? 5 T ^XiTEuu/, copiarum fuarum ducatu ei delato, T ytyi^-Wj iiu^v 7n/.iJi(7Zic>v jjqic(.77i<pv y.u/^.<p](jmTf.<; in fummo honore haberent. At file ^yovci.
(c"

tantae humanitatis

moxoblitus,

ii-

'.(P&v

aVTzJv.

cl'

7n/.cc%y,s~

mul ac
triam atque
,

in

Cleomene aliquanto me- v(^


;

fZ^O^P^f^/^cjv (piXcc4>Jpa)?neJV
.)

h'or fpes rebus fuis affuhit

&

pa-

^A^cf.
^

TTOcjc/./;
'/

iTTii
\

y.tK^v iTnv.vi

&

^'

confilia fua

abAchseisne,

6i7E'.c/j;
is"

tc^
,

Tcc^

iXmcocq

/ (\

>

"CZU^IO

ceffario illorum

tempore

feparavit,

y.i7i\ovr(^

ov

KAfo^V
T>JV
f(3/j3'

tjjv

hotlibus

eorum

adjunxit.
,

TB TTU.TQ/.OCC
ci4pe(jiv

ZvOQ-

Hunc poftquam
tebat,
iilentio no6tis

fuit captus

opor-

2x!7zcorcc(

ui i<^

tj^v

Ax.cx4-

non ut audtor efl Phylarchus,


cruciatum Cenchreis
:

y^cuav cv T?? avciyx.cc^oTaTDti;


P^lcii

'^t^aiveius

Tc7<;

eyjpo^^.

cv

Peloponnefum totam ^jz^.tQ/.ov y/JoiAj/jov, cvx, c/j Keycircumduftum 8c exemph caufTa ^ic/Sii id^tt T v'jy,(sc ^i^Xisy.ivov peromnium ora tradudtum inter 7rs%cvtivi ok; <t>vXapp<i^ <py,<Ji' Tn^/.tormenta vitam finire. Et tamen ii^yivov ^l eg r nsAoTrzvvy.trzv f^jf
mori
fed per
, ,

homo tam
eftpaifus;

fceleffcus, nihil

gravius

y(]^

uycjQ/o!/; Z^^^c<iyy.cc%^<)f/.vcv,

quam

ut inprofundum

^TZi)q QAcXtTtuv To

mare

dejiceretur propter nonnulla,

quae Cenchreis fecerat.

Ad

hsec,

^ V. ccXti' cy.cjq rvtSK^ oiv, kJVvW iTvjyi ^iivSt TisKviV ^ y-UTUTrSVTiS-^i^VCCf J)lCC Tzii)
,

Phylarchus Mantineniium quidem calamitatem cum exaggeratione 8c


affedtu nobis

iTTiTU^^;

Ky^ci4<;

TTiiro^ryivcuv.

X6i)^.g j TuTzcvTci^
/iylv

ylvMu^UviCJv ><r

commemorat

ratus

<niy<Po^t; y.ST cto^iijscJi yj,^

ao^

POLYBII MEGAL.
rjyfr^<?euir.v vtjzXccli-]

^KHviuq

niniirum ad ofHcium
,

hillorici perfa<Sta

dvuyret4 2>%otv5;Moy 5
iTHf^uicividT^^.
;>.;7sA.'7eJv

^g^lf^yv tincre

ut iniqua
:

hominum
,

Tyiq

H
y

Alf;^V,

"P/JicuoTyfls^c,

'Tzfef!

^vtMt,

u.vTo\)(i

ip^noTii^

xiow^v?,!

Megalopolitanorum facinoris quod circa eademtemporaediderunt, neminimam quidem mentionem ficif.ceu magisad remfaccret, in fcribenda
adnotet
at generofi illius

hilloria
re
,

hominum quam prseclara

delid'a ^'ecenfe-

fala obfervare:

aut quali ad
Tflf^

emendationem homi,

num egrcgia facinora 8c laude digna quam improboc Ci,vr,TtGvrx oiooQ^fLZv^dc, ^scro T crrrH- jninusconfcrrent huiuv ^ ^r.XcoTi&v io yo^Vy-.iS)^ vsra T Sv vituperandae a6liones. Ql^ igicvTvy ',<JUiov gn
rt/u, "tsi^f^vyif-icc-

C^VK.V(j,f.^y x^ (bci^jKTi^v zs;7^''^;cuv.

tur pa(fio

urbemCleomenes ceperitr
fervaverit,

ih
Jt^CCf,

7jj(;
,

uiv iXccct KXecf*-v/j<iT^j


Tra? ccy^iouiov:::^(PvXo',-

quomodointegrara
ad Mv>galopoHtauo3
bellarios

dum
ta-

^roXii

Meflanam
;

irCCTTiriXe TrXpCt-yCP^^UX^^^r^q

TTt'5

Ms}^Xo7n}Xl^

ftg

extemplo mittit rogans, t Mecxni- ut patria abfque uUo damno recepta

K^Xcco

','j)tA.iaztt/.evov'i

tL/j sccutuv
zr(jjf.l-

'TTZtT^ica Kaiva/viiyTii
f{^TT.>V
'

T ii)i^v

TUUTCC WV VifMV ehjXcJjT,

fecum vellent , 8c hsecquidem Phyftudiocommenlarchus narravit dandi magnanimitatem Cleomenis


,

confentire

confilia mifcere

^ov?iCuevai 'j^^rshl^ccf

r KXiou,t~

& raoderationem erga hofles item quoraodo Mcgalopohtani inchoa:

vK

<7;f?;

TC'j<;

mAey.iov;' cn oi

yt^c, oj

Mep^XoTniXiTUj
,

fcTnfsA^t

tam epiftolGE lediionem perduci ad finem non liverinti taLellarios quinctiam lapidibus
prope obruerint:
prcEtermilit
,

Kvc(.yiva>crKO^)^r,<;

cvy,

euirc^ev <;
KSf'-

-nXo; ccpxyvadrlu/ccf yjy-^h ^


iuXSjrc(^'.v
',u<;
ro>.>(;

hxcquoque non
;

rem

pfci.f^ux%Popovg,

ha6lcnusperfecutus; quod veroconfL^quens crat


,

r^Td

^ie(m,<pr,vi. tb sPi ocv^Xii-

6c hiftorix
:

proprium.

^rtK.Tv
f7rrt/>ov
y.hjj
,

'^

i^^PAcci 'ihov
TU/J i7t

cCpi^XeT id prxtcrmifit
mvvj-

ut

memorabilem

mentis , gencrofeque propofitum , debito teftimonio ac KcuToi y l!A.7n:<ibv 0'jsiv UM. H y^ laude merita afficeret. poterat enini vi{5 Xor ifyj^ Kyfj-xu fj^vov vzjb- profe6to. Nam fi viros bonos cenfey^j'A

i/.}<x,9ca

conftantiam

Tuv

ci^ioXo^^cov

Trf9</JVE<yv

^HVDUl%M U2<j'
^otp^v
NfZJ?;
,

<PlX<kfV

HSt-j

O^VIA-

musefle

illos,qui

pro amicis

& f )ciis

cW'^fcifo(,^%v<i voui^o/Jj/J'
'f3!i'3c<PyT}paAi

dicere vel etiam fentirc aliquid fortitcr fu ftinuerint


:

ii yc^ Z0):^<i
'

y^

iis

vero qui vaftatio-

TTvXtofKici*! xCxd^i^xu.evoi^ , t'j ' " * V \ v^ T fVl ITmiVOV, 4;/AJ y., 'Hi.fA 3/Ci K,
^

ys- nera agrorum 8c oblidionem cx (iA OUmili caufla tolcraverint , non folum
ri-

i.iecc

reci

;-/,-> 'i<Jiv'cfJ.oi^J

'

laudem tribuimus

vcruni ctiam

maxima

pi-xmia cura gratiarum

adionc

HlSTORlAtlUMLIB.
lione rependimus
:

II

quid tandcm
i^iV OiaXt^-^t
J

de Megalopolitanis exiftimare oportet? annon virosoptimos &; gravilli-

CiO

i^X.^

(Tif/.VO-

mosfuifref quiprimo agros fuosa T Cleomene peruri, acquo animo tuie:

X^i^

^}MOfA.VH <trt$MTO

^
>

runt deinde univerla patria penitus r\ vmTQAoi


exciderunt,partis Ach^orum ihidio

oia.

Tt/yj

(Z!ri::<i

tvv^

A^^is(;
f-'y OC^e*!<i

cc^ifscr.v.

ro

'j

TrAejCTZtfoi

poftremo

quum

prarter

omnium
eflet
' ^. /^'5, t i^ar^Ct^ Ci^OACi^it TZ^.ITIW
,
'

ipem

8c

cxfpeftationem fa6la

a-

poteftasilliusrecuperand(j:agrisfuis,
fepulcris, facris
,

TraAoccftv

estjc^XcvTz sif<K^' y^K-

patria, fortunis, at-

que ut uno verbodicam, charifllmis rebusomnibus privari praeoptarint, quam ut datam ibciis fidem prodererif.

X^ZS^CCC/^CVTTtiV, ot/TrV.iiTUV

{jV>hy,-^

^oLvj

T c* uvji7n>ic, uv<iyy.oMOTa~
;^i6.iv
45*

rm

/>}

<zst306UMcu

qiK) facinore
,

potuitne
potey,a,)i\iov
71

aliquando aut porro


rit,

unquam
?

ep^v

y,

}i^vsv

y,

^voin

j>

aliudedi pulchrius

ubipotius iTH

c'(M

,uu>i\cv

av^^^(paC^ ivn^
6iot.

quam

heic fcriptor hiftorite atten-

'p-iozi-f

Tvvq ciy(^vr,'^ y

riv'^ ^'
<fSri3(;-

tionem excitet ? aut quo potius exemplo hortetur ad fidem fervandam 8c focietatem ineundam cum
,

Ef J^t fio.Tisov
<Pv>.uy,UJJ

av Ttu^ey.y.rTTci
t[ffJ\

7iiTi('-'<i

'2?ti:?$

aA-}-3l-

vZv rs^^yuuTz^v y^j\


VOJVIOi*
Cl'V

^sQ>otA(iiv

^^i~

juflisSc firmisRebuspublicis?

qux

aaiutcm

iTT^li^GZiTO

tamen

prsetermifit

omnia
flilo

Piiylar6-5

chus; ad pulcherrima qaceque fa<^a,

sy.(H

h>x.tl

<Zd&t

tu ku^iTf-

&

fcriptoris

rerum
,

digna

ut
n^VTU

cquidem

arbitror

ca^cutiens.

Qui
reli-

f^yfiv,

Ov

'aUjj r.yisci

ctiam in fequentibus icriptum

7r<5 5|!}{ (py,(jiv,'i^


7n)Xto}(;

T cjk
,

'^

Mf^'-

quit,e pra^da urbis Megalopoleos fex Xy,i

Xu^pv^m

f|cjx/^/-

talentorum millia ad Laccdsemonios rediifTe


:

Xiu, TtiXoiVTu Tiiq Aocy,i'ecijL/.6Vioi^


TntTcTv
,

quorum duo miUia ex


,

&'

Tu ^o/iXioc KXse^je*
Tv^tSifTfj.ht;.

confuetudine veteri
ferint.

Cleomeni ceCHeicveroquisnon admiretur

h^ivccf
ZS-p6i%V

H^

(^jTH^i^

f^ 77?
f^T

CV kv

Jzx/J fA^(JT{t

T
h-

imperitiam

&

ignorantiam com-

uTriQ^cui

uy^voiuui <f ^(^/vk?

munis omnium lenfiis fuperGnecarum civitatum opibusacdivitiis'in quo tamen praecipua fcriptoris
Kifloriai-UTn cura effe debet.

VOlOCStVZS-sp 'pTEXtlt/JlKOJV ZS-fJ^ffiUTZtiv

^pi^^u^

f^ ^t/jJUfisci(;; Isu

fA.ciXtfse.

eu

Sf-^sat

ts<$

/73g^<?;2f<^ffgc]*

Kam

(Poig is^3-(/.e^v.

tyu

^ & Xty^
,

equidem
illis

e contrario
,

non dicam

Qjnavovq
"U573

'Ttj

^ovov^

ci

Ts'

temporibus

cum ScperMacemulto magis per

Tf t:V CV Mux.sht!U
y

fiUTZ-

dcnise Reges, 8c

XiOJV

71

^i

y.uPis&v TjT/a

-^ (rtws^

continua bella civilia funditus

attri- ;j</f

T Z?^? u^hVtXac, 7n:X^.fA.aiv,up..


lic^'9

PdoponnefieFum opes

Qt^ax-^^^^f^^^^fJ^i^TiiToiUsX^Tnivmtr.ar.

io5

POLYBII MEGAL.
fed noftris hifce temporibus
,

quan-

nv
uoviM'
'

6'^oa,i-

fumma omnes concordia viventes beatitatem maxmiam confedo


in

o,uco(;

cy>c

HsXoTrsvv^azv cuti videntur:

tamenex Peloponnellipelle,

htotius univerfis duntaxat


^Jit^

ffz^y{^]o)v,Hy^o\ov it cc^f;^^?-

(Slilibus, detradlis

corporibus

tanpofle

y/ TtazvTo

'oJ^&(^

^YtiA.u.re>)v.

<

tam pecuniae
confici.

fummam nego

hoTi li% vuZ CCT4


yi

)c/7,

Aoyu/ 01
,

7Jv<

Quod autem non temere


ratione hoc affirmemus,
.

/n;*vov "i^^cMvofJLzyu,

^^Aov

c^ fed

cum

T76>y.

7J$

-isTfo
Jiflf.S'*

AS-^yv<(Wva;^;
ii<iKce4^v(;

hinc poteft cognofci

Nam quis le-

t^^ijKBy
^i}<oCM&>V

^in
5

^
^

githiftorias, quinfciat, Athenien-

TTV

Z3"O0 5

"^05 AoSJCg,

^cay.oviHi Mis^cifvov
f/.vQ/in'; y.iv

TmXey.ov

e^iTny.Tnv

<^a.kci)\sf4t

quo tempore una cum Thebanis belkim adverfusLacedsemonios fuf. cipiebant , c militum decem milha
fcs

SKCCTVV ffX

i'^*l(^'^

TQ/.ii^Sii' cli
't

lire

v.Q/.vJAtsc,

"b^

u^ico; 7n>i-

armabanr,triremes centum inftruebant; poftquam decreviifentex cen-

a^
pcis
,

7K5

ft5

TOv

TTCiXiy.ov

etc^o- fu

pecuniam ad bellum conferre;


,

8c

1-ny.yiaVyVTO

tkv re

X^'^^

ao-rorum fuorum
ter

univcrfge Atticae,

ATiiy.yiv ccvrzisutv,
("
Jj

(c^tks oiy.icci,

domorum quoque Sc omnmm parifortunarum seftimationem


iniif-

oyoicrXi
et4r<;5

Xoi7n]v iioicM.

;A

To

(Tv/tiTr;::^

Tjy.i)^^ 'f
j

u^tca
.^^j!<t-

o-jsXiTT^

lav

t^UKlQ-p^Xioiv

tamen cenfustotius fummam ad fcx millia talentorum non pervefe; 8c

y^sioK; v^t) 77?vr;5;(5V7ri (^Av7o/?.

nifle, deficientibus ducentis

qum-

cov

Ctnc u7reoiy^<i kv

(pa.vsir,

ro

quaginta

unde hquet per efte veri-

'zsk^ IleXo7rovv>)cr.Mv
i/^cu.

upn

fy/Jiv

vsr'
y^oci-

K^'

6^1'

(^tivHc,

rov^

fQuq | ccvTVi

T^

Msp^A^?
,

TToXecdc,

wz;^toA<Ji$ 'ix^TzCpcitvoy.ev^, CCTC


tcv 715 ^.Tretv roXy.y,cr^e

ftmilequod de Peloponncfiis modo dictbamus. Sanc temporibus illis e Megalopoli amphus quam trecentorum talentum fummam fuifle re-

thAh^w >^-

dadam nemo qui plurimum dixe;

jio^

'T!lic/..XS(r.cov

eTiion

f^

cuoXo-

rit

etiam fupra veri fidem, aftirmare

^vysvov
?c^ fjft

tc7

oiok ^ 'T eAc^ujS^CJv

tamenaufit.
eft
,

nam

illud in confeftb

r&^v hv/jy.etJV cruyc.Tuv


crx.yve^^ 2u^.(pv}ytv

nc TiTKei-

8c liberosSc fervos

quam pluriFacit

5 r Mfoy;^rex.-

mos Meflenam fuga evafifle,


ei
:

quod diximus certam fidem etf^Ke/.ov aseviqyj ovreioaure^oi T iam illud Mantmenfcs neque nuAp'yiua^v Ma^liveii^iiiTr k^ t c^mjx- mcro civium neque opibus uUi pofiiv, 7T K^ r 'u,-c*iii7ictv, eoc, avTic, pulorum Arcadi;^ erant fecundi, JJ'^? (pncriVtiKTroXiopy.ioci 3 '^ z^'^^- quodetiam hic fatetur. hi obfidione
v/!a/.

ys^^piv j

T 7r(^4^ijyevcrJv

^6crE5 AovTT^
f4>]oevx
f4,v]Civ'
,

a^yyj
ttccv

^2ij^.(Pv^7v

capti,

cum dcditioncm feciflent, ita


illo-

i4.y,Te

^^y.?ict7nj''cci faaickft;

ut

neque eftugere quill]uam


,

oycog ro

Aa.Cpvpav
xj^

e-

rum
fct
:

necfubripi rcsull.itacilepofholli

^o<i?.7z<y ,t4j7Hi

oz>>y.iX.roiv

ra;

opimiorcm

pricdam non
attule-

HISTORIARUM
attulere, coipcribusetiam venditis,

LIB.

II.

^07

quam talentorum

tercentum. Quis

nct.

veronon magisadhucmireturquoc idem fcriptoriilis fubjicit ? nam eo-

dem

lcco ait

decem diebus ante


^^'V, ety.sX^.ov^ 'ZST^i Tzv KAeojtii)>l(/j ,

quam pugna pugnaretur, legatum a


Ptolemseo miflum veniiTe, qui nuntiaretj

pecuniam quidem

nolle
:

am-

^ioT.

n^^Af,'^?- To y%o

;i^~

pliusPtoIemseum fuppeditare fed ad pacem cum Antigono facien-

dam

hortari

quod ubi
fibi
,

accepiifet

uyovcnMi^
tL/j
\

(pct^n x.Q/.vctf

S^ioTt

hi
'e-.

Cleomenes, conllituiiTe eum, fortu-

tayJ^lMj cj-AKv^dC$iv tSI^

namfummse rerum
mumefTetentandam
exercitus
:

quam priprius quam


refciret

/;a?5,

ZT^o^

T"
c-uoi$vc(j

'Twzs&aTreo:ci

TT^^cou^ru

r(j,(;

^uo^.y.^<;

de accepto nuntio aliquid

quoniam quidem fpem ZT^yj^r.^

iATna^cc S' cujjctS-ct/j

nullam ipfe haberet, ex propriisopi- y.icQ-odiirTv. u)^' ei^sr^ l^aKicyt^ bus militi ftipendia poffe fe folvere. >^im eyx^TTj? i^^pvi TaAccvjCVp Atqui fi circa tempus idem fex mil- K^ rov<;c!.v%bq x.a4^l<;, TTJ^^if^
liatalentorum inccrarium condid?- ^^7iV
rat, vel
ciVTiv yi$u/jcc% '7iij^^p:'jy.xi^

Ptolemseum ipfum opibus c^cf^c9-^.

zr^^5

i^c

Avn-p^
iWij 5-

fuperare poterat.

Nam ad Antigoattinet,
ii

vov
t

^^

fJs;ov TetayfiT^aiv

num quidem quod


trecenta

vel

;>

'jg^-, ;^^ ?Jcui

lf(^ic^ iJj fo-

folummodo

talenta receilli

c-Cpu^iOi xzjzfJ^^Ciiv T^tZei Tiy 7rg~


I
;

perat Cleomenes, facile


ullo periculo

fuit, iine

y^ey.ov.

to

e^'

ecf^ y}v

Wczts

bellum trahere.

At
'

^^Tz^pct^veiv

dicere,

omnes Cleomcni

fpes fuas TzieUi;


pii^oc^
!

Tu TLXsoyJvi tw? jAov H^^Xs/t^ioi S^oc ras >e</f^cc

in Ptolemseo
fe poiitas;

& cjusliberalitate fuif


; :

at

rsazvrm

>^'Ky.<i-

iimulque affirmare, tanta

* i

T&'p

uvrov

(pavcct ic^Q/.ov p-go^jifveM

nem

ipfo tempore Cleome- 7; roi.i; uv%uc, Kcci^vg , nu.i. k potitum , annon fummse ri^,c, ui/^^A^ lcXoyicc^ stj c^l' uoxedementix atque incogitanti^ argu- t/^W i'^ cyiy.slov ; vrDTi.ot, Jg ^ tjrillo

pccunia

eife

mentum efl: ? Simih'a his multa ^rr} (Tvy{oct.(pei rtncxZioc f^ 7 pr^clarushic fcriptor, tuminifto- riiS'.zroKHy.ivcv^xeii^v^ i fd^Tmp i-um temporum rebus, tum in uni- 'o7\Ijj tIjj 'sr^yyxrtltui Koi^^cCT^" t^^ di "^KHv 'Jsrs?^cey.^ verfa hilloria retulit de quibus pro ruKTU^
' :

,"

<T>'

inilituto noilro hadlenus didla fuf-

'ociVCVK^

'^l

'>

S^2>^yy^q7!t^ojl<rmC7tC

S.'

//^

viw Hpriy.ivcc. M.s']cc '^tT y^hi}%<^^ ficiant. Capta Megalopoh Antigo no in urbeArgivorum hibernante, TraXsci)^ ciXcomv AvZrWcitf ^J-^^vf" ' ^~ ev> J p Cleomenes ineunte ilatim vere con- ^Covlo^; C/V ry\ t A^^iu ttziAV
, f
r,
,

tr^hit copiafjliiofque hortatusDrout

az^vx^-cc^v KXsoy.Evi]<; Uy.ocTi^TieC'


^\)tl/J

K^l

OVifZ6sd[ r^s ^2r&;5tr

?^J6^:-

aoS

FOLYBI I megal:
res

Xivnitr

A^ynmy^afaAi. a^ t
oyv^-rri^gc,

f/.iv

admonebat educlt , & in finef Argivorum impreirionera facit: confilio ufus ut quidem vulgus ar,
,

bitrabatur
T^^l^y.paii
otoe.

temerario atque audaci

t Kl/

7^5 proptcr
nita
:

difficiles aditus Sc

locamu-

ut prudentioribus videbatur>

^Of^oiii itc^uXa^ f^ v^v(X^<i.oPaiv tuto juxtaSccallido.

Qurppe non

^T

Antigono copias difi^q rlhi a7C<p6Jq,'o2< 7r^u%v ^?v t ct- miffas, illudprimum certo fciebat, QoXviv kx.ivcuvu<i TTSiyxn^ odl/n^v fine ullo pcriculo invafionem illam 5 07J T ^c^^cci j^^cpB-H^to/ji:^ fore deinde ubi ad muros ufque
AvTTj^vc)
aicc(p<l>{e}(jc Ttii

avvu- ignorans iuas ab

'

0)i;

^ Tr;vft;v,

cMlxfiCi)

t5 Ap^iifi vaftari rcgio cepiffet

Argivos id

^eop^v'^

Tv yfvofBf)oViU.o^u>i\iv y^

}(^^eA.U<Pc5^
-v
'

T Av2fj^vov.
\
cv>
/

^
_

cernentes
,

iniquo

rem animo k:

SV turos
'

atque oranino de Antigono


qui
fi
,

graviter qucfluros
.

popuii
copias

'

{pep<ivT STnp.UTnr/nov

T (J^^^Au^v^f^^

convatia ferre

non

fuflincns

tXJuv,
aS<n
'

^ 2:^x11 hv<ijjzci TU^


rtil^J^JjAav

TtU-

eduCeret

8c

cura ea

quam habebat
:

WJTtSy

m/anu acredimicaret non dubitabatCieomenes, quantum provide^vce^ 'feTs Ao><r,75> i<P^avx,^(^4' ri ratione poflet pararam libi vii(^'^7iJKr.^U(A^0i%<; vWfv:M/77X5,^ toriam fore fin mancns in iufcei^lOTlVlKii^T^ fUdiit)^.

ox

T x!^

A-.^v cw

."

pta fententia

nihil fe

commoveret j

^vzc^^oq
av'
'o

uc^puXZ^ vzotXu^e

tum

vero tantum fe holHbus ter-

'Tmy.mo^ r ouu^ajpijcnv ei^ r

cu^s-ii) yi^c3^. T?7^


f4.lv

oiKei- rorem injedturum , tantofque fuis x^^P^ fadlurum fpirltus , ut domura tuto

^r^HfO/jy.tiiOi

o^Xol

av^i<Pofy(,i

reverti

qucat.

atque

ita
,

evenit.

vot,

T AvZ^vov iXo;aD^iiv
(c

Jj

yjf.^

Nfam

dum

vaflantur agrl

plcbsin
:

Xtccv iiy.;j.oviKa<;

^uaiXtKa^y iciv circulis Antigono obtrectare

ille

contra, imperatorio ac planeregior

animo, niliilantiquius habens quam


^
)L\iOfjii^r,%

-^ T

i| "^;^??

'^^Ji- ut omniura quse faceret ratjo


conltaret
,

fibi

ffiVy

>(^^cpjli^u^

f^ T Z^t^^" H9^lua^
tfOCtiJ*

quiefcere.

ita

Cleorae-

nes

ficut ab

initio propofuerac,
,

^^JtcBjiiq^
*ufjuy,4'i

7n7JZir,Ka;<iTzcii

agi'um populatus
6lo
,

hofle perterrefa-

^^5 T

i7n<ppofd/Jov kIv-

animis fuorum advcrfus mi-

0\yVOV

UC(^U>.fii'c,

TlJyy

/'^ 7Tav^A^^.

2^ /i ^'^9^5 ci^.-f^u/vif,

j^ o^^fA^^vTZjv

l^Ucyci^cv&Jy
,

minens perieulum confirmatis, impune dorrtum redilt. Initio xilatis y^T Antigonus, pollquam & Macedones &: Acha^i
veniflcnt
,

h/^ii'V
C^;v

cic '^ ^i{C^TlCCf

4*26^:^-

ex'

hibernisrcveni con-

<^xTiuv AvTiy?v(^ , <Gr^)^

fuas

&

iociorum

copias,-

U^ T ffVUUU^V 5 T A)C4>V/>iJ)V, inLaconicaraducit. In co excrcit;^ MuK'.icvfc^ tB^ Tf ? <; f i^i;- tu crant Maccdcnum , cx quibur
confta^'

HISTORIAR UM
fonftabat

LIB. IL

209

phahnx
:

decem

millia;

cetrati, rermille
ti
:

equires, trecen|.

adh^ecAgrianes mille, ScGaUi item mille. llipcndiarii in univerfum , peditum cid cid cid equi:

ei>Z.ii^ TZ(rii7 a^

/Lciod-c,(pofii<i

^ -^^^

tes

ccc.

AchaLorum
:

felefti

pedi-

TTUt^

oi

i%tcc>(c,cnii<;.

A^c^>v ^'
'^i^tXiH^
,

CTn^
i7r~

ciD C13 ciD equites ccc. Megalopolitani , more Macedonum


ai-mati
,

tum

Xciciiig, 7T^^iit;y.:v
7ru<i

3 'Z%tUi{^(Aii<i- y^ Mep^XoTTsXi,

Cercida Megalopolita-

'^' ;i^Xiiii

6-/5

TMccKscc^^iyjv Tfiuvy,yitTz
'

no duce. Aderant prseterea focicrum auxilia 3 Bceotorum quidem


peditesbismille
3

TTzv y^-,%>7z\ic-uivii(;,
-'Ciaci';

Kse.

MszccX.oTnyXiTyji;

^ ?z.'a:-

equites cc.

Epi-

f.Au;i^'v BoiJ7Zuvy.:v7rc<^8';

oiO/tXiac,
7rz-

rotarum , pedites cio , equites l. Acainanesitem parinumero: llly-

\'?r7nlc,
i^ii(;

^^^y^riac' HTrifaTZdv
,

p^.Xiaq

iTTTrii;

TnvT.in^v^

A-

riorum,

mlille fexcenti

quorum
ut

y^^vcivcrjv (>Ji\ii<; Tvcisrii'',

I.^.tg^ft/y

dux

erat

Demetrius Pharius.
ccnlraret
ille

p4Xiii<; l^ci,i[ciSZi;,s<p'c-v Ar,-r.y,'r%t6(;


(Vu,4C:;.
y.fv,
615"

omnino
peditum

exercitus e
equiti-

eivof
er^;

'7rCCffZi4>

(hivct-

riiinibus xxviii.

7nC.k; y.iv
,

avfry. VQ/.a^; cy.'^.~


'j

bus vero cio. cc. Cleomenes hoftium imprefficnem exfpvftans, reliquos aditus prscfidiis, folTis, con-

'^ey:Xia<;
>(iia;Ji$.
~' "

tTrTrtTg

yi^Ja^ y^ ^JccX ,

5^0.;i3C'-fvj;5 <ar^(:rhy.U)t
\
\

TipOOOlt

T\

.'

Tti^i y.i\

t^yisa^ TZ:^ilC^T,1
(^ -j-

caedibusmunit.
profeclus, in

iple

cum

exercitu

X^f^

eiCGeAcii;, k^^Cpc/.Xiavcro

quo ad vigintimillia XaKouq


cafira
'/^zrcfA<i.

Kj^ru^^q:^;, y^
c^Tcc,
'j

ci'i^ic.-:v 1^%.-

hominum erant, ad Selaliam


ponit
d:us
,
:

y^

Jj:?\a(Ticit>

prcbabili conjeftura addu-

y^.y\a^{.'t/jj

y^

't h'jjaf.ti>j<; i-fpa-

ut

illac

irrupturum hoilem

crederet. nequealiteracciJit.
colles funt
,

Duo
el^-

ccuTzi ?pc.7:ug
;\<i(^':'(Xky(^

ei<;

:yio >jiV^>f,ciCiyj;' stj-

qui fauces
alteri

illas

Q.'AT yJ^,X:pv, Tizbrv-

ciunt,
alteri

quorum

Oiympo.

in

nomenEva:, medio fluit OeviaeftadSpar-

7ro'.r.7ix)^ ^Hi; ij7:ivc^JT,'iic,

tjV^cA^iv,

^
^iz-j'

iTii'jsy.tjpy,TS.

dio 5 Xc^pm

eV

nus, propter

quem

Te^iryoca

y.<i(.d/jcj>j,

t (.dpZvcu/^

tam ducens. ante utrumque col- T C iTtpc) OXvuTTzv ;(5tArt<?^ <rVjU.lem foffam duxerat Cleomencs, '>a4v<;. T cOoo y.^^sct^^J ns/m Trupa
valloque munlverat
yAliis
:

{bcicrum au-

T Ofjavru

7rt(y:ix'jv <^f^i?>j^
fl

5 tIw

Eva locatis , dudtorem Y.Tczi^TUfj, ^.yj KXeoy.sv/ig T <^rO~ fratrem Euclidam impofuerat. ipfe eipy,y.ivm Xo-^cjv (PWJtky.CojTtJ.^ppc.^ cum Lacedxmoniis 8c mercena- ^ ^^'^^^'''''^''H'-V0<;,l7n ylvT riis Oljmpum tenebat. in cam- Evcn/eTK^e Tr.ijg <^{oi'j.a; cvy.y.tj.^ pi planitie ad utramque fiuminis ;)ja<;' l(p c^v iTn^.^Ti T u^i?,<ph Evin

ripam equitcs
^tZ', r^^fm:
<yj

cum

parte condu'\
Cf
\

K.?^eicci,v.

uvt?><;

-^T

OA
-^

t/' 7rr,v

y^i-

'^"/C'

t^

^\ciy.edcc:y.jiviCJv

fd

yi-

j tvi^ tTnTa

'^
7rS ICi<J^V i'!p

<Lj

iKUTeP^

OCQjlOV^
WrTtig

2 lO
i7r:n7i (/^fispn? Tiyoi

POLYBII MEGAL.
t y.jiro<podliticrum dirpofuefat. Accedit defn

'"^XXi j ^i>V 7rZ;;y:C(5iA5V. Ay/i

}<VOfd/JO^j Kj <7V'/^-lpi:0'Hi

2>^ TT tva

Anrigonus, tk munitam

loci

nx8c

turam conlpicatur
,

oblcrvat etiam
,

7mv
Tciii

o-yjpoTri isc,<c

T KAfott/vJ^ ttktj Clcomenem


T
(^ujciy.saj^

divifb exercitu

oiK=ioi(; y.;p:7J
<^^j<30 ^.'i(i

conveniente cuique parti ftatione


aflfignata
fcite

TOS

iznT^-^jiTi^^ii^pOTzi rac,

opportuna quseque loca adeo occupalTe, ut difpolitionis


,

To av ;.<.7rtcv ^yi

'.{^ 'f

fpcc^^TrcuBiu^

exercitus cjus univerfaformaiimilis

ciyx^^'j

oTvXoy.a^jd') 'ZS^'ioX-A<i'

effLt

peritorum campidodlorum
}

o'jiiv

'^

oiTnXiTTc
'

'ZsS<i

i7njc7:v
-

poficioni

cum impetum commicnim erat prcetermiA


inferendum
faccret.
,

o!,'jgcy^ d)vXcix,luj

kyis

h oy.S '^tk

nantur
,

nihil

fum quod
^(5
h(r:::ut^irch<i.

vel ad

vcl

oio yj-j tdtt y.ev l^

ad

cavcndum idtum

fod

eratlimul, qua ad
y.e.'^ <zst5^'ipc>J<; u-Tn^^/va.
<jj)x(37n-

pugnam

inftru-

claaciesj qua ab hotlis fuperventu

^j'Jo'U4
jC,

4'
n

c''

Acse(il'
/

zjt/^Ajjc^^
'n

r-I^X^^ t^^^-^iy^^-y fecura caflramctatio. Itaque tum r TojyjXo^ quidemhoftem tentare, &; ftatim
\ \
' /

y^J.ouuJjjav 7mTt'.(AS'i, 7t)X<; y.ev


fti<5
cyt

fiy^B'

confligere noluit; fed


interjelo
,

(yKusTnfA^/jeuv cruv-Jiap^} '^'i '^


'

caftra ponit

modico fpatio pro muni, :

T IdTrHVivtOTilW
y.c&v

'

i7

\
t

^i;

fSii

^ T OtUJS-imentoGorgylum
'^
:

^cc^o^q.

,'-<^3

'Srf?^^*-

jcyysyy ^ry-i^ eTn-^oXxi^i^ZST^^

tv mc>Acv

fluvium hibens. partim ut ibi dies aliquot moratur locorum naturam partim ut copia-,

xr^-vM/uav e-7nb^i^f^XsiTO TZi^ s -'-' - Xc/J-yiH ovdv. owjiyj^/joq j


^vjo^y, iii^^i^iTrXo-' ,

rum

insreniameliusdifceret.Simul,

^^i To zr^og

'Tricv

^peciem fubindc prebens i6lum meditantisj hoftium mentesadvertebat


nihilcuitodia

iToiy.ai; ccimKivelc^
*r ^JfJ TPiooUTiii

t KXeoy,vluj' metu future impreffionis. fed quuni


cc7iiT>}
'

fmvo:oi^

Tc-

vacuum

autparum

A<35

el)^

oyoXoya

^l". y>y'/^<i ccy.-

firmo prselidiomunitum deprehenquia in omnes partes promte Cleomenes obvertebat, coniiHum


,

(poTcO^i Ct^/^y'^ y..^v^:v to?


'^ii^.

tt^- deret
fe

'7nlvv

yj ijj^vcTg >^ ^^^^''ri/jjt*ici\


<

^Ajjjroys yjy^j^vci^ k tv^.^

mutavit: tandemque inter ambos


convenit
,

At Tzwnvi Tvv; avopoi^.


^v
TOv<; y"^

'\
'

1/

r\

zr^r.f^y.rv

feiTo eftedecernendum,

T ^VOA

o (ziccnXdl/^icU-

Erant enim hi duces quos


,

tum

For-

TfTK^;

M<X.KeCcVCi}V 701)^

^Ay.ci~ tuna commifcrat

admodum gzn^:-'
lis

cariscci;,
iXjrii(Hf.c,

;:) -ttI^s

l^^v^/.ovq.,

k^

tu.c,

rofi,

& animis inter fe pares.


,
,

qui

cii<^|

Te-m.yi/j/jov;, A',

F-vam oblidebant
chalcafpidas

Macedonunt
lic di-

>.-J^'JW^->ov

T A.'/.y.vtTCV
^

y^.\
'

lS.v,y.ii-

ab sereo clypeo

*t%iov
'

T
.

'l^U/.ov
A
<

eTnpicca
~
K>
'/

iyn
V

TVWW.c, "=

710'.

<;

Ayy^o\ciV0Cri

~'^ S T/y., Kpttj/.;

6los, oppofuit: Illyriorumqi cohor-

tesinter

horum turmas

alternatim

t7n-iX/\!.

WUTZVIt Ci >^T0-/TIV KCZCV locavit.

duces his impoluit Alexan-

drum Acmeri{ilium,&Deinetnum
Pharium. pone hos Acarnancs 5c Crctenics fequi
juffit
:

quornn>

tcriTO

HISTORIARUM
cat.

LIB. IL

211
e^schsiui

ter?o Achaeos bis mille fublidiolo- j^'^^/Afo< tuv


equitcs circa

a^<^v,

Oenuntem

liu- Uai.4A*a7c5T^iv' tsI? (4*i7r5rFr5

vium holiium

equiratui Tunt oppo-

fiti:eftqueilIisprxf.tusAlexander:

y.e

^^^ tzv Q^vciwttz Tro-nxiXr^cu.TiJyi^ Tu ^ 7r:Xe)Aia)) i-^TnKj av,

juirietiam iunt pedites Achaeorum


mille

'PlQcci c4J/Tr?5 A.Xs^xi/Cfov ^^^y.ovx'

&

Megalopolitanorum

toti- f(s^

<^;u^^.%i
-zii-,

7n(^ii<;

A^^ctSv
t^tsi.

dem equitum latera tegere. ipfe cum mercenariis & Macedonibus

;y.y^iiii,y^

Ms;t^.>^o7rsA'^riic

a/jr^^j

^K^o^c^vt^
V^TU

t;yyv

Oiympum invadere ubi Cleomenes


ftabat, condituit.
tiis

TPt? hix,X.OCVi/^
Trpoi;

0AV[^7.\V

Igitur condu6li-

Tvg

^^ t .XsoSplM ^iyvbi
<sr?2Tu^o!,q

inprimaaciep(;fitis3

phalangem
,

7rBie-i(^ TVJj {j.cc^ujj.


oti/j

Macedonum duplicem
alrera alteram

cujus pars

tI$

!J,iS-o<po^vc^, i?nipi(rE oii7rzi}i\}-Xov

fequebatur, pone hos (pccXal/iu*


vcov
'

Mcck^~
'pSv^ttjtk

locat

propter locorum anguftias id

l7r:>iei

ct

^TveixT
</[
7,V

facere coaftus.
proclii
,

Illyriis
j

Signum inchoandi quidem fuerat con-

TZCV TDTTjbV.

CUJjynuOt.

Tolq f.UV

lPi\V/o7';, TZ^TS ^Ti^csTS-ccf

"^^ijf
,

ftitutum

(hi no6i:u per

amnem T

zrpo^T Xc<pov
TOT^v

is?^5"r oA>3 5

o^a.v

Gorgylum
colli"

prcgreiTi, ad radices ipfas iJhTZV^i^Jil.-XU


TTsv
"jo

"^TTl

T JC/ T OXViA.(ST^cy,pT/j<A^voi

Ev^ adh;^{erant :) ubi primum

aivaovii.
\vx,TX.<i

e proximis
attolli

Olympo

locis

linteum

YiOZHi iiToi

CM

TXti

lor-yiiAc*

vidercnt.

Megalopolitanis
,

7rar^_,/,

-srcoj

oJrf tk

g^

Aa^a

vero pariter&equitibus

cum

pri- \pilj

'^''5

5 MsyxXo7rD>i tj*;?

^^

inum Rex puniceum paludamentum attolleret, Ubi tempus dimicandi advenit, poiLquam
,

T^Ti <sr7n^.jz^-^VzrA9;ff7jy$,7;T/<?ci
^6:vi:u<; i^^apB".

sir^^ 3^

p.oi7j?Jcjc,

lllyri is

daTv oi (moy^ty..ato'i^ ly^vQ/.-Sic,


^(Ppri, TrafY,y{c-;Xce.v
01,711-

cii,

tum lignum fuit fuique illos offiquorum ese partes erant admo,

ai Trsiiiv Tt^ict

nuere

extemplo omnes

fe hon:i

di?

}jv

7n,wA55, 'TrnvTeq d'' dCJiai;

oftendunt, &: collem adoriri incipiunt. ibi

Cf/l/0(.0\i^OiVTe<;

OUJ^Vq

X.CtT^li^.v'^ T^

menis,

tum levis armaturaCleo- Sr^<J$ T /2jiV0V 'SJT^iTeoAj^^. C! Oi quam inter equites fuiiTe lo- T KXo,u;vii<; iTTTrzcov f'| 'c-p^,(; rc6'

catam oltendimusi animadverfo 11- }(j^vTq sU^ciJvoii Jsa^tuJTc^ rui lyriorum cohortes fublidio Achseo- cari^(; T A^.fcvv {^'-i^uiii; o/n t

rum a tergo cfTe nudatas ultimum eorum agmen invadunt & in fum,
,

u^TOTnv
7r%vT<;
,

ii{jf'<o

KS/'-r

&-^.v 'ipf^oTTj-

1^ oXo^sfi', Kivcufjovijn^v

mum diicrimen

in collem nitebantur.

eosadducunt, qui T^t? TTpo^T fimul enim cw Tuv /Lisv

A0'P(9V/3i^0,6t5'vii?.

af
i^
ocu-

'Zsc^ Tcv Evy,Asioa.v

Euclidas e fuperiore loco in fron-

vz3~^at^'ov y^la. zr^offz<:7nv


ro7<; i<Pi^jTz,!v'

tem illisimminebat j bi mercenariterga eorum caedebant, fortiterdimicantes.

oe f.tu^o^^opav
.

KotPicmv 7ny.Hy.vC'JV

y^ "^oacr^i
c^vi

Vidit hoc Philopoemen

povTz^vra^

;ifi(^.<;iop:-j;Ahco<;.

Me^abpolitanus, ac ftatim provi-'

^^'f/<^^-'-^''*^'^'5Top?'-.'oVjv^y,^;'^56

21-2

poLYBii megal:
7>j5,

'^cctsosiiuevoii To fA.i)isov<l>iM7nii-

dens quod futurum erat,- de

fn-'

ro ,ujv TT^a- gruente periculo du6lores

ordinum

l7rtcu.>i:.i%
1

T<;?;!mitioadmonereinfl:ituif.ledquum

^f^jucr.Toavy.tr.azf/^pe-ro-joivo';

nemo animum
verteret
litix
,

^e^7ip<f,o<;

cjcJtJ,

^x

ro

y.v.r

i<p' Yiy.uonu.ii r-cTuyJht.i f^r^hyn}-TTort


y

ad verba ipiiusadquianullam unquam mipraefeduram gcfi.erat , Scjuveerat


3

y^uio^, rr viov vzu-cx^^.v uv-

nis

admodum

cives fuos ad-

Tav*

ej-^cjjAfW^ T5

4^? ttoA/j

hortatus,

magna

audacia

hoibum

equitatum aggrcditur, quod ubi fa.^'^'Joy.v.iii r^c^^ac, oi zr^o'- 6lum, mercenarii, qui tergatendcnaa)<i. y,eiy.evoi fA.t.^o(f0^i y-ccr ai^v ro^i^ tium ad collem premebant,clamore

^, cve^u?ie tclc, x!>\ifj<.ioic, roXy.7^-

ZS-pQTcCMVOVTlV
^>;5
,

</,i{i)-j<nM)rcC, 1*

KQoe.V-

audito

8c

cognito equitum confli-

y^ <riujtcovr^<; rtui T izrTrscrJv


i

(ftu, omifiis e veitigio

quibufcum

pugnabant, itationem prioremrefj.ivcjv

u^i^r^t^^v

eh ru^t^
rcurov

'S^;!^??
j

petunt , 8c equitibus fuis ilippetias


ferunt.

hoc modo lllyrii

Macedo-

uvrivv fZu-Tnun.

cv%- nes,
,

& univeiia multitudo, qux uni


,

^uv^Qh
3T

u-zzhJi^^i-Tivyr-x^M-^ov
yl My,y,e^ivav

ro

cuni his ad collem pergebat , Hberati

impedimento quod conaretardabat magnoo)i^J,M^5 ai^fj.y,<re y^rTjzcp^y.yjrcifi animoatque ingentifiducia impeIth rovq vzj-evcM'Uovg. | ^ >c y.e^Ja rum in hoiles faciunt. Ex quo poitruZ-cu <pi<Meoov i'jy'jyijyj , JVot: ^ y^ ea intelledtum eft , rei advcrfus Eu-

T l.v^v

^y^T

oblato

e/.'/gcriiro!i 'uiz^^sccivovrcijv t^A>37b5)

tum ipforum

Tr.vy,Xeiou/j<urzSr;py.u](^ci4rio<;

didam
buiife

bcne

gefta:

cauffam

pras'

w.n i^oslo ^l^iXoTn^iy.lyj.

o^Jiv^tAv
y,u,u'7ri-

Philopocmenem. Fertur An-

n^vo>

(fxr.

y.'.

lU

ruinu

^i^oviy. 7roVpiivit:r^^
i7n r^ ./
c/

m ruypvN
'
ii'

tigonus poil

hxG Alexaiidrum equiintcrrogailc


,

rum praefedtum
prius

quic:

rzov i's^7nuv AXe^avc^ii^cv,

ciu

n 'c^O ta

<- ^^^cf.eceu/jccf ^/i;~ ro g-u/j<p c:<r>{cv']

iiflequede eotentandigratia

Cur
ne-

quam catum
inchoaifet
?

eift:t

iignum,

Jy]c(cA

^ y,iv^MjQV y-aru^^urio.

pugnam

qui

quum

cl^^vovfS^ov,
puy,iov
2Jpy.=TCj

<^ oe, y.ei-

TCret a fe fi6lum 3 fed aduleicentcm.


,

tiTTHv

n M-.yoiX^^TiD/AUy^v 'Zv^el- ncfcio quem Megalopohtanum ie Zi^^ rl/JicMr^yveJ-f^lm- rep,ugnantc,prDchum occcpiifeitum (^ionrl (aI/j f.i.ei^y,itviiy- dixiife Antigonum Huncquidem adoleiccntem qui datam occaiio:

^UTzcfO/jov rov y.ui^v' c^/itiv'^


ii}4iA0v Tjzr*;xi'v
,

c'i

nem

animadvertiifct

ilrenui ducis

fj.:sr)a,y,iov

ra

officio

funclum

ipfum vcro qui

TT/^v7-.

0'J f4.U.J

0:'^

Ot

'TjCA

rov Ev<.Xsi(>uv ofuvrr^; t^r^y.wvf.crcci rooi (TTT;/^^?, cfT^ifjJ/jot r'd

dux erat, gregarii adolcicentis. Euchdascnimvero ut appropinquantes


vidit lllyriorum cohortcs,

commo,

ditatcloccrum

uti pr^tcrmilit.quip-

pe ducis pcriti

p.^rtes

crant

ut hoili

longc

HISTORIARUM
longe occurreret,
fiparet

LIB.

II.

213
TnAsy.ioK;,

manuque confer'K.

Ta, ordines illius conturbaret, ac dif-

cstScmiTT

lov's'-s

Toi<i

atque interea pedetentim ipferetrocedens, ad fuperiora loca


:

la fd^ (yKeividv

'^(prj Tu/jTc/.^ci-p.i^
e^^

^iild.X'jsiv,oujTH<i

\sonp^ Hv

STn-)

fQfe

abfque periculo reciperet.


corrupta
,

fic

enim confufo priushofl:e,eaque utilitate


,

quam ex genere arcMiTit; Ts

morum

Sccerta diipofitione aciei

f^y^z-Ts^Jc-y.^ y^ 'f tivJ'

iibi fpoponderat, facile pollea, adjuvantelocinatura, tcrga verteread-

ci^ic^jt;

uuTv^

el%s'YOU/Tt OIU
'

5?

TS-

verfarios coegifTet

at Euclidas ho-

TSra (/Jcpvic^V

THTZ^V f^V bdlv

iTTZIi-'

Tum nihil fecit

fed contrarium po-

rjozw

}{^}^'^

0-c e'| i-Tr/^.j; cr(pi(n


,

tiusmam quafi parata ceflantibus vi6loria foret, ficut initio collocatus


fuerat, in

^ v<^j;5 \saroc/c^^t7v,<;

Tyvci^T.ov j<fii<nv
/

77(^^%c/A>.
''., 5 il/j^jOV i^Ml
>

ya,TU 5 r | ^ft^ii;

fummo remanet collej rafi

M T

/
a.KpC^V
<i
i
.

'

CcC,
t

U4>0JTc^Tt^
ni

,/

tus, in ipfo,

poflct ficri, vertice

ho

cjrai/CcVTec, Acice.v

Tis<;

xszzrevcuC^a^;,

ftem

fibi

excipiendumi quo longior B5


abrupta
effvrt il-

TO

Cpv/U/J Izrt TTzXl) ',f^^.<psfii

mox per declivia &


lius fuga.

K. y.fy,f/.vcco^, P^-^-'^ "^ 'V TivXey.ioiq.

plane vero contrarium,


5

o'X^i^yi 0^'j 'o^z^ >C5'4 Tzii TmXiy.ioa;'

i</J)

ri<voi4''nov

ficutiparerat,evenit

quum enim
;

y yo 2>cnAi7rzvTi<;

vacuum

fibi

nuUura fpatium reh-

otjjlc^ii;'jJ)u.'x,(^fyi<yiv, ^^'^''y.evoi </[ c'.y,;i?ciciii<;

quiHet, ad
integraeSc

pedem referendum ubi jam conliftentes Illyrio,

c:y^'y^'j\

Ck^v es^^.

(^cc^ Tcci

Tumcohortesfuere excipiendse
difficultatum venit Euclidas
ipfo vertice
5

eo %v,
cpy^;

0)72 01

ciu-7r,<;

'f

?^oipii

y^v-

ut in
di-

^h^.y.a^c-Z'^ z^^';
?:0i7rBV o<rDV

Tvg

^ioi^o-

cum

irrumpentibus

y.ivac,.
cd-t^jzcv

cjhttooc^ iTneyo.^TiJ^^lcy.ti
^

micarecogeretur. fed
inilites

mox quum

TtS fou^H

armorum pondere, partimlabore pugnx defatig>3.ri fnpirtim


cipercnt
;

^ ^ c-uvT|f&'5,
(

dO^tys

,wfvIA-

Xv^/.oi tL'jj yo'.To:fU.T:v


T <rSfX
/(\

iAuycUvov
,

Illyrii

quidem extemplo

more

militis; compoliti confilrej

TTDOCO,

C/iCi

^\\ TO

Evj.AeiOtij
\

Ti'jj "Lsra
r\

y.ii

y.cf.^Ac-i7re<^ C.>f

!7./

flebant:EucIidasver(),quiafpatium

-"^^^

-' ^^%^',fl>r;">' ^--.^-^y^f^cn

:Ci'J%'t;. ^'1 adretrocedendum^&Iocummutan-l-^^'-''^''^kvTtix;, cT^e^jf^ico p-i^y.^raS-c-ot dum fuisnoTirehquerat ccflim pe- TTiv^ " j\/ '\ ^ ^ duo-^^u.Tzv K.ffry.vcooy, y^'^ dcm.Teferebat. exquo facile H!yriis 0vy/i,
, /
/<=

bvr^^^-^^^-Ui/fo^i?^-

fuit

vi6tos ac

fugientcs premere,

ey-.vTZdv i^sri
JZV

zrcJiU tu/j cU/avojpyje/'.<J^


'j

quum
hxc

pcr loca prccriipta atque imilliselTet.

TlTTZ.V.

TSTZl^,

Tfl-

^^

peditaevadendum
,

Dum

Q/.'iii<;

tzTTnTi (Tt^JTcAcVTo y.ivhj-

zro-auivm t ^eiav fmiul equeilris pugna v'^, cjxzrfeTT?, fiunt iTTTncJV ci'7rc'.vTz..v, y.c/.~ commiffaefr, omnibus Achaicis e- T n^iy-ccv
quitibusfortiterpugaaracapeirenti\

Al^Ci
,

')

(^ylXCTTOtyjJjC^,

OIC/.

T'.,7n-

eAruuT-m l?JJj-ici^ c-uver^.ya^ bws, quodeocertaminclibmaseo-'

T-cAfty

1 14

POLYBII MEGAL.
ky'^\>.

'o7^ov

V55'
,

tfw

^5^?v
^ctiv

Tti"

<ct^c-ipy,,ue>:i

cu/jf.^

tok

/sr-

rumagtbaturjprc^cipuetamenPhi lopoemene cui in eo pr?clio accidit,


:

TravTrtiTciy

TEAij^fJTU kcm:iuc,

uv-

utcquuslctali acctpto vulnere


deret
5

ca-

T^CWf.r^k plUi.J
f.ir,aifi\.

Ol

Cif/.ipc7v Tzlv

atque ipfe inter pedites pugnans gravi vulnere , trajeclo utro,

Oi

b'c

GctJjAw?

iccCToc 7 ov

que femorc,

afficeretur.

OAy,Ksroy 70
Tv ^y,

fiiv

TS^paTiv iSTOioitjj(^

m Olympo
aggrefli
,

confiigere

Rcges vcro primo lunt

nrtjv <^J<^60vcov

f^fS^o^PcpoJv

expeditis 8c mercenariis

militibus, cjuorum habtbantquinf^e^ov vzs^c^^^o^tzlv 'ViTuv 1^ Trevrux-'ei^Xiii'}.


fcv rroTf (Wfy

;ifi7,-

que millia utnnquL- ccmmilTis. hi m.odopcr partcs, moco ccnfertim


,

f ;;, sroTe ^'i oXo^epct^i aif^TriTTcv7ZUV, ^a.(vs^vjzc:/ cx.^i^.v) "yiyvitB^cci tIijj

i^ af4.(po7v p^sic.v
vflcf

ofA.oZ

omncs limul concurrcntes nu morandum pra-Iium cierunt quum iii ocuIisSvRegum 6c exercituum res
,
:

Tuvn
Jk'V

^'X<nXt<iiv
C-4W0

t^v

<^ciSo7i\-

gereretur

ncc vir folum

OV

y"/

TTOfldf^iViiJV 'ih/J fA.C.-

led etiam ordo

cum viro, cum ordine acri conClcomenes


,

tentione dimicabant.
Kccr aY^fCC 'C
^/V^icoKi.
f.i

K^

rayf/.ci to"? Sj-

o- ^>.totA,ivr,<;

propc jam inofav 7^5 clinatasequitum turmas qux in plapofl: f


f ratris

ugam

5c

'Tttca

tcv uaiA(pcv 7rt(p-ij')^{c^,

nis

pugnabant

metuens ne cmni
fe

7t<; Cl cv rcic, iTZfuiolir, iur7rn<; oazv


ii^TZt/

ex parte hoilesin

ingru^rent,

mu-

x/i/y(jv-i>i;

Kcc,azs-/.(x.yr<; oov,

nimenta
lere
,

cailris fuis objc6la

divel-

f/.>i

-TTKvzTci^^ojcvzr^c^df^yjTUi rb<;
,

6:

ab uno iliorum latere copias


re6ta fVonte cducere cogi-

rroAc::JX5

^vatypc^^fTo
(L

^iJ^.ct^uv

omnes
tur.

ra, 'uj^Ti^i.yi/.cc^,
\UfJLV

rzv.avi/j

t 06f/.mv

l^ay^v

f^B7ZJ7!7;ooi/

y^

Tubis deinde ab utraque parte concinentibus, revocati funtltviorisarmaturs mihtes e medio intcr aciesipatio j acfjblatoclamorehailis

"ztX^j^^.v
JiVTZ^V j
tL'

qicc''io7Tzaiioc.q.

tcvci,KXyi-

T "TW.p

iTlQj)'C, .^^(^(t)VOJV C^i

fii(S^!;l>

'Tozra a^oc -t
,

cxXTnyf'^
cc'4

verfis

concijrrunt

phalanges.
vir-

C'MJCu^u,Xv.^_u.(m.\

y^ fis^cccX^azcj
(^u,-

quumique modo Maccdones


tuii

rec^ Tzcci^^ci^i

c-ujj-.'r.ciXov

Lao num
,

lono-e

viderentur
refcr-

Xx^^e;

c:>l.-^\u4q. u-^covoc;

^yJof^svii
TTOl-

imparcs
rent
:

8:

jam pedcm
Lacedsemonii

XQ^^TVjfiii
>if4.'cvc>jv

^ TTOTT /MfV iTTl


avx^&p',;civ,<^

Trio^CJC

modo
aciei

Ma-

7t':e^of.i-jc<Jv

cedonicx

tm sroA'j T MciKiccv&iv ij^jts


Ati.Y.cti^ek}v

vim

ac robur

r rojv

iiillinentes cederent:

eti-^/v^ix^

'

TTOTB j

T Aa-.
S" ^a-

non tandcm An,

tigonus incredibili violentia

quas

x.iocKf.i.f>vic!v i^o)Ciifj.i]iU)v 'Jz:rs


pii<;

T Ma>ciiova'y Taif^y?
(c

0' cjcU

TcvAvtT^VOV CrV(.t(P^^cU'TTq
^;:czc(df.oiT:S

geminatx phalangis propria , in thA(^ hoftem delatus Lacedxmonios


,.

ruqcziOicxTU^,

ex fuis munitionibus dcjecit.


tera

cx,

multitudo paillm

cseia

S<:

i-nf.^i.y.Xa (^ Ai6>;c; i^iufjLc/M, fiia

^^jpojy^.TtiJVioC; Acir.:c)scif^ov!ii<;.

r\

iacfiu-

HISTORIARUM
m effufam
nes

LIB.

II.

21

fugam

verfa

Cleome-

f^viivoi>?^o7rXy>%c,'iAi^jy^(S!tdTeo'
'^ii^iiv ipovdjoy.cvcv

cum

paucis equitibus Spartam

'^Y^McyJvr.i
,

incolumis fe recepit.
<Sl^m ad

undepcrno-

iTTTnig T.VCtq
)(;,a)p7j(rs

(p<>>V tirg^

ia/JTQV

Vfnc.

Gythium

defcendit, na-

yTl TaTzyy u,cQoiAa)Ci 4)(JAi! ^^'

vibulque

ibi confcenfis,

qiiasmul- 2-77 ^T/J


iL^^tio

H-?

VJy-iOq

to ante ad incerta
rat, nonnullis

cafuum paraveamicorumcomitan-

cx/jju

T <Zui3<; T

IJAiiV C/K-TiTAf^OVCg

n Alexandriam eft profedlus. \^^^^ "^s '^ crof.<.Qaivov'J:7ry,pe ^tlp '"=-'' ^ ^-t.:/..hr..... a.j:^^ ^ ^'"^ eiq AXi^a^^feici/v. Av^'^(btXojv Antigonus repentina invafione po- T -jq titus Sparta tum in cxtcris hu- voq <^l' /'i^T(J5 ^Jo^3/JO^ | <pohv manitate iingulari 8c magnitudineanimi ufus ergaLaceda-monios: tum etiam avita Reipub. forma Tz^ig AcCKS>ci/y..oviot<; td 7? TZsAttibus
,

paucis diebu? copias r<jjy^ To Tmr^icv civ^^li ^(jjt^sfTjex urbe eduxit. quum prxftrtim <^5> cvoXl^atq yiyJy.; uvs^d^jls
illis

reltituta

nuntiatum
re

ei

fuiflct

Illvrics in ^^'^''^''^''-''yf'''^ TTsAfo-s^iseo"


eiVTzS

JVlacedoniam ingreilbs cundla age- ayfiXjivTvq


,

rzl^

l>AVQ/.ohg

Adeo femper Fortuna maximasquaf]ue hominum aftiones inopinato fne amat terferre.

&

HO'ci'..Xv)y^^e-i<; M.y.,KiociViaff,7n: ^jciv


.

^a^v.
/!4f
^

HTZijg wy. ttcO

y,

rv-

^ 7K

J^SZi

T '^QV.yiA.ClTZ^^V, 5^-^ _ _
(c

minare. NamilIotempore,fiCIeo-

Xopv^.co'jiy.=iv^^.v.
[A^^rK<; ^> tu'^2'^

yS t:'te KAea

menes prselium ad paucos


ftuliilet
:

dies die

r yJvhvov Tmfeix-^v'

vel poftea
fe recepit,

cum
li

in

urbem

pugnaj paullulum
,

''"^'^^'-'^5 cA/p^^s-jV-^-^'^?

e^.r

uvct

modooccalio'nem exfpedlalfet

re-

\M Hpjyy.p/u T

y-coipaiv a/er?7r^ivicny..ig,

'

gnum

profe6l6 retinuiflet.

Ccete-

J^Jol^f^TF^jeV av

'hc'vj/jj,

OU

i/jUJJ

rum Antigonus Tegeam


patria Tegeatis

venit, &:
reflituta
,

a^'
5

A^if^voq

z:ypy.irmjcfA.cvoq
ttu,-

quoque
,

1 i}-ici*, fc

mrtiq cTncL vc, r


^^
civr>:v

Reipubl. forma

biduo poft

Ar-

T^iov TrsXtntaAi, c6jnrcf/ioc, ovrzi^T^v


c-15

gos, fubipfjm tempus ludicriNemeici pervenit. ibi , tum communi Ach:orum decreto, tum propriis fingularura urbium futfragiis omniaconfecutus, quibushonosac
,

Af25?

y.XjiT ir
v,

Aiy.i'.)-)

Tttivyr/J QAv .

ov
/

ru^av
di,i

Trcvrzjv
i

T
,

'Sr:i?5
/

ujuvc:(^v
'

ny.U/j c:vy.y^v7u\, "izts rt

Js'

y^fv:^

A >ci<<5v
TrziXzcdv

x^

^t'

.V. /c)jr*
y^ccio!.

iy.-u.f/i^; r'.i

gloriaimmortalisdeferri foler,
gnis itineribus in
reverfus.
diffet

maMacedoniam efl
,

co^i.o)(n

ajrovdUu

e-i^

MciKiCcvicCii.
lX^.VQ/.olg
oi/

y^(^XxcCJv Os rzvg

Ubi quum filyriosofvenregionem populantes collatis


reportavit
:

r~

p^^a ci

, ;y^:^

et/ftbos-

figniscuin his congrelfus, vi6loriam

y^.,rzo^%)ji

'

rr,

Oc(^dcf.''CXy/(:x^ f^^Jf
y.ivo-uf/o^i

quidem

fed- quia in adinter

y-^-vyvf

rv^

i^r l.vrivnv

hortando milite, 8c clamoribus

dimicandum

editis,

vdicmeutiorc yoce contenderat, fangui nem re(^^iAMi O 4

ii6

POLYBII MEGAL.
iicere cepit:

contiMftoque ea exre
,

languore
^iiiji<ns
tf4.7rei7ZJv
,

ju.:t'

cj

ttoAv
y^yAoti

quodam non ita multo poit, morbo eft exftinftus. vir, qui
fpem apud univerfos non eofolum nomine quod totius rei

-ioco Tsv (itov

fifPj^ft^ff

mngnam

fui

iXm^u^
cv
Tcit;

\xjzaeiz^ui ov

ocVTTfi

7rx!n

Grat-ciai

populos concitaverat
,

'czs-uijpoi^i

p^eicMi

'

oi
i(c/L/\

f^u.Tif.ov iCicl

tIu) oXOyj u4-e<yiv

G.iitrenhsmagnum ulum habebat: ied multo magis propter morum


probitatem
,

^xXo<.si,}.^M.

Tia> 0: Mci>ceh^t^tXiTTTrui

&

praeclara inilituta,

vm

(iiir.^.snn' oiTnXiTre

quae femper cenuerat.

Macedonise

regnum moriens
7roiy,(m,;Mjw,
^zirCdHPvy^tiJii

reliquit Philippo

r fVi

t-i^Hoy

X^i^

is'

Demetrii
bus
efl a

filio.

Quorium autem
iflud bellum pluri-i
?

ttdXvxov

y..vy,y.U/j ,

Cleomcnicum

*V/7I

Tft/y

y,OUO00V

TVUTOJV
t},UCtlV

c\yvo&-

nobis expoiltum

quia ni-

TTTOVTOJV

To7;

u(p'

l-^oU-

fj.Zyissv

i^ cw/,yy.'Alov sivujt

x.cijo!.

'i^

I "^Xi^ii

'Z^/Snv
ycfj\

TO TTOt-

"njt^ nrii.nv cvo;?^7

^yvoj^y.ov

mirum, quum hxc tempora iisconnoxa efll-nt qux fumus enarraturi, utiic, imo vero neceiluriumduximus ii modo vellemus implerc quod iaitio pollicitifumus utqui
,

tL/j vzirap^vyzi/j 'WCt M.c<.y.eoivcii

TOTi w