Sie sind auf Seite 1von 4

1

PCL K

PRE-CHARGING LAMP/K

Z
4
5

DRPS M
DRPS C
DRPS K

DRUM POTENTIAL SENSOR


BOARD/C

DRUM POTENTIAL SENSOR


BOARD/K

6
7

PROCESS UNIT

PS8

COLOR REGISTRATION
SENSOR/F

PS9

10
11
12
13
14

COLOR REGISTRATION
SENSOR/R

IMAGE CORRECTION UNIT

15
16
17
18
19
20

354-2-6
354-1-7
355-4-1
355-3-2
355-2-3
355-1-4

356-6
356-7
356-8
356-9
356-10
356-11

M18

21
22

341-7-1
341-6-2
341-5-3
341-4-4
341-3-5
341-2-6
341-1-7
345-4-1
345-3-2
345-2-3
345-1-4
342-7-1
342-6-2
342-5-3
342-4-4
342-3-5
342-2-6
342-1-7
346-4-1
346-3-2
346-2-3
346-1-4
343-7-1
343-6-2
343-5-3
343-4-4
343-3-5
343-2-6
343-1-7
347-4-1
347-3-2
347-2-3
347-1-4
344-7-1
344-6-2
344-5-3
344-4-4
344-3-5
344-2-6
344-1-7
348-4-1
348-3-2
348-2-3
348-1-4

349-2
349-3
349-4
349-5
349-6
349-7
349-8
349-9
349-10
349-11
350-1
350-2
350-3
350-4
350-5
350-6
350-7
350-8
350-9
350-10
350-11
351-1
351-2
351-3
351-4
351-5
351-6
351-7
351-8
351-9
351-10
351-11
352-1
352-2
352-3
352-4
352-5
352-6
352-7
352-8
352-9
352-10
352-11

359-1

359-2

291-3-1

291-2-2

291-1-3

49

M20

23

50
45
46
48
41

47

M21

24

42

PS66 PS67

25

44
37

43
38

M22

26

340-1B H/L

70 69 72 116 73 74
71
117

340-2B LOCK

40

39
33
34

469-6

469-5

469-2

469-3

469-1

469-4

468-6-1

468-5-2

5V2

SGND

24V2

PGND

285-10 - 8
285- 9 - 9
285- 8 - 10
285- 7 - 11
285- 6 - 12
285- 5 - 13
285- 4 - 14
285- 3 - 15
285- 2 - 16
285- 1 - 17

287-10
287-9
287-8
287-7
287-6
287-5
287-4
287-3
287-2
287-1

256-1 HT_CLOCK
256-2 CENTD0
256-3 CENTD1
256-4 CENTD2
256-5 CENTD3
256-6 CENTD4
256-7 CENTD5
256-8 CENTD6
256-9 CENTD7
256-10 PR_CLOCK
256-11 PR_BUSY
256-12 ADREQ
256-13 XFLAG
256-14 HT_BUSY
256-15 N.C
256-16 N.C
256-17 N.C
256-18 N.C
256-19 GND
256-20 GND
256-21 GND
256-22 GND
256-23 GND
256-24 GND
256-25 GND
256-26 GND
256-27 GND
256-28 N.C
256-29 N.C
256-30 N.C
256-31 INT_ISWB
256-32 DAVALB
256-33 N.C
256-34 N.C
256-35 N.C
256-36 AC1284

259-1 VBUS
259-2 D259-3 D+
259-4 GND

252-4 AC_OFF

252-3 REM/1

252-2 SGND

252-1 5V1

250-18

250-17

250-16

250-15

250-14

250-13

250-12

250-11

250-10

250-9

250-8

250-7

250-6

250-5

250-4

250-3

250-2

250-1

271-6 SGND

271-5 3.5V

271-4 SGND

271-3 5V2

271-2 SGND

271-1 12V

280-1B LD5V

280-2B SGND

280-3B /S/H_K

280-4B /LDKENB

280-5B PWMK+

280-6B PWMK-

280-7B /LDKALM

280-8B /ALMKRST

280-9B MPCKCK

280-10B MPCKDI

280-11B MPCKLD

280-12B LDKJTB

RJ-45

DB-9

251-16 SGND

251-15 5V

251-14 SGND

251-13 SW_SIG

251-12 ST_SIG

251-11 ST_LED

251-10 WT_LED

251-9 CARD_TXD

251-8 CARD_RXD

251-7 CARDIN

251-6 REQ_OP

251-5 REQ_M

251-4 ACK_OP

251-3 ACK_M

251-2 DATA_OP

251-1 DATA_M

217-50 GND
217-49 AD_12V
217-48 AD_12V
217-47 GND
217-46 AD_5V
217-45 AD_5V
217-44 AD_5V
217-43 AD_5V
217-42 AD_5V
217-41 ADRST
217-40 LVDSCK1+
217-39 LVDSCK1217-38 GND
217-37 AD_D4+
217-36 AD_D4217-35 GND
217-34 AD_D3+
217-33 AD_D3217-32 GND
217-31 LVDSCK0+
217-30 LVDSCK0217-29 GND
217-28 AD_D2+
217-27 AD_D2217-26 GND
217-25 AD_D1+
217-24 AD_D1217-23 GND
217-22 AD_D0+
217-21 AD_D0217-20 GND
217-19 SDO
217-18 SDI
217-17 /SEN
217-16 SCK
217-15 GND
217-14 LVDSCK217-13 LVDSCK+
217-12 GND
217-11 RCK217-10 RCK+
217-9 GND
217-8 TCK217-7 TCK+
217-6 GND
217-5 BCLAMP
217-4 ACLAMP
217-3 CLAMP
217-2 TG
217-1 GND

170-1-12

170-2-11

170-3-10

170-4-9

170-5-8

170-6-7

170-7-6

170-8-5

170-9-4

170-10-3

170-11-2

170-12-1

171-6-1

171-5-2

171-4-3

171-3-4

171-2-5

171-1-6

172-1

172-2

172-3

172-4

172-5

172-6

172-7

172-8

172-9

172-10

172-11

172-12

173-6

173-5 12V

173-4 SGND

173-3 SGND

173-2 5V2

173-1 5V2

5V
CP
LP
FLM
NC
DSP_OFF

174- 5
174- 4
174- 3
174- 2
174- 1

158-1 LCD_24V

GND
174- 6

158-2 LCD_ADJ

LCD_24V
174- 7

176-6

LD0
174- 8

158-3 SGND

LD1
174- 9

176-5

LD2
174-10

176-4

LD3
174-11

165-1 PWM

LCD_24V
174-12

176-3

LCD_ADJ
174-14
174-13

165-3 5V

X2CONT

175-1

165-2 GND

Y2CONT

175-2

176-2

X1CONT

175-3

176-1

Y1CONT

175-4

551-50
551-49
551-48
551-47
551-46
551-45
551-44
551-43
551-42
551-41
551-40
551-39
551-38
551-37
551-36
551-35
551-34
551-33
551-32
551-31
551-30
551-29
551-28
551-27
551-26
551-25
551-24
551-23
551-22
551-21
551-20
551-19
551-18
551-17
551-16
551-15
551-14
551-13
551-12
551-11
551-10
551-9
551-8
551-7
551-6
551-5
551-4
551-3
551-2
551-1

25

340-3B CW/CCW

467-1 SOUT

285-11 - 7

287-11

280-13B LD5V

KRDS I/F
(RS-232)

340-4B CLOCK

285-12 - 6

287-12

280-14B SGND

257-1 DCD
257-2 RXD
257-3 TXD
257-4 DTR
257-5 GND
257-6 DSR
257-7 RTS
257-8 CTS
257-9 RI

340-5B START/STOP

468-4-3

468-3-4

468-2-5

468-1-6

285-13 - 5

286-1

280-15B LDKIDX

LAN I/F

467-2 SGND

467-3 CTS

467-4 SIN

467-5 SGND

285-14 - 4

286-2

280-16B SGND

255-1 TX+
255-2 TX255-3 RX+
255-4 GND
255-5 GND
255-6 RX255-7 GND
255-8 GND

340-6B SGND

340-7B 5V2

572-4 N.C

IP COOLING FAN

M25

467-6 RTS

IPB COOLING FAN

M24

572-3 N.C

285-15 - 3

286-3

280-17B IDXKJTB

Amphenol 36pin

340-8B H/L

285-16 - 2

286-4

OACB

572-2 N.C

285-17 - 1
286-5

280-1A LD5V

260-B34 GND
260-B33 N.C
260-B32 WAKEUP260-B31 CPRDY+
260-B30 CTS260-B29 RXD+
260-B28 ONLINE260-B27 AC_DOWN+
260-B26 ENG_SLP260-B25 ENG_SET+
260-B24 RTS260-B23 TXD+
260-B22 PSIG0260-B21 GND
260-B20 PSIG1260-B19 PSIG2260-B18 GND
260-B17 PCLK260-B16 PSIG3260-B15 GND
260-B14 PSIG4260-B13 PSIG5260-B12 GND
260-B11 PSIG6260-B10 PSIG7260-B8 SSIG3+
260-B7 SCLK+
260-B5 SSIG2+
260-B4 SSIG1+
260-B3 GND
260-B2 SSIG0+
260-B1 GND
260-A34 GND
260-A33 N.C
260-A32 WAKEUP+
260-A31 CPRDY260-A30 CTS+
260-A29 RXD260-A28 ONLINE+
260-A27 AC_DOWN260-A26 ENG_SLP+
260-A25 ENG_SET260-A24 RTS+
260-A23 TXD260-A22 PSIG0+
260-A21 GND
260-A20 PSIG1+
260-A19 PSIG2+
260-A18 GND
260-A17 PCLK+
260-A16 PSIG3+
260-A15 GND
260-A14 PSIG4+
260-A13 PSIG5+
260-A12 GND
260-A11 PSIG6+
260-A10 PSIG7+
260-A9 GND
260-A8 SSIG3260-A7 SCLK260-A6 GND
260-A5 SSIG2260-A4 SSIG1260-A3 GND
260-A2 SSIG0260-A1 GND

280-4 5V3

280-3 5V3

280-2 SGND

SW2

340-9B LOCK

463-1-4
471-1-9

281- 1 - 17

283-1

280-2A SGND

280-3A /S/H_C

162-3

572-1 N.C

463-2-3
471-2-8

281- 2 - 16

283-2

161-1-4

340-10B CW/CCW

463-3-2
471-3-7

281- 3 - 15

283-3

280-4A /LDCENB

280-5A PWMC+

162-2

340-11B CLOCK

463-4-1

471-4-6

281- 4 - 14

283-4

161-2-3

464-19 PGND

470-1-4
471-5-5

281- 5 - 13

283-5

280-6A PWMC-

280-1 SGND

FT-31

340-12B START/STOP

470-2-3

281- 6 - 12

283-6

280-7A /LDCALM

280-8A /ALMCRST

FT-32

161-3-2

464-18 H/L

470-3-2
471-6-4

281- 7 - 11

283-7

267-4 5V2

161-4-1

340-13B SGND

340-14B 5V2

464-16 DRIVE
(24V1)
464-17 STFAN_ER

470-4-1
471-7-3

DCPS1
471-8-2

471-9-1

281- 8 - 10
283-8

280-9A MPCCCK

267-3 SGND

267-2 SGND

267-1 12V

14PIN
CT12PIN

464-15 PGND

464-14 H/L

(24V1)
464-13 STFAN_ER

464-12 DRIVE

465-1-11

LCT (OPTION)

340-1A H/L

340-2A LOCK

340-3A CW/CCW

464-11 SIN2-2

465-2-10

465-3-9

465-4-8

465-5-7

465-6-6

465-7-5

465-8-4

5V2

281- 9 - 9

283-9

280-10A MPCCDI

269-8

269-7

269-6

269-5

266-4 5V2

266-3 SGND

266-2 SGND

266-1 12V

LCDB

340-4A CLOCK

340-5A START/STOP

464-10 SOUT2-2

464-9 SGND

464-8 LTSCLCNT

464-7 LTRCLCNT

464-6 LTSSDCNT

464-5 LTCCLCNT

464-4 SGND

464-3 LTSO_SIG

465-9-3

465-10-2

465-11-1

SGND

12V

SGND

24V2

PGND

24VAC

281-10 - 8
283-10

280-11A MPCCLD

USB

340-6A SGND

340-7A 5V2

340-8A H/L

340-9A LOCK

340-10A CW/CCW

464-2 LTPR_SIG

464-1 LTNPSIG

466-1

466-2

466-3

466-4

466-5

466-6

281-11 - 7
283-11

280-12A LDCJTB

MB

340-11A CLOCK

340-12A START/STOP

340-13A SGND

340-14A 5V2

357-9 5V2

357-8 PS

357-7 SGND

357-6 24V2

357-5 24V2

357-4 B

281-12 - 6
283-12

280-13A LD5V

280-14A SGND

269-4

269-3

269-2

269-1

4PIN
CT6PIN

349-1

1st TRANSFER
HP SENSOR

M19

359-3

358-6-1

358-5-2

51
357-3 B

281-13 - 5

282-1

280-15A LDCIDX

280-16A SGND

280-17A IDXCJTB

75 78
77 79
76

358-4-3

23 24

466-7

PGND

281-14 - 4
282-2

CV
(SERIAL)

358-3-4

63 64
466-8

281-15 - 3

282-3

CV
(PARALLEL)

357-2 A

357-1 A

281-16 - 2

282-4

COIN VENDOR

37-1 OP_SOUT

LDB K

COIN VENDOR

358-2-5

358-1-6

52

37-3 OP_CTS

281-17 - 1
282-5

272-1B LD5V

272-2B SGND

141
139 140

37-2 OP_DTR

277- 1 - 17

279-1

272-3B /S/H_Y

IP-901(OPTION)

37-4 OP_SIN

277- 2 - 16

279-2

272-4B /LDMENB

IP-921 (OPTION)

37-5 OP_DSR

277- 3 - 15

279-3

272-5B PWMM+

272-6B PWMM-

HDD

353-1 H/L

353-2 LOCK

37-7 SGND
37-6 OP_RTS

277- 4 - 14

279-4

10
7
5 6
8 9

353-3 CW/CCW

353-4 CLOCK

37-8 COPV_ENB

37-9 24V

37-10 GND

37-11 5V2

35-10 PGND

35-9 CPF1

35-8 CPF0

277- 5 - 13

279-5

272-7B /LDMALM

SCANNER UNIT

24

DEVELOPING MOTOR/K

354-3-5

356-5

353-5 CONT

353-6 SGND

35-6 CV_SIZE3
35-7 CVUP_SIG

277- 6 - 12

279-6

272-8B /ALMMRST

TOUCH PANEL
BOARD

23

DEVELOPING MOTOR/C

354-4-4

356-4

353-7 5V2

353-8 5V2

353-9 PS

353-10 SGND

353-11 5V2

353-12 PS

353-13 SGND

35-5 CV_SIZE2

35-4 CV_SIZE1

35-3 CV_SIZE0

277- 7 - 11

279-7

272-9B MPCMCK

M2

22

DEVELOPING MOTOR/M

354-5-3

356-3

304-4-3

304-5-2

304-6-1

304-1-6

304-2-5

304-3-4

309-18B SGND

309-17B 5V2

309-16B ENA2

35-2 CVFD_SIG

35-1 CVM1_SIG

277- 8 - 10
279-8

272-10B MPCMDI

21

DEVELOPING MOTOR/Y

354-6-2

356-2

298-9-1

298-8-2

298-7-3

309-15B ENA1

309-14B H/L2

309-13B H/L1

277- 9 - 9

279-9

272-11B MPCMLD

20

1st TRANSFER
PRESSURE/RELEASE
MOTOR

354-7-1

289-3

289-2

289-1

305-3

305-2

305-1

332-1

332-2

332-3

298-6-4

298-5-5

298-4-6

309-12B ENABLE

300-1 MRL_OFF

277-10 - 8
279-10

272-12B LDMJTB

IPB

356-1

PS68
ENCODER SENSOR/BELT2

DRDB/K
PS69
ENCODER SENSOR/BELT1

334-1 5V2

334-2 PS

332-4

332-5

332-6

298-3-7

309-11B FH

309-10B CLOCK

300-2 AC_OFF

300-3 EE_VV

300-4 S_VV

300-5 REM/4

300-6 SGND

300-7 P_PTOP

300-8 P_VTOP

300-9 SGND

277-11 - 7
279-11

272-13B LD5

19

TRANSFER BELT MOTOR

335-3

335-2

334-3 SGND

334-4 5V2

334-5 PS

332-7

298-2-8

298-1-9

299-1-2

309-9B SGND

309-8B 5V2

309-7B ENA2

309-6B ENA1

309-5B H/L2

309-4B H/L1

300-10 PK_IDX

300-11 PC_IDX

300-12 PM_IDX

TEMP
DETECTION
BOARD

335-1

336-3

334-6 SGND

332-8

332-9

333-2

299-2-1

296-9-1

296-8-2

296-7-3

296-6-4

296-5-5

296-4-6

309-3B ENABLE

309-2B FH

309-1B CLOCK

300-13 PY_IDX

300-14 SGND

300-15 P_CTS

300-16 P_STS

300-17 P_RTS

300-18 P_CMD

303-2 SGND

303-1 5V2

302-6 N.C

302-5 N.C

POLYGON MOTOR/K

ENCODER SENSOR/K2

M17
336-2

336-1

337-3 W

DRDB/C

338-1

337-2 V

337-1 U

333-1

325-1

325-2

325-3

325-4

325-5

325-6

296-3-7

296-2-8

296-1-9

309-18A SGND

309-17A 5V2

309-16A ENA2

309-15A ENA1

309-14A H/L2

309-13A H/L1

309-12A ENABLE

309-11A FH

309-10A CLOCK

302-4 PGND

302-3 24V2

302-2 PGND

302-1 24V1

301-4 SGND

277-12 - 6
279-12

272-14B SGND

18

ENCODER SENSOR/K1

PS64 PS65

338-2

338-3

327-1 5V2

327-2 PS

327-3 SGND

327-4 5V2

327-5 PS

325-7

325-8

325-9

297-1-2

297-2-1

294-9-1

294-8-2

294-7-3

26 30

DRUM MOTOR/K

328-3

328-2

328-1

329-3

327-6 SGND

330-3 W

330-2 V

326-2

326-1

318-1

318-2

318-3

318-4

294-6-4

294-5-5

294-4-6

294-3-7

294-2-8

294-1-9

309-9A SGND

309-8A 5V2

309-7A ENA2

309-6A ENA1

301-3 SGND

301-2 12V

301-1 5V2

277-13 - 5

278-1

272-15B LDMIDX

17

ENCODER SENSOR/C2

M16
329-2

329-1

331-1

330-1 U

320-1 5V2

DRDB/M

ENCODER SENSOR/C1

PS62 PS63
331-2

331-3

320-3 SGND
320-2 PS

318-5

318-6

318-7

318-8

318-9

295-1-2

295-2-1

27 31

DRUM MOTOR/C

321-3

321-2

321-1

320-4 5V2

320-5 PS

320-6 SGND

323-3 W

319-2

319-1

292-9-1

292-8-2

292-7-3

292-6-4

309-5A H/L2

309-4A H/L1

309-3A ENABLE

309-2A FH

309-1A CLOCK

277-14 - 4

278-2

272-16B SGND

16

ENCODER SENSOR/M2

M15
322-3

324-1

DRDB/Y

322-2

322-1

323-2 V

323-1 U

311-1

311-2

311-3

311-4

292-5-5

292-4-6

292-3-7

292-2-8

53 54 56 57 59 60
55
58

ENCODER SENSOR/M1

PS60 PS61
324-2

324-3

313-1 5V2

313-2 PS

313-3 SGND

311-5

311-6

311-7

311-8

311-9

292-1-9

28 32

DRUM MOTOR/M

314-3

314-2

314-1

313-4 5V2

313-5 PS

313-6 SGND

316-3 W

293-1-2

668-15-1

668-14-2

668-13-3

668-12-4

668-11-5

670-3

670-2

670-1

277-15 - 3

278-3

272-17B IDXMJTB

15

ENCODER SENSOR/Y2

M14
315-3

317-1

312-2

293-2-1

384-15B 5V

384-14B PS

315-2

PS14

316-2 V

312-1

317-2

389-1

389-2

384-13B SGND

384-12B SGND

668-10-6

668-9-7

669-6

669-5

669-4

277-16 - 2

278-4

SCANNER COOLING FAN

RESET SWITCH

APS TIMING SENSOR

14

316-1 U

M13

TONER SUPPLY DOOR OPEN/CLOSE SENSOR

389-3

490-4-1

651-1 SGND

668-8-8

668-7-9

668-6-10

668-5-11

668-4-12

669-3

TDB

384-11B H/L

384-10B EM

651-2 KHP_SIG

651-3 5V2

651-4 TEMP.ERROR

651-5 LOCK

651-6 CLOCK

651-7 CONT

669-2

669-1

INDEX SB K

490-3-2

490-2-3

384-9B DRIVE

384-8B SGND

384-7B H/L

384-6B EM

384-5B DRIVE

384-4B GND

668-3-13

668-2-14

668-1-15

M6

490-1-4

489-4-1

489-3-2

489-2-3

489-1-4

487-1

655-2-1

655-1-2

277-17 - 1

278-5

272-1A LD5V

272-2A SGND

616-1

SCANNER HP SENSOR

13

317-3

M12

DRUM COOLING FAN/2

M11
492-4

384-3B H/L

384-2B EM

667-1

667-2

M9

DRUM COOLING FAN/1

488-3-1

487-2

487-3

664-15-1

664-14-2

667-4

LASER
CORRECTION
MOTOR/C

492-3

492-2

384-1B DRIVE

384-15A

21 22

488-2-2

487-4

651-8 5V2

651-9 5V2

664-13-3

LDB C

TRANSFER BELT COOLING FAN

492-1

384-14A SHUT_24V

384-13A TCNT_DRIVE1

651-11 A
551-10 A

273- 1 - 17

275-1

272-3A /S/H_Y

MU-412
(OPTION)

390-2-1

384-12A SHUT_24V

667-3

667-5

667-6

666-3

273- 2 - 16

275-2

272-4A /LDYENB

CN220(PCi B to B)

488-1-3

C(T)

390-1-2

559-2-1

664-12-4

664-11-5

664-10-6

664-9-7

PS7

TOTAL COUNTER

PS12 PS13

651-12 B

651-13 B

651-14 SGND

666-2

666-1

LASER
CORRECTION
SENSOR/C

384-11A TCNT_DRIVE2

384-10A 5V

384-9A PS

384-8A SGND

664-8-8

664-7-9

273- 3 - 15

275-3

272-5A PWMY+

138

C(BK)

559-1-2

483-6-1

483-5-2

483-4-3

651-15 PS

651-16 5V2

665-6

INDEX SB C

387-1

387-2

387-3

384-7A 5V

384-6A PS

651-17 TEMP.ERROR

273- 4 - 14

275-4

272-6A PWMY-

136 137 135 134

BLACK COUNTER

SD3
483-3-4

483-2-5

384-5A SGND

664-6-10

665-5

665-4

665-3

M5

388-1

388-2

388-3

483-1-6

651-18 LOCK

664-5-11

664-4-12

POLYGON
MOTOR/C

PAPER EXIT SENSOR

M10
384-4A SGND

651-20 CONT
651-19 CLOCK

273- 5 - 13

275-5

272-7A /LDYALM

131
132 133 130

491-4-1

384-2A EM
384-3A H/L

664-3-13

665-2

665-1

M8

491-3-2

19 20
664-2-14

664-1-15

663-1

LASER
CORRECTION
MOTOR/M

654-2-1

654-1-2

660-15-1

LDB M

384-1A DRIVE

376-14B N.C

650-1B 5V2

650-2B 5V2

663-2

663-4

273- 6 - 12

275-6

272-8A /ALMYRST

608-1-3

608-2-2

608-3-1

616-2

611-1

611-2

611-3

610-1

610-2

610-3

APS SENSOR/L

12

315-1

SD1
376-13B N.C

376-12B N.C

376-11B DRIVE

376-10B 24V2

660-14-2

660-13-3

663-3

273- 7 - 11

275-7

272-9A MPCYCK

491-2-3

491-1-4

496-11B-1B

496-10B-2B

550-3B A

650-4B A

660-12-4

663-5

273- 8 - 10

275-8

272-10A MPCYDI

HD-106

PAPER EXIT FULL SENSOR

377-11B-1B

377-10B-2B

376-9B DS2_SIG

376-8B 12V

650-5B B

660-11-5

663-6

273- 9 - 9

275-9

272-11A MPCYLD

HDD
IFB

FIXING COOLING FAN/1

306-1

306-2

496-9B-3B

496-8B-4B

376-7B SGND

650-6B B

660-10-6

662-3

662-2

273-10 - 8

275-10

272-12A LDYJTB

607-3 PGND

607-2 EM

614-1-3

614-2-2

613-1

613-2

11

ENCODER SENSOR/Y1

PS11
377-9B-3B

377-8B-4B

496-7B-5B

376-6B DS2_CNT

376-5B DS2_VREF

660-9-7

660-8-8

PS6

558-1

558-2

377-7B-5B

496-6B-6B

496-5B-7B

650-7B SGND

650-8B PS

LASER
CORRECTION
SENSOR/M

558-3

377-6B-6B

377-5B-7B

376-4B 5V2

376-3B SGND

INDEX SB M

558-4

558-5

382-1

496-4B-8B

496-3B-9B

662-1

273-11 - 7

275-11

GAMMA SHUTTER
SOLENOID

CRB/R

GAMMA SENSOR

381-4

377-4B-8B

377-3B-9B

660-7-9

273-12 - 6

275-12

272-13A LD5V

272-14A SGND

607-1 CONT

615-1-6
617-1-9

613-3

APS SENSOR/S

10

DRUM MOTOR/Y

383-4

382-2

650-9B 5V2

661-6

661-5

661-4

661-3

661-2

661-1

M4

381-3

376-1B CREG2MON

660-6-10

660-5-11

660-4-12

660-3-13

660-2-14

660-1-15

659-1

659-2

POLYGON
MOTOR/M

376-2B CREG2LED

650-10B TEMP.ERROR

650-11B LOCK

653-2-1

653-1-2

656-15-1

656-14-2

659-4

273-13 - 5

274-1

272-15A LDYIDX

609-13 SIG
609-14 SGND

615-2-5
617-2-8

614-3-1

615-3-4
617-3-7

612-1

612-2

383-3

CRB/F
376-14A N.C

17 18
650-12B CLOCK

650-13B CONT

650-1A 5V2

650-2A 5V2

550-3A A

656-13-3

M7

376-13A N.C

376-12A N.C

376-6A 5V2

650-4A A

659-3

LASER
CORRECTION
MOTOR/Y

496-2B-10B

496-1B-11B

496-6A-6A

376-4A CREG1LED
376-5A SGND

656-12-4

LDB Y

377-2B-10B

377-1B-11B

377-6A-6A

496-5A-7A

650-5A B

273-14 - 4

274-2

382-3

382-4

379-1

377-5A-7A

376-3A CREG1MON

273-15 - 3

274-3

272-16A SGND

272-17A IDXYJTB

SCDB

381-2

381-1

498-4

379-2

496-4A-8A

496-3A-9A

659-5

658-3

658-2

658-1

273-16 - 2

274-4

609-6 5V2

609-5 PS

609-4 SGND

609-3 5V2

609-2 PS

609-1 SGND

615-4-3
617-4-6

612-3

383-2

383-1

499-4

498-3

377-4A-8A

377-3A-9A

656-11-5

659-6

657-6

657-5

PS5

499-3

379-3

379-4

650-6A B

656-10-6

656-9-7

656-8-8

656-7-9

656-6-10

656-5-11

657-4

657-3

LASER
CORRECTION
SENSOR/Y

498-2

SD2

498-1

376-2A DRIVE

650-7A SGND

650-8A PS

650-9A 5V2

650-10A TEMP.ERROR

650-11A LOCK

656-4-12

INDEX SB Y

499-2

496-2A-10A

376-1A 24V2

564-1 24V2

564-2 DRIVE

650-13A CONT
650-12A CLOCK

M3

377-2A-10A

U
496-1A-11A

361D-1-18

361D-2-17

476-1

476-2

POLYGON
MOTOR/Y

378-1

475-1-2

475-2-1

361D-3-16

361D-4-15

656-3-13

273-17 - 1

274-5

13
11 12 14

477-6

476-3

477-5

361D-5-14

657-2

657-1

602-4 PGND

602-3 24V2

602-2 SGND

602-1 5V2

609-12 SGND

609-11 PS

609-10 5V2

615-5-2
617-5-5

RS1

499-1

DRPSB Y DRPSB M DRPSB C DRPSB K


477-4

P
656-2-14

656-1-15

652-2-1

652-1-2

476-4

476-5

574-3 GND

574-2 M_TEMP2

574-1 5V

573-3 GND

115

361D-6-13

361D-7-12

476-6

360-20B PGND

360-19B SGND

360-18B SURF_EVK

360-17B 24V2

573-1 5V
573-2 M_TEMP1

477-3

361D-8-11

361B-20-1

361B-19-2

361B-18-3

361B-17-4

360-16B PGND

360-15B SGND

601-1

601-2

601-3

615-6-1
617-6-4

PS2

477-2

477-1

367-12-1

367-11-2

367-10-3

367-9-4

361B-16-5

361B-15-6

600-20 SCAN_CK

600-19 SGND

600-18 SCAN_EN

609-9 SGND

609-8 PS

609-7 5V2

EXPOSURE LAMP

PS4
PS1

377-1A-11A

375-1

375-2

375-3

375-4

367-8-5

367-7-6

360-13B 24V2
360-14B SURF_EVC

601-4

601-5

601-6

601-7

601-8

606-3

SCANNER MOTOR

COLOR REGISTRATION SHUTTER SOLENOID

PGND

SGND

SURFK_EV

24V2

PGND

374-1

374-2

361B-14-7

361B-13-8

600-17 SGND

600-16 SCANVREF

600-15 SGND

601-9

617-7-3

606-2

606-1

PS3

SGND

367-6-7

367-5-8

600-12 APS3
600-14 SCAN_PC

600-13 SCAN_CW

374-3

374-4

360-12B PGND

360-11B SGND

360-10B SURF_EVM

605-3 PGND

605-2 CONT

617-8-2

617-9-1

604-2
604-1

604-6
604-5
604-4
604-3

378-2

24V2

361B-12-9

361B-11-10

361B-10-11

601-10

601-11

605-1 24V4

603-3 W

603-2 V

604-7

L1

SURFC_EV

367-4-9

367-3-10

367-2-11

600-11 APS2

600-10 APS1

601-12

601-13

601-14

601-15

601-16

601-17

601-18

603-1 U

L1 INVB

373-1

373-2

373-3

360-9B 24V2

600-9 M2 CONT

600-8 M2 EM

600-7 SGND

600-6 PS1

600-5 PS2

600-4 PS3

600-3 PS4

601-19

601-20

DSET

RTS

SGND

DRXD

CTS

M1

PGND

SGND

361B-9-12

360-8B PGND

360-7B SGND

360-6B SURF_EVY

360-5B 24V2

600-2 SGND

600-1 L1 CONT

623-1A-9A

623-2A-8A

623-3A-7A

623-4A-6A

623-5A-5A

623-6A-4A

SGND

SURFM_EV

367-1-12

361B-8-13

361B-7-14

360-3B SGND
360-4B TDSKVREF

621-1-7

621-2-6

621-3-5

621-4-4

623-7A-3A

623-8A-2A

SGND
DTXD

DRUM SEPARATION
CLAW SOLENOID

DRPS Y

DRUM POTENTIAL SENSOR


BOARD/M

373-4

366-8-1

366-7-2

361B-6-15

361B-5-16

361B-4-17

360-1B 12V
360-2B TONERK_S

620-7 DSET

620-6 CTS

620-5 SGND

620-4 SOUT

621-5-3

621-6-2

623-9A-1A

24V2

372-1

372-2

366-6-3

366-5-4

366-4-5

361B-3-18

361B-2-19

361B-1-20

360-20A TDSCVREF

360-19A SGND

360-18A TONERC_S

360-17A 12V

360-16A TDSMVREF

360-15A SGND

620-3 RTS

620-2 SGND

621-7-1

PGND

SGND

SURFY_EV

372-3

372-4

371-4-1

366-3-6

366-2-7

366-1-8

361C-12-1

361C-11-2

361C-10-3

361C-9-4

361C-8-5

361C-7-6

360-14A TONERM_S

360-13A 12V

620-1 SIN

5V
SGND

24V2

TDS_VREF

371-3-2

371-2-3

371-1-4

370-4-1

370-3-2

370-2-3

370-1-4

369-4-1

369-3-2

361C-6-7

361C-5-8

360-12A TDSYVREF

360-11A SGND

SGND

TDS_SIG

12V

TDS_VREF

SGND

TDS_SIG

12V

TDS_VREF

SGND

369-2-3

369-1-4

361C-3-10
361C-4-9

623-8B-1B

623-7B-2B

5V

PGND

PGND

ADF (OPTION)

DRUM POTENTIAL SENSOR


BOARD/Y

TDS K

TDS C

TDS M

TDS_SIG

12V

368-4-1

368-3-2

622-2-2

622-1-1

623-6B-3B

623-5B-4B

623-4B-5B

24V

24V

TONER DENSITY SENSOR/K

TONER DENSITY SENSOR/C

TONER DENSITY SENSOR/M

SGND

360-10A TONERY_S

360-9A 12V

622-4-4

622-3-3

623-3B-6B

623-2B-7B

623-1B-8B

623-1-1

TDS_VREF

361C-2-11

361C-1-12

114

368-2-3

368-1-4

360-8A PCLCONTK

360-7A 24V2

360-6A PCLCONTC

360-5A 24V2

16

12V

361A-10-1

361A-9-2

361A-8-3

360-3A 24V2
360-4A PCLCONTM

15

TDS_SIG

365-2-1

365-1-2

364-2-1

361A-7-4

361A-6-5

360-2A PCLCONTY

360-1A 24V2

F/G

CONT

24V2

CONT

364-1-2

363-2-1

361A-5-6

361A-4-7

361A-3-8

F/G

TDS Y

PCL C

PRE-CHARGING LAMP/C

24V2

CONT

363-1-2

362-2-1

24V2

CONT

TONER DENSITY SENSOR/Y

PCL M

X
PRE-CHARGING LAMP/M

W
361A-2-9

PCL Y

V
362-1-2

5.1

PRE-CHARGING LAMP/Y

24V2

361A-1-10

KONICA MINOLTA 8050/CF5001/C500/8150 Field Service Ver.3.0 Dec. 2004


APPENDIX

5. APPENDIX
8050/CF5001/C500/8150 Overall Wiring Diagram (1/2)
26
27

CCDB
B

OB_INVB

OB3
C

HD-106 (OPTION)
6PIN
E

OB1

SUB POWER
SWITCH

162-1

OB2
G

3
1 2 4
K

FNS (OPTION)
M

67
65 66 68
P

Q
Q

PRCB
R

25 29
T

36

35
U

PS15

M23
W

Symbol
Y

Connector
Faston
Relay connector
Crimp

27

APPENDIX

KONICA MINOLTA 8050/CF5001/C500/8150 Field Service Ver.3.0 Dec. 2004

Symbol

Part name

Location

Symbol

Part name

Location

Symbol

Part name

Location

ADF

ADF (option)

2-A

M14

Drum motor /Y

15-Y

TDB

Temp detection board

14-M

PS60

Encoder sensor /Y1

16-Y

M15

Drum motor /M

16-Y

L1INVB

L1 inverter

5-C

PS61

Encoder sensor /Y2

16-Y

M16

Drum motor /C

18-Y

OB INVB

OB inverter board

24-B

PS62

Encoder sensor /M1

17-Y

M17

Drum motor /K

19-Y

LCDB

LCD board

22-B

Touch panel board

21-B

CCDB

CCD board

16-A

PS63

Encoder sensor /M2

17-Y

M18

Transfer belt motor

20-W

PS64

Encoder sensor /C1

18-Y

M19

1st transfer pressure/release motor

22-V

PS65

Encoder sensor /C2

18-Y

M20

Developing motor /Y

23-W

OB1

Operation board /1

21-D

PS66

Encoder sensor /K1

19-Y

M21

Developing motor /M

24-W

OB2

Operation board /2

25-F

PS67

Encoder sensor /K2

19-Y

M22

Developing motor /C

25-W

OB3

Operation board /3

24-B

PS69

Encoder sensor /BELT1

20-V

M23

Developing motor /K

26-W

OACB

Overall control board

17-H

PS68

Encoder sensor /BELT2

20-V

M24

IP cooling fan

24-M

MB

Memory board

21-J

FNS

FNS (option)

25-L

M25

IPB cooling fan

24-M

IPB

Image processing board

7-H

HD-106

HD-106 (option)

11-E

MU-412

MU-412(option)

7-H

CV

Coin vendor (parallel)

19-L

HDD

HDD (IP-921)

12-E

PCL Y

Pre-charging lamp /Y

2-V

CV

Coin vendor (serial)

20-L

HDD IFB

HDD I/F board

10-E

PCL M

Pre-charging lamp /M

2-V

SCDB

Scanner drive board

4-D

INDX SB Y

INDEX sensor board /Y

7-L

PCL C

Pre-charging lamp /C

2-V

PRCB

Printer control board

2-P

INDX SB M

INDEX sensor board /M

9-L

PCL K

Pre-charging lamp /K

2-V

DRDB /Y

Drum drive board /Y

15-U

INDX SB C

INDEX sensor board /C

11-L

PS1

Scanner HP sensor

6-B

DRDB /M

Drum drive board /M

16-U

INDX SB K

INDEX sensor board /K

13-L

PS2

APS timing sensor

7-B

DRDB /K

Drum drive board /C

19-U

IP-901

IP-901 (option)

13-F

PS3

APS sensor /S

5-B

DRDB /C

Drum drive board /K

17-U

IP-921

IP-921 (option)

12-E

PS4

APS sensor /L

6-B

C (T)

Total counter

13-V

TDS Y

Toner density sensor /Y

3-V

PS5

Laser correction motor /Y

8-M

C (BK)

Black counter

13-V

TDS M

Toner density sensor /M

3-V

PS6

Laser correction motor /M

10-M

CRB /F

Color registration board /F

8-X

TDS C

Toner density sensor /C

4-V

PS7

Laser correction motor /C

12-M

CRB /R

Color registration board /R

10-X

TDS K

Toner density sensor /K

4-V

PS8

Color registration sensor /F

8-Y

L1

Exposure lamp

5-B

PS9

Color registration sensor /R

10-Y

LDB Y

Laser drive board /Y

8-L

PS11

Gamma sensor

10-X

LDB M

Laser drive board /M

10-L

PS12

Paper exit full sensor

12-V

LDB C

Laser drive board /C

12-L

PS13

Paper exit sensor

12-V

LDB K

Laser drive board /K

14-L

PS14

Toner supply unit open/close sensor

15-V

LCT

LCT (option)

22-L

PS15

1st transfer HP sensor

22-V

M1

Scanner motor

4-B

SD1

Drum separation claw solenoid

8-V

M2

Scanner cooling fan

7-B

SD2

Color Registration shutter solenoid

8-X

M3

Polygon motor /Y

7-M

SD3

Gamma shutter solenoid

11-X

M4

Polygon motor /M

9-M

DRPS Y

Drum potential sensor /Y

5-X

M5

Polygon motor /C

11-M

DRPS M

Drum potential sensor /M

5-X

M6

Polygon motor /K

13-M

DRPS C

Drum potential sensor /C

6-X

M7

Laser correction motor /Y

8-M

DRPS K

Drum potential sensor /K

6-X

M8

Laser correction motor /M

11-M

DRPSB Y

Drum potential sensor board /Y

5-V

M9

Laser correction motor /C

13-M

DRPSB M

Drum potential sensor board /M

5-V

M10

Fixing cooling fan /1

12-V

DRPSB C

Drum potential sensor board /C

6-V

M11

Transfer belt cooling fan

13-W

DRPSB K

Drum potential sensor board /K

6-V

M12

Drum cooling fan /1

14-V

RS1

DF Reset switch

7-B

M13

Drum cooling fan /2

14-V

SW2

Sub power switch

25-F

MC1
MC2

ADU
CONVEYANCE
CLUTCH/2

Z
2

SD4

REVERSE/
EXIT
SOLENOID REVERSE/
ADU
EXIT
CONVEYANCE
SENSOR
CLUTCH/1

PS19

PS20

ADU
CONVEYANCE
SENSOR

PS21

ADU
REVERSE
SENSOR

MC3

ADU
PRESTRATION
CLUTCH

PS22

REGISTRATION
SENSOR

118

PS23

ADU
PREREGISTRATION
SENSOR

119
120

REGISTRATION
ROLLER
2nd
CONVEYANCE MOTOR
TRANSFER
LEVER
HP
SENSOR
SENSOR

PS24

PS55

M30

7
8

M31
M32
M33

LOOP
ROLLER
MOTOR
ADU
REVERSE
MOTOR
REVERSE/
EXIT MOTOR

M35

CONVEYANCE UNIT
PICK UP
PAPER
INTERMEDIATE
TRAY UP
SOLENOID/ FEED
CONVEYANC
DRIVE
BP
CLUTCH/
CLUTCH/2
MOTOR/BP
BP
INTERMEDIATE
2nd TRANSFER
CONVEYANC
PRESSURE/RELEASE
CLUTCH/3
MOTOR
TRAY
BY-PASS
INTERMEDIATE
UPPER CONVEYANCE
CONVEYANCE
LIMIT
SENSOR
SENSOR/2
SENSOR/BP
INTERMEDIATE

PS25

PS26

10

PS27

11

MC5
SD5

12
13
14
15
16
17
18
19
TONER SUPPLY
INTERLOCK
SWITCH

MS2

20
21

TONER
TONER
TONER
TONER
BOTTLE
BOTTLE
BOTTLE
BOTTLE
CLUTCH/Y CLUTCH/M CLUTCH/C CLUTCH/K

MC14 MC15 MC16 MC17

22
23

TONER SUPPLY
MOTOR/Y

M49

24

M50
M51
M52

TONER SUPPLY
MOTOR/M
TONER SUPPLY
MOTOR/C
TONER SUPPLY
MOTOR/K

CONVEYANCE
SENSOR/1

25
26

459-1 DRIVE

459-2 EM

459-3 H/L

459-4 PGND

462-4-1

462-3-2

462-2-3

462-1-4
DCPS COOLING FAN

M42

700-1B DBLT_CLOCK

700-2B DBLT_CNT

700-3B TBK_CLOCK

700-4B TBK_EN

WASTE TONER DOOR SENSOR

PS53

701-1B-13B

701-2B-12B

701-3B-11B

701-4B-10B

461-3

461-2

PS52

702-13B

702-12B

702-11B

702-10B

459-5 SGND

460-3
461-1

124-8

124-7

124-6

124-2

124-3

124-4

124-5

124-1

83

708-1 24V2

700-5B KBCL_DRIVE

700-6B TBK_SIG

479-3-1

82

708-2 24V2

701-5B-9B

459-6 PS

459-7 5V2

459-8 SGND

132 133

702-9B

702-8B

700-7B TBC_CLOCK

700-8B TBC_EN

115-5 N.C

115-8 PGND

115-7 PGND

115-6 PGND

115-4 PGND

115-3 PGND

115-2 24V2

115-1 24V2

114-5 24V2

114-4 24V2

114-9 PGND

114-8 PGND

114-7 PGND

114-3 24V2

114-6 PGND

114-2 24V2

114-1 NC

113-3 24V2

113-1 24V2

113-4 PGND

113-2 PGND

25

708-3 PGND

701-6B-8B

701-7B-7B

700-9B CBCL_DRIVE

WASTE TONER FULL SENSOR

156-2

708-4 PGND

702-7B

701-8B-6B

460-2

460-1

M20,M21,M22,M23

708-5 H/L

708-6 LOCK

702-6B

702-5B

479-2-2

479-1-3

33 34 37 38 41 42 45 46 35 36 39 40 43 44 47 48

708-7 CW/CCW

708-8 CLOCK

459-9 PS

459-10 5V2

M41

701-9B-5B

700-10B TBC_SIG

PAPER FEED MOTOR

708-9 CONT

701-10B-4B

PS51

702-4B

112

700-11B SGND

700-12B CHFAN_ON

81

708-10 SGND

701-12B-2B

111

701-11B-3B

M41

702-3B

110

702-2B

80

708-11 5V2

700-13B CHFAN_ER

442-2B EM
442-1B H/L

113

709-1
709-2
709-3
709-4
709-5
709-6
709-7
709-8
709-9
709-10
709-11

701-13B-1B

700-1A TBO_SIG

700-2A SGND

112

702-1B

701-2A-12A
701-1A-13A

442-3B CW/CCW

442-4B CLOCK

125-10

125-1

126-10

126-1

112-6 N.C

112-4 N.C

112-5 PGND

24

726-12 24V2

702-13A

700-3A TB_5V_SIG

700-4A TBM_SIG

442-5B CONT

442-6B SGND

458-1
458-2
458-3
458-4
458-5
458-6
458-7
458-8
458-9
458-10
458-11

HV1

702-12A

701-3A-11A

701-4A-10A

700-5A MBCL_DRIVE

456-1-7
456-2-6
456-3-5
456-4-4
456-5-3
456-6-2
456-7-1
457-1-4
457-2-3
457-3-2
457-4-1

111

726-11 24V2

702-11A

702-10A

701-5A-9A

442-7B 5V2

93 110

726-10 B

726-9 B

726-8 A

702-9A

700-6A TBM_EN

442-8B SGND

VERTICAL CONVEYANCE DOOR SENSOR

PRCB

726-7 A

701-6A-8A

700-7A TBM_CLOCK

455-3

455-2

455-1

92

728-1-6
728-2-5
728-3-4
728-4-3
728-5-2
728-6-1

702-8A

701-7A-7A

452-8-1

452-7-2

452-6-3

125-9

125-8

125-7

125-6

125-5

125-4

125-3

125-2

126-9

60

726-6 24V2

702-7A

442-9B PS

442-10B 5V2

VERTICAL CONVEYANCE SENSOR

INTERMEDIATE CONVEYANCE CLUTCH/1

126-7
126-8

59

726-5 24V2

726-4 B

700-8A TBY_SIG

700-9A YBCL_DRIVE

454-3

454-2

454-1

453-2

MC13 PS50

702-6A

701-9A-5A

452-5-4

452-4-5

452-3-6

452-2-7

453-1

TRAY UP DRIVE MOTOR/1

TSDB

701-8A-6A

442-11B SGND

442-12B PS

442-13B 5V2

442-14B DRIVE

442-15B 24V2

452-1-8

451-2

451-1

TRAY UP DRIVE MOTOR/2

126-6

126-5

90

726-3 B

702-5A

700-10A TBY_EN

700-11A TBY_CLOCK

700-12A H/L

700-13A DRV_ERR

393-12B N.C

442-17B 24V2
442-16B DRIVE

450-2

TRAY UP DRIVE MOTOR/3

126-3
126-4

128-5

23

726-2 A

726-1 A

701-10A-4A

89

702-4A

TEMP/
HUMIDITY
SENSOR

705-7 N.C

DRUM UNIT
FAN

701-12A-2A

WRITING
EXHAUST
FAN/2

701-11A-3A

WRITING
EXHAUST
FAN/1

702-3A

WRITING
INTAKE
FAN/2

702-2A

WRITING
INTAKE
FAN/1

705-6 24V2

FIXING
COOLING
FAN/3

705-5 24V2

TEMP
/HUM

701-13A-1A

M47

702-1A

M46

705-3 B

M45

705-4 B

M44

703-6

M43

704-6 PGND

M36

705-2 A

393-11B 5V2

393-10B HUM

393-9B SGND

393-8B TEMP

442-1A DRIVE

450-1

449-2

M40

704-5 PGND

703-5

399-4
399-3
399-2
399-1

393-7B PGND

442-2A 24V2

449-1

M39

705-1 A

703-3
703-4

398-3-1

393-6B EM

393-5B DRIVE

442-3A DRIVE

442-4A 24V2

M38

727-1-6
727-2-5
727-3-4
727-4-3
727-5-2
727-6-1

707-1-6
707-2-5
707-3-4
707-4-3
707-5-2
707-6-1

704-4 24V2

704-3 24V2

TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
SUPPLY DCPS1 DCPS2
LEVEL
LEVEL
LEVEL
DOOR
DETECTION LEVEL DETECTION
DETECTION SENSOR/M DETECTION SENSOR/K OPEN/CLOSE
SENSOR/Y
SENSOR/C
SENSOR
88
91

87

706-6 24V2

706-5 24V2

703-1
703-2

398-2-2

398-1-3

393-4B PGND

393-3B H/L

126-2

128-8

128-7

112-3 PGND

112-2 24V2

112-1 24V2

22

706-4 B

704-2 SGND

704-1 5V2

86

706-3 B

725-3

PS54

706-2 A

724-1 SGND

725-2

397-4-1

397-3-2

PAPER SIZE/LBP

BY-PASS TRAY

724-2 PS

725-1

721-3

TLD_Y TLD_M TLD_C TLD_K

724-3 5V2

724-4 SGND

442-5A SGND

447-3
443-12-1

PS49

393-2B ER

447-2

443-11-2

PS48

397-2-3

442-6A PS

VR4

721-2

393-1B DRIVE

393-12A PGND

447-1

443-10-3

PAPER SIZE/SBP

PS47

724-5 TLD_SIG

397-1-4

446-3
443-9-4

128-1

127-5

127-1

110-1 AC(H)

721-1

446-2

443-8-5

128-6

128-4

128-3

128-2

127-8

127-7

127-6

127-4

127-3

137

724-6 5V

724-7 SGND

446-1
443-7-6

PAPER SIZE VR/BP

M6

442-7A 5V2

445-3
443-6-7

M5

442-8A SGND

445-2

443-5-8

M4

393-11A H/L

445-1
443-4-9

DRDB
M3

396-4-1

444-3

443-3-10

NO PAPER SENSOR/BP

22 24

396-3-2

442-9A PS

442-10A 5V2

442-11A SGND

442-12A VR

442-13A 3.3V3

442-14A SGND

444-2

443-2-11

18 20

718-3

393-10A EM

393-9A DRIVE

393-8A PGND

393-7A H/L

393-6A ER

393-5A DRIVE

444-1
443-1-12

21 23

718-2

396-2-3

396-1-4

395-4-1

395-3-2

395-2-3

395-1-4

442-15A PS

442-16A 5V2

17 19

724-8 TLD_SIG

718-1

715-3

715-2

715-1

712-3

712-2

393-4A PGND

393-3A H/L

393-2A EM

25 26 27 28 29 30 31 32

724-9 5V

724-10 SGND

724-11 TLD_SIG

724-12 5V

724-13 SGND

724-14 TLD_SIG

712-1

394-3-2
394-4-1

394-2-3

442-17A N.C

428-1B SGND

111-12 PGND

21

706-1 A

711-1 CONT

472-3-1

M48

724-15 5V

(24V1)

724-16 DRIVE

CHAGER
INTAKE FAN

741-1-8

711-2 24V2

711-3 CONT

393-1A DRIVE

127-2

111-11 PGND

111-9 24V2

111-8 24V2

111-7 24V2

111-10 PGND

111-3 24V2

111-6 PGND

111-5 PGND

111-2 24V2

111-4 PGND

111-1 24V2

20

722-2

741-3-6
741-2-7

394-1-4

722-1

INDICATOR LAMP

472-2-2

472-1-3

TRAY /3

719-2

724-17 EM

724-18 PGND

M37

711-4 24V2

437-5-1

VR3

429-14A-1A

441-1

PS46

437-4-2

437-3-3

PS45

429-13A-2A

429-12A-3A

PAPER SIZE VR/3

91

741-4-5

428-3B SGND

441-2

437-2-4

PS44

428-2B T3DET(H)

441-3

440-3
437-1-5

LCT

429-11A-4A

429-10A-5A

429-9A-6A

89

428-4B VR

428-5B 3.3V

428-6B SGND

PAPER SIZE/L2

88

719-1

391-1A 24V

440-2

72

711-5 CONT

495-5

429-8A-7A

FNS

428-7B PS

428-8B 5V2

71

391-2A PAT1_DRIVE

391-3A PAT2_DRIVE

440-1

439-3

PAPER SIZE/S2

66

495-1

429-7A-8A

429-6A-9A

REMAINING
PAPER SENSOR/3

65

495-2

428-9B SGND

439-2

439-1

438-3

438-2

438-1

ADF

391-4A PAT3_DRIVE

428-10B PS

429-5A-10A

429-4A-11A

429-3A-12A

429-2A-13A

429-1A-14A

PICK UP
SOLENOID/3

16

495-3

391-5A PAT4_DRIVE

428-11B 5V2

428-12B SGND

428-13B PS

436-2

568-2-1

15

741-5-4

FIXING
COOLING
FAN/2

495-4

391-9B PGND

428-15B N.C
428-14B 5V2

436-1

568-1-2

PREREGISTRATION
CLUTCH/3

SCDB

495-6

391-6A PGND

428-1A N.C
428-16B N.C

429-16B-1B

429-15B-2B

429-14B-3B

PS43 MC11 MC12 SD9

391-7A H/L

391-8A FFAN_ER

391-9A DRIVE

391-1B PGND

391-2B H/L

391-3B EM

428-3A 24V2
428-2A DRIVE

435-2

430-13-1

OB1

14

716-2

KEY
COUNTER

391-4B DRIVE

435-1

430-12-2

PAPER FEED
CLUTCH/3

13

392-4

C(K)

391-5B KEY_SET

428-4A DRIVE

434-2

430-11-3

79

392-3

493-2

494-2

429-13B-4B

429-12B-5B

434-1

430-10-4

110-4 AC(N)

711-6 24V2

MS1
428-5A 24V2

429-11B-6B

429-10B-7B

IP-921

741-6-3

HV2

19

716-1

121
391-6B PGND

391-7B KEY_CONT

428-7A 24V2
428-6A DRIVE

109-8 12V

109-7 SGND

109-6 SGND

109-5 5V2

109-4 5V3

109-3 5V3

109-2 SGND

109-1 SGND

18

392-2

493-1

494-1

391-8B 24V

109

307-1
307-2
307-3
307-4

493-3

494-3

95
493-4

433-3

430-9-5

NO PAPER
SENSOR/3

136

494-4

93

429-9B-8B

433-2

430-8-6

PS42

428-9A PS

433-1

430-7-7

PS41

428-8A SGND

432-3

430-6-8

TRAY UPPER LIMIT


SENSOR/3

VR2

429-8B-9B

432-2

430-5-9

PS40

428-10A 5V2

429-7B-10B

432-1

430-4-10

135

392-1

94

739-3 PGND

429-6B-11B

429-5B-12B

431-3

430-3-11

PREREGISTRATION
SENSOR/3

141 134

428-11A SGND

428-12A PS

428-13A 5V2

431-2

430-2-12

140

739-2 NC

429-4B-13B

429-3B-14B

431-1

430-1-13

17

711-7 CONT

F/G

428-14A SGND

429-2B-15B

429-1B-16B

139

739-1 24V2

736-12B SEPA_ER

428-15A PS

428-16A 5V2

FT8

736-11B SEPA_DCI

423-5-1

PAPER SIZE VR/2

138

738-1

427-1

423-3-3
423-4-2

427-2

423-2-4

PAPER SIZE/L2

DCPS1

736-10B SEPA_ACI

415-14A-1A

415-13A-2A

415-12A-3A

415-11A-4A

427-3

423-1-5

426-3

426-2

101-2 NC

738-2

414-1B SGND

414-2B T2DET(H)

414-3B SGND

414-4B VR

414-5B 3.3V

415-10A-5A

415-9A-6A

415-8A-7A

112-3

738-3

736-9B SEPA_CNT

414-7B PS
414-6B SGND

107-7 12V

107-2 5V2

MAIN POWER SWITCH

GUIDE PLATE

738-4

736-8B 2ND_ER

736-7B 2ND_GAIN

736-6B 2ND_VI

736-5B 2ND_CONT

736-4B GPCONT

736-3B SGND

426-1

425-3

PAPER SIZE/S2

107-5 SGND

107-4 SGND

107-1 5V2

107-6 SGND

107-3 5V2

106-4 SGND

106-1 5V2

106-7 12V

106-8 SGND

106-3 5V2

106-6 SGND

106-5 SGND

106-2 5V2

108-4 SGND

108-3 24V1

108-2 SGND

108-1 5V2

105-4 SGND

105-2 5V2

105-6 N.C

105-5 24V1

105-1 5V2

105-3 SGND

104-10 PGND

104-5 24V1

738-5

738-6

738-7

738-8

738-9

738-10

415-7A-8A

415-6A-9A

425-2

123-10

123-1

SEPARATION

2nd TRANSFER

414-8B 5V2

414-9B SGND

415-5A-10A

PS39

736-2B N.C

736-1B N.C

736-12A TRANSKER

414-10B PS

425-1

78

737-1

736-11A TRANSKI

424-3

PS38

737-2

415-4A-11A

415-3A-12A

77

1st TRANSFER/K

HV1

414-11B 5V2

414-12B SGND

TRAY /2
REMAINING PAPER
SENSOR/2

TSDB

736-10A TRANSK

736-9A TRANSCER

424-2

76

737-3

737-4

415-2A-13A

424-1

75

414-13B PS

414-14B 5V2

415-1A-14A

PICK UP
SOLENOID/2

87

1st TRANSFER/C

736-8A TRANSCI

414-15B N.C

414-16B N.C

PS37 MC9 MC10 SD8

737-5

736-7A TRANSC

422-2

567-2-1

ADF

736-6A TRANSMER

415-16B-1B

422-1

567-1-2

86

737-6

414-1A N.C

414-2A DRIVE

421-2

416-13-1

PREREGISTRATION
CLUTCH/2

115

737-7

736-5A TRANSMI

736-4A TRANSM

415-15B-2B

415-14B-3B

421-1

416-12-2

117 114

1st TRANSFER/M

737-8

737-9

414-3A 24V2

420-2

416-11-3

PAPER FEED
CLUTCH/2
LCT

1st TRANSFER/Y

736-3A TRANSYER

736-2A TRANSYI

420-1

416-10-4

116

737-10

415-13B-4B

419-3

416-9-5

NO PAPER
SENSOR/2

SCDB

414-5A 24V2

419-2

416-8-6

74

414-4A DRIVE

415-12B-5B

415-11B-6B

415-10B-7B

415-9B-8B

419-1

416-7-7

TRAY UPPER LIMIT


SENSOR/2

73

737-11

736-1A TRANSY

414-6A DRIVE

414-7A 24V2

414-8A SGND

418-3

416-6-8

12

737-12

730-1B DEVEKCLOCK

730-2B DEVEKDCV

730-3B DEVEACK

415-8B-9B

418-2

416-5-9

268-1 12V
268-2 GND
268-4 5VIN
268-3 5VOUT
268-6 24V
268-5 GND

11

734-8

734-7

414-9A PS

415-7B-10B

415-6B-11B

415-5B-12B

418-1

416-4-10

CVDB

734-6

730-4B DEVEDCK

730-5B CHGK_ER

414-10A 5V2

414-11A SGND

414-12A PS

417-3

416-3-11

130 131

DEVELOPING BIAS/K

734-5

734-4

730-6B GKDCV

730-7B CHGKDCV

414-13A 5V2

415-4B-13B

415-3B-14B

PS36

DEVELOPING BIAS/C

734-3

734-2

730-8B CHGKCONT

414-14A SGND

PS35

734-1

730-9B SGND

PREREGISTRATION
SENSOR/2

85

16

741-7-2

711-8 24V2

ADU LOCK
SOLENOID

730-10B DEVECDCV

417-2

416-2-12

84

15

713-2

CVDB
741-8-1

CHARGER/K

733-8

415-2B-15B

123-9

123-8

123-7

123-6

123-5

68 107

733-7

414-15A PS

414-16A 5V2

417-1

416-1-13

DCPS4

156-4

730-11B DEVEACC

730-12B DEVEDCC

730-13B CHGC_ER

415-1B-16B

409-5-1

PAPER SIZE VR/1

ACDB

733-6

730-14B GCDCV

730-15B CHGCDCV

409-4-2

413-1
409-3-3

VR1

733-5

733-4

733-3

733-2

401-14A-1A

401-13A-2A

413-2
409-2-4

FNS

14

713-1

CHARGER/C

400-1B SGND

400-2B T1DET(H)

400-3B SGND

401-12A-3A

401-11A-4A

413-3

123-3
123-4

67

DEVELOPING BIAS/M

GRID/C

730-16B CHGCCONT

730-1A DEVECCLOCK

730-2A DEVEMDCV

400-4B VR

400-5B 3.3V

412-3
409-1-5

PAPER SIZE/L1

PRCB

733-1

732-8

732-7

730-3A DEVEACM

730-4A DEVEDCM

401-10A-5A

401-9A-6A

PS34

732-6

732-5

400-6B SGND

412-2

412-1

123-2

13

710-2-1

CHARGER/M

730-5A CHGM_ER

730-6A GMDCV

401-8A-7A

401-7A-8A

PAPER SIZE/S1

64

DEVELOPING BIAS/Y

GRID/M

732-4

732-3

400-7B PS

400-8B 5V2

411-3

12

710-1-2

539-A1 DRIVE

730-7A CHGMDCV

730-8A CHGMCONT

401-6A-9A

PS33

732-2

732-1

400-10B PS
400-9B SGND

104-2 5V2
104-8 SGND

11

545-1-2

539-A2 24V2

CHARGER/Y

730-9A SGND

411-2

104-9 PGND

104-4 24V1

104-7 SGND

104-6 SGND

104-3 12V

104-1 5V2

103-6 SGND

103-3 3.5V

103-5 SGND

103-2 5V2

103-4 SGND

103-1 12V

SW1

545-2-1

GRID/Y

730-10A DEVEYDCV

401-5A-10A

411-1

TRAY /1
REMAINING PAPER
SENSOR/1

CH12

731-8

400-11B 5V2

401-4A-11A

410-3

410-2

156-5

731-7

730-11A DEVEACY

400-12B SGND

401-3A-12A

401-2A-13A

PS32

731-6

730-12A DEVEDCY

730-13A CHGY_ER

400-13B PS

400-14B 5V2

63

539-A3 DRIVE

539-A4 24V2

731-5

731-4

730-14A GYDCV

730-15A CHGYDCV

58

544-1-2

544-2-1

731-3

731-2

410-1

PS31 MC7 MC8 SD7

539-A5 5V2

539-A6 PS

401-1A-14A

57

557-1-3

400-15B N.C

PICK UP
SOLENOID/1

56

557-2-2

730-16A CHGYCONT

408-2

566-2-1

55

543-3

120
731-1

92

735-3 PGND

408-1

566-1-2

IPB

539-A7 SGND

400-16B N.C

400-1A N.C

401-16B-1B

401-15B-2B

401-14B-3B

PREREGISTRATION
CLUTCH/1

54

557-3-1

735-2 NC

735-1 24V2

FT20

539-A8 DRIVE

400-2A DRIVE

400-3A 24V2

407-2
402-13-1

53

541-1-2

500-17B 24V

500-16B LOCK SD

407-1
402-12-2

543-2

MC4
503-1B N.C

SD6

539-A9 24V2

501-16B-2B
501-17B-1B

401-13B-4B

401-12B-5B

10

541-2-1

539-A10 DRIVE

502-16B-2B
502-17B-1B

85

540-1-2

T
563-2-1
563-1-2

400-5A 24V2
400-4A DRIVE

503-2B N.C

500-15B

500-14B

OACB

503-3B TR4_CW

503-4B TR4_CONT

400-6A DRIVE

539-A11 24V2

539-B1 5V2

500-13B

PAPER FEED
CLUTCH/1

540-2-1

556-1-3

406-2
402-11-3

102-4 AC_OFF

102-3 REM/1

102-2 SGND

102-1 5V1

10

543-1

542-3

406-1
402-10-4

HTR2

401-11B-6B

401-10B-7B

405-3
402-9-5

NO PAPER
SENSOR/1

145-1
145-2

400-7A 24V2

405-2
402-8-6

HTR1

500-12B

401-9B-8B

401-8B-9B

144-1
144-2

503-5B H/L

503-6B LOCK

400-8A SGND

400-9A PS

539-B2 PS

539-B3 SGND

500-11B

500-10B

405-1
402-7-7

TRAY UPPER LIMIT


SENSOR/1

556-2-2

556-3-1

503-7B CW/CCW

503-8B CLOCK

401-7B-10B

404-3
402-6-8

542-2

539-B4 SGND

539-B5 PS

400-10A 5V2

404-2
402-5-9

542-1

555-1-6

500-9B

404-1
402-4-10

PREREGISTRATION
SENSOR/1

PS30

503-9B START/STOP

401-6B-11B

401-5B-12B

401-4B-13B

403-3
402-3-11

PS29

547-3

539-B6 5V2

400-11A SGND

400-12A PS

400-13A 5V2

403-2
402-2-12

555-2-5

555-3-4

500-8B

500-7B

500-6B

401-3B-14B

403-1
402-1-13

156-1

503-10B BPCLCONT

503-11B MCL3CONT

503-12B MCL2CONT

400-14A SGND

401-2B-15B

401-1B-16B

547-2

539-B7 SGND

539-B8 PS

539-B9 5V2

500-5B

400-15A PS

400-16A 5V2

TRANSFORMER/MAIN BODY

547-1

555-4-3

555-5-2

555-6-1

503-13B APCLCONT

500-4B

143-1
143-2
141-1
141-2

TRNS1

546-3

546-2

546-1

M34
500-3B

106

503-14B AMC2CONT

503-15B AMC1CONT

EUROPE ONLY

539-B10 1

M28

150-6B DRIVE

M27

500-2B

PAPER EXIT
FAN/F

M26

500-1B

484-4

484-3

484-2

155-5 H1(N)

503-16B EXSDCONT

150-5B EM

150-4B H/L

155-4 H1(H)

503-17B BPSDCONT

500-17A

500-16A

155-2 H1(N)

539-B11 2

503-2A 12V
503-1A REG_CONT

484-1

PAPER EXIT
FAN/M

155-1 H1(H)

548-1 B

548-2 B

150-3B PGND

150-2B DRIVE

485-4

485-3

485-2

NF

553-2

548-4 A
548-3 A

500-15A

500-14A

500-13A

150-1B EM

485-1

486-4

TRANSFORMER/LCT

503-3A FRL_SIG

503-4A BPNF_SIG

503-5A REV_SIG

500-12A

150-12A H/L

150-11A PGND

150-10A DRIVE

FIXING UNIT
PAPER EXIT
FAN/R

TRNS2

548-5 24V2

548-6 24V2

524-7 N.C

503-6A HAN2_SIG

500-11A

500-10A

486-3

486-2

486-1

553-1

550-1
550-2
550-3
550-4
550-5
550-6

524-6 B

524-5 B

503-8A FD_OPEN
503-7A HAN1_SIG

150-9A EM

482-1-12
482-2-11
482-3-10
482-4-9
482-5-8
482-6-7
482-7-6
482-8-5
482-9-4
482-10-3
482-11-2
482-12-1

524-4 A

500-9A

(New type only)

524-3 A

524-2 24V2

503-9A FEXT_SIG

150-8A H/L

524-1 24V2

150-7B N.C
150-7A PGND

140-4
142-4

500-8A

500-7A

121B-4

121B-3

121B-2

140-1
142-1
140-2
142-2
140-3
142-3

109

503-10A ADUR_SIG

503-11A REG_SIG

150-8B FIXTEMP4

PRCB

500-6A

150-9B FIXTEMP4

150-10B FIXTEMP3

150-11B FIXTEMP3

105

500-5A

150-5A FIXTEMP2
150-12B FIXTEMP3

121A-4

121A-3

121A-2

121A-1

CBR2

503-12A BMAX_SIG

500-4A

500-3A

500-2A

500-1A

150-4A FIXTEMP2

150-3A FIXTEMP1

104

503-13A ADUH_SIG

503-14A ADUP_SIG

PAPER EXIT
FAN/3

103

503-15A SGND

PAPER EXIT
FAN/2

503-16A DDRV_Rxd

PAPER EXIT
FAN/1
572-10

572-9

152-1

RL1
24V1

RL3
24V1

534-12 B

M63

102

534-11 B

M62
101

534-10 A

503-17A DDRV_Txd

M61

534-9 A

754-3-1

150-2A FIXTEMP1

150-1A FIXTEMP1

99
100

534-8 24V2

84

507-6 SGND

83
572-8

572-7

98

534-7 24V2

754-2-2

754-1-3

70

534-6 B

82

507-5 5V2

507-4 PGND

150-6A FUSERSET

151-8 PWRL_DRIVE
(REM/2)

152-2

152-3

152-4

152-5

152-6

RL2
24V1

534-5 B

V
572-6

572-5

151-7 L4_DRIVE

151-6 L3_DRIVE

96
97

534-4 A

751-6-1

751-5-2

572-4

572-3

FHCB

534-3 A

753-3-1

753-2-2

751-4-3

151-5 L2_DRIVE

151-4 MRL_DRIVE

152-7

FT15

534-2 24V2

81

507-3 PGND

80

534-1 24V2

507-2 24V2

507-1 24V2

753-1-3

151-2 S_GND
151-3 H1_DRIVE

120-4
120-5

525-2
525-5
525-1
525-3
525-4
525-6

536-5 B

504-1
504-2
504-3
504-4
504-5
504-6
504-7
504-8
501-1A-17A
501-2A-16A
501-3A-15A
501-4A-14A
501-5A-13A
501-6A-12A
501-7A-11A
501-8A-10A
501-9A-9A
501-10A-8A
501-11A-7A
501-12A-6A
501-13A-5A
501-14A-4A
501-15A-3A
501-16A-2A
501-17A-1A
501-1B-17B
501-2B-16B
501-3B-15B
501-4B-14B
501-5B-13B
501-6B-12B
501-7B-11B
501-8B-10B
501-9B-9B
501-10B-8B
501-11B-7B
501-12B-6B
501-13B-5B
501-14B-4B
501-15B-3B

FRONT
DOOR
INTERLOCK
SWITCH

505-1
505-2
505-3
505-4
505-5
505-6
505-7
505-8
502-1A-17A
502-2A-16A
502-3A-15A
502-4A-14A
502-5A-13A
502-6A-12A
502-7A-11A
502-8A-10A
502-9A-9A
502-10A-8A
502-11A-7A
502-12A-6A
502-13A-5A
502-14A-4A
502-15A-3A
502-16A-2A
502-17A-1A
502-1B-17B
502-2B-16B
502-3B-15B
502-4B-14B
502-5B-13B
502-6B-12B
502-7B-11B
502-8B-10B
502-9B-9B
502-10B-8B
502-11B-7B
502-12B-6B
502-13B-5B
502-14B-4B
502-15B-3B

506-1A

751-3-4

572-2

572-1

152-9 -24VIN
152-8

AC(N)

536-6 B

508-1

FIXING
PRESSURE/ FIXING
RELEASE
EXIT
SENSOR SENSOR

536-4 A

752-3-1

751-2-5

751-1-6

151-1 5V2

152-10 PGND

152-11 PGND

FT9

536-3 A

PS18

536-2 24V2

FRONT DOOR
OPEN/CLOSE
SENSOR

506-2A

WEB MOTOR

508-2

P
752-2-2

752-1-3

F/G

536-1 24V2

506-2B
506-1B

135-1-2

538-2
538-5
538-1
538-3
538-4
538-6
535-3
535-9
535-1
535-5
535-7
535-11
535-2
535-4
535-6
535-8
535-10

537-2
537-5
537-1
537-3
537-4
537-6

508-3

508-4

FIXING UNIT

527-1 SGND

527-2 PS

527-3 5V2

532-3

532-2

FIXING
TEMPERATURE
SENSOR/4

565-3

509-3-1

509-2-2

TH4

POWER PLUG

565-2

119

565-1

118

527-4 SGND

527-5 PS

532-1

M54

554-1-3

509-1-3

104

554-2-2

527-7 SGND

105

527-6 5V2

120-2
120-3

FT7

549-3

554-3-1

135-2-1

120-1

549-2

549-1

FIXING
TEMPERATURE
SENSOR/2

527-8 PS

153-4 24VAC(N)

153-3 24VAC(H)

153-2 NC

153-1 24V1

FT19 AC_N

157-4 5V2

157-3 L2_CONT

157-2 L3_CONT

AC(H)

527-9 5V2

527-10 SGND

103

551-1-3

F/G

531-3

TH2

FT30

527-11 PS

527-12 5V2

102

551-2-2

131-A1 - A4
131-A2 - A3
131-A3 - A2
131-A4 - A1
131-B1 - B4
131-B2 - B3
131-B3 - B2
131-B4 - B1

69

531-2

134-3-1
134-2-2
134-1-3

131-1 - 1

100

551-3-1

571-1-4

571-2-3

131-4 - 4

131-3 - 3

158-1

107

531-1

527-13 5V2

570-1-4

570-2-3

137-1
3191-01P1

PRCB

530-1-3

569-4 B

569-3 B

FT29

527-14 PS

527-15 SGND

L4

FIXING LOWER HEATER LAMP

131-2 - 2

158-2

533-3

530-2-2

530-3-1

TS2

TH3

ACDB

533-2

533-1

571-3-2

571-4-1

PS17

570-3-2

570-4-1

FIXING
EMPERATURE
SENSOR/3

569-2 A

569-1 A

517-3

157-1 SGND

FT6

527-16 DRIVE

527-17 24V2

516-3-1

158-3

158-4

FT5

529-1-2

514-6-1

FT24

529-2-1

518-1 SGND

513-1 SGND

99

518-2 PS

133-1-2

133-2-1

101

521-1-6

521-2-5

513-2 PS

517-2

517-1

Y/G

523-3

523-2

518-3 5V2

516-2-2

515-3

PS16

514-5-2

516-1-3

BT-4
BT-2
BT-3
BT-1

521-3-4

514-4-3

FT4

523-1

513-3 5V2

515-2

FIXING
TEMPERATURE
SENSOR/1

518-4 SGND

514-3-4

514-2-5

FT3

521-4-3

513-5 PS
513-4 SGND

FT18

522-3

518-5 PS

518-6 5V2

TH1

521-5-2

FIXING MOTOR

521-6-1

M29
515-1

FT17

FT18 AC_N

FT2

522-2

514-1-6

146-1

146-2

146-2

CBR1

522-1

513-6 5V2

FT22
FT21

518-8 PS

FT26

518-7 SGND

FT25
98

552-1-3

130-A1 - A4
130-A2 - A3
130-A3 - A2
130-A4 - A1
130-B1 - B4
130-B2 - B3
130-B3 - B2
130-B4 - B1

97

520-3

132-3-1
132-2-2
132-1-3

FT28

510-1 24V2

FT27

510-2 24V2

518-9 5V2

130-4 - 4

96

552-2-2

552-3-1

510-3 PGND

L3

FT17 AC_N

520-2

510-5 H/L
510-4 PGND

L2

FIXING
UPPER HEATER LAMP/2

FT16 AC_H

FT1

520-1

518-10 DRIVE

518-11 24V2

TS1

146-1

510-6 LOCK

FT23

510-7 CW/CCW

130-3 - 3

130-2 - 2

526-2

526-1

X
518-12 DRIVE

510-8 CLOCK

F/G

518-13 24V2

FIXING UPPER HEATER LAMP/1

130-1 - 1

519-1-2

W
510-10 SGND

512-1
512-2
512-3
512-4
512-5
512-6
512-7
512-8
512-9
512-10
512-11

510-9 START/STOP

511-1-11
511-2-10
511-3-9
511-4-8
511-5-7
511-6-6
511-7-5
511-8-4
511-9-3
511-10-2
511-11-1

519-2-1

U
510-11 5V2

518-14 DRIVE

518-15 24V2

528-1-2

5.2

528-2-1

KONICA MINOLTA 8050/CF5001/C500/8150 Field Service Ver.3.0 Dec. 2004


APPENDIX

8050/CF5001/C500/8150 Overall Wiring Diagram (2/2)


26
27

IP-921 (OPTION)
A

DCPS3

112-1

112-2

FT10
101-1 AC(H)

DCPS2
C

110-2 NC

AC(N)
110-3 NC

121

CVDB

52 51 95 49 50 94
M18

113

106

PRCB(2/2)
M

90

GRID/K

F/G

TSDB
U

M53

TONER BOTTLE MOTOR

MC6

Symbol

PS28

Connector
Faston
Relay connector
Crimp

27

APPENDIX

KONICA MINOLTA 8050/CF5001/C500/8150 Field Service Ver.3.0 Dec. 2004

Symbol
C (K)

Part name
Key counter

Location
18-P

Symbol
M51

Part name
Toner supply motor /C

Location
24-X

Symbol

Part name

PS37

No paper sensor /2

Location

Symbol

Part name

Location

14-I

2nd transfer

16-S
15-T

CBR1

Circuit breaker /1

2-B

M52

Toner supply motor /K

25-X

PS38

Remaining paper sensor /2

15-I

1st transfer /Y

CBR2

Circuit breaker /2

2-D

M53

Toner bottle motor

26-W

PS39

Paper size /S2

15-I

1st transfer /M

15-T

DCPS1

DC power supply unit /1

9-B

M54

Web motor

4-Q

PS40

Paper size /L2

16-I

1st transfer /C

15-T

DCPS2

DC power supply unit /2

18-B

M61

Paper exit fan /1

6-P

PS41

Pre-registration sensor /3

17-I

1st transfer /K

16-S

DCPS3

DC power supply unit /3 (IP-921)

17-A

M62

Paper exit fan /2

6-P

PS42

Tray upper limit sensor /3

17-I

Developing bias /Y

13-S

DCPS4

DC power supply unit /4 (HD-106)

13-G

M63

Paper exit fan /3

6-P

PS43

No paper sensor /3

18-I

Developing bias /M

14-S

RL1

Main relay

6-F

MC1

ADU conveyance clutch /2

2-Y

PS44

Remaining paper sensor /3

19-I

Developing bias /C

14-S

RL2

DCPS2 relay

6-G

MC2

ADU conveyance clutch /1

2-Y

PS45

Paper size /S2

19-I

Developing bias /K

14-S

RL3

HTR relay

7-G

MC3

ADU Pre-registration clutch

4-Y

PS46

Paper size /L2

20-I

Charger /Y

11-T

HTR1

Heater /1

9-G

MC4

Intermediate conveyance clutch /2

10-X

PS47

No paper sensor /BP

21-I

Charger /M

12-T

HTR2

Heater /2

9-G

MC5

Intermediate conveyance clutch /3

11-X

PS48

Paper size /SBP

21-I

Charger /C

12-T

TS1

Thermostat /1

2-O

MC6

Paper feed clutch /BP

12-X

PS49

Paper size /LBP

22-I

Charger /K

13-T

TS2

Thermostat /2

4-O

MC7

Paper feed clutch /1

10-I

PS50

Vertical conveyance sensor

24-I

Grid /Y

11-S

TEMP/HUM

Temp/Humidity sensor

23-P

MC8

Pre-registration clutch /1

10-I

PS51

Vertical conveyance door sensor

24-I

Grid /M

12-S

HV1

High voltage unit /1

11-P

MC9

Paper feed clutch /2

14-I

PS52

Waste toner full sensor

25-I

Grid /C

12-S

HV2

High voltage unit /2

14-P

MC10

Pre-registration clutch /2

14-I

PS53

Waste toner door sensor

26-I

L2

Fixing upper heater lamp /1

2-N

MC11

Paper feed clutch /3

18-I

PS54

Toner supply door open/close sensor

22-Q

TSDB

L3

Fixing upper heater lamp /2

2-N

MC12

Pre-registration clutch /3

18-I

PS55

Conveyance lever sensor

5-Y

NF

L4

Fixing lower heater lamp

4-N

MC13

Intermediate conveyance clutch /1

23-I

TLD Y

Toner level detection sensor /Y

21-Q

Grid /K

13-S

Toner supply drive board

20-S

Noise filter

3-B

Power plug

2-C

M26

Paper exit fan /R

8-H

MC14

Toner bottle clutch /Y

20-X

TLD M

Toner level detection sensor /M

21-Q

ACDB

AC drive board

2-F

M27

Paper exit fan /M

8-H

MC15

Toner bottle clutch /M

20-X

TLD C

Toner level detection sensor /C

22-Q

FHCB

Fixing heater control board

3-H

M28

Paper exit fan /F

9-H

MC16

Toner bottle clutch /C

21-X

TLD K

Toner level detection sensor /K

22-Q

PRCB

Printer control board

5-K

M29

Fixing motor

2-Q

MC17

Toner bottle clutch /K

21-X

SD4

Reverse/Exit solenoid

2-Y

CVDB

Conveyance drive board

2-U

M30

Registration roller motor

6-Y

PS16

Fixing pressure/release sensor

3-Q

SD5

Pick up solenoid /BP

12-X

M31

Loop roller motor

6-Y

PS17

Fixing exit sensor

3-Q

SD6

ADU lock solenoid

11-T

M32

ADU reverse motor

7-Y

PS18

Front door open/close sensor

5-R

SD7

Pick up solenoid /1

11-I

M33

Reverse/exit motor

8-Y

PS19

Reverse/Exit sensor

3-Y

SD8

Pick up solenoid /2

15-I

M34

2nd transfer pressure/release motor

9-Y

PS20

ADU conveyance sensor

3-Y

SD9

Pick up solenoid /3

18-I

M35

Tray up drive motor /BP

9-Y

PS21

ADU reverse sensor

3-Y

SW1

Main power switch

5-B

M36

Fixing cooling fan /3

19-P

PS22

Registration sensor

4-Y

MS1

Front door interlock switch

6-R

M37

Fixing cooling fan /2

19-Q

PS23

ADU Pre-registration sensor

4-Y

MS2

Toner supply interlock switch

19-X

M38

Tray up drive motor /3

22-I

PS24

2nd Transfer HP sensor

5-Y

TH1

Fixing temperature sensor /1

3-O

M39

Tray up drive motor /2

23-I

PS25

Tray upper limit sensor /BP

9-Y

TH2

Fixing temperature sensor /2

4-O

M40

Tray up drive motor /1

23-I

PS26

Bypass conveyance sensor

10-Y

TH3

Fixing temperature sensor /3

3-O

M41

Paper feed motor

25-I

PS27

Intermediate conveyance sensor /1

10-Y

TH4

Fixing temperature sensor /4

5-O

M42

DCPS cooling fan

26-I

PS28

Intermediate conveyance sensor /2

11-Y

TRNS1

Transformer/main body

8-D

M43

Writing intake fan /1

21-P

PS29

Pre-registration sensor /1

9-I

TRNS2

Transformer /LCT

8-E

M44

Writing intake fan /2

21-P

PS30

Tray upper limit sensor /1

9-I

VR1

Paper size VR /1

12-I

M45

Writing exhaust fan /1

22-P

PS31

No paper sensor /1

10-I

VR2

Paper size VR /2

16-I

M46

Writing exhaust fan /2

22-P

PS32

Remaining paper sensor /1

11-I

VR3

Paper size VR /3

20-I

M47

Drum unit fan

23-P

PS33

Paper size /S1

12-I

VR4

Paper size VR /BP

21-I

M48

Charger intake fan

21-R

PS34

Paper size /L1

12-I

Indicator lamp

19-Q

M49

Toner supply motor /Y

23-X

PS35

Pre-registration sensor /2

13-I

Guide plate

17-T

M50

Toner supply motor /M

23-X

PS36

Tray upper limit sensor /2

13-I

Separation

16-T