Sie sind auf Seite 1von 8

Gorazd Buar "NORMATIVI I CJENOVNICI U GRADITELJSTVU"

TRINE CIJENE GRAEVINSKIH RADOVA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ". %. Prethodni i pripremni radovi. Zemljani radovi. Tesarski radovi. Armiraki radovi. Betonski radovi. Zidarski radovi. !ni !tovari i prijenosi. #ameno pola$aki radovi. #eramiarski radovi.

Gorazd Buar "NORMATIVI I CJENOVNICI U GRADITELJSTVU"

!"
#" !"! "

#RETHODNI I #RI#REMNI RADOVI NA GRADILITU


#RI#REMA TERENA $A GRAENJE #o&enje %ra&' ( )oro&a na $radili&t! sa sk!pljanjem i !tovarom ! vo'ila. m2 a ()4( kn ()(5 *+ ,jea $!sto$ sitno$ +(,-.a do 1( -m s va.enjem korijenja) odla$anjem na $omile i !tovarom ! vo'ila. m2 a 1)57 kn ()21 *+ ,jea 1a2.(3 4%a,a-a na $radili&t! do 1( -m s kresanjem $ranja) odla$anjem na $omile i !tovarom ! vo'ila. kom a %)51 kn 1)2" *+ ,jea 4%a,a-a 6ro1.'ra &'7'8 od ! 91 s re'anjem $rana) re'anjem tr!pa-a na 1(( -m) sla$anjem na $omile. kom 11 / 2( -m a 5%)1" kn ")(( *+ 21 / 3( -m a 15()64 kn 2()35 *+ 31 / 5( -m a 43()4( kn 5")16 *+ vi&e od 51 -m a 1)21()5( kn 163)5" *+ ,k!pljanje o%6ad2o8 1a%'r(.a-a na $radili&t!) ol!pina) drveno$ i dr!$o$ materijala s !tovarom ! vo'ilo. m2 a 26)35 kn 3)56 *+ !no va.enje )or(.'2.a dr&'7a 4 o%)o6a&a2.'1 6a2.a< re'anjem i odla$anjem na $omile na 1( m. kom do 15 -m a 75)32 kn 1()17 *+ 16 / 25 -m a 11")36 kn 16)(( *+ 26 / 5( -m a 322)"( kn 43)62 *+ vi&e od 5( -m a "(7)(( kn 1(%)(5*+

#" !"! !"

#" !"! *"

#/ !"! 0"

#" !"! 5"

#" !"! :"

#" !"! ;"

Gorazd Buar "NORMATIVI I CJENOVNICI U GRADITELJSTVU"

#" !"*

"

RUENJA I OBIJANJA !&enje 4u3oz(da od kamena s prijenosom do 5)( m) sla$anjem kamena i i&0enjem okoli&a. m3 a 22()(( kn 2%)72 *+ !&enje 'ida od )a1'2a u =,u9( s prijenosom do 5 m) sla$anjem kamena i i&0enjem okoli&a. m3 a 266)31 kn 35)%" *+ !&enje 'idova od o6')' ( ,-o)o&a ra'liitih de1ljina s !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ilo i i&0enjem okoli&a. m3 2 r!no ra'aranje a 3(1)2" kn 4()71 *+ 2 strojno ra'aranje) ostalo r!no a 1"")3( kn 25)44 *+

#" !"* !"

#" !"* *" #" !"* 0"

Napomena: Pod strojnim razaranjem, podrazumijeva se koritenje odgovarajueg hidraulikog ekia, a ostale radnje se obavljaju runo. #" !"* 5" !&enje 'idova od 2'ar1(ra2o8 ,'%o2a) ra'liitih de1ljina s !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ilo i i&0enjem. m3 2 r!no ra'aranje a %41)5( kn 127)22 2 strojno ra'aranje #" !"* :" a 25")24 kn 34)%( *+

*+ !&enje 'idova i st!pova od ar1(ra2o8 ,'%o2a) ra'liitih de1ljina s !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ilo i i&0enjem. m3 2 r!no ra'aranje a 1"3()(( kn 247)3( 2 strojno ra'aranje #" !"* ;" a 274)3" kn 37)(7 *+

*+ !&enje me.! katnih konstr!k-ija od dr&'2(3 8r'da sa stropom od 31!ke) s ra'vrstavanjem i sla$anjem $ra.e) odvo'om materijala i i&0enjem okoli&a. m2 a 3()12 kn 4)(7 *+

Gorazd Buar "NORMATIVI I CJENOVNICI U GRADITELJSTVU"

#" !"* >" !&enje armirano 1etonskih hori'ontalni 6-oa4%(3 )o24%ru)9(.a< re1rastih) me.! katnih) de1ljine do 2( -m ra'liitih visina s !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ilo i i&0enjem okoli&a. m2 2 r!no ra'aranje a 1%()76 kn 25)77 *+ 2 strojno ra'aranje a %")23 kn 13)27 *+ #" !"* ?" !&enje armirano 1etonskih 1'@u)a%2(3 )o24%ru)9(.a 4 (46u2a1a od 1etona i opeke) ra'liitih de1ljina s !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ilo i i&0enjem okoli&a. m2 2 r!no ra'aranje a 115)67 kn 15)63 *+ 2 strojno ra'aranje a %()(( kn 12)16 *+ !&enje nearmiranih ,'%o24)(3 6-oa 2a %-u ra'liitih de1ljina do 2( -m s !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ilo i i&0enjem okoli&a. m2 2 r!no ra'aranje a 11()3( kn 15)(( *+ 2 strojno ra'aranje a 2%)(5 kn 3)%2 *+ !&enje ploa 2a %-u od )a1'2a< o6')'< ,'%o24)(3 ,-o)o&a) de1ljina do 15 -m s podlo$om) !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ilo i i&0enjem okoli&a. m2 2 r!no ra'aranje a 46)26 kn 6)25 *+ 2 strojno ra'aranje a 27)2( kn 3)67 *+ SKIDANJE KROVITA ,kidanje krovi&ta s 6o)ro&o1 od 9r(.'6a i krovnom konstr!k-ijom. 41!hva0eno je skidanje i ra'vrstavanje skin!to$ materijala) sla$anje ! $omile) !tovar ! vo'ila) i&0enje okoli&a. 41ra!n po m2 osnove krovi&ta. m2 a 175)5( kn 23)7( *+ ,kidanje krovi&ta s 6o)ro&o1 od )a2a-(9a u =,u9( i krovne konstr!k-ije. 41!hva0eno je skidanje i ra'vrstavanje skin!to$ materijala) sla$anje ! $omile) !tovar ! vo'ila) i i&0enje okoli&a. 41ra!n po m2 osnove '$rade. m2 a 214)5( kn 2%)(( *+

#" !"* A"

#" !"*! "

#" !"0

"

#" !"0 !"

#" !"0 *"

Gorazd Buar "NORMATIVI I CJENOVNICI U GRADITELJSTVU"

#" !"0 0"

#" !"0 5"

a'aranje i skidanje ra&2(3 )ro&o&a. 41!hva0eno je ra'aranje 'a&titno$) hidroi'ola-ijsko$ i toplotno i'ola-ijsko$ sloja materijala) 'a&titnih 1etona do me.!katne konstr!k-ije. 41ra!nato je skidanje) !tovar i i&0enje okoli&a. 41ra!n po m2 osnove '$rade. m2 a 6")25 kn %)22 *+ !&enje ,'%o24)(3 ru,2.a)a ra'liitih veliina s !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ilo i i&0enjem okoli&a. !no ra'1ijanje i !tovar r!1njaka 15 5 25 -m m1 a 16)67 kn !no ra'1ijanje i !tovar r!1njaka 1" 5 24 -m m1 a 1%)%( kn !no ra'1ijanje i !tovar r!1njaka 24 5 3( -m m1 a 35)5( kn ,trojno ra'1ijanje) r!ni !tovar) sve veliine m1 a 2()"( kn 2)25 *+

2)6" *+ 4)"( *+ 2)"( *+

#" !"0 :"

6i&0enje o6')a ( ,-o)o&a od vapnene ili prod!3ne 31!ke. kom vapnena 31!ka kom prod!3na 31!ka a a 1)62 kn 2)15 kn ()22 ()3(

#" !"0 ;"

7'1ijanje o)&(ra 6rozora ( &ra%a) skidanje krila) s !tovarom ! vo'ilo. 41ra!n po 1r!to otvor!. m2 a 45)(( kn 6)(" *+ OBIJANJE BUKA I OBLOGA 41ijanje vapnene i prod!3ne =,u)' 4 z(do&a sa !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ila i i&0enjem okoli&a. 41ra!navaj! se de1ljine 31!ke po 2 -m. m2 2 r!no o1ijanje 31!ke a 27)54 kn 3)72 *+ 2 strojno o1ijanje a 17)(( kn 2)3( *+

#" !"5

"

#" !"5 !"

Napomena: Pod strojnim obijanjem podrazumijeva se upotreba runih strojnih alata na elektrini ili pneumatski pogon, a ostale radnje obavljaju se runo.

Gorazd Buar "NORMATIVI I CJENOVNICI U GRADITELJSTVU"

#" !"5 *" 41ijanje -ementne =,u)' 4 z(do&a sa !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ila i i&0enjem okoli&a. 41ra!navaj! se de1ljine 31!ke po 2 -m. m2 2 r!no o1ijanje 31!ke a 67)25 kn %)(" *+ 2 strojno o1ijanje a 2")51 kn 3)"5 *+ Napomena: Pod strojnim obijanjem podrazumijeva se upotreba runih strojnih alata na elektrini ili pneumatski pogon, a ostale radnje obavljaju se runo. #" !"5 0" 41ijanje Ba4ad2' =,u)' 4 z(do&a s !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ila i i&0enjem okoli&a. 41ra!nom je o1!hva0ena potre1na skela i 'a&tita od pra&ine. 41ra!navaj! se de1ljine 31!ke po 2)5 -m. 2 r!no o1ijanje 31!ke a 32)71 kn 4)43 *+ 2 strojno o1ijanje a 1")"3 kn 2)54 *+

Napomena: Pod strojnim obijanjem podrazumijeva se upotreba runih strojnih alata na elektrini ili pneumatski pogon, a ostale radnje obavljaju se runo. #" !"5 5" 41ijanje z(do&a ( Ba4ada o,-o='2(3 )'ra1()o1< )a1'2o1 i dr!$im materijalima polo3enih ! 31!-i s !tovarom !r!&eno$ materijala ! vo'ila i i&0enjem okoli&a. 41ra!nom je o1!hva0ena potre1na skela i 'a&tita prola'nika od pra&ine. 2 r!no o1ijanje a 45)73 kn 6)17 *+ 2 strojno o1ijanje a 27)(( kn 3)64 *+

Napomena: Pod strojnim obijanjem podrazumijeva se upotreba runih strojnih alata na elektrini ili pneumatski pogon, a ostale radnje obavljaju se runo. #" !": " #RI#REMNI RADOVI NA GRADILITU 7'rada i skidanje 6r(&r'1'2(3 o8rada oko $radili&ta visine 1)1( m) od drvenih st!pova 12 8 12 -m) na rastojanj! 2)( m) $redi-a 6 8 1( -m) drvenih letvi-a 24 8 4" mm na rastojanj! 4" mm. 41ra!n o1!hva0a materijal i rad. m2 a 1%5)(( kn 26)35 *+

#" !": !"

Gorazd Buar "NORMATIVI I CJENOVNICI U GRADITELJSTVU"

#" !": *"

#" !": 0"

7'rada i skidanje 6r(&r'1'2(3 o8rada oko $radili&ta visine 1)1( m od drvenih st!pova 12 8 12 -m) na ra'mak! od 2)( m) te na1avka i postavljanje 3iano$ pletiva od po-inane ili plasti9i-irane 3i-e. 41ra!n o1!hva0a materijal i rad. m2 a 127)5( kn 17)22 *+ 7'rada i skidanje o8rada o)o 8rad(-(+%a visine 1)1( m od drvenih st!pova 12 8 12 -m) na ra'mak! od 2)( m i na1avka i postavljanje po-inane 1odljikave 3i-e. 41ra!n o1!hva0a materijal i rad. m2 a %3)(( kn 12)56 *+ 7'rada i skidanje o8rada o)o 8rad(-(+%a od $otovih ta1li 2)( 8 2)( m sa st!povima od eline -ijevi !$ra.enih na 'a to pripravljen 1etonski temelj veliine 3( 83( -m) d!1ine 5( -m. 41ra!n o1!hva0a materijal i rad. m2 postavljanje a 75)(( kn 1()13 *+ skidanje a 1()2( kn 1)3" *+ I$RADA $ATITNIH OGRADA I NADSTRENICA NA GRADILITU 7'rada za+%(%2(3 o8rada< &(4(2' !<! 1< oko otvora) st!1i&ta i vanjskih r!1ova $ra.evine ! sklad! sa Zakonom o 'a&titi na rad!. 41ra!n o1!hva0a materijal i rad. m2 i'rada a 125)(( kn 16)%( *+ skidanje a 16)5( kn 2)22 *+ 7'rada 'a&titnih 2ad4%r'+2(9a ( 6r(-aza :trepni; na $radili&t! ! sklad! sa Zakonom o 'a&titi na rad!. 41ra!n o1!hva0a materijal i rad. m2 i'rada a 237)(( kn 32)(2 *+ skidanje a 1()76 kn 1)45 *+ 7'rada za+%(%2(3 6.'+a)(3 1o4%(7a s o1ostranim o$radama visine 1)1( -m preko prekopa na pje&akim sta'ama. 41ra!n po m2 osnove o1!hva0a materijal i rad. m2 i'rada a 336)(( kn 32)(2 *+ prijenos a 15)5( kn 2)(% *+

#" !": 5"

#" !";

"

#" !"; !"

#" !"; *"

#" !"; 0"

Gorazd Buar "NORMATIVI I CJENOVNICI U GRADITELJSTVU"

#" !"; 5

Postavljanje i skidanje 6r'1o+%'2.a od %'+)(3 '-(2(3 ploa de1ljine 25 / 3( mm na prekop! prometni-a. Ploe s! najmanje veliine 4 < &irina prekopa. 41ra!n po m2 osnove prekopa o1!hva0a materijal i rad. m2 postavljanje a 25")(( kn 34)"6 *+ prijenos a 25)5( kn 3)44 *+ Postavljanje %ra)a u6ozor'2.a oko iskopa rovova i temelja) na st!pi0ima rastojanja 1)5 m. 41ra!n o1!hva0a materijal i rad. m1 a 12)76 kn 1)72 *+ Postavljanje i odra3avanje privremenih 6ro1'%2(3 z2a)o&a opasnosti i !po'orenja tijekom i'vo.enja radova. 41ra!n po komad!. kom a 25)(( kn 3)37 *+ Postavljanje i odr3avanje prenosivih a!tomatskih 4'1aBor4)(3 ur'@a.a s 1aterijskim napajanjem 'a re$!liranje prometa pri i'vo.enj! radova na prometni-ama. 41ra!n po dan! 'a 1. komplet s 2 sema9ora na rastojanj! do 3(( m. dan a 6()(( kn ")1( *+

#" !"; :"

#" !"; ;"

#" !"; >"