You are on page 1of 11

Sveuilite u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti

SEMINARSKI RA
iz kolegi!a "rometno pravo

"RA#N$ %RE&EN'E ME&%NAR$ N$( )ES*$#N$( "R$ME*A

Mentor+ Prof. dr. sc. Slobodan Katela As. Ana Keglovi Horvat, dipl. iur.

Stu,ent i mat- br-+ Kujtim Shabanaj 0 !" #$ !"%

&agreb, '00# SA R.A'

. (vod...........................................................................................! '. Pravno ure)enje me)unarodnog cestovnog prometa............... % '. *e)unarodne +onvencije u cestovnom prometu............... %

'.' Pravni re,im vo-ila u cestovnom prometu......................... $ '.! *e)unarodni cestovni teretni list........................................ . '.% *e)unarodni cestovni prijevo- robe na temelju +arneta /01...................................................................................... . !. &a+lju2a+.................................................................................... 0 %. 3iteratura....................................................................................

/- %vo, ( ovom radu biti e u+rat+o pojanjena -na2ajnost me)unarodnih +onvencija u cestovnom prometu i relacije prijevo-ni+4putni+ i prtljaga odnsono prijevo-ni+4roba. Kada +a,emo relacije prijevo-ni+4putni+ i prtljaga odnosno prijevo-ni+4roba onda mislimo na ni- propisa i pravila +oja su odre)ena -a+onima i me)unarodnim +onvecijama. 5ajva,nije me)unarodne +onvencije su6 - Konvencija o ugovoru -a me)unarodni prijevo- robe cestom 78*19 - Konvencija o ugovoru o me)unarodnom cestovnom prijevo-u putni+a i prtljage 78:19 Kod +onvencije o ugovoru -a me)unarodni prijevo- robe cestom 78*19 definirano je u +ojem slu2aju se primjenjuje, odgovornost prijevo-ni+a. ;o+ je +od +onvencije o ugovoru o me)unarodnom cestovnom prijevo-u putni+a i prtljage 78:19 definirana uloga i obve-e prijevo-ni+a prema putnicima i prtljagi o +ojoj emo malo opirnije. 0sto ta+o emo vidjeti +a+o je ure)ena sigurnost u me)unarodnom cestovnom prometu individuali-acijom motornih vo-ila i ulogu dr,ave u nad-oru javnog cestovnog prijevo-a u svrhu to primjernijeg ponaanja motornih vo-ila u prometu i potivanja prometnih -na+ova. ( daljnjem te+stu se pojavljuje i me)unarodni cestovni teretni list i njegova uloga i -na2ajnost u prijevo-u robe +ao i odgovornost poiljatelja robe u slu2aju nepotpunosti do+umentacije -a sprovo)enje carins+ih i drugih +ontrolnih radnji. ;a bi se ubr-ao me)unarodni cestovni prijevo- robe donijeta je 8arins+a +onvencija o me)unarodnom prijevo-u robe na temelju +arneta /01 +oja regulira carins+e formalnosti na grani2nim prijela-ima na temelju +oje se -natno ubr-ava me)unarodni cestovni prijevo- robe. Karnet /01 mogu i-davati samo ovlatene organi-acije +oje su 2lanice *e)unarodne unije -a cestovni promet 01(.

0- "ravno ure1en!e me1unaro,nog 2estovnog prometa *e)unarodno pravo je s+up obi2ajnih pravila i, uvjetno re2eno, ugovornog prava i +onvencija +ojima se ure)uju odnosi u me)unarodnoj -ajednici i odnosi me)u dr,avama . <iva =ugoslavija potpisala je i ratificirala brojne +onvecije i spora-ume i- podru2ja me)unarodnog cestovnog prometa. <udui da je 1epubli+a Hrvats+a nastala raspadom S>1 =ugoslavije, obve-ala se (stavnom odlu+om o suverenosti i samostalnosti 1epubli+e Hrvats+e od '". lipnja ## . godine 75arodne novine br. ! ?# .9, da e me)unarodne ugovore +oje je s+lopila i +ojima je pristupila biva =ugoslavija, primjenjivati u 1epublici Hrvats+oj a+o nisu u suprotnosti s (stavom i pravnim poret+om 1epubli+e Hrvats+e, a u s+ladu s na2elima me)unarodnog prava o su+cesiji dr,ava u pogledu ugovora '.

0-/ Me1unaro,ne konven2i!e u 2estovnom prometu Konvencije su najva,niji na2in utjecanja na usmjeravanje pra+se u dr,avama i me)unarodnoj -ajednici, 2iji se sadr,aj odnosi na apstra+tna prava i du,nosti dr,ava openito i na pravna pravila namijenjena potpisnicima +onvencije!. Sadr,aj +onvencija 2ine tri s+upine pravila6 9 Pravila u primjeni ve od ranije, '9 Pravila u nastajanju i !9 5ova pravila +oja nastaju +ao posljedica pregovora i us+la)ivanja pojedina2nih interesa. @d me)unarodnih +onvencija u cestovnom prometu najva,nije su dvije ipodru2ja me)unarodnog privatnog prava, a to su6 - Konvencija o ugovoru -a me)unarodni prijevo- robe cestom 78*19 - Konvencija o ugovoru o me)unarodnom cestovnom prijevo-u putni+a i prtljage 78:19

1 2

Horvat, 3.6 8estovno prometno pravo, &agreb, >P&, '00'., str. Katela, S., Horvat, 3.6 Prometno pravo, &agreb, '00.., str. !" 3 8ari, S.6 Saobraajno pravo, <eograd, ##0

Konven2i!a o ugovoru za me1unaro,ni pri!evoz robe 2estom 3)MR4 1epubli+a Hrvat+sa je postala 2lanica +onvencije o ugovoru -a me)unarodni prijevo- robe cestom 78*19 0!. +olovo-a ##'. godine. Konvencija se primjenjuje na sva+i naplatni ugovor -a prijevo- robe cestom na vo-ilima, +ada se u ugovoru navedeno mjesto primanja robe na prijevoi mjesto odredita nala-i u dvije ra-li2ite -emlje od +ojih je bar jedna -emlja ugovornica. @dredbe ove +onvencije ugovorne strane ne mogu mjenjati me)usobnim spora-umima. Prijevo-ni+ je odgovoran -a radnje i propuste svojih predstavni+a, slu,beni+a i drugih osoba +ojima se u i-vrenju prijevo-a slu,i, +ao da su njegovi vlastiti%. Prijevo-ni+ odgovara -a gubita+ robe ili oteenje +oje se dogodi od trenut+a preu-imanja do trenut+a predaje, +ao i -a -a+anjenje u isporuci.

Konven2i!a o ugovoru o me1unaro,nom 2estovnom pri!evozu putnika i prtl!age 3)#R4 @va se +onvencija primjenjuje na sve ugovore o prijevo-u putni+a i njihove prtljage, cestovnim vo-ilima a prijevo- se obavlja na teritoriju najmanje dviju -emalja od +ojih se bar jedna nala-i na teritoriju dr,ava ugovornica. P10=A:@&50K je sva+a osoba +oja se prijevo-om bavi profesionalno i +oja se individualnim ili +ole+tivnim ugovorom obve,e prevesti jednu ili vie osoba i njihovu prtljagu". P(/50K je sva+a osoba +oju prijevo-ni+, -avravajui ugovor o prijevo-u s+lopljen u njegovo ime ili od njegove strane prevo-i u- naplatu ili besplatnoB. ;r,ave ugovornice preu-ele su obave-u da nee i-mjeniti nijednu odredbu ove +onvencije prili+om -a+lju2ivanja spora-uma i-me)u dvije ili vie
4 5

Horvat, 3.6 8estovno prometno pravo, &agreb, >P&, '00'., str. Horvat, 3.6 8estovno prometno pravo, &agreb, >P&, '00'., str. 6 Horvat, 3.6 8estovno prometno pravo, &agreb, >P&, '00'., str.

dr,ava, osim a+o e se spora-um primjenjivati u njihovu pograni2nom prometu. Prijevo-ni+ je odgovoran -a dijela i propuste svojih agenata i svih drugih osoba 2ijim se uslugama +oristi +ada ti agenti djeluju u o+viru svog -aposlenja. Prijevo-ni+ je du,an i-davati individualne ili +ole+tivne +arte. ;o+ se ne do+a,e suprotno +arta je do+a- s+lopljenog ugovora o prijevo-u. 0sto ta+o prijevo-ni+ mo,e i-dati prtlja,nu +artu u +ojoj se navodi +oli2ina i vrsta prtljage +oju je primio. 0-davanje prtlja,ne +arte je besplatno, u- re-ervu da se na nju mogu naplatiti fis+alne ta+se. Prijevo-ni+ snosi odgovornost -a gubita+ ili tetu nastalu -bog smrti, tjelesne o-ljede ili drugog oteenja ili psihi2+og -dravlja putni+a +ao posljedica nesree u ve- i s prijevo-om +oja je nastala do+ se putni+ nala-io u vo-ilu ili u+rcavao ili is+rcavao ili +oja je nastala u ve-i s u+rcavanjem ili is+rcavanjem prtljage. Prijevo-ni+ se osloba)a ove odgovornosti a+o je nesree nastala -bog o+olnosti +oje, unato2 odu-etim mjerama nu,nim u +on+retnom slu2aju, nije mogao i-bjei i 2ije posljedice nije mogao sprije2iti. ( slu2aju smrti, tjelesne o-ljede ili psihi2+e povrede putni+a, u+upna svota na+nade +oju je prijevo-n+ du,an isplatiti ne mo,e biti vea od '"0.000 frana+a -a jednog oteeni+a. Prijevo-ni+ snosi odgovornost -a gubita+ ili tetu pretrpljenu -bog potpunog ili djelomi2nog nestan+a ili oteenja prtljage od trenut+a preu-imanja do nje-ine dostave ili predaje na 2uvanje. Prtljaga +oja nije dostavljena u ro+u od % dana od dana +ada je putni+ -ahtjevao da mu se ona preda, smatra se i-gubljenom. 5a+nada tete -a potpuni ili djelomi2ni gubita+ prtljage ili -a nje-ino oteenje, ne smije biti vea od "00 frana+a po jedinici prtljage ili '.000 frana+a po putni+u.

0-0 "ravni re5im vozila u 2estovnom prometu *e)unarodnim +onvencijama se utvr)uje minimum tehni2+ih uvjeta +oje mora posjedovati motorno vo-ilo +oje sudjeluje u me)unarodnom cestovnom prometu. Konvencija o cestovnom prometu u+a-uje na to da motorno vo-ilo u me)unarodnom cestovnom prometu mora biti individuali-irano. 0ndividuali-acija se ostvaruje registracijom motornog vo-ila, registars+im o-na+ama, o-na+ama dr,avnog obilje,ja i o-na+ama identifi+acije. 1egistracijom se do+a-uje6 9 Pravo svojine motornog vo-ila i '9 0spravnost vo-ila ispravama +oje i-daju nadle,ni dr,avni organi Sigurnost u me)unarodnom cestovnom prometu se ostvaruje ne samo uvjetima +oje mora ispuniti vo-ilo, nego i prometnim -nacima i cestovnim o-na+ama. ( cilju -atite sigurnosti na javnim cestama, u &a+onu o sigurnosti cestovnog prometa predvi)ena su pravila o cestovnim vo-ilima i o registraciji vo-ila na motorni pogon i pri+lju2nih vo-ila, +ao i o njihovom tehni2+om pregledu. ( ovom &a+onu su predvi)ena i pravila ponaanja u ve-i vo-ila u javnom cestovnom prijevo-u, na2ina +oritenja vo-ila, a isto ta+o i posebna pravila o prometnim -na+ovima. ;r,ava obavlja strogi nad-or nad djelatnostima prijevo-a +oje se obavljaju na javnim cestama. &a pre+itelje ovih pravila predvi)ene su posebne san+cije.

0-6 Me1unaro,ni 2estovni teretni list *e)unarodni cestovni teretni list je pismeno potvr)ivanje -a+lju2enog ugovora o me)unarodnom cestovnom prijevo-u robe. /eretni list je do+ada je cestovni prijevo-ni+ primio robu na prijevo-. ( Cenevs+oj +onvenciji 8*1 i- #"B godine se in-istira na tome da se teretni list u me)unarodnom cestovnom prijevo-u robe sastavlja u tri orginalna primjer+a. Sva+i primjera+ teretnog lista mora biti potpisan od strane poiljatelja i prijevo-ni+a. Prvi primjera+ teretnog lista se predaje poiljatelju do+ drugi i trei primjera+ prate robu da bi se pri dospijeu robe drugi primjera+ predao primatelju robe, do+ trei primjera+ teretnog lista -adr,aje prijevo-ni+. /eretni list je do+a- o -a+lju2enom ugovoru do+ se ne do+a,e suprotno. ( prijevo-u se 2esto pojavljuje i popratna do+umentacija +oja prati robu tije+om prijevo-a i +oju, po pravilu, mora osigurati poiljatelj, jer se benjih ne mo,e ostvariti +on+retan me)unarodni cestovni prijevo- robe. A to su do+umenti -a sprovo)enje carins+ih i drugih +ontrolnih radnji. Poiljatelj odgovara -a tetu +oja nastane radi nedostat+a, neto2nosti ili neispravnosti popratne do+umentacije, a+o -a to nije +riv prijevo-ni+.

0-7 Me1unaro,ni 2estovni pri!evoz na temel!u karneta *IR Propise o carins+om postup+u i +ontroli cestovnih vo-ila sadr,i 8arins+a +onvencija o me)unarodnom prijevo-u robe na temelju +arneta /01 7franc. /ransport 0nternational par la 1out9, donijeta u Cenevi #"#., a revidirana #$". 5aa -emlja je ovu Konvenciju ratificirala. Karnet /01 regulira carins+e formalnosti 7-a prijevo-ni+e +oji imaju o-na+u /019 u me)unarodnom cestovnom prijevo-u robe pre+o grani2nih prijela-a becarins+og pregleda robe. 8arins+i pregled robe se vri samo u mjestu otpreme i uputnom mjestu. ;a bi se cestovno vo-ilo u me)unarodnom prijevo-u robe moglo +oristiti prednostima +arneta /01 mora ispunjavati tehni2+e uvjete +oji su utvr)eni u Konvenciji. 1oba -a prijevo- po +arnetu /01 mora biti -ape2aena, a vo-ilo mora imati o-na+u /01. Karnet /01 mogu i-davati samo ovlatene organi-acije +oje su 2lanice *e)unarodne unije -a cestovni promet 01( 70nternational 1oad /ransport (nion9.
8

( Hrvats+oj je ovlateno Dospodars+o interesno udru,enje hrvats+ih cestovnih prijevo-ni+a +oje je utemeljeno '%. 3ipnja #".. godine $. Elanovi ove organi-acije 701(9 garantiraju da e se sva+i i-dani +arnet /01 ispravno upotrijebiti. Poto je to veli+i ri-i+ ovlatene organi-acije se osiguravaju +od osiguravateljs+ih +ua od toga ri-i+a. Karnet /01 se i-daje na me)unarodnim obrascima +oje tis+a 01( i +oji se sastoje od ne+oli+o listia +oli+o se predvi)a grani2nih prijela-a u +on+retnom me)unarodnom cestovnom prijevo-u robe. 5a temelju +arneta /01 se -natno ubr-ava me)unarodni cestovni prijevo- robe, a istovremeno se smanjuju tro+ovi u ve-i sa carins+im pregledom robe. &bog toga se +arnet /01 sve 2ee upotrebljava.

Zakl!uak
7

http6??FFF.transport+omerc.hr?hrvGindeH.htm posjeeno dana #.o,uj+a.'00#

5a temelju problemati+e +ojom se bavi ova tema, dola-imo do -a+lju2+a da se ra-vijanjem me)unarodnog cestovnog prometa osjetila potreba -a pravnim ure)enjem odnosa u me)unarodnom cestovnom prometu. ;onoenjem -a+ona i unifi+acijom me)unarodnih propisa stje2e se i-jedna2avanje prava u me)unarodnim odnosima. ;onoenju me)unarodnih propisa slu,e me)unarodne organi-acije +oje djeluju u me)unarodnom cestovnom prometu. 5ajva,nije su6 9 *e)unarodna unija -a cestovni prijevo- 701(9 '9 Aurops+o udru,enje -a cestovni prijevo- hladnog tereta 7/ransfrigorout Aurope9 Dospodars+o interesno udru,enje hrvats+ih cestovnih prijevo-ni+a je 2lan 01( i /A. Pregledom najva,nijih odredaba domaih propisa i me)unarodnih +onvencija +oji ure)uju pitanje odgovornosti prijevo-ni+a -a putni+e i prtljagu u +opnenom prijevo-u mo,emo -a+lju2no uo2iti veli+e podudarnosti, no, na,alost i veli+e propuste i ra-mimoila,enja. @dgovornost prijevo-ni+a -a putni+e i prtljagu je ta+o u veini slu2ajeva +au-alna, 2ime se ostaje na tragu vrlo stroge odgovornosti prijevo-ni+a -a tetu u +opnenom prijevo-u, osim odredaba &a+ona o prijevo-u u cestovnom prometu o prijevo-u prtljage -a +oji je predvi)en vrlo blagi temelj do+a-ane +rivnje. 8estovni prijevo-ni+ -a putni+e e ta+o)er biti relativno +au-alno odgovoran, i odredbe &a+ona o prijevo-u u cestovnom prometu i 8:14a prete,ito su us+la)ene. Kona2no, moramo ista+nuti i to da nai propisi i- cestovnog prava i dalje, ia+o su po svojem datumu donoenja vrlo mladi, uporno odbijaju in+orporirati obra2uns+u jedinicu posebnog prava vu2enja 7S;19 +ao jedinicu ograni2enja odgovornosti, ia+o je ista ve desetljeima opeprihvaena u transportnim propisima i na me)unarodnom i na nacionalnim nivoima. @va+vo je stajalite dodatno te+o opravdati +ad se -na da je S;1 ve prihvaen u domaim -a+onima, i to Pomors+om -a+oni+u i &a+onu o obve-nim i stvarnopravnim odnosima u -ra2nom prometu., ia+o Hrvats+a 7+ao ni prije biva =ugoslavija9 nije ratificirala Proto+ole +ojima je ova obra2uns+a jedinica jo +rajem sedamdesetih godina unesena u sve transportne +onvencije. 8iteratura
8

NN 132/98.

10

. Horvat, 3.6 8estovno prometno pravo, >a+ultet prometnih -nanosti, &agreb, '00'. '. Hla2a, :.6 Hrvats+o prometno pravo i me)unarodne +onvencije, Pravni >a+ultet, 1ije+a, '000. !. 8ari, S.6 Saobraajno pravo, <eograd, ##0. %. http6??FFF.transport+omerc.hr?hrvGindeH.htm #.o,uj+a.'00# posjeeno dana

11