Sie sind auf Seite 1von 0

Dva ljetopisa XVII. vijeka.

Priopio ih
FERDO II:
Ljetopisna naa literatura zaudo veoma j e oskudna. Izgleda
kao da za taki posao ba nije bilo u nas mnogo smisla. Ne obazi-
rui se na poznati L j e t o p i s p o p a D u k l j a n i n a " i na M e-
m o r i al e" Zadranina Pavla Pavlovia (Paulus de Paulo) u Srednjem
Vijeku, nama je u Novom Vijeku poznat pored nekih kraih ljeto-
pisa XVI. vijeka, to i h j e sabrao i objelodanio I v a n Ku k u -
l j e v i (u IV. knjizi Arkiva"), tek ljetopis, koji se obino pripi-
suje franjevcu Ivanu Tomaiu (objelodanio ga Kukuljevi u I X.
knjizi Arkiva"). Poznate ljetopise kanonika An t u n a Vr a mc a
(iznio ga ponovno Kl a i u Mon. hist" nae Akademije) i P a v l a
Ri t t e r a Vi t e z o v i a (tampan u Zagrebu 1696.) nijesam voljan
da ubrajam amo, jer to su zapravo k n j i e v n i produkti, a ne
ljetopisi, koji nastaju biljeenjem d o i v j e l i h zgoda.
Priopujem sada dva ljetopisa XVII. vijeka. Prvi se uva u
arkivu grofova Drakovia u Trakoanu s natpisom Notationes
rerum memorabilium
a
. Autor nije poznat, pa stoga drim, da je
najzgodnije, ako ljetopisu damo ime Trakoeanski". Vrijeme nje-
gova postanja daje se moda odrediti podatkom pod godinom 1599,
(14. maja), u kojem se kae: Natus est Georgius Draskovith, po-
s t e a e p i s c o p u s J a u r i e n s i s , loannis filius". Kako je Gjuro
Draskovic bio gjurskim biskupom od 1635.4650., dolazimo nuno
do* zakljuka, da ljetopis nije mogao nastati p r i j e polovice XVI L
vijeka, razumije se izuzevi sluaj, da je ono postea episcopus
Jauriensis" d o c n i j i u me t a k prepisivacev. Za taj pak sluaj bio
bi Trakoanski ljetopis prijepis, a ne original. Sam ljetopis sadr-
aje veoma vrijednih i ponajvie pouzdanih podataka, i to pogla-
vito za politiku historiju, a u manjoj mjeri za familije Istvanffj
i Draskovic.
1
1
Djelomino objelodanio sam ljetopis u Vjesniku zem. arkiva". V.
236 strana. Sada ga itava iznosim.
STARINE XXXVI. ; 23.
354 FERDO SII:
(2)
Drugi je ljetopis djelo hrvatskoga velikaa P e t r a Ke g l e -
v i a Buinskoga.
1
Podataka iz njegova ivota iznositi nije nuno,
jer su oni svi nanizani u samom ljetopisu. Tek smrt Ijetopievu
godine 1665. hou da istaknem
2
. Budui da ljetopis svrava godi-
nom 1661., to je on nastao izmeju ove godine i 1665., i to tako,
da j e Petar Keglevi ispisao iz starih kalendara svoje biljeke. Ljeto-
pis nije jo objelodanjen, a original, pisan rukom samoga autora,
nalazi se u biblioteci madarske akademije. Ne obiluje toliko poli-
tikim podacima koliko familijarnim. On nam jasno prikazuje, kako
je hrvatski plemi XVI I . vijeka ivio, pa j e stoga dragocjen izvor
za. nau kulturnu historiju onoga vremena. Pisan je ispremijeano
latinski i hrvatski (kajkavskim narjejem), dakle onako, kako j e
onda nae gospodsko drutvo konverziralo i mislilo. Ja sam
izmijenio pravopis Keglevievih hrvatskih stavaka prema dananjemu,
kako to rade svi izdavai evropski. Tim e biti itatelju oso-
bito nekajkavcu znatno olakano razumijevanje teksta, a to
j e ba i svrha izdavanja historijskih spomenika. Pored toga dodao
sam obim ljetopisima i krat ke biljeke, koje imadu u prvom redu
svrhu, da objasne topografske podatke. Te e ljetopise naime itati
i takovi prijatelji nae historijej koji naprosto ne mogu da znadu-
za sva ona mjesta u Hrvatskoj i Ugarskoj, koja se u njima spo-
minju.
2
Up. Kl a i , Acta Keglevichiana an. 1322.1527. (Mon. hist. 42., pg. 72
-77.)
I.
Trakoanski ljetopis.
Notati ones reram memorabilium.
Anno 1553.
9. aprilis Paulus Istvanfi, pater 'Nicolai,' mortuus est in Nem-
phti.
1
Anno 1573.
24. ianuarii Adviga Giulai, consors Pauli Istvanfi, mater Nicolai,
naortua est pleuritide in nova cura Wmicensi.
2
14. iunii Antonius Verantius, archiepiscopus Strigoniensis,
mortuus est in Eperies.
3
26. iulii Franciscus de Battian, filius Balthasaris, natus est.
6. augusti Valentinus Banfi de Tnalocz, capitaneus Canisiensis,
mortuus est, j,
1. septembfis Stephanus Radecius, episcopus Agriensis, factus
est locumtenens regius.
1
Nemti, u novogradskoj (JSTdg'ra) upaniji u Slovakoj.
2
Nikola Istvnffy, propalatin i historik natus quippe anno 1538. 8. de-
cembris (na obiteljskom starom posjedu Kisasszonyfaiva kod Peuha u Baranji), mor-
tuus prima aprilis 1615," (u Vinici kod Varadina). Up. rukopis u mad. nar.
muzeju 2316. Quart. Lat. Zagorska imanja Trakocan i Vinicu stekao je Nikola
Istvanffy oenivi se Jelisavetom Both od Bajne. O njemu up. Ho l u b , Istvanffy
Mikls histriaja hadtrtenelmi szompontbol. Szekszar 1909. K u k u l j e v i c , Knji-
evnici u Hrvata iz prve polovine XVII. vijeka. Zagreb 1869, 3941, 8687.
3
Preov (mad. Eperjes) u arokoj upaniji u Slovakoj. Antun Vrani
doao j e ovamo po nalogu kralja Maksimilijana a predsjeda oktavalnom namjes-
mekom sudu za Gornju Ugarsku Pokopah bjee u stolnoj crkvi ,u Trnavi (Nagy-
Szombat), ali grobni mu natpis daje kao dan smrti 15. (XVII. Kal. Sextil.).
to je bez sumnje tonije. Taj dan imau takojer Kukuljevic i Pongracz. Up.
njemu K u k u l j e v i c , Glasoviti Hrvati prolih vjekova. Zagreb 1886, 41TI.
P o n g r a c z , Verancsics ntl elete. Esztergom 1898.
366 FERDO II: (4)
20. septembris Ursula Istvanfi, nuptadein JoanniLipchei, nata est.
4
3. octobris Franciscus de Tah in arce Zomzedvara mortuus est.
5
29. novembfls Elisabeth Thurzo, consors comitis lulii a Salmis,.
mortua est.
Anno 1574.
7. februaru Christophorus comes a Zrinio, filius Nicolai Zi-
gethani, mortuus est Viennae.
12. martii Eranciscus Thurzo, pater Georgii palatini,
6
mor-
tuus est. .
14. septembris Selymus secundus, Tarcarum imperator, mortuus est.
7
"
Anno 1577.
5. martii Ioannes Listhius, episcopus Iauriensis et cancellarius,
.-.- regius, mortuus est Pragae.
Anno 1578.
21. ianuarii Ioannes Pethew de Grerse mortuus est Viennae.
Anno 1580. .
19. ianuarii Blasius loo, director [causarum fisci regii] mortuus,
est Viennae.
Anno 1581.
8. ianuarii Emericus Czobor mortuus est. -
6. augusti Thomas Palfi, pater Nicolai, mortuus est.
17. septembris nuptiae Nicolai Dersfi cum domina Barbara Pereni,.
relicta Emerici Czobor.
20. septembris nuptiae Martini Czobor cum domina filia Christo-
phori Ndasdi in Kabold.
8
19. novembris nuptiae Nicolai Malakoczi cum filia Michaelis KonzkL
4
Ki Nikole Istvanffyja.
5
Pokopan bjee u upnoj crkvi u Donjoj Stubici, gdje mu se i danas vidi
grobna ploa. Ova medjutim daje dan smrti quarta die mensis augusti a. 1573"
( K u k u l j e v i , Natpisi. Zagreb 1891, 263). Ali taj datum nije ispravan, jer j e
ploa mnogo kasnije stavita. Jo 6. sept, 1573. pisao je Franjo Tahy kralju Maksi-
milijami jedno pismo iz Susjegrada (gl. Kl a i , Povijest Hrvata V, 300), /
6
Gjuro Thurz.<5 bijae palatinom od 1609. do 1616.
7
Apoplektiki sultan Selim II. umr' o j e tek 13. dec, . 1574. No jo 1573*
rairio se Evropom glas o njegovoj smrti (up. J o r g a, Geschichte des osmanischeii.
Reiches. Vol. III. Go t h a 1910, 159.) ' /
8
Kabold (njem. Kobersdorf) u opronskoj upaniji.
.<&)'
DVA LJETOPISA.
357
1. maii
28. maii
4. iunii
30. novembris
18. ianuarii
19. ianuarii
27. ianuarii
5. februaru
3. apriiis
4. apriiis
12. iunii
Anno 1583.
Thomae Erdewdi sponsalia Posonii cum: Anna
Maria TTngnad, filia Christophori bani.
9
Lazarus a Schwendi mortuus est apoplexia anno
aetatis 62.
10
nuptiae Nicolai Palfi cum domina Maria filia
Marci Fuggeri Augustani.
i r
Ladislaus Banfi de Bolondos mortuus est.
Anno 1584.
Michael Kerecheni et Bernardus Niari mortui sunt,
rmptiae Stephani Telekesi (!)
12
cum domina Mag-
dalena Zrini. -
Martins Czobor mortuus est in sua mola rracto
pectore.
mortua est Magdalena Orzagh, relicta Stephan!
Banfi, Linduae.
Caspar' Alapi mortuus est*
13
Ioannes filius Nicolai de Kiswarda mortuus est et
deficit in semine.
Ioannes Sambueus, historicus, apoplexia tactus,
obiit Viennae.
14
9
Odmah potom odrekao se ban Krsto Ungnad svoje asti i preporuio za
bana svoga zeta grofa Tomu Erddyja. Na varadinskom
:
grau (koji j e tom pri-
likom doao u ruke grofa Tome Erddyja) jo se i danas vide sjedinjeni grbovi
Erddy-Ungnad.
10
Lazar Schwendi bijae carski general, poznat sa svoga vojevanja u Gor-
njoj Ugarskoj.
11
Fuggeri bijahu poznati bankari u njem. Augsburgu.
V*Trebalo bi da stoji Teleki.
13
U na se uobiajila forma Al a p i , ali joj u izvorima nigdje nema traga,
pae i h r v a t k i pisani spomenici redovito piu Alapi (lat. esto de Alap); tako
i Sigetska historija" (gl. nie). Podrijetlo ore j e porodice zasada jo nepoznato.
U stolno-biogradskoj (fejerskoj) upaniji imadu jo i danas dva mjesta Pels
(Gornji) i. Also (Donji) Alap (kod Sarbogara), a u Cod, dipl. fam. Zichy" vie
isprava, koje se tiu maloplemia Alapi (e Alap, Olup) XIV. i XV. vijeka. U Hr-
vatskoj javljaju se tek krajem XV. vijeka u pratnji hercega Ivania Korvina, od
koga su i dobili Kalnik (kod Krievaca). Jedva dakle moe biti sumnje, da su
Alapi doljaci iz Ugarske toga vremena, ba kao i zagorski Rattkayi.
14
I v a n Z s a mb o k i " (lat. Sambucus) bjee slubeni historik na dvoru kralja
Maksimilijana sa zadaom da nastavi djelo Bonfinijevo. Njegovo j e dj-elo izdao
Ru s n e ' r , Kerum memorbilium in Pannonia gestrum narationes. Frankfurt 1603.
3 5 8 * fERDO ISIC: ( 6)
6. septembris Ioannes Zermegh, historicus, mortuus est.
15
26. octobris Turcae prope Zluin proiligati* per Thomam -
dewdi baimm et Iosephum a Turri generalem Car-
lostadiensem.
27. octobris Clara de Frangepanibus Thersacz, consors Mi-
chaelis Bakich, mortua est.
28. octobris Ioannes Monozloi, episcopus Zagrabiensis, mor-
tuus est.
22. novetnbris Ioannes Choron mortuus est in Kabpid et defecit.
17. septembris Niclaus de Bathor, iudex curiae regiae, mortuus
. vel decembris est in Eched.
16
Anno 1590.
25. ianuarii nuptiae TJrsulae Istvanfi cum Joanne Lipchei.
17
11. februaru Balthasar de Batthyan mortuus in Rohoncz
18;
aetatis 47.
18. februaru nuptiae Gabrielis Rewai cum domina Catharina
?
filia Erancisci Thurzo.
9, iunii Petrus Heresinczi, episcopus Iauriensis et cancel-
larius regius, mortuus est Pragae.
19
14. octobris nuptiae Er ae Istvanfi cum Ioanne Drascovich.
20
Anno 1591.
6. ianuarii Ladislaus Imprich vicebanus mortuus est.
16. martii Paulus Czobor mortuus est pleuritide.
30. martii Anna coniux Michaelis Bai mortua est in Deven.
81
16. aprilis Vitus Halecus, Varasdiensis generalis, mortuus est
Caproncae.
15
Iran Sermek (Zermegh) bjee rodom Hrvat iz krievake zifpnije. (*o.
1510). Djelo njegovo Rerum gestarum inter Ferinandum et loannem Hunga-
riae reges eommentarius" najpristupnije j e izdano ap. Sc h wa n d t n e r , Scriptores.
rerum Hungaricarum Vol. II 3824=15. Up. o njem monografiju Wa l e s , Zermegh.
Janos emlekirata mint mvelodestrteneti ktf. Poun 1907,
16
Ecseed u hevekoj upaniji.
17
Up. gore pod 20. sept. 1573. spomen o njenom rodjenju.
18
Rohonc (njem. Recnnitz) u eljeznoj (Vas) upaniji.

19
Peter Hereineki bjee prije toga kanonik zagrehaki i naslovni biskup
kninski.
20
Druga ki Nikole Istvanffyja. Po njoj su Drakovii i doli do posjeda
Trakooana.
21
Devin. mad. Deveny (njem, Theben) u Slovakoj kod Pouna.
(7) DVA LJETOPISA. 3 5 9
29. iulii
1. augusti!
I. octobris
II. novembris
31. ecembris
12. aprilis
19. apfilis
1. iunii
18. iunii.
19. iunii
19. iulii
27. septembris
13. ianuarii
12. februaru
21. februaru
Judith Alaghi, consors Sigismundi Rakoczi. mor-
tua est.
sponsalia Caroli Zekel, fflii Iacobi,
22
cum Anna
filia Simonis Keglevich.
Helena Draskovith, filia Ioannis bani, consors
Christophori Banfi, nata est.
Georgius Draskovith, filius Casparis, mortirus est
in Ersekujvar.
23
Caspar Draskovich mortuus est in a.rce Trakostian.
Anno 1592.
Hassan bassa Bosnensis apud Sisciam pontem stru-
xit super Colapim..
nuptiae Thomae Zechi
24
cum domina Catharina
filia Balthasaris Battiani. . . .,
Joannes Michael Brutus, historicus Hungaricus,
mortuus in Transilvania.
25
Stephanas Melich, praefectus camerae Cassoviensis,
mortuus est in Eperies.
arx et oppidum Bihach a Hassan-bassa captum
deditione Christophori Lamberger, ivenis nullius
momenti.
Thomas Erdewdi barms profligatus per Hassanem
prope Brezt, amissis castris et omnibus apparatibus.
Turcae depopulati sunt Turopoliam.
Anno 1593.
Stephanas Castelanfi mortuus est repente.
Ursula Zrini, consors Nicolai Banfi, mortua est.
Nicolaus Banfi mortuus est.
22
Szekely de Kvend et Ormu, junotajerski velikai, koji su imali po-
sjeda i u hrvat. agoTJu, a podrijetlom bijahu iz Ugarske (banovi Sektila, sestri Sibi-
njanin Jauka" u nar. pjesmi). Njemaki pisali su ih (a tako i izgovarali) Zeckel, ZeckL
'
2
Nove Zamki (ma. Ersekujygx [ = nadbiskupov novi grad], njem. Neu-*
husel) u Slovakoj (njitranskoj upaniji).
'
2i
Szechy.
25
Ivan Mihajlo Brutus rodio se u Veneciji 1517. God.: 1574. pozvan j e na
dvor erdeljskoga kneza Stjepana Bathoryja, koji ga imenova dvorskim historiografom^
I on je preuzeo zadau, da nastavi Bonfinija. Djelo Ungaricarum rerum libri qui
extant" izdala je ma. akademija. Po boljim vrelima umro je u Ereljskom Bio-
gradu (Gyulafejervar) 16. maja 1592.
3 6 0 FERDO SISIC: (8)
28. februaru
30. aprilis
8. iunii
22. iunii
24. iunii
28. augusti
2 . octobris
6. octobris
11. octobris
3. novembris
20. novembris
21. novembris
6. decembris
31. decembris
13. februaru
20. februaru
5. martii
Clara Homonnai, consors Francisci Revai, mortua est.
Stepbanus Tirnaviensis,
26
episcopus Sirmiensis et
vicarius Lepoglavensis, mortuus est.
sponsalia Benedicti Turoczi cum Sussana filia Petri
Ratkai.
Thomas Erdewdi banus profligat Bosnensem bas-
sam
27
sub Zizek et arx Siscia conservata [fuit],
quae iamiam expugnata erat.
Stephanus a Gregorianczi mortuus est.
Siscia expugnata per beglerbegum, novum bassam
Bosnensem.
Wesprimium obsessum per Sinanem et filium eius
beglerbegum.
Wesprimium captum, 27. anno postquam per nos-
tros recuperatum fuerat.
Palotam Sinanus occupat et 25. [octobris] discessit
Cnstantinopolim versus.
exercitus Hungarorum profligat bassam Budensem,
ubi 9000 Turcae perierunt.
iterato ad Filekum
28
Turcae profligati.
Filekmn per no stro s captum et expugnatum.
Zechenum
29
nostri expugnant et aliquas arces
vicinas.
Paulus Pettheo mortuus est in Winicze.
Anno 1 594 .
nuptiae Caroli Zekel cum Anna filia Simonis Ke-
glevich in Lobor.
nuptiae Benedicti Turoczi cum Susanna Rat kai in
Ztubicza.
30
Eodem die nuptiae Francisci Dersfi
cum Magdalena filia Alexii Turzo in Rohoncz.
Alexius Thurzo mortuus ScepusiL
81
26
Zapravo se zvao , to odgovara hrvatskom Trnovaki, pa otale
kod ljetopisca i forma Tirnaviensis.
27
Hasan-pau.
28
Flek u Slovakoj (novograskoj upaniji). Ovaj se grad jo na vie
mjesta spominje u ljetopisu.
29
Szeeheny u Slovakoj (novigradskoj upaniji).
30
Donja Stubica u upan, zagrebakoj.
31
Spi, magj. Szepes, njem. Zips u Slovakoj (pod Visokom Tatrom).
( 9) DVA LJETOPISA. 3 6 1
11. martii
1. maii
5. mail
9. iulii
28. iulii
31. iulii
5. augusti
10. augusti
11. augusti
28. augusti
8. septembris
29. septembris
1. octobris
4. octobris
23. octobris
20. novembris
25. novembris
Neogradum per nostros expugnatum.
exereitus noster confligit cum bassa Budense et
ilium proiligat.
archidux Mathias obsedit Strigonium.
soluta obsidio Strigonii.
Sinanus expugnat Tatam.
32
Sinanus obsedit Jaurinum.
33
Hraztovicza eapta a Turcis 40, qui intus erant.
34
Petrinia per nostros eapta, profugiente Rustan
bego et Erdogli bego cum omnibus Turcis, suc-
censa prius arce.
Siscia succensa Turcae profugiunt, Gora deserta
per Turcas,
35
a nostris utraque arx occupata.
Tartari depopulati sunt insulam Rabakeoz.
36
Sinanus profligat Mathiam archiducem sub Jaurino
in insula.
Jaurinum Sinanus capit deditione Ferdinandi
Hardek.
Papam
37
Turcae capiunt.
Sinanus Comaronum
38
obsedit.
Sinanus solvit obsidionem Comaronii.
nuptiae Ionnis Budor cum Elisabetha filia Pauli
Petheo.
Joannes Banfi de Lendva, filius Ladislai, mortuus
est in Bolondos.
39
Anno 1595.
3. ianuarii Ladislaus Wragovich mortuus est.
17. februaru Ioannes Turoczi in Zatmar
40
mortuus est.
28. februaru Catharina Istvanfi, soror Nicolai, consors Ioannis
Marki, mortua est in Kalin[ov]ecz.
41
32 Tata (njem. Totis) u komoranskoj upaniji u zapad. Ugarskoj.
33
Jaurinum = mad., Gyr (Gjur, njem. Raab, turski Janok).
34
Hrastovica bjee utvrda juno od Petrinje.
35
Gora bjee utvrda juno od Petrinje,
36
Otok dunavski kod Gjura.
37
Papa u zapad. Ugarskoj (u vesprimskoj upaniji).
38
Komrom (njem. Komom) na Dunavu.
33
Bolondos ( = ludo mjesto). Ne znam gdje j e bilo.
40
Szatmar u Ugarskoj.
41
Koretinski- Kalinovec kod Varadina (op. Maruevec).
3 6 2 . ' FERDO SISI: . ( 10^
15. martii
16. iunii
1. iulii
4. augusti
1. septembris
20= septembris
23. septembris
18. octobris
Nicolaus Draskovith, films Ioarmis bani, natu est'
in Trakostian.
Ferdinandus Hardecus ob deditionem Jaurini ca-
pite plectitur Viennae.
Strigoniurii obsessum ' per Carolum Mansfeldiuim
Turcae profligati per Carolum Mansfeldium sub'
Strigonio.
Strigonium nostri recuperant.
Vissegradum nostri expugnant.
Petrinia toties obsessa et capta iterum per nostros-
expugnata.
Sinanus a Sigismundo Bathoreo profiigatus in
Transalpina.
Anno 1596.
Thomas Erdewdi banatum resignat Zagrabiae et in
locum eius-constituuntur Caspar Ztankovachki epi-
scopus Zagrabiensis et Ioannes Draskovith.
mortuus est jGabriel, films Grabrielis Doczi.
mortua est domina Catharina Batiani, uxor Thomae
Zechi.
Anna Losonczi, primum Christophori Ungnad, dein
Sigismundi Forgach nxor, niortua est in Zomolian.
42
'
Clissia a nostris capta [in cuius vicinitate aedifi-
catum fuit palatium] Diocletiani imperatoris.
Bernardus Turzo mortuus est sine liberis in Bai-
mocz.
43
Clissia per Turcas recuperata et nostri profligati.*
4
Caspar Stankovachki, episcopus [Zagrabiensis] et
banus, mortuus Zagrabiae.
Palfius et Schwartz en berg Vaciam expugnant.
Hathvan
45
per archiducem Maximilianum vi captum.
Petrinia iterum per Turcas obsessa et OdaVerdi
bassam Bosnensem et Achmet bassam zerdarum
enuchum cum 100.000.
43
Smolemce (ma. Szomolany, njem. Schmolenitz) u Slovakoj kod Trnava
(poun. upanija).
43
Bodnice, mad. Bajmocz u Slovakoj (njitran. up.).
44
Klis se predao Turcima zapravo ve dan prije 31. maja.
45
Hatvan u Hevekoj upuniji (sjev. ist. od Budimpete).
10. ianuarii
18. ianuarii
22. ianuarii
22. februari
8. aprilis
maii
1.
30,
iunii
. iunii
augusti
3.
10
septembris
. septembris
(11) DVA LJETOPISA. 3 6 3
20. septembris Turcae sub Petrinia profligati ad 8000, qui Cola-
pim transierant, reliqui obsidionem solverunt.
23. septembris MahomeijIII.,Turcarum imperator, obseditAgriam..
48
14. octobris Mahomet Agriam capit violentia earn
G-ermanis militibus reluctante -. /
26. octobris pugna Kereztesiana inter Mahomet imperatorem et
Maximilianum archiducem.
27. octobris nuptiae Ghristophori Banfi cum domina Anna filia
Emerici, filii Michaelis Merei.
20. novembris Stephanus Eeierkewi, episcopus Nitriensis, electus
archiepiseopus Strigoniensis et loeumtenens, mortuus
Posonii.
Anno 1598.
19. ianuarii nuptiae Ioannis Keglevich cum Susanna filia Mi-
chaelis Bai.
30. martn Iaurinum a Turcis recuperatum ducibus Nicolao
Palfio et Schwartzenberg.
22. aprilis Sigismundus Bathori Transilvaniam. resignat -
dolpho imperatori.
4. iulii Transilvani profligant Solymanum bassam Teme-
siensem sub Lugos.
20. augusti Sigismundus Bathori clam rediit in Transilvaniam.
28. augusti Simon Forgach mortuus est aetatis anno 70.
2. octobris Zetergez Mehmet bassa obsedit Varadinum; eodem.
die Mathias archidux Budam cum Palfio et Schwar-
tzenberg. -
3. novembris Turcae obsidionem Varadiensem et nostri Buden-
sem solverunt ob continuam pluviam.
Anno 1599.
25. ianuarii sponsalia Greorgii Keglevith cum Catharina filia
Nicolai Istvanfi.
31. ianuarii natus est Greorgius comes a Zrinio, bani Greorgii
filius, Nicolai Zigetensis nepos.
23. martii Sigismundus Bathori Transylvaniam Andreae Ba-
thori cardinals cedit.
14. mii natus est Georgius Draskovith, , postea episcopus
Iauriensis, Ioannis filius.
47
46
Agria, mad. Eger, njem. Erlau.
47
Gj uro Draskovic bijae biskup gjurski od 1635. do 1650.
3 6 4 FERDO SlSlCr ( 12)
18. iunii liberl haydones Turcas 5000 victualia Budam du-
centes in Dan ubio profligant.
4. Julii nuptiae Georgii Keglevich m Vinicze.
5. augustu Solyman, bassa Budensis, antea Temesiensis, captus
a nostris.
13. octobris Tureae et Tartari ingentem depopulationem faciunt
terrae Matyasfld,
48
abductis plus quam 20.000 ho-
minum, post irritam pacis tractationem.
20. septembris Ibrahim, supremus vezerius, Budam venit ad pa-
cem traetandam.
26. octobris Michael vayvoda Transalpinus profligat Andream
Bathori in campo Cibiniensi.
49
19. novembris Schwartzenberg et Franciscus Nadasdi arces Lak,
Bolondvar et Dombo recipiunt.
Anno 1600.
24 aprilis Nicolaus in arce sua Vereskew
50
mortuus est.
16. iunii Michael vayvoda Transalpinus Moldavos, Polonos et
Kosacos profligat et Moldaviam occupat.
21. augusti Carolus Zekel, filius Iacobi, filii Lucae Zekel, mor-
tuus est in Meretincz.
51
augusti liberi haydones Pestum urbem occupant et biduo
po&sident, deinde expilat urbe et navibus impo-
sita praeda Vacium adversus Danubio abeunt.
4. septembris Babolcham
52
Gregorius Petheo Ibrahimo supremo
vezirio deditione tradify quam anno 1595 comes a
Zrinio ceperat. ,
'9. septembris Ibraimus, supremus vezirins, Caiiisiam obsidio cingit.
18. septembris Georgius Basta et vayvoda Transalpinus ad Miri-
zlo
r,s
prope Akkam confligunt, ubi vayvoda pro-
fligatur et provincia pelli.tur uti tyrannus.
7. octobris exercitus caesareus Canisiensibus subvenit duce
Mercurio, belli mareschalco.
48
Mathysfld nedaleko Budimpete,
49
Nagyszeben, njem. Hermannstadt u Erelju.
50
Crveni Kamin, mad. Vrsk u Slovakoj (treninskoj upaniji).
" Meretinci u junoj tajerskoj kod Ormua.
63
Bobovie, mad. Babocsa, u junoj Ugarskoj nedaleko Drave (omogjka up.).
S3
Miriszlo u Erelju (als<5-feherska upanija).
( 13) DVA LJETOPISA. 36&
8.
13.
22.
19.
13-
octobris
octobris
octobris
novembris
decembris
februaru
aprilis
mail
augusti
7. septembris
10. septembris
14. vel 17. sept.
20. septembris
6. octobris
15. octobris
19. octobris
18. novembris
maximum proelium inter duos exercitus et chris-
tiani victores fuere.
ob penuriam averiae exercitus caesareus rediit.
Georgius Paradayser Canisam Ibraimo tradit.
Nicolaus filius Georgii Keglevich natus est.
Urbanus Kupinzki mortuus est.
Anno 1601.
Transylvani denuo Sigismundum Baitori in prin-
cipem acceptant.
Michael Telekesi,
54
filius Stephani, nepos Emerici
clarissimi ducis, ob diversa maleficia et direptas.
res caesareae maiestatis capite plexus Posonii.
Caspar Petrichevich, protnotarius Sclavoniae, mor-
tuus est.
Nicolaus consiliarius camerae Hun-
garicae / Posonii mortuus est.
Georgius , Basta cum Michaele vayvoda ad pagum
Gorozlonem
55
profLigat Sigismundum Batori et pro-
vincia -
Michael vayvoda per Georgium Basta necatur
Tordae.
56
archidux Ferdinandus et duces Mantuae et Flo-
re[nci]ae Canisam obsident, dux Mereurius Albam.
Regalem obsedit.
Joannes Kuthasi, archiepiscopus Strigoniensis, mo-
ritur Tyrnaviae actatis 49.
Albam Regalem dux Mercurius expugnat.
Hassan bassa, supremus vezirius, venit in, subsi-
dium Albae, ut [earn] a nostris recuperat.
ingens proelim ad Albam, in quo, nostri victores-
fuere.
Georgius Paradayser ob traditam Oanisani capite-
:
plectitur Viennae.
exortus ... - et frigidissimus aqailo solvit,
obsidionem Canisiensem.
5
* Teleki.
55
Goroszl<5 u Erelju (szilagykoj upaniji).
56
Tora, rum. Tura u Erelju (tora-aranjoka upanija).
3 6 6 FERDO ISI: ( 14)
16. sept. vel. dec. Andreas Monozloi, episcopus Wesprimiensis, mor-
tuus Viermae phtisi.
19. maii
2. iulii
6. augusti |
11. augusti
augusti
14. septembris
29. septembris
2. octobris
13. octobris
20. octobris
22. octobris
5. novembris
15. novembris
Anno 1602.
nuptiae Valentin! Homoimai cum domina Elisa-
betha filia Sigismuridi Rako
4
czi.
Georgius Basta Moysem Zekel cum Transylvanis
rebellantibus ad Albam Iuliam profligat.
Sigismundus Bathori, relicta Transylvania, subdit
se gratiae Rudolphi caesaris,
Gimegi Hassan bassa Albam Regalem obsidet.
Albam expugnat Hassan bassa; Joannes Marcus
comes Isolanus capitaneus loci fuit.
Franciscus Dobo, homo ditissimus, sine liaerede
mortuus est.
exercitus caesareus obsedit Budain.
Pestum nostri expugnant.
praelium ad Budam inter nostros et Gimegi Has-
san bassa vezirium cum Turcis, sed
nostri strenue pugnant. Pestum oppugnare cepit-
Elisabeth Both, coniux Nicolai Istvanfi. mortua
est Winice.
Turcae 4 (!) Pestum aggressi per nostros toties re-
pulsi. Eodem die nostri Budam aggressi per Turcas
reiecti sunt.
nostri Adon, Fldvar et Pax,
57
castella Turcica
infra Budam 7 milliarum, deditione Turcarum occu-
parunt.
nostri Budensem obsidionem solvunt, relictis prae-
sidiis in Pest et castellis.
Anno 1605.
8. ianuarii Stephanus Bochkai Blasium Lippai strangulari
$ fecit.
2. februaru Filekum obsessum duce Thoma Bosriiak.
12. martii Fileknm dedit honor Thanhauser
capitaneus.
16. "martii Anna Merei, consors domini Christophori Banfi,
mortua est.
57
Adony, Fldvar, Paks na desnoj obali dunavskoj ispod Buima.
<1 )
DVA LJETOPISA.
367
17. aprilis mrptiae Nicolai a Zrinio cum. domina Ana, filia
Erancisci Nadasdi.
16. maii Vertes bassa occisus a Comaroniensibus.
1. maii Ludovicus ITjlaki, episcopus, in occisus
per Bochkaianos.
4. iunii Sopronium obsident Bochkaiani et repelluntur ab
Adamo Trautmansdorf.
26. iulii Stephanus de Bathor, iudex curiae regiae, mor-
tuus est in Eched..
5. augusti _ Michael Konzki mortus est aetatis 72.
11. augusti Ladislaus Nadasdi mortuus in Kewzeg.
,30. augusti Mehmet vezir bassa obsedit Strigonium.
3. .octobris Martinus Pete, episcopus Iauriensis et locumtenens
regius, mortuus est Viennae.
-8. octobris Strigonium expugnatum.
16. octobris Michael Bai mortuus est in Deven.
."29. octobris Ormosdum
58
. a Boehkaianis inceasum.
S. februaru
10. februaru
.28. februaru
16. iulii
Anno 1607.
Greorgms Banfi. Bakispurgi
59
a Gefmanis occi-
sus est. ' ' (
Sebastianus Tekeli in Kesmark
60
mortuus est.
Euphrosina Kerecheni, relicta Pauli Petevv, mortua
est in Zelina
61
hydrope. Haec fuit filia Andreae
Kerecheni, mater autem Elisabethae Pethew, con-
sortis Ioannis Budor.
nuptiae Erancisci de Battian cum Eva, filia Ladi-
slai Poppel, in Dobra.
02
58
Ormu u junoj tajerskoj kod Drave. >
S9
Ragonja, njem. Rakersburg u srednjoj rajerskoj nedaleko ugarske granice,
* Kesmark u Slovakoj (pod Tatrom u spikoj upaniji.
61
Syeti Ivan Zelina nedaleko Zagreba.
Dobra, njem. Kroatdorf u eljeznoj upaniji u zapadnoj Ugarskoj.
II.
Ljetopis Petra Kegleyica.
Conscripta quaedam notatu et memori a digna
ab a n n o 1599., i u x t a v e r o me a c a l e n d a r i a ab a n n o 1627.
r
e x c e p t o c a l e n d a r i o a n n i 1631., q u o d n o n e x t a t , q u a e
i n r e g n o S c l a v o n i a e g e s t a , f a c t a et p e r p e t r a t a s u n t
1599. fuerunt nuptiae Georgii Keglevich de Busin, mei parentis,
cum. Catharina Istvanfy,
1
matre mea.
1603. natus sum ego Petrus Keglevich, films Georgii praefati Ke-
glevich, 23 ianuarii. . .
1609. nata est mea uxor Margareta Gereczy die veneris 8. iuliL
1625. fuerunt meae nuptiae in arce Biszag
2
. 27. iulii.
1627. natus est meus films Ladislaus Keglevich in Lobor
3
17. octo-
bris, post mediana noctem, circa auroram, diei scilicet 18.
octobris. 24. octobris bapt i zat us; compater rait Gabriel Gu-
basoczy et Anna Radovich, uxor Georgii quondam Busanieh,..
quam postmodum duxit Georgius Goriczay.
1629. est nata in Veleskocz
4
filia mea Anna Susanna 10. octobris..
Baptizata 14 octobris; mortua vero 3. decembris anni eius-
dem. Compatres fuerunt Stephanus quondam Megiurechki,.
a kuma Cristina Sugnetich.
1631. nata est filia mea Anna, Jcoja je bila pri gospodinu Sekliju i
SeJclice,
5
18. octobris. Mortua postmodum in Meretincz,
6
se--
1
Ki propalatina i historika Nikole Istvanffyja gl. gore str. 363 (11).
2
Bisag-gra, dvor nedaleko Sv. Ivana Zeline.
3
Lobor, dvorac tik Zlatara (u hrvatskom Zagorju).
Nad ovim dvorcem stajao je u planini grad Lobor, iji se podor jo i danas vidi.
4
Velekovec, dvorac kod Zlatara,
5
Szekely (u njem. ispravama obino Zeckel) de Kwend et Ornra. To j e
bez sumnje p o s l j e d n j i lan ove porodice, koja j e imala u junoj tajerskoj i;
hrvatskom Zagorju prostrana imanja, Franjo igmun (f o. 1645). ena (Szekelyica)
bjee Barbara od ernomlja (Herrin von Tschernombl), koja j e umrla poslije 1662.

6
Meretinci (njem. Meretinzen), posjed gospode Szekelya u junoj tajerskojj
kod Ormua.
(17)
DVA LJETOPISA. 369
pulta vero obrh Lobora pri svete Marije. Kumi su bili Ste-
phanus quondam Dersanich, aliter Derk, kuma Magdalena
Sisinaehky, primum Stephani Zelniczey, demum Martini Do-
lovscbiak uxor.
Calenarium huius anni [1631.]' non babeo et non extat.
Quo devenerit nescio.
7
1634. natus est filius meus Johannes 18. septembris. Baptisatus 21.
septembris, qui postmodum iactus monachus ordinis sancti
Pauli primi eremitae, et in ordine eodem postmodum mor-
tuus 31. octobris anno 1654. Kum njegov je bil Georgius
quondam Greguroczy, huma Rosina Magdalena ab Herbnstain,
8
consors magnifici quondam Caspar! Konzky.
1637. est nata filia mea Catbarina in Veleskocz 25- iulii, quae
postmodum facta est monialis sanctae ' Garae Zagrabiae, cui
Deus benedicat. Kumi su bili Georgius quondam Petrichevich,
alias vicecomes comitatus Zagrabiensis et Joannes Passameta,
aliter Vlasicb, kuma Dorothea Magdalenich, uxor praedicti
Passametae, blizo Tumia.
Q
1641. est nata filia mea Eva, vesperi ante coenam 30. novembris,
baptisata vero 8. decembris, demum facta monialis Posonii
intravit monasterium et induta est, cui Deus benedicat. Kumi
su bili Georgius quondam Vitez, alias iudex nobilium comitatus
Varasdiensis, kuma je bila Anna Koschevich relicta, quae
postmodum habuit Georgium Safarich pro marito.
1643* est natus filius meus Petrus hora 11 noctis 5. decembris.,
qui postmodum mortuus. Kum je bil Joannes Gundak, pa-r
rochus Osterczensis, kuma Dorothea Dianich, ka je za Stru-
gar em Mikloem bila v Lovreaneh.
1

1650. est nata mea filia Elisabeth in Lobor, mortua 6. iulii 11
hora pomeridiana. Kum je bil plebanu Loborski Michael
Lanchich, kuma plebanusa ostrckoga (osterchkoga) Ioannis
Gundak mati.
7
Gl. o tom jo i nie pod godinom 1631.
8
Herberstein.
c
. ~
8
Tumie u Medjimurju na Muri.
10
Lovrean kod Zlatara u hrv. Zagorju. -
STARINE XXXVI. 24
Anno 1625.
29. aprilis Turci su razbili gospodina Erdedy Zigmonda preko
Kupe, koji se je vu onom harm junaki ponaal i
konj bi vstreljen pod njim.
Anno 1627.
fuit divisio bonorum in castello Veleskocz inter
Matthiam quondam Gereczy et frlias eiusdem
Annam et Margaretam Gereczy; filiis. bona Bi-
szag, Novo Meszto et Laddmercz
1
') cesserunt, filiabus
bona Ostercz et Biztricza.
12
)
Anno 1628.
Hoc mense nainili su mi pod Otrcem gradom
ovarnico.
creatus est in banum comes Sigisnrandus Erdeodi.
Eadem die in vicebanum electus est magnifieus'
quondam Casparus Konzky, Petrus vero Znika,
qui antea exactor regni fuit, in prothonotarium
regni eodem die creatus est.
fuerunt nuptiae fratris mei domini Sigismundi
Keglevich osonii cum Anna Christina Senniey,
sponsalitia vero eiusdem in Porno in Hungria
13
)
29. iunii eiusdem anni.
Hoc anno bilo je tak lepo vreme in decembri,
da su ljudi sejali.
Anno 1629.
Hoc anno maximum in homines Dei flagel-
lum saevit: fames tanta in regno nostro Sclavo-
niae ante messem fuit, ut multi hominum prae
fame nimia passim per regnum morerentur; multi
eorum sepulti penes vias; non pauci colonorum in
Hungariam migrarunt. Tempore vero messis et
11
Bisag, Novo Mesto, Ladomir kod Sv. Ivana Zeline.
12
Otre, Bistrica (Sv. Marija B.) kod Zlatara u hrvat. Zagorju.
13
Porn(5, njem. Pernau u eljeznoj (vas) upaniji u zapad. Ugarskoj (neda-
leko Szombathelya).
13. septembris
23. odobri
26. nove ;n bris
(19)
DVA LJETOPISA. 371
etiam post coloni praesertim miseri, oppressi in-
firmitatibus, moriebantur, ut patriae magna pars
desolata videretur. Magnates et nobiles, qui varus
etiam morbis oppressi fuerunt, per--gratiam tamen
Dei evaserunt. Multi colonorum, qui in Hungariam
migrverant prae nimia fame, iterum reversi sunt
post messem.
21. ianuarii fuerunt nuptiae loannis Draskovicli cum Barbara
Tkurzo in Zomolian.
14
)
5. februari! fuerunt nuptiae comitis Cliiaki Ladislai cum sorore
Adami Battiany.
12. mariii creatus est in vicecomitem comitatus Varasdiensis
Nicolaus Tonipa.
3. novembris conveni cum seniore Nicolao Malakoczy, cui cu-
riam meam Biztricza oppignoraveram [et] ab illo
redemi. Post modum earn Grabrieli Cliernkoczi
oppignoraveram, demum a filio illius redemi vel
po-tius a magistro prothonotario Ioanne Zakmardi,
qui Ladislai Oiernkoezy, filii praedicti Gabrielis
Cliernkoczi, tutor et curator fuit.
Anno 1630.
17. decembris fuit congregatio comitatus Varasdiensis in arce
Crapina, existente supremo comite comitatus Va-
rasdiensis comite Sigismundo Erdeodi, in qua con-
gregacione communi voto comitatensium creatus
est in vicecomitem eiusdem comitatus Ludovicus
Bedekovich. Tunc temporis per uxorem Annam
Mariam Keglevick possidebat mediatatem arcis
Crapinae comes Sigismundus Erdeodi.
Anno 1631.
Calendarium hums anni non extat, quo de-
venit nescio, quia hoc anno iveram ad bellum sive
armadam suae maiestatis cum colonello Hraztovachki.
Anno 1632.
4. februaru uzel sam na moj regiment 10 pateritov pro condu-
cendis 10 companiis, factus colonellus campestris
^ Szomolny gl. gore str. 362 (10) bilj. 42.
3 7 2 FERDO ISIC: ' ( 20)
12. aprilis
24. februaru
suae maiestatis sacratissimae in armada. 11. fe-
bruaru veni do mum et incoepi statim conducere
'militem.
prosal sam v armado z mojim regimentom.
16
Anno 1633.
veni ex armada suae maiestatis ex civitate Eger,
16
ubi graviter decubni; i prijel sam v Ljubljane pe-
neze s Um sem regiment trkal, sto se zove recru-
ten-geld; i bil sam gore posal i dosal nazad, i pak
gore prosal v~ armado 22. octobris.
Anno 1634. '
veni domum ex armada, gore prvlje regiment re-
signavsi.
fui in nuptiis Puhakoczy, qui duxit filiani Ga-
brielis Gubasoczy. "
fuerunt saepe terraemotus in regno Sclvoniae.
generalissimus armadae imperialis, dux Eridlan-
diae et Meclielburg, interfeetus est in civitate
Eger..
17
fuerunt sponsalitia Sigismundi Petthe sub Bela
18
cum filia Eva Stephani quondam Gereczy; nup-
tiae vero 1635., 13. mai.
Anno 1635.
poeli su zidati v Loboru one nove hize, pod kemi
je odozdol kuhinja, ka je z dreva prvlje bila, ju-
naka, hiza etc. .
Hoc anno bila je puntarija okolo Celja (Czel-
lia). Muzi su se bili spuntarili, grade, dvore razbi-
jali, to in maio. I general slovenski Svartzenburger
19
hodil je tamo i s krajinom. Onak su se po velikom
svojem kvaru podali i pogodili.
15
T. j . u t. zv. Triesetg-odinji rat. Up. K u k u l j e v i c , Hrvati u trideset-
godinjem ratu (Arkiv XII, 1 i d.). Za sudjelovanje.Hrvata u 30-god. ratu vaan j e
izvor R a t t k a y , Memoria regum et banorum, Be 1652.
a
Heb, njem. Egger u-sjev. zap. ekoj.
17
T. j . Wallenstein ili Waldstein,
.
I8
Bela, grad u hrv. Zagorju.
19
Grof Juraj Ludovik Schwarfczenberg.
1. ianuaril
8. ianuarii
In febrttario
26. februaru
4. mail
20. aprilis
( 21) DVA LJETOPISA. 3 7 3
In iulio non scio quo die, venerunt a sua maiestate Va-
rasdinum eommissarii Hungari et Germani, ratione
Valachorum in confinibus regni Sclavoniae exi-
stentium.
5. octobris ' pri Loboru su moje tale sgorele, to je to krov i
seno; to drugo su oteli. ,
7. octobris fuerunt nuptiae Georgii Gereezy sub Bela; duxit
in uxorem filiam generosi. quondam Georgii Pet-
. .; theo de Gerse.
17. octobris Gabriel Chernkocz}^ in arce Crapina in vicecomitem
comitatus Varasdiensis communi voto comitaten-
siurn creatus est.
7. novembris redemi bona mea Dobocz
20
pro 1300 florenis
Hungariealibus, quae iuerant oppignorata.
Anno 1636.
14. ianuarii praestiti Zagrabiae iuramentum. assessoratus ta-
bulae banalis. .
2. martli discessi ad fratrem meiim Nicolaum Keglevich in
Tornam
21
in Hungariam.
23. aprilis fui in Zadvar
22
in nuptiis domini Caspari Konzky
vicebani, quo die vesperi liabui larmam cum Ba-
' ' ' rakony.
8. maii redii domum ex Torna a fratre meo Nicolao Ke-
glevich, qui foit eotum capitaneus in praesidio
Onod.
23
30. i uli i razbili smu Turke preko Kupe na Pecenoj Gorice.
Onda sam ja bil kapitan v Brkievine. Onda je bil
i gospodin Erdedi Tomas,- za onda budui kapitan
na Pokupskom, i gospodin Erdedi Juraj staresi,
. qui venerat ex Gallia, koji vu Vepu
2i
stoji.
13. novembris comes Sigismundus Erdedi banus venit ad cam-
pum Turopolia cum banderio suae maiestatis. Mag-
20
Dubovec (Bisaki) kod Sv. I r ana Zeline.
21
Torna u Slovakoj (abauj-tornanskoj upaniji).
22
Zadvar ( = Szadvar '?) ne mogu konstatirati. Svakako se mjesto ima traiti
negdje oko Tome.
23
Onod u Slovakoj (u borodskoj upaniji). . . .
24
Vep, njem. Wettersdorf nedaleko Szomhathelya ti zap. Ugarskoj.
374 FERDO II: (22)
16. novembris
30. decembris
1. maii
6. iulii
8. septembris
14. februaru
14. iunii
19. iulii
6. martu
nates et nobiles regni fuerunt per quartiria divisi.
Bazeli smu se 24. novembris.
fuerunt nuptiae filiae Evae Thomae Apalenich,,
quam duxit Stephanus Praskoczy.
coronatus est in regem Romanorum Ratisbonae
25
)
Ferdinandus Tertius.
Anno 1637.
iz Firstenfeld
2
, kade sam imat moje quartire,
ganul sam se cetrti put v armado suae maiestatis.
Gospodin general Schwarzburger (!) je nad nami
imel commando, a bilo nas je 3 regimenti; Schwa/rtz-
burger, Galler on santavi hi je bil v Kri-
zevce kapitan, i ja Keglevic Petar,
konj duratast jedan streljan je pod manom pri
varosu nedaleko od njega, koji se zove Svedn,
21
od
vojske Fanierove i Franglinove. I gda sam jos prvlje
bil v armade, konj jedan beli streljn je pod ma-
nom blizo Draena.
28
Toga napisal nisam prvo, ar
dneva nisam znat.
veni ultima vice domum ex suae maiestatis armada.
Anno 1638.
fuerunt nuptiae comitis Georgii senioris Erdeodi
Posonii cum comitissa Elisabetha Battiany.
fui in nuptiis Petovii filiae Bo.lf Sigismund ab Her-
bnstain Elisabethae, freila Lizl, quam duxit in
uxorem Italus quidam ex Ferraria lulio Cesare
Nigrelli, conte di Venaria.
comedi uvas maturas Zagrabiae apud Thomam
Mikulieh personalem.
Anno 1639.
fuerunt nuptiae in Klenovnik
29
Francisci Kegle-
vich cum Elisabetha Erdeodi, inter quos postmo-
dum divortium factum.
25
Ratisbona, njem. Regensburg u Bavarskoj.
20
Frstenfeld u srednjoj tajerskoj, istono od Graca.
27
Schweden u Sleskoj.
28
Draen = Dresden ?
29
Klenovnik kraj Varadina. '
(23) DVA LJETOPISA. 375
31. iulii
26. Septem bris
2. ctobris
21. ctobris
31. martii
fuerunt nuptiae Ioarmis Humzky, qui duxit in
uxorem filiam Stephani Mirkoczy.
fuit congregatio comltatas Varasdiensis, ibi et prae-
stitit iuramentum supremas comes comitatus Va-
rasdiensis comes Georgius senior Erdeodi.
fuerunt nuptiae Nicolai Ztrugar cum Dorothea Dia-
nich.
bil sam pri stare BatUanice, Eve Poppel v Zam-
laju.
80
(
Anno 1640.
fuit diyortium factum Zagrabiae inter fratrem meum
dominum Stephanum Keglevich et uxorem eiusdem
Mariannam Erdeodi.
13. iulii datum est banderium suae maiestatis Zagrabiae in
campo comiti Ioanni Draskovich, ubi et lustratio
fuit. Commissarius fuit comes Paulus Palfy, eotum
praefectus camerae Hungaricae; solutio subsecuta
10 mensum: 6 in panno, 4 in pecunia.
23. iulii fuit installatio banatus sive in officium banatus
comitis Ioannis Draskovich Zagrabiae in ecclesia
sancti Marci et praestitit iuramentum. Viennae
autem deposuit antea iuramentum suae maiestati
Ferdinando 32_, ut haec omnia episcopus Zagra-
biensis Benedictus Vinkovich eodem die coram
regnicolis in publico exposuit. Commissarii fuerunt
idem episcopus Zagrabiensis et comes Wolphangus
a Thersacz, generalis Carolstadiensis.
28.,ctobris . fuerunt nuptiae Nicolai Gothal in Czerie
31
cum
filia Georgii quondam Petrichevich.
4. novembris fuerunt nuptie Margarethae Calcinelli, relictae vi-
duae Caspari Sisinaehki. Post vero ila je za ne-
koga barbera Tovaska. Euit mea vicina.
22. novembris fuit congregatio regni Varasdini, ubi in eadem
congregatione comiti Joanni Draskovich bano,.
regnum, authoritate sibi attributa veteri consuetu-
dine et ex privilegiis regni, officium sive capeta-
30
Zamlaje ko Varadina.
31
Cerje u hrv. Zagorju.
3 7 6 FERDO ISIC: ( 24)
neatus regni Colapianorum confiniornm contulit,
quod officium vacabat ex obitu comitis Sigismundi.
- Erdedi bani, qui eodem officio ex regni
fungebatur.
Anno 1641.
25. martii razbili smu Turke pri Gvozdanskom^ na Ko-
biljaku se govori ono mesto i neke Vlahe i Tu-
dorovo druino dopeljali blizo od vode Vune iz
Jamnice.
35
Onde su bile krajine banske neto i kar-
lovake krajine i slovenske. Ja sam bil onda com-
mando nad vojskom i Stephaims Berizlavich, onda
vicebunom budui, ar gospodin ban, comes Joannes
Draskovieh, prosit me je na Sredikom (Zrediskom)
34
,
da uzmem na se commando i s Berislaviem.
7. julu veni ad Egerszeg
35
ad officium vicegeneralatus
confmiorum Canisae oppositorum et supremi capi-
taneatus praesidii Egerszeg.
12. septembris vhitili smu v noi stregu ' Turke blizo Egersega
Mustafa odabao, koji je bil moj suanj, koga sam
dal potlani Hagjmasi Januu za 300 tvrdih talle-
rov i 4 para karmasinskih iam, koji ga je bil
kup za jednoga krenika suznja ; koji potlam v
Sengrotu sam si je v noi grlo z noem preiezal.
27. octobris fuerunt nuptiae Carolstadii comitis Petri a Zrinio
cum filia comitis ~Wolphangi a Thersaez, generalis
Carolstadiensis, Anna Catharina de. Erangepan a
Thersacz. Ibi fuit comes Adamus de Battian et
dominus Dionisius Zetsy extranei.
6
29. iulii
Anno 1642.
doli su Turci iz Kanize na vcro v Egerszeg, 200
konj. Oi\de su i spali na var osu, koji plua Tur-
kom. Bil je onda z njimi sastanek, to je to on isti
32
Gvozdansko blizu Zrinja i Une u Hrvatskoj.
33
Jamniea kod Kupe blie Karlovcu u Hrvatskoj.
34
Srediko na Kupi blie Sisku.
35
Zala-Egerszeg u zapad. Ugarskoj (u zaladskoj upaniji).
36
Zala-Szent-Grdt kod rijeke Rabe u zapad. Ugarskoj (u zaladskoj upaniji).
<25j DVA LJETOPISA. 377
dan, i takaj 30. iulii v jutro jedan mol cas. I o
frostukkne dobe proli su. Pasin tihaja
87
ta je bi],
pred njimi. Bilo je ag 10, koji su v iolnacu** se-
deli, koga sinu imeli skupa, a s manum su bili vsi
kapitani kaniske pokrajine.
21. septembris bila je svadba v Dolne Lendave
39
gospodina Banfi
Kritofa Mere Franciske, Jcojo je uzet neki gospodin
Rokicki, Poljak.
24. septembris fuerunt nuptiae iuoioris Nicolai Malakoczi in Mu-
rai-Zombat
40
cum filia Catharin domini Nicolai
Zetcs}
7
;. ,
Anno 1643.
(Nema nita.)
Anno 1644.
4. aprilis creatiis est in prothonotarium regni commni .voto
regnicolarum dominus Joannes Zakmardi de Dian-
kovcz.
41
Candidati fuerunt idem Joannes Zakmardi,
Joannes ucich, Georgius- Gorup, Balthasar Zaboki.
4, aprilis eodem die Michael Jancheez in notarium comita-
tuum Zagrabiensis et Crisiensis, Matthias Ztanko
in vicecomitem comitatus Zagrabiensis, Petrus
Kopsich in iudicem nobilium comitatus Zagra-
biensis electi et creati sunt. Michael Janchecz
postmodum 21. novembris etiam in notarium co-
mitatus Varasdiensis creatus est.
22. maii fuerunt nuptiae Susannae Pethe, filiae Ladislai
Petthe ex Anna G-ereezy, quam duxit Germanns
quidam Bolf Sigmond Fazatal, et hoc Varasdini;
cpiae et mortua est postmodum et sepulta in Lo-
vrechan apud S. Laurentium,
Anno 1645.
13. februarit fuerunt nuptiae Crisii Sigismundi Merniavchich,
37
Tihaja = ehaja (tajnik).
38
Tolna ( = mad. tancs) = vijee,
39
Donja Lenava, mad. Also Lindva nedaleko Drave kod Kanie.
40
-Szombat, njem. Olsnitz, na Muri u jugozap. Ugarskoj (u zalaskoj
upaniji).
41
Up. o tom slavnom Krievanu H o r v a t IC, Ivan, Zakmardi (Rad. Ju-
goslav. Akad. v ).
378
fERDO TSl: (26)
11. februaru
9. martii
qui duxit ibi in uxorem filiam Caspari Ztanko-
vachki; postmodum obiit sine prole,
fuerunt nuptiae Caspari Mikulich cum relicta Mi-
chaelis Derk Catharina Prasinzki.
civitas Zagrabiensis et capitulum combustum est, tern-
plum et monasterium patrum Francisca'norum.
zapeljal sam mojo ker Katiko med opatice v Klenov-
nik. fuerunt nuptiae Nicolai Patacich in Horvaczka
42
,.
qui duxit in uxorem filiam domini Pauli Rat kai .
eodem die fuerunt sponsalitia cpmitis Nicolai a
Zrin cum filia comitis Caspari Draskovich, et hoc
in Klenovnik.
fuerunt nuptiae comitis Wolphangi Erdedi cum
comitissa Barbara Draskovich in Klenovnik.
In octobri in septimana sanctorum Simonis et Ju-
dae zgotovili su novo hio, to je to novi mar of pod
Otrcom gradom.
positum fundamentum meae capellae in horto in
Lobor; potlam je podzidana vsa.
capellae meae in horto Loboriensi locus altaris,
ubi lapis angularis est positus, consecratus est per
parochum Osterczensem Joannem Grundak, cum li-
en tia reverendissimiepiscopi Zagrabiensis Martini.
Bogdan, praesentibus ibidem parocho Loboriensi
et Machensi parocho Thoma Palfy.
secundario duxit nxorem Joannes Volkovich re-
lictam viduam Gabrielis Chernkoczi Dorotheam.
Vragovich, a prva mu je ena bila Itvana Pata-
cia udova.
Anno 1646.
fuerunt nuptiae comitis Nicolai a Zrin in Prai -
nek
43
, qui duxit in uxorem sibi Mariam Eusebiam
Draskovich, filiam comitis Caspari Draskovich.
dola je k mene v Lobor Barbara Moricz
}
ena Hiti
udova pokojnoga brata moga Keglevi Mikloa iz
Tome; 23 praesentis mensis prela je v Konino^
42
Horvatska, dvorac u hrv. Zagorju (kod Pregn
43
Braunegg u Donjoj Austriji (?).
44
Konjeina u hrv. Zagorju.
19. februaru
5. martii
13. maii
4. iunii
4. iunii
17. septembris
[circa 28. octo-
bris].
21. octobris
20. novembris
4. decembris
(27)
DVA" LJETOPISA. 379
25. septembffs
11. novembris
25. novembris
comes Joannes Draskovich, alias banus, in pala-
tinum regni Hungariae creatus est.
deposita est pecunia Alexandro Miknlich Zagrabiae
pro portione medietatis arcis Lobof, quam por-
tionem suani Franciscus Keglevich antea oppigno-
raverat Thomae Mikulich pro 16 M ( = 16.000)
Iteniensium [sc. florenorum].
fuernnt nuptiae domini Sigismundi Keglevich fi-
liae Judit Keglevich apud S. Crucem; duxit eandem
dominus Franciscus Chikulin,
Anno 1647.
13. ianuarii fuerunt nuptiae domini Michaelis Konzki iunioris
in Lobor cum filia Nicolai Keglevich ex Barbara
Moricz.
20. ianuarit fuerunt nuptiae Gergii Greguroczi in Ztubicza,
qui duxit in uxorem viduam relictam Balthasari
Yoikovich Evam aboki; prvo je imel nekakvo
Novico (?) Hiti Krajnico.
16. iunii fuit coronatio Ferdinandi Quarti Posonii, qui post-
modunl mortuus.
4. ecembris dokriia je moja ciglenica pri Loboru.
Anno 1648.
2. ianuarii poloili su fundamentum moje nve pile pod starim,
Loborom.
11. martii na mojem vrtu stupi su zakopani med kutinami;
videndum kak dugo budu trpeli.
14. novembris prijel je od mene Thomas Mikulich personalis za
Hidveg
ifi
500 R. Bil sam mu poslal [po]pokfojnomj
Fodro zi Petru kude po 2 B., uti compromiserat
se accepturum in Moravche
46
, dl je sfalil; ne je
vzel, nego sam mu moral dati kude prez 10 cruci-
feros, kako je inilo 541 R. 4,) cruciferos i bili
srnu se v Morave pogodili najti. On ne imal nihil
iuris in Hidveg, posteaquam Eva* Grereczi, ki
Itvana Gereczija, koja je bila za Pethe igmon-
dom, vmrla je absque haerede.
45
Hidveg kod Donje Lenave.
46
Morave nedaleko Zagreba.
380
FERDO SlSl: (28)
Anno 1649.
14. ianuarii comes Nicolaus a Zrin Varasdini in ecclesia fra-
trum Franciscanorum in banatus officium installatus.
24. Ianuarii fuerunt nuptiae Alexandri Mikulich, qui duxit
Petri Wtvich, aliter Marigot, filiam in uxorem, ha
je bila prvlje za, Vukoslaviem.
24. martii comes Paulus Palfy Posonii in regni Hungariae
palatinum electus et creatus est
Anno 1650.
1, iaairarii pri Loboru ledvenica je vsa iz hrastja izseena i
zgotovljena; z onoga hrastja ko je obrh te iste le~
dvenice, drevo je na mlad semo i delano. Viden-
durn kale dugo bu trpelo; 124 vozov leda je ilo vu
njo onda.
1. februaiii stupi su zakopam hrastovi na vrtu gradiem kud
se gore ide na lusthaus Hiti ordale. Videndum kak
dugo budu trpeli.
6. februaru fuerunt nuptiae cpmitis Ladisiai Ezterhasy in lio-
honez
47
, qui duxit ibi in uxorem filiam Leonoram
comitis Adaini de Battian.
21. februaru fuerunt nuptiae in Biztricza Stephani Sporarich,
filii Petri, qui duxit filiam Armani Georgii Male-
nich, qui postmodum brevi m rtuus est.
29. iulii v Pozonu bila je kruto velika tua i viher na toliko,
da v gradu Pozornicom dimnjake je vdrla. 'Iz polja
drugi dan vnogo pti, zajcev jesu donesli ljudi. V
erekovom
iS
Vrtu- vnogo kvara je poinil i jedan
/alat zida vdrl. Bila je tmica tolika/ da su nekoji
st'imali, da hoe biti pitani dan. Grozdje i itek
kud je prola vse potrla. Po vulicah voda je bila
velika, Nektere hie viher i krova /alat odnesal.
12. octobris . videl sam v-Sopronu ivoga ele/anta ; bila je samica.
1. decembris fiiia mea Eva Posonii induta est habitu moniali.
Anno 1651.
19. februaru fuerunt nuptiae Joannis K-uchich, alias vicecomitis
comitatus Zagrabiensis, Zagrabie, qui secundario
47
Hohoncz gl. gore str. 358 bilj. 18.
48
Ersek = nadbiskup (ostrogonski). .
(29)
DVA LJETOPISA. 381
in uxorem duxit filiam Stephani Patachich, koja je
bila prvlje za Drukocijem.
Aprilis. ' t oe mense post mortem suae uxoris Mariae Euse-
biae Draskovich, gospodin Zrinski Miklos grad
Trakotanj (Trakostany)
49
inilje z Megjimorci svo-
jemi podsesti i hitati grada; tandem . mai" po-
dali su se hi su v gradu bili cum aceordo i dali
grad Potlam general slovenski grof Lesl pogodit je
gospodina Zrini Mikloa hana i gospodina grofa
Drakovia Gospara. Bil je gospodin Drakoi
Giipar coram sua maiestate Ferdinando veliko
tubo vinil na gospodina bana Zrinskoga Miklosa]
a ona je vmrla absque Jiaerede. Sam je bil v gradu
Trakotanu gospodin grof Draskovic Gapar.
10. iulii . pri Loboru bila je kruto velika tua, da mije bila
potukla itek, vinograde, zobi, vrt; za stolom mojom
bila je penica posejana, ter ne listor jedno zrno
ostalo.
15. augusti bili su Turci doli pod Kikomarom
50
, da ga uzmu;
i jagmili su ga, ali per Dei gratiam et B. Mariae
Virginis zaludo; i hitali su vrata, obdrali su nasi,,
i vee od 1000 Tarak pod njim poginulo je, neki
onda taki, neki potlam od rane. I Hasan-aga Ka-
niski, najveki baaga potlam od rane v Kanie^
crknul je, iz Sigeta aga 1, iz Koppana aga 1.
31. augusti bili smu mi pak po(d) Segedom.^Grof Pueham je-
bil nad nami, vicepraesident consilii bellici i neto-
takaj Nemac; bil je onde i gospodin ban Zrinski
Miklos, gospodin Esterhasi Laslo, Battiani Adam,
generalis eonfiniorum Canisae oppositorum, i ja s
pokrajinom kanikom. OstaV^ smu vse pogali i pa-
lanka falat zgorjel je, i grada neto je zgorelo, ar,
su hitali nai vnutar granatelle,. i da ne dojde ordi-
nacija a sua maiestate grof-Puehamu^ onda isto pod
njim budui, bili bi ga vzeli. Pri Sen-Grotu smu se
49
Ime Trakoan nastalo j e od njemakoga Drachenstein.
50
Kiskomrom u zaladskoj upaniji nedaleko Kanie.
51
Segesd (Also i Fels) u omogjkoj upaniji u jugozap. Ugarskoj.
52
Meni nerazumljiva rije. Oito se odnosi na izvjesni dio utvrde.
382 FERDO II: (30)
spravljali; onda smu v taboru bili. Bilo je nas cir-
citer 600. Bil je z nami onde isto i gospodin biskup
ga onda Besprimski biskup, G-eorgius Zecheny.
58
fuerunt nuptiae Franeisci Petriclievicli, qui duxit
viduam domini Michaelis Konzki iunioris, filiara vero
fratris mei Nicolai Keglevieh, Catharinam Keglevieh.
poet je moj melim mleti v ^ to je to kamen
gorni, potlam pak drugi.
Anno 1652.
Factus est monachus films meus Johannes Kegle-
vich ordinis sancti Pauli primi eremitae et indu-
ctus est in monasterio Bonder! dicto prope Sopro-
nium, qui et mortuus est deinde.
fuerunt nuptiae comitis Georgii Druget de Homonna,
Homonnai aliter, in arce Sente,
55
cum comitissa Maria
Esterhasi, sorore comitis Ladislai Esterhasi.
fuerunt nuptiae apud Sanctam Gracem
56
comitis
Georgii iunioris Erdedi cum Elisabetha Keglevich,
domini Sigismundi fratris mei filia.
fuerunt nuptiae domini Andreae Sereny filii Pauli
Sereny, vicegeneralis confiniorum Transdanubi-
anorum antemontanorum in Ersekujvar,
57
qui duxit
in uxorem domini Danielis quondam Esterhassi
filiam Magdalenam Ezterhassi.
bili su zaruki grofice Draskovic Barbare cum co-
mite Valentino Czobor, s kim je bila od zaruki
usque ad 15. ianuarii; 16. ianuarii bila bi imela,
biti svadba; toga je gutta
58
vdrla 15. ianuarii.
Turci su doli iz Kanie gospodinu Adamu Battia-
niju v Novi grad,
5
3 age na vero:
Alaga, Jovica Memhet (!) aga, Constanci aga; bilo
53
Szeehenyi.
54
To je prebivalite (Purga) moralo biti tik dvora Lobora.
55
Szente u Slovakoj (u novigradskoj iipaniji).
56
Sveti Kri kod Krapine.
s
' Ersekujvar gl. gore str. 359 (7) bilj. 23.
58
Pala mu kap.
60
Batthynyjev posjed mad. Nemet-Ujvar, njem. Gssing (Hrvati danas tamo
Isau naprosto Grad), u zapad. Ugarskoj (eljezna upanija).
60
u zap. Ugarskoj (eljezna upanija) t. j . Alaga iz .
13. novembris
22. decembris
2. februaru
28. aprilis
2. iutiii
30. itmii
22. iulii
11. augusti
'(31) DVA LJETOPISA. 383
26. augusti
17. septembris
31. ianuarii
17. februaru
19. februaru
"7. martii
20. iulii
24. iulii
13. augusti
ih je 38 konj; eg Krmend
61
su ili i simo i tamo
mimo Egerszega.
Turci su robili preko Dunaja. Onda je poginut grof
Esterhasi Laslo i lakoj Esterhasi Tomas, Ferenc i
Gapar, vzi 4.
Turci kaniki i ostali porobili su cez Babo sela
Holo i Seced
6i
i odpeljali 381 du; neto su i
pozgali.
Anno 1653.
poeli su mi -v gore Loborske drevo ei i tesati
granje i splaven na melin Loborski; i taki 1. fe-
bruaru neto dreva su dopeljali z gore; 3-a fe-
bruaru poeli su graditi melin, 4-a jesu sagradili i
melin je poel mleli. A brvna su 3 v zemljo velika
zokapali (!) globoko gde je splav ona iroka obrh
melina: 5-ta februaru poeli su splavi rediti, one
iroke, 7 februaru dokonjali su.
poeli su pri mojem vinogradu Villiaku rediti preo
i ovcamico.
fuerunt nuptiae eomitis Nicolai iunioris Erdedi
Posonii, qui duxit in uxorem filiam comitis Ioaimis
Draskovich palatini quondam, Iohankam Mariam.
poslal sam sokaia moga Matijasa v navuk sokacu
gospodina Keglevi Zigmunda Marton-mestru.
fuerunt nuptiae Christophori Liehkovich.
filia mea Catharina monialis Zagrabiae fecit pro-
iessionem.
fuerunt nuptiae filiae Ladislai Chiaki Barbarae,
quam duxit* marchio Gonzaga Yiennae.
11. ianuarii
11. martii
Anno 1654.
bila je svadba v Koncine trombitaa moga Han-
zlina.
tihrenci, kaptolonski kmeti, bili su rebeluvali, ter
hoc eodem die, id est 11. et 12. martii, gospodina
< bana vojska, gospodina Zrinskoga Mikloa i krajina
krizevaka, porobili su je i sela pozgali.
61
Krmend u zap. Ugarskoj (eljezna upanija).
ea
Hidas-Hollos i Nemet-Szecsd u zap. Ugarskoj (eljezna upanija).
384
FERDO IIC:
(32)
27. septembris f
u
i f
n a r c e
Simeg;
03
ibi fuit dominus archiepi-
scopus Steigoniensis Georgius Lippai, et alii 4
episcopi,'comes Aamus de Batthian, comes Fran-
ciscus Nadasdi. Hoc ipso die fait conseeratio epi-
scopi Besprimiensis, Georgii Zecheni, 28. septem-
bris pausavimus et in templo fuit disputatio. 29.
septembris consecravit ecclesiam fratrum ordinis
sancti Francisci minoris observantiae ibidem in
Simeg ipsemet episcopus Besprimiensis Georgius
Zeclieni, qui et fundator est eiusdem ecclesiae et
monasterii. Omnia fuerunt in abundantia; con-
sumpta sunt vini vaa 38, boves 38, blizo 500
ovac et reliqua; sudi su bili jedni po 17, po 18,
po 19, po 20 ondesnih vedar.
Anno 1655.
22. apriiis factus e,st camerarius filius meus Ladislaus suae
maiestatis saeratissimae Leopoldi regis Hungariae,
Posonii.
27. iunii fuit corpnatio Leopoldi Posonii in regem Hunga-
riae, filii Ferdinand: 3-ii.
27. iunii eodem die filius meus Ladislaus a rege creatus
est in equitem auratum.
22. augusti
v
Ztarigradu bila je svadba gospodine Draskovic
Borbale cum domino Jobst losepho Muskon.
September Po male mese poet je moj melin pri Loboru zidati
i dokonjan je zid circa finem novembris eiusdem
an ni prez flatroma i bolte v mlinarove hize; i ro-
enice su hoc anno 1655. gore denene, i treti del
iz cigla krova; i bil bi gotov in decembri i mlel
in anno 1655., ali pred zimom velikom nesu qa
mogli zgotoviti, neg je vre in anno 1656, ves do-
konjan.
27. octobris dokonjana je moja presa pri Villiaku, i brali srnu;
i pokrivena je presa indlinom hoc ipso mense.
14. novembris iuerunt nuptiae loannis Pethe secundario cum
filia Christophori Balogovich.
Siimeg u zalaskoj upaniji (kod Zala-Eg-erszeg
(33)
DVA LJETOPISA.
385
17. novembfis fmt' iii Ztipernicza
15
* filii mei Ladislai aniruli per-
mutatio cum filia domini Petri Ratkay, Rosina
Ratkay.
Anno 1656.,
fuerunt imptiae filii mei Ladislai in arce Tliabor,
65
\ade je. bilo gpspockih sinov 19, gospoc/cih Mere 14;
najde to in calendario huius anni, qui fuerunt.
opuen je veliki ribnjak pri Loboru; 23. *martii
napuen je: krapov 16 Adani Valpot; Ivan Dra-
bant Perdek" dictus 24 krapov, uk 250.
poet je moj melin delati na Dobovcu ;
6(i
8. novem-
bris pocel je mleti.- ;
pocel je moj melin mleti na Bistrice; pokrit je'
die praecedenti. .
Anno 1657.
pokrit je moj melin na Velekovcu, a poet je mleti
jo 18. maii jedan kamen gorni.
fuerunt nuptiae in Ztubicza loannis Volkovich,
filii Balthasari Voikovich, ki je vzel gospe ' &tru~
garice rogjakpio.
20. februari!
20. martu
18. octobris
21. decembris
4. iunii
9. September
Anno 1658.
12. aprills pocel je zidati Martin zidar on zid preko potoka
pri Loboru, gde je odzdol tala, hintovnica, i odzgor
polaa velika Hiti itnica.
31. mail moj dvor pri svetom Ivanu poet je nainjati.
19. iulii bil seje ribnjak pri Loboru veliki odri; moral sam
ga opustiti; rib je nutre bilo: uk 220, linjev 164,
i, krap 1, karasov 6', to drugo belkih, karasov. Vide
in calendario anni 1656., koliko je bilo onda ^
pueno; 1658. iz grabe Loborske je napuseno v rib-
njak 57 uk, linjev 6, a in anno pak 1659. 15.
aprilis pustil je kljuar Vidovi Ivan v ta isti
(
. veliki ribnjak spod Topolovca z onoga Politara kra-
' pov 210; dano je iz toga Politara takaj Lacku
64
Stipernica u hrv. Zagorju (kod Pregrade).
65
Veliki Tabor na Sutli u hrv. Zagorju.
66 Gl. gore str. 373 (21) bilj. 20.
STARINE XXXVI. 25
386
FERDO SIIC:
(34)
29. iulii
3. augusti
19. octobris
krapov oporedno, cd je on povedal, da su fattju-
karasi, ne pravi krapi.
bili smu na Kisele vode pri gospe grofice Zrini
Petrice na veere: ja, gospodin Erddi Juraj mladi
i s enom, gospodin ikulin Ferenc i s enom, moj
sin Lacko, i kruto smu onde bili dobre volje vsi,
bil sam v Studenicah ja, gospa Cikulinka, gospa
Erdedi Jurjevica, mladoga Erdedi Jurja ena i
Kisasonka Borika, ki gospodina Keglevia igmohda.
dokrita je moja pivnica na Bistrice hrastovim ind-
linom.
Arnfo 1659.
19. iairaarii fuit apud me reverendissimus pa,ter de Thauris
in Veleskocz.
26. martu poeli su na Velekovcu palank rediti okolo i stupe
zakapati; ov tjedan su stupov 8 zakopali et sie
* consequenter negda ve negda manje; vide in ca-
l endar s huius anni ulterius.
7. iunii pokrita je na Maanskom^ mlenica pri zdencu
hrastovim indlinom.
1. septembris polozil sam na Velekovcu fimdamentum kuhinje i
i komorice poleg nje, ifitarnice. 6. septembris eius-
dem anni rozeniee su gore denene, 10. septembris
taki su poeli pokrivati.
17. novembris bila je svadba moje ene inaa Mihalja Cebocija
v Loboru, duxit Sophiam Brezovechki. Bilje onde
gospodin ikulin i s enom, gospa Mukonka Bar-
bara Draskovic i Lacko moj sin i s enom svojom.
\. decembris poet sam v Sutinske
68
na moj melin grabe kopati
iz stare Mataine.
18. decembris bil je vas dan tolik vetar sever i viher snegom, da
se je Beka voda pri Loboru snegom zajezila v neko-
liko mestih, da ne mogla voda na melin tei, na
melin moj, ni druge meline, doklam nesu snega raz-
metla, to nesam ja zapametil, nit vnogi drugi ljudi;
Mae u hrv. Zagorju (kod Zlatara).
Sutmsko u krv. Zagorju (kod Zlatara).
<35) DVA LJETOPISA. 387
17. ianuarii
19. ianuarii
8. februaru
8. februaru
. martii
22. 23. 24. martii
30. aprilis
S. maii
2. iunii
15. iunii
3. augusti
13, augusti
^
69
Bologna
a poel je vetar 17. v noi puhati i vnogi veliki su
bili zapuhi i snegovje veliko povsud.
A n n o 1 6 6 0 . , ' ' '
' . i
vesnik ovdeni na Velekovm Stui^ iz grabe Ve-
lekoveke odnesal je i pustil 32 krapa v ribnjak
gorni na Lipovcu.
ta isti vesnik Stui iz grabe Velekovacke odnesel
je i pustil 32 , krapa v gorni ribnjak na Bistrice.
Brukec je iz Velekoveke grabe nosil i pustil krapov
40 v ribnjak na Bistrice.
eodem die iz grabe Velekovecke puteno je v rib-
njak gorni na Lipovcu krapov 30.
venit Bonnoni
69
ad me in Veleskocz Petrus Ge-
reczi.
mar of su ogradili z nova pri Velekov s prutjem
i s prosci, ter su odzgor slamom i borovicom 'pokrili,
poel je mleti na Maanskom gorni kamen i dokrit
je indlinom; i drugi kamen je poel mleti cez
8 dan.
ovoga meseca, a novilunio computando, koji se zove
slovenski sviben, hoc est 9. maii, zaet je saditi z
nova moj vinograd na Dobovcu blizo dvora,
dokrit je moj dvor pri svetom Ivanu hrastovim
indlinom. .
ztial sam v Sisek i on dan jesam ial po vode do
Topolovca, gde je strazbenica, i pak nazad on dan
i v gradu Sisku videnda vidi.
poel sam na Velekovcu katel ves podzidavati, i
taracali su zidari consequenter ciglom kaj kud po
katelu. .
notandum, da je Kania bila na Ivanje hoc anno
pogorela; i mi srnu v naem or sagu imeli gene-
ralem insurrection em et personalem, et a fumo
quolibet insuper unum equitem et peditem davali
srnu, ter srnu leali po selih irom nie i vie Va-
radina. Haubtquartir je bil v Semovce. Pro 13.
s augusti nam je bilo publikuvano od gospodina bana
ti Italiji,- gdje j e nae plemstvo polazilo universitetske nauke.
3 8 8 FERDO SISI: ( 3 6 )
Zrinskoga Miklosa, da komparujemu v poljo- po-
quartirih; ja sam bil i z, mojim sinom Lackom v
selu Erzenica dictum, gospodina Erdedi Jurja
mladoga. 19. augusti laki srnu se razili, a 18..
augusti vezer je bil dosal Budinski napravi jat Kanizo..
26. augusti etiri grede afrana jesu posagjene v- Loboru na
vrtu kajti je bila sua velika, ali je taki ez no-
godina pala gde je ona hruska tepka ; a pak drugi
dan ,'6 grede su posagjene, one duge; ial je dezgi
onda po malo, a ez no pree.
1, septembfis moj eremitorium na vrtu dokonjan je; napravljal
ga je nekoj frater capucinus laicus Sebastianus,.. a
30- augusti poet ga je redili.
12.-septembri s fui
m
nuptiis Ladislai Chernkoczy in Kismlal a
70
:.
in campo Turopolia, et inde venimns in Chernkocz.
21. novembris fuerunt iraptiae fratruelis mei domini Nicolai Ke-
glevich in arce Holich
71
in Hungaria, qui, duxit
in uxorem vir ginem comitissam Evam Czobor, fi-
liarn Valentini quondam Ozobor.
13. februaru fuerunt nuptiae domini Francisci Chiaky, qui duxit
in uxorem filiam domini Georgii Illesliazi: in
Trenchin nuptiae fuerunt.
20. februaru fuerunt nuptiae domini comitis Pauli Chiaky cum
filia domini Emerici Czobor in Sasin
73
.
20. februaru fuerunt nuptiae Balthasari Vragovich, qui duxit
in uxorem filiam domini Pet ri Patachiek.
17. martii zezidan je zdenec pri mar of u Loborskom.
20. mart! i . bili su mi vlovili.2 krapa strano suha v ribnjaku
Bistrikom gornjem. Ja to videvi, da su tak mledni,
premiljal sam, da ne ribnjak on za krape, ter sam
vinil krape zloviti ter uke napustiti; ter ta isti
dan iz grabe Velekoveke pueno je vu f ribnjak
5 uk, potlam negda ve negda manje, a 21. martii
pustil sam vu f isti ribnjak Bistriki linjev 110;;
70
Mala Mlaka u Turopolju.
' " Holi u Slovakoj, u njitranskoj upaniji.
72
Sasin, ma. Sasvr, njem. Schlossberg, u Slovakoj u njitranskoj upaniji.
DVA SPISA.
389
drugih 110 linjev v gorni LipovecH ribnjak je pu-
steno. Ti isti Uni jesu bili iz ribnjaka koji je pri
svetom, Martinu blizo, ar sam ga cisto cinil opu-
stiti.; i hasni z njega ne bu nitar, doklam se ne
cisti ; i bil sam ga cinil malo prvlje opustiti, ter
ni bilo vu njem ni jedne uke nit krapa, nego su
bili mali Uni ter karasi; to sam cinil tih malih
linjev i karasov za jedno kafico pustiti v Politar
pri Loboru poleg mar of a moga.
iz grabe Velekoveke postal sein v Politar pod
Topolovcem krapov 10, a dal sem prvlje iz grabe
Velekoveke Packu 50 krapov i neto karasov.