You are on page 1of 1
Подела наука Друштвене науке Андрагогија Антропологија Археологија Би лиотекарство !ојне науке "еогра#ија Демогра#ија Природне науке Де#ектологија Астрономија $кономија Биологија %сторија Науке о Земљи &език и лингвистика Физика 'огнитивне науке Физичка хемија 'риминологија Хемија (етодологија (узикологија ) разова*е Педагогија Политичке науке Право Психологија +о,иологија Филозо#ија %здвојене посе не науке (атематика -огика