Sie sind auf Seite 1von 18

VJEBA 1. 1.Zemlja je zvijezda. 2. Povijest je uiteljica ivota. 3. Sloga jaa domovinu.4. Domovini rado ivot darujemo. 5. Gr a!

"im znano#$u nadvisuje#. 1. 2. 3. 4. %erra!&ae!'. ( zemlja )st ( je!jest Stella!&ae!'. ( zvijezda *istoria!&ae!'. ( +istorija ,agistra!&ae!'. ( uiteljica -ita!&ae!'. ( ivota .oncordia!&ae!'. ( sloga Patria!&ae!'. ( domovina /irmo!1. ( jaati 0i1enter& 23rilog4 rado Dono!1. ( darivati!davati Graecia!&ae!'. ( Gr a "oma!&ae!'. ( "im Scientia!&ae!'. ( znanost Su3ero!1. ( nadvisivati!svladavati

VJEBA 2. 1. Zemlja i mjesec su zvijezde. 2. -is je domovina mornara. 3.,ornar i u olujama 3lovi.4. 5to e Dalmacije volimo. 5. 6iteljice djevojicama 3rie 3ri3ovijedaju. 1. 2. 3. 4. )t ( vezni i 0una!&ae!'. ( mjesec Sunt& su!jesu 7ssa!&ae!'. ( -is 8auta!&ae!m. ( mornar Patria!&ae!'. ( domovina )st& je!jest )tiam ( 2vezni 4 i!ta o9er 7n ( 23rijedlog s a1lativom4 u!na Procella!&ae!'. ( oluja /a1ula!&ae!'. ( 3ria 8arro!1. ( 3ri3ovijedati 7nsula!ae!'. ( oto Dalmatia!&ae!'. ( Dalmacija :mo!1. ( lju1iti 5. Puella!&ae!'. ( djevoj a 8arro!1. ( 3ri3ovijedati Poeta!&ae!m. ( 3jesni 0audo!1. ( +valiti 7. D) 8:6%7S ( 5 ,5"8:"7,: ,ornar se esto s olujama 1ori. Pjesnici +vale odvanost mornara. Zvijezde no$u mornarima 3ut 3o azuju. 5 mornarima rado 3rie 3riamo. -is! ;orula! <ra! dalmatins i otoci!domovina su mornara. =ivot mornara volim. VJEBA 3. 8arod u3ravlja *rvats om. 2. 8esloga narodu # odi.3. 8arode! slogom 3rijatelje razveseljava#! ne3rijatelje zastra#uje#.4. "atovi sela i gradove razaraju. 5. <olesnici se moraju 3o oravati savjetima lijeni a.>. -u u 3rii 2,i o vu u! vu na vrata4. 1. Po3ulus!&i!m. ( narod Gu1erno!1. ( u3ravljati 2. Discordia!&ae.'. ( nesloga 8oceo!2. 8ocui ( s oditi :micus!&i!m. ( 3rijatelj! Delecto!1. ( veseliti!za1avljati! 7nimicus!&i!m. ( ne3rijatelj 3. <ellum!&i!n. ( rat! -icus! i! m. ( selo! 533idum!&i!n. ( grad! deleo! 2. uni#tavati 4. :egrotus!&i!m. ( 1olesni ! .onsilium!&i!n. savjet! ,edicus!&i!m. ( lijeni ! Pareo!2. Parui ( 3o oravati se! De1eo!2. ( morati 5. 0u3us!&i!m. & vu VJEBA 4. 1.6itelj djea a i djevojicu do1rim njigama odgaja.2. Do1ri uitelju! rijeima tvojim rado se 3o oravamo.3.<olesnom ovje u 3otre1ni su savjeti lijeni a.4. Slo1odan narod je u slo1odnoj domovini. 5.<ijedan 1ija#e ivot rims i+ ro1ova.>. Gr a ima slavne 3jesni e. ?. Grci 1ija+u uitelji "imljana. 1. Puer!&i!m. ( djea ! Puella!&ae!'. ( djevojica! <onus 3. ( do1ar! 0i1er!&1ri!m. ( njiga! )duco!1. ( odgajati 2. ,agister!&tri! m. ( uitelj! -er1um!&i!n. ( rije! %u& ti! 0i1enter & 23rilog4 rado! Pareo 2. Parui ( slu#ati 1

3. -ir!viri!m. ( mu! :egrotus!&i!m.& 1olesni ! .onsillium!&i!n. ( savjet! ,edicus!&i!m. ( lijeni ! 8ecessarius!3. ( 3otre1an!nudan! 4. 0i1er!&era!&erum ( slo1odan! ,iser!&era!&erum ( 1ijedan! -ita!&ae!'. ( ivot! Servus!&i!m. ( ro1! "omanus!&i!m. ( rimljanin 5. .larus!3. ( slavan! Poeta!&ae!m. ( 3jesni ! *a1eo!2. ( imati! )rant ( su >. ,endacium!&i!n. (0a! Peritus!3. ( -je#t! <ellum!&i!n. ( "at! Periculum!&i!n. (53asnost! -ito!1. ( 7z1jegavati 77. D7.%: )% S)8%)8%7:) ( 6Z")@7.) 7 7Z");) 1.Pjesni a slo1oda. 5. Poslije o1la a sunce.2.<og iz stroja. >. Pred zvjeradA 6 rudni A3.5d jajeta 2od 3 oet a4. ?. Zora 3rijateljica muzama 2je4.4.53asnost je u odlaganju. 777. D) S%6D75 078G6:) 0:%78) ( 5 6@)8B6 0:%78S;5G B)Z7;: 6itelj ueni e latins i jezi 3ouava. ,noge latins e rijei uenicima su ve$ 3oznate.6itelj lije3e 3rie rims i+ 3jesni a esto 3ri3ovijedaC 3ria. 6enjem latins og jezi a!uenici! znanje dragocjeno 3ri1avljate. 0atins i jezi naime 3otre1an je za uenje mnogi+znanostiC nau a. DDDDDDD.. Vjeba 11 6zro rata .asus ( nom. Bed. <elli ( gen. Sg. Prijelaz *ani1alove vojs e 3re o :l3a 1ija#e tea . )Eercitui ( gen. Sg. *ani1alis ( gen. Sg. %ransits ( nom. Sg. :l3ium ( gen. Pl. Di''icilis ( nom. Sg. )rat ( 3. l. jed. ,nogi 1rodovi u lu e Dalmacije dolaze. ,ultae ( nom. Pl. 8aves ( nom. Pl 7n ( 3rijedlog u s a1l. Dalmatiae ( gen. Sg. -eniunt ( gl. 3.l. 3l. Prezenta 6 ljuds oj glavi sjedi#te je svi+ osjetila. .a3ite ( a1l. Sg. *umano ( a1l. Sg. Sedes ( nom. Sg. 5mnium ( gen. Pl. Sensuum ( gen. Pl. "ogovi su oruje mnogi+ ivotinja. 2

.ornua ( nom. Pl. :rma ( nom. Pl. ,ultorum ( gen. Pl. :nimnalium ( gen. Pl. 5#tar led 3lodovima # odi. :cre ( nom. Sg. Gelu ( nom. Sg. /ructi1us ( dat. Pl. 8ocet ( gl. 3.l.j. 3rezenta "u a ru u mije. ,anus ( nom. Sg. ,anum ( a . sg. 0avat ( gl. 3.l.j. 3rezenta S.P.F." ( Senat i rims i narod Senatus ( nom. Sg Po3ulusGue ( nom. Sg. "omanus ( nom. Sg. *"-:%S;5 ( 0:%78S;7 De victori1us nostri eEercitus li1enter audimus. De ( 3rijedlog o -ictori1us ( a1l. Pl. 5d victor! &oris! m. ( 3o1jedni 8ostri ( gen. Sg. 5d noster! ra! rum ( na#! #a! #e )Eercitus ( gen. Sg. 5d eEercitus! us! m. ( vojs a 0i1enter ( 3rilog naina rado :udinus ( 1.l. 3l. Prezenta od auio! 4. audivi! auditum ( slu#ati Portus Dalmatiae 3leni navium sunt. Portus ( nom. Pl. 5d 3ortus! us! m. ( lu a Dalmatiae ( gen. Sg. 5d Dalmatia! ae! '. Pleni ( nom. Pl. 5d 3lenus! 3. ( 3un 8avium ( gen. Pl. 5d navis! is! m. ( la9a Sunt ( 3.l. 3l. 5d sum! esse! 'ui u 3rezentu :dventus .aesaris senatui romano non iucundus erat. :dventus ( nom. Sg. 5d adventus! us! m. ( dolaza .aesaris ( gen. Sg. 5d .aesar! &aris! m. ( .ezar Senatui ( dat. Sg. 5d senatus! us! m. ( Senat "omano ( dat. Sg. 5d romanus! 3 ( rims i 7ucundus ( nom. Sg. 5d iucundus! 3 & ugodan

Vjeba 12 Dani mladosti slini su danima 3rolje$a. Dies ( nom. Pl. 7uventutis ( gen. Sg. Similies ( nom. Pl. Die1us ( dat. Pl. -eris ( gen. Sg Podne je srednji dio dana. )ridies ( nom. Sg. ,edia ( nom. Sg. Pars ( nom. Sg. Diei ( gen. Sg. sloga na#u re3u1li u uvr#$uje. .oncordia ( nom. Sg "em 3u1licam ( a . sg. 8ostram ( a . sg. /irmat ( gl. 3.l.j. 3rezenta 3oeci svi+ stvari te# i su. 7nitia ( nom. Pl. 5mnium ( gen. Pl. "erum ( gen. Pl. Di''icilia ( nom. Pl. 6 sredi#te stvari ,edias ( a . 3l. "es ( nom. Pl. 6 nadi. S3e ( a1l. Sg. *rv ( lat. iuventus s3es rei 3u1licae est. 7uventus &. 8om. Sg. 5d iuventus! &tutis! m. ( omladina S3es ( nom. Sg. 5d s3es! ei! '. ( nada "ei 3u1licae ( gen. Sg. 5d res 3u1lica ( re3u1li a in omni1us re1us usus 1onus magister est. 5mni1us ( a1l. Pl. 5d omnis! e ( sav! svi "e1us ( a1l. Pl. 5d res! ei! '. ( stvar 6sus ( nom. Sg. 5d usus! us! m. ( is ustvo <onus ( nom. Sg. 5d 1onus! 3 ( do1ar ,agistere ( nom. Sg. 5d magister! ri! m. ( uitelj

Vjeba 13 Zvu je 1rz! svijetlost je 1ra a misao naj1ra. Sonus ( nom. Sg. 5d sonus! us! m. ( zvu "a3idus ( nom. Sg. 5d ra3idus! 3. ( 1rz 0uE ( nom. Sg. 5d luE! lucis! '. ( svijetlost "a3idior ( om3arativ od ra3idus! 3. ,ens ( nom. Sg. 5d mens! mentis! '. ( misao "a3idissima ( su3erlativ . roda od ra3idus! 3. Primjeri su orisniji nego 3ravila. )Eem3la ( nom. Pl. 5d eEem3lum! i! n. ( 3rimjer 6tiliora ( om3arativ 3ridjeva u nom. Pl. Srednjeg roda od utilis! e ( oristan Fuam ( nego Praece3ta ( nom. Pl. 5d 3raece3tum! i! n. ( 3ravilo 6 7lijadi nestor je mudriji od :gamenona. 7liade ( a1l. Sg. 5d 7liada! ae! ''. ( 7lijada 8estor ( nom. Sg. 5d 8estor! oris! m. ( 8estor Sa3ientior ( nom. Sg. ,u# og roda u om3arativu od sa3iens! &entis ( mudar :gamemnone ( a1l. Sg. 5d :gammenon! onis! m. ( :gamemnon -rlo su 3oznati gradovi DalmacijeH Zadar! %rogir! Salona! 8arona! )3idaur. 8otissimae ( nom. Pl. 6 su3erlativu ens og roda od notus! 3. ( 3oznat 6r1es ( nom. Pl. 5d ur1s! ur1is! '. ( grad Dalmatiae ( gen. Sg. 5d Dalmatia! ae! '. Svi su gradovi u nom. Sg. AAAAAAAAAAAAAA S3artanci 1ija+u naj+ra1riji i najodvaniji od svi+ Gr a. 0acedemonii ( nom. Pl. 5d 0acedemonius! ii! m. ( S3artanac /ortissimi ( nom. Pl. Su3erlativ ridjeva u mu# om rodu od 'ortis! e ( +ra1ar :udacissimi & . Pl. Su3erlativ ridjeva u mu# om rodu od audaE. ( acis ( odvaan 5mnium ( gen. Pl. 5d omnis! e ( sav! itav Grecorum ( gen. Pl. 5d Gracus! i! m. ( Gr 5#trijom 2jaom4 lju1avlju domovinu moramo voljeti nego 3rijatelje. :criore ( a1l. Sg. ;om3arativa 3ridjeva od acer! cris! cre ( o#tar :more ( a1l. Sg. 5d amor! &oris! m. ( lju1av Patriam ( a . sg. 5d 3atria! ae! '. ( domovina :mare ( in'initiv 3rezenta od amo! 1. ( voljeti De1emus ( 1.l. 3l. 5d de1eo! 2. ( morati Fuam ( vezni nego :micos ( a . 3l. 5d amicus! i! m. ( 3rijatelj *rv ( lat. Servi romani in di''iciliore conditione Guam graeci erant. Servi ( nom. Pl. 5d servus! i! m. ( ro1 "omani ( nom. Pl. 5d romanus! 3. ( rims i Di''iciliore ( a1l. Sg. ;om3arativas 3ridjela di''icilis! e ( tea 5

.onditione ( a1l. Sg. 5d conditio! onis! '. ( stanje Fuam ( vezni nego Graeci ( nom. Pl. 5d graecus! i! m. ( gr i 8omen S3artaci notissimum erat. 8omen ( nom. Sg. 5d nomen! &inis! n. ( ime S3artaci ( gen. Sg. 5d S3artacus! i! m. ( S3arta 8otissimum ( nom. Sg. 6 su3erlativu srednjeg roda od notus! 3. ( 3oznat omnium 3oetarum greacorum *omerus notissimus est. 5mnium ( gen. Pl. 5d omnis! e ( sav! itav Poetarum ( gen. Pl. 5d 3oeta! ae! m. ( 3jesni Greacorum ( gen. 0. od Gracus! i! m. ( Gr 8otissimus ( nom. Sg. Su3erlativa 3ridjeva u mu# om rodu od notus! 3 ( 3oznat Vjeba 14 Belen je 1rz! strijela 1ra! a vjetar naj1ri. .eler ( nom. Sg. 5d celer! eris! ere ( 1rz .ervu ( nom. Sg. 5d cervus! i! m. ( jelen .elerior ( nom. Sg. ;om3arativa Sagitta ( nom. Sg. 5d sagitta! ae! '. ( strijela -entus ( nom. Sg. 5d ventus! i! m. ( vjetar .elerrimus ( su3erlativ 3ridjeva u nom. Sg. 6 Peri lovo vrijeme :tena je vrlo lije3im s3omenicima 1ila u ra#ena. Periclis ( gen. Sg. 5d Pericles! is! m. ( Peri lo %em3ori1us ( a1l. Pl. 5d tem3us! oris! n. ( vrijeme :t+enae ( nom. Pl. 5d :t+enae! arum! '. ( :tena Pulc+errimis ( a1l. Pl. Su3erlativa 3ridjeva 3ulc+er! ra! rum ( lije3 ,onumentis ( a1l. Pl. 5d monumentum! i! n. ( s3omeni 5rnatae ( nom. Pl. 5d ornatus! 3. ( u ra#en S3arta ovo ime! od vo9a ustan a ro1ova! na3oznatije je. 8omen ( nom. Sg. 5d nomen! inis! n. ( ime S3artaci ( gen. Sg. 5d S3artacus! i! m. ( S3arta Servilis ( nom. Sg. 5d servilis! e ( ro1ovs i %umultus ( nom. Sg. 5d tumultus! i! m. ( 1una! ustana Ducis ( gen. Sg. 5d duE! ducis! m. ( vo9a .ele1errimum ( nom. Sg. 6 s3erlativu srednjeg roda od cele1er! 1ris! 1re ( slavan -rlo je la o tu9e mane oriti. /acillimum ( su3erl. 6 nom. Sg. Srednjeg roda od 'acillis! e ( la :liena ( nom. Pl. 5d alienus! a! um & tu9 -itia ( nom. Pl. 5d vitium! ii! n. ( mana -itu3erare ( in'initiv 3rezenta od vitu3ero! 1. ( oriti 63ravljati re3u1li om najtee je umije$e. "egere ( in'initiv 3rezenta od rego! 3. ( u3ravljati >

"em 3u1licam ( a . sg. Di'icillima ( nom. Sg. 6 su3erlativu ens og roda od di''icilis! e ( tea :rs ( nom. Sg. 5d ars! artis! '. ( umje$e *rv ( lat. 7n eEcercitu S3artaci 3au3errimi agricolae erant. )Ecercitu ( a1l. Sg. 5d eEercitus! us! m. ( vojs a S3artaci ( gen. Sg. 5d S3artacus! i! m. ( S3arta Pau3errimi ( su3er. Pridjeva mu# og roda u nom. Pl. 5d 3au3er! ra! rum ( siroma#an :gricolae ( nom. Pl. 5d agricola! ae! m. ( selja .aelum insulae P+ari salu1errimum est. .aelum ( nom. Sg. 5d caelum! i! n. ( 3odne1lje 7nsulae ( gen. Sg. 5d insula! ae! '. ( oto P+ari ( gen. Sg. 5d P+arus! i! m. ( *var Salu1errimum ( su3erl. Pridjeva srednjeg roda od salu1er! 1ris! 1re ( zdrav omnium animalium +omini simia 'orma simillima est. 5mnium ( gen. Pl. 5d omnis! e ( sav! iav :nimalim ( gen. Pl. 5d animal! alis! n. ( ivotinja *omini ( dat. Sg. 5d +omo! inis! m. ( ovje Simia ( nom. Sg. 5d simia! ae! '. ( majmun /orma ( a1l. Sg. 5d 'orma! ae! '. ( o1li Simillima ( su3erlativ 3ridjeva u nom. Sg. 6 ens om rodu od similis! e ( slian Vjeba 15 1. 7van 0ui$ je 3ovijest *rvats e lije3o i ueno o3isao. 7o+annes ( nom. Sg od 7o+annes! &is! m. ( 7van 0ucius ( nom. Sg. *istoriam ( a . sg. 5d +istoria! ae! '. ( 3ovijest .roatiae ( gen. Sg. 5d .roatia! ae! '. ( *rv. Pulc+re ( 3rilog do1ro Docte ( 3rilog ueno Descri1it ( 3.l.j. 3rezenta od 3ulc+er! ra! rum ( lije3 2. Do1ar lijeni do1ro lijei. <onus ( nom. Sg. 5d 1onus! 3 ( do1ar ,edicus ( nom. Sg. 5d medicus! i! m. ( lijeni <ene ( 3rilog do1ro .urat ( 3.l.j. 3rezenta od curo! 1. ( lijeiti 3. na#i vojnici 1ore se +ra1ro i u3orno. 8ostri ( nom. Pl. 5d noster! ra! rum ( na#! #a! #e ,ilites ( nom. Pl. 5d miles! & itis! m. ( vojni /ortiter ( 3rilog snano .onstanter ( 3rilog u3orno Pugnant ( gl. 6 3.l. 3l. Prezenta od 3ugno! 1. ( 1oriti se 4. <ojaljivi 3as e#$e laje nego #to grize. %imidus ( nom. Sg. 5d timudus! 3 ( 3la#ljiv ?

.anis ( nom. Sg. 5d canis! is! m. ( 3as -e+ementius ( om3arativ 3riloga od ve+emens! &entis ( esto o 0atrat ( 3.l.j. 3rezentra od latro! 1. ( lajati Fuam ( vezni nego ,ordet ( gl. 6 3.l. j. 3rezenta od mordeo! 2. ( gristi 5. Bezi esto tee ranjava nego ma. >. 6strajnim radom i mnoge 3re3re e vrlo la o $emo nadvladati. ?. 3jesni 0u recije 'ilozo'iju )3i ura vrlo ueno i vrlo lije3o izlae. Prijevod +r. ( lat. 1. *omo sa3iens sa3ienter vivit. *omo ( nom. Sg. 5d +omo! &inis! m. ( ovje Sa3iens ( nom. Sg. 5d sa3iens! &entis ( mudar Sa3ienter ( 3rilog mudro -ivit ( 3.l. . 3rezenta od vivo! 3. ( ivjeti 2. Savus celeriter! Drinus celerius Dravus celerrime 'luit. Savus ( nom. Sg. 5d Savus! i! m. ( Sava .eleriter ( 3rilog 1rzo Drinus ( nom. Sg. 5d Drinus! i! m. ( Drina .elerius ( om3arativ 3riloga od celer! eris! ere Dravus ( nom. G. od Dravus! i! m. ( Drava .elerrime ( su3erlat. Priloga /luit ( 3.l. j. 3rezenta od 'luo! 3. & te$i 3. ,agister 1reviter +istoriam 1elli troiani narrat. ,agister ( nom. Sg. 5d magister! ri! m. ( uitelj <raviter ( 3rilog rat o *istoriam ( a . sg. 5d +istoria! ae! '. ( 3ovijest <elli ( gen. Sg. 5d 1ellum! i! n. ( rat %roiani ( gen. Sg. 5d %roianus! i! m. ( trojans i 8arrat ( 3.l.j. 3rezenta od narro! 1. ( 3ri3ovjedati Vjeba 16 1. Gdje si ti Gaj! ja sam Gaja. 61i ( 3rilog gdje %u & & nom. Sg. 5d tu ( ti :ius ( nom. Sg. 5d Gaius! i! m. ( Gaj )go ( nom. Sg. 5d ego ( ja Gaia ( nom. Sg. 5d Gaia! ae! '. ( Gaja 2. Danas meni! sutra te1i. *odie ( 3rilog danas ,ini ( dat. 5d ego ( ja .ras ( 3rilog sutra %ivi ( dat. 5d tu ( ti 3. 0ju1av 3rema 3lo1odi vama s nama zajedni a je. I

:mor ( nom. Sg. 5d amor! &oris! m. ( lju1av 0i1ertatis ( gen. Sg. 5d li1ertas! &tatis! '. ( slo1oda -o1is ( dat. 5d vos ( vi 8o1iscum ( a1l. 5d nos ( mi .ommunis ( nom. Sg. 5d communis! e ( zajedni i 4. S3artae! us3omena na te1e vjena je. S3artace ( vo . Sg. 5d S3artacus! i! m. ( S3arta ,emoria ( nom. Sg. 5d memoria! ae! '. ( us3omena %ui ( gen. 5d tu ( ti :eterna ( nom. Sg. 5d aeternus! 3 ( vjean 5. Zajedni i rad mene! te1e i sve nas veseli. .ommunis ( nom. Sg. 5d communis! e ( zajedni i 0a1or ( nom. Sg. 5d la1or! oris! m. ( rad ,e! te! nos ( a . od )go! tu! nos ( ja! ti! mi 5mnes ( a . 3l. 5d omnis! e ( sav! svi Delectat ( gl. 6 3. l. j. 3rezenta delecto! 1. ( veseliti >. 0judi se1i rado o3ra#taju. *omines ( nom. Pl. 5d +omo! inis! m. ( ljudi Si1i ( dat. Povratno&3osvojne zamjenice ( se1i 0i1enter ( 3rilog rado 7gnoscunt ( 3.l. 3l. Prezenta 5d glagola ignosco! 3. ( o3ra#tati ?. 6en ovje u se1i 1ogatstvo ima. -ir ( nom. Sg. 5d vir! viri! m. ( ovje Doctus ( 3ridjev u nom. Sg. ,. roda o doctus! 3. ( uen 7n ( 3rijedlog u Se ( a . 3ovratno&3osvojne zamjenice se Divitias ( a . Pl. 5d divitiae! arum! '. ( 1ogatstvo *a1et ( 3.l. sg. Prezenta od +a1eo! 2. ( imati *"&0:%. 1. 5mni1us vo1is nomen .iceronis notum est. 5mni1us ( dat. Pl. 5d omnis! e ( sav! itav -o1is ( dat. 5d vos ( vi 8omen ( nom. Sg. 5d nomen! &inis! n. ( ime .iceronis ( gen. Sg. 5d .icero! &onis! m. ( .iceron 8otum ( nom. Sg. 6 srednjem rodu od notus! 3 ( 3oznat 2. %e! o3eraie! omnes nos colimus. %e ( vo . Sg. 53eraie ( vo . Sg. 5d o3eraius! i! m. ( radni 5mnes ( nom. Pl. 5d omnis! e ( sav! svi 8os ( nom. 5d nos ( mi .olimus ( 1. l. 3l. Prezenta od colo! 3. ( 3o#tovati 3. ,ilites audaces si1i magnam gloriam 3arant. ,ilites ( nom. Pl. 5d miles! &itis! m. ( vojni :udaces ( nom. Pl. 5 audaE! &acis ( +ra1ar Si1i ( at. Povratno&3osvojne zamjenice se J

,agnam ( a . sg. 5d magnus! 3. ( veli Gloriam ( a . sg. 5d gloria! ae! '. ( slava Parant ( 3. l. 3l. Prezenta od gl. Paro! 1. & 3ri1aviti Vjeba 17 1. ,eni moje! te1i tvoje svi9a se. ,ini ( dat. 5d ego ( ja ,ea ( nom. Pl. Srednjeg roda od meus! a! um ( moj! j+a! je %i1i ( dat. 5d tu ( ti %ua ( nom. Pl. Sr. "oda od tuus! a! uum ( tvoj! ja! je Placent ( 3.l.3l. 3rezenta od 3laceo! 2. ( svi9ati se 2. %voj rad! moj uenie! 3o+valan je. la1or. 8om. Sg. 5d la1or! oris! m. ( rad tuus ( nom. Sg. ,i ( vo . Sg. 5d meus! a! um Disci3ule ( vo . Sg. 5d disci3ulus! i! m. ( ueni 0auda1ilis ( nom. Sg. 5d lauda1ilis! e ( 3o+valan 3. na#a domovina o1iluje drvom i metalima. Patria ( nom. Sg. 5d 3atria! ae! '. ( domovina 8ostra ( nom. Sg. 5d noster! ra! rum ( na#a 0igno ( a1l. Sg. 5d lignum! i! n. ( drvo ,etallis ( a1l. Pl. 5d mettalum! i! n. ( metal :1undat ( 3.l.j. 3rezenta od a1undo! 1. ( o1ilovati 4. radnici i seljaci! va# savez morate marljivo oristiti. 53eraii ( vo . Pl. 5d o3eraius! i! m. ( radni :gricolae ( vo . Pl. 5d agricola! ae! m.& selja 'oedus ( a . sg. 5d /oedus! i! n. ( savez vestrum ( a . sg. 5d vester! ra! um& va# diligenter ( 3rilog marljivo servare ( in'initiv od servo! 1. ( sluiti de1etis ( 2.l. 3l. 5d de1eo! 2. ( morati 5. rijet o su ljudi sud1inom svojom zadovoljni. "aro ( 3rilog rado *omines ( nom. Pl. 5d +omo! inis! m. ( ovje Sorte ( a1l. Sg. 5d sors! sortis! '. ( sud1ina Sua ( a1l. Sg. 5d suus! a! umm ( svoj .ontenti ( nom. Pl. 5d contentus! 3 ( zadovoljan >. ,udrac sve svoje sa so1om nosi. Sa3iens ( nom. Sg od sa3ens! entis ( mudar 5mnia ( a . Pl. Srednjeg roda od omnis! e ( sve Sua ( a . 3l. Secum ( a1l. 5d 3ovatno&3osvojne zamjenice se Portat ( 3.l. sg. 5d 3orto! 1. nositi *"-.&0:%. 1K

1. 53eraie! nostrum 3rogressum 'ructus tuum la1orem est. 53eraie ( vo . Sg. 5d o3eraius! i! m. ( radni 8ostrum ( a . sg. 5d noster! ra! rum ( na# Progressum ( a . sg. 5d 3rogressus! us! m. ( na3reda /ructus ( nom. Sg. 5d 'ructus! us! m. ( 3lod %uum ( a . sg. 5d tuus! a! uum ( tvoj 0a1orem ( a . sg. 5d la1or! oris! m. & rad 2. 0a1ore! agricolae! divitias 3o3ulos vestros aumentatis. 0a1ore ( a1l. Sg. :gricolae ( vo . Pl. 5d agricola! ae! m. ( selja Divitias ( a . 3l. 5d divitiae! arum! '. ( 1ogatstvo Po3ulos ( a . 3l. 5d 3o3ulus! i! m. ( narod -estros ( a . 3l. 5d vester! ra! rum& va# :umentatis ( 2.l.3l. od aumento! 1. ( 3ove$ati 3. omnis avis suum nidum amat. 5mnis ( nom. Sg od omnis! e ( sav! svi :vis ( nom. Sg. 5d avis! is! '. ( 3tica Suum ( a . sg. 5d suus! a! uum ( svoj! ja! je 8idum ( a . sg. 5d nidus! i! m. ( gnjezdo :mat ( 3.l.sg. K3rezenta od amo! 1. & voljeti Vjeba 18. 1.5vom narodu smrt je draa nego ro3stvo. *uic ( dat. Sg. 5d +ic! +aec! +oc ( ovaj! ova! vo Po3ulo ( dat. Sg. 5d 3o3ulus! i! m. & narod ,ors ( nom. Sg. 5d mors! moris! m. & smrt est carior ( om3arativ 3ridjeva od carus! 3 & drag servitute ( a1l. Sg. 5d servitus! &tutis! m. ( ro3stvo 2.5vaj grad je od najlje3#i+ s3omeni a u ra#en. *anc ( a . sg. ur1em ( a . sg. 5d ur1s! ur1is! '. & grad 3ulc+errima ( nom. Pl. 6 su3erlativu srednjeg roda od 3ulc+er! ra! rum & lije3 monumenta & nom. Pl. 5d monumentum! i! n. & s3omeni ornant ( gl. 5rno! 1. ( u rasiti! 3.l.3l. 3rezenta 3.Demosten i .iceron 1ija+u slavni govornici! ovoga 1ila je domovina :r3in! onoga :tena. Demost+enes & nom. Sg od Demost+enes! is! m. & Demosten et .icero ( nom. Sg. 5d .icero! &onis! m. & .iceron .larissimi ( su3erl. ,u# og 3oda u nom. Pl. 5d clarus! 3 & 3oznat 5ratores ( nom. Pl. 5d orator! oris! m. & govorni erant ( 3.l. 3l. 7m3er'e tra od sum! ese! 'ui +uius ( gen. Sg. 5d +ic! +aec! +oc 3atria ( nom. Sg. erat & 3.l. sg. 7m3er'e tra od sum! ese! 'ui 11

:r3inum ( nom. Sg. 5d :r3inium! ii! n. & :r3inij 7llius ( gen. Sg. 5d ille! illa! illus ( onaj! a! ono :t+enae ( nom. Pl. 5d :t+enae! arum! '. & :tena 4.%u tvoju mrnju 3rema lai svi odo1ravamo. 7stud ( a . sg. 5d iste! a! ud ( taj! ta! to %uum ( a . sg. 5d tuus! a! uum ( tvoj! ja! je ,endacii ( gen. Sg. 5d mendacium! ii! n. & la odium ( a . sg. 5d odium! ii! n. & mrnja omnes ( nom. Pl. 5d omnis! e 3ro1amus ( 1.l. 3l. Prezenta od 3ro1o! 1. & odo1riti 5.Poznata je ona 3oslovicaH Grije#iti je ljuds i. 8otum est ( nom. sg. 5d notus! 3. & 3oznat 7llud ( nom. Sg. 5d ille! illa! illud ( onaj! ona! ono Prover1ium ( nom. Sg. 5d 3rover1ium! ii! n. & 3oslovica )rrare ( in'initiv od erro! 1. & grije#iti +umanum ( nom. Sg. 6 srednjem rodu od +umanus! 3 & ljuds i est. >.Sami ne3rijatelji 3reziru izdajni a domovine. 73si ( nom. Pl. 5d i3se! i3sa! um ( sam! sama! samo +ostes ( nom. Pl. 5d +ostis! is! m. & ne3rijatelj 3roditorem ( a . sg. 5d 3roditor! oris! m. & izdajni 3atriae ( gen. Sg. contemnunt. ( 3.l.3l. 3rezenta od contemno! 3. & 3rezirati *"-. ( 0:%. 1. 7n +as regioni1us 7llLrii olim erant. 7n& 3rijedlog u *as ( a1l. Pl. 5d +ic! +aec! +oc "egioni1us ( a1l. Pl. 5d regio! onis! '. ( raj 7lLrii ( nom. Pl. 5d 7llLrii! orum! m. ( 7liri 2. Patria *omeri! illius noti 3oetae graecorum non nota est. Patria ( nom. Sg. 5d 3atria! ae! '. ( domovina *omeri ( gen. Sg. 5d *omerus! i! m. ( *omer 7llius ( gen. Sg. 5d ille! illa! illud ( onaj! a! ono 8oti ( gen. Sg. 5d notus! 3 ( 3oznat Poetae ( gen. Sg. 5d 3oeta! ae! m. ( 3jesni Graecorum ( gen. Pl. 5d grecus! i! m. ( Gr 3. 1ellum <atoni isti im3erio romano 3ericulosum erat. <ellum ( nom. Sg. 5d 1ellum! i! n. ( rat <atoni ( gen. Sg. 5d 1atonus! i! m. ( <aton 7sti ( dat. Sg. 5d iste! ista! istud 7m3erio ( dat. Sg. 5d im3erium! ii! n. ( carstvo "omano ( dat. Sing. 5d romanus! 3. ( rims i Periculosum ( nom. Sg. 5d 3ericulosus! 3 & o3asan 12

Vjeba 19. 1.0ije3e su )zo3ove 1asne! djeaci i+ rado itaju. /a1ulae ( nom. Pl. 5d 'a1ula! ae! '. ( 3rie! 1asne :eso3i ( gen. Sg. 5d :eso3us! i! m. ( )zo3 Pulc+rae ( nom. Pl. 5d 3ulc+er! ra! rum ( lije3 Pueri ( nom. Pl. 5d 3uer! eri! m. ( djea )as ( a . 3l. =. rod od is! ea! id ( on! ona! ono 0i1enter ( 3rilog rado 0egunt ( 3.l. 3l. Prezenta od lego! 3. & itati 2.;od *omera! :+ilej Patro la #alje u 1oj i daje mu svoje oruje. :3ud ( 3rilog od *omerum ( a . sg. 5d *omerus! i! m. ( *omer :c+illes ( nom. Sg. 5d :c+illes! is! m. ( :+ilej Patroclum ( a . sg. 5d Patroclus! i! m. ( Patro lo Proellium ( a . sg. 5d 3roellium! ii! n. ( 1oj ,ittit ( 3.l. sg. 5d mitto! 3. ( slati )i ( dat. Sg. 5d is! ea! id :rma ( a . 3l. 5d arma! orum! n. ( oruje Sua ( a . 3l. 5d suus! a! uum ( svoj! ja! je Dat ( 3.l. j. od do! 1. ( dati 3.*amil ar i njegov sin *ani1al 1ili su naje#$i ne3rijatelji "imljana. *amilcar ( nom. Sg. 5d *amilcar! aris! m. ( *amil ar )iusGue ( gen. Sg. 5d is! ea! id ( njegov /ilus ( nom. Sg. 5d 'ilius! ii! m. ( sin *ani1al ( nom. Sg. 5d *ani1al! alis! m. ( *ani1al :cerrimi ( nom. Pl. 6 su3erlativu mu# og roda od acer! cris! cre ( o#tar *ostes ( nom. Pl. 5d +ostis! is! m. ( ne3rijatelj "omanorum ( gen. Pl. 5d romanus! i! m. ( "imljanin 4. 0as avcima ne vjerujemo! nji+ove rijei su vrlo lane. :dulatori1us ( dat! 3l. 5d adulator! oris! m. ( las avac .redimus ( 1.l. 3l. Prezenta od credo! 3. ( vjerovati -er1a ( nom. Pl. 5d ver1um! i! n. ( rijei )orum ( gen. Pl. 5d is! ea! id /allacissima ( su3erlativ 3ridjeva u nom. Pl. Srednjeg roda od 'allaE! & acis ( laan 5.7zvor svi+ stvari isti jeH %var. 5rigo ( nom. Sg. 5d origo! &inis! '. ( izvor 5mnium ( gen. Pl. 5d omnis! e ( svi "erum ( gen. Pl. )adem ( nom. Sg. 5d idem! eadem! idem ( isto! a! o ,ateria ( nom. Sg. 5d materia! ae! '. ( tvar 5. Plodovi isti+ njiva nisu uvije isti. 13

/ructus ( nom. Pl. 5d 'ructus! us! m. ( 3lod )orundem ( gen. Pl. 5d idem! eadem! idem ( isti! a! o :grorum ( gen. Pl. 5d ager! ri! m. ( njiva Sem3er ( 3rilog uvije 7idem ( nom. Pl. 5d idem! eadem! idem ?. Gra9ani iste drave istim se za onima 3o oravaju. .ives ( nom. Pl. 5d civis! is! m. )iusdem ( gen. Sg. "ei 3u1lice ( gen. Sg. )isdem ( dat. Pl. 0egi1us ( dat. Pl. 5d leE! legis! '. ( za on Parent ( 3.l. 3l. Prezenta od 3aro! 1. ( 3o oriti se 1. 0a1or origo 3otentiae estH ideo eum de1emus colere. 0a1or ( nom. Sg. 5d la1or! oris! m. ( rad 5rigo ( nom. Sg. 5d origo! inis! '. ( izvor Potentiae ( gen. Sg. 5d 3otentia! ae! '. ( mo$ 7deo ( 3rilog zato )um ( a . sg. ,. roda od is! ea! id De1emus ( 1.l. 3l. Prezenta od de1eo! 2. ( morati .olere ( in'initiv od colo! 3. ( 3o#tovati 2. *omines eorum o3eri1us cognoscimus. *omines ( a . 3l. )orum ( gen. Pl. 5d is! ea! id 53eri1us ( dat. Pl. 5d o3us! eris! n. ( djelo .ognoscimus ( 1.l. 3l. 5d cognoco! 1. ( 3oznavati 3. 5mnes cives 'ilii eiusdem matris suntH 3atriae. 5mnes ( nom. Pl. 5d omnis! e .ives ( nom. Pl. /ilii ( nom. Pl. )iusdem ( gen. Sg. 5d idem! eadem! idem ,atris ( gen. Sg. Pateriae ( gen. Sg. Vjeba 20. 1. Do1rima # odi #to zlima #tedi. <onis ( dat. Pl. 5d 1onus! 3 ( do1ar 8ocet ( gl. 6 3.l. jedn. Prezenta od noceo! 2. ( # oditi Fui ( nom. Sg. 5d Gui! Guae! Guod ( oji! oja! je ,alis ( dat. Pl. 5d malus! 3. ( zli Parcit ( gl. 6 3.l. jed. Prezenta od 3arco! 3. ( #tedjeti 2. "ije a Sava!na ijim o1alama mnogi gradovi smje#teni su! izvire iz :l3a. /lumen ( nom. Sg. 5d 'lumen! &inis! n. ( rije a Savus ( nom. Sg. 5d Savus! i! m. ( Sava 14

.uius ( gen. Sg. 5d Gui! Guae! Guod ( 3revodi se s iji "i3is ( a1l. Pl. 5d ri3a! ae! '. ( o1ala ,ultae ( nom. Pl. 5d multus! 3& mnogo 6r1es ( nom. Pl. 5d ur1s! ur1is! '. ( grad Sitae ( nom. Pl. 5d situs! 3 ( smj#ten )E ( 3rijedlog izu :l3i1us ( a1l. Pl. 5d :l3es! &ium! m. ( :l3e Pro'luit ( 3.l.j. 3rezenta od 3ro'luo! 3. ( izvirati 3. ;oja u imena mjeseciM Sjeanj! veljaaD..3rosinac. Fuae ( nom. Pl. 5d Gui! Guae! Guod 8omina ( nom. Pl. 5d nomen! &inis! n. ( ime ,ensium ( gen. Pl. 5d mensis! is! m. ( mjesec 4. @ija ena *elena 1ija#eM ,enelaja! ralja S3arte. .uius ( gen. Sg. 5d Gui! Guae! Guod ( 3revodi se sa iji 6Eoe ( nom. Sg. 5d uEor! &oris! '. ( ena *elena ( nom. Sg. ,enelai ( gen. Sg. 5d ,enelaius! i! m. ( ,enelaj S3artae ( gen. Sg. 5d S3arta! ae! ''. ( S3arta "egis ( gen. Sg. 5d reE! regis! m. ( ralj *"-&0:% 1. *ostes 3o3ulos cuius li1ertas carior est Guam vita non vincunt. *ostes ( nom. Pl. 5d +ostis! is! m. ( ne3rijatelj Po3ulos ( a . 3l. 5d +ostis! is! m. ( ne3rijatelj .uius & gen. Sg. 5d Gui! Guae! Guod ( 3revodi se sa iji 0i1ertas ( nom. Sg. 5d li1ertas! &tatis! '. ( slo1oda .arior ( nom. Sg. ;om3arativa 3ridjeva carus! 3 ( drag! mio Fuam ( vezni nego -ita ( nom. Sg. 5d vita! ae! '. ( ivot -incunt ( gl. 6 3.l.3l. 3rezenta od vinco! 3. 2. Fuid +omini utilius Guam la1or estM Fuid ( u3itna zamjenica #to ( Guis! GuidM *omini ( dat. Sg. 5d +omo! &inis! m. ( ovje 6tilius ( 3rilog u om3arativu od utilis! e Fuam ( nego 0a1or ( nom. Sg. 5d la1or! oris! m. ( rad Vjeba 21 1. 7mamo jedna usta!dva o a i dva u+a. 6num ( a . sg. 5d unus! a! um ( jedan 5s ( a . sg od os! oris! n. ( usta Duos ( a . 3l. 5d duo! ae! duo ( dva 5culos ( a . 3l. 5d oculus! i! m. ( o o Duas ( a . 3l. :ures ( a . 3l. 5d auris! is '. ( u+o *a1emus ( 1.l. 3l. Prezenta od +a1eo! 2. ( imati 15

2.@etiri su godi#nja do1aH 3rolje$e!ljeto jesen i zima. Fuattuor ( gl. <roj 4 :nni ( gen. Sg. 5d annus! i! m. ( godina %em3ora ( nom. Pl. 5d tem3us! oris! n. ( vrijeme -er ( nom. Sg od ver! veris! n. ( 3rolje$e :estas ( nom. Sg. 5d aestas! &tatis! '. ( ljeto :utumnus! i! m. ( jesen *iems! +iemis! '. ( zima 3.;oli o su 1J i 11M ( %rideset Fuot ( oli o 4.Stolje$e je razdo1lje od 1KK godina. Saeculum ( nom. Sg. 5d saeculum! i! n. ( stolje$e S3atium ( nom. Sg. 5d s3atium! ii! n. ( razdo1lje .entum ( 1KK :nnorum ( gen. Pl. 5d annus! i! m. & godina 5.Godina ima 3>5 ili 3>> dana. :nnus ( nom. Sg od annus! i! m. & godina *a1et ( 3. l. j. 3rezenta od +a1eo! 2. ( imati Dies ( gen. Sg. >.6 vojsci :le sandra -eli og 1ilo je 21ija#e4 12KKK ,a edonaca. )Ecercitu ( a1l. Sg. 5d eEcercitus! us! m. ( vojs a :leEandri ,agni ( gen. Sg. 5d :leEander ,agnus ,illia ( nom. Pl. ,acedonum ( gen. Pl. 5d ,acedonus! i! m. ?.6eni itaH 5!1K!5K!1KK!5KK!1KKK!2I!>J i 1JKK. Disci3ulus ( nom. Sg. 5d disci3ulus! i! m. ( ueni 0egit ( 3.l. sg. 5d lego! 3. ( itati I.8iti *era lo 2*er ul4 3rotiv dvojice. 8ec ( niti *ercules ( nom. Sg. 5d *ercul! is! m. ( *ercul .ontra ( 3rijedlog 3rotiv! nasu3rot Duos ( a . 3l. 5d duo! ae! o ( dvoje *"- ( lat. 147n 7llLrico tres magna 'lumina erant.Savus!Dravus!Drinus. 7llLrico ( a1l. Sg. 5d 7llLricus! i! m. ( 7liri %res ( nom. Sg. 5d tres! tria ( tri ,agna ( nom. Pl. 5d magnus! 3 ( veli /lumina ( nom. Pl. 5d 'lumen! &inis! n. ( rije a Savus! Daravus! Drinus ( nom. Sg. 1>

247n "omano Senatu initio centum senatores!3ostea trecenti erant. "omano ( a1l. Sg. 5d romanus! 3. Senatu ( a1l. Sg. 5d senatus! us! m. 7nitio ( nom. Sg. 5d initio! onis! '. .entum ( 1roj 1KK Senatores ( a . 3l. 5d senator! oris! m. ( senat Postea ( zatim %recenti ( nom. Pl. 5d 1roja 3KK 2trecentumA4 348ostra 1i1liot+eca multa milia li1rorum +a1et. 8ostra ( nom. Sg. 5d noster! ra! rum <i1lioteca ( nom. Sg. 5d 1i1lioteca! ae! '. ( njinica ,ulta ( nom. Pl. 5d multus! 3 ( nogi ,ilia ( 1roj 1KKK 0i1rorum ( gen. Pl. 5d li1er! ri! m. ( njiga *a1et ( 3.l. j. 3rezenta od +a1eo! 2. ( imati Vjeba 22. 1.;od "imljana 3rvom danu mjeseca 1ilo je 21ija#e4 ime ;alende. :3ud ( 3rijedlog od "omanos ( a . 3l. od "omanus! i! m. ( "imljani Primo ( dat. Sg. 5d 3rimus! 3 ( 3rvi ,ensis ( gen. Sg. 5d mensis! is! m. Diei ( dat. Sg. ;alendae ( nom. Pl. od ;alendae! & arum! '. ( ;alende 2.%re$i mjesec je ouja ! #esti & li3anj! deveti& rujani dvanaesti ( 3rosinac. %ertius ( nom. Sg. 5d tertius ( tre$i 3.;o+orta je 1ila 21ija#e4 deseti dio! centurija#ezdeseti dio "ims e legije. .o+ors ( nom. Sg. 5d co+orts! &ortis! m. ( ;o+orta Decima ( redni 1roj 1K&ti! nom. Sg. Pars ( nom. Sg. 5d 3ars! 3artis! '. ( dio .enturia ( nom. Sg. 5d centuria! ae! '. ( centuria SeEagesima ( >K&ti 0egionis ( gen. Sg. 5d legio! onis! '. ( legija "omanae ( gen. Sg. 5d romanus! 3 ( rims i 4.;oli o je satiM& 5sam Fuota ( 3rilog oli o *ora ( nom. Sg. 5d +ora! ae! '. ( sat 5ctava ( I&mi 5.%ri 3uta tri su devet. %er ( riloni 1roj tri3ut %erna ( dijelni 1roj 3o tri 8ovem ( 1roj J Fuater ( 3riloni 1roj Guater ( etiri 3uta Fuaterna ( dijelni 1roj u nom. Pl. Guaterni ( 3o etiri Sedecim ( 1roj 1> 1?

>.6 3ojedinim legijama 1ilo je 21ija#e4 3o 1K o+orta. Singulis ( a1l. Pl. od singulis! e ( 3ojedini 0egioni1us ( a1l. Pl. od legio! onis! '. Denae ( nom. Pl. dijelnog 1roja deni ( 3o deset .o+ortes ( nom. Pl. od co+orts! &ortis! m. ( ;o+orta ?.Dva 3uta daje! t o 1rzo daje. *"-&0:%. 1. :nnus centesima 3ars seculi est. :nnus ( nom. Sg. 5d annus! i! m. ( godin .entesima ( nom. Sg. 5d centesimus! 3 ( stoti Pars ( nom. Sg. 5d 3ars! 3arts! '. ( dio Seculi ( gen. Sg. 5d seculum! i! n. ( stolje$e 2. Dies trecentesima seEagesima Guinta seu trecentesima seEagesima seEta 3ars anni est. Dies ( nom. Sg. Pars ( nom. Sg. 5d ars! 3arts! '. ( dio :nni ( gen. Sg. 5d annus! i! m. & dio 3. se3ties se3tena sunt Guadraginta novem. Se3ties ( 3riloni 1roj sedam 3uta Se3tena ( dijelni 1roj 3o sedam Fuadriginta novem ( 1roj 4J

1I