Sie sind auf Seite 1von 234
Asist. univ. Jean Vinersan — UMF “Carol Davila” Bucuresti Sef lucrari Diana Ionescu - UMF “Carol Davila” Bucuresti Asist. univ. Dan Sulica — UMF “Carol Davila” Bucuresti Sef lucrari Octavian Doaga - UMF “Carol Davila” Bucuresti e e w Fizica Teste pentru admitere in invatamantul superior medical 2012 intrebari si rezolvari EDITURA UNIVERSITARA ,,CAROL DAVILA” BUCURESTI, 2011 & . CUPRINS CAPITOLUL 1 - TERMODINAMICA Termodinamici — complement 1 Raspunsuri termodinamicd — complement 142 Termodinamici (cauzi - efect) 19 Raspunsuri termodinamica (cauza - efect) 147 Probleme termodinamica 26 Raspunsuri probleme termodinamic& 153 Complement multimplu termodinamicd 38 CAPITOLUL 2 —- ELECTRICITATEA Electricitate— complement 44 Raspunsuri electricitate - complement 159 Electricitate (cauza-efect) 55 Raspunsuri electricitate (cauz-efect) 162 Electricitate— probleme 60 Raspunsuri electricitate— probleme 166 Complement grupat electricitate 71 CAPITOLUL 3 - OPTICA GEOMETRICA Optica —- complement 78 Raspunsuri optica—complement 171 Optica (cauzi - efect) 100 Raspunsuri optica (cauzd - efect) 178 Probleme optics 107 Raspunsuri probleme optica 185 CAPITOLUL 4 - OPTICA ONDULATORIE Optick — complement 121 Raspunsuri optici - complement 197 Optica (cauza -efect) 129 Raspunsuri opticd (cauza - efect) 199 Probleme optici 132 Raspunsuri probleme optic 202 . Complement multiplu optic’ 136 SUBIECTE DATE 206 BIBLIOGRAFIE 277 TERMODINAMICA complement NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA 1. Relajia dintre constanta universala a gazelor (R), numérul lui Avogadro (Na) si constanta lui Boltzmann (k) este: A. K-NaR B. R=Nek C. NaHkR D. NWR=k E. — nuexisti nici o relatie, 2. Molul este: A. cantitatea de substanfa in stare atomica ce confine Na atomi B, masa de substanf’ egal cu masa molecular relativa C. unitatea de misura pentru numiirul de molecule dintr-o substan} D. unitatea de masuri pentru cantitatea de substanta E. mirime fizicd scalara. 3. Masa molar A. nu depinde de tipul substanfei deoarece confine un numar de particule egal cu numérul lui Avogadro B. se exprima in unitafi atomice de masi C. este adimensionala D. depinde de presiune si de temperatura E. se poate exprima in grame 4. Unmol de substanga: ‘A. confine Nq molecule B. confine Na atomi C. confine un numar de particule care depinde de tipul substantei D. cfintireste cét masa molara a substangei exprimata tn kg E. confine Na particule numai daca substanfa se afl in stare gazoasa 5. Unitatea de masura a masei moleculare relative este: AU kg B. mol C. este adimensionala pv, gz, ma, mol 6, Numarul lui Avogadro se exprimé fn: A. este adimensional B. 2! cy eens kg ig p, molecule E, molecule, ‘mol 7. Relaia dintre numarul lui Avogadro (NA) si unitatea atomica de masé (u) este: B. Crs Ny 5 E. Nawe-t, 8, Numirul de moli dintr-un sistem poate fi exprimat ca: a x BO” a £ N, # a D. ee (condifii normale)E, toate relate antericare sunt corecte. 0 9. Migcarea browniand este: A. migcarea continua si dezordonaté a corpurilor