You are on page 1of 323

WM?3 w0 d4 l!

bB"
uMH3 W0UI;K3 wM+u3 fK: s.

] W7dJ0 WK<?4
r:?N" W?LJ=?4
u??=?93 U??'b3 d??AM!
W7dEM3 W?5U?4_U! W?L???:*
U<4 w0 bIM3 UN'
WHK:< dJH3

WM dF

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

dd fOz
wUd Uub bO b

wu UM

wdF ZOK) XuJ

UOJd UF U
WOJd WF

bdrifai@nccal.org.kw

XuJ W

wLOL nK pU*b
6

d

12

URLK

ZOK)

d??????D?????? w??????K??????
U?B u?L U?
wd???F??? vH?DB???
t??K?? U?????????????????? b??

d

16

URLK

dd db
d* uF eeFb

WOdF b
WOJd
UOJd

alam_elfikr@yahoo.com

dd dOdJ
dOD* wU w{u

wdF su U

Ud

dd UA
dd WO

WOdF b

10
20

d
URLK

wdF su U
UOJd
UOJd

20

d

40

URLK

alam_elfikr@hotmail.com
fK: rU? W?O?d?B?? Wu? U?b??I? U?d??? b?

cOHM d bOCM wMu fK: w U bu


uMH WUIK
XuJ

pM WuL b Ud? l uMH WUIK wMu


wU uMF vK qd XuJ w mK* tOK u;
UF 5_ bO
uMH WUIK wMu fKLK

13100 bd ed UHB 23996


XuJ W

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r?U?? ? ? ? ? ? b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r??U?? ? ? ? ? 


wL?? ? O? ? L? ? n?K pU?*b?? ?? ?
d?U?? ? ? ? ? ? ? { u?? ? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
U?? ? ' b?? ? ? ? ? F r?U?? ? U?? ?
w?b?? ? ? O? ? ? ? F? ? ? ? s?b? d?? ? ? U?
W?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?(U?? ? ? ? ? v?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?
w?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5?? `U?? b??L? ? b??L? ?? 
d?? ? ? ? ? ? ? ?B? M? w??U?? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? F? 

bF c w U

WK:U dAM bu

u??? U??b d?AM?K q?I? 5B?B???* U??J W??U?A0 W?K: Vd


WOU buIK UI WILF*
dA o r O dJ Y uJ 1
oOu?U oKF U?LO? WU? UN?OK U?F* W?OLKF u?_ Y l? 2
u?BU be Y? WUN w ld* U?B* nA? U( l U?B*
W ud jzd)
WLK n WLK n 5 U Wb Y u d

3
v W??U???{U W??FUD? W vK 5????? s d???AMK W??b???I* u* q???I 4
dAM r dA u UNU v u_ d d* dI
d u vK wLKF rOJK dAMK WbI* u* lC
U?N?O U?U{ ?bF d? u?LJ; d??I w U?b u??

5
6

UdA q WuKD* bF d UNU v UF


p d??AMK q?I? w U?b u??? s W??OU? Q??UJ WK: b??I

WK:U WU) PUJ* buI UI


fK: s d?CU d?F U?N?U s d??F WK: c w u?AM* u*

uMH W?UIK wMu? fKLK UF? 5_ rU Ub u? qd

XuJ W

13100

bd ed UHB

23996

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

u:;
WIOu

rU b rU

wLOL nK pU*b

dU{ uF

U' bF rU U

wbOF sb dU

WO(U vO

aU de

WOLd ozUu v pA

25

UOd UNM UH uHA aU WONM

51

WOU UuD< oOI% bM bdH WM l qUF WOUJ

67

Wdze' WU( nu ozU l qUF WOUJ w dE

WJM v v_ WO*UF d( cM 5DK ozU

87
107

WOdF U
wU f

5 `U bL bL

dBM wUOF

ne WIOI( 5 UOuub_

221

WdF v WOdF s WLd Wd w wKOzd wdF dB d

241

WdA v Wu_ s u U wdF su w d_

281

.bI"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

.bI"
tb_ W?Iu* bM* v u?d s WOF?d d aU? d sJ1
ozUu c q s WdA aU uB sJ1 q tUD tU

W?uM? W?O?L_ W?HK?? UuD? Wu?J? U W??U?F?* u?BF? UM Xd b?I
ozUuU t?O?L vK c U?NM rN* dO? WO?bB* WU?H? lDU qJA
5U 5b 5R* q s tO Uu d_ ld* wI
W?d? i? U?N?O? d d?? iF? aU??K d? W?I?Ou? d???F iF?? U?
w qd* rEF? s WO?U ozU v UU?I? S dU? W?I w d?H WU?L'
U?NOK d??F e w du?* UM ozUu W?O?L s nU{ Wd?A? UN d?
s d?O? qJ WB?B?* sb ed?* XA U?O c w d? 5( 5
UL s W?L UL c U WO?dF* uMJ cN WUMF oOIK? d) d
UN?M WBB?* W?FU U?NULE?M b?* 3_ uN b?F ULO? sd Ud?B
wU d vK UH(U UuKF* lL0 WOMF* pK bb%
WJA qCH UuKF* u dH U l UB UOuuMJ uD l t X
uM d U q9 XOI bb WLO WOU ozUu X WO*UF WOuJMF
V? tM? oI?? VF?B c? du?* wU?uKF?* rJ qU?I? qO?_ w?U?uKF*
U? UU?O? W?O?d?F* U?LK* s U?N?F? `?B? W? v tK?I U0 U?A? W?d?
U??N U?N? IQ s be? U? U??: c w WJK? vI?? ? U??F? W?O? I?O? I? ( W?I? Ou
lOLK WU dO WuH
55

.bI"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

5OMF* 5R* 5?U? s WK U? t l?L? UU? U*U? q9 ozUuU? c


sJ WOLu* UF* w nU* w d?F w pK bU uLK* d uB
u?F w U?U b?d W?LU? UN wH?J UF?L W?OU? WKU Ubzu?
d?{U?( w e ? j? uJ b? UU?C? w w{U* u? wK ozU?I? vK
qI* w U0
dO* rUF c UUH Vu? iF d U dJH rU s bF c w
bI?O 5B?B?* s W?M U ? s p WKN? dO tU?OUJ U?I
pU*b? u??b qK aU? de U?NO? gUM W? rU? b? rU? u?b
VJ 5 w wd?F ZOK) WI?DM0 WU?) WOUDd? WO?Ld ozUu wL?OL?
dF b?M tM UH? WO?HO? wNHA? aU WO?NM s dU?{ uF? u?b
s bd?? H W??? ?M l q?U??F? ? W??OUJ? U??' b??? ?F U?? u?? ? b U?M
l qUF WOUJ vK uC wbOF dU ub jK WOU UuD<
WO(U? bL u?b dF uLM Wdze' WU?( W s nu ozU
? W?J v v_ W?O*UF? d( cM UM W?OMODKH ozUu W?OC? vK
5DK
w W?OL_ W?GU V?u' vK u?u s UI s=J?L? bF c Uu??
UA? vK b?U? UL? sd UdB w ozUu? iF de UA? UN?F
db?I w Wu?F dD sJ b?O* c w 5B?B?* d?F? w UuF?B
n?A? ? ? w? f?O t?R s?J1 c? b? s q?KI? o?zUu? WU?J q?L? ? ? N w?
Wd??H U??eM U??d??B d?? w q? jI? a?U? s? oI??? o?zU?I? (
uI( s dO UO{ qOB% w WOUL'
dd fOz

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

a7U:3 d7e"
(*)

rU b rU

aU de sJ1 q
s b?b??F? d??O??? t? b??? R??? c
UM aU uBI* u WK_
vM?F??? q?L???% a?U??? W????LK? p
u?B?B??* t?}K oH? b?? U?O?D
UuG vMF qL?% UN UL 5HI?* WU
b?M s?c t?????O? d?????BM? sJ?1 b?????
W?LK wMF b? W?GK u??? vKF? UN?U?L?
?O* aU q? XuU nd?F? aU?
wUF* s p tU U d aU

w WU? WE( UC wMF b b? s t qH U? se d WOKL? wMF b


uH?B Ub?M UNU?b? w dO? u?OU?O d? U u U?N?OL V? se
W??d??F? wU b?? tQ? rb??_ UUD v?? U?d? U?? U??O? U??O? Ub??
b?? bb??% vK u??R* oH?? d? W??O? U s wU U?D W?O? U
wBF? UJ Wb U?d bI?F U WOU? Wb U? aU `KDB*
aU? d s UMN W?OUL?' WI?u*U vE `KDB v u?u WU? UN?F
vK VB?M U/ t?? d w{U* W? w? X?O aU?? W? s?J w{U?LK q??
s w{U?LK ?? aU? U??? c w?MF w{U* c w U? d?O?? W?
UU tU YO
w aU WH uR* UNU w aU WLK ndF U v UdE
u w{U* w d?A? d?O?? uD v?K U?U?H Ub? U?U?I? lO?L? w WM_ q
U|u??? W UM d? JA? oK? t U?H c sJ aU? u?{u?
dB oUe WFU vDu uBF aU U

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U|u?* c? tO Ud? c u?GK u?* s dEM d?B aU? `KDB? vMF*
wU uM vK UNBOK sJ1
w wU?? U??AM q?L?? vK W?b vMF?? `KDB?* c b???? vK V?KG
`D vK U? u?u wMe lU? W?OKL? vK b u?* c t??d w{U*
d?CU U?O?U wU? qF? q d?O?B UM p UM? w tu? tU?A VuJ c
qOUH q U VB* v lM* s ob dN tA aU u* c wMF
U? Q de sJ1 wD vMF* s u?* c? bM aU b?R* s
W? w U?U U qF?HU XF? b? Ud?OG? Ud?O? b?_ p u?_ s
UN YF UNUF sJ1 YO w{U*
u?N _ b?? s U?uO? d? u aU? `KDB* wU? b? U?
t U??U fO wMe UN?FU? w uK ? U??U aU? v dEM c p
lu w uDM wU? u?* c _ b? w U( w U?L U?N?H u(
5Od 5|u vK
UJ_ q w{U?* w U? tKF? U? q W?d?F? WU?? t?b? YO? s aU?
W b dOH dd tUA u wU qIF UN w
U???{ U??C?U?M iUM W??d??F* w W?? dU?? se* b qB? sJ1 U??C UM
de v lb l UOu{u
U q XF?? w b?? ?? U???? s?J1 t?u?{u?? YO? s a?U?
WOUL' UNGO V UUC bF X wU uu Wb cM wU wu
WOU u( q s bOF de vI UC bB c w
UM UO?L}KF UO U?UE ULK U?U aU `KDB* YU b? UM
s dO?H w{U* n WU R* Wd vK UKD?B aU `B
qI* dA d{U( Wb) d d UNd U WOU b_ d
uJ de UM? k rN* s aU de iF? tOL? U sLJ UM
Q? q?L?N U??N?C? F vK e?d? b?_ c?N? U?M d?? u U/ b?? de
U w d b U?Nd r sJ b d lI WOU? u( p d iF
qO?? u?B?I* U? S? W?U?? X?O d? U?N lu aU? W?U?? iF? t?O?L?
dUE? b?% b??( lI U??bM? b? d?? b?? U??C p S?? aU?? b??
WU) WUF ozU?u s UOF uN dUF U s q?] WOU
s b?( d?? WU? sJ? WO?U? U?B* s p v U? UU WU?F??U
8

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

a7U:3 d7e"

d? U? d?O?_ q?OK? w wMF? U? u U?B* c d? ? s r? w{U* W?


lu w w? U/ W?O?b W??OzU?A W?O?KL? X?O W??O?U?? WU?JU?? t?U?? a?U?
tO?L U? b b d?I c w d{U( U?U}? WO?K d* bF d? r d
aU de iF
U/ s UU? sJ1 aU?K UM* d?I c v dOA rN?* s t bO
bF? wMF W?IO?I( s Y? WI?OI( s? Y UN?FO?D Wb?U WO?U W?b
XU?? aU? U??N?d?? w de?? U?OKL?? lO?L? S? r s u??N U?O? s
U?LM? d? w aU??K U?M* W??Ou?O?N? B d?I XU?? U?M W??O?U?O? d?
aU de U; v sJ r UNS U: c w W{u
u U?N?b cM wU?O d? aU? v U?M* WOu?O?N?B dI X?U b?I
u d VF vK UNUO? dd v bN XU UL WOU s WOuO?NB Wd( dL
qL?FU U?N??b cM XD W?Ou?O?N?B? W?d?( d? W?O?U s wMOD?KH VF?A
U? d?U?? t?D b?? w UuK w W??Ou?O?N?B? w ed W?O? _ wzU?b
WuNO WKJA* u? U{uC s j d oK UM}K WMU?NB s tU
aU? bu v? d? sH _ aU? sH _ ? s p r Q v
d?OU?_ ? ? s aU? de uD s?LJ UM tK W?O W?Ob?B? qL?
aU de w `{u uLM c Wb( 5DK u W1bI qOzd u
s WOU s nAJ WOu?ONB WUO d_ Wb tb?_ UM* dI s
WU?? ?b W?? ? ? X% u?? C?M U/ W?? O? ? U?? ? W?? b U?D w q?b sJ?1 t
tU?N b s WOIOI?( WOU u? Ub nAJ d WOU s WO?UO
U bOMH tHA WuN
UM XU? U/ q s Ud? U?L b?Ou u?LM u fO wu?ON?B uLM b?O
dL?F?* ] bI? WO?UO? WUb b?BI aU? b? w d?O W?OU o?u
u?F?A aU s d?OU? U?M? d s?d?AF? d?A? lU? 5d?I w u?O_
ULF? aU w dEM U v c b UOId? UO w UN?O{ uK w
d? qJ c?? b c Imperial History ud?? aU? vL? U? w_
d_ u u vK W?OULA UJd w U w W?OU Ub d s qI?
Wb U u_ s U? Q bLB aUK UM* dI W?OU d bR c
UD w qb U?M* dI?K wUO? b? U?L W?OU? s WO?IO?I( W?OU?
d WOU s w dd WUb
9

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w W?O? U? U?FzU??A iF U? qJA? u?Od?G u?R?* u?d?A???* U? b?


u??? H? W??d?? Q X?% W??Od??G U? w?? rU?? F 5 W????F? aU?? r?Nd??
Wd? U?N U W?OUL?F Wb 5 d?BU W?O?OKB d( aU r? WO?
b?I? d? d? 5 U?M* d?I b? Xd d??H pK w w?_ UL?F??
d?A YU? d?I v W?O? u?H W?d ?O* lU? dI s? d?H bN?
b?{ tuA? U?O s? zU b W?Od?F _ vK w?OKB uu? WUN ?O*
b{ U?d) WeM WUbU XL w? dH pK UU qL?% WU 5LK*
u?R* Ub?F? ?? YO? W?O??U? ozU?I?K b?L? F?* de? hzU?B? q? 5LK*
dA? ld dI cM d?H U? WOU? dO UU??U UJd U w u?b(
bN? bI? w_ UL?F? Wd? dA? lU d?I v W?O_ WC?NM Wb
u] b?? F 5LK?* aU??? W??O? u W?? b wI?? O? I? ( a?U?? rN?? H U?? U?? ? 
b oOI% w WOM XK9 b? td Y VOU wU Y ZNM uO_
5LK* aU s? WL?N* VJ s? dO?? b? b W?Od?F W?O?U? UB?* s dO??
5LK* dF U?? qM r w Vu' iF UM XU rN?UI rNU?C
ozU?IK Ude? UUO? s U?&U sJ r p S U?NK U?b c iF w
d WUI v uLM 5U 5R dE WN qL% dCU XU UN_ U/
W?Od?G W?O?U? U?b w W?Ou?{u* W?L?G b?U?B d?A? lU? d?I cM
Uuu sb Wb?( WOU Ub d ? uI sJ1 UM q U qJA
nu? v c b? aU? W?H??KH rNU?? rNUdE 5O?d?G 5R?LK t
d?O??F b? vK aU?? de aU?K U?M d?I Z?d? d?O??F s t?F? U
W?Od?J jzU?u? td? c qc* wd?F* uD? S? d? W?O?U s iF?
v wL?M WQ?? aU? de? WQ? q?F? Xd? W?Ob U?uKF* WJ? U?N?L
u? U??b U?uK?F* s r vK u??B?( U??U9 qN? s? U? b?I? w{U*
vK t wU? u?u b? vK W?OU? W?b Y? t?II? U2 d?? u{u?
_ Vu
WBI q XO c bO

Wd? de V?F? ?B s t? X?? W?? I?U?? U?? ? ?H? ?B w? UMU?? b?? U?M
w UM* d?I s t w?U d W?OU? WB?I WO?U
s aU? de?? oKF? JA? b? UMU? S? U?' W?b? U? U?N? YK
dOU_ s U s ozUu
10

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

a7U:3 d7e"

qJA W?I? Ou d??% e 5R* s vL?EF W?O?U?G UU???? w Uc?


5R* R bM a?U? V de wMF ozUu d?e S? fb?I? s d??I UJ
u?? ozU?u Q s?E vK? ue tJ? u?? W?? b?? U?? s? 5R* i?F _
b `?B ozUu de WQ? S jC?U b UL? w{U* UM U vK rb?U
ozUu s 5O?U? 5u 5 d?H V? UM b?O U?' wU? Y? vK uD
WU) ozUu WUF ozUu
WOu?UI WI?Ou UL W?UF ozUu s 5?u 5 ozUu rK w uB?B?* dH
r W?Ou?U? W?F? wuU? d??B vK qL??A b?? u?J h q U?N? b?B?I
wuUI d?BU uB?I* U( s WU U? uI( s? o kH( tMb
W??U?? U??u W??OuU??I o?zUu W??OuU?? U t??}K V?d?? c qF??H
c b?? uJ W??H?K??< Wb U??N? s b??B w w? W??U?F? ozUu W??U??
w wN W?U) ozUu U U?F uUI UJQ U?NUu{u? oKF UN?O Ud U?N'
5O??F? O?? U?? 5 u?J U? U??U?? U??) uU??I UJQ? U?N? O? d??B?? uJ
WU WU UOB
W&UM dUI d_ UUJ* UN bBI w W WIOu uN wU uM U
wMF* cN WOK WO?uJ UR XU u lL: U?R* wuO qLF s
dO UB* s? e qJA YO aU UB s U?LN bB WO?UuKb ozUu bF
l UN?MJ WO?U bu uJ UR?AM bB?I w UB* pK w a?UK u?BI*
uBI* UB* WLO s d WLO uJ b p
p wIO?I( aU UU?U Ub? ozUu vK UL? w bb dD UM
VK w wU? luK W?IUD uJ vK? WU du?B b?N? U W?U?F WI?Ou
hM ? Wb s UB 5uIU U?O_ iF w t WCUM uJ? U0 UO_
W?b nK? lL??: w UO?( sJ U? VU? w u?_ t?}K uJ wG?M U? vK
lM0 W?uJ( s U?B d_ U?L? uU?I uB U?N?Ld w? uB s d?
W?U UM X?U U* qF?HU b?% UU?L* c W?UH?*U wMF UN?MOF U?U2
V? cN c? UNUM wG?M W?OU? WH?B WU?F ozUu UN?FM0 d b? v
d WOU s deK dF b UN_ WOU s
WI?Ou pK Ud s qF WUF ozU?u de vK dO?N WO?U WK UM
W??uU?? W?DK?? W?? U?? O? ? dJ X9 b?? ?I? ? 5DM??D?M W?? r?U Xd?? w?
5DMDM W? w v?Du uB?F o?zU d?N? w WO?dG U? vK W?OJOuUJ
11

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

u pA s b UM aU w de WOKL dN XU w Donatus Constantini


s a b?? u?u* hM? uJ U0 t UM?K c qJAU W??I?O?u c WU???
W?I?O?u vK Uu? ??O UM sJ ?O?* lU? d?I n?B?M w V?? o? h
w uU?? d?I* w X??? b?? UMK w W??I?Ou U?du? w qU9 w? v_ e*
b dO?BI 6O w$d?H pK* v UO?B? UU UN?b ?O* sU dI n?BM
U?N vK w$dH pK* U?NK?I WM fU w U*U? dO?NA w$d?H ud?
5OULKF UJ( vK WuU WDK WOdA wIOI d
W?He? W?I?O ? s U?N??O?uu?b s d?O??F? U?N?}K V tQ? WuU? X? b?I?
w bzU? XU? w W?OuU?I rOU?H* V? p d?OJ? 5DMDM ud??U jd
_ .b?I uU?I? u b?O?' uU?I uME? UM U? b?I? d?U? wD?u u?B?F
WDK WUJ U?I t?H?M re s qJ b U U?F d?FK UU? U uU?I
wM w b?O?U?I? U?FU WDd?* b?u?I W?O?U? f_ i?F v bM?
tK w qU w] lL? w UM U U UC UU w Uc U t?Le UN}K
W??OMJ? U? l rN? UM}K? qN? s `? Wu??J* ozUu U?& d?? s? tuMJ
wuU?? U?? U?? q s ozU?u de v d??U??? vDu u??B? F? w W??OJOu?UJ
w UNH WIdDU 5DMDM W WIO WuU? U bI rNUDK rNLe*
dDO?? U?N sL?C w o?zUu d?U? vDu? u?B?F U w d?O?? d U?N
w U?OuU? U?O?U?O? U?U?E U? c UD q w U?N?O? 5KU?F U?M_ w{_ vK
vDu uBF U s dO e
W?O?U? WI?Ou de? sJ sJ2 d?O t? aU? de vK b WK?_ c
WuU s?J r p d??O? WU??B? ? W??O?U??O? XU?? u?? W?O d?? W?b??)
p w U d w U?d 5O?ULK?F UJ( b?{ UN?d? w vDu u?B?F
WOUO `UB oOI W?OU ozUu de v Q' w bOu WH w se
Ud sJ1 bb WK UM U/ UF dK WMOF WUO d WOU
b?? c aU?? sJ w?U?? d? d?e v d??CU R ozUu? de
u??B? F w WuU??? q?? W?O? U??O? u?? W??KB* U??M q?JA td?? X9 b?? d??
W??I? D s w?Mb UM' u?KJA uU?? sc? U??d q?? W??O? U??L? ? W??? v?Du
w wu?ON?B U?OJ q? qO? UO? W?KB* UC? vDu uB?F w W?Od?I?_
wU?? d?? `O???B? r YO?? bb?? d? d?? td?? r sJ1 c? UMU
WKU?? UU?? ?U? ozUu vK b??L?? F wG??M rU??H R* S?? UM s d? d??
12

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

a7U:3 d7e"

dcU db' s d_ UB u{ w ozUu hH t}K U/ wIOI( aU


ozUu s d?A? 5DMDM W? WI?O de XH?A? Wb?( W?O?U U?b
`U??B? oO??I?% U? U?? b?I aU?? de e* o?zUu c b sJ r? UM e*
WUB WOUL WOUO UNMOF
d??K de uJ Ude? sJ de??K lC? sJ?1 Ub W?U??) ozUu
W??U?) o?zUu u??_ s U?? Q W?O? U?? Wd? w dR b?? wU??
e dA lO w WU? UOBA 5?OFOD d WOuU? UdB qL%
de? s rd vK p v U? UM W?c d sd d?O* D
VM d?H UD q uB? qE d?{ S ozUu c q w d?O? b
u_ q w Wd? WIO W?U) WI?Ou _ u_ s U Q wU? d v
Ude r e* WU) WIOu S d WOU s UNd b Ude s dC
vK bLF wUL a?U w Y c R* S r s WOK WIOu bOKI
vK d??F? u? t??L? N d?_ 5? ?U??F* d??O* eU W??U??) ozUu
w W??I?Ou? W?OK_ W??I?O?u w b?? O? U?? u u?_ c? q0 W?U??) b?u??I
W?U?F W?Odd?D ozU sdU? XU? d ozU s W?u?L? UM?b u? vK UbKI
U??O? ( W? v? W?U??) ozUu? W?O? L v?K U?A?b? U??? b??I fu_ U??? 
uBF s dB w U bK w WOUL
wU d w p dOQ WUF ozUu de s OK Yb( UMK b UM
U? fK s? d?O?J w X?? b? WUJ W?O?U?? U?FzU?A UUJ( S?
WUJ( s u ? UNO r U? UM aUK de UN iF? s YO
sJ1 jLM c w WOu?ONB WUb Xd b? wIOI aU UN vK? UN Zd
s u??I qU? U?MD ?? u U/ U?? Q aU??K de c d???? F
r wI?O?I? wU bM s U?J b? b v?K U W?UJ WU?J jLM c b?L??F
c rC w UFd UU UN s v U r WOU UU w WUJ( vu
?? W?I?O?I? wH?? b?O?Q? t??A U? w iF v t?C?F? qO? c wU??* d?
O? WB?I XU U U?LN fO b?B c w uI uu s U? bI Wd
_ b?F* d?? s uN?O b?I?F U? c u rN* sJ ?F l b?(
dJ t s rd vK 5DK w wuONB UOJ UL r uu s bOH U bI
WI?OI?(U V bL?F U? tS Wb?( WuN?O WOu?I w WOK u?I sb We?d
b wu?ONB d?ALK WO?UO lzc VUM w?J dOU_ qOJA U?( WO?U
13

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

qd c? U? b??I? W?L? N? X p s b? tMJ tM U??b t??U?? b? U??


W?I?O?I? W??O?U?{ W?I?O?I? U?N?MJ W?I?O?I? U?Nu?? YO? s aU? s q X??O uD_
oA WI?OI UN b?O WOu{u? dO WOU? WIOI? WIOI?( S uu WI?OI WHK?
WOU WIOI( u UNId
? aU d c _ wHMU wuJ b WU? aUK de c q
uD_ lC U? c U?H uGK c s? rd vK aU?U t W? aU
aU UI
U( w ULK U U? U u aU uI sJ1 oKDM* c s
U?OKL? w b? ULK? W?U?{ c?(U U?Oze U??? W?OuO?N?B WU?b w
w ULK WOU UNLJ w Wb? b w b* cO wuub_ 5IK
aU ? uI WOULd WOu?OA WOUH WO?uub_ dI w U(
aUK de t uME YO UM iF b U V
ozU?u de? sJ1 U?? ? w lI? de?? ? Q u?? ?I dJ? U?? ? ?U?M uJ? U0
UM?F0 aU?? ? w b lI? sJ1 t?MJ W?? O? ??U?? W?? b U?? B? ? s? Ud?? O? ?
w W?OU? UNUD? XK? w duE U?OB?A lzU?u b_ du?'
vN? b? a?U? w b? U?L? U?N?O? Y??F Ud?? wU?U? sJ1 U?e
b?? U? f?O b? U?? u?? d??? U??% U??b q w{U* W?? w U??
qJ W?OMe UN?D? w vI? uF sJ1 wC?IM w W?OMe WEK qF?HU
UM r? nK?? d? d? aU?? ?? sJ W?O??U b? s U??N?O? d?? U?
b vKF u UN sJ r UOB U0 lzU b d
b? U dJ U? Wd? U? uI d w W?Ou?ub_ b b? ? c
UNOuub UM w ? c WOuOA Wd( WOuON?B Wd( s q Xb
W?O?*U?F W??OU?L? d sJ W??OU? W??O*U??F d?( q?? WUM W??O?U??H t?? b?? ? U??L?
w UNb_ Zd?K o U q uH W?OAu s bI tb? e tb?
p U U0 p v U v*UF UEM UM U? W*uF ub rUF vK dDO
WeM?0 U?? c W??O? ?U??? b??_ duEK? wuub?_ dD w w?? Ozd V?? 
?? s d?OD W?b? d??I d u s?d?A?F d??I U?OMO?F? w Wb W?L? GM
t??? U?? U?O? c w dEM? XH U? U? aU?K? de iF? tME? c aU?
w?O?Ou? U?% UO?N `{ qF? u aU? WU?N s U?U uu? wJd?_
W?O? W?O? W?{ b? U?Uu?u? t?? U? s rd vK W?O?U?* tbO?I?F
14

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

a7U:3 d7e"

Uu uJ bF XR b wU dJH w dOQ bI wMS WU


W?OU? dE ozU?I?( UO?U ?OK% tM d? b?F uI? wU?O? UN? s
uJ U0 U?B? u wdG dJ?F* W?OU?LdK U?B? c v w W?Ou?{u*
db* o_ VzUM Francis Fokoyama UUu?u fOd? U bI? U vK U?R
UR* b UA qL WOJd_ W?OU) w UUO jOD WuL
s aU?K? td? U?O? d?C?U wMF U? u W?O?Jd?_ b??* UuU? sDM w
d WOU s WOJd_ WUO Wb w dI c nOu WOU
WM d??A aU? W?U?N w q uM?F U?I? w? v_ d?LK U?J U?Uu??u? d
b??N? W??IU?? WK?OKI uM? v t??O? V The National Interest WK0
XI?( bF rJK U?UE WOJd?_ WOd?OK? WOd?u1b WO?d u? UU?L
t s U WOuO?A WOUH WOu WOJK* q W?UM* UOuub_U W1eN
W?OU w?uub_ uD w WU?NM WDI WeM0 uJ U0 W?Od?OK? WOd?u1b
c aU WUN qJA w?N r s dA bM rJ( UEM WOzU?NM uB uJ b
s W??H?U?? UU W?O? U? b?? nK??? d??? ??? WU?? U?M* d??I
tb? U WM b? UJ U?Uuu? U?NUJ c fO UI?
t? Wd?A? aU s J u?I* s U? U?L WU?GK .b? R s WU? u
5?? r?F uJ V WU?_ U?Uu??u? w W?Od??OK W?O?d?u1b u?
U?L? U?0 wU? qB? 5 v?K U?B??U q?B? U?L?N d?? s U?Lb? 5KI????
uI U r s UU 5? sc bR dbI d qO q s dB
rU??F w W?Od???OK W??Od?u1b? c W?U?? W?Od?? OK W??Od?u1bK? W??UM?* rEM
oKF* R? s WU U?Uuu U? p bF aU W?UN UU?U wU?Ld
YO? U d?I? UF?L? W?OdO?K WOdu?1b n=K? q WOU? qI?0
dA -U lL: p v uJ
W?Od?u1b XU? U?L? d? WK? b? R? s? WU? U?O? w dD u
U?F?L?: d?L?? UJ s U?) w U?Nzb dD? s WM W?OUL?d W?Od??OK
w U?Uu??u? VO? W?O?Kb U?NU?C?U?M s rd vK b_ v U??NU? vK W?O?U?L?d
UNM s UFB c wD vK U WOdOK WOdu1b Q WUNM
W?b? aU?K U??M* d??I U/ s `{ u/ U??Uu?u?? t?? ? U?? w w
d_ W?b wUO dJH U?d d U? wIO?I( aU U? 5 jK
? UM* d?I XU aUK wu?ON?B Q? tQ WO? WOU?O
15

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

oK? UN_ d?O? dD w w U?NS? aU de qO? s? bF aU? d?


bL b W?OuONB XU bb dOU lMDB wIO?I( aUK Uu UU
b? U?Uu?u? S?? b?U?? uu? s `{ U?L? w{U*U oKF? w d??OU?_ vK
vK bb' w*U?F UEM wL U* d wJ UC qI?LK d{UK d?OU dJ
UL? WO?U s UUuu? UB qA?H X WU?' WOU? b_ S? U
d WOU s qO d aU de X
d?U?F* aU??K b?O?u W?O?uub?_ d?I sJ r U?Uu?u? W?U?? b?O
s uM c?N u?I rU?F U? v? w UM UM W?L?U?( u?I W?OU?O? e?_
aU? fb WId q wI?OI?( aUK u? aU ? U? UM* d?I
U??M* d?I? u s U??? U??u b?F? wU?O? 5IK? W?Id? vK b* c??O???
U vK WU W v U% WQ w aUK
Uu q bb U w r W?U aUK UM W?Ouub d dD sJ
c? U? d( b?F U? d? w?H U?C?( b? dJ vK u?I WO?Jd_ b??*
bb?N? s ld?B w??O?O?u?? UDO?A? s b bb? 5U??O? s u?? ? s2 d?O? ?
UJd w U w U?C( 5 lI pu b s W?OdG UC?K w
oKF? d? u u?U u?LK* u?U? u?LK* oU* dD)U cM u? XU?F
dJH* U? U?L? d?G ? 5 b? t vK d?G w U? U?UD t d U0
W??O? uub_ d??I W s? u?{u?* c W??A?UM? b?B? UM b??O? F? qd
s d?O?? b?% U?M* d?I c wH? W?OU( W?U?O? d?_ W?b? aU?K U?M*
w W?U? u_ U?I* s WKK Wd?? W?O n d?A 5U? WU?
VF?B s U? U? U?U? ? dD s W?OU? v_ u u?OK u? d??
uu u dOF b vK Wd) WUM b s WIOI( wNM s dF
tU?? ? ? w 5L?K* ?? s W?? U?? B u?? B ]b? ? c u fu? Ud U?? 
u w d?A r WM XOI? d{U? tK w U c W?O? u_
5 dB? fu Ud uI t?O w U?ON c uM X% W?IM
s ]uJ b?? U?e s Ud?? d?A? W?F? b? vK v? d??L?? d??G ?
e??G W??O? ? OK?B ??L? ( U??N? ' U??C* U??L? ? N U?? L? ? N s WKu? W??K
b?{ WH?OM W?U U?O? W?U u?O rK* rU?F rEF? vK dDO? d?
u U? qJ wUDO?A rB) d?AK b?O?& d?_ b?F UJd? U Q? d?G
U* 5LK* ULO dO
16

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

a7U:3 d7e"

Ud? dA? WF u nMF vK 5{d?; u w? 5LK* du?B r UM


wb U Ue s
e?OO?L h?I UuKF* b s W?L?U XO a?UK U?M W?Ouub d? c
sJ1 c tU? fu Ud VU? s wuub bB? wUO l U? w U/
5 WF aU j b?u r aU u U b?I aUK de uJ
U?C* U?L?N U?L?N s WKu? WK s U?uJ b sJ r d?G 5LK*
aU u rF fu Ud re U?L d eG WOOK?B L( UN'
qU??H? U???? U?? UM U?? b?I? Ub? U??NM uJ? r sJ u??_ c vK
d?JH d w U??M* W??O?uu?b_ d?I U??NMJ U??C U?? * U??L?? wU?I? 
UC( b
dE W?? ? O? d??G U??& 5?LK* nu?? w b?? c u??? ? W??I? O? I? (
UN? U s? WOdG W?OULd U?LF? u U?U2 WOu?{u* WO?U
5U??C? 5? b?? d??? v te??? r? U?? U??U?? i?d b??F v b??O?KI??
aU?K U?M* d?I? oK? UM d?_ id U?L?N?M q UJ 5eU?L?? 5?KB?HM
lu v?K w{U* w? wU?? lu v?K oDM? sJ1 U?? OD/ U??O?zUM U?? L? O? ? ?I
wU( UdB w gOF* wu{u*
w tM uD b?_ W??{ WO?U?O? U?_ 5LK* b?{ U? fu t?? U? sJ
eH?* uMF X% uMM? quU t? U UC?( b s wL u/ fdJ
5 b?? ?B sK U?? ? d?? ( W?U?? N U?? I? ? w?H? ? U?? C? ?( b?? 
5 W?U?H uD) uJ? W?O*U?F W?O?U?O? R?A rJ u? c u U?C?(
XA U? WUI WO*U?F d( uJ qI?* w UI uD w? UC(
b VFK WuNK W?Lz UB UU?U UC( d UC( 5 Ud
uMM k q? s d c' v uF dU tO u? rU w wOzd
UNO? d WKd v dG t?O U dB? s u tO? w X w b tK c
b?F r W?Od?G? d?O? U?C?( W?L?N? W?O*U? VFK? W?Od?G d?O? U?C?(
aU? pd?% w d?G U?A U?NMJ wd?G U?L?F?? U?N?bN?? aU?K U?u?{u?
tKOJA
se t?}K vH? d???? u?N?H0 c?Q? u??MM qu?U? u?u?? u? d
b??B UM? UM d??G?K WU??F* u??_ 5? hO??9 U?? U??L? U?? C? K
W?O WO?UO? d W?b?) aUK U?M d? d b?I UMMJ WQ?* c WA?UM
17

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

uI tMJ1 YO? Uu UUO oK? aUK WO?B dI uMM qH? bI
W??O? ??? b nK?? ? d?? G 5 uJ?? Vd??I? q??I? ? ?* w d?? B R
d?N b? UO?u?O?u?Hu U?O?? UU? UM Q tu? s U?D W?Ou?O?u?HuJ
v R b? U?N w q?L? Wd c uD W?Od?G uI? rOI `?UB* b??
?? W?O? u?O? u?H?uJ re c wU??I? bb?N? K d??BMF u??N? H* w e
d?GK .b?I? b?F tQ ? nB tS?? d? W?O?U s d?G b??{ t?L?
vK dL? b W?OdG UC?( WO? UC( 5 qB?H j b vK d?BU
w U?N U? U?? iF `? t?U?I? UD? u??MM qu?U? l?
] b? WM b?
aU uMM UL b$ UM w*UF UEM lM U UC( b tU
b?B d?B U?KDB? vK b?OQ?K W?KO a?U d u?EM0 d?A U?C?(
dOH aU rN v vF uEM0 fO
s uI b dd WU s e u U/ aUK UM* wuub_ dD c
rU?F vK U?N?{d? W?O?U?L?d UJ? lUD b oO?I??? U UJd? VU?
aU de qO s c bF q U d d
W?OzU?b WU?J? s u W?I?O?I?(U W?d?) jK _ wHMU? uJ? U?L?? WU?
U aU? b_ WOzU?I dI d?OU_ UMD ? s tO? WOU?O
de s Yb( U?C UM u r s W?OU W?b UD s UU9 UN?d
u b?d w W?? OzU?? b WU?? J s? uM c v? ld p w? V?? aU?? 
U0d e?* WIOu U? ]d* bF d?* UNH n?AJM bIM U? bL?B aU
vK nAJM
UMS? WO?U? Wb U?B s U?U?U W?I?Ou de UJ UM{d?F b UMU?
UB* c r s W?OU? UB* s WuJ* d?O WO_ d?O UB?* v qIM
w Ub w WuJ* W?OU UB* XU s vC b U?NU/ vK U
`KDBLK i?F b? w V c uJ U0 aU? W w u?U UbL?F
rK U? b uJ?* aU q? U t bB?I c Prehistory aU q? U qKC*
W?OU? W?dF?* UB? XF?
] tUU?A? t?zU? sJ ?I? U?LK U W?
U??B* b?? s? U?? qJA U? qE qzU??N? wuuMJ? b??I? q w? U??L? O?
d?O d?B? dO? v U? d W? s?J1 de vK? UB?F? Ud?? WO?U?
`O? d_ WOU? UB* u{ w W?M c n nAJM s t?U
WJ?K* U tu?? A? U??? ? cM? aU?? d ? ? vK? U de?? d?? O? ?? ? U?? ? U?M
18

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

a7U:3 d7e"

v ruI? s U W UJ( uK?* iF WU0 d W1bI Wd?B* uA?


U*_ U?? w d?_ U d?e W?Ou??O?N? B U?? r W1b?I? u?B? F w rN?? H
w uNO d( d UN vK UduB qLI s hK?K d_ f UNO ud
b?K Uc? VBM vK Wu?M* tu? l{ U? u WU? r Yb?( dB?F
UdH( s 5M d?A bF bb WuN? nAJ U; c sJ wUF
[W1b?I W??OKOzd?] wU?* c UU??I s Y?K b?I* U?J s? qO?U?H b???
W?b( q?Ozd w U U?LK 5 bb? U?O?? vK j d?NE wLK U?H UM
s v U??N? U? s?J1 sJ wU??* UU??I UM j? b?u r? wU??* c vK
U U?LK U?? s t?b? w u? u?N?O VUJ d?O??F b? vK U?L?OK
nu* c W?1b?I qOzd?? u? b?R? U vK u?? FK b 5OK?Ozd?
5 W??L? N* d??H s hK?? v t?dD{ W??IU?? W? w?KOzd?? U rK t??
Wd? b??F W?? OM?e UD; s? U?? W?DI bM?F? W?? OK?Ozd?? lu* W?? OU?? FMJ l?u*
b* ULOK WJKL0 WdF* WOLu WJKL* s bI* UJ w u WOUO)
Wu d??N U?d?I W?M WM 5 U? w? U?e s 5d? b??F U0
eUL WOM Wu _ Ub& v XU? UN s rd vK qOzd r qL% WOU
uOd wKOzd d_ w dOA w W?OM W uN u wM t UN
w u U??_ v?K U??L? ? UJ s U??? ?K WU??? ed nOz
UN vK _ w wU UMI? iuI WU UN vK c?R u bI* UJ
UuJ qJA Wed dUMF c W1b?I qOzd WJK2 b% w W_ uD_ rOD%
V_ s qL?? bb?N q?9 UN? `{u s W?OKOzd? Wu?N W?OM w U?L?U?
UMuO iLG
c XH?AJ? U?bM aU? de w? U ?G?? WU?; Z u/ U?? s UM
_ UMu??O? iL?G Q W??UD* w 5O?Kzd? 5d_ U?? b? d? r? WU?;
5d_ uN? UL? WOKOzd X?O WOU?FM XHA? w U q X Ud?H(
bI* UJ u d w UU9 XKA
sJ1 d? dD UM S? U de Wu?F b?R uL?M c s rd vK
d_ W?OU? UB* u{ w b?I qJA UN? U vK U?L s? QAM
U w b?$ U0 U d w aU? s UHz UUD U? wDF UO_ s dO? wH
dB?F U v dEMU? c vK bU d?O pOUL* 5? dB? d? s WOU? U
W?H?Ou U s U?N? LEF? Wu?N? b? W?O?U? d?U?I U? w W?O?U?
19

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

ou??) Ue WK??_ b* d??J b??U??*U? W??O?U??L? ? W??O?L?KF W??OMb


q1 ? u?BM* UDK UM c vH?A??* uB?M* U?U?L?O U?IU?)
w U s dD iG U?( WFO?D sJ1 dBF p U? 5 WUG W?M
Xu w t bO dUOI UU) U?u q WU WdJF wU* s XHK
WU?B? WU? U?R* WdJ?F W?HOu w?U?LK WO?U? U d=?F c
WHOu UR* U? S d_ WOU UB* UbR WO?U ozUI s WU
U??D uJ U0 d??B?F p s? W?Hz W??O?U u?? UMU w r?d b? W??OMb
uMb?? 5 t?LJ sb?? lL?? u U? pK s d?B?F p s _
c VK s* rJ?( b? vK U? c wU?O? UEM? p WI?O?I? nU? d? u
s U?u bN? t?U s dO? d?? UL? WO?U?_ t?LG Wu?b U?dB XU?
5uJ; UJ( 5 WONM WF
vK dO? WK_ d? WOU uB? w d sU vK o?DM sJ1 U* c
iF? UH?Oe U? sJ1 q aU? de s U?u bF sJ1 c b?O c
s W?Hz W?O?U u? wDF Ux W?d?* d?IK sJ1 U?/ WO?U? U?B*
U dB

aU de sJ1 qN


d?? ? ? _ vM?F* u u?? ?B? ?I?* U?? wH?MU b?M W?U??
fO WIU UHB w Ud? U o aU `KDB* UA
U sJ nOe de? b{ UMB qEO? aU c vMF
U0 tM Y? s b YO? UM uu? qEO b? UL? aU u b?BI
sJ9 U/ d?? b? b? d? t???N?? sJ1 t aU?K? W?O?U?_ e??O* uJ
u_ WL?NK* ud s U? d d WOUM? dJ uB td? UF
wMF p? S? d??I c s b?? w de?? b?? S? U?d?O? f_
WHe* UM* dI WUN t Xu w wMF t UL wU Y WUN
s W?OuO?N?B WdK d?L? q?JA r w U?Fd* pK p vK? O u?I U0
WO?U s tUJ wMODK?H aU VO?OG U? qA? WO?U s W1bI qO?zd
U?% YO? d??N u?I? b?F?? Uu? X?? b? Xu?uu?N? uD q d?
le c d??A* p ? s U??O?( b?O? vK UU?I w?Jd?_ 5L?O? W?Ou?O? N?B
w pOJA U? .d& wb s_ fK v t1bI WOJd?_ b* Uu
UUJ XuuuN
20

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

a7U:3 d7e"

v?K U?OB?F??? n?I c a?U? u vK U?F?U? ?O c fO?


de U q
W?FK fO aU p?U* UA U?L U?NO? d?B sJ1 W?U W?OJK fO aU?
W?OI?OI? b? d b? aU? p dA lO? de? gGK WKU?
fHM U??NU? sJ1 W??OKL?F? Wd??& fO aU??U? tKb? b?? U? U?d?? sJ1
U? WL?B qL% W?OMe UNUD? w vI? tb Ud?OO?G bF U?NUF?
s ?C b?_ c s de sJ?1 _ Vu vK WU?C?( td?O? w
tK aU de
iF VU s b?_ c u e UN?A uN q?FHU b sJ2 u U? U
ozUu U UOF uN? s sdUF* 5R* UU w u W?OU UB*
d?F wU Y? k( s s p v? U WO?UO? UUb
s oO?I? Wb? bIMK W?OU? U?B* q UC? V U/ W?I b?B*
uME iF? qF?& aUK? UO d?J W?He* U?M* dI S? d? WO?U
d{ UM? XU U* t aU? de sJ uK WI?OI?( vK aU?K de c
dO?_ uIF w b? w UFd?* qL W?OU W?b U w wLK?F YK
w u?? dA? w ?? wU?L?F aU? U?? w v s?dA?F d?I s
dI dA? lU dI u U w wU?LF aUK W?OdA? dI Xb
u jO? V bb' d?I UF?d* c X$ b? dbI q vK sd?AF
dI d?) sJ U* de - b U uK? tM u? s bO? UM aU
aU?? _ 5LzU?? E d?? I U?? d?? I UJ? S?? r s? W??HK?? ? b?b??
de sJ1 uu qE wIOI(
XO w?N WHe* U?M* dI U? qO? aU? de uI W?
w? w U?? M* d?? I? c e?? ; s wu?K nO?e w U/ U?? ?U
pK9 UNHu w WUB WOUO? uI _ UM WU 5 WuN dAM
eM tM d?F UNU s U?O? dF w dOU?L' 5 U?LO U?N{d? UdA
d w WKJA* w c U?FU' w b* w W?Ob ZUM* dI? V dO?O
b* w aU?? fb ?JA? W??'U?F? W?U?? W?Od??F ?? w W?? { UU
_ uD b?_ u wu nO?e aU?U wu nOe u?% sJ1 U?F?U?'
5U vK UH qEO wU Y
21

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

g4uN3
ed? oOI?% aU s* aOu?U ? U? dE UD W?G aU? vMF WKJA? s
nA W?HOK wU? bG wKF `U? bL u? o}KF? WL?d U
5R* P? U?L? NM q r? b? u??MD? uMH VJ? wU? s? uME
u{u* c u UC dE aU WLK q u{u u qz_ dF
U?bK 5 w?d?F wU? d?? w d? 5LK* bM? aU? dJ rU? b??? rU?
dUI WOUL WOU u
Gawronski, Donald V. , History, Meaning and Method, (U.S.A. 1969) p.1; Gordon Child, What Hap-

pened in History? (Pelican Books 1972), pp. 3-54

5LK* bM aU dJ rU b rU


p s dE WOuONB U; c vK Wb WK_ s dOJ UM
dUM bF N U Uu/ WOOKB d( aU?K WOuONB dI rU b rU

3
4

Leon Poliakov , The History of Antisemitism, (transl . form French by : R. Howard, New York 1974;
Alan Davies , Antisemitism and the Christian Mind . New York 1969 ;Olwen Hufton, " What is Religious History Now ?",in David Cannadine (ed.), What is History Now ? ( Palgarave Macmillan
2002) , pp 57 -80 .

oA WOMODKH WUI WK qOzd WOuONB u WOU U lO bU


wuON?B de `C dOU?_ c n nAJ uN uR u?U UN U WAb? UU UM
dE aUK
b?OM?N d?? u???b W?L? d wMODK?H aU? UJ W?1b?I qOzd?? ?? ?? YO?
dL WdF* rU Ud R ub WFd
WOb dA WJ rU b rU ub WLd WOuONB dOU u

Linda Colley, What is Imperial History Now? In: David Connadine, (ed) What is History Now?,

5
6

Palgrave, Mc Millan 2002, pp.133 - 147.

qI* Ub?% aU d wdJ bU w WOdF UC?( ozU U u sb b UL


. _ UL Uu bOL( b WR* wUI ru* WUC Q
. tH
. tH
s W?c q lM* U?A? d?B? w pOU?L* 5? Ub?B U? w d?_ U??* qO?? vK dE
rNU vK Wb U s UCO rzULF b s UBM uNO
5 WO?IzU W pOU?L* WUN v w? `H s d?B w Wc q? rU b? rU
dUI u UbK
5 rU? b? rU W?Ld WU?N Wb U?C W?B jO?u aU u?U U?u
[ WU) WFD u UbK

8
9
10
11

12

22

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

u?d? UN?O U? w St. Sylvester d???HKO? fb?I uD vK 5DMDM W? VU? b?L??F


d s? 5DMDM ud? ZU UU? uD_ c wJ% W?$dH aU tU? w u?
t?U s tUD?K lO?L? s t UM U?L? rU?F v?K U?H?I? tMO? Q tKO?L? 5D?MDM c?'
qU?I? w UU t??d c d?HK fzU? WL?N0 U? UU?K ud? u?C?) e u?d?
uL? UU? WU? WB?I c eG? tU ud? U? UU uD_ u?I .dJ p
dE rNe rNMOOF tI s dG w dU_ uK* lOL vK tDK
jOu aU uU
Southerm,R.W.,the Making of the Middle Ages, (London 1973 ), (1) pp. 96 -97 .
.

dB w Wc q rU b rU


dUI WOb dA WJ rU b rU WLd WOuONB dOU u
. tH
WOU?L WOU u? UbK 5 wU dJH uD w rU b? rU
.
dAM WL?dK d_ ed 5 b?L 5 WL?d dA -U aU? WUN UUuu? fOd

. wU dJH uD w rU b rU


National Review WK w VU UO t UI uM

13

14
15
16
17
18
19
20
21

" The Muslims are Coming ! The Muslims are Coming" November 19,1990, pp.:231
Edward Said , Covering Islam (New yor; : Pantheon 1981 ) p. 136.

dA rU? b rU W?Ld WIO?I Wd w b?bN uu? u


bb qOBH dG dE WN s UC( b u{u gUM YO

22
23

Bernard Lewis , " The Roots of Muslim Rage " Atlantic Monthly, September 1990.

24

Ibid , pp.2-ff

25

Lewis, " Roots of Muslim Rage, " pp. 56-60.

26

Samuel P.Huntington, " The Clash of Civilizations ", Foreign Affairs 72, no.3 (Summer 1993).

27

Ibid , pp. : 22,39 .

28

Ibid,p.26.

29

w bbN uu

30

Huntington , "Clash of Civilizations " ,pp.45? 48 .

31

Samuel P. Huntington , the Clash of Civilization and the Remaking of World Order (New York : Si-

32

mon and Schuster,1997), pp.77,p.258 .

uMF WOdF WLd dE


uD VU?A XFK? W?Ld? w*U?F UEM lM U? U?C?( b? u??MM qu?U?
WOU WFD dUI
WOuONB uNO dOU u
23

33

a7U:3 d7e"

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

tH
uMF UI w
Deconstructing the Wall of Jericho " , in Ha'aretz Magazine 29 October, 1999, pp 6-8
dE u{u* c s

34
35
36

Finkelistein and Silberman, the Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and
the Origin of its Sacred Texts, (2002).

wU?O aU? pOU?L* 5 d?B rU? b? rU? dE dB?F c s qO?UH? s be*


v_ WFD WOUL WOU u UbK 5 wUL

37

24

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3


U$u/ w!dF3 ZOK) WIDM4 s. WO5UD7d93 ozU#u3
(*)

wLOL nK pU*b

WM?d?? iF? v 5R* s? b?? V?M


o? U? u?1 uU? r?N vb?I d?B?
b_ iF WU? bO?F rN d?H
Uu?? {u?? r? U??F? r?N? ? ?H v 5?? U
U?N uu?I r UL? Ud? r UB?
rN?OK 5IU UJ? UL?_ U?L U u?
tO rN o qCH U

W??O?d u?? bzU?? 5MO U?? b?F sd??A?F? d?I s _ Y?K w


vN w?Jd 5U U?L t 5IO? d 5 bF s WDK vK n?OM d
Wb WDK u ozU v U 5U UMd wJd d 5U UBU
UF UF* dz VJ s dN uK wJd t U rN qL q UNM u1
v?? u??A wJ?d d u??9 d?? W??IdD b??_ d?? b??O? F bb??
WUF nU* vK XI?K w u b_ uUd UNL? w WOe UuK
WL?N* WOd?uuH uB s b? q wJd t u?L U?NO WAd b?O
u?B aU WU? b?O? bI t U?& w bF? UN?OK Xd nO?_ w
u U? q w UM pA wF?OD? s pc UDK q? s c b b?
wL aU
U?N ? B w W??I ?O u U?M w pA w WJ?z U? WQ?? ? w Y?? b??B s
W? u c w U?N b? ? d? UdO? ?H w U? b v U?C U?N u?L C?
d w dE WIOu WU l s 5IKDM u{u* c W'UF* WU
v U? ? d? _ vK dE?M VU?' s p U?N ?H ?O u W?O ?H ?O ? U?N ? U? ? w
XuJ W XuJ WFU WOK aU r Yb( aU U
25

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

s W?O L? d W?O UDd? ozUu iF s U/ t Ud? b?I ? c wI?O D VU?


dDO?? d U??N ? ? ?K D d? _ WU??L ?F ? ? d?? ?H w? X? ? ZOK) W??I DM
WOUDd `UB*
b?I? h W?IO?u q U? U?N?U?? l Y? c gUM W?I?Ou nd?F b?F
b? WO?U W?IO U?NuJ W?IO?I?( XKI UN? vK Uu?0 rOK? wG?M q t vMF0
c UN?Ob? b UNU? UNu? s bQ bF u?J V p Y
UNO U U W s bQ r v UNuLC w pAU uJ
W?OKB* W?O?uub_ W?OU?O? lb v W?OU? W?IOu WU?? l XH=M
WOLKF lb r s WOUL WdH WUB
w WDK uI ed? vK WIOu WU? w dR* dEK WO?L Y vD
ozUu tu?? U0 p vK b? W?O?L?d ozUu WU?? w UO?U? VFK d?B? q
UOU?H bUF* X? b WOUDd UDKU? wdF ZOK) WIDM s W?OUDd
W?I?DM s 5OUD?d? 5R??* ?d* ??OK% Y?? u?? U??L? W??IDM*U W??U?)
W?O? U?L?? WU??B?? W??O?U? lzU??u s U?N U??OUDd U?L? F?? UM w? ZOK)
wL wUDd uEM s WOUO
U w p?A vK uI wKOK% ZNM0 W?OUDd W?OL?d WO?U WI?Ou bIM Y?
U?N?(U??B? ? U0 ozU?u pK X?? b?? c?HM* dDO??* u?I _ ozUu t?u??
U? VJ u?I p?K b?R* s sJ ozU?I?( s d?O?? vK? u??% U?N U?NU?N?u
aU?? w tM uJ?* t?? O?L? sJ1 U?? UM wMF p? U?N? (U?B? l U?F?
d?G b_ iF? s UN?O? WGU?* XU? YO? ozUu iF u?? bM Y? nu
U?& lM W??IDM* w oO??d U?& lM0 oKF?? U? U?* qO??? vK U?O? U?O? U?N? H?Ou
b??_ iF d??O? s w?UDd?? nu* w U??O? v?K e U??L? U??Ld??O? ??
d?I s UbF u?I pK d b? vK d?_ nu YO U?NO? dR* WOK; u?I
U* qO vK WIDM* w b( u eM u{u w UuB WOUDd WUO
ozUu pK vK? XF w u?I 5 R?UJ b? WQ?? vK Y? b p v? WU?{
WULF dH w
dH w X? b bU d? WOK ozU UM XO t Y u?{u WKJA
w Wu?J?* d?_ ozUu w U?O?L? V? U?0 WU?I? U?Nu?? w lzU?u? s U?N??H
w w UD?K dDO?* u??I w U?N?? H WKJA* bM n?IM W?OUDd? X?O
WOLd WOUDd ozUu s tu sJ1 U UNOK oDM UN
26

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WIOu ndF
W? w ub W?OKL? q=N? WI?OuK oO?b vMF* bb?%
u?? N? ?H?* wEH?K U?? : u?? ?GK v?MF* U?MN?? u?? {u?* c
tOK UF UL WIOuK UF ndF u UMLN U bO uLC*
U WuJ uJ bI b( u vK sd c q_ w WIOu uR*
wU bK wK_ ld* w WIOu UdO UuJ
kH? qUI W?O??Ozd UU?B? v ozU?I?( U w W?O?U? U? w W?I?Ou
sb w t??OK b?L??F c l?d* R* v W??M?U wMF We?OK$ W??GKU Document
d) WuKF* qI w tOK bM c bM WOU tU
d?O uJ b? pKL e ozU W?OL?d ozUu q? WuJ W?IOu uJ? b
UdO uI bu UuJ* UA_ UH UF* lD U_ q WuJ
nK U?L UJ UN?HK w U? w w ozUu s lMB aU u?I sJ1
WOU WdFLK bOu U0 wU_ bB* w
vDu u?BF U?B? U w .bI aU? UB? vK u?R* UF b?
c sJ Wu??J* ozUu w d?U?F?* Yb?( aU? ozU UuD?< w W?O??
Wu?H?A Wd U?N? O U?C W?u?D WuD? WU? X?U? u? ozU U?N?F?O?L?
U?{ ozUu U?NUM r w W?O?U U?uKF* s d?O? q? b? wU?HA a?UU?
bO U?uKF* s dO? `? UL aU? p w Ud b? WL?N WO?U Wd?F
w w?u?? {u* vK v?GD b?? c? wc q?U?? F w W?d s u?M c w u?D)
wIOI( UNL UNd UNUO w WOU WFu n

WIOu WU l
w ozUu bM?* Wu?J* W?LKJ Q sR R*
U?N b U?L? U?/ XF? U?L? ozU?I?( wDF? b? tb 5
d?I?O b J R*U? r s WU? u W?U? U?UO? d?F
ozUu lC? t WIO?I( wK& b? w WOH?) quF d?I?O bJ UL u?D 5 U
5 wLK bI v bM*
Uu0 rK wG?M q vMF0 WbI W?IOu q UdA `?B wU R qF
h?H bF b] ?I WI?OuU b?F WO?U WI?O UNuJ W?IO?I( UM XKI U?N vK
uH d ULN? WIOu rzb c( wGM UN Ob UNU U?Nu bQ UOLK
UNO U U W s bQ r v UNO pA v qO* wGM UL UNzU
27

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U?O?U??O? p uJ b? U??N?U?? s? d?G V? WM?O?F? W?G?O? B W?I?Ou V?J b?
w UN?O WLzUI dE WFO WdF? d_ VKD c UOUL UUB? UbzUI
uD b se s d?H b( u? bF WI?Ou VJ dO? UUO? WIOu WU? UM
b?O?u w ozUu c q? XU? U?u?B? b?OI?F d?? d?_ uJ UM d?B?I
oOb gOH? w WuF d WU( c w YU WL?N uJ tMOF Ub XUM w
W?U?{U ozU?u t?UM c b?( u? s? w dE lzU?u s qzU??N rJ w
UNd UNUO WIOu UM w Ue dE w dOG dOQ v
WOU sUO* qLA WOU WIOu WU l XuM bI
WOuub_ WOUO lb
UdO? wdF Z?OK) WIDM w WU?LF? b_ 5 s t vK UM nK?
d_ b?_ v WUL?F? uI qu w WKO?u UN_ W?OU?O b_ X?U
ZOK) WIDM UJ l bUF lOu v vF UOUDd XU? UbMF WUB UNL
d_ WOb uI WUM WNu* WOUO b_ dA sU dI WUN cM wdF
oO?I?? W?O?U?O? d?O? u? v?K bU?F* pK u?? W?IDM* w U?u? XO??? U?N
WIDM* w oO?d U& WU vK W?OUDd UDK l UF? q WOU?O b
U? S W?Ouub_ b_ U? WMdI WU? WOU? U? d? X%
U?O?uub_ W?U?I vK q?LF r?dJ uK rNUU?A u?Iu uU? WdJH U?O?
u UNK s qL WUB WOUDO WOFu WOuub ULF U bI d_
s p sJ WU& d?_ U Yb( a?U w dA w U?LF? lu
W?O?L_ oU?M* w W?OUd?? W?U??O? dJ vK t?u?? p q? eJd rU?? oI??
v uO?dHU? ubMuN eOK$ r s? uOUGd? Ub u UF?u W?OOd?
uM WIDM WbMN UI t? q dA w WLN oUM* wU?Dd UJ oI%
WU?N v?? d?A? sU?? d?I WU?N cM? b?? WKu W??OM b* wd?F ZO?K) de?'
WO?dA bMN U?d W?O_ WMLO?N pK WKO?u XU sd?AF dI? s UOMO?
U??Nz s U?d??A pK 5? W?? UM* s rd? vK W?O? d??H WbMu??N We??OK$
U b?I u?I pK tU9 X?U c ZNM* qJA U? UU? UUL?F? UU& S U?N
U?N?KD w W?O??Od?? lK vK dDO? u? nU?? oO?M? UNK?UF? vK VKG
jO?; q W?L?N Wd? d2 d?? UNKI d?A w UR?AM W?O*UF? WO_ u?
wU??O? ? U??AM?K wUDd?? UJ?? ?? d??L? _ d?? ? wd??F? ZOK) b?MN
d? U?d c W?OUDd? UDK b wd?F ZOK) W?IDM w U?
28

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WU?? ZOK) bM?N jO??; w WMd??I WU?? U?N? U? UJ? dD?O?K


v? W?DA_ pK? dU?? d?u?B w X?GU? b? W?K_ V?d?N oO??d U?&
_ nBM d?A lU? d?I u U U?N U U?N?MLO U?NKGKG d? b?u
sdAF dI s
WUB WOKB* lb UOU
uOU?Gd q dA? U dI Wb w W?OdG?' uAJ Wd? b UbM
v u?u? u WU?B?? b_ rU?F?? U? wd?F ZO?K) W?IDM v d??A v
WU?? dD vK dDO? WbMN U?I t? w q?u U?O?Id? w Vc oUM
wdF ZOK) bMN jO; w WO?Od oUM vK dDO p VKD dA w
U?LF? vK oDM c? pK rNUUA ub? uIu s b U? dL?_ d?
u??O_ u?R??* V?? b??I oU?M* c v tu?? W??O? UM?B u?? b?? F w_
U?AM U? V? U?L? ZOK) W?IDM s? rNU?O?u u?O_ WU?d q? rN?d?
rNd l rNU WU?LF UDK l rNUF oKF U u? rNIzU U
qzU rJ ozUu ZF d?O U?B? VU'U oKF? ozU u? cJ rN?zb
VU? s W?Oc U?N?(U?B0 vMF b pK U?uJ w c?HM? U?N?? w? ozUu s
rN X??O sc sd?? Q? r?NQ? wd??F ZOK) W??IDM w u??OK; UJ( p?c?
UNbd uU w uBU rNU oOu Wd
U UR?AM UbB W?OO?d lK qU d2 t wd?F ZOK) eO1 U? U r
U??A dJ? _ W??U?? W??Ozc??G u?* W??K_ Vc q?u?? q?? W??ID?M* c
wFOD RRK jHM q b= B wdF ZOK) sJ r uO) dd( v WU{

WOLd ozUu JA


WGU*
W??O?L? d ozU?u s qzU r W??OUD?d? o?zUu w b??u
lM0 oK?F? o?zU U?N?MO s wd??F ZO?K) W?I?DM s W??OUDd??
UDK nA?J ozUu pK Wb U?N UULF? d? w WIDM* w oO?d U&
UN vK U p?K duB w XGU b wdF ZOK) WbMN UI t? w WOUDd
XU? U?L? pK U?N?KL?( dd?? pc? sJ r w? UN?U?? V& d?OD? dU qJA
U WIOI( w Ud sJ U c lM d oOD WOU U u wb
vK bL?F XU 5 UD dB w? We s w_ UB lu? w u
lM dA? sU dI UOMO? cM WOUMB u? bF WUMB v WOb? uI
29

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WIDM* w UNKb dd s e U ZOK) W?IDM w oOd U WOUDd UDK


UNKQ U c u WOUDd UUJ ozUu pK iF vK dE o KM
w wU??O? ? rO??I* s WU?? Wu?D?? w R\15\1\203 r W??I? O?u b???
U?NO? U? w W?R? wu rU? b s? d?I a?O?A v ZOK)
wu w ru?U uK s U?b UN?M W? u?HD wUJ WKzU? s W?u?L?
sd??U?* R? vK i?I? U?I w?U?L? F qU?? UJ W?O? I rU??( s U?N? O? VKD
u??B?? w su??I UJ v V?? U??L? rN??O?{ w U??? c lM? b?O? ? FU
i?? I U??I?S VUD? ??U 5?uD< uU?? 5HU?? ) d?? t?? ? H u?? {u*
r WIOu dE rNOK
w W?R dN?u w W?OUDd W?OKBMI s R\15\1\229 r qL?% WI?O UM
b? UbM b U?Nu?{u? ZOK) w wUDd? wU?O? rO?I* v WN?u? dUM
u?? W??FU???* u??{u*U w?u aO?? U??N?Kd?? VKD? wu w d?? n?D?
s d? h v t?U b u b$ q v lO b u t?L bu WQ?*
s d c UI WUA w rOI* v tLOK bu c_ d VKD wu
r WIOu dE wu rU UU
d b?U?? s U? R\15\1\200\2015 U?N?L? WuD? W?U W?I?O d?c
u?Ou? aU? ZOK?) w wUDd? w?U?O? rO??I* v bMN W??uJ w W?O? U?)
d?? { U?? Nu?D s d?c?? ? ? jI?? ? ? w? oO?? d U?? & r?? ? Q?? A
rb r?N dU* b?O?F UL? UL? bQ UH?A lC U?NU?N w UN?N?u
dd?I WI?Ou dc U? W?OUL Ud? WM 5 U? rU?L? dA?
rb U WM w u WM w r?N dU* bOF b? wUL
c W??U2 s?U?? oO??d U??& dD W?U?? UM WMO??F? d??N? w? rNb??
U c U?B `{u WOdF de' w?dF ZOK) dL_ d? w U
W?Od?F de?' d?? Wd?? Wd? dD?U wId?_ qU? s U?NU?& u?
ZOK) s wUH qU v UU U?uK s WOId_ qu s ZOK)
WIDM* U iF v ZOK) d r
w ZM UuKF* c rOOI
OK U rN dU* X9 uHD sc bOF b
ZOK) W??IDM? w oO?d? U?& rO??? C v b?L? b?? W?OUD?d? U?DK
dUE b v UNK WOCI cN WKu dH Ubd qGA
30

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

WO?UO? b_ oO?d U& lM W?OC? WIDM* UJ l U?OU?H XMLC b?I


w U?? s uM? c vK W?OUDd? UD?K U?N?O?H?C XU? w W?G?U?* k c
UNNu w U WIDM*
d?AU? dU? rN vK 5LK?* dF du?B U?C lb 5 s uJ b?
U& U? s d? r 5Od?G b$ aU? v udU sJ rNu? tuA?
U c w rN u?O_ U UuL dA ZOK) W?IDM w v oOd
w u??U??? O rN?MH?? W??U??_ uKIM? u?O?Jd??_ U?? rN q?? s U??N? FM? s w
oO?d U?& .d?% b?F v? d?A? lU? dI? s _ nBM w b??* Uu
UO UOJd
U?O?UDd b?I? ?F? XU? U??$ w U?N?KBM d?? W?O?Jd?_ UDK? wKO? u??I
U?B XU oO?d U?& UN?U0 U?O?Id d? w WU? `U?B* vK U?N?UM
oOMK jI UDK
iUM UOU
u d d? `{u wdF ZOK) W?IDM s WOUDd W?OLd? ozUu iF d
UN dF w WOUJ wKFH lu w d U 5 WIOu tOK XB U 5 hUM
UN?UI? bM UN?H WI?Ou uL?C w hUM d W?N s W?N s c W?IOu
d bB s d WIOu
U?? b? U??N? L?N? b? U?DK pK b? U? fO? UM d???H Z?NM p
V dE? l WIDM* w W?OUDd WU?O nOJ d?H U? bI UN?UU U?NUU?O
W?OUu? W?d?( b?{ wN? iU?M w u?u v UU??O? UdD{ U2 U?N? (U?B?
b{ w? WM s WO?UH u?F s ee?Fb? wUO? UNK2 l lu U?NMJ
sc U?L? w W?L?U?( d_ d? iF? l XKU? U?NMJ W?IDM* w oO?d U?&
U& b{ XO UNMJ WIDM* w VdN U& b{ w oOdU dU uU
UNH 
vK XI UNMJ nK s W?IDM* hK U UN UC UOUDd U?UO sL{
WID?M* w WOK?I U{_ UUOJ?K WOKb R?A w qb w U?NO nK?
eM w Wb?( U?eM w U?* qO?? vK U( s? dO?? w XKb U?NMJ
qzU???I W??H?OK 5? d?B w p?c? wu? U?L? Wu?F? 5 w1d?? vK
WU?) WI?d* WI?Ou dE a d?A lU? dI U?OMO? w dD w WdDI
r UUCI cN
31

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w U??N??H? W?OUDd?? ozUu d??O?A U??L? W??IDM* w ?? Vd?N? U?&


w WOUDd? UDKK VzdC l s dN?K dN U& UOU w b?OFU WC?UI
U??NUU??? U??N X?U?? W??OUDd?? U?DK sJ? W??IDM* w d?_ b?? b??? U??U
vK WEU?; vK WLzU XU? w U? c WU? WId w WU?B W?OU?O
UUO pK b U sd l{u
UO UU
R? w qb??U d?A? lU? d??I Wb cM W?OU?Dd? UDK X?d? b?F
d??? U? U?Ne?H?? w d?B? vK W??O?d?H WKL??( d wd?F ZOK) W??IDM
uK bU?F* lu c? WbMN UI t?? w UNd?L?F? s U?b j ZOK) W?IDM
w ?U ?U XU? U?N UL? WUB?? WO?UO? XU? u ZOK) UJ l d?_
JA* q v vF? U?N W? W?OK; uI s b? 5 U?OU?H bU?F* bI?
sd l{u vK W?EU; b?? oO?D bd XU? d?_ W?IO?I? w w u?I c 5
ozUu iF? XUM b?I W?IDM* c w U?N?(U?B? U?u? s=R U?N??KB? w U?
UU??C? U???{ U??OUD?d ??b b?N? A X?U? w? W??IDM* s W??O? L? d W??OUDd??
5 sd?A?F d?I s _ nBM d?A lU? d?I w W?IDM* U?N?U? U?OUJ
d v UU?O W?OK; uI U? vK U?N(U?B v U?OUDd UO? UN? s
d?H UU?O? d?I c w?Ozd dD XU? U? b?I bU?? U?LJ sJ r d?
Xu p w UOUDd tK9 XU? U rJ lu d_ U rNF?C t 5{UH* vK
W?bU r?NUU?O? vK? U?H?( u wU??_ rN?L U? W??IDM* UJ _ d?O?Q u? s
UU?? C? ?I s b?? w? U??O? ? p? vK W?b ozUu? pK i?F UMb? 5 S?? v_
XuJ l WOU b?( WOUH WQ w w1d u? eM WQ w UOUJ
wK U? w s?d?A?F d?I s U?OMO?? w W?ODHM U?O?U?H? w d?O?I?F
UOUH pK iF hK
w1d WIDM QA eM WQ

U??L? w?u 5 sd??A? F d?? I U??OMO? w W??IDM* c? u?? eM V?A b??I
5 Wd? U?? d vK lI W?OD?H W?IDM U?NuJ W?IDM* W?O?L V? Wu?F?
XU? eM w UOUDd XKb b?I U?N? w WcF U U?O d?u UU?OJ pK
U?? ? 5F c? W??IU? bU?F? o U?N?F? b??U?F?* U??N?F? WU?F? * d_ v
Wu bU sJ r UNHu w UM XU UN(UB
32

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

UM U wUDd nu* S WOuJ b(U WIKF* dOIF WOUH u


W?O?U?H t?O?K XU? U?L? XHK? W??OuM' b?( w U?N?{ s e? X?uJ b?I?
lO??u w? XuJ q9 W??O?UDd?? UDK? XU?? b??I 5O?U?L? ? F e??O?K$ 5
nu* WU?L?( bUF? o W?OU?) U?F s WR?* U?NuJ W?OU?H
oKF? U U X?uJ WuF? jH vK eOK$ wJd? fUM q w U wUD?d
U?d?A 5 jHM? U?{U?H? q? U?O?U?H pK u?B S? W?OD?HM U?O?U?HU
r WIOu dE UO p vK b WOuJ WuJ( WOUDd WODHM
nu* w e??O? ?? vK Wb d??R* b?? w U??B?? U Ud??c jI?? WK?? c
w pA Z?NM0 U?N?KQ? U??bM W??OUDd?? W??O?L? d ozUu tM? d?? c wUDd??
dA wLK ZNM Ud UL u WOLd ozUu
RUJ b UF
ZOK) W??IDM w 5R??* l U?OUDd? U?N??F? w bU?F?* U?O?U?H X?U? q
W??O? U? b? bU?F* U?O?U?H pK lO?L? XU? W??UJ? d 5 wd?F
vK U??NdDO? UM? w qO?? U?OUDd `?U?B? V?? UU?OJ? pK t X{d?F? jG?{
WKB* d iF bUF* UOUH p?K uB tKL% lu* u UL WIDM*
v uF uU WIDM* UJ UN(UB v vF XU? UOUDd Wu WdA XU
uBM dU dI U?bM `O WdEM WO?UM s `O c rNUUO? vK UH(
U?NMOU?C? W?IO?I? vK nI U?NKK Ub?M sJ bUF?* UO?U?H pK w w
Wb W?UJ? u 5 l]u r bU?F* UO?UH pK p s? bF d?_ b$
lu UUO? XU UOUDd U?NM nF{ WOK? u WOUDd? UDK 5 XU q
w ozUu iF uB U?F dIM W?OK; uI iF s WUO U?NH l UO?UH pK
U?OU?H iF U?BK UM? dc U?NOK XF? w uI? 5 RUJ b? u{u d?NE
WOUO bUF* WODHM
W?OUDd UDK? wLU?I dI? s UDK W?UA rU? 5 W?d* bU?F*
UNO U WM dUM aU
sH? UM d?_ Xd? U?OK dM' rOK?? d?I? s UDK u?I v U?
bOB W?U) uI dM' d?O UNFu su?I UL WU?A w uu*
UDK u w uJ sH WOI U pL
tb U? uMN UM? lO?L? d S d?I? s UDK u?I W?OU U?
rNM
33

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

b* ub bM' dM' `L WU U


 bUF w Ud uJ Q UDKK `L cOHM cN bOI bF WF U
eMU U?N? `L? UDK U? u? b?F nu?? d?A c Vu0
r WIOu dE d v
XB bI? WIDM* UJ l W?I bUF?LK U Ud?I tH? oU hM
uU?? w W?F?u?* W?OUDd?? W?u?J( U?L? qU? u?O? 5 W?O?zUM?? W?O?U??H
lO?u b?F W?OUDd? UDKK? WH?OK? s b aO?A wu rU? b?N?F vK
sd _ u? d U?uM2 vK XB U?L? UOU?Dd UM?U W l U?H
w sd? wU?L?F? qU? u?O? t??H hM vK l U?OU?Dd d?O? W _ lO?
r WIOu dE suI WLO) WUA UL
h dE U??F W?? OUDd??? W??O? uJ? bU??F* s d??O? ?? nK??? hM
r WIO bUF*
b? b$ W?IDM* UJ? WOUDd? UDK? 5 WOD?HM UO?U?H d?F? U?bM
WOUDd? UdA l wuJ jHM U?{UH q? v udU? Uu{ d? RUJ
U* qO vK U?OUH pK vK WU UdA pK? WKB* w w dA b$
wK U vK uOu aU WUF WOdA WuL: e*u UO uM u XB
tU?d??? jHMU d?B lO? b?B b?OI? d?O? d W?d?A uJ U?U?
db?B? w Vd b? bK VF? UJ? v t u?L?* rOK s t?OK u?% c
uKL?F sc p aO?A qb? Ud w W?O?H?OJU t?F? dB? lO? t?O
qJA W?dA? UL? W?d? v o( aO?AK sJ W?dAK W?OKb v td? X%
tUd? jHM s b] B U lO?L vK UOdL U?L t lb Q WdA bN?F U
WU?B(U XuJ rOK w? Wd?A uK2 lL? wK U? vK UF?U w XB UL? lu
w qzU??* w fO? rN oKF?? w qzU??* w W??d?A s? S wK; qb?? s
U?N fK? U? rN?u?K s WR?? W?d?A uJ 5OMF? a?O?A UU? U?N?O? uJ
r WIO WeOK$ WGKU hM dE
UUd?? wd?F ZOK?) WI?DM s W?OUDd? W?O?L?d ozUu vK? WK?_ iF c
pA v UMF?b? w ozUu c s d?O?J UM W?OU?J c W?A?UM* d?F? s
d q w 5F s w UNHOu w pc tK s X c dG Uu w
qF? c b?N? s R? v UMF?b W?OUD?d? W?O?L?d W?I?Ou w pA? U?NMO?F
ozUu? s nAJ?K u U?? OM Ud?? l?C U??u??L? ? W??Od??G? W??OUD?d?? UD?K
34

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

`L?? wJ wU?? b?( u? b?F? WM 5 b0 Xu? =b? b?I U??Nb W?O??U?
v b?? q WUL?F?? d?H ozU vK jI? fO p V? W?I?Ou vK U
b?OQ?U WKuD b* c d? W w `? wU? b( d?{U( UM?
UM sJ W??F? W??O?C? Ub?% b?F u?{u* c q? W?A?UM d?F? W?OM l p
UN bB d{

W9U)
W?I?Ou W?Ob? b? U? w Y? c U?Nd w? WO?{d?H
ozUu? iF u t?? F? UM?KU??F c? u??LM? Wu??J?* W??O? L? ?d
wU qOK? w UMNM wdF ZOK) WIDM s W?OUDd
rd vKF UNHOu U?Nb WOLd WOU? WIOu h v pA v UMK b
p sJ UO_ s dO w UNM WKb ozU u bF ozUu pK v ud WOL s
UNO UU qJ rOK wMF
ozU s d?OJ W?UO? WO?UO? WUB? W?O?KB l UM UM `C b?I
w X?F b? U?O?U?L? U?O?U?O? W?UF d?E UL? 5O?UDd? b vK W?IDM*
u; p WGOB pK ozUu WUJ u_ WON
wdF ZOK) WIDM b XUM w ozUu s s d w sLJ WKJA*
d?O? U?d?O?G W?O? L?d W?OU?Dd? ozUu W?U?I? WQ?? L? pc W?O?UDd W?O?L? XU?
Y u? qO s f?O WOL? ozU UN?H WKF s wUF pc? UdO _ Wb?
WHK< uIK WOLd ozUu iUM UA WOK_ ozUu s
b? UO? iUM WGU?* w u W?F vK W?b c w UeO?d U b?I
WU?2 U VKD c wd?F ZOK) WID?M s WOUDd? ozUu uB w R?UJ
W?IOu b?RM W?OUJ c dD W?OL?d ozUu w pA od s w?U b?IM
WIDM* c w? qOb UNd X v? WL?N wN? WOU W?IO UNu?J WbI? XO
v UM? UU?M v u?u UdO?H - b? w b_ s d?O? u Ud?O
lzU?u s bb ozU U?A? bM W?O? d?O U?N bF? U w U_ X? r ozUu
ozUu w WOzU?I v W?IOI?( uI UN t rK? dQ WI?Ou cR V UN?H
aUU? YU w vK b?LF W?F? WL?N c WO?U ozU?I( s d?OJ VO?G b
bIM WU2 vK tbI b

35

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO

36

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO lU

37

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO

38

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO lU
ZOK) UOUDd u wKO bB*
UL WMDK tKb 5 bL WLd _ e'

39

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO

40

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO
WOdF deK WOdA b( tKb 5 bL WLd wKO bB*
[ XuJ

41

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO lU

42

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO lU

43

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO

44

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO

45

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO

46

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO

47

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r WIO

48

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

g4uN3
dNA Yb U bF XuJ wdF WK aU WU U u sb UN bL
dUI 5R* aU fR 5
bG aU dJH w U wK u
XuJ wU bIM b sLdb UC dE
wMu f?K: W?d?F* rU? W?KK ? w wLK?F dJH aU w W??b?I? b?F? rO?K b?L?
dLu XuJ uMH WUIK
dO _ e' aU uNH dF tKb
dO WOdF de' ZOK) w Wb lL: VOIM bK dE
dO wdF ZOK) w wb fUM VOD) qOI vHDB UC dE
XuJ wdF ZOK) XuJ w RRK vK uG aU LA d nO

1
2
3
4
5
6
7

I.O.R,R/15/1/203,1924, Boshire

I.O.R, R/15/1/229, 30 JAN1927, Bushire

The Ottoman Slave Trade by: Ehud Toledano, USA , 1982

10

U?L? WMDK tKb?? 5 b?L? W?L?d wU? e' ZOK) U?OUDd wKO? u?

IOR, R/15/1/200, File 5

XuJ _ e' wUO UL qU aU uL b


wU e' wU rI ZOK) qO d1u
WLd* WOdF WM bB
I.O.R/R/15/5/59, F.O, 371/2136,JAN 1889 WeOK$ WM bB

A.H.Chisholm, The First Kuwait Oil Concession - Arecord of the Negotion for the 1934 Agreement,
Kuwait 1975, P 123.

49

11
12
13
14
15
16

WOL'd3 ozU#u3 v0 pA3

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UBL3
XuJ W??d?F* rU? W?KK ? w w?LKF dJH aU? w W?b?I? b?F? rOK b??L?
dLu
dUI 5R* aU fR 5
bG aU dJH w U wK u
wU e' wU rI ZOK) qO d1u
dO _ e' aU uNH dF tKb
dUI UOUJ ZNM* UUC aU w Y wu rU
dO _ e' aU uNH dF sLdb
dO aU s o 5DMD

1
2
3
4
5
6
7
8

I.O.R.R/15/1/203, 1924, 130( India office Records London

A.H.T Chisholm , The First Oil Concession Agreement A record of the Negotiations 1911- 1934,

10

Kuwait 1975 .

UL tKb 5 bL WLd wU e' ZOK) UOUDd wKO


dO WOdF de' ZOK) w Wb lL: VOIM bK

Ehud T.,The Ottman slave Trade,U.S.A.,1982

XuJ wdF ZOK) XuJ w RRK vK uG aU LA d nO


dO wdF ZOK) w wb fUM VOD) qOI vHDB
dB WFU wH bL WLd dB W aU U s dO

Eric R.Wolf, Europe and the People Without History, U.S.A, 1982.

11
12
13
14
15
16
17

50

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

uHA3 a7U:3 WO<NM4


UO!d. UNM4 UH:'
(*)

dU{ uF

wNM qb
s u? aU?? rK? w p s f?O
UD t?_ b??O? I? F W??OU?? u?KF d??? 
t?? ? ?? s U? UU??A lO??L?
p?K? s? = U?? ? ? ? ? s?J U?? ? ? ? ?e? U?J?*U?
b?? jO?? e?? u? qJ?A UU??AM
u?C? sc d?A? U?L?_ qzU?N rJ s
rNUL s d O dF s

wU? sb? Ub bM 5? W?FC s W?O?{_ dJ UJ b? U l


vK 5R* b? b?? W?L? U?OK W?? s d??Q b?I? U v rNU?L?_
_U U? W? s = U W?OU? WQ? W?OU? oO wu?L aU b?
w WM dA s d v vd d iFU UN?CF WdA UUL' W
U UO?BA vK ed d?UM du U? vK be UH dbI? d
wU??L?? a?U? U?? rOU??H? o UM q? UM aU U???? U?u?
sb? w hIM Ud b U?_ b? l{u? UM UA s V? U Y?b(
bM t_ dL bI l{u u UAM p s U UL UN ozUu UO
W??b t??B? IM u??N? e??O? ? s d??O? J W??{d?? U??OzU??I? ? U? W?u??H? U v
WOuLA WOu{u*
sb? v W?uH?A Wd s W?OU? WU?J uD qOK? UM U?: l?
d??_ rKF v Wd? d s? tu?% W?O?H?O? aU? rK u?N?H? ub? w u?G
UM WOUMK WFU' Yb( aU U
51

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r Wd??A? u??IU t?H? sdJH* U?? iF W?b? W?OU?? uKF 5 W?O? L


UN W? UNM WOU uKF lOL vMF0 aU? rK u b rK u dF
wbK) u?N?H*U d?LF r?K dNE? UL? UuD U?Nd?O? dNE c? UN?U U?C
aU? v U b? dF UL?J p v UC U?NUF?L? uD Wd?A d?O
UL? nO?C aU? b s bK s d?O?F b? vK d??F U? t?H?B
dL v
d?OU?_ d s aQ? u?% nO? b We?d? WDI vK e?d W?b c sJ
vM Ud??? W?OU?? uKF b?? d???F? c wU? r?KF qOJA v W? b?I
XU UM VF w WuHA Wd U WdA s WUF* UO_ w dOQ
s Uu w{U* w UM t U U vK sb qI? dB U* aU Wb rzb
dF b d WOUL' dc qOJA dc UO{
tOK oKD U? WOU Wd W?OL d dO?J wNM* U? c v UMU
W?I? O? W??d?F? b??I aU? r?KF? Wu??H?A WdU? aQ? `KD?B? ub?; u??R*
u? s d??) wU? b?( d d?? U?NM b?Q? r W???? lzU? v UM?U
UUON r UuD b UO dLF

aU b oOu oKDML W* Wd


W s bQ v WU U' R* w p s fO
sb oe? UDUG? UOU vU? wU? b?( u
b?( u? U?? qOK?? U?U dJ qL?F W?u?H?A Wd
jM tM d?F WUI UO?_ lOD wJ tM bu w ZzUM
XU nu? w aU Wd W?FL? qJA w wUL uD 5?u UF
WOu uB dL aU b
lu? rKF v uD_ s W?O?U WU?J uD X?UM dO?? WO?LK U? UM
U? dON?A tHR W?bI w bK s u?I s oKDMM pc U?NO Wu?HA Wd
w*UF u* vK q jI dF bM fO aU WU w WOu WKI qJA UN_ dF
u?* c v wId b?K s WdE XKF? w WO?NM* u?I* d w U?L U?C
rUF UG s WIU WOK_ v XKI tbI Wb
w u U?? O? _ 3_ U??N?b?? w? uMH s? aU?? s? bK s u?? I
UM?zUJK? qOKF? oO?? I? ?% d?E tMU? w b U?_ s U?? ? ? vK? be d?U
b? ?? w 5R* u??? o?OK U?N? uK w b??F Q db?? oO? U??NzU???
52

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

uKHD* UNDK Uu dUb UH w UdD UuFL 3_ U uu


UuF{ UuIH WHFC* Ud s U U?ub UNO uL qU s fzUb
UuFL UL UMO U UuF rbF s2 dOJ U pK vH
YU?_ U?d u?C U?u?d r u?_ lzU?u U?? uE r
U? VO? ru jKG qOK VU?G w `O?IM d qOK oO?I?U? UuF?
U?_ UN?O ld tu? w lzU d?LFKK qO?K 5O w od? bOKI? qOK
U Ud UNOK qL%
jU?G?* s 5R?LK d??F U* U* t??c? oO??I?% aU?? rK qC? w V?? r
nd?? bzu??H r? Vc* ee?? aQ??? s rK w?K U?? tU?? ? s w? d??
lzU?u UUJ( w j?UG?* s qIM W?Lz sd??H* 5R?LK l U? d?O?? WU?G
Uu?U? U?Nu? vK Uu?{d?F r? UMO?L? U?? qIM d?? vK U?N?O? rU?L??
dO?B dE?M rOJ% UMzUJ lzU vK? uu W?LJ( UO?F0 Ud? UNU?Q
aU w wH) jKG s jKG ru b?O w uU o( s uKC U_ w
vK? b rbzu?? 3_ rU?? F u?? p? 3_ w u??_ b?? s u?c
dI UNM b dO
wU UL s d t aQ WIOI XU U* t rK dLF WFO s V
fQ? gu? q? u_ s? dL?F p W?F?O?D d?F U rU?F d?L? u c
b pK* s p s Q?AM U? iF vK r?NC?F d?A?K U?KG? UM U?O?B?F
d? r uKF U?F* VJ s rN?O?U? rNU?L?Q dA? tK?M U? U?Nd?
uc b?I 5KUMU W?I Vc* x l?OA? UNM? Wd w cJ U?_
lzUD qN?' b* UMU Vd* WK U?_ dI bB ru b?UI* s
dLF w u_
w W?Od??F U?B* r s q b? U??L?N? b?B? U?NK?L?Q bK s W?b??I? qJA
dO? WuM w UNO? cJ v WOCH* U?_ v tM WOU Wd b?I U
U?? v uU W?? t U? U?NM Wd?A fH?M w uO?M nF?CU qB? U U?NML?
WOUO WOMb WOKI WOKzUF UOBFU UIO qB U rNM u) UDK
b?I?M t?? H qG??A s U?u??B? rN???H? 5R* UDU??G? v U??C t?? b?
d?C `B b?I d?B?? tM qIMO? d v 5J?? s Wd d
3_ u b? dL?F WF?OD tD wU? b( U? w oL?F
uFA b
53

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WU?J oKDM U? d?) w?dF aU? V? s U?N?I? U? bK s W?bI? b?R
sJ UN UNUQ WOM WOdF U? bI uN uFA 3_ lOL b WOU
u? 5 W?Ob?' W??F s U?u rO?I wd?F? o v U* pK? qu?% w sLJ R*
WM_ WMJ_ b U wJ tzU tU qOK% sb U UJ w b(
b?( s oI?? b U S? Ud?Q Wd?A?K W?OU?L?' d?c s e? qJA
U?F? tKOK% s b?N? S? sb?? U?J U? w wU?? u? U? u d???)
X U? nu s r d?L?? dO? qJA w aU? Wd? w tU? u tO? dEM
WU) tU wU b qJK ZzUM U_ 5 WOb WF
aU W?d UNM bu? bb b_ U?IKDM qJA b( vK Vd? w ZzUM
d?? ? ) w d?EM vK? rNKL?? 5I?? b* 5R* W?? O? ?K d?? B? I U?J* U??e? w
WMKF* U?_ s tFM w XU w U?OBA s t?u s oI? wU
5 d?L?* W?F W?Ob qOK% v oO?I? U?& rNM WK sJ tb?( dL?C*
U? aU? W?HK? 5U? iF t?O?L? U? v u?I W?Lz Wd? w ZzU?M U??_
UdQ WdAK d s UNM bu
dD sb? W?OKL? X9 X v Uu?H q?IM w{U* w W?OU? lzU?u XU?
Ud rO?L?F dU? v? W q w U?LJ( t?M v d v? UMU? WOzU?I?
aU? w U??O?U? 5LK* U??LK VF W??U?F? * U?O?_ v U?NKI? WuKG*
du* WuHA Ud U?_ sb WOHO vK WU U? u{d bF wLKF
UL s b UJ w sb dAM dU j b sb p w V
rNU??L? WU?? B YU? tU??L? u?d Y?U? W?Od??I U sb? o?O?b
UN U s WO uH U
Wd WOL UNKU Wd W s bQK UU UNM 5LK* ULK d pc
d?B?? dEM W?OU?OF? bUA?*U d wK% d? W?OF?L?' Wd qU?I? d?H*
tb j?C W?b?F U?O? UDK U??_ u?C? ) _U?L* U?O? b?
5LK?* 5R* lO?L? b W?d??F* U?? FMF s rN???? w W?? I?( pK u??R? d???
WU??? B? s W??I ld?? v u?? ?? s ?? s ?? UMb?? v U??U
bIF q( uA q UI UHK) s dO s rN uNA*
d? W??I R? U?M U?N b?? WU?? X?O aU?? U? w? d??) W?d sJ
WO?u{u W?OLK U tUd? bI d t? vK UL? u= s UM UbI?H
v Wd dU? jI? oO?b? e?O? s W?O??U? WU?J qI w b?K s `$ b?
54

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

U?IU U?N oOI?% w sLJ b? WU v t? dL?F lzU? l UN?IUD b?


v bb? dE XKL? W?O?I? U?I? w d?C?( d?L?F v gu? WKd? s
WUB b c U bNA? Wb( uBF w U uD l X aU
u_ duM d?B u?I? U U?: w X? d?O? WO?U?O W?OU?L?
WOU UFL?: uD aU Wd( WOF{u WO?I dE bI qIF b9 w
UDU??G? a?U? rK? u? bK? s u?I* W??U?? WUJ u??O_ u?R* d??
wMb rN?H 5 uKB Wb u dA? dL?F UNu vK W?O?BF 5R*
aUK wF{u wIF rNH
V?? w UDU??G?L?K U?M?& U?F? Wd d b??I U???u?? v rN??C?F t?? b??F
d{ u d UL? UNO U{ UNHOMB U?Nd w bK s VN 5R*
u??B 5LK?* U?LK? l{ pc W???O? d??L? F W?F? O? l wU?? b??( r??M
b?F W?O?U? Ud* v UM?U wu?L? w? aU UM W?O?U? Ud? ?UJ?
UNUODF s UH UbI
W?O?I?F bK s u?I? s U?H?? W?CN?M dB? w 5?O_ 5R* sJ
rK wU?L? aU? U?NM Wb? W?OU? uK w WO?U? ezU `?B? Uu
WU?B?? qu?F v U?? rN?C?F XH Ud?O? U?O?uud?_ rK U?L??
U?? i?F XH w?? U?MU wu?H U?M W?? v aU?? uD w W?O?U??L??
uKF? b?? u aU??? rK v U??? ? d??A? lU?? d??I cM? 5O_ sd?JH*
UMK bzU Ud UUM WdA

dG w uHA aU Wb


w v_ uLM qJ bK s uI W?GU d_ w fO
u?B? d?F u?? sJ 5LK* d??F b W?O? Q? W??b*
uD* U??O? uuMJ Wd??B?F? uKF V s r?N?HK? UD
U?F?U X?U 5 w? rNO?R? rN??H? rN?zULK? UJ? UL? vK b?I rb?I?
U?O? s dU? wu?) bK s UMO? s b? s UdE b w_ d?G
uD WFU s dF u?R* nK rNdG dF dA w UB rN? XU rdO
WU?J s u rN?R u?H w? U W?OU? WU?J U?NM U qJA W?OU? uKF
sJ w*U?F u* v?K UNUOK?& WObK) Wb?* vK WIU d? v uF w W?d
UdO? WOd?OK W?OUL? W?OU?* WOF?{u UNU?OK W?O_ WO?Q b*
nK?? w a?U? WU?? w r_ b?B* U?N?d??? nO?_ ozU vK e?O?d?? w XGU
55

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

b?* 5R* iF? vM b? U?NKOK% U?N?O? u?F sJ1 W?U ozU?I? s?L?C? U?N_ t??I?
wUL d U WbI ozUI( qzUI wLKF
ozUu? 5?? sL??C?? U?N?_ U?) U??F nO??_ ozU? vK e??O? d?? - pc
U??I d?c?? v W??U?{U? qUMI d??H?? dU?I? U?O? U?H? W?O? U?u?Kb
b?F U?Ob b?( v Wu?H?A Wd ld?? rd?O? U?O?F u?N? WU?d
aU WU? WOHO u? WOLKF VJ dA? dA aU WU? w r_ bB* XU
U?H?? UJ v V?J pK U? U? U Uu? Wu?J* ozU?u v UM?U
U' WO1U_ Ub w WuHA Ud s
W?O??F?A? U?I?D aU WU??? v sU?M* s rN??LEF? suM* 5R?* iF sJ
uN?M u b? vK WO?U) U?NM WOKb? WODK? uI b?{ UNU?C w Wu?*
w ozUu ed U?M aU s dO e? u qJA Ub Wu?J* ozUu v
Ud?O b 5 U?O?UH 5O?U?O 5dJ?F U?I uK* U? vK VU?G
W?OMu d?UE* 5K?; b?{ u?F?A? U?C UM W?U? U?? b?L? jI? w
VUG s jI? dF t_ W?IOI?K UU9 dUG? b_ pK s U W?OUIM
U?Nd?L? F?? w u?F?AK? b?O?: U?NU?L? s d??L?F??* b W b?I? uKG* b?{
WU? d?{ v u?N? pc WU?LF?? WKd* vK oU? wI?O?I( U?N?U U?NbI?
UNFL RLK sJ1 w WuHA U?B* nO_ UB 5 lL' v UMU aU
q U?N? O d?A r WDK? U?B? sJ b??_ pK u?AU? s?c U?O?F u?N? ? s
UBFU ULF b{ 5K{UM* vb WOLd ozUu XH U UU qUJU UNKU&
v uN 5Ou{u 5R* Wb UU dA Wb s vK sdP* sdL*
b UUL' aU WU w tM UH d{ uHA bB* WOL
u?F uD* b lO?L w b?? 5R* U?L uD d UM? U: l?
wHJ q WOLK? WOU WU q s U?LN UOU? bB UUL? WuHA Wd v
s sd?AF d?I s wU n?BM w WOJd?_ b?* Uu tb?N U0 UM d?Oc?
XUu w 5O*UF 5RLK wb d9R* UL u?HA aU Wb UO U
uHA bB* WOL WAUM* U W d b

uHA aUU wJd_ UL


s U?Ou?H?OU? W?F?U? w 5OJd?_ 5??U? iF U U?F s d??L??? w
U?O? uud?_ aU?? U?? J* U?L? ? nO?_ uK? w W?HK??? U?B? B?
XL{ u?HA aU u W?LN b rOEM v rd?O uKJuH wF?A d
56

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

d bM U?L t XOE c? dOJ U?M V W?uM W?Od?F uI? w UU?A
w U?NU?L? b w u?H?A aU?K? W?OJd?_ W?O?FL?' q?OJA U?N?O? 5U?A* iF
rU WuM? WK? r U? w W??OKB? WK? W??O?F?L?' b? b? d???L?u
uD u?H?A aU?U w*UF U?L? dz XF?u U U?d? u?HA aU? WK?
UdO bM WOUbMJ b w UU UH t d s UNM d
nO?? _ w? qL?? F s? vK U?? u?? ? ? H? ? U u?? H? ?A a?U?? qI?? p? W
uKJu??H w??F?A d?? w 5B??B?? ? U???J U??LK 5R?? VDI?? 
W?Od?F UU?L' aU w U_ rK w? 5BB?? nU* vK W U?
UdO b WOUI
uKF 5L??N* iF tM? bI? b? uD* b w UU?L?' pK U?A dA?
U? s dF ou* wLKF aU? WU w UN?OL vK nO?_ ozU U
d?c? u?d r?N_ U?O?G? vI? UM W?O?K aU 5 w l?L?: s b??
w jI? fO rNKL? U? n?K? w UM U?L? sb s b wU?U Wu?J
WOUO u_
W?O?UM b U?& W?O?b u?B d?A??M u?H?A aU? W?O??NM b U? U?d?
lL? vMF u?H?A aU?K? WU? W??R? d?O? b??* W?Od?F U? W Q?A
WOKL? w UbN w? WOUI? WUB? WO?UL? b wU? VFA d
Wb( Wb v b s UI

XUu w WOU uKFK wb d9R* U w uHA bB* UOU


5 U d?H w U?OUd XU?u w WO?U u?KFK dA? fU) d9R* b?I
b rUF lO?L s b sc 5R* s dO b? WUA0 fD
s wU? r?b bK? W w t?U?L? d?A W?O? U? uKFK W??Ob WMK t???LE
uJO_ WLEM
uU U?Nb w dUI WAUM* WKU U? W d t w d9R* c WOL wQ
d?O?J U??L? c q? wu w d?9R? u u?H?A aU? W?O? L u?{u? w
aU WU? w UNM UH d?C tO uUA?* v b uHA aU W?ONM0
U qJA dUF*
c wMG U?IM WFU?? d9R* c UL? w WU?AL?K Wd?H w XO b?I
U?b X?{d? UM v wu?? b?F u?H?A aU?? W?O?L u? t??? w
WO1U_ rNU?d rNKzU w uHA b?B* U vK aU w u?b UOKF
57

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

5OFU?' cU_ s dO b VU? s bb W{UF iF? VOd uD) X


X r WO1U_ UL_ w u?HA bB* b v id e s rNM
U?N? U WuKG* u??F?A b?O? F?? v?? uMF u?H? A b?B* W?O? L s WuD WU??I?
Q wd?F dJH WK? dd% W?O sJ? uH?A bB* W?O?L w W wI?OI?(
W??O?L? w W? wL??d aU?? wK_ aU?? wU??U? `??B? O uMF U??B??
uHA bB*
ee?F w? Wu?H?A U??I* W?O?L qO??B?H? s d?O? J U?N?O? X?UM b?
wLK? ZNM v U?? ? % U??NM U??H? ? ? sJ wU?? Y?? w? W??O? LKF o?zUu
d?& s W?I?u? v?K u?B?( U?N?O? u U?uK?F* oO?b U?N?u??? qUJ?
UNO U U vK rNKUI

UNM UH d UNUu{u uHA aQ WONM


wU wLKF YK W?OU{ WOM U aQ W?ONM bI
vK Wu??H?? u??B v Wu?H? A Wd qu??% od s
uB v U?NKu% r UdO? ubOH Wd? Wb( qO?
s UuK UNu s UN? s bQ bF WuHA UI* U w l{u WuJ
rN? b?B? v u?? qO?? Wd? vK u?u* d?O? U?U?{ de? b
WI WOU UbK
UOC UO?M s UF_ kH dc w jI u?u* UuKF* kH q s
ub??O?H? Wd? q?O?? ?? b?? ?? W?L? N* b??_ iF s UE?* sb
Ud UN dB U w uHA aU WOL d uB uB qO
jO?A?M vK u?( b??U? Ud??c VU? R* 5 d??U?? u?? d??? F t
UOMI? b Wu?J* Wd WuHA Wd? 5 lL' b_ WUI? dc
UUD vK WUJ b WOU lzUu sb Wb(
v WuHA? Wd qu% q s WIL?F WOLK Wd?F WIO? Ud R* s VKD t
s d w WKUI* s UH r wJ WL?OK WOLK f vK uJ b wU bB
od s p? u?J? wU h W??I? Ou l U??* b?? vK `??B b??F U?? 
dI U? WKUI* VU? WdF b? U w WKUI* U?H s W?H q vK rNF?Ou
b WKU?I* U?H vK l{u t?UN WL?B cR td? d s bu U?F? WUJ
ZNM U w b U?L? W?O?NM* c U? u?HA aU?U 5L??N* 5R* u?N d?L
aU w UOKF Ub uK WOFU' U uM w wU Y
58

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

WO?L YO s WuJ* Wd WuH?A Wd 5 eOO?L b vK bO?Q s b


s d?O?? U?LK d? U?B? o?zU u?{ vK b?IMK W?{d? 5d U??KJ UM
WI d w UNMb - WuH U U_ w XU WuJ* uBM
WuJ* Wd s W?OL q WuHA Wd q wU? wNM* R d U d?O
5d 5 wU qUH? U U WuJ W v WuHA W?d qu% d U
wzd d w wK_ hIM U
v dO? bK s t U?L Wu?HA Wd jUG? v tM s ob?* RLK b
w Wb b v wC?H WKUI* Wd VU b dc dD{U? 5R* jUG
uN eO v qO* WOHUF WOBA dRLK W{d u UuKF*
UuKF?* j{ WuF? v R* uI Wd VU? b W?? dO W?dF? U
S UN UN?U v UuKF* VOM t uI c kH r W?Ou{u* UO
t?F?L v w b? WI?O d?O W?U U?uKF? rOL?F WOR? s R* wH?F p
WuHA UNM WuJ* Ud lOL' bU ob RL
pA u? R* V _ de?? b s Uu?K U??N?? ? U?? p s b??N
5IO v wCH* pA d_U 5IO fO
w UB?OB d u?B rN aU s aU WU w u?HA aU WO?L d
W?O?d??F U?F?L? ? Wb WDK? s b?O?F?? W?OzUM oUM?* WKd?* b?? U??
UdO dO Wd e_ UOFL' WbK WCUM* WOMb
dU?* WE* WuHA? Wd vK bL?F bb uK v UM U? XHK
rK WU rK W?OUI? UOuud?_ rK dU* aU? rK UL? rK UNM
UdO dO uKJuH wFA d
Vd??I w{U* d??{U?( aU WU??? w? Wu?H? A Wd qU??& UJU b??F r
UuKF? sLC w 5UM?H UUIM U 5O?UO U?I dc* dA? UuM dAM
U? vK U_ rO?C s dO? UNO? jCM d?O UO u? qJA UN_ W?IO d?O
VuB WuHA Wd wQ UM tU? v wU b( lM w uU sc sd
bu b( U& dE WN s dQ W* WOU ozUI( .bI UDUG*
uD W?OH?O b?OU?I U?F sb w U?OU? u?HA aU? W?O?NM VFK
b* aU w d? U_ sJ dC? WKd? U&U W?Kd* b? UF?L?
U?LN? R* pKL? _ uB? d?{ UM UN? dB? WO?F?L?? UUA s U?N?O U?
Wu* UF aU uHA aU 5 WOb' WFK U UIO
59

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

sc d?_ aU? t?M d?? U?U?L?' aU? U?L?N? ?b? u?H?A a?U? qJA
WO?c dO? ob* R* U? U d?O? dc* d? rd?O s d?O?F u?FOD?
Wu?J* U?B* tM XJ U? wK?? b?OU?I? U?F uD W?OU?L?' d?c v
WUF* UO_ UuK W s UF w u* XU 5 WUI d
dU u d? l dU u d vK U t w uH?A aU WOL sLJ
W?O?U?L' U?d??K W?OU?O? bU?A? r vK b? b w? XU? Uu?L?? l
d?H d{U( W?dEM tuI d s qF? quD wMe b* vK UNUU?A b
WU??L? F? ?? WKd* w? U??N? O? {U?? W??Ozb??? U??U??L? ' aU??? ? fJF fO? w{U*
c WU?G Wb nO ? s q W?O u?B Ub fO W?OUOuuJ
- c UN?O{U ?I b?F U WKd w u?FA pK d?{U 5 jd s b
dLF* b VU s bL tNuA
WK{UM* u?I W?O?U?O? U?O?B??A r U? w u?H?A aU? rU?
U?L?F?? l UF?* u? s wMu q{UM* u s 5 w?KFH? eO?O?L? W?U? w
uHA aU U uJ* aU ozU 5 WIOb WUI* s p wU)
wU ZdM WO?Jd_ b?* UuU Wb?I* b rEF v d?OA wI
wN? uH?A aU?K W?OzUM? W?OL wu? UdO? d?u bM W?O?UbMJ b
n? UM ubO? Wd vK U?M Ud U?NO kH?% w WdB?F nU* t r?OI
Wb* WuHA Ud* v UMU wFA uKJuHK ZdM w U
W?O? U?L? ? d?UE s d??O?? b? w U??L?N? u?H? A aU?? VFK d??O?
dc v UN uF Uu e u bOUI U WOFA U_ d dL*
W??O? ? F? A u?MH hd v? W??U??{U c U??NM?b WU??? W??O? U??L? ' W??O? ?U??
WOMb uID WU2 W_ WFOD VCG WOUL' WNu* WOHO vIOu*

uHA wU Y UOMI


Vb WK?_ d?OC?% W?O?HO? w U?N u?H?A aU? VKD
W??d?F? ub?O? H qO???? b?? ? u??( vK YU??
UODF* sb WOUL UNUOK& WO?FA WUI U0 WIOL
h v u?H?A hM qu?% WO??NM pK9 U?NOK l?Ou?K Ud?c VU? vK U?N{d?
U?OzUB? WO?UuK?b UUC?I UM u?HA aU? Q U? UD UM u?J
aU w uNA* UOBA 5dJ?F UI uK* wUI b WIOb
WOLd Ub* w rN aU s UM s jI suLG* aU t
60

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

W?U u?B w?F?A d? WU? u?B Wd?H d?c u t?Uu?{u? u?L?
aU?? W?O? ?NM? vK rN??b 5O1U??_ 5?U?? UM w d??O?? Uu??F? d?? pc
W?U??) W?U??F U?H?O? _ w W?u* W?u?J* ozU?u v rb?A V?? u?H? A
Ud?* v u?? F s W?? O?1U?? _ U?? d_ WU?? d W?U?? ? ? qC?? H s U?M
v uH?A aU w YU U? w1U_ tKL? WOL s qKI Ud?F Wu?HA
U??O?uud??_ W??U rK U??O?uuM?_ rK U?L? ? r?K U?0 W??I?L? F? W??d?F? 
wUL fHM rK wFA _ WOUI
t??L?OU??H? t???O? ?N?M t t???HM t??IzU nA??J u??H?A R?* vK d?O?
b?I? d U?U?M? W? qOK? uK U?? d tU?OMI tU?KDB?
d?c UUH? v dF? WO?B?A WKU?I* dU?* u( W?OH?O w UM YU?
rK v UM?U oL?F* wU?L? qOK? W?I?O?b UE* sb d W?O?UL?'
W?d?F t?b uJ wK; d bU?A W??N sI? R* vK W?dF?* UL??
WI?dD WK_ t?Ou W?OH?O w W?OU? UN? pK1 Wu* bOU?I U?FU W?IO?L
tu w o* pOJA s uM dFA d eH WO

WOU) UE* iF
b?L??F wd?F su? w W?O?U? WU?J XU? WK?u uM
u?? ?B jI?? ? X?UJ o?zUu? Wu?? ?J* U?? ?B* v?K jI?? ?
WOdF UFL: ULK WuHA UB* lOL UUO bLF
U0 b?? v V??M W?O?UJ U?U??L? s? qJA?? XU? sd??A?F? d?I j v??
WU??J v u?? b?O? F t_ u?H? A aU?? W?O? L d? U?M WzU* w 5F??? U??I
UOb UID UH ULQ UL s WOU
rN* wd??F* qI??( c W?O? L vK u?H? A aU?? U?? w WU?J? e p l
w Wd??H U?* d??u s rd vK W??Od?F W??O?U? U??b s d?O? ? s W??zU?
wUO aU WU? w uHA aU UOMI XH= w WOb U?L_ sUO
WOLKF WO?NM* v UNOU? w dIH UNMJ WO?FA U oOu rd? WOc dO
WLOK WOuL WKK uB U: c w D sLC c wR* UAM
wB?I v? W?Od?F b iF w? wb* lL??: U???R? vF? d?{U??( Xu w
sJ ozUu pK wMG WuH U?I0 WuJ* uBM UM s UNFU? ozUI(
vK eU( U* rb s UN d?u U b vK bLF U?N duD UuN U$
rN aU s aU sb UOI
61

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W?OK u??B VO?G YO?? U?ODF* s d??O?? s nAJ w? u?H?A aU?? rU?
UJ ULK U W? v bF od r rKF c v dEM sJ WuJ* ozUu WOze
Wu?J* ozU?u s wMG U???U u?H?A? ZNM* v 5R* s d?O?? d?EM U?Ou?L?
t s U?NM UNO h?uM iF b q bF?B nK vK nJ qJA d?A w
v bM?* aU? s e??F0 tc U?L?zU? U?U? u?H?A a?U? U?? ? u?? t v
WuJ* ozUu
Wb ozU s d O UNM V W?OU b_ WO U/ WuHA Ud bI
U?O? bM u??I Wu?H? A Wd W??O?L d?? 5R* ??: n?B W??O?L? d
w rU U d? q s tMb - wU b?( 5F dO?H VuB? Wb* ozUu
W?OuL?A ozUu U?O q w U?N u?U s2 sd?O? VO?OG v b?L? tMJ t?UM
s 5U??F UM U?L? d?NE U?L? N? bM Wu??H?A Wd `??B wU?? b?( s
dU tO uU sc
vK d?B??I d?F 5R* s d?O? b? b Wu?H?A Wd W?H?O XU? p l
d?F Wd pA s d?OJ UN?O dEM wU b( d?OH? WOU{ Vu? .bI
VUG w r d vK UOK bL?F UN_ WuJ* WIOu u v vd W?HOF{ UN
rNU W??O?b? s n?F?C U2 U??N d?B? J?A? rNd? d???F sc 5?M* s
WOUOF rNbUA
d??? U??: nK?? w nO??J sb?? WKd?? u?O? gO?F U?M d?O? c?? s wM
d?O? W?O?d?F b w dDO?? W?O1U? W?OM U?M d?AM ? qzU? n?K??
iF sJ U?b? Wb* W?I?Ou v W?O?U? W?U?J w W?IKD* Wu_ w?DF W?Od?F
e w WuH?A Ud kH( Wb?( UOMI b? w Ud? b 5R*
wUJ dO U?L iF dUF* W?OU Ub X b? bb UB0 5R*
U?O?( b?O v?K UN?O?FU? iF U? w d?U?F* b? W?b Wu?H?A UdU
W?U W?OueHK W?O? Zd b w W?H?J uB b?? Wu?HA Ud U?LK
dBF vK bU WH qzU rNOK oKD s* WU Zd UNM
bO wU b?B v u wJ WKUJ W?OLK WONM v WuH?A Wd U%
w b??? c?( pAK W?{d? v?? XU? wN? W?O? LKF W?O?U?? U?bK
u bOF t w uHA aU WOL sLJ WuJ* ozUu tKH U l WUI* U
UL? WDu* UOb? UID b d?O U?UL wu u?N wuL?A aU WU? v
qU?& s dO? WU? w WuH?A Wd rU? cJ WA?LN* U?H 5U?F UM
62

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

t?Hzu tUI? lO?L lL?: aU 5 u? W?OKL pc oI?? rNU?L u?R*
Wb* Wd l? WKUJ* Wu?H? A WdU? W?O?U??I? W?O?U?L? ? W?O?U?O? t?UMuJ
d?O?u? d?O?N?A w?d?H VUJ W?? wK U?) U?F n?O?_ ozU w Wu?H?;
jI? UI aU fO UM W?U aU WU? v d?A sU? dI lKD cM t?] c
rK b_ qK lOL& WOKL UU aQ v dEM r t w b dOu U
aU V?? UD??* b?? XU?? pc W??H? KH lu?? s WMu?* lu? s? VJ
uK* aU u? b r d? U q wH? Ud) b?OUI? UF 5u?I uKF
UM q UM aU dI W wK U
U?N? U lzU?? s d?O? ? b?O? F?? W?O? UM b lO?L? UJS w p? s fO
?? w b* u??J* aU? s d?? u?H? A aU? v UM?U w?U? qJA
d?H d?{U?( d WO?L w WU? WO?N?M WuI? s oKDM u?N WU?L?F? b
s d??? F ???? vK U??I w U?b? W??O? ( u??F?A s?J fJF fO? w{U*
qC qI UM Ud{U U VuB UNO{U
aU W?ONM tu U?N dB Ub?% UM vK b b?OQ s b UU?
w U?U uJ? u?H?A aU? W?O??NM? v bM?* R* UJS? U? U? u?H?A
5R* s qO? b?Ou sJ?1 q t?? u{u? w e?O?L?? W? b?I tKL? U?I
uH?A aU? UL?U Wb?OKI W?O1U_ b?OUI? `L q u?HA aU?U 5L?N*
aU w ub Ud UOKF Ub .bI

63

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W'b3 UB4
UH aU dO wdF d UO WbI* bK s sLdb
oU bB*
oU bB*
Bloch,M: Apologie pour lHistorire et le mtier dhistoriens. A. Colin, Paris 1964.

1
2
3
4

Braudel,F: Ecrits sur lHistoire. Flammarion, Paris 1969.


Bourde, G: Les Ecoles Historiques. Le Seuil, Paris 1983.
Carbonnel, CH.: LHistoriographie.P.U.F, Paris 1981.
Carr,E: What is History? Pelican,London 1964.
Gardininer,P: The Philosophy of History. Oxford University Press, 1974.
Le Goff et autres:- La Nouyelle Histoire. Retz, Paris 1978.

- Faire de lHistoire,3 tomes. Gallimard, Paris 1974.


- LHistoire Aujourdhui .Auxerre. 1999.
Noiriel, G: Quest-ec que lHistoire Contemporaine?. Hachette, paris 1998.
Remond, A: Etre Historien Aujourdhui. UENSCO, Paris, 1988.
Ricoeur, J: Temps et Recit, 3 tomes. Le Seuil, Paries, 1983 -1985.
Soulet, J.F: LHistoire Immediate.P.U.F. Paris 1994.
Veyne,P: Comment on ecrit lHistoire,Essai dEpistemologie. Le Seuil, Paris 1971.
James Mink, archivist and director of Oral History at University of California aided by Prof. Allan

Nevins, organized The First National Colloquium on Oral History at Lake Arrowhead in September
1966. Organizational work led to the formaion of a United states Oral History Association in Vovember 1967. The Association published the Quarterly Newsletter. But From 1973, an annual journal,
The Oral History Review has been published.
See also: Louis Starr: Oral history: problems and prospects. 2 volumes Seminar Press, New York, 1971.
Comit International des Sciences Historiques: XVe congrs international des Scienses Historiques.3

volumes. Bucarest 1980. Publi avec l'aide financire de LUNESCO.


Voir: Volume I. Rapports: Grands Themes et Methodologie,PP 497 - 586. This volume has the Following articles:
- Maclyn Burg: Problems and Methods of Oral History.
- Boudacar Barry: La Chronologie dans la Tradition Orale de Waalo.
- Sylvie Vincent: lHistorie Orale Montagnaise: Source pour lHistoire et Discours idologique.
- Mercedes Vilanova and Dominique Willems: Problems and Methods of Oral History.
- T. Barker: Oral History in Britain.
- Glatz Ferenc: Oral History and Source Criticism.
- E. Bull: Working Clas Ways of life during Early Industrialization.
See also:

64

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UO!d. UNM4 UH:' uHA3 a7U:3 WO<NM4

- Jan Vansina:Oral Tradition: A Study in Historical Methodology. Chicago 1965. Yves Person: Tradition Orale et Chronologie. In, Cahiers dEtudes Africaines. N.7, Senegal, 1962.
Sean OSullivan: Oral History .2 Volumes, London 1974.

w u?AM WUI? u?HA b?B* W?OL w W? wL?d aU? wK_ aU d?U{ u?F?
UH uOu uU dO bF wdF dJH WK
uA?M W*uF v W?CNM s wd?G rU?F w uN?H* aU aU u?NH? wuL?O U?N
fu dAMK wK bL

65

8
9

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(


WO>7U:3 U+uD< oOI% bM.
U$u/ WOMLO3 WOKO.UL' U+uD<
(*)

U' bF rU U

WbI
!uK?U?? d?? HK u?? ? ?O? d?? wU??
rKO?? dJO?? W??? ? Wilferd Madelung1
U? U?N?I?O?I?? w?U? WuD? s
wM V v?? rKO??dJO* W??? X?LK
U??O? ? b?? V?? s w? c U??? ?
d?F* Y?U? u qL??F c?N !u?KU?
w b?? ? N? ? W?? ?O?d?? ?F W?? ? GK? s tM?JL?? ?
nB Wu?D< b? b??I? oO??I?? 
dI VF j WuJ WuIM

d? q U?IO?I?% p wL? sJ t?d? v?K wI?u0 !uKU? v X??


oO?I?% rK wLKF rN?c u? W?OMU? d nA? s w?? U? uD<
5 UdO?u WuD< pK dA s bN? U tPD s bF `? r d UuD<
J rK WO WHKH WOKOUL Ub aU w hB* UI b
U? c UJ_ b?I? d?_ nA? u?OKO?U?L? wU?? sL??{ WuD< d?A
UF XuJ w WOFOA Wb ezU

Ignaz

d??N?bu?? UM? s b??? 5d??A?????* b v?K U????? q?? b??? U??J? U??

d??O??? qO?zu?L??B d??

Farhad Daftary

Louis Massignon

u??OMU?? fu

d? Ud?H U?N !uK?U d?HK r

Goldziher

Samuel Stern

XuJ wLKF bIK XuJ WR wKLF bI WK dd% fOz

67

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U?N?L?d? WuD< o?I? r rNM b?

Paul Walker

dJ u

v ] s We?OK$ W?GK v U?N?Ld b? oI? c d?O? UM??U

uu WuD< pK s e rNU iF fOz bBL Uub bI uU U


b e' c S n UOUDS uO w

Ambrosiana Library

UUd_ WJ w

wuO vb UOUD dU b UJ s d s be0 Wu bM n


wMO?Hd? u?OMO?u v WuD< c dd?? w q

Giuseppe Caprotti

t?L?d U W?OU?DU UN? vK V? b? UUd?_ W??J 5

wdU

Eugenio Griffini

pK d?O?_ c vM? b?

u?O? UUd??_ wMO?Hd? v U?FM s wdU?

s W?u??L?? l U?N??O? qL? w W???JLK U??N?U r [ex

t9U? U?N??L? WuD<

libris]

d_ WOdF UuD<
jI d( s jIM r U jOIM UJ WuD d w sLJ WuFB sJ r
`O?B? v p d_ b?F U0 d?O? Wu?G d? WO?z U??O?B UM XU? q
nR* s u?N? QD) c U? u? U?J w QD d? w W?Od?I U iF
w we?? td?A? be nR* Vc? qH? rK? YU?_ Zd? w U? aUM
XAU? tO?A? rO? UJ ? s teM vK d? U YU? UJ
U?N XF?{ c bzU?? W?O?H?KH U?KDB* s d??O?? t?b??? w nR* d?B?
UJ gU w Ud
d?? UuD< d?? w? l{u??* U?? w u??G??A U??N Wb w? pK XU??
UIOu UIOb

oOb dI oOI 5


b?N??? rN?U?b U??B? UuD< u???U?? b????
rNM iF?? q U?N WU?F?? U?NM Y?? w b?N??
vK lHMU WOL UuD? s rNb 5 lI U dA uF
e?d? u? p vK b?U? W?Od?F UuD< d?A d?J? 5B?B??* rKF W?K
W?O*U?F U??J* w? wdF? 5*UF? w UuD< pK W?B?B?? bU?F?
qF? c d??_ U?Nd? b?F U?uD< d?A ru?N??? 5b s d?O??? b?
aM W?U?I?? UuD< d?I?? tUUJ t??b? s? l rK w u?? rN?C??F
rd W? WKd Ub?F wQ oO?I? qd? s WOzb? WKd? w U U?NH?Ou
Zd t?LN? vBF? U d? jI U?L WUJ W?G dH? `O?B wz
U?N v Ud WU W???I* uBM Zd? Vd?G d W?HdA YU?_

68

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Uu? v U?N?U W?Od?I U j?{ bK WMJ_ ?_U nd?F?


q s b? U? b?I WKU?I* WU?I* Y? ZNM l? q pc oI?; wH?J
u W?? ? s WuD?< aQ v W?U??{ c aUM n?R* t?O?? l QD
wMC?* qL??F c q?? a?UM nR* w???L?d? w Y?? WU???J j d????(
WGK uKF U* WU U?Hu Ud t UbO U?uD< oOI% s qF
oDM* WHKH UOdG' aU? Yb( dI uK dF dB uMU
vK U?O?u?u? U*U? o?I?; uJ c?N VD pKH U?O?L?O?JU? d? uK U0
oOI u UuQ U*U q_

U UA 5 UuD<
u???????J???? uU??? U?1b??? 5O???????J 5?u d???F?* s
UM v W?U?{ c WuKD* W?zd VJ WU?J 5U?M
s UNbzU? rOL?F p aM WIdD? dA W?OL U?
b U? d qUI* w UJ s d? w WdH W?u W s d? UJK uJ UM
U?Nb?I w VJ iF w u?I u? U?NM o r XU?C? XKL Xd? XHK
sb s? U?????? X?U?? U?? U???U??

XHK? XU??{ w VJ? pK U??N??O b?M??


qu b v p w V ld WUO

Wb W?UO?

rOU?F U?O d?? v W?O? u?B?F b? vK b XF?

hOKI rdD s b?K Ue r?N UN?U vK u?I b WDKK W{U?F* Uu?L:
bB?I WUe u?) WU*U ruH? WCO?G UO?L rN?OK uIKQ? rNUA
s qJ WI?OB Wbe WLN? XU bI rNz v UM qO rdJ U?A s b(
sb s d)U W?{UF* rN? UNOK qN? s U Wb vK u? d
q s ?O?? d?N ??? u d? r?NO?K W?U?F VOQ? u?I r s
XU?? U? U? b??? oO??{ U w d?A??M rN???? R? U?I? U?? p
v n{ U?N?HK U?N?U?O?{ v c d?_ c?( Wd? s UD X% b?
5u?N? 5HR? v rN?? u?MO? W? dR uU? VJ pK q? wHR? p
VM U? d?O?? WDK XU? qU?I* w d?I s b? t??L?O? U?J b?I?H UbM
U?I? qL?
de v b?L?F b? rN?UN U?N vM??O 5H?R* iF v u?I* iF
VJ pK iF v UNU{
W??O??U??O?? W?O??LK? U???_ p? ld

U??NK t??? ? s U??C? F n?R*

U t?OM
nR* dJ d?OG v t?LEF? w ldO? wLKF V? U W?O?H W?OU?L?

69

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

v ub? ULN? U? wUO V? q1 q s t?? U* U{UF? UHU?


U?NM d?I??K U?F?L U? t WDK g?D s U?u? U? p U?NM U?C?F? t??? nR*
l U?O??A?O?F?? ou??O? t??? n?R* nK td?O??A? t???U?L? tzU?M_ t W??? U?
dF U d?OJ ub UuK e?F U rNM uI t?M UO{d uJ tFL?
w qLO wHM qUF U dI WOUL UO s tUd v nR* wc bIM
V U S UNMO uIO bbA VCG UFH U w nR* qF
v U?OK? UO?c? UO?HzU U?OM W?UM* U?H d? R

u?B) d?

WM q 5 wU?F dB?F w w Ud?B w p `C b?C V


rKF Xd? wc* VB?F? d vK We?F* v?K dzb UbM? We?F*
Wb W??L??U? w W??OM V?J Xd?? d?B?? w U?? b?G??
U?? WzU? u??M p? b?F U?? wKO??U??L? Vc??LK U??B?? W?O??LU??H
s qB U qF rNc* UB 5OKOUL V WM d
wKI dB s UN q1 WOMLO qzUI iF s wbLNK qOK U s e_

d(

XHK U*UD U?NU?J qLA w U?NPAM b* d?Ob d( Z?zU s

w rK?F 5O?????OKB d??? u p vK? q?? qC??? VJ s? zU U??L??? d??(
w d UL U 5 W UNMze w U 5 U dA fKd
s VJ s Ud?O? Wd?BM?* W?J?* V rK? r Ub?M bG? wu?G* e?G
UMK QK XU w UF bU?LK s U U aU q uu gD
V?J k?H???? w d_ l?U????' U????OK `?C b???? V?J k?H????( s t???????? UU?J
dB vK ULF eG WOOKB L( UM w UuD<

uJ

d?_ W_ wA?H ozd( U?UC?OH eU? WO?F?OD uJ qL?A

UMO UEU UN b& sb dG d VJ qLN uJ bMF b* w

d q?u

kH? w U?L UR?AM WdA? d W?O?FO? qu? b? UM

W{d? uJ Wud d?( s nKK _ dF? YO b?? u U?J


uI dA( W

bdH WuD< l qUF WOUJ


b??O???u W?????M U??NQ? bd??H W?uD< nd???F lOD???
WuD W? vK UJ? cN d?F r YO U U?J uu*
c?O? b? nR* j bd?H? WuD< XU? U?LK d?
WU? WOLKF U?NL?O Xd U?uO UN?u{u U? ULK U?NO pA q
] d?U s2

70

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

WuD? U?I b 5 lI U?bM d?B w? W_ U?LK U?? s UN?HR? uJ U?bM
Wu?IM d?( XU? U?LK YU? k s? s c?N? d?I? b?O? j X?? bd?
wd? u{ w rOE k t?H YU? d? c?* bN?' q WuJA U?LKJ
vK U?N?MO d??F r? jI? U?NM b?? UM??U? w bd?H W??OML?O UuD??LK
w uM vK UNF qUF WOUJ `{u lOD nR* j uD
h jC YU? uI UJ0 W?OL_ s

rOI? j) qOJA jO?IM

d?_ e qOJA? jIM s W?OU uJ U?uD< iF? qOJA? jIMU U?J


fU) dI bF U UuD w qI dUE c XU rOI j XU u
s jIM U?H XU? U* qO?? vK 5O?b_ WUG?LK dJ* WU?J wH? d?N
jI ??? 5A u?DIM W???U??A* U?? U???L?? vK? s b?? WDI?M U??I q?H??
W?U? W?NU?A?* U?LK?J iF r s b?Q? s oI??; d?O? e U0 W?OU???
uMF? td?? bM? dJ u?? q?B?? U?? c W??I???u????
U??F?? v? R U??LKJ? XU??
vK u? W?LK d? U?bM rN?c? u W?OMU? d? nA? s w?? WuD?
U$ UN? vK U UN?H WuD< w d bI d?O qOzu?L U u UN
j??{ qJAU W?UMF w U??C rOE b??N? c? s YU??K b q? q?? d?

d? V? V u?N??LK W?OM* U?F_ U?F?_ w u? fK ru W U?LKJ


U?L?_ d?I W?UMF V U?L? qd?? qd? u?F?H* r qU??H r w d?
Q U_ UL?OK U sLOK d q n_ d UNM c? U U w
u U?? u q?? W??LKJ d?? s e??L?N c?? b??B?I u YK? VJ
rOI? j) u u d?_ be U S U? n_ d s UN?c U
fL v R c? WU?J w WK?F W?d? aU?M nR* j t?F?d?
d??C s u?J c qL???' rN?? c??F??? r s? U??LKJ? u??L?? d???( iF
nd? nO?B? s c( VU? v W d? wu UuD< pK l qUF?
dJ d hM w dEM U UNd w wQU p vQ

U?B? ?U WU??F?? d??H* U?L?F? ? ?? d?B?F? W?G

t??M b

aU WG Wb? WUMF tOKF tO X? c dBF v WuD< td? bM YU
pK cM UU?MF? U?NEH d?O?G b? U?KDB* s d?O?? UM? uJ YO? nR* d?B?
U* qO vKF UU9 nK w v?K b X U0 c UdB v dH
lMB U WFMB lMB? lL UN d* UuD< iF w lUB* WLK d
UJ tQ rNHO dG YU? qKC b kHK c q sJ dD* U kH( dH%

71

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UN?H U?L W?bI?* WOd?G' W?OU? VJ w sd? d wQ W?UMB


UN?HB U?L UL? dB? 5 bMN d? qU vK ? UNQ u?L( u?U
vL? d? W??B? U??_ u?I?O? U??_ UN? vK rO?U?I? s? w wb?I*
sd???? WJKL* U??( l t??OK u U??L?? U?U?9 nK?? nu c S?? sd???
w pK s nR?* s dU? w U?UJ v? ud o?I; YU? vKF? U?OU?
tK vK r?FK q? U?B?? e?O?O?L? W?UMF t?OK pc? t??H? u?{u* XUM
f tM tK w{ ? t?OK f [t] t?OK tK vK lK rK t?OK
UuD< w d??O?J U?NK? U?NM? b?u w t?d? tK q?? Z d? tK b?
w UdJ dJ Wd?{ qJA pc UNU XU? dB< pK b W?O
W?O?U s aUM X oO?{ W?O?U s fOd?I ? u ` qU?I? u?BM
c uK?F?? U??N???O??I??I????? W??I???I??; Uu?D< s d??O???J w U?ME UM? d??
l{u b?_ s U? 5u? 5 U?N?F?{u Ue?O?O9 hM sL?{ d?B??<
UNOUF dB< pK 5 oOI WbI w b
v 5HR* iF Q' W?b s dJH lLIK W?O

WCU?G wUF* ud

Vc* U? s WU?) UNd?F w W?CUG w?UF* iF u?d b?


qL??' U?? U?? d?O??L?( bM?* j b???? q?? e?( W??HzUD
WOKO?UL? Wd qzUd? w ULN?b? d? YO Wb_ d?( vK Wb
uD< UJK U?F hM sL{ WU?J w ud Xb? U0 rN? iF
W?O??FA? bU?I w WK?UH? WM?_ iF U?IA b? U?L?{ b?N W?Od?F W?GKU
sL?O u?BM s d?H?F' n?AJ U? w p? vK? WbK W?UF? dJHK bR*
iF bI w dOL( j) b UbM wLUH U WHOKK u_ U u
u?b bzU?I? s?U? uK w e?d??? W?C?U??G wU?F* U? rNU?L? WU??B
WOKOUL bzUI

wU WAUM p vK WK?_ s UNUKDB WOMU

pc U?? tU?? w b wu? vMF? d? WuKF b?( o K ) q w


W?OKH?? b?( s rKJ? U?bM sU? U??{d tU?? w s?L?O u?BM s d??H?F?
VJ? s u?d? pK rU??FU?? hB????* YU?? U??b U??N? b?? u??bK
d??O??? YU??? s U???u??{ d????? u??B? U??J? h .b??I? lOD??? U???N W??U???A
d s s?eU u?HI 5B?B?* 5U? d p s rd vK hB?*
w? tK U?O d s d? U?NuJ VJ? iF w d w u?d pK q?
s u_ W?Lz_U rKF w? u?d rNL? V U?dO?H lOD?

72

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

U? q? UuD< iF w u?d pK q YO? sU? qQ W? rN


VU w s wK U uM* d H '
iF t?U??A?? Ud??O?? w U??L?? W??OML??O Uu?D< w

U??J n?=MB?? n=R*

YU? vK dC s q?F c d?_ 5HR* U?L iF tU?A? UL? VJ sUM
?O? aU vK? e?O?d? W?OK; W?U?F? rd? V? s td?O? n?R* s d??
wNIH tc? dJH tNM nR* WdF b bO?H* s uJ tUL r tU
t??H VUJ v U?J W? W?? w W?d?F* c s bzU?H wQ b?O?IF td?A?
UL? sJ1 UNOHR dO? v WuM WuM dO? U UM S U?H d ULJ
U?? rU? s? d??? vK oK?D VI ??? d??D ? nR* nd??F w d??N?A? r vK
aUU qG UL UMU dD dd s bL U Ud w UMJ RAM
uK* qd a?U dF* a?U VU? dON?A R* u wM U?Lb
q?zb WL?U? VUM W?U? U?? V? wF??O? d? [ ]
UR? W s UM? u rNM W W?L d?O_ s [Ud?I ]
W??H??OM u r d?? U??NM? W?O?KO??U??L? W??U?? W??OML??O Uu?D< w d??O???
ULFM WHOM w b?N: U dO w YK hB* dO? YU uI U2 ULFM
WM q? Vc? U?D b? w?HM( Vc* fR?? [uU ] wL??O? wuJ? XU s
tOI UC u wLO?L uO s bL s ULFM WHOM u u UM u?BI* U/ WONIH
UA n?MB* 5 tHR? v UJ W? lOC b? Vc* wKOU?L t b?N?
Wu?M dO? w

] o? s U?J qB? UL? aUM c?N*

tO Uu?M UJ `?Q [ ] UA s t? tFL U?bM UG*


bI v dE 5F U nR r qN b UL UA s dO tLU UdF
U??I?? s W???O??A?? U??u?? t??L?? d???? b?? nR* W?uD< s v_ W??u? nK
W?OL p s? UN?LEF? rUF U??J w VJ s W?O?uM pK d?J uB?)
U? u?bK w?d w u? U?b s d?OJ wU? b?B t?F?O{u? w

Studies in the History and Thought of Ismaili States in

u?M?F? X??U??????????? w??

bzU?I w? dB?? U?? s W?OKOU?L? s U?) e' X{d? Mediaeval

Yemen

bL w v dF r? Wd_ cN oKL wMLO bL w_ W?d 5F 


r U?L?? W?OML?O? UuD< VJ w Y?? s u? d??A? d? s rd? vK c
b?L??? w? U??? oI? s rN?M qM qK?*U 5L???N* 5??U? s d??O? t??O d?F??

t d UU s U0 tO dF vK Ub q_


tKUJ

73

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

tu{u? UJ uM

ndF hO?9 oOb v n= R* s Y? U U?LK

tU?A X? wU? Y?U? nd?F? p q? v U?U?? t?u?{u? U?J uM


S?
u oO??H? U?H w? oOI?? u?{u0 p vK b?? U?NU?u?{u? VJ sUM
d??O??H?J W s Y??? tU????? w???? r?U??I u n b??I? W??HK????? V?? W??? uM
t?H u{u* w UU? [ ] eL s vO? be U n oO?H
vCd* vO? s bL? U? oO??H? U?H W? dd?I w oO?I?? tuM
lI c u oI; YU oO?H UH? w oOI? nQ [ ]
U b d v R s b? WUI VM u{u* uMF w tUA? WO{
rzU qQ rzU UL 5U 5 jK? 5HR* b ru UbM F p tA
UJ u{u?
UU9 UHK? UUJ wLOL? bL s UL?FM w{UIK

vK WO?KOUL? bzUI?F wH d? UJ U? dUE rK UM dH?F' t?IH w _


d 5U?J sc? wuM 5 jK c b?O?u u w?? s?J r sU? rK U?
qQ U?? d?A d?I u?I WO?KO?UL? U?bU 5B?B??* d?O? s d?UF? U??U

U
rKF t b?I tI?OI% wb rzU? uMF tLu ? rzU

Ud U? UF b? l U wC?O dG? wK n tI?I b ? rzU


b?L?? t?I?I? b?I? ? rzU? qQ U?? U? U? d?O u?{_ W?F?
5uM?F b?? U????? d???AM U?0 U?? d???B0 U??F?* td??A? wLE_ s???
b? wDd?I wbK 5I?O d? U? U? w dU U? dA? bI? 5HK?
w_ UC uMF U tH UJ dA t dU kK r [ ]
UJ 5BM 5? tU?A?
s rd vK [ ] wIMO* s?b U?N? d?
d u U v pc t?M r WOKOUL Ub w 5U? s U
S UIUD uJ

WIOI( s jO nAJ

Paul Walker

Ue jI? w aUM uN?

be aUM jI? U dO? UuD< a w

UuD< a w UOF?O d p q `? v dD WKL UUO W?LK Ud


U U? dD vK w WDU W?LKJ WU? US jI? aUM b? UF w
W?HB vK d_ s1_ U?J gU w WUJ uJ dD WKL? jI
bz WKL?' W?L?KJ XU? U? pc U??* d?H WKL?' lu? V? v?K U?NKH?

U?NMJ? dJ W?LK jI???O? QD b??N?? UU?O?? aUM


ju w j? VDA? ?

VU U? u wdO?K qOB?H c v?K dOG d? r p U? WKL' w W?KO
U nR*
lu dJ UN tME WOU VU WLK aUM jI b U' VU

74

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

dJ QD) c q d v tUH bM U' UDK UI?O U wdO'


bBI
d aO WUJ aUM uIO aO aO nR* uI Q UID Ud ndF bM
b? qU?I* w WKU? W?H? WU? a?UM dJ b? WKU W?I? U? pc qL?N?O b?
t c uD< UJ s WKU WH jI
UuD< k?H? lC??

WU?? lDI n?K WuD??LK? W?? O? WU??(

U?{ o U? bI nKK UuD< d?F UN s d? bu v? UNU?O
n??* Q?A? U?N??L?O??d U??N?U??O? U?uD< kH?? w W?O?d?G b s? U?u??LK
wd??F rU??F w U?? qL??F c? q* U??U?? d?O???? U??L??? U??* q?O??? vK w?UDd??
bF U?b p WOL v UuD< e?d UJ* vK u?LzUI t b?I w
WO quF v UuD< nK ld UuD< s t UN e nK U

U?H?F{ WuD?< qJ w Uu?A Wud V? YO? Wud v WuD< d?F

X?U?? W?U? u??I d?A?(U?? U?x UDO??A u? vO?N u? u? w


qI v R c U??I s T?U??) U??L??F???? d??(U?? d?? qu?? W?ud
UdOJ UdDH u/ r s u v U_

UOU

U_ L{ VO u l UOzUOLO UOzUeO qUH c uCK WuD< dF

Uu?; WuD< bI v R U2 d( W? UH vK uC b?U UL u U?F{


WO u_ s WuD< nK 5 dJ dH W{d UN uJ wzU*
UHB d nBI _ qP UH
WuD< UH vK UUA uI u
iF UNCF UHB UB
uD iF U?U d?( qOO? U UN?OB Q U?HB iF XN
ULKJ
bK: VF qP V UHB qKH
c U?J uM n?R* r U?O?{ V? U2 d?O?_ v_ 5??H?B nK
U U? c WuD< WU? aU aUM r U?O{ v_ W?H?B w uJ U? U
UJ t qc
W??IdD U?uD< s U??NU??OM??I?? du??B v d??C????* b s? d?O???? b??L?? c
s nK s U?NEH WO?U s 5U? b 5 UdOu? p gOdJO* rK?OdJO*
WdB?* WF? b u p s UE q X?UJ sLO w UuD< U? d W?OU
UuD< ozU?u W??F r s?L?O w W?O?d?F UuD< du??B?

75

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

od s UuD< pK kH? w d?B U?Nc w? uN?' sLO v Wd?B*


d WOU s VNM UL WOU s nK 5 UNM dOJ UC UduB
5Mu* q? s W?d? v W?O?? W?Od?F UuD< X{d?F nK v W?U?{
vKF b
( c bM d?_ nI r 5OdG U U& s VdNK X{d?F U bI 5OK;
W????d* 5?u??I s
od s? UuD< W??d?? V?d??N vK U?M) oO??O??C s? rd
s bb? U?u c Ud?B w d 5?dN* UuD?< uB W?FU?? WU?B W?Ob
w XuJ w Wd_ UOMI* UuD< U U p vK qO d rEM* VNM VK
t uJu?O d? U?N?? WO?L dU?I d?NE YO U? w U?NOK r?UG e?G UM
e?'
S U?NUOM?I W?U) W?OL?d nU?* s dO? e? U c Ub VU? v
We?d* W???J* wMu? XuJ n?? W??O?? U s VN? VK b? U?NM? d??_
W??U?I??K wMu? fK: w d?? r? W??Od??F b W??F?U??' lU?? UuD< b??N?F??
Ub U?J W??U?) U??u??L??: U?? XuJ W??F??U?? UuD< r?? u?MH
XM UbM wC?OL?( uI?F b?O W?uL? U??B dU aO?A W?uL? U?N?H
XU?? w UuD< fzU??H s bK p? b?I? r v?? d?F r? d?F dd??% d?
b?G w W?U?F U?_ W??J WuD? w?d?F n?* W??J w b?u
u?B U?R* XL? w v{u?H
b? UM?FU? ? s UMLK b? WuD?
p XHK w Ub b qUI w U?NN UNK UuD< VN UL vK X?F WU
aU? rKF vK U?H?(U 5L?N* w w WK?L? U?M U b? rO?I
wLKF d?

vK? WEU??????LK wd???F? rU???F w bb??? e???d??? b??? X???A YO??? d??? w???
b?* W?OdF U? w U?NM UNzU?M lO?A U?N?FL? vK Uu?AM qL? UuD<
ozUu d? UuD< e?d? XuJ w w w? d W?U?I?K b?U* W?F?L e?d?
be uF bU U_ ud* V_ WuL U) V U n
vK u?LzU?I U w WUMF pK u? U: c w db?I? U?? dO? U? qF
wU?? s??( p?K* ezU?? s U?? w sK 5? W?O?d??G* W??uJ( w W??U??I??
UuD< v d?F d?G U q ezU?' cN W?IU* rEM ozUu UuD?LK
t?OK U?H?( t?U?O? U?NM r?N* d? lL? r
s U?NM nAJ d?_ U?N?JK1 w
d s WbK W?UF We?) w tEH? duB ? s 5b 5U?K dO?u
.b??? s bb??? u U?? q? ?? w U?uD< wM???I* U???F??O?????A? U??L???????? p w
s U?C W?FzU?{ VJ UuD? s U?LzU? nAJ e ? U?NuJK?1 w UuD<
5uN 5HR

76

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

W9U)
UJ s bdH WuD< W?M l qUF w p
W?OR?? d?O?? uN?? YU? t?O? qL?? U? sC? qL?
d?A r s qL?F U?$ w WF?* d?O? UD U?F?
vC? c quD Xu? Q U?U? oI?; w?DF 5b 5?U?K U?F?d? uJO
YO? UuMF? 5d s? p b?F uJO b? Vc r vC?I c b?O?N?' b?N?'
qL aUM q nR* bF wU? r uJO oIL UJU UOU? tL d
tKL uJ US bb? s wUI wLKF dK UO YF W?OKL qFHU u oI;
UUMK? W?I?I? U?uD U?Mb 5 XF? b? UL?O? Uu?A? uJ ?O?L U?(U?
vK tuA s U?N o( U* UNOK wJ UJ d? UNd v U?NO UA* qO?I
b?I?? w U U?J w ??F? Ud?O Y?U? WU?J? oO?I??? wb? b
d w Wd?C ld* v ud w t?K UNKOK?% uBM d vK t?II?
U?L? d? s wK_ qL??F lO?C??O? U??O `O?{u v? U??% w? wU?F* U??LKJ
UIOKF U?NO b$ WI?I WOM1 UuD W?L c oOI wb d? b
w YU?K b? b? U2 U?NH? s UuK WK 5D be gu? v U?d?
b? u U/ d?Q?* VOU?J uK t??A c uK?_ c W?OML?O UuD<
d??e s?L??OU?? U??U?9 p d??O?? d??_ U??? sL??O w? UuD< oO???I??% b??
pK s u?? UM? U?? sC? d? Uu?D< v u?u sJ? U?J 5I??I?;U
UuD? W?d?N?H 5??U? iF U?O? s rd vKF? d?O?? uJ? UJ UuD<
U?F?U?' w Uu?D?LK U?N? l{ W?Od?G? W?O?d?A t?O???J0 d??O?J lU?'
rJ oOI?% s 5U 5B?B* 5II?; s Ue b?$ UMS WU) U?J*
WuD< VJ W?? be YO? sL?O U??J w uu?* WuD< VJ s qzU?N
e?F c U?? U0 U?NU?OM?I?? qL?? s vK sL??O U??J w W?I??I?; d?O?
wK ULO UNKL$ U bF WO
5????J* U?uD< d?? s YU??? sJ1 c wL?KF u??' d??u b??
v WU?{ c UNzUM w B U? qO H?I dOJ lU?' w WOdG WO?dA
W????J* 5 UE? v YU?? dD?C YO?? wL??d bU 5?????J* UM e?? b??
u U? u UU? W?J* 5 UE v UO?B? dD{ b WKu d?H
b??* s Vd?I t??O v U?d?? v w?dD{ c d?_ d?NE ? qO?? v?
WJ* v t wMBO UM tO Uc

77

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WuKD* WuD< UJ W?dF? YU t?F lOD? uKQ UuD< l{


UM fOK td? s UN?Od uK? kH c b? uN? t?H W?J* 5 od s
u s nOMB v 5HR Uu{u UN rOdK `{ uK
w duB V? P uD b?O u? vK bU? qzU UM fO
XL b? WUO v W?U W1b UN w? duB W UM XU wLKO?dJO
du?B? U b?I? c u U?N u d??( d U?N?UO?B mK? lb U?O?B?
ju WOU s W?uDI W{ dO? XU uB* UH?B s dO Wb U?O
d_ UJ bK VF WuLC
du lO?u v YU U? d?OJ lU?' w WuD s? e duB?
W?O?C9 v Y?U? dDC c d?_ W???J* R? tU?OR?? sL?{ l?I c h?<
v t?K qB v WKuD W?Od?dO? d W?FU? duB VK qL?F qu X
pc 5Hu* U?G? iF s e? W?OKL?F YU? d1 d? pK sL?{ du
WMJL* WdU rNKD vK uB( UU sbI* dOG vM
qJA UU9 u?K U sLO U?J UNu? w UuD< rzu
d? db'
wM1 uD rzuI pK w fOK WOKOUL UuD< s U WdK dO
u?B?F d? vK 5OML?O W?OKO?U?L? U?LKF d?O?J UU??J s rd vK wKO?U?L?
v aU? s W?H?K?? d?? w rN??? b? b? rN??H W?OKO?U?L? s?E VKG
wM wMLO wKO?UL dU? UM dI? d WOKO?UL ub XU? YO bMN
W?FU?' W?J tu?% U p w U?MKO WO?HKH W?OMb W?OU? UF* uMH b?
sb Ud? b?L??? oKD* w?b d?N?? UDK U??N?OK d??A w b?MN w W?O??H?O??
sLO s dU UbM? rNF UNU UNK W?U UJ UM UL dU? Ud
UuU UOuHOU w wK b WJ bMJ Udu? w WObLN WbL; WJ* q
v VJ UuD< s W??J* UOM?I0 wK b d? Xd b? WOJd?_ b?*
bL?; UJK XUJ WOb?LN W?J* UOMI? U U bM w wKO?UL b?NF*
U??????U??? rN?M U???H??? v r s t?zUM v? X b??? wb???L???N d??????F???O wK? s
wbLN tK iO 5 WOU WOKOUL Ub U w dONA UOKOUL
U?Oz b?B? W?ObL?N W??J* d??F W?J* c? pU u?O d??F c U?? tM r
WF?U' wR l? UNO UMA?UM w UOUJ s W?OHO W?FU' W?J UuD<

dN WHzU UM_ jI WBB WFU?' c


UNJ vK 5LzUI WOHO

VJ s U? vK WFU' U s U?I YU lOD ? tOK ru

78

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

s ub v W?J* U s 5U lM b? v d_ q td UN?J w


b?N?F w? u d?u?* W?OML?O W?OKO?U?L? UuD< d?? cJ W?F?U?' u
UJ* s ULdO w bM w UUd_ WJ w bM w WOKOUL Ub
q_ Ub? WO?H?O W?F?U' W??J U UB U? aM bd? UuD? WU?)
q_ vK rNMze w UNOK bu* UuD< uM oOI% w dN rN vK
tM nAJ wMLO wKOUL d oOI% vK qLFK U: 5II; 5UK uH
WOKO?UL WOKOU?L s wU UM' nAJ w rN?I bI? W]OI] d? uN s
U? c bM w WOKO?U?L U?b bN?F u?Q? U? U U? r WeM
Uu?????? i?F u??L??d d??N?? U?MLK v v?/ b?? b??O* c w o??? e??O??L??
bMN? w d?N?? W??G W??Od??J W??GK? v W??O?H??O?? W??F??U?' W????J w U?uD<
WJ* w UN uEH

79

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

g4uN3
dO? V? b t U? qJA Wbe WO? d?H WH?K aU w hB? wU* d?A?
Der

Islam

WKK

Encyclopaedia of Islam

?? W??u??u? w? d?A? U?: c? w U??I* s

W?OKO?U??L? U?b w hB? d?O?? W?O?? U?bU vM?F w W?OU*_ W?O?L?KF WK:
d?F 5H?BM* 5dA?* s !uKU? d?F d?{U; bM UU?J s WKK w rU?
U?'b?F dE qO?U?H? s be* W?O? d?H w W?OdG? Ub oL? s tU?
UJ_ bI d_ nAuOKOUL
r oK* dE

b? We?F* wLK?J Wb?e ULK s? w? b?L? s qO?UL? rU?I u

WH?O b? lKD Ud w s wb?LN bL? s U'b? we?F* w{UI c?O
oU ld* U'bF UFM dOJ lU' aU r uD

Stern, Exposure of Secrets of the Batiniyya and the Destruction of their Doctrine, JRAS, 1961, pp. 14-35.

oU ld* U'bF

b WF?U' lU? UuD< bN?F d?B( U* qO? vK wd?F rUF w e?d* c r s

lU?' W???J oA?b WdUE? W??J* W?OMu? b?_ W??J dU?I?U W?O?u?I VJ? W?Od?F
wUDd?? n?* UJOU?H W???J U?N?LQ? rU?F w W?O?d?F UuD< e?d? U? U?FM?B d?O?J
W?OdF? UuD< s Wu?b uMJ U?F?u? UO?d d??F U?L? UUd?_ UdJ_ w?Od??O?
uMDU WFU' WJ WOULOK WJ* UNO ed* r
uD< W?UM v_ WOb W?Ob? b sL?{ uAM Y UuD< oO?I% b?u U?D

bOK v rOd s w wdF


wKA??d* Ud?A u??BM oO??I?% U ??b?? dE u??{u* c w qO??U?H?? s be*

oO??I??% Y??? ZNM? d??U `U?? s? b??L???? UuD?< d??A wLK?F Y?? W?U???? u??
UuD< WOLK UL vK UE ndA UuD< oOI% ZNM UD uBM
Y?? ZNM u???' d? w W?Od??F UuD?< d9R? d??{U??? sL??{ W?Od??
U?N?Ld W?Od?F UuD< oOI?% b?u t?OU?u? U d?O fO? u?BM oOI?%
bI* WLd
dUM WbI 5O UI dF_ dE
lODI?? d? U*U q??G sb d??( w VJ W??d?F? W??Id s d??? UM

9
10

wdF d w VJ d w1e( dE qOUH s be* od


aU s rOd s rEM* u' s dD aU

11

w U( aU s b sLdb dD aU U* qO vK dE

12

XdNH .bM s

13

wKU WM b w dD aU w

14

XH U Wb U? tF UM b be s dLG c w UI? q ULbM X U


Ud ULJM V? _ w U XKI U? 5M dA w S? bN* wM v tO? dEM UJ
s hI b? 5MR* d?O? U? S? XK ? U? d?? U?J c vH? ?G c d??

80

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WKO?( UL? U?I? UL?Nb w jI? tK bK? U? t??H tO vF s? r hI? U t?OM
j) c q?? j XKI?? t vQ?? qb vu?? wd??_ u wMF W???M?F wK ?? U XK
w u tKu? U W?u w UdO? WM 5F 5M d?A UJ d?O W?u c q W?
Wu pK Wu j) p j) XJJ U c w 5F_ pK w dAF X
U????? _ ??M ??? d??O?? w?c Xd???N??H .b?M s

15

ULK oOI% su*


UJK s tU? b?F dAM Q v U/ t?UO? U w t?HOU?B s U d?NE r U* vJ

16

UO_ UO
wdF d w VJ d w1e( U

17

bG dB WeF uO) bO

18

aU w qUJ dO_ s

19

jD) UHM( UF edI*

20

d U wDHI

21

UuD<U d?U? W??J d?? s b?O? R? s1 UM?b? WU?NM Wb? d?O?? s

22

s1 ee?Fb?? pK* vO? U? 5 w d?( UM sL?O w wU?N? b?O b?L?? U?NJK1
w dBF w sLO aU UB bO R
jD) edI*

23

Ue Ud w{d( jD) edI* dE

24

ezU?( ? W?uu? dd?% fOz VzU? bd?MOK U? u?b U??_ d? oU? ld*

25

qI U?bM d?G wLK wB?? Yb w? UF W?O?? Ub w q?BO? pK* ezU?
pK XEH? YO? uB?I d?O? uB w? d? U tU??J v WuD< VJ s U?OL?
5U b UM w UOU XQ nK U s bOF UuD<

Walker, Early Philosophical Shiism, 191.

26

Stern, Studies in Early Ismailism, 307.

27
WHOB rNc u WOMU d nA s w

28

s w? U* qO vKdE u?N `OB uN W?LK UMU W?OMLO UuD< iF w

29

b?I d_ nA? u?OKOU?L? U'b??F WH?O?B rN?c? u W?OMU? d nA?


UJ_
oU ld*

30

WHOB oOH UH W ddI w oOI eL s vO U s r oK* dE

31

5O? tdI? bB? f rd c WO?U v dF? wJ u UU? XOC U?* qO? vK

32

U??U?? XC? c?J b?B?? 5M? b?B?? 5????O b?B?? 5????M b??B? 5??M? b?B??
U?L 5??LKJ Q U?{ W?U?M v XK v? W?KL?' U?O? sL??{ 5?LKJ l{u d?J U?;
WHOB rNc u WOMU d nA s w bB XO
dF U uEM s

81

33

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

bK rF uU

34

tu oOI% rOU_ WdF w rOUI s wbI*

35

wd??F? aU?? vH?DB?? d??U?? X?d??N??H .bM? s dE fO?d??I u 5 d???H w

36

uR*
s v_ WU?d d?U U? oOI?% U?HB? u qzU? qL?' U? w U?* qO?? vK dE

37

sL??O u?BM s? d?H?F?? dE d??O?L?( b?M* j w b??F w w{Ud r??I


de u???L??A b??U??( V?U?? oO??I??% n?AJ
U?d?( VU? sd? ?F?O b?L?? oO?I?% dU??* fU?: U?L?FM w{U?I U?
w WOMU
oU ld* sLO uBM s dHF

38

dJH? b?L?? b?? 5 U?? wU???????? b??L?? s o?? u??I??F u

39

b?I d_ nA? uO?KOU?L U?'b?F d?A w WOK?OU?L U? d? s wKO?UL?

Paul Walker, Abu Ya'qub al-Sijistani and the Wellspring of Wisdom, 15 & Early Phil-

UJ_

osophical Shiism, 16 .
U wU

40

sU U{d sLO uBM s dHF

41

VU vHDB oOI% bu eM bU( VU vHDB oOI% qIF W wUdJ

42

tO?K VU w s wK U d?H' U? uM?F uB? U?O? dAM W?UDK W?b( W?J* d?A

43

U??'b?????F dE? d??H??' s? qO??U???H?? s b?e* Uu??L???C?? J t???????? w pA ???


gU sLO w Wb ub uOKOUL
5HR* rF WU dE

44

WU U?O_ UO UJK s U? b uU wKD* U s o s b?L

45

5HR* rF
r?F?? WU??? U?O?_ U??O? UJK sd??U?F* d??O?L?( u s U??A s pK*b???

46

5HR*
Vc c wKM( ULF s XdNH .bM s dE

47

W?F?U?'U? b?O?I?F r? s? u??b W? t?OK? U b?U?G U tKb??? s b?L?? U??J oI?

48

uM* WMb* w WO


UFM dOJ lU' lOU WOKu* WJ* rK r uD

49

U w uL bL U UFM WU wUO 5 WJ rK r uD

50

eL s vO bN:
UFM dOJ b* UJ_ UU WuL sL{ r uD

51

WOMU d nA s w

52

dU?I wub? W??J UH?Gb?? b?L? oO?I?% ? rzU? wdG* U?L?FM W?H?OM u

53

aU b

82

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

d wU jd? bL dN u dF w W?OKOUL w u_ jOd s b b?L u

Poonawala, Biobibliography, 31.


U'bF

54

wDd WO

Paul Walker, Abu Tammam and his Kitab al-Shajara, JAOS, 114, 1994, 343-52.

55

UJ_ bI d_ nA uOKOUL


ju w j WKL' WLKJ VDA cJ

56

WHOB rNc u WOMU d nA s w dE

57

WU?{ UH?B wM WuD< d bM 5b? dA q_ q? TU) UL?FU b?B

58

dIU nu UJ vK WbK UEL U


W?Ob W?Ob? b sL?{ UuD< w? UO?HK uDI r?Od b?u? wU?? U?

59

w wdF uD< WUMB v_


tH

60

w dBF w sLO aU UB bO R s1

61

XuJ w WOUI Wud WOLKF UR* vK wdF bF eOMF

62

W?UM sL{ W?OD) Uu?L?: r Ud bU dE W?U) U?u?L: s qO?UH? s be*

63

w wdF uD<
Cortese,

Arabic Ismaili Manuscripts-The Zahid Ali Collection. dE

64

dBM?* s tKU wKF?* s tK UJQ d s VOD v W? WO?OD WO?KOUL? ub U d?N

65

w uMN s u?b U U?NO wL?M w WO?UL? W?ID q v W?OL? c ld wLU?H tKU


d?U W?Od??J W?LKJK u?GK q?_ v W?O?L?? c 5?U?? iF ld Vohara du?H W?I?

WLK q w dE UD 5FzU 5O?d( s uU bMN w ub U q

_ Vohorvu uuN

Daftary, The Ismailis, 562 U WOLUH ub s W; WOHO WFU' dN


wLU??H t?KU d??BM??* s? e v WeM v?L??? l?d W??OU??U?? WeM W??OKO??U??L??
V b e sJ b?F s W)U e v v tKU dBM* b?IF r
wU?L??' sb b s qC?_ c??HM* du s d??Ob? tKU w?KF??* d?G??_ t?O?_ uJ? U?NM
e u? bF W?H?OK tKU wKF?* 5O?F? wCI? e ? U?b vK d? c
d w u* W?FK s c? wLU?H UEM b?{ u? U?B s s?( U?
w e UH? b d U?bM e W s WU WK?K vK UB s?( kU b t WL?U
wK s .d d{U( U? ld U U w WKL uO v WeM W?Lz_ WKK dL u*
_ U U wK s s wK U s bL s

83

66

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

l$d* UBL3
UuD<

Ud w s

dO?J lU' a?U r uD u? lL? b l?KD `U s b?L

bL s qOUL w [UI* VU b u] UFM


lO?U?? WOK?u* W??J* ? rK r uD? oO??H? d?O?HJ W s Y?
[UI* VU b u] UFM dOJ lU'
u?O? UUd??_ W??J r w?MO?d? W?u?L? r?N?c? u? W?OMU? d? nA? s
[UI* VU b u]
b u? ] dU?? W??O?C?* u_ de u?L??A 5?( s rOd? s -U?

b?U?(

[UI* VU

sLO uBM s dHF


UU? W?u?L?? sL?{ r uD? oO??H? U?H? w oO?I?? vO? s b?L? vCd*
[UI* VU b u] sU U{d

[UI* VU b u] UFM dOJ b* UJ_


5? W?J ? rK r uD? oO??H U?H? W dd?I w oO?I?

e?L s vO?

[UI* VU b u] UFM WU wUO

WOdF ld* UB* UOU

dO_ s
dO ULK oOI% su* U bOF s wMGb _
U d oOI% 5O UI qOUL s wK s( u dF_
dUI w U( aU s sLdb b
bO du oOI% aU w qUJ bL s wK sb e

uO s bL s ULFM [w{UI] wLOL

rzUb qQ
dUI wCO dG wK n oOI% rzU
fu sd FO bL oOI% dU* fU:
dO uBM oOI% Y ZNM VO vO u'
U bO 3_ uK* aU w rEM* sLdb u' s
dO VU vHDB oOI% bu eM 5( s rOd bU(
oA dLF w wU bL oOI% Ue Ud dUF bL s dJ w s vO w{d(
UOuu wdF d w VJ d dU w1e(
dUI W aU rOd s s
eO bKOHMO oOI% bK rF tKb s uU uL(
dO U U oOI% UO_ UO bL s bL UJK s
W?Ob WO?b b sL?{ UuD< w U?OHK? uDI rOd b?u U? wU?
dUI wLE_ s bL oOI%

w w wdF uD< WUMB v_

wc
bM bG dB WeF bO uO)

dO sd U VOF oOI% M dO UL s bL s bL

84

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

wd?F uD< W?UMB v_ WO?b WO?b? b sL{ W?OD) U?u?L: r bU?

Ud

w w
oA? bI* WL?d UN?L?d WOd?F UuD< oO?I% b?u

tO?Uu U? dO? fO

wU
dUI w dBF w sLO aU UB R s1 bO
UuD< d9R? d{U? sL?{ WOd? UuD< W?OLK U?L vK UE? tKdO? ndA
dO dU U oOI% U bL s o

oA d w WOdF

w
bU U UD

UFM eL s vO bN: U uL bL

uD< W??UM v_ W?O?b W?O??b? b s?L?{ u?AM? Y UuD< oO??I?% b??u?
w bOK v rOd s w wdF
oA UuD< oOI% ZNM

dD
rU U U'bF
XuJ sLO w Wb ub uOKOUL
XuJ UJ_ bI d_ nA uOKOUL
[aU b] dO V s U w Vc c bL s w(b wKM( ULF s
XuJ XuJ w WOUI Wud WOLKF U?R* vK wdF bF tKb ULOK eOMF
bO tu oOI% uK* qd aU dd s bL

VU
dUI rOd qCH u bL oOI% UM U vK d U nu s wK wDHI
dO w WOMU Ud( vHDB

dO 5HR* rF U{ dL WU


dO VU vHDB oOI% qIF W tKb s bL sb bOL wUdJ
dO UuD< dA wLKF Y WU u nu wKAd*
dO uR* wdF aU dU vHDB
bO tu oOI% rOU_ WdF w rOUI s bL s bL wbI*
wK s bL edI*
dUI sd UOA UL oOI% UHK) 5OLUH WLz_ UQ UHM( UF
u X U jD) dc U ku*
dO VU vHDB oOI% nAJ Vu s s( s dHF sLO uBM s

uEM s
dO dU U oOI% UC dB s sb UN wMIO*
jI uBM oOI% Y ZNM `U s bL dU
dO b& U{ oOI% XdNH o s bL .bM s

dO U WF dF U dJ s bL sb UL

85

WO>7U:3 U+uD< oOI% bM. b7dH3 W>?M3 l4 q4UF:3 WO3UJ(

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

dUI UdA uBM oOI% b U

WOM_ ld*

- Cortese, Delia, Arabic Ismaili Manuscripts-The Zahid Ali Collection, London, 2003.
- Encyclopaedia of Islam, ed. H. A. R. Gibb et al. New edition, Lieden-London, 1960.
- Poonawala, Ismail K., Biobibliography of Ismaili Literature, Malibu, 1977.
- Stern, S. Studies in Early Ismailism, Leiden, 1983.
- Stern, S. Exposure of Secrets of the Batiniyya and the Destruction of their Doctrine, JRAS,

1961.

- Walker, Paul, Early Philosophical Shiism, Cambridge, 1993.


- Walker, Paul, Abu Ya'qub al-Sijistani and the Wellspring of Wisdom, New York, 1996.
- Walker, Paul, Abu Tammam and his Kitab al-Shajara, JAOS, 114, 1994.

86

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5


W7dze' W3U( n1u3
(*)

wbOF sb dU

d?O?F U?O d?NE U??U nu


UO?UL? ?UF U?UB? d U?OU?I
qzU? w YU? b d? WO?L V?
Vu??' X?K?? d?? UU??C? a?U??
UUJ UN? dF w qzU* U?NUM w
W?? ? OU?? ? U?? ? b U?? ? ? ? w? e?? ? O2
WOUL u
b WU? UN WO?uO UO?( ` b W?O U?FL?: WU s d?F tuJ
U?A? w u?{U_ U??IK rO?U?Q W??OU?L???F Uu? w Wd?C??( U?U??L?'
U?O?( lD c qU?F u n?u b? YO? wd?F d?G* UD w d?B? d?F
U?O? w rOU?_ pK W?OK; U?F?L???LK U?B? U?AM w r?J? W?OU?L??
U?b?) d?O?u W?O??U?L?? U?U?( W?O?K s U?N??' u?B? UJ( U??
rNd rNHzu bF rNU{ U UJK WdC
d?NK dA wU? dI cM WU? WOU?LF Wb w U?F UA? nu d
dA lU dI v UNK uF w UMb du?* UOzUBU O* dA sU
W?F Ub u?MD WMb0 wB? bI? WO?Hu ?_ be u?{u dNE ?O*
WK?* U_ W?U? U?& b?? d? b? bM n
U??NO?K W??O?d??H W?U?L??( d?? bM fu?? b?? WM U??OJ?K* sL d??B0
??O????? bM W??u???u* ??_ b?? d?ze??' w WKG?????* w{_ Y?K
U??L?? Ub??? dze??' WMb0 U???OJK* nB? s qI U?0 U??N??OK 5O???d??H
XuJ WFU WOK Yb( aU U

87

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UOK UH U?NM WOHu UR?LK WFU UNu WOe w{_ U? W d


UU UdO UH U
w nu WR? UNK% XU w WUJ* v udU c nu W?OL s UD
s nu ozU l q?UF? WQ?? c UM{d? w UM u? W?O?? uF?A U?O?
UNuLC s UH w WF* VOU?_ nu ozU G w Uu* WONM* YO
rU??; ozU? vK U??L???? t??u?? r?Q U* t??O dD? U?? U?? c w?U??
rzu?? v u?dU U??N??? UM sJ w? W?O??d?H Wd?ze?' U?H??O?_U? W?O?d??A
WOU UIM s pOKU U_
wU bBL nu ozU WOL
nu ozU UOO UOU
nu ozU w WKLF* UD j{ UU
WOHu ozUu uLC UF
nu ozU l qUF WOHO UU
nu ozUu WDd* wU Y U UU
nu ozU qOK% W s vu* bN UFU

wU bBL nu ozU WOL


W?b s U?O?U b?B? U?Nu w? nu ozU W?O?L sLJ
WOU U p U& tM UMG sJ1 v_
W?O?L?d U??H?O?_ b U?O? w qJA? nu ozU
b??B* w?_ ld* W??O????? W??Od??F U?D_ s bb???F w
_ G WOJK* UUCI UNM qB U WU WOuO UO( vK dFK wU_
WOUI WOLOKF WOUL Ub) WOF{u oKF WOK; UUL' UA v uF
UMLN U UMdE bb l$_ WIdD WLz* WKOu UM du nu ozU
w UU?CI U?N dQ w b_ Y?O s u? WOK; W?OUL?F U?FL?: aU?
UUM? s UF eU' U?J_ U& s UMMJ1 U c UN?F XKUH UN?U
qJA a?U? V?? w Uu? qF?H? X??? w WD??* U??L?O??L??F? W??O??D
WOULF UuK wKb aUK WODLM uB
Y? U?? lO?u? U?IKDM wU? U?Nu?L?C? YO? s d???F nu ozU
UO?( `? bb% v b?N bb W?OUJ d s U?D tUM duD wU?
d?? UMM U? c U?Nd U?N?DA b?F UdUE U?N?N? nK? w? WO?u?O

88

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

U??ODF* s b?b?' vK? d?F??U UM? `L?? WJKN????* Wb??* W?O??U?? U??uKF*
U??uKF* lL?? s W??O??? U??F?L????: aU?? UM??'U?F?? w pc q?I?M?M W?O??U??
U?Nu??L?C? b?I? U?N??H? W?O?U?? U* bb?& v u?O? qU? u U?L?? U?N??U??O?
nu ozU WOuB U w cQ wU ZNM U w UNKOK%

nu ozU UOO UOU


s UOU bB UUU nu ozU l UMKUF VKD
YO??? s W???O???H???u W???I??O?u qJ v?K d???F??? v_ W???b
w W?O?H?u W?I??OuU? U?N??U?O? w W?F??* V?OU?_ U?O??O?(
U?OzU?C? U?LJ U?O??d? U?B d???F t U?H? t?G?? n?u U?A d?A U?N?{d?
s UN U?L du? uLG U? U? d YO? wBI W?bU nB
WOU UHu* vK du UOU UB UNu YO
W??( d??F W?O?H?u r? U?D t?OK o?KD wU h s U??? U?N
W?O?H??u U?B?O??K uJ U? U?U?? U?NM W?d????? Wu?IM? W?? U? W?O??H?u
WO?Me d?H d nu WO?u o nu dU s?L{ WKI?? w ?
UNO uF w
tO?Q YO s UNO q* n?u s WOU UuKF sL?C UNUO?O rJ UN
oKF? du?% d? s? t?OK dD b? U? t?OK WE?U?; tM U?H?? d?O?O?
W??u1b W??H?? v?K UEU???? n?u qE v?? p? tb?????? t??Cu??F t?U??I??U
t w WdA* qu
d?G? d? Ub? j??{ YO? s? W?u?u* W??OJK* U??H?u? vK? qL??A? U?N
nuU 5F?H?M* U?L?_ U?IO? ?O?? sL?C U?L? t?O u?F c ld* U?NM vu?*
U?{d?? W?O?H?u? WI?Ou? b?I YO?? rNM b? qJ u??F U? b?I?? rNU?I??_ bb?%
U?F W?FO?D nuU W?FH?M* d_ U?O( W?IO? u? rd nu WU( ?BH?
Ud 5
YO WO?zUCI UJ_ UNO?CI w WOu?UI d dA vK d?u UN
bb% qOu dUM w{UI UC uNA UL_ O WOHu WIOu sLC
U?C? w{U?I r? U?? U?N??? d? vK b?O?Q? l W?I?Ou qO??? aU UJ*
WIOu h U w uNA
sJ9 YO UNU vK oH? UOO eK tOK UF? uKQ UU q UN
nu ozU qO?? w WF?* W?G?OB b?$ U?* qO? vKF? WuN? U?NuL?C d?

89

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

fO% r W? c tK bL( U?F cN UU? d wULF bN?F w dze'U


WMzUJ U?b b lOL? bO l_ rEF* p?K vK dI? bF
tK n f t t?H vK ULb?N tbU d?C0 dC W?dF*
uu u tKzU tO? tKU dOOG p qb w vF s?L uc* vUF
uKIM VKIM uLK sc rKFO tb 5
UC W?OK WOH? XO Wd?? WuIM W? WOH?u WIOu u? WU w
t?O W?U?K UM qIM fO??% r W? c tK? bL?( U?? WI?Ou h q?N?? w
tK bL( t tB UO{ u) tKQ oOu

nu ozU w WKLF* UD j{ UU


u?????N????H????? bb?????% WKJ?A???? n?u o?zU w? YU????? t?????u
vMF* YO s W?OHu WIOu W?UO w WKLF?* UKDB*
UD_ w UD s? UNKU1 UN?d U UNM u?BI*
U?H_ s bbF j?{ b??* YU v?K fK YO? W?HK< W?O?
d?G* U?DQ t?OK U??F?? u U?? wd?F d??A* w U?NM? qL?F???? u U? W??U?
U?O?? w W?U? d?O?U?F s t?OK? Vd? U? f??( D qL?F??? YO? w?d?F
dz v W??Od?F W???J* U?I??? rJ W?O??H?u U?KD?B* bK U?I? u??U?
j?{ nu ozU l qUF?* vK Ue `?B WKU? WOKOK% Wb?I WO?NI? UF?
nu ozU UJ o nu w WKLF* WONI?H UH_ WuGK UFK WO WLzU
UNU UNb w
w Uu Wdze' b*U WIKF* nu ozU s bbFK UM w UMMJ b c
W?Id nu uQ W?IKF?* m?OB U??F U?H_ s bb?F b? wU?L??F b?N?F
w t 5FH?M* 5b?* 5Hu* tOK dA w U?R*U WKB* tG?
t?b?? WO?u nu UM? V W?d? UN? WO W?LzU? U?* qO? vK X?

t UH

nu WOu YO s
Wuu od 
vKB b W?d XO wKH uK uK d nB pK
WU bM e? e? W?u UL? WOU? 5 d v W
qD U uU

90

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5


Wuu

lU? WF? t?uH d?C?) U? WMOM? tu?H 5U? UM WM


UC?) uI dU? dO u? U 5 U? ue U? d
QO?N _ s W?U U?O d? WO? UIF ? We? u
e? W?L??? s k s dD VO??B d r?I? u???( W?e
W uI 5U e s

nuU 5FHM* 5b* 5dA* YO s


WOHu UR*
q dOJ b* rE_ lU' uM* WMb* WdJ* WJ UHdA Ud(
WU?AJ bM' u?O?F d?_ U?O_ u?Dd* fb_ q d?O?)
Ud????I U?UJ? Ue U?MJ? ???????A???I? dD q?O??????? lL???? q????
dUI* Wd{_

nu vK udA* ub*


UEM dUM ? qOu nd?A fK: vK_ fK: wLKF fK:
R* U??I? U?? VOD) V?U??; d??B??* VO??I?M dUM a?O??A
bF UF nKJ* bI* u_ uF UA

nuU uFHM*
W?KD? uR* ue?( b* aO??A VI?F UMF? wu?? W?K' w?u??
5Dd* UM fb?_ WU?L? d?_ W?UL? qO?? UM vU??O Ud?G
Ue U

UH WId YO s
WFHM* UJ dJ( pbJ bd* bA* dB pK*
WMe e e' WK' bFI UMF dJ
o V?O??B? U??I???HM? U???HK< W???K' u?K U??????H* uK W???F???HM* o?
ULF
Wb f?( ld vL* rI s U?NU U UNJK vK U U?NUHK
U
dA f wze f qU f
b???I?? d???I U??? W???d* UM?B????? W??{U???F* b????????
5U

91

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WOHu ozUu uLC UF


U?NUU?L w W?uM? UN?H w W?I?O W?OU U?uKF? vK WO?Hu? WI?Ou du?
rNU???A b??% d??_ u?K s d?????F lL????: W???O??d?? q?B?? d??_ U???O?? f9
UdE w W?O?H?u W?IOu q?F U? c W?OMN* rNKU?A? Wd?_ rNU?? UB??
YO? YU?? b? UUJ o U?N???L?O? b?? w? W?O_ U?LK rM?0 w t??
W?O?U U??uKF? d?B? nu o?zUu wLK UM W?O???NM d? ? s YU??K sJ1
WOU UIM w UNUL U WOL_ WU w lO{u0 qB
W?F?O U?N?O V?M w W?O?UL?? W?dA? YO s d?_ l{ vK d?F?
rUJ??? nuU rN??U??H??? W??O??H??O?? rNKUJ? rNMU??C b?? U?d?? 5 ??B
U?H?FC W?U? Ud?_ U?N?U d?_ r vK p? UJF t W?IKF?* nzUuK
5uF* UH_ UMU rNM d]BI
s bb?FK U_ d?? l{ s YU s=J?1 nu ozU uL?C* oO?b qOKU?
t?HzU qGA? nu u vu? w c?HM* d?_ WUJ bb? t `L? U?L zU?F
rdO UM u b UC UE s
c wK; l?L???: w U?N??F?u?? U?N??O V??M w d??_ s d* WUJ b?b?%
d? s UN??I? VOB t?M UNU?H? n?u UA w U?N??LU? b? tO? gO?F
o d?O* _ e? UU?C? YO? s? u? d* W?O?F?{u? oKF? U? v W??U?{U
U?H? w v_ d?c 5 WK?{U?H*U qB? U? U?I? U? s tJK9 U? w d?B?
U?N?e b d?? q? f?(U We U?H? d? s p vK Vd? U? nuU
b??d s rN??uK U?? w U s U??NK U??d?? U?N?? fU??( U? b??F
d_ UD U rNe
YU? lO?D? YO? U??N?U? b* q ?G?? W??Id W?OJK* W?O??u j?{
q WFu U?NUMQ WLzU l{ U?N UH VOU v?K dF Wuu* U?OJK* j{
U* u?O U?U?L( UMH U?< XOu?( UuKF d?G uO? UbU? WMb*
UdO lzUd dzU UM' u_U b* u uu* D
d?? U??B? vK? d?F?? WU??B??? UU??AM b?? YU??K s?J1 pc
WKu* UN* U?NOu W?OHO? WOH?u UR?*U UNK lL?: w cHM?* UUL?' lu
nu vK u??d?A* U? u? W??O?H?u U?O?JK* pK d? s U??N??O?B b? U??N?O
5Hd?A 5d( v 5??M*U nu U?NO u?F nzu 5Hu? d t u?FH?M*
5Dd* UO_ VI d_ WUL fb_ q

92

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

vK 5d?A*U W? U?N WO?H `U?B? XU u? WMb*U W?UF od* bb?%
U??NU?? W??U??F od?* lu WDd?? l{ Y?U?? W??UD?? w `??B Y?O?? nu
dF nu ozUu WILF* WbU WOMJ UO_ WUJ WMbLK WOduD dAU

WOK; ozU hI UO? w du* bOu WOUJ W?OKLF WKOu o

U??AM lu Uu?D Uu/ UUJ? U?N??HzU W??OU??L???F WM?b* lU vK d??F??K


WF?u UO_ o WU? ; u_ lu? WU WOUJ W?UJ UB?
UNu dAM* WOe UOJK* lu bb% UN
d w u? d?OG? WE? nuU WI?KF* d? vK dF?
WU? w bN rO?d? bb? WDu WU?* dJ od s u? UN?OK
U UF dO) nu WOF{ c wK_ nu U Wb nK UOC
vK YU?? lKD u???? U?O?( b?O l{ od s? qu?% s U?N?OK? dD b?
WO?dA? UJ_ UN?MM UN?O d W?U ?UF? s tKD U? W UO?( l
t W?IKF?* d lC? U?A?OF? U?F nu? ` YO? nu ?G?U W?IKF?*
dR* U?* U? vK p U? u W?Ou?O W?UL* W?O?B?A W?FHM* U?O?C?I*
v? t uK U? WO?d?A U?H W?O?N?IH s bb?F XU? U? c nuK
nu WIO w WK* Ud WDu WOdA UJ_ l vUL nu qE
b? b? qOK% ?? s UJK W??O?d u??O* W?O??U?I?? U?N??u? r?N?
tM vu?* dG tM U?H? nu U?A w W?u?* dAU W?IKF* U?
l s U U? d_ u? qO dO) q?L w W? s UFU nu U? u
pU9 v?K qL??F u?H?M u????? UJ( U??B? s? u?)U?? W??U? W??O
dAU wK_ nu w WKL* UNd UNU?H dLU UNUJ vK UI d_
UdE w qE? u b? vK? dO?) wK?_ nu ozU U?NML?C? w U?N?u?
d? s W?O?U??G U?N?u b?d W?O?d W?O??U?I? U?O?( `? bb??? qO s?
rNO WLJ* uO* vK dF wK; lL:

nu ozU l qUF WOHO UU


d????B VKD? W??L?? Uu??F?? nu ozU w? YU?? t??u
s b?O?H? U?Nu?L?C0 lH?M t sJ1 v? W?u* U_
nO_U nu ozU l UMd?& v udU WO?U UN
ozU l qUF U w YU bN? s b% w ozuF dB sJ1 dze' wMu
WOU UIM w nu

93

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WOuLA oLFU nB? w WOU_ Ub v WOdF WOU W?J* UI


UMOM??? S? w?U? u?L??C* wFd?A?? VU?' YO?? s u? nu o?zU u?
UJ nu ozU u?LC* W?OKOK W?OzUB? b' S? nu UHK* W?UF U?NH
U?u{u* V? W?HMB* WOKO?K U?NH? S pc? WOd?F W?J* w? Wb?FM uJ
vK dF? w UNb? sJ1 WOKL dO? wN b du? dO U?UL
nu lz uLC
iF U?MOM???? b???? XK n?uU oKF??? U?? w W??O1U??_ U??b U??L??
U? qO? s wU?L? U?B? aU? W U w e?$ w U?' ULU?*
wH??O?_ b u?I? nu ozU w YU?? qF? U?? c U?d w?HD d?L?? t U?
U?NUuKF? qOK% ozUu pK u?LC? w Y vK u?N e?d q? ozUuK n=MB*
t rN w WOU
U?NUM? w UU?C?I? b?F U?NU?u??{u? qb? nu? ozU vK qL?F W?u?F?
WOMe d?H YO s UNUM w U?u{u* YO s u Udu UN?UE bF
U?NM Wu?IM* aM U?O?H?u u? q s ?C? U?NOD?G w W?O?dG?' W?F?d
iF UO{ UND p WuF?B UNd VFB U UU Wd dO? UUH s U
UNI( c UL UNU c dC qFH UNULK
h?HU d?F?* Ud?O?N WMb* U?C?H? wU?L??F b?N?F w nu? ozU U?L?
rOU?_ VU?G w qL?N W?OdL?F e?d*U U?U? jd d?u?* WO?H?u ozUu VKQ?
w ndU WIKF?* nu ozU qF U c UJ VK ed? YO WFU?A WOHd
wHd lL?:U UMdF? s b U u?u dO? sJ r U u w ?UF* rN
wu?O qU?F s? qOKI d?F UU?B?? UdA U?L?N?O?L r b? ju
U d?zUAF U qzU?I uO dB? WOHO b* U? dOJ d_ U?O s
Ue WOMb dD
u??? v u??F? wK???I lL?????: w?Hd ju? w nu o?zU b w V??? q?F
dH d YO? WMb* lL w t?OK UUF? d UdC bOKI? tU w nu
lL??: fJ t?H??u U? W?FU?? 5Hu* s W?LE?M U??O vu? tJK1 U? q?O?? vK
WuHA WUI u UF tLJ% c wHd
W?IdD w rJ? nu ozU l qU?F? w YU? U?NN?u w Uu?F?B c
UU c U?NF qUF? w tNM c uK_ ozUu p?K uLC l UN qU?F w
w qL VOU_ pK r qF tu{u WOu tUUJ YU ZNM b U

94

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5


WddI WO{dF WIdD

b?B?? nu ozU? b?L???F W?O??U U?? s v? e??$ U? v?K W?U??G w
bb?F WK_ d? UN?A? d? vK VUG w e?d W?IdD c UN U?OU?
U?I UM bN p U?NA?? u{u0 W?IKF* W?O?U ozU?I( d? ozUu s
qF? b? rO?L?F w? Y? VU l?u b c? d_ U?LK* q?O? s U?NKF? U?N
WddI W?O{dF WIdD c qF? U c w_ dF WODU nB? t
w nM d? sJ r w1U_ w?U Y u?? v wId UdE w
wH ddI

WOzUI WOzdI WIdD


r nu ozU s UuL? sLC UHK s b? UMO U vK uI
W?O??D d?EM VM?? rO?L??F?? s YU? p?c b?F?????O? WUM? W? qJ U?U?O???
wDG w? WKB?H* W?OU?L? W?b u??? v t?? w q?B tMJ W?O?{d?F??
nB U? WKUA dEM b?IH bN? qEO WO?UJ* WOMe UF u?{u* Vu
WOLKF Wb wuM qLFU
vK VUG w uI uN U dO? tKL qE wLKF ZNM*U YU e s rd vKF
VK w Y?? U?O?? w U?d?? u? U?uK?F* hI s X?? W?O??? U?O??{d?
WU? WOU?L? uKF w WMOF U?O s ?C UJ* Ue q?u w u{u*
`* VK?D u?{u?? vK WM?O? W?? ZzU?? rO?L??F sJ1 t_ c??F??? W??U? aU??
UN? q9 eO? WU?B* s uK U?OzuA? UO? UU?U WMO?FU qU?A
WOFO?D uKF fJ c UNO tM sJ1 UD v WU R UN?zU rOLF
wLKF ZNM* wKLF uK_ WMOF UNO q9 w

WKUA WOzUB WIdD


???? U?N??? d?G? u?{u* s d??u?* W?O??H?u ozUu? q lL? vK? u?I
UuKF* W?Ou UNU W?FO V b? b vK UN?Fu UNM WOU? UuKF*
WOUO uD WOzUB? UUO l{ UNKOK% UNMOUC b q? p UNOK du w
UNKOK% UuKF* dB vK rzUI wLKF ZNM* vUL WIdD c qF U UN WU
WOBA UJ_ rOLF s bOF UN qO UbI
ozU s U??H??? V?_ q( YU??K b??I U?Nu?? s rd v?K W?I?dD c
qE U?O?NM ?G? UN?MLC? w U?uKF* G?? w WL?OK W?IdD q9 nu

95

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

d?O? b?N? s t?KD U* p oO?I?? c?F?* WO?M_ rJ w wKL?F oO?D YO? s


d?A? vK? rzU?I rEM* wU??L?' qL?F Vu??? YU? b? U??? qu X
s U?N??OK u?B??( r w U??ODF* qOK?? U?IK?DM uJ U?u?KF?LK b??U? vK d??u?
WOHu WIOu UUO
dU ? s UD UMOF W vK bL?F* WOzdI? WIdD X U c
t??u? U* Y?? w oL??F? s UM?MJ9 W?O??d?A rU??; ozU W?u??L??? nu
t?KD c b?N?' t?d?G? c X?u YO? s YU? b u? W?OzU?B? W?IdD
ozUu t?? w YU? b?L?F YO? 5?IdD 5U 5 lL?' d?C s `?B tS?
WF?O v? UuKFLK U?Hu bU? bb% UB? UO? w lu v nu
Y? u?{u U?N?KD w U?uKF* W?Ou nu o?zU UN?OK d?u? w WO?U? U*
YO BH ?U t tOK uI c UO? uJ dC s WU( c w
U??uKF* Vd q?C?_ s W??O?H??u W??I?O?u s t?????? sJ?1 U? q vK? u???
wU VOd V WIO WOu UuKF sLC b UI w UNM WBK*
W?I?K d?H? W?u?L?? W?? W?O?H? U?N???O?u U?NU?O??O? Ub?B?

W?I?Ou

dUM qOu uNA w{UI aU WIOu r WM WHB q WLJ; nO_
td b? tUJ dA? wze qU? tHM U U? tu

nu

tFd dA oKD


W?OU* tb?I? W?O?U?L?? t?UJ t?? t?d? tK t??H?O t?L?

nu

qJON w WOHu WR*U WU) tUUJ

tM bOH*
tzd tzUM bI d d t U_ d

tOK dA* tM UH d bOH* d_

qO??? w l??* uK_ nu? ozU l qU??F? w U??u?* W??IdD XU?? U?L?N?? c
????? q s b???? uD U?? YU?? vK r???? tS?? U??NML??C? w? U?u?KF*
UNOd UuKF* pK qOK% s YU sJL v c WOHu WIOu UNMLC w UuKF*
WOU uD) U t V_ s tS wU Y bu UKD o UNUO
U??< UM?O?F j?{ t?? u??{u0 W?IKF?* W?O??H?u ozUu U?u?L??? bb?%

qB c wdG?' ju WOMe dH UN?O U w UuKF* WOu vK? UL


W?IK?F?* U?O??d?u?OK??O? ld?* U?N?H s? t d?u? U?? W?F?d?0 p uJ t????
U WU t?u{u w V U vK WO_ td b? w l WOHu ozUuU
UNM WOHu WU WO_ ozUu v tO ud -

96

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

vK U??L??? U?N??H?OMB? nu ozU s t??u?{u0 W??IKF??* U?uKF?* ????

ozUu? U?? qO???? vK d??( l? ozUu 5U??C??? V?? t U??) U??O??????
q]CH Udu w UuKF* U?NO uF w WR* nM nu WOu V? UNOd
sN U?LQ oKF U? w ULO? WOU?O UuK W?OzUB b?' ULF? p w
p q w? U????? 5F? c?_ l? nu UU??C?? w rd?? u U????_ U??{
Y s bN b% w WOU_ WOUJ d YK WO_ WD)
YO?? s wU?? U?N?u?L??C? vK? d?F?? d?u??* U??uKF* hO??9 WKd??

V U?NFu W?Od WO?UI UdU?E WUB? UNdR? WO?UL? UN


WO?U UuKF* W?OL vK U?L du?K lC b? w Y w bL?F* WD)
YU? bU? UNuJ? d_ ld* U?B* s W??I* nu ozU s U?I?*
s U?NOK qB?% w U?uKF* bO? vK k b? w hIM Vu? ULJ? vK
nu ozU

nu ozUu WDd* wU Y U UU


bb??& s t?MJ9 W???? U??U?? YU?? U?? nu ozU? `??H
uD vK tLJ bb?% WOuO U?O( UODF* tL?N tdE
dEM iG? Uu WOUL?F bLK wK; aU U?N eO9 w
ozU WO?LQ UMHdF w W?UF U?NuD UM{dF? w nu Uu WIK?F* b s
u?B? w q??? u U?L?? nu dU?E WKB??* qzU?* S?? wU b??B?L?? nu
s W?OU? W?dF* bb?& U Vd U?: q?_ U q9 qE W?OH?u ozUu
WOK; UFL: s v V U bF `B qLJ wLK uEM
YU?? s VKD n?u U s U??D W?OKb? U?O?( W?? w t?u?? c
U U? w cQ YO t? UN'UF w qzU?* bb% t U?Nu j{
w W?O Wd?C( U?FL?: UO? Vu nK? W?OUL?F d?H v uF q?LF

WOU UIM w UNUL sJ1

WLU( WDKU tU WFO WU) tULOEM YO s

wK; lL: WOM

WMb* UJ WD?K 5 u?I su? l u{ v?K UN?UJ U?N?uM t?Hzu fU?&


U??HU U?_ U? b? n?u ozU u?L?C? W? `{u YO? w?Hd Ud?O?N
zU?F U?{Q qB? U W?U? W?O?UL?? U?N?UJ w Ud?OQ W?U( W?H?u
d_ U w WOUL jd 5 UL 5Hu* U ULKF dOQ uH dJ
tM bOH nuK WAM UNu YO s d* WOF{ WKOI WHzUD

97

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

wL?OKF?? u??* fJF W?O??d u?O* s Ud?O??F? W?O?U s

W?O?U?I? U?O?(

s p wzUCI pK w r ULKF dOQ dNE


WUF uK s tM dF U tM Uu* b_ t b w nu l
U?? ?? s U????(U? W??b??I* sU??_ wK?; lL????: 5 W??O??d? jd
5HdA 5d(
WOMb WOLOKF UR* WKB* U_ UA w d_ UN
WOzUCI W UON sL{ rNUJ wLKF ru nu U_ wc* UL
WdO UR UUU WOHu UON UA
sJ1 c w?K; U?B??? U??LJ ld u/ YO?? s

U??B?? U??AM

W?u?u* ?_ W?O?U? nu ?G?? w oD* uK_ vK U?L?? t?OK d?F?
s WU?B? W?Od?( w nu WUJ bb? `L? W?OH?u ozUu W? uJ p
s UdO U UuO WU& WO? w{ WUI UOJK UOHu u YO
wd?( wMN* U?AM j?{ nu ozU? s s?J1 U?L W?L?N* WU?B?? od*
UJ UO? oKF U WU W?dD* qzULK uK( U U?b) nzUu lu
UdO u_ WUO W_ rOEM tFu U* dOu s rNUKD
u UC ? UE s nu vK 5dA* YO s

W qUON

UO? nu GU WDd* U?b) `UB* vK 5LzUI Y?O s pc


WOdA rU; wLKF fK: d
d b ju? bb% YO s

WOA?OF* WOB WU?( wdu1b l{u

pc? UOJK d s tuJK?1 uU U? WMb* UO? vK rNu rU?L d?_
b? db?I WU?? U??O?uK W???* d?_ W?d?F? rN??A?O?F? u???? vK d?F?
WOFOD U s X UNO U W_ XU w UOu
U?D c? c qJA WMb?LK wd?LF d?NE* YO? s

WMb?LK wdL?F rOEM

qF?? U? c nu U??{Q jd?? u/ U?LJ s t? e?O9 U? W??u?u* ??_ l s
U: rOEM w rU WOU?L WOd( s dF WU d?O WOdL dU WMb* q nu
dze' WMb q WOdLF WON rOEM? d Xd w WOULF b* w WU wdLF
w{_ w b?? c wd?L??F Yb???K XF??C? w? U?N 5O??d?H? ?? b??F
W?O?L?OKF? U??R* W?O?U?L?? W `U?B* U?A? WKU?I W?U?* s U?OU?O?? W?u?u*
rOEM d? q?FH? u?MD t??d? U?L? Ud?B?O?I UU?) b?U?* b*U? W?OMb
Wuu* _U XIKF w wdLF

98

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

nu ozU qOK% W s vu* bN UFU


WKOH? nu ozU uLC0 WKB?* wU Y U?
U??& UM sJ1 p?c wK; aU?? UU??C?? v UMdE b?b???
WK?_ d v U??N?OK oOKF? lzU?u? qO?? b?_ d?
U?D nu UUC? W W?OUJ bb?% s UD U?N W?FMI* UU s Y?
nu ozU w WKL* WO_ WOU UB* vK UL WOUL UO( l s
wK; aU w W?LN* qzU* s bb?F UM WE UM b& t?u c w
U?NM W?FMI? WU? U? n?u ozU v u?d VKD w? W?dD X U? w
WOU Uu{u*U oKF UNL qF UNM b dJ suJ
wK; lL?: w dR* U?H WU U?UL' d? WOu?O UO( U?ODF
5ALN* WKD UMU U l{ UN w ULKF UO_ q
R vK 5LzUI 5 ?B wK; UN' nu UR? 5 WF
wUL l{u UB UAM w UdOQ W `UB* vK 5dA* nu
oH WO?NIH UJ_ U?Nb U?L nu UN?O bM w WdEM U?* 5 uH
lu Ud? w? nu ?G?? W?O?H?OJ W??IKF?* W d? 5 U?LK?F U?N?OK

WOuO UO( UKD UN{d WzUD dE UNeK

U?A? vK b?U? w dE u?{ w U?N?G?? W?Id _ U?O? WQ??


??_ U???? vK W??O??H??u w{_ l?u v W??F??b e??u??( s U??D? nu
Uu WMb* w WFzUA WOJK* U/ b nu `?BO Wd* WUA* WU)
WU) UOJK*U tUI sJ1
WIKF?* UE* iF qO? UMOK d?H nu ozU l qUF? WOUJ WU?I
sJ1 w YU? U? UN???H w UU W?O?U? Ub w? nu ozU WUJ0
WOU UIM w UNM WLN* Vu' UL
dUF* v W?b( WO UFL?: aU s V U
UB vK tO? bL
U c? WOb U?{_ WO?U) UU?CIU qB? WO?UO? b_ U?U UM l?d
dNE* W?U WOK; U?FL?: UO? s WOU?) Vu' fJF WO?U UU?J c qF
WOc? UH? WOKb uD? XK 5 w dJF rOEM? UNM wU?O
aU WU? U VKD U c WzU? sJ r WOAU wK; lL?: WIOI? s dF w
nu? ozU v? u????d YU???? v?K Vu? c d????_ bb???? ozU? U???B???? ???? s
WOUI WUB WOUL UN rN wU UNuLC qOK% UNzdI

99

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U?N? U?H?? VKD U??O U?O??U b??B? U??Nu? YO?? s nu ozU W??F?O??
u?B U? YU? vK dH? U U?NML?C? w U?uKF* W?F?O ? U?d U?OMI
WOU U?uKF* vK UU ed WD l{ ZUd W?UO vK uI w
iF ULJ bU WuU ld UdO U?LMO WO_ U* UUU UNKOK% UNOd
uKF s? U?H?? nu? ozU l qU?F??* YU? s VK?D U? c Y?? Vu?
dB? WGK t?I t?IH UJ U?Od?G' jzd?) UB? rK q aU?K bU?*
WB?B? Y e?d w W?UA*U u? b? Zd WO?u Uu?{u w tU?A
WOu u U$ dOC% U w
dH UNF qUF WId nu ozU UNMLC w WOU U* WOuB
s VKD? U? c U?N?? U?N??'U?F? sJ?1 w qzU?* U?u?{u* j??{ YU? vK
tM U??u?* Z?zU?M Y?? s b??N bb?% W??OUJ d w? q? YU??
t?OK nu ozU U?NML?C w? WO_ U*U? UH? t tMJ1 u?N? XA? v?
W???O?? W???O??U???I s nu? ozU t d???u U??? sL???{ WD lC? W??OU?J mO???B
lL??: wK; aU? w YU? v W?MU? UN?L qF W?O?U?L? WU?B? d?R?
qzU??* WU??B??? d??R* W?O??d W??O??U?I?? b w q??L?? W??O??? b*

WOU WOUL

w qL WOd WOUI b
s U U?NCF b?F W?O l s nu UA s rb?UI UJ u?O
U?O?{ VM? d_ b?zUH d? oO?I?% q s U?N?C?F B q?L d?O?)
Wd U UB* lOU d_ UJK2
WDK U????U? nuU oKF?? U? w d??B? t?O? u?F c wLK?F fK:
W?OMb W?HOu t?O? qUJ YO? WO?? WU?L?' rN U w? dEM W W?O W?OM
UB dOO W d l WOzUCI UOB
rN???U???H???? rN???d??? ??? s p? U???N???I???H W?eM U???LK?F WU?J
nuK rNG
wK_ n?u U??A? W??Id? d??NE? c wK; l?L?????: d??_ w?c* U??L???
wJU* dO) wHM(
VO??B d?O* WQ??? YO?? s W?O?d? U?O?( rE?M w W?O??Fd?A?? d?
UdO?F b YO? s WOdA? UJ WOKLF U?IOD pc? nu d w Wu
nu UNOK uI w U*U U* s lu UKD s

100

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5


oKF WUB dR*

G uK WOKU b UNUO WOu _ G WId w nu dOQ


s? wK?; lL???: U??K?D? w??K WK?O?? tu? Y??O?? s t U??H?? nu
G U dOO
W??U?A* W??U?) w?{_ WMb* w W??U?) ??_ U??? vK n?u lu
Uu
d0 WIKF* UB* WOu nuK WuM qOb* uD
c?N? WDd* U??b?) nzUu W??O?u nu? wKG???* wd?( U??AM W?O??u
UAM

UM WOUL qzU*
b?u? UNJ?U9 b U?_ vK W?d?A* W?F?H?M* `zd?AK W?OU?L?? WUJ*
WOUL
oKF U? UuB? WOU?L U?F WO?u w UdOQ W ?UF* WF?O
tOK udA* t uFHM* nu uKG UNKL w UI_U
b? tG?? w W?u d?A vK W?d* nu ?G?U W?IKF?* uI?(
UH_ UM_ U d* WUJ Wd_ jd w UdOQ
U? W?U? UJ U?O? jd nu vK b?L??F w W?O?UL?? `U?B* WU?
WUF PAM* WUO uA nOEM tFu U* dBM dOu UNM oKF

W9U)
b??N vK b??O??Q?? Y?? c U??? w? UMF?? c
U?uKF* ??? u nu o?zU v u?d s wU?_
WO duD wK; aU w Y U lOu UNM WOU
aU?? w YU?? U?U??L? s? b?O??F XK Vu?? qL?A?? wd??F* U?: Y??
W d?? W?O??U?L???? U???FU U??NM qB?? U? W??U? w?? wd??F
W?O??u?O U?O??( u?? XKJ? w rOKF?? U??F R?? rOEM U??B?? qU??F?
ud* UH? UC UM `C UL wULF? bNF w WOdF WdC( UF?LLK
b??U? W??O d?? d??u s b??? sJ r? d?U?? qE nu? ozU s
YU? X? d?B?? w? d?A c r qF W??O?H?u W?I??Ou qOK% vK? YU?
nd?F? l? W?O_ U?B?LK Wb?I? W?OKOK% U?O?d??uK?O l{ u b?N?' t??OK d?u

101

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

vK d??F?? w b??N?' b VM?? p? nu WQ??? u?? b?????* U??bU


uO?( U: c w 5?U uN? WFU? WO?NI?H WuGK W?OHu W?IOu U?ODF
UKDB*U WLzU b w vF?* c w v_ uD) qF WOU Ub s
w WK?L??F?????* U??LKJ? sL??C??? w u??U?? q?J vK uJ? nu ozU? w u
UN? U$ wK; UNub? WON?IH UNU?LF? wMb UN?uNH? bb% l ozUu
dUb sL?{ UNUJ U?NLO?d UNU j?C UN?u{u b?% nu ozUu WOKO?BH
UNO bu w VKF UHK*
vK qN?? d?_U? fO nu ozU u??L?C0 U??H? o?? U2 UM `C?? c
??? ozUu? pK qOK% Wu?F?B? p t?d? td?? tb?I? XU?? U?L?N? YU
WOHu WIOuU eOd d?B WUL* dU* VKD U c UNM WOU UODF*
w U* c U?) tU d?? U' qL?F eK c rM*U u?J U t? w
wK; aU UUCI UM `OB UMdE bb& UN s UM sJ1

102

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

g4uN3
S. Yerasimos, Les waqfs dans l'amnagement urbain d'Istanbul au XIXme sicle, in Waqf dans le

monde musulman contemporain, Varia Turcica XXVI, Istanbul, 1994, p. 43


UL? WUB? dR W?OUL? dze' WMb? hH U?_ wbOF? sb dU

WOU? U WK? U b d?A lU? dA sU? 5dI UM w dze?' w nu b


dze'

- J. Maguelonne, La proprit prive en Algrie avant et aprs la conqute de 1830, Montpellier,


1905, p. 11
- Zeys, Trait lmentaire de droit musulman, Alger, A.Jourdan, 1886, T. 2, p. 181
- Ch. Vallire, L'Algrie en 1781 (Mmoire), Pub. par L.Chaillou, Toulon, s.d., p. 31.
- J. Busson de Jenssens, Contribution l'tude des habous publics algrien, Alger, 1950 (Travail dactylographi).
in Annales d'histoire sociale, 1re an- Problmes fonciers dans l'Empire Ottoman- O. L. Barkan,
ne, n 3/1939, pp. 236-237.
dF v_ U?_U oKF U?NK ozUu s 5?uL v?K dze' wMu nO_ d?u

WO?dA rU; W?OL U?NOK oKD W?OU WK vK W?u ? pOKU ?


dJ U?U qL U?NC?F WK vK W?u ozUu s U? sL?C (Z) Wu?L
dO?_ ld v dA? lU d?I qz s b?L* dH? wDG WK wzU? eUM Ub qF? U
dA lU dI s
dE dze' nO_U nu ozU vK d dFK
U?B??? aU? w U?N??G?? W?OUJ? dze?' nO?_U nu? ozU wb?O?F? s?b d?U
b fu u WOUG* WOU WK: dzeK wUL

N. Sadouni, L'Algrois rural la fin de l'poque ottomane (1791-1830), Beyrouth, Dar al-Gharb al-

Islami, 2001, pp. 423-436.


Archives nationales d'Outre-mer Aix-en-Provence, F 80/1082, Rapport sur l'administration des cor-

porations religieuses, Alger, 1837.


WIO WK WIO WK WOdA rU; dze' wMu nO_

WIO WK WIO WK oU bB*

U?N?F?O?{u?0 =d?F ozUu u?L?C?? qK% W?O?u U? nu o?zU w YU?K v?? d?u? r

qO? v?K dB??I WU? U?N UM U? q wd?G' U?NUJ wMe? UNKK? jC U?N?O?u
W?U U?N U?H UJ s b? U? c UN?u?{u v W?C??I U? l ozUu ? U?
dE d dN 5 WHK UU qL% UN
wLOL uAM fu dze'U WOd WOdF dUb eu wLOL qOK' b
b dze?' WOMu ozUu WK? dze' nO?_ ozUu wKOK d?NH fK sb U?N

pc wKOK dNHK UM1bI l dze' nO_ UNH WOU WOHK) vK d dFK

103

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

ozU Y? w? d??G d??O Wdze?? U? wb??O?F?? sb d??U


WOULF dHU WIKF* dze' nO_
UNM dc nu XUM w Ub s bbF vK WLzUI c w UbL

Tableau de la situation des tablissements franais en Algrie, Paris, Imp. Nationale, 1830-1837,
pp. 220 et 257-258.
-Ch. Man gay, "Notes sur la proprit Alger avant l'occupation franaise , in Moniteur algrien,
dcembre 1836, n 267, p. 3.
- P. Genty de Bussy, De l'tablissement des Franais dans la rgence d'Alger, 2me ?d., Paris, F. Didot, 1839, T. 2, pp. 50-51.
- Dr. Worms, Recherches sur la constitution de la proprit territoriale dans les pays musulman et
subsidiairement en Algrie, Paris, Frank, 1846, pp. 473-476.
- Eu. Robe, Essai sur l'histoire de la proprit en Algrie, Bne, Imp. de Dugand, 1848, p. 7.
- L. de Baudicour, La colonisation de l'Algrie, ses lments, Paris, Le Coffre, 1856, pp. 404-405.
- Eu. Robe, Origines, formation et tat actuel de la proprit immobilire en Algrie, Alger, A. Bouget, 1859, pp. 50-57.
- Eu. Robe, La proprit immobilire en Algrie, commentaire de la loi du 26 juillet 1873, Alger,
Saint Lager, 1875, p. 55.
- N. Signette, Code musulman par Sidi Khalil (rite malikite), statut rel, Texte arabe et traduction,
Imp. L. Arnolet, 1878, pp. 381-395.
- E. Mercier, Le code habous, ses rgles et sa jurisprudence, Alger, A. Jourdan, 1895, pp. 3-53.
- J. Terras, Essai sur les biens habous en Algrie et en Tunisie, Lyon, Imp. du Salut public, 1899, pp.
87-91.
- M. Pouyanne, La proprit foncire en Algrie, Alger, A. Jourdan, 1900, pp. 231-232.
- H. Jobert, Les ressources domaniales de la colonisation en Algrie, Paris, L. Larose, L. Tenir, 1904,
p. 71.
- G. Rectenwald, Des uvres d'assistances spciales, contribution l'tude des questions algriennes,
Alger, Imp. Agricole, 1908, pp. 12-14.
- F. Arin, Essai sur les dmembrements de la proprit foncire , in Revue du Monde musulman,
T. 27/1914, pp. 287-301.
- L. Millot, Dmembrement du habous, Alger, Leroux, Paris, 1918, pp. 8-12.
- E. Larcher, G. Rectenwald, Trait lmentaire de lgislation algrienne, Paris, 1923, T. 3, pp. 16-17.
- H. Mass, L'Islam, Paris, A. Colin, 1930, p. 127.
- F. Godin, Le rgime foncier de l'Algrie , in L' uvre lgislative de la France en Algrie, Collection du Centenaire de l'Algrie, Alger, 1930, pp. 220-226.
- A. Scemla, Le contrat d'Enzel en droit tunisien, Paris, P. Loviton, 1935, pp. 14-16.

104

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- P. Berthault, La proprit en Afrique du Nord, Confrence, 4 mai 1936, s.d., pp. 12-13.
- M. Chebli, Les grands habous des Zaouias , in Bulletin conomique et social de la Tunisie, septembre 1954, pp. 36-42.
- M. Hoexter, Endowments, Rules and Community, Wqf al-Harmayin in Ottoman Algiers, Leiden,
1984, p. 257.
- T. Shuval, La pratique de la mouawda (echange) ", in Revue de l'Occident musulman et de la
Mditerrane, Aix-en-Provence, n 79-80/1997, p. 57.
E. Mercier, Les habous ou oukaf, le code habous, Constantine, Braham, 1899, pp. 2-96.

10

- J. Luccioni, Les habous ou oukaf (Thse, Alger, 1942), Casablanca, s.d., p. 171.
WK: wU??L???F b??N??F ? d?ze?' WMb?? lL????? w U??_ w d* U??N? UD? W?AzU??
b WM fu u WOUG* WOU
w?? d?G d?O? WU??' n?u W?OJK* w? W?O?U? U? wb?O??F? sb d??U

11


UF* q U U pOKU ? dze'U WOK; ozU bB c w k U2

12

t??O?Q? YO? s nu qzU??0 oKF? U?N?K? UJ W?O?U?L??? U??F v d?O?A W?U?B??
tU d dOO
dE WOe U_ s dJ c_

13

tH bB* dze' WMb hH U_ wbOF sb dU


rNMJ d?O?) n?uU c?Q c wJU* Vc?* v u???M dze?' WMb? UJ? W?O?U? k

14

u qJ w UOHu tO U U? c dO) nu wHM( Vc* V rN q uH


j w WR* ud s UAJ wdF fO% WIO w UL nu w UOd p eO&
WK? WOd?A rU; ozU dze?' wMu nO_ t?MOM nB b d?H
WIO

O. L. Barkan, op. cit.

15

v UJ s U?N?U?I? qF?H d?O?? d?C dze?' nO?_U nu o?zU u? _ k U? c

16

UN?{dF qF?H p dze' w?Mu nO_ d?I0 UN hB?< UJ* w dO? dI? q? d
U?OMO?U?L? v? ??I?? cM U??N XEH? w s?U?_ v fL?A W??F? U?O* d?? WudK
b?F W?OU? U?b e?d? v r W?uJ( d?B nO? v dze?' W nO? s XKI?U?
U dJ UOuud_ w Y ed dI
l WOHd oUM* w b* U U_ WOF{ vK d dFK

17

M. Chebli, op. cit., pp. 36-42.


- N. Sadouni, L'Algrois rural, op. cit.
wub WJ dUI wLKF Y ZNM WHK 5 qOI

18

U nu ozU uLC s WBK* UuKF* b?U vK bLF* WOLKF UbK u/ s qF

19

wULF bNF w wDu UMO WbMJ dA w ddOu qOAO ub U_ UOU t uI

105

n1u3 ozU# l4 q4UF:3 WO3UJ( w0 dE5

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- b I.R.E.M.A.M. U?d?H w?? wd?F rU?F u? U?b U??_ e?d? U?d c


W?J0 bI? c wLKF vIK* w nu ozU U?uKF bU? s UD t?O Y W?O?NM bb%
dLu du WbMJ
vK wU?L?F bN?F w WO?? WdC?( UF?L?: UO? WIKF?* qzU?* WLzU? j{ w Ub?L?

20

UNM ld b
ozU ? s wU?L?F b?N?F d w? dze'U U?_ W??R u?Hu? wb?OF? sb d?U
b fu WOdG* WOU WK: dze' nO_
tH bB* dze' WMb hH U_ wbOF sb dU

-M. Pouyanne, op. cit., pp. 11-12.


- H. A. R. Gib, H. Bowen, Islamic Society and the West, Oxford, 1950, Vol. 158-187.
-Z. Seffadj, Les quartiers d, Alger pendant l poque ottomane (16 me -20 me sicles), Hwanit Sidi
Abdellah (Thse), Uinversit Paris-Sorbonne, 1995.
A.Raymond, Le waqf dans lespace islamique, outil de pouvoir socio-politique, I.F.E.A.D., dAMAS,

21

1995, PP. 11-12 (prface).


S. Yerasimos, op. cit., p. 43.

22

N. Sadouni, Les archives algriennes relatives aux waqfs et leur utilisation dans lhistoire cono-

23

mique et sociale de l Algrie ottomane, in Histoire economique et sociale de l Empire Ottoman et


de la Turquie (1326-1960), Paris, Peeters, 1995, p.62.
tH bB* dze' WMb hH U_ wbOF sb dU

24

106

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


- W9JM3 v:% v3_
(*)

WO(U vO

WKd* ? 5DK vK XU?F


v?? v?_ W?? O*U?? F? d?? ( s
b?? b?? WM 5D?K W??J
UU??I W??O?H? B b??N? Y?O? W??O W??G?? 
u? WOd?F Uu w wU?L?F rJ(
wMK dM?' U?O?I wUDd? ??
X% W?? Od?? bK b?? 5DK? l{ r
WM cM 5D?K vK Wb?M* Wb U?OUDd X??Q? wd?H wUDd? 5b?
eK UOUDd XU wuONB UOJ W WKB* WM UNM UNOK v
U?A oOI?% wU b? p uM c?OHM _ sd?Q 5DK U?N?UO? w
dLu w b c uHK b Vu0 5DK w uNOK wuI su
UM s 5?OUDd? b?? ??? X% cM XU? 5?DK S? t??OK
l 5DK? w W?O?U? u?D v W??M?U _ U?I* w W?OU?Dd? ozUu W?O??L wQ
W?O?M_ W?Od?F U?H??O?_ s qOK d?O? b? w Wu?H?? W?u? 5D?K ozU S? p
WOMODKH? b* w UOU VUJ U?F UOKBM U?N b w b pK Uu?B
UO? wOO?u U% U?LM UOUD U?OU* Ud? WOJd_ b?* UuU W?HK<
WOuONB WLEM* WuN?O WUu v WU{ WO_ b s UdO bMu UJOK
bI w WuF WOdF WJKL* WOKBM UNM WOdF UOKBMI vK
UHO_ nK w dUM* WOHO_ u* q vK uB( WU v dE
UN X? w UGK qJ U* b? V dH0 YU q? s WOdF W?O*UF
WOLUN WO_ WJKL* udO WFU aU r U

107

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

iF w UHO?_ tb c dE( ULOKF 5u?I v WU{ ozUu


UJ U?N??OM?I w U??HK* ozUu iF? q vK s t???u0 lM9 b
s 5Ku sc?( WLzU vK W?OdF b w UH?O_ uJ
5 w 5?U? U?& Wd s? ULJ? U?UD d?H q W?OIzU?u UNU?OM?I? vK
U U?L ozUuK Ud?A w Wd d? W?O_ UHO?_ k
w W?I?O q s d??H W?OUDd? ozUuU? U?N?U?L?OKF U?NMOu? qJ? sJ U?N?OK
qB? W?I??Ou XU? WM v d??H? b9 b? U?N?U s WM? b?F U?F
iF wH?? b?I? p l U?OUDd? W?O?uI W?OMu? WK?B* wUDd? s_U
sbM: dU?< ?L? dU?I?? d?OD u?Q XIKF? UN?S? vu ozUu
U?Le b?_ Wb?I* Ub?N Ud u?_U XKB Wd? dzb w qL?FK
VUD* iF cOHM rNUL UI
U?N??OK V?KD W?U?? U?H?K v ozU q]d U??O?_ iF? wH? p ??
d? c q? s_ dz dU?< e?N? q? s? uM d?G?? b? U WK
V XK UF b nK* w WI?Ou ld WOUDd WOJd_ ozUu w l
YU? b b? wJd_ VF?AK WO?uI W?KB*U U?NUB V? WOM_ d?C

National Archive No. 2 wJd?_

wMu nO?_ s q? w UE* c s d?O?J

U?????????F? ???????????????????? V??J? w?U?D?d?????????? n?O?????????_ b? d?????????O?* s?D?M? w?


U????? W?????O?????U?D W?????O?????U?????) n???O????? w? Public
U? u?MD w wU?L?F u W?Uz nO? w

Records Office

Ministero degli Affari ESTeri

UI d UNb UNO ozUu WOdF UHO_


w Y??K tu?? ? YU?? U?N d??F w U???I??F U?u??F* Uu?F??B
w 5DK ozU vK edO Y S WOdF WOM_ UHO_
WOUDd UHO_
wJd_ nO_
WOUD WOU) nO wUD nO_
WOU*_ WOU) nO
wuONB UOJ W UHO
UHK* ozUu s 5OMODKH UI iF UOMI
W?Od?F U??H?O?_ ozUu w U?N?OK? sJ w U?HK* o?zUu iF
b w

108

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

5DKH WU) WOUDd ozUu


dc* ozUu s dO PRO WUF VJ wMI
cM? 5D?K?H W?KB?????* ????d?* U????H?K* W?????U????) _
b?? W?U??N v??? WM 5D?KH w?UDd?? ?????
5 u w WM wUDd

1 - Air Ministry Files, AIR


2 - Cabinet Files. 23;
3 - Colonial office files. Co. 733;
4 - Prime Minister office files.
5 - War office files. w.o
6 - Foreign office files. Fo. 371;
7 - Official Reports and Papers issued by British Government:
A - Great Britain, Parliamentary Papers. Cmd.
B - Great Britain: Colonial office Reports.
C - Parliamentary Debates P.D. Common, (Lords).
D - Palestine Blue Books.
E - Annual Administration Reports.
F - His Majesty's stationary office (H.M.S.O.)
8 - Privet Papers.
9 - Indian offic bMN ozU
Easter Af-

wdA VJ* r X% XHM b?I dB UO?d XUM w ozUu U

UN WU U UHOMB UHK* qJ


UNuM Archive

fairs

editions ltd. b; WOHO_ dAM WR dA b


7 - Ashley House, The Broad way

Farnham Common Slough, Sl23 PQ. UK


l p qO?? w XU?F W?U? U?u?{u? vK d?B??I* bK: s bb?F d?A
s b XHK 5F u{u ozU dAM b pK v bNF d_ dAM s b
UN?O UA* _ U?_ UHK* s dO? w bK: b?S 5B< 5?U
iF d?_ _ UHK* v u?F s UN?O u?d sJ1 UI?M wN ?
uB vK dA UNK rKOdJO vK dA bK:

109

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UF VJ w WOUDd ozUu sL{ XEH bI 5DK UHK U


Public
Foreign

Records office (PRO)

office Fo. WOU) ozU

Indian

office. bMN ozU

wdA VJ* r X% XK w UOd dB R XUM w ozUu


Easter

Affairs (E.)

General Correspondence WUF d*


wL ozUuK qb*
Co.

370 dLF* ozU

Co.

370 WOK_ d*

Co.

781 WK* d*

Co.

782 UB d*

Co.
Co.
Co.

696 UK'

813 WOLd bd'

731wU bM* l 5KUF WLzU


v dOA c s

s]J9 b 5DK ozUu WOMF* r?UF w UHO_ vM WOUDd UH?O_ dF


WOMODKH WOUDd ozUu s 5uL vK s YU
Archive

Editions Ltd. b??; W??O??H??O???_ u??AM* W????R* u???AM v_


UNuM

7 Ashley House
The Broadway
Farnham Common
Slough
SL2 3PQ.u.K.
ld* U?B* s U?U?B?I?? Uu? YU? U?N?OK l]K w? ozUu
Public

W?OU?

Records Office w t UOUDd v t UuB

WOU WOHO_ uAM* dAM WR b b


Palestine

Boundaries 1833 - 1947 5DK b

Palestine

: British Mandate wUDd b 5DK

110

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


Records

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

of Jerusalem (1917-1971) bI


dUI _ d 5DK

Palestine and Transjordan Administration Reports (1918-1948)


*_ 5DK wdF rUFK WOUO UOuO

Political Diaries of the Arab World (Palestine and Jordan) (1920-1965).


qOzd fOQ WOuONB Wd( ozU

Documents : Zionist Movement and Making Israel 1839-1972.


w UuH; nK s U/ rC? YU UN wM w ozUu s

wU uM U

W?OUDd UDK U?N?d? XF? w UUC?I UHK? iF WU?F ? VJ


wMODKH wMu qLF UL U 5OMODKH o WOuONB ULEM*
5uL: s b qJ dFM

Palestine Records 5DK


Palestine Boundaries (1833-1947) 5DK b
WUMF 5?DK b? s bK?? W

Archive Editions d?AM? W??R?? b?

W?H? wH w W bK: XF? MS.

Patrica Toye

WOUDd? W?U

WM p WDd UNF
ozU s

Private

Foreign Office (FO) W???OU?Dd??? W????O???U???) ozU s? U* c???

WU) WO?BA _ s Colonial

Office (CO)

UMO de t w b( jU{ Mr.

dLF?* UHK

W.E. Jennings bOK Papers

wK U bK: u w U WOdH s

_ bK:
WM UU wK bL uMD w wUF U 5 WOUHU oKF tO
UU wK bL l UB

London Convention for the Pacification of the Levant, 1840


WM wUDK UdHU oKF dc
WOULF Wb dB 5 Wb( UU; UBK ZzU
UU UMO de t w WdB* WOd b(U qB d
UMO de t w b( jU{ Mr.

W.E. Jennings

v uF WU

Selected UIM WOHO_ dAM WR q s w uAM* ozUu c WLN WE

lOD? wu YU rN?H U s VO?K UdA q? b iF l oM W?R* YU? bI?F
bB s bBI dA qOQ ]- U v uu

111

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UMO de t U( W 5 b( WOd WdB* b( rOd


UMO de t qI s ddI

wU bK:
WOULF Wb U dJ uI 5 Wd UOUH
qd U WOMODMDI WOUH
du qd Sykes-Picot uJO fJU WOUH
Saint-Jean

de Mourienne, April - September 1917 WOUH

U uOu uULJ 5 d
dLu uHK b
uOu j_ dA w WOUDd wU_ u

Bunsen WM' ddI

j_ dA w WOdF WOdH UU qB dc


Sir

E. Richards tO 5DK q] b d9R dc

dd fU w d9R* vK_ fK: v WOuONB WLEM* s dc

YU bK:
dLu WOULA b( QA WOUDd WOdH U{UH*
uOu U Wu 5DK 5 b( rOd
dUI d9R
uOu dLF* d qdA dc
U???? W?u???? 5D?K? 5 Bon

Voisinage u????' s????? bU?????F???? d????


uOu

uOu 5DK vK wUDd b


uOu UOUDd WOOd 5DK WOL dc
dL wdH wUDd UO*
U _ d b* WJKL* 5 WOUH
qd 3_ WB b b( XO
WQ?0 WIKF?* dd? WO?UH qb?F U?M Wu 5DK 5 W?OU?H
dLu b(
U UNU _ d dO b* WJKL* 5 nU WOUH
WU??N v?? W?O??U??O?? W?O??d?G??' 5D?K b?? d?F
?? bK?: c ozU

b??( r w U??d?? U??O?UDd W??OR???? ozU?u `{u wU?Dd?? b??

112

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r w U?L?U? u??F s?c W?OUDd? U?O?B??A dM' c? U?NKJA

R. Mei-

qOuuJ qOzu?L? dd Young ZM dM' w?MK dM' q? b?(

dO sU dOM WdB* uIK wUO jUC wuONB


Kurzon dO uK u dM' C.

Metcalfe

nertzhagen

nU XO dO D.

Fox

fu

ULU? uF sc UOB?A s wdH uJO u u?O* fJU dO d?F
5DK b r w

w 5DKH bb' b( rd WU) WOL_ WOUDd ozUu


wd?H U??O* Miscellaneaus

No. 4. 1921 uM? WM? r W?I?Ou

5DK? UM Wu?? vK b?U? oKF? u?? u? d???L?? w wUDd??


5 W??O??U??O?? b??( vK U??H d?? r s U*d?? v? b? s?d?N?M 5 U??
W??uJ( s U??N??F?? u?? w U????O* bU??F* U?? U??L??Nb?? oUM w 5?b
d??? r G.

Leygues W???O????d???H W???uJ?( s Hardinge of Penshurst

W???OU?Dd???

Lieut-colonel S.F. New Combe bI* s W?U Vu0 WM b vK? bF


u?u v wd?H u?F?*

Lieut-colonet Paulet b?I* v WKd? wUDd? u?F?*

dO uOu UNU Wb( WOdH WeOK$


dU c wd dM UM dA WU? ub Wu b( Xe UNO
Wu? _ s jd? aK Wu( qN? d W?d oA t?dA? b? 5DK v
u? d??? 5 d? u?M v?K d??uKO? u?D b? d?? uKO?? t?{d?
Wu?? _ s? UDd?? U??OUDd? Xe?? r lM? u??M s vK? d???? `D
b?F tO? d? `D u? d? u?M vK d??uKO uD d?? t{d?
s UDd? X?e? r Wu?( d?O?? wd??A TU?AK d??O W?H??C s Wu? b?
u? d??? 5 d? tu??M d??uK?O? uD t?{d?? Wu? _
UOUDd dDO? _ dNM d?O WHC s pc Wu? b bF d? `D
v d?NMK WOdA W?HC UO? UN rDd w b bb? WFHd* WOK W?U( vK
r WIOu uOu w Wu 5DK 5 u s WOUH XF Wb Wd

UNU dUI qzU b rC E. 5828/1159/65


uOu UNU
fD UNU
tH oU aUU
5DK WuJ( bI

113

Co. 25638

Co. 40723/22

E. 8401/96165

No. 576 r WOd

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

fD UNU
qd aU

N. Fo 1/437 r U

Stow UF qBMI s No.54 4E.45/0/23/65 WUd

d v b?I? 5DK w wU?? bM* s uU? aU?? d? WU?


d?O s? wdA nB?M l v_ ud?O w oUM? U d? r d?L?F?*
XH?O{ b? 5 u?B? W?IDM XFD? WKD* W?u( W?IDM Wd?
Wu v

Pro. Fo. 1/437

25. June, 1923 r WIOu

d??O??H??? v d??L???F????* s W?Kd?? w W?d?? bM b???K b???F u??%


qb?F? cN u?Ou U?N?U r W?Od?

E.2665

fU w wUDd?

w wU? bM* s d WU? ud?O YK? aK Wd d?O TU? ? W??I?O dU?M U?N??U r W??O?d?? oA?? w wU?? bM* v d??F
bM?* v d??L???F??????* s

E6/231/65. Co.28213/23

u???Ou U???N???U

wU? bM* s UE dd? U?Nu d? qzU 5DK w wU?


a?U?

Maille

qO?uuJ? l WK?U?I?? U?N??u?{u?? d?L??F???* v 5D?K w


dUM

J. d?O? s W? U?? w ? Fo. No.58033/28 r fD?? aU?? W?I? O

Monteagle uK v dLF* s Shuckburg


eOK$ wdH U?BM WM WOdA WOU?LA WOULA b( W?OUH
E. 2106/231/65 UNL
WOUMK Wu b?( w WF XU Wd rO?I s dH b( U?OUH
Wd UOu U?Od UOU Wde* w u?c* UD_ 5 Xu WOMODKH
Wd? UM?OU?? b??O?d? b? u??L??O? 5? WMO?? 5 s 5 W??O??Ab U??
q Wu l?F WK WU? dG q' fO? UL Wd UM* Wd? WU
U eeF

Wu? 5DK 5 Bon Voisinage "Good nieghbourly" u?' s U?OU?H


WM UM
E. 2808/159/65 No. 9623/22 13 march 1922 ozUu
Fo.

Registry No. E 2808/159/65/ 2 April 1922 u' s WOUH u

No. Pol/437 fD UNU U r U bIU WuJ(


Wd?? W???I?F ZOK? XO* d??? _ d?N v? b? 5D?KH wd?A? b?(

114

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

E.8709/582/65

No. 43548 UNL dL WIOu aU

fD??? aU d??L??F?????* d v 5D?K w wU??? bM* s d???GK


No.

309

aU 5?DK w? wU??? bM* v d???L??F?????* d? s d??G?K W??O?U??


fD??? a?U No.

315

fD??? a?U

No. 280

fD????
No.

dL?u aU

Foreign office Registry

886

WK* ?d* w WuH? UNK


E.12296/582/65

uU? aU? b?I s W?OU? t??H u?{u*U W?I?KF?* d?_ ozUu s


U?U WFU?I jU?{ s No.

287/23

rd d? WOU?

E.7742/27. No. 802

U?NL?

bIU 5DK WuJ dOdJ v WKd qd aU

- Survey of Palestine, Jaffa, Sur/B/4/ Gen. April 21st 1927 to chief Secretary
Government office, Jerusalem.
bI w WuJ( dOdJ v UU 5DK `

- Foreign office "Effect of deviation of river on boundaries"


E. 2916/2916/65/1927
_ dN qu% d

- Foreign office S.W.I. "E. 2916/29/465/ 12th July, 1927


To Colonial office dLF* d v
- Colonial office "Registry No. E.3435/29/6/65 No. 4459, 6th August, 1972.
To the High Commissioner of Palestine.
5DK w wU bM* v WK* ozUu dLF*

- Government House, Jerusalem, dispatch No. 1284. Reference No. 14693/27/


2nd September, 1927 to Colonial office.
dLF* d v WOU bI w WuJ(

- Foreign office "Memorandum on the exclusion of Palestine from the area assigned for Arab independence, London, 1930.
bM dF I WMOF* WIDM* s dF d tH WIU dc* r

dB l 5DK b u

Parliamentary debates ozUu dE

115

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

uU aU r wUDd U*d UAUM


s uU aU r
qd aU r
U*d v? WbI? UMO de? t w Wd?B* WO?d b( d?U ?d
Cxxx711

cmd. 3006 r uOu aU t d vK UM

WI?Ou bM r uK fK? uL?F fK UA?UM


dLu UNU

Palestine: The British Mandate

E.2829/231/65

wUDd b 5DK

gOdJU? vK dA s ozUu s? WuL?


WOLKO ozU

A collection of sources from 1917-1948, Published on microfiche


w International Documentation Company AG
Wd
UNb
WuL:
c
wUDd? b WKd? d?A w dUI? dc* W?uL?: rC d?u
 UNO uU w wUDd b WUN v dLu uHK b cM
v XK w? W?O??L??d U?K? 5u?F???L?K bzU??F dU?I?? U??C?O?? _ vK W?KL???A*
U?O?UDd nOKJ? b? X% 5D?K l{ vK 3_ W???B? W??I?u?? b? cM 5?DK
W?O?U??L?? u?_U W?U??) dU?I? vK U??C u??% 5D?K vK Wb?M* W?b uJ
d?_ 5uI `zu W?U) W?OUL??F 5uI lU?A U?NO? U?B? duD UJ
UHK s? uQ ozUu c? WOKOzd W?dJF d_ 5?uI WO_ Wd?JF
WOU lO{u* au U_ ozUu UNM KJ-2 ed qL% dLF*

:KJ-28-62/1
l UMO? de?? t?? w Wd?B* W?O?d? b?( d??? vK i% ?d?
HMSO

Cmd 3006 WM dB

KJ-28-1666/1

5DKH dB s WOUDd WKL( bI? dB q du UNU


du uOu s

KJ-28-165/1

se qBO WOUH dUM

KJ-28-163/1

fD w WOuM' WK; bF UNb UE VUD U dUI

116

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


KJ-28-1671

HMSO 1920 fD???? d??H???O??? U???O???d l? ??? bU???F???


(His

Majesty's stationery office) Parliament, Commad Papers Cmd.964

WM s dU?I _ d 5D?K dL?F?* KJ-28-107/1


bK
KJ-28-168/1
W??IKF??* qzU??* iF l d???L?? w W??OUD?d? W??O??d?H? bU?F?* U???O*
Cmd, 1195 bM dF sdNM U UM 5DK Wu vK bU
KJ-28-64/1
bI WO WOMb RA WM' 5DK WuJ 5DK
KJ-28-191/1
s d??????????H ????? 5D?K? w W?????Ob?* s X?R* dd?????I????? 5?D?K

London. Cmd, 1499 uOu uOu


KJ-28-65/1
WUdJ s WU 5?DK vK b vLEF UOUDd? u fK WUdJ

Gasparri U UMUJ WUd Uu uOu w 3_ WBF UF dOdJ v


London.

Cmd, 1708 uU w


KJ-28-124/1

v u??Ou s 5D?K w s dd??I vLEF? U?OUD?d d?L??F???*


dL
KJ-28-66/1
_ d??? b???? s Q???? U???F d???O?dJ?K WE???? l 5?DK? vK b????
London.

Cmd, 1785 dL UNU


KJ-28-67/1

London. Cmd, 1700 WOuONB WLEM* dF 5bM* l d*


KJ-28-128/1
WOUDd WUOK W{UF* WOuONB WLEM* Wu iF 5DK vK b
KJ-28-126/1
w 5O?O?* 5LK* WU s 5OMOD?KH dF 5bM* s W?b
] I? WO?L d?c
WOuONB b 5DK

117

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


KJ-28-170/1

UB s WU dUI UBK bI


KJ-28-169/1
r WOuUI buI rEM 5DK w cOHM fK:U qLF UE bM
KJ-28-127/1
5DK w WIOI( s WOuONB WLEM* s 5OMODKH dF 5bMLK u
KJ-28-125/1
d?OdJ v Wu?N?O WU?u s dc? 5DK w? uN?O wu?I su fO?Q
wU?? bK: s Ub?? W?L?zb WMK v b?? 3_ W???B?F U??F
WeOK$ WOdHU bK uu dO WM
KJ-28-69/1
5DK Wu 5 b( j dU WOdH WuJ( t WuJ 5 WOUH
London

(1923) Cmd 1910 jzd l WL( v ju* d s


KJ-28-68/1

5DK?H wFd?A?? fK: U?U???U W??IKF??* _ 5DK d??L??F???*

London (1923) Cmd 1889.


KJ-28-70/1
d WuNO WUu d vK WOdF WU?uK dI* qOJA 5DK dLF*

London (1923) Cmd 1989. dLu 5DK w wU bM* l


KJ-28-171/1
WM' v q?d? dd??I b??IU Wc??O?H?M WMK? wMODK?H wd?F? d9R* s dd??I
3_ WB w WLzb b
KJ-28-108/1
s wU?? bM* s dd?I v?LEF U?OUDd? 5DK d?L?F???*
s 5DK w
KJ-28-173/1
wU bM* v b?I bI wMODKH wd?F d9RLK WcOH?M WMK s ddI
du w
KJ-28-172/1
fK: v b?I wMODKH wdF d?9RLK Wc?OHM WMK s U?b?I Ud?c

118

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


qd aU 3_ WBF WLzb WMK
KJ-28-192/1

b( WQ0 WDd u?' s U qON UM Wu? 5DK 5 WOUH


Cmd.

2919 WM r bUF dd aU bI w XF b


KJ-28-71/1

d?K wd?G jzU?( U?N?u?{u? d?c v?LEF U?OUDd 5DK d?L?F??*


Cmd.

3229 WM dLF* d s vJ* jzU ndA wbI


KJ-28-174/1

dd???? aU??? _ d? d??O?? u??L?? U??O?UDd pK? W?? 5 W??O??U??H


H.M.S.O.

1928 Cmd. 3069

KJ-28-129/1
5DKH Wu?N?O WUu? bM fD b? d?A 5DK b? s dc?
uU aU
KJ-28-112/1
bI rOKF r s cM 5DK w rOKF s WE
KJ-28-130/1
5OUDd 5OMODKH s VzdC wF s 5DK w WuNO WUu s ddI
KJ-28-74/1
du tU w{_ d?uD UDO dN s ddI 5DK d?LF*
London

H.M.S.O. Cmd 3687

5DK w WMK bu KJ-28-72/1


wUDd? U*d? v d?LF??* d s ]bI? fD? UdD{ s dd?I
Cmd.

3530 U aU

Palestine and Transjordan Admisitration Reports 1918 - 1948


Records of JORDAN 1919 - 1965
_ dUI _ d 5DK

uOu KJ-28-133/1
u????????????????L?????? u? u????? d?????O??????? v 5?D?KH? Wu??????N?????O? WU??????u s? d??????c?????
d?uD? w?????{_ U?DO?????????? Q??????A? u??????Ou? Sir

John Hope Simpson


dN dC(

119

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


KJ-28-175/1

b?_ wBI? WM' U?N?]b fD? 5DK UdD{ W? UL? W?K
UH w XF bK 5DK
KJ-28-75/1
i?O_ U?J du??? b???* WJKL* w t??? W?uJ? W?U??O?
London,

H.M.S.O. 1930. Cmd. 3692


KJ-28-132/1

dLu w 5DKH WuNO WUu dc du iO_ UJ


KJ-28-131/1
WM wUDd b X% dF uOMODKH 5DKH WuNO WUu
KJ-28-121/1
bIU WMb* j WD WM' WMb* jOD
KJ-28-177/1
5DK? w c?O?HM? wd?F fK?: U?U?L??? U?d???I? u???% d?{U???
UdD{ QA
KJ-28-76/1
5?DK w wU? b?M* v d?L?F??* d s? r W?O?d? h
5DK w UDO WeU qB

Sir J.R. Chancellor

KJ-28-73/1
obB? WOU?LA bMd b?* WJKL* w t? W?uJ s WMOF* WMK s? ddI
wd?G Q?A u?NO? 5LK* q? s U? uI?( w dEM?K 3_ W?B? fK?
London

H.M.S.O. 1931 bI w vJ* jzU d jzU


KJ-28-109/1

WOLM r 5DK


L.

French UN 5DK w w{_ UDO WOe WOLM s dUI


dL tU WOe WOLM s ddI _
qd tU ddIK oK wU

dLF* KJ-28-71/1

bM d??L??F???* d? s d?c?? d??


b?I s w??d??G jzU??(

Cmd.

No. 3299

120

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

KJ-28-137/1
wUDd d?LF?* d WLzb Ub WM' v U?OKF WOdF WMK s d?c
uOu aU
dLF* KJ-28-84/1
Cmd.

No. 5954 WM 5DK rOI s ddI

WOJd_ WeOK$ oOI WM' dOdJ VJ KJ-28-122/1


oO????I?????? W?M' be? q s d?UM d???????L???? w ]b??? 5D?K `????
jzd bK bI WOJd_ WeOK$
KJ-28-114/1
aU

G.S. Blake and M.J. Gold Schmidt 5?U?? dU?I? UDO?? w?{ r?

t?H aU?U

R. Feige and E. Rosenau 5?U? dUI o? bK?


_ d 5DK w UD_ s
KJ-28-186/1

bM dd?? v u?Ou s Xb? 5D?K q?I?? u? lU?A?


Cmd.

No. 7044 UNL

dLF* KJ-28-100/1

. bM aU 5DK vK wUDd b UN

bI
??? U?IU? U??NuM u?c* U??OUDd?? b?; W?O??H?O?_ d?A?M b?
XF b?K WF? w Record

of Jerusalem 1917-1971

? VJ UOM?I s w J.

s bI

Priestland

WUMF jzd U?NO W?H w

UHK s uQ

Public Record Office (PRO) WOuLF

Foreign

Office (FO) WOUDd WOU)

War
Prime

Office (WO) WOd( UHK

Minister's Records u WUz

American State Department W???OJd???_ W???O??U???) ozU? iF v? W??U???{


UdGK b* 3_ ozU
dI s wU? nBM vK ed b?I WMb* UOIzU U?U bI WF? bK:
b??? d???? wU???L??????F? b???N???F W?U???N s b???? ozUu? v WM? s
b???? W????Ob* r? Wd?J????F qO?JA W?Mb?* ??????? b????F wU?Dd????

121

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WdJ??F s q? U?Nc?? w d?? u?? ozUu b??I wUDd??


cOHM l{u wuI su WUS uHK b l{ q s WbI* WMb* w WOb*
b?( s qzU?? W?U? u?B 5DK? W?U? bI? s U?B0 ?? Ub
] 9
WOUDd WOU) WUO vK u{ wIK ozU UNO wuONB UOJ W qOJA v_ u_
v WKd WMb* w 5OUDd qUMI dH 5 dLK UC dF ozUu
WO?UL? WOMb W?OUO? WMb* U{ UM d?LF?* WO?U)
b?? WDK UD?D< d?F? U?L?? U??O* W???B J?A? d??I??H WKJA?? U??N?O?? U0
5u?I U?LOK?F U?Fd?A? s u?HK b? c?O?HM qO?N? b?I w wUDd?
5DK w wUDd wU bM* Ub w b WDK
w W?OUL??F WO?UDd U?F* lzU?u u? rd ozUu S? d VU?' vK
Wu UM w UUO? qOJA wMK dMK WMb* 5OUL?F W1eN XN
v qO?B?H? ozUu? d?O?A wd?H wUDd? 5b?? X% _ d? 5DK
l oO??M?K

Eder d Wu??C??? se rOU?? W??U?zd W??Ou??O??N??B? W????F?? b??

w{_ U?I? q?O?N? WMb* w u??N?O UDO?? U?O?KL? Ue qL?F W?dJ?F
b?I `?B?? WMb* b? lO?u r s? u?N?O s d? v U?NKu??% Wd?O* W?U?
v vF W?OuON?B Wd?( q s Wed? WQ W?bI* WMb* U? wU?U dJ
d?F S?? r s b?F U?? w wu?O??N?B U?O?J Wb W?L??U? uJ U??N?OK dD?O?
rN UOUDd WFb dF
WM cM? u?N?O q?? s b?I v?K dDO? l?U?A* d?F? W?U?I?? XUJ
W?Uzd U?OKF W?Od?F W??O?N qOJA WM? d?J W?OMODKH u? U?O? v?
s WI? uM w u? UD U wM?O( 5 U?( d?_ wH*
b??? X% WK?B??H?M b??I? uJ Q W?M Beel WM?' d????? r
W?Ou?O?N?B W?d?( XK? b? u??N?O d?F 5 r]?I?? 5DK wU? U? wUDd?
S? r s d?A* d?F i b? WO?dG b?I vK d?DO? u l d??
WM dA* XG UOUDd
W WU?S q d UM U?NS UbF U W?OU WO*U?F d(U WIKF?* ozUu U
UOUDd XN YO? 5Ou_ WMUN?B q s WOU L?( dL pc? WOzUM
qOzd?? W W??U?? s b????* 3_ v U??NU?? uU?? 5DK? vK U??Nb??
U??% U????R??LK? d??I?? b??I c?? Devacto lu d??_ Vu0
wKOzd XOMJK dI c WOKOzd

122

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

UK q?zU qd Wd?F WF?U' U?A s WOKO?BH UuKF? ozUu w


s dd?I 5DK d o? Uu?L d?G WU? UOUD?d rzd d?A wMO?( 5
qd bI wLd bG WKH w tUD se rOU

Memorandum Reporting Dr C. Weizmann's Speech at an official dinner at the


Covernorate, Jerusalem, 27 April 1918.
bK: UNu% w jzd) s
WM WMbLK WDd
WM WMbLK WuNO UDD< `{u WDd
UdO bI UL WD

dUI _ d 5DK
Palestine and Transjordan Repots 1918 - 1965
dU??I? rC bK?? W?O??H?O??_ d?AM W???R? d??A
wK UL U _ d 5DKH W

tO _ bK:
WdJF WuJ( dUI
b qO 5DK WuJ( W dUI
3_ WBF WKd* dUI UCO _

wU bK:
wU bM* dUI
b dUI
WOU* WUB u_ s dUI

YU bK:
uMK b dUI
WUB WU( s ddI

ld bK:
5MK b dUI

fU) bK:
5MK b dUI
WUB WU( s ddI

123

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U bK:
WM b ddI
WOJK* Peel qO WM' ddI

lU bK:
5MK b dUI

sU bK:
UJ uM 5DK w UOUDd WUO iO_ UJ
Palestine

: Statement of Policy

WM b ddI v uF d

lU bK:
_ d 5DK 5MK b dUI
WMK WuM dUI r

Department Annual Reports for 1941/2

dUF bK:
_ d 5DKH WuM dUI r

dA U( bK:
WM WuM 5DK dUI r
WuM _ d 5DK dUI r
WuM 5DK dUI r

dA wU bK:
_ e' 5DKH WU WO W

dA YU bK:
wU e' 5DKH WU WO W
YU e' 5DKH WU WO W

dA ld bK:
uMK WuM 5DK dUI r

dA fU) bK:
uMK WuM 5DK dUI r
5DKH WU) b* 3_ WMK Xb WM cM 5DK aU d u% dc
ld e' 5DKH WU WO W

124

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


dA U bK:
WMK WOu( 5DK dUI r

U? WOU?) _ WOu?( _ d 5DK dU?I r


5DK s wUDd
wUDd b UN WM WOu( _ d 5DK dUI r
uI q? s WM XK WOU?LF Wud? s e XU? 5DK dF* s
Wu??? s qJ? WdJ??? X??? YO??? Allenby w?MK dM?' Uu??I? w W???OUDd???
ed

Occupied Enemy Territory Administration WK; bF r X% 5DK


OETA

South UN ed WOuM' WK; bF 5DK OETA UNO

V b dBM* uI ]d WM d9R w


u1 U d9R? w WOUL?F Wud s WO?d dO e?_ vK t{d
XOG cN b o UOUDd XM qd w bIF c San

Remo

]d b? U bM UN?LJ WOb S Xb? uO?u w WdJF


b?F U?OL? c?HM r u?Ou w 5DK? vK wUDd? b? 3_ W?B?
v b d?L UO?d WHOK( b 5 u bUF l?Ou bF dL?
w u U???] U??{U???H?? 5D?K b??N??? b?? W?Kd?? ?? u?U??
U' ]b? XKJA WM v WM dJ u? uM
d???? qO u?K WM' U??NM? U??N??O?? oO??I???? 5DK? w U??{_ wB??I?? W??OU?Dd
uU? w iO_ U?J UN? Sir

John Wood head

d?O WM' r rO?I?

sJ u?N?OK w{_ U?I? lM Wu?N?O d??N bb9 b? WU?N uJO? r s
d?F 5? UdD{ XF? u??_ VK d???L???? w W?OU?? W?O*U?F d??( u?
uK b?I r? U?NMJ wB?I?K? W?OJd? uKJ_ WM?K WM XKJA r? s u?N?O
vK U??Nb?? XN WM b???* 3_ v WQ??* U??OUDd U?? r s W?F??U
uU w 5DK
UK d?{U; UI? UNMO uu? fO WM ddI tO U? b& U2
tMJ d??L?F??* W???J v q V? d?d?I? S? W?O?UDd? d?L?F???*
b? dUI s? a vK uu? sc r rbM u? u?OKOzd? dJ vH?
WM WM 5DK qU uK UbM 5DK vK

125

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


Political Diaries of the Arab World

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

wdF rUFK WOUO UOuO

Palestine and Jordan 1920-1965 _ 5DK


s bK W?OHO?_ dAMU W?B< W?R* b
W?????H?? w X?F?? _ 5D?KH W??U???) U??O??u???O
W?O?U?) w u?u* dU??I? rC w Robert

L. Jarman

WUMF W?OU?L

U? WUM _ 5D?K w UN? b? s UL?NO? qd XU w d?L?F?*


5u? U???N????O???u? U???L????OK?F b???? s _ 5D?K w? W???U???? v?K d????
W?O?U? b?_ uDK U?I? qI e d?UI? s? q? c 5?OUDd?
WOU) UK vK UM UNUuKF lL s* WOBA WOc quFK lC
uU? _ 5DK w 5?OUDd? 5Hu* k dU?I? iF w d?L?F??*
WdB qzUu qJ UNIOI% vK uKLF ULOKFK scHM d
5R q s t? WuJ q s XK b UuKF* dU?I c XU u
W?LEM WKB?H dU?I W??O vK U? WL?N? WO?H?O U? Xd U?NS? oUM* pK w
YO? d?H pK w W?O?UO? UU?& U?NO? 5? r b_ pK? s Wd?
WO?UO? lzUu vK e?d WdN?A WO?u?_ dUI? dUI? s 5u vK qL?A
WO?u( dU?I c? WO?U s rOKF W?B U? s t?FL? sJ1 U q W?OM_
WOU?_ WLN* WO?UO Ud?( s WKU WOHK? wDF WM q b wDG w
WM bM nI W?O?U?O? U?Ou?O l W?O?L_ d?O? WDO?? qOU?H? d?
Y U dHU XKB w WOUO UOuO pK u UMLN UL
u??HK? d??A?? b?? s? U* Wd U0 5???U?? 5?b e
U??O???u??O
=
w sd ZM WM' dLu w wUDd wdH UH dLu
su? dJH? wK?L???F U? XF????{ U???N?K Kig

- Crane Commission

fD????

u?N?O d??O?G W?Ob* W??OMb u?I?( vK? rK s l U? l 5D?K w u?N?OK? wu?I
 u?NO wuI suK wKL?F oOD b?F s WU UO?_ X wUU
r s WM v? u?N?O d?F 5 u? UdD{ lU? U?O?u?O S? p
q? 5DK vK U?Nb? s U?OUDd wK b? uU? w qOzd? W ?
lu d_ d b u
UI?OKF Ud?A OBH? s dOJ VK? WHK U? w d_ vC? bI
U??J qF?H? b? UM w? W?U? U??N?O??Hu?? s W?O??U?) q??
 s
U?Nu? uH?M w b? WDK XU? Ub?M WM U?OUDd tb? c iO_

126

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

WO?U WN?' w dF W?N s U?OUDd u?NO 5 _ vK d?B b?


U?N??S lu d??_ X{d? nu* vK? uu? s W?u?J dDO? v?? WM
w bK: w uAM* UOuO qOzd W UO
WuM WO dUI WM s 5DK
WdNA wUDd wU bM* dUI WM s 5DK
Wb wU bM* UFd WM s 5DK
WdNA wU bM* UdGK s 5DK
nu WMK uC oUM* q oUM* UFUI* U' dUI 5DK
fKU dU UHO w oUM* U' dUI 5DK
UHO WIDM U' dUI 5DK
fKU dU WIDM U' dUI 5DK
qOK' WIDM U' dUI 5DK
bI WIDM U' dUI s 5DK
bK uM' WIDM U' dUI 5DK
e WIDM U' dUI 5DK
WOu_ wU bM* ULOOI s 5DK
WOu_

FORD UBOK 5DK

WdNA 5DK d UBOK 5DK


UUM* dUI _ d
wUO rOI* WOUDd WOKL* fOz s dUI _ d
WuM l dUI _ d
WdN dUI _ d
WdN dUI _ d
WdN dUI _
WuM UFd _
s pOU? W U?F??d? Wd??N?? 5u??? q U?N?M W?O??u???_ U?NM? dU?I??
s dLF* v Y?F WdN 5u q UOu? qd XU w UdGK
qOK' e? bK bI? 5DK U s U?FU?I* U?{ 5O?U 5bM* q?
d? b U?FU?I* oUM* w dU?< U?{ UU? UH?O fK?U dU? UJ
WOUDd ozUu w UNM bbF v

127

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

qOzd fOQ WOuONB Wd( ozU


Documents : Zionist Movement and Making Israel
b?; WO?HO?_ d?AM W?R? UNb? bK? dA?
b* WJKL* w
WH w XF

B. Destani d;

_ bK:
wU bK:
YU bK:
ld bK:
fU) bK:
U bK:
lU bK:
sU bK:
lU bK:
dUF bK:
w WOUDd WOMu UHO_ w uu* ozUu s c dAF bK: c
WUM l sdA?F dA lU? 5dI w W?OuON?B Wd( w uD u?_ l
UNb dJH WOFd0 WU
d9R* ed? u?O U?L?? u??? W?Ou?O??N?B W??d?( U?O?? UM

_ bK:U?

WOULF Wud uI WUN v U w bI c _ wuONB

lU?? v?? wU?? s b?K:

X?????? U??bM? uM?U qB???

U?O?? W?OU?? W?O*U??F d?( b??F U? WKd?? w W?U?? d?OQ W??Ou?O??N?B W??d?(
UNdA oI% qOzd
u? U? US? sJ q ?O?B?H u????O? s

d?U?F e?' U?

Wb UO bF WOuONB Wd( t uI sJ1 c b


oOI?% dOQ w bU? XLU w WuNO? WOU U?OB?AK q ozUu
rNM wuI su dJ

- Sir Moses Montefiore

1784 - 1885

- Moses Hess

1812 - 1875

- Leo Pinsker

1821 - 1891

128

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Max Nordau

1849 - 1923

Louis Brandeis

1856 - 1941

Theodor Herzl

1860 - 1904

Leopold Greenberg

1861 - 1931

Nathan Birnbaum

1864 - 1937

Chaim Weizmann

1874 - 1952

Vladimir Jabotinsky

1880 - 1940

David Ben Gurion

1886 - 1973

Rabbi Abba Hillel Silver

1893 - 1963

W?O?U b?_ r W?Ou?O?NB W?d?( uD d?_ U?NbK w? ozUu UM


UNM UNdO sL{ Wd( UNeN w
dJ edO uO UOu
dA w U WOULF Wud
vLE WOd WJK2 w tK uULJ 5 d
Ud UOUDd 5 j_ dA rOI

Sykes-Piciot uJO fJU WOUH


ULuH q X%

WOU) RAK WdA* WMK UOI uCF l wUB


dE W?Ou?O?N?B W?d?( b?{ U?I?

James de Rothschild

Lucien Wolf

v VJ U?OUDd u?N s
Vol.1.

fOzd?K w??O?zd U??A?????*

P.86

Louis Brandeis w{U???I b??U????? VKD? se

W?M U?????H?K( V?U?????? d?????( v? b???????????* Uu? lb? Woodrow

Wilson

uHK b dLu
u?HK u fOz s U?L?OKF vK UM fJU? U? dO? s WU? qd
U?L?NO r?CMO se U? u?NO W?KJA? q w dEMK
Vol.2.

Nahum Sokolov

b?U? VKD

P.12 dE p bB Ud .bI w

b??I??M? X d??c?? b?? bMN? W??O??U?? d E.S.Montagu fD??


s be?O? u?NO wu?I su d?? `{u W?OU?( W?OUDd? Wu?J( WO?U?
Vol.2.

P.65 dE UOU uNO tMJ dD q w WOU

nOB p ULOK t?bIO c ZUd s W =b?I dO uK U


w{_ W?U? u?N?O 5OMODKH? 5 rU?H?K W?OU?( W?Ou?O?NB? WMK v d?F

129

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


Vol

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

2 p.114 dE UNFO n V w uNO v qIM w WOMODKH

se U?d?C?? b?? WKH?? s d?d?I? qd b??IK dJ??F? rU??( qd


W?d?( b t?O? d? UUD? se vI WKH?( w wM?O??( qU? d??_ w?H*
lKD b w?H* 5OMODK?H 5LD bN? jI 5DK? duD WO?LM w W?Ou?ON?B
Vol.

2 p. 118 dE qI* w UF v

W?O?u?O?N??B WMK? w wU?O?? jU?C s? VKD u??? dU??d? u??Ou


WOuON?B WMK dA lU UL w UE u? s dO U U Excisions
UN UdAM WOUDd WuJ( v UNU r s
v _ UM u?M qL?A?O u?N?O? wu?I su b?% W?Ou??O?N?B
aOA? d v dB* qU? vK gd?F s b1 j s uM' w U?L U?A
WIF ZOK vK
WOU? WUb WOuON?B qI0 oKF se v? uHK s WU qd
Vol

3 p. 33 5DK w

vK wdH bU U) WM 3_ W?B d u1 U d9R


_ d 5DK vK wUDd b UM Wu
tKb dO _ d `M9 UOUDd
W??B? w u??C? sJ r w W?OJd??_ b??* Uu U?OUD?d 5 U?H
3_ W????B? w? t?Ib??B?? d??A* .b??I q?? 5D?K vK b?? U??OUDd? `M 3_
5D?K WDK l? U??F??K
Vol.3

Appropriate Jewish Agency

Wu??N??O? WU??uU W?U??F????

p.93 dE pc V_ w WOuONB WLEM* UOUDd Xd dDI duD

Vol. 3 p.106 dE rb mK WM 5DK w uNO UJ dUN*


UdD{ b uNO _ U& b WUO uHK bu wdF UJM
b WuJ( dF WNu WM
Vol.4, p.66 dE dIH dz U _ 0 rN dF 5e* s dUI
rOU?( wMOu?u? U??I?? 5 Jewish

Chronicle

WK? s U?? U?


Vol.4,

p.87 dE se

U?OU??? w U??OU* w u?N??O WKU?F?? 5 UU?I? V?J uu? s f?D?


Vol.

5, p.13 dE WM rUF w WOuONB WLEMLK UOz se rOU

Ub? UC?O _U U??OL? 5 b? W?OUDd WM?K Uu? W?F


wM 5

130

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

dJ u UF d{
rOU? uu s? bO?H 5 U?L? UdD{ d?OJ d?{
qON WUO? s dF U WM

Sir A. Wauchope
Vol.

uN dO l se

5, p.50 dE dO* _ d

dO v VJ WOuONB WLEM* fOz wJMuU qd


5DK w WOU*_ lzUC lO r u Josiah

Wedgwood

uNO bU u UOUDd fOz 5dL v VJ wJMuU dL


Vol.

6, p.55 dE WOU WO*UF d( w UOUDd dUM* rbA

oKF??? d??L??F?????* d v 5?DK w? wU?? bM?* s WU?? d?u????


Vol.

7, p.73 dE ux WOU WDA_U

uN YuMu w 5DK uU


s ozU? vK u??B?(U q?B?? d?c?? W??O?U??) s d?? fD??
gO? U?KD U?N W?Ou?O?N?B W?d?( U?N?O? UJd? v? t?K w uu? s VzU?I?
Vol.

7:19 dE WuNO Wb oIO uNO gO' WuN W uN

UUUN WdJF WLEM* Xu


WOb* QA b WuNO WUu
]
Vol.

8:44 dE mK 5DK w uNO b

5DK U{ VOd WuNO WUu 5OUDd 5 UUL WL dUM


Vol.9:36 dE 5DK vK UNb UOUDd UN bF
WM UH 5DK w uNO UJ b
qOzd W UO uU
WKB???* U??b? ld* vK? t?? ??? s YU??? Ub??L????? ozU? UM
w u?N?O U?DO?? qO?N??? WKB?* d?L?F???* ozU U?N?U/ s 5?DKH
u 5DK

Co. 7331/2301/7249 , Abd Al-Hadi, Co. 733, March 1933, Awni : Offical Re
ply of the Arab Executive to the French Reports
Co. 733/233/97248

1933

Dowine, H. E. Memorandum on an Agricultural Bank.


Co. 733/272/5072

1935

Notes on the Land Problem


Co. 733/152/59195 April

131

1928

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Land Tax in Palestine


Co. 733/18/9614

May 1921

Land Settlement Report


Co. 733/3291/75072/11

1937

Lees, A. T. O. Land Settlement


Co. 733/182/77050

1930

Memorandum by the Solicitor General on the Transfer of Agricultural Land Bill. (Part1)
Co. 733/345/75550/355

1936

Memorandum on Points Arising out of Submission of the Executive of the


Jewish Agency to the Royal Commission to the Effect that Government Should
l d

Facilitate Jewish Settlement and Development in the Beersheba Area.

Co. 733/345/75550/33 E.

1937

Memorandum on a Proposal Laid before the Royal Commission for the


Creation of Public Utility Companies to undertake Large - Scale Irrigation Development Schemes.
Co. 733/48/40600

May 1919

Money, Major General A. " A History of Agricultural Loans ".


Co. 733/182/77050

1930

Observations by the Acting Chief Secretary on the transfer of Agricultural


Land Bill.
Co. 733/63

December 1923

Symes, G. S. Political Report on the Northern District.

WOUL' UNUuI UNUOKL 5DK w WdA WOUDd WdJF uIU oKF ozU
Co. 537/849

1921

Political Situation in Palestine.

Co. 733/3

1921

Palestine General.

Co. 733/4

1921

Palestine General.

Co. 537/833

1922

Defence Scheme for Palestine and Iraq.

Co. 537/863

1926

Reinforcement of Military Forces.


gO' u eeF

Co. 537/867

1926

Reinforcement of Military Forces.

132

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Co. 733/157/15

1928-1929

Report on the Organization of Police Forces.

Co. 733/158/8

1928

Flogging in Palestine Prisons.


5OMODKH UM VcF UOU bK'

Co. 733/176/5

1929

Reorganization of Police.

Co. 733/181/5

1930

Disturbances : Death Sentences.Ub

Co. 733/185/1

1930

Flogging for Prison Offences.

Co. 733/204/2

1931

Arab Unrest and Incitement to violence against Jews

and Palestine Government.


Co. 733/213/1

1932

Police : Leave Regulations.

Co. 733/239/5

1933

Disturbances.

Co. 733/257/11 1934

General Attitude of Arabs towards the Government.

Co. 733/264/4

1934

Police Ordinance.

Co. 733/281/6

1934-1936

Port and Marine Police Service.

Co. 733/328/10 1937

Prisoners at the Central Prison, Acre.

Co. 732/8119

Military Intelligence Summaries.

1938

Co. 733/415/11 1939

Intelligence Service.

dLF* u WOL uAM


Colonial Office Reports
Colonial no.5 Palestine : Report on Palestine Administration, London, 1924.
Colonial no. 12, Report of his Majesty's Government on the Admistration under Mandate of Palestine and Transjordan of the year 1924, London, 1925.
Colonial no. 15, Palestine Report of High Commissioner on the Admistration
of Palestine 1920-1925, London, 1925.
Colonial no. 20. 26 and 31, Report by his Britanic Majesty's Government to
the council of the League of Nations on the administration of Palestine and
Transjordan for the years 1925, 1926 and 1927 London 1926, 1927, 1928.
UC dE

u vK UCIK 5DK w UNUOKL dOD UHK s


Air Ministry Files (AIR)
AIR 5/188 1922 Proposed Assumption by R.A.F. of Military Command of Palestine

133

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

AIR 5/1243 Operations, Palestine Vol. 1. 1920-1930.


AIR 5/1244 Operations, Palestine Vol. 2. 1930-1940.
AIR 5/1245, 1246, 1247, 1248
- Monthly Work Summaries, Palestine, Vol.1, 1924-1930.
- Monthly Work Summaries, Palestine, Vol.2, 1931-1933.
- Monthly Work Summaries, Palestine, Vol.3, 1934-1937.
- Monthly Work Summaries, Palestine, Vol.4, 1938-1939.
AIR 5/1252

1933

Palestine : Instructions Relating to the Maintenance of

Public Security.
AIR 5/1243 Operations, Palestine Vol. 1. 1920-1930.
AIR 5/1244 Operations, Palestine Vol. 2. 1930-1940.
AIR 5/1245, 1246, 1247, 1248
- Monthly Work Summaries, Palestine, Vol.1, 1924-1930.
- Monthly Work Summaries, Palestine, Vol.2, 1931-1933.
- Monthly Work Summaries, Palestine, Vol.3, 1934-1937.
- Monthly Work Summaries, Palestine, Vol.4, 1938-1939.
AIR 5/1252

19331

Palestine : Instructions Relating to the Maintenance of

Public Security.

u fK
Cabinet Files:
Cab 24/207, Cabinet Papers, 1937.
Cab. 37/123/43, Cabinet Papers, 1915.

uLF fK UAUM UK s


The Parliamentary Debates : Official Report, Fifth Series, House of Commons, London H. M. S.O.
Vols. 127-128 (1920)
Vols. 143 (1921)
Vols. 151 (1922), 161 (1923). 171 (1924), 182 (1925), 231-233 (1929),
237 (1930), 248 (1931), 291 (1934), 311-314 (1936)

134

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

uLF fK UAUM UK s


The Parliamentary Debates: Official Report, fifth series, House of commons,
London H. M. S.O.
Vols. 127-128 (1920)
Vols. 142(1921)
Vols. 151 (1922), 161(1923), 171(1924), 182(1925),
231-233(1929), 237(1930), 248(1931), 291(1924), 311-314(1936)
320-323(1937), 325(1937), 332(1938), 339(1938), 347(1939)
- Parliamentary Debates (Lords) 1914-1948 uK fK UAUM
- Parliament, Command Papers (cmd) t dQ U*dK Xb
- Cmd.1700.1922,

Correspondence with the Palestine Arab Delegation and

the Zionist organization, London, 1922.


- Cmd.1889.1923,

Paper relating to the Elections for the Palestine Legisla-

tive Council, London, 1923.


- Cmd.2919.1927,

Agreement between Palestine, and Syria and the Lebanon

to facilitate Neighborly relations in connection with frontier, London, 1927.


- Cmd.3582.1930,

Palestine: Statement with regard to British Policy in Pal-

estine, London, 1930.


- Cmd.5854.1938,

Palestine Partition Commission Report, London, 1938.

- Cmd.6019.1939,

Palestine: A Statement of Policy by his Majesty's govern-

ment in the unites Kingdom, London, 1939.


War Office Files:

d( UHK
W.O. 32/5732, 1919

Future Administration of Palestine.

W.O. 32/5280, 1920-1921

Transfer and Military Control to Colonial Office.

W.O. 32/5841, 1922

Transfer and Military Control to Air Ministry and

Colonial Office.
W.O. 32/4174, 1936

Army Council Instructions to J.G, Pill Regarding

to the Command of Palestine Armed Forces.

135

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


W.O. 32/4176, 1936

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Palestine Disturbances: Dispatch from Air vice

Marshall R.E.C. Peires.


W.O. 32/9401, 1937-1938
W.O. 32/9496, 1938

Disturbances.

Operations in Palestine.

Ditto. W.O. 32/9497


W.O. 201/166, 1939

Composition of Garrison in Palestine.

WU) UHK* _ s
Oxford University, Oxford, England.
Sir John Chancellor papers, Rhodes House.
Sydney Moody Papers, Rhodes House.
Hugh Granville Le Ray Papers, St. Antony's College.
Sir Harold Mac Michael Papers, St. Antony's College.
Arthur Creech Jones, Rhodes House, Oxford.
Sir Alan Cuningham, Middle East Centre, St. Antony's College - Oxford
Sir Henry Gurney, Middle East Centre, St. Antony's Colege

UUC ozU WK


d( u U{UH W]K* WUI*
WbI
U?B? W?Ou?O?N?B W?d?( UO?UDd Uu s d?F U?NK b?Q cM 5DK b?N?
b{ u U U?{UH bF dF U?NK U wuONB U?OJ W WU 5DK
5DK w wuONB eOK$ suu
WOUDd? w WuH; W?OuONB ?d* WOUDd dUI? XK b
UUCI pK vK e w u UN U{UH pK Ud
W?{UH? qd bI vu? wM W?{UH?U qB w? WOUDd? ozUu
dC_ nJ W?B fD vJ* jzU d? u uU UU
u U?NA U?]I sb e aO?A u du W{U?H
qF WOKOzd W?OMODKH WOdF d( d?J WOMODKH
dB( U* qO vK UNM dc UUCI c vK e] w ozUu d s

FO. 371/4182 August 1919, Report on the Arab Movement and Zionism, by J. Camp.

136

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Cmd 1540

October 1921,

Disturbances in May 1921, Report of In-

quiry with Correspondence Relating to October 1921.


FO 371/6375

June 1921,

AIR (Air Ministry) 5/1234


FO 371/6375

Herbert Samuel to Churchil


15 May 1921,

9 June 1921,

Dispatch, Samuel to Churchil

The situation in Palestine Memorandum by S. of

S. colonies to Cabinet Enclosing a Report by C.D. Brunton, 13 May 1921 (Secret).


CO. 537

22 November 1931,

CO. 733/23915

27 October 1933,

25 October 1933

Letter, Deeds to shuckburgh.


Tel H.C. Palestine to S.of S. Colonies

Notes of an interview Granted by H.C. Palestine to Mem-

bers of the Arab Executive


CO. 733/3611

25 May 1938

Tel H.C. to S.of S. colonies (Secret, Most

Immediate).
CO. 733/8119

23 September 1933,

Militry Intelligence Summary no.

19/38.
CO. 935/21

24 October 1939

Dispatch, H.C. Palestine to S.of S. Colo-

nies (Secret).
Co. 733/404/02

18 Nov. 1939

Tel. General Officer Commander to W.O.

(War Office) secret


AIR 5/1243

23 August-11 September 1929 Report on Palestine Riots by

Group Captain P.H.L Play Fair.


26 December 1929
AIR 5/1245

Jan.- 8 February 1930

Summary of Items of Interest, Air

H.Q, Palestine Command.


AIR 5/1246

October 1933,

Resume of operations for Oct. 1933, Air H.Q

23 Nov. 1937,

Resume of operations for October 1937, Air.

23 Nov. 1933.
AIR 5/1247
H.Q
W.O.

15 Oct. 1936 Dispatch on the disturbances in Palestine 19 Apr.

to 14 Sep. 1936, by Air Vice-Marshal R.E.C. Perise, submitted to Air Ministry.


W.O. 32/9401

137

Apr.1938,

: Report on the Operations carried out by the

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

British Force in Palestine and Transjordan in Aid of Apr. 1938.


The Civil Power for 12 Sep. 1937 to 31 Mar. 1938 by R.O. warell sent to under S. of S. war (secret).
Bernard L. Montgomery dLu Ud wUDd bzUIU oKF ozU
q eu XU Wb w bM w dLu w dLu Ud b
b? v_ WO*U?F d( w U? dUM w

Sandhurst WdJ?F WOJK* W?OKJ

5DK w WMU WdH U bMNU

Quetta Uu w

qA bF dJ WOMODKH u lL w dLu s=O ozUu


UNzU?N WLN UM wU?U UNOK U?CI w Haining

Wavell Dill

5OUDd UI

du w dLu v
WOU?Dd d?( UHK s 5HK w Wu?H? dL?u? dUI d? db'
ULNL UHK*

Public Record Office UF q VJ w Wu War Office (W.O)

W.O. 216/111
W.O. 216/46
tK vK UM

R.F. Adam wUDd gO' U fOz VzU v dUI XK

wN ozUu b W.O.

216/11

nK* w w ozUu iF U/ wK U w

qFHU UN ]- b UNS WOu UM v_ WUd uu*

W.O. 216/111

: - 4 Dec. 1938 Letter B.L. Montgomery, Major General 8th

Division, Palestine to Deputy Chief imperial General Stuff Deputy C.I.G.S


(Private and Personal).
- Letter R.F. Adam, Deputy C.F.G.S. to Montogomery.
W.O. 216/111: 1 January 1939, Letter, Montgomery to Deputy C.I.G.S
8 February 1939, Momorandum on the General Situation in the 8th Division Area, Palestine, Montgomery to C.I.G.S (Secret)
WOU ozUu vK uO

W.O. 216/46

W.O. 216/46 nK* U

21 July 1939, Prief Notes on Palestine, Montgomery to Deputy

C.I.G.S.
W.O. 216/46

28 August 1939, Letter, G.L. Gimard to A.F. Brooke, Southern

Command, Salisbury

138

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

Seychelles qAO de bF0 oKF ozU


UDK XU? d?L?? aU?

Andrews b qOK' u rU? U?O? d

s b? U?F U?NM W?OMODKH U?O?I b?{ W?OF?L?I d? s bb?FU W?OUDd?


wLK? b??L?? bU??) d????? 5?? r? rN??OK i???I U??I s? XM]J9 U???L??e
5BG uIF rOd U( bO UU R wUb
de?? w r?U????? r?U??F U??OUDd l?z vK u??C wI?K W??OUDd?? o?zUu
bMN jO; w dIAb wd UL bMN jO; w qAO
u?A?M* d?O?? ozUuK t W?? w `U? b??L??? s??? u??b d??F o?? b?
w w UNL UL sJ1 WOCIU WIKF*

- Government of Palestine, Ordinances, Regulations, Rules, Orders and Nations, Annual volume for 1937 (Jerusalem Government Printing Press, 1938).
Co. 733/369/3

r

Co. 733/3/10

r d?L?F??* U?HK 5? u? ozUu


UNO

F.O. 371/23245 WOU) UHK

r nK* w
Co. 733/333/10
- 5 October 1937
Tel. H.C (High Commissioner) Palestine to Governor of
Seychelles .
- 26 October 1937 .
Memorandum by Arab Palestine Deportees to Sychelles to
officer Adminitrating the Government of Palestine (O.A.G).
- 11 November 1937
Arab deportees to the Governor of Seychelles.
- 16 November 1937
Memorandum, Palestine deportees to H.C. Palestine
- 23 November 1937
Letter, C.A.G. Palestine to S. of S. Colonies (Secretary of
state for the colonies).
- 4 December 1937

139

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Tel, Palestine deportees to British Prime Minister (through


the Governer of Seychelles).
r nK* w

Co. 733/369/3,
- 9 January 1938
Memorandum by the Examiner of Banks
- 23 January 1938
Pitition, wife of Ya'akub Al-Ghusain to H.C. Palestine
- 2 February 1938
Tel. Governer of Seychelles to H.C. Palestine
- 15 February 1938
Covering letter H.C. Palestine to S. of S. colonies (Secret).
- 18 February 1938
Petition, Palestinian Figures to British Prime Minister
- 19 February 1938
Letter, Governor to H.C. Palestine (Confidential)
- 8 March 1938
Letter H.C. Palestine to the Governor of Seychelles
(Confidential)
- 24 March 1938
Tel, Palestinian deportees to H.C. Palestine
- 1 April 1938
Petition Wahide Khalidi to H.C. Palestine
- 26 May 1938
Medical report by E.M. Lanier :
Senior Medical Office (S.M.O)
- 27 May 1938
Tel, Palestinian deportees to S. of S. Colonies
- 30 June 1938
Medical report by Husain Al-Khalidi

140

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

- 30 July 1938
Comments by S.M.O. on Khalid's report
- 31 July 1938
Covering letter, Governor of Seychelles to S. of S. Colonies.
- 12 August 1938
Report by the Medical Committee.
- 23 August 1938
Tel. Al-Khalidi to H.C. Palestine.
- 29 August 1938
Medical Report by Al-Khalidi.
- 2 September 1938
Petition, Husain Al-Khalidi to the king of the British
Empire.
- 5 September 1938
Despatch, Governor of Seychelles to S. of S. Colonies
(Confidential)
- 22 September 1938
Tel, H.C. Palestine to S. of S. Colonies (confidential)
- 23 September 1938
Tel, Palestinian deportees to king Abd-Al-Aziz bin Saud
(Through Governor of Seychelles and H.C. Palestine)
- 23 September 1938
Tel. Governor of Seychelles to H.C. Palestine transmitting
Al-Khalidi's telegram).
- 24 September 1938
Tel, Governor of Seychelles to H.C. Palestine transmitting
the deportees, Telegram (Confidential)
- 30 September 1938
Tel. Governor of Seychelles to S. of S. Colonies.
- 18 October 1938

141

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Memorandum, Saba to the legal Advisor.


- 20 October 1938
Memorandum, Legal Advisor to Governor of Seychelles.
- 23 October 1938
Tel, S. of S. Colonies to Governor of Seychelles.
- 24 October 1938
Tel, Governor of Seychelles to S. of S. Colonies.
- 18 November 1938
Letter / Tannus ti S. of S. Colonies.

dc UNL s UdO UHK w Wu d ozU


Co. 733/384/4
- 7 December 1938
Tel S. of S. Colonies to H.C. Palestine (Most Immediate)
F.O. 371/23245
- 27 December 1938
Tel, Governor of Aden to S. of S. Colonies
F.O. 371/23245
- 21 February 1939
Tel, S. of S. Colonies to H.C. Palestine (Secret)
F.O. 371/23245
- 23 February 1939
Tel. H.C. Palestine to S. of S. Colonies.
Co. 935/21
- 14 October 1937
Despatch, Officer Administrating the Government of Palestine
(O.A.G.) to S. of S. Colonies parliament, Command Papers (Cmd).
Cmd 5857
- October 1938
Palestine Partition Commission Report (London).
His Majesty's Stationary Office (H.M.S.O).

142

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r wJd_ wMu nO_ w 5DK ozU


b dO* sDM
National Archive No.2 Maryland Washington D.C.
WOMu UHO_ X

National Archives and Records Administration Washington. D.C.


rKO??dJO?? jzd?? vK? u?B?* W?O?Jd?_ o?zUu s d??O???? W?u??L???? WM
W??IKF??* W??OM?_ W??O?L?_ Wd?? ozUu s? bb??F d??O?? 5??U??K U??N????d
WUGK d d s?UM X% XHM UNMO s Xe WOJd_ WO?uI WKB*U
Wd??_ s? dU??< W??O?M_ U??u s? U?? S U??N???OK u??B???( sJ1
dc UNM dO e vK YU lK w 5DKH WIKF*

- M353 : Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, (88 Rolls) .
s UOd WOKb RA v bzU?F WOU)
s U/ b?I? w w YU? U??N?OM?I W?u??L?: c r rKO??dJO* s
UNIzU

- M453: Dispatches from U.S. Consuls in Jerusalem Palestine 1856-1906


(5 Rolls).
?? b???I w b?????* U?u qUM? s U??O?U??
rKOdJO

- M1037: Records of the Department of state, Relating to Internal affairs of


Palestine 1930-1944 (5 Rolls).
5DK w W?OK; W?OKb R?A v bzU?F WO?U?) ?
rKOdJO 

- M1390: Records of the Department of state, Relating to Internal affairs of


Palestine 1947-1949 (27 Rolls).
5DK w W?OK; W?OKb R?A v bzU?F WO?U?) ?
rKOdJO ULK

- M1175: Palestine, Reference Files of Dean Rusk and Robert Mcclintock


1947-1949 (12 Rolls).

143

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

d W?O?U?) d p s?b W??Ozd Wb?B* U?HK?* 5DK


U???LK j?_ d??A? v W???O???U??) u???F?????? u???MK U???
WOdF b qOzd 5 WbN UOUH d( rOIU vMF rKOdJO

M353

s W??O?L?KO?d?JO* t???Q r? rKO??dJO* s U??LM d??F

r bK: UNM vH bK XGK vK YU Uu b

(79-88 Rolls)
td

Volume: 1 _ bK: s
tuM WH vK U

National Archives Microfilm Publications


Micro Copy No. 353
Records of the department of state
Relating to internal affairs of Turkey
Roll 79
867n.00 Political Affairs WOUO RA r X% nMB bK:
867 n.01 Government - 867n.00 - 867n.150

ULM iF bI tO uB* ozUu s 5DK WuJ


- 867n. 00/1 10, October1919, American Consul in Jerusalem - Palestine (Oscar S. heizer)
UM 5DK UL? w dO_ tK s ddI VJ b?I w wJd_ qBMI
WOU) d v tKd

- 867n.00/2

12Nov.1920, information on the City of Jerusalem - Palestine.


5DKH bI WMb s U UuKF tO ddI

- 867n.00/4

30 March 1921, Death of the Grand Mufti of Palestine.

w wMO???( 5 U?( t?HK wM?O??( bM U?L?? 5DKH d??_ w??H* u?
qBMI ULQ rzUI s WU VBM*

- 867 n.00/5

uU

3 Southard s dGK

d?F s s d?? vd?' rb? mK vK?I U?U w UdD{ u?


UdD{ w tMO bI UuN UOJd v dOA uNO

- 867 n.00/6

uU

Southard s dGK

U qI UU UdD{ u

- 867 n.00/7

12 April 1921, The Political Situation in Palestine.

144

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UC tO 5DK w WOUO u_


w U?Ou? UOd?

Mr. Churchill wUDd? dLF?* d Ue qB? ozU

d?I? uJ vK
U dd?I w _ d?A U?L?U tK?b? d?O?_ 5O?F? qdA? UN?F?{
XEH?% b?? U??( bb?? WJ j s YU dd??I U?L? jK? WMb? t???L?U?
tKb dO_U WU) UOd s Wu w wdH bM* WOuONB Wd(

- 867 n.00/8

11, May 1921

wUDd?? d? dJ?F qu? u??N?O d?F wU_ 5 fKU? w UdD{


wd W? s d qI? WUI WOUDd? dzUD bU uNO W?UA0 WMb* w
fKU wU s

- 867 n.00/11

4, May 1921

Uu q?BM U??L??Q? rzU??I s? WU?? U??U w? u??N??O 5L?K* 5 U?dD{
Alyey

- 867 n.00/14

A. Adee WOKBMI w wU dOdJ U bIU b*

4, June 1921

uNO dF 5 UdD{ W?UF WOUO WU( bI?U WOJd_ WOKBMI s


UU w

- 867 n.00/15
q s

28, March 1921

Mr. Winston Churchill qd? u? v b?I? 5DK WU? s dd?I

bI wMO( rU vu YU wMODKH wdF d9RLK WcOHM WMK fOz

- 867 n.00/16

27, July 1921

wLOK_ ddD UMOMd UCH* d( WD Ub WOzU WU

- 867 n.00/19

22, October 1921

w*U?F d9R* u?C vK_ U?A?? fK: uC? David

Yellin

s UE

d(U 5DK c_ eU uNO WUd s rNH wuONB

-867 n.00/21

7, November 1921
bIU WOuONB Wd( b{ UdD{

- 867 n.00/22 , October 1921


uU? w 5D?K w UdD{ Q?A q?Ozu?L? dd wU? bM?* s dU?I
t d vK UM U*d v UC tb oOI wBI WM' v bI

- 867 n.00/25

January 1921

tKb?? dO?_ wu U??Od vK WM w?C b?F _ d? w W?O?UO? u?_

145

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w UM??% b?? d??O??_ Q b??O??H dd??I?? W??OUDd?? W?U?u? X% _ d?? rJ


5DK w WOuONB WLEM* Wu w wdH b l tU

- 867 n.00/27

9,March, 1922

Chas E. W???O??U???) d v b?????* U?u w W???Ou??O???N??B? W??LE?M* s WU???


UO s 5UI WLEM* wbM UI tM VKD Dughes

- 8677 n.00/33

19,uly 1922

q? s b?? p d? Vd u?HK b? d??A 5DK w W?O??U?O? u?_


sUC ndA d( vB_ w sdUE* dFK qOzuL dd dc% 3_ WB
WJ d9R v 5DK b fOz dHE* UIb bM WU bu b{ WJ d9R

- 867 n.00/36
d9R* s

25,August, 1922

George C. Cabb

b??I? w UJd??? qBM? U??L???Q rzU???I s dd???I


fKU w bIFM* fU) wMODKH wdF

- 867 n.00/44

19, September, 1922

nu?* 5DK? W???uJ( c???O???H?M f?K: UU?????? w? d???F W???U???A??? b???
s q o UuIF oOD dFK qOzuL Xdd wU bM* dc% wUDd
rNM U?C? W??L? 5O?F r s U?? W?U2 5?UM rzu? w qO??? lM1
wdwO nOB p ULOK

- 867 n.00/59

31, December, 1925

Oscar S. Heizer . dOH s WU wMu uNO fK: UC UU


- 867 n.00/60

14,February, 1924

vK_ w? fK: U?C q? s bI? w UJd qBM v? U? WU?
UNR w wUDd wU bM* qb WON UU u

- 867 n.00/73
D. Knaben

9,November, 1929

wJd?_ UF? qBMI s WU? 5DK w W?OU?O? W_ U?Q*

u Uu

- 867 n.00/74

Shue
30,November, 1929

5DK w dFK qUA d{ u UF qBMI s dc

- 867 n.00/79

2,December, 1929

w W?u???N???O? WU????b s V????

Sir John Chancellor

wU?Dd???? wU??? b?M*

fD w uNO b{ 5OMODKH U UNM 5DK

146

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Bicar
M.

- 867 n.00/81

Cholim vHA w uNO s vd'

levene WO*UF nB w UNM WUJ WUbK Zd vu

25,January, 1926
5DK w WOuOAK WO*UF uN' s ddI

Volume no.2 wU bK: s


- 867 n.01/19

11,April, 1918

bb?% tM? VKD W?O?U??) d v UJd? w? Wu?N?O W??O?F?L?' fO?z s WU?
WOJd_ bU* 5DK R Y tzUIK bu

- 867 n.01/33

28,May, 1918

U?Nu? k 5DK v U?N?Id w? dB? v W?Ou?O?N?B W?LEM* W??F u?


WOuONB WLEM* l oOM UFU nKJ* 5DK vK wMK dM' dDO b

- 867 n.01/25

30,August,1918.

U?OU?* w W?Ou?O??N?B W?L?EM* s U?C?? v u? t?u U??U XFK rE?_ b?B


s 5DK w bb UMu? UA u rNF UHK W?OMODMDI Ue ULM
UU U?L d b? U c 5 d u?b WOMOD?MDI v uK sc U?C_
uuU uJ ub 5DK s

- 867 n.01/48
Woodrow

8,January, 1919 .

b??* Uu fOz v UJd? w W?OuO?N?B W?LEM* fOz s WU?

dNM v dB0 qOM dN s w qO$ w U UL 5DK b Q tdF

Wilson

v U?M U???L??? s qO?zd?? U? b?? q?OM v d???H? s d???H d???N rOE?F


sdNM 5 U f uM' w dB

- 867 n.01/55

11,January, 1919 .

UA v?K UNO? u? b?* Uu fOz v 5?DK UO? UN s? WU


5DK w wuI su

- 867 n.01/95

11,January,

UNu vK u bI w wJd?_ qBMI v fKU UO UN s WU


WOuONB WLEM* UL UF

Volume 3 YU bK: s


r rKOdJO*
UNHOMB

147

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

867 n. Palestine
867 n.01 Government
867 n.01/151-390

5DK WuJ
UNU/ s r s UNIzU

- 867 n. 01/151

5,May,1921

W?O? W?O?FL?' s 5DK w W?Ou?O?NB b? b{ W?u?H? U?? WU?


UJd WOU d v WNu WOO*
wMO( rU vu? WcOHM WMK fOz UN?F wMODKH wdF d9R* s WU
UU?? uK?* v U??NM a X?K W??OJd??_ W??O??U?) d? v uU?? aU??
U??OUD U??d?? U?OU?Dd s q w W??O??U?) u??L??F fK?? uK fK??
uHK b UU UF u UOU

- 867 n. 01/152

5,May,1921

W??U?O?? s 5D?K wU nu?? `{u? U v W??O???O??? W??O???? W???F U??H


c 3_ WB dI nOM du UOUDd WF wUDd b

- 867 n. 01/153

11,May,1921

W?OU?) dU v wMO?( r?U vu? wMODKH wd?F d9R* fOz s WU?


wd q WOJd_ b* Uu w

- 867 n. 01/154

11,May,1921

e UN UO s WOJd_ b* Uu fOz v d WU

- 867 n. 01/155A

13,May,1921

sdNM 5 U Wu 5DK 5 b( 5 WDd VKD WOJd_ WOU)

- 867 n. 01/159

14, July,1921

Uu W??O?U? dU v w?MO??( U?L?? wMODKH? wd?F d9R* d??OdJ U?N YF? WU?
uOu aU wUDd U*d w dLF* d qdA UD vK U b*

- 867 n. 01/171
s

Charles Hughes

20,September,1921
W?OJd?_ WO?U?) d s d??H? Wu?N?O d?GK WU?

UN?O u?KD Harding WOJd?_ b?* Uu fOz v WKd W?OMODK WO?d u
5DK w WOU*d WuJ qOJA bU*

148

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- 867 n. 01/164
v

30,September,1921

Simon Glazer d?J

U??M WMb* b??* u??N?O fOMJ U?U?? s WU?

5DK v Wu?N?O d?N r v u?b

Warren G. Harding b??* Uu fOz


5DK w wuI su UO

- 867 n. 01/180

16,February,1922

t???? vK_ U??A?? fK?: W?uJ( qOJ?A b?F 5D?K q?I???? s d?d?I
wU bM*

- 867 n. 01/183

1921

v b???I??? u???O?u u???Ou? s 5D?KH W???O?b* s d?d???I


Cmd.

- 867 n. 01/211

No.,1499, (1921) t d vK UM wUDd U*d

January,1921

rU? d?I vK b? u?N?OK U?O?u? UM 5D?KH d??F b W d9R?


uU aU

- 867 n. 01/236

Testivony Whereof Wu

10,May,1922

lO??u sL??C?? uU?? aU?? bM w wJd??_ d??O?H?? s W?U? qU??


s=R U??H uM b?? p vK W?O?Jd?_ b???* Uu U??OUDd 5 U??H
wUDd b X% uJ w w UJd `UB

Volume 4 : ld bK: s


s b? wUDd?? wU? bM* U?N?d w 5DK? Wu?J v u?F ozU t?O?
UNU

867 n.01/297 r WI?Ou v uOu U?NU 867 n. 01/238

r WIOu

pK `?U?B?? U??OUDd c?? d??{ c d??J b UE?? fD??


v dOA tU/ s wUDd b q w U 5F 5DK w b

- 867 n.01/238

26,May,1922

od s d?I? W?uJ q9 w f?U w W?O?d? W?O??U?uKb W??F?? s WU?


d?? U?N??O? 3_ W??B? W?OU?Dd? W?O?U?) v W?Kd? UM wJd?_ d??O?H?
b WOUH lOu q UNOK b 5DK QA d U vK WOd WuJ(
UOd l K W{

- 867 n.01/243

5,June,1922

W?OJd?_ W?O?U?) d v b?IU

Arther Sweetser

wJd?_ qBMI s WU?

u 3_ W?B? vGasparri UMUJ U?N?b? w UE* v U? U?NO? tKO?

149

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

5DK vK wUDd b bUF d u

- 867 n.01/258

1,April,1922
Gmd

- 867 n.01/261

no.1708 wUDd U*d w wUDd b p d


July,1922

b p QA WOuONB? WLEM* wbM dF 5bM* l WOUDd d


rU??? vu??? d V???? wd???F VU???' s 5?dD q??? s t???O?K d wU?Dd???
dOdJ wK UL wMODKH wdF bu fOz wMO(
J.E.

- 867 n.01/297

Shuck Burgh se rOU wuONB VU' s

15,August,1922

`U?B* U??OUDd d?? v?K UMO?LD U??N?O? W?OUD W??uJ( v W?OUD?d WU?
wUDd b q w 5DK w UOUD

Volume 5 fU) bK: s


WHK
U?AU?M WO?U?? UHD?I? ?d U?O?d dU?I u?AM u? tO?
UNU/ s 5DK WuJ s UB WOLd bd' uK fK uLF fK

- 867 n.01/298

October1922

b uMF WJ d9R* d?HE* UIb? w? wMODKH bu fOz s u?AM
WO W_ v U

- 867 n.01/311

9,September,1923

p vK ob?BK b??* Uu l u dd?I T.

Wyne MacDonald bO?


5DK w b

- 867 n.01/313

11,September,
5DK vK UOU UbM qOzuL dd VOBM UH

- 867 n.01/317
David Li-

v

Edmand Elish Frank

b???I w X?O vK r?O??I? s WU???

WMU p WOL XO rOd UL u UOUDd WOU d

oyed George
uNO v

- 867 n.01/3

31,1922
d_ r wFdA fK: UU UOd d_

-867 n.01/333

16,January, 1923

150

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


d v

George C. CoBB.

b?I w w?Jd?_ qBMI U??L?Q rzU?I? s WU?


5DK WuJ l Ud w UBU qB WOU)

-863 n.01/334

23,January,1923

dd?I? d??L? v? u?Ou s 5DK w? W?OUDd? s dd?I


RA R?

Post Wheeler bO? UE U?IOKF v WU?{ W?H w l


WOJd_ WOU) d v qd UJd UH 5DK w WOKb

- 867 n.01/349

June, 1922
WOuONB WLEM* s 5bM* dF 5bM* l d*

Volume 6 U bK: s


r WHK
u tIzU U/ s fU) bK: UHOMB sUM w U* WKLJ u

-867 n.01/355 20,

January,1923

bM v? qOzu??L? d?d d??H? u?? W??O??U??) d v G.


tUO d UM w 5DK WuJ u

- 867 n.01/357 10,

C. CoBB

s WU??

Sir Gilbert Clayton wu tU UCI

June,1923

U?OUD `UB? uI U?OUDd UU?C?I0 d?F UO?UD UOUDd 5 W?OU?H


5DK w

- 867 n.01/359

December,1922
5DK WuJ w s ddI

- 867 n.01/362
d????N u??

2, November,1922

Glaser U??U??(

v

Charles E. Hughes

W??O??U??) d s WU??
uc* WUd Uu

- 867 n.01/366

November, 1923

v WKd? wU bM* l ?d W?OdF W?ON W?OdF WU?u s Uu?KF


wUDd dLF* d

- 867 n.01/389

1923
WM 5DK w WOuJ( s ddI

Volume 7 lU bK: s


r WOLKOdJO* WODdA WHK
v

867 n.01/339 5 XHM 5DK W?uJ dc? UO?d qzU d?UI t?O
151

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


UNU/ s

- 867 n.01/339

867 n.01/508

15,December,1923

UNd W?uJ( WUO sLC? bIU wJd_ qBMI UL?Q rzUI s WU
dF uNO UBM WUF pK qF U*d w u{UF* 5DK w

-867 n.01/394

16,December,1923

u W?OJd_ WO?U) v

George Gregg Fuller qBMI U?LQ rzUI? s WU


vLEF UOUDd v WMU WdJF 5DK WOL

- 867 n.01/396

31,December,1923
5DK w WOuONB qI qK% oU s WU

- 867 n.01/414

1924

du v _ s 5DK w uNOU WKB* QA b UBOK

- 867 n.01/415

December, 1924
_ d 5DK 5 b(

- 867 n.01/431 12,

May, 1925

?? s 3_ W???B? w? b? W??Lzb WM?K fK: v U??Kd?? Ud?c??


wdF d9R* v WOMODKH WcOHM WMK ULNK 5DK w wU bM*

- 867 n.01/439

1925
5 s 5DK w wU bM* s ddI

Volume 8 sU bK: s


tIzU s lU bK: w U* WKLJ u

- 867 n.01/441

26,August,1925

d*u U UU bKOH 5DK v bb' wU bM* u

Baron Plumer of Bilton


- 867 n.01/463

21,May,1926
3_ WB v WOd dc

- 867n.01/468

28,December,1926

W???O???L???d? bd???' ozU? r 5D?KH? Wu??? w w?d???H w?U??? bM?* U


WO oOu bUF

152

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Volume 9 lU bK: s


ed s U?I? W?O?u?O?N?B W?d?( q?I??? s U?I? t?O? o?? U* U?LJ?
WLE UN WOu?ONB Wd( eeF u bN WOJd? WO n w dA
s d?O? U?U w?DG nB s? uB? U?NK uN?O wu?I su U?A w ed
bK:

- 867 n.01/501

1926

uNO s r rN(UB WU 5DK w 5OJd_ 5Mu* uI u dc


5DK v dU WOJd_ WOM' uKL sc

Volume 10 dUF bK: s


867 n.01 XHM Government 5DK WuJ ozU u u
867 n.03 XHM Legislative Branch wFdA dH ozU
867 n.04 XHM Judicial Branch wuUI wbF dH ozU
WHK WO rU 5u
UG_ WB WUF WLE_

867 n.05Mixed (International Courts)

867 n.10Public order, safety, health, and works


WdJF RA
WdBMF qUA

867 n.20Military Affairs

867 n.4016Race Problems


vIOu*

867 n.4038Music

WOU ULM bI tIzU s

March, May, 1923

- 867 n.1/1

7, November,1921

tb?F wU bM* t?d? c wFd?A fK:U q?LF u?b qB? ozU
v wJ?d?_ qB?MI U??L??Q rzU??I U??N YF qzU?? 5D?K w u??N??O W??KB*
W??OM?ODKH? W??O??M' 5?DK w W???OK; U??{_ s d?U??I W??OJd???_ W??O??U??)
WOMODKH WMu*

- 867 n.012/2 ,5 ,7 , 19
uU??? W??H?K????? au??? b??I? w wJd???_ qBM?I s dU???I qzU???
UNO du dL
u?M sc WO?MODK WMu? UN? vK uKB? sc 5OJd?_ 5Mu* UL?
du? aU qOzuL dd b? c WOM' uU? WOJd dH? u
WMu* uU 5?DK UG s W?OM' `M* dA? dN? b* WU U?LOKF

153

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


WM bb'

- 867 n.014/1-2

1922

s wd?A r?I U?L?A w 5DK b? vK d? w b?F? d?OO?G?


U?O* W???B?) w{_ s U?L?OE U???J VK c 5D?KH U?FU `?? c qOK'
d dAK W(UB

1226/582/651922 E
WB ULA w d r{ u

Mr. Harvey v dO uK s WU

WOMODKH dDO X% td dNM d `Q _ dN s wdA VU' vK

- 867 n.03/1

1923

dOJ? UNO 5DK W?uJ( WOLd bd?' w dA wFdA fK: U?U


WUB Uu* q vK uNOK wuI su WU qN w 5uI UFdA s
WU WOM' WMu*

- 867 n.04583

1929
bK 5DK dB 5 bUF

Volume 11 dA U( bK: s
- 867 n. 1233/1

30, June,1921 UNOK dO dD uU

5DK w W?UU U?L d? dO?Q 5DK v uK u?OJd uM?u


5DK w V WOK UA WM' uOFU U rNMO s tu s*

- 867 n.1291/1

25, July,1922 5DK w UO* U

- 867 n.15/2

1929 d 5 s UO*U bI be

- 867 n.156/2

1929 tOeO tUeK VO q UU UMO duD

- 867 n.156/10

1929 tOeO tUeK UHO UMO duD

- 867 n.20/6

1929 5DK w WOUDd uI b


Volume 12 dA wU bK: s
r rKOdJO

wd?G? jzU?( vJ?* jzU? d?? jzU? ozU W??O?M W??OM u? ozU? u?
tIzU s

867 n.404 Wailing Wall / 270 867 n.404 tHOMB WuNO U

- 867 n.404/1-2

13, October,1920
Hiero Sol mitanus wMO rOK ddD s qzU

Louis Barlassina WOUuO WOu_ WOMJ ddD s qzU s


154

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- 867 n.404/8

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


17,January,1923

W?uJ( uU b?u* s 3_ W?B? WUdJ U?N?LK w ?d* s W?


5DK w WbI* sU_ u uB WOUDd

- 867 n.404/9

31,December,1923
WbI* sU_ u w WOu_ WOdF WOMJ

- 867 n.404/1

24,September, 1924

pOuUJ 5OO* dUA f9 d WOM u uNO 5OO* 5 UJ

- 867 n.404 /21

25,December, 1928
bI w d jzU vJ* jzU bM UdD{

- 867 n.404 Wailing Wall (1-264)


Vincent

Sheean U?N?OK d? v?J* d? jzU? UdD{ Wu??N?O WU?b

vK?I iF u ?G? uN?O s U_ dU?I vd' vK?I u d?A XUM


U???N????J w W????O???A???u U???: b???{ w?_ wJd???_ U???F? d U w? U???_
dF uOMODKH

Volume 13 dA YU bK: s


u b r rKOdJO

867 n.404Church WOMJ


867 n.405Manners and Customs UF uK _
867 n.41History aU
867 n.4061 Public Entertainment WOFA UF_ WOK
867 n.42 Education rOKF
867 n.Special Mention of Palestine, Not otherwise classifiable
b WOM' uMu nOMBK 5KUI dO 5DK w UUdK U tuM

867 n.452 Etiquette, precedence, dbB o ndA bu


867 n.46 Entertainment in Palestine H( 5DK w WOK
867 n.48 Calamities, Disasters uJ UM*
U vJ* jzU d? u( hB vLEF tOK w d?A YU bK:
w p U? u?I?( U?b w dEMK XKJA w? U?K WO?dF u?I?( Wu?N?O
tUH b WGU bK: s WH

155

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Volume 14 dA ld bK: s


tIzU s dA YU bK: w U* WKLJ

- 867 n.42/1

12, November,1921

w rOKF? u b? WO?U) d v wJ?d_ qBMI U?L?Q rzUI s qzU?


u?LK?* u W?KD b?F? W?OzU?B? U??N?O? fb? w? W?GK VOU?? 5DK
uNO
UuN UOdB ULK WU) b* w
fb UU WuJ( WM
UdB UNOM XM WOdF b*
UdB UNOM WU) WuNO b*
eOK$ wdH gUO WOU*_ WOdU b WU) WuNO b*

- 867 n.42/2

15, January,1925

Ub b?NF? U? u? WOU?) d v

Oscar S. heizer wJd_ qB?MI s WU

dL aU w U U bI w WdF WFU'U jd* WuNO

- 867 n.42/3

27, March,1925

qOK db* WFU?I 5DK v uHK u u W?b s 5LKF* WK nu


Wb s nu? d{ w c?O U?LN?UA? bF u VO? W?u) `u
U u
wuON VO WOu WOJOuU dA

- 867 n.42/25

1925 - 1926

WMK rOKF r 5DK WuJ s U uM ddI

- 867 n.48/3

28, January,1924

uuOM v_ dA WM' fOz v vK_ w fK: fOz wH* s qzU

- 867 n.48/8

10, July,1927

WU? dzU??? d?{ w X??? qOK) tK? fKU b?I XU?? We u?
WdA

- 867 n.48/9

22, July, 1927

sdCLK bU VK vd vK _ d v Wee b

Volume 15 dA fU) bK:


uE U

156

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Volume 16 dA U bK:


rKOdJO* r
b? qL?F qU?A? v?K qL??A 867
U??Nb?? 867n.55

867 n.50

n.50

t?H?OMB W?U?B?? u?_ sL?C?

U??N???U?? W??O???L??d b?d??' U??O?e??O* U?J


UNM WuJ(

- 867 n.50/1

16,December, 1923

5DK w lUA* UL_ qUA s qBMI ULQ rzUI s ddI


UJ b mK YO UJ WOzUB
5DK WuJ UOeO
bK: WOK wDG WOLd bd' s dO b

- 867 n.455

1923
5HR* uI WUL uU

Volume 17 dA lU bK: s


WOddD u wBI 5DK W?uJ q s XMO w WMK ddI s U u
Sir

Anton Bertram ?O? U??C? w{U? WMK U??C? U? b?I w W??O??u_
tU Harry

Charles Luke bI rU bU

Volume 19 dA lU bK: Volume 18 dA sU bK: s


WOUMB u_ UMLC

867 n.60 Industrial Matters


We

867 n.61Agriculture
WMb UuO(

867 n.63 Animal Husbandry


tU/ s

867 n.6224 - 867 n.60


uUB uK( WML r?L X ue X ue UuM d?C) cOM
5uD? U??J d?d??( f* u???B U??F U??G??? b??F* du???' RRK W???UM
dzU???? u??U???? U?M u?? d pd??J?b??O?N? d??( b??F U????R* eU??<
uM WdOB WUD VA) UG U_ VA) UFD UuM

157

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Volume 20 dAF bK:


sLC
rOM UF*

867 n.63
WbMN

867 n.64
lOMB WUMB

867 n.65
u* UB

867 n.70
W* Wd

867 n.80
867 n.852 867 n.63 U_ 5 XHM lO{u* cN WKB* dUI ozUu
Volume 21 dAF bu bK:
s ULNd u?dO dN _ dN UO0 WKB* lUA* dU?I ozUu sLC

- 867 n.6463/838

8,March,1926 dM UM dA WUD bOu q

tH aUU

- 867 n.801/1-3 Tu* U( bb WJ dA


Volume 22 dAF wU bK:
rKOdJO* r
q WOK d u

- 867 n.901926
WuJ( UOeO p QA UB ULOKF 5uI UH w{_ d lM
tIzU s

- 867 n.9111/ -

22,December,1926

UL? u_ W?U' u( vK? UNU?IOKF Wd?F W?U?B s U??I


bK: s WH wDG 5DK w wFA

- 867 n.9111/14

20, May,1926

uU uU s d?HK WOdF Wu?NO WdF WU?B s UuKF U?Fd


vu???? W????O???U???) d? v

Oscar S. Heizer

wJ?d???_ qB?MI s W?U???

158

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

aU?? bK: w?N?M? s bK: U???H?? wU? wDG?? u??? q dU??I??


du

Volume 23 dAF YU bK:


Wd?F WU?B WOMODKH WOd?F WU?B s W?I* WO?u_ dUI?K WKLJ u
UU???C???I q UM? 867

n. 9111/40 t???H???OMB? d?????L??? s? b??? Wu???N???O

d???N UD?O??? UdD{ 7H? W?OK; u??_ W??Ob U???F WU??B???


v s U?HB wDG W?UB U?NUM w u_ q lUB* U?R*
WK?? s u?Q? w q?d v qd U?N??U 867

n. 9111/58

W?I?Ou r

dO? uN?O wuI? bMB 5DK w WOu?ON?B WcO?HM WMK s U? 5DK
q? s WO?B? UBI? UE? Keran

Kayemeth Le Israel qOzd?O XL?OU

Oscar S. Heizer wJd_ qBMI s WIu J. Thayer Gilman wJd_ qBMI VzU
867 n.9243/1

19,May,1926

v w?Jd?????_ q?BM?I s W?U????? w W?M w? Wu????? U???? U?E?????


r U?Lb c 5DK w Wu' U?_ dUI s 5? q YO WO?U)
UUG We

- 867 n.9243/2

1928
uOu aU U ddI r

- 867 n.9251/1

13,December,1923
dL tU _ fOUI* s ddI

- 867 n.927/ fD aU UdH( s ddI


uNO UL l{u XU d u

159

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U WOUD WOU) nO
ozUu kH( Ub) WOU) RA
Ministero Degli Affari Esteri /
Servizio Storico E. Document Azione
YO? U nO? WOUD W?OU?) nO w sd?N b? YU v?C
Ud???? wId???_ d???I o?zU s U??????O??? 5D?K s?L???OU WK?B???* ozU?u vK l?K
UN?O wMOuu U? w WKd* w WU t?IzUu wM WU W?HB nO_ WA?(
W?IO?b U?uKF* lL? w qUMI W?OUD dU< U??{ jA YO? uK U?Oz
WOUO WOLK d bd XU WOUD UF ULO UN uKL w bK s
U?N??U?O?? ozUu kH?? W?Id d??O? U?uK?F* lL? vK b?? e?O??L?? W??OM
du?B? UN?O qb r nO? W??JL? v_ UNK?d w X U? U?N?LOEM? UN?H?OMB
UHKG? UO w kH?% ozUu WdF* WU?F vK bLF? U/ wLKOdJO*
w WIO?b WUd bA* U?LOKF p v UMH{ U? S nKK W{dF? w nzUH
ozUu qG??A* YU? UbUJ UU?F? UbM UM tM d?) nO?_ v u?b
e WOU?D WOU?) nO w W?OdF ozUu dEMK X? s nO_
UN UNOK lK s YU U UHK* s dO dJ
s uM v u?F? nO?_ w U?NM d?u?* uM UE? o Wu?H?? ozUu
WU??N v?? U??OU?D q?? s W??OMO?DKH R??AU? d?O??J? U??L?? Wb
U?N?d? b U?N?H vK U?NzU?HJ u?; U?OUD e?N W?OU? W?O*U?F d?(
U??HK? w U??OU?Dd ozU U???O??d ozU? nOMB? w t??OK d?????F??O?? a?U?? p q??? U??
nO_
nO?_ w bu YO? Busta U?HKG? U?O w? kH% ozU?u S U?d U?L?
r u{u qJ? Uu{u* V tO?b w UNHOMB uJ? UHKG
Busta
r
r

Busta

N.1 1931 nOMB w L

Repporti Politici Palestina 5DKH wUO ddI

Congresso Islamico di - Gerusalemme bI w w d9R*

r

Immigrazione Ebraica in Palestina 5DK v WuNO dN

XU? u nKG* w u?u WM W?O?UO? dUI? q S WU?( c w


qJ W??U? XU?? u? d9R?* q pc? W?K?F????? W?O??u?? W?d?N?? WuM
b?? s Wu??N??O? d????N R??A oKF?? U?? q? b* w b??I?? d9R?? 5L?K*

160

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

b dH? u WOuUI d?O dNK UO? qzU rNu sU? sdUN*


r?C? b? c Ud?O? W?O?d?H W?OJd?_ We?OK$ U?u?B? W?O_ U?OKBMI
U?? d?A? l?C uJO d?G?B u W??F?C v t? b? qB?O n?KG* nK*
UH? sU? U?_ XU U WO?L? u u?% UHKG* d? db' s
d1 d?? w?*U??F bd?? U?? U?* dU??< U?? VK_ vK? U??NDI??K? U?? W??K
`H XU qzUd dUI v u UB UOd s dO S c UOUDS
u?u* U??HKG* s U?N?M bb?F U??HKG* w b?u W??O?U?) b u? u?B

:Busta N.( 2, 1931) r nK* UC


1 - Repporti Politici Congresso Sionista a Basilea 1/3
U w wuONB d9R* WOUO dUI

2 - Istituzioni Religiose in Terra Santa 1/4 WbI* _ w WOMb UR*


3 - Sionismo 1/6

WOuONB

4 - Miscellancea 53

UdH

5 - Missioni e missionati 54

WdOA UOU dA*

6 - Passaporti 59

dH u

7 - Pubbicazioni Varir 66

WHK UuD

5u U 5OUD UUd WUL

8 - Protezione Sudditi Italiani - Rimparti 83


9 - Penetrazione Commerciale 84 //

U qGKG

10 - Ospedali - Ambulatori ecc. 85 //

UB* UOHA*

Busta N.3 (1932) / r nK*


1 - Rapporti Politici in Genere. 1

WU WOUO dUI

2 - Stampa Araba in Paletina. 1


3 - Stampa locale ebraica in Palestina

5DK w WOdF WUB


5DK w WuNO WdF WUB

4 - Congresso Islamica in Palestina 1/1

bI w w d9R*

Busta N.4 (1932) / r nK*


1 - Istituzioni religiose in Terra Santa 1/4

5DK w WOMb UR*

2 - Vladimiro Jobotinsky, capa del Movimento Sionista revisionista 1/6


u l WOCd WOuONB Wd( rO wJMuU dO1 nK

3 - Conferenza Mondiale Israelita di genova

161

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

uM w w*UF wKOzd uNO d9R*

4 - Agenzia Lloyd a Giaffa

Ud WMb d UHO w bu 5Q WU

5 - Stampa - Giornali e giornalisti

uOU n WU

6 - Miscellanea 53

UdH

7 - Missioni e Missionari

dA WdOA UF

8 - Onoranze - Onarificenze

dbI ndA WL_

9 - Passaporti

dH u

10 - Eguaglianza di Trattamento Economico in Palestina


5DK w WUB WKUF* w U*

11 - Penetrazione Commerciale

U qGKG

12 - Scuole Italiane All'estero

U) w WOUD b

Busta N.5 (1933) / r nK*


1 - Rapporti Politici (1)

WOUO dUI

sf.1 - Traiffe deganali

WOdL' WdF

sf.2 - Congresso Arabo di Giaffa

UHO w wdF d9R*

sf.3 - Fascismo in Palestina

5DK w WOUH

sf.4 - Ordinamento Municipi in Palestina

5DK w WbK UDK UE

2 - Istituzioni Religiose in Terra Santa1/4W??b?I*


3 - Sionismo

_ w? W?OMb? U???R*


WOuONB

Busta N.6 (1933) / WM r nK*


1 - Congresso Sinista a Praga 1/6

d w wuONB d9R*

2 - Colonizzazione Sionista in Palestina - Banca Agricola in Palestina 1/6


5DK w We pM 5DK w wuONB ULF

3 - Porto di Caifa
4 - Rapporti Commerciali R.R.Agenti Al-

UU UMO
U) w L?F s WU& dUI

lestero.4
5 - Informazioni - Vertenze ecc. 6
6 - Appalti 7
7 - Ferrovie 8
8 - Linee di Navigazione. 9

a UUC UuKF
UD
Wbb pJ
d qI uD

162

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

9 - Fiere - Congressi - Mostre ecc. 10

aru d9R UF

10 - camere di Commercio 11

WU& d

11 - Sanita 12

WB

Busta N.7 (1933) / WM r nK*


1 - Turismo in Palestina /6

5DK w WUO

2 - Missioni Scientifiche a mministrative 27

WOLKF UF

3 - Banche - Circilazione Monetaria 28

LF b uM

4 - Assicurazioni 32

5Q

5 - Acqua - Canalizzazioni ecc, 33

a d uM UO*

6 - Stampa 34

UuD* WUB

7 - censimenti 38

UB

8 - Aviazione 42

dOD

9 - Ospedali 52

UOHA

10 - Miscellanea 53

UdH

11 - Scuol e Studenti 54

b

12 - Oronanze - Onorificenze 58

UN WL

13 - Vaicano e Rapporti Politiei 79

UF WOUO dUI UJOUH

14 - Uguaglianza di Trattamento in Palestina 83

5DK w WKUF* w U*

Busta N.8 (1934) WM r nK*


1 - Rapporti Politici 1934

WM wUO ddI

Sf.1) Consiglio legislative in Palestina

5DK w WOFdA UO

Sf. 2) Questione del'uso lingua ebrea nei telegrammi


UOd w WuNO WdF WGK wUF WQ

Sf. 3) legge Sui Municipi in Palestina


2 - Rapporti Politici 1 / TG

5DK w UbK uU


WOUO dUI

Sf.1) Emiro Abdullah - Candidatura al Trono di Palestina - Transgiordania e Siria Viaggio a Londra ecc.

5DK dF tOd tKb dO_

a bM v WKd dJ Wu Wu _ d

Sf.2) Congresso Arabo Cristiano in Palestina 5DK w wO* wdF d9R*


Sf.3) Contrasti Religiosi in Palestina - Elezione del nuovo Patriarca Greco - Ortodosso.
163

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

bb' wu_ wUuO ddD U 5DK w WOMb U)

3 - Istituzioni religiose in Terra Santa 1/4


4 - Sionismo (20 semestre) 1/6

WbI* _ w WOM UO

WOU WOKBH Wb WK WOuONB

Busta N.9 (1934)


Fasc. 1 - Sionismo (1934) 1/6

WM r nK*
WM WOuONB

sf.1) Sionismo in siria

Wu w WOuONB

sf.2) Conflitto arabo - sionismo - direttive circa la Palestina


5DK v WMU UNu wKOzd wdF dB

sf.3) Colonzzazione sionista in Palestina

5DK w wuONB ULF

sf.4) Acquisto di una fattoria in Toscana per gli ebrei tedeschi


U* uNO UUJu w We d

sf.5) Assassinio Dr. Chaim Arlosaroff.

du rOU ub UO

sf.6) Situazione in Palestina

5DK w WU(

2 - Ropporti d'indole Commerciale (4)

WU& WFO dUI

sf.1) Accordo Commerciale franco - britannico


3 - Armi e munizioni (5)

wUDd - wdH U UH
dzUc WK_ gO'

4 - Informazioni - Contestazioni d'indole Commerciale (6)


U& lU U{d UuKF

5 - Porto di Caifa (7/1)


6 - Ferrovie (8)
7 - Linee di navigazione (9)
8 - Conferenze - Congressi ecc. (10)
9 - Pasca (17)
10 - Trattato e accordi vari. (18)
11 - Pasta (18)
12 - Trattato di studio, lauree ecc. (19)
13 - Bancho (28)
14 - Fiere (29)
15 - Stampa (34)
16 - Linee aereee (42

UU UMO
Wbb( pJ
W* uD
a fU: d9R*
bOB
b UOUH UF
bd
d Wb UN
uM
UF*
WOU UuD
dOD uD

164

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

17 - Marina da Guerra (48)


18 - Miscellanea (53)

d( uD

UdH

19 - Scuole e studenti (5)

cO b

20 - Onoranze - onorificenze (58)


21 - passaporti (59)

dbI UN WL

dH u

22 - Uguaglianza di trattamento in palestina (83)

5DK w WKUF* w U*

Busta N.10 (1935) WM r nK*


1 - Rapporti Politici

(1935) WM WOUO dUI

sf.1) Traiffe deganali

WOdL' WdF

sf.2) Dossier abissino. Sui luoghi santi

WbI* sU_ UOuO nK

sf.3)Consiglio legistativo in Palestina

5DK w wFdA fK:

2 - Istituzioni Religiose in Terra Santa 1/4

WbI* _ w WOMb UR*

3 - Sionismo 1/6

WOuONB

sf. 1)Scuole professionali di Civitavesshia, iscrizione di giovani eberi.


uNO WKD qO U qU

Civitavesshia WMb w WOMN* b*

sf.2) Partito sionista revisionista, congressi ecc.


a wOB wuONB e( d9R

sf.3) Sionismo
sf.4) Colonizzazione Sionist in Palestina

5DK w wuONB ULF

sf.5) Congressi sionisti di Vienna e Lucerna


sf.6) Terza conferenza mondiale ebraica

WOuONB

UMdu UMO w wuONB d9R*

nOM w uNOK w*UF YU d9R*

di Ginevva.
sf.7) Sionismo in Siria

Wu w WOuONB

sf.8) Sionismo - Dott Moses Lehman

ULO vu U WOuONB

sf.9) Sionismo - Sig. Jaquel Semon

uLO quU uOM WOuONB

4 - Porto di Caifa 1/7

UU UMO

Busta N.11 (1935) WM r nK*


1 - Rapporti d'indile Commerciale (4)
2 - Accordo Commerciale franco Britanoice (4)

165

WUB WFO dUI


wUDd wdH UB UH

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

3 - Strade eforrovie (8)

Wbb( pJ U

4 - Sanita (12)

WB

5 - Convenzioni - accordi vari (18)

b UU

6 - Stampa(34)

WuD WU

7 - navigazione aerea(42)

Wu' W*

8 - Micellanea (53)

UdH

9 - Onoranze - onorificenze (58)

dA dbI WL_

10 - Aviazione (Raids Vari) (78)

u' 

11 - Uguaglianza di trattamento in Palestina (83)

5DK w WKUF* w U*

Busta N.12 (1936) WM r nK*


1 - Rapporti Politici in genere I

WUF WOUO dUI

2 - 1 - Rapporti Politici - agitazione araba contro gli eberi I


uNO b{ WOdF UdD{ WOUO dUI

3 - Dossier abissino Luoghi santi I/TG

WbI* sU_ UOuO nK

Busta N.13 (1936) WM r nK*


1 - Situazione in palestina

5DK w WU(

sf.3) Agenzi Palcor - diffusione di notizie

WUJ U_ dA uJU WU

tendenzione
sf.4) Agitazione ebraica in Palestina per I provvedimenti del governo della Libia
WOUD UOO WuJ q s c* d V 5DK w WuNO dUE*

2 - Consiglio legislative in Palestina 1/TG

5DK w wFdA fK: UO

3 - Istituzioni religiose italiane in Terra Santa 1/4


WbI* w{_ w WOUD WOMb UR*

4 - Rapporti Politici

WOUO dUI

sf.1) Sionismo 1/6

WOuONB

sf.2) Congresso ebraico mondiale


sf.3) Associazione dei ciechi ebrei della

w*UF wuONB d9R*


5DK w? u?N?O 5u?HJ?* W?LEM

Palestina
sf.4) Partito sionista revisionista

wOB wuONB e(

sf.5) Scuola Professionale Marittima di Civitavecchia

166

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


Civitavecchia w Wd WOMN b

5 - Stampa(34)

WOU UuD

6 - Micellanea (53)

UdH

7 - Aviazione (78)

u' 

8 - Uguaglianza di uguaglianza in Palestina (83)

5DK w WKUF* w U*

9 - Questione dell' Istituto fascista di cultura di Gerusalemme (86)


bI w WOUH WUI bNF WQ

Busta N.14 (1936) WM r nK*


1 - Stampa

WOU UuD

(*) Busta N.16 (1937) 30 trimestre WM r nK*


1 - Situaziona Politica in Palestina 1/1

WU Wb 5DK w WOUO u_

Busta N.17 (1937) 30 trimestre WM r nK*


1 - Situaziona Politica in Palestina 1/1

WU Wb 5DK w WOUO u_

Busta N.18 (1937) WM r nK*


1 - Situaziona Politica Palestinese di ottobre 1/1
du dN w 5DK w WOUO WU(

1 - Situaziona Politica Palestinese di November 1/1


dLu dN w 5DK w WOUO WU(

1 - Situaziona Politica Palestinese di Dicember 1/1


dL dN w 5DK w WOUO WU(

Busta N.19 (1937) WM r nK*


1 - Istituazioni Religiose Italiane in Terra Santa 1/4
5DK w WOUD WOMb UR*

2 - Rapporti Politici

WOUO dUI

sf.1) Sionismo 1/6

WOuONB

sf.2) Colloquio S.E. Cino con Dr. Nahum Goldman


Ubu uU l wUB

sf.3) Finanze ebraiche ed arabe


sf.4) XX Congresso ebraico di zurigo

167

S.E.Ciano Yb

WOdF WuNO WOU*


u w dAF uNO d9R*

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

sf.5) Scuola Professionale Marittima Civitavecchia WMb w Wd WOMN b


di Civitavecchia
sf.6) Conversazioni del Comm. Landini (giornalista)

Landini bzUI l wU Yb

Busta N.20 (1937) WM r nK*


1 - Carta geografiche e topografiche 11

WOdu WOdG

2 - Arresti - Espilsioni (27)

wH UI

3 - Stampa (34)

WOU UuD

Busta N.21 (1937)

WM r nK*

1 - Stampa dal 10 gennaio al 1 Septembre 1931


dL v uOu s WuD WU

Busta N.22 (1937) WM r nK*


1 - Armi e munizioni (5)

dzUc gO'

2 - Stampa gennaio - ottobre 1937 (34)

du v uOu s WuD WU

3 - Marina (48)

uD_

4 - Miscellanea (53)

UdH

5 - Onorificenze (59)

ndA

6 - Avizaione (78)

u'

7 - Questioni di Cittadinanza (82)

WMu* WQ

9 - Istituzioni Scolastiche Stramiere in

5DK w? W?O?M_ b* bU?F*

Palestina (86)
10 - Archeologia (87)

Busta N.23 (1938) WM r nK*

- Ropporti Politici 1/TG

WOUO dUI

2 - Mercate del Lavora 1/TG

qLF u

Busta N.24 (1938) WM r nK*


WOUO dUI

1 - Ropporti Politici (Situazione in Palestina - 1, trimestre)


v_ WOKBH Wb 5DK w WU(

Busta N.25 (1938) WM r nK*


WOU WOKBH Wb 5DK w WOUO WU( WOUO dUI

168

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

1 - Ropporti Politici (Situazione Politica in Palestina - 2, trimestre)


Busta N.26 (1938) WM r nK*
WU WOKBH Wb 5DK w WOUO WU( WOUO dUI

1 - Ropporti Politici (Situazione Politica in Palestina - 3, trimstre)


WFd WOKBH Wb 5DK w WOUO WU( WOUO dUI

2 - Ropporti Politici (Situazione Politica in Palestina - 4, trimstre)


Busta N.27 (1938) WM r nK*
WbI* _ w WOUD WOMb UR*

1 - Instituzione religiose italiane in Terra Santa 1/4


WuD WU

2 - Stampa(34)
Busta N.28 (1938) WM r nK*
1 - Armi (5)

gO'

2 - Arresti ed espulsioni (27)

wHM UI

3 - Stampa (34)

WuD WU

Busta N.29 (1938) WM r nK*


1 - Stampa (34)
2 - Stampa (34)

WuD WU
WuD WU

Busta N.30 (1937 - 1938) - WM r nK*


1 - Documentazione Fondamentale 1/TG

WOK WOU ozU

Busta N.31 (1936 - 1941) WM r nK*


2 - Documentazione varia 1/TG

WHK ozU

Busta N.32 (1938 - 1941) WM r nK*


1 - Marina da Guerra (1938)(48)

d( uD

2 - Miscellanea (53)
sf.1) Propaganda della Spagna Rossa in

UdH

5DK w dL( UOU WU

Palestina (1938)
sf.2) Razzismo e Mondo Arabo (1938)
3 - Missioni e missionary (1938) (54)
4 - Passaporti (1938) (59)

169

wdF rUF WdBMF


dA* WdOA UF
dH u

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

5 - Aviazione (1938) (78)

u'

6 - Cittadinanza (1938) (82)

WMu*

Busta N.32 (1941) WM r nK*


1 - Situazione Politica (1941)1/TG

WOUO dUI

2 - Situazione Politica (1941)1/1

WOUO dUI

3 - Istituzioni religiose in Terra Santa

WbI* _ w WOMb UR*

(1941) 1/4
4 - Sionismo (1941)1/6

WOuONB

5 - Stampa (1941) (34)

WOU UuD

6 - Miscellanea (1937 - 1941) (53)

s UdH

7 - Missioni e missionary (1941) (54)

dA* WdOA UF

8 - Passaporti (1941) (59)

dH u

Busta N.33 (1941 - 1945) WM r nK*


1 - Rapporti Politici in gener (1941) 1/1

WU WOUO dUI

2) Governo e sua Composizione - Admminstrazione Municipale di Gerusalemme e


Tel Aviv (1946) 1
VO q bI WbK UNOd WuJ(

3 - Servizi telegrafici e radio telegrafonici - Sionismo (1944 - 45) (71)


WOuONBK udU dGK dGK Ub

4 - Emigrazione in Palestina (1945) (48)

5DK v dN

Busta N.1 (1946) WM r nK*


1 - Questione Palestinese (1)

WOMODKH WQ*

Busta N.2 (1947) WM r nK*


1 - Rapporti Politicie questione Palestinese (1)

WOMODKH WQ* WOUO dUI

Busta N.3 (1947) WM r nK*


1 - La Palestina e l'inchiesta dell. O.N.U. (1)
2 - La Chiesa Ortdossa (1/2)

O.N.U.

WM' 5DK

WOu_ WOMJ

3 - Documentazione Varia (26)

WHK ozU

Busta N.4 (1948) WM r nK*


1 - Rapporti Politicie e questione Palestinese (I)

WOMODKH WQ* WOUO dUI

170

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


Busta N.5 (1948) WM r nK*

1 - Rapporti Politicie e questione Palestinese (I)

WOMODKH WQ* WOUO dUI

2) Rapporti Politicie e questione Palestinese (Sede Consolato) (I)


qUMI ed WOMODKH WQ* WOUO dUI

Busta N.6 (1948) WM r nK*

1 - Rapporti Politicie e questione Palestinese (I)

WOMODKH WQ* WOUO dUI

Busta N.7 (1948) WM r nK*


1 - Rapporti Politicie e questione Palestinese (I)

WOMODKH WQ* WOUO dUI

Busta N.8 (1948) WM r nK*


1 - Situzaione economica (2)

WUB WU(

2 - Giornalisti e documentazione (4)

ozU WU

3 - Rappresentanza Ufficiosa d'Israel a Roma (5)

U w qOzd wLd dO qOL

4 - Relazioni Con Paesi arabo - Islamici (7)


5 - Relazioni Con paesi arabo - Islamici (8)

WOM_ b l WOU) UF


WO WOdF UD_ l UF

6) Conflitto arabo - Palestinese : questioni giuridiche (15)


WOuUI qzU* 5OMODKH dF 5 eM

7 - Riconoscimento del governo Palestinese a Gaza (16)


eG 5DK WuJ d

8 - Miscellanea (53)

UdH

9 - Tutela interessi italiani in Palestina (83)

5DK w WOUD `UB* WUL

Busta N.9 (1949) WM r nK*


1 - Rapporti politici e questione Palestinese (I)
2) Questione Palestinese (documentazione) 1/2
3 - Sistema Capitolare in Palestina (29)

WOMODKH WQ* WOUO dUI


ozU WOMODKH WQ*
5DK w ULF UEM

Busta N.10 (1950) WM r nK*


1 - Rapporti Politici (I)
2 - Questione dei Luoghi Santi (I)

171

U WOUO dUI
WbI* sU_ WQ

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WOU*_ WOU) nO w 5DK ozU


w U??U 5M? vC? b? WEU?? wK U?
UM 5U b q s WOU*_ WOU) nO
ed? dA WOd?F bu s UOU?D Ud U?OU* nu
WM dO WOdF bu U
U??bK W??Od??F W????R* td??A W??OMOD?KH W??OU*_ U????F
WM dAM
r??I W??O???d??H W??O??U??) W??Od??F b??u U?? e??d?? s r?b p
WOU*_ buu u bMJ WR wUI
s U?O? U?L?OEM U?b? rE b? W?OU*_ W?O?U?) nO? Q YU? U? b?
lb qJA eN: UUI gOdJO* W?OLKOdJO* _ vK ozUu q duB YO
U?N?u1 U?L?C U?L_ s U? vK W?OU*_ ozUu s? dO?J du?B vK ?
UNHK b
W?OU*_ WO?U) nO? w WOMOD?KH ozUuK bO?H e?u t?OU? s
b?
L{
]
tO U

uAM* dO ozUu
5d w WOU*_ WOU) w wUO nO_
5DK U?? t?u wd?F d??A s d? U?uKF?? vK nO?_ c ozU? u??%
5L v rI w U tu
ozU?u bM? wU??? 5 W????F???u d??????H? ozU q?L???A
qL????% w? U???H?K*

Tuerkei

_ r?? ?I

U???O????d u?M X% r????I? c w 5?DK?H W????U???)

d?A? W?F?? U?HK* u??% U?L? 5DK w? W?b?I* sU?_ UMTuerkei173 uM
uM qL% w
UHK* ozU U 5DK s bO UuKF

Tuerkei177, Der Libanon (Syrien)

5DK u??N p w U0 U?O?d w u?N?O? l{ ZU?F??

Tuerkei195

uM qL?% w

wU 5 WFu dH wDG

wU? r?I

U? v U? s b?L* d??H v u?F w ozU?u vK u??O?

du WR? l UFU WOJd_ W?OU) XU bO Uu? Wu w


cN qB?H uU d?N l{u

Hoover Institution on War, Revolution and Peace

172

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

bK W s nR ozUu


u?? Buerodes

Reichsaussenministers

W?O?U??) d VJ w 5D?K nK

dd U 5 WFu dH UM ozU vK

Buero des Unter- WOU?) w Wb dOdJ bU? VJ w 5DK nK
qd v uOu s WOMODKH WQ* uMF u stastssekretaers

Politische Abt.I,

3_ W????B??F? W??OMF* v_ W???O??U??O?? dzb? w 5DK? nK


uU dd

5 W??O?U?O?? U??F? UM Politische

Abt.II

Voelker - bund

W?OU?? W?O??U?O? d?zb nK

dL v U s 5DK UOU*
WOUO 5DK U UM Politische

Abt.III WU

WOUO dzb UHK

5 rUF WOI UOU* l WU


UOU* U? s de UuKF? qLA Politische

Abt.VII

WFU dzb UHK

wU 5 5DKH
d???????H wD?G Handakten

Wiehl qO???? u???H?* du V?J w? 5D?K U???H?K


qd U 5 WFu

wU 5 5DKH U?OU* U UM Geheimakten Wd ozUu UHK

Buero des Chefs des Aus- W??O?M?_ R?A dz f?Oz VJ w 5?DK U??HK
UHF WOUH u{u UM bK b w landsorganisation

Abteilung Voelkerbund und Ruestung UCu?F 3_ W?B w 5DK nK


uU fD
Handakten
s W??L???{ U??HK W??F vK? u???% Handakten

(6)

Ritter d uH* du


Ettel

q u??H* du

wMO( 5 U( 5DK wH UA


5 Wd? U?{U?H* dO? vK ? dFU W?U?) U?HK* v u?d s b
U*_ 5R* bG w u UM w wH*

Hauptstaatsarchiv U&u w wOzd Wb nO


W?uJ U?NU? 5?DK w qJO?N W?OF?L? U?A s W?F U?uKF? vK u??
d9u

173

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

uAM* WOU*_ ozUu


d?? U?N?M _ r?I UM W?O??U?) u W?O?U?uK?b ozUu
bK W vK u UL rJ

Die Diplomatisch Akten des Auswaertiges Amt1871 - 1914, Ein Wegweiser


durch das grosse Aktenwerk der deutschen Regierung von Bernhard Schwetfeger, Deutsche Verlaggesellschaft fuer Politik und Geschichte, Erster Teil, Die Bismarck Epoche 1871 - 1890, Bd I - VI, Berlin, 1923.
wU 5 WF?u dH wDG UC bK W? vK uO wU? rI U
U 5d w uAM u
bK WF w w v_ WO*UF d( uA s WOU*_ ozUu

Die deutsche Dokumente Zum Kriegsausbruch 1914, Deutsche Verlaggesellschaft fuer Politik und Geschichte, Berlin, 1924 (4 Bde).
uMF WeOK$ v XLd b

Official German Documents Relating to the World


War, Oxford University Press, London, 1923
Akten Zurdeutschen auswaertigen Politik W??OU*_ W?O??U??) W?U??O?? s ozU

s nQ? C WKK bK? d?A b? s nQ? B WKK w? ?K l w w


bK WF s nQ E WKK bK dA b s nQ
Documents

on German Foreign Policy

D WKK bK WOUL

uMF W?e?OKJ? v W?L??d??? U?N??F?O??L?

nQ C U?L 5KK w sDM w W?OJd?_ W?uJK WO?L?d WF?D* s U?


bK dA W s nQ

D bK WL s

qOzd wuONB UOJ UHO


w wKOzd wuONB UOJ UHO r

Central Zionist Ar- b?I e??d* wu?O?N??B nO?_


chive (CZA)
Israel State Archive (ISA) bI qOzd W nO
UNM 5_ 5HO_ WUJ fO sJ ozU UNO UHO wN U U

Ben - Gurion Archive (BGA) du b uu s nO


The Haganah Archive, Te Aviv
Chaim Weizman Archive (CWA) Rehovot

VO q UUUN nO

u se rOU nO

174

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

Israel Defence Forces Archive (IDFA) UHO? WOKOzd Ub? u nO


Givatylm
Labour Part Arhive, Beit Berl, Kfar Saba
UU UH dO XO qLF e nO

Hashomer Archive (Yosef Nahmani Diary)


UFK UH w Kfar

Filadi UL nu UOu dOuU nO

U2 w wuONB UOJ W bF XA d UHO b v WU{U c


UM UD s d
vK U??d??A U????O??{u?? s be* wI?KM v_ U??H??O??_ W?O??L v? dE
w pK U?NOK UMFK w U?HR* WOLKF U?_ s UMb d?u U2 U?NIzU
UNU/ s 5U dF u iF bU0 UNCF duB s UMJ9

Central Zionist Archive (CZA) wuONB ed* nO_


Central Zionist Archive (CZA), JerusalembI ed* wuONB nO_
w u? U?N?DA U?NU? W?Ou?O?N?B W?d?(U W?B??< U?H?O?_ vM s d???F
tO WOdF bK iF WOdA WOdG U b* Uu UOUDd 5DK
t?IzU vK v? cM W?OdF U?OI l? UBU W?U U?HK
XU? UHK s? UNM b? q w bM wH w XE?H ozU vK u?? bI?
v WM? d?? b???F XKI? W??Od???G W???H??C w? U?????R* UbK? b u???u??
?d? ?? U?N?O? qOzd? W W??J v U?NM? r e?d* wu?O?N?B nO?_
r w{_ wu?F 5DK w w{_ qO? r s d?c dUI U?Od
s UdO bzUF VzdC vK qLA wUDd wU bM* v WKd Ub)
dA lOU WKB* u_
*wU uM vK WH]MB ed* wuONB nO_ w UuL

A 202:

Personal File, Abraham Granott, (Granovsky) WOB UHK

A238: Person File, Yehoshua Chankin (Hankin) WOB UHK


KKL :

Jewish National Fund (Jerusalem) 1922 - 1948


qOzdO XLOU dO uNO wuI bMB

L18 :

Palestine Land Development Company 1918 - 1940


UKU WKB* WU wuONB nO_ ozU l tKUF w c( bb uJ YU vK

wUDd b WuJ 5DK? WuJ WuF0 UNL w{_ U?O VOU rU; UdD{

175

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


5DK w{ duD Wd

S15: Agricultural Settlement Department (1918 - 1940)


UDO dz wH UDO r

S25 :

Political Department, Palestine, Executive Jewish Agency


WcOHM WMK WuNO WUu WOUO dzb

Z4:

Zionist Organization, Central Office, London 1917 - 1955


bM ed* VJ* WOuONB WLEM*

S7 :

Central Bureau for the settlement of German Jewish 1933 - 1955 Pales-

tine
5DK w UOU* uN UDO Wed* WUzd

S21 :

Department for the Development of Jerusalem.


bI duD WOLM r

S55 :

Office of Arthur Ruppin 129 - 1940, Head of Agriculture Settlement

1948 - 1952
UDO r db s d VJ

S44 :

Office of David Ben - Gurion 1934 - 1948 , Chairman of the Executive

1935 - 1948
we uu s bOH VJ

S52 :
L3 :

Office of Yehoshua H. Ferbstein 1932 - 1933

uuu VJ

Zionist Commission, Jerusalem 1918 - 1921


bI WOuONB WF

L4 :

Zionist Commission, Jaffa, 1918 - 1921


UU WOuONB WF

L26 :

Immigration Department, Office in Tripoli 1949 - 1951

fKd VJ dN r

L27 :

Immigration Department, Office in Aden 1949 - 1951


b VJ dN r

L88 :

Immigration Department, Office in Morrocoo 1948 - 1956


gd VJ dN r

L69 :

Immigration Department, Office in Tunis 1952 0 1955


176

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

fu VJ dN r

Jewish National Fund (Keren KayEment Leis Rael) (KKL)


Le Israel uNO wuI bMB
KKL5 :

Head office, Jerusalem 1922 - 1948


bIU wOzd VJ*

KKL3 :

Palestine Agency, Jerusalem 1908 - 1922


bIU WOMODKH WUu

- Z s W?d? Personal Papers W?O?B? s d?? rC W?U?


dB( U* qO vK UNM A

- AK d_U UN ed

AK63 Ben Gurion, David (Collection) : 1886 - 1973


AK474 Ben - Ze'ev, Israel : 1899 - 1980
A 116 Ven - Ze'evi, Yitzhak 1884 - 1963
A377 Daninm Ezra
WOdF UOI UUe s bbF l UB dBM c U eO U

A403 Jaffa, Elieser 1882 - 1942


AK10 Weizmann, Chaim (Collection) 1874 - 1952
CZA

Library ed* wuONB nO_ WJ0 vL WJ nO_U oK

V??? UE? u UM? b??F? U??N???OK? sJ? w ozU?u s b??? v d???O???A


UNM UHK* w UNHOMB

- CZA. A16/32 dated

22 January 1917

U?O?I? W?OUDd?? u?I q? s U??N?? b? 5D?K w W??R?* d?c?


wMK dM'

- CZA L3/91

12 February 1919

w wUD?d? dJ??F rU??( v

Ruth Walichtenstein

5??M?A s W?U?

uNO b{ bI w s_U bdF UdD{ u bI

- CZA L3/411

24 January 1919

l qLFK 5DK v b w WOuONB WF v 5DK w wuONB VJ* s


5DK w wuI su WON UO?( u l 5DK duD ub wMK dM'
WKI* WOKOzd Wb UO r s

- CZA A181, L3/655

177

1 April 1919

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


bI w U{_ s UUD

- CZA L3/285

30 June 1918

WuN?O WUuK W?OL?d dzb UuJ( U?R* s u?_ dOu? bF?


R? WF?U?' U?d? dB? t?OM se rOU? U? s dd?I 5DK w qL?FK
W??Ou??O?N??B W??LEM* s? d?F

W?zb?N b??N dU??I w? UU??? d?? dU??IU
UNb

- CZA L3/285

25 May 1918

UO u wU?_ bN tO `C? WOuON?B WLEM* UUL? d{U? tO nK
s qOKI U?LJ UC_ s se rOU? VKD sJ 5DK w uNOK WKI? W
dF 5DK q WzbN Wb s Yb(
UNu WOuONB WF UUL d{U s UHK

21April 1918

11 May 1918

14 May 1918

2 June 1918

5 November 1919
- CZA L3/567, Undated
Weizmann

- CZA L3/ 20.11,

aU b

and Eder d se 5DK v wuONB uF* s ddI


27 February 1920

]q c 5DK w W??F? fOz 5JA?O rO?UM v W?Ou?ON?B W?F? s WU?


UdD{ d?u? WU?d U?M bM v d??O?_ U? U?b?M se rO?UM? q?
WM vu wM U ru WUM0 bI w uNO dF 5 XF w

- CZA L4/25,

31 August 1918
UU w UdD{ u wUDd UU rU v VJ

- CZA L4/28,

Eder db

16 May 1918

dLu u?HK b l{u wMK dM' l qLFK WOuONB W?F d se rOU
5DK w uNO wuI suK qLF cOHM l{u

- CZA L4/434,

23 Sept. 1918

W?U? b??I WMb? duD? W??F? UU?A? W?Ou?O?N?B W???F? fOz se? rOU?
wMK dM' l UFU 5DK

178

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- CZA L4/293 ,

1 September 1918
WOuONB WFK dA lU UL d{U

- CZA L4/297,

14 Aug. 1919

U?? d??{ dJ??F? b??I rU?? Wilson u?? dM' s V?KD

Eder

db

U?B? d? VKD u?N 5U?I v?K Wb?I* WM?b* w UM d?O?LF? U?A u?I?
rJ% UO* lOUM U?LOK d vK U?C VOd qFHU ]- b? WMb* e w UO*
UO* lO d dA UO0 WMb* e w UO* UB0 uNO

- CZA L4/1947,

25 Aug. 1919

5DK w WOUDd fOz WOuONB WF 5 UL s ddI

- CZA L4/738, -

2 April 1920
9 March 1920

uNO dF 5 UdD{ vu wM b s UU ddI

- CZA L4/769,

2 Feb. 1919
tUD wMODKH wdF d9R*
I
WuNO dN lM
Wb uNO v UNUI w{_ lO lM

U??A u??N??O v d??O* Wb ?? U??I?? vK b??U?? qN?? U??OU?Dd XU??
lUA* dLF*

- CZA L4/966, undated

aU b

vK dDO d?{ u WOu?ONB W?FK VJ b?I w WOuO?NB WLEM* e?d


5DK w WOdLF lUA* iF

CZA L4/996,

17 Jan. 1919

V??? 5?DK? s ud b??? uU??? s?c Wu??? w 5???? U???{ u?? d???c???
uNO b{ qI rzd b_ WOR rNKOL% WOUDd WdA q s rNI

CZA Z3/74,

1st Jan. 1918

wMO??U?J qO?K U??I???? u??

Ruppin s

v

Feigenbaum

t wMOUJ? UH UJd?_ f W?LN? bI w

U??MU??? s WU??

Alter Levin

U v b?_ vK dO b?O r W?Od uI? q s UuKD

wJd_ u?NO

Levin U t?O w

UM UM YO oA v I r s

179

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


- CZA Z4/1392,

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

21 Oct. 1919

UM W??Ou?O??N?B W???F?? fOz 5JM rO??UM wMO???( rU?? vu? 5 U??I


5DK w U{_

- CZA Z4/3450 file

6th July 1930

u UM d??O?? dM' v ]b??I? 5D?K w we d?uD _ s dd??I

Sir John Jopesimpson uL


- CZA Z4/1260 file

1,1919
5DK w w{_ UO qLF d{ s dc

- CZA Z4/771/file

1,1919
5DK w w{_ WQ u dc

- CZA Z4/6106,

March 1930
WOe UMu* w{_ d dc

- CZA Z4/1260/file

2,1919

5DK w w{_ WQ q( WOUDd WuJ( v bI dA

- CZA Z4/3450 file 5


we UDO dz s ddI

- CZA Z4/14632,

15 Oct. 1941

s u??IU d?F? dD uu? s? t?b?? W?Ou??O?N??B W?U??O?K W??Cd??F uD)


rNUJ uNO 5DK

CZA Z4/16/15445,

29 Nov. 1920
se v qOzuL s WU

- CZA Z4/16009,

24 June

uJO fJU WOUH u

- CZA Z4/16004,

Louis Brandis ebd fu v uHK s WU

20 May 1919
UU w u_ nJ WUB s dU ddI

- CZA KKL5/Box 536

aU b

5DK w UDO WuNO WOFL' UNJK9 w w{_U WLzU

- CZA KKL5/Box 536,

July 1930

uL u U s

- CZA KKL5/11878,

Granovsky wJud s dc

10 June 1924
180

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

WU? UA W?U WOJK* uM U?I w{_ U? 5DK w w{_ 
Ettinge,

Akiva UHO dM Ub W

- CZA KKL5/Box 536

aU b

5DK w UDO WuNO WOFL' UNJK9 w w{_U WLzU

- CZA KKL5/Box 536,

November 1930
w{_ UI dE bOOI u dc

- CZA L18/125 file 31,

1919
WOJK* ]b dO _ dc

- CZA S25/3472,

1937

UNFu uNOK w{ uU s2 ed* dF 5OMODKH ULQ WLzU

- CZA S25/7615,

1920

WM bF dU s d U qN w Xd w w{_U WLzU

- CZA S25/105, 6

August 1945
d UL l UU; u uU s WFu dO WU

13 August 1945
tKb dO tOM WL mK0 d u ud s WU

18 August 1945
UNF r r tKb dO WOU mU l u uU v ud s WU

- CZA S25/426,

15 March 1948

dH? vK WI?u* VO q w WuN?O WUuK W?OU?O dzb U?UL? d{U?


dF UI l UB U WU; U v

- CZA S25/1543,

Yehoshuo Palmo

August 1937

WOuONB WdK sdAF d9R* w XOI w ULKJK WOK_ uBM tO nK
U?OMOF_ U?OMO? uM ? WOu?ON?B W?d( 5 U?BU qB? ozU
UOB?A r WO?M_ ruF WOdF ru?F w u dF UI W?OK 5
UNO XU w

Wu?

u?) eU? U? d??? U?]H?( wHD p d? qO?L? w?Ku?I dJ

bMN sLdb dJ VO


uD d?D* U??L??? 5?? b???_ sb d???O?? u???) U??A q?O??

UM

ud UO WCd

181

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

_
qOL wM wFb* qOL qO_ wU bOF u dF
UU WuK wK wb qOUL qJO 5 bL e sLd b dB
eUH UI wb dOO w_ bL tKb pK*

_ dA qB ozU UNM

CZA S25/1961, 22 Aug. 1947

23 Aug. 1947
Ezra Danin to Sasson uU uUO v U eO s WU
Sasson to Ezra danin wU uO w UNOK d
- CZA S25/1696, - 9 September 1947
- 18 September 1947
Meyerson dOzU bu v ud s WU v_
W?Nu* WD v?K dF U?I U?H b u? ud? v d?OzU bu? s

WO?U

5DK w qLFK

- CZA S25/1698,

14 Oct. 1947,
20 Oct. 1947

Sher-

ud v

Shimoni

wuLO? s WOU dOzU v ud? s v_ UU

WOdF WOUJ WUJ oUM* v _ u u vK WIu* UNO tok

CZA S25/1699,

20 Nov. 1947

u_ .bI bU* bI U dC ud vu v uU uUO s WU


tKb pKLK

- CZA 225/3029,
b? d?O_ v U?NKu?

1934
Aharon Haim Cohen

5u r?OU U v u? U


WuNO WUu s tK

- CZA S25/3051, 28 Feb.

1932

U?N n=K? _ d? dzU?A? U? W??Ou?O?N?B W??d?( 5 ?B oOu? U??


ud vu Ud UU s wb dOO

- CZA S25/3243, 28 June

1936

dB?I WuNO WUu w? WOUO? dzb 5 UB s

A.H. Cohen s ddI

d?OdJ VBM qG?A U? dO s b? c w_ b?L? jO?u U? UL? w
_ d w wKFH We) d b uI dBI w wU

182

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- CZA S25/3243,

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


30 April 1936

s qd a?U? tKb??? d?O?_ v? ud? s W?U?? dU?I ??d?


uU aU ud v tKb dO_

- CZA S25/3253,

18 May 1936

d?OQ s? W?Ou?O?N??B oK U?N?O?? wH? s ud?? vu? v

A.H. Cohen

s WU?

5DK U& UNUO w dEM U vK UNKL b U2 UOUDd w d{


dL aU WOLd WOdF dzb s UuKF nK* w

- CZA S25/3300,

27 Aug. 1947

b* 3_ w wLKF vu l UU dOzU v

- CZA S25/3243,

Shimoni wuLO s WU

28 June 1936

aU?? ud?? vu?? wUDd?? wU?? b?M* 5 U??L??? d??C??? t??O?? nK
uOu U
wMO( 5 U( v tKb dO_ s WU
aU UL w dB?I WuNO WUu w wUO rI 5 d? UUL
uOu

- CZA S25/3384,

16 Feb. 1936

r???I 5 WU???' U??B s 5?u?? rOU??? U

A.H. Cohen t??????? dd???I

UL w wJK* dBI WuNO WUu w wUO

- CZA S25/3486,

15 May 1937
bM w tKb dO_

David Hacohen 5 UU

fD aU nuUd w_ bL 5 UU; tO nK

- CZA S25/3486,

November. 1937

W Wu?? v qu?U r??N? wd?? l Yb?( o U??NU?H??? Wu?N?O W?U?u


WUb d_ wMODK tOM mK b
tH aUU ud v

- CZA S25/3504,

A.H. Cohen s WU

17 Dec. 1943

_ dA 5DK s wU? e' U( 5DK rO?I oKF uU? s WU


B.Joseph nu v WNu
WuNO 5DK w{ duD Wd tKb pK* 5

- CZA S25/3515,

183

8 May 1938

Jan. 1933 UNU WOUH

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

s]O?? Wu?N?O WU??u w W?OU* d?zb fOz Mr.

Zagagi

wU? b?O?? s dd?I

tOM UN?uL qd qd 5 W?OU UF vIK b w_ b?L


wMODK
[ uOu UNU w_ bL l UB sLC Brodetsky wJd ud s WU

- CZA S25/3539,

November 1937
w_ l UB u ud vA.H.

- CZA S25/3569, -

Conhen

s WU

23 Dec. 1947

- 29 Dec. 1947
eO u 5 WOU Sasson uU

Ezra Danin

5 v_ UU UU

qOzd?S VIM U?( qO?N? q s VIM e? w b? Wzb?N U?B u? U


UN bF

- CZA S25/3569,
Yena- l

16 Mar. 1948

U?L?? w t?? b? U? aU? w?U?I u? s WU?

vK UH WuNO WOdF d_ 5 UI b nOH q s

shuo Polman

wUI u UNKb w oUM*

- CZA S25/3633,

30 Jan. 1944

U( b U? bOF u UN?u{u B.

Joseph

v uU uU?O s WU

_ dA 5DK s wI* e'

- CZA S25/3864,

3 Jan. 1935
5DK w{ duD Wd tKb dO_ 5 WOUH oK

- CZA S25/3885,

23 June 1946

U??$ q?L??F U?u??????? sD?M v

George Wadsworth u?? s? WU??


_ d v wU r{ rOI

- CZA S25/3909,

16 July 1947

Fawaz Al dA u ndA l Yaacov Shimoni wuLO

uu Ud UU

Saraf
- CZA S25/3960,

21 Aug. 1947
tKb pK* l Yb

- CZA S25/4004,

17 November 1947
tKb pK* l Yb Ezra

Danin

U eO

184

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- CZA S25/3493,

Dec. 1933
ud vu Ud wU bM* l UU; vK UE

- CZA S25/4141,

3 Jan. 1939
lu dO dU ddI

- CZA S25/4207,

November 1929

H e* d w dOQ uNO d Ruppin

- CZA S25/4678,

Arthur

d s

1933 - 36 (1936)
5e* WUL UOd vK UE 5JA

- CZA S25/4687, 1936

WuNO WUu s qO WM' s ddI

- CZA S25/6560, 1934

Wu w w{_ WOJK u Ud

- CZA S25/6918, 1936

5DK w w{_ WUO

- CZA S25/7453, 1929 - 1930

5e* WUL UDO WUO

- CZA S25/5634, 12 April 1948

5U d Wc

WuNO? WUu Q bOH Wu?NO WUu v UL? w wJK* ub fOz s WU

Deir Yassin

5U d Wc W1d s UNH d sJ1

qd aU dF l UUL d{U nK

- CZA S25/6313,

28 Mar. 1938
tKb dO ud vu U

ud vu Ud dLu aU WU vK UE

- CZA S25/6363,

Sep. 1934
Gurevich. D. UN w{_ WOJK

- CZA S25/6644,

23 Aug.1947
wHOz l uU UB

- CZA S25/9036,

13 Aug. 1946

nu? UM? bM w wu?O?N?B? VJ* v b?I w W??Ou?O?N?B W?LE?M* s WU?


wF? UJd? UOUDd W?I?u0 b d?L? t??{UF? UA w? tKb? pK*
pK* UNd w rOI WD d v

- CZA S25/9013,

14 Sep. 1947

oKO? wU?b? d?L?? U?H u?? Shimoni v

Reuvenzalsaniz, Yaacov

s WU??

bd fOQ q s XUA

185

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


- CZA S25/9036,

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

12 Aug. 1946

b& s U?F dH U U?HU UF qLF? U uU mK tKb? pK*


p bF wK

- CZA S25/9038,

15 April 1948

ub U?L U?L u? wU u?b v u?U s WU? UNM qzU? b t?O


5DK v qd w WOd u
_ i U?H U??B U?F? u? wU?? u??b v u?U?? s WU?
uU w WUd pK
WU?u? _ w UU?; ??? d?OzU?? bu? tKb??? pK* 5 _ U??IK
du aU 5OUDd UDu s 5M
W??O?_ u??I Q???A dUM? aU?? t?Kb????? pK* v u???U?? s W?U??
uNO dF 5 U{_ WzbN UNu

- CZA S25/9096,

19 Aug. 1946
UuM n d u uU s ddI

- CZA S25/9138,

27 Jan. 1948

rO?d? UJ b?U?* d??( q? U?H? U?? d?O?zU? v u?U? s? WU?
_ l b(

- CZA S25/9664,

22 April 1948
WbN q s wdF dD l UUL d{U

CZA S25/9783, 1937


dO_ XKU?& b WM WMK Q

A.H. Cohen

v WU YF w_ b?L


t qB r

- CZA S25/10692,

3 March 1946

ud vu v

Miriam Glickson

u .d s WU

dJ Wu rOI dA QA tKb pK* d

- CZA S/100/248,:

June 1935

: May 1944
Wc?O??HM WMK? Wu?N?O W?U?uK Wc??O?HM WM?K 5 d??A?* U?L?? u??ud
WOuONB WLEMLK WOUO

- CZA S1/100/248,

June 1935

186

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w wU?O rI? WuNO W?UuK Wc?OHM WMK 5 d?A* U?L u?ud


WOuONB WLEM*

- CZA S1/100/248,

17 Jan. 1938
WuNO WUuK WcOHM WMK UL uud

- CZA S25/10097,

10 Aug. 1937
WOdH U_ WUz s UuKF

- CZA S25/10250,

1937
w{_ dA WOUO WOL_

- CZA S25/10615,

15 Nov. 1938

d? b?F UbM U? U wMu? v U s

E. Danin to R. Zaslani

s dU?I

tKb dO_ l UULK

- CZA S25/10615,

16 Nov. 1938

WFu dO w dF UN uI w Vd UL u dU dUI


U?HK* UN?L s

CZA Library

wu?O?NB e?d* nO?_ W??J w U?HK UM


WOU

t?? W?OMODKH w?{_ w qzU?? vK w{_ jU?{ q? s UE?


WM

Al - Hassid. M. C.

vK 5D?K w UDO??? W?e uD u?? Wu?N?O W?U?u q? s U?E?


WM

Mr. Lweis French ddI

KH7, 1934 tKb dO_ s _ d w dOQ Wd dc


A406/130, 21Jan.1939
A406/131,28 Dec1938

tKb? d?O?_ dM? UM 5 UU?; d?{U?


tKb?? p?K* d?M U?M 5 U???U?* d?{U??

A406/111, 1933
suO quU udU uu _ d rU tKb dO_ 5 WOUH W

Emanuel Neumann Joshua Fabrstein


Israel State Archive (ISA)

bI wuONB UOJ W UHO

UN?O u?H; oUMB U?HK* ? ozUu q wuO?NB U?OJ W XB?


bM W???OMOD?KH d??I fU???: bK b* v? bzU??F U??HK?* ozUu s b?b??F
wU U?NUB? XKL ISA Wb nO v U?NKI WM 5DKH UNU?B
e??d0 p q?? XKF?? U??L?? WM 5DK? wU?? U?N???? b?? W??O?H??O??_ u*

187

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WM wU?MK uM' d??O? U??N??? bM W??OMODKH? dd??? W?LE?M* lU? U??_


UbK s? U?N?OK Xu?? w o?UMB b? S? d?B?( U?* q?O?? vK
U?NM r? Wb nO? w X bM wH mK W?OMODKH d?IK W?OK; fU?:
u u??u? X U?? w ??? ozUu? c s e?d* w?u?O??N?B nO??_ w
UNM
fOzd dOdJ VJ 5DK WuJ ozU

Record Group No.2

dH u qB? ozU UNO dN r? 5DK WuJ q


qLF? WUB? R U?B 5DK v Wu?NO d?N s U?uKF U?(
dF
oUM w WuH w WOMODKH WMu* uK scU oKF
b??? Wd???A? fOu???? u??? 5DK? W???uJ

r? q???

oUM s UNIUM
W?OUDK? U?? d???F XU?? w d?O* _ b? ?Q r?zu? r q?
bI tO W WOUL
Wd?CK uHM UJ u?_ WOUL?F r q
WOUJ UB uHM UNO XK d Ub mK WdJF Wb)
UM 5D?K w W?OU*_ W?OKBMI? s ozU W?u?L?? r q?
U?H?K v W?U??{ U?H??O? U??U b?I w? W?OU*_ W??OKBMI? qzU? dU??? dU??I
WOB
ozU?u l U?Ud??? b???? b???I w? W???O????d???A W????LJ; ??????? r q????
WOMODKH
qO?N? d?H? u? WO?UDd? WOKB?MI s ozUu s W?u?L? r q?
Wd?O* w{_ U?I? W?OuU?I qO?( UDO?? qO?N? W?OUDd? W?UL?( d??N
uNO v WOULF
b??I? w WU?????LM? W??OK?BMI s? ozU W???u??L????? r q???
5DK w WULM dUI* 5ULM s d( vK dOQ dH u
Private

Papers WU

WOU d U U UNM UbM UHK Ub mK q s


nu ed uU wuONB UOJ W

188

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

qOzd? W?O?U?) W?U?O? s ozUu s bK? W?O?U?) b? U?L?


uM X%

Documents on the Foreign


Policy of Israel (DFPI)
May - September, 1948
WeOK$ WGK v WLd

Volume1 : 14 May - 30 September 1948


Edited by Yehoshua Freundlish
Jerusalem, 1981
UN qL WIO vK qLA

Yehoshua Frundlish U d
s q r d

Joseph Avner
Michel En Gel
Yemima Rosen Thal
bI w uUL lUD vK l

Government Printer at Hamakor Press (1981)


Volume 2 :

October 1948 - April 1949

Jerusalem,

1984

Volume 3 :

Armisti Negotiations with the Arab States


WOdF Wb l WbN U{UH

December 1948 - July 1949


Jerusalem, 1983
Volume 4 :

May - December 1949

Jerusalem 1986
UNM UMLN U UNIzUI UNHO UN dz q dz WOU) nO l

130.15: Middle East Division


43: Military Governer of Jerusalem

j_ dA r \
bIK dJF rU(

Wb nO_ d UHK w


r? w{_ qO?? r? sU?O?B W?e r? W?Od?F Wc?O?HM? WMK U?HK

189

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

VJ qOK' W?IDM bM VJ U?O WIDM bM V?J UDO? r w{_
wUDd bM* uBI* 5M bM VJ UHO WIDM bM
dc uNO v UNUI w{_U oKF w ozUu s

Bentwich, Norman. Memorandum on Land Transfer for the Military Gov-


ernors (1919) Box 3314 file 14
WdJ d_ w{_ UI QA dc

Department of Lands Annual Reports, 1922, 1923, 1924, 1926, 1928, 1929,
1931, and 1930 :
ISA Library

wuONB UOJ W WJ w WuH w{_ r s WuM dUI

Dowson, Ernest : - Notes on Land Tax, Cadastral Survey and Settlement.


(n.d.) ISA 065/file 02059
- Preliminary study of Land Tenure in Palestine
(1924) ISA. Box 3571/file
Land Policy in Palestine (1932) ISA. Box 3552/file 3 Land Tax Committee
Report for (1932) ISA Box 3372/file 18/33
Lowick, F. G. : - Memorandum on Land Settlement in Palestine

5DK w UDO uB dc

- Notes on the Drayton (Land Registration) n.o. ISA,


L5274/file 2
w{_ qO QA dc

Mills, Eric, An Inquiry into Municipal Government in Palestine (1926) ISA.


Box. M10.
5DK w WbK RA w UBI

Palestine Land Department, Memorandum on the Reoponing on Land Regis-


tries 1919 - 1920, ISA, Box 3314/file 14
w{_ qO ` U 5DK w{ r

Questionnaire for the 1929 Commission of Inquiry on Land Matters (1924 -


1930). ISA : Box 3542/file G12
w{_ u UBI WF UH

Report by the committee on state Domain on the Ghor Mudawara Agreement,

190

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

2 December 1940 ISA. Box 3548/file 4


b* u w{ WOJK WOF{ s ddI
dL WOUH

Report of the Committee to Advise on the protection of Agricultural Ten-


ants (1927) ISA. Box 354 file G 612
w{ sdQ* WUL WM' ddI

Rizk, Amin. Memorandum on the land Transfer, Ordinance to the Director


of Land Registry (1921) ISA. Box 3314 file 16
w{_ qO db v ULOKF w{_ qu% QA dc

- Remarks on a Note of the Governor of Samaria on werko and Land


Registry . (Feb. 1923) ISA. AG Box 755/L3/79/23
w{_ qO udu Wd{ QA dU rU( U

StrickLand, C.F. Summary Relief of indebted Cultivators (1933) ISA., Box


3891 file 2.
5Oub* 5eLK d W hK

- Stubbs, J.N. Memorandum on Surcoclcod Lands (1921) ISA. Box


3544/ file. 21
od QA dc

Memorandum on Land in Palestine (Jan. 1930) ISA, Box 3542 file. G.


5DK w _ QA dc
WOU ozUu

IDFA wKOzd Ub gO nO s

- IDFA 500/48/2910,

April, 1948

Carmel to brigades districts,

31October1948

- IDFA 5942/49/725,

May, 194

UFUI* VzU v qd s lu dO d s ddI

- IDFA 5245/49/37213,

April, 1948
qd w XF w 5U d Wc s ddI

- IDFA 500/48/2910,

April, 1948

Report on Conquest of Deir Yassin by Eliezer.


5U d e s ddI

191

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


RG UUUN nO s

Tzuri to tene (Ayin). 25 May 1948, 105 - 105 - 126

17 June 1948 tU tH nK* w 5F WdF s ddI


30 June 1948
RG. 105 - 126, 29 May 1948

wUMK gO' l WOJU* WdF

W?L?d W?O?Ld? WOK?Ozd W?d 5DK w d?J W?Od?F u?


U?b W??R? dO d?A u?? d?O?L? W?Ld? l W?H?OK b?L? Wd??F s
XuJ WFU XuJ WOMODKH
wU? bK?: bK? W?OU?L w lI? c UU?U?N aU U?? s? u?Q? Wd
WM UB U rI s U UJ fU) UJ
d?O? WO?L? W?OH?O? dU?I ozU v UM? W?IO?b tKO?U?H? U?J c d??F
ld* 5O?u?O??N?B 5dJ??F 5O??U?O?? 5R???LK U??d?B? U?N?? W?O??L?
b? d?? w? W?Ou?O?N?B WdJ??F UU?AMU oKF?? U? w Wd??F W?G?KU wU?_
5DK w wUDd
?{ U??N?O??H? 5DK d??O?B? X?L?? w? w d??H? c b?
X
d
?N s WdJF U?Nu XL

d W
WO?UO Uu? X
W?OMODKH WOMu W?d(

D
W V p 5DK w uNO 5Mu* lL: Wd?JF WOUO uI eeF d
Wd U?N?K Xb? u vK U?CIK UN?b? w U?OUDd W?LC W?dJF
WO?UL' Uu?IF d 5OM?ODKH b{ nOH?) qOI ? u nK? Wu'
5 dJF? UF U? 5OMODKH 5OMuK bd?A wHM bK d?I b* b{
w W?U?A* UMu??* WU?L? u?N?O `OK YO? s U?U W?Ou?O?N?B W?d?( U?OUDd
XKJA bI WOMODKH WuO( odLK dOb Vd WUO u b{ WOKFH d(
` dO WdJ OJA XLO bO* Ud WOKOK bu UH) u uNOK
WdJF bU?* qzUu qJ ub* uNO 5Mu?* lL 5 uB? bK dOB
b? s wK?? vK U?N?e? U?OUDd XMK 5? pc wMODKH V?F?A W?OUDd?
wMODKH VF?A W1eN XN W?UJ d?O WN?u* XU WM bK s U?
UI bO w WOdF b u
WOU ozUu u uu s nO s

Ben - Gurion Archive (BGA) Sde Boker


UdA au V UNM nO_ UOMI s bbF dA

192

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


Vision

and Fulfillment Uu dOB

(Hebrew) 5 Vol. Tel Aviv, A moved 1958


:Letters to Paula, London : Vallentine, Mitchell, 1971

tM uO v qzU

- Memoried (Hebrew) 4 Vol. Am ovid, 1971 - 1974Ud My Talks with


Arab Leaders, Jerusalem, Keter Books, 1972
wB aU

War Diary :

dF UI l wUU

A personal History, Tel Aviv - Saba Book, 1973

WdFU s d( UOu I d

3 Vols., Cershon Rivlin and Elhanan orren, d


Tel Aviv, 1982, Ub
The First Prime Minister (Selected Documents) 1947 - 1963
s W?L?d U?U?( 5KH u?d?O? d?d?% d?( U?O?u b?O??H uu? s
dO u dOL WdF

5DK d
WOLd WOKOzd Wd
WHOK bL WdF s tLd
u dOL WLd l
WOMODKH Ub WR dO
sbB s uQ
s d????H w?DG bK?? W??O?U??L w t??F??{ c UU??U??N? aU

5R* s WO dd% vK d wJuK uN wuONB R* VUJ


YU?? b?K: wU?? r??I? s lU?? e??' sU??? e??' rd b?? d????)
WOu?ONB W?OU?O WdJF b?F d?( UU?UN w U?
s uU qOzd? UO v? dL?u rOI d? b cM

gO??K? W??U??F U??_ w aU??? d?? t??F??{ c ??I???? d?? U????

wU??

gO??K W??FU?? u??d?F?? d??AM s b?? uu?? s b??O??H t b?? wKOzd??


u??Ou cM W?dJ??F U??NuD d??( qO??U??H w oKF??* e??' tM r?d wKOzd??
s uU v
5R???LK U??d?B?? U?N??A W?O??H?O?_ d?U?I?? ozUu s d??O?J U??L?N??O?
5OuONB 5dJF

193

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w l]MB XU? w? W?K_ WdJ?F W?UMB Z?d? bb? qO?U?H u U?J
su u? U?) s W?K_ d?A W?L?C? UI?H?B v W?U?{ W?OK; lU?B*
b r?K Wu?KO???( W??O?MOD?KH b?_ w W???K_ c j?I??? v??? wd???F
U) s tdA c K WOdF
s eM? UJd? s u?NOK X?K dzU s WdJ? bF? s dU?I U?NM
UNM UOUDd UOUD U?d s ob d WK WO bF? UN ub UJd
tOM mK0 Xd UOUDd s dzU d

Messer

b?O??L?d???O?? dzU dzU??c U?U??d UM U??O?U??uKuJO??A s

dO s qOK c bO lb Ud s dzUDK UC lb WOU*

Schmindt

WOMODKH WOMu Wd( ozU


dO d s
U?b W???R? d?O u?( iN?u U?O d?AMK? U?Nb?
WOMODKH
izd? U?U?? UUD d?c? UN?LEF? w W?I?O bK: rC
W?O??L? U?? U??O?d VUD? qzU? d??I? U??I? b U??
dJ WOdF u u sbULK U UUO
UU wMK dM' v UU w WOO* WO WOFL' s dc

dF VUD* U{d uNO lUD vK


wUb uF u V w{UI UU w se UD
u? dM' v UU w W?OO?* WO? WO?FL' s d?c

WOUDd WOuON UdB vK UU


rU?( v U??U w W?O??O??* W?O?? W?O?F?L??' s d?c?

WMbLK eOK$ ub v_ dc w dJF


UHK( fU w `KB d9R v fKU UN s U dc
v _ wM?ODKH? wd??F d9R?* s wU??O?? w?U dd??I?


dd????

fU w `KB d9R
d9R w q?BO d?O_ v fKU WMb? UJ s U? d?c

5DK w UuI uNO wDF UH q vK `KB


mM oOI? UBI WM' U QA dJ?F rU(

194

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

b?I w W?O??O?* W?O?? W?O?F??L?' v iu?H? sd?


WMK U UJ rU b
_U UH q s bI w w_ bM* b

uU

oA w UF wMODKH d9R* dI

dd

U?AS dJ?F rU?( VUD U?U w W?O?O?* W?O? W?O?FL?'

dF s WK Wd


UU UdD{ d w U{_ s ddI

U wM UL w _ WUL( uG wU d

UU UdD{ s _ wLd 


rU?( v U?U? w W?O?? W?O?F?L?' s U???? d?c?

rU( u uNO sdUN* s b u vK dJF


bM v wMODKH wdF bu UC bM* 5 WKUI* h

WEU; bM w w?MODKH wdF bu s? VKD dLF?* d

UI* Wd vK
uK nO?M w wMODK?H wd?F b?u? 5 WU??* q?zU?d


uHK

lUA* id dL?F* d v wMODKH wdF b?u s dc

wFdA fKLK WdI*


v b?I w wd?F UM? W?O? W?O?F?L?' s U??? d?c?

d( v ubU WuNO WOMu WOFL' fOz `dB vK wU bM*


QA dLF* d v bM w wMODKH wdF bu s WU

K uNO VdN dJ


sDM w !U fOzd v bM w wMODKH wdF bu s WOd
lU: d WOC
wU? bM* v U?O u? wU q2 wU?? l s dc?

UO WOUH vK WOuJ( bF QA


3_ W??B? fK? v bM w wMO?DKH wd?F b?u s d?c?

5DK IU UNO VUD


Ud?D{ d w? U???B? b??? UJ?Q wL????d ????
fD

195

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

wU? bM* v W?Od?F Wc?OHM W?MK fOz s U?? WU?

uNO `OK vK
fOz tzU??I Q?A? d??O?? d? v? ? VOJ d??O?_ s W?U?

nOM w WOuONB WOFLK WcOHM WMK


U???I W??U?L?? 5 b???F W?d??F? s? _ wL?d ??

wUDd fOu
d/ `d?' bU?: U?N?O? b?? b??F W?d?F? s W?O?U?? WU?

bF s
qd w UdD{ b s WOLd U

Q?A? W?O??u?I U??K v U?O?KF W?Od??F WM?K d? 5 s W?U?

VzdC l s UM
uN d dO wU bM* v tKb dO_ s WU

e? Q??A U?OK?F W?Od??F WMK fOz v? tKb??? d?O?_ s W?U?

WOMODKH WOCI q s qLF vK dF 5R* uK*


Ud? Q?A U?O?KF W?Od?F WMK? v ee?Fb?? pK* s W?O??d

d??L?u

WdA* WMK WFUI0


pK* ee?Fb? pK* wU?u WU?U U?OKF W?OdF WMK U?O

WOJK* WMKU UB U
dLF* b{ U s U qOB UOKL s dUI

ULA w rU sbU: UOKL s ddI sLC bH s WU


w W?DK b???U??? s qJ? W??OU?* P??U?J*U wU??? bM?*

sbU: vK iI
d w tM UM v U? bO?:b 5? bU: s WU?

qd

bU tOK rJ( b
WOMODKH u gO' UOKF UOI s

jK U?L b w U?d{ s ddI? sLC _ s? WU

rOIK WOMH WMK bI UJM UF WKOHD dJ


d w b v 5 bL? uL bL? sbU: s WU

bU tOK rJ( obB


wULA uK w sbU: UL s dUI

196

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

nM? WDK? U??O??? s d??L???_ Wd?? w? VOD) U???O

; UM*
qB??O? pK* W??? Q?A d??L?F???* d vK? d b?O? r??

5DKH
sbU: UL UI s dJu s WU

ULA w WUG* dI WOUDd uI qOJM s ddI

dzb b??{ s?bU??: U??OKL?? s W??Od??F u?? u? s

WOUDd uI WOuJ(


UOKL s _ d w dJ W?OdF u UO s _ 

uK b wIDM w WOUDd uI b{ 5O_ sbU:


oK* w iO_ UJ vK UOKF WOdF WMK UO
5DK s uNO UNK w oUM* s ddI

5KUI* U?NO ub wMO?( UIb? bI* UN' bzU? s WU

UI oUM w lL v dF


UuJ?( v VKDU e w b?IFM* wMODKH wMu? fK: d

5DK w UNuO UIS WOdF


W?FU?' W?UF WU?_ v 5DK u?L? Wu?J s U?? dc?

dA WU( fK: uC v UNu b vK WOdF b


tb qO U R bONA WO
u??b???I??? sc `M?0 5DK f?Ou u??? s U??B? ??

WOU PUJ0 5uKD* vK iI UI vK R UuKF0


bL? U?( rOdb? v?O q?OK rOd u sbzUI s U?O

UOKF W_ vK Ub e d b{


bI?FM* wMODKH wMu fK: U?L w 5DK? I?

e w

WOMODKH WOMu Wd( ozU UOU


WOMODKH Ub WR dO dO d UOu
s WOd?F 5DK wMu d U w Xd? cM tUOu qN? w d?O d? V
w d??L?{ u?F?? u t wK
U??OM U??? Q u???H b? w d??F? cM? d?

u vK b Xe? tO qU bK c UNM WOM Wb Q?A tO XO wH

197

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

a wMJK9 w WOCIU qB s b w l U0 kH d r L
b?G s U?O?u?O VU? U? cM uM fL? ozU w U?O?u?O
s U?U??IK? w qzU???dK t?U??O???u w d???F wMu? qL??F? w td??? 5D?K v
n s? b2 rO?d U?( b?O? d?HE* U?Ib?? U?? W?OM U?O?B??
UOuO UNK w b_ r s rdO UL
fKU WMb* uF eeFb s uF dO_ U

w u??N?O v W??Od??( dzU?c W??K_ s WK?zU U?O??L? Vd??N

q UU UMO? v UJOK s WO XML oUM s WL?{ WM


p 5DK w UOK UO VO
U{ bO bL U `KBLK dJ WOMOQ WKH(

UF d{ vK eF

W?O?F?L? fOz U??I sbe? aO?A U?N?A? W?O?U??I u?

UHO w I b VOD 5LK* UA


UI sb e aOA UM lOOA

qIF* UAU UI UJ w wuLF s U

? b?{ W?U?I* rOEM v u?b Wu w? UF d?{

Wu w wdH b
5DK w u d

qOJ?A dJu fK?U VO q U??U U?dD{ u??( b

WOuI UK
5DK v WuNO dN nI v UF d{

WOMu UNUN* UNU2 UOKF WOdF WMK qOJA

fKU w UUD dUE

wb* UOBF d
wb* UOBF b

W??uJ( wUDd?? u??L?F fK?? w sK? d?L??F???* d

oKI U??? w oO??I???K W?OJK? WM' b?u d?? W?OUDd??


uNO dF UNOb w rUE* UdD{
_ dF? s* bR* f( b tM tUI?K uD uU

bb WJ UMO UD dGK UN j

198

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

bMd w dOH Uu w UI dJF

U?N??F? W?OUD?d? u?I d??F sbU?: 5? fL? u W?d??F?

UNF WHU* WuNO uI


UI WB nA w bU? c nU bL YU* jU{ UO

WO dUI* w tM tOK B i


eOK$ dF 5 dF WOU d bOF u WU

WLC WOFb*U uUO Wd dC WOUDd uI

b W??OuM' Wu? w? W?U?F W??Od?F? u? u?I? w?U?I? u?

WOd( UOKLF
_ d 5DK w WK* uIK UF bzUI q dM' 5OF

qOK) l w UF

uU?? 5OUM? 5uD?? s W??K U??B?? UM? w U?I????

uU U 5DK v uu


dC) Wd w tM UF bOF bzUI UNA
tKb?? dO?_ qB?O s U? u?F? eeFb?? 5JK* b

t UU UUO b b q d{ nu 5DK d v


dO?_ uKLK d? UOKF W?OdF WMK fOz wM?O( 5 w?H*

UF d{ nu
UI WB WLU

rN?H?O?C?? _ d? v uKB t?OU?F? iF w?U?I u?

rd w X UL WFdA dN vK tFd w `UB bL dO_


UJ vK U?OKF UM? WLJ? s UIb?B U?C

u o b
WOUDd WOJK* WMK U se UN

WOUDd WOJK* WMK U uu s UN

WU??u WU???? W?OJ?K* WMK U?? wMO???( 5 U?( U??N?

UNb wu UN U uF s dF UI


e? rO? wJ?MuU? d?O1? U?N?A e?u? W?L?d? qIM U?_

dd w bMK WOJK* WMK U UN v w 5OuONB 5O


`{u U??N?O?? u?? wUDd?? VzUM U??N?? e?u U??_

199

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

5 t d?F uNO 5 f?O WIO?I( w u 5DK? w )


suLK eU* fO WuD t 5Mu* qd Ud
w u?K tbU? sL?O U sbb?OL? bL? s vO? U

5DK
tz b??A d??F* wD??I d??B* WD r?OK jU??C U??O???

WOMu WdK tUI eOK$


v u?N d d?O wU? U?NbM WOUD?d W?uJ( Xb?

dA q WOJK* WMK ddI w UALK bM


v 5D?K r?I YO?? rO??I??U W?O??u? W?O?JK* WMK d?d?I

wc rJ(U UNM q lL UFUI U


5DK s UbK WOd U' uK w d9R
W?UO? t?{d W?OUDd? W?O?U) d b d??* UD

bF W?OJK* WMK UdI UOUDd u? 5DK w tuJ


WKB??H? W?D l{u 5D?K v W?U?? W??OM WM' U?? U?O?UDd
b( jOD rOI dA*
v wM?O???( 5 U??( d b??? 5?DK w d??J u??

U WUz s te bF dO
Ub u WLU; 5DK w WdJ rU WU

U b? rzU u bF U?d aOA b U?C

dLF s 5UL
u??? w b??N?A qu?? e?d* U?J s? w u?? U??b?

d_
XuJ u s dO d lM1 dB w wUDd qBMI

5DK w WOUDd uIK bb UU bzU ZMO dM' u

qOK) q u bzU U]D vO bzUI UNA

WKL'U Ub
v bM s tK du? t?U uu s d? ddI

b? WdJ?F b?U?* u? VO q w u?N?O qL?F e?


5DK w WuN W oK) dJF
t?O? ?B lM nd?A wb?I d?K W?OUDd? u?I ??

200

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


_ v

v u??F s rN??FM* d??O v uK?B 5OMu s? qA?O?? b??F???

5DK
bM w db* bzU* d9R* wMODKH bu
h? vK dE W?O?L?d bd?' w d?A? wUDd wL?

VFK Ub s Ub qL lOK dF lO


WOUDd WuJ( s UB iO_ UJ U dA

ruJU d* UO v lL? 3_ WB w WLzb Ub WM'

]d c? iO_ UJ u? WOUDd? dL?F?* d bUb?U


wUDd U*d
u?? d??F v ud??N bU??: d??O??_ U??NKd?? w u??

UC w bG v wH*
U UF U U u XN

wUDd b{ WOdF WOMODKH WUI* ozU UU


wUOJ Uub nOMB lL
5DK bM WOFL bG WOMODKH Ub WR dO
U( u? XU? w UOKF W?OdF W?O?N UHK vK W?OU? uB b?L? ozUu
VJ w W?u?H?? a U?NM? Ub? U?OKF W?Od??F W??O?N fOz w?MO??( 5
W??O?d??F W???U????B? w d??A? U??N??C???F Public

Record office

bMK? W??U??F ?????

W?F??U?' W???J W?Od?? U?HR?? w d? iF?? W?Od??F W?F?U??' W?OMOD?KH


WOU ozUu UNM dO w WOJd_
U??F rK d9R?? W???O v?K 5O??HM* 5OMO?DKH U?????

5DK w WU( WOuONB vK WOUDd WOU)


rK d?9R? v _ w?MODKH? wd?F d?9R* s U????? W?O??d

uNOK UOu UM 5DK qF b{ UF


wUDd? dJF rU?( v W?O?O* W?O? WO?FL?' dc?

Wu s 5DK qB uNO wuI su dJ id UF


dM' v W?b?I* U?U w W?O?O?* W?O? W?O?F?L' W?Cd?

5DK w WOuONB UuM dN u K UF db* s


u?N?O v U?U d? w{ rOK v?K W?O? W?O?F?L?' U???

201

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

5F vK be U?N?U?? U u?O W?dI sd?L?F?* 5Ou?ON?B


 rN??OJK X? uU? bM uJK1 U?NU?? l + n
UO UNM uFO r
ULF bO? WUM* 5DK w wuOA eK WcO?HM WMK UO

uU

tdI iF w U
q rU?ND{ uQ r sc u?N?O UL?F rJF? gO?F dF u??H U?LF U?N
u?N??O s 5O?U* b?_ R b??{ rJU?? U?N??K b??F???? r r?JF? u??A?O??F w
eOK$ dF
U??Nud?? s?cK UJK? XU?? sJ qL?? U??N??O?? WKD?F?? ?? nO??C
WOOOu 5DK w r lOL' wHJ UNS UNdL UNue
u? W??OUDd?? W?uJ( v _ wM?ODKH wd??F b?u d??c?

5DK dF WOMu VUD*


WK_ V?dN vK UH?O W?OO?* WO? 5?OFL?' U?

wU bMLK bI* uNOK


u d?{ u U?U?O W?O?O?* WO?? WO?F?L?' WO?d

U?NO? U U? iF W?OuO?NB W?U?O b?OQ vK U?U? U?'


s rU??IS tK v? u?d?C?? rbU??F? v u??OMu Q???? b?
RA* bu
W?FUI? u fU?) wMODKH wd?F d9R?LK WcO?HM WMK U?O

su W?U?O?? U?OUDd c?O?HM U?JM? wFd?A? f?K: UU??


uNO wuI
vK WOd WU? qOJA wU bM* d vK wd?F bu UO

5DK w WuNO WUu d


WU? qOJA wU? bM* d vK? WOd?F WcO?HM WMK

5DK w WuNO WUu d vK WOd


fH?OM WuH?F d w{ l?O vK WOd?F WcO?HM WMK U??

od U?N q? s dUM U?CI WFU? ru WD UU?


WMUNBK
u?? w?U?? bM* U?E?? vK? W??Od??F? Wc??O??H?M WM?K

3_ WBF W?FU WLzb Ub WM' v Wu?d* WMK dc


nOM w

202

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

UM 3_ W????B?? w U?b?? WM' v Wc??O??H?M WMK? dd??I

WGK wc rJ( fOQ WuNO dN


wU bM* v w?MODKH wdF d9RLK W?cOHM WMK d?c

5DKH wUOM rJ( VKD


d u QA vK_ w fK: nu
w uIF* w d9R* v ndA d s Ub WM' UO

bI
rzU?I v lU?? wMODKH wd??F d9R?LK Wc?O?HM W?MK d?c?

nu? uN?O b? d? u Q?A 5DK W?uJ S


WuJ(
_ wMODKH wzUM d9R* d lzU
WOUDd oOI WM' v UU w WO WOFL' ddI

uNOK VdN vK UHO WO WOFL' U

uM fK? UU? b w vK_ w? fK: fOz UD

wUDd
v U?? R u??L? bL?? de UD W? b?NA? U?

WOdF W_
e?OK$ iO_ U?J vK d? w W?OdF? Wc?OH?M WMK U?O

WH du w UB


dF b w se u WcOHM WMK d UM s UO

`OK? vK U??U????? U??F d??{ ??S Wc??O??HM W?MK d??

WuNO dLF*
bM* vK tU? b?b? d? vK ?_ W?d?{ WM' U???

wU
u??N??O lUD u?? wU??? bM* v U??OKF W??O?d?F? WMK U????

wuI rNUO dF uI WOUDd WuJ( qU& 5DKH


d{ w dL UOKF WOdF WMK b
wU?? bM* l? d? w? WKU??I* s U??OKF W??Od??F W?MK U??O

d{ w dL u
u 5DK W?OuM' Wu w W?UF WOd?F u UO? s UO
wUI

203

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

u? 5D?K W?OuM?' Wu? w W??Od?F u??K U?F bzU??I s

wUI u u WLJ qOJA


u?? 5?DK W???OuM' Wu??? w u???K W??U??F? U??O??I? s

WdJF UOLKF
WU??u WU?????? d?{ U??N v u??bU? W?Od??F W?MK U??O

dF UJ(
u?L? v 5DK W?OuM' Wu? w u?K W?U?F U?O?I s

d?F d_ uK* b?M WO?K nMF U?L? n u sbU?:


bI w UOKF WOdF WMK VK vK e
WOuM' Wu w WOdF uK WUF UOI s UO
w?H* UN? WOUDd? WO?JK* WMK v UOK?F WOd?F WMK dc?

5 UNb? wu wMO( UL wMO( 5 b?L d_


dD* UU?? R? ?? nODK b??? e? b??L?? b?U?)
d tO uBM u U uud
dLF* d U vK UOKF WOdF WMK

WOd( UOKLF u WUF u UO s r


W???uJ( U???O b???O WM' d?d??I v?K U???OKF W???Od???F WM?K

WOUDd
U d?B w bI?FM* db?* WUD d9R w wMODKH b?u UO
bMK fLO

bI w WOUO UR* UOI U w ozU UF


rC WOMODK?H Ub WR? dO u( iNu U?O b
UNM WIO
U?F rK? d9R? W??O vK? 5O?HM* 5OMO?DKH U??? d???L?
5DK w WU( WOuONB vK WOU)
WOd UO?B vK c wU bM* WU? UO vK d du
WuJ( v UU
w sb ULKF _ d9R* s U? dL w{_ uO Q?A uH dUM
5DK

204

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

u?? U??OKF W??Od??F? WMK v? bMd?? w 5KI????F* s? WU?? fD??
d{ UN dF uK* ju
5DK s td WB d wMO( 5 bL wH*
UA d9R d
wdF lL: w wMu d WB
tOU w Wd WOdF b WFU fK d
rOI QA WOdF UuJK Wd dI* dL
b W?F??U? w 5DK? WM' v u?H? q?O?U?L? s?d uK d?O? d?d?I
wH* WUL b s WOdF
UHO d UNC w WbN d qd
UU rOK WIO
qb QA b* 3_ v WOdF b WFU' WUF WU_ dc uU
5DK w WOdF b u

dB0 wuI U WOdF WFU' UNb ozU UU


ozU s 5uL Ub b dB0 wuI U WOdF b WFU XU
w 5DK
wu???I U??? b??? s _ e???' 5D?K ozU n?K
l dUI UF WUF WON

5DK WOC w WOOzd ozUu U


5D?K W??Od???F b W???F??U?? b??? s v_ W??u???L??:
w l dUI

5DK WOC w WOOzd ozUu U


R??A W??U?F? W?O?d?F? b W?F??U?? b?? W??OU?? W?u??L??:
dUI 5DK
c U?NCF W?IU W?OMODKH ozUu w U U?L
bd U?O d U?LN?O dUM
]
WOUDd ozUu s

WU) _ UU
Q kH? d?O W?OMODKH dd?? WLEM* lU? WOM?ODKH U_ e?d U?
u?I tOK Xu?? wU U?NM qOKI l W?OMODK WU?O? WOM U?O?B?A WU?

205

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

ozU U?? V? s X??N U? l U??N?KL?? WM UMK? Ue? bM W??Ou?O??N?B


UNM l U eG bM dO X U dc UHK
dd??? W??LEM d??O W?O??L?U? W?d?O?? b? W?U?? U?N b??? w?u?
WOMODKH

WO X U w WU) _ s
WU VOD) sb V
WU uM e
WU WLEF tO

dc*
e bL dc
W?? s?e s d? ? W?OM?ODKH W?O??C?I W?Od?F W??d?( d?O?0 qU?? q?
dO bK
W?OMODKH W?Od?F W?OUL?F d?( aU u? gH?) `U? wM? dc?
dO
db? nOD?Kb?? qHJ d? v d?J? W?OMODKH u?? s wd?c?
s W?u?L??? l q U?OKE U??OMODK UDU??{ U? 5d UMO w d??_ d?F W?
uD n?K qL??FK E*U? uD W??OU?? W??O*U??F d??( w U*_ U????C
dN s s]J9 v uM u s w wI WOUDd uI td bF
dO WOLU WdO b wUI u dc
W??O???L??U?? Wd??O??? nOQ w???U??I d???c?? w 5D?K
dO
bI wMOUJ qOK) UO U U c
dUI d bF_ WOdF WOCI gU vK wdc
oA b bL dJ WOdF u s wdc
WOMODKH Ub WR dO WOd u XN dc
s ozU? U??N???O?? dU???I b???I W??d???F?? b?zU?? q? tKb????? d???c??
aU v uF dUI UUO qd v
uD WOMODKH U_ ed dO wMO( UL WU dc
e?d?? fD?? v? dU?M s hK?? tKb???F W?U?? U?O??u
uD dO WOMODKH U_

206

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


bI l rU bNDC wU Ud

bG e dJF 5% dJ WOdF u s wdc

UB wUL aU ozU


* WO U_ WOdA rU;

ozUu e?d? w Wu?H? Wd? U?LKOd?JO vK? uB?


w WO_ WFU'
UNM dJ 5DK b h
d????? s e u???I?? q??? jd???A r U???

q jd 5M
jd
jd
q
q


WOB u WUB WOUL ozU UHO
WU UU d U Ud d U UJ
uIM sc U_ U Z
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
wLKOdJO* jdA r v ed

207

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
qOK)

d dB D Uu Z( UJ_ U WUF u_


q
q
q
q
q

uI dJu
q s

uNO UNOK vu w WU U UJ U Z UJ


q
q

UU U U d d U Ud U Z fKU


q
q
q

208

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


q
q
q

Ud dUM
q
q

U? u?I UU? U?I?H j{ U? ?U? WKd bK U? Z? U?U


WKd bK WU UUUCI u bM U Yu d
ozU q vK_ w fK:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

WOdA bI WLJ


rC rKOdJO jd
UDd
5 U

WLJ d U_ bM U U UJ U WOd Z


UM
q
q

209

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

WOMODKH WOCI ozU WOdF b


W?OMODKH W?O?CI?U WKB?* WOd?F b ozU s d?
A U?
rKF qGA qJ WdF wN UN?O u) c U_ t bF
U??H?O??_ `?? W?O??L_ U??O?I iF? b? qF? ozUu
YU? qF?? dD) c?( s W?OU? W??b u_ U?B UJ 5b 5??U?K
WOdF UHO_ ozUu tOMI U0 UL s tHM QM b
WOd?G UF?U' w ud? sc UNO?HI? jG{ X% W?OdF b iF d?O
U??KD?? d????% =b?I d??C?????? Wb? U??Nu??B U??LJ?? W??OJd??_ W??O_
U?N?IzU s? w U?N?O? ozUu s b?b?F Q?A b?I? c d?B?F? d?O?G??
ozUu U? W?O?M_ W?Od?F W?OK; W?U??B w d?A U? U?U? w W?U?)
Wd? w WU?G? Wd? lU U?N?OK XH?{ b?I? u?B??I W?O?L_ W?O?U?O?
U?N Ud? U? dU?< eN? q? b=O? sb sze? w W?O?? X]K
XHK XHK
ozUu? s U?? W???Od??F? b W??L?E v bzU??? ozU s t???OK UM?KB?? U??? q
uH? U w WOu?LA WLE_ WO_ b UM?U WO_ U?HO_
w b??F b??; ozUu iF? b? pc?? VU??' c w W??Od?F? b W?L?E vK
U w Ub u?AM* qE YU rK b vK dB? WuF WOdF? WJKL* UNb
WOdF U_ w U UL dL_ XdJ s b t UM
5b 5?U? U? U? `?H WU?? U? U? ozUu s u?M c?N wUM
UI bM u) eU( d WOdF UHO_ ozUu w ozUu u{u dD

210

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

Wu??F? W??Od?F? WJKL* ozU?u d?Q?? wS? t??OK 5b 5??U?? s U?L??e
WOMODKH WOCIU WU) WOU

WOMODKH WOCI WuF WOdF WJKL* ozU


WM XF
s Uc? W?I?O nOMB U?O?? bS e?eFb?? pK* s qL? od? U?
WO?U* ozU s WO?U) ozU s U? UN?CF bU ozUu? ed U?OM?I
ozUu e?d?? s Wu?F? W?Od??F WJKL* q d?_ d?_ d??_ U??R* s
.bI od?H qF dO b?OH qE tS UI? vK U qLF l WO?M_ WOdF
b?UM wU? Y? W?O?NM pK?1 c YU? lOD? ozUuK q_ o u?
UNU/ s UNO U2 WOu{u0 UH
b??$ U????( p?K W??' VU??? VU??' Wu?? U???L?? U??N?? s lu??? UD
t?U oA?b tKBM U?F? VU? WDu U?NU?I?K
5DK w WOuONB WuNO lzUEHK >b l{u Ud U
v UM? Wu? w U??NU?I??K b?$ U???( WJK2 WU?? w qO?u t?K UD
ou* wU lO tU U U r W?OU) RA db qO
WM b w? UJd wdG? rUF w WO?uON?B WUb d?OQ UM d?L?
w 5DK w W?OMu W?O?? UO?F?LK W?cO?HM WMK v? dO?A
UN bB WOuONB WUb WUI w dUIU mb* U w rOI
d?A 5DK s u?F s pK* nu? u? W kU? U?dB VcJ u?
W???O??d? vK U?M ou* ? u WbM?N ???I bd??? VcJ?
W?U? W? U?N?O? b?$ U??( W?O?U? d s bd?' dd?% f?Oz UU?IK
pC Yu s pc dF 5DK wLK b{ w uF s pK* WD WKzUI
d?A UL? rNzU?B w rN?U?A 5DK wU vK nDF t?FL?Q w rU?F
U? b? W?? kU? aO?A U?? XK bd? WbMN? bMO? bd? U?C? VcJ
bI w vB_ b* w U ULOK qJO
W??O?b??I* Ub w??H?? vK_ w?? fK: fOz wM?O???( 5 U?( u??
u??C?( _ lO? w rEF* pK* W?? VzU? qB?O?? d?O??
qU? U?HK c??U u?C?( e?L? R 5?U nu nK b?I w w? d9R*
aU wM?O( 5 U?( q s eL? R 5U nu?O ub dJ r U?BI
V

211

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

v eeFb s u?F dO_ U QA wKe sb dO v e?L R s WU


aU UN dOC bI
U?F aU U?BI qU v e?eFb? pK* s WU
lM bN W?MOJ vK WEU?LK wU* lOL? c 5DK W?OCI p?K* r QA
rb vF e s UMN s U oOu UM U uJO cN _ b
bOL( wU* `M UMK sJ2 qJ WOUDd WuJ(
oO?I?? WM' Q?A ee?Fb?? pK* v 5DKH U?OKF W?Od?F WM?K fOz UD
ou* WOUDd WOJK*
ou?* 5?D?K r?O?????????I d???? U?????& u????F????? w?????F?????A n?u*
d???U???* lO??L??? qL?A d???{ U???N???{d??? ??? u w dU?E*
UL_ d(
oKF? d?L?F s r?Od uF? W?O?U?) qO? v eeF?b? pK* s W?O?d
5 U??( l W??O??d??F W??uJ( l o?O??MU bM? d9R?? w 5DK? wK2 U??O????U
ou* aU wMO(
uOMOD?KH Ud U?OU* s WK W?LO? bb oKF? eeFb? pK* s W?Od
WF? U?NM 5DK wU b? WU? u?L Wud? uOK? WObM? n WIH?B
lb?? WzU??L??L? U?H wU?? 5DK wU_ pK* U??N?F?b?O? wMOd??? t?OM
ou* UNU WFzU WdAK
WJKL?* 5O?F vK? 5DK W??uJ W?I??u? Q?A? b? w wUD?d? u??H* UD
ou* aU 5DK w UN BM WuF WOdF
bb% 5DK w Wu?F WOd?F WJKLLK UU? BM uH nu 5OF? d
aU? U?O?? s?L Ud??N?? U??OMOd???? U??N??OM XG?K W??OKBM?IK Wu??

UI? dO? dFK w WOu?ONB W?Ub s wJd?_ Ue dO? rKO


lM ou?* aU rN???O?C? s r?NM ru?H r?N UM
ULMO WJKL* w fO t l WJKL* u s rKOH
w W??OJd??_ W?O?UDd?? oO??I??? WM' ee??Fb???? pK* 5 c u??( h
ou* aU 5DK WOC u Ud
lO t??U WU?OMU? W?O?U?) d w?U?F? v u?F?? U?F qBM?I s UD
d???I???H dd???I??? U?M 5?DK w? WU???( s ou?* _

212

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

_ WU? UJ? b WO?uON?B WU?OK 5?( s qB?O bO?Q Wb?I WOU?


U d?F bM e?_ b?* bIM W?U?F d? u?NO U?NM d?F h U?
U?? u?N??O l U??F?K t?u?O0 d??F? w?MO???( g u?? u?b* q?? d??F bM
d?U u?N??O l d?U?*U d?F?* wUMe b?L?? q?? w{_ lO vK rN d???L?
uNOK w{_ lO WuNO ULEM* U$ tOK UM XIK c wOA sb
aU? WU????OMU? W???O???U????) d w?U???F* u????F???? U???F? qBM?IK Y?U??? d?d???I????
WOU lO{u* sLC ou*
u rOU?? u d??U? U??H?O?? w fKU pM? WUM w b?? c U???H
U?C U n U u?N sdU?N Vd?N WuN?O WUuK wU?O r?I fOz
b rOEM? VO q w d??H??* W?K Q???? W?O?d?F UJ_ ? w?UDd?
u?U? Wd?? w{ e? d? wd??F U?B?? rOE?M wd?F U* XO U??A d?F
WuNO dN 5DK w WOULF Wd( WOdF
vK b UN QA b?* 3 WuF WOdF WJKL* s? bI* VKD WIO
u?H* du t?b o?u* aU U?NI?? ? 5DK
tuJ s nOKJ vK UM tOIH bF
fOz wd?IM l rU?H? ]- tQ b?O?H ee?Fb?? pK* v 5U nu s W?O?d
aU f?u?? d???? 5?DK v u???uU 5u??F??? 5uD???LK U??L??K? d??B??
ou*
5uD* U QA W?OdF WFU' w 5U nu v eeFb? pK* s WOd
`L? tQ tKb? U?L{ l Wu? v _ d s 5D?K v ru? 5uF?
ou* aU rN{dF rN
gO' u lM u{u Y WOL u 5U nu v eeFb pK* s WOd
ou* aU _ d d 5DK v uF
s U?O? b? rb? W?e* W?F w? 5uF? b?N?A U?L?
aU 5DK uI WUF UOI
WU?? X% 5DK l?{ d?? Q??A wJd??_ fOzd q?? s d??A c U?O??
ou* aU b* 3_
uNO b bF?U tS eeF b pKLK oA? w uF uH* UD
ou?* aU? uU???? d????N??? s? d???A???? U???? w r?N???? W???U????

213

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

aU dU?I v 5DK d? w W?UA* Wu?F? uI u?


ou*
a?U 5?D?K? w? Wb???????N Q???????A r? t??????????????K w? s?_ fK???????? d??????
ou*
U? nzUD w wJd?_ uO?A fK? b?u ee?Fb? pK* U?L? s dd?I
ou* ? aU WJKL?* w U??L? j?HM UU??C?? 5DK? W?O??C?? Q??A

WdB* ozUu
Y d? w 5DK ozU vK kH? WOd?F WLE_ s Ud?OG Wd?B* WuJ(
s U?N W?Iu? vK u?B( s ]b Wd?H W?O?U? lL? s
b U UO?M UOd vM dI W?dB* ozUu Wu v uu q Wb
UuK b?NAK nK t?O WM W?Od( UOKL?FK UHK b?F Wd?B ozU s
nK* uMF U jzd)

b* WOdF WuNL'
dAM uE b d WOd(
uJ r WK* uIK WUF UOI

U?OKL?F s oO?I??? u? UO? fK? U?N d? W? t u b?B?O nK* U? U?
s WM?' XKJA Y?O? W?M 5DK? d? w? W?U??A?* Wd??B* u??IK W??Od??(
b?N* bO?L?( b? b?O?IF 5?M XF? b?L? b?O?IF b?O?F? wHD bL?? b?OL?F
nK* w U UC UG s rdO

U 5DKH WOd( UOKLF


W?OD dc? jzd? dUI W?OU? WbN v? U?OKLF? b Wb?I _ e?'
b u d?B* gO' d U? WO fOz b?N* UL od?H bM XU WO?L
UOKLF

_ e'
UOKLF b q Xb w WOUO U _ U
UOKLF s v_ WKd* wU U
uOu bF v_ WbN d uOu v uU

YU U

UOKLF s WOU WKd*

214

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#


WOU WbN d uOu v uOu

wU e'
UOKLF s WU WKd* ld U
l UD vK UI UM bON9 UNLEF w XU dLu uOu
UOKLF s WFd WKd*

fU) U

dUM v dLu
dUM w dO_ WU WbN d WO UI nu YO
U s tuB w U?M UOKLF s WOU WKd* W?b s wU e' U
sdAF v
Wu' uI UOKL
Wd uI UOKL
UOKLF s UH* b
bNA U]C ULQ oK
Wd uIK WdF* rOEM
u( qL
WbN d UOKL
WOU U_ du UI UM q WdJF U{_
UuUH u
b: b s U
uI rOEM U
UOKLFK WFd WKd*
dUM v dLu s
5DK w nu* Y WOdF uO' U WO U d9R d
bO*U UF nu* dAF qBH r
dL UOKL b v dLu s
dd?? d?O?_ Wb??N r b?O* w U?F? U?uU?H? s U?B?( p U??

W9U??)

b U??N??O?? d? s? U?H????* W??O????Od??? b X?UM

WOd( UOKLFK jzd WHOH) WK_U WU) b UOKLFU WU)


b d?? qd 5U? d W??c? v?K e?? W?O??U??O?? U????? s

215

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

d?F U?I W?OuO?N?B UU?B?F VQ? qd aU? U?Nu U?S W?Od?F


uI UO tKb pK* vu vK w wUDd b UN d0
w u??O??' 5D?K s U??bK? vK fK?? Q??A 5?dJ?? sU??A?????? tU??F
uuD* WdB* WK* uI w_ wdF u wUMK qd
nK*U o(
XO bI uM WH?OH) WdB* uI bzU? eeFb bL? WDu nu dbI
uOu aU r(
d?? ozU uM X?% W? t??OK d?? b??L? b??O?? XF? t? vM?? nK* c
wub WJ dUI dUM dF dMK Wd UHK* 5DK
tOU w qJO 5M bL W WUM l{u U tH nK*
d?( U??O?u w d?? 5DK w? d?B d???H pc?? u?O?' d??F
dA dUI
WM d?( U?O?u w WKB?HM d? u?O?' W?b? d?F W?
dA
UF bzU?I U W?dF* tUN0 q?JO 5M bL? U?NOK qB W?OIzU U?U{ l
U R bL tK q UU u* bL bL 5DK w uIK
qJO UN ou w qd*
v uU s
du uU UOKLF s uO' UOd
s d( UOu
VIM w du du
WuUH w dL du
dL dL nu WD) WKd
au w? b??; lu?? iF l b??L?? b??O?? XF?? d??A U?? l? U??N?U??H? k
UOKLF

Records of Kuwait

XuJ s

1899 - 1961
Selected and Edited by
Ade. L Rush
Vol.6

U bK: XuJ

216

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


WOU) RA

Foreign Affairs

WUMF dA UIM

Archive Editions 1989

nO_ uAM

6.04
Kuwait - Palestine / Israel situation in Palestine and Kuwait response, recruitment of Palestins; Provision of visas and passports
Anti-Jewish discrimination
See also volume (5)
Suspension of Postal Communications with Israel 1922 - 1956
No. 966 23 December 1922
Memorandum : Palestine Delegation to the Hedjaz against the British Mandate
in Palestine by Political Resident in the Persian Gulf. To the Political Agents :
Kuwait, Bahrain, Muscat, to know whether people in the Districts take any interest in Palestine Affairs.
t??L?N? U??( v? wMODKH b?u w?U?H ZOK) w wU?O? r?O?I* s d?c?
sd??? XuJ w UM U?? rN?H??? 5DK w wUD?d? b? b??{ qL?F
qB b?u q s WU?b uFK? WOMOD?KH RAU U?L uu jI?
dUIU be qQO
W dA dLu dN w UOUDd WO{uH

Lt. Col. d?N?u w U?F qBMI v 5D?K w wU? bM* WU? rL?F d?AM
b b{ wUO qLFK U( v wMODKH buU oKF w A.P.

Trevor..

vK u??N?O qL??F scK? d?L? b????? wK b???? u?? b?u W??L?N?? b wUDd??
U?B? 5?DK w w? nu? w W?OUDd?? qb fM v U?L??NKu?%
uNO 5MuLK UNzUD 5OMODKH 5H w{
d?N?u w wU?O rO?I* v dU?M XuJ w W?O?UO? WU?u s WU?
b?u? WU? W??OMODKH? R?AK b??? W??O?L uD?F XuJ w UM? Uu????
rNMO WFzU dO wMODKH
u du UB dU' tKb aOA v wMO( 5 U( s WU
qHJ 5b* u? v?K XuJ w wUDd? b?L??F* W?I?u? 5D?K W?uJ VK
WFd? aOA ud XuJ wdG* b?L r$ fOL? sb UN bL n?ODKb
p QA bLF*

217

- W9JM3 v:% v3_ WO*UF3 d( cM4 5D?K0 ozU#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w wU?Dd?? b??L???F* v? du??? a?U?? 5DK W??uJ? d?O?dJ WU??


wu b??I w W?O?d?F W?O?KJ w u?b? uU? sc 5?b* u? Q?A? XuJ
t??O b?G? w Vb?? W?O?K v V b?? U? c n?ODKb??? q?HJ rNu??b
tUUA s YU* db VzU t ddI
db* VzU U?N??? H.P.Rice U?NK b?IU W?d?A u? r? W?Uz s WU?
uc* v dOA YO nODKb qHJ QA rOKF db v

C.I.D.

YULK UF

c Wu? w WLE?M* c dF U??A Wd?( dO?dJ V b?I? wUO? dJ


Wbb( UBLI

K.C.I.E. U?B U?( bL? dO? aOA v XuJ? w wUO? qOu s WU?
qHJ b ULO? 5OMODKH 5bLK UL U UD u d?Lu aU
nODKb
w wUO? rOI* v dd? aU XuJ w WO?UO WU?u s WU
Uu?? 5DK? w wMI?? Vb??K W??K U?? XuJ VK? u? b w?U?H Z?OK)
5DK fO bMN v rNUS bOH No.
qB??? Trenchard

Fowle

CF/725

r tUd

v W?Kd??? uU??? U???N???U? XuJ s? WU???

e_ bR?* e_ tU? w dA X?uJ w UM 5 tKF iO_ U?JU


iO_ UJ w U UL UOUDd WUO W{UF*
WU???u s X?uJ w w?U??O??? qO???u

Major A.C. Galloway

v WU??? d??

td?GK v UU qd tU? r XuJ ddI sd? w WOU?O


r d??F b?9 W??b* w XO??I W?LK u?? U? t??U

C/170

r

rOd wMOD?KH b* t?OK d? v?O s b?L?? aO?A nOQ s b?O?A W?KD


5DK wU UUF u bOAM bOF
5?U?K bO? U? bI U?NEH? sU? UN? UM{d w? ozUu c S? U?) w
U?N?O?L WO?U? ozUu w Y? W?O?NM* qE wKO?zd wd?F d?B aU w
b?IM wMU?? b?IM ZNM U?L? bM U?L?O? t?b? s? U?NM U?H?? b? bb?%
ozU b aU U s b WIOuK wU)

218

U0
WO0dF4
n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_
W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#
W2dA3 v3 W7u!_ s4 u=:3 U0 w!dF3 s+u3 w0 d'_

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_


(*)
wU f

qb
p?K? v? U?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ?u?u?b??_ v? U?/
s WQ Y w? WCUG U?IeOU?O*
f_ c? vK? rO?? ?I? bd v?_ qK?F
l 5uI nOJ s b uFA ldA
aU?? l d?? A? ? VKI W?? d??F? ?
lO?L? e?F wG?M U?O?uub_ v U/
WKOL' Ud s9 w VzUB*

qL U bI Wd s qL c wU wuOKUM UD) s UFDI p U


XUJ Ubu? nDF? s ru? s 5U) 5O?uub_ p b?{ j? s
5 lL? u b r c q?F? dN? d vK? Wu?H WF?OD?IK X] WU? WeM0
wU? ud? uK l RuU u?OKU rN?LN? q 5O?uub_ e u?OKU
U?O vB w 5O?uub bb' b b??O pc dO?NA td?R w
Wd?I???F U??B 5EU?; U??B u?OKU? 5 Ub? vK W??{U?F* d??O?? b???
w u?O???HK b?O?? uU? wKO?K 5O?uub_ W??N? s UduU??A W?O???O?*
5u? t?O?bu? d?OO?u U?HQ k?H?% e w W?O?U? W?O?U?C u
WUO s d sc p d? WN s dJH w_ rdL Ud uu
5 q?u e???L U???I? U???L??? o uU???? v??? U???O???{Ud s?b s W???L?zU???I
WOF{u dA sU dI UIeOUO
w u?G `KDB?L? d?N U d?N w U?O?uub_ 5?U? iF r b?I
bb UuNH UN?Hu Ud v uF w WUC WLO U*_ UNML?O U Ud Ud
cM UN?I U?Ouub_ s nu* iF wMF? cN d?_ U U sJ b' q
dG* s dJH YU

221

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

r U?N?? w W?Ob?I Wb? qF q U?d? w W?OU?O? WdJ u?I? _ Uu?N


wH? ? wu?OKU?M UD) w W??{ w U?IU? 5 U?L? q f?U? l WKU? bu
u?I u UN?OK d? w W?HK?H UF? dz w U?Ouub? U nd?F
dd bO
QM b?* UL?F? w t U?L? WL?N?K `KDBL? b? r UO?uub_ `KDB?
qUI U?F `KDB*U W idF? vMF bOH UMO?LC 5UC s b?OF
odD nB?M w sJ UO WL?* W?OUO? bI?F* s WDd? WuL?
w vK U?O?uu?b `KDB? U?L?F?? s `KDB* v?K fU? U? t?FK U? l
WI d tO u?u rUI wFL { r WUB WO?UL ozUI(U nz
`?B r cJ? W?I?D pK u?{u j?d* aU? o w U?I U?L? W?MO?F? W?O?U?L??
d?O? WdE qFH WU t?O? XL?{ UKDB? q V? W WU `KDB? `KDB*
wHK dI vK bF dI UN dI r WON
UO?uub_ s wU* nu* W?IO?I v U W?dH d?d bO? uH r
mU wuOKUM nu*U U b v dQ UHu tHu
td?U?? Yb?( dJH? X U*U d? W??OUJ d? w U??O?uub_ W??OUJ
W?OU*_ W?H?KH w d U? U?LMO? lu? dJH 5 fO?Q? R W??F R?
p U?? s W?L U?? q??O bM oKD?* dK lu WU????? dJHK l?u W?O??F???
5 W??F t? VK? d c fO?Q? W??F fJF u?I? bb? U?c? U?d???
duE UOK& luK UFU dJH qFO lu dJH
sJ dM tH UL o u c dI bN c wuub_ U dO
bIM Q uI UMMJ1 U?Ouub_ uNH* WOU?{ Q bN

UOuub_ dB

WuJF? WOU? W UNH?u V W?OKON vK fO ?I u UOu?ub wU*


w d?? U* U?O?? d?O???F U??O?uub_ d? c wUJF uE?M* vK u U??C u q
d bF U?LO UNO dEM qF b? WOHOe U?NFO s ? U bI lu
U?N?H?O U?N??OM w Y? u?? v W?O?UJF U?N?OU? Y u??? s Ue?N?
vK bb? b?O?I?F vH?{ c d?_ 5F w?UL?? U o b?; W?O??M U?N??
UOU WdF* UL rKF UU UNKF UNOUJ
w d?J? W?O?L_ U w u??? d?O?? UJ_ vIK bd? t?A???O cM
qI?F WDK s U? su?N w? dB?M X?O U?L t?b? U?LO? U? w?d?
WH?UC* W?OL_ q tu* qIF? uD_ WR* b?OIF? WIKD* t?IO?I dJ c

222

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

s wd?G dJH WO?u s dO? b? v rO? p w vK? qIFK d?A bIM c?N
vM???? b? j?U? U?? wU??) rU??FK U??U? U??U U??UJF U??N??H?u? qI?F? UJ
dU bG?O tH u qI?F S

wUbMd vK n wKIF UJ s 5uM

r U??L?? wU?? u??uK? d??C d??A p u?? q9 w? W??OuJ du?E s


u_ q w u bd bM `D vK szUJ s wUD dO?GB e' p tAO
X?U?? u?F???? t U0 r?U??F W?M w? w?? dO??B s e??U??
U?L?_ w u?& W?O?C?UM ozU?I? s U?? d?O??F fO t?A??O bM jI?
X?O? qI? szUJ? W?F?O?? w r_ d?BMF?K W?He? W??N? t U?? W?I?O???
rNUQ sc UHF?C p r qL d u tA?O dE w dJ rOI UJ_
WI( UO(U U?O) UO ub d_U rN Uu_ vK r?UI rNK uH pK
qI?F YO U WF?OM w UJ_U? WFO?D edG? wb WU? vK WL?zUI
UHFC qO U s d% dI* UNdA UO( oU UOIOI dJ ZM
WK??? t? Xu w w? w dd?????? s W?K??? u?? U?J Z?M* qI???F c f?O
X?O d???F? W?U?? wF?L?' w U?N?O? q? d?? wH? vK qO?% U?
dO? qIM j?Ou inconscient w s lD?I* VU' p Ego U_
lu l? qu??K W?O??U??uKb? W?U??OK s s?JL* b??( d? w? `$ c 5{U??H*
u?HD b? b? d?O?G? WU?? fO U U? UO? b? U? W?O?U?) tUd?
w w t?H w U w q?E WLzb UUMJ sJ wu `D v U? qJA
UNd c u q cK uJ* d rI jI fO bd dE
t?U?? r t_ p U?U9 U?HK??? UF?{ U?O?u?ub_ b?I c?Q fU? U? l
w wb?I VU' S? wuub_ qJA?K W?OU?L? W?OU? d?C 5 Wu*
s nO?H??? lD?? r W?O??U?* U?O_ w UU? q c? u U?O?uub? b?I
WOLKF UO?uub_ O S Wu* UL( bb? WOMOMOK WU; pK v tQ
Ub? W?OU*_ U?O?uu?b_ d?O?N?A tU?? w fU? U w U??F? pK e
wu b% w w UO( q UO( b c u wu fO uO v
oUD w u YO? s UB? `O?B wu 5 eO?OL?K b?N fU? vF b?I
U?O?uub n oK? b l?uK WKKC? W?He? u? fJF c w?u 5 luK
wu s dO_ u* c vK
UMO??HJ s?J U?O??uub?_ u?B?? WKU?J fU?? WdE j U?M db?? fO
VK vK bb?A t?d? U? WK U?N w f?U U?O? w W?L?U? WE( W?L u?I

223

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

u U?U???L?? w W???O??H???KH Vd b???I aU??? u??B??? wK???O??N U?????O


WK?L???( wH????KH t?UD V?K w WU? e w? u_ d???B???F? W???O???uu?b
U?( WM' w? XHU?C w WU?B? WKL?( q? UN?K U?O?uub_ vK W?O?U*
U??N??KF? d??O??J W??O???U* U??O??uub_ XHK? b? XU?? WUu?D U?O??d??? b??{
w W?OU??* d?I? r? d??H c d?_ W U?Ouu v U?N?u? W?I?KG? U?O?uub
d?????? d?? W??O??U s fU?? U??( u??B??) c??N? fU?? U??N XF??C??
tU?? U? u?I U?N?U? ? s U?N??O?L b?? UJ W?uE?M U?O?uub_
WMO w U? lL?? UN sb w r?OI UJ_ bzU?I?F q q w w W?O?uH W?OM
UO?uub tLz UB? UE q tU? U u q w w W?O? WOM
u? u??? w? uD qB? W?KB?* X U? v? U?OzU?I?K d?O?_ c d?O?G?? WMO?F?
S U U WUB? WLE_ UJ qJ U uD U0 tU U
W?Od?? U? U? XU? sJ WU? .b? u?' l{ w b U?O?uub_
d t?S uD* U? U? WUB? U/_ w u? aU W9U? w
uD c??N W?Lz* U??O?uub?_ p w UbM nu?? w U??N?U?N? U?O?uub? uJ
U? WIU? UO?uub_ WO?LQ d?F t?H fU? u UM UML?N U sJ VId* wzU?NM
W?O??U? W?IK( w? YO? U? W??? U? u? l? d?{ Uz WE( s d???F X
q Q? tQ? fU? U cJ W?O?d? U? U?? u w?L?( qu?? w Wd?C
U?Fd? tKF?H u U?L?MO rN?UEM WU?L? p uKF?H r?N? t?O u?b U? v U?O? 5Od??OK
WHzUD c vK DU fU rJ b bB cN dd bO uI u UDI
WzUD W?{UF W?OU? lzU?u rN w U?O?uub_ dzU Q? UN?_ UJ_ s
wK UOuub_ s d - U t dJM fU? WU WLzb lzUu U(
Wu?u? W?ID v?K U q?N e v? wU?L?d Vc*U c?_ Yu S? U?NM
UNd_ UN WKB VUJ UNdb dF r w U* bJ

wIA wu WuUJ UJ_ d


b? wuub_ d?B aU u dA? d?B aU
re c l?u U? W??Ou??L?A W??IKD* W??d??F* U?O?? 5
5 d?UM iUM c U?LK qO?9 d?O t?KO9 U?O?uub_
t?H? l u?L* lu d?B U?UJF p U?? UMMJ?1 q WHK?< U?NUJ U?NU/
U? qO?L?U u?I WU?{ vK d?R? d u wuub_ d?B wUM w p ?
dDO s d{ u ULz qB U qB? U sJ WOUJF WdEM tLe c

224

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

s UM bF r uOuub_ bOQU WMOF WO?UL `UB vK VUG l UNOK1


U?F? q9 U?O?uub_ XU? wuub?_ YU? nK WMUJ W?I?O?I?( c
pK dJ?H WU??? d?_ W?O??UM s qE? wN? t???OM d??HE td?? t tc U?L?zU?
X?O qI? l W?OUM c s U?N - t vK lu qO?L? WKO?* W?U;
lzU? d? q s d? w U?O?uub_ U?J 5 Ud? u?2 l s d?O??F
W?U?M* qO? vK d? U?O?uub U?B?? WU? w w?KF l v?K WKO??
lu WE?0 U?NMJ W?HK??? lzU? d? U?N wKF?H? lu vK W?uJ(U U?????
UMF d UL WOL lzU Wdd WFM w tK9 c wKFH
vK i?I UM vM?? w pK W?IKD* W?I?O?I( d?JH q1 q?O v W??MU
U???NK?UJ U?????? q?1 c w?U??? U???* c? w Uu?D qd??? s U??? W?Kd???
oKD* luK UU UUJF UNHu UNH bI ULz UOuub_ XU tOK WIOI(
UMM?J1 UM WU??GK l?O?{ u? UJ_ oKD0 U??O??uub?_U wu s u????* c S??
wIO?I( UMO d?L? uD w U wN WI?OI( U? u w
w aU?? d U?OK& U??Lz q?O V?? uJ b?F W??I?O?I?( b??F?
b?I w mK U?LN? d?B vK r?J( _ dB? q q9 UMOK d?H c U? W?I?
uN? d cN t U >q& d?B qJK wIO?I rN v? UMKu dUF? dJ s
wIDM dB l rM
p U U vMF? UN ` dO?_ c uD U v Wd( s Y u a?UU
U*_ W?H??H q??O U?NML w W?O??d?H u? qF? c sL? bb?? u?? Uc
u wK?O??N uEM* s V? q?F t?HK s lA Uu?U?J U?F? u?OKU? l `?B
dA* lu v?K d: qIF UJ e lM?L l vK W?OM rOUH? oOD
UJ qI?F? lOD dJH U0 lu?* dJH s uB?; lu lM9 W?O U?N
d?A wzU?N u?LD 5 ?? c S? wzU?N d?CU? lu U?LMO W?OzU?N
La

conscience malheureuse

wIA wu QAM u WOzUNM

c qF? XL?B? U?O?K?? c d??_U u??? c? U? pK?/ UM


uB? wU* n?u* w WOH? uB d?C WU?GK UO?b b? UJ c nu*
c WN s wUL?d UEMK WLz* WuEM* UNHu Wuu? UOuub_ 5L
W?N? s W??O W?* c u? f?O wK?O?N u?EM* s oDM* wID?M nu?
fU? bM u?AM* wU? qu?? w Wd?C W?O?U? W?IK( q9 U?N_ d?
d??U??F* wu oOK?F d??{ v W?O?K??O?N? u?b U?M UM u w?U nu?? c

225

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W??AU??F??LK u?? U?N? UMd??F W??O??U?? VI??( W?H?K??< U?F??L????: w UdJH? WE(
d{ S UNO W?OK* WOU d WIOI vK iI bB? UNFzUu UM
wUD lL?: w 5OUDU UOUD u?J YU vK dH WOK?ON dI
wU* nu* w U?{ p UME UL wULd lL?: w 5OdOKU U?OdO
WOdOK UOuub_ s
WOUL U u sJ r UOuub_ bI d c uD UU9 `{
U?OKL? U?N?JK w wUM* r? lzUD o?I% l?D? r UU?H? U??
U?? w WO?I?O?I? lzU?D s Yb?( j?I U?MMJ1 U?O?uub_ b?I
UOuub_ bI
U?NH?u UO?uub wd?H uN?H* l U*_ W?H?H lD ULMO?

v_ WF?ODI

b? UO?uub_ dUM? U? l{ wd u? d U?L UJ U?LK


UOuub ` WOU UJK* W?b ULK UUU U?Ouub sdEM* d
wUJF vMF

WOU WFODI
qL? UJF UJ w qIF UI U?Ouub_ UI pJ U?LMO WU W?FODI
wK UJF wKON uEM* fU VK ULMO

tc ULzU UF UOuub_ s 5KU


nu* v? u?Q?? d??O??? d?J rd d??O??? X?A?F?? lzU?DI c 5 t b??R??
f vK wU* u* d U? tUO c dUG? bU l d* c sJ wU*
w?U* b?IM w wLKF vK i?I tMJ b? v nO? sJ W?Ouub W?O?LK
dOu u dUF* wdH uKOH pc wM UOuub
s ruK w?F?O?D d* w U?O?uu?b_ Q U?IU? UMO U?L? U??I?? U? b?I
U?N t W?He U?N?H?u q lu s W?HU? d?O? jI X?O U?N?Hu? UN?O dE YO?
WDu wIOI( lu s sc dB WdJ WuEM lu s wL qb d_U
udF r WOHUJ c s v_ b?(U UN uLK r rN ruU iuF dd
vK U?H? lu nOe? W?KU? W?OM?I WU?H? wU?U U?N l?uU WK Q U?N
u? w U?I? U?O?uub_ XU? UM t?d U?M b? c R? sJ t?IzU?I?
5 w w?IDM wMM? u? v?K U??uEM d??O??_ c nu luK? W?H?e? W?u?A??
d?OQ?? c q U?LK? qF?HU lu u? c U? wDU?G?? u? vK W??uEM v_
lzUu vK UdOQ q U?NM UMG Ub bI w q U?Ouub_ tb% c
lu w sc rU dOQ bB

226

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

UJ r q9 vMF* c?N wN lu dJH 5 WMJL* W?F w U?Ouub_


wuub?_ u?O?( p?c U??? U? d?F? VUM* s tKF? wU? qI??F
U? dI U?O?uub_ S? UM Uu?B U?L? WMJL* W?bU UO? b?I lu U?LO?
s e?F? U0 luK wU?L rE W?O?UM c s wN? Wb? s lM U? ob b?F
XO? WOH?O UO?uub_ WO?L S qU? d u U?L u?B WU? lu
w q luK? U?UJF UU??? s UMH??u U?N??H?O YO? s U?N?O U?dE S? W?O?H?U?
UJ WuEM w UNONu UOuub_ b cU bb UA UF `B UNH
W?He?? U?N?N? U?? U UM s d? ozU??I? vK qO?% u?? W?uEM d??_U qIM
U?O?K `C? U??_ c vK ozU??I? vK qO??% U?N YO?? s W?U?? wN? W??IUD
rN bR U? WL S? UN?OL UJ_ n s ub?% UL?N bd t?A?O fU
b??Q U?L?? U??N???H W?U??B U??O?u?ub_U? W?MU ozU??I? vK? WKO??? u?? U?N??O
X??O vMF* c??N wN?? t?O??H? t??He U??NKF q u U??L? lu? b?I U??O?uu??L???

nK tHe? tOH U b?I0 WU UN UNIzu? s ozU w q WdF?LK WCUM


w qE sJ lzUu?K UUN Wd? UN?OHU b?I0 WUJ WHe* U?Ouub_ s
uJ sJ1 u?& U?N?OLK? u? U? U U?Ou?ub_ UuKG U?O?H U?
UNOHU WE0 WHe
U?O?uub? uJ U?NS? lzU? vK? WKO?? u? W?uEM W??H?Ou? U?N?O UdE? UMMJ
U? rN?H U?U???H? UUd??? U? v? W??U? w q W?H?O s tK?9 U? b?I0 W?U?
oLF w? WU w U?NH mK U?LN? UOuub?_U ozUI? s oLF w t?OK uDM
qQK Uu{u UUc U v `{ qJA p dNE WHOu WU
w q tM b d? w UN??IO?I? UN?H?O XU? U UO?uub_ p s rN?H
rK= dJH S? U u?NE s lM9 lu vBF? UL?O? dJH? tHu s?zUJ b
dJH? W?O??L? lzU??u U?? u??NE s? lu s lM9 U?? u??F t? q U??B?? c??N
U?( UMMJ1 U??_ XK W?N XU? qO? UL? d?HU q?I wU?
uE?M* c q???L??? luK? hU??? q9 U? UJFU??? U???O???uub?_ s b?????? c
ULJ U qU dO uDK qU dO UOzUN vDF UNKF UOuub wIeOUO*
WHe? XO U?N UN?H?O u luK U?NO?HA? bI0 gLJM U?Ouub_ l? 5 w
oU? R s WU? lOD? vMF* cN? WO?CuF W?FO? w YO? s luK
W?d?F*U hd? c qN?' s iu?F p s ?C? w WH?Ou? U?O?uub_
WGK d w UOuub_ Q uI c U( UMMJ1 qN UML

227

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UOuub_ XU b w qO* wu dOu u


W?OU?H? d? lu w w U?O?uub Wd?Ou?_ d?I
w??U* u??B?? qL?? d??O?_ c e? ? l?O?d d?D s
b??G uJ U?? t??? U??NQJ U??O??uub b??OKI?? wb??I
VK W??? tMJ1 d??O?u? S? d??_ U? U?L?N?? sJ W?d?F?* r? pNM W??OUd?
U??N?U??I???? U??O?uub_ n? u?B?? fU? U??N?O?? rN??F?{ w W??U?H??LK Ud??
tM b d UIU UMK UL UN wU wUL
s d?O?J dJ* t??F ? s U?O?uub d?O?u?_ wMu?N w?K nu* 5?
U?O w U?NM Yb?( d? U v? U?Ouu?b_U WdJH W?OH?KH Vc* UU?&
w Wu?OM t??F U?O?uub_U U?A fU? UJ t?H?u? U?N??O?LK w pOJA?
tU p q UOuub_U UN?H UOuub_ vK t{uI r w wOzd bM XK
c u WdOu?_ dI eO1 U sJ d? wHO UOuuM U?OuuM o w
wUJ U?NU??H uML* U?? vK UN?U??A wu U izU?IM vK Wd* b?I
U?UM? U?NuJ Wb??OKI? W??O??U* hzU??B?) qL?% d??O?u? b?M U?O?uub?_ XU?
UH c q ULK luK UHOe {
lu ne U? bI UN U?N?OL? UOuu?b_ uH oL d?Ou? b
U? t??HM c u?N dB?MFU w?N U?NM d?H? d?C Uu? oI?%
U? c q? U?N???H?Ou U?N??D{ d? W??O?uub d??{ qOKC?? q Ub
???L? s U?E w wI?D? lL????LK W?? w U?O?u?ub_U? d??O?u? b??R
d_ oKF U? lL UN?M uK qIF 5F wU U? uu vE
UI?D tM VOG d?H c wuOA lL?: v Uu lL?0
U?O?uu?b w dDO?* U?O??uub_ uJ b? U?O??uub_ s wMG??? sJ1
WU??L? v b??N WU??( c q?? w U?O??uub_ W??I?O??I??( dDO??* W?I??D
WI?D UMS WUD t?H w w WLzb U?NMLO b?Ou WID c `U?B
{ s Ud?{ U9 UN dDO* W?ID `UB W?b w dL?U d_
U?NMJ1 U0 q tM d?? U?N WML?O?N* W?I?DK sJ1 lMI? ?{ tMJ
d?? W??OM? d??L???? d??A?? W??O???uub_ Wc???_ b??B s U??N_ t?cJ
UN UII UOuub_ vK UuI Ub
rE? b??O???F rEM? U?? w l?L?????: w w q? b?? U??? w U???O??u?ub_ XU???
d( vIO U U_ sQ UL

228

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

b??O??u b??; t?H??u U??B???? qU??F vK WU??HJ t??O?? U0 d??O??u?? n b??I


lL?:U rJ w? d d? UO?uub_ `M1 wJ dJH UAM?K wU_
r sc u?O?U* p U?N u?B c b* dO?J u?H U d?OQ? s pK9 UU??U
WOzU?N uB UB? qUF hI r tS? wuub_ uEM* dOQ s d?

U?L U? UD w qUJ* qF?H WO q? UU? UO? t?M q U?O?U U? U*

qUFU dOQ W?OKL w UOU UO UB? qUF u YO

Over-determinated

U??N?' ?? s oI???? d??OQ sJ r?F wU??_ qU??H u U??B???


UB qUF? vK WUHJ tO U0 n b Ud UL d?Ou U wuub_
q qFH Vc wK?IF UAM WUG vMF? WOuub_ vK U?H c s rNH 
fO wUL? U: w wL?( uEM* oOLF? bIF W?OKL u U?H p sJ r
b{UF UI nR uU cN UB wUO sUN' U dOQ UOuub
rUM d?BMF w U?Ou?ub_ Q uI U?MMJ1 rEM* wuub_ U?N' t?O? VFK
UF w rEM*
U???U9 wu U???AMK? 4I* r?UM wu?ub_ U???N??' V?FK U???d?? f?O
U?N s UJHM U?BU? U fO c?N U_ ? bd bu?L??O b? c bU?
dO?F? U* U{ b? qUA? c Ub q s u? wd u q Dsalien
qO??* wu uN?H? wM* bd? U? q vK u U? U? s dO?u?
UNM b qO?* U_ uK U_ u? t s d?HO

La conscience imaginaire

s UE? U?N U??O??uub d??O??u??_ u?B?? c? w bd??H d?O?Q? U?M `{


UMMJ WO b dA W?uJ UNIOI w wN WO b U?LN L
UJ_ sc??HM u? UM? UM 5 w UMU??{ d?O?O?G? w rJ? s? s UMQ? d??F?A
w d WDu c dNE9 U) U_ t u U?U9 U w t WI
U????R* UJ_ RK? rU? w? U?? bu U?? U?? bM W??Od* W?Kd*
t??OK 5F?? t 5 p? s tK?? b?u? U?O??uub?_ u? q?? eU??'
wuub?_ U?N?' vu?? bzU?I?? u? tU?? u?C??) rU?F c l n?OJ
w t wU?L? ZO?M w W?OJOU?u u?B Ub? tN?O?u szUJ jO?LM W?LN?
eU? W??OM W?L? 5 w dJH t d?? t ru?? tU?A tKF?? UJ U?? qC?
w u?I o?? U? vK UM UMM?J1 U?N? s U d?N?E t? s U?N??H? s d??F
luU UD?d bF r nOe? b U?C UMF d? UL? UO?uub_ XU b?
uEM* c o? n_ l w W?O?{ W?H?O W?L U?C? U_U q u?{u*

229

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U?N??? w U??U?H* d??? w pK u??{u* vK c vK U?9 Wd?{


hd?? e r c U??C?F? d* p U?O??uub? d?O??u?_ w??U* b??IM
WdF* r

Yb( lLLK uDQ UOuub_ UOuub_ WOM w


u?I U??N lL????LK Ud?{ d? U??I? U?O?uu?b_ XU?
W??H W?KB? s d?O??F? w XU? d?L?? rEM lL??:
dOu bR fU dI UL WO?UL WOd w WMLON*
s rN?H? U?L? U?I??D U?b WE( v?? U?NM UMG??? pK9 U?F?L???: XU?
w u??u?* wF??O??D l?L????: U??O??uub? s Yb??( UM?MJ1 qN?? d??O??u??? U????
wAu wzb lL:U WOJOJ UOuud_
U?? W??Ozb? U??O??uub? u?? d????H r?N??D vK? Ud?? UMM?J1 q
wUU uu wUL o w UN dHE WHO Q UU u'
wF??O??D? lL??????LK W??O??d???? ? d??I t??OK iN?M c uEM?* b??R* s
d?O??O q d?O?u? U?{ u?_ s U? Q vIK s d?OU?_ tKQ wzb?
Idiologie

Ethnologique

W?OuuM U?Ouub?_ UL? U U?& tIM e?L?

U??U??H?? XGK? U w??U* uE?M* o vK W?U?' W?d??O??u??_ d??I XU??


W?O??U?_ W??OM U??B??? U?N??' w d U?B??? q?U?F vK d??O?u??
U?N??H W?OU?OM W?O?d? o w u?% w U? lL??: vK d?& w u??
b? pc? U?NS? U??_ d?BMF b_ v U??Lz U?N?O?? U?B??? U?N?' q?? YO?
W?O?d W?O?M vK ? d?{U? U? U1b?? wU lL??? U?O? U?J b?F???
v tu tbI w WOuuM UOuub_ c s dOu kOG U sJ dUG
UOU?OM wzb lL?: eOL? d wH?O WUM u

qN'U d? UN b

5u??O?M d b??? u t????O?M s Uu?K?? wzb??? lL????: u???B?? d?????A??


W?Od w d?Ou?_ w?U* uEM* nU? t pUM U? UB? q sdU?F*
c?N? WdI? WOM w? wzb l?L?: W?OM vM W?OM W?OU? W?OU?L?? vM
d???? rJ d?? U?? UM? U? Y?b??( lL???: w? U?? q?? XK d??O??_
tU?I?? vK UM dO?u? S uD_ q?Q WAU?F* pK? bL?? tuJ dO?_
s tK eOL* U?B b wUL? wd oM WOu tU w W?OU*
rJ( d?A? aU? s wzb? lL??: UM?? WU?? u? rJ( c w d
Ud u p WL WIKD* WOzbU tOK

230

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

UJ v d dEM W?OUOM UOuud_ tU s d?OU_ WOM uM X%


UH? s qOKI .UN e?d uKU WOMb UO?uud_ wR0 rU?L s
d V p U?Iu sJ r wuuJO uEM* v r?UM WUI? w rNUJQ
b??Q r??N uD_ k? tS? d???? U? h?B???U 5O?U???H u???O? rN
U r vK qI* d{U( w ULz dC c .bI v_ QAMU w{U*
uD_ dJHU t? u U? WL fO t u?LG c?N td?I UO? w d? u
b? o?KF? b?B c??N d?? t??b? c Vd??I? W?O?U??O? U?O??uub_ s
c p W??U?O?? q v W???MU d?O??_ c W?O??d?H u?? d?O??? wU
W1b b WKK UNuJ nK? u s WIOI w RLK U? tO uGB
dUF* UdH WOUL WOM dOH w rU UUE UC
uD U??N rN??C?F?? b v??? d?U??F* lL???: uD w? U?O??uub_
s rUM U?FA 9 W?KU U?N?HO? R qE U?NS 5? WO?{d W?FO?{
uD_ u% d_U qIM UO
WML?ON?* UO?uub_ qL?F dO?u?_ uEM* wH? We? W?HO U?O?uub_ R
WH WKB UL{ 5b WHOu cN wFO tdL UL{ oM WUL vK
c?N UO?B u?IU U?NOK sL?O?N* W?H UM U?Ouub_ c s d??F w WMLO?N*
UO?uub_ U?C UN?KB? s d?F U?U t? qC vK U dDO?
w WF?O WI?OI?( w u dA dO?) VK U 5 iUM c W?OC?UM WOM
W?OM? uJ U? t??? U?O???U? U??U?O U??O?uub_ b??G vMF* c??N U?N???H Wb?( W??OM
W?H?O W?L??M W?OM U?N?H?u? U?N??H U?O?uub_ b?I U?N??H vK dD?AM WuD
WO?CU?M WOM U?N bR U?N?U2 t?CH U? U c U?N d t?u sJ WO?IDM
b? w U??}zUM U?O??d? U??O?uub_ VF?K U?d? f?O W?e? W??H?O
td wc fU? b qO U w Ud uJ UNMJ1 Wu?u UOuub_
UM U?Ouub U?N?Hu fU? WU?0 vE% b? UN?H U?Ouu?b_ UNMJ Wu?
v_ bMN w Ue?M We WL?N dK$ U? UNM d? UL U?OId U?O w
lL?????LK WU* f_ l?{ .b?I u??O? lL???: W W?b?Ou W??OU?? Wd?O??b
UO w wdG
uD_ UOuub_ 5 d tU c s?JL* qUA UME WIOI( w
YO? s q WH?O UNu? YO? s jI fO U?Ouu?b We* W?IO?I( b u?
u?D s U??? q?C?? w u??{u p? 5?? U??? UDA p v?K W??OM U???Nu??

231

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

d??I???? u? U?? b??I dd?? e?? s?zU?? u??N?? U??d??A U??H??A? d?? V_
qzUu WOd UUG q Wb?( XU uD w dJ UN WOM UN kM
uD?_ 5 rzU????I q?U???A???? b???u? c q U????AU???F????* U?DO???A? *
sJ1 UOuub W?OCUM WOMU U?N' lOL s UA uJ 5F? UOuub_
d? V_ UUO? t d? UNM u?I w U? uD_ w UOK U?N?LK
qIM pC dN? d UUO u uJ R rOEM WOR vu? WLJ( mU uF
d v dU k s
w UF? 5U E? UL?U U?OzUN U?L?IM r ddA VOD 5u? U0
bu hA
WH?Ou YO s WOU?O UO?uub_ uD_ 5 d bM tU?A nI r
uD_ 5 l?U?' U?? W?OM? YO? s? vI?O??u* 5 U??NMO ??U?A U?? b?I??
5 lU??' S?? wU??L??' U?b? pU?L?? u? W?H??Ou W?E0 U??O?u?ub_
c??N d???? w?H??O u??I wU??O?KJ vMF?* u W??OM W?E0 vI??O??u?* uD_
d??? h d?I b?I c?N UMQ? uD?_ d w?U?U UMOK b?B
v U??O s dI? UMOK W?H? b?F W?OK W?H? q d? b?F U?FDI t?b ?
qJA n?O? rN?H wG??M qH?_ v v?K_ s t Xu w Uu??L? d?I q 5?L?O
UFDI V?J wd hM uD_ WKU?F s UOK Uu?L bu W?HB
UUMF wK uLL UNLN UMF w uJ s d d
W?GK u? U?L u??U? b?R d?O?u d?I U?L? vMF* u?B U?
W?GK WKU v?K WOM? u?FU? UN q? UO?U Wu?G dU uD_ S?
W?OM t YO s W?G u uOM u? U q Ud??U U? l bO?F UM U0
vMF* u?B U?F? 5?u?I* WU?? bM? U? W?GKU W?GK
w u d? wHO dE WN? s jI U?H vIOu* uD_ w d?{U
vIOu* w uB nJ U b?I uD_ w vMF* nJ YO nOJ W
d?? ?U??A UM???M? 5??OM? 5 d??O??J qU??A? c? U????? 5F Uc??
nO?J W? U? sJ W?OM YO? s vI?O?u* U?O?uub_ 5 ?U
w YO?? s U??O?uu?b_ w vMF* u??B U??F? 5?u?I* u??u UML?K s
s Ue??O9 UM u uD_ w? uMF* nO??J U? W??GK WKU?? vK W?OM??
vMF* u?B UO?uub_ w nJ c U?L wu?B nO?J vIO?u*
u b vK d ULN

232

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

.UNU U WuEM w UOuub_


v vF?? u U??N?{u?? w d?U??G* uD u?J u b
t wMu?N? uEM*U t?UH?? l wuu?b_ qJA?LK q l{
vF? .UNU? U? s dOQ? W?O{ U?N?F?O? UO?uub
w w uJ d?? q U?O?uub W??O?I?O?I?( W?H??Ou vK dE e?O??d v uJ
c U?N??B?) U?L? .U??NU? U? uE?M vK t???H w be? W?u?M d? W?I?O??I?(
c .UNU? bM UOuub_ cQ UuD W?Ouub_ t? dN w u{u? dO_
5OMF wU* U b v VB
t??????? t????OK w? dJH o?MU oK?F?? u W??O?KJ U??O??u?ub_

wKJ? vMF*

WOUL WI WOU WI d WUF WOM u dOF wUL l{uU


dD uB?) re iF vK oDM w W?Oze' U?Ouub_

U) vMF*

wUO bO* w WUFH WdJH UuEM* UOuuJO JA


wK U w WOdF* .UNU WdE vK cR* r v gOu u dOA
s UM tQ? s wuu?Ou? o q re U? d?O W?dE XOI U?N
UN WdF* WO
WOuub_ WQ* WMLON tdE r
WdFLK WOUL qOUH* UGS WIOK WHI* WM dF
WOHKH WdF* v Ub bA* WOUO WdF*U WOdF* u_ dB
b?u v d? d0 UE?* c l pK1 .U?NU U? UM b? U? sJ
tKO?K% w d??{U? U??OU?JS? U??NM? oKD t u? jO?? V?? UJA???? c s
wuub_ qJALK
ULNQ rK u v? UuD UOuub_ 5 U dUE ezU* p u? .UNU wHM
UN?uB? dE w UO?uub_ ULMO? t? b? lu U? w Ud?A U?F
lu* lU b qO*U b w
S? uD oDM iUM 5O?d? dE? w UO?uubQ? W?Od?OK XU? cJ
UF? U?LN? lu U0 d{U?( oDM iUM 5Od?OK dE w UuD W?Od?
vK UuDM U?F UuD W?Ouub_ u?J v W?UH* c?N dO?H U? U?O?
u .U?N?U? o( u??M uEML?K ??? s UM `O?d?K? W?O d?OU?F?
c f?JF f?O uE?M* vK u??I? w??? U?? vK tdJ r?O?I??O WU?F?* VKI
p l w Wu??M W?L?N pc UU?H?? perspectivisme WuEM* U?M wL?

233

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

s w UNO dO_ c _ .UNU dE w WOM s nK WuEM* UM UL UN rN


c ?? WU??? U? vK uEM* u?I 5? w W?IKD* W?I?O?I?(U U?I?? v qO*
V dJ UE qJ U?MJ2 UH UL?NOK UuD WO?uub_ S tOK UM WI?OI(
U?L q 5IK?D 5H? UuD W?Ouub_ X?O wU?L? U wU? tF?{
U??{ W??O???U u w s?J b??u dJ?H UEM v?K U??FK? b?? U??MJ?2 U????H??
uEM* c? w UuD s U??O?uub wI??O?I? e?zU? W?L fO? t?OK W??HK?? W??O?U?L???
UF ULNMJ wU?L wU ULNF{ t{d?H U u lu .UNU bM uEM*
WKO?H Wu?MK U?? .UNU? w WuEM* luK U?uA?G U?O ?1 E
tF U w .UNU? bM bbA WOdu1b WeMU wUL? U: w rKF rOI Q
WHI* WM UM s U d% U pK U?U WOM s WuEM*U W{UF
b?IM WU2 vK U?I W?dF?LK WO?UL? d_ s d? vK U?I Wd?
WdJH UuEM* nK?< wO bIM s b?OH U b?I c e* bIM UdO?F qIM
t?H?u lu vK W?{U? w d_ U?b? pK q U???U U?NUb? b?O?I? tS?
b? UN?Hu W?Od?F* rEM c WO?KL w vK? WO?u{u* W?dF* d?OG?
w X?O W?OzU?NM U?N??L?O s?J wKb U?? s t b?IU vE% U?N w wN? W?O
s .UNU? nu S tOK? wUL U?NF{ WO?U UN?EK q luK UN?IUD b
dEMK X qJA nK? U b v WO?U W?OKO UU? qL U U?Ouub_
WM v W?MU WUO rK WOLQ? UI tFb? WOdu1b teM UL?NOu l
WMLON* R w UOuub_ bF rK WOUL WOdu1b s cK d* WHI*
uJ u q WUI UOUL rKF W?UM WO{ X YO .UNU WdE vK
UC WOUO uKFK R

wuuD uEM s UOuub_ uJ u l


vK iNM? w bb?' d?I U?FO?? lOD? t?OK UM
sL?{ uJ u UN?b w W?'UF* b?B w1U?NU* uEM* c
UF_ bF d
WOUJ R? tM qFO tLO?C vK qL UO?uub_ uNH s .U?NU l bI
qF? U WuEM* u?U s U? dJ WL fO? WU?O rK W?U?I U?OU?L? w
s d???O??_ c X??????? U???L??N?? wu?ub_ ne Q??? w W??F??? U??u??L??? UJ_
W?IO?I w dEM? U uJ uM t?OK UM W?OU?L? W?OU W?OH?O U?UI??
fO tM dOF re c luU UN WE0 WO{ UN YO s UOuub_

234

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WuEM w uJ? v W?MU rN? u U?L? wc UU?O?F w?Kb UN?MuJ WE0
s d??* U?OM?OK? d( nI?* U?N vK? 5F? w W?H?B pK w .U?NU?
UM?? uJ l? w uJ s U??F?? U??Nb??? W??d??F?L?K W?O??U??L??? d?_ u?G??{
d??? b?F?? U ? s? U?O?uub_ rN??H U??O? tM?J W?IKD* W?O??u?{u*U
u? YO? s fO wu?{u?* luU U?? vK U? U?O?MO?K q?F? c sJL*
Ub UMu? ` u UN?H w UN?Hu q tzUO? s dO?F t UUJF U?Ouub_
WU?I pK UU?O U?N UB UUd?? UOuu?b_ uJ bF c U?F
UM U UJH W?OU pK1 c hM hM s t?H uJ nu vK UM
`?B q ?L? uB?I U d? t*U h?MK `B t?OK UM UM b?& UJ
hM s uJd nu* c UNO UH 5F w les

choses du texte

UO t

t*U? t U?u?H? UB U?NuJ UM?LK UO?uub_ s t?H?u w? dP qJA? dC?


WHK U s tO dEM 5F vDFL WMJL* UO nK<
X c dB( s UN?H WOU* WUI* dd% v U?Ouub WUI* c `LD
s WO?IeO?U?O* WOu?NH* U?OzUM l UOzU?N lDI r UO?uub wU* u?NH*U? tO
dB?( c s uN?H* dd% W?OKLF c qO?* lu W?UL* WdEM qO?
u c wU qFH w U ed jOu YU uNH U d oI
wF w U/ U?N?H s u =u?J ULMO? WO?U W?UL?'U? UO?) qL? s jOK
U?O??< c d??O??? wU?L??' U?O??< U?N??O? VFK w? ???L? c d??? U?u?
WO?U WUL?K WOCUM W?OM vK qO U u e* nJ* UAM w?UL'
WLM* WOUL' WuN vK qO d U
U U sJ UuDK WU? uB qLF U UOuub WU? uB qLF U
b?K? d?L???? qQ u?? u?B c w d? uJ bM wKQ?? uEM*U?? d?_
Q U?NH U?Ouub_ b?G UM s WO?U W?UL?' WuN W?R* b_ W?KL
wKQ U& dA vMF* c?N wN b( Wc/ UC? WHO UN
fR* b?( U?C?? W?OKL? Q U?F??* b?(U WO?U?L?' d?cK q
UM s UN?u dL? Ub s WO?U WU?L' s=J1 U u t?OUF? UB?
t? s? r c e?d j?O?u w YO?? s W?O?u?ub_ W?H?O?u W?O?L? d?
tU kH oM 5OF qOH wu w

UOuub b( uC U WOKL

XU? WO?HOe Wdd? W?OU? UO?uub nzU uJ uEM w W?L


UN?u w WU?L' Z WH?O s R* e?d jOu p XK U?I U?Ouub_

235

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w W??U??? W??U W??H?O W??L S?? u?B? c o vK Uu?? WMd?? W?O??U??


t??u c Wd?d??? W??O??U?? 5??H?O?uK * w{d* u?? d??O?? VU??'
U? WU??N U? v b?) W??OKL?F lb? U? u 5?H??OuK YU?; q ?* w?{
bU W?IKF WuEM UNKF U? UI p

WbI WDK UN U?Ouub_ qF

dO?_ c `?B WMLO?N a w WU? jI? nK U? vK UM UO?uub_


UN{d
v U? UL? UuD U?O?uub_ s qJ wH?Ou ezU* U? b? v `C?O? uJ l
WU? bb?% v Ud RO? UOuub?_ _ p UMHK UL .U?NU U? UC p
WDK UM WDK v UM? p U b) U?NO? VFK dJH U WM?MI
w Uu WLzU?I U{ bbN u UuD b 5 w rzUI wU?L lu
UNKF WOUL d_ Ud q w UOuub_ WDK tOK sLON c t qI(
U?O? v R c d_ U?U? Uu?? vK WI?KG UU?O? rK wc d9 q9 U?I?
u wHM UD
c U?N U? w W*U?( UuD pK u .U?NU? WuEM w u?J tC?d U? W?L
b?? W?O?UL?? l{u U?d s? d?* U?O?MO??OK W?O?F?{u u?B d?O?_
W????O????UM? s wu?ub?_ qJA????L?K d????O????_ c l? tM? d????????F* U????O????uu?b_
W?O?{ q UMb? X% s V? b? UJ_ oKD? vK U?N?LO?L?F YO? W?O?uu?L??
vK ou W?O??UM c s t U?O?uub_ v? d??* wu?{u* dEMK W?MJ2 W?K
t???F UMM?J1 U? W??IKD* W???MU q??I s t Xu w? tMJ c?' b??IM UJ
d{ d uJ _ db?ON wuuD_ wUMU UMLOK lL rKF WU?
qO?H c U?O?dF? U?IzU uJ W?O?UL?? Wd?F* UM rO?L w? wUM c qb
rKF UJ? v R U? wU?L??? U?: w rKF u??N?H* wU?F?{u? b?; dD
c' b?IM WIKD* WU? U s b?OF wuuD d?A wUM b? sL{
jI? fOQ? t rKF WU?? u? v ?? Wd?F* U? odD b? s bO?F
wuuD?_ UJ vK UM W??d?F??LK sJL* d??< u pc?? W?O??d?I?? W?d??F* UJ
U?O??uub_ Q?? U?H?? U?I?? uJ UD?? b?I UM?? UJ u YO?? s t???H
b?IM pc qF??O wuuD?_ b;U ?u?? U?N W?O?{ W?H?Ou W?OUJ bb?%
UDO? s d? uJ UD b? v d sJ wuuD_ b?IM 5 wuub_
UF t?H dbO?N wuuD_ b; U? UMMJ1 b v UNb? UOuub_
se* UN{d s vUF UOuub_ b UD U

236

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

U?O?uub_ u?B W?HK?< dEM U?N? u? W?C??I* Wu?' c b?F UMMJ1


W??? d?? wu?ub_ b?I?M U?N??dD w? UJ r W??H?O? u?N??H?L??
wU UUH
dC t vK UNR WHO UOuub
WdFLK WOUL d_U W UOuub
UNHzU s w{d* tu u UOuub_ n
tU??B?????? UJ? wMF U??O??u?ub_ nzU s? w{d* t??u q?1 ne u??
Wdd WOU UNHOu WU UOuub WO{ WHOu XU
WU? WdF* n WOUJ WMJL* d?OJH UJ qJ UOuub?_ uL s ZM
dJH oKI Ud wdF* dD{ UH WOM c' bIM
W?OM U?Ouub t?OK sLO?N* U?LK bbN U?U WUuD W*U?( UJ_ qJA
u wHM UD wUL lu pd pu rK( cN uLI* lL: oKF
b?IM s qF? 5MO V U?L tK?UI? u?u rK q{UM rK s Yb?(
UOuub d uJ Vc UL wU* wuub_
C U dJH W UOuub_ XU? wU U v dO

hKM

U WI?OI?( uB sL U?O{ uJ d?A dJH rEF? b UN?H?O s e


dD s dJH `OB UOF v dA WU vK W_ ]b p U UMMJ1 q d
qI???F vK? d??H U??? pK? wU??? dJH?K =b ?* ??C w? u??I???
5 U?LO? UJ_ UM w d?? s O?K U_ s dO?? oLF s? be wU?
UM u??I w w W??GU?* s? fOK wuub?_ *U r??? rU?? v UM?? UM b
UbF vI? UMK b? UOuub_U UO?uub_ s d w U_ v? uU
5 d? W?B w q W?O?uub_ Wu?G t? w u?L W?B? w d?( U? WB?
s szUJ? c?IM? sL? d?? UU??O? qA??H v wN??M UU??O? `?M U?O??uub?_ dJH
fO UO?uub dJ dJ ULK YO? szUJ dJH w q( UO?uub_ dJ
UD wuub szU U uI _ wHJ p

237

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

g4uN3
du wAOd u dA lU? dI WHKH aU qO tOOd

UM dO dAM WUDK WFOKD


tU s?KFO U?d s uO?KU UO q?G wd? dM tO?U ud? uK u

Ud vK b WKU WdP WD sL{


vMF? qL?% wN? c? rK vMF0 logie wu dJH wMF

ide

s W??d?? W?LK Idologie U?O?uub

WuE?M dJH UEM vMF0 U U? Ud? UNMJ t Xd? c _ vMF* u UJ_ rK
bOIF uNH* UNH Wb qF U UJ_
U??NK w Uu??G wM?F W??O?( U??GK l?O?L?? vK WK?O? U??O??uub W??LK d??F tK?b??? u??I
XF r d vMF UuM?L{ U*_ UUF uGK vMF*U kH?% r UNMJ UJ_ rK wdH
UOuub_ uNH tKb dF WKO_ UN?G w v WKO XQ WOdH v
dO wdF wUI ed*
w rOK(b?? W?U? Encyclopedia

of philosophy

W?H?KH U?F? dz d?d b?O?

bF uOu qd b UOuub_ Q wdF dJH WK


W?H??H? W?O?U?_ bzU?I?F u? U0 wUJ u?{uU r?N?H r U? sJ b?O?? dM u?I

rEF vK? w dB?I pc bO?F b v U?Ouub UC w d?A lU? dI


V? lUD W?Ouub U?du w w d?A lU? dI? WH?H dR* U? bzUI?F
rKF v WKB X9 wH?KH bIMK v_ W?LN* Q wu be jU c?M t UC q
W?????L?K d?????O????? t?????L?z w? v X?9 q ?D c?????N? W?????uQ?* wU?????F?* s v?MF????? w?
w???? sb wO??? U??O??uub_ d??B?? dE U??O?u?ub_
UM dO WFOKD
ZUF rN?HU rNH WdF?* UJ s td q qI? lu

Noumena

UMOuM jU nM r

d?A rN?H vK d?F w? W?O?d?? U?u{u?* du u? w lu s f( t?b? U?
s U dEM qIF wKIF UJ s 5uMK jU UMU UMOM U c WdF* oI bOu
p w tQ dEM qIF UJ s wUF?* uu UM t UbBI wUbM?d vK tUH
jU wM?F UH? c wKLF q?IFU d b? t?OK n U U?d t UMO?uMU
Wd?F* U* bO?u UJ tu w UM t tKF q Q?* uD b sJ r WIO?I
qO WU?O vK dEM qI?F e d? bF w?_ obB U? vK WLzU W?dF wU?F*
wUJ Q?AM* ?? wuuD_ qOb l b? U?L W?U?H* W? w lI u?u c vK
wKI?F r?O??I? c w t??H? wb* wD_ b?OKI?? Ud? v l Uu?B w U??H? c?N
lO?u od vK v WbI uD? p v qFH?U UdE WGU vI? t?OL sJ jU? l uM*
dEM vK dB uIF* uJ v qIF U
hU) qIF bI quU1 jU dE
UOu uJ UuKO U uJ tuI WHH e s d tKF U qFHU c

w cJ w u( p s eU? qIF sJ UN 5F w WIO?I( w dOB


vK t?IM tA?O wH? c?N p s e? U1 eU? uN? qIF U? d?OB s nAJ U?N_ dE

238

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

f( U?O ? t e*U W?H?H b oKF? U q? s wMuQ zU? rUJ U?H? W?H?H
UNU s Ubd U WOC b1 rN bI?F UNH dOB dJ vK rbI rNb wU
5 s UO? d U?OI?OI w UJ U?Ou? u sJ r U?OH cM W?HH d? U q UNDO?M
dA UOId wUM bL WOu U UM_ u rNb
wH UD* WU?N w UNM?u U?NU? UL? v XL?N U?L ?_ tA?O u?I

tH bB* UNH UD ed w _ c UO(

S.Freud, linterprtation des rves, traduit par I.Meyerson et D.Berger p 52, Paris, P.U.F, 1967.

K.Marx et F.Engels, lidologie allemande, P.51; traduit par Auger, Badia, Baudrillard, Cartelle,

10

editions sociales, Paris.


tH bB* bO dd

11

Jean, Hyppolite, introduction la philosophie de lhistoire de Hegel, P.31, edition du seuil 1983.

12

bB?* qO t?OOd dE UeU9 W?OU? UJK* b wd UNM b?% UL? UO?uub_

13

oU
w UNKL?F b U? d wK U?_ UF cN wU?LF? bF XHA? wM UUB* VO? s tKF

14

rJ( WOb?B u eF u* c q w dO? b c ou c q o( d? WUM


s w?_ nuLK U?CUM jI? fO c c l d* t b?BI d_ w U? c dO?F? c
VU? s b? d UJ qd d? oI? d* _ qO?? sJ2 dO? u q d*
WOzUN b? s UOuub_ tJK9 U? qOL c w kK U/ u p UJ d* V?U qd
UNu a w 5OFu 5Ouub_ qF d WM b s UOuub_ tb U WuG qF vK
R U????? o( c???F vK?O V u?J* WU??? w U??I??? rN U???O??N? dJ t?u s WU??? w
u?IO?H b? c?F V( Wu?G d? w 5LzU?N R c? c?F U?O?uub_ d?? 5HDM*
UI* w uc* WJM hK dOFU d UUO U a w wIA wu rNFu b UUO

Althusser, Louis; crits philosophiques et politiques, tome 2 page 470, ditions - 1995 - STOCK/IMEC.

15

Althusser, Louis; pour Marx, p 238 - ditions la dcoverte 1, place, Paul-painleve-ve Paris-1986.

16

WOL( WOdF v UOd iF UNLd Surdetermination wK_ wdH dOFU

17

Over-determination

W?bM u?N?H* c w d?O?u? b? b?I? vM?F* s U?U? UR U?F? U??L?d? WMUJ vM? W?OM Wd?H*
s R?* dR* b?O?u qU?F d w Wd W?O??U?LK U?B?? eM*U oKF?

_ 5H?u? s hK?K

wU nu* U? U?B?? u??* w WU?' UC?UM? UB?? qU?F u wU?L?? qu??

u?N

sU?N??' vD W?N?? sL? c qu??? W??OKL? w U??B?? qU??F U?OzU??N qL?N UJ? c wDd?H?? nu*
d d?_ vM w WU' U?CU?M q UB? U?N' VU? v dR? wuub_ wUO?
UCUM UC q WUB? UCUM jI fO WHK UC?UM WO w wUL qu W?OKL dOu
bu b( w dR WuL qb wMF Surdetermin dOu UL UL WOuub WOUO

pour marx, p240-241

dE

oU bB*

18

c U?A?? c tu? qHD U?A?? WE( w U? U? V? Stade du miroire W?Od* WKd*

19

239

n7e3 WIOI( 5! UO$u3u7b7_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

qF U2 d s U?Nu vK dF s eU c p s rN?H d WDu oI


WOUO W w tu l t d? s dNE U_ UOK WMNd gU bR UL U_
W? sL?{ W?Od* WKd?* s tdJ b? U? U? d?cU db? qO??* wu WK?O??* U_ UM s
lL: c v rC p Vu0 YO UMU wHM qOKK wb d9R* w Y

Simonelli, thierry: le moi chez freud et chez Lacan (1999)


http://dogmd.free.fr/txt/lacan5.htm

dE WOd* WKd* s
oU bB*

20

` W?Ozb U?Ouub_ Ub?B uI? lOD u?B) c?N d 5? bL? u?I

21

Altusser, louis; pour Marx, p239

b??OKI d?? b?b?% W??H??B c??N w? U?F?? h? U?N? Wu??J d??O?? U??O??uub w d??O????F??
dO WIOI( UF* dc UOuud_

Altusser, louis, crits philosophique et politiques. P470 Tome II

22
tH bB*

Levi-Strauss, Claude, Anthropologie structurale p 231, plon 1971. Paris.

23
24

tH bB*
Wb?( U??O?uub? u?Gd? u?d? s? ?I W??OU?L?d q?? U? U??F?L????

25
26

oA wU_
d?A?MK u?( b?b? w??? vMF?* uD_ uK d??? wH??O

27

Wu WO lu
tH bB*

28

tH bB*

29

tH bB*

30

dd? b?F W?d?F* rU u?H?B b?L? U?bF U? Wu?OM d? u?

31

XuJ
bB* d o UOuub_ uNH tKb dF

Gazenneuve, Jean, dix grandes notions de la sociologie p.66, ditions du seuil, 1976

32
33

oU bB* tKb dF

34

W??R* qOK b?L? qOK W?dF?LK W?O?U?L?? d_ u g?O?u?

35

dO lu dAM UbK WOFU'

36

Gazeneuve, Jean, dix grandes notions de la sociologie p.66


UOuub_ uNH tKb dF

Ricoeur, Paul, du texte laction p.368 dition du seuil 1986

37
38

UOz UO< UNO VFK UOuub u w dC UF* w{U* b( wMF c

39

tH bB*

40

tH bB*

41

tH bB*

42

240

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

wKOzd' - w!dF3 dB3 d#


W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0
(*)

5 `U bL bL

d vK cU UUIK d WLd


Wu?M bb? UHdF? uU? lC
U?NO d?EM w We oH? WL?d?K
U???????N u?M?* b???????U??????I?* b?_ U???????NM?
uEM? s d????F W??L??d???U?? U??N??I??O??I??%

UN uI s UU

w WU W?b WG v WG s qI? w w_ dU* Vd?I UUMF w WL?d
UG? WLd u{u qJA w U?*U WdF WKUM UNM uI?M* 5GKU rK UC
UN?GK wN UM d q tG d?OG hM d wMF qJA cN WL?d rd*
U?L? _ `??B UM s nK??? d?U?G? u? vK t???H? q? h UM? U? W??U?)
W?OK_ UN?G b?B* WGK s qI?M b?F p WKI?* W?UI? s e W?Ld?*
bN WGK v
Wd U XU bF WOI WONM*U lL rK v WLd u% l
WU? Wu?GK U?U?O? U?_ vM W?LE_ w Y? rKF c U? WO?U?L?
rK VOd? rK UI? rK q WKLJ t WL?L d uK?F tUG v W?U{U
rK W?u??H W??L? ?d?? U?? L? q1 c w?Ku?? U?D) rK s? ??C? `K?DB*
uKF s p dO w_ UD)
U?C? U?F?L??? 5 jA q?B?? qU?H w U?C jO?? UU?MF? w W?L?d?
cN W?OU uKF w W?dF* U? lOL?' UC?( 5 dU? WK qL? WHK?
d vK c?U U?C? ( u?F?A 5 qU?F? w U?O?U? d?BM? W?L?d? X??
WuF WOdF WJKL* WdF WGK ZUd WLd UGK WOK uF pK* WFU UA U
241

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UNU?UO? o tMu dAM t?I tKIM wU? UNUA qL? dJH UN?U 3_
dA UH wMF? vMF* cN WLd WOUO? WUB WOMI WUC?( WOdF*
qu vK b?U? uEM* c s w UM dJ W?H?K U W?UI U?LK rN?C?F vK
u??* vK W?L?d? b? c?N U? U?C? UM w rU? iF? l rN?C?F d?A?
Wu?O? v?K U?C b 3_ s W? t??GK c wU?I?? dJH U??H oL?? U?C?(
dB w gOF rUF WU rUF w d oUM w d U l UNKUH UFL:
Ud?{ d? iF? UN?C?F d?OJH d U?U?I UC?( U?N? 3_ U?F tO? U?
b?? rOd b?O?F? d?O?A U?L? b??* 3_ W?LEM b UM s q? s d?? U?L?N?
ULMU UMOO w WLdK Wb QAQ QA cN UUL bu
WdF* rN UFO wUL UA UN vK WLd v dEM wUL u* vK
d?? ( lb? wLKF? wU?? I? ? U?? ? uMF* U?* U?? AM w? U?? N? ?H? ?Ou uK?D*
lL: u s dF u* c vK WLdU tO lL: WOM WKJO U wUL
U? ?? W?OU? U??F* U?B? s t? U?O??U t?MO?F b? d??? U?F?O? ? w
WL?d XU c u?MH WOU? uKF bb l qU?FK W?Ld b?G pc bI?K
U?B qzU u? l W?U Wd?A? t rFM c qc* wLKF b?I? v UU?O d?{
UO WOK; W?UI 5 jd q9 cN w UNKu uFA U?I XKN Wu Wu
WOU VI?( d vK UFL: uN w UL?N ULd XF bIK WO*U?F WUI
UUI 5 UIK `O U: lOL w U W?d UD c Wd WLdU WHK<
W?O?u?uMJ W?O?LK?F U?U?A?? w? iF? U?N?C? F U?A U?NM Z?M U?NMO qU??H?
l qU?FK lL?: b? wU?L? UAM W?Ld? wU? wUI? d
WKUJ qu WuL sL{ UOU U q9 UOU uMH uKF w bb'
d?B?F w? W?IU? uJ WU??C?( W??UM* b?O?F? vK W?_ wN? U?C?( b??I?K
d_ 3_ UNM qNM WO*UF WUIK UFd UC
b?I t wu d? l W?F r w U?uO? U?LN? VFK W?L?d? c b?I
d d q9 tO? U dB gOF wu( bL VUJ u?I UL UM
WOM WE( w d? d dK qUH nO?J uC( q w U?LN U?U qJA t
d q9 b?F rK W*uF WdE tLJ% XU rU? w WOu?O UO( d? vK b
U?O? u? UM wU? dJH u s W? `? q UdJ U?d t d?
dJ t? s U??b o? t d?? d?? d??? s? r sJ1 U?? ?
e X U XU? d u WdE U?L Wd qJ W_ 5d Z?(U UO
242

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

w tI s Ub tF gUF d WUI rOLF Ud{ U UL UMUC UMUI s


W?OU W?OM f vK u( gU?F? uUI e?K d c U? t?H s dO?F?
dK d l qu?K tKO U WL?d q9 uEM* c s WOUL
t tOK tFu w UC u rOI* d u t tOK tFu s
uM s W??L?N? UM U? qJA? W?O_ W??L?d? U?? qJA W??L?d? q?9 cJ
q9 U?N t wu W?OL?M tU? b?N? U?b?I? U?OU?I ?F d? l U?B
c vK WLd? tUNu vK UN b? WKO tO? dOQ U1 U t?F u
5 U?? d? u vK u?I u? q d W?G v WG s q?I d? XO u?M
WOdF? qJA wN uM c vK WGK WU?I UC(U d? u( wD
qF? W?Ld? p v? n{ tUUJ t??UI d?J vK d?F d?U wu?K WL?N?
UM d WUI U?NUO b WUL' UN?O b w WEK w dNE wUI
U? uN d? v WG s t?Ld? uI U* U?U uJ V c r?d* wQ
tF U d W duD w rU U d_ WGK s
X WLd UN WuM* b_ WLd UHdF iF dF c bF `C
q w WG vK? be U ub? rUF c w UM U? Ud{ UOU? UUA
U??GK u??LKJ?? U??N lH??M U??N? OK lKD V? W??O?LK? W?O? WdJ d U??NM b??
XU YO? UNu?O U?Nd{ W?Ld? WOL vK U?L c s rd v?K d_
U?N?O? dO? U?K U?N?OK rJ s? b$ UM?S W?U?I _ U?L?OE UM d?O?? U??J qJA
wUI ULF b w WOMu WUI vK dD WOUI WdGK UdJ
dB UI 5 WdF v WOdF s WLd
v_ WI( 5HK 5OU 5I w WdF v WOdF s WLd Wd X9
Yb?( dB?F w W?OU? fb_ w w r?J( U vDu u?BF w XU?
w W?L? d? W??d? d? w?KOzd? wd??F d?B U??N d? w W??HK?< q?d* ?
U?L W?OU? W?I?K W?O?U dE s? UU9 nK? W?O?U d w v_ W?I?(
U?N?UI U?N?F W?OdF? WO?B?A v 5?I?( w u?NO 5L?d* d?E UC XHK?
WdF v WOdF s WLd Wd l ULN XHK UL UNUC
qd bN w WOU WI( vK U_ w ed Wb c s rd vK
s tKL?% U* v_ W?I?( vK uC wIK? U?NMJ tUO?b wKOzd? wdF d?B
rN* b?F?K? dE W?O?? W?Od?F W?U??I?U dQ? U?I? w X?K9 b? b
d??FK U??C?( wLK?F wU??I? d?? vK U??H? ( w U?L? d?? c t?? ? F c
243

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WOdF W?OHKH UHR* s dO? b vK U XdF bI W?I( c 5LK*


WdF UNULd s

vDu uBF w WdF v WOdF s WLd Wd


UI U& w
w w?? wd??F rJ?( WKE X% u??N? O u?? d
W?? O? ?U?? I? ? W?? OM?b WdJ?H rN?u?? X/ uD?? f?b_
?? p fJF Ue u? wc d??B?F d???H c vK? rN?? H r u?I?KDO
u?N?O Uu?HR? U?N?O w?U w? d?BF? c s UMK w Wd??F U?L?d? U?HR*
UN WOdF WGK WUI
W?O? d WuMF?* rNu? XM?? W??O?? W??Od??F U?C? ( u?N?O? ]d?A b??I?
wd?F d?U? W?OMb Wu?Ob rN? dQ rN? rN??G rU??L? u]d?F? WU*
nzUu w uKL?F? W?F?O W?OU? WUJ v U?N??H d?H? w uN?O q b? w?
iF U??U u?KG?? ? u?N W?H?O w qL?F rN?C?F? U? YO? W?OU* W
W?O?b U??? q? U??NMO?F nzU? w u?N? O d b? W??e W?U???B q?? d?(
U??GK iF Wd???F W??Od??F b?O? uU?? b?I? rN?? U?I r?N?F? { V? W??L?d??
wO* w 5*UF 5 q WIK v rN]u c d_ WO_
b du q? WOuJ( nzUu vK v WI( c ? uNO iF q
YU? sL?d b? w? UO?U?uK U??O q?L c d?H? s
q]9 rUF w WuN?O ed r v fb_ X]u% U?L wU rJ(
WKDOK? WUd? W?d? w d??F s WKI??? W??OM W?O? U?IK b?? U?O? w c
dO? b? Xu? UU9 wd?F UNDO? w Wu?NO W?M Xb b? WOKO?
pJH l? v? U?N? W??B? Wd fb_ XU?? w Wu??Ob W?O??I?F U??H?KH U??NM
q? u?N? O s b? d?_ b?? ? nzuD rJ u?N? U?OU?? w Wu??_ W??)
5OU?? sU??A?? ? U??C uKL??F u?N? O U?? U?L? WUd? d??O? d? WKd?G? s qu?L? 
Vzd{ weK uN bK WOU) UF w 5OUO
uNOK wc d?BF q1 U fb_ w w dBF Wu?NO UUJ d
W?GK X?? dF 5L?K*U UJ W??O wH?KH wMb u?N?O dJH d
d?F dFA vK U?O( dUM X?K WOdFU U?N? s bb U?UL Wd?F
u??N?O u??HR* V?? U?Ld??O? e?? s vu?? u?N U??F? w `{ u U?L? 
s U?NMOF W?Od? U?u bK? U/ V? WO?dF U?u* wU?% sJ r U?u?
244

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

QA dF dFA w wdF dFA u d s U q UL du% qbF


r uL?O s vu? dN WM WKOK dd?( UUI? XLd Wd?F w W?UI* s
X v b b rNu vK WOdF W?GK XIKD UL uNO 5OMb sdJH*
c WdF _ U?L_ s bbF UN u? UL? WUJ Yb( WG rNO? WMU
rOuO wMb dFA UN u tO uU U0 Uu vK U sJ r
vK WU?C? ( WdJH W?O?U?O? uD WML?O? N fb_ w 5LK?L?K U? cJ
oL s t lL U* uNO U? U WOdF WOBA qF c d?_ rNUI uNO
c d_ UN dQ UNM uLd ud wMb ) r wLK UC dJ
w WDA_ cN wc dBF dH c XOL? WuNO WUI vK dOJU U
rNUN rNH s uHM rNH Q s uKF uNO uLd* WLd U
5KU 5KzU b$ UM s c WO? WOdF UC(U WUI? nK qN'U
q w W??Od??F v Wd??? F s W??L?d?? WD?A w U???B? B? U?O? W s? d?? _
wL u UKzU UL U:
VD pKH X?KL?A U?: q W?O?U? W??I?( c w W?L?d? W?d? XKL? b?
XL?d U??* qO?? vK p?KH U?? wH?? W?H?KH d?? wI?O?u* U??O?{Ud
UQ uMF d? s uIF UNLd w rON s s( wK w_ rU?F WO w WUI
U?H?B s b?L? rU?I w_ dD_ qL? w? U?? pKH rK w WU??I? Uu??
WU U dD_ d U? dDU dO dOHO d? s uIF tLd
U?Q?L u?? ?OJ Xd?O? uM?F u?L?OuK s u?L?O?uK t?L?d b?Ou* w? d?B???
U?OM w W?UI? U? VD U?? w bOu* w WU?I* U?B? w WU? bu0
UL U?OA? UQ WL?d uM e' bU w s rOd s b?L_ dc? U
rU?I? w_ nd?B? U??? d?c??K R U? U?O? M w WU?I? U?e b?Ou??O?
wA U??? rOU?A? f?O? H? O? d??O? H?O? uMF U?u s u??A? t??L?d? c de
wd? wK s bO? tH?R* U nF?{ w WUI? U W?Ld? t?H rd* U? qUJ
U?? w U?L? ' nF?{ w U??I? U?? A?L u??F?O0 U?Q?? uMF rOJ?( uK s
uu? qU? u dO?HO uM?F U( ozd U? d?OMO U?d rd U?O{Ud
r?I s ld sH U?? U? s u?N qI wI?O?u* w qO?( w qU w? U?
t??? H uMF X% W?d?? F v X?KB u ee??F b??? s W??O?_ v?I?O? u* r?K w wU??
U?? WL?d X9 d?? w U?I?O?uL U?L?u? wMO?A oOKO? s wF?O?d 5U
uL U .UL dOHO uMF wDd `K w_ UL
245

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UMO? s wU?H U?L? rEF? qI - uKF? iF dJH W?H?KH U?? w


U?? u??O s t?O?u?? rd wU?H U?L? sL? Wd??F v? we?G b? s
Ub U? uUN d?OHO uMF u?u* U WOb* W?UO
sc u?NO 5L?d* U?LU XO?E w UL?_ d? s UMO s U?L XU?
d?OH?O? t?H? uMFU b b t?L?d c UM? U? Wd??F v uKI
c VD? w u?? wU??L UU t??L? d c U??H? A U??? U??? ? N
s we?G b?U wQ u?N?O 5L?d* U?L? qI r u? s tO?u? tL?d
b?U?I b?O?u? W?H?H? XUN? u_ UJA? t uL?d?? UMO? s
qLF eO WHH
rN?G v tu?Ld? t?CO? s uKNM t?OK uKI U? 5LK* b u?NO b? cJ
qLF c? uU1 uU v? WOMO W?U W?O_ UGK v p b?F tuKIM r
UL?d? cN w?O* w_ rU?F UU?L U?U wK W?OH?O WU?L rN?H?B
rNU d?F d uNO U?Ld X bI WOMO W?GK v UNKIM UC r u?uIO
W?GK? U?U? 5??G d?? U?L? d U?L?N_ 5?O_ U??? ? U??O? c w U??C?(
rd c uNO 5GK sI U WdF? v WOdF s rd c uNOU rdLK
UC 5GK sI U WOMO v WdF s
bI? WH?U* d?F U UL?O u?NO U?N lKD{ w WL?d W?d XLU? cJ
W?L?d? VFK? 5u?N?O dJH W?U?I? w d?O?? W?O?? W??Od?F W?U?I? d
5 d??U??? ? WK q??L? ? W??HK??< U??C? ( U?? U??I? 5 jA?M qB??* q?U??H? 
WOU uKF w WdF* U lOL' UC(

w Yb( dBF w WdF v WOdF s WLd Wd UOU


dB U&
d??B? F w? Wd??? F v W??Od?? F s W??L? d?? W??d?? X?D
UM s b??_ d?? vK W?Ou??O?N?B W?d?( u?N?E Yb?(
WI( s q W?HK WdF v WOdF s WLd U? w WI( c XU
wU? dE U?NUU?& WL?d? W?d b YO? s vDu u?B?F w v_
UC WOdF WGK s UNUC UNUI WOdF WOBA s nu* U nI c
W?OB??A s WOu?O?NB W?d?( nu vK u?C wIK UJ0 W?O?L_ s U?NL?OKF
UNF UNKUF l WOdF
246

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#


WOdF WOBA s WOuONB Wd( nu

w WOuON WuI v UM WOdF WOBA VOOG vK WOuONB UO_ Xd


w rN?L?K t?O??A v W?MU?N?B dJH?* b?L? b?IK u?UM tU? u?? N* qI?(
u UM d? b?F tKI? v qI?( VU? u?F U?N?OK dDO? 5DK ??
UN? uC?NMO WMUN?B U ub? W?HK? WOMO?DKH UO? X% wN wU?U
d?OND 5 jd r d?ON?D dD UOKL? dd? bI? UC?( u Uu?J
_ s rN?L o V? c wd?F U W?O W?Ob u?N* qI?( c
W?OB??A c u?u uN?O U? b? t?OK Vd? c d_ U?N?Au U?N?HK
d?OND W?OKL?F tU?O? UM w UN?OK wC?I u W?IH?A u s u Q U? b?
WO?B?A c vK UCI?U jd _ c dO?ND hU?) dBMF t?FL? rO?IO
UNNuA q_ vK UNOOG
qU?F? WO?U? UIKD?M b s W?Od?F W?OB??A l W?OuO?N?B W?Ouub_ q?UF?
s rOu? UO?_ s U?N vK wd?F WO?B? l Wu?N?O WUbU U?) _ oKDM*
`KDB? U c dA? WO?I vK t?OKCQ d?FA uN?O XKF w U?O? bOI? uEM
vK oDM c t?H bIU WOd?F WOB?A vK oDM uNO wMb d? w u
W?Ou?ON?B W?O?uub_ VU? s U?Lz W?{u?d? wUU? `B? Wu?N?O d?O? W?OB??A
uEM s WOdF W?OBA l wdG UL?F rOUH d U) wU? oDM* qUF
u?bI?? dC?? u?Od? UL U?L?N YU 5L? v rU?FK wd?G U?LF?? rO?I
uKIM sc r r?N_ v_ WUJ* d?C?* u?Od?G q? uO?F? uHK?? u?Od?
rO??? I? o? W?Ou??O? N?B? W?uE?M* o u??N?O n?K??* d?A v? W?Ob?* U?C? (
r U? qJA d??F sd?C??* 5b?I?* 5?Od?G UJ uK? s?c r U?L?F??
fM' U?C? Ue0 l?L?? WMU?N?B o s? `?B We c s u??HK?* u?O? d?A
t?OL? U U? qJA UND?{U U?U U) YU? oDM* qU?F b?I* wd?G
l U?? qJ?A UM b?? Wd??? d?* W??O? U??K U??F* W??Ou??O? N? B U?U??J
u? s u?? w U? W?Od?F? W?O?B??A U?U?H? W ? s W??Od?F W?O?B? ?A
w UN?O dEM YO Wu?NO WO?BA v W?Nu* WU? UM b WU? UND{
ozUI?K VK WDUG s? dOF? c w U r vK W?OUK WU?F UN vK U?O c
l W?? Od??F? b qOzd?? 5 d??(U? U??) ld? oKDM?* qU??F? ? lzU?? uK tu?? A
Wb c vK UCI w qL b b t rUF* b b UN vK WOdF WOBA
bF b U UM s rN pH bd c UO_ rU s U?NO uL sc UNOMu
247

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UN?K UN?Le? V u w W?OdF WO?B?A WNu?* UF ?U Wb c


UNOK bF q UN d
W?O?B??A s WMU???* nu* s bb?F U?NUb? w W?Ou?O?N?B W?d?( b?N? b?
wNM 5DK vK wu?ONB uuU U?H l UN?F `UB s b? WOdF
WOB?A U& WO?uONB nu* d? sJ1 UNOK UC?I WU UN bb?A bFU
wU uM vK WOdF
w WL?K* WO?K_ 5 UNMO oOu U?FU W?OuO?NB q?I? 5 j _ nu*
w u?NO u?NO? v uF?A d u rK?* wdF VF?A s U?D 5DK
fO? gU?? ?F? ?? UJ S?? ? wU?? ?U? d?? I? ? ? ? s_U u?? ?F? ? 9 w?? ? rJ?( q
qJA vM c uM* wd? wdOK? nu* tQ nu* c d O??
XO WuNO WKJA* nu* c U d u?FA u c d U dP
sJ1 W?O?I? W?O?U?L?? qU?A w q? rNU?d?B s W?&UM u?N?O U?O?K WDd?
fR? fMU? u??O?d?? U? UuM s? U wK?U? U?O?K c ?
d U? b?I nu?* c q s? dO? Wd??F W?FU?'U W?O?d?A Ub W?b?
UNO WOU UuI uNOK 5DK w uNOK WOFO UuI dFK
UMJK qOzd? U? s UF? nu* c U? vM wU nu*
Wu? WKJA* d n?u* c WOK_ u?I d?F `M/ Wd? `?BM
U? ru s u?N?O o?OH? wG?M uU? rN vK d?F v d?EM W?O?uub
w d?? F l rN?U???? b?? % w w? d??O? ? ? d??O? ?G? XU?? U??L? ?N? rU?D Q
U?? d?F? l U?% t?Q U nu* c U??? Q d??_ q q q??I?? *
v WuN?O d?N ob v ub XU? UM s uI w rN?F sU? u?O u?NO
WOK uNO `B v 5DK
d? 5IU? 5H?u* 5 j q v? qu? v nu* c vF? YU? nu*
d?FK UCu?F l ? s 5DK w wu?ON?B d?A* duD WKO? U d?{
rNF U WU
b?A? * d?BM?F nu* U?I? b?_ Ud??? X?? U?L? WU?NM w? VKG
U?O( wUM vK W??{ nu* c U? UL?B XU W?OdF W?O?B?AK id
bF wuONB UOJ QA q bF U q WHK<
w WOuONB UIKDM XJF nO u uI tH dD rN R d o U u{ w
dJH UNd UN WOdF WGK W w UNM UNHu WOdF WOBA l qUF
248

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#


qOzd w dJH UNd UN W WOdF WGK fb

e? e? dJH U?Nd UN W? W?OdF W?GK fb? WMUN?B U?L U?


U?L c b b? bb' U?NU?O W?U b?NA?? w WIDM* U?AJ? UNDD? s
u?N uOd? ud?A?? d bI? U?NU? X% W?OdG d?A? b? sL{ dJ?
oI w?dG dA? W?d U w d?O w? wd u U? q Wb u?OMF
d?? W??O? U s U?b??U??I? W??Ou??O? N? B W??d??( U??K?D?? wK W??O? U? s t??b
W?Od??F W?U?I? s w?u?O?N?B u?B? `? b? uK c? u u?N?O d?A? ?U?
wd?G? d?A?? 5 d??A* r?U?I `? w?? wd?F 5?*U?F W?O? ?
u tOU tb t qI? rKF dA uN cM u?NO dA w_
XKL? uNO 5d?A?* U XuM b? WO? W?OdF U?C( Wd?F W?OH?O
dI U? Ub uI od UMN? WO W?OdF UC( s bb? U
Wu?M dO? ndA Yb?( rK w hB? d t?uK tUJ? dO?H .dJ
V u?LI? r tUC w? aU qI w qL?F d od ? b
U?NU?N?u UN?d? U?N?U? l?OL? W?O?? W?HKH? u UM? d?H u?B?F
dH UOuub v? uu v W1bI WO d?H v J rK s UNUe
U?? C rNb? w?? r?U??F U?? w W?? O? ?? U??U?? L? ' e?? _ d??U?? F*
U?L? t?b? t1b? t?U?M u?B? lO?L? wd?F _ U?GK r?K w u?B?B???
w uUI UB U d UOdG' uKF UC uLN
U? Ub U? WOd?F WGKU UL? U 5DK d?B vK
XU? UM s UN?HM W?OuO?NB UN?L? w b_ u{ w p? dO? qJA be?
ULdUE vA WO WOdF UC?( Wb WOMF* WOdA Ub Wb
w Wu?N W?F?U? bI? w Wd?F W?F?U?' w Q?A w U?O1U?_ v w
w WU?I?* W?O?U? d??H fJF U?NzU?A vK jI? b? U? wC? b?F 5DK
W?b? fO?Q b?IU Wd?F? WF?U?' w W?O?d?A U?b Wb? fO?Q b?N?
WULF WOdA? b_ oUD U bM w WOId_ WOdA Ub
Wd?F* W?U Wu?I* eF? W?UO? dA? 5 U? U b?Q?O 5b?LK
UN W?OdF WGK W?b U d?J WOKOzd? UFU?' w bu WDK
wU UC( UN
VU?? v U??N? W??Od??F W??GKU U??L? ? v u??N? O 5d??A? ? * iF? dE b??
W??U?? I? b?? s? rN?? b?? t? vK d??F? l d??B b?? sJ1 w? b_
249

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WO? WOdF UF?L: w WuN UU?L XU bI? WOdF b uN?O WuNO


U?b U1b? UN?O b?zU W?OMb WO?U?L? WO?UO? WdJH UU?&U dQ
sJ1 U?N W?Od?F WG?K W WU?C?( W?uEM* c q U?N?U?I d?
UL? WO? WOdF b u?N WUI vK dR* iF? W d W?OU s qJA
u ???I?? ? b?? sJ1 U?? U w r t v?K U?L? c v iF?? dE
d? WKR? U?N?KF? U?L? c?N? W?IDM* w q?Ozd? u?? gU?F? U?L??
UN WDO; WO WOdF WIDM* w Ub
sc 5?U? iF d X% W?Od?F WGKU? UL? WO?KOzd U?b b
d?A .bI wd?F d? Wb fMU? q? dF l gU?F `?UB? ZN uM
XOU cU_ U?NO hB w .b?I dJH d wdF _ s UL? bB
U* qO? vK WdF W?FU' bM rd?O uK UFM uM sU?u
U?L? W?F_ tze?Q ?K d_ U? U?? oO?I?% W?U? bO?F d?B?(
d?N? dU?I b?? VO?$ w_ s?bd* U?? U?N W?F?U?' s u??U oI?
XO qzUC wLK sLd b w_ UNb fHM uO WOuB l u
YU?_ U??Ob w_ U?Ob wD?u b?L? b?L?? s b?L?? dJ? w_ b?I*
wuO dJ w s sb ' UKOD qC w U(
dGU wH Ub s W?OuM c bA* wuON?B nu* U sJ
c XU sd UN?F{ vK WIDM* UAJ u u?AM* bN oI% uKD*
UM s dU?F* WOdF UFL?LK WOMb WdJ?H lb WdF vK b?U Ub
W??Od??F U?F? L? ?: d??H c w?d?F d?JH W??b t?? W??OKOzd?? U??b b
vK uu U?FL: c qOK% w U?b c q bU sJ1 nO? dUF*
UUUC vK dF UNKUA
s U?b s bbFU u?I W?OKOzd U?F?U'U W?OdF W?GK U? XU? UM s
w WB?B?* U_ e?d s d? WuL? u?I r w wd?F _ dJH
w b?O?H U?N?OK d? U? d?S wKOzd? wd?F d?B j_ d?A U?
W?OMb W??O?U?L?? WdJ?H W?O?U?I? W??O?U?O? U?O?( W??Od?F W?OKI?F? s nAJ
u?I wKOzd? wd?F dB w W?OKOzd? U?O1U?_ s WOd?F U?F?L??LK
UM UM b v U?NFL? w WOKOzd WO1U_ d?OQ uD .UM eL bL? YU
WU gO' w dM q WOuJ( u iF w UUO rd UU dI
U?LK d?G* w1U?_ Y? sUO? w u?? w dO? d? r _ nB s
250

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

b?N* wd?u1b dD) s W?b U?H?O? WF?U? s d?O?u? u u?d? t U?


w WBB* WOKOzd ed* r s VI vK U WdF Wb UU VKI
WF?U tO?U wU rU W?OOd? Ub? ed uKO?A ed? Ub c
W?FU?' w WOD_ d?A W?O? Ub r? dO? U U?d ed? VO q
bN?F UH?O W?FU w W?OU U?F bN?F wd?F uNO e?d* bIU Wd?F
UdO UHOH UFH w WOdF Ub
fb? WO? Zd WB?B?* u? ed? bUF* U?FU?' iF QA? b
vK sUI 5L?d* s WuL? u sLC fJF Wd?F v WOdF s W?Ld
XL? w? W?OKOzd? U?F? U?' v Wd??F W?F? U?' XU? uKD* d??GU U?H
W bF WLd w UN `M9 XUJ fJF WdF v WOdF s WLd fb
WF?U XU W?Ld h?B w dO??U* `M9 XU W?I WKd w? 5U b*
Wd?? F v W?Od?F? s W?L?d?? hB? w U?N? U? cM `M9 U??C d
s 5L?? d???* b?? ZU?d uD U?? s b 5U?? b* W?? b??F f?JF
W?OKJ XU? U?L W?O_ d?O? WO_ U?L?d? w dO? XO WO?K w Wd?F v W?Od?F
b w qBH WLd w UO UUd rEM
U?N? C?F? U?L? u?M? c vK W??O??? U???R* U??b e?d?? b?F? fJF
Wd?F* qOzd? UN?Ou w WO?L_ bI? fJF Wd?F v WOd?F s WL?d fb?
v u??F? w W??O?Mc u??B lu 5? U?? U??? U?? W??Od??F? U?F? L? ? :
s be* ?? w W?OKOzd? W??? d? W?O?U s b?F? c fJF U?L? U?N? ?O?d
dB w WUB WdJF 5uI VU v WOUI uI dUM
fb?? U?N? U?L? U???? ? gO??' qOzd? w? WdJ?F W???R* b??
U?Nd UN Y W?GK c fb s b?OH??* U?R* r b `?B? WOd?F
WJ? vK U?N?Fu? w ed rOU? r qL?% w WuU? W?b* td?A U? b b?
U?Nd U??N W? W?Od?F W?G?K 5 u?I U? W?I? Ou W??F W?Ob? U?uKF*
_ u?M W?Od?F W?GK? ZUM sL?{ VUD b qOzd? w? WdJ?F W??R*
W??Od?? F ?? d??F a?U s U??O? H?K l d??I W?? U??? B Yb?? ( .b??I
wKOzd? g?O?' w U?N0 W?b* w W?Od?F? W?GK u? nKJ U?NU???N d?U?F*
WdJF Wb) w u? U w VUD U bb Wu?M UN UMN
gO??' s qu??L? W??Od??F fb U??L? VU? v? c W??Lzb W??b?) W?U??
WdJ?F W?Ob* U?O?( w b?b? qL? d? bM: U?b?LK U? U?L? wKOzd?
251

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UL ud s c DK sJ1 WHK< u qzU fb


qOzd? d?O?H? d?O?U? u?F?L? b??* Uu w oU? qOzd? d?O? H? g?O?uMO
dA b s qL U: Uu/ dB w oU
WGK U v XK w U?: r b WdF v WOdF s UL?d XU bI
w dU? dO d?U qJA rU? dAM iF WOKOzd? UFU' w W?OdF
U?N?b qO?zd? oI? U0 W?O?? W?Od??F W?U?I? s W?OKO?zd? U?b d
wKOzd wdF dB w UbUI

WdF v WOdF s WLd Wd UU& UU


qOzd w
q X9 W?L?d W?d? UM v Wb? w U? b?&
W??O? K U??? ?? gO??' W??OKOzd?? W??OM_ W??? R*
rEF? sJ UN?d% w U?Ouub?_ WOd?F uO?' l s W?R* c UU?O?
WR* c b q r? UN_ UNOK U b_ `L dA?M r ULd c
WOdF W?OUI WO_ WdJH U?L_ U U ULd? UOd L? b$ ULK r s
b??? U??L? ? o??_ d??B? fO?zd u?? W??H? ?K U??? b?? WK?OKI U??L? ?_ c s
p dO WOMODKH dd WLEM UO dUM
5U??& w U? b??I? WMKF* u??AM* Wd???F? v W?Od??F s W??L? d? W??d? U??
wd?F d??B W?d? uD V?? nF?C d? vK U??Lb? vGD b?? 5??
w UU??& c q9 b? W??L?d?? c U?N? I?I?% w? U?KD?* V? wKO?zd?
q?L? O? wU?? U?& U? _ U?& q??L?O d?F?K dJH wMb d?? V? W??L?d
U?FL??LK WOKOK% W?OF? u rd U?0 tUM nK?0 Yb( wd?F _ WL?d
wKOzd wdF dB w WUA* WOdF
wdF dJH wMb d WLd _ U&
l c?G w c' W?d?F d?{ WOu?O?NB W?OU?I? WO1U?_ U?R* Q
s nAJ w bU? WOU s d?{U( w UN b?% WO W?OdF WOB?A
qO bd WOLKF UuN qOzd XH? d WOU s WOBA c hzUB
d?UMF u? d bQ? wKOzd? wd?F d?B w dR* WO?? rOU?H* qOK%
c v s .dJ d?I wU?F* Wd?F U?L?d? XU b? W?OdF W?OMcK W?OzUM
bN c oOI% w bU sJ1 w ULd
252

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#


.dJ dI wUF* WdF ULd

WO? WOdF W?UIK d?IH uL?F wOzd u; q1 .dJ d?I U U*


U?L?d b?F 5L?K* b _ b?I* U?J c vE? d?C s U? b?I?
XOE b?I rd?* Ud bb? W bb? w W?U{ v? UNM W?L?d q vF?
U iF wU??F? sJ U?L? d fL? WKU?? Wd??F v .dJ? d?I wU?F? W??L?d
U w wM?b b?' V? sL??{ vDu u?B? F w W?d?H? ? XL?d b?? d?I
WdF WGK v? dF sdJH* WHH UL W?Ld dH c u?NO uN
U?L? iF w W?Od?I U?N?A?? Wd??F U?L?d? w U??{ d?_ c b?$
b s weG
U?? d??A? U?? d??I v .d?J d??I wU??F* Wd??? W??L? d b?? a?U u??F
b lDU v W?Ld c k% r qOzd s uI?F UU( UN?Ld
d?$uJ W?? J q? W?O*U?F? U??J* s bb?F w? tM a b?u Uu?D? XU?
w rd* UM e? W s uD< c uJ wUDd? n* W?J wJd_
w? aU? rK? t?OK tK vK b?L?? Ub?O? U?O? b?b? U?S tM _ e?'
U u? sdA l w?UF WL?d sLC? wU e' U u?_ dBF UU?N v
W?b??I? w U? U?? b u? 5F? b?? wU?F? W??L?d vK u???U? YU?? e?'
dI wUF* W?OUD WLd s U/ WOdF s q_ w sJ r WL?d c rd*
u oK) WB UNO UM B dA vM s WLd c WbI uJ .dJ
rd?* r U?NU? W?OdF de?' t? w? U?A? aU Wu?M dO?
hB?? c WU?b c b?? c u rK? t?O?K tK vK? b?L? ? UU??? N
sJ1 w WOO* WuNO dOQ w{UI t?L Y tbI s dO e
q U?NOu?ub WOuON?B Wd( `? uK q X9 b? WLd? c uI
s W?L?d? r? r UM s W?Ou?O?N?B? b_ W?b?) W?Od?F W?GKU U??L? d?NE
WOUD s U/ WOdF
d?bU W?FU? w W?O?U? UGK? U? bMJ u?N?O wU*_ d?A?* U?
.dJ d??I wU??F* W?O?U? WK?UJ Wd???F W??L?d??U d??A? lU?? d??I w U??OU*Q
d?I?* W?L? d? uM? U? wd??F q_ vK d* c? b?L? ?F? U? b??B?
WuA? u b?I UU?F U?Hu? UC rd?* c vM b u?IN? dIL? dI
d?I wU?F? s b?O?F U?C t??L?d U? U?L? rK t?OK? tK vK t?O? ? s
u u dIK fOzd bB* UL .dJ
253

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

b .dJ dI wUF* WKUJ? WU WdF WLd 5?K qOzu nOu rd* b
WdF U?Ld d qC? tLd qF c d?_ WOdF WGK s UMJL? 5K U
tK vK t?O? ? vK qU?% s uK? XU? .dJ d?I wU?F? v WKUJ
UN?F b?O r U? UN?F b?O U 5?K WLd b? b rK t?OK
U gL?O s U U?N U bI? WFd Wd?F W?Ld U? d d? p bF
s U fL??) wKJ vMF* .b??I? W?L? d? c w gL??O? s vH?? b?
d?I wUF? s dO?? qJA bO?F t?L?d qF U2 W?OdI U? qK vK UH?(
cOLK rK tOK? tK vK wM UHR UU dI u v?K UC u e b .dJ
WU) WLd U WOd WuN t vK dF uNO tcU vK VKI
U?b U??? 5 u?? b U??_ U??N U? U?? b? b?I? d??O?_
UNuN Wd?F UNG WU WL?d c eOL VO q WFU w W?O WOdF
UDUG* UD_ s dO UNU UF wKOzd UI U dO `B v
sb?B?I? oO?I?% Xb?N?? .d?J d?I wU?F* Wd???F U?L?d? w W??I?O?I?(
u U?Nb VJ b? l s W?O?? WOd?F W?O?B?A W? u _ 5O?U?
s rK tOK tK vK tO? u sb c tuA uN wU b?BI* U .dJ dI
rN qO?$ u w? U U* W?UO? U? u U .dJ? dI Q re ?
vK u?d WO?B? w .dJ d?I w VO? uB? t uL?e U? UN uU?
5LK* s qOMK tU tu VcJ rK tOK tK
w V?J iF w? W??Od??I U?? N? A? ? W?? L? d w U?? OK d??_ c? d b??
UI* qB U? w WOdI UN?A rd b?M ULd c iF U?bI
v nR* U? WL?d b b?LF? b s U?B s WFd?A WLJ( 5? UL?O
b?$ .d?J d?I w?U?F* WKU?J U?L? d? u???? vK rK t??OK tK vK? wM
u? W??B? oK) W?B? t??L?d? W?b?I? w? UM qOzd?? s u?I?F U??U?(
s dO e d? UL .dJ dI UNU U_ w WOu hB? UN v dOA
UJ tLd w bMJ U? w WOO* WuNOK dOQ? t re U* tbI
t?bI w rd?O qL?% W v rK tO?K tK vK wM U& U?Ozb
UO s?J r rK tOK tK vK wM UL? wUG w uMF tO w U b?OB
`H?B t???b?I? w rd?* V?KD WU?? t?? ? u?N?O U?LK s? rKF U/
UN?MKF Wb?I Ud??F w WGK pK Wd?FK d?I WL?d U? t_ t s dH?G
W?OdF v?K Wd?F u?L d u? WL?d? c s bN? t?L?d w Wd?
254

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

u? w U? U0 U?J c dQ b? v .dJ d?I wU?F? W?L?d d? b


W??L?O? b?I* UM?U1 WUJ t??OMO?? w e?? rd??* r b? v?K pc
cJ WdF s dF WIOI( dO)
iF d U l Ud?O rK tO?K tK vK wM WUF* r?e* c rM
v UM WOO?* WuNOU UOHF UD tD rNzb? w 5OdG 5dA*
5Ub W?OU s ? 5 tU?A u? iF p w 5b?? dQ? dOQ? WLzU?
w?O?* uN?O d?OQ?U u?I v c d?_ d? WO?U s W?O?O?* Wu?N?O
w w d?OQ UJ wdI wu UJ sb? WOI? b w UI?
fO w bL s WH?OK bL uI UL WIOI( W?OO* WuNO
fO bI?F* w tU?A UJ* U?e w WO?O?* WuNOU W?OM WO?U WK vK
W??e?M U??B* b?? W??? O? ? u q t?? OK 5?? IU??? 5Ub?U ?? U?? B W??? O? ?
tOK 5?IU 5UbK W?BU WbO?u WUb U w? WbIM WO?O?B
WO WOdI dEM WN s hU) bOu vK Ud 5K
oI? w wdF dJH wMb d V? UN_ Wd?F ULd d?L
X% UU?O? t Y?F? WU?? d? c vK d?F? s be?? u wu?O?N?B b?N
dO? rd 5K? qOzu nOu d?B( U?* qO v?K bM w1U?_ Y U?
Wu?O? d?_ U?b b?N?F?* W?FU? W?L? d? W??J? d?A U?L? U?A? s u?d
c we?G? b?U? w_ ?C s c??IM* U?J Wd???F W?L?d?? Wd??F W?F? U?'U
U bK s W?bI WL?d gOuu qOzuML? U UL e?O UU t?Ld
wdK dB aU dB UC WdF WFU' XLd UL
b? k Wd?F v qOzd? U?N?L?d w Ud?O U?L?_ c vK bM
w p w? wd?F d l? wKOzd d?A?? UN qU?F w Wb?'
bU? b t?L?d d? c Wb W?OKOzd U?FU?' UN XU? w uN?' c
WO WOdF WOKIF vK V s qOzd ndF w
WdF v dUF* Yb( .bI wdF _ WLd wU U&
WuN ` r b U?FL: s lL? _ wMH wUI dJH b q1
s b?B U0 b? s UN? d U0 aU? qd? d? uJ? UF?L?: W?O?B?A?
U?O?( s?U?O? w U?b? s wF?L?' qI??F t?b? U?? ? s U?NU??& U?F?
v W?OKOzd? WOu?O?N?B W?R* dE oKDM?* c s WHK?< W?OU? WDA_
w b??U? s?J1 w Wu??O?( q?zU?u W??L?N?* U?: b?? t vK wd??F _
255

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

nK??0 _U? U?N?O? W?O? U?L?? u?? W? W?Od?F? U?F?L??: vK? d?F?
Ub??N? A w? W?O? U??O? W??O? U??L? ? WdJH? uD u??? fJ?F t??UM
sJ1 w W?O?dF* ?? o r b? q1 _U U?N?O X? w U?F?L?:
w U?FL?: s lL? w? WMU UMuJ s U?uKF* UI? w U?NO UM?
W?OU?O UU?? s dU?* W?Od?F* U?B* dzU d? U?b d?O? U?O w VF?B
R wUL? qF wUL? UA _ _ UNKU? U WOH?K WOUL?
U??F s U w U?I u pKN??? U?IK VUJ? u ZM t u?I lL??: w
W?O? WO?UI? WO?FU?' Wud U?R* rC? c lL?: c UN?LEM w
WO_ UL?_ W r tO? Z c lL: s u _ b?I UM s UdO
UJ? w t p p?OK t?? OM V?? c u?? W?? O? U?? L? ?? o?zU U??N? ?H? ?u
b?? U?? qL??F c? lu w _ s? W??O? U??L? ?? u??B? iF ??? ??
uONM* u t U b
sL?{ b??N wd?F _ W??L?d? W??Ou?O?N? B W??R* U??L? u?I s?J1 cJ
wIK wUL dO?G VUB w WdJH WOUL U?OKLF b v d b
u? s dO? s WuO U?u{ d d? uB bF?* UNU? vK UN?OK u{_
W?OdF W?O_ U?L_ 5U?C? qOK% WL?d? uO?KOzd u??U r UM s? WO?LKF
nOu? w{UI t?u? c bQ? U lL?: w d?O?G `O?UH? vK rNb u?FC?O
wKOzd? YU? d? U?L?O W?Od?F U?F?L??: vK d?F?K t? wd?F _ W?L?d
wKOzd? nI? qJ W?OU?O d?{ Yb?( wd?F _ WFUD? zU aO?u? uU?
U? s tU?uKF? S? W?O_ U?O? vK t?? s t?O? wKOzd? U? qJ
W?I?O?L?F d?O? W?Ou?O W?O?U??B U?uKF* v?K eJd? Wu?A? uJ? t*U? s wd?F
d?* Wd U?? w WO?dF W?O_ U?L?_ W?FUD od s wKOzd? U?I rKF?
w v bG dO w oA? w dUI w U WOHM rOUH* s d?O dFA
V_ VU? qUA? vK WKOu c?N dF d? rK u wUMK? dB* nd
5OKOzd 5 s b$ UdG fO UM s tH Xu w UF U wdF
rN UF? rNM UH Ud?O WdJ WO Uu{u? w WOFU q?zU vK qB s
WK; w{_ w WDA oOM w
XK U? XJ Wd?F v WOd?F s WL?d W?d U?O c w u?I sJ1
U??R* tM b?O?H? sJ1 U? W?O?U s qOzd? w W?Od?F W?GK rOKF W?OKL? t?O
s W?L? d? W?d??? d? W?O? U s d?B W??b? w U?L?d?? c s W?OK?Ozd?
256

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

iF d??AM XU? YO?? W?Ou?O? N?B u?N? X? Yb?( d??B?F w Wd???F v W?O?d?F
_ s U?Ld 5?DK w WuN?O W?O?dA?? b* UN?OK d?A w Ub
tUM uB nK0 wdF
WdF v .bI wdF _ WLd

U?N_ W?OdF? v W?NML* W?LEM* UNU?L?d WOKO?zd W?OuO?N?B U?R* b


W?Ld w b?? Yb( d?B?F vK WIU? W?HK< u?B?F w WOd?F W?O_ VJ
iF UUM w? WO?(U?B? Wd sL?{ p u?_ wU?F wKU?' _ W?
WO?U s WOU? s Wd?A* WOU?I c' s Y? gUF? WOUL? w WMU?NB
b d? WO?uON? Ub? wH U?b c vK dU w1U lU? UH?{ d
dJH W? WLd? WOu?ON?B WR* U?L l .b?I wdF _ w Y? od
lUD uK bb?% w b?U sJ1 U?L?d U?b cN? U?C .bI wd?F
uFA s VF WOBA wuI
s d?M U?F? U?NM W1b?I W?Od?F b?zU?B?I d?A? 5K qOzu n?O?u rd c
uM ?? bK?? 5 w? WKO WKO? n W?L? d?? t???H r?d?* U?? U??L? b??
5F? w bB?O lHI* s WM WKOK U? `U* rOd rd U?L
u?_ wKU?' d?F?A s bzU?B? U?IKF* s U??? W?L?d? su? dO? U? U?L?
U U?< c b b WKO WKO n s bzUB VU? v wUF wb_
Wd??F WF?U?' Ub?B w W?L?d W??J WKK s d?F U?F? uMF
rd??* WU?? l? wd?F q_ q?U?I U?? < c w Wd?? F W?L? d? d??A b?
XL?d d? UL? UM Wd??F t?L?d w W?Od?F bO?B?I vK WEU?;
w WBB U w dA uB nK0 .bI wdF _ v wLM WdF v
WOdA Ub
WdF v Yb( wdF _ WLd

W?OuO?NB W?R* W sL?{ Wd?F v Yb?( wdF _ W?Ld W?d U?


Ub sd UNF WOdF UFL: d{U UAJ WK WU UM Q
b U?M s w?UJ q?JAU? b c R .b?? ?I wd?? F? _ vK V?BM w?
WFU* W?OdF b s bbF w tUM nK?0 Yb( wdF _ WL?d Wd
wHJ W?OM WOU?L? WUB? W?OUO? WdJ UN?u s tJF U? tuD
fOz WO?U U?b U w?Ud UU?uN Ub? w Wb v UM d?OA
W?b( W?Od?F WB?I W?b UN?O? UMO?F?? oU wKOzd? U??? UN?
257

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

vK wU?L? rN?JU9 bF? dF 5 W?O?U?L? jd nF?{ vK qb?O


U?? u??Ou d?? w W??d??F* v?K rN??1e v? c V?? u t??L? b??
v XKI? w WdH U?O dF 5 od?H bF v d?OA?O
w qD u??B p vK b?? b? rN?1e w? U??Oz U??? XU? U??I? b?O?
u?F? U?N?OK s?L?O W?Oe?FU r qD? c U??M?? W?b?( W??Od?F W?B?I
U?Ob? W?OU?L? U s W? d?O qO?d? YU? b? UL? d?U
vK b?L?F U? u t?I c d?B? w we uU?I WO?UO?
rOJ( oOu VUJK U_ w VzU UOu W
wuONB UOJ U?O q U( WFOD WdFK Yb?( wdF _ WLd dO b
WK?* WU( d b?F UOJ? c UO b?F U? dOu c b? r U
VUJK U_ W XU? b?I dU?F* W?Od?F UF?L?: W? Wd?F* s be? v
uU d?A s U U?B uOKU rO?UM UN?Ld w 5? t dB*
bB W?Ld Wd?F WLd? XU UL? WdF v? rd Yb wd? w qL
Wd cN
wU?L? lu s WK?BH? WKU? WO?uU u? b?I w fM? Wd XOE
d?AM? wd?F _ W?L? d? W??OMF* W?OK?Ozd? W?? R* U?L??U dJH wU??O?
s dB* U* b?_ VOB WdB* W?d s ULd?K U Ud s bbF U?Ld
b W?OKL? w UC d?O?J U W?N s wKOzd?wd?F d?B w u?
d WN s wdF w_
rOJ( oOu V?UJK U_ w VzU UOu W U? uOKU? rOUM rd
u? W U?? Xu? qOzu?L? rd U?L? b?O? u? U? d?A s b??B?
XU?? uM W?L? d?? XKL? u?MU? d??A s b?B? t???H VU?JK d
VO??$ VU?JK b* U?? W d?? d?? U??? ? rd X?d??O? U??? O d??
w U uM WLd X?KL b bOu U dA s bB? U uH
U? J h?K W u?OKU?? rO?UM rd U??L? d?OUJ? U??L?O? dU?I
V( t?H VUJ? W wUF?H u? rd UL? rOU?u UdH? d?A s bB?
U??A t X?Ld?? bd U??OM U u?9 dA s b?B? U? dD*
s _ e?' qOzU?O wU? rd U?L d?O d?A s b w U?
XU dUI w XO uMF rOU?u UdH dA s b U? tO
s b? w qOM u? dd t? U? ?O? qOzU??O? rd d?OUJ
258

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

U?d??O? t? U?? .u??OM U???? rd? d? _ b?I w d??O??O? d?A


dB? tO s wU e?' U qOzU?O wU rd u9 dA s b?B
e??' dU??I w XO u?M W?L? d?? XKL?? rOU??u U?d?H? d??A s u??A
YU? e' W?Ld? t?H rd* U? UL? pOKO? dOUJ XU U?L wU?
dU?I w XO uMF? rOU?u Ud?H d?A s b?B? sd?B?I 5 W?O? s
U?F wU? rd wA?OK pO?KO? dO?UJ XU YU? qO?' YU? e?'
dO?O? dA s U?b WKK sL{ b?B q?' +U w? V_ W ?OJu
U b?OFI nu VUJK d?B d w d( W? UK qO XL?d bIU
U? dB? w b t? s nOz t?H? nRLK rd d?H d?A s
UMU W nO? rd UL Ub WKK sL{ dO?O dA s
UL? U UdH? VFAK W?J* WKK sL?{ bOu? U dA s u?H? VOM
U? b?F? u W?UJK qOM d? vK b?d t W U?K qO? XL?d
b w U? U uI? UNH W?Ld* U?N XLd dH? dA s
VUJK W?F? U U W q? d? U b XL?d UL? UN d?AM s
f nu VUJK VOF rOd tK lM VUJK dA rU rOJ( b
W?Od w U?B WOd?F Ud Wd?F v wd?F _ W?Ld W?d qL?N r
b?I? WdB* W?d s WL?d? W?d? bF? oH? b?I sJ U?NM XL?d? d?
dA s U? wJKF vKO WOUM?K WUJK UO? U W gOLK u?uN rd
U?O wUM?K VUJK fL?A? U W U? U?U? t?O?u? rd? U?L? t?O?A
U?LA? v d?N ru? W u?LO? U?u XL?d U?L fb d?A s u?
U?K qO?? XL?d b?O?u? U? d?A s? U? `U? VOD wu?? VUJK
W?L?d vK? U?N W?L?d?* nJ?F fb_ d?A s U? s?e d? t?
W rd??? W?(U?B? U?LK rd??* U? U?N? d?AM s b??B? U? bM? t?
wU ULd OO XLd uOKOU dA s WHOK d WOMODKH WUJK UB
b?B? U? wU?HM U? wM?ODKH VUJK fL?A X% U? W uU?O?
d?O? w u* W U?C U??K qO?? XL?d d??H? d?A? s b? U?? w
U? 5 nO rd d?H? dA s U? u? nu oOu w?UMK VUJK
uD rd f?b_ d?A s d?? rOd d?? VUJ?K v_ d?? W
d?A s qzU??A?* W U? rd?? w??O?? qO? VUJK? U b? U?L?
fM u? b?O?F? U?H? ? W??d?G WU?J( qzU?A? * uM W?L? d? X?KL? d??H?
259

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

qzU?A?* fM u b?OF? u?LKFO? q Uz?u?L UJOdJ X?O?LU q?zUA?*


d d? d? WKK? sL?{ b?O?u U? d?A s? W?OD W U? rd
U?b? Ud?H? d?A s U? UDO?A X?M Ud? W rd Xd?O?
s bB W?HOK d WUJK fLA W W?Ld UK qO WL?d* XU
W?U?JK W?O d?O? wK?' odD? W W?L?d?? U?N W?L?d??* XU? d?H? d?A
U? WMU?? u U? W?Od?G?* Wd s d?H? d?A s U?u b? W?OMO?DKH
XKL? fb_ d?A? s dJ b?L?? VUJK w?U?( e??) W W?L?d?
rOO jI e) uM WLd
wLM WKO?u WKu dOB? hBI d UL?d Ud WLd VU? v b
oOu UNLd w f nuO WOBBI WuL: UNM dc WOdF b s b v
nd q? d?B? w U??O? ( l fJF d??O? B? W?B? d??A? wM XM?L?C u??L?
s WOK UM wU?OK h WuL?: c UNMLC? w hBI s WMb*
U uL? U? rd UL? Ud? WuN?L dG? U dE U?L
XL{ XdO U?HOH WdB WK uM X% WdB* hBI s W?uL su
WO_ b* UO? nK q9 dOB? WB sdA U? UNO 5 W?uL: c
5 uL?O q WMU? WHK UU?& UO uK1 sc 5d?B* U_ s bF
b? VD bO? U?BB? W?uL?: c sL?{ b?$ UL? rd?O u?H? VO?$ wU*
wzUM U?OK U?BB WU?O W?eM VU U?dA 5LK* u W?d U?L
Xu? qOzu?L? uKO? rO?UM rd U?L? UL?dO? TU?A XM b?OF? WMO? q?
d? UL? b?O?OML? u q qU?I* TU?A w rU Wd?B* hBI s b?
qL?% w W?u?L?: q? Wd?B? W?O?B?B? U?u?L?? b? W?L?d ?OJu U?F wU?
W??L? d U??C d? U??L? UJ p?O?_ d??O? H? O? F? V?d?I? o_ s b??O?F? uM
d?UF* Wd?B* U?O( l s W?B? dA? l rC d? WdB? W?OB?B? Wu?L?
l{ WOBB?I WuL: c 5UC s? Wb( dB w d{U( U?O( j/ uB
W?OB?B?I W?uL?: c XL?{ b? p dO? d* d?{ U?) lL??: w d*
uM U?? B? B? ? UUM u?? ( XU d??N?M TU?? vK XO u?M X% b?? w
ULdO XF UHO bF
d?MK U?Ld? iF b? d?_ WOd?F b w wd?F hB?I u?? vK
nOQ s dOB hBI ULd dAM WO_ nB : w wdF wBBI
rU? d?O?C? bL?? wdJ R? U?d? W?L?F VzU? u pK* b?? u uM
260

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

Ud? UI U?L iF q? Yb?( u hB?I s U?Ld d?A UL? rdO?
UUL? WOMODK W?OB?B Wu?L? WLd? U uF?L rd* V_ U? UL? dU
U_ WB? dA fL W?uL: c XL{ b? U b W?OMODK hB
UJ WOMODK?H WOCI q?% 5OMODKH UJ s wU?( oU qO' v u?LM
e? dO?L W? U?BB? XKL?A W?UI* U?N?O d?O W?u?L: c w b?B
uMF W?OM?ODK W?O?B?B? W?u?L?? U?U? t?O?u? rd U?L? U?L?d?O? wU?HM U??
WOM?ODK hB W?Ld O?Ju d rOMODK .u?O WO?MODK hB
.dOU .U d_ dG uMF
bb% WLd* W?OdF hBI s bbF qLA ULd? s bbF b UL
X% U?Od? UU? U?N??? w hB?I iF W?L?d OJ?u d? tMO?F wd? dD
iF w?u?F? H? nO??u d?? rd U??L? rO??UJ u?K .U??F VF?? c?? uM
tOu rd UU UM q uU _ `D vK UJ UNM WOBBI UL_
uA qO uULu u WLJ uM X% wdF hBI s b rOU s
UU?& W?FU?* Wd?F?A U?L?_ iF W?L?d? W?OKOzd? W?O?U?I? W??R* XL?
qUH? vK d_ tb?I dF? dF?A _ WO?U s wdF rU?F w WO_ U?d(
W??O_ UM_ ?? lu v?K lI w W??O lzU??u s d??O? ?F? b??_ l
b?$ UM s d W?OU s? bI? WOM u U?? UN?O b W?OKL? dG? w d?_
VUI s d?U U w dF w? d( dFA W?d lU W?OKOzd WO?UI W?R*
5u 5OUMK d?FA b bb' wd? U& WO?UI u dFA b?OKI
bb u U q WFU v vF U UO1U dU w b tu c s rd vK
f bO uI c u? WOUL WdJH u dO?G* bd tMU w tS
wUL? qOK? s e?F0 UdO?H UN?LN? U w d?J u? qOK% sJ1
WOLKF WUB WOUO WOUL quFK
U?Ld sJ wd?F dF?A W?b WOKOzd? WO?UI? W?R* U?L U? c qJ
Ue?Od s d? d?F UA s d?FA? WdF?A UL?_ vK e wd?F dF?A
wzd wB?B?I dM? w d?_ VO?BM U?N U w d?B? w Wd?FA U?L?_ vK
XU? W?L?d? WOK?L w? dO?? u??F d?F u?N v p w V? u?F U0
c?N qOzd? v dU?N q? b?O U? U?J 5O?dF d?F?A iF? rNDd
iF Wd?F v XLd UM s c w Wd?FA Wd( UU?&U W vK uU
WJz* U UO dU b wUO Uu b q 5Od dFA WdFA UL_
261

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U( f U?( nu q 5OUM dF?A WdFA UL?_ iF XLd UL rd?O


qOK? rOK w? d??? N u??? ? U??? tu t?u?? qOzu?? L? t rd c? fO
d??F? A U??L? iF? XL??d U??L? Ub t?u bd?? rO?? F t rd U?? NM
e t?u UC tu? qOzuL? t rd c uU* b?L? wU? e q 5u?
u?? d?F? A s Wd??F?A U??L?_ s b?? aO?u?? u?U?? rd d??L?I u??{ w
b uO 5F q 5OMODKH dFA UL iF XLd UL dUF* wUMK
rdO UN g uL Uu
W t XL?d? b?I? Wd??F U?L?d? s b? d??Q g? u?L?? d?U?A wE
v W??L?d?? U?L? W??F t b? b?? uJ pc d??F? s U?? ? WKU?? s
dA s b?BO UO?MK d tu U W?(UB U?LK rd bI Wd?F
l g u??L?? d??U?A U?N?U? w qzU??d wU?u?? XO?L? U?M XL?d U??u?
s u?U? UzU??? UM 5 WU?Id? dD 5? uM X% rU?I `O?L? V_
U? _ t s W .UM e?L? b?L?? rd U? d?H? d?A
s U bO? UB( Xd U* wU qU dA? s WdG d uMF
UN dAM s uJd uMF U YU fb_ dA
U??L?_ s d??O??JK Wd??? U??L?d s?L?C? w U??b VJ s? bb?F b??
dO?A U?H wdF d?FA s U? q? tMOF wd? dD bb% s Wd?FA
U? d?O?A d?F d?F? s .U9 rOU? u9 qO? XO?d?F
dO?A UU? Yb( d?FA vK c?U XO?HO?A U WKO?I v u?F
rOAO qOK rO*u( dD2 WKO w 5*UK Ub
v U?Ld? u? vK b? U?LU w? fM W?OdF W?Od?* XOE
U??B? U??? UJ? fJF d??* v? p w V?? u??F U?0 Wd??? F
w ULN?H Wb qOUHU W?{ WOUL? U rd UAOF? UF fJF
vK VUJ b? s? b? b? U?J0 jd? d?*U? W?B?I Wd w U?N?O? d
UF Ue WOd? rOJ( oOu VUJK uOKU rOUM rd bI? qOUH .bI
U d b? u ULO d? vK UN{d?F bF d?& XU w r qJ
U?d VFK U?bM WO?d? U?U? tO?u r?d p U c d?_
d?? * U??b? W??OM?F* U??U? W w d?? A U?? u? tKb?? F? VU?JK
wK X V Ub?O?u W?O?d? U? U? qOzd? rd U?L? tUL?d
t???H? rd??* rd d??O?L? d??A s b??B? rU?? wK VUJK? gu XK??
262

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

U?? wKd? 5MO VUJ?K uM: b??F? W??O? d??? rOJ r?Od W??U??A0
UN dAM s bB
W?OU?I W?O1U?_ W?R* UL? s QM0 U?C uKJu?H wF?A _ sJ r
WOKI?F vK dF? u _ sd t?Ld _ c W? XbN? b W?OKOzd
uN u vK bOQ u wU? WOFA UNd& UNLJ U?NU s WOdF
WO?KOzd U?b s dO?J b$ UM s tKO?JA wdF w?FA d? c uK w
rJ( U??? _ s d?O? J W??L? d l wd??F w??F?A? d? w? u?N s? b??
WL?d qJ w t?b W?OdF rJ( U?_ s UU? nO? b?OH b? ULMO? WOd?F
WOdF s q q n rOU s tOu rd UL WOdF v
U?F U?NC?F W?OdF UD_ s? dD qJ WO??FA U?F U?L?d iF b?
U b u?uN dO b?$ UL bG uN?O q WLJ n t?Ou UU? rd
u?NO W?O?FA U?_ s UU? u?AO? U? b? UNM d?AF rd? qU uN
s W?O?F? UF? d? e? rd UL? W?Od?F U??_ s UL?d tML?C?O d?F
tML?C? d?G* u?N U?? s UU?? d?JU? wU? s n W?O?d?F Wb? W??NK
U?O? ?O u?N? O U?LJ U?? pOMu nO??u rd rJ( U?? _ s d?O?JK U??L?d
bb?F b VIM UMO? w b? dF?A s t? u?U rO?O b? ULMO? fu
W?OML??O rJ( U??_ s U?U?? dU?? U??d? b? d?F?A c?N? U?L?d? s
ULd s dOJ UNML{
W?B? W s W?O_ UM?_ q Yb?( d?? F _ W?L?d? W?d? XKL?? cJ
UI oI?% UN_ d?_ VOBM U?N U Wd sJ p d?O uKJu? WOd? d?F
tOG U UNM bOH* WLd

WdF v WOdF s WLd Wd WOzUI UF


vK Wd??F v Y?b?( wd?F _ W?L?d W?OKL? b?L??
WMK?F? d??O? UJ nu?? Vu?? s? nAJK p? W??OzU??I?
gO' q? UNMOF e?N uI U?LMO wd?F VU' s UO?L
W?R* bL?F WU b? s wdF VU?' vK b U? WFU0 U??
c W?FU??? vK W?O?U??O? W??R* W??OM s e? UU?? ?U W?OKOzd?? W?O1U?_
UNO rJ WOKI s b_ c U W vK dBI U/ WU' b_
rNU?? L? XL?? d sc U?? J U_ w? wK `{ q?JA W??O?zU??I? W?? d
vK dO?J rdL ud? U rN Ub U_ v UdE S U?N WLd* U?L_
263

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UL?U UUO W?O_ WOMb? WdJH WOUL? WOU?O rNUF?L U?LK


W?O?C? s e?F0 t?F? qU??F? sJ1 U_ t?? W?L?d 5? t d??B* V_U
d?B* U? qJA wd?F lL??: w Wu? WH?U? U c wKU?' _ w tU??
u??{ w p tM?O? w? d?B?* U*d?? v W??H?U??F c? b? q?B?? U? q?JA
s dEM sJ1 d?L s u?* c U w tO? 5 UNKL? U w UJ_
u?H? ? VO??M d? 5?? t s b rN?U?L? X?L?d sc U_ v? We c
U_ R?N rd?O? bF? u rU? wK b?OF?I nu?O UN? rOJ( oO?u
UH? ub?I pc r UN?OK dL? w UJ_ nu* UUC?IK u{d?F rd?O
wM U?N?? vM?O w?K qJA U?N?{d UU?O? nu* c?N U?I?O U?OKO?B?H
w WOCI V? d v V s dL W sU U( WF?OD UNM V_ nu
b W???{ W??OzU??I?? c b?$ s?J1 UM?? c nu* V?? rNM? q U?N?UM
Ub??O?u? W??O?d??* Wd?? F W?L? d?K t???b??I? w VJ? c U? qOzd??? rd??*
U??J b? rU?? wK b??F tu?I? rU? wK? U?N? HR* gu XK?? wK X u??
U?O?LK e U? d W? U_ d? bF W?DK bI? sc 5Od?*
lL?? : w W?O?K d?uE U?N?O? b??I? w tU?O? d?? t?KF?? b? U?N?AD s? U?u?
dB w sdU UJ d b dB*
U? UN VU? vS WL?d* WO?_ UL_ w U?N WOzUI? W d U?L
d? W?O?U s U? qJ?A Yb?( wd?F _ W?O?U s w?_ U?N?M w W?U?
s UC nAJ UN?O X w UF?L: uO VU? s dO b? v nAJ UNS
WU?B? W?OU?O? WO?UL?? u W?I?O u? rd U?NO? U?ID d?
q1 c q?D b d?B? W?L?F?M c qN?' d U?_ W wH? W??OMb
b? nO? U??C b?$ p d?O? d??_ vK dDO? w? U?d?) b?$ U?L? VUJ
W w W?b wHu?? 5? U??N? O? d??A? ? * U??? H W?d??I u?? rOJ?( oO??u
d?? YO?? J hK W w? b?$ t??? H d??_ U_ w VzU U??O? u
s W?L?N? W?O?U W??I? w lL??: vK dDO?* w?_ U??H U?I?D
W?U?I* fL?A X% U? wU?HM? U? W? nAJ U?L? Yb?( d?B? aU
s d?O?J s? ? nAJ w W?Ozd U?L? _ s p d?O? WuD W?OMO?DKH
c dUE b?$ WOd?F lu W?OUL? W?OMb WO?UO? WdJH dUE*
5MO VUJK? uM: bF? W?O?d?* Wd?F W?L?d? Wb?I? w W??{ WOzU?I?
d??B? U??O?MO??? d??B? ? 5 W??N? u?? W??O? d?? * b??I rd?? * V?? b??I? w?Kd
264

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

aU?? w W?L? N? b?? v U?N?? s dEM c??U U?I? U? qJA?? U?OM?O?F?? 
5FA aU w WdA d b dB*
_ 5N?u s WOd?F W?O_ UL?_ d?AM XU w d?AM b?F nAJ
d_ u?? vK U?R* u? vK u? wdF luU? be U?UL? UM
wU U& U W?OdF b iF l UOUH U? d ZzU u{ w
U?? R* lC?? d?A v W??OU?? R* d?AM U??L? dz l?O?u w q??L?? O?
q UFU?K WFU U dA UN uI XU dA w v_ W?O_ UL_U WDK
U q WOULF WOuONB e_ UNOK dA WOUR dA U WdF WFU'
l VU?G w b c dI? w WL?UF VO q XU? rOU?u UdH? bO?u
wU??U b??F Xu?M d??AM b??F W??Od??F U??F?L? ? :U U??L? U?? be
u??U uMU?? q? d?? d?A U?b? W??IU? d??AM VU?? vS?? U?NMU??
u?? O?KOU?? ? VO q? w fb_ d?? ?H? ? U?? U?? ? Ud?? ?H? ? d?? O? ?
UHO w UC dH bI w dOO dH

rNb rNUU& uLd* UU


Wd??F WG?K v Yb?( wdF _ W?L?d W?OKL? bL??
wU?U rNUU& r?Nu XuM 5L?d?* s dO? b? vK
s U?? u?? L? ? ? b?? W??O?KL?? F c w X?U?? b?? I? ? rN?? b
W?Od?? u? s u?N u??L?d?? u?OKOzd?? u?L?d?? u?N u?L? d?? 5L??d?*
wOMODK s uLd
U?? X% uKL?? c u?N?O 5d?A??* vK? U?N?b w W?L?d? W?O?KL? b?L??
r rdO? uOKU rOUM? bMJ Xu qOzuL? rNM dc wdG dA?
W?Od??F b iF s d??U c u?N? O 5L?d??* s W?u?L? ? `D vK? d?N
sc 5HI* s dO? b 5DK v dF uN d XKL bI? dF uN WU
W?O? U?I? W??U? w `{ d? u?N?O R??N U? c?N? We?OK$ U??NM U?G b?? uMI
U? qJA W?OKOzd? W?UI? W?d? w 5O?IO?I?( 5LU?* s u??B?O W?OKOzd?
d??N c UN?KL? w U?L?_ d s U? qJA Wd??F v W?OdF? s WL?d?
`LO bOH tu qOzuL qOzUO wU U uFL aOu uU UI dOL
rdO tOu d o pOu w
WNu* UNM ub? w WUI s Ub U w WLd w? WuL: c UA b
rNuJ .UMJ? 5OdG u?N?O q? s .U?H 5O?d? u?NO? rb?{ e?OO?L?
265

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

dB c WOK dE uOdG uNO t?O dE c tUC dA WUI v uLM


U v td qD U .UMJ 5OdG uN?O .UH 5OdA uNO 5
U w cN WOH?zUD d( rU dF* wKOzd lL: w ?FA
u?U? q? 5O?d?F u?N?O s 5H?I?* iF qJ U?NM u?b? w W?U?I? s U?b
XL{ w? U wdF _ U?B b `LO? bO?H U uF?L aO?u
U??? u?N?O 5OMOD?KH 5 t?O? U?B U? X w 5O?d? 5OMO?DK U U?C
U?L?_ s bb?F U?NzU?C i?F rd bM c WDA sL?{ 5U?' s U?N??AK
VUJ uI c u UNM u?b w W?OdF WU?I d b U?N WOd?F WO_
r qOzd? v Xe U?bM Wd?F d? r uuO W?F?U U?I w U u?FL?
V_ Q c XM W?GK c?N d V?Q? wM v_ uM w wU? dD
WF{u* UMUUJ w U? wU U UMc WOdFU X WOFO?D tGK b lOD
UNUD w UMd b bM fOQ s WOdF WUI UO s d u .bI
tM X?L?d U??L? wd??F _ s d??{U??? UM?b? d?? 5d??? U 5 U??I
U?C fJF wdF rU?F U& wU?F?* W?R* nu nO?{ s b UM d?FK
rUF c s sdUN* U& WODK UNdE w
XF? WOd?F WU?IU wM?F* UI dD) WUMJ W?OuO?NB W?R* d?FA?
WI?U rN?Hu? s wK v rNM? sdO? l c d?_ rNU?L? v q v?A
s rNM dO? nu UMJ tu WOKOzd? WO_ UO( UO w u?bU
WOUI cK lL WOKL d WdF WGK?U UNM 5COF b WG WOdF b
bM r dO?OG w d_ c vK& b bb? d WUI v U?L bON?9 WU)
U d? WOFL? rNCF fQ? UNb U?NMOUC wU?U dOG? q s Uu? w
WMK UC u UL dF uNO uMH U_ lOA WOFL rU
5I?U 5O?FL?' s WOd?F wH? UF? l d?F uN d e?d WO?LKF
sJ1 o? U2 wU?I? rNb? XKJ w W?Od?F W?U?I s? R UB?H b?Q?
WO?d W?UL? ru? U wd?F _ s Wb w u?Ld? uU R u?I
oO?I? ? r rNU??L?d c? U? U??d? r WUMJ W??Od? W?U?L? WML?O W?N? u? w
WOKOzd WOUI Wd( U w dO WOuONB b_
vKF qOzd vL U u UUJ UNHM b& r w? WuL: wN WU WuL: U
u??GK U??I? WKd0 R d?1 r _ rN???G? XUJ ub??% U??N? d?? F b? U?N? {
b U?N?? H w W?L?d?? s R b XU? U? d?U??N* U?N d1 w w?U?I?
266

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

uUO UU ULd O bd UOM wUFH u rNM dc WOKOzd WR*


rdO UM qOzd s nOz .uM U UK qO
vK rN?LE?F? c? sc U? u?OMODK w?N? d?O?_ W?Fd W?u?L?: U?
UNu W?U) UNUI U?N WOK rN_ U UUO 5?UI 5 jOu WLN? tIU
W?U?I* u s u U?N U?NM? Ub? U?NO?K U?H?( v vF? W?U?) Wu?GK
qL?% dDO? q?? WU?I q w gO?F w W?OH?Ou W?UL?' R rN_ U?
WLd w? WUL' c u UO c w UMOMF U? WHK WG dU?G UNu
U?L uD .U?M eL? b?L? W?uL?: c wL?d? s Wd?F v W?Od?F s
rdO W(UB ULK

Yb( wdF _ WLd WOC fb_ dA UU


c qOL& lOD 5
sdJH* XKG? Wu? W?L?N W?OC? fb_ d?A U
b?d? U?O* w d??O?? d??? XIQ?? d?F 5H??I?* 5b??*
dEM dOJ? U w WdF WGK v d?UF* Yb( wdF _ W?Ld QA
uBK qOL?& WUI lOD bB c w U?Ld qN bFK WG U?N vK UNO
w dF 5HI?* 5 UNu dO w WC c U* U?Nb fb_ w U
XOu c

WBB dA WOb UuKF* WJ vK UNFu vK U UL fb_


UU?O?? d?AM d? Wd??F W?GK v 5O?dF? dJH _ s U?L?d? d?A w
d?BF U?Nu b? vK wMF fb_ rU? UJ* WGK? wMF t vK fb_ r
UI? Q Ub dAM b?I WuN?O WO? Wd?F W?OdF W?UI?K wc
cU `?H WdF w bu ? U dJ WOdF W?UI vK lKD dO? wKOzd
U? u b? s dAM b? t?O gO?F c su* wdF l?L: rN? vK
t? u W?dF v W?OdF s Wd?F v WO_ U?GK s UL?d 5 WU?ILK
v U?OMO cM dU?F* Yb( wdF _ s rd U? UUH WOzU?B
UuM 5F U
d?H c q tQ U b?% fb_ d?A U?Nb?I w d?* c u?{ w
_ U?? w 5Od?F b W?U?I? s bb? Vu? wDG U?L?d d?A ? s
sH W?OIzUu WU?J wJOJ Yb?( _ UU& q w W?HKH d?FA
267

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

_ vK dAM? bR bIM dJH d?U _ W?Od* d?FA


b c?O wKOzd? UIK W?LN? Wd? q1 WOU?L' t?O?L VU v wd?F
wUJ bIU t ` r c eOL* wMH wdF
WOLd WIUM dO qOU UN?U XD ULMO fb_ dA WOC d b
u?I? b??OQ bU?0 W?d??F* U?A we? wMO?DKH XO??O?MJ u?C? rU W??IU?
rN??I?u? d?F U?J iF s VKDO d b?L?? wd?G* VUJ wM?ODKH VF?A
W?OC?I c QA XL?I W?C d?OQ Wd??F v rNUL? iF WL?d vK
W v
d?_ Wd?F v wdF _ W?Ld U? t d c U? d _ d
wU?? d?F U_ U??N?O W?L? d? b?O? H s W?? O? W?G W?d??F _ V?? s
sdO? q s ud? d u UF?OD bF 5dD WI?u0 qJA cN WL?d
S? uD U?L? _ c iF W?L?d vK? b c Xb? v? 5H??I?* U_ s
b? w U{U?I* _ rNU?L vK? UuD WOzU?C? U Ub?{ u?LO?I s U?NU?
lOD s u UN
b c d wd?F _ WLd s dO?{ t d c U d wU d
w d U? WIO?I vK WOKOzd? WOKIF `O?H w rU U?Ld c _ Ud?O
u?dA??* U? qJA u?Od?G ud?A??* b? U? ? U% W?Od?F W?IDM*
W?Od??F W?O? B??A tu??A s h qJA u??OKOzd? u???U?? U? qJA u??N?O
U?L?d c vK? 5LzUI? d c U? b? b? UN??U?I U?NUC? nd?%
U wOMODK s uuJO
Wd?F v Yb?( wd?F _ WL?d d?{ d c U? d YU d
uL?d? tOK u?I WOd? dA VU? s q WOKOzd? dA VU? s fO sJ
c?N sJ1 nO? b?O u?b wKOzd? wd?F d?BU W?OU w W? vK d?
wKOzd? wIK* s w tU?C t?U?I wdF u? d?OO?G w rU U?Ld?
UU?F U?/ VJ* `d vF d? W?Od W?R? dA* c vM? vK
wUI wUL wUO dF l b uMF VJ oOI% u
w dF b?OH sJ1 w W?Ou?{u* WOF?u v c d YU? d U
c W?I?O?I?( W?HK?? W?G WU?F? sJ r dU?G? W?U?I t U? U? rN d
tU?C? Xe?? c wd?F s W?U?) rO?U?H* `O??B w b?O?H s?J1 W?L?d?
dB W?LO) WKM qL?' q ud s WuL? w wKOzd s w t?UI
268

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

uM d?U r? W?uM? bb d? dUE u? U?N W?OdF? UC?( Q U?LK
t?u?? U? U?F?L? ?? fO w?d?F lL?? : fJF Wd?? F v U?L?_ c W??L?d
VUJ V `L d? d dU `L WbF?U `L u q WUI? WeM
tFL WKB w UO d UHK U bIO d iF nU Q
W?Oz UL? dA? s dI U? dO?_ l_ uM ? fb_ XLd b?
d u UO wUMK VUJK fLA U W WL?d dA bI WOd WdF
d Wd? bB p vK d? WLd? UM `U VOD wu? VUJK se
d?? rOd d?? w?MODKH VUJ?K v_ d?? W U? bM w t??H? VUJK
UL WHOK d? WOMODKH WUJK d dJ bL wd?G* VUJK wU( e)
U* wU UB WU _ g uL? wMODKH dUAK 5dF 5u dA
p dO bO UB( Xd
WLd* UL_ c u UE b vK uu sJ1
vK UO? l bI U? b v wKOzd wIK* W o?O UL_ UI? U
W o? W?O?U s U?NU?F?L??? vK d9 vK? uDM UU?C? U?NMO?U?C? fJF U?L?
d WOU s wKOzd wIK*
s wKOzd wIK* v odD uA?M* UL_ s UNUbI w? dAM bN
UNC?F XLd bI WO*UF W?UI w WuI? X UL_ c iF bO?Q
bM U???{ d??_ c b??$ W?? u??OK vK be? U? U??N?C? F s lO? U?G b?? v
v W??b?I* d??O?A?? dJ b??L?? w?d?G* VUJ?K wU?( e???) W s Y?b?(
fL? v XL?d w*U? nUF? XOE wd?F rU?F w U? qF? U Wd
d??U?A?K U??B? W?U? u .b??I b?M W?? u??OK s? d?? U??NM lO? W?G? d?A?
(Prize for Cultural ezU?? vK? U?? q?B? t? b??]R? g u?? L? ? ? wM?ODK?H
b d?UA v d?OA (Lannan Foundation) U bM UN?M1 w Freedom)
bM WG 5 fL wu v tUL XLd UO?BB UdF L 5 v
W??O?d??H v X?L?d U??N v U??A u?? U?O V?UJK fL??A U Wd? .b?I? 
d UG b v XLd UL dO UU$ XII
q wOMODK s 5?Ld vK sK U?L 5Ld* W?UA dB?I r
d? W 5? nO rd b?I? jI W?MU? u U?L uD? .UM eL? b?L?
U?O VUJK fLA U? W UU? tO?u rd d? r?Od d? VUJK v_
`U VOD VUJK se d W UK qO XLd u
269

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w d?A?M wH r U?L? _ iF d?A w W??O1U? W?OKO?zd? U?N? W??U?A?


WUb qG v WOL dO WOL WKE X% qLF s UNQ dF U UNU
U ed WUA?0 v_ d Wd WdF WLd UN?H b dA bI lODK
bIU dO U bNF qOzd w wdF lL:
_ WLd WOd WR q?OJA v WK* WU( d WIU UE* u{ w
lC???? W?O? b U??L?_ c W??L? d?? Wd?? F W??GK v d??U?F* Y?b?( wd??F
UC?( wUI UM?F fJF UMKB? w d U U? wIM YO? s UMOzU?I
w W?OKOzd W?O?UI? W?R* U?N? w Wu?A* uB `KB V?UM bO? qJA
rNM rNU rNUC rNUI dF s UNzd U

W9U) UFU
WOd?F s WLd W?d oKF ZzU b? v Wb XKu
d UR U U u qOzd w WdF v
U?? U??I? ? q?U??H? w ?? U?? U??L? ?N? ? W??L? ?d?? VF?K
vK& b UF?L W?UI dJ d WdF* W?F cU `H? UFL?: UC(
vDu u?BF w Wd?F v W?OdF s W?Ld? Wd? w WL?dK u?; b c
wMb? dJH d?? W??L? d vK u??N? O 5??L? d??* iF VJ U??LM?O? f?b_ w
w WOO?* U t bOH W?OMO v tLd r s Wd?F v w wdF
WKI* UNCN
wd?F d?? vK u?N?O 5L??d?* iF U?N U?? w U?L?d? c? XEU?
UNu bI ULd c s bbF UMN fb_ w uLK* tHK c w
WdF s XLd w WOMO WdF UNULd u UNM o r WOdF
W??d? sL??{ Yb??( d?B? F w W??U?I d?J U wd??F d?? W?L? d X9
dA sJ wdG dA U s U( WFOD Xd w WuNO dA
e?O? d d?? qJA? t?N? wd?G? d?A?? ZU?M U?N?u n] w?u?O?N?B u??N?O
bb' wuONB UOJ WU bNA w WIDM* UAJ
QA WOHK vK WdF v WOdF s WLd Wd s WOU WI( XKJA b
5DK w uN?OK s UA `{u U?Nb YO( U?NDD WOu?ONB W?d(
dJ?? wuub d?? q w U??N?? ?? b?% W??L?d?? W??d? uK? UM s
U/ b?? d? f?O iF?? d U?L? d??B s U??D wU?I? wU?O?
u d
270

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

R rK Wd?F v? WOd?F s W?Ld? Wd? vK W?HO?J tE d?B c vI
uJ vK U d?B?? U?F?L?: U?C?( U?UI? qU?H w U W?L?d?
l s d?_ .dJ dI wU?F WL?d XL? WOU?L? WOM ozU d? UL?d
rOU??H* qOK% qO???? b? b?N? wMb d?? Wu?M? d?O?? V? iF? d?
w Wu?N?O d?OQ U?N? WU?? W?O?U s wKOzd? wd?F d?B w? dR* W?OMb
d WOU s rK tOK tK vK bL tO
VJ W?Ld b s? UN?b w Yb?( .bI wd?F _ W?Ld nK? r
wd??F d?B?K W?OK?Ozd? Wd? w VB U??NM b??N U? b??I? W??O??? W??OMb
wu?? I lU?D bb?? % uK w? rb??U?? .b?? I wd?? F _ W?? b?? wKOzd??
WuO? WKO UL?N U? rNO W?MU UJ Yb( wd?F _ U WOd?F WOB?AK
WO?UL? u W? dU?F* Wb( W?OdF UF?L: vK? dF w b?U
U?L_ v?K U d? q U?L?dU W?OKOzd? W?O?UI? W?R?* nJ r U?NO?
c _ WOd?F UFL: w? UNUU& dA? WO_ Wd( W?FU* WLd?* WO_
eF0 Ud?O?H UN?LN U?FL?: c w W?O_ Wd( W? WU? b W?R*
WOLKF WUB WOUO WOUL quFK wUL qOK s
qOzd w WO?b ZUM* w g uL bzUB? iF fb s nu* nA
UNu u wU? Q tc d VFK r Wd?F v wdF _ ULd
wMODKH dU?A g uLL? WUF* UFL?: vK dF w bU? WO ozU
WOUO tUO tNO?u w TD U t vK wKOzd dH l qUF ULMO wuI
WOKOzd WOUI WR* tK tU UUO WO{ dH c uJ YO WdJF
c g U??& U?bM d?L? ( U?NuD w r?d b? sL?{ sJ? U c w
w wKO?zd? u U?? q U?O? wMF w? t?? OMODK u??C? s d??? U??LMO?? uD)
XK b??F?I? r qOzd?? w U?Ob? XU? dU?? s w dU?? W??d?F* tb??O?B? 
u? vK j?I fO g U?F? W?OM XU? XO?OMJ v W?OCI c? b
dz iF u???? vK U/ W??O?b ZUM?* sL?{ W?O?Mu d?O? bzU?B? iF
VcU nz uF s UUO oU w tF uHUF sc 5HI*
_ dJH WL?d WOd W?R qJA d?{ fb_ dA WOC? dN
UC?( s dA? bO? u U q wKOzd? UIK nAJ W?Od W?OzUI o 5?OdF
W?L?KE u? s n?AJ U0 w W??OKOzd?? W?OzU??I? s b??O?F W??O??? W?Od??F
UI cN sJ1 wKOzd U?I UNu l XIH v WOdF WU?I w WOK
WOdF UFL: vK WOzUM Vu' c rLF
271

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

g4uN3
W?O?u WH?O?? U?O n?RLK? wUI? U?O? qN? c rd?* WKJA? hM WU?O? w? d?U?
 w WR UbB
WO WK? w_ nu* wd wU?I nK ` v u? WUC?( UU( W?Ld b? u?
uK bF oAb dF UJ U% UbB WdN
U bF w_ nu* WOUO d{ WLd cM wUO
U?O?? U; 5?u? WO?UJ W?Hze? UC?? ( ?? 5 W?? Od?F W?L? d? wK? g
ub aU www.al-manac.com/kutta_almanac w U WUC(
5H?I?* U?O? nAJ W?{U?H? W?O?UL?( rbzU?B? rN?D b?N?A r U?U? ? se?
dB0 uO U UbB WOu WHO _ U
e w bB WO?u WHO su UO WHK< U?UIK d WLd rOd bO?F bu b

w_ nu* W?L?d?K bu? wd? d?A u? U? uD U?U?I? qUH W?L?d? U b??
bF
www.arabworldbooks.com/ w U uKK U ozu WLd UH wDF* b
ub aUArticles
dUI WUIK vK_ fK: wdF su w WLd wu bL
bF w_ u_ `B wGM rOUH bL wu(
WLdK bu wd dA u U uD UUI qUH WLd U b
WLd JA? w W wdF d WLd w v?Du uBF uN ZNM bL U?L wUd
Ub e?d Ub?B WLJ WuM l? WOLK WK? dA* WU? WdF W?GK v qLF e?O
bF dUI WFU WOdA
ub aU adabatfal.com/modules w U? nO rd? U W?Ld u U? wU dU

bF w_ nu* wd? wUI nK ` v u WU?C( UU( W?Ld b? u


dL
WLd JA? w W wdF d WLd w v?Du uBF uN ZNM bL U?L wUd
WdF WGK v qLF eO
dUI X b?OF? WJ W?b( WDO?u W1bI Wd?F WGK hzU?B uD U? wUA

dA bb? dO?H u/ WOuON?B WuNO u?NO Wu?u bL? Uu b d?O*
YU e' dUI
Wb( WDOu W1bI WdF WGK hzUB uD U wUA
WLd JA? w W wdF d WLd w v?Du uBF uN ZNM bL U?L wUd
WdF WGK v qLF eO
d?? F dJH w W??O?? W??Od?F W??U?I? qF? jO??u d?? F dJH b? s? b?L? ???

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

272

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

gd uNO
Encyclopedia Judica , Jeruslem, vol. 3, p. 95.

w U?? ? ? d?? W?? ?U?? ? ? d?? U?? N* W?? O?d?? F W?? O_ U?UJ W?KO?? I? ? b?? L? ?? ? w?U?? L? ?F
ub aU www.almotamar.com
WR? r bF r s WKK dF U wuO?NB _ WOOd? uL b?OL
dUI N
WOd w W du d bF WdF WOd?* w WOdF WOBA `U bL bL 5
b_ bK: dA* WU uuN VUJK rOF
Wb??I? W?? l v s? d??? H w? d??? F d???* u??L? ? U?ub??? t?K V
dUI WFU u WU tUOd w WOdF WOBAK
d?U? uU? dO?F? XOKOzd??O dH?O rOu?O? .u?OM rO?u u?N deO? s
bI bF dUF WM XOAO W dUF* wKOzd _ w U
aU www.bahethcenter.org/arabic w U?? ? ? u?? N? O? d?? A? ? ? w n?ODK?b??? ? rU? u
ub
U?? WK W?O?Id?_ W?Od?A U?b W?b? fO?Q * db? d?U rU?
ub aU www.adabihail.gov.sa w
UL qOK' qOzd b dB U dA rOd .dJb
www.almash-had.org: w U? dOUe W?I u? bF qOzd? rJ s eL? bL? .UM
ub aU
Amit-kochavi, hanna, Translation from Arabic into Hebrew in Israel - An overview, 1997, in: http://

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

`www.google.co.i\1-11-2005. 001883ar.pdf+Study+of+Arabic+in+Israel+&h1=en&ie=UTF-

dA W?OKOzd U? UU?L lb wd?F _ WLd? wKOzd UL? d bO?F


dL bF d_U WOOd WOUO Ub ed s bB WdN
http://herzog.eteacher.co.il/main.htm

u?uK nO? rOU? W?OdF? s tKI u? W?HK U??O??NL? qO U?O?H?uKO?H U?L d?UMb??
VO q gb dH dA Uu

UJ U?% uAM wuON?B wdF dBK W?OMI WOLKF? WdJH UF_ bL? nK d'
oA dF
Encyclopedia Judica , Jeruslem, vol.10 , p. 1199.

s_ W?OK Wd?F W?GK v .dJ d?I wU?F? WL?d JA? w W? bL? U?L wU?d
dUI
www.islamonline.net/Arabic w U Wd?FK .dJ dI WLd d{ u u bL? bOL
ub aU
VO q VO q WFU dA 5 WdFK WLd dI
xlv ZOHO dI u uIN dIL bMJ
273

32
33
34
35
36
37
38
39
40

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UC( UI U_ 5 u( WKK d_ U_U W? s WHOK bL bL


dUI dUI WFU WOdA Ub ed bF
WdF WGK v .dJ dI wUF WLd JA w W bL UL wUd
X b??O? F? W?? J? du??? u??Ou? wd?? 5 wu??O? N?B? _ rOd d??? 
dUI
fD bF w_ nu* WO_ Wb w wUL ZNM* wMb nOD
d?AM U?bK WO?dF W??R* w? sb w?O? W?Ld _ W?dE 7 s pOK
dO
dO dAM WUDK duM wUL qOK bO f
bF bK: d?A* WK wU u?L WL?d dF UI d?F _ uU a?Ou

UUL lb wdF _ WLd wKOzd UL d bOF
 wUL qOK bO f
dF UI dF _ uU aOu

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Harkabi,y, Basic Factors in the Arab Collapse during the Six-day war, orbis, 1967, (2) 3.

51

Baer, Gabriel, A History of landownership in Modern Egypt, 1900-1950, Oxford University Press,

52

London, 1962.

dF UI dF _ uU aOu

Ud UNLd Wd?B* hBI s U WdB WK .d? .uO UH Xd? UHOH
VO q U1u dA tu U uL U
hB?I s U? qU?I* TUA vK r?OOu? rOd? .u?O? U?H b?O?OML u? q
bI rObO dA Xu qOzuL uKO rOUM WLd b Wb( WdB*
WL?d dUF W?Od hB VdI? o_ w uMO1 UM rOOd? .uO UJ oO?_ dOHO?F
bI dOO dA sd UF wU
TU vK XO rOFAN rOuLA uMA rOd? .uO UUM u( XU wU OJu UF
f?Ou u 5? nO? W?Od?F s U?N?L?d U?OM?O?F?? U?OMOU?L? s W?d?B? hB? d?NM
VO q bOLO dH ud uFb dA .uOM U
VO q u? d?A U?U t?O?u W?Od?F s U?NKI W?OMODK hB? rO?OMO??K .u?O?

UN? b Ud? WOMODK hB? d_ d?G uO?MODK uKOu uU? .UU .U?
VO q w bO uN dA O b .uOM U UNLd OJu UF wU
U?b* W?b? hB VF? c u?O?d d?u qO? rOOu? .u?O? rOH?O?I uK .?F
VO q nUF UdH dA d bd UOM WLd OJu UF b UOd
dU?F Wd? hB WDO? t vK UJ u?MOM UM rOOd? .uO? UU UM q u?I
bI dO U bNF dA

53
54
55
56
57

58
59

60
61

274

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

vu W?Ld wdF lu s hB u? WLJ wdF UU?UN .uO? uA qO uU?Lu
bI ub dA rOU s
dF UI dF _ uU aOu
 wUL qOK bO f
VO q UFO dA bd rOF WLd Ub uOKO% fO
Ud?H d?A d?OF?? uU?H Uu d?O?A rO?u?d U?H? dd? UU aO?u? uU?
UOUd rOUu
s tKI? g u?L?? wU?? e bzU?B? g u?L? ? wU?? e u?L? Ozu e wU???
VO q uO l dU Xu qOzuL WOdF
d?O?HO? Ud? d?A U?L? nO?u W?L?d wd?F dF?A s U??? XO?d?F d?OA? U?H?
bI
UNLd wdF wFA dFA s UuL d9 q rOOU UdO d rOU rOU
VO q dO dA 5 b UU d WLd
su? dO? WLd? UI U?Ld? dF U?F s u?LO? rOu?dO U? dO?A
bI d UdOu dA
s U?? WKO?I v u?F Xd?HF? XOL?Ou?? XOd? d?O U?O?uu jO?H?OA q U?
WOdF WDd qOzd w U_ WD U% dO Ue Ud? WdFK rd* wdF dFA

b UdN* U? Yb( dFAK qb UN UdF qH?OH dOHO Ub? dOA UU
VO q uJOK dA UN
qOK 5*U?K UMA u??OF u?F?Ou?N X?Od?F d?OA?N .d?O? U?H? uU? qOK rO*u?(
U_ WD U? u??O? W w d?A c wd?F d?F?A s Wd?F? U??? d?OD
VO q WUI _ rb 5UMH
bI Uu dA wd d U_ U wd dH rOU dOHO bO nO
WO?UFU? q q? n dH? udO? Xd?Ob XO?dF U?? U? nOK tO?u rOU? s
bI ub dA Wd WLd WuB WOdF
b wF q n dO uN wH .u uUN rOO?UL rOU US nOK tOu UU
VO q u dA dF uN WM vK WFzU XU
rO?UNM uK?Ju rO?U? qO?U uN? qO rO?U?? U qO?U U?N q u?uN d?O?
d?? U??_ d??F u?N U??? u??U? qU U??N vK qO??U b?N U?? u?? O?? u?U?
bI U 5 dA dF uNO WOFA hBI uMH UF wFA
W?OK d?F u?N bM w?F?A q?* dO? u?N q?O w?UL?F U??? U??? u?A?O?
UHO WFU
W?Od?F W?NKU W?O?F?A U?F_ u?F X?dH?F rO?Uu? wd?O?F U U? dO? e d?
bI w Ud dA UdO WdF v WLd
275

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73

74
75
76
77

78
79

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

dG* uN bM q q n uU uN wO? U U nOK dJU wU o s


bI wUu nOu dA
U?O?O? uN 5 W?FzU? U?? VO?d U?O?Ou?? u u?N w?O? rOU??? rO?H?O nO?u oOMu
uO uA dO dA fu
fu??OJ d?A VIM UMO? s b? d?F?A nO??OMN? UMO? X?Ozb d?O U?? U?U
VO q URL
Ud Ud UNLd UNFL WOMLO rJ( U_ uU rOULO rOUN rOUAL U
UOU Y oOu WUI lL: WUL WD dN
gu XK wK X V Ub?Ou X?OKHL X Ud?N u U u UbOu? wK rU
VO q dOL dA U qOzdH WOdF s UNKI
qO??d??H? r?OJ Ud?? W?O?d?F s? U?N? L? d uM: b??F? U??u??A?L? b?F? 5MO w?Kd
VO q dOL dA U
5H?I?* U?O? nAJ W?{U?H? W?O?UL?( rbzU?B? rN?D b?N?A r U?U? ? se?
_ U
aU www.alitijahalakhar.com w U??? W??O?U??I UU??& V_ d?U??N* dzUD u??F?L?
ub
5H?I?* U?O? nAJ W?{U?H? W?O?UL?( rbzU?B? rN?D b?N?A r U?U? ? se?
_ U
www.andalus.co.il

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

276

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

Y=93 l$d4
WOdF WGKU

ub aU www.bahethcenter.org/arabic w U?? u?N?O d?A? w? nODK b?? rU u

bF U?C( UI U_ 5 u?( WKK d_ U_U W? s WH?OK bL b?L
dUI dUI WFU WOdA Ub ed
fD bF w_ nu* WO_ Wb w wUL ZNM* wM b nOD
dU??I X b?O? F? W????J du?? u?O?u wd? 5? wu?O? N?B _ r?Od d?? 

ub aU www.alitijahalakhar.com w U W?OUI UU& V_ dUN* dzUD u?FL

w U?? WK?? W?O?Id?_ W?O?d?A U??b W?b? fO?Q * d b?? d?U rU?
ub aU www.adabihail.gov.sa
dF UJ U% u?AM wuONB wdF dBK W?OMI WOLKF WdJH UF_ b?L nK d'
oA
_ U 5HI* UO nAJ W{UH WOU?L( rbzUB rND bNA r UU se
dB0 uO U UbB WOu WHO
rOF WOd w W du? d bF WdF WOd* w WOdF WOB?A `U bL bL 5
b_ bK: dA* WU uuN VUJK
www.islamonline.net/Arabic w U?? Wd?? FK .dJ d?I W?L?d d?{ u?? u? b?L? b?O?L?
ub aU
bF w_ u_ `B wGM rOUH bL wu(
WUC?( UOU?; 5u WOUJ WHze UC?( 5 W?OdF WL?d wK g
ub aUwww.al-manac.com/kutta_almanac w U
dUI s_ WOK Wd?F WGK v .dJ dI wUF W?Ld JA w W bL U?L wUd

eO WLd JA? w W wdF d WLd w vDu uBF uN ZNM b?L UL wUd
WF?U WO?dA Ub ed? UbB WLJ? WuM l WO?LK WK dA* WU? WdF W?GK v qLF
bF dUI
WdN? dA WOKOzd? U? UUL lb? wdF _ WLd? wKOzd UL? d bO?F
dL bF d_U WOOd WOUO Ub ed s bB
bF bK: dA* WK wU uL WLd dF UI dF _ uU aOu
dUI X bOF WJ Wb( WDOu W1bI WdF WGK hzUB uD U wUA
u?N?O d??F dJH w W?O?? W?Od?F W?U?I?? qF? jO?u d??F dJH b? s b?L? ??
gd

277

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W?R? r b?F r s WK?K dF U w?uO?N?B _ W?O?Od?? uL?? b?OL?


dUI N
u??b aU adabatfal.com/modules w U??? n?O? rd?? U?? W??L? ?d?? u U?? wU? dU

Ub?B WO?u WH?O? UO? nRLK? wUI? UO? qN c rd?* WKJA? hM WUO? w? dU?
 w WR
UL qOK' qOzd b dB U dA rOd .dJ b
aUwww.arabworldbooks.com/Articles w U? uKK U? ozu W?Ld U?H wDF* b?
ub
e w bB WOu WHO su UO WHK< U?UIK d WLd rOd bOF bu b

b?F w_ nu* W?L?d?K b?u wd? d?A? u? U u?D UU?I? qU?H W?L?d? U b??
fD
WdN? WO WK? w_ nu* wd wU?I nK ` v u? WUC( U?U( W?Ld b? u?
dL bF oAb dF UJ U% UbB
www.almotamar.com w U d WU dUN* WOd?F WO_ UUJ WKOI bL wULF
ub aU
dd bF w_ nu* WOUO d{ WLd cM wUO
aU www.almash-had.org: w U d?OUe WI u b?F qOzd rJ s eL b?L .UM
ub
dUI WUIK vK_ fK: wdF su w WLd wu bL
dUI dA bb? dOH u/ WOuO?NB WuNO uNO W?uu bL Uub? dO*

W?O?B?? AK Wb?I W? l v? s d??H w d??F? d?* u?L?? Uub??? tK V
dUI WFU u WU tUOd w WOdF
d?O d?AM U?bK W?OdF? W?R* w?? sb wO?? WL?d _ Wd?E 7 s pOK

dO dAM WUDK duM wUL qOK bO f


WdF WGKU UOU

W?FU? W?OK dF u?N bM w?FA? q* dO? u?N qO wU?L?LF U?? U?? u?AO?
UHO
VO q UFO dA bd rOF WLd Ub uOKO% fO
U?d? Ud U?N?L?d U?NF?L? W?OML?O rJ( U?_ u?U? rOU?L?O? rOU????N rO?UA?L U?
UOU Y oOu WUI lL: WUL WD dN

278

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

dNM TU vK XO rO?FAN rOuLA uMA? rOd .uO UUM u?( XU wU OJu UF
.u?OM U? f?Ou u 5 nO W?OdF s U?NLd U?OMOF? U?OMOUL? s WdB? hB
VO q bOLO dH ud uFb dA
U? qOd?H rOJ Ud? W?OdF s U?NL?d uM: bF? U?uA?L bF? 5MO wKd
VO q dOL dA
fu UO?O uN 5 WFzU? U VOd U?OOu? u uN wO rOU? rOH?O nOu oOMu
uO uA dO dA
U d?U? uU d?OF? XOKOzd?O dH?O rOu?O .u?OM rO?u uN de?O s
bI bF dUF WM XOAO W dUF* wKOzd _ w
WOd?F WO?UFU q? q n dH? ud?O Xd?Ob XO?dF U? U? nOK t?Ou r?OU s
bI ub dA Wd WLd WuB
nOu dA dG* uN bM q q n uU u?N wO U U nOK dJU wUs
bI wUu
WLd UNL?d wdF wFA dFA s Uu?L d9 q rOOU UdO? d rOU rOU
VO q dO dA 5 b UU d
U?N b? Ud W?OMOD?K hB? d_ d?G u?OMODK u?KOu u?U .U?U .U?
VO q w bO uN dA O b .uOM U UNLd OJu UF wU
s U WKOI v uF XdHF XOLOu? XOd dO UOuu jOHOA q U
W?O d?F WD? d qOzd? w U_ WD U?% d?O ? U? e Ud? Wd? ?F K rd? ?* wd?F d?F ?A 

VO q VO q WFU dA 5 WLd dI
XU b? wF q n d?O uN wH .u? uUN rO?OUL rO?U US? nOK tOu U?U
VO q u dA dF uN WM vK WFzU
s vu? W?L?d wd?F lu s hB? u? W?LJ wd?F U?UU?N? .u??O u?A qO? uU?L?u?
bI ub dA rOU
Ud? U?N?L?d Wd?B* hB?I s U??? Wd?B W?K .d?? u??O? U??H? Xd?? U?H?O?H?
VO q U1u dA tu U uL U
d?OD qOK 5*U?K UMA u?O?F u?FO?u?N XO?d?F dO?A?N .d?O? U?H? uU? qOK rO*u?(
rb 5UM?H U_ WD U? u???O? W w d?A? c wd?F d?F? A s Wd?F? U????
VO q WUI _
uU rO?UNM uKJu? rOU? qOU u?N qO rO?U? U qO?U UN q uu?N dO?
U?F w?F? A d? U??_ d?F u??N U?? u?U? qU U?N? vK qO?U b?N U?? u??O??
bI U 5 dA dF uNO WOFA hBI uMH
d?O?H?O? Ud? d??A U?L? nO?u W?L?d wd??F d?F?A s U??? XO?d?F? d?O?A U??H?
bI

279

W7d9F3 v3 WO!dF3 s4 WL$d:3 W2d% w0 wKOzd' - w!dF3 dB3 d#

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

v WLd WOdF WNKU WOFA UF_ uF XdHF rOUu wdOF U U dO e d


bI w Ud dA UdO WdF
W?L?d d?U?F* W?Od?F hB?I Vd?I o_ w uMO1 U?M rO?O?d? .u?O? UJ o?O_ d?O?H?O?F?
bI dOO dA sd UF wU
dA dUF Wd hB WDO t vK UJ uMOM UM rOOd .uO U U UM q uI
bI dO U bNF
d?A su? d?O W?L?d U?I? UL?d d?F U?F? s u?LO? rO?u?d? U? dO?A?
bI d UdOu
q URL fuOJ dA VIM UMO s b dFA nO?OMN UMO XOzb dO U UU
VO
UOd U?b* Wb hB VF? c uOd d?u qO rOOu .u?O rOHO?I uK .F
VO q nUF UdH dA d bd UOM WLd OJu UF b
U?NKI gu XK wK X? V UbO?u X?OKH?L X U?d?N u U u? UbO?u wK rU?
VO q dOL dA U qOzdH WOdF s
VO q u dA UU tOu WOdF s UNKI WOMODK hB rOOMOK .uO
U u uuK nO? rOU WOdF s tKI u? WHK UO?NL qO UO?HuKOH UL d?UMb
VO q gb dH dA
WdB?* hBI s U? qU?I* TUA? vK rOOu? .d? .u?O U?H? bO?OML u? q
bI rObO dA Xu qOzuL uKO rOUM WLd b Wb(
W?Od?F? s tKI g u?L?? wU?? e bzU??B? g u?L?? wU??? e u?L?Ozu e? wU??
VO q uO l dU Xu qOzuL
ZOHO dI u uIN dIL bMJ
bI Uu dA wd d U_ U wd dH rOU dOHO bO nO
UN b? UdN* U? Yb( dFAK qb? UN Ud?F qHO?H dOHO? Ub dO?A UU
VO q uJOK dA
rOU?u UdH d?A dO?F? uUH Uu? dO?A rOu?d U?H d?d UU aO?u u?U
UOUd
WeOK$ WGKU UU

Amit-kochavi, hanna, Translation from Arabic into Hebrew in Israel - An overview, 1997, in: http:/
/`www.google.co.i...1-11-2005. 001883ar.pdf+Study+of+Arabic+in+Israel+&h1=en&ie=UTF- Baer, Gabriel, A History of landownership in Modern Egypt, 1900-1950, Oxford University Press,
London, 1962.
- Encyclopedia Judica , Jeruslem.
- Harkabi,y, Basic Factors in the Arab Collapse during the Six-day war, orbis, 1967, (2) 3

280

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U0 w!dF3 s+u3 w0 d'_


W2dA3 v3 W7u!_ s4 u=:3
dBM wUOF

(*)

WbI
u?? ?? ? s? rd v?K d?? ?_ e
rU?F w U?F?L??: U?N?b?N? w W?I?O?L?F
W?O?U?_ WO?U?L?? b?u qJA d?U?F*
nzU? Q u?? ?I w?U?? ?L? ? ? ? U?M? w
fOQ o?KF U UNM w Wu?M bb
r s U?NOK U?H( W?OU?L? jd
W?? ?O? ?UM? s d?? ?A? ?? uM v?K U?? H? ? (
d?Ou h U? U?NM WO?U?I W?O?uuO?
tM vM c U?B? wHU?F bM
U?? O? w r?N? ? ?U??A? ? Ud?? u?D u??L?M
5KU UCQ lL:

u?I WU* d?O WU* U?NUuJ qJ? WU?I?K kU( U?u W?OU W?N s q?9 UL?
5 wU?I wU?L? qu? d pc d?u aU? d? d? v qO s U?NKIM
UFL: UO_
U?N?F? qL?% w? d?O?O?G? U W?Od?F? UMU?F?L??? w W?U?? u?O d?_ t?u
nzUu _ w d?J d?O?O?G? l nO?J U?NM W?b?I* w wQ bb? Ub?%
U?O?( d d?O?u? s ?C? wU?L?? d?O?O?G?? W?OKL? U?N?{d?H w? U??F w
WOU UIM w Ub c hOK UMMJ1 UNzUC_ W1dJ
UOU dD WFU UIU dze' WUM WFU UL rK w YU U

281

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3


dI pUL oOI%

nzUu UF _ w WIOLF dOG UFO w UM


tOu WUd WAM w UNHO w UM
5KU UCQ WOUL UO( w rNUb d dOu UM_ rOKF UL{
lL: w r d_ u vK U uI UL{
oOu* w b? UL? w*UF? u?* vK uD Ub? c?N wu W X/ b?I
W??U?) W?UJ* d vK? se s d?? nB s d???? cM e?? w W??Ob u??N??F
oOI?% w tJU9 dI? vK UH?( lL?: UM w d WOzUM? W?OL_
U uI?( w*UF U W1b?* WdA WOLM w WK?L* WOOd? tb
W??O??U?_ W??O??F??O??D W??O?U??L???? b?u? w d??_ tM U* w b??
d? suJ e w? 5GU? U?M U?d o vK t? ? h U?L? lL???LK
sb dF fM'U XIKF u uOI uGC q s bOF
U?NM lu? vK U?* pK b???? W?I? W?Ob oOu?* u?N?F U?
uI?K wb b?NF W?OU?I W?OUL? WU?B? uI?K wb bN?F
UC?I d* b?{ eO?OL? WCUM W?OU?H WO?UO W?Ob*
W??Ob WM? ? pc?? wd??F wMb? VB??F? e??O??O?L?? u q? vK
W?OK) UU????U d?_ W?O?L b?? W?Ob oOu* u?N?F? c q d?
d??N?I? rKE UJ q? s U? U?? lL????? U?M w d??I?H u??L??F W??O?U??_
eOOL nF
b_ s b oOI? w d WOb WM b* 3_ W?O d b
WUJ lu?? W?U? d?U?F?* U?F?L??: w d??_ e?d? rb WDd?* UU?G
b_ pK s UNO d*
d??? U?L?? b vK W??O?uJ( d??O? W??Ob U?LE?M* wb lL???: lO???A
lL: UM w v_ bu UNu UNL d_U
wMu u???* vK W??O?L?d? d?O? W?O??L?d U??L?OEM U??uJ( w W?O??LM
UNJA d_ UUCI
w wb* lL?: U?L?OEM WO?uJ( d?O W?OuJ?( WO?Ld U??ON W?LU?
UN1uI UcOHM WFU Wd_ Zd UUO r
WOb W?OMu

NGO'S

W?OuJ(d?O? ULEM* 5 u?N?' oOM U?F? qOF?H


WuHD Wu_ d_U WIKF* WDA_ WOLM WOd U w

282

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w W??LU?* d??U?F?* d?_ JA?? UU?C?? rN?? W? w u??I W?U??A*


Yb( lL: w d_ lu ed* UL UN'UF
vK WOd? w U eeF d?_ lu aOd u e w?Ozd bN U? bI
U u wGM YO? d_ u vK UNU2 U?N wu dA U uI
aO??d U* e?d? nMF UJ q e??O?O??L?? mO? q i R??UJ U??*
rNb? W?O?LM? d? W?dJ d?? d?_ d? lO?L?' kH?% w W?U?F WKU?F*
w d_ vK e?Od c U? b Ud qJ Q* cG? WUd UL{ s ?C
WbF rO u lL UM wL( dL* UNu WOdu1b U uI wu dA
d?H tO? d?u d?LF f?M' s dEM dB? U W?d t?O? UB U?*
u wU lL UM w eOO9 s lOL' WUA* WUJ*
W?OdF ? w d_ u?{u W?OU?( Wu UM W?O?U W?OHK) c u?{ w
5?U? b d?_ uN?H? wMF U? q? W?OU?_ U?? s u?L? d WU??
u?? w W?b?????* W??O?u??N?H* W?U?d?? u? U??H s v b?? UM q d??F
UNN?u w WONM* WdEM JA* WF?O w U WOdF ? w d_ U
w d_ UNdF w WuOM u dO WFO bb% sJ1 nO r Ub pK
WuOM bu? WOUL? OJA w WU( u?U p W U W?OdF 
dR nO? tU?G? U?O WOd?F bK w bzU? wU?L? UEM W?F?O? U W?OK
W??O?d?? lD w q?u?F U?? U?N??HzU d??_ W?OM w? b?% w u???? w p
w W*u?F U?N?U9 w d?OQ? w U r? Uu?L? lL??: d_ W??R? w d?OO?G?
d d?OQ pK UNO b? w U: U U?NUO w U WOd?F w d_
UNU? w WuM? bF U?N b U& w d?OQ pK b% q Ud?O s
v `LD? U?N b??B? W?u? c U?% w U??? W??u?L??? w pK U??N?zU??
UNOK u{_ iF jOK
UUC?I s b? Wu?L: U?NM b q hB? U? b v W?u XL? b
rO?U???H* W? w dE?M W???O????u???N???H* W????OUJ? v d???F????

_ r?? ?I w U????

b?L* WKzUF WKzU?F d_ uN?H b?$ YO Ub u? w U?NUb?


w u??U U?N?LN?K w? WdEM UU?I* t r?I w dF?? U?L ad?O?J
wUL? UEM WFO? qOK

wU rI w uI U?LMO WOdF d_ u? rNU

WDK w?M' rO??I?? q? UEM c q?L? U?O W?Od??F U?F?L??: w? bzU?
WdE?M UJ iF v? d?F????O??

283

YU?? r??I U?? d?_U? Wu?c? Wu_

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

dO? dO?H rN? oOF nO? WOd?F w d?_ U U?NNu? w WO?NM*


qOK

ld rI hB UNM W&UM U w U: c w WU( u

UNO dNEL w? WOU_ U: d WOdF UFL?: w d_ w W*uF dOQ


U? dA?? U? dO?_

fU?) r?I w W?O?Ozd? UNUU?& d?OQ? pK

d?O??? U? d?U?G? uEM? sL?{ U?N?JA? d ?? s W?Od??F d?_ w u???


aWd_ WdA wUL uM uEM u bK

WUI* uNH* UOUJ d_ WKzUF


WOd?F UFL?: w d_ u{u? u bb U d?OA
s ???C??? wu???N???H* V?U??'U? U???L??? w d???O?????? nF???{ v
c nF???C? c???N W??????U???B* W???O???????NM* Wd?EM U?J
w bb? d? U?u?{u? q V?? d?_ u?{u d?_ l w? h WE*
w 5E?* 5??U? U??L??U dQ???? w pK W??U?? W??O?U??L???? uKF qI??
lL???: W?O?d?u1b sb? wU?O?? UEM Wb u??{u? q?? sd?O??_ sb?I??F
s d?O?? v W??U? bb? W?O?? U??? XKJ w U?u?{u* s U?d?O? wb*
U W UNF qUF w WdEM WONM* WdB Wb
qL% d? WLK wU u?M vK Ub VD d?O b$ d W?LK q v UM
5Dd? UM U? ULM?O wKU?' d?BF w W?O?U?L? U?OK d?G?B u? UUMF? w
UNKF d? qFH vMF UD w w d W?LK S UM s uD dzUAF q?zUIU
dO? dF d c eU 5 q?b b u
d?U vMF0 qFHK d W?GO

UM nAJ U qF?H s WIA Wb?L WKzU? WLK U WOd?F WGK w b(


VU qOF rNKOF sc d_ s WuL UNu UN d* vMF* s
U?NUL?F? u d?_ u W?OdF? Ub s d?O? b? w U? dO? U? d? qF
U??u?? t??H wb qI?( U?ODG U?L?NQ? WKzU?F d?_ wu?N?H* e?O?O?L? d?O?
dB qJA 5uNH* b ULF v iF qO1 UL?O UNH WOUL ozUI(
W?LK b d W?LK b?? VO? dUD qC?H bB c?N u?NH* W `O?{u
YbK WKzU WLK hO?B VM rK w WOUL b dG? vK UNb WKzU
UEMK t? b wd? UA qF? ULK? b?L* WKzUF d?OJ W?OdI? WUL?' s
eO?OL? c v t?I? b U V?D dO W?IO?I( WOd?F UFL?: w u_
rOU??H?L? U??L?N?? YO? s? U? WKzU??F d?_ wEH?K wL???F* vMF* YO?? s c
QAM? w Ue U? U? s UE v dO?A d_ S? WO?uuOu? WdE

284

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WdI U vK 5?e* dO UL?NzUM 5e s qJA d_ s Wu?L 5


d?_ tU? vK u?I c w?Ozd bU?F? qJA u e d??F wM? e
U?e? b?; bu?I jd s W?u?L?? tu? wU?L? UM w W?O b?u?
tO bu c jO;U UN w iF UNCF U& WHK< d_
S? pc t?F qU?F? c lu s e?F0 uJ u?N?H* W bb?% S? sJ UL?N?
W?IO?I? c 5U? U w U??{ U fO? WKzUF d?_ u?NH? 5 qU?H j)
U?e? Wd?I rE U/ wU?L?? rOEM U/ b?F lu b?O?I?F b? fJF
UNKBH9 WOUL vM w WU' uU UOU WDd* UNM WUM WOUL
aU d wFL: dOG dO b& w WHK< WOUL OJA w UNFUI
UJ w? W??Od??F U??b? w d??_ u??N??H* w?UJ f???K* l{u d??NE?L??

rOUH*U oKF UJ w Ub pK UNNu b WdE WONM


U? u? r W?O? UU?C U?NK UU qOK? Uu?0 UOU WdEM d_
UUI*U r

UuFB UJ pK iF `O{u d w qCH UN bb Wb


w q U??bK W??N??u* WdE?M d_ W??O?L?? u?? Wb?? cM u????U?? nK??
u? U? UNU?O w qL% U?L_ u? U? c qb? UUI?
? w? d?_ U? qI??( dR* bzU? qb?* UU?I* d b?? bb?%
qO?% td UN_ U?NQ?A kH? iF? S? WKLF??* UO?L? XU? UL?N? WOd?F
c s u/ l q?U?F?M W?d??F? W??O?uu?O??u? U??O b? v d??CU
Wb?I? W?F?d0 U??u?I U?IM? c w 5?b?? 5?LU??? d? ? s U???)
dM w$U? uIF WOU? VO dUD UNb?I v_ d_ u WOd?F UbK
W?U? u??B 5 ??? VO? e?O1 d?? U U?d??H? U U?O?I??K nO?
UUI* s WuL UNM b q sLC w dOF
_ WOd? dd Udu UU W?OHO W VO Ud?F

WOJUL Wd

WOMb? WUI* U?L 5UI? 5 Wd c q eO?1 rOI `U?B* oKDM s


eJd w WOOAM WUI* U WDd* uK U/ rOI UF vK eJd
w

5U?I* UM?N? s b?I??F sJ d?_ U?N u?I w W?OKOQ? Wu?d? nzUu vK
WKE X% u??CM U?FuM d??? q 5HK??? 5u/ JA YO?? 5KB?HM U????O
UOULK UOM UFU c u WOOAM WUI* w b WUI
wd? UA WL?U v U?_U UM WU? d&

Wu_ WuOM Wd

Wu_ u??N??H* e* lUD? v U?N????U? d??O??A YO?? bb??' u_ UEM u??

285

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

UMKO?% W?Oze? UB?? Wb lL??LK? UMKO?% WOK W?UB?? W?OU?L?? WuI?L?
W?N? s wU?? u?/ W?OKOK% WdE Wu??I?L? W?N? s Wd?H W?O?B??A? WKzU?FK
UKB U?u/ vI tS dEM UN c WOL s? r vK t VO uI d
u?OM b??L .b?I d?L?? wU?U u??LK U? r XU? b?O?Q vK u?I
w$U?? U?NO?L? U?N??H WU?I* c U?Nd?OQ W?O?UL?? u?? Q? s qKI
UMN s d UN u?LM wd UA qL? UbI? WOHzUu Wu?OM WUI*
OK? u? w U?NF?C t_ rz d?O W?OHzUu Wu?OMU WUI* c n?Ou
p qF euU uJU v W wuU jLM vK WbOKI WOHOu WOzUM
f bB? c WO?L w? u Ud?A U?LN bI?F UM d?O w$U? bB? U
WuN UI tO lI
u?{u u? W?OdF U?b rEF? d? U?N VO? UNM u?I

WuD Wd

dO w d_ UN d9 d w qd* b w wU_ UeJd b& d_


v WKO??I s uD tM vM U?O?F?d U q?d* pK qF?& uB u??K W?OD
YU? c U? WuM d?_ v b??L* W?KzU?F s d?O?A?FU d? d?_
WO?UL? WOU? WUI* UN?L UUI* UN?u s b sL?C W Ud?F
w t?F? oH? w$U?? u?I?F S? U?L?NMO b? U?FuM u? l W?O?uu?O?u? WU?I*
WUI* WuOM WUI* q d UUI qUI UNc W?LzU WUI UU dF WOL
WuM WUI* WdOH
w$U?? d?F?? wd?F su w W?OKzU?F rO?I W?uEM u? Wb?IM t?U?? w
WU??I* wU?? u??M vK? WdEM U??NeJ?d? r? U?BK?????? U??b s W??u??L???
WE*U db' WuM WU?I* WdOH WUI* WO?HzUu WuOM WUI* WuD
u ou WU? vK b U2 VO dUD nOMB l U?I UI UM
p 5 v? b d? WOd?F Ub w bzU? WdEM UO?Fd* hO?A
b?F pU U?L? b? W?O?uu?O?u? W?b? U0 b? qO? v 5L?M* 5?U?
UU?I* b? U?O?L?? b? bM nI? ?? b? b* XMU? U?O?_
t?O d?O?A? U? cU c U?N?u? u??L?C* u? ?? v U??? q bzU?
5O_ 5U nu0 dF 5U nu UI UbM t w VO dUD
ou? U?I? d?F?? U?bM w?$U?? U?N?O d?O?A w? U?N WE* U?N? W?U?H* s
????? s rd v?K U??N b???R U??N?????F??d?0 u??I w? U??b 5 ?????
UNL WdA* UIM s WuL u wIK UNS WdEM UNUIKDM

286

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

d?B?MF W?b b?? UU???? WKzU??F kH b???? vK 5??U? U??L?


lL: u vK UdA rOI qOJA WOKL w rU(
WKzUF UN uI w WOUL WAM WHO U rOI
WOdF w UH_ d* l{u U qJA Ub c rN
rOI u U WOHK w YO s WOdF w WUF u l qUF
WKzUF UHB UL U0 d
W?OL?OI W? bO?& WKzU?F q u?H? d v? W u? vK UL?
U d* WUJ u d UO_ d bzU
WKzUF u{u UNUM b WOuuduOu UUI* Ub UL
wU?? u U? w ??? wG?K U?b 5 W??d???A* ru??I c lO??L?
W?O?KL?F W?dEM ZzU??M t?O V?c c b* W?'U??F* d dE?M U sU?? vMF0
WUI q s Wd*
dB? wzUI qJA b? Wu? rOUHL? WKzUF d_U d?_ oKF u sJ
b? vI? W?O?U?_ WQ??* S? U?b c nK?? w U?L?NMO? W?e* W?IdD
c?? w U??? p wMF U???L?? W????R?* c vK dD?O??* u_ lU?D w Ud?EM
U? p tU??G?? U?O te?O?2 w U? W?Od?F U??F?L??: w bzU?? u_ UEM
Wu c s wU e' w tUAJ UM

u_ UEM WOUJ UOU


U??NU??& U?NU??U??I ??? v?K Wd??A? U??F??L???: Xd??
_ q YO Wu_ WKzUF j/ WO{U* uBF UNd
w dB uHM WDK dJ WKzUF UM w ed* lu*
bb dOG td? b XU ULzU e qJA c rNKI d?_ lOL UO
uD wd?LF lu? WU U?NM bb qu? V U?NH?O WKzUF U?M w u
fM' U vK _ lu qLF rOI p wu u/ rOKF UA wUMB
uO( 5?b We UA? bF v_ W?dA U?FL?: dI? cM dN c
uO v ULzU e

wM' qLF rOI f_


u?N q? v? aU? q? U? d?B? cM fM' vK? rzU?I qL?F rO??I j/ d?N
XO?? R?? W?U?? U??L?? nD U??N?0 u??I d* XU?? v?_ W??O??e U??F??L????:
p cM b_ WKu bO w UG U?d U ULMO UH_ WU U_U

287

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

` wM' qL?F rOI uK ad d?I* WO?e UFL?: uN l 5(


b?OU?I? rO?I d??OU?F* W?uEM ? s t?U? U?F b?zU? U?O??R? U?O?U?L?? UD/
u_ lL: UNOK uI w WOFL:
u? YO s W?OM UNU? s rd vK W?dA UF?L: rEF? S cJ
U?dU W??U? WMO?F? b? b? U??B?? wMI? u?D W? b?O?I?F?? u?LM
w eOL? ed vK bIF W?OUL UOKL? qFH uc qB b UM?U WU d
p d?? U??NuKL???? w? dU??< WU?? w t u??u??I c b V?? U?0 WKzU??F
YO?? wKzU??F rOE?M q WDK? W?U2 u??I lu? s 5F?? j/ b c??N j
d* ld U?LMO WKzU?F R? d?I U? WDK s d?_ b?I U?d dJ?
v WU( XBKI vuD bO U?N WMLON XU bF UFL: d?I b Ued
w U? qL?F U?OMI? U? w W?KU?( uD qF?H XO? U? W?O?U?{ WKU? b
W??OJK* u??N U?M q?L? s uM?G??? rNKF?? U2 U??d b qL?F? Wd? XF??
d?N p? q? bzU?? U? c u?_ UE?M U? iu??I v wU?L??? UEM W??U?)
cJ U?e bF UE v se l u?% Y U? c wu u_ wKzU?F UEM
rNOd vK dA UM_ vd tLEM tOK dA XO w d* XF
v p b?F u% Y U f?M'U jd* qLF rO?I s wU?L u?LM c
 wUL? bb? t b?BI c

Social Gender

wUL? uMU j?d u/

UH tMOIK r qLF c s o e w t d?FM WOUL W?AM qFH


WK?I* r_ WO?U?_ U* vK rN?b d? YO rNU?O? s v_ uM cM
d??_ w rO?KF?? W??OKL?? U??O????R?? U??FU c??Q r?EM wL?? qJ?A U?? p b??
U??U?L?? w U??J b??OKI? _ hL??I ? s? wL? d??O?? qJA U?? W??b*
s b vK w U?OUL W?* 5M' vK UM _ d?F cJ VFK
d* vK Ue uJ UO WU VuI c V UdI UFL: q w u{u
w?Ozd b u p _ vQ? U?N oO?I?% v `LD XU? U?H VM e?
w b? U?FuM WO?? U? u? l U?UI? qL? w U?OU?L? UN b?;
uLC* w fO qJA
U w UL?N YU s U UN?H d* b& wM' qLF rO?I UE u{ w
d?F w WKzUN d?OG? se d? r WU e b?U c U?( s b
UL UOUL UOL lu w ULN_ U dOF UO) c u_ UEM UN
u_ UEM u{ w Uu WK WOFL: UNu w pK U r W d* `B

288

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

WDK s fO s?J _ WDK s d* t??u0 hK? U?L?N U?OU?I? U??I e q1


Wd??& bb? s t??F? gO?F? c e WDK X% lI? U? U?d?? U?N_ d??c qd
t_ d* U?O? s w?U? VU? oO?I?? WKO? e? vI? p l Wu_ WDK
Q nOH vK UbU? w Wu_ wOzd U u UOU?L dA* odD
U?NF?u? s U2 XO? W U?$ b?F `B U?N_ e U?NU1 w? Wu_ WDK
U?A YO Wd?_ U?F w UN?Hu? s? tK l qd l u? w{UH?
UH_ WAM XO WU rN w dI WUO w
c?P* r vI?? c wd? U?A qL?? b?I?O? W?Od?F? U?F?L??: v W???MU U?
UEM c U?G?? UO nA? U? c oO?L?F dEM qOK?K U?u/ bbF
W?Oze?' U??R* u??? vK W?O?U??L?? WKOJA?K W?OKJ W?O?M u??? vK u?
bb?' u_ UEM u?N?H* t?b d?_ wKzU?F U?EM U?N?b?I? w U?N WuJ*
WOdF WU( w UEM cN XI( w u s dOF

Neopatriarchy

W??O??U??L???? W?O?M v d??O??A u??N??H??L?? bb??' u_ UE?M wd?? U??A u??I


W?O u?N?H t? uI d?U?F* wdF? lL?: U?N eO?L? w W?O?HM W?O?UO?
v bOKI? UE s UI s W?&U 5 WO?UL? WKOJA s d?F t_ WL?N WdE
qF? c d_ u W?OzUN W?H?B UI? u? WOK?L U?LJ s Yb? UE
s Wb( b?OKI 5 U?NO? lL w W?GOB c w b? dU?F* wdF lL?:
5 Ze? t w{U?* w d?{U?( d?{U?( w w{U* gO?F UE t U?L?N?M U uJ
wd dOF b vK UE s nK Vd UE dUF* d
tzU?I? bM? wd?F lL??: U?N d?F w? W?b?BU UEM c Q?A? wd? d??H
r Wb?B pK sJ sd?AF d?I Wb dA? lU dI? WUN cM W?OdG U?C(U
u_ UEM u?N?H wDG U?c d?O?OG bb?& v q .b?I dO?O?G v R
w WO?H WOUO W?OUL b?F UF WOK w U0 W?OUL W?KOJA bb'
s U?D W?HK?< W?O?U?L?? vM w wU?L?? u??* vK U?EM c vK?
lL?: vK rU' b? r?J( UE w wUO? u* vK Wb v? WKzUF
sLON?* UD) w vK UL bzU? WOKIF WOMc W?FO w wHM u?* vK
WOUL WdH UUL* w
vK t?U??O? u U?u?B?? bb?' t?u/ U?u??L? u_ UEM U?L?? r qF
W??? d* q??d 5 W??O??F???? W?ML??O??N u??C??) dDO?? W????
du?? b?I?H? U?N s U?EMK d?I??H u?L??F qJA d?UE c d* U???F???

289

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

oKDM s t?u t bb?% lOD? u? lL?? u_ lL?:U? wKF?H


wHM t? W?b U?N? qB? U?? q d?LK c???* b??FU U?L??F?H?? b?$ pc c??N?
tO? WUJ u_ lL?:U t?Ou?B t t szUJ wU?L? Uu
rNMOL uc uH bOQ u dLK
i b? WOu?LAU nB u_ UEMU? dJH wMc u?* vK U
WIKD* WIOI( U U? w u* c vK teO2 b v u( bIM
b? W?I?O?I? UM U?b?I U?N??F?d? U?N?O? pA U?N?C? v? qO?? w
d_ WKzUF u? vK WO?UL WO?uuO tu w _ U?NJK1 WIKD
rU?( h? w ?2 W?O?U?O? tu? w? _ d* qU?I? w U?u?L? qd
W( u U vK uI W tO u U w s U( q w

Wb( d_ WKzUF WKOI


rOEM? UJQ oKF?? U?L??O? 5??U?? 5 bb? U??? U????? UM UM U??L?
U?F??L??: w Wu?_ W?O?U?L??? ?OJ?A? U?N?? s uD U?N???d? w w?d?I
s rOEM dLF w U?* U uM v UdE w uF U? w WOdF
WMO?F qd? b? U? vK re?Od rN?H? 5U? UU?L? uM WN?
W?O?U?_ WuO?M UJ_ vK

U?H U?L t?? UM u XU? sJ Ud?O?

d_ r? bL* W?KzUF r d?OA?F WKO?I XU wd?I UEM UN? s uD w


d??O??G?? U??OKL?? _ U??N??AU??F UJ?_ 5 qb?? s dE?M d??B W??b??( W??O_
qB?H9 v? W?U?{ qu? q?J d? UU?O?? U?F?ODI qJ? UU?O? c?Q u???
r_ W?HK?< qd* w? wU?L?? U? U/ gU?F q w wKzU?F rO?EM UJ
UD/ W??Oze?' U??NU?F?O?DI U?NKu? Ud?L???U b???& U?LM c u? c q s
Wu_ WOUL WKOJA u eOL
hzU??B? ?? wd??F wU??I?? wd??G?' U??C??H w WKOJ?A? c? e?O9 b??
w WOOz
d?FM c VM W?L( b j wb?K) vMF*U WO??BF vK? UN?UO?
WOU? WOB?F WHO uU c? dA w WO?FO W?e bK s dO?F V vK
u?I YO? uHM W?DK j W?KO?I WKzU?FK wU?L? uu? vK UH?( w
rN bF W rEF rNU vA rNu bA UN bK s
dOAF WKO?I qJ w u WbOKI WOKzUF WOM U?Nb w WuI WUI*
U d W?OKU' dB s dL? YO wUL d?OG WOKLF b?L* WKzUF

290

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

oUM* rEF w UU?L' d_ UO w u Q dR? e UN v


UdOQ UuC b w sU l WOLOEM UNUJ uM vK WOdF s
U?* W1bI d?_ bOUI? 5 lL? bI?F wuU? bzUI? UE WU?O
t U w wdF lL: suJ s UO? dJ d cM p b b WOMb
wU??L??? rOEM? w Wu_ U???F? r Wd?I? WK W?O??L aO??d w rU??
W???O?U???L????? Uu?????* nK??????? w u?D s? W??I??? qd?* w lL????????L?K
WOUO WUB
dOAF WKOI vK UL w uO v WI qd w UEM c dL b
U??? w q V?? W??OJK* VM b?b?% U?? w f?O VM b WK b??R w
u?O d? q w W? c? tF? qU?F d? U?F?? r YO? WDK rJ(
c w rN?? d?HK uJ U?LM?O d?_ qzU??I?U U?NU?? u?{ w? WKO??I U??N?F?C
WKO?I sL{ d?H WOB? U WO?UL?' WOR* lU b?OQ wMF U2 U?F
b???L?* WKzU??F j/ qC??H tKF??& bb??' u_ UE?MK e??O?L?* WuDK W??F??O??D
dO?AF WKOIK b? qJA
WOdu1b UNeM

v_ _ uM UNKJ w W?b( d_ vK W?Fu*

WOU eOL ULMO uH _ WDK dL b: ULM w

WDK? hKI l d jd? UU?A? Uu??N v? U?C??_ 5 U??F R??UJ


UEMK U?N?OK u?I w f bb?N dD b?B? Ud???F s UM S? r s Wu_
d??_ w sd?? U??C??_ U??????U UDd? U??N?B??OK?I _ WDK l?d u_
UOBA? b_ d vK ruN WOI? Wd( s be _ We
p q? XU? w _ W?O?B? s WKI??? U?U U?? rN U?O? W?KI??
Uu U vK vGD sLON

Indi-

WOdH uK? U odD ` U% dO? WOdF UF?L: bNA U?BU

u_ UEMK bbN b?B UNKF? d_ rOEM vK UU?? s qL% U0

vidualism

c bbN W?FO d W?OU U? W b wd UA tb? U0 u UMMJ1


bb' u_ UEMK Wb( d_ tKL%
u c UNb w U UB u? WOUM s Wb( d_ dF
r s nOu?U rN `?L U?N* U??? rOKF? s b? vK UM_ u?B? p
dU?* WOF? U s rNd?) bN WU?B WO?I s d?F b oO?I%
c q? w WU?B??? d?C U?N??{d? W?O?F?{ w U0 tUDK ? qUJ u
s bb? j/ w u?b tH?u W?F?d t?OK d?H bb l?{ U _ uJ WU?(

291

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WO?BA? b vK rNM b? q l qUF? v dDC t?H b tzUM l U?F


u d?O qCH eOL* Wd?H c uK t{dH d u UN?OuB UN WKI?
U?NF? qU?F w? d_ lL??: U?R? w UN?U? d_ q u? wU?L?
uK w c wb* lL: ULOEM qLF Wb* d_
j/ u? suJ? u w? U???????F s b?b??? U?D/ W???O?_ d???_ b???????&
W?IKG? U? s d??F* b??L* WKzU?F fJ vK Wd* W?u?H?* WOd?u1b U??F
nI w WO?IO?I( WO WU?B W?OI? q9 WO?F u?C) dDO?U r
oL???FU t?U?? r? c Yb???( rOKF??? U???A?? U???N??L???b UM? U??L??? u????? p
b??I dJ e?? `L?? W?O?b? UJ v?K d?C?U `?H?M tS?? u_ UEMK w?uub_
b? qL??F u? w UM_ U??b v W?U?{ qL??FK d* d? S? pc? bb? w
Yb?( r?OKF? U??A? w p s U?? Wu_ WDKK? W?O?u?{u?* b?U?I w U??U?&
UM W?U? UM_ d* u? vK b?U? w U?N* U??? tU??R t??d?
u_ UEM? pOJH w W??L??U?( v?_ Q?H Ud??{ d?????F u??Q* qL??F u?? rNM
WKU( u WOL dNE UM WKzUF w WKL?* WOU_ tR s UD bb'
ULOEM wU rOKF UR w r d_ u vK WOUL WAM uK w
UI qOBH s wA WOCI cN dFM UOU TUM wb* lL:
w U??Nb??% w u???? v dE?MU u_ UE?MK bb??N W??b??( d??_ q9
WKzUF j/ s u WO?F{ s _ bOH* YO 5OUL? UNF{ d* WUJ
UN? WDK X% `B q_ vK wN? d* u Wb( d?_ qJ v WKOI b?L*
r WOU uD U?N WKOI dOAFWKzUF U? q WDK X% XU bF jI
UUO dA w uC?) WOF U s d* dd% u U& w W?OU dO UN
W?F??O? d??O?O??G w W??L?U? w? WKLJ* W??OU? uD?) wQ r U?d??? v?K d?O???
w WOU d* U Yb( rOKF U ` w qL v_ uD) Wd_ UF
rOKF?? oI?? 5L?U?? 5U??? w U?B?? d?L?K oI?% uD? w qL?F?K U?N??d?
W?IKD* WI?OI?( ?U bOK?I tzU? wUU W?dF?LK qd UJ? UG Yb?(
W?U jd* WU?B? W?OF?? bO? d? qL?F u w U?b oI? ULMO b?u
u?????? qJA d??LK w?{U?H??? lu* e??F?? cJ qU?? qO??F?? v W?b?O?KI?? d*
W?d??F* U?L? lL??: w? u?I u?? s 5O?U?? su? vK? qd W?C??? U?F??{S
UNOIA WO?UL WUL* qFH dJH I oOI? Ud b cK d
U* ed

292

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

u? W?Od?F U?F??L??: w wU?L?? u?? d?O?? u?OM qOK?? c V?J


XF?? w d?_ UU?I?* ?OK% w W?F??L??? U?Ub? U?LK U?dE U?I?L?? UJU9
Wd?E UJ w? u??u? s U???N???FM1 r p? sJ W???Od???F b?K w d???_ U???
o e' w t dFM U p bIM s UNHF r b WONM

WONM* WdEM UJ iF UU


WKzU?F WKO?I rOU?H b??U W?IKF?* UJ s C?
UNc?G UNM cG? cN WDd? WOU?{ UJ UM d_
qb* ?? pc W?'U?F* qOK? u?? h UJ
q W?'UF* UU?CIK W?O?M WO?L_ w sU s p t?O R U WdEM U?UI*
W??F?O?? d?_ q? U?N??Fu W??O WDK? W?F??O? W????AM W??H?O d?* WUJ
W??O?I?? U??N???? U??N??HzU d??_ W?OM? w WKU??( u??? W??OKL?? w dR* qu??F
UNO WKU( u? WOUL WKOJA W s UNO uEM WO?UL UR*
wK ULO qOBH s wA UJ c 5 r_ t bIF U2 UCF UM u

qOK Uu sU
d?_ u?? W?Od??F U?b e??O2 r s b?? qOK?? Uu???? sU?? qJA
qOKU UNUM w U?b q d c w$U tO dOA U u U?A Ud
u?? dO? w qU?( fK U?? W?OU?I? WKzU?F uN?H? U?L?F? v Q?'
Uu?F? wD? WU? U?N b?I??F W?O?LO?I U?N??uEM d?_ nzU W?OM U c
5HK?? 5u?OM 5?u?? 5 U?e?OO?9 b? V? U?L?_ pK U?N?N?u W?O??NM WdE
WKzU??F qb? lu U?? US?? wU?O?? UEM? VM Wd??I UE? U?L q?OK??K
q w W??O??N??? UU?O?? W?O??U?

Household Unit

UEM p? sL?{ W?O??U?F? b??u?

WON b v U_U d_ uNH dOA ULMO UO_


w rN?? qu?? WKL?? W?Od??F ?? w d?_ U?? rEF?? b?d? b?B c??N
U U WOKL? w U ld d_ WKzUF UF{ v R u?OM u% dO
lu* wUL
U_ q???? b??????? oUM? w b???? U??? qJ?A d???? wU???? b hK?I
u UO WMLO wFK U UE w qzUN ld lu qFH b* wu{
W?uEM d W?OU?L? U?R? e?N_ U?NHzU s U?Oze? UOK d?_ UM
tOd UR rb tOu WAM UR WUd WB WuEM rOKF

293

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WUJ s?% qF?H fM' U? vK _ lu qL?F rO??I? w?M ld?


WUb d?OUL?' nOI? qzU d?OQ wUM uQ* qL?F u w U?Nd d*
W*uF dOQ WO Wd_ WOe UF s bb j/ WKB*
???? vK W??Od??F U??F??L???: w d??_ W??b 5L????N* q qF?? l?{u c
vK bU wF?d dE U WUOB W?K WU u vK uFL? WdJH rNUIKDM
U sL{ U?NF?{ s WU? d_ W?U WdI? UE w u rN? qOK%
qU9 s U?N?O? U0 W?O?U?L? ?OJA? W?F?O? U???( w c?Q l wd? u?OM
UNdOQ qJ W*uF w qL* l_ s{U( U qLN s eU9
U?F qU?L t? vK U?I lU?I? UI vK e?d qOK? cN wG?M
uEM W?OU) qu?F WOKb qu?F 5 WOKJ Uu?* W?Oze' Uu?* 5
u?? rN? vK b?U? U? p WO?d?( ?U?H? U?F? s W?U WJ?A? U?N?O
W?KB* WU?L?' rO ld? q W?OU?L? U??F w WO?uK U/_ w WU?'
rO? W?KB?* W?O??C? rO? U?$ U?* r?O? W?KB* W?UD u r?O? W?Od?H
dUH N rO WKB* dOu U rO ld dH UI

u_ UEM w WDK WOUJ


vM w pK W?U WOd?F UFL?: w d_ XUM w Ub rEF? wIK
U??FK e??O?L* WuDK W?F??O?D wU?U u_ lU?D b?O?Q u? Uu?OM? UdE U
WU WH?B d_ WU wdI UEM q W?IKD* WDKU qd dH Wd_
UNU? bOF dU r WOdD d?F Ub pK tuI VO? dUD bR U p
w UNOJ?A nK0 WOdF UF?L: nK? w UuD qd d W?OdF d_
dJ dO wLOKF ud? wLO UD s cJ t?O u U? w UNU U?Nb
UN?L?O r Ud q? s WU?L* WDK r W?FO? QA UNU?d u_ UEM
dd?I W?Fd? d{ v U?NU? ub bb? UEH% U?{d? X UN?O?L
wU??U wK?J wU??L??? wU?? UU s?L?{ U??N??F?{ U??NQ??A U??B UJ_
UNQ s qOKI
ZU?F r _ WDK u? u{u? d c VO?IM bK t?O V U? ? p
b?$ s wU?L?? lu w? u?u* uM U?b XKL Y?O? oO? U? qJA
lu?? W?O?I??D W?OM? bzU? w?U?L??? Vd? UE? V? WMU????? U?U2
U??F?L???: q?zU?I d??? i? v VO??IM hK b*U?_ wd?G??'
U?N?O WKQ?? W?H?B c Ud?O s d?? WuDK q?I? b?F? U?Nb W?Od?F

294

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

l vK? o?DM d???? c d??????F??? W??OzUM U???N??BzU??B?? b?? q?JA


UFL?: cN wUL aU? w Z qz vK bM WOdF U?FL:
vK q Ud?O? W?OdF U?F?L?: u?D eO?2 dU c uJ id wU?U
u?C?) q U?{d? b?$ s Wb?OKI? U?FL??: q lD W?U? W?L? Ud fJF
t?Hu? VOIM b?K fR WU?LK? VBF? weUJ b?OKI U?N?OKJA UO?IK
U??b w sbzU?? 5u?/ U? v?K WDK W??OU?J d?O????H?? t??C? v?K c
c? b c u?O? uLM wd?A b?? u/ UL d?_ u? WOd?F
wU?I lu? u/ U U wU?L? U? U/_ fU ?OK% w
w p b??F? 5O??uud??_ s? b?? u .U?? t??b?? c W?DKK U?DA
dG* w WU rNU
W???OM? d W w?U???I oKD?M s 5????U??? iF? i oU???? d?????? t???u
?OK?? t?L?d U2 uK U?u??{ q lu nu* c U?? d????F U?_U
5L?O vK uI _ WDK v rN? d?OA luU Wu_ WDK d?UE WuOM
Xu w W?d?B b?A u?I q9 W?O?B? _U? W?d b?A U?L 5?{UF??
wMb d??O???H? VK w U??F?I nO??u? d?EM c W?I??H?A UM( n?DF t
UNOU d_ tu tDK tUJ _ WOBA
WOUL? OJAK WuOM hzUB) v Wu_ WDK d iF? bOF ULMO
w U? b?I d?_ q t?F?u? qd?U oKF? Wd? dU UU??? i?d wU?U
c?? wN? wU?U structuration U?NU?OM U?U?L?' h Wu?OM W?O?U?L?? dU
W?O?U?L??? ?OJA? W?OM? uM V? b?F? u?MK W?{d? q U?U? UD/ J
v d?O?A YO? lu s U?E0 rN?H?u? d c U?? rb W?O?U?
`L dF WO{UH u Wud WUJ0 d* UNO lL WOdF w b oUM
qOK? oDM v Ub?O?F U? u W?L?U?( Wd?_ d?I U? w W?U?A*U U?N
UIU UM{d c uOM
W?U W?HB d?* h UE* c v d?OA t?uL? w lu WE? sJ
Wu U?{ w U?M b??L* WKzU?F w d?O?J _ q? UM? s b? U?? q
W?OdD? Ue w WO?Mb WOd?I?_ q? W?O?UL?? `zdA? iF WOzU?M?
UF WOM? lD WFzU WL UU U?O qJA WU U vI UN?S pc 
WIU? d_ W?OUL? UU?OJ u? vK d_ u?? vK u WO?UL?
dOAF WKOI q UNF WAUF* UN

295

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Wb( bOKI WOzUM


W??OzUM q?? W??Od??F ?? w Wd??_ U??b qI?? e??O9 w U??OzUM? w d??O???
c vK e?d u? Wb?(b?O?KI? W?OzUM? U?)qb W?OzUM? U?)U?F
s WOzUM c d? wNM* dEM 5U?: w UdEM WU W?OL s UN U* d?O_
lL: d_ WOM w d?OG u UOKLF `{u UL? q_ vK WOKJA WOUM
qI d u U?Ne s d? lOD? UN w UNO? nFC WDI sJ u? b vK
U?NKA?? sL?C W?OzUM? c U?? WU?? q? sd wU?U d?L???* Ud?OQ b?O?U?I?
d_ dF w Ub c w bzU uBU W?OK WOM c VO qKF bO_
qJ V?M* U?C?H U?NuJ W?O?UL?? b? d?G w? WO?U?L?? U?FK U?H?O?J
b??O?U??I???K W???F??u* U??? U?? s?L??C w? wU???L???? l?O??D? W?????AM? U??OK?L??
F qU u U? U sdO dOQ u? d_ vK wHC d vMF0 UNd
lL: w d_ UR* UUOJ dOQ pc jI
U?b s W??u?L?? UM? w Wb?IM t??U?? w w$U??? u?I?F d t???N? s
YO? W??OU?I? WK?d* u?N?H? v?M? U?b p?K q W?Od?F? WKzU?F u? W??b?(
U/ uN U?C wMF U2 WuM d_ l VM v U?M UUUI b?L* WKzUF gU?F
W?OU??I? UJ_ d??O??F u??I s UM sbzU?? 5DLM 5 lL??& b?F?? W?DO?
tU?? dF
U? u uD d?O?B W?OzU?N WU? d? uM qJA U?I?? d??H
=
U* Ud{ d fO p sJ w_ ed?L bO?B w rNuI? ub bb?A bIMK
W?O_ W?Od?F UF?L??: w d?_ Uc? w? U/_ w d?O? uM s u?O b?N?A
UJ_ uN vK b?U* quF v W?MU U lDU WHK? U_ u? b vK
quF s 5u w 5U iF UNKLO d_ rOEM w WOUI
UUD W?OL be bOKI we U? UE ld q

WbOKI qu

d?? s rOKF?? U?E lu tb?? U??L? ??C?? U??b?) W??UMB?U? W??b??( qL??F
WOHd t WOHd U_ w dO wdG wUL
u??? W?OKL?? U???U?B? t??OK oKD sJ?1 U? w

Wb?O?KI d?O? qu?

5KUF `?d WUD q U?NzU? WUB? W_ sJ W? q wUL?


U?N?{d?H U? s C? d?_ wU?L?? sU?C? rE w W?O?K U?Nd?OQ
b?U??L?K d?O?? U? w q? ?U?F U?N?_ u??' rN???AM UM?_ W?Od
WU?? q?? wU??I? w?Mb u*U WD?d* W??O?U??L??? U??e?? U?C? UM
seUF 5M* sbu

296

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

qU?H?K b?u? WKzU?Fd?_ s u?? W?O?L b?R?O p s b?F? Vc s UM


wU qUH WOU?L UOKLFK uL dH d wMF U2 W?OdH v wUL
c U?? d p vK b?U?* qu?F Alain

Touraine

u d?O??F b? vK

W?O?B??A u?_ U? w u? W?b?( U?Fd?A? 5u?I U?NM b?F?? dD


d?H v t?u? UFd?A w w?UO? U?AM qL?F U?B? U?AM U??
c W?? b? w pJA? s UM sJ qI??? wu?I? U?OJ t?F? qU?F? d?U??
d u? pK dF UU? UO F Wd?H XU UL U U?UM
b??F?? i?F?? WD?d?? UJ* U??e w d?_ b???? W??O??D qO??L???& U??OKL??
t??d c q? U?U? U?O W?e qJA wU?U wMN* wb* l{u? w WO?Fd?A?
Wb( dB WO_ bK
c t???H uE; w? b YO? s t?U?? lu? t??O??L r b??IM c
U w Wb??( W?d? qF?& w? w_ e?d?L?? W?e u t???? sd? b??I?
U?N b?_ WO?L b U?OI U?O?F W?OU?O WU?B? WdJH U?NU?UB?
WI?OI U?( w Uc? U UNOK d? w_ edL? WLN W?d bI? sJ
W?OzU?N? WU? wU?? jL?M w_ u?LM qF??HU u?O dD W*u??FU? U?Nd?OQ? W*u?F
wH s c uI W?OdF bK UNM W?OUM w wUL? u d?OB
W?CUM* d?OQ? WF?O? wH s W?bI?* W?OUL?d bK q b?F? sU?
UU sU wUU W*uF dUE
sJL?O U?Nb?% b w b?F? Q s qOKI? U?FdA? WO?L vK d? U?
uD b? qO? n_ dO?? _ wIDM d?O w?U wIDM d?O d?? tQ tH?
U???F W?O?M w W?L??N? d??G `?H X?U? U?L??N? U??Fd?A?? wMF U2 q?* u?I U??L?
dO WLU Wd?{ UNMJ bOQU WOU XO Ud `O bzU? WOUL
U?? w U?N U? u? UL? ?C? d* u?N? U?U rOEM W???F U? w d?O?O?G?
U?N???O?UM? u?I su?? s d??F U?D* WU?N w U??Fd?A?? qL?F rO?KF? q?? d?
r t W??O_ Wb??( W?d?? u/ ? wU? d??? tQ t?H?? U? d??L???*
dJ WUB? WOd?OKU UU?B U?OUO? UdJ bF* U?FQ b WF? qJA
dNE r wb* lL?: WOdu1b q?I wu?I UOJ dH u?N wUL b?IF
w W?b??? WKb??? WDd??? U?I?K qJ vK U?? q b? W?F?? se??? qJA
U? WU? UdD{ u U?N?KK se s Ud? Xd?G? WKU? W?O?U dO?
W??O_ bK i?F d?F? wHJ WKzU? U?? e?H?? W????O U??UJ U??

297

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

WO?R* VUM* `O?d U? o d?LK b Vd? bN? v U?NO? sJ r WId?F


U?Fd?A? t??O? U r?KF UMKJ wKF?H wU?L?? luU U?Fd?A? Wu? U U?
s UNL? w sU b?OIF qOd? s WuN lu v tId b? 5uI
bu bK q v d v WU
U???F? d?_ W??OM h? w pK u?? wU??L??? d??O??G? d?UE S?? pc
p WO?L vI l?L?LK WOKJ W?OM u? vK b?% w pK WO?dI
W?O??U?L??? U??U?O?? U?N?M W?uM?? b?F??? W??OKL?? cJ w W?L?U?* qu??F
u? d* u? rOKF? b?U? lO?u W?OMN* W?Ob* U?Fd?A? WbK WU?B??
dO?UL' U?B qzU? WU? WO?UI? W*uF d?OQ uQ* qL?F
W?O??e U??F d??_ s bb? UJ s t?KL?% U0 Xd?? U?OzU?C?H? q?
U???H U?OK_ u??I? U?? u?I? U??? w WKU??F U??R?* d?OQ s ??C?
d?O? WO?uJ X?U u? W?OK? W?O*U? XU? u? WuH?D d* q? WH?O?F?C
lM d* 5J?9 q? bb? UJ? u?I? rOU??H? U?N??d? XK b?I? W??O?uJ
Wd_ WdA WOdu1b Ub{ eOOL
UFU?I BH?L pK U qL% u?O WOdF U?FL: w d?_ b$ cJ
w c_ s WuM d_ v bL* WKzU?F s d* s Yb( VFB wUU
qJA? nzUu _ lu U?? U??NML??{ d?? W??OU??I?? WDO?? UJ?_ U?????
WU?( s d?F* UJ_ mOB s d?O? qL% b? q?UH Wd? sL{ d?L?
cJ U?OU? UOK Ub?B U? u Ud? u?GC l b?* nOJ v
W??O?u??O U??O??( w U??LU??F??? u??O VFK Wu?M W??O_ d?_ u??I UM?MJ1
U?U9 W?K( s d? s U?Nd?OQ? WF?u W?KzU?F u? ld? U?LMO d?
U_ w qb vK U?I s_ dI uI bM? s{U( U q9 UN_
uD dC U WOBF
s UUN l U?NUOM Wd_ UF U/ w u? WOUJ UM c wIK
v dE?M c

Pierre Bourdieu

uu U???O q?? U??: c w? u?? u??C?? rN 5???U

u? UO??Od? t?O? gUM c wU?L? U?C?H u?I s ?I? UU??U d?_
lL pK UNH?B WMLON s rN 5UM* 5KUH `UB Ub?% WuM bF
U sL{ UNN?u UNKb d_ U b c wc I? s bI d_
W?U? d_ u?I?( WO?I l u?OM fU?& W?F U?NU? jI? s l
WOUL UID qI UOU wOd qI(

298

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w U??U?H* rN?? W?Od?F ?? w d?_ v d?EM vK u?B?? c Ub??U?


Wu WO?dF UF?L?: w dUF* d?_ q s wF?L: u? W?OKL U?Nd
w U??N U??_ w U??Nu??L?C?? w W?u b??2 U?NM?J U??NKJ w W??Od??u1
uJM U?? d?O??H vK? Ub?U? U?L?? U?B?? wU?O?? 5UEM vK? oDM
Wb c?M j???CU 5O???{U* sb???I??F? ?? d* W?UJ XU??? w d????????F*
wUO qLF W?U tu wUJd UO uF l XMe WO?F{ w UMOUL
WL?E_ b{ W?K d9 W?d v bb? U w tU?A u% Ub?M WU? uI
iUM* dOQ rNH uB p UM `L UL p bF tK lL: bN r
qu?F pK U d?bI u?I u?Q* qLF u? U?Nu d* rOK?F q qu?F
WOu V? UNUUF b? s UN w{UH UN?Fu 5% ?F Udd% v
UE w wAU?N UN?Fu fdJ V? WHK?* WOuub_ tMO?UC W?FO? rOKF
wUL U
WQ? Wb?( bOKI? q W?LO?IF U?OzUM vK WLzU?I uB? U& S? cJ
WU? d_ qI? w WU? lL: w WU?( u? rNH W?GU WOL? WK
s u?? dO? wU?L? d?O?G U?d d?S wN?M U? dO?? U?OzUM pK _
w UDF* Wd_ vM U d WdE UUI UL wb WLN* c UNMOUC
U?N?uM? vK bzU? W?O??U?L?? vM? tK9 l UD sL??{ U?N?F?{ wd??? lu
uUM sc? 5?U? s bb?F Uu s?L?{ `K* VKD* c b? U?NK?B?H9 Ub?F
dO_ W w u{u*

W*uF s w d_ UU
r U?LU W?uM* UNU?U?B U?NUO W*u?F u{u? wE
qF WO W?OC UNu r Uu?{u* s dO t k
sJ b rUF d?O rUF W*u u W*u?F wUF r
v rU?F Wze& ? s UI?I? UL?N w ?L d?J UN?UH? W*uF? Q
W*uF b UF s rO?I c qL U qJ WHK? WOU WbI? v_ 5K
U/ u? UO W*u? w UUB? vK? U?F_ t_ b?F? bI?F dU u?O

Transnational Compa-

U?O?M' U?IK dU?F U?d?A dDO? ?N?? U?

wb b?IM bM W?Ob W?O?dB* W?OU* U??R* WML?O w U?OU? b?? nies
WOU* U?UO? WUO? w dU? qJA UNKb W?O*UF U? WLEM w*U?F pM
U?OU?I W*u?F dNEL? U?L W?OU?M U?{ w W?IO?LF U?Nd?OQ WU? Wb?IM

299

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

nK?0 WU?I sH w d?O?F U?J uK U/ rOI W*u? s U?OU?L?


W?b??( U?O?uu?MJ d?OU??L?' U?B ?? qzU? VFK U?d?UM U?N??d?
qb? w UO?U?O W*u?F vK? U?L p w U Xd? U?OzU?CH U?B
w dOQ? w WO?L dO? WOL? WO U?R uJ b? WOU? d_ uI
WOLM U w W?KUF WOb UON qb w dNE UL? d_ bK wUO dI
qOQ?? Vb?? Zd U??Fd??A? b?U?F* U??O??U?H ?? s U?? u?I??
WOMH bU*
bOu qUL u lb uI WL dO v UHU tO UA* vMF*U W*uF
w W?U??I* d?L? UJ d? U?U?O? W?H?OMF U?MO? WzU?N qF?H? s uK
UN(U?B vK UH( b?N b UL?OEM UUL? v UUI? UFL: U?Nb
WOU dOUF rO vK UH( s Uu b?OQ UNu WUO eOL* UNFU
c? b? W*u?F W?CUM W?d? w U?OK b? U? p uK U?O?( U/_ b??
rOEM? U?B UUJ u?? s W*u?F t??O?? U2 b?O?H???? U?O*U? U?FU? U?N w
iF?U b? U u W?Ob? dO? UU??U W*u?F e?O? d? s p qF W??F?
WKL?J dO? dU d iF? U?NO? d ULMO WU?OF? v{u?H WU s Yb?K
WOUI WKd* d UNHB ZCM
U??F 5U???LK WK?U? W??U?O?? U? W??OKL?? WMU??F? b??B UM v? UM U? b??&
qu se U?? c U?F U?:U? u?I W?*u?F d?UM qb?? u?_ q w U?)
w U0 qzU??u qJ u??O Wc? W??IdD tK?OJA U?F W??OMu Wb? U?O? v?K dJ
q UD vM?F? W W?F?d? u???? vK W?O?KL?F c b???? U?L? WU?F? u?I p
qJ U? u?I? WMu* U?O? W?OMu Wb u?I? q? Wb?( d?B? rOU?H?
WOM?b WOd?F UOK_ W?U U?H_ UM W?OU?L? U?H uI U?NUJ
JA U??K e d?_ U????R?? p w U0 W?O??U?L??? U??R* rO?EM j/
b WOd?F UFL?: v WMU UJ q w UF?L?LK WOUL? WOM b?U
w WOKb W?OU) uGC qu?F UNO d?UC WF? WFd WOKL? sL{ c q
WOdF w b& UOMOUL WUN cM rUF vK X w dOOG WHU rC
d?A w? W?Od?u1b d??A? d?F ??? W?OU?? v_ ZOK) d?? ? s
u??* vK u? WOd?F ? s b? w W?OKb ? lUA? d?O?J j_
wUL Wb ld WBB) UB WbF UU wUO
WOM' WOBA u_ 5u qLF UFdA WFd

300

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

UEM U??NM W?O??U?L??? rEM UM? U? w W??uM* b?F??* qu?F p?K d?U?C??
]b? UN??u0 w f_ b?uI? WU?O? UF wU?U e UE d?_ wd?I
qu? d??OQ Zb?U ld?? YO? ?_ q]J?A _ tML?{ U??? c U?:
wUM W??KB* wd?G?' U??C?H qU? `{ qJA? wMb wM U?L?? Wd?I
WUJ* Ue UJ*U XIKF u WbOKI b?; pK U d qu dOQ
jd UF UM U sL?{ bM bb b qu UN wUL? UL
lL?: d?_ WuO?( `UB* u? w lu* U?N* qOQ q? qu W?OU?L?
W*uF dO l u U9 vK lL UBU tKOJA tOM w uM bF uH
b? u? w? e u? qOJA U?? dU U? s U?dUE U?NU??OK& q w
U?C? v rOKF? qLF? UJ s b?9 YO d?E U{_ V? oO?C l?
U?B? Wu?N?? qF?H ?? UJ* U??e b?( lC?? b??F r U?C?? U?U9 b?b?
qJA U?N?U?O U? e?u( pK d?? w Wb?( U?OMI? s qu?
d?OQ? d?A lC?? W?O*U? W???R? U? qu??F c lO?L?? qF?H eU?? c?
U? UN?M q e U? UU?? U0 Uu d?H ?: nB?U W*u?F* u?
w UAM c?N WB?B? VUJ U b?u UL U?B? UAM p w hB?
w( d??U?* U??B U??b? Xd?? U??A? l? d??? d?_ uD? b?I q? UJ q
w{d l d dH XU bF WIOI e u W*u X wUU
w W?O?U?_ t?LE w lL??: W?OM? w W?I?O?L? d?O?G u?? c Xb? b?I
wHU?F wb?u b?F? vK WU* U?? `U?B* XML?O YO? U??F WF?O?
UU? bzU?F WHKJ? UU? vK uI WU?& WI?H? WeM0 d_ UM e U?
q_ UGA fO dHK wUL UI UM U lC
XO U?N u bO?_ wA S UN?UH U?NUU?B W*uF U?& nu* sJ UL?N
U?NKUH w lu* q? w suJ qLJ? UOD/ J c?Q b? W?Ou/ W?H U?N
X?O U?Nd?OQ ZzU? S? wU?U W?OK; W?O?U?I? U?uEM* W?O?U?L?? UU?OJ l
U?F??L???: U?{_ U?F?? W?uM?? WMU???? W?U?H??? U?N q U??I???? b??? W?d??F?
Wed? WU* WHK?< Uu UL?F? w UNU?H U?NJU9 W pc? UNUK?D
WOU WN s WOKb Ub WN s WOU) Ud uGC l qUFK
s W?OdF UF?L?: w d_ w W*uF d?OQ dB? qJ?A dEM u
D e U?J W?OU??M' uD W??O?U?L??? W???AM U??NM U?; s? b?
U?N?O u?EM d?_ w Xb? w? u?? b? v d?R U??OKL? U?NK UU????U

301

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

U???R* tKJA l u??OM ZO?? sL?{ W?O???Ozd u??I?( b? wze?? u?OM U??OJ
d_ WOUL

WOUL WAM
_ nzU WUJ w Wu?OM d?OG v W*u?F q w W?OU?L? u? b?I
WUB? uGCU W?OU WN s UM_ l W?N s ULNMO WDK U? w _
dJ* VO?G U? v UR U?OU?L? UU? U u? U?M wF W?OMN*
dO? XU q qd v?K uBI? bF r W?OF?{u c WO?e UO( d?_ s 
u wH?Ou VBM* WUJ* V W?OU?L? WOMN? Ue? UF U?M s
ld U??L?? D d??H v u? W?d?_ U???F? jd u??? v U??
5 d?? d?? U???R?? U?N?? W??KB* W???AM? W?OK?L? w s?bu W??OR???
qzU?u d? ZOK) bK W?U U?Od* b?) v U?A v? Wb* W?UC?(
WO?K UUB? U s p s Z U Xd ue?HK WU U?B
WOFL: Wd_ WdH bF_ lOL vK
b w u% b? UNM bb UG?O WOUL? WAM U? w W*uF dOQ? c
UOJ UNJU9 UN?H vK UH( oOI% s u YO d_ U?N uI w jC WHO
u? tU?H?u qJ u?_ UEM U? U w? wU qU?H? U wU?U U?O?? qI??
U?Oze te?$ c wUI? UB? wU?L? UM vK U?H( u bb? b oOI?%
rO? vK U?H?( s W?O?U??L?? W??AM U?OKL? b u?% w p v?K? W*u?F U?O?
U?N???? bb?? rO? vK U??H?( v W?O???C? U?F?? sU?C?? q? Wb??OKI W?O?U??L?
rU? U?B rOKF? W?uEM U?N?bI? w W?O?U?L?? W?AMK W?Kb? Wb?( U??R*
fUM e?O?L? W?O?d?H U?NM d?O?? WKb? rO?I c W*u?F?* u? U?O? q w qG?A
U? Wb?OKI? W?Od? w bzU?? rO?I l U?NKL?? w W?{U?F?? rO? w d?H U?M
U b w UNUL sJLO WAM WOKL b w u c w
sU?C? wU?L' U?L? rO? W?I?OI? w q?L? U?N d?_ w wK V?
r? WO V? qLF Wb?OKI W?OU?L? W?AM U?Nu e?dL? w wKzUF d?A
U??O s W??d? X??O pc w? d?L??F fM' wKU?? V?? W?O??d?N? U?H??U
UN?U qu r s d?F fJF vK q U?N W{UF? d_ q Vd U?H
W?uEM Ud?AM w rO?I l W{U?F? b? pK U?( UNS? pc U?N?OK UH?(
WO?d* WOU?L U? UKD* VO? rO? w UO?U Wb* ? rOKF
UNF d w qb W*uF* u Ub& w

302

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

W?OU?L? U?RL? rOKF W?uEM d_ s? q WU?U oKF? wU V?


l U?N?H?OJ b0 UU?I jd ?? Wb?*U d?O?_ c U?KD* u? U?? w lI
uK b?u qOQ? U?N* s WuM? Uu?0 WKU?F b?OK u U?U?O? WO?K
U?HJ? e?O?L?? W??U?M* W?Od?H? q? rO?? l{ v Wb? c?M b?L?F U??NS? wU??U
pK l nOJ? v dDC? UN??H b??? d?_ U U?N??d U?O?U s?L{ W?OU?F?H
w w q q? b?? c Ud? q?I?? U?L?C UNU?KD?* WU?? rO?I
WO?LOI W?uEM* dH? UD vK d? wN? wUU W?OU_ U?NLO? u U
WOUL WAM UOKL sL{ UNOd vK qLF uK
ueHK q UNM WOzd* WU dOUL' UB qzU w p
W?O_ U?R* W?N? s U?NU?KD? u? 5 u?H d?O??& w ULU?F?? VFK
U?N Yb( U?B UOMI q d? WN? s W?b* d_ W?OU?L? W?AMK
u? rO? dA w W?OU?F? UH? d?_ W?O?uub_ e?N_ s e?? e? X?
d??_ s qJ W??O?L??O?I U??uEM* sL??{ U?N???O??d vK q?L?F W??O?U??_ U?NU??KD??
WOUL WAM WHO w WIOL dOG pc oI Wb*
UH? bb' U?LM q s W?UL* d?OQ u? pK b?OQ wG?M sJ
U?B?? u??* wU?L? ju ?? U?NM W?uM? bb? d?O?G?? qb V?
wU?U U?u?L? bzU? rO?I W?uEM? Wb?O?IF? WdJH U?N?u? W?F?O? wL?OKF?
U?O?( w W?UL?L? ?F? U?LM pK wM UD?? U?N?O r? U 5 d? d?_U?
WdH WKO< u vK WMD U/ 9 d UNO vI U WOUL
u???? vK UM_ s?bu 5 _ 5 u? U???F w d??OQ W?O?U??L?'
Wu??OM UU/ U??Nu? s? d??? d?_ q?? s U?L* u??GK e??d u?L??; u?B??
UM W UM? b?L? U? u?I? ZOK) bK WU? w suJ? WKL?J W??{U
d_ qb WHOF{ WOUL `zdA 5 dAM UU WId* d_ w d_ s
b W?U??H W?F?u??I d?_ b?$ U??L?NMO U??OKF W?O??U?L??? `zd?A b W??N?d*
w UB V( u* U? UO q w UF d_ gO?F YO vDu `zdA
d_ nzU WOM w WIOL u% U s U( q

WOUM' UJ uD
fM' uN?H s b WOd?F Ub w

Sexuality

WOUM' u?NH ULF? U

u?NH? uI U?LMO dUEK wuu?O b?F vK t? U?B? dGU wH b?F r c


dDO W? wUL? uM dUA* U?$ cK w UF WF vK W?OUM'

303

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w W??Od??F ?? w W??OU??M' Uu??N U?M e??O1 U? r? qF d* qd 5


ULMO bOu wUM' q?UH u dc qdU WOd UN?OM u WdB WU XO
Wed WOC? WeM0 WOzUM c w*Ub bLB b dF t u?FH* v_ d* dF
w wO_ UEMK eO UNuJ dFO u?F r WOdF UFL: w wUM' rOEM w
WOdF UFL: vK dJ XO tOuL
W?O??U?L?? d_ w? WKzU uD sd??O?_ sb?I??F w W?Od?F? U?F?L???: Xd?
Wb?( W1bI WMMI* d?O WMMI* W?OdA d?O WO?dA U?NM bu WOU?MK
WKb d?? d v W?U??{ d_ pK W?b??I? w wd?A? e W??R0 d??_ wQ
q? W??O?M' U?U??L* WKb? d?_ pK r qF wF??L??: u??? U?OKL? U??Nd?
e q? wd?A b?UF? e s WK?b UJ?_ UG? WU?? d?O W?O?e
WF* UO* wdF
U?NM? qu?F s W??u?L??? v qJA c??N W?Od?F? ? w W??OU?M' uD? u?F
Z U2 qG?A rU? d* u? UM b W?U? td?? bb9 rOKF? u?? U?H
ULF pc qb wM U? v WK* WU( uN wUU e s ld tM
U?OM?I ? qzU? W??LU?? wd??A e U U? qL??( lM qzU?u nO??J
C? UN?MLO d? wM' N? UO?uub dA w W?UO? Wb?( UB
UA U WU lL: s dO UD UNO gOF w WFB WOUL dE s
e qOQ vK XKL w uN* UH sJ WUD W

WOe q WOUM'
WOe q? WOUM' w U?H WU tA U? UM bb WObO? U XMO
b? r e q? fM' W?U2 vK be? b?Q sb?I sN U 5 W?U?
WMOF? WOU?L? `zd b `{ qO ku b? UJ vK WEU; dJ s? sNOK
s .d? WU dL? s rd vK UN?F qU? e q fM' W?U2 lOD
dG?* w d wb?O Y d?N b sb q? s .d? WOF?{u 5uI? q
e q fMK wMb .d? uKI UA s jI UOMO?F WUN
sc d?F W w UO?H s qUI tc bN fM' u?U1 UA s
UOMOF ? WM pK XFH b rK wd lL?: kU; lUD U( w
d?? q?_ vK e q??? fM?K sN?????U2 b??? wuK U???O????H? s v qB???
5 W?O?e q? W?OU?M' U?A? b?b? W?Ob?O? U? XK? fu w b
sJ U?O?H s qUI? fM' rN?U2 Y WMO s d? YO e?F U?A

304

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

U??U 5? U?? Ud?? U??O??d?? UU??G l f?M' u??U?? 5KU??F U????A? W??O??K
WU) W?OUL U?Fu 5 d?F UU UM d? W b bI U?FU'
dO?J UFu nI? dO_ c U?& YO wKFH wM' sNU?A UOH W?OUM
Wd& rN XU? uc s uU rOKF c?O s d W XH?A UM w
w uK W??OJd?_ W?F?U?'U? b?' D s U?O???H s qU?I? W??O?M
WOM W

WOzUG WOUM'
w dUE c d?A .b?I cM UG? dU UdO?G WOd?F UF?L?: Xd
U??{_ ub V?? 5M?' s U???A 5 _ v?K WMN?? b?? iF?? Ud?????F
W?ODHM dO? WOd?F bK w lL?: s W?F U?UD vK d?IH n WU?B?
qu? UM? q dUE c?N lu? U?A? b? d???H U?B?? qU??F d?O?
WDu???* U??I??D s d?? U????? XF?? w W??O????N????? W??eM wUM? q?? d??
v u?L?D sc vDu W?ID? UO?? UO?? s d?O? UD U? w pK U?N?U?L*
jLM WOUF W?HKJ WODG UG WU2 v Q?KO WdBF UO( cK? s UH
UU 5 WU dUE UA UMN s UME b WOU* rNbI dOJ U UO
W?OzU?G? W?OU?M' U?A U??_ r s d?O?J b* w U?F?U?' UuU?
w dze' q pc WODHM WODHM dO WOdF w WUB UUO qA
U?B? wKJON? qbF? UU?O w?M q d? qu s ?C? dUE s ZM r
dG* d?B U?NO Q' w W?OdF bK q vK W?Ob WOU* U?ON U?N?{d w
U???H iH??? U???L???????? s Wb? U????? v? WR?? _ d?ze??' f?u
U?H? U? W??O?M XUJ? W?B??B?) lO?u W??O?U?L?? U?b?) v?K wuJ(
w WUD bF l gO?LN dIH UU? lOu u dO? qJA wUL
W?OM' W?U?O u?N W?IU q?uF v U?C U( rEF? w s qI
d?B? U?M U?u?B? W??ODHM d?O? bK? s b? w u?O???OK) d?F U?N??U1 w
UN U?OU{ u WF U?UDI UOU bB X? b dG* fu
bK pK bzUF t

wdA eK WKb UJ_


q W?b U?O?* wd?F e U?L qb?? e s U?O??Oz J UM
UuL lL: v WMU UJ_ c dU? VUJ u dO b UM WF*
UuB d_

305

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

wd??F e

Wu??F? V?? wM' U?O??B U?( U??OM ? iF?? d????F

WOKJA WOUM s t? s rd vK WOe dO WO?M' UF .d% e


qJA d??_ d* vK W??O?K U t?U?F?? qF?& w h?zU?B?) s? b?F e?O??L? t?S?
w W??d UO? W?e u?I( dJM? b b W?F?* vK t?UO? p s U?
e s uM c UNO dNE d U UM U$
W?U?( w qu? W jG?{ X?% U?F?U' ? W?U? U??A 5 d?A?M
Ue VM?& w W???d W??d?F?? WU??B??? Uu??F?B e? WU????? W?K* W??O??M'
WOdA dO UF
w u?A??O?F sc? W?O?HK? W?OMb U??d?( UDA 5 d??A? YO?? W?O?U??O?
b? s d??F u?N? sJ U?L?N? W?LE_ l W?K? W?N?u? WU? w r sc Wd?
lL: v UJ( dOHJ UdOHJ q UNUR UNMOu Wb WOdA0 d
iF u ZO?K) q UN uI w W?OM' W?UO dUE U?C qJA c j
u?I WU( c w 5zU? U?Id? vK WO?dA U?H{ t? bB?I WOd?F bK
b dN qUI b* b uH bI vK e

U?O?*

e nOUJ? U?H V? Wu??F? w U?_U qJA? c d?N

U?O??H b w?M' U?O?B U? U?N w W?O?U?_ t??H?O d? s UM d?O?


d?? u e??O??L?? qL??FK d??) W??b wb e? s d??Q V?? Uu??F??
5 d* UI Wd? tH? UNM lL?: d_ d* vK W?OK U s Wu?L0
U?OU t?O? d iF sJ e q? s U?e u?I? _ UNb?I? wUU U?NK
Ue lM Ue bF WuF WuMF vK VKG q

D WuMF UOM_
? s U?IU? t?O Ud? U?L ?C? d?_ vK W*u?FK W?O?K U??U?B* vK?
l vI UNMJ dUE c l dU UND w WuF b$ U0 d dR WuL
dQ D bF UH q? UN dU* dO d UU? sL{ s p
Wu????B????) b????F??? w? `{ l?d U????O????M_ w?UM W????uM?F e? s
dR* c qL? w dOD uD Wb U XMO ? dze' wH U$
s u?K qJA e s l?d UL?MO wu? U?A 5 W?eF W?? b?
u??c 5 WM v s? U?O???H? 5 U?F? WM v U?? WM
b ld ULMO n U?F s sNLEF U uOK U?O fuF b lH
D W?? U? U?OM?O?F?? WU?N n v WM U?H s U?uM U?e

306

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

ld q= p s C b WOU W w WK* Ue b s XGK bI


nB?M 5 b???L* d??H w U?F?{ W? b? U?$ W?u?B?) b?F? w `{
sJ1 sJ b?OQ?U UOK? Uu/ dR* c? bI W?U WO?H_ Wb U?OMOF?
v e WOdF d_ U?N X{dF w u r oL b s WuN? tLOLF
U W? Q UUI? s rd vK Xu l b e u? UNC?F qF uO
U? UNO?HM p S? WO? d?U? W? XO duE c qL? W*u?F 5
d?O??G s t?O U?d? U? qu??F pK WKL?? s U?L??NMO WDO?? qu? UM w?MF q
wd?I U?EM d?_ W?OM u???? vK W??OKJ W?O?U?L??? W?OM u???? vK W??OKJO
w UNO U? wGM w WI?OI( sJ WOUL? UR* rEM wU UL?N
X pc UO_ s dO w WUH WCUM q WU XO W*uF UU
uE( dH q9 w WOU UUB* WKLF WFDI d tu v U
Wd?_ W?O?U?L? U??F w w?U u?D s be? oO?I?? W*u?F Ud?u w
s be? b XKL w? dOUL?' nOI? qzU rOKF? UA p s W?U
WOIO?D WdJH UN* R* l WOBA suJ w b?U UH_ UM
dQ? UNb W?UA* d? lO?u WH?FC??* WO?UL? U?H? 5JL `L? U2
b WdK WO?U{ UU uJ U?H_ UL UMU WOUL? WOKLF w WKU
w W?L?U d?O?G fJF U? u d?I U? w U?* d?O?F? d W?d s d??
dO U?BU UN rNU? r d_ lu UD W?b( WOdF d?_ WOM
f vK Wd?_ U??F W?UO? U? v W?N? s sLC? W?e? b?IF? u?%
W?Fd? WOU? WN? s dL??U ULU?F? U?NzUC? 5 W?{UH* U?N?O VFK bb?
d?_U d?U? W? U?N w W?O?U?L? U?R* w?U d_ 5 Wu?OM U??FK
qL?F U???R? nO?I??? t?O?d? WU??d U??R? Vb?? rOKF? W?uE?M q?
wUL jC UR
w WKUF U?LEM* t uI U W?OdF d_ w W*u?FK WOU d?OQ r s qF
WO*U? XU u? WOuJ W?OK ULEM XU? u U? uI W?OLM U?
w dO dOG WLU( quF b ULOEM cN be* UAM U b WOK
o W?O?M' WO?B??A u_ U?? W?OMN* WO?b* WO?U?L? U?Fd?A? U?
b& b WuHD Wu_ WUL Ub{ e?OOL lM WOMN* d* uI U
XU? w? u?{u* c?N W??OMF* W?Ob U??O?U?H s be??* b?F w U??G?A c
iF UEH% r WOdF b UNOK

307

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Wd_ WdA v wUL uM s UF


v dUF* W?OdF UFL?: bb' u_ UEM q bI
WMO WuA WOUL WOM Uu* lOL vK WQ WOF{
vK eOL? uA UB? UE Wb(U w Wb?OKIU w
5 qB??H c? U?B? U??H?? _ W?O?U?F??H? w U??H hIMU? wKb u????*
wU) u?* vK U WO_ d?IH w WU W?OK d d w W?U UOK
WUB UR* WOM' bF* UdAK sNd w*U UEM WKUJ WOFU rO
Wb Ud( oM nF d?NI WbU eOLO wU?O UEM U WO*UF
w p UM?F?{ U? b* c? q? j mK? r 5uJ; s U?J( qB?H c d??H
bd rJ( WOdu1b Wd( u te tUL dBF UO
w b?F_ lO?L vK Wc? dO?OG b? s b WO?F{u c s d?K
w d? b? U?N?d& l w? W?Ou?H u? u?I vK U?L??U p oI?? s
v odD? qF e???F* b? UE w?G?M U??L? W?Od??F ? s? b?F??? oUM
b s p sJ UF WOUL WdH c U?M U s b uAM* oOLF dOOG
s tK?u??% sJ1 b u??B?? c b?b? W? u??B vK U??L???? ?? s
bN? W?OUL? U?OKL s W?OI?OI W?OF?L? WU2 l v W d?
wMF U2 rOKF? WOd W?OUL? W?AM WOKL? UNb?I w W?IOL? dOO?G b
c?' d?OO?G? ? UNU?D wGM? w w U?OKLF? pK W?LzUI U??R*
u oKDM* c s WO*UF WOK; pc W?Oc WOu{u* UODF* dE V
WIO?L dOG b vK u?I bb UOLOEM UD?/ UUU Wd_ W?dA dJ ZUF
dE d???I c w?U?L??? uM u??N?H?? dD UMF??b U? u U?UJ* _ w
Wd_ UF l qUF w Wb

wUL uM
u?c u?K u? U?O??U?I W???R? U?F??u v wU?L??? uM u??N?H? d??O?A
UO?M UO?uuO b; pK U?OUL? W?uB* Vu' 5 kHK? c eO1 U
dO?G s?J1 uM vK WLzU?I UF?_ _ S wM' wuu?O VOd?K U?
w c??????? _ pK V?u?? iF XU??? v?? W??O????? W??d??? UU??O?? s?e l
W?OMb b?O?U?I? t l?L? c d?? v? dEMU 5M' 5 W?O?u?u?O? U???
d?OG? S U u?c s WF?u* U?F?_ eUL?* d* b?; WO?UI?
U?? Xd? W?Od?F bK q q? W{U?F? d?O?? UU?O? w u?M W?uEM w

308

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

u U2 U?IL? d? 5M' 5 U?LO??I d v W?O?d WOUJd W?OMb U?UL?'


hOKI W?Od?OK W?O?UO? uI i?F WuM U?d?( U% qU?I* w U?OU rzU?
UOzUN UN ULOI pK
h WO?CI w*UF? u* vK UL? `D vK wUL? uM u{u U?H bI
d UL uB) t vK WOUM w UuL rUF w Yb WOLM UOKL
W?O?H_ `dB? d* u 5J? d9R qL? W?O?{ q? WO u?N? oOu? p
UM b{ eOOL u q W u WOb WOUH b* 3
WO?LMK b?* 3_ ZUd ? W?Ob WO?Ld U?LEM* U?ON u?U u?I
U??? w W?O?LM? qI? w WKU??F W?O?uJ( d??O? U?L?O?EM pc? wb? pM
U?O?( w U?F? u??C?F? U?N?d? d* W?O?F?{ 5??? W?L??N* W?U?? U? u?I?
.uI U?OKL U?$ s uM U? U? w U{_ .u?I Wb WO?UL?
WOUO WOUL WUB U; s WuL: oOb nu qLA
s u UU9 bb? dF wU?L uM uN?H S WOdF U?FL: v W?MU U
nF?{ V d?O? Uu?F W?O?UL? u? w? tUL?F? t?u Wb b* YO?
id UN U?* dJ v WOK dEM s ?C 5M' 5 U* jLM W?dF*
5 id c b? U?UH* s qF? lL?: s W?Cd U?UD w t qU?I c
e?O??O?L? W?O??F?{ Q sN???UM V?? U? t?b t??b sNKN? V?? U? U?C U??M
lOD WAM s U?OUL WuB XO fM'U WDd W?OFO du UH
UOMO?F lKD cM WOd?F bK iF wUL uM `?KDB q b 5OU?L
W?OzUM W?d?( UL?OEM U? uI? UDA 5U? u?N qC?H sd?AF d?I s
U?LE?M* q? W?O W??O?L? U???O U?N??u? w U?_ l?U?A? U?b i?F U w
b* 3_ WON WFU qLF WB rOKF WOLM U w WBB*

Wd_ WdA
U?OR?* U?e? U?_ lu v? dO?A wU?L?? uMU WKB oO? uN?H?
tb U?LNM b? q WO?uB U?NO? vd WU Wu? WIdD 5e? 5 Wd_
W?OH?O U?H_U UL?N? w 5e 5 q?UF? w uK UN U?L t?d tUN?
tOu WUd WAM UOKL w ULNb ULNU2
5e rOK?F u??? U?NM q?u?F s bb?F lD?U Wd?_ W?d?A WQ??? dQ?
c wUI wU?L ju dOQ s ?C UB d? qLF d* WU2
cN W?OMb WO?UI W?OID W?OU?L U?L vMF0 tM e? d_ qJA

309

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

qd d* rOKF? rU? q q? b U?N??H dD w WK?_ s b? b?$ b?B


5e 5 d?_ q U?F dO?OG w rU? q Wd_ _ duD d?OO?G w
c q???? b??? s? UU???B??????? d* 5?J9 dR? b??? v U????H_ 5 U????L???NM?O
d?O?Q u U? r U??H_ 5e 5 Wu??? W??? W?U?? v u? d??O?O?G??
Wd_ WdA oOI% w wUU _ dOOG w wUL ju
Wd?A dJ w U_ d? 5M' 5 Uu u?I( w U* b? qJA
wQ wU?L? wU?$ UN?U? w U?B?wU? UN?U? w u Wd?_
UU?C?I W?L??N* U?b w p?c? d?_ U? w W?b?( UU?& w e?O?d?
w 5?U?? b u?O W?U?M d?u V? ?? u vMF*U W?d??A dJ vK W?O??LM
d?_ U?NO? U?? U{ w U? qL?F wKb wU?L?? UEM 5KI?( sc
wb?? s wU??L??? e??d* w WUJ?* d? w? WDK u??I YO?? s
u?I WDK pK b?? U U? `?H U?UL?' d_ 5 u?I su? ?
dEM UN `U?B* V QAM b w U?) i UeM q w
a rOI bzUIF
pc WU* u?I( UF vK Wd_ UF w bb u?LM WdA uI
vK UL? dI U w W?UA* WI W?OeM* UOR* U?_ rUI vK
5 U????* d??? U? w U???) q( q???? `UM? U?B? U?H?? u??(
5 WU?? WU?B??? W??? W?U?? vK Wd?_ W??d?A dJ? u?I U?L?? d?_ U??C?
p w U0 b q W?LU sL? bI UN* ?U d? qLA 5e
XO w d* t uI c uQ* dO qLF WLOI d
qd U?N u?I w _ w u?u* d?H wGK W?dA dJ? bO?Q? s b
u? uM uN?H w UM? UL? fM' V U?OU?L? b? W?ud? w d*
XO? U?? U?e U?N l?KDC w U?O?R?* U?N* Wd??_ U?e?U d??_ oKF
d?{ vK U?NMO?UC? sU? U?N?? vK _ W?O?L WL?O? b?OQ? v bN U? b?I
d??F uK U?N? d?{ b?R U?N U?L? U?* b? v?K U?e? U?OR?* lu
WO?UL U?O( w UN?UA U? qLFK d* d q w _ UD lO?u dC
XO WOR Wd_ Ue w qd WUA* WOUM* WOL_ wMF U2
lu W?OKL? U?NO?K uI? w f_ U?& nu*U jd 5M' 5 U?* b?
UN* qLF WFO bb% w WOL WOKLF c lL: w d* qd 5 _
s b U uI U?OR UO s UNF? U 5e s b qJ WuM*

310

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

?C U?L?NMO WK{U?H U?N* b?I V T?UJ u?? qJA U?_ rU?I
q U?N b? U?N* W?F?O?? v dEMU fO We? WU? U?O?? V?UJ* lu s
qu?? d?? p s b? UdJ U?? U??OKC?? U??Nz_ b??I* b??N??' 5L?? U?? vK
r YO W?OUL? WAM UOKL? s UO?( s v_ qd* cM RUJ
uM WUI? S pc U?OUI? UOU?L b?; b bM 5M' 5 e?OO?L
tKJA lL?: tG?OB U?L lu qL? UO d v bN W?d_ Wd?A wUL?
d?{ UN? l p s W?LUM d?{_ nO?H? v u?u WUG? qd d* s qJ
d?O? e s tU?d d?_ WUN w qJ l?L?: UD UN _ U?I* w d* oK
WdA u s
v_ b( q?1 c U? UF lu? Wd_ W?dA oO?I% wC?I UM U?L
UN?zd UN?FuM _ qbF vK W?dA c s?L{ qL?F u uKD* _ vK_ fO
dC U?( qC qJA Wd?_ tUe? tUu? UOI s d qJ `?L U0
5 oO??u? dD U??O? c w? t WuM* U?N?* w d?O?B??I? d?? dDU
b? vK? d* qd s q U??N?N?u U?? be?? qU??A? W?O?MN* Wd?_ U??e?
b?OU?I? qL??F YO? U?: c w d?? W?O?U?{ u?G?C d??F? d* XU? u?
qd qFH U2 d UM .bI WOR UNKOL% vK Wu* rOI
u??B?? b?? U?L?K? V?I? v?K U?? _ VK fO Wd??_ W??d??A b U??
eU????' Vu???I w? dEM? U??? v b???N? p l U???N?S??? rN???O? vu i?F???
vK W?IU? qd? w W?O?U? t?d lL??: W?U?I XK?L w? W?ODLM u?B?
d U?NK? WO?U WO?d UU sJ r U?N s rd vK W?U bu?I UN?zU
w?J UNS? wUU Wd?A? uD s WO?U qd ? b? WO?FL?? d
U* b?uI W?d v UN?Fd wUJ* wU?e UN?UO s U?Nd W?O W?H
UNbI s C WOU WIKD* WUF
W?F w q_ u c 5e 5 `d d b?UF vK Wd_ W?dA bL?F
X?O U?NMJ W?O?F{ W?OM lzd?A WbzU?I?F f_ mO?B XU? U?L?N W?O?e
bM? U?N_ p s uJ U? bF q W?OU* WU?? U?IH?B u s Wb?U?F W?
w uD u?LM YO b?F e q u? WO?HUF jd U?F s b?U v
b?U?I p?K U?O?I jd? U?( q w lL???? q W?U?I d U?{ V?? tK
W?OU?L?? j WG?O? w e ? s WU?B? W?O?UL?? U? U?O? WO?HU?F
U? U? UO??Od?? b?& U? U?U? j w U?N?_ U_ 5? WUB??

311

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

lL: w UNFu? eeF UUI nK w d_ UN?O QK w lu* wUL


s W?Od?F bK w d?_ lu? u U b? t??H wU? U? dD b?B c?N
Wd UM u dO c

WdA Wu_ 5 d_
VFK WO?Oz W?R W?OU W?OU?L b?u d_ WUJ u? UL? UM U
uuJO U?U?L' d?_ b w? WN? s tzU?I lL?: d?I? w W?LU?
W?LU?( _ pK WU?J* c XU W?OU W?N? s lL?: c? w 5KU? UC?
qU?I?* w dD U? S? U?J dD Ud v U???% U?LK??L? c?R U?? U?
Wu; W?R* c UcQ? w WOL?OEM U/_ mOB u b? U UJ
s WIU e?_ w t'UF UMU U? u UNu UNKb ZM w UF? WFO
b q s nu WOdF UFL: w d_ XU Vd bN v t UM bI Wu
s U?O?b Xu?% b? U?N u?I s UM Wu b?2 Wb?OKI? U?NuJ 5?U? s
s q_ vK W??b? Wu d? `?B? b??2 d? s U?N?HzU U?NzUM? U?N?L?? YO?
Uu U??UE t????d wU??L??? U?EM U?? sJ u??L??C* sJ r? qJA W??O??U
b?UI w p d?O? uJ d sJ1 nO?J wd U?A dO??F b vK bb?
WdA u bb u/ u uK WOKF d UM q UEM cN WOU_
vK uO WOdF UFL: w d_ bR lu WE wIDM* UM
w u?I U?b wd?L?F l?u? lOMB? qF?H U?N X{d?F w? d?O?G? s rd
UNO lL Wu d UNIL w e WOUI WU* tLO qJ w*UF wULd UEM
lU dDO? w U?H?_ d* vK u?H dDO? t `O? d???F? U?DK qd
nK??? u??? v?K W?O?U?L??? b?u? W??O?? d?O?U?F? W?OM? rO? UbM w??R?
s d?% q b b? WD?K lL? v U?Fu? d* q% U?LMO lL?: U?R?
s d d s dO?F qLF qIM rOKF w o( q W?OFOD UNuI? s dO
w U?N U?U?L* c? q U?O?_ s d?O?? w W?O?U? W?H?OM W?KU?F* d?F? p
bOU?I d_ w U?O?R UFU X? U? uI j?_ WU U?d qJA
WOF{u 5uI sb UJ_ WONIH dOH
rN???F??u?? d???_ WUJ? wMF W???Od??F? U??F??L?????: w d??? u_ l?UD
qu?F UI?O UU WD?d WMO?F u?I l?L d? WDK W?U2 w rNuE
YO? wKzUF X?O u?LF? vK U? r U?NF?u U?N?e WFU W?eU? s fM'
U?J 5FU U?H_ b?$ t?H U?& w XO Wd? bO?u U0 w?Ozd Ub u?I

312

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

W?Id* qd? qL?A? WuH?D WKd? U? U? d?O? W?O?F?{ w ru?H X% s
UH rN ue UM_ v WLzU Wu_ WUu vI YO ZCM uK
U?b WOd?F U?F?L?: q w u?O ld w W?OF?{u c b? p l
dR b 5d?O_ 5dAF cM bNA c U?F UO UM bI UF WUH
W??? w dD* U??H U 5 rOKF?? W??? be p s c? d?O?G?? W?OKL?? vK
rOKF vK U U W? uO U dO* s U?OK qd* sNLOKF sKLJ wuK
qU9 X U 5? uH W p s d? q uc b UN?KO s vK
d? l XF?H b? WKU?F u?I w U?M W?? UL? u?c b W??M U?? r
d? YO W?OdF? UF?L?: q w uKD* u?* U?NzUI? s rd vK uM
j/ d?O?O?G vK b?U? U?N?Q? s qu?F c q WKU?F u?I s 5
UN d?F w W?OU?O W?OUI? WUB? qu?F dOQ s ?C Wu_ U?F
W*uF UO bOQ lu q w WOdF UFL:
q u?O d_ tdF c b?O_ sJ wD dOG? WOKL vK d d?R UM
v rOKF? w dL bF? UH U uc 5 u dJ* e W? ld
U?H pc?? t?U? bK q u?? U?M 5 d??N? b?F? U?H U?O?KF qd*
rOKF U?R q W?OuJ( UON w? UOK VUM sKGA wuK UM? W
ad w u s be lu UMKF& UdO? dOG c UL_ UD w WB
WOU WN s Wd_ U?F WFO w WOu dO?G b% WN s WuM d_ j/
UN?* WOL?KF R* s WU? UU u UM_ s be? b? uO UM?N
U?NU??? Wu_ WKzU??F d?OQ s b??O?F WKI???? d? U?M w rN?LK o?O?I?% v u???LD
W?Lz qu? U?A q w r?NM dO?? b v W??MU UF? p `? b q W?bOKI?
W??O?U??L??? U???F vM w W?KK s Ub?? U? d??L?F? lOMB?? UD lu q??
w W??Ob?( W??O?U?L??? d?O?U?F* W?O??U?I?? U/_ d?OQ? wUM p v n{ W1b??I
Wb s C? UdA vK UB W?b( UOuuMJ? rOKF q qu b?U
WOUL? UNUUO s UO c lO?A Wub uO UNH b?& w UNUR
s p uI WOdH WOdOK rOI bR* W*uF UNu s uI dF* WUB
w WC?UM* W{UF?* UNu 5 d?B iUM s rN b? u lDU wHM
U_ U_ q w wUL dOG UOKL qJ eO
d_ uD uE? d U bR uEM* q?I?* w dOG? dR? S cJ
YO? q s Uu d? U? U?O d* qd 5 W?dA u/ u? WOd?F

313

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

qu? dOQ qF?H W?OD XU d?L? WF?d* WO?UL? _ lu W?OKL lC?
qF U u WIU e_ w UNCF qOK% UMU WOu{u* UNM WOc UNM b
UH U?H uK be? qJA dI U WOKL? lC Uu d U?_ lu
U?N_ dO?G? cN rE?M* dO? lUD vK b?OQ? wG?M sJ UM_ v? 5e 5
UH 5 We Ub?) WUMB UD UUDI 5 u WKUL d?O WUH
UN* U r?OKF Uu? U UE w lu* WOJK* UE W?OUL U?ID
u U_ b* WOdLF oUM* WMN* u qb Uu

WMJL* UO) WOUL WAM


WuD?K Wu_ d??_ W??OM v?K W??Od??F ?? w bzU?? W????AM u?/ bM??
aOd vK qLF wdF lL?: w Wud uc rO bO9 vK WL?zUI b*
dU UNUO w qL% d* qd 5 W?F s UNLO Wud s WOD/ u
u?I U?H_U U?L?N???? 5e 5 W??F p w U0 W?d?_ U?O?( vK d??
UH? WuL? vK u?O WOdF U?FL?: WO?U w bzU uDK? u_ uLM
UNL qF
td? d?H t? vMF0 qF?HK U?u??{u? fO qF?H c u wI??O?I?( qd
tb oOI wF w tUU tU s dOF w UHOM uJ sd vK
ULF? w o( qU t tO tK_ qOF* u WKzU?F u wIOI( qd
t uK U UIz d U V u
U UN dF b tzUDQ WuN dF u wIOI( qd
nOFC U UH s UN_ d pA U
qdU pc UNUH wGM nF{ WDI dUA* U?N nuF s dOF UL
UO( w tJd fOU dUA* b OK UUL dOF wIOI(
qdK WOFL: dOUF* rOI U?NLd w bF* UdUMF WODLM uB c
u UM fJF vK q WOdF UFL: w qd l l UO_ VU w oUD
d?c qd l wKF?H lu s WO?Lu W?ODLM uB? qBH d?O? d? WI?OL?
u??B?? w? u??u* wU??O??) f?O wI??O??I??( u_ w?d??F lL????: l? u??L??I*
W?IdD t??H vK U?N{d?H u?B c vK Q?AM c q?d Wb?OKI? bI??F*
w UH qAH tH vK? V b uJ tUO w UNIOD U W?O dO WO
s UN?KL% bI?0 uJ s W?O uG{ X?% tH l?{u q b u?J Wd_ tU?O
WOUL tU w WOHM WOL' t w WOK U

314

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

vK WGOB U?Nu lI wFL UEM bb' Wu_ ULeO9 WU?I UFL w
W?O?UL?? U?F s? j/ dO? rN??H U?M Ud? b Wd?_ U?O?( UM
b?& W?O??U?L?? WUJ? U?N fO s d*U?? W?O?F?? u??C?) dDO?U? r?
W1d UO v uLD s C gOF qzU UO( q dOu w b dO UuF
t?M c dA s QM0 fO UC qd U?uL fOU d?UA UN U?S
WU?GK W?d? W?O?F{ w t?H b? b? t_ Wu?dK W?ODLM u?B pK t??HM
qUA tu u _ WOd XOU WUMF aD WOeM* UN*U UOIK W uN
Wb cM UNNu* qR dO t_ WUGK bIF
rN?O?K U?N?{d??H w U?F??u? oO?I??% u?F?OD?? sc U?d? p s v_
e?OL? U?F?L?? w d?O? r U?H? Uu? uuJ vMF0 Wu?dK W?ODLM u?B
W?K( s U? v dDC?O? WDK u u?I d? lu w U? UH?
c s d) uU? YO WUGK U?OK rNKF uJO? d* WO?) U d
W1d???' rU?? w u???I?? n?MF v u???KU U???x W?????O??< WD???; W??O??F???{u
U? u???B u?? sd? l? qU?F?? w UuK nMF? U?L??? u?J? b?<
rN W?U?( c w? UM_ W??e rN??O d?? rNM nF??{ r s v?K rN???C??
rN?F s r rN?{d?F tK d?O w w?u uK d w W?GU?* dU< uU?O?
W?ODLM u?B jG?{ bM e c U? W?zU W?zU WU? w W?O?I?OI? dU?<
uHM w uIF w 5OUL lOD WAM UOKL UN w
s W?u?L? vK W?d?A dJ vK? WLzU?I d?_ w W??AM bM? p qU?I? w
pK s d?HK WKI??* WuI? WO?B?A su?J w WU? W?L?O U?N w f_ U?*
U??* d?? W?O?I?? Wd?( 5L? fHMU W?I? c vK U?L?? U?*
d s d?O??F? Wd? u?( `U?? b?IM dJH q? d? U?H? v W?U?{
bu U U? w dI jG?C UJ q s bOF? WOLK dD W?HK< nu*
du UdD{U d_ WOB VOB Wu dO UdB WHOMF qFH
d? W??U? W??u? X?U? u? nu?F? d?U?A* s d?( d??O??F?? S? pc
U?_ c vK U?H? W?L?OK W?O?U?L?? W??AM 5Q?? W?O?L_ w WU? d?{
d?u U* Wd_ jd? 5L W?OR?* bN?' dbI? Wb cM u?LKF? rNMJ1
W??O??U???L???? U??O??( s? v_ qd* w W???U?? tM v?M wU?? b?M s
dH W?OB? suJ w r_ W?OU? d?_ qd* UU?U WId* W?uHD
UD) 5 iUM? U? U?OKL? UO? U?u/ W?dA vK W?LzU?I d?_ bI? UL?

315

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

Q U??H `L?? c d?_ W?O?d? w b??OKI? u?_ u?LM r? c lu


U?H? teM f?UM sU?C? U?F? q? W?O?U? U?L?O? W?U?L?*U u?LKF?
U??O? rN w? d?I U?? w WU??F?H? W?U??A* U???) U?eM? q( q???
I d{U d_

W
U???O???( w?UM nK??????? w d??????? u???% W*u???F n?I
dUE s UI u u? pK eO1 U r qF WO?UL
W?F?{U wK? lU U?O? VOU? U?U2 uK U/
U?NUO? UN?b WO?UL? u?I W?LE_ WF?O Ub?% W?OK U?O UNU?G? w
rJ? WOu W?OI?F lC U?OKL v W?OMb WOM? UNu U?N?UI d?UMF WDd*
U?FL??: U c?J WbOK?I b?; pK U?? bb d?O?G? qu? U?NO?
U? UJ* U?e e?u? d?? v U? nJ? U?H?? gO?F 5E* b? d?O??F?
b U? uB W?UI W?G qCH WO?UI? WuGK e?u( U?& pc UN?U?O
r u* UUI UFL: 5 UL?O dOQ U qUH W nOJ v p
b dUMF de UFL: s dO?J WOUI UCH qF U2 q s tGK
bb' W?OLO?I UuEM* UD? wuK wUI? jOLM W?OKL qFH W?Ou WF?O
UJ* Ue w U dCU sJ r WKUL UUI qOJA vK bU p q
dO s? uK dU dO qJA U?NU UF UNU?B d W*uF U?UB
Wd? iF t?OK oKD U u W?OU_ U?NUuJ UdUM vK du? qb?F s
w U?N???H qOJA U? vK? W?OK; W?O?U??I? W?uEM* qL??F YO? W*u?F 5?u U??
VOd U VOd U? UNM WuM UGO p c?Q b WOU) dOQ? WNu
Z qJ w p? b? U? U?U? bb? mO?? w U?N?U? U? W?O?U?I?? d?UMF
oI? UO?H?Ou U?u/ ZM U2 WO?K W?O?UI d?UM W?OU? W?OU?I d?UM 5 wb
WOU) qOUH* dOQ Vu WOUI WuEMLK WOKb UKD*
UNQ d?J WuOM u? W*uF s w uO WOd?F UFL?: w d_ b
Ub????? W??N?? s W??O??U??) Ud?? u??G??C? be?? YO?? dD? d????H?? w
U0 tu?M u Wu c tO? hK U r qF W?OU WN s W?OKb UUd
s be?* d??C u??O??( u??{u* c u?? u???O WU??' b??IM d??O?JH?? qO?K??
Uu?L W?OdF U?FL?: U?NA?OF w u? d?O u? WO?LKF U_ U?b
pK W?O?U?_ U?O d?O??H rN?H UM `L? p qF? Uu?B? d?_ W??R?

316

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

w U U??U?B* d?b?I r s U?N?O? dR* qu?F U?N?U?? `O?{u u??


WOKI* UNU dA v u UNI
wK u??B q?b dE u??B U??L??? d??C s? uJ u?? p oO??I??% q s
d?OQ UU? bd W?O?UL? W?OKJ w WU' u?? s oKDM wuL?

U?B? u??* W?HK?< Uu?* 5 u?u*


q? W?O?uub_ e?N?_ 5 UU? wU?L?? u??* wK; w*U?F u??*
wUO? u* wb* lL?: ULOEM s?b UB UuEM W?b* d_
vK U?NU?G? U?O u? W*u?

W?U?L?LK wU?O? q?I?( `? vK U?H? d? W?O?U?O? u?I qOJA? W?OJO?UM
WOUHA bu U WDKK wLK b WbF WOUO WUI suJ WOdu1b
bd rJ(
WO?UL? OJAK e?OL* WH?B v U w U?UIU? WLU( W?DIM vI
b? gU?F lU?I qB?HL? r? W??{U d?O? WKL?J d?O ?OJA? UNu? W?Od?F
q?? WU??H??? W??O??U ??OJA v w?L?M? rOEM? UJ U???F s? U/ U/
U?NM b???L* WKzU?F d??O?A?F WKO???I W?O?U?L??? b??* vK? W?LzU?I W?O?U?L?d
wb* lL???: U?L?OEM wMN* V?d? W?O?U?L?? U?I??D vK W?LzU?I W??OU?L?d
U?dA q? WOM u? WO?UL? ?J U?L W*u?F UUO? WO_ d?_
? s w*U??F su* v? U?L??_ U? s W?O*U? U??I? qOJA U? dU?F
b? w d? U?L? U?NL?U qb? o U? u?I? W?U?) W?Ob W?d?A oO?D
uO rUF s lu
t? U?& d c VO? d?UD l U?H u? WU?NM w UM?F? lu w
uD) s b?? wb??? W??Od??F ?? w d?_ U?? U?NM? wU?F w? u?B??I
Y UOU 5b* WOUL WOM Wd_ WOM bb% WKUJ* WDd*
dEM U?U w?? d?OQ W?? UNQ? UI??? rOK? b? l U?LN?MO W?F W?F?O? w
dL?U dOG? ULN vK UL?NMO WF v wU?U 5OM v UdO?H UOKOK%
Vu? U?? l U sL{ p q l{ d?{ w W?F WDI UM?N s nO?C
UF d_ WOUL WOM s 

317

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

g4uN3
Jan Pahl, Money and Marriage. Macmillan, London 1989.

United Nations, Family: challenges for the future. UN. Publications, sales, No E99 IV p4.

UN, Family challenges. Ibid p5.

U.N, Families: agents and beneficiaries of socio-economic development. Occasional papers series,

No16, 1995, Vienna.


bF WM wdF qI* WdE UUI WOdF d_ VO dUD dE

bNF dO dU?F* UUUCI WOUL WOU c?' WOdF d_ vM uD VD dO

wdF U/
WM wd?F q?I?* Wb?I WU? wd?F su w W?OKzU?F rOI W?uEM w$U?? uI?F dE

bF
oU ld VO dUD

oU ld VD dO

u????B????) c?????N d?E

10

bF WM wdF qI* UUI dUF* WOdF d_ nK dE

11

oU ld VO dUD

12

oU ld VO dUD

13

dUD s q? nu? 5 ?? UM k oU? ld? w?$U?? u?I?F dE

14

G. Duncan Mitchell, (ed), A Dictionary of Sociology, Routledge & Kegan


Paul, London, 1977, pp. 76-77.

U) UMHu w$U uIF VO


oU ld VO dUD

15

oU ld w$U uIF

16

U?O?'uu??O?u? w 5B?B???* 5 U?I u?{u? v u??? U??? Uu?F??B c u?I

17

5LM 5 UI WGO WOdF WU?( w cQ ULMO bb Ud UJ_ ZM UI u WOdG


U? wMG uH lO?u w be U2 WHK? WM v UUO b?U? WMU? WdJ UuEM*
Y? qI? w 5KG??A?LK? w?M U?HU vE% d?OJH U/ W?dE U?? W?b Y?
oU ld VO dUD
oU ld w$U uIF

18

Patrilineal u_ V?M Patriarchal Wu?_ WD?K? w U????? W? v?K u?????I? c U?EM? c

19

dOG w Y sdAF dI w wdF lL: Ud rOK dE Patrilocal _ nI X% WU


dO WOdF bu U ed UF u_
Wu s wU e' w wUL uM uNH* UN s wA dF u

20

J.A. Doyle, Sex and Gender: the human experience, Dubrique, W.C Brown, USA, 1985, p 96.

21

Jan pahI, Money and Marriage, op. cit pp.168-175.

22

W? lHd YO? U?N?KB* uI su? d?OG ? s We?* d* U?O w U?$ WO?L k

23

p s sNOR b UNO X w U( w v 6M wz UM 5 D

318

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

q?I??* w$U? u?I?F VO? dUD q? s wd? U?A W?LU?* W?Nu?* UI? ?? dE

24

oU ld wdF
dO WOdF bu U ed wdF lL: nK WOUJ u_ UEM wd UA

25

w U WeOK$ WFD
tH ld*

26

Yb( bM U?NLU t? dc wdF lL?: w qd WOMc nu* c vK U? qC

27

U?NK aWK?zU?F W?uK< W?d?( q? v? d?OU?F w VzU?G? d?O?L?{ qL?F?? q U?NM
ndF w r WHO _ dF qI szUJ dLK UNOOG w dA
WKzUF w W?K2 WOzU?Lb dzbU t?OL? U s dUE c d? lu w Xd? bI

28

UOuuOu wKL dE uI WIO?I( UJ u Wd WuI WeM b$ YO Wb sb


qB dU?I WOdF u? ed d?AM WUDK 5_ dze?'U dL W?Odu1b
nI* WOdu1b nMF uMF
eK$ pd U? v Uu fu U?N U w WO?uud_ Ub?U d bK s cM

29

rdO VD dO wd UA Ud rOK? U v Wb WU) WOJK* WKzUF q u


dF 5U s
UM dO wdF d UO WbI* bK s aU bK s

30

tH ld* bK s

31

oU ld wd UA

32

wKU? d?OQ h U?L?O? U?N?OK b?F? U?U?{ iF l wd? U?A qL? s b?L??? dJH

33

dJ w U?N oOK UUL? qM r w d_ W?OU?L W?AM U?R? rOKF qL?F d)


oU ld wd UA dE wd
oU ld wdF qI* w w$U VO w s q dE

34

oU ld w$U uIF

35

dE UNUI?KDM vK WOdF d?_ uD u{u XUM w Ub q? tO Vc U p

36

b?F WM wd?F q?I??* W?Od?F WKzU?F w rO?I d?O?G o b wd? Ud ??
Wu??F?? w bb?' q?O?' b??% d?O??G??? Uu w?U1 w pc?? du???
b d?G* w Wu?M W?OU?M' W?u?A? u? U?L?F W?O?L? fd U d?O
wd??F ZOK) w? d?_ q??I????? W*u?F U??M d??U wd??F wU??I? e??d* U??C?O??
w W?OU?M' w?*Ub b?L?B b?? pc? b?F WM? wd?F q?I??*
dUM bF WM wdF qI* qL W dUF* wdF lL:
Wu c s o r w qOBH s wA W*uF dOQ UM u
oU ld? wdF qI?* UUI? WOdF d_ n?K w ULU* q* qO? vK dE

37

d?U??F* wd?F lL???: w W?OU??M' u? W?O??U?IM W??IK( qL?F W?? pc?


oU ld wdF qI*
oU ld wdF qI* w w$U uIF VO dUD ULU WU dE

319

38

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

lL: WOUJ w Y W?OdD WOM dE U& c w We d wd UA U?L dF

39

dO wdF lL: nK WOUJ u_ UEM pc WFOKD dO dUF* wdF


WOdF bu U ed
oU ld VO dUD

40

dO dF bM? WID W_ WOM sb b? dB U b w VO?IM s bK dE

41

wU
UN UO?uud_ tIH UL w U Wb lL?: d_ UU dJu W dE

42

oU ld VO w bF


ZU?_ dd? s wU_ 5 W?OK?' oUM* w U?u?B? d?G* s U?N?u? dO?? WK?

43

UE?M WKzU???F W???OM w u??? lu0 d?* vE% YO??? uM?' w u??? 5 U??L???A w u???
dze' w qzUI WIDM s uu U dE wdI

Bourdieu, P. Sociologie de l'Algrie. Editions,PUF, 1962.

U??OMc d??O?O??G w u?? Wdze??' u?? w d* W??U?A?? u? u?U? ed?? U??L? pc??
d* v WMU dze' lL: w UF bOUI

algrienne. Francois Maspero,Fanon, F. Sociologie d'une rvolution, ou l'an cinq de la rvolution


Paris 1960
U?b e?O??L* U?OzUM c?N? qO?B?H? s w?A U?IU? u?c* tK?L? w VO? dUD? d?F?

44

oU ld VO dUD dE WOdF d_


oU ld VO dUD

45

b?I?F UMMJ oU? ld w$U?? dE o wd? s q v w$U? t?N b?IM c

46

qJA WOU WN s bIM c U wHM wUU W*uF q w WO*U WU v{ w_ edL


c U?A?? q? v? W*u?F? cU V? c?N U?0 5?U? 5 d?A??M WU? W?O_ W??O?F?d*
pc U cQ* c s uM tH w$U WOL
wdF e? UNM d_ rOEM? r s eK WuM? UJ WOd?F bK s bb w d?A

47

s UJ uN s ?C dO? qJA WOzU?G dO? WOe q? WOUM' XF?u UL U?O*
U? D? U?A?U W?Dd? du w U??NU?H l _ t?U?H _ bu WU?? d?_
UUF UN_ dU UA s C d_ pJH s d
u??I??F U W??O?d??F WKzU??F w? rO??I d??O??G o? b wd?? Ud? W?? w p U??

48

oU ld w$U
oU ld w$U uIF w o wd W dE

49

oU ld w$U uIF

50

u?? e?d? 5_ dze?'U d?L? W?Od?u1b? U?O?uu?O?u? d?BM wU?O?F ?? dE

51

wd? WK? dze?' W?U? lu u?N?H* 5 wb* lL??: p?c? dU?I W?Od?F
dA WU?I q s bF WM U u?I Ub dUI? ed
WOdF bK WU WO_ bK w wb* lL: WOdu1b uNE WOU

320

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

? dO?OG?K `K* VKD* V? WOd?F WIDM* U?NA?OF w? qLKL WU? v UM U b?&

52

U j_ d?A WIDM rOEM U W?OOd?uO' UN?FUA W?OU u s p U? u


WU U?N u9 bb lUA UM WKu d? cM WOUO WO?UL uI tF?d UOK UKD
c U?& P?? qF? `?K* nMF W??F? lu wU??L?? wU??O? U??I?? WU?? sJ W?O?d?F
Wd_ W?OM tz s WOU?L W?OM w tdOQ sJ uEM* q?I* w bb? VF W?d(
UE w? W?L?N?* d?O?G?? s b? v? d?O?B??I b* vK c? qLKL?? W?u? b?? W?L??N?
w bK WF? lOu WOdF bK s b? w WOdu1bK uO?( U: lOu p sW?OI
WU WOBA u_ d* h uD WOb UFdA b WbF d UU v Q'
dB XuJ sd dze' dG*
UNd?OQ wUL u? UOUJ qOK% w b?u tu c UN?O nA sJ1 bb? WK

53

wd?F q?I??* W?Od?F W?KzU?F w rO?I d?O?G o wd? W? ?? dE? Wd?_ W?OM w
d?O?G U? oU? ld? wd?F ZOK?) w d?_ q?I?? W?*u?F U?M d?U pc? oU? ld?
UNM bb WK UMN WOdF

-Adel faouzi, " La crise du mariage en Algrie", Insaniyat, Revue Algrienne d'Anthropologie et
des Sciences sociales, No. 4, 1998, pp. 52-62.
- Dib Marouf Ch. " Rapports sociaux, rapports matrimoniaux et conditions fminine en Algrie" Insaniyat, No. 4, 1998, pp12-21.
- Layachi Anser, "Matrimonial strategies, Social reproduction and Integration : a case study of Executives in Algeria" paper submitted to The UAEU 6th Annual Research Conference, 24-26 April
2005, forthcoming Publication in Current Sociology.
Bourdieu, P: "A propos de la famille comme catgorie

?? dE? d?O?? u?{u* u? u?u U?L?

54

ralise" Actes de la Recherche en Sciences Sociales, No. 100, 1993, pp.32-36, See also; "Strategies de reproduction et mode de domination", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, No. 104,
1994,

pp.3-12, et La domination Masculine, Paris, ditions seuil, 1998


 dze' WU bB l

55

oU ld dze'U dL WOdu1b UOuuOu dBM wUOF


dze?' U?N? d??AM U?B W?OMu? W??R* b?I* Vd dze??' d?u U?O
qOK bL qOK VdF
bK w WKUF u?I wUL s U? WuM qLF? u v WOL?d UOzUB d?OA
WOLu* WR* qLF VUM w edL R dO UF UM rEF s C wd
W??B rOKF? q? `{ u? lU U?N `? U?UD w? ed?L??O? sNM d?I??* U?
u? sKJA qO?L? u? Wc?_ ZO?M q? U?) UDI b W?HO?H?) U?UMB W?Ou?L?F
VFB sJ be? b p v UC dE u w qLF d?O U w UN dB? dO qL
UMUL dE wAUN wLd dO UDI w qLF UdbI

Layachi Anser : The Process of working Class Formation in Algeria, Unpublished PhD Thesis, Uni-

321

56

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

versity of Leicester, England, 1992.


See also my "Industrialization and Working class Formation in Algeria", The Arab Journal of Economic Research, No, 2, Cairo, fall 1993, pp 83-109.
oU l?d w$U? uI?F pc oU? ld* dE VO dUD? s q tM d? U p

57

w*Ub b?LB b? oU? ld? wdF ZOK) w d?_ q?I? W*u?F UM d?U
oU ld dUF* wdF lL: w WOUM'
dO wU W*uF dB w WOdF WUI Ue9 wAOd u

58

oU ld UM dU dE

59

W?I?? d9R* d?_ u? 5?J d9R? U?L?? e?O? c b?' ??) p vK U??? s?

60

nu* dEM UN w `{u k YO w{U* dUM dN w uuO d9R Ud


W??OMb U??O??? U?u?J( nu?? wd????OK w?U?L?KF t??u?? wb* l?L???: U??L??OE?M 5
WOdF bK UNM WEU;
UJQ? Wu??F?? v?? XuJ?sd???? _ d??B?? d??G* dze??' q?? bK? w p b??

61

be* WOKb WOU) uGCK WOUO WLE_ WU? s UNK dF UNMJ WHK Uu
W?U?A w? wU?O? U?CH? UbO?O?I qF?H d_ b?? W?OKJ d?O?G? rEF? XU?
dOOG U qL% w WKb WOUL uI dA nF{ WUB bUI
UL oU ld? wUL UI UO?Od d_ u uu UO UL? uB) cN dE

62

dze' s Wb W WFd sJ1

L. Anser, "Matrimonial Strategies, Social Reproduction and Integration: a case Study from Algeria"
in Current Sociology (forthcoming).
d??H?D U??N??O??? w wd???F ZOK) b?K iF w? duE c u??? bb?? U??? UM

63

wU?L? dOG? d?OA b?L W?AzU ? dE d?_ UM w WI?OL? u% v W?ODHM


5OU?L W?OFL? U w d_ b U?L w U lL? w d?_ vK dOQ
d?OG? rUF? W?O?OK) d_ W?H?OK WM RR tKb? pc? WU?A
bM U?C b??* W?OdF? U lu? d?AMK U?% W??R? q?I?* U?N?u
W?O?LKF qzU?d? WKK W?Ob?O? W? U? w d* W?U?I w d?O?G??* XU? wL?U?I
e s d?Q Q?? w Y wU?e wK u? pc? W?U?A 5O?U?L??? W?O?F?L?
WOL?KF UJ_ UbK fuF ezU U? lL vK? WOIOD? W WOUL? U
uKF WUI b WFU b
d Wb* b oKF? wU wU d?_U oKF wK ULb? 5 v w$U? uIF d?OA

64

d?_ 5? jd w rU?? s t u?I? U? U??B ? W??uEM W??U?{ d??{ UM?N?? s
oU ld w$U uIF dE W*uF* u UKD
bF WM wdF qI* WOLO dE UB WOL WUI e sLd b dE

65

W? d* w qOJA w W?OueHK U?b u?{ WU pc d?L??


UJK WUF WdB* WON dUI WObO WOUL

322

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

JA?* w U?? lL?????? w W???O??U??L???? W????AM W?d??_ JA* b??L?? U????? dE

66

WUA 5OUL WOFL U w WOUL


oU ld dUF* wdF lL: w WOUM' w*Ub bLB b

67

tH ld*

68

tH ld* w*Ub bLB b

69

U?L?? rKF Y?U? wMu d9R* dze?' W?F??U? U?L?? rK r? pc? dE? t??H ld*

70

dd aU bF wu_ d)


tH ld*

Soumaya Naamane-Guessous, Au del de toute pudeur.

71
72

b?L?B b??? sNUJ vK U?U?H? WKb W?O??M U?U2 v Q??K U?O??H W?b? b?O?H
oU ld w*Ub
tH ld*

73

ZUd dE U?u?B W?ODHM d?O bK U?u?L W?Od?F w l{u s? WKU u? q s

74

lU? qBH pc? _ rI UF?K WOdF? WOU W?OLM d?dI wzU/ b?* 3_
WOdF w U{_ s BH U{d b$ YO
W?OR? qL? UNu? UN?OU2 l? qU? UNM dD i v b?K pK UuJ l U? u

75

UA s WF UUD 5 WUD UA qLF VUM dOu b


u? W??O?U??IM W??IK( pc? w?*Ub b?L??B b??? W? dE? qzU?* c u?? qO??B?H?? s be*

76

oU ld wdF qI* dUF* wdF lL: w WOUM'


UNM W?OOK) W?U WOd?F bK q w dI U? R JA duE c X? bI

77

XM bK c iF v? WLN? WOUI? WOUL? U?UB W?OUJ WOM w d?OQ s UN U*


U w e bM U? dE UNOMu 5? e rb UUO UO?M_ lM9 5u
b* WOdF
t?LE c U?L?? rKF YU? wMu d9R* U?G? u? dd?I s u?Q W?OzU?B? U?ODF*

78

aU? bF wu?_ d?) dE dUM w dze?' WF?U U?L rK? r
dd
U?B b?$ YO oU? ld? wdF ZO?K) w d_ q?I?? W*uF U?M d?U ? dE

79

ld w Ud?OQ Wu?F? sd?? XuJ q? ZOK) b?K iF w D b?F? uD s


u oU?? ld? b?L? U??? oU? ld?? W?H?OK? WM RR tKb??? pc? U?$ b??F?
w D dUE W?OB?O?A W? 5U uD e d?O b?L? qB?O oU? ld wU?e
W w U?IKD* d bu? v?O b?L? w rKI b?* W?OdF U? W
w lOLK dI WOUL WOzUB W U
lM d* u?I? d?_U W?U) W?Ob u?N?F oOu* U?O?U?H vK W?Od?F b q XU?
w b?IFM* uu?O d9R d?A? bz 5J W?L bz 5J 5J? WI?O q Ub?{ eO?OL?
U u?I( W?Ob Wd?AK WO?U_ u?BM s C? qHD uI W?OU?H WM Wb

323

80

w!dF3 s+u3 w0 d'_

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

XKL? w U? W?u k t W?I?K* uud? U? uI?( w*UF ?


WOdF bK s b w WOFdA WuEM* s b Vu

United Nations, 1995, U.N, 2000, U.N 2001, cited in The World Bank, Integrating Gender into

81

World Bank's Work: A Strategy for Action, Jan. 2002.


The World Bank, the World Bank Operational Manual: Gender and Development. march 2003.

82

w U?; pK

W? p w U0 u?c U? b W?HK?< WU?B?? W?O?U?L?? _


U?L?O? u?c U 5 u?: d?H

UOU

u? b? vK eM* u? UU?B? w rN?U?b

5JL?? u?N?H?? UM wQ W??O?U? u?* Wu?IM* rO??IK rN??b???? rN???? rN?F??9 h

UU

Wd?A? W?O?LM d?R0 oKF? U?L?O? u?c U 5 u?u* d?H


WU?) dI U? w uc U? WO?M WU?A*

d?LK U?B?

UF dL?F ju? WB rO?KF

WR* W?O?F?L?: U?U?L* d?OU?F* WO??R* d_ 5u?I d?O?U?NKzU W?O?LM u?L?C0


uM vK WLzUI U eOOL v Wd UML{
w W?d?A WO?LM w W?Od?F d* s U? WKK U?O? d?G WO?U?L? WU?B?? WMK

83

uuO b* 3_ WOdF d_

U.N: Family: challenges for the future. Op. cit p. 10.

84

Ibid .

85

United Nations, Families and Education. Occasional papers series, No18, 1995, Vienna.

86

oU ld WOLM w WOdF d* s U WKK UO dG WOUL WUB WMK

87

s ld l b UOMOF? UOMO w d* dd WOb WOzU?M Ud( nu p U

88

U?F lu v?K bO?Q? l 5M' WO?u?B d?? WKB* U?L?OEM pK 5 v? nu* c
UOR* Ue

Pierre Bourdieu, " Stratgies de reproduction et modes de domination " Op. Cit.

89

See also, L. Anser, " Matrimonial Strategies... " Op. Cit.


dO d?UF* UUU?CI WO?UL? WOU? c' W?OdF d_ vM uD V?D dO dE

90

wdF U/ bNF
w wd?F ZOK) lL??: WO?UI? WKd* w wU?L?? dO?G? d?_ UM U?L?OK d?U dE

91

fK? b W?O?UL?? R?A qL?F fK: c?OHM V?J* dO?G?? lL?? w d?_
w d?_ UN d?F w? dO?G u? U? s WK u YO? w?OK) UF?
d_ j/ ld? sJ* w UBH? YO s q_ vK WuM d?_ UO U?&U ZOK) UF?L?

PATRILOCAL

_ l WLOI*

ld? W?OLM w? WOd?F d* s U? WKK U?O? d?G WO?U?L? WU?B?? WMK dE

92

oU
wdF ZOK) lL: WOUI WKd* w wUL? dOG d_ UM ULOK dU pc dE
w w$U uI?F UNF w pK q bb U? oU ld dOG lL? w d_ w
oU ld w$U dE WbIM tU

324

2008 U4 - d7UM7 36 bK: 3 bF3

w!dF3 s+u3 w0 d'_

?I v WU?{ t?H? rOKF u??? wb UNM q?u b?F jd? rOKF?U uc U?L? ld

93

w Ub w? dO? WL?O WO?LKF R* rOKF? bF r YO? rOI rK w qU?( c'
v W???MU U? WU?C* ?? s ld? `d W?O?ue W?Ou??; r?O? U?O? v dEM?U U?O?(
sN?Fu? 5?% WO?U?L? sN?O?F{ 5?? w?Ozd u* qI r b? vI rOKF?U? UM
W?U?? du c e _ WDK? w WK2 Wu_ WD?K b?O? s? hK? qO??? w w{U??H?
UB?U Wu U?I UUH UF U?O c b?R WIu* UOD?F* WOdF ? q w UUM*
u W?Ob WOL?OK U?ON s WOd?F w U?B WOzUB? UOu?( v ud sJ1

United Nations, The State of the World Population. N.Y 2000.q

UJ U{

ld? W?OLM w? WOd?F d* s U? WKK U?O? d?G WO?U?L? WU?B?? WMK dE

94

oU
wdF ZOK) lL: WOUI WKd* w wUL? dOG d_ UM ULOK dU pc dE
Wd?_ JA* bL? b?L U?? pc dE oU? ld d?O?G? lL? w d?_ w
oU ld U lL w WOUL WAM
WLJ; WOb bF WLJ q b Uu vK U uI rU qb w o( c oI

95

w pK v? b??* 3_ U?N?AM w? gO?H? ozU?I?( wB?I U?F d?( rzd?' W?Ob
dO WOU ULOEM b* Uu q d w_ U% q WOLOK UFL& UNAM

Amnesty International

W?Ob u?H?F? W?LEM FIDH U? u?I?( W??Ob W?Ob?O?H q?? W?O?uJ
WKU2 bb d ULOEM
oU ld VO dUD

325

96