Sie sind auf Seite 1von 3

Osnova za djelovanje svakog lana Stranke hrvatskog prava e biti i Naputak lanovima Stranke prava Oca domovine dr.

Ante Starevia: 1. Strah i plaa, te dvije staze koje vode k srcu ljudskom, niti su stalne ni vrijedne za dobru stvar, ni u vlasti stranke prava. Stoga ovoj stranki ne ostaje nego da radi upuivanjem, pouavanjem. . Narod hrvatski, u duhovnom obrazovanju koje zanemaren koje pokvaren koje zasukan, najvema dri do dobra tjelesnoga. Tu treba narod nauiti da se do tjelesnoga dobra ne dolazi nego kroz dobro duhovno, kroz slobodu i prosvjetljenje. !. Priprava k slobodi i prosvjetljenju jest radnja, !tednja i sloga. ". "a ganuti narod na radnju i !tednju, u dana!njim opstojnostima, hoe se ustrpljenja u nauanju, dobra izgleda, i nada sve iskustvenih dokaza, spojenih s nauanjem. #. "a sklonuti narod za slogu, treba mu pokazati na slonu i neslonu obitelj, zadrugu, opinu. To bo sve on razumije. #ada se tu osvjedoi o blagoslovu sloge i prokletstvu nesloge, valja ga uputiti da narod naprama narodu stoji u veliko kako u malo obitelj napram obitelji, itd. Napokon, ima mu se predoiti iz povijesti i ivota velianstvo slonih i nesrea neslonih naroda. $. Siroma!tvo i progonstvo zasadi!e u srce naroda zlou, po kojoj se jedni vesele nad nesreom drugih, ili barem ne mare za nevolju drugih. To se zlo ne da drugaije iskorijeniti nego uei rijeju i primjerima, da se srea i nesrea jednog sina domovine od dana do dana prua i na sve ostale, i zato da svako domae zlo, ticalo se ono neposredno koga mu drago, svatko ima smatrati za svoje osobno zlo. %. Narod hrvatski, toliko vjekova varan i trven, izgubio je vjeru u sve one koji jesu ili se dre nad njim. Stranka prava ima nada sve svojim pona!anjem razlonu vjeru u narodu probuditi i na pravo mjesto dovesti. &. Seljanstvo i najnie gra$anstvo na jednoj, a svi ostali stalei na drugoj strani, u %rvatskoj su dva neprijateljna ivlja. Nijedan taj ivalj o sebi ne moe ni!ta& oba slona svemogua su. Stranka e prava sljubit i ta dva velika ivlja i njihove sve djelove, ako se svojski zauzme da, odbaciv iz svih stalea neiste ljude, iz pravih mueva svih stalea splete jedan vijenac za slavu, sloi jednu vojsku prosvjetljenja i napretka za obranu domovine. '. ' narodu hrvatskom, u cijelosti, ima srca nerastrovana i uma nesmuena, te stoga moi je ovaj narod iskrenim i ljubeznim poduavanjem na dobro ganuti. 1(. Pravica i nepodmitljivost, to su najjae poluge u narodu hrvatskom. 11. 'z pravicu i nepodmitljivost, u narodu hrvatskom najvi!e vrijedi uljudnost, iskrena prijaznost. 1 . Stranka prava ima u narodu pokazat i uitelje, i uzrok, i netemeljitost, i posljedice nauke koji hoe da su %rvati narod male!an i preslab. 1!. Stranka prava ima narod pouiti da je vjera stvar du!evnosti& da se po vjeri ne dijeli nijedan narod& da vjera mora biti slobodna tako da ne smije nitko u niiju dirati ni svoju drugomu nametati& da narod, razlian vjerom nu jedan narodno!u i

domovinom, ima biti jedan i u srei i u slobodi, i da dosadanja te struke nesloga dobro slui samo neprijateljima naroda. 1#. Tko je na mjestu da moe narodu koristiti, neka to mjesto hotice ne pu!ta, osim za drugo jo! pogodnije. (rugaije dobra stvar izgubila bi jednog radina, a namjesto njega dobila bi neprijatelja svojega. 1$. ) pogledu drugovanja budi sveto naelo: vi*i time *to druguje s ni+im uzvisuje sebe i pokazuje svoju plemenitost. 1%. )udui da ima ljudi lakoumnih, prevrtljivih i naruenih, ne ima se bez dovoljno dokaza vjerovati ni povjerenje davati. 1&. *jude koji trae samo svoju korist ili rasko!, podni!to ne primati u stranku i zani!ta ne zana!ati se na njih, osim ako je temeljita nada da e se popraviti, i ako svojski o tomu rade, bez da su budi ime osim osvjedoenja na to primorani. +nakovi bo ne samo nisu za pravu radnju, ne samo ne mogu koristiti dobroj stvari, nego e ju svakomu za svaku plau izdati. 1'. Poznati ljude do kojih puk dri, i uzroke s kojih dri. ,ko je uzrokom bogatstvo ili vlast ili to oboje, za one ljude ne treba brinuti se& no ne valja ni odbijati ih, osim ako ne imaju drugu vrijednost. Puk bo za nje iskreno ne mari& u potaji mrzi njih i one koji su s njima, te e ih prvom zgodom ostaviti, pae i udariti e proti njima. (. S ljudima, do kojih puk dri poradi njihove pravice, krijeposti, pameti, s takvima treba drugovati, te ih upuivati. 1. Protivnicima ne kazivati o svojoj tenji i radnji ni istinu ni neistinu. +na bo je nedostojna i valjanih mueva i vrijedne stranke, a ona !kodi kod zlih ljudi. Tenju i radnju stranke otkriva njezin program. . Ne vikati, ne groziti se. To bo je i proti ugla$enosti i proti napredovanju dobre stvari. Time se neprijatelji opominju i razjaruju, te prijee dobra djela. !. Ne okrivljavati ljude kao takove, ili ljude vlade, nego sve pripisivati sustavu i onima koji su ga uveli ili ga brane. ". Narodu ni!ta ne obeavati, dok ne moe! dati, i opominjati ga, neka pazi na one koji mu obeavaju. #. Narod uputiti, neka se u svojim stvarima ne zana!a na pojedine ljude, neka se od pojedinih ljudi niemu ne nada, nego neka sam upravlja svoje velike stvari, i neka nastoji da uzmogne on sam sebi davati. $. Svakom prilikom nastojati iz rijei, djela i naravi stvari poznati te narodu otkriti njegove domae i izvanjske prijatelje i neprijatelje, i obojih tenje i sredstva. %.Narod uputiti da mu nikakav sabor ne moe pomoi, dok tu$inci ne opaze da je narod sloan s onim zastupnicima u saboru koji rade o srei naroda. &.Svaki lan stranke prava ima nastojati da se usavr!i u kojoj struki dravnog ivota. ,ko kojemu to nije mogue, on neka gleda poznati mane, te!koe i elje kojega stalea, te neka nain kojim bi im se dalo pomoi.

'. (obro pona!anje, trijezno ivljenje, me$usobno prijateljstvo, razlono !tovanje, razumna priklonost naprama vrijednim i po!tenim osobama, to su biljege po kojima treba da se odlikuju lanovi stranke prava. !(. #oji lan stranke potpuno proui i upotrebi ovaj openiti naputak, on e prerijetkim sluajevima trebati naputak o pojedinostima.