You are on page 1of 1

Na temelju odredbe lanka 22. stavka 1. toke 13.

Statuta Hrvatske lijenike komore (Narodne novine, broj 55/08), Izvrni odbor Hrvatske lijenike komore na sjednici odranoj dana 12. srpnja 2013. godine donio je slijedeu

ODLUKU O UTVRIVANJU VISINE IZNOSA NAKNADE ZA IZDAVANJE POTVRDE O SUKLADNOSTI OBRAZOVANJA DOKTORA MEDICINE S DIREKTIVOM 2005/36

I. Trokovi naknade za redovno izdavanje (u roku od trideset dana) potvrde o sukladnosti obrazovanja doktora medicine s Direktivom 2005/36, utvruju se u iznosu od 200,00 kuna s uraunatim porezom na dodanu vrijednost. Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, trokovi naknade za urno izdavanje (u roku od osam dana) potvrde o sukladnosti obrazovanja doktora medicine s Direktivom 2005/36, utvruju se u iznosu od 400,00 kuna s uraunatim porezom na dodanu vrijednost. II. Trokove naknade propisane lankom I. ove Odluke podnositelj zahtjeva duan je uplatiti na iro raun Hrvatske lijenike komore. III. Ova odluka stupa na snagu danom donoenja. U Zagrebu, 12. srpnja 2013. godine Klasa: 03-12/2013/3 Ur. broj: 385-03-12-27/2013/3 Predsjednik Izvrnog odbora Hrvatske lijenike komore Prim. Hrvoje Minigo, dr.med., v.r.