You are on page 1of 1

1. i tng & chc nng ca Trit hc?

Vn c bn ca Trit
hc? Phn bit phng php siu hnh vi phng php bin
chng?
2. V sao ni s ra i ca trit hc Mc I 1 cuc CM trong Inh
vc Trit hc?
3. Phn tch [nh ngha vt cht ca Lnin? Gi tr[ khoa hc &
ngha ca [nh ngha y?
4. Quan im ca trit hc Mc - Lnin v ngun gc & bn cht
ca thc?
5. Phn tch mi QHBC gia vt cht & thc? ngha phng
php Iun ca vic nghin cu mi quan h y?
6. C s I Iun & ni dung ca quan im ton din, quan im
I[ch s - c th?
7. C s I Iun & ni dung ca quan im pht trin?
8. Mi QHBC gia ci ring, ci chung & ci n nht? ngha
phng php Iun ca vic nghin cu mi quan h y?
9. Mi QHBC gia nguyn nhn & kt qu? ngha phng php
Iun ca vic nghin cu mi quan h y?
10. Mi QHBC gia bn cht & hin tng? ngha phng php
Iun ca vic nghin cu mi quan h y?
11. Mi QHBC gia ni dung & hnh thc? ngha phng php
Iun ca vic nghin cu mi quan h y?
12. Phn tch qui Iut v s thng nht & u tranh gia ca cc
mt i Ip. ngha phng php Iun ca vic nghin cu qui
Iut ny?
13. Phn tch qui Iut t nhng thay i v Ing dn n nhng
thay i v cht & ngc Iai. ngha phng php Iun ca vic
nghin cu qui Iut ny?
14. Thc tin & vai tr ca thc tin i vi qu trnh nhn thc?
Ni dung quan im thc tin?
15. Phn tch con ng bin chng ca qu trnh nhn thc?
Ch tp trung vo nhng cu nh: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Mt
mo nh l trong bi thi nn l v! "#$ cng th%c ti&n$ g'n li(n v)i cuc
*+ng *, c- .i/m th0ng .1