Sie sind auf Seite 1von 4

ERICH AUERBACH: MIMESIS ODISEJEV OILJAK itaoci Odiseje seaju se dobro pripremljene i u budlji!e scene u "I" pe!

anju# u $ome Odiseja# $oji se !ratio $ui# prepo naje po o%ilj$u na no i stara slu&$inja Euri$lija# nje'o!a bi!&a dadilja( Stranac je ste$ao )enelopinu na$lonost* ona# prema nje'o!oj %elji# nare+uje slu&$inji da mu opere no'e# &to je u s!im starim pri,ama pr!a du%nost 'ostoljublja prema umornom putni$u* Euri$lija odla i i donosi !odu# ras-la+uje toplu -ladnom# i sa tu'om 'o!ori o nestalom 'ospodaru# $oji je mo%da !r&nja$ 'osta# i $oji se# s!a$a$o# isto $ao i on# potuca ne'de $ao jadan stranac* pri tom primeuje $a$o 'ost ne!ero!atno li,i na nje'a( Seti!&i se s!o'a o%ilj$a Odisej se po!la,i malo dalje# u tamu# da bi bar pred )enolopom pri$rio# sada !e nei be%no# ali jo& nepo%eljno# prepo na!anje( Samo &to je dota$la o%ilja$# starica# radosno $ri$nu!&i# ispu&ta no'u u la!or* ti-im bla'im i preteim re,ima Odisej je adr%a!a* ona se pribira i 'u&i s!oje u bu+enje( )enelopa# ,iju je pa%nju sa do'a+aja s$renula Atenina predostro%nost# ni&ta ne primeuje( S!e se ta,no obli$uje i natenane pri,a( Obe %ene u iscrpnom# te,nom# dire$tnom 'o!oru ot$ri!aju s!oja oseanja* premda su ta oseanja samo done$le isprepletana sa najop&tijim ra matranjem ljuds$e sudbine# sinteti,$a !e a me+u nji-o!im delo!ima sas!im je o,ita* nijedna crta se ne rasplinjuje( I a dobro raspore+eno# po!e ano# ra!nomerno os!etljeno podrobno opisi!anje predmeta# radnji i po$reta# !reme i prostor su bo'ato prisutni: ,a$ ni u dramati,nom trenut$u prepo na!anja nije propu&teno da se ,itaocu saop&ti da je to desnica $ojom Odisej -!ata staricu a 'rlo da bi je spre,io da 'o!ori# do$ je le!om ru$om pri!la,i( .asno opisani# dobro i ra!nomerno os!etljeni# stoje ili se $reu ljudi i st!ari unutar jedno' pre'ledno' prostora* i ne manje jasno do $raja su i ra%eni i u a/e$tu raspore+eni oseanja i misli( U s!ojoj reprodu$ciji do'a+aja preutao sam do sada sadr%aj ,ita!o' ni a sti-o!a $oji 'a u sredini pre$idaju( Ima i- !i&e od sedamdeset# do$ sam do'adaj sadr%i otprili$e ,etrdeset pre i ,etrdeset posle pre$ida( 0a !reme pre$ida# do $o'a dola i ba& na mestu 'de slu&$inja prepo naje o%ilja$# da$le u trenut$u $ri e# 'o!ori se o nastan$u o%ilj$a# o nesrenom slu,aju prili$om lo!a na !epra# i !remena Odiseje!e mladosti# $ada je bora!io $od s!o'a dede Autoli$a( 1o# najpre# daje po!oda da se ,italac oba!esti o Autoli$u# o nje'o!om mestu stano!anja# o ta,nom stepenu srodst!a# o Autoli$o!om $ara$teru i# isto ta$o op&irno $ao i dra%esno# o nje'o!om pona&anju posle unu$o!o' ro+enja* atim sledi poseta Odiseja# $oji je !e mladi* po dra!ljanje# 'o ba u ,ast nje'o!o' dolas$a# spa!anje i bu+enje# jutarnji pola a$ u lo!# naila%enje na tra' %i!otinje# borba# Odiseje!o ranja!anje# a!ijanje rane# o dra!ljenje# po!rata$ u Ita$u# abrinuto raspiti!anje roditelja* o s!emu se pri,a s podrobnim obli$o!anjem s!i- st!ari i s!i- $ari$a $oje i- po!e uju# ta$o da ni&ta ne ostaje nejasno( I te$ onda se pripo!eda, !raa u )enelopinu odaju# i Euri$lija# $oja je pre pre$ida prepo nala o%ilja$# te$ sada# aprepa&ena ispu&ta podi'nutu no'u u la!or( Misao# blis$a modernom ,itaocu# da se time te%ilo po!eanju napetosti# a$o i nije potpuno po're&na# ne doprinosi da s-!atimo su&tinu -omers$o' postup$a( 2aime# element napetosti u Homero!im pesmama !eoma je slab* ni&ta u nje'o!om sti-u nije pode&eno da pre$ida da- ,itaocu ili slu&aocu( 3i'resije 'a ne dr%e u napetosti# !e 'a# naproti!# osloba+aju nje( 1o bi!a !eoma ,esto# pa i u slu,aju o $ome 'o!orimo( Op&irno data# ljup$a i simpati,no obli$o!ana pri,a o lo!u# sa s!om s!ojom ele'antnom dopadlji!o&u# sa bo'atst!om s!oji- idili,ni- sli$a# ispri,ana je ta$o da ,itaoca# do$ je slu&a# potpuno pridobije# da on abora!i &ta se ranije prili$om pranja no'u do'odilo( Umetanje# $oje bi# od'a+ajui# trebalo da po!ea napetost ne sme da potpuno ispunja!a sada&njost# $a$o ne bi otu+ilo od s!esti preo$ret ,ije re&enje treba napeto o,e$i!ati# i time ra orilo 4napeto5 raspolo%enje( 6ri a i

napetost se moraju sa,u!ati# moraju s!esno ostati u po adini( Ali Homer 7 na to emo se jo& !ratiti 7 ne na a po adinu( 1o &to on pri,a# u imajui u ob ir o$olnosti# samo je sada&njica# i to sas!im ispunja!a po ornicu bi!anja i s!est( 1a$o je i o!de( 6ada mlada Euri$lija 8st( 9:;( i d(< sta!lja posle 'o be dedi Autoli$u na $olena no!oro+en,e Odiseja# starica $oja je ne$oli$o sti-o!a ranije dodiri!ala no'u putni$o!u# potpuno je nestala sa po ornice i i s!esti( =ete i >iler# $oji su $rajem aprila ;?@?( !odili prepis$u# dodu&e ne o epi odi o $ojoj je o!de re,# !e uop&te o 4od'a+anju5 u -omero!s$im pesmama# to su upra!o suprotsta!ili napetosti 7 o!aj poslednji i ra se# istina# ne upotreblja!a# ali se jasno podra ume!a# $ada se postupa$ $oji se od'a+a# u st!ari $ao ne&to eps$o# suprotsta!lja tra'i,nom 8pisma od ;@# A;( i AA( aprila<( Od'a+anje# 4isprednja,a!anje i !raanje putem umetanja# ,ini mi se da je u Homero!im pesmama u suprotnosti sa upornom te%njom $a ne$om cilju#5 i >iler je nesumnji!o u pra!u $ada o Homeru misli da nam 4pri$a uje samo mirno bi!st!o!anje i delo!anje st!ari prema nji-o!im prirodama5* nje'o! cilj se nala i 4!e u s!a$oj ta,$i nje'o!o' $retanja5( Samo# obojica# i >iler i =ete# u di%u Homero! postupa$ do a$ona eps$o' pesni&t!a uop&te# i na!edene >ilero!e re,i treba da !a%e a s!a$o' eps$o' pesni$a# u suprotnosti s tra'i,arom( Ipa$# i u starijem i u no!ijem !remenu ima na,ajni- eps$i- dela $oja ni$a$o nisu napisana sa od'a+anjem u tom smislu# !e sas!im napeto# $oja nam potpuno 4odu imaju slobodu raspolo%enja5# &to >iler -oe da pri na samo tra'i,aru( I# sem to'a# i 'leda mi da se ne mo%e do$a ati i da nije !ero!atno da su prili$om smi&ljeno' postup$a -omero!s$i- pesama bila presudna estets$a rasu+i!anja ili ma$ar samo ne$o estets$o oseanje one !rste $oju su pri-!atili =ete i >iler( )osledica je# nara!no# upra!o ta $oju oni opisuju# i otuda se st!arno i i !odi pojam eps$o'# s!ojst!en njima samima# a i ina,e s!im piscima na $oje je $lasi,na anti$a odlu,nije uticala( Me+utim# u ro$ poja!e od'a+anja i 'leda mi da je ne'de dru'de# naime u potrebi -omero!s$o' stila da ni&ta od ono'a &to se na!odi ne ostane nejasno i neobli$o!ano( E$s$urs o nastan$u o%ilj$a ne ra li$uje se bitno od mno'idru'i- mesta 'de se odma- opisuje !rsta i pore$lo ne$e te$ u!edene li,nosti# ne$e st!ari ili oru+a# $oji su se pr!i put poja!ili# ma$ar to bilo usled naj%e&e ratne 'u%!e* ili 'de se o ne$om bo'u &to se poja!ljuje saop&ta!a 'de je u poslednje !reme bora!io# &ta je tamo radio i $a$o je o!amo prispeo* i 'leda mi# naposlet$u# da se i sami epiteti mo'u s!esti na istu potrebu a ,ulnim obli$o!anjem poja!a( O!de je to o%ilja$ $oji se isti,e u to$u radnje# i -omers$o oseanje ne podnosi da se on samo pomoli i neos!etljene tame pro&losti* on mora biti i os!etljen# a sa njim i deo pej a%a juna$o!e mladosti 7 $ao &to se u Ilijadi# $ada !e 'ori pr!a la+a i $ada se Mirmidonci $ona,no spremaju da prite$nu u pomo# na+e jo& do!oljno !remena ne samo a di!no poredenje s !u$o!ima# ne samo a raspored mirmidons$i- ,eta# !e i a detaljno oba!e&ta!anje o pore$lu ne$i- ni%i- ,eto!o+a 8Il( "BI# ;CC( i d(<( 2ara!no# time se posti'nuto estets$o dejst!o mora br o uo,iti# a atim i istra%iti* samo ono &to je i !ornije mo'lo bi se# s!a$a$o# nala iti u osno!nom impulsu Homero!o' stila: da se obli$o!ane poja!e# opiplji!e i !idlji!e u s!im delo!ima# sas!im ta,no predsta!e u s!ojim prostornim i !remens$im odnosima( 2ije dru'a,ije ni sa unutarnjim poja!ama: ni od nji- ni&ta ne sme ostati s$ri!eno i nei re,eno( I u a/e$tu potpuno sre+eni# Homero!i ljudi ot$ri!aju s!oju unutra&njost time &to 'o!ore* ono &to dru'ima ne $a%u 'o!ore u sebi# ta$o da ,italac to sa naje( U Homero!im pesmama do'a+aju se mno'e u%asne st!ari# ali se ni$ada ne do'a+aju nemo* )oli/em 'o!ori sa Odisejem* Odisej 'o!ori sa proscima* He$tor i A-il mno'o 'o!ore pre i posle borbe# i nijedan 'o!or nije toli$o ispunjen stra-om ili srd%bom da bi mu nedostajali instrumenti je i,$oDlo'i,$o' rasporeda ili da bi ti instrumenti bili nesre+eni( O!o poslednje ne !a%i# nara!no# samo a 'o!or# !e i a pri$a i!anje uop&te( )ojedine $ari$e poja!a se s!uda na najjasniji na,in medusobno po!e uju* mno'i !e nici# prilo i# are i# re,ce i dru'i sinta$si,$i alat# s!i jasno odre+eni u s!om na,enju i sa /inim medusobnim prela ima# od!ajaju li,nosti# st!ari i delo!e do'a+aja i isto!remeno i- do!ode u nepre$idnu !e u# $oja la$o te,e* $ao same pojedina,ne poja!e# obelodanjuju se# sa!r&eno obli$o!ana# i nji-o!a odnosna# !remens$a# mesna# $au alna# /inalna# $on e$uti!na# poredbena# $oncesi!na i u ro,na u$r&tanja* ta$o da se posti%e jedno

nepre$idno# ritmi,$i dinami,no proticanje poja!a# i ni'de se ne mo%e ot$riti ne$a /ra'mentarna ili samo upola os!etljena /orma# ni'de ne$a pu$otina# ne$i e!# ne$i po'led u neispitane dubine( I to proticanje poja!a odi'ra!a se u prednjem planu# &to na,i# stalno u punoj prostornoj i !remens$oj prisutnosti( Mo%e se pomisliti da bi umetanja# isprednja,a!anja i !raanja morala da st!ore ne$u perspe$ti!u !remena i mesta* Homero! stil ipa$ ni$ada ne osta!lja taj utisa$( 2a,in na $oji se i be'a!a utisa$ perspe$ti!e mo%e se ta,no pratiti po postup$u u!odenja umet$a# sinta$si,$e t!ore!ine dobro po nate s!a$om ,itaocu Homera( On je primenjen i na na&em primeru# ali 'a isto ta$o ima i $od mno'o $rai- umeta$a( 2a re, Eo%ilja$F 8st( G@G< najpre se nado!e uje odnosna re,enica 8'de 'a je ne$ad belim ubom !epar (((< i ona se pro&iruje do jedne opse%ne sinta$si,$e a'rade* u o!u se neo,e$i!ano umee 'la!na re,enica 8st( G@?: A to je imo od Hermije (( 8Hermija H Hermes<< $oja se neprimetno osloba+a sinta$si,$e podredenosti# do$ sa G@@( sti-om ne apo,ne i jedno sinta$si,$o potpuno slobodno !r&ljanje no!i- sadr%aja# no!a sada&njost# $oja !lada sama# s!e do$ se sa 9I?( sti-om 8Starica spusti!&i ru$e o%ilja$ Odiseju primi (((< ne !rati na ranije pre$inuto( 6od o!a$o du'a,$i- umetanja# $ao &to je o!de slu,aj# jed!a bi se# nara!no# i ina,e mo'ao usposta!iti ne$i sinta$si,$i raspored* utoli$o bi la$&e bilo perspe$ti!no raspore+i!anje u 'la!nu radnju putem dispo icije sadr%aja $oja na to cilja* $ada bi se# naime# cela pri,a o o%ilj$u dala $ao Odiseje!o seanje# $ao &to se to' trenut$a budi u nje'o!oj s!esti* to bi bilo sas!im la$o# istorija o%ilj$a# prili$om pr!o' pominjanja re,i Eo%ilja$F# morala bi biti umetnuta samo d!a sti-a ranije# 'de su moti!i EOdisejF i EseanjeF !e pripremljeni( Medutim# ta$a! subje$tiD !isti,$oDperspe$ti!ni postupa$# $oji st!ara prednji plan i po adinu# ta$o da se sada&njica ot!ara prema dubini pro&losti# potpuno je stran Homero!om stilu* on na samo a prednji plan# samo a ra!nomerno os!etljenu# podjedna$o obje$ti!nu sada&njicu* i ta$o po,inje e$s$urs te$ d!a sti-a docnije# $ada Euri$lija ot$ri!a o%ilja$ 7 sada !i&e nema mo'unosti a perspe$ti!an raspored# i istorija o%ilj$a postaje samostalna i puna prisutnost( Razlika izmeu likova kod Homera i u Bibliji U s!a$om pojedinom !eli$om li$u Staro'a a!eta# od Adama do proro$a# otelo!ljen je jedan momenat smi&ljene !erti$alne po!e anosti( Bo' je i abrao i obli$o!ao a sebe te li,nosti u cilju otelot!orenja s!o'a bia i !olje# ali i bor i obli$o!anje se ne podudaraju* naime potonje se oba!lja postepeno# na istorijs$i na,in# a !reme emaljs$o' %i!ota ono'a $oji je i abran( 6a$o se to odi'ra!a# $a$!a stra!i,na is$u&enja ta$!o obli$o!anje dosu+uje# !idi se po na&oj pri,i o A!ramo!oj %rt!i( Otuda je dirlji!o &to su !eli$e /i'ure Staro'a a!eta toli$o ra !ijenije# optereenije to$om !lastito' %i!ota i indi!idualno i ra itije od Homero!i- juna$a( A-il i Odisej su mno'im lepo obli$o!anim re,ima najsjajnije opisani# u nji- prianjaju epiteti# nji-o!i a/e$ti se potpuno ispolja!aju u nji-o!om 'o!oru i 'esto!ima# ali oni ne naju a ra !oj# i %i!otnoDistorijs$o je $od nji- jedno na,no ut!r+eno( Homero!i junaci su ta$o malo pri$a ani u s!om nastan$u i postajanju da se !einom72estor# A'amemnon# A-il 7 poja!ljuju u !e unapred odre+enom u rastu( a$ i Odisej# $oji# du'im !remens$im periodom i mno'im bi!anjima &to su se u njemu odi'rala# daje toli$o po!oda a %i!otnoDistorijs$i ra !oj# ne po$a uje 'oto!o ni&ta od to'a( 1elema- je# nara!no# u medu!remenu odrastao# $ao &to s!a$o dete postaje mladi# pa i u e$s$ursu o o%ilj$u idili,no se pri,a o Odiseje!om detinjst!u i ranom# mladala,$om dobu( Ali !e )enelopa jed!a da se i menila a d!adeset 'odina( 6od samo' Odiseja se ,esto telesno starenje ama'ljuje ,estim me&anjem Atene# $oja ,ini da se on poja!ljuje $ao mlad ili star# ona$o $a$o s !remena na !reme a-te!a situacija( O samom telesnom nije sa!r&eno ni&ta ,a$ ni na'o!e&teno# i Odisej je prili$om po!rat$a u osno!i isti onaj ,o!e$ $oji je d!e decenije ranije napustio Ita$u( Klase i drutveni slojevi

(((i $a$o se !e u le'endarnom strast!eno a-!ata problem reda i tuma,enja ljuds$o' bi!anja# problem $oji $asnije ra bija o$!ir istorioD 'ra/ije i u proro$o!anju je potpuno obu-!ata* ta$o Stari a!et# u$oli$o se ba!i ljuds$im bi!anjima# a-!ata s!a tri podru,ja: le'ende# istorijs$i i !e&taj i interpretati!nu istorijs$u teolo'iju( Sa upra!o ra&,lanjenim u !e i je i ,injenica da 'r,$i te$st u odnosu na $ru' a$tera i nji-o!o politi,$o $retanje i 'leda o'rani,eniji i stati,niji( U sceni prepo na!anja# od $oje smo po&li# poja!ljuje se# sem Odiseja i )enelope# slu%a!$a Euri$lija# $oju je Odiseje! otac Jaert ne$ada $upio( Ona je# $ao i s!injar Eumej# pro!ela %i!ot u slu%bi Jaerto!e porodice* $ao i Eumej# i ona je us$o po!e ana sa nji-o!om sudbinom# !oli i-# i nji-o!i interesi i oseanja i njeni su( Ona nema !lastito' %i!ota# !lastiti- oseanja* ima samo oseanja s!oji- 'ospodara( I Eumej# mada se jo& sea da je ro+en $ao slobodan ,o!e$ 7 ,a$ je pore$lom i plemi$e $ue 8$ao dete bio je u$raden< 7 nema i ne osea !lastiti %i!ot# ne'o je potpuno !e an a %i!ot s!oji- 'ospodara( 2o to su jedine osobe od oni- 7 &to nam i- Homer o%i!lja!a 7 $oje ne pripadaju 'ospodars$om sloju( )ri tome postajemo s!esni da se u Homero!im pesmama pri$a uje %i!ot samo u $lasi 'ospodara 7 ono &to ina,e jo& %i!i ima u njoj jedino podre+eni polo%aj( =ospodari su jo& toli$o patrijar-alni i jo& su ta$o dobro upo nati sa s!a$odne!nim delatnostima domae' %i!ota da se na stale&$o $od nji- $at$ad abora!lja( Ipa$ je to neosporno ne$a !rsta /eudalne aristo$ratije# ,iji mu&$arci s!oj %i!ot pro!ode u borbi# u lo!u# u sa!eto!anju o pijaci i 'o bama# do$ %ene u $ui nad iru slu%a!$e( 6ao socijalna t!ore!ina taj s!et je potpuno stati,an* borbe se !ode samo i medu ra ni- 'rupa !ladajui- sloje!a* odo do ni&ta ne prodire(