You are on page 1of 3

The wall Street Journal prodajno pismo Dragi itatelju, Jednog lepog prolenog pododneva, pre 25 godina, dva

a mlada oveka su diplomirala na istom koledu Ta dva oveka su !ila veoma slina "!oji#a su !ili vi$e nego proseni studenti, o!oji#a su !ili o!ra%ovani i verovali su da e posle koleda ispuniti svoje am!i#io%ne snove &edavno, o!oji#a su se sreli na istom koledu %a 25'ogodi$nji#u mature ( dalje su ostali slini "!oji#a su sreno oenjeni "!oji#a imaju po troje de#e "!oji#a idu na posao u istu kompaniju )idwestern )anu*a#turing #ompan+, u kojoj su se %aposlili posle diplomiranja i jo$ uvek rade tu ,li, postoji ra%lika Jedan od njih je menader jednog odeljenja u toj kompaniji Drugi je direktor te kompanije ta ini razliku Da li ste se ikad %apitali, kao $to sam ja, $ta pravi ra%liku me-u ljudskim ivotima. To nije uro-ena inteligen#ija, ni talenat, ni posveenost poslu &ije ni to da jedan eli da uspe a drugi ne /a%lika lei u tome kako svaka oso!a primenjuje svoje %nanje ( to je ra%log %a$to 0am pi$em, kao i ljudima koji su poput 0as a u ve%i sa The 1all Street Journal'om 2ela su$tina urnala je 3 da prui itao#u %nanje %nanje koje je primenljivo u svakom poslu Izdanje koje se razlikuje od drugih 4ao $to vidite, The 1all Street Journal je jedinstveno i%danje "n prua dnevne in*orma#ije o poslovanju u %emlji Svakog radnog dana, urnal 0am prua o!ilje potre!nih in*orma#ija %a posao, koje su napisali eksperti Svakog radnog dana, urnalove strane ukljuuju $irok spektar in*orma#ija koje su od velikog %naaja %a poslovno orijentisane ljude, !e% o!%ira gde se oni nala%e Nije re samo o akcijama i finansijama, ve o svemu u prodaji, promenama na tri$tu The 1all Street Journal prua 0am sve novosti i% poslovnog sveta koje su 0am potre!ne kad su 0am potre!ne

Znanje je mo 5pravo sada itam urnal sa naj!oljom naslovnom strani#om u ,meri#i &a njoj su sve dana$nje vane vesti i ra%ne reportae Svaka tema i% poslovnog sveta je o!uhvaena, od lanaka o in*la#iji, veleprodajnim #enama, #enama %a kola, pore%ima %a privredu do velikih poslovnih napredaka u 0a$ingtonu i vi$e od toga ( kada listate stranu po stranu urnala, videete da su strani#e pune %naajnih in*orma#ija koje su 0am korisne )arketpla#e odeljak 0am prua podatke kako potro$ai ra%mi$ljaju i provode vreme 4ako se kompanije !ore %a tri$te Tu su i in*orma#ije o %akonu, tehologiji, medijima i marketingu 6lus sve na to, tu su i in*orma#ije o i%a%ovima sa kojim se manje kompanije suoavaju 7urnal je ujedno i naj!olji i%vor vesti i statistika %a 0a$ nova# 5 )one+ 8 (nvesting odeljku, postoje korisni saveti u ve%i sa tri$tem, plus 9 ,!reast o* the )arket:, 9 ;eard on the Street: i 9 <our )one+ )atters:, tri najuti#ajnije kolumne u ,meri#i o investiranju 13 nedelja pretplate 5verite se u ove tvrdnje pretplatom u sledeih => nedelja %a samo >? dolara "vo je kratak opis onoga $to nudimo i savr$en nain da proverite kupovinom urnala (li moda elite da iskoristite povoljnost na$e najbolje ponude pretplata %a #elu godinu %a =2@ dolara Jednostavno popunite priloenu poru!inu i vratite je u koverti na na%naenu adresu , urnal garantuje da ako ne ispuni 0a$a oekivanja, 0i moete prekinuti pretplatu u svakom trenutku a mi emo 0am vratiti nova# %a ostatak neisporuenih i%danja ,ko smatrate kao i mi da je ovo po$tena i ra%umna ponuda, onda elite otkriti $ta urnal moe da 0am ponudi kao $to je ponudio milionima itala#a )olimo 0as da popunite priloenu porud!inu sada, a mi emo poeti sa isporukama odmah Ato se tie dva oveka sa poetka prie, koje sam spomenuo u ovom pismu3 diplomirali su na istom koledu %ajedno i %ajedno su krenuli da rade 6a, $ta ini njihove poslovne ivote drugaijim. Bnanje 6rimenljivo %nanje i njegova upotre!a In!estiranje u uspeh &e mogu 0am o!eati da ete odmah uspeti im ponete da itate The 1all Street Journal ,li 0am mogu garantovati da ete se uveriti da je urnal uvek interesantan, uvek pou%dan i uvek koristan

Srdano, 6etar / 4ann (%dava 6 S 0ano je da %nate da #ena pretplate na urnal %avisi od promena pore%a 6itajte 0a$eg savetnika %a pore%