You are on page 1of 23

Copywriting

ta je copywriting? Copywriting je pisanje komunikacijskih poruka. To je jedina izmerena praksa komuniciranja sa tritem. Ako imamo potrebu katalogu, !lajeru, copywriting. "ve to nas ljudi razumeju i da se tekstualno predstavimo na web prezentaciji, u tampanom mediju ili nam treba tekst ili slogan za audio ili video reklamu moemo koristiti smisleno, pro!esionalno treba da nas predstavi onako kako elimo, da da dopre do onih do kojih elimo.

Copiwriter je osoba koja osmiljava imid jednog brenda, kao i njegovu komunikacionu nadogradnju, sve zarad bolje prepoznatljivosti brenda kod svakodnevnih potroa#a. $ored navedenog, copiwriter osmiljava scenarija za reklame, slogane, reklamne kampanje. Cilj je da se oko svakog brenda napravi odre%ena pri#a koja ima svoje emotivne atribute, i koja moe uspeno da evoluira s obzirom da se trita svakodnevno menjaju. &o' re#i je ogromna. "amo jedna pravilno napisana re# moe pove'ati prodaju za nekoliko puta. ( obrnuto. "amo jedna re# iz naeg oglasa moe biti kriva za neuspeh cele prodajne kampanje. )ano je kako piemo razlika u odzivu moe biti viestruka, desetostruka i ve'a. Tekst ili poruku kojom se obra'amo naim klijentima moe se napisati na bezbroj na#ina. Ali ta je najvanije* "vakako to, da dopre do onih kojima se obra'amo i da nas oni u potpunosti razumeju. $rilikom pisanja ne treba koristiti visoko stru#ni jezik za pisanje poruke ve' ga prevesti na jezik obi#nog i prose#nog korisnika koji nema potrebno obrazovanje u toj brani. +a bi ste bili razumljivi ljudima, trebate koristiti uobi#ajeni govor kakvim ina#e komunicirate, potuju'i pri tom pravila marketinkih tehnika i psihologije. "ve sa ciljem da naa poruka stigne do onoga kome je namenjena u obliku koji elimo. ,aeg potencijalnog kupca ili klijenta treba ubediti da mi imamo ono to njemu treba. &e%utim, deava se da, iako realno imamo ono to kupcu treba, naa poruka ne stigne ili ne stigne na pravi na#in do kupca. -n tada donosi .pogrean. zaklju#ak da mi nemamo predmet njegove potrebe...i on odlazi od nas u dalju potragu. ,ije vano ta govorimo ve' ono to naa publika razume. &orate prvo znati zato neto ho'ete da kaete /poslovni cilj0 pa tek potom ta ho'ete da kaete /komunikacioni cilj0. &i smo izvor in!ormacija i mi govorom ili pismom prenosimo ponudu kupcu preko odredjenog kanala komunikacije/audio ili video reklama, tekst, govor, tampani oglas, web prezentacija..0. -n tu poruku dei!ruje i zaklju#uje da li mi imamo ono to njemu treba. 1 komunikaciji sa kupcima naro#ito je vano uspostaviti direktnu i emotivnu vezu, prilagodjenu speci!i#nom na#inu razmiljanja odredjene grupe. Trebaju nam snane, uticajne re#i koje 'e prodati na proizvod ili uslugu.Trebaju nam re#i koje 'e podsta'i nae potencijalne kijente da kupe prozvod. ,e treba nam dug sled re#i koje pri#aju jednu te istu stvar i ne deluju kao uzbudljiv marketinki alat.

Tekst treba da je zanimljiv, visoko in!ormativan i da poga%a u sr. &ora odgovarati karakteru proizvoda ili usluge koji nudimo. Treba probrati izme%u preteranih re#i i opisa koji nimalo ne doprinose naoj prodajnoj taktici. Tekst treba biti pozitivan i re!lektovati ta na proizvod i usluga mogu. 2ta kupac gubi ako to ne u#ini. Cilj copywritinga je stvoriti sadraj koji mami, potsti#e, uverava i prodaje nae usluge i proizvode. 2ta kaemo i kako kaemo moe znatno uticati na e!ektivnost. ( moe uzrokovati nestrpljenje kod klijenata. $revie teksta, i odoe. $remalo teksta, i odoe. ,ije odgovaraju'i tekst, i odoe. ,ajbitniji delovi teksta su naslov i otvaranje. $rvih 34 re#i. Ako pro#ita prvih 34 re#i velika je verovatno'a da 'e nastaviti do 5444 re#i. 1 praksi se gotovo nikada ne uspe preneti stoprocentno sadraj izvorne poruke u istom zna#enju do onoga kome smo je uputili. To je zbog prepreka da se poruka prenese onako kako smo zamislili ili hteli, odnosno da se na pravi na#in dei!ruje. &nogi su razlozi za to6 nerazumljiv jezik panja sagovornika, sposobnost razumevanja poruke od strane klijenta7

Kako eleminisati ove prepreke? 8ezik kojim se obra'amo trebate prilagoditi sagovorniku nije isti jezik, stil, argon kojim se obra'amo starijoj, mla%oj, urbanoj, obrazovanoj, manje obrazovanoj, mukoj ili enskoj populaciji, Treba suziti ili preciznije odrediti ponudu ako je ponuda previe iroko odre%ena i uoptena ne uspevamo privu'i panju publike. -drediti ponudu precizno tako da .pogodi. interesovanje naeg potencijalnog klijenta. $recizno odrediti publiku kojoj se obra'ate nemaju svi ista interesovanja, i zato naa poruka treba ciljati ta#no odre%enu publiku. Traite povratnu in!ormaciju ovo je kontrolna ili korektivna metoda uklanjanja prepreka u komunikaciji. $utem povratne in!ormacije kontroliemo da li nas je sagovornik dobro razumeo, usmeravamo i odravamo njegovu panju. (stovremeno nam omogu'uje da korigujemo in!ormaciju i na#in njenog prenoenja. $ovratna in!ormacija se dobija raznim tehnikama6ponude sa anketama, u#e'e na !orumima, traenje komentara od klijenata7

ta motivie ljude? $re bilo kog po#etka pisanja poruke treba razumeti motive ljudi.

(zbegavanje problema9$reuzimanje dobiti :ako, brzo ;adoznalost "trah &o' $onos $ohlepa +obronamernost prema drugim ljudima, porodici, prijateljima

$ripadanje grupi $rihvatanje autoriteta

(li idemo od problema ili idemo ka dobiti. Tekst koji elimo da napiemo treba da uspostavi vezu reenje dobit. <,iko ne kupuje builicu zato to mu treba sama builica ve' da bi izbuio rupu=. ( da bude lako i brzo. <>a samo ? minuta 'ete7= Kalibracija $otrebno je dobro razumeti kome se obra'amo. Treba zamisliti osobu na osnovu demogra!skih podataka koje imamo, razmisliti o prolosti te osobe sa sli#nim ponudama9proizvodima9idejama, razumeti njene trenutne emocije, kako se ose'a generalno, kako se ose'a u vezi sa proizvodom9uslugom koju nudimo. Strategija anela uvara -va strategija zna#i <biti ampion svojih klijenata=. 2ampion je osoba koja se aktivno zalae za dobrobit, integritet i prava druge osobe. "ve to radimo, sve to komuniciramo dolazi sa pozicije znanja i poverenja u vezi sa vrstom proizvoda i servisa koje nudimo, u vezi sa dobitima koje se ostvaruju kori'enjem. &i se tim temama bavimo osam sati dnevno, svaki radni dan. ,euporedivo vie od naih klijenata. &oemo da posmatramo klijenta kao nekoga kome treba savet, vo%stvo, otkri'e, podstrek, ohrabrenje, dokaz, uverenje. $ri tom, kao ampioni klijenata, nismo bolji od njih. "amo imamo znanje ili in!ormaciju, ili smo izloeni vrednim resursima koji njima nisu toliko lako dostupni, ili smo tu da budemo podstrek i dobronamerna savest. @ako se konkretno postie da budemo ampioni naih potencijalnih i sadanjih klijenata komunikacijom6 kontaktira'emo #esto da'emo dosta in!ormacija, saveta, dokaza otkriva'emo im nau motivaciju bi'emo li#ni bi'emo izvor kome se mogu okrenuti u vezi sa vrstom proizvoda i servisa koje nudimo, u vezi sa dobitima koje se ostvaruju kori'enjem

-va strategija zna#i prijateljsko podstrekivanje ljudi.:judi ne znaju sve. 1 svakom trenutku treba davati kvalitene savete ljudima. $rui'emo dovoljno in!ormacija da osoba donese odluku koja je najbolja za nju. Napomena: to manje znamo osobu, moemo imati vei uticaj na nju. Ako nas osoba zna manje, ozbiljnije e nas shvatiti.

Obrada ponude
!ta nudimo? ;azmotriti 3 elemenata ponude6 $roizvod ili usluga/@onkretan proizvod ili servis koji se nudi0 "ervis uz kupovinu/da li mu neto dajemo uz kupovinu0 Cena i uslovi pla'anja/ koliko kota, da li moe na rate70 1slovi kupovine me%u kojima su najbitniji garancija, vremenski rok trajanja ponude i ograni#ena koli#ina.=Ako platite kasnije, plati'ete vie= Aonus/i0 koje klijent dobija ako se odlu#i da odgovori na ponudu/nadogradnja, dodatni servisi, ponuda ne#eg besplatnog70 "! Koju konkretnu akciju #elimo da italac uradi? -drediti konkretnu akciju koju 'italac poruke treba da uradi B da li da uzme tele!onsku slualicu, da li da ode na internet sajt, da klikne na link itd. Napomena: Odziv podstie krai vremenski rok, manja koliina, bolji bonus, jaa arancija.

Spremanje $a pisanje
%aslov 5 glavne svrhe naslova6 @omunicira dobit ili problem -bra'a se ciljnoj grupi (zaziva elju da se sazna vie @oristite dokazane modeli naslova. @oristite konkretne primere za ideju, !ormulu, !razu, ton, temu. $redlog je da se kod pisanja naslova napie ve'i broj istih i nakon toga izabere onaj koji najvie ispunjava gore navedene 5 glavne svrhe naslova. Testirati naslove pri izboru odgovaraju'e varijante6 @oji naslov zvu#i uverljivije, istinitije* Otvaranje @ada piemo otvaranje koriste se dokazani modeli otvaranja. @oristite konkretne primere za ideju, !ormulu, !razu, ton, temu. $ie se direktno, bez mlakog ili sporog uvoda. $robati vie razli#litih otvaranja. & taaka pisanja' ( taka )ta klijent od ovoga to nudimo dobija? *+obijanje posla u (, sektoru svake kompanije@oje dobiti i koristi 'e osoba imati od toga, koje dobiti 'e ostvariti, konkretne dobiti. $rvo pitanje za spremanje pisanja je kakve koristi 'e ta osoba da ima od proizvoda ili usluge. @oje dobiti 'e ljudi kojima se obra'amo ostvariti/ da li 'e se zaposliti, da li 'e dobiti ve'u

platu, dali 'e zaraditi vie novca, da li 'e neto utedeti70* &otivator moe biti i beanje od problema. +obiti mogu biti konkretne i apstraktne. Treba odrediti konkretne rezultate/dobiti0, izraene brojem, #injenicom /rezultati treba da budu merljivi0 i i apstraktne dobiti, izraene ose'anjem, opisom/ da se ose'aju bolje, da imaju ve'u sigurnost, da imaju ve'u pouzdanost70. $ostoje ? tehnike6 Tehnika !iltera6 Citalac pita @akve to veze ima sa mnom* To )am piem zbog toga to7/navesti argument0. Tehnika viestrukog vezivanja6 Citalac pita $a ta* &i kaemo $a, to zna#i da...

$rimer6 ,aa kola traje D? meseci. $a ta* To )am omogu'uje da za kratko vreme steknete diplomu i zaposlite se. (( taka) Koji je proces nastanka proi$voda.predloga.ideje?

@ako je proizveden ili kako je otkriven* @oliko je kvalitetno proizveden* @oliko je kvalitetan tim koji ga je proizveo* @oja je bila motivacija za proizvodnju ili predstavljanje*

1 ovoj ta#ki treba dati dokaz kvaliteta proizvoda. <Tim naih stru#njaka se time bavio 3 godina=. Aiznis plan koliko je doneo kredita od banaka. ((( taka) Koji je problem.situacija ljudi kojima se obra/amo?

@oji problem se reava reagovanjem na na predlog, ponudu, ideju* $a, to zna#i da...

Tehnika !iltera6 Citalac pita @akve to veze ima sa mnom* Tehnika viestrukog vezivanja6 Citalac pita $a ta* &i kaemo

(0 taka) 1reci$nost ) koja doka$uje da je ono ta piemo tano' -drediti #injenice o dobitima, rezultatima6 konkretni brojevi, preporuke, uspesi, konkretni primeri, konkretne pri#e, opisi zato je mogu'e... -drediti #injenice o problemu ili situaciji koja se opisuje6 trendovi, konkretni primeri, konkretne pri#e, precizni opisi, merljivi gubici, istraivanja... -drediti #injenice o kvalitetu proizvoda6 proces kreiranja, datumi, li#na motivacija i razlozi, preciznost u pri#i o proizvodnji9nastanku, duina kreiranja, kvali!ikacije i opis tima koji je kreirao, konkretne pri#e...

Tehnika uverljivosti6 Citalac pita

>ato bih poverovao da je stvarno tako*

0 taka)Koja je po$icija predu$e/a.proi$voda.ideje

@oja je jedna vrednost po kojoj se odvajamo od drugih na superioran na#in6

rezultati, brzina, autoritet, servis, kvalitet, sigurnost, pouzdanost, najve'i na tritu, vode'i na tritu po odre%enom merljivom kriterijumu... @ojim opisom to dokazujemo* $rimer6 (T Academy je ovla'ena od ispitnog odeljenja Cambridge 1niversity i dve vode'e so!tverske korporacije da obu#ava polaznike po naprednom programu za najnovije ra#unarske tehnologije i izdaje zvani#ne diplome i serti!ikate priznate od E?F visokokolskih institucija, kao i unutar kadrovskih slubi doma'ih i svetskih preduze'a. 0( taka)Koja je osnovna tema nae poruke

)est B !o" samo # dana do poveanja cena -tkri'e B $ najboljih poslova za dizajnere i kako ih dobiti ;ezultat B %vo "ta su prethodni polaznici uspeli posle "kolovanja $roblem B &a li je '( Akademija pravo re"enje za )a"u karijeru*

1isanje
+ok piemo2 ra$miljamo o ovim ciljevima @oji je prvi cilj poruke* +a se pro#ita. $itanje6 +a li 'e osoba kojoj piemo ovo pro#itati* @oji je drugi cilj poruke* +a se prihvati ta#no. $itanje6 +a li 'e prihvatiti kao ta#no* @oji je tre'i cilj poruke* +a se ostvari traena reakcija. $itanje6 +a li 'e reagovati*

,on pisanja ;e#enice piemo tonom kojim opisujemo6 Gvo ta se desilo6... Gvo ta sam otkrio9otkrila, evo ta smo otkrili6... Gvo ta sam uradio9uradila, evo ta smo uradili6... Gvo ta sam postigao9postigla, evo ta smo postigli6 Gvo zato piem )ama, evo zato )am nudim ovo6... %ain pisanja $iemo jednostavnim mislima. 8ednostavnim re#enicama. 8ednostavnim re#ima. Aez komplikovanih ili nepotrebnih re#i ili !raza ili prideva.

Osnovna struktura teksta


,aslov -tvaranje $iem )am zato to6... $roblem -vo je problem koji imate6... -vo je dokaz da je taj problem dovoljno ozbiljan6... Gvo zato se ovaj problem ti#e ba )as6... ;eenje -vo je reenje za )a problem6... -vo je dokaz da je to ta#no6... Gvo zato se ovo reenje tie ba )as6... $roblem izbora reenja -vo je problem prilikom izbora reenja6... -vo je dokaz da je to ta#no6... Gvo zato se ovaj problem ti#e ba )as6.... 8edinstvena prodajna pozicija &i se razlikujemo od drugih zato to6... -vo je dokaz da je to ta#no6... Gvo zato se to ti#e ba )as6... +obiti -vo su dobiti koje moete da ostvarite upotrebom ovog proizvoda9servisa6... -vo je dokaz da je to ta#no6... Gvo zato se to ti#e ba )as6... @redibilitet -vo je razlog zbog kojih mogu da obe'am ove dobiti6... -vo je dokaz da je to ta#no6... Gvo zato se to ti#e ba )as6... $onuda -vo je ponuda koju )am nudim6... Gvo zato ovu ponudu nudim ba )ama6... Gvo zato )am nudim ba ovu ponudu6... Gvo zato )am ovu ponudu nudim ba sada6... Cena -vo je cena6... Gvo kako moete da uporedite ovu cenu u odnosu na druge opcije6... ;izik Gvo zato nema rizika nabavke ili zato je rizik minimalan6... Gvo ta 'e se desiti kada po#nete da koristite ovaj proizvod9servis6... $odstrek -vo je rok za nabavku9koli#ina koju moemo da )am obezbedimo6...

Gvo zato postoje ovi uslovi6... Gvo ta 'ete izgubiti ako ne reagujete sada6...

Akcija -vo je slede'i korak koji trebate da uradite6... Gvo ta 'e se desiti kada to uradite6...

Struktura $a aktiviranje ideja2 misli


$iem )am zato to elim da se )i... /najdirektniji razlog za pisanje, npr. H$iem )am zato to elim da se prijavite na seminar koji se odrava slede'eg petka.0 ;azlog zbog kog piem ba )ama jeste zato to mislim da elite da6 ... ... ... itd... Gvo ta 'ete sve dobiti kada kupite moj proizvod ili servis9prihvatite moju ideju6 dobi'ete ... a to zna#i da ... dobi'ete ... a to zna#i da ... dobi'ete ... a to zna#i da ... itd... Ako bih pretpostavio D4 najvanijih pitanja ili primedbi koje moete imati u vezi sa kupovinom danas, to bi bile6 ... ... ... itd... Gvo kako bih odgovorio na svako od tih pitanja ili primedbi6 ... ... ... itd... Ielim da )am omogu'im preuzimanje ovog proizvoda ili servisa ili ideje bez ili sa minimalnim rizikom, i evo na ta konkretno mislim6 ... )a slede'i korak je jednostavan. "amo je potrebno da6 ... /konkretna akcija6 pozovete tele!on, odete na ovaj link...0 @ada to uradite, evo ta 'e se desiti6 ... $otrebno je da ovo uradite odmah zato to6 ... Gvo spiska ljudi koji su ve' iskoristili nae proizvode ili servise ili ideje i evo ta oni kau ili ta su postigli ili ta im se desilo6 ...

3redjivanje teksta
,ran$icije "pojiti re#enice i pasuse tranzicijama, da misli teku glatko6 D. ?. 5. J. A ... Ali ... Ako ... ( ... (li 8ednostavno ... $rirodno ... -#igledno ... ,ormalno ... ,aravno ... (na#e ... ,aime ... 1ostalom ... +rugim re#ima ... 1kratko ... To zna#i da ... "a druge strane ... (pak ... Treba re'i i ovo ... (sto tako ... $ri tom ... 8o jedna stvar ... 3. +a objasnim ... Gvo zato ... Gvo o #emu se radi ... E. Gvo kako smo .... Gvo kako da ... Gvo ta smo uradili ... Gvo ta da uradite ... F. $roblem je u ... $roblem je to ... ;eenje je u ... -tkrili smo da ... Tajna je u ... K. 8o vanije ... 8o bolje ... L. Ali to nije sve ... Ali ovo je bitno ... Ali ima jo ... A to je samo prvi9za po#etak9uvod9...9 D4. >ato* ... >ato ... @ako znam* ... @ako smo to uspeli* ... To pominjem zato to ... DD. ,a primer ... $ogledajte ovo ... D?. "ad ... @ona#no ... D5. Ako ste kao i drugi studenti, i )i ... DJ. >amislite ... @ada vidite9probate9po#nete9...9

4ormatiranje reenica i pasusa


$isati kratkim re#enicama. 2to su kra'e re#enice, to bolje. "talno odravati ritam re#enica. ,ekoliko duih re#enica prese'i kratkom i obrnuto. ,eprekidno odravati ritam pasusa. ,ekoliko duih pausa prese'i kratkim i obrnuto. $rimeniti tehniku se#enja6 duge re#enice odvojiti zarezom i pretvoriti u vie kratkih re#enica. 1 konstrukciji <da uradite neto = #esto je dobro skinuti re# Hda<. $rimer6H"azna'ete kako da organizujete slubu...< napisati H"azna'ete kako organizovati slubu...<. Mormatirati tekst kratkim pasusima. 1 proseku dugih 5 3 linija.

1roces ureivanja i kontrole teksta


%aslov (skontrolisati da li 'e naslov privu'i panju i elju za daljim #itanjem kod najve'eg broja ljudi kojima se obra'amo* ;azmisliti da li se naslovu moe verovati* +a li se naslov moe u#initi jo uverljiviji, precizniji* 5ikro struktura $roveriti da li su re#enice kratke* $rona'i duga#ke re#enice i proveriti da li se mogu skratiti i pretvoriti u vie kra'ih. )ideti da li su pasusi kratki* $rona'i duga#ke pasuse i pretvoriti u vie kra'ih.

+a li su pasusi i re#enice spojene tranzicijama, tako da misli teku glatko* +a li se koriste komplikovane re#i ili pridevi* Ako da, proveriti da li se mogu skinuti ili zameniti. 1glavnom skidati prideve. +a li postoji ritam re#enica* +a li postoji ritam pasusa*

5akro struktura +a li uvod moe da se skine i na taj na#in tekst po#ne ja#e, ubedljivije* +a li je dobar raspored pasusa* +a li se prati dobra struktura prezentacije* +a li neke celine ili re#enice mogu da se skinu a da to ne uti#e na ja#inu obe'anja i ja#inu dokaza* /$aljivo, jer po pravilu, to vie kaemo, poruka je ubedljivija.0 3bedljivost +a li pasusi pojedina#no odgovaraju na pitanje #itaoca6 H@akve to veze ima sa mnom*< 2ta #italac moe da pomisli posle #itanja svakog pojedina#nog pasusa ili klju#nog argumenta ili opisa i da li se u slede'oj re#enici odgovara na tu misao* /-dgovaranje na primedbu, komentar.0 +a li su argumenti objanjeni podatkom i da li je podatak objanjen, pri#om i pri#a opisana precizno, opisom i opis precizno Hnaslikan<* +a li pasusi po#inju #istim, razumljivim re#enicama* 0reme "a#ekati jedan dan i ponovo pro#itati i ispraviti gde je ta potrebno.

,ipovi naslova
,ip naslova +irektno po$ivanje problema ,emojte troiti novac na oglaavanje pre nego to pro#itate ovo +a li ste umorni da ivite od plate do plate* +a li pla'ate previe za auto osiguranje* -tkrijte kako da sa#uvate stotine eura Ako vodite preduze'e, pomolite se da )ai konkurenti ne saznaju tajne ovog #oveka. Gvo ta da uradi da se brzo otarasi bubuljica (zadjite iz dugovanja u roku od L4 minuta bez pozajmljivanja @ada se doktori ose'aju .trulo., evo ta oni urade "amo jedna od D444 radnih ena pronane posao koji zasluuje @ad republi#ka vlada bude zamrzla )a bankovni ra#un ta onda* ,emojte da uloite ni jedan dinar svog teko ste#enog novca dok ne proverite ovo uputstvo -tpustite )aeg e!a odmahN $oslednja ? sata su najdua... i to su ? sata koja 'ete utedeti. ,ip naslova Ciljanje grupe potencijalni6 klijenata "amo za vlasnika preduze'a koji ne ostvaruje dovoljan pro!it oglaavanjem -tvoreno pismo svakome ko vozi kamion za preko D4 hiljada eura godinje -tvoreno pismo svakoj privla#noj devojci u Aeogradu koja ozbiljno eli da zapo#ne karijeru kao pro!esionalna manekenka >a mukarca koji zaranuje D3, a eleo bi da zaranuje 54 hiljada eura godinje >a mukarca koji ima 53 godina i nije zadovoljan >a enu koja je starija nego to izgleda >a mukarca koji eli da napusti posao jednog dana >a majku #ije je dete staro 5 godine >a osobu koje eli da pie ali ne moe da po#ne Ako elite da uradite neto uzbudljivo, a opet, druga#ije Ieli da bude stjuardesa* Trudna* 2to pre sazna to bolje (zvanredno dvogodinje putovanje, u potpunosti pla'eno ali samo mukarci sa matom mogu da se prijave &ukarci koji .znaju sve. nisu pozvani da pro#itaju ovu stranu @o sve eli stas estradne zvezde* @o sve eli laganije torte spremljene za upola vremena* AG"$:AT,- za neveste D34 dinara za sve ostale ,ip naslova +irektno obe/ana dobit :ak na#in da napiete oglas koji donosi pro!it $ri#ajte panski kao diplomata

Oiljade ljudi imaju ovaj neprocenjiv dar ali ga nikad ne otkrijuN Oiljade ljudi se sada takmi#e uspeno, a da nikad nisu pomislili da mogu @oja je najbolja prilika za zaradu kupovinom i prodajom nekretnina* -dgovor ispod moe da )as iznenadi :ak na#in da promenite posao +a li je nemoralno ovoliko lako zaraditi novac* :ak na#in da ostvarite dobit, uz kori'enje 7.. )lasnici automobila... sa#uvajte litru benzina na svakih deset litara ,ajbolje #okoladna torta koju ste ikada 3 centi za minut bilo danju bilo no'u, bilo gde u AmericiN

jeli.

Dobijate 12 DVD-a za samo $ 4


,ip naslova *Kako 7da!888@ako napisati7 koji 'e privu'i najve'i broj7 bez napora ili kreativnosti. @ako dobiti7 @ako ste'i @ako poboljati @ako da budete obaveteni7 @ako organizovati7 bez pove'anja... @ako osnovati PPPPPbez PPPPPP, za manje od PPP eura @ako da otkrijete7 @ako pove'ati @ako pove'ati pro!it i do 534Q bez pove'anja broja klijenata. @ako dobiti kredit za stan bez iranata. @ako kupiti nov sobni nametaj za manje od F hiljada dinara. @ako da pruite7 uz7 @ako uivati7. #ak i u7 AG"$:AT,-6 @ako7 ,ajjednostavniji ( najprirodniji na#in za7 pomo'u ove7

%aslovi $a modeliranje ? dinners !or the price o! D this week only

3 overlooked deductions !or salaried eRecutives E types o! investors which group are you in*

D5 inside secrets to getting the best deal on your neRt automobile DF stocks you should dump right away DF ingenious /but per!ectly legal0 ways to avoid paying your debts ?4 top running tips ?J techniSues !or closing the sale A challenge to women who would never dream o! serving margarine A copy o! Tames magazine has been reserved in your name A healthier brain is the best doctor your body will ever have A new hammer !ree i! this "ears !our start value ever breaks A private message to a very special person A startling !act about money A!raid to !ly* Amazing secret discovered by one legged gol!er adds 34 yards to your drives, eliminates hooks and slices7 and can slash up to D4 strokes !rom your game almost overnightN An easy way to change jobs An open letter to the readers o! the ,ew Uork Times Are you ever tongue tied at a party* Are you tired o! living paycheck to paycheck* At lastN A remarkable breakthrough !or arthritis pain6 Aspercreme. Areak all the rules and win 53 year old body at 34 E4 F4 and beyond Areathtaking destinations you must see6 The F great natural wonders in America Aurn disease out o! your body Auy D44 pens at JL cents each and get D44 !reeN

Call back these great moments at the opera Call this man. Oe could connect you with V?3.444 CampbellWs chunky soup. (t takes care o! the meanest appetites. CanWt !ind Suality super star employees* Can you be success!ul despite yoursel!* OereWs how ( did it Caution6 +onWt let this program make you too thin Choose the plan thatWs right !or you Collect all the bene!its youWre entitled to Con!essions o! a disbarred lawyer +o !ears hold you back* +onWt have surgery until you read this pro!essor important advice !rom a Oarvard medical school

GRamine any o! these books !ree !or D3 days Minally, thereWs a new manWs magazine !or the kind o! man you are Mree book tells you twelve secrets o! better lawn care

Mrom one woman to another, hereWs one !act o! li!e your mother probably never told you Mrom the !irst time you touch it to the !i!tieth time you wash it, youWll know itWs a better !leece Mor every illness, there is a country where it simply doesnXt eRist Mly !irst class !or only V?J3 per ticket Tive us JK hours, and weWll give you the worldWs best plant location deal Tood news !or psoriasis su!!erers OereWs one Suestion you should never ask your spouse Oere are EF reasons why it would have paid to answer this ad three months ago Oiring the wrong person costs you three times their annual salary Oow much should you pay !or a good pair o! binoculars* Oow to burn o!! body !at, hour by hour

Oow to end worries over scraggly lawns Oow to get the guts o! 544 business magazines in 54 minutes Oow to get things done Oow to give yoursel! the gi!t o! daily inspiration Suickly Y easily Oow to increase your pro!it in any economic climate Oow to launch new products Oow to make VKF,444 per year as a magazine writerN Oow to manage stress, reduce anRiety Y stay cool under pressure Oow to overcome stage !right in one hour Oow to pay bills Suickly, easily Oow to rent a &ercedes !or the price o! a Mord Oow to supervise people. A power!ul program that will launch you to peak per!ormance in motivating, managing, Y taking charge o! projects Y people Oow to triple sales to your eRisting customers Oow would you look a!ter cosmetic surgery* (! youXve got ?4 minutes a month, ( guarantee to work a !inancial miracle in your li!e (! you already took your vacation, donWt read this (! you read nothing else read this itWll break your heart D44Q guaranteedN

(magine... you on top o! the bestseller list (nstant beautyN (s your home sa!e against burglary* Take this test to !ind out. (tWs time !or you to know the real !acts (tWs not what you buy... but when you sell (t takes a tough man to make a tender chicken :earn how to work smarter, not harder :earn the critical !acts, so you can predict and decide :earn things easily

:ittle leaks that keep men poor :ose weight, build muscle while you restN :ose weight on a !ull stomach &aintenance problems giving you a headache* &ake V3,444 within the neRt 5 months &ake money writing short paragraphs &aybe your neRt investment should be in yoursel! &edical red !lags6 F symptoms never to ignore &y chickens eat better than you do &y name is $aul Mranklin... and (Wd like to make a con!ession &yth6 trucks move most e!!iciently on public highways ,ever accept a real estate contract that contains these 3 words ,ew help !or not so per!ect hair ,ew Uork lawyer reveals the insiders way to get even ,ewN Uour child is the star o! this brand new "esame "treet storybookN ,ow is the time !or you to act ,ow that thereWs a computer you can actually use, hereWs how you can actually use it ,ow you can do more than merely dream about success -h, say can you see... why these stamps are so valuable* -n october Dst, the presidentWs sweeping taR bill goes into e!!ect. -ne undervalued investment !orm could become the greatest single bene!iciary o! them all -prahWs secret6 Oow to get what you really want -vercome any !ear almost instantly with this new ? minute techniSue revealed by a world !amous speaker $olice o!!icers give our donuts a thumbs up, and so will youN $ro!it !rom Winsider tradingW D44Q legalN and never look back

$ros want it, newcomers need it, you can test it. Mree !or 54 daysN $ut the sizzle back in your marriage

"elect a new career. Choose !rom any o! our D3 !ree booklets "imple way to build strength and boost your energy "mart shopping secrets "ome people are born leaders. Aut nobody is a born manager. Gven i! itWs your destiny to be your own boss, itWs best to learn modern management methods be!ore you kiss your job goodbyeN "omeone reading this page is getting ready to sue you "pecial invitation to inventors "uddenly, your li!e in the big city just got a lot easier Ten ways to survive and prosper during the current recession The amazing story o! a >ippo that worked a!ter being taken !rom the belly o! a !ish The art o! selling by telephone The child who won the hearts o! all The man with the .Trasshopper mind. The people who read this ad will end up with your money .They didnWt know ( was dea!... until ( revealed to them this almost invisible piece o! hearing aid which they had to sSuint in order to see itN. There are two times in your li!e when youWre totally alone. 8ust be!ore you die. And just be!ore you make a speech. This horse paid my daughterWs way through college This is a survival manual you must read This man has not paid any income taR since DLF5 This pen .burps. be!ore it drinks but never a!terwards To men who want to Suit work someday To the company president who wants more sales To the person whoWs thinking o! a career in real estate 1nice! does big things !or small children 1nlike any steak youWve ever tasted

1nlike other premium jeans, youWre not paying eRtra !or our name 1nlock Zall "treetWs secret logic Zant to be an airline !light attendant* Zarning6 donWt hire any interior decorator until you hear this Ze have an interest in your success ZhatWs wrong with this picture* Zhat busy parents can do to raise intelligent kids Zhat every air traveler must know now Zhat everybody ought to know... about this stock and bond business Zhat credit card companies donWt tell you Zhat is your wealth potential* Zhat never to eat on an airplane Zhat to read on your way to the top Zhat should advertisers eRpect !rom their agencies Zhat women wish youWd pay more attention to Zhat you should know about @:& and the care!ul, reliable dutch be!ore your neRt !light to $aris, ;ome, Amsterdam, or 5J other cities in Gurope Zhat will your li!e be like in !ive years* Zhen it comes to seR, youWve been kept in the dark !or too long Zhere the money is and how to get it Zho else wants a kissable compleRion in D4 days or less* Zho says youWre over the hill at 33* Zhose !ault is it when children disobey* Zhy almost everyone is dead wrong in how they train !or massive size, strength and powerN Zhy bilberry and lutein donWt work Zhy have over ?44,444 people ordered Acu "top ?444* Zhy we give such valuable in!ormation*

Zill your job be the neRt to go* Zinning on service in uncertain economy Zorld !amous street!ighter reveals the D4 deadliest mistakes most people make in a real !ight and how to avoid themN Zorried about losing your job* Zould you like to save J3Q on your neRt vacation* Uou give up things when you buy the &ercedes Aenz ?54s shabby workmanship UourWs !ree UourWs !ree my gi!t to youN a gi!t !rom the richest man in the world the late 8. $aul Tetty things like rattles, rust and

Zhat ( learned a!ter 54 years +o you judge a play by the price o! the ticket Oow to make an automobile valuation &istakes that ruined millions o! teeth or by the per!ormance you see*

Otvaranja $a modeliranje 1repo$navanje situacije u kojoj se potencijalni klijent nala$i +ragi uvozni#e, >nam da razmiljate kako trokove uvoza svesti na zakonski minimum. Ako ste kao i ve'ina mojih klijenata, trenutno stanje uvoznika u "rbiji )as sigurno sve vie uznemiruje. To je potpuno prirodno B kriza u koju smo upali preti da bude jedna od najgorih koje smo doiveli za vreme naih ivota. 1pravo to je i razlog zbog koga )am piem... 1redstavljanje problema koji se tie potencijalnog klijenta +ragi gospodine "imi'u, @ontaktiramo )as u vezi sa novim izmenama grupe zakona o zatiti ivotne sredine. +ragi investitore, $redstoji nam prodrmavanje tehnolokih deonica koje verovatno ne'emo mo'i izbe'i. ,ova revolucija se otkotrljava... ve'a od bilo koje koju sam video u poslednje dve decenije. ( ona 'e uticati na sve investicije koje posedujete sada, i koje 'ete posedovati u godinama koje dolaze. Gvo zato... 1redstavljanje problema kori/enjem rado$nalosti +ragi $etre, $re nekog vremena sam od jednog klijenta #uo pri#u koja me je uznemirila. ,aterala me na razmiljanje. ;azlog zbog kog )am danas piem je zato to verujem da kao na klijent i )i trebate biti upoznati sa mojim saznanjem. Gvo ta se desilo6

+ragi pretplatni#e, Aio sam zabrinut, ve' due vreme, u vezi sa velikom dilemom... %aglaavanje uslova ponude +ragi gospodine ,ikoli'u, +a budem direktna, American GRpress kartica nije za svakog. ( ne'e svako ko se prijavi da je dobije biti prihva'en...

3vod u direktno predstavljanje ponude +ragi direktore, Ielim da )am predstavim zavodljiv predlog. $redlog koga su F44.444 svetskih istaknutih poslovnih lidera ve' prihvatili. +anas, ta odluka je na )ama... +irektna ponuda +ragi ljubitelju dobre literature, "a )aom dozvolom, posla'u )am jednu od najvanijih i uzbudljivijih knjiga ikada objavljenih od strane doma'ih izdava#a... Opis uslova u kojima se alje ponuda Tospodine "imi'u, $re nekoliko meseci smo doli u neo#ekivanu situaciju zbog koje trenutno imamo preko 5 miliona dinara vezanih za ve' pla'enu robu koja nam neplanirano stoji na lageru.

$iem )am zato to 'emo manjem broju preduze'a omogu'iti preuzimanje kancelarijskih tampa#a visoke klase po cenama koje su oko 5 puta nie od trinih. (mam dva razloga zato to radimo, i oba 'u sa )ama podeliti. &oda 'e )am zna#iti in!ormacija.

+ragi prijatelju, -va privatna pozivnica ide na adrese samo malom broju ljudi, uklju#uju'i i )as. ,adam se da 'ete prihvatiti moj poziv. Ali #ak i ako odlu#ite da ne prihvatite, elim da )am poaljem poklon... potpuno besplatno... Opis dobiti kori/enjem otkri/a +ragi kolega, $ostoji jedno <tajno oruje= koje omogu'ava registrovanim privatnim prevoznicima pla'anje minimalnog poreza. ( pre nego to i pitate, elim da )am kaem da je D44Q zakonito... Opis dobiti kori/enjem slike u budu/nosti +ragi investitore, +a li biste bili zadovoljni ako bi vra'ali D34Q svojih investicija svakih D? meseci*

)a novac bi se duplirao svake druge godine B moete da po#nete sa D4.444,44 eura, i postanete milioner relativno brzo. >a D5 godina, da budem precizniji. $o#nite sa D44.444,44 i sti'i 'ete tamo za F godina... Opis dobiti kori/enjem slabo po$natog podatka +a li znate da kvalitet )aeg osmeha ima vie direktnog e!ekta na )ae li#ne i poslovne odnose nego bilo koji drugi deo )aeg izgleda* 1 stvari, po jednom istraivanju KKQ ljudi u naoj zemlji kae da uvek zapamti osobu sa posebno atraktivnim osmehom... 3vod u ponudu kori/enjem line prie 8a sam obi#an poljoprivrednik. ( pri#a koju 'u )am opisati je potpuno istinita, bez obzira koliko neverovatno zvu#ala. "ve je po#elo u vrtu naeg porodi#nog doktora, dr. +ragana :uki'a. 8edan od mojih radnika koji je brao vo'e u doktorovom vo'njaku je doao do ku'e nose'i E naj#udnijih jabuka koje smo ikada videli...