Sie sind auf Seite 1von 17

PROCIJENITE VLASTITE MOGUNOSTI Prije nego to pokrenete bilo kakvu aktivnost, vrlo je bitno da procijenite ta zaista moete, znate

i hoete raditi, jer Vi najbolje poznajete svoje sposobnosti, osobine i namjere. S druge strane morate biti svjesni da postoje faktori na koje ne moete uticati, a koji Vas mogu ometati u traenju posla.

Pregled dosadanjeg kolovanja, kurseva i strunog osposobljavanja

Naravno da znate sve o svom kolovanju, ali priznat ete da je preglednije kada sve to stavite na papir i prikupite steene diplome i certifikate. Naime, moe se desiti da previdite neke bitne momente u kolovanju/dokolovanju, a to Vam je najmanje potrebno u momentu kada traite posao.

Pregled radnog iskustva

S obzirom da je radno iskustvo Va najvei adut pri konkurisanju za posao, evo pitanja za Vas: Moete li ovog trenutka precizirati period rada na svom prvom radnom mjestu i navesti detaljan opis poslova koje ste obavljali? Razmiljate, niste sigurni? Napravite manji shematski prikaz u kojem ete opisati dosadanje radno iskustvo (navedite naziv preduzea, sjedite, vrijeme radnog odnosa, radno mjesto i opis radnih zadataka). Ukoliko nemate radnog iskustva, ali ste volontirali ili stairali, uinite isto.

Razmislite o osobinama koje posjedujete

Izvrite selekciju onih osobina za koje smatrate da Vam idu u prilog, ali obratite panju i na osobine kojima se ne ponosite. Razvijajte drutveno poeljne osobine, kontroliite one nepoeljne. Uvijek poite od pretpostavke da poslodavac na zamiljenoj radnoj poziciji eli vidjeti idealnu osobu, oekujui da potencijalni saradnik pored strunog znanja i radnog iskustva, takoer, posjeduje osobine, kao to su: motivacija za rad, istrajnost, fleksibilnost, dobre komunikacijske vjetine i sl.

elite li dalje uiti i usavravati se

Savremeno vrijeme odlikuje ubrzan razvoj i usvajanje novih tehnologija koje nije lako pratiti na nivou znanja steenog u toku redovnog kolovanja. Vie nije upitno da li je potrebno dalje uiti i napredovati, ve ta je to to se mora uiti. Svaki poslodavac oekuje da pokaete interes u vezi sa svojom strukom, dobru informisanost o savremenim tokovima razvoja, ukljuujui i spremnost za dodatno uenje i napredovanje. Pratite sve dostupne informacije, razgovarajte s kolegama o novostima u struci, identifikujte oblasti u kojima moete dalje uiti i usavravati se. Imajte u vidu da je lake pronai posao ako poznajete rad na raunaru i barem jedan strani jezik. Ukoliko imate mogunost, pohaajte odgovarajue kurseve i usavravajte svoje znanje u spomenutim oblastima.

Razmislite o sljedeem

Poto je u dananje vrijeme teko pronai posao, a naroito onaj koji e objediniti Vae individualne kvalifikacije i elje, promijeniti nekoliko radnih mjesta i postepeno napredovati u struci nije nita neobino. Rjeavanje osnovnih egzistencijalnih pitanja esto nas prisiljava da prihvatimo poslove koji ne odgovaraju naim sposobnostima i oekivanjima, i koje u nekim drugim okolnostima, vjerovatno, ne bismo prihvatili. Pokuajte jasno definisati uvjete pod kojima biste prihvatili odreeni posao.

Da li biste prihvatili posao koji ne odgovara Vaim kvalifikacijama? Da li biste prihvatili dodatnu obuku? Da li ste spremni da radite u smjenama? Da li ste razmiljali o samozapoljavanju? Koju duinu i trajanje puta od mjesta stanovanja do posla, vlastitim autom ili javnim prijevozom, biste mogli svakodnevno izdrati? Da li ste spremni zajedno sa svojom porodicom preseliti se u mjesto u kojem biste dobili dobar posao? Da li biste prihvatili posao koji bi podrazumijevao da pronaete smjetaj i ostajete u tom mjestu tokom radne sedmice?

Naravno, to ste vie opcija spremni prihvatiti, vea je ansa da ete se bre zaposliti.

KAKO I GDJE PRONAI INFORMACIJE O SLOBODNIM RADNIM MJESTIMA Vjerovatno najvanije pitanje sa kojim se svakodnevno susreete jeste pitanje dobre informiranosti o mogunostima zapoljavanja. Kvalitetna informacija je klju za rjeavanje brojnih problema. U potrazi za poslom obratite panju na sljedee izvore informiranja:

Biro za zapoljavanje

U skladu sa svojom primarnom funkcijom, biroi za zapoljavanje su duni da Vam obezbijede informacije o slobodnim radnim mjestima kojima raspolau. Mada zakonom nije propisana obaveza poslodavaca da biroima dostavljaju svoje potrebe za zaposlenicima, pojedini poslodavci se obraaju biroima traei usluge posredovanja pri zapoljavanju. U veini opinskih biroa postavljene su oglasne ploe na kojima moete pronai isjeke iz dnevnih i sedminih novina o raspisanim konkursima za slobodna radna mjesta. Federalni zavod za zapoljavanje i kantonalne slube za zapoljavanje u svojim godinjim programima i mjerama aktivne politike zapoljavanja redovno uvrtavaju i programe trita rada kao pomo pri zapoljavanju. To su programi prekvalifikacije, dokvalifikacije, poticajna sredstva za samozapoljavanje, programi zapoljavanja osoba bez radnog iskustva i slino. Programi se objavljuju putem javnog konkursa. Da se ne bi desilo da eventualno propustite neki konkurs koji bi Vam odgovarao, a nemate uvjete da pratite dnevnu tampu, dolazite ee u Va biro za zapoljavanje i informiite se. Odravajte stalan kontakt sa savjetodavcem u birou za zapoljavanje kako ne biste propustili odgovarajue informacije. Nemojte sebi dozvoliti luksuz da se u birou pojavljujete svakih 60 dana samo radi evidencije.

Ponudite svoje usluge

Klasina potraga za poslom podrazumijeva predaju odgovarajue molbe i ekanje poziva na razgovor u preduzeu koje je otvorilo konkurs. Novi trend na tritu rada je ponuda vlastitih usluga preduzeima koja jo nisu oglasila potranju za slobodnim radnim mjestima ili prepoznala potrebu za angaovanjem radnika odreenog strunog profila zanimanja. Potraite informacije o preduzeima koja imaju namjeru proirivati postojee kapacitete i koja su ukljuena u vee projekte. Poetni korak je dobra informiranost o preduzeu i sistematsko upoznavanje sa opisom eljenog radnog mjesta. Nakon toga dolazi do izraaja Vaa inicijativnost i energinost. Ponudite vlastite usluge, poaljite molbu, zakaite razgovor i pokuajte uvjeriti potencijalnog poslodavca da Vas ima u vidu i primi u radni odnos ukoliko se za to ukae potreba. Prednost ove metode je dvostruka: nemate konkurenciju, a moete dobiti radno mjesto koje prieljkujete, dok poslodavac na ovaj nain tedi vrijeme i novac koji bi utroio traei odgovarajuu osobu.

Objavljivanje vlastitog oglasa

U veini dnevnih novinskih izdanja objava malih oglasa je besplatna ili nije skupa. Meutim, u tih nekoliko rijei koje su Vam na raspolaganju, teko je saeti sve informacije koje mogu biti interesantne poslodavcima. Oglaavanje u novinama samo po sebi ne doprinosi veem uspjehu, izuzev kada je rije o nekim specifinim kvalifikacijama. Koristei Internet moete pronai informacije o otvorenim ponudama za posao, pretraiti stranice potencijalnih poslodavaca i distribuirati svoju biografiju. Internet stranica Federalnog zavoda za zapoljavanje je www.fzzz.ba. Takoer, svoju stranicu posjeduju i kantonalne slube za zapoljavanje u Mostaru: www.zzz-mostar.ba i Sarajevu: www.juszzks.com.ba. Obratite panju i na sljedee stranice: www.posao.ba www.mojezanimanje.net, gdje moete ostaviti svoje podatke i pregledati potranju poslodavaca koji se oglaavaju na spomenutim stranicama. Ukoliko se elite informirati o ponudi slobodnih radnih mjesta u zemljama Evropske unije i objaviti svoju biografiju prema njihovim standardima, posjetite stranicu www.cedefop.eu.int.

Rairite priu - izgradite mreu

irei priu o tome da traite posao, Vi izgraujete mreu u svom okruenju. Mrea moe biti vrlo efikasna. to je vie ljudi upoznato da traite posao, vee su anse da ete biti informirani o slobodnim radnim mjestima koja nisu zvanino objavljena ili ste ih propustili u sredstvima javnog informisanja. Razgovarajte sa svojom porodicom, obavijestite poznanike, prijatelje, eventualno bive poslodavce i kolege. Prednost ove metode, u odnosu na druge, jeste bre i efikasnije zapoljavanje. Traei posao putem mree, moda i zaponete raditi na mjestu na kojem nikada ne biste pretpostavili da je mogue zaposliti se.

KAKO SE PRIJAVITI ZA POSAO? Pri raspisivanju konkursa za slobodno radno mjesto svaki poslodavac oekuje prijavu vie kandidata, izmeu kojih moe odabrati onog pravog. Dobro pripremljena prijava je Vaa najbolja preporuka u traenju posla. Na temelju pristiglih prijava poslodavac vri izbor kandidata koji zadovoljavaju postavljene kriterije, nakon ega ih poziva na razgovor (intervju), ponekad i na testiranje. Prijava treba biti napisana u jasnoj i preglednoj formi, te sadravati sve podatke koje bi poslodavac elio znati o Vama. Pisanu prijavu za posao sainjavaju: Biografija (Currriculum vitae) Propratno pismo Preporuke Dokumenti u prilogu BIOGRAFIJA (CURRICULUM VITAE) Biografija treba biti pregledan, itljiv i sadrajan tekst u kojem se navode najvaniji podaci i informacije o sebi (lini podaci, obrazovanje, radno iskustvo, struna osposobljenost...). U praksi je uobiajeno da se koristi termin curriculum vitae ili skraeno CV (lat. Curriculum pregled (tok), Vitae ivot). Zajedno sa propratnim pismom, biografija je najvaniji pokazatelj na osnovu kojeg poslodavac procjenjuje da li ste odgovarajua osoba i da li se uklapate u njegovo preduzee. Vjerovatno ste se ve susreli sa brojnim nainima pisanja biografije. Meutim, imajte na umu da ne postoji jedinstven obrazac za pisanje biografije. Bitno je da podatke koje iznosite prilagodite zahtjevima poslodavca i konkretnom poslu za koji konkuriete. S tim u vezi, povedite rauna ta ete napisati u biografiji, a ta izostaviti iz nje. U nastavku teksta predstavit emo Vam strukturu biografije za koju smatramo da je sveobuhvatna. U predloenoj strukturi nisu navedeni sljedei lini podaci: datum i mjesto roenja, dravljanstvo, brani status i broj djece, a koji se, prema potrebi, mogu unijeti u biografiju. Umjesto informacije o vremenu trajanja obrazovanja (od/do), u podacima o obrazovanju moete navesti samo datum diplomiranja ili zavretka srednje kole. Spomenuti podaci se izostavljaju u sluaju da Vam ne idu u prilog. Struktura biografije: Lini podaci: Ime i prezime; Kontakt adresa; Kontakt telefon (fiksni/mobilni); E-mail adresa. Obrazovanje Navedite kada ste i u kojoj obrazovnoj ustanovi zavrili kolovanje i koje ste struno zvanje stekli. Period studija, naziv univerziteta / visokokolske ustanove, mjesto, steeno zvanje;

Period kolovanja, naziv srednje kole, mjesto, steeno zvanje. Radno iskustvo Navedite dosadanje radno iskustvo. Zbog vanosti informacija, predlaemo Vam da ranija zaposlenja navodite retrospektivno, odnosno od posljednjeg prema prvom. Period (od/do), naziv poslodavca (preduzea), radno mjesto - pozicija, zadaci i odgovornosti; Period (od/do), volonterski i honorarni poslovi, radno mjesto - pozicija, zadaci i odgovornosti. Struno usavravanje i obuka Navedite sve oblike strunog osposobljavanja i obuke, kurseve koje ste pohaali, znanje koje ste stekli i certifikate koje ste dobili. Period (od/do), naziv programa/projekta osposobljavanja, svrha i ciljevi, steeni certifikat; Period (od/do), naziv kursa/obuke, svrha i ciljevi, steeni certifikat. Ostale sposobnosti i znanja Navedite sve alate raunarske tehnologije kojima se sluite, znanje stranih jezika, line osobine koje Vam mogu biti od koristi, eventualne hobije u vezi sa zaposlenjem i vozaku dozvolu ako je posjedujete. Naziv softverskog paketa i alata; Naziv stranog jezika, naznake kako se tim jezikom sluite u itanju, pisanju i verbalnoj komunikaciji. Preporuujemo Vam sljedeu skalu ocjenjivanja: - itanje osnovno znanje; dobro znanje; odlino znanje; - pisanje osnovno znanje; dobro znanje; odlino znanje; - verbalna komunikacija osnovno znanje; dobro znanje; odlino znanje. Interpersonalne vjetine: - komunikativnost; spremnost za timski rad, fleksibilnost, i sl. Vozaka dozvola (kategorija). Radni (kolski) uspjesi Ukoliko ste pokazali zavidne uspjehe na ranijim poslovima ili ste bili stipendista tokom kolovanja, a smatrate da Vam mogu pomoi pri novom zapoljavanju, opiite te karakteristike. Ako ste eventualno uestvovali kao autor ili koautor u objavljivanju lanaka, priloga i knjiga, navedite svoju bibliografiju. Preporuke Navedite sve preporuke koje prilaete uz propratnu dokumentaciju. Ime i prezime lica koje Vas preporuuje, zvanje, radna pozicija, naziv organizacije/preduzea

NAPOMENE: Preporuke Osnovna svrha preporuke je u tome da potvrdi Vaa znanja, vjetine, sposobnosti i line karakteristike koje ste naveli u biografiji i propratnom pismu. Preporuku daje kompetentno lice (raniji poslodavac, ef slube, profesor...) sa kojim ste ranije

saraivali i koje moe potvrditi Vae profesionalne i line kvalitete. Pisane ocjene i preporuke su vrlo bitne jer doprinose stvaranju kompletnije slike o Vama. Preporuuje se prilaganje od dvije do pet preporuka. Sve preporuke prilaete uz propratnu dokumentaciju. Za lica koja se prvi put prijavljuju za posao S obzirom na nedostatak radnog iskustva, treba se proiriti dio prijave koji se odnosi na steeno obrazovanje. Moete navesti stipendije koje ste primali, predmete koje ste sluali i u kojima ste se posebno isticali, temu maturskog ili diplomskog rada, prosjek ocjena. Ako je postojala odreena praksa tokom kolovanja ili studija naglasite postignute rezultate, a naroito ako su u vezi sa zahtjevima traenog posla. U dijelu biografije za posebne sposobnosti i znanja moete navesti svoje eventualne hobije i vankolske aktivnosti.

BIOGRAFIJA (CURRICULUM VITAE) Zlata Kovaevi Cvjetna dolina 20/7 76 000 Brko Telefon: +387 123 456 787 Mobitel: +387 123 456 788 E mail: zlata_kovacevic@violet.ba Obrazovanje 2002 Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet steeno zvanje: diplomirani pravnik 1988 1992 Ekonomska kola, Brko, steeno zvanje: ekonomski tehniar
1997

Radno iskustvo juli 2004 Privatna advokatska kancelarija Justice, advokatski asistent odgovornosti: analiza prikupljenih podataka i informacija u vezi sa novim parnicama, voenje evidencije, priprema predugovora i ugovora, arhiviranje... Septembar 2002 oktobar 2003 Televizija Lipa, vanjski saradnik za izradu autorskih ugovora odgovornosti: priprema i izrada autorskih ugovora shodno unutranjem pravilniku i pravilniku CRA Septembar decembar 2000 Pravni fakultet, razvoj i uee u naunoistraivakom projektu: Ljudska prava u BiH u kontekstu potivanja standarda Evropske unije odgovornosti: prikupljanje podataka, analiza i prezentacija rezultata istraivanja April septembar 2000 Researcher, anketar
Novembar 2003

odgovornosti: prikupljanje podataka u vezi sa ekonomskim i politikim oekivanjima uoi lokalnih izbora u BiH Struno usavravanje i obuka april 2004, Projekt Evropske unije za potivanje prava nacionalnih manjina u BiH pod pokroviteljstvom Programa Better dream, vedska, certifikat za izgradnju kapaciteta institucija za zatitu prava nacionalnih manjina Maj juni 2004, Struni seminar na temu: Ravnopravnost spolova u BiH, Inicijativa udruenja Gender , Mostar, certifikat o poznavanju problematike u oblasti ravnopravnosti spolova
Novembar 2003

Ostale sposobnosti i znanja


Poznavanje rada na Strani jezici:

raunaru (MS Office 2000 Word, Excel, PowerPoint, Internet...)

- njemaki; itanje odlino, pisanje dobro, verbalna komunikacija osnovno znanje, - engleski; itanje odlino, pisanje dobro, verbalna komunikacija osnovno znanje Preporuke
John

Smith, rukovodilac Programa: Better dream, Stockholm, kontakt tel. 123 456 777 Annet Jackline, rukovodilac Inicijative: Gender, Mostar, kontakt tel. 123 456 778

Primjer 2. BIOGRAFIJA (CURRICULUM VITAE) Zlatko Kovaevi Mirisna aleja 31/6 76 000 Brko Telefon: +387 123 456 789 Mobitel: +387 123 456 799 E mail: zlatko.k@yahoo.com Obrazovanje
1993

1997 Mjeovita tehnika kola, Tuzla steeno zvanje: bravar

1984

1992 Osnovna kola, Brko

Radno iskustvo mart 1999 Metalostrugarska radionica Metalco d.o.o., Tuzla odgovornosti: izrada razliitih metalnih konstrukcija i metalskih zanatskih proizvoda Septembar 2000 mart 2001 Magnetiffico d.o.o., Brko odgovornosti: spajanje metalnih konstrukcija zavarivanjem (elektroluno i CO 2), lemljenjem i zakivanjem
Novembar 1998

Struno usavravanje i obuka


Novembar

decembar 2002, Stjecanje znanja za itanje i razumijevanje tehnikih crtea i tehnoloke dokumentacije, intenzivni kurs u organizaciji NVO Iskorak, opina Brko Maj juli 2003, Upoznavanje i pridravanje odredbi i naela standarda kvaliteta, kurs u organizaciji Gmbh Stern, Njemaka Ostale sposobnosti i znanja
Poznavanje rada na Strani jezik:

raunaru (Word, Excel, Internet...)

- njemaki; itanje dobro, pisanje dobro, verbalna komunikacija osnovno znanje Preporuke
Jannet Storm, rukovodilac Iskorak, tel. 123 456 666 Elisabeth Green, rukovodilac Gmbh Stern, tel. 123 456 Iskorak, ef proizvodne hale, tel. 123 456 668

667

PROPRATNO PISMO Pored biografije, propratno pismo je najvaniji marketinki alat i predstavlja idealnu priliku da istaknete svoje sposobnosti. Cilj propratnog pisma je da pojasnite bitne podatke iz biografije. Osim toga, poslodavac iz propratnog pisma treba da izvue zakljuak o tome zato se obraate njemu, koju radnu poziciju oekujete i zato se smatrate odgovarajuom osobom za taj posao. Idealno propratno pismo ne bi trebalo da sadri vie od etiri paragrafa.

Struktura propratnog pisma: Lini podaci Ime i prezime; Kontakt adresa;

Kontakt telefon (fiksni/mobilni); E-mail adresa. Mjesto i datum pisanja Podaci o organizaciji/preduzeu Naziv organizacije/preduzea; Adresa; Kontakt osoba.

Predmet (prijava za radno mjesto): naziv pozicije radnog mjesta na koje se prijavljujete;

Pismo uvijek zaponite: Potovani, Potovana

Prvi paragraf Ako je konkurs javno objavljen, navedite za koje radno mjesto (posao) konkuriete i kako ste saznali za spomenuti konkurs. Meutim, ukoliko samoinicijativno konkuriete, objasnite zato ste se odluili na taj korak. Drugi paragraf Navedite svoje kvalifikacije, dosadanje radno iskustvo, znanja, vjetine, osobine koje su u vezi sa radnim mjestom za koje konkuriete i pokaite kako u potpunosti odgovarate zahtjevima tog radnog mjesta. Trei paragraf Istaknite svoje uee u programima/projektima strunog osposobljavanja i obuke, interesovanje i entuzijazam, kao i elju da se dokaete u oblasti za koju konkuriete. etvrti paragraf Naglasite svoju spremnost za razgovor sa poslodavcem.

Pismo zavrite sa: Srdaan pozdrav, S potovanjem, Unaprijed zahvalan/a,

Ime i prezime: _____________________ Prilozi: Navedite ta prilaete od dokumenata

Samoinicijativno propratno pismo

Primjer 1.

Zlata Kovaevi Cvjetna dolina 20/7 76 000 Brko Telefon: +387 123 456 787 Mobitel: +387 123 456 788 E mail: zlata_kovacevic@violet.ba Brko, 26.11.2004. N/r. direktoru Udruenje graana Korak po korak Aleja lipa 17/3 77 000 Biha

Potovana gospoo, Miljenja sam da je Udruenje graana Korak po korak vrlo ugledna nevladina organizacija koja djeluje u oblasti zatite prava nacionalnih manjina i koja e, vjerovatno, i u budunosti imati potrebu za strunjacima pravnog profila, te se stoga javljam u elji da ostvarim saradnju sa Vaim preduzeem. Diplomirana sam pravnica, usko specijalizirana za oblast zatite ljudskih prava u vienacionalnim zajednicama. Tokom jeseni 2000. godine uestvovala sam u izradi i provedbi naunoistraivakog projekta Ljudska prava u BiH u kontekstu potivanja standarda Evropske unije, koji je bitno doprinio stvaranju realne slike o stanju u Bosni i Hercegovini, kao i pretpostavke za budue aktivnosti. Posebno bih istakla svoje aktivno uee u projektu Evropske unije za zatitu prava nacionalnih manjina koji se odvijao pod pokroviteljstvom Programa Better dream iz vedske. Nakon zavretka spomenutog programa dobila sam certifikat za izgradnju institucija za zatitu prava nacionalnih manjina. Ukljuena sam i u rad Inicijative Udruenja graana Gender i posjedujem certifikat o poznavanju problematike u oblasti ravnopravnosti spolova. Pored toga, spremna sam i za dodatne oblike strunog usavravanja i napredovanja. Sve informacije o obrazovanju i radnom iskustvu navedene su u biografiji, a detalje u rado predoiti na razgovoru. Zahvaljujem Vam na vremenu i srdano Vas pozdravljam,

Zlata Kovaevi _________________ Prilozi:


Biografija Ovjerena fotokopija diplome Ovjerene fotokopije certifikata Preporuke

Samoinicijativno propratno pismo

Primjer 2. Zlatko Kovaevi Mirisna aleja 31/6 76 000 Brko Telefon: +387 123 456 789 Mobitel: +387 123 456 799 E mail: zlatko.k@yahoo.com Brko, 26.11.2004. N/r. direktoru Maestral d.o.o. Sunana uvala 23/7 75 000 Tuzla

Potovani, Miljenja sam da je Maestral d.o.o. Tuzla vrlo ugledno preduzee koje djeluje u oblasti pripreme, oblikovanja i prerade metalnih konstrukcija za sklapanje montanih hala, i koja e, vjerovatno, i u budunosti imati potrebu za struno osposobljenim saradnicima bravarskog profila, te se stoga javljam u elji da ostvarim saradnju sa Vaim preduzeem. Zavrio sam Mjeovitu tehniku kolu u Tuzli i stekao zvanje bravara. Radio sam u metalostrugarskoj radionici Metalco d.o.o. Tuzla, gdje sam obavljao poslove u vezi sa pripremom materijala za izradu razliitih metalskih konstrukcija i zanatskih proizvoda koji su u irokoj upotrebi. Stekao sam vrlo znaajno iskustvo u obavljanju spomenutih aktivnosti. Posebno bih naglasio krae radno iskustvo u preduzeu Magnetiffico d.o.o. Brko, gdje se moja aktivnost fokusirala na spajanje metalnih konstrukcija, i to zavarivanjem, lemljenjem i zakivanjem. Specijalizirao sam precizno zavarivanje. Znaajno je spomenuti moje prisustvo intenzivnom kursu NVO Iskorak u Brkom, na kojem sam stekao osnovno znanje za itanje i razumijevanje tehnikih crtea i tehnoloke dokumentacije. Istakao bih i svoje uee na kursu o upoznavanju i pridravanju odredbi i naela standarda kvaliteta, a koji je odran pod pokroviteljstvom Gmbh Stern, Njemaka. Pored toga, spreman sam i za svaki oblik dodatnog usavravanja i napredovanja. Sve informacije o obrazovanju i radnom iskustvu navedene su u biografiji, a detalje u rado predoiti na razgovoru. Zahvaljujem Vam na vremenu i srdano Vas pozdravljam, Zlatko Kovaevi _________________ Prilozi:
Biografija Ovjerena fotokopija diplome

Ovjerene fotokopije certifikata Preporuke

Propratno pismo na osnovu objavljenog oglasa

Primjer 3. Zlata Kovaevi Cvjetna dolina 20/7 76 000 Brko Telefon: +387 123 456 787 Mobitel: +387 123 456 788 E mail: zlata_kovacevic@violet.ba Brko, 26.11.2004. N/r. direktoru Udruenje graana Korak po korak Aleja lipa 17/3 77 000 Biha

Potovana gospoo, Budui da svojim kvalifikacijama, iskustvom i osobinama zadovoljavam Vae zahtjeve, javljam se na oglas za strunog saradnika u oblasti zatite prava nacionalnih manjina, objavljen u Dnevnom oglasniku 21.11.2004. godine. Diplomirana sam pravnica, usko specijalizirana za oblast zatite ljudskih prava u vienacionalnim drutvima. Tokom jeseni 2000. uestvovala sam u izradi i provedbi naunoistraivakog projekta Ljudska prava u BiH u kontekstu potivanja standarda Evropske unije, koji je bitno doprinio stvaranju realne slike o stanju u Bosni i Hercegovini, kao i pretpostavke za budue aktivnosti. Posebno bih istakla svoje aktivno uee u projektu Europske unije za zatitu prava nacionalnih manjina koji se odvijao pod pokroviteljstvom Programa Better dream iz vedske. Po zavretku spomenutog programa dobila sam certifikat za izgradnju institucija za zatitu prava nacionalnih manjina. Ukljuena sam i u rad Inicijative udruenja graana Gender, i posjedujem certifikat o poznavanju problematike u oblasti ravnopravnosti spolova. Pored toga, spremna sam i za dodatne oblike strunog usavravanja i napredovanja. Sve informacije o obrazovanju i radnom iskustvu navedene su u biografiji, a detalje u rado predoiti na razgovoru. Zahvaljujem Vam na utroenom vremenu i srdano Vas pozdravljam, Zlata Kovaevi _________________

Prilozi:
Biografija Ovjerena fotokopija diplome Ovjerene fotokopije certifikata Preporuke

Propratno pismo na osnovu objavljenog oglasa

Primjer 4. Zlatko Kovaevi Mirisna aleja 31/6 76 000 Brko Telefon: +387 123 456 789 Mobitel: +387 123 456 799 E mail: zlatko.k@yahoo.com Brko, 26.11.2004. N/r. direktoru Maestral d.o.o. Sunana uvala 23/7 75 000 Tuzla

Potovani, Budui da svojim kvalifikacijama, iskustvom i osobinama zadovoljavam Vae zahtjeve, javljam se na oglas za strunog saradnika u oblasti zatite prava nacionalnih manjina, objavljen u Dnevnom oglasniku 21.11.2004. godine. Zavrio sam Mjeovitu tehniku kolu u Tuzli i stekao zvanje bravara. Radio sam u metalostrugarskoj radionici Metalco doo Tuzla, gdje sam obavljao poslove u vezi sa pripremom materijala za izradu razliitih metalskih konstrukcija i zanatskih proizvoda koji su u irokoj upotrebi. Stekao sam vrlo znaajno iskustvo u obavljanju spomenutih aktivnosti. Posebno bih naglasio krae radno iskustvo u preduzeu Magnetiffico d.o.o. Brko, gdje se moja aktivnost fokusirala na spajanje metalnih konstrukcija, i to zavarivanjem, lemljenjem i zakivanjem. Specijalizirao sam precizno zavarivanje. Znaajno je spomenuti moje prisustvo intenzivnom kursu NVO Iskorak u Brkom, na kojem sam stekao osnovno znanje za itanje i razumijevanje tehnikih crtea i tehnoloke dokumentacije. Istakao bih i svoje uee na kursu o upoznavanju i pridravanju odredbi i naela standarda kvaliteta, a koji je odran pod pokroviteljstvom Gmbh Stern, Njemaka. Pored toga, spreman sam i za svaki oblik dodatnog usavravanja i napredovanja. Sve informacije o obrazovanju i radnom iskustvu navedene su u biografiji, a detalje u rado predoiti na razgovoru.

Zahvaljujem Vam na vremenu i srdano Vas pozdravljam, Zlatko Kovaevi _________________ Prilozi:
Biografija Ovjerena fotokopija diplome Ovjerene fotokopije certifikata Preporuke

INTERVJU SA POSLODAVCEM Poslodavac na osnovu pristiglih prijava odabire kandidate koji zadovoljavaju postavljene kriterije i poziva ih na intervju. Nakon te prve selekcije, preostaje ui izbor izmeu kandidata koji manje-vie imaju iste kvalifikacije. Ponekad i sitni detalji mogu odluiti pri finalnom odabiru kandidata. Prednost intervjua je dvosmjerni vizuelni i verbalni kontakt koji ostvarujete sa poslodavcem. Do sada je poslodavac imao saznanja o Vama samo na osnovu onoga to je proitao, a sada ima mogunost da Vas vidi i uje ta imate rei. Takav nain predstavljanja moe dati dobre i loe rezultate. Dobra strana intervjua je to se paljivom pripremom moete izdvojiti od ostalih kandidata i dobiti eljeno radno mjesto. Strukturirani intervju ima tri faze: fazu upoznavanja, sredinju fazu (pitanja) i zavrnu fazu. U manjem preduzeu prvi intervju moe biti i finalni, dok u veim preduzeima moete oekivati i vie intervjua prije konanog odabira. Trajanje intervjua varira zavisno od vremena koje poslodavac ima na raspolaganju i da li ukljuuje testiranje sposobnosti, znanja i sl. Okvirno, intervju moe trajati od 15- 45 minuta, a vodi ga jedna ili vie osoba (komisija). POSLODAVAC ta poslodavac eli saznati tokom intervjua? Nakon predstavljanja, poslodavac e Vas ukratko informirati o preduzeu i radnoj poziciji za koju ste konkurisali. Nakon toga slijedi tei dio, jer Poslodavac eli odabrati kandidata koji svojim kvalifikacijama i karakternim osobinama najvie odgovara otvorenom radnom mjestu. U intervjuu poslodavac e postavljati pitanja radi procjene:

Vae sposobnosti i kompetentnosti; posjedujete li neophodne vjetine i iskustvo; motiva Vaeg interesa za tu poziciju; entuzijazma i kreativnosti; da li i koliko se moete uklopiti u preduzee; Vae slabe take i snalaenja u zahtjevnim situacijama.

Mada u praksi ne postoje dva identina intervjua, ipak postoje pitanja koja se gotovo uvijek spominju i ponavljaju. Navest emo samo neka od pitanja koja poslodavci najee postavljaju:

Recite nam neto o sebi? ta znate o naem preduzeu? Zato elite za nas raditi? Kakvo iskustvo imate u poslu za koji ste se prijavili? Zbog ega mislite da ste Vi prava osoba za ovaj posao? ta oekujete od ovog posla? ta Vam je najinteresantnije u vezi sa ovim poslom? Kako vidite sebe za pet (deset) godina? Zato ste napustili prethodnog poslodavca? ta bi jo trebalo da znamo o Vam, a da nije spomenuto?

Budite spremni odgovoriti i na pitanja koja nisu u vezi s podacima navedenim u prijavi, i koja se ne moraju odnositi na posao, a iji je cilj navesti Vas da pokaete svoje slabe take. Samo dobrom pripremom mogue je izbjei neeljene efekte. KANDIDAT Kako se pripremiti za intervju? Uivite se u ulogu osobe koja je proitala Vau prijavu i koja treba da obavi zavrni razgovor sa Vama.

Koja pitanja biste sami sebi postavili da ste na mjestu poslodavca? ta je to to Vam se eventualno ne bi dopalo kod osobe koju intervjuiete? Koje su osobine poeljne za posao za koji konkuriete?

Probajte jasno definisati potrebne kvalitete za posao na koji ste konkurisali. Da se ne biste doveli u situaciju da ne znate odgovoriti na postavljena pitanja, prije razgovora prikupite dovoljno informacija o poslodavcu (veliina preduzea, oblast djelovanja, postignuti rezultati), kao i informacije koje se direktno tiu radnog mjesta za koje se natjeete. Razmislite o tome ta elite rei, ta sakriti, a ta saznati od poslodavca. Odredite nain na koji ete zamaskirati svoje slabosti i okrenuti ih sebi u prilog. Vanjski izgled Vanjski izgled ne moe nadomjestiti nedostatak vjetine ili znanja, ali moe biti odluujui ako se poslodavac nae u situaciji da bira izmeu dva kandidata koja podjednako zadovoljavaju. Intervju sa poslodavcem nije modna revija ni neformalan sastanak sa prijateljima.

Izbjegavajte ekstravagantnu i upadljivu odjeu jer ne smijete dopustiti da Va izgled privue vie panje od Vaih kvaliteta. Odreena odstupanja su mogua ukoliko se to oekuje u Vaoj profesiji. Prilikom odabira garderobe, vodite rauna o praksi oblaenja unutar preduzea (postojanje ili nepostojanje kodeksa odijevanja), pa se u skladu s tim obucite. Ponaanje tokom intervjua Prvi dojam o Vama je stvoren samim ulaskom u prostoriju gdje e se voditi intervju. Pravilo je da poslodavac prvi prua ruku, nakon ega je pruate Vi. Zatim sjedate na ponueno mjesto i razgovor poinje. O emu treba voditi rauna:

Sluajte sagovornika paljivo i ne prekidajte ga u izlaganju. Odgovarajte samo na sutinu pitanja, jasno i koncizno, u irinu idite kada procijenite da se to od Vas oekuje. Izloite kratko i jasno sve to ste pripremili, i pokuajte navesti odreene primjere. Povedite rauna o neverbalnoj komunikaciji koja prati Vae izlaganje (pogled usmjerite na sagovornika, smiren izraz lica uz blagi osmijeh, uspravno sjedenje ili stajanje bez gestikulacija, uz prostornu distancu...). Budite optimistini i izbjegavajte samosaalijevanje, izgledajte samouvjereno. Trudite se da istaknete ono to smatrate da Vas izdvaja od ostalih kandidata. Ne izjanjavajte se negativno o svojim ranijim poslodavcima, pa makar i imali opravdane razloge za to. Zahvalite sagovorniku na odvojenom vremenu za razgovor.

Pitanja kandidata Primjer pitanja koja moete, a ne morate postaviti:


Moete li mi rei neto vie o dunostima na ovom radnom mjestu? Kakva su Vaa oekivanja u postizanju rezultata u okviru ovog radnog mjesta? Kakve su perspektive razvoja preduzea? Da li u proi neku vrstu obuke? Kakve su mogunosti napredovanja? Radno vrijeme, reim rada? (Prilikom prvog razgovora izbjegavajte pitanja o plati, ukoliko ih ne spomene sam poslodavac.) Kada mogu oekivati donoenje odluke?

Zavretak intervjua Na kraju intervjua, uz rukovanje, zahvalite poslodavcu na vremenu koje Vam je posvetio, istiui kako se nadate buduoj saradnji. Razmislite o intervjuu i uite iz vlastitog iskustva. Kod kue zapiite svoje dojmove, uspjene i manje uspjene take. U emu ste bili dobri? U emu ste omanuli? to vie nauite iz vlastitih greaka, to e Vam sljedei put biti lake prevazii ih. NAPOMENE: Pravo na albu

Odgovorni poslodavci tokom intervjua informiu kandidata kada e dobiti povratnu informaciju. Ako je konkurs bio javan, postoji vrijeme albe u kome kandidat koji nije odabran moe traiti objanjenje od preduzea. Ako ste odbijeni, vano je znati razlog. Budite uporni u svom zahtjevu, jer ete, saznavi razloge zbog kojih niste bili odgovarajua osoba, biti u mogunosti eliminisati ih u sljedeim nastojanjima da dobijete posao. Budite uporni / ne odustajte injenica je da nije jednostavno biti nezaposlen. Osim nedostatka sredstava za podmirenje osnovnih egzistencijalnih potreba, javlja se i problem vlastitog nezadovoljstva. Osobu koja je bila u radnom odnosu, te ostala bez zaposlenja i osobu koja je tek zavrila proces kolovanja, a takoer je dui vremenski period bez zaposlenja, pored nezaposlenosti povezuje i osjeaj razoarenja. Osobi koja ima dui radni sta, svakako nije jednostavno suoiti se s injenicom da je izgubila radno mjesto, te da e ponovo morati traiti posao i dokazivati se na novom radnom mjestu. S druge strane takve osobe obino imaju porodicu o kojoj se treba voditi rauna, pa stoga postaju svjesne da to vie nisu u mogunosti. Javlja se i dodatni strah od svega to je novo na tritu rada, a kojeg prati i osjeaj nepripadnosti, kao i osjeaj ugroenosti materijalne egzistencije. Problem mlade osobe bez radnog iskustva je saznanje da godine i trud koji je uloila u obrazovanje nisu garancija da e odmah dobiti zaposlenje, ime nestaje poetniki entuzijazam. Osoba koja je due vrijeme bez zaposlenja postaje nesretna, neraspoloena, frustrirana, bijesna, to vodi ka oaju, negiranju, depresiji i indiferentnosti. Ako stanje potraje, psiholoki konflikt sa samim sobom prenosi se i na disharmoniju u odnosima sa najbliima. Prihvatite injenice onakvima kakve jesu. Osobe koje su ostale bez zaposlenja imaju adut u vidu radnog iskustva, a osobe koje prvi put trae zaposlenje obino imaju vie znanja iz oblasti novijih tehnologija. Ne dopustite GUBITAK INTERESA, DOSADU I BESCILJNOST! Ma koliko puta bili odbijeni, budite svjesni svojih vrijednosti. Ako elimo promijeniti svoj poloaj, moramo poeti sa promjenama u sebi. Potrebno je ostaviti neugodno iskustvo za sobom, nauiti iz njega to je mogue vie, te skupiti snage i krenuti naprijed i ivjeti u sadanjosti. Skoro svaki uspjeh je rezultat uenja na pogrekama. Neaktivnost je jedan od glavnih razloga zbog koga ljudi ne ive ivotom kakvim ele. Nemojte dopustiti da proe dosta vremena prije nego konkuriete na neko drugo radno mjesto. Dok traite idealan posao, nije loe ni napraviti kompromis i poeti raditi neto to zahtjeva manje kvalifikacija nego to ih vi posjedujete. Naravno, ovakvo rjeenje nemojte prihvatiti kao da je konano, ve samo prelazno rjeenje koje e vam omoguiti da podmirite barem dio ivotnih trokova, da upoznate nove ljude i to je najvanije da ne sjedite kui zapadajui u apatiju. Ostvarit ete smisao u svakodnevnici. Ukoliko smatrate da ovu mogunost nije jednostavno realizovati, onda se struno usavravajte, upiite razliite kurseve, itajte i sl. Konstatujmo, traenje posla je akcija za koju su potrebni ZNANJE, SPOSOBNOST, MOTIVACIJA, UPORNOST I ODLUNOST.

Bewerten