You are on page 1of 11

SEDONA - TROSTRUKO KANALISANJE ulo se na: KONFERENCIJI RAVNODNEVNICE KRYONA

14.jun 2011. godine Uesnici: Gaja - kanalisana preko Lewisa Voljeni Sen ermen - kanalisan preko Geoffrey Hoppa Kryon - kanalisan preko Lee Cerolla materijal je skinut sa webb stranice: www.crimsoncircle.com *** JAN TOBER: I sada da nastavimo sa disanjem dok se pripremamo za kanalisanje. Ali znajte, da to ne treba dugo da traje. Momci ve ste i spremni, zar ne?(smeh) Samo paljivo, sada u da pitam! Da li vam je udobno to tako blizu sedite jedni drugima? Mislim da donosite ... (Lee i Geoff su se udaljili jedan od drugog sa stolicom). Nikakav dodir. A da se ljubite to nikako ne dolazi u obzir, jel to u redu? Dakle da li stiu i ostali entiteti?(Pauza,dok Geoff skida svoju cipelu.) O blagi Boe i Majko Boginjo. OK Lee i ti e skinuti svoju cipelu? (Lee pravi grimase.) Ne, nee da skine cipelu? Dobro. O slatka Boginjo, okej. Ima li jo neto to ete skinuti? (Smeh, kako Geoff uvreeno podie svoj nos.) U redu, znai da ste najzad spremni? To je dobro. Veoma dobra. Da, da. I tako oseate...sve vam ovo prua oseaj kao kada, dakle kada vam obezbedimo malo tiine.Oseate se dobro? Okej. Tada u samo tu sedeti i ...(Lee pravi grimase) O eli svoj mikrofon? Okej to je dobra ideja, da si pomislio i na to. Bilo ta bi uinio samo da najzad zautim, jel istina? (Nastaje smeh kako Lee klima glavom.) Okej, u redu je, oseajte se dobro! Budite ljubazni! Svirajte lepo! LEE: Hvala, hvala lepo. Neravnotea je na pozornici, jel to osea Geoff (smeh) Geoff ostani pri programu! (smeh) Tu je velika neravnotea. Previe je mukaraca na pozornici. GEOFF: Tako je LEE: Da tako je. GEOFF: Neto... LEE: Da korigujemo to? GEOFF: Da, bilo bi dobro. LEE: U redu. Da. Dragi moji, gospoe i gospodo - Pepper Lewis (Pozdravljena je ogromnim aplauzom dok dolazi na pozornicu.) Nastaje pauza. GAJA - kanalisano od Pepper Levis. GAJA: Pozdravljam sve vas!Pozdravljam vas u ovom trenutku, u trenutku ovog Sad-a, u ovom trenutku vremena, u ovom jednom od mnogih, mnogih cenjenih, vrednih i znaajnih trenutaka vremena.
1

Pozdravljam vas u ovom dobro proivljenom trenutku ivota! U svakom od savrenih ivota postoji jedan jedinstveni trenutak, savreni trenutak bez presedana! Zato sada zgrabite trenutak, i razmislite o sopstvenom ivotu, o onim arobnim trenucima koje ste ve doiveli. U svakom ivotu, u jednom od velianstvenih ivota postoje jedinstveni trenutci, kao to je i ovaj sada - ovaj trenutak u vremenu. Razmiljajte o ovome, dok na jedan trenutak posmatrate prole trenutke, va ivot koji je proao, budue trenutke, jer to je ivot koji sada ivite, koji je visoko cenjen, potovan, neophodan i ispunjen sa ivotom. Sada na jedan trenutak razmislite o onim prosvetljenim trenutcima koje ste ve doiveli. Jedan trenutak razmislite o budunosti, o vremenu kada elite da budete voeni, da vidite svetlost, da osetite da ste podravani, od jedne majke koja vas toliko voli kao i sada, u ovom trenutku, koja vas neizmerno voli i sada u ovom trenutku. Zato sam dola da vas osetim. Dola sam da vas podravam. Zato sam dola da vas ispunim sa ivotom. Dola sam da vas uzdignem! Dola sam da vam donesem slasti, koje e vam ivot jo nuditi. Mnoge trenutke doivljene ovde na Zemlji, mnogi smatraju da su gorki, da su alosni ovi trenutci. Meutim tu je i sladak ukus. Voe je ve sazrelo, i tu je sada i za vas! Postoji ivot, koji jo treba da doivite. Postoji kreativnost a postoji i svetlost. I sada dolaze takvi trenutci, koji e prizivati sebi one trenutke koji su pomereni, koji su skrenuti, i zapamtite i ove trenutke! Moda ete uoiti ova pomeranja, da postoje i takvi, koji e biti pomereni iz ovog sveta, iz ovog ivota. Videete koliko je to teta i vae srce e to oseati, vae srce e zbog toga krvariti, i neki od vas e jo uvek biti zahvalni, to se to sve deava tamo negde a ne tu. Ali znajte i zapamtite, da ako neki stignu na druga mesta, tada e i jedan deo vas stii tamo! Jer vaa dobrobit u tom trenutku se takoe pomera. U ovom trenutku deavaju se mnoga pomeranja svuda po svetu. I videete, koliko je jednostavno i lako ispasti iz jednog centriranog stanja i biti uspavan jer gledate u tom pravcu a ne u nekom suprotnom. Zapamtite! Uhvatite savrene trenutke i da ste centrirani u svojoj biti sa ciljem, da doivite mala pomeranja ili skretanja u trenutku sa vaeg puta! Odavno ste bili ti, koji su pripremani preko raznih inicijacija da se oistite. Ba zbog toga ste mislili, da oni ne mogu doiveti neuspeh! Da oni ne mogu gubiti. Mnogo to ta su prouavali sa ovim ciljem. Dobili su bezbroj uenja, meditirali su. Ali u jednom jedinom tihom trenutku, kada ih je disanje pomerilo udesno umesto ulevo, tada su se pomerili i zapoeli su svoja putovanja nanovo. Za njih nisu postojali sveani trenutci. Meutim mi ba to traimo sada. Slavljenje! Jer vas Majka Zemlja podrava. Jer Majka Zemlja je odobrila i prihvata sve vae snove, ona kreativna delovanja, nastojanja da slavite ove blagoslove i da uivate u ovim nagradama. Meutim budite oprezni, jer ete imati takve trenutke pomeranja u svom ivotu. Budite jako oprezni kada se to deava oko vas! Kada doe do ovoga, koristite svoju mudrost, to ste prisvojili kao svoje. Kada se to desi, traite unutar sebe stvari, koje treba da nauite, Zakone Univerzuma, koje ste takoe mogli da usvojite. Znanje koje je vae, svu mudrost koja je vaa.

Zemlja je vaa. Uvek je i bila vaa! I sada se pribliavaju takvi trenutci, gde e mnogi od vas to zaboraviit. Oni e biti pomereni, bie skrenuti u druge smerove, bie skrenuti. Sada dolazi takvo vreme kada e mnogi biti skrenuti! Preporuuje se da koristite humor! Da slavite sa osmehom. Ali taj smeh treba da izvire iz vaeg srca! Dozvolite svom srcu, vaoj mudrosti, da se smeje samom sebi! Meutim pazite, jer bie i takvih, koji e se smejati vaoj teti! Sa tim ete i vi biti skloni, da se smejete teti drugih. Neka humor bude vaa vodilja, ali da je to stvaran humor. To to izvire iz vae dubine, to sa jednim finim dodirom ivot ini lakim i oseajnim. Posle ove pauze... posle pauze, ova skretanja e se pojaavati, i pratie vas sve do onog trenutka, koji mi nazivamo martom 2013. Dakle kroz ovaj period vremena vredno je da proete lako i lepravo, jer ete videti, da su drugi istovremeno veoma uznemireni i drhte od straha, ba tako kao kada ovek zadrava svoj dah, to je naravno nemogue, jer bilo ko da zadri dah bez da je tano podesio svoj kimeni stub, to tada vodi samo ka brizi i do uznemirenosti. Primetiete, da u ja sada ovaj oseaj smiriti. Smiriu vas srani puls kako bi olakao vaem srcu da lake kuca. Proiriu spososbnost vaeg uma, da moe da vidi dalje, u daljinu, i kroz veoma kratak period vremena poeu da vam nudim novi svet, sagledavanje novog sveta. Onima meu vama koji su to odabrali, pomoi u da napiete sledee korake koje treba da inite, vae nove izbore. Svet je va. Zemlja je vaa. Usvojte je, neka bude vaa! Nemojte razmiljati o nekoliko proteklih dana i vremenu! Nemojte razmiljati o njima! Odaberite to! Formirajte pravo na to! Kada ve budete nauili mnogo to ta, tada uite i druge! Naite svoj glas! Naite svoju istinu! Podelite sve to sa drugima to ste nauili, podelite sa njima vae bogatstvo, va rast! Uinite sledee korake! Nemojte oekivati da vas drugi vode! Svet ima sada potrebe za voama! Imaju potrebu za stvarno vostvo, dolaze zadnji trenutci a ljudi se jo uvek tegle negde na kraju. Vidovitost se jo uvek nije u potpunosti otkrila.Jo uvek ima takvih koji nita ne vide a ima i takvih koji zatvaraju svoje oi da ne vide nita! Otvori sopstvene oi! Otvori svoje fizike oi i tada e videti sa spiritualnim oima! Otvori spiritualne oi, i tada e sa svojim fizikim oima videti vie i mnogo dalje! Kvalitet svetlosti se menja. Menjaju se solarni dani. Svako kraljevstvo i element zemlje se menja. Tu pripadaju i odreeni delovi vas. Svaki atom, svaki molekul, svaki mineral nudi deo sebe za to, da tvoje fiziko telo obnovi sebe. Ovo vam nudi jedan novi vremenski period. Ohrabruje vas na to da gledate i na drugu stranu! Pa gledajte! Pogledajte duboko u sebe, u svoju unutranjost a zatim pojaajte one misli i zraite one misli, ispoljite to, to e moda i vas da iznenadi, ono to mi nazivamo inspiracijom. Inspiracija! Da inspirie istinu u vama! Izrazi to i prema drugima. Osvetli stazu i drugima, koju i oni mogu da slede! I videe, sledie! Meutim za to nemaju sopstvenu hrabrost, da to uine sami. Vi... i ovi trenuci - ovi izvanredni trenuci - jer ste za ovaj trenutak doli. Jo je suvie rano da gledate iza svojih lea i na osnovu jednog ivota koji si dobro proiveo i da o tome razmilja. To bi bilo jo prerano! Meutim to uopte nije prerano za vas, da odraavate svetlost i inspiraciju. Svet se preobraava, nanovo se preobraava munjevito, sa malo naprezanja i uz manju borbu nego to to vi mislite. Borba je neto na ta ste jako navikli -"O ovome treba da razmislim,
3

estoko treba da radim za sve. Odavno i tako naporno radim na tome." - Ovo vreme je zavreno. Bez napora, bez borbe, istovremeno dolaze sa inspiracijom nova vremena i nove istine. Treba da se stvori Nova Zemlja da bi se stvorio novi svet! Svetovi dolaze i odlaze, menjaju se, preklapaju se, otkrivaju se, da bi ponovo i ponovo otkrivali sebe. Iz toga izvire, iz toga pupi novi svet, velianstveni ivot. Iz toga izvire kreativnost i mogunosti, vostvo i mudrost. Iz toga izviru nove vrste, novi elementi i novi ivot. Ponite samo da posmatrate oko sebe i ve moete videti jedan novi svet! Ne morate sa svim tim da saekate kalendarski datum, da vam to prui potvrdu! Dokaite sve to sebi sada! Zovite svoje vodie! Uzmite ih u raun! Pozovite ih kao iskreno i stvarno drutvo u svakom pogledu! Kaite - "Imam potrebu za pomo" - Imam potrebu za drutvom. Inspirisan sam ali vidim samo dotle, ne vidim iza kulisa! - Uzmite ih u obzir, zapamtite ih, jer e oni isto uraditi sa vama! I oni e uzeti vas u raunicu. Pitae vas da li ste uzeli u obzir sve to ste nauili, sve to vam je dato kao sredstvo. Imaj nameru! Dozvoli da te namera vodi! Jako dugo govorite o slobodnoj volji. Vreme je da je najzad i upozna! Na mestu je da koristi slobodnu volju! Na mestu je da si suveren! Sada znaj i to!Znaj i upoznaj to! Jer ima pravo na to! Jer velianstveni ivot stvara velianstvene trenutke. Ovi velianstveni trenuci tek treba da dou. To je vae. Jer zato ste i doli ovde a ne da se zabavite ovde! Ve ste zato doli, da vidite sopstvenu svetlost! Ova svetlost je ta to sada vidite pred sobom.Ako je to svetlost Gaje, tada je to ujedno i tvoja svetlost. To je svetlost oveanstva, jedinstvo oveanstva. To je privienje oveanstva, njegova budunost - to to vam ja odraavam, sa ime vas uzdiem. Nee nikada vie biti ni jednog trenutka kada vas neu podravati, gde vam neu neto dati. Zemlja poznaje samo ovo doba i sledee. ta donosi sledee doba? To elite da vidite, to bi voleli da znate. Veoma brzo... neverovatno brzo ete zabeleiti, da vam donosim ove poruke. Ovaj sadanji trenutak nije pogodan za to, meutim mnogo velianstvenije istine i vienja u vam pokazati, da znate na ta moete raunati. Da se vae skretanje smanjuje i da svakog trenutka vaeg ivota postajete sve bogatiji i bogatiji. Neka vas vode fine istine! Neka vas vode velianstveni trenuci! Unutar vas ve neto pulsira. Takvo jedno srce, koje ima sasvim drugaiji ritam. Jedan otvoreniji um. Manje podeljeni trenuci, rasute misli. Jedan mnogo centriraniji polaritet.. To ete odatle znati da e vam istorija biti objanjena. Lutanje po pustinji znai da je va um prazan. Ali kada je um u stanju da se napuni sa mudrou, tada ete isto tako biti u stanju da sagledate i budunost kao i prolost. Tada ete poeti da se seate odreenih stvari a neke ete zaboraviti. I tada... i tada e doi nova vienja, koja e vas voditi u odreene pravce i tada e vam biti potrebna opreznost, jer ve dosta dugo vremena to traite - Pokaite nam put na ovom pravcu! Pokai kuda da idemo! Kai mi, koji je lo pravac a koji je dobar i ispravan. Desilo se da ste dobili ispravno usmerenje, ali sada ve jedno izvesno vreme ga ne dobijate. Zato, pitate se? Jedno vreme su te vodili, meutim posle odreenog vremena trebalo je da verujete u sopstveno vostvo. Sada je i to prestalo. I to je prestalo kao to se sve zavrava, kako bi te inspirisao novi poetak! ta ine nove voe Novog Sveta? ta to oni znaju? Znaju kako izgleda velianstveno. Znaju kakav je oseaj biti u miru. Znaju kako da otelotvore poverenje. Znaju poklone druenja. Poznaju dubine dobrobiti. Znaju kakvo je jedno otvoreno srce i dua, koja udi za letom. Vi ste ti i dolo je vreme SAD-a.

Na malo stvari vas upozoravamo. Na vae skretanje i pomeranje a ujedno i na neto velianstveno! Na jedno ire sagledavanje, prosvetljavanje, nego to ste do sada imali prilike i spoznaju. Jer to isto dolazi! Iz Zemlje, odozdole kao i sa nebesa... i sa nebesa. elite li da vidite sopstvenu istoriju? Videete. Videete prolost, ali samo u jednom kratkom trenu, bljesku. Ima potrebe da je vidite. Va um je suvie programiran na to, da veruje samo u jednu istoriju, iji je veoma mali deo istina i tano. Ali za to da vidite istinu, za to treba da otpustite jo podosta vaih verovanja. Ako elite da verujete u neto, tada verujte u Sadanje vreme.Verujte u Sebe! Verujte u Zemlju, i u svet koji preobraava sebe. Verujte u one koji vam pruaju vostvo, jer i oni veruju u vas. Verujte u sopstveno osveivanje, znanje, u ono to ste usvojili. Verujte u to to ste uli, videli, ak i iznad toga...i iznad svega. Kada poinje da sumnja, nemoj dozvoliti da to raste u tebi. Ako se pojavi sumnja, tada barem u sopstveno srce nemoj sumnjati! Ako sumnja, barem u to nemoj sumnjati, da Zemlja brine o tebi. Nemoj sumnjati u bezbroj izvora! Nemoj sumnjati u to, da je ivot dug, ak ni tada ako ti se ini kratkim. Nemoj sumnjati u solarnu svetlost ili onaj solarni glas, koji ti jasno govori! I dozvoli da te sa sledeim trenutkom i sa sledeom istinom obasja sjaj zvezdanog neba! I tamo je snaga Zemlje - dozvoli, da i ova snaga bude tvoja! Ja vam nudim moju ljubav. Zato je ona bezgranina, besmrtna. Za nju ne treba ni da moli, jer je tvoja. nudim vam moju blagost i brinost. Nudim vam, tebi i sledeem svetu, mudrost, jer su obe i tvoje . Sa eljom da vam je dobar dan, pozdravljam vas. (pauza) Voljeni Sen ermen - kanalisan preko Geoffrija Hoppa SEN ERMEN: Hvala ti Gaja za ovu uzbudljivu poruku. Nisam Kutumi. Nisam Adamus Jesam onaj Ko sam, voljeni Sen ermen. Ve vie od jednog veka radim sa Ljubiastim Plamenom, sa Ljubiastim Zrakom. To je poelo sa Madam Blavatski, Kutumi Lal Singom, El Moraja, i sa sopstvenom energijom i sa svim vaim energijama. Jer, pozvali ste me, u ovom trenutku stvaranja, povodom transmutacije ove velianstvene planete! Pozvali ste me sa ciljem transmutacije, kada jedan oblik energija transmutira u drugi oblik. Kada se menja ravnotea energija i svesti na ovoj planeti, kada se jedno mentalno i fiziko doba pretvara u doba svesti, u doba prihvatanja svesnosti. Ja sam jedan od anela buenja, i radim zajedno sa slinima kao to je Kryon, Gaja, i slini, kao to je moj dragi i voljeni prijatelj Tobijas i svi vi. Dolazim kod svih onih koji su u svom privatnom, jedinstvenom vremenu buenja. Dolazimo u vae snove, prisutni smo u vaim najtamnijim kao i u najsjajnijim trenucima. Idemo kod svakog oveka koji se budi, da ga uverimo u to, da je ovo stvarno jedan prirodan proces. Da, razvoj je sasvim prirodan proces. Ve vie od jednog veka radimo sa Ljubiastim plamenom i sa procesom preobraaja, i ovaj dan sam uvao za vas. Za Vas dragi moji entiteti, zajedno sa svima onima sa kojima radim, sa uiteljima, da se jo jednom spiralno uzdignemo i to sada sa Ljubiastim Plamenom! Sada emo da odemo na Dream-Walk (putovanje u snovima). Dream-Walkom nazivamo to kada zaponemo trenutak Sadanjosti u prisustvu Ja Jesam, i omoguavamo sebi da na spirali uzdizanja proemo skroz, da se otvorimo i da se proirimo! Svaki pojedini ciklus ove spirale je sve
5

vei i vei, gde energije, verovanja, uverenja, oseaji, kao i naa gledita o prolosti, shvatanja mogu sve vie da se razvijaju u svoj najvii oblik postojanja. Hajde napred sada, skoimo i poslednji put uzjaimo ovaj Ljubiasti Plamen! Proimo zajedno ovom ljubiastom spiralom. O pa sada je ve dolo vreme za ovo! Vreme je, zbog tog posla koji smo svi mi i vi zajedno obavili, i ija je posledica da smo sada stigli do jednog novog nivoa, na jedno novo mesto. Dragi drugari. i moji drugovi entiteti, promenuli ste stvaranje. Uzmimo jedan dubok udah i zaponimo sa preobraajem pomou Ljubiastog Plamena.Ovo je veoma lino u svaijem sluaju, meutim kako ste stvorili jedan novi potencijal, to moe da promeni ceo svet - ukoliko je svet to odabrao. Ponimo odmah sa tim, da preobrazite, odnosno da otpustite iluzije prolosti, jer prolost nije takva kakvom su vam je opisali. Prolost nije takva kakvom je vidimo. jer prolost je ispunjena sa bezbroj blaga i sa dragim kamenjem. Sa mudrou. Sa svesnou. Uglavnom veina oveanstva i drugih ivih bia vidi samo jednu stranu prolosti i vezuju se za to a zaboravljaju na sve ostale poklone, na sve ono to je bilo dato u prolosti. Hajde sada skoimo na ovu spiralu i neka pone transmutacija, jer prolost uopte nije to, kako izgleda. Tvoja prolost, tvoji dani provedeni na ovoj planeti, noi, snovi, mnogo su celovitiji i bogatiji, nego to je tvoj um u stanju da zamisli. Dozvolimo dakle, da spirala Ljubiastog Plamena preobrazi to u njegov/njen najvii, najvii potencijal! Uzmi jedan dubok udah i opusti se...otpusti sve, sve to ti vie ne slui! Kako otputa stare energije, one ti se vraaju osveene, svee, iste, da sada ve slue novoj svesnosti! (pauza) Kako idemo dalje na spirali transmutacije, uzmi jedan dubok udah...i otpusti sve, prevazii ljudske pojmove, jer ti si mnogo vie od toga! Hiljadu ili jo vie se zadrava u ovim telima, etajui tu na povrini zemlje i uverili su te, da si stvarno ljudsko bie, ta vie, ak su te nekada uverili i u to, da si neto loe uinio. Uzmi jedan dubok udah i otpusti, da ti Ljubiasti Plamen transmutacije donese seanje na to, da si ti jedan aneo, da si i ti jedan entitet. (pauza) Kako nastavljamo sa Dream-Walkom, sa njegovom spiralom, uzmi jedan nov dubok udah! Seti se, da se nita ne moe zauvek izgubiti. Nita. Ni jedan deli tebe, ni jedno pare tebe.Tvoje bie se nikada, nikada ne moe izgubiti. Sve je tano tu. Uvek je i bilo. Sada vas molim da otpustite iluziju, sve torzije! Neka se sve pretvori nazad u istotu! Uzmi jedan dubok udah! I samo dozvoli, da ovaj proces transmutacije, alhemija due uini svoje. Svoj deo posla! (pauza) Kako idemo dalje na spirali ovog transmutacionog procesa, vreme je, da prevaziemo dualnost, jaku iluziju suprotnosti! Zbog oseaja dualiteta kroz mnogo ivota ste samo vukli ili gurali, dok su i vas pritiskali, i zbog toga ste morali da gurate nazad i da se borite, i da inite odreene napore.
6

Sa ovom poslednjom spiralom Ljubiastog Plamena uzmite jo jedan dubok udah! Prevaziimo dualitet i uimo u Novu Energiju, koja je energija rasprostiranja. Nemate vie potrebe za tim, da se suoavate sami sa sobom da bi ostvarili stvarnost. Uzmi jedan nov udah... i otpusti dualnost! (pauza) Kako idemo dalje na spirali, tu je jedna stvar, koja mi puno znai - ukoliko ste u stanju ovo da otpustite - to bi mi mnogo znailo. Sumnja. Sumnja. Sumnja u sopstvenu sposobnost, to vas stalno mui sa beskonanim sumnjama. Molim te da ovo sada preobrazi! Transmutiraj ovo u snanu i hrabru mo svoga Ja, prihvatajui sebe i da vidi i prihvati sopstvenu lepotu. Sumnja donosi toliko boli i stvara tolika ogranienja. Uzmite sada ponovo jedan dubok udah! I stvarno transmutirajte ovu sumnju ... sa jednim stvarno dubokim udahom! Ovo vam ve stvarno nikako ne stoji. Ne pokazuje se lepo na tvom licu, a u tvom srcu izrazito ne stoji nikako. Moli sada da se ova sumnja u sebe samog pretvori u lepotu tvoje istote, lepotu tvoje due, u istotu toga ko si u stvarnosti! Ovo je poslednje putovanje sa Ljubiastim Plamenom preobraaja i zato molimo da preobrazi sumnju! (pauza) I sada u ovom divnom sigurnom prostoru, to to delimo jedni sa drugima, na ovom poslednjem zajednikom putovanju, na poslednjem putu Ljubiastog Plamena, uimo tiho, ni muzika nam nije potrebna. muzika se polako utiava. (pauza) Muzika tiho prestaje. Tu smo, ta nam je ostalo? Nije ostalo nita drugo samo svesnost i svetlost - tvoja svest i svetlost stvaranja. Tvoja arobna ista svest, koja privlai sebi svetlost, to izaziva, ostvaruje stvaranje. U ovom arobnom i tihom trenutku Ljubiasti Plamen se pretvara u jedan kristalno ist plamen. Ljubiasti Zrak postaje ist ili kristalni svetlosni zrak. Transmutacija starog se desila i sada ve moete da stupite u novo. U ono novo, gde vie nema potrebe ni za transformacijom, jer sva svetlost, reagujui na tvoju svesnost stvara savrenu rezonanciju, stvara apsolutnu harmoniju u samom tebi. Nema potrebe vie za transmutacijom. Nema vie potrebe za Ljubiastim Plamenom. Uzmimo jedan dubok udah ... u ovom trenutku istote... Ja Jesam Onaj Ko Jesam, va Voljeni Sen ermen. I to je tako. (Muzika ponovo poinje da se uje.) (pauza)

Kryon - kanalisan preko Lee Cerolla KRYON: Pozdravljam vas dragi moji, ja sam Kryon iz Magnetne Slube. Nita dublje ili znaajnije ne mogu da vam kaem od onoga to ste uli. Energija Gaje je tu sa Savetom Eona. arobni majstor Sen ermen je doao da obuhvati sa Ljubiastim Plamenom ovu grupu, to vas jo i sada obuhvata. Njihova energija koja toliko duboko prodire, formirala je jednu novu energiju, tu u ovom sigurnom prostoru i ja nisam u stanju da kaem neto velianstvenije od njih. Meutim mogu da ispriam istoriju onih, koji su sa druge strane vela, onih koje nazivamo Pratnjom. Mogu vam rei, da oni nisu doli sa nama ve su doli sa vama. Znali smo ko sve dolazi ovamo. Ima i takvih koji su samo sad pristigli. Neki su tek sada uli za ovaj skup. Sada sinhronizovano sedite tu u ovim stolicama. Neki od vas doli su samo za ove dane, i izvolite sada ste tu. Ima i takvih, koji su ve godinu dana ranije zauzeli mesto za ovaj dogaaj i izvolite i vi ste sada tu. U svakom sluaju, ponaosob smo sedeli pored vas, kada ste ispoljili vau nameru, da i danas elite da budete prisutni. Kao to smo ve i ranije rekli, sinhronizovanost je jedna kvantna energija, jedna sloena izmiljotina, koja je iznad toga, to ste vi u stanju da poverujete, da razumete ili ak i prihvatite, gde je prividno svaki potencijal umean u ovu supu, koja ne sadri nikakvu formulu, osim jedne, a to je ljudska svesnost. Istovremeno potencijali su izvrsni i jaki su, vezano za to da danas sedite ovde u ovim stolicama. I tako ete danima, ak ta vie i sledeih dana, razmetati svoju energiju, instrukcije, svoju lepotu i oseaje, ljubav, intelektualna i ezoterina istraivanja, izbore, reenja, estitke i pozive za jedan velianstveni trenutak - kako je to i Gaja rekla. ta je taj velianstveni trenutak? ta ete uraditi sa ovom prezentacijom? Pozornica je ispunjena sa ljudima koje poznajem. Tu je Jan, zatim moja partnerka u energijama Gaja, i uitelj Geoff, ije se sposobnosti dotle ire, da je u stanju da unese mnogo, mnogo energije a tu je i majstor iju muziku sluate. Svi oni imaju odreeni zadatak i svi oni obuavaju boansko, svi su oni doneli odreenu poruku vama - to da je u vaoj unutranjosti mo, sa kojom moete sve to da uinite, to to danas treba da uinite. Spirala Ljubiastog Plamena je jedna isceljujua energija i daje vam odreenu pozu. Tako da ja sada ne mogu duboko da zaorem, ve samo da sa odreenim instrukcijama zavrim ovaj sastanak. Ja razumem ljudsko bie. Jedan deo mog uenja koji u vam predati, namenjen je vaoj psihi. Jedan moj deo je boanski psihijatar dok je jedan drugi deo mene Bog koji ivi u vama. Zato tano znam da u ovoj grupi ima i onih koji e rei: - "Ovo je jedan aroban period, meavina informacija. Toliko toga je prisutno sada ovde, da ni to ne znam, odakle da ponem. Ne znam ta da inim, jer sve elim!" Ali sa tim istovremeno i to znam, ko je sve doao ovde i ko su ti koji sede u ovim stolicama. Bez razlike, Bog vas sve pojedinano poznaje, jer ste i vi deo nas. Kao to smo vam ve ranije rekli, ona kreativna energija, ko je tvorac univerzuma, nedostaje mu, jer kada nisi tu tada si deo sveukupnog. Prisustvo Ja Jesam predstavlja boansko, tebe, sve postojee stvari, planetu, sve molekule i atomske strukture. Ja Jesam je ve tu. Ali ta ete zapoeti sa njim u 3D? Dakle, pred godinom sa brojem 4 (kada se saberu brojke u godini 2011. prim prev.) to predstavlja Gaju i strukturu, da vam damo jo jednu instrukciju, koja e vam biti od pomoi. Znam ko je tu.
8

Prva instrukcija: - elim da odaberete zato ste doli. ta elite? Pojednostavite! Znam da mnogo toga hoete! ta je to to strasno elite? to si doao? Bie onih koji e da odgovore: "elim due da ivim, i elim da prekinem sa tim to ne funkcionie u mom telu kako treba." Jel da znam ko je sve tu? Dragi moj ne treba da ustane! Vidite, znam ko je tu! Bie i onih koji e rei: "Voleli bi mir. Nisam Miran. Nikada nisam ni bio. Ni ne seam se kada sam unutar sebe bio miran. etam se tu meu onima sa osmehom New Age, pa ipak ne oseam mir. Jer to je to to bih voleo!" Moete rei i to: "Ne znam gde da ponem. Ne znam to nisam smiren. Zato je to to to elim." Dok drugi ele da ree odreene probleme - nove veze, bioloku psihu, boansko? ta je to ? Voleo bih kada bi doneo/la jednu odluku, ti ljudsko bie! Razumem linearnost tvog razmiljanja. Teko ti je da radi vie stvari odjednom. Nisi spreman za to. Znamo mi vrlo dobro da odjednom moete da radite samo jednu stvar. ta je to to je najvanije? ta je to to stvarno eli? Postoje i oni koji imaju materijalni problem. Misli li da mi neznamo i o tome? Ne misli valjda da mi neznamo ta se tano deava? Ima vas, koji ste stalno zabrinuti - "Dragi Due, voleo bih da sam stalno oputen! Toliko odgovornosti nosim na leima i toliko imam briga. Zatim postoji i oni koji su uzeli na sebe teret ivota svoje dece. Znam ko je tu. Zbog ovoga vas boli srce, zar ne? Znam i zato. Zatim postoje opet neki drugi, koji su nesposobni da smanje svoj bol zbog oseaja gubitka. Znam ko je od njih tu. A porodica - jeste li sposobni za trenutak da izvrite kvantni skok? Jeste li u stanju da ovo to je iznad svega upijete u sebe zajedno sa svima samo na jedan tren? Pomognite jedni drugima da odaberete ta je to to elite. ta je to to bi drugaije uradio, pre nego to si doao ovde? Kada ode odavde, ta bi voleo da bude drugaije i na koji nain? Prvi korak je - izbor. Drugi korak je - i to je sutina - veruj - da si sposoban to da uradi, da se promeni. Verovanje uvek izvire iznutra! Za to je potrebna jedna ista namera, i tu ne moe biti prevare. Nije dovoljno da samo hoe. Nije dovoljno ako samo pokuava. Toliko mnogo ljudskih bia ima, ispred kojih stoje "kutije pokuaja" - zar nije tako? "O ja sam pokuao/la ali nije funkcionisalo, zatim sam doao/la ovde i to isto nije funkcionisalo. Pokuavam sada na ovaj nain, ali ni to ne funkcionie." I sada sedite ovde u ovim stolicama i govorite: "No onda u pokuati i sa ovim!" No da vam kaem neto, ovo ovako sigurno nee funkcionisati. Ovo nee funkcionisati. Ovo nije kutija pokuaja. Treba da veruje u sebe da ima dovoljno moi za to, da zapone jedan proces, koji e veito da traje, jedan proces koji vie nikada ne moe okrenuti nazad. ta kae za ovo? Jedan proces koji je toliko ist i tako divan, i nikada se ne zavrava, jer ga ne moe preokrenuti. "No ekaj jedan trenutak Kryone! Rekao si, da imamo slobodnu volju. Da mogu da uradim bilo ta to hou!" U redu je! Tada da definiem drugaije: Ako si odluio/la za promene, a zatim to povue, tada sve porie sa tim to si dotle uradio/la. I tada si u poricanju. To naalost ne moe da preokrene, ali moe to da izigrava. I tada ta ini? Veruje. "Ja sam odabrao/la ovu stvar u svom ivotu i to u i promenuti. Jednom za svagda u to da promenim, i verujem, da je ovo taj trenutak, da je ovo to vreme, i znam, da mogu da zasadim seme isceljenja i promene, za im imam potrebe i to sam i molio/la. U potpunosti verujem, jer sam sada prepoznao/la ta je u meni. Pre sam verovao/la da je to samo neka glupost, ali sada ve sve bolje znam." Da vam ponovim jo jednom ono to vam je moj partner ve i ranije esto govorio. Rekao je ove rei: O moj Boe, ovo je stvarno. (Kryon se smeje) Ovo je verovanje, i to je broj dva.
9

Trea stvar je - Integracija. Ovo je oveku najtee da razume. Kvantno polje tvog DNK je jedan entitet koji postoji od vajkada, koji raspolae sa takvom inteligencijom, koja prevazilazi i tvoju. I ti zna da telo zna stvari, koje ti ne zna. Ali ta to tano znai? Ko to tano stanuje tamo? Kako je mogue to da moe vriti testove miia, da bi spoznao/la neto to ni ne zna o svom telu? Jesi li o ovome ve razmiljao/la? Postoji tu neto iznutra! Potpuno je svejedno kakvu temu si odabrao/la, to se moe na sve primeniti. Od malog prsta na nozi pa sve do temena na glavi. Jer DNK u celini je jedno polje. Ne moe ga ograniiti. Moe da kae: "Boli me ruka. Uvek me je i bolela. To je situacija da te boli ruka". Moe rei i to: " Kada smo proli na spirali Ljubiastog Plamena, tada je bilo rei o mojoj bolnoj ruci. Na tome sam radio/la. Meutim tu nije re o tvojoj bolnoj ruci, ve o tebi. I to mora integrisati u svaki tvoj deli tela! Ako e da slavi isceljenje, tada e u svakom svom deliu tela proslaviti isceljenje. Ako e da proslavi integraciju tvoje udnje to e se odvijati u svakom molekulu tvog tela. To treba da integrie. Jeste li svesni toga ili ne? Da li su u tvom telu svih stotinu triliona molekula koji se nazivaju DNK, svi isti. Nema DNK ruke, ali bi voleo/la da ima, zar ne? (smeh) "Ali tu je taj bol." To je toliko linearno razmiljanje. Dakle trei korak je - da si ti sposoban/na da integrie to, to se odnosi na sve? Ako je to to mi nazivamo Kosmiko Tkanje koje vas obuhvata u celini, tada ete videti da je to indentino. Nadoiete, da geometrija ne daje prednost jednoj ili drugoj stvari. Videete polaritet, ali videete i ravnoteu. Videete lepotu. Videete ravnoteu polja DNK, njegovo ienje, i radiete sa kompletnom strukturom a ne sa jednim odvojenim deliem. Integracija je najvanija stvar, koju ljudsko bie moe da uini. Problem je u tome to e bolna ruka odvojiti panju od integracije celine. "O Kryone mene ne boli ruka. Ja se previe brinem. Sigurno da se ovde deava i neto drugo." Da, ali je to iskustvo celog tela. Voleo bih kada bi razumeli, da od malog prsta na nozi pa sve do temena brine zajedno sa tobom. Znali ste to zar ne? Trea stvar je dakle integracija. I ako ste sposobni da to prevaziete, tada dolazi etvrta stvar a to je praksa, vebanje. Voleo bih da je to neprekidno, stalno prisutno u vaem umu. Tu sada ne traim ponavljanje, to je neto sasvim drugo. elim da sa dobrom namerom, dobronamerno vebate saoseanje vezano za to da volite sami sebe. To vebajte! Ovo je jedna interesantna situacija jer u treoj dimenziji vebanje znai ponavljanje, jer stalno ini isto pa ponovo isto. Meutim mi vam govorimo da je veba jednostruka radnja. Ona je takva stvar, koju ini kruno. To ne znai bezuslovno ponavljanje, zar ne? Jer pokrenuo/la si ovu energiju u krug ili po jednoj spirali, kako smo vam predhodno prikazali i tada to napreduje kruei po sve veem krugu. I to se tako nastavlja, to je vebanje. Uskoro e to i sam da prepozna, da poistoveti ta je to to eli da uini i veoma brzo e uhvatiti sebe, da e poverovati da je to mogue. Veoma brzo e to integrisati u sebe, i veoma brzo e spoznati da se to ve i ostvarilo. Ovaj znak velianstvenog uzvika koji se uo iz ove dve stolice, eleo sam da i ja neto dodam u toku ovog dananjeg dana. I sada za koji trenutak emo se pozdraviti. Istovremeno ima i takvih sluaoca, koji su stigli ovde kao nevernici. Jo uvek se nisu opredelili vezano za ovu stvar i zato se sada obraam njima. Dragi moji moda vam se ovo ini kao glupost, zbrkanost. Moda jo uvek verujete, da vam govori ljudsko bie. Voleo bih da vam kaem, da nema vee ljubavi na Zemlji od one koju Bog osea prema vama. Voleo bih da odavde odete sa prijatnim oseajem, a ne sa zbunjenim. Ako eli da zatvori kutiju, koju si ranije otvorio/la, onda to uini sada! Ne elimo da oseate diskonfort i
10

da stvorimo zbrku u tvom umu. Ne elimo da izazovemo sukobe u tvom ivotu. Ovo su sve samo mogunosti, to su samo posejana semena. Meutim eleli bi da vas zamolimo za jednu uslugu! Ako doivljava takav period vremena, kada se nelagodno osea, tuan si, ili ako se suoava sa pitanjima koje ne zna da rei, tada se seti ovih trenutaka, jer to to se sada ovde deavalo, ii e sa tobom kroz tvoje vodie i anele uvare, u koje ak ni ne veruje. Meutim doi e jednom taj dan, kada e eleti da otvori kutiju, koja je krenula na svoj put i napunjena je. Ja ti obeavam dragi moj da e vaa najbolja reenja imati poreklo odavde i najvea ljubav e tano biti onkva kao sada dok si sedeo/la ovde. Ne mora to ponovo da stvara jer mi smo sa vama i stvari tako funkcioniu. To funkcionie kod onih koji razumeju da nikada nisu sami, da rastojanje nije bitno, i kada si deo stvaralake energije univerzuma, tada ne moe da se sakrije. Otvori vrata - ako tako eli - ali budi spreman/na na neto to nisi oekivao/la. Reenja za nereive stvari. Oni sa kojima si se sreo na ovoj pozornici, ponovo e se pojaviti pred tobom, i to e ti doneti novo uenje, i seti se, da e se sve stvari za kojima ima stvarne potrebe otvariti, jer to tako funkcionie i zato smo i mi ovde, i to je to to mi inimo, da se to desi. Ponovo se zahvaljujemo svima onima, koji sede tu pored mene na pozornici, i na taj nain uestvuju i prezentovali su vam rei i energije koje imaju dubok uticaj, to je svima vama dodirnulo srce. Vidite, ja znam ko ste vi i ko je sve prisutan. Ja san Kryon, zaljubljenik u oveanstvo. I to je tako.

Sa Maarskog preveo: Selei Laslo ma. ing. Zrenjanin 22. septembar 2011. godine

11