You are on page 1of 7

DIMENZIONALNE KAPIJE

Odnosno ta se moe oekivati izmeu 2011. i 2013. Saetak prema: Georgu Kavassilas-u Georg Kavalissilas je poreklom iz Australije, i u toku svog ivota proao je kroz ne ba svakodnevne izazove i doivljaje. Kroz njih je doao do znaajnih iskustava. Zahvaljujui svojoj prirodi i steenim iskustvima osea obavezu i dunost da podeli informacije sa drugima, koji na osnovu toga mogu odluiti koji put da odaberu u bliskoj budunosti. U svom izlaganju iskljuivo se oslanja na sopstvena iskustva, doivljaje i mudrost. Kae da trenutno na Zemlji ivi vie ljudi koji na osnovu sopstvenog iskustva informiu oveanstvo o trenutnim dogaanjima kao to su na primer: David Icke, Gregg Brendon, ili Durnvalo Melchidezek, koje Kavassilas jako potuje. Moda mi svi imamo drugaije poglede na svet, meutim informacije dobijamo sa podudarnih.mesta. To ih podstie da nalaze odgovore na sopstvena pitanja, dok se oslanjaju na glas svog srca i na energiju svetlosti, a Georg Kavassila kae sledee: "Ako postoji neko ili neto to nas podstie da predamo sopstvenu energiju ili da se oslonimo na neiju tuu energiju (to su lani proroci ili majstori) tada je u tom sluaju re o prevari i o manipulaciji sa drugima." Gerg Kavassilas roen je 1966. godine I ve je kao dete doiveo mnoga iskustva, kada su ga razna vanzemaljska bia odnosila sa prijateljskim ili suprotnim interesima. Prva iskustva sa negativnim vanzemaljskim biima imao je kao petogodinjak. Sea se kako su ga paralisali, I kada su ga vratili, bio je ispunjen sa jezom. Tada je odlazio u majin krevet, koja bi se budila I nije razumela to je njeno dete promrzlo. Dabe je dete objanjavalo da su ga odneli vanzemaljci, majka nije reagovala na to, jer je verovala da je njen sin sve to sanjao. Na druge mogunosti ona nije mogla ni da pomisli, ak ni tada kada je detetu nestao pokriva ili krevetnina, kada su ga odneli. Sa slinim nerazumevanjem se sretao i kasnije i to vie puta. Meutim on je razumeo da je stekao takva iskustva, kakva drugi jo nisu imali. Problemi koji su nastali vezano za to morao je sam da reava. Govorio je da su ga u deijim i momakim godinama tri puta odneli. Tada je sutradan uvek bio pospan, jer je celu no bio budan. Posle ovakvih susreta uvek su nalazili implantate u fizikom I u finim telima. On misli da se sve to desilo, jer su tamne sile unapred znale da e kao odrastao ovek predavati vane informacije oveanstvu (to trenutno I ini) I na taj nain su eleli da utiu na njega. Sline stvari se deavaju i danas, ali sada ve mnogo ree. Nauio je da unutranja svetlost i svest ponitavaju svaku manipulaciju, tako da vie ne mogu da utiu na njega. Najvrednija iskustva stekao je u 2003. godini, kada su ga posetila "svetlosna bia" predsatvnici Galaksije i upoznali ga sa tehnikom svesnog istupanja due i kako svesno moe da se vrati nazad u fiziko telo. Obiao je tada ceo njihov Univerzum, ija konstrukcija u potpunosti odstupa od naeg Univerzuma. Na svet je izgraen iz svetlosti (kao i vie univerzuma omniverzuma). Prema Kavassilasu sve i svako je ivo bie: galaksija, planeta, univerzum itd. Na univerzum ima 13 dimenzija i on je ivo bie.
1

U na univerzum trenutno smo doli za iskustva da doivimoi i razumemo to to ima za osnovu svetlost i svetlosne vibracije. Za vreme svojih putovanja Kavassilas je razumeo, da smo za vreme inkarnacije zato doli u ovaj Univerzum, da doemo do linog iskustva i da bi posle postali stvaraoci svog svetlosnog Univerzuma. U naem Univerzumu vlada Zakon Dualnosti u obliku svetog Boga Oca I Boginje Majke, koji se sastoji iz vie slojeva. U naoj Galaksiji Mleni Put je Boginja Majka dok Galaksija Andromeda predstavlja Boga Oca. Na nivou Sunevog sistema Zemlja je Majka, dok Sunce predstavlja Oca. Na Zemaljskom reinkarnacionom sistemu isto predstvaljaju Isus i Marija Magdalena. Sve je to vezano za nas poelo u 13. Dimenziji, kada se naa dua spustila u ovaj Univerzum. U 9. Dimenziji jo ne postoji telo ve samo energija. Na ivot u ovom univerzumu zapoeo je sa devetom dimenzijom I sa prouavanjem svake dimenzije sputali smo se jednu dimenziju nie, sve dok nismo stigli do 3. Dimenzije. Od sedme dimenzije dobijamo zatitni sloj da bi se u 5. Dimenziji to pretvorilo u telo, meutim to je telo jo veoma retko, prozirno. Na ove dimenzije gledamo kao na "nebo" a od 4. dimenzije nie ve se nalaze i negativni entiteti. Izmeu 5. I 4. dimenzije isto se nalazi jedan sloj, koji je u tekstovima naznaen kao "veo". U celom Univerzumu je prisutna dualnost, jer ovaj Univerzum je stvoren pod uticajem Svetlosnog Talasa. Svuda gde se moe nai Svetlosni Talas takoe vai zakon dualnosti. to smo u niim dimenzijama, to je jaa snaga dualnosti, jaa je gustina i podstrekivanje na to, da ljudsko bie stie iskustva I spoznaje. oveanstvo sada ivi u treoj dimenziji, odnosno u jednom takvom prostoru, gde je izuzetno visoka snaga dualnosti. Zemlja je odraz Univerzuma ali u veoma koncentrisanom stanju. To je donja granica, najdonja taka, odakle moemo ve samo nagore da se kreemo. (Jeste da postoji jo 1. i 2. dimenzija, ali ovaj prostor zasnovan je na drugoj osnovi.) etvrta dimenzija je najrasprostranjenija, i ima bezbroj nivoa i oktava. Svaki entitet u 3. ili 4. dimenziji dobija epitet negativnog ili pozitivnog zbog naeg ogranienog gledita. U 4. dimenziji negativni entiteti ve raspolau sa razvijenom tehnikom i sa jakom sposobnou manipulacije - u stanju su da emituju holografske slike, da stvaraju sintetika svetlosna bia, da zaustave energetske centre, stupe u misli, utiu na naa oseanja itdLeenje i akre kao energetski centri su u 4. dimenziji, dok su u nama u 3. dimenziji samo paradigme (re koja menja sve ostale rei kao uzor, obrazac, ugled itd..prim prev.) U 5. dimenziji nalazi se samo jedan energetski centar u sredini grudi oko srca. U 3. dimenziji moemo stupiti u vezu sa 4. dimenzijom ako je re o telepatiji ili leenju. Ako govorimo o bezuslovnoj ljubavi tada stupamo u vezu sa 5. dimenzijom ili sa ostalim viim dimenzijama. Georg Kavassilas nas upozorava na negativnu aktivnost entiteta iz 4. dimenzije posebno sada u ovim vremenima, jer su za nas 2011. i 2012. veoma vane godine. (Upotreba droge i drugih halucigenih sredstva dostie samo 4. dimenziju I zato nisu preporuljivi za upotrebu.)

Imamo li slobodnu volju ili je budunost ve odreena?


Prema Georgu Kavassilasu sa odgovarajueg stanovita budunost se ve i desila, zato oni koji vide u budunost ve znaju da e na Zemlji u narednim periodima biti sve u redu. Kako je to mogue? Postoji li slobodna volja ili smo mi ogranieni u 3. dimenziji? Stvarnost je ta, da je nae
2

vie Ja ve unapred odluilo kakve dogaaje bi volelo da doivi i kakve zadatke da prihvati i da ispuni. Kavassilas to objanjava na sledeim primerima: 1. To je kao kada zemlju posmatramo sa same zemlje, tada nam se ini da je ploa I da je ograniena sa horizontom. Ako se uzdignemo imamo vei ugao gledanja I tada vidimo da je zemlja lopta. 2. Kao da glumimo jednu ulogu u filmu. Znamo kako e se zavriti, ali ipak dogaaje realno doivljavamo. Ako elimo da film dobro uspe, tada svaki glumac mora svoju ulogu verodostojno da odigra prema odreenom scenariju. Ne moe se nita ispustiti, jer nema smisla, jer je sve ve odreeno. To tako funkcionie u oba primera. Ako smo svesno povezani sa svojim Viim Ja, tada moemo imati uvide u budue dogaaje, jer na nivou Vieg Ja ne postoji vreme i prostor, jer se "osea" na drugaiji nain nego u 3. dimenziji. Vezano za ovo Georg Kavassilas naglaava dve stvari: postoje stvari za koje zna da ne moraju da se dese meutim ima dogaaja za koje sigurno zna da e se desiti Ve vie puta se uverio u to I sada ve sme da izjavi, da sigurno zna da prepozna razliku izmeu dva dogaaja. Dakle one informacije, koje sada objavljuje, pripadaju drugoj grupi, odnosno sigurno e se desiti!

ta se moe oekivati u bliskoj budunosti?


Po Georgu Kavassilasu izmeu 2011-2013 na Zemlji e se odvijati dogaaji od kljunog znaaja. To jest Majka Zemlja e zapoeti proces podizanja u 5.Dimenziju i obavie se aktivacija svetlosnog tela. Ovom procesu prikljuie se i mnogi ljudi. Prema Georgu Kavassilasu Majanski Kalendar Tzolkin nee se zavriti 21.decembra 2012, ve u stvarnosti 31.marta 2013. Upozorava svakoga, da je ovaj datum sa stanovita astronomije vezan za prolenu ravnodnevnicu (21.mart) kada se aktivira svetlosno telo Majke Zemlje. Mnogima je poznatije i prihvatljivije 21.decembar. 2012. Ali vezano za ovaj dan Kavassilas napominje, da na Zemlji (Gaji) nee biti vie nikoga jer toga dana zapoinje preobraaj Zemlje, odnosno promena polova. Tada ve ni jedno ivo bie u 3. dimenziji vie nee imati anse da preivi ove promene. Majka Zemlja e izmeu 21.decembra 2012. i 21.marta 2013. pronai sebe, (svoj centar ravnotee) i postae zvezda - svetlosno bie. Za Univerzum ovaj preobraaj je jedan sasvim prirodan proces. Zemljotresi e sluiti za to, da se Zemlja sve vie priblii svom centru. (Kavassilas napominje da zna za eksperimente HAARP, koji izazivaju vetake zemljotrese.)

PITANJE: Gde emo biti ako izmeu 21.12.2012. i 21.3.2013. nee biti nikoga na Zemlji?
Prema Georgu Kavassilasu scenario nije isti za svakoga. Trenutno entiteti su se inkarnirali na Zemlju iz razliitih delova Univerzuma, sa razliitim nivom razvoja. Svako je za sebe odabrao - preko svoga Vieg Ja - put, koji mu najvie odgovara sa spekta razvoja. Jedan deo oveanstva
3

oko 2 milijarde, nastavie sa procesom da pree u vie dimenzije isto kao i Majka Zemlja. Odnosno da se uzdignu iz 3.Dimenzije u 5.Dimenziju. Kasnije 31. marta 2013. god. se aktivira svetlosno telo Majke Zemlje. (To je deo ljudi koji su u mom ranije datom materijalu, odluili da ostanu na Zemlji prim. prev.) Jedan deo populacije (oni koji su odluili da napuste Zemlju - po ranijem materijalu prim. prev.) pribliavajui se ovom datumu, naputaju Zemlju - prema Kavassilasu tu je re otprilike o polovini oveanstva. Gde oni idu? Opis, scenario kako e se ovo desiti Kavassilas daje u nastavku.

1. SCENARIO - Prelazak u 5.Dimenziju, odnosno otvaranje dimenzionalnih kapija.


Prema Kavassilasu pri kraju 2011. godine (kraj Oktobra, poetak Novembra) sve do 21 . decembra 2012. godine na Zemlji e se otvoriti takozvane dimenzionalne kapije, kroz koje ljudi mogu da prou u 5.Dimenziju. (Ove kapije Kavassilas naziva prirodnim kapijama.) U poetku e samo nekoliko ljudi proi kroz ove kapije, koji e se zatim vratiti u 3. dimenziju jer ih tu ekaju jo odreeni zadaci - oni e biti asistenti odnosno zemaljski pomagai oveanstvu. Kavassilas zna da ovaj zadatak eka I njega. Dimenzionalne kapije bie za prolaz otvorene svima u drugoj polovini 2012. godine. To sve zavisi od toga, koliko e situacija na Zemlji da se zaotri. Dimenzionalne kapije se 21.decembra 2012. u potpunosti zatvaraju, I oni koji su trebali da prou, bie ve sa one strane. Kapije nisu vezane za odreeno mesto, tako da se nee desiti da ne stignete do odgovarajueg vremena. Mogue je da neke pojedince, njihova intuicija povede, da su na odereenim mestima, ali to nije uslov da uspeno proete kroz kapiju - jer svaki prolazk je pojedinaan. Jednostavno reeno, svuda e biti dimenzionalnih kapija, svuda gde za to bude potrebe - mogu to biti bolnica, zatvori ili ak i u ratom zahvaenom podruju. Nekima e ove kapije biti nevidljive, jer nisu vezane za fiziki prostor, vie su vezane za frekvencije oveka, na kom su nivou (kao da svako ima svoju kapiju). Sa prelaskom u 5.Dimenziju ovek ne naputa Zemlju, ali stie u jedan paralelan svet, na jedan vii nivo frekvencije, na koji preobraaj (Kataklizma) Zemlje u 3. Dimenziji vie nema uticaja. Georg Kavassilas spominje oko 2 milijarde ljudi, koji e proi ove dimenzionalne kapije. Spominje da u 5. dimenziju koja je iza zatitne opne, ne mogu prodreti negative energije, jer je 5. dimenzija prvi nivo Raja. Vezano za ovo Kavassilas upozorava I na postojanje vetakih kapija, na takozvane Zvezdane Kapije (stargates) koje se koriste za putovanja u vremenu i prostoru. (negativni vanzemaljci I njihovi partneri zemaljska elita iz pozadine.) Ovo nisu prirodne dimenzionalne kapije, nisu za prelazak u 5.Dimenziju. Ne preporuuje nikome da stupi u njih ili da ih koristi.

2.scenario - uvod Manipulacija oveanstva i njihova posledica.


Za mnoge ljude nije tajna, da je realnost sadanjeg sveta daleko od istine i pravednosti, jer ivimo u takvom svetu, gde je prirodna stvar visok nivo globalne lai, prevare i manipulacije, gde injenice istine jednostavno nije mogue spoznati. Naa fizika stvarnost posmatrano sa stanovita pravde, slobodno se moe nazvati robovlasnikim drutvenim sistemom. Onima koji su u prepoznavanju ovog "matrixa " samo poetnici, slobodno moemo rei, da postoje takvi ljudi koji
4

obavljaju fantastian posao da bi istina isplivala na svetlost dana. Takvi ljudi su David Icke ili N. Lesanov i jo mnogi drugi. Meutim u moru informacija sa kojima smo preplavljeni teko je prepoznati istinu, meutim ko je trai taj je i pronalazi. Za nas je vano da spomenemo, da "sive eminencije" koje stoje u pozadini ovde na zemlji su ti, koji ljude pomeraju kao lutke na koncu. Meutim i oni su samo peaci u hijerarhiji tamnih sila. Oni su samo mali deo onog "polipa" ije su baze na Mesecu, na Marsu i na Orionu i preko ove zvezdane grupe vodi u Galaksiju. Komunikacije ovog "polipa" lie na sistem koji koristi mafija. To znai, da vladari na Zemlji nemaju dovoljno informacija, da mogu da sagledaju sve. Vii krugovi koji su na Zemlji su manipulisani i zavedeni iz jo viih krugova! Osim toga nisu jedinstveni, svako vue na svoju stranu to je kod negativnih bia prirodna stvar.

Zato nas manipuliu?


Negativni entiteti (Paraziti) imaju samo jedan vaan cilj, da mogu da vladaju nad drugima, jer samo tako mogu sebi da pribave energiju, pre bi moglo da se kae da je ukradu. I oveanstvo je zato poraeno i zato ga manipuliu, da predstavlja jedno stado ispranih mozgova, od ega korist imaju samo negativne sile. O kakvoj je koristi ovde re? Krau energije smo ve spomenuli (jer u univerzumu postoje bia koja ive samo od negativne energije.) Meutim za njih je najvanije GENETSKO STANJE oveanstva! Znaju, da smo mi ljudi, veoma vredna roba u univerzumu. Jer ljudska rasa koja ivi na Zemlji ima jedinstveni genetski kod, (jer je i stvoren sa tim ciljem) i to je klju za sve to postoji u Univerzumu. U naem univerzumu trenutno ne postoji planeta koja raspolae sa tako univerzalnim genetskim kodom. To je injenica. U praksi to znai da na nau planetu moe svako da se inkarnira zahvaljujui ovom stanju genetkog koda iz naeg Univerzuma. Zato je u ovom trenutku za nas vano (a vanzemaljcima je opet zato vano) da je oveku kao boanskom biu, pristupano svako stvaranje koje se u ovom Univerzumu moe nai. (jer je naa Zemlja odraz Univerzuma u malom.) Zato negativni entiteti teko mogu da odole takvom izazovu, da preko uticaja na ljudsku rasu dou do neobinih informacija. Zato sada ivimo u jednom svetu u kojem se proirio najvii nivo manipulacije. Meutim u itavoj ovoj igri treba da smo svesni da smo u treoj dimenziji zato tu, jer smo mi to eleli, jer smo mi to odabrali! Nema smisla traiti krivca ili odigrati ulogu rtve. Jer odgovornost za na ivot je na naoj strani. zato moemo biti zahvalni za sva ona iskustva, koja smo usvojili u toku naeg ivota. Sve se odvija prema planu. Ako u naim ivotima ne bi imali izazove, tada ne bi bili to to smo sada. Zato smo tu, da bi sve ovo nauili, da savladamo bes i da razumemo nae postojanje. Nauimo da prihvatimo tamnu stranu sopstvenog ivota i one oko nas. Tada tamne strane i negativni entiteti nee vie imati uticaja na nas - nee moi vie na nas da deluju.

2. SCENARIJA - kako da ljude odmame sa Zemlje.


Kakav scenario eka one, koji se nisu odluili da se zajedno sa Majkom Zemljom uzdignu? To Georg Kavassilas objanjava na sledei nain. Interes negativnih entiteta je da ljudsko stado, iji je um ispran, zatvore i da ih prenesu na jedno drugo mesto, pre nego to prestanu da postoje dimenzije 3.D ovde na Zemlji. Vodei negativna bia tano znaju koji e dogaaji da se dese na
5

Zemlji i taan proces uzdizanja na Zemlji o kojem uopte ne informiu ljude ve ih uljuljkuju u iluzije. Do ljudi preko medija dospevaju mnoge spekulativne informacije, kao na primer mogunost izbijanja svetskog rata, irenje razanih bolesti, manipulacija sa vremenskim prilikama, vetaki izazvani zemljotresi itd... Ove vesti "straha" ne uzimaju globalne razmere, jer to nije u interesu negativnih entiteta. Postoji jedan scenario, koji se sprema, da sve vie ljudi odmame sa Zemlje u raznim svemirskim letelicama koje su dole da "spasu" oveanstvo i da ih prebace na druga bezbedna mesta.(Kavassilas ove svemirske letilice naziva taxijem, i bie vidljivi, dok razvijenija bia Univerzuma to nazivaju ogromnim pritvorima.) Jedna od planeta gde e ljudi biti iseljeni je Mars. Ovo predvianje oslanja se na sopstveno iskustvo, jer Mars ima samostalnu atmosferu, i sada ispod povrine Marsa ivi preko milion ljudi. (Ovo je sastavni deo jednog ranijeg plana iji je naziv projekt Genesis - iji je cilj ponovno naseljavanje Marsa.) Meutim pre nego to ljudi stignu na Mars, prvo e posetiti planetu Nibiru. Prema Georgu Kavassilasu Nibiru je jedna vetaka planeta, koja ima sopstveni pogon.Trenutno je skrivena iza Sunca, i zato nije vidljiva. Meutim kada doe vreme, tada e se Niburu pojaviti. Videemo je kao sada Mesec i isto tako veliku. U stvarnosti Niburu je mnogo vea od Meseca, samo e biti dalje i odsijavae se crvenkasto na nebu. Meutim negativne sile imaju jo i druge rezervne alternative evakuacije. Prema Kavassilasu to se sve deava zato, da ljudi samovoljno napuste planetu Zemlju, jer na osnovu Zakona Univerzuma na to se niko ne moe prisiliti. Meutim moe se uticati, manipulisati da sa "sopstvernom" voljom tako odlue, kako drugi to ele. Sve se to deava tada, kada globalna situacija poinje da se zaotrava. Za oekivati je da doe do sloma svetske privrede i politike a sa tim e ujedno trebati da krenu i socijalni programi. Ne mogu se iskljuiti lokalni sukobi. Preme Georgu Kavassilasu najvanije je to, da se Zemlja uzdigne. Meutim o Majci Zemlji se govori, da se ona jo uvek suzdrava, jer je za oekivati, da e se prirodne katastrofe irom zemlje poveavati. Georg Kavassilas ne pripada onim ljudima koji ire paniku, vesti o propasti i teoriju nemogunost oveka da deluje. Ba suprotno tome, zna da pozitivna iskustva i izvesna budunost je to, to nas eka. Priprema ljude za dogaaje koji e se desiti u 2012-toj, (od oko polovine godine) kada e se suprotnosti jo vie zaotriti. Na raznim mestima irom sveta to e se odigravati sa razliitim intenzitetom. I kod ljudi svaiji put je jedinstven, jer za sticanje iskustva svako mora ii sopstvenim putem. Na delove kontinenta ili na drave isto treba gledati kao na bia, koja imaju sopstveni put. Situacije na odreenim mestima mogu postati dramatine, ali Georg Kavassilas pokuava da upozna ljude da su dogaaji u 2012. godini raanje jedne nove rase ljudi. Ovo ne govori samo o bolu, i zato se nemojte tako koncentrisati, da je to najvaniji deo dogaanja. Na osnovu gore pomenutog Georg Kavassilas ne iskljuuje da mogu doi i takvi trenuci kada je zbog nepreglednih dogaanja svaka pomo dobrodola. Ako e neko pomoi onima koji su u krizi, tada sa tim delovanjem moe mnogima da pomogne, posebno ako to ini bez oekivanja i bezuslovno. Tada moe da se umea i tamna strana, jer je njima to najpovoljnija situacija. Meutim u trenucima odluke, bitno je da posluamo govor naeg srca. (Bitno je prisustvo duha)
6

Ljudi su veoma podloni uticaju i veina e sigurno dobro razmisliti o sutini njima pruene pomoi i namere onih koji im pomau.To e biti situacija za neke, kada nee imati mnogo vremena da razmisle ili za procenjivanje situacije. Georg Kavassilas se veoma teko odluio da ove informacije objavi. Svestan je toga, da su navedene informacije sasvim neverovatne i sve dotle dok ne budu poele promene, teko ih je i prepoznati. Zna da na Zemlji, vie elitno vostvo ima nameru, da svim silama odri iluzije kao stvarnost, meutim dogaaji e sve to ubrzati. Vano je da su ljudi spremni i da ne dozvole da nepromiljene poteze donose u trenutku. Jer ne moemo sebi pomoi sve dotle, dok ne oslukujemo svoje srce. Georg Kavassilas kae: "Na ego, na um, uvek nalazi razlog, da u neto sumnja. Meutim lina iskustva i prepoznavanje novih spoznaja daju nam, jednoznano takve informacije, koje se ne mogu porei!" Od informacija svako je u stanju da prihvati onoliko i ono, to je njemu sutinski najvanije. Meutim injenica je, da je trenutna Zemaljska realnost u potpunom raspadu zbog zavretka Kosmikih ciklusa. Ovo se ne moe opovrgnuti i to ni za zemljsku elitu vostva nije nepoznata stvar. Montauk eksperimenti u 20 veku (kod putovanja u vremenu i prostoru) potvrdili su da u jednoj taki oni koji putuju pronalaze jedan svetlosni zid gde realnost 3. Dimenzije prestaje. Razna tajna istraivanja pokazala su da je 3. Dimenzija tu na Zemlji u potpunom raspadu. Dakle i tajna istraivanja to potvruju, meutim po Georgu Kavassilasu to e nastati 31.marta 2013.

Preveo: Selei Laslo ma. ing. 27. septembra 2011.