You are on page 1of 3

Od konflikt menadmenta do regulacije odnosa prema hrani

Treptaj krila leptira

Wingwave je zatiena coaching metoda koju je razvila Cora Besser Siegmund, psiholog iz Hamburga. Re je o metodi emocionalnog coaching-a koja se u Evropi, a pre svega u Nemakoj, ve vie od 15 godina primenjuje u oblastima poslovnog i ivotnog coaching-a. U nazivu ove metode nalaze se dve rei ,,wing" i wave" - krilo i talas. Metafora koja stoji iza ove dve rei dolazi iz teorije haosa Edvvarda N. Lorenza, gde se kae da treptaj leptirovog krila, ukoliko se desi u pravo vreme i na pravom mestu, moe generisati uragan na suprotnoj strani zemaljske kugle. U Wingwave-u imamo paralelu se ovom teorijom, mali impulsi generisani pokretima oiju mogu znaajno pokrenuti plimu doivljaja oveka koja prouzrokuje pozitivnu promenu ponaanja i uverenja. Wing", metaforiki, oznaava zamah krila leptira a wave" pravi paralelu sa modanim talasima, koji se kod briljantnih ideja javljaju u trenutku. Upravo je dobijanje briljantnih ideja jedan od ciljeva Wingwave coaching-a. Od psiho-trauma terapije do coaching metode Krajem 80-tih godina psihoterapeut Francine Shapiro i jedan od NLP instruktor Robert Diltz su, nezavisno jedno od drugog, doli do zakljuka da se budnom simulacijom REM (Rapid Eye Movement) faze mogu tretirati psiholoke blokade nastale kao posledica velikog stresa. Francine Shapiro je ovu metodu nazvala EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). lako je metoda eksperimentalna ona je danas poznata kao jedna od najefektnijih metoda za tretman PTSD (PostTraumatic Stress Disorder) sindroma. PTSD sindrom se najee javlja kao posledica velikih katastrofa kao to su poari, saobraajne nesree, zemljotresi i sl. Pokazalo se da se klijenti posle samo nekoliko (2-5) tretmana potpuno oslobode optereujuih seanja koji su uzrok njihovog PTSD sindroma. Wingwave je razvijen kao coaching metoda koja kombinuje EMDR, kineziologiju (miostatiki ili 0" ring test) i NLP (Neuro Lingvistiko Programiranje). U poslovnom kontekstu, metoda je namenjena osobama koje su u svakodnevno izloene velikom stresu. U dinaminom poslovnom okruenju savremeni menader je izloen brojnim kognitivnim i emocionalnim pritiscima koji mogu da izazovu kratkorone i dugorone blokade. Da bi se adaptirao na ovakvo okruenje, menader mora bre da razvije nove energetske potencijale. lako u poslovnom kontekstu nema eksternih katastrofa, interni svet profesionalaca koji rade pod velikim pritiskom veoma esto moe da doivi kolaps, koji dalje implicira promene ili probleme na nivou ponaanja, sposobnosti a veoma esto i na nivou uverenja. U takvim situacijama, Wingwave coaching omoguava uklanjanje blokada, brz i efikasan oporavak

kao i pronalaenje i vraanje neophodnih resursa. Kako Wingwave coaching izgleda? Svaka Wingwave coaching intervencija se deava tako da klijent ima maksimalnu transparentnost procesa i u svakom trenutku moe da nastavi ili da prekine proces. Coach ne daje predloge sadraja procesa koji vodi, sadraj donosi klijent, i klijent razvija svoj put ka cilju iz repertoara svojih ideja, oseanja i ponaanja. Wingwave coaching poinje definisanjem teme na kojoj treba raditi.Temu donosi klijent. Neke od tema koje se brzo i efikasno reavaju Wingwave coaching-om su konflikt menadment, priprema za vaan sastanak, priprema za javni nastup, regulacija poveanog stresa, odnos prema hrani, strah od letenja, rad na uverenjima i sl. Miostatiki test je dobro istraen kinezioloki test koji se smatra veoma pouzdanim. Koristimo ga za odreivanje poetne take kao i za proveru rezultata coaching procesa. Ovde polazimo od injenice da informacija koju ujemo prvo prolazi kroz limbiki sistem i da je prva reakcija koju imamo emocionalna reakcija. Cilj je da do kraja procesa klijent zadri jako stanje dok razmilja o temi koja se obrauje na coachingu. Klijent vri subjektivnu procenu jaine stanja na poetku i na kraju procesa. Faza procesuiranja obuhvata budnu simulaciju REM faze i praenje klijentovog subjektivnog oseaja u vezi sa temom na kojoj se radi. Najee je dovoljno ponoviti nekoliko setova da se klijentov subjektivni oseaj u vezi sa temom na kojoj se radi znaajno pobolja. Jedna coaching sesija traje oko 60 minuta.Teko je rei koliko je coaching sesija potrebno za zaokruivanje jedne teme, ali je jasno da se posle nekoliko sesija moda ustanoviti da li je Wingwave prava metoda za rad na klijentovoj temi. REM FAZA SNA Kod odraslih Ijudi, REM faza zauzima 20-25% sna. Tokom nonog sna, najee se dogode 3 do 5 perioda REM faze. Duina REM faze sna varira sa godinama. Novorodene provodi 80% ukupnog sna u REMfazi. Ovo je faza intenzivne modane aktivnosti i ona se razlikuje od ostalih faza sna. Brzina rada srca i disanje su veoma slini budnom stanju. U njoj najese sanjamo najivopisnije snove i obraujemo stres koji postoji u nama. Zato je san jedan od najboljih prirodnih regulatora stresa. Ko koristi Wingwave coaching i koliko je metoda efikasna? Trenutno, u Evropi radi oko 500 Wingwave coach-a. Najee je re o profesionalnim trenerima koji Wingwave koriste kao jedan od alata u radu sa klijentima. Najbolji efekti korienja ove metode se ostvaruju kada se ona koristi u okvirima standardnog coaching procesa. Jedno od istraivanja koji je raeno u Nemakoj, na uzorku od 900 klijenata, pokazalo je da 70% klijenata postiglo svoje coaching ciljeve uz pomo ove metode. U najveem broju sluajeva promene nastale korienjem ove metode imaju trajni karakter. Promena limitirajuih uverenja Coaching uverenja" je jedan od najvanijih segmenata Wingwave coaching-a, zato to pomae klijentu da identifikuje i redefinie sopstvene vrednosti kao i da uverenja koja ga limitiraju u odreenim poslovnim situacijama zameni korisnijim. Danas, kompanije ulau znaajne resurse u razvoj vetina i sposobnosti svojih zaposlenih. Nekada i pored dobre obuenosti radnika, rezultati izostaju. U velikom broj sluajeva, izostanak rezultata je posledica limitirajuih uverenja. Ukoliko imate menadera prodaje koji savreno vlada komunikaciono-prodajnim vetinama a rezultati izostaju, treba proveriti kakva su njegova uverenja u vezi sa poslom koji obavlja... moda veruje da klijenti nemaju novca, da je konkurencija jaa, da je va proizvodni program slab, da je svetska ekonomska kriza... Sa takvim uverenjima, vie novih vetina nee dati bolje rezultate. Potrebno je prvo raditi na uverenjima i to bi bila idealna tema za Wingwave coaching.

Konflikt menadment esto se deava da obuka zaposlenih iz konflikt menadmenta daje kratkorone rezultate. Razlog za to moe biti u nedovoljnoj koliini vremena koje kompanije mogu da izdvoje za prolazak kroz jedan kompleksan trening kao to je konflikt menadment. Isto tako, teko je na jednom treningu proi kroz situacije koje mue svakog od uesnika treninga. Wingwave coaching je perfektna metoda za reavanje ovakvih problema. Pomou Wingwave -a moe se raditi na reavanju pojedinanih konflikata ali i na otklanjanju konflikta i stresa unutar timova. Strah od javnog nastupa Istraivanja pokazuju da je strah od javnog nastupa jedan od najeih strahova kod Ijudi. U poslovnom kontekstu, ovaj strah moe imati dugorone posledice po karijeru osobe koja ga ima. U najveem broju sluajeva, Wingwave intervencijom, ovakav strah se uklanja posle samo nekoliko coaching sesija. Procedura je inenjerski precizna. Ljudi imaju samo dva uroena straha (strah od gubitka podloge i strah od naglih zvukova), svi ostali strahovi su steeni. Polazimo od toga da je strah vezan za neki dogaaj iz prolosti i taj dogaaj nazivamo imprint -om. Kineziolokim testom odreujemo trenutak u kome je imprint nastao kao i emociju koja stoji iza toga. Zatim, klijent odreuje subjektivni doivljaj nelagode koji je sa tim doivljajem povezan. Zadatak coach-a je da pomogne klijentu da iisti" sve negativne emocije i limitirajua uverenja koja su vezana za imprint, a da, zatim, sa tim dogaajem povee uverenja ili emocija koje bi klijentu bile mnogo korisnije. Ovde polazimo od pretpostavke da dogaaji sami po sebi nisu ni dobri ni loi ve da im mi dajemo znaenje i znaaj. Dogaaj iz prolosti ne moemo da promenimo ali moemo da promenim na odnos prema njemu. Proces se zavrava kada klijentov subjektivni oseaj bude pozitivan i kada kinezioloki test pokae da ne postoji stres u vezi sa temom na kojoj smo radili. Rezultati ovakvog rada su veoma brzi i ntjee ostaju trajni.

...ostatak teksta na www.profitmagazin.com Izvor: Profit magazin www.vibilia.rs