Sie sind auf Seite 1von 5

3/4/2014

PROJEKT BETONA

GALANTERIJA - ZA OPERATIVC A - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANC I Naslovna

O nama GALANTERIJA ZA OPERATIVCA REGULATIVA NORMATIVI JAVNA NABAVA TEKSTILNI LANCI Linkovi Kontakt

ZA OPERATIVCA PROJEKT BETONA


Klikom na red nie preuzmi formular naloga za uzimanje probnih uzoraka betona. www.bono.hr/excel/betonskekockenalog.xls Klikom na red nie vidi primjer uzimanje probnih uzoraka betona. ispunjenog naloga za

www.bono.hr/excel/betonskekockeprimjer.xls

ADRESAR
NEZAOBILAZNA STRANIC A GRAEVINSKOG OPERATIVC A

PROJEKT BETONA - UKRATKO Za tehniki pregled izgraene graevine potrebno je pribaviti dokument pod nazivom "ZAVRNA OCJENA KVALITETE UGRAENOG BETONA" Navedeni dokument izdaje se: - na temelju projekta betona - na temelju uzetih i ispitanih probnih uzoraka betona - na temelju vizualnog pregleda gotove arm.bet.konstrukcije Izradu projekta betona najbolje je prepustiti ovlatenoj instituciji koja e obavljati i ispitivanje betonskih kocaka te izdati "Zavrnu ocjenu kvalitete" Probne uzorke moe uzimati ovlatena institucija koja e vriti ispitivanje, a moe i samo gradilite ako postoje uvjeti za zbrinjavanje istih prema odredbama pravilnika. Potreban broj kocaka koji emo ispitivati odreuje nam: - projekt betona - dobro poznavanje pravilnika Dobrim poznavanjem pravilnika i rijei PARTIJA BETONA moe se smanjti broj ispitanih kocki te smanjiti trokovi ispitivanja, a da se ne ugrozi "Zavrna ocjena". Jednostavan primjer Ako su trokovnikom predviene zasebne stavke za beton stubita, greda i ploe, izraiva "Projekta betona" predvidjet e tri partije betona po tri kocke, dakle ukupno devet (9) kocaka. Mi obino te tri stavke betoniramo isti dan i dovoljno je uzeti samo tri (3) kocke ali na formularu obavezno upisujemo da se te ti kocke odnose na beton koji je ugraen u navedene tri konstrukcije. PROJEKT BETONA - OPIRNIJE KONTROLA UGRADNJE I NJEGOVANJE BETONA Pod kontrolom ugradnje i njegovanja betona podrazumjeva se kontrola ostvarivanja propisanih naina ugradjivanja i njegovanja betona prema projektu konstrukcije ili projektu betona. Odstupanja od projektiranih postupaka izvoenja u bilo kojoj fazi radova mogu imati dalekosene posljedice po trajnost objekta, a katkada i stabilnost konstrukcije ak i onda kada je zahtijevani kvalitet betona

Home page Dodaj u Favorites

Upii traeni pojam


internet SEARCH Google Yahoo MSN

- NOVOSTI IZ ZATITE NA RADU - LIC ENC IRANJE TVRTKI - OTVARANJE GRADILITA U PRAKSI - PRIJAVA INSPEKC IJI RADA - PRIJAVA GRAEVINSKOJ INSPEKC IJI - PRIJAVA PO ETKA GRAENJA - UREENJE GRADILITA - DOKUMENTAC IJA NA GRADILITU - ISKOPI - ATESTNA DOKUMENTAC IJA - RA UN - NAPLATA IZVEDENIH RADOVA - GRAEVINSKA KNJIGA - GRAEVINSKI DNEVNIK - ZATITA NA RADU - ZAHTJEV ZA PRODUENJE ROKA ZAVRETKA RADOVA - OP I I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAENJU - POPIS GRAEVINSKIH DNEVNIKA - POPIS ATESTNE DOKUMENTAC IJE - ZAVRNO IZVJE E GLAVNOG IZVOA A RADOVA - ZAPISNIK SA TEHNI KOG PREGLEDA - PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK - ZAVRNO IZVJE E NADZORNOG INENJERA ZA STROJARSKE INSTALAC IJE - ZAVRNO IZVJE E GLAVNOG NADZORNOG ININJERA - ZAVRNO IZVJE E NADZORNOG INENJERA ZA ELEKTROINSTALAC IJE - IZVOA I 2DOKUMENTAC IJA ZA TEHNI KI PREGLED - IZVOA I 1DOKUMENTAC IJA ZA TEHNI KI PREGLED - ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE - DOKUMENTAC IJA ZA TEHNI KI PREGLED

http://www.bono.hr/vijest.asp?id=512

1/5

3/4/2014

PROJEKT BETONA

stabilnost konstrukcije ak i onda kada je zahtijevani kvalitet betona u potpunosti ostvaren. Gledajui proireno, kontrola na gradilitu sve radnje od pripreme terena preko organizacije gradilita , izrade skela, oplata, armature, ugraivanja i njegovanja betona, skidanja oplate, pregleda izbetoniranog dijela ili itave konstrukcije, montae elemenata itd. do primopredaje objekta. Onaj dio te kontrole koji spada unutar kontrole proizvodnje, a odnosi se na radove od preuzimanja betona do zavretka njegovanja betona obuhvaa slijedee: - pri preuzimanju betona kontrolu podataka s popratnog lista u pogledu marke betona, posebnih svojstava, sastava betona i konzistencije u cilju spreavanja ugradnje pogrene vrste betona, - trajanje transporta betona od poetka punjena transportnog sredstva do dolaska na gradilite, - provjeru konzistencije betona istim postupkom kao na betonari najmanje jednom u smjeni ili kao je propisano projektom betona ili programom kontrole, - kontrolu propisanog naina ugradjivanja i zbijanja betona i - kontrolu naina i trajanja njegovanja. Ako se u toku ove kontrole uoe nedostaci bilo koje vrste kao to je odstupanje konzistencije betona izmjerene na gradilitu u odnosu na podatak s popratnog lista, nepropisno zbijanje ili njegovanje betona itd. treba odmah intervenirati odgovarajuim mjerama za hitno poboljanje ili obustaviti npr. betoniranje dok se ne postigne zahtijevana konzistencija. Kontrolu ugradnje i njegovanja betona obavlja izvoa betonskih radova bilo preko organizirane interne kontrole ili rukovodioca na gradlitu i nazorna sluba investitora. KONTROLA SUGLASNOSTI S UVJETIMA PROJEKTA KONSTRUKCIJE Partija betona Kako je ve u uvodu reeno kontrola suglasnosti s uvjetima projekta provodi se na mjestu ugradnje betona u konstrukciju s ciljem utvrivanja da li postignuti kvalitet betona ugraenog u konstrukciju, dijelove (elemente) konstrukcije ili u objekt u nekom periodu graenja zadovoljava projektom propisani kvalitet u pogledu marke betona ili drugih zahtjevnijih svojstava betona. To znai da se ocjenjivanje postignutog kvaliteta i preuzimanje betona obavlja periodino po dijelovima objekta odnosno konstrukcije. Taj dio objekta ili konstrukcije koji ini cjelinu naziva se partija betona. Pravilnikom je definirana partija betona kao ona koliina iste vrste betona koja se priprema i ugrauje u jednakim prilikama, a moe se odnositi na: - sve jednake konstruktivne elemente, - dio konstruktivnih elemenata, - vie razliitih konstruktivnih elemenata i - koliinu betona ugraenu u elemente objekta u odreenom periodu. Osnovni uvjeti za odreivanje veliine partije betona tj.koliine betona u partiji su: a) ukupni broj rezultata ispitivanja kontrolnih uzoraka uzetih na tu koliinu ne smije biti vei od 30 u jednoj partiji b) period proizvodnje betona ne moe biti dui od mjesec dana s time da je zadovoljen uvjet pod a). Nastavno na ove uvjete moe se rei da veliina partije betona ovisi o slijedeem:

Pretrai vijesti

Trai

http://www.bono.hr/vijest.asp?id=512

2/5

3/4/2014

slijedeem: - ukupnoj koliini betona iste vrste ili klase u objektu, - vrsti konstrukcije (monilitna-montana), - broju razliitih tipova elementa, - broju elemenata istog tipa, - ukupnom predvienom vremenu izvoenja betonskih radova, - dinamici ugraivanja iste vrste betona, - uvjetima proizvodnje betona, - propisanoj uestalosti uzimanja kontrolnih uzoraka, - nainu ugradnje i zbijanja betona i - izabranom kriteriju preuzimanja. Prihvaanje betona po partijama tj. po dijelovima konstrukcije ili u odreenim periodima izvoenja kada postignuti kvalitet betona zadovoljava uvjete izabranog kriterija preuzimanja je jedna od osnovnih novina u odnosu na proli PBAB. Do sada je bio najei sluaj , a PBAB je to dozvoljavao, da se postignuti kvalitet betona dokazivao po zavretku objekta u fazi priprema za tehniki pregled. Obraivani su svi raspoloivi rezultati ispitivanja 28-dnevne tlane vrstoe kontrolnih uzoraka betona, neovisno od vremena uzimanja i duine trajanja betonskih radova na objektu. Tako se deavalo da je katkada na velikim objektima period ugraivanja iste marke betona iznosio i nekiliko godina, a beton dopremao iz vie izvora koji je bio spravljan na bazi razliitih materijala. Ako tehnikim uvjetima nije bilo drugaije propisano, statistiki je obraen veliki broj rezultata iz itavog perioda gradnje i za sluaj zadovoljavanja kriterija iz l. 37 starog PBAB-a postupak je bio zavren. Medjutim, analizom rezultata u kraim vremenskim razmacima, esto puta se utvrdilo da po istom kriteriju marka betona nije zadovoljena zbog periodinih varijacija u kvaliteti betona, ali je taj nedostatak u sumi nadoknaen dobrim rezultatima iz ranijih ili kasnijih perioda. rezultat toga je da na pojedinim dijelovima objekta nije postignut zahtijevani kvalitet betona, premda je za itavi objekt u cjelini sve u redu. Prelaskom na ocjenjivanje kvalitete betona po konstruktivnim elementima, konstruktivnim cjelinama ili dijelovima objekta u kraim vremenskim razmacima doprinosi se poveanju sigurnosti konstrukcije, makar se zakljuak o postignutom kvalitetu partije betona donosi na temelju manjeg broja rezultata ispitivanja i kriterija ija pouzdanost omoguuje u nekoj mjeri odbacivanje kvalitetne i prihvaanje loe partije betona. Veliina partije betona mora se odrediti prije poetka gradnje objekta, bilo projektom konstrukcije ili projektom betona unutar programa kontrole betona. Pravilnikom nisu diktirani strogi uvjeti za definiranje partije betona, osim onih ve navedenih. Za pravilan izbor partije betona nuno je dobro poznavanje projekta konstrukcije u cilju razdvajanja konstruktivnih cjelina ili elemenata koji se mogu formirati u partije betona. Kao smjernice daje se nekoliko primjera: 1) Vei i veliki stambeno-poslovni objekti Partije se mogu podijeliti po etaama objekta. Unutar etae partija moe obuhvatiti (ovisno o koliini betona) samo plou, samo dio ili sve stupove, sve zidove, grede. Stubite ili samo dio moe biti partija za sebe itd. 2) Manji stambeno-poslovni objekti U jednu partiju betona mogu se spojiti isti konstruktivni elementi svih etaa, npr. sve ploe ili svi stupovi, zidovi itd., ako dizanje objekta pod krov ne traje dulje od mjesec dana (npr. klizanje) ili razliiti konstruktivni elementi iste etae. 3) Most

PROJEKT BETONA

http://www.bono.hr/vijest.asp?id=512

3/5

3/4/2014

PROJEKT BETONA

3) Most Jedna partija: svi stupovi ili dio, sve naglavne grede ili dio, oba upornjaka ili preuzimanje pojedinano. Ako je gornji stroj konstrukcije od prednapregnutih (uzd. i popr.) nosaa s kolovoznom ploom, onda partija betona moe biti ak pojedinani nosa ili svi uzduni nosai unutar istog raspona, svi popreni nosai ili jedan dio i dio kolovozne ploe koji otpada na taj raspon. 4) Masivni hidrotehniki beton Ovdje je partiju betona najbolje vezati uz broj blokova ili koliinu betona u odreenom periodu. 5) Kolovozni beton Kako se takoer radi o velikim koliinama betona i ovdje je najbolje odrediti partiju betona kao koliinu betona u odreenom vremenu ili preko jedinine duine trase. Betoni pod 4) i 5) spadaju u specijalne betone i moraju zadovoljavati uvjete ovog Pravilnika ukoliko nije drugaije propisano posebnim pravilnicima. UESTALOST UZIMANJA UZORAKA ZA KOTROLU Uzorci za dokaz suglasnosti s uvjetima projekta, uzimaju se na mjestu ugraivanja betona u oplatu. Uestalost uzimanja uzoraka za dokaz suglasnosti ovisi o kategoriji betona, mjestu i postrojenju za pripremanje betona i vanosti konstrukcije, a odreuje se prema slijedeem: a) Beton dopremljen iz tvornice betona - za svaki dan betoniranja najmanje po jedan uzorak, - jedan uzorak u prosjeku na svakih 100m3 ili 150 mjeavina (to daje vei broj ispitivanja), - najmanje 3 uzorka za jednu partiju betona, - jedan uzorak od svake dopremljene koliine betona (mikser npr.) za konstruktivne elemente koji su znaajni za sigurnost konstrukcije, a radi se o malim koliinama betona. b) Ako se beton priprema iskljuivo za potrebe tog gradilita i objekta ili se spravlja na samom gradilitu u betonari, moe se projektom betona predvidjeti da se rezultati ispitivanja za kontrolu proizvodnje betona na betonari, koriste i za dokaz suglasnosti kvalitete betona na mjestu ugraivanja. Kriterij prema kojem e se prihvaati partije betona mora biti unaprijed odredjen i propisan u projektu betona ili programu kontrole. Redoslijed izbora je slijedei: 1) odrediti partiju betona, 2) zavisno od koliine betona u partiji i propisane uestalosti uzimanja uzoraka za dokaz suglasnosti, izraunati ukupni broj uzoraka za tu partiju i 3) odabrati kriterij preuzimanja ovisno o broju rezultata koji izlazi iz 2), poznavanja i osjetljivosti konstrukcije. Usvojeni kriterij prihvaanja ne moe se mijenjati u toku dokaza marke betona po partijama. Postoji mogunost da se projektom betona propie vremenski period za primjenu odreenog kriterija. Na primjer, na poetku izvoenja objekta, kada jo nije poznata standardna devijacija, moe se koristiti kriterij 3. Nakon odreenog vremena izvoenja u kojem je mogue odrediti iz dovoljno velikog broja rezultata ispitivanja, moe se poeti primjenjivati kriterij 2. Prihvaanje betona po partijama Partija betona se prihvaa ako postignuti kvalitet betona zadovoljava unaprijed odabrani kriterij. Ako kriterij nije zadovoljen, ta partija betona se ne prihvaa. Za takav sluaj je propisano da se mora naknadno dokazati kvalitet betona ugraenog u konstrukciju.
http://www.bono.hr/vijest.asp?id=512 4/5

3/4/2014

PROJEKT BETONA

Ako je u projektu konstrukcije ili projektu betona, pored marke betona, propisano jedno ili vie posebnih svojstava betona, uzorci se uzimaju prema programu kontrole, a ispitivanje i ocjenjivanje rezultata ispitivanja obavlja se prema odgovarajuim standardima. ZAVRNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI Kontrola proizvodnje betona i kontrola suglasnosti s uvjetima projekta, obavlja se u cilju to pouzdanije zavrne ocjene kvalitete betona u konstrukciji. Na temelju rezultata ovih kontrola moe se rekonstruirati itav period graenja i utvrditi kako je i zato oscilirao kvalitet betona, ako je postojao taj problem. Zavrna ocjena kvalitete betona obuhvaa: - dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama i - miljenje o kvaliteti ugraenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, pregleda dokumentacije u toku izvoenja i provjere rezultata tekue kontrole proizvodnje s rezultatima kontrole suglasnosti. Na temelju svih ovih podataka zakljuuje se o sigurnosti i trajnosti konstrukcije. Kada se ne moe donijeti pozitivan zakljuak, zahtijeva se naknadni dokaz kvalitete. Zavrnu ocjenu o kvaliteti betona i konstrukcije, kao dokument za tehniki pregled, donosi nadzorna sluba ili organizacija ovlatena za obavljanje te djelatnosti, kojoj je povjerena uloga nadzora.

(15.03.2008)

VANO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO C ERTIFIC IRANJE NOVIH ZGRADA Bono d.o.o., bojana@bono.hr KONTAKT: fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570

http://www.bono.hr/vijest.asp?id=512

5/5