Sie sind auf Seite 1von 15

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1965/2011-R Sucre, 28 de novie !re de 2011 E"#edien$e% 2011-2&280-'(-AL )i*$ri$o% S+n$+ Cru, -+.

i*$r+do Re/+$or% )r0 Erne*$o 12/i" -ur En revi*i3n /+ Re*o/uci3n #ronunci+d+ den$ro de /+ +cci3n de /i!er$+d in$er#ue*$+ #or Ren2 S+uciri C4o5ue en re#re*en$+ci3n *in +nd+$o de 666 7 888 con$r+ Ro*+rio 6i en+ 1/ore* 9+ni+.u+, :ue,+ ;uin$+ de In*$rucci3n en /o 9en+/ de/ )i*$ri$o :udici+/ de S+n$+ Cru,0 I0 ANTECE)ENTES CON RELE<ANCIA :UR=)ICA I010 Con$enido de /+ +cci3n 9or e ori+/ #re*en$+do e/ 2& de dicie !re de 2010, cur*+n$e + >*0 8 7 v$+0, e/ +ccion+n$e #or *u* re#re*en$+d+* e"#re*+ /o* *i.uien$e* >und+ en$o* de 4ec4o 7 de derec4o% I01010?ec4o* 5ue /+ o$iv+n

E/ 22 de novie !re de 2010 /+ 1i*c+/ de -+$eri+, S+ndr+ <i//+>uer$e Se@+* e i$i3 Re*o/uci3n conc/u*iv+ de *o!re*ei ien$o + >+vor de *u* re#re*en$+d+*, do* dA+* de*#u2* /+ :ue,+ de +nd+d+ +*u i3 conoci ien$o de/ *o!re*ei ien$o, decre$+ndo $2n.+*e #re*en$e cu+ndo corre*#ondA+ e i$ir Au$o o$iv+do orden+ndo /+ in edi+$+ /i!er$+d, con*$i$u7endo un+ de$enci3n i/e.+/ 5ue *e e"$endi3 #or B* de un e*0 Re>iere 5ue /+ $u$e/+ #roce*+/ e>ec$iv+, *u#one 5ue $od+ #er*on+ *e+ #ro$e.id+ o#or$un+ en$e #or /+* +u$orid+de* @uri*diccion+/e* en e/ e@ercicio de *u* derec4o*0 I01020)erec4o *u#ue*$+ en$e vu/ner+do )e /+ /ec$ur+ de/ e ori+/ de +cci3n de /i!er$+d, *e co/i.e 5ue e/ derec4o invoc+do co o /e*ion+do e* + /+ /i!er$+d0

I010&09e$i$orio So/ici$+ /+ nu/id+d de/ C+c$o o$iv+n$e de /+ #riv+ci3n de /i!er$+dD di*#oniendo /+ in edi+$+ /i!er$+d de *u* re#re*en$+d+*0 I020 Audienci+ 7 Re*o/uci3n de/ :ue, de .+r+n$A+* Ce/e!r+d+ /+ +udienci+ #E!/ic+ e/ 2' de dicie !re 2010, + 4or+* 9%&0, #re*en$e e/ +ccion+n$e #or *u* re#re*en$+d+*F +u*en$e /+ +u$orid+d de +nd+d+, *e.En con*$+ en e/ +c$+ cur*+n$e de >*0 1& + 16, *e #rodu@eron /o* *i.uien$e* +c$u+do*%

I02010 A #/i+ci3n de /+ +cci3n E/ +ccion+n$e *eG+/3% +H )+d+ /+ inorid+d de *u* re#re*en$+d+*, /+ +u$orid+d de +nd+d+ de!i3 orden+r inde>ec$i!/e en$e *u /i!er$+d con /+ +7or #ron$i$ud #o*i!/eF !H E i$id+ /+ re*o/uci3n de *o!re*ei ien$o + >+vor de 666 7 888, 7+ no concurrA+ nin.En o$ivo #+r+ 5ue /+* enore* con$inEen en de$enci3n #reven$iv+ + /+ e*#er+ de con>ir +ci3n, encon$rBndo*e re*$rin.ido *u derec4o + /+ /i!er$+dF d+do 5ue /+ :ue,+ de +nd+d+ $enA+ e/ de!er @urAdico de re*o/ver #ron$+ 7 >und+ en$+d+ en$e /+ #e$ici3n de /i!er$+d, +*A co o /o indic+ /+ CSC 0851/200(D, en cu+n$o + /o* e>ec$o* de /+ Re*o/uci3n de/ *o!re*ei ien$o, re>iriendo 5ue /+* edid+* c+u$e/+re* ce*+rBn in edi+$+ en$e, #or /o 5ue no corre*#onde e*#er+r un+ even$u+/ +#e/+ci3n o no con$r+ dic4o #ronunci+ ien$o 7+ 5ue e i$id+ 2*$+, /+ /i!er$+d de!e o#er+r in inen$e en$e, *in nece*id+d de e*#er+r /+ r+$i>ic+ci3n de/ 1i*c+/ de )i*$ri$oF 7 cH Corre*#onde de$er in+r /+ re*#on*+!i/id+d de /+ +u$orid+d de +nd+d+ 7 /+ re i*i3n de +c$u+do* +/ Con*e@o de /+ :udic+$ur+ 7 +/ -ini*$erio 9E!/ico, C#or incu #/i ien$o de de!ere*, re*o/uci3n con$r+ri+ /+ Con*$i$uci3n 7 #rev+ric+$oD0 I02020In>or e de /+ +u$orid+d de +nd+d+ Ro*+rio 6i en+ 1/ore* 9+ni+.u+, :ue,+ ;uin$+ de In*$rucci3n en /o 9en+/ de/ )i*$ri$o :udici+/ de S+n$+ Cru,, no +*i*$i3 + /+ +udienci+F *in e !+r.o, #re*en$3 in>or e e*cri$o cur*+n$e de >*0 11 + 12 v$+0,

+r.u en$+ndo% 1H E/ ' de oc$u!re de 2010, r+dic3 en *u :u,.+do e/ #roce*o *e.uido + in*$+nci+ de/ -ini*$erio 9E!/ico 7 /+ )e>en*orA+ de /+ NiGe, 7 /+ Ado/e*cenci+ con$r+ /+* +4or+ re#re*en$+d+* de/ +ccion+n$e 7 o$ro, #or /o* #re*un$o* de/i$o* de *u*$r+cci3n de enor o inc+#+,, 7 vio/+ci3nF 2H An$e /+ concurrenci+ de /o* re5ui*i$o* e*$+!/ecido* en e/ +r$0 2&& inc0 1 7 2 de/ C3di.o de 9rocedi ien$o 9en+/ IC99H, di*#u*o *u de$enci3n #reven$iv+ en e/ CCen$ro de Re4+!i/i$+ci3n de S+n$+ Cru,D I*icH , #o*$erior en$e, e/ 2' de novie !re de e*e +Go e/ -ini*$erio 9E!/ico #re*en$3 +cu*+ci3n con$r+ e/ coi #u$+do 7 *o!re*ei ien$o + >+vor de /+* re#re*en$+d+* de/ +ccion+n$eF +n$e e//o *u +u$orid+d di*#u*o #or decre$o de /+ i* + >ec4+, #3n.+*e + conoci ien$o de /+* #+r$e* 7 un+ ve, cu #/id+* /+* di/i.enci+* de no$i>ic+ci3n *e re*o/verB con>or e + /e7F &H E/ 16 de dicie !re de 2010, /+* re#re*en$+d+* de/ +ccion+n$e i #e$r+ron Cce*+ci3n de /+ edid+ c+u$e/+r 7 #or e>ec$o de/ *o!re*ei ien$o 5ue *e +*e e@+ + /+ +!*o/uci3n, *o/ici$+n +nd+ ien$o de /i!er$+d I+r$0 &6& C99HD, corre*#ondi2ndo/e e/ decre$o de 18 de i.u+/ e* 7 +Go, di*#oniendo 5ue #revi+ en$e *e cu #/+ con /+ #re*en$+ci3n de /+* di/i.enci+* de no$i>ic+ci3n con /+ re*o/uci3n >i*c+/, + e>ec$u+r*e #or e/ -ini*$erio 9E!/ico, + >in de veri>ic+r *i *e encon$r+!+ e@ecu$ori+d+, co o /o di*#one /+ CSC 12&0/2006D de c+rBc$er vincu/+n$e, cu+ndo indic+ 5ue *e /i!r+rB +nd+ ien$o de /i!er$+d, #revio cu #/i ien$o de/ +r$0 &2'0III de/ C99F 'H Con>or e +/ +r$0 250 de/ ci$+do cuer#o /e.+/, *eG+/3 +udienci+ #+r+ veri>ic+r /+ *i$u+ci3n @urAdic+ de /+* i #u$+d+*, #+r+ e/ 2& de dicie !re de 2010 + 4r*09%00, no o!*$+n$e, /+ #+r$e in$ere*+d+ no de@3 /+* >o$oco#i+* #+r+ /+ no$i>ic+ci3n, co o /o in>or 3 /+ +u"i/i+r de CIANUSD, e"$re o 5ue er+ de conoci ien$o de/ +4or+ +ccion+n$e, 5uien no cu #/i3 con /o* rec+udo* de /e70 En con*ecuenci+, *o/ici$+ *e dec/+re Ci/e.+/ e i #roceden$eD /+ +cci3n #/+n$e+d+0 I020&0 Re*o/uci3n Lo* <oc+/e* de /+ S+/+ 9en+/ Se.und+ de /+ Cor$e Su#erior de/ )i*$ri$o :udici+/ de S+n$+ Cru,, con*$i$uid+ en Tri!un+/ de .+r+n$A+*, #ronunci+ron /+ Re*o/uci3n de 2' de dicie !re de 2010, cur*+n$e de >*0 16 + 18 7 co #/e en$+ci3n de >*0 18 + 19, dene.+ndo /+ +cci3n #/+n$e+d+, con /o* *i.uien$e* >und+ en$o*% iH E* eviden$e /+ e"i*$enci+ de /+ Re*o/uci3n de *o!re*ei ien$o de /+ 1i*c+/ de -+$eri+, S+ndr+

<i//+>uer$e Se@+*, #ero de!i3 #rocur+r /+* di/i.enci+* con e/ *o!re*ei ien$o + /+ :ue,+ c+u$e/+r, )e>en*orA+ de /+ NiGe, 7 Ado/e*cenci+ 7 #+r$e 5uere//+n$e, d+ndo o#ci3n + /+ i #u.n+ci3n de /+ vAc$i + en c+*o de de*+cuerdo, /o i* o re*#ec$o +/ 1i*c+/ *u#erior @erBr5uico, 5ue #odA+ revoc+r o con>ir +r /+ Re*o/uci3n de *o!re*ei ien$o de/ in>erior, con*ecuen$e en$e, e/ *o!re*ei ien$o no 4+ *ido e@ecu$ori+do, en $+/ r+,3n /+ de$enci3n no e* i/e.+/F 7, iiH Se.En con*$+ en o!r+do*, con>or e +/ in>or e de /+ +u$orid+d de +nd+d+, e/ +ccion+n$e no #ro#orcion3 /+* >o$oco#i+* #+r+ 5ue e/ o>ici+/ de di/i.enci+* e>ec$Ee /+* no$i>ic+cione*, re*$Bndo/e + /+ #+r$e +ccion+n$e, +cudir + /+ :ue,+ de /+ c+u*+ #idi2ndo/e no$i>i5ue + /+* #+r$e* con /+ ci$+d+ Re*o/uci3n0 En /+ co #/e en$+ci3n, e/ +ccion+n$e *o/ici$3 5ue e/ Tri!un+/ de .+r+n$A+* *e +ni>ie*$e re*#ec$o + /o* *i.uien$e* e"$re o*% +H L+ e"i*$enci+ o no de de$enci3n i/e.+/ o #roce*+ ien$o inde!idoF !H Con>or e e/ +r$0 &6' de/ C99, cu+ndo e"i*$e C*en$enci+ +!*o/u$ori+D 5ue e* C*i i/+r +/ *o!re*ei ien$oD *e orden+rB /+ /i!er$+d de/ enc+u*+do, /o 5ue de!i3 ocurrir en e/ c+*oF cH E/ +r$0 &2' de/ C3di.o +d@e$ivo #en+/, di*#one 5ue e* de!er de/ >i*c+/ #oner + conoci ien$o de /+* #+r$e* e/ *o!re*ei ien$o, 5ue #odrB *er i #u.n+do en e/ #/+,o de cinco dA+* de *u no$i>ic+ci3n, reci!id+ /+ i #u.n+ci3n, e/ >i*c+/ re i$irB den$ro de /+* 2' 4or+* +/ >i*c+/ *u#erior @erBr5uico, #rocedi ien$o 5ue no >ue o!*erv+do, d+do 5ue de*de en$once* $r+n*currieron $rein$+ 7 do* dA+*, 7 e/ 1i*c+/ de )i*$ri$o no #re*en$3 i #u.n+ci3n con$r+ e/ *o!re*ei ien$o, /o 5ue i #/ic+ 5ue /+ Re*o/uci3n *e e@ecu$ori3, +corde +/ #/+,o >i@+do en e/ +r$0 1&0 de/ cuer#o nor +$ivo re>erido0 A/ re*#ec$o e/ Tri!un+/ de .+r+n$A+*, >und+ en$3% 1H L+ de$enci3n de /+* re#re*en$+d+* de/ +ccion+n$e, no e* i/e.+/, #or cu+n$o con>or e e/ +r$0 2'6 de/ C99, corre*#ondA+ *u de$enci3n #reven$iv+F 2H L+ #+r$e i #u$+d+ e* /+ re*#on*+!/e de /o.r+r 5ue /+* no$i>ic+cione* con /+* re*o/ucione* *e cu #/+n, no *e #uede +*e.ur+r 5ue e/ *o!re*ei ien$o e*$uvier+ con>ir +do +En #or e/ $r+n*cur*o de /o* $rein$+ 7 do* dA+*, #or cu+n$o e/ i* o #uede *er revoc+doF &H E/ +r$0 &2' de/ C99, >i@+ 5ue e/ *o!re*ei ien$o de!e e*$+r e@ecu$ori+do, de /+ revi*i3n de o!r+do* *e $iene 5ue /+ #+r$e in$ere*+d+ no #rocur3 /+* di/i.enci+*, #or $+/ r+,3n *e re$r+*3 /+ /i!er$+d de /+* i #u$+d+*F 7, 'H ?+!iendo

i #e$r+do +udienci+ de ce*+ci3n + /+ de$enci3n #reven$iv+, /+ :ue,+ de +nd+d+ >i@3 in edi+$+ en$e +udienci+ #+r+ e/ 2& de dicie !re de 2010 + 4r*0 9%00, 5ue no *e e>ec$ivi,3 #or >+/$+ de no$i>ic+ci3n + /+* #+r$e*, r+,one* #or /+* 5ue e/ Tri!un+/ de .+r+n$A+* r+$i>ic3 /+ de$er in+ci3n de dene.+r /+ #re*en$e +cci3n de /i!er$+d0 I0&0Tr+ i$e #roce*+/ en e/ Tri!un+/ Con*$i$ucion+/ E/ +r$0 & de /+ Le7 0'0 de 1 de *e#$ie !re de 2010, odi>ic+$orio de/ +r$0 '0I de Le7 00& de 1& de >e!rero de e*e +Go, + #/A+ /+* >+cu/$+de* o$or.+d+* + e*$e Tri!un+/, #+r+ re*o/ver /+* +ccione* de de>en*+ de derec4o* >und+ en$+/e*, in$er#ue*$+* de*de e/ ( de >e!rero de/ +Go 20090 9or /o 5ue, edi+n$e Acuerdo :uri*diccion+/ 001/2011 de 11 de enero, *e #rocedi3 + /+ re+nud+ci3n de /+ $r+ i$+ci3n de c+u*+*F *or$e+d+ /+ #re*en$e e/ 28 de oc$u!re de 2011, *e #ronunci+ Sen$enci+ den$ro de #/+,o0 II0 CONCLUSIONES Re+/i,+do e/ +nB/i*i* de/ e"#edien$e, 7 /o +/e.+do #or /+ #+r$e +ccion+n$e 7 de +nd+d+, *e conc/u7e /o *i.uien$e% II010 E/ 22 de novie !re de 2010, /+ 1i*c+/ de -+$eri+, S+ndr+ <i//+>uer$e Se@+*, dic$3 Re*o/uci3n de *o!re*ei ien$o + >+vor de 666 7 888, #or no con$+r con e/e en$o* *u>icien$e* #+r+ *o*$ener 5ue *on +u$or+* o #+r$Aci#e* de/ 4ec4o denunci+do, 7 di*#u*o 5ue con>or e e/ +r$0 &2' de/ C99, *e no$i>i5ue + /+* #+r$e* con e/ +/udido #ronunci+ ien$o, #+r+ *u even$u+/ i #u.n+ci3n en e/ $2r ino de cinco dA+* + co #u$+r*e de*de *u /e.+/ no$i>ic+ci3n, 7 en cu #/i ien$o +/ +r$0 '5 de /+ Le7 Or.Bnic+ de/ -ini*$erio 9E!/ico ILO-9H orden3 re i$ir un+ co#i+ +/ 1i*c+/ de )i*$ri$o I>*0 & + 'H0 II020E/ 2& de novie !re de 2010, /+ 1i*c+/ de -+$eri+ *eG+/+d+, re i$i3 /+ Re*o/uci3n de *o!re*ei ien$o + /+ :ue,+ de +nd+d+, indicBndo/e 5ue *e encon$r+!+ en #roce*o de no$i>ic+ci3n I>*0 5HF decre$+ndo /+ +u$orid+d de +nd+d+, *e $iene #re*en$e 7 + conoci ien$o de /+* #+r$e* Ccu #/id+* /+* di/i.enci+* de no$i>ic+ci3nD I>*0 5 7 v$+0H0 E*e i* o dA+, e/ +4or+ +ccion+n$e #or /+* #roce*+d+*, *o/ici$3 odi>ic+ci3n de edid+ c+u$e/+r de de$enci3n #reven$iv+ en

con*ecuenci+ *e *eG+/e +udienci+ #+r+ e/ e>ec$o + /+ !reved+d #o*i!/e I>*0 6H, e ori+/ 5ue ereci3 e/ decre$o de C#revi+ en$e +d@En$e*e /+ #rue!+ de /+ cu+/ *e in$en$+n v+/er + e>ec$o de 4+cer conocer + /+* #+r$e* #+r+ *u veri>ic+ci3n, /ue.o *e *eG+/+rB +udienci+D I>*0 6H0 II0&0E/ 15 de dicie !re de 2010, e/ +ccion+n$e *o/ici$3 + /+ :ue,+ de /+ c+u*+, /+ e i*i3n de/ +nd+ ien$o de /i!er$+d in edi+$+ + >+vor de *u* re#re*en$+d+* #or C*o!re*ei ien$o 5ue $iene e>ec$o* de +!*o/uci3nD I>*0 (H0

III0 1UN)A-ENTOS :UR=)ICOS )EL 1ALLO E/ +ccion+n$e #or *u* re#re*en$+d+* *eG+/+ 5ue e/ 22 de novie !re de 2010, /+ 1i*c+/ de -+$eri+, S+ndr+ <i//+>uer$e Se@+*, e i$i3 + *u >+vor Re*o/uci3n conc/u*iv+ de *o!re*ei ien$oF *in e !+r.o, cu+ndo /+ :ue,+ de +nd+d+ +*u i3 conoci ien$o de e//o, no di*#u*o /+ in edi+$+ /i!er$+d co o corre*#ondA+, /o 5ue con*$i$u7e un+ de$enci3n i/e.+/ d+do 5ue e*+ *i$u+ci3n *e e"$endi3 #or B* de $rein$+ 7 do* dA+*0 En con*ecuenci+, corre*#onde di/ucid+r, en revi*i3n, *i $+/e* +r.u en$o* *on eviden$e* + >in de conceder o dene.+r /+ $u$e/+ *o/ici$+d+0 III010 A/c+nce 7 >in+/id+d de /+ +cci3n de /i!er$+d L+ +cci3n de /i!er$+d, con*$i$u7e un+ .+r+n$A+ con*$i$ucion+/ de de>en*+ o#or$un+ 7 e>ic+,, cu7+ >in+/id+d e* re*.u+rd+r 7 #ro$e.er /o* derec4o* + /+ /i!er$+d, $+n$o >A*ic+ co o de /oco oci3n, 7 + /+ vid+ -en /o* c+*o* en 5ue e*$o* *e encuen$ren An$i + en$e /i.+do* + /+ /i!er$+d-F de$en$+ /+* c+r+c$erA*$ic+* de in>or +/i* o, ce/erid+d, in edi+$e, 7 *u +ried+d en *u $r+ i$+ci3n0 En e*e *en$ido, e/ +r$0 125 de /+ C9E, e*$+!/ece% CTod+ #er*on+ 5ue con*idere 5ue *u vid+ e*$B en #e/i.ro, 5ue e* i/e.+/ en$e #er*e.uid+, o 5ue e* inde!id+ en$e #roce*+d+ o #riv+d+ de /i!er$+d #er*on+/, #odrB in$er#oner Acci3n de Li!er$+d 7 +cudir, de +ner+ or+/ o e*cri$+, #or *A o #or cu+/5uier+ + *u no !re 7 *in nin.un+ >or +/id+d #roce*+/, +n$e cu+/5uier @ue, o $ri!un+/ co #e$en$e en +$eri+ #en+/, 7 *o/ici$+rB 5ue *e .u+rde $u$e/+ + *u vid+, ce*e /+ #er*ecuci3n inde!id+, *e re*$+!/e,c+n /+* >or +/id+de* /e.+/e* o *e re*$i$u7+ *u derec4o + /+ /i!er$+d0D0

Con>or e + e//o, e*$+ +cci3n $u$e/+r $iene un $ri#/e c+rBc$er% #reven$ivo, correc$ivo 7 re#+r+dor, re>or,+ndo *u c+rBc$er de +cci3n de de>en*+ o#or$un+ 7 e>ic+, no *3/o co o +cci3n de*$in+d+ + #ro$e.er /o* derec4o* de /i!er$+d #er*on+/ 7 de /oco oci3n, +4or+ $+ !i2n e/ derec4o >und+ en$+/ + /+ vid+ cu+ndo e*$B An$i + en$e /i.+d+ + +5ue//o* ISSCC 002&/2010-R 7 12'5/2010-RH, con*$i$u7endo *u >in+/id+d 5ue e/ 3r.+no @uri*diccion+/ 5ue cono,c+ e*$e edio de de>en*+, ordene e/ ce*e de /+ #er*ecuci3n inde!id+ o e/ re*$+!/eci ien$o de /+* >or +/id+de* /e.+/e*, .u+rde /+ $u$e/+ + /+ vid+ 7 en *u c+*o, re*$i$u7+ e/ derec4o + /+ /i!er$+d0 R+,on+ ien$o e*$+!/ecido #or e*$e Tri!un+/ en /+ SC 0011/2010-R de 6 de +!ri/ 7 rei$er+do en /+ SC 0010/2011-R de ( de >e!rero, 5ue en re>erenci+ + *u >in+/id+d indic+% JL+ +cci3n de /i!er$+d, e* un+ +cci3n @uri*diccion+/ de de>en*+ 5ue $iene #or >in+/id+d #ro$e.er 7/o re*$+!/ecer e/ derec4o + /+ /i!er$+d >A*ic+ o 4u +n+, 7 $+ !i2n e/ derec4o + /+ vid+, *i e* 5ue *e 4+//+ en #e/i.ro + r+A, de /+ *u#re*i3n o re*$ricci3n + /+ /i!er$+d #er*on+/, *e+ di*#oniendo e/ ce*e de /+ #er*ecuci3n inde!id+, e/ re*$+!/eci ien$o de /+* >or +/id+de* /e.+/e* 7/o /+ re i*i3n de/ c+*o +/ @ue, co #e$en$e, /+ re*$i$uci3n de/ derec4o + /+ /i!er$+d >A*ic+, o /+ #ro$ecci3n de /+ vid+ i* +, o$ivo #or e/ cu+/ *e con*$i$u7e en un+ +cci3n $u$e/+r #reven$iv+, correc$iv+ 7 re#+r+dor+ de $r+*cenden$+/ i #or$+nci+ 5ue .+r+n$i,+ co o *u no !re /o indic+, /+ /i!er$+d, derec4o con*+.r+do #or /o* +r$*0 22 7 2&0I de /+ C9EJ0 III020 E/ *o!re*ei ien$o co o un +c$o conc/u*ivo en /+ e$+#+ #re#+r+$ori+ 7 *u #rocedi ien$o Con>or e C+r/o* Creu* en *u /i!ro )erec4o 9roce*+/ 9en+/ IEdi$ori+/ A*$re+, Kueno Aire* Ar.en$in+, #0&'8H, e/ *o!re*ei ien$o re*ue/ve /+ *i$u+ci3n de/ i #u$+do #oni2ndo/e un >in Cde*c+r.+ndo de $od+ re*#on*+!i/id+d #en+/ + +5ue/ + >+vor de 5uien *e dic$+ *o!re e/ o /o* 4ec4o* 5ue 4+n *ido o!@e$o de inve*$i.+ci3n, con c+rBc$er de co*+ @u,.+d+ un+ ve, >ir e /+ re*#ec$iv+ re*o/uci3nD0 En /+ /e.i*/+ci3n !o/ivi+n+, e/ *o!re*ei ien$o encuen$r+ *u #revi*i3n en e/ +r$0 &2& inc0 &H de/ C99, #or e/ cu+/ e/ >i*c+/ en u*o de *u* >+cu/$+de* co o +cu*+dor, 7 +/ no con$+r con /+* r+,one* 7 convicci3n

*u>icien$e* #+r+ >und+r un+ +cu*+ci3n o +>ir +r con cer$e,+ 5ue e/ i #u$+do #+r$ici#o de/ 4ec4o, *u*#ende e/ #rocedi ien$o #en+/ re*#ec$o +/ *o!re*eAdo, /o 5ue con//ev+ + *u ve, e/ ce*e de $od+ edid+ re*$ric$iv+ de /+ cu+/ #udo *er o!@e$o0 En cu+n$o + *u #rocedi ien$o, e/ >i*c+/ 5ue e i$+ e/ *o!re*ei ien$o, $iene /+ o!/i.+ci3n de #oner/o en conoci ien$o de /+* #+r$e*, con e/ o!@e$o de o$or.+r + /+ vAc$i + o 5uere//+n$e /+ o#or$unid+d de o!@e$+r o i #u.n+r /o de$er in+do, 5uiene* cuen$+n con e/ #/+,o de cinco dA+* de*de *u /e.+/ no$i>ic+ci3n #+r+ e/ e>ec$o, con>or e /o +nd+ e/ +r$0 &2' de/ C99F con o *in /+ i #u.n+ci3n, e/ >i*c+/ de +$eri+ re i$irB +n$eceden$e* en e/ $2r ino de vein$icu+$ro 4or+* +/ >i*c+/ *u#erior, 5uien $+ !i2n cuen$+ con e/ #/+,o de cinco dA+* #+r+ #ronunci+r*e, en un+ de /+* *i.uien$e* >or +*% 1HRevoc+ndo e/ *o!re*ei ien$o, c+*o en e/ 5ue in$i +rB +/ >i*c+/ in>erior o + cu+/5uier o$ro #+r+ 5ue en e/ #/+,o B"i o de die, dA+* +cu*e +n$e e/ @ue, o $ri!un+/ de *en$enci+F 3, 2HR+$i>ic+ndo e/ *o!re*ei ien$o, *i$u+ci3n en /+ cu+/ di*#ondrB /+ conc/u*i3n de/ #roce*o con re/+ci3n +/ i #u$+do en cu7o >+vor *e dic$3, +*A co o /+ ce*+ci3n de /+* edid+* c+u$e/+re* 7 /+ c+nce/+ci3n de *u* +n$eceden$e* #en+/e*0 9or o$r+ #+r$e, e/ #reci$+do +r$Acu/o en *u #+r$e in >ine e*$+!/ece 5ue, e/ *o!re*ei ien$o Ii #u.n+do o noH i #o*i!i/i$+ /+ e"i*$enci+ de un nuevo #roce*o #en+/ #or e/ i* o 4ec4o, con*ecuen$e en$e, e/ *o!re*ei ien$o cierr+ de>ini$iv+ en$e e/ #roce*o con re/+ci3n +/ i #u$+do + cu7o >+vor *e di*#one0 K+@o e*+ /3.ic+ @urAdic+ $+ !i2n *e 4+n #ronunci+do v+ri+* Sen$enci+* Con*$i$ucion+/e* en$re e//+* /+ 2(69/2010-R de 10 de dicie !re, 5ue *eG+/+% C)e +cuerdo +/ +r$0 &2' de/ C3di.o Ad@e$ivo 9en+/, e/ >i*c+/ #ondrB en conoci ien$o de /+* #+r$e* e/ *o!re*ei ien$o decre$+do, e/ 5ue #odrB *er i #u.n+do den$ro de /o* cinco dA+* *i.uien$e* de *u no$i>ic+ci3n0 Reci!id+ /+ i #u.n+ci3n, o de o>icio en e/ c+*o de no e"i*$ir 5uere//+n$e, e/ >i*c+/ re i$irB /o* +n$eceden$e* den$ro de /+* vein$icu+$ro 4or+* *i.uien$e*, +/ >i*c+/ *u#erior @erBr5uico #+r+ 5ue *e #ronuncie en e/ #/+,o de cinco dA+*F Si e/ >i*c+/ *u#erior @erBr5uico

revoc+ e/ *o!re*ei ien$o, in$i +rB +/ >i*c+/ in>erior o + cu+/5uier o$ro #+r+ 5ue en e/ #/+,o B"i o de die, dA+* +cu*e +n$e e/ $ri!un+/ de *en$enci+0 Si /o r+$i>ic+, di*#ondrB /+ conc/u*i3n de/ #roce*o con re/+ci3n +/ i #u$+do en cu7o >+vor *e dic$3, /+ ce*+ci3n de /+* edid+* c+u$e/+re* 7 /+ c+nce/+ci3n de *u* +n$eceden$e #en+/e*D0 III0&0En$endi ien$o @uri*#rudenci+/ re*#ec$o + /o* e>ec$o* de/ *o!re*ei ien$o En +$enci3n + /+ n+$ur+/e,+ de e*$e in*$i$u$o 7 + *u o!@e$o, e*$e Tri!un+/ en /+ Sen$enci+ Con*$i$ucion+/ 021'/2011-R de 11 de +r,o, e*$+!/eci3 5ue /o* e>ec$o* de/ *o!re*ei ien$o 7 /o* de /+ *en$enci+ +!*o/u$ori+ no *on *i i/+re*, d+do 5ue en con*ider+ci3n +/ +r$0 &6' de/ C99, /+ *en$enci+ +!*o/u$ori+ orden+ /+ /i!er$+d de/ i #u$+do en e/ +c$oF e* decir, +En cu+ndo /+ *en$enci+ +!*o/u$ori+ no e*$e e@ecu$ori+d+, *i$u+ci3n 5ue di>iere re*#ec$o +/ *o!re*ei ien$o, d+do 5ue% CLcu+ndo e/ i #u$+do *e encuen$r+ de$enido #reven$iv+ en$e, e/ @u,.+dor de!erB +.u+rd+r + 5ue e/ 1i*c+/ de )i*$ri$o re*ue/v+ #revi+ en$e /+ i #u.n+ci3n o revi*i3n #/+n$e+d+, d+do 5ue de r+$i>ic+r*e *u* e>ec$o* *on% +H L+ conc/u*i3n de/ #roce*o con re/+ci3n +/ i #u$+do en cu7o >+vor *e dic$3 /+ re*o/uci3n de *o!re*ei ien$oF !H L+ ce*+ci3n de /+* edid+* c+u$e/+re*F 7, cH L+ c+nce/+ci3n de *u* +n$eceden$e* #en+/e*0 Nor + /e.+/ de donde *e de*#rende 5ue en e/ o en$o en 5ue /+ +u$orid+d >i*c+/ *u#erior #ronuncie /+ r+$i>ic+ci3n +/ *o!re*ei ien$o, 2*$+ con//ev+rB co o con*ecuenci+, /o* $re* e>ec$o* recien$e en$e ci$+do*, #or $+n$o, e/ @ue, de /+ c+u*+, e*$B o!/i.+do + +.u+rd+r e*$e +c$u+do #roce*+/, 5ue e* de vi$+/ i #or$+nci+ + e>ec$o* de de$er in+r o no, /+ *u*#en*i3n de /+* edid+* c+u$e/+re*, en$re /+* 5ue *e encuen$r+, /+ de$enci3n #reven$iv+D, *eG+/+ndo B* +de/+n$e% CConcord+n$e con e/ en$endi ien$o re>erido, /o* re5ueri ien$o* de!erBn *er e i$ido* #or e/ 1i*c+/ 5ue diri.e /+ inve*$i.+ci3n, en$re /o* 5ue *e encuen$r+ e/ de *o!re*ei ien$o, 5ue e*$B #revi*$o en /o* +r$*0 &2& inc0 2H de/ C99, 7 '5015 de /+ LO-90 9ue* !ien, r+$i>ic+do e/ re5ueri ien$o de *o!re*ei ien$o, uno de *u* e>ec$o* de +cuerdo + /+* nor +* de/ +r$0 &2' de/ C99, no *3/o i #or$+ 5ue no *e +!r+ un nuevo #roce*o #en+/ #or e/ i* o 4ec4o 7 5ue *e c+nce/en /o* +n$eceden$e* #en+/e* de/ i #u$+do, *ino $+ !i2n /+ conc/u*i3n de/ #roce*o en *u con$r+ 7 /+ ce*+ci3n de /+* edid+* c+u$e/+re* 5ue *e /e i #u*ieron, e>ec$o*, 5ue e/ 1i*c+/ de!e cuid+r #or5ue *e e>ec$ivicen #or *er

$+ !i2n *u o!/i.+ci3n ve/+r #or /+ @u*$ici+ 7 #or /+ /e.+/id+dF con*i.uien$e en$e *u >unci3n cu+ndo dic$+ un *o!re*ei ien$o, no cu/ in+ con e/ ero +c$o >or +/ de dic$+r/o, +/ conocer /+ r+$i>ic+$ori+ $iene 5ue 4+cer e>ec$ivo e/ re5ueri ien$o de *o!re*ei ien$o, de +ner+ 5ue de 4+!er i #u$+do* de$enido* #reven$iv+ en$e $iene 5ue co unic+r de *u *o!re*ei ien$o +n$e /+ +u$orid+d co #e$en$e, + >in de 5ue *e+n /i!er+do* in edi+$+ en$eF v+/e decir 5ue no #uede *i #/e en$e /i i$+r*e + 5ue /ue.o de 4+!er e i$ido *u re5ueri ien$o de *o!re*ei ien$o, e/ 1i*c+/ *u#erior en .r+do e i$+ *u deci*i3n con>ir +$ori+ o revoc+$ori+, #ue* + #+r$ir de e*$e o en$o +En $iene o!/i.+cione*, co o *er /+ de -*e rei$er+- 4+cer e>ec$iv+ /+ /i!er$+d de /o* i #u$+do* de$enido* #reven$iv+ en$e, #or5ue de no 4+cer/o no *e #odrA+ *u*$en$+r ni invoc+r 5ue *e +#/ic3 @u*$ici+ +$eri+/ en e/ c+*o concre$o, *ino *i #/e en$e un+ @u*$ici+ >or +/ 5ue en /o* 4ec4o* no e* @u*$ici+, de +4A 5ue e/ 1i*c+/ +/ $ener co o >unci3n #rinci#+/ ve/+r #or e//+, de!e 4+cer/+ e>ec$iv+, 7 en e/ c+*o de dic$+r un *o!re*ei ien$o 7 conocer de *u r+$i>ic+$ori+, co o *e 4+ re>erido de!e +*e.ur+r*e 5ue /o* e>ec$o* de/ i* o* *e+n cu #/ido*D0 Lo* #/+,o* #roce*+/e* *eG+/+do* en e/ C3di.o de 9rocedi ien$o 9en+/, de!en *er cu #/ido* de +ner+ e*$ric$+ 7 *in nin.un+ di/+ci3n #or #+r$e de /+* +u$orid+de* @uri*diccion+/e* 7 >i*c+/e*, +/ encon$r+r*e de #or edio e/ derec4o >und+ en$+/ + /+ /i!er$+d, 5ue co #e/e + dic4+* +u$orid+de* + i #ri ir /+ +7or ce/erid+d #o*i!/e en *u* +c$u+cione*0 A*A /o #reci*+ e/ >+//o con*$i$ucion+/ ci$+do #receden$e en$e, 5ue rei$er3 /o e*$+!/ecido #or /+ SC 022'/200'-R de 16 de >e!rero, +/ re>erir% CMLde!e en$ender*e 5ue $od+ +u$orid+d 5ue cono,c+ de un+ *o/ici$ud en /+ 5ue *e encuen$re invo/ucr+do e/ derec4o + /+ /i!er$+d >A*ic+, $iene e/ de!er de $r+ i$+r/+ con /+ +7or ce/erid+d #o*i!/e, o cu+ndo eno* den$ro de /o* #/+,o* r+,on+!/e*, #ue* de no 4+cer/o #odrA+ #rovoc+r un+ re*$ricci3n inde!id+ de/ ci$+do derec4o, /o 5ue no *i.ni>ic+, 5ue *ie #re $endrB 5ue o$or.+r o d+r cur*o + /+ *o/ici$ud en >or + #o*i$iv+, #ue* e*$o de#enderB de /+* circun*$+nci+* 7 /+* #rue!+* 5ue *e +#or$en en c+d+ c+*o, d+do 5ue *e rei$er+ /+ /e*i3n de/ derec4o + /+ >A*ic+ e*$B en /+ de or+ o di/+ci3n inde!id+ de un+ *o/ici$ud de $+/ n+$ur+/e,+, v+/e decir, 5ue *i /+ *o/ici$ud e* ne.+d+ de +cuerdo + un+ co #u/*+ con>or e + /e7 no e* i/e.+/F *ie #re 5ue e*+ ne.+$iv+ *e /+ re*ue/v+ con /+ ce/erid+d 5ue e"i.e /+ *o/ici$udDD0

En e*e orden, re*#ec$o + /+ correc$+ +#/ic+ci3n de /o* #/+,o* e*$+!/ecido* en e/ +r$0 &2' de/ C99 7 /o* e>ec$o* #roce*+/e*, /+ re>erid+ Sen$enci+ Con*$i$ucion+/ e*$+!/ece%D 1H E/ >i*c+/ in>erior, un+ ve, #re*en$+do e/ *o!re*ei ien$o +/ @ue,, *e+ con i #u.n+ci3n o de o>icio, de!erB re i$ir dic4o +c$u+do, den$ro de/ #/+,o B"i o de vein$icu+$ro 4or+* +n$e e/ 1i*c+/ de )i*$ri$o + e>ec$o* de *u revi*i3nF 2H E/ 1i*c+/ de )i*$ri$o, o *u#erior @erBr5uico, un+ ve, reci!ido e/ *o!re*ei ien$o, e i$irB re*o/uci3n de r+$i>ic+ci3n o de revoc+$ori+ +/ *o!re*ei ien$o, *e.En *e+ e/ c+*o, inde>ec$i!/e en$e den$ro de /o* cinco dA+* *i.uien$e*F e* decir, 5ue 4+*$+ e*e o en$o, *3/o #ueden *u +r*e *ei* dA+*F &H Un+ ve, $r+n*currido e/ /+#*o *eG+/+do, co #u$+do de*de de /+ #re*en$+ci3n de/ *o!re*ei ien$o, *in 5ue e/ 1i*c+/ de )i*$ri$o *e 4+7+ #ronunci+do en cu+/5uier+ de *u* >or +*, e/ @ue, + c+r.o de/ #roce*o, di*#ondrB /+ /i!er$+d in edi+$+ de/ i #u$+do *o!re*eAdo, #or5ue /o* o$ivo* 5ue >und+ron *u de$enci3n #reven$iv+, M*u>icien$e* indicio* #+r+ *o*$ener con #ro!+!i/id+d 5ue e* +u$or o #+r$ici#e de/ 4ec4o #uni!/eM, *o*$enido* inici+/ en$e #or e/ >i*c+/, +/ o en$o de /+ i #u$+ci3n 7 e/ re5ueri ien$o de edid+* de coerci3n #er*on+/, co o e>ec$o de/ *o!re*ei ien$o 4+n de*+#+recido, o *e+, 4+cen in*o*$eni!/e +n$ener/+*F 7, 'H No o!*$+n$e, de nin.un+ +ner+ #odrA+ re#u$+r*e, 5ue e/ *o!re*ei ien$o *e 4u!ie*e e@ecu$ori+do, d+do 5ue /+ /e7 +*A no /o #rev2, #or e//oF en c+*o de revoc+$ori+ +/ *o!re*ei ien$o, con>or e *e *eG+/3 +n$erior en$e, e/ >i*c+/ in>erior, 5ued+ co #e/ido + #re*en$+r +cu*+ci3n +n$e e/ @ue, 7 o $ri!un+/ de *en$enci+, /o 5ue i #/ic+ 5ue /+* edid+* c+u$e/+re* i #ue*$+* +n$erior en$e 7 5ue ce*+ron, de con*ider+r*e nece*+ri+*, de!erBn *er re+n+/i,+d+*, #revi+ concurrenci+ de /o* re5ui*i$o* #+r+ *u de$er in+ci3n en !+*e + /o* nuevo* #re*u#ue*$o* #+r+ *u >und+ en$+ci3n, #or5ue rei$er+ o*, en e/ o en$o de /+ #re*en$+ci3n de/ *o!re*ei ien$o +n$e e/ @ue, de /+ c+u*+, e/ e/e en$o de #o*i!/e +u$orA+ o #+r$ici#+ci3n en e/ 4ec4o *indic+do, de*+#+reci3F 7 *i !ien e/ >i*c+/ *u#erior #uede revoc+r e/ i* o, no *erB #o*i!/e +n$ener #riv+do de *u /i!er$+d +/ i #u$+do *i e* 5ue #revi+ en$e, no *e vo/vi3 + e*$+!/ecer /+ e"i*$enci+ de /o* re5ui*i$o* e"i.ido* #or e/ +r$0 2&& de/ C99 con re/+ci3n +/ 2&' 7 2&5 de/ i* o cuer#o /e.+/0 E* B*, en c+*o 5ue e/ 1i*c+/ de )i*$ri$o revo5ue /+ re*o/uci3n de *o!re*ei ien$o 7 di*#on.+ /+ +cu*+ci3n, e* /3.ico *u#oner, 5ue e/ 1i*c+/ de -+$eri+ de!erB reconducir e/ #rocedi ien$o, *o/ici$+ndo nuev+ en$e /+

+#/ic+ci3n de /+ de$enci3n #reven$iv+ en !+*e + /+ con*$rucci3n de nuevo* e/e en$o* de convicci3n *u>icien$e* #+r+ *o*$ener 5ue e/ i #u$+do e* con #ro!+!i/id+d, +u$or o #+r$Aci#e de/ 4ec4o #uni!/e, #revio cu #/i ien$o de /o* de B* re5ui*i$o* 5ue @u*$i>i5uen /+ de$er in+ci3n de /+ edid+ re*$ric$iv+ de /i!er$+d0 Lo 5ue con*$i$u7e un+ odu/+ci3n de /+ /Ane+ @uri*#rudenci+/ e*$+!/ecid+, en$re o$r+*, en /+ SC 12&0/2006-R de 1 de dicie !reD Ie/ re*+/$+do no* corre*#ondeH0 III0'0 AnB/i*i* de/ c+*o concre$o )en$ro de/ #roce*o #en+/ 5ue dio /u.+r + /+ in$er#o*ici3n de /+ #re*en$e +cci3n $u$e/+r, *e $iene 5ue e/ +ccion+n$e #/+n$e+ 5ue *u* re#re*en$+d+* *e encuen$r+n de$enid+* i/e.+/ en$e, d+do 5ue #e*e + /+ e"i*$enci+ de un+ Re*o/uci3n de *o!re*ei ien$o 5ue /+* /i!er+ de /+ #er*ecuci3n #en+/, *i.uen de$enid+*, *i$u+ci3n 5ue *e 4+ #ro/on.+do #or B* de un e*0 )e /+ revi*i3n de +c$u+do* 5ue +co #+G+n e/ e"#edien$e *e evidenci+ /+ e"i*$enci+ de /+ Re*o/uci3n de *o!re*ei ien$o + >+vor de 666 7 888, e i$id+ #or /+ 1i*c+/ de -+$eri+, S+ndr+ <i//+>uer$e Se@+*, +u$orid+d 5ue con>or e e/ +r$0 &2' de/ C99, orden3 *e #roced+ + /+ no$i>ic+ci3n de /+* #+r$e* #+r+ d+r/e* /+ o#or$unid+d de #re*en$+r i #u.n+ci3n o$or.Bndo/e* cinco dA+* #+r+ e/ e>ec$o + co #u$+r*e de*de *u /e.+/ no$i>ic+ci3nF #or o$r+ #+r$e, orden3 5ue en cu #/i ien$o de/ +r$0 '5 de /+ Le7 Or.Bnic+ de/ -ini*$erio 9E!/ico ILO-9H *e re i$+ co#i+ de /+ re*o/uci3n +/ 1i*c+/ de )i*$ri$o0 A/ dA+ *i.uien$e I2& de novie !re de 2010H /+ +u$orid+d >i*c+/ #u*o en conoci ien$o de/ :ue, ;uin$o de In*$rucci3n en /o 9en+/, /+ Re*o/uci3n conc/u*iv+ de *o!re*ei ien$o e i$id+ + >+vor de /+* re#re*en$+d+* de/ +ccion+n$e, 7 *eG+/3 C/+ #re*en$e re*o/uci3n *e encuen$r+ en #roce*o de no$i>ic+ci3nD I*icH0 )e /o re/+cion+do, *e evidenci+ 5ue dic$+do e/ *o!re*ei ien$o e/ 22 de novie !re de 2010 + /+ >ec4+ de in$er#o*ici3n de /+ #re*en$e +cci3n $u$e/+rF e* decir, 2& de dicie !re de i.u+/ +Go, $r+n*curri3 un e* 7 un dA+, *o!re#+*+ndo *u#er+!und+n$e en$e e/ #/+,o di*#ue*$o #or e/ C3di.o +d@e$ivo #en+/ 7 /+ @uri*#rudenci+ *en$+d+ #or e*$e Nr.+no de con$ro/ con*$i$ucion+/, *in 5ue e/ 1i*c+/ de )i*$ri$o 4u!ier+ e i$ido /+ corre*#ondien$e re*o/uci3n 7 *in 5ue /+ +u$orid+d de +nd+d+, 4+7+

di*#ue*$o /+ /i!er$+d de /+* +.r+vi+d+*0 En e>ec$o, e/ o>icio envi+do #or /+ 1i*c+/ de -+$eri+, S+ndr+ <i//+>uer$e Se@+*, de 2& de novie !re de 2010, #u*o c/+r+ en$e en conoci ien$o de /+ +u$orid+d de +nd+d+, 5ue /+ Re*o/uci3n de *o!re*ei ien$o *e encon$r+!+ en #roce*o de no$i>ic+ci3nF en $+/ vir$ud, + #+r$ir de e*e dA+ en +de/+n$e /+ :ue,+ de +nd+d+ 5ue e@ercA+ e/ con$ro/ @uri*diccion+/ de/ c+*o, $enA+ /+ o!/i.+ci3n de 4+cer un *e.ui ien$o re*#ec$o + /o* #/+,o* #roce*+/e* e*$+!/ecido* +/ re*#ec$o, 7 veri>ic+r *u cu #/i ien$o + o!@e$o de re*o/ver /+ *i$u+ci3n @urAdic+ de /+* re#re*en$+d+* de/ +ccion+n$e en >or + o#or$un+ 7 con /+ ce/erid+d 5ue + eri$+!+ e*+ *i$u+ci3n0 So!re e/ #+r$icu/+r, *e +c/+r+ 5ue e* eviden$e 5ue /+ +u$orid+d @udici+/ de +nd+d+ no $enA+ cer$e,+ de/ dA+ e"+c$o en e/ 5ue no$i>ic+ron + /+* #+r$e*F *in e !+r.o, e//o no /+ e"i A+ de cu #/ir *u ro/ en e/ #roce*o, #or /o 5ue de!i3 e*#er+r un #/+,o #rudenci+/ #+r+ +*u ir +c$u+cione*, 7 no +.u+rd+r e/ $r+n*cur*o de B* de un e* *in *i5uier+ re*o/ver /+ cue*$i3n #/+n$e+d+F *in con*ider+r inc/u*o /+ *o/ici$ud de odi>ic+ci3n de edid+ c+u$e/+r *o/ici$+d+ #or e/ +ccion+n$e, no con*$i$u7endo un @u*$i>ic+$ivo vB/ido, e/ 5ue no *e 4u!ie*en +d@un$+do /o* rec+udo* de /e70 En e*e *en$ido, con>or e *e 4+ *eG+/+do en e/ 1und+ en$o :urAdico III0&0 e/ >i*c+/ 5ue e i$e e/ *o!re*ei ien$o $iene /+ o!/i.+ci3n de #oner/o en conoci ien$o de /+* #+r$e* 7 no co o /o en$endi3 e/ Tri!un+/ de .+r+n$A+* 5ue e*e +c$u+do #roce*+/ 7 *u cu #/i ien$o >uer+ re*#on*+!i/id+d de /+* #roce*+d+* - enore* de ed+d- 7 5ue en con*ecuenci+ e//+* 4u!ier+n #rovoc+do /+ no e>ec$ivi,+ci3n de *u /i!er$+d0 En e*e con$e"$o, con>or e *e $iene *eG+/+do en /+ @uri*#rudenci+ ./o*+d+ en e/ #re*en$e >+//o, $r+n*currido e/ #/+,o *eG+/+do, co #u$+do de*de /+ #re*en$+ci3n de/ *o!re*ei ien$o *in 5ue e/ 1i*c+/ de )i*$ri$o *e 4u!ier+ #ronunci+do, /+ :ue,+ + c+r.o de/ #roce*o, de!i3 di*#oner /+ /i!er$+d in edi+$+ de /+* i #u$+d+* *o!re*eAd+*, #or cu+n$o /o* e/e en$o* 5ue //ev+ron + *u#oner *u +u$orA+ o #+r$ici#+ci3n en e/ 4ec4o #uni!/e, de*+#+recieron 7 no o!*$+n$e 5ue e/ 1i*c+/ *u#erior #uede revoc+r e/ i* o, no er+ #o*i!/e +n$ener/+* #riv+d+* de *u /i!er$+d *i #revi+ en$e no *e vo/vA+ + e*$+!/ecer /+ e"i*$enci+ de /o* re5ui*i$o* e"i.ido* en e/ +r$0 2&& concord+n$e con /o* +r$*0 2&' 7

2&5 $odo* de/ C990 En con*ecuenci+, +n$e /+ >+/$+ de #ronunci+ ien$o de/ 1i*c+/ de )i*$ri$o, corre*#ondA+ + /+ :ue,+ de +nd+d+ e@erciendo + c+!+/id+d *u #+#e/ de @ue, con$r+/or de .+r+n$A+* con*$i$ucion+/e*, di*#oner /+ /i!er$+d de /+* +.r+vi+d+*, deci*i3n 5ue concernA+ +*u ir en r+,3n + encon$r+r*e de #or edio e/ derec4o #ri i.enio + /+ /i!er$+d, 5ue con*$riGe + /+* +u$orid+de* + !rind+r /+ +7or ce/erid+d en *u $r+ i$+ci3n o +/ eno* den$ro de un #/+,o r+,on+!/e, +* +En $r+$Bndo*e de enore* de ed+d, co o en e/ #re*en$e c+*o0 9or con*i.uien$e, /+ :ue,+ de +nd+d+, -e@erciendo *u ro/ de con$ro/ @uri*diccion+/ de/ c+*o- e* 5uien de!i3 ve/+r #or un+ #ron$+ @u*$ici+ 7 e/ re*.u+rdo de /o* derec4o* >und+ en$+/e* de /+* #roce*+d+*, 7 no co o ocurri3 en e/ #re*en$e c+*o, en e/ 5ue o i$i3 re*o/ver /+ *i$u+ci3n @urAdic+ de /+* enore* *o!re*eAd+*, #ro/on.+ndo inde!id+ en$e *u de$enci3n 7 de*conociendo 5ue cu+ndo *e $r+$+ de /+ /i i$+ci3n de/ derec4o + /+ /i!er$+d, $od+ +u$orid+d 5ue $en.+ >+cu/$+d #+r+ di*#oner /+ i* +, $iene /+ o!/i.+ci3n de re*o/ver *in di/+cione* /+* #e$icione* re*#ec$o + e//+, B* +En, +/ e*$+r o!/i.+d+ #or i #erio de /+ /e7 + orden+r/+ de >or + irre*$ric$+, #or e/ *o!re*ei ien$o de/ 1i*c+/ en re/+ci3n +/ de/i$o inici+/ en$e i #u$+do 7 +n$e /+ >+/$+ de #ronunci+ ien$o de/ 1i*c+/ de/ )i*$ri$o en e/ #/+,o e*$+!/ecido #+r+ e/ e>ec$o0 )e/ r+,on+ ien$o e"#ue*$o, *e $iene 5ue, en +5ue//o* c+*o* donde *e veri>i5ue /+ e"i*$enci+ de di/+ci3n o un+ re$+rd+ci3n in@u*$i>ic+d+, corre*#onde o$or.+r /+ $u$e/+ *o/ici$+d+, #or cu+n$o e//o re#ercu$e en e/ derec4o + /+ /i!er$+d >A*ic+ de/ +.r+vi+do, $+/ cu+/ ocurri3 en e/ #re*en$e c+*o0 9or /o* >und+ en$o* e"#re*+do*, *e conc/u7e 5ue e/ Tri!un+/ de .+r+n$A+* +/ 4+!er dene.+do /+ +cci3n, no ev+/u3 correc$+ en$e /o* d+$o* de/ #roce*o 7 /+* nor +* +#/ic+!/e* +/ i* o0 9OR TANTO E/ Tri!un+/ Con*$i$ucion+/, en vir$ud de /+ @uri*dicci3n 7 co #e$enci+ 5ue /e con>iere e/ +r$0 & de /+ Le7 0'0 de 1 de *e#$ie !re de 2010, 5ue

odi>ic+ e/ +r$0 '0I de /+ Le7 00& de 1& de >e!rero de e*e +Go, en revi*i3n, re*ue/ve% RE<OCAR /+ Re*o/uci3n de 2' de dicie !re de 2010, cur*+n$e de >*0 16 + 19, dic$+d+ #or /+ S+/+ 9en+/ Se.und+ de /+ Cor$e Su#erior de/ )i*$ri$o :udici+/ de S+n$+ Cru,F 7 en con*ecuenci+, CONCE)ER /+ $u$e/+ *o/ici$+d+0 Re.A*$re*e, no$i>A5ue*e 7 #u!/A5ue*e en /+ O+ce$+ Con*$i$ucion+/0 No in$erviene e/ -+.i*$r+do, )r0 -+rco An$onio K+/divie*o :in2*, #or5ue no conoci3 e/ +*un$o0

1do0 )r0 Erne*$o 12/i" -ur 9RESI)ENTE 1do0 )r0 A!i.+e/ Kur.o+ Ord3Ge, )ECANO 1do0 )r+0 Li/7 -+rci+n+ T+r5uino L3#e, -AOISTRA)A 1do0 )r+0 Eve C+r en -+ +ni Ro/dBn -AOISTRA)A