You are on page 1of 1

ASTMA (BRONHALNA ZADUHA, SIPNJA)-lecenje Pod astmom (zaduhom) podrazumijeva se naglo nestajanje daha.

Neposredan uzrok tome je gr prstenastih miinih vlakanaca u fi-nim i sitnim ograncima dunika koji se javlja zajedno s oteenom sluznicom. !"og toga nastaje toliko su#enje da se zrak ne mo#e vi-e povlaiti. $glavnom je sprijeeno izdisanje z"og ega se zrak u pluima proiri a pluni mjehurii jako rastegnu. Napuhnuta plua opet pritisnu ogranke dunika ime se iako su plua prepuna zra-kom javljaju posljedice zaguenja. %stma nastupa ili naglo ili raznim predznacima kao to su gla-vo"olja umor povraanje proljev i dr. Nastupi se javljaju uglav-nom po noi i to o"ino u prvim satima poslije ponoi. &atkada do-laze u odre'ene dane i sate. (djekad dolaze vrlo esto i gusto a ka) to ieznu na dugo vremena. &ada astma nastupi "olesnik se "udi sav slomljen i gotovo sa strahom da e se zaguiti. *to su jae i na-pornije kretnje disanja to se jae javlja osjeaj neugasive potre"e za zrakom. $ prsima se uje pitanje i umovi a to su u stvari zna-kovi sluzi u ograncima dunika. Ponekad je to tako jako da odzva-nja po cijeloj so"i. +ijelo se tijelo "ori da "i skratilo to muno sta-nje. Postupno gr poputa disanje postaje slo"odnije a pitanje u prsima mijenja se u vla#no hroptanje jer je gusta sluz postala teku-om. ,aki kaalj izaziva iz"acivan,e slii#avo gnojnih masa. $ nekih "olesnika javlja se povraanje tucanje i podrigivanje. Napad astme mo#e potrajati nekoliko minuta ak i sati. Nakon toga "olesnik se osjea umornim i utuenim. -ivot je rijetko kada u opasnosti iako cijela stvar izgleda opasnom.
UJeienje Sastav aja: 40 g cvjetova zovine

./ g stucane zovine "o"e 0/ g stucane "o"e "orovnice 0/ g sta"ljike komoraa 0/ g stucanoga lanenog sjemena 1/ g sta"ljike timijana 1/ g listova i stucanoga sjemena tr"ulje 1/ g sta"ljike majine duice 1/ g listova muke "okvice
Pripremanje i primjena afa:

2rave jako usitniti i smijeati. $ 3 litru prokljuale vode staviti 3/ g mjeavine trava i poklopljeno kuhati 3 minutu. 4laditi poklop-5jeno. 4ladno procijediti i dodati 3/ junih #lica meda. 6o"ro pro-mijeati i u jednakim vremenskim razmacima piti 7 puta dnevno po 3 dcl. Prije toga svaki put pojesti po . esna oienog i stucanog "ijelog luka pomijeanog s jednakom koliinom meda. &od jaeg o"oljenja za pripremanje aja koristiti istu mjeavi-nu trava s time da se prethodno trave namoe. 2o se radi tako da se u 3 381 litru prokuhane i ohla'ene vode uveer stavi 3/ g mjeavine i moi do jutra. $jutro se kuha 0 minute tj. potre"no je da 0 minute kljua poklopljeno. 4laditi poklopljeno procijediti i dodati 3/ ju-nih #lica meda. Promijeati i u toku dana popiti 3 litru aja uzima-jui u 3/ navrata po 3 dcl u jednakim vremenskim razmacima. Prije svih napitaka uzeti srednju #licu soka iscije'enog iz "ije-loga luka. *ok se priprema tako da se "ijeli luk stuca i kroz krpu procijedi. !a svaki o"rok pose"no pripremiti.