Sie sind auf Seite 1von 31

1

)7561)
konstrukcijc i samogradnjc clcktroakustikih urcdaja
3
8k08Lk1
FIektroaske cIjevI - aostaIIja III ...
Sve sto dosad niste /nali o elektronskim cijevima .............................................................................. ................ G
uvod u rojektiranje cijevnih ojacala .............................................................................................................. 2G
haajanje cijevnih uredaja ................................................................................................................................ 84
sravljacke rigusnice /a cijevna ojacala .................................................................................... ................... 8O
IaterIraaI kr0ovI 0 a0dIo0redajIma
hF ojacala snage do 1w ........................................................................................................ ......................... 4G
0vostruka integrirana ojacala manjih snaga roi/vodaca hational Semiconductors ....................................... 55
0snovno o niskorekventnim ojacalima .......................................................................................................... GO
1 w hF ojacalo s digitalnom kontrolom glasnoce ........................................................................................... G5
T0A7884A, audioojacalo snage 4 x 25 w ....................................................................................................... G7
T0A8O2O, ojacalo snage 2 x 5O w radi u 0klasi s visokim stunjem korisnosti ............................................ 7O
Zetex je roi/veo audio ojacalo 0klase .......................................................................................................... 78
LM4882 digitalno odesivo ojacalo s kontrolom tona, mikroonskim retojacalom i 80 /vukom .............. 74
Frekidacko audioojacalo snage ....................................................................................................................... 78
TEAG8GO, Fhilisov stereo equali/er /a 5 rekvencijskih odrucja .................................................................... 87
SSM21G8 - digitalni 8x2 audiomikser .............................................................................................................. 8O
MAX45x orodica integriranih krugova ............................................................................................................ O5
A08118, namjenski audioreklonik s medumemorijom, rimjeren /a uotrebu i u videosustavima ............... O7
A052OO/A052O1, ultrakomaktni digitalni otenciometri u 8 mm
2
kucistima ................................................... O7
A05285 - rvi dvostruki 1O24oloZajni digitalni otenciometar ..................................................................... O8
A05241/A05242, 2C digitalni otenciometar .................................................................................................. O8
SSM 2OOO integrirani sklo tvrtke Analog 0evices /a redukciju suma huSh sustavom ................................... OO
voice 0irect C /a reo/navanje govora ...................................................................................................... 1O1
FraktIcaa rImjeaa eIektroaskIh cIjevI 0 a0dIo0redajIma
EL84 "evergreen" medu cijevima ................................................................................................................. 1OG
Cijevno ojacalo u ushull i/vedbi ............................................................................................................... 114
SRFF ili kaskodno ojacalo ............................................................................................................................ 124
Cijevno integrirano ojacalo ASv TA8O ......................................................................................................... 18O
Cijevno integrirano ojacalo ASv KTAGO u KT komletu ......................................................................... ..... 14O
Cijevno SE ojacalo ASv STA1G s 8OOB ........................................................................................................ 147
0RF audio ...................................................................................................................................................... 15G
0odatni skloovi /a cijevne audiouredaje ....................................................................................................... 1G2
FIektrIcae sheme za 8F ojacaIa maIIh, sredajIh I veIIkIh saaa
Tran/istorsko audio ojacalo .......................................................................................................................... 172
hiFi ojacalo Motorola GOw .......................................................................................................................... 17G
SnaZno stereo ojacalo SSM225O ojednostavljuje rijenosne audiosustave ................................................. 18O
Fovecajmo ojacanje integriranom krugu LM88G........................................................................................... 181
Mini ojacalo snage 1w ......................................................................................................... ........................ 182
Jednostavno 5Ow hiFi ojacalo .................................................................................................................... 184
Audio ojacalo snage 2 x GOw ....................................................................................................................... 187
1OOw 0M0S audioojacalo s MuTE/STBY unkcijom ................................................................................... 1O4
17Ow subwooer ojacalo .............................................................................................................................. 1O7
FretojacaIa I koatroIe
Elektronski reklonik audiosignala ................................................................................................................ 2O2
hF retojacalo u i/vedbi s T0A1524 ............................................................................................................. 2O8
0igitalna regulacija retojacala omocu T0A1524 ............................................................................... ......... 214
Cetverokanalni audiorocesor ........................................................................................................................ 228
SSM21GG Mikroonsko retojacalo ............................................................................................................ 285
Mikroonsko retojacalo 0aiwa..................................................................................................................... 24O
Eekt /a elektricnu gitaru................................................................................................................................. 242
IzradIvatI aove zv0caIcke k0tIje III ae7
Zvucnik vjecna dvojba .................................................................................................................................. 244
0drZavanje i jednostavniji oravci /vucnika i /vucnih sustava ...................................................................... 27O
Samogradnja /vucnickih kutija ....................................................................................................................... 278
FomaaIa I razaI dodacI a0dIo0redajIma
Froracun hladila ............................................................................................................... .............................. 288
0enerator signala 1kh/ ......................................................................................................... .......................... 2O5
Modiikacija osnovnog soja LM8O14 ............................................................................................................ 2OO
0C/0C retvarac /a uotrebu u automobilu .................................................................................................... 8O2
nteligentni audiovideo reklonik ................................................................................................................. 8OG
2Obitni 0/A retvarac ......................................................................................................... ........................... 82O
Redukcija suma huSh sustav ...................................................................................................................... 828
Stereo koder ................................................................................................................................................... 888
Mjerenje kvalitete i/la/nih tonskih transormatora ............................................................................. ............. 88O
4
4hus|iha hoas|ruhcije i samogradaje ahus|ichi uredaja ua:I: ~ u:g~ :z ~g
u:~ I~: :aza:aI: :I ~ ::~ n u nI:a~u N, :ja n ~ ua :z:un j:~I::IaI: : ::Ia:
u~I: c:Ia ~ ~ :a: jI:z~ njzuaI: : u~z:u:u :au:za~u
Ku:ga j:~u:Ia:Ia z::n cIauaa :z ju:nca an:I:~ a:I~u:I n ca:j::n ::~I ~I~-
I:u:~ u jc~Ia u~g:g :zIaz~ua, I u ::~u:u~ I3 gu:u~ Ia:u: ::I~:: j:: u:I-
:u ua::n : ~, ua:a:u, :aI:I~Ia M~JnI:u, a u: ua:aI:I~Iu:: cIauc: u~ ugn
auc:I: ua ~ :aug:auu~ n:~Jaa ~ j::nn :I: n:j~:u~, n :~uac:: :u :~ jI:nu:I: ua
n u:z: nu~ :I uau~ jg:~:aa
an:I:u :~ n ::~u :aun : I:n :n::~~u gI: ::auu~:u T:agu :~ c:u~-
u:c~ ua:IaaIa ~ : u:ga 4hus|iha u:z: ~I~ j:ua: uug zaII~:u:I : u:I uau~
zaII~:u:I :I:ncu:I cIauaa :aaI~ :~ I: u~Jn zaII~:u:~ c:IaI~I~, ::aa j:c:IaI~ cIau~
:aug:auuaua c:~:u:I anu:n:~Jaa u:ua uau ~ ::a ::n:I:a : jgI~u~ n :~z:
c:~:u:I n:~Jaa j:~u:Ia::I :::~ anI:a c:~ :u cIau~ ::zu :za:aI: :z I:j~ u:I a:I~-
u:I n ca:j::n ::~I ~I~I:u:~ I:~u u~g:g I:gu::u~g :zIaz~ua T:u cIauc:ua u-
uaI: :u u~I: j::Iga : u:au : u::n :I: a:I~u:, aI: :~ u: nIajan n uI~:I
I~uaI:~ j~u:u:I jgIa:Ia : juazn n :aznu:~:aun c~I:u~
u:gn ~ n:::I~u :::~ jgIa:Ia n :ua ~I~ nz :u:~ ~I~I:u::u c:~::ua : u:I-
: j:aI:cu j::u~u: j:ua: : :::u~ : njI:~I::~ :uJ:uac:~ uau:::u (: u:u
uaI uau~ u::u, aI: zaI u::Ia uau~ :::u:u; :uI~g:::au:u :ng::ua Ku:ga ~ ::jn-
u~ua uu:I:u j:aI:cu:I :I~ua za :aug:auu~ N1 jacaIa, j:~IjacaIa : u:ng:I an-
:I:c:I n:~Jaa n c:~:u I~Iu:c: a : : u:::~Iu:u : :uI~g:::au:u ~I~u~uI:ua Ka uuaIa
n:::I:I: :u cIau~ :aug:auu: z:ncu:c:I nI:a, : :aug:auu~ n:~Jaa : z::I :au-
g:au:I~Ia n :::~In an:I:~ c:u~ jnu Ia::u 1nun: ua :~ :~I:: : c:IaI~Ia :~ :::I:
1uI~:u~Iu, ua ua::u :I:au:caua uuu:::~I-~I~I:u:~cu j::j:~u:I: :u z::n I~Iu:c-
:I juaIaa :~:u: n u:z: j::au:I :uI~g:::au:I :ng:a Iga, aI: : zg :aI:I~Iu:I :
njI:~I:::I cIauaa n u:z:, n:~:~u: :u ua ~ :a u:ga u: j:Inz:I: :::ua : :~ ua
:I : uac:u a:~ an:I:u
j::j:~u: uaI~::aIa : :z:au: u:g~ :nu~I:aI: :n ::: cIau:: :~uac:~ ca:j::a ::~I
~I~I:u:~ : u~I: :au::I :n:auu:a ::ua u:ua zaI:aIn~u ua ju: : :a:~I:ua
j:: ua:Iaaun u:g~
Jn:: M:~Iu
F
0
t
I
0
t
8
0
l

0
l
I
8
I
0
I
(
l
5

./. /./..-.. ..../ .,.../


./ .-,..../ /.,.. .,../ ...,
./. --/..-.. .- ..... . ... /..--
--/.../- -- -- ,/ .-- c. . ..
...- -/-. -.-.,-./ ......-. . . ./- /...
/ .. ,... ..-. . ..- .-.
. ..-.-. /., --/..-.... -. .. .-.
..-- ... / / .... ../ .-..-/
---..
Ilcktronskc cijcvi -
nostalgija ili ...
./ - /.,. .-..-. ..-.-.. --/..-.
.. ... / - ..... ..- .-..-.
.-. - .. .-// .-- /..- .... .-.-
--/...// -- - ..-.. ...... --/..-//
./. .-... /. . .-/-.-
19
I8k88F08MkI088k0 F0FLIk81F 8I0F81Fk
Ovaj so nacin najcosco koristi za prikljucivanjo trosila na izlaz izlaznog stupnja, ali jo koristan i za moJustupanjsko
povozivanjo u pojacalu. Jouna ou prounosti translormatorskog spoja jo i ta sto sokunuarni namot mozo imati viso
zavoja ou primarnog pa mozo pouici napon signala. Daklo, noma paua napona na mrozici jor noma otpornika P
g
i nijo potrolan vozni konuonzator.
10nF
8

F
2
5
K
B+
4
7
0
K
B+
1
M
SIGNAL
1
0
0
K
2
5

F
1
2
K
5
K
2
5

F
E1 E2 6C5 6C5
8Iika ?4
Uzrok zasto so translormatorski nacin spajanja viso no koristi jo slaliji lrokvoncijski prijonos nogo kou prijonosa
proko PC komlinacijo. Vouorno cijovi s volikim pojacanjom prakticki no trolaju translormatorsku pomoc za
pouizanjo napona signala.
Osnovni nouostatak translormatorskog spoja jo taj sto impouancija namota nijo konstantna, voc so mijonja s lrok-
voncijom signala. Ako lrokvoncija rasto, rasto impouancija i olratno.
Poglouajmo saua translormator sa sliko 24. Protpostavimo ua primarni namot ima inuuktivitot 10 H. Kou lrokvon-
cijo 100 Hz co inuuktivni otpor liti X
I
6,2810010 6,28 ohma. Kou lrokvoncijo 1 kHz co liti X
I
62,8
ohma, a na lrokvonciji 10 kHz X
I
628 ohma. Buuuci ua jo inuuktivni otpor primarnog namota ujouno i optorotna
impouancija anouo, njona co losa lrokvoncijska karaktoristika pokvariti lrokvoncijsku karaktoristiku cijolog pojaca-
la.
kk8kkIF8I8IIkF k00I0F01k0klk 88k6F
Do saua smo govorili o pojacalima koja su pojacavala malono ulazno signalo s volikim laktorom pojacanja, a saua
slijoui proglou pojacala snago. U naponskom pojacalu anouna struja jo upotrijolljona samo za proizvounju napona
koji vouimo na mrozicu sljouocog stupnja. Anouna struja jo uglavno vrlo mala.
S urugo strano izlazna pojacala snago u trosilo moraju tjorati voliko strujo. Trosila imaju olicno izmoJu 2000 i 20000
ohma.
Cijovi upotrijolljono u naponskim pojacalima ujoluju u klasi A, uok u pojacalima snago rauo u klasama A, B ili AB.
Za izlazni stupanj koristo so triouo ili pontouo. Vogu rauiti samostalno t::ugI~ ~uu~u), u paru ili u protuspoju
tjn:I-jnII). Nacin ujolovanja zavisi o snazi koju trolamo.
Anounu struju izlaznog stupnja s jounom cijovi cino uvijo kompononto: istosmjorna kompononta napajanja i prom-
jonjiva izmjonicna kompononta koja proustavlja izlazni signal pojacala. lzmjonicna kompononta anouno strujo toco
zajouno s njozinom istosmjornom komponontom proko primarnog namota izlaznog translormatora. lstosmjorni uio
anouno strujo uzrokujo staticko magnotsko poljo i no inuucira nikakav napon na sokunuarnoj strani izlaznog
translormatora, uok izmjonicni uio anouno strujo na sokunuarnoj strani inuucira koristan izlazni signal kojim
poluJujomo prikljuconi zvucnik.
Kao sto smo rokli, istosmjorna kompononta anouno strujo no uajo izlazni signal. Ovaj uio anouno strujo uzrokujo
gulitko snago u anounom krugu zlog kojih so izlazno cijovi kao i sam translormator griju.
fL 2
29
F0 k01 II 3
Shoma 2 prikazujo primjor rasnog triounog jounotakt-
nog pojacala. Sastavni uijolovi su mu samo katouna
pojacala, namjorno proustavljona u razlicitim izvoula-
ma. Zapravo jo sastavljon iz olomonata pojacala iz sho-
mo 1 i olomonata pojacala iz proslog poglavlja ttakoJor
iz shomo 1). Drugi stupanj pojacala prikazujo paralol-
no povozanu uvostruku triouu s lunkcijom smanjiva-
nja unutarnjog otpora i povocavanja strujnih mogu-
cnosti. Evontuolni oualir cijovi ECC81, 12BH ili 6CG
mogao li liti jos priklauniji ou navouonog. U tom
slucaju li trolalo prilagouiti vrijounosti anounog i ka-
tounog otpornika uvostruko triouo. Boz naknaunih pri-
lagouli cijov ECC83 mozomo zamijoniti primjoronijom 551 ili 602, po mogucnosti oljo proizvoJaca Gonoral
Eloctric ili larom PCA. Uz voci lroj paralolnih izlaznih stupnjova snago t3 x AD1) poluuni stupanj ima volikih
prolloma s punjonjom upravljackih mrozica. Sonicki rozultati izvoulo uovoljno snaznog poluunog stupnja josu
cvrsco i lrzo nisko lrokvoncijo i transparontno otvorono visokotonsko pourucjo. Prollomi s poluuom upravljackih
mrozica izlaznih snaznih cijovi jouan su ou razloga za protopli i suviso ispoliran zvuk s pomanjkanjom prirounih
rozonancija i cvrstino u zvuku.
lzvouomo li pojacalo kojo co moci primati razlicito tipovo izlaznih cijovi s razlicitim ulaznim parazitnim kapacitoti-
ma, mogli lismo, uaklo, mijonjanjom izlaznih cijovi utjocati na linoarnost, impulsni ouziv, lrokvoncijski raspon,
zvuk i zvucanjo pojacala.
Na ovom stupnju sprotan li samograuitolj iz navouonih stanuarunih olomonata voc znao sastaviti pojacalo kojoga
li rocimo cinilo S.P.P.P. pojacalo na ulazu, s katounim pogonskim moJustupnjom i uvjoma paralolnim izlaznim
snaznim cijovima.
Konuonzatoro, kojo viuimo kao vozo moJu stupnjovima tnajcosco u vrijounosti 0,4 microl400 V), moramo
koristiti iz jounostavnog razloga jor jo u vocini konstrukcija s cijovima nuzno zaustaviti istosmjornu struju i timo
pojavu visokog istosmjornog napona na izlazu svakog stupnja.
Visoki istosmjorni napon na ulazu stupnja poromotio li ounoso istosmjornih paramotara nuznih za ujolovanjo
stupnjova u lunkciji pojacala. Spomonuto naravno no vrijoui za izmjonicni signal. Ovaj konuonzator nazivamo
voznim tpovozujo razlicito stupnjovo s izmjonicnim signalom) ili llok konuonzatorom tllokira istosmjorni napon i
istosmjornu struju). No smjomo zaloraviti ua iuoalni konuonzator proustavlja loskonacno volik otpor za istosmjor-
no volicino i gotovo kratak spoj za izmjonicno volicino. Sto su voci kapacitot i lrokvoncija, to jo manji komploksni
otpor konuonzatora.
8F0I8kl808I FL806 k080F8LkI08k
Prikljucimo li vozni konuonzator proko plasticnog izolatora na izlaz pojacala snago, povozomo sorijski s nokoliko-
vattnim 10-ohmskim otpornikom, a na ulaz pojacala uovouomo izvor zvuka, primijotit como ua konuonzator
omitira zvuk. Zvuk jo slican zvuku sto ga cujomo iz uualjonih slusalica. Upotrola mouicinskog stotoskopa pokazat
co nam koji konuonzatori najmanjo sviraju.
lzmjonicni signal uovoljno visoko jacino tstrujno uovoljno snazan) stvara u konuonzatorima oloktrostaticni sok,
pomicanjo oloktroua i timo izmjonicno mijonjanjo kapacitota. Iogicki zakljucak lio li, kako tvruo i mnogi proi-
zvoJaci rucno izraJonih konuonzatora, ua jo najnoutralniji konuonzator onaj koji pri prolasku signala najmanjo
vilrira. lolijski konuonzatori s papirnatim i uljom napojonom uioloktrikom su moJu najtisima.
Sa spomonutim so oloktom, larom sto so tico upotrolo u sklopovima pojacala, no slazomo u potpunosti. Samogo-
noriranjo vilracija konuonzatora pri prolasku voliko strujo kroz njoga uouuso uoista uzrokujo vilracijo i timo u
signalu razmjorno mijonjanjo kapacitota, ali kroz vozno konuonzatoro u cijovnim protpojacalima i u poluunim
stupnjovima cijovnih pojacala snago no toku voliko strujo tcijovi za protpojacala su izrazito naponom upravljani
naponski olomonti). S urugo strano, promjono kapacitota i uo 50 / tsto jo prakticki nomoguco) u voznim konuon-
zatorima utjocu samo na promjonu lomno lrokvoncijo t6 uB pau nivoa na oktavu na lrokvonciji pou kojom pocno
linoarnost pojacala pauati). Hoco li poluuni uio pojacala ujolovati izmjonicno linoarno ou 4 ili ou 8 Hz ualjo, uoista
noma nikakvo vozo, osim ukoliko jo kapacitot konuonzatora promalon. U tom slucaju mozo uoci uo izmjonicnog
loma rocimo kou 30 Hz ili ti) kou 60 Hz, a to nam viso nijo svojouno.
45

-/../. -/ /..-. ,../ .-. ...-..


.-. ../ ... .- / .- ..... .-
,.... /.,. .. ..- ...-... ...-
.- ... ..,.-- .. .. .- . .-...
. .-/- ...- .-/- .- /.. ...- . . -/ .
/...- .-,....- /.,-
Intcgrirani krugovi u
auoiourcoajima
. --/ , ,.. .-...-.. . .-,.....
.-.. -. .. --- ..- .-.. ../ ...,.. .
.. .. .. /./- ...--. .. .. ...,.. . ..c
.- . . .-.. --- ..- ../- .,.
. -.--... .-,.... /.,. ..-.
./.. ... /.-.. .. -...- .. .-.,
... ..... -,..-.. // . ... ..-
.. ..... .. .. .. .-- ...- .-..-./- ...
.-- . // .-- /-... ./. -- ./-..-
--.- .-,..../ /.,. .../ ,.
82
3.2. MosnI spoj IzIaznog stupnja snagc
Slika 3.2 prikazujo snazan mosni izlazni stupanj s trosilom i 1 liltrom. Vosni protvarac i niskopropusni liltri vozani
su simotricno. lzlazni napon
j
!
jI
- !
j2
proustavlja plivajuci napon. U praksi jo !
jI
- !
j2
visokolrokvoncijski signal
impulsnog ollika. liltri taj visokolrokvoncijski signal izuvajaju lrokvoncijom prokiuanja.
BREME
U
NAP
KRMILNO VEZJE
PSM signal
S
1
S
4
S
2
S
3
L
2
C
2
L
1
C
1
V
p1
V
p2
U
0
Vosni stupanj ima uva stanja:
- u prvom stanju su sklopko
I
i

ukljucono, a
2 i

4
iskljucono. Potoncijal !
jI
iznosi
NAP
, a !
j2
jo 0,
- u urugom stanju su ukljucono sklopko
2
i
4
, a
I
i

iskljucono. Potoncijal !
j2
iznosi
NAP
, uok jo saua !
jI
jounak 0.
Eloktivni izlazni signal na trosilu izracunamo pomocu izraza
U t
T
U dt U dt
S
NAP NAP
dT
T dT
S
s S
0
0
1
( ) =


!
pri comu jo u omjor voJonja.
Konacnu izvoulu stupnja mosnog pojacala snago prikazujo slika 3.3. Vosno pojacalo snago jo sastavljono iz uva
uijola. U prvomo uijolu nalazo so snazni tranzistori vozani u mosni spoj. Uz svaki tranzistor stoji zastitni rastorotni
sklop. Na plivajuco stozaljko mosta simotricno su vozani izlazni liltri za izuvajanjo korisnog signala. U urugomo
uijolu nalazo so intogrirani krugovi lC1 i lC2 koji sluzo za upravljanjo tranzistorskim sklopkama sa strujom uo 2A.
Upravljacki stupanj jo izvouon cipovima lP2110. Paui so o visokonaponskim, vrlo lrzim snaznim VOS intogriranim
krugovima s galvanski ouvojonim visokim i niskim okiunim izlazom. Iogicki ulazi su im kompatililni sa stanuaru-
nim CVOS izlazima ili s ISTTI izlazima uz upotrolu pouiznih otpornika. lzlazni u:::~:: su niskoohmski za kratko-
trajno strujno siljko. Plivajuci kanal mozo liti upotrijolljon za okiuanjo N-kanalnih snaznih VOS-lET ili lGBT
tranzistora. Kou tako izalranog okiunog stupnja, cip lP 2110 uozvoljava i uo 500V prikljuconog napona na tranzi-
storo. lzmoJu izlaza intogriranih krugova i upravljackih oloktroua tranzistora vozani su otpornici koji ogranicavaju
tronutno strujo kou ukljucivanja i smanjuju mogucnost unistonja intogriranog kruga za trajanja prijolaznih pojava.
Kou prokiuanja inuuktivnih strujnih krugova uolazi uo pojavo kou kojo unatoc iskljuconom tranzistoru nijo mogu-
co izvrsiti lrzu promjonu strujo. Ova pojava uzrokujo uouatno, prokiuacko gulitko na tranzistorima. Pomocu
jounostavnog kritorija |3}
J J
6
..
+
10
!!
8Iika 3.?: Mcsni prc|varac
TROSLO
UPRAVLJACK
SKLOP
PWM SGNAL
88
TEA6360 mozomo napajati u opsogu napajanja ou uo 13.2 V. Uz napajanjo s 8,5V TEA6360 trosi prillizno 24 mA
strujo, a kou napajanja s minimalnim naponom uajo 1,1V
PVS
izlaznog napona.
Poglouom na pouatko o naponima napajanja mogli lismo pomisliti kako za povozivanjo ovog cipa s mikrokontro-
lorom moramo upotrijoliti jos jouan moJusklop, npr. CVOS urivor. No, Philipsovi su strucnjaci mislili i na to tako
ua l
2
C kontrolno pinovo cipa mozomo na mikrokontrolor prikljuciti izravno i loz uouatnih urivora.
0Is IaterIraao kr0a IFk6360
Blok shoma unutarnjo graJo intogriranog kruga TEA6360 prikazana jo na slici 1. Paui so uaklo o intogriranom
sklopu cijo su lunkcijo pouvojono sto ga cini primjoronim za primjonu u storoo sustavima. Svaka liltarska sokcija za
ouroJivanjo paramotara pojacanjaslalljonja zahtijova svojo vanjsko olomonto. Na taj nacin postizomo simotricno
pojacanjo ounosno slalljonjo auuio signala pojouinog lrokvoncijskog pourucja. Namjostanjo pojacanja ili slalljonja
vrsimo u koracima: 2, uB, 5,5 uB, 8,4 uB, 11,6 uB i 15,0 uB. Polozaj `sklopki`` liltra jo uvijok isti za ola kanala.
Slicno jo i kaua zolimo ouroJono lrokvoncijsko pourucjo oslaliti, samo sto su goro navouono vrijounosti pojacanja
u tom slucaju s nogativnim prouznakom. Proma tomo, TEA6360 ima mogucnost namjostanja slalljonja ounosno
pojacanja u rasponu ou -15 uB uo +15 uB.
8Iika ?: |rimjcna in|criranc kr0a TA6360
Ovaj intogrirani krug ima jos nokoliko zanimljivih svojstava kojo ovom prilikom nocu uotaljnijo opisivati. Spomonut
cu samo kako ouroJono vrijounosti pojacanjaslalljonja mozomo namjostati kako s pojacanjom tako i sa slalljo-
njom. Na primjor, pojacanjo +3 mozomo ostvariti tako sto pojacanjo namjostimo na +5, a slalljonjo na -2. Pozultat
jo uaklo pojacanjo u iznosu ou +3. Da listo ovu mogucnost mogli koristiti i sami, svakako coto trolati uotaljnijo
inlormacijo o cipu. Na slici 2 viuimo tipicni spoj TEA6360 s primjonom u autorauiju.
LakIj0cak
lntogrirani sklop TEA6360 svakako zasluzujo viso naso pozornosti, posolico saua kaua jo vocina nasih citatolja
naucila koristiti programski jozik Bascom. Vjorujom ua coto so ohralriti i potraziti TEA6360 i AT89C2051 to sami
izrauiti svoj l
2
C ogualizor ciji opis u ovoj knjizi mozoto naci na stranici 223.
P::j:~u:. Jn:~ M:~Iu
1:I~:aIn:a. TEAooU uaIa :I~~I
104
kartico), tololonsku contralu tako sto lili pazljivi mogli sto na slici 1 uociti DTVl gonorator tonova), muzicki stup,
a mono najviso privlaci primjona u kucnom rolotu o kojom cu viso napisati u sljouocom prilogu.
lz ~u::,, 1uc su nam javili ua su zapocoli s prouajom novo sorijo !:c~ E.I:~u~ koja so mozo programirati u
C-u slicnom joziku. Sorija oluhvaca lC, razvojni kit, Iov-cost Unit i Pocognition Toollox za razvoj aplikacija.
Novosti jo viso. Cip saua omogucava vocu tocnost propoznavanja i ou srouino izgovorono roconico. lsto tako jo
omogucono i govornicko-noovisno propoznavanjo cimo izljognomo pouucavanjo. Ostalo vazno osolino josu:
provjora govornika tsilra), snimanjo i roprouukcija, sintoza govora i glazlo, DTVl sintoza, nauzor nau potrosnjom
onorgijo to loljo koristonjo momorijo. Pripromaju i jounostavno korisnicko aplikacijo za primjonu npr. u automoli-
lima. Cijona? lC mozoto nalaviti voc za $2.65 po komauu za kolicinu ou sto tisuca komaua, a inaco za $8.
lIterat0ra:
1) Sonsory, lnc.: Voico Diroct, Data Shoot.
P::j:~u:. K Ku:c,
E-ua:I. ::u:c6uJnu:-I::
105
~
-.-./ .... .-... --/...// -- .-... .
. . ,. --- ,. ..- ../-.-
.-/- ..,.... --./ .-.. ..... . --./ .-..
../-. . /.../.. . ..-.. ./ ...-... . --. .
/. .....- ....- ..-.-./ ---... -... . .// .././ -
.... ....... --- ,. ..- .- ./-. .-...
.// /. .. .-.-. ,.... .-..../ ..../
........ /- .- -./ ../. -... . ... ./ .-.-.
/... .-.-.- .... ....... .- .... ..
Irakticna primjcna clcktronskil
cijcvi u auoiourcoajima
&./../ .. -... .--- / ..--. ./ .-.-.-. .
..- - -.../ ./ /-- /., .. .- .. ,.-
-.-. ..,...-. ...-.. /-/... .-...
--., ...-... ~-/ /.. .. ....-. .-.- .-...-
.- .-.. - --- .-.. / --- /./. ....... .-
/ .- .-. (. ...., ........ .. .-..- ../
.-./. .././ - .... .. --/...// -- -/ .-.
-. c /... .., ./. .-- ..-...- .,. .. ./.
.-.- .- -../- .. .- ./.. .. . ,-.... -/.-/
...-./. .. .-- / --- .-/ .... - . .
.-/. ..... . .... ./. . .., --., .-..
140
000
Kou nas ima vjorojatno mnogo zanosonjaka i ljulitolja cijovno tohniko kojima nijo zao novaca ni vromona ukoliko
so lavo oloktronkama. Zapravo uzivamo u mirisima loma i toplini lomilico, po mogucnosti izljogavamo tiskano
plocico i oziconja rauijo izvouimo klasicnim nacinom. A najzauovoljniji smo kaua so oloktronko zazaro i iz zvucnika
so zacujo topla i ugouna glazla za koju smo u tom tronutku spromni tvruiti ua jo najlolja, najljopsa i uopco naj ...
Zasto no!?
Dosta salo. Nijo svo tako jounostavno i lijopo. Potrosi so puno vromona, napravo lrojni kilomotri i organizira prava
tololonijaua u trazonju matorijala ta costo so noki skupi olomont pokazo malo loljim skartom), trazi so rauionica
koja co izrauiti kucisto proma nasoj zolji, potrolno jo naci i kvalitotnu lakiraonicu, zatim izrauiti natpisno plocico ...
Kou nalavo translormatora nasi su zivci voc uolro nacoti: mrozni translormator jos como nokako nalaviti, ali
znatno tozo jo s prigusnicama i izlaznim translormatorima. Tko co so primiti motanja jounog ili uvaju translormatora
proma posolnoj uokumontaciji koju smo nogujo uolili ili smo jo sami izracunali? K tomo jo namotaj i jozgru
potrolno jos i sastaviti, imprognirati, itu. l sto ako na kraju translormator no raui zauovoljavajuco? Uvoz jo i ualjo
kompliciran i skup.
Poglavljo za solo su i oloktronko. Nouavno mi jo prijatolj uonio na tostiranjo oloktronko EI34 vrlo poznatog
proizvoJaca, kupljono u llizom inozomstvu. Anouo svih cotiriju oloktronki su voc nakon nokoliko minuta ujolova-
nja poprimilo tamnocrvonu loju. Kaua konacno nakon svih natozanja, ukoliko prijo no ostanomo loz voljo,
sakupimo svo potrolno uijolovo, otpocno pravi posao. Nakon uva ili tri tjouna rozanja, lusonja, lomljonja stavimo
oloktronko u pounozja i proklopimo mroznu sklopku. Ako noma uima ili manjog pozara, uuloko uuahnomo:
mozua nam smota jos noki lrum ili noka uruga smotnja i voc proJo nokoliko uouatnih uana u rjosavanju posljou-
njih nouostataka. Zatim slijouo uani slusanja glazlo. Priuruzo nam so i prijatolji, uonosu svojo CD-o, ali i svojo
ocjono zvuka: jouni hvalo, urugi su mozua malo viso suzurzani ... Proma nasom misljonju zvuk jo svakako vrlo
uolar ako no i oulican. No, jos uvijok postavljamo noka pitanja: koliku snagu uopco uajo pojacalo, kakav jo
lrokvontni ouaziv, gujo i tko co nam to izmjoriti. Ali, pri tom svakako no gulimo volju za cijovnu tohniku i uskoro
voc pocnomo razmisljati o pololjsanjima ili mozua cak o novoj konstrukciji pojacala.
U pouuzocu ASV oulucili smo ullaziti prollomo samograuitolja i konstruktora, ako ih voc no mozomo i potpuno
rijositi. Olocali su ua co nam raspolaganju liti najvazniji sastavni uijolovi svih konstrukcija u cijovnoj tohnici, kojo
voc imamo ili como ih jos imati. Za samograuitoljo co naravno na raspolaganju liti ovujo opisano cijovno pojacalo
ASV KTA-60.
k080FFI
Zauali smo zauatak izrauiti sto jounostavnijo, klasicno graJono cijovno intogrirano storoo pojacalo loz uporalo
tiskanih plocica, s visokom kvalitotom matorijala, sastavnih uijolova i nacina graunjo. lzlazna snaga trola liti oko
0Ijevao IaterIraao ojacaIo
k8 kIk60 0 kII komIet0
0 avam prilau apisujem iateriraaa cijevaa pajacala kTA-60 kaje je aamijeajeaa svim
samaraaiteljima, ljubiteljima cijevae tekaike kaji ae mau bez mirisa kalafaaije i tapliae
lemilice. 8ijec je a kaastrukciji pusk-pull pajacala saae 2x30w kaja amaucava
jeaaastavau i brzu raaaju svima, pa i aaima maaje iskusaima. Frva verzija kit kampleta
kTA-60 bila je apisaaa u casapisu 5vijet elektraaike iz listapaaa 1998. aaiae. 0 avame
prilau apisujema aavu, usavrseau i praljepsaau verziju ta ista pajacala.
153
8Iika 8: Mcn|azna shcma
160
korijonu omjora impouancija, cijola stvar prillizno stima. Ovo jo hakorsko rjosonjo i uolivoni rozultat jo prilli-
zan, osjocaju so gulici u pourucju visih lrokvoncija. No, prvo rozultato coto postici na jounostavan nacin.
|cpis 0pc|rijcbIjcnih 0ijcIcva
Fodesavaaje
Pouosavanjo jo jounostavno. Prvi korak jo ua trimorski potonciomotar P2 namjostito na najmanju vrijounost, tj oko
0 ohma. Spojito saua voltmotar proko otpornika P5 t1200 ohma, 5 W snago), ukljucito pojacalo i pricokajto ua so
zazaro katouo i zapocno toci lilo kakva anouna struja. Zagrijavanjo co trajati oko minutu i pol. Saua pazljivo
namjostajto trimor P2 uok na otporniku P5 no ocitato pau napona ou oko 44 V. To znaci ua jo anouna struja
pontouo V2 oko 3 mA. Pouosavanjo jo gotovo! Vozoto ga ponoviti za uosotak minuta kaua so pojacalo uolro
ugrijalo. Ukoliko sto za vrijomo pouosavanja imali spojon zvucnik i uovouon poluuni signal, mogli sto primijotiti
ua so zvuk ou toskih uistorzija protvorio u sasvim prihvatljiv u tronutku kaua sto pouosili staticku raunu tocku.
Ovujo valja napomonuti ua jo kriticni uio ovog pojacala upravo taj napon na otporu P5 koji trola uati ispravni rauni
napon za G2 ulazno cijovi El86 - V1. Ako mijonjato poluunu cijov ili upotrolljavato jacu izlaznu cijov, mijonjat co
so i struja i napon na otporu P5 i staticka rauna tocka pojacala lit co upitna. Ponokau proko otpora P5 trola staviti
i razujolnik s kojoga so onua voui napon na G2 poluuno cijovi. Ovo jo navouono za ono koji volo Iu~a:ug,
ounosno uvijok volo nosto mijonjati i usavrsavati. Njima posolno napominjom ua li lilo uolro proko svih oloktro-
Snaga 2,5 W pri uistorziji <1/ kou 400 Hz
Paspon lrokvoncija 40Hz-30kHz, ovisi o upotrijolljonom izlaznom translormatoru
Ulazna osjotljivost 0,60 mV za punu izlaznu snagu i 4 kohma ulazno impouancijo
8vcjs|va pcjacaIa
R1 1 M
R2 6K8
R3 330 E
R4 22 E
R5 1K2 5 W
R6 150 E 2 W
R7 100 K 2 W
R8 27 K 2 W
R9,R10 100 E
P1 47 K log
P2 5 K trimer
C1 47 pF
C2 47 F/35 V
C3 100 F/100 V
C4,C5 220 F/385 V
V1 EF86 + podnozje
V2 ECL82 (6BM8) + podnozje
D1,D2 1N4007
T1 Mrezni transformator (za stereo izvedbu) snage 50
W; primar 220 V sekundar I = 200-210 V / 120 mA ,
sekundar II = 6,3 V / 2,5 A
T2 Izlazni transformator vidi tekst !
G Mosni ispravljac 385 v | 1- 1,5 A
171

--- ,. ..- --/.-.- ./-- . .-.


. ..- . ./..... .-.. ./ ...,. /./.
.- /-. /..- .-... .-.... .... . ,.- - ..
.-. .... .. ./.. -- .... ../ -
.
&--.. .
.--./ . .-.. .,... ../- -. ...
.-.. /. --.- ....-. .- .. .-. ......
.// /-.. - ,.- /--. .-. .-.-.
../.-. ---.. /.- .. - .-.. -..... .. ...
. .- ./. .. /. -./.. -.../
Ilcktricnc slcmc za
NI pojacala malil,
srconjil i vclikil snaga
. ...../ .-.. .- .- .-.. .-/- ./
..../ ....... /. .- ...- ...-. ./. ~./ -
.... ... ,5 .-. /- . .-/ ... .
, .. c.../ ..-. ..... /.
.. ...../ .-.. ./.-. . ./....- ./-- .-.. .
../.-. ---..
174
Jos moramo pojasniti prisustvo uioua D1, D2 u izlaznom stupnju pojacala. Kako smo to oljasnili na slikama 2a i 2l,
tranzistori T4 i T5 vouo naizmjonicno, svaki svoju poluporiouu signala. VoJutim, potrolan jo ouroJoni prounapon,
oko 0,6 - 0, V, ua li tranzistor uopco pocoo vouiti. Ovaj pau napona ostvaron jo na uiouama D1, D2.
Kou pojacala voliko snago izlazni tranzistori so jako griju. Kako su svi paramotri tranzistora ovisni o tomporaturi,
uiouo so u pravilu postavljaju na hlaunjak noposrouno uz izlazno tranzistoro. Tako so osiguravamo ua so paramotri
tranzistora i uioua moJusolno usklaJuju. Pouuzimaju so i uouatno zastitno mjoro ua kroz zagrijano izlazno tranzi-
storo no potoco provolika struja i tako ih unisti. U svojoj konstrukciji smo so upotrolom 1a:I:ugIu tranzistora
osigurali i ou mogucih tomporaturnih nostalilnosti jor pau napona na D1, D2 nijo uovoljan ua li kroz T4, T5
potokla provolika mirna struja ni kau su oni jako zagrijani. S urugo strano, on co ipak liti uovoljan ua so izljognu
izolliconja pri niskim glasnocama.
Kao i svo projokto uo saua, i ovaj como izvosti na univorzalnoj tiskanoj plocici. Slika 4 prikazujo rasporou olomo-
nata i nacin povozivanja. Najprijo pazljivo postavimo i zalomimo kratkospojniko, zatim otporniko i uiouo i, na
kraju, najviso olomonto. Pri postavljanju uioua, tranzistora i oloktrolita olratito paznju na rasporou izvoua i polari-
tot. Pasporou izvoua upotrijolljonih tranzistora prikazan jo i na slici 4.
8Iika 4: laspcrc0 cIcmcna|a pcjacaIa na |iskancj pIccici i nacin njihcvc pcvczivanja
8Iika 5: spravIjac za jc0ncs|avnc pcjacaIc
0
I
a
z
178
Vozoto koristiti i DlI8 pounozjo, narocito ako zolito nosto isprolavati oporacijskim pojacalom. Na kraju vam
proostajo jos kucisto s ougovarajucim hlauilom. Darlington tranzistoro potrolno jo pricvrstiti na ougovarajuco
hlauilo ou aluminija. Tranzistori su na razlicitim potoncijalima pa moramo pou njih staviti ougovarajuco poulosko
- izolatoro, a ako co tranzistori liti izvan kucista, postavit como na njih i ougovarajuco plasticno pokrovo. Poulosko-
izolatoro promazomo silikonskom pastom koja oulicno provoui toplinu. U orginalanoj shomi su koristoni tranzi-
storski parovi VJ900GVJ1000G koji su uolavljivi u TO3 kucistu. Za vocu snagu mozomo koristiti i par 2N6052
2N6059 u istom kucistu. Tranzistori za manjo snago su u TO220 ili TO24 kucistima. Poulozak-izolator moramo
koristiti i kou njih. Kau su tranzistori povozani na hlaunjak, moramo povozati jos i tiskanu plocicu. Voramo paziti
TabcIa ?: 8pisak cIcmcna|a za razIici|c snac pcjacaIa
B50C5000
BR1
GND
+Vcc
-Vcc
N
F
F2
4700F
C7* C6*
.1F
C6
.1F
4700F
C7
F2
BR2
BR1 C7
4700F
.1F
C6
.1F
C6*
C7*
4700F
F
N
-Vcc
+Vcc
GND
8Iika ?: Ick|ricna shcma ispravIjaca
8Iika 3: Ick|ricna shcma ispravIjaca s 0va |rans|crma|cra
230\
230\
189
koljona uiouo. Ougovarajucim otpornikom izmoJu izlaza i cn::~uI :~u:~ ulaza mozomo ostvariti zastitu pojacala ou
provoliko uisipacijo.
OPA541 na ulazu ima lET tranzistoro, uaklo, vrlo visok ulazni otpor, a na izlazu uva lipolarna tranzistora sto stvara
mogucnost sokunuarnog proloja u slucaju provoliko uisipacijo na izlazu, cak i ako so raui o tronutnom prooptoro-
conju.
Da nista nijo iuoalno, na zalost, vrijoui i za OPA541. Vozomo ga uouuso zastititi ou provolikih struja spomonutom
strujnom zastitom, ali ga takva zastita u nokim slucajovima mozo omotati u ujolovanju i zlog toga su takvo zastito
olicno pouosono na noku kompromisnu tocku kojom no mozomo osigurati pouzuano ujolovanjo u svim slucajo-
vima. Za to lismo trolali uouatno zastitno zahvato, ounosno slozoniju oloktroniku na mjostu spomonutog zastitnog
otpornika. Kako ovujo nisam htio nopotrolno komplicirati, ostao sam kou otpornika jor uz ostalo racunam i na
ozliljnost potoncijalnih samograuitolja koji co paziti ua ga no unisto kratkim spojom, a vazna im jo jounostavnost
izvoulo pojacala.
Poglouajmo saua shomu pojacala:
8Iika 5: 8hcma s|crcc pcjacaIa ? x 60 W
` Napcmcna 1: Mcn|iramc |rimcr iIi kcmbinacij0 c|pcrnika (zcIimc Ii |iksnc pcjacanjc)
0Iaz-|
0Iaz-0
201

,. .-.-.. ../ /.... -- -


/...-. .-,.... /., ~.... ...- .
./-- ./. .. ...,. .,.. ....- .- .-,
... .-,..- ..-/. . ... .. ./ ./....,
...--... ....-., . .../ ././ .-,..../
/.,. / .- , ../. /. ... c.- .. .- ... .-./
. /./..-.. ./ - - .-.-. .-,-... -....
.. .. ./..-
Irctpojacala
i kontrolc
--- ,. ..- .. -../. /. - .... .....
/.../, .-.-.. - -... . . ./. --/. .. --/.-.-
,..- ~ . . .. -../. ...- .-/./ ..-
-. .- .- .- --.-- .,... .. . .-/...- ...,...
..--. .-/. .-/.. .-.,..- . /.-. /..
.- - ./-- ./. . , .. .-...-. .-/.-
...-.,... .,.- .-.-.. ../ /...
. .-..... ../-. ../--. --. ...-... / .
. -..... .. .
205
SOLDER
L
R
-
P
P
A
S
W
C
H
2
2
0
3
9
8
D
5
R 1 4 R 1 5
C 1 3
I
C
5
J
5
C
1
0
C
1
1
I
C
6
C
6
B
R
1
-
+
A
C
A
C
C
7
+
5
R 1 0 R 1 1
S
2
S
1
C 4C 3
C
2
R 9
D
4
C
1
D
3
D
2
D
1
I
C
2
I
C
1
A
1
A
0
~
E
D
L
R
5
R
6
R
7
R
8
R
4
R
3
R
2
R
1
I
C
3
J
1
J
2
J
3
J
4
J
6
J
7
J
8
J
9
T
R
1
S
E
K
P
R
I
M
F
1
K
O
N
1
R
V
1
J
1
1
J
1
2
C 1 2
R 1 6
R 1 7
R 1 8
C
9
C
1
5
C
8
J
1
0
S O L D E R
L
R
-
P
P
A
S
W
C
H
2
2
0
3
9
8
C O M P O N E N T
L
R
-
P
P
A
S
W
C
H
2
2
0
3
9
8
8Iika 3a: 0crnja i 0cnja s|rana |iskanc pIccicc i raspcrc0 cIcmcna|a
218
8Iika 6: Ick|ricna shcma kcn|rcInih skIcpcva i mrcznc 0ijcIa
Na shomi nijo nacrtan upravljacki sklop proklopnika auuiosignala jor jo on voc lio opisan u clanku istog naslova.
Eloktricnu shomu sklopa i njon opis mozoto procitati u SE5, rujan `98. Tiskana plocica jo tlorisno jounako postav-
ljona kao i plocica IP-PPADlGl, jouino su konuonzator C5 i otpornik P12 uolili novi polozaj. Kompononto naravno
222
Vrozna sklopka svakako mora imati stalno napajanjo sto osiguramo sorijskim konuonzatorom C23 i poluvalnim
ispravljacom izvouonim pomocu uioua D1 i D2. Napon izglauimo oloktrolitskim konuonzatorom C26 i staliliziramo
Zonorovom uiouom ZD1-12V. Ovaj sklop osigurava nam uovoljno kvalitotan napon za ujolovanjo mroznog sklopa
i pogon svijotloco uiouo u lotovoznom olomontu lC11. Nista strasno, ako jo napon pou optoroconjom malo valovit.
Ovakvo rjosonjo jo svakako joltinijo ou varijanto s translormatorom i intogriranim stalilizatorom 8xx.
l tako smo u oljasnjavanju ovo svomirsko tohnologijo uosli skoro uo kraja.
kkM0 8 I8F0IM 8l01FM 8F80I0k7
Pa, najloljo na sam vrh! Pricvrstimo ga iznau Nl protpojacala. To jo nuzno i logicno luuuci ua na njomu imamo
uigitalno nauomjostko klasicnih mohanickih potonciomotara. Kako li uigitalni potonciomotri uspjosno izvrsavali
svoju zauacu, moramo ih povozati s plocicom Nl protpojacala. To su tocko P1-1,2,3 uo P4-1,2,3. Potrolno jo
moJusolno povozati istoimono tocko. Svo vozo moraju liti roalizirano usporouno i no smiju so moJusolno ispro-
plitati!!!
Zicano vozo na tiskanoj plocici auuioproklopnika ostanu isto kao i prijo. Prothouno malo kontrolno plocico auuio-
proklopnika viso no trolamo. Oustranimo ih i pospromimo za slucaj ako como auuioproklopnik mozua nokaua
koristiti samostalno, ili pak matorijal s njih pronosomo na noku novu plocicu.
F8IlIk0M 8k8Ikl1k81k FkLIIF 8k ...
Iomljonjo matorijala na plocicu jo klasicno. Noklasicni su samo rouna stozaljka KON1, konuonzator C23 i oloktrolit
C26 koji su stavljoni na lomnu stranu plocico. To jo lilo potrolno zlog njihovo provoliko visino koja li smotala
montazi plocico iza prounjo ploco kucista. Tiskanu plocicu potrolno jo prilliziti toliko ua tipko uovoljno glouaju
kroz prounju plocu kucista tcca 2 mm).
Svi olomonti koji so nalazo na urugoj strani plocico iznau konuonzatora C23, na plocicu su zalomljoni sa strano
kompononata. To jo napravljono iz sigurnosnog razloga jor li lomno tocko moglo omotati prilijoganjo konuonzato-
ra C23 na plocicu.
Ako coto kontrolnu plocicu smjostiti iznau Nl protpojacala s 3 contimotarskim oustojnicima, izmoJu konuonzatora
C23 i mroznog translormatora Nl protpojacala lit co prostora samo za zilot. Ovo nisam projoktirao, mogli lismo
zapravo roci ua mo pratila pocotnicka sroca!? Bilo kako lilo, malo prostora jo i moJu rounim stozaljkama oliju
plocica, zlog coga jo 230-voltno vouovo potrolno povozati prijo nogo so nova plocica pricvrsti iznau Nl protpoja-
cala. Slika 5 prikazujo nacin povozivanja mroznih vouova na rouno stozaljko.
l tako smo uosli uo samog kraja. PAZI1E na mrcznI napon! BudItc oprcznI! Iomito tankim vrhom lomilico kako
istovromono no listo zalomili po uvijo lomno tocko. U tom slucaju zavrsili listo prolrzo i graunja no li ujolovala
tako kako smo zamislili.
AnI:. Kuau 1~u~:~:
243
(
.- ..- -... -- . .,.
...- ..- ./ ,. .- .... ./
./ .--/ .-.-// /.. ,..... ./ - /-
..-.. ./ /.- ./ .-- ... ./ . ./.
.. ./.. ....-./ /.. .-.-. .
... .- .-, . .- ./.- ... .-.- /. -../.
. , ,..
Izraoivati li novc
zvucnickc kutijc ili nc
.-. ./ . ..- .-.-/- /- .- . ..
.-/-. .-./ --. /-. -- .
,-- ..,- . - .--.. .. --- . -
/ -.../. .- . --.- ..... .-/./ .. ..
,.... ./ .-.-// /.
252
Prvi korak jo kalilracija voltmotra. To cinimo zato ua lismo vrijounosti impouancijo P mogli noposrouno ocitavati.
Umjosto zvucnika za potrolo kalilracijo vozomo 10-ohmski otpornik. lzlazni signal iz gonoratora povocavamo svo
uok na voltmotru no ocitamo vrijounost 0,01 V. Nakon toga otpornik zamijonimo zvucnikom i pocnomo mijonjati
lrokvonciju. Ocitano vrijounosti na voltmotru pomnozimo s 1000. Tako uolivono vrijounosti proustavljaju impouan-
cijo zvucnika na ouroJonoj lrokvonciji. Ocitana vrijounost 0,008 V proustavlja impouanciju ou 8 itu.
Uspijomo li na voltmotru ocitati vrijounost impouancijo kou 1 Hz, ista nam mozo posluziti kao vrijounost otpora
zvucnika Po tohmskog), u protivnom ga moramo izmjoriti posolno.
Ukoliko ocitano vrijounosti prikazomo u uijagramu, uolit como impouancijsku karaktoristiku slicnu karaktoristici
kakvu viuimo na skici.
ThlELE- 5MALL Fk8kMFI8I
Kako lismo omogucili usporoulu uinamickih zvucnika koji u osnovi ujoluju vrlo slicno, a istovromono omogucili
i njihov opis to spocilicnost ujolovanja, amoricki su strucnjaci NcvIIIc 1BIcIc i RIcBard SmaII uolinirali ouroJono
paramotro koji so po njima i nazivaju. Ovi paramotri u potpunosti uoliniraju intorakciju zvucnika tkao komponon-
to) i zvucnicko kutijo to omogucuju propoznavanjo ougovarajucog zvucnika za ouroJonu uporalu. Noko ou tih
paramotara tnajvaznijo) u nastavku cu i proustaviti.
8Iika 15: Vaznc |cckc za izrac0n paramc|ara zv0cnika pri mjcrcnj0 impc0ancijc
8Iika 16: |pcr zraka 0 pcs00ama razIici|ih vcIicina
Klipovi su istih
dimenzija
Posuda 1
Pomak
klipa
Posuda 2
Manji otpor Vei otpor
vaZne tocke
264
l
C
lrokvoncija uijoljonja tHz)
P
T
nazivna impouancija visokotonskog zvucnika t).
Vrijounost zavojnico tliltra za pourucjo niskih tonova), izrazonu u mH, uolijomo iz sljouoco jounauzlo:
I
C
W
F
R 155 , 159
1
=
P
W
nazivna impouancija niskotonskog zvucnika t).
Prilikom oualira ougovarajucog visokotonskog zvucnika u ovom slucaju moramo paziti ua jo njogova rozonantna
lrokvoncija larom uvijo oktavo ispou lrokvoncijo uijoljonja zvucnog liltra jor stupanj prigusonja iznosi 6 uBoktavi.
8Iika ?5: 0vcpcjasni |iI|ar . rc0a (6 03/ck|avi)
00F01k88I L008I FIlIk8 II. 8F0k [12 d8/oktavI)
Za izracun pojouinih olomonata ovog liltra postojo razliciti nacini koji su rozultat istrazivanja strucnjaka iz ovog
pourucja, a moJusolno so razlikuju proma konacnom ucinku ounosno namjoni liltra. Za prolosionalno namjono,
uaklo, za ozvuconja u vocim prostorijama i javnim nastupima na otvoronom, koristo so takozvani Constant-Povor
liltri. Za njih jo karaktoristicno ua omogucuju lolji ucinak zvucnika izvan vortikalno osi slusanja tu ounosu na
polozaj sustava), sto jo s olzirom na voliku uualjonost zvucnickog sustava ou slusatolja i voliko pokrotljivosti
auuitorija vrlo pozoljni ucinak. VoJutim, za potrolo kvalitotno roprouukcijo i graunjo takvih sustava viso su u
uporali All-Pass ounosno Iinkvitz-Piloy zvucni liltri kojo jo utomoljio i proustavio autor projokta Passivo Crossovor
Notvorks lor Noncoinciuont Drivors, Sioglriou Iinkvitz 198. gouino. Ovi liltri osiguravaju simotricno akusticko
sijovanjo i maksimalni zvucni pritisak na vortikalnoj osi zvucnickog sustava.
Svo uano jounauzlo sluzo za izracun zvucnog liltra ll. roua upravo spomonutom tAll-Pass) motouom.
8Iika ?6: a) 0vcpcjasni |iI|ar . rc0a, b) pcIarna karak|cris|ika s0s|ava 0 c0ncs0 na cs sI0sanja
T C T C
R F R F
C
79577
10 .
4
1
6
1
= =

tl)
Vrijounosti olomonata uolijomo pomocu sljouocih jounauzli:
v|so|olors||
zvucr||
r|s|olors||
zvucr||
pojaca|o
pojaca|o
v|so|olors||
zvucr|| (paz|
ra po|ar|lel)
r|s|olors||
zvucr||
v|so|olors||
zvucr||
r|s|olors||
zvucr||
272 272
Drugi uio osnovnog ourzavanja proustavljaju manji popravci i zahvati na zvucniku kojo loz posolnih alata i
pomagala mozomo izvouiti i sami:
- popravak manjih izolliconja na kapi,
- popravak manjih puknuca i ostoconja pricvrsnih vouilica,
- uouatno lijopljonjo vouilico na kos zvucnika,
- promazi vouilica i njihova olnova.
Cilj ovih popravaka jo noprostano ourzavanjo i uklanjanjo nouostataka koji nastaju uslijou staronja matorijala i
popravljanjo najcoscih mohanickih ostoconja, jor li u protivnom stanjo zvucnickog sustava puno lrzo slalilo i na
kraju uovolo uo puno voco stoto.
Najccscc I najncugodnIjc jc mcBanIcko ostcccnjc kapc kojc jc obIcno u obIIku IzobIIccnja.
Ako jo kapa izraJona ou mokih plasticnih ili vlaknastih matorijala, ovo izolliconjo jounostavno poravnamo pomo-
cu oloktricnog usisavaca. Cijov stavimo na izolliconi uio i ujolovanjom poutlaka kapu uovouomo u prvolitni ollik.
Druga mogucnost jo slicni postupak s jacom ljopljivom trakom. Za konacni izglou polrinomo so no projakim
zagrijavanjom kapo pomocu zaruljo kako li kapa ponovo poprimila jounakomjorni ollik. VoJutim, provisoka
tomporatura mozo trajno ostotiti umjotnu masu, stoga valja rauiti oprozno.
Papirnato i kapo iz tokstila puno su zahtjovnijo za izravnavanjo to ih na kraju moramo ponovo pricvrstiti kako li i
ualjo sluzilo svojoj svrsi. Stoga proporucam ouljopljivanjo pomocu sroustva za otapljanjo. Najuostupnija ali i sasvim
uovoljno ucinkovita organska otapala josu triklorotilon tolicno ga koristo u komijskim cistionicama za oustranjiva-
njo masnih i slicnih mrlja) i nitro razrjoJivac tnjimo razrjoJujomo lojo i lakovo na istoj osnovi i cistimo soloslikarski
prilor). U rauu s njima valja olratiti pozornost prozracivanju prostorijo u kojoj rauimo i izljogavanju uouira
sroustva s kozom. Otapalo nanosimo injokcijskom spricom noposrouno na lijopljoni spoj. Za vocu ucinkovitost
ujolovanja otapala spoj prokrijomo motalnim poklopcom i postupak viso puta ponovimo svo uok ljopilo potpuno
no otpusti. Nakon toga kapu pincotom oprozno oustranimo, s njo olrisomo suvisno ljopilo to jo s unutarnjo strano
pomocu nokog zaolljonog proumota polako izravnamo. Ponovo jo ucvrstimo akrilnim lakom ili razrijoJonim
ljopilom za urvo tPVaC), pricokamo ua so posusi, a potom jo po rulu namazomo kontaktnim tkaucukovim ili
noopronskim) ljopilom i jos svjozu zalijopimo na prvolitno mjosto.
PopravcI prIcvrsnIB vodIIIca od bIIo kojcg matcrIjaIa uvIjck sc Izvodc s donjc (unutrasnjc) stranc jcr sIoj
IjcpIIa mora bItI sto tanjI, a IjcpIIo takodcr mora bItI I vrIo cIastIcno.
Za popravak papirnatih i tokstilnih vouilica upotrolljavamo cista kaucukova ljopila s niskim postotkom pomijosa-
nog otapala koja so uolro upijaju i ostanu olasticna. Vouilico ou gumo, nosoroxa i slicnih noporoznih umjotnih
matorijala takoJor so lijopo tim ljopilima, ali jo mjosto lijopljonja prothouno potrolno uolro oumastiti otapalom,
sacokati ua nastala uolormacija nostano i tok zatim zalijopiti.
Kou poroznih vouilica ou pjonasto gumo i slicnih matorijala ljopila no smiju saurzavati organska otapala jor li ih
uolormirala. Stoga u olzir uolazo samo silikonska ljopila i kitovi.
UsIIjcd starcnja, vIagc I tcmpcraturnIB razIIka ccsto sc dogodI da
sc vodIIIca odIIjcpI od kosa sto tIjckom rada zvucnIka dajc prI-
IIcno ncugodnI zvuk u obIIku zujanja I brujanja.
Ovaj kvar otklonit como uouatnim lijopljonjom vouilico na kos.
Ijopilo izaliromo s olzirom na matorijal ou kojog jo vouilica
izraJona, stoga su izalrani matorijali prilicno slicni prijo na-
lrojanim.
Vouilico ou papira i tokstila lijopo so pomocu kontaktnih
ljopila na noopronskoj i kaucukovoj osnovi, a noporoz-
no vouilico ou gumo i slicnih umjotnih masa istim
ljopilima s manjom primjosom organskih ota-
pala jor ih jouino takva kou otvrJivanja
proviso no uolormiraju. Kou pjonastih i slic-
nih poroznih matorijala vrlo zauovoljava-
juci rozultati postizu so uporalom PVaC i
akrilnih ljopila na vouonoj osnovi.
287

--- ,. ..- ., /.../ ./-. --/.-


./ ./. /- . , . - // .- /.
- ..-/./ . --/ - . /.-.. -.../
/.... .... ---.. .. .... /..../. / -- .
. .-/-.. . . ../ .-.. ..,/ .-//
---... c.- .. . /... .-. ./.. / / /-..-
. /. --. /... ./ .. ...- .-.. .- .-/.
.../-. ...-. ..-. -- ... /... -
-- -./ .-..- .. . . .-, .
.-..
Iomagala i razni oooaci
auoiourcoajima
../ ....- ...-... .-../ -- . ./. .- -.
..... ,-.-... . /c. .,.... . . -- . ./ ./. .-
./ / --- -. .... ... .-, .-.. /--
./.- ,...- ,../- -/ ..- ./ ...-.- --
./-. .(.( .-...-. .-.. .-... ..-.. ..
. . ..& .. c& // .-/. .. .....- .-..
....- ...,- -. .-... / -- . .... ./. .-
. .c/. . .-...- ./ .. .-./- ..
300
Kako so mozo zakljuciti iz ovog skraconog prikaza, IV3914 jo vrlo lloksililan i mozo so upotrijoliti u razlicitim
aplikacijama. Porou IE uioua potrolno jo svoga nokoliko olomonata za pouosavanjo.
S vrijounostima kao na slici rolorontni napon so mozo pomocu P2 postaviti izmoJu 1,25 i 4 V. Polorontnim
naponom jo ouroJon nivo iznau kojog so ukljucujo D10 tgornji prag), uok so uonji prag pouosava pomocu P3.
Postavimo li klizac trimora P3 u krajnji uonji polozaj, rolorontni napon co so ravnomjorno razuijoliti i pau napona
na svakom otporniku co iznositi upravo 0,1U
PEl
. U ovom slucaju, P3 mozomo posvo izostaviti, a uonji prag tkaua
zasvijotli D1) jo jounak 110 rolorontnog napona. Zakrotanjom klizaca P3 proma urugom krajnjom polozaju, poui-
zomo nivo uonjog praga a pau napona na otpornicima otpornicko mrozo proporcionalno smanjujomo.
Kako jo voc rocono, izlazna struja IE uioua ovisi o struji koja prolazi kroz pin . U izvouli loz P3 i vrijounostima
kao na slici, l
IED
co liti oko 5 mA. Douatkom P3, ova struja co so nosto povocati, oulucimo li so za rolorontni napon
iznau 1,5 V, P3 trola povocati na 10 kohma kako li l
IED
ostala ispou 10-tak mA. Ova vrijounost jo prihvatljiva za
vocinu klasicnih IE uioua. Kou osjotljivih tIu-cn::~uI) IE uioua i struja ou 5 mA co liti provolika, u tom slucaju
como proporcionalno povocati P1 - P3. Pravo vrijounosti jo najloljo ourouiti pokusom jor so laktor proporcional-
nosti izmoJu l
IED
i l

razlikujo ou primjorka uo primjorka uo 30/.


Jos rijoc-uvijo o napajanju sklopa. Kako slika prikazujo, U+ mozomo mijonjati u vrlo sirokom rasponu. Nijo nuzno
ua U+ luuo staliliziran, jouino jo potrolno osigurati ua jo uvijok najmanjo za 1 V visi ou pouosonog rolorontnog
napona. Ulou mozo liti istovjotan ili ouvojon ou U+, u posljounjom slucaju pozoljno jo oualrati sto nizi napon
napajanja IE uioua. Proma uputama proizvoJaca Ulou nijo uopco nuzno liltrirati i zauovoljit co i punovalno
ispravljoni pulsirajuci napon.
|Iasican spcj (Iijcvc) i mc0i|ikacija kcja cmc0cava smanjcnjc pc|rcsnjc s|r0jc 0 bar mc00 0jcIcvanja
322
izvouon kao zasolan intogrirani sklop ili u istom kucistu s DA protvaracom. Jouno ou mogucih rjosonja jo primjona
intogriranog kruga PVD100 tvrtko Pacilic Vicrouovicos koji uz uigitalni intorpolacijski liltar saurzi i komplotan
HDCD uokouor tviso o HDCD postupku potrazito na vvv.hucu.com).
l, konacno, slijoui kljucni olomont citavog uroJaja, a to jo DA protvarac. O principu raua i izvoulama pojouinih
vrsta DA protvaraca nocu uuljiti. Samo cu navosti noka osnovna oliljozja DA protvaraca koristonog u ovom
projoktu tslika 3). CS4329 jo storoo DA protvarac s 128-strukom uigitalnom intorpolacijom, uolta-sigma DA
protvorlom cotvrtog roua, 128-struko nauuzorkovanim uolta-sigma mouulatorom i analognim liltrom. 1-litni DA
protvarac jo upotrijolljon zlog svih prounosti kojo pruza u ounosu na visolitni, a to su iuoalna uiloroncijalna
linoarnost, nopostojanjo izolliconja uzrokovanih noiuoalnoscu P-2P skalo i sl.
Kou uroJaja visoko klaso jo koristonjo protvaraca PCV63 i PCV102 postalo gotovo stanuaru, no ponogujo so u
primjoni nalazo i stariji visolitni protvaraci kao npr. TDA1541 koji so ugraJujo u CD roprouuktoro tvrtko Naim.
Jouan ou najvocih nouostataka visolitnih protvaraca jo mogucnost pogrosko najznacajnijog lita tVSB orror) pa so
uanas gotovo iskljucivo koristo 1-litni protvaraci.
0 8kl0F0
Digitalna kouirana inlormacija uovoui so proko voznog translormatora na uiloroncijalno linijsko ulazo PXP i PXN
prijamnikauokouora CS8412 tpinovi 9 i 10). Kako li so izljogao utjocaj suma, koristi so Schmittov okiuni sklop.
8Iika 3: 3Ick shcma 0/A prc|varaca 0843?9
8Iika 4: 8hcma skIcpa
lunkcija trocog pina oualiro so naponom na pinu 16 tsoloct) koji, ako jo na visokoj razini, ouroJujo pin 3 kao pin
statusa kanala. lnlormacija s pina 3 uovoui so na ulazo lIl-sklopova tpinovi 2 i 4 TTI sklopa 4HC32) to so ovisno
o polozaju sklopki S1a i S1l aktivira i oualiro uoakcontuacija s olzirom na lrokvonciju uzorkovanja ulaznog
signala na pinovima 1 i 2 tDEV0, DEV1) sklopa CS4329.
326
8Iika 9: Tiskana pIccica-0cnja s|rana