Sie sind auf Seite 1von 15

REGLAMENT D'ADMINISTRACI ELECTRNICA DE L'AJUNTAMENT DE PICANYA.

EXPOSICI DE MOTIUS El present Reglament s'elabora dins del marc jurdic que presidix la llei 11/2007, de 22 de juny d'accs electrnic dels ciutadans als Servicis Pblics, i del Pla d'Actuaci per a la implementaci de l'Administraci Electrnica en el municipi de Picanya, que naix de la voluntat de la Corporaci d'adaptar la gesti municipal a les noves tecnologies, en especial pel que fa a les relacions entre l'Ajuntament de Picanya i la ciutadania. Respecte de la primera qesti, l'entrada en vigor de la llei 11/2007, de 22 de juny d'accs electrnic dels ciutadans als Servicis Pblics, junt amb la necessitat dadequar el contingut de la mateixa a les necessitats d'una Administraci moderna i eficient, fan necessria la confecci d'este Reglament per a garantir els drets bsics de la ciutadania i una adequada prestaci del servici pblic cap a ells i al mateix temps dotar a l'Administraci dels mitjans i activitats necessaris per a l'aplicaci de les tcniques i elements electrnics, informtics i telemtics per al desenvolupament d'esta activitat. Quant al Pla d'Actuaci, es tracta d'un calendari d'Actuaci per al necessari impuls i progressiva implantaci dels mitjans necessaris per a adaptar-se a l'Administraci Electrnica, per la qual cosa consta d'un cronograma que fa coincidir determinats objectius amb les dates segents: Fase prvia (juny 2009): Anlisi del nivell propi de desenvolupament informtic i de la situaci tecnolgica. Aprovaci de l'instrument jurdic el present Reglament que desenvolupe i adapte la normativa vigent en matria d'Administraci electrnica. L'acord d'aprovaci inicial haur de ser sotms a u perode d'informaci pblica no inferior a 30 dies. Sense perju d'aix, l'Administraci Municipal donar a l'acord la divulgaci necessria per a garantir el seu general coneixement per part dels ciutadans, a travs del De Casa en Casa i de la web municipal. Creaci del Departament d'Informtica Fase 1- Reorganitzaci de sistemes (juny-octubre 2009): Control de seguretat d'accs a la informaci per a compliment de privacitat i LOPD. Impuls de comunicaci interna per mitjans electrnics. Difusi interna del Pla d'Actuaci. Formaci.

Fase 2 - Administraci electrnica - Backoffice (setembre 2009 Juny 2010): Adquisici i implantaci de programari de seguiment d'expedients, firma digital reconeguda i certificada i gesti documental. Integraci d'aplicacions de backoffice de gesti municipal (padr d'habitants, registre, comptabilitat, gesti tributria, etc., amb gestor d'expedients) Reenginyeria de processos i formaci als usuaris en les dites especificacions. Fase 3 - Administraci electrnica Backoffice integrat amb Frontoffice (desembre 2009-gener 2011): Implantaci de registre telemtic integrat amb registre presencial. Implementaci d'accs a trmits telemtics enllaats amb els trmits electrnics presencials implementats en la Fase 2.

En definitiva, a partir d'este moment els ciutadans de Picanya podran obtindre informaci i conixer els procediments que poden gestionar des de qualsevol terminal informtic, sense necessitat desplaar-se fsicament a l'Ajuntament, beneficiant-se de l's de les noves tecnologies i evitant en la mesura que siga possible desplaaments, amb el consegent estalvi de temps i dinamisme que aix suposa.

Captol I. DISPOSICIONS GENERALS. Article 1.- Objecte. 1. El present Reglament, en virtut del reconeixement al dret dels ciutadans i ciutadanes a relacionar-se amb les Administracions Pbliques per mitjans electrnics que es consagra en l'article 1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, fixa les regles generals per a la utilitzaci de les tecnologies de la informaci en l'activitat administrativa, en les relacions entre les Administracions Pbliques, aix com en les relacions amb els ciutadans, en l'mbit de l'Ajuntament de Picanya, amb la finalitat de garantir els drets dels ciutadans, un tractament com i la validesa de l'eficcia de l'activitat administrativa en condicions de seguretat jurdica. Per a aix es regula la utilitzaci dels mitjans electrnics per a fer possible la consecuci ms efica dels principis de transparncia administrativa, proximitat i servici als ciutadans i les ciutadanes, que es deriven de l'article 103 de la Constituci i de la legislaci general administrativa. 2. Tamb s objecte d'esta Ordenana la fixaci dels principis reguladors de la incorporaci dels trmits i dels procediments administratius municipals a la tramitaci per via electrnica, d'acord amb el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accs electrnic dels ciutadans als Servicis Pblics, en avant LAESP.

3. L'Ordenana es dicta a l'empar de les potestats reglamentria i d'autoorganitzaci municipal reconeguda en l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Rgim Local i en virtut del que disposa l'article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, l'article 70 bis 3 de la Llei 7/ 1985 de 2 d'abril, RBRL, introdut per la Llei 57/2003, de 16 de desembre ,de Mesures per a la Modernitzaci del Govern Local i Disposici Final Tercera de la LAESP. Article 2. Seu electrnica 1. La seu electrnica de l'Ajuntament de Picanya s la direcci electrnica disponible per a la ciutadania que t com a objecte l'exercici dels seus drets electrnics i la publicaci de diversa informaci d'inters municipal; i que es regix pels principis assenyalats en l'art. 10 de la LAESP, aix com el rgim jurdic previst en tal precepte. 2. S'establix en la segent direcci d'Internet: http://www.picanya.org/picanyavirtual. La seu electrnica subica en la sigent direcci d Internet: http://www.picanya.org/. Aix mateix, el nom del servei ser Picanya+fcil. 3. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament podr acordar la modificaci de la seu electrnica de l'Administraci Municipal. Article 3. mbit d'aplicaci subjectiu. 1. Este Reglament s'aplicar a l'Administraci Municipal de Picanya, entenent per tal als rgans administratius que integren l'Ajuntament de Picanya, i si s el cas: a) Als organismes autnoms, entitats pbliques empresarials i societats mercantils que es constitusquen i que estiguen vinculats a l'Ajuntament Picanya. b) A les entitats concessionries de servicis pblics municipals, quan aix ho dispose el ttol concessional, en les seues relacions amb l'Ajuntament i amb les ciutadanes i els ciutadans, en el marc de la prestaci de servicis pblics municipals i en relaci amb l'exercici de potestats administratives. 2. El present Reglament ser aix mateix aplicable a la ciutadania, entenent com a tals a les persones fsiques i jurdiques, residents a Picanya o no, quan utilitzen mitjans electrnics en les seues relacions amb l'Ajuntament i si s el cas amb la resta de les entitats referides en l'apartat 1 anterior. Article 4. mbit d'aplicaci objectiu. 1. Este Reglament s'aplicar a aquelles actuacions en qu participen les entitats referides en l'apartat 1 de l'article anterior i que es realitzen per mitjans electrnics, i concretament a les segents: a. Les relacions amb els ciutadans i ciutadanes que tinguen carcter jurdic administratiu. 3

b. La consulta per part dels ciutadans i de les ciutadanes de la informaci pblica administrativa i de les dades administratives que estiguen en poder de l'Administraci Municipal. c. La realitzaci dels trmits i procediments administratius incorporats a la tramitaci per via electrnica, de conformitat amb el que preveu este Reglament. d. El tractament de la informaci obtinguda per l'Administraci Municipal en l'exercici de les seues potestats. 2. Als efectes del que disposa este Reglament, s'entendr per mig electrnic, la definici donada per en l'annex de la LAESP: qualsevol mecanisme, installaci, equip o sistema que permet produir, emmagatzemar o transmetre documents, dades i informacions; incloent qualssevol xarxes de comunicaci obertes o restringides com a internet, telefonia fixa i mbil o altres. 3. Els principis generals continguts en este Reglament i en la LAESP s'aplicaran a les comunicacions de les ciutadanes i els ciutadans no sotmeses a l'ordenament jurdic administratiu, i de manera especial a la comunicaci d'avisos i d'incidncies, la presentaci de reclamacions i la formulaci de suggeriments. Article 5. Drets electrnics de la ciutadania en les seues relacions amb Ajuntament de Picanya. Els drets electrnics dels ciutadans en les seues relacions amb l'Ajuntament de Picanya sn els arreplegats en la LAESP, sense perju del que disposa la Disposici transitria nica del present Reglament, i en particular els segents: 1. A relacionar-se amb l'Ajuntament de Picanya per mitjans electrnics per a l'exercici dels drets previstos en l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, aix com per a obtindre informacions, realitzar consultes i allegacions, formular sollicituds, manifestar consentiment, entaular pretensions, efectuar pagaments, realitzar transaccions i oposar-se a les resolucions i actes administratius. 2. A triar, entre aquells que en cada moment es troben disponibles, el canal a travs del qual relacionar-se per mitjans electrnics amb l'Ajuntament de Picanya. 3. A no aportar les dades i documents que obren en poder de l'Ajuntament de Picanya, el qual utilitzar mitjans electrnics per a demanar la dita informaci sempre que, en el cas de dades de carcter personal, es compte amb el consentiment dels interessats en els termes establits per la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal, o una norma amb rang de Llei aix ho determine, llevat que existisquen restriccions conforme a la normativa d'aplicaci a les dades i documents demanats. L'esmentat consentiment podr emetre's i demanar-se per mitjans electrnics. 4. A la igualtat en l'accs electrnic als servicis de l'Ajuntament de Picanya.

5. A conixer per mitjans electrnics l'estat de tramitaci dels procediments en qu siguen interessats, excepte en els supsits en qu la normativa d'aplicaci establisca restriccions a l'accs a la informaci sobre aquells. 6. A obtindre cpies electrniques dels documents electrnics que formen part de procediments en qu tinguen la condici d'interessat. 7. A la conservaci en format electrnic per l'Ajuntament de Picanya dels documents electrnics que formen part d'un expedient. 8. A obtindre els mitjans d'identificaci electrnica necessaris, podent les persones fsiques utilitzar en tot cas els sistemes de firma electrnica del Document Nacional d'Identitat per a qualsevol trmit electrnic amb l'Ajuntament de Picanya. 9. A la utilitzaci d'altres sistemes de firma electrnica admesos en l'mbit de l'Ajuntament de Picanya. 10. A la garantia de la seguretat i confidencialitat de les dades que figuren en els fitxers, sistemes i aplicacions de l'Ajuntament de Picanya. 11. A la qualitat dels servicis pblics prestats per mitjans electrnics. 12. A triar les aplicacions o sistemes per a relacionar-se amb l'Ajuntament de Picanya sempre que utilitzen estndards oberts o, si s el cas, aquells altres que siguen d's generalitzat per la ciutadania.

Captol II. DE LA FIRMA ELECTRNICA, IDENTIFICACI, I AUTENTICACI DE LES PERSONES EN L'EXPEDIENT ELECTRNIC. Article 6. Formes d'identificaci i autenticaci. 1. L'Ajuntament de Picanya admetr, en les seues relacions per mitjans electrnics, sistemes de firma electrnica que siguen conformes al que establix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrnica i resulten adequats per a garantir la identificaci dels participants i, si s el cas, l'autenticitat i integritat dels documents electrnics. 2. Els ciutadans i ciutadanes podran utilitzar els segents sistemes de firma electrnica per a relacionar-se amb l'Ajuntament de Picanya: a. En tot cas, els sistemes de firma electrnica incorporats al Document Nacional d'Identitat, per a persones fsiques. b. Sistemes de firma electrnica avanada, incloent els basats en certificat electrnic reconegut, admesos per les Administracions Pbliques. c. Altres sistemes de firma electrnica, com la utilitzaci de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportaci d'informaci coneguda per ambds parts o altres sistemes no criptogrfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinen.

3. L'Ajuntament de Picanya podr utilitzar els segents sistemes per a la seua identificaci electrnica i per a l'autenticaci dels documents electrnics que produsquen: a. Sistemes de firma electrnica basats en la utilitzaci de certificats de dispositiu segur o mitja equivalent que permeta identificar la seu electrnica i l'establiment amb ella de comunicacions segures. b. Sistemes de firma automatitzada. electrnica per a l'actuaci administrativa

Firma electrnica del personal al servici de l'Ajuntament de Picanya, sent preferent l's de Certificats d'Empleat Pblic perqu identifiquen a tal empleat en l'exercici de les seues competncies. Intercanvi electrnic de dades en entorns tancats de comunicaci, conforme a l'especficament acordat entre les parts. Article 7. Identificaci de la ciutadania i autenticaci de la seua actuaci. 1. Utilitzaci del Document Nacional d'Identitat. Les persones fsiques podran, en tot cas i amb carcter universal, utilitzar els sistemes de firma electrnica incorporats al Document Nacional d'Identitat en la seua relaci per mitjans electrnics amb l'Ajuntament de Picanya. El rgim d'utilitzaci i efectes de tal document es regir per la seua normativa reguladora. 2. Utilitzaci de sistemes de firma electrnica avanada. Els ciutadans, a ms dels sistemes de firma electrnica incorporats al Document Nacional d'Identitat, referits en l'article 14 de la LAESP podran utilitzar sistemes de firma electrnica avanada per a identificar-se i autenticar els seus documents. A este efecte l'Ajuntament de Picanya aprovar una relaci de sistemes de firma electrnica avanada admesos amb carcter general, que haur de ser pblica i accessible per mitjans electrnics. La dita relaci inclour, almenys, informaci sobre els elements d'identificaci utilitzats aix com, si s el cas, les caracterstiques dels certificats electrnics admesos, els prestadors que els expedixen i les especificacions de la firma electrnica que pot realitzar-se amb dits certificats. 3. Utilitzaci d'altres sistemes de firma electrnica. L'Ajuntament de Picanya podr determinar, tenint en compte les dades i interessos afectats, i sempre de forma justificada, els supsits i condicions d'utilitzaci pels ciutadans d'altres sistemes de firma electrnica, com ara claus concertades en un registre previ, aportaci d'informaci coneguda per ambds parts o altres sistemes no criptogrfics.

Article 8. Identificaci electrnica de les administracions pbliques i autenticaci de l'exercici de la seua competncia. 1. Identificaci de la seu electrnica. La seu electrnica de l'Ajuntament de Picanya utilitzar, per a identificar-se i garantir una comunicaci segura amb les institucions que es relacione, sistemes de firma electrnica basats en certificats de dispositiu segur o mitja equivalent. 2. Sistemes de firma electrnica per a l'actuaci administrativa automatitzada. Per a la identificaci i l'autenticaci de l'exercici de la competncia en l'actuaci administrativa automatitzada, l'Ajuntament de Picanya podr determinar els supsits d'utilitzaci dels segents sistemes de firma electrnica:
a.

Segell electrnic, basat en certificat electrnic que reunisca els requisits exigits per la legislaci de firma electrnica. Estos certificats inclouran el nmero d'identificaci fiscal i la denominaci corresponent, podent contindre la identitat de la persona titular en el cas dels segells electrnics d'rgans administratius. Codi segur de verificaci vinculat a l'Ajuntament, rgan o entitat del mateix i, si s el cas, a la persona firmant del document, permetent-se en tot cas la comprovaci de la integritat del document per mitj de l'accs a la seu electrnica corresponent.

b.

Article 9. Firma electrnica del personal al servici de l'Ajuntament de Picanya. 1. Sense perju del que preveuen els articles anteriors, la identificaci i autenticaci de l'exercici de la competncia de l'Ajuntament, rgan o entitat del mateix, quan utilitze mitjans electrnics, es realitzar per mitj de firma electrnica del personal al seu servici, d'acord amb el que disposa els segents apartats. 2. Certificats d'Empleat Pblic: L'Ajuntament de Picanya podr proveir al seu personal de sistemes de firma electrnica, els quals podran identificar de forma conjunta al titular del lloc de treball o crrec i a l'Administraci o rgan en qu presta els seus servicis. 3. La firma electrnica basada en el Document Nacional d'Identitat podr utilitzar-se als efectes d'este article. Article 10. Interoperabilitat de la identificaci i autenticaci per mitj de certificats electrnics. 1. Els certificats electrnics reconeguts emesos per prestadors de servicis de certificaci seran admesos per l'Ajuntament de Picanya com a vlids per a relacionar-se amb les mateixes, sempre que el prestador de servicis de certificaci pose a disposici de l'Ajuntament de Picanya la informaci que siga

necessria en condicions que resulten tecnolgicament viables i sense que supose cap cost per a aquelles. 2. Els sistemes de firma electrnica utilitzats o admesos per alguna Administraci Pblica diferents dels basats en els certificats a qu es referix l'apartat anterior podran ser aix mateix admesos per l'Ajuntament de Picanya, conforme a principis de reconeixement mutu i reciprocitat. 3. L'Administraci General de l'Estat disposar, almenys, d'una plataforma de verificaci de l'estat de revocaci de tots els certificats admesos en l'mbit de les Administracions Pbliques que ser de lliure accs per part de tots els Departaments i Administracions. L'Ajuntament de Picanya podr disposar dels mecanismes necessaris per a la verificaci de l'estat de revocaci i la firma amb els certificats electrnics admesos en el seu mbit de competncia. Article 11. Identificaci i autenticaci dels ciutadans per funcionari pblic. 1. En els supsits en qu per a la realitzaci de qualsevol operaci per mitjans electrnics es requerisca la identificaci o autenticaci del ciutad per mitj d'algun instrument dels previstos en l'article 6 dels que aquell no dispose, tal identificaci o autenticaci podr ser favoritament realitzada per funcionaris pblics per mitj de l's del sistema de firma electrnica del que estiguen dotats. 2. Per a l'eficcia del que disposa l'apartat anterior, el ciutad haur d'identificar-se i prestar el seu consentiment exprs, havent de quedar constncia d'aix per als casos de discrepncia o litigi. 3. L'Ajuntament de Picanya mantindr actualitzat un registre dels funcionaris habilitats per a la identificaci o autenticaci regulada en este article. Article 12. Formes de Representaci. Sense perju del que disposa l'article 6.2. del present Reglament, l'Ajuntament de Picanya podr habilitar amb carcter general o especfic a persones fsiques o jurdiques autoritzades per a la realitzaci de determinades transaccions electrniques en representaci dels interessats. La dita habilitaci haur d'especificar les condicions i obligacions a qu es comprometen els que aix adquirisquen la condici de representants, i determinar la presumpci de validesa de la representaci llevat que la normativa d'aplicaci preveja una altra cosa. L'Ajuntament de Picanya podr requerir, en qualsevol moment, l'acreditaci de la dita representaci.

Captol III. DELS DOCUMENTS I ELS ARXIUS ELECTRNICS. Article 13. Document administratiu electrnic. 1. L'Ajuntament de Picanya podran emetre favoritament per mitjans electrnics els documents administratius a qu es referix l'article 46 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, sempre que incorporen una o diverses firmes electrniques conforme al que establix la Secci III del Captol II de la LAESP. 2. Definici de document electrnic. Als efectes del present Reglament, s'entendr per document electrnic l'entitat identificada i estructurada produda per mitjans electrnics, informtics i telemtics que cont textos, grfics, sons, imatges o qualsevol altra classe d'informaci que pot ser emmagatzemada, editada, visualitzada, extreta i intercanviada entre sistemes de tractament de la informaci o usuaris com una unitat diferenciada. Els documents administratius electrnics inclouran referncia temporal, que es garantir a travs de mitjans electrnics quan la naturalesa del document aix ho requerisca. 3. L'Ajuntament de Picanya en la seua relaci de prestadors de servicis de certificaci electrnica, especificar aquells que amb carcter general estiguen admesos per a prestar servicis de segellat de temps. Article 14. Cpies electrniques. 1. Les cpies realitzades per mitjans electrnics de documents electrnics emesos pel propi interessat o per l'Ajuntament de Picanya, mantenint-se o no el format original, tindran immediatament la consideraci de cpies autntiques amb l'eficcia prevista en l'article 46 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, sempre que el document electrnic original es trobe en poder de l'Ajuntament de Picanya, i que la informaci de firma electrnica i, si s el cas, de segellat de temps permeten comprovar la coincidncia amb tal document. 2. Les cpies realitzades per les Administracions Pbliques, utilitzant mitjans electrnics, de documents emesos originriament per les Administracions Pbliques en suport paper tindran la consideraci de cpies autntiques sempre que es complisquen els requeriments i actuacions previstes en l'article 46 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. 3. L'Ajuntament de Picanya podr obtindre imatges electrniques dels documents privats aportats pels ciutadans, amb la seua mateixa validesa i eficcia, a travs de processos de digitalitzaci que garantisquen la seua autenticitat, integritat i la conservaci del document imatge, de la qual cosa es deixar constncia. Esta obtenci podr fer-se de forma automatitzada, per mitj del corresponent segell electrnic. 4. En els supsits de documents emesos originriament en suport paper de qu s'hagen efectuat cpies electrniques d'acord amb el que disposa este article, podr procedir-se a la destrucci dels originals en els termes i amb les condicions que l'Ajuntament establisca en cada cas.

5. Les cpies realitzades en suport paper de documents pblics administratius emesos per mitjans electrnics i firmats electrnicament tindran la consideraci de cpies autntiques sempre que incloguen la impressi d'un codi generat electrnicament o altres sistemes de verificaci que permeten contrastar la seua autenticitat per mitj de l'accs als arxius electrnics de l'Administraci Pblica, rgan o entitat emissora. Article 15. Arxiu electrnic de documents. 1. Podran emmagatzemar-se per mitjans electrnics tots els documents utilitzats en les actuacions administratives. 2. Els documents electrnics que continguen actes administratius que afecten drets o interessos dels particulars hauran de conservar-se en suports d'esta naturalesa, ja siga en el mateix format a partir del que es va originar el document o en un altre qualsevol que assegure la identitat i integritat de la informaci necessria per a reproduir-ho. S'assegurar en tot cas la possibilitat de traslladar les dades a altres formats i suports que garantisquen l'accs des de diferents aplicacions. 3. Els mitjans o suports en qu s'emmagatzemen documents, hauran de comptar amb mesures de seguretat que garantisquen la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecci i conservaci dels documents emmagatzemats. En particular, asseguraran la identificaci dels usuaris i el control d'accessos, aix com el compliment de les garanties previstes en la legislaci de protecci de dades. Article 16. Expedient electrnic. 1. L'expedient electrnic s el conjunt de documents electrnics corresponents a un procediment administratiu, siga quin siga el tipus d'informaci que continguen. 2. El foliat dels expedients electrnics es dur a terme per mitj d'un ndex electrnic, firmat per l'Ajuntament de Picanya, rgan del mateix o entitat actuant, segons siga procedent. Este ndex garantir la integritat de l'expedient electrnic i permetr la seua recuperaci sempre que siga necessari, sent admissible que un mateix document forme part de distints expedients electrnics. 3. La remissi d'expedients podr ser substituda a tots els efectes legals per la posada a disposici de l'expedient electrnic, tenint l'interessat dret a obtindre cpia del mateix.

10

Captol IV. DEL REGISTRE ELECTRNIC Article 17.- Rgim jurdic. El present Captol del Reglament es dicta en compliment i desenvolupament d'all que s'ha disposat pels articles 24, 25 i 26 de la LAESP. Article 18.- Documents amb accs al Registre electrnic. 1. nicament tindran accs al Registre Electrnic els documents normalitzats que reunisquen els requisits disposats en l'article 13.2 del present Reglament, aix com la informaci que, en format electrnic, puga completar-la, corresponents als servicis, procediments i trmits inclosos en la seu electrnica de l'Ajuntament de Picanya, corresponent al propi Ajuntament la competncia per a fixar, en cada moment, el seu contingut. 2. Els escrits i comunicacions de trmits no inclosos en la seu electrnica no tindran efectes jurdics i es tindran per no presentats, sense perju de la informaci que, respecte d'aix, se li faa arribar a l'interessat. 3. Per a accedir al Registre els interessats hauran de disposar d'un certificat electrnic reconegut, en vigor. Els certificats admesos, aix com les seues caracterstiques, es faran pblics en la seu electrnica de l'Ajuntament de Picanya, a travs del portal http://www.picanya.org, servei Picanya+fcil.

Article 19.- Protecci de dades. S'aplicaran al funcionament del Registre les limitacions que establix, respecte d'aix, la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal, i disposicions que la desenvolupen. Article 20.- Cooficialitat de llenges. En virtut d'all que s'ha disposat per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (L.O 1/2006, de 10 d'abril) i la resta de disposicions aplicables, els interessats poden efectuar les seues actuacions en castell o valenci. En el cas que no manifesten l'idioma triat, s'entendr que han optat pel valenci per ser el municipi de Picanya una zona de predomini lingstic valenci-parlant (Llei 4/1983, de 23 de novembre d's del Valenci). Article 21.- Dependncia orgnica i distribuci de funcions. 1.- El Registre Electrnic s'integra en el General d'Entrada i Eixida de documents, i si b t carcter d'auxiliar i complementari ambds formen un Registre nic, l'mbit objectiu del qual s l'establit en l'article 18. A nivell orgnic s'integra en el Centre d'Informaci i Gesti de Picanya (C.I.G.) que depn de la Direcci del Departament de Servicis Generals.

11

2.- Correspon a l'Alcalde organitzar, dirigir, impulsar i inspeccionar el Registre, acomodar-lo a les modificacions legislatives que es produsquen i adaptar-lo a futures innovacions tecnolgiques. Dins de tals atribucions es troba la d'establir els procediments i documents a tramitar a travs del Registre, disposant el que s necessari quant a la seua entrada en vigor. 3.- La Secretaria General de l'Ajuntament, a proposta si s el cas de la Direcci del Departament de Servicis Generals o del propi CIG, podr adoptar les mesures que asseguren el diari funcionament del Registre i coordinar els servicis administratius per a aconseguir la major eficcia de tal sistema d'informaci. 4.- Correspon al Departament d'Informtica, en exercici de les funcions que li sn prpies, proveir el que s necessari, des del punt de vista tcnic, per al correcte desenvolupament de les comeses del Registre, aix com adoptar les mesures, de tot tipus, exigides per la Llei Orgnica de Tractament Informatitzat de Dades de Carcter Personal (L.O. 5/1992, de 29 d'octubre). 5.- La resta de Departaments municipals observaran el principi de collaboraci en relaci amb el que preveu este article. Article 22.- Funcions del Registre Electrnic. El Registre realitzar les funcions segents: a) Rebre les sollicituds, escrits i comunicacions, relatives als trmits i procediments que s'incloguen en la seu electrnica i els que en el futur es disposen. b) Remetre a les Administracions competents, amb els que existira conveni a este efecte, els documents rebuts per mitjans electrnics. c) Qualssevol altres que fixe en cada moment l'ordenament jurdic.

Article 23.- Efectes de la utilitzaci del Registre Electrnic. La presentaci de sollicituds, escrits i comunicacions en el Registre Electrnic tindr idntics efectes que si es realitzara a travs dels mitjans admesos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com (LRJPAC). Article 24.- Procediment del Registre Electrnic. 1.- Les persones interessades podran presentar sollicituds, escrits i comunicacions durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any. El Registre es regir per la data i hora oficial espanyola, que figurar en la direcci electrnica per al seu accs. 12

Noms quan concrreguen raons justificades de manteniment tcnic o operatiu podr interrompre's, pel temps imprescindible, la recepci de qualsevol tipus de documents. La interrupci haur d'anunciar-se en en el servei Picanya+fcil, dins de la web http://www.picanya.org/ amb l'antelaci que, si s el cas, resulte possible. En supsits d'interrupci no planificada, i sempre que siga possible, la persona usuria visualitzar un missatge en qu es comunicar tal circumstncia. 2.- El Registre emetr, per mitjans electrnics, un missatge de confirmaci de la recepci del document en qu s'indicar si ha sigut registrat correctament, junt amb una clau d'identificaci del tipus nmero/any. L'interessat podr descarregar el justificant generat pel Registre on figurar la data i hora en qu es va produir la recepci i les dades per ell proporcionats, aix com la firma digital de l'rgan competent, de manera que puga ser imprs o arxivat per l'administrat amb el valor de rebut de presentaci als efectes disposats en la LRJPAC. 3.- La persona usuria ser advertida que la no recepci del missatge de confirmaci o, si s el cas, la recepci d'un missatge d'error o deficincia de la transmissi implica que no s'ha produt la recepci. Quan, per raons tcniques, el registre de la sollicitud haja tingut lloc per l'interessat no puga obtindre el justificant de presentaci, podr obtindre-ho, posteriorment, en qualsevol moment, amb el nmero de registre de la seua sollicitud. 4.- La identificaci de l'Ajuntament de Picanya s'efectuar per mitj de la firma electrnica avanada (amb autentificaci de data i hora), generada amb un certificat electrnic installat en l'aplicaci. Esta firma garantir l'autenticitat i integritat dels documents administratius a qu s'incorpore. Article 25.- Cmput de terminis. 1.-Els registres electrnics permetran la presentaci de sollicituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores. La remissi al Registre de documents, la seua recepci, aix com el seu enviament als destinataris, es regir, als efectes de cmput dels terminis fixats en dies hbils, per les regles segents: a) Es consideraran per al Registre i els seus usuaris, dies inhbils els aix declarats, per a tot el territori nacional, en el calendari anual de dies inhbils. Tamb ho seran els que tinguen tal carcter a la Comunitat Valenciana i en el municipi de Picanya.

13

b) La recepci de documents en un dia inhbil, s'entendr produda en la primera hora del primer dia hbil segent. Per a aix, en l'assentisc d'entrada s'inscriuran com a data i hora de presentaci aquelles en qu es va produir efectivament la recepci, constant com a data i hora d'entrada la primera hora hbil del primer dia hbil segent. 2.- Els documents s'entendran rebuts en el termini establit, si s'inicia la transmissi dins del mateix dia i es finalitza amb xit. 3.- El registre telemtic no realitzar ni anotar eixides de documents en dies inhbils. Article 26.- Format dels documents. 1. Tots els documents electrnics que es presenten davant del registre electrnic hauran d'utilitzar formats que siguen compatibles amb els utilitzats per l'Ajuntament de Picanya. 2. L'Ajuntament de Picanya vetlar per la neutralitat tecnolgica d'este, permetent que, en tot cas, aquells puguen ser presentats en formats amb estndards oberts, no lligats exclusivament a una tecnologia per a la que es requerisca l'adquisici d'un programari de codi tancat. Article 27.- Accessibilitat. L'Alcalde adoptar les mesures pertinents perqu les persones amb discapacitat o edat avanada puguen accedir als canals, suports i entorns d'utilitzaci per a fer s del Registre. Article 28.- Virus informtics. Els documents que s'envien al Registre estaran lliures de virus informtics que dificulten o impossibiliten la seua lectura, i s responsabilitat de les persones interessades vetlar perqu aix siga. En tot cas, la mera presncia de virus en un document no determinar, per si, la seua invalidesa, sempre que puga accedir-se al seu contingut. Disposici transitria nica. l'Administraci electrnica. Implementaci progressiva de

Els drets i servicis electrnics reconeguts en el present Reglament podran ser exercits per tots els ciutadans en les seues relacions amb l'Ajuntament de Picanya a partir de l'entrada en vigor del mateix, excepte en el que es referisca als processos en vigor de posada en funcionament del Pla d'Actuaci referit en l'Exposici de Motius, el cronograma del qual coincidix amb l'ampliaci progressiva dels servicis electrnics arreplegats en la LAESP i en el present reglament. En tot cas, el 01/01/2010 els ciutadans i ciutadanes podran accedir i utilitzar el Registre Electrnic de l'Ajuntament de Picanya.

14

Disposici final primera. Modificaci del present Reglament. Basant-se en el procs d'implementaci progressiva a qu es referix la Disposici transitria nica, el present Reglament podr ser modificat, derogat parcialment, o substitut per acord del Ple en qu s'observen les formalitats prpies per a l'aprovaci o modificaci dels Reglaments Locals, a fi d'incorporar i regular successivament nous drets i servicis electrnics al catleg d'estos referit en l'article 5 d'este Reglament. Disposici final segona. Entrada en vigor. Sense perju de la publicaci de l'acord d'aprovaci inicial per a ser sotms a informaci pblica per un termini no inferior a 30 dies, una vegada aprovat definitivament este Reglament pel Ple de l'Ajuntament de Picanya, es publicar en el Butllet Oficial de la Provncia i en el portal http://www.picanya.org/ i entrar en vigor l'endem de la seua publicaci en aquell, sense perju del que disposa la Disposici transitria nica.

ANNEX Requisits tcnics per a accedir al Registre Electrnic. La comunicaci amb el Registre Electrnic es realitza a travs d'un servici web (web service) installat sobre un servidor web segur amb protocol SSL. La seguretat de l'aplicaci la proporciona el propi servidor web segur SSL i la seguretat de les dades es proporciona per mitj de xifrat amb certificats de tipus PKCS12 expedits per una Autoritat Certificadora reconeguda pel Ministeri d'Indstria, Turisme i Comer basats en l'estndard X.509. Els ordinadors utilitzats per a l'accs i utilitzaci del Registre Electrnic, hauran de disposar del navegador Firefox 2X o superior amb una mquina virtual java versi 1.4 o superior, o l'Internet Explorer 6 SP1 o superior, podent ampliar-se esta llista amb altres navegadors que puguen ser d's ests entre els ciutadans. L'autenticaci i la firma electrnica es realitzaran per mitj de certificats basats en l'estndard X.509 expedits per l'Autoritat de Certificaci de la Comunitat Valenciana (ACCV), el DNI Electrnic expedit per Direcci General de Policia i tots aquells expedits per altres autoritats de certificaci reconeguda pel Ministeri d'Indstria Turisme i Comer i que estiguen inclosos en la plataforma @firma de validaci de firma electrnica de l'Administraci General de l'Estat, a excepci dels expedits per la Fbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), ats que els seus servicis tenen un cost econmic per a les entitats locals i requerixen de la seua formalitzaci prvia per mitj d'un conveni-contracte associat.

15