You are on page 1of 12

FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA HISTORIJU

TEME SEMINARSKIH RADOVA ZA AKADEMSKU 2013-2014. GODINU

Sarajevo, septembar 2013.

SEMINARSKI RADOVI IZ HISTORIJE STAROG VIJEKA: PROF. DR. SALMEDIN MESIHOVI VII ASS. AMRA AI, MA

I. HISTORIJA DREVNIH CIVILIZACIJA I KLASINOG DOBA: Historija starog Istoka : 1. 2. 3. 4. 5. Izvori za izuavanje historije starog Egipta Bitka kod Kadea Znaajne enske linosti u historiji Egipta Izvori za proavanje historije drevne Mezopotamije Novo Babilonsko carstvo

Historija stare Grke :

1. Mikenska kultura 2. Minojska kultura 3. Grka kolonizacija June Italije i Sicilije 4. Ropstvo u Homersko doba 5. Pitanje nastanka Homerovih epova 6. Spartansko i atensko zakonodavstvo 7. Vojna osvajanja Aleksandra Makedonskog 8. Heraklovih dvanaest djela 9. Filozofi grkog doba 10. Grka knjievnost klasinog perioda 11. Bitka kod Termopila 12. Zanatstvo u grkom polisu 13. Arhidamov rat 14. Razvoj Makedonije u doba Aleksandra Makedonskog 15. Period orijentizirajueg stila u umjetnosti Stare Grke 16. Grka knjievnost helenistikog doba 17. Ptolomejsko kraljevstvo 18. Politiki tokovi Makedonije i Grke 19. Razvoj pisma u Staroj Grkoj 20. Politika struktura homerskog drutva

II. HISTORIJA KLASINOG DOBA Historija starog Rima Mit o nastanku grada Rima Period rimskog kraljevstva Gladijatorski ustanak (Trei ustanak robova) Vojne reforme Gaja Marija Prvi punski rat Hanibalov pohod na Rim Prvi ilirski rat Reforme brae Grakh Rimska knjievnost Cezar u Galiji i Britaniji Car August Car Trajan Rimska umjetnost Arhitektura starog Rima Rimsko drutvo u doba Principata Rimska vojska u doba kasnog carstva Dioklecijanove reforme Rimska religija u doba Principata Svakodnevni ivot u rimskom drutvu Rimsko pravo Historija Ilira 1. Pisana vrela o Ilirima u bronano i eljezno doba. Ilirska onomastika. 2. Grka kolonizacija jadranskih otoka Visa, Korule i Hvara. 3. Topografija ilirskih naroda. 4. Bardilejeva dinastija. 5. Domavia. 6. Civitas Maeziorum. 7. Civitates u centralnoj Bosni. 8. Tiberijev pohod protiv Ilira. 9. Liburni. 10. Iliri u rimskim izvorima nakon Batonovog ustanka. 11. Dindari. 12. Odnosi izmeu Ilirske i Makedonske drave do Aleksandra Velikog. 13. Ilirski narodi sa prostora Crne Gore. 14. Materijalna kultura Japoda na prostoru Bihaa. 15. Ilirska religija na temelju antikih izvora. 16. Ratovi protiv Delmata.

17. Ilirski narodi sa prostora Panonije. 18. Odnosi Ilira i Grka. 19. Geografske granice ilirskih naroda.

Dodiplomski radovi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Historija Korinta do Filipa II. Ahajski i Etolski savez Doba Heroda Velikog Obrazovanje u antikom Rimu Knjievnost u Augustovo doba Rimski principat u vrijeme vladavine Trajana (Imperator Caesar Nerva Traianus

Divi Nervae filius Augustus 98 117) 7. Iliri u djelima antikih pisaca Plinija Starijeg i Apijana 8. Ilirska keramika

Grko-rimska civilizacija : 1. 2. 3. 4. 5. Atina u Periklovo doba. Sparta nakon Peloponeskog rata Rim u doba Gaja Marija Savezniki rat 91. 88. god. pr.n.e. Rimsko Carstvo u doba cara Trajana

BiH u antiko doba : 1. Ekonomija u unutranjosti provincije Dalmacije na primjerima rimskih vila. 2. Rimski kultovi na teritoriju BiH. 3. Romanizacija kroz duhovnu kulturu na podruju BiH. 4. Odnosi izmeu ilirskih naroda kroz antike izvore sa prostora BiH. 5. Rudarski distrikti na prostoru BiH za vrijeme rimske vladavine.

SEMINARSKI RADOVI IZ HISTORIJE SREDNJOVJEKOVNE BOSNE : PROF. DR. PEJO OKOVI VII ASS. MR. EMIR FILIPOVI

I. Teme iz bosanske historije ranog i razvijenog srednjeg vijeka

1. Bosna u politikim planovima Ugarske XII. st. 2. Uloga stranaca u privrednom ivotu srednjovjekovne Bosne u XIV . st. 3. Vladarska ideologija u titulama bosanskih vladara 4. Bosansko-mletake veze u XIV. st. 5. Vjerska politika kralja Tomaa 6. Smrt kralja Tomaa prema historiografskoj literaturi 7. Srebrenica u bosansko-srpskim odnosima u XV. st. 8. Bosanska svakodnevica prema porukama sa steaka 9. Tepije u srednjovjekovnoj Bosni 10. Srednjovjekovni grad Vesela Straa 11. Isprave Krmendskog arhiva 12. Svjedoci u bosanskim vladarskim ispravama 13. Prepisivaka djelatnost u srednjovjekovnoj Bosni 14. Slika ivota prema natpisima na stecima 15. Bosanski velikai u politikim planovima Ladislava Napuljskog

Dodiplomski radovi :

1. 2. 3. 4. 5.

Pad Bosne 1463. s obzirom na podatke Sumarnoga deftera iz 1468/69. Protovestijari bosanskih kraljeva Bosna i Ugarska u doba bana Boria Bosna i Venecija u srednjem vijeku Doprinos Sime irkovia prouavanju historije srednjovjekovne Bosne

Diplomski radovi: 1. Bosna u Dukljaninovu djelu kritika analiza vrela 2. Pismenost u srednjovjekovnoj Bosni 3. Srebrenik u Usori Srebrenik u Podrinju problem topografske identifikacije

SEMINARSKI RADOVI IZ OPE HISTORIJE SREDNJEG VIJEKA : PROF. DR. DUBRAVKO LOVRENOVI VII ASS. MR. EMIR FILIPOVI :

DODIPLOMSKI: 1. Proglasenje Carstva na Zapadu 800. godine 2. Avinjonsko suzanjstvo papa 3. Jan Hus DIPLOMSKI: 1. Stecci i epitafi 2. Crkveni koncili u XV st. 3. Bizantsko Carstvo i Zapad (1204-1261).

SEMINARSKI RADOVI IZ HISTORIJE JUGOISTONE EVROPE U SREDNJEM VIJEKU : PROF. DR. ESAD KURTOVI

Predmeti : Historija Jugoistone Evrope u ranom srednjem vijeku Historija Jugoistone Evrope u razvijenom srednjem vijeku 1. Pad srednjovjekovnih drava na Jugoistoku Evrope pod osmansku vlast 2. Bugari do 10. Stoljea 3. Avarsko-slavenski savez 4. Dubrovaki statut 5. Slobode dalmatinskih gradova po tipu trogirskom 6. Bizantska tema Dalmacija 7. Djelatnos Rastka Nemanjia (sv. Save) 8. Nikola Altomanovi 9. Mletako stjecanje Dalmacije 10. Ustoliavanje korukih vojvoda

Dodiplomski radovi : 1. Bogumilstvo u Makedoniji i Bugarskoj 2. Dubrovake kolonije na Balkanu 3. Zadarski mir

Zavrni dodiplomski radovi : 1. Despot Stefan Lazarevi 2. Neretvanska kneevina 3. Ljudevit Posavski

SEMINARSKI RADOVI IZ HISTORIJE OSMANSKOG PERIODA: PROF. DR. ENES PELIDIJA VII ASISTENT MR. FAHD KASUMOVI

Teme za seminarske radove u zimskom semestru 2013. I. Historija Bosne u osmanskom periodu (do 1580) 1. Osmanske vojne aktivnosti na podruju srednje i sjeverne Dalmacije do 1580. 2. Znaaj muafijeta za razvoj gradskih naselja u Bosni u XV i XVI stoljeu 3. Krbavska bitka 1493.

II. Historija jugoistone Evrope u osmanskom periodu (do 1606.) 1.Interregnum u osmanskoj dravi 1402-1413 2.Osmansko carstvo u vrijeme sultana Bajazita II 3. Hronike Aikpaazadea i Mehmeda Nerija kao izvori za za izuavanje osmanske historije

III Historija jugoistone Evrope u osmanskom periodu (1606-1791) 1. Osmansko carstvo u vrijeme sultana Mahmuda I (1730-1754) 2. Makedonija u 17. stoljeu 3. Crnogorske nahije u 17. stoljeu

IV Bosanski ejalet (1580-1791) 1. Bosanski ejalet u vrijeme Dubikog rata 1788-1791 2. Banjaluki boj 1737

SEMINARSKI RADOVI IZ OPE HISTORIJE NOVOG VIJEKA : PROF. DR. ZIJAD EHI VII ASS. DR. AMILA KASUMOVI

I.

Evropska i svjetska historija ranog novog vijeka (1500-1789):


1. 2. 3. 4. 5.

Poljska u 18. Stoljeu Uzroci reformacije Erazmo Roterdamski Privredne prilike u Engleskoj u 16. Stoljeu Svakodnevni ivot u doba renesanse

II.

Evropska i svjetska historija novog vijeka (1789-1918): 1. 2. 3. 4. 5. Beki kongres Giuseppe Garibaldi Impresionisti (historijski kontekst) Ukidanje kmetstva u Rusiji Marokanske krize

III.

Evropska i svjetska savremena historija (1918-2000): 1. 2. 3. 4. 5. pansko drutvo pred panski graanski rat ensko pitanje izmeu dva svjetska rata Teheranska konferencija Pad Berlinskog zida Pop kultura

Dodiplomski radovi :

I. Evropska i svjetska historija ranog novog vijeka (1500-1789):


1. panija u 18. Stoljeu 2. Josef II 3. Prosvjetiteljstvo

II. Evropska i svjetska historija novog vijeka (1789-1918): 1. Sarajevski atentat (meunarodni odnosi i diplomatija) 2. Poetna faza industrijske revolucije 3. Ujedinjenje Italije

III.Evropska i svjetska savremena historija (1918-2000): 1. W. Churchill 2. Maralov plan 3. Korejski rat (1950-1953)

Diplomski radovi :

I. Linosti evropske i svjetske historije (1500-1789): 1. Viktorija (1837-1901) 2. Karl Marx

II. Tri svjetske politike scene (1918-1945): 1. Velika Britanija (1918-1939) 2. Velika Britanija (1939-1945)

SEMINARSKI RADOVI IZ SAVREMENE HISTORIJE : PROF. DR. HUSNIJA KAMBEROVI VII ASS. AMIR DURANOVI

I. Historija jugoistone Evrope 1918- 1945:


Drugi svjetski rat u asopisu Tokovi istorije Lokalna historija u asopisu Tokovi istorije Hrvatska politika izmeu dva svjetska rata u asopisu za suvremenu povijest Ustaki pokret u asopisu za suvremenu povijest Represija na kraju Drugog svjetskog rata u asopisu za suvremenu povijest 6. Iz slovenake historiografije pregled 1. 2. 3. 4. 5.

II. Historija Bosne i Hercegovine 1918- 1945


1. Bosna i Hercegovina 1918-1945 u asopisu Bosna Franciscana 2. Bosna i Hercegovina 1918-1945 u asopisu Historijska traganja 3. Graaniki glasnik i savremena lokalna historija 4. Muslimanska politika izmeu dva svjetska rata u asopisu Prilozi

SEMINARSKI RADOVI IZ HISTORIJE JUGOISTONE EVROPE I HISTORIJE BOSNE DO 1918. : DOC. DR. EDIN RADUI VII ASS.

I. JUGOISTONA EVROPA OD KRAJA XVIII ST. DO 1878. GODINE 1. Vukovo pismo Milou Obrenoviu 2. Nacionalni odnosi u Dalmaciji u 19. Stoljeu 3. Slovenaki nacionalni pokret II. JUGOISTONA EVROPA OD 1878. DO 1918. GODINE 1. Odnosi Hrvata i Maara u 19. Stoljeu 2. Rumunija 1878-1918. 3. Crna Gora u I svjetskom ratu

III.HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE OD 1791. DO 1878. GODINE 1. Pravatvo i Bosna i Hercegovina 2. Pitanje Kleka u austrijskoj i britanskoj politici 3. Saobraaj u Bosni u 19. st. (do 1878)

4. Obiaji u Hercegovini u 19. st. 5. Rizvanbegovii

IV. BOSNA I HERCEGOVINA U AUSTROUGARSKOM PERIODU 1. 2. 3. 4. 5. Bosna i Hercegovina u Renerovom putopisu Poeci fudbalske igre u BiH Izborni red Ustava iz 1910. Zemaljska vlada Bosna i Hercegovina u I svjetskom ratu

Dodiplomski radovi :

I. HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE OD 1791. DO 1878. GODINE 1. Ruska politika u Bosni i Hercegovini do 1878. 2. Provoenje vojne reforme u Bosni

II. BOSNA I HERCEGOVINA U AUSTROUGARSKOM PERIODU 1. Srbi muslimani 2. Hrvati muslimani 3. Kmet ili zakupnik?

III.JUGOISTONA EVROPA OD KRAJA XVIII ST. DO 1878. GODINE 1. Grki ustanak 2. Balkanske dinastije

IV. JUGOISTONA EVROPA OD 1878. DO 1918. GODINE 1. Balkanski ratovi i demografske promjene 2. Jugoslovenstvo u I svjetskom ratu

Zavrni diplomski radovi :

I. BOSANSKOHERCEGOVAKO DRUTVO OD KRAJA 18. ST. DO 1918. 1. Bonjatvo 19. stoljea regionalni i/ili nacionalni identitet? 2. Historijska problematika na stranicama bosanskohercegovake tampe 3. Srpski nacionalni pokret u Bosni i Hercegovini