You are on page 1of 17

PREMBUL El present Reglament t per objecte regular el rgim dexplotaci del Mercat Municipal, de naturalesa minorista, amb la finalitat

de prestar un servei pblic, i daquesta manera posar a disposici dels ciutadans i les ciutadanes de Picanya els productes propis de la venda en mercat de la millor qualitat possible i als preus ms assequibles. Els concessionaris de les parades se sotmeten a aquesta finalitat i accepten la seua regulaci, tant en la lletra com en els principis en qu sinspira. La Corporaci Municipal assumeix aquesta responsabilitat i vetlla pel seu bon funcionament, tant en all administratiu com en all sanitari. CAPTOL I DISPOSICIONS GENERALS Article 1r.- El mercat s un centre dabastiment establert per lAjuntament per a la venda al detall darticles alimentaris i ds domstic en rgim de lliure competncia, mitjanant la concurrncia i multiplicitat de parades de venda que tendeixen a cobrir les necessitats de la poblaci. Article 2n.- Limmoble on subica el mercat, carres Marqus del Tria / Tenor Salvador Alejos s un b de domini pblic i, com a tal, figura en el Llibre dInventari Municipal de Bns. Article 3r.1.-El mercat estar obert al pblic tots els dies des de les 8 fins a les 14 hores, llevat de diumenges i dies festius, prviament assenyalats a la vista del calendari laboral. 2.-La Comissi de Govern queda facultada per a modificar lhorari dobertura i tancament sempre que ho considere convenient, havent-hi sentit a la Comissi Collaboradora de Venedors i fent-ho pblic amb deu dies danticipaci. Article 4t.1.-LAjuntament podr intervindre lactivitat dels seus administrats al mercat, per tal d'assegurar labast dels articles de consum de primera necessitat, la qualitat

dels oferts en venda, la fidelitat a lhora de servir els que sexpedisquen a pes o en mesura, la normalitat dels preus i la lliure competncia, tot ajustant-ne la intervenci, en tot cas, al principi digualtat davant la Llei. Article 5.- La neteja de les parades estar a crrec dels seus ocupants. La de la resta del Mercat, la dur a terme lEncarregat del Mercat. Article 6.-Per a la comunicaci amb els interessats, lAjuntament fixar les ordres pertinents en el tauler danuncis del Mercat. Aquest mitj tindr efectes de notificaci, excepte en els casos que aquesta necessitara el compliment daltres formalitats reglamentries. Article 7.- Lenllumenat del Mercat romandr encs durant el temps necessari. El particular de cada parada, de crrec del concessionari, estar subjecte al rgim que aquest considere convenient que cal establir-hi. Article 8.- Lactivitat comercial en cada parada del Mercat girar a nom del titular autoritzat per lAjuntament, el qual podr disposar del servei daltres persones, familiars directes o assalariats, per a servir al pblic els gneres a la venda, sempre que reunisquen les condicions necessries, exigides legalment. Article 9.- Els creditors dels titulars de les parades, si obtingueren lembargament del negoci que shi exerceix, quedaran subjectes al pagament de les exaccions i quotes, i al compliment de la resta dobligacions imposades als esmentats titulars. Article 10.- El nmero, emplaament i dimensi de les parades de venda, locals i altres serveis del Mercat estan assenyalats en el plnol de planta oport, que sadjunta al present Reglament i que sintegra en ell a tots els efectes legals que hi procedisca. Article 11.- La venda ambulant, fora del recinte del Mercat Municipal, es regir per les disposicions generals i especfiques corresponents a dita modalitat de comer, i pels acords de lAjuntament. Article 12.- LAjuntament quedar exempt de la responsabilitat civil subsidiria derivada de lactivitat comercial que es desenvolupe en les parades de venda.

CAPTOL II COMPETNCIES Article 13.- LAjuntament exercir amb plena competncia les funcions que les disposicions legals li atorguen dacord amb lorganitzaci i rgim del servei de Mercat, sense perju de les competncies que pugen pertnyer per ministeri de les lleis a altres Organismes i Autoritats. Article 14.- Lesmentada competncia sexercir pels rgans de lAjuntament de forma directa, dins de les atribucions que li confereixen les disposicions vigents i les normes de la present reglamentaci. Article 15.- s competncia de la Corporaci en Ple: a) Laprovaci, modificaci o derogaci daquest Reglament. b) La resoluci de les qestions que no estiguen atribudes o excedisquen de la competncia daltres rgans municipals. s competncia de la Comissi de Govern: a) Adjudicar definitivament les parades fixes del mercat. b) Imposar les sancions derivades de faltes greus o molt greus. c) Fixar les qestions que li plantege el Regidor delegat del Servei, la Comissi Informativa corresponent, lAssociaci de Venedors o lAlcalde en persona, i en far sabedor al Ple de lAjuntament si la seua importncia aix ho aconsellara. Ser competncia de lAlcaldia, que podr delegar en el Regidor del Servei: a) La direcci, inspecci i impulsi del servei del mercat. b) La proposta de sancions referents a faltes greus o molt greus, i la imposici referent a faltes lleus. La Comissi de Serveis, el seu President i la Ponncia dAbastiments, exerciran per delegaci de lAlcalde aquelles atribucions que els conferira i les que resulten de la present reglamentaci. Amb carcter general sels atribueix lestudi i informe de totes les resolucions que haja dadoptar tant lAjuntament Ple com altres rgans municipals i els que siguen requerits per lAlcaldia.

CAPTOL III PARADES DE VEDA ADJUDICACI Article 16.- Les parades de venda, on sexerceix lactivitat de comer dins del recinte del mercat, sn propietat de lAjuntament, la seua naturalesa s la de Bns de servei pblic i com a tals inalienables, inembargables o imprescriptibles. Article 17.- La utilitzaci de les parades del mercat, en tot all que impliquen un s privatiu, estaran subjectes a concessi administrativa. Article 18.- Lobjecte de la concessi s el dret a ocupar de manera privativa i amb carcter exclusiu cada una de les parades fixes del mercat adjudicades, amb la finalitat i obligaci de destinar-la a la venda al detall dels articles per als quals estiguera classificada dins de la llista dautoritzats. Article 19.1.- La forma dadjudicaci de les parades ser per subhasta pblica, dacord amb les bases del plec de condicions aprovat per lAjuntament en Ple. 2.- Els preceptes aplicables seran els que regulen aquesta matria en la Llei de Rgim Local, Reglaments que la desenvolupen i disposicions que la complementen. 3.- De ladjudicaci de parades, sen dur registre, amb tots els particulars, per duplicat, en lAjuntament i Regidoria del Mercat, amb la finalitat de conixer en qualsevol moment la distribuci de les parades aturades i les vacants existents. 4.- La possessi de les parades es realitzar per lEncarregat del Mercat, el qual no podr consentir-la mentre no tinga en el seu poder notificaci de ladjudicaci efectuada. 5.- En el cas que hi reste una parada vacant per baixa de qui locupava, lEncarregat del mercat, en fer-sen crrec, examinar detingudament la parada i si observara alguns defectes o deterioraments, ho far constar en una Acta que subscriur amb el venedor que shi done de baixa, i hi intervindr en cas de disconformitat el President de lAssociaci de Venedors i correspondr a lAjuntament resoldre el que hi pertoque. Article 20.- Els concessionaris estan obligats a regentar personalment la respectiva parada, llevat del que disposa en lapartat 3r de larticle segent, per la qual cosa queda totalment prohibit subalternar-lo totalment o parcial.

Article 21.1.- Seran titulars de la concessi les persones naturals o jurdiques de nacionalitat espanyola amb plena capacitat jurdica. 2.- No podran ser titulars els compresos en els casos dincapacitat o incompatibilitat assenyalats en la Legislaci Local vigent. 3.- Els menors dedat o majors discapacitats podran succeir el titular en les parades noms en els casos de trasps per defunci, sempre representat per qui legalment hi estiga autoritzat. Article 22.1.- En cas de defunci, es trametr la parada a favor de qui resultara ser hereu del titular o legatari de lesmentada parada. 2.- En cas dhaver-se trams mortis causa la parada proindivissa a dues o ms persones, aquestes, en el termini de tres mesos, hauran de determinar i comunicar a lAjuntament que, dentre elles, ha de succeir en la titularitat de la parada. Si no ho fa en el termini indicat, es declarar caducada lautoritzaci. Article 23.1.- Els concessionaris de parades podran traspassar-les, conservant la mateixa destinaci, amb prvia autoritzaci de la Corporaci i pagament dels drets a tal fi establerts en la corresponent Ordenana Fiscal. 2.- No obstant all disposat anteriorment, la Corporaci podr exercitar el dret de resultat, per a la qual cosa ladjudicatari en sollicitar lautoritzaci per al trasps declarar limport de la transmissi prevista, i lAjuntament hi haur de resoldre la petici en el termini de dos mesos. Article 24.- Sense perju dall disposat en altres preceptes daquest Reglament, les concessions sextingiran per: a) Renncia expressa i escrita del titular. b) Mort del titular, llevat all disposat en els articles anteriors daquest Reglament. c) Prdua dalguna de les condicions de capacitat o compatibilitat. d) Transcurs del termini assenyalat en ladjudicaci per a la vigncia de la concessi. e) Per infracci molt greu.

Article 25.- Lextinci anticipada de la concessi pels motius recollits en el Reglament no comportar cap indemnitzaci o cap rescabalament per danys o perjus exigibles a lAdministraci municipal. Article 26.- Els titulars hauran, en acabar-hi lautoritzaci, qualsevulla que fra la causa, deixar lliures i buits a disposici de lAjuntament els locals objecte de la utilitzaci. Article 27.- LAdministraci municipal podr en cas contrari, acordar i executar per ell mateix loport llanament, tot utilitzant la via administrativa, determinada per la legislaci vigent, sense intervenci judicial. Article 28.- En all previst en les presents disposicions, shi actuar dacord amb all disposat en la legislaci de rgim local, quant a la regulaci de les llicncies i autoritzacions atorgades pels Ajuntaments. CAPTOL IV ENCARREGAT DEL MERCAT Article 29.- En ledifici del Mercat existir una oficina, anomenada Consergeria, al front de la qual estar un empleat municipal, b de la Plantilla de Funcionaris o de la Plantilla Laboral, que, com a Encarregat, dependr de la secci corresponent de la Secretaria de lAjuntament en les funcions de tipus administratiu, com ara pel que fa a peticions dels beneficiaris del mercat, incidncies administratives de les parades, tramitaci de denncies, sancions, altes i baixes, estadstiques, llibre de registre, etc., i de la Dipositaria municipal quan al cobrament de drets i taxes del mercat, per a la qual cosa es far crrec en forma reglamentria de rebuts i talonaris corresponents i practicar les liquidacions en la forma legalment ordenada. Article 30.- Lencarregat del mercat tindr les funcions segents: a) Complir i fer complir el present Reglament, lOrdenana Fiscal corresponent reguladora dels drets i taxes per utilitzaci dels serveis del Mercat, els acords de lAjuntament i resoluci que adopte lAlcaldia, per a la qual cosa sempre ha de tindre tota aquesta documentaci disponible per a qualsevol informaci necessria.

b) Lobertura i tancament del Mercat en lhorari assenyalat, on romandr en compliment de les seues funcions. c) Tenir cura que lactivitat en linterior del mercat es realitze amb normalitat, en harmonia amb les disposicions legals vigents, i informar lAjuntament de les anomalies que hi observara. d) Vetllar pel bon ordre, policia i neteja del mercat, per ls adequat de les installacions daprofitament com i el racional consum de lenllumenat pblic. e) Mirar per la conservaci i entreteniment de ledifici i les seues installacions, per a la qual cosa proposar les mesures adequades per al millor funcionament del Mercat. f) Encendre i apagar lenllumenat. transmetre-les, en el seu cas, a lAjuntament. h) Notificar als titulars de les parades de venda les comunicacions de lAjuntament que directament els afecten. i) j) Tenir cura del servei de reps. Facilitar al veterinari encarregat de la inspecci sanitria, el compliment de la seua comesa. k) Efectuar la recaptaci dels drets i taxes per la utilitzaci del Mercat. l) Mantenir contnuament informat el Sr. Alcalde o Regidor Delegat del Servei, de tot all de relleu que succesca al Mercat. m) Requerir la presncia de la Policia Municipal quan es desacaten les ordres que dicte lAjuntament, o shi produsquen aldarulls, escndols o altres actes que afecte lordre pblic o que suposen lincompliment dels bans de lAlcaldia. n) Totes les altres que resulten daquest Reglament o li foren encomanades per lAlcaldia, Delegat del Servei o Cap del negociat del qual el Mercat depenga administrativament. g) Atendre les queixes i reclamacions del pblic i titulars de les parades i

CAPTOL V DRETS I OBLIGACIONS

Article 31.- Correspon als titulars de les parades el dret a utilitzar els bns de servei pblic necessaris per poder dur a terme les seues activitats en la forma establerta. Article 32.- LAjuntament no assumir responsabilitat per dany, sostraccions o deterioraments de mercaderia. Tampoc no assumir la responsabilitat de custdia, encara que provesca la vigilncia del Mercat. Article 33.- Lobjecte per al qual es concedixen les parades de venda no podr ser alterat en cap moment sense prvia autoritzaci municipal. Article 34.- Els titulars de les parades estan obligats a: 1) Mantenir-les obertes al pblic ininterrompudament durant les hores assenyalades per lAjuntament per a la venda. 2) Conservar-les en bon estat, aix com les installacions, per a la qual cosa vetllaran, perqu estiguen netes, lliures de residus i en perfectes condicions higiniques. 3) Installar en elles el corresponent comptador, diferencial i limitador de corrent dacord amb la normativa que regeix les installacions de baixa tensi, dobligat compliment, i sempre per al cas que tinguen installat enllumenat propi o qualsevol mquina que ho necessite. La qualitat dels materials i lloc demplaament daquests aparells de control i protecci li seran assenyalats per lelectricista municipal, el qual haur de donar el vist-i-plau, previ a la connexi del subministrament en la parada. El consum elctric de cada parada anir a crrec del titular. 4) Abonar puntualment lAjuntament limport de la seua participaci en les despeses comunes com ara enllumenat general, neteja, segurs, etc. 5) Tenir a la vista del pblic totes les existncies dels articles que shi expedisquen, sense que sen pugen apartar, seleccionar o ocultar part, llevat del cas que per la seua quantitat i forma de disposici no puguen ser collocades totes a la vista.

6) Mostrar els articles de venda a la inspecci sanitria que podr procedir al seu decoms i inutilitzaci, en cas de ser declarats nocius per a la salut pblica. 7) Vestir acuradament la indumentria apropiada. 8) Satisfer el cnon i altres exaccions que corresponguen. 9) Els gneres hauran de ser posats a la venda sobre la mateixa parada, o en safates o cistelles, que facen embalum noms el necessari per poder ser dominats pels venedors, compradors i Policia Municipal. Tots els articles exposats a la venda tindran assenyalats amb carcters clars i legibles els seus preus unitaris o per pes, dacord amb les disposicions legals oportunes. 10) Cada venedor haur demprar balances, bscules, pesos o mesures adequadament contrastades. 11) Els venedors actuaran sempre dins de la seua respectiva parada i darrere de la seua taula-aparador; per a vendre o fer reclam no eixiran a lexterior de la seua parada. 12) Els envasos, buits o plens, no es podran collocar en els corredors, ni tampoc els productes. 13) Tenir disponible el ttol de la llicncia municipal o xerocpia daquest, i rebuts justificatius de llicncia fiscal, aigua potable, fluid elctric, taxa municipal i altres documents del seu trnsit comercial. 14) Facilitar a lAdministraci Municipal per mitj dels seus funcionaris i Agents daccs i exhibici de tots els articles existents en totes les parades i facilitar-los totes les dades que li siguen sollicitades. 15) Les persones que treballen en la parada hauran destar en possessi del carnet oficial sanitari de manipulador darticles, alimentaris o similar, i complir les prescripcions corresponents. Complir les altres obligacions que resulten daquest Reglament, Ordenances Municipals, acords o resolucions de lAjuntament o Alcaldia. Article 35.- Queda prohibit als venedors en les parades de venda:

a) Realitzar obres, per insignificants que siguen, i introduir modificacions de qualsevol tipus en les parades i dependncies del mercat sense la corresponent autoritzaci municipal. b) Mantenir en les parades sacs, caixes, envasos o utensilis buits o poc netes que alteren o afecten a les condicions higinico-sanitries del lloc. c) Servir, entregar o embolicar els articles alimentaris, la venda dels quals realitzen amb infracci de les normes higinico-sanitries legalment establertes o que es dicten per les Autoritats competents. d) Fer propaganda o publicitat abusiva en perju dels altres venedors i utilitzar altaveus o altres mitjans acstics. e) Es prohibeix terminantment encendre foc, fer fregits o guisats en les parades, ni dins del recinte del Mercat, excepte, naturalment, en la parada destinada al servei de bar. f) Exposar les mercaderies de forma que molesten o perjudiquen la resta de venedors o compradors. g) Utilitzar installacions accessries per a la venda i mostres o anuncis que puguen causar danys o ser perjudicials per a ledifici, per als altres venedors o per al pblic en general. h) Proferir crits o pronunciar paraules atemptatries per a la venda dels gneres impropis per a tal finalitat. i) Originar baralles, escndols o aldarulls per qualsevol motiu.

Article 36.- Els titulars de les parades, seran responsables de les infraccions que cometen en ells els seus familiars i assalariats que hi presenten servei, per a la qual cosa podran arribar a la prdua de la concessi, amb el previ corresponent expedient. Article 37.- Els venedors podran entrar i eixir abans de lhora fixada dobertura al pblic de mat, desprs del tancament de vesprada, amb la finalitat que puguen preparar o retirar-ne els seus gneres, en lhorari previst per a aix. Article 38.- La neteja de les parades la duran a terme de manera que no causa molsties al pblic ni als altres venedors, per a la qual cosa sefectuara fora de lhorari de mercat, conforme al que establisca lAjuntament. Els residus provinents de lesmentada neteja es dipositaran en els recipients que assenyala lAjuntament, amb la finalitat que posteriorment siguen retirats pel servei de neteja municipal.

10

CAPTOL VI OBRES, SERVEIS I INSTALLACIONS Article 39.- Totes les obres i installacions es realitzen en les parades del mercat i queden unides de manera permanent al sl, parets i altres elements integrants de limmoble del mercat, quedaran de propietat municipal. Sentendr que aquestes obres i installacions estan unides de manera permanent quan no puguen separar-se dels sls, parets o elements de les parades o del mercat sense trencament o deteriorament daquests. Article 40.- Es necessitar el perms o llicncia de lAdministraci municipal, atorgada per la Comissi de Govern, per a poder realitzar obres o installacions en les parades del mercat. Article 41.- Les installacions i permisos necessaris per al subministrament o connexi en les parades dels serveis daigua, electricitat, aix com les despeses de conservaci de les esmentades installacions seran a compte dels titulars. Article 42.- Els titulars amb relaci als serveis indicats, hauran de proveir-se dels corresponents comptadors la installaci i conservaci dels quals seran del seu compte. Article 43.- Les parades del mercat hauran de proveir-se de les corresponents cmeres o armaris frigorfics, de carcter individual, quan els productes alimentaris que hi servisquen necessiten dinstallacions com aquestes o del seu servei. La installaci dels esmentats elements correr a crrec dels titulars de les parades, aix com de la seua conservaci. Article 44.- La crrega i descrrega de mercaderies haur de realitzar-se sense que els vehicles de transport daquestes penetren en el recinte del mercat. Hauran de realitzar-se en els llocs habilitats per a aix. Article 45.- Lenllumenat del mercat romandr encs durant el temps que siga necessari, segons les installacions, per a la qual cosa lEncarregat haur de procurar

11

que no es malgaste el fluid elctric aix com que no existisca foscor perjudicial per a les transaccions prpies del mercat. CAPTOL VII COMISSI DE VENEDORS Article 46.1.- Amb carcter no decisiu, ni vinculant per a lAjuntament, podr constituir-se una Associaci de Venedors que represente els venedors del mercat, la qual podr sollicitar, informar o suggerir totes les actuacions que creguen convenients per a la bona marxa del mercat, i canalitzar les queixes de compradors i venedors, per a la qual cosa podr entrevistar-se amb lencarregat del mercat o amb els representants de lAjuntament sempre que ho consideren necessari. 2.-En general, lAssociaci collaborar amb lAjuntament per a la millor soluci dels problemes del mercat i del seu bon funcionament. Article 47.- LAssociaci de venedors estar composta pels titulars de les parades, els quals escolliran dentre ells democrticament en els seus representants. Article 48.- LAssociaci celebrar les seues reunions al mercat o a la Casa Consistorial, en els segents casos: a) Quan les convoque el seu president per iniciativa prpia. b) A petici de la majoria dels seus components. c) A iniciativa de lAlcalde o Ponent del Servei. CAPTOL VIII INSPECCI SANITRIA REPS Article 49.- LInspector Veterinari tindr al seu crrec el control higinic de les installacions i dependncies del mercat municipal, aix com la inspecci sanitria dels articles alimentaris a expendre-hi.

12

Article 50.1.-LInspector Veterinari comprovar peridicament lestat de les parades i installacions, i hi procedir a ordenar la correcci de totes les deficincies que hi observara. 2.-Disposar totes les mesures que considere necessries per a evitar lacumulaci i presncia dels subproductes i deixalles produts durant la jornada de venda, per a la qual cosa proposar a lautoritat municipal ladopci de les mesures necessries a lefecte. 3.-Examinar peridicament i amb tota latenci les condicions sanitries dels articles alimentaris posats a la venda, tantes vegades com ho requerisquen leficincia del servei i lincompliment dall ordenat per lAutoritat Municipal, per a la qual cosa realitzar la presa de mostres en aquells casos que ho considere oport i les remetr al laboratori oficial. Amb la finalitat de facilitar la inspecci sanitria, sestablir un horari de recepci de productes alimentaris en el mercat municipal, prvia aprovaci de lAlcaldia. Article 51.- Comprovar que la totalitat de les carns fresques, aix com les congelades i refrigerades, estiguen adequadament documentades i hi procedir a la intervenci i decomissat, previ als requisits reglamentaris, de totes les que no les presentaren. Igualment, efectuar la inspecci sanitria de la caa i volateria, i hi exigir i expendr la documentaci sanitria que per a la circulaci dels esmentats productes establisca la legislaci vigent. Article 52.- Inspeccionar amb la major meticulositat la totalitat dels peixos i dels mariscos existents en les parades de venda destinades a aix, i tindr cura que, mentre duren les operacions de venda, no es realitzen les tasques de neteja del mercat o aquells altres actes que pogueren alterar la sanitat del mercat. Shi prohibir el rentat del peix i la venda en recipients de fusta que no siguen de primer s. Article 53.Tindr cura que els aparadors-frigorfics installats en llocs no

especficament dedicats a la venda dec arn, i que requerisquen dedicar-los a aquesta activitat, compten amb ladequada autoritzaci municipal i sanitria. Article 54.- El veterinari titular ordenar que shi decomissen, amb la destrucci posterior, tots els articles alimentaris que no reunisquen les condicions necessries per a ser lliurats al consum pblic, i nalar la corresponent acta i en lliurar una cpia

13

a lindustrial afectat, sempre seguint, en cas de disconformitat, les normes establertes per a aquest tipus de dictmens contradictoris.

legals

Article 55.- LInspector Veterinari dur un llibre de registre on es faran les anotacions corresponents a mercaderies inspeccionades, decomissats efectuats, intervencions de productes dutes a terme, aix com totes les incidncies que sesdevinguen amb el servei. Les dades consignades en el llibre serviran de base per a la confecci de les parts de servei que calga enviar a lAlcaldia. Article 56.- Ats el carcter dautoritat de lInspector Municipal Veterinari durant lexercici de la seua missi al mercat, el personal municipal de servei daquest li est subordinat, i haur de prestar-li la collaboraci i serveis que li foren necessaris. Article 57.- Els compradors tindran dret a sollicitar la immediata inspecci de les mercaderies adquirides al Mercat, aix com al seu reconeixement i anlisi, per a la qual cosa seran atesos en el local destinat a Oficina de lInspector Municipal Veterinari. Article 58.- Quan algun comprador formule reclamacions quant a lestat dels gneres adquirits, el veterinari dictaminar respecte a la procedncia o improcedncia de la reclamaci. En el primer cas, i prvia sollicitud del reclamant, estendr un certificat acreditatiu de linforme ems perqu el perjudicat puga justificar-hi el dret a ser indemnitzat pel venedor. Article 59.- Per a la imposici de les sancions als qui adulteren els aliments o els posen a la venda en males condicions, regiran les disposicions vigents sobre la matria, sense perjudici de les sancions que es puguen imposar per infracci dels preceptes daquest Reglament. Article 60.- Al mercat, en les oficines dadministraci, funcionar el servei de reps pblic, que estar a crrec de lEncarregat, i verificar el reps, b a petici dels compradors, b per ordre de lAlcalde o Ponent de Mercats. Les reclamacions per falta de pes no seran ateses si no es formulen en el mercat, abans deixir-ne. Article 61.- Per a la corresponent eficcia del servei de reps pblic, loficina estar dotada de les bscules i balances oficials, amb els pesos i mesures necessries que assenyale el Reglament de pesos i mesures vigents.

14

Article 62.- Quan, com a conseqncia del reps efectuat, resulten mercaderies amb manca de pes, hom aplicar als venedors les sancions que hi pertoque dacord amb la legislaci aplicable a dites infraccions. Article 63.- Els instruments de pesar i mesurar utilitzats en els mercats hauran dajustar-se als models autoritzats pels organismes oficials competents. En tot moment lAdministraci podr verificar la seua exactitud, cosa que haur de tenir lloc almenys una vegada lany. Article 64.- Els venedors estan obligats a exhibir, a requeriment del Veterinari o Encarregat del Mercat, tots els articles que tinguen per a la venda, fins i tot els dipositaris en armaris, neveres i envasos, sense que puguen oposar-se al seua reconeixement, ni al seu decomissat i inutilitzaci, en cas que siguen declarats, previ dictamen de la inspecci sanitria, nocius per a la salut. CAPTOL IX INFRACCIONS I SANCIONS Article 65.- Es consideraran faltes lleus: a) Falta de neteja de les parades i de lentorn i falta de cura en els venedors. b) Les baralles i aldarulls. c) El tancament no autoritzat de les parades de venda, sense causa justificada, dun a cinc dies. d) Qualsevol infracci daquest Reglament no qualificada com a falta greu o molt greu. Article 66.- Seran considerades faltes greus: a) La reiteraci duna falta lleu de la mateixa naturalesa al llarg dun any. b) La comissi de la tercera falta lleu en un any. c) La defraudaci de la quantitat i qualitat dels gneres venuts. d) El reiterat incompliment de les obligacions sanitries. e) La modificaci de lestructura o installacions de les parades sense la pertinent autoritzaci i causar danys en les installacions. f) Sotsarrendar la parada. justificaci. g) El tancament de la parada no autoritzat durant ms de cinc dies i sense

15

h) El desacatament de les disposicions dimanades de lautoritat municipal, i ofensa als treballadors municipals al servei del mercat. i) La falta de pagament dels drets corresponents en els terminis assenyalats en cada cas. Article 67.- Seran faltes molt greus: a) La reiteraci de faltes greus de qualsevol naturalesa al llarg de lany. b) El trasps de la parada sense obtindren la pertinent autoritzaci. c) Labandonament injustificat de la parada durant tres mesos. Article 68.1.- Per a les faltes lleus saplicaran les segents sancions: a) Apercebiment b) Multa de 250 a 1.000 ptes. 2.- Per a les faltes greus: a) Multes de 1.000 a 5.000 ptes. b) Suspensi temporal de la concessi de 5 a 20 dies hbils. 3.- Per a les faltes molt greus: a) Suspensi temporal de la concessi de 20 dies a 6 mesos. b) La caducitat de la concessi sense dret a indemnitzaci. 4.- Sn sancions despecial aplicaci: a) Decomissar els articles que motiven la infracci. b) La suspensi dobres i installacions. c) Les multes i recrrecs previstos en les Ordenances Fiscals i acords municipals. Dins del mxim autoritzat, la quantia de les multes es fixar discrecionalment tot tenint en compte les circumstncies del cas i els antecedents de linfractor. Article 69.1.-Les faltes lleus seran sancionades per lAlcaldia, havent escoltat linfractor. 2.-La imposici de les sancions per falta greu o molt greu correspon a la Comissi de Govern, previ expedient dacord amb all preceptuat en la Llei de Procediment Administratiu. 3.-Les faltes comeses pels funcionaris municipals que presten servei al mercat, se sancionaran conforme als preceptes de la seua legislaci especfica.

16

CAPTOL X RECURSOS I RECLAMACIONS Article 70.1.-Contra les instruccions de lencarregat del mercat i en general contra qualsevol ordre o situaci de fet que no tinga la qualificaci dacte administratiu podr reclamar-se a lAlcalde. 2.-Contra els actes de lAlcalde, Comissi de Govern i Ple de lAjuntament podran interposar-se els recursos administratius i jurisdiccionals previstos en les disposicions vigents. DISPOSICIONS FINALS Primera.- Queden derogades totes les disposicions municipals anteriors que soposen a all disposat en aquest Reglament. Segons.- Per a all no previst en la present reglamentaci ser daplicaci la legislaci general sobre la matria.

Picanya, setembre de mil nou-cents vuitanta-sis. LALCALDE EL SECRETARI

17