Sie sind auf Seite 1von 110

A.T.

HOVANNESSIAN-ATERHOV
JESTI SIROVO
Neophodni put k zdravlju

Imaš li poteškoća sa zdravljem?


U ovoj ćeš knjizi lako otkriti uzrok
tim poteškoćama i način kako da
poboljšaš svoje zdravlje!
A.T. HOVANNESSIAN-ATERHOV

JESTI S I R O V O
Neophodni put k zdravlju
Naziv izvornika
RAW EATING
Kazalo

Predgovor 11
Američki izdavač
HALLELUJAH ACRES PUBLISHING
PO Box 2388 Predgovor drugom izdanju 13
Shelby, NC 28151

PRVI DIO
Kako mije pala na pamet ideja o jedenju sirovoga • • • 15

Uspješan rad svake tvornice ovisi o ujednačenoj


opslabi svim sirovinama koje određuje stručnjak- • • • 17

Izravne i neizravne prehrambene bolesti 19

Stanice raka su izravna posljedica degenerirane hrane • 21


Ovisnost o kuhanoj hrani je najopasniji od svih poroka • 25

Zelja za kuhanom hranom ne znači glad 26

Jedenje kuhanoga goni ljudski organizam da radi


tri do četiri puta preko svoga normalnog kapaciteta • • • 27

Ljudska hrana bi se trebala sastojati od živih


stanica, a ne od lešina mrtvih stanica 30

Kratkovidnost je najveća mana medicinske znanosti • • 31

Težina onih što jedu kuhano ne može


biti smatrana mjerilom dobrog zdravlja 34
Nikakva medicina ne može nadomjestiti Nije grijeh govoriti istinu • 88
sirovu tvar uništenu vatrom • 35 Nema zakonske zapreke protiv uništenja
Jedenje kuhanoga i uzimanje lijekova vode sirovih tvari namijenjenih ljudskom stroju • • • • • 89
ljudski rod k uništenju • 41 Jedenje sirove hrane nudi ogromnu korist javnoj
Liječnici ne smiju rabiti prirodne jestvine ekonomiji • 90
kao privremena sredstva liječenja • 43 Svatko bi morao prepoznati stvarne i sustavne
Ne smije se remetiti sklad sirovih tvari u sirove tvari vlastitoga tijela • 92
ljudskom tijelu • 46 Doba kuhanja hrane je doba u kojem suvereno
Kako nastaju bolesti • 54 vladaju ovisnost, praznovjerje i mikrobi • 95

Pravi je zločin privikavati dijete na kuhanu hranu • 63 Dodatak • 98

Neka proždrljivi biolozi dokažu da priroda


griješi što nam ne nudi jelo u kuhanom stanju- • • • 67
Dojenčetu je odbojan okus kuhane hrane 70 DRUGI DIO
Praksa jedenja sirove hrane u mojoj obitelji • 72 Građa lj udskog organizma 105
Sve zle navike i životinjske sklonosti u čovjeku Stoje ishrana? 112
nastale su od jedenja kuhane hrane 76
Sve vrste sirova povrća u biti su građene od istih
Dijeta bi se trebala svesti na zamjenu sastojaka 115
neprirodne hrane prirodnim načinom ishrane • • • • 76
Ne bi se više smjelo raspravljati o osobinama
Mora se zaustaviti uporaba umjetnih vitamina pojedinačnih bjelančevina, vitamina i minerala • • 121
i minerala 79
Stvarni čovjek i lažni čovjek 134
Usporedba zdravlja djece koja jedu sirovo i one
što jedu kuhano najbolji je način da se dokaže Kršenje prirodnih zakona proizvodi bolesti • • • • 138
štetnost jedenja kuhane hrane 85 Iz naraštaja u naraštaj smanjuje se čovjekova
Znanstvene ustanove i odgovorna državna otpornost prema zaraznim bolestima 153
tijela moraju proučiti problem jedenja sirove hrane- 86 Rak je posljedica krajnje degeneracije stanica- • • 161
Trošak i posao oko pripremanja kuhane
hrane čisti su gubitak 178
Medicina onih što jedu kuhano znanstveno
je posve pogrešna 185
Čovječanstvo je danas daleko od civilizacije 196

TREĆI DIO
Odjeci 213
Predgovor

Knjigu „Jesti sirovo" Anšavira Hovanesiana proči­


tao sam prvi put 1978. godine. Ovo nadahnuto djelo
najviše me je potaklo da prijeđem na sirovu dijetu. G.
Hovanesianu je dvoje djece umrlo od pogrešne hrane.
On piše: „Moja djeca su umrla od postupnog izglad-
njenja i propadanja svih njihovih organa prouzroko­
vanog neprirodnom ishranom i otrovnim ljeka­
rijama." Sve ovo je moglo biti izbjegnuto!

Jedan od razloga što obolijevamo je posvemašnja


ovisnost o kuhanoj hrani. Ne možemo utažiti žudnju
za okusom kuhane hrane. A pri kuhanju i pečenju re­
meti se genetska građa hrane, što dovodi do smanjenja
njezine hranjive kakvoće. Bog nam veli u Knjizi po­
stanka da su sve stvari stvorene radi nas. Aršavir Ho-
vanesian nam svojom tragičnom pričom i svojim
naknadnim istraživanjem dokazuje da je Bog zaista
svemoguć i da ćemo, slijedeći njegov plan, živjeti dug
život, slobodan od bolesti.
Moja prva knjiga „Jesti sirovo" ima „magareće
uši" i već je sasvim pohabana, ali ja je još uvijek otva­
ram za nadahnuće i potvrdu daje ispravna dijeta lijek
svim bolestima. Godinama sam nastojao stupiti u do­
dir s g. Hovanesianom kako bih nabavio više primje-

11
raka ove knjige. Nažalost, svi pokušaji su bili
bezuspješni. Međutim, smatrao sam njegovu poruku
Predgovor drugom izdanju
toliko važnom da je naša zajednica „Hallelujah
Acres" odlučila napraviti reprint ovoga klasičnog dje­ Prvi dio ove knjige objavljenje 1963. godine pod
la. naslovom „Jesti sirovo". U tome malenom svesku,
„Jesti sirovo" je napisano prije 40 godina. Zamisli­ koji sadrži kratki sažetak mojega shvaćanja prehrane,
te kako bi naš svijet danas izgledao, da su svi odonda dotaknuo sam se skoro svakog važnog aspekta jedenja
promijenili svoje loše navike! Preporučujem vam da sirovoga. Općenito govoreći, nema potrebe raspredati
ovu knjigu pročitate od korica do korica i da je dadne-
o pojedinostima kako bi se svijetu protumačila jedno­
te na čitanje svim poznatima. Razglasite poruku da
stavna istina daje način kuhanja i prerađivanja hrane
nitko ne mora biti bolestan!
kojim se prirodni hranjivi sastojci pretvaraju u nepri­
rodne tvari ne samo štetna radnja protiv prirodnih za­
Rev. George Malkmus
kona, nego da tu leži glavni uzrok svih bolesti. I
najneukija osoba može lako shvatiti kako medicinska
znanost temeljena na kuhanoj hrani i otrovnim ljekari­
jama, umjesto da oslobodi čovječanstvo od bolesti,
uvlači ga u mnogobrojna ozbiljna oboljenja na koja su
sva druga stvorenja otporna.
Nakon što o ovome pročita samo nekoliko redaka
razborita osoba će se trgnuti iz pospanog nemara i
shvatiti svu ozbiljnost situacije. Velika većina svijeta,
međutim, zaslijepljena sadašnjim zabludama medi­
cinske znanosti i kojekakvim predrasudama, zahtijeva
šire tumačenje cijelog predmeta. Zbog toga sam u dru­
gom dijelu knjige iznio dodatno i podrobnije tuma­
čenje nekih ključnih pitanja. Istovremeno sam iskori­
stio priliku da napravim sitnije ispravke u prvom dije-

12 13
lu. U vrijeme prvog izdanja ove knjige zamisao o
jedenju sirovoga bila je tek u zametku, a danas se Prvi dio
primjenjuje u mnogim zemljama. Odričući se kuhane
hrane i otrovnih ljekarija, tisuće razboritih osoba di­
ljem svijeta izliječile su se od dugotrajnih bolesti i
sada su u stanju uživati u zdravom i sretnom životu.
Kako mi je pala na pamet ideja
Na kraju knjige sam priložio nekoliko pisama što sam o jedenju sirovoga?
ih od tih osoba primio.
Kad se izumi novi instrument ili stroj, dovoljno je Čovjekova jedina hrana trebalo bi biti sirovo po­
obaviti nekoliko pokusa za potvrdu ili dokaz izuma. vrće. Svijet bi se smjesta trebao ostaviti navike kuha­
Danas diljem svijeta tisuće ljudi su živi dokaz da je­ nja hrane, jer to je nepogrešivi zahtjev prirode. Potro­
denje sirovoga spašava čovječanstvo od nemi­ šnja kuhane hrane je najveće barbarstvo ljudske povi­
losrdnog stiska bilo koje bolesti na zemlji. Netko bi jesti, barbarstvo kojega, izgleda, nitko nije svjestan i
pomislio da će ovo biti dovoljno za buđenje znanstve­ kojemu svatko nesvjesno postaje žrtvom. Bez obzira
nog svijeta iz njegove pospane tromosti i uvjeriti sva­ na to koliko ova ideja može nekima izgledati čudnom,
koga u ogromne blagodati što ih jedenje sirovoga radi se o apsolutnoj istini na koju svi, htjeli - ne htjeli,
pruža svima. moramo pristati.
Menije ova istina postala jasnom kad sam se, na­
Današnji svijet, zaslijepljen ovisnostima, organizi­
kon 18 godina savjesnog proučavanja i istraživanja,
ra međunarodne konferencije za borbu protiv navod­
uvjerio da je protuprirodna ishrana uzrokovala smrt
nog svjetskog manjka hrane i drži beskrajne govore o
mojega 10-godišnjeg sina i 14-godišnje kćerke. Broj­
smiješnim temama, dok u međuvremenu 80% prave
ne medicinske pretrage u Iranu, Francuskoj, Njema­
hrane što nam priroda daje sami uništavamo kuha­
čkoj i Švicarskoj, obavljene s nakanom da otkriju
njem i pripremanjem.
neku određenu bolest, kao i susljedno davanje brojnih
Apeliram na sve prave humanitarce da progovore i lijekova, pridonijeli su konačnoj tragediji. Moja djeca
svojim upornim zahtijevanjem pozovu vlasti da smje­ su umrla od postupnog izgladnjenja i uništenja svih
sta poduzmu korake kako bi načelo o jedenju sirovoga organa, do čega ih je dovela neprirodna ishrana i
postalo praksa. Vrijeme je zrelo za akciju. otrovne ljekarije.

14 15
Ja sam mogao prodrijeti u tajne medicinske znano­ primjenjujući opća, temeljna načela, po kojima sam
sti i sagledati jasnije njezine dobre i loše strane zato izvlačio neke bitne, važne zaključke.
što nisam kanio postati liječnik niti sam išao za novča­ Ishod osamnaestgodišnjeg napornog studija i rada
nom zaradom. Najprije sam bio nadahnut željom da sadržan je u dva velika sveska, od kojih je prvi - knji­
učinim sve moguće za oporavak moje ljubljene djece, ga od 568 stranica - objavljen na armenskom 1960.
a potom sam od sveg srca želio ovjekovječiti spomen godine.
na njih služeći čovječanstvu.
Boljem uviđanju nedostataka medicinske znanosti Uspješan rad svake tvornice ovisi o
pomogao mi je sasvim novi sustav po kojem sam sa­
ujednačenoj opskrbi svim sirovinama
mostalno studirao, nesputan bilo kojim akademskim
programom. Nisam nikada bio zaveden pretjeranim
koje odredi stručnjak
tvrdnjama o napretku medicinske znanosti, ni smiješ­
nim pričama o čudesnim dobrobitima što će ih medi­ Sve dok nije otkrio vatru, čovjek je zajedno s osta­
cina donijeti. Ovim pitanjima sam pristupio s lim životinjskim carstvom slijedio razvojni put jedući
kritičkim stavom i uvijek sam uzimao u obzir njihove prirodnu, sirovu hranu. Međutim, nakon otkrića vatre
nedostatke. Štoviše, uvijek sam imao pred očima či­ ljudi su, bez mnogo razmišljanja, počeli stavljati pri­
njenicu da, usprkos tomu što ima na milijune liječnika rodnu hranu na vatru uništavajući njezine bitne sastoj­
i velik broj nobelovaca, civilizirani čovjek je žrtva ke, uprapaštavajući je, da bi nakon toga njome hranili
raznih bolesti češće nego bilo koja životinja, a bolesti svoja tijela. Odatle su kao izravna posljedica nastale
kao skleroza, dijabetes, srčani udari i rak rastu uzne­ sve bolesti koje danas muče čovječanstvo.
mirujućom brzinom, prijeteći ljudskom rodu potpu­ Ljudski organizam je remek-djelo prirode. Čovjek
nim uništenjem. Nisam gubio vremena učeći napamet je najzamršenija i najsavršenija tvornica što ju je pri­
simptome oboljenja, nazive i doze lijekova, ni sve te roda svojim neprestanim djelovanjem izgradila tije­
brojne zamršene formule koje su rijetko kad potrebne, kom milijarde i pol godina. Istovremeno s gradnjom
tvornice, naša čudesna priroda dala nam je na kori­
jer nisam imao nakanu polagati ispite i doći do diplo­
štenje sunčane zrake za stvaranje sirovina potrebnih
me. Umjesto toga ja sam, koliko god je bilo moguće,
za usklađivanje tisuća zamršenih djelovanja u našem
posvetio svoje vrijeme proučavanju brojnih grana
organizmu kako bi se osigurala odgovarajuća proiz­
znanosti i istraživanju mnogostrukih izvora znanja,
vodnja. Nadalje, priroda je te sirovine, u svoj njihovoj

16 17
savršenosti i sa svim njihovim sastojcima, upakirala u malnog vijeka. U ovo vrijeme znanstvenog napretka
sićušno zrno žita, u sočno sjeme mogranja, u bobu čovjek bi se mogao osloboditi svih bolesti uzdržava­
grožđa ili u list biljke. Svaka od tih „neuglednih" jući se potpuno od kuhane hrane, pa bi se tada mogao
hranjivih tvari sama sadrži sve što je potrebno za posvetiti samo proučavanju problema dugovječnosti.
održanje živog bića kao stoje čovjek. Uz prirodnu hranu čovjek mora istovremeno biti sigu­
U materijalnom svijetu najmanje odstupanje od ran da su zadovoljeni i ostali prirodni zahtjevi. To su:
onoga što je inženjer zacrtao za skladan rad tvornič­ čist zrak, rano spavanje, rano ustajanje, fizički rad, iz­
kog stroja, ili greška u sirovini određenoj za normalnu bjegavanje umjetnog zagrijavanja, čistoća i t.d.
proizvodnju, dovodi do zastoja tvorničke proizvod­
nje. Na isti način i najmanje oštećenje i promjena u si­
rovini što ju je priroda odredila za skladan rad Izravne i neizravne prehrambene bolesti
zamršenih procesa ljudskog tijela uzrokuje poremeća­
je normalnih bioloških funkcija naših organa, a ti po­
Bolesti u vezi s ishranom dijele se u dvije glavne
remećaji se očituju u obliku bolesti.
kategorije: izravna i neizravna oboljenja. Izravne
Nezamislivi su načini na koje čovjek uništava ili
prehrambene bolesti su one koje su prouzrokovane
kvari savršeno zdrave sirovine što ih je priroda nami­
prevelikim obiljem ili manjkom izvjesnih prehrambe­
jenila za normalno djelovanje njegova organizma.
nih sastojaka. Vatra i hrana životinjskog porijekla do­
Prirodna ishrana osigurava normalno djelovanje na­
vode do gomilanja bjelančevina i masnoće u jelu, dok
šeg organizma, dočim neprirodnu ishranu slijede ab­
istovremeno zatiru tvari velikih hranjivih vrijednosti.
normalne aktivnosti. Brojne bolesti su ishod
svakovrsnih oštećenja sastojaka prirodne hrane. Znanost je do sada uspjela prepoznati samo zanema­
riv broj tih tvari koje su nazvane vitaminima i bez ko­
Pod uvjetom da su mu sve potrebe zadovoljene po
jih život ne može opstati. Među izravne prehrambene
zakonima prirode, ljudski organizam, koji je najsav-
ršeniji organizam u životinjskom carstvu, može živje­ bolesti treba ubrojiti sve kronične poremećaje i nedo­
ti u izvrsnu zdravlju od najmanje 150 do najviše 200 - statke. Bolesti što nastaju krajnje polako i potajno.
250 godina. Kuhana i pečena hrana prisiljava ljudske Sve dok bolest ne uđe u završnu fazu i organi ne pre­
organe da radi daleko preko svoga normalnoga kapa­ stanu djelovati, bolesna osoba smatra sama sebe zdra­
citeta, prerano ih zamara, uzrokuje razne bolesti i vom. U slučaju djelomičnog i miješanog pomanjkanja
skraćuje ljudski život na samo mali dio njegova nor- vitamina, bolest se ne očituje simptomima avitamino-

18 19
ze kako ih priručnik opisuje, već počinje žaljenjem na Strah od mikroba je zahvatio ljude toliko da se utje­
tegobe koje nije lako protumačiti. ču najopasanijim mjerama ne bi li im izbjegli, ali po­
stižu samo suprotne učinke. Kuhati hranu kako bi se
Neizravne prehrambene bolesti su zarazna obo­
uništili mikrobi najsudbonosnija je zabluda medicin­
ljenja. U ljudskom organizmu obično živi mnoštvo
ske znanosti. Ne možemo iskorijeniti mikrobe s lica
raznovrsnih mikroba, koji u normalnim uvjetima
zemlje. Nalaze se svagdje, bit će tu uvijek, a u naša ti­
služe organizmu, a pod nadzorom su specijaliziranih
jela mogu ući raznovrsnim kanalima. A kuhanjem ili
ljudskih stanica, čije zapovijedi bespogovorno sluša­
pečenjem mi prvo slabimo otpor našeg staničja, dru­
ju. Međutim, zbog pogrešne prehrane degenerirane i
go, uništavamo u hrani prirodne antibiotike što ih je
iscrpljene stanice toliko oslabe, da po zakonu borbe za
priroda odredila za borbu protiv mikroba. Cak liječni­
opstanak mikrobi nadjačaju, oslobode se nadzora tih
ci ovisnici o kuhanoj hrani priznaju da mnogi vitamini
stanica, pobune se protiv gospodara, postanu uzročni­
uništeni vatrom, posjeduju bakterijalne osobine. Zbog
cima bolesti i stvaraju svima nama poznate zarazne toga životinje koje se hrane na smetlištima nisu ni bli­
bolesti. Navala vojske opasnih mikroba koju bi zdra­ zu toliko podložne zarazama kao ljudi.
vo tijelo predusrelo i smjesta uništilo, u iscrpljenom
organizmu ne nailazi na takav otpor i tako dolazi do
zaraze. Stanice raka su izravna posljedica
U drugom svesku moje knjige na armenskom po­ degenerirane hrane
svetio sam dosta prostora problemu zaraznih bolesti,
za čije sam istraživanje analizirao neke dijelove prvog Mnogi su skloni vjerovati da čovjek, budući da
sveska rasprave „Anatomija i patologija ljudski bole­ stoljećima jede kuhanu hranu, na koncu se tomu i pri­
sti" glasovitog ruskog znanstvenika I. V. Davidov- lagodio, te bi sada imao poteškoća ako bi počeo opet
skog, objavljene 1956. godine. Autor brojnim jesti sirovo.
uvjerljivim činjenicama dokazuje da za nastanak za­ Drugim riječima, ako je automobil izvjesno vrije­
raznih bolesti nisu odgovorni mikrobi već slabo stanje me vozio na lošijem i natrunjenu benzinu, možda se
tijela i opadanje imuniteta. Nažalost, kao i svi ovisnici mašina na to privikla pa bi se mogla oštetiti ako se ne­
o kuhanoj hrani, ni Davidovski nije u stanju reći kako čisti benzin zamijeni čistim gorivom.
obnoviti rečeni imunitet, ili još bolje, kako spriječiti U prvom redu, razdoblje od nekoliko tisuća godina
njegovo opadanje. nije ništa u usporedbi s milijardom i pol godina, tije-

20 21
kom kojih je čovjek, kao i njegovi pretci, živio i razvi­ Neposlušne i prkosne stanice rastu zastrašujućom
jao se isključivo na sirovoj hrani. Osim toga, da se taj brzinom i umnažanjem stvaraju nekakvu užasnu
čovjek nije nikada naviknuo na kuhano dokazuje masu, neko novo živo biće što rastući osvaja i uništa­
samo postojanje bolesti, koje nestaju kad se čovjek va sve oko sebe, te konačno jednoga dana obori pre­
vrati k sirovoj hrani, a organizam počme normalno krasnu građevinu, ljudsko tijelo. To novo stvorenje se
djelovati. zove rak, stvarni potomak kuhane hrane, živi dokaz
prilagođenosti staničja građi hrane stoje čovjek kon­
Istina je da se po zakonu evolucije naš organizam
zumira.
nastoji prilagoditi hrani koju prima, ali ne na način
kako si to neki zamišljaju. Vatra brzo uništi hranjive Kad se život prvi put pojavio na našem planetu,
sastojke što su bitni za zamršene i specijalizirane fun­ prirodi je bio na raspolaganju samo osnovni građevni
kcije stanica. Prema tome jelo koje se smatra hranji­ materijal (bjelančevine, masnoće i ugljikohidrati), ko­
vim nema tih sastojaka, nego umjesto njih puno je jim je uspjela stvoriti prve jednostanične organizme.
bjelančevina, masnoća i ugljikohidrata, nekoliko puta Pa kao što dodajući jedan cilindar, aparat, ili manji de­
više od onoga stoje stanicama potrebno. talj inženjer osposobljuje svoju tvornicu za neku novu
proizvodnju, tako i priroda naknadnim dodavanjem
Budući da im trajno nedostaju ti hranjivi elementi
novih sastojaka (iz biljnih tijela) svojem građevnom
koji su bitini za pokretanje njihovih viših funkcija,
materijalu dodaje nove funkcije životinjskim organi­
stanice ili ne dosegnu puni razvoj i specijalnost, ili
ma. Ovom teškom zadaćom priroda je bila zauzeta
ako to i postignu, s vremenom gube sposobnost obav­
milijardu i pol godina, tijekom kojih je proizvodila
ljanja tih funkcija. Nakon više godina uskraćivanja i
svoje sirovine, od obične bakterije do voća koje danas
naprezanja dođe dan, kad se neke od više milijardi sta­
poznajemo, te je djelovanjem tih sirovina istovreme­
nica, lišene preostalih sposobnosti, konačno oslobode
no s njihovom evolucijom razvila jednostanične živo­
mehanizma koji ograničuje rast stanica. Te se stanice
tinjske organizme - pražive, iz kojih je stvorila
odvoje od zajedničkog života, postanu nezavisne i la­
savršeno čudo kao stoje čovjek, upravo tako kako je i
komo žderu građu tkiva što pluta međustaničnom te­
sam čovjek razvio svoje djelo, stvorivši od prvog par­
kućinom u velikim količinama, budući da tu građu
nog stroja zamršeni nuklearni reaktor.
odbacuju normalne stanice, jer je ima daleko više
nego stoje potrebno, a koja sadrži tvari što ih sladoku- Na nesreću, nakon otkrića vatre, prestala je čovje­
sni biolozi ponosno hvale: bjelančevine (posebno one kova prirodna evolucija, stoje još gore, ide unazad di­
životinjskog porijekla), masnoće i svi dušični spojevi. vovskim koracima. Sve te vrhunske hranjive odlike

22 23
što ih je priroda tijekom razdoblja od milijardu i pol Ovisnost o kuhanoj hrani je najopasniji
godina skladištila u prirodnu hranu i sukladno tomu u
staničje živih bića, vatra i druga nakaradna sredstva
od svih poroka
degeneracije što ih je izumio civilizirani čovjek raza­
raju i svode na njihov primitivni oblik, omogućujući Čitatelj će se naravno s čuđenjem pitati, zašto nije­
tako materijal za nesrazmjerni rast opasnih stanica. dan od brojnih uglednih znanstvenika i profesora ne
Stanice raka su pravi predstavnici takvih primitivnih uviđa ove jednostavne istine, te zašto nam nitko ne
stanica. Kratkovidnim biolozima građevni materijal govori da je navika jedenja kuhanoga neprirodna i
tijela su bjelančevine, koje su samo obično kamenje i opasna. Razlog je to stoje cijelo čovječansvo ovisnik
opeka obične građevine. Njih ne zanimaju razne vrste o hani i taje ovisnost sve zaslijepila. Nitko ne shvaća
žbuke i brojne pojedinosti, bez kojih se ne može gra­ da je jedenje kuhanoga loš porok, zapravo najopasniji
diti složena tvornica, a kojih nema u odresku s roštilja. od svih poroka. To nije samo bolesna pohlepa za samo
jednom tvari nego konačni zbir proždrljivih zahtjeva
U drugom svesku moje armenske knjige posvetio
za tisućama tvari (kako su to samo „izvrsne" i „pože­
sam skoro 300 stranica proučavanju problema nastan­
ljne" stvari!) Osim toga, kratkovidni potrošači kuha­
ka raka. U tu svrhu sam pregledao važnu raspravu
noga vide bogatstvo i vrsnost u mnogostrukosti nači­
„Stanice raka" čuvenog američkog citologa (stručnja­
na na koji se hrana upropaštava, dočim upravo ta
ka za nastanak i rad stanica - op. prev.) E. V. mnogostrukost umnožava štetnosti, čiji se pravi odraz
Crowdyja, najiscrpniju među mnogima o toj temi, može vidjeti u velikom broju bolesti što vladaju svije­
koja sadrži sve važnije studije, podatke, mišljenja i tom.
zaključke što su ih objavili brojni veoma poznati
znanstvenici. Na temelju podataka iz istraživanja sa­ Čovjek je postao ovisnik o tvarima što sadrže
otrov, kao što su čaj, kava, kakao, duhan, alkohol,
mih citologa nepobitno sam dokazao da stanice raka
opij, kokain, morfij i t.d. Jak osjećaj potrebe za tim
nastaju zbog manjka superiornih hranjivih sastojaka i
stvarima potiču odgovarajući otrovi, nakupljeni u
preobilja običnih građevnih materijala što potiču ne­
ljudskom organizmu. Kuhana hrana proizvodi velik
obuzdani rast stanica.
broj raznih otrova, koji se s vremenom natalože po
raznim dijelovima organizma, na primjer, u stijenka-
ma krvnih žila i žilica, između zglobova, u središtima
masnih stanica i drugdje. I kao što žudnja ovisnika za

24 25
heroinom ne izvire iz normalnih fizioloških potreba više nije glad. To je nadražaj uzrokovan otrovima na-
njegova tijela, tako i želja potrošača kuhane hrane, taloženima u njegovu tijelu, koji traže svježe otrove.
njegov osjećaj gladi, nije normalni zahtjev njegova
To je rika demona što leži unutra i zahtijeva novi alat
organizma. Radi se o zahtjevu njegove ovisnosti, o
za razdiranje ljudskog organizma. Razborit i jake vo­
očitovanju poriva koji su potaknuti otrovima, nata-
lje potrošač sirove hrane iz dana u dan sluša tu riku u
loženima u ljudskom organizmu. To je glas bolesti što
svoj njezinoj snazi, ali je svom dušom ignorira i ne po­
se ugnijezdila u tijelu, zov čovjekova najljućeg nepri­
pušta joj ni za dlaku.
jatelja.
Taj strašni porok već u kolijevci usađuju u tijelo
svakog ljudskog bića sami njegovi roditelji. To je raz­
Jedenje kuhanoga goni ljudski
log zastoje dijete, u trenutku kad počme opažati i go­ organizam da radi tri do četiri puta
voriti, već čvrsto zarobljeno ovisnošću o hrani, pa od preko svoga normalnog kapaciteta
toga trenutka sve do svoje smrti smatra kuhano jelo
svojom normalnom ishranom i svoju jaku potrebu za
Svi ljudski organi drže u pričuvi prirodnu energiju.
njim fiziološkim zahtjevom, misleći pogrešno da se
Obično rade četvrtinom svoga kapaciteta, čuvajući
radi o pravoj gladi.
ostatak energije za posebne hitne slučajeve ili za sta­
rost. Stoga u „normalnim" okolnostima srce kuca
v
70-72 puta na minutu (samo 58-62 puta u onih što jedu
Zelja za kuhanom hranom ne znači glad sirovu hranu!), dočim u izvanrednim okolnostima bilo
može skočiti do 200 otkucaja po minuti. Nadalje, pri
Kad potrošač kuhanoga pokuša jesti isključivo pri­ normalnom disanju 500 cm3 zraka uđe i iziđe iz plu­
rodnu hranu kao što je med, orasi, žitarice, sirovo ća, ali u posebnom naporu možemo udahnuti do 3700
voće i povrće i potom ne osjeća teka za bilo kojom si­ cm 3 zraka.
rovom hranom, u tom trenutku svi zahtjevi njegova
Jedač sirovoga koristi samo četvrtinu mogućnosti
organizma su udovoljeni do potpune sitosti. Ali
svojih probavnih organa, pa mu probavni sustav nikad
usprkos tomu, makar da je i pojeo višestruko iznad
nije pretovaren ni premoren. Suprotno tomu jedač ku­
svoje dnevne potrebe za hranom, on se i dalje vlada
hanoga potiče svoj apetit uvjetovanim podražajima,
kao da nije uopće jeo i osjeća veliku potrebu za so­
nadražujućim začinima, aperitivima i drugim apsur­
čnim i privlačnim obrokom jako začinjena mesa. To
dnim stimulansima, puni svoj želudac do te mjere da

26 27
su probavni organi primorani upotrijebiti svu svoju građom i omjerom sastojaka takve sirove hrane, pa je
pričuvnu energiju, ali ni tako nisu u stanju odgovoriti zato želudac i prima rado, lako je umekšava i proslje­
na postavljeni izazov. Na koncu je čovjek prisiljen đuje bez zadržavanja u tanko crijevo, dok stanice, iz­
vratiti bljutavu hranu istim putem kojim je ušla u nje­
gladnjele i oslabljene, požudno usisavaju te vrijedne
ga, ili je purgativima istjerati iz crijeva. Iznenađuje
tvari i sve više ih traže.
činjenica da takvi mučni čini ne izgledaju čudno jeda­
ću kuhanoga. Bolesne stanice se liječe, iscrpljene se osnažuju,
neaktivne se pokreću. S druge strane, masne stanice se
Preopterećeni probavni organi nagone i mnoge počinju topiti zbog gladovanja, taloži otrova postupno
druge povezane organe na pojačani rad, u prvom redu
nestaju i suvišna voda napušta tijelo. Potom normalne
srce, jetra i bubrege. Dodatni napor ubrzo pokazuje
stanice nadomještaju one lijene što su se udebljale
svoje posljedice. Organi se troše i prerano prestaju ra­
zbog nemara i nerada. Brzi gubitak viška tjelesne
diti. Nije stoga čudo da se život pojedinaca skraćuje
težine je siguran znak povratka zdravlja i snage.
za nekoliko puta. Jedući nekorisnu, štetnu i otrovnu
hranu ovisnik ugađa svojim požudama, zaustavlja Ovo bi trebalo ispuniti ljudsko srce radošću i sre­
djelova- nje želuca i umišlja daje zadovoljen, dok nje­ ćom, jer se spomenuti hranjivi sastojci smjesta rašire
govo staničje u stvari gladno vapi za nužnom prehra­ po cijelom tijelu i donose mu zdravlje, snagu i život­
nom. Želudac jedača sirove hrane uvijek je odmoran, nost. To je prvi put u životu da su svi njegovi organi i
iako je većinom prazan, ali je njegovo tijelo stvarno žlijezde, usprkos tomu što su preobilno opskrbljeni
sito i zadovoljno u pravom smislu riječi. hranom, u stanju raditi s lakoćom. Čak ako toga dana
Kad potrošač kuhanoga odluči prijeći na sirovu uzme i više sirove hrane nego što mu organizam traži
hranu, na početku se nikako ne osjeća sitim, bez obzi­ ili što su njegova crijeva i stanice u stanju usisati,
ra koliko jeo. Umjesto da budu sretni, ovisnici u ta­ želudac je ne će odbiti, niti će proizvesti osjećaj muč­
kvom stanju obično nisu zadovoljni. Po njihovu mi­ nine koja bi ga natjerala na nasilno povraćanje. Višak
šljenju razlog njihove stalne gladi leži u činjenici što normalne hrane ne će ostati u želucu i početi se kvari­
je hrana koju jedu niske hranjive vrijednosti i kao ta­ ti, ne će se pretvoriti u otrov niti uzrokovati probavne
kva beskorisna. To je strahovita zabluda. Baš suprot­ smetnje. Umjesto toga će, ne prolazeći kroz proces
no, te su stvari hranjive i posve uravnotežene. Ljudske probave, smjesta prijeći iz želuca u crijeva i istog dana
sanice godinama trpe zbog njihove odsutnosti. Kapa­ s izmetom izići iz tijela, ne prouzrokovavši ni najma­
citeti ljudskih probavnih organa posve su u skladu s nje štete u organizmu. Zato će mu želudac uvijek biti

28 29
lagan, dok će crijeva i krv biti puni savršeno odmjere­ vanju, očigledni dokaz kratkovidnosti biologa
nih hranjivih sastojaka. štovatelja mesa. Ako dopustimo da životinjski organi­
Tada mu daj da pojede nekoliko zalogaja kuhane zam prerađuje biljne bjelančevine u potpuno uravno­
hrane. Njegov će želudac s prezirom odbaciti te strane teženu hranu, onda bi meso životinja kao što su lisice,
i neželjene tvari. Usprkos krajnjeg užitka u ustima ti vukovi, psi, mačke i tigrovi koje se hrane takvim
će zalogaji dugo ležati u želucu, učinit će da izgubi tek "uravnoteženim" bjelančevinama bilo najhranjivije.
i zaustaviti normalni tijek probavnih djelovanja. No, Međutim, otrovne osobine mesa tih životinja su takve
potrošač kuhanoga je posve sretan i zadovoljan tak­ da ga se ni najveći obožavatelji jedenja mesa ne usu­
vim stanjem jer je zadovoljio svojim prohtjevima, na­ đuju jesti.
tovario je želudac i sada je „pun". Čovjek koji shvaća Biolozi koje vlastite sklonosti gone da u mesu traže
vrijednost sirovoga boji se takvoga stanja. On potpu­ posebne prednosti nisu u otkriću takozvanih nena-
no razumije da su sirovi biljni sastojci ti koji hrane ti­ domjestivih aminokiselina uzeli u obzir činjenicu, da
jelo, a da je mrtvo meso što dolazi s vatre samo obično su te aminokiseline oblikovane iz obične trave što je
gorivo i izvor raznih otrova i bolesti. životinje pasu. Po kojem je pravilu kravlji organizam
u stanju stvarati aminokiseline iz obične trave i koro­
va, a da ljudski organizam ne može pripraviti iste sa­
Ljudska hrana bi se trebala sastojati od stojke iz biljne hrane najvrsnije kakvoće? Kako
živih stanica, a ne od lešina mrtvih milijuni budista žive bez mesnih aminokiselina?
stanica
Kratkovidnost je najveća mana
Dobro uravnotežena hrana se sastoji od živih stani­
ca. A biljke žive dugo nakon vađenja iz zemlje. Ružin
medicinske znanosti
pupoljak i dalje cvjeta u vazi, a zrno žita proklija kad
ga se posije nekoliko godina nakon žetve. Međutim, Najveća pogreška biologa ovisnika o kuhanoj hra­
stanice ubijenih životinja ili mlijeka izlučena iz tijela ni je njihova kratkovidnost. Zatvaraju oči pred šteta­
smjesta umiru i odmah se počmu raspadati i pretvarati ma koje se pričinjaju sitnima, pa ne predviđaju
u otrove, dočim ih kuhanje pretvori u nešto zaista ozbiljnih posljedica što će prije ili kasnije proizaći iz
strašno. Smatrati životinjske bjelančevine superiorni­ prividno zanemarivih uzroka. Pojasnimo ovu tvrdnju
jima od biljnih je najnesretnija pogreška u prosuđi- s nekoliko primjera! Kuhana jela, posebno mesna,

30 31
puna su otrova, a nitko ne obraća pažnju na kronično djelovati energetske pričuve, ali se i one brzo iscrpe.
otrovanje koje neprimjetno sve vrijeme napreduje, Sve dok organ kako - tako obavija svoju funkciju,
tako da čak kad se s vremenom od tog otrovanja oštete kratkovidni ne vide crveno svjetlo, ali kad na koncu
bubrezi, srce ili jetra, ta se oštećenja pripisuju nepo­ ne uspijeva obavljati svoje funkcije, za takav se organ
znatim uzročnicima. A kad je otrovanje još ozbiljnije, kaže daje bolestan i da mu treba medicinska pomoć.
popraćeno proljevom i povraćanjem, govori se o ga- No, je li uopće moguće da mala pilula i doza otrova
stričnim poremećajima. Za njih je otrovanje samo ono nadomjesti hranjive sastojke što ih je vatra godinama
što zahvaća cijeli organizam i prijeti neposrednom uništavala, i povrati oštećenim stanicama izgubljenu
smrću žrtve. Koliko je samo nedužnih života žrtvova­ sposobnost za obavljanje njihova specijaliziranog po­
no zbog ovoga! sla?
Ljudi ne vide prljavštinu što im se svakodnevno s Nakon višednevnog ležanja u probavnom traktu
hranom uvlači u krvotok, pa kada se nataloži stijenka- mase mesa, jaja, masla i sira podliježu gnjilenju i uz-
ma i stijesni krvne žile te jednog dana naglo zaustavi rokoju upalu crijeva, kojoj je proljev redoviti sim­
tok krvi, kratkovidni svijet to smatra „neočekivanim". ptom. Ali kad dijete dobije proljev, sva krivnja se baca
Ljudi ne vide ogromni tlak velikog povodnja što ne nekoliko kožica voća što se vide u izmetu. Nitko se
udara u divovsku branu kapaciteta na milijune tona. ne pita, kako kožica voća može uzrokovati bilo kakvu
Međutim, kad ta brana nakon dugotrajnog drhtanja od upalu, kad bez truljenja ni gnjiljenja napuštaju tijelo
udara poplavnih voda na koncu popusti, uzrok njezina samo nekoliko sati nakon što su u nj ušle. Cijela trage­
rušenja se pripisuje kamenu što gaje neko dijete naba­ dija je u tomu što svijet smatra jaja, meso, maslo i sir
cilo. Već smo vidjeli ispravno shvaćanje što ga jedač normalnom i potrebnom hranom, a voćku nečim spo­
sirovoga ima o nastanku raka. Protiv ovoga svih 400 rednim što se može ali ne mora jesti. Katkada se čak
„kancerogenih agensa" što ih navode znanstveni djeci zabranjuje jesti voće kako ne bi „pokvarila želu­
istražitelji ovisnici o kuhanome, a među kojima su na­ dac".
vedeni i mehanički nadražaji i cigaretne opekline, vri­
jede koliko i kamen što gaje dijete bacilo.
Svaki organ posjeduje na milijune stanica čijim
sukladnim djelovanjem organ obavlja svoju funkciju.
Kad u hrani tih stanica nedostaju neki bitni sastojci,
stanice gube vitalnost i prestaju djelovati. Tada počmu

32 33
(polikariocita), stanica s prevelikom jezgrom (mega-
Težina onih što jedu kuhano ne može kariocita) i t.d. Katkada te stanice nabujaju do veličine
biti smatrana mjerilom dobrog zdravlja nekoliko stotina puta veće od normalne, ali nisu u
stanju obavljati nikakvu korisnu funkciju.
Dokle god se ljudsko tijelo odupire neprirodnoj ishra­ Sve te čudovišne naslage u tijelu stvaraju čovjeku
ni i protiv nje se bori, ono izražava svoju nelagodnost iluziju daje zdrav i jak, dočim on u stvarnosti pati od
raznovrsnim simptomima kao što su gubitak teka, loša postupnog izgladnjenja. Mišići mu se stanje i omloha-
probava, gastritis i ostale želučane smetnje, katar de­ ve, smanji mu se broj aktivnih specijaliziranih stanica,
belog crijeva i t.d. Sve su to vanjski znakovi nastojan­ organi mu bivaju istrošeni. Ti „krupni", j a k i " ljudi iz-
ja tijela da iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi bočenih trbuha, debelih mišica, nabuhlih ruku i obje­
neutraliziralo štetne posljedice neprirodne hrane i šenih nabora sala, kojih je naš svijet pun, u stvari su
istjeralo iz tijela otrovne tvari što ih takva hrana stva­ kosturi pokriveni kožom. Svaki od njih je na svoje sla­
ra. Bolesnik počinje mršavjeti, pa ga nastoje ojačati be i omršavjele mišiće natovario debelu ovcu koju
dajući mu „izdašnu" hranu. Onog dana kad je organi­ svojevoljno hrani, nosi svakuda sa sobom, ali nije za
zam konačno poražen i njegova borba prestane, čo­ vjerovati kako se ti ljudi stalno oholo hvale svojom
vjek se oprosti s ovim svijetom, ili mu u suprotnom snagom i zdravljem. Toliko su ponosni na svoju go-
slučaju poraste apetit pa počme nezasitno jesti, dobro jaznost da kad god se u razgovoru ta gojaznost spome­
probavljati i debljati se kako bi „povratio zdravlje i ne, oni kucaju o drvo ili, na Istoku, uzvikuju
snagu." Drugim riječima, toga dana ljudski se organi­ „Mašalah!" („Božja volja!"), da ne bi slučajno izgubi­
zam, prestavši s otporom, „prilagodi" neprirodnoj li koji gram svoje ljubljene težine. Mogli bi se napuni­
ishrani i tako se položi temelj jednoj od najopasnijih ti desetci knjiga primjerima takve žalosne kratko­
ljudskih bolesti - neprirodnoj pretilosti. vidnosti.
Potlačeno neprirodnom ishranom tijelo je prisilje­
no prilagoditi se i pripustiti u organizam gomile raz­ Nikakva medicina ne može nadomjestiti
nih otrovnih tvari što ih takva hrana proizvodi. Zatim
sirovu tvar uništenu vatrom
se stvaraju naslage masnoće, mokraćne kiseline i nje­
zinih derivata, kolesterola, kuhinjske soli, viška teku­
ćine, kamenaca, ciroznih oblika, tumora, neaktivnih i Svi su lijekovi opće uporabe simptomatični. Dru­
parazitskih stanica, multinukleidnih divovskih stanica gim riječima, služe kao palijativi za privremeno olak-

34 35
sanje ili za prikrivanje simptoma bolesti. Ni u kojem grupa. To je jednostavan i nepobitan pokus, bez koje­
slučaju ne mogu nadomjestiti sirove hranjive tvari ga će i dalje svaki argumenat protiv jedenja sirovoga
uništene u kuhinjskim loncima i tavama. Mnogi čuve­ biti bezvrijedan. Potkrijepimo naše tvrdnje s nekoliko
ni znanstvenici strogo zabranjuju uporabu tvorničkih primjera iz simptomatične terapije lijekovima.
lijekova. U Engleskoj, nakon četiri i pol godine napor­ Bolje znak upozorenja daje tijelo u opasnosti, krik
nog istraživanja velikog dijela dobrostojećih staleža „Upomoć!" našega organizma. Ali umjesto da ukloni­
engleskog društva, biolozi su došli do zaključka daje mo opasnost, mi umrtvljujemo živce što mozgu pre­
samo devet posto pučanstva dobra zdravlja, dok je nose osjećaj opasnosti i ušutkavamo njihov glas
ostalih 91 posto bolesno, iako većina nije bila toga dozama otrova. Evo i drugog primjera: kad se protoč­
svjesna. Nakon kliničkog tretmana zaključak je bio da nost naših arterija smanji zbog taloženja nečisti, srce
su sve za istraživanje odabrane smetnje pozitivno rea­
mora raditi jače kako bi razgonilo krv po tijelo, zbog
girale na liječenje, ali daje naknadno uočeno opće po­
čega krvni tlak raste. Ali umjesto da očistimo žile od
goršanje zdravlja pacijenata. To znači da su lijekovi
nečisti, jednostavno rabimo otrov kako bismo stimuli­
samo prikrili simptome bolesti, pogoršavajući još više
rali živce koji su u stanju stezati i širiti prolaze. Sve
stanje oslabljenog organizma svojim štetnim učinci­
dokle otrov djeluje, krv žilama teče slobodnije i tlak
ma. Prema tome nitko tko ne želi biti bolestan, ili ako
privremeno pada. Međutim, čim njegova učinkovitost
je već bolestan i želi povratiti zdravlje, ne smije pola­
prestane, žile se vrate u prijašnje stanje, dodatno
gati svoje nade u tablete. Radije neka se odrekne ne­
oslabljene zbog djelovanja lijeka.
prirodne hrane i lijekova i živi u skladu s prirodnim
zakonima jedući sirovo! Nema lijeka koji ne bi imao neko popratno djelo­
vanje štetno po organizam, ali se tek u zadnje vrijeme
Ovo je pravi, sigurni i znanstveni način, dok je lije­
javio manji broj publikacija posvećen ovoj temi. Jed­
čenje farmaceutskim lijekovima, citirajući Bir-
cher-Bennera, samo „laž i varka". Po mojem na od njih „Reakcija na djelovanje lijekova" (1955.
mišljenju, ispravnije bi bilo „iluzija i samozavaravan­ g.) dra. Harrvja Alexandera, umirovljenog profesora
je." Nietsche je zvao lijekove „udarcima biča". Liječ­ kliničke medicine s medicinskog fakulteta u Washin-
nici se mogu lako uvjeriti u istinitost mojih tvrdnji. gtonu, donosi obilje korisnih obavijesti. Naravno, lije­
Neka podijele bolesnike u svojim bolnicama u dvije kove se općenito smatra odgovornima samo za one
grupe, pa jednima neka daju lijekove i kuhanu hranu, komplikacije i reakcije koje neposredno ubijaju žrtvu
a drugima samo sirovo, te usporede rezultate obiju ili se očituju u obliku koje ozbiljne bolesti. Čak i tako

36 37
od tisuću komplikacija ostaje zabilježena samo jedna, preosjetljivost tijela. Ali šute na pitanje, što uzrokuje
ostale padaju u vječni zaborav. tu preosjetljivost.
Ustanovljeno je da svaka od 350.000 tvari što se Moja bijedna djeca su trpjela od tih, posebno
koriste za pravljenje lijekova može prouzročiti kom­ kožnih oboljenja po nekoliko puta na godinu. Uvijek
plikacije. Između njih su najopasniji penicilin, aureo- smo tražili uzrok u hrani koju su jeli, a liječnici su nam
micin, streptomicin, spojevi žive, lijekovi na bazi davali hrpe recepata, ne veleći ni riječi o opasnostima
sumpora, digitalis, cjepiva, serumi, umjetni vitamini od lijekova koje su propisivali. Poput milijuna i mi
(tiamin, niacin i t.d.), atofan, kortizon, ekstrakt jetara, smo vjerovali da lijekovi liječe svijet, a ne da ga čine
inzulin, adrenalin i mnogi drugi lijekovi opće primje­ bolesnim. Jednom je oboje moje djece istovremeno
ne. oboljelo od žutice. Bili smo zaprepašteni jer smo znali
Važno je promotriti ovo pitanje s najvećom pom- da žutica nije zarazna da bi ih mogla zahvatiti zajed­
njom. Umjetni vitamini i organski ekstrakti, kojima no. Danas nema ničega čime bih olakšao svoju sav­
ljudi žele nadomjestiti hranjive sastojke spaljene u ku­ jest, osim da ostale roditelje upozorim na opasnost.
hinjama, ubijaju brzinom groma, vrlo često samo pet U naše vrijeme je žalosno promatrati kako se naj­
minuta nakon uzimanja. Tijekom 1951. godine 324 opasnije kemikalije, uz pomoć slatkastih pjesama i
milijuna, a 1952. 350 milijuna grama samo penicilina zgodnih slika, populariziraju kao stvari koje se zbog
uštrcano je u ljudska tijela s nakanom da nadomjeste svojeg korisnog učinka mogu uzimati svakodnevno.
prirodne antibiotike spaljene u kuhinji. U većini zemalja medicina i farmaceutska industrija
su se pretvorile u veliku i unosnu trgovinu.
Nakon unošenja u ljudsko tijelo umjetni lijekovi
Jedenje sirovoga će dokrajčiti uzimanje bilo koje
ubijaju na tisuće ljudi, katkad za pet, katkad za deset
vrste farmaka, jer kad ne bude bolesti, ne će trebati ni
minuta kad se radi o odbojnosti, dočim su tisuće osta­
lijekova. Bolesti su posljedica degeneracije hrane, pa
lih žrtve mnoštva bolesti, od kojih da spomenemo
ih se susljedno tomu može iskorijeniti ispravljanjem
samo neke: urtikarija, dermatitis, milijarija (upalna
naše prehrane. Svi naši pokušaji iskorjenjivanja bole­
kožna bolest - op. prev.), osip, crveni vjetar, bronhi­
sti lijekovima krajnje su opasni, besmisleni ekperi-
jalna astma, poliartritis, cirozajetara, žutica, upala bu­ menti osuđeni na propast. Njihove žalosne posljedice
brega, aplastična anemija, serumska bolest i svrab. već bulje u nas.
Svijet želi progledati kroz prste lijekovima s obzi­ Neprestano se pojavljuju nove vrste bolesti, lagane
rom na ove smrti i oboljenja, pa prebacuju krivnju na boljke prerastaju u ozbiljne poremećaje. Sukladno

38 39
tomu ljudi stalno iznalaze nove serume i cjepiva, ot­
Jedenje kuhanoga i uzimanje lijekova
krivaju sve snažnije antibiotike i postupno se upliću u
labirint zabluda, pogrešaka i katastrofa. vode ljudski rod k uništenju
Treba napraviti posve novi i temeljni zaokret na
polju medicinske znanosti. Svi pošteni i dobronamjer­ Mnoge vrste mamuta su obitavale na zemlji i zatim
ni liječnici moraju ustati i poduzeti korake kako bi izumrle zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta. Danas
spriječili uništavanje integralnih sirovina namijenje­ čovjek vlastitim rukama stvara takve nepovoljne kli­
nih ljudskom tijelu. matske uvjete koji će ga jednog dana izbrisati s lica
zemlje. Usporedo s procesom degeneracije hrane ra­
Po mišljenju kratkovidnog svijeta, jedenje sirovo­
ste i broj i učestalost bolesti. Za koji naraštaj ljudi će
ga je pokušaj vraćanja na primitivni život pretpovije­
umirati od srčanih smetnji ili raka prije nego dosegnu
snog čovjeka. Činjenica je da za civiliziranog čovjeka
pubertet i razviju svoje stvaralačke osobine. Na teme­
nema veće nesreće od kuhanja i prigotovljavanja hra­
lju opomenjujuće brzine porasta bolesti posljednjih
ne. Jedač sirovoga jednostavno izbjegava bijedu ta­
desetljeća lako je predvidjeti, ukoliko ljudi ustraju u
kozvanih bolesti uzrokovanih civilizacijom i odbija
svojim nepromišljenostima, da taj sudbonosni dan
vratiti se tehnološkom procesu koji mu je civilizacija
nije daleko.
nametnula u obliku uništavanja čistoće ljudskih siro­
vina. U svakom drugom pogledu on se ne odriče po­ Znanstvenik koji ukazuje na dobrobit jedenja ku­
godnosti telefona, putovanja avionom ili čuvanja hanoga i uzimanja kemikalija nalikuje trgovcu koji,
svježeg voća u hladnjaku. na rubu stečaja, sretno broji svoje novčiće, zatvarajući
oči pred milijunima koje očigledno gubi. Krajnji
Stoljećima su ljudi bili toliko slijepi i glupi, da su
ishod svakog posla treba prosuđivati po završnom
jedenje kuhane hrane smatrali normalnim. A sada, kad
obračunu. Pogledajmo kakvu su korist i prednost civi­
po prvi put čuju o jedenju sirovoga, to im se čini čud­
lizirani ljudi izvukli iz otkrića kuhanja i medicine u
nim i stranim, iako je u stvari degeneracija prirodne
usporedbi s onim u čem uživaju milijuni ostalih živo­
hrane kuhanjem nešto najneprirodnije, najčudnije i
tinja. Ništa, osim činjenice daje, iako je najsavršenije
najneobičnije od svega što je zapisano u povijesti
biće na zemlji, podložni većem broju bolesti od ijed-
homo sapiensa.
nog drugog Božjeg stvorenja.
Po otkriću vitamina čovjek je trebao imati dovo­
ljno pameti da odmah uvidi kako kuhanjem uništava

40 41
upravo te sastojke bez kojih će mu brzo doći kraj. Mo­ pomrači im pamet, pa onda znanost popušta pred ovi­
rao je jednom zauvijek prestati s tim upropaštavanjem snošću.
i čuvati od uništenja imunitet u prirodnoj hrani. No
draž kuhane hrane je tolika da koči sve pokušaje
promjene. Ovisnost osvaja znanost i drži je u svojim
Liječnici ne smiju rabiti prirodne
kandžama. U međuvremenu ljudi, držeći se još uvijek jestvine kao privremena sredstva
kuhanoga, nastoje prodrijeti u tajne hrane, prepoznati liječenja
njezine sastavne dijelove što se kuhanjem i prigotov-
ljavanjem uništavaju, pa ih potom nadomjestiti umjet­ Mnogi napredni liječnici osuđuju liječenje kemi­
nim tvarima. Zar nije ludost spaliti i uništiti bitne kalijama. Neki od njih su toliko razočarani neučinko­
stvari vlastitom rukom, postati bolestan, doći na rub vitim djelovanjem liječenja kemikalijama da na­
groba i onda htjeti spasiti sebe varljivim sredstvima? puštaju liječnički posao i posvećuju se proučavanju
Moramo imati na pameti činjenicu da ti sastojci nisu temeljnih problema profilaksije (sprečavanja bolesti
svedeni na samo 50 vitamina koliko ih poznaju biolo­ op. prev.) Među njima je čuveni švicarski liječnik Bir-
zi. Ima ih toliko da će tijekom tisaća nadolazećih go­ cher-Benner, iz čijih sam rasprava na njemačkom
dina biti nemoguće stvoriti jasnu predodžbu o uvrstio nekoliko kratkih prijevoda u moje armensko
njihovim kvalitativnim i kvantitativnim osobinama. izdanje. Na zalazu svoje liječničke karijere Bir-
Pretpostavimo da će jednog dana znanstvenici uspjeti cher-Benner se razočarao u suvremenim terapeutskim
otkriti sve njihove vrste. Tada će u svrhu umjetne postupcima, tako daje, kad je prvi put upoznao hranji­
zamjene odbačenih sastojaka samo iz žita trebati za ve vrijednosti prirodnih jestvina, počeo liječiti svoje
svaku pojedinu osobu na tisuće recepata i preparata, a pacijente prirodnom hranom, bez ikakvih farmaceut­
da o nedostižnim troškovima i ne govorimo! skih sredstava. Ubrzo su brojni bolesnici, koje su
Istraživanjima na raznim vrstama voća, povrća i mnogi liječnici diljem svijeta pokušavali bezuspješno
žitarica ovisnici biolozi sami dokazuju da prirodna izliječiti, došli u njegov sanatorij u Zurichu i u krat­
hrana posjeduje sposobnost liječenja skoro svih vrsta kom roku se popuno izliječili pomoću stroge sirove
bolesti. Ali svijet ne želi priznati da će ljudski organi­ vegetarijanske dijete.
zam ostati slobodan od tih bolesti ako se od djetinjstva No, Bircher-Benner je sirovu hranu smatrao „tera­
pa nadalje hrani isključivo prirodnom hranom. Od po­ peutskim sredstvom", a ne jedinom hranom koja od­
četka sama pomisao o uzdržavanju od kuhane hrane govara čovjeku. Ispada da se ljudi od samog

42 43
djetinjstva moraju hraniti neprirodnim jestvinama, da vojiti znanost od ovisnosti. Najprije moramo priznati
bi potom u odmaklim godinama bili liječeni „terape- da su sirove jest vine prava i potpuna hrana koja odgo­
utskom dijetom". Međutim, ova prividna proturječ­ vara ljudskom organizmu, a nakon toga pustiti one što
nost nije bez razloga. U prvom redu, nitko na svijetu, žele pokvariti sirovine sebi i svojoj djeci neka rade što
pa ni najistaknutiji stručnjak o sirovoj hrani Bir- im srce želi.
cher-Benner, ne uviđa da je jedenje kuhanoga ovi­ U prvom redu moramo se okoristiti iskustvom je­
snost i da potreba svijeta za kuhanim nije ni glad, ni
denja sirovoga za hitni ispravak krivog poimanja koje
biološki zahtjev stanica.
prevladava u prehrambenoj znanosti, po kojem se naj­
Osim toga, Bircher-Benner je kao liječnik odgojen hitnije jestvine smatraju štetnima, dočim se štetne pre­
da liječi postojeće bolesti. Ne bi imao nikakve plaće poručuju kao ispravne. Treba jasno i beziznimno
niti bi ga itko uzimao ozbiljno, ako bi javno zastupao razumjeti da u svim slučajevima kad se sirova hrana
način prehrane koji bi oslobodio čovječanstvo od svih uskraćuje slabima, bolesnima, onima što pate od želu­
bolesti. čanih smetnji i bilo koje bolesti, upravo ta zabranjena
O prehrani trenutno postoje dva suprotstavljena hrana bi izliječila, oporavila i ojačala bolesnike.
mišljenja. Jedno od njih brani jedenje sirovoga, drugo
U takvim slučaj ima ne radi se više o promjeni loše
daje prednost kuhanomu, jedno zastupa vegetarijani-
navike. Baš suprotno, bolesnik hoće voća, a mi mu ga
zam, drugo više voli hranu životinjskog porijekla. A
uskraćujemo, osjeća se slabo od kuhane hrane, a mi ga
znanost nije politika! Onaj tko stoji na krivom stano­
vištu, nema prava nametati nedužnoj djeci svoja po­ gonimo da uzme još malo, otimamo voćku djetetu iz
grešna i štetna mišljenja. Imperativ je našeg vremena ruke i silom ga kljukamo nekim kuhanim jelom. Dru­
da se ta dva stanovišta ispitaju u međunarodnim znan­ gim riječima, skraćujemo im život nagoneći ih da jedu
stvenim i kulturnim krugovima, tako da se krivo osu­ upravo ono stoje uzrokovalo njihovu bolest i slabost.
di, a ono ispravno da se dadne u javnost i uvede u Ispravljanje samo ove zablude smanjit ća napola broj
praksu. slučajeva prerane smrti.

Na prvi pogled ti ljudi skučena pogleda, koji ne Jedini način da provjerimo istinitost ovih tvrdnji je
žele uroniti u dubinu problema, misle da je ideal je­ taj da kušamo nekoliko mjeseci jesti sirovo, što bi tre­
denja sirovoga nešto što nije lako ostvariti, jer da se bala učiniti svaka razborita osoba. Jedino se tako
ljudi nisu voljni odreći svojih duboko ukorijenjenih može stati na kraj zabludama i proturječnim stavovi­
navika, ali to je glas ovisnosti a ne znanosti. Treba od- ma o ishrani.

44 45
U svjetlu jedenja sirovoga temeljna načela prehra­ Da bi mogli ispravno obavljati svoje funkcije, ove
ne nisu više svedena samo na sveučilišta i istraživačke veoma zamršene tvornice i sustavi moraju biti
zavode, već su postala stvar od prvotne važnosti za ci­ opskrbljeni sirovinama koje sadrže tisuće različitih
jelo čovječanstvo. Znanstveni nazivi tisuća hranjivih tvari, od kojih svaka u općoj organizaciji ljudskog or­
tvari, njihove zamršene formule i dugi, zamorni opisi ganizma obavlja posebnu zadaću. Sve te tvari nastaju
njihovih prehrambenih osobina i pretpostavljenih ko­ uz pomoć sunčanog svjetla i koncentrirane su u bi­
risnih učinaka mogu se za običnog čovjeka s ulice ljkama. Na primjer, sjeme, list ili zrno žita sadrži u
svesti na tri riječi: SIROVA BILJNA HRANA, odno­ sebi sve hranjive tvari koje su bitne za životinjski or­
sno kompletne sirovine za ljudsku tvornicu. ganizam. Iako se ovi sastojci od biljke do biljke razli­
kuju sastavom i građom, to ne igra veliku ulogu,
Tako će jedenje sirovoga postati ideal neovisan o
budući da se po ulasku u organizam drobe i ponovno
medicinskoj znanosti, ideal koji se može protumačiti
spajaju, te pritom jedna tvar prelazi u drugu. Organi­
ne znanstvenim formulama nego logikom, budući da
zam, dakle, može u skladu s vlastitim potrebama pro­
mu u prilog govore nepobitni zakoni prirode i jasni re­
mijeniti mnoge odnose sastojaka, ali elemenat koji
zultati što proizlaze iz jednostavnih pokusa.
nedostaje ne može ni stvoriti, niti nadomjestiti nekim
drugim elementom.
Ne smije se remetiti sklad sirovih tvari Na primjer, u laboratoriju nije bilo moguće u djete­
u ljudskom tijelu lini pronaći veću koncentraciju kalcija, vitamina ili
bjelančevina, a upravo iz djeteline i iz još običnijih
Ljudsko tijelo je najsavršenija i ujedno najkompli­ trava životinje dobivaju sve vitamine i mineralne soli i
ciranija tvornica na svijetu. Možda bi bilo ispravnije grade svoje masivne kosti, meso i salo. Drugim riječi­
shvatiti ga kao jedan cijeli svijet tvornica i sustava, ma, umjesto mlijeka, masla, sira, mozga, jetara i mesa
ako se ima na umu da je svaka stanica za sebe splet koje kratkovidni svijet preporuča kao izvore kalcija,
raznih tvornica. Znanstvenici su do sada uspjeli otkriti fosfora, vitamina i „potpunih" bjelančevina, mogla bi
preko deset tisuća dijelova u svakoj stanici. Svaka žli­ se preporučiti obična djetelina iz koje dolaze sve spo­
jezda ili organ sastoji se od milijardi takvih stanica, a menute tvari. Stoga je sasvim besmisleno, bezvrijed­
ljudsko tijelo je izgrađeno kombinacijama tih žlijez­ no i čak štetno razglašavati da je ovo ili ono jelo
da, organa, sustava, kostiju i kože. bogato nekim vitaminima, ili da neko drugo obiluje

46 47
posebnim mineralima, jer osim što zbunjuju i zaluđu- nom mršavošću. U naše dane čovjek je posao otporni­
ju svijet, takve tvrdnje nemaju nikakve korisne svrhe. ji, P a ljudsko tijelo može izdržati neprirodnu hranu i
Glavne funkcije hranjivih sastojaka u organizmu spriječiti ulazak neumjerenih količina jela gubitkom
su trostruke. U prvom redu služe kao građevni materi­ teka, proljevom, povraćanjem i drugim sredstvima.
jal za gradnju i obnovu stanica, zatim proizvode po­ Ipak tijekom vremena ljudski organizam popusti pod
trebnu energiju za pokretanje tih stanica i za grijanje pritiskom degenerirane hrane, „prilagodi" joj se i do­
tijela, te konačno opskrbljuju specijalizirane stanice pusti stalnu gojaznost trbuha i bucmastost obraza. U
sirovinama potrebnima za njihove aktivnosti. takvim se osobama, u skladu s njihovom tjelesnom
Mi neophodno moramo voditi brigu o svojem or­ građom, prvo izgrade a potom održavaju jednostavne,
ganizmu kao što to čini tvorničar sa svojom tvorni­ beskorisne, neaktivne stanice. To je razlog zastoje da­
com. Prema tomu za održavanje triju gore spomenutih nas mršavost rjeđa, a svijet pun ružnih, neprirodnih
funkcija moramo opskrbiti svoje tijelo svim potreb­ debeljaka.
nim hranjivim sastojcima, u svoj punini i omjerima
Danas se mnoga djeca rađaju s teretom bezvrijed­
kako nam ih nudi priroda. Pomanjkanje ijednog sa­
nih i neaktivnih stanica. Njihovi ograničeni roditelji
stojka imat će negativne posljedice na gradnju i djelo­
ponose se što su im djece debela i bucmasta. Katkada
vanje organizma.
je ova gojaznost do te mjere pretjerana da straši sve
Ali kako danas civilizirani čovjek postupa sa svo­ koji shvaćaju o čemu se radi. Usprkos tomu nerazbori­
jim tijelom? Rasipa, pali, ubija i remeti sklad sirovina ti svijet prikazuje ove nakaznosti na pakovanjima dje­
i zatim puni želudac mrtvim i otrovnim tijelima koja čje hrane kao siguran znak dobra zdravlja.
sadrže samo neke od tisuća hranjivih tvari. Na ovaj
Ljudski organizam čini velike napore kako bi
način njegovo uzimanje nekih sastojaka može prijeći
držao pod kontrolom prekomjerno razmnožavanje pa­
stotinama puta količine potrebne tijelu, dok će manjak
razitskih i beskorisnih stanica, raspoređujući ih po
nekih drugih sastojaka biti u istom srazmjeru manji.
svim slobodnim dijelovima tijela, po rukama i noga­
Od kuhanog se mesa, bijelog kruha, tjestenina, ma, oko brade, po potrbušini, kukovima i bilo gdje.
riže, slatkiša, masla i margarina stvaraju parazitske Ipak se dogodi da pokatkad neke od tih stanica izma­
stanice sasvim jednostavne građe, pod čijom se knu kontroli i izdvoje se iz zajedničkog života, posta­
težinom ovisnik o hrani savija. Znanstveni istraživači nu nezavisne, žive samostalno i umnožavaju se bez
mogu lako dokazati da su prije 50, 100 ili 200 godina ograničenja. Organizam veoma često uspijeva držati
ljudske slabosti redovito bivale popraćene pretjera- na okupu grupe tih stanica, sprečavajući njihovo ši-

48
renje. Taj se nakup onda naziva „dobroćudnom izra­
čenja raka medicinskim sredstvima i operacijama
slinom" ili „dobroćudnim tumorom", pa ga se mora
osuđeni su na potpuni neuspjeh. A razborit čovjek ne
strogo razlikovati od izrasline što se slobodno grana
bi nikad trebao patiti od raka, pod uvjetom da ne naru­
raznim dijelovima tijela kako bi bujala na bjelančevi­
šava sklad sirovih materijala.
nama (posebno životinjskim), koja je poznata pod
imenom „zloćudni tumor" ili jednostavo „rak". Stanice proizvedene od piletine, riže, juhe, prženih
jetara, kruha i maslaca, krumpira i slastica, lišene su
Treba istaknuti činjenica da kuhanje nije jedini
sposobnosti za bilo kakvo korisno djelovanje. Aktiv­
čimbenik što utječe na gubljenje hranjive vrijednosti
ne, specijalizirane i sasvim zdrave stanice ljudskog ti­
jestvina. Bijelo brašno i guljena riža su štetni i kad se
jela nastaju isključivo od sirova voća i povrća, to jest
jedu sirovi. Ni suha slama nije savršena hrana,
od onih bjelančevina što u ljudski organizam unose na
usprkos činjenici da može održati životinje na životu.
tisuće hranjivih sastojaka u prirodnom i živom stanju,
Savršena jestvina mogla bi biti stapka žita zajedno s
a što se ovisnici o kuhanome udostoje tu i tamo jesti
klasom, ako se jede ljeti zelena a zimi suha. Krava i
koza ne smatraju običnu planinsku travu savršenom „iz luksuza". U ovo vrijeme svatko bi morao biti svje­
ishranom. Te su životinje evolvirale u slobodnoj pri­ stan ozbiljnosti zločina što ga majka čini govoreći dje­
rodi, hraneći se istovremeno travom, lišćem, voćem i tetu da ne kvari apetita voćem prije večere, jer će
povrćem. Zbog toga su rečene životinje podložne po­ uskoro morati jesti „pravo" jelo. Ona mu zapravo kaže
sebnim bolestima jer je čovjekovim uplitanjem uskra­ da da ne jede tisuće različitih sirovina bitnih za orga­
ćena odgovarajuća hrana što je zahtijevaju njihove nizam u njihovu prirodnom i živom stanju, već da
stanice. Usprkos tomu organi životinja koje jedu obi­ čeka na njihove mrtve i beživotne ostatke što će mu ih
čnu travu nisu ni blizu u opasnosti kao ljudski organi, uskoro dati u obliku jela.
niti ih mikrobi straše kao nas, iz jednostavnog razloga Jedači kuhanoga su zadovoljni mišlju daje hrana
što nemaju kuhinje. koju jedu bogata kalorijama. Kalorije, međutim,
mogu biti korisne samo ako se mogu uporabiti u pot­
Ako nije moguće stanicama raka vratiti odlike što
punosti. Ako je mišićnih stanica malo, a uz to su i sla­
ih posjeduju normalne stanice i uključiti ih u zajedni­
be, boležljive i neelastične, velik dio kalorija ostaje
štvo konzumiranjem voća, koje je, istina, siromašno
neiskorišten i, nakon što napravi tijelu znatne smetnje,
bjelančevinama ali je bogato vitaminima i drugim sa­
napušta organizam u obliku topline i besciljno se gubi.
stojcima najviše hranjive vrijednosti, onda to ne će
S kuhanom hranom ovisnici unose u tijelo tri do četiri
moći učiniti nikakav lijek na zemlji. Svi pokušaji lije-
puta više kalorija nego stoje tijelu potrebno za njego-

50
51
ve funkcije, dočim kalorije iz sirovih jestvina potpuno hodnost, upravo kao što čistoću avionskog benzina ne
služe svojoj svrsi, jer su takve jestvine popraćene svi­ smatramo samo korisnom nego neophodnom. Ne bi
me stoje potrebno za iskorištavanje sadržanih kalori­ uopće smjeli nabrajati koristi od ikojeg pojedinačnog
ja. vitamina, već bi trebali naglašavati opasnost od njiho­
va uništavanja i remećenja njihove potpunosti.
Mnoge knjige su nastale na temelju studija pojedi­
nih sastojaka hrane, studija koji nisu više ograničeni Općenito govoreći sva znanost o prehrani se može
samo na znanstvene krugove, nego su postali jako po­ sažeti u dvije glavne točke kojih bi trebalo biti svjesno
pularni. Međutim, velika pozornost što se posvećuje cijelo čovječanstvo:
pojedinim sastojcima proizlazi iz činjenice da smo 1. Ljudska ishrana bi se trebala sastojati isključivo
poremetili njihovu potpunost i lišili tijelo njihova naj­ od živih stanica. Samo jestvine koje se sastoje od
važnijeg dijela. Proučavanje pojedinih hranjivih spo­ živih stanica posjeduju sve stoje potrebno za zadovo­
jeva još uvijek je u povojima, tako da čovjek ne zna ni ljenje potreba ljudskog organizma. Čovjek nije lesi­
jedne od tisuća njihovih tajni. Stoga bi to proučavanje nar. Nije mesožder ni toliko da bi bio u stanju uhvatiti
trebalo prepustiti znanstvenim krugovima, a svi poku­ muhu u zraku i pojesti je, ili poput divlje životinje ra­
si za ispitivanje pojedinih hranjivih spojeva, posebno skomadati lovinu i požderati je zajedno s utrobom i
životinjskih bjelančevina, umjetnih vitamina i mine­ kostima.
rala, trebali bi se obavljati isključivo na životinjama. 2. U prirodi ima običnih i uzgojenih biljaka. Naj-
Zbog našeg nesavršenog znanja vrlo je opasno praviti savršenije i najhranjivije biljne stvari su uzgojene
pokuse na ljudskom tijelu. U svakom slučaju nema vrste voća, zelenog povrća, žitarica i korijenja. Izme­
potrebe utjecati se izdvojenim umjetnim sastojcima, đu svih životinja čovjek je razvio i dosegnuo visok
kad ih stalno imamo na raspolaganju u njihovoj čude­ stupanj savršenstva upravo zato što je radom svojih
snoj potpunosti, a pogotovo što nijedna hranjiva tvar ruku uspio uzgojiti najkvalitetnije jestvine i takvom
nije korisna ako se uzima izolirano. prehranom razvio vlastito tijelo. Čovjek stoga mora,
Biolozi i liječnici su dužni poticati, čak i nagoniti koliko god je to moguće, birati za sebe najhranjivije
svijet da hranjive sastojke ne dijele jedan od drugoga, jestvine.
već da ih uvijek uzimaju skupa, u njihovim prirodno Jedući kuhanu hranu čovjek zatvara svoj apetiti s
ujednačenim omjerima i s njihovim živim stanicama. tri ili četiri vrste degeneriranih tvari i lišava vlastiti or­
Ne bi uopće smjeli govoriti o korisnosti izdvojenih ganizam tisuća bitnih spojeva. Najočigledniji dokaz
hranjivih sastojaka, nego naglašavati njihovu neop- za ovu tvrdnju je činjenica daje među tisućama liječ-

52 53
ničkih recepata teško naći ijedan u kojem nije imeno­ je i bili građeni od najobičnijih materijala: bjelančevi­
van neki od vitamina, ali ćete vrlo rijetko naići na na, masnoća i ugljikohidrata.
recept u kojem se imenuju bjelančevine, masnoće ili Tijekom slijedećih milijuna godina ovi jednostani-
ugljikohidrati. čni organizmi su prošli dug evolucijski proces uz po­
Ukratko, čovjek uživa u dobru zdravlju dotle dok moć kvalitetnijih hranjivih tvari, to jest nama znanih i
se hrani isključivo sirovom biljnom hranom, obolije­ neznanih vitamina i minerala. Tijekom tog evolucij­
va u srazmjeru sjedenjem kuhane hrane, a umire kad skog razvitka usavršavali su se i rađali razni složeniji
živi isključivo na takvoj hrani. organizmi, od koji je najsavršenije ljudsko biće. Krat­
ki sažetak ovog povijesnog razvoja možemo vidjeti u
zametku životinjskog embrija od trenutka oplodnje do
Kako nastaju bolesti? njegova potpunog razvitka. Isti proces se ponavlja ti­
jekom razvitka pojedinačnih ljudskih stanica.
Uzmino na primjer žlijezdu, sastavljenu od milijar- U određenoj žlijezdi svaka specijalizirana stanica
du-dvije stanica. Ove stanice su raznovrsne, od kojih posjeduje posebne mehanizme koji se mogu organizi­
svaka ima obavljati posebnu funkciju ili zadaću. Tu su rati i opremiti za rad samo ako su opskrbljeni specijal­
mišićne i opnene stanice, živčane i mnoge druge. Ipak nim hranjivim sastojcima. A sirovine potrebne za
glavna zadaća stanica bilo koje žlijezde je lučenje raz­ djelovanje rečenih mehanizama mogu se dobiti jedino
nih tekućina. iz sirove hrane. Ne može pčela praviti med iz nektara
kuhanoga cvijeća!
Žlijezde čovjeka što jede kuhanu hranu posjeduju
Kad specijalni sastojci ne dospijevaju u stanicu u
sve potrebne stanice, možda imaju i viška, ali je samo dovoljnim količinama, njezin razvitak se usporava ili
četvrtina ili petina od njih sposobna za rad, i to ne sa­ čak prestaje. Odatle nastaju brojne manjkave i bolesne
svim. Sama bjelančevina, posebno bjelančevina stanice kao što su krupne, osakaćene, zloćudne ili
mrtvih životinja koju kratkovidni smatraju savršenom kancerogene stanice, makrofagi, megakariociti, poli-
građom, u najboljem slučaju može proizvesti samo kariociti i t.d.
najjednostavnije primitivne stanice, bezoblične, ne­ Ne samo, dakle, da većina stanica žlijezde u pitanju
sposobne i beskorisne. Ove stanice svojom građom ne postiže specijalizaciju, već ni sirovi materijal, po­
nalikuju na primitivne organizme najniže vrste koji su treban za lučenje sokova, ne dolazi do ono malo stani­
se pojavili na zemlji u najranijim razdobljima evoluci- ca koje su još uvijek sposobne djelovati, zbog čega

54 55
žlijezda ne može održavati odgovarajuću razinu pro­ da da ih nimalo ne brine. Kad ih se na to upozori, od­
izvodnje. To je način na koji žlijezda oboli. Nedovo­ govaraju da oni jedu i voće. To je najbesmisleniji
ljni razvitak i neodgovarajući rad stanica mogu se do­
odgovor. Bolesti ljudskog organizma nastaju zbog
goditi i u svim drugim organima i sustavima, što uzro­
toga što odvajamo hranjive sastojke jedne od drugih i
kuje pojavu odgovarajuće bolesti.
onda ih konzumiramo odvojeno, kao na sreću, bez
Pokatkad su neka žlijezda ili organ oštećeni do te
ikakva plana.
mjere daje njihovo odstranjivanje neizbježno. Umje­
Hranjive vrijednosti jestvina ne smiju se izvoditi iz
sto da od samog početka primijene najprirodnije mje­
re protiv razaranja organa, ljudi muku muče da ih raznolikosti pojedene hrane, nego iz raznolikosti sa­
odstrane i onda se ponose učinkom takvoga čuda. Je­ stojaka koje hrana sadrži. Obična trava je po sebi bo­
daću sirovoga je sasvim jasno, da nijedan lijek ne gatija hranjivim sastojcima od zbira mnoštva obroka
može vratiti degeneriranu stanicu u normalno stanje i služenih na najraskošnijoj gozbi. Ovo je presuda zna-
osposobiti je za odgovarajući rad. nosti.
Jedač sirovoga ne boji se mikroba, jer ga od njih Održavaju se brojna medicinska predavanja o pre­
štite prirodne sile. Mikrobi ne mogu naškoditi potpu­ venciji bolesti, da bi se nakon toga, poslije višesatnog
no razvijenim i specijaliziranim stanicama, nego raspravljanja o sporednim temama, najistaknutiji
iskaljuju svoj bijes nad slabim i krhkim stanicama. predstavnici medicinske znanosti okupili oko raskoš­
Jedač kuhanoga ustvari zahvaljuje svoju opstoj­ no pripremljenih stolova na večeru. Zatim, ignoriraju­
nost nekolicini od tih sirovih tvari što ih potkad jede iz ći temeljnu i sadržajno izbalansiranu hranu, pri­
užitka, ne uzimajući u obzir njihovu stvarnu važnost. gotovljenu u čudesnom laboratoriju prirode za pre­
A kako se ljudski organizam može održati na nevjero­ venciju svih bolesti, oni trpaju u se „ukusna" jela na­
jatno malim količinama hrane, takve male količine si­ pravljena od izopačene i mrtve tvari najobičnije vrste.
rove hrane dostaju da ga održe na životu za neko Sto je još gore, mnogi od njih, smatrajući prirodne je-
vrijeme. stvine nebitnima, upotpunjuju svoj program prehrane
Danas i najveći prehrambeni stručnjaci obično kavom i cigaretama. Neka mi doktori oproste ovu
smatraju da su gljilenje i onečišćenje jedini nedostatci zamjerku, ali ako malo promisle, morat će se složiti sa
hrane. Oni drže potpunom, normalnom i dovoljnom mnom da ovo nije pravi način prehrane i daje za njih
svaku hranu koja je svježa, čista i „dobro skuhana". krajnje vrijeme da razmisle o temeljnim promjenama
Odsutnost tisuća bitnih sastojaka u takvoj hrani izgle- u današnjim prehrambenim navikama.

56 57
Jedna od posljedica pogrešne ishrane je ta da mno­
U nekim azijskim zemljama su nekoć razbojnike
ge majke nemaju mlijeka za dojenje, a neke od njih
osuđene na smrt hranili samo kuhanim mesom. Obi­
čno bi umirali za 28 do 30 dana, dočim u slučaju hrane svoje bebe mlijekom u prahu, dvopekom, bije­
smrtne gladi čovjek može živjeti i do 70 dana. To zna­ lim kruhom i čajem. Naravno da dijete počinje slabjeti
či da je kuhano meso ne samo siromašno kao hrana, i mršavjeti. Dječje bolnice i sirotišta su puni takvih
nego da je zbog toksina koje proizvodi pravi otrov bolesnika.
koji ubija za kratko vrijeme. Dovoljno je djeci dati dnevno dvije čašice voćnog
soka pa da u roku od dva tjedna ozdrave. Međutim,
Općepoznata je činjenica da ljudi koji jedu previše
oguljene riže podliježu bolesti beri-beri, koja nakon ovisnici dijetetičari, ignorirajući potrebu za voćem,
velikih muka ubija bolesnika. Polineuritis (višestruka izvode svu silu bolnih pokusa na iscrpljenom dječjem
upala živaca-op. prev.) je najvažniji, ali ne jedini već tijelu, pa nakon što iz njega izvuku i posljednju kap
jedan od mnogih simptoma ove bolesti, niti joj je krvi, nastoje ga hraniti mlijekom u prahu, ekstraktima
manjak vitamina BI jedini uzrok, kako se to općenito mesa, umjetnim vitaminima i kojekakvim kemikalija­
pretpostavlja. Oguljena riža ne posjeduje ni jedan od ma. Drugim riječima, ne uvažavajući skladni odnos
poznatih ni nepoznatih vitamina. Bijeli kruh i uopće hranjivih sastojaka što ih pruža darežljiva priroda, oni
svi proizvodi od bijelog brašna imaju sasvim iste ka­ na oslabjelim tijelima počinju ekperimentirati s neko­
rakteristike kao i oguljena riža. Isto vrijedi za tvorni­ liko novih sastojaka, o kojima su stekli nepotpuno
čki šećer i prerađene masti, što predstavljaju samo je­ znanje u svojim laboratorijima. Ako takvo dijete na
dan ili dva sastojka od tisuća koliko ih ima. ovaj ili onaj način ne dobije nikavu prirodnu jestvinu,
neizbježno će umrijeti. Takvih smrti, zapravo, ima na
Gore spomenute jestvine, što sačinjavaju dnevni
tisuće. No, što je još strasnije, mnogi naivni dijetetiča­
jelovnik jedaća kuhanoga, glavni su uzročnici smrti,
ri ne dopušatju takvoj djeci jesti sirovo voće, vjerujući
ubijajući ljude pod krinkom proljeva, zaraznih bole­
da ga njihovi slabi želudci ne će moći probaviti, ili u
sti, reumatizma, podagre (gihta), skleroze, dijabetesa,
najboljem slučaju pitanje voća prepuštaju roditeljima,
apopleksije, raka i inih brojnih bolesti. Katkada ubija­
smatrajući to nepotrebnim i nevažnim luksuzom. Či­
ju već u prvoj godini života, katkad u dobi od 5,10,50
njenice svjedoče da ćete u mnogim bolnicama naći
ili sedamdeset godina, ovisno o razmjeru dviju kate­
meso, dvopek, mlijeko u prahu, šećer, čaj, margarin,
gorija konzumiranih jestvina (kuhanoj hrani i sirovim
jestvinama) i stupnju naslijeđene otpornosti svakog rižu, bijeli kruh, umjetne vitamine i lijekova koliko ti
pojedinca. duša želi, ali ne ćete naći ni jednog jedinog aparata za

59
58
cijeđenje voćnog soka, voće se ne nabavlja ni iz navi­ da se oslobode pogrešnih i opasnih predrasuda i shva­
ke. Desetina mrtvih dječjih tijela se iznose iz takvih te da njima i njihovoj djeci ne daju snagu i zdravlje ko­
bolnica, ali nitko za te smrti ne želi okriviti neprirodni košja juha, riža, odresci, jaja i biftek, nego proklijalo
način ishrane. žito, mrkve, rajčice, orasi i grožđe. Uzmite mene za
Apeliram na humane osjećaje svih liječnika. Neka primjer. Zbog 52 godine jedenja mesa i druge kuhane
ovome obrate ozbiljnu pozornost. Pitam sve predava­ hrane bio sam izgubio svu snagu i nisam se mogao po­
če i sva odgovorne zdravstvene ustanove i ministar­ peti ni dvije stepenice a da ne ostanem bez daha, a
stava zdravlja svih država na svijetu, brinu li se ili ne sada, nakon što se već osam godina uzdržavam od ku­
brinu za zdravlje i dobrobit svoga naroda. Ako se bri­ hane hrane, mogu s lakoćom trčati uz planinu.
nu, onda moraju prionuti poslu bez odlaganja. Moje Ne znam na temelju koje znanstvene činjenice po
tvrdnje nisu obične pretpostavke već nepobitne činje­ mnogim kućama i obdaništima stoje kutije dvopeka
nice, koje nudim čitateljstvu ne kao rezultate pokusa (keksa) na slobodno raspolaganje djeci. Kutije tih
na zamorcima nego živim primjerima sebe i svoje obi­ štetnih stvari bi trebalo zamijeniti ljeti košaricama
telji. svježeg voća, mrkve, krastavaca, i rajčica, a zimi su­
Najbolji način prevencije i liječenja bolesti, uz him voćem, od čega bi djeca mogla jesti što, kada i ko­
istovremeno podizanje životnog standarda, sastoji se liko hoće u bilo koje doba dana. Tada bi svatko vidio
u tome da svako ministarstvo zdravlja odvoji neznatni kako djeca, po zakonu same prirode, sama od sebe po­
dio proračuna za uspostavu obavještajnih odjela, čija činju jesti više voća a manje degenerirane hrane,
svrha bi bila informirati mase o štetnosti kuhanja i učvršćujući zdravlje vlastitim rukama.
hrane bez vitamina, posebno bijelog kruha, riže, Bolnice bi trebale uvesti jedenje sirovoga za sve
mesa, prerađenih masnoća, šećera, čaja, kave i alko­ bolesnike, o čijem ishodu bi trebalo informirati jav­
holnih i bezalkoholnih pića. Potom bi trebali uvjeriti nost. Vrlo korisne promjene bi se mogle provesti u
svijet da smanje uzimanje kuhane hrane na najmanju javnim restoranima, te naročito u opskrbi vojske. Ne
moguću mjeru i postupno promijene svoje prehram­ uskraćujući zasad ovisnicima „uživanje" kuhane hra­
bene navike. ne koliko god bila otrovna, moguće je svesti njezinu
Budući da svi ljudi nisu razboriti, razumije se da se količinu na polovicu i gubitak nadomjestiti svježom
ne može odjednom pretvoriti svakoga u jedača sirovo­ salatom i sirovim kompotima, te brojnim vrstama
ga, ali je bitno da se ljudi od samog djetinjstva privik- voća u skladu s godišnjim dobom. Na ovaj način ne
nu na sirove jestvine koje odgovaraju njihovu tijelu, samo što bi hrana postala raznovrsnija i ugodnija, već

60 61
bi se poboljšalo i opće zdravlje i uštedjelo na javnom protuslovnim učincima jestvina, kao i na pogrešnim
proračunu.
računanjima u laboratorijima. Milijuni nedužna svije­
Kad općinstvo jednom upozna škodljivost kuhane ta umiru zbog tih protuslovnih i pogrešnih računanja.
hrane, nastojat će je izbjeći. Također će se naći velik Najsigurniji vodič je temeljno i savršeno iskustvo
broj razborita svijeta koji će, oglušujući se na zov ovi­ jedača sirovoga, koje razotkriva i ispravlja sve po­
snosti, slijediti naš primjer i primjenom sirove dijete
greške, protuslovlja i nejasnoće u medicinskoj znano­
osigurati savršeno zdravlje sebi i svojim obiteljima.
sti općenito, i u dijetetici pojedinačno. Primjere ovoga
Oni što su izgubili svaku nadu u oporavak ili su se izo-
iskustva treba umnažati širom svijeta i upoznati čov­
bličili zbog neprirodne gojaznosti, shvatit će da će
ječanstvo s postignutim rezultatima.
strogim obdržavanjem jedenja sirovoga biti u stanju
za nekoliko mjeseci postići zdravlje o kojem su uvijek
sanjali. Pravi je zločin privikavati dijete na
Ljudi objavljuju brojne knjige kako bi ukazali na kuhanu hranu
ljekovite osobine pojedinačnog voća i povrća, kao što
su grožđe, datulje, jabuke, naranče, luk ili rotkva, te Neka svakome bude jasno da je jedenje kuhanoga
izumjevši neki posebni način njihova konzumiranja, neprirodna navika, d a j e uzrok svih ljudskih bolesti i
nastoje unovčiti svoju zamisao pod plaštem znanstve­
da se radi o tako strašnoj ovisnosti da, ako čovjek u
nog postupka. Činjenica je da su sve jestive vrste siro­
nju upadne, vrlo rijetko je u stanju osloboditi se iz nje­
va povrća savršeno hranjive i iste kakvoće.
zinih ralja. Po kojem pravu smije svjesna osoba vlasti­
Zadovoljavaju potrebe organizma, reguliraju njihove
tim rukama usaditi tako nešto u tijelo nevinog
funkcije i vraćaju zdravlje bolesniku, bez obzira od
novorođenčeta? Kojim pravom smije majka uništava­
čega bolovao. Obavijesti o tim istinama trebalo bi be­
ti organe svoga djeteta hranom koja je pržena, unište­
splatno iznositi pred javnost, jer bi bilo neljudski ubi­
na, ubijena na vatri? Nije li to najokrutniji od svih
rati ikakav novac za ovakve upute.
zločina, ne radi li se ustvari o ubojstvu, o brutalnom
Pobornici kuhane hrane su puni fatalnog protu­ čedomorstvu? I ja sam tim načinom vlastitim rukama
slovlja. U mnogim slučajevima škodljive jestvine se ubio dvoje svoje ljubljene djece i posve sam svjestan
preporučuju kao korisne, dočim se one bitne proglaša­ strahote zločina.
vaju štetnima i strogo zabranjuju. To je stoga što se Svi roditelji ovisnici o hrani su zapravo čedomorci.
njihovo iskustvo temelji na neposrednim, prividnim i U ovom vijeku nitko ne umire prirodnom smrću. Sve

62 63
smrti dolaze od bolesti koje su uzrokovane kuhanom roditelj koji nije izgubio zdravu pamet i savjest mora­
hranom, a roditelji su oni što svoju djecu uče jesti ku­ ju tako postupati bez ikakva oklijevanja.
hano. Takvi roditelji moraju jasno znati, da na njihova Kad u dobi od tri ili četiri mjeseca djetetovi organi
leđa pada odgovornost za sve smetnje i bolesti njihove počmu djelovati nepravilno, kratkovidni liječnik pro­
djece. Trebali li bi tu stvar dobro odvagnuti prije nego pisuje dvije ili tri vrste umjetnih vitamina, umjesto ti­
što nastave sa svojim zabludama. Zametak svakog suća spojeva spaljenih na vatri. Ili u najboljem slučaju
raka ili srčanog udara počinje s prvim zalogajem ku­
propisuje kao lijek nekoliko odmjerenih žlica voćnog
hane hrane što se dadne djetetu, čak i onda kad se bo­
soka, smirujući tako vlastitu savjest i savjest roditelja
lest pojavi u kasnijem razdoblju života.
djeteta. Kako dijete ne će trpjeti zbog manjka vitami­
Može se prigovoriti da se odrasla osoba ne može na, kad njegova majka svojim rukama uništava vita­
posve odreći kuhanoga. Pa dobro, ako je tako, neka mine što postoje u prirodnim jestvinama?
nastave sa svojom pogubnom navikom dokle im srce Zatvorimo na trenutak oči i predočimo u svoj pot­
želi. Ali što ih to nagoni da sažižu integralne sirovine punosti čudo što ga izvodi priroda. Čim zrno žita uđe
malog djeteta, da uništavaju, da ih lišavaju bitnih sa­ na usta u ljudsku tvornicu, organizam ga prihvaća,
stojaka, da ih pretvaraju u škodljive tvari i onda ih drobi i razašilje po cijelom tijelu. Tisuće raznih spoje­
daju djeci? Taj neljudski postupak prema nedužnoj va sadržanih u jednom jedinom zrnu kreću se u svim
djeci, to barbarstvo mora prestati! smjerovima i svaki od njih ide izvršiti svoju posebnu
Nema znanstvenog pravila po kojem bi roditeljima zadaću. Tako razni hranjivi sastojci jednog zrna žita
bilo zabranjeno davati djeci žitne klice umjesto bijelo­ obavljaju tisuće različitih radnji i bez ijedne pogreške
ga kruha, oguljene riže ili rezanaca, med umjesto še­ i zabune sprovode biološke funkcije organizma.
ćera, svježi sok od mrkve, naranče, grožđa i jabuke Ali što se dogodi kad ubacimo u želudac komad bi­
umjesto mlijeka u prahu, sirovo voće umjesto kompo­ jelog kruha? Taj komad će pokrenuti besciljnu aktiv­
ta, orahe, bademe, proklijali grah i grašak umjesto nost želuca, bit će spaljen i pretvoren u bekorisnu
mesa i masnoća. Jedući sirovu hranu dijete će uživati toplinu, ili će u najboljem slučaju dodati nekoliko su-
zdrav, sretan i dug život, dočim ga alternativna ishra­ hozidnih opeka ili kamenova za neku lijenu, beskori­
na vodi u bolesti i konačno u smrt. Možete biti sto po­ snu stanicu. Srce čovjeka koji jede čisto žito čvrsto je
sto sigurni da dijete želi sirovu hranu svom svojom jako kao kukurzno zrno, dočim u onoga što jede bijeli
dušom. Ono traži da mu se daju sirovi materijali u ne­ kruh srce je slabo i krhko kao i kruh koji jede. U prilog
taknutu stanju i na to ima neupitno pravo. Liječnik ili ovomu svjedoči sve veći broj srčanih udara.

64 65
Kad bi danas kojim čudom sav svijet došao k pa­ Koja to pamet vodi čovjeka da žrtvuje vlastitog sina i
meti i prihvatio naviku jedenja sirovoga, s izuzetkom učini ga ranim sudrugom u svojim ogavnim navikama
posebnih slučajeva uznapredovalih bolesti, ne bi u samo zato da bi opravdao i učinio stalnom svoju osob­
iduća tri-četiri desetljeća bilo prijevremene smrti, sve nu ovisnost? Neka roditelji najprije podignu zdravu
dok starije osobe ne bi dosegle krajnje visoku starost. djecu u skladu s prirodnim zakonima, a zatim, kad
Kako sada stoje stvari, broj umrlih od jedenja kuhano­ odrastu, neka im ostave da određuju svoju budućnost
ga premašuje nekoliko puta broj mrtvih u najvećem po vlastitoj volji, onako kako to čine i s ostalim mana­
ratu. ma.
U ime sve bespomoćne djece ponovno apeliram na Nijedna razborita majka, nakon što pročita ove ret­
sve znanstvenike, učene ljude, vođe naroda, mi­ ke, ne će naći opravdanja u činjenici da neki drugi au­
nistarstva zdravlja, roditelje i samilosne ljude po svem toriteti daju sasvim različite savjete. Ustraje li u
svijetu da smjesta stanu na kraj strašnom zločinu pro­ ignoriranju glasa istine, preuzet će odgovornost za na­
tiv malene djece. Svaki dan odgađanja odnosi tisuće rušavanje djetetova zdravlja i upropaštavanja njegove
nevinih života. Odrasli mogu slobodno žrtvovati svo­ budućnosti. Samo osoba bez najosnovnije moći rasu­
je živote pogubnim užitcima kuhane hrane i tako đivanja zamjenjuje 10.000 tvari sa samo dvije, žive
izvršiti samoubojstvo, ali nemaju prava masakrirati stanice mrtvima, potpunu sirovinu degeneriranim ma­
svoju bijednu djecu, pogotovo što takva hrana kod terijalom, prirodnu jestvinu neprirodnom, klice žita
djece izaziva odvratnost a ne osjećaj uživanja. Besmi­ bijelim kruhom, zeleni grašak kuhanim mesom,
sleno je prigovarati da će dijete kad odraste vidjeti svježe voće džemom.
druge kako jedu, pa će i samo htjeti jesti kao i ostali. U
prvom redu, barbarizam kao što je jedenje kuhanoga
Neka proždrljivi biolozi dokažu da
ne može trajati dugo. Možemo pouzdano očekivati
skoru pobjedu jedenja sirovoga. Zatim, milijuni ljudi priroda griješi što nam ne nudi jelo u
vide alkoholičare i ovisnike o drogama, ali drže odsto­ kuhanom stanju!
janje od tih poroka. Mojoj kćeri je već 6 godina (odno­
si se na 1963. kad je ovaj dio knjige pisan!) i sve Ja javno pozivam sve znanstvenike ili da prihvate
razumije. Ona vidi kuhanu hranu stoje drugi jedu, ali moje tvrdnje i objave ih cijelom svijetu, ili neka
je mrzi iz dna duše. Koji to ovisnik o opijumu uči svo­ dokažu da prirodna hrana stavljena na vatru ne gubi
je dijete da se već od kolijevke navikne na drogu? hranjive sastojke ili sadržanu energiju, da žive biljne

66 67
stanice ne umiru i da se ne zbivaju promjene u građi tamina i hranjivih sastojaka u zrnu kukuruza je ista
atoma. Nadalje moraju dokazati da je pri stvaranju kao ona između umjetnih satelita i nebeskih tijela što
hrane za ljudski organizam naš Stvoritelj pogriješio tvore našu galaksiju. Međutim, znanstvenici koji pra­
što nam je nije ponudio u „pročišćenom", kuhanom ili ve umjetne satelite ne kane uništiti postojeće galaksije
pečenom stanju, da su procesi u tvornicama i kuhinja­ i nadomjestiti ih novim nebeskim tijelima što ih sami
ma znanstvene mjere za ispravljanje Stvoriteljevih proizvode.
pogrešaka, te da su umjetni vitamini što ih pravi čov­ Za nas je najbolji put savjesno proučiti zakone pri­
jek hranjiviji od vitamina što se nalaze u prirodi. Ako rodne evolucije životinjskih i biljnih organizama i
to ne uspiju, onda će morati priznati tragične pogreške onda surađivati s prirodom koristeći sva prirodna
koje se odavna čine ijednom zauvijek prestati s ku­ sredstva za ubrzanje te iste evolucije. Ali pod nikojim
hanjem jela. Moraju se uteći Stvoriteljevoj mudrosti i uvjetom ne smijemo uništiti djelo prirode, pa ga onda
ne uplitati se u sastav prirodne hrane koju je On stvo­ pokušavati obnoviti pomoću bijednih žljezdanih
rio. A oni koji se smatraju mesožderima, ako mogu iscjedaka i umjetnih vitamina.
neka jedu meso sirovo, svježe i kompletno, kao što to Kad komad krumpira ubacimo u maslo da ga
čine životinje mesožderi, ne ubijajući ni izopačujući popržimo, od prvog trenutka započinjemo proces nje­
ni na koji način mesno staničje. gova uništavanja. Počinje cvrčati, smežuravati se, po­
Mi nemamo prava remetiti potpunost sirovih ma­ tamni i potom se osuši, a ako nastavimo s procesom,
terijala što ih priroda stvara za ljudski organizam, jer izgori i pretvori se u pepeo. Privlačni vonj što draži
ni uza sva znanstvena pomagala koja nam stoje na ra­ nosnice je miris najdragocjenijih sastojaka prirodne
spolaganju mi ne možemo stvoriti ni najsitniji jedno- hrane, koji se poigrava s našim osjetilima i nestaje u
stanični organizam, niti uz pomoć svih nama znanih zraku.
hranjivih sastojaka umjetno hraniti neki organizam i Izrazi „peći" i „kuhati" ne bi smjeli biti rabljeni u
održati ga dugo na životu, jer smo na jedvite jade smislu priprave, spremanja i poboljšanja kako se to do
uspjeli otkriti samo jednu tisućinku spojeva u zrnu ku­ sada običavalo. Moraju se više koristiti za opis ošte­
kuruza. Istina je da se obavljaju mnogi pokusi i daje ćenja, razaranja, paljenja, ubijanja ili uništenja, jer tim
postignut zamjetan napredak u prepoznavanju raznih postupcima razaramo najvrednije tvari koje su od
hranjivih tvari, tako da su otkriveni mnogi važni hra­ životne važnosti za naš organizam, stoje u krajnjoj li­
njivi sastojci, ali ta otkrića ne mogu biti važnija od niji najteži zločin protiv čovječanstva.
izuma umjetnog satelita. Razlika između umjetnih vi-

68 69
ca. Ne će nikada oboljeti ako ga opskrbljuemo prirod­
Dojenčeta je odbojan okus kuhane nim jestvinama za normalno prehrambeno djelovanje
hrane njegovih organa.
Opća primjena jedenja sirovoga jedini je način da
Svijet kratke pameti može misliti da bi bilo okrutno se cjelokupno čovječanstvo jednom zauvijek oslobodi
uskratiti djeci užitak što ga pruža okus kuhane hrane. prokletstva bolesti. Promidžba jedenja sirovoga mora
Takvi bi trebali shvatiti da kuhana hrana nije uopće te­ početi od bolesnika, novorođenčadi, velikih ljudi ob­
čna. Čini se slasnom samo ovisnicima, upravo kao što darenih potrebnom voljom i mudrosti i od razumnih
opij godi drogašu. Dosad nije bilo nikoga da nam kaže roditelja djece koja jedu sirovo. Oni trebaju ukloniti iz
ovu golu istinu, budući da od pamtivijeka nitko nije svojih kuća i najmanji trag degradirane hrane, tako da
bio slobodan od ovisnosti o hrani. ne dovode u napast svoju djecu. Početno razdoblje do­
Organi novorođenčeta su prilagođeni isključivo si­ brovoljnog uzdržavanja od kuhane hrane trajat će do
rovoj hrani. Beba naveliko uživa u sirovu voću i po­ dana kad se vlasti osvijeste i odluče proglasti jedenje
vrću, s užitkom jede sirovo zrnje, krumpir, grah, pa­ sirovoga obvezatnim, namećući silom razboritu volju
tlidžane, grašak i leću, jer mu sve te stvari gode, koli­ prirode neukim i neupućenim masama. Doći će vrije­
kogod bile neukusne jedaču kuhanoga. Malo dijete ne me da jedenje sirovoga ovlada cijelim svijetom. U te
nalazi nikakva užitka u kuhanom jelu, odbija ga i mrzi blažene dane izopačivanje sirovina potrebnih ljudskoj
iz dna duše i samo će s velikom mukom progutati ta­ mašineriji bit će proglašeno krajnjim zločinom i bit će
kvu neprirodnu hranu. Ali to jadni, ograničeni roditel­ strogo kažnjavano.
ji ne razumiju. Majku isključivo vodi njezina vlastita Moguće poteškoće brzog ukidanja navike jedenja
ovisnost, pa u svojoj brizi da dijete dobro nahrani, ti­ kuhanoga ne smiju služiti kao isprika za nijekanje zla
ska mu u grlo tu ogavnu hranu dotle dok ne pretvori koje iz njih proizlazi. Nitko ne nastoji opravdati kra­
dijete u potpunog ovisnika, lišavajući ga tako i zdra­ đu, pljačku i ubojstvo, iako dosad nije uspjelo iskori­
vlja i zadovoljstva. jeniti te pošasti iz ljudskog društva. Bitno je da
Tijekom nekoliko prvih godina života dijete vodi znanstvenici u principu priznaju i objave javnosti, da
očajnu borbu protiv neprirodne hrane. To se vidi iz je kuhanje hrane pogrešno, neprirodno i opasno i da je
brojnih dječjih oboljenja i čestih želučanih poremeća­ izravni uzrok bolesti. Sekundarno pitanje kako uvesti
ja od kojih djeca trpe, kao i iz velike smrtnosti dojen­ u praksu jedenje sirovoga može se prepustiti slijedu
čadi. Novorođenče je novoizgrađena savršena tvorni- događaja.

70 71
Iz jedenja kuhanoga rodile su se ovisnosti o hrani, uz brdo kao koza, iznijeti teški kovčeg stubištem i kad
te bolesti, medicina i farmakologija. Krajnji cilj medi­ imam vremena, hodati svakodnevno 12 kilometara. Ja
cinske znanosti je popraviti i obnoviti degenirane i koji sam nekoć patio od kroničnog bronhitisa i svake
izmrcvarene čovjekove organe. Umjesto medicinske godine neizbježno preležao nekoliko napada gripe, u
znanosti jedač sirovoga posjeduje svoju znanost, to zadnjih nekoliko godina nisam imao ni običnu hunja-
jest zdravlje, čija svrha je predusresti gore spomenutu vicu i svu godinu spavam na otvorenom, zimi i ljeti,
degeneraciju i osigurati zdrav, sretan i miran život sa­ bez imalo straha od prehlade ili mikroba.
dašnjem i budućim naraštajima. Sve bolesti su uzro­ Prije dosta godina imao sam tako žestok napad po-
kovane kršenjem zakona prirode. Jedenje sirovoga dagre da nisam smio ni dodirnuti zglobove na nožnim
nagoni svijet da te zakone poštuje. palcima, sada ih mogu zavrnuti svom snagom ne osje­
ćajući nikakva bola. Jesu li se igdje na svijetu ostvarili
takvi rezultati atofanom, digitalisom, bromidima, jo­
Praksa jedenja sirove hrane u mojoj dom, aspirinima, antibioticima i tisućama drugih lje­
obitelji karija?
Od srca koje kuca 58 puta u minuti može se s pouz­
To što sam ja u šezdesetoj godini života u stanju danjem očekivati da još puno godina radi bez opasno­
ovo pisati zahvaljujem jedenju sirove hrane. Prije se­ sti od udara. U uvjetima jedenja kuhanoga takvo
dam - osam godina srce mije bilo u tako lošem stanju smanjenje pulsa događa se samo kad je srce slabo, ali
da se srčani udar smatrao neizbježnim. Ostajao sam u mojem slučaju se radi o prirodnom rezultatu isprav­
bez daha penjući se uz nekoliko stepenica. Nisam nog rada probavnih organa.
imao snage ni za donijeti vjedro vode. Začepljenje, Posebno je značajno da koliko god ja pretovario
zastoj probave, žgaravica, nesanica, glavobolja, šulje- želudac količinom prirodne hrane višestruko većom
vi, podagra (giht), skleroza, visoki tlak, tahikardija, od normalne, pojedeno ne ostaje dugo u želucu. Brzo
kronični bronhitis i česte hunjavice bili su moji život­ prelazi u crijeva i nakon nekoliko sati napušta tijelo,
ni pratioci dugi niz godina. Zahvaljujući jedenju siro­ ne podliježući raspadanju i ne proizvodeći ni najman­
voga oslobodio sam se svih ovih tegoba. Krvni tlak jih probavnih smetnji, niti uzrokojući ikakvu nelagod­
sam za stalno snizio s 18-20 na 13, a srčano bilo s nost. Pod tim uvjetima moje srčano bilo ne poraste
80-90 na 58-60. Bez ikakva znaka umora mogu pješa­ više od 4-5 otkucaja u minuti, dočim kad se pokušam
čki do Tajriša i natrag (oko 24 km) za 4 sata, penjati se „zadovoljiti" kuhanom hranom „kao svako normalno

72 73
ljudsko biće", moje srce odmah skoči na 85-90 otku­ ma kolača i slatkiša. Često na lutkarskom stoliću na­
caja, a mojem želucu treba nekoliko dana da mu se
puni tanjuriće tim slatkišima, pa se sa svojim lutkama
vrati normalni osjećaj lakoće.
i prijateljicama igra „čajanke jedača kuhanoga". Ni­
Uza se odgajam kao jedača sirovoga i moje treće kad ne pokazuje želju, čak ni znatiželju, da bilo što od
dijete. Ona je već djevojčica od sedam godina, ali nije toga okuša. Na ovaj bi način trebalo odgajati svu dje­
još nikad stavila u usta zalogaj degenerirane hrane. cu da jedu sirovo.
Njezino zdravlje je utjelovljeno savršenstvo. Sada Moja supruga, kojoj nikad nisam nametao svoja
mogu vidjeti kolika je razlika između djece koja jedu shvaćanja, mijenjajući postupno svoj način prehrane
sirovo i one što jedu kuhano. Lakše je odgojiti stotinu zbog svoga djeteta i zbog sebe same, sada jede isklju­
djece koja jedu sirovo nego jedno koje jede kuhano. čivo sirovo i sasvim je zadovoljna svojim stanjem. Za
Čovjek uopće nema prigode brinuti se o dječjim bole­ početak se potpuno odrekla mesa, a tada je smanjila
stima kao što su groznica i prehlada, proljev i začep­ bezmesna kuhana jela na jedan ili dva obroka tjedno.
ljenje, ili natezati se oko toga, jede li dijete premalo ili Kako je dijete raslo, te je obroke nadomještala kuha­
previše. Ona je vesela kao ptica. Kad god joj se prohti­ nim krumpirom. Na koncu se i njih odrekla jednog
je, ode k stolu i jede što joj se svidi. Igra, pjeva i pleše dana kad ju je dijete zapitalo: „Sto to tako smrdi,
povazdan, bez hirova i mušica, ne plače, ne smeta ni­ mama?" Nakon toga je uzimala pokatkad samo tanku
kom oko sebe. Navečer ide u postelju točno u 8 sati i krišku kruha s medom i orasima, a to bijela daje dije­
nakon što nekoliko minuta pjevuši sama sebi, sklopi te ne vidi. (U te dane moje poimanje jedenja sirovoga
oči i spava kao top do 6 sati ujutro. Sto je još zanimlji­ još je bilo rudimentarno. Sad mije posve jasno daje
vije, nakon prvih nekoliko mjeseci ne sjećamo se da potpuna apstinencija od svakog kuhanog jela zlatno
se samo u tri ili četiri prigode noću probudila. Spava pravilo za sve, osobito za osobe slaba zdravlja!) Da­
tako zdravo i toliko duboko, da je nikakva buka ni nas moja žena na svom organizmu vidi čudesne učin­
šum ne mogu probuditi. ke jedenja sirovoga i nije čudo da se uzdržava od
Kad u vrtiću ostala djeca sjednu za stol doručkovati svega kuhanoga. A nakon iskrene odluke sve ovo je
kruh i sir, kruh i maslac, kolače i t.d., ona otvori svoju postignuto bez većih napora. Gdje u kući ne vonja ku­
torbicu s voćem što ga je ponijela od kuće i mirno u hana hrana, jedenje sirovoga postaje jednostavna
njemu uživa. Kad smo u posjetu kod prijatelja, ona stvar. Ovaj bi put trebali slijediti svi roditelji koji cije­
potpuno nezaineresirano gleda na prepune stolove ne svoje zdravlje i vole svoju djecu.
oko kojih svijet sjedi i „uživa" u svim mogućim vrsta-

74 75
Sve zle navike i životinjske sklonosti u vrijednosti bilo koje dijete treba proglasiti nevažeći­
čovjeku nastale su od jedenja kuhane ma. Bez obzira o kojoj se bolesti radilo, kad se postavi
pitanje nekog dijetalnog režima treba baratati samo
hrane pojmovima kuhano - nekuhano, prirodno - neprirod­
no, pravo - izopačeno. Oglasi kojima se svakodnevno
Jedenje sirovoga izbacit će iz borilišta i sve druge putem radija, novina i drugih sredstava priopćavanja
poroke: alkoholizam, pušenje duhana, ovisnost o dro­ preporučuje uporaba određenih vitamina, minerala i
gama i lakomost. Ove ovisnosti ne mogu biti uz jeden­ bjelančevina, kao i brojevi njihove kalorične vrijed­
je sirovoga kao ni sotona u društvu anđela. Ove mane nosti, potpuno su neprovedivi, bezvrijedni i opasni,
su pratioci ovisnosti o hrani. posebno ako se temelje na uzimanju umjetnih ljekari­
Pobjedom jedenja sirovoga uspostavit će se trajni ja i hrani životinjskog porijekla.
mir u svijetu i sklad među narodima. Svi zločini, Za procjenu osobina pojedine hranjive tvari ne tre­
mržnja, neprijateljstvo, osornost, zavist i općenito sve bamo se uopće brinuti o tome koji i kakvi vitamini su
zle navike i životinjski porivi u čovjeku proizvod su sadržani u odnosnoj hrani. U svakom zalogaju moraju
jedenja kuhanoga. S prestankom konzumiranja kuha­ obvezatno biti svi sastojci. Moramo se, dakle, pobri­
noga ljudske će se strasti smiriti, pameti oplemeniti i
nuti da u hrani koju uzimamo ne nedostaje nijedan sa­
život postati tako lak, da ljudi više ne će imati potrebe
stojak. To se postiže uzimanjem sirovih biljnih
razdirati meso jedan drugomu ili prodavati svoju sa­
jestvina, dočim ih u kuhanoj hrani nedostaje na tisuće.
vjest za zdjelu kaše.
Stoljećima su se tisuće stručnjaka posvećivale pro­
učavanju dijetetike. No kako su obraćali pozornost
Dijeta bi se trebala svesti na zamjenu samo na sporedne probleme i nisu uzimali u obzir šte­
neprirodne hrane prirodnim načinom tu od kuhinjske vatre, njihova proučavanja nisu doni­
jela željenih rezultata, već su naprotiv, zbog brojnih
ishrane proturječnosti, bila pogubna po ljudski rod. Čak i ve­
getarijanci, koji se mogu smatrati najnaprednijima
Jedenje isključivo sirovoga je jedini način da se među njima, ne samo što su tolerirali štetu proizvede­
čovječanstvo oslobodi bolesti. Polovične mjere niti su nu vatrom, nego su se složili s konzumiranjem bijelog
kad uspjele, niti će kada uspjeti. U trenutnim uvjetima kruha i rafiniranog šećera, lišenih svih vrijednih sasto­
jedenja kuhanoga sva pojedinačna računanja hranjive jaka. Usprkos tomu treba priznati da je u osvajanju

76 77
ljudskih ovisnosti vegetarijanska staza bila najstrmija. okolnostima ili siromaštvom, ne će nerazborito hraniti
Najteži potez je odricanje od mesa, od čega je samo sebe i svoju djecu samo takvom hranom i tako se uniš­
mali korak do zamjene bezmesne hrane sirovom, iako titi? Čak ni najistaknutiji znanstvenik, koliko god
im je baš taj mali korak potreban za postizanje kona­ znao o čemu se radi, nije sposoban oduprijeti se vlasti­
čnog cilja. Za očekivati je, dakle, da će vegetarijanci toj lakomosti, pa jede toliko te zlokobne hrane da po­
svih boja prihvatiti načela jedenja sirovoga i stati svi lako ali sigurno ubija sama sebe, čineći prerano
pod istu zastavu, kako bi položili temelj za onaj sretni samoubojstvo rakom ili srčanim udarom. Nije, dakle,
život o kojem je čovječanstvo oduvijek sanjalo. dovoljno samo propagirati putem knjiga ove ideje,
Kao stručnjak za dijetetiku G. Hauser je u Americi treba pokrenuti odgovarajuće državne organe da uve­
stekao veliki ugled, ali iako je u usporedbi s ostalim du temeljne, dobro planirane promjene u prehrambe­
dijetetičara napredan, Hauser ne uzima u obzir štetu ne navike pučanstva. Moraju se poduzeti učinkovite
stoje čini kuhanje, pa štetu proizvedenu u kuhinji na­ mjere za postupno ograničavanje općeg upropašta­
stoji popraviti receptima. Pretpostavimo na trenutak, vani a hranjivih sastojaka i promicati konzumiranje si­
daje njegova preporuka donekle korisna. Ali gdje će rovih, neoštećenih jestvina. Krajnji cilj svake dijete je
radnik, seljak i obični čovjek s ulice naći tisuće dolara jedenje sirovoga, kad riječ „dijeta" izgubi izvorni smi­
za informaciju o tome koliko crnog šećernog sirupa sao i zamijeni se izrazom PRIRODNA ISHRANA ili
treba uzeti ujutro, koliko kvasca navečer, ili koliko ti­ INTEGRALNE SIROVINE ZA LJUDSKU TVOR­
suća jedinica pojedinačnog vitamina treba svakog NICU.
dana progutati?
Taj pristup nije ispravan. Čitav svijet se treba, koli­
Mora se zaustaviti uporaba umjetnih
ko je moguće podrobnije, upoznati sa sirovim materi­
jalima za ljudski organizam, radikalno promijeniti vitamina i minerala!
postojeće prehrambene navike i prestati s preporuči-
vanjem posebnih dijeta i pojedinačnih vitamina. Omjeri hranjivih sastojaka u prirodnim jestvinama
Ljudi od znanosti znaju, da nijedna osoba hranjena jako variraju, u smislu da nasuprot jednom miligramu
isključivo bijelim kruhom, oguljenom rižom ili kuha­ nekog sastojka može biti jedna tisućinka miligrama
nim mesom ne može dugo živjeti, ali to obični čovjek drugoga i jedan milijunti dio miligrama trećeg sastoj­
ne zna. Po njegovu mišljenju ta jela su veoma hranji­ ka. Ali i sastojak težine milijuntog dijela miligrama
va. Tko može garantirati da pojedinac, pritiješnjen ljudskoj je tvornici važan kao i onaj od jednog mili-

78 79
grama. Međutim, kuhanjem se najprije unište upravo govaraju njihovoj građi, pa tako „osnažuju i učvršću­
ti sastojci kojih ima samo u neizmjerno malim količi­ ju" tijelo povećavajući njegov obujam.
nama. S tog razloga 50-60 kilograma suvišnih, nekorisnih
Čovjek se pita, kako to da zbog tako manjkavih stanica takozvane zdrave, jedre i jake osobe ne posje­
materijala ljudska tvornica ne prestane s radom, kao duju ni stotinjak grama djelatnih, specijaliziranih sta­
što se događa sa svakom običnom tvornicom, nego i nica, po kojima bi ova ili ona žlijezda moga djelovati
dalje radi dosta vremena, te tako navodi svijet na krivi ispravno i stvarati proizvode bez mane. Sve dok žli­
zaključak, daje hranjivo sve što zadovoljava apetit. jezde i organi nisu lišeni posljednjih ostataka aktivnih
stanica, čovjek će nekako životariti, ali kod se i po­
Radi se o tome da ljudsko tijelo nije obična tvorni­
sljednje istroše, smrt neizbježno nastupa. Tad „zado­
ca. To je neizmjerni svijet s milijardama stanovnika, s
voljna" i „snažna" osoba umire zbog izgladnjenosti
bezbroj pogona, mnogih organizacija, sustava, skla­
njezinih žlijezda i organa. Na primjer, srčane stanice
dišta, pričuva i t.d. Čak i kad ne primi uopće nikakve izgube potrebnu snagu i gipkost za normalne kontrak­
hrane, može se uz pomoć vlastitih rezervi održati na cije. Srce tada nastoji spasiti situaciju povećavajući
životu i do 70 dana. broj vlastitih stanica, zbog čega postaje prošireno sta­
Nakon što uđu u organizam, krvotok hranjive sa­ nicama građenim od životinjskih bjelančevina i bije­
stojke raznosi po ljudskom tijelu i svaka stanica prima log kruha. Ali od toga nema koristi, jer te stanice nisu
tvari prema svojoj građi i ulozi. Ali stanice u žlijezda­ sposobne za nikakav korisni rad, pa ne uzme puno
ma i organima ne uzimaju ništa od degeneriranih sa­ vremena dok organ potpuno ne prestane kucati.
stojaka, kojih je u kuhanoj hrani tako malo da se mogu Ne znamo sa sigurnošću koliko različitih sastojaka
nabrojiti na prste. One čekaju gladne i iscrpljene, sve sačinjava zrno žita ili bilo koje drugo biljno tijelo.
dok se njihov vlasnik ne udostoji ispružiti ruku i po­ Pretpostavimo jedan približni broj, recimo 10.000. U
služiti se komadićem luka, zelenog povrća ili voća. skladu s najosnovnijim prirodnim zakonima mogli bi­
Usprkos krajnjoj gladi žljezdanog i organskog sta- smo u tom slučaju zaključiti da se sirovine potrebne
ničja čovjek ne osjeća umiranje od gladi pojedinačnih ljudskoj tvornici sastoje od 10.000 različitih tvari, te
stanica dotle dok mu je želudac pun, ovisnost udovo­ da u opskrbi tim sirovinama treba voditi posebnu bri­
ljena, a on sam zadovoljan. No još zadovoljnije su gu da ne bi izostao nijedan sastojak. To je najprirodniji
bezvrijedne, lijene i neradne stanice, koje lakomo način za osiguranje normalnog djelovanja ljudske
proždiru „izbalansirane građevne materijale" što od- tvornice.

80 81
Kad se spomene i najuglednijem znanstveniku da
A sada pogledajmo kako je zbrkana prehrana u ovo
nema ni traga vitaminima u bijelom kruhu koji jede,
vrijeme jedenja kuhanoga. Ljudi masovno uništavaju
on bez i najmanjeg oklijevanja odvraća da jede i hranu
sve te bitne tvari, pa hrane svoja tijela sa samo nekoli­
koja sadrži vitamine. S jednakim opravdanjem i zidar
ko vrsta njihovih sastojaka.
bi mogao slagati cijeli dan opeke i podizati zid bez
Nakon godina napornog istraživanja biolozi otkri­
žbuke, tvrdeći da pokatkada upotrebljava i žbuku. To
vaju da su sir, maslo i bubrezi sastavljeni od samo 10
je sljepoća što dolazi od ovisnosti o hrani.
do 15 različitih tvari. Bilo bi za očekivati da u skladu s
Stoje drugo bijeli kruh nego škrob, šećer, masno­
ishodom njihova dugog napora priznaju kako ova ili
ća, bjelančevine i nekoliko vrsta nežive soli - drugim
ona jestvina sadrži samo 10-15 vrsta narušenih, ne­
riječima, samo beživotni pepeo nekih od 10.000 sa­
ujednačenih, zatrovanih, degeneriranih i mrtvih tvari,
stojaka što čine sirovu tvar? Stoje meso nego otrovne
te da od sastojaka koji tvore naše sirovine nedostaje
bjelančevine i ostaci nekoliko degeneriranih sastoja­
9990 vrsta, pa da su stoga te jestvine toliko manjkave,
ka? Pa ipak čovjek do grla puni želudac tim tvarima i
štetne i opasne, da ih se ne bi smjelo nikome preporu­
lišava vlastite organe tisuća zaista bitnih hranjivih tva­
čiti za hranu. Umjesto toga oni nabrajaju po imenu
ri. O organskim poremećajima što iz ovoga nastaju
svaku tvar koju su u tim jestvinama uspjeli pronaći,
može se dobiti jasna slika ako se pohodi bilo koja bol­
opisuju u pojedinostima njihove funkcije u prehrani,
nica ili pogledaju ilustracije u medicinskim priručni­
te nakon što nabroje sve njihove osobine preporučuju
cima. Što drugo može uzrokovati tako strašna
ih kao „korisnu" hranu. Nijednom riječi ne spominju
izobličenja, rane i čireve, ako ne nedostatak vrhunskih
odsutnost tisuća hranjivih sastojaka, ne govore o nji­
hranjivih tvari?
hovoj ulozi u prehrani niti o tragičnim posljedicama
koje neizbježno nastaju zbog njihove odsutnosti. A u Iako je znanost do sada otkrila samo 40-50 od tisu­
tomu i jest srž pitanja. ća vrsta hranjivih sastojaka, velik dio medicinske lite­
rature je posvećen opisu učinaka tih tvari, što također
Mora se imati na pameti da su djelovanja sirovih
daje podlogu za mnoge druge medicinske djelatnosti.
jestvina u organizmu do te mjere mnogobrojna, da kad
Osim toga cijeli je svijet obavijen gustom mrežom
bi ih kojim čudom čovjek i saznao, čitav njegov život
ustanova za proizvodnju i prodaju rečenih tvari.
ne bi dostajao da ih opiše. Moramo smatrati osnovnim
Možemo zamisliti kako bi izgledalo kad bi znan­
zakonom prirode činjenicu da nijedan hranjivi spoj ne
stvenici jednog dana umjesto dosadašnjih 40-50 otkri­
može služiti svojoj svrsi ako ga se izdvoji i izolira od
li 400 ili 500, da i ne spominjemo 4.000 ili 5.000 vrsta
cjeline.

83
82
hranjivih tvari. Čini se daje današnji čovjek izgubio iz čim nam sada kilogram žita traje od osam do deset
vida cjelovitost sirovih materijala potrebnih njegovu dana. Da sam jeo bijeli kruh, odavno bih bio mrtav, ali
tijelu. Ili mu nisu na izravnom raspolaganju, ili mu ih sam zahvaljujući životnom žitu još uvijek živ i uvje­
je nemoguće postići. Stoga mora zavirivati u svako ren sam da ću živjeti još najmanje 40-50 godina.
skrovište i pretresti svaki kutak kako bi ih našao jedan
po jedan i tako zadovoljio zahtjeve vlastitog organi­
zma. Znanstveni istraživači smatraju znanstvenima Usporedba zdravlja djece koja jedu
samo one tvari čije formule su im poznate i zabi­ sirovo i one što jedu kuhano najbolji je
lježene u knjigama. Budući da ne znaju sve formule način da se dokaže štetnost jedenja
sastojaka u zrnu žita, oni u njemu ne vide ništa znan­
kuhane hrane
stveno. Radi se o „običnoj" tvari do koje se lako dola­
zi, ima je svuda u obilju i poznata je svakomu. Druga
je priča kad uspiju otkriti neki novi hranjivi sastojak i Načela trebaju najprije biti provedena u obdaništi-
njegovu formulu. To je onda znanstveno, čije se otkri­ ma, dječjim domovima, bolnicama i restoranima, što
će slavi kao veliki uspjeh na polju medicine i, što je onda treba popularizirati javnom promidžbom. Kraj
posebno važno, budi novi žar i zanos u tvornicama, tako jasnih i neoborivih činjenica koje sam izložio, za
apotekama i klinikama. A sve zato što se čovjek ne nadati seje da će oštroumni znanstvenici smjesta pri­
želi odreći svoga bijelog kruha. onuti k poslu. Međutim, ako žele dodatne dokaze, ja
Bilo kako bilo, svijet će na kraju morati priznati, da im predlažem slijedeći pokus. Neka se djeca jednog
je naprije strogo ograničenje a potom potpuna zabrana doma podijele u dvije jednake grupe. Jedna grupa
uništavanja hranjivih sastojaka jedini način da se neka se hrani u skladu s tekućim medicinskim pravili­
oslobodi od bolesti. Treba izumjeti nove vrste jela mi­ ma, a druga neka slijedi načela jedenja sirovoga. Na­
ješajući sirove jestvine i preporučiti ih svijetu, koji će kon toga neka se usporedi zdravlje tih dviju grupa. Ne
onda postupno mijenjati svoje prehrambene navike. sumnjam ni najmanje da će od samog početka cijelom
Ishod toga će biti, da će bolesti koje danas tište čovje­ svijetu biti jasno, koji je od dva sustava ishrane zaista
čanstvo biti progresivno uklonjene, što će neizmjerno znanstven i čovječan. Isti bi se rezultati mogli dobiti
utjecati na smanjenje troškova života. primjenjujući isto načelo u liječenju bolničkih pacije­
nata.
Prije nego što smo postali jedači sirovoga, naša je
obitelj običavala pojesti kilogram kruha dnevno, do-

84 85
Mnoge skučene osobe će možda biti protiv pokusa pobiti moje stavove i dokazati da sam u krivu, ili
tvrdeći daje grijeh ili opasno izvoditi takve „eksperi­ potvrditi njihovu istinitost i poduzeti potrebne korake
mente" na djeci. Međutim, ako takvi malo dublje pro­ za njihovu primjenu u praksi. Ako bi liječnici šutjeli
misle uvidjet će, da spašavati život i zdravlje djeteta ili pokazivali nehaj, to bi javno mnijenje trebalo pro­
hraneći ga potpunim zbirom čistih hranjivih sastojaka tumačiti kao pomanjkanje volje s njihove strane za
kako ih čovjekovu tijelu određuje priroda nije nikakav iskorjenjivanje bolesti, kako se ne bi smanjilo polje
pokus. Pravi eksperimenti su oni što se pod krinkom njihova djelovanja. Osobno ne vjerujem da je takvo
znanosti nehumano izvode s nekim umjetnim tvarima nešto u širim razmjerima moguće, jer rijetko koji čo­
jedva poznatima, zbog kojih milijuni djece umiru u vjek može biti do te mjere bezosjećajan, ali liječnici
djetinjstvu, ostavljajući roditelje u gorku bolu. Pokusi moraju pružiti pozitivan dokaz da su njihovi ciljevi
su poigravanja sa životima ljudi, hraneći ih s tisuću viši i plemenitiji od zgrtanja novca. D a j e njihov cilj
izopačenih jela i otrova, stvarajući tako nove bolesti. zaista služiti znanosti, služiti čovječanstvu.
Te se bolesti popularno zovu „bolestima civilizacije",
Plemeniti, općim dobrom nadahnuti liječnici
bez imalo stida zbog takve „civilizacije" i ne misleći
ostvaruju svoje ciljeve prihvaćajući jedenje sirovoga,
da bi se okolnosti u kojima se rađaju takve bolesti tre­
dočim oni nehumani, sebični i lakomi vide u tome
bale zvati neznanjem, divljaštvom ili barbarstvom, ni­
svoje osobne gubitke. Navodne teškoće u mijenjanju
pošto civilizacijom.
doboko ukorijenjenih navika jedino služe kao ne­
spretne isprike za prikrivanje uskogrudnih interesa
Znanstvene ustanove i odgovorna zlih osoba. Otkriće jedenja sirovoga je jedinstvena
prigoda da se razluči plemenito od niskoga, dobro od
državna tijela moraju proučiti problem zloga, mudro od bezumnoga.
jedenja sirove hrane Nema humanitarni]eg djela od promicanja jedenja
sirovoga. Potrebno je probuditi cjelokupno čovječan­
Ja sam predložio radikalan i istovremeno vrlo jed­ stvo iz njegova višestoljetnog drijemeža, otvoriti mu
nostavan i prirodan način, kojim bih se čovječanstvo oči, izvući ga iz letargije i osloboditi sadašnje more.
moglo riješiti svih bolesti na zemlji. To je veoma oz­ Bogataši moraju pomoći svojim novcem, intelektual­
biljna stvar na koju smjesta trebaju obratiti pozornost ci mozgom.
svi znanstvenici, liječnici, intelektualci i odgovorna Nužno je osnovati društva i klubove, tiskati novine
državna tijela. Oni moraju ili uvjerljivim činjenicama
i knjige. Nadalje, trebat će izgraditi prostrane sanato-

86 87
rije opskrbljene svime za odmor, zabavu i sport, sa i povrće) koje bi im mogle vratiti zdravlje, jer upravo
svrhom da se neupućeni ili mlakonje tijekom nekoliko njih smatraju uzrokom svojih tegoba. Milijuni života
mjeseci „zatvora" izliječe, pomlade, oslobode ško­ stradavaju samo zbog ovog fatalnog krivog shvaća­
dljivih predrasuda i prosvijetle. Puno je korisnije i nja. Osoba koja pronikne u svu dubinu tragedije, ne
poželjnije ulagati novac i energiju u ovu svrhu nego može više ostati hladna ni ravnodušna.
graditi škole i umnažati bolnice.
Jedenje sirovoga je kamen kušnje kojim se provje­
Nema zakonske zapreke protiv
rava koji intelektualac zaista posjeduje slobodan i ne­
sputan sud, ili koji je odgovorni državni službenik uništenja sirovih tvari namijenjenih
stvarno zainteresiran za javno zdravlje i blagostanje. ljudskom stroju
Povijest će imena takvih ljudi upisati zlatnim slovima.
Kad se otkrije mali propust u odgovarajućem om­
jeru sirovina namijenjenih industriji, odgovorne oso­
Nije grijeh govoriti istinu
be se optužuju zbog nemarnosti i izvode pred sud.
Međutim, oni koji čine najgore poremećaje u sirovi­
Pojedinci me optužuju da sam oštra jezika. Kad je­ nama potrebnima za ispravan rad ljudske tvornice
daće kuhanoga nazivam ubojicama, čedomorcima i šeću slobodno. U ovom stoljeću znanstvenog napret­
kriminalcima, ja nikoga ne optužujem. Ja jednostavno ka najveća neznalica i potpuni glupan imaju apsolutno
govorim istinu, koliko god gorka bila. Kad majka vla­ pravo izmišljati nove načine degeneriranja prirodnih
stitim rukama puni usta svoga ljubljenog djeteta vru­ jestvina i sklepati i nuditi na prodaju najsmješnija jela.
ćom hranom, ona oštećuje organe svoga djeteta i tjera Alije posebno čudno da veliki znanstvenik, veliki ci-
ga u bolest i smrt. Kad liječnik maloj djeci priprema tolog koji je sav svoj život posvetio proučavanju
dijetu od „izdašnih" i „lako probavljivih" jela i propi­ bioloških funkcija živih stanica, ili dijetetičar čiji je
suje tablete umjetnih vitamina na uštrb voća i povrća, životni cilj pronaći idealnu čovjekovu dijetu, kupuje
čini još veći prekršaj. hrpu takve degenerirane hrane i posve ravnodušno i
Svaki dan promatram kako čudnom igrom sudbine bezbrižno nudi je svojim stanicama, vođen isključivo
slabi i bolesni smatraju ljekovitima tvari koje su bile diktatima svoga nepca.
uzrokom njihove bolesti i požudno ih gutaju, dok isto­ Na prvi pogled čini se nevjerojatnim da bismo se
vremeno odbijaju sa strahom jedine tvari (sirovo voće jedenjem sirovoga mogli osloboditi svih bolesti, ali

88 89
veličina prijedloga leži u čionjenici da „nevjerojatno" ma proklijala žita imaju veću hranjivu vrijednost od
lako postaje postignutom stvarnošću. Poteškoća oslo­ kilograma žitnoga kruha. Isto vrijedi i za sve ostale
bađanja od ovisnosti o hrani ne smije se smatrati za­ vrste žitarica, mahunarki, povrća i voća. Kad bismo se
prekom za ostvarenje ideala jedenja sirovoga. odrekli sve hrane životinjskog porijekla, biljni proiz­
Naprotiv, mora poslužiti za mjerenje snage neprijate­ vodi bi mogli hraniti svjetsko pučanstvo nekoliko
lja ljudskog roda i mora nas poticati na napor da spri­ puta brojnije od sadašnjega, ali pod uvjetom da se
ječimo ulazak tako zastrašujućeg čudovišta u organi­ jedu sirovi. Pravo značenje jedenja sirovoga postaje
zam novorođenčeta. Kojima je teško odreći se jasnije kad uzmemo u obzir posao, vrijeme i novac što
kuhanih jela i koji ustrajavaju u svojim lošim navika­ svijet troši za uništavanje hranjivih sastojaka, a da i ne
ma, i oni moraju priznati istinu, pa zbog dolazećih na­ govorimo o javnim i privatnim troškovima liječenja
raštaja i budućnosti čovječanstva moraju se boriti za štetnih posljedica što ih na našim tjelesnim organima
pobjedu te istine propovijedajući i tumačeći svim ra­ uzrokuje ta ista degenerirana hrana. Svakomu tko želi
spoloživim sredstvima načela jedenja sirovoga. znati više o ovoj stvari spreman sam dokazati istini­
Razumije se da su načela jedenja sirovoga prena- tost svoje tvrdnje konkretnim dokazima. Povijest ne
predna uskogrudnim i nazadnim osobama koje su ne­ će nikada oprostiti odgovornima u vlastima koji
popravljivo sklone kuhanoj hrani i kemikalijama. pokažu nezainteresiranost u ovoj stvari i začepe svoje
Danas živimo u Kozmičkom a ne Srednjem vijeku uši da ne čuju glas istine samo da bi opravdali svoju
kad je neuka svjetina progonila svaku naprednu zami­ osobnu ovisnost.
sao ili pronalazak. Danas smo suočeni s pitanjem
preživljavanja ili uništenja ljudskog roda. Svako okli­ Mogu postojati samo dva razloga za njihovo osob­
jevanje je nehumano. no neprihvaćanje načela jedenja sirovoga. Ili moraju
izjaviti da im je draže tolerirati postojanje bolesti nego
„lišiti" čovječanstvo „uživanja" kuhanih jela i odreći
Jedenje sirove hrane nudi ogromnu se mogućnosti primjene cijelog niza „znanstvenih
korist javnoj ekonomiji uspjeha" postignutih napornim radom, ili moraju,
obavljanjem pokusa koje sam predložio, dokazati da
Nevjerojatne količine hrane se uništavaju kuha­ jedenje sirovoga ne oslobađa svijet od bolesti nego da
njem na vatri i brojnim načinima guljenja, cijeđenja i nanosi još veću štetu. A uvidjet će da im je ovo drugo
pripremanja. Kao primjer može se navesti da 100 gra- nemoguće postići. Slijedi da nemaju alternative, nego

90 91
da se drže svojih prvotnih shvaćanja, čija je nehuma- kojim bi tvari sastavljene od mrtvih stanica mogle
nost očita svima. ljudskoj tvornici služiti kao sirovine.
Stoga uime sve nedužne djece ja zahtijevam da svi Čovjek ne bi smio gubiti zdrav sud i hvaliti se pre­
protivnici jedenja sirovoga iznesu svoje prigovore komjerno svojim izumima. Istina je da su u prouča­
pred javnost putem tiska, tako da se na njih može od­ vanju pojedinačnih hranjivih sastojaka biozi uložili
govoriti, što će omogućiti javnom mnijenju stvaranje ogroman trud i došli do mnogih važnih i hvalevrijed­
potrebnih zaključaka i izricanje konačnog suda. nih otkrića. Međutim, sva ta dostignuća mogu biti
smatrana velikima samo u odnosu na suvremeni teh­
nički i mehanički čovjekov razvitak. U vrhunsku mu­
Svatko bi morao prepoznati stvarne i drost prirode i najistaknutiji znanstvenici, sa svom
sustavne sirove tvari vlastitoga tijela svojom učenošću i otkrićima, nemaju većeg uvida od
petgodišnjeg djeteta. Zato nemaju prava remetiti
Svaki od nas je ponosni vlasnik jedne od najsavrše- sklad i cjelovitost sirovina što ih je stvorila priroda i
nijih i najsloženijih tvornica na svijetu i svatko snosi svoje djetinjasto površno znanje nametati kao savrše­
potpunu odgovornost za skladan rad rečene tvornice. nu znanost.
Stoga je potrebno da svi budemo podrobno upućeni u Nema sumnje da je znanstvenicima, u nastojanju
pravi, ispravni i potpuni materijal te čudesne tvornice. da prodru u tajne jestvina, krajnji cilj prepoznati sve
Cjelovitost spomenutih sirovina ne određuje se ko­ hranjive sastojke koji su bitni za ljudski organizam, te
ličinom bjelančevina, masnoća, ugljikohidrata, vita­ odrediti njihove odnosne količine i sastaviti ih zajed­
mina i kalorija, kako to današnji biolozi navode u no. Drugim riječima, oni žele umjetno stvoriti zrno
svojim knjigama o prehrani. A ne može se odrediti ni žita ili leće i dati mu život. Međutim, ono što čovjek
uspoređivanjem dugih popisa kuhinjskih recepata. ne uspijeva stvoriti ni nakon tisuća godina nepresta­
Tijekom milijuna i milijuna godina svojimje nepo­ nog nastojanja, priroda nam danas daje besplatno. Sto
grešivim računanjem čudotvorna priroda sastavila bismo više htjeli? Gajimo li sumnje o Stvoritelj ovoj
cjelovite sirovine potrebne ljudskom organizmu, po­ mudrosti, ili ovisnost o mesu goni čovjeka na nevjero­
miješala ih u savršenoj usklađenosti i odgovarajućim jatne ludosti?
količinama, dala im život i spremila ih u biljna tijela u Ništa nije besmislenije ni opasnije od ideje da nam
obliku živih stanica. Cijela tajna prehrane leži u tome, treba više bjelančevina ili drugih hranjivih tvari nego
jesu li te stanice žive ili mrtve. Ne postoji uvjet pod što ih ima u biljkama. Ako u bilju ima malo bjelanče-

92 93
vina, iz toga slijedi da ih našem tijelu ni ne treba više, nju, već na simptomskim, prividnim i protuslovnim
jer je naš organizam milijunima godina građen i razvi­ podatcima.
jan za upravo toliku količinu. Nikakav umjetni vitamin ne može obnoviti čude­
Poneki jako vole neprestano govoriti o materijali­ snu ravnomjernost prirodnih vitamina spaljenih na
vatri. Nikakav otrov ne može regulirati normalne bio­
ma za izgradnju mišića. Kad bi „uravnotežene" živo­
loške funkcije degeneriranih organa i žlijezda. Nije­
tinjske bjelančevine i „krepka jela" mogli povećati
dan antibiotik ne može nadomjestiti prirodne
uzrast svakog naraštaja za samo jedan milimetar, da­
antibiotike uništene u kuhinji.
našnji čovjek bi već bio visok nekoliko metara.
Naveliko proizvedeni umjetni vitamini ne mogu Životinje liječe svoje rane lizanjem. Njihova sluz i
služiti kao hranjivi sastojci iz jednostavnog razloga pljuvačka imaju antibakterijske osobine. Međutim,
ljudska pljuvačka nema tih osobina. Jedač sirovoga
što veoma često već nakon pet minuta po ulasku u tije­
izbjegava opasnost ozbiljne prehlade djelovanjem iz-
lo zaustavljaju funkcije našeg organizma. Drugim ri­
lučina iz tkiva dišnih putova, dočim jedač kuhanoga
ječima, vuku nas u smrt.
proizvodi svu silu sluzi i pljuvačke, ali ipak ne može
Žalosna je kratkovidnost smatrati bilo koju pojedi­
izbjeći istu opasnost.
načnu jestvinu izvorom specifičnog vitamina ili bilo
kojeg hranjivog sastojka. Svi organski spojevi su gra­
đeni od skoro istih sastojaka, ali nemaju iste fizičke i Doba kuhanja hrane je doba u kojem
kemijske osobine jer se razlikuju načinom građe i mo­ suvereno vladaju ovisnost, praznovjerje
lekularnom strukturom. Zna se da su alkoholi i šećeri
sastavljeni od istih kemijskih elemenata (ugljika, vo­
i mikrobi
dika i kisika), ali se jako razlikuju bojom, okusom i iz­
gledom. Ptice se u krletkama hrane jednom vrstom Moderna medicina je obuhvaćena mrežom ništa­
sjemenja ili zrnja i domaće životinje često jedu samo vih praznovjerja. Sva medicinska aktivnost se temelji
jednu vrstu trave. Ipak ta stvorenja iz jedne vrste hra­ na simptomskim, prividnim, varljivim i protuslovnim
ne dobivaju sve potrebne bjelančevine, masnoće, vita­ podatcima, dok je istovremeno najhitnije i temeljno
mine i minerale. načelo zaboravljeno. Radi se o tome da USPJEŠAN
RAD SVAKE TVORNICE OVISI O UJEDNA­
Liječenje bolesti lažnim vitaminima, destruktiv­
ČENOJ OPSKRBI SVIM SIROVINAMA ŠTO IH
nim antibioticima i različitim otrovima beznandni su
ZAHTIJEVA INŽENJER. U ovom slučaju ODGO-
pokusi, temeljem ne na etičkom i zdravom razmišlja-

94 95
VARAJUĆE SIROVINE ZA LJUDSKU TVORNI­ Sadašnji savjeti i preporuke o uzimanju pojedinih
CU SU ŽIVE BILJNE STANICE I NIŠTA DRUGO. vitamina i minerala ne dovode do nikakvih povoljnih
Opijen s nekoliko tehničkih uspjeha današnji čov­ rezultata. Jedno stoji, da se zbog pritiska svemoćne
jek se zamišlja u zenitu civilizacije, dočim u stvarnosti ovisnosti prehrambene navike čovječanstva postupno
provodi najprimitivniji, neprirodan i sablastan život pretvaraju u zastrašujuće oblike koji potiču proizvod­
pun noćne more. Općenito govoreći, na političkom, nju opasnih jestvina lišenih vitamina i minerala. Bez
ekonomskom i moralnom polju čovjekov duh, osjeća­ stanke ni predaha niču tvornice za preradu duhana,
ji i djelovanje vođeni su ružnim ovisnostima i besmi­ proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, dvope­
slenim praznovjerjem. Zaboravljajući najhitnije i ka, slatkiša, sladoleda, kobasica, konzervi, bijelog
temeljne probleme života, ljudi preuveličavaju sitnice kruha, margarina i drugih opasnih tvari.
od sporedne važnosti i pretvaraju ih u životna pitanja, Sve ovo dokazuje da u svom svakodnevnom životu
a onda troše neizmjerne količine vremena i sredstava, ljude ne vodi zdrav razum već razorna ovisnost i praz­
stvaraju neprijateljstva, prolijevaju rijeke krvi i ostav­ novjerje, svojstveno svijetu koji jede kuhano. Na
ljaju za sobom opću pustoš i razaranje. ovom svijetu postoje razne političke stranke, vjerske
sekte i druga udruženja koja se bave nevažnim i spo­
Prošli povjesničari su oslikavali najcrnjim bojama
rednim pitanjima vrlo ograničena dometa, iako bi
tlake i poreze što su ih nametali strani osvajači. A da­
prvotna zadaća civiliziranog čovjeka bila pokrenuti
nas, čim se dokopaju vlasti, ljudi koji se smatraju civi­
smjesta odlučnu borbu protiv ovisnosti i praznovjerja
liziranima i prosvijećenima rabe kojekakve zakonske
svih vrsta. Jedino će tako čovjek uspjeti postići onaj
smicalice kako bi se domogli 90 postotaka ušteđevina
osmišljeni, mirni, ugodni, zdravi, dugi i sretni život ka
svojega vlastitog naroda i tako zadovoljili svoje osob­
kojem je uvijek težio.
ne ovisnosti i ambicije. Potiču proizvodnju duhana,
Konkretan dokaz mi je pred očima. Jedući sirovo
alkoholnih i bezalkoholnih pića, čaja, kakaoa i kave,
ne samo da sam spasio svoj život, nego sam se i oslo­
što sve potkopava zdravlje pučanstva, a onda se pono­
bodio svih oboljenja od kojih sam stalno patio i otje­
se porastom vladinih prihoda iz tih izvora. Kao kad bi
rao sam od sebe prikazu rane smrti. U dobi od 61
se nerazumni otac obitelji naslađivao bijednim centi-
godine, kad jedači kuhanoga prestaju raditi i idu u mi­
mom što ga je zaradio na račun djetetova dolara uz,
rovinu, meni se vratilo zdravlje, snaga, životnost i
što je još gore, tešku cijenu narušavanja djetetova
energija kao u mladića od 25 godina. Mjesecima ra­
zdravlja.
dim po 16 sati dnevno, a da se ni najmanje ne osjećam

96 97
umornim. Uvjeren sam da ću živjeti još jedan cijeli vi­ hoće, što god mu se prohtije i toliko koliko zahtijeva
jek jedaća kuhanoga. njegov apetit. Ali jedaći kuhanoga, navikli na poseb­
Cesto se ponavlja ona da čovjek ne živi da bi jeo, nu satnicu i zakone hranjenja, žele da se i način jeden­
već jede da bi živio. Došlo je vrijeme da se pokaže, tko ja sirovoga regulira izvjesnim pravilima, pa neka im
su oni što jedenje smatraju sredstvom a ne ciljem. bude! Ne će škoditi nikome.
Neka takvi slijede moj primjer, neka uskoče u borili­ Razumije se da je izvan moći pojedinca izraditi po­
šte, sastave ruke za zajedničku stvar, bore se protiv drobne recepte i sastaviti razne jelovnike koji bi uklju­
svake ljudske ovisnosti i čovječanstvu otvore put u čili velik broj novih jela. Bezbrojne vrste kuhanih jela
novi i sretniji život. i degeneriranih jestvina nastale su postupno tijekom
Sadržaj rasprava u ovoj knjizi nisu stručna pitanja tisuća godina doprinosima tisuća osoba. Kad se svijet
0 kojima bi se trebalo govoriti iza zatvorenih vrata. konačno uvjeri da je jedenje sirovoga najrazboritiji
Radi se o temama koje se tiču cjelokupnog čovječan­ način prehrane, pojavit će tako reći preko noći mnoge
stva i zato se o njima treba javno raspravljati, tako da vrste ukusnih jela.
svatko mogne upoznati stvarne sirovine vlastitog tije­ Pod pretpostavkom da posvećuje nekoliko tjedana
la. svoga vremena kuhanju, svaka domaćica će moći
Dužnost je sviju kojima je na srcu vlastito zdravlje stvarati, po svom vlastitom ukusu, brojna izvanredna
1 zdravlje njihove djece da podignu glas, zahtijevajući nova jela miješajući sirove jestvine koje nam stoje na
da protivnici jedenja sirovoga iznesu u javnost svoje raspolaganju, pa će time istovremeno obogatiti opći
prigovore, tako da ja mogu na njih odgovoriti i jelovnik. Kao primjer se može uzeti moja obitelj.
raspršiti opću skepsu o jedenju sirovoga. Nakon brojnih pokušaja došao sam do zaključka,
da jestvine kao što su žitarice, mahunarke, krumpir,
patlidžani i tikvice, za koje ovisnici o kuhanoj hrani
Dodatak misle da se ne mogu jesti sirove, mogu miješati u raz­
nim omjerima u sočne salate koje će osvojiti i naj-
Čitatelji mojih knjiga o jedenju sirovoga često mi zadrtijeg ovisnika o mesu.
se obraćaju, bilo pismeno bilo usmeno, tražeći pojedi­ Mi močimo žito, leću, grašak, grah i t.d. u dosta
nosti o posebnoj dijeti jedenja sirove hrane. Međutim, vode. Kad nakon dan-dva počmu klijati, isperemo ih
jedač sirovoga ne slijedi nikakvu posebnu dijetu za čistom vodom, potom ocijedimo vodu, pokrijemo po­
svoje jutarnje, podnevno i večernje jelo. Jede kad god sudu poklopcem i ostavimo na hladnu mjestu. U takvu

98 99
stanju se mogu jesti tijekom tri do četiri dana. Može ih Uzevši u obzir relativnu skupoću nekih vrsta voća
se jesti i s grožđicama, orasima, datuljama, medom i s kojeg zimi nema, neki misle da bi im jedenje sirovoga
mnogo drugih jestivih stvari, ili se mogu umiješati u ispalo skupo. Oni si zamišljaju da jedači sirovoga mo­
razne salate. raju cijele godine jesti isključivo svježe voće. To, ra­
Kad želimo prigotoviti salatu, usitnimo žito, leću i zumije se, nije točno. Ima ih koji svoj preobilni ručak
dovrše velikom količinom voća. Kad bi to voće pojeli
t.d. i sitno naribamo krumpire i mrkvu. Tada krastav­
sa samo malim dijelom kruha što ga inače jedu (ra-
ce, rajčice i luk izrežemo nožem na tanke kriške i sa-
zumje se, u sirovu žitnom stanju!), osjećali bi se pot­
sjeckamo zelenu papriku i razne vrste zelenog povrća.
puno sitima. Tako bi uštedjeli troškove nabave i
Sada sve pomiješamo i dodamo maslinovo ulje,
pripremanja kuhanih jela, čaja, kolača i ostale degene­
svježi limunov sok i malo vode. Mogu se po volji do­ rirane hrane.
dati orasi, grožđice, datulje i drugo. Omjer sastojaka
Neke jestvine, kao žito, orasi, med i korijensko
ovisi o osobnom ukusu. Ljeti je užitakjesti takvu sala­
povrće, mogu se nabaviti tijekom cijele godine uz
tu zamrznutu.
samo male pomake u cijeni. Međutim, treba iskoristiti
Uzevši kao polazište ovaj način pravljenja salate sezonu svježeg voća, pa u vrijeme zriobe kupina
mogu se pripremiti raznovrsne salate različitih okusa i možemo jesti samo kupine, a isto vrijedi i za grožđe i
izgleda koristeći sve vrste zeleni i raznog drugog po­ ostalo voće.
vrća, kao što su špinat, zelena salata, patlidžani, repa, Tijekom zime mnoge vrste sušena voća mogu se
jednom riječi bilo koje povrće iz našega vrta, ali glav­ nakvasiti u hladnoj vodi, preraditi u sirove kompote i
ni sastojci salate su žitarice, mahunarke i krumpir. jesti s velikim užitkom. Takvim kompotima uvijek
Ova salata mora postati glavnom hranom čovječan­ možemo dodati orahe, trišlje (pistacije), proklijalo
stva. Ovo jelo, najpotpunije od sviju, dostupno bogati­ žito, mirodije ili vaniliju u prahu, med i t.d. Sirovi
ma i siromašnima, ima prednost zato što daje zdravlje, kompot je najekonomičnija i ujedno najukusnija zim­
osnažuje, zadovoljava, hranjivo je i jeftino. To je ska hrana.
obrok koji sadrži sve bitne faktore za dug i zdrav Osim što se orasi, bademi, trišlje i lješnaci mogu je­
život. To je recept protiv svih bolesti. Tanjur ovoga sti u prirodnom stanju i pomiješani s drugim sušenim
jela, uz malo voća, sasvim zadovoljava čovjekove voćem, takođe ih možemo samljeti i pripremati na
dnevne potrebe i u isto vrijeme pruža mu najbolju za­ druge načine, ili ih pomiješati sa sirovim povrćem ili
štitu protiv svih vrsta bolesti. raznim kompotima. Jedaću sirovoga je najdraža hal-

100 101
va, slatka mješavina oraha, badema i trišlje. Pravi se meti da osjećaj „gladi" u takvim okolnostima ne dola­
tako da se spomenuti plodovi smrve, umijese s čistim zi od normalnih ili zdravih stanica, nego od
medom, začine vanilijom ili šafranom i izrežu u manje degeneriranih, neaktivnih i beskorisnih stanica i otro­
kocke. Ova slastica se s užitkom jede s raznim vrsta­ va nakupljena u tijelu. Drugim riječima, ti porivi „gla­
ma zelenog povrća. Može je se metnuti na list salate i di" dolaze baš od same bolesti koja razara organizam.
jesti kao sendvič. U prehrani jedača sirovoga med za­ Upravo otporom takvom osjećaju „gladi" moći ćemo
uzima posebno mjesto. Treba ga po mogućnosti jesti s ukloniti spomenute otrove, riješiti se nekorisnih stani­
voskom. Za djecu nema boljeg napitka od meda razri­ ca, izgraditi dodatne aktivne stanice i osigurati blago­
jeđena vodom i pomiješana sa svježim limunovim so­ dati dobra zdravlja. Svaki je sat otpora takvoj „gladi"
kom. pobjeda u našoj borbi protiv bolesti.
U zaključku je potrebno još jednom podsjetiti na
vrlo važnu okolnost koju uvjek treba imati na pameti. UTeheranu, 1963. god.
Ovisnici o hrani mogu u početnom razdoblju prelaska
na sirovu hranu osjećati razne tegobe, koje mogu stvo­
riti dojam daje sirova hrana štetna, da zbog nje slabe i
obolijevaju. Treba znati da sva postojeća kriva i po­
gubna shvaćanja ishrane potječu iz tih prividno pro­
turječnih dojmova. Izvanjski simptomi ne smiju stoga
nikada služiti kao isprika za odustajanje na pola puta.
Treba čekati konačne rezultate, što može uzeti nekoli­
ko tjedana ili mjeseci. Međutim, ako se kuhana hrana
pokatkad primiješa sirovoj, ti rezultati će jako kasniti i
koji puta čak ne biti vidljivi.
Nove pristalice jedenja sirovoga nužno treba uvje­
riti da sve njihove nelagodnosti nisu drugo nego reak­
cije na liječenje i da će se svladavajući rečene tegobe
osloboditi svih znanih i neznanih bolesti.
Najtrajnija od svih tih tegoba je, razumije se, želja
za kuhanom hranom. Stoga treba uvijek imati na pa-

102 103
DRUGI DIO

Građa ljudskog organizma

U ovoj knjizi ne raspravljam o specijalističkim


problemima. Radi se o pitanjima koja se odnose na ci­
jelo čovječanstvo, koja se tiču svih koji imaju tijelo i
život, svih koji imaju usta i jedu. Zbog toga uvijek na­
stojim pisati što je moguće jednostavnijim jezikom,
temeljeći zaključke na općim podatcima i dokazima,
ne zamagljujući napisano znansvenim pojedinostima
i neprobavljivim izrazima, nerazumljivima mojem či­
tateljstvu. U dokazima se ne oslanjam na prividne i
proturječne nalaze dobivene u laboratorijima na ne­
savršen način, a pogotovo ne na pogrešne pretpostav­
ke temeljene na tim nalazima. Dokazi koje pružam su
nepobitni zakoni prirode i zaključci stvoreni na isku­
stvu, što može provjeriti svaki pojedinac u bilo kojem
dijelu svijeta.
Pojam jedenja sirovoga je ustvari tako jednostavan
da se može sažeti u dvije jednostavne rečenice: stvori­
telj čovjekova tijela stvorio je i odgovarajuće sirovine
za to tijelo, ukoliko svim tim sirovinama, s tim da ih
ne remetimo, opskrbljujemo tijelo, ljudski organizam
će živjeti puni životni vijek ne podliježući nikakvoj
bolesti.

105
Svaka osoba dovoljno razborita da razumije pravo no vrsna zajedništva, te je došlo do pojave višestani-
značenje tih dviju rečenica i posveti im odgovarajuću čnih organizama. Početna suradnja nekolicine poče­
pozornost, može lako uvidjeti žalosno stanje prehram­ tnih stanica dovela je tijekom vremena do stvaranja
benog sustava današnjeg čovjeka. Istom lakoćom živih bića sastavljenih od milijardi stanica, od kojih je
može vidjeti da se u vjekovnoj borbi protiv bolesti čovjek najrazvijeniji i najsavršeniji primjerak.
čovječanstvo služilo pogrešnim i opasnim sredstvima, Svaka stanica za sebe je složeni organizam, ali ti
štovoše, sva ta sredstva su bila vrlo malo ili nikako po­ organizmi se razvijaju na različite načine. Najprimi­
vezana s glavnim uzrocima bolesti. tivniji jednostanični organizmi su bili amebe najjed­
Nakon godina ozbiljnog proučavanja i vlastitog nostavnije građe, koje su besciljno plutale vodom.
iskustva ja danas nemam nikakve sumnje da prirodni Njihove jedine funkcije su bile tražiti hranu, jesti, pro­
način ishrane ne samo oslobađa čovječanstvo od sva­ baviti pojedeno i umnožavati se dijeleći se nadvoje.
ke bolesti nego nudi i čudesno dug život ispunjen mi­ Imale su rudimentarne probavne organe, koji su se s
rom, srećom i zadovoljstvom. vremenom postupno razvijali. Na kasnijem stupnju
Život današnjeg čovjeka nalik je noćnoj mori, pre­ razvitka te su se stanice povezale i oblikovale višesta-
pun bezbrojnih grijeha, ovisnosti i mana. Trebalo bi nične organizme. Drugim riječima, napuštajući be­
ispisati tisuće knjiga da bi se potpuno opisale sve sciljni život nevezanih jedinki prešle su u život
mane ljudskog bića, podrobno nabrojile njegove loše zajedničke suradnje, gdje svaka stanica obavlja speci­
navike u hrani, ukazalo na njegove iskvarene postup­ fičnu funkciju u složenu kolektivnom djelovanju.
ke i konačno ukazalo na svako od pogrešnih sredstava
Usporedite usamljenički život primitivnog čovjeka
upotrijebljenih u borbi protiv ovih zala. Međutim, su­
prije nego stoje mogao pravo govoriti sa zajedničkim
očeni smo s najozbiljnijim problemom: što učiniti da
svaki čovjek jasno spozna kako bolesti nastaju i kojim životom neke današnje velike nacije, gdje pojedine
se radikalnim načinom te bolesti mogu jednom zauvi­ grupe ljudi rade u građevinskim, industrijskim, znan­
jek iskorijeniti? stvenim, upravnim i ostalim ustanovama i poduzeći­
ma. Ali i u našoj današnjoj uznapredovaloj zajednici
Kao prvo, potrebno je znati, kako je naš organizam
mogu se naći beskorisni, glupi, parazitski i kriminalni
građen i stoje ishrana.
tipovi, koji podsjećaju na naše nemarne pretke iz pra­
Kao što znamo, život se na našem planetu pojavio
povijesnih dana, a ipak žive pokraj vanredno nadare­
najprije u obliku jednostaničnih organizama. Nakon
nih i genijalnih ljudi.
toga te su se jednostanične jedinke povezale u raz-

106 107
Tako je i s ljudskim tijelom, u kojem nekorisne, pa­ se u njima odvijaju. Ali kad bi kojim čudom čovjek i
razitske stanice provode svoje'tromo postojanje u uspio prodrijeti u sve sakrivene tajne stanica i njiho­
društvu krajnje korisnih stanica u najvišem stupnju vih raznoraznih djelovanja, za njihov opis ne bi bile
razvitka, savršenosti i specijalnosti. I ljudsko tijelo, dostatne tisuće već milijuni knjiga, a svatko od nas bi
poput neke velike nacije, ima razne organizacije i trebao živjeti nekoliko desetaka života da bi stekao
ustanove, koje se zovu žlijezde, organi, sustavi i t.d. Ti samo površan uvid u sve što je napisano.
organi i sustavi obavljaju svoje funkcije usklađenim Nasuprot umišljenih hvalisanja nekih razmetljiva-
radom posebnih grupa specijaliziranih stanica. Za­ ca čovjek uistinu vrlo slabo poznaje ovaj predmet.
nimljivo je da, za razliku od čovjeka, ove specijalizi­ Svaki napredak u njegovu proučavanju trebao bi ga
rane stanice ne obavljaju svoju zadaću pomoću uvjeriti, daje znanje koje je uspio steći samo beskraj­
vanjskih instrumenata i pribora, jer je svojom struktu­ no maleni djelić od onoga što stoji pred njim. Ipak,
rom svaka od njih sama po sebi pretvorena u vrlo opijen malim tehničkim napretkom, današnji čovjek
složenu tvornicu. si zamišlja daje na vrhuncu znanstvene savršenosti, te
Tako su stanice koje sačinjavaju bubrege bez imalo oklijevanja poigrava se s tim čudom nad ču­
opskrbljene posebnim priborom za drenažu i cijeđe­ dima - ljudskim organizmom. Zapravo je tako naivno
nje, kojima iz krvi izdvajaju i s mokraćom izlučuju preuzetan da pomoću najstrašnijih sprava i još strasni­
nečistoću i otrove štetne po organizam. Žljezdane sta­ jih otrova očajnički izvodi sulude pokuse, s nakanom
nice preuzimaju potrebne sirovine iz međustanične te­ da ispravi poremećaje koji se u tom organizmu pojav­
kućine (od tih sirovina nema ni traga u kuhanoj hrani!) ljuju, jer se ništa, ama baš ništa nije postiglo
i pretvarajući ih u hormone predaju ih tijelu. Mišićne POKUSIMA, POKUSIMA i opet POKUSIMA! Što­
stanice posjeduju posebnu sposobnost kontrakcije ko­ više, čovjek izvodi pokuse ne samo na nijemim, be­
jom čine pokrete i mehaničke radnje tijela. I na kraju, spomoćnim životinjama, nego i na svom vlastitom
živčane stanice imaju duga vlakna kojima zapovijedi tijelu, na svojoj dragoj djeci, na cijelom čovječanstvu.
mozga prenose po cijelom tijelu. Počevši od nokata, NE VIDI DRUGOG NAČINA ZA POSTIZANJE
kose, mišića i žlijezda, pa sve do mozga, svaka stanica SVOGA CILJA.
ljudskoga tijela je složena tvornica posebne građe i Ali moramo uvijek imati u vidu nepobitnu činjeni­
svojom namjenom se razlikuje od stanica u okruženju. cu: čovjek koji se ne razumije u obični sat, ne će se
Nema sumnje da bi bilo jako zanimljivo znati sve o upuštati u njegovo popravljanje zbog straha da ne bi
građi stanica, o naravi njihovih aktivnosti i procesa što jednim krivim pokretom ruke pokvario cijeli mehani-

108
zam. Pokusi što ih današnji znanstvenici provode na Kad inženjer gradi tvornicu, matematički određuje
ljudskom organizmu mogu se usporediti s besmisle­ količinu i kakvoću sirovina koje ta tvornica treba, kao
nim postupkom radnika, koji nakon stoje u atomskoj i brigu za rad i uzdržavanje strojeva. Nakon toga ga­
tvornici radio nekoliko dana, pokušava je cijelu raz­ rantira radni vijek rečene tvornice, pod uvjetom da se
ni ontirati i ponovno sastaviti.
njegove upute strogo poštuju.
Priroda je iscjelitelj svake akutne bolesti, ali se iz­ Upravo kao što svaka tvornica ima svojega gradi­
lječenje pripisuje ljekarijama, dočim u mnogim sluča­ telja, tako i organizam svih životinja, uključujući i
jevima kad bolest postane pogubna upravo zbog čovjeka, ima svoga inženjera koji ga je sagradio na­
lijekova, smrt se uvijek proglašava prirodnom poslje­ kon najminucioznijeg računanja. A kako je ljudsko ti­
dicom. Treba naglasiti da kod kroničnih bolesti umjet­
jelo krajnje zamršena tvornica, ili bolje rečeno jedan
ni lijekovi u pravilu pogoršavaju stanje i slabe
zadivljujući svijet tvornica i sustava, njegov inženjer
organizam.
mora biti neko čudesno biće vanrednog umijeća i
Sto, dakle, čovjek mora učiniti kad njegovi organi vrhunaravne mudrosti.
počmu raditi nepravilno? Je li itko na svijetu upućen u
Iz toga slijedi da kad bismo mogli naći toga inže­
sve pojedinosti čovjekova organizma, kao stoje pravi
njera, ili barem nabaviti knjigu njegovih zakona i ži­
inženjer upućen u pojedinosti svih odjela tvornice sve
vjeti po njegovim propisima, bili bismo bez sumnje u
do posljednjeg vijka? Razumije se da takve osobe
stanju proživjeti normalni životni vijek bez gubljenja
nema. Kad što sam već rekao, popravak bilo kojeg
zdravlja. Štoviše, ne bismo više morali vršiti na vlasti­
stroja treba biti povjeren samo stručnjaku koji zna i
tom tijelu besmislene pokuse otrovnim tvarima i diviti
može rastaviti rečeni stroj na dijelove i ponovno ih sa­
se njihovim magičnim učincima.
staviti. A kako je daleko čovjek od toga da bi mogao
učiniti isto s vlastitim tijelom! Pogledajmo sada tko je inženjer koji je izgradio
naše tijelo. To mudro, umno, svemoguće i čudesno
Sto onda čovjek mora učiniti u takvim okolnosti­
biće nije skriveno, ruje, pred našim očima. Znanost ga
ma? Mora li skrstiti ruke i prepustiti se hirovima sud­
zove PRIRODOM, a cijelo čovječanstvo ga zove
bine, ili mora navlačiti još veću nesreću na glavu
neprestanim izmišljanjem novih otrova i izvođenjem BOGOM.
bezumnih pokusa? Ni jedno ni drugo! Postoji, sre­
ćom, radikalan, neposredan i krajnje lak način da se
čovjek oslobodi bolesti.

110 111
Što je ishrana? doseže desetine tisuća. Količina svakog od tih materi­
jala je točno odmjerena. Od neke tvari nam možda tre­
ba tisuću grama, od druge samo jedan gram, od treće
Baš kao što svaki inženjer izvodi detaljna izračuna­
jedva jedna tisućinka grama. To je radno pravilo sva­
vanja u specifikaciji sirovina za tvornicu koju projek­
tira, tako je i čudesna Priroda, pomoću najtočnijih ke tvornice. Nužno je da ti materijali u preodređenim
računara, izgradila čovjeku i svim živim bićima po­ količinama stoje stanicama na raspolaganju. Posebnu
trebne sirovine. pozornost treba posvetiti tomu da nijedan od njih ne
nedostaje u cjelokupnom zbiru.
Kad nakanimo izgraditi novu tvornicu, najprije po­
Svaka osoba, učena i neuka, bogata i siromašna, je­
dignemo prikladnu zgradu, zatim postavimo dinamo i
dini je vlasnik svoga tijela i jedini upravitelj, odgovo­
sve potrebne strojeve, te konačno pribavimo odgova­
rajuće gorivo i sirovine, kako bi tvornica mogla početi ran za čudesni svijet čarobnih tvornica. Kad bi svaki
s radom. Budući daje ljudsko tijelo vrlo složene gra­ pojedinac morao osobno prikupiti jednu po jednu sve
đe, njegove sirovine su isto tako vrlo složene naravi i ove tisuće tvari i upoznati njihove odlike kako bi mo­
sastoje se od brojnih tvari. gao upravljati radom vlastite tvornice, bio bi prisiljen
studirati nekoliko stoljeća prije dolaska na ovaj svijet.
Priroda je u tu svrhu obavila ogroman posao. U On, dakle, treba odnekale dobaviti sav ovaj materijal
provom redu, za jednostavnu strukturu stanica prire­ u njegovoj potpunosti, u ispravnim omjerima i potpu­
dila je jednostavni građevni materijal, u skladu s no spreman za neposrednu uporabu.
vrstama stanica. Tako, na primjer, stanice kose zahti­
Zanimljivo je vidjeti da sva živa stvorenja na zem­
jevaju jednu vrstu materijala, a stanice nokata drugu.
lji, od mrava ili vrapca pa do slona, prepoznaju taj
Isto vrijedi i za stanice mišića, žlijezda, živaca i t.d.
složeni zbir i koriste ga do kraja u svojoj ishrani. Para­
Ali te jednostavno građene stanice još su neaktivne.
doksalno je, da je od samog praskozorja civilizacije
Treba ih opskrbiti posebnim priborom u skladu s nji­
samo čovjek, jedina iznimka na cijelom svijetu, izgu­
hovim pojedinačnim funkcijama, za što je potreban
bio osjećaj i ispustio iz vida cjelovitost materijala koji
novi građevni materijal. Konačno ih je potrebno
su neophodni za njegovo blagostanje. Zbog toga on
opskrbiti energijom i sirovinama potrebnima za pro­
dan i noć radi u svojim laboratorijima i pokusnim od­
izvodne radnje žlijezda.
jelima, izvodi svaku vrstu pokusa i provjera, otkriva
Priroda, naš Stvoritelj, naš Bog je svojom nepogre­ jedan za drugim sličan materijal, proizvodi ih ubrzano
šivom providnošću prikupio sve te materijale, čiji broj u
svojim tvornicama, daje im neobična imena, trpa ih

112 113
u kutije i bočice i trži po cijelom svijetu, tako da ih svi Trebamo uzeti u obzir činjenicu da kad neka živo­
mogu gutati i nebiti gladni. I to se zove znanost. tinja obrsti „kukavni" list s drveta u šumi, sve potrebe
Ne shvaćajući što čine, znanstvenici se upuštaju u svoga tijela zadovolji progutavši taj „obični" list. U
bitku, prkoseći prirodi, prkoseći svojem Bogu. Zasli­ tom jednom jedinom listu priroda je sažela sve tvari
jepljeni ovisnošću ti ljudi nisu u stanju vidjeti, da je potrebne za tvorbu novih stanica u tijelu te životinje,
milijunima i milijunima godina priroda u svojoj pro­ za njihovu različitost, ishranu i energiju, kao i bitne si­
vidnosti i najtočnijim računanjem sastavila, koncen­ rovine potrebne za žlijezde. Ukratko, taj list sadrži
trirala u biljkama i sav svijet napunila tim istim cjelovite sirovine što ih je dalekovidna priroda pred­
vidjela za životinjski organizam.
hranjivim sastojcima koje oni tek počinju jedan po je­
dan prepoznavati.
Svi živi organizmi na svijetu potječu od istih pre­ Sve vrste sirova povrća u biti su
daka, ali su tijekom vremena pošli različitim evolucij­ građene od istih sastojaka
skim smjerovima. Anatomske i fizičke razlike između
čovjeka i visoko razvijenih životinja zapravo su jako Ako spomenuta životinja, ne mogavši naći za jelo
malene. Najvažnija razlika je u razvitku ljudskih gla­ ništa osim rečenoga lista, mora živjeti mjesecima ili
snica i prstiju, zbog čega je čovjek, za razliku od dru­ godinama na samo toj jednoj vrsti hrane, njezin orga­
gih životinja, sposoban govoriti i obavljati složene nizam ne će ni najmanje osjećati manjak vitamina ni
ručne radnje. drugih hranjivih spojeva. Nema razlike ako joj je um­
Poput čovjeka i životinje imaju srce, pluća, jetra, jesto lišća na raspolaganju neka druga biljna hrana.
bubrege, krv, meso, kosti, mozak i drugo. Njihovi or­ Važna je samo činjenica da je hrana koju jede
gani zahtijevaju iste hranjive sastojke kao i čovjekovi. PRIRODNA i NEIZOPAČENA.
Najveća pogreška znanstvenog istraživača je što troši Kad konju ili magarcu položimo naramak sijena,
previše truda i vremena na istraživanju potpuno spo­ ne brinemo se misleći da je količina bjelančevina ili
rednih, sitnih i proturječnih problema, pa mu je to za­ vitamina nedovoljna životinji, iako sasvim dobro zna­
kočilo mozak i pomutilo pamet, umjesto da se osloni mo da životinje, isto kao i ljudi, trebaju sve vrste vita­
na činjenice i podatke koji mu stoje na raspolaganju i mina, minerala i drugih hranjivih spojeva.
temelji svoje znanje na rezultatima dobivenim iz istin­ Svatko može jasno vidjeti, daje izbor jesti vina za
ski bitnih pokusa. tisuće različitih vrsta životinja jako ograničen, tako da

114 115
nikad nemaju prigode prebirati i jesti ono što im godi. SVE BILJKE ŠTO IH ŽIVOTINJE JEDU
Prisiljene su živjeti na nekoliko vrsta običnih jestvina GRAĐENE SU OD ISTIH OSNOVNIH SASTO­
u svojem okružju. Usprkos tomu nije se među njima JAKA. Svako biljno tkivo se sastoji od tri glavne vrste
mogao otkriti ni jedan jedini slučaj avitaminoze. tvari. Jedna od njih je svima poznata voda. Znamo da
ne možemo živjeti bez vode, a trebali bismo zapamtiti
Ako hranu stoje te životinje jedu odneseš biolozi­
da se najčistiji i najsigurniji nama poznati izvor vode
ma u laboratorij, otkrit će u njoj razne tvari različite
nalazi u biljkama. Zatim dolazi celuloza, tvar koja čini
kakvoće i količine. Zatim će ti reći, da u nekoj određe­
okvir i kostur biljnih tijela, dajući im oblik i čvrstoću.
noj travi ima toliko i toliko bjelančevina, toliko i toli­
Celulozu životinjski organi ne razgrađuju niti asimili­
ko masnoća, toliko ovoga ili onoga vitamina. U
raju, već se izbacuje iz tijela u obliku izmeta. Usprkos
svakoj biljci nabrojit će 10-15 sastojaka koje su uspje­
tomu celuloza je važan sastojak životinjske prehrane.
li otkriti i pažljivo će izmjeriti količinu svakoga od
Ako je nema, životinja će svu hranu probaviti i apsor­
njih. Broj otkrivenih sastojaka je vrlo ograničen čak i
birati, pa crijeva ne će imati ništa za izbacivati, te će se
u najsočnijem voću. U stvarnosti to ne dokazuje da se
s vremenom skupiti i osušiti. Ipak koliko god to čudno
svaka od tih jestvina sastoji od samo kojih desetak u zvučalo, mnogi smatraju celulozu „neprobavljivom"
njoj otkrivenih spojeva. Pokazuje se zapravo da su pa je namjerno odstranjuju iz svoje hrane, zbog čega
biologova tehničko umijeća i sredstva posve nedostat­ dobar dio čovječanstva pati od začepljenja. Drugim ri­
na za potpunu analizu i mjerenje kakvoće i količine ječima, nedostatak celuloze je glavni uzrok začepljen­
svih sastojaka što su spojeni u laboratoriju prirode kad ja. No, vratimo se glavnoj temi! Zadnja od tri tvari u
je pojedina biljka nastala. Znači da su u pojedinačnoj biljnom tkivu je sama hranjiva tvar koju organizam
hrani otkriveni samo neki malobrojni sastojci, dok su potpuno probavlja i asimilira.
drugi ostali skriveni.
Bitne razlike između raznih biljaka nastaju zbog
Uzrok ovoj činjenici je u tome što sastojci koje su različitih količina tih triju vrsta tvari. Prema tome
biolozi otkrili nisu primarni sastojci biljke, već se radi glavna razlika između obične trave i voća je ta što u
o spojevima koji se pojavljuju u različitim oblicima u travi prevladava celuloza, dok se voće sastoji od um­
pojedinim biljkama. Kad uđu u životinjsko tijelo, ti se jerene količine celuloze, s velikim koncentratom
spojevi razgrađuju i ponovno spajaju, tijekom čega hranjive tvari i odgovarajuće količine vode. Zahvalju­
nastaju novi spojevi koji odgovaraju potrebama orga­ jući posebnom ustroju probavnih organa i sposobnosti
nizma. preživanja četveronošci mogu zdrobiti travu, izvući iz

116 117
nje skromnu hranjivu tvar, te ostatak izbaciti iz svojih To je jasni pokazatelj da pup posjeduje sve osnovne
tijela. Zato neke životinje uspijevaju živjeti na suhom sastojke koji su bitni za oblikovanje ploda.
sijenu ili slami, deva se zadovoljava pustinjskim čič­ A koji su to osnovni sastojci? To su atomi, koji se
kom, a magarac najtvrđim korovom. mogu smatrati najmanjim kemijski nedjeljivim česti­
Iz ovoga možemu izvući važni zaključak da sve cama svakog elementa, i molekule koje su najmanje
biljke sadrže hranjive tvari potrebne za uzdržavanje čestice u nekom elementu ili spoju, a koje mogu po­
životinjskog organizma, samo su u nekima raspšene u stojati samostalno. Sve jestive biljke se sastoje od
malim količinama, a u drugima su jako koncentrirane. skoro istih elemenata, u različitim omjerima i poseb­
Među prirodnim biljnim jestvinama najhranjiviji su nom slogu. Ti elementi oblikuju razne spojeve, razli­
orasi, bademi, žitarice, mahunarke, krumpiri, mrkva, čite oblikom, bojom i okusom. U krajnjoj liniji, ovca i
banane, grožđe i sve ostalo voće, nakon kojih dolaze djetelina su jedno te isto. Ulazeći u ovčji želudac dje­
ostalo korijenje, trave i zelenje, to jest, upravo one je- telina mijenja svoju molekularnu strukturu i postaje
stvine koje je čovjek oteo životinjama iz usta i prisvo­ ovca. Sličan je odnos između čovjeka i voća.
jio za sebe. Ipak kad god se potegne pitanje o jedenju Sav biljni i životinjski život nije ništa drugo nego
sirovoga, taj isti čovjek besramno uzvraća: „Kako se vječna izmjena i kruženje atoma. U tomu se očituje
mogu hraniti bez kuhana jela?" Na svijetu nema odur­ čudesnost prirode. Bacamo u zemlju zrno ne veće od
nijeg odgovora, ali je ovisnost o hrani, nažalost, do te glavice čiode, koje malo zatim polako isklija, razvija
mjere zaslijepila čovječanstvo, da se takav odgovor grane i lišće i u svoje vrijeme daje plod. Poslije se
čuje od većine svijeta. Neiskusni nisu u stanju shvatiti pretvara u kravu, konja ili čovjeka koji neko vrijeme
koliko su te tvari ukusne i hranjive i kako mala količi­ tumaraju svijetom i potom vraćaju atome zemlji.
na treba za zadovoljavanje naših dnevnih potreba. Što Ondje, pod životvornim utjecajem sunčanih zraka, ti
se mene tiče, uzelo mi dosta godina da dođem do isti­ atomi se nanovo oživotvoruju, okuplja ih novi životni
ne, ali o tome ću govoriti kasnije. dah i iznova ih pretvara u iste biljke i životinje, pona­
vljajući beskonačno vječni krug stvaranja.
Hranjivi sastojci koji se koncentrirani nalaze u plo­
du drveta, mogu se naći, narijetko raspršeni, i u lišću, Ali da bi moglo postati novi živi organizam, biljno
kori i granama. Divovska žirafa se hrani na lišću drve­ tijelo mora biti cjelovito i ŽIVO. Štoviše, nije dovo­
ća. Kad se pup jednog drveta ucijepi u neko drugo, ljno da biljna jestvina bude samo živa. Savršena biljna
pušta grane i eventualno donese odgovarajući plod. hrana mora biti AKTIVNA, a ne uspavana.

118 119
Dugo iskustvo pokazuje da ptice u krletci nisu za­ materije, koja nakon svih drugih čestica dovršava
dovoljne sa samim suhim sjemenjem. Uz suho sjeme gradnju organizma i stavlja ga u pokret.
traže i svježu hranu, nije važno koje vrste. Idealna hra­ Kad bismo poznavali sve sastojke zrna kukuruza i
na se može postići tako da se odaberu određene vrste bili potpuno upućeni u njihov sastav i građu, mogli bi­
sjemena ili zrnja, te da ih se dopuni bilo kojim svježim smo ih složiti i umjetno stvoriti zrno živoga kukuruza,
plodovima.
sposobno proklijati ako ga se baci u zemlju. Isto tako
Ovo dovodi do važnog zaključka da i najsavršenija bismo mogli stvoriti čovjeka i udahnuti mu život, kad
jestvina prestaje biti savršena kad se malo sasuši. bismo znali sve intimne pojedinosti ljudske tvornice.
Kako onda možemo smatrati hranom tvari što dolaze Međutim, postoji vrhovni inženjer koji ta djela nepre­
iz peći, kuhinja i ždrijela zahuktanih aparata? stano izvodi pred našim očima. Ne smijemo sumnjati
Iako su lišeni svježe hrane tijekom zimskih mjese­ u Njegovu vječnu mudrost. Povrh svega čovjek ne
ci, životinjski organizmi usprkos tomu ne trpe veliku smije precjenjivati svoja tehnička dostignuća i gledati
štetu, jer sve nadoknade u proljeće i ljeto, kad priroda na biološke aktivnosti svoga organizma istim očima
ponovno oživi. Priroda ih je osposobila za takav način kao i na tvornice što ih je On stvorio.
života. Suho sjemenje, žitarice i mahunarke su zaista
žive jestvine, ali su u nepokretnom, uspavanom sta­
nju. Srećom, lako ih je probuditi, aktivirati i pretvoriti
Ne bi se više smjelo raspravljati o
u savršenu hranu. Treba ih samo namočiti u vodi i osobinama pojedinačnih bjelančevina,
dan-dva držati na svježem zraku. Stoga ljudsko biće vitamina i minerala
jedući proklijale (aktivirane) žitarice, ima osiguranu
savršenu ishranu u sva četiri godišnja doba i na sva če­ U prethodnom poglavlju smo vidjeli da se sva jesti­
tiri kraja zemlje. A uz to može svoju prehranu napra­ va biljna tijela sastoje od istih elemenata, te da razlike
viti raznolikom koristeći ostale tisuće svježih i sočnih među njima proizlaze iz molekularnog sloga i građe.
jestvina i tako učiniti svoj život ugodnijim. Na nesreću, biolozi ignoriraju ovu nepobitnu činjeni­
Živoj je organizacija materije. Kad želimo napravi­ cu i temelje svu svoju znanost na raznim složenim
ti neki stroj, sklopimo po nacrtu sve potrebne dijelove, spojevima koje su otkrili u jestvinama. Zatrovani ot­
pa čim je posljednji detalj gotov, stroj počinje s ra­ krićima u svojim laboratorijima, zatvorili su oči pred
dom. Taj čimbenik koji pokreće ljudsku tvornicu obi­ čudesnim laboratorijem prirode, u koji unosimo zrnce
čni svijet naziva dušom. Duša je konačna čestica sjemena, tako maleno da je jedva vidljivo prostim

120 121
okom, a za uzvrat u samo nekoliko tjedana dobivamo obliku u djetelini, slami ili običnoj travi. Razumije se,
najsavršeniju hranu koja u svakom pogledu zadovo­ ne mogu. Pa ipak nitko ne može zanijekati činjenicu
ljava sve potrebe načega organizma. Ali oni to prirod­
da su upravo te biljke sirovine kojima se gradi kravlje
no blago ili odbacuju, ili ga sažižu i uništavaju, nakon
tijelo, što znači daje krava potpuno oblikovana od tih
čega u svojim bijednim laboratorij ama pripremaju
trava. Sto životinjske jestvine smatramo posve adek­
neke mrtve tvari, koje na ono prirodno vrlo malo nali­
vatnima za ishranu mesoždera to je stoga što cijela lo­
kuju. Tim smućkanim tvarima daju svečana imena i
vina, s kožom, kostima, krvi i mesom, štoviše sa svim
brojeve, a koriste ih u prvom redu da pokvare vlastite
netaknutim živim stanicama, ima istu hranjivu vrijed­
organe i organe svoje nedužne djece.
nost kao i trave. Ali kakvu vrijednost imaju mlijeko,
Najnesavršenijim sredstvima koja im stoje na ra­ maslo ili meso, ako ih se uzme posebice? Svako od
spolaganju oni prvo istražuju životinjske organe i ot­ njih posjeduje samo beznačajno maleni djelić vrijed­
krivaju u njima različite tvari, kao što su bjelančevine, nosti stoje ima obična trava, pod uvjetom da se jede
masnoće i vitamini. Potom traže te tvari u raznim je- sirova. A što od hranjivih sastojaka ostaje nakon ku­
stvinama i gdje god nađu nešto da im je nalik, to sma­ hanja, ne treba tumačenja. Ne bismo li, dakle, trebali
traju hranjivim i preporučuju ga svima i svakomu, ne shvatiti koja je prava hranjiva vrijednost mlijeka ili
uzimajući u obzir njegove količinske i kvalitetne oso­ mesa, stoje ograničeni ljudi hvale stoljećima? Ne bi­
bine.
smo li trebali prosuditi pravu vrijednost oglasa što uk­
Na primjer, nakon što su u grožđu pronašli više raz­ rašavaju konzerve i boce bezbrojnih vrsta sušena i
ličitih tvari, izjavljuju da grožđe sadrži taj i taj sasto­ obezvrijeđena mlijeka? Pravda zahtijeva da se odsada
jak, kao da ne sadrži ništa drugo. Tako postupaju sa širitelji takvih oglasa privedu i strogo kazne, jer snose
svakom prirodnom i ne prirodnom jestvinom, a jestvi- odgovornost za smrt milijuna djece.
nu u kojoj uspiju naći bilo koji od tih sastojaka prepo­ Dopuštam da je čovjek oduvijek željan saznati
ručuju nam kao hranjivu. Zbog te kratkovidnosti
nove stvari, prodrijeti u tajne prirode, proširiti vido­
najštetnije jestvine se proglašavaju cjelovitom hra­
krug svoga znanja. Posebno je važno da se svaki vla­
nom i obratno.
snik tvornice uputi u tajne sirovina potrebnih njegovoj
Uzmite olovku i napravite popis tvari koje su bio­ tvornici.
lozi otkrili u jestvinama dobivenim od krave - mesu, Neka znanstveni istraživači zatvore svoja istra­
jetrama, mozgu, srcu, mlijeku, maslu i siru. A sada po­ živanja među četiri zida svoga laboratorija, sve do
gledajmo, mogu li oni otkriti sve te tvari u identičnom dana dok ne uspiju uzgojiti biljku sastavljenu isključi-

122 123
vo od umjetnih sastojaka izumljenih u njihovu labora­ mu se čini sastojkom odgovarajuće sirovine. Izvode
toriju. Tad će njihova mudrost biti jednaka mudrosti se pokusi, beskrajni pokusi. Na jednoj strani nerazmni
Stvoriteljevoj. Međutim, naš svijet je već pun takvoga svijet je metnuo te sirovine na vatru, a na drugoj svi
sjemenja, od kojega dobivamo najprikladniju hranu navrat-nanos grabe ostatke iz vrućeg pepela i ono što
što zadovoljava sve nužne zahtjeve našeg organizma. je ostalo u vrućem pepelu i hrane time tvorničke stro­
Taje hrana bez ikakve mane. Nijedna tvar joj ne nedo­ jeve.
staje, nijedna tvar nije suvišna, kakvoća i količina sva­ Tvornica, naravno, počinje raditi nepravilno. Sto
kog sastojka je određena najpreciznijim računanjem.
nepravilnije tvornica radi, to više ovi nadobudni spe­
Tko u ovo sumnja, sumnja u mudrost prirode, dovodi
cijalisti udvostručuju svoje napore. Lete tamo-amo
u pitanje Stvoriteljevu providnost, griješi protiv sa­
tražeći nova sredstva i nove sirovine. U toj žurbi i na­
moga Boga.
tezanju gaze, uništavaju ili spaljuju bitne kemijske sa­
Govore nam da jedemo bjelančevine, jer da su bje­ stojke sirovina, sastojke koji su katkad premaleni da
lančevine dobre za zdravlje. No, koliko ih trebamo bi ih vidjeli. Kad uvide da su im napori bezuspješni i
pojesti? Postoji li opća suglasnost s obzirom na naše da stanje tvornice postupno postaje sve lošije, oni idu
dnevne potrebe? Opeke su potrebne za podizanje dublje u divljinu i pronalaze potpuno nove tvari, koje
tvorničke zgrade, ali ih sigurno ne možemo nabacivati s tvorničkim sirovinama nemaju nikakve veze, pa uz
bez reda ili slagati bez ikakve žbuke. njihovu pomoć pokušavaju regulirati rad tvornice.
Pojavili su se novi stručnjaci. Istisnuli su iskusne Neka od tih tvari za neko vrijeme zaustavi škripu stro­
inženjere iz više složenih tvornica kojima sada žele jeva, druga priguši njihov zaglušujući vrisak, treća
sami upravljati. Na sve strane su razbacane gomile di­ uspori neke mehanizme, a četvrta ih opet ubrza. Tim
jelova sirovina. Svaki od njih uzima što mu dođe pod stručnjacima ove promjene izgledaju kao dobar znak,
ruku i hrani strojeve. Jedan dovlači kamen, drugi že­ pa skaču od radosti i plješću rukama kao mala djeca, a
ljezo, treći donosi glinu, četvrti vodu, pa sve to mije­ onda nastave tražiti J a č e i djelotvornije" tvari. Katka­
šaju bez ikakva reda ili plana, te se vraćaju po još više da poneki dijelovi tvornice potpuno prestanu s radom
i više... Pojavljuju se neprestano brojne organske i ili rade tako loše da ugrožavaju sigurnost okolnih su­
anorganske tvari. Jedan ubacuje u strojeve pregršt sjeda. Tada ljudi pokazuju svu svoju spretnost. Vješto
određene tvari tvrdeći da je korisna, drugi dodaje odstrane te „beskorisne" dijelove.
puno vjedro neke druge tvari, izjavljujući da je još ko­ Ne iznenađuje činjenica da svi ovi napori završa­
risnija. Svatko jednostavno guši tvornicu svime što vaju potpunim neuspjehom, pa jedna za drugom tvor-

124 125
nice prerano prestaju s radom. Ali šeprtljavi majstori Apeliram na sve plemenite ljude diljem svijeta da
ne gube nadu. Ustrajavaju u svojim očajničkim poku­ se trgnu iz svoga letargičnog nehaja, ako ne zbog dru­
sima, odbijajući pozvati pravog inženjera tih tvornica, gog, a ono barem radi vlastitog zdravlja i zdravlja svo­
Boga kojega su zanijekali. je obitelji i djece. Neka mi pruže ruku, da ujedinjenim
Stalna usporedba ljudskog tijela s tvornicom ne silama mognemo otvoriti oči čovječanstvu, ispraviti
čini se u figurativnom smislu, jer je ljudsko tijelo zai­ sadašnje pogrešne navike prehrane i zaustaviti ove
sta tvornica kao i sve druge, s tom razlikom što je strašne pokolje.
puno kompliciranija od običnih tvornica, a njezini sa­ Otvorimo oči i pozorno promotrimo šokantne
stavni dijelovi tako maleni da su čovjeku uglavnom
skandale što sramote modernu civilizaciju. Zbog po­
nevidljivi i neshvatljivi.
grešnog stava naših znanstvenika profiteri i špekulan­
Poput spomenutih nadobudnih inženjera i naši bio­ ti su preuzeli sve u svoje ruke. Najškodljivije i grubo
lozi izvode pokuse na ljudskim bićima uz pomoć naj­ krivotvorene jestvine slobodno se reklamiraju kao iz­
strašnijih instrumenata koji im stoje pri ruci, uz vori vitamina i otvoreno prodaju pučanstvu. To su, uz
pomoć najgore moguće hrane, raznih umjetnih prepa­
ostale, keksi, slastice, umjetna pića kao coca-cola i li­
rata i svih mogućih otrova što ih čovječanstvo pozna­
munade, pokvareno meso, mlijeko u prahu i tisuće
je. Objavljuju beskrajne popise s neizgovorivim
drugih jestvina lišenih svih najvitalnijih hranjivih sa­
imenima tvari i zavode svijet svojim zavaravajućim
stojaka, a koje su posebno sklone izazvati oboljenja i
preporukama. Svaki preporuča ono o čemu mašta,
dovesti do smrti. Na sve strane se prikupljaju najčud­
svaki govori ono što mu padne na pamet, djelujući na­
sumce, pogađajući. Tiskaju na tisuće knjiga i njima nije tvari, miješaju se, pakiraju u konzerve i kutije, oz­
poplavljuju svijet, grme na radiju, objavljuju oglase načuju dugim nizom prividno znanstvenih nadimaka i
po novinama, Ali sve što oni čine je lažno, sve što po pretjeranim cijenama se prodaju lakovjernom
kazuje protuslovno. Oni predstavljaju najškodljiviju mnoštvu kao „dijetetni" preparati. Moderna medicina
tvar kao krajnje korisnu, ali brane upotrebu onoga što je komercijalizirana do te mjere da privatni laboratori­
je uistinu bitno. U zbrci i metežu sami autori tapkaju u ji plaćaju liječnicima za svakog pacijenta kojeg im po­
labirintu sumnje i neodlučnosti, dok slušateljstvo stoji šalju 50 posto od računa za pregled. Čovjek bi morao
zbunjeno i zaprepašteno. U međuvremenu, nažalost, ispisati stotine knjiga ako bi htio detaljno prikazati ko­
milijuni naših najbližih prije vremena napuštaju ovaj rupciju u današnjem svijetu. Ja trenutno nemam volje
svijet. za tako nešto.

126 127
U međuvremenu biolozi svojim pretragama otkri­ beskrajna bujica otrova stalno teče iz tvornica u orga­
vaju neki vitamin. Malo kasnije ustanove da se ne radi ne ljudi. Tisuće svezaka je napisano o prehrani i pove­
o jednostavnom spoju, nego o zamršenom spoju dese­ zanim temama, svaki s drugačijim stanovištem i
tina tvari, od kojih svaka dobiva posebno ime. Potom pogledom, različitim pojedinostima i različitim lista­
postupno zamijete da neki vitamin ne pokazuje istu ma i tablicama.
snagu u odsutnosti drugih, ili uoče da, ako dospije u Pretpostavimo za trenutak da su knjige o određe­
organizam, neka tvar se pretvara u drugu i t.d. nim vitaminima i drugim hranjivim sastojcima, pre­
Učinci umjetnih vitamina na ljudski organizam su porukama o prehrani i popisima specifičnih dijeta u
prividni i proturječni. Ljudi grade kuću nižući opeke svemu točne. Tada bismo se pitali, je li to zaista prak­
red za redom, ne dodajući nikakve žbuke, pa da bi tični sustav ljudske ishrane i da li oni što žele živjeti na
ipravili pogrešku, miješaju ogromnu bačvu nižeraz- ovom svijetu imaju žalosnu potrebu da sve te knjige
redne žbuke ijednostavoje izliju na građevinu. Zalije- uče napamet. Sto bi onda bilo s milijunima što žive po
pivši se izvana na opeku ta žbuka štiti zgradu neko planinama i dolinama, u zabačenim selima i zaseoci-
vrijeme od vjetra i kiše, ali ne prožme prostor između ma, koji nemaju mogućnosti upoznati sve te dijetetske
opeka, a pogotovo ne dosegne nutarnju strukturu gra­ popise i tablice? Bi li takvi morali umrijeti od gladi?
đevine. Katkada se upotrijebi prevelika količina takve Ne, prijatelji! Probudite se iz svoga mamurnog neha­
lažne žbuke, pa se svaka zgrada slabih temelja sruši. ja, jer to nije život koji je čovjeku dosuđen. Takav
Upravo to se katkad dogodi za vrijeme uštrcavanja vi­ život i nije život nego noćna mora. Trebamo napraviti
tamina, kad bolesnik umre neposredno nakon injekci­ potpuni zaokret u našem shvaćanju prehrambenih
je. Kako netko može predstavljati hranjivom neku problema. Treba prestati s objavljivanjem rasprava o
tvar koja u minimalnim količinama ubija čovjek u pojedinačnim hranjivim sastojcima i dijetama, a sve
roku od pet minuta nakon što uđe u ljudsko tijelo? Kad recepte za umjetne vitamine i otrovne kemikalije tre­
će se ljudi opametiti i ostaviti se tih besmislica?
ba smjesta poništiti.
Usprkos tolikim neuspjesima, razočaranjima i nesre­
ćama, ljudi ustrajavaju na svojem pogrešnom i opa­ Postoji samo jedan način da se čovječanstvo jed­
snom putu, od kojega ne žele odstupiti ni jednu jedinu nom zauvijek oslobodi noćne more i uvede radikalne
stopu. promjene u naš način života i naše prehrambene navi­
ke. Te navike se moraju tako promijeniti da se način
Stalno se pojavljuju nove knjige. Nanovo sastav­ prehrane uskladi sa životom čovjeka. Tada izbor iz­
ljeni popisi i preporuke neprestano se dodaju starima i među pojedinih hranjivih sastojaka ne će više imati

128 129
nikakve praktične svrhe, niti će svijet više misliti o bolja bjelokost na svijetu, ili koju vrstu bjelančevina
posebnim dijetama. U kući bi trebalo držati samo pot­ jedu pa su nagomilali toliku količinu mesa.
puno uravnoteženu hranu koja sadrži istovjetne hra­ Pretpostavimo da će nakon tisuća godina napornog
njive vrijednosti. Drugim riječima, sve što čovjek jede rada postići željeni cilj. Moći će raspoznati sve sastoj­
trebalo bi biti cjelovito i savršeno hranjivo. ke zrna žita ili neke druge biljke i razumjeti do tančina
njihove funkcije u našem organizmu. Ali to što oni
Čitatelji ne bi smjeli misliti daje preteško povesti
tako uporno traže, već je tu, na domak ruke i u velikim
sve čovječanstvo ovom divnom stazom. To je samo
količinama. Njihov cilj je postignut, baš taj cilj koji bi
površni dojam. Budući da sam to sve i sam prošao,
u svojim laboratorijima možda mogli postići za mili­
znam da ne samo da to nije teško, nego da se radi o
june godina. Sto onda još traže?
krajnje laganoj zadaći, kojoj sam spreman posvetiti
sve svoje vrijeme i energiju. Čitatelj ipak ne smije misliti da su biolozi sasvim
nerazumna bića. Imaju svoje razloge da rade što rade,
Moramo stvoriti uvjete u kojima će bogati i siro­
a s njihove točke gledišta ti su razlozi čvrsti i uvjerlji­
mašni, veliki i mali, učeni i neuki moći voditi zdrav
vi. Naime, znanstvenici su „civilizirane i školovane"
život, bez vječne obveze biranja između ovih ili onih
osobe, niti su divljaci što borave u mračnim šumama,
jestvina. Tada će izbor hrane ovisiti o našem osjetu
niti nerazumne životinje što žive u krdima i stajama.
okusa, čiji će nam zahtjevi i želje biti nepogrešivi vo­
Kako će onda napustiti svoj bijeli kruh, svoje slatke
dič u izboru prirodne hrane.
torte i slasne kolače, pa žvakati sirovo žito poput pri­
Mogli bismo se nakon svega s čuđenjem pitati, što mitivnih divljaka? Istina je da se pretvaranjem cjelo­
to traže biolozi i koji im je konačni cilj. Možda ni sa­ vitog i nenarušenog žita u bijeli kruh ili kolače, uz
mima nije jasno koja im je krajnja meta, pa ću im to izuzetak škroba i šećera, sve desetine tisuća hranjivih
reći ja. Oni nastoje otkriti koju vrstu jestvina treba sastojaka uništavaju, ali to njih, izgleda, ne brine. Oni
naše tijelo kako bi živjelo u zdravlju. Žele utvrditi nam ne daju zaboraviti da su beživotni škrob i šećer
specifičnu funkciju svakog vitamina i svakog minera­ takođe „korisni", jer daju potrebne kalorije za grijanje
la u našem organizmu. Otkrivaju da neki vitamin poti­ našeg tijela, dočim se potrebe naših organa i žlijezda
če rast, drugi nas štiti protiv zaraza, treći nam ojačava mogu zadovoljiti čudesnim „znanstvenim" sredstvi­
zube i t.d. Ali umjesto da se toliko muče, ne bi li bilo ma kao što su umjetni vitamini, mineralni preparati,
bolje da posjete afričku prašumu i zapitaju slonove lažni hormoni i povrh svega raznorazni otrovi, sve je­
koju vrstu kalcijevih tableta uzimaju da im raste naj- dan jači od drugoga.

130 131
I konačno, što bi se dogodilo s našim tvornicama, ne tiče, cijelo čovječanstvo odsada treba misliti jedna­
bolnicama, liječnicima, bolničarkama, ljekarnama, ko i hraniti se jednako. Ovaj zaključak ne dopušta
kirurškim instrumentima i ostalim sličnim stvarima? nikakvu skepsu ni neslaganje.
Koliko je samo truda i napora uloženo u njihovu iz­ Budući da su knjige o pojedinačnim hranjivim sa­
gradnju i nabavu! Kako bi oni mogli napustiti sva ta stojcima i raznim specifičnim dijetama obavile svoju
„dostignuća" za ljubav običnog žita? Taj korak ne zadaću, moraju biti povučene iz opticaja, tako da se
samo da se ne smije učiniti, nego se na njega ne smije svijest javnosti ne zamućuje njihovim nezdravim i
ni pomisliti. Nije uopće važno što tisuće, bolje rečeno proturječnim teorijama. Drugim riječima, sve knjige
milijuni osoba umiru od srčanih udara, raka i drugih koje raspravljaju o djelovanjima i „korisnostima" bje­
bolesti. Ljudi i tako moraju prije ili kasnije umrijeti, lančevina, ugljikohidrata, masnoća, vitamina i mine­
pa zar im nije bolje da umru malo ranije i riješe se tje­ rala trebale bi biti zabranjene. Isto tako i svi ti opasni
skobe i patnje ovoga svijeta? Kakva smisla ima živjeti časopisi u kojima se pokušava dokazati da vrijednost
200 godina u svijetu koji je ionako prenapučen? Ne­ neke jestvine leži u nekom od u njoj sadržanom sastoj­
mojte se iznenaditi kad naiđete na ljude koji tako mi­ ku. Čak i knjige u kojima njihovi autori pokušavaju
sle. Zapravo bi se moglo reći, da danas većina utvrditi superiornost nekih vrsta voća nad drugima
čovječanstva, zaslijepljena ovisnošću o hrani, misli treba smatrati suvišnima. A buduća istraživanja bi se u
upravo na ovaj način. Ali ja svečano izjavljujem da najboljem slučaju trebala svesti na opće pokuse s ci­
SVA LJUDSKA BIĆA MORAJU KONZUMIRATI ljem da se ustanovi stupanj razvitka i prednosti jedne
ŽITO U SIROVU STANJU. TO JE ZAPOVIJED vrste jestvina u usporedbi s drugim vrstama. Na prim­
PRIRODE. jer, mogle bi se proučiti opće razlike između voća,
žitarica, mahunarki, koštunjača, zelenog i korjenastog
Usprkos svemu ja ne niječem daje biologe uvijek
povrća, ako takve razlike stvarno postoje.
vodila želja da služe čovječanstvu. Ali kad vide ne­
uspjeh svojih napora, trebali bi bez trenutka oklije­ Glavna zadaća svih naprednih pisaca, znanstveni­
vanja promijeniti svoje opasne postupke i smjesta pre­ ka, liječnika, novinara i humanitarnih djelatnika tre­
stati objavljivati knjige koje se odnose na te teme, bala bi biti odsada ukazivati na svaki aspekt ogromne
inače će ih idući naraštaji proklinjati. Nakon što sam štete stoje čini izopačivanje prirodnih jestvina i poti­
prikupio sve proturječne činjenice iz knjiga o prehra­ cati svijet da se bezuvjetno podloži zapovijedima pri­
ni, ja sam pažljivo izmjerio i prosijao sve dostupne rode.
dokaze i izvukao osnovni zaključak da, što se prehra-

132 133
Stvarni čovjek i lažni čovjek u rečenom organu, jer bi inače nesrazmjerno rastao.
Budući da se aktivne stanice stvaraju samo iz prirodne
hrane, a ovisnik ne opskrbljuje svoje tijelo dovoljnom
Naviknuti uživatelj kuhane hrane je ustvari kombi­
količinom prirodne hrane, organ je prisiljen nadokna­
nacija dviju osoba, jer ima dva tijela. Prvo tijelo je
diti manjak i zadržati svoju veličinu u prihvatljivim
STVARNI ČOVJEK, oživotvoren prirodnom ishra­
granicama ugrađujući u se izvjestan broj neaktivnih
nom i još uvijek održavan prirodnom hranom. Drugo
stanica nastalih iz kuhane hrane. Takve beskorisne i
tijelo - LAŽNI ČOVJEK - je stvoren neprirodnom,
kuhanom, umjetnom hranom, koji i dalje živi samo na parazitne stanice obiluju po svim organima i sustavi­
neprirodnoj hrani. ma ovisnika o hrani, uključujući kosti, nokte i vlasi.
Organizam nekih osoba se može usprkos svemu
Sve stanice ljudskog tijela koje su zdrave, specija­
boriti neko vrijeme protiv neprirodne ishrane. Da bi
lizirane i aktivne, održavaju život i drže osobu na no­
spriječio oblikovanje lažnog čovjeka čini sve što
gama, grade se, hrane, djeluju i bivaju nadomještene
može, smanjivanjem apetita, želučanim smetnjama,
isključivo prirodnim jestvinama. To su stanice što
mučninom, povraćanjem, nesanicom, glavoboljom i
daju snagu mišićima, reguliraju srčano bilo, prenose
drugim sličnim sredstvima. Kratkovidne osobe sma­
podražaje mozga po tijelu i čine izlučivanja. Osim
traju ove opominjuće simptome znakom slabosti or­
ovih visoko razvijenih postoje i stanice koje površno
ganizma, pa umjesto da prestanu uzimati neprirodnu
nalikuju normalnim stanicama, ali ustvari posjeduju
hranu, one potiču bolesnika da jede još više kako bi se
najjednostavniju strukturu, lišene se potrebnih meha­
„oporavio i ojačao". A kada nakon neprestane navale
nizama za specijalizirana djelovanja i općenito su de­
„izdašnih" jela nejednaka borba završi tragičnim po­
generirane i bolesne. Te stanice se rađaju, rastu i
razom stvarnog čovjeka, organizam je prisiljen pre­
razmnožavaju isključivo uz pomoć neprirodne i
stati s otporom i „prilagoditi se" neprirodnim
iskvarene hrane.
jestvinama. To je signal za rađanje lažnog čovjeka,
U organizmu ovisnika o hrani stvarni čovjek zauzi­ koji ubrzo počinje žderati kao vuk i nezaustavljivo ra­
ma jako malo prostora. Čak i kod najmršavije osobe sti. A kratkovidni smatraju ovo debljanje nedvojbe­
značajan dio tijela se sastoji od neaktivnih stanica. nim znakom oporavka.
Svaka žlijezda ili organ treba imati određeni broj Tijekom vremena spomenuti otpor je bivao sve sla­
aktivnih i specijaliziranih stanica, ali čim broj tih sta­ biji, pa je danas došlo do toga da se mnoga djeca rađa­
nica bude kompletan, prestaje stvaranje novih stanica ju s dva tijela. Takva djeca počinju razvijati lažnog

134 135
čovjeka i prije nego dođu na svijet. Možete na svakom tetoši u vlastitom krilu i čije ružno tijelo nosa posvuda
koraku vidjeti lažnog čovjeka, u kukovima i bedrima na svojim slabim mišićima.
žena, u debelim obrazima djece, u izbočenim trbusi­ Ovdje moram zapitati biologe koji hvale bjelanče­
ma i nabreklim vratovima muškaraca i bilo gdje. vine i polažu lažnu nadu u moć umjetnih vitamina, je
Lažni čovjek izobličuje skladne figure djevojaka u li im žao ljudi i žena koji teturaju ulicom, jedva vukući
cvijetu mladosti, lišava odrasle radnih sposobnosti. ogromnu težinu lažnog čovjeka na svojim nesigurnim
Prodire u ljudska srca, bubrege, krvne žile, žlijezde i nogama. Gdje im je pamet i savjest? Zar ih te gomile
tkiva i zaustavlja njihovo djelovanje. Jednostavno re­ beskorisnog sala i mesa ne nagone na razmišljanje?
čeno, hvata stvarnog čovjeka u svoje kandže, postup­ Jer, na koncu konca, gojaznost je plod njihovih „urav­
no ga steže i davi. noteženih" životinjskih bjelančevina i „probavljivog"
Kad ovisnik o hrani utaži glad jedući neku voćku, bijeloga kruha. Uskrati samo tom predebelom svijetu
to znači da je stvarni čovjek u tom trenutku potpuno kruh i meso i hrani ih neko vrijeme po najosnovnijim
sit i više ne osjeća želje za hranom. Ali lažni čovjek prirodnim zakonima, pa ćeš vidjeti kako se u roku od
nije uopće imao udjela u prirodnom jelu, pa sad zahti­ nekoliko mjeseci te vražje mase tope i nestaju.
jeva svoju specijalnu hranu. A što je još gore, on Kad promislimo kako se najjednostavnijim i naj­
izražava svoje živinske želje ustima stvarnog čovjeka. prirodnijim načinom lako možemo riješiti suvišnih
Proždrljiva žudnja za kuhanom hranom je poriv što gomila mesa i potpuno oporaviti, s čuđenjem se pita­
dolazi od toga čudovišta i nema nikakve veze sa stvar­ mo, zašto se ljudi s akademskim obrazovanjem utječu
nim čovjekom. Žudnja prelazi u manu proždrljivosti u kojekakvim opasnim i besmislenim sredstvima, bez
trenutku kad se dvije niske strasti, ovisnost i zvjerska ikakva izgleda na uspjeh.
želja, ujedine. Lažni čovjek nije građen samo od degeneriranih
U tom času stvarni čovjek i ne misleći obavlja na- stanica već i od suvišnih tekućina, masnoća, ugrušaka,
jodurniji posao. Dan za danom neumorno radi, štedi soli, otrova i drugih škodljivih tvari, koje prodiru i šire
novac uz veliki trud i napor, a onda uz još veći trud i se po svim šupljinama i tkivima stvarnog čovjeka.
napor hranu kupljenu teško stečenim novcem pretvara Svaka bolest bez iznimke nastaje u stanicama lažnog
u škodljivu tvar, unosi je u tijelo na vlastita usta, pro­ čovjeka. A u stanicama lažnog čovjeka stvara se i rak.
bavlja je u utrobi, usisava u krvotok i daje ju tom ču­
dovištu, svom najljućem neprijatelju, kojega hrani i

136 137
Kršenje prirodnih zakona proizvodi osnovnu strukturu jednostavnih stanica, zatim gradi
sve nutarnje mehanizme raznovrsnih stanica, daje si­
bolesti
rovine potrebne za proizvodnju, čisti i podmazuje sve
sastavne dijelove i popravlja oštećenja, ostarjele i
Postoje samo dva uzroka tvorničkog zastoja: gre­ umorne stanice zamjenjuje mlađima, opskrbljuje go­
ške u sirovini i slučajno oštećenje izvana. Drugih uz­ rivom i pokreće motore, daje tijelu potrebnu toplinu i
roka nema.
energiju i obavlja druge zadatke što se od nje traže.
Slučajna oštećenja ljudskog organizma vanjskim Čitatelj se može pitati, otkud to da neki koji tjedni­
čimbenicima (opekotine, rane, otrovanje i t.d.) lako se
ma i mjesecima uopće ne jedu voća, ipak uspijevaju
razumiju i nema nesuglasica o načinima njihova tret­
živjeti. Odgovor je da, općenito uzevši, i najzadrtiji
mana. U ta vanjska oštećenja treba ubrojiti i štete što
ovisnik o hrani tu i tamo pojede nekad nešto sirovo.
ih organizmu čine i na svoju ruku uzete ljekarije, um­
Katkada normalne stanice zaista gladuju tjednima i
jetni vitamini, minerali, alkohol, nikotin, čaj, kava, te
brojni otrovi što u tijelo ulaze s kuhanom hranom i mjesecima, ali je voće jako kondenzirana i vrlo hranji­
talože se po svim organima. va jestvina, čija veoma mala količina može nekako
održati čovjeka na nogama. Ali ako je takvo glado­
Sirovo povrće je najpotpunija i najispravnija siro­
vanje nerazborito dugo (jer sama osoba ne osjeća gla­
vina što ju je ljudskom organizmu odredio njegov
di), u organizmu se pojave razne smetnje, rane i
inženjer, njegov Stvoritelj, Priroda, Bog. Najmanji
bolesti, od kojih je najozbiljniji skorbut.
poremećaj sastava povrća znači poremećaj sklada si­
rovina uručenih tvornici, što nadalje znači neispravan Za vrijeme skorbuta dolazi do postupnog raspada
rad tvornice, drugim riječima, znači bolest. U skladu s stanica zbog manjka vrhunskih hranjivih sastojaka. S
prirodnim zakonima ovo mora biti smatrano zlatnim vremenom počinju pucati stijenke kapilara, što dovo­
pravilom, oko kojega ne smije biti sumnji ni pitanja. di do krvnih podljeva. Desni poblijede i postanu
Sirovine ljudskoga tijela zovu se HRANA. spužvaste, zubi ispadaju, a bolesnikovo tijelo se ospe
Naš svemogući Stvoritelj izradio je sirovine ljud­ čirevima. Po mišljenju kratkovidnih ova bolest nasta­
ske tvornice tako preciznim računanjem, da kad met­ je isključivo zbog manjka vitamina C. Sva kuhana
nemo samo jednu bobu grožđa u usta, ta bobica se hrana, ljekarije i umjetni vitamini na ovom svijetu ne
razgradi i raziđe po cijelom tijelu i zadovolji svaku mogu spasiti život ovakvoga bolesnika. Ako ne poje­
njegovu potrebu bez iznimke. Ta boba najprije gradi de koje svježe povrće, smrt mu je neizbježna.

138 139
Priroda puno prašta čovjeku, ali čovjek tu dobrotu ponovimo, zbog toga što ostaje srazmjerno malo ak­
zlorabi. Američki citolog (stručnjak za stanice op. tivnih stanica, a i te što ostaju bolesne su i iscrpljene,
prev.) kaže: „Prestanak usluga nekih stanica koje su stijenke srca se rašire i zalisci se oštete kao i osjetljivi
postale zloćudne nije ozbiljan gubitak za tijelo, jer po­ dijelovi kože, crijeva, želuca i ostalih tjelesnih opni
stoji višak svih vrsta specijaliziranih stanica koje se što su izložene stalnom tlaku, krvne žilice se šire i po­
odzivlju u slučaju potrebe, a poznate su pod imenom tom pucaju, od čega nastaju čirevi na želucu i crijevi­
„psihološke rezerve." Devet desetina bubrežnog kor- ma i curenje iz sluznih membrana, gnojne upale desni,
teksa, polovica pluća, tri četvrtine jetara, četiri petine šuljevi, ekcemi i tako dalje. Zbog neodgovarajuće
štitnjače i gušterače i cijela slezena mogu biti sigurno ishrane propadaju zubi, a kosa sijedi i opada. U isto
uklonjeni." („Stanice raka", Philadelphia i London,
vrijeme zakazuju i zglobovi zbog nakupljenih otrov­
1955. g., str. 11) Cakje i najpoznatiji citolog na svijetu
nih tvari što su ušle u tijelo s kuhanom hranom, stijen­
tako kratkovidan, da ne smatra opasnim po organizam
ke krvnih sudova se prekrivaju tvrdim naslagama,
ni gubitak devet desetina žlijezda. Za njega je gubitak
stvaraju se kamenci na mjehuru, pojavljuje se sklero­
tek kad organizam potpuno prestane djelovati. Među­
za, visoki krvni tlak, išijas, reuma, podagra i sva sila
tim, Crowdryjeva studija samo potvrđuje uvjerenje je­
daća sirovoga da srazmjerno svakom smanjenju drugih bolesti. I na kraju se sasvim lako objasne uzro­
uzimanja sirove hrane smanjuje se i broj aktivnih sta­ ci apopleksije i raka.
nica, pa prema tomu i radna sposobnost određene žli­ Nijedan ovisnik se ne bio smio smatrati zdravim.
jezde ili organa. Vrlo često se organi ovisnika o hrani Temelj njegova lošeg zdravlja postavila je njegova
održavaju na životu radeći samo s desetinom ili peti­ ovisnica majka još prije nego što gaje rodila. Organi
nom normalnog broja stanica. su mu degenerirani i postoji opasnost da u bilo kojem
KAD SE ZAKONI PRIRODE UZMU OZ­ trenutku potroše zadnju rezervu energije. Tko god ci­
BILJNO, NE OSTAJE SKRIVEN UZROK NI­ jeni vlastito zdravlje mora, nakon što ovo pročita,
JEDNE BOLESTI, sve postane jasno kao dan. Čim se stvoriti čvrstu odluku da će izbjegavati ovu opasnost i
zbog smanjenog uzimanja prirodnih jestvina smanji potpuno popraviti već učinjenu štetu na organizmu.
broj normalnih, aktivnih stanica, žlijezde i organi Posebno osobe koje pate od gojaznosti i visokog
zbog manjka sirovina ne uspijevaju raditi punom sna­ krvnog tlaka ne bi smjele oklijevati nijedan trenutak,
gom i učinak im postaje sve siromašniji i nedostatniji. jer im život visi o koncu. Ne smiju dopustiti da se zlo­
Ishod toga je oboljenje dotičnih žlijezda i organa. Da kobni izraz „neočekivano" sutra pojavi na njihovoj

140 141
osmrtnici. Ta riječ je najjači dokaz potpunog neznanja Bolesnici od raka bi trebali smjesta prijeći na kraj­
„civiliziranog" čovjeka. nje ograničenu dijetu od sirove hrane, kao stoje, reci­
mo, pola kilograma jabuka ili grožđa dnevno. Ova
Malo dijete ne bi nikad trebalo plakati bez razloga,
količina je dovoljna da drži na životu stvarnog čovje­
ne bi smjelo provesti nemirnu noć ili patiti od bolova u
ka, a stanice raka će postupno poumirati jer se ne
želucu, a još manje od groznice. Niti bi ikad smjelo
mogu koristiti ovom hranom. Osoba koja je osuđena
imati manjak vitamina ili kalcija. Sve to dolazi od ku­
na sigurnu smrt nema prava ugađati svom nepcu po ci­
hane hrane, mlijeka u prahu i lošeg mlijeka njegove
jenu ubrzavanja vlastitog kraja.
majke osiromašena njezinim jedenjem kuhanoga. Po­
novno izjavljujem i ponavljam, da je okrutno djelo Pogledajmo sada kakva nam je korist od 350.000
privikavati novorođenče na kuhanu hranu. Do sada su vrsta otrovnih tvari koje nazivaju lijekovima. Mogu li
svi roditelji počinjali ovo zlodjelo nenamjerno, ali od­ možda te tvari povećati broj specijaliziranih stanica,
sad će se smatrati zločinom s predumišljajem. Sutra ojačati slabe stanice ili vratiti oštećenim stanicama
nijedan roditelj ne će moći opravdati svoju krivnju. novu sposobnost djelovanja? Mogu li dostaviti sirovi­
Prije nego se donese odluka o kirurškom zahvatu, ne izgladnjelim žlijezdama ili nadomjestiti hranjive
pacijentu treba omogućiti da posve prijeđe na jedenje sastojke uništene vatrom? Mogu li ojačati srčane mi­
sirovoga. Ako oštećeni organ nije potpuno izgubio šiće ili očisiti krvne žile od nečistoće? Mogu li zausta­
sve svoje aktivne stanice, možda će moći obnoviti viti neprestani priljev otpada i otrova što u naše tijelo
svoju radnu sposobnost rađanjem zdravih stanica i uk­ ulazi s kuhanom hranom? Na koncu, mogu li jednu po
lanjanjem bolesnih. jednu izdvojiti i uništiti stanice raka ili ih vratiti među
normalne? Možda su ti otrovi zbilja dio naše prehrane,
Sve dok u ljudskom organizmu ima imalo bolesnih
a priroda ih je previdom zaboravila uključiti u prirod­
stanica, postoji jaka žudnja za kuhanom hranom. Ali
ne jestvine?
kad se jednom tijelo očisti od bolesnih stanica, pogled
na kuhanu hranu puni stvarnog čovjeka gađenjem a ne Glavna stvar je u tome što su učinci tih tvari varlji­
užitkom. Sto jači osjećaj „gladi", to dublja i teža bo­ vi, prividni, proturječni i beziznimno škodljivi. Prebo­
lest. Ukratko, želja za kuhanom hranom je želja za bo­ gata literatura o korisnosti droga mit je našega doba.
lešću, a ustrajavanje u toj želji je ustrajavanje u Ogromno praznovjerje drži pod svojom vlašću sve na­
bolesti. Zato da bi se pokorila i uništila bolest, treba rode na kugli zemaljskoj, a otrovne ljekarije služe kao
lažnog čovjeka umoriti glađu. talismani.

142 143
Moramo se spustiti iz oblaka mašte i zauzeti reali­ kim zemljama smrtnost od raznih srčanih bolesti pre­
stično stajalište prema ovim problemima. Neizmjerno mašuje polovicu ukupnih smrti, s tim da postotak i
malena stanica ima složeniju građu od svih zajedno dalje raste. Sve postojeće kemikalije protiv tih bolesti
uzetih tvornica što ih je čovjek na zemlji izgradio. To samo su puste vračke. Trujući tijelo, nadražujući, pa
je očito iz vrlo jednostavne činjenice da svi svjetski čak i umrtvljujući živce i potičući rad srca te ljekarije
stručnjaci ni uz najveći napor nikada nisu stvorili ni otimaju organizmu preostalu snagu. O tomu svjedoči
jednu jedinu živu stanicu. A svaki organ se sastoji od činjenica da su liječnici glavne žrtve srčanih udara. A
milijarda takvih stanica. Usprokos tomu bilo koji obi­ od svih bolesti kardiovaskularne smetnje je najlakše
čni liječnik smatra se stručnjakom za ove neizmjerne liječiti. Jedenje sirovoga će obračunati sa svim tim po­
svjetove. Kad takav liječnik naškraba na komadu pa­ morima.
pira ime nekog otrovnog „lijeka", naivno pretpostav­ Ako bolesnik, osuđen da za koji tjedan ili mjesec
lja da može propisivanjem jednog otrova obnoviti umre od srčane kapi, potraži utočište u prirodnim za­
poremećeni rad milijardi tvornica. Ja sam svoju djecu konima i prijeđe na jedenje sirovoga, osjetit će prom­
godinama vodio za ruku iz jedne zemlje u drugu u jenu nabolje skoro preko noći. Od prvog dana njegove
nadi da ću naći taj čudesni, životvorni napitak! I istom će se krvne žile početi ubrzano pročišćavati, a stijenke
takvom sanjarskom nadom svaki bolesnik, kakvogod vena, srca i srčanih zalistaka dobit će novi život sa
mu bilo stanje, kuca danas na vrata svoga liječnika ili svježim aktivnim stanicama i postupno postati opet
staje u red u bolnici. elastične i čvrste. Kao ishod, umjesto da umre za ne­
A radikalno i konačno izlječenje svake bolesti na koliko tjedana, novi pristalica jedenja sirovoga moći
dohvat je ruke svakom bolesniku. UZROCI SVIH će s pouzdanjem očekivati još kojih 40 ili 50 godina
BOLESTI SE NALAZE U KUHINJSKOJ VATRI. S zdrava života. Kad je u pitanju zamjena nekoliko tje­
NESTANKOM TE VATRE NESTAT ĆE I SVE dana bolesnog života za pola stoljeća zdravoga, ne
PATNJE LJUDSKOG RODA. Potpuno jedenje siro­ smijemo dopustiti da nam se u srce uvuče oklijevanje.
voga ne samo što sprečava svaku bolest, već i liječi Djetinjasto je smatrati 50 posto svih smrti iznenadni­
sve već postojeće bolesti, od najblaže do najozbiljnije ma i neočekivanima. Kad vidim kako zalogaj mesa i
i najkompliciranije, pod uvjetom da napadnuti organ bijelog kruha ulazi u usta žrtve koja ništa ne sumnja,
još uvijek pokazuje znakove života. već vidim sliku degeneracije koja će uskoro početi u
O ovoj temi ne mogu govoriti naširoko u ovoj stijenkama njegova srca i krvnih žila i očekujem srča­
knjižici. Dovoljno će biti iznijeti jedan primjer. U ne- ni udar svakog trenutka.

144 145
Općenito govoreći, postoje četiri osnovna uzroka treba se s pouzdanjem podvrgnuti zakonima prirode i
bolesti: 1. smanjen broj specijaliziranih stanica, 2. ne­ strpljivo čekati konačni ishod.
dovoljno sirovina za rad žlijezda, 3. nazočnost stranih Tijekom toga razdoblja mogu se pojaviti simptomi
tijela i parazitskih stanica u organizmu, 4. oslabljena flatulencije (napuhanosti), bolova u želucu, glavobol­
otpornost stanica protiv zaraznih mikroba. Jedenje si­ je, vrtoglavice i opće klonulosti i t.d. U nekim slučaje­
rovoga na samom početku se hvata u koštac sa sva če­ vima mokraća postane mutna, noge oteku, pojavi se
tiri uzroka i nudi radikalno rješenje problema bolesti. osip po tijelu, te mjestimično suha koža i svrbež. Sve
Ipak u početnom razdoblju jedenja sirovoga ovi­ su to procesi čišćenja i ozdravljenja, tako da nitko ne
snici o kuhanome katkada prolaze kroz razne poteško­ bi smio popustiti osjećaju „gladi" i sa sumnjom o mu­
će, koje mogu kod svijeta što ne misli stvoriti dojam drosti Stvoriteljevoj tražiti pomoć u „obilnim" veče­
da prirodne jestvine iscrpljuju tijelo i škode zdravlju. rama, „potpunim" bjelančevinama i „nenadomje-
Ova zabluda je najjasniji dokaz kratkovidnosti današ­ stivim" aminokiselinama. Bude li netko toliko neraz­
njeg čovjeka. Sama pomisao da bi PRIRODNA hrana borit pa to učini, simptomi će smjesta nestati, ali na
mogla proizvesti NEPRIRODNE i štetne učinke je uštrb zdravlja. Tada će lažni čovjek uzdahnuti s ola­
nešto najapsurdnije, što nam uopće ne bi više smjelo kšanjem, smijući se gluposti stvarnog čovjeka, te po­
pasti na pamet. četi ponovno rasti novom snagom.
Takvi simptomi variraju u učestalosti i snazi od
Treba znati da od stotinu kilograma čovjekove
osobe do osobe, a u nekim slučajevima mogu se i ne
težine 40 do 50 kilograma pripada lažnom čovjeku,
pojaviti. Po pravilu znaju biti ozbiljniji kod starijih i
koji će se smjesta početi topiti i zajedno s bolesnim
krupnijih osoba, blaži kod mlađih, a uopće ih nema
stanicama, masnoćama, ugrušcima i otrovima navri-
kod novorođenčadi koja će početi normalno rasti.
jeti u krvotok, kako bi izišao iz tijela putem raznih iz­
Općenito govoreći, u tijelu pretjerano gojazne osobe
lučivanja - stolice, mokraće i znoja. Promatrajući
lažni čovjek svojom težinom stišće i guši stvarnog
strana tijela u mokraći i krvi kratkovidni čovjek će mi­
čovjeka toliko da od njega ostaje samo „kost i koža."
sliti da su nastala iz prirodne hrane, dočim je činjenica U početom razdoblju jedenja sirovoga težina takve
da nastaju od odurnog tijela lažnog čovjeka, koje se osobe će se tako smanjiti da će ga oni koji ne znaju
postupno raspada i napušta organizam zauvijek. Zbog pravu narav promjene početi sažaljevati. Ali to je
toga prijelaz na jedenje sirovoga ne smije biti mjereno samo vanjski privid onoga što se ustvari događa. U ti­
uobičajenim medicinskim mjerilima. Umjesto toga jelu jedaća sirovoga stvarni čovjek, od prvog dana kad

146 147
se oslobodi lažnoga čovjeka, dobiva na težini i nastav­ mi se počela bistriti, drugi danje već bila skoro potpu­
lja pravilno rasti sve dok ne dosegne normalnu težinu. no bistra, a trećeg dana je muteži posve nestalo. Kad
U vrlo tankoj osobi porast težine stvarnog čovjeka na­ sam ponovno počeo jesti sirovo, mokraća se opet za­
domjestiti će gubitak što ga je pretrpio lažni čovjek, mutila, ali ne tako jako kao prije, a onda se za nekoliko
tako da će od početka postajati čist dobitak na težini. tjedana postupno razbistrila. Očito su tri dana jedenja
Rast stvarnog čovjeka je naročito brz u mršavoj, mesa usporila ritam čišćenja mojega organizma.
blijedoj i slabunjavoj djeci. Ne smijemo očekivati da Usput sam otkrio još jednu stvar. Voda i slana hrana
djeca koja jedu sirovo budu bucmasta i zdepasta kao povisila su mi težinu za tri kilograma u samo tri dana.
njihovi drugovi koji jedu kuhano, jer je debljina znak Srećom, sišao sam na svoju prijašnju težinu četvrti
lažnog čovjeka. Djeca koja jedu sirovo će biti doista dan nakon što sam se vratio sirovoj hrani.
vitka, žilava i mišićava. Uživanje roditelja u zaoblje- Možda je dobro za novog pristašu jedenja sirovoga
nosti njihove djece znak je potpunog neznanja. da uzme dobar objed nakon nekoliko mjeseci apsti­
Kad sam prvi put prešao na jedenje sirovoga, u mo­ nencije od kuhane hrane. Kad usporedi ta dva načina
jem je organizmu počeo opširan proces čišćenja. Ni­ ishrane, bit će još uvjereniji daje odabrao pravi put, te
sam osjećao simptome slabosti, ali sam imao bolove u nakon toga mu ne će ni u snu doći želja da pokus po­
crijevima, koža mi se između ručnih i nožnih prstiju novi.
sušila i nakon toga gulila i svrbjela, dobio sam osip po Jaki otok mojih nogu tijekom nekoliko mjeseci po­
tijelu, a na stopalima mi se koža sušila i otpadala u stupno je nestao. Usput rečeno, patio sam i od nekih
krpicama. Noge su mi i prije znale oticati, a onda su dugotrajnih blažih oticanja, i ti su se idućih godina
iznenada jako nabrekle i uzelo je više mjeseci dok ublažili i konačno potpuno nestali. Manje - više isti
otok nije splasnuo. Zatim mije mokraća postala posve simptomi se pojavljuju kod mnogih jedača sirovoga
mutna. Za cijelo to vrijeme vježbao sam izlazeći na koji mi o njima pišu sa svih strana svijeta.
duge šetnje, dulje nego ikad prije u životu. Bilo mije Još je značajniji nestanak mojih šuljeva. 1 5 - 2 0
sasvim jasno da se u meni, zbog stalnog pritiska pri­ godina kronični šuljevi nisu mi dali mira ni počinka.
rodne hrane i tjelesne vježbe, tope i nestaju svi oni Svaki dan sam, nekad i po dvaput, morao mijenjati
ugrušci što su se nakupili u krvi i zglobovima tijekom donje rublje. Upala nije nikad splašnjavala, nije pre-
50 godina jedenja kuhane hrane. Želeći još bolje prov­ stajalo cijeđenje gnoja, sluzi i krvi. Čak i nakon što
jeriti svoja uvjerenja naglo sam prestao jesti sirovo i sam prešao na jedenje sirovoga, usprkos normalizi­
tri dana jeo samo meso. Odmah prvog dana mokraća ranja rada probavnih organa, stanje sa šuljevima nije

148 149
se skoro ništa promijenilo. Nakon svakog tjelesnog riva iznenadit će jedača sirovoga, iako naše čvrsto
napora, čak i nakon obične šetnje, nadražaj je bio vrlo stajalište je da u spolnim aktivnostima treba vladati
žestok, pa sam pomišljao da zbog morfoloških pro­ stroga umjerenost. Jedači sirovoga će postavljati nove
mjena jedenje sirovoga ne djeluje na šuljeve i da ću se nečuvene rekorde. Ovdje se nalazi vjekovni san alke­
ipak na kraju morati podvrgnuti kirurškom zahvatu. mičara, eliksir života. Ne radi se o vračarskim učinci­
No, istovremeno nisam gubio pouzdanje u moć priro­ ma kemikalija što traju nekoliko sati, već o procesima
de. 1 zaista, nekoliko mjeseci kasnije stanje se počelo temeljitog liječenja bolesti rekonstrukcijom cijelog
polagano mijenjati nabolje. Dnevni nadražaj i su se organizma.
prorijedili na dva napada tjedno, pa jednom na tjedan, Pod uvjetom da stanice nekog organizma ili žlije­
jednom mjesečno, jednom u dva - tri mjeseca, dok na zde nisu sasvim istrošene, prirodna hrana ih osposob-
koncu tretman nije uspio dotle da danas ne osjećam ljuje da obnove svoje bitno staničje stvarajući nove i
da sam ikad trpio od šuljeva. Liječenje se bilo naročito istovremeno odbacujući bolesne i beskorisne stanice.
ubrzalo kad sam počeo svaki dan jesti salate i proklija- Ali uništeni organ, recimo pokvareni zub, ništa ne
lo žito, a te okolnosti nas sučeljavaju s jednom pre­ može vratiti u prvobitno stanje. Zbog toga je, kad se
važnom istinom. radi o zdravlju, svako odgađanje opasno.
Poznata je činjenica da šuljevi nastaju zbog oslab­ Jedač kuhanoga živi od djelovanja jedne petine do
ljene elastičnosti čmamih stijenki i proširenja vena u jedne desetine svojih organa i žlijezda, a ipak dokle
donjem dijelu debelog crijeva. U uznapredovalim slu­ god se može držati na nogama, smatra sama sebe
čajevima kirurški zahvat se smatra jedinim rješenjem. zdravim. Što je još gore, poput Damoklova mača nad-
Liječenje šuljeva sirovom hranom je dokaz da nadom­ vija se nad njim opasnost da izgubi i tu desetinu, po­
ještanjem degeneriranih stanica u organizmu aktivni­ gotovo nakon što pojede nekoliko „dobrih" večera.
ma, stijenke krvnih žila i crijeva s vremenom se Istraživanja citologa (stručnjaka za stanice - op-
postupno obnove i postanu ponovno elastične i čvrste. prev.) pokazuju da osim neaktivnih u tijelu se mogu
Još je važnije to što ovaj proces se odvija istovremeno naći razne divovske stanice s više jezgri (polikarioci-
u crijevima, želucu, krvnim žilama, kapilarama i živ­ ti), krupne stanice bez jezgre (megakariociti) i drugi
cima, i to u svakoj žlijezdi i organu bez iznimke. Dru­ oblici degeneriranih stanica. Takve stanice se „nor­
gim riječima, poremećeni i bolesni organizam jedača malno" nalaze u organima i žlijezdama, čak i u krvo­
sirovoga potpuno se obnavlja novim mladim, specija­ toku jedača kuhanoga. Znanstveni istražitelji koji vide
liziranim i zdravim stanicama. Povećanje spolnog po- ove i mnoštvo drugih nastranosti u organima svih ovi-

150 151
snika o hrani, dobrodušno ih smatraju „normalnim i vanje živaca? Svijet nagađa koješta o uzrocima
prirodnim" pojavama. živčanih oboljenja, a ne obraćaju ni najmanju pozor­
Prirodne jestvine se ne zadržavaju u probavnim or­ nost na najhitniji čimbenik: na osobine sirovina koji­
ganima duže od nekoliko sati, nakon čega, probavlje- ma se živci opskrbljuju.
ne ili ne, napuštaju tijelo normalnim putovima, dočim
se kuhana hrana, posebno ona životinjskog porijekla,
mota probavnim traktom danima, katkad i tjednima. A
Iz naraštaja u naraštaj smanjuje se
poznataje činjenica da se odmah nakon uginuća živo­ čovjekova otpornost prema zaraznim
tinjske stanice počinju raspadati, ispuštajući pritom bolestima
velike količine raznih otrovnih tvari. Shodno tomu na
stol jedača kuhanoga ne stiže nijedno jelo čisto od
Lažne su tvrdnje daje opasnost od zaraznih bolesti
otrova. Stoga nije čudo što se nakon tri - četiri dana
u opadanju. Od jedenja kuhane hrane ljudske stanice
stajanja u ljudskom želucu pri temperaturi od 38 stup­
postupno gube otpornost prema mikrobima, a što je
njeva hrana životinjskog porijekla posve pretvori u
još gore, ta se otpornost od naraštaja do naraštaja
otrov. Katkad je taj proces tako silovit da otrovi na­
smanjuje.
puštaju tijelo tek nakon što oštete stijenke crijeva i po­
miješaju se s gnojem, sluzi i krvi. Idućeg dana U vezi s ovim želio bih navesti nekoliko odlomaka
bolesnik se žali na smetnje u želucu. Liječnici prepo­ iz knjige „Anatomija i patogeneza ljudskih bolesti"
ručuju uporabu kuhinjske soli kako bi spriječili gnji- čuvenog ruskog znanstvenika I. V. Davidovskog, ob­
lenje, kao da žele pretvoriti ljudsku utrobu u bačvu javljene 1956. godine. Po njemu „postoji izvjestan
soljena mesa. Lakovjerni svijet naivno vjeruje da ne broj zaraznih bolesti svojstvenih homo sapiensu koje
može škoditi ono što želudac rado prima, a guljena ne napadaju životinje, uključujući i čovjekolike maj­
riža, bijeli kruh ili šećer, koji su najškodljiviji od svih mune. Znanstvenici nisu svojim pokusima uspjeli za­
jela, ne izazivaju smjesta protureakciju želuca. Neki raziti životinje, osim što su pokatkad proizveli
se čak pitaju, kakve veze može biti između hrane i oči­ simptome koji su izdaleka podsjećali na neke od tih
ju, kože i živaca, kao da ijedan dio tijela može raditi bolesti (kao što su tifus, boginje, malarija, meningitis,
bez sirovina! A pitanje je, kakva bi se to tvar mogla gripa, ospice, žutica, difterija, šarlah, upala pluća, reu­
naći u bijelom kruhu, šećeru ili maslacu, koja bi mo­ ma, otrovanje krvi, kapavac, čir poganac, apendicitis i
gla dati svjetla očima ili organizirati čudesno djelo- dr.)

152 153
Bolesti životinja i peradi koje se pojavljuju na lju­ A upravo u taj položaj su se doveli današnji zadrti
dima, kao što su bjesnilo, upala mozga, slinavka, pa- poklonici mesa.
pigarka (psitakoza), velike boginje, kuga, tularemija Borba protiv zaraznih bolesti vodi se s potpuno po­
(„zečja groznica"), bedrenica, trihinoza i druge, u pra­ grešnog stanovišta. Smanjenje smrtnosti od zaraznih
vilu imaju simptome tipične za čovjeka, dočim su ti bolesti nije postignuto jačanjem tjelesne otpornosti,
simptomi kod životinja jedva uočljivi." već ublažavanjem vanjskih uvjeta za širenje zaraza.
Iz toga proizlazi da sve životinje, uključujući i maj­ Tijekom vremena čovjekova otpornost je toliko oslab-
mune, ne samo što ne obolijevaju od specifično čovje­ jela, da kad bi nestalo pogodnosti što ih pruža moder­
kovih zaraza, nego ne reagiraju ni na namjerne no stanovanje, gradski vodovodi, kanalizacija,
pokušaje znanstvenika da ih u ekperimentalne svrhe izoliranje bolesnika i slično i vratilo se stanje od prije
zaraze tim bolestima. Nasuprot tomu postoje bakterije 200 godina, za nekoliko godina zarazne bi bolesti
svojstvene sisavcima i pticama, ali im ne smetaju, uništile sav ljudski rod.
iako su stalno prisutne u njihovim organima. Ali kad
Pa i danas se samozaraze, posebno one povezane s
prijeđu u čovjeka, te iste bakterije ga zaraze na strašni
katarom, razvijaju jako brzo i postaju neizbježiva pro­
i razorni način. Moramo dodati i činjenicu da su živo­
past svega kuhanom jelu odanog čovječanstva. Inače
tinje imune na sve kronične bolesti.
bezopasni mikroorganizmi postaju opasni, koristeći
Što uzrokuje ovu veliku suprotnost? Po čemu dru­ slabost stanica lažnog čovjeka. Davidovski piše: ,,U
gom se ovdje čovjek razlikuje od životinje ako ne po
svjetlu suvremenih podataka o promjenljivosti bakte­
navici da se najede u skladu sa zakonima „civilizaci­
rija moramo smatrati sasvim vjerojatnom pretpostav­
j e " i zatim podigne noge na stol da se odmori? Zami­
ku da patogena bakterija može nastati od takozvane
slite samo kako bi izgledalo da jednog dana kravi
nepatogene bakterije. Prema tome bacili tifusa, parati-
padne na pamet da se „civilizira" kao čovjek, te prije
fi.isa i dizenterije mogu nastati od crijevnih bacila, pra­
nego što pojede travu najprije je svari u kotlu, pa kad
vi bacili difterije se mogu razviti iz lažnih bacila.
se razboli, pravi se da ne zna od čega. Onda kad joj
Takve metamorfoze se mogu dogoditi kod svih vrsta
netko savjetuje da jede sirovu travu, da izrazi bojazan
virusa, aneroba (bakterija koje mogu živjeti bez kisika
kako će joj sirova trava naškoditi, jer se, eto, navikla
- op. prev.), virusa kuge i tuberkuloze i kod drugih
na kuhanu hranu. Zamislite i to, kakva bi krava bila
mikroorganizama. Samozaraze su posebno moguće
danas, daje tisućama godina jela kuhanu travu, ne po­
mišljajući ni trenutka daje ono što čini protuprirodno. na koži i sluznim opnama."

154 155
Kod mnogih zaraznih bolesti nema vidljivih zna­ zato što zasad još ne posjedujemo potrebno znanje da
kova zaraze. Općenito govoreći, svaka zarazna bolest bismo mogli protumačiti narav fizioloških mehaniza­
najprije se očituje na nekom delikatnom organizmu ma i uvjeta, koji normalnu simbiozu stanica i bakterija
neke slabe osobe i poslije se prenosi na druge. Svaki pretvaraju u zarazno stanje.
takav organizam u stvarnosti je opasna tvornica i ra­ ,,S obzirom na postanak zaraznih bolesti moramo
sadnik patogenih bakterija. Takva tvornica se ne može napustiti shvaćanja iz vremena Kocha, Ehricha i Pa-
naći među jedaćima sirovoga. Dakle, svijet jedaća si­ steura o „patogeneškoj" naravi vanjskih i nutarnjih
rovoga bit će zauvijek slobodan od svih zaraznih bole­ mikroorganizama. Patogene u pravom smislu riječi
sti. nisu bakterije nego fiziološki međuodnosi koji posto­
Stanovište Davidovskog s obzirom na samozaraze je u određenom organizmu u danom trenutku i koji su
može se sažeti u slijedeće: „Glavni dijelovi našega ti­ organski povezani s poremećajima u kontrolnim su­
jela na kojima se odvijaju procesi samozaraze jesu: stavima i živčanim mehanizmima. U prirodi ne posto­
grlo, krajnici, crvuljak slijepog crijeva, tanko crijevo, je specijalni „patogeni" mikrobi, ali nema broja
očna sluznica, bronhi i mokraćni kanali. Samozarazne čimbenicima koji stvaraju sklonost prema zarazi u
bolesti su: nosni katar, upala grla, katar debelog crije­ inače otpornom subjektu i vice versa."
va, dizenterija, bronhitis, upala pluća, upala mjehura, Iz ovoga možemo izvući samo jedan zaključak.
upala bubrega, konjunktivitis, upale kože, poganac Stvarni uzrok zaraze nije mikrob već poremećaji nor­
(čir potkožnjak), prišt, upala uha, upala žučnog mje­ malnih bioloških procesa u organizmu. Mikroba je
hura, poslijeporođajna upala materice i t.d. Prema na­ bilo uvijek, ima ih i sada i bit će ih uvijek. Borba za
lazima F. G. Barinskog (1949. g.) u samo 50 posto njihovo uništenje prava je ludost. Zbog zatvaranja
svih slučajeva šarlaha i 15 posto slučajeva difterije očiju pred pravim uzrocima bolesti, snaga otpornosti
može se dokazati izravni dodir. Drugim riječima, za ljudskog organizma se smanjila do te mjere, da ljud­
najveći dio oboljenja od difterije ne može se dokazati ska bića više ne čekaju zarazu da dođe izvana, nego
vanjski uzrok zaraze. Isto tako i dokazi što ih je iznio podliježu bakterijama što se roje u njihovim tijelima,
T. E. Boldirev (1949. g.) potvrđuju daje za 53 posto jer te bakterije, koje inače ne mogu naškoditi ni naj­
slučajeva tifusa uzrok nepoznat. Uloga vanjske zaraze običnijoj životinji, u ljudskom se tijelu suoče sa sla­
se postupno smanjuje, prepuštajući mjesto nutarnjim bim, bezvrijednim, neaktivnim stanicama, građenima
zarazama. U budućnosti će se bez ikakve sumnje od mesa, kruha, masla i šećera, pa nije nikakvo čudo
shvatiti da glavnu ulogu igra samozaraza, posebno što na njih navale da ih lakomo pojedu. Razumna oso-

156 157
ba treba očistiti svoje tijelo od tih beskorisnih stanica, djetetu. Svaki danjoj je vadio ogromne količine krvi,
nakon čega se nijedan mikrob ne će usuditi primaknu­ na kojoj je vršio razne laboratorijske pretrage ili ju je
ti mladim, snažnim i čvrstim stanicama koje će nasta­ ubrizgavao tucetima štakora i kunića, sve pod izlikom
jati iz plemenitih voćaka, koštunjača i žitarica. da umnožavanjem bakterija želi otkriti organizam
Upravo ovdje se nalazi objašnjenje koje Davidovski koji je odgovoran za bolest, a koji nije mogao otkriti
nije bio u stanju dati, to jest „narav fizioloških meha­ svojim neobičnim kliničkim pregledima. Sto je bila
nizama i uvjeta, koji normalnu simbiozu stanica i bak­ viša temperatura mojega djeteta, to veće i raznovrsni­
terija pretvaraju u zarazno stanje." je količine antibiotika su joj davane. S povećanim do­
Uloga antibiotika kao terapeutskih čimbenika pri­ zama antibiotika temperatura se sve više dizala, dok
vremena je i varljiva. Ljudi se postepeno razočaraju u nije zastalno ostala između 39 i 41 stupanj, popraćena
njima. Neutralizirajući privremeno djelovanje bakte­ jakim znakovima nefritisa. Svojim „znanstvenim"
rija oni oslabljuju stanice i utiru put jačoj naknadnoj sredstvima ubrzao je razvoj bolesti, svevši četiri godi­
zarazi. ne njezina „normalnog" trajanja na samo jedan mje­
Ja imam vrlo intimno iskustvo s antibioticima. sec. Držao je dijete pokusnim kunićem i plašio nas
Zbog nedostatka prirodnih jestvina moja su djeca uvi­ lažnom tvrdnjom, ako joj se ne dadne kortizon ili ne
jek patila od nejednolike i ustrajne groznice, uzroko­ izvede biopsija, da ne će živjeti više od tjedan dana.
vane samozarazom i samotrovanjem. Temperatura im Tih dana sam naišao na Bircher-Bennerovu studiju
se obično kretala između 37,8 i 38 Celzijevih stupnje­ na njemačkom „Prehrambene bolesti" („Ernah-
va. Odveo sam sina u Pariz i tamo ga povjerio brizi rungskrankheiten", Erster Teil, 1933.) Smjesta sam
najglasovitijih „specijalista". Na nesreću, oni su mu kćerku izveo iz bolnice i povjerio je brizi prirodne
bezobzirnim primjenama antibiotika povisili tempe­ ishrane. Kao pokretom čarobnog štapića temperatura
raturu na 40 - 41 stupanj, upropastili mu srce i bubre­ se mojem djetetu spustila na 37 - 37,5 stupnjeva, a
ge i na koncu ga ubili, a da nisu bili u stanju dnevna količina mokraće s 200ml porasla na dvije li­
dijagnozirati njegovu bolest. tre. Nakon tjedan dana stala je na vlastite noge i prešla
To isto se dvije godine kasnije dogodilo i mojoj sobu kako bi otvorila vrata tomu bešćutnom doktoru,
kćerki, ali u još nasilnijem obliku. Smjestio sam je u koji se zapanjio i toliko uplašio javne sramote, da mi
dječju bolnicu Anscharhohe u Hamburgu (Kinder- pod ovakvim ili onakvim besmislenim izgovorom
krankenhaus Anscharhohe), gdje je dr. Wolfgang Ti- nije htio dati kopije bolničkih dokumenata ni klini­
ling izvodio najnehumanije pokuse na mojem jadnom čkih nalaza.

158 159
Da sam nastavio hraniti svoje dijete samo sirovom Rak je posljedica krajnje degeneracije
hranom, sigurno bi i danas bila živa. Međutim, ja sam
u to vrijeme sirovu hranu smatrao samo sredstvom za stanica
liječenje i još uvijek vjerovao u umjetne vitamine.
Kako bih se bolje upoznao s načinom prehrane u klini­ Kao i kod svih ostalih bolesti i uzrok raka je lako
ci dra. Bircher-Bennera, odveo sam kćerku u Zurich i objasniti u svjetlu prirodnih zakona.
držao je 23 dana u sanatoriju. Ovdje mogu usput na­ Citolozi su proveli bezbrojna istraživanja kako bi
pomenuti, da je, nažalost, način ishrane dra. Bir­ otkrili razliku u građi normalnih stanica i stanica raka.
cher-Bennera nakon njegove smrti jako promijenjen Općenito govoreći, otkrili su da su stanice raka istog
dodavanjem kuhane hrane, mliječnih proizvoda, vita­ tipa i da nemaju strukture ni sposobnosti za obavljanje
mina i drugih kemikalija. Ohrabren njezinim naglim
bilo kakve zadaće. Njihov je jedini cilj žderati bjela­
poboljšanjem, mislio sam da će ozdraviti uzimajući
nčevine (građevne materijale) i umnožavati se.
dijelom sirovu, dijelom kuhanu hranu i umjetne vita­
Kao što znamo, stanice lažnog čovjeka posjeduju
mine. Kako bilo, uspjeli smo joj produžiti život za
samo četiri godine. upravo takve osobine. Postoji samo jedna razlika iz­
među degeneriranih stanica lažnog čovjeka i stanica
Ja sam osobno živi primjer čovjekove pobjede nad
raka. S obzirom na smještaj i okolnosti, stvarni čovjek
samozarazom. Preko 20 godina patio sam od kronič­
uspijeva držati pod kontrolom stanice lažnog čovjeka.
nog bronhitisa do te mjere da sam neizostavno svake
Smješta ih u slobodne dijelove tijela, puni njima praz­
godine nekoliko puta morao odležati ozbiljne napade
nine, odlaže ih pod kožu, miješa ih sa zdravim stanica­
prehlade. Jedenje sirovoga je sve ovo promijenilo, pa
iako zadnjih deset godina cijelo vrijeme spavam pod ma i tako, barem za neko vrijeme, uspijeva sačuvati
vedrim nebom, a zimi katkad na 15-16 stupnjeva osjetljive organe i sustave svoga tijela od opasnosti
ispod ništice, uza sve mikrobe nisam ni jedan jedini njihove navale. Svatko može vidjeti golim okom
put zakašljao niti osjetio prehladu. Usput rečeno, spa­ ogromnu masu lažnog čovjeka, koja kojiput dosiže
vanje zimi na otvorenu zraku ne zahtijeva nikakvo po­ težinu od 60-70 kilograma. Kad bi se nekoliko kilo­
sebno junaštvo. Samo se treba dobro pokriti i ostaviti grama te mase metnulo u bilo koji organ ili žlijezdu,
lice otkriveno svježem zraku. K tomu je važno izbje­ djelovanje rečenog organa ili žlijezde bez sumnje bi
gavati kuhanu hranu koja je uzrok besanih noći i stal­ bilo zbog pritiska paralizirano. Upravo na taj način
nog okretanja u postelji. rak dokončava čovjekov život.

160 161
Stanice lažnog čovjeka, kao i stanice raka, nastaju ubiti, ali na koji način te tvari mogu jednoj ili dvjema
iz hrane prigotovljene u kuhinji, koju lakomo jedu. stanicama dati tako nevjerojatnu moć razmnožavanja
Zahvaljujući obrambenim naporima stvarnog čovje­ da su u stanju za veoma kratko vrijeme srušiti i potom
ka, stanice lažnog čovjeka ne mogu potpuno apsorbi­ potpuno uništiti cijelu čudesnu građevinu ljudskog ti­
rati ogromne količine neprirodnih tvari koje ulaze u jela?"
tijelo zbog ovisnosti, pa se zato veliki dio tih tvari be­ Tu strahovitu moć sam vlasnik organizma marlji­
sciljno gubi sagorijevanjem i pretvaranjem u suvišnu vo kuha, peče, priprema i servira čudovištu na svoju
toplinu. Da bi mogle neometano jesti te pretjerane go­ vlastitu propast. Rak je živi dokaz krajnje degeneraci­
mile hrane, stanice lažnog čovjeka nastoje se osamo­ je stanica i neizbježnog svršetka neprirodne ishrane.
staliti, smjestiti se gdje im se svidi i uživati. Kad neka Tijekom svojih istraživanja znanstvenici se svako
ili više njih u tome uspiju, počinju nevjerojatnom toliko suoče s pravim uzročnicima raka. Drže neobo­
brzinom žderati hranu što im je pruža njihov lakomi rive dokaze u rukama, promatraju ih neko vrijeme,
gazda. I tako, počevši od jedne - dvije beznačajne sta­ čak ih i potvrđuju, ali kad god se postavi pitanje prom­
nice, nastaje čudovište koje drži u strahu cijelo čovje­ jene prevladavajućih načina ishrane, zatvaraju oči s
čanstvo. Ni u jednom od brojnih patoloških procesa ne užasom, kao gromom ošinuti, te se bez imalo oklije­
nalazimo sličan slučaj, gdje između milijarde stanica vanja povlače, jer ne žele vidjeti ništa neprirodno u
samo jedna ili dvije podlegnu bolesti. svojim prehrambenim navikama. Naročito ne žele kri­
Bistar čovjek, sposoban usmjeriti svoju pamet na tizirati kruh koji jedu i koji su kroz vjekove smatrali
bitne probleme, ne može ne čuditi se glupim pitanji­ svetinjom, ne misleći nijednog trenutka daje taj kruh,
ma, na koja znanstveni istražitelji troše vrijeme, no­ u času kad dospije na stol, već višestruko obeščašćen
vac i energiju. Želeći objasniti nastanak raka, nanizali meljavom, prosijavanjem, miješenjem i pečenjem.
su nekih 400 različitih karcinogenih tvari, koje, s izu­ Citololozima je posve jasno da rak nastaje od ne-
zetkom prehrambenih čimbenika, nemaju nikakve specijaliziranih stanica koje nemaju nikakvih radnih
veze s osnovnim uzrocima obolijevanja od raka. Sva­ sposobnosti, a ipak po njihovu shvaćanju sve su stani­
ki pojedinac si mora postaviti slijedeće pitanje: ce takozvanog zdravog čovjeka (makar bile proizvod
„Slažem se da svi otrovi, zračenja, kronični nadražaji, neprirodne hrane) početno savršeno razvijene, ali da
povrede, opekotine, virusi, nikotin, smola i sva sila kasnije izgube svoje normalne osobine zbog utjecaja
drugih škodljivih tvari mogu uništiti građu stanica i nekih kancerogenih tvari. Drugim riječima, manjka­
onesposobiti ih za rad, ili ih oštetiti, iscrpiti, satrti i vost i neispravnost tvorničkih proizvoda povezana je

162 163
sa svakim mogućim čimbenikom, ali nema apsolutno može trebati dodatni gubitak popratnih čimbenika pri­
nikakve veze s građevnim materijalom koji se dostav­ je nego postanu potpuno novi neoplazmi." (str. 17.)
lja tvornici, niti s prirodom i kakvoćom sirovina po­ Rak se ne stvara od potpuno razvijenih i specijalizira­
trebnih za proizvodnju. Oni ne žele vidjeti da su nih stanica. „Jaje i sperma su visoko specijalizirane
organi jedaća kuhanoga trajno poplavljeni milijarda­ stanice koje nikad ne postaju zloćudnima i ne stvaraju
ma stanica koje su izgubile pravu strukturu i funkciju. rak umnožavajući se bez uobičajenih ograničenja i na­
Ja ću sada navesti nekoliko odlomaka iz Cowdryevih dirući u područja što pripadaju normalnim, dobrim
„Stanica raka", iz kojih će čitatelj jasno vidjeti da su stanicama." (str. 333.)
stvarni uzroci raka očigledni i jednostavni. Glavne aktivnosti stanica raka su potraga za dušič­
Cowdry piše (str. 11.): ,,S potpunim ili djelomič­ nim spojevima, žderanje životinjskih bjelančevina,
nim gubitkom specijaliziranih funkcija svojih pret­ usisavanje aminokiselina, stvaranje abnormalnih bje­
hodnika, stanice raka gube uzorak strukturalnog lančevina i slična djelovanja. Za rak se kaže da djeluje
oblika koji te funkcije čini mogućima. Struktura se ne „poput dušične zamke koja tijelu oduzima aminokise­
može održati bez funkcije, kao što ni funkcija ne može lina, a da mu ništa ne daje za uzvrat." (str. 39.) Malo
postojati bez odgovarajuće strukture." Cowdry je za­ dalje stoji: „Izgleda da se dušični metabolizam zlo­
boravio dodati najočigledniju istinu, kojom bi se jed­ ćudnih stanica odvija tako što od dobrih stanica koje
nom zauvijek riješila zagonetka raka. Naime, za služe tijelu oduzimaju prijeko potrebne materijale."
održanje strukture i funkcije nužni su sirovi materijali, Zagonetka bi se lako odgonetala, kad bi umjesto „pri­
a kad se ti sirovi materijali skuhaju, ne može biti ni jeko potrebni" stajalo „krajnje beskorisni i škodljivi."
strukture ni funkcije. Christensen i Henderson (1952. g.) su smatrali nad-
Za normalan rast stanice Cowdry citira Ruscha moćnost stanica raka u gomilanju aminokiselina
kako slijedi: „Normalne izvorne stanice sadrže mnoge „značajnim faktorom rasta i razmnožavanja neoplasti-
potencijalne mehanizme koji na koncu odlučuju nji­ čnih stanica u propadajućoj životinji." (ibid.) Po nji­
hovu razlikovnost. Ovi mehanizmi počmu djelovati hovu mišljenju životinja ne propada zbog nedostatka
kad sastavni dijelovi dosegnu određenu količinsku ra­ prirodne hrane, već zbog nedovoljne količine amino­
zinu." (str. 15.) Za vrijeme pretvaranja u rak „karcino- kiselina.
geni stvaraju promjene u jednoj ili više specijalnih Stanice raka neprestano stvaraju bjelančevine.
funkcija stanice. Ishod te promjene je nasljedan." Ali Crowdy piše (str. 152.): „Cesto se smatra daje zloćud­
„stanicama koje pate od takve naslijeđene promjene nost povezana s nekom abnormalnosti u sintezi bjela-

164 165
nčevina i mogućem oblikovanju abnormalnih terijala. Da bi se jedna stanica mogla definirati do
bjelančevina. Postoji neprekinuti lanac sinteze bjela­ kraja, trebalo bi sve međuodnose izraziti kinetičkim
nčevina i nukleoproteina kojim se stvara građa za pojmovima. Budući da se odjednom može odrediti
nove stanice u rastućim tumorima, dočim je sinteza samo nekoliko varijabli, možemo postići samo osku­
ovih materijala u normalnom tkivu uravnotežena dan uvid u cijelo kompleksno stanje. Već matemati­
istomjernim razgrađivanjem." Na drugom mjestu na­ čke četveročlane ili peteročlane formule predstavljaju
vodi Casperssona (1950. g.): „Između stanice zloćud­ ogroman izazov, a što onda reći o ovim formulama,
nog tumora i normalno rastuće stanice izgleda da sastavljenima od tisuća varijabli?" (str. 151-151.)
postoji bitna razlika s obzirom na razvitak sistema za Dakle, naši znanstvenici, u čijim je rukama sudbina
stvaranje bjelančevina. Unutarstanični mehanizam cijelog čovječanstva, znaju neizmjerno malo o građi
koji normalno kontrolira sustav za oblikovanje bjela­ stanica, a ipak, usprkos zanemariva znanja, oni ignori­
nčevina u stanici zloćudnog tumora manje - više pre­ raju statiku inženjera koji je te kompleksne stanice iz­
stane djelovati, što dovodi do specifičnih promjena gradio i uvjeravaju ljude da svojim preciznim
stanične kemijske slike." (str. 10-102.) Je li uopće po­ računanjem mogu točno odrediti koliko i što te stani­
trebno naglasiti, da bjelančevine u pitanju nisu one što ce trebaju od bjelančevina, masnoća, ugljikohidrata,
se dobivaju iz grožđa ili jabuka, nego one što dolaze iz vitamina, minerala i t. d. Idu čak tako daleko da pod­
kuhinje, kuhane ili pečene i odbačene od strane nor­ cjenjuju mudrost vrhovnog inženjera time što ne odo­
malnih stanica? bravaju ono stoje on odredio, pa u svojim tvornicama
Daljna znanstvena istraživanja su pokazala da je mijese kojekakve tvari te nam ih nude. Neka sam čita­
količina masnoća u stanicama raka iznad, a vitamina i telj prosudi, je li ono što rade smiješno ili žalosno.
minerala ispod normale.
Istraživači su prikupili podosta dokaza da umjere­
Cowdry dopušta da su „stanice, zloćudne i ostale,
nost u jelu sprečava, ili u krajnjoj liniji ograničava na­
skoro neshvatljivo složena mala bića. Svaka može
imati i do 10.000 različitih biokemijskih sastojaka, stanak i širenje raka. Za vrijeme Prvog svjetskog rata,
počevši od anorganskih iona pa do najsloženijih bje­ kad je hrana u Danskoj, Rusiji, Njemačkoj i Austriji
lančevina i nukleoproteina, koji izravno ili neizravno bila strogo racionirana, bilo je manje smrti od raka
zajednički djeluju... Usklađenost djelovanja u živoj nego nakon stoje po prestanku rata ograničenje uki­
stanici, po kojima se sam život očituje, mora biti re­ nuto. Hindhede (1925. g.) misli daje pretjerana ishra­
zultat neprestane vrlo složene međuaktivnosti tih ma- na uzrokovala ovo povećanje smrtnosti.

166 167
Crowdy navodi primjere iz pokusa na životinjama: nom hranu koja izaziva takav bezobzirni pomor i
,,McCay (1947. g.) pripisuje Moreschiu (1909.) zaslu­ skraćuje život za nekoliko puta?
ge za nastavak rada ranijih britanskih istraživača i do­
Više se puta na temelju podataka o životnim osigu­
kaz da prehrambena ograničenja sprečavaju ili
ranjima pokušalo objasniti odnos između težine tijela
uspomju rast tumora kod životinja. Moreschi je presa­
i smrtnosti od raka. 1913. g. zajednička komisija
dio sarkom u miševe i hranio ih različito. Miševi na
Udruženja zdravstvenih osiguranja (Association of
ograničenoj dijeti živjeli su dulje i presađeni tumor se
Life Insurance), Liječničkih ravnatelja (Medical Di­
teže „primao" u njima nego u miševima koji su obilno
rectors) i Bilježničkog udruženja Amerike (Actuarial
hranjeni.
Society of America) proučila su 774.672 police što su
McCay i njegovi asistenti obavili su vrlo značajna ih kupili muškarci između 20 i 62 godine. Pokazalo se
istraživanja na štakorima, usporivši im rast tako što su daje na 100.000 muških osiguranika od 30 do 44 go­
im smanjili hranu na razinu dovoljnu za održanje, ali dine smrtnost od raka iznosila 37 za gojazne, 32 za
nedovoljnu za rast. Tako je jedna grupa preko 700, a normalno teške i 24 za mršave. Za starije grupe od 45
druga preko 900 dana održavana mladom, ne dajući godina i naviše, odgovarajući brojevi su bili 156,144 i
im da sazriju, usprkos činjenici da u redovitim okol­ 120 po težinskoj grupi. Prema podacima Središnjeg
nostima ta vrsta štakora živi oko 600 dana. Kad im se saveza kompanija za životno osiguranje (Union Cen­
počme davati dovoljno kalorija, zaostali štakori sazri­ tral Insurence Company), smrtnost od raka u odnosu
ju i mogu živjeti ukupno 1.400 ili više dana, dvaput prema tjelesnoj težini, počevši od 25 posto ili više pre­
više od normalnog životnog raspona." (str. 394-395.) ko, do 50 posto ispod normalne težine, iznosi 143,
Navodimo ponovno McCava, Sparlinga i Barnesa 138, 121, 111, 114 i 95, od kojih se brojka 111 odnosi
(1943. g.): „Razvoj tumora kod zaostalih štakora bio na „normalnu" težinu. A prema još novijim podacima
je zanemariv sve dok nisu dosegli zrelost." (str. 396.) iz „Statističkog buletina" osiguravajućeg društva
Kakvi bi samo rezultati bili postignuti, da su ti štakori „Metropolitan Life Insurence" (1951. g.), smrtnost
hranjeni isključivo sirovom hranom! gojaznih muškaraca od srčanih i bubrežnih bolesti
Daljni pokusi su pokazali daje među 198 „normal­ bila je dvaput, a od šećerne bolesti četiri puta veća od
n o " hranjenih štakora bilo 130 slučajeva nastanka tu­ prosjeka. To je naslijeđe što ga lažni čovjek ostavlja
mora, nasuprot samo 38 tumora kod 200 zaostalih čovječanstvu.
štakora, kojima je bila djelomično uskraćena takozva­ Ovo su podaci o porastu smrtnosti od srčanih bole­
na normalna prehrana. Dokle će čovjek držati normal- sti raka u Sjedinjenim Državama između 1900. i 1950.

168 169
godine. U pedeset godina smrtnost od raka se popela je Cowdry (str. 196.). To je zato što ih razorna ljudska
sa 64 na 139,6 na 100.000 stanovnika, a od srčanih bo­ ruka još nije dosegla. Njihov imunitet je još dojmljivi-
lesti s 244 na 478,1. U općem zbroju od 803,9 smrtnih ji s obzirom na činjenicu daje njihov svijet i prosto­
slučajeva od deset glavnih uzročnih bolesti na rom i brojem puno veći od našega.
100.000 stanovnika u 1950. godini, na srčane bolesti i
Kako rekosmo, tijekom svojih istraživanja znan­
rak otpada 617.7. Još su značajnije novije brojke za
stvenici se sučeljavaju s osnovnim uzrocima raka, gle­
1964. godinu. Udio raka je porastao na 151,3, dok su
daju ih i potvrđuju, a opet prelaze preko njih s
se kardiovaskularne bolesti podigle na 508,6, što za­
potpunim nehajem, kao da se ono što traže nalazi neg­
jedno daje 659.0 od ukupnih 939.7 smrtnih slučajeva
dje drugdje. „Ideja da neki sastojci hrane, konzumira­
od svih uzroka. To su nevjerojatni ishodi „napretka"
ni u pretjeranim ili nedovoljnim količinama, mogu
medicine, šokantne posljedice umnožavanja liječnika,
uzrokovati rak, potvrđuje se iz drugih izvora. Pokusne
bolnica i lijekova, neizbježivi proizvodi „rafiniranja i
izmjene životinjske prehrane ključne su za utvrđivan­
pročišćavanja" jestvina. Čovjek si može samo zami­
je nazočnosti ili odsutnosti raka." (str. 220.)
sliti kako će stvari izgledati, ako ovaj „napredak" po­
traje još 50 godina. Oni čak izravno vide učinke prirodnih jestvina.
Cowdry je ovdje posve jasan: „Konačno je počela iz­
Prema službenim statistikama Sjedinjenih Država
ranjati činjenica, da kod nekih životinja hranjenih pri­
za 1964. godinu samo 1,4 posto od sveukupnih
rodnom hranom postoji manja predispozicija za
smrtnih slučajeva može se pripisati „simptomima, sta­
nastanak tumora nego kad su hranjene prerađenom
rosti i neutvrđenim okolnostima". U ovoj kategoriji
hranom. Silverstone, Solomon i Tannenbaum (1952.)
starost je, razumije se, samo pretpostavka, jer nitko od
su zapazili da se pojavljivalo manje dobroćudnih he­
onih što jedu kuhano ne doživi pravu starost, dočim bi
patoma na muškim miševima koji su hranjeni smje­
u stvarno civiliziranim uvjetima, izuzevši nesreće, ci­
som načinjenom uglavnom od prirodnih sastojaka u
jelo čovječanstvo umiralo u veoma odmakloj dobi.
tvrtki „Purina Laboratory", nego kod ostalih miševa
Među životinjama u prirodnom okruženju rak je hranjenih polupročišćenim prerađevinama od sira,
nepoznat. Međutim, nakon što se majmuni u zaroblje­ kukuruznog škroba, djelomično močenih pamukovih
ništvu dugo hrane degeneriranom hranom, može se na sjemenki, umjetnih vitamina i miješanih soli. Štoviše,
njima otkriti poneki tumor nalik raku. „Jedina veća poluprerađena hrana potakla je rast dobroćudnih he­
grupa organizama kod kojih nema nikakvih znakova patoma kod muških miševa. Razlika u razvitku tumo­
oboljenja od raka živi u dubinama oceana," - izjavlju- ra je povezana sa znatnom razlikom konzumiranih

170 171
kalorija, s tjelesnom težinom, ili u omjeru s bjelanče­ sta boli što mora odbaciti najvrednije podatke, da ne
vinama, masnoćama, vitaminima i mineralima u hra­ bi slučajno koji od njegovih čitatelja bio toliko lud da
ni. Autori oprezno napominju kako ne bi trebalo se odrekne ove ili one vrste bezbrojnih jela i pića, koja
pretpostaviti da drugi tipovi tumora reagiraju drugači­ se redovito smatraju dostojna civilizacije. Evo što on
je." (str. 403-404.) kaže: „Treba biti oprezan u primjenjivanju podataka o
„Engel i Copeland (1952.) su otkrili da se kod šta- životinjskom raku na nastanak raka kod ljudi, pogoto­
korica dojilja hranjenih prirodnom (stočnom) hranom vo što se tiče ishrane. Čovjek je, osim u stanju blizu
na dojkama razvije manje tumora presađenih karcino- umiranja od gladi, svaštožder, navikao jesti mnoge
genim dvo-acetilaminoflorinom nego kod onih hran­ vrste hrane sa svih strana svijeta, dok je životinja pri­
jenih proluprerađenom hranom. Razlika je bila lagođena jednostavnoj i jednoličnoj ishrani lokalnog
znatna." (str. 404.) porijekla, (str. 220.) Neka čitatelj sam prosudi veliči­
nu autorove zablude!
Čitatelj je vjerojatno shvatio, koja vrsta hrane se
daje pokusnim miševima: jako rafinirani materijali „Prihvativši kao gotovo činjenicu da su umjetno
kao što su kasein (bitni sastojak sira - op. prev.), pojačane nasljedne susceptibilnosti na rak kod ovih
škrob, ulje od pamukova sjemena, umjetni vitamini i zatvorenih, tetošenih i štićenih, srodnih legla miševa,
soli. Tu mješavinu znanstvenici pogrešno zovu „nor­ ostaje pitanje, kako zapravo u njima nastaje rak?" -
malnom ishranom". Oni nalove po polju miševe koji pita se Cowdry (str. 350.), a da nije u stanju naći odgo­
su sto posto slobodni od raka, zatvore ih u krletke, po­ vor.
stupaju s tim jadnim stvorenjima kao s „nježnom" dje­ „Prepoznavanje jake organski specifične nasljedne
com, križaju ih međusobno i nakon nekoliko susceptibilnosti u nekih vrsta miševa baca svjetlo na
generacija pretvore ih u ono što zovu „čistokrvnom naše neznanje o naravi kancerogena na koje su stanice
pasminom miševa". Ti „čistokrvni miševi", po njima, susceptibilne. Ovi miševi žive vrlo zaštićenim živo­
imaju specijalne patološke osobine, tako da kod nekih tom u krletkama. Obično ih se drži u klimatiziranim
vrsta 80 posto miševa je susceptibilno na „spontane" prostorijama i njihova hrana je naglašeno stalna. Nisu
tumore „nepoznata porijekla". Svi ovisnici o hrani na­ izloženi nikakvim znanim fizičkim, kemijskim ili bio­
laze se u istim takvim patološkim uvjetima. loškim karcinogenima." (str. 349-350.) Cowdry nam­
Pogledajmo sada, jesu li znanstvenici bili u stanju jerno zatvara oči pred činjenicom da su stvarni fizički,
izvući ikakve korisne zaključke iz ovih očiglednih do­ kemijski i biološki karcinogeni baš te okolnosti što ih
kaza. Odgovor je, nažalost, negativan. Covvdrva zai- je sam stvorio za te bijedne miševe. To podrazumijeva

172 173
uskratiti im njihovu prirodnu okolinu i ishranu, izoli­ „Dostupni podaci uglavnom se odnose na učesta­
rati ih i pozatvarati u krletke, zaklanjati, maziti i štititi, lost tumora, a ne na njihov rast nakon što se pojave.
umjetno međusobno oplođivati, držati ih mirne u kli- Rijetki slučajevi u kojima je rast modificiran dijetal­
matiziranim prostorijama i hraniti kaseinom, kuku­ nim čimbenicima, na razini naših današnjih saznanja,
ruznim škrobom, uljem od pamukovih sjemenki, nisu dovoljan dokaz na kojem bi se mogle temeljiti
umjetnim vitaminima i solima. ikakve terapeutske mjere." (str. 402.) Čini nam se, da
Cowdry na drugom mjestu donosi dvije tablice Crowdyu nije u interesu smanjiti učestalost tumora.
eksperimentalnih podataka, kako bi ukazao na razlike Njega samo zanima problem kako naći terapeutske
u razvitku raka, uzrokovane izmjenom (a) bjelančevi­ mjere za liječenje raka, i to ne putem ispravljanja na­
na i bitnih aminokiselina i (b) vitamina B u hrani. Na­ ših prehrambenih navika, nego djelovanjem neke
kon toga izjavljuje: „Vitamini i bitne aminokiseline zgodne tablete ili čega sličnog.
mogu modificirati rast raka... Teško je protumačiti Bilo bi zanimljivo znati, kada će i kako znanstveni­
ova i slična otkrića. Ne bi trebalo pretpostaviti da vi­ ci konačno shvatiti prave uzroke raka. Do sada su ot­
šak ili manjak neke tvari u hrani djeluje izravno na tki­ krili nekih 400 „karcinogenih agenasa", o kojima
vo u kojem se javlja tumor." (str. 401.) To je očigledno Crowdy kaže: „Od svih oboljenja od raka s kojima se
odbacivanje dostupnih podataka. Besmislica je reći da suočavaju liječnici, vjerojatno u samo svakom stotom
se za zadovoljavajući ili nezadovoljavajući rad tvorni­ slučaju mogu se otkriti poznati kancerogeni, sami ili u
ce ne smije pretpostaviti nikakva veza sa skladom ili kombinaciji.." (str. 390.) Protiv ovoga smo već vidjeli
neskladom sirovina koje su tvornici dostavljene. kako „normalna" (neprirodna) ishrana proizvodi tu­
„Bilo bi prerano sastaviti na temelju ovih otkrića more u jednom slučaju u 80 od 100, a u drugom u 150
neku dijetu za prevenciju raka kod ljudi, na stoje Gre- od 198 miševa, neoboljelih od raka. Djelomično ogra­
enstein ispravno upozoravao," - piše Crowdy i potom ničenje ishrane svelo je tih 150 tumora na 38. Ratno
dodaje: „Zbog činjenice da je čovjekov vijek puno racioniranje takve hrane smanjilo je broj oboljenja od
dulji nego tih pokusnih životinja, primjena takve pret­ raka u cijelim narodima, a njezina zamjena prirodnom
postavljene dijete na više godina ne bi bila moguća, ishranom potpuno će spriječiti pojave raka. Moglo bi
jer u nekim slučajevima treba proći i četvrt stoljeća se očekivati da će Cowdry prirodnu ishranu sada sma­
dok se rak ne očituje." (str. 401.) Usprkos tomu, „pro­ trati odgovorom na pitanje borbe protiv raka i prestati
duljeno smanjeno hranjenje dokazano smanjuje broj traćiti vrijeme na beskorisna istraživanja svih drugih
raznih vrsta spontanih tumora." (str. 429.) karcenogena. Umjesto toga on čak nije spreman po-

174 175
grešnu ishranu - jedini uzrok raka - ubrojiti medu svo­ Crowdy dalje nabraja mnoge slučajeve spontanog
je karcinogene čimbenike. On to zove običnim nestanka zloćudnih tumora i na koncu izvlači slijede­
„modificirajućim" faktorom i sve omalovaža neute­ će zaključke:
meljenim dokazima. A kako je i dalje zbunjen vladan­ „1. Neki vrlo maleni primarni rak povremeno se
jem zloćudnih stanica, piše: pojavljuje u velikom broju na grudima, prostati i ma­
„Ne treba ni reći da ni jedan Aristotel ili Darwin, ternici. Mnogi od njih se ne razviju, godinama ostanu
kad bi danas bili živi, ne bi mogli sabrati ujedno sve prikriveni ili spontano potpuno nestanu.
poznate činjenice o raku i protumačiti njihove zloćud­ 2. Promjene, obično privremene, u veličini potpu­
ne postupke. Možda će se to u nadolazećim godinama no razvijenog raka nisu rijetke. To može biti uzroko­
postići, te ćemo se pitati, kako smo mogli biti tako vano raznim čimbenicima koji utječu na veličinu
dugo slijepi. U međuvremenu napredujemo uz zasto­ zloćudnih stanica i stroma (kanceroznih tkiva - op.
je, učeći pomalo odavde i odande." Alija želim nagla­ prev.).
siti, da ovdje ne treba ni Aristotela ni Darwina. 3. U nekim tipovima zloćudnih tumora pokatkad se
Cowdryu je dosta da izađe iz kruga svoga laboratorija, zbivaju neobjašnjive promjene bez vidljivih razloga.
neka ga na trenutak zaboravi i upre pogled u zvijezde, 4. Ima više potvrđenih primjera nestanka neurobla-
sunce, mjesec, drveće i cvijeće, neka duhom uroni u stema (stanica živčanog korijena - op. prev.) u djece.
njihove tajne i shvati kakvim se savršenim redom svi­ Neki od njih su povezani, iz nepoznata razloga, s pro­
jet okreće. Može li ijedan znanstvenik uništiti taj svi­ gresivnom diferencijacijom zloćudnih stanica.
jet i umjesto njega izgraditi svoj vlastiti svijet? To 5. Onih nekoliko provjerenih i dokumentiranih slu­
malo zrno kukuruza što klija pred tvojim očima je je­ čajeva potpunog nestanka raka ne mogu se pripisati
dan neizmjerni svijet što gaje sam Stvoritelj Svemo­ primijenjenom načinu liječenja. Očito da u nekim
gući Bog stvorio. Znanstvenici razaraju taj živi, krajnjim slučajevima fiziološki mehanizmi kontroli­
pokretni svijet i nude čovječanstvu svijet što su ga raju neke vrste zloćudnih stanica."
sami izgradili od bijelog kruha, od svojih aminokiseli- Sto bi drugo moglo biti uzrokom spontanog nesta­
na, umjetnih vitamina i svojih umjetnih soli. Bilo bi janja tumora, ako ne neka posrećena i neuočena prom­
zanimljivo znati, hoće li nakon što ovo pročitaju, jena prehrambenih navika bolesnika? Postoji samo
znanstvenici i dalje stavljati svoje znanje iznad mu­ jedan način uspješnog liječenja raka. Tumoru najprije
drosti Božje. treba uskratiti degeneriranu hranu i natjerati ga da do-

176 177
potpuno zadovoljavaju sve potrebe našega organiz­
slovno umre od gladi smanjujući na minimum uzi­
ma. Zbog toga ne treba nikada dijete koje jede sirovo
manje čak i prirodne hrane. U slučaju potrebe i
nagoniti da jede više nego što želi. Nisu bajke kad ču­
normalne stanice se mogu neko vrijeme držati u stanju
jemo daje neka osoba živjela mjesecima na datulji ili
gladovanja. Nakon što raka nestane, stanice mogu
orahu dnevno. Jedači kuhanoga mogu se gostiti punim
lako obnoviti svoju prijašnju snagu.
zdjelama kuhanih jela, jer ta jela nisu hranjiva u pra­
vom smislu riječi. A s druge strane, biljožderi jedu ve­
Trošak i posao oko pripremanja kuhane like količine trave, jer je trava najvećim dijelom
hrane čisti su gubitak građena od celuloze, a stvarne hranjive tvari u njoj su
rijetke i u vrlo malim količinama.
Životinje biljožderi izbacuju celulozu iz svojih cri­
Kako smo već vidjeli, stvarni čovjek živi samo od
jeva nekoliko puta na dan, dočim normalni jedač siro­
sirove hrane. Sva kuhana jela i pića na svijetu besmi­
voga ima takvu potrebu samo jednom dnevno.
sleni su gubitak. Novac za njih se troši u prazno. Na
Pretjerana napuhanost, neprobavljeni ostaci voća u
prvi pogled ova izjava može zvučati nevjerojatnom,
stolici i potreba za zahodom više od jedamput dnevno
ali se radi o goloj istini, za koju sam vlastitim isku­
znak su pretjerivanja u hrani, što umjereni jedač siro­
stvom našao dokaze.
voga svakako mora izbjegavati. Količina voća koju ja
U početku smo mislili da treba jesti toliko više siro­
obično pojedem nije ništa veća od one što je pojede
ve hrane koliko manje jedemo kuhane, ali smo ubrzo
bilo koji jedač kuhanoga koji voli voće. K tomu doda­
uvidjeli da smo u krivu. Iako je spočetka postojala ve­
jem tanjur žitne salate na dan, što služi za pokriće
lika potražnja za sirovom hranom kako bi se nadokna­
manjka hranjivosti koji, zbog nedostatka prirodnih je-
dili stalni gubitci u tijelu i organi pojačali svježim
stvina, postoji kod svakog jedaća kuhanoga. Jasno je,
aktivnim stanicama, ta se potražnja s vremenom
da u ovom jednostavnom jelovniku nema mjesta za
smanjivala.
izopačenu hranu koju sam nekad jeo.
Također nas je iznenadilo što je naša kći Anahit
Kako bi to samo izgledalo kad bi sav svijet nenada­
tako malo jela. Njezina majka, s naslijeđenim strahom
no došao k sebi i prihvatio prirodne zakone o prehra­
od loše ishrane, nagonila ju je da jede više, stoje dijete
ni! Čak kad bi proizvodnja voća ostala na današnjoj
odlučno odbijalo. Malo pomalo mije postalo jasno da
razini, nakon što bi svaka osoba dobila pun dnevni
su voće i žitarice u sirovom stanju krajnje koncentrira­
obrok miješane ili zrnate salate i time se zadovoljile
na hrana najviše kakvoće, pa stoga i u maloj količini

179
178
sve prehrambene potrebe cijeloga svijeta, ostao bi toga prisiljene su vrtjeti se do zore u postelji, ne bi li
neželjeni višak sve hrane životinjskog porijekla, te še­ oslobodile tijelo viška kalorija što ih je uvukao lažni
ćera, čaja, kave, čokolade, alkoholnih i bezalkoholnih čovjek.
pića, duhana, margarina, kao i najveći dio mahunarki i Ja sam negda bio nevjerojatno proždrljiv i lakom
žitarica koji se danas konzumiraju. na meso, pa sam zbog toga cijelog života patio od ne­
Pogledajmo sada što se na koncu zbiva sa svom de­ sanice. Ne sjećam se da sam ikad išao spavati prije
generiranom hranom u današnjem svijetu. Ona se, pola noći, ili da sam se probudio dovoljno rano da vi­
ustvari, troši na tri načina. dim izlazak sunca. Običavao sam biti budan do tri ili
1. Zbog nedovoljnog broja specijaliziranih stanica četiri sata ujutro, i ustajati teške glave u osam ili devet.
stvarni čovjek je prisiljen podnositi nazočnost izvje­ Srećom, nakon što sam prešao na jedenje sirovoga,
snog broja parazitskih stanica, oblikovanih iz kuhane moja je nesanica potpuno nestala, ali i sada ako slučaj­
hrane, kako bi mogao zadržati minimalnu veličinu no pojedem obilnu večeru, ostanem budan do svanu-
svojih organa i sustava. ća. Anahit, otkad su joj bile dvije godine, nikad se nije
2. Ogromnu količinu degenerirane hrane pojede budila po noći.
lažni čovjek. Soli i vitamini u kuhanoj hrani su lažni, mrtvi, ne­
3. Bez obzira na to sastoji li se osoba od samo jed­ povoljni i škodljivi. Kuhana hrana nije drugo nego
nog ili je kombinacija dvaju tijela (što se vidi iz njezi­ obični građevni materijal i gorivo, drugim riječima,
ne mršavosti ili gojaznosti), suvišni dio hrane, kamen, opeka i benzin. Beskorisne stanice, građene
pojeden iz ovisnosti i izvan probavne moći stanica, tim materijalom, nepoželjni su teret normalnim stani­
jednostavno sagori i napušta tijelo raznim putovima. cama. Toplina što se dobiva od toga goriva pretjerana
Na tako upropaštenu hranu otpada velik dio onoga što je i štetna, a njegova pokretna energija ne služi niče­
se pojede. mu. Ta energija stavlja tvorničke motore u pokret iz­
Najžalosnije u ovom pitanju je to što specijalizira­ van radnog vremena, nagoni srce da kuca dvaput brže
ne stanice svu silu energije dobivene iz prirodne hrane od normalnoga, remeti počinak što ga vitalni meha­
utroše na razgradivanje jestvina lažnog čovjeka, na nizmi cijele tvornice ozbiljno trebaju, umara ih i
njezino usisavanje u krv i na nastojanje da izlučne žli­ iscrpljuje bez ikakva cilja. Nesanica je jedan od tih
jezde rade pravilno i izgone iz tijela škodljive učinke štetnih učinaka.
kuhane hrane. Na primjer, nakon što su radile cijeli Sto se zbiva kad nerazboriti liječnici izmisle meto­
dan, aktivne stanice zaslužuju malo odmora. Umjesto de za smanjenje gojaznosti? Planiraju stalna ograni-

180 181
čenja dnevne količine hrane do te mjere, da njihovi Medicinska znanost je puna takvih žalosnih protu­
popisi zabranjenih jestvina uključuju tako bitne i viso­ rječja. Kad neka bolest privlači k sebi bujicu neprirod­
ko hranjive stvari kao što su orasi, bademi, grožđice, ne hrane, bolesnikov organizam postiže djelomičnu
datulje, smokve, banane i med. Drugim riječima, oni imunost od neke druge bolesti. Na primjer, osobe koje
smanjuju težinu neke osobe po cijenu krajnjeg slab­ pate od šećerne bolesti, arterioskleroze i nekih zara­
ljenja i iscrpljenja i time joj ugrožavaju zdravlje. U znih bolesti manje su podložne raku. Bilo je luđačkih
takvim slučajevima, smanjenjem količine degenerira­
pokusa u kojima su ljudi izlagani djelovanju raznih
ne hrane, lažni čovjek izgubi samo malo suvišnoga
bakterija kao tobožnjoj zaštiti od raka. Isto se u sman­
goriva, dočim se normalne stanice, zbog ograničava­
jenom obliku događa i pri cijepljenju, gdje se djeca
nja prirodnih jestvina, lišavaju nekih vrlo važnih hra­
izlažu blažim oblicima bolesti kako bi ih se zaštitilo
njivih tvari. Tako ispada da lažni čovjek ostaje čvrsto
od kasnijih ozbiljnijih napada. Onog trenutka kad lju­
na svom mjestu, dok stvarni čovjek još više slabi.
di odluče čuvati zdravlje svoje djece prirodnim sred­
Susrećemo se s veoma zanimljivim primjerom stvima, takvi neprirodni zahvati bit će nepotrebni,
učinka ograničene dijete za vrijeme proučavanja raka. nedužna djeca bit će pošteđena nepotrebnih muka i pi­
Raspravljajući o ovom pitanju Crowdy izjavljuje: tanje cijepljenja će otići u povijest.
„Očito je daje smanjenje broja raka dojke putem dije­
Pokusi pokazuju da jednom kad se lažni čovjek
talnih ograničenja povezano sa smanjenom aktivno­
oblikuje, djelomična dijetalna ograničenja ne mogu
šću jajnika ženki miševa." (op. cit. str. 398.) Što nam
spriječiti njegov rast. I samo 10-15 posto degenerirane
više treba? Otkrivenje uzrok raka dojke. Liječnicima
hrane može ga držati u životu. Razborita osoba ne bi
samo preostaje da potpuno zaustave rad jajnika u žena
trebala tom čudovištu pružiti ni zrno hrane. Ja sam
i spasit će ih od raka dojke!
potpuno očistio nožne zglobove od svih podagrinih
Ali postoji sigurno sasvim jednostavno objašnjenje ugrušaka, ali svaki put kad slučajno pojedem komad
što se stvarno dogodilo. NERAZBORITO OGRA­ mesa, nakon nekoliko sati udarci kao od čekića kažu
NIČENJE uzimanja kalorija ima dva različita učinka mi da je mokraćna kiselina ušla u zglobove nožnih pa­
na organizam. S jedne strane, ograničeno uzimanje laca. Očito da su mjesta očišćena od mokraćne kiseli­
degenerirane hrane sprečava stvaranje raka, dok na ne još uvijek prazna i put do njih široko otvoren. Čim
drugoj strani smanjeno uzimanje prirodne hrane utje­ zalogaj mesa dospije u želudac, pretvara se u mokra­
če na normalno djelovanje jajnika. ćnu kiselinu, koja onda žuri zauzeti svoje mjesto.

182 183
Ni stanice lažnog čovjeka ne odstupaju lako. Leže drugoj strani, želudac jedaća sirovoga je uvijek prazan
u zasjedi, napola mrtve, ali spremne. Tek što komad ili u svakom slučaju tako lagan kao da ga ni nema. On
degenerirane hrane dospije do njih, ožive i počmu se osjeća puninu u crijevima, jer pojedena hrana odmah
množiti. Kontrolu tjelesne težine bi trebalo potpuno odlazi tamo. Čak ni suvišna hrana ne ostaje dugo u
prepustiti prirodnim jestvinama. Osoba koja vam kaže želucu. Prelazi brzo u crijeva, pa probavljena ili ne-
da prevelika mršavost nije dobra za vaše zdravlje, probavljena napušta tijelo ne čineći nikakve štete or­
ustvari vam preporučuje da hranite i pazite desetke ki­ ganizmu.
lograma bolesnih i parazitskih stanica kako biste
U želucu jedaća sirovoga nikad se ne stvaraju pli­
zadržali zaobljenost svoga tijela. Ubijajući lažnog
novi. Ako se pojede previše, mogu se stvoriti plinovi u
čovjeka prirodna će hrana istovremeno, polako ali si­
crijevima, ali oni izlaze iz tijela prirodnim putem. Je-
gurno, povećati težinu stvarnog čovjeka do mjere koju
dač sirovoga naročito vidi razliku između dva načina
propisuje priroda.
ishrane, ako nakon nekoliko mjeseci apstinencije po­
Nakon što se oslobodi te beskorisne mase mesa, jede obilan objed. Tada se pita, kako je uopće mogao
čovjek koji je bio natovaren s 40-50 kilograma mrtvih voditi tako bolećiv i bijedan život i smatrati ga nor­
stanica i nije se mogao bez tuđe pomoći popeti na ste­ malnim.
penicu, sada će moći trčati uzbrdo lagan kao pero.
Takvu osobu ne bi smio brinuti nagli gubitak težine.
Naprotiv, treba se tomu veseliti. Razborita osoba ne bi Medicina onih što jedu kuhano
smjela podnositi ni jedan gram beskorisnog mesa u znanstveno je posve pogrešna
svojem tijelu. Ukratko, svatko bi konačno trebao
shvatiti, da gutajući zalogaje kuhanog jela hrani Kao što smo vidjeli, bolesti nastaju zbog uništa­
lažnog čovjeka, svog okorjelog neprijatelja, svoga vanja integralnih sirovina ljudske tvornice. Prema
bešćutnoga krvnika, navlači sve znane i neznane bole­ tome zdravlje se može vratiti samo ako se ispravi stan­
sti i ravna put vlastitoj smrti. je sirovina. No što je temelj svih aktivnosti moderne
Po mišljenju jedaća kuhanoga, čovjek mora dobro medicinske znanosti? Što liječnici zapravo rade? Oni
jesti kako bi održao dobro zdravlje. Njemu prazan uzaludno pokušavaju obnoviti cjelovitost sirovina po­
želudac znači gladno tijelo. On ne zna da je čovjek moću degenerirane hrane, umjetnih vitamina, soli,
puna želuca zapravo bolestan čovjek. Njegov želudac hormona i mnoštva otrovnih smjesa, a u isto vrijeme
ne uspijeva na vrijeme izbaciti neprirodnu hranu. Na uklanjaju cijele žlijezde i organe koji su zbog dezinte-

184 185
gracije prirodne hrane nepopravljivo oštećeni i one­ sve strane razvikane vitaminske tablete i ekstrakti hra­
sposobljeni. ne.
Cijelo čovječanstvo živi u strašnom neznanju. Po U prostranom životinjskom carstvu ima mnogo
mišljenju ovisnika o hrani, jesti kuhanu hranu je nešto vrsta živih stvorova. Oni nemaju ni liječnika, ni bolni­
sasvim prirodno, a jesti u skladu s prirodnim zakoni­ ca, ni ljekarni, pa ipak, izuzevši one pod čovjekovom
ma samo pokus, i to opasan pokus. Ljudi su zapravo skrbi, oni ne obolijevaju i žive svoj vijek u skladu sa
nepromišljeno uništili SAVRŠENU RAVNOTEŽU svojom tjelesnom građom, od nekoliko dana do neko­
što ju je stvorila priroda i tisućama godina izvode liko stotina godina. Zbog savršene građe svoga tijela
BESMISLENE POKUSE hoteći uporabom kuhane ljudsko biće bi moglo uživati dulji i zdraviji život
hrane, umjetnih preparata i otrovnih tvari pronaći nego ikoje zemaljsko stvorenje. Čak i bez isključivo
novu, vlastitu ravnotežu. Neposredni ishod ovih po­ sirove prehrane ima zabilježenih slučajeva da su ljudi,
kusa su brojne bolesti što danas haraju svijetom. izbjegavajući konzumiranje krajnje degenerirane hra­
ne, živjeli 150 do 180 godina. Sama činjenica da veći­
Pozivajući ljude da prijeđu na jedenje sirovoga ja
na svijeta živi kraće dokazuje da nešto nije u redu s
ne nudim neki novi pokus. Baš suprotno! Ja im savje­
njihovim načinom života. Životinje se hrane uglav­
tujem DAPRESTANU S APSURDNIM POKUSIMA
nom zelenim lišćem i biljnim stabljikama. Čovječan­
ŠTO SE BEZ PRESTANKA IZVODE I DA SE
stvo ima na raspolaganju najpotpunije i naj-
VRATE PRIRODNOM NAČINU ŽIVOTA. Stoga či­ koncentriranije jestvine najviše kakvoće, koje su
tatelj, osim ako mu nedostaje zdrav razum, ne bi smio prošle kroz stabljike i lišće, stabla i grane tih biljaka i
čekati da netko drugi izvede taj „novi pokus" i izvije­ spojile se u njihovu sjemenju i plodu. Te su jestvine
sti ga o ishodu. Trebao bi smjesta prestati s opasnim posebno stvorene za hranu ljudskom organizmu.
pokusima i vratiti se prirodnom načinu života.
Došao je čas da biolozi priznaju da su skrenuli s
Krajnji proizvodi svih ovih pokusa, remek-djelo prave staze i da izvode svoje pokuse na krivim mjesti­
čovjekovih istraživačkih laboratorija, jesu tablete i ma. Moraju štoviše priznati da nije moguće nadokna­
prašci kojima znanstvenici žele hraniti čovječanstvo, diti gubitke hranjivih prirodnih sastojaka umjetnim
dočim su proizvodi laboratorija prirode žito, orah i ja­ preparatima; da otrovi nisu sposobni ispraviti degene­
buka. Svi se moramo odlučiti između ovo dvoje. Sva racije raznih organa; da su organi i žlijezde neodvojivi
kuhana jela su umjetne tvari, lišene svojih prirodnih dijelovi našeg tijela koje se ne smije uklanjati niti sa­
kvaliteta. Imaju toliko hranjive vrijednosti koliko i na katiti. Ja im danas pokazujem vrlo jednostavan i lak

186 187
način konačnog i učinkovitog oslobađanja ljudskog presuda nad nevinim osobama. Neka to shvate i svi
tijela od svih bolesti, a to je: UNIŠTITI BOLESNE I roditelji!
NEKORISNE STANICE U TIJELU OBUSTAVOM Možda se nekim čitateljima ne sviđa ton kojim pi­
NEPRIRODNOG HRANJENJA I NADOMJESTITI šem. Vjerojatno misle da bi moji izrazi trebali biti više
IH ZDRAVIM I SPECIJALIZIRANIM STANI­ znanstveni (ukrašeni latinskim izrazima koje većina
CAMA, PROIZVEDENIM OD PRIRODNIH ne razumije!), pomirljiviji (ugađajući čitateljstvu!),
JESTVINA. Treba im samo nekoliko mjeseci napora ozbiljniji (licemjerniji!), popustljiviji (beskrupulozni­
da se potpuno uvjere u valjanost mojih dokaza. je) učtiviji (lažljivi!), taktičniji (kukavički!). Ali ja
Što drugo može biti cilj liječnika i biologa nego više volim biti odlučan, iskren i otvoren, a takav ću
oslobađanje čovječanstva od bolesti? Jedenje sirovo­ biti makar sav svijet bio protiv mene. Vjerujem da će
ga je sredstvo za postizanje toga cilja. Oni moraju ja­ me svi razboriti ljudi podržati i da će mi idući naraštaji
sno reći, žele li doista osloboditi svijet od bolesti. Ako dati za pravo.
mogu dokazati da su njihova računanja točnija od rač­ Kad tvrdim da je zločin preporučati bolesnicima
unanja prirode i da jedači sirovoga po cijelom svijetu kokošju juhu, žumance, pržena jetra ili ukuhano voće,
obolijevaju umjesto da ozdravljaju, ja ću se skupa sa ja ne podižem lažnu optužbu. Niti griješim protiv isti­
svojim knjigama smjesta povući iz borbe i zašutjeti. ne kad smatram čaranjem sve te liječničke zahvate u
Inače ne će moći prisiljavati čovječanstvo da se bori s kojima se otrovnim nadražujućim sredstvima šire
bolestima samo zato da drži otvorena vrata bolnica i krvne žile, rad srca potiče „udarcima biča", količina
ljekarni. krvi se smanjuje namjernim ispuštanjem ili se razrje-
Oni se moraju pomiriti s idejom da će se ubuduće đuje umjetnim sredstvima, umjesto da se bolesniku
pripremanje i ponuda kuhane hrane smatrati zločinom koji se nalazi pred vratima smrti prirodnom hranom
protiv svega čovječanstva, a „liječenja" otrovima ča- očisti krvotok, ojačaju srčani mišići i život produži za
robnjačkim vračkama iz doba jedenja kuhanoga. Mu­ 40 do 50 godina. Bircher-Benner i mnogi drugi savje­
dri i humani liječnici odmah će prestati s takvim sni znanstvenici također su smatrali takve operacije
savjetima, te će pozvati svijet da se podvrgne nalozi­ vračanjem, obmanom i šarlatanstvom.
ma prirode. Liječniku koji ima imalo savjesti drhtat će Znam da ne zračim skromnošću dok pomoću vla­
ruka pišući nazive otrovnih tvari i umjetnih vitamina, stitih, jako ograničenih sredstava obavljam zahtjevna
a usta će mu se kriviti izgovarajući imena kuhanih istraživanja, pa na temelju svojih otkrića izjavljujem
jela. Njihove operacije su isto što i izvršenja smrtnih da su citolozi djetinjasti, jer prvo spale tisuće hranji-

188 189
vih sastojaka prirodne hrane i provedu potpunu dege­ probavljive", trešnje i grožđe jer „izazivaju proljev",
neraciju stanica, a onda troše milijune javnog novca dudove i dinje jer „daju groznicu". Kako možemo
pokušavajući bezuspješno pronaći JEDNU JEDINU ostati nehajni prema tako žalosnom stanju?
UMJETNU TVAR, kojom bi vratili tim istim stanica­ Svakom je poznata složenost ljudskog organizma.
ma SVE IZGUBLJENE MEHANIZME I FUNKCI­ Zmo žita je isto tako složeno. Kad isklija, postane ak­
JE. tivno i razbujalo tijelo koje živi i diše kao i čovjek,
samo što ne može govoriti ni hodati. Tisuće tvari ne­
Uzmimo kao primjer liječnika čijoj brizi sam bio
ophodnih za redovno djelovanje svih malih i velikih
povjerio dvoje svoje krasne djece. Kao prvo, pod izli­
sastavnih dijelova našega tijela nakupljene su tom
kom da pomogne njihovu probavnom sustavu i povra­
zrnu u najtočnije izračunatim količinama. Kad živo
ti im snagu, zabranio im je svježe voće i umjesto toga
žito pretvorimo u kruh, uništimo sve tvari u njemu
preporučio im kompote i „izdašna jela." Kasnije, kad
osim pepela, to jest mrtvog škroba i šećera. Smatraju­
su zbog toga nastala samootrovanja i samozaraze kao
ći taj pepeo stvarnom hranom, dobronamjerna majka
stoje malarija, propisao je nevjerojatne doze kinina, a
ih daje svom djetetu, a boji se dati mu živo žito.
potom je bezbrojnim pretragama i pokusima, naj­
strožom „dijetom" i ogromnim količinama raznih ke­ Slično tomu sva kuhana jela na svijetu, što ih krat­
mikalija i modernih antibiotika lišio djecu i kovidni smatraju dobrom ishranom, nisu ništa drugo
posljednjih rezervi energije. Taj liječnik je bez sum­ nego šarene gomile vonjajućeg, jako začinjenog pepe­
nje, iako nenamjerno, počinio najteži zločin. A da ne la. Vitamini i vlakna što ih biolozi u njima otkrivaju
bi ponovio isti prijestup protiv djece, moramo mu samo su neprirodne, beživotne tvari.
ukazati na krivnju kako bi bio svjetan svoga strašnog Čim je živa biljna stanica skuhana, prestaje biti
zločina. Kemikalijama što su ih moja djeca uzela u 14 hrana, iz svog prirodnog stanja prelazi u nešto umjet­
godina mogla bi se potpuno uništiti cijela jedna voj­ no. Kad majka prvi put dadne svome djetetu kruh,
ska. mlijeka u prahu ili koje druge kuhane hrane, počinje
na svom djetetu izvoditi najnemilosrdnije i najnehu-
Stanje je manje - više i danas isto. U ovom vijeku
manije pokuse tim umjetnim tvarima.
znanstvenog napretka ja još uvijek vidim brojnu blije­
du djecu, čije se majke utječu svim smicalicama ne bi Osnovna pogreška medicinske znanosti leži u nje­
li ih nagovorile, pa i prijeteći prisilile, da jedu rižu, zinoj žaljenja vrijednoj kratkovidnosti. Čak i tako
meso, jaja, bijeli kruh, maslo i kolače, a u isto vrijeme ugledni citolog kao što je Crowdy smatra žive i sav­
im strogo brane jesti krastavce i banane jer su „teško ršene jestvine kao što su žito, sjeme i voće „jednolič-

190 191
nom i skromnom hranom lokalnog porijekla." Sva odgovornost za zavođenje svijeta leži na vode­
Nasuprot tomu on smatra šarene hrpe pepela što ih lju­ ćim stručnjacima: znanstvenim istraživačima i profe­
di jedu „veoma raznovrsnom hranom sa svih strana sorima medicine. Obične liječnike se ne može kriviti,
svijeta" (op. cit. str. 220.), i očekuje nekog novog Ari­ jer oni jednostavno rade ono što su ih naučili njihovi
stotela da mu kaže, kakva je razlika između ove dvije učitelji. Nijednom se inženjeru ne povjerava
vrste hrane. održavanje tvornice prije nego ga se uputi u sve poje­
dinosti rada. Sigurno da nije moguće nakljukati grupu
Iako sam protiv sadašnjih načina liječenja, ja ne
osoba djelomičnim znanjem, zanimljivim nagađa­
mrzim nikoga. Ja jednostavno osjećam duboko saža­
njem, hipotetičnim pretpostavkama i protuslovnim te­
ljenje za sve ljude i žene bez izuzetka, zato što ne mi­
orijama, a onda im omogućiti da se slobodno poigra­
sleći čine nerazborito zločine protiv samih sebe, pro­
vaju životima svojih bližnjih pomoću tisuća otrova,
tiv svojih bližnjih i protiv čovječanstva. Ali će svako
mučiteljskih instrumenata i hirovitih odredaba, i to
ljudsko biće osuditi one koji, nakon što pročitaju ove
sve bez ikakve ograde i smetnje. Pretpostavimo za tre­
retke, nastave činiti isto.
nutak da su sve medicinske knjige i enciklopedije na
Došlo je vrijeme kad biolozi moraju izabrati izme­ svijetu točne. Onda bi liječniku trebalo nekoliko tuce­
đu dva puta koja im se otvaraju. Ili će prihvatiti nepo­ ta života da ih nauči napamet, pa ni tada ne bi bio u
grešivost prirode, pokloniti se njezinoj uzvišenoj stanju razumjeti ni tisući dio bezbrojnih procesa što se
mudrosti i jednim mahom osloboditi čovječanstvo od odvijaju u ljudskom organizmu.
svih patnji, ili će, ignorirajući zakone prirode i osla­
njajući se samo na svoj sud, smatrati bijeli kruh boljim Ako bolesnik sa svojom kroničnom bolesti konzul­
od živog žita, cijeniti daje umjetno bolje od prirodno­ tira stotinu liječnika, primit će stotinu različitih rece-
ga i ustrajati i dalje u svojim štetnim pokusima. Kakav pata i preporuka. Jer liječnici samo izvode pokuse, i to
će onda biti ishod? Pretpostavimo da će sadašnje sta­ najopasnije.
nje potrajati još nekoliko naraštaja, za koje će se vrije­ Kako Bircher-Benner veli: „Bolesnici od kroničnih
me udvostručiti trenutna količina kemikalija, broj um­ bolesti odlaze od nas u pogoršanom stanju, a oni s
jetnih vitamina se učetverostručiti, svaka kuća se akutnim oboljenjima ozdravljaju bez obzira na mjere
pretvoriti u bolnicu i svaki pojedinac postati liječnik. koje smo mi poduzeli." Drugim riječima, prirodne sile
Sto bismo time postigli, kad sami liječnici češće po­ ih izliječe usprkos opasnim mjerama što su ih liječnici
dliježu bolestima i umiru ranije nego ostali? primijenili.

192 193
Liječnik jedač sirovoga pristupit će pitanju iz sa­ li u raznim oblicima i na razne načine, kojoj su podi­
svim suprotnog kuta. Pitat će bolesnika o načinu na gnuti milijuni hramova i crkava, pred kojom su ljudi
koji živi, o bilo kojem kršenju zakona prirode. Ako je klečali, ne pomišljajući ni jednog trenutka da gaze
zaista bilo takvih kršenja, tijek liječenja je sasvim ja­ njezine zakone i pri svakom koraku griješe.
san, a inače će se lako otkriti neprirodna i slučajna oš­ Danas, međutim, čovječanstvo živi pod utjecajem
tećenja organizma od vanjskih uzročnika i poduzeti zloduha koji su zemlju pretvorili u pakao. Ti zlodusi,
odgovarajuće mjere da ih se ukloni. Medicina će tada pod krinkom ljepotica, zasjeli su čovjeku za stol i ušli
postati vrlo jednostavna i jasna. Ne će više biti bolesti u njegov tanjur. Uhvatili su se njegove brade i obraza,
nepoznata uzroka. Proizvodnja i prodaja kemikalija ruku i nogu, šije i ramena, pa mu se s tih mjesta be­
bit će strogo kontrolirana i bit će zabranjene privatne sramno smiju. Ušli su mu u tijelo i smjestili mu se u
špekulacije. Medicina će svugdje biti nacionalizirana samo srce i dušu.
i liječnici će uživati udoban život uz minimalan rad.
Današnji „civilizirani" čovjek ismijava idolopo-
Napredak neke države ne će se mjeriti povećanjem
klonstvo prijašnjih vremena, a ne shvaća daje on gori
već smanjenjem broja bolnica.
idolopoklonik od onih iz prošlosti. U prošla vremena
Oni koji se danas ogluše na ove objavljene istine ne ljudi su pravili likove raznih životinja i klanjali im se,
će moći sutra skinuti sa sebe odgovornost. Kad današ­ a danas te životinje ubijaju i štuju njihove raspadajuće
nja djeca odrastu i nađu se u lošem zdravlju i ovisno­ strvine.
sti, pozvat će na odgovornost sve biologe, svjetske
Današnji „civilizirani" čovjek si ne može predsta­
prvake i svoje vlastite roditelje i pitat će ih, koje su ko­
viti divljaštvo u kojem cijeli svijet živi u sadašnje vri­
rake poduzeli nakon što su pročitali ove opomene.
jeme. „Nježna" i „osjećajna" dama koja pada u
Jesu li i dalje mislili da je njihova mudrost veća od
nesvijest kad ugleda nekoliko kapi krvi na djetetovu
mudrosti prirode?
licu, mirno meće na stol krvavo srce, jetra i rebra od
Ako tako ne misle, onda moraju smjesta prestati janjeta, reže ih indiferentno u komadiće, ni ne misleći
uništavati prirodne jestvine. To je stroga zapovijed da je još prije samo jedan sat jadno stvorenje živahno
prirode, zapovijed našega Boga, koja ne dopušta ni­ skakutalo. Daje od djetinjestva gledala da kolju djecu
kakve nagodbe. To je zapovijed prirode koja svojim zajedno s kokošima i janjcima, s istom bi indirentnosti
savršenim zakonima i odredbama upravlja cijelim uzela nož i bez ustručavanja skupa s janjećim izrezala
svijetom, čijoj su se mudrosti ljudi tisućama godina i djetinje srca, skuhala ga i pojela. Jedina je razlika u
čudili i divili, koju su ljudi pobožanstvenjivali i štova- tomu što su se njezine oči privikle na jedno a ne na

194 195
drugo, inače ne bi bila iznenađena i ako bi vidjela da povećana proizvodnja hrane ne može držati korak s
krvavi prizor, gdje u mesnici uz zaklane krave i ovce potražnjom.
vise i ljudska tijela.
Na prvi pogled ljudima može biti teško shvatiti svu
veličinu koristi što će je čovječanstvo ostvariti jede­
Čovječanstvo je danas daleko od njem sirovoga. Skoro na samom početku sve će bole­
sti biti pometene zauvijek i svaka ovisnost i kriminal
civilizacije
nestat će s lica zemlje. U isto vrijeme životna perspek­
tiva će se povećati tri do četiri puta, a ekonomski na­
Sve dok čovječanstvo bude jelo kuhanu hranu, na predak će biti veći nego što će biti u rasponu od stotina
zemlji ne će biti ni civilizacije, ni mira. Iz ovisnosti o godina ako stvari ostanu kako jesu. Ove tvrdnje nisu
hrani se legu ratovi i pokolji u svijetu. Ovisnost o hra­ mašta nego činjenice, štoviše, sve se ovo može postići
ni je iznjedrila čudovišta kao stoje Hitler, koji je, go­ jednostavnim putem. Sve što trebamo učiniti je da
njen pobješnjelom lakomosti i ambicijom, pokušao poštivamo osnovne zakone prirode i zaustavimo uni­
uništiti cijele narode holokaustom milijuna ljudskih
štavanje živog i cjelovitog žita. Tko je dovoljno oštro­
bića u divovskim komorama smrti.
uman da pronikne i shvati razliku između živog, ak­
Ta ovisnot je dovela na svijet okrutne kriminalce tivnog žita i pečenoga kruha, lako će odmjeriti razliku
kao što su Abdul i Talaat, koji su poklali pola pučan­ između organizma jedaća sirovoga i jedaća kuhanoga.
stva potlačene Armenije, a drugu polovicu protjerali s Bacimo sada pogled na stanovište sadašnjih uprav­
rodne grude na kojoj su živjeli tisućama godina, plja­ ljača svijeta i drugih odgovornih autoriteta s obzirom
čkajući i otimajući njihove plugove i mačeve, njihova na ove životne probleme. Pismo što sam ih od njih pri­
goveda i ovce, njihove kuće i njive, njihove planine i mio govore da su moju prvu knjigu pročitali sa zani­
doline, pa nakon toga bestidno i nekažnjeno paradira­ manjem i da općenito simpatiziraju s mojim po­
li pred očima cijelog „civiliziranog" svijeta. gledima. Od nikoga nisam čuo niti jedan suprotan
Usprkos sve većoj proizvodnji u svijetu još uvijek glas. Ali to nije dosta. Moja knjiga nije neki zanimljiv
vlada manjak žitarica. Tri su uzroka ovog čudnog pa­ roman što se pročita pa se odloži nastranu. Radi se o
radoksa. Kao prvo, pretvarajući crni kruh u bijeli liša­ svesku u kojem se raspravlja o trenutno najhitnijim
vamo ga i svih preostalih hranjivih tvari. Zatim, problemima našeg stoljeća. Treba ga stalno čitati iz­
umjetnom oplodnjom povećavamo količinu ali ne i nova i svaku njegovu rečenicu satima pažljivo mjeriti
kvalitet uroda. I na kraju, lažni čovjek raste tako brzo, i razmatrati.

196 197
Bila bi pogreška ako ti vlastodršci budu tretirali je­ štitom osobom. Kakav uspjeh ne bi postigli, kad bi
denje sirovoga kao jedno od rutinskih pitanja pa ga, mogli još 40-50 godina u savršenu duševnom i tjele­
poput ostalih političkih i gospodarskih problema, snom zdravlju služiti čovječanstvu! Kako stoje stvari,
upute „stručnjacima" za daljnje proučavanje i raspra­ nakon što tek okuse svoj žuđeni cilj, moraju, nažalost,
vu. Tijekom tisuća godina bilo je bezbroj proučavanja otići s ovoga svijeta u trenutku kad dosegnu vrh svoje
i pokusa, ali su svi bijedno svršili. Danas autoriteti karijere. Ali životi tih vođa pripadaju i pučanstvu a ne
imaju hitnu zadaću uputiti svijet DA PRESTANE S samo njima. Stoga oni nemaju pravo poput običnog
TIM UNIŠTAVAJUĆIM POKUSIMA I VRATE SE svijeta podcjenjivati svoje dragocjene živote i žrtvo­
NORMALNOM NAČINU ŽIVOTA. Danas je svaka vati ih nerazumno na pladnjevima neprirodne i izopa­
razborita osoba stručnjak za razlikovanje između pri­ čene hrane.
rodnog i neprirodnog, žive jestvine i beživotnih jela s Mogu biti samo dva razloga za odbacivanje načela
njihovim umjetnim, pokvarenim materijalima. A
jedenja sirovoga: zahtjevi javnoga mnijenja i nedosta­
nema sumnje da su upravljači svijeta najrazboritiji
tak jake volje. Trećega nema. Svi drugi „razlozi" su
ljudi našega vremena.
obične isprike za prikrivanje prvih dvaju manjaka.
Odgađajući ovo pitanje naši vladari, predsjednici i Osobe na odgovornim položajima koje drže do sebe
ministri će prvenstveno naškoditi sami sebi, jer dok ne bi smjele davati dojam nedostatka hrabrosti i česti­
takozvani stručnjaci budu zauzeti proučavanjem ovo­ tosti.
ga pitanja, njihovi vlastiti životi će im umaknuti iz Oni koji su dva ili tri mjeseca jeli samo sirovo ne bi
ruku. Mnogi su od njih ionako na rubu provalije zbog se vratili abnormalnom načinu života ni da ih vode na
svoje odmakle dobi. Ako se hrabrom odlukom izvuku stratište. Čovjek koji se brine o sebi i cijeni svoj život i
na sigurno, dobit će još 40 do 50 godina zdravog i sret­ dobrobit svoje djece, upustit će se bez oklijevanja u
nog života, ZAPRAVO CIJELI JEDAN DODATNI ovaj dvo- ili tromjesečni „pokus". Vođe koji se brinu o
ŽIVOT. sreći i dobrobiti svoga naroda moraju vlastitim pri­
Izabrane vođe naroda izborili su visoke položaje mjerom utrti put napretku cijelog čovječanstva. To će
svojom mudrošću, sposobnošću i ustrajnošću. Obda­ biti njihovo najkorisnije i najpohvalnije služenje čo­
reni ovim vrlinama oni mogu prije ostalih shvatiti na­ vječanstvu.
čela jedenja sirovoga i s lakoćom ih primijeniti u Vilinski čarobni štapić je sada u rukama naših
praksi. Čovjek koji je sposoban upravljati milijunima vođa. Laganim pokretom toga štapića oni mogu pre­
ljudi, može lako upravljati pojedincem - svojom vla- tvoriti cijeli svijet u istinski raj. Ovo djelo ne iziskuje

198 199
velik napor. Dovoljno je da svaka vlada osnuje radnu Na nesreću, širenje mojih knjiga je naišlo na izvje­
grupu, čiji će posao biti upoznati javnost s nepobitnim stan broj ozbiljnih poteškoća.
prirodnim zakonima i uvjeriti svakoga da su kuhanje i Podijeliti milijune besplatnih knjiga po svijetu oči­
pečenje neprirodne radnje s opasnim posljedicama. to prelazi mogućnosti pojedinca. Molio sam razne iz­
To se može učiniti prvenstveno putem službenih ogla­ davače u Engleskoj i Americi da moju prvu knjigu na
sa, letaka i plakata, nakon čega će slijed događaja engleskom ponovno objave u svojim zemljama. Svi
određivati poduzimanje koraka. Zdravstvene organi­ su priznali daje knjiga zanimljiva i korisna, ali da se
zacije Ujedinjenih naroda mogu puno pomoći u ovom nažalost ne uklapa u njihova izdanja, stoje sasvim ra­
pohtvatu. zumljivo, jer bi njezino objavljivanje najavilo kraj
svim njihovim „dijetetskim" knjigama, budući da nit­
Nije pretjerano reći da kuhana hrana, kao neprirod­
ko upućen u načela jedenja sirovoga ne bi na njih
na i umjetna tvar, ne doprinosi ništa ishrani naših spe­
obraćao ni najmanju pozornost. Današnji svijet ne
cijaliziranih stanica. Štoviše, trošak i posao oko može gledati dalje od svojih sebičnih probitaka.
njezina gotovljenja nije samo nepotrebno rasipanje,
Stoga ja apeliram na sve svjetske vjerske zajedni­
već je ona po sebi oruđe za potpuno uništenje čovje­
ce, filantropska društva, darežljive dobročinitelje i
kovih organa i njega samoga. Iskustvo postignuto za
humanitarce sklone općem dobru da mi priteknu u po­
nekoliko početnih mjeseci jedenja sirovoga uvjerit će
moć. Neka mi pomognu koliko god mogu u širenju
svakoga u istinitost ovih tvrdnji. Na ovom se vrijedi mojih spisa. Mogu naručiti dvadeset, pedest ili stotinu
zadržati malo dulje. primjeraka mojih knjiga i razdijeliti ih po svojem na­
U nekoliko zadnjih godina primljeno je sa svih hođenju, bilo da ih prodaju ili poklone. Svaka knjiga
strana svijeta prilično obavijesti o uspjesima posti­ može spasiti jedan ljudski život, izliječiti osobu od
gnutim jedući sirovo. Ove obavijesti pokazuju da na neke ozbiljne bolesti ili otvoriti djetetu vrata u sretniju
svijetu ima na tisuće uvjerenih jedaća sirovoga, od ko­ budućnost. U ovom trenutku nema vrednijeg humani­
jih su mnogi izliječeni od ozbiljnih bolesti i sada žive tarnog djela nego stoje ovo.
presretnim životom. Te osobe nisu ni stručnjaci ni Da sam ja kojom srećom posjedovao znanje iz ove
znanstvenici već obični obrazovani i kulturni ljudi, knjige prije petnaest godina, moje dvoje djece anđela
koji su bili u stanju vlastitim razmišljanjem shvatiti bi bilo živo. U drugu ruku, da moja pamet nije prije
načela jedenja sirovoga, te imali hrabrosti stvoriti po­ deset godina bila prosvijetljena, ni ja ne bih sada bio
trebnu odluku. živ. Svi ljudi na svijetu su u ovom trenutku u istom

200 201
položaju i nužno trebaju našu pomoć. Treba ih što pri­ vo uporaba toga kruha i riže slabi njegov želudac, a da
je uputiti u načela pravilne ishrane. bi ga krastavac na dulji rok izliječio.
Danas gledam vlastitim očima kako pojedine vjer­ Danas je cijelo čovječanstvo uvjereno da čim glad­
ske skupine troše ogromne svote novca da bi siromaš­ na osoba pojede nekoliko tanjura „sočne" hrane, od­
nima udijelile brašno, šećer, mlijeko u prahu i mah su joj zadovoljene sve redovne tjelesne potrebe.
konzervirano meso. Dijeleći svijetu tako neprirodnu i Ali svijet nije svjestan da normalne stanice te osobe ne
krajnje degeneriranu hranu one nesvjesno čine najteži uzimaju ni zrnca od tih mrtvih i umjetnih tvari, pa da
grijeh i krše zakone svoga Boga. Ti bi ljudi trebali uči­ usprkos punu želucu gladuju.
niti mnogo pobožnije djelo, otvoriti oči tim nesretnici­ Danas je cijelo čovječanstvo uvjereno da za zdrav
ma i poučiti ih kako jesti sirove žitarice. život osoba se mora držati raznih znanstvenih labora­
Sve su se religije na ovaj ili onaj način borile protiv torijskih izračunavanja hranjive vrijednosti vitamina i
ljudske proždrljivosti i raznim savjetima i zapovijedi­ minerala. Ane shvaćaju daje većina tih izračunavanja
ma nastojale učiti čovječanstvo umjerenosti. Među­ potpuno iskrivljeni i štetni nadomjestak prave slike.
tim, danas je neumjerenost uzela toliko maha, da su
Danas kad netko oboli, uvjerenje da jedino što tre­
sva djelomična ograničenja neuspješna. Došlo je vri­
ba učiniti za ozdravljenje je pronaći odgovarajući
jeme da predstavnici svih religija jednoglasno i jasno
otrov zvan tableta, prašak ili slično. Zato smjesta ide u
osude barbarsko degeneriranje prirodnih jestvina.
potragu za tom čudotvornom tvari. No on ne shvaća
Time će najbolje služiti Bogu i čovječanstvu.
da je liječenje kemikalijama vračarstvo ovog vijeka
Svim ovisnicima o hrani crno je bijelo, a bijelo
jedenja kuhanoga i da nema toga otrova koji bi djelo­
crno. Bilo je vrijeme kad se mislilo daje zemlja nepo­
vao na dobro. Niti zna da postoje samo dva uzroka
mična, a da se sunce i zvijezde oko nje vrte. Tkogod bi
svih bolesti: trajno gladovanje normalnih stanica zbog
izrazio suprotno mišljenje, od kratkovidnih je smatran
nedostatka prirodnih jestvina i škodljivi učinci nepri­
luđakom, jer je njihovim očima zemlja izgledala
rodne, kuhane hrane i drugih otrovnih tvari. Trećega
učvršćenom na jednom mjestu, a sunce pomično na
nema. Ima, dakle, samo jedan način na koji se
nebu.
možemo osloboditi svih bolesti jednom zauvijek. Mo­
Isti takav mentalitet vlada i danas. Čovjek prividno
ramo se potpuno uzdržati od neprirodne hrane i kemi­
osjeća da mu krastavac „škodi", a prepečeni bijeli
kalija i zadovoljiti potrebe naših stanica isključivo
kruh i oguljena riža „reguliraju" djelovanje želuca
prirodnim jestvinama.
zbog lagane probavljivosti. Ali on ne shvaća da upra-

202 203
Kemikalije što se obično smatraju lijekovima pro­ problemu raka. Uzroke i lijek te ozbiljne nesreće godi­
tiv bolesti u stvari su i same uzrok bolesti. Općenito nama i godinama je tražio i još uvijek besmisleno traži
govoreći, strašna je i tragična pogreška tražiti ljekovi­ u izvjesnim kemijskim tvarima.
te osobine u umjetnim ili izdvojenim hranjivim tvari­ U svezi s ovim iznio sam prije četiri godine nepo­
ma. A tu pogrešku čovječanstvo vjekovima ponavlja. bitne dokaze pred najveće autoritete u svijetu. Danas
Ne postoje na svijetu ljekovite tvari, postoje samo po­ ponovno iznosim te iste dokaze, ali u podrobnijem i
sebni čimbenici koji uzrokuju bolesti, čijim bi se uk­ proširenom obliku i potkrijepljene brojnim konkret­
lanjanjem sve bolesti automatski iskorijenile. Ti nim primjerima. Zašto se tolika ministarstva zdravlja i
čimbenici su kuhana hrana i otrovi pogrešno nazvani druge odgovorne vlasti drže nehajno po strani? Zašto
lijekovima. svijet nastavlja sa zastrašujućim uništavanjem prirod­
Današnji čovjek je jako ponosan na svoju civiliza­ ne hrane? Zašto i dalje pune knjige, novine i časopise
ciju, ali ni izdaleka nije civiliziran. Stvarna civilizaci­ proturječnim i škodljivim preporučivanjima lažnih vi­
ja se ne bi trebala mjeriti samo tehničkim napretkom tamina i specifičnih dijeta? Što je s čovjekovom sa­
već OPLEMENJENJEM DUHA I DUŠE SVAKOG vješću i dobrim nakanama? Gdje je takozvana civili­
POJEDINCA, POBJEDOM NAD POROCIMA I zacija?
OVISNOSTIMA I OSLOBOĐENJEM LJUDSKOG Neka ti što stalno trube o civilizaciji dokažu da su i
UMA OD PRAZNOVJERJA. Samo da bi udovoljio sami dovoljno civilizirani da mogu shvatiti najosnov-
svojoj abnormalnoj želji za jelom današnji čovjek nije prirodne zakone i razumjeti što znači osloboditi
sažiže vatrom 80 posto čistih, prirodnih jestvina i uz­ čovječanstvo od svih bolesti, podvostručiti životnu
rokuje vlastito uništenje stvarajući umjetno bolesti. dob i potrostručiti ili početverostručiti životni stan­
Da bi zadovoljili svoju sebičnost i oholost, upravitelji dard.
država siju sjeme mržnje i razdora medu narode i do­ Ako je velikim narodima ispod časti to što prije­
vode do međusobnih pokolja. Čak i predstavnici zna­ dlog najveće i najmiroljubivije revolucije dolazi od
nosti, zatomljujući svaki osjećaj milosrđa i sina jednog malog naroda a ne od njih, ja sam im vo­
čovječnosti, beskrupulozno zlorabe sveto ime znano­ ljan prepustiti prednost, pod uvjetom da ovo bude na
sti za promicanje svojih mračnih probitaka, zbog ko­ korist cjelokupnom čovječanstvu a ne samo nekim
jih pljačkaju ostali svijet na najgrublji način. pojedincima.
Jedan od najočitijih dokaza neznanja i zaostalosti U vezi s ovim stigao je prije dvije godine iz dale­
današnjeg „civiliziranog" čovjeka je njegov pristup kog Los Angelesa neugodni primjer najočitijeg oti-

204 205
manja tuđeg prava. Nakon stoje pročitala moju prvu Taj beskrupulozni gospodin ne samo stoje cijelo li­
knjigu na engleskom jedna gospođa u Kaliforniji, iz­ ječenje pripisao sebi, nego je riječ po riječ prepisao
vjesna H. Bulbeck, prešla je na isključivo jedenje siro­ svih šest pravila s korica moje knjige, pa ih skupa s
voga. Potaknuta humanom stranom ove zamisli, mojim glavnim otkrićima objavio u veljači i travnju,
naručila je 30 primjeraka knjige i odlučila proširiti do­ 1965. g. u časopisu „Let's Live" kao dio članka „Zgo­
bru vijest među prijateljima i rodbinom. U međuvre­
de sirove hrane".
menu je saznala da u losangeleškom časopicu „Let's
G. Reinecke je do te mjere prekoračio granicu pri­
Live" („Živimo") neka osoba po imenu John Martin
stojnosti, da je rezervirao za sebe autorsko pravo na
Reinecke piše članke o „korisnim" osobinama sirove
zamisli i izraze koji pripadaju meni, te je ponudio do­
hrane, pa mu je poslala pismo u kojem je prikazala
svoj način liječenja i oporavak svoj i svoga muža od datne obavijesti po cijeni od 5 dolara. Ali stoje najza­
svih bolesti koje su imali. nimljivije, urednici časopisa u uvodnoj napomeni
izjavljuju da navedene zamisli pripadaju piscu članka.
Nakon čitanja mojih knjiga mnogi su bolesnici po
Ovo je bezočna povreda međunarodnih zakona o au­
cijelom svijetu prihvatili jedenje sirovoga i izliječili
torskim pravima i trebalo bi je bezrezervno kazniti.
se od niza bolesti, počevši od obične glavobolje i želu­
Svijet ne bi trebao čitatai izdanja kao što je „Let's
čanih smetnji pa do kardiovaskularnih bolesti i raka.
Live" časopis, koji vrvi oglasima za umjetne vitamine
Bolesnici koji godinama nisu izvukli nikakve koristi
i „dijetetične" preparate.
od savjeta najkvalificiranijih „specijalista", mnogi od
njih otpušteni iz bolnice kao beznadni slučajevi, oz­ Ja sam u posljednjih desetak godina potpuno zane­
dravili su nakon nekoliko mjeseci i sada mogu uživati mario društveni život i lišio se svih užitaka. Bio sam
u blagodatima života. vrlo skroman s obzirom na osobne i obiteljske potre­
Osoba koja se ostavi kuhane hrane i drugih otrov­ be, ali se nisam nimalo ustezao potrošiti svu svoju uš­
nih tvari imuna je na sve bolesti i može se pouzdano teđevinu na proučavanje i objavljivanje knjiga, od
nadati zdravoj i snažnoj dubokoj starosti, slobodna od kojih sam 10.000 primjeraka već podijelio besplatno
stalnog tereta bolesti. U slijedećem dijelu knjige čita­ pojedincima i znanstvenim ustanovama diljem svije­
telj će naći izbor iz brojnih pisama što ih svakodnevno ta. Učinio sam ove žrtve kako bih cijelom svijetu po­
primam od bivših bolesnika, koji su željni svojim kazao pravi put u sretni i prirodni život i svim srcem i
iskustvima pomoći drugima. Taje nakana bila potakla dušom sam bio protiv toga da se takva vijest prodaje
i gđu. Bulbeck da piše g. Reineckeu. za novac.

206 207
Sve preporuke o specifičnim dijetama bi trebale nepogrešivi vodiči u izboru prirodnih jestvina. Najsi­
nestati s lica zemlje. Čovječanstvo bi moralo jasno gurnije i najlakše je jesti hranu u stanju u kojem ju je
uvidjeti da KUHANA HRANA UOPĆE NE priroda prigotovila i ponudila drobeći je zubima. Me­
PREHRANJUJE i da ČOVJEK NIJE MESOŽDER. đutim, ako netko ima vremena i volje za pravljenje sa­
Nakon toga NEKA SVATKO JEDE ŠTO HOĆE I U lata i drugih miješanih obroka, mora ih pojesti odmah
OBLIKU KOJI MU SE SVIĐA. To je stvar isključivo čim su gotovi, jer će inače s vremenom biti uvučen u
osobnog ukusa. novo degeneriranje jestvina.
Naši „dijetetičari" su toliko svijetu zavrtjeli moz­ Svijet više ne bi trebao čitati knjige o nastanku po­
gom dugim popisima recepata i jelovnika, da mnogi jedinih bolesti, dijagnozama, kurama, lijekovima, vi­
misle kako i ja pripadam tom bratstvu „stručnjaka", pa taminima, mineralima, bjelančevinama, hidroterapiji,
mi često pišu tražeći da im pošaljem program jedenja elektroterapiji i sličnim stvarima, jer postoji samo je­
prirodne hrane. Ovdje im želim odgovoriti svima za­ dan zajednički uzrok svih bolesti i postoji samo jedan
jedno. zajednički način njihova liječenja.
Ubuduće ne bi smjelo biti nikakvih dijetetskih pro­ Mnogi vegetarijanci, pa i nevegetarijanci, koji na­
grama, preporuka ili planova za nikoga. Čovjek treba stoje jesti malo više voće nego obično budu u napasti
jesti što mu se prohtije, kad god može i toliko koliko da se počmu smatrati jedaćima sirovoga. Međutim,
mu apetit traži, baš kao i sva druga živuća stvorenja, nitko se ne može smatrati jedaćem sirovoga ako ma­
od mrava do slona. Ipak životinje se obično moraju kar samo jednom mjesečno jede kuhano jelo, jer se u
zadovoljiti siromašnim materijalom koji im stoji na tom slučaju nikad ne će moći posve osloboditi od bo­
raspolaganju, dočim je čovjeku dostupna jestvina lesti. To je stoga što u početnom razdoblju jedenja si­
vrhunske hranjive kakvoće. Usporedite djetelinu, si­ rovoga izvjestan broj bolesnih stanica se može
jeno, brst, grmlje, lišće i pustinjsko trnje sa žitarica­ uspavati i produžiti svoju egzistenciju na prilično dug
ma, koštunjačama, povrćem i sočnim voćem. rok. U tom slučaju će samo jedno kuhano jelo mjeseč­
Jedač sirovoga može jesti jedan ili deset puta dnev­ no biti dovoljno da ih oživi i omogući im da se opet
no, može jesti jednu ili stotine vrsta voća. Sa stanoviš­ razmnožavaju. Čim jedač sirovoga pojede zalogaj ku­
ta zdravlja nema razlike, jer svaka pojedinačna sirova hanog jela, sa svom sigurnošću opkrbljuje te stanice
biljna hrana po sebi je cjelovito hranjiva. Jedač siro­ novom hranom i daje im novi poticaj na život. Zato
voga ne smije slijediti „znanstvene" ili „dijetetske" kad se netko nikako ne uspijeva posve osloboditi biča
preporuke nego zahtjeve svoga ukusa i apetita, koji su bolesti, neka ne traži uzroka niučemu osim u tim po-

208
vremenim prekršajima. Takvi se propusti ne mogu neznanje, predrasude, praznovjerje i groznu ovisnost.
opravdati. Riječi kao civilizacija i napredak zvuče šuplje kad se
Jedan od najneutemeljemjih argumenata protiv primijene na osobe koje, usprkos svemu što im se re­
potpunog jedenja sirovoga, koji mi dolazi iz nekih sje­ klo i napisalo, i dalje odbijaju priznati daje kuhanje
vernih zemalja, posebno iz Engleske, klimatska je neprirodna i opasna rabota.
različitost. Dotle dok čovjek može naći šaku sirova Kažu da su biolozi izvrsno napredovali u svojim
žita, ne može se govoriti o nedostatku prirodne hrane saznanjima. Meni se čini da bi oni, što više napreduju
u nijednoj zemlji. Osim toga, imajući u vidu da kuha­ to više trebali biti svjesni da ništa ne znaju. A kada
no jelo uopće ne hrani ljudski organizam, mora biti dođu dotle da slobodno priznaju kako je sve njihovo
dovoljno hrane u svim krajevima svijeta kad ljudi znanje u usporedbi s istinskom mudrošću prirode
uspijevaju preživjeti. Uldonivši kuhano ne gubimo samo puko naklapanje, onda će im se moći reći da su
ništa na hranjivoj vrjednosti naše ishrane. Naprotiv, stvarno nešto naučili.
oslobađamo se otrovnih i škodljivih tvari. Puno zna­ Ne ćemo među tim biolozima, „uronjenima u su­
čenje ovih istina može procijeniti samo osoba koja se vremeno znanje" naći časnih patrijarha koji su živjeli
koristila jedenjem sirovoga barem nekoliko godina. 140 - 150 godina. Takve ćemo naći daleko od sredi­
Sva ta „znanstvena" izlaganja kojima biolozi pokuša­ šnjih učilišta, u krilu prirode, djelomično imune na
vaju predstaviti kuhanu hranu hranjivom samo su ne­ sva oštećenja od kemikalija i pretjerano izopačene
utemeljene pretpostavke i isprazna zavaravanja. hrane. Koliko bi zdraviji i dulji bio njihov život, kad bi
Kako stvari stoje, upravo ovoga trenutka u nekim bili pošteđeni i te djelomične degeneracije kojoj je
zemljama pučanstvo trpi nestašicu hrane i stalno je sada njihova hrana podvrgnuta. Ono što mi daje pravo
izloženo gladi, a potreban je samo jedan službeni pro­ i hrabrost da javno ustanem protiv skoro svakog su­
glas da se ispuni dugo očekivano čudo stvaranja obilja vremenog poimanja medicinske znanosti je činjenica
hrane u svijetu. Na nesreću ovaj jednostavni proglas da SE 100 POSTO JEDAĆA SIROVOGA SMJESTA
da KUHANJE DEGRADIRA PRIRODNU HRANU OSLOBAĐA SVIH BOLESTI, ISTOVREMENO I
I PRETVARA JE U ŠTETNE TVARI ne pojavljuje se POTPUNO. Kušajte i uvjerit ćete se.
nigdje, usprkos činjenici da sam ja još 1963. godine Ne pretjerujem kad smatram ubojicama i kriminal­
svratio pozornost svih vodećih znanstvenih i upravnih cima sve one koji, pod ovom ili onom izlikom, za­
krugova svijeta na ovu nepobitnu istinu. To je teški branjuju bolesnicima i nemoćnicima jesti PRI­
pokazatelj kako duboko je čovječanstvo utonulo u RODNO JELO: svježe voće i povrće, koje im jedino

210 211
može povratiti izgubljeno zdravlje. Svojim žalosnim
neznanjem ti „učeni znanstvenici" čine veće pokolje TREĆI DIO
od Atile i Hitlera. Svojim nerazumnim preporukama
ubijaju iz dana u dan milijune, bez prekida i zastoja.
Među slične kriminalce spadaju i svi proizvođači i
prodavači lijekova, pića, duhana, bijelog brašna, kru­ Odjeci
ha, mesa, poslastica, šećera, kave, čaja i sve sile dru­
gih proizvoda. Svaka tvornica što proizvodi ove
neprirodne i degenerirane tvari čini više štete čovječ­
Mnogi čitatelji me pitaju o uspjesima jedenja siro­
anstvu nego atomska bomba bačena na Hirošimu. Bog
voga. Rado ću im pružiti nekoliko važnih podataka
se ne vara i svaki pokušaj uporabe vatre kako bi se po­
kako bih zadovoljio njihovu radoznalost.
pravila kakvoća prirodnih, savršenih jestvina što ih je
On stvorio za ljudsku prehranu napad je na Njegovu Godinu dana nakon objavljivanja mojega prvog
Svevišnju mudrost. Pravo je svetogrđe. sveska na armenskom 1960. godine, objavio sam krat­
Apeliram na sve čovjekoljupce da učine sve kako ku knjigu na perzijskom, od koje sam 4.000 primjera­
bi mi pomogli promicati ove istine riječju i pismom. ka besplatno podijelio raznim ustanovama, vlastima i
Jedaći sirovoga koji su se izliječili od svojih bolesti tisku. Knjigu su teheranske novine i časopisi primili s
imaju posebnu obvezu iznošenja pojedinosti svoga naklonošću i mnogi su o njoj naširoko pisali.
oporavka pred sredstva javnog priopćavanja i na­ Knjiga je izazvala znatnu pozornost i u sudstvu.
dležne vlasti. Suprug princeze Šemse Pahlavi, g. Merdad Palbod,
Na koncu, sveta je dužnost novinara da objave trenutno ministar kulture, pozvao me u svoju palaču i
sažetke tih svjedočanstava u svojim novinama i zahti­ izvijestio me da je moju knjigu počastio svojom po­
jevaju od vlasti da im kažu, zašto ustrajavaju u svom zornošću Njegovo carsko Veličanstvo Šah Pahlavi,
drijemežu. koji mu preporučio daljnje istraživanje teme. Drago
mije da sam imao šest ili sedam razgovora s g. Palbo-
dom. Generalni tajnik društva „Crveni Lav i Sunce",
dr. Abas Nafici i upravitelj rodilišta „Hadženuri", dr.
Abul Hasan Naliči, kao i neki drugi vodeći stručnjaci,
pohvalili su moja gledišta i obećali mi suradnju.

212 213
Izdani su naputci da se određeni broj djece u siro- današnju medicinsku znanost i pobiti dijetetska shva­
tištima hrani sirovom hranom. K tomu je jedenje siro­ ćanja suvremensog znanstvenog svijeta.
voga trebalo biti primijenjeno u liječenju bolesnika S toga razloga sam odlučio objaviti sažeto izdanje
jedne dječje bolnice i takođe provedeno u jednom od na engleskom i skrenuti na njega pozornost najviših
obdaništa. Na nesreću, u provedbi tih naputaka naišao znanstvenih i političkih krugova. Boreći se s velikim
sam na razne zapreke. Ubrzo sam se suočio sa zidom poteškoćama i radeći po 16 sati dnevno napisao sam
predrasuda cijele jedne vojske liječnika i službenika knjigu, preveo je na engleski i objavio 1963. godine.
kojima sam trebao ucijepiti nove ideje. To nije bila ni­ Zatim sam iz raznih priručnika povadio 3.000 adresa i
malo laka zadaća. Poduhvat je odgađan toliko puta da poslao kao poklon oko 4.000 primjeraka knjige svim
sam se umorio i s velikim žaljenjem odustao od svega. vlastodršcima svijeta, te sveučilištima, znanstvenim
Ovaj neuspjeh je bio više nego žalostan, jer sam iz­ centrima, međunarodnim organizacijama i vodećim
bliza vidio kako djeca u prihvatilištima zbog nepri­ novinama i časopisima. Većinu knjiga sam i potpisao i
rodne hrane izgledaju slaba i boležljiva, dočim u popratio pismom. Smatrao sam to najbržom i najpri­
bolnicama se pokušava umjetnim vitaminima, otrov­ kladnijom promidžbom mojih zamisli po cijelom svi­
nim ljekarijama i životinjskim bjelančevina otrgnuti jetu.
iz zagrljaja smrtu krhku, mršavu djecu koja se, lišena Ishod je premašio i moja najoptimističnija predvi­
majčinskog mlijeka i prirodnih jestvina, odžavaju đanja. Tisuće pisama i novina što sam ih primio tije­
uglavnom na bijelom kruhu i mlijeku u prahu. Nepo­ kom nekoliko slijedećih mjeseci uvjerile su me izvan
trebno je dodati da se nije ni pomišljalo o potrebi za svake sumnje da su sve vodeće svjetske figure i auto­
prirodnom, zdravom hranom. riteti čitali moju knjigu sa zanimanjem, a mnogi od
njih su bez oklijevanja potvrdili istinitost mojih zami­
Ali ti susreti, kao i sudjelovanje na raznim liječnič­
sli.
kim predavanjima, bili su za mene velika pouka. Prvo
i najvažnije, shvatio sam da moja gledišta, iako se radi Posljednjih godina ne samo što sam zapustio dru­
o najosnovnijim i najjednostavnijim prirodnim zako­ štveni život nego sam napustio i osobni posao kako
nima, mogu razumjeti i prihvatiti samo one osobe čija bih se danonoćno posvetio svojim knjigama. Ali koli­
je visoka naobrazba udružena sa slobodnom prosud­ kogod čudno zvučalo, ima ljudi koji misle da sam
bom i nezavisnim duhom. Mediokriteti ne mogu shva­ skrenuo s pameti upravo stoga što umjesto da gomi­
titi da obični laik može revolucionizirati cijelu lam bogatstvo i traćim vrijeme jedući, pijući i uživaju-

214 215
ci, ja trošim svu svoju ušteđevinu na tiskanje
kojekakvih knjiga, koje poslije dijelim besplatno!
Ali po mojem shvaćanju u životu nema većeg za­
dovoljstva od onoga što se rađa iz nesebičnog služenja
bližnjemu. Svijet podiže dvorce i uživa u njihovu iz­
gledu. Međutim, svako od brojnih pisama zahvale,
priznanja i pohvale što ih svakodnevno primam sa
svih strana svijeta menije poput sagrađena dvorca. A
kad je pismo od nekoga tko se mojim savjetima izlije­
čio od koje teške bolesti i koji me smatra svojim izba­
viteljem, moja sreća nema granica, pogotovo što je
popraćena osjećajem daje sve ovo učinjeno bez ikak­
ve plaće.
Mučim se u duši dan i noć kad vidim kako posvuda
ljudi umiru od takozvane neočekivane smrti. Meni je
jasno da ti ljudi ne umiru već nerazumno ubijaju same
sebe zbog zdjele neprirodne i umjetne hrane. Srce mi
krvari kad vidim kako ustrašena majka otima nevi­
nom djetetu najplemenitije voće i umjesto toga gura
mu u ruku smrtonosni bijeli kruh, mlijeko u prahu i
kuhano meso.
U svojoj prvoj knjizi na engleskom ukratko sam se
osvrnuo na sve važnije probleme. U ovom svesku sam
proširio neka od svojih izlaganja i govorio sam opšir­
nije o nekim posebno važnim pitanjima, nastojeći
temu učiniti općinstvu razumljivijom.

216