Sie sind auf Seite 1von 64

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee kee heg<he veb.

209

eer ceneJeerj mlees$e

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee

egkohjT; ks
fr%Vhdk l efUor
&%Lrks
= j pf; =h%
&

iw
T; xf.kuhi z
eq
[ kvkf; d
Zkf' kj ks
ef.kJhKkuerhekrkt h
&%egkohjT; ks
fr%l a
Ld`r Vhdk, oafgUnhvuq
oknd=hZ%
&

iz
KkJe.khvkf; d
ZkJhpUnukerhekrkt h
Hkxoku egkohj t UeHkw
fe dq
. Myi q
j
ukya
nkesa^dq
. Myi q
j egksR
l o* , oai w
T;
xf.kuhiz
eq
[ kJhKkuerhekrkt hds70osat Uet ; a
r hl ekjks
g dsvol j i j i z
dkf' kr
t Ecw
} hi

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve eje mebeeefuele


Fme evLeceeuee ceW efoiecyej pewve Dee<e&ceeie& kee hees<eCe kejves Jeeues efnvoer,
mebmke=le, eeke=le, keVe[, Debespeer, iegpejeleer, ceje"er Deeefo Yee<eeDeeW
kes veee, efmeevle, DeOeelce, Yetieesue-Keieesue, JeekejCe Deeefo
efJe<eeeW hej ueIeg SJeb Je=nod ebLeeW kee cetue SJeb DevegJeeo meefnle
ekeeMeve neslee nw~ mecee-mecee hej Oeeefce&ke
ueeskeesheeesieer ueIeg hegefmlekeeSb Yeer
ekeeefMele nesleer jnleer nQ~

-: mebmLeeefhekee SJeb esjCeeeesle :-

hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe eer %eeveceleer ceeleepeer


-: ceeie&oMe&ve :-

gfLr uki q
j

e%eeeceCeer Deeefe&kee eer evoveeceleer ceeleepeer


-: efveoxMeve :-

Oece&efoJeekej heereOeerMe #eguuekejlve eer ceesleermeeiej peer cenejepe


-: mecheeoke :-

-ekeeMeke-

kece&eesieer ye. jJeerv kegceej pewve

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve


pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.
heesve veb.- (01233) 280184, 280236

meJee&efOekeej ekeeMekeeOeerve

Jeerj efveJee&Ce mebJeled 2529

kecheesefpebie-%eeveceleer vesJeke&
pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.

eLece mebmkejCe
1100 eefleeeB

MejohetefCe&cee
10 Deketyej 2003

cetue
30/-

l Ei kndh;
iw
T; vkf; Z
dkjR
u&xf.kuheq
[ kJhKkuerhekrkt h}kjk.khr egkohj
Lrks= dkO
; dksdkf' kr djrsgq
, vR
;U
r g"kkZ
uq
Hkw
fr gksj ghgS
A dkO
;
la
Ld`r esagS
avr,o KkJe.khvkf; Z
dk JhpU
nukerhekrkt husml dh
la
Ld`r ,oafgU
nhVhdkdksfy[kdj bl sl oZ
t ucks/kxE; cukfn; kgS
A
Hkxoku~egkohj ds2600os
at UedY; k.kd egks
R
l o o"kZdsvU
rxZ
r gks
j gsmudh t UeHkw
fe dq
. Myi q
j dsfodkl dky es
arksbl d`fr dk
Lrq
r hdj .kvkS
j Hkhvf/kd kl a
fxd , oami; ks
xhgksx; kgS
A
bl dsek/; e l sges
aHkxoku egkohj dsxq
. kksadkLej .k, oadhrZ
u dj
mU
gsavi ust hou es
avkR
el kr~dj usdkvH;kl dj ukgS
A
iw
T; xf.kuhJhKkuerhekrkt husft l dkj fo' o' kkfU
r egkohj
fo/kku dhj pukdj t u&t u dksHkxoku~egkohj dsxq
. kksal sok; q
ea
My ,oa
HkkS
frd okrkoj .k dh ' kq
f) dsfy, rkjLoj l smPpkfj r ea
=ksa} kjk
ok; q
e.My es
al kfj r dj usdk l kS
HkkX; nku fd; k gSml hdkj ; g
egkohj Lrks
= HkhHkDrksadksHkxoku~egkohj dsxq
. kksadksvi usvU
rLry
l samrkjusdkvol j nku dj s
xkA
cgq
r dky l sfofPNU
ula
Ld`r &Lrks= dkO
; /kkjkes
abl Lrks= dkmn;
la
Ld`r sehHkDrksadsfpk dksvkYgkfnr dj sxkrFkk l a
Ld`r Lrq
fr dkO
;
fuekZ
. kdhi j Eij kdksi q
ut hZ
ou nku dj s
xkA
fu%
l Uns
gl L
ad`r ,d ' kkL=h; Hkk"kkgS
At S
ukxe xza
Fkvf/kdka
' kr%bl h
es
samiyC
/kgS
Abl Hkk"kkes
axzfFkr ok~
e; l koZ
dkfyd l koZ
ns
f' kd l koZ
t fud
, oaLFkk; hego dkgks
r kgS
Al a
Ld`r Hkk"kk,d kphu ,oal kfgR
; j puk
dk LFkk; h ek/; e gS
] vr%bl Hkk"kk dksvi uh kphu fLFkfr es
a
fr"Bkfi r dj usdsfy, i w
T; ekrkt hdkbl Lrq
fr dkO
; dkl a
Ld`r es
a
.k; u , d&cgq
r gh' yk?kuh; , oavko' ; drkuq
: i mie gS
A
ohj Kkuks
n; xza
Fkekyk l sl a
Ld`r ok ~
e; dk dk'ku pq
j la
[ ; k es
a

gq
v kgS
Aml hJ`a
[ kykesa; g Jhegkohj Lrks= xza
FkekykdhNfo dksvkS
j
vf/kd l eq
TToy dj s
xkA
xza
Fkekyk xf.kuheq
[ k ekrk Kkuerht h dsi z
fr vR
;U
r vkHkkjh gS
ft Ugksa
usHkxoku egkohj Lrks= dhj pukdj xza
Fkekykdksl a
Ld`r Hkkjrh
dhl s
ok dk ' kq
Hkkol j nku fd; k gS
A
iw
T; i z
KkJe.khvkf; Z
dkJhpUnukerhekrkt hdsHkhge vkHkkjhgS
ft Ugksa
usl a
Ld`r esaj fpr Lrks
= dhl j y l a
Ld`r , oafgUnhHkk"kkesaVhdk
dj Lrq
fr dsvU
rfuZ
fgr Hkko ro dkst u&t u dsfy, cks
/kxE; cukus
dk Li `g.kh; dk; Zfd; k gS
A
vk'kkgS; g Lrks
= dkO
; t u&t u es
ayksdf; gksdj Hkxoku~egkohj
dhxq
. k&efgekdsl kj.kes
ami; ks
xhfl ) gks
xkA
deZ
; ks
xhcz- j ohU dq
ekj t S
u
xa
zFkekykl a
i knd
vkHkkj
Hkxoku egkohj t UeHkw
fe dq
. Myi q
j
ukya
nkes
avk; ks
ft r
^^dq
. Myi q
j egksR
l o**
8 l s10 vDVw
cj 2003 rddsvUrxZ
r
iw
T; xf.kuhiz
eq
[ k vkf; Z
dkf' kj ks
ef.k Jh Kkuer h ekrkt h ds70os
a
t Uet ; a
r hl ekj ksg ds' kq
Hkvol j i j bl ^^egkohjLr ks
=** Vhdkxz
Fk
a
dk i zdk'ku gq
v kA
Kku i phl hozr dsm| ki u dsmiy{; es
acz
- dq
- vkLFkk t S
u
lq
iq
=hJhi zs
epa
nt S
u] cgj kbp
m-i z-us^egkohj Lrks
=* dsi zdk'ku
esavkfFkZ
d l g; ks
x i znku dj Kkunku dkykHk i z
kIr fd; kgS
Abl ds
fy, fnxEcj t u
S f=yks
d ' kks
/kl a
LFkku mudk vkHkkj i z
dV dj r kgS
, oamudsmTt oy Hkfo"; dhdkeuk dj rk gS
A
&l Eiknd

Lr kouk
J he } knhHkfl a
gl w
fj . kk { k=pw
M+
ke . kkSmDr e~
; n~
HkfDr%' kq
Ydrkes
fr eq
fDrdU;kdj xzgsA
,oekfnfHk%l fw
DrfHk%sfjrk%eq
eq
{koksHkxon~
HkfDrafr l ekd`"Vk%HkofU
rA
rhFkZ
dj d`r scZ
a
U
/kL; dkj.kHkw
r kl q"kksM'kdkj.kHkkoukLofi vgZ
nkpk; ks
Z
i k/; k; &
l k/oknhukaHkfDrj ko' ; dro#i s
. kerkA
Lokj k/; afr HkDrsjfHkO
; fDr%fofo/k: i S
n`Z
' ; rsA HkfDr j l eXuk%
dsfpn~
Hkxon~
HkDrk%xk; U
rksu`R
;a
r ks#nUrksfi n`'; Urs
A
do; %LodkO
; s"kqLrks
=: i s
. k Hkxorks%ekgkR
E;adVhd`R
; LoHkfDrHkkoa
n' ; ZLokR
eks
) kjk; ra; kpUrs
A dq
=fpkqLrks
=s
"kqohrj kfx.kefi HkxoU
ra
ykS
fddl q
[ knku{keapeR
dkjdkfj .kap eR
okHkfS
rdykHkk; ; kpukf; rs
A
i j Urqt S
un' ku
ZsLokjk/; ai frri koueq
) kjdrkZ
j ap eok rL; Lrq
fr%
fu"dkeHkkosu fo/kh;rs
A oLrq
r LrqHkkS
frdykHk; kpuk] ; fn dq
=fpnfLr
O
; ogkju; s
uS
oA Los"VL; ' kfDrn' kZ
uaeq
[ kadkj.kar=Aral oZ
' kfDreU
ra
eR
okrfLeu~d`f=e&drZ
`R
oal ekjks
I; rsHkDR
; kos
' ko' kkr~
A
la
Ld`r t S
uLrks=i j Eij kvrho kphukfo' kkykpkfLrAHkDrdfofHk%Lokjk/
; L; HkDrkSfofo/kkfu Lrks
=kf.k foj fprkfuA i j UR
o= foLrkjHk; kUu
y?kw
ukefl ) Lr ks=k.kka ukekU;I; q
fYy[ ; UrsA dsoya egoi w
. kZ
&
Lrks=dkO
; ukes
oS
frgkfl dfodkl esfog ~
xen`f"Vf{kZ
I; rs
A
tS
uLrks=k.kkaj pukkd`rl a
Ld`r }; ks
Hkk"Zkk; keq
i yH;rsAi j Eij; keU
; rs; r~
HkxorksegkohjL; dsoyKkukIrs%i ' pknfi fnO
; /ofu: i s.krL; /keksZ
i ns'kks
u kjC
/k%
A fpU
rkrq
j &bU

ksfo| kfFkZ
: i s.k rR
dkyhu&mn~
HkV&fonq
"k%bU
nzHkw
r s%

l ehiaxr%
Arap dfrfpr~' ukui `PNr~
A' ukukeq
kjankrq
el eFksZ
kHkw
R
ok
bU
nzHkw
frj dFk; r~; ngaR
o; k l g ' kkL=kFku dj ksfe] R
on~
xq
j ks%l ehiaxR
oS
o
' kkL=kFkdfj "; kfeAbR
Fka; nkbU
nzHkw
fr%egkohjl e{kek; krLrnkl %^^t ; fr
Hkxoku~gsekEHkkst-----A* ukEu%Lrks=L; i kBadq
oZ
u~rLeSueLdkjedj ksr~
A
iq
u%l a
Ld`r Hkk"kk; kafoeL; f}rh;' krkC
| kal eq
R
iU
uL; vkpk; Z
l eU
rHk
L;
Lrks
=dkO
; kU;q
i yH;Urs
A vL; Lo; a
Hkw
Lrks
=ans
okxeLrks
=a; q
DR
; uq
' kkl ua
ft u' krdkya
dkj' p Lrks
=dkO
; xz
U
Fkk%l fU
rA
ft u' krdkya
dkjL; kijuke Lrq
frfo| kI; fLr Lo; a
Hkw
Lrks=sprq
foa
Z
' kfrrhFka
Z
djk.kka
Lrq
frj fLrAvfLeu~142 i | kfu l fU
rA
nsokxeLrks=seheka
l k: i s
. kl oZ
KL; ohjL; l oks
Z
n; rhFkZ
L; fri knuefLrA
l eUrHknzL; pR
ok; s
o Lrq
Z
frdkO
; kfu Hkko&Hkk"kkn`"V~
; k] rdZ
n`"V~
;k p
egoi w
. kkZ
fu ' ka
l kL; nkfu p l fU
rAfoeL; i a
pe'krkC
| kafl ) l su&fnokdj %
} kf=a
f' kdkukaj pukedj ksr~
Af=a
f' kdkLrq
r j so ukekUrj efLrA} kf=a
f' kdkl q
"kMso f=a
f' kdk%HkxoR
Lrq
frl EcfU/kU
; k%l fUrA }kf=a
f' kdkl q,dfoa
' kfrj sok
/kq
ukmiyH;Urs
A
foeL; "k"B' krkC|kans
oua
fn&i w
T; i kn%fl ) &Jq
r &pkfj =&; ks
x&'kkfU
r&
l ekf/kej .k uUnh'oj &fuokZ
. k&vkpkj &i a
pxq
#& pS
R
; &rhFkZ
HkDrhjoyEC;
Lrks=j puk%d`r oku~
A
bZ
' koh;"k"B' krkC
| kai k=dsljhft usU

xq
. kLrq
fri j dai k=dslj hLrks=ejp; r~
A
foeL; l Ire' krkC|kaekurq
a
xkpk; ksZHkDrkej Lrks=aj fproku~
ALrks=fena
fnxEcj &'osrkEcj ; ks
#Hk; ks
j fi l a
nk; ; ks
%ekU
; rkakIuksfrA k; %vL;
i kB%frx`gafu; esu f; rs
A
v"Ve'krkC
| kal eq
EiU
u%cIi efV~
V%l j Lorh&ohj&'kfDr prq
foZ
a
' k&Lrks=k.kka

j pukedj ks
r~
Auoe' krkC|kavkpk; Z
&fo| kuUnL; &Jhiq
j i k'oZ
ukFkLrks=erho
egoi w
. kZ
ayksdf; apkfLrA
bZ
' koh;v"Ve ' krkC
| kadfo/kZ
ut ; %fo"kkigkjLrks=ej p; r~
Auoe' krkC
| ka
ft ul suf}rh;ksft ul gl zukeLrks=L; jpukedjksr~
A,dkn' k'krkC
| ka/kui kydos%
vuq
t cU/kq' kks
Hkueq
fu%prq
foa
' kfrft uLrq
Z
frefy[ kr~
A vL; k; so ' krkC
/kka
okfnj kt l w
fj %KkuykspuLrks
=a, dhHkkoLrks
=fefr } ; ks%Lrks
=dkO
; ; ks
%
j pukedj ks
r~
A Hkw
i kydos
%ft uprq
foZ
f' kdkfi , dafl ) aLrks
a
=efLrA
} kn' k'krkC
| kavkpk; ZgsepU
ksohrj kxLrks=a
] egkohjLrks
=a
] egknsoLrks
=p
Lrks
==; afyf[kroku~
A =; ks
n' k'krkC/kkai f.Mr&vk'kk/kj%fl ) xq
. kLrks=a
j fpr oku~
A , r L; keso ' krkC/kka j kepU%vkfnnsoLrks=a v ft r &
' kkfUrLrks
=a
&eq
ful q
ozrLrks
=aufeLroaft uLrks
=ai pdY; k.kLroa_"kHk
ft uLrq
frfj fr cgw
ukaLrks
=k.kkaj pukedj ksrA
Lrks=j puk; kn`"V~
; kdkyks; eR
;U
res
o l e`) ks
fLrA
dq
eq
npU
L; dY; k.kefUnj Lrks
=erhoyksdf; rkeyHkrA
i n~
eufUn&HkV~
Vkj d&oLrq
i kykn; ksfi do; %Loj fprLrks=ek/; esu
ft usU
HkfDr nf' kZ
r oUr%
A
}kn' k'krkC|oes
o ft uHkl w
fj %fl ) ka
r kxeLrks=ai k'oZ
LroaHk`r hfu cgw
fu
Lrks=k.; fy[kr~
A
prq
nZ
' k'krkC|kat ; fryd%gkj koyh fp=Lrks=ej p; r~
A prq
nZ
'k
' krkC
/kkeq
ful q
U
nj %ft uLrks=dkO
;a
] l ksefryd%ohjLrks=aprq
foa
Z
' kfr&ft u&Lroa
pkfy[ kr~
Al a
Ld`r kphuLroul Unksgst S
uLrks
=l eq
Pp; sp cgw
ukaLrks=k.kka
la
dyuefLrAft Kkl q
feLrn~
} ; an`"VO
; e~
A
vL; keso Lrks=j puki j Eij k; kaLrq
r eLrhnaJhegkohjLrks=ukedkO
; e~

bnafoa
' kfr' krkC
| kal Ld`r Hkk"kk; kafyf[kreR
;U
reso egoi w
. kZ
e~
At S
ukf; Z
dkjR
u
xf.kuheq
[ kJhKkuerhekrkfojfprL; kL; Lrks=dkO
; fo"k; sfo'ks"k: i s.kksYys[kuh;a
orZ
r s ; fn; aekrkKkuerh ,dS
oefgykdof; =h l a
Ld`r Hkk"kk; kal oZ
Fkea
Lrks=j pukedj ksr~
ALrks
=L; kL; fo"k; s, rnI; q
Yys[kuh;efLr ; nk/kq
fuddkys
pfyr&t U
efnol kukek; kstuFkkeq
Yya
&?; ekrkJhKkuerhLoR
; sdt U
efnol s
Loj fpr uw
r ul kfgR; l w
usu okXnsoha ft uok. khepZ
; fr A
vL; keuq
i et Uefnol k; ks
t uJ`a
[ kyk; kes
o ek=k JhKkueR
; k Lo"kV~
f=a
' kkes
tU
efnol svusu "kV~
f=a
' kR
i | kR
edsu Lrq
fri q
"i Lrodsu l j LoR
; k%xzU
FkHk.MkjL;
Jho`f) %
d`r kA
l osZt kuU
R
; so ; U
ekrkKkuerhfoa
' kfrre' krkC
| k%,dkl oksZ
kekyksdf; k
tS
u&l k/oh&xf.kuhorZ
r sALokfe&l eU
rHknz
s.kks
Drari fLoy{k.keuq
l `R
; lk
l okZ
j EHk&i fj xzgj fgr k] Kku/; kur i ksjDr k r i fLouh r q or Z
R;so
l k/kksj"Vfoa
' kfrew
yxq
. k/kkj.ke; kZ
nk; kan`<+
r ; kfr"BU
R
; fi t S
ul a
Ld`freq
U
u; f; ra
q
l r r eso d`r ; Ruk fo| r sA Jh' kkfUr &dqUFkq&v j ft usUk. kka
xHkZ
t UeHkw
esgZ
fLruki q
j L; efgEuks xfj E.k'p fo' ks"kr; k c`) ; FkZ
arr~
{ks=a
l osZ
"kkesokd"kZ
. kdsUnz: i s.k LFkki f; rq
a rR
sj.k; k r= t Ecw
} hi ukEuh
fo' kky&l q
j E;uorhFkZ
Hkw
fefuZ
feZ
r kAr=R
; &l q
"kekeoyks
D; , rr~rh;rs; r~
d`frnsO
; = LoksU
eq
Dra
&u`R
; adq
oZ
U
rht ukukapsrka
fl eksg; frAf' k'kw
uka; q
odkuka
p psrks
gj l k/kukfu r= fofufeZ
r kfuA ekrq
%s
j .k; k l a
LFkkfi raJhfntS
uf=yks
d ' kks
/kl a
LFkkual a
Ld`r sl eq
) kjk; cgq
' ka
l uh;kfu dk; kZ
f.kdj ks
frA
la
LFk; kLFkkfi r; kohjKkuks
n; xzUFkeky; kt S
ul kfgR
; L; dk'kuL; ' kLra
dk; Z
afo/kh;rsA,oeso&v; ks/; kuxj L; kfi ekrq
%sj.k; kft u' kkl uefgekukeq
n~
?kks"kf; rq
adk; kdYi ,o t kr%
A ; kxj kt s p Hkxor vkfnft us
' oj L;

ri %
LFky: i s.kuorhFkks
n; kst kr%
Z
A; = t S
uR
oL; fdfpnfi ukl hr~r=k|
frfnuan' kZ
ukfFku
Zkapq
jl a
[ ; k n`'; rsA , oes
okU
; kU;fi dk; kZ
f.k l fU
rA
l oZ
es
r Uekrq
%KkueR
; k%s
j .kk; kl kn%
A
l kfgfR
; d{ks
=sek=k ; n~
; ksxnkuad`r ar} .kZ
u{kek%' kCnk%u fo| Urs
A
dkst kukr~; r~Hkkjrs
&mkjns'kL; ckjkca
dhuket ui nL; kU
rxZ
r sfVdS
r uxj s
xzkes Jh NksVsykyegksn; L; i RU;k%eksfgU;k%dq
{ks%pr q
fLa
=' kn
f/kd&,dks
ufoa
' kfr' krreL; o"kZ
L; ^vDVw
cj * ekl L; }kfoa
' kfrfrFkkSt krk
^eS
uk* ukei q
=hvxzsxR
ok,dksufoa
' kfr'krreL; "kV~
ia
pk'kkeso"ksZjkt LFkkukU
rs
ek/kksjkt i q
j kukexzkespkfj=pofrZ
Jh'kkfU
rl kxjL; f' k"; L; Jhohjl kxjkpk; Z
L;
i knew
yst S
ukf; Z
dk nh{kkea
xhd`R
; tS
ukf; Z
dkjR
u&xf.kuheq
[ kJhKkuerhekrk
uker%LodeZ
fHk%l Eiw
. kZ
eso t S
ut xr~Hkkof; "; frA' kr} ; knI; f/kdkukap
xzUFkkukal t Z
uadfj "; frA ; | fi ckY; dkysLFkkuh;fo| ky; srnh;kf' k{kk
LoYi S
okHkw
r ~rFkkfi Lok/; k; ri kscykr~l s;afo} fPNj ksef.k t kr kA
tS
u&t S
usrj ' kkL=s
"kqrnh;ks
uU
; ks
f/kdkjksorZ
rs
A
l k dq
' kyk ysf[kdk] l q
dfof; =h p orZ
r sA rnh;j puk%t S
uok ~
e; L;
l okZ
%
fo/kk%Li `'kfU
rA v"Vl gL=hl n`'kk%dfBuk%xz
U
Fkk%vfi rnh;kuq
okn
dkS
' kysu l q
cks/kk%rh;U
rsArnh;j fprk%bU
nz/ot &l oZ
r ksHk
&fo' o' kkfU
r&egkohj
fo/kkukfu t S
uefUnj s"kqfo/kkudrZ
`.kkaft usU
HkfDr&Hkkouk%l E;ki ks
"k; fU
rA
fnYyhjkt /kkU
; k%^ykyfdyk* ukEuksHkouL; i `"BHkkxsfo' kkyk~
x.ksl EiU
u
dYi
q
e&fo/kkusfLFkrkukal gLkzknI; f/kdkukaHkDrkukaeq
[ kS
;q
xi nq
Z
PPkfj rkuk&
e?; Z
ea
=k.kkafr/ofuj | fi HkDrkukad.kZ
dq
gj s
"kqxq
t k; ekukfr"BfrA
HkxorksegkohjL; "kM~
foa
' kfr' krrest U
e&egksR
l oo"ksZvk; kstukFkZLrq
r L;
fo' o' kkfUregkohjfo/kkuL; ppkZ
%l kEral oZ
= Jw
; rsA,rnfi fo/kkuat S
u

10

la
Ld`r kSvi w
oZ
eso l a
iR
L; rs
AArfLeu~fo/kkus"kM~
foa
' kfr' krek.kS
j ?; S
Z
HkZ
xorks
egkohjL; "kM~
foa
' kkfr' krxq
. kkukaea
=k%ok; q
e.Mysxq
a
t k; ekuk%Hkfo"; a
frAfda
cgq
uk] ek=kJhKkueR
; kj fprs
; aJhohjukFkLrq
fr%dkO
; n`"V~
; kvR
;U
res
o
egoi w
. kZ
j pukfo| rsA; fn Hkkoi {k&dyki{kksHk; ksjfi n`"V~
; kvL; k%ew
Y;ka
dua
f; rs rqbnadFkuaukfr' k; ks
fDri w
. kZ
efLr ; Uekrq
KkZ
ueR
; k%d`frfj ; a
la
Ld`r t S
uLrks
=dkO
; L; cgq
ew
Y; ef.kjfLrAvk| a
r a' kkU
rj l su i fj i w
. ksZ
; aj puk
Lrq
fri kBdkukapsrka
fl Hkq
HkDR
; ki xk; kaLukus
u fueZ
ykfu fon/kkfrA
HkkseZ
gkohjL; ekgkR
E;arnh;kU
rj a
x&foHkw
r hukap o.kZ
uavR
;U
reso euksgjefLrA
vfLeu~egkohjLrks=sHkkoi {k: i ' kjhjeR
;U
reso l kS
U
n; Z
' kkfy Lrks=dkO
; ksfpr
y{k.kl eq
i srapAt u
Sn' kZ
usHkDr%Lokjk/; afr l nS
o fouezLrn~
xq
. kHkkfor' p
HkofrAt S
usrj HkDrk%LodkO
;s
"kqLokjk/; al U
uhd`R
; rR
l knkr HkkS
frdykHk&
fePNfU
rAi j U
rqj kx}s
"kjfgrksHkxoku~pkVq
dkfj r; ku rql UuksHkofr u
f[kU
u%
AHkDrk%Loi q
. ; i ki QyS
j so rnuq
: i aQyayHkUrs
Au rqbZ
' oj s
PN; kA
vfLeu~
Lrks=s dof; =h Lokj k/; &HkxoUra egkohjeuUrxq
. kl a
;q
Dra
l oZ
t udY; k.kekxZ
n' kZ
dap eoki q
u%i q
u%rafr fou; Hkkoan' kZ
; frA
rL; k%Lrq
r kSvkjk/; xq
. ko.kZ
usdkI; fr' k; ksfDruZorZ
rs
A; r%vfr' k; ks
DrsLrq
r=S
ok'; drkuq
Hkw
; rs; =%xq
. kkukeYirkHkos
r~
AHkxoku~egkohjLrql dyHkO
;
t ufgr a
dj l Uer s%nkrk pkfLr A r L; xq
. kj kf' kHkkfork%l osZ
bU

&[ kxsU
&uj sU
&eq
uhU
&x.khU

kn; %
& ral knj a.kefU
rA l %kf.kuka
rki ku~dyq
"kku~p vi gj .k{ke%
Al %i kokiq
j sf=; ksxkfU
u#/; vuUrl q
[ k/kke
eks
{kaHkstsAl %' kj.kkxrHkDrkukaeksgkfn&nq
xq
. kO
Z
; k/khukarFkS
o uk'kdks; Fkk
fHk"kd~: t anw
j ks
dj ksfrA nq
%
[kkEcq
/kkSi frrsH;kst usH;%l ksoyEcuanok
rn~
nq
%
[kkfu fuokj; frAl foft rsfU

; %Hkzkft ".kq
foZ
ft ".kq
' pkfLrAl fPpnkuU
ne; ks

11

Hkxoku~i j c
az
kfLrAf=fo/kS
cks
Z
/kS
;Z
r %l %fueZ
q
ykR
ekrhFkZ
a
dj i nLFkks
fLrA
, oa
Hkw
r %l oZ
xq
. kl a
i UuksHkxoku~prq
xZ
fr"kqHkz
kUR
ok nq
%
[ ki k=at xR
kf.kua
nq
%
[ ks
H;ksj {kfrA
dof; =h dFk; fr gsHkxoku~! eR
l n`'kt xR
kf.kukeq
) kjad`R
ok rs
H;%
lU
efrannkrq
Ae; k; kU
; fi i q
. ; kfu d`r kfu rs
"kkaQy: i s
. kej .kl e; see
l ekf/kHkZ
orq
A eeS
rR
l kS
HkkX;efLr ; U
e; k Hkorks
usdkUr: i ks/keZ
%kIr%
A
vga
ai u
q%i q
u%dj kSc) ~
ok ; kps; Uej .kl e; see l ekf/kHkZ
orq
] ro
uket i r' p ee d.B%dq
f.Brksu Hkw
; kr~
A e; k prq
xZ
fr"kqegn~
nq
%
[ka
kIre~
Abneso dkj.kefLr ; nge/kq
ukro 'kj.kekxr%
Aee psrfl fu'p; ksfLr
; ko ukeea
=ksee eksgt furkaew
NkZ
arFkS
o gfj "; fr ; FkkfHk"kx~ea
=S
%l i Z
L;
fo"ke~
AHkork/; kuegkXukSLo' kjhjanX/okfl ) R
oakIre~
AHkor%
d#.kkn`f"V%
; eksifj Hkosr~
A/keZ
o`f) dj aHkor%' kkl uat ; rq
A
dof; =hl oku
Zso fl ) i nkIrku~ft uku~Lo f=dky' kq
/; SuefrAfonsgLFkk
vfi ft usU
k%eg~
; acq
f) annrqohjukFkLrq
fr%dkO
; fenaHkkoi {k: i s.kkrho
euksgj aft uHkDR
; kuq
: i apA dkO
; sHkfDrfri knu' kS
yh HkDrkukan; kfu
Li `'kfr rs"kqp ns
oafr l a
Eiw
. kZ
r ; kl ei Z
. kHkkoat u; frA
dyki {kkR
edl kS
U
n; Zfurj keso peR
dkfj orZ
r sAcl Urfrydk&f' k[kfj .kh
nzrqfoyfEcr&eU
nkkU
rk&Hkq
ta
x; kr&i `Foh&vk; kZ
fnNU
nl qxz
fFkrs;aokDl `f"V%
NU
n%
i fj orZ
uek/; ees
u HkDrkukafpkekg~
ykn; frA ek/kq
;Z
&l kn&vkstl ka
dkO
; xq
. kkukal ekos'ksu dkO
; erhoksR
d"kZ
onHkor~
Al ekl 'kS
yhekfya
fxrkO
; kl ' kS
yh
dkO
; Hkkoku~fo' knku~drq
erho{kekA vuq
Z
kl ks
i ek: i dks
R
s
{kknhidks
nkj
l kjknhukey~
dkjk.kkal ekos'ksu dkO
; ' kjhjerho' kksHkkfr' k; akIror~
A^fo".kq
*
Hkz
kft ".kq
&Hkfo".k&
ql fg".kqHk`r hukai nkuka; ks
xk'psr' peR
dq
oZ
fU
rA rFkS
o

12

nk=s
] nk=s]g=sZ
] ga
=s
Z
] os
=sHk`frukaprq
F; Z
U
ri nkuka; ks
xS
%dkO
; l kS
U
n; Z
erho
psrks
gj at kre~
Al eLri nkuka; ks
xS
j fi dkO
; L; Hkkoroafuj Urj aLi "Vrj a
dj ksfrA Lrq
fri kBdk%dq
=kfi vFkZ
dkfBU
; aukuq
Hkoa
fr ds
fpn~oS
; kdj .kk%
dkO
;s
fLeU
ui kf.kuh;ku~; ksxku~n`"V~
ok' ka
fdrk%L; q
%
A' ka
dkl ek/kkukFkrS
%
dkrU
=O
; kdj .kan`"VO
; e~
A
dkO
; L; kL; l a
Ld`r &fgUnh Vhdkd=hZKkJe.kh ekrkpUnukerh
dkO
; j pf; ; k%ekrq
KkueR
; k%l ka
l kfj di {ks.k y?kq
Hkfxuh] l k/kq
R
oi {ks.k p
r fPN"; k or Z
r sA mkj Hkkj r okfl uka d`r s Lr q
r s%fgUnh Hkk"k; k]
mkjHkkjrsrj i kBdkukad`r sp l a
Ld`r Hkk"k; k vuq
oknksegnq
i ; ks
xh orZ
rs
A
} ; ksjsoHkk"k; ks
j uq
oknksR
;U
res
o oS
nq
"; i w
. kZ
%
AdkO
; LFkHkkoroap fo' knf; rq
&
eq
i;q
Drks
fLrAvuq
oknd=hZekrkpUnukerhmPPkLrj h;kl kf/kdk] fonq
"kh]
ysf[kdk] dof; =h] e/kq
j xkf; dk] okDiV~
ohopudq
' kykpkfLrAr; kj fprkfu
f}' krknI; f/kdkfu HkfDrxhrkfu l fUrA l k e/kq
j d.Bh vfLr rL; k
xhrkfu Jq
R
okJksrkjksea
=eq
X/kkHkofUrAfgU
nhl a
Ld`r &kd`r &va
xzs
t hHkk"kkl q
l kl kf/kdkjafy[ kfrAohjukFkLrq
rs
#Hk; ksHkkf"k; ksjuq
okn%' kh?kz
es
o yksdf; ks
Hkfo"; frAKku&/; kui j k; .karnh;O
; fDrR
oal nS
o Lrq
R
; aueLdj .kh;apkfLrA
la
?kLFkksgfLrukiq
j LFk&t Ecw
} hii hBk/kh'kks{kq
Yydkseksrhl kxj ksfi ueLdj .kh;
, okfLrArnh;sj.kkfHkjso Lrq
rs
%dk'kudk; ' kh?kz
r kakIuksr~
ArL; ; ks
xnkua
l nS
o Lej .kh;a
A
vk'kkfj k; fn; aohjukFkLrq
fr%yks
df; ksHkfo"; frAt uku~Hkxon~
HkfDa
r
p psjf; "; frA
vDVw
cj 2001
&Mk- i z
dk'kpUn t S
u
l kfgckckn
m-i z
-

14

ije iw
T; xf.kuhiz
eq
[ k JhKkuerhekrkt hdk

ea
x y v k' khokZ
n
^^ue%Jhi q
#ns
ok; /keZ
r hFkZi z
ofrZ
us
A
l okZ
%fo| kdyk] ; LeknkfoHkw
r keghrys
Z
AA**
ns
o] ' kkL=] xq
# dhHkfDr es
ai z
;q
Dr fd, x, ' kCn fuf' pr ghys
[ ku ' kfDr
dksfodfl r dj uses
adkj.k gks
r sgS
Avi usKku dksc<+
a
kusdsfy, ft ruk nw
l j ks
a
dksKku fn; kt k, xk mrukvf/kd Kku c<+
xkvkS
s
j ft ruk Hkxoku dhHkfDr es
]
a
xq
# dhHkfDR
k es
afy[ kk t k, xk mruk ghKku c<+
r k t k, xkA
vkf; Z
dkpa
nukerht husdkrU
=O
; kdj .ki <+
dj ml dkmi; ksx dj rsgq
, es
jh
iz
sj.kk l sesjs}kjkj fpr ^Jhegkohj Lrks
=* i j l a
Ld`r , oafgU
nhVhdkfy[ khgS
A
mUgks
usl a
a
Ld`r es
ai w
t u , oaLrq
fr; kaHkhfy[ khgS
] ysfdu l a
a
Ld`r Vhdki zFke ckj fy[ kh
gS
Al q
U
nj ] l j y Hkk"kk es
afy[ khxbZ; g Vhdk mudsKku dkso`f) a
xr dj s
A
budhrhozcq
f) gks
usl scpi u l sgh; svusdks
aHkt u] i w
t u] pkyhl k vkfn
dhj puk dj rhj ghgS
a
Aesjs} kjk fyf[ kr "kV~
[ k.Mkxe dhl a
Ld`r Vhdk dk fgUnh
vuq
okn HkhosorZ
eku es
adj j ghgS
Aekeksfguhds/keZdsl a
a
Ldkj bUgsafoj kl r esa
feysgS
aft U
gksa
usnw
/kfi ykusdsl kFk&l kFk/keZ
: i hve`r dh?kw
a
Vhdki ku dj k; kFkkA
vkf; Z
dkpa
nukerht hdhva
xz
t hHkk"kkes
s
aHkhfo' ks
"k#fp gS
AbUgks
usdbZ, d
a
Hkt u , oai w
t k, aba
xfy' kes
aHkhj phgS
AvkR
a
e fo' kq
f) vkS
j {k; ks
i ' ke dho`f) Kku
ds} kjk ghgks
r hgS
ANg<kyk es
afy[ kk gS
&
^^Kku l eku u vku t xr esal q
[ kdksdkju] bg i j ekr`e t Ue t j ke`r j ksx fuokju]
dksfVt Ue ri ri SKku fcu deZ>j st s
] KkuhdsfNuekfgaf=xq
fIr rsl gt Vj sarsAA**
Hkxoku egkohj Lokehds' kkl u dky es
amudsxq
. kks
adkxku l a
Ld`r ] fgUnh
dsek/; e l sfd; kx; kgS
Afo} Tt u l j y l a
Ld`r Vhdkdks, oal k/kkj.kt u fgUnh
Vhdkdksi <+
dj Kku i z
kIr dj s
Al Hkhi kBdx.kbl i q
a
Lrd dksi <+
dj Hkxoku dh
HkfDr dj rsgq
, Hkxoku egkohj LokehdsokLrfod t hou l si fj fpr gks
] vkS
a
j
deks
adh fut Z
Z
j k dj rsgq
, iq
. ; vft Z
r dj s
a; g ea
xy vk'khokZ
n gS
A
vkf; Z
dkpa
nukerhbl hrj g l svi usKku dkmi; ks
x dj rsgq
, ] ' kq
Hkks
i ; ks
x
es
ayxkrhj gs
A ft u/keZ
a
] ft ukxe dhi z
Hkkouk dj rhj gs
avkS
j , d fnu deks
adks
Z
u"V dj eks
{kekxZdksi z
' kLr dj s; ghmudsfy, es
j k ea
xy vk'khokZ
n gS
A

Jhegk
oh
j Lrk
s
= dhj pf; =hi j ei w
T;
xf.k
uh
iz
eq
[ kJhKk
uerhek
rk
t hdk

t hou i fj p;

la
?kLFk&cz
- dq
- chuk t S
u
la
?kLFk
^^rw/kjrhi j l j Lorhvorkj gS
]
rq
>es
al kj kHkjkKku Hk.Mkj gS
A
i j midkj rs
j st hou dkl kj gS
]
bl hfy, xq
. kxkrkl c l a
l kj gS
AA**
iw
T; vkf; Z
dkJhpU
nukerhekrkt hdhHkt u dhbu i a
fDr; ks
adsek/; e l s
ije iw
T; xf.kuhiz
eq
[ kJhKkuerhekrkt hdkNks
Vkl k] ys
fdu l kj Hkjkgq
vk
i fj p; n`f"Vxks
pj gksrkgS
Aft udst hou dk, d&,d {k.kegR
oi w
. kZgS
] ft udseq
[k
l sfudyhok.khve`r ok.khgS
] ft udhys[kuhdk,d&,d ' kC
a
n l k{kkr~ft uok.khdk
: i gS
A, s
l hi w
T; ekrkt hdkl a
f{kIr i fj p; fy[kusdki z;kl dj j ghgw
A
22 vDVw
cj l u~1934 ' kjn i w
f.kZ
ekdhj kf= es
avo/ki z
ka
r esackjkca
dhft ys
dsfVdS
r uxj xzke es
aJs
"BhJhNks
Vs
yky ds?kj es
aekrkeksfguhdhdq
f{kl s, d
dU;kj R
u dkt Ue gq
v kft l dkuke nknhuscM+
sI; kj l sj [ kkFkk^^eS
uk**A^ea
*
S
^uk* vFkkZ
r ~eS
aughaQl w
a
xh?kj&x`gLFkh: i hdhpM+esa
AeS
a
ukusvi usuke dksl kFkZ
d
dj rsgq
, , d fnu x`g: i hfi a
t M+
sl sfudy dj R
; kx ekxZdksvi ukfy; kA
l u~1952 esa' kjn i w
f.kZ
ekdsfnu ckjkca
dhes
avkpk; Z
jR
u Jhns
' kHkw
"k.kt h
egkjkt l sl Ire i z
frek: i vkt U
e czz
p; Zozr ,oax`gR
; kx oz
r xzg.kfd; kAl u~
1953 es
apS
= d`- , de dksegkohj t hvfr' k; {ks
= i j {kq
fYydknh{kk/kkj.kdj
^ohjerh* uke i zkIr fd; kAl u~1956 es
aoS
' kk[ kd`".kknw
t dksek/kksjkt i q
j kes
a
pkfj = pdzorhZvkpk; Z
Jh' kkfU
rl kxj t hdsi z
Fke i f' k"; vkpk; ZJhohjl kxj t h
egkjkt dsdj deyks
al svkf; Z
dknh{kki zkIr dj vkf; Z
dk^Kkuerh* uke i zkIr fd; kA
vkpk; Zohjl kxj t hegkjkt usi w
T; ekrkt hdksft l l e; vyx l a
?kcukdj
fogkj dj usdhvkKknh] ml l e; ek= bruhf' k{kknhFkhAKkuerh! rq
e vi us
uke dk/; ku j [ kukAxq
# dhvueks
y f' k{kkdksn; es
a/kkj.kdj i w
T; ekrkt h
usvi usuke dsvuq
: i dk; Zdj dsl Eiw
. kZfo' o dksvk'p; Z
pfdr dj fn; kgS
A
iw
T; ekrkt husvi uhys[kuhdk' kq
Hkkja
Hkl u~1955 esal oZ
i zFke ft us
U
nzHkxoku
dsl gl zuke ea
=ks
adhj pukdj ds
] , d gt kj vkBuke l sHkxoku dhoa
nukdhA
iq
u%l u~1965 es
ackgq
cyhLrks= vkfn dhj pukdhAl u~1969&70 es
aU
; k;

15

dsl oksZ
Pp] fDy"Vre xz
UFkv"Vl gl z
hdkfgU
nhvuq
okn fd; kA
iw
T; ekrkt hvi ust U
efnu i j Hkxoku dksdks
bZu dksbZd`fr&jpukfy[kdj
Hks
a
Vdj rhgS
Abl hJ`[ kykesal u~1970 esa' kjn i w
a
f.kZ
eki j i w
T; ekrkt husHkxoku
egkohj dsxq
. kksadks36 ' yksdks
aes
afuc) dj ds^Jhegkohj Lrks=* Hkxoku egkohj
dsJhpj .kks
aes
al efi rZ fd; kAi w
T; vkf; d
ZkJhpU
nukerhekrkt husl u~1990
es
abl Lrks= dhl a
Ld`r VhdkvR
; Ur l j y Hkk"kkes
afy[ khAft l dsi zdk'ku dk; ksx
vc vk; kgS
A8 vDVw
cj 1995 ' kjn i w
f.kZ
ekdks"kV~
[ k.Mkxe l w
= xzU
Fki j ^fl ) ka
r
fpUrkef.k* uke l sl a
Ld`r Vhdkfy[kusdk' kq
Hkkja
Hkfd; kA4 o"kZdsva
nj 8 i q
Lrdksa
dh1600 i `"Bks
aes
al a
Ld`r Vhdkfy[kdj i w
. kZdhAfgUnhVhdki w
T; i zKkJe.kh
vkf; Z
dkJhpUnukerhekrkt husfy[khgS
Aft l esal si zFke i q
Lrd fgU
nhVhdkl fgr
i zdkf' kr gkspq
dhgS
A
vkt l syxHkx 1000 o"kZi w
oZvkpk; ZJhusfepa
nzfl ) kU
r pdzorhZusft l i zdkj
Ng [ k.M: i }kn' kka
x : i ft uok.khdksi fj i w
. kZvkR
el kr dj dsl kj : i esanzO
;&
la
xz
g] xksEEkVl kj] yfC
/kl kj bR
; kfn xa
zFkvi uhys[kuhl si zlfor fd, Fks]mlhi zdkj
bl chl ohal nh dh ekrk Kkuerh t h usl eLr miyC
/k t S
ukxe dk xgu
v/; ; u&euu&fpa
r u dj dsbl fl ) kU
r fpa
r kef.k : i l a
Ld`r Vhdk ys[ku dk
egR
re dk; Zfd; k gS
A 1000 o"kZi w
oZvkpk; ZJhohjl su Lokeh }kjk fyf[kr
^/koykVhdk* dsi ' pkr~bl egku xza
Fkdhl j y Vhdkys[ku dkdk; Zi z
Fke ckj gks
j gkgS
A
iw
T; ekrkt h} kjkfyf[ kr 250 xza
Fkt gkmudhKku xfj ekdkscrkj gsgS
aogha
lL
ad`r es
afy[ kh1&2 ughal S
dM+
ks
aLrq
fr; kagS
a, dk{kjhl sysdj vus
dk{kjhNUnks
aes
a
iw
T; ekrkt hus24 rhFkZ
dj ks
a
adhLrq
fr l a
Ld`r esafy[ kdj i z
nku dhgS
Ai w
a
T;
pa
nukerhekrkt hus, d Hkt u es
afy[kkgS
&
t hoUr j gs
xh; q
x&; q
x rd] ft u' kkl u dh; sfu' kkuh]
l Urks
adsl a
x es
aKkuerhekdhi q
#"kkFkZdgkuh
ft udhdk; kdsj ks
e&j kse] es
aft uoj uke l ek; kA
ft u/keZdk /ot ygj k; k------Hkxoku egkohj ds' kkl u es
avk- ohjl s
u] vk- dq
a
ndq
a
n] vk- vdya
d ns
o ds
ekxZdkvuq
l j .kdj usokyh] vkf; d
ZkJhl q
ykspukdhi z
frew
frZxf.kuhekrkt h
dsJhpj .kks
aes
adks
fV' k%oUnu dj rsgq
, ft us
UnzHkxoku l s; ghi z
kFkZ
ukdj rhgw
fd
iw
T; ekrkt hnh?kkZ
; qgksa
&'krk; qgksaLoLFkj gs
avkS
j ge l Hkhdksvi ukea
xy vk'khokZ
n
i znku dj rhj gsa
A

i j ei w
T; i zKkJe.khvkf; Z
dk JhpUnukerhekrkt hdk

t hou i fj p;
ysf[ kdk&cz-dq
- vkLFkkt S
u
la
?kLFk
^^pUnu t S
l h[ kq
' kcwl s
] ft uust x dksl q
j fHkr dhuk]
egkohj i z
Hkqds' kkl u es
] pUnukefr uke i z
a
kIr dhukA
JhKkuer hekr kt hdhf' k"; k r q
e gksekr egku]
ueu d: r o pj . kksaesav kS
j d: xq
. kxkuAA**
egku~_f"keq
fu; ks
adhri ks
Hkw
fe] fo' o dksvf} rh; l a
Ld`fr i znku dj us
okyh] ^ft vksvkS
j t husnks
* : i vfga
l kdkl a
ns
' kQS
ykusokyh] bl Hkkjr
dhol q
U/kjki j czkh] l q
U
nj h] pUnuckyk] Kkuerhekrkt ht S
l hvus
d
ukjh j R
uksaust U
e fy; k gS
] ml h i j Eij k esarhFkZ
a
dj ks
adh t U
eHkw
fe
v; ks/; kdsfudVckjkca
dhft ysdsfVdS
r uxj xzke es
afi rkJhNks
Vs
yky
, oaj R
uks
adh[ kku ekeks
fguhdhi fo= dq
f{kl s18 ebZl u~1958 T; s"B
d`".kkvekol dksckjgohal a
r ku ds: i es
at U
e ysusokyh^dq
- ek/kq
j h*
orZ
eku es
ai w
T; vkf; Z
dk JhpU
nukerhekrkt hgS
A
a
^; Fkkuke rFkkxq
. k* dks/kkj.kdj usokyhi w
T; vkf; Z
dkJhpUnukerh
ekrkt h dk O
; fDrR
o] {k; ksi' ke xq
. k] dfoR
o i zfrHkk vkfn vf}rh; gS
A
13 o"kZdhNksVhl hmezesal q
xa
/kn'kehdhi fo= frfFkesavt esj
j kt -esa
vkt hou czp; Zozr /kkj.kfd; kAykS
fdd v/; ; u ek= gkbZ
Ldw
y rd gks
rs
gq
, Hkhrhozcq
f) gks
usl sl u~1972 es
al ksyki q
j l s' kkL=hdhi j h{kknsdj
' kkL=h dh mikf/k] 1974 esafo| kokpLi fr dh mikf/k i z
kIr dhA l u~
1981 esanksi zfrekdsozr , oa1987 es
al Ire i zfrekdsozr ,oax`g&R
; kx
ozr xzg.k fd; kA R
; kx] l a
; e dsi fj .kkeks
aesafo' kq
) rk dksc<+
krsgq
,

17

30 o"kZdhmezes
a, sfrgkfl d rhFkZgfLruki q
j es
at Ecw
} hi LFky i j i w
T;
xf.kuhizeq
[ k JhKkuerhekrkt ht hdsdj deyksal s13 vxLr 1989
Jko.k' kq
Dyk11 dksvkf; Z
dknh{kki zkIr dj ^pU
nukerh* uke i zkIr fd; kA
ys[ku dk; Zrksnh{kkdsi gysl sghi z
kja
Hk gksx; kFkkAl e; l kj dh
xkFkkvksadk , oady' kksadk i | kuq
okn] dq
ndq
a
a
n ef.kekyk dk i | kuq
okn]
ekS
fyd i q
Lrdks
adkys[ku] Kku T; ksfr dhHkkjr ; k=k] vo/kdhvueks
y
ef.k] t S
u/keZi z'uks
R
rj &ekyk] i w
t u] pkyhl k] vkjrhvkfn vusd i q
Lrdksa
dkys
[ ku dj pq
dhgS
AHkt u j pukdhl a
a
[ ; krks400 l si j i gq
p
pq
dhgS
Al E;XKku ekfl d i f=dkdsys[ku dkdk; Z
Hkkj vki dsi j gS
A
vki usHkt u] i w
t u] i z
opu vkfn dsek/; e l s] vi uhok.kh: i l q
xa
f/k
l st xr dksvkIykfor fd; kgS
ApkS
chl dYinq
ze fo/kku dse/; vki dh
fo} R
rk] vks
t fLork] opuks
aes
aekfeZ
drk] l kjxfHkZ
r k dksns
[ krsgq
, iw
T;
xf.kuhizeq
[ kJhKkuerhekrkt hus^^i z
KkJe.kh** dhmikf/kl svki dks
vya
d`r fd; kgS
AfgU
nh] l a
Ld`r ] va
xz
sthvkfn Hkk"kkvksadhvki fl ) gLr
ysf[kdkgS
A
a vki usva
xzs
t hesadbZ, d Hkt u ,oai w
t k,afy[khgS
a
AorZ
eku
esai w
T; ekrkt h}kjkfyf[kr "kV~
[ k.Mkxe i j ^fl ) ka
r fpa
r kef.k* uke dh
la
Ld`r VhdkdkfgUnhvuq
okn dj j ghgS
a
Avki dsfo"k; es
a; g i a
fDR
k; ka
l kFkZ
d gS
&
a
^^fo} R
rkvki dhvf} rh; ] ok.khes
agS
Svkst]
opuksaesaekfeZ
drk] ys[kuhesagSt ks'kAA**
vki ^vk'kq
* dfof; =hgS
al e; kuq
dw
y Hkt u vki i w
T; ekrkt hdhi zs
j .kk
l srq
j ra fy[kdj nsnsa
srh gS
a
A KkuT; ksfr dh Hkkjr ; k=k , oarhFkZ
a
dj
_"kHkns
o l eol j .kJhfogkj dsHkkjr Hkze.kes
savki dkvi w
oZ; ksxnku
j gk gS
Ai w
T; ekrkt h dh i zs
j .kk l sgq
, j k"Vh; ,oava
r j kZ
"Vh; l Hkh
dk; Z
dzeks
aes
svki dkekxZ
a
n' kZ
u j gkgS
AHkxoku egkohj Lokehds2600os
a

18

tU
et ; U
rhdsi kou vol j i j vki usi w
T; ekrkt hdhvkKk,oai z
sj.kk
l sHkxoku egkohj dht UeHkw
fe dq
. Myi q
j dksvkxekuq
l kj l R
; fl )
dj usdsfy, vus
dks
axz
a
Fkksa
] iq
Lrdks
adk v/; ; u dj ds; g rF; mt kxj
fd; kfd Hkxoku egkohj dhvl yht UeHkw
fe ^dq
. Myi q
j * ghgSoS
' kkyh
ugha
AoS
' kkyhrksHkxoku egkohj dhufugky gS
ArhFkZ
dj dHkhufugky
a
esat U
e ughays
srs
Aj R
uksadho`f"V ekrk dsvka
xu esaghgks
r hgS
AdkQh
esgur dj ds^egkohj t U
eHkw
fe dq
. Myi j * uke l si q
Lrd rS
; kj dj ds
yks
xksadksi znku fd; k gS
A
^^/keZfoHkw
fr deZLo: i h] l R
; ' kks/kdhdY; k.kh]
/kU; fd; kgSru&eu vi uk] i kou ekefgek'kkyhA**
iw
T; JhKkuerhekrkt h} kjkj fpr ^egkohj Lrks=* i j vki usl a
Ld`r
Vhdk dksvfr l j y Hkk"kk es
afy[kdj i z
nku dh gS
Al a
Ld`r esaVhdk
fy[ kuk ,d dfBu dk; ZgSfQj Hkhvki usvi us{k; ks
i ' ke dscy i j
dfBu dk; Zdksl j y dj fy; kgS
Acz
p; Zdsrst l sKku esao`f) gksrh
gSrHkhrks; g i a
fDr; kW
al kFkZ
d gS
&
a
^^czp; ZdhfueZ
yr k l scq
f) o`f) r k i zdV gq
bZ
]
l kfgR
; l `t u dhvuq
i e efgek] czp; Zl sl q
?kVgq
bZ
A**
, slhi w
T; i zKkJe.khvkf; Z
dkJhpUnukerhekrkt hes
axq
. kvusd gS
A
a
eS
aft usUnznso l s; ghi zkFkZ
ukdj rhgw
fd i w
T; ekrkt hnh?kkZ
; qgksa
] LoLFk
j gsavkS
j vi uhok.kh: i hve`r l s]vuq
i e ys
[ kuhl s]l HkhdksykHkkfUor
dj rhj gsa
A
va
r esai w
T; ekrkt hl s; g i z
kFkZ
ukdj rhgw
fd vki dkea
xy vk'khokZ
n
, oaokR
l Y; e; hLus
g ges
' kk i z
kIr gksrk j gsa
A
^v ykS
fdd i zfr Hkk dh/kkj hpUnuker ht hekr A
dj j gh^^vkLFkk** ; ghHkkoukfeyrkj gsvk'khokZ
nAA**

20

la
LFkku dki fj p;
&de; ks
xhcz- j ohUnzdq
ekj t S
u
gfLruki q
j &ft l gfLrukiq
j es
sabl l a
LFkku }kjkj k"Vh; Lrj i j dk; Z
&dyki py
j gsgS
aog gfLrukiq
j , d , sfrgkfl d , oai kS
j kf.kd uxj hgS
A; gki j tS
u /keZdsi z
Fke
rhFkZ
a
dj Hkxoku _"kHkns
o dhi zFke i kj.kkgq
bZgS
] dkS
j o&i k.Mo dh; g j kt /kkuhj gh
gS
] n' kZ
u i zfrKkes
ai z
fl ) euksorhdkbfrgkl bl hgfLrukiq
j l st q
M+
kgq
v k gSrFkk
vU
; vus
d i kS
j kf.kd dFkkud bl gfLruki q
j l st q
M+
sgq
, gS
a
A
la
LFkku dk t Ue& i w
- xf.kuh vkf; Z
dkjR
u t h Kkuerh ekrkt h dh i z
j .kk l s
s
fnxEcj t S
u f=yks
d ' kks
/k l a
LFkku
j ft -dk t Ue l u~1972 es
agq
v kA
la
LFkku dhdk; Z
dkfj .kh&l a
LFkku dsfu; ekuq
l kj i zR
; sd o"kZesal a
LFkku dhdk; Z
dkfj .kh
dkxBu i w
T; ekrkt hdhvkKkl sgksrkj grkgS
ALo- MkW
- dS
yk'kpa
nt S
u
j kt kVk; t
fnYyhbl l a
LFkku dsl oZ
i zFke 1972 esav/; {k euksuhr fd; sx; sFksA
orZ
eku dk; Z
dkfj .khesaJh x.ks
' khyky t h j kuhokyk dksVk] Jh nsodq
ekj fl a
g
dkl yhoky ba
nkS
j] l a
j {kd i n i j euksuhr gS
a
A cz- Jh j ohU
nzdq
ekj t S
u v/; {k]
Jhft us
U
nzi zlkn t S
u] Bsdsnkj&fnYyh&dk; kZ
/; {k] JhdS
yk'k pa
ntS
u dj ksyckx] ubZ
fnYyh&egkea
=h] Jh eukst dq
ekj t S
u] gfLruki q
j
esjB i z
okl hdks"kk/; {k i n i j
euksuhr gS
Abl dsvfrfj Dr vusd x.kekU
a
; egkuq
Hkko l a
LFkku dsmik/; {k, oavU
;
i nksai j i nkl hu gS
a
A
fuekZ
. k&l u~1975 l sgfLruki q
j es
at Ecw
} hi j pukl sfuekZ
. kdk; Zi zkja
Hkfd; k
x; kAvc rd t a
cw
} hi LFky i j t Ecw
} hi dhj pukdsfuekZ
. kdsl kFkgh; kf=; ks
]
a
' kks
/kkfFkZ
; ksa, oai ; Z
Vdks
adsfy, yxHkx 250 dej so yS
V cu pq
dsgS
Arhuew
a
frZ
ea
fnj dk fuekZ
. k gq
v k gS
] ft l es
arhu os
fn; k gS
a
A eq
[ ; os
nhes
aHkxoku vkfnukFk]
Hkjr o ckgq
cyh dh ew
frZfoj kt eku gS
arFkk vxy&cxy dh os
nh esaHkxoku~
i k'oZ
ukFk] Hkxoku~usfeukFk dhi z
frek foj kt eku gS
a
AHkxoku~egkohj Lokehdk
dey ea
fnj cudj dy' kkjks
g.ko ea
fnj osnhi z
fr"Bkegks
R
l o ebZ
] 1990 es
al a
i Uu
gkspq
dhgS
A bl dsvykok l k/kq
v ks
adsj gusdsfy, j R
u=; fuy; ] dk; Zl a
pkyu
dsfy, dk; kZ
y; , oai kuhdhl q
fo/kk dsfy, Va
dhHkhcukbZt k pq
dhgS
AvU;
fuekZ
. k dk; ZHkh; ks
t ukuq
l kj py j gsgS
] ft udk o.kZ
a
u Hkfo"; es
al ekt dsl e{k

iz
Lrq
r gks
xkAbl dsvfrfj Dr Hkxoku okl q
iw
T; ea
fnj ] ' kka
fr] da
Fkq
q
] vj ukFk ea
fnj ]
/; ku ea
fnj ] ea
fnj ] l gl z
dw
V ea
fnj ] chl rhFkZ
dj ea
a
fnj ] Hkxoku _"kHkns
o ea
fnj ]
dS
yk'ki oZ
r ea
fnj vkfn dk uo fuekZ
. k Hkhvkd"kZ
. k dsds
UnzgS
A
a
' kS
{kf.kd xfrfof/k; k&fuekZ
. kdsvfrfj Dr l a
LFkku ds}kjkf' k{kk, oa/keZi zpkj
dk dk; ZHkh l e; &l e; i j gks
r k j gk gS
A f' k{k.k&i z
f' k{k.k f' kfoj ] l s
ehukj]
va
r j kZ
"Vh; l s
ehukj ] dq
yi fr l Eesyu] Hkxoku _"kHkns
o vUrj kZ
"V h; fuokZ
.k
egks
R
l o vkfn dsvk; kstu Hkhl a
LFkku ds} kjk gks
r sj grsgS
A
a
l E;XKku ekfl d i f=dk dk i z
dk'ku& i w
- xf.kuh vkf; Z
dkjR
u Jh Kkuerh
ekrkt h} kjkfyf[ kr pkjks
avuq
; ks
xks
al s; q
Dr , oa/keZi zHkkoukdsl ekpkjksal sl fgr
l E;XKku ekfl d i f=dk dk i z
dk'ku t q
ykbZ
] 1974 l sbl h l a
LFkku dsva
r xZ
r
iz
kja
Hk fd; k x; k Fkk] ft l dk foeks
pu i -i w
- vkpk; ZJh/keZ
l kxj t hegkjkt ds
dj deyks
al s, sfrgkfl d fnxEcj t S
u yky ea
fnj ] fnYyhea
s1 t q
ykbZ
] 1974 dksfd; k
x; k FkkAHkkjro"kZdsi zR
;s
d iz
ka
r esayxHkx l Hkhuxj ks
aes
abl i f=dk dsl nL; gS
a
rc l sysdj vkt rd ml ekfl d i f=dk dk i zdk'ku fuj kck/k py j gk gS
A
ohj Kkuksn; xzUFkekyk&l a
LFkku dsva
r xZ
r ohj Kkuks
n; xz
UFkekykdhLFkki uk
l u~1974 es
adhxbZ
] ft l es
ai z
Fke i q
"i ds: i es
av"Vl gl zh ds, d Hkkx dk
iz
dk'ku 1974 esagq
v k FkkAml dsckn i w
- Kkuerhekrkt h} kjk fyf[ kr yxHkx
200 xz
UFkks
adki z
dk'ku vc rd gkspq
dkgS
AcPpks
adsfy, cky fodkl
pkj Hkkx
, oabUnz
/ot e.My fo/kku] dYinq
e e.My fo/kku] rhuyks
z
d e.My fo/kku]
l oZ
r ks
Hknzfo/kku vkfn vus
d iz
dk'ku vR
; Ur yksdfi z
; gS
A
a
t Ecw
} hi i q
Lrdky; & l a
LFkku dsva
r xZ
r , d fo' kky i q
Lrdky; Hkhcuk; kx; k
gS
] ft l dkuke ^^t Ecw
} hi i q
Lrdky; ** j [ kkx; kgS
Abl i q
Lrdky; es
afo' ofo| ky;
dsi q
Lrdky; ks
adsvuq
l kj ghi q
Lrdks
adksl a
fpr fd; k t k j gk gS
A
ia
pdY; k.kd i z
fr"Bk; s
a
&i z
Fke i a
pdY; k.kd i z
fr"Bk l u~1975 es
aHkxoku~
egkohj Lokehdhl okukSQq
Va
phi z
frekdhgq
bZFkhAbl dsfy, ml l e; ] l e;
de gks
usl s, d Nks
Vsl sdej sdkghfuekZ
. kgksl dk FkkAbl hdej sdksgVkdj
orZ
eku esaHkO
; dey ea
fnj dk fuekZ
. kdk; Zl EiUu gq
v kgS
Abl i a
pdY;k.kd es
a
pkfj = porhZ108 vkpk; ZJh ' kka
frl kxj t h egkjkt ds r`r h; i kpk; Z
Jh/keZ
l kxj t hegkjkt fo' kky l a
?kl fgr , oa, ykpk; ZJhfo| kua
n t ho xf.kuh

21

vkf; Z
dkj R
u Jh Kkuerh ekrkt h dk l kfUu/; i z
kIr gq
v k FkkA i z
fr"Bkpk; Z
ia
- Jho/kZ
eku i k'oZ
ukFk ' kkL=h] l ks
yki q
j fuokl hFks
A
f} rh; i a
pdY; k.kd&93 Qq
V a
psl q
es
# i oZ
r ds16 ft ufcEcks
adk29 vi z
y
S
l s3 ebZ
] 1979 rd vk; ks
ft r fd; k x; kAbl i a
pdY; k.kd egks
R
l o es
avkpk; Z
Jhf' kol kxj t hegkjkt dsf' k"; vkpk; Z
dYi Jh Js
; kl a
l kxj t hegkjkt dk
l kfUu/; , oaxf.kuhvkf; Z
dkf' kjks
ef.kJhKkuerhekrkt hdkl kfu/; i z
kIr gq
vk
FkkAi w
T; Jh; sghJs
; ka
l l kxj t hegkjkt l u~1990 es
avkpk; ZJh' kka
frl kxj
t hegkjkt dhi j Eij kes
ai a
pe i i j i z
fr"Bkfi r fd; sx; sFks
Abl vk; ks
t u ds
iz
fr"Bkpk; Zcz
-lw
j t ey t hfuokbZFks
A
r`r h; i a
pdY; k.kd i z
fr"Bkegks
R
l o&28 vi z
y l s2 ebZ
S
] 1985 rd l EiUu
gq
v kA; g vk; kstu t Ecw
} hi dsl eLr ft ufcEcksadsi a
pdY;k.kd dkvk; ks
t u FkkA
; g l ekjksg j k"Vh; Lrj i j l EiUu gq
v kA bl esal kfu/; i z
kIr gq
v k vkpk; Z
Jh/keZ
l kxj t hegkjkt dsl a
?kLFkl k/kq
x.kks
adk, oavk- Jhl q
ckgq
l kxj t hrFkk
xf.kuhvkf; Z
dkjR
u JhKkuerhekrkt hdsl a
?k dkAi z
fr"Bkpk; Zcz
-lw
j t ey t h
FksAl ekjks
g esaHkkjro"kZdsi zR
;s
d iz
kUr l s/kekZ
uq
j kxhca
/kq
v ks
ausHkkx fy; krFkkmiz
- l j dkj dkHkh' kkl u dhvks
j l svPNkl g; ks
x j gkAmR
rj i z
ns
' kdsrR
dkyhu
eq
[ ; ea
=h Jh ukjk; .knR
r frokjh ust Ecw
} hi dk mn~
?kkVu fd; k Fkk rFkk vU;
ds
U
nz
h; o mR
rj i z
ns
' k dsea
=hx.k o l ka
l n Hkhl ekjks
g es
amifLFkr gq
, Fks
A
prq
FkZi a
pdY; k.kd& 6 ekpZl s11 ekpZ
] 1987 rd l EiUu gq
v kA bl
egks
R
l o es
aHkxoku~i k'oZ
ukFko Hkxoku us
feukFkdhnksfo' kky i n~
ekl u i z
frekvks
a
dki a
pdY;k.kd egks
R
l o gq
v kAbl dk; Z
dz
e es
avkpk; ZJhfoeyl kxj t hegkjkt
dsfo' kky l a
?k dk rFkk xf.kuhvkf; Z
dk f' kjks
ef.kJhKkuerhekrkt hdk l kfUu/
; iz
kIr gq
v kAbl i z
fr"Bkdsi z
fr"Bkpk; Zi a
- Jhf' k[ kjpa
n t hfHk.MFks
Abl h' kq
Hk
vol j i j l q
es
# i oZ
r i j Lo.kZdy' kkjks
g.k Hkhfd; kx; kAeq
[ ; vfrfFk ds: i
es
aek/koj ko fl a
f/k; k] rR
dkyhu ds
Unz
h; j s
yea
=h vk; s
A
Kku T; ks
fr i z
orZ
u& 4 t w
u] 1982 dksykyfdyk eS
nku] fnYyh l st Ecw
} hi
KkuT; ks
fr j Fkdk i z
orZ
u rR
dkyhu i z
/kkuea
=hJherhba
fnj kxk/khdsdj &deyksal s
gq
v k FkkAfuj Urj 1045 fnuks
ard bl KkuT; ks
fr dk i z
orZ
u l Eiw
. kZHkkjro"kZds
uxj &uxj es
agq
v k ft l es
avfga
l k] pfj =&fuekZ
. k , oafo' o&cU/kq
R
o dk O
; ki d

22

iz
pkj&i z
l kj fd; kx; kAbl i zorZ
u es
avusd i z
ka
r ks
adsj kT; i ky] eq
[ ; ea
=h] l ka
l n]
dfe' uj ] Mh-, e-] , l -Mh-, e- vkfn vus
d j kt dh; vf/kdkfj ; ks
ausT; ks
frj Fkdk
Lokxr fd; kA fnxEcj t S
u vkpk; ks
] eq
a
Z
fu; ks
] vkf; Z
a
dkvks
avkS
j Hkkjdks
adk Hkh
LFkku&LFkku i j vk'khokZ
n o l kfu/; i zkIr gq
v kA
KkuT; ks
fr dhgfLruki q
j es
av[ k.MLFkki uk&1045 fnuks
ard l kjsHkkjro"kZ
es
ai z
orZ
u dsckn KkuT; ks
fr dhv[ k.MLFkki uk28 vi z
y] 1985 dkst Ecw
S
} hi ds
Bhd l keus
iw
oZfn' kk es
dj nhxbZFkhA; g LFkki uk rR
a
dkyhu j {kkea
=h] Hkkjr
l j dkj Jhi h-oh- uj fl a
g j ko dsdj &deyks
al sgq
bZFkhA
t Ecw
} hi LFky i j HkO
; nh{kk; s
a
&i w
- xf.kuhvkf; Z
dkjR
u JhKkuerhekrkt h
dsf' k"; , oaf' k"; kvks
adsnh{kk l ekjks
g Hkh t Ecw
} hi LFky i j l e; &l e; i j
vk; ks
ft r fd; sx; sgS
a
Al oZ
iz
Fke l a
?kLFk cz
- Jheksrhpa
nt S
u] l ukon
e-i z
-dh
{kq
Yyd nh{kkdkdk; Z
e 8 ebZ
] 1987 dksfo' kky Lrj i j l EiUu gq
v kA; g nh{kk
vkpk; ZJh foeyl kxj t h egkjkt dsdj &deyks
al sl EiU
u gq
bZFkhA nh{kk ds
mij kUr mudk uke {kq
Yyd Jheks
r hl kxj t hj [ kk x; kA
f} rh; nh{kk l ekjks
g dq
- ek/kq
j h' kkL=h] t ksfd i w
- Kkuerhekrkt hdhf' k"; k
, oax`gLFkkoLFkkdhNks
Vhcfgu gS
] mudhnh{kk13 vxLr] 1989 dksfo' kky Lrj
a
i j l EiUu gq
bZ
A xf.kuhvkf; Z
dkjR
u JhKkuerh ekrkt hdsdj &deyks
al snh{kk
iz
kIr dj dsbudkuke vkf; Z
dkJhpa
nukerhekrkt hj [ kkx; kAt a
cw
} hi LFky i j
iw
T; ekrkt hdsi /kkjusi j bl hrj g f' k{kk] nh{kk vkfn dsdk; Zgks
r sj grsgS
A
a
ia
pe i a
pdY; k.kd , oai zFke t Ecw
} hi egks
R
l o&3 ebZl s7 ebZ
] 1990 rd
t Ecw
} hi LFky i j vf[ ky Hkkjrh; Lrj i j i a
pdY;k.kd i z
fr"Bk egksR
l o l EiUu
gq
v kAbl egks
R
l o es
ae/; yks
d ds458 ft ufcEcks
adhi a
pdY; k.kd i z
fr"Bkl EiUu
gq
bZ
A orZ
eku esaml ea
fnj dk fuekZ
. k dk; Zpy j gk gS
A
bl h' kq
Hk vol j i j i a
po"khZ
; iz
Fke t a
cw
} hi egkegks
R
l o dk vk; ks
t u fd; k
x; kA; g vk; ks
tuta
cw
} hi fuekZ
. k dsckn i z
Fke ckj fd; k x; k rFkk; g fu' p;
fd; k x; kfd i z
fr i ka
p o"kZes
at a
cw
} hi egkegks
R
l o dk vk; ks
t u fo' kky Lrj i j
vkxkeho"kks
al sgks
Z
r k j gs
xkAbl egks
R
l o es
a4 ebZdksds
Unz
h; m|ks
x ea
=hHkkjr
l j dkj&Jhvt hr fl a
g , oa6 ebZ
] 1990 dksmR
rj i z
ns
' k dsegkefge j kT; i ky
Jhch-l R
; ukjk; .kj s
M~
Mheq
[ ; vfrfFkds: i es
al fEefyr gq
, Aj kT; i ky egks
n;

23

dsdj &deyks
al sdey ea
fnj dk mn~
?kkVu dk; Z
e Hkh l EiUu gq
v kA
f} rh; t a
cw
} hi egks
R
l o dk 1995 es
avk; ks
t u&bl f} rh; egkegks
R
l o dk
dk; Z
dz
e 4 vDVw
cj l s8 vDVw
cj ] 1995 rd l EiUu gq
v kAeq
[ ; vfrfFkds: i
es
ads
Unzh; [ kk| ea
=hJhvft r fl a
g usi /kkj dj i w
T; ekrkt hdkvk'khokZ
n i zkIr
fd; krFkkuofufeZ
R
r /; ku ea
fnj dkmn~
?kkVu HkhJhvft r fl a
g dsdj deyks
al s
l EiUu gq
v kAbl hvk; kstu dsl kFkHkxoku~okl q
iw
T; ea
fnj , oaHkxoku ' kka
frukFk
ea
fnj i j dy' kkjks
g.k , oaosnhi z
fr"Bk dk vk; ks
t u l EiUu gq
v kA
bl hJ`a
[ kykes
a16 vi z
y l s23 vi z
S
y 2000 rd r`r h; i a
S
po"khZ
; egkegksR
lo
, oa_"kHkns
oia
pdY; k.kd i z
fr"Bkegkegks
R
l o es
aeq
[ ; vfrfFkJhoh-/ka
ut ; dq
ekj
tS
u foR
rj kT; ea
=hHkkjr l j dkj usi /kkjdj f=ew
frZea
fnj i j uofufeZ
r f' k[ kj dk
dy' kkjks
g.kfd; k, oaHkxoku~_"kHkns
o dhfrZ
LrEHkdkf' kykU;kl fd; kAt kscudj
rS
; kj gkspq
dk gS
A
.keks
dkj egkea
= cS
a
d dh LFkki uk& bl h l a
LFkku dsva
r xZ
r iw
- ekrkt h dh
iz
sj.kk l s8 vDVw
cj ]1995 dks' kjn~i w
f.kZ
ek dsfnu .keks
dkj egkea
= cS
d dh
a
LFkki uk gq
bZvkS
j iw
- ekrkt hdseka
xhrq
xhfcgkj dsnkS
a
j ku fnYyh] j kt - gfj -] eiz
-] egk- m-i z
- vkfn i z
ka
r ks
aes
abl dh' kk[ kk; s
aHkh[ kq
yha
Abl cS
d dsi z
a
fr yks
xks
adk
mR
l kg ns
[ krsghcurkgS
] gt kjks
aO
; fDR
kegkea
= ys
[ ku es
ayxsgS
avkS
j dj ksM+
ks
aea
=
bl cS
d dht eki a
a
t hcu x; sgS
w
A
a
l u~1997 l s1998 rd fnxEcj t S
u f=yks
d ' kks
/k l a
LFkku usvi uk j t r
t ;a
r ho"kZeuk; kAbl j t r t ; a
r ho"kZdsmiy{; es
al u~1997 fnYyhes
apkS
chl
dYinq
e fo/kku gq
z
v ki q
u%Hkxoku _"kHkns
o dsfl ) kUrks
adk i z
pkj&i z
l kj dj usds
fy, vDVw
cj ] 1998 es
at a
cw
} hi LFky i j , d _"kHkns
o j k"Vh; dq
yi fr l Ees
yu
dk vk; ks
t u fd; k x; kA
Hkxoku _"kHknso l eol j .k Jh fogkj dk i z
orZ
u& Hkxoku _"kHkns
o dh
f' k{kkvksadk , oat S
u /keZdhi zkphurk dk fnXn' kZ
u dj kusdsfy, l eol j .k j Fk
, oa, s
j kor gkFkhj Fkdk Jhfogkj l kjsns
' kesai z
kja
Hk fd; k x; kAbl dkmn~
?kkVu
,s
frgkfl d yky fdykeS
nku] fnYyhl s22 ekpZ
] 1998 dks_"kHkt ; a
r hdsfnu
fd; k x; k rFkk bl dk ns
' kO
; ki h Hkz
e.k gs
r qi z
orZ
u iz
/kkuea
=h Jh vVYk fcgkjh
okt i s
; hdsdj &deyks
al s9 vi z
y 1998 dksegkohj t ; a
S
r hdsfnu l EiUu gq
v kA

24

l eol j .kJhfogkj dki z


orZ
u l eLr i z
ka
r ksaes
agks
usdsi ' pkr~' kjn i w
f.kZ
ek] 21
vDVw
cj 2002 dksrhFkZ
dj _"kHkns
a
o ri LFkyhi z
; kx rhFkZi j fufeZ
R
r ^^ds
oyKku
dY;k.kd ea
fnj ** es
aoghl eol j .kl nS
o dsfy, LFkkfi r fd; kx; kt ks
fd ; q
xks
&; q
a
xks
a
rd Hkxoku _"kHkns
o dsokLrfod l eol j .k dh; kn fnykrk j gsxkA
bl h l a
LFkku } kjk fnYyh dsykyfdyk eS
nku es
a4 Qj oj h l u~2000 dks
iz
/kkuea
=hJhvVy fcgkjhokt i s
; h} kjkmn~
?kkfVr ^^Hkxoku _"kHkns
o va
r j kZ
"Vh;
fuokZ
. k egkegksR
l o l Eiw
. kZns
' k , oafons
' kks
aes
aeuk; k x; kA ft l dsva
r xZ
r vus
d
la
xks
f"B; ka
] Hkxoku _"kHknso dhfrZ
LrEHk fuekZ
. k vkfn dk; Z
dz
e gq
,A
l u~2000&2001 es
al a
LFkku }kjk i w
T; ekrkt hdhi z
j .kk l si z
s
; kx&bykgkckn
es
arhFkZ
dj _"kHkns
a
o ri LFkyhrhFkZdkuofuekZ
. kgq
v kgSrFkk6 vi z
y l u~2001
S
es
agh i z/kkuea
=h vVy fcgkjh okt i s
; h } kjk mn~
?kkfVr j k"V h; Lrj i j l Eiw
. kZ
Hkkjr o"kZes
aeuk, t kusokysHkxoku egkohj 2600okat Ue dY; k.kd egks
R
l o o"kZ
es
ai w
T; ekrkt h} kjkj fpr ^^fo' o ' kka
fr egkohj fo/kku** dkfoj kV vk; ks
t u i zFke
j k"Vh; vk; ks
t u ds: i es
aj kt /kkuhfnYyhdsfQj ks
t ' kkg dks
VykeS
nku es
avDVw
cj
ekg es
al EiUu gq
v kA
19&20&21 vDVw
cj 2002 dksri LFkyh i z
; kx rhFkZi j ^^Hkxoku egkohj
t UeHkw
fe dq
. Myi q
j j k"V h; egkl Ees
yu** dk vk; ks
t u gq
v k , oaHkxoku _"kHkns
o
dk egkeLrdkfHk"ks
d gq
v kA
orZ
eku esaHkxoku egkohj dh t UeHkw
fe dq
. Myi q
j dk fodkl Hkh l a
LFkku ds
vUrxZ
r fd; k t k j gk gS
A ogk dsuofodfl r ua
| korZegy i fj l j es
aHkxoku
egkohj ea
fnj ] Hkxoku _"kHkns
o ea
fnj ] uoxz
g' kka
fr ea
fnj ] f=dky pkS
chl h ea
fnj ]
ua
| korZegy vkfn vus
d fuekZ
. k bl {ks
= i j fd; st k j gsgS
a
A7 l s12 Qj oj h
2003 rd HkO
; ia
pdY; k.kd i zfr"Bk , oaegkdq
EHk eLrdkfHk"ksd dk; Z
dze
dq
. Myi q
j es
al EiUu gkspq
dk gS
A
15 vi z
y 2003 dk egkohj t ; a
S
r hdsfnu dq
. Myi q
j l s^^Hkxoku egkohj
T; ksfr** j Fkdki z
orZ
u gq
v kgSt ksHkkjr dsfofHkUu i z
ns
' kks
aes
adq
. Myi q
j dhefgek
iz
dkf' kr dj j gk gS
A
bl i z
dkj l sfnxEcj t S
u f=yks
d ' kks
/kl a
LFkku prq
eq
[ kh; ks
Z
t ukvks
al sl ekt dks
l nS
o ykHkkfUor dj rk j gs
] ; ghea
xy Hkkouk gS
A

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

e gkohj T; ks
fr Vhd k d sl a
nHkZe s
a
rokFkZ
lw
= xz
Fkes
a
a, d l w
= vk; kgS
&
^^nz
O
; kJ; k fuxq
. kk xq
Z
. kk%
** vFkkZ
r ~nz
O
; dsvkJ; l sxq
. k j grsgS
a
vkS
j osLo; aes
afuxq
. kj grsgS
Z
A; fn bl l w
a
= dksO
; ogkj es
aHkhi z
;q
Dr
fd; kt k, fd xq
. kht uks
adsvkfJr j gusokysfuxq
. kh&
Z
fcukxq
. kokys
ik
z.khHkhxq
. koku~cu t kos
arksdks
bZvfr' k; kfsDr okyhckr ughagS
A
miq
;Z
Dr l w
= dsek/; e l s; gk esjk ; ghdguk gSfd dgk rks
iT
w; xf.kuhizeq
[ k JhKkuerhekrkt hdhvxk/k fo} R
rk vkS
j dgk
eq
>tS
l hvYiK vkf; Z
dk\ fdUrqcpi u l smudhN=Nk; ki zkIr dj ds
mudhghd`fr i j l j y l a
Ld`r Vhdkfy[ kusdk; g esjkvfrl kgl
ckyps
"Vkdsl eku ghgS
Al u~1971 esavkt Ue czg~
ep; Zozr ys
dj
t c eS
a
usl a
?kesai z
os'kfd; krksi zkj a
Hkesaghi T
w; ekrkt hus^^' kkL=h**
dhi j h{kkdkQkeZHkj okdj xks
EEkVl kj ] rokFkZ
j kt okfrZ
d] v"Vl gl zh
vkfn xza
Fkksadk v/; ; u i zkj a
Hk dj ok fn; k i q
u%l u~1972&73 esa
^^fo| kokpLi fr** dhmikf/ki j h{kkdsfufeR
r l st ; /koyk] ' yks
dokfrZ
d
vkfn xzF
akks
adsv/; ; u dk l kS
HkkX; feykA13&14 o"kZdhNks
Vhl h
mezesa; | fi bu xza
Fkks
adsdfBure fo"k; ksadk j gL; rksl e> ugha
i krh Fkh fdUrqd.BkLFk dj dsi j h{kk es
afy[ kdj i zFke Js.kh esa
mkh.kZ
r k vo' ; i zkIr dj yhA
lS
) ka
frd xz
Fkk/; ; u dhml i z
a
Fke uha
o dsi ' pkr~i w
T; ekrkt hus
la
?kLFkf' k"; &f' k"; kvks
adsl kFkeq
>sHkhdkra
=O
; kdj .k] /kua
t ; ukeekyk]
okXHkV~
Vkya
dkj , oao`kjR
ukdj
Na
n' kkL=dkv/; ; u dj k; kAvua
rj
iT
w; ekrkt hdhvLoLFkrko' k v/; ; u dk rkjrE; dq
N Vw
V l k x; k
fdUrql ?
ak ds l kew
fgd Lok/; k; es
al a
Ld`r Vhdkvks
adksi <+
usdk

26

Fkks
M+
k&Fkks
M+
kvH;kl pyrkj gki q
u%nh{kkdsckn eS
usi w
a
T; ekrkt hds
vkns
' kkuq
l kj l a
?kLFkf' k"; kvks
adksml hO
; kdj .k] dks
"k] Na
n] vya
dkj dk
v/; ; u dj k; krc , d fnu bPNkt kx`r gq
bZfd fdl hxz
Fkdhl a
a
Ld`r
Vhdkfy[ kusdki #
q"kkFkZfd; kt k; srksvi usO
; kdj .kKku dkl nq
i ; ks
x
gks
xkAmu fnuks
a
l u~1991 es
ekrkt h} kjk36 i | ks
a
aes
aj fpr l a
Ld`r
dsHkxoku egkohj Lrks
= dki kB eS
afd; kdj rhFkhrksrhFkZ
dj Hkxoku
a
dst hou i j vk/kkfj r vi usxq
# dhml d`fr i j l oZ
iz
Fke Vhdkfy[ kus
dhog bPNkvkjSi z
cy gksmBhvr%eS
usi w
a
T; ekrkt hl svkKki z
kIr
dj ebZ1991 es
aml Lrks
= dhl a
Ld`r Vhdkdkfy[ kuki z
kja
Hkfd; kA
1&1 ' yks
d dh Vhdk vkS
j ml dhfgUnh fy[ kdj t c eS
aekrkt h dks
lq
ukrhrksoscMh
+i z
l Uu gks
dj eq
>svk'khokZ
niz
nku dj rhaft l l ses
jk
mR
l kg vkS
j Hkho`f) a
xr gq
v kvr%xq
#d`i k,oavk'khokZ
n l sdq
Nghfnuks
a
es
aVhdkys
[ ku dkdk; Zi w
. kZgksx; kvkS
j iw
T; ekrkt husvi usl Eeq
[k
okpuk dj okdj ; Fkk; ks
X; l a
' kks
/ku Hkhfd; kA
12 o"kks
adsckn Hkxoku egkohj t UeHkw
Z
fe dq
. Myi q
j
ukya
nkes
a
^^dq
. Myi q
j egks
R
l o** dsvol j i j bl Vhdkxz
Fkdsi z
a
dk'ku dkl a
; ks
x
cuk vr%vi uhy?kqd`fr dksxq
# dsdj deyks
aes
al efi Z
r dj eq
>s
gkfnZ
d iz
l Uurkdkvuq
Hko gksj gkgS
AHkxoku egkohj dk; g Lrks= es
js
t hou es
avkR
el kr gks
dj es
jhjR
u=; l k/kuk dkso`f) a
xr dj s; gh
egkohj Lokehdspj .kks
aes
afouezi z
kFkZ
uk gS
A
9-9-2003
ua
| korZegy] dq
. Myi q
j
ukya
nk

} } } } }

vkf; Z
dkpUnukerh

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

28

egkohjT; ksfr%l a
Ld`r Vhdk&t kr mRiUu%
Adkst kr%\ fl ) kFkZ
j kt dq
yea
MuohjukFk%
ue%fl ) s
H;%
i j ei w
T; 105 xf.kuhizeq
[ k&vkf; Z
dkj R
uJhKkuerhfoj fpra

Jh egkohj Lr ks=
egkohjT; ks
fr%l a
Ld`r Vhdk , oafgUnh vuq
okn

vkf; Z
dk pUnukerh

1
cl UrfrydkNa
n&

fl ) kFkZ
j kt dq
yea
MuohjukFk%
t krks fg dq
. Myi q
j sf=' kykt uU;ka
A
fl f) fi z
; %l dyHkO
; fgra
dj ks; %
]
Jhl UefrfoZ
r uq
r kr~fdy l Uefraes
AA1AA
Jhfl ) kFkZu`i fr dsua
nu] ukFkoa
' ke.Mu egkohj]
dq
a
Myi q
j es
aJhf=' kyk&ekrkl st Ue fy; krq
e ohjA
fl f) o/kw
fi z
; ! l dy HkO
; t u] dsfgrdkj hohji z
Hkw
]
Jhl U
efr ft u eq
>dksl Uefr] nht sfuri zfr fou; d: AA1AA
vUo; kFkZ
%&
fl ) kFkZ
j kt dq
yea
MuohjukFk%
j kt kfl ) kFkZdsdq
y dks
l 'qkks
fHkr dj usokysegkohj Lokeh
dq
. Myi q
j sf=' kykt uU;kat kr%

dq
. Myi jq uxj hes
aekrkf=' kykdsxHkZl smR
i Uu gq
, A
; %fl f) fi z
;%
l dyHkO
; fgra
dj %
t ksfl f) &eq
fDrdU;kdsfi ;z gS
arFkkl eLr HkO
; t hoks
a
dk fgr dj usokysgS
a
Jhl Uefr%
, s
l sJhl Uefr i z
Hkq
esl Uefra
foruq
r kr~fdyeq
>sl Uefr&'kh?kzl n~
cq
f) i z
nku dj s
A
a

ohj' pkl kSukFkks ohjukFk%l fl ) kFkZ


j kK%dq
yea
Muadq
yHkw
"k.keHkor~
ADo t kr%l
ohjukFk%\ dq
. Myi q
j sfogkji zkU
rL; ukyU
nkft ykU
rxZ
R
kdq
. Myi q
j ux; k
AdL; kat kr%\
f=' kykt uU;kaf=' kykukEuh; kfl ) kFkZ
j kK%l q
iR
uhrL; kaf=' kykt uU
; karL; k%i fo=xHksZ
.k
ohjukFk& JhegkohjrhFk
dj ks
t k; rA ; %fl f) fi z
; ksohji z
Hkq
%fl f) dU;k; k%fi z
;%
l dyHkO
; fgra
dj %l eLrHkO
; t hokuka ; %fgra dj ksrhfr fgra
dj %Jhl Uefr%
va
rj a
xcfgj a
xJh; q
Dr%l Uefri zHkq
%fdy fu' p; su es l Uefraforuq
r kr~eg~
;a
l n~
cq
f) annkrq
A
brksfoLrkj %&vfLeu~e/; yks
dsvl a
[ ; kr} hil eq
nz
"kqt Ecw
s
} hiuke
iz
Fkeks } hi%
A r= Hkjr{ks
=s vk; Z
[ k.Ms Hkkjrns
' ks fogkji z
kUrs ukyUnkl ehis , dk
LoxZ
l ekdq
. Myi q
j huxj hfoHkkfrAr= l q
"kenq
%
"kekukeprq
FkZ
dkyL; kUR
; Hkkxsfl ) kFkZ
uke
, dksU;k; fi z
; ksj kt kl hr~
AoS
' kkyhjkK%ps
VdL; i q
=hf=' kykrL; i V~
Vj kKhpkHkw
rA
, dnkf=' kykjkKhj k=kSi f' pei z
gj s' kq
Hk"kks
M'kLoIukU;i ' ; r~
Ai z
kr%
dkysrq
l k fuR
; f; k%l ekI; j kt l HkkaxR
ok i frns
oars
"kkaLoIukukaQykU;i `PNr~
ALoIukuka
' kq
HkQyS
LrhFk
dj egkohjL; korkjaKkR
ok gf"kZ
r eul k l k i q
u%fut kUr%
iq
j ekxPNr~
A
rhFk
dj egkohjks
P; q
r LoxkZ
r ~P; q
R
ok f=' kyk; k%xHks
Zvk; kr bfr l w
puka
iz
kI; l kS
/kes
U
Z
. k LoxkZ
s
nkxR
; dq
. Myi q
j sxHkZ
dY; k.kd%d`r %
] bUnz
kK; k dq
cs
js
. k ekrq
%
iz
kl knL; i z
ka
x.ksfofo/kjR
uo`f"V' p d`r kAvk"kk<+
' kq
Dy"k"B~
; kv; afnol ks/kU;ksHkor~
A
Jhh/k`R
; kfnukEU;ks
%ns
O
; ks
= vkxR
; hfri w
oZ
daf=' kykekrq
%l s
okapq
%
A
xHkZ
Hkkjnq
%
[ kjfgrk uoekl ku~i w
. khZ
d`R
; pS
=' kq
Dy=; ks
n' k'kq
HkfrFkkS' kq
Hkeq
gw
rs
Z
p l k rhFk
dj f' k'kq
et u; r~
A v/kks
e/; ks
/oZ
yks
ds
"kqg"kZ
/ofu%kl j rA bUnz
kl udfEirs
l fr prq
f.kZ
dk; ns
oS
%' kP; k l kdap ' kq
HkS
j korxt ks
i fj vk: <ks Hkw
R
ok l kS
/keZ
Unz
s
%
dq
. Myi q
j uxj haf=i z
nf{k.khd`R
; j kK%fl ) kFkZ
L; i z
kl knekxr%
A
bUnz
kK; k ' kph i z
Fker%i z
lw
frx`gaxR
ok ekrj e~ek; kfu
k; kaLoki f; R
ok
rhFk
dj f' k'kqfut ka
dsx`ghR
ok i frns
ok; l ei Z
; r~
Aohjukekuavuq
i ef' k'kq
an`"V~
ok l
vR
; Urai z
lU
uhHkw
; l gl z
kf{kfHkjoyks
d; r~
AxHkZ
t Ueuks
} kS
ZdY;k.kdkSi z
kIr%l Jhohji z
Hkq
%
fl ) kFkZ
j kK%dq
yo`f) dj .kkFkZ
al w
;Z
l e%
A
ds
u fo' ks
"k.ks
u fof' k"VksohjukFk%\ fl f) fi z
; %fl f) %eq
fDr%l k, o dU;k
rL; kfi z
;%
] oj %i fr%fl f) fi z
;%
Afu"e.k&ds
oyKku&fuokZ
. kS
f=Z
dY; k.kdS
%fut kR
ekua

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

29

fl ) f' kyk; k%
mifj LFkki f; R
R
ok' kk'orl q
[ kHkkXk~oHkw
oAi q
u%ohjukFkL; dksfof' k"Vxq
. k%
\
l dyHkO
; t ukukafgral q
[ kadj ks
r hfr fgra
dj %
A Hkforq
a; ks
X;ksHkO
; %HkokfO
/karrq
a
Z
' kD; %HkO
; %rs
H;( l Eiw
. kZ
HkO
;iz
kf.kH;%dY; k.kdkfj .kamins
' kenkr~
A rL; ks
i ns
' kk%
v| kfi eks
{kekxZ
ai z
n' kZ
; fUrA
fdeFkrL; Lej .kaf; rse; k\ esfdy l Uefraforuq
r kr~
AohjukFkL;
ia
puke"kql Uefrj fi , dauke vfLrA l r~l E;d~efrcZ
f) ; Z
q
L; l l Uefr%
cq
f) _f) ds
oyKkukfnxq
. kl EiUukseseg~
; afdy fu' p; s
u l n~
cq
f) annkrq
A
bne= rkR
i;
&ohjHkxor%Lrqfri zlknsu HkO;t hoksfi rsu l n`'kksHkforqa
; ks
X;ksHkofrA vr%fl ) dU;koj .kkFkZ
aohjL; egkohjL; vFkok odkjs
. k prq
ja
dks
j ' kCnsu p } ~
;a
dLrFkk va
dkuka okerks xfr %bfr U;k; su prq
fo
' kfr' kCnsu
prq
fo
' kfrrhFk
dj k.kkefi Lrq
frj LekfHkjo' ; es
o dj .kh; kA

fgUnhVhdk &bl e/; yks


d es
avl a
[ ; kr } hi l eq
nzgS
aft ues
al cl s
i gys} hi dkuke t Ecw
} hi gS
Aml t Ecw
} hi es
aHkjr{ks
= dsvk; Z
[ k.M
es
aHkkjrns
' kgS
AHkkjr ns
' kdsfogkj i z
ns
' kes
aukyUnkdsfudV LoxZds
l eku l q
Unj , d dq
. Myi q
j uke dhuxj hgS
Aogk l q
"keknq
"kek uked
prq
FkZ
dky dsvUr Hkkx es
aJhfl ) kFkZuke ds, d U;k; fi z
; j kt k Fks
A
oS
' kkyhdsegkjkt k ps
Vd dhi q
=hf=' kyk mudhi j kuhFkhA
, d ckj j kuhf=' kyk usj kf= dsfi Nysi z
gj es
al q
Unj &l q
Unj
l ks
yg LoIu ns
[ ks
Ai z
kr%
dky fuR
; f; kl sfuo`kgksdj j kt l Hkkes
at kdj
mUgks
usvi usi frns
a
o l smu LoIuks
adk Qy i w
NkA LoIuks
ads' kq
HkQy
Lo: i vi usi fo= xHkZes
arhFk
dj egkohj dk vorkj gq
v k t kudj
f=' kyk j kuhg"kZl si q
yfdr gks
r hgq
bZvUr%
i jq es
avk xbZ
A
^^rhFk
dj egkohj vP; q
r LoxZl sP; rq gks
dj f=' kykdsxHkZes
a
vk, gS
** , s
a
l hl w
puki kdj l kS
/keZbUnzusLoxZl svkdj dq
. Myi q
j uxj
es
axHkZ
s
dY; k.kd mR
l o euk; kAbUnzdhvkKkl sdq
cs
j usekrkdsvka
xu
es
aj R
uks
adho`f"V dhFkhAvk"kk<+' kq
Dyk"k"Bhdkog fnu /kU; gksx; k
FkkAJh] h] /k`fr vkfn ukedhns
fo; ks
ausvkdj i z
hfri w
oZ
d f=' kykekrk

30

dhl s
ok dhFkhA
xHkZHkkj dsnq
%
[ k l sj fgr uoekl i w
. kZdj dspS
= ' kq
Dyk
=; ksn' kh dh' kq
Hk frfFk vkS
j ' kq
Hk eq
gw
r Zesaekrk f=' kyk usrhFk
dj
f' k'kqdkst Ue fn; kA v/kks
] e/; vkS
j /oZbu rhuksayksdksaesag"kZ
/ofu QS
y xbZ
A bUnzdk vkl u dEik; eku gks
r sghpkj ksafudk; ds
ns
oks
arFkk' kphdsl kFk, sjkor gkFkhdsi j l okj gksdj l kS
/keZbUnz
py fn; srFkk dq
. Myi q
j uxj hdhrhu i znf{k.kk nsdj j kt k fl ) kFkZ
dsegy esavk x, A
bUnzdhvkKk l s' kphusi gysi z
lw
fr x`g es
at kdj ekrk dks
ek; ke; hfunz
k es
al q
ykdj rhFk
dj f' k'kqdksxks
n es
aykdj i frns
o dks
l efi Z
r dj fn; kA ohj uke dsml vuq
i e f' k'kqdksns
[ kdj vR
;a
r
gf"kZ
r gks
r sgq
, bUnzusl gl zus
=ks
al smudkvoyks
du fd; kAxHkZ
] t Ue
bu nksdY; k.kdks
adksi z
kIr dj dsosdq
ekj egkohj fl ) kFkZj kt kdsdq
y
dho`f) dj uses
al w
; Zl n`'k Fks
A
os ohj ukFk Hkxoku~ fdu fo' ks"k.kksa l s fof' k"V gS
a\
fl f) fi z
;&
fl f) &
eq
fDr ukedhdU;k dsfi z
;&
i fr t kscu x, A os
fl f) fi z
; fo' ks
"k.k l sl q
' kks
fHkr gksx, A mUgks
usnh{kk] ds
a
oyKku vkS
j
fuokZ
. kbu rhu dY; k.kdks
ads} kjkvi uhvkR
ekdksfl ) f' kykdsi j
LFkkfi r dj ds' kk'or l q
[ ki z
kIr fd; kAi q
u%ohjukFkHkxoku dsdkS
ul s
vU; fo' ks
"kxq
. kgS
a\ t ksl a
iw
. kZHkO
; iz
kf.k; ks
adsfgr&
lq
[ kdksdj rkgS
og fgra
dj dgykrk gS
A HkO
; fdl sdgrsgS
a\ Hkol eq
nzdksfrj uses
a
l eFkZHkO
; dgykrsgS
amu l HkhHkO
; iz
kf.k; ks
adsfy, egkohj Hkxoku us
dY; k.kdkjhmins
' k fn, A mudsmins
' k vkt Hkheks
{kekxZdk i z
n' kZ
u
dj k j gsgS
A
a
mudkLej .keS
afdl fy, dj rkgw
\ eq
>sl Uefr&l n~
cq
f) i z
kIr
gksbl fy; sl Uefr dhLrq
fr dj usdksrR
i j gq
v k gw
Aohj Hkxoku~ds

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

31

i kp
a ukeks
aes
al Uefr Hkh, d uke gS
Al r~
&
l E;d~gSefr&
cq
f) ft udh
osl Uefr i z
Hkqcq
f) ] _f) ] ds
oyKkukfn xq
. kks
al sl EiUu gks
r sgq
, eq
>sHkh
fu' p; l sl n~
cq
f) i z
nku dj s
A
a
; gkrkR
i ; Z; g gSfd ohj Hkxoku dhLrq
fr dsi z
l kn l sHkO
;
t ho Hkhmudsl n`'kHkxoku~cuuses
al eFkZgkst krsgS
Avr%fl f) dU;k
a
dkoj .kdj usdsfy, egkohj LokehdhLrq
fr es
a^^ohj** ' kCn dsodkj
l s4 dkva
d vkS
j ^^j ** ' kCn l s2 dkva
d vk; krFkk^^va
dkukaokerks
xfr%
** bl U;k; l s24 va
d ds} kjk pkS
chl ks
arhFk
dj ks
adhLrq
fr eq
>s
vo' ; dj uhpkfg, A
HkkokFk&
Z Hkxoku egkohj Lokeht ksbl vol fi Z
. khdky dspkS
chl os
a
rhFk
dj Fksmudh Lrq
fr dj rsgq
, xf.kuh vkf; Z
dkjR
u Jh Kkuerh
ekrkt h us^^egkohjLrks
=** uke l sl a
Ld`r Lrks
= dsea
xykpj .k es
a
mi; q
Dr Hkko l a
Z
t ks
, gS
A ^^l Uefr** ' kCn dhO
a
; k[ ; k es
amUgks
usvi uh
a
cq
f) dksl E;d~cukusdhHkkouk O
; Dr dhgSrFkk ekrk f=' kyk ds
ekr`R
o dks/kU; cryk; kgS
At ksfd okLro es
a, d ukjhdsfy, egku
l kS
HkkX; dk i z
r hd gS
A
rhFkZdki z
orZ
u dj usokysrhFk
dj Hkxoku rkst xr es
al oZ
Js
"B
gks
r sgS
Aosl kSbUnz
a
ks
al si w
T; l eLr i z
kf.k; ks
adseuoka
fNr dk; Zdhfl f)
dj usokysgS
Aohrj kxhgks
a
r sgq
, HkhHkxoku~dhLrq
fr l sv' kq
HkdeZ' kq
Hk
es
ai fj ofrZ
r gkst krsgS
avr%Lrq
fr es
al n~
cq
f) i z
nku dj usdh; kpuk
nks
"kkLi n ughagS
A
; gki zla
xkuq
l kj Hkxoku egkohj dht U
eHkw
fe dq
. Myi q
j dhokLrfodrk
dsckjses
aHkht kudkjhi z
nku dht kj ghgS
&
tS
uj kek; .ki n~
ei j kq
. kdhfuEu i a
fDr; kaorZ
eku dsl a
nHkZes
av{kj' k%
l kFkZ
d fl ) gksj ghgS
&
a

32

vkpkj k.kkafo?kkrs
u] dq
n`"Vhukap l EinkA
/keZ
Xykfui fj i zkIreq
PN; Ursft uksR
rek%
AA
vFkkZ
r ~t c&t c /kjrhi j l nkpkj u"Vgks
usyxrkgS
] l Pph' kkL=h;
n`f"Vfuj k/kkj fo"k; ks
al scnyusyxrhgS
] /keZgkfu dksi z
kIr gks
usyxrkgS
]
rc&rc dks
bZu dksbZft uksR
re vFkokft uekxZdsi ks"kd egki q
#"kbl /kjrh
i j vorfj r gks
r sgS
avFkkZ
r ~ges'kkbl ns'kes
acfy dsl kFkfo".kq
dq
ekj] j ko.k
dsl kFkj ke] l w
iZ
. k[ kkdsl kFkl hrk] da
l dsl kFkd`".kt S
l hegku vkR
ekvks
a
ust Ue ys
dj v/keZvkS
j vR
; kpkj i j /keZvkS
j l nkpkj dhfot ; i rkdk
Qgj kbZgS
A
orZ
eku dfy; q
x es
aHkht S
ul a
Ld`fr dsi ru vkS
j mR
Fkku nks
uksadkfefJr
: i py j gkgS
At c l a
Ld`fr l svKkr vk/kq
fud bfrgkl osR
rkeuekuh
' kks/kdj usesavi uhvgaHkw
fedkfuHkkj gsgS
arc D; ks
au ge vi usi zkphu
bfrgkl dkvoyksdu dj vi uh/kjksgj ksai j dq
Bkjk?kkr gksusl smU
gsacpkus,oa
la
j {k.kdj usesavi ukl oZ
LoU
; ksNkoj dj nsa
A,d i zkphu fo}ku usdgkgSfd&
^^bfrgkl dsl `"Vkrkspysx, ] i j l `"Vbfrgkl dks,d= dj usokys
HkhmR
iU
u ughagks
rs
Avi uhghfehes
avi usj R
u ncsi M+
sgS
a
] mudksgeus
vi usi S
j ksal sj kS
nkvkS
a
j mudkspq
uusdsfy, l eq
nzdsml i kj l sVkW
M]QkClZ
]
xz
ks
l ] dfua
?ke vkfnvk,Aosbfrgkl xos"k.kkdsfy, fu; q
Dr ughagq
, Fksi j Urq
osvi usj kt dh; dk; Zdscknvodk'kdsl e; ; gkadhi zsexkFkk,ao' kkS
;Z
dFkkvksa
l si z
Hkkfor gq
, AbudkLoj mudsdkuksaes
ai M+
kvkS
j ml hi z
dkj usmudsn;
esa' kks/kd cq
f) mR
iU
udj nhA**Jhl R
; dsrq
fo| kya
dkj us
^^Hkkjr dkbfrgkl **
uked i q
Lrd dsi `- 506 i j bfrgkl dky{k.kfy[kkgS
&
bfrgkl i z
nhisu] eksgkoj .k?kkfrukA
l oZ
yksd /k`r axHkZ
] ; FkkoR
la
i zdk'k; sr~
AA
vFkkZ
r ~bfrgkl , d ,s
l snhid dsl eku gSt kseks
g#i hvFkkZ
r ~Hkze: i h

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

33

va
/kdkj dksu"Vdj rkgSft l dki z;ks
t u ; g gSfd l a
l kj dh?kVukvksadh
vk/kkjHkw
r ckrks
ao rF; ksai j l gh&l gh: i l si z
dk'kMkykt k, Anhid } kjk
dkyhoLrqdkyhfn[ kkbZnsrhgSvkS
j l Qs
n oLrql Qsn] og fdl hl si {ki kr
ughadj rkAbfrgkl dkHkh; ghi z
; kstu gS
A
egkohj ds' kkl u es
at Ue ys
usokysegkohj dsHkDrksa
!
bfrgkl dky{k.kcrkusokyh; si zkphu i a
fDr; kavkt ds
oy bfrgkl
dhgh/kjks
gj cu xbZgS
] bu i j vey dj usokysorZ
a
eku esadksbZbfrgkl dkj
' kk; n ' ks
"kughaj gsgS
abl fy, vkt dkbfrgkl Hkkjrl j dkj dhcnyrh
j kt uhfr; ksal st M
q+
dj bfrgkl ys
[ kdksadh/keZ
fonzksghuhfr; ks
adki fj p; ek=
i znku dj usokykj gx; kgS
Abu nw
f"kr bfrgkl ka
sdksi <+
usl s{kq
fHkr gks
dj gh
, d ys
[ kd us; ghi f=dkdsl Eikndh; es
afy[kkgS
&
^^i zkxS
frgkfl d dky esagq
, vkfnrhFkZ
dj _"kHknso] j ke] d`".kvkfndh
a
tU
eHkw
fe dsl c
a/akesat gkadksbZerHksnughagS
ogha, sfrgkfl d ; q
x esagq
, Hkxoku
egkohj dht U
eHkw
fe dkl oZ
ekU; fu.kZ
; u gksi kukvk'p; Z
t ud gS
A
fdl huhfrdkj usdgkgSfd&
Lot kfri w
oZ
t kukarq
] ; ksu t kukfr l EHkoe~
A
l Hkosr~i q
' pyhi q
=] l n`'k%i q
=osnd%
AA
vFk&
Z vi usi w
oZ
t ksadsfo"k; esat kst kudkjhughaj [ krkogml dq
yVk
iq
=dsl eku gS
ft l svi usfi rkdsfo"k; esai rkughavFkkZ
r ~vrhr ghorZ
eku
dkl ka
Ld`frd vk/kkj gSvkS
j bl vrhr dksu t kuusokykvi uhl ukru
fuf/kdsi fj Kku fcukfuj k/kkj l n`'kgS
A
ft u rhFkZ
a
dj HkxoUrksadhfnO
; ns'kukl sorZ
eku esat S
u' kkl u fo| eku
gS
] mudst hou dki fj Kku j [ kukgekjki j e i q
uhr drZ
O
; gS
Avkt l s
2600 o"kZi w
oZt c pkS
chl osarhFkZ
a
dj Hkxoku egkohj j kt kfl ) kFkZdhegkjkuh
f=' kykl st U
e ysusokysFksrc bU
nzusdq
. Myi q
j uxj hdhHkO
; j pukdhFkhA
96 ehy foLr`r ml uxj hdkoS
Hko ekuksLoxZ
iq
j hdsl eku gh' kks
HkrkFkkA

34

rhFkZ
a
dj Hkxoku egkohj dst U
e l soguxj hl nS
o&l nS
odsfy, i w
T; uh; cu
xbZFkht ksl kS
HkkX; l svkt Hkhfcgkj i zns'kesaukyU
nkdsfudVfo| eku gS
A
; | fi dky dsi zHkko vkS
j l ekt dhl q
Irrkusml dkoS
Hko vi usvka
py es
a
l es
Vdj gekjhvk[akks
al svks
>y dj fn; kgSi j U
rqml dhi w
T; rkfuj a
r u cuh
j ghgS
Ai gysHkhdbZi zkphu vkxe i z
ek.kks
a} kjkeS
a
usdq
. Myi q
j dkHkxoku
egkohj t UeHkw
fe ds: i es
afnXn' kZ
u dj k; kgSft l dsew
y es
afoMEcukfNi h
gSvkS
j oggSdq
Nvk/kq
fud ' kks/kksadsvk/kkj l soS
' kkyhdksHkxoku egkohj
dht UeHkw
fe dgusdknq
"i z
; kl dj ukA
; g dfy; q
x dhcscq
fu; knh' kks/kdkghi z
Hkko ekuuki M+
sxkfd egkohj
dhokLrfod t UeHkw
fe gksrsgq
, Hkhml dsfuj k/kkj fodYi gekjsl e{kvkj gs
gS
Adq
a
N,s
l srF; ksadhvksj l q
/khi kBdks
adk/; ku vkd`"Vdj ukpkgrhgw
at ks
fuj U
rj ' kks
/kdhi zf; kes
aesjsl keusmt kxj gq
, gS
A
a
ia
- cyHknzt u
S}kjkfyf[kr ^^Hkkj r dsfnxEcj t S
u rhFkZ
&egkj k"V**
es
ai `"B203i j xt i U
Fkk{ks=dhvofLFkfr dsfo"k; esafy[ kkgS
&
dq
Nfo}ku
orZ
eku xt i a
Fk{ks= dksokLrfod u ekudj vk/kq
fud [kks
t ekursgS
amudk
rdZgSfd bl {ks= i j u rksdks
bZi zkphu ea
fnj gSvkS
j uiq
j kro gh] fdU
rq
i zkphu l kfgR
; es
adq
Ni z
la
x ; kLFky , slsHkhi zkIr gks
r sgS
aft ul sbl ckr dk
fu.kZ
; gkst krkgS
fd ; g{ks=dgkai j vofLFkr FkkAvl xdfod`r ^^' kkfUrukFk
pfj r** es
a,d i z
la
x gS
& vferrs
t usvi uhfo' kky okfguhdksysdj
v' kfuos
xfo| k/kj dki hNkfd; krc ogvi uhj {kkdkdksbZmik; u ns[kdj
Hkkx [kM+
kgq
v kvkS
j ukfl D; uxj dsckgj xt /ot i oZ
r i j t ki gq
a
pkAmYys[k
bl i z
dkj gS
&
vi ' ; Uuki j afda
fpnz{kksik; eFkkR
eu%
A
' kS
yaxt /ot ai z
ki Uukfl D; uxj kn~cfg%
AA
bl mYys
[ kl s; g Li "Vgkst krkgSfd xt i a
Fk' kS
y ukfl D; uxj ds
ckgj FkkfdU
rq' yksd esaxt i UFk' kCnu ns
dj dfo usi oZ
r dkuke xt /ot

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

35

fn; kgS
Axt /ot vkS
j xt i a
Fk, d ghi oZ
r dsuke gS
avkS
j i j Li j i ; kZ
; okph
gS
A
abl ckr dkl eFkZ
u cks/ki z
kHk`r xkFkk27 dhJq
r l kxj d`r Vhdkl sHkh
gks
r kgS
Aml esal eLr rhFkksZ
adsuke bl i zdkj fn, gS
&
a
^^t Z
; Ur&'k=q
t ; &&&&&&&&ukfl D; uxj l ehiofrZ
a
xt /ot xt i a
Fk&fl ) dw
V&&&&&&&rhFkd
a
Zj i a
pdY; k.kLFkkukfuA**
mi; q
Dr mYys[kes
Z
a^^ukfl D; l ehiorhZxt /ot xt i a
Fk** uke nsdj
l kjh' ka
dkvks
adkl ek/kku dj fn; kgSbl dkvFkZ; gghgSfd xt i a
Fkukfl d
uxj dsl ehi FkkvkS
j ml dkvi j uke ^^xt /ot ** HkhFkkAorZ
eku es
aHkh
xt i U
Fk{ks= ukfl d ' kgj l sds
oy 6 fdeh- nw
j gS
A
; gkai j bl mnkgj .kdksysusdkrkR
i ; Z; ghgSfd t c&t c vk/kq
fud
bfrgkl dkj , oa' kks
/kdrkZ
v ksausfdl hokLrfodrki j i z
' ufpU
gyxk; krc&rc
vi us&vi usi zkphu fnxEcj t S
u vkxexz
U
Fkks
adsvk/kkj l sghfu.kZ
; gq
, gS
a
vU
; Fkki z
R
; sd rhFkZ,oa/keZdhckrsafookn dhdks
fVesavkt k,a
xhA
i k'oZ
ukFkfo| kihB] okjk.kl h}kjki zdkf'kr ^^Je.k**i f=dkvi zS
y&fl rEcj
2001t U
eHkw
fe dsl a
nHkZesadq
NvkS
j vf/kd i zd'kkMky j ghgS
A
bl i f=dkesai zdkf' kr ys[k^^oS
' kkyh&vkpk; Zfot ; sUnzlw
fj **i `"B20&49
} kjk; g Li "VgSfd okLro esa' os
r kEcj i j Eij k}kjki zkja
Hkes
aoS
' kkyhdks
Hkxoku egkohj dht U
eHkw
fe ekukx; kgSvkS
j fnxEcj t S
u l Eiznk; ukyU
nk
dsfudVdq
. Myi q
j dksegkohj dht U
eHkw
fe ekurkgS
A
; gkai j fo' k"skfopkj.kh; rF; ; ggSfd bl hi f=dkesai zdkf' kr nw
l js
vkys[k^^egkohj dst UeLFkku i j u; ki zdk'k**i `"B50&
54 es
ai q
j krR
o
foHkkx] fcgkj dsfuns'kd Jhvt ; dq
ekj fl U
gkusfofHkU
uHkw
xHkhZ
; ] HkkS
xksfyd]
, sfrgkfl d rFkkHkk"kk; hl k{; ksadsvk/kkj l soS
' kkyhdkHkxoku egkohj dh
tU
eHkw
fe ds: i es
ai w
. kZ
r ; kfoj ks/kfd; kgS
Aogfy[ krsgS
afd Hkxoku egkohj
; fn oS
' kkyhl sl a
ca
f/kr gksrsrksmudhHkk"kkoS
xbZgks
r hmUgksa
us; g Hkhfy[kk
gSfd dks
bZi zkphu t S
u HkXuko' ks
"koS
' kkyhdsfudVi z
kIr ughagq
v kgSft l l s

36

mudht UeHkw
fe dkrF; l keusvkl ds&&&&&bR
; kfnA
iqjkrR
ol Eca?kh
Directory of Bihar Archaeology by B.P.
Sinha dkeS
a
usvoyksdu fd; kAml esai `"B223 i j oS
' kkyhdsl a
nHkZes
a
fy[ kkgS
&
"ItisstillmoresignificantthatVaishaliknownasthe
birth place of Mahavira Kundgrama and also as the place
which Mahavira visited several times has not yided any
clearJainaantiquity.NorthevarioussitesofYakshaworship; Sarandada; Capala; Vdena; Bahupujiya and the last
visited by Mahavira have been indentified. Even
Vasukunda believed to be the birthplace of Mahavira has
notbeenexcavate.............whileVasukundahasnotbeen
touched by archaeologist's spade. Thus even Vaishali
needsfurtherexcavation."

vFkkZ
r ~^^; g vkS
j Hkhvf/kd egR
oi w
. kZgSfd oS
' kkyhft l segkohj dh
tU
eHkw
fe&dq
. Mxz
ke dgkt krkgSvkS
j t gkaegkohj dbZckj x, ogkal sdksbZ
Li "Vi z
kphu t S
u vo' ks"ki z
kIr ughagq
, gS
a
&&&; gkard fd okl ksdq
. M] ft l s
egkohj dkt U
eLFkku ekukt krkgS
] dhHkh[ kq
nkbZdhxbZgS
&&&&t cfd
okl ks
dq
. Mdksi q
j kro' kkfL=; ks
a}kjkLi ' kZHkhughafd; kx; kgS
Abl i z
dkj
oS
' kkyhesaHkhvkxs[ kq
nkbZfd; st kusdhvko' d; rkgS
A** l kj ; g gSfd
iq
j kro , oai zkphu HkXuko' ks
"kks
adsvk/kkj i j oS
' kkyhdhfLFkfr Hkxoku
egkohj dht U
eHkw
fe ds: i esarksdHkhl q
n`<+gksghughal drhcfYd ; g
oS
' kkyhHkhokLrfod oS
' kkyhughagSD; ksa
fd l u~1950 l s1960 dse/; ml
uxj dkuke ^^cl k<+
**FkkvkS
j dq
Nyksxks
ausfeydj ml dkuke^^oS
' kkyh**
j [kfn; kAbl rj g l srksj kt /kkuhfnYyhes
aHkh, d dkW
yksuhdkuke gS
^^oS
' kkyh**] oghai j fudVes
a^^dkS
' kkEch** uked ,d fo' kky dkW
yks
uhgS
fdUrq; sl HkhLFky egkohj l sdks
bZl a
ca
/kughaj [ krs]ml hi z
dkj i z
kphu

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

37

cl k<+vkt dhoS
' kkyhHkhds
oy uke cny nsusl segkohj dhufugky ugha
gksl drhgS
A' kkL=ks
aes
aof.kZ
r oS
' kkyhfl U/kq
ns
' kes
aekuhxbZgSvkS
j dq
. Myi q
j
uxj hfons
gns
' kes
adghgS
Afons
' kns
' krksorZ
eku dkfcgkj i z
ns
' kgSrksogka
fl U/kq
ns'kgksghughal drkgSvr%
vHkhrksfl U/kq
ns'kdhvl yh^^oS
' kkyh**
uxj hdh[ kks
t gks
uhpkfg, , oa50 o"kZl sLFkkfi r oS
' kkyhdksi zkphu uke
^^cl k<+
** ds: i es
aghekuuhpkfg, A
bl hDirectory of Bihar Archaeology dkvoyksdudjusij
eS
u
asns[kkfd i `"B264 i j fy[kkgS
&
Besides being located in Basukunda-Vaishali;
Kundalpur-baragaon near Nalanda is the considered belief of Digamber Jainas as Mahavira's birthplace while
many Svetambara Jains take Lacchuar; near the
Lakhisarairailwaystationashisbirthplace-

vFkkZ
r~
&ukyU
nkdsfudVdq
. Myi q
j &cM+
xka
ofnxEcj t S
uksadhekU
; rkuq
l kj
egkohj dht U
eHkfw
e gS
&&AA
Thesite earlierwas known asbaragaon; which iseven
todayavillageadjacenttoNalandaruinsandformedapart
of Nalanda complex; who according to Buchanan belonged
to he dynasty of the Andhras wo began their rule 80 years
afterchristandcontinuedfor200years.ButJainspriests
told Buchanan that the site represents the residence of
Raja Shrenik and his oncesores; who preceded the establishment of the Andhra dynasty here and lived about six
orsevencentruesearlier.

&&&&vFkkZ
r ~ukyU
nkdsfudVcM+
xka
o&dq
. Myi q
j dk^s^cq
duS
u**dsvuq
l kj
Andhra dynasty ds^^ex** j kt k}kjkLFkkfi r ekukx; kgS
Abl
dynasty dk' kkl udky bZ
l kds80 o"kZckni zkja
Hkgks
dj 200 o"kZrd
pyki j Urqt S
ui q
t kfj ; ksaus^^cq
duS
u**dkscrk; kfd bl LFkku i j okLro es
a

38

j kt kJsf.kd vkS
j mudsl a
ca
f/k; ksadkfuokl Fkkt kAndhra
s
dynasty ds
iw
oZ
orhZFksvkS
j mul sNg ; kl kr ' krkC
nhi w
oZgq
, Fks
A**
iq
j kro dhbu i a
fDr; ks
al sdq
. Myi q
j dht ksi gpku ukyUnkvkS
j
cM+
xka
o dhfudVrkl sgq
bZgSoghi zkekf.kdrk^^fnxEcj t S
uiq
Lrdky; **
Jhegkohjt h&jkt - l sfnl Ecj l u~1962] oh-fu-l a
- 2486 esai zdkf' kr
^^o`gn~egkohj dhfrZ
Uk**dsi `"B904 i j fuEu i a
fDr; ksads} kjkrhFkZ
; kf=; ks
a
dksl w
puknht krhj ghgS
A
dq
. Myi q
j
; gkadkLVs
' ku cM+
xka
o gS
Abl n' kZ
uh; LFky i j t ehu dsva
nj , d
fo' kky uxj hvkS
j tS
uew
frZ
; kafudyhgS
a
A, d fo' kky Hkou ckS
) /keZdkHkh
fudykgS
Abl dsl a
ca
/kes
adgkt krkgSfd ; g ukyUnkfo' ofo| ky; vkS
j
Nk=ky; gS
AfnxEcj h/keZ
' kkykesa,d ea
fnj gSft l es
aegkohj Lokehdhi z
frek
cM+
hl q
U
nj gS
A; g egkohj Lokehdkt U
eLFkku gS
AcM+
xka
o LVs'ku oki l
vkdj j kt x`ghdhfVdVysa
A
bu i a
fDr; ks
al s, dne Li "Vgkst krkgSfd l Hkhyks
x bZ
l kl sNg&l kr
' krkC
nhi w
oZukyU
nkdsfudVdq
. Myi q
j dksghegkohj dkt U
evkS
j fuokl LFky
ekursgS
A
a
t gkard i ; Z
Vu foHkkx dki z
' u gS
&fcgkj l j dkj dsi ; Z
Vu foHkkx }kjk
i zdkf' kr QksYMj j kt fxj esadq
. Myi q
j dksfnxEcj t S
u ekU;rkuq
l kj Hkxoku
egkohj dht U
eHkw
fe fy[kkx; kgS
A
KundalpurThe digamber sect of the Jains believe that Lord
Mahavir was born at Kundalpur, 18 km. fromRajgir. AJain
temple and two lotus lakes-the Dirga Pushkarni and
Pandava Pushkarni mark the spot.

fcgkj l si z
dkf' kr ^^l IrrhFkZn' kZ
u** uked j a
xhu fp= okyhi q
Lrd es
a

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

39

Hkh^dq
. Myi q
j * vkS
j ^fyNokM+
*bu nkst UeHkw
fe; ksadsfp= i zdkf' kr gS
aft l esa
s
l sdq
. Myi q
j fnxEcj t S
uksadsvuq
l kj vkS
j fyNokM+' osrkEcj t S
uksadsvuq
l kj
egkohj t UeHkw
fe gS
A
vU
r esal eLr fnxEcj t S
u l ekt l sesjh; gi z
sj.kkgSfd dghaHkhvki
egkohj t UeLFky dq
. Myi q
j dsl kFkoS
' kkyhdkmYys
[ ku dj saD; ksa
fd og
Hkxoku dhufugky FkhAdq
. Mxz
ke] {kf=; dq
. M] okl ksdq
. MbR
; kfn ukeksads
LFkkui j ,dek=dq
. Myi q
j ghi z;q
Dr dj sa
Au ghHkxoku egkohj dksoS
' kkfyd]
fonsgnUr] fons
gl q
dq
ekj] ukFki q
=] f.kx.Bi q
R
r vkfn fy[ ks
aoj u~mudsohj]
o/kZ
eku] egkohj] vfrohj vkS
j l Uefr ; si kp uke ghfnxEcj l Eiz
nk; es
a
ekU; gS
abudsvfrfj Dr fl ) kFkZ
iq
=] f=' kykuU
nu , oaukFkoa
' khfo' ks"k.kHkh
i z;q
Dr fd, t kl drsgS
Avki vi uhi z
a
kphu i j Eij kdkvuq
dj .kdj savkS
j
tS
u/keZdh' kk'or l R
rkdsl a
o/kZ
u esal g; ksxhcusa
A

} } } } }
^^Jhi frHkx
ZokUiq
"; kn~
HkDrkukao%l ehfgre~
A
; n~
HkfDr%' kY
qdrkes
fr eq
fDrdU;kdj xz
gA
sA**
&N= pw
M+
kef.k
^^rTt ; fr i j aT; ks
fr%l eal eLrS
j uUr i ; kZ
;S
%
A
ni Z
. kry bo l dyki z
frQyfr i nkFkZ
ekfydk; =AA**
&i q
#"kkFkZ
fl f) ~
;q
i k;

2
dS
oY; cks/kj fonhf/kfrfHk%l ea
r kr~
]
nq
"deZ
ia
fdyl j %fdy ' kks
"k; u~; %
A
HkO
; L; fpkt yt i zfrcks
/kdkj h]
ral Uefral q
j uq
r al rraLrohfeAA2AA
nq
fj ri a
d l si a
fdy i `Foh] dhp l fgr l oZ
= vgks
!
ds
oyKku l w
; Zfdj .kks
al s
] l nkl q
[ kkrsj grsgks
A
HkO
; t uks
adseu l j ks
t dks
] l nk f[ kykrsgksHkxou~
A
lq
j x.ki w
ft r l Uefr&ft udk] d#HkfDr l sl nkLrouAA2AA
vUo; kFkZ&
;%
t ks
dS
oY; cks
/kj fonhf/kfrfHk%
ds
oyKku: i hl w
; Zdh
fdj .kks
ads} kjk
l ea
r kr~fdy nq
"deZ
ia
fdyl j %' kks
"k; u~
l Hkhrj Ql s
nq
"deZdhpM+l sO
; kIr l a
l kj&i `Foh: i hl j ks
oj dksl q
[ kkrsgq
,
HkO
; L;
fpkt yt i z
frcks
dkj hHkO
; i zkf.k; ks
adsn; dey dksf[ kykns
r sgS
A
a
ra
lq
j uq
r al Uefral rraLrohfe, s
l snsoks
ads} kjkLrq
r l Uefr Hkxoku dh
eS
al rr Lrq
fr dj rk gw
A
Vhdk &Lrohfe ukS
fe Lrouadj ks
fe] vgadaLrohfe \ l Uefraegkohja
prq
fo
' kfrrearhFk
dj ohji zHkq
e~
A dS
%fo' ks
"k.kS
%l a
;q
Dr%l l Uefr%\ ; %fdy
dS
oY; cks/kj fonhf/kfrfHk%l ea
r kr~nq
"deZ
ia
fdyl j %' kks"k; u~
A ; %rhFk
dj ksHkxoku~
egkohjks fut dsoyKkul w
;Z
L; j f' efHk%l eLrl a
l kj i zkf.kukanq
"VdeZ
ia
da ' kq
"da
dj ks
fr] ; L; dS
oY; j os%rst %
iq
a
t l e{kaHkO
; t hokukadeZ
j t ka
fl ' kq
"dkf.k HkofUrA
HkO
; L; fpR
rt yt i z
frcks
/kdkj h ; Fkk l w
; ks
Z
n; sl R
;s
o l j fl i n~
ekfu i z
Qq
fYyrkfu
rFkS
o Hkxor%dsoyKkul w
; ksZ
n; s t krs HkO
; kukafpR
rdeykU;fi fodfl rkfuA
v=k; eFkZ
%rhFk
dj L; fnO
; /ofuukl eLreq
eq
{kw
. kkan; kfu l E;XKkus
u nhIrkfuA
, fHkfoZ
' ks
"k.kS
%l a
;q
Dr%l Uefr%l q
j uq
r %l q
jS
%nsox.kS
%bUnz
S
' p ofUnr%Lrq
r%
]
bUnz
[ kxsUnz
uj s
Unzk%vfi ; L; i kni n~
e; ks
%Lrq
fradq
o
fr ral Uefral rra' krckj a

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

41

l nS
o l nkdkyavge~LrohfeA
bne= rkR
i ; ; r~fdy fu' p; s
u rhFk
dj egkohjL; Lrq
fri z
Hkkos
u HkO
; t hok%
dekZ
f.k {ki f; R
ok v[ k.MKkuai z
kIuq
ofUr] rfgZl a
l kjL; bfUnz
;l q
[ kkfu l q
yHkr; S
o
yHkUrsfdek'p; Z
e~\

fgUnhVhdk &eS
aLrq
fr dj rk gw
A fdl dhLrq
fr \ pkS
chl os
arhFk
dj
Hkxoku egkohj dhvFkokft udkl Uefr ; g f} rh; uke HkhgSmudh
Lrq
fr dj rk gw
Afdu fo' ks
"k.kks
al sl fgr gS
aosl Uefr i z
Hkq\ t ksvi us
ds
oyKku l w
; Zdhfdj .kks
al si `Fohry : i hl j ks
oj es
apkjks
avks
j ls
O
; kIr nq
"deZdhpM+dksl q
[ kkusokysgS
avFkkrZ~rhFk
dj egkohj vi us
ds
oyKku l w
; Zdhj f' e; ks
ads} kjkl eLr l a
l kjhi z
kf.k; ks
adsnq
"VdeZ: i
dhpM+dksl [qkkrsgS
&
a u"V dj rsgS
A nw
a
l j s' kCnks
aes
a; g Hkhdgk t k
l drk gSfd rhFk
dj dsrs
t ks
ia
t dsl e{k l eLr i z
q
kf.k; ks
adsdeZ
jt
Lo; es
ol w
[ kt krsgS
A
a
Hkxoku egkohj dkf}rh; fo' ks"k.kg&
SosHkO
; ksadsfpk&
n; dey
dksf[ kyk ns
r sgS
avFkkZ
r ~ft l i z
dkj l w
; ks
n; gks
Z
usi j l j ks
oj ks
aes
afLFkr
dey i z
QfqYyr gkst krsgS
aml hi z
dkj Hkxoku~dsds
oyKku l w
; Zdsmfnr
gks
r sghHkO
; iz
kf.k; ks
adsn; dey fodfl r gkst krsgS
A
a
; gk' yks
d dkvFkZ; g gSfd rhFk
dj dhfnO
; /ofu l sl eLr
eq
e{qkv
qks
adsn; es
al E;XKku i z
LQq
fVr gkst krk gS
A mi; q
Dr bu
Z
fo' ks
"k.kks
al sl ;aD
qr l Uefr&
egkohj Hkxoku ns
orkvks
a, oabUnz
ks
al s
oa
nuh; gS
avFkkZ
r ~ft udsJhpj .kks
aes
abUnz
] [ kxs
Unz
] uj s
UnzHkhLrq
fr dj rs
gS
amu l Uefr Hkxoku dheS
aHkhl nS
o&
fuR
; Lrq
fr dj rkgw
A
; gk rkR
i ; Z; ghgSfd rhFk
dj egkohj dhLrq
fr dsi z
Hkko l s
t c HkO
; t ho fuf' pr ghdeks
dk{ki .k dj dsv[ k.MKku&
ds
oyKku
iz
kIr dj rsgS
arksl a
l kj es
abfUnz
;l q
[ kl q
yHkr; ki z
kIr gkst kos
abl es
aHkyk
D; k vk'p; ZgS\ dq
N Hkhvk'p; Zdhckr ughagS
A
HkkokFkZ&i z
R
;d
s la
l kjhi z
k.khdsl kFkdeks
dkl EcU/kvukfndky l s
pyk vk j gk gS
At S
l k fd vkpk; ZJh us
fepUnzfl ) ka
r porhZus

42

xks
EeVl kj deZ
dkM
a es
adgkgS&

i ; Mhl hy l gkvks
] t hoa
xk.kav.kkbl a
ca
/kks
A
d.k; ks
oyseyaok] rk.kfR
Fkkal ; afl ) a
AA

vFkkZ
r ~t S
l sLo.kZi k"kk.kges
' kkfd dkfyekl sl a
;q
Dr gks
r kgS
ml hi z
dkj t ho vkS
j deZvukfndky l si j Li j es
afeysgq
, gS
avr%; gh
mudk LoHkko cu x; k gS
A
mi; q
Z
Dr ' yksd esaJhKkuerhekrkt husdeksdhdhpM+l q
[ kkusgsrq
Hkxoku egkohj dsdsoyKku dksl oksZ
R
d`"Vl w
; Zcryk; kgS
AdeksdksmU
gksa
us
dhpM+dhmieki znku dhgS
AdhpM+esai S
j i M+t kusi j i S
j dks/kksukvo' ;
i M+
r kgSfdU
rq; fn l w
; Zvi uhrhozm".kfdj .kksal si `FohdsdhpM+dksl q
[ kk
nsrk gSrksi fFkd fu}Z
U
} gksdj i `Fohi j fopj .kdjusyxrsgS
a
ArhFk
dj
egkiq
#"kdeZdhdhpM+esai M+
dj i q
u%l a
; e dst y l svi usi S
j ksadks/kksdj
LoPNdj ysrsgS
abl dsi ' pkr~osvi usdsoyKku l w
; Zdhfdj .kksal svU
;
HkO
; t hoksadsdeZdhpM+dksl q
[ kkusesal eFkZgkst krsgS
a
A
egki q
#"kks
adh HkfDr dj usokyk ekuo t c HkfDr es
arYyhu
gks
r kgSrc vukfndky l syxsgq
, deZl w
[ k&l w
[ kdj t t Z
fj r gkst krs
gS
Abl hi z
a
dkj HkO
; ks
adk n; dey HkhHkxoku~dsds
oyKku l w
; Zdh
fdj .kks
al sfodfl r gkst krk gS
Adey f[ kyusdkvfHki z
k; ; ghgSfd
ohrj kx eq
nz
kdsvoyks
du l sn; i z
Qq
fYyr gks
r kgS
&j kse&jks
eiq
yfdr
gkst krk gS
A ft udspj .kks
aes
abUnz
x.k Hkh ueLdkj dj rsgS
a, s
l smu
l Uefr uke okysegkohj LokehdhLrq
fr dhxbZgS
A
dgk t krk gSfd , d ckj dq
. Myi q
j dsua
| korZegy es
at c
egkohj f' k'kqvoLFkkesai kyusesa>w
y j gsFksml l e; l a
t ; &fot ; uke
dsnkspkj.k_f) /kkjheq
uh'oj ogkavk, vkS
j mudseu dh' ka
dk dk
fuokj.ki kyusdsi kl t krsghLo; es
o gksx; krc mu eq
fu; ks
ausmudks
l Uefr uke l sl Ecks
f/kr fd; kAbl hfy, i ka
p ukeks
aes
al Uefr , d uke
gSml huke dhl kFkZ
drk bl ' yks
d es
acrkbZxbZgS
A

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

3
i koki q
j sl j fl i n~
e; q
r seuks
Ks
]
; ks
xafu#/; fdy deZ
ouag~
; /kk{khr~
A
ys
Hksl q
eq
fDryyukeq
i ekO
; rhrke~
]
Hks
t sR
oua
rl q
[ k/kke ueks
LrqrLeS
AAA3AA
i koki q
j dschp dey ; q
r ] t y l si w
. kZl j ks
oj gS
]
ogha; kx
s dk fuj ks
/k dj ds
] dekZ
Voht ykbZgS
A
miekj fgr eq
fDr yyukdks
] iz
kIr fd; k f' koi q
j t kds
]
vua
r l [qke; /kke eq
fDri fr] gSueks
Lrqrq
edks#fp l s
AA3AA
vUo; kFkZ&
i koki q
j si n~
e; q
r seuks
Ksl j fl ; ks
xafu#/; fdy deZ
oua
fg v k{khr~
i koki q
j huxj hes
adeyks
al sl fgr euks
K l j ks
oj dse/;
es
a; ks
x dkfuj ks
/kdj dsl eLr deZ: i hou dksnX/kfd; k&
t ykfn; kA

miekO
; rhrke~l q
eq
fDryyukays
Hks
miek j fgr
vuq
i eeq
fDr: i h
yyuk dksi z
kIr fd; k
vua
rl q
[ k/kke rqHktss
vkS
j vua
r lq
[ k ds
/kke fl ) i n dksi z
kIr dj fy; k
rLeS
es
ueks
Lrq
mu ohj Hkxoku~
dkses
j k ueLdkj gks
os
A
Vhdk&
vfLeu~Hkkjrns
' ksfogkjkUrsi koki q
j auke uxj efLr] ; n~
Hkxor%egkohjL;
fuokZ
. kdY; k.kdsu i kouat kra
] rL; i koki q
j L; fl ) {ks=L; l j ksoj s fofo/k
lq
xfU/krdeykfu fodfl rkfu vr%l j l %euks
gkfj .kh' kks
Hkk t ukukafpkaeks
g; frA
, rS
%fo' kS
"k.kS
%fof' k"Vai koki q
j auke uxj a
ArfLeu~i koki q
j sl j l kse/; sfLFkrksHkw
R
ok
rhFk
dj Hkq
%euks
op%
dk; ; ks
xkfUu#/; fdy fu' p; s
u rr~deZ
ouav/kk{khr~dekZ
.; s
o
xgukfu oukfu ; = l eLrl a
l kfj .k%fuol fUr rr~
deZ
oual Uefr%fut /; kukfXucys
u
nX/kedj ksr~
Aiq
u%dkai z
kIuks
r ~egkohji z
Hkq
%\ miekO
; rhrkal q
eq
fDryyukaysHks
eq
fDrj s
o yyuk dU;krkal q
"Bq
r ; ki z
kIuks
r~
AdS
%fo' ks
"k.kS
%l a
;q
Drkl k eq
fDrdU;k\
miekO
; rhrkal eLrl ka
l kfj dks
i ek%mYya
?; vuq
i e: i xq
. kl a
;q
Drk l k eq
fDryyukA

44

rkamiekO
; rhrkal q
eq
fDryyukayC/koku~rhFk
dj ukFk%
Ai q
u' p fdai z
kIroku~ohjukFk%
\
vua
rl q
[ k/kke rqHks
t su vUr%l q
[ kkuke~; = rr~vua
rl q
[ k ke i kS
n~
xfyddekZ
Voha
nX/khd`R
; vua
rl q
[ kkLi nafl ) xfrai z
kIuks
r~
A rLeSohjk; esueks
Lrq
A
v=k; aHkkokFkZ
%; r~Jhfl ) kFkZ
L; ki R
; arhFk
dj egkohj%i koki q
j L; l j fl %
e; s; ks
xafu#/; dkfrZ
dd`".kkekoL; k; kafrFkkSm"kkcs
yk; kav?kkfrdekZ
f.k u"Vhd`R
;
fuokZ
. k/kke vokIuks
r ~rLeSrn~
xq
. kyC/k; sesueks
LrqrL; fuokZ
. kHkw
feap uekE;ga
A

fgUnhVhdk&
^^i koki q
js
** bR
; kfn i n[ k.Muk: i l sO
; k[ ; ku fd; kt krk
gS
Abl Hkkjrns
' kdsfcgkj i z
kU
r es
ai koki q
j uke dkuxj gS
At ksHkxoku
egkohj dsfuokZ
. kdY; k.kd l si fo= gS
] ml i koki q
j fl ) {ks
= dsl j ks
oj
es
avus
dlq
xfU/kr dey f[ kysgq
, gS
avr%ogkdhl j l euks
gkjh' kks
Hkk
t ul ew
g dkseks
fgr dj ns
r hgS
A
mi; q
Dr bu fo' ks
Z
"k.kks
al sfof' k"V i koki q
j uxj es
al j ks
oj ds
e/; fLFkr gks
dj rhFk
dj ohji z
Hkquseu opu dk; bu rhuks
a; ks
xks
adk
fuj ks
dj dsvi usdeZ
ou dkst yk fn; k FkkA; gk i j deks
dksxgu
ou dhmiek nhxbZgSt gk l eLr l a
l kjhi z
k.khfuokl dj rsgS
aml
deZ
ou dksl Uefr Hkxoku usvi uh/; ku vfXu dscy l snX/k dj
fn; kAi q
u%Hkxoku egkohj usvkS
j D; ki z
kIr fd; k\ l eLr miekvks
a
l sj fgr eq
fDryyuk dksi z
kIr fd; kA ; gk eq
fDr dksyyuk dU;k dh
mieknhgSml heq
fDr yyukdksohj Hkxoku~usHkyhHkka
fr i z
kIr fd; k
FkkAog eq
fDr dU;kfdu fo' ks
"k.kks
al sl a
;q
Dr gS\ t ksl eLr l ka
l kfj d
miekvks
adk mYya
?ku dj dsvuq
i e : i vkS
j xq
. k l sl a
;q
Dr gS, s
lh
eq
fDryyuk dksrhFk
dj ns
o usi z
kIr fd; k FkkA
iq
u%vkS
j D; ki zkIr fd; kgSohjukFkus\ vua
rl q
[ k/kke dksi zkIr
fd; kgS
At gki j l q
[ kks
adkdksbZvUr ughagSog vua
rl q
[ k/kke dgykrk
gSvFkkZ
r ~i q
n~
xydeZ
: i hou dksnX/kdj dsmU
gksa
usvua
rl q
[ k: i fl ) xfr
dksi zkIr fd; k Fkk, slsmu ohj Hkxoku dksesjkueks
LrqgksosA
; gk HkkokFkZ; g gSfd j kt k fl ) kFkZdsvi R
;&
iq
= rhFk
dj
egkohj usi koki jq l j ks
oj dse/; es
a; ks
xks
adk fuj ks
/k dj dsdkfrZ
d
d`".kkvekoL; kfrfFkdhm"kkcs
ykes
a' ks
"kv?kkfr deks
dksu"V dj ds

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

45

fuokZ
. k/kke i z
kIr dj fy; k] mudsxq
. kks
adh i k
zfIr dsfy, eS
arhFk
dj
egkohj dks, oafuokZ
. kHkw
fe dksueLdkj dj rk gw
A
HkkokFk&
Z vkt l s2528 o"kZi w
oZHkxoku egkohj usi koki q
j uxj hl s
fuokZ
. ki n i z
kIr fd; kFkkvkS
j orZ
eku es
aohjfuokZ
. kl a
or~2529oko"kZ
py j gk gS
Abl gq
. Mkol fi Z
. khdsprq
FkZ
dky dksi w
. kZgks
uses
at c rhu
o"kZl k<+
svkB ekl ' ks
"kcpsFksml l e; egkohj Lokehus?kkfr&v?kkfr
deks
dk uk'k dj dseks
{k/kke i z
kIr dj fy; k FkkA
dkfrZ
d d`".kkprq
nZ
' khdhva
f/k; kjhj kr vkS
j vekoL; kdhi zR
;w
"k
csyki zkr%
dky Fkht c bU
nz]nso] uj ] ukfj; ksal si kokiq
j uxj h[kpk[kp Hkjh
gq
bZFkhD; ksa
fd nksfnu i w
oZl sghegkohj Lokehus; ksx fuj ks/kdj fy; kFkk
mudsfuokZ
.k dhi zrh{kk dj j gsbU
nzkfndksausvl a
[ ; nhiksal suxj hdks
t xexkfn; kAfnO
; jR
unhidksadsi zdk'kesal HkhusfuokZ
. kdY;k.kd dhi w
tk
dhrFkkvfXudq
ekj bU
nzksausvkdj vi useq
dq
Vkuy dhvfXu l sHkxoku ds
va
fre ' kjhj dkrhFk
dj dq
. M
pkS
dksj dq
a
MesavfXu l a
Ldkj fd; kArHkh
l snhikoyhi oZdk'kq
HkkjEHkgq
v kAml dhLe`fr esavkt Hkhl kjkl a
l kj
dkfrZ
d d`".kkvekoL; kdksi zkr%
dky vi us&vi usea
fnj ksaesa
] i kokiq
j uxj h
esarFkkvU
; fl ) {ks=] rhFkZ
{ks=ksai j t kdj fuokZ
. kykMwp<+
krsgS
a,oal k; a
dky
nhiekfydkt ykdj ; g mR
l o eukrsgS
a
A
ml hvekoL; kdh' kke dksHkxoku egkohj dhfnO
; /ofu dks
>s
yusvkS
j vkR
el kr dj usokysxkS
r e x.k/kj Lokehusds
oyKku y{eh
iz
kIr dj yh] vr%bUnz
ks
ausxa
/kdq
Vhdhj pukdj nhrc yks
xks
ausxkS
re
LokehvkS
j ds
oyKku y{ehdhi w
t u dj o`gr~: i es
anhikoyheukbZ
A
Hkxoku~egkohj Lokehdkseks
{kgq
, 2528 o"kZO
; rhr gkspq
ds
gS
] mUghadhLe`fr es
a
aohj fuokZ
. kl a
or vkja
Hkgq
v kgS
AorZ
eku dsl eLr
l u~vkS
j la
orksaes
aohj fuokZ
. kl a
or~l okZ
f/kd i k
zphu ekukt krkgS
Avc
i Pphl l kSmUrhl oko"kZpy j gkgSvkxsvkjg gt kj pkj l kScgkj
o"kks
rd ohji z
Hkqdk ' kkl u pyrk j gs
xkA
i koki jqhes
al j ks
oj dse/; fLFkr t y ea
fnj ghHkxoku egkohj dh
fuokZ
. kHkw
fe gS
A

46

Jhi w
T; i kn vkpk; ZusfuokZ
. kHkfDr es
adgk gS
&
i n~
eounhf?kZ
dkdq
y&fofo/knzq
e[ k.Mef.Mrsj E;sA
i kokuxj ks
| kus O
;q
R
l xs
. k fLFkr%l eq
Z
fu%
AA16AA
dkfrZ
dd`".kL; kUrsLokrko`{ksfugR
; deZ
jt %
A
v o' ks"kal a
i zki n~
&O
; t j kej e{k; a l kS
[ ; e~
AA17AA
i fj fuo`Z
r aft usUnza
] KkR
okfocq
/kkFkk'kqpkxE;A
nsor #j Dr pa
nu&dkykxq
#l q
j fHkxks'kh"kS
Z
%
AA118AA
vXuhUnzkfTt unsgaeq
dq
Vkuyl q
j fHk/kw
i oj ekY; S
%
A
vH;P; Zx.k/kjkufi ] xrkfnoa[ kap ouHkousAA19AA
iq
u'p&
i koki q
j L; cfg#UurHkw
fens
' ks]i n~
eks
R
i ykdq
yorkal j l kafg e/; s
A
Jho) Z
ekuft uns
o bfr i z
r hrks
] fuokZ
. keki Hkxoku~i z
fo/kw
r i kIekAA24AA
Jhxq
. kHknzvkpk; ZusmR
rj i q
j k.kes
adgkgS
&
ekRikoki q
j ai zkI; euksgj oukUrj sA
cgw
ukal j l kae/; segkef.kf' kykrys
AA509AA
fLFkR
okfnu} ; aohrfogkj kso`) fut Z
j%
A
d`".kdkfrZ
di {kL; prq
nZ
' ; kafu' kkR
;;s
AA510AA
Lokfr; ks
xsr`r h; s
) &'kq
Dy/; kui j k; .k%
A
d`r f=; ks
xl a
j ks
/k%l eq
fPNUUkf; afJr%
AA511AA
grk?kkfrprq
"d%l Uu' kj hjksxq
. kkR
ed%
A
xUrkeq
ful gl z
s.kfuokZ
. kal oZ
okfNre~
AA512AA
rnso i q
#"kkFkZ
L; i ; Z
UrksuUrl kS
[ ; d`r ~
A
vFkl os
fi ns
Z
os
UnzkohUnz
eq
dq
VLQq
j r~
AA513AA
gq
r k'kuf' k[ kkU;Lr&rs
gkeksgfof} "ke~
A
vH;P; ZxU/kekY; kfn&nzO
;S
fnZ
O
;S
;Z
Fkkfof/kAA514AA
ofUn"; UrsHkokrhreF; S
oZ
Z
Unkj o%LroS
%
A
ohjfuo`Z
frl Eiz
kIrfnu , okLr?kkfrd%
AA515AA

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

47

Hkfo"; kE; geI; q


| RdsoyKkuykspu%
A
HkO
; kuka/keZ
ns
' ks
u foR
; fo"k; ka
Lrr%
AA516AA

mR
rj i q
j k.k] i oZ76
; gkvfHkiz
k; ; g gSfd i kokiq
j hdseuksgj uke dsm| ku es
adeyksa
l sO
; kIr l j ksoj dse/; egkef.ke; hf' kyki j Hkxoku foj kt eku gq
, ml
l e; l eol j .kfo?kfVr gkspq
dkFkkAJhfogkj ca
n dj nksfnu rd /; ku
es
ayhu gq
, egkohj LokehusdkfrZ
d d`".kkprq
nZ
' khdhj kf= dsva
r esa
v?kkfr; kdeksZ
adksu"Vdj fuokZ
. ki n i zkIr dj fy; kArHkhl kS
/kesZ
U
nzvkfn
bUnzksausvfXudq
ekj bUnzdseq
dq
V dsvxzHkkx l sfuxZ
r vfXu i j i zHkqdk
' kjhj LFkkfi r dj fnO
; pU
nu vkfn ds} kjki w
t kdj dsl a
Ldkj dj fn; kA
ml hfnu xkS
r eLokehdksoghai j dsoyKku i z
xV gq
v kgS
A
gfj oa
' ki q
j k.kes
aHkh; ghfy[ kkgS, oanhikoyhi oZrHkhi z
kja
Hkgq
v k]
, lskdgkgS
&
ft us
Unzohjksfi focks
/; l a
r ra
] l eUrrksHkO
; l ew
gl Urfre~
A
i zi| i kokuxj ha xj h; l ha
] euksgj ks|kuous r nh; dsAA15AA
pr q
FkZ
dkys/kZ
pr q
FkZ
ekl dS
&foZ
ghur kfo' pr q
j Cn' ks"kdsA
l dkfrZ
dsLokfr"kqd`".kHkw
rl q
&i z
Hkkrl U/; kl e; sLoHkkor%
AA16AA
v?kkfrdekZ
f.kfu#) ; ksxdks
] fo/kw
; ?kkrhU/kuon~foca
/ku%
A
focU/kULFkkueoki ' ka
dj ks] fuj Urj k; ks#l q
[ kkuq
cU/kue~
AA17AA
l i pdY; k.kegkegs
' oj %
] iz
fl ) fuok.Zkegs prq
foZ
/kS
%
A
' kj hiw
t kfof/kuk fo/kkur%
] lq
jS
%l eH; P; Z
r fl ) ' kkl u%
AA18AA
ToyR
iz
nhikfyd; k i z
o`) ; k] l q
j kl q
jS
nhZ
fi r; k i z
nhIr; kA
rnk Le i kokuxj h l eUrr%
] iz
nhfi rkdk'kryk i z
dk'krs
AA19AA
rFkS
o p Js
f.kdi w
oZ
Hkw
Hkq
t%
] iz
d`R
; dY; k.kegal gi z
t k%
A
iz
t Xeq
fj Unz
k'p l q
jS
;Z
Fkk; Fka
] iz
; kpekuk ft ucks
f/kekfFkZ
u%
AA20AA

48

rrLrqyks
d%i z
fro"kZ
eknj kr~
] iz
fl ) nhikfyd; k= Hkkj rs
A
l eq
| r%i w
t f; rq
aft us
' oj a
] ft us
a
nz
fuokZ
. kfoHkw
frHkfDrHkkd~
AA21AA

gfj oa
' ki q
j k.kl xZ66
l kj ; gh gSfd Hkxoku egkohj i koki q
j h dseuks
gj m| ku es
a
foj kt eku gq
, At c prq
FkZ
dky es
arhu o"kZl k<+
svkB ekl ckdhj gsrc
Lokrh u{k= es
adkfrZ
d vekoL; k dsfnu i z
kr%
&
m"kkdky dsl e;
LoHkko l s; ks
x fuj ks
/kdj ' kq
Dy/; ku ds} kjkl oZ
deZu"Vkdj fuokZ
. kdks
iz
kIr gksx; s
Aml l e; pkj fudk; dsns
oks
ausfof/ki w
oZ
d Hkxoku ds
' kjhj dh i w
t k dhA vuUrj l q
j &vl q
j ks
a} kjk t yk; h gq
bZcgq
r Hkkjh
ns
nhI; eku nhidks
adh i a
fDr l si kokuxj h dk vkdk'k l c vks
j ls
t xexkmBkAJs
f.kd vkfn j kt kvka
susHkhi z
t kdsl kFkfeydj Hkxoku
dsfuokZ
. kdY; k.kd dhi w
t kdhi q
u%j R
u=; dh; kpukdj rsgq
, l Hkh
bUnz
] euq
"; vkfn vi us
&vi usLFkku pysx; s
A
ml l e; l sys
dj Hkxoku dsfuokZ
. kdY; k.kd dhHkfDr l s; q
Dr
la
l kj dsi z
k.khbl Hkjr{ks
= es
ai z
fro"kZvknj i w
oZ
d iz
fl ) nhiekfydkds
} kjk Hkxoku egkohj dh i w
t k dj usdsfy, m| r j gusyxsvFkkZ
r~
Hkxoku dsfuokZ
. kdY; k.kd dhLe`fr es
anhikoyhi oZeukusyxs
A
bUnzusi z
Hkqdspj .k mR
dh.kZfd, &
,d i z
dj .k gfj oa
' ki q
j k.kes
avk; k gSfd&
t c Hkxoku us
feukFk fxj ukj i oZ
r l sfuokZ
. ki z
kIr dj pq
dsrc
bUnz
ks
ausHkxoku dhfuokZ
. kdY; k.kd i w
t kdsckn fxj ukj i oZ
r i j ot z
l spj .kmR
dh.kZdj bl yks
d es
ai fo= fl ) f' kykdkfuekZ
. kfd; krFkk
ml sft us
UnzHkxoku dsy{k.kks
adsl ew
g l s; q
Dr fd; kA; Fkk&
t Z
; Urfxj kSot z
hot z
. kkfy[ ; i kouhe~
s
A
yksdsfl ) f' kykapdzsft uy{k.ki a
fDrfHk%
AA14AA

gfj oa
' ki q
j k.kl xZ65

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

49

Jhl eUrHknz
LokehusHkhLo; a
Hkw
Lrks
= es
afy[ kkgS
&
ddq
na
Hkq
o% [ kpj ; ks
f"knq
f"krf' k[ kj S
j ya
d`r %
A
es
?ki Vyi fj ohr rVLro y{k.kkfu fyf[ krkfu oft z
. kkAA127AA
ogr hfr r hFkZ
e`f"kfHk' p] l r r efHkxE; r s| pA
iz
hfrforrn; S
%i fj rks
] Hk`'kew
tZ
; Ur bfr foJq
r ks
py%
AA128AA
chl ohal nh ds i z
Fke vkpk; Zpkfj =porhZJh'kka
frl kxj t h
egkjkt dsi z
Fke i V~
Vk/kh'k vkpk; Z
Jhohjl kxj t hegkjkt dgrsFks
fd&
bl hi z
dkj l si koki q
j hl j ks
oj dse/; ef.ke; hf' kykl sHkxoku ds
eks
{kt kusdsckn bUnz
ks
ausot zl s; gki j Hkhpj .kfpUg mR
dh.kZdj ds
bl f' kyk dksfl ) f' kyk dsl eku i w
T; i fo= cuk; k FkkA
,d ckr ; g Hkh/; ku ns
us; ks
X; gSfd Hkxoku ds
oyKku gksusdsckn
i kp gt kj /kuq
"k&
chl gt kj gkFki zek.ki j vkdk'kesav/kj i gq
p t krs
gS
a
Av/kj esaghdq
csj }kjkl eol j .kdhj pukdht krhgS
At c Hkxoku
Jhfogkj dj rsgS
arc l eol j .kfo?kfVr gkst krkgSvkS
j Hkxoku vkdk'k
es
av/kj pyrsgS
arFkknsox.ki z
Hkqdspj .kksadsuhpsLo.kZ
e; hfnO
; deyksa
dhj pukdj rsj grsgS
a
AfuokZ
. kiz
kfIr dsi w
oZHkht c Hkxoku ; ksx fuj ks
/k
dj rsgS
arc osvkdk'kesav/kj ghj grsgS
afQj HkhmudsBhd uhpsdh
Hkw
fe Hkxoku dhfuokZ
. kHkw
fe ekuht krhgSpw
fd fl ) Hkxoku fl ) f' kyk
i j HkhBhd ml hHkw
fe dsi j foj kt eku gS
a
A
bl l s; g Li "V gSfd Hkxoku egkohj Lokeht gkl seks
{kx; sgS
a
Bhd oghai j muds' kjhj dkl a
Ldkj fd; kx; kgSvkS
j oghai j l j ks
oj
dse/; ef.ke; h f' kyk i j bUnz
ks
auspj .k mR
dh.kZfd; sFks
A,s
l sgh
l Ees
nf' k[ kj i oZ
r dsl HkhVks
dks
ai j bUnz
ks
a} kjkpj .k mR
dh.kZfd; sx; s
gS
a, s
l k ekuuk pkfg, A
,s
l hfl ) Hkw
fe i koki q
j hdkses
j kvuUr&vuUr ckj ueLdkj gks
os
A

} } } } }

4
f' k[ kfj .khNUn &
egkohjks/khjfL=n' ki frl a
iw
T; pj .k%
]
f=yks
ds
' kksO
; kIrksefgr' kq
fpcks
/kksft ui fr%
A
uekfe R
okafuR
; afuf[ kyt xnkrki &gj .ka
]
fo/ks
; k es' kfDr%l dydyq
"kL; ki gj .ks
AA4AA
f=n' ki fr l a
iw
T; pj .k gs
] egkohj ! rq
e /khj egkuA
f=Hkq
oui fr gst xr O
; kIr ' kq
fp] egfr Kku ! ft ui fr xq
. k[kkuAA
fuf[ ky t xr l a
r ki gj .k i z
Hkq
] rq
edkses
j k fuR
; ueuA
l dy dyq
"k dsuk'k dj u dks
] eq
>s' kfDr nht sHkxou~
AA4AA
vUo; kFkZ
&

f=n' ki frl a
iw
T; pj .k%egkohjks/khj%
egkohj Hkxoku~vki
/khj&
ohj gS
] bUnz
a
ks
ads} kjkvki dspj .ki w
t uh; gS
&
a vki dspj .kks
adh
iw
t kbUnzHkhdj rsgS
A
a
ft ui fr%efgr' kq
fpcks/k%f=yks
ds'k%O
; kIr%
vki
ft ui fr gS
] vki dk Kku i fo= gS
a
A vki Kku ds} kjk rhuks
ayks
dks
aes
a
O
; kIr gS
&
a vki rhuks
ayks
dks
adsbZ
' kgS
A
a
fuf[ kyt xnkrki gj .kaR
okafuR
;a
uekfe, s
l sl a
l kj dkl Eiw
. kZrki gj .kdj usokysvki dkseS
afuR
; gh
ueLdkj dj rkgw

l dydyq
"kL; ki gj .kses' kfDr%fo/ks
; kl eLr i ki ks
a
dksuk'k dj usgs
r qvki eq
>s' kfDr i z
nku dj s
A
a
la
Ld`r Vhdk&
Hkksi j es
' oj ! R
oaegkohjkses
fnuho ro n; L; /khjrkHkq
fo i z
fl ) k
t krkAvr, o Hkorks/khj bfr fo' ks"k.kaj ksprseg~
;a
Al eLrns
osUnzkfnfHkLro pj .k; q
xye~
l E;d~
iz
dkjs
. kl a
iw
ft re~
Al kS
/kes
Unz
Z
%ro l e{kafda
dj ksHkw
R
ok mifLFkrks
fLr] l , o
Hkor%i a
pdY; k.kds
"kqe/; yks
dekxR
; fnO
;iw
t kpZ
ukadj ks
frA
gsfoHkks ! bUnz
uj s
Unz
[ kxs
UnS
%l os
z
%i w
Z
ft rLR
oavrks
gefi ro i kn; q
xya
l kfUu/; ai z
kI; dka
fpr~HkfDrai z
n' kZ
; kfeA

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

51

gsft ui rs! Hkofn~


Hk%ds
oyKkuai z
kIravr%fut Kkucys
u f=yks
dkuka
i nkFkkZ
%Kkrk%
A vus
uS
o dkj .ks
u t uk%R
okaf=yksds
' k bfr l a
K; k vk~
o; fUrA
v/kks
e/; ks
/okZ
uka, "kka=; k.kkayks
dkukabZ
' kfL=yks
ds
' k%
] efgr%i w
ft r%' kq
fp%
cks
/k%i fo=a
p Kkua; L; kl kSefgr' kq
fpcks
/kLR
oaft ukukai fr%LokehR
oa
A
Hkks ohjft us
Unz ! vge~R
okafuR
; auekfeA ; r%l a
iw
. kZ
t xr%i z
kf.kuka
vKkurkagrZ
al eFkksZ
q
fl R
oa
Al dydyq
"kL; ki gj .ksl eLri ki l ew
gL; kigj .ksfouk'kukFka
Z
eekfi ' kfDrcq
Z
f) ' p fo/ks;kAeg~
; a' kfDr%ns;kAv=k; eFkZ
%; r~ohji zHkq
ukFkLrhFk
dj ksfLeu~
yks
ds l oZ
' kfDreku~Kkuoka
' pkHkor~rL; l fUu/kkofi HkDrkukai ki i z
o`fkuZ
' ; frA
vr, o l eLrl a
l kfj .k%rL; Lrq
fradq
;q
%
Z
A

fgUnh Vhdk&
gsi j es
' oj egkohj Lokeh ! i `Foh dsl eku vki ds
n; dh fo' kkyrk l a
l kj es
ai z
fl ) gSbl fy, vki dk ^^/khj** ; g
fo' ks
"k.k eq
>s : fpdj gS
A l eLr ns
os
Unz
kfndks
a ds } kjk vki ds
pj .kdey vPNh rj g i w
t sx, gS
A l kS
a
/keZ
bUnzvki dsl e{k fda
dj
cudj [ kM+
k j grk gS
] og bUnz gh vki ds i ka
pks
a dY; k.kdks
a es
a
e/; yks
d es
avkdj fnO
; iw
t k vpZ
uk dj rk gS
A
gsfoHkks! vki bUnz
uj s
Unz
[ kxs
Unzl Hkhds} kjki w
T; gS
avr%eS
aHkh
vki dspj .k; q
xy dkl kfUu/; i z
kIr dj dsfda
fpr~HkfDr i z
nf' kZ
r dj rk
gw
Agsft ui fr Hkxoku~! vki usds
oyKku i z
kIr dj fy; kgSvr%vi us
Kku dscy l srhuks
ayks
dks
adsi nkFkks
dkst kursgS
abl hdkj.kl svki dks
yks
x f=yks
ds
' kl a
Kkl si q
dkjrsgS
Av/kksyks
a
d e/; yksd vkS
j /oZ
yks
d bu
rhuks
ayks
dksadst ksbZ
' k&
LokehgS
aosf=yks
ds
' kdgykrsgS
Amu f=yks
a
di fr
dk i w
T; vkS
j i fo= Kku l oZ
=O
; kIr gS
A
gsohj ft us
Unz! eS
avki dksl rr~ueLdkj dj rk gw
A D; ks
fd
a
vki l Eiw
. kZfo' o dsi z
kf.k; ks
adkvKku rki gj uses
al eFkZgS
Al eLr
a
i ki l ew
g dksu"Vdj usgs
r qeq
>sHkhvki ' kfDr vkS
j cq
f) i z
nku dj s
A
a
; gkavFkZ; g gSfd bl yks
d es
aohji z
Hkquke dsrhFk
dj

52

l oZ
' kfDreku~vkS
j Kkuoku~gq
, gS
amudsl kfUu/; l sHkh HkDrks
adh
i ki i z
o`fku"V gkst krhgSvr, o l eLrl a
l kjhi z
kf.k; ks
adksmudhLrq
fr
dj uhpkfg, A
fo' ks
"kkFk&
Z Hkxoku~egkohj Lokehdkxq
. kkuq
okn dj rsgq
, f' k[ kfj .khNa
n
es
ai w
T; xf.kuhvkf; Z
dkJhKkuerhekrkt hus; g Hkkouki z
xV dhgS
fd gsHkxoku ! ft l i z
dkj vki l a
iw
. kZi ki ks
adkuk'kdj i j ekR
ekcu
x, gS
aml hi z
dkj eq
>sHkhl eLr dyq
"krkvks
adksu"V dj usdh' kfDr
iz
nku dhft , A ft l i z
dkj fdl h l dZ
l dk gkL; i k=
t ks
dj t c
i gyoku dsl keusvkrk gSrksml ds' kkS
;Z
&i j ke dksns
[ k&ns
[ kdj
ykypo' kt ks
dj i gyoku ds' kjhj dksckj ckj Nw
dj vi us' kjhj dk
Li ' kZdj rkgSvkS
j [ kq
n dksi gyoku l e>usyxrkgSfdUrqbl l sog
i gyoku cu ughat krk gSml hi z
dkj HkDr HkfDr dsi z
okg es
avkdj
ckj&ckj Hkxoku~dsxq
. kks
adkLi ' kZdj rkgq
v kvi uses
aHkhHkxoku gks
us
dhdYiukdj usyxrkgSfdUrqog Hkxoku cu ughat krkgS
AHkxoku~
rksog rHkhcus
xkt c vi uhvkR
ekl sl Eiw
. kZdeks
dksi `Fkd~dj ns
xkA
vkpk;ZJhl eU
rHknzLokehusvjgukFkrhFk
dj dhLrq
fr esadgkgS&

xq
. kLrks
dal nq
Yya
?; ] rn~
cgq
R
odFkkLrq
fr%
A
vkuUR
; kR
rsxq
. kku~oDrq
&
e' kD; kLR
of; l k dFke~
AA
vFkkZ
r ~gsHkxou~! fdl hdsFkks
M+
sxq
. kks
adksc<+
kp<+
kdj dguk
Lrq
fr gSfdUrqvki dsrksxq
. kghvuUr gS
avr%eS
avi usl hfer ' kCnks
a
ds} kjkmudko.kZ
u dS
l sdj l drkgw
\ bl dkvfHki z
k; ; g gq
v kfd
ge t S
l sl a
l kjhNn~
eLFki z
k.khrhFk
dj t S
l segki q
#"kdhokLrfod Lrq
fr
ughadj l drsgS
aD; ks
fd bu l hfer ' kCnks
a
ads} kjk dhxbZLrq
fr ek=
va
' kkR
ed Lrq
fr ghgS
] u fd i w
. kZLrq
frA
mi; q
Dr i | es
Z
aj pf; =hus' kkUrj l , oadk: .; j l dhi z
/kkurk

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

53

l srhFk
dj egkohj dsck , oavUrj a
x oS
Hko dk o.kZ
u fd; k gS
Ans
o
bUnz
kfndks
adk vkxeu] muds} kjk pj .k oUnuk , oarhuks
ayks
dks
adh
b'Zoj rk&
Lokehiuk; srksrhFk
dj dsck foHko gS
arFkkmudsvUrj a
x
es
a' kk'or : i es
afo| eku i fo= {kkf; d Kku vkH;Urj foHko gS
A
' yks
d dsva
fre pj .k es
a; kpuk dk Hkko n' kkZ
; k gS
A ; | fi
ohrj kx Hkxoku~fdl hdksdq
Nns
rs
&ys
r sughagSrFkkfi ; g Hkko Lrq
fr dk
,d i z
dkj gS
Avkpk; ZJhdq
Undq
UnLokehusbl rj g dhdFku ' kS
yhdks
vl R
; e`"kk uke dh Hkk"kk crk; k gS
A ew
ykpkj xkFkk ua
- 568&569
n`"VO
; gS&

vkj ks
Xxcks
fgykga
] fna
r ql ekfgap esft .kofj a
nkA
fda.kgqf.knk.kes;a
] .kofj foHkkl R
sFkdk; O
okAA568AA
Hkk"kkvl Ppeks
l k] .kofj gqHkkh; Hkkfl nk, l kA
.kgq[ kh.kj kxnks
l k] fna
fr l ekfgap cks
fgapAA569AA
bl dkvFkZ; g gSfd ^^osft us
Unzns
o eq
>svkjks
X;] cksf/kdkykHk
vkS
j l ekf/ki z
nku dj s
A** , s
a
l kdguke`"kkfHk; ku ughagS\ vFkkZ
r ~ugha
gS
] ; g rksek= oS
dfYid Hkk"kk gS
A
S
bl i z
dkj l sLrq
fr es
adhxbZ; kpuk, d ^^vl R
; e`"kk** ukedh
Hkk"kk gSokLro es
a; g ds
oy HkfDr l sdghxbZgSD; ks
fd j kx } s
a
"k l s
j fgr Hkxoku~l ekf/kvkS
j cks
f/kdksughans
r sgS
A; fn Hkxoku ns
a
usyxs
xs
a
rksj kxh&} s
"kh gkst kos
xsfdUrqmul s; kpuk dj usl sQy feyrk gh
a
feyrkgS
Abl dkrkR
i ; Z; ghgSfd HkfDr l si fj .kkeks
aes
afueZ
yrkvkus
l st ksi .q; cU/k gks
r k gSml hl sl oZ
euks
j Fk fl ) gkst krsgS
abl hfy,
HkfDr dkseq
fDr dk dkj.k Hkhekuk x; k gS
A

} } } } }

5
f' k[ kfj .khNUn &
egk&eksg&O
; k/ks
fHkZ
"kfxo egkekj fot ; h]
ens
"; kZ
lw
; kft r~f=Hkq
ouj foeq
fDrj e.k%
Z
A
t xn~
nq
%
[ kkEHkks
/kkSi frrt urkya
cui j %
Lrohfe R
okaohja>fVfr ee dq
; kZ
%' kq
Hkefre~
AA5AA
egkeks
gO
; kf/kuk'ku dks
] oS
| enuHkV fot ; hgks
A
bZ
"; kZeku vl w
; kfot ; h] f=Hkq
oul w
; Zeq
fDri fr gks
AA
Hkol eq
nzes
ai frr t ho dks
] vkyEcu nkrkrq
e gks
A
d: al a
Lrq
fr l nkohji z
Hkqdh] eq
>dksnht sl q
efrAA5AA
vUo; kFkZ
&

egkeks
gO
; k/ks
%fHk"kx~boHkxoku egkohj Lokeh egku~
eks
g: i hO
; kf/k&
j ks
x dks' kka
r dj uses
aoS
| dsl eku gS
]
a
egkekj fot ; h
dkens
o dsi w
. kZfot s
r k gS
]
a
ens
"; kZ
lw
; kft r~
vga
dkj] bZ
"; kZ
] vl w
; kdks
mUgks
ust hr fy; kgS
a
]
f=Hkq
ouj fo%
eq
fDrj e.k%
osf=Hkq
ou dsl w
; ZgS
a, oa
eq
fDrdU;kdsi fr cu pq
dsgS
a
t xn~
nq
%
[ kkEHkks
/kkSi frrt urkya
cui j %

la
l kj dsnq
%
[ k: i hl eq
nzes
afxj rsgq
, iz
kf.k; ks
adksvoya
cu ns
dj i kj
dj usokysgS
A bu fo' ks
a
"k.kks
al s; q
Dr
ohjaR
okaLrohfegsohj ! eS
a
vki dk Lrou dj rk gw
A
>fVfr ee ' kq
Hkefre~dq
; kZ
%
vki ' kh?kzgh
es
j h' kq
Hkefr dj &
s
a es
j hcq
f) dksi fo= dj s
A
a
la
Ld`r Vhdk&
gsohj i z
Hkks ! R
oaegkeks
gO
; k/ks
%fHk"kx~bo mR
d`"VoS
| l n`'kks
fl A
ukukO
; kf/kxzLrl a
l kfj t us
"kqeks
g , o , dkO
; kf/k%l okZ
f/kdnq
%
[ knkf; uhvfLrAmDrap&

O
; k/ks%dks
V~
; %i p] HkoUR
; "Vkn' k"kf"By{kkf.kA
uouofr l gl z
kf.k] i p' krhprq
j ' khR
; f/kdkAA

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

55

vfLeu~yksds i a
pdksV~
; "Vkf/kd"kf"By{kS
dksu' krl gi a
p' kr prq
j ' khfr
O
; k/k; %i zfl ) k l fUrA rk%
l okZ
Lrq O
; k/k; %uj d{ks=s"kq; q
xi n~mn~
HkofUrA
euq
"; fr; Z
X;ks
u; ks
&js
r kl qdfri ; , oks
n~
HkofUrA ns
os
Unz
kfn"kqt Ueej .ks, o } sO
; k/kh
Lr%
] r= rqdk; l EcfU/kuh dkfi O
; kf/kukZ
fLrA
vfLeu~l a
l kjs; Fkk t Ueuk l g ej .kavo' ; a
Hkkfo] ' kS
' kos
u l kdat j k
vo' ; es
ok; kfr rFkS
o dk; s
u l k/k#t Lrqvukfndkykns
ola
yXuk%l fUrA rkl ke~
l eLrO
; k/khuke~fouk'kukFk, dks ft us
Unzns
o , o dq
' kyoS
| ks
fLrA ; r%l , o
l oZ
j ks
x&'kks
dkuke~ew
yat Ue&ej .kefi uk'kf; rq
afof/kai z
dVhdj ks
frA
Jhl Uefr ft usUks%egkekj fot ; h dkekfj t sr kfLr A yksdkLr q
ia
ps
fUnz
; fo"k; Hkks
x: i dkeck.kS
foZ
) k HkofUr] fdUrqohjHkq' k=w
. kkeq
i fj vke.kau
d`R
ok fut /; kukfXuck.ks
u rku~foft R
; egkekjfot ; hfr l a
K; k i z
fl ) ks
Hkor~vl kS
ohji z
Hkq
%
Al ens
"; kZ
lw
; kft r~Nn~
eLFkt us
"kqLokHkkfod: i s
. k Hkforq
a{keku~v"Venku~
bZ
"; kZ
vl w
; kfnfodkj Hkkoku~ft R
ok ft us
U
fL=Hkq
ouj fo%f=yksds fuol r%i zkf.ku%
iz
fr{k.keoyks
d; u~f=Hkq
ouj fofj fr ukEuk Kk; rs
Aeq
fDrj e.k%eq
fDr%fl f) j s
o , dk
vuq
i el q
nj hdU;k vfLr rL; k j e.k%i fr%LokehvfLr egkohjft u%
a
A
iq
u' p dFkEHkw
r ks ohji zHkq
%\ t xn~
nq
%
[ kkEHkks/kkSi frrt urkya
cui j %
la
l kjegkt y kSvukfndkykr~i rrkst hoku~Lokfn"Vks
i ns
' kke`r koyEcus
u mkkj; fr
ohjft us
Unz
%
A, fHkfoZ
' ks
"k.kS
%l efUoraohjaR
okaLrohfe] gsohjft us
Unz! vgaro Lrq
fra
dj ks
feAfdeFkZ
adj ks
fe \ ee >fVfr ' kq
Hkefradq
; kZ
%
ALodh; cq
f) a' kq
Hkkadrq
Lroua
dq
os
ga
Z
] fdp ohjft us
Unz
L; Lrous
u t ukukacq
f) %' kq
) k HkoR
;s
oA
vL; ' yks
dL; kfHki z
k; ks
; e~; r~ohjukFkks^^Hkxoku~t xfr l oZ
t hokuk&
edkj.kcUq
j fLr rL; Lrq
fr%vLekda
] ;q
"ekda
] l os
Z
"kkap l E;d~
cq
f) eq
n~
?kkV; frA

fgUnh&
gsohji z
Hkks! vki egkeks
gO
; kf/k dksnw
j dj usdsfy, mR
d`"V
oS
| dsl eku gS
Avus
a
d iz
dkj dhO
; kf/k; ks
al sl fgr l a
l kjhi z
kf.k; ks
aes
a
eks
g ukedh, d O
; kf/k l okZ
f/kd nq
%
[ k ns
usokyhgS
Adgk HkhgS
&

56

' yks
dkFk&
Zl a
l kj es
ai ka
p dj ks
M+vM+
l B yk[ k fuU;kuosgt kj i ka
p l kS
pkS
j kl hj ks
x gks
r sgS
A
a
bl l a
l kj es
ai ka
p dj ks
M+vM+
l B yk[ kfuU;kuosgt kj i ka
p l kS
pkS
j kl hrj g dsj ks
x iz
fl ) gS
A; sl HkhO
a
; kf/k; kuj d {ks
=ks
aes
a, d l kFk
iz
xV gks
r hgS
Aeuq
a
"; vkS
j fr;
p ; ks
fu; ks
aes
abues
al sdq
N chekfj ; kgh
iz
xV : i es
agks
r hgS
A LoxZes
a
ans
o bUnz
kfndks
aes
at Ue&ej .k ; snksgh
O
; kf ; k gS
] ogk ' kjhj l EcU/khdks
a
bZO
; kf/k ughagS
A
bl l a
l kj es
at S
l st Ue dsl kFkej .kvo' ; a
HkkohgS
] cpi u ds
l kFkcq
<+
ki kvo' ; ghvkrkgSoS
l sgh' kjhj dsl kFkj ks
x vukfndky
l sghyxsgq
, gS
Amu l eLr O
a
; kf/k; ks
adksu"V dj usdsfy, ft us
Unz
Hkxoku gh,d dq
' ky oS
| gS
aD; ksa
fd osghl oZj ksx ' kksdksadsew
y&
t M+
Lo: i
t Ueej .k dksHkhuk'k dj usdhfof/k i z
dV dj rsgS
&crykusokysgS
a
A
a
Jh l Uefr ft us
Unzdkens
o dsfot s
r k gS
Al a
a
l kjh i z
k.kh rks
ia
ps
fUnz
; fo"k; Hkks
x: i dkeck.kks
al sl nS
o fo) j grsgS
amu deZ
' k=q
v ks
a
i j vke.kdj dsegkohj Hkxoku~fut /; ku : i hvfXuck.kl smudks
t hrdj ^^egkekjfot ; h** bl l a
Kkl si z
fl ) gq
, gS
A
a
osen] bZ
"; kZ
] vl w
; kdsHkhfot s
r kgS
Al a
a
l kjhNn~
eLFki z
kf.k; ks
aes
a
LokHkkfod : i l si k; st kusokysvkB en] bZ
"; kZ
] vl w
; kvkfn fodkjh
Hkkoks
adksmUgks
ust hr fy; kgS
a
Aosft us
Unz
ns
o ^^f=Hkq
ouj fo** HkhgS
Arhuks
a
a
yks
dks
aes
afuokl dj usokysl eLr i z
kf.k; ks
adksi z
fr{k.k ns
[ krsgq
,
f=Hkq
ouj fo uke l svki t kust krsgS
Aosohji z
a
Hkqeq
fDrj e.kHkhgS
avFkkZ
r~
eq
fDr&fl f) dks, d vuq
ie l q
Unj hdU;kdhmieknhxbZgSml dsos
j e.k&i fr&LokehgS
A
a

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

57

iu
q%ohji z
HkqdS
l sgS
a\ l a
l kj dsnq
%
[ k: i h l eq
nzes
afxj rs
gq
, iz
kf.k; ks
adksvkyEcu i z
nku dj usokysgS
Al a
a
l kj : i h egkl eq
nz
es
avukfndky l sfxj rs
&Hkz
e.k dj rsgq
, t hoks
adksohj ft us
Unzvi us
fnO
; mins
' kke`r dsvoyEcu l si kj dj ns
r sgS
A bu l Hkhfo' ks
a
"k.kks
a
l sl efUor gsohj Hkxoku~! eS
avki dk Lrou dj rk gw
A D; ks
adj rk
gw
\ ' kh?kzghes
j hefr ' kq
Hk gks
os
AvFkkZ
r ~vi uhcq
f) dks' kq
) &LoPN
dj usdsfy, Lrou dj rk gw
A nw
l j h ckr ; g gSfd ohj ft us
Unz
ds Lrou l s euq
"; ks
adh cq
f) ' kq
) gks gh t krh gS
A bl ' yks
d
dk vfHki z
k; ; g gSfd ohjukFk Hkxoku~bl i `Foh i j l Hkh t hoks
a
dsvdkj.kcU/kqgS
] mudhLrq
a
fr gekjhvkS
j vki dh] l Hkhdhl E;d~
cq
f) dks mn~
?kkfVr&
iz
xV dj ns
r h gS
A

} } } } }

t Ecw
} hid`fr%l q
fufeZ
r orh ; L; k l ekyEcus
A
; L; k%i z
sj.k; kfg T; ksfr%
i zHkkKkuL; l p
akfj .khAA
xf.kuhKkuerhl q
Hkkj ref.k%pkfj =pdz
' oj hA
s
oUns
gaLokR
eS
dl k/kuj rkaJhKkueR
; kf; Z
dke~
AA
&vkf; Z
dkpUnukerh

6
f' k[ kfj .khNUn &
foj kx&} s
"kkfj foZ
xrdyq
"kkseks
gj fgr%
]
foft ".kq
Hkz
kZ
ft ".kq
foZ
ft rdj .k%LoLFkn; %
A
l nkua
nksKkuht xfr i j ecz
Hkxoku~
]
iz
oa
nsHkDR
; kR
okaHkorqee ps
r %' kq
fprea
AA
gsohrj kx ! gsohr} s
"k ! gsohreks
g ! gsohrdyq
"k !
gsfoft ".kq! gsHkz
kft ".kq
Agsfoft rs
fUnz
; ! gsLoLFkl q
fpR
r!
l nkuUne; Kkuh/; kuh] t x es
ai j ecz
Hkxou~!
HkfDr l seS
ad: aoUnuk] es
j k eu i fo= gksft u !AA
vUo; kFkZ
&

foj kx} s
"kkfj foZ
xrdyq
"kkseks
gj fgr%
gsohrj kx ns
o ! vki us
j kx} s
"k: i h ' k=q
v ks
adksu"V dj fn; k gS
] vki dyq
"krk rFkk eks
gls
j fgr gS
a
A
foft ".kq
HkzkZ
ft ".kq
foZ
ft rdj .k%LoLFkn; %

vki foft ".kq


&fot ; ' khy
gS
a
] Hkzkft ".kqns
nhI; eku gS
] foft rs
a
fU
nz
;&
ba
fnz;ksadkst hrusokysgS
] LoLFkn; %
a
fut vkR
ekes
afLFkr gS
A
a
l nkua
nhKkuht xfr i j ecz
Hkxoku~
vki
l nkua
n&
l nS
o vkR
ekdsvkua
n es
aeXu j grsgS
] KkuhgS
a
arFkkl a
l kj es
a
i j cz
Hkxoku~gS
A
a
R
okaHkDR
; k oUns
eS
aHkfDri w
oZ
d vki dh oUnuk
dj rkgw
A
ee ps
r%
' kq
fpreaHkorq
es
j keu vR
; Ur i fo= gks
os
A
la
Ld`r Vhdk&
foj kx} s
"kkfj %bR
; kfn i n[ k.Muk: i s
.k O
; k[ ; kuaf; rs
A foxrkS
fuxZ
r kSj kx} s
"kkS; Lekr~l foxrj kx} s
"k%j kx} s
"kkS, o vj h l foj kx} s
"kkfj %
A
JhegkohjukEu%prq
fo
' kfrreLrhFk
dj %l eLri j i nkFkkZ
u~i z
fr j kx} s
"kHkkokSR
; DR
ok
fuTkkR
eU;s
oyhuks
Hkor~vrksohrj kxy{k.ks
u ohr} s
"ky{k.ks
u p fpfUgr%i fj fprks
yks
ds
A foxrdyq
"k%
&
fo' ks
"ks
. k fu%
' ks
"k: i s
. k xrk%fuxZ
r k%dyq
"kk%i ki kfu ; Lekr~l
foxrdyq
"k%
A foxrdyq
"kks Hkxoku~! fut /; kukfXucys
u Hkxoku~vukfndkykr~
la
fprku~i ki l ew
gku~u"Vhd`R
; fut foeyHkkoeyHkrA

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

59

eksgj fgrk&
s eks
gHkkokn~j fgrksfoj fgr%l U
efr%l a
l kjo`{kL; ew
yaeks
guh; deZ
foft R
; vgZ
R
i nai z
kIuks
r~
] rs
uS
o ^^vfj ga
r ** bfr ukEuki z
fl ) kst kr%
AJhegkohjft uks
foft ".kq
%
&foZ
' ks
"ks
.k t s
rq
a' khyavL; foft ".kq
%^^ft Hkq
oks
%
".kq
d** bfr dkrU=l w
=s
.k
rPNhykFks
Zft /kkrks
%
".kq
XHkofrA ^^Hkz
kft ".kq
%
** Hkzkt ~/kkrks
%
b".kq
p~bfr dkrU=l w
=s
.k
rPNhYkkFks
Z
] Hkz
kft rq
ai z
dkf' krq
a' khy%LoHkkoks; L; Hkz
kft ".kq
fj fr d`nUrs
Afut ds
oyKkuL;
|q
frfHk%l =S
yks
D; s
"kq| q
frekuHkor~
A foft rdj .k%fo' ks
"ks
. k d`R
Lu: i s
. k foft rkfu
dj .kkfu bfUnz;kf.k; su l foft rdj .k%
Abg t xfr l eLrl a
l kfj i zkf.ku%i a
ps
fU
nz
; fo"k; k.kka
o' khHkw
r k%l fUr vr, o prq
xZ
fr"kqHkz
eUr%fofo/knq
%
[ kkfu i z
kIuq
ofUrAmDrap ^^vk'kk&
nkl hd`r k ; s
u] rs
u nkl hd`r at xr~
A** Jh ohjft us
Unz
ks
fi fut i w
oZ
Hkos
"kqbZ
n`'kkfu
nq
%
[ kkfu Hkq
~
DR
okfl a
gi ; kZ
; sv.kq
oz
r ax`ghR
okvkR
eks
Uufri Fkai z
' kLredj ks
r~
ArR
iz
Hkkokr~
uoHkokuUrj al , o egkohjrhFk
dj ksHkw
R
ok fuokZ
. ki neokIuks
r~
Avr%HkxoUre~i z
fr
foft rdj .k%bnafo' ks
"k.ke~l oZ
Js
"BefLrA
Jhegkohjft us
Unz
%LokR
efu fLFkrksHkw
R
okLoLFkn; hcHkw
oAl nkua
n%l nS
o
Hkxor' pS
rU
; n; ekuU
nj l su Hkfj ra
] KkueL; kLrhfr KkuhKkuke`r eso rL; Hkks
t uefLr]
, fHkfoZ
' ks
"k.kS
foZ
f' k"VksHkxoku~i j ecz
bfr ukEuk t xfr i `fFkO
; kaKk; rs
| kfi A
iq
uj l kSi q
j k.ki q
#"kksohji z
Hkq
%
AvgaraHkDR
; kf=dj .k'kq
)~
; ki z
oUns
&
iz
d"ks
.k
Z
vfr' k; HkfDr: i s
. krL; oUnukadq
os
ga
Z
Aee ps
r %' kq
fpreaHkorqR
on~
HkfDri z
l knkUee
fpkaeu%' kq
fpreavfr' k; i fo=aHkorqeekR
efu b; es
o Hkkouk fLrA

fgUnhVhdk&
^^foj kx} s
"kkfj %
** bR
; kfn i n[ k.Muk: i l sO
; k[ ; ku fd; k
t krkgS
Aj kx} s
"k: i h' k=qft ues
al sfudy x, gS
aosfoj kx} s
"kkfj dgykrs
gS
A Jh egkohj uke dspkS
a
chl os
arhFk
dj l eLr i j i nkFkks
dsi z
fr
j kx&} s
"k Hkko dksR
; kx dj dsvi uhvkR
ek es
aghyhu gksx, vr%
ohrj kx vkS
j ohr} s
"k y{k.k l sl a
l kj es
ai fj fpr gq
, gS
A l eLr i ki
a
l ew
gks
al sj fgr gks
usl sos^^foxrdyq
"k** gS
A gsfoxrdyq
a
"k Hkxoku
egkohj ! vki usfut /; ku : i hvfXu ds} kjk vukfndky l sl a
fpr
i ki ks
adk uk'k dj dsvkR
ek dsfueZ
y LoHkko dksi z
kIr dj fy; k gS
A
os^^eks
gj fgr** gS
aD; ks
fd l a
a
l kjo`{kdkew
y t kseks
guh; deZgS
ml sl Uefrns
o ust hrdj vgZ
Ur i n i z
kIr fd; kvr%^^vfj gUr** bl

60

uke l si z
fl ) gq
, gS
AJhegkohj ft u ^^foft ".kq
a
** gS
Afo' ks
a
"k : i l s
' k=q
v ks
adkst hrusdk LoHkko gSft l dk osfoft ".kqdgykrsgS
a; gk
^^ft Hkq
oks
%
".kq
d~
** bl dkrU= O
; kdj .kdsl w
= l srR
LoHkko vFkZes
a^^ft **
/kkrql s^^".kq
d~
** i z
R
; ; gq
v k gS
A
ft us
UnzHkxoku~dk , d fo' ks
"k.k ^^Hkz
kft ".kq
** gS
A Hkz
kt ~/kkrql s
rPNhy vFkZes
a^^b".kq
p~
** i z
R
; ; d`nU
r es
agks
r kgSvFkkZ
r ~Lo vkS
j i j dks
iz
dkf' kr dj uk LoHkko gSft l dk osHkz
kft ".kqdgykrsgS
A osegkohj
a
Lokehds
oyKku dhfdj .kks
al srhuks
ayks
dks
aes
ai z
dk'keku gq
, Fks
A
vki ^^foft rdj .k** HkhdgykrsgS
Afo' ks
a
"k&
iw
. kZ: i l sft U
gks
us
a
l eLr ba
fnz
; ks
adkst hr fy; kgSosfoft rdj .kgS
Abl l a
a
l kj es
al eLr
la
l kjhi z
k.khi a
ps
fUnz
; fo"k; ks
adso' khHkw
r gS
avr%pkjks
axfr; ks
aes
aHkz
e.k
dj rsgq
, vus
dks
anq
%
[ kks
adksi z
kIr dj rsgS
Adgk HkhgS
a
&
^^ft Ugks
usvk'kkvks
a
adksvi uknkl cukfy; kgS
] l e>ksmUgks
us
a
la
l kj dksgho' k es
adj fy; k gS
A**
Jhohjft us
UnzusHkhvi usi w
oZHkoks
aes
abl hi z
dkj dsukukd"Vks
a
dksHkks
x dj fl a
g i ; kZ
; es
av.kq
oz
r xz
g.kdj vkR
eks
Uufr dki Fki z
' kLr
fd; kA ml dsi z
Hkko l sog ' ks
j dk t ho 9 Hkoks
adsi ' pkr~rhFk
dj
egkohj gksdj fuokZ
. k/kke i z
kIr fd; k vr%mu Hkxoku ds fy,
^^foft rdj .k%
** fo' ks
"k.k l oZ
Js
"B ghgS
A
Jh egkohj ft us
Unzfut vkR
ek es
afLFkr gks
dj ^^LoLFkn; h
dgyk; s
Aosl nkuUn gS
avFkkZ
r ~Hkxoku dkpS
r U; n; l nS
o vkuUn j l
l sHkfj r j grk gS
A osKkuh gS
&
a Kkuke`r gh mudk Hkks
t u gS
A bu
fo' ks
"k.kks
al sfof' k"V Hkxoku~vkt Hkhi j ecz
k** bl uke l si `Fohi j
t kust krsgS
A
a

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

7
nz
r foyfEcr NUn &
q
f=fo/kcks
/k; q
r %l q
fno' P; q
r%
]
ufg t UkU;q
nj s
fi p ew
<rkA
foey&i q
. ; dj a' kq
HkrhFkZ
d`n~
&
fof/keq
i kT; ZegkfoHkoS
%
fJr%
AA
efrJq
r vof/kKku=; /kkj h] LoxZ
yks
d l sP; q
r gks
dj A
ekrk ds' kq
fp mnj xHkZes
a
] Hkh=; Kkuhj gs
ai z
[ kj AA
vfr' k; foey i q
. ; rhFk
dj ] ukedeZdkcU/kegkuA
ia
pegkdY; k.kd oS
Hko] i z
kIr fd; kl jqi w
T; i z
/kkuAA
vUo; kFkZ
&

f=fo/kcks
/k; q
r %l q
fno' P; q
r%
efr] Jq
r ] vof/k bu rhuks
a
Kkuks
al s; q
Dr ohj i z
Hkqns
oxfr l sP; q
r gq
,
t uU;q
nj sfi p u fg ew
<rk
t c ekrk dsxHkZes
avk, rc xHkkZ
oLFkk es
aHkh osvKkuh ughaFks
A

foeyi q
. ; dj a' kq
HkrhFkZ
d`n~of/keq
i kT; ZegkfoHkoS
%
fJr%
foey i q
. ; dks
iz
nku dj usokyh' kq
HkrhFk
dj i z
d`fr dk mikt Z
u&
cU/kdj dsegkohj
Lokehusegku oS
Hko dksi z
kIr fd; kA
la
Ld`r Vhdk&
vL; k%
vol fi Z
. ; k%vfUrerhFk
dj %JhegkohjfL=fo/kcks/k; q
r%
&
f=fo k'p
cks
/kk'p f=fo/kcks
/kk%rS
;q
r%
Z
la
;q
r%
f=fo/kcks
/k; q
r %xHkkZ
oLFkk; kes
o efrJq
r kof/kfHkjs
fHk%
f=fHk%
KkuS
%l efUor%
Alq
fno' P; q
r %vP; q
r LoxZ
L; i q
"i kskj foekukPP; q
r ks Hkw
R
ok
} kfoa
' kfr l kxj ksiek; q
%i w
. khZ
d`R; t uU;q
nj s fi p ufg ew
<r k&t uU;k%
mnj s
&f=' kykegkjk; Kk%i fo=xHkZ
e~vkxr%
] r=kfi p i w
oZ
Hkosl a
fprk; k%rhFk
dj i z
d`r s
%
iq
.; i z
l knkr~ew
<rku vkl hr~vKkuR
oau i z
kIr%vl kSohjukFk%
AmDrap i k=ds
' kjh
Lrks=si `Foho`k&
s fgrkfgrfoosd' kw
U;n; ksu xHksZ
I; Hkw
%
] dFkaro euq
"; ek=l n`'kek'ka
D; rsA
rL; karhFk
dj i z
d`r kSl R
; kai q
u' p dk fo' ks
"krk L; kr~\ foey&i q
. ; dj a

62

iq
. ; adj ks
r hfr i q
. ; dj %foeyap i q
. ; dj apkl kSfoeyi q
. ; dj a' kq
HkrhFkZ
d`n~
fof/ke~
r a r hFkdj i zd`fr e~ mi kT; Zl eq
i k| egkfoHkoS
%fJr %
egka
' pkl kSfoHko%
egkfoHko%
rS
%
egkfoHkoS
%fJr%l eo' kj.kkfnckfoHkoS
%vua
r prq
"V; k| Urj a
x foHkoS
'p
fJr%
vkJ; a i zkIr%l l Uefr%
A yksds
fLeu~i zk; %l eLrekuok%xHkkZ
oLFkk; ka
vKkfuu%l Ur%, o fr"BfUr fdUrqrhFk
dj Lrq, dksfoy{k.kksegki q
#"kksHkofr
vr%fut ekrq
#nj s
fi fLFkr%l u~f=l E;XKkucys
u ekrfj vfi egTKkuai z
knq
HkkZ
o; frA
Jhohjft us
Unzksfi r=fLFkr%l u~f=' kykek=srqfda
fpnfi d"Vau vnnkr~i z
R
;q
r
rfLeu~xHkZ
dkysl k foy{k.kcq
f) erhcHkw
oArsuS
o i zHkkos
u l k j kKhfut l q
Jw
"kk; S
vkxrkukans
ohuke~ukuki z
' ukukamkjk.; fi i z
nnkS
A
rhFk
dj i zd`frukedeZ
. k%, dki q
. ; i zd`frj fLr] ; kan' kZ
ufo' kq
)~
; kfn"kksM'kdkj.k&
Hkkoukcys
u iz
kIuks
fr df' pn~
l n~
n`f"V%
A
mDrap i z
opul kjegkxz
UFk&
s ^^i q
. .kQyk vj gUrk1**
vus
dt Uel ql a
fprS
%i q
. ; QyS
js
o rhFk
dj i nL; vgZ
r~
i nL; i z
kfIrHkZ
ofrA
Hkxoku~egkohjks
fi rr~i z
kI; t xUukFkks
Hkw
r~
A egkohjL; pj .k; q
xyaueLd`R
;
o; efi f=yks
dl Eifkai z
kIra
q{kek%Hkfo"; ke%
A

fgUnhVhdk&bl vol fi Z
. khdky dsvfUre rhFk
dj Jhegkohj Lokeh
ekrkdsxHkZes
aghrhu Kku l sl efUor Fks
AosvP; q
r LoxZdsi q
"i ks
kj
foeku l sP; q
r gksdj ogk dhckbZ
l l kxj i z
ek.kvk; qi w
. kZdj t c
egkjkuhf=' kykdsi fo= xHkZes
avk, rc ogkai j Hkhi w
oZ
Hko es
al a
fpr
rhFk
dj i z
d`fr dsi q
.; i z
Hkko l sosvKkui usdksi z
kIr ughaFks
A bl
dFku dhi q
f"V i k=ds
' kjhLrks
= ds26os
aNUn l sHkhgks
r hgS
A
iq
u%ml rhFk
dj i zd`fr dhD; k fo' ks
"krk Fkh\ fueZ
y&
funksZ
"k
iq
. ; dksdj usokyhml rhFk
dj i zd`fr dksi zkIr dj dsosegkohj Hkxoku~
l eol j.kkfn ck oS
Hko ,oavuU
rprq
"V;kfn vU
rja
x oS
Hko l sl fgr gq
, FksA
la
l kj es
ai z
k; %l Hkheuq
"; xHkkZ
oLFkkes
arksvKkuhghj grsgS
a
1- "kV~
[ k.Mkxe i q
Lrd 1] i `- 106 i j vkpk; ZJhohjl s
u LokehusHkhrhFk
dj
iz
d`fr dksi q
. ; dk Qy dgk gS
A

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

63

fdUrqrhFk
dj , d foy{k.k egki q
#"k gks
r sgS
avr%vi uhekrk dsxHkZ
es
afLFkr j grsgq
, efr] Jq
r ] vof/kbu rhu l E;XKkuks
adscy i j ekrk
es
aHkhegku~Kku i z
knq
Hkw
r&
Z
mR
i Uu dj rs
sgS
AJhohjft us
a
UnzusHkhxHkZes
a
fLFkr j grsgq
, vi uhekrkf=' kykdksfda
fpr~Hkhd"V ughagks
usfn; k
FkkA i z
R
; rq~ml xHkZ
dky es
amudhekrk foy{k.k cq
f) okyhgksxbZFkh
ml hdsi z
Hkko l smUgks
usvi uhl s
a
okgs
r qvkbZgq
bZns
fo; ks
adsvus
d iz
' uks
a
dsmkj fn; sFks
A
rhFk
dj i d
z`fr ukedeZdh, d i q
.; i d
z`fr gSft l sn' kZ
ufo' kq
f)
vkfn l ks
ygdkj.k Hkkouk Hkkdj dks
bZl E;Xn`f"V i q
#"k i z
kIr dj rsgS
A
a
iz
opul kj xz
UFkes
adgkgS&^^vfj gUr voLFkkdhi z
kfIr i q
. ; dkQy
gS
** vFkkZ
r ~vfj ga
r voLFkkes
aghrhFk
dj i z
d`fr dkmn; gks
r kgSvr%
og i z
d`fr Hkhi q
. ; dk Qy ghgS
A
vusd t U
eksaes
al a
fpr i q
. ; Qy ds} kjkghrhFk
dj i n dhi zkfIr
gksrhgS
AHkxoku~egkohj Hkhml rhFk
dj i nohdksi zkIr dj dst xr~ds
ukFkgksx; sAmu egkohj Lokehdspj .k; q
xy dksueLdkj dj ds
&
HkfDr
dj dsge l Hkh=S
yks
D; l Eifk dksi z
kIr dj usesal eFkZgks
,a
xsA

} } } } }
egkohj i z
Hkqt gk t Ue ys
] l peq
p cusvt Uek gS
a
A
ft l /kj rhi j ekf=' kykus], d ek= l q
r t uekgS
AA
iz
kUr fcgkj dsml dq
. Myi q
j ] rhjFkdks' kr oUnu gS
A
o/kZ
eku egkohj pj .kes
a
] dks
fV dks
fV vfHkoUnu gS
AA
&vkf; Z
dkpUnukerh

8
nz
r foyfEcr NUn &
q
dudHkw
Hk`fr&i ka
Mq
dl fPNyk]
rnq
i fj Le dj ks
R
; fHk"ks
pue~
A
lq
j i frLro t Ueegks
R
l os
]
rq
y&'kfDr; q
r%
' kq
' kq
Hksi z
Hkq
%
AA
egkes
# dudkpy i j ] ' kq
Hki ka
Mq
df' kykcuhl q
Unj ]
lq
j i fr usro t Ue egks
R
l o] es
avfHk"ks
d fd; kml i j A
ns
o bUnzvl q
js
Unzl Hkhfey] egkegks
R
l o u`R
; fd; k]
vrq
y ' kfDr; q
r ohji z
Hkqdk] t Ueks
R
l o dj i q
. ; fy; kAA
vUo; kFkZ
%
&

dudHkw
Hk`fr&i ka
Mq
dl fPNyk
Lo.kkZ
py&
lq
es# i oZ
r i j ^^i ka
Mq
d**
uke dhl q
Unj f' kykgS
lq
j i fr%rnq
i fj t Ueegks
R
l osrovfHk"ks
pue~
dj ks
fr Lel kS
/kes
Unzusml i ka
Z
Mq
df' kyk dsi j t Ue egks
R
l o es
a
vki dkvfHk"ks
d fd; kFkk
iz
Hkq
%fg vrq
y' kfDr; q
r %' kq
' kq
Hks
ml l e;
osi z
Hkqvrq
yuh; ' kfDr l sl fgr l q
' kks
fHkr gksj gsFks
A
la
Ld`r Vhdk&
dudHkw
Hk`fr i ka
Mq
dl fPNyk bfr i n[ k.Muk: i s
.k O
; k[ ; kuaf; rs
A
dudHkw
Hk`r ~Lo.kkZ
pykses
#LrfLeu~dudHkw
Hk`fr i ka
Mq
dl fPNyk i ka
Mq
duke l r~' kLrk
iz
' kLrk ' kks
Hkuk f' kyk i ka
Mq
doue/; sbZ
' kkudks
. ksi ka
Mq
dukEuh , dk v) Z
pUnz
ekdkjk
f' kyk vfLrA l q
j i fr%l kS
/kesZ
UnzLrnq
i fj rL; k mifj t Ueegks
R
l os gs i zHkks !
t UedY; k.kdL; egks
R
l os pS
=' kq
Dyk=; ks
n' ; karo rs vfHk"kspue~dj ksfr Le
t UekfHk"ks
dedj ks
r~
Aiz
Hkq
%fg vrq
y' kfDr; q
r %' kq
' kq
Hksfg fu' p; s
u oLrq
r %rnkuha
Hkq
%
egkohjf' k'kq
%vuq
i ecysu ; q
r %' kq
' kq
Hksvfr' k; su cHkkS
Ae/; yksdsvl a
[ ; kr}hil eq

k.kka
e/; sy{kS
d; ks
t ui z
ek.kt Ecw
} hiksuke i z
Fkeks} hi%
A rL; e/; s; ks
t ul gl z
ks
fPNr %
lq
n' kZ
ues
#i oZ
r ks
fLrA; %
f=yks
ds"kql okZ
f/kdegku~i fo=' p vfLr ; r%rL; S
o i oZ
r L; ksifj
t Ecw
} hiL; l eLrrhFk
dj k.kke~t UekfHk"ks
dksHkofr cHkw
o Hkfo"; fr pA

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

65

Hknz'kky&uanu&l kS
eul &i kaMqdouS
' p l efUor s fLeu~ i oZ
rs
"kks
M'kvd`f=epS
R
; ky; k%l a
frA es
j ks
%
i k.Mq
dousprq
foZ
fn' kkl qprl z
%f' kyk%l fUrA
i ka
Mq
d&i ka
Mq
dEcyk&jDrk&jDrdEcykp rkl ke~ukekfuAbZ
' kkudks
. ksrqi k.Mq
df' kyk; k
mifj Hkjr{ks=LFkft usUnz
k.kkefHk"koadj ks
fr l kS
/kes
Z
Unz
%
ArhFk
dj egkohjL; kfi t U
ekfHk"ksdks
&
us
uS
o iz
dkjs
. kkHkor~
A r= l gl z
k"VdYk'kS
%Lukus
ukfr&vrq
yoh; Z
/kS
;Z
la
;q
Drksohji z
Hkq
%
lq
' kks
fHkr bfr ' yks
dL; kfHki z
k; %
Avuq
i ecyoh; Z
;q
r al Uefra/; kR
oko; efi ' kfDreUrks
Hkw
R
oki j ekR
ei nai z
kIrq
a' kDuq
e%
AvL; S
ol q
es
j ks
%i oZ
r L; , dky?kq
frd`fr%gfLruki q
js
xf.kuheq
[ kk; k%JhKkueR
; k%i z
j .k; k' kq
s
Hkk'khokZ
ns
u p fufeZ
r kvfLrArL; k%i z
frd`R
; k%
l oZ
t uk%Hkw
xks
yL; kf/kxeakIuq
ofUrA l Eiz
fr Hkkjrsb; es
dS
o vf} rh; j pukfLrA ; k
oa
| k n' kZ
uh; k pkfLrA

fgUnhVhdk&
^^dudHkw
Hk`fr** bR
; kfn i n[ k.Muk: i l sO
; k[ ; ku fd; k
t krkgS
AdudHkw
Hk`r &Lo.kkZ
py&l q
es
# i oZ
r i j i ka
Mq
d ou dsbZ
' kku dks
.k
es
a^^i k.Md
q** ukedhv/kZ
pUnz
kdkj , d f' kykgS
Al kS
/keZbUnzuspS
=' kq
Dyk
=; ks
n' khdsfnu t UedY; k.kd es
avkdj ml hes
#i oZ
r dhi k.Mq
df' kyk
i j vki dk
rhFkd
j egkohj dkt UekfHk"ks
d fd; kFkkAml l e; f' k'kq
egkohj vuq
i e cy l sl fgr ogki j l q
' kks
fHkr gksj gsFks
Avc ml hdk
foLrkj : i l sdFku gS
&
e/; yks
d es
avl a
[ ; kr} hi l eq
nz
ks
adse/; es
a, d yk[ k ; ks
tu
iz
ek.kfoLrkj okyk^^t Ecw
} hi** ukedki z
Fke } hi gS
Aml t Ecw
} hi ds
chpks
chp es
a
a, d yk[ k; ks
tu
40 dj ks
M+ehypkl q
n' kZ
u es
# i oZ
r
gSt ksrhuks
ayks
dks
aes
al okf/kZ
d egku~vkS
j i fo= gSD; ks
fd ml i oZ
a
r ds
i j ght Ecw
} hi dsl eLr rhFk
dj ks
adkt UekfHk"ks
d gks
r kgS
] gks
r kFkk
ges
' kk gks
r k j gs
xkA
Hk
' kky] uUnu] l kS
eul vkS
j i k.Mq
d bu pkjks
aouks
al sl efUor
bl l e
qs
# i oZ
r es
al ks
yg vd`f=e pS
R
; ky; gS
Aes
a
# dsi k.Mq
dou dh
pkjksafofn' kkvksaesapkj f' kyk,agS
a
] mudsuke gS
&
ai k.Mq
df' kyk] i k.Mq
dEcyk]
j Drk f' kyk vkjS j DrdEcyk f' kykA bZ
' kkudk.sk dhi k.Mq
d f' kyk i j

66

l kS
/keZbUnzHkjr{ks
= dsrhFk
dj ks
adk vfHk"ks
d dj rsgS
A
a
rhFk
dj egkohj dkt UekfHk"ks
d Hkhbl hi z
dkj l sgq
v kFkkAogk
i j , d gt kj dy' kks
al sLuku dj k; st kusi j osohji z
Hkqvrq
yuh; ' kfDr
vkS
j /kS
; Zdsl kFkl q
' kks
fHkr gksj gsFks, s
l k ' yks
d dk vfHki z
k; gS
Amu
vuq
i e cy&oh; Zl sl a
;q
Dr l Uefr Hkxoku~dk /; ku dj dsge l Hkh
' kfDreku~gks
dj i j ekR
eki n dksi z
kIr dj s
xs
a
Abl l q
n' kZ
ues
# i oZ
r dh
, d y?kqi zfrd`fr
j pukgfLruki q
j uxj h es xf.kuh vkf; Z
dk
Jh Kkuerhekrkt h dh i z
j .kk , oa' kq
s
Hkk'khokZ
n l scukbZxbZgS
A ml
iz
frd`fr&
t Ecw
} hi dhj puk l sl eLr vkxUrq
dks
adksHkw
xks
y dk Kku
gks
r kgS
AorZ
eku ; q
x es
a; g , d ghvf} rh; j pukgSt ksl Hkhoxks
ds
fy, n' kZ
uh; , oaoUnuh; gS
A

} } } } }

fl f) o/kw
fi z
; ukFk ft us
' oj ohjegkxq
. kj R
uj k'ks
%
A
dq
. Myi w
%f=' kykt uuh cgq
iq
. ; or h l q
j o`a
nuq
r kl hr ~
AA
ea
xynaHkfqo g"kZ
dj aft u xHkZ
eoki ' kq
pkSfl r"k"B~
; ka
A
l Uefrns
o! l nkee l Uer; sHkorkr~i z
. kekfe eq
nkR
oka
AA
&xf.kuhKkuerh

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

9
nz
r foyfEcr NUn &
q
uq
r x.khUnz
eq
uhUnz
fo; Ppj &
iz
Hkq
uj s
Unz
lq
js
Unz
lq
l Uefr%
A
l nfl e/; &e`xs
Unz
lq
fo"Vj ]s
iz
foj j kt l nk fdy ukS
fe ra
a
AA
l eol j .kes
a} kn' ki fj "kn] e/; j R
ufl a
gkl u i j ]
prq
ja
xy
q dsvUrj ky l s
] ' kks
Hks
ai z
Hkq' kf' kl e l q
Unj A
x.k/kj eq
fux.kfo| k/kj i fr] uj i fr l q
j i fr l si w
ft r]
vl a
[ ; &T; ks
fr"kO
;a
rj l q
j uq
r ] mUgs
auew
aeS
a#fp l sfurAA
vUo; kFkZ
&

uq
r x.khUnz
eq
uhUnz
fo; Ppj i z
Hkq
uj s
Unz
lq
js
Unz
lq
l Uefr%
x.k j ]
eq
fux.k] fo| k/kjU
snz
] porhZvkS
j ns
os
Unz
ks
al soa
|&
Lrq
R
; l Uefr Hkxoku~

l nfl e/; &e`xU


snz
&l q
fo"Vj si z
foj j kt ral nkfdy ukS
fel Hkkdse;
l eol j .kdschpks
achp fl a
gkl u i j foj kt eku Fksmu egkohj Hkxoku
dkseSl nk ueLdkj dj rk gw
A
la
Ld`r Vhdk&ukS
fe ueLdkjadq
os
ga
Z
AdaukS
E;ga\ rarhFk
dj egkohja
A; a ukS
fe
l dhn`'k%\ uq
r x.khUnz
eq
uhUnz
fo; Ppj i z
Hkq
uj s
Unz
lq
js
Unz
&l q
l Uefr%
Ax.khUnz
k'p eq
uhUnz
k'p
fo; Ppj i z
Hko' p uj s
Unz
k'p x.khUnz
eq
uhUnz
fo; Ppj i z
Hkq
uj s
Unz
lq
js
Unz
k%rS
%uq
r %l q
l Uefr%
lq
"Bq
%Js
"B%l Uefr%l q
l Uefr%
A Do j j kt vl kSohjukFk%\ l nfl l eo' kj.kL;
} kn' kl Hkkukae/; se`xs
Unz
lq
fo"Vj sfl a
gkl uL; ks
i fj i z
foj j kt &
iz
d`"V: i s
. k foj kt rs
LeAral nk fdy ukS
fe raohjft us
Unz
avge~l nk l oZ
nk f=dkys
"kquekfeA
HkxorksfnO
; l eo' kj.ks}kn' kl Hkkl qi zFkek; kafoj kt ekuk%x.k/kjk%eq
uh'oj k'p
iz
Hkks
%fnO
; /ous
%
i kuadq
oZ
fU
rAfo| k/kjekuok'pofrZ
uksns
os
U
k'p prq
f.kZ
dk; kukal q
j k'p
fut fut l Hkke/; sfLFkR
ok rhFk
dj L; mins
' kke`r afi cfUrA

68

l eo' kj .ke/; s l q
jS
fuZ
feZ
r L; fl a
gfo"Vj L; ksifj vgZ
R
i zHkq
%i zfoj kt rsA
rhFk
dj egkohjks
fi , rn~
foHkoS
%l a
;q
Dr%l u~fut l Hkk; k%
e/; sv' kks
do`{kL; k/kLrys
lq
' kks
Hkrs LeA x.k/kjuj s
Unz
ns
os
Unz
kn; LrL; l ehiekxR
; Lrq
fredq
oZ
u~
A vgefi ra
ft us
Unz
e~fuR
; oUns
A

fgUnh Vhdk&
eS
aueLdkj dj rk gw
A fdl dks\ rhFk
dj egkohj dks
A
ft udkseS
aueLdkj dj rkgw
osdS
l sgS
a\ osx.k/kj] eq
fux.k] fo| k/kjkf/
ki fr] porhZvkS
j lq
js
Unz
ks
ads} kjk onfUr gS
a
&
ft Ugs
ax.k/kj] eq
fux.k]
fo| k j ] porhZvkS
j ns
os
UnzHkh ueLdkj dj rsgS
a, s
l sJs
"B l Uefr
Hkxoku~gS
A
a
osohjukFkdgkfoj kt eku Fks\ l Hkkes
&
a l eo' kj.kdhckjg
l Hkkvks
adse/; es
afl a
gi hB&
fl a
gkl u i j foj kt eku Fks
Amu ohjft us
Unz
dkseS
al nS
o ueLdkj dj rk gw
A
Hkxoku~dsfnO
; l eo' kj.kdhckjg l Hkkvks
aes
al si z
Fke l Hkk
es
acS
Bsgq
, x.k/kj vkS
j eq
uh'oj i z
HkqdhfnO
; /ofu dk i ku dj rsgS
A
a
fo| k/kj] euq
"; ] porhZ
] ns
os
Unzpkjks
afudk; dsns
ox.k vi uh&vi uh
l Hkk es
acS
Bdj rhFk
dj dsmins
' kke`r dksi hrsgS
&
a Jo.k dj rsgS
A
a
l eo' kj.kdse/; es
ans
oks
a} kjkfufeZ
r fl a
gkl u dsi j vgZ
Ur
iz
Hkqfoj kt eku j grsgS
ArhFk
a
dj egkohj LokehHkhbu oS
Hkoks
al sl a
;q
Dr
gks
r sgq
, vi uhl eo' kj.kl Hkkdse/; es
av' kks
d o`{kdsuhpsl q
' kks
fHkr
gksj gsFks
Ax.k/kj] porhZ
] ns
os
Unz
kfn mudsl ehi vkdj Lrq
fr dj rsFks
bl fy, eS
aHkhmu ft us
Unz
ns
o dksfuR
; ghoUnu dj rk gw
A

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

10
eUnkkUrk NUn &
Hkz
kUR
ok Hkz
kUR
okf=r; t xfr =L; ekus
u dkea
]
yC/ok nq
%
[ kauj ddq
gj sokDi Fkkrhr?kks
ja
A
Hkksohj ! R
oadFkefi e; k nq
%
[ kfl a
/kkSl q
yC/k%
]
d`R
osnkuhaef; l q
d#.kkai kfg ekai kfg rw
. k
AA
rhuyks
d es
aHkVd&HkVd dj ] cgq
r nq
[ khgksj gk ft us
' k!
uj dks
aes
aeS
aopu vxks
pj ] d"V l gsgS
agsi j es
' k !A
bl nq
[ k l kxj es
ai z
Hkqrq
edks
] i k; kcM+
hdfBurkl s
]
j {kk dj ksi z
Hkksd#.kkdj ] j {kk dj ks>fVfr vkds
AA
vUo; kFkZ
&

f=r; t xfr Hkz


kUR
okHkz
kUR
okrhuka
syks
dks
aes
aHkz
e.kdj dj ds

uj ddq
gj sokDi Fkkrhr?kks
j anq
%
[ kayC/okuj d fcyks
aes
aopukrhr ?kks
j
nq
%
[ kks
adksi z
kIr dj ds
dkea=L; ekus
u e; k Hkksohj ! nq
%
[ kfl U/kkS
dFkefi R
oal y
qC/k%
bPNkuq
l kj nq
%
[ khgks
r sgq
, eS
usgsHkxou~egkohj !
a
l lakj dsbl nq
%
[ kl kxj es
acM+
heq
f' dy l srq
Egs
ai z
kIr fd; kgS
A
ef;
lq
d: .kkad`R
okbnkuhaekai kfg rw
. ki kfgvr%es
j si j d: .kkdj ds
j {kk dj ks
] ' kh?kzghj {kk dj ks
A
la
Ld`r Vhdk&
i kfg i kfg&j{kj {k! dai kfg \ eka
] ee l n`'kku~l eLrkf.ku%j {k
Hkksohj ! R
oaekarw
. ki kfg&gsohj i z
Hkks! R
oaeka' kh?kzl a
j {kAi krq
a; ks
X;%vge~dFke~
nq
%
f[ krks
fLe \ f=r; t xfr f=fo/ksyks
ds
fLeu~Hkz
kUR
okHkz
kUR
okHkz
e.kad`R
okprq
xZ
fr"kq
iq
u%i q
u%t Ue vx`g~
. kke~
Ar= dkea=L; ekus
u bPNkuq
l kjs
. kcgq
=kl su nq
%
f[ krks
Hkoe~
A
uj ddq
gj s uj dfcys
"kqokDiFkkrhr?kks
j anq
%
[ kayC/ok okpke~opukukai a
Fkk ekxZ
%
okD; i UFkk%rLekr~okDiFk%vrhraj fgra
&
opukukexks
pj e~nq
%
[ kad`PNa
yC/oki z
kI;
Hkksohj ! gsohj ft us
Unz! nq
%
[ kfl U/kkSnq
%
[ kkfu , o fl U/kq
%nq
%
[ kfl U/kq
LrfLeu~nq
%
[ kfl UkS

70

la
l kjs, o egknq
%
[ kl eq
nz
se; k R
oe~dFkefi l q
yC/k%
] vge R
oka; s
u ds
ui z
dkjs
. kkfi
iz
kIrq
a{keksHkokfeA
vr%
ekai kfg&eg~
; avHk; nkuans
fgAef; l q
d: .kkad`R
ok eka
iz
fr furj kad: .kkan; kad`R
okbnkuhav/kq
ukl Eiz
fr rw
. k' kh?kz
a>fVfr i kfg ee j {kka
dq
: Af} ckjaf; ki z
; ks
xsl fr HkDrL; n; sl a
l kj&nq
%
[ ks
H;ks
rho vrhoos
nuk orZ
rs
rFkk p l a
l kjkfUuxZ
Urq
arhoz
k bPNk orZ
r s, rnuq
eh; rs
A
vfLeu~eUnkkUrko`R
rsJhKkuerh ukEuh xf.kuh&vkf; Z
dk Hkxor%
Lrq
r kS
prq
xZ
frnq
%
[ kkukao.kZ
uedj ks
r ~; r~gsohji z
Hkks! R
oes
o ekaj f{krq
a{keks
fl vr%
>fVR
;s
o ekai kfgA; | fi ohjft us
Unz
Lrqohrj kxhl oZ
Kks
fLr l ds
"kkefi fgrkfgrau
dj ks
fr rFkkfi HkDrkukaHkfDri z
Hkkos
u l okZ
f.kdk; kZ
f.kLo; es
o fl ) ~
; fUr] u df' pnfi
l Uns
gksfLeu~
A

fgUnhVhdk&
j {kkdj ks
] j {kkdj ks
Afdl dhj {kk\ es
j hvkS
j eq
> l n`'k
l eLr i z
kf.k; ks
adhAgsohj Hkxoku~! vki gekjh' kh?kzghj {kkdj s
Aj {kk
a
ds; ks
X; eS
aD; ks
anq
%
[ khgw
\ rhuks
ayks
dks
aes
aHkVd&HkVd dj ] pkjks
axfr; ks
a
es
ackj&ckj t Ue /kkj.k dj dscgq
r nq
%
[ khgkspq
dk gw
A
uj d fcyks
aes
aopukrhr nq
%
[ ki z
kIr dj dseS
usl a
a
l kj : i hnq
%
[k
l eq
nzes
afdl hi z
dkj l svki dksi z
kIr fd; kgSvr%vc vki es
j si j
d#.kk dj ds' kh?kzgh j {kk dhft , A ^^i kfg&i kfg** bl i z
dkj nksckj
f; ki z
; ks
x dj usl s; g i z
r hr gks
r kgSfd HkDr dsn; es
al a
l kj nq
%
[ kks
a
dsi z
fr vrho os
nukgSvkS
j la
l kj l sfudyusdhml dhrhozbPNkgS
A
bl eUnkkUrkNUn es
a^^JhKkuerh** uke dhxf.kuhvkf; Z
dk
usHkxoku~dhLrq
fr es
aprq
xZ
fr nq
%
[ kks
adko.kZ
u fd; kgSfd gsohji z
Hkks
!
vki ghes
j hj {kkdj uses
al {ke gS
avr%' kh?kzghes
j hj {kkdj s
A; | fi
a
ohjft usUnzohrj kxhl oZ
K gS
] osfdl hi z
a
k.khdkHkhfgr&vfgr ughadj rs
gS
afQj HkhHkDrks
adhHkfDr dsi z
Hkko l sl Hkhdk; ZLo; es
o fl ) gkst krs
gS
abl es
afda
fpr~Hkhl Uns
g ughagS
A

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

11
eUnkkUrk NUn &
; kon~
nq
%
[ kaHkoHkoxrarUu i kj ; s
r ~oDrq
a
]
rkR
l odFkefi egkDys
' kr%l g~
; rsgk A
l E;Xn`"V~
; k ej .kl e; sl R
l ekf/kuZyC/k%
]
ckj ackj ayHkr bfr ; R
rr~i q
ut Z
Uenq
%
[ ka
AA
Hko Hko es
aft rusnq
[ k i k; s
] ughaopu l sdg l drs
]
gk ! gk ! dj l a
Dys
' k Hkko/kj ] t S
l srS
l sghl grs
A
l E;Xn' kZ
u l fgr l ek/kh] ej .kdky es
aufgai kbZ
]
ckj ckj vr, o t Ue] ej .kkfn nq
%
[ k Hkks
xsl c ghAA
vUo; kFkZ
&

HkoHkoxra; kon~
nq
%
[ krr~
oDrq
au i kj ; s
r~
Hko&Hko es
aft rus
Hkhnq
%
[ keS
u
asi z
kIr fd; sgS
amUgs
adguses
al eFkZughagw
A
gk! rR
rR
l oZ
a
egkDys
' kr%dFkefi l g~
; rs
gk; ! mu l Hkhnq
%
[ kks
adksegku~l a
Dys
'k
Hkkoks
al st S
ls
&rS
l sfdl h i z
dkj l seS
usl gu fd; k gS
a
A
ej .kl e; s
l E;Xn`"V~
; kl R
l ekf/kuZyC/k%
e`R
; qdsl e; l E;Xn' kZ
u l sl fgr l ekf
dksi z
kIr ughafd; kA
;R
rr~i q
ut Z
Uenq
%
[ kackj ackj ayHkrsbfrbl hfy,
iu
qt Z
Ue dsnq
%
[ k ckj&ckj i z
kIr dj rk j grk gw
A
la
Ld`r Vhdk&
HkoHkoxraHkosHkosxrai z
kIraHkoHkoxra; kon~
nq
%
[ karr~oDrq
au
i kj; s
r~
AgsHkxou~! vukfndkykr~i a
pi j korZ
uLo: i sl a
l kjs
fLeu~prq
xZ
fr"kqHkz
erk
e; k bZ
n`'kanq
%
[ kad`PN`ai z
kIrarr~nq
%
[ kaoDrq
adFkf; rq
au i kj; s
r ~' kD; s
rA
gk ! d"Va! vfr' k; nq
%
f[ krksHkw
R
ok vgadFk; kfeArkr~
l ol oZ
nq
%
[ kl ew
ga
egkDys
' kr%
&vfrl a
fDy"Vi fj .kker%dFkefi & ; s
u ds
u iz
dkjs.kkfi l g~
; rs
&e; k
iz
kI; rsdFkal g~
; rs, rn~
nq
[ kae; k\ l R
l ekf/kuZyC/k%&l E;d~
l ekf/k%u yC/k%u
kIr%vr, o e; kd"VkU;uq
Hkw
;U
rs
AdFkEHkw
r %l l ekf/k%\ l E;Xn`"V~
; k&l E;Xn' kZ
us
u

72

;q
Dr%
A dnk \ ej .kl e; s
&e`R
;q
dkys
A
' yks
dL; kfHki z
k; ks
; e~; fn dks
fi uj , dnk l a
Yys
[ kuki w
oZ
dal ekf/kej .ka
dq
; kZ
r ~rfgZl a
l kjl kxj kr~i kjaxPNs
r~
A
mDrap JhxkS
r eLokfeuk&
pmR
Fk1s fl D[ kkons i fPNe&l Yys
g.kkej .ka
------------------- t ks , nkba
onkba j s
b l ko; k l kfo; kvksok--------------^^mDdLl s
. k nks
frf..k&Hko&xg.kkf.k t g..ks
. k l kV~
B Hkoxg.kkf.k rnks
lq
e.kq
&l q
R
rknksl q
ns
oR
ral q
ns
okknksl q
ek.kq
l karnksl kbgR
Fkk i PNk f.kXxa
Fkk gks
.k
fl T>a
fr cq
T>a
fr eq
Ppa
fr i fj f.kO
ok.k; a
fr l O
onq
D[ kk.kea
r adj s
fUrA**
prq
xZ
fr"kq, dk euq
"; xfrj s
okfLr ; ku l ekf/kek=es
o fdUrqfl ) i nL; kfi
iz
kfIrt kZ
; rs
A ; suj ; ks
fuai z
kI; fuxz
UFkeq
Z
nz
ka/k`R
ok l ekf/kej .kadq
oZ
fUr rsrq' kh?kz
es
o
f} f=Hkos
"kqeq
fDrfJ; ao' kadq
oZ
fUrA; sJkodk%
Jkfodk'p ; Fkk'kfDroz
r kU
;q
i kL; vU
rl e; s
l ekf/kej .kai z
kIuq
oa
fr rs
fi dfri ; HkokuUrj ai j Eij ; k eks
{kayHkUrs
A vr%l ekf/ka
iz
kIrq
al rrai z
;R
u%drZ
O
; %vLekfHk%
A

fgUnhVhdk&
vus
d Hkoks
aes
at ksnq
%
[ ki z
kIr fd; sgS
amUgs
adgkHkhughat k
l drkgS
AgsHkxou~! vukfn dky l si a
pi fj orZ
uLo: i bl l a
l kj es
a
?kw
ersgq
, eS
usbrusnq
a
%
[ ki z
kIr fd; sgS
aft Ugs
adguk ' kD; ughagS
A
gk; ! d"V ! eS
avR
; Ur nq
%
[ khgks
dj dg j gk gw
Amu l eLr
nq
%
[ kl ew
g dksvfrl a
fDy"V i fj .kkeks
al seS
us; s
a
uds
ui z
dkjs
. k&
ft l fdl h
rj g l sl gu fd; sgS
Abu nq
a
%
[ kks
adkseS
usD; ks
a
al gu fd; kgS\ D; ks
fd
a
l ekf/k dhi z
kfIr ughagq
bZ
AdS
l hl ekf/k \ l E;Xn' kZ
u l s; q
Dr l ekf/k
gks
r hgS
Al ekf/kdhi z
kfIr dc gks
r hgS\ ej .kdky es
&
a t hou dsvUr
l e; es
al ekf/k i z
kIr dht krhgS
A
' yks
d dk vfHki z
k; ; g gSfd ; fn dks
bZeuq
"; , d ckj
l Yys
[ kuki w
oZ
d l ekf/kej .k i z
kIr dj ys
r k gSrksog l a
l kj l si kj gks
t krk gS
A
1- i kf{kdi z
fre.k

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

73

JhxkS
r e x.k/kj LokehusHkhdgkgS
&
^^prq
FkZf' k{kkoz
r es
aof.kZ
r i f' pel Yys
[ kukej .k gS----------t ksHkhJkod&Jkfodkvkfn bu oz
r ks
adks/kkj.kdj rsgS
aosmR
d`"V : i
l snks
&rhu Hko , oat ?kU; : i l sl kr&vkB Hko xz
g.k dj ds
------euq
"; ; ks
fu es
avkdj fuxzZ
UFknh{kk/kkj.kdj dsfl ) ] cq
) gks
dj fuokZ
. ki n
iz
kIr dj dsl Hkhnq
%
[ kks
adk vUr dj ys
r sgS
A**
a
pkjks
axfr; ks
aes
a, d euq
"; xfr gh , lsh gSft l ds} kjk ek=
l ekf ghugha
] fl ) i n dhi z
kfIr Hkhgks
r hgS
At kseuq
"; ; ks
fu dksi z
kIr
dj dsfuxz
UFkeq
Z
nz
k/kkj.kdj l ekf/kej .kdj rsgS
aosrks' kh?kzghnks
&rhu
Hkoks
aes
aeq
fDry{eh dkso' k dj ys
r sgS
avkS
j t ksJkod&Jkfodk, a
; Fkk'kfDr oz
r ks
adk i kyu dj rsgq
, vUr es
al ekf/kej .k i z
kIr dj rsgS
a
osHkhdq
NHkoks
adsi ' pkr~ghi j Eij kl seks
{ki kys
r sgS
Avr%ge l Hkh
a
dksl ekf i z
kfIr dsfy, l rr~i z
;R
u dj uk pkfg, A

} } } } }

12
eUnkkUrk NUn &
; koTt hoafofgr' kq
Hknans
ol sokfndk;
]
rhFkZ
axR
okcgq
: fpr; koa
nuk; Sft us
' kke~
A
; koR
iq
. ; adFkefi e; kl fprarPp l oa
]
Z
; k; kPNh?kzaft uoj ! ee i zk.kfu; kZ
. kdkysAA
cpi u l svc rd t hou es
a
] ft uHkDrhnkukfn fd; kA
i pdY; k.kd rhFkks
i j t k] ft uoj oUnu Lrou fd; kAA
ft rukHkhl c i q
. ; gq
v k] og , df=r ee t hou es
a
A
es
j si z
k.ki z
; k.kl e; i z
Hkq
] og l c i q
. ; l gkf; cus
AA
vUo; kFkZ&
; koTt hoans
ol s
okfndk; fofgr' kq
Hkna
t Ue l sys
dj vc
rd t ksdq
NHkheS
usft us
a
Unz
HkfDr] xq
# mikl ukvkfn ' kq
HkQy dksi z
nku
dj usokysdk; Zfd; sgS
A
a
ft us
' kke~oUnuk; Scgq
#fpr; k rhFkxR
ok
ft us
' oj ks
&rhFk
a
dj ks
adhoUnukgs
r qcM+
h: fp&J) ki w
oZ
d rhFkks
i j t kdj

dFkefi e; k ; koR
iq
. ; al fpra
fdl hi z
dkj eS
ust ksdq
a
N Hkhi q
.;
l fpr fd; kgS
A
ft uoj ! rPp l oee i z
k.kfu; kZ
. kdkys' kh?kz
a; k; kr~

gsHkxou ! og l kjki q
. ; es
j sej .kdky es
a' kh?kzghvkt kos
&
l gk; d
gkst kos
A
la
Ld`r Vhdk&
; koTt hoabR
; kfn i n[ k.Muk: i s
.k O
; k[ ; kuaf; rse; kA
vkckY; kn| kof/ki ; Z
Urae; k ; r~ns
oi w
t kfndk; x`gLFkks
fpr"kVdkZ
O
; ad`r a
A
fofgr' kq
Hkna
&
' kq
Hkannkrhfr ' kq
Hkn%rr~' kq
Hkna
] fofgrap rr~' kq
Hknafofgr' kq
Hkna
] rS
%
nsoi w
t kfndk; S
%bU
Z
nzpoR
; kZ
fnl q
[ kai zkIuq
ofU
r uj k%
ArFkkp ft us'kke~prq
fo
' kfrrhFk
dj k.kke~
vU;fl ) i ni z
kIregki q
: "kk.kke~p oUnuk; SvpZ
uk; SueLdrq
p cgq
: fpr; k
vfr' k; J) ; keul kokpkdeZ
. kkp rhFkrhFkZ
Hkw
feavfr' k; {ks
=a
] fl ) {ks
=ap xR
ok

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

75

iz
kI; e; kdFkefi ; s
u ds
uiz
dkjs
. k; koR
iq
. ; a; r~' kq
HkdeZl fpravft Z
ra
Aft uoj !
gsft us
UnzHkxou~! rPp l ol eLri q
. ; L; Qyaee i z
k.kfu; kZ
. kdkysej .kl e; s
' kh?kz
a; k; kr~vfpj ai z
kIra
Hkos
r~
A l ekf/kej .kadq
; kZ
e~bR
; FkZ
%
A
vfLeu~eU
nkkU
rko`ksJhKkuerhukexf.kuhvkf; Z
dkJhohjft uL; Lrq
fradq
oZ
U
rh
fut kR
eHkkoukai z
dV; fr ; r~Hkksohji z
Hkks! eg~
; aej .kdkysl E;d~l ekf/kai z
ns
fgA
mDrap Jhi w
T; i knLokfeuk &

^^vkckY; kfTt uns


ons
o ! Hkor%Jhi kn; ks
%l s
o; k]
ls
okl Drfous
; dYi yr; kdkyks
| ; kon~
xr%
A
R
okarL; k%QyeFkZ
; srn/kq
uki z
k.ki z
; k.k{k.ks
]
R
oUukei z
frc) o.kZ
i Busd.Bks
LR
odq
. BkseeAA**
v=k; efHki z
k; %; r~l ekf/kafcuk ; at hoksHkosukukfo/kanq
[ kai z
kIuks
fr vr, o
o; efi nkui w
t kfnf; k%l k/kq
i {ks l kekf; di zfre.kkfnf; k%p dq
oZ
Ur%l Ur%
l ekf/kej .kai z
kIrq
fePNke%
A
vfLeu ' yks
dsi z
Fkepj .kL; kUrsKkuerhxf.kU;kedkjLFkkusvuq
Lokjksfyf[ kr%
f}rh; i knL; l ekIrkSp edkjd`r %
AJh' koZ
oekZ
pk; Z
d`r dkra
=: i ekykukeO
; kdj .kxzUFks
, rf} ' ks
"kfu; eks
fLrA ^^foj kesok** vus
u lw
=s
. k i nkukea
r sfodYis
u vuq
Lokjks
edkj' p } ; efi HkofrA

fgUnhVhdk&
^^; koTt hoa
** bR
; kfn i n[ k.Muk: i l s; gkO
; k[ ; ku fd; k
t krk gS
A
cpi u l sys
dj vkt rd es
j s} kjk t ksns
oi w
t kfn x`gLFkks
fpr
"kVdkZ
O
; ks
adki kyu fd; kx; kgS
Aosl eLr f; k; s
a' kq
HkQy dksi z
nku
dj usokyh gS
avFkkZ
r ~mu ns
oi w
t kfn dk; ks
l sbUnzporhZl q
[ kks
adks
euq
"; i z
kIr dj ys
r sgS
arFkk ft us
' oj ks
adh&
pkS
chl rhFk
dj ks
a, oafl )
in iz
kIr egki q
#"kks
adh oUnuk] vpZ
uk vkfn dj usdsfy, vfr' k;
J) k&: fpi w
oZ
d rhFkZ
{ks
=kfndks
ai j t kdj t kses
j s} kjki q
. ; l fpr fd; k
x; kgS
Agsft us
Unz
Hkxoku ! og l Hkhi q
. ; dkQy esjsej .kl e; es
aeq
>s

76

iz
kIr gkst kosvFkkZ
r ~esjsl ekf/kej .kesal gk; d cu t kos]; g vFkZgq
v kA
bl eUnz
kkUrk NUn es
aJhKkuerhekrkt hohjft u Hkxoku dh
Lrq
fr dj rhgq
bZvkR
eHkkouk dksi z
xV dj rhgS
afd gsohj i z
Hkks! vki
eq
>sej .kdky es
al ekf/k i z
nku dj a
A
s
vkpk; ZJhi w
T; i kn LokehusHkhdgk gS
&
' yks
dkFk&
Z ^^gsns
o ! cpi u l sys
dj vc rd eS
ust ksHkhvki dspj .kks
a
a
dhdYiyrkdsl eku l s
okHkfHkko i w
oZ
d dhgS
Aml dkQy vc eq
>s
; gh feysfd i z
k.k fudyrsl e; vki dk uke t i uses
aes
j k d.B
vdq
f.Br cukj gs
&
ukeea
= t i rs
&t i rseq
>sl ekf/kdhi z
kfIr gks
os
A**
; gk vfHki z
k; ; g gSfd l ekf/k dsfcuk ; g t ho Hko&Hko es
a
vus
d iz
dkj dsnq
%
[ k dksi z
kIr dj rk gS
A bl fy, ge Hkhnku&i w
t kfn
f; k dj rsgq
, vFkok l k/kqvoLFkk es
al kekf; d i z
fre.kkfn f; k
dj rsgq
, l ekf ej .k i z
kfIr dhbPNk dj rsgS
A
a
bl ' yks
d es
ai z
Fke pj .kdsva
r es
axf.kuhvkf; Z
dkJhKkuerh
ekrkt husedkj dsLFkku i j vuq
Lokj fy[ kkgSvkS
j f} rh; i kndsva
r es
a
edkj ghj [ kkgS
AJh' koZ
oekZ
pk; Zd`r dkra
=: i ekykuked O
; kdj .kxz
UFk
es
a; g fo' ks
"kfu; e gS
Al fU/ki z
dj .kes
a^^foj kesok** bl l w
= l si n dsva
r
ea
sfodYi l svuq
Lokj vkS
j edkj nks
uks
agkst krsgS
A
a
fo' ks
"k&
i kf.kuhO
; kdj .ki <+
usokysfo} kuka
sdseq
[ kl si z
k; %; g l q
ukt krk
gSfd l a
Ld`r ' yks
dks
aes
ai kndsva
r es
aedkj dsLFkku edkj ghfy[ kkt kuk
pkfg, ] vuq
Lokj ugha
Avuq
Lokj fy[ kns
usi j osyks
xO
; kdj .kdsvuq
Lokj
dksnks
"kkLi n l e>rsgS
afdUrq^^dkrU=: i ekyk** O
; kdj .k dsfo' ks
"k
fu; ekuq
l kj ghKkuefr ekrkt husvi us} kjkj fpr Lrq
fr; ks
aes
aedkj vkS
j
vuq
Lokj nks
uks
adki z
; ks
x fd; kgS
A

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

13
t Uee`frH; kafofo/kdq
j ks
xS
%
]
=Lr' kj hjhdq
e`fr&fufekkr~
A
iz
kI; dnkfpfTt u ! ro /ke
]
vLrql ekf/keZ
e e`frdkys
AA
t ue ej .k l srFkk fofo/k] j ks
xks
al si hfM+
r Hko ou es
a
A
dq
ej .k dsghdkj .k ft uoj ! nq
[ khgq
v k ruq/kj &/kj eS
a
AA
vkt dnkfpr~nq
yZ
Hkrk l s
] ft u ! ro /keZdksi k; k gS
A
va
r l e; es
aJs
"B l ek/kh] gks
os; gh; kpukgS
AA
vUo; kFkZ%
&
dq
e`frfufekkr~t Uee`frH; kafofo/kdq
j ks
xS
%=Lr' kj hjh
dq
ej .k&
vl ekf/kdsdkj.kt Ueej .kds} kjkvus
d iz
dkj dsdq
fR
lr
j ks
xks
al s' kjhj/kkjheS
a=Lr gksx; kgw
A
ft u ! dnkfpr~ro /kei z
kI;
e`frdkysee l ekf/k%vLrq
gsft us
Unz
ns
o ! vc fdl hrj g vki ds eZ
dksi z
kIr dj dsej .kdky es
aeq
>sl ekf/k dhi z
kfIr gks
os
A
la
Ld`r Vhdk&
ft u ! gsft usU
nz! dq
e`frfufekkr~dq
fR
l rej .kfufekkr~vkrZ
j kS
nznq
; kZ
ukH;ka
ej .kkr~vgavukfndkykr~prq
xZ
fr"kqdq
fR
l rej .kavl ekf i w
oZ
daej .kad`R
ok
t Uee`frH;kat Ueuk e`R
;q
uk p ckjackjat Ueej .kkfnuk fofo/kdq
j ks
xS
%ukukfo/k
' kkjhfj dekul kxa
rq
dC;kf/kfHk%nq
%
[ kh=Lr' kjhjhvR
;a
r nq
[ khHkokfeAv/kq
ukgsft u !
dnkfpr~ro/keL; k} knkus
dkUr: i aft u/kei z
kI; l a
iz
kI; x`ghR
ok ee e`frdkys
ej .kdkysl ekf/kjLrql Yys
[ kukoz
r aHkorq
A
brksfoLrj %
&; r~l a
l kjs
fLeu~eel n`'kk%vl a
[;i z
kf.kukst Ueej .kkfnda
d`R
ok fofo/ki z
dkjS
%dq
fR
l rj ks
xS
%nq
%
f[ ku%l fUrA t Uet UekUrj s l fprs
u ds
ukfi
iq
. ; Qys
u rs=l i ; kZ
; aeuq
t t Ue ok yHkUrs
A v= dfof; =h dFk; fr ; r~rL; S
o
iq
. ; deZ
. k%i z
Hkkos
ukgefi uj t Ue /k`R
okft u/keZ
ai z
kIuks
feAvr, o b; es
oiz
kFkZ
ukfLr
; r~vL; l q
d`r L; l kjHkw
r al ekf ej .kaHkorqeeA

78

ekuoi ; kZ
; %l oZ
i ; kZ
;s
"kqvu?; Z
jR
ul n`'kks
fLrA do; LraLo.kZ
efUnj efi
dFk; fUrA ; fn dnkfpr~dks
fi uj kseq
fuoz
r a/k`R
ok l ekf/kej .kadj ks
fr rfgZl %
fut Lo.kZ
efUnj L; ks
i fj ef.ke; dy' kekjks
i ; rhfr foKk; l ekf/kai z
fr : fp%dkZ
O
; kA

fgUVhVhdk&
gsft us
Unz! eS
uspkjks
a
axfr; ks
aes
adq
fR
l r ej .k dsfufek
l s&
vkkZ
j kS
nz
/; kui w
oZ
d ej .kdj dsckj&ckj t Ueej .kkfnds} kjkvus
d
' kkjhfj d] ekul ] vkxUrq
d C;kf/k; ks
adsnq
[ kks
al svR
;a
r nq
[ kh j gk gw
A
vr%vc gsft u ! fdl hi z
dkj l svki dsL; k} kne; hvus
dkUr /keZdks
iz
kIr dj dsej .kdky es
aeq
>sl ekf/k dhi z
kfIr gks
os
A
bl hfo"k; dkfoLrkj fd; kt krkgSfd bl l a
l kj es
aes
j sl eku
vl a
[; i z
k.kht Ueej .kkfn dj dsvus
d dq
fR
l r j ks
xks
al snq
%
[ khgksj gsgS
a
iq
u%t Uet UekUrj es
al fpr fdl hi q
. ; dsQyLo: i =l i ; kZ
; vkS
j
euq
"; t Ue dksi z
kIr fd; kgS
A; gkdfof; =hvkf; Z
dkJhdgrhgS
afd
ml hi q
. ; deZdsi z
Hkko l seS
usHkhuj t Ue /kkj.kdj ft u/keZdksi z
a
kIr
fd; k gSvr, o ; gh i z
kFkZ
uk gSfd eq
>s bl l q
dq
y dk l kjHkw
r
l ekf/kej .k i z
kIr gks
os
A
ekuo i ; kZ
; l eLr i ; kZ
; ks
aes
avu?; Z
jR
u dsl eku gS
Adfo; ks
aus
euq
"; t hou dksLo.kZ
efUnj Hkh dgk gS
A ; fn dnkfpr~dks
bZeuq
";
eq
fuoz
r /kkj.k dj dsl ekf/kej .ki z
kIr dj rsgS
arksosvi usLo.kZ
efUnj
dsi j ef.ke; dy' kp<+
kys
r sgS
a, s
l kl e>dj l ekf/kdsi z
fr : fp
vo' ; j [ kuk pkfg, A

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

14
JhNUn %
&
vfUredkysfo"k; d"kk; k%
]
j ks
xt i hMk%ee u Hkos
;q
%
A
vLrqu dq
a
Bksft u ! ee da
B%
]
uke l q
t i rksHkorql q
e`R
;q
%
AA
gsi z
Hkq! es
j sej .k l e; es
a
] eks
g d"kk; s
ai z
xV u gks
a
A
j ks
xt fur i hM+
kufgagks
os
] ew
PNkZvk'kkHkhufgagks
a
AA
iz
k.kfudyrsl e; ohj ! ee da
B vdq
a
fBr cukj gs
A
egkea
= dkst i rst i rs
] iz
Hkql ekf/kmke gks
os
AA
vUo; kFkZ%
&

ee vfUredkysfo"k; d"kk; k%j ks


xt i hMku Hkos
;q
%
es
js
vUrdky&
ej .k l e; es
afo"k; d"kk; s
a, oaj ks
xks
al smR
i Uu gks
usokyh
i hM+
k eq
>su l rkos
A

ft u ! ee da
B%dq
a
Bksu vLrq
gsHkxou~! es
j kda
B dq
fBr u
a
gks
os
A
uke l q
t i rksl q
e`R
;q
%Hkorq
vki dk uke t i rsgq
, gh es
jh
le
q`R
;q
&
l ekf/kgksos
A
la
Ld`r Vhdk&
ft u ! gsft us
Unz! ee vfUredkysej .kl e; sfo"k; d"kk; k%u
Hkos
;q
%fo"k; k'p d"kk; k'p rsfo"k; d"kk; k%i a
ps
fUnz
; fo"k; Hkks
xk%u Hkos
;q
%d"kk; k'p
vuUrkuq
cU/; kfn"kks
M'ki z
dkjs
"kqds
fi u mn~
Hkos
;q
%
Aj ks
xt i hMk%vfi u i z
knq
HkZ
os
;q
%gs
iz
Hkks! ukuki z
dkjj ks
xkfnfHk%mR
i Uuk%i hMk%os
nuk%vfi u Hkos
;q
%
A
ee da
B%dq
. BksukLrq
&
HkksohjHkxou~! ee da
B%l nk l oZ
nkvdq
f.Brks
Hkorqds
ukfi j ks
xo' ks
u ee d.B%dq
f.Brks vo#) ks u Hkorq
A uke&
Hkorks
ft usUnzHkxor%fl ) kR
eu' p ukeea
=al q
t i r%
&
lq
"Bq
r ; kt i r%Lej rksn; svgZ
r~
fl ) ; ks
ukEuhl q
i Br%
]lq
e`R
;q
%
&
l Yys
[ kuki w
oZ
dal ekf ej .kaHkorqi z
kIuks
r qeke~
A

80

vfLeu~' yksds Jh Kkuerhukexf.kuh&


vkf; Z
dk Jhohjft usUnzai zfr
fut HkkokfHkO
; fDrai z
dV; fr ; r~es j R
u=; QyfenaHkorq; r~ee l ekf dkys
fda
fpnfi ' kkjhfj dd"Ve~u t krqro ukeeU=egat i u~t i u~mkexfrai z
kIuq
; ke~
A

fgUnh Vhdk&
gsft us
Unz! es
j sej .kdky es
afo"k; d"kk; kfn&
ia
ps
fUnz
;
fo"k; Hkks
xks
adhykyl k, oavuUrkuq
cU/khvkfn l ks
yg d"kk; ks
aes
al sdks
bZ
Hkhd"kk; mR
i Uu u gks
osrFkkgsi z
Hkks! ukuki z
dkj dsj ks
xks
al smR
i Uu
gks
usokyhi hM+
k&
os
nukHkhu i z
xV gks
usi k, A
gsohj Hkxou~! es
j k d.B l nk vdq
f.Br cuk j gs
&
fdl h
j ks
xkfn l ses
j kd.B dHkhdq
f.Br&
vo: ) u gks
usi k, An; es
avki
ft us
UnzHkxoku~rFkk fl ) kR
ek dk uke ea
= vPNh rj g t i rs
&t i rs
^^vgZ
Ur fl ) ** dk uke Lej .k dj rs gq
, eq
>s l Yys
[ kuk i w
oZ
d
l ekf/kej .k i z
kIr gks
os
A
bl ' yksd es
avkf; Z
dkJhohjft us
Unzdsi z
fr vi uhHkkokfHkO
; fDr
iz
xV dj rhgS
afd eq
>sj R
u=; dk; g Qy i z
kIr gks
osfd ej .kl e; es
a
eq
>sfda
fpr~Hkh' kkjhfj d d"V u gks
os
] vki dkuke ea
= t i rs
&t i rses
a
mkexfr i z
kIr d: A

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

15
JhNUn %
&
?kks
j fuxks
nsO
; l ul eq
nz
]
s
' oHkz
xrkSHkhdj re&nq
%
[ ks
A
w
j dq
fr ; Z
~
uj l q
j e/; s
]
nq
%
[ keokIr%' kj .kferks
r%
AA
?kks
j fuxks
n egkl kxj es
a
] dky vuUr fcrk; sgS
a
A
Hkhe Hk; a
dj uj dxrhes
a
] nq
%
[ kvuUr mBk; sgS
a
AA
w
j dq
fr;
pks
aes
adq
uj ks
a&es
avl q
j kfnd ns
oks
aes
a
A
vxf.kr d"V l gsgS
avc rq
e] ' kj .kfy; k O
; kdq
y gkseS
a
AA
vUo; kFkZ%
&
?kks
j fuxks
nsO
; l ul eq
nz
eS
s
us?kksjfuxksn : i hnq
a
%
[ kl eq
nzesa
]

' oHkz
xrkSHkhdj renq
%
[ ksegkHk; a
dj nq
%
[ kksal s l fgr uj dxfr esa

w
j dq
fr; Z
~
uj l q
j e/; snq
%
[ keokIr%
w
j dq
fr;
pks
aes
] dq
a
euq
"; ks
aes
avkS
j
vl q
j kfn ns
oks
aes
avuUr d"Vl gsgS
A
a
vr%' kj .kfer%
bl fy, gsi z
Hkks!
vc vki dh' kj.k eS
usi z
a
kIr dj yhgS
A
la
Ld`r Vhdk&
' kj.kabr%
Ada' kj.kabr%\ ohj' kj.ka
] egkohjl kfUu/; akIrks
fLeA
fdeFkZ
e~\ ?kks
j fuxks
nsO
; l ul eq
nz
& e; k vfLeu~Hkol kxj s?kks
s
j fuxks
n{ks
=scgq
ckja
xR
ok, d' okl ks
PN~
okl sv"Vn' kckjej .kad`R
okfpj dkyi ; Z
Uranq
%
[ kes
o Hkq
Dra
A' oHkz
xrkS
Hkhdj renq
%
[ ks uj dxr kSv/kksyksds l Ir uj dfcys"kq v usdckj a t Ue x`ghRok
opukrhregkd`PNaHkq
Dra
] w
j dq
fr; Z
~
uj l q
j e/; s&w
j k%
fga
l dk%i ' ko%
] dq
Hkks
xHkw
ehuka
dq
ekuq
"kk%Hkouf=ds
"kqvl q
j kfndk%Hkw
R
ok nq
%
[ keokIr%ukukfo/kd"Vae; k kIre~
A
vrks
q
uk gaHkor%
' kj.kabr%i z
kIr%
A
v=k; efHki z
k; %; r~vukfndkykngavfLeu~prq
xZ
fr: i egkl a
l kjsfuxks
nokl s
p vuU
rckjaxr%
Aukuknq
%
[ kai zkIr%
ArsH;%d`PNs
H;%eq
fDrgsrks
%ft usU
nz'kj.kegekxrks
fLe
HkfDradrq
vgaro l ehIkai z
kIrks
fLeAvus
u iz
la
xo' ks
u Lrq
frj pf; =hxf.kuhekrk
fut j R
u=; ' kq
f) adj ks
fr , rR
iz
r h; rs
A

82

fgUnhVhdk&
eS
a' kj.kes
avk; kgw
Afdl dh' kj.kes
a\ ohj dh' kj.kes
a
vFkkZ
r ~Hkxoku~egkohj dkl kfu/; eS
usi z
a
kIr fd; kgS
Afdl fy, \ eS
us
a
bl Hkol kxj es
a?kks
j fuxks
n{ks
= es
acgq
r ckj t kdj ogk , d ' oka
l es
a
vBkjg ckj t Ue&ej .kdj dsfpj dky rd nq
%
[ kghHkks
xsgS
Av/kks
a
yks
d
es
afLFkr l kr uj dfcyks
aes
avus
d ckj t Ue xz
g.k dj dsopukrhr
egknq
%
[ kks
adksHkks
xk gS
Aw
j fga
l d i ' kqgks
dj ] dq
Hkks
xHkw
fe; ks
aes
adq
ekuq
"k
gks
dj vkS
j Hkouf=dks
aes
avl q
j kfnd gks
dj ukuki z
dkj dsd"V Hkks
xsgS
A
a
bl fy, vc d"Vks
al s?kcj kdj eS
usvki dh' kj.k i z
a
kIr dhgS
A
; gk vfHki z
k; ; g gSfd vukfndky l seS
usbl prq
a
xZ
fr : i
egkl a
l kj , oafuxks
nokl es
avuUrckj t kdj ukuknq
%
[ kks
adksi z
kIr fd; k
gS
Abu nq
%
[ kks
al seq
fDr gs
r qeS
aHkfDr dj usdsfy, ft us
UnzHkxoku dh
' kj.k es
avk; k gw
A bl i z
la
x l s, s
l ki z
r hr gks
r k gSfd Lrq
frj pf; =h
xf.kuhekrkt hHkxoku dhHkfDr dsek/; e l svi usj R
u=; dh' kq
f)
dj j ghgS
A
a

} } } } }

dkfrZ
dekl sf' koi nexer~
] d`".kprq
nZ
' kfnol fu' kkUrs
A
rhFkZ
lq
i koki q
j feg Hkf.kra
] l Irdj ksfPNr bfr dudkHk%
AA
cky; frLR
oaft uoj pj eks
] e`R
;q
t ; h[ kyqe`xi frfpUg%
A
ukS
E;frohja' kenedFkda
] ohjeua
r erq
yl q
q
[ kj kf' ke~AA
&xf.kuhKkuerh

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

16
q
) &egk'khfoZ
"kd`r ew
PNZ
%
]
Hks
"kt ea
=S
oZ
zt fr l q
' kkfUra
A
; kfr rFkkrsLrq
fr' kq
Hkea
=S
%
]
eksgfo"kS
ew
fPNZ
Z
r &t u&'kkfUra
AA
)q egkvk'khfo"kl i ZdsMl usl sew
fPNZ
r t u dhA
vkS
"kf/kea
= t ykfnd l sfo"k nw
j Hkxs' kka
fr gks
r hAA
r} r~ekg
s egkvfg fo"k l sew
fPNZ
r la
l kj ht u dhA
ro Lrq
fr ea
=ks
al sew
PNkZgVsi z
xV gksl q
[ k ' kkUrhAA
vUo; kFkZ%
&
q
) egk'khfoZ
"kd`r ew
PNZ
%Hks
"kt ea
=S
%l q
' kkfUraoz
t frt S
ls
ks
f/kr gq
, egk vk'khfo"k l i Zl sMa
l k x; k ew
fPNZ
r iz
k.kh vkS
"kf/k
ea
=kfndksal s' kkfU
r dksi z
kIr gkst krkgS
&
ml dkfo"knw
j gkst krkgS
A
rFkk
eksgfo"kS
ew
Z
fPNrt u rsLrq
fr' kq
Hkea
=S
%' kkfUra; kfrml hi zdkj eksg fo"kl s
ew
fPNZ
r i zk.khvki dsLrq
fr: i ' kq
Hkuke ea
=ksal s' kka
fr i zkIr dj rsgS
a
A
la
Ld`r Vhdk&
oztfr&
xPNfr i z
kIuksfrA dkaoztfr \ l q
' kkfU
raoztfrA dks; ai zk.kh
lq
' kkfU
raoztfr \ q
) egk'khfoZ
"kd`r ew
PN&
Z
%q
) su egk'khfoZ
"ksu fo"k/kjn' kusu ew
PNkZkIr%
t u%
ArfgZdsu i zdkjs.kl ' kka
frai zkIuksfr \ Hks"kt ea
=&
S
%
l iZ
fo"knw
j hdj .ks{keS
%vkS
"k/; kfnfHk%
ea
=kfnfHk'Pkfo"kew
fPNZ
r t u%l q
' kka
fral q
"Bq
r ; k' kkfU
rai zkIuksfr fufoZ
"kksHkofrA
; Fkk q
) egk'khfoZ
"kd`r ew
PNZ
%Hks
"kt ea
=S
%l q
' kkfUraot z
fr rFkk&
rFkS
o rs
Lrq
fr' kq
Hkea
=S
%gsohjft us
U
nz! Hkor%Lrq
rs
%' kq
HkukeeU
=L; p i z
Hkkokr~eks
gfo"kS
ew
fPNZ
Z
r t u%
' kka
fra
] ; kfr&
eks
g , o fo"k%eks
gfo"k%rS
%eks
gfo"kS
%na
f' kr%k.kh' kkfUra; kfrA
v= miekya
dkjl efU
orsfLeu~i | sdfof; =hJhl U
efrft usU
nzizHkq
adq
' kyoS
| ksieka
nnrhdFk; fr ; r~vfLeu~Hkonq
%
[ kfl U/kkSl a
l kfj .k%vukfndkykr~eks
gfo"kS
eZ
fPNrk%
w
HkofUr] rs
fi ; fn HkxorksukeeU=afut t houdkysl oZ
nk t i fUr rsvi w
oZ
' kka
fra
iz
kIuq
ofUrA

84

fgUnhVhdk&
iz
kIr dj rkgS
Afdl dksi z
kIr dj rkgS\ ' kkfUr dks
AdkS
u
l ki z
k.khl q
' kkfUr dksi z
kIr dj rk gS\ q
) egkfo"k/kj l sMl k x; k
iz
k.kh' kka
fr i z
kIr dj rkgS
Arksfdl i z
dkj l sog ' kka
fr i z
kIr dj rkgS
\
l iZ
fo"k dksnw
j dj uses
al {ke vkS
"kf/k vkfn vkS
j ea
=kfn ds} kjk og
fo"kew
fPNZ
r iz
k.khHkyhHkkfr ' kkfUr dksi z
kIr dj ys
r kgS
&
fo"kj fgr gks
t krk gS
A
tS
l s q
) egkfo"k/kj l i Z} kj k ew
fPNZ
r fd; k x; k i z
k.kh
vkS
"kf/k vkS
j ea
=ks
ads} kjk ' kka
fr dksi z
kIr dj rk gSml h i z
dkj gs
ohjft us
Unz! vki dhLrq
fr vkS
j ukeea
= dsi z
Hkko l seks
gfo"kl sew
fPNZ
r
t u ' kkfUr dksi z
kIr gks
r k gS
A
; gkdfof; =hmiekvya
dkj l sl efUor bl i | es
aJhl Uefr
ft us
Unzdks, d dq
' ky oS
| dh miek ns
r h gq
bZdgrh gS
afd bl
Hkonq
%
[ kfl U/kqes
avukfndky l sl a
l kjhi z
k.kheks
g : i hfo"kl sew
fPNZ
r gks
j gsgS
] rksHkh; fn Hkxoku~dkuke ea
a
= vi ust hou es
al oZ
nkt i rsgS
a
osvi w
oZ' kkfUr dksi z
kIr dj rsgS
A
a

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

17
JhNUn%
Lo.kZ
fuHkkrs' kq
fpruq
dkfUr%
]
pUnz
fuHkkrsforrl q
dhfrZ
%
A
/; kuegkXukSTofyr' kj hja
]
ukS
E;frohjal q
xq
. kxa
Hkhja
AA
gsi z
Hkq! ro ' kj hj dka
fr gS
]lq
o.kZl e vfr' k; l q
Unj A
pUnz
l eku /koy ro dhfrZ
]O
; kIr gksj ghf=Hkq
ou Hkj AA
/; ku egkuy es
arq
eus
] dkeZ
. k' kj hj dksHkLe fd; kA
gsvfrohj ! l q
xq
. kxa
Hkhj ! uew
rq
Egs
a=; ' kq
) l nkAA
vUo; kFkZ
&

rs' kfqpruq
dkfUr%Lo.kZ
fuHkkvki dsi fo= ' kjhj dhdkfUr
Lo.kZdsl eku gS
]
rsforrl q
dhfrZ
%pU
fuHkkvki dhfoLr`r dhfrZ
pU
nzdsl eku /koy dkfU
r okyhgS
]
/; kuegkXukSTofyr' kjhjal q
xq
. kxa
Hkhja
vfrohjaukS
fevki us/; ku: i hegk vfXu es
avi us' kjhj vkS
nkfj d]
rS
t l ] dkeZ
. k' kjhj dkst ykfn; kgS
] ,s
l sxEHkhj xq
. kks
adsLokehvfrohj
Hkxoku dkseS
aueLdkj dj rk gw
A
la
Ld`r Vhdk&
ukS
fe bR
; kfn f; ki ns
uO
; k[ ; kuai z
kjH;rs
A daft us
Unz
fo' ks
"kaukS
fe
iz
. kkS
fe \ vfrohjaprq
fo
' kfrrearhFk
dj aJhegkohja
A dS
%fo' ks
"k.kS
%l a
;q
Dr%l
ohji z
Hkq
%\ rsrL; Hkxor%' kq
fpruq
dkfUr%Lo.kZ
fuHkk ' kq
fp' pkl kSruq
' p ' kq
fpruq
%
rL; k%dka
fr%' kq
fpruq
dkfU
r%
&
ohji zHkks
%i fo=nsgL; i z
Hkk rIrLo.kZ
l ekuk fo| rs
A rs
forrl q
dhfrZ
%pU
nz
fuHkk&
Jhl Uefrft usU
nzL; fueZ
ydhrsZ
%i zlkj' pU

zfdj .kl eku' kq


Hkz
ksfLrA
iq
u%dFkEHkw
r aJhegkohjaukS
fe \ /; kuegkXukSTofyr' kjhja; kues
o
egkfXu%/; kuegkfXu%rfLeu~/; kuegkXukSTofyra' kjhja; L; l Tofyr' kjhLra
Tofyr' kjhjal q
xq
. kxHkhjal q
"Bq
r ; k xq
. kS
%
xHkhj%; %l %l q
xq
. kxHkhjLral q
xq
. kxHkhja

86

vfrohjaukS
E;ga
A
bne= rkR
i ; ; r~gsohji zHkks! ro ' kjhjdkfUr%Lo.kZ
l ek] rol q
; ' kLdhfrZ
'p
koypUnz
l ekr= Hkq
ousO
; kIrkfLrAR
o; kfut ' kq
Dy/; kukXukS?kkR
; ?kkfrl eLrdekZ
f.k
HkLehd`r kfuA vr, o gsHkxou~! vuUrxq
. kkxkjks
fl R
oe~
] vgaR
okai z
. kekfeA

fgUnh Vhdk&
^^ukS
fe** bR
; kfn f; ki n ds} kjk O
; k[ ; ku i z
kja
Hk fd; k
t krk gS
A fdl ft uoj fo' ks
"k dkseS
aueLdkj dj rk gw
\ pkS
chl os
a
rhFk
dj Jhegkohj Hkxoku~dksueLdkj dj rk gw
A osohji z
Hkqfdu
fo' ks
"k.kks
al sl a
;q
Dr gS
a\ muds' kjhj dhdka
fr Lo.kZdsl n`'k gSvkS
j
mudhfueZ
y dhfrZdk i z
l kj pUnz
fdj .kks
adsl eku /koy gS
A
iq
u%fdl i z
dkj dsHkxoku~egkohj dkseS
aueLdkj dj rkgw
\
; ku: i hegkvfXu es
aft Ugks
usvi us' kjhj dkst ykfn; kgSvkS
a
j lq
Unj
xq
. kks
al sxa
Hkhj gS
a, s
l svfrohj Hkxoku dkseS
aueLdkj dj rk gw
A
; gk' yks
d dkrkR
i ; Z; g gSfd gsohji z
Hkks! vki ds' kjhj dh
dkfUr Lo.kZdsl eku gS
] vki dk pUnz
ek dsl eku /koy l q
; ' k rhuks
a
yks
dks
aes
aO
; kIr gS
Avki us' kq
Dy/; ku: i hvfXu es
avi us?kkfr&v?kkfr
l eLr deZHkLe dj fn; sgS
Avr, o gsHkxou~! vki vua
a
r xq
. kks
ads
vkxkj gS
avr%eS
avki dksueLdkj dj rk gw
A

} } } } }
^^ekuo t hou dsvew
Y; ' kfDr dkvi O
; ; er dj ks
]
ml dkl `t ukR
ed , oapfj = fuekZ
. kdsdk; ks
aes
Z
al nq
i ; ks
x
dj usokyk ekuo gh/keZ, oal ekt dksdq
Ni z
nku dj
l drkgS
A**
&JhKkuerhekrkt hdsvueksy opu

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

18
JhNUn%
/keZ
&l q
/kko"k.Zk&fo/kq
&rq
Y; %
]
i ki reksn~
n' k'krj f' e%
A
eks
gegkU/; af=Hkq
out Urq
a
]
la
r req
Uehy; fr eq
uhUnz
%
AA
/keZ
l /qkkcj l kuses
ai z
Hkq
] iw
. kZ
pUnz
ekrq
e ghgks
A
nq
fj r vU/ks
j sdksgj uses
a
] l gl z
j f' e rq
e ghgks
AA
eks
gegkre l svU/ksgS
a
] f=Hkq
ou dsl c i z
k.khx.kA
KkukS
"kf/kl sp{kq[ kks
yrs
] rq
EghafpfdR
l d gksHkxou~
AA
vUo; kFkZ%
&
/keZ
&l q
/kko"kZ
. k&fo/kq
&rq
Y; %
osegkohj ft us
Unz/keZ
: ih
ve`r dho"kkZdj uses
apUnz
ekdsl eku gS
]
a
i ki reks
n~
n' k'krj f' e%

i ki : i hvU/kdkj dksgj uses


al w
; Zdsl eku gS
A
a
eq
uhUnz
%eks
gegkU/; a
f=Hkq
out Urq
al a
r ramUehy; frosgheq
uhUnz
&
ohj Hkxoku~eks
g l svUs
gq
, rhuks
ayks
dks
adsi z
kf.k; ks
adsus
=ks
adksl nS
o [ kks
yrsgS
&
a n`f"V i z
nku
dj rsgS
A
a
la
Ld`r Vhdk&
^^/keZ
** bfr i n[ k.Muk: i s
.k O
; k[ ; kuaf; rs
A ; %l a
l kfj i z
kf.ku%
mkeseks
{kl q
[ ks/kjrhfr /keZ
%
A /keZ, o l q
/kk /keZ
lq
/kk rL; k%o`f"Vdj .ksfo/kq
rq
Y; %
]
fo/kks
%
pa
nz
L; rq
Y; %fo/kq
rq
Y; %^^rq
Y; kFks
Z"k"Bh p** bfr dkrU=l w
=s
. k "k"Bh L; kr~
A
' kf' kl ekuks
; a/keZ
%l q
/kko"kZ
. kave`r o`f"Vadj ks
frA l ohjksft us
Unz
%vfLeu~Hkw
r ys
/kekZ
e`r o`f"Vdj .kspUnz
l n`'kksfLrAi ki eso re%i ki re%i ki reka
fl gj rhfr i ki reksn]
n' k'krj f' e%l gl z
j f' e%l w
; ks
fLr bnefi l Uers
Z
foZ
' ks
"k.kefLrAeks
g%
&
eq
g~
; fr ; s
u

88

deZ
. kki z
k.khrr~eks
gdeZ
] egkU/; aegkU/kdkjs
. kvU/khd`r sp{kq
"kh; L; kl kSegkU/; Lra
eks
gegkU/; a
] f=Hkq
oue~=; k.kkaHkq
oukukal ekgkj%f=Hkq
oue~
] t Urq
ai z
kf.kuaf=Hkq
ouL;
tU
rq
af=Hkq
out U
rq
al a
l kfj i zkf.kue~
] eq
uhU

kseq
uhukfeU

%i fr%Lokeheq
uhU
n
&
z%
Jhohjft usU
nz%
la
r ral rral oZ
nk mUehy; fr&
mR
iw
oZ
daehy; fr mUehy; fr mn~
?kkV; frA ds
mn~
?kkV; fr \ us
=smn~
?kkV; frA
fdeq
DraHkofr&
miekya
dkjs
. kl efUors
fLeu~ohjft us
Unz
Lrq
rs
%
i | sj pf; =h
dFk; fr ; r ~Jhl Uefrft usUnzLrq l k{kkPpUnzrq
Y; %L; kr~; r %l ol q
/kk; ke~
/keZ
lq
/kko`f"Vadj ksfr] Hkxor%fnO
; /ofuukl oZ
= ; fr/keZ
L; Jkod/keZ
L; p o`f"VHkZ
oR
;s
o
vr%fo q
rq
Y; dFkufena; q
fDr; q
Dra
A JhNUnl %f} rh; pj .ksrLeSl Uefrft us
Unz
k;
lw
;Z
L; ks
i ek nh; rs ; r%vl kSohjks yks
dL; i ki kU/kdkjgj .ks KkukyksdHkj.ks p
, dksi w
oZ
lw
; ksZ
fLr A v usuS
o i zdkj s.k v eh"kka f=Hkq
ouL; eksfgi zkf. kuke~
vuq
n~
?kkfVrus
=k.kkeq
n~
?kkVdksohjHkqbfr dFk; fr JhKkuerhekrkA

fgUnhVhdk&
^^/keZ
** bR
; kfn i n[ ka
Muk: i l sO
; k[ ; ku fd; k t krk
gS
A t ksl a
l kjhi k
zf.k; ks
adksmke eks
{kl q
[ k es
a/kjrk gS
&
i gq
pkrk gS
ml s^^ eZ
** dgrsgS
A /keZ
a
: i h ve`r dh o"kkZdj uses
aHkxoku
egkohj LokehpUnz
ekdsl eku gS
Arq
a
Y; vFkZes
a"k"BhfoHkfDr dk
iz
; ks
x fd; kgS
ApUnz
ekdsl eku ; g /keZve`r dho`f"V dj rkgS
]
osegkohj ft us
Unzbl Hkw
r y i j ekZ
e`r dho`f"V dj rsgS
abl hfy,
mUgs
apUnz
ek dh miek i z
nku dh gS
A i ki : i h vU/kdkj dksohj
Hkxoku : i hl ;wZvi uhfdj .kks
al su"Vdj rsgS
avr%^^i ki reks
n**
; g fo' ks
"k.k mudsfy, Js
"B gS
A
ft l deZds} kjki z
k.khfo"k; ks
adsi z
fr ew
fPNZ
r j grsgS
aml s
^^eks
gdeZ
** dgrsgS
A egk&xgu eks
a
g vU/kdkj l svU/ksgksj gsgS
a
p{kqft udsos^^eks
gegkU/; ** gS
A, s
a
l srhuks
ayks
dks
adseks
ghi z
kf.k; ks
a

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

89

dsvKku us
=ks
adksJhegkohj ft us
Unzl nS
o [ kks
yrsgS
avFkkZ
r ~mUgs
a
lR
i Fk fn[ kkrsgS
&
a eks
{kekxZdk fnXn' kZ
u dj krsgS
A
a
l kjka
' k ; g gSfd i z
Lrq
r ^^Jh** NUn es
afuc) i | es
aohj
Hkxoku~dhLrq
fr dj rhgq
bZj pf; =hdg j ghgS
afd Jhl Uefrft us
Unz
rksl k{kkr~pUnz
rq
Y; gS
aD; ks
fd osol q
a
/kk i j /keZ
lq
/kk cj l krsgS
]
a
mudhfnO
; ofu l sl oZ
= eq
fu/keZvkS
j Jkod/keZdhi z
Hkkoukgks
rh
gSbl fy, ^^fo/kq
rq
Y; %
** fo' ks
"k.kJs
"B gS
Abl ^^Jh** NUn dsf} rh;
pj .k es
amUghal Uefr ft us
Unzdksl w
; Zdh miek nh gSD; ks
fd os
a
ohji z
Hkql a
l kj dk i ki kUdkj gj uses
avkS
j Kkukyks
d Hkjuses
a, d
vi w
oZl w
; ZgS
a
A bl hi z
dkj bl dkO
; dh j pf; =hxf.kuh vkf; Z
dk
JhKkuerhekrkt hdgrhgS
afd rhuks
ayks
dks
adseks
ghi z
kf.k; ks
ads
cUn us
=ks
adksohj i z
HkqKku ' kykdk l smn~
?kkfVr dj rsgS
A
a

} } } } }
^^l hek l svf/kd fdl h /kekZ
Rek dk fLFkfr dj .k
dj usdki z
; kl ughadj ukpkfg, ] vU;FkkLoPNi j Eij k
nw
f"kr gksusdk Hk; j gr k gS
A**
^^fdl h Hkh dk; Zdksdj uses
ae/; e ekxZdk
vuq
l j .kdj ks
] u vf/kd l ks
pksu fcukl ks
psdj ks
A**
&JhKkuerhekrkt hdsvueksy opu

19
JhNUn%
L; kR
i nfpUgS
oZ
pui fo=S
%
]
fl a
pfr HkO
; ku~?ku bo l k{kkr~
A
lq
oz
r ' khyapfj rl q
iw
. k
]
i zkd~[ kyq/k`R
okf' kol q
[ keki %
AA19AA
L; kR
i n l s; q
r i fo= opuke`r l sHkfot u [ ks
r hdks
A
fl a
pu dj dsQy ; q
r dj rs
] es
?kl eku foHkks! rq
e gks
AA
oz
r xq
. k' khykfnd pfj = dks
] nks
"kj fgr i kykrq
eus
A
ml ghdkQy f' kol q
[ ki kdj ] gsi z
Hkq! rq
e d`r d`R
; cus
AA
vUo; kFkZ%
&

L; kR
i nfpUgS
oZ
pui fo=S
%
L; kR
i n&
L; k} kn
vusdkUrfpU
g
l s; q
Dr vki vi usi fo= opuks
al s
l k{kkr~?ku bo HkO
; ku~fl a
pfr
l k{kkr~?ku&
es
?kdsl eku HkO
; ks
adksfl a
fpr dj rsgS
A
a
iz
kd~[ kyq
i gys
rksvki us
lq
oz
r ' khyapfj rl q
iw
. k/k`R
ok f' kol q
[ keki %
l q
oz
r&
egkoz
r ks
a
dks
] ' khy dksvkS
j pkfj = dksi w
. kZ
: i l s/kkj.kdj dsgheks
{kl q
[ kdks
iz
kIr fd; k gS
A
la
Ld`r Vhdk&
fl a
pfr vfHkfl a
pfrA d%fl a
pfr \ Jhohjprq
fo
' kfrreLrhFkZ
dj ks
a

/; kgkj%d`r %
A dku~fl a
pfr \ HkO
; ku~HkO
;iz
kf.kukan; kfu fl a
pfrA dS
%i z
dkjS
%
fl a
pR
; l kSegkohjksHkO
; ku~\ L; kR
i nfpUgS
oZ
pui fo=S
%l k{kkr~?ku bo vfHkfl a
pfr&
L; kR
i ns
u fpfUgrkva
fdrkok.kh; L; kl kSL; kr~
i nfpUg%rSopui fo=S
%l a
l kfj i z
kf.kuka
' kkfUrarq
f"Vadj ks
frA
iq
uj fi fda
fof' k"V%Jhegkohj%\ i z
kd~[ kyql q
oz
r ' khyapfj rl q
iw
. ka
Z/k`R
ok
rhFk
dj egkohj , o f=a
' kr~
o"kkZ
oLFkk; k%i z
kd~[ kyqi w
. kZ
pkfj =Lo: i al q
oz
r aegkoz
r a/k`R
ok
v"Vkn' kl gl z
' khykfu l a
iz
kI; f' kol q
[ keki %
&
eks
{kl q
[ kai z
kIroku~
A

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

91

fdeq
DraHkofr \ rhFk
dj egkohjksfut kus
dkUre; ok.; kl eLrHkO
;iz
kf.kuke~
fpkHkw
feefl a
pr~
Al p LorhFk
dj i ; kZ
; si w
. kZ
;q
okoLFkk; kal q
"Bq
r ; koz
r kfu ' khykfu p
/kkjf; R
oki a
peq
f"Vds
' kyq
a
puedj ks
r ~i ' pkr~?kksjkfr?kks
j ri ' pj .kad`R
ok} kl Irfro"kkZ
;q
f"k
f' koi nai z
kIuks
r~
A

fgUnhVhdk&
^^fl a
pu dj rsgS
** bR
a
; kfn f; ki n l sVhdk i z
kjEHk gks
rh
gS
AdkS
u fl p
au dj rsgS
a\ pkS
chl osarhFk
dj Jhegkohj Lokeh**Afdudks
fl fapr dj rsgS
a\ HkO
;iz
kf.k; ks
adsn; dks
A osegkohj Hkxoku~fdl
iz
dkj l sHkO
; n; ks
adkfl a
pu dj rsgS
a\ L; kR
i n&
L; k} kn vus
dkUre; h
i fo= ok.khds} kjkosl a
l kjhi z
kf.k; ks
adks' kka
fr] i q
f"V i z
nku dj rsgS
A
a
iu
q%fdl fo' ks
"k.k l sfof' k"V gS
aJhegkohj Lokeh\ rhFk
dj
egkohj dhi ; kZ
; es
amUgks
usi gysrksrhl o"kZdhmezea
a
sl dyl a
; e&
: i pkfj = egkoz
r /kkj.k dj dsvBkjg gt kj ' khyks
adksi kyu fd; kA
iu
q%eks
{kl [qk i z
kIr dj fy; kA
' yks
d dkl kj ; g gSfd rhFk
dj egkohj usvi uhvusdkUre; h
ok.khds} kjk l eLr HkO
;iz
kf.k; ks
adhfpkHkw
fe dk fl a
pu fd; k vkS
j
mUgka
usrhFk
s
dj i ; kZ
; es
ai w
s
. kZ; q
okoLFkk es
aoz
r ] ' khyks
adks/kkj.k dj ds
ip
aeq
f"Vds
' kyks
p fd; kml dsi ' pkr~?kks
a
j kfr?kkjs ri ' pj .kdj dscgkj
o"kZdhvk; qes
af' koi n i z
kIr fd; kA

} } } } }
Js
; ku~Jhokl q
iw
T; kso`"kHkft ui fr] Jhnz
e
qka
dks
Fk/keZ
%
]
g; Z
a
d%i q
"i na
r kseq
ful q
oz
r ft uks
ua
r okd~Jh l q
i k'oZ
%
A
' kka
fr%i n~
ei H
zkks
j ksfoeyfoHkq
j l kSo/ke
Zkuks
I; t ka
d%
]
efYyusZ
feuZ
feekZ
al q
efr j or q l PNht xUukFk/khj e~
AA1AA
&pkS
chl rhFkZ
a
dj Lrq
fr
Jht xUukFkdfo foj fpr

20
rks
Vd NUn &
eq
fuofUnri knl j ks
t ;q
xa
]
t urkn; kEcq
t &Hkkuq
l ea
A
ft reks
gegkfj i q
ohjft ua
]
iz
. kekfe l q
j kl q
j oa
| i na
AA
eq
fux.kofUnr pj .kl j ks
: g] Hkfot u n; dey HkkLdj A
eks
g egkfj i qt hr cusrq
e] ohj rq
Egs
aoa
nu ft uoj AA
lq
j vl jqkfnd oa
| Js
"Bi n] i k; krq
eusgsft uj kt A
iz
. keu d: al nkfl j ur dj ] t Ue l Qy gSes
j kvkt AA
vUo; kFkZ%
&
eq
fuofUnri knl j ks
t ;q
xa
eq
fu; ks
al soa
fnr gS
apj .kdey
ft uds
]
t urkn; kEcq
t Hkkuq
l ea
HkO
; t uks
adsn; dey f[ kykusesat ks
lw
; Zdsl eku gS
]
a
lq
j kl q
j oa
| i na
l q
j &vl q
j ks
al soa
| ft udkJs"B i n gS
]

ft reks
gegkfj i q
ohjft uai z
. kekfeeks
g : i hegk' k=qdksft Ugks
ust hr
a
fy; k gS, s
l sohjft us
UnzdkseS
ai z
. keu dj rk gw
A
la
Ld`r Vhdk&
iz
. kekfe uekfe vgaohjft us
Unz
A dS
a
foZ
' ks
"k.kS
%l a
;q
DraJhohjft us
Unz
a
iz
. kekfe \ eq
fuofUnri knl j ks
t ;q
x&
a eq
fufHk%oa
fnra; kn~eq
fuofUnre~
] eq
fuofUnra
i kndey; q
xeL; kLrhfr eq
fuofUnri knl j kst; q
xa ohjai z
. kekfeA Jhohjft us
Unz
L;
pj .k; q
xyL; l eLreq
fux.kk%oUnukadq
oZ
fUr x.k/kjk'pkfi Jhl Uers
%i kndeys
uefUr rL; fnO
; /ofueo/kk; ZJko; fUr HkO
; t uku~} kn' kka
x: i s
. k xz
Fua
fr p rka
fnO
; ok.kha
Ai q
u%f} rh; i knsdFk; fr Lrq
frj pf; =h&t urkn; kEcq
t&
Hkkuq
l ea
&
t ukuka
n; deykfu fodfl rdj .ks Hkkuq
l e%rat urkn; kEcq
t Hkkuq
l eaJhegkohjft ua
uekE;ga
Aiq
u%dFkEHkw
r aohja.kekfe bfr i z
' us l fr =ks
VdNUnl %prq
FkZ
i kns
dFk; rhnal q
j kl q
j oa
| i na
] lq
jS
' pkl q
jS
' p oa
| aJs
"Bi ne~; L; kl kSl q
j kl q
j oa
| i n%ra
lq
j kl q
j oa
| i na Jho/kZ
ekuft usUnze~
Aiq
u' p fdeFk uekfe r a ohj ft ua \

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

93

ft reks
gegkfj i q
ohjft uauekfeA Jhohji z
Hkq
%eks
gukEuks egki z
p.MdeZ
' k=q
afugR
;
vgZ
noLFkkai z
kIuks
r ~vr, o veq
e~fo' ks
"k.kl a
;q
Draohjft uai z
. kekfeA
bne=rkR
i;Z
e&
~ Jhl Uefrft us
Unz
L; l eo' kj .ks} kn' kl Hkkl qi z
eq
[ kl Hkk; ka
e/; sx.k/kjkfneq
u; ksohjL; f' k"; R
oax`ghR
okfr"BfU
r vr%
rhFk
dj egki z
Hkq
LrS
oZ
fUnrksfLrA
fut fnO
; /ofuukl l a
l kfj i z
kf.kuke~fpkl j ks
t kfu fodkl ; fr vr%Hkkuks
: i ekannkfr
dof; =hAvl kSohjft us
Unz
%i q
u%?kkfrdeZ
. kkaew
yaeks
gdeZuk'kf; R
okvgZ
noLFkkai z
kIuks
r~
vus
u dkjs.kraeksgfj i q
t ; hbR
FkadFk; fU
r t uk%
Al eLrdeZ
' k=w
u~ft R
okrhFk
dj ohjft usUnz%
vuUr' kfDreku~i z
fl ) kst kr%vr, o l q
j k%vl q
j k'p l os
ZuefUr ft uL; i kndeys
A
vgefi i z
Hkks
i kZ
ndey; ks
%ofUnR
okfut euq
t t Uel Qyadj ks
ehR
; fHki z
k; %
A

fgUnhVhdk&
eS
aohj ft us
UnzdksueLdkj dj rkgw
Afdu fo' ks
"k.kks
al sl a
;q
Dr
Jhohjft us
UnzdkseS
aueLdkj dj rkgw
\ eq
fu; ka
sl sofUnr gS
apj .kdey
ft udsvFkkZ
r ~ft udspj .kdeyks
aes
al eLr eq
fux.koUnukdj rsgS
avkS
j
x.k/kj Hkhft Ugs
aueu dj rsgS
a, oamudhfnO
; /ofu dksvo/kkj.kdj ds
HkO
; t uks
adksJo.kdj krsgS
arFkkrhFk
dj dhfnO
; ok.khdks} kn' kka
x: i l s
xz
fFkr dj rsgS
Ai u
a
q%' yks
d dsf} rh; pj .kes
aLrq
fr j pf; =hdgrhgS
afd
HkO
; t uks
adsn; dey dksf[ kykuses
al w
; Zdsl eku Hkxoku~egkohj Lokeh
l jq&vl jqks
ads} kjkoa
| gS
avkS
j ft Ugks
useks
a
g: i hegk'k=qdkst hr fy; kgS
, lssegkohj ft us
UnzdkseS
aueLdkj dj rkgw
A
; gk rkR
i ; Z; g gSfd Jhl Uefrft us
Unzdsl eol j .kes
a} kn' k
l Hkkvks
aes
ai z
e[qkl Hkkdse/; es
ax.k/kjkfn eq
fux.krhFk
dj dhf' k"; rk
Lohdkj dj dscS
BrsgS
avr%rhFk
dj egki z
Hkqmu l Hkhl sofUnr gks
r sgS
A
a
vi uhfnO
; /ofu ds} kjkosl a
l kjhi z
kf.k; ks
adsfpkl j ks
t dksfodfl r
dj rsgS
avr%dof; =husmUgs
al w
; Zdhmieki n
zku dhgS
Ai q
u%mUgka
us
s
&
ohjft us
Unzus?kkfr; k deks
dk t ksew
y gS, s
l seks
gdeZdksu"V dj ds
vg
r voLFkki k
zIr dj fy; kbl hfy, mUgs
al Hkh^^eks
gegkfj i q
ft rft u**
dgrsgS
a
ArhFk
dj ohjft usU
nzl eLr deZ
' k=q
v ksadkst hrdj vuU
r' kfDreku~
iz
fl ) gksx, gS
avr, o l q
j &vl q
j mudsi n deyks
aes
aueLdkj dj rs
gS
AeS
a
aHkhi z
Hkqdsi kni n~
e dhoUnukdj dsvi useuq
t t Ue dksl Qy
d: a; g vfHki k
z; gS
A

21
rks
Vd NUn &
t ; ohjft us
' k ! l nk t ; Hkks
%!
ft u' kkl ul w
; Z! eq
nadq
# dkS
A
dq
efragj HkO
; t uL; foHkks!
t ; ohj ! l nkt ; ohj foHkks
AA
t ; t ; ohj ft us
' oj gs! t ; ] l nk rq
Egkj ht x es
agks
A
gsft u' kkl u l w
; Z! /kj k i j ] fur pedksfur g"kZdj ks
AA
HkO
; t uks
adhdq
efr fuokj ks
] gsft uoj ! l q
efri z
n gks
A
t ; gkst ; gksohj i z
Hkks! t ; ohji z
Hkks! egkohj i z
Hkks
AA
v Uo; kFkZ%
&
Hkksohjft us'k ! l nk t ; t ; gsohjft us'oj !
v ki dh l nk t ; t ; dkj gksos
ft u' kkl ul w
;Z
! dkSeq
na dq
:
gsft u' kkl u dsl w
;Z
! vki i w
Fohi j g"kZdj ks
foHkks! HkO
; t uL;
dq
efr agj gsi zHkks! HkO
; i zkf.k; ksadhdq
efr dk v i gj .k dhft ,

t ; ohj! l nk t ; ohj i zHkks!gsohj Hkxoku~! vki dht ; gks]


l nk t ; gks
] gsohji zHkq! vki t ; ' khy j gksA
la
Ld`r Vhdk&
t ; ohjft us
' k ! ohj' pkl kSft us
' k'p ohjft us
' k%
] ft ukukabZ
' k%
ft us
' kLrL; l a
cks
/kusohjft us
' k! R
oat ; t ; ' khyksHkoAHkks
%gsohj ! l nk l oZ
nk
t ; Hkoku~t ; rkr~l oZ
nk yks
ds
fLeu~
A
ft u' kkl ul w
; Z! ft ukuka' kkl uaft u' kkl uarL; ft u' kkl uL; l w
;Z
%
ft u' kkl ul w
; ks
L; l Ecks
Z
/kus ft u' kkl ul w
; Z! gs ft u' kkl ul w
; ZdkSeq
nadq
:A
dkS
&
i `fFkO
; ka eq
na g"kZ
a dq
: A dq
%bfr ' kCnL; l Ir E; ka dkS
A mDr a p
i `Foh'kCnL; kus
dukekfu&
^^ol q
/kk /kj.kh {kks
. kh {ek /kfj =h f{kfr' p dq
%
** bfr /kua
t ; ukeekyk; ka
^^dq
%
** ' kCnksi `FohvFks
ZL; kr~
ArL; kadkS
&
ol q
/kk; ka
] /kj.; ka/kfj ; kai z
kf.kuke~gsohj!
R
oai z
l Uurkaruq
r kr~bfr vFkZ
%
AfoHkks! &gsi z
Hkks! HkO
; t uL; &
HkO
; ' pkl kSt u' p

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

95

HkO
; t u%rL; HkO
; t uL; ] dq
efra
&
feF; kefragj &nw
j hdq
: AfoHkks! gsegkohjft us
Unz
!
R
oe~l nk&
l oZ
nkt ; &
t ; rkr~
AHk`'kaHk`'kat ; ' kC
nL; k= i z;ksxdj .ksJhKkuerhxf.kU
; k%
egkohjHkxoUrai z
fr HkfDrfo' ks
"kai z
dV; fr dykSdkys p ohji z
Hkks
j fga
l kfl ) kUra
t ; ' khyadra
Zfnx~
q
fnxUrj s
"kqi z
l kjf; rq
arhoz
kfHkyk"kk i z
r h; rs
A
fdeq
DraHkofr&
Jhegkohjft us
Unz
L; kus
dkUruke' kkl uadfydkyi ; Z
Urefi
t ; ' khyksHkw
; kr~; r%Jhohjft us
' k%vL; k%vol fi Z
. ; kfUrerhFk
dj ks
fLrA ohjL;
l eo' kj.kai zfo"Vs
u bUnz
Hkw
frxkS
r es
ukfi ^^t ; rqHkxoku~
**---------- bR
; kfn i neq
Ppkj; rk
Hkxor%
Lrq
fr%
d`r kA rR
{k.ka, o xkS
r eksl E;Xn`f"VHkw
R
Z
ok fnxEcj eq
fut kZ
r%
] rr~
{k.kes
o
p HkxorksfnO
; /ofu%
dfVr%
Al k , o fnO
; ok.khv/kq
uki ; Z
Urat ; fr Hkkfodkys
fi
p l k t h; kr~bne= rkR
i;
A

fgUnhVhdk&
gsohjft us
' k ! vki dht ; gks
Agsohj ! vki l a
l kj es
a
l nk t ; ' khy j gs
A gsft u' kkl u dsl w
a
; Z! vki i `Foh i j &
i `Foh ds
iz
kf.k; ks
adksgf"krZ dj ks
A ^^dkS
** ; g ^^dq
** ' kCn dk l IrE;Ur gS^^dq
**
' kCn i `Foh okpd gS
At S
l k fd /kua
t ; ukeekyk es
a^^i `Foh** ' kCn ds
vus
d ukeks
aes
a^^dq
** ' kCn vk; k gS&
^^ol /qkk /kj.kh{kks
. kh{ek /kfj =hf{kfr' p dq
%
**
; gk; ghvFkZgSfd ml ol q
/kkdsi z
kf.k; ks
adksvki gf"kZ
r dj s
A
a
gsi z
Hkks! vki HkO
; t uks
adhfeF; kefr dksnw
j dj s
Agsegkohjft us
a
Unz!
vki l nkt ; ' khy gks
os
A' yks
a
d es
axf.kuhvkf; Z
dkJh} kjk^^t ; ** ' kCn
dkckj&ckj i z
; ks
x dj uses
amudhHkxoku egkohj dsi z
fr HkfDrfo' ks
"k
iz
xV gks
r h gSrFkk bl dfydky ea
sohji z
Hkqdsvfga
l k&
fl ) kUr dks
fnx~
fnxUr es
at ; ' khy dj usdhmudhrhozvfHkyk"kkHkhi z
r hr gks
r hgS
A
vfHki z
k; D; kgS\ Jhegkohjft us
Unzdkvus
dkUre; hft u' kkl u
i pedky dsvUr rd t ; ' khy gks
osD; ks
fd Jhohjft us
a
' kbl vol fi Z
. kh
dky dsvfUre rhFk
dj gS
Aohj Hkxoku dsl eol j .kes
a
ai z
os
' kdj rsgh
^^bUnz
Hkw
fr** xkS
r e usHkh^^t ; rqHkxoku~
** bR
; kfn i n dkmPpkj.kdj rs
gq
, Hkxoku dhLrq
fr dhFkhArR
{k.kghxkS
r e l E;Xn`f"Vgks
dj fnxEcj
eq
fu cu x, vkS
j rHkhHkxoku~dhfnO
; /ofu i z
dV gksxbZFkhA ogh
fnO
; ok.khvkt rd t ; ' khy gksj ghgSrFkkHkfo"; es
aHkhog t ; ' khy
gks
r hj gs; gh; gk rkR
i ; ZgS
A

22
rks
Vd NUn &
t ; rkfTt u' kkl uo`f) dj %
]
ruq
r kr~R
ofj raf' kol kS
[; l q
/kka
A
dq
: rkr~d: .kkaef; nq
%
[ kxrs]
f/kuq
r ku~ee deZ
j t %dfyya
AA
ft u' kkl u o/kZ
u es
a' kf' kl e] f=Hkq
ou es
agkst ; ' khy l nkA
Hkfot ueu vkYgknudkj h] nht see f' kol kS
[; l q
/kkAA
gs' kj .kkxroR
l y ! eq
>] nq
%
f[ krt u i j d: .kkdfj ; s
A
Hko vuUr dsl a
fpr vc l c] deZ
/kw
fy >fVfr gfj ; sAA
vUo; kFkZ%
&

ft u' kkl uo`f) dj %t ; rkr~


o`f) a
xr ft usUnzHkxoku~
dk
' kkl u t ; ' khy gks
os
]
f' kol kS
[;l q
/kkaR
ofj raruq
r kr~
eks{kl q
[ k: i hve`r
dk' kh?kzghfoLrkj gks
os
]
ef; nq
%
[ kxrsd: .kkadq
: rkkr~
eq
> nq
%
[ khds
i j d: .kkdhft , rFkk
ee deZ
j t %dfyyaf/kuq
r kr~
es
j sdeZ
jt : ih
dfyy dksu"V dhft , A
la
Ld`r Vhdk&
^^t ; rkr~
** bfr f; ki ns
uO
; k[ ; kuai z
kjEH;rs
Adkst ; rkr~bfr i z'us
l fr ft u' kkl uo`f) dj %
&
ft uL; ' kkl ue~ft u' kkl ue~rL; o`f) al e`f) adj ks
r hfr
ft u' kkl uo`f) dj %
&
ft uL; ' kkl ue~ft u' kkl ue~rL; o`f) al e`f) adj ks
r hfr
ft u' kkl uo`f) dj %
&
JhegkohjLokeh l nk t ; ' khyksHkw
; kr~
A l , o p ohjft us
U
nz
%
f' kol kS
[;l q
/kkaR
ofj raruq
r ku~
&
f' koL; eks
{kL; S
o l kS
[ ; af' kol kS
[ ; af' kol kS
[ ; es
ol q
/kk
rkaf' kol kS
[;l q
/kkaR
ofj ra
&
' kh?kzaruq
r kr~
ArFkkp ef;&
er~
l n`'ksdfLea
f' pr~l a
l kfj i zkf.kfu
nq
%
[ kxrs
&
prq
xZ
frnq
%
[ kkfu i z
kIrsl fr rL; ksifj d: .kkadq
: rkr~n; kn`f"Vadq
: iq
u' p
fde~dq
: rkr~l ohjft us
' k%\ eedeZ
j t %dfyyaf/kuq
r kr~ee l a
l kfj i z
kf.ku%deZ
, o j t %deZ
j t %/kw
fy%
] dfyya
&
i ki af/kuq
r kr~gj rq
A

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

97

' yksdL; kfHki zk; ks; e~; r~gs' kj.kxroR


l y ohji zHkks! R
oe~t xn~
cU
q
j fl
vr, o eg~
; efi d: .kkad`R
okfut gLrkoyEcuai znk; l a
l kjl kxj arfj rq
a' kfDrai z
nnkrq
A

fgUnhVhdk&
^^t ; rkr~
** bl f; ki n l sO
; k[ ; ku i z
kja
Hkgks
r kgSft l dk
vFkZgS
&
^^t ; ' khy gksos** ^^dkS
u t ; ' khy gksos** ,s
l ki z'u gks
usi j ^^t ks
ft u' kkl u dho`f) dj usokysgS
a, slsegkohj Lokeht ; ' khy gksosa
** ; g
mkj i z
kIr gksrkgS
Aosohjft usUnzeks{kl q
[ k: i hve`r dks' kh?kzghfoLrkj
dj s
avkS
j eq
> l n`'k prq
xZ
frl a
l kj dsnq
%
[kks
al snq
%
f[ kr i z
kf.k; ksai j vki
d: .kkdhft , Ai q
u%osohjft us'kvkS
j D; kdj sa\ esjhdeZ
: i h/kw
fy dks
u"V dj s
avFkkZ
r ~es
j si ki ksadk {kkyu dj sa
A
' yksd dk; g vfHki zk; gSfd gs' kj.kkxroR
l y ohji zHkks! vki
t xr~dscU
/kqgS
avr,o eq
> i j d: .kkdj dsvki vi ukgLrkoyEcu
i znku dj dsl lakj l kxj l sfrj usdh' kfDr eq
>si z
nku dj sa
A

} } } } }
vueksy opu
^^ckckuksl a
; e /kkj .kdj k] fHk udkA**
HkO
; kR
ekvks
!la
; e /kkj .kdj ks
] MjkserA
&pkfj = pdz
orhZvkpk; ZJh' kka
frl kxj t hegkj kt
^^l b
qZdk dke dj ks
] dS
a
phdk er cuks
A**
ft u opu dhJ) kes
ai R
Fkj dhrj g vpy j gksfrudsdh
rj g gYds
&QY
qdsugha
A
&vkpk; ZJhohjl kxj t hegkj kt

23
Hkq
ta
xi z
; kr &
egk'kq
Dyl /n~
; kuoS
' okuj sfLeu~
]
i znX/kal eLrk"VdekZ
fj d{ke~
A
fJrksuUrn`XKkuoh; Z
Lol kS
[;a
]
Lrq
osdsoyKkuHkkuq
aft uara
AA
egk' kq
Dy l n~
/; ku vfXu esav"VdeZ
ou HkLe fd; kA
vuUr n' kZ
u Kku oh; Zl q
[ ke; vuUr xq
. ki zkIr fd; kAA
dsoyKku l w
; Z! gsHkxou~! t xr~pj kpj ns[kfy; kA
f=Hkq
ou LokehvUr; kZ
ehuew
HkfDr l s[ kksy fg; kAA
vUo; kFkZ%
&
vfLeu~egk'kq
Dyl n~
/; kuoS
' okuj sl eLr v"VdekZ
fj d{ke~
i znX/ka
ft Ugksa
usegk'kq
Dy/; ku : i hl E;d~vfXu esavi usl a
iw
. kZv"V
deZ
' k=q
v ksadsl ew
g dksnX/k&
ngu fd; kA
vuUrn`XKkuoh; Z
Lol kS
[;a
fJr%
]
rads
oyKkuHkkuq
aft uaLrq
os
vkS
j vuU
r Kku] n' kZ
u] oh;Z
] lq
[ k bu
vuUrprq
"V; ksadksi z
kIr fd; k] mu ds
oyKkul w
; Z: i hHkxoku dheS
aLrq
fr
dj rk gw
A
la
Ld`r Vhdk&
Lrq
o&
s Lrq
fradq
os
Zbfr f; ki ns
u l g ^^vge~
** bfr dkkZ
i ne=
x`g~
; rs
A dL; Lrq
fradq
os
ge~\ ds
Z
oyKkuHkkuq
aft uaLrq
o&
s ds
oyKkues
o Hkkuq
%
ds
oyKkuHkkuq
Lrads
oyKkuHkkuq
aft us

a
aLrq
os
ga
Ai q
u%dFkEHkw
r %ft uks; L; Lrq
frHkZ
ofr
l oZ
= \ l eLrk"VdekZ
fj d{ke~i z
nX/k&
al Eiw
. kkZ
"VdekZ
f.k, o vj ; %l eLrk"VdekZ
j;%
rs
"kka
d{kaouadekZ
fj d{kai z
d"kZ
r ; k nX/kai znX/ka
AR
o; k Hkxork l oZ
deZ
ouaHkLehd`r a
, rnfHki z
k; %
A dfLeu~
v XukSi znX/kadekZ
fj d{ke~egkohjs
. k%\ vfLeu~egk'kq
Dyl n~
&
/; kuoS
' okuj s&
egPp r r~' kq
Dya p egk' kq
Dya l n~
/; kua egk' kq
Dyl n~
/; kua
rn~
/; kueso oS
' ouj ksfXu%l n~
/; kuoS
' okuj %rfLeu~egk'kq
Dyl n~
/; kuoS
' okuj sdekZ
fj d{ke~

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

99

nX/koku~ r hFk
dj egkohj Hkq
%
A iq
u' p dhn`' ka Qya i zkIr ks; a ft usUnz%\
vuUrn`XKkuoh; Z
Lol kS
[ ; afJr%i z
kIr%
] Jho Z
ekuft us
U
ks fut dekZ
fj d{ke~nX/ok
vuU
rprq
"V; ai z
kIuks
r~
] rads
oyKkuj foaLrq
os
ga
A
' yksdL; kfHki zk; ks; e~; r~JhegkohjrhFk
dj %fut ' kq
Dy/; kukfXuuk
?kkR
; ?kkfrdekZ
f.k HkLehd`R
; fuR
; fuj a
t ui neokIuks
r~
Av/kq
uk fi rL; l kfUu/; ai zkI;
i j ekR
ei nai z
kIrq
fePNkfe] vus
uS
o ckjackjaraLrq
os
ga
A

fgUnhVhdk&
^^Lrq
fr dj rkgw
** bl f; ki n dsl kFk^^eS
** bl dkkZ
a
in
dk; gk xz
g.kgkst krkgS
Afdl dhLrq
fr dj rkgw
\ dsoyKku : i hl w
;Z
ft udheS
aLrq
fr dj rkgw
Ai q
u%osft u fdl i zdkj dsgS
aft udhl oZ
=
Lrq
fr gks
r hgS\ ft Ugksa
usl Eiw
. kZv"VdeZ
: i hou dksHkLe dj fn; kgSmu
rhFk
dj egki z
HkqdhLrq
fr dj rkgw
AdkS
u l hvfXu esaegkohj Lokehus
vi usdeZ
ou dksngu fd; kgS\ egku~' kq
Dy/; ku dhvfXu esanX/kfd; k
gS
Ai q
u%mu ft usUnzHkxoku usD; kQy i zkIr fd; k\ deZ
ouhdksnX/k
dj dsJho/kZ
eku ft usUnzusf' kol kS
[ ; : i hQy dksi zkIr dj fy; k] , sls
dsoyKkul w
;Z
: i hHkxoku dkeS
aLrou dj rkgw
A
; gk ' ykd
s dk vfHki z
k; ; g gSfd egkohj rhFk
dj usfut
' kq
Dy/; ku dhvfXu }kjk?kkfr&v?kkfr deksdksHkLe dj dsfuR
; fuj a
tu
i n dksi z
kIr fd; kAeS
aHkhvc mudkl kfUu/; i zkIr dj dsi j ekR
ei n dks
pkgrk gw
bl hfy, ckj ckj eS
avki dhLrq
fr dj rk gw
A

} } } } }

24
Hkq
ta
xi z
; kr &
ft uk%; si zHkw
r kHkfo"; fUr ; sp]
rFkkl a
fr dkysp l a
i zR
; uUrk%
A
f=dkyks
n~
Hkoka
Lrku~l nkukS
fe HkDR
; k]
f=dkyL; nks
"kL; ' kq
)~
; Sf=' kq
)~
; kAA
Hkw
r dky es
av ua
r ft uoj gq
, v Hkht ksgks
r sgS
a
A
rFkkHkfo"; r~esavuUr rhFk
dj gks
xsbl t x es
a
AA
a
=S
dkfyd l c rhFk
dj dhd: aoUnuk Hkf l sA
=S
dkfyd nks"kksadh' kq
f) gs
r quew
a=; ' kq
f) l sAA
vUo; kFkZ%
&
; svuUrk%ft uk%i z
Hkw
r k%; sp Hkfo"; fUr rFkk p
l Eizfrdkysl a
frt ksvuU
r ft uoj Hkw
r dky esagkspq
dsgS
avkS
j t ksHkfo";
es
agksa
xsrFkkorZ
eku dky esat ksgksj gsgS
a
A
rku~f=dkyks
n~
Hkoku~f=dkyL;
nks
"kL; ' kq
)~
; Sf=' kq
)~
; kl nkHkDR
; kukS
femu rhuksadkyks
aes
sagks
usokys
l Hkhft uoj ksadksf=dky dsnks"kdh' kq
f) dsfy, f=' kq
f) i w
oZ
d es
al nk
Hkfi w
oZ
d ueLdkj dj rkgw
A
la
Ld`r Vhdk&
^^ukS
fe** bfr f; ki neq
[;s
uO
; k[ ; kuai z
kjH;rs
A ukS
fe&
ueLdkja
dj ks
feA daukS
fe \ bfr i z
' usl fr l ek/kkuannkfr j pf; =h&
vuUrk%ft uk%; s
iz
Hkw
r k&
Hkw
r dkys; svuU
regki q
: "kk%fl ) i nai z
kIuq
ou~
] ; sp Hkfo"; a
fr&
Hkfo"; dkys
; sfl ) f' kykai zkIL; fU
r] rFkk p l Eiz
frdkysl fUr&
orZ
ekudkysp ; segkl k/ko%
dekZ
f.k u"Vhd`R
; eks
{ki nayHkUrs
Arku~f=dkyks
n~
Hkoku~ft uoj ku~ukS
E;ga
A
dLek) s
r ks
%uekE;garku~\ f=dkyL; nks
"kL; ' kq
)~
;&
s Hkw
r s Hkfo"; fr
orZ
ekusp dkys
"kqef; ; snks
"kk%rs
"kka' kq
)~
; FkZ
arku~ft us
Unz
ku~ueLdq
osZ
ga
Ai q
u' p ds
u
iz
dkjs
. k uekfe rku~\ f=' kq
)~
; k&
eul %okp%deZ
. kp ' kq
f) i w
oZ
da
] l nk&
l oZ
nk]

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

101

HkDR
; kvfr' k; kuq
j kxa
Hkfj rksukS
fe rku~fl ) i ni zkIrku~ft uoj ku~
A
' yks
dL; kfHki z
k; ks; e~; r~t Ecw
} hikr~/kkrdh[ka
M} hikr~i q
"dj k) kZ
Pp ; s
egki q
#"kk%fl f) a; kfUr] fl ) i nakIuq
ofUr kIL; fU
r rku~l eLrfl ) ku~uekE;ga
A
rs
"os
o fl ) i j ekR
el qHkxor%egkohjL; kfi vkR
ek fl ) f' kyk; kamifj j kt rs
A

fgUnh Vhdk&
^^ukS
fe** bl f; ki n l sO
; k[ ; ku i z
kjEHk fd; k t krk gS
ft l dk vFkZgS
& ueLdkj dj rk gw
A^^fdl dksueLdkj dj rk gw
** , slk
i z'u gksusi j Lrq
fr j pf; =hl ek/kku ns
r hgS
afd t ksHkw
r dky esavuUr
egki q
#"kfl ) i n i z
kIr dj pq
dsgS
a
] t ksHkfo"; es
afl ) f' kykdksi zkIr dj s
a
xs
rFkkorZ
eku esat ksegkl k/kqdeks
dksu"V dj dseks{ki n i zkIr dj j gsgS
a
mu rhuksadkyks
aesagks
usokysft uoj ks
adkseS
aueLdkj dj rkgw
A
fdl fy, mu ft uoj ksadkseS
aueLdkj dj rkgw
\ Hkw
r ] HkkohvkS
j
orZ
eku bu rhuka
sdkyks
adh' kq
f) gsrqmu ft us
U
nzHkxoU
rksadkseS
aueLdkj
dj rkgw
Ai q
u%fdl i z
dkj ueLdkj dj rkgw
\ eu] opu] dk; dh' q
kf)
iw
oZ
d l nS
o vfr' k; vuq
j kx Hkf l si fj i w
. kZgksdj eS
amu fl ) i n i z
kIr
ft uoj ks
adksueLdkj dj rkgw
A
; gk' ykd
s dk; g vfHki zk; gSfd t Ecw
} hi l s]/kkrdh[ka
M} hi l s
vkS
j i "qdj k) Z} hi l st ksegki q
: "kfl ) gkspq
dsgS
a
] gks
os
xsvkS
a
j gksj gsgS
a
mu fl ) ks
adkseS
aueu dj rk gw
A mUghafl ) i j ekR
ekvks
aes
aHkxoku~
egkohj LokehdhvkR
ekHkhfl ) f' kykdsi j foj kt eku gS
A

} } } } }
l kj xhafl a
g' kkoaLi `'kfr l q
r f/k; kufUnuhO
; k?kziks
ra
]
ekt kZ
j hga
l ckyai z
. k; i j o' kkds
fddkUrk Hkq
t xha
e~
A
oS
j k.; kt Uet krkU;fi xfyrenkt UroksU;sR
; t fUr]
fJR
okl kE;S
d: <ai z'kferdyq
"ka; ksfxua{kh.keks
ge~
AA
&Kkuk.kZ
o

25
Hkq
ta
xi z
; kr &
lq
ukHks
; ukFkkfn &ohji z
Hkw
u~rku~
]
prq
fo
' kfraukS
fe f' kj l kf=l U/; a
A
fons
gLFkfoa
' kkft ukLrku~i z
oUns
]
ft usU
nzku~x.khU
nzka
p l ok
p l k/kw
u~
!AA
Jhft uo`"kHkns
o l sys
dj ] vfUre egkohjft u rdA
pkS
fcl rhFk
dj ks
adkoUnu] d: af=dky >q
dkeLrdAA
fons
g{ks
=t fo| eku] l hea
/kj vkfn chl ft u dhA
d: aoa
nuk=; dkfyd] l c ft uoj x.k/kj eq
fux.kdhAA
vUo; kFkZ%
&
lq
ukHks;ukFkkfn ohji zHkw
u~rku~prq
fo
' kfraf=l U/; af' kj l k
ukS
feFkerhFk
dj Hkxoku~vkfnukFk l sys
dj Jhegkohj Lokehrd
pkS
chl ks
arhFk
dj ks
adkseS
arhuks
al U/; kvks
aes
afl j >q
dkdj ueLdkj dj rk
gw
A
fons
gLFkfoa
' kk ft uk%rku~ft us
Unz
ku~x.khUnz
ka
p l okZ
u~l k/kw
u~p
iz
oUns
rFkk fons
g{ks
= dschl fo| eku ft uoj ks
adh] x.k/kjks
adh , oa
l eLr l k/kq
v ks
adheS
aoa
nuk dj rk gw
A
la
Ld`r Vhdk&
^^l q
ukHks
; ** bR
; kfn i n[ k.Muk: i s
.k O
; k[ ; k f; rs
Al &
q ' kks
Hku%
i `fFkO
; kaukfHkjkt k rL; ukHks
jiR
; al q
ukHks
;%
] lq
ukHks
; %, o ukFk%l q
ukHks;ukFk%
ukHks
; ukFkavkfnad`R
okl q
ukHks
; ukFkkfn&
ohji z
Hkq
r ku~prq
a
fo
' kfrrhFk
dj ku~ueLdj ks
E;ga
A
ds
u fof/kuk ueLdj ks
fe \ f' kjl k eLrds
u ukS
feA
iq
up dku~ukS
E;gabfr ' usl fr dof; =h dFk; fr ' yks
dL; ks
kjk/ks
]
Z
fons
gLFkfoa
' kkft uk%rku~i z
oUns
&
fons
g{ks
=k.kke~vk; Z
[ k.Ms
"kqfoa
' kfrrhFk
dj k%' kk'ork
foj kt Ursrku~l eLrft us
Unz
kugai z
oUns
ArnuUrj e~' yks
dL; prq
FkZ
pj .kL; ek/; es
u
vU;s
fi ft us
Unz
ku~uefL; a
rs
=A ; s egki q
#"kk%fut ri ks
cys
u {ki dJs
. khek:

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

103

?kkfrdekZ
f.kuk'k; a
fr vgZ
noLFkkai z
kIuq
ofUr l a
l kfj kf.ku%fut fnO
; /ofuukmifn' kfUr
p r , o ^^ft us
Unz
k* bfr l a
K; k fHkfgrk%l fUrA rku~ft us
Unz
ku~i z
. kks
E;ga
Ai q
up
rhFk
dj Hkxorke~fnO
; ok.kha} kn' kka
x: i s
. k xz
FufUr ; sx.k/kjns
ok%rku~x.k/kjkufi
uekE;ga
Arnuql okZ
u~l k/kw
u~oUns
ga
&
v"Vkfoa
' kfrew
yxq
. k/kkfj .k%uXufnxEcj eq
u; %
^^l k q
** ' kCns
uocq
/; a
rs
A
vL; ke~l k/kq
Js
. ; ke~_f"keq
fu; frvuxkjk.kkal ew
g%prq
foZ
/kl a
?k%dF; rs
Fkok
vkpk; ks
i k/; k; l oZ
Z
l k/kw
ukal ew
gks
fi l k/kq' kCnsl ekfgrks
fLrA rku~l eLrl k/kw
u~
iz
. kekE;gfefr vfHki z
k; ks
L; ' yks
dL; A

fgUnhVhdk&
^^l q
ukHks;** bR
; kfn i n[k.Muk: i l sO
; k[; ku fd; kt krkgS
A
i `Fohry i j l q
' kksfHkr gksjgsegkjkt ukfHkjkt dsi q
= ^^l q
ukHks;** gS
a
] os
ukHks; ghukFkgS
al cdsbl fy, l q
ukHks;ukFkdksvkfn djdsegkohj Hkxoku~
rd pkS
chl ksarhFk
djksadkseS
aueLdkj djrkgw
Afdl fof/kl sueLdkj djrk
gw
\ eLrd >q
dkdj ueu djrkgw
Ai q
u%vkS
j fdudksueLdkj dj rkgw
,slk
iw
Nusi j ' yksd dsmkjk/kZesadfof; =hJhKkuerhekrkt hdgrhgS
afd
fonsg{ks=ksadsvk; Z
[ k.Mksaesat kschl rhFk
dj l nkfo| eku j grsgS
amu l eLr
ft usU
nzksadheS
aoU
nuk djrk gw
A ml dsi ' pkr~' yksd dsprq
FkZpj.k ds
ek/; e l svU
; Hkhft usU
nzksadks; gkueLdkj fd; kgS
At ksegkiq
#"kvi us
ri kscy ds}kjk{kid Js.khi j p<+
dj ?kkfr; kdeksdkuk'kdj nsrsgS
a
]
vg
r voLFkkdksi zkIr dj ysrsgS
arFkkl a
l kjhi zkf.k; ksadksvi uhfnO
; /ofu
ds}kjkmins'knsrsgS
aosgh^^ft usU
nz** bl l a
Kkl sl a
cksf/kr gksrsgS
a
Amu l Hkh
ft usU
nzksadkseS
aueLdkj dj rkgw
Ai q
u%rhFk
dj dhfnO
; ok.khdks}kn' kka
x
: i l sxw
a
Fkusesal eFkZx.k/kj nso l eFkZgksrsgS
amu x.k/kjksadksHkheS
aueu
djrkgw
Abl dsi ' pkr~l oZ
l k/kq
v ksadhoU
nukdj rkgw
AvV~
BkbZ
l ew
yxq
. k/kkjh
fnxEcj eq
fu ^^l k/kq
** ' kC
n l st kust krsgS
a
A
bl l k/kqJs
. kh es
a_f"k] eq
fu] ; fr vkS
j vuxkjks
adk l ew
g
prq
foZ
l ?
akdgk t krkgSvFkokvkpk; Z
] mik/; k; vkS
j l oZ
l k/kq
v ks
adk
l ew
g Hkh^^l k/kq
** ' kCn es
al ekfgr gS
A mu l eLr l k/kq
v ks
adhHkheS
a
oa
nuk dj rk gw
; g bl ' yks
d dk vfHki z
k; gS
A

} } } } }

26
Hkq
ta
xi z
; kr NUn &
egk/khj/khjaegkohjohja
]
egkyksdyksdaegkcks/kcks/ka
A
egki w
T; i w
T; aegkoh; Z
oh;
]
egknsonsoaegka
r aegkfeAA
egk/khj t u ea
srq
e mke] /khj egkohjksaesaohjA
l Hkhyksd dksfd; kfoyksdu] egkKku esaKkuhohjAA
egki w
T; x.k/kj l si w
ft r] egkoh; Z; q
r esaHkhohjA
egkns
o dsnso rq
Eghagks
] egkJs
"B eS
auew
al q
/khjAA
vU
o; kFkZ%
&
egk/khj/khjaegkohjohja
] egkyksdyksdaegkcks/kcks/ka

egk S
;Z
' khy
mke/khj] egkohjks
aes
amke ohj Hkxoku] l eLr yks
dkyks
d dksns
[ kusokys
egkohj LokehvkS
j egkKkfu; ksaesaKkuhi z
Hkqdks
egki w
T; i w
T; aegkoh; Z
oh;
]
egkns
onsoaegkUraegkfeegku i w
T; ks
aes
aHkh i w
T; Hkxoku dksegku
' kf' kkfy; ksaes
aHkh ' kf' kkyh dksrFkk egku~nsoks
aes
aHkh nso Lo: i
egkohj Hkxoku dkseS
aueLdkj dj rkgw
A
la
Ld`r Vhdk&
egka
' pkl kS/khj%egk/khj%rs
"kqegk/khjs
"ofi /khjksegk hjLraegk/khja
egkfe ; t kfe i z.kekfe pA i q
u%dFkEHkw
r al UefraegkE;gabfri z'usl fr xf.kuh
vkf; Z
dk dFk; fr egkohjohjami; q
i z
Z
dkjs
. kS
o deZ
/kkj; l ekl s
u dFkuefLr ; r~
egkohji q
#"ks"ofi ohjHkxokufLr ohjLraegkohjauekfeAegkyksdyksdaf=yksdaegka
' pkl kS
yks
dp egkyksd%=S
yksD; arayksdrsfoyks
drsbfr egkyksdyksdal U
efrft usU
nz
ai z
. kekfeA
prq
FkZ
i zdkjs.k egkohjai zfr l Ecks/kuefLr&
egkcks/kcks
/ka
] cq
/; rsvocq
/; rsbfr cks
/k%
egka
' pkl kScks/k%egkcks/k%rs"kqegkcks/ks
"kqegki f.Mrs"kqokfi cks/kksKkuh i w
. kZ
Kkuh ra
egkcks/kcks
/kaueLdj ksfeA i q
up egki w
T; i w
T; aegr~
: is
.k i w
T; s"kqvfi i w
T; %ohjLra

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

105

egkiw
T; i w
T; auekE;ga
A egkoh;Z
oh;egku~
oh;Z
%; L; kl kSegkoh;Z
%rs"kqegkoh;sZ
"ofi
egkoh;Z
Lraegkoh;ukS
feArFkk p egknsonsoaegkU
raegkfe&
egka
' pkl kSnso%egknso%
egknsos
"ofi nsoLraegknsons
oaegkU
raegkJs"Bi n/kkfj .ke~l U
efraLrkS
E;gfefr vfHki zk; %
A
' yksdL; rkR
i ; ks
Z
; e~; r~prq
fo
' kfrre%rhFk
dj ks egkohjfL=yks
ds"kq
foy{k.kegki q
#"kks
fLr vr, o mi; q
Z
l eLrfo' ks
"k.kkfu rLeS' kks
HkUrs
] rLek) s
r ks
%l oS
%
Z
iT
w; %l egkohj%
A

fgUnhVhdk&
la
l kj esat ksegku~/kS
;Z
' kkyhgS
amu egku~/kS
;Z
' kkfy; ks
aes
aHkh
t ksegku~/khj gS
a, slsegk/khj Hkxoku dkseS
aueLdkj dj rkgw
Ai q
u%fdl
i zdkj dsl Uefr Hkxoku dkseS
aueLdkj dj rk gw
, slk i z
' u gks
usi j
xf.kuhvkf; Z
dkJhdgrhgS
afd ohjks
aesaohj egkohj Hkxoku dkseS
aueu
dj rk gw
A rhuks
ayks
dksadkst ksns[kusokysgS
a,s
l k egkyks
dyks
d l Uefr
ft usUnz dksi z.kke dj rk gw
AHkxoku egkohj dk prq
FkZl Ecks
/ku gS
&
egkcks/kcks
/k vFkkZ
r ~egkKkfu; ksaesaHkh t ksKkuh
&
iw
. kZKkuh gS
amudks
ueLdkj dj rkgw
Ai q
u%egku i w
T; i q
#"kks
aes
aHkht ksi w
T; gS
amu egkohj
LokehdksueLdkj dj rkgw
Aegku~' kf' kkfy; ksaesaHkht ks' kf' kkyhgS
a
, slsegkoh;ZLo: i dksueLdkj dj rk gw
rFkk egku~nsoks
aes
aHkh ns
o
egkns
o ,s
l sJs"B i nohds/kkjhl U
efr Hkxoku dheS
aLrq
fr dj rkgw
A; g
vfHki zk; gq
v kA
; gk' ykd
s dkrkR
i ; Z; g gSfd pkS
chl os
arhFk
dj Hkxoku~egkohj
rhuks
ayksdka
ses
a, d foy{k.k egki q
#"k gS
avr,o mi; q
Z
l eLr fo' ks"k.k
mudsfy, l q
' kksfHkr gksrsgS
Abl gsrql sosegkohj Lokehl Hkhds} kjk
a
iw
T; gS
A
a

} } } } }

27
Hkq
ta
xi z
; kr NUn &
lq
dS
oY; cks/kS
tZ
xn~
O
; kI; fo".kq
%
]
egkeksgft ".kq
HkZ
fo".kq
%l fg".kq
%
A
foukya
d`r s%Jhruq
cz
Z
pkj h]
ueLrsfrohjk; /keZ
L; Hk=sZ
AA
dsoyKku fdj .kl st x dks
]O
; ki kvr%fo".kqrq
e ghA
egkeksg HkV ft ".kqt x es
] [ ; kr Hkfo".kql fg".kqHkhAA
a
vya
dkj l sj fgr l q
' kksfHkr] l q
r uqckyczpkj hgks
A
gsvfrohj ! /keZdsHkrkZ
] ueks
Lrqrq
edksee fur gksAA
vUo; kFkZ%
&
lq
dS
oY; cks
/kS
tZ
xn~
O
; kI; fo".kq
%
dsoyKku dhfdj .kksal s
la
l kj dksO
; kIr dj dsHkxoku~egkohj Lokehfo".kqgS
a
egkeksgft ".kq
%
Hkfo".kq
%l fg".kq
%
egkeks
g dkst hrdj osft ".kqgS
] Hkfo".kq,oal fg".kqHkh
a
gS
A
a
foukya
d`r s
%Jhruq
cZ
zpkj hfcukvkHkw
"k.kks
adsmudk' kjhj l q
' kksfHkr
gSvkS
j osckyczpkjhgS
A
a
/keZ
L; Hk=sZvfrohjk; ueLrs
, slsmu /keZ
dsHkrkZvfrohj Hkxoku dksesjkueLdkj gks
os
A
la
Ld`r Vhdk&
ueLrsbfr f; ki ns
uO
; k[ ; kuai z
kjH;rs
A vFkks
Z
L; f; ki nL; rs
rLeSue%
AdLeSue%\ vfrohjk; ue%
&
egkohjrhFk
dj L; s
na, dauke vfLr rLeS
vfrohjk; ue%
AdS
foZ
' ks"k.kS
l
;q
Drk; ohjk; uefL; rsl ka
l kfj dS
%\ l q
dS
oY;cksS
tZ
xn~
O
; kI;
fo".kq
%
&
lq
&
Js"BdsoyKkufdj .kS
%t xr~=S
yksD; aO
; kIuksfr t kukfr pj kpj t xr~
i zkf.kuke~
fLFkfrat kukfr voyks
drsvr%fo".kq
fj fr l a
K; k fHkfgr%l ohji z
Hkq
%
A
iq
u' p f}rh; fo' ks"k.ke~rL;&
egkeksgft ".kq
%eks
gdeZl oZ
deZ
. kke~j kt k fLr
bfr i zfl f) %l a
l kjs]rL; egkeksguh;deZ
. k%t srkfot srkvfrohj%
AHkfo".k&
q
%j R
u=; : i s.k
Hkforq
a' khy%; L; l Hkfo".kq
%Jhegkohj%
] rPNhykFks
Z
"kqb".kq
p~i z
R
; ; ksHkofr d`nU
rs
A

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

107

' kC
nkya
dkjs
. kl efUor; kvu; kLrq
R
; kJhKkuerhekrkdFk; fr ; r~l o/kZ
ekui z
Hkq
%
l fg".kq
j I; fLrAl g~/kkrks
fj ".kq
p~i z
R
;;s
u l fg".kq
%bfr fl ) ~
; fr mil xZ
d"Vkfnl gusl
l nS
o l eFkks
Hkor~vr, o l fg".kq
Z
%l a
K; k fHkfgr%
A r`r h; i knsdFk; fr j pf; =h&
foukya
d`r s
%Jhruq
%
&
Lo.kkZ
| kHkw
"k.kS
foZ
uk fi l q
' kks
fHkr ^^i `FkXukukfoukfHkLr`r h; k ok**
bfr dkrU=O
; kdj .kL; l w
=s.k i a
pE;%foHkDrs
%
iz
; ks
x%L; kn=A cz
pkjh&
cz
f.k
vkR
efu p; Z
r bfr cz
pkjh] egkohjLokeh ckycz
pkjh fo[ ; kr%fnxEcj t S
u
iq
j k.kxzUFks"kq
] f=a
' kr~
o"kkZ
;q
f"knhf{krksHkonl kSvr, o prq
foZ
' kfrrhFk
a
dj s
"kqi a
pcky; rhuke~
J`a
[ kyk; ke~vfU
recky; fr: i s.k vfpZ
r%
yks
ds
A /keZ
L; Hk=s
Zvfrohjk; ueLrs/keZ
a
/kkjf; rq
a{ke%fut kR
efu i j s"kqpkl kS/keZ
L; HkkkZvfLr rLeS/keZ
L; Hk=s
Zvfrohjk;
egkohjk; ueLrsrq
H;aueks
Lrqbfr dFkuL; kfHki zk; %
A

fgUnhVhdk&
^^ueLrs** bl f; ki n ds}kjkO
; k[; ku i zkjEHkgksrkgS
Abl
f; ki n dk vFkZgSrq
EgsaueLdkj gks
os
Afdl sueLdkj gksos\ rhFk
dj
egkohj ft udk ,d uke vfrohj Hkh gS
] mU
gsaueLdkj gks
os
A fdu
fo' ks
"k.kks
al s; q
Dr egkohj Hkxoku~dksl a
l kjhi zkf.k; ks
ausueLdkj fd; kgS
\
t ksJs"B ds
oyKku dhfdj .kksal srhuksayksdks
adspj kpj i z
kf.k; ksadhl Eiw
. kZ
fLFkfr t kurs&ns
[ krsgS
a,s
l sohji zHkq^^fo".kq
** bl fo' ks"k.kl sl q
' kks
fHkr gS
A
a
iq
u%mudkf}rh; fo' ks"k.kgS
&
egkeksgft ".kq
A^^eksg deZl eLr
deksdk j kt k gS
a
** ,s
l hl a
l kj es
ai z
fl f) gS
A Hkxoku~egkohj ml
egkeksguh;deZdsfot srk gS
a
Ai q
u%os^^Hkfo".kq
** gS
avFkkZ
r ~j R
u=; : i
i fj .kr gksusdk' khyLoHkko gSft udkosohj Hkxoku~Hkfo".kqdgykrsgS
A
a
; gkrPNhy vFkZesad`nUrkuq
l kj ^^b".kq
p~
** i zR
; ; gks
dj Hkw/kkrql sHkfo".kq
cukgS
A' kCnkya
dkj l sl efUor bl Lrq
fr ds}kjkJhKkuerhekrkt h
dgrhgS
afd oso/kZ
eku Hkxoku ^^l fg".kq
** HkhgS
a
Al g~/kkrql sb".kq
p~i z
R
;;
gks
dj l fg".kqcurk gS
A mil xZ
] d"V vkfn l gu dj usesaosrhFk
dj
Hkxoku~l nkl eFkZgq
, vr%l fg".kql a
Kkl sfoHkw
f"kr gq
,A
' yksd dsr`r h; pj .kes
aj pf; =hdgrhgS
aLo.kkZ
fn vkHkw
"k.kksads

108

fcuk Hkhft udk ' kjhj l q


' kksfHkr gS
A ^^i `FkXukukfoukfHkLr`r h;k ok** bl
dkrU
=O
; kdj .kdsl w
= l s; gk' yksd es
ai a
pehfoHkfDr dki z
; ksx gq
vk
gS
Ai q
u%osegkohj Lokeh^^czpkjh** fo' ks"k.kl s; q
Dr gS
aD; ksa
fd fnxEcj
tS
uiq
j k.kxz
U
Fkks
aes
amUgs
ackycz
pkjhLohdkj fd; kx; kgS
Arhl o"kZdh
vk; qes
amUgksa
ust S
us
' oj hnh{kk /kkj.k dhFkhvr,o pkS
chl rhFk
dj ks
aes
a
i kp cky; fr; ksadhJ`a
[ kykesavfUre cky; fr : i l sosyks
d es
avfpZ
r
gq
, gS
Aosegkohj Lokeh/keZdsHkkkZgS
a
avFkkZ
r ~t ksfut vkS
j i j dhvkR
ek
esa/keZdksi w
j usesal {ke gS
avr%/keZdsHkkkZdgykrsgS
] mu /keZ
a
HkkkZ
vfrohj Hkxoku~dsfy, ueLdkj gks
os; g dgusdkvfHki zk; gS
A

} } } } }

NksVsyky bfr Jq
r Ll q
t udks; L; kfLr /keksZ
| r%
A
xkgZ
LF; sdq
' kykl rhxq
. k; q
r kekrkerkeksfguhAA
vk; kZj R
uerhi zfl ) ukEuk; Tt Uenk=hl rhA
oUnsgaLokR
eS
dl k/kuj rkaJhKkueR
; kf; Z
dke~AA
&vkf; Z
dkpUnukerh

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

28
Hktqa
xi z
; kr NUn &
t x ks
"kg=s
Zt xR
l kS
[ ; d=s
Z
]
lq
ekxZ
L; /kk=sl q
eq
fDri znk=sA
t xkR
oos=s"VdekZ
fj ga
=s]
f' koJh&l q
Hk=sZR
ot l zaueks
Lrq
AA
vf[ ky nks
"kdsgrkZi z
Hkqrq
e] vf[ ky l kS
[ ; dsdrkZgks
A
eks
{kekxZdsrq
Eghfo/kkrk] eq
fDr JhdsnkrkgksAA
vf[ ky rR
o dsrq
e gksKkrk] v"V deZl a
gkj d gks
A
f' koy{ehdsHkrkZrq
edks
] l nkueksLrqgekj kgksAA
vUo; kFkZ%
&

t xks"kg=sZt xR
l kS
[ ; d=sZ

t ksl a
l kj dsnks"kksadksgj .kdj us
okys gS
a
] t xr dsl q
[ kksadks i z
kIr dj kusokys gS
al q
ekxZ
L; /kk=s
lq
eq
fDrnk=s
ek{skekxZdsfo/kkrk,oaeq
fDr y{ehdsi znkrkgS
a
t xkR
oos=s
v"VdekZ
fj ga
=s
l eLr rR
oksadkst kuusokysrFkkv"VdeZ' k=q
v ks
adksu"V
dj usokysgS
A
a
f' koJhl q
Hk=s
Zrqvt l zaueks
Lrq
eq
fDrJhdsHkrkZ, sls
egkohj ft us
U
nzdsfy, es
j kl rr ueLdkj gks
os
A
la
Ld`r Vhdk&
^^ueks
Lrq
** bfr f; ki ns
uO
; k[ ; kuaf; rse; kA dLeSueks
Lrq
\
bfr i z
' usl fr t x ks
"kg=s
&
Z t xrkal a
l kfj i zkf.kukanks
"kku~gj fr ; ks
l kSt xn~
nks
"kgrkZ
rLeSt xn~
nks
"kg=s
Zueks
Lrq
Ai q
u' p t xR
l kS
[ ; d=s
&
Zt xr%i z
kf.kuke~l kS
[ ; adj ks
fr
foHkfrZt xR
l kS
[ ; drkZrLeSt xR
l kS
[ ; d=s
Zee ueks
Lrq
AvfHki z
k; ksL; i zFke i knL;
; r~LoL; l a
l kfj .k%HkkfDrdL; p t Ueej .kkfnl eLrnks
"kk.kke~gj .ks{keks; ks
l kS
egkohjft us
U
LrLeSueks
Lrq
A
iq
u' p dLek) s
r ks%uefL; rsl oS
LrLeSohjk; \ l q
Z
ekxZ
L; /kk=s
&
lq
"Bq
ekxZ
%
eks
{kekxZ
LrL; l q
ekxZ
L; /kkrk fo/kkrk rLeSl q
ekxZ
L; /kk=s egkohjk; ueks
Lrq

110

lq
eq
fDri z
nk=s
&
lq
&
' kks
Hkukeq
fDr%l q
eq
fDrLrL; k%l q
eq
DR
; k%i z
nkrkl q
eq
fDri znkrkrLeS
lq
eq
fDri znk=sue%
A
t xkR
oos
=&
s t xr%l a
l kjL; vf[ kyrokfu os
fkt kukfr ; ksl kSt xkR
ooskk
l Uefrft usU
LrLeSt xkR
oos
=s uekseeA v"VdekZ
fj ga
=sKkukoj .kk| "VdeZ
' k=w
u~
gfU
r ; %l v"VdekZ
fj ga
r k rLeSv"VdekZ
fj ga
=sue%
Ai q
u' p ' yks
dL; kfUrepj .ks
u
dFk; fr dof; =h&
f' koJh l q
Hk=s
Zf' ko , o Jh%
y{eh f' koJh%rL; k%f' kofJ; %
lq
&
lq
LBq
r ; k mkej hR
; k foHkfrZi z
kIuks
fr ; ks
l kSf' koJhl q
HkkkZrLeSf' koJhl q
Hk=s
Z
ueks
Lrqvt l z
al rrauekE;gfefr vfHki z
k; %
A
' yksdL; kfHki zk; ks; e~Jho) Z
ekuft usUnz%l eLr deZ
' k=w
u~uk' kf; Rok
vuU
rl q
[ keokIuksr~rnuUrj es
o t xr%i z
kf.kH;%l q
[ kkfndankrq
al eFkks
Hkor~
Z
A; | fi
ohrj kxhHkxoku~fdefi u dj ks
fr i j s
"kkarFkkfi Lrq
r kSrqO
; ogkju; L; kJ; s
. kbnefi
dFkue~u nks
"kk; vfi rqvuq
Hk; Hkk"k; k xq
. k; q
Drfene~
A
Hkxor%HkfDrl kns
u kf.kuka' kq
HkdekZ
f.k Lo; es
o ' kq
Hk: i s
. k i fj .kefUr
rr' p i j ekFkZ
fl f) HkZ
ofr vr, o HkxoU
raegkohjagrkZdrkZ/kkrki znkrkos
kkgUrk
HkrkZp onUrhKkuerhekrk rL; i n; q
xye~i z.kefr v=A

fgUnhVhdk&
^^ueksLrq
** bl f; ki n ds}kjkO
; k[ ; ku fd; kt krkgS
A
fdl sueks
Lrqdj rk gw
\ , s
l k i z'u gksusi j dgrsgS
afd t ksl a
l kjh
i zkf.k; ks
adsnks"kksadkgj .kdj usokysgS
amu ^^t xn~
nks"kgrkZ
** dksueksLrq
djrkgw
Ai q
u' p t xr~dsi zkf.k; ksadkst ksl q
[ khdjrsgS
a
Amu ^^t xR
l kS
[ ; drkZ
**
dksesjkueLdkj gks
os
A' yks
d dsbl i zFke pj .kdkvfHki z
k; ; g gSfd
vi us,oal a
l kjhHkkfdks
adst U
e&
ej .kkfn nks
"kks
adksgj uses
at ksl eFkZ
gS
amu egkohj ft us
U
nzdkses
j k ueLdkj gks
os
A
iq
u%fdl dkj.kmu ohj Hkxoku dksl cds} kjkueLdkj fd; k
t krkgS\ t ksl PpsekxZ
&
eks{kekxZdsfo/kkrkgS
amu ^^l q
ekxZ
/kkrk** fo' ks"k.k
okysegkohj Hkxoku dksueLdkj gksos]l q
Unj eq
fDr dksns
usokys^^l q
eq
fDr
i znkrk** dksueLdkj gks
os
A
t ksl a
l kj dsl eLr rR
oks
adkst kursgS
amu ^^t xkR
ooskk** l U
efr

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

111

ft usUnzdksesjkueLdkj gksosAft Ugks


a
usKkukoj .kkfn vkBks
adeks
dksu"V
dj fn; kgS
Amu ^^v"VdekZ
fj gU
rk** dkses
j kueLdkj gks
osAi q
u%' yks
d
dsvfU
re pj .k es
adfof; =hdgrhgS
afd ft U
gks
a
useks{ky{ehdksmke
j hfr l si zkIr dj fy; kgSmu ^^f' koJhl q
HkrkZ
** dkseS
al rr ueu dj rk
gw
, slkvfHki zk; gq
v kA
' yksd dk vfHki z
k; ; g gSfd Jh o) Z
eku ft us
U
nzusl eLr
deZ
' k=q
v ksadksuk'kdj vuUrl q
[ kdksi zkIr fd; kml dsi ' pkr~ght xr~
dsi z
kf.k; ksadksl q
[ kkfn ns
usesal eFkZgq
, A; | fi ohrj kxhHkxoku~nw
l j ksadk
dq
N Hkh dj rsughagS
afQj Hkh Lrq
fr esaO
; ogkju; l s; g dFku Hkh
nks
"kkLi n ughagSvfi rqvuq
Hk; Hkk"kk ds} kjk ; g dguk l R
; ghgS
A
Hkxoku~dh HkfDr dsi z
l kn l si z
kf.k; ksadsv' kq
HkdeZLo; es
o
' kq
Hk: i l si fj .kr gkst krsgS
avkS
j rc i j ekFkZdhfl f) gksrhgSvr, o
JhKkuerhekrkt hHkxoku egkohj LokehdksgrkZ
] drkZ
] /kkrk] i z
nkrk]
oskk] gUrkvkS
j HkkkZdgrhgq
bZmudspj .k;x
qy es
aueLdkj dj rhgS
A
a

} } } } }

l EizR
; fLr u ' kkfU
rl kxj eq
fu%pkfj =pdzhxq
#%
A
r} kp%' kq
Hkekl rs
= xf.kuhekrq
%i z
; kl s
u pAA
; kj R
u=; /kkfj .khJq
r oj krL; k%l ekyEcus
A
oUnsgaLokR
eS
dl k/kuj rkaJhKkueR
; kf; Z
dke~AA
&vkf; Z
dkpUnukerh

29
i `FohNUn &
vua
r Hkol a
dVsTofyr nq
%
[ knkokuys
]
fofp=t ul a
dq
ysegfr Hkhdj sl a
l `r kS
A
Hkz
ea
fr ft u ! ns
fguksfofo/kdeZ
i kdks
n; kr~
]
r ,o [kyq; kfUr HkfDro' kr%l q
l kS
[ ; kLi na
A
nq
[ k nkokuy dhTokyk l s
] Tofyr vuUrsHko ou es
a
A
vuUr i z
k.khx.kl sO
; kfi r] egkHk; a
dj bl t x es
a
AA
fofo/k fofo/k [ ky deZmn; l s
] HkVd j gst u >q
yl j gs
q
A
; fn ost u ro HkfDr dj s
a
] fuf' pr vuq
ie iniz
kIr dj s
a
AA
vUo; kFkZ%
&

ft u ! ns
fgu%fofo/kdeZ
i kdks
n; kr~vuUrHkol a
dVs
Tofyrnq
%
[ knkokuysfofp=t ul a
dq
ysHkhdj segfr l a
l `r kSHkz
efUrgs
Hkxou~ft us
U
nzns
o! l a
l kjhi z
k.khukuki zdkj dsdeks
n; o' kvuUrl a
Z
l kj
: i hl a
dVes
] nq
a
%
[ kksadht yrhgq
bZnkokuy vfXu es
avkS
j fofp= i z
kf.k; ks
a
dsl ew
g: i Hk; a
dj egkl a
l kj es
aHkz
e.k dj j gsgS
A
a

r , o [ kyqHkfDro' kr%l q
l kS
[ ; kLi na; kfUrAosi z
k.khgh; fn
dHkhHkfDro' k gks
r sgS
arc l q
Unj l q
[ k dsLFkku&
eks
{ki n dksi z
kIr dj
ys
r sgS
A
a
la
Ld`r Vhdk&
ft u! gsft usUnz! ns
fgu%l a
l kfj i zkf.kuksfofo/kdeZ
i kdksn; kr~fofo deZ
. kka
i kd%foi kd%r s"kkeH; q
n; ks fofo/kdeZ
i kdksn; LrLekr~ fofo/kdeZ
i kdksn; kr ~
Kkukoj .kkfnukuki z
dkjdeksZ
n; o' kkr~
] vuUrHkol a
dVsu vU
r%; L; HkoL; l a
l kjL; kl kS
vuUrHkoLrfLeUus
ola
dVsvuUrHkol a
dVsl a
l kfj .kks
ukfndkykr~Hkz
efUrA
iq
u' p dFkEHkw
r sl a
l kjsHkz
efUr t uk%\ Tofyrnq
%
[ knkokuysTofyrkfu
iz
Tofyrkfu nq
%
[ kkU;s
o nkokuy bg ; fLeu~t xfr rfLeu~Tofyrnq
%
[ knkokuys
]

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

113

fofp=t ul a
dq
ys p ukukt Urq
fHk' pr q
xZ
fr i zkf.kfHk%l a
dq
fyr ks Hkfj r ks ; =kl kS
fofp=t ul a
dq
yLrfLeu~fofp=t ul a
dq
ys
] Hkhdj &
s Hk; a
dj s
] egfr l a
l `r kSfo' kkyl a
l kjs
Hkz
efUr i fj Hkz
e.kadq
oZ
fUrA
r , o [ kyq
&
fu' p; s
u rsi z
kf.ku , o] HkfDro' kr%
&
ft uoj HkfDro' kkr~
]
lq
l kS
[ ; kLi na
&
lq
"Bq
%Js
"Bl kS
[ ; L; kLi nai j ei na; kfUr&
iz
kIuq
ofUrA
' yks
dL; kfHki zk; ks; e~eR
l n`'kk%vl a
[;l a
l kfj i z
kf.kuks nq
"Vdeks
n; o' kkr~
Z
egknq
%
[ kLo: i sl a
l kjsprq
xZ
fr"kqHkz
efUrA rsl a
l kfj .k , o ; fn dnkfpr~ft us
U
L;
HkfDradq
oZ
fUr Hkxor%' kj.ka; kfUr p rnkes
. kdekZ
f.kf' kfFkyhd`R
; i j ei nefi
iz
kIuq
ofUrA
mDre~p i w
T; i knLokfeuk &

, dkfi l eFks
; aft uHkfDrnq
Z
x
ZfZrafuokj f; rq
e~
A
iq
. ; kfu p i w
j f; rq
ankrq
aeq
fDrfJ; ad`fru%
AA
bne~rkR
i;Z
a; r~, dkfi ft uHkfDr%l eLrnq
xZ
r hukafuokfj dk vfLr
iq
. ; kfu p i w
j f; rq
al k , o i w
. kZ
{kek vfLr] i q
u' p es
. k eq
fDry{ehankrq
al eFkkZ
HkfDr%
Aveq
esokfHki zk; aJhKkuerhekrkvfLeu~i `FohNUnfl i zn' kZ
; fr Lo; efi p
l k ft uHkfDr{ks
=sbUnz
/ot &dYinz
q
ekfnfofo/kea
Myfo/kkukukac`gR
dk; xzUFkku~foj P;
vi w
oZ
dk; Z
edj ks
r~
A o; efi ; fn fut t housHkfDradfj "; ke%rfgZi j ei nai zkIra
q
{kek Hkfo"; ke%
A

fgUnhVhdk&
gsft us
UnzHkxoku~! l a
l kjhi z
k.khvus
d iz
dkj dsdeks
n;
Z
dsdkj.k vukfndky l sbl vuUr l a
l kj es
aHkz
e.k dj j gsgS
A
a
iq
u%fdl i z
dkj dsl a
l kj es
ai zk.khHkz
e.k dj rsgS
a\ nq
%
[kksadh
nkokuy vfXu t gki zTofyr gksj ghgSrFkkprq
xZ
fr dsi z
kf.k; ksal st ksHkjk
gq
v kgS,slsHk; a
dj fo' kky l a
l kj esai z
k.kh?kw
e j gsgS
&
aHkze.kdj j gsgS
a
A
osi z
k.khghi q
u%ft uoj HkfDr dso' k l svuUrl q
[ k dsLFkku
: i eks
{k/kke dksi z
kIr dj ys
r sgS
A
a
' yks
d dk vfHki z
k; ; g gSfd eq
> t lSsvl a
[;i z
k.khnq
"V deks

dsmn; o' k egknq


%
[ k Lo: i prq
xZ
fr l a
l kj es
aHkz
e.k dj j gsgS
Aosgh
a

114

iz
k.kh; fn dnkfpr~ft us
Unz
HkfDr dkvkJ; ysys
r sgS
avkS
j Hkxoku dh
' kj.k es
avk t krsgS
arc e&e l sdeks
dksf' kfFky dj dsi j ei n
iz
kIr dj ys
r sgS
A
a
vkpk; ZJhi w
T; i kn Lokehusdgk HkhgS
&
' yks
dkFk&
Z ft us
UnzHkxoku~dhHkfDr , d vds
yhghl eLr i z
kf.k; ks
adh
nq
xZ
fr; ks
adk fuokj.k dj uses
al eFkZgSvkS
j og i q
. ; dksi w
. kZdj ds
eq
fDry{ehns
uses
aHkhl eFkZgS
A
; gk rkR
i ; Z; g gSfd , d ft uHkfDr ghnq
xZ
fr; ka
sdk fuokj.k
dj uses
al {ke gSrFkk i q
. ; dksi w
fj r dj uses
al eFkZgS
] iq
u%e
l seq
fDry{eh dksi z
nku dj uses
aHkh og HkfDr l eFkZgS
A vkf; Z
dk
Jh Kkuerh ekrkt h usml h vfHki z
k; dksbl i `Foh NUn es
an' kkZ
;k
gSvkS
j Lo; aHkh mUgks
usft us
a
UnzHkfDr ds{ks
= es
abUnz
/ot ] dYinz
e
q
vkfn vus
d iw
t u ea
My fo/kkuks
adsc`gR
dk; dkO
; xz
UFkks
adksj pdj
vi w
oZdk; Zfd; k gS
A
ge yks
x Hkh; fn vi ust hou es
aft uHkfDr dj s
xsrksfuf' pr gh
a
i j ei n i z
kIr dj uses
al {ke gksl ds
xs
a
A

} } } } }
ft udsmj es
ady&dy cgrh] xa
xkdhfueZ
y /kkj kA
R
; kx vkS
j ' kq
HkKku ef.kl s]ft uusfut dksJ`a
xkjkAA
opuks
adseks
r hfc[ kj krha
] ;q
x dhi gyhckyl rhA
es
j k ' kr oUnu Lohdkj ks
] xf.kuhekrk KkuerhAA
&vkf; Z
dkpUnukerh

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

30
i `FohNUn %
&
f=yksdfogj n~
fxyR
l dynsfguaHkhfrna
]
e`xsUnzfeo l a
eq
[ ka[ kyqfoyks
D; Hkhea; ee~
A
foHks
fr u fg HkkfdLro Hkos
f) e`R
;q
t ; %
]
ueksLrqe`frgku; senuft Pp e`R
;q
t ; AA
rhu ykd
s es
a?kw
e&?kw
e dj ] fuxy j gkl c i z
k.khx.kA
w
j fl a
g l e egkHk; a
dj ] dky ' k=ql Eeq
[ ky[ kdj AA
ml dksHkhro HkDr t hrdj ] e`R
;q
t ; cu t krsgS
a
A
Lej ft r~! e`R
;q
t ; ! ueks
Lrqee e`R
; quk'kdsgs
r qgS
a
AA
vUo; kFkZ%
&
e`R
;q
t ; ! ro Hkkfd%f=ykd
sfogj n~
fxyR
l dyns
fgua
Hkhfrnae`xs
Unz
abo Hkhea; ea[ kyql Ueq
[ kafoyks
D; u fg foHks
frgs
e`R
;q
t ; hHkxou~! vki dkHk rhuks
ayks
dks
aes
afogj .kdj rsgq
, iz
kf.k; ks
a
dksHk; d
aj fl a
g dsl eku fuxyrsgq
, dky' k=qdksvi usl keusns
[ kdj
HkhMjrk ughagS
A
e`R
;q
t ; %fg Hkos
r~
cfYd og Hkhe`R
;q
t ; hcu
t krk gS
A
enuft r~! e`frgku; sueks
Lrq
gsdkens
ofot ; hHkxou~!
e`R
; quk'k dj usgs
r qeS
avki dksueLdkj dj rk gw
A
la
Ld`r Vhdk&
u fg foHks
fr Hk; au i z
kIuks
frAd%dafoyks
D; u foHks
fr bfr i z
' us
l fr i z
R
;q
kjfeo i z
r h; rsbna
&
Hkhea; ea[ kyql Eeq
[ kafoyks
D; Hk; a
dj dky' k=q
afut
l Eeq
[ keoyks
D; kfi ro Hkkfd%l E;Xn`f"V%JkodksHk; koLFkkau i z
kIuks
frAdfeo ; a
n`"V~
okHkks
l kSu foHks
fr \ f=yks
dfogj n~
fxyR
l dyns
fguaHkhfrnae`xs
Unz
abo =; k.kka
yks
dkukal ekgkjfL=yks
dj rs
"kqf=yks
ds
"kqfogj Ur%i z
kf.ku fuxyfUuo Hk; a
dj fl a
gfeo
iz
r h; rsdky' k=q
%ran`"V~
okfi ro HkDrksu fcHks
frA
iq
up dkekoLFkkai z
kIuks
R
; l kSHkkfd%\ e`R
;q
t ; ksfg Hkos
r ~e`R
;q
at ; fr

116

; ks
l kSe`R
;q
t ; ksHkofr l Hkkfd%
A
enuft r~! gsdkens
ofot srkHkxou~! e`frgku; sueksLrqe`R
;q
j ks
xfuokj.kk;
rq
H;aueks
Lrq
A
vL; i `FohNUnl ksfHki zk; ks
; e~; r~ft usUnzHkxor%J) kuhJkod%dky' k=ks%
u fcHks
fr ; r%l %
deZ
fl ) kU
rat kuu~l u~l E;Xn`f"VHkw
R
Z
okl ekf ej .kai z
fr hfradj ksfrA

fgUnhVhdk&
Hk; dksi z
kIr ughagks
r kgS
AdkS
u fdl dksns
[ kdj Hk; dks
iz
kIr ughagks
r kgS\ , s
l ki z
' u gks
usi j i z
R
;q
kj fn; kt krkgSfd Hk; a
dj
dky' k=qdksvi usl Eeq
[ k ns
[ kdj Hkhvki dk Hk&
l E;Xn`f"V Jkod
Hk; Hkhr ughagks
r k gS
A
fdl i z
dkj ds; e dksns
[ kdj Hk Hk; Hkhr ughagks
r k gS\
rhuks
ayks
dks
aes
a?kw
ersgq
, iz
kf.k; ks
adksfuxyrkgq
v kt ksdky' k=qHk; a
dj
fl a
g dsl eku i z
r hr gks
r kgSml sns
[ kdj Hkhvki dkHk MjrkughagS
A
iq
u%og Hkkfd fdl voLFkk dks i z
kIr dj rk gS\ og
e`R
;q
t ; hgkst krkgS
Agsdkens
o fot s
r kHkxou~! e`R
;q
; ks
x fuokj.kds
fy, eS
avki dksueks
Lrqdj rk gw
A
bl i `Foh NUn dk vfHki z
k; ; g gSfd ft us
UnzHkxoku dk
J) kuhHk Jkod dky' k=ql sughaMjrkgSD; ks
fd og deZ
a
fl ) kUr dks
t kurkgq
v kl E;Xn`f"Vgks
dj l ekf/kej .kdsi z
fr i z
hfr&
Lus
g dj rkgS
A

} } } } }
rhFkZ
a
dj Jh_"kHkns
o egkohj] i z
Hkwdksd: ueuA
mudsi Fki j pyusokys
] Jhxq
#vksadksHkhoUnuAA
czkhl spUnuckykrd] xf.kuhekrkvksadksueuA
mudhi z
frd`fr Kkuerht h] Lohdkj kses
j koUnuAA
&vkf; Z
dkpUnukerh

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

31
i `FohNUn %
&
' kj hjl q
r &fe=&l n~
e&yyukn; kses/kz
oa
q
]
fofpUR
; cfgj kR
ed%l rres
o Hkks
xsj r%
A
vyC/k&i j ekR
eukt xfr nq
%
[ kekIrae; k]
ft us
Unz! Hkor%l q
i kfg ' kj .kkxral ka
iz
ra
AA
ruq/ku i q
= fe= Hkk; kZx`g] vkfn l Hkhes
j sfuf' prA
eS
agw
mudk bl fo/kfo"k; ks
a
] es
aghQa
l kgq
v kl a
r rAA
ufgai kdj i j ekR
ekdkseS
a
] cfgj kR
ekt x es
anq
%
[ khA
gsft us
Unz! vc ' kj .k rq
Egkj h] xghdj ksj {kk >fVrhAA
vUo; kFkZ%
&
' kj hjl q
r fe=l n~
eyyukn; kses/kz
oacfgj kR
q
ed%fofpUR
;
lR
kres
o Hkks
xsj r%
' kjhj] i q
=] fe=] edku] L=hvkfn fuf' pr : i l s
es
j sgS
a, s
l k t kudj cfgj kR
ek euq
"; l nS
o Hkkx
sks
aes
avkl Dr j grk gS
A

vyC/ki j ekR
euke; kt xfr nq
%
[ kekIra
i j ekR
ekdksu i z
kIr dj eS
us
a
l lakj es
anq
%
[ ki z
kIr fd; kgS
ft us
Unz! Hkor%
' kj .kkxral ka
iz
r al q
i kfg
vr%gsft us
UnzHkxoku~! eS
usvc vki dh' kj.kysyhgSvki es
a
j hj {kk
dfj , A
la
Ldr Vhdk&
gsft us
Unz! l q
i kfg&
lq
"Bq
r ; kee j {kkadq
#Adaj {k\ Hkor%' kj.kkxra
l kEraro ' kj.kekxrks; ks
l kSrai z
kf.kua
&
ekai kfg R
oe~v/kq
ukAdFkaj {ks
r ~ekal
ft usUnz%
\ t xfr v yC/ki j ekReuk e; k nq
%
[ kekIr efLeu~pr q
xZ
fr : i l a
l kj s
' kq
) i j ekR
eLo: i fut kR
ekuafoLe`R
; ukuknq
%
[ kai z
kIuks
E;gavr%eke~j {kgsft us
Unz! R
oa
A
fdad`R
oknq
%
[ kai z
kIuks
fe vga\ ' kjhjl q
r fe=l n~
eyyukn; kses/kz
oafofpUR
q
;
cfgj kRed%l r r eso Hkksxs j r %
&
i zR;sdl a
l kj h t hoksga p fut nsga i zfr
iq
=fe=l n~
eyyukn; ks
fi p eedkjHkkos
ula
;q
Drk%rFkk p , rkU;s
o {kf.kdl q
[ kkfu

118

fuf' pr: i s
. kLodh; kfu eU;Urskf.ku%
Ares
oai z
kf.kue~Kkfuu%^^cfgj kR
ek** ' kCns
u
dFk; fUr ; r~l cfgj kR
edks feF; kn`f"Vj Kkuh vus
uS
o fofo/ki z
dkj s
. k fofpUR
;
fuj Urj es
o ia
ps
fUnz
; fo"k; Hkks
xsvuq
j DrksHkw
R
ok fuol fr l a
l kjscfgj kR
ekA
br ks foLrj %
&
eRln`' kk%ukukl a
l kfj i zkf.ku%l a
l kj s eksgdeZ
o' ka
xrk
' kjhjdq
Vq
Ecknhu~vkR
e: i avocq
/; Urs
] rr , o fofo/knq
%
[ kkfu i z
kIuq
ofUrAfo"k; Hkks
xs
"kq
vuq
ja
ft rk%l Ur%
i j ekR
ekuefi foLej fUr rsekuok%
] v/kq
uk rq; s
u ds
u iz
dkjs
.k
Hkxorksft us
Unz
L; ' kj.kavk; kfUr vr, o i z
kFkZ
; fUr ; r~gsegkohjLokfeu~! l ka
iz
ra
eke~' kj.kkxraHkDraR
oe~i kfgA ' yks
dL; kfHki z
k; ks
; e~; r~f' koi Fks
PNq
dkukes
dk
ft uHkfDrj s
o ukS
dk vfLrA

fgUnhVhdk&
gsft us
Unz! vki j {kk dj s
A fdl dhj {kk dj s
a
a\ vki dh
' kj.k es
avk, gq
, t ksHkh i z
k.khrFkk eS
agw
mudhvki j {kk dj s
A os
a
ft usU
nzfdl i zdkj l sesjhj {kkdj sa\ bl prq
xZ
fr: i l a
l kj es
'akq
) i j ekR
ek
Lo: i fut kR
ek dksHkw
ydj eS
aukuknq
%
[ kks
adksi z
kIr dj j gk gw
vr%gs
ft us
Unz! vki es
j hj {kk dj s
A
a
fdu nq
%
[kksadkseS
ai zkIr dj jgkgw
\ l a
l kj esai zR
; sd i zk.kh,oaeS
a
vi us' kjhj dsi zfr] i q
=&fe=&L=hvkfn dsi zfr se Hkko l sl a
;q
Dr gS
avkS
j
bU
gha{kf.kd l q
[ kksadksosfuf' pr : i l svi usekuusyxrsgS
a
Abl hi zdkj
dst hoksadksKkfu; ksaus^^cfgjkR
ek** ' kC
n l sl Ecksf/kr fd; k gSfd og
cfgj kR
ekfeF; kn`f"VvKkuht ho bl hi zdkj vusd rj g l sl kspdj fuj U
rj
gh; g t ho i a
psfU
nz; fo"k; Hkksx esavuq
j Dr gksdj l a
l kj esafuokl dj rsgS
a
A
bl hdkfoLrkj dj rsgS
&
a es
j sl eku ukukl a
l kjhi z
k.khl a
l kj
es
aeks
g deZdso' khHkw
r gks
dj ' kjhj , oadq
Vq
Ec vkfn dksfut : i l e>us
yxrsgS
abl hfy, fofo/k nq
%
[ kks
adksi z
kIr dj rsgS
A fo"k; Hkks
a
xks
aes
a
vuq
ja
ft r gks
dj i j ekR
ek dksHkhosekuo Hkw
y t krsgS
Avc osfdl h
a
iz
dkj l sHkxoku ft us
Unzdh' kj.kes
avk, gS
avr, o i z
kFkZ
ukdj j gsgS
a
fd gsegkohj Lokeh! vc eq
> ' kj.kkxr HkDr dhvki j {kk dj a
A
s
' yks
d dkvfHki z
k; gSfd eq
fDri FkdsbPNq
d euq
"; ks
adsfy, , d ft us
Unz
HkfDr ghukS
dk dsl eku gS
A

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

32
iF
`ohNUn %
&
dnkfpnfi yfC/kr%Lo; fegka
r j kR
ekHkoe~
]
rnk p bg ckt ku~l dyi ; Z
; ku~os
fn~
e pA
fo' kq
) i j ekR
eor~Loefi cq
/; eku%Lo; a
]
Hkokfe fu; raeq
uhUnz! i j ekR
e: i %Lor%
AA
Dofpr~dnkfpr~dkyyfC/kl s
] vUrj vkR
ek; fn gq
v kA
rc eS
a
usuj l q
j xfr vkfnd] ck deZ
d`r l e> fy; kAA
fut vkR
ekdksfu' p; u; l s
] fo' kq
) i j ekR
ekl et kuA
iw
. kZpfj r/kj Lo; aLokR
ej r] i j ekR
ekgkst kegkuAA
vUo; kFkZ%
&
dnkfpnfi yfC/kr%vge~bg Lo; ava
r j kR
ekvHkoe~

dnkfpr~dkyyfC
/ko' keS
aLo; avU
rj kR
ekgksx; k
rnkp bg l dyi ; Z
; ku~
ckt ku~os
fn~
evkS
j rc l Eiw
. kZi ; kZ
; ks
adksck deks
l smR
i Uu l e>
fy; kA
eq
uhUnz! Loefi fo' kq
) i j ekR
eor~Lo; acq
/; eku%fu; raLor%
i j ekR
e: i %Hkokfegseq
uhUnz! vi uhvkR
ekdksHkh' kq
) i j ekR
ekds
l eku l e>dj eS
aLo; afu' p; l si j ekR
ek: i gkst kA
l aLd`r Vhdk&Hkks eq
uhUnz ! dnkfpnfi &
Dofpnfi dsukfi i zdkj s.k
yfCr%
&
dkyyfCo' kkr~vgfeg&
t Uefu Lo; &
a pS
r U;kR
ekvUrj kR
ek&
l E;Xn`f"V%
ns
' koz
r h egkoz
r h ok Hkw
R
ok vUrj kR
ek vHkoe~
&
vUrj kR
eu%i neokIre~
A rnk ps
g
l dyi ; kZ
; ku~
&
rnk , rR
l eLruj l q
j xfr: i i ; kZ
; ku~ckt ku~
&
deZ
' kffHkjs
o ck
iq
n~
xyi j ek.kq
fHk#R
i Uuku~os
fn~
e&
t kukfe fup; s
uA vus
uS
o dkj.ks
u vkR
exq
. kku~
vocq
/; cki ; kZ
; ku~fut Lo: i orks
ocq
/; i j ekR
eu%i nai z
kIrq
fePNkfeA
v/kq
ukrqegr~
iq
. ; o' kkr~vge~fut kR
ekuavUrj kR
ekLo: i s
. kkokIuks
fe rnS
o
Hkxor%l ehisvkxR
; fut ' kq
) Hkkoukai z
dV; kfeA dkaHkkoukai z
dVhdj ks
ehfr i z
' us

120

l fr i `FohNU
nl %r`r h;pj .ksdFk; fr JhKkuerhekrk] gsft usU
nz! Loefi&
fut kR
ekuefi
vgafo' kq
) i j ekR
eor~?kkR
; ?kkfrdeZ
foj fgra' kq
) fl ) i j ekR
el n`'kacq
/; eku%
&
vocq
/; eku%fu; ra
&
fuf' praLor%
&
LoHkkor%Lo; &
a Lodh; ai j ekR
ek: i %
&
HkxonkR
eLo: i ksHkokehR
; FkZ
%
Ai j a
i j ; k l oZ
deZ
foeq
DrksHkfo"; kE;s
os
R
; fHki z
k; %
A

fgUnhVhdk&
gseq
uhUnzegkohj Lokeh! eS
usbl Hko ea
a
sdnkfpr~fdl h
iz
dkj l sl E;Xn`f"V] ns
' koz
r hvFkok egkoz
r hcudj vUrj kR
ek i n dks
iz
kIr fd; kgS
Arc bu l eLr uj &l q
j vkfn xfr : i i ; kZ
; ks
adksdeZ
:i
iq
n~
xy i j ek.kq
v ks
al smR
i Uu vkR
ekl sfHkU
u ck ekuusyxkgw
Abl hfy,
vkR
exq
. kks
adkst kudj rFkk ck i ; kZ
; ks
adksfut Lo: i u ekudj
i j ekR
e i n dksi z
kIr dj uk pkgrk gw
A
vc egku~i q
. ; ks
n; l seS
usfut vkR
a
ekdksvUrj kR
ekLo: i l s
iz
kIr dj fy; kgSrHkhHkxoku dsl ehi vkdj fut ' kq
) kR
eHkkoukdks
iz
dV dj rk gw
Afdl Hkkouk dksi z
dV dj rk gw
\ , s
l ki z
' u gks
usi j
i `FohNUn dsr`r h; pj .kes
aJhKkuerhekrkt hdgrhgS
&
a gsft us
Unz!
vi uhvkR
ekdkseS
us?kkfr&v?kkfr deks
a
l sj fgr fl ) ] ' kq
) i j ekR
ek
dsl n`'kl e> dj fuf' pr : i l si j ekR
ekLo: i gkst k, s
l kvFkZ
gq
v kAi j Eij kl sl eLr deks
dksu"V dj mul sj fgr gkst kxk, s
lk
; gk vfHki z
k; gS
A

} } } } }
Kkuerhdksfur uew
] Kkudyhf[ ky t k; A
KkuT; ks
fr dhped es
a
] t hou ee fey t k; AA
&vkf; Z
dkpUnukerh

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

33
i `FohNUn %
&
R
o; S
o l dyat x| q
xi na
t l kKk; rs
]
l eLrxq
. ki ; Z
;S
j f[ kyrR
oekyks
D; rs
A
lq
rR
ou; l IrHka
xopuka
cq
j k'kkSp rs
]
fueTt ufof/kadj ks
fe cfgj kR
eu%' kq
) ; sAA
l dy t xr~; q
xi r~f=dky; q
r ] rq
Eghat kursgksHkxou~!
l eLr xq
. ki ; kZ
; ks
al g] l c nz
O
; ns
[ krsgksrR
{k.kA
ro opukEcq
f/kl q
u; l Ir &
Hka
xhe; l IrrR
oi w
fj r]
vi usnq
fj ri a
d {kkyu dks
] ml es
aLuku d: fuf' prAA
vUo; kFkZ%
&

R
o; k, o l dyat xr~; q
xi r~va
t l kKk; rs
gsHkxou~!
vki l Eiw
. kZt xr dks; q
xi r~va
t l k t kursgS
a
l eLr xq
. ki ; Z
;S
%
vf[ kyrR
oe~vkyks
D; rs
vkS
j vki ghl eLr xq
. ki ; kZ
; ks
adsl kFkl Hkh
rR
oks
adksns
[ kusokysgS
a
rsp l q
rR
ou; l IrHka
xopuka
cq
j k'kkScfgj kR
eu%
' kq
) ; sfueTt ufof/kadj ks
ferFkk vki ds} kjk i z
fri kfnr rR
o] u; ]
l IrHkx
a opu: i hl eq
nzes
aeS
avi uhcfgj kR
ek dks' kq
) dj usdsfy,
Luku dj rk gw
A
la
Ld`r Vhdk&
^^dj ks
fe** bfr f; ki ns
u O
; k[ ; kuai zkj H;rsA fdadj ksfe \
fueTt ufof/kamUeTt uaLukuadj ks
fe vga
Adq
= \ dfLeu~l eq
nz
sLukuadj ks
ehfr
iz
' us l fr dof; =h dFk; fr ; r~egkohjrhFk
dj L; opuka
cq
j k'kkSfueTt ufof/ka
dj ks
E;ga
A rfLeu~opukEcq
j k'kkSl q
rR
ou; l IrHka
xe; fofo/kjR
ukfu l fUrA
dFka fueTt ufof/ka dj ksfe r fLeu~ opukEcq
j k' kkS\ cfgj kReu%
' kq
) ; s&
vukfndkyhudeZ
dya
d; q
DrkseekR
ek cfgj kR
ekvfLr rL; ' kq
)~
; FkHkxor%
iq
. ; opul eq
nz
sfueTt uadj ks
E;gabfr vfHki z
k; %
A

122

; L; Hkxorks opul j ks
oj s
gafueTt uadrq
fePNkfe rL; S
Z
o xq
. kkuq
okna
dq
oZ
UrhJhKkueR
; kf; Z
dk i z
n' kZ
; fr fut Hkkoa
]R
o; S
o l dyt xn~
;q
xi na
t l k Kk; rs
&
gsHkxou~! egkohj ! R
oe~ds
oyKkuh rhFk
dj ks
fl vr%R
o; k , o
f=yks
dLFkk%l Eiw
. kZ
pj kpj i nkFkkZ
%Kk; Urs
Ai q
u' p ds
oyn' kZ
uxq
. ks
u fdan`'; rsrs
u\
l eLr xq
. ki ; Z
;S
j f[ kyrR
oekyks
D; rs
&
yks
dsbg l IrrR
okfu of.kZ
r kfu fl ) kUrxz
UFks
"kq
rkfu l eLrrR
okfu rs
"kkaxq
. ki ; kZ
; l fgrkU;s
o voyks
D; rsrhFk
dj egkohjLokfeuk
fut ds
oyn' kZ
u' kDR
; kA
bne= r kRi; &
pr q
fo'kfr r eLr hFkdj egkohj Lr hFkdj koLFkk; k&
euUrpr q
"V; eokIuksr~ v r , o t xr ka l eLr oLr w
fu t kukfr LeA r L;
fnO
; ofu: i okXxa
xk; kal E;Xn`f"Vt uk%Lukuad`R
ok fut kR
ekua' kq
f) adq
oZ
fUrA

fgUnhVhdk&
^dj ks
fe* bl f; ki n l sO
; k[ ; ku i z
kja
Hk fd; k t krk gS
A
D; k dj rk gw
\ eS
aLuku dj rk gw
A dgk vFkok fdl l eq
nzes
aLuku
dj rkgw
\ , s
l ki z
' u gks
usi j ekuksdof; =hdgrhga
Sfd rhFk
dj Jh
egkohj Lokehdsopu: i hl eq
nzes
aeS
aLuku dj rkgw
Aml opul eq
nz
es
arR
o] u; vkS
j l IrHka
xe; fofo/kj R
u gS
AD; ks
a
aLuku dj rkgw
eS
aml
opu l eq
nzes
a\ vukfndky l st kses
j hvkR
ekdeZ
dya
d l s; q
gks
dj
cfgj kR
ekcuhgq
bZgSml hdh' kq
f) gs
r qHkxoku~dsi q
. ; opu: i hl eq
nz
es
aeS
aLuku dj rk gw
, s
l k vfHki z
k; gS
A
ft u Hkxoku dsopu l jksoj esaLuku dj usdhbPNkdj rkgw
mU
gha
dkxq
. kkuq
okn dj rhgq
bZvkf; Z
dkJhKkuerhekrkt hvi usHkkoksadksi znf' kZ
r
djrhgS
afd gsHkxoku~egkohj ! vki dsoyKkuhrhFk
dj gS
avr%vki gh
rhuksayksdksadsl Eiw
.kZpj kpj i nkFkksdkst kursgS
a
Ai q
u%osdsoyn'kZ
u xq
. kl s
D;kns[krsgS
a\ fl ) kU
r xzU
Fkksaesat ksl IrrR
o of.kZ
r gS
amu l Hkhdksmudh
xq
. ki; kZ
; ksadsl kFkosvi usdsoyn' kZ
u 'kf ds}kjkns[krsgS
a
A
rkR
i ; Z; g gq
v kfd pkS
chl os
arhFk
dj egkohj LokehusrhFk
dj
voLFkk es
avuUrprq
"V; i z
kIr dj fy; k Fkk bl fy, l a
l kj dhl eLr
oLrq
v ks
adkst ku fy; kFkkAmudhfnO
; /ofu: i hopu xa
xkes
al E;Xn`f"V
t u Luku dj dsfut kR
ek dh' kq
f) dj rsgS
A
a

} } } } }

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

34
i `FohNUn %
&
vfpUR
; efgek R
oes
o xq
. kj R
udYi nz
e%
q
]
iz
Hkks! l q
xq
. ki =i q
"i n' k/keZ
' kk[ kkfpr%
A
vuUrxxusxraro l q
dhfrZ
l kS
xa
/; da
]
Qyafn' kfr ns
fgual q
[ keuUreO
; kgra
AA
vfpUR
; efgek/kkj hxq
. k&j R
uks
adsdYi o`{krq
e ghA
vrq
Y; xq
. kx.ki = i q
"i ] n' k /keks
dh' kk[ kk, aHkhAA
vuUr xxuka
x.kes
aQS
yk] ; ' k%
dq
lq
e l kS
j Hkrs
j kA
vuUr vuq
i e l kS
[ ; euks
gj ] HkO
; t uks
adksQy ns
r kAA
vUo; kFkZ%
&
iH
zkks! R
oeso xq
. kj R
udYinz
e%vfpUR
q
; efgekgsHkxoku
egkohj ! vki ghxq
. kj R
uks
adsdYio`{kgS
Avki dhvfpUR
a
; efgekgS
A

lx
qq
. ki =i "qi n' k/keZ
' kk[ kkfpr%
vki dkog dYio`{kxq
. k: i hi =&i q
"i ks
a
l sl fgr gSrFkk n' k /keZdh' kk[ kkvks
al sl fgr gS
A

ro l d
qhfrZ
l kS
xU/; davuUrxxusxra
vkidhdhfrZ
l kS
j HkvuU
r
vkdk'kes
aO
; kIr gS
A
ns
fguavuUr vO
; kgral q
[ kaQyafn' kfrvki dk
og dYio`{k l a
l kjhi z
kf.k; ks
adksvuUr vO
; kck/k l q
[ k: i hQy i z
nku
dj usokyk gS
A
la
Ld`r Vhdk&
HkxorksegkohjL; Lrq
fradq
oZ
Urhdof; =hKkuerhekrkv= ' yks
ds
fut Hkkoai z
n' kZ
;a
r ho dFk; fr ; r~i z
Hkks! R
oes
o xq
. kjR
udYinz
e%gsi z
q
Hkks! egkohj
ft us
Unz! R
oes
o vfLeu~l a
l kjsxq
. kjR
ul efUor%dYio`{kks
fl A vfpUR
; efgek&
rL; vfpUR
; efgek Hkorksefgekuao.kZ
f; rafopkjks
fi u fo| rs
AA
o`{ks rqi =i q
"i ' kk[ kkn; ks HkofUr fdUrqvfLeu~dYio`{ks dfri zdkj k%

124

i =i q
"i ' kk[ kkn; %l fUr bfr i z'us l fr ' yksdL; f} r h; pj . ka Lr w
; r s]
lq
xq
. ki =i q
"i n' k eZ
' kk[ kkfpr%
&
lq
xq
. kk, o i =kf.ki q
"i kf.k; L; o`{kL; rFkkp n' k/
keZ
' kk[ kkfHk%j a
fpr%l efUor%; L; Hkxorksxq
. kjR
udYinz
e%
q
A
iq
u' p r`r h; pj .ksfdadFk; fr j pf; =h\ ro l q
dhfrZ
l kS
xU/; davuUrxxus
xra
&
gsi z
Hkks! ro xq
. kjR
udYio`{kL; ; ' k%
lq
j fHk%vuUryks
dkyks
dkdk'ksO
; kIrkfLrA
rFkkp ns
fgukal q
[ keuU
reO
; kgraQyafn' kfr&
Hkxorksxq
. kjR
udYi
ek%l a
q
l kfj i z
kf.kH;%
vuUreO
; kck/kl q
[ ka
Qyai z
nnkfrA

fgUnhVhdk&
Hkxoku egkohj LokehdhLrq
fr dj rhgq
bZJhKkuerh
ekrkt hbl ' yks
d es
avi usHkkoks
adksi z
nf' kZ
r dj rhgq
bZekuksdgrhgS
a
fd gsi z
Hkks! egkohj ft usUnz! vki ghbl l a
l kj ea
sxq
. kjR
uks
al sl efUor
dYio`{k gS
] vki dsbl dYio`{k dhvfpUR
a
; efgek gS
A
o`{k es
arksi =] i q
"i ] ' kk[ kk, avkfn gks
r hgS
afdUrqbl dYio`{k
es
afdl i z
dkj dsi =] i q
"i ] ' kk[ kkfn gS
a\ , s
l ki z
' u gks
usi j ' yks
d dk
f} rh; pj .ki z
Lrq
r gSfd ohj ft us
Unzdkog dYio`{kxq
. k: i hi = vkS
j
iq
"i ks
al sl fgr gSrFkk n' k/keZ
: i h' kk[ kkvks
al sl efUor gS
A
iq
u%dkO
; j pf; =h' yks
d dsr`r h; pj .kes
aD; kdgrhgS
a\ gs
iz
Hkks! vki dsxq
. kjR
u: i hdYio`{kdh; ' k%l q
j fHkvuUr vkdk'kvFkkZ
r~
yks
d vkS
j vyks
d es
aO
; kIr gSrFkk og dYio`{k l a
l kjh i z
kf.k; ks
adks
vuUr vO
; kck/k l q
[ k: i hQy dksi z
nku dj rk gS
A

} } } } }
R
; kx ri L; kdhew
j r] rq
e Kku /; ku dhi z
frekgks
A
dfy; q
x dhl q
dq
ekj ri Loh] ukj hdhxq
. kxfj ekgks
AA
cz
khekdsi nfpUgks
ai j ] pydj yq
Vk j ghapUnuA
xf.kuh ekrk Kkuerh t h] Lohdkj ks es
j k oUnuAA
&vkf; Z
dkpUnukerh

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

35
ueks
Lrqi j ekR
eusl dyyks
d&pw
M+
ke.ks!]
ueksLrqft uohj ! /khj ! Hkxou~! egkohj ! rsA
ueks
Lrqft ui q
a
xok; ft uo/kZ
ekuk; es
]
ueks
Lrqft ul Uers! foruql Uefraesl nkAA
ueks
Lrqrq
edksl dy yks
d ds
] pw
M+
kef.kgsi j ekR
eu~
A
ueks
Lrqrq
edksohj ! /khj ! egkohj i z
Hkks! f=' kykuUnuAA
ueks
Lrqrq
edksft ui q
a
xo ! ft uo/ke
Zku ! gsi z
HkqvfrohjA
ueks
Lrqes
j kgsl Uefr i z
Hkq! eq
>dksl Uefr nksft uohjAA
vUo; kFkZ%
&
l dyyks
dpw
M+
ke.ksi j ekR
eusueks
Lrq
l Eiw
. kZyks
d ds
pw
M+
kef.ki j ekR
ekdkses
j kueLdkj gks
os
A
ft uohj ! /khj ! Hkxou~!
egkohj ! rsueks
Lrq
gsft us
Unzohj i z
Hkks! /kS
;Z
' kkyhegkohj Hkxou~!
vki dkses
j k ueks
Lrqgks
os
A
ft ui q
a
xok; ft uo/kZ
ekuk; esueks
Lrq

ft uoj ks
aes
aJs
"B o/kZ
eku Hkxoku dkses
j kueLdkj gks
os
A
ft ul Uers!
ueks
Lrq
] esl nkl Uefraforuq
gsl Uefr ft us
Unz! vki dkseS
aueLdkj
dj rk gw
] vki eq
>sl nk l n~
cq
f) i z
nku dj a
A
s
la
Ld`r Vhdk&
^^ueksLrq
** bfr f; ki neq
[ ; r; k vfLeu~' yks
ds dFkuekLrs
A
i j ekR
eus l dyyks
dpw
M+
ke.ks ! ueksLrq
&
vfLeu~i ns dkO
; j pf; =h vkf; Z
dk
Jh Kkuerh ekrk dFk; fr ; r~i j eamR
d`"Vi narai z
kIr%; ks
l kSi j ekR
ek rLeS
i j ekR
eus
] l dyyks
dpw
M+
ke.k&
s f=yks
dL; f' k[ kkef.k%fl ) i j ekR
ek egkohjft us
Unz
%
rL; l a
cks
/kuagsl dyyks
dpw
M+
ke.ks! ee ueks
Lrq
A
f} rh; pj .ksl Ecks
/kuadq
oZ
fUr dof; =h ueLdj ks
fr] ft uohj ! /khj !
Hkxou~! egkohj ! rs
&rq
H;aueks
Lrq
Ai q
u' p r`r h; pj .ks
fi HkxoUrai z
fr uq
frHkkoa
iz
n' kZ
;a
r ho dFk; fr&
ft ui q
xok; ft uo/kZ
a
ekuk; esueks
Lrqft ukukai q
xo%Js
a
"B%
; ks
l kSft ui q
xoLrLeSft ui q
a
xok; ft uo/kZ
a
ekuk; es
&
ee ueks
Lrq
A

126

iq
u%prq
FkZ
pj .ks l Uefraft usUnzaueks
Lrqd`R
ok fut eufl l n~
cq
)s
%
iz
kIrq
fePN; k Hkko; fr&
ft ul Uers! ueks
Lrq
A
v= eq
gq
eq
gq
Z
%dFkauefL; rs\ esl nkl Uefraforuq
&
gsl Uefr ft us
Unz!
ee efracq
f) efi l r~
&
l Uefrft us
Unz
L; Lros
u Lrks
rq
%efrj fi l E;d~Hkofr
vr, o l nk l oZ
nk vfUrerhFk
dj L; ohjrhFk
dj L; Lrq
fr%drZ
O
; kA

fgUnh Vhdk&
^^ueks
Lrq
** bl f; ki n dh eq
[ ; rk l sbl ' yks
d es
a
dFku fd; k x; k gS
Ai z
Fke i n es
adkO
; j pf; =h vkf; Z
dk JhKkuerh
ekrkt hdgrhgS
afd ft Ugks
usi j e&
a
mR
d`"V i n i z
kIr dj fy; kgSml
i j ekR
ekdksueLdkj gksrFkkrhu yks
d dsf' k[ kkef.kfl ) i j ekR
ekgs
egkohj ft us
Unz! vki dkses
j k ueLdkj gks
os
A
f} rh; pj .k es
aHkhHkxoku dksl Ecks
f/kr dj rhgq
bZdof; =h
ueLdkj dj rhgS
&
a gsft uohj ! /khj ! Hkxoku~! egkohj ! vki dkses
jk
ueLdkj gS
Ai q
u%r`r h; pj .k es
aHkhHkxoku dsi z
fr four Hkko dks
iz
nf' kZ
r dj rh gq
bZdgrh gS
afd ft uks
aes
aJs
"B ft ui q
xo dks
a
] o/kZ
eku
Hkxoku dkses
j kueLdkj gks
os
Avkxsprq
FkZpj .kes
al Uefr ft us
Unzdks
ueks
Lrqdj dsfut eu es
al n~
cq
f) i z
kfIr dhbPNkl sHkkoukHkkrhgS
fd gsl Uefrft us
Unz! vki dkses
j k ueLdkj gS
A
; gki z
' u mBrkgSfd Hkxoku dksckj&ckj ueLdkj D; ks
afd; k
t krk gS\ bl dk mkj ; g gSfd l Uefr i z
Hkqdksueu dj usl ses
jh
cq
f) Hkhl E;d~: i gkst kos
xhA
;gkrkR
i ;Z;g gSfd l U
efr Hkxoku dsLrou l sLrq
fr djusokysHkDr
dhcq
f) Hkhl E;d~gksrhgSvr,o l nkmudhHkf&
Lrq
fr djuhpkfg,A

} } } } }
l nhchl ohadhi z
Fke] Doka
j hdU;k vki A
cz
khekrkdsl n`'k] Kkuerht hekrAA
&vkf; Z
dkpUnukerh

ohj Kkuks
n; xz
UFkekyk

36
vk; kZNUn%
&
; ksft uohjLrks
=a
] i Bfr l ekfgreukfL=l U/; aHkDR
; kA
l dyKkuefral ks
gZ
n~
xq
. ky{eha/ko
q
zayHkrs
AA
bl fof/k Jhft uohjLrq
fr dkst ks, dkxz
euk gks
dj ]
fuR
; f=l U/; k es
ai <+
r sgS
a
] HkDrhl sgf"kZ
r gks
dj A
osHkkfDrdt u Lo; a' kh?kzgh] ?kkrhdeZu' kkrsgS
a
]
ds
oy ^^Kkuerh** vg
r] i z
Hkqdhy{ehi krsgS
a
AA
vUo; kFkZ%
&
; %l ekfgreukfL=l U/; aHkDR
; kft uohjLrks
=ai Bfrt ks
euq
"; , dkxz
eu l sl fgr gks
dj rhuks
al a
/; kvka
ses
aegkohj Hkxoku dsbl
Lrks
= dksi <+
r kgS
A
l %l dyKkuefravgZ
n~
xq
. ky{eha/kz
oayHkrs
q
og
ds
oyKku: i vg
r dhxq
. ky{ehdksfuf' pr : i l si z
kIr dj ys
r kgS
A
la
Ld`r Vhdk&
; ks&
HkO
; i zk.kh i Bfr&
Lej fr A fda i Bfr \ ft uohjLrks=a
egkohjft usUnz
L; xq
. kLrouai BfrA dnk fdad`R
ok p i Bfr ft uohjLrks
=a\
l ekfgreukfL=l U/; aHkDR
; k&
eul k l fgr , dkx~
; eukp Hkw
z
R
ok frl `l ql U; kl q
HkDR
; k i Bfr ; ksft uohjLrks
=a
A
dkayHkrsvl kSHkDr%\ l dyKkuefravgZ
n~
xq
. ky{eha/kz
oayHkrs
q
&
l dya
l Eiw
. kKkue~ds
oyKkuavgZ
r ksHkxorksxq
. ky{eha/kz
oafuf' pres
q
oiz
kIuks
fr l HkDr%
A
Jhohjft uLrks=L; vfLeu~i | smil a
gkjadq
oZ
U
rhl rhvkf; Z
dkJhKkuerhekrk
Lrks=Qyai zn' kZ
; fr ; r~HkxorksHkfDri zlknsu o; efi fut i j ekR
erR
oai zdVhdrq
l eFkZ
; ke%
vL; kafo' ka
frre' krkC
n~
; kai zFkekpk; Z
' pkfj =pofrZ
Jh'kkfU
rl kxj %i zFkei V~
Vkpk; Z
Jhohjl kxj L; f' k"; k pkfj =pfUnz
dkxf.kuhvkf; Z
dk JhKkuerhekrk r; k foj fprs
;a
Jhohjft uLrq
fr%
A
rL; k%f' k"; kgavkf; Z
dkpU
nukefr%fut : {k'kC
nS
fj ; ay?kq
la
Ld`r Vhdkavj p; e~
A
"kV~
f=a
' kr~
' yks
dkR
edfenabnaLrks
=avfr' k; HkfDrHkfj rafo| rsA vfLeu~l Uefr
xq
. kkuq
okne; dkO
; xz
UFks ohjft us
UnzL; i pdY; k.kdkfnfoHkoo.kZ
ue~orZ
r s rFkk p
rhFk
dj ukedeZ
iz
d`r s
eZ
gR
oe~
] vkgZ
UR
; i nL; foHkw
r seZ
fgek] fl ) koLFkki z: i .ka
] fl )

128

xq
. kLrous
u l oZ
dk; Z
fl f) %L; k} kne; ke`r opuaps
R
; kfn O
; k[ ; kuan`'; rs
A
vL; Lrks
=L; ekgkR
E;aKkR
okohjft us
Unz
ai z
fr fut J) kan<+
hdR
; funks
"k
Z
l E;Xn' kZ
ue~i kyuh; e~HkO
; t uS
%
Aeekfi l E;Xn' kZ
ue~l rrafLFkjaHkw
; kr~j R
u=; ap
iw
. kZ
r kayHks
r bfr dke; s
ga
A

fgUnhVhdk&
t ksHkO
;iz
k.khegkohjft us
Unzdsbl xq
. kLrou dksi <+
r sgS
Adc
a
vkS
j fdl : i es
ai <+
r sgS
a\ rhuks
al U/; kvks
aes
a, dkxz
eukgks
dj HkfDri w
oZ
d t ks
bl Lrks
= dksi <+
r sgS
A
a
bl si <+
dj HkDr fdl pht dhi zkfIr dj rsgS
a\ l Eiw
.kZ
Kku dsoyKku: i
vg
r xq
.ky{ehdksfuf' pr: i l sHkDr i zkIr dj ys
r sgS
a
A
Jhohjft uLrks
= dkbl ' yks
d es
amil a
gkj dj rhgq
bZxf.kuhvkf; Z
dk
JhKkuerhekrkt hLrks
= dsQy dksi z
nf' kZ
r dj rhgS
afd Hkxoku~dhHkfDr
dsi z
l kn l sge Hkhfut i j ekR
erR
o dksi z
dV dj uses
al eFkZgksl drsgS
A
a
bl chl oha' krkCnhesai z
Fke vkpk; Zpkfj =pofrZJh'kkfU
rl kxj gq
, gS
a
A
mudsi z
Fke i V~
Vk/kh'k vkpk; ZJhohjl kxj egkjkt dhf' k"; k pkfj =pfUnz
dk
xf.kuhvkf; Z
dkJhKkuerhekrkt hds} kjkj fpr ; g egkohj Lrks
= gS
Amudh
f' k"; keS
avkf; Z
dkpU
nukerhgw
eS
a
usvi us: {k' kC
nka
sds} kjk; gegkohj T; ks
fr
uked y?kql a
Ld`r Vhdkj phgS
ANkhl
36' yksdksaes
afuc) ; g Lrks
= vfr' k;
HkfDr l sHkfj r gS
A
bl l Uefr xq
. kkuq
okne; dkO
; xz
U
Fkea
sHkxoku egkohj dsi a
pdY; k.kd
vkfn oS
Hko dko.kZ
u gS
] rhFk
dj ukedeZi z
d`fr dkegR
o gS
] vkgZ
UR
; i n dh
foHkw
fr dhefgekdko.kZ
u gS
] fl ) voLFkkdki z: i .kgS
] fl ) xq
. kks
adsLrou
l sl oZ
dk; Z
fl f) n' kkZ
bZx; hgSrFkkL; k} kne; ve`r opu bR
; kfn dkO
; k[ ; ku
fd; kx; kgS
A
bl Lrks
= dkekgkR
E; t kudj ohjft usUnzdsi z
fr HkO
; i zkf.k; ks
adksvi uh
J) kn`<+dj dsfunksZ
"kl E;Xn' kZ
u dki kyu dj ukpkfg, Aesjkl E;Xn' kZ
u Hkh
l nS
o fLFkj gksos, oaj R
u=; dheq
>esai w
.kZ
r kgksosohj i z
Hkwl sesjh; ghi z
kFkZ
ukgS
A

^^bfr JhegkohjLrks
=L; egkohjT; ks
fr%Vhdkl ekIrk**

} } } } }