You are on page 1of 56

SEFB, COB ZMM

A121

Definisi: -Satu catatan yang merumuskan semua urusniaga eksport secara sistematik antara pemastautin negara berkenaan dan pemastautin di negara lain dalam tempoh tertentu, biasanya setahun. -Satu ringkasan maklumat yang menunjukkan pembayaran yang dilakukan sesebuah negara ke negara lain dan penerimaan dari negara lain kepada negara tersebut. -Pembayaran yang dimaksudkan ialah: 1) penerimaan dari eksport dan pembayaran ke atas import barangan dan perkhidmatan. 2) aliran masuk modal asing dan pembayaran modal ke luar negara. 3) aliran msuk dan keluar modal jangka pendek.

A121

Akaun imbangan pembayaran terdiri daripada DUA bahagian: 1) Debit: mencatatkan urusniaga yang menyebabkan negara itu melakukan pembayaran ke negara lain. 2) Kredit: mencatatkan urusniaga yang menyebabkan negara itu menerima pembayaran dari negara lain.

Komponen akaun imbangan pembayaran terdiri daripada: 1) Akaun semasa 2) Akaun modal 3) Akaun rizab rasmi

A121

AKAUN SEMASA -

Dalam akaun semasa tercatat aliran keluar-masuk barang dan perkhidmatan bagi sesebuah negara. Akaun semasa terdiri daripada: 1) Eksport dan import barangan: -merupakan akaun perdagangan barangan atau perdagangan nampak. 2) Eksport dan import perkhidmatan: -merupakan akaun perdagangan tak nampak seperti urusniaga pengangkutan (perkapalan dan insuran), perjalanan dan pelancongan, keuntungan, dividen, bunga dan perkhidmatan lain. Imbangan perdagangan merupakan perbezaan nilai eksport dan import barangan dan perkhidmatan. Jika eksport melebihi import, maka imbangan perdagangan akan menjadi surplus/lebihan. Sebaliknya jika import melebihi eksport, maka imbangan perdagangan akan menjadi defisit/kurangan.

A121

AKAUN MODAL
-

Dalam akaun modal, tercatat aliran keluar-masuk kewangan bagi sesebuah negara, termasuklah pelaburan asing, pinjaman antarabangsa, bayaran hutang negara dan bantuan kewangan asing. Akaun ini digunakan untuk melihat peranan sumber kewangan antarabangsa bagi menampung defisit tabungan atau sumber kewangan dalam negara. Akaun modal terdiri daripada: 1) Aliran modal kerajaan/rasmi: -merupakan pinjaman atau bantuan kewangan dari kerajaan negara asing atau institusi kewangan dunia.Contohnya pinjaman untuk membina jambatan atau infrastruktur yang lain. 2) Aliran modal swasta: i. Pelaburan langsung: seperti pelaburan untuk mendirikan kilang. ii.Pelaburan portfolio: seperti pelaburan membeli saham di negara lain. iii.Pelaburan cagaran/gadaian: pembelian kembali saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara lain.
A121 5

AKAUN RIZAB RASMI


-

Akaun ini mencatatkan baki tunai (pertukaran asing) dan tuntutan jangka pendek sebagai langkah untuk mengimbangi akaun semasa dan akaun modal. Akaun ini juga bertindak sebagai butiran pengimbang yang akan berkurangan (pengaliran keluar bersih pertukaran asing) atau bertambah (pengaliran masuk bersih pertukaran asing) jika akaun modal berada dalam defisit atau lebihan.

A121

ITEM AKAUN SEMASA a) Eksport barangan, X (+) b) Import barangan, M (-) Imbangan perdagangan (+) a) Eksport perkhidmatan, X (+) b) Import perkhidmatan, M (-) Imbangan perkhidmatan (+) Imbangan akaun semasa (AC) AKAUN MODAL a) Aliran modal jangka panjang (+): i. modal rasmi (bersih) (+) i. modal swasta (bersih) (+) b) Aliran modal jangka pendek (+) Imbangan akaun modal (AK) IMBANGAN KESELURUHAN (imbangan AC + AK)
A121

RM Billion 640 600 40 40 50 -10

30

12 18 -10 10 40
7

ITEM RM JUTA a. Imbangan akaun perdagangan 14 557 i. Eksport, X 54596 ii. Import, M -40 039 b. Imbangan akaun perkhidmatan -10 265 i. Tambang dan insuran -2 108 ii. Pengangkutan lain 0 iii. Perjalanan dan pendidikan -21 iv. Pendapatan dan pelaburan -4 941 v. Urusniaga kerajaan -245 vi. Perkhidmatan lain -1 398 c. Imbangan akaun perdagangan+perkhidmatan 4 292 d. Pindahan bersih 428 e. Imbangan akaun semasa (a + d) 47 720 f. Imbangan modal jangka panjang -3 729 i. Modal rasmi jangka panjang -4 979 ii. Pelaburan korporat 17 000 g. Imbangan asas (e + f) 1 441 h. Modal swasta (bersih -28 893 i. Ralat dan ketinggalan 348 j. Imbangan keseluruhan (g + h + i) -1 104 k. Peruntukan hak pengeluaran khas 0 l. Sumber IMF 0 m.Perubahan bersih rizab antarangsa BNM 1 104 n. Rizab antarabangsa bersih BNM 18 328
A121 8

DEFISIT DALAM IMBANGAN PEMBAYARAN


-

Berlaku apabila pembayaran ke luar negara melebihi penerimaan dari luar negara. Faktor: 1) Import melebihi eksport. 2) Pengaliran modal terlalu banyak ke luar negara. 3) Inflasi/kenaikan harga barang dalam negara yang menyebabkan harga barang import lebih murah daripada barang domestik. Kesan: 1) Penurunan kegiatan ekonomi dalam negara kerana pengguna menggantikan barang domestik dengan barang import. 2) Nilai kadar pertukaran asing akan meningkat, harga barang import bertambah mahal. Nilai mata wang domestik akan jatuh. 3) Pelaburan dalam negara akan merosot.

A121

DEFISIT DALAM IMBANGAN PEMBAYARAN


-

Langkah mengatasi defisit dalam imbangan pembayaran: 1) Menggalakkan pengaliran masuk modal jangka panjang dari negara lain. 2) Menarik pengaliran masuk modal jangka pendek. 3) Menggunakan rizab pertukaran asing yang terkumpul di negara berkenaan.

A121

10

Suatu keluk yang menggambarkan kedudukan imbangan pembayaran yang seimbang (iaitu imbangan keseluruhan=0) pada pelbagai tingkat kadar bunga dan pendapatan negara. r BP=0

A121

11

Jika kadar bunga domestik (rd) > kadar bunga luar negara (rf), maka aliran masuk modal > aliran keluar modal dan seterusnya menyebabkan AK surplus. Sebaliknya jika rd<rf, maka aliran keluar modal>aliran masuk modal, maka AK akan jadi defisit. Walau bagaimanapun, sejauh mana/sebesar mana kemasukan/aliran keluar modal adalah bergantung kepada kepekaan aliran modal terhadap kadar bunga/keanjalan keluk BP. Dengan kata lain, keanjalan keluk BP dipengaruhi oleh keanjalan aliran modal terhadap kadar bunga.

A121

12

Terdapat 4 situasi yang berbeza bagi keluk BP: 1) Aliran modal sgt peka terhadap r/BP anjal sempurna (aliran modal sempurna) r

r0

BP

A121

13

2) Aliran modal peka terhadap r/BP lebih anjal daripada LM (aliran modal tak sempurna) r

BP

A121

14

3) Aliran modal kurang peka terhadap r/BP curam daripada LM (aliran modal tak sempurna)

r BP

A121

15

4) Aliran modal tidak peka langsung terhadap r/BP menegak (aliran modal sifar) r BP

A121

16

PENGENALAN Apabila perdagangan antarabangsa dilaksanakan, pembayaran urusniaga bagi eksport (X) dan import (M) perlu dibuat dengan menggunakan matawang negara yang terlibat. Keadaan ini akan mewujudkan permintaan (DD$) dan penawaran matawang asing (SS$) serta matawang domestik bagi negara-negara di dunia ini. DD$ dan SS$ dan domestik ini akan diperdagangkan dalam pasaran pertukaran asing. Dalam bab imbangan pembayaran, pengaliran masuk wang bagi semua aktiviti ekonomi seperti eksport akan mewujudkan DDrm dan SS$ (penduduk asing terpaksa menjual/menawarkan matawang mereka bagi mendapatkan matawang domestik-RM untuk membayar harga barang eksport). Manakala pengaliran keluar wang seperti import akan mewujudkan SSrm dan DD$ (penduduk domestik terpaksa menjual/menawarkan matawang RM untuk membeli/mendapatkan $ bagi membayar harga barang import). Oleh kerana adanya DD$ dan SS$ ini, maka kadar pertukaran antara matawang perlu ditentukan dalam pasaran pertukaran asing.
A121 17

KADAR PERTUKARAN
-

Kadar pertukaran antara dua matawang adalah harga relatif matawang antara dua negara, iaitu harga suatu matawang yang dinyatakan dengan harga matawang negara lain. Kadar pertukaran boleh dinyatakan sebagai:

1) E

= RM/$1 = RM3.80/$1 = RM3.80 = $1

- Kadar pertukaran ini menunjukkan jumlah matawang domestik yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit matawang asing. - Dengan kata lain, harga matawang asing dalam sebutan matawang domestik.

A121

18

KADAR PERTUKARAN (samb..) - Kadar pertukaran ini menunjukkan jumlah matawang domestik yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit matawang asing. - Dengan kata lain, harga matawang asing dalam sebutan matawang domestik. - Ia merupakan indirect quote (sebutan tak langsung) bagi RM kerana semakin E, semakin nilai RM dan semakin nilai $.

A121

19

KADAR PERTUKARAN (samb..) 2) E = 1/E = $/RM = $1/RM3.80 = RM1 = $0.263

- Kadar pertukaran ini menunjukkan jumlah matawang asing yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit matawang domestik. - Dengan kata lain, harga matawang domestik dalam sebutan matawang asing. - Ia merupakan direct quote (sebutan langsung) bagi RM kerana semakin E, semakin nilai RM dan semakin nilai $.

A121

20

KADAR PERTUKARAN (samb..)


-

Terdapat 2 istilah penting dalam kadar pertukaran: 1) Appreciation (kenaikan nilai matawang): -Iaitu nilai matawang domestik meningkat mengikut nilai matawang asing. i. E = RM/$: *Jika E , maka nilai RM (overvalued) dan nilai $ akan (undervalued). ii. E = $/RM: *Jika E , maka nilai RM dan nilai $ akan .

A121

21

KADAR PERTUKARAN (samb..) 2) Depreciation (kejatuhan nilai matawang): -Iaitu nilai matawang domestik menurun/jatuh mengikut nilai matawang asing. i. E = RM/$: *Jika E , maka nilai RM dan nilai $ akan ii. E = $/RM: *Jika E , maka nilai RM dan nilai $ akan .

A121

22

KADAR PERTUKARAN (samb..) Dua aktiviti yang melibatkan pasaran pertukaran asing ialah:
1)

Perdagangan antarabangsa: - Melibatkan X dan M barangan dan perkhidmatan (akaun semasa-CA). Pelaburan kewangan antarabangsa: - Melibatkan akaun modal-KA. -Contohnya warga asing yang terlibat dalam pelaburan bon, sekuriti atau saham tempatan.

2)

A121

23

Merupakan pasaran yang memperdagangkan matawang seluruh dunia. Di pasaran ini, pertukaran matawang akan dilakukan, maka wujudlah DD$ dan SS$ dan seterusnya E akan ditentukan. PASARAN PERTUKARAN ASING BAGI KES E = RM/$
E E SS$ 4.20 e0 e1 DD$ Q0 Q1 Q$ Q0
A121

4.20 e0

e1

3.80

3.80

Q1

Q$

24

PASARAN PERTUKARAN ASING BAGI KES E = RM/$ (samb..)


-

Keluk DD$ bercerun negatif. Bila E , Q$ akan . Ini disebabkan bila E , dengan andaian ceteris paribus, nilai RM akan dan nilai $ akan . Nilai $ , menunjukkan harga barang import jadi lebih mahal, DDM akan dan seterusnya kuantiti DD$ akan . Keluk SS$ bercerun positif. Bila E , Q$ akan . Ini disebabkan bila E , dengan andaian ceteris paribus, nilai RM akan dan nilai $ akan . Nilai RM , menunjukkan harga barang eksport jadi lebih murah, DDX akan dan seterusnya kuantiti SS$ akan .

A121

25

PASARAN PERTUKARAN ASING BAGI KES E = $/RM @1/E

1/E

1/E SSRM e0 e1 DDRM Q0 Q1 Q

1/3.80
0.263

1/3.80
0.263

e1 e0 Q0 Q1 Q

1/4.20
0.238

1/4.20
0.238

A121

26

PASARAN PERTUKARAN ASING BAGI KES E = $/RM @1/E(samb..)


-

Keluk DDRM bercerun negatif. Bila 1/E , QRM akan . Ini disebabkan bila 1/E , dengan andaian ceteris paribus, nilai RM akan dan nilai $ akan . Nilai RM , menunjukkan harga barang eksport jadi lebih mahal, DDX akan dan seterusnya kuantiti DDRM akan . Keluk SSRM bercerun positif. Bila 1/E , QRM akan . Ini disebabkan bila 1/E , dengan andaian ceteris paribus, nilai RM akan dan nilai $ akan . Nilai $ , menunjukkan harga barang import jadi lebih murah, DDM akan dan seterusnya kuantiti SSRM akan .

A121

27

SISTEM KADAR PERTUKARAN DAN PENENTUAN KADAR PERTUKARAN KESEIMBANGAN

Sistem kadar pertukaran: satu set peraturan antarabangsa yang berkaitan dengan penentuan atau kadar pertukaran. Terbahagi kepada dua: 1. Sistem kadar pertukaran fleksibel (SPF) 2. Sistem kadar pertukaran tetap (SPT)

A121

28

SISTEM KADAR PERTUKARAN FLEKSIBEL (SPF)

Kadar pertukaran dalam sistem ini ditentukan oleh kuasa DD dan SS matawang asing atau domestik di pasaran tukaran asing. Tiada campurtangan kerajaan/bank pusat dalam penetapan kadar pertukaran. Penyelarasan akan berlaku secara automatik supaya imbangan pembayaran (BP) sentiasa berada dalam keseimbangan (BP=0).
E BP>0 @ E1 E0 E2 BP<0 @ Q1 BP defisit Q0 Q2 DD$ BP surplus SS$

e BP=0

A121

29

SISTEM KADAR PERTUKARAN FLEKSIBEL (SPF)

Kadar pertukaran keseimbangan tercapai di E0, iaitu semasa kuantiti DD$ = SS$. Pada tingkat kadar pertukaran melebihi/di atas kadar pertukaran keseimbangan, iaitu E1, berlaku lebihan SS$ (kuantiti SS$ > kuantiti DD$). Ini mendorong kadar pertukaran untuk kembali jatuh kepada kadar pertukaran keseimbangan. Pada tingkat kadar pertukaran kurang/di bawah kadar pertukaran keseimbangan, iaitu E2, berlaku kekurangan/lebihan DD$ (kuantiti DD$ > kuantiti SS$). Ini mendorong kadar pertukaran untuk kembali naik kepada kadar pertukaran keseimbangan.

A121

30

SISTEM KADAR PERTUKARAN FLEKSIBEL (SPF) PERUBAHAN KADAR PERTUKARAN DI BAWAH SPF

Nilai kadar pertukaran keseimbangan akan berubah jika berlaku perubahan ke atas faktor yang mempengaruhi DD$ dan SS$. Antara faktor tersebut ialah:

1. Citarasa terhadap barang import /Y penduduk dalam negara / inflasi atau harga barang domestik / rf > rd, DDM , DD$ dan sebaliknya.
E SS$0 E1

E0
DD$1 DD$0 Q0 Q1
A121

Q$
31

SISTEM KADAR PERTUKARAN FLEKSIBEL (SPF) PERUBAHAN KADAR PERTUKARAN DI BAWAH SPF (samb..)

2. Y penduduk asing / harga barang domestik atau barang eksport murah/ rd > rf, DDX , SS$ dan sebaliknya.

SS$0 SS$1

E0

E1

DD$0 Q0 Q1
A121

Q$
32

SISTEM KADAR PERTUKARAN TETAP (SPT)


Kadar pertukaran dalam sistem ini ditentukan oleh kerajaan/bank pusat. Kadar pertukaran yang ditetapkan mungkin lebih tinggi atau rendah daripada kadar pertukaran keseimbangan.
E BP>0 SS$

E1
E0 E2 BP<0 e0 BP=0

DD$
Q1 Q0 Q2 Q$

A121

33

SISTEM KADAR PERTUKARAN TETAP (SPT) E1: SS$ > DD$ / DDRM > SSRM / X > M

Penetapan KP lebih tinggi daripada KP keseimbangan tercapai di E1, bermaksud E , nilai $ dan nilai RM . Nilai RM , barang domestik murah, x . Nilai $ , barang import mahal, m . x > m menyebabkan akaun semasa (CA) , BP > 0 @ surplus. Untuk mengatasi masalah surplus (lebihan SS$), bank pusat akan membeli lebihan SS$ untuk menetapkan KP di E1. Bila bank pusat/kerajaan beli lebihan SS$, rizab asing negara akan , Ms .

A121

34

SISTEM KADAR PERTUKARAN TETAP (SPT) E2: DD$ > SS$ / SSRM > DDRM / M > X

Penetapan KP kurang daripada KP keseimbangan tercapai di E2, bermaksud E , nilai $ dan nilai RM . Nilai RM , barang domestik mahal, x . Nilai $ , barang import murah, m . m > x menyebabkan akaun semasa (CA) , BP < 0 @ defisit. Untuk mengatasi masalah defisit (lebihan DD$), bank pusat akan menjual $ untuk menetapkan KP di E2. Bila bank pusat/kerajaan jual $ dan menarik RM dari edaran, rizab asing negara akan , Ms .

A121

35

Berdasarkan model IS-LM yang lalu, kita akan menganalisa keseimbangan BP dalam konteks IS-LM yang luas melalui model IS-LMBP. Andaian terhadap kecerunan keluk LM dan BP (samada curam atau landai) akan memberi implikasi berbeza. Kecerunan LM menunjukkan kepekaan Md terhadap r, manakala kecerunan BP menunjukkan kepekaan aliran modal terhadap r. Andaikan BP lebih anjal daripada LM (aliran modal tak sempurna), di mana perubahan r yang kecil akan memberi kesan yang besar kepada aliran modal antarabangsa.

A121

36

KESEIMBANGAN EKONOMI TERBUKA

Berlaku keseimbangan dalaman (IS=LM) dan keseimbangan luaran (BP=) secara serentak. Berlaku apabila keluk IS-LM-BP bersilang pada titik e0 (r0 , Y0 ) r LM BP r0

e0
IS Y0 Y

A121

37

KESEIMBANGAN EKONOMI TERBUKA :KETIDAKSEIMBANGAN LUARAN

Bagaimana sekiranya berlaku keseimbangan dalaman (IS=LM) tetapi tidak bersilang dengan BP? Ini dinamakan ketidakseimbangan luaran. r BP > 0 (BP surplus) (a) BP < 0 (BP defisit) (b)
LM BP LM

r0

e0
IS Y0 Y

r0

e0

BP

IS Y0
-Keseimbangan dalaman (IS=LM) tercapai di kiri/atas BP -Ketidakseimbangan luaran (BP > 0/BP surplus) -R0> r @ rd > rf, aliran modal masuk tinggi, akaun modal (KA) surplus, BP surplus. -Perlu turunkan r supaya keseimbangan tercapai.
A121 38

-Keseimbangan dalaman (IS=LM) tercapai di kanan/bawah BP -Ketidakseimbangan luaran (BP < 0/BP defisit) -r0< r @ rd < rf, aliran modal keluar tinggi, akaun modal (KA) defisit, BP defisit. -Perlu naikkan r supaya keseimbangan tercapai.

KESEIMBANGAN EKONOMI TERBUKA :ANALISIS DASAR PENSTABILAN Menganalisis keberkesanana dasar fiskal dan kewangan ke atas keseimbangan dalaman dan luaran dalam SPF dan SPT. Berbeza mengikut situsi berikut: a) DASAR KEWANGAN: 1. DK mengembang, SPT, aliran modal tak sempurna (BP landai) 2. DK mengembang, SPT, aliran modal tak sempurna (BP curam) 3. DK mengembang, SPT, aliran modal sempurna (BP melintang) 4. DK mengembang, SPT, aliran modal sifar (BP menegak) 5. DK mengembang, SPF, aliran modal tak sempurna (BP landai) 6. DK mengembang, SPF, aliran modal tak sempurna (BP curam) 7. DK mengembang, SPF, aliran modal sempurna (BP melintang) 8. DK mengembang, SPF, aliran modal sifar (BP menegak)

A121

39

KESEIMBANGAN EKONOMI TERBUKA :ANALISIS DASAR PENSTABILAN b) DASAR FISKAL: 1. DF mengembang, SPT, aliran modal tak sempurna (BP landai) 2. DF mengembang, SPT, aliran modal tak sempurna (BP curam) 3. DF mengembang, SPT, aliran modal sempurna (BP melintang) 4. DF mengembang, SPT, aliran modal sifar (BP menegak) 5. DF mengembang, SPF, aliran modal tak sempurna (BP landai) 6. DF mengembang, SPF, aliran modal tak sempurna (BP curam) 7. DF mengembang, SPF, aliran modal sempurna (BP melintang) 8. DF mengembang, SPF, aliran modal sifar (BP menegak)

A121

40

1) DK mengembang, SPT, aliran modal tak sempurna (BP landai) -Kesan akhir: , (tidak berkesan)
r LM0 LM1 r0 r1 BP0 e0 e1 IS0 Y0 Y1 Y
), berlaku ketidakseimbangan

-DK mengembang, Ms ,LM beralih ke kanan, (Y , r luaran-BP defisit. -BP defisit: - CA: Y , m - KA: r , CA defisit.

(rd<rf), aliran keluar tinggi , KA defisit.

- BP anjal, aliran keluar modal banyak sebab peka kpd r, keseluruhannya BP<0 @ defisit. -BP<0 = SS$<DD$, untuk kekalkan KP, kerajaan akan biayai deisit. -Kerajaan akan jual rizab asing, Ms , LM ke kiri.
A121 41

-Kesan akhir, dan , DK tidak berkesan tingkatkan Y.

2) DK mengembang, SPT, aliran modal tak sempurna (BP curam) -Kesan akhir: , (tidak berkesan)
r BP0 LM0 LM1 r0 r1 e0 e1 IS0 Y0
-DK mengembang, Ms luaran-BP defisit. -BP defisit: - CA: Y , m - KA: r

Y1

Y
), berlaku ketidakseimbangan

, LM beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

(rd<rf), aliran keluar modal , KA defisit.

- BP kurang anjal, aliran keluar modal tidak banyak sebab kurang peka kpd r, keseluruhannya BP<0 @ defisit. -BP<0 = SS$<DD$, untuk kekalkan KP, kerajaan akan biayai deisit. -Kerajaan akan jual rizab asing, Ms , LM ke kiri.
A121 42

-Kesan akhir, dan , DK tidak berkesan tingkatkan Y.

3) DK mengembang, SPT, aliran modal sempurna (BP horizontal) -Kesan akhir: , (tidak berkesan)
r LM0 LM1 r0 r1 e0 e1 IS0 Y0
-DK mengembang, Ms luaran-BP defisit. -BP defisit: - CA: Y , m - KA: r

BP0

Y1

Y
), berlaku ketidakseimbangan

,LM beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

(rd<rf), aliran keluar modal sangat tinggi , KA defisit.

- BP anjal sempurna, aliran keluar modal sangat tinggi kerana sangat peka terhadap r, keseluruhannya BP<0 @ defisit. -BP<0 = SS$<DD$, untuk kekalkan KP, kerajaan akan biayai deisit. -Kerajaan akan jual rizab asing, Ms , LM ke kiri.
A121 43

-Kesan akhir, dan , DK tidak berkesan tingkatkan Y.

4) DK mengembang, SPT, aliran modal sifar (BP menegak) -Kesan akhir: , (tidak berkesan)
r BP0 LM0 LM1

r0 r1

e0 IS0 Y0 Y1 Y
), berlaku ketidakseimbangan

-DK mengembang, Ms luaran-BP defisit. -BP defisit: - CA: Y , m - KA: r

, LM beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

(rd<rf), tiada aliran keluar modal , KA tidak berubah.

- BP tak anjal sempurna, aliran keluar modal sifar kerana sangat tidak peka kepada r, keseluruhannya BP<0 @ defisit. -BP<0 = SS$<DD$, untuk kekalkan KP, kerajaan akan biayai defisit. -kerajaan akan jual rizab asing, Ms , LM ke kiri.
A121 44

-Kesan akhir, dan , DK tidak berkesan tingkatkan Y.

5) DK mengembang, SPF, aliran modal tak sempurna (BP landai) -Kesan akhir: Y , r (berkesan)
r LM0 LM1

BP0
r0 r2 r1 e0 e1 IS0 Y0 Y1 Y2

e2 BP1

IS1 Y
), berlaku ketidakseimbangan

-DK mengembang, Ms , LM beralih ke kanan, (Y , r luaran-BP defisit. -BP defisit: - CA: Y , m , CA defisit.

- KA: r (rd<rf), aliran keluar modal tinggi, KA defisit. - BP anjal, aliran keluar modal banyak sebab peka kpd r, keseluruhannya BP<0 @ defisit (KP berada di bawah KP*). -SPF mendorong KP naik, nilai RM -(x-m) , CA , BP ke kanan.
A121 , DK berkesan tingkatkan Y. 45

, Px

,x

, (x-m)

, IS ke kanan.

-Kesan akhir, dan Y

6) DK mengembang, SPF, aliran modal tak sempurna (BP curam) -Kesan akhir: Y , r (berkesan)
r BP0 LM0 BP1 r0 r2 r1 e0 e1 IS0 Y0 Y1 Y2
-DK mengembang, Ms luaran-BP defisit. -BP defisit: - CA: Y , m

LM1

e2

IS1 Y
), berlaku ketidakseimbangan

, LM beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

- KA: r (rd<rf), aliran keluar modal tinggi, KA defisit. - BP tak anjal, aliran keluar modal sedikit sebab kurang peka kpd r, keseluruhannya BP<0 @ defisit (KP berada di bawah KP*). -SPF mendorong KP naik, nilai RM -(x-m) , CA , BP ke kanan. dan Y
A121 , DK berkesan tingkatkan Y. 46

, Px

,x

, (x-m)

, IS ke kanan.

-Kesan akhir, r

7) DK mengembang, SPF, aliran modal sempurna (BP melintang) -Kesan akhir: Y , (berkesan)
r LM0 LM1 r0 r1 e0 e1 IS0 Y0 Y1 Y2
-DK mengembang, Ms luaran-BP defisit. -BP defisit: - CA: Y , m

e2

BP0

IS1 Y
), berlaku ketidakseimbangan

, LM beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

- KA: r (rd<rf), aliran keluar modal tinggi, KA defisit. - BP anjal sempurna, aliran keluar modal sangat tinggi sebab sangat peka kpd r, keseluruhannya BP<0 @ defisit (KP berada di bawah KP*). -SPF mendorong KP naik, nilai RM -BP tidak berubah kerana rd=rf. -Kesan akhir, dan Y
A121 , DK berkesan tingkatkan Y. 47

, Px

,x

, (x-m)

, IS ke kanan.

8) DK mengembang, SPF, aliran modal sifar (BP menegak) -Kesan akhir: Y , (berkesan)
r BP0 BP1 LM0 LM1 r0 r1 e0 e1 IS0 Y0 Y1 Y2
-DK mengembang, Ms luaran-BP defisit. -BP defisit: - CA: Y , m

e2

IS1 Y
), berlaku ketidakseimbangan

, LM beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

- KA: r (rd<rf), tiada aliran keluar modal, KA tidak berubah. - BP tak anjal sempurna, tiada aliran keluar modal sebab sangat tidak peka kpd r, keseluruhannya BP<0 @ defisit (KP berada di bawah KP*). -SPF mendorong KP naik, nilai RM -(x-m) , CA , BP ke kanan.
A121 , DK berkesan tingkatkan Y. 48

, Px

,x

, (x-m)

, IS ke kanan.

-Kesan akhir, dan Y

9) DF mengembang, SPT, aliran modal tak sempurna (BP landai) -Kesan akhir: Y , r (berkesan)
r LM0 LM1

r1 r2 r0

e1
e0 e2

BP0

IS1 IS0 Y0 Y1 Y2
-G @ T surplus. , IS beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

Y
), berlaku ketidakseimbangan luaran-BP

-BP surplus: - CA: Y , m - KA: r

(rd>rf), aliran masuk modal tinggi, KA surplus.

- BP anjal, aliran masuk modal banyak sebab peka kpd r, surplus dlm KA mampu atasi defisit dlm CA, keseluruhannya BP>0 @ surplus (KP berada di atas KP*). -Kerajaan akan beli lebihan SS$, Ms , LM ke kanan.
49

-Kesan akhir, r

dan Y

A121 , DF berkesan tingkatkan Y.

10) DF mengembang, SPT, aliran modal tak sempurna (BP curam) -Kesan akhir: Y , r (berkesan)
r BP0 LM1 LM0

r2 r1 r0

e2
e1 e0 IS1 IS0 Y0 Y2 Y1 Y
), berlaku ketidakseimbangan luaran-BP

-G @ T defisit.

, IS beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

-BP defisit: - CA: Y , m - KA: r

(rd>rf), aliran masuk modal sedikit, KA surplus.

- BP tak anjal, aliran masuk modal kurang sebab kurang peka kpd r, defisit dalam CA mampu atasi surplus dalam KA, keseluruhannya BP<0 @ defisit (KP berada di bawah KP*). -Kerajaan akan biayai kekurangan $ melalui penjualan rizab asing, Ms , LM ke kiri.
50

-Kesan akhir, r

dan Y

A121 , DF berkesan tingkatkan Y.

11) DF mengembang, SPT, aliran modal sempurna (BP melintang) -Kesan akhir: Y , (berkesan)
r LM0 r1 r0 e1 e0 e2 IS1 IS0 Y0
-G @ T surplus.

LM1 BP0

Y1 Y2

Y
), berlaku ketidakseimbangan luaran-BP

, IS beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

-BP surplus: - CA: Y , m - KA: r

(rd>rf), aliran masuk modal sangat tinggi, KA surplus.

- BP anjal sempurna, aliran masuk modal sangat tinggi kerana sangat peka kpd r, surplus dlm KA mampu atasi defisit dalam CA, keseluruhannya BP>0 @ surplus (KP berada di atas KP*). -Kerajaan akan beli lebihan SS$, Ms , LM ke kanan.
51

-Kesan akhir, dan Y

A121 Y. , DF berkesan tingkatkan

12) DF mengembang, SPT, aliran modal sifar (BP menegak) -Kesan akhir: , r (tidak berkesan)
r BP0 e2 e1 e0 IS1 IS0 Y0
-G @ T defisit.

LM1 LM0

r2 r1 r0

Y1

Y
), berlaku ketidakseimbangan luaran-BP

, IS beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

-BP defisit: - CA: Y , m - KA: r

(rd>rf), tiada aliran modal masuk, KA tidak berubah.

- BP tak anjal sempurna, tiada aliran masuk modal sebab tidak peka langsung kpd r, keseluruhannya BP<0 @ defisit (KP berada di bawah KP*). -G akan biayai kekurangan $ melalui penjualan rizab asing, Ms , LM ke kiri.
52 A121 dan , DF tidak berkesan tingkatkan Y.

-Kesan akhir, r

13) DF mengembang, SPF, aliran modal tak sempurna (BP landai) -Kesan akhir: Y , r (berkesan)
r LM0 BP1 BP0

r1 r2 r0

e2 e0

e1

IS0 Y0 Y2 Y1
-G @ T surplus.

IS2

IS1

Y
), berlaku ketidakseimbangan luaran-BP

, IS beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

-BP surplus: - CA: Y , m - KA: r

(rd>rf), aliran masuk modal tinggi, KA surplus.

- BP anjal, aliran masuk modal tinggi sebab peka kpd r, surplus dalam KA mampu atasi defisit dalam CA, keseluruhannya BP>0 @ surplus (KP>KP*). -SPF mendorong KP , nilai RM , Px ,x @m , (x-m) , IS ke kiri.
53

-(x-m)

, BP ke kiri, kesan akhir, r

dan Y A121 , DF berkesan tingkatkan Y.

14) DF mengembang, SPF, aliran modal tak sempurna (BP curam) -Kesan akhir: Y , r (berkesan)
r BP0 BP1

r1 r2 r0

e1
e0 e2 IS2

LM0

IS1 IS0 Y0 Y1 Y2
-G @ T defisit. , IS beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

Y
), berlaku ketidakseimbangan luaran-BP

-BP defisit: - CA: Y , m - KA: r

(rd>rf), aliran masuk modal sedikit, KA defisit.

- BP tak anjal, aliran masuk modal sedikit sebab kurang peka kpd r, keseluruhannya BP<0 @ defisit (KP<KP*). -SPF mendorong KP -(x-m) , nilai RM , Px ,x @m , (x-m) , IS ke kanan.
54

, BP ke kanan, kesan akhir, r

dan Y , DF berkesan tingkatkan Y.


A121

15) DF mengembang, SPF, aliran modal sempurna (BP melintang) -Kesan akhir: , (tidak berkesan)
r LM0 r1 r0 e0 IS1 IS0 Y0 Y1
-G @ T surplus. , IS beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

e1
BP0

Y
), berlaku ketidakseimbangan luaran-BP

-BP defisit: - CA: Y , m - KA: r

(rd>rf), aliran masuk modal sangat tinggi, KA surplus.

- BP anjal sempurna, aliran masuk modal sangat tinggi sebab sangat peka kpd r, keseluruhannya BP>0 @ surplus (KP>KP*). -SPF mendorong KP , nilai RM , Px ,x @m , (x-m) , IS ke kiri.
55

-BP tetap kerana rd=rf, kesan akhir, dan , DF tidak berkesan tingkatkan Y.
A121

16) DF mengembang, SPF, aliran modal sifar (BP menegak) -Kesan akhir: Y , r (berkesan)
r BP0 BP1 LM0 r2 r1 r0 e0 e1 e2

IS0 Y0 Y1 Y2
-G @ T defisit.

IS2 IS1 Y
), berlaku ketidakseimbangan luaran-BP

, IS beralih ke kanan, (Y , r , CA defisit.

-BP defisit: - CA: Y , m - KA: r

(rd>rf), tiada aliran masuk modal, KA tidak berubah.

- BP tak anjal sempurna, aliran masuk modal tiada sebab tidak peka langsung kpd r, keseluruhannya BP<0 @ defisit (KP<KP*). -SPF mendorong KP -(x-m) , nilai RM , Px ,x @m , (x-m) , IS ke kanan.
56

, BP ke kanan, kesan akhir, r

dan Y , DF berkesan tingkatkan Y.


A121