Sie sind auf Seite 1von 8

Sabirne jame, septicke jame i upojni bunari Primjeri zadataka

1
a) Sabirna jama
Teoretski dio:
Sabirne jame se moraju raditi kad u blizini nema nijednog vodotoka, a ni upijanje u tlo nije
moguce zbog zagadenja podzemne vode. Takava sabirna jama je ranije cesto gradena za ,suhe'
vode (fekalije). To je nepropusna jama od cvrstog materijala bez preljeva. Kad se napuni, sadraj
se ispumpa i odnosi. Gradi se pravokutnog (Slika 1.) ili krunog oblika, s udubljenjem za usisnu
koaru pumpe. Zidovi se izvode od betona, opeke ili kamena. Pokrov se izvodi od AB ploce s
otvorom za poklopac koji sluzi da hermeticki zatvori jamu zbog smrada.
Sabirne jame su preteno velike i skupe (zahtijevaju cesta praznjenja). Dimenzioniranje se
vri prema potronji vode.
Kompromis se moze uciniti tako da se Iekalna i kuhinjska voda ( cca. 48), kao
najtruljivija i najopasnija za zdravlje, ulije u sabirnu jamu, a ostala (od umivanja, kupanja i pranja
rublja cca. 52) da se preko taloznica ulije u procjedni rov ili upojnicu. U tom slucaju cijev na
kanalska mrea se mora razdvojiti.
Slika 1. Sabirna jama.
Napomena:
Samo se po sebi razumije da se odstranjivanje i deponiranje sanitarne otpadne vode iz
fama mora tako uciniti da ne dode do :agadenfa pod:emne vode na nekom drugom mfestu. Ona se
ne smije ulijevati u vodotok ili podzemlje.
Sabirne jame, septicke jame i upojni bunari Primjeri zadataka
2
Zadatak 1.
Za cetveroclanu obitelj (4 osobe) s potronjom vode od 100 l/stan./dan treba izraditi:
1. sabirnu jamu za svu vodu(pranjenje jedanput godinje);
2. sabirnu jamu za fekalne i kuhinjsku vodu; a upijanje za ostalu vodu.
Rjeenje:
1. 4*100 l (potronja vode po stanovniku na dan) *365 dana =146000 l; tj. sabirna jama ima
V = 146,00 m
3
.
2. 4*0,48*100 l (48% od potronja vode po stanovniku na dan) *365 dana =70000 l; tj.
sabirna jama ima V =70,00 m
3
.
- talonica za ostalu vodu s poludnevnim taloenjem ima zapremninu:
4*0,52*100 l * (365 dana/2) =38000 l; tj. talonica ima V = 38,00 m
3
.
b) Septicke jame
Teoretski dio:
Septicke jame su nepropusno izradeni rezervoari od betona, opeke ili kamena ispod
povrine zemlje u kojima se odvija djelomicno prociscavanje otpadne vode. Nakon septickih jama
voda se uputa u vodne resurse ili teren (potivati dane pravilnike). U njih se otpadna voda iz
kuce neposredno ulijeva putem kanala.
Procesi koje se desavaju u septickoj jami:
1. Taloenje,
2. Bioloki procesi razgradnje organske tvari nedovreni.
U septickoj jami voda se ne prociscava potpuno jer je to neekonomicno. U njoj voda se
zadrava 2-3 dana i za to vrijeme cestice se taloze, masti isplivavaju i stvaraju koru, a koloidne
cestice u toku anaerobnog procesa od zelatinastih koje bi zaguile pore postaju neelatinaste i lako
prodiru u zemljite. Na taj nacin otpadna voda je oslobodena masti i taloga i s promijenjenim
svojstvima koloidase moze jako dugo upijati u tlo gdje se dalje vrsi njeno prociscavanje.
Prema njemackim propisima broj komora se krece od 2 do 4. najmanji septici (do 15 osoba)
imaju obicno dvije komore, a veci (15 do 100 osoba) 4 komore, s odnosima zapremnina kao na
slici 2.
Slika 2. Brof i velicina komora u septiku.
Sabirne jame, septicke jame i upojni bunari Primjeri zadataka
3
Dubina vode za pojedine septike dana je u sljedecoj tablici:
Korisna zapremnina
septika
Z u l
Maksimalno
dozvoljena dubina
vode
h
k
u m
3000...4000 1,5
>4000...10000 2,2
>10000...50000 2,5
>50000 3,0
Tablica 1. Dozvoljene dubine vode u septicima.
Dimenzioniranje septika se vri prema broju osoba ili prema broju soba. Broj soba se
smatra stalnijom brojkom nego broj osoba koji se cesto mijenja, ali se ipak cesce primijenjuje
dimenzioniranje po broju osoba (na svaku sobu dolaze po 2 osobe).
U tablici 2 dan je pregled osnovnih podataka za dimenzioniranje septika u nekoliko
zemalja:
Drava
Potronja
vode po
osobi na dan
l
Zapremnina
septika po
osobi
l
Maksimalno
dozvoljena
velicina
septika
l
Zadravanje
vode
l
Njemacka 150 300 3000 2
Austrija 150 400 3000 2,67
vicarska 170 500 3000 2,94
SAD 200 500 2800 2,5
Tablica 2. Pregled osnovnih podataka za dimenzioniranje septika u nekoliko zemalja.
dan na osobi po vode potronja
osobi po septika zapremnina
vode e zadravanj
_ _ _ _ _
_ _ _
_ =
Za broj osoba u stambenim zgradama uzima se broj koji moe normalno stanovati u
pojedinim stanovima (broj spavacih soba * 2), ali najmanje 4 osobe po stanu. Za druge zgrade
uzima se ekvivalent za jednu osobu prema tablici 3.
Vrsta zgrade Ekvivalent jedne
osobe
Kina 30 mjesta
Biroi, upravne zgrade 3 zaposlenika
Bolnice 0,5 postelje
Gostionice 3 mjesta
Izletnicke gostionice 15 mjesta
Hoteli 1 postelja
Internati 1 postelja
Kampovi 2 osobe
Klubovi 10 posjetioca
Ljecilista 0,5 postelje
Moteli 1 postelja
Vrtici 5 djece
Radionice 2 zaposlenika
Restorani 3 mjesta
Ostatak tablice je na iducoj stranici
Sabirne jame, septicke jame i upojni bunari Primjeri zadataka
4
Dvorane za skupove 30 mjesta
Sportske dvorane 30 mjesta
Sportska igralita 30 mjesta
kole (jedna smjena) 10 ucenika
kole s tuevima 5 ucenika
Trgovine 3 zaposlenika
Tvornice (bez tehnoloke vode) 2 zaposlenika
Upravne zgrade 3 zaposlenika
Tablica 3. Ekvivalenti za dimenzioniranje septika.
Ako se zna broj osoba koji boravi u zgradi, dimenzioniranje septika se moe provesti prema
tablici 4.
Maksimalni broj UJ
*
i q
**
Pojedinacni
stanovi,
broj spavacih
soba
1)
Stambene
zgrade
2)
,
broj stanova
sa po 1
spavacom
sobom
UJ
3)
q
l/s
Kapacitet
septika
l
Udio
Po ulijevnoj
jedinici
l/UJ
1...2 15 0,69 3000 200 (3000/15)
3 20 0,88 3800 190
4 2 25 1,10 4500 180
5 ili 6 3 33 1,35 5700 172
... 4 45 1,67 7500 168
... 5 55 1,82 8500 155
... 6 60 2,08 9500 158
... 7 70 2,28 10500 150
... 8 80 2,41 11500 143
... 9 90 2,58 12500 139
... 10 100 2,72 13500 135
1) Za svaku spavacu sobu vise, dodati po 570 l na kapacitet septika.
2) Za svaki stan iznad 10 dodati po 950 l vie.
3) Za savku UJ iznad 100 dodati po 95 l vie.
Tablica 4. Kapacitet septika prema broju stanova i uljevnih jedinica.
* UJ (ulifeva fedinica). kolicine otpadne vode kofe otfecu i: sanitarnih i drugih uredafa u fedinici
vremena izraene su u UJ. 1UJ = 0,47 l/s. vidi tablicu 5.
** q max. protok po UJ.
Npr.: Za 10 ili 12 osoba u zgradi (Pojedinacni stanovi-broj spavacih soba: 5 ili 6) imamo
kapacitet septicke jame 5700 litara tj. 5,7 m
3
.
Uredaji
Broj
uljevnih
jedinica
UJ
Najmanji
promjer
sifona
mm
B Bide 1 40
U Umivaonik 1 40
K Kada 2 40
T Talonik za pijesak 6 70
P Pumpa 32 -
.... .... ....
Tablica 5. Ulifevne fedinice sanitarnih uredafa i promferi sifona.
Sabirne jame, septicke jame i upojni bunari Primjeri zadataka
5
Primjeri dimenzioniranja septika:
Primjer 1.
Na slici 3 je dan presjek i tlocrt najmanjeg dozvoljenog septika, korisne zapremnine Z =
3000 l, tj. za maksimalno 10 osoba po 300 l (zapremnina septika po osobi) ili 15 osoba po 200 l.
Odnos duine prema irini je 3,75:1.
Primjer 2.
Na slici 4 je septik korisne zapremnine Z =18000 l (60 osoba * 300 l po osobi), za
maksimalno 60 osoba s tri komore. Odnos duzine prema sirini je 3:1. Veza izmedu komora je
preljev, sirine 15 cm, s uronjenim pregacama. Poklopci su kruzni u ravnini tla.
Ovaj septik odgovara i za osnovnu kolu s 15 razreda, dvosobnim stanom i 6 zaposlenih:
15 razreda po 36 ucenika 540 ucenika,
Prema tablici 3 za skole je 10 ucenika ekvivalent za 1 osobu: 540/10 54 osobe.
Dvosoban stan ima 2*2 osobe =4 osobe.
6 zaposlenih ima po tablici 3 6/3 =2 osobe. Sveukopno to je 60 osoba (54+4+2=60).
Slika 3. Najmanji dozvoljeni septik.
Sabirne jame, septicke jame i upojni bunari Primjeri zadataka
6
Slika 4. Septik srednfe velicine :a 60 osoba.
c) Upojni bunari (kine upojne jame)
Teoretski dio:
Kine upojne jame (Slika 5.) zbog cestog nesklada izmedu velike kolicine oborina i
relativno male moci upijanja vode u tlo, moraju imati dovoljan akumulacijski prostor koji slui za
izravnanje izmedu dovoda i odvoda vode (infiltracije).
Za izracunavanje nepoznate kolicine kisnice upotrebljavaju se klimatoloski podaci o
oborinama, a moc upijanja tla se mjeri ispitnim postupcima.
Dimenzioniranje se moe vriti na osnovu obrasca prema Ponningeru:
- kolicina upijanja vode u tlo: min) / ( * *
1
2
m l v
F
f
n
q
u u
= ,
- akumulacijski prostor upojnice je: ) (
1000
* 0
3
m
F
S

= ,
Sabirne jame, septicke jame i upojni bunari Primjeri zadataka
7
gdje je: q
u
kolicina upijanja vode u l/m
2
min,
n faktor sigurnosti ( za krovove n =5; za tlo n =10.....15 ),
f horizontalna upojna povrina upojnice u m
2
,
F slivna povrina u m
2
,
v
u
izmjerena brzina upijanja u mm/min.
S akumulacijski prostor upojnice u m
3
,
A0 parametar za izracunavanje akumulacijskog prostora (Slika 6.).
Slika 5. Upojna jama.
Slika 6. Difagram :a i:racunavanfe kisnih upofnica.
12,4
0,068
q
u
(l/m2 min)
A0 ( l/m
2
)
Zadatak 2.
Sabirne jame, septicke jame i upojni bunari Primjeri zadataka
8
Kisne upojne jame se pretezno rade kruznog oblika zbog staticke i ekonomske osnove.
Cesto se rade na parkiralistima i uz ceste ali sa separatorom ulja i masti.
Zadatak 2.
Dimenzionirati kini upojni bunar za vodu s krova zgrade ako je zadano:
- Slivna povrina krova iznosi F =200 m
2
,
- Izabran je promjer jame D =1,20 m; povrine f =1,13 m
2
,
- Faktor sigurnosti n =5 (krovovi),
- Upojni sloj je krupan pijesak.
- Brzina upijanja na osnovu ispitivanja iznodi v
u
=60 mm/min.
Rjeenje:
Prema jednadbi; . min / 068 , 0 60 *
200
13 , 1
*
5
1
* *
1
2
m l v
F
f
n
q
u u
= = =
Sa dijagrama na slici 2 se za kolicinu 0,068 dobiva A0 12,4 l/m
2
.
Potreban akumulacijski prostor je: . 48 , 2
1000
200 * 4 , 12
1000
* 0
3
m
F
S = =

=
Dubina upojnice je: . 20 , 2
13 , 1
48 , 2
m
f
S
d = = =