You are on page 1of 59

Parne kosti ljudskog skeleta

Razlikovanje kostiju lijeve i desne strane tijela

Parne kosti glave


Os parietale (tjemene kosti) Os temporale (sljepoone kosti) Maxilla (gornja vilica) Os zygomaticum (lina kost- jagodina kost) Os lacrimale (suzna kost) Os nasale (nosna kost)

Tjemena kost (os parietale)

Konkavna sutura je okrenuta prema dole. Kada su prisutni otvori na parijetalnoj kosti oni su uvijek smjeteni u stranjoj treini sagitalne suture. Najdublje nareckana sutura je lambdoidna sutura koja je uvijek orijentirana prema stranjoj strani glave.

Os temporale

U anatomskom poloaju processus zigomaticus uvijek je usmjeren prema naprijed, a mastoid prema dole. Processus stiloideus usmjeren je prema dole. Fossa mandibularis je ispred vanjskog unog otvora. Squama ossis temporale je prema gore.

MAXILA
Maxila je jednostavna kost za orijentaciju. Najvei sinusi smjeteni su u gornjoj vilici. Ostale kosti sa sinusima su: os frontale os sphenoidale i os zygomaticum. Foramen incisivum je u sredinjoj liniji. Processus zygomaticus se protee od sredinje linije prema vani.

Scapula

Razlikovanje desne i lijeve scapule


Scapulu uzmemo u ruku za spinu tako da je spina okrenuta prema naem tijelu, a konkavni rub scapule prema vani. Procesus coracoidenus i acromion su na gornjoj strani kosti i usmjereni u stranu sa koje dolazi skapula.

Clavicula

Tuberculum conoideum

Lijeva i desna Clavicula


Klavikula je parna kost smjetena na prednjoj strani grudnog koa, neposredno iznad prvog rebra. Prema sredini je spojena sa grudnom kosti a prema vani sa scapulom. Sternalni (grudni) dio kosti je zaobljen, a rameni dio kosti je zaravnjen (spljoten). Tuberculum conoideum je na ramenom dijelu kosti, orijentiran prema dolje i straga.

Rebra
Glavica rebra uvijek prema leima; tuberkulum prema dole. Zaobljeni rub s gornje srane Otri, sa usjekom za meurebarnu arteriju, prema dolje

Stranu prvog rebra odreujemo tako da rebro spustimo na stol, glava rebra treba da je oslonjena na stol, kada je rebro orijentirano kao u tijelu. Sa glavom rebra prema dolje, usjeci za subklavikularnu venu i arteriju su na gornjoj strani rebra.

Prvo rebro

HUMERUS nadlaktina kost

Humerus je najdua duga kost ruke. Proksimalno se uzglobljava sa skapulom, a distalno sa radijusom i ulnom formirajui lakatni zglob. Na gornjem kraju humerusa su: glava, vrat i dva tuberkuluma. Na donjem kraju: dva epikondila (unutarnji i vanjski i zglobne plohe za radijus (capitulum radii) i ulnu (trochlea).

Intertubercularni usjek je na donjoj, vanjskoj strani kosti. Ovo je mjesto hvatita duge tetive bicepsa. Nutritivni kanal je lociran medijalno u srednjoj treini kosti i inklinira prema distalno (dole). Vaan je za orijentaciju o strani s koje dolazi kost kada imamo samo fragmenat tijela kosti bez krajeva.

Kada se humerus dri u anatomskom poloaju sa glavom humerusa prema nama i prednjom povrinom prema gore, glava humerusa je uvijek usmjerena medijalno (unutra), suprotno od strane sa koje kost dolazi. Interkondilarni usjek je orijentiran prema naprijed, na vanjskoj strani kosti, tj. na strani sa koje kost dolazi. Isto je i sa capitulumom i lateralnim epicondilom.

Radijus
Radijus je kost na vanjskoj strani podlaktice i krai je od ulne. Distalni kraj kosti je konkavan za uzglobljavanje sa os naviculare i os lunatum i medijano sa ulnom, (ulnarni usjek) . Proksimalni kraj je manji od distalnog a formira ga glavica radijusa.

Kada radijus drimo u anatomskom poloaju, sa glavom radijusa prema sebi, nutritivnim otvorom naprijed, distalno (prema dole) i lateralno (prema vani) je procesus stiloideus radii. Tuberositas radii i ulnarni usjek su uvijek medijalno (prema unutra), odnosno ako se nae na desnoj strani radijusa koji drimo, znai da je to radijus sa lijeve strane tijela.

Ulna
Duga kost na medijalnoj strani podlaktice. Proksimalno sa humerusom ini lakat, a lateralno zglob sa radijusom. Distalno se uzglobljava sa radijusom i indirektno sa kostima karpusa.

Proksimalni kraj je najjai i najdeblji dio ulne. Na njemu je olekranon kojem odgovara fossa olecranii humerusa. Radijalni usjek na lateralnoj strani procesus coronoidusa je mjesto uzglobljavanja sa glavicom radijusa.

Tijelo ulne ima tri strane ali se pri kraju zaobljava i postaje glatko i zaobljeno te formira glavu ulne. Processus stiloideus ulne orijentiran je prema medijalno i straga.

Drei ulnu u priblino anatomskom poloaju, sa njenim gornjim krajem usmjerenim prema sebi i polumjeseastim usijekom prema gore, radijalni usjek, nutririvni foramen i meukotani greben su orjentirani prema strani sa koje ulna dolazi.

Zdjelica

Zdjelina kost

Svaka zdjelina kost sastoji se od tri dijela, koja su u ranim godinama ivota odvojeni i ujedinjuju se u odrasloj dobi:
Ilium Ischium Pubis

Drei kost u ruci u priblino anatomskom poloaju, ilium je okrenut prema stranjoj strani, pubis prema naprijed, veliki ischiadini usjek prema dole, acetabulum (zgloba za femur) prema vani, odnosno prema onoj strani tijela sa koje je kost. Zglobna ploha za krstanu kost je prema unutra (medijalno) Pubis je straga gladak a hrapaviji prema naprijed.

Femur
Najdua i najvea ljudska kost Proksimalno sa zdjelinom kosti ini kuk a distalno sa tibijom koljeno.

Kada kost drimo u priblino anatomskoj poziciji glava femura je gore i medijalno odnoso na suprotnoj strani od strane sa koje je kost.

Ako imamo samo tijelo femura orijentiramo se prema nutritivnom otvoru koji je na stranjoj strani femura i inklinira prema glavi. Linea aspera inklinira prema distalno i u suprotnu stranu od strane sa koje je kost. Patelarna zglobna ploha je via na onoj strani sa koje je kost. Interkondilarna fossa je straga.

Patela

Tibija

Proksimalni kraj tibije ima dvije zglobne plohe za zglob sa femurom. Fibularna zglobna ploha je na strani sa koje kost dolazi. Medijalni maleolus prema unutra, odnosno na suprotnoj strani od one sa koje kost dolazi.

Kada imamo samo distalni kraj tibije, posmatramo maleolus koji je gledajui s medijalne strane usmjeren prema naprijed.

Fibula
Kost na vanjskoj strani potkoljenice Najtanja od svih dugih kostiju Proksimalno ini zglob sa tibijom, a distalno sa tibijom i sa talusom. U anatomskom poloaju zglobne plohe na oba kraja fibule su na suprotnoj strani od strane tijela sa koje je fibula.

Kada imamo samo gornji dio kosti processus styloideus je uvijek na strani sa koje kost dolazi. Maleolarna fossa, veliko udubljenje na distalnom kraju fibule, ispod i iza zglobne plohe uvijek je usmjereno prema dole i straga.

TALUS

Talus
Sa gornje strane je zglobna ploha za tibiju. Sa svojom donjom stranom lei na calcaneusu. Sa strana su zglobne plohe za dva maleolusa (tibijalni i fibularni). Naprijed je u kontaktu sa navicularnom kosti

Stranu sa koje je talus odredimo tako da konveksnu stranu talusa okrenemo prema gore, a glavu talusa naprijed. Uglasta strana pokazuje stranu tijela sa koje je talus.

Calcaneus petna kost


Glavu kalkaneusa okrenemo prema sebi Sve zglobne plohe su na gornjoj strani i sprijeda. Sustentaculum tali je na suprotnoj strani od strane sa koje dolazi kost.