Sie sind auf Seite 1von 255

v HIRAMOV KLJUC Faraoni, slobodni zidari i otkrie tajni Is!

sovi svitaka C risto" er Kni# t $ Robert Lo%as &AKLA'&IK ()*ARI +RA', -a rzakladnika -dravko Cik!.a Uredni/i biblioteke 0o1i/a i -dravko Cik!.a Likovno rje.erzje rzaslovni/e 0o1i/a Cik!.a )lika na naslovni/i Robert +ojevi 2revela Vlasta Mi ave/ +ra3i4ka "r"re%a MI5, -a#reb *isak 6 A7RO089 Co":ri; t < 9===8 C risto" er Kni# t $ Robert Lornas 9==>?2rvi "!ta tiskano ! Velikoj 0ritaniji 9==>8 Co":ri@ t za rvatski jezik < ()*ARI +RA', -a#reb ABBB8 HIRAMOV KLJUC Faraoni, slobodni zidari i otkrie tajni Is!sovi svitaka )*ARI +RA' -a#reb, ABBB8 CD risto" er Kni# t and Robert Lo%asE * e Hira% Ke:F 2 arao s, Free%asons and t e 'is/over: o3 t e )e/ret )/rolls o3 Jes!s )va "rava "ridr1ana8 &ijedan dio knji#e ne s%ije se !"otrebljavati ili re"rod!/irati ! bilo koje% oblik! ili na bilo koji na4in, niti "o ranjivati ! baz! "odataka bilo ko?je# oblika ili na%jere bez "ret odne s!#lasnosti nakladnika, osi% ! sl!4aj! kratko# /itata, kriti4ki 4lanaka ili "redstavljanja8 &akladnikE ()*ARI +RA', -a#reb, Ja#ieva I 9 8G 8,8 HDI D;J;;J t9;HH;KD;;;i9;;; I3 'U);;J,DLtJ?; G FF8F,IFM;2;IC; Ir,r,t;/ /;;;F;88 8IN , GGG 8> =;? G;G;O i 8 P i # n8E 88GGG?8GGGGGGGG8GGGG8GGGG CI2 ? Katalo#iza/ija ! "!blika/iji &a/ionalna i sve!4ili.na knji1ni/a, -a#reb U'K B>9 8AQ>8>RB=9S AQA8= ; K&I+H*, C risto" er Hira%ov klj!4 E 3araoni, slobodni zidari i otkrie tajni Is!sovi svitaka T C risto" er Kni# t $ Robert Lo%as F U"revela Vlasta Mi ove/V8 ? -a#reb E )tari #rad, ABBB8 ? WQA str8 E il!str8 F AW /%8 ? R0iblioteka Hira%S 2rijevod djelaE * e Hira% Ke:8 ? Kazalo8 I)0& =PQ?>L9>?Ob?A l8 Lo%as, Robert WBBAAXB>A I)0& =PQ?>L9>?B>?A )adr1aj Uvod 99 98 Iz#!bljene tajne %asonerije 9Q 2!ka bes%isli/a 9W )iro%a.ni kandidat ! ze%lji t%ine 9L )krovite %isterije "rirode i znanosti AB *ra4ak svjetlosti A9 A8 *Ka#anje za"o4inje QA Odakle "otje4e RedO QA Hra% kralja )alo%ona Q> Q8 Vitezovi te%"lari WB &astajanje Reda WB 5to s! oni tra1iliO WA 2ravila Reda WW

2e4at Reda WL Or#aniza/ija Reda WX W8 Veza s #nosti/i%a P9 Rani /enzori kr.anstva P9 +nosti4ka Yvandelja P9 Uskrsn!e kod #nostika PQ P8 Is!s KristE Covjek, 0o#, %it ili %asonO P= Ostala rodenja od djevi/a P= +lavne #r!"e ! Jer!zale%! >X Cvrsti dokazi ! )vi/i%a s Mrtvo# %ora LA Is!sova obitelj L> Ro/;enje nove reli#ije LL P Z:!;!a rvla%!/;a :Q 0abilonsko s!1anjstvo 9=> -vi je8zda A%erike =W 2rorok &ovo# Jer!zale%a ABB -er!babelov ra% AB> >8 U "o4etk! 4ovjek stvori 0o#a == &ovi )avez s Ja vo% ABL Ydenski vrt == +radovi )!%era l Ol 998 2e.er 0oaza i Jakina A9W Ur, #rad Abra a%ov 9 O) )vi/i s Mrtvo# %ora A9W 0o;;, Kralj, )veenik i +raditelji 9BX &estala Knji#a o Makabej/i%a A9X Lik Abra a%a, "rvo# [idova 999 Odabrani/i J!deje AAB Midra., "e.er i !s"oredba AAW L8 0a.tina Y#i"ana 9 9L *ajne K!%rana AAL 2o4e/i Y#i"ta 99L 'va st!"a AQA )tabilnost dvij! ze%alja 9AB 2ostajanje kralje% 9A> 9A8 Covjek, koji je vod! "retvarao ! vino AWA 'okazivanje nedokazivo# 9Q9 Utrka s vre%eno% AWA *i i dokaz 9QA &ovi "!t do Kraljevstva 0o1je# APA J!tarnja zvijezda sja iznova 9QL U ienje kraljevsko# st!"a AP> )!denje i raza"injanje na kri1 A>A D X8 2rvi %ason9W9 )i%boli Is!sa i Jakova A>X Hira% Abi3 otkriven 9W9 Us"on La1ljiv/a ALA I )lo% e#i"atske dr1ave 9WQ 0Ia@o [idova AXB Kraljevi Hiksi 9WP +!bitak izvorni tajni 9WL 9Q8 Uskrsn!e AXL 'okaz iz 0iblije 9P9 Osta/i Jer!zale%ske /rkve AXL Ubojstvo Hira%a Abi3a 9PP )vitak (&ebeski Jer!zale%, A=X Uboji/e Hira%a Abi3a9P= U4inak &azorejski svitaka QBA Fizi4ki dokazi 9>W Masonski dokazi 9>> 9W8 Istina se oslobada QBL )e\enenre *ao &e!stra.ivi 9>= 2roro4anstvo se ostvar!je QBL Raza"injanje Q9P 8 Rodenje j!daiz%a 9LP Fizi4ki dokazi Q9= Mojsije ? zakonodava/ 9LP 2or!ka se "robija QA9 0o# rata na "lanina%a )inaja 9XB -e%lja zvijezde zvane LaD Merika QAQ 888I zidovi se !z velik! b!k! stro"o.ta.e 9 #Q

Odredivanje vre%ena Izlaska 9XP 9P8 Iz#!bljeni svi/i iznova "ronadeni QAL 'avid i )alo%on l#> 5kotsko !to4i.te QA= L i/,s!v:;%a %;%a /8] !aia JB8 +99t99;V999 Ul9U9VCIla jWP Lord za.titnik, koji je za.titio Rossl:n QP9 Is"od )alo%onovo# "e4ata QPW -a vale Isko"avanje &azorejski svitaka QPL 2ost s/ri"t!% 'odatak 9E Razvoj %oderne %asonerije i njen !tje/aj na svijet Yn#leska Re3or%a/ija i !vjeti za "ojavljivanje Kralj, koji je iz#radio s!stav Lo1a Ar itekti 'r!#o# st!"nja &ova ereza )tare lozinke Us"on Re"!blikana/a )tvara se Kraljevsko 'r!.tvo )lobodno zidarstvo staje na vlastite no#e 5irenje %asonerije Razvitak %asonerije ! A%eri/i latak AE Masonske Lo1e "rije 9L9B8 #odine s dat!%i%a kad s! "o "rvi "!t bile zabilje1ene QE Rani Veliki Me.tri en#leske %asonerije k WE Rani Veliki Me.tri .kotske %asonerije PE Kronolo#ija datak >E -e%ljo"isne karte QP= Q>Q Q>Q Q>W Q>= QLB QLW QXB QX> QXX Q=9 Q=W Q== WBB WBA WBW W9B A!tori bi 1eljeli izraziti svoj! za val! sljedei% osoba%a za nji ov! "o%o i s!radnj! tijeko% "isanja ove knji#eE kao "rvo, na.i% obitelji%a, koje s! izdr1ale d!#e sate na.e ods!t?nosti, dok s%o istra1ivali i "isali8 A zati% s! t! iE vele4asni H!# LaZren/e, jedan biv.i Veliki Me.?tar Rkoji 1eli ostati anoni%anS, *on: * orne!, &iven )in/lair, J!d: Fisken, 0arbara 2i/kard, ota/ Alan Atkins, ota/ Adrian UnsZort , )teve YdZards, bar!n )t Clair 0onde o3 C arleston, V &a. a#ent 0ill Ha%ilton iz A8 M8 Heat $ Co8 Ltd, na. nakladnik Mark 0oot te Liz RoZlinson iz Cent!r:ja, Roderi/k 0roZn8 Indeks W9Q Uvod (&i.ta nije 8s/rkriveno tako da 8se rte bi sazrz/tlo, rtiti irna tajtte, koja ne bi i-/t.la na vidjelo8 I nno, 8.to vant #ovori% ! "ris"odoba%a na svjetl!8 I orzo, .to 4!jete kroz 8.a"at, ili .to se objavlj!je 8s vr? ova k/ra8 , Ke os !a ben Jose" , "oznat i kao Is!s Krist 2osveeno !s"o%eni rz/t Jo na Mar/a Alle#ra ? 4ovjeka, koji je bio dvadeset #odiraa is"red svo# vrernena8 Jedno% je Henr: Ford izjavio, da je (/ijela "ovijest ? jedna obi4na brbljarija,, Mo1da je to zazv!4alo "o%alo osorno, no kad se radi o (4injeni/a%a,, o koji%a vein! za"adnjaka !4e ! .kola%a, 4ini se da je #os"odin Ford i%ao "ravo8 &a.a "o4etna to4ka bilo je %alo osobno istra1ivanje, kako bis%o "rona.li "odrijetlo %asonerije ? najvee !dr!#e svijeta, koja danas i%a #otovo "et %ilij!na %!.kib 4lanova ! redovni% lo1a%a, a ! "ro.losti je !klj!4ivala i %no#e velikane ? od Mozarta do Henr:ja Forda8 I %i sa%i, kao slobodni zidari, "ostavili s%o "red sebe /ilj, da "ok!.a%o raz!%jeti "one.to od zna4enja %asonsko# obredaF one neobi4ne,

tajne /ere%onije, koje obavlja !#lavno% srednja klasa sredovje4ni %!.kara/a od H!dders3ielda do Ho!stona8 U sredi.t! %asonske "redaje nalazi se li/e "o i%en! Hira% Abi3, koji je ? "re%a "ri4i, .to se "ri"ovijeda svako% slobodno% zidar!, bio !bijen aotovo "rije tri tis!e #odina, "riliko% iz#radnje ra%a kralja )alo%ona8 Ovaj je 4ovjek "ot"!na za#onetka8 &je#ova !lo#a kao #raditelja ra%a kralja )alo%ona, te okolnosti nje#ove jezive s%rti, vrlo s! jasno o"isane ! "ovijesti %asona, "a i"ak se on sa% ne s"o%i?nje ! )taro% zavjet!8 Cetiri ? od !k!"no .est #odina, koliko je na.e istra1ivanje trajalo, vjerovali s%o da je Hira% Abi3 sa%o si%boli4na tvorevina8 &o, tada se %aterijalizirao iz t%ine vre%ena, kako bi na% se "okazao kao !istin! vrlo stvarna osoba8 Jedno%, kad se Hira% Abi3 !kazao iz daleke "ro.losti, nije "on!?dio ni.ta %anje, no ? novi klj!4 za za"adnja4k! "ovijest8 Intelekt!alna iskrivljavanja i nez#ra"ni zaklj!4/i, koji s! ve oblikovali kolektivni "o#led na "ovijest za"adni dr!.tava, !trli s! "!t za jednostavan i lo#i4an "oredak8 &a.a s! nas istra1ivanja "rvo odvela ! rekonstr!k/ij! staro# e#i"atsko# obreda "ri !stoli4enj! kraljeva od "rije 4etiri Cis!e aodinaF to nas je, za!zvrat, dovelo do razotkrivanja !bojstva, koje se do#odilo oko 9PL^8 #odine "rije Krista, .to je "otaklo /ere%onij! !skri?sivanja, i "ostalo izravna "ret odni/a %oderne %asonerije8 2ratei ;/%!#;Se8 U za"anj!j!oj s!"rotnosti "re%a ono%e, .to se tren!tno s%atra injeni/a%a, za"adni se svijet za"ravo razvio ! sklad! s vrlo staro% 3ilozo3ijo%F "retvoreno% ! tajni s!stav, koji je izbio na "ovr.in! ! tri klj!na tren!tka ! "osljednji vi.e od tri tis!e #odina8 Mo#lo bi se is"ostaviti, da je krajnji dokaz na.i otkria ? ar e?olo.ki nalaz stoljea8 Jer, otkrili s%o tajne svitke Is!sa i nje#ovi sljedbenika8 Iz#!bljene tajne %asonerije ('a je %asonerija nastala jo. i "rije 2oto"aF da je obi4na tvorevina od j!4erF da je sa%o iz#ovor za vesele terevenkeF da je ateisti4ka or#aniza/ija, koja !ni.tava d!.!F da je dobrotvorna !dr!#a, koja 4ini dobro "od s%ije.no% ko?"reno% tajnovitostiF da je "oliti4ki "okreta4 izvanredne sna#eF da ne%a nikakvi tajniF da njeni !4eni/i ! tajnosti "osjed!j! najvea znanja "rist!"a4na 4ovje4anstv!F da slave svoje %isteriozne rit!ale "od okrilje% i !z "rizivanje Me3istaF da s! nji ovi obredi "osve bezazleni, da se ba. ne ka1e ? izvanredno #l!"iF da s! oni vinovni/i svi !%orstava, kod koji se nije !.lo ! tra# "o4initelj!F te, da "ostoje sa%o ! /ilj! "ro%oviranja !niverzalno#a bratstva i dobre volje ?to s! sa%o neke od tvrdnji, koje .ire brbljav/i izvan kr!#a )lobodne i 2ri vaene brae8 O%ne i#not!% "ro %a#ni3i/o8 5to %anje netko zna, to vi.e #ovori o %asoneriji8 , * e 'ail: *ele#ra" , London, 9XL98 (Masonerija !istin! zna4ajno na#la.ava "odizanje %oral?ni standarda %ed! svoji% 4lanovi%a8 &o, ne iznenar;!je ba. da se dr!.tvo, koje koristi tajno r!kovanje, znakove i jezik za %ed!sobno "re"oznavanje svoji 4lanova, "rije s!%nji4i da je "od lo.i%, no dobri% !tje/aje%8 -bo# 4e#a i%ati takve %etode, ako ne zbo# "rikrivanja istineO -bo# 4e#a "rikrivati, ako se ne%a .to "rikritiO Oni izvan %asonerije, s%atraj! /ijel! t! idej! "rer!?.avanja, re/itiranja ezoteri4ni tekstova i izvodenja neo?bi4ni obreda toliko s%ije.no%, da s! skloni "ovjerovati, kako ! svern! vjerojatno "ostoji neka dr!#a, zlokobnija "rivla4nost8 Vjerojatno je ne%a888 no, s!"rotno je !vijek te.ko dokazati8 , * e 'ail: *ele#ra" , London, 9==P8 9A ; 9Q GG;;;; ;UUtn trrdeset G8G8888, %:sses ;8 +rant bio je "redsjednik )jedinjeni

A%eri4ki 'r1ava, a %asonerija je bila "red%et javni na#adanja8 )totin! dvadeset i "et #odina kasnije, "rvo slijetanje na Mjese/ ve je za /ijel! jednn #enera/ijLt "ostalo "ro.lost, svijet se "ovez!je Inter?neto%, a %asonerija je? jo. !vijek "red%et javni na#adanja8J &a "rvi s%o od ti navoda ! rna#lovit! obi%! %asonske "ovijesti nai.li ! oblik! !redno izrezano# i "resavijeno# ko%adia novinsko#a "a"ira, koji je neki, ve odavno "okojni slobodni zidar, bio !lo1io, ozna4iv.i tako %jesto ! knjizi8 C ris je iz%ed! r!4ka i i#rano# 3il%a 4itao dr!#! sredin! lista (Atlantik,8 +otovo sve, !klj!4!j!i i stil "isanja, iz%ijenilo se tijeko% "o?sljednje,# stoljea i 4etvrt, no o"i stav javnosti o %asoneriji i danas je ostao isto onoliko kontradiktoran, koliko je bio i ! devetnaesto% stolje!8 Veina lj!di ne vjer!je ! ona .to ne raz!%ije, "a 4i% ! ne?ee%! !o4i elitiza% koji isklj!4!je nji sa%e, ne"ovjerenje se !brzo "retvara ! odbojnost, ili 4ak i ! %r1nj!8 I dok je %asonerija !vijek bila otvorena svi% %!.kar/i%a zdrava d! a i tijela, stariji% od dvadeset i jedne #odine Rili osa%naest, "re%a .kotsko% Ustav!S, koji s! %o#li iskazati dobar karakter i izraziti svoj! vjer! ! 0o#a, ne%a s!%nje da je 4lanatvo na 0ritansko% oto4j! ! "ro.losti bilo ok!"ljeno oko aristo?kra/ije, sa st!"njevi%a i redovi%a, koji s! dolazili iz #ornji slojeva srednji klasa8 )redino% viktorijaosko# razdoblja bilo je za str!4njaka, ! dr!.tve?no%e s%isl!, #otovo s!.tinski va1no da b!de slobodni zidar8 &o!vea!_ rL/ es 3novo"e4eni bo#ata.i, o"8"8S ind!strijske revol!/ije tra1ili s! dr!.tveni stat!s kroz 4lanstvo ! to% ekskl!zivno% dr!.tv!, koje je bilo na /ijeni %ed! aristrokrati%a svi razina, sve do sarne kraljevske obitelji8 0are% ! teoriji, i 4lanovi radni4ke klase i%ali s! jednako "ravo dn "ostan! %asoni, no ! "raksi bi ! nji ove #lave te.ko !.lo, da zatra1e "ridr!1iti se (kl!b!, svoji "oslodava/a, "a je Lo1a d!#o bila vezana !z dobro %aterijalno stanje8 Oni iz svi razina dr!.tva, koji nis! bili slobodni zidari, %o#li s! sa%o na#adati o tajna%a, "oznati% jedino 4lanovi%a ove %isteriozne or#aniza/ije8 -nalo se da nose ka"!lja4e i d!J;a4ke lan/e, te se #ovorkalo da "odi1! no#avi/e la4a i r!k!j! na neobi4an na4in, .a"!!i "ri to%e jedan dr!#o%e lozinke8 l; %!.kar/i iz svi slojeva dr!.tva8 Med!ti%, ve i sa% "o#led na vr en#leske %asonske ijerar ije od%a "okaz!je, da ? biti 4lan kra?ljevske obitelji ili nasljedni "le%i R"eerS, te.ko da je zna4ilo nek! ote#otn! okolnost, kad se radilo o iz#ledi%a za na"redovanje8 Veina lj!di ! za"adno% svijet! bare% je okvirno !"oznata s %asonerijo%, a njene %isterije %!4e dvije velike #r!"eE one koji nis! %asoni, "a se "itaj! ? .to s! te tajne RedaF i one, koji jes! %asoni, ali se takoder "itaj! ? .to s! te tajne RedaI 2rin!dni razlo# .!tnje %ed! sa%i% %asoni%a nije toliko "otreba da se dr1e svoji tajni zavjeta, ili stra od stra ovite osvete nji ovi dr!#ovaF vi.e se radi o to%e, da ne raz!%ij! rije4i /ere%onija ! koji%a s!djel!j!, "a sa%o stra !j!, da e irn se Ij!di s%ijati zbo# naoko bes%isleni i s%ije.ni obreda, koji se "ri to%e izvode8 )lobodno zidarstvo je i za nas, kao i svako# dr!#o# (brata, koje#a "oznaje%o, zna4ilo ? ne.to %alo vi.e od dr!.tveno# kl!ba, koji "r!1a %o#!nost s!djelovanja ! neki% a%aterski% kazali.ni% "redstava%a, nakon koji slijedi jelo, te obilje "iva i vina8 )lo1en i o"sk!rni obred trebalo bi za"a%titi tijeko% #odina "redano# "onavljanja8 &a#lasak je stavljen na iskrenost "redavanja, no ! stvarnosti se %o#! raz!%jeti s;!no %ali dijelovi obreda, i to kao jednostavne ale#orijske "or!ke, koje se ti4! is"ravnosti %oralni osob%a, dok je ostatak ? neobi4na %je.avina rije4i bez zna4enja, te "onavljanje "ret"ostavljeni "ovijes?ni do#adanja, koja s! "ratila iz#radnj! ra%a kralja )alo%ona ! Jer!zale%!, "rije neki tri tis!e #odina8

I dok %i, koji s%o !"!eni, nastavlja%o 4initi za"ravo vrlo %alo, osi% .to te 4!dne sti ove !4i%o na"a%et, %no#i izvana "ok!.avaj! !ni.titi t! or#aniza/ij!, jer s!%njaj! da !zrok!je kor!"/ij!8 Vide je kao tvrdav! ka"italisti4ki "rivile#ija, ili kl!b za !zaja%no (r!ka D r!/i,8 0ezbroj knji#a o ovo% "red%et! ranilo je znati1elj! i anta?;oniza% javnosti8 2oneka je od nji , kao ona a%eri4ko# a!tora Jo na Robinsona`, bila izvanredno istra1ena8 'r!#e, kao .to s! one "okoj?no# )te" ena Kni# ta, bile s! ne.to %alo vi.e od %a.te, kako bi zadovoljile naj#ora stra ovanja "rot!?%asonsko# sektora8 J Jo n J8 RobinsonE I-o/;etri ! krri, lE#/rbljene tajae rnajonerijeF izda%j/ ()tari #r!d,8 z;r;;r;t,8 %(8 9P GGGGG G!N8N888;;,8 K;;;a,;; %/!nvno ;e iz;avio, da e "re!zeti savjetodavn! !lo#! !n!tar svoje /rkvene #r!"e8 Is"it!j!i #a o to%e, ko#a on to na%jerava savjetovati, !1asn!o sa% se, kad sa% za4!o od#ovorE (2a one, koji "ate od %asonsko# "rokletstva,8 (A .to je %asonsko "rokletstvoO, !"itao sa%, ne #ovorei %! ni.ta o svojoj vezi sa slobodni% zidari%a Rkako %asonerij! nazivaj! oni !"!eniS8 (Masoni se %oraj! zakleti na vjernost jedan dr!#o%e, i to na !.trb svi ostali , "a 4ak i svoji obitelji8 Ako ne !s"ij!, na sebe zazivaj! "rokletstva, koja stvaraj! stra ovite "atnje kako nji%a, tako i oni%a, koji i okr!1!j!,8 -a tren!tak sa% iz#!bio %o #ovora8 )lobodno zidarstvo %o1e biti %no#o to#a, no si#!rno nije o"a4ina, iako se 4ini da s! neki lj!di odl!4ili s%atrati #a !"ravo takvi%8 U izravno% "obijanj! takvi bole?sni o"t!1bi, Ujedinjena Velika Lo1a Yn#leske javno je izjavila, da (d!1nost %asona kao #radanina !vijek %ora nadvladati svak! obvez! "re%a dr!#i% %asoni%a,, te da (se %asoneriji ne s%ije do"!stiti, da .teti obitelji 4lana ili nje#ovi% dr!#i% veza%a, od!zi%aj!i %! is!vi.e %no#o vre%ena ili nov/a, ili #a tjeraj!i da "ost!"a na bilo koji dr!#i na4in, koji bi bio "rotiv nji ove koristi8, &e 1eli%o ovdje o"ravdavati %asonerij!, no ona 4ini %no#o dobra i, bare% koliko %i zna%o, ni.ta lo.e8 Uvijek je "oklanjala velike svote nova/a ! dobrotvorne svr e, obi4no anoni%no, te "ro%i/ala i%"re?sivne razine %oralne 4estitosti i dr!.tvene od#ovornosti, "ostavljaj!i tako standarde, koje s! zati% slijedili i dr!#i8 0oja, rasa, vjera ili "olitika bile s! 4lanstv! od!vijek neva1ne, a nje#ova s! dva "okreta4ka /ilja bila ? dr!.tveni red, zasnovan na slobodi "ojedin/a, te te1nja za svi% s"oznaja%a8 Jedini a"sol!tni za tjev je vjera ! 0o#a888 bilo koje# bo#a8 &a.a najvea kritika %asonerije je ? njena "!ka bes%islenost8 &e zna se odakle "otje4e, 4ini se da nitko ne zna .to ona 1eli "ostii, te se sve vi.e 4ini nevjerojatni%, da bi %o#la i%ati nek! velik! b!d!nost ! svijet!, koji za tijeva jasno! /ilja i koristi8 &e sa%o da se vi.e ne zna njeno "odrijetlo, ve se "riznaje i da s! (istinite tajne, Reda iz#!?bljene, te da se (! %asonskoj /ere%oniji na nji ov! %jest! koriste (za%jenske tajne, sve dok se one istinite ? iznova ne otkrij!,8 9> J sa%o "rotivni/i Reda ? niti sa%a Ujedinjena Velika Lo1a Yn#leske ne tvrdi za sebe, da je toliko stara8 Ovisno o "odr!#ivanj! javnosti, one?%o#!ava se bilo kakav sl!1beni stav o "odrijetl! slobodni zidara, i do"!.taj! se takozvane (Istra1iva4ke Lo1e,, na koji%a se ras"ravlja B o#rani4eni% "ovijesni% dokazi%a, koji o %asoneriji "ostoje8 )iro%a.ni kandidat ! ze%lji t%ine Kad s%o oboji/a "ostajali slobodni zidari, bili s%o "odvr#n!ti "ost!"?k!, koji se obavlja na svako% ini/ijant! ! "osljednji , naj%anje dvije stotine i "edeset #odina8

Kao dio ovi /ere%onija, zatra1eno je od nas da se zak!ne%o, kao 4asni lj!di, da nee%o otkriti niti jedn! od tajni %asonerije vanjsko%e svijet!, "a s%o vrlo svjesni to#a, da bi "odatke, koje ovdje s"o%inje%o, neki %asoni %o#li s%atrati izdajo% ti tajni8 Med!ti%, Ujedinjena Velika Lo1a Yn#leske s%atra, da s! sa%o na4ini "re"oznavanja ? za.tiene tajne Reda, a nji nitko od oni , koji e "ro4itati ov! knji#!, nee %oi la1no koristiti, "redstavljaj!i se kao %ason8 &eo" odno je objasniti obrede ! zna4ajni% "ojedinosti%a, jer s! "redstavljali osnov! za sva na.a istra1ivanja8 &eke od navedeni rije4i s! tajna sredstva "re"oznavanja, no %i ne #ovori%o o to%e, koje bi rije4i trebalo !"otrijebiti i ! koji% "ri#oda%a, "a s%o ti%e !4inili najvi.e .to s%o %o#li, kako bis%o odr1ali d! na.e zakletve8 U sva?ko% sl!4aj!, dali s%o s!#lasnost da e%o 4!vati ove tajne, "odra?z!%ijevaj!i da se one nee %ije.ati ! na.! slobod! kao %oralni , #radanski ili reli#iozni osobaF a da s! na.e zakletve bile od one vrste koja bi s"rije4ila objavljivanje ovako zna4ajni otkria, do kakvi s%o do.li, one bi se sasvi% si#!rno !%ije.ale ! s"o%en!te slobode8 Iako s%o se "rije nekoliko #odina "ridr!1ili svaki svojoj Lo1i, oboji/a se "risjea%o istovrsni isk!stava8 Yvo, kako s%o to do1ivjeli Rkori?sti%o za%jeni/! (ja,, iako se odnosi na oboji/!SE &akon .to %e sasl!.ala nekoli/ina Me.tara "rije nekoliko %jese/i, bio sa% s"re%an "ostati slobodni zidar8 Ono, 4e%! sa% trebao "rist!? "iti, bilo %i je doslovno ? "osve ne"oznatoF jedino ne"okoleblji ???;88; o8, OF9LJ ; ; ;!varo% _o;r ;e arsKO% svo# ;s!kano# %a4a !darao na !lazna vrata ra%a, tra1ei za %ene odobrenje za !lazak8 I%ao sa% "ovez "reko o4ij! Rto jest, nisa% %o#ao ni.ta vidjetiS, a ob!kli s! %e ! .iroke bijele la4e i #ornji dio8 Jedna %i je no#a bila ob!vena ! jednostavn! "a"!4! Rto se naziva (izlizani "eta,S, %oja je lijeva no#a bila o#oljena sve do koljena, a lijeva strana t!nike savijena ! stran! tako, da s! %i na toj strani ?#r!di bile #ole8 0ez %o# znanja, oko vrata %i je bila stavljena o%4a za vje.anje, i "ov!4ena niz %oja leda8 0io sa% oslobo/Jen svi %etalni "red%eta, i tako sa% bio s"re?rnan za !lazak ! ra%8 RKasnije s%o na!4ili, da je ovaj na4in obla4enja ? ;r!ba t!nika s klizeo% o%4o% oko vrata, bio !"ravo to4an "rikaz na4ina, na koji bi se lnkvizi/ija o" odila "re%a srednjevjekovno% eretik! "rije nje#ova "riznanjaS8 )jea% se, da sa% osjetio veliki broj nazo4ni Ij!di ! "rostoriji, i da sa% se osjeao ? vrlo ranjivi%8 Osjeao sa% ne.to ladno, .to %i je "ritisn!lo ko1! na #r!di%a8 (Osjea. li ne.toO,, !"itao je #las is"red %ene8 5a"at ! %oji% !.i%a dao %i je sl!1beni od#ovor, koji sa% "onovio8 ('a, osjea%8, (*ada neka to b!de "ob!da tvojoj savjesti, jednako kao i tren!tna s%rt, !koliko bi ikada izdao bilo koj! od tajni, koje e se sada "odijeliti s tobo%8, *ada je "ro#ovorio dr!#i #las, iz dr!#o# kraja sobe8 2re"oznao sa% #a ? "ri"adao je 5tovano%e Me.tr!8 (Kako niti jedan 4ovjek ne %o1e "ostati %ason, !koliko nije slobodan i "!noljetan, za tijeva% sada od tebe od#ovor ? jesi li slobodan i "!noljetan 4ovjek, iznad dvadeset i jedne #odineO, (Jesa%8, (Kako si na zadovoljavaj!i na4in od#ovorio na ovo "itanje, i%a i /lr!;;i "it;!;ja, za koja vjer!je%, da e. od#ovoriti isto% iskreno.r;, a "ostavit ! ti i od%a 8 Hoe. li izjaviti ozbiljno i ! i%e svoje 4asti da se, ne"ristrano od ne"rili4ni salijetanja "rijatelja "rotiv tvoji vlastiti sklonosti, bez !tje/aja od strane kor!"/ije ili bilo koje#a bezvrijed?no;a %otiva, slobodno i dobrovoljno n!di. kao kandidat za %isterije i "rivile@ije slobodno#a zidaraO 'a li, nadalje, ozbiljno i ! i%e svoje 4asti izjavlj!je., da si s"re%an "ob!divati "ozitivno %i.ljenje o

(Horr8, 0ode1, koji je bio 4vrsto "rislonjen na %oje #r!di, !klonjen je Riako to nisa% ! to%e tren!tk! znaoS, no o%4a Rkoja se naziva !1e za v!4!S je i nadalje ostala oko %o# vrata8 Covjek %eni zdesna .a"n! %i da klekne%, "a je izre4ena kratka %olitva, zazivaj!i bla#oslov Veliko#a Vladara )ve%ira R0o# ? o"isan na ne!tralan na4in, tako da je jednako dost!"an 4lanovi%a bilo koje %onoteisti4ke reli#ijeS8 Obred se oaslavio tako, da %e %oj "o%a#a4 "roveo /ijeli% o"se?;;o% ra%a, za!stavljaj!i se "ri to%e tri "!ta, da bi %e "redstavio kao (siro%a.no# kandidata ! ze%lji t%ine,8 lako to nisa% %o#ao vidjeti, sredina "oda ! ra%! bila je izvedena s "ravokLrtniko% ! sredini, sastavljeni% od bijeli i /rni kvadrata8 &a nje#ov! isto4no% !#l! nalazilo se "rijestolje 5tovano# Me.traF na j!#! je sjedio Mladi C!var, a na za"ad! )tariji C!var, oba na "rijestolji%a ni1i% od nje#ova8 &akon tri "rijedena kr!#a, jo. !vijek s "ovezo% na o4i%a, odveli s! %e do "rijestolja 5tovano# Me.tra, koji %e !"itaoE ()ada, kad si bio ! ze%lji t%ine, .to je #lavna 1elja ! tvo%e sr/!O, Jo. %i je jedno% od#ovor bio do.a"n!t Ll ! o8 ()vjetlo8, (*ada neka se vrati ta bla#odat8, )kin!li s! %i stra#a "ovez s o4ij!, a kad sa% se "rivikao na okolin!, %o#ao sa% vidjeti, da se nala?zi% "red 5tovani% Me.tro%, koji %i je od%a skren!o "ozornost na si%boli4na (svjetla, %asonerije, koja s! %i bila obja.njena kao O"se# )vete Lj!bavi Rza kandidate kr.ane, to je 0iblijaS, K!to%jer i 5estar8 -ati% %i re4e, da sa% sada dobio "olo1aj 2ri vaeno# 2o%onika slobodni zidara ? 2rvi st!"anj od tri, kroz koje ! %orati "roi, "rije no .to ! biti "ri vaen kao "ravi Me.tar Mason8 *ada s! %i obja.njeni tajni zna/i, r!kovan,je i lozinka 2rvo#a )t!"nja, i re4eno %i je, da lijevi "ot"orni st!", koji se nalazio na trije%! ra%a kralja )alo%ona, i%a !aro4it! va1nost za slobodne zidare8 Oba st!"a, i lijevi i desni, nalazila s! se !lijevo i !desno iza 5tovano# Me.tra8 Lijevi, koji se zove 0oaz, dobio je i%e "o 0oaz!, "radjed! 'avida, kralja Izraela8 &akon razli4iti obila1enja oko ra%a, na dar %i je "redana jednostavna bijela ko1na "re#a4a, koja je si%bolizirala stLr"anj koji sa% !"ravo dobio8 Jer, re4eno %i je, (Ona je jo. starija od -latno# r!na ili Ri%sko# orla, 4asnija od -vijezde, 2odvezi/e ili bilo koje# 9X ; 9= %asonsko# obredaF kako e%o "okazati kasnije, sadr1ava jasan dokaz svo# oblikovanja tijeko% veo%a razli4iti "ovijesni razdoblja ? od ono# izvorno# i "rastaro#, "a do relativno %oderno#8 *ijeko% odvijanja /ere%onije, bile s! %i "re"or!4ene razli4ite %oralne i dr!.tvene vrline, i to koristei se !s"oredba%a s analo#i?ja%a iz ar itekt!reF na "ri%jer, klesarski alati bili s! !s"ore/;eni s %etoda%a sa%o!savr.avanja8 2ri kraj! obreda ini/ija/ije, !"ozoren sa%, da "ostoje i is"itna "itanja, koja se %oraj! dobro "o raniti ! sjeanje, kako bi se na"redovalo do id!e#a st!"nja ? 0rata od -anata8 Iz%e/J! ti "itanja i od#ovora "ostoje neki dijelovi "odataka, koji vi.e intri#iraj!, no .to obja.njavaj!E 2itanjeE (5to je slobodno zidarstvoO, Od#ovorE (Osobit s!stav %oralnosti, zastrt ale#orijo% i "rikazan si%boli%a8, 2itanjeE (Koja s! tri velika "rin/i"a, na koji%a je slobodno zidarstvo zasnovanoO, Od#ovorE (0ratska lj!bav, Oslobo/Jenje i Istina8, )vako% od kandidata "rvi od ovi "rin/i"a zv!4i raz!%no, no "reostala dva s! ne.to te1a za "robaviti8 Oslobo/Jenje ? od 4e#aO Koja istinaO Kao sad ! /ijelosti "ri vaeni brat, "re%da tek ("ri%ljeni .e#rt,, na"!stio sa% ra%, osjeaj!i da se i"ak do#odilo ne.to "osebnoF no, nisa% i%ao "oj%a, .to bi, bilo .to

od sve#a to#a trebalo i zna4iti8 Uslijedila je sve4ana ve4era, i kao 4ovjek tren!tka, bio sa% s%je.ten lijevo od 5tovano# Me.tra8 -dravi/e i #ovori s! se nizali, i svi s! se dobro zabavljali8 &aravno, %isterije %asonstva nis! bile otkrivene8 Mo1da e se, "o%islio sa%, sve razjasniti na sljedeoj /ere%oniji8 &o, nije8 )krovite %isterije "rirode i znanosti &ekoliko %jese/i kasnije, "ro.ao sa% i kroz /ere%onij! 'r!#o# st!"nja, da bi dose#ao "olo1aj 0rata od -anata8 Ovaj sa% "!t !.ao ! ra% s ostalo% brao%, i%aj!i na sebi sa%o "rvi "!t dobiven! bijel! "re#a4! od janjee ko1e, znak %oje ne"atvorene nevinosti?i %o# vrlo skro%no# stat!sa8 -ati% je Lo1a bila otvorena ! 'r!#o% )t!"nj!, i AB Ci% sa% tijeko% to# is"itivanja "okazao svoj! s"osobnost re/itiranja brbljarija, re4eno %i je, da nakratko na"!sti% ra%, kako bi se ! "ot"!nosti "ri"re%io za (/ere%onij! "ri vaanja,8 2onovo %e "ro"!sti.e !n!tra, i to ! istoj onoj #r!boj odjei, kori.tenoj i "riliko% %o# obreda ini/ija/ije, sa%o .to %i je ovaj "!t bila o#oljena lijeva no#a i desna strana #r!di8 'ok s! %e vodili !okolo ra%a, bili s! %i otkriveni novi znakovi i lozinke, !klj!4!j!i i "o?zdrav "odi#n!to% r!ko%, za koji %i reko.e da je nastao (kad se Jo.!a borio za 0o#a R! dolini Je o.a3atS, te se "o%olio, da s!n/e zastane ! svo% kretanj!, sve dok ne dovr.i zba/ivanje nje#ovi ne"rijatelja,8 Ovo se kasnije "okazalo izni%no zna4ajni%8 0io %i je o"isan i desni st!" s trije%a ! ra%! kralja )alo%ona, kako bi "oda/i, dobiveni ! "ret odno% st!"nj!, vezani !z lijevi st!", bili do"!njeni8 -a ovaj st!", nazvan (Jakin,, rekli s! %i da je naziv dobio "o veliko% sveenik!, koji je "ri"o%o#ao "osveenj! ovo# dijela ra%a ! Jer!zale%!8 Ova dva st!"a, 0oaz i Jakin, "ostat e stra ovito zna4ajni ! svi% to4ka%a na.e# b!d!e# istra1ivanja8 -a "rvi je re4eno da "redstavlja (sna#!, ili se ! nje%! nalazi sna#a,F dr!#i (da !s"ostavlja "oredak,, a kad se !jedine, "redstavljaj! (stabilnost,8 2o zavr.etk! /ere%onije 'r!#o#a st!"nja, bilo %i je (do"!.teno da "ro.iri% svoja istra1ivanja ! skrovite %isterije "rirode i znanosti,8 Jo. jedno%, nakon /ere%onije, !slijedilo je jelo, "ie, #ovori i "jevanje8 *ra4ak svjetlosti &akon nekoliko %jese/i s! %i, kao 0rat! od -anata, ob!4eno% ! bijel! "re#a4! s dvije "lave r!1e, do"!stili da se !s"ne% na ono, .to se 4esto naziva i (krajnji%, st!"nje% %asonerije ? na "olo1aj Me.tra Masona, no "rije to#a trebalo je jo. jedno% dokazati %oj! os"osoblje?nost, !4ei od#ovore na nova is"itna "itanja8 *ijeko% "ostavljanja i od#ovaranja na ta "itanja, "ozornost %i je "riv!kla 4injeni/a, da (s! na.a "radavna braa "ri%ala svoje nadni/e ! srednjoj "rostoriji ra%a kralja )alo%ona, bez i%alo nedo!%i/a ili !str!4avanja, zbo# veliko# "o!zdanja koje s! "ola#ali ! inte#ritet svo# "oslodav/a ! oni% dani%a,8 2a1ljivo "ro!4avanje 0iblije nije A9 ;J I? ' D ?,9 M M MJ6,a aGJM MJJ;J!aa!, r! !! vl Jl8 ] 9v!lI9C9, "ret"ostavili s%o, da s! is"itna "itanja za"ravo !kazivala na to, da s! braa ! "ro.losti %o#la vjerovati svoji% "oslodav/i%a, no da i% ne %o#! vjerovati danas8 &a ovo% st!"nj! "redana %i je i biblijska "re"or!ka, koja ? kako se 4ini ? ne "ostoji ! 0ibliji, no koja !kaz!je na %isij! s kojo% ! biti !"oznat jedno%, kad b!de% !zdi;n!t na krajnji st!"anj Me.tra Ma?sonaE (Jer, +os"odin re4e ? Li snazi ! !s"ostaviti svoj! Rije4 ! ovo% %o% 'o%!, koji e stajati #otovo dovijeka,8 Ovaj

navod "okazao se naro4ito va1ni%, iako ba. nije raz!%ljiv %oderni% slobodni% zida? ri%a, a niti jedan od nas dvoji/e nije ! nje%! "rona.ao ba. neki veliki s%isao, kad s%o #a "o "rvi "!t 4!li8 -ati% %i je "ovjerena lozinka, koja %i je o%o#!ila "onovni !lazak ! ra%, #dje je za"o4eo "ost!"ak otvaranja Lo1e za Me.tra Masona8 Ovaj s! "!ta stvari "ostale %no#o dr!#a4ije, i ? dra%ati4nije8 Iznova sa% !.ao ! ra%, da bi ta%o nai.ao na "ot"!n! t%in!, iz!zev jedno# !sa%ljeno# tra4ka svjetlosti, koji je "otje/ao od tre"tanja svijee s%je.tene na istok!, is"red 5tovano# Me.tra8 U o#ro%noj sobi bez ijedno# "rozora, ta jedna jedina svijea "r!1ala je dra;;o/jeno slaba.no osvjetljenjeF no jedno%, kad s! %i se o4i "rivikle, "ostalo %i je %o#!e da nazre% li/a iza nje, te da nasl!ti% oblike /ijelo# ra%a, ali sa%o ? kao /rne i ta%nosive sjene8 *ada s! %e na dra%ati4an na4in obavijestili, da se "red%et, koji% se ovaj st!"anj b% i, zove ? srnrt8 C;re%onija je za"o4ela sa1i%anje% "ret odni st!"njevaE (0r/roo, 8sv/rki 8st!"anj ntasonerije je "ro#resivart, i rze ntoU,e 8so /l!s/4i iE8tr,8ev vrenreno%, str"ljivo,.! i "o,stojartorn r?adi?nn8.o!8 U 2rno% sttr"nj!, n/rtr4eni srno dtt;rzostirna koje /lrr;!jerrr/; 0o#tr, na.i% bliErtji%a, i rza%a sannirna8 U 'r? zt?,;lorn ,sto"n jtr, do"tr8.teno narrz je d/r s!djel!jertzo tr rnisteriji%a E8!/nro8sri 4/! je4anstv/r, te da "rona/;erno bo;/rnstvenost i Z;li4/rrr8stZnn8st )tvoritelja, analiz8irajtti &je#ova djela .to iIl /Jini ,si;/rke %ir!rte8 &o, *rei ,st!"arzj je /entent 8sve#aF snrrG.ljerr je, /l/r i %!.karee rned!sobno "ovezao rnisti4rzinz nitin!r /lr!#/rr?st%r, kakva se nalaze tt vezi o4inske !aklono,sti i l%/rt8ske lj! aviF trkaU8!je tta /arstvo rnrak/z srnrti, te rt/t LL:Ltr/?!8:o %8aiZ Z,%8,8%ZZ 88888888 , 8 8 N 8 ! ti koja s! d!#o snivala !;"ra.ini, "rob!diti, !jediniti 8sa svojirn d! orn i izrzova zaodjen!ti bes%rriAo.!888 , -ati% je izre4ena %olitva, kojo% se zaklj!4iloE (888r:ri *e !,srdr?ro nzoli%o, da !dijeli. svoj! rnilost ovorn *vo% slt/;i, koji tr;/tEi da s!djel!je s narna ! %isteriozni% tajrza%8a Me8.tr?a Maso!a8 'aj %! takv! sna#!, da ! tren!tk! )!da ne "o,srrze, ve;; si#!rvo dos"ije "od *voj! za.tit! kroz ta% ! /lolir;tr sjena 8srnrti, te da rza kraj! ttstane iz #robni/e "r?i jesttt"a, da bi zasjao kao zvijezda, ! vijeke vijekova8 , Cere%onija se nastavila na na4in, koji se nije is!vi.e razlikovao od "ret odni "ri#oda, sve do tren!tka, kad sa% bio obvezan od#l!%iti zna%enit! "ri4!, kojo% se obja.njava na4in na koji je do.lo do to#a, da s! se istinite tajne Me.tra Masona iz#!bile8 I#rao sa% !lo#! osobe, koja ne "ostoji izvan rit!ala %asonerijeF nadjen!to i%e joj je bilo Hira% Abi38 5tovani Me.tar is"ri4a ov! "ri4!E (888"rirodni darovi jo. jedne velike i korisne lek/ije ?"oz navarzje sarrzo# sebe8 O!a te !4i da se konte%"la/ijo% "r?i"rerrzi,. za zaklj!4ree sate ,svoje#a "ostojartjaF a kad/t te, 8sr?edstvirrt/t kortte%"la/ije, "rovede kroz za%r.ene krivine ovn# tvo# s%r?trto# 1ivota, na kraj! te !4i i ? kako !%rijeti8 *o s!, drabli %oj rate, naro4iti /iljevi ovo#a *ree#a st!"rtja ! slobodrAo% zid/zrEstv!8 Oni te "ozivaj! da r!z%i,.lja,. o torn ,str? allnvito% "redrnet!, i !4e te /ta osjeti., da za i8s"ravno# i "o.teno# 4ovjeka s%rt nije !1as, ,jednak o!o%e koji "r/tti %r?Ije li/ernjerja i !e4n8snosti8 O ovoj velikoj istini, anali slobodrzo# zidarstva "rtrU8aj! n/r% slavarz "rirnjer "ostojane vjernosti i "rerane s%rti rra.e#a Veliko#a Me.tr/t, Hirarna Abi3a, koji je E8ivot iz#trbio tik "red zavr.etak iz#*radnje ra%a kralja )alornorz/z, ! 4ijoj je iz#radnji i%ao !lo#! #lavrzo#a #raditelja, .to bez s!rnnje zn/r8.8 A rz/z4in rza koji,je !%ro bio je ovakavE

AQ ve/ #otovo zavr.en, no kako jo. nis! ras"ola#ali %isterija%a izvorni tajni %asonski Me.tara, !roti.e se da bi se do%o#li ti tajni na bilo koji na4in, "a %akar i silo%8 Kad je "ala ve4er da se na%jeravana !rota i izvede, dvanaestori/a od rzji "etnaest se "ov!4e iz nje, no tri "reostale osobe, koje s! bile odl!4nije i okr!tnije od ostali , !straja.e na svoji% !1asni% na%jera%a, te se zbo# to#a s%jesti.e na j!1na, za"adna i isto4na vrata ra%a, dok se na. Me.tar Hira% Abi3 oko "odneva "ov!kao da se "okloni &ajvi.e%!, kao .to %! je bila svakida.nja navika8 -avr.iv.i svoje %olitve, "ri"re%io se za odlazak kroz j!1na vrata, #dje #a zasko4i "rvi od !rotnika, koji se, ! 1elji da i%a .to bolje or!1je, naor!1ao olovni% %jera4e%, te na "rijetei na4in za tijevao od na.e#a Me.tra, Hira%a Abi3a, one "rave tajne Veliko# Me.tra, !"ozoravaj!i #a da e s%rt biti "osljedi/a odbijanjaF no, vjeran svojoj obvezi, on od?#ovori, da te tajne "oznaje sa%o troje na svijet!, te da bez "r?istanka ostale dvoji/e niti %o1e, a niti oe, "osl!.ati #aF "ri to%e na#lasi, da bi bez s!%nje str"ljenje i "ostojanost, ! dato vrije%e, ovla8stili 4asno# %asona da s!djel!je ! nji%a8 &o, .to se ti4e nje#a sa%o#a, radije bi "retr"io s%rt, ne#o li izdao 8svet! istin!, koja %! je "ovjerena8 Ovaj se od#ovor "okazao nezadovoljavaj!i%, "a se l!"e1 divlj/a4ki% !dar/e% !s%jeri na 4elo na.e#a Me.tra, rzo, F8a"re"a8.ten nje#ovi% 4vrsti% dr1anje%, sa%o #a okrzn!, "a !dara/ klizn! niz nje#ov! desn! slje"oo4i/!8 2a i"ak, bija.e dovoljno sna1an, da Me.tar "osrne, i "oklekne na E8enzlj/r svoji% lijevi% koljeno%8, U to% tren!tk!, na svojoj sa% slje"oo4i/i osjetio vrlo la#an !dara/, a %oja dva vodi4a, koje s! nazivali /;akoni%a, "okaza.e %i da se s"!sti% na koljeno, i%itiraj!i tako "ri4!8 (O"or?/rvljaj!i se od to#a, on "oj!ri "renta za"adni% vratinza, #dje #/r do4eka dr!#a !lja, kojoj od#ovori isto kao i ono%e r?anije, nes%anjeno% 4vrstino%, a kako je ovaj bio 8S+;e3TRTvt,tt;t, %tv b;t v/iv8 e 8,8Z 88;;? 8, 8 G desno koljeno8 Jo. sa% jedno% osjetio dodir "o svojoj vlastitoj slje"oo4i/i, a netko %e "ritisko% natjera, da klekne% na desno koljeno8 () vativ.i da s! sve "rilike za bije# ovi% "!tevi%a one%o#!ene, Me.tar j!rn!, o%a%ljen i krvarei na isto4na vrata, #dje je bio s%je.ten trei l!"e1 koji #a, "ri%iv.i sli4an od#ovor na ,svoj drzak za tjev, jer na. Me.tar osta vjeran 8svojoj obvez8i i ! tren!tk! ovo#a veliko#a isk!.enja, stra o?vito !dari te.ki% ka%erzo% "osred 4ela, te ovaj "!ta klon! %rtav do nje#ovi no#!888 *akav bija.e na4in, na koji on !nzrije8 , U svjetlosti svijee vidje , kako se 5tovani Me.tar na#inje sa svo#a "rijestolja, dr1ei neki instr!%ent koji% %e dodirn! "o 4el!, i osjeti %no#e r!ke na sebi koje %e #!rn!.e !nazad, na "od8 Cvrsto s! %e dr1ali, a naro4ito no#e, tako da sa% se jednostavno sr!.io, "adaj!i ! ta%!8 Ci% sa% dodirn!o tlo, isti s! %e tren !%otali ! %rtva4ki "rekriva4, ostavljaj!i %i otkriveni% sa%o li/e8 5tovani Me.tar nastaviE (0rao ! ovoj sada.njoj /ere%oniji, te brate ! ov! "olo1aj!, a. brat je natjerarr da "redstavlja jedan od najsvijetliji likova ! anali%a 8slobodne %asonerije, nai%e ? Hira%a Abi3a, koji je radije iz#!bio 1ivot, no izdao svet! istin! o r/rnjen! ! sebi8 A ja se nada%, da e ovo !4initi trajan doja% ? ne sarno na nje#ov, ve i na va.e !%ove, !koliko iste se ikada na.li ! sli4ni% okolnosti%a "ok!.aja8 0rat Mladi C!var 8snd e "ok!.ati "odii "redstavnika r%.e# Me.tra za vato% 2ri vaeno#a 2o%onika8 , Mladi C!var sa#n! se, ! vati %e za r!k! is"od "rekriva4a i "o?v!4e8 &a r!/i osjeti nje#ove "rste8 (5tovarzi Me.tre, ovaj za vat 4ini se da nije !s"io8,

AW ;9 AP 0r/rte )tar?iji Czzvarzt, "ok!.aj t4%asonski zalnvat8, I ovaj se "okaza ne!s"je.ni%, kao i onaj "rvi8 (0nao C!vari, oboji//r rziste !s"jeli ! svoji% nastojanjirna8 )to#a "r?eo8staje i trea, "osebna %etoda, "ozrzata kao Lavlja 8.a"/r ili Or?lova "and1/t, koja 8se obavlja tako, da #/z se 4vr8sto ! vati E8a z#lob desrze r!ke ja#odi/a%a "rstij!, te da #a se "ola#arto "odi1e na "et %ason,ski razina, 8.to ! ja sada !z v/r.! "onto i "ok!8.ati8 , 5tovani Me.tar do vati %e 4vrsto na o"isani na4in, i za"o4e %e "odizati na no#e8 Jo. jedno% s! ostali "re!zeli na sebe %oj! te1in!8 Kada sa% dos"io ! oko%it "olo1aj, 5tovani Me.tar %i do.a"n! dvije naro4ite rije4i ! ! o8 )ada sa% znao oba dijela Masonske Lozinke8 U ono %i je vrije%e zv!4ala bes%isleno, no tijeko% istra1ivanja otkrili s%o njeno "radavno i 3as/iniraj!e zna4enje, kao .to e se "okazati kasni je8 (*ako 8s!, %oj dra#i brate, bil/z !zdi#rz!t/z sva braa Me.tri M/r8soni iF, slikovite srnrti, da bi 8se sastali sa 8svojirn s!dr!?F8in?t/r rtji ovi r/zniji /ztnji8 'o"!stite da vas sada zarnoli%, da nbratite oz8orrzost rza svjetlost Me.tra Masona, vidljiv! kao tantzr, koja slzr18i 8sa%o da bi se izrazilo to za%ra4enje, koje se nadvija raad b!d!no.!8 *o je taj %isteriozrvi veo tnrine, kroF8 koji rze nzo1e "rodrijeti oko lj!dsko# raz!%a, o8si% !koliko %t?e ne "o%o#ne bo1arAsko svjetlo, koje do"ire odo;8#o8 2/r i"ak, i !z tako slaba.rz! svjetlost, "ri%ijetit ete, d/r 8stojite na 8s/rn!;j ivi/i #roba ! koje%! ste !"r/zvo 83i#!?r/rtivrro n/,staTi, i koji e vas, k/zd ovaj "rolazrzi 1ivot jedrAorn rolrr;li, ortono "r?i vatiti ! svoj! ladnzr rtzttrintr8, Ci% je 5tovani Me.tar iz#ovorio ove o rabr!j!e rije4i, !s%jerio je %oj "oJ;led "re%a dolje i !desno, #dje sa% !s"io ! ta%i sa%o nazrijeti obris otvorena #roba, s l!banjo% i !kr.teni% kosti%a is"od (&eka te ovi zrza/i 8snArtnosti, koji sada le1e red tobona, odvodzr rza "z/teve raz,rni.ljanja o ri;ojoj neizbje1zzoj 8s!dbini, i onde tvoje %i8sli zt n/rjU8arAi%ljivije i n/rjkorisrtije %e/[! svi% ljzrd8ski% istraFivanjirna ? !"ozrAavanje 8santo#a sebe8 2/rz i da obavi.8ov! U8ad/z!, koj/r ti je "o:jererza, dok je jo8. d/rnF sl!.aj #las "rirode koji dokazzrje, da i ! ovorn nestalnor:t oblikzr "ostoji vitalno i bes%rtno na4elo, koje je nada n!to 8sveto% :jeront, d/r e na% +os"odar [ivota o%o#ztiti da E8#aF8inzn )%r?t "od na.irn no#a%/t, te da "odi#ne%o o4i888 , 5tovani Me.tar "okaza "re%a #ore i !lijevo, "re%a zra4k! svje?tlosti na istok! Rkoji se nalazio to4no ! s!"rotno%e s%jetc! od #robaS, J;dje nazrije si!.an, osvijetljeni oblik zvijezde8 (888do orAe svijetle j!tarnje zvijezde, 4iji izlazak donosi %ir i s%irerzje svi%/a onirna lj!dskeDrase, koji s! vjerrvi i "o8sl!.ni8, Moja /ere%onija ("odizanja, !zrokovala je %oje rodenje ! "o?lo1aj Me.tra Masona, a zaklj!4ila se saznavanje% novi lozinki i za vata, te novi% analo#ija%a, koji%a je bila svr a, da se !na"rijede %oGje kvalitete kao %asona, te kao 4lana dr!.tva8 Kasnije, na jedno% od sljedei sl!1beni sastanaka Lo1e, bila %i je obja.njena i "ri4a o /lo#adaji%a nakon izvr.eno# !bojstvaE (2o8stojalo je o"e "ravilo zidara zr raU,li4itirrz odsje/irna, "o kojernz/ ,se rzi8s! Eajedno ,s%jela rt/ri troji/a iz Diste kla8se8 l8sto#a darta, dvar!re8stori//z zidaz?a koji odzrsta8.e od zlo4ina jo. na "o4etkz/, tajrto se sast/rdo.e i dodo8.e "red kralja, te dobrovoljr!; "r?izna.e sve .to s! znali, sve do tr?e !tka kad s! 8se "ovrrkli, ne 18eljev.i n/zstaviti s z?rroto%8 2re"la8.iv.i #a tako F8/r 8si#!rrtost rtjo#ov/t #lnvrto#a Me.tra #r/rditelja, orz izabra "etrt/rest "orrzd/rrziJt slobodrzilt U8idara, to irrt naredi,

da 1!rrto "otra18e rz/r.e#ra Me.tra, te se t/vjere da li je jo8. !vijek 1iv, ili je "odle#/ro ok!./zjirna d/z iz je#a iU8vzek! tajne rzje#ovo# rzz8vi.er!;# stzr"nj/r8 A> ; AL 8 G r8 ; GG ; ;888,;88 888 ,8, 88 /,,88,88;88?, ;,;;8 88;8%,/, v r !l8!bJet+bC JC IJ3Jl+;CI ran-a, jer svaka #r!"a kren! "re%a jedno%e od tri !laza8 Mno#o dana "ro/[e ! "otrazi, koja nije donijela "lodaF jedna 8se #r!"a vrati, ne "rona.av.i ni.ta od zna4aja8 'r!#a je bila bolje sree, jer jedno#a dana, nakon %no#o tr!da i osobni n//"ora, za vrije%e od%ora, jedan od brae, koji je le#ao na ne.to !daljenije %jesto, "ridr1a se, !staj!i, za #r%, koji %! ? na nje#ovo iznena/;enje ? osta ! r!/iF bli1i% istra1ivanje% "rona/;e, da se t! nedavno ko"aloF sto#a "ozva ostale, te za?,jedni4ki% na"ori%a otvori.e #rob, i "rona/;o.e tijelo na.e#a Me.tra, i to vrlo nedostojno "oko"ana8 Iznova #a "rekri.e !za sve "o4astiF da bi kasnije "re"oznali to %jesto, "osadi.e na vr ! #roba aka/ij!, te "o1!ri.e ! Jer!zale% da obavijeste kralja )alo%ona o ono%e, .to se do#odilo8 8Kad s! "ro.li "rvi kraljevi izljevi t!#e i bola, naredi i% da se vrate i "oko"aj! na.e#a Me8.tra ! 8sklad! s nje#ovi% dostojanstvo% i !zvi.eni% nadarenosti%aF ! isto i vrije%e obavijesti da s!, zbo# nje#ove "rerane s%rti, ostale iz#!blje?/ze 8sve tajne Veliko#a Me.tra8 )to#a irn naredi, da naro4ito "a1ljivo "o#ledaj! sve, %akar i !s"!tne znakove, obilje1ja ili rije4i na koja bi %o#li naii, dok %! iskaz!j! ove "o8sljednje t!1ne "o4asti ! znak .tovanja8 O/zi izvr.i8.e taj zadatak 8s najveo% vjerno.!, a "riliko% "onovno#a otv/aranja #roba, ,jedan od brae, o#ledav.i se, vidje neke od svoii "ratila/a ! ovakvo% "olo1aj!888 , *ada s! %i objasnili, kako s! #raditelji "ok!.avali !s"raviti i o1ivjeti Hira%a Abi3a oni% rije4i%a i za vati%a, koje sa% i ja nedavno "ro.ao ! svo% 3i#!rativno% "odizanj!, te kako s! jo. od ono# doba ovi ele%enti "ri vaeni kao ozna4avanje svi Me.tara Masona dok je svijeta, i to sve dok okolnosti ne do"!ste "onovn! "ojav! oni "ravi tajni8 -ati% se /ere%onija nastavljalaE (*rea #rl/ a ,je, ll rned//vre%erl!, ! svojoj "otrazi na"re?dovala ! s%jer! Jo""e, i kada s! ve raz%i.ljali o "ovratk! ! Jer?!zalern, sl!4/ajno "rodo.e "okraj !laza ! nek! ."ilj!, odakle z a4!.e zv!ke d! oka jadanja i t!1aljki8 U.av.i ! V/lKall UtJlJl;l Ul+III K8vJ+ ;I;/ r//!8v;; ;8,88 , ;? ??8?? ?Dr V ? ? ? !bojstvo i vidjev.i da izlaza vi.e ne%a ? ! /ijelosti "rizna.e svoj! krivnj!8 -aveza.e i i odvedo.e ! Jer!zale%, #dje i kralj )alo%on os!di na s%rt, od%jeravaj!i i% tako kazn! za nji ov #n!san zlo4in8 -ati% izvadi.e na.e#a Me.tra iz #roba, slijedei )an/t!% )an/tor!% koliko #od je to izraelski -akon do"!.taoF ta%o ! #rob!, tri sto"e isto4no i za"adno od sredi.ta, tri sto"e iz%e?/[! sjevera i j!#a, te "et ili vi.e sto"a oko%ito8 On nije %o#ao biti stavljen ! )an/t!% )an/tor!%, jer ta%o nije s%jelo !i bilo .to //obi4ajeno ili ne4istoF 4ak niti visoki sveenik, iz!zev je/tno% #odi8.njeF "a niti nakon %no#o "ranja i 4i.enja zbo# veliko#a dana "okajanja za #rije e, jer je, "re%a izrael?sko%e -akon!, svako %eso bilo s%atrano ne4isti%8 2etnaestori/i vjerni slobodni zidara bilo je nare/;eno, da "ris!stv!j! "oko"!, ob!4eni ! bijele "re#a4e i nosei bijele r!kavi/e, kao znakove svoje nevinosti8 , Cere%onija je nastavljena na na4in, sli4an ono% ! "ret odna dva st!"nja, i tako sa% dosti#ao "olo1aj "ravo# Me.tra Masona8 &akon nekoliko %jese/i, kad nije bilo kandidata za na"redovanje tijeko% sastanka Lo1e, )tariji Me.tar dao je obja.njenje *ree# st!"nja8 *ri zlo4in/a, koji s! !bili Hira%a Abi3a, "re"oznati s! kao J!bela, J!belo i J!bel!%, no "oznatiji i% je bio zajedni4ki naziv?[idiF ovo se iz#ovara tako, da zv!4i kao '1ooi8 -v!/i (d!boka jadanja i t!1aljki,, koji s! do"irali iz one ."ilje !

kojoj s! "rona/Jeni, bili s! o"isani ! "ojedinosti8 Kriv/e s! 4!li kako se d!boko kaj!, i na sebe zazivaj! stra ovite kazne zbo# svo#a divlja4ko# 4ina, "a s! sto#a i bili ka1njeni kako s! i 1eljeliF kralj )alo%on dao i je "o#!biti na na4in, koji je svaki od nji "o1elio za sebe8 Oni s! o"isani ! obred!, no %i i nee%o ovdje o"isivati, jer "ri"adaj! dijel! sredstava za %asonsko "re"oznavanje8 lzvodi iz tri razine %asonsko# obreda, koje s%o ovdje s"o%en!li, !4init e se izni%no neobi4ni oni% 4itatelji%a, koji (nis! na toj liniji,, no istovre%eno i vrlo "oznati na.i% s!dr!zi%a ? %asoni%a8 &o, ova A) , A= ndJG8 &eki %asoni vjer!j! da s! ove "ri4e istinite, jednako kao .to i %no#o kr.ana vjer!je ! le#end! o )taro% zavjet!F dr!#i #a s%atraj! dobro% zabavo%Js %oralni% "o!ka%a8 &o, %alo je oni , koji !o"e raz%i.?Ijaj! o to%e, odakle bi takvi neobi4ni obredi %o#li "otje/ati8 Mno#i od #lavni likova %o#! se jednostavno "re"oznati ! 1idovsko?kr.anskoj %itolo#iji ? na "ri%jer, kralj )alo%on, 0oaz, Jakin i neki dr!#i, koje nis%o s"o%injali ? no, klj!4na osoba ! sve%! ? Hira% Abi3, ostao na% je "ot"!na %isterija8 Hira% Abi3 se !o"e ne s"o%inje ! )taro% zavjet!F ta%o nis! s"o%en!ta i%ena #raditelja ra%a, niti je zabilje1eno neko !bojstvo visoko# sveenika8 &eki kr.anski kriti4ari slobodno# zidarstva os!d!j! %asonerij!, jer tvrde, da ona veli4a !sla?sn!e 4ovjeka, a ne ls!sa Krista, te da se ! s!.tini radi o "o#anskoj reli#iji8 &o, va1no je na"o%en!ti, da je Hira% Abi3, kad s! #a jedno% !bili ? i ostao %rtavF nije bilo "ovratka ! 1ivot, niti je za"ravo bilo ikakve s!#estije "ostojanja 1ivota "oslije 1ivota8 U %asonsko% obred! ne%a nikakvo# nadnaravno# sadr1aja, "a s! !"ravo sto#a 4lanovi %no#i razli4iti reli#ija ? !klj!4!j!i [idove, kr.ane, ind!se i b!diste, i %o#li ! nje%! nai srodnosti, "rije no s!kobljavanje sa svoji% vlastiti% teolo.ki% !vjerenji%a8 +lavna je "ri4a vrlo jednostavna i ne!"e4atljiva, te ne%a nek! "osebn! dra%atsk! str!kt!r!, ili %akar i o4it! si%boli4k! vrijednost8 'a, Hira% Abi3 je radije "o#in!o, no .to bi izdao svoja !vjerenjaF sa%o, to isto s!, i "rije i "oslije nje#a, !4inili jo. i bezbrojni dr!#i %!.kar/i i 1ene8 Ako s! neka osoba ili osobe odl!4ile iz%isliti "ri4!, koja je trebala "redstavljati tetnelj novo# dr!.tva, vjerojatno bi znale iznai ne.to zna4ajnije, i .to se %o1e objasniti sa%o "o sebi8 U"ravo nas je ova "o%isao izazvala, da za"o4ne%o s d!blji% istra1ivanje%, te krene%o ! "otra#! ? za "odrijetlo% Reda8 'iGjelili s%o iste 3r!stra/ije vezane !z takva jednostavna obja.nje?nja o "odrijetl! Reda8 &a.e s! ras"rave o to%e "ostajale sve 4e.e, a na.e zani%anje raslo, dok s%o jedan dr!;o% nabrajali ar#!%enteF nije l;ro.lo %noJ;o vre%ena do odl!ke, da "od!z%e%o os%i.ljeno istra?1ivanje, sa zajedni4ki% /iljevi%a? identi3i/irati lik, koji s%o !"oznali kao Hira%a Abi3a, te "ronai iz#!bljene tajne %asonerije8 U to doba, niti jedan od nas dvoji/e nije vjerovao da bis%o %o#li i%ati bilo kakv! ll;o;;!nost !s"je a "o ti% neobi4ni% "itanji%a, no znali s%o, da e to GJ Ll3l; a v v %!8% % &Z8Z%88 :8;887;b ?8 8 88 ; 8 G 8 8 svi vre%ena, te da e rez!ltati, koje e%o otkriti, biti od o#ro%no# zna4ajaF i to, ne sa%o za slobodne zidare, ve i ? za svijet ! /jelini8 -AKLJUCAK Vrlo %ali dio %asonsko# obreda %o#ao bi se o"isati kao ? obi4an8 Kandidat! na o4i stavljaj! "ovez, li.en je svo# nov/a i %etalni "red%eta, ob!4en je kao o"t!1eni eretik na svo% "!t! do vje.ala, i na kraj! %! ka1!, da je "red%et nje#ovo# "osljednje# st!"nja ? (kako !%rijeti,I 2!tovanje iz t%ine "re%a svjetl! o4ito je va1no, kao i dva st!"a, nazvana 0oaz i Jakin, koji si%boliziraj! (sna#!, i ("oredak,, a kada se s"oje, ozna4avaj! (stabilnost,8

Masonerija tvrdi, da je starija i od -latno# r!na ili Ri%sko# orla, te da joj je /ilj 0ratska lj!bav, Oslobodenje i Istina ? no, i"ak s! na% istra1ivanja skriveni %isterija "rirode i znanosti "redstavljena kao izni%no zna4ajna8 2rvobitne izvorne tajne Reda, re4eno na% je, iz#!bile s! se, "a se sad !%jesto nji koriste za%jenske tajne, sve do vre%ena, kad e se iznova "ronai ? one istinske8 )redi.nji lik %asonerije je #raditelj ra%a kralja )alo%ona, nazvan Hira% Abi3, ko#a s! !bila ? troji/a nje#ovi vlastiti lj!di8 )tilizirana s%rt i !skrsn!e kandidata 4in je, koji% on "ostaje Me.tar Mason, a kad se "odi1e iz svo#a #roba, na obzor! se "ojavlj!je svijetla j!tarnja zvijezda8 +dje s! se %o#le razviti ovakve neobi4ne ideje, i zbo# 4e#aO &a.e istra1ivanje %o#li s%o za"o4eti jedino raz%atranje% ovi , na%a do sada"oznati , teorija8 Q9 va:/ %%U8!8 *ra#anje za"o4inje Q8 'a %asonski obred "otje4e izravno od Reda )iro%a.ni Kristovi Vojnika i )alo%onovo# ra%a, koje danas bolje "oznaje%o "od nazivo% ? vitezovi te%"lari8 Odakle "otje4e RedO Ve je velik broj dobro obavije.teni Ij!di "ok!.ao i "rije nas "ronai "odrijetlo %asonerije, i nis! "ri to%e "revidjeli niti jedn! od o4evidni %o#!nostiF a nis! i "revidjeli niti /ijeli nizovi ro%anti4ara i .arla?tana, koji s! se "ridr!1ili ovoj "otjeri8 -a neke je ova linija bila jedno?stavnaE %asonerija je stara onoliko, koliko i njena javno zabilje1ena "ovijest Rseda%naesto stoljeeS, i sve .to bi "ok!.alo !kazati na njeno ranije "ostojanje ? obi4na je bes%isli/a8 Ovakav "ra#%ati4ni stav nije slo1en, no !jedno je i i"oteza, koj! se %o1e i najlak.e odba/iti iz %no#i razlo#a, kao .to e%o "okazati, "ri 4e%! nije "osljednja ve i sa%a 4injeni/a, da "ostoje .iroko ras"rostranjeni dokazi koji "okaz!j!, da se Red %aterijalizirao "ola#ano, i to vi.e od tri stotine #odina "rije, no .to je !o"e bila !te%eljena Ujedinjena Velika Lo1a Yn#leske8 Ve od sa%o# !te%eljenja Ujedinjene Velike Lo1e Yn#leske 9L9L8 #odine, Red je bio otvoren #lede svo#a "ostojanjaF jedino je od o4ij! javnosti stro#o 4!vao svoje %etode "re"oznavanja8 &o, or#aniza/ija, koj! danas naziva%o %asonerijo%, bila je tajno dr!.tvo i "rije sredine seda%naesto#a stoljea, a "o de3ini/iji, tajna dr!.tva ne objavlj!j! svoje sl!1bene "ovijesti8 )to#a s%o odl!4ili zaviriti ! %o#!! "ovijest slobodni zidara, i to "rije no .to s! ("rodrli ! javnost,, "a s%o !o4ili, da "ostoje tri ozbiljne teorije, koje s! "riv!kle "ozornost "ovjesni4ara %asonerijeE l8 'a je %asonerija stara onoliko, koliko se i tvrdi ! %asonsko% obred! ? jer je !istin! i oblikovana kao rez!ltat do#adanja "riliko% #radnje ra%a kralja )alo%ona, a do na.i se dana odr1ala na%a ne"oznati% %e aniz%i%a8 A8 'a se radi o razvoj! srednjevjekovni zidarski /e ova, "ri 4e%! s! se (o"erativne, zidarske vje.tine obrade ka%ena "retvorile ! ono, .to 2rva navedena teorija ? da je %asonerij! os%islio sa% kralj )alo%on, !4inila na% se ne%o#!o% za istra1ivanje, jer je ovdje )tari zavjet jedini izvor, "a ! ono vrije%e nis%o nastavili dalje ovi% "!te%8 'r!#a, da s! srednjevjekovni zidari razvili %asonerij! zbo# svo# vlastito# %oralno# !savr.avanja, teorija je, koja je "rona.la svoje "obornike ! doslovno svako% se#%ent! ? i %asonsko%, i ne?%ason?sko%8 2a i"ak, !s"rkos o4itoj lo#i/i ove ideje i veliko% broj! knji#a koje s! je zast!"ale tijeko% %no#i #enera/ija, "rona.li s%o da bis%o je te.ko "od!"rli, nakon .to s%o je d!blje raz%otrili8 -a "o4etak, !s?"rkos stro#o% i detaljno% istra1ivanj!, na"rosto nis%o %o#li "ronai bilo kakve "odatke, koji bi !o"e !kazivali na to, da s! ! Yn#leskoj srednje# vijeka "ostojali ? zidarski

/e ovi8 'a s! "ostojali, si#!rni s%o, da bi za nji%a ostali bare% neki tra#oviF jer, "ostojali s! ! %no?#i% e!ro"ski% ze%lja%a, i dokaza o nji ovi% djelatnosti%a i%a ! izobilj!8 +o!ldova 2ovijest %asonerije strani/! za strani/o% "osve?!je #rbovi%a zidarski /e ova dilje% Y!ro"e, no niti jedan od nji nije britanskiI *o s! bili iz!4eni radni/i svoji %ajstora ? obrtnika, koje je !"o?.ljavala Crkva ili bo#ati ze%ljo"osjedni/i, te se ne 4ini ba. vjerojat?ni%, da s! nji ovi #os"odari bili dovoljno "rosvijetljeni da bi i% do"!stili nek! vrst! "ra"o4etaka sindikata, "a 4ak i da se ! nji ovi% radni/i%a razvila 1elja za stvaranje% takvi !dr!#a8 Mno#i bi od nji "roveli 1ivot radei /ijeli svoj vijek na jedno% jedino% zdanj! kao .to je katedrala, "a s%o !o4ili, da se t! nije trebala "ojaviti "otreba za tajni% zna/i%a "re"oznavanja i lozinka%a, 4i% s! tada.nji klesari t!%arali oko jedno# te isto# #radili.ta i "o "edesetak #odina8 Veina klesara )rednje# vijeka bila je ne"is%ena, te je i%ala sa%o %alo ili #otovo nikakvo obrazovanje izvan svo# zanata i obrtni4ki vje.tina8 Kad bi se !stvrdilo, da s! takvi lj!di raz!%jeli, a "o#otov! iz%islili slo1eni obred koji se i danas koristi ! %asoneriji, ne bi ba. QA , QQ ?? 8?? 8? rvl88;888888%v V)9/999998C+999, rUIVV@I9J/l s! tada bila rijetki do#a/;aji za sve, iz!zev za one najnaobra1enije i naj/jenjenije zidarske %ajstore, "ri 4e%! i% tajni znakovi, za vati i lozinke ne bi bili od velike vrijednostiF a 4ak i da jes! "!tovali od jedne do dr!#e iz#radnje neko# zdanja, zbo# 4e#a bi i% "ri to%e trebala tajanstvena sredstva "re"oznavanjaO 'a se netko la1no "redstavio kao klesar, ne bi trebalo d!#o, "a da se na nje#ovi% radni% vje.tina%a "ri%ijeti ? nje#ova nes"osobnost za rad ! ka%en!8 Kako s! ? "re%a ono% .to se zna o "o4e/i%a Reda ? slobodni zidari bili i %no#i kraljevi, te nji ovi najodli4niji "odani/i Rvidi do?datkeS, ne %o1e%o za%isliti okolnosti, ! koji%a bi se #r!"a "le%ia "ojavila na sastank! /e a zidara, tra1ei od nji do"!.tenje da %o#! i%itirati nji ove znakove i "ost!"ke, te i na si%boli4an na4in koristiti ! svr ! svo# osobno# !savr.avanja8 Kona4ni dokaz za odba/ivanje ove teorije (slobodni obrtnika??zidara, "rona.li s%o "ro!4avaj!i ono, .to je ! %asoneriji "oznato kao ()tara 2ravila,, kod koji se za najstarija vjer!je, da "otje4! iz kraja "etnaesto# stoljea8 Ona navode "ro"ise o !"ravljanj! i od#ovor?nosti%a slobodni zidara, a od!vijek se s%atralo da s! bila "re!zeta iz zakona o "ost!"/i%a srednjevjekovni zidarski /e ova8 Jedno od ti 2ravila ka1e, (da niti jedan brat ne s%ije razotkriti bilo koj! tajn! dr!#o#a brata, za koj! bi saznao, !koliko bi to ovo#a %o#lo stajati 1ivota i i%ovine,8 Jedina takva %asonska tajna, koja bi ! ono doba a!to%atski izazvala takv! kazn! da j! je dr1ava razotkrila, bila je ? erezaF zlo4in, koji zasi#!rno ne bi "o4inili jednostavni i bo#obojazni klesari8 )a%i s%o sebi "ostavili "itanjeE (U i%e 4e#a bi, zabo#a, ereza bila "ret"ostavljena kao %o#!a tajna krivnja ovi #raditelja za%kova i katedralaO, *o na"rosto nije i%alo s%isla8 Or#aniza/ije ne odre/J!j! zna4ajna "ravila za sl!4ajeve, da neki od nji ovi 4lanova jedno# dana b!d! "otajno krivi za zlo4in "red Crkvo%F jasno, tko #od os%islio ovo )taro 2ravilo, bio je svjestan to#a, kako svaki brat 1ivi s o"asno.!, da b!de s"aljen kao eretik8 )to#a s%o sad bili si#!rni, da ova "ravila nis! os%islili jednostavni zidari i klesari, ve #r!"a lj!di, koja je 1ivjela na sa%o% r!b! zakona, koji je vladao ze%ljo%8 -adovoljiv.i tako na.! sl!tnj!, da za"ravo ne%a dokaza koji bi "od!"irali ov! dr!#! teorij! o slobodni% zidari%a, a da i istovre?%eno i%a %no#o, zbo# koji se ona %o1e zane%ariti, dodatno s%o VI LI;V ;+999999 9 I ! V llv 9+ l,%vb %/8v88;8; ;8?, ?? ?D; ?D 9

%no#o ras"ravljali, !kaz!je na veo%a skrovite "rastare na%jene8 Ono se odnosi na odredbe, vezane !z (sl!1b!, za brata, koji dode ! "osjet! na rok od dva tjedna, nakon 4e#a (%! treba dati ne.to nov/a, i "oslati #a na "!t do sljedee Lo1e,8 Ovo je na4in o" o/Jenja, koji bi se o4ekivano "ri%ijenio kad se radi ? o 4ovjek! ! bije#!, koji tra1i k!e si#!rne od "otjere8 )ljedee 2ravilo zabranj!je %asoni%a seks!alni odnos sa 1eno%, keri, %ajko% ili sestro% svo#a brata %asona, .to bi bila a"sol!tna "otreba, !koliko bi se 1elio odr1ati s!stav (si#!rnosti k!e, ? jer, doi k!i i "ronai svo#a #osta ? brata %asona, ! krevet! sa 1eno% ili kerko%, zasi#!rno bi zao.trilo odnos bratsko#a %ilo?srda, "a bilo ono %akar i "od zakletvo%8; &is%o %o#li za%isliti, zbo# kakve je to %o#!e ereze ova rana %asonska #r!"a %o#la biti okriv?ljena, da bi se iz#radio ovako visoko razvijen s!stav "re"oznavanja i "re1ivljavanja izvan Crkve i 'r1ave8 Kao dodatak ovi% 4i%beni/i%a, koji diskreditiraj! teorij! o slobodni% zidari%a, vrlo je bitno "risjetiti se, da je sredi.nje %jesto, koje se "rovla4i kroz %asonerij! ? %jesto, na koje% se #radio ra% kralja )alo%ona8 &e%a dokaza, koji bi srednjevjekovne obrtnike ? zidare "ovezivali s ovi% do#adaje%F no, si#!rno i je %oralo biti, kad se #ovori o treoj s"o%en!toj teoriji ?teoriji o vitezovi%a te%"lari%a8 Vitezovi te%"lari, ili "!ni% nazivo% Red )iro%a.ni Kristovi Vojnika i )alo%onova ra%a, nastali s! #otovo .est stotina #odina "rije !te%eljenja Velike Lo1e Yn#leske8 Ako i%a neke "ovezanosti iz%ed! ovi krstarei ratnika?sveenika i %asonerije, trebat e%o razjasniti ras"on od 4etiri stotine i deset #odina, iz%ed! iznenadno# ras"!.tanja Reda ! listo"ad! 9QBL8 #odine i sl!1beno# "ojavljivanja %asonstva8 Ovaj je "rekid natjerao %no#e "ro%atra4e ? i %asonske, a i one dr!#e, da s!#estije o bilo kakvo% "ovezivanj! "ro#lase ne"o1elj?ni% raz%i.ljanji%aF neki s! od nji objavili i knji#e, kako bi "okazali, da s! sljedbeni/i ove teorije za"ravo vi.e ro%anti4arski nastrojeni, te da 1ele vjerovati ! ezoteri4ne bes%isli/e8 Med!ti%, ne.to bli1i dokazi koji s! na% se na.li na ras"ola#anj!, jako s! "ri%akli te1in! ar#!%enata ! korist "ovezanosti te%"lara i %asonerije, dok s! na.a vlastita istra1ivanja "ostojanje ove veze stavila izvan svake s!%nje8 Jo n J8 RobinsonE Rn/:eni tt krvi, izdanj/ ()tari arad,, -a#reb, 9===8 QW ; QP SILIV VI;V999VJL9 9+;9@U99;+ 999U999U, "ostao #lavni %otiv %asonerije8 Hra% kralja )alo%ona Otkrili s%o da s!, ! .ire% s%isl!, 4etiri ra%a bila "ovezana s "lanino% Morija ! #rad! Jer!zale%!8 2rvi je bio onaj, koji je kralj )alo%on dao iz#raditi "rije tri tis!e #odina8 )ljedei nije bio iz#ra/;en od ka%enaF ! viziji #a je vidio "rorok Yzekijel tijeko% zato4eni.tva [idova ! 0abilon!, oko PLB8 #odine "rije Krista8 2a, iako je taj ra% bio nestvaran, ne %o1e se zane%ariti, jer je i%ao zna4ajan !4inak na kasnije 1idovske za"ise i vjerovanja, koja s! "re.la i ! kr.ansk! vjer!8 *rei je iz#radio kralj -er!babel ! "o4etk! .esto# stoljea "rije Krista, nakon .to s! se [idovi vratili iz babilonsko# zato4eni.tva, a "osljednji je iz#radio Herod ! vrije%e Is!sa KristaF nje#a s! razr!.ili Ri%ljani LB8 #odine na.e ere, sa%o 4etiri #odine nakon .to je bio dovr.en8 Kako s%o kasnije otkrili, )alo%on je za"o4eo #raditi %no#a velika zdanja, !klj!4!j!i i ra% "osveen 0o#!, koje#a danas zove%o Ja ve ili Je ova8 Oba s! i%ena "ok!.aji "rijevoda s ebrejsko# jezika, ! oblik! "isanja bez sa%o#lasnika8 O )alo%on! se naj4e.e #ovori kao B %!dro% kralj!, no kako s%o na"redovali s na.i% istra1ivanji%a, otkrili s%o, da se "ridjev (%!dar, koristio i za sve #raditelje ili kraljeve, koji s! #radili zdanja i tis!e #odina "rije )alo%ona? .to e se "okazati kasnije8

)a%i [idovi nis! i%ali naslijede ar itekt!re, a nitko od nji nije ras"ola#ao vje.tina%a #raditeljstva, "otrebni% za "odizanje bilo 4e#a .to bi bilo ? vi.e od jednostavno# zidaF ! sklad! s ti%, ra% s! ! Jer!?zale%! #radili obrtni/i, !naj%ljeni od Hira%a, 3eni4ko#a kralja *ira8 Us"rkos i%en!, na%a je bilo jasno ? kao i svi% "rija.nji% istra1iva?4i%a, da kralj Hira% nije ni ! kakvoj vezi s Hira%o% Abi3o%8 Obred )veto# Kraljevsko# L!ka, o koje%! e%o #ovoriti ! trinaesto% "o;lavlj!, ! "ot"!nosti razja.njava da je Hira%, kralj *ira, dostavljao %aterijal za #radnj!, dok je sasvi% dr!#a osoba, Hira% Abi3, bio stvarni ar itekt ra%a8 Cak se s"o%inje, da s! ove tri osobe R)alo%on i oba Hira%aS odr1ali va1n! Lo1!, te da s! !"ravo oni bili ona jedina trojka, koja je zajedni4ki 4!vala istinite tajne Me.tara Masona8 Us"rkos o"e "ri vaeno% !vjerenj! %asona, da je iz#radnja ovo# ra%a bila najzna4ajniji do#a/Jaj ! "ovijesti tada.nje#a #raditeljstva, ;V%vv %8%%8%v% %vK:v% ,%888888888,a8;;b 888;8888 , 98; b bo#a &in!rte, i to ? tis!! #odina ranije8 0ilo je to %aleno zdanje, veli4ino% sli4no nekoj obi4noj en#leskoj seoskoj /rkvi, a vjer!je se, da je bilo !"ola %anje od sa%e "ala4e kralja )alo%ona8 Koji s! bili "rioriteti veliko#a kralja )alo%ona %o#li s%o zaklj!4iti, kad s%o otkrili, da je zdanje ! koje%! je bio s%je.ten nje#ov are%, bilo ?bare% jednake veli4ine kao i Ja vin ra%8A Iz znanja k;ji%a ras"ola1e%o o svrsi /rkve, sina#o#e i d1a%ije, bilo bi lako "ret"ostaviti da je )alo%onov ra% bio %jesto, na koje% s! [idovi .tovali svoje#a 0o#a8 Me/;!ti%, bila bi to "o#re.ka, jer ovo %jesto nije bilo #ra/;eno za to, da bi #a "osjeivali lj!di ? ono je bilo, sasvi% doslovno, 0o1ja K!aF do% sa%o# 0o#a, Ja ve8 &e "ostoje 3izi4ki osta/i )alo%onova ra%a, i ne%a o nje%! od#ovaraj!i neovisni za"isa, "a nitko ne %o1e biti si#!ran je li on !istin! i "ostojaoF %o#ao je biti iz%i.ljotina kasniji 1idovski "isa/a, koji sLi svoje !s%ene "redaje za"isivali d!#o vre%ena nakon .to se nje#ova navodna iz#radnja do#adala8Q Oni na% #ovore da je ovaj, naj"oznatiji od svi ra%ova, bio iz#ra/Jen od ka%ena, a izn!tra ! /ijelosti oblo1en /edrovi% daska%a, do"re%ljeni% iz *ira8 Ka1! na%, da je dno zidova bilo debelo devet lakata Roko WPB /%S, a !zdizali s! se nosei ravan, drveni krov od /edrovine, okr!njen jelovino%8 -na4ajka ra%a bila je i velika koli4ina zlata, koja je "rekrivala i "od, i zidove i stro", "ostavljena iz%ed! ker!bina i nji ovi ra.ireni krila8 Un!?tra.njost je bila dvadeset lakata d!#a i dvadeset lakata .iroka, a /ijelo je zdanje bilo okren!to od za"ada "re%a istok!, s jedni% !lazo% na isto4no% dijel!8 0ila je "odijeljena sklo"ivi% "aro% vrata, koja s! dijelila "rostore na dvije treine i tre! trein!, tvorei tako ko/k! od QB sto"a .irine, d!1ine i visine8 0io je to, "re%a "roro4anstv! iz )taro# zavjeta, "rostor zvan ? &ajsvetiji od )veti , a ! %asonsko% obred! )an/t!% )an/tor!%, koji je bio "osve "razan, iz!zev kov4e#a izra?deno# od aka/ije, s%je.teno# ! sa%o%e sredi.t! "rostora8 0io je to Kov4e# saveza, ! koje% s! se nalazile sa%o tri stvariE dvije ka%ene "lo4e, s !klesani 'eset za"ovijedi, te 0o# ? sa% Ja ve8 &a nje#ov! je ? (&ovi !vidi ! Hra% kralja )alo%ona i njeoova "ovezanost s %asonski% obredo%,, J8 R8 Clarke8 Objavljeno ! AR) @trnt!or Coronntor!%, ! st!deno% 9=L>8 Q 2/ankeooi kn%e!tari 0iblije Q> ; QL Ovi ker!bini nis! bili debelj!.kasta, vesela, letea dje4i/a, toliko dra#a renesansni% slikari%a8 )tilo% bi %o#li biti Y#i"ani, jer iz#le?daj! to4no kao i likovi, koji se nalaze na zidovi%a i "o sarko3azi%a "ira%ida8; &ajsvetiji od )veti nalazio se ! trajno%e %rak!, iz!zev jedno% #odi.nje, na 'an Iz%irenja, kad bi do nje#a s%io !i veliki sveenik, s krvlj! 1rtveno# jar/a8 &akon .to bi on iza.ao, stavljao bi se debeli zlatni lana/, koji% bi se iznova odjeljivala %anja od vee "ro?storije8 2re%a kasnijoj

1idovskoj tradi/iji, ov! s! "rostorij! koristili jedino sveeni/i i leviti Rnasljedni sveeni/iS, a ! njoj se nalazio 1rtve?nik, izraden od /edra i oblo1en zlato%, s%je.ten od%a "red vrati%aF i, naravno ? izvan isto4ni vrata stajala s! dva st!"a ? 0oaz i Jakin8 *o je, dakle, bilo zdanje, koje s! te%"lari odabrali kao sredi.nj! svetinj! svo# Reda8 &o, oni s! isko"avanja vr.ili "o r!.evina%a jedno# dr!#o# ra%a, iz#radeno# skoro tis!! #odina kasnije, na to%e isto%e %jest! ? ra%a kralja Heroda8 2a zbo# 4e#a s! se onda, 4!dili s%o se %i, odl!4ili nazvati "o ra%! kralja )alo%onaO -AKLJUCAK Laaano s%o donijeli odl!k!, da teorija "odrijetla %asonerije, koja "olazi od slobodni zidara, ne %o1e izdr1ati "obli1a istra1ivanja iz jednostavno# razlo#a, .to /e ovi zidara ! Yn#leskoj ? !o"e nis! niti "ostojali8 )a%a 4injeni/a ? da s! na Kontinent! i"ak "ostojali, i nije relevantna, jer %asonerija nije niti nastala ! "odr!4ji%a, ! koji%a s! se stvarali ovi /e ovi8 2rotokol, "ronaden ! )tari% 2ravili%a Reda? sa svojo% obvezo% da se "ronade "osao, te da se zbrin! i za.tite 1enski 4lanovi i rodbina one brae, .to "r!1aj! "o%o brat! ! nevolji ? 4inio na% se %no#o "ri%jereniji% neko% tajno% dr!.tv!, no #r!"i "!t!j!i #raditelja8 '!#o s%o i na"orno istra1ivali, "rovodei stotine sati ! razli4iti% 4itaoni/a%a, zad!bljeni ! "re"or!4ene knji#e, no koliko #od s%o "ok!.avali, nis%o %o#li "ronai bilo kakv! "ovezanost iz%ed! ra%a kralja )alo%ona i srednjevjekovni zidara i klesara8 ]8 F8 Al ri# tE Ar eol!#ijn 2!lestine nada n!e %no#i% lj!di%a tijeko% vijekova8 Izvorni ra%, ko;e# ;e iz#radio )alo%on, bio je o%anje zdanje s!%eransko# ti"a, %anje 4ak i od nje#ova are%a, sa#radeno "rije da bi "ostalo do% 0o#a Ja ve, no kao %jesto nje#ova .tovanja8 )a% je Ja ve 1ivio ! Kov4e#! saveza, s%je.teno% ! &ajsvetije% od )veti "rostora ! ra%!, "rostor! koji je %asoni%a "oznat kao )an/t!% )an/tor!%8 Ovaj je Kov4e# bio izra?den i izveden ! e#i"atsko% stil!, a na isto4ni% vrati%a ovo#a "rvo# ra%a nalazila s! se dva st!"a, %asoni%a "oznata kao 0oaz i Jakin8 Ideja? da je Red %o#ao osnovati sa% kralj )alo%on, i to kao stalno tajno dr!.tvo skriveno od svijeta, 4inila na% se "osve ne%o#!o%F tako s%o "ost!"ko% jednostavne eli%ina/ije ostali na sa%o jedno% "odrijetl!, koje s%o trebali isri;a1iti8 -nali s%o, da s! "rvi vitezovi te%"lari "rona.li r!.evine "osljednje# ra%a, #ra/;eno# na to%e %jestL;, a %no#i s! "is/i !kazivali na "ovezanost iz%ed! ovi vitezova i %asonerije8 Q; a Q= Vitezovi te%"lari &astajanje Reda Lik rabro# kri1ara, s bijeli% "la.te% !kra.eni% /rveni% kri1e% te "!no% brado%, koji !ni.tava zle, a .titi one dobre, jedan je od oni likova, koji s! veini nas bliski ? jo. od djetinjstva8 &o, stvarnost je bila dosta dr!#a4ija8 Crveni kri1 na bijelo% "la.t! nije bio znak svi kri1ara, ve sa%o ratnika?sveenikaE vitezova te%"lara8 &ji ovo %isteriozno "ojavljivanje niotk!da, nevjerojatno brz "orast bo#atstva i !tje/aja, te nji ov iznenadni i "ot"!ni #!bitak svake %ilosti ! "etak, 9Q8 listo"ada 9QBL8 #odine, !4inilo i je "red%eto% ras"rava i %a.to?viti na#adanja od tada, "a sve do dana.nji dana8 +otovo dvije stotine #odina te%"lari s! sve%ono stajali iza djelovanja veine kraljeva, kako sa svoji% le#endarni% borila4ki% vje.tina%a, tako i sa svoji% nevjerojatni% bla#o%8 'a li bi !istin! %o#la "ostojati "ovezanost iz%ed! to# davno

nestalo# vite.ko# Reda, i lj!di srednje klase, koji %r%ljaj! %asonski obred iza zatvoreni vrata #otovo svako# vee# za"adnja4ko# #radaO 2o svojoj no%inalnoj vrijednosti oni se 4ine toliko !daljeni%a, da bi trebalo "rik!"iti veli?k! koli4in! dokaza, kako bi se !stvrdilo da "ostoji izravan odnos, no "ratei "ojedinosti jedne i dr!#e strane, ova se !daljenost "o4ela s%anjivati ? i to brzino%, koja nas je iznenadila8 M!sli%ani s! vladali Jer!zale%o% od sed%o# stoljea, i do"!.tali [idovi%a i kr.ani%a "rist!" #rad!, toliko va1no% za sve ove tri razli4ite reli#ije, iako svakoj iz dr!k4iji razlo#a8 Kraje% jedanaesto# stoljea8 *!r/i )eld1!/i s! "re!zeli nadzor nad Jer!zale%o%, i za?branili kr.ani%a obavljanje odo4a.a8 )na#e kr.anstva nis! bile ba. jako sretne takvi% razvoje% do#adaja, "a s! %obilizirale svoje sna#e, kako bi iznova osvojile Is!sov! ze%lj!8 Us"rkos 4istoi "ri?vidni %otiva koji s! i "oti/ali, takozvani (Kri1arski ratovi, ? bitke za osvajanje nadzora nad )veto% ze%ljo%, bile s! za"ravo ? te.ki i okr!tni s!kobi bez %ilosti8 , WB F W %%88888888 ,888 ;8,888888,88 8,8888 ;,88 b8888( ; G; G 8 G, sakrili ! krizni% vre%eni%aF slijedo% to#a, %no#i s! M!sli%ani !%irali ! a#oniji ras"orena trb! a, dok s! bijeli "rsti nevjernika 1!stro ko"ali "o nji ovoj n!trini, tra1ei ne"ostojee sakrivene vrijednosti8 [idovi Jer!zale%a "ro.li s! ? ne.to bolje8 Oni s! sretno 1ivjeli !z M!sli%ane stotine #odina, a 9W8 li"nja 9B==8 #odine s! zajedno s nji%a i ? !%iraliF 1elja kri1ara za krvlj! bila je ne!ta1iva i nije i%ala #rani/a8 Jedan kri1ar, Ra:%ond od A#!ilera, "otakn!t "o#ledo% na razoreni #rad i o#ro%an broj le.eva nje#ovi stanovnika, /itirao je 2sala% I I XE (Ovo je dan, .to #a !4ini +os"odin8 Veseli%o i rad!j%o se nje%!8, U #odina%a nakon osvajanja Jer!zale%a, kr.ani iz 4itave Y!ro"e za"o4eli s! odo4astiti ! )veti #rad, kren!v.i na "!tovanje toliko d!#o i is/r"lj!j!e, da je bilo "otrebno i%ati sna1no tijelo i jak! #rad!, kako bi se "re1ivjelo8 Rast!i broj odo4asnika, koji s! se kretali od #radski vrata Akre, *ira i Ja33e "re%a #rad! Jer!zale%! stvarao je "ote.koe, "a se za nji trebala "ri"re%iti "otrebna in3rastr!kt!ra8 &jen va1an dio bilo je i "renoi.te A%al3i ! Jer!zale%!, koje s! osnovali vitezovi os"ital/i, da bi "ribavili ran! i s%je.taj za rijeke "!tnika, koje s! ne"rekidno "ritje/ale8 -na4aj i bo#atstvo ove %ale i neobi4ne sveeni4ke #r!"e, koja #a je vodila, !veavao se ! sraz%jer! sa sve vei% broje% "osjetitelja, a novi kr.anski vladari #rada na#ra?divali s! nji ov tr!d velikod!.ni% "okloni%a8 Red se .irio vrlo brzo, a Il;l ov je "rior %orao biti a%bi/iozna i "oliti4ki jaka osoba, kad je "od!zeo korake za stvaranje vojne sile, "ozivaj!i sve vitezove da i% se "ridr!1e, nakon 4e#a je "ro%ijenio naziv Reda ! (Hos"itali )v8 Ivana Jer!zale%sko#a,8 *aj Red "ri%io je "a"inski bla#oslov 999X8 ;;odine, kad je !stanovio i svoj sl!1beni zakonik, "oznat kao (2ravila,8 0ila je to or#aniza/ija koja je, vjerojatno, !tje/ala na 3ran/!sko# "le%ia iz "okrajine C a%"a#ne, i%eno% H!#!es de 2a:en, jer je iste ;odine s jo. osa% vitezova osnovao nesl!1beni Red )iro%a.ni Voj?nika Krista i ra%a kralja )alo%ona8 2re%a tradi/iji, kralj 0aldZin II, "atrijar Jer!zale%a, s"re%no je "od!"ro novi Red i osi#!rao i% s%je?.taj ! isto4no% dijel! svoje "ala4e, s%je.tene !z d1a%ij! Al?A\sa, koja je bila iz#ra/Jena na %jest! nekada.nje# )alo%onovo# ra%a8 +ovori se, da s! te%"lari, kako i obi4no naziva%o danas, nastali ? zbo# osi#!?ranja i za.tite rast!e rijeke odo4asnika, jer s! se ne"rekidno kretali o"asni% "!tevi%a iz%ed! vrata na obali kod Ja33e i Jer!zale%a8 W9

niti odjeo% nis! ni%alo isti/ali od ostali ,;a svoje s! %olitve oba?vljali ! redoviti% vre%enski% raz%a/i%a, i na svaki se na4in "ona.ali, kao da s! 4lanovi neko# reli#iozno# reda8 U neko vrije%e 999X8 #odine, ovi devet vitezova sti1e, o4ito iz Fran/!ske, i i%enova se 4!vari%a "!stinjski /esta J!deje, koje vode do Jer!zale%a8 Ovo na% se !4inilo neobi4ni%8 -bo# 4e#a s! ti Fran/!zi sa%i sebi "ostavili zadatak koji je, ! najbolje% sl!4aj!, bio o"ti%isti4an, a ! naj#ore% ? b!dala.tinaO Jer, 4ak i %anja #r!"a )ara/ena nadvladala bi i , bez obzira koliko oni bili vje.ti or!1j!, ili %a kako dobro bili naor!1ani8 &o, na na.e iznenadenje ? "ronade%o, da i F!l/ er od C artresa, ka"elan 0aldZina II, ne s"o%inje niti naj%anjo% o"asko% ! svojoj o".irnoj kroni/i, koja obra/;!je i "rvi devet #odina nesl!1beno# "ostojanja Reda8 &ajraniji si#!ran dokaz o "ostojanj! te%"lara datira iz I 9A98 #odine, kad je neki #ro3 F!lk V od Anjo!a "rist!"io te%"lari%a, i nakon to#a i% ostavio #odi.nji "ri od od trideset livara8 lz dokaza koji s! na% bili na ras"ola#anj!, 4inilo se jasni%, da se #r!"a od devet vitezova nije ni%alo "oveavala, i to jo. d!#o nakon svo#a osnivanja8 *ek nakon .to s! "roveli ? ni.ta %anje, no devet ;odina ! svoji% nasta%ba%a na %jest! r!.evina Herodova ra%a, H!#!es de 2a:en je kren!o na za"ad ! "otrazi za nova/i%a, dostojni% Reda, kako bi "oveao broj nje#ovi 4lanova na veli4in!, koja bi bolje od#ovarala %isiji, koj! s! sa%i sebi odredili8 5to s! oni tra1iliO Instinktivno s%o osjetili, da ovdje ne.to nije ! red!8 &e "ostoje dokazi, da s! ovi "rvobitni te%"lari "r!1ili ikada ikakv! za.tit! bilo ko%e od odo4asnika, no s dr!#e s%o strane !skoro nai.li na niz dokaza, da s! se bavili ? .iri% isko"avanji%a %ed! r!.evina%a Herodova ra%a8 Ubrzo s%o s vatili, da s! i %no#i dr!#i "is/i i%ali "odosta zadr.ki ! vezi o"e "ri vaene verzije o /iljevi%a te%"laraF .to s%o vi.e tra1ili, sve s%o 4e.e nailazili na razli4ite teorije o "ravi% %otivi%a te%"lara8 U jednoj od nji , 3ran/!ski "ovjesni4ar +aetan 'ela3or#e razja.njavaE ()tvar;za zad//a devetori/e vitezova bila je, da obave istrn?E8ivanja na to% "odrz/4j!, kako bi se do4e"ali odre/;eni WA dan//8 , ; Ovo razja.njenje koristi i istra1iva4 i a!tor +ra a% Han/o/k, kad os"orava tez!, da ovi vitezovi nis! bili ono, za .to s! se izdavali8A -aklj!4io je, da je ! 1i1i nji ovo# zani%anja bilo ? sa%o %jesto na koje%! se ra% nalazio, te da "ostoje dokazi o obavljanj! nji ovi v2liki isko"avanja na nje%!8 Citira iz izraelsko# sl!1beno# ar e? olo.ko# izvje.a, koji% je !tvrdeno, da je ti devet vitezova tra1ilo ! r!.evina%a ra%a ne.to ne"oznatoE (*//nel vodi // !n!tr;a.njost ot"rilike tride8set nietara od j!1?no; ;ida, "/?ije no .to 8je dalj/Aji "rolaz zatvoren ka%enin/ ;lrrnnadarna8 ;-na%o da se 3nastavlja i dalje, no brzo snAo iz?/l/r3i stro#o "ravilo, da ne%a d/tljnji isko"avanja !n!tar? rostora ra%a, koji je tren!tno "od j!risdik/ijo%;M!sli%a?na, bez "ret odno# "ribavljanja od#ovaraj!i odobrenja od %!8sli%anski or#ana8 U ovo% s! na% sl!4//j! do"!stili s//rno d// iz%jeri%o i !/rta%?o izlo1eni dio t!nela, !z zabran! isko"avanjal bilo koje vrste8 &akon .to s%o to obavili888 z atvorili s%o izlaz iz t!/Aela ka%enje%8 , 2rona.li s%o i daljnje dokaze, da s! se te%"lari bavili isko"a?vanji%a ! "otrazi za ne4i%, .to je bilo s%je.teno "od r!.evina%a Herodova ra%a, i to ! za"isi%a "or!4nika C arlesa ]ilsona iz Kraljevske in1injerije, koji je na "rijelaz! stoljea vodio ar eolo.k! eka"edi/ij! ! Jer!zale%8Q On je otkrio %no#o stari "red%eta, koji s! se "o!zdano %o#li "re"oznati kao alati te%"lara, kori.teni za isko?"avan,ja d!boko

is"od ra%a8 A kada s! se na.a istra1ivanja, vezana !z ov! knji#!, bli1ila svo% kraj!, dobra nas je srea dovela do Roberta 0r:dona, .kolovano# ar ivara te%"larske ostav.tine ! %!zej!, s%je?.teno% ! 5kotskoj, koji danas ! svojoj "o rani i%a %no#e od ovi "red%eta, i vodi bri#! o nji%a8 +8 'ela3or;eE *radi/ijn te%"lara ! #o/lirri Vodertjaka 7 +8 Han/o/kE -n/tk i "/4/rt O C8 ]ilsonE l8rko"in/ Jer!8?alen% WQ 8 G 8 G8 ( 8 ( 8 ;,888 G8 ,8;,88,8 8 ;8 ;, 8 88 %8!a! ! ,%vvZa%% zidara8 Kad s%o "roradili "oznate 4injeni/e, te "ro4itali i sl!1bene i nesl!1bene do#adaje oko "rvi te%"lara ! nji ov! "ravo% svjetl!, zaklj!4ili s%o da s! se !istin! bavili isko"avanji%a is"od ra%a8 2itanje, na koje je trebalo "ronai od#ovor, bilo jeE .to s! to oni dolje tra1ili, i ? jo. %no#o va1nije ? .to s! stvarno i "rona.liO 'r!#i s! "is/i na#adali, da s! oni %o#li tra#ati za iz#!bljeni% bla#o% ra%a, tra1iti )veti +ral ili da s! 4ak "ok!.avali "ronai sa% ?Kov4e# saveza8W Ova bi na#adanja %o#la biti i to4na, no, naravno, nas je %no#o vi.e zani%alo ono .to s! tada stvarno i "rona.li, od ono#a, .to s! ! "o4etk! na%jeravali nai8 'akle, devet je #odina ovi devet (lova/a na bla#o, "osvetilo isko"avanji%a %jesta, na koje%! s! se nalazili veliki ra%ovi [idova, a tijeko% to# vre%ena nis! tra1ili, niti do"!stili bilo ko%e, da "rist!"i nji ovo% Red!F 1ivjeli s! jedino od %ilostinje, dobivene od 0aldZina8 +odin! za #odino% se vjerojatno sve odvijalo ! red!, dok s! ko"ali kroz tvrd! stijen!, "ribli1avaj!i se sve bli1e i bli1e "o4etk! (&ajsve?tije# od )veti ,F no, tada se ne.to do#odiloF ne.to, .to je iz%ijenilo nji ov osnovni "lan8 Jer, !4inilo na% se, da je to bilo vjerojatno %anje od sl!4ajnosti, .to je H!#!es de 2a:en kren!o "!t za"ada, tra1ei "o "rvi "!t novake za svoj Red, te da se to do#odilo sa%o nekoliko %je?se/i nakon s%rti nji ovo# dobro4initelja 0aldZina, ! listo"ad! 99A>8 #odine8 Jes! li ostali bez sredstava i rane "rije no .to s! do kraja obavili svoj! zada!, ili s! %o1da 4ekali da 0aldZin !%re, kako bi #a isklj!4ili iz "odjele bla#aO 2ravila Reda Cini se da je 2a:enovo "!tovanje bilo !1!rbano, i ! stra ! za o"stanak nji ove #r!"e8 2is%o, koje je na"isao tijeko% svo# "!tovanja "o Y!ro"i, jasno je iskazivalo nje#ov! zabrin!tost da je nje#ovi% dr!#ovi%a ! Jer!zale%! "otreban "odstrek i obnavljanje nji ovi !vjerenja8 2odsjetio i je na izvorn! zada! vitezova, koje isk!.ava davao, te naveo nekoliko biblijski odlo%aka, da bi !4vrstio svoji "reostali seda% vitezova ! d! !8 Jer, na vr ! ra%a ostalo je sa%o +8 Han/o/kE -nak i "e4a; 9V9U99LVB89!, !;an v%v %!aZvs, %v a 8 aa; 888 ;888; ; ;b?8 88t8( ( ???? ?D ?? 8 ????8 ?? R"redodredeno# da kasnije "ostane )v8 0ernardS8 &ajvjerojatnije se radilo o toj obiteljskoj vezi, koja i je odvela "rvo 0ernard!, o4ito d!boko i%"resionirani% "ri4o%, koj! %! je is"ri4ao nje#ov !jak8 0ernardove rije4i, koji%a je "ot"o%o#ao nji ova nastojanja da i% se "r!1i "o%o, nis! ostavljale %no#o s!%nji ! nje#ovo %i.ljenje o ovi% jer!zale%ski% vitezovi%aE (Oni ne j!re bez#lavo ! bitke, ve "a1ljivo i "redvidaj!i, %irno, kao "rava dje/a Izraelova8 &o, 4i% bitka za"o4ne, bez oklijevanja j!rn! ta%o #dje je najte1e888 i ne "oznaj! stra a888 jedan se 4esto %ora boriti i "rotiv tis!eF dvije, deset tis!a888 nje1niji s! od janjadi, i sna1niji od lavovaF jer, nji ova je bla#ost sveenika, i sr4anost kraljeva8, 0!d!i )v8 0ernard !brzo je na ovaj Red skren!o i "ozornost 2a"e Honorija II, tra1ei da to% %alo% Red!, za koji se za!zi%ao, odobri (2ravila, ? nji ov vlastiti

zakon, koji e !dovoljavati svi% za tjevi%a za vodenje Reda, te vje1be, koje bi i% dale le#iti%itet i de3inirani "olo1aj !n!tar Crkve8 On je kona4no i odobren, Q98 sije4nja 99AX8, kad se H!#!es de 2a:en "ojavio "red )avjeto% *ro:esa, naro4ito i%eno?vani% za ov! "rilik!8 Ovo s! i%"resivno tijelo sa4injavali kardinal od Albana, "a"inski le#at, nadbisk!" od R ei%sa i )ensa, i ni.ta %anje no deset bisk!"a, te veliki broj o"ata, !klj!4!j!i ovdje i sa%o#a 0ernarda8 2rijedlo# je "ri vaen, a ti%e s! te%"lari dobili "ravo da obla4e svoje "osebne "la.teve, koji s! ! ono vrije%e bili "osve bijeli, te "ri%ili svoja 2ravila8 -a 4itav s! svijet sad "ostali "ravi sveeni/i, jednako kao i vitezovi8 Ono, .to je nas iznenadilo ! vezi s 2ravili%a, koja s! te%"lari dobili, nije bilo toliko %no#o ono, .to se ! nji%a s"o%injalo, ve ono ?.to se rzije s"o%injalo8 &i#dje nije bilo niti s"o%ena o odo4asni/i%a, i nji ovoj za.titi8 C!dno, "o%islili s%o, da se tako "ot"!no %o#ao zaboraviti navodni jedini /ilj nastajanja nji ova RedaI )ad s%o ve bili 4vrsto !vjereni, da se ! sredi.t! osnivanja Reda te%"lara nalazilo ? ne.to vrlo %isteriozno8 2rvi devet vitezova d!#o je odbijalo "ri%iti novake ! svoje redove, no sad s! se na.li "ritisn!ti nov4ani% ne"rilika%a, "otrebo% za vei% broje% radnika, a %o1da i kleri/i%a, .to je iz%ijenilo nji ov stav8 &ji ova nova 2ravila odredivala s! "robni rok nova/i%a tijeko% "rve #odine, te za tijevala od nji od%a zavjet siro%a.tva, tako da je WW , WP , G; ;GG 8 ; 88 G8 , ;; ;,888 r88,888;,8,! "odrijetla, slobodni od bilo kakvo# dr!#o# zavjeta ili veze, te da b!d! tjelesno zdravi8 2o st!"anj! ! Red, "ri%ljeno% bi brat! ostajao, kao jedino vlasni.tvo, nje#ov %a4 ? i ni.ta dr!#o8 0ez svo# %a4a on bi bio bez identiteta, a %a4 se "osveivao isklj!4ivo za sl!1enje Red!8 Kad bi !%ro8 na #rob %! ne bi stavljali nikakav znak ili nat"is, ve bi #a obilje1ili sa%o "ravok!tni% ka%eno%, ! koji je bio !rezan oblik nje#ova %a4a8 Od%a "o odobrenj! nji ovi 2ravila, okolnosti s! se za te%"lare bitno iz%ijenile8 'obili s! "odr.k! !tje/ajni ze%ljo"osjednika, a do?na/ije s! za"o4ele "ritje/ati iz svi krajeva kr.ansko# svijeta8 0ernard je !vjerio 2a"Z ! nji ov! vrijednost, i odjedno% s! do.li (! %od!,, a bo#atstvo i% se sa%o slijevalo8 Kad s! se H!#!es de 2a:en i Andre de Montbard vratili ! Jer!zale% nakon #otovo dvije #odine, razina nji? ova !s"je a bila je za"anj!j!a8 Oti.li s! na za"ad bez i4e#a, a vratili se s "a"inski% 2ravili%a, nov/e%, dra#o/jenosti%a, vlasni.tvo% nad bo#ati% i%anji%a, i s ni.ta %anje no tri stotine novaka, koji s! slijedili H!J*!esa de 2a:ena kao svo# Veliko# Me.tra "rvo#a reda8 H!#!es de 2a:en si#!rno je %orao biti izni%na osoba, koja je i%ala ono ne.to, .to je %o#lo izazvati tako veliko zani%anje i "odr.k!8 ) rast!o% s%o se znati1eljo% ba/ili na daljnje "oznate "odatke o sve%!, .to se danas jo. zna o ti% ratni/i%a?sveeni/i%a8 &ovi s! se 4lanovi Reda %orali zakleti na siro%a.tvo, "o.tenje i "okornost, no ni#dje se ne s"o%inje, da li s! se ova 2ravila Reda re?tros"ektivno odnosila ? i na nje#ove osniva4e8 H!#!es de 2a:en je zasi#!rno i dalje ostao ! brak! s Cat erino% de )t Clair R.kotsko% "le%kinjo% nor%ansko# "odrijetlaS, a "rvo U4ili.te te%"lara izvan )vete -e%lje otvorio je na ze%lji njene obitelji ! 5kotskojF ovo je 4injeni/a, koja e se kasnije "okazati izni%no zna4ajno%8 Oni, koji s! !lazili ! Red, %orali bi se o.i.ati, no bilo i% je zabranjeno i obrijati se8 Ovdje je i nastao iz#led te%"lara ? kri1ara, s d!#a4ko% "!no% bra?do%8 Hran!, obla4enje, i sve ostale as"ekte nji ovi svakodnevni 1ivota odredivala s! 2ravila8 2osebno s! na#la.avala i stro#o odre? divala nji ovo sasvi% "osebno "ona.anje ! tren!/i%a borbe8 *e%"lari%a nije bilo do"!.teno %oliti za %ilost, ili "laati za sebe otk!"nin!, ve s! se %orali boriti ? do

s%rti8 &is! se s%jeli "ovla4iti, osi% ako se ne bi na.li ! odnos! vee% od troji/e nas"ra% jedno#aF W "Z88 ;8, 8 ;;, 888,8N88 88 88 G G G se lj!di bojali to#a Reda, i koliko s! #a "o.tovali zbo# nji ovi izvanredni borila4ki vje.tina8 0ili s%o za"anjeni otkriv.i, da s! sa%o desetak #odina nakon odobrenja ovi izvorni (Latinski 2ravila,, te%"lari o sebi %islili dovoljno visoko, da bi i jednostrano za%ijenili (Fran/!ski% 2ravi?li%a,F tako s! i i%ali na jezik!, koji% se !n!tar Reda i #ovorilo8 Cinjeni/a, da s! se !o"e !s!dili to !4initi, "okaz!je sna#! i neovis?nost, koj! s! te%"lari tada !1ivali8 Ova s! nova 2ravila sadr1avala i neke zna4ajne iz%jene, no niti ! nji%a se, za4!do, ne s"o%inje za.tita odo4asnika8 Ona s! !klonila "robn! #odin! dana za novake, a na "rvo s! %jesto stavila jedno vrlo zna4ajno "ravilo, koje je ! isto% tren!tk! ? iz%ijenilo zakonsk! osnov! Reda8 U (Latinski% 2ravili%a, tra1ilo seE (888i sv!#dje, #dje se ok!"lja?j! ne? eksko%!ni/irani vitezovi, vi %orate ii,8 Me/;!ti%, ! "revedeni% i iz%ijenjeni% (Fran/!ski% 2ravili%a,, ista se re4eni/a "retvorila !E (888nared!je%o da se ide "osv!da, #dje se ok!"ljaj! eksko%!ni/irani vitezovi,8 Ovo %o1e zna4iti jedino, da s! se ve nalazili izvan zakona Vatikana8 &e "ostoji %o#!nost da se radilo sa%o o "o#re.no% "ri?,jevod!, jer s! kleri/i "revodili na svoj %aterinji jezik, i to ne neki ne"oznati tekst, a ovakv! bi "ot"!n! "ro%jen! s%isla od%a za%ijetili ostali 4lanovi Reda, 4ak i da je "o#re.ka bila !4injena ! izvornik!8 Uzi%aj!i ! obzir sve ono, .to danas zna%o o te%"lari%a ? kako B nji ovoj aro#an/iji, tako i nji ov! odvajanj! od ri%ske Crkve, za .to i se s!%nji4ilo, "ot"!no je s vatljivo da s! se !s!dili na"isati ovako ne.to, no nis%o %o#li "ronai ni.ta, .to bi na% %o#lo !kazati na razlo#e ovakve iz%jene8 9 na kraj! ? te%"lare je izdala nji ova srea8 2a"a i Fili", 3ran/!ski kralj, oborili s! se na taj "!stolovni Red, i ba/ili #a na koljena ? ! sa%o ,jedno% jedino%, !1asno% dan!888 ! "etak, 9Q8 listo"ada 9QBL8 #odine8 Od to@ se dat!%a ("etak, trinaesti, s%atra nesretni% dano%, zbo# koje#a se svaka "raznovjernija osoba "a1ljivo zatvara ! svoj! k!!8 2e4at Reda 2rvi "e4at te%"lara "rikazivao je dva viteza, koji ja.! na jedno% konj!, "a se obi4no tvrdi da s! ti%e ozna4avali siro%a.tvo, na koje se WL 8 r 8 , G; G ;8 ;G , ((88888 ;88 t8a88;88,8888 ,;888a8 8;88; ne"o!zdan! vojn! sil!8 Me/J!ti%, (Fran/!ska 2ravila, navode, da svaki Me.tar (%ora i%ati 4etiri konja, te jedno# brata ka"elana, jedno# brata sl!1nika s tri konja, jedno# brata vodnika s dva konja, te jedno# .titono.!, koji nosi nje#ov .tit i o"re%!, s jedni% konje% 888,8 Iz ovo#a je jasno, da kod te%"lara nije vladala osk!di/a ! ja ai% konji%a8 &a%a se !4inilo, da bi ovaj "e4at %o#ao "redstavljati dva st!"nja vitezova !n!tar RedaF one, koji s! bili na"rijed, jer s! bili zasl!1niji da "odijele tajne Reda te%"lara, i one (stra#a,, koji nis! bili takvi8 &aravno, ovakvo je t!%a4enje zna4enja "e4ata sasvi% s"ek!lativne naravi, no 4ini se si#!rni% da s! oni i%ali tajne, te da s! te%"lari jedno%, kad bi "ro.li jedno#odi.nje "robno razdoblje, i%ali "otreb! za "ronala1enje% neke %etode, koja bi i za.titila od ne"rovjereni i nedostojni "rido.li/a8 Or#aniza/ija Reda

Red se nije sastojao sa%o od vitezova8 Osi% brae, "ostojala s! i dva ni1a razreda8 2rvi s! se nazivali vodni/i%a, a dolazili s! iz one klase, koj! bis%o danas nazvali radni4ko%, jer s! iz "le%iki obitelji "ristizali sa%o vitezovi8 Vodni/i s! i%ali razne zadae ? %o#li s! biti konj!.ari, %ajordo%i, stra1ari, ili s! na"rosto bili ? vojni/i8 Kao i nji ovi #os"odari, nosili s! na odjei /rveni kri1, no ona je bila ta%no?s%ede boje, a ne bijela, .to je izra1avalo nji ov nedostatak 4istoe ! odnos! na vitezove Reda8 'r!#a je #r!"a ob! vaala klerike, koji s! vodili bri#! o d! ovni% "otreba%a vitezova8 Oni s! bili jedini "is?%eni 4lanovi Reda, "a s! i%? osi% kao d! ovni/i, sl!1ili i za vodenje dok!%enata, ko%!ni/iranje, "isanje "isa%a, i to "onekad ! vrlo slo1eni% .i3ra%a8 Fran/!ski je bio #ovorni jezik i jezik ad%inistriranja te%"lara, no ovi svestrani sveeni/i sl!1ili s! %ise na latinsko%, "re#ovarali s %jesni% tr#ov/i%a na ara"sko%, i bili s"osobni 4itati )tari zavjet na ebrejsko%, a &ovi zavjet na #r4ko% jezik!8 Oni s! brin!li i za d! ovne "otrebe ratnika, "a s! se od nji razlikovali, nosei /rveni kri1 te%"lara na ? zeleno% "la.t!8 Ovi kleri/i "osveivali bi kr! i vino tijeko% Y! aristije kao i dana.nji sveeni/i, no svoj! s! d!1nost s%atrali toliko ozbiljno%, da jIVJL9Jli L9JliR9Vi99 ;i!;vv8 ai!%v Jv 88; ( ?J a a !"rljati #a r!ka%a, koje s! obavljale "ro3ane svakodnevne aktivnosti, a bijele s! r!kavi/e nosili, da bi i% r!ke !vijek bile dovoljno 4iste, da "ri vate *ijelo 0o1je8 U"ravo ove s! nas bijele r!kavi/e na#nale, da !4ini%o !s"oredb! s %oderni% %asoni%a, koji na sastan/i%a svoje Lo1e !vijek nose ? bijele r!kavi/e8 -a ov! na% "raks! nikada nije bilo "r!1eno nikakvo obja.njenje8 'a li bi to, "itali s%o se, %o#la biti veza sa te%"lari%aO 'r!#! !daljen! jek! dana.nje %asonske "rakse na.li s%o ! !"orabi janjee ko1e, kao jedino# do"!.teno# oblika !kra.avanja, jednako kao .to s! te%"lari%a 2ravila Reda nala#ala, da is"od vanjske odore ! svako vrije%e %oraj! i%ati sa%o !ske ja ae la4e od janjee ko1e, kao si%bola ned!1nosti i 4estitosti8 Ovo je alar%antna %isao ! dana.nje% vre%en! osobne i#ijene, no vitezovi !istin! nis! skidali te la4e niti ? kad bi se "rali8 &akon nekoliko dana, a da ne s"o%inje%o %no#e desetine #odina, koje s! %no#i od nji "roveli na !1areno% "!stinjsko% s!n/!, ned!1nost i% je vjerojatno bila ? ionako ! "ot"!?nosti zaja%4enaI I, %ada %asoni danas ne nose ja ae la4e ove vrste, na sastan/i%a svoje Lo1e nose bijele "re#a4e od janjee ko1e, za koje na% je re4eno, da s! znak ned!1nosti i si%bol "rijateljstva8 Jo. jedna sli4nost na% se !kazala kao %o#!a veza s te%"lari%a8 Otkrili s%o da se 0ea!sant, ratni stije# te%"lara, sastoji od dva oko?%ita dijela ? jedan je bijeli, a dr!#i /rni ? "ri 4e%! /rni dio si%bolizira svijet #rije a, koji s! vitezovi na"!stili da bi !.li ! Red, dok bijeli ozna4ava kretanje iz ta%e "re%a svjetl!8 Moderna %asonska Lo1a !vijek ! svo% sredi.t! i%a !zorak od /rno?bijeli ko/aka, a na sas?tanke Lo1e svaki brat dolazi ! bijeloj ko.!lji, te s /rno% kravato% i odijelo%F ako nije tako ob!4en, nee %! biti do"!.ten !lazak, jer nije "ro"isno odjeven8 &itko na% jo. nije objasnio, zbo# 4e#a slobodni zidari nose janje! ko1!, i /rno?bijelo, kako bi se s%atrali dostojno odjeveni%a8 Jedino obja.njenje koje se n!dilo, bilo je (da s! se na.a nekada.nja braa !vijek obla4ila na takav na4in,8 Iako i%a jo. niz !s"oredbi, o koji%a bi se %o#lo #ovoriti, %i nis%o #!bili vrije%e s ovi% sli4nosti%a, jer s%o 1eljeli biti si#!rni, da ne "o4inje%o za%jeivati ono ? .to bis%o i 1eljeli za%ijetiti8 Ove sna1ne sl!4ajnosti s%atrali s%o !z#redni% djelii%a dokaza, koji s! dovoljno "otakli na. ent!zijaza% za "odrobnije istra1ivanje W) ; W= nji ov daljnji razvojDO Veza s #nosti/i%a

-AKLJUCAK )ada zna%o, da s! te%"lari vr.ili te%eljita isko"avanja r!.evina Herodova ra%a, te da je Red "ao zbo# o"t!1be o erezi8 Ako te%"lari nis! i%ali ereti4ka !vjerenja, i ako nis! vr.ili neobi4ne obredne rit!ale, 4ini se, da bi %o#la "ostojati %o#!nost, kako je do sve#a to#a do.lo zbo# dok!%enta nad dok!%enti%a, koji s! "rona.li8 'a s! ti vitezovi dvanaesto# stoljea "rona.li neki "rastari tekst, bili bi ! #otovo jedinstveno% "olo1aj! za ono doba ? da #a sa%i t!%a4e, i "ro/jenj!j!8 I, iako se za sa%e vitezove s%atra da s! bili ne"is%eni, nji ovi s! kleri/i znali 4itati i "isati na %no#i% jezi/i%a, a bili s! "oznati i "o svoji% s"osobnosti%a, da sa%i stvaraj! i ("rovalj!j!, .i3re8 Kren!li s%o ovi% "!te%, kao najbolji% na#adanje%, nesvjesni, da na% je dokaz o otkri!, do koje#a s! te%"lari do.li ? #otovo "red noso%, i to v obred! %asonsko# st!"nja, koji niti jedan od nas jo. nije dose#ao8 P" Rani /enzori kr.anstva 'vadeseto je stoljee bilo vrlo "lodno ! otkrivanj! iz#!bljeni r!ko?"isa, od koji je najzna4ajnije otkrie takozvani ()vitaka s Mrtvo# %ora,, "ronadeni ! #rad! K!%ran!, ! jednoj od niza "!stinjski ."ilja, neki dvadesetak %ilja isto4no od Jer!zale%a, te vrlo o".irna zbirka takozvani (+nosti4ki Yvandelja,, otkriveni 9=WL8 #odine ! &a# Ha%%adij!, na "odr!4j! +ornje# Y#i"ta8 Cini se raz!%ni% "ret"ostaviti, da e i ! b!d!nosti biti jo. %no#o sli4ni otkria, kao i da je do nji dolazilo i ! "ro.losti, iako nis! bila zabilje1ena8 &alazi, koji s! sad ve iza nas, %o#li bi se "odijeliti ! tri #lavne #r!"eE oni, koji s! "oznati, i 4!vaniF oni, koji s! !ni.teni, ili naknadno iz#!bljeniF te oni, koji s! otkriveni, ali se 4!vaj! ! tajnosti8 Mo1da s! ? na#adali s%o ? i te%"lari otkrili zbirk! za"isa, sli4ni ovi% nedavnitn otkrii%a, ali s! i odl!4ili sakriti od "o#leda ostatka svi jeta8 Moderno slobodno zidarstvo 4esto se o"is!je kao (#nosti4ko, ! %no#i% vidovi%a, "a s%o odl!4ili, da bi najbolji "o4etak %o#ao biti ?tra#anje "o knji1ni/a%a &a# Ha%%adija, kako bis%o vidjeli, %o1e li se doi do neki tra#ova o to%e, .to s! to te%"lari %o#li "ronai8 R*nosti4ka Yvanbelja 2oja% (#nosti4ki, danas se koristi kao zbirni naziv za niz ereti4ki radova, koji s! na neko vrije%e zatrovali "rav! Crkv! ! dalekoj "ro.losti, i koji s! bili iz#nani kao bes%isli/e, !nijete iz razni dr!#i reli#ija8 *o je vrlo neto4no odredena nalje"ni/a, i ne odnosi se ni na jedn! odre/Jen! %isaon! .kol!8 -a"isi ka1!, da se kr.anski #nosti/i?za% kretao od !tje/aja iz Indije, 2erzije i dr!#i , "a sve do tradi/io?nalniji , ! stvari ? 1idovski kon/e"/ija8 &eki s! od ti radova do krajnosti neobi4ni, kao .to je "ri4a o dje4ak! Is!s!, koji ! razjarenosti P9 ;8?,88 8,888(8 88, 8;,;88;8N8; rv;!%v, &%K!o!% J@999V9999)UJU8 )a%a rije4 "otje4e od #r4ke rije4i #nosis, .to zna4i (znanje, ili (raz!%ijevanje,, ali ne ! znanstveno% s%isl!, ve vi.e ! d! ovnoj inter"reta/iji, na onaj isti na4in, na koji s! i b!disti "ronalazili svoje "rosvijetljenje kroz %edita/ij!, konte%"la/ij! i netr"eljivost "re%a svijet! oko nji 8 0iti svjestan sa%o#a sebe, /ijeniti "rirod! i "rirodne znanosti ? to s! za #nostike bili "!tevi, koji%a s! stizali do 0o#a8 Veliki dio kr.anski #nostika nije do1ivljavao Is!sa Krista kao 0o#a, ve kao Covjeka, koji je osvjetljavao te "!teve, na isti na4in kako s! i nji ovi sljedbeni/i do1ivljavali 0!d! ili M! a%eda8

+nosti4ka Yvandelja "ostojala s! bare% jednako toliko d!#o, koliko i Yvandelja &ovo# -avjeta, no ovi nekanonski radovi s! "ostali "oznati .iroj, srednje obrazovanoj "!bli/i tek nakon .to s! bili objavljeni "rijevodi "edeset i dva "a"ir!sna svitka, "isana ko"tski% "is%o%, koji s! bili otkriveni ! "rosin/! 9=WL8 #odine, ! blizini #rada &a# Ha%%adija, na "odr!4j! +ornje# Y#i"ta8 Ovi dok!%enti "otje4! iz QPB8?WBB8 #odine na.e ere, iako je "oznato, da s! %no#i od nji tek ko"ije radova, nastali neki tri stotine #odina ranije8 2rona.ao i je ara"ski dje4ak M! a%ed Ali al?)a%%an sa svojo% brao%, i to ! za"e4aeno% /rveno% ze%ljano% kr4a#!, visoko% oko tri sto"e, koji je bio zako"an ! %ek! tl! ! blizini %asivne ka%ene #ro%ade8 0raa s! razbila kr4a#, nadaj!i se skriveno% bla#!, no ostali s! razo4arani na.av.i ! nje%! sa%o trinaest knji#a od "a"ir!sa, !%otani ! ko1!8 Uzeli s! knji#e sa sobo% k!i, a kako s! bile z#odne i s! e, "o%islili s! i da bi bile izvanredan %aterijal ? za "ot"aliti obiteljsk! "e8 &o, na sv! sre!, %ali M! a%ed Ali bio je ve na is"itivanji%a "oli/ije, "a ?bojei se da e biti o"t!1en za krad! tekstova, zatra1io je %jesno# sveenika, al?@!%%!s 0asili:!s Abd al?Masi a, da sakrije te knji#e za nje#a8 &aravno, sveenik je vidio %o#!! vrijednost dok!%enata, i neke od nji "oslao ! Kairo da se "ro/ijeneF zati% s! "ro.le kroz r!ke %no#i znala/a i znanstvenika, sve dok dio s Yvan/;elje% )v8 *o%e, daleko stariji od sve#a .to je do tada vidio, nije do.ao i do r!k! "ro38 @!i"ela, iz /iri.ke 3onda/ije J!n#8 0io je za"re"a.ten oni% .to je vidio, i od%a "rona.ao tra#ove svi ostali dijelova zbirke, koja je do tada, raz!%ljivo, "rona.la svoj "!t do Ko"tsko# %!zeja ! Kair!8 Jedno%, kad %! se "r!1ila %o#!nost da "ro!4i /jelok!"n! naden! dok!%enta/ij!, "ro38 @!i"el je otkrio, da #leda ! %no#e ? do Ullllld, U !V%t 9JZ8 v8 v%v %a;8888888 88( Crkve8 2rona/JenaJ)U djela bila ? kao ereti4ka ?; odba4ena od strane eklezijasti4ki kr.ana8 'a nis! bila odba4ena, kr.anstvo bi se razvijalo ! bitno dr!k4ije% s%jer!, a "ravoslavni oblik te reli#ije, kakav "oznaje%o danas, najvjerojatnije ne bi !o"e niti ? "ostojao8 2re1ivljavanje or#aniza/ijske i teolo.ke str!kt!re Ri%ske Katoli4ke Crkve od!vijek je ovisilo o "otiskivanj! ideja, koje s! sadr1avale !";avo ove knji#e8 Uskrsn!e kod #nostika 2ostoje bitne razlike iz%e/J! dvije rane kr.anske tradi/ije, koje se odnose na istin! o !skrsn!! Is!sa Krista8 ; U #nosti4ko% djel! *raktat o !skrsn!!, obi4na je e#zisten/ija 4ovjeka o"isana kao d! ovna s%rt, dok je !skrsn!e ? tren!tak "rosvjetljenja, otkrivanja ono#a, .to !istin! "ostoji8 *ko #od do"re do ovi ideja, "ostaje d! ovno o1ivljen, i %o1e !skrsn!ti od %rtvi isti tren!tak8 Ista se ova ideja %o1e "ronai i ! Yvandelj! "o Fili"!, koje se izr!#!je (ne!ki% kr.ani%a, koji !skrsn!e s vaaj! doslovno,E (Oni koji ka1! da e "rvo !%rijeti, a zati% iznova !stati ? #rije.e, oni %oraj! "ri%iti !skrsn!e jo. dok s! 1ivi,8 Ovaj o"is !skrsn!a 1ivi "odsjetio nas je na "red%et, koji% se bavi /ere%onija *ree# st!"nja %asona, i o rabrio nas da dalje istra?1!je%o !zroke b!ke, koja se !zdi#la oko "rave istine o !skrsn!! Is!sova tijela8 -na4ajne s! "osljedi/e doslovno# vjerovanja ! !skrsn!e Is!sova tijela, koje se !zdi#lo na &ebo8 )av a!toritet Ri%ske Katoli4ke Crkve te%elji se na isk!stv! Is!sova !skrsn!a kako #a je do1ivjelo nje#ovi dvanaest a"ostola, isk!stva, koje je bilo zatvoreno za sve kasnije "rido?.le sljedbenike nje#ova Uskrsn!a ! nebo8 Ovo zatvoreno, neiz%jenjivo isk!stvo i%alo je o#ro%ne "osljedi/e za "oliti4k! str!kt!r! rane Crkve8 Ono je o#rani4avalo vodstvo Crkve na %ali broj osoba, koje s! i%ale "olo1aj ne!"itni a!toriteta, i koje i% je davalo "ravo da odre/;!j!

i Ylaine 2a#elsE +no8sti4ka Yvan/teljn PA ; PQ ;8 888L88v,%v% dr1ali onaj krajnji reli#iozni a!toritet, a da s! nji ovi jedini zakoniti nasljedni/i ! to%e ? sveeni/i i bisk!"i, koji s! se "ozivali na iste one a"ostole, kao nji ovi nasljedni/i8 Cak i danas, 2a"a izvodi svoj a!toritet od 2etra, "rvo# %ed! a"ostoli%a, jer je bio i "rvi svjedok Uskrsn!a8 0ilo je ! veliko% interes! voda%a ove rane Crkve, da se Uskrsn!e "ri vati kao doslovna istina, zbo# "rivile#ija, koje i% je to "r!1alo ! oblik! ne!"itno# izvora nji ova a!toriteta8 Kako nitko iz kasniji #enera/ija nije vi.e %o#ao i%ati onakav "rist!" Krist!, kakav s! i%ali a"ostoli tijeko% nje#ova 1ivota i nje#ova Uskrsn!a, svaki je vjernik %orao "o#led !"irati ! Ri%sk! Crkv!, za koj! se ka1e da s! je osnovali a"ostoli i od nji "ostavljeni bisk!"i ? zbo# a!toriteta8 +nosti4ka /rkva nazivala je ovaj doslovni stav "re%a Uskrsn!! (vjero% za b!dale,, tvrdei da s! oni, koji s! objavili da se nji ov %rtvi +os"odar 3izi4ki vratio ! 1ivot, "obrkali d! ovn! istin! sa stvarni% do#adaje%8 +nosti/i s! /itirali tajn! tradi/ij! Is!sova !4enja, kako je zabilje1ena ! nje#ov! #ovor! !4eni/i%a "re%a Matej!E (Va%a8je dano da !"ozrzate %isterije kraljev8stva nebesko#a, no ? nji%a to nije dano,8 +nosti/i s! s vaali, da nji ova teorija o tajni% s"oznaja%a, koje treba dosei osobni% na"ori%a, i%a i d!blji "oliti4ki s%isao8 2odraz!%ijevala je, da (tko #od vidi +os"odina, kroz svoj! !n!tarnj! vizij!, %o1e tvrditi da je nje#ov ili njezin a!toritet jednak, ili 4ak i nadilazi a!toritet a"ostola i nji ovi nasljednika8 2rona.li s%o i da je Irenej, "oznat i kao ota/ katoli4ke teolo#ije, te najva1niji teolo# iz dr!#o# stoljea, vidio o"asnosti za Crkv!, koje bi ovakav stav "redstavljaoE (Orri sebe ,s%atraj! zreli%a, tako da se nitko ne %o1e rrs"orediti s rtjirna ! veli4ini rzji ove #nose, "a 4ak niti kad se s"o%ene 2etar, ili 2avao, ili bilo koji dr!#i a"ostol888 Orri E arrri8.lj/rjrr, da s! oni sa%i otkrili vi.e rzo a"ostoli, te da s! /r"ostoli "ro"ovijedali Yvan/[elje jo. "od !tje/aje% 1 idnv,sko# rz/r4irza raz%i.ljartja, a da ,s! oni sarni ? %!driji i !rteli#entniji od a"ostola8, PW )e slIlilLIdll ttl!!:%!a i v! ;a,%aa a; a;?;;?a 8;(, ; ? J ? o o a"ostoli%a, a na"ose o 'vanaestori/i, izra1ava i nji ov stav "re%a sveeni/i%a i bisk!"i%a, koji tvrde da se nalaze ! ortodoksno% a"ostolsko% slijed!8 Osi% to#a, %no#i s! #nosti4ki !4eni/i tako/;er tvrdili, da i%aj! "rist!"a svoji% vlastiti% tajni% izvori%a a"ostolske tradi/ije, koja je bila ! izravnoj s!"rotnosti s ono%, o"e "ri vaeno% ! Crkvi8 -a #nosti4ko djelo A"okali"8sa "o 2etr!, ortodoksna Crkva tvrdi, da !%anj!je reli#iozni a!toritet, %islei na rije4i koji%a !skrsli Krist obja.njava 2etr!, daE (888oni, koji sa%i sebe nazivaj! bisk!"i%a i dakoni%a, i o"lrode se kao da s! 8svoj a!toritet dobili od 0o#a, ! stvarnosti srr kanali koji "res!.i.e8 lako oni ne raz!%ij! %isterij, tvrde, da %i8sterij i8stirte "ri"ada isklj!4ivo nji%a 8sa%inza8 Oni s! "o#re.rto t!%a4ili to a"ostolsko !4enje, i osreovali "atvorin! Crkve na rnjest!, #dje je trebalo i8stinsko kr.ansko bratstvo,8 Ov! s! to4k! odabrali i isti/ali znanstveni/i, koji s! "revodili +nosti4ka Yvandelja8 &as s%o dvoji/a od%a s vatili "oliti4k! va1?nost ove ideje o !skrsn!! 1ivi , kad s%o jedno# dana ! )ve!4ili.noj knji1ni/i ) e33ielda "rona.li ovaj ko%entar /ijenjeno# znanstvenika, Ylainea 2a#elsa, str!4njaka za #nosti/iza%E

(2re"oznavarzje d!blje# "oliti4ko# s%isla doktrine !skrs?rr!! rii je va1rzo sa%o zbo# svo# izvarzredno# !tje/aja na r?oli#iozrro isk!stvo kr.;arra888 ve, i%aj!i ! vid! dr/r.tverai "oredak 888ortodoksr!; !4errje o !skr,srt!! i%a dr!k4iji rrtje/aj8 Orzo 8je ozakonilo I-ijerar ij! osoba, kroz 4iji bi 8se n!toritet svi ost/rli %orali "ribli1iti 0o#!8 +rzosti4ko !4enje ilo je odst!"anje od ovo# reda, tvrdilo je da o%o#!ava 8svakoj irzi/iranoj osobi sredstva za izravan "rist!" 0o#!, ! "o#led! 4e#la s! i sa%i sveeni/i i bisk!"i %o#li biti ?nezrzali/e,,A 7 Ylain/ 2a#elaE +rtnsti4ka Yvnn/teRja PP s! se bavile d! ovni% !skrsn!e% 1ivi , i bile "ovezane s kr.ansko% #r!"o%, koja se nazivala #nosti/i%aF o"t!1eni s! za erez!, jer je nji ovo zani%anje za "rik!"ljanje znanja !%anjivalo a!toritet bisk!"a ortodoksne Crkve8 Uskrsn!e je tako/;er bilo vrlo zast!"ljeno ! obred! *ree# st!"?nja %asona, sa%o .to je ovdje ! "ri4! o !skrsn!! 1ivi bilo !%ije.ano i ? nezakonito !bojstvo, te otkrivanje i "onovno !ka"anje "ronadeno# %rtvo# tijela8 LJ ele%ent! o !skrsn!! 1ivi kod +nosti4ki Yvandelja "rona.li s%o tra1ene tra#ove, ali je sada trebalo "rik!"iti jo. vi.e "odataka o to%e, kako bis%o s vatili ? .to s! to te%"lari %o#li "ronaiF sto#a s%o dalje "rion!li !z "rijevod otkria iz &a# Ha%%adija8 'odatne tra#ove s! na% naro4ito otkrile knji#e, koje se odnose na *oZ!8 U Yvan/[elj! "o *o%i na.li s%o re4eni/!, koja je ! izravnoj vezi s %asonski% obredo%E (Is!s re4e, (2oka1ite %i ka%ert, koji odba/i.e #raditelji8 *o,je ka%en !#aoni,8 0ili s%o svjesni to#a, da se sli4ni odlo%/i nalaze i ! &ovo% zavjet!E (Re4e i% Is!sE (-ar rtiste ni#da 4itali ! 2is%i%aE (Ka%en knji odba/i8.e #raditelji "ostade !#aoni% katne o%F to je djeln +os"odtzje, ono je divno ! na.itn o4itnaO,8 Matej, A9EWA (-ar ni8ste 4itali ovo %jesto ! 2istn!E ,Katnen koji odba/i.e #raditelji "ostade !#aoni% ka%eno%8, Marko, 9AE9B (A on i "o#leda i re4e i%E (2a .to ztta4i ovo .to je tza"i?sanoE (Ka%etz koji odba/i.e #raditelji "ostade !#aoni% k/nnettontO, L!ka, ABE9L )vi ovi /itati iz sino"ti4ki Yvandelja RMateja, Marka i L!keS #ovore o Is!s!, koji i iz 2isa%a na!4ava o va1nosti odba4eno# P> se 9 "!_aze _niiiC% _!: s! !!!a/F% :a!%/: ;Z ;+ LVl;ll4l UJK!9+UU@ J %asonski% obredo% st!"nja -idara sa -nako%8 U4inilo na% se, da i ovo !kaz!je na vez! iz%ed! slobodno# zidarstva i #nosti/iz%a8 &adalje, ! dr!#o% jedno% djel!, zvano% 'jela A"ostola *o%e, nai.li s%o na "ri4!, kako taj a"ostol #radi "rekrasn! "ala4! ! Raj!, i to ? dobri% djeli%a, !4injeni% na -e%lji8 Ova je "ri4a istovjetna s J;ovoro%, koji se odr1ava ! sjeveroisto4no% k!t!, "riliko% obreda !laska ! %asonski 2rvi st!"anj8 &o, iako se sve to 4inilo vrlo zani%ljivi%, i"ak na% jo. !vijek nije bilo dovoljno za obja.njenje "ona.anja vitezova te%"lara, koje je i bilo onaj "o4etni %otiv na.e# tra#anja "o ovi% tekstovi%a8 I tako, ! ovo% na% razdoblj!, iako s%o nai.li na "rividne "ovezanosti iz%ed! ;nosti4ko# kr.anstva i %oderno# slobodno# zidarstva, i"ak nije iskrsn!lo ni.ta stvarno i konkretno8 2rona.li s%o sa%o jez#re neki kon/e"/ija, koje bi se %o#le !s"orediti s %asonerijo%, "ri 4e%! naro4ito %isli%o na idej!, da bi lj!di trebali do1ivjeti (!skrsn!e, dok s! jo. 1iviF sto#a s%o ! ovo%

tren!tk! odl!4ili, da treba %no#o d!blje istra1iti nastajanje rane kr.anske Crkve, 1eli%o li zaklj!4iti .to je bilo o!o, .to s! te%"lari ? "rona.li8 -AKLJUCAK &a#adali s%o, da s! te%"lari %o#li "ronai neko skrovi.te sa za"isi%a, koji s! "ro%ijenili nji ov "o#led na svijet, te ! "ok!.aj! da "ronade%o ono ? .to s! nekada davno "rona.li i oni, "ribavili s%o i zbirk! rani kr.anski za"isa, "oznati "od zajedni4ki% nazivo% +nosti4ka Yvandelja8 -aklj!4ili s%o, da je kon/e"t (#nose, Rznanja, s"oznajeS s!"rotstavljen kon/e"t! koji Crkva i%a o (vjeri,, te da je za"ravo na4in raz%i.ljanja, koji se dobro !kla"a ! slobodno zidarstvo8 'o.li s%o i do zaklj!4ka, da se velik dio selektivni doktrina rane Crkve te%eljio na na4el! "oliti4ke korisnosti, kao i na reli#iozno% stav!8 U otkrii%a iz &a# Ha%%adija, skriveni% ne#dje iz%ed! QPB8 i WBB8 #odine, i iznova "ronadeni% ! Y#i"t!, "rona.li s%o sasvi% razli4ito t!%a4enje istine, koja stoji iza Uskrsn!a Is!sova8 *! je bila i #nosti4ka kr.anska tradi/ija o !skrsn!! 1ivi , koja nas je sna1no "odsjetila na %asonsk! /ere%onij! *ree# st!"nja8 PL katoli4ke Crkve8 Ovaj a!toritet "otje4e od tvrdnji ;dvanaestori/e nje#ovi a"ostola o isk!stvi%a Is!sova Uskrsn!a, isk!stvi%a koja s! nakon to#a bila zatvorena za sve "rido.li/e, koji s! slijedili na!k o nje#ov! Uza.a.! na &ebo8 Ovo zatvoreno i neiz%jenjivo isk!stvo bilo je izvori.te sna#e ri%sko# bisk!"a ! "oliti4koj str!kt!ri rane Crkve, i davalo %! ne!"itan a!toritet nad svi%a, koji s! vjerovali8 2ro4itali s%o #nosti4ke za"ise, koji s! ovakvo doslovno s vaanje Uskrsn!a nazivali (vjero% za b!dale,, tvrdei da bilo tko ? tko !straGje ! to%e, da se nji ov %rtav U4itelj vratio, o1ivjev.i ! 3izi4ko% s%isl! ? za"ravo ne s vaa d! ovn! istin!, i za%jenj!je je za stvarni do#adaj, te "ostaje ("res!.eni kanal,8 Ovaj stav "od!"rlo je i "ozi?vanje na tajn! tradi/ij! Is!sova !4enja ! Matejev! Yvan/;elj!8 Irenej, teolo# iz dr!#o# stoljea, "isao je o o"asnosti%a ove ideje o !skrsn!! 1ivi za sna#! i %o !stoli4eno# sveenstva8 Iz na.i "ro!4avanja tekstova iz &a# Ha%%adija "roiza.lo je, da je t!%a4enje Uskrsn!a izazvalo stra ovite s!kobe ! toj ranoj kr.anskoj Crkvi, te da je #r!"a kr.ana, nazvana (#nosti/i%a, i%ala tajn! tradi/ij!, koja se ti/ala d! ovno# !skrn!a 1ivi , "ovezan! s Is!so%8 -aklj!4ili s%o, da s! #nosti/i bili "ro#la.eni ereti/i%a sa%o iz "oliti4ki razlo#aF i nadalje, da je nji ovo zani%anje za "rik!"ljanje s"oznaja !%anjivalo a!toritet bisk!"a ortodoksne Crkve8 'aljnje 4itanje +nosti4ki Yvan/;elja izazvalo je ! na%a vrlo jak odjek, vezan !z %asonske obrede, koje s%o dobro "oznavali, te, o rabreni ovi% "ronalas/i%a, odl!4ili s%o otvorena !%a "obli1e zaviriti ! "ovijest rane kr.anske Crkve8 -a"o4eli s%o raz%i.ljaj!i o jedinstvenosti razli4iti tvrdnji, koje je izrekao sa% Is!s8 PX Is!s KristE 4ovjek, 0o#, %it ili %asonO Ostala rodenja od djevi/a Ukoliko verzija Crkve, koja okr!1!je 4ovjeka koje#a naziva%o Is!s Krist? nije "ovijesno to4na, o4ekivali bis%o, da e se veina s!vre%e?ni za"isa !s"rotiviti toj (sl!1benoj, "ovijesti8 Uskoro s%o "rona.li da je to i bio sl!4aj, jer s! za"isi iz &a# Ha%%adija te )vi/i s Mrtvo# %ora ba/ili znatno dr!k4ije svjetlo na t!%a4enja, koja daje &ovi zavjet8 Osnovna se "ote.koa za Crkv! nalazi ! 4injeni/i, da sredi.nji kr.anski %it za"ravo ? antidatira Is!sa Krista8 Osnova "ri4e o Krist! stara je koliko i 4ovjek, od nje#ova ro/;enja od 'jevi/e ! vrlo skro%ni% okolnosti%a, "a do 1rtvene s%rti na kri1!, koja je s"asila aje#ove lj!de ? sve je to ve bilo za"isano, !vijek iznova, za #lavne likove reli#ija ! %no#i% k!lt!ra%a8 *! se ne radi o sl!4aj! sli4nostiF #ovori%o o sl!4aj!

%o#Linosti "ot"!ne za%jene8 *ako %! je bliska i "ri4a o Mitri Rili Mit ras!S, dr!#o% jedno% k!lt!, koji je bio vrlo o%iljen ! Ri%sko% /arstv!, i koji s! /rkveni o/i "ro#lasili davolji% "oslo%, na%jerno s%i.ljeni% da bi se "arodirala "ri4a o Krist!8 Cinjeni/a ? da je k!lt o Mitri "ostojao %no#o "rije no .to se kr.anski Mesija !o"e i rodio ? nije ostavila neki doja% na ove osobe, "re"!ne irGvorni s"oznajaF jednostavno s! !stvrdili, da je Vra# ? stara i l!kava lisi/a, koja je kren!la vre%enski !natra#, kako bi "od%etn!la 4ovjeka, koji bi trebao diskreditirati (o4it!, izvornost "ri4e o Krist!8 Ovdje navodi%o sa%o neke stare osobe, koje s! bile s%atrane bo#ovi%a, a sve s! "ret odile Krist!E +a!ta%a 0!dd aE roden od djevi/e Ma:e oko >BB8 #odine "rije Krista 'ionizE #r4ki bo#, ro/;en od djevi/e ! staji, "retvarao vod! ! vino @!irrn!sE rani ri%ski s"asitelj, roden od djevi/e P= IndraE roden od djevi/e ! *ibet!, oko LBB8 #odine "rije Krista AdonisE babilonski bo# ? roden od djevi/e I.tar Kris naE ind!sko bo1anstvo ? roden od djevi/e 'evaki oko 9ABB8 #odine "rije Krista -oroastarE roden od djevi/e iz%ed! 9PBB8?9ABB8 #odine "rije Krista MitraE ro/;en od djevi/e ! staji, AP8 "rosin/a oko >BB8 #odine "rije Krista8 &je#ovo se !skrsn!e slavilo na Uskrs8 Cini se, da je tijeko% niza stoljea ? "odosta nevini %ladi da%a radalo dje/! bo#ovi%aI K!lt o Mitri "osebno je ne!#odan za one kr.ane, koji ne 1ele "ot"isati teorij! o davolje% "!tovanj! kroz vrije%e8 Mitraiza% je sirijska verzija %no#o starije# "erzijsko# k!lta o -oroastr!, koji se ! Ri%sko% /arstv! "ojavio oko >L8 #odine "rije Krista8 &je#ove s! doktrine !klj!4ivale kr.tenje, sakra%entalno !zi%anje jela, vjero? vanje ! bes%rtnost, bo#a s"asitelja koji je !%ro i zati% "onovo !skrsn!o ? da bi djelovao kao "osrednik iz%ed! bo#a i 4ovjeka, !skrsn!e, "osljednji s!d, te raj i "akao8 -ani%ljivo je, da s! ! svo?ji% /ere%onija%a koristili svijee, ta%jan i zvona8 Mitrini s! sljed?beni/i "riznavali bo1anske osobine l%"eratora, i %irno s! 1ivjeli !z dr!#e k!ltove, no na kraj! s! i a"sorbirali %no#o %anje tolerantni kr.ani8 Kako e%o kasnije "okazati, "ravoj Is!sovoj sekti, Jer!zale%skoj /rkvi, nedostajala je veina ovi "o#anski obi4ajaF one s! %no#o kasnije bile ri%ski do"rinos nastajanj! ibridne teolo#ije, koja e od#ovarati "otreba%a .to je %o#!e vee# broja stanovni.tva8 Ako "lebej/i ve %oraj! i%ati svoja "raznovjerja ? vjerojatno s! raz%i? .ljali Ri%ljani ? zbo# 4e#a onda ne takva, koja bi dr1ava nadziralaO &o, ve i zbo# %alo# izvrtanja !s!da ! kasniji% #odina%a Ri%sko# /arstva, danas bi se z#odne obitelji vozile na nedjeljn! sl!1b! 0o1j!, i to sa nalje"ni/a%a (Mitra vas voli, na "rozori%a svoji a!to%obila8 )V;+JIll LV;U, !!:8 %%8 ;%8;!8; !V%8"88 ;?(9? (8?? G;G o88 G , 4esto se ne 1ele za%arati ti%e, kakvo je bilo "ravo i%e ovo# Covjeka??0o#a8 I%e, s koji% se on rodio, nije "oznato kao si#!rnoF no, %o#!e je, da je tijeko% svo#a 1ivota bio "oznat kao Ke os !a, .to zna4i (Ja ve daje,, ili ? %oderniji% rje4niko%, ne.to kao (onaj, koji e do?nijeti "objed!,8 U oblik!, ! koje% bi se ono %o#lo "re"oznati danas, zv!4alo bi Jo.!aF to je isto ono i%e, koji% je nazvan onaj 4ovjek iz )taro# zavjeta, koji je svoji% lj!di%a donio "objed! kod bitke za Jeri on, kad s! obra%beni zidovi to#a #rada navodno "ali od zv!ka jaki tr!ba8 I%e (Is!s, jednostavno je #r4ka inter"reta/ija 1idovsko# i%ena Ke os !a, no vi.e zabrinjava dodatak i%en!, (Krist,8 *o je o"et ar4ka rije4 za 1idovski naziv (Mesija,, koje% se "ri"isivalo zna4enje

;donositelj s"asenja kroz odba/ivanje #rije a,, !s"rkos 4injeni/i da je 1idovskoTara%ejski "oja% jednostavno ozna4avao (osob!, koja e "ostati "ravi kralj [idova,8 [idovska tradi/ija kaz!je, da s! se 1i?dovski kraljevi takoder dovodili ! vez! s %esija%a8 &ji%a je ta rije4 zna4ila (onaj, koji e "ostati kralj, ili ? %o#li bis%o rei, kralj na 4ekanj!8 &ji ove s! rije4i i%ale vrlo izravno, "rakti4no zna4enjeE rno1e%o biti si#!rni, da 1idovski "oja% %esije i nje#ova nadolazee# kraljevstva ! sebi nije sadr1avao ni%alo nadnaravni tonova8; -a4!do, rije4 (%esija, "ojavlj!je se sa%o dva "!ta ! a!toriziranoj verziji )taro# zavjeta, a sasvi% je !klonjena iz &ovo# -avjeta8 0ez obzira na to, do Is!sova je vre%ena %e/J! [idovi%a ona "ostala vrlo o%iljen kon/e"t, jer s! #ledali ! b!d!nost, kada e iznova biti sa%i sebi #os"odari, !%jesto da nji%a vlada ok!"ator Rili (Kitti%,, kako s! aa nazivaliS kao .to je to bila )irija, 0abilon ili, jo. to4nije za nji , Ri%ljani8 Ovi s! 1idovski na/ionalisti ! "rvi% stoljei%a "rije i "oslije Krista vjerovali, da e jedno% "rava osoba zasjesti na "rijestolje Izraela, i "ostati nji ov kraljF tada se za nj! vi.e ne bi koristila rije4 (%esija,, koja "odraz!%ijeva ? b!d!e vrije%e8 Cinjeni/a, da se rije4 (%esija, !o"e ne koristi ! &ovo% zavjet!, %o1e se objasniti sa%o ti%e, da s! "revoditelji za nj! koristili #r4k! rije4 (C ristos,, i to na svi% oni% %jesti%a, #dje se ! raniji% tek?stovi%a "ojavljivala rije4 ? (%esija,8 Vre%eno% je naziv (Krist, "ostao sinoni%an s i%eno% (Is!s Krist,, "rije no s bilo koji% dr!#i% )8 MoZin/kelE On, tn Ko%eta >9 -a kasnije ne1idovske oti%a4e 1idovski "le%enski vjerovanja, 1idovska rije4 (%esija, bila je is!vi.e "asivna, strana i !te%eljena na stvarno% svijet! 1idovski "oliti4ki te1njiF ! sklad! s ti%, ! #r4ko% je "rijevod! ova rije4 dobila natr! e elenisti4ko# %isteriozno# k!lta, s nadnaravni% %oi%a da s"a.ava d!.e, a i /ijeli svijet8 &or%an Co en o"isao je dobro ovaj tren!tak, kada je za 1idovsko#a Mesij! rekaoE (On e biti, najvjerojatnije, veliki vojskovoda, te %!dar i "ravedan vladar, koje#a e voditi Ja ve, koji e #a ovlastiti da vlada nje#ovi% narodo% ! J!deji8 2redod1ba o trans/e?ndentalno% s"asitelj! lj!dsko# oblika, koji je toliko va1an ! zoroastriz%!, i tako sredi.nji ! kr.anstv!, "ot"!no je ne"oznata ebrejskoj 0ibliji,8A *o, .to kr.ani tra1e a!toritet za svoja vjerovanja /r"ei i iz )taro# zavjeta, vjerojatno je vrlo %rsko %oderni% 1idovski% znan?stveni/i%a, dok #ledaj! kako se nji ovo naslije/;e koristi, da bi dalo vjerodostojnost %isteriozno% ri%sko% k!lt!, .to svoje "odrijetlo veliki% dijelo% v!4e iz stare 2erzije8 Ovo "lja4kanje nji ovi tekstova ? a i%a i dvadeset i dva, koji sa4injavaj! jez#r! )taro# zavjeta, "ro.irilo se ve "o4etko% dr!#o# stoljea, kad s! kr.ani "o4eli tra1iti "otvrde, koji%a bi "otkrije"ili vjerovanja svo# k!lta8 Clanovi te rane Crkve s%atrali s! se [idovi%a, "a s! sve do kraja "rvo# stoljea i svi ostali na kr.ane #ledali ? kao na 1idovsk! sekt!8 Med!ti%, "o4etko% dr!#o# stoljea, vein! s! kr.ana ve sa4injavali konvertirani ne1idovi iz 4itavo# Ri%sko# /arstva, te oni, koji se vi.e !o"e nis! s%atrali [idovi%a8 Ovi "lja4ka.i k!lt!re i%ali s! %alo ili ni%alo obzira "re%a kontekst! ili "ri vaeni% t!%a4enji%a, i osjeali s! se slobodni%a, da /itiraj! i t!%a4e 1idovske tekstove ? kako bi i% se svidjelo8 )tari zavjet bio je "reveden na #r4ki ! tree% stolje! "rije Krista, i "ostao je "oznat kao )e"t!a#inta ? Robi4no se ozna4avao sa Ld;8 Kr.ani s! !%etali nove odlo%ke, "a i 4itave knji#e, a zati% s! i%ali 7 &or%an Co enE )!e%ir, Kaos i )vijet koji bi trebao doi >A

4e#a e biti %no#i vandalski "ost!"/i ! b!d!nosti, kao, na "ri%jer, 9AWA8 #odine ! 2ariz!, kad je iz sina#o#a, "rije no .to s! bile za"a?ljene, "okradena o#ro%na koli4ina 1idovski knji#a, ili dvadeset aodina kasnije, kad je kralj Ja:%e I Ara#onski naredio, da se !ni.te sve 1idovske knji#e8 &eki rani kr.anski znanstveni/i s! vjerovali, da je )tari zavjet stra! nji ovoj novoj reli#iji, no veina i je 4itala iz%e/;! redaka, kako bi "rona.li (o4ite, "otvrde o svo% )"asitelj!8 )to#a s! dvadeset i dvije svete knji#e bile "oveane na od#ovaraj!i na4in, da bi se do.lo do ("ot"!nije#, )taro# zavjeta8 Ovi doda/i rani kr.anski "isa/a !klj!4ivali s! Yzr!, J!dit!, *obij!, Makabej/e, M!drosne knji#e, 0ar! a, *!1aljke, te, ! okviri%a Knji#e o 'anijel! ? "jes%! o *roje svete dje/e, "ri"ovijest o )!zani, te o bo#! 0el! i z%aj!8 &eko s! vrije%e kr.ani bili sretni sa svoji% (novi%, )tari% zavjeto%, no kad s! %alo ozbiljniji znanstveni/i ? kakav je ! tree% stolje! bio Ori#en iz Aleksandrije ? iznova za"o4eli "ro!4avati teEkstove, !zvitlale s! se "rave s!%nje, koje s! dovele do s"oznaje, da je izvorna 1idovska verzija za"ravo ? jedina to4na8 2redlo1ilo se, da se ! kr.anskoj Crkvi !ni.te sve knji#e s ti% doda/i%a, no ovi s! ar#!%enti !brzo !ton!li ! o"! 1elj! kr.ana, da b!d! sa%ostalna reli#ija s 0iblijo%, koja bi se %o#la razlikovati88 &o, dok je veliki dio Crkve kren!o ovi% la#aniji% "!te%, ras"rava nije !ti n!la, a %no#i s! kr.anski %islio/i i dalje ostali ?ne!vjereni8 U 4etvrto% stolje!, eiril Jer!zale%ski zabranio je 4itanje ti dr!#a4iji knji#a, 4ak i ! "rivatnosti, "a i"ak s! jo. i ! osa%?naesto% stolje! neki vodei kr.anski %islio/i, kakav je bio i Ivan od 'a%aska, i dalje tvrdili, da s! 1idovske dvadeset i dvije knji#e bile ?jedine, koje je sadr1avala izvorna 0iblija8 lsti oni lj!di, koji s! na o"isani na4in doktorirali na )taro% za?vjet!, slo1ili s! i ? &ovi zavjet8 'a bi se stekao dobar !vid ! do#adaje, koji s! doveli do stvaranja ove relativno brze izrade velike koli4ine tekstova za jedn! "osve nov! 0iblij!, va1no je, da ! ovo% s!.tinsko% tren!tk! s vati%o "one.to iz tada.nje# 1idovsko# "o#leda na svijet8 'anas doslovno svi za"adnja/i znaj! odrediti on! /rt!, koja dijeli ? "olitik! i reli#ij!F no, bilo bi "o#re.no "ret"ostaviti, da je tako bilo i >Q N ?? ; 8 888 888 8 G;88 88,8 ,8, ( narod J!deje i +alileje bi ? "rije dvije tis!e #odina ? %islio da ste l!di, kad biste i% "ok!.ali objasniti, kako je nji ov odnos "re%a nji ov! 0o#! ! svako% "o#led! sasvi% ne.to dr!#o od ? nji ove borbe za "oliti4ki o"stanak8 U vrije%e Is!sa Krista, "olitika je bila vrlo ozbiljna teolo.ka stvar, a stabilnost jedno# naroda oslanjala se na stav 0o#a o vrijednosti to# naroda8 Ako e se "okazati dostojni%a, [idovi e i%ati svo# vlastito# kralja, i !ni.tit e svoje ne"rijatelje ! rat!8 )totine #odina oni to#a nis! bili dostojni, "a i je 0o# "re"!stio bijes! nji ovi ne"rijateljaF no, kad s! o"et za"o4eli bo#obojazno 1ivjeti, iznova s! %o#li i.4ekivati dolazak Mesije, kako bi sa%i "re!zeli vlast nad svojo% ze%ljo%8 Ovdje "ostoji jedna osnovna stvar, koj! ne %o1e%o zane%aritiE ni#dje se, nai%e, ! )taro% zavjet! ne nailazi na "roro4anstvo B dolask! ? )"asitelja svijeta8 [idovi s! o4ekivali ze%aljsko# vod!, koji e doi iz redova loze 'avidove i, %a koliko bi kr.ani 1eljeli da to b!de tako, Is!s nije bio Mesija iz linije 'avidove RKristS, jer ? nije !s"io "ostati neos"oravani kralj Izraela8 -a 1idovski narod ono#a vre%ena, !klj!4!j!i ovdje i Is!sa, nije "ostojalo dr!#o zna4enje za ov! rije4F to nije bilo

"itanje vjere, ve "ovijesna 4injeni/a, ja4a od svi teolo.ki ras"rava8 'anas je Crkva "ot"!no svjesna ovi rani nes"oraz!%a, i %o1e tvrditi da je njeno (d! ovno, t!%a4enje ove rije4i "ravo i valjano, !s"rkos 4injeni/i, da s! [idovi ov! rije4 koristili sasvi% dr!#a4ije8 Med!ti%, kad bi Crkva jedno% "riznala, da 1idovski i kr.anski "oja% (%esija, ne%aj! ni.ta zajedni4ko, iz to#a bi slijedio zaklj!4ak, da Crkva ? ne%a "ravo koristiti )tari zavjet kao izvor dokaza o dolask! svo# Krista8 &a#la.ava%o "onovo 4injeni/!, da [idovi nis! o4ekivali 0o#a, ili )"asitelja svijetaF jednostavno s! o4ekivali "oliti4ko# vod!, i to s vjerodajni/a%a, koje se "rote1! jo. od nji ovo# "rvo# kralja?'avida8; 'aljnji "roble% za #lavn! %isao kr.anstva je vjerovanje, da je Is!s bio "lod %a#i4ne veze 0o#a Ja ve i Marije8 Kao .to s%o vidjeli, D Ako je ikada bilo "ravo#a 1idovsko# %esije, to je jedino %o#ao biti 'avid 0en +!rion, /ioniat!, koji je "ostao "rvi (kralj, n/ovisn/ 1idovske dr1ave 9=WX8 #odine8 &je#ov %oderni %lziv bioje ("re%ijer,, a ne (kralj,, no rez!ltat je bio isti8 &e zna%o, %o1e li se !tvrditi, v!4e li on "odrijetlo od 'avida, ili ne8 >W 'lll t8JlV;9C9J+999 UV+CL99JtVVlli U 9JLVl8li;av8ni%a n!ii!a!aaa!8 v;a!v!!aZ ;8! ovo je %ed! kr.ani%a nadeno ! naziv!, koji% je sebe nazivao i sa% Is!s ? ()in 0o1ji,F no, to je bio i naziv iz starine, za svako# ono#, tko bi !stvrdio da i%a "ravo na kraljevstvo8 )vi kraljevi ? jo. od vre%ena "rije 3araona, a oni naro4ito ? te%eljili s! svoje "ravo vladavine na svo% bo1ansko% "odrijetl!8 'ok s%o istra1ivali 4itavo ovo slo1eno "odr!4je o4ekivane !lo#e %esije, nai.li s%o na vrlo neobi4n! stvar, koj! bare% "re%a na.i% saznanji%a, nitko do sada nije isti/ao ili raz%atrao8 *i4e se i%ena !boji/e, koji je bio "!.ten !%jesto Krista, tijeko% nje#ovo# s!denja8 )i#!rno znate, da je nje#ovo i%e bilo ? 0araba8 )a%o jo. jedno biblijsko i%e, "o%islit ete, i to ono, koje zlokobno zv!4iE (0araba, zli !boji/a, koje#a s! jednako toliko zli [idovi radije oslobodili, no na.e# )"asitelja,8 Vikanje %ase ? da se radije raza"ne Krist, no obi4ni zlo4ina/ ? jedan je od oni dijelova dokaza iz &ovo# zavjeta, koji "otvrd!j!, navodno "rijezira vrijedn! narav [idova, .to je i dovelo do antise%itiz%a, koji traje ve "!ne dvije tis!e #odina8 Med!ti%, "otrebno je sa%o r!di%entarno znanje jezika to# vre?%ena, da bi se s vatilo da (0araba, nije !o"e bilo i%e, ve ? slo1eni naziv, koji doslovno "reveden zna4i ? ()in 0o1ji,I Jer, (0ar, zna4i (sin od,, a (abba, doslov/e zna4i (ota/,, no i tada se?kao, !ostalo%, jo. i danas ? ova rije4 rabila i za O/a, to jest, 0o#a8 Ovo nas je zaintri?;iralo, no !istin! s%o se os!"n!li tek, kad s%o ! rani% Matejevi% r!ko"isi%a, ! sti ! ALE9>, nai.li na /ijelo i%e to# 4ovjekaE (Is!s 0araba, R! izvornik!, (Jes!s 0arabbas,, o"8"8S8 'akle, osoba, koja je bila oslobodena, a ne raza"eta na kri1! na za tjev #o%ile, .to je ne!"itan dio Yvandeoski za"isa, bila je "oznata "od i%eno% (Is!s, )in 0o1ji,8 2rvi dio i%ena bio je izbrisan iz Yvandelja "o Matej! %no#o kasnije, od strane oni , koji s! tra1ili !tvrdivanje 4injeni/a ! sklad! sa svoji% ne1idovski% !vjerenji%a8 Ovakva selektivnost je ono, .to bis%o danas e!3e%isti4ki nazvali (biti ekono%i4an s istino%,, no i"ak je to ne.to %alo vi.e od "rijevare, kojo% se izbje#lo te.ko "itanje, na koje Crkva ne bi rado?ili 4ak ne bi !o"e niti %o#la ? od#ovoriti8 -avjera se, o4ito, .irila8 Yvandelja tvrde, da je taj dr!#i (Is!s, )in 0o1ji, bio o"t!1en da je 1idovski "ob!njenik, koji je tijeko% izbijanja !stanka "ostao i >P M c ; MM 89 9 ;; Is!sa8;

Kad se sve ove 4injeni/e !z%! ! obzir, /jelok!"ne okolnosti ve?zane !z Is!sovo s!denje "ostaj! %no#o slo1enije8 'va 4ovjeka isto# i%ena, o"t!1ena na sli4an na4in, zbo# #otovo isto# zlo4inaF kako %o1e%o znati, koji je od nji dvoji/e bio "!.tenO &e%a s!%nje, da s! %no#e od najstariji kr.anski sekti vjerovale, kako Is!s nije !%ro na kri1!, ve da je netko dr!#i !%ro za nje#a8 I M!sli%ani danas veo%a "o.t!j! !s"o%en! na Is!sa Krista kao "roroka, koji je trebao biti ras"et, no 4ije je %jesto za!zeo netko dr!#i8 )i%boliza% ras"eto# Krista a"sol!tno je sredi.nji ! #lavnoj /rkvenoj %isliF "a i"ak, toliko je %no#o #r!"a, koje s! bile s!vre%eni/i, i nazo4ne do#adaj!, dr1alo ?da on nije !%ro na taj na4in8 'a li bi %o#le biti ! "rav!O 'okaz o to%e, na koji s%o !"ravo nai.li, nije "ronaden ! neko% od os"oravani +nosti4ki Yvandelja, ve ! sa%o% &ovo% zavjet!, "a e na.i neizbje1ni /rkveni kriti4ari ovo te.ko %oi #!rn!ti "od sa#8 &e s!%nja%o ! to, da e se neki "retvarati da to nis! 4itali, ili da se radi o nekoj vrsti "o#re.ke, koja se %o1e odba/iti ra/ionaliziranje% i tradi/ionalni% "ost!"ko% ? "ri4anja ! kr!#ovi%a8 ) obziro% na to, da s%o bili oslobodeni slije"e do#%atske vjere, "ri vatili s%o, da je le#enda o Is!s! Krist! %je.avina nadnaravni "ri4a, !nijeti iz dr!#i %isteriozni reli#ija8 A i%aj!i ! vid! ovo .to s%o sada saznali, "o4eli s%o se "itati, da li bi i o"enitije "ojedinosti iz Is!sova 1ivota %o#le biti ? %je.avina "ri4e o dvoji/i lj!di ? na isti na4in, kao .to se vjer!je, da je "ri4a o Robin! Hood! izrasla iz bajki o %no#i% an#lo?sa_onski% "le%ii%a, koji s! djelovali izvan zakona, "ro"isani od strane nor%anski vladara8 Jes! li i ri%ske vlasti, !#ro1ene "orasto% na/ionaliz%a ! J!deji, kren!le ! isto vrije%e "rotiv svi "oznati s%!tljiva/a, i oni koji s! !zrokovali ne"rilikeO [idovi s! bili %alen, no izdr1ljiv narod, ne?"rekidno #!ran ! stran! od I%"eratora, a .irenje o4ekivanja %esije koji sti1e da bi izba/io Ri%ljane, !zb!divalo je %jesno stanovni.tvo sve vi.e8 )ikari, naor!1ani zealotski 3anati/i, !bijali s! [idove, jer s! se "rijateljski odnosili "re%a Ri%ljani%a, a stanovni.tvo je o"enito "ostajalo sa%o!vjerenije ! "o#led! "ostizanja neovisnosti8 0ilo bi *D/a/r>?/ao!i kn%/ntnri 0iblije >> 9 +8 % v88 888 do#oditi, da je do.lo do 4!dne sit!a/ije, zabilje1ene ! &ovo%e zavjet!8 &a. "rvi s/enarij je bio, da s! se "ojavila dvoji/a s!"arnika ?%esija, kao "redstavni/i dvij! razli4iti #r!"a ! J!dejiF "ostoji, nai%e, dovoljno dok!%enta/ije o to%e, kako je bilo %no#o oni , koji s! za tijevali tit!l! %esije tijeko% "rvo# i dr!#o# stoljea8 5to, ako s! dvoji/a od svi ti %esija bila na vr !n/! svoje slave ? ! isto vrije%eO &ji ovi sljedbeni/i oboji/! bi nazivali Is!s, jer to je naziv, koji% se o"is!je s"asitelj 1idovsko# naroda ? onaj, koji e i% osi#!rati "objed! i b!d!i na"redak8 U tren!tk! ono# o"e# "reventivno# ! iivanja, jedna je od ti %esijanski osoba %o#la biti "oznatija "od nazivo% (ls!s, kralj [idova,, a dr!#a "od nazivo% (Is!s, sin 0o1ji,8 Kako s! se ! ienja kri%inala/a do#adala javno, 2on/ije 2ilat je %orao biti svjestan to#a, da bi sit!a/ija %o#la "ostati eks"lozivna, te stra !j!i od "rolijevanja krvi ? "ri 4e%! bi i sa% %o#ao "ostati 1rtvo%, "on!?dio je da e jedno# od te dvoji/e ! ieni %esija ? osloboditi8 )vjetina ,je trebala odabrati iz%ed! svo# kraljevsko# %esije ili sveto# %esije, i ? odabrala je ovo# "osljednje#8 Ovaj s/enarij nazvali s%o )/ rodin#erova teorija o %esiji R"re%a "oznato% lo#i4ko% eks"eri%ent!, koji je "okazao, da dva rez!ltata, koji se ina4e %ed!sobno isklj!4!j!, i"ak %o#! istovre%eno "ostojati ! neobi4no% svijet! kvantne %e anikeS, jer je ne%o#!e rei, da li je ("ravi, ls!s iz kr.anske vjere bio raza"et, ili osloboden8 2ri4e o oba ova 4ovjeka toliko s! ve is"re"letene, da s! ! "rav! i one kr.anske sekte, koje

tvrde da nikada nije niti bio raza"et, ali i #lavna %isao Crkve, koja ka1e da je ? bio ras"et8 &a. se dr!#i s/enarij te%eljio na s"oznaji, da je "ostojao tradi?/ionalni za tjev, da %oraj! "ostojati dvoji/a %esija, koji bi zajedni4ki, r!k! "od r!k! radili na to%e, da se ostvari kona4na "objeda Ja ve i &je#ovo; izabrano# naroda8 Kraljevsko# %esij! iz J!dina "le%ena i kraljevske loze 'avidove, "ratio bi sveti %esija, iz Levijeva "le%ena8 ;Do se o4ekivalo, jer s! "o tradi/iji 1idovski sveeni/i %orali biti Leviti8 Ova teorija "ret"ostavlja, da s! ! tren!tk! s!denja oboji/a %esija bila ! iena i o"t!1ena zbo# "oti/anja #radanski ne%ira8 Is!s iz kraljev?ske loze J!dine zadr1an je i !%ro je na kri1!, dok je Is!s iz svete loze Levijeve bio osloboden8 >L 8 G8 ;888 ;888 ,8 ;88 8;,;,8, L8887;888888, 8 ii!vv!!v Z8 %Zv ! 'avidov! #rad! 0etle e%!8 Med!ti%, ! "o4etni% sti ovi%a &ovo# zavjeta %o1e se "ro4itati, da je ovo rodoslovlje izvedeno iz #enealo#ije Marijino# %!1a Josi"a, koji ? "re%a kr.ansko% vjerovanj! ? nije bio Is!sov ota/8 Okr!tna i#ra ladne lo#ike ? ako je on bio )in 0o1ji, nije %o#ao biti i ? kraljevski %esijaI Is!s, roden od Marije, te ni4ki nije %o#ao biti kraljevski %esija, no %o#ao je biti ona sveta verzijaF "oznato je, da je nje#ova %ajka bila rodakinja Ivana Krstitelja, koji je bio LevitF dakle, i sa% je Is!s %orao i%ati ! sebi levitske krvi8 Ako je taj Is!s slijedio ovaj ar#!%ent, bilo bi jasno, da ? on nije bio onaj, koji je !%ro na kri1!8 U ovoj sit!a/iji (dvostr!ko# Is!sa,, nai.li s%o na o4it! "o#re.k! ! kr.anskoj "ri4i o %esiji, no ! ovo% tren!tk! ne bis%o je dalje obradivali, jer se ne odnosi na ova dva s"o%en!ta s/enarija, kao %o#!a rje.enja8 &o, "ravo rje.enje nije na% se !kazalo tako d!#o, dok nis%o d!blje zaronili ! za#onetk! %asonaF sto#a e%o o to%e #ovoriti kasnije8 +lavne #r!"e ! Jer!zale%! *ri #lavne #r!"e, koje s! ! narod! J!deje "ostojale ! "rvo% stolje!, nazivale s! seE sad!/eji, 3arizeji i eseni8 2rve dvije obja.njene s! ! na"o%ena%a 'o!ai?0iblije na sljedei na4inE (Farizeji i ,sad!/eji8 *o s! bile dvije sekte kod [idova, od koji je "rva !#lavno% ok!"ljala notorne i"okriteF dr!#a, vrsta slobodni %islila/a ! "itanji%a reli#ije8 , -a toliko %alo iznijeti "odataka, znatan je ? o#ro%an st!"anj neto4nosti ! nji%a8 )ad!/eji s!, "o !tvrdeno% "rav!, bili sveeni4ka i aristokratska birokra/ija Jer!zale%a8 0ili s! vrlo konzervativni ! svoji% reli#i?ozni% "o#ledi%a, nis! vjerovali ! "ostojanje 1ivota "oslije s%rti, a slo1ene stavove i djelatnosti 3arizeja, bez i%alo s!%nje, s%atrali s! rado% ? "raznovjerni #l!"ana8 &a %no#o s! na4ina za"ravo !"ra?vJjali ze%ljo%, i to "rije ! sklad! sa za tjevi%a Ri%a, no sa 1idov?ski%F bili s! ono, .to danas naziva%o ? kvislinzi%a8 2odr1avali s! >X UU 9 4tl 9+C;n v:,% v a%, !a Kv v :Z8 G8888 ; 8 ,?; GG; G , neko# bo1ansko# "lana8 Kako s! bili bo#ati i visoko# dr!.tveno# stat!sa, dosadivali s! se, bili drski i izni%no tvrdi "re%a svi%a, koji bi nar!.ili zakon ili se "o1eljeli !%ije.ati ! nji ov! !"rav!8 Oni nis! bili Ij!di ideja ili ideala, ali je ze%lja 3!nk/ionirala, iako se "ri to%e radilo B odr1avanj! stat!s \!o stanja, .to i% je i od#ovaralo8 'a b!de%o "o.teni, oni se vjerojatno nis! ni%alo razlikovali od bilo koje dr!#e vladaj!e klase ! bilo kojoj dr!#oj ze%lji "rije ili "oslije nji , ali ?nazvati i (slobodni% %islio/i%a ! "itanji%a reli#ije, bilo je toliko daleko od istine, koliko je to sa%o %o#lo biti8

) dr!#e strane, stro#o !zev.i, 3arizeji !o"e nis! niti bili svee?ni/i, ali s! bili odani -akon!, i ne"rekidno s! #a "ok!.avali "ri%ijeniti ! svakoj 1ivotnoj sit!a/iji8 Razvili s! tradi/ij! t!%a4enja, koja s! i% "o%a#ala ! ti% nastojanji%a za odr1avanje% -akona, "ri 4e%! s! ! najvei% "ojedinosti%a bile razra/;ene i naj%anje aktivnosti8 2ostavili s! visoke standarde, koji s! "ostali obilje1ja %oderno# ortodoksno# j!daiz%a, a ? dijelio netko nji ova !vjerenja ili ne, oni s! tvrdokorno !strajali ! svoji% stavovi%a8 *radi/ionalno, svako je .tovanje Ja ve bilo o#rani4eno na "ojavljivanje ! ra%! Jer!zale%a "red &je#ovo% 0o1ansko% )ve"ris!tno.!, i to "od nadzoro% veliko# sveenikaF no, 3arizeji s! stvarali i %o#!nosti za event!alni razvoj str!kt!re rabija i sina#o#e, kao te%elja [idovi%a za "rist!" 0o#!, %a #dje se oni nalazili8 I danas jo. 1ive stra ovi i nade 3arizeja, i to ! oblik! ? ortodok?sno# j!daiz%a8 'ok je svijeta, ortodoksni [idov nee ni.ta raditi na )abbat ? nee voziti a!to, koristiti javni "rijevoz, #!rati dje4ja koli/a, .ivati ili "lesti, #ledati televizor, k! ati, "ritisn!ti zvon/e na vrati%a ili koristiti dizalo8 &edavno s! 1idovsko# !"ravitelja ! ko.er? otel!, ! od%arali.t! j!1ne Yn#leske ! 0o!rne%o!t ! ? ot"!stili, jer je !klj!4io elektri4ni "rekida4 kako bi, ! ladno s!botnje j!tro, aktivirao sredi.nji s!stav #rijanja8 Cinjeni/a ? da s! nje#ovi #osti %o#li %o1da i !%rijeti od i"oter%ije ? nije bila nikakvo o"ravdanje za ovako stra.n! "ovre?d! -akona, koja "roizlazi iz 4injeni/e, da *ora ? knji#a 1idovsko# -akona ? zabranj!je ("ot"aljivanje vatre na )abbat ,8 Yseni s! sve do 9=WL8 #odine, kad s! otkriveni )vi/i s Mrtvo# %ora ! K!%ran!, dvadesetak %ilja od Jer!zale%a, bili ? naj%anje s vaena #r!"a8 )vi/i na% %no#o #ovore o ti% 4!dni% lj!di%a, koji >= 88 8 8, GG G; 888G8G ,88;8, 88!8;8, Z oKt:, n!;%:8 ok!"irala %anja #r!"a lj!di, ne#dje do 9Q>8 #odine Rvrije%e kona4no# 1idovsko# !zdizanja "od neki% dr!#i% Is!so%S, no ne %o1e se sa si#!rno.! !tvrditi, da li s! i oni bili eseni, ili ne8 U #lava%a esena, radilo se o sveob! vatni% %jera%a takve stro?#osti, da s! se, ! !s"oredbi s nji%a, 3arizeji 4inili ? bezbri1ni% edo?nisti%a8 Iako s! sad ve %no#i str!4nja/i "ri vatili, da s! eseni i%ali %no#o to#a zajedni4ko# s rano% Crkvo%, ri%ska Crkva od!vijek je nijekala bilo kakv! "ovezanost s nji%a8 Jedna od najo4evidniji zajed?ni4ki /rta bilo je ? zajedni4ko o4ekivanje a"okali"ti4ni do#adaja8 Obje s! strane o4ekivale iznenadni i kona4ni s%ak "ostojee# svijeta8 +lavni 4i%benik, koji je esene razlikovao od sad!/eja i 3arizeja, bio je ? da se nji ovi% 4lano% nije "ostajalo "o rodenj!, ve jedino kroz "ojedina4an odabir, i to ! odrasloj dobi8 Yseni iz K!%rana sebe s! do1ivljavali kao jedine 4!vare "ravo# reli#iozno# !4enja Izraela, i vjerovali s!, da s! kroz svo#a osniva4a ? sveenika, ko#a s! nazivali (U4itelj Is"ravnosti,, !stoli4ili (novi savez, ? "osljednji i kona4ni oblik savr.eno# saveza iz%ed! izraelsko# naroda i nje#ovo# 0o#a8 Ovaj se do#ovor odnosio jedino na 4lanove esenske zajedni/e, za va?lj!j!i nji ovo% ne"o%!eno% "o.tovanj! svake "ojedine od >9Q za"ovjedi -akona, i nji ovoj bes"o#ovornoj !vjerenosti ! d!bin! svoje vlastite bezvrijednosti8 Kao i 3arizeji, i oni s! "ri vatili idej! o ni1i% bo#ovi%a, "oznatiji%a kao ? andeli%a8 'a s! a!tori )vitaka s Mrtvo# %ora ? koje sada %o1e%o nazvati zajedni/o% K!%rana ? bili eseni, !tvrdeno je bez svake s!%njeF a da s! ti lj!di bili nazoreji ili izvorna Jer!zale%ska /rkva, tek na% je trebalo "ostati vrlo jasno8 'okaz ? da s! sve ove #r!"e bile ! s!.tini jedno te isto ? !istin! je velik, i ar#!%ent Crkve ? da s! one razli4ite, 4ini

se da je bio sa%o "ok!.aj za.tite ("osebnosti, Is!saF jer, )vi/i s Mrtvo# %ora kaz!j! vrlo sli4n! "ri4!, sa%o .to se ! njoj ? Is!s ne s"o%inje8 Kad bi dana.nja Crkva "ri vatila, da s! lj!di iz K!%rana bili isto .to i Jer!zale%ska /rkva, trebala bi objasniti i zbo# 4e#a njen 0o1anski lik nije bio i voda ? svoje vlastite zajedni/e8 )vi/i s Mrtvo# %ora o"is!j! #r!"! s identi4ni% "o#ledo% na svijet, isto% "ojedina4no% ter%inolo#ijo% i ! "ot"!nosti isti% es a?tolo.ki% vjerovanji%a, koja je i%ala i Jer!zale%ska /rkva8 )tr!4nja/i 7;88,kakav je "ro38 Robert Yisen%an ? "okazali s! da je voda zajedni/e J tl lZ v ! 8 88 8 ,8 ; G , v ROvo je takoder naknadno "otvrdeno ! "rivatno% raz#ovor! s "ro?3esoro% 2 illi"o% 'avieso%S8 Kako je Jakov razdijelio svoje vrije%e iz%ed! dvije #r!"eO Mo1da "arni i ne"arni dat!%i, ili ? j!tra i "oslije"odnevaO *e.ko8 &eizbje1an od#ovor je, da s! obje #r!"e bile ? jedna te ista stvar8 U "osljednje tri dekade svo# "ostojanja, zajedni/a K!%rana bila je Jer!zale%ska erkva8 2o svo% d! !, eseni s! bili !ltra?konzervativni [idovi, no na neki s! na4in bili i na"redni, i kreativni "reko svake %jere8 Rje4nik K!%ranske zajedni/e "ris!tan je ! literat!ri kr.anstva, a nes"oraz!%i ! odnos! na izvorno zna4enje "r!1ili s! "o%o oni%a, koji s! "odr1a?vali ne1idovske bo#ove na !.trb "ostojei vrijednosti j!daiz%a8 &ovi rje4nik K!%rana za"o4eo je !voditi 1idovsk! teolo.k! k!lt!r! ! "rvo% stolje! "rije Krista, i razvijao se i ! "rvo% stolje! na.e ere, kada je bila "ro.irena tar#%i4ka literat!ra8 *o je bio "rijevod 0iblije na ara%ejski, jezik [idova iz vre%ena Is!sa Krista8 Kako s! se sl!1be vodile na ebrejsko% ? koji je %alo tko raz!%io, one s! se si%!ltano slobodno "revodile ! ara%ejski, da bi i raz!%jeli svi .tovatelji8 2revoditelji s! koristili "oj%ove i 3raze koje s! se %o#le raz!%jeti ! svjetl! nji ovi tren!tni 1ivotni okolnosti, "a s! tako ! kr.ansko% obred! ostale jo. !vijek k!%ranske 3raze kakve s!E ('odi, kraljevstvo *voje,, ( kraljevstvo +os"odnje,, (kraljevstvo 0o1je, i (kraljevstvo k!e 'avidove,, koje s! se %ed!ti% sve odnosile ? na isti "oliti4ki /ilj8 +eor#e ]esle: 0!/ anan "ri%je!jeE (Kad s! za Is!sa kazali, da je rekao (Moje kraljevstvo nije od ovo#! 8svijeta, RIvan, 9XE Q>S, orv "ri to%e nije %islio, da je ono na neb!8 U Ivanov! Yvandelj!, svi se lj!di dijele ! dvije #r!"eE R9S na one svjetovne, i RAS na one, koji nis! svjetovni8 Ovi, koji nis! svjetovni, !klj!4ivali s! Is!sa i nje#ove sljedbenike, koji s! vjerovali ! nje#a8 Oni s! 1ivjeli na ze%lji8 Oni nis! bili na neb!, ali nis! bili "o#ant8 Oni s! "ri"adali (/rkvi,, a ne (svijet!,8 ()vijet, je !klj!4ivno sve "o#ane, i one koji s! odbijali vjerovati ! nje#a8,P +/or#/ ]esle: 0!/ ananE Is!s? Kralj i rlje#nvo kraljevstvo f9 8888; 8;88888 ;%!%v 8% tr%! rTvl;llil +@ 999iVV9b99VbL, bili ste ! (kraljevstv! 0o1je%,, a ako niste ? bili ste ! obi4no% (svi?jet!,8 U L!ki, 9LEAB?A9, 3arizeji "itaj! Is!sa, kad e doi kraljevstvo 0o1je, i dobivaj! sljedei od#ovorE (Kraljevstvo 0o1je ne dolazi tako da se to %o1e vidjetiF niti e se %oi kazatiE cevo #a ovdjeD ili ceno #a ondje F jer kra?ljevstvo je 0o1je %ed! va%a8 , 2oj%ovi Jkraljevstvo rajaD i Jkraljevstvo 0o1jeD za izvorne s! korisnike i%ali vrlo jednostavna zna4enja, no kad s! i "ri vatili ne1idovski kr.ani, nji ovi s! novi korisni/i rado "ri to%e %islili na raj, ! koji odlaze dobri lj!di, nakon .to se okon4a nji ov ovoze%aljski 1ivot, i #dje se vjerojatno !jedinjavaj! ! bezvre%enskoj ekstazi s

oni%a, koje s! voljeli i ? iz#!bili8 *o je vrlo daleko od bilo 4e#a, na .to je bilo koji od Is!sa Rto jest, bilo koji od (donositelja "objede,S %islio ! "rvo% stolje!8 Ara%ejska rije4, koja je na #r4ki bila "revedena kao JkraljevstvoD, bila je ! to% kontekst! na"rosto ? "o#re.no s vaena, jer tako/Jer ozna4ava i (vladavin!, ili (!"ravljanje,, "a ako se "o#leda "!no zna4enje "oj%a, on bi zna4io (ze%lja Izrael, kojo% se !"ravlja ! sklad! s Mojsijevi% zakono%,8 U stvari, kad bi Is!s i nje#ovi s!vre?%eni/i #ovorili o (dolazee% rajsko% kraljevstv!,, oni s! jednostavno %islili na (skoro vrije%e, koje e doi 4i% izba/i%o strane ok!"atore i nji ove "osl!.nike iz J!deje, te !stoli4i%o stro#o "rovodenje 1idov?ski "ro"isa tvrde linije,8 &ajvei dio reli#iozni %ed! nji%a vidio je dovoljno d!boko nji ove "roble%e, do koji je do.lo sto#a, jer i je Ja ve na"!stio zbo# nji ovi #rije a, i ne"o.tivanja Mojsijeva -akona8 Jedino rje.enje za sve te "roble%e, koji s! i ti.tili, bila je 4istoa i is"ravan 1ivotF %orali s! se sa%o "ridr1avati svako# slova 0o1je#a zakona8 Cvrsti dokazi o )vi/i%a s Mrtvo# %ora Kako s%o "okazali, veza iz%ed! "oj%ova, kori.teni ! &ovo% zavjet! i )vitaka s Mrtvo# %ora je o4ita, no od sa%i j! je "o4etaka katoli4ka Crkva "ok!.avala nijekati8 *!%a4enja )vitaka vodila je katoli4ka #r!"a, ! koj! s! bili !klj!4eni ota/ de Va!_, ota/ Milik, ota/ LA V99V a8%! Zv88%88, ?88?? ???? ? 8 ,, %no#i%a od svitaka, a Jo n Alle#ro i Yd%!nd ]ilson s! izjavili, kako s! oboji/a osjeali, da "ostoji na%jerna "olitika !daljavanja K!%ran?ske zajedni/e od rano# kr.anstva, !s"rkos sve brojniji% dokazi%a o nji ov! zajedni.tv!8> Ota/ de Va!_ je 4vrsto !strajao na to%e, da je K!%ranska zaje?dni/a "osve razli4ita od rano# kr.anstvaF on je takoder "ri%ijetio, da ? sto#a, .to je Ivan Krstitelj bio toliko blizak !4enji%a K!%ranske zajedni/e, on se ne bi %o#ao s%atrati kr.anino%, ve sa%o ? "ret? odniko% kr.anstva8 A kako je iz &ovo# zavjeta jasno da je Ivan Krstitelj bio sredi.nja osoba za !tiranje "!ta Is!sov! "oslanj!, ovakv! je "ovezanost te.ko o"ovr#avati8 'e Va!_ je takoder zane%arivao 4injeni/!, da s! obje #r!"e koristile kr.tenje, obje s! dijelile svoj! i%ovin! kao zajedni4k!, obje s! i%ale )avjet koji se sastojao od dva?naestori/e vodei osoba, i obje s! se bavile %esijanski% likovi%a, te skori% dolasko% Jkraljevstva 0o1je#D8 9>8 r!jna 9=P>8, Jo n Alle#ro je na"isao o/! de Va!_!E (888Vi vi.e ne %o1ete kr.anstvo sa#ledavati ! objektivn! svjetl!888 Vi veselo nastavljate #ovoriti o ono%e, .to s! "rvi 1idovski kr.ani %islili ! Jer!zale%!, i nitko ne bi %o#ao "o#oditi, da je Va. jedini "ravi dokaz ? ako se on tako %o1e nazvati ? &ovi zavjet8 ,; Ota/ de Va!_ i nje#ova eki"a nis! %o#li dr!#a4ije, ve s! na ove )vitke #ledali isklj!4ivo ! svjetl! svo# "ostojee# vjerovanja, "a s! svjesno ili nesvjesno izvrtali 4injeni/e, da bi "ok!.ali "okazati kako K!%ranska zajedni/a i nazoreji, te Jer!zale%ska /rkva ? nis! bili ! vezi8 )ada je s ovi% "retvaranje% ? #otovo8 &a%a se 4inilo neizbje1ni%, da je 4ovjek, koji je bio Is!s zvan Krist, %orao biti i vodea li4nost K!%rana tijeko% ti "res!dni #o?dina tree# i 4etvrto# desetljea "rvo# stoljea8 0roj 4lanova zajedni/e ;; M8 0ai#ent i R8 Lei# E Ob%ana o svi/i%a s Mrtvo# %ora, izdanje ()tari #rad,, -a#reb, ABBB8 #8 D Alle#rovo "is%o de Va!_!, od 9>8 r!jna 9=P>8 LQ

8, 8 ; 8 8 ;r ; 88 888 ,;88888;8 8%88"Z v nov8 v! tis!!8 Oni s! ok!"ljali lj!de koji sli4no %isle, i koji s! svoje s"asenje od "roble%a, koji s! i ti.tili, vidjeli ! svetosti 1ivota koji% 1ive, jer?iako nis! bili nasljedni sveeni/i, i"ak s! 1ivjeli kao %onasi8 *o je !klj!4ivalo i dr!.tvo, koje je bilo stra ovito ijerar ijski "odijeljeno ?od #vardijana ili Veliko# Me.tra, "a do takvi in3eriorni bia, kakva s! bili o1enjeni %!.kar/i, ili ? jo. #ore, 1ene, a naro4ito 1ene, koje bi i%ale %jese4ni/!8 One bi se tada %orale "osve "ov!i od bilo kakvi kontakata s %!.kar/i%a, !klj!4!j!i 4ak i kontakte "o#ledi%a8 Re"ro?d!k/ija je bila nesretna n!1nost 1ivota, no oni, koji bi i"ak odl!4ili "o"!stiti svoji% tjelesni% "orivi%a, %orali s! "ret odno "roi te%eljite "ost!"ke "ro4i.avanja, "rije no .to bi se s%jeli vratiti ! -ajedni/!8 2ostojale s! razli4ite razine 4lanstva ? od .ire, vanjske #r!"e, "a do !n!tarnji "osveeni osoba8 Ini/ija/ija za "rijelaz ! vi.e razine za tijevala je zavjet o tajnosti, koji je ! sebi sadr1avao i "rijetnj! stra ovito% kazno%, !koliko bi se tajna nji ovo# bratstva otkrila vanjsko% svijet!8 Ovo veo%a "odsjea na %asonsk! "raks!, no razlika je ! to%e, .to K!%ran/i ove "rijetnje nis! s vaali kao obi4no "ri4anjeF oni s! %islili na nji ovo doslovno is"!njenje8 Ovi s! na% se lj!di iz K!%rana !4inili vrlo zani%ljivi%a8 &osili s! bijel! odje!, zavjetovali se na siro%a.tvo, zakleli se na tajnost "od "rijetnjo% stra ovite kazne, i tvrdili da "osjed!j! ? tajna znanja8 )tvarali s%o slik! revol!/ionarne 1idovske #r!"e, za koj! se 4inilo vjerojatni% da je !klj!4ivala i Is!sa, i koja je bila sredi.nja ! 1idovskoj "ob!ni .to je, na kraj!, dovelo do jo. jedno# razaranja Jer!zale%a i nje#ovo# ra%a8 E Utvrdili s%o izvan svake s!%nje, da s! te%"lari vr.ili isko"avanja "o r!.evina%a Herodova ra%a, te da je ? %a .to bilo ono, .to s! "rona.li ? to %oralo biti ! nje%! skriveno ne#dje iz%ed! rani #odina "rvo# stoljea, kad se on jo. nalazio ! svoji% rani% 3aza%a #radnje, i LB8 @odine, kad je bio !ni.ten8 *o na% je ostavljalo ni %anje, ni vi.e, no razdoblje od seda%deset #odina, tijeko% koji je taj %aterijal %o#ao biti skriven8 0akreni svitak ? nazvan tako jer, ! stvari, radi se o tekst! LW V lv%v, 8;888 ne.to "rije LB8 #odine, "a sto#a nis%o i%ali "otrebe na#adati, 4:e s! to svitke te%"lari za"ravo "rona.li8 I, ako s%o bili ! "rav!, te ako s! K!%ranska zajedni/a i Jer!zale%ska /rkva za"ravo bile jedno te isto, te%"lari s! o4ito do.li ! "osjed najizvorniji %o#!i (kr.anski , dok!%enata ? 4ak i daleko va1niji od sa%i sino"ti4ki YvandeljaI 'aleko najva1nij! "ovezanost iz%e/;! k!%ranski esena, vitezova te%"lara i slobodni zidara "rona.li s%o ! 4injeni/i, da s! sve tri #r!"e bile !sredoto4ene na %isti4n! i 3izi4k! obnov! ra%a kralja )alo%ona8 Vrlo je %alo vjerojatno, da je to sa%o obi4na sl!4ajnost, a ? bare% .to se ti4e slobodno# zidarstva ? na"rosto ne %o1e biti tek sl!4aj "rividni aso/ija/ija, jer ? Velika Lo1a Yn#leske kroz svoja !4enja o iz#radnji d! ovno# ra%a #ovorila je o otkri! )vitaka s Mrtvo# %ora, i to vi.e od dvije stotine #odina "rije, no .to s! )vi/i !o"e i bili "ronadeni8 Kad s%o se iznova osvrn!li na #nosti4ko kr.anstvo, "rona.li s%o "ovezanost iz%ed! nje#a, &ovo# zavjeta i slobodno# zidarstva ! to%e, .to svo troje #ovori o (!#aono% ka%en!,8 Ista ova obilje1ja "rona.li s%o i ! k!%ranski% tekstovi%a8 Yisen%an i ]ise, iz%e/;! svoji ostali raz%i.ljanja o veza%a iz%ed! )vitaka i kr.anstva, naro4ito isti4! sljedeeE

(Citatelji, koji%a je "oznat &ovi zavjet, "re"oznat e ovdje (zajedni/!, i ( ra%, za"ravo kao !s"oredne al!zije, jer jednako kao .to je Is!s "redstavljen kao ( ra%, ! Yvan?delji%a i kod 2avla, tako i 2ro"isi -ajedni/e ? koristei se slikoviti% "rikazivanje% !s"oredbe sa s"irit!alizirani% ( ra%o%, ! Vlll P?> te Id >? oslikavaj! )avjet K!%ranske zajedni/e kao (&ajsvetije od )veti za Arona, i ra% za Izrael,8 Ovakvo slikovito "rikazivanje, kao .to e%o vidjeti, .iroko je ras"rostranjeno K!%rano%, !klj!4!j!i i !s"o?redne al!zije na (okajanje,, (!#odne %io%irise,, (!#aoni ka%en, i ("ostanak svijeta,, koji !z to ide8,s Kori.tenje ideje ("ostanka svijeta, !zdr%alo je zvon/e i ! na%a8 Rob/rt Yisen%an i Mi/ ael ]iseE Otkrivanje )vitnkn8s Mrtvo;a %ora LP -na4ajan ele%ent, o koje%! Crkva odbija 4ak i ras"ravljati, je dokaz da je Is!s i%ao bra!, a vjerojatno i sestre8 2okazatelji o Is!sovoj brai "ronadeni s! ! 4itavo% niz! dok!%enata iz "rvo# i dr!#o# stoljea, !klj!4!j!i ovdje i sa% &ovi zavjet8 I%ati bra! sasvi% je !obi4ajena stvar, no ? kad se "ret"ostavlja, da je netko )in 0o1ji ? a tko je tada bio ota/ ostali%aO &a sre!, i%a dokaza koji !kaz!j! na to, da je Is!s bio najstariji od brae, "a tako nje#ovo rodenje od djevi/e ne treba od%a odba/iti8 O ovo% "itanj! brae zna se ve d!#o, "a s! "ostavljene 4ak tri #lavne teorije, koje "ok!.avaj! objasniti ov! sit!a/ij!8 2o4etne ras"rave o kr.anstv! obilje1ilo je i%e Helvidija, tada vodee# teolo#a8 Helvidijev stav "ri vaa, da s! !istin! "ostojala Kristova braaF Y"i3anijev ar#!%ent isti4e, da s! oni bili ? Josi"ovi sinovi iz "rvo#a brakaF a Jero%eovo je o4ajni4ko obja.njenje bilo, da se "od "oj%o% (brat, za"ravo %isli ? na (bratia,8 Us"rkos 4injeni/i da 0iblija jasno ? i to ! %no#o navrata ? #ovori o Kristovoj brai, ri%okatoli4ka 'o!ai?0iblija ! obja.njenji%a jasno na#la.ava o"/ij!, koja je njoj najdra1aE J &je#ov je %ladi brat Jakov RKaDa/ov, a na en#lesko%e ;a/oo; na!%v% Is!sa #otovo trideset #odina, i ? kao .to e%o "okazati kasnije ? bio od#ovoran za o4!vanje nje#ovi istinski !4enja, tako da ona na kraj! i"ak %o#! trij!%3irati "red li/i%a nevjernika8 Ro/;enje nove reli#ije )ad zna%o, da je "ostojala velika razlika iz%e/J! izvorne Jer!zale%?ske /rkve i kasnije or#aniza/ije, koja je !krala njen! odje!, nakon .to je Jer!zale%ska /rkva bila izbrisana s li/a ze%lje ! rat! s Ri%ljani%a8 2ro!4avaj!i za"ise lj!di, koje ri%ska Crkva naziva (rani% /rkveni% o4evi%a,, a kasnija Crkva ? voda%a, za"anjili s%o se zbo# zab!ne, nes"oraz!%a i "o#re.no# s vaanja koje je "ostojalo kroz stoljea8 *akoder s%o nai.li i na "onek! iznenad!j!! iskrenostF tako je zabi?Ije1eno, da je 2a"a Leo d Rkoji je, odaj!i %! "riznanje, en#lesko# kralja Henr:ja VIII nazvao (branitelje% vjere,S rekaoE ('obro na% je sl!1io ? taj %it o Krist!8 , (888Helvidije i ostali ereti/i najdrskije s! !stvrdili da je 0la1ena 'jevi/a Marija i%ala jo. dje/e, osi% Krista8 , &o, ovo je ! s!"rotnosti s Mateje%, 9QEPP?P>, koji ka1eE (-ar on nije tesarov ,sinO -ar %! se %ajka ne zove Marija, a braa nje#ovaE Jakov, Josi", 5i%!n i J!daO -ar se nje#ove ,sestre ne nalaze %ed! na%aO, Od#ovor !rednika 'o!ai?0iblije vrlo je kreativan, iako i ne.to %anje !vjerljiv kriti4ki ras"olo1eno% 4itatelj!, kad tvrdiE

(Ovo ,s! bila dje/a Marije888 sestre na.e 0la1ene 'jevi/e, "a 8sat se sto#a, kako je to bilo !obi4ajeno, %e/;!sobno nazivali brao%, .to zria4i ? bliski% rodo% na.e#a )"asitelja8 , Ako i%a i zrn/e istine ! ovo% neobi4no% obja.njenj!, tada bis%o %o#li "ri%ijetiti, da nije bilo jako %a.tovito od Is!sove bake i djeda Od "ada Jer!zale%a LB8 #odine, vjera nazvana kr.anstvo za"o?4ela se odjeljivati od svo# 1idovsko# "odrijetla, "a se !skoro ! strani% %itovi%a i le#enda%a iz#!bilo svako sjeanje na j!naka, zvano# ?Je o.!a8 )tare "o#anske "ri4e sto"ile s! se ! "ri4! o 4ovjek!, koji je "ok!.ao biti kralj, i s"asitelj svoje#a naroda8 U Ri%! se le#enda o Ro%!l! i Re%! iznova "re"ri4avala, no ovaj "!t ! vezi dvoji/e ni1i bo#ova, veliki sveta/a ? 2etra i 2avla8 0o# s!n/a, )ol, i%ao je roden?dan AP8 "rosin/a, "a se "o%islilo, da bi taj dat!% %o#ao biti "o#odan i kao Is!sov rodendan, jer bi tako ovi veliki bo#ovi %o#li i%ati svoj "raznik ? ! isti dan8 )abbat je "o%akn!t sa s!bote na 'an bo#a s!n/a Ren#l8 )!nda:, o"8"8S, to jest na nedjelj!, a si%bol )!n/a "rona.ao je svoj "!t sve do iznad #lava bo1anstava i sveta/a, i to ! oblik! ?a!reole8 +ra/;ani Ri%sko# /arstva do1ivjeli s! nov! reli#ij! i kao blisk!, i kao !tje.n!F %o1da i% i ne ide tako dobro ! ovo%e 1ivot!, no zato e bolje "roi ? ! sljedee%8 Kao i veina naroda tijeko% "ovijesti, %alo s! se koristili lo#iko%, i radije ! /ijelosti "ri vaali !1ivanje ! ti% L> LL "ostalo k!lt obreda, a ne ideja, a teolo#ija je za!zela %jesto, koje joj je o%o#!ilo "oliti4ki nadzor8 Ri%sko /arstvo bilo je veo%a !s"je.na "oliti4ka sna#a, no !s"rkos svo% bezobzirno% "rist!"! izvr.noj vlasti, i"ak nije %o#lo trajati ?za!vijek8 Kao k!lt!rna sna#a se "o4elo ras"adati, no otkrilo je, kako je nadzor nad lj!dski% !%o% daleko !4inkovitiji od jednostavno# nad?zora nad lj!dski% tijelo%8 Kr.anstvo je Ri%! "r!1ilo %e aniza% za novo oblikovanje "oliti4ke %oi, !te%eljene na neobrazovani% %asa?%a, koji%a e se "on!diti bolji 1ivot nakon s%rti ? !koliko se "okore Crkvi8 * o%as Hobbes, 3ilozo3 seda%naesto# stoljea i "oliti4ki %islila/, jasno je izrazio ov! sit!a/ij!, rekav.iE (2a "itzstvo nije t;i.ta dr!#o, no '! %nrlo# Ri%sko# /arstva, koji okr!njen sjedi na nje#ov! #rob!8 ,= Vjerojatno najzna4ajniji do#adaj ! nastajanj! ono#a, .to danas naziva%o (Crkvo%,, odi#rao se ! *!rskoj, AB8 svibnja QAP8 #odine8 0io je to Crkveni )abor ! &ikeji, kao rez!ltat "olitike i%"eratora Konstantina, koji je 1elio jedno% za!vijek "re!zeti nadzor nad svojo% rasko%adano% I%"erijo%8 U ono je vrije%e Konstantin bio izni%no o%ra1en, "a s! "ob!ne i nezadovoljstva !4estalaF ideja, na koj! je do.ao, bila je ideja istinsko#a #enija8 Jer, bio je dovoljno realisti4an, da bi "ri vatio 4injeni/! kako Ri% vi.e ne%a on! sna#!, koj! je nekad i%aoF a ? jer svoj! "ozi/ij! vi.e nije %o#ao osi#!rati silo%, ili nov4a?ni% na#rada%a ? %o#ao bi nad svoji% narodi%a zadr1ati nadzor, kada bi sebe !s"io nekako !#raditi ! d! ovna vjerovanja, koja s!, kako se 4inilo, razdvajala odanost nje#ovi "odanika8 Cijelo je Carstvo "ostalo %je.avina k!ltova, od koji s! neki, kao na "ri%jer i kr.anstvo, bili "ris!tni na %no#e razli4ite na4ine8 Ve je nekoliko #enera/ija #otovo svaka isto4nja4ka reli#ija "ronalazila i svoj "!t do Ri%a, "a je bila a"sorbirana i %eta%or3ozirana, da bi od#ovarala %jesni% !k!si%a8 2ost!"ak ro%aniza/ije "ostao je ve tako d!bok, da bi sa%o nekoli?/ina

izvorni osniva4a k!ltova "re"oznala svoje vlastite vjere, dok s! se %ije.ale od vrata do vrata tako, da s! "ostale nerazdvojiveF "rava J; * o%as Hobb/sE Levijntnn LX razlika ! svo% vjerovanj!8 Us"rkos svojoj "ovijesnoj !lozi ri%sko# /ara, koji je ozakonio kr.anstvo, sa% je Konstantin bio sljedbenik k!lta bo#a )!n/a, )ola Invi/t!sa, i to sve do svoje sa%rtne "ostelje, kad je kona4no "ri vatio i kr.tenje, ! slaba.noj nadi, da s! kr.ani %o1da i"ak ? /ijelo vrije%e bili ! "rav!8 Vrlo osjetljivo, i ne ba. sk!"o osi#!ranje nad#robno# 1ivota8 Kad se I%"erator "o "rvi "!t !"oznao s kr.ani%a, nji ova je "o"!la/ija ve bila dosta zna4ajnaF jedan od svaki deset nje#ovi ;radana je tvrdio, da je sljedbenik ove ot"adni4ke 1idovske #r!"e8 On je rje.avao i s"orove iz%ed! razli4iti kr.anski 3rak/ija, koje s! jedna dr!#! o"t!1ivale za krivotvorine, "a je %orao osjetiti, da se ova reli#ija "retvara ! do%inantn! sna#!8 Konstantin je ! /ijelosti zasl!1io naziv koji %! je dodijelila "ovi?jest ? Konstantin Veliki8 Os%islio je "lan, i od%a se "ri vatio nje#ova ostvarenja8 U to s! vrije%e "ostojala dva I%"eratora ? Konstantin je vladao na za"ad!, a Li/inije na istok!, i kad je Konstantin "redlo1io, da vi.e ne bi trebalo "ro#oniti %onoteiste, Li/inije je s"re%no "ristao8 Kako s! ti "ro#oni ionako bili is!vi.e 4esti, Li/inije je vjerojatno bio iznenaden, zbo# 4e#a je Konstantin iznenada toliko zainteresiran za dobrobit ovakvi k!ltova, kakav je bilo i kr.anstvo8 Ubrzo "oto%, otkrio je i za.to ? kad #a je Konstantin o"t!1io za kr.enje do#ovora, i !bio #a ? da bi, navodno, za.titio reli#iozne slobode svoji #radana8 Konstantin je tako "ostao jedan i jedini I%"erator8, !z "ot"!n! "odr.k! k!lta Kristova, koji je "ostajao sve #lasniji i !tje/ajniji8 0io je to, jasno ,je, izvanredan "!t da se zadr1i red i ko ezija, a Konstantin je vjero?jatno osjetio, kako ovaj k!lt zasl!1!je i daljnji razvoj8 &o, ovakvoj s! se strate#iji is"rije4ile dvije "ote.koeE "rvo, jo. je !vijek "ostojalo i dosta dr!#i aktivni reli#ija, a naro4ito !n!tar vojskeF dr!#o, sa%i s! kr.ani %e/;! sobo% bili ! takvi% svada%a, da se 4inilo da "ostoji o"asnost od nji ova razdvajanja ! razli4ite vjere8 Konstantinovo rje.enje bilo je za"anj!j!e, i ? briljantno8 Iako je sa% jo. !vijek bio .tovatelj reli#ije bo#a )!n/a, )ola lnvi/t!sa, Konstantin je najavio "rvi %ed!narodni Kon/il kr.ana, kako bi ? jedno% za!vijek ? !tvrdio jedan i jedini, sl!1beni "o#led ! svezi kr.ansko# k!lta, i nji ovo# 1idovsko# "roroka, Is!sa Krista8 L= -e%lj!8 Kako s! kr.ani bili daleko naj#lasnija sekta ! Carstv!, ovaj je Kon/il odr1an ! &ikeji Rdanas IznikS ! *!rskoj, izrastaj!i za"ravo ! "arla%ent novo#, !jedinjeno# Carstva8 'o#a/;aj je bio izvanredno s/enski izvedenE Konstantin je sjedio ! sredini, a bisk!"i "osv!da !okolo nje#a, tako da je nje#ov a!toritet bio obilje1en tijeko% svi ras"rava8 *ako je I%"erator sa% sebe "ostavio na sredi.nji "olo1aj (tren!tno#, Krista, sa svoji% !4eni/i%a kao sl!.atelji%aF kako ka1e ne.to kasnija le#enda, %o '! a )veto#a bila je tako/;er "ris!tna, djel!j!i kroz 4ovjeka, koji je bio osniva4 Crkve8 Konstantin je ! s!.tini bio zainteresiran za dvije stvariE za 0o#a kr.ana, na koje#a je #ledao kao na %ani3esta/ij! bo#a )!n/a, ! koje#a je vjerovaoF i za lik Is!sa Krista, koje#a je vidio kao 1idovsko# %esij!, ali ? kako je osjeao ? i %esij! 4itavo# Carstva8 )%atrao je, da bi Is!s %o#ao biti !jedno i ratni4ki i sveta4ki lik ? kakav je i

on sa%, koji se borio da bi !s"ostavio 0o1je "ro"iseF no, ta%o #dje se 1idovski kralj "okazao ne!s"je.ni%, on je ? !s"io8 )ve od ti Konstantinovi vre%ena, kr.ani s! #a slavili kao veliko# vod! vjere, koji je "obijedio eretike8 Uskoro se "ri4ala "ri4a o nje#ov! "reobraenj! na kr.anstvo "riliko% bitke kod Milvijsko# %ostaF I%"erator je slijedio !"!te "ri%ljene ! "roro4ko% sn!, i na .titove svoji vojnika dao na/rtati si%bol "ravo# 0o#a8 2ratei Kon?stantinov kasniji odnos "re%a kr.ani%a, "ret"ostavljalo se, da se taj na/rtani lik %o#ao sastojati od sveti #r4ki slova (ksi, i (ro,, "rvi slova rije4i (C ristos,8 Med!ti%, kako Konstantin nikada nije "ostao kr.anino%, iz#led lika na ti% .titovi%a je #otovo si#!rno bio ? znak )!n/aF znak nje#ovo# ("ravo# bo#a,, )ola Invi/t!sa8 &e%a zabilje1e?ni izvje.a iz to# vre%ena, koja bi o"isivala kako je iz#ledao ovaj si%bol, no kako je I%"erator !"ravo bio "ri%ljen %e/;! 4lanove k!lta )ola Invi/t!sa, i ostatak 1ivota "roveo kao nje#ov visoki sveenik, 4ini se %alo vjerojatni%, da bi koristio bilo koj! dr!#! si%bolik!8 Rez!ltat Kon/ila bila je (&ikejska %olitva,, koja je "ok!.avala iz#laditi razlike iz%e/J! razli4iti kr.anski 3rak/ija, i izbjei str!?janje doktrina, za koje se 4inilo da bi %o#le sasvi% !daljiti Isto4n! Crkv!8 2ravila, koja s! iz to#a "roiza.la, osi#!ravaj! osnov! za vein! "ravila Crkve i danas, "okrivaj!i %no#e "ojedinosti kakve s!, na "ri%jer ? kad vjerni/i %oraj! stajati, a kad %o#! sjediti tijeko% sl!1be XB l,vv:8n, 888 8;;b, 88, G G ; G G ? "o 4e%! je on bo1anskiO Clanovi Kon/ila i%ali s! "red sobo% #lavni zadatak, koji je vjerojatno jako iz%!4io nji ove teolo.ke %oz#ove8 Jer, "ronala1enje lo#i4ko# rje.enja bilo je ne!#odno te.koE ako je "ostojao sa%o jedan 0o# ? kako bi onda Is!s %o#ao biti 0o#, a da ? nije taj 0o#O A ako je bio za4et ! Mariji, tada bi se %o#lo zaklj!4iti, da je "ostojalo i vrije%e, kad 0o# ? !o"e nije niti bio roden, "a sto#a %ora "ostojati starije bo?1anstvo, koje nije "osve odvojeno8 *o se ! Konstantinovo% ne1idov?sko% %oz#! ra/ionaliziralo obja.njavanje% odnosa (0o#a kao O/a, i (0o#a )ina,8 &a%a se to 4ini "rili84no jadni% rje.enje%, jer nitko ne vjer!je, da s! on sa%, i nje#ov vlastiti ota/ ? za"ravo razli4ite %ani?3esta/ije jedne te iste jedinkeF a kada bi tako i bilo, tada bi "ostojao ?sa%o jedan 4ovjek, jer svi %i "otje4e%o od #otovo beskona4no# niza roditeljsko? dje4ji linija8 &eizbje1an zaklj!4ak bio je, da kr.anstvo za"ravo !o"e i nije ? %onoteisti4ka reli#ijaF ono se sa%o zavarava, odr1avaj!i svoj na4in raz%i.ljanja ! izrazito% nered!8 Clanovi Kon/ila ! &ikeji takoder s! trebali rije.iti i ne!#odno "itanjeE (0o# Ota/ je %orao "ostojati i "rije no .to je stvorio svijetF ali, .to je %o#ao raditi ! ono% razdoblj!, dok je bio tako !sa%ljenO, *ada se nije "ojavio nikakav od#ovorF no, stoljee kasnije, sv8 A!#!stin je z#odno na ovo od#ovorioE (0o# je to vrije%e "roveo ? #radei "o?sebni "akao za one, koji "ostavljaj! ovakva"itanjaI, Arije, sveenik iz Aleksandrije, bio je "rvak ne?bo1ansko# lobija8 *vrdio je, da Is!s Krist ne %o1e biti 0o#, jer je bio ? 4ovjek8 0o# je ?0o#, i sto#a je blas3e%ija i "o%isliti, da je Is!s bio bo1anski "o svojoj naraviF %o#ao je sa%o "ostati bo1anski "o svoji% djeli%a8 Arije je bio izni%no "a%etan teolo#, i "odnio je niz dok!%entirani ar#!%enata, da bi "od!"ro svoj! tez! kako je Krist bio 4ovjek ? isti takav, kakvi s! bili i sa%i 4lanovi Kon/ila8 Us"rotivio %! se dr!#i Aleksandrija/, zvan Atanazije, koji je tvrdio da s! Ota/ i )in bili R"aradoksalnoS od jedne te iste s!"stan/e8 *ako se %i.ljenje o bo1anskoj naravi Is!sa zvano# Krist ? "odijelilo, i o to%e se trebalo #lasati8 Arije je iz#!bio, a kazna, koj! je %orao "latiti za iz#!bljeno #lasovanje, bila

je ? da je nje#ovo i%e "ostalo #otovo sinoni% /Javolstva, ozna4en "oj%o% (Arijeva ereza,8 Hereza je bila o"t!1ba, koj! je jedna #r!"a kr.ana s"re%no, ali neto4no doba/ivala dr!#oj, no nakon .to je Konstantin "re!zeo X9 8 88 8 ; ; , ,8 8 888;88888 J88 8; 888 888;8888;8888, davolje djelo8 Mno#i s! za"isi bili stavljeni izvan zakona, a "ri%jena naziva (#nosti4ki, !4inkovito i je !klonila od, sada ve !sko !tvr?deni , vjerovanja kr.anstva8 -ani%ljivo, jedan od najva1niji dok!%enata koji nije s%io biti objavljen sa Kon/ila iz &ikeje, bila je (Konstantinova darovni/a,8 Ovo je bilo otkrie os%o# stoljea, koje je sadr1avalo Konstantinove !"!te, da Crkva ! Ri%! %ora i%ati a"sol!tni a!toritet ! sek!larni% djelatnosti%a zbo# )v8 2etra, Is!sova nasljednika ! vodenj! Crkve, koji je taj a!toritet "redao bisk!"! Ri%a8 'anas je o"enito "ri va?ena s"oznaja, da je to bila ? jadna "rijevara, no !s"rkos to%e, ri%o?katoli4ka Crkva se i dalje "oziva na ova "rava8 U ovo% tren!tk! %ora%o takoder s"o%en!ti, da je tvrdnja ? kako je 2etar dao klj!4eve Raja 2a"i ? jo. jedna na%jerna neistina, s%i.ljena sa%o da bi "od!"rla tvrdnje ri%ske Crkve8 Iz 'jela a"ostolski i 2avlovi "oslani/a je jasno, da je Jakov, %ladi brat Is!sa Krista, "re!zeo !lo#! vode Jer!za?le%ske /rkve8 *akoder je zani%ljivo zabilje1iti, da s! "rva desetori/a bisk!"a Jer!zale%ske /rkve, "re%a (/rkveno% o/!, Y!zebij!, bili ?"reobraeni [idovi, koji s! se dr1ali 1idovski "ro"isa o rani, koristili 1idovsk! lit!r#ij! ! svoji% dnevni% %olitva%a i "riznavali !z "raznike sa%o jo. 1idovski )abbat , !klj!4!j!i i 'an Iz%irenja8 Ova "osljednja "ri%jedba jasno "okaz!je, da oni na Is!sov! s%rt nis! #ledali kao na isk!"ljenje svoji #rije a; &o, vi.e od svi ostali , Konstantin je obavio izvrstan "osao oti%anja 1idovske teolo#ije8 Iako je !"ravo on bio onaj stvarni ar itekt Crkve, sa% nikada nije "ostao kr.anino%, no nje#ova %ajka, /ari/a Helena, naravno da je "ostala8 Helena je sto#a "o1eljela, da svi sveti obi4aji b!d! identi3i/irani i "ri%jereno obilje1eni /rkveni% ili dr!#i% sveti.ti%a, "a je "oslala #r!"e istra1itelja s nalo#o%, da se ne vraaj!, dok ne "ronad! svak! svet! loka/ij! i "red%et, od #or!e#a #r%a Mojsijeva, "a sve do sa%o# ? 2ravo# Kri1a8 Kristov #rob "rona.li s! ! Jer!zale%!, is"od J!"iterova ra%a, a %jesto raza"injanja identi3i/irali na nevelikoj !daljenosti od nje#a8 Ono %jesto, na koje% je Marija Ma#dalena stajala, kad je 4!la dobre vijesti o Uskrn!!, "ronadeno je, i obilje1eno zvijezdo% ? i sve to tri stotine #odina nakon .to s! se svi ti do#adaji odi#rali, i dvije stotine i "edeset #odina nakon .to s! Ri%ljani !ni.tili taj #rad8 C!desno% XA t%K8;;8888, 8 8,; ;G ; G; 8, G %o1da njeni sl!#e sa%o bili is!vi.e revni ! izvr.avanj! dobiveni zadataka8 Cari/a je dala iz#raditi i /rkve na Maslinskoj +ori, ozna4avaj!i tako %jesto #dje je Krist !za.ao na &ebo, te na "ret"ostavljen! %jest! nje#ova rodenja, ! 0etle e%!8 &e %o1e%o, a da ne "o%isli%o, kako je Helena "rona.la sve ono ? .to je i 1eljela "ronai8 Jedno od nadeni %jesta bilo je i to4no %jesto, na koje%! je 0o# #ovorio Mojsij! iz #or!e#a #r%a na vr ! "lanine Horeb ! )inajskoj "!stinji, na kojoj se sada nalazi sa%ostan )v8 Katarine8 Jedno%, kad je /arska obitelj !vidjela "rakti4n! vrijednost kr.an?stva, s vatljivo je da se ba/ila na javna svetkovanja le#endi vezani !z novi k!lt8

Istina !n!tar ereza Rana ri%ska Crkva "ostavila je "red sebe zada! ? !ni.titi sve, .to ne od#ovara za tijevani% do#%a%a8 Istina je neva1naF ono, .to Crkva ka1e da je istina, i bit e tako, a sve .to to%e "rot!rije4i, bit e !klonjeno8 )ve do nedavna, ni.ta nije bilo "oznato o Is!s! Krist!, osi% .t!ri "odataka, koje je "r!1ao &ovi zavjet8 &eobi4no je, kako je 4ovjek, koji je bio osnova #lavne reli#ije za"adno#a svijeta, %o#ao za sobo% ostaviti toliko %alo tra#ova8 Cesto je %o#!e dokazati "ostojanje neke "ovijesne osobe i "o ne#ativni% stavovi%a, koje s! "re%a njoj i%ali njeni ne"rijateljiF "a i"ak, Is!s se o4ito ne s"o%inje 4ak niti ! takvi% izvori%a, kakvi s! za"isi Josi"a, "ovjesni4ara [idova iz "rvo# stoljea ? odnosno, ako iz!z%e%o nje#ov nedavno otkriveni tekst, "oznat kao )lavoni/ Jose" !s, koje%! e%o se vratiti kasnije ! knjizi8 -a #otovo "ot"!ni nedostatak "odataka o Is!s! %o1e se za valiti rad! /enzora, no, na sre!, nis! bili do kraja !s"je.ni, kao .to e "okazati toliko d!#o sakriveni tekst )lavoni/ Jose" !s8 Ro%anizirana /rkva !ni.tila je svaki dokaz, koji je "ortretirao njena )"asitelja "rije kao 4ovjeka, no ? kao 0o#a8 U jedno% od najvei 4inova vandaliz%a, kr.ani s! do te%elja s"alili knji1ni/! ! Aleksandriji, ! Y#i"t!, jer je sadr1avala toliko %no#o istiniti "o?dataka o "ravoj Jer!zale%skoj /rkvi8 Cinei to, !ni.tili s! !jedno i najve! zbirk! stari tekstova, koje je svijet ikada vidio8 &a sre!, XQ 8 8 G 8 Ga GG GG8G8 ,888 8 88, 88,8, N888;, NK;888888888888! %n%// ] !v;!/nill Yvandelja i zadivlj!j!e )vitke s Mrtvo# %ora8 &adalje, tekstovi ota/a, koji s! osnivali sl!1ben! Crkv!, i ne oti/e s! ba/ili i %no#o svjetla na one lj!de i %isli, koje s! 1eljeli !ni.titi8 I dodatno, radovi rani kr.anski %islila/a "onekad bi i izbje#li /enzori%a, jer s! i s%atrali bezazleni%a, iako s! na% nji ove rije4i otkrile %no#o to#a8 Jedna od takvi in3or%a/ija do.la je iz "era Kle%enta od Aleksan?drije, vodee# kr.ansko# %islio/a dr!#o# stoljea8 0io je s%atran "rili4no #nosti4ki ras"olo1eni% "o svoji% stavovi%a, no nje#ova djela nis! bila do te%elja !ni.tena, jer s! se 4inila ? "ri vatljivi%a8 2is%o, koje je "isao ne"oznato% 4ovjek! i%eno% *eodor, "re1ivjelo jeF a ! nje%! #ovori sljedeeE ('obro si !4inio, .to si .!tio o neobja.njivi% !4enji%a Kar?"okratija/a8 Jer, oni s! (l!taj!e zvijezde,, koje s"o%inje "roro4anstvo, koje l!taj! od jedno# !zano# "!teljka za"o?vjedi do beskorea4no#a "onora d! ovni i tjelesni #rije a8 Jer, valei se svoji% znanji%a, kao .to ka1!, (o d!bini )ntone,, niti ne znaj!, da sa%i sebe tjeraj! ! (d!boki svijet ta%e, "!ne la1i, a, tvrdei da s! slobodni, "ostado.e za?"ravo sl!#e svoji sl!#anski 1elja8 *akvi%a Rlj!di%aS bi se tr?ebalo s!"rotstaviti na sve na4ine, i ! "ot"!nosti8 Jer, iako "onekad ka1! ne.to .to je istinito, niti tada se netko, tko voli istin!, ne i trebao slo1iti s nji%a8 Jer nije 8svaka RstvarS istina i istinit/z, niti bi ta R#otovoS istina, koja se takvo% 4ini "o lj!dsko%e %i.ljenj!, trebala biti "ret"ostavljena "ravoj istini, onoj "o vjeri8 A s/zda o Rstvari%aS orAi%a, koje oni ne"rekidno #ovore o bo1anski nad/z n!to% Yvan/;elj! "o Mark!, od koji s! neka "ot"!ni 3alsi3ikati, a dr!#a, %ada ,sadr1e RdijeloveS neke istine, i"ak nis! istinito is"ri4ana8 Jer istinite RstvariS, kada 8se rnije.aj! s iz%i.ljeni%a, s! 3alsi3ikati, "a, kako ka1e R"o?slovi/aS, tada 4ak i sol #!bi svoj ok!s8 R5to se ti4eS Marko, tijeko% boravka 2etrova ! Ri%!, "isao je RoS djeli%a +os"o?dina, ali ne navodei i sva, niti i o%ataj!i ! tajn!, ne#o biraj!i ona, za koja je %islio da s! najkorisnija za "ove?anje vjere ! oni , koji s! bili "od!4eni8

XW izLkoji je "renio ! svoj! knji#! stvari "odesne za sve ono .to !na"red!je znanje R#nosisS8 RI"akS on je sastavio vi.e d!? ovno Yvan/[elje, da #a koriste oni, koji s! se ve !savr.ili8 Us"rkos to%e, on i"ak nije objavio da se stvari ne s%ij! raz#lasiti, niti je za"isao ijero"anti4ka !4enja +os"odina, ne#o je sa%o ve za"isani% "ri4a%a dodao sada dr!#e, i 4ak dodao neke "oslovi/e za koje je, kao %ista#o#, znao da e t!%a4enje odvesti sl!.atelje ! najsredi.njije sveti.te istine, koje sakri.e sed%ori/a8 9 tako, sve!k!"no, on je "reradio stvari, niti sitni4avo, niti neo"rezno, "o %ojenA! %i.ljenj!, i !rnir!i je ostavio svoj sastavak /rkvi ! Aleksandriji, #dje se i sada naj"a1ljivije 4!va, a 4itaj! #a sa%o oni koji s! ini/ir/zni ! najvee %isterije8 &o, kako de%oni !vijek "ri"re%aj! !ni.tenje za lj!dsk! ras!, Kar"okrat, koje#a s! "od!4ili i koji koristi varljive na4ine, "okori neko#a "rezbitera /rkve ! Aleksandriji tako, da dobi od nje#a ko"ij! tajno#a Yvandelja, "a #a "o4e t!%a4iti ! svojoj bo#o !lnoj i tjelesnoj doktrini te #a, 8jo. #ore, za#adi %ije.aj!i ! 4iste i svete rije4i "rljave i besra%ne la1i8 IzD ove je %je.avine sastavljeno !4enje Kar"okratija/a8 &ji%a se, sto#a, kao .to reko ranije, nikako ne s%ije "o"!stiti, niti kada isti4! svoje 3alsi3ikate, 4ak i kada se zaklj!4i, da je to tajno Yvan/telje Markovo, i"ak se treba nijekati8 Jer, (&e treba svak! istinit! RstvarS rei svi% l j!di%a,8 -bo# to#a Rrazlo#aS 0o1ja %!drost savjet!je, kroz )alo%ona, (Od#ovori #l!"an! #l!"o,, !4ei nas, da svjetlo istine treba sakriti od oni , koji s! %entalno slije"i8 Jo. se kn1 e, (0iti e !zeto ono%e koji ne%a,, i (&eka se #l!"an "z?ob!di ! %rak!,8 &o, %i s%o (dje/a svjetla,, osvijetljena (danorn "roljea, d! a +os"odinova (sa visina,, i ka1e se, (+dje je d! +os"odina, ta%o je sloboda, i to za (sve stvari koje s! 4i.e od 4isto#a,8 , *ebi, zato, ne! oklijevati od#ovoriti na "itanja koja si "ostavio zbo# 3alsi3ikata "ravi rije4i iz Yvandelja8 &a "ri%jer, nakon (I oni kren!.e /esto% .to je vodila za XP rije4 "o rije4E (I oni sti#o.e ! 0etanij!, a ta%o bija.e neka 1ena, 4iji8je brat !%ro8 Ona se ba/i "red Is!sa i re4e %!, ()ine 'avidov, s%il!j %i se8, &o, !4eni/i je od#!rn!.e8 A Is!s, razlj!en, ode s njo% ! vrt #dje staja.e #robni/a, i iz nje se od%a za4! veliko nari/anje8 'o.av.i bliz!, Is!s od#!rn! ka%en s !laza ! #robni/!8 I od%a !de ta%o, #dje %ladi le1a.e, is"r!1i r!ke i "odi#n! #a, dr1ei #a za r!k!8 &o %ladi, "o#ledav.i ! nje#a, zavolje #a i "o4e %oliti, da %! do"!sti da ide dalje s nji%8 Izlazei iz #robni/e, !do.e ! %ladiev! k!!, jer on bija.e bo#at8 A nakon .est dana Is!s %! r?e4e .to %! je 4initi, te !ve4er do/;e %ladi ob!4en ! #r/rb! odje! "reko Rsvo#aS #olo#a RtijelaS8 I ostade sa nji%e te noi, jer #a Is!s "od!4ava.e tajna%a kraljevstva 0o1je#a8 *ada !stade i vrati se na dr!#! stran! Jordana8 , &akon ovi Rrije4iS, slijedi tekst, (I Jakov i Ivan dodo.e k njenA!,, i /ijeli taj odlo%ak8 Ali, (#oli R4ovjekS sa #oli% R4ovjekornS, i ostale stvari o koji%a "i.e., nis! "rona/;ene8 A nakon Rrije4iS, (I on dode ! Jeri on, Rtajno Yvan?deljeS, dodaje se sa%o (i sestra %ladia koje#a je Is!s volio, i nje#ova rnajka, i )alo%a s! bile ondje, a Is!s i nije "ri%io8 , &o, sve one dr!#e RstvariS o koji%a ti "i.e., za obje 8se 4ini da s!, 3alsi3ikati8 A sada "ravo razja.rvjenje, i to ono koj;e je ! 8sklad! s i8stinito%, 3ilozo3 ijo%888 , ; o &a ovo% je %jest! "is%o "rekin!to, ! sredini strani/e8 Ovo "ozivanje na tajno Yvandelje, i ? jo. va1nije, na tajne /ere?%onije koje je vodio sa% Is!s, bilo je veliko otkrie8 'a li bi to %o#la biti istina, "itali s%o se8 Kle%ent je %o#ao biti ! kriv! ? no, to se nije 4inilo vjerojatni%8 -ati%, i "is%o je %o#lo biti

la1no ? no, ako je tako, zbo# 4e#aO &is%o %o#li za%isliti bilo koji %otiv, koji bi bilo tko %o#ao i%ati za 3alsi3i/iranje ! tako davni% vre%eni%a8 Vraaj!i se na "is%o, %islili s%o da "ostoji velika sli4nost iz%e/;! (%ladi, ob!?4en ! #r!b! odje! "reko #olo#a tijela,, te neobja.njivo# in/identa, ;;; Morton )%it E *njrta Yvnn/lelje X> a 8 88 ()a%o %ladi neki, o#rn!t "la to% "o #ol! tijel!, i.ao za nji%8 Htjedo.e #a ! vatiti, ali on ostavi "la t! te #o "obje1e od njilA8, Kal"okratij/i s! bili naro4ito ne!#odna rana kr.anska sekta, koja je vjerovala, da je #rije sredstvo s"asenja, "a bi s"o%injanje dvoji/e ;oli %!.kara/a %o#lo biti na%jerno iskrivljavanje, kako bi se o"rav?dalo nji !vo vlastito bizarno "ona.anje8 )adr1aj "is%a zv!4i istinito, o"is!j!i do#adaje vezane !z Markovo Yvan/;elje8 O"et, nailazi%o i na !s"oredbe s %asonerijo%E "odsjetilo nas je na %asonsk! /ere%o? nij!, kad je kandidat odjeven sa%o ! bijel! #r!b! alj! ? i naravno, na o#rta4e koje s! te%"lari "rvobitno nosili, od obi4no# bijelo# "latna8 Ako s! kr.ani ! dr!#o% stolje! i%ali neka saznanja o tajni% /ere%onija%a, koje je vodio Is!s Krist i nje#ovi sljedbeni/i, #otovo bi se %oralo o4ekivati da takva osoba dolazi iz Aleksandrije, koja je bila sna1no "ovezana s rano% Jer!zale%sko% /rkvo%8 ) obziro% na dra%ati4an sadr1aj ovo#a "is%a, bili s%o "risiljeni "ro!4iti i ostale "re1ivjele Kle%entove tekstove, iako s! i %o#li "ret odno obraditi i kasniji kr.anski /enzori8 U svo% kratko% djel!, nazvano% Misteriji :ere ne %o#! se otkriti svi%a, on !kaz!je na to, da znanje nije dost!"no svako%eE (888 %!dri ne #ovore !sti%a ono, .to s vate na sabor!8 (&o .to 4!jete !.i%a,, #ovori +o8s"odin, (viknite s krovova k!a,, rA!dei i% da "ri vate tajne tradi/ije "ravo#a znanja, i .ire il9 odabrani%a, i "otajnoF a kada 4!je%o ne.to svoji% !.irna, to treba dojaviti oni%a, koji%a je i na%ijenjenoF no, ne !1ivaj!i ! to%e d/z se svi%a bez ikakve razlike #ovori 8sve, .to i%8je re4eno ! !s"oredba%a8, Ovo s!#erira, da je "ostojala tajna tradi/ija, i da ? bare% jedni% avoji% dijelo% ? "ostoji i !n!tar 0iblije, na"isana na takav na4in, da ne!"!eni "ri vaaj! !s"oredbe ! doslovno% s%isl!, a ini/irani ! nji%a otkrivaj! ne.to %no#o va1nije i zna4ajnije8 Kle%ent bi "rito% %o#ao %isliti jedino na one dijelove &ovo# zavjeta, koji se obi4no ne XL sl!4ajevi%a to %o#lo biti, %o1e li "ostojati "rikriveno zna4enje ! oni% dijelovi%a "ri4e o Is!s! Krist!, koje %oderni kr.ani s%atraj! ?doslovni% istina%aO 'a li bi takve e"izode, kao .to je Is!sovo "retvaranje vode ! vino, ili dizanje iz %rtvi , %o#lo sadr1avati nek! .i3riran! "or!k! iza nestvarni 4ina, o koji%a #ovoreO 2o4eli s%o se zani%ati za "ojedinosti biblijski za"isa jednako onoliko, koliko i za %asonske tekstove do tada8 Citanje% radova jedno# dr!#o# kr.anina iz dr!#o# stoljea, Hi"olita, naslovljeni kao Odba/ivanje svi ereza, naletjeli s%o na 3as/inantna izvje.a o ereti4koj sekti, koj! je on nazivao naazeni%a, a koji s! tvrdili da vjer!j! ! ono .to i% je #ovorio Jakov, brat +os"odi?na od Miria%e8 Oni s! odnos iz%e/;! %!.kara/a i 1ena s%atrali zlo% i "rljavo% "rakso%, dok je "ranje ! 1ivoj vodi bilo s%atrano izvanred?no% stvari8 Hi"olit nastavlja, i ka1eE (*ada orzi stado.e dokazivati, da je !tvr/;eno, kako s! Y#i"?an;, nakon Fri#ija/a, stariji od sve#a ostalo#a 4ovje4an?stva, koji s! ? "re%a "riznanji%a ? bili "z?vi, koji s!

objavili ost/ttk! 4ovje4anstva obi4aje i or#ije svi bo#ova ! isto vrije%e, kao i vrste RstvariS, i%ali s! svete, a za one koji nis! ;ni/irani, neo"isive %isterije bo1i/e Izis8 &o, one nis! ni.ta dr!#o no ono, .to je bilo tra1eno i oteto od njeni seda% aljina i ostale odjee, rzai%e vlasni.tva Ozirisa8 I rekli s!, da8je Oziris ? voda8 &o, narav ti seda% aljina, "rekrivenilz i okra8r1ezzi ,sa seda% "la.teva od eteri4ne tkanine Rjer oni tako rzazivaj! "larzetarne zvijezde, ale#oriziraj!i i i "rei%ezzovav,.i i ! eteri4no Rodje!S, kao da je "ro%jenjive #enera/ije, a izla1e se kao lik, koji se ne nzo1e o"isati, nei,,re/iv je, nes vatljiv i bez oblika8 I to, RnaazenS ka1e, je ozto, .to s! ! "is%i%a !tvrdili, (2ravda e "asti ,seda% "!ta, a Fatizn se iznova !zdii,8 Jer ovi "adovi, ka1e on, s! "roznjezze zvijezda, koje "okree Onaj, koji tjera zvijezde na kretanje8 , U na%a s! zazvonila %no#a zvona na !zb!n!, kad s%o "ro4itali ovaj odlo%ak8 2oja% (naazen, je dr!#i oblik od nazorej, .to je i%e, XX ;!%8%8,8;888 M88;88888 ; N, 88 ;,8(( 888 , velika !lo#a "ro4i.avanja, tako/;er!se savr.eno !kla"a ! sve .to sad ve zna%o o esenskoj zajedni/i ! K!%ran!, koja je na"isala )vitke s Mrtvo# %ora8 Usredoto4enost na broj seda% nas je "odsjetila na onaj zani%ljiv odlo%ak Kle%entova "is%a, ! koje%! s"o%inje (najsre?di.njije sveti.te istine, koj! sakri.e sed%ori/a,8 )to#a na% se sve ovo !4inilo sli4ni% i %asonstv!F "a, iako tada nis%o %o#li "ronai vez!, kasnije na% se sve razjasnilo, kad s%o nai.li na %asonski st!"anj Kraljevsko# L!ka ? no, o to%e vi.e ? ne.to kasnije8 2ozitivna veza iz%ed! Is!sa i te%"lara Iz dokaza, koji s! na% se nalazili na ras"ola#anj!, !vjerili s%o se, da s! se Is!s i nje#ovi izvorni sljedbeni/i nazivali nazoreji%a Rili naza?reji%aS, no bilo je va1no raz!%jeti, .to se %islilo "od ovi% nazivo%, te raz%otriti, zbo# 4e#a se on "restao "ri%jenjivati8 )a%o% Is!s! je bio "ridan ovaj naziv, s"o%en!t ! Matej! AE AQE (*a%o do/[e i nastani se ! #rad! zvano% &azaret, da bi se is"!nilo .to s! rekli "roro/iE -vat e #a &azareanin8, Ovo na% se !jedno !4inilo i "okazatelje%, da je Yvan/;elje "o Matej! "isao netko, tko je bio dosta !daljen od "rave Crkve, ili ? jo. vjerojatnije ? da je to kasnije "ridodao netko, tko je 1elio bolje "ovezati neke dosta nesi#!rne dijelove8 &a%a je tvrdnja ? da je Is!s ;;otovo "o d!1nosti %orao otii i nastaniti se na odre/;eno% %jest! sa%o zato, jer je neki davno nestali #ovornik rekao, da e on to i !4initi ? ?zGazv!4ala kao bolno iskrivljavanje lo#ike8 2a i vi.e od to#a ? velika je "!kotina ! &ovo% zavjet! i tvrdnja, da je narod svo# )"asitelja nazivao (Is!so% iz &azareta, ? jer i%a dokaza, da #rad &azaret ! Is!sovo vrije%e ? !o"e nije niti "ostojaoI &ai%e, ne "ostoje "o? vijesne bilje.ke o to% #rad!, koji se s"o%inje ! Yvandelji%a, a to bi bilo !istin! jedinstveno, jer se dobro zna, da s! Ri%ljani vodili vrlo te%eljite za"ise tijeko% /ijelo#a "ostojanja nji ova CarstvaI 2oja%, koji se tada ! stvari koristio, bio je (Is!s &azoreja/,, jer je on bio stariji 4lan "okreta, koji se tako nazivao8 &ovi zavjet s%je.ta Is!sova rana djela oko +alilejsko#a jezera, a nje#ov navodni odlazak ! X= 8! Gd Ovdje nas je iznenadilo 3raziranjeE "ret"ostavlja se, da je Is!s bio 4la;a nazorejske sekte, .to jako !"!!je na to, da on nije neo" odno bio i njen izvor%i vo/[a8 Cini se, da Is!s %o1da !o"e nije niti bio !te%eljitelj Crkve8

&azoreji s! se o4ito "ri"re%ali "ostati vrlo zna4ajan 4i%benik ! "ri4i, koja se "o4ela razotkrivati "red na%a8 A zati% na% je vrlo va1na od#onetka nai.la iz sasvi% neo4ekivano# izvora8 'ok s%o bili ! "osjeti )inaj!, C ris, ina4e veliki zalj!bljenik ! ronila.tvo, iskoristio je "rilik! za ronjenje oko koraljni stijena Crveno#a %ora, za koje je iz isk!stva znao, da s! naj3inije na svijet!8 2odvodna vidljivost ! okoli/i ) ar% el ) eika ! Y#i"t! obi4no je izvanredna, no !"ravo se taj dan dra%ati4no s%anjila, zbo# #odi.nje# /vjetanja koralja8 *o je jako za%!tilo vod!, a vidljivost se svela na D sve#a nekoliko %etara8 C ris dalje "ri4aE (0io sa% svjestan to#a, da to i nije tako lo.a vijest ? "lanktoni "rivla4e nevjerojatna %orska bia koja dolaze odr1ati svoj! #ozb!8 0ilo je oko deset sati !j!tro, kad sa% sko4io s visoke "al!be 4eli4ne a"! are Re#i"atsko "lovilo, koje se za"o4elo "roizvoditi kao ledolo?%a/ za .vedska %oraS i zaronio neki stotinjak sto"a ! d!bine %ora, koje je bilo obojeno svi% boja%a, 8 Kren!o sa% "re%a ko"n!, "ola#ano ronei, jer je voda "ostajala sve #!.a, kako ne bi do.lo do deko%"resije nitro#ena8 &a oko trideset sto"a !.ao sa% ! veliki oblak zoo? "lanktona, i sasvi% iz#!bio vidlji?vost, "a sa% se "ov!kao "re%a 4i.i% "odr!4ji%a8 Jo. %i se vidljivost nije sasvi% "obolj.ala, kada vidje kako ravno na %ene ide o#ro%na ribetina, .iro% otvoreni !sta, kao da je odl!4ila "ro#!tati tone vode, da bi osia!rala svoj j!tarnji obrok8 -a!stavila se na !daljenosti od oko dvadesetak sto"a od %ene, i za"o4ela lebdjeti na %jest!, bez "okreta, kao neki ne"oznati letei tanj!r8 *a je riba bila .iroka i "reko dvadeset sto"a, i kako sa% "o%i/ao #lav! da bi ! /ijelosti vidio taj savr.eni "ri%jerak, is"!nilo %e veliko !zb!denje8 Iznenada, bez ikakvi vidlji?vi trzaja i "okreta, ona je s!n!la !lijevo od %ene, a zati% sa% iza nje s"azio dvije %anje ribe, koje s! koristile str!je, .to s! i% s ko"na donosile ran!8 ; ; 2/!k%;i knnr%tnri 0iblije =B 9)KUPl4tva, nv;a ;a% %a!a %!!v, ; 88a8aG ,;888a 88? 8??? ?? r , r sa% Y aba, na.e# "rijateljski ras"olo1eno# i obi4no sveznaj!e# vo?di4a, za i%e ove loka/ijeF on %i re4e, da se zove Ras &asrani8 Ve iz navike, !"ita #a .to ta rije4 zna4i, a on objasni, da se Ras %o1e jedno?stavno "revesti kao (#lava, ili (vr ,, a &asrani je rije4, koja ozna4ava %no#o %ali riba8 Koji riba, !"ita #a, a on od#ovoriE ()a%o obi4ni %ali riba, kad i i%a %no#o ! jat!8, &ekoliko dana kasnije, ! sa%ostan! )v8 Katarine, 4!o sa% jedno# Ara"ina, kako kr.anstvo o"is!je ? to% isto% rije4i, (nasrani,F nakon "rovjere, saznao sa%, da je to !obi4ajena ara"ska rije4 za sljedbenike veliko# "roroka, zvano# ? Is!s8, 'oslovno zna4enje od%a %i je !"alo ! o4i, i odjedno% i%alo ?%no#o s%isla8 'a li bi to %o#lo biti vrlo jednostavno zna4enje "oj%a ?to jest, ! najraniji% vre%eni%a, kad s! kr.ani bili (sa%o %ale ribe,O &a to%e bi se te%eljilo i onoE (2ostanite ribari%a lj!di,, .to Crkva "ri"is!je Krist!F no, jo. je vjerojatnije, da se to te%elji na staroj aso/ija/iji o sveenik! i ribi8 Clanovi esenske sekte bili s! nalik na sveenike ! svojoj odanosti i "ridr1avanj! -akona, te s! se svako% "riliko% k!"ali ! vodi, .to bi takoder %o#ao biti razlo#, da se !"otrijebi ovaj naziv8 Ova se teorija !kla"a i ! 4injeni/!, da s! 4lanovi nazorejske sekte jo. ! ranoj eri kr.anstva kren!li "!tevi%a sveti , i obilje1avali sveta %jesta na koja bi nai.li ? s dva l!ka, koji bi tako sa4injavala onaj "oznati oblik ? ribe8 -ani%ljivo je "ri%ijetiti, da je izvorni si%bol or#aniza/ije bila riba, a ne kri1, .to "okaz!je da ? ! ono doba ? sa%o raza"injanje Is!sa nije i%alo tolik! va1nost8 Mo#lo bi takoder biti, da s! 2etar i Ivan bili 4lanovi nazorejske sekte na visoko% "olo1aj!, koji s! re#r!tirali ostaleF za to i% je bio "ri?"isan naziv (ribari,, da bi i% se odalo "riznanje za nji ove djelatnosti na "ronala1enj! novo# 4lanstva, "rije no .to bi

to bila sa%o doslovna oznaka nji ova zani%anja8 *o bi i%alo dosta s%isla, jer na "odr!4j! Mrtvo# %ora ne%a ba. %no#o ribeF da bi "ridali vrijednost doslovno% 4itanj!, kasniji a!tori &ovo# zavjeta %orali s! "o%akn!ti "odrijetlo =9 'aljnje istra1ivanje "okazalo je, da je "ridjev (nazoraios, bio iden?ti3i/iran kao vrlo rani "oja%, koji% s! ostali nazivali 4lanove sekte, kasnije "oznatije kao kr.ane8 Y"i3anije "ak #ovori o "redkr.anskoj #r!"i, zvanoj nazaraji, koja je ? kako to s!#eriraj! %no#i vodei znan?stveni/i, kakav je i Lidzbarski ? izvorno ozna4avala sekt!, iz koje je "roiza.ao i lik Is!sa Ra ti%e i CrkvaS8 *o o"et s!#erira, da je Is!s "rije bio 4lan, no ? njen osniva48 U na.i% #lava%a nije "ostojala s!%nja ! dvije stvariE Is!s nije do.ao iz #rada zvano#a &azaretF !%jesto to#a, on je bio 4lan nazorej?ske sekte, 4iji s! se 4lanovi #otovo si#!rno s%atrali (riba%a,8 Ovo je otkrie i%alo toliko %no#o s%isla, da s%o "o4eli tra1iti sve %o#!e dost!"ne "odatke do koji s%o %o#li doi, tra1ei bilo kakav na#ovje.taj, koji bi %o#ao vi.e osvijetliti ov! obeavaj!! i"otez!8 Razli4iti djelii "odataka bili s! intri#antni, no za"re"astilo nas je otkrie o to%e, da nazorejska sekta nikada nije sasvi% od!%rlaF jo. !vijek "ostoji ! j!1no% Irak!, i to kao dio vee, %andejske sekte, 4iji 4lanovi tra1e svoje reli#iozne korijene ! davnini, no ne od Is!sa, ve od Ka ia K! ana, kr.ani%a bolje "oznato# "od i%eno% ? Ivan KrstiteljI &ji ovi tekstovi koriste sli4n! rije4 ? (natzoraje,, da bi o"i?sali sa%i sebe8 Oni vjer!j!, da je Ks ! Ms i a RIs!sS bio nazoreja/, ali onaj koji se "ob!nio, i eretik, koji je izdao svete doktrine .to s! %! bile "ovjerene8 2itali s%o se, kakve je on to tajne %o#ao "osjedovati, i ko%e i je %o#ao izdati8 Mo#!i od#ovori nis! bili daleko8 &isrno znali ba. %no#o o %andeji%a, i istra1!j!i i , za"anjila nas je sljedea tvrdnjaE (Mandeji, naala, ali 1ilava zajedni/a, koja 1ivi ! Irak!, ,slijedi stari oblik #nosti/iz%a, koji "rakti/ira ini/ija/ij!, ekstaz! i neke obrede, za koje se #ovori da s! sli4ni oni%a 8slobodni zidara8 , ; A *o je bilo ? to8 +r!"a, koja i%a izravn! vez! s izvorno% Jer!za?le%sko% /rkvo%, a jedan od "rvi nji ovi o"isa, na koje s%o nai.li, identi3i/irao je nji ove obrede ? s %asonerijo%8 'a li bi %o#lo biti, da Arkon 'ara!lE *ajna dr!.tvn =A , ; 88;888 8888 G ne4e# vrlo zna4ajno# ? !vjerenja, koje se !4vrstilo jo. i vi.e, kad s%o otkrili, da i dana.nji %andeji svoje sveenike nazivaj! (nazoreji%a,I 0ili s%o 3as/inirani otkriv.i, da ti lj!di izvode svoje i%e iz rije4i (%an?da,, .to zna4i (tajno saznanje,, i !brzo s%o nai.li na jo. neke dokaze o %o#!oj vezi s %asoni%a8 Mandeji koriste obredno r!kovanje, zvano (k!.ta,F to je "ozdrav, koji% se "ozdravlja kandidat koje# ini/iraj!, a zna4i (is"ravnost,, ili djelovanje na is"ravan na4in8 'o sada s%o ina4e s%atrali, da je to sa%o %asonska ideja8 'r!#i as"ekt nji ova obreda, za koji na% se !4inilo da i%a natr! e %asonstva, bila je 4injeni/a, da %andeji iz#ovaraj! ti e %olitve, kad se nji ovi ini/ijanti tijeko% obreda s%atraj! %rtvi%aF jednako se tako i velika veina tajni %asonski rije4i !vijek .a"!e ! ! o kandidata za Me.tra Masona, dok #a se !s"ravlja iz nje#ovo# rit!alno# #roba8 Iz ovo# je kasnije "roiza.la i jedna vrlo zna4ajna veza iz%e/J! stare "ro.losti i %oderne %asonerije8

-vijezda Mandeja C ris je za"o4eo "odrobnije "ro!4avati vjerovanja i obrede ovi zadivlj!j!i teolo.ki 3osila iz k!lt!re, koja datira jo. iz vre%ena Is!sa, i nai.ao na nekoliko rije4i, koje s! dovele do zna4ajni od#o?netaka "ovijesti8 Josi" ? "ovjesni4ar [idova iz "rvo# stoljea ? "ri%je!je, da eseni vjer!j!, kako dobre d!.e i%aj! svoje %jesto boravka iznad o/eana, ! "odr!4j! koje ne o%etaj! niti ki.e, ni ol!je ili snje#ovi, a niti jaka vr!ina, ve se ne"rekidno osvje1avaj! bla#i% "ovjetar/e% sa bE;"ada, koji "irka s o/eana8 Vjer!je se, da je ova idili4na ze%lja, koja se nalazi na za"ad! i "reko %ora Ra "onekad i na sjever!S ? zajedni4ka %no#i% k!lt!ra%a, od [idova, ili +rka, "a sve do Kelta8 Mandeji, %e/J!ti%, vjer!j!, da s! stanovni/i ove daleke ze%lje toliko 4isti, da je o4i obi4?no#a s%rtnika nee niti vidjeti, te da je to %jesto obilje1eno zvije?zdo%, koja se zove (Merika,8 -e%lja "reko o/eanaF savr.eno %jesto, obilje1eno zvijezdo% "o?znato% kao Merika888 ili %o1da, A?%erikaO -nali s%o, da je nazoreji%a bila va1na j!tarnja zvijezda, a ve4ernja zvijezda, ili za"adna zvijezda je za"ravo isto bo1ansko tijelo ? "lanet Venera8 =Q Ustav te%elji na %asonski% na4eli%a, a iz osobno# s%o isk!stva znali, da je !"ravo j!tarnja zvijezda ono, na .to novo"e4eni Me.tar Mason treba "rvo !s%jeriti svoj "o#led8 -vijezda, kao si%bol, od!vijek je bila va1na za )jedinjene 'r1ave8 &a.e s! se %isli od%a okren!le %ason?sko% obred!, i "ost!"k! zatvaranja sastanka Lo1e, kad 5tovani Me.tar is"it!je )tarije# i Mlade# C!varaE (0rate )tariji C!var!8 K!da !,s%jerava. svoje korakeO, (2re%a -a"ad!, 5tovani Me.tre8 , (0rate Mladi C!var!8 -bo# 4e#a tr?eba na"!stiti Istok, kren!ti na -a"adO, (-bo# tra#anja za oni%, .to je iz#!bljeno, 5tovani Me.tre,8 (0rate )tariji C!var!8 5to je to, .to je bilo iz#!bljenoO (Izvorne tajne %asonski Me.tara, 5tovani Me.tre,8 Ove bi sli4nosti %o#le biti i sl!4ajne, no na%a se 4inilo, da bi to zna4ilo is!vi.e koin/iden/ija, koje se sve do#a/;aj! ? odjedno%8 -vijezda A%erike Mo1e se !4initi neobi4ni% odst!"anje%, jer s%o za"o4eli istra1ivati sve o Jer!zale%! ! doba Is!sa, no zna4ajan n!s"roizvod na.i istra1i?vanja bilo je i "odrijetlo i%ena A%erike8 Vjer!je%o, da je jedan od #lavni "roble%a tradi/ionalni "ovijesni istra1ivanja bio i taj, da s! str!4nja/i tra#ali za "ojedina4ni% ("akovanji%a, "ovijesti, kao i da s! se neki zna4ajni sklo"ovi "ovijesni okolnosti na"rosto na.li !n!tar zadani dat!%a, "a s! i "ovezivali i "ro!4avali8 &o, sve vi.e ozbiljni istra1iva4a %isli, da iz%ed! svi vrsta do#a/;aja, koji s! se ranije "ro%atrali kao sasvi% odvojeni, "ostoje neo4ekivane i sna1ne "ovezanosti8 -nali s%o, da s! %andeji izravni nasljedni/i nazoreja, za koje s%o "ak !tvrdili, da s! ista #r!"a kao i K!%rani, narod koji je zako"ao svoje tajne svitke is"od Herodova ra%a8 Iz to#a slijedi da ? ako s! "rete4e %andeja bili a!tori svitaka, koje s! te%"lari otkrili ? %isti4na nebeska ze%lja nazvana (Merika, %o#la je %o1da biti o"isana i ! nji ovi% svi/i%a8 =W ako je tako, "ostojala je velika %o#!nost, aa s! za;%;% K!; ;!K!88;, kako bi je i "rona.li8 -a a%eri4ki kontinent se obi4no ka1e, da je i%e dobio "o kr.a?nin!, koji se zvao A%eri#o Ves"!//i, i bio bo#ati brodar iz )evilleF za"lovio je ! &ovi )vijet 9W==8, seda% #odina nakon Col!%ba8 'anas je tako/Jer "ri vaeno, da s! %no#i Y!ro"ej/i i

Azijati sti#li na taj kontinent davno "rije ovi "oznati , str!4ni eks"edi/ija, koje s! "odr1avali 5"anjol/i8 Mo1da s! i "oto%/i te%"lara bili !klj!4eni ! davanje naziva novo%e kontinent!F %o1da s! i sa%i te%"lari !istin! kren!li ! "otra#! za ze%ljo% "od zvijezdo%, koj! s! iz svoji otkria "oznavali kao (Merik!,8 *e%"larski brodovi bili s! #ra/Jeni tako, da izdr1e razli4ite te.ke !vjete, !klj!4!j!i i ol!je 0iskajsko#a zaljeva, a nji ovo "oznavanje navi#a/ije "o%o! ko%"asa i astrolo.ki karata, bilo je daleko od slabo#8 2rekoo/eanska "!tovanja ne sa%o da s! bila %o#!aF ako s! i%ali s"oznaje o ze%lji J!tarnje zvijezde, ze%lji Meriki, i%ali s! i savr?.en %otiv da "ronad! &ovi )vijet i na"!ste )tari ? zbo# "re1ivljavanja, nakon .to je nji ov Red bio "ro#la.en ereti4ki% 9QBL8 #odine8 U svjetl! svi ovi novi dokaza, C ris je "o%islio, kako bi bilo raz!%no "ret"ostaviti, da s! neki od te%"lara kren!li "!t za"ada, ! ne"oznato, !z vijorenje nji ovo# %ornari4ko# borbeno# stije#a ?l!banje i !kr.teni kostij!8 A zati% s! i "rona.li ze%lj! -a"adne zvijezde, i to stotin! osa%deset i "et #odina "rije Col!%baI Ideja se 4inila raz!%no%, no dokazi s! o njoj jo. !vijek bili vrlo s"oradi4ni8 C ris je !"ravo radio na t!%a4enji%a slo1enosti k!ltova, "osto?jei ! "rvo% stolje!8 Kada %! je "o "rvi "!ta sijevn!la ideja, da bi %oala "ostojati veza iz%ed! (Merike, i (A%erike,, s vatio je, da bi to %o#lo biti vrlo zna4ajno, iako je znao da je vrlo te.ko naii na bilo kakav ne!"itan dokaz o to%e8 C ris se "risjeaE (0io sa% si#!ran, kako e %oj sljedei sastanak s Roberto% biti vrlo !zb!dljiv, zbo# %o#!nosti da je i%e a%eri4ko#a kontinenta "ote?klo od ? nazoreja8 &isa% %! to !o"e s"o%injao, sa%o sa% #a ostavio da %irno 4ita %oje bilje.ke8 Ulo1io je %oj! disket! ! ra4!nalo, i tekst se "ojavio na zaslon!8 Kad je nai.ao na taj va1an odlo%ak, nje#ov je od#ovor bio oka%enjena ti.ina8 0io sa% d!boko razo4aranF ako Robert nije s%atrao ov! i"otez! zani%ljivo%, nee je niti itko dr!#i8 =P G 8, ; , ; a G 8 ;N8 88 sobe8 Izvadio je nekoliko to%ova +o!ldove 2ovijesti slobodno# zidar?8stva, ba/aj!i jedan "o jedan na ne!redn! r"!, a zati% se nas%ijao, kada je iz jedno# od nji izv!kao vrlo nov!, i vrlo %alen! knji1i/!8 Listao je "o strani/a%a s "rikazo% /estovne %re1e 0ritansko#a oto4ja, i ka1i"rsto% !"ro ! "odr!4je j!1ne 5kotske8 (Kako bi ti se svidjelo, da dan "rovede%o vaniO, ? !"itao %e8 (&a .to /ilja.O, ? reko , "ok!.avaj!i da ne iz#leda% is!vi.e dot!4eno8 (Ydinb!r# O, (&e8 )a%o nekoliko %ilja j!1nije, na selo Rossl:n888 %jesto, ! koje%! se nalazi Rossl:nska /rkva8, 'va dana kasnije, bili s%o na "!t! za Ydinb!r# , a da %i Robert jo. !vijek nije objasnio niti k!da, niti zbo# 4e#a ide%o ta%o8 Od "o4etka na.e s!radnje, stro#o s%o "odijelili od#ovornosti za "odr!4je "ovijesti te%"lara, "ri 4e%! se Robert !sredoto4io na do#adaje nakon trinaesto# stoljea, a ja ? na sve "rije to#a8 U"ravo ! tren!tk!, kada sa% ja "ro!4avao "rvo stoljee ! Jer!zale%!, Robert se nalazio na 4etrnaesto% stolje! "ovijesti 5kotske8 2rija.nje "osjete "reko #rani/e !klj!4ivale s! ve otkrivene s"o?%enike i #robove te%"lara i %asona, .to na% je sa%o dokazivalo, koliko je ova ze%lja bila va1na za razvoj slobodno#a zidarstva8 2a onda, na .to je jo. %o#ao Robert naiiO Vrije%e za "!tovanje ina4e bis%o koristili, da ras"ravi%o razli4ita "odr!4ja na.e# rada o"enito, no ovaj "!t, kada s%o se .!tei ve "ribli1avali .kotskoj #rani/i !

+retni, "ostao sa% ve nestr"ljivF zato sa% zatra1io od Roberta, da %i objasni na.! dana.nj! %isij!8 (Oka:,, re4e %i !z os%ije 8 (-na., da sa% "ro!4avao "ovijest obitelji )in/lair, i /rkve, koj! je ]illia% )t Clair iz#radio ! sel!, koje se sad naziva Rossl:n8, ('a,, od#ovorio sa% o.tro, ! 1elji da .to "rije "rijede na stvar8 ('akle, to nisa% "ri%ijetio kad sa% "rvi "!t 4itao o to%e, no ? i%a ne.to vrlo 4!dno vezano !z Rossl:nsk! /rkv!, .to se sla1e s tvojo% (Merika, idejo%8, )ad je ve osvojio %oj! "!n! "ozornost, "a nastavi8 (Cijelo je zdanje izn!tra !kra.eno rezbarija%a, koje i%aj! %asonsko zna4enje888 i botani4ko zna4enje8 L!kovi, #rede, baze st!"ova i sve to, !#lavno% je "rekriveno !krasni% biljni% %otivi%a, "ri 4e%! s! "rikazane %no#e razli4ite vrste bilja,8 => %%888 ;,8888 ()tvar je ! to%e888, Robert je zastao, a na"etost rasla8 (*e biljke !klj!4!j! i aloa? kakt!s, i kli"ove k!k!r!za,8 Va1nosti ovo# "odatka zatrebalo je nekoliko sek!ndi, "a da "rodre do %o#a %oz#a8 (Kad si rekao, da je /rkva bila iz#ra/;enaO, (U"ravo je ! to%e stvar,, re4e Robert, i !dari se "o koljen!8 (2rvi je !kras izrezbaren 9WW98, a /jeloviti s! radovi bili dovr.eni !n!tar neki 4etrdeset i "et #odina, zna4i ? do 9WX>8 #odine8 Ra4!na%, da te rezbarije %oraj! ta%o stajati888 %a, ne kasnije od 9WLB8 #odine8, (2odsjeti %e, kad je ono Col!%bo to4no otkrio A%erik!O, *rebao sa% "otvrd! ono#a, .to %i je sjeanje #ovorilo8 (&a 0a a%e se iskr/ao 9W=A8, ! 2!erto Ri/! 9W=Q8, na K!bi 9W=W8, iako nikada nije st!"io no#o% na tlo,8 Robert nastavi, i "rije, no .to sa% %! sti#ao "ostaviti sljedee "itanje8 ('a, aloa?kakt!s i indijanski k!k!r!z bile s! biljke iz &ovo# )vijeta, za koje se navodno nije niti znalo izvan kontinenta, sve do kasno# .esnaesto# stoljea8, -!rio sa% ! Roberta, jer %i je na "a%et "ao neizbje1an zaklj!4ak8 Cak i da je Col!%bo ve sa svo# "rvo# "!tovanja sa sobo% donio ove biljke, Rossl:nska je /rkva stajala ta%o dovr.ena ve "!ni .est #odina, .to zna4i ? da s! se aloa?kakt!s i k!k!r!zni kli"ovi ! njoj izra/;ivali od ka%ena jo. dok je sa% C risto" er Col!%bo bio ?.kolara/8 &etko je dr!#i tako/;er "!tovao ! A%erik!, i sa sobo% donio ove biljke, i to davno "rije no .to se s%atralo da je Col!%bo otkrio A%e?rik!8 A dokaz o to%e 4!va ova te%"larsko?%asonska #ra/;evinaI 'o /rkve s%o sti#li ne#dje oko "odneva, oboji/a !zb!/;eni i osjeaj!i se "o4a.eni%a, .to se nalazi%o na tako "osebno% %jest!8 2ro!4avaj!i !n!tra.njost, #ledali s%o ! 4vrste ka%ene zidine, krov nad svodo% debeo tri sto"e, koji se "r!1ao d!1ino% 4itave !n!tra.?njosti, i bio !re.en te.ki% ka%eni% !krasi%a8 L!taj!i /rkvo%, !skoro s%o nai.li i na biljke, koje s%o i tra1ili ? na kli"ove k!k!r!za na l!k! "rozora j!1no# zida, te aloa?kakt!s, na #redi koja je bila "ovezana s ti% isti% zido% Rslike L i XS8 2osv!da s%o %o#li za%ijetiti i dr!#e "re"oznatljive biljke, kao i (zeleno# 4ovjeka, ? keltski lik, koji je "redstavljao "lodnost8 Us"jeli s%o izbrojiti vi.e od stotin! (zeleni lj!di,, no vjer!je se da i i%a jo. i vi.e, koji "rovir!j! iz ti "rikaza ve#eta/ije8 =L zidarstvo%8 -nali s%o sa si#!rno.!, da ovo nee biti na.a "osljednja "osjeta ovo% jedinstveno% zdanj!8

)ve .to s%o otkrili o eseni%a?nazoreji%a, 4inilo se da #ovori o s"o?na%a, koje i ve1! sa slobodni% zidarstvo%F neo4ekivano otkrie sekte, koja jo. i danas "ostoji ! Irak! i "otje4e od %andeja, "r!1ilo je %o#!nost za jo. vi.e !s"oredbi8 Jedan nas je tra# neo4ekivano odveo do #ra/Jevine ! 5kotskoj, koja je jasno "r!1ala dokaze o "ovezanosti slobodnoa zidarstva i te%"lara8 &o, da bis%o ! "ot"!nosti s vatili nazoreje,;znali s%o, da se %ora%o vratiti ! .to je %o#!e ranije razdoblje, da bis%o razotkrili "o4etne tra#ove na.e %isterijeE trebali s%o "ronai, #dje s! se "o "rvi "!t "ojavili klj!4ni ele%enti 1idovske reli#ije8 -AKLJUCAK Otkrili s%o, da s! i K!%ran/i ? a ti%e i sa% Is!s ? bili ! !skoj vezi s te%"lari%a i slobodni% zidari%a8 -ato s%o sada "o1eljeli saznati ne.to vi.e o "odrijetl! nji ovi vjerovanja i obreda8 &arod K!%rana bio je "ravi destilat sve#a ono#a, .to bi se %o#lo o"isati 1idovski%, "ri 4e%! se o4ito daleko vi.e radilo o nji ovoj str!kt!ri i vjerovanj!, no .to bi se %o#lo "ri"isati )taro% zavjet!8 Jo. jedno% s%o bili iz#!bljeni za svoj sljedei istra1iva4ki korak8 Jer, !"ravo kad s%o se vratili na ls!sovo doba ! nadi, da e%o "ronai obja.njenje za te%"larska vjerovanja, trebalo se iznova vratiti ! vrije%e, da bi se rekonstr!irala teolo#ija [idova8 Obredi slobodno# zidarstva %o1da s! i %o#li biti os%i.ljeni od strane K!%rana/a, no ?nekako s%o bili si#!rni, da bi oni %o#li biti jo. %no#o, %no#o stariji8 )to#a s%o odl!4ili "od!zeti .to je %o#!e d!blji "ovratak ! "ro.lost, te zati% raditi "re%a na"rijed, kako bis%o bolje s vatili strasti, koje s! "okretale !%ove K!%rana/a8 =X U "o4etk! 4ovjek stvori 0o#a Ydenski vrt 'onijev.i odl!k! da treba%o s vatiti "ovijest i evol!/ij! 1idovski reli#iozni vjerovanja, !s%jerili s%o na.! "ozornost na ne.to, .to je vitalno za sve /iviliza/ije ? na jezik8 2ostoje dokazi, da svi jezi/i indijsko#a "otkontinenta, za"adne Azije, Y!ro"e i dijelova sjeverne Airike izvir! iz zajedni4ko#, davna.nje# "raizvora8 )li4nosti stotina jezika dokazale s! ov! "ostavk!8 Cinilo na% se, da bi se to isto %o1da %o#lo "ri%ijeniti i na reli#ij!, jer ? kako s! se narodi .irili, odnosei sa sobo% svoje jezike, vjerojatno s! sa sobo% odnosili i svoje le#ende i svoje bo#ove8 2ovezanosti iz%e/J! naoko razli4iti reli#ija %o#!, vjerovali s%o, otkriti te s"one jednako onako jasno, kako s! i jasno otkrile 3ilolozi%a Roni%a, koji s! "ro!4avali razvitak jezikaS8 -a "odrijetlo% jezika tra#alo se tis!a%a #odina8 Mno#i s! rani narodi s%atrali, da je jezik bo1ansko# "odrijetla, i kad bi se !s"jelo otkriti onaj "rvi, ili bare% naj4i.i oblik #ovora, do.lo bi se i do r je4nika bo#ova8 Mno#i s! (eks"eri%enti, bili isk!.ani, da bi se do"rlo do to# "ri%arno# jezika, !klj!4!j!i i one, na koji%a je radio e#i"atski 3araon 2sa%etik I, jo. ! sed%o% stolje! "rije KristaF dao je od#ojiti dvoje dje/e tako, da nikada nis! 4!la iz#ovoren! rije4, ! nadi, da e instinktivno razviti 4isti, i bo#! sli4an jezik8 Ka1e se, da s! dje/a s"ontano "o4ela iz#ovarati 3ri#ijske rije4i, "rastari jezik iz Male Azije8 Vi.e od dvije tis!e #odina kasnije, isti je eks"eri%ent izvodio i kralj 5kotske, Ja%es IV, kada je jezik, koji se "ojavio %ed! dje/o%, jedna?ko ne!vjerljivo, bio ? ebrejski8 2rvi jezik, iz koje#a s! "roiza.li doslovno svi sljedei jezi/i )taro# svijeta, nazvan je ? ne ba. "oeti4no ? "ra?indo?e!ro"ski%8 2okazalo se, da je on zajedni4ki izvor !rd!? jezika, 3ran/!sko#, "!njabsko#, "er?zijsko#, "oljsko#, 4e.ko#, #alsko#, #r4ko#, litvansko#, "ort!#alsko#, talijansko#, a3rikansko#, nje%a4ko# i en#lesko#, %ed! %no#i% osta?li%a8 Koliko d!#o je taj "ra?indo?e!ro"ski jezik bio jedan i zajedni4ki ==

? ; ! a 8 ,8 ; G; , M89 je "roiza.ao iz ve "ostojee#a jezika, a to je ? "isana rije48 Knji#a 2ostanka "o "rvi je "!ta bila za"isana "rije ot"rilike ALBB #odina, "odosta nakon vre%ena kralja )alo%ona8 Ma kako to bilo staro, danas zna%o da je to za"isivanje za"o4elo i "rije vi.e od dva "!ta starije# razdoblja no .to je s"o%en!t #ore, i to ! ze%lji !istin! lije"a i%ena, )!%er8 )!%er je ze%lja, koja je "ri vaena kao %jesto ro/;enja /iviliza?/ije8 &ji ovo je "is%o, teolo#ija i te nolo#ija #raditeljstva oblikovala osnove za sve kasnije srednjeisto4ne i e!ro"ske k!lt!re8 2a, iako nitko nije si#!ran odakle s! )!%erani za"ravo do.li, sa%i s! vjerovali da s! sti#li iz ze%lje zvane 'il%!n, za koj! se o"enito s%atra da bi %o#ao biti dana.nji 0a rein, na za"adnoj obali 2erzijsko#a zaljeva8 'o WBBB?te #odine "rije Krista, oni s! bili ve vrlo razvijeni na dijel!, koji se danas nalazi ! j!1no% Irak! iz%ed! dvije rijeke, *i#risa i Y!3rata8 *a%o.nje .iroke al!vijalne ravni/e o%o#!avale s! bo#ate "oljo"riv?redne !rode, !z#oj stoke, a rijeke s! bile "re"!ne ribe, "a se razvilo i ribarstvo8 'o 4etvrto# %ilenija "rije Krista, )!%er je i%ao ve dobro razvijen! k!lt!r!, #radove, s"e/ijalizirane obrtnike, s!stav navodnja?vanja, svoje obredna sredi.ta i "isane "odatke o sve%! to%e8 K!lt!re #radova znatno se razlik!j! od oni , na koje se %o1e naii ! seli%a, jer se radi o kon/entra/iji veliko# broja lj!di, koja za tijeva so3isti/iran! dr!.tven! str!kt!r!, dok veliki dio radne sna#e na"!.ta "oljo"rivredn! "roizvodnj!, bez s%anjivanja "rod!ktivnosti !zroko?vano# ti%e8 )!%erani s! razvili izvanredne te nike obrade ze%lje, "a se na te%elj! nji ovi za"isa izra4!nalo, da bi se nji ov !rod ".eni/e "rije WWBB #odina %o#ao !s"orediti s najbolji% !rodi%a %oderne KanadeI Osi% razvijanja visoko !4inkovite "oljo"rivrede, te osnovni ind!strija, kakve s! izrada tekstila i kera%ike, )!%erani s! iz%islili i nove %aterijale, kao .to je staklo, te "ostali izvanredni obra/;iva4i %etala, koristei zlato, srebro, bakar i bron/!8 2ostali s! i tra1eni klesari ka%ena, stvaratelji "rekrasni 3ili#ranski izra/;eni radova i tesari, no bez s!%nje je najzna4ajniji iz!% ovi zadivlj!j!i vje.taka bio ? kota48 &ji ova s! dosti#n!a, kao #raditelja, bila zadivlj!j!aF nji ovi %no#i zna4ajni iz!%i !klj!4ivali s! i st!"ove, nada n!te "al%a%a Ul-ll/l, v%v v8 8;88 8? ?8? staro#a, jednostavno iz#radilo novo zdanje8 2reko tis!! #odina s!%e? ranske /iviliza/ije trajao je ovaj "ro/es iz#radnje, r!.enja i "onovno#a #radenja, 4i%e s! se stvorile visoke nasla#e, od koji %no#e ? visine i do .ezdeset sto"a ? i danas "ostoje8 0o#atstvo )!%erana "rivla4ilo je "!tnike iz daleki ze%alja, koji s! "ok!.avali za%ijeniti svoje jednostavne robe za "rekrasne "roizvo? de ove na"redne /iviliza/ije8 Kao od#ovor na to, )!%erani s! razvili klas! %ed!narodni tr#ova/a, s veliki% skladi.ti%a za !voz i izvoz robe8 0ili s! ! "ovoljnijoj "ozi/iji, "a s! %o#li za tijevati i "ovoljnije !vjete kod ovakve tr#ovine, te je sto#a vjerojatno, da s! i%ali "rist!" i naje#zoti4niji% i "rekrasni% roba%a iz naj!daljeniji dijelova tada "oznato#a svijeta8 Mno#e s! se nji ove sirovine odvozile rijeka%a ! 4a%/i%a, "a bi se ili "rodavale, ili %ijenjale za ? nji%a dra#o/jeno drvo8 Jer, jedino drvo koje je kod nji raslo, bile s! !"ravo "al%e dat!lja, a nji ovo je drvo bilo is!vi.e savitljivo da bi se %o#lo isko? F

J _

ristiti ! #radevinarstv!8 )!%erani nis! i%ali niti ka%ena, "a kada bi 1eljeli iz#raditi ne.to od ka%ena, niz rijeke s! se dovozili ve izrezani ka%eni blokovi, i s!stavo% kanala do"re%ali na 1eljeno %jesto8 0ro? dovi nis! %o#li "loviti !zvodno, "a s! robe, "roizvedene za "laanje ti sirovina, tovarili na %a#ar/e, i nji%a i ot"re%ali na sjeverF jer, ! )!%er! konj nije bio "oznat8 +radovi )!%era U ze%lji )!%er /vjetalo je 4ak dvadesetak #radova, od koji s! najva1niji bili Ur, Kis , Yrid!, La#as i &i""!r8 )vaki je od nji bio "oliti4ki a!tono%an, i%ao svo#a kralja i sveenstvo8 -a )!%erane je ze%lja "ri"adala 0o#!, bez 4ije bi stvarala4ke sna#e "restao svaki 1ivotF kralj je bio %anje bo1anstvo, vezano za ze%lj!, 4ija je od#o? vornost bila ? osi#!rati "rod!ktivnost zajedni/e8 U sredi.t! svako#a #rada bio je do% nji ova bo#a ? ra%, iz koje#a s! sveeni/i nadzirali svaki as"ekt 1ivota ! zajedni/i, !klj!4!j!i i dijeljenje "ravde, !"rav! ze%lje, znanstvena i te nolo.ka !4enja, te reli#iozni obred8 5kole, "oznate kao Jed!bbeD, obrazovale s! str!4ne razrede, ! koji%a se s !4enje% "o4injalo ve ! vrlo ranoj dobi8 O4ekivalo se, da se na!4i "isati, a zati% i 4itav niz "red%eta, !klj!4!j!i %ate%atik!,

DDD

9BB ; 9B9 88 88 8n J ?? 8 ?? ?? J8? ;88;8888Zv8!!!%a voda lj!di8 I dok s! ele%enti s!%eransko#a jezika i danas ! !"orabi, on i"ak nije bio izvori.te "ra?indo?e!ro"sko#a jezikaF ! stvari, on je !"ravo jedan od oni nekoliko jezika, koji ne%aj! nikakve veze s ovi% korijenski% jeziko%8 &as je zani%alo, jes! li ele%enti teolo#ije )!%erana bili onaj zajedni4ki izvor reli#iozni vjerovanja, koja s! se .irila na isti na4in kao i jezikF razvijaj!i se, kako bi od#ovarala %jesni% !k!si%a, no zadr1avaj!i on! jez#r!, "o kojoj bi se %o#la "re"oznati8 Iz r!.evina &i""!ra ar eolozi s! isko"ali %no#o tis!a "lo4i/a sa za"isi%a o "ovijesti ovo# naroda8 &ajranije za"ise, koliko zna%o, za"o4eli s! voditi oko QPBB #odina "rije Krista, a na isti se na4in ! to doba vjerojatno razvijao i jezik, "a s! se oni osnovni objekti ? kao .to s!E #lava, r!ka, no#a ? %o#li identi3i/irati %ed! "rvi%a8 *o s! bili lako "re"oznatljivi "ikto#ra%i, koji s! se ozna4avali obliko% objekta, no !brzo s! se razvile i si%boli4nije rije4i8 )i%bol za %!.kar/a bio je ejak!liraj!i "enis, koji je "o"rili4no nalikovao svijei8 Iz to#a je "roiza.la i rije4 za %!.ko#a roba, ! oblik! svijee nad kojo% s! bila tri trok!taF oni s! "redstavljali brda, 4i%e se obilje1avao strana/F jer, )!%er nije bio brdovita ze%lja , "a s! jedini %!.ki stanovni/i, koji nis! "ri"adali )!%erani%a, bili robovi8 -nakove bi !/rtavali .ta"ii?%a ! vla1n! #lin!, .to je !zrokovalo .ire raz%ake na %jesti%a, na koji%a je instr!%ent za "isanje "o4injao i zavr.avao red8 Oblik i stil na.i "isa%a nije jedino, za .to treba%o za valiti ze%lji )!%erF %no#o joj d!#!je i na.a abe/eda8 )lovo (A,, na "ri%jer, izvodi se iz oblika #lave bika, koja iz#leda #otovo kao trok!t, s dva kraka koji nali4e ro#ovi%a8 Ovo s! "rvi "re!zeli Feni4ani, a zati% i rani +r/i, iako je kod nji #lava bika iz#ledala kao da je ! "ro3il!, jer kada s! +r/i oblikovali velika slova svoje abe/ede, zarotirali s! ovo slovo za devedeset st!"njeva, i dobili slovo (al3a,, koje je za"ravo ?bikovska #lava, #ledana nao"a4ke8 I danas en#leski jezik koristi neko?liko "oj%ova #otovo 4isti s!%eranski rije4i, kao .to s!E alko ol, #i"s, trska, %ir a R%irisna s%olaS i .a3ran8

Jednako kako s! na% "redali, iz%ed! ostalo#E kota4, staklo, na.! abe/ed!, na.! "odjel! vre%ena ! dan!, %ate%atik!, !%jetnost #ra?diteljstva, tako s! na% )!%erani dali i jo. ne.toE 0o#a8 Oni s! na% ostavili i "rve "isane "ovijesti, a kao slobodne zidare, nas je naro4ito 9BA 9,L9+UB8J9, ] JULLI] CL99O99U Kr%8! v ;va8aZ8aa r;888898(, ;;8;88 ;8? ?( ;? ;??? ? zast!"ljena ! obred! %asonsko# st!"nja Mornarske Arke8 Yti%olozi s! "okazali, da je "ri4a o Ydensko%e vrt! ! Knjizi 2ostanka ? za"ravo "ri4a iz )!%eraF "a i vi.e od to#a, #radovi kao Ur, Larsa i Hara%, koji se s"o%inj! ! Knjizi 2ostanka, za"ravo s! se nalazili ! ze%lji )!%er8 Yvo "ri4e o "ostank!, kako je "oznaje%oE (U "o4etk! stvori 0o# nebo i ze%lj!8 -e%lja bija.e "!sta i "raznaF ta%a se "rostirala nad bezdano%, i '! 0o1ji lebdio je nad voda%a8 I re4e 0o#E (&eka b!de svjetlostI, 9 bi svjetlost888 9 re4e 0o#E (&eka b!de svod "osred voda, da dijeli vode od vodaI, I 0o# na4ini svod, i vode "od svodo% odijeli od voda nad svodo%8 I bi tako888l re4e 0o#E (Vode "od nebo% neka se sk!"e na jedno %jesto, i neka se "oka1e ko"noI, I bi tako8 Ko"no "rozva 0o# ze%lja, a sk!"ljene vode %ora8 8889 re4e 0o#E (&eka "roklija ze%lja zelenilo% ? travo% sje%enito%, stabli%a "lodonosni% koja, svako "re%a svojoj vrsti888 , Us"oredi%o to s a"straktni% obliko% iz babilonsko# t!%a4enja "ostanka, "oznato# "od i%eno% (Yn!%a Ylis , ? "o nje#ovi% "rvi% rije4i%a, koje zna4e (kad ! visina%a,8 Ovo je bilo za"isano i na babilonsko% i na s!%eransko% jezik!, i to #otovo tis!! #odina "rije Knji#e 2ostanka, a "re1ivjelo je #otovo ! "ot"!nosti sa4!vano na seda% "lo4i/aE ()va ko"na s! bila %ore8 *ada nasta kretanje ! sredini %oraF ! to se vrije%e stvori Yrid!888Mard!k "olo1i trsk! na "ovr.in! %ora8 Oblikova "ra.in! i "os"e je "o trski8 'a bi "rivolio 0o#ove da obdtavaj! ! nasta%bi "re%a 1elji nji ova sr/a, on oblikova 4ovje4anstvo8 ) nji%e bo1i/a Ar!r! stvori lj!dsko sje%e8 [ivotinje na "olj! i sve 1ive stvari na "olj! oblikova8 *i#ris i Y!3rat on stvori, i "ostavi i na nji ovo %jestoE objavi nji ova i%ena na bo1anski na4in8 *rav!, ro#oz i %o4vare, trsk! i .!%e on stvori, ko"na i bare, i divlj! krav! i njeno %lado, i janjad, i vonjake, i .!%eF i jar/a i "laninsk! koz!888 +os"odin Mard!k iz#radi bran! "okraj 9BQ Yre na4inio888 , Ova 8%ezo"ota%ska e"o"eja o stvaranj!, bez s!%nje je izvori.te le#ende iz Knji#e 2ostanka, koja 0o#! "ri"is!je sve dobre stvari koje s! do "ostojanja doveli zadivlj!j!i )!%erani8 'ijelovi, koji se odnose na 0o#a .to #radi zdanja, nis! se "renijeli ! izraelsk! "ri4!, jer je no%ad?ska "riroda [idova s%atrala, da s! jedini #radovi, ! koji%a s! 1ivjeli ! vre%eni%a nastajanja Knji#e 2ostanka, bili oni ? koje s! iz#radili dr!#i8 0o# iz Knji#e "ostanka, Ja ve, nije za"o4eo svoje "ostojanje jo. nekoliko stotina #odina nakon .to s! zabilje1ene ove "lo4i/e8 2re%a %no#i% str!4nja/i%a, bo#ovi svi kasniji /iviliza/ija za? valj!j! svoj razvitak s!%eranskoj "lodnosti i ? bo#ovi%a ol!je8 'a li bi to %o#lo biti to4noO &aravno, bo# ol!je je i%ao vrlo va1n! !lo#! ! takvoj jednoj ze%lji kakva je bila )!%er, te ! takvoj jednoj le#endi, kakva je ona o &oi8 )!%erani s! na "rirod! #ledali kao na 1iv! jedink!, a bo#ovi i bo1i/e bili s! !tjelovljenja sna#e te 1ive jedinkeF svaki je od nji %orao odi#rati svoj! !lo#! ! sna#a%a "rirode8 &eka s! bo1anstva bila od#ovorna za "lodnost, ze%lj! i njen narodF dr!#a s! or#anizirala ol!je, do koji je dolazilo8 O4ito je za nastavljanje "ostojanja naroda bilo va1no, da se aktivno tra1i

%ilost od bo#ova "lodnostiF isto tako, s obziro% na razorne !4inke nji ova djelovanja, bo#ovi ol!je trebali s! se !%ilostiviti, da bi o4!vali s!%eranski na4in 1ivljenja8 0o# ol!je bio bi onaj, koji je trebao biti od#ovoran za !zrokovanje Veliko#a "oto"a, zbo# svoje %oi koj! je i%ao nad vre%enski% "rili?ka%a, i koja je dovela do "ri4e o &oiF kao %asoni, %i s%o, naravno, bili zainteresirani za bo#ove ol!je i "oto"e, jer %asonerija "osve!je /ijeli jedan st!"anj ? st!"anj Mornarske Arke ? i to s /jeloviti% i o".ir?ni% obredo% ? o4!vanj! "ri4e o ka"etan! &oi, te le#endi o "oto"!8 Jedan od #lavni "roble%a, s koji%a se s!sretao s!%eranski narod, bila je borba "rotiv "o"lavljivanja niski ravni/a, kroz koje s! "rotje/ali *i#ris i Y!3rat na svo% "!t! "re%a j!#! i %or!8 ) vre%ena na vrije%e do.lo bi do razorni "o"lava, no jedno% je "riliko% %oralo biti naro4ito katakliz%i4no ? toliko, da je !.lo i ! nji ov 3olklor za sva vre%ena8 Je li brod ? 4iji se #raditelj zvao &oa ? !istin! "ostojao ili nije, ne %o1e%o znati, no %o1e%o biti "osve si#!rni, da se Veliki "oto" !istin! i do#odio8 D;9BW "o"isi s!%eranski kraljeva Larse, koji i%en!j!;deset kraljeva?8 vladara "rije 2oto"a, a navode i rokove nji ova vladanja, koji se kre! od 9B BBB do >B BBB #odina8 Jedan "o"is #rada Larse zavr.ava rije4i%a, (&akon 2oto"a, kraljevstvo je bilo "oslano dolje s visina,8 Ovo s!#erira, da je do novo# "o4etka do.lo nakon 2oto"a8 2osljednje i%e ! dr!#o% "o"is! iz Larse je ? -i!s!ndra, .to je i dr!#o i%e za Utna"i.ti%a, eroja babi? lonske "ri4e o 2oto"!, koji je o"isan na jedanaestoj "lo4i/i Y"a o +il#a%e.!8 )ed%i kralj na s!%eranskoj listi "osjedovao je, s%atralo se, "osebn! %!drost ! stvari%a, koje s! se odnosile na bo#ove, i !jedno bio "rvi 4ovjek, koji je "rakti/irao "rori/anjeF to je sed%o i%e bilo ? Yno , o koje%! "lo4i/e ka1! (da je odao !z 0o#a,, a za koje#a se ! kasnijoj 1idovskoj tradi/iji s%atralo, da je bio !zdi#n!t na nebo ? ne !%rijev.i8 Cini na% se, da vi.e ne %o1e biti s!%nje ! to, kako je "isa/ 2ostanka koristio s!%eranske %aterijale, koji s! tako !.li i ! ran! 1idovsk! tradi/ij!8 Veza iz%ed! reli#ije [idova i "radavne ze%lje )!%er jasna je, no ? sit!a/ija "ostaje jo. zani%ljivija, kada raz%otri%o razlo#e, zbo# koji "isa/ izvornika, ili Ja vista koji je koristio ovaj %aterijal, "ri"is!je takv! d!#ovje4nost )etovi% "oto%/i%a "rije 2oto"a8 Misli%o, da se ti%e trebao na#lasiti kontrast iz%e/;! !vjeta 1ivota ranije, i nakon bo1ansko# s!da, iskazano# 2oto"o%8 Jer, "ostoji i jedan dr!#i, %o#!i razlo#8 &eki s! "is/i s!#erirali, da bi astrono%ske brojke ! s!%eran?sko% "o"is! kraljeva %o#le biti "roizvod ? astrolo.ki s"ek!la/ija, ! koji%a s! se "ri%jenjivala %jerila ina4e kori.tena za "ro%atranje zvijezda, da bi se izra4!nala %itolo.ka razdoblja kraljevanja8 &a isti s! na4in i rani 1idovski "is/i %o#li izra4!nati brojeve s "o"isa, kako bi od#ovarali kronolo#iji, s to4ni% broje% #odina od 2ostanka "a do iz#radnje ra%a kralja )alo%ona, te "odijeliti to razdoblje ! e"o e, od koji je "rva ? od 2ostanka, "a do 2oto"a ? ob! vaala 9>P> #odina8 ; Ur, #rad Abra a%ov Ur, danas "oznat "o svo%e veli4anstveno% zi#!rat!, ! tree% je %ilenij! "rije Krista bio s%atran jedni% od najvei #radova?dr1ava na svijet!8 )jeverne i za"adne strane #rada i%ale s! #lavne kanale, 2eakeovi ko%entari 0iblije 9BP %a v%v !%vsv v!/,i8 :!!!, %v ;Z ;/8 !B899B8;8 d+U99@ ;ICL,9V;Cl4l jska tovarni/a navodi zlato, bakar, tvrdo drvo, slonova4!, bisere i ;lo dra#o/jeno ka%enje ? ! jednoj jedinoj "o.ilj/i8 Ur je /vjetao "od kralje% Ur?&a%%o% oko A9BB8 #odine "rije ;ta, kada s! veliki dijelovi #rada bili iznova sa#radeni i razvijeni, a e%! je 1ivjelo oko PB BBB stanovnika8 Veli4anstveni zi#!rat bio je i "ovean, te !kra.en %ozai/i%a, bilje% i

drvee%8 &a vr ! se ;zio ra% bo#a, za.titnika sa%o#a #rada ? &anne, bo#a Mjese/a8 B8 #odine "rije Krista, stanovni/i s! i%ali "otrebe za vlastiti% o%, zajedno s ostali .esnaest s!%eranski #radova, jer s! Ur adali Yla%iti8 &o, ovakva se obrana, kao i svaka dr!#a, "okazala jstatno%, jer je bo# ? zakazao, i ostavio i neza.tiene "red ne"ri?Lji%a koji s! o"lja4kali #rad8 *o je razaranje o"isao svjedok to# ;no# do#adaja ovakoE ( U svi% !li/a%a #rada, #dje s! obi4avali .etati, le1ala s! !okolo %rtva tijela8 &a %jesti%a, #dje s! se ina4e odr1avale sve4anosti ze%lje, lj!di s! le1ali ! #o%ila%a8 , Hra%ovi i k!e bili s! razr!.eni do te%elja, vrijednosti "okra?ne, a %no#i "re1ivjeli odvedeni ! roblje8 +rad je "re1ivio, no nikada D.e nije dose#ao svoj! ranij! slav!, te je ve ! osa%naesto% stolje! ije Krista Ur "ostao relativno %anje va1an #rad8 *ijeko% to# razdoblja srozavanja, odnos iz%e/J! )!%erana i anteona bo#ova "ostao je zate#n!t, i na va1nosti je "o4eo dobivati on/e"t osobni bo#ova8 Ovi osobni bo#ovi, koji s! obi4no bili bezi%eni, odnosili s! se Eravno na "ojedin/a ? bilo je to ono, .to bis%o %o#li nazvati (an/;e?;% 4!varo%,8 Osoba bi svo#a bo#a naslijedila od o/a, "a kada bi etko rekao (da .t!je bo#a svoje#a o/a,, tada on nije o"enito izjav?ivao kakav je nje#ov stat!s "re%a bo#!, ve bi izra1avao identitet ;oje obitelji ? svoje "ravo "o rodenj!8 Ovaj osobni bo# 4!vao bi #a, i je#ov sl!4aj iznosio "red vee bo#ove, kada bi to bilo "otrebno, no ; tijevao je za!zvrat "osl!.nost i d!boko "o.tovanje8 Ako bi se 4ovjek ;.e "onio, nje#ov #a je bo# %o#ao na"!stiti8 2ri to%e je, naravno, Zjek bio s!da/ o to%e, .to je dobro, a .to lo.eF ako je osjeao da je ;inio ne.to lo.e, 1ivio bi ! stra ! od reak/ije svo#a bo#a, no ako bi LaUDd Vi %v !8b88888GG8 G G G veine lo.i "ona.anja, jednako kao .to je takva i 3raza sKaKav/Fa ;; 3il%a 2ino// ioE (Uvijek do"!sti, da ti tvoja savjest b!de vodi4,8 U nekoj to4ki "ro"adanja, ne#dje iz%ed! ABBB8 i 9XBB8 #odine "rije Krista, 4ovjek nazvan Abra% odl!4i na"!stiti svoj #rad Ur, i kren!ti "!t sjevera, ! "otrazi za bolji% 1ivoto%8 )%jer koji je odabrao, bio je #otovo s!"rotan ono%e s%jer!, ! koje%! se navodno nalazio 'il%!n ? sveta ze%lja, kojoj je te1io nje#ov narod, i ze%lja nje#ovi "redaka8 U neko je doba 1idovske "ovijesti Abra% "ostao ? Abra a%, ota/ 1idovsko# naroda8 0ilo na% je jasno da s! ideje, koje je "onio sa sobo% iz Ura, bile i va1an dio ono#a, .to s%o %i trebali "ro!4iti8 0ili s%o "risiljeni vratiti se toliko daleko ! "ro.lost ! nadi, da e%o tako bolje s vatiti i Abra a%a i nje#ova 0o#a, jer zajedno ? oni "redstavljaj! najraniji s!sret ! 0ibliji iz%ed! obi4no#, "ravo# 4ovjeka Rkao s!"rotnosti %itsko%e lik!S i ono# bo1anstva, koje je "ostalo ?0o# [idova8 &iti jedan od nas dvoji/e nije "rije to#a znao ba. %no#o B ze%lji )!%erF za"ravo, /ijelo je ovo "ovijesno razdoblje bilo svi%a "osve ne"oznato, sve do sredine devetnaesto# stoljea, kada je 3ran?/!ski ar eolo# 28 Y8 0otta "o4eo otkrivati ove stra ovito zna4ajne nalaze ! "odr!4j!, koje danas "oznaje%o kao Mezo"ota%ij!8 5irenje s!%eranske k!lt!re vjerojatno se do#adalo "rije vi.e od PBBB #odina8 Jedan od najbolje "oznati "ri%jera ovo# k!lt!rno# razvoja sjevernoa3ri4ko# i j!#oza"adno? azijsko# "odrijetla s! i Kelti, koji s! se kretali sredi.njo% Y!ro"o%, i kona4no za!zeli obalna "o?dr!4ja za"adne 5"anjolske, 0ritanije, CornZalla, ]alesa, Irske i 5kot?ske8 *! s! neke nji ove dr!.tvene #r!"e ostale nerazvijene, i to zbo# doslovne zabrane braka sa bilo ki%e, tko bi bio izvan nji ove zajed?ni/e8 I nji ovi 4vorasti /rte1i "okaz!j! velik! sli4nost s !%jetno.! )rednje# IstokaF da bi se !klonila svaka s!%nja ! nji ovo "odrijetlo, analiza '&A neki %oderni Kelta dana.nji/e iz ti !daljeni zajed?ni/a je "okazala, da i% se nalazi "od!daraj! s oni%a ? sjeverno?a3ri4ki "le%enski #r!"a8

&itko ne %o1e biti si#!ran, koliko je d!#o "ostojala ze%lja )!%er, no iz zabilje1aka, na koje s%o nailazili, 4ini se raz!%ni% vjerovati, da sve ono ? .to zna%o o )!%er!, datira jo. iz vre%ena nakon 2oto"aF %no#i od #radova vjerojatno s! bili jo. i vei, "rije no .to i je ova ne"o#oda izbrisala s li/a ze%lje8 9BL 2oto" je zabilje1en kao "radavni do#a/;aj, 4ak i za one, koji s! i sa%i za nas ? "rastari8 0iblija na% "ri4a o &oi, te kako je "re1ivio sa svojo% obitelji i odabrani% 1ivotinja%a8 U %ezo"ota%sko% %it! o "oto"!, kralj Utna"i.ti% je s"asio sje%enje i 1ivotinje od razaraj!e "o"lave, koj! je "oslao Ynlil da bi zastra.io ostale bo#ove8 U #r4koj %itolo#iji, 'e!kalion i nje#ova 1ena 2ira iz#radili s! ark!, kako bi izbje#li razornoj -e!sovoj osveti8 &a#a/;anje nije vi.e jedini na4in daljnje#a istra1ivanjaF dokazi o o#ro%noj "o"lavi "rije ne.to vi.e od >BBB #odina "rona/;eni s! !"ravo oko Ura, #dje nasla#e slojeva nanijeti vodo%, debljine dva i "ol %etra, "okrivaj! "odr!4je vee od IBB BBB kvadratni kilo%etara8 Ovo "rekriva /ijel! "ovr.in! iz%ed! dolina Y!3rata i *i#risa, sjeverno od %oderno#a 0a# dada "a do obala 2erzijsko#a zaljeva, .to danas !klj!4!je dio Iraka, Irana i K!Zaita8 'a bi se stvorio ovako debeli na?nos, "o"lava je %orala biti #i#antski raz%jera, i si#!rno je, da je "osve izbrisala lj!dsk! k!lt!r! .iro% "odr!4ja, koje je kasnije "ostalo ze%lja )!%er8 Ovo vre%ensko s%je.tanje 2oto"a obja.njava, zbo# 4e#a se %no#i%a 4inilo da s! )!%erani iznikli ? niotk!da, oko WBBB?te #o?dine "rije Krista, ili doslovno "reko noi ? #ovorei ! ar eolo.ki% ter%ini%a8 2ot"!no ras/vjetana i so3isti/irana k!lt!ra, bez ikakve "ovijesti ili dokaza o svo%e "odrijetl! bilo #dje dr!#dje, !istin! je %isteriozna8 &o, to je %isterij koji je jednostavno rije.iti8 Od#ovor je, da je ! ranije%, a %o1da 4ak i ! vee% razdoblj! "ovijesti )!%era "rije 2oto"a, sve bilo "ot"!no iz#!bljeno ! katakliz?%i, "a s! "re1ivjeli )!%erani %orali doslovno iznova sve stvarati, od sa%i te%elja8 +lavni "roble% s koji% se s!o4ilo "reostalo stanov?ni.tvo, bio je ? "ronai one "re1ivjele koji s! bili (4!vari kraljevski tajni,F one, koji s! bili visoki sveeni/i nestali ra%ova, "a tako ras"ola#ali i tajni% znanstveni% s"oznaja%a, a naro4ito ? znanje% #raditeljstva8 &eki od nji vjerojatno s! "re1ivjeliF %o1da s! i% znanja, koji%a s! ras"ola#ali o tajni% %isteriji%a "rirode i znanosti, %o#!ila da b!d! !"ozoreni na nadolazei 2oto", daj!i i% vre%ena a se sklone od nje#a na !zvisina%a, ili da stvarno i iz#rade ark!8 I dok ! tajne i si%boliza% #raditeljstva "ostojali i "rije "o"lave, vjer!je%o a je iznenadna i itna "otreba, da se iznova rekonstr!ira (/ijeli o;8 to bila %asonerija ! bilo koje% oblik!, no i"ak s%o nai.li na s"on! iz%e/;! %asonsko# na!ka i kon/e"ta !skrisivanja, jer je sa% svijet "ro1ivio (s%rt,, i jo. se jedno% !zdi#ao iz voda stvaranja8 Mno#i s! lj!di %o#li s%atrati obnavljanje )!%era is!vi.e veliki% izazovo%, te na"!stiti nje#ov! daljnj! iz#radnj! i "odizanje, tra1ei svoj do% ! nekoj dr!#oj re#iji, daleko od %eko#, vla1no# sloja, koji je "rekrio nji ov! ze%lj!8 )a sobo% s! odnosili svoj jezik, koji je "o svojoj #ra%ati4koj str!kt!ri bio jednako tako so3isti/iran, kao i %no#i jezi/i koji "ostoje i danas8 'odatno, sa sobo% s! nosili i znanje obra/;ivanja ze%lje, "redaj! o svoji% zdanji%a, o svoji% %itovi%a, i o svoji% bo#ovi%a8 Lj!di ! Y!ro"i i Aziji, na koje s! nailazili, i koji s! bili na znatno ni1e% st!"nj! razvoja, vjerojatno s! i s%atrali sa%i% bo#ovi%a8 &a. je "roble% ! "isanj! "ri4e o na.e% istra1ivanj! bila ? o#ro%?na koli4ina te%a koje s%o trebali te%eljito obraditi, a koje s! na% se sve 4inile naoko %e/;!sobno

nevezane, iako s!, ! stvari, d!boko ovisne jedna o dr!#oj8 U neki% razdoblji%a na.i "ro!4avanja, bili s%o !ko"ani ! izvorne %aterijale koji bi se "rotezali od sa%i "o4e? taka vre%ena, "a do %oderno# doba8 )tavljanje sve#a ono#a na .to s%o nailazili, ! nek! vrst! redoslijeda ? "okazalo se vrlo izazovni%, no .to bis%o vi.e "odataka "rik!"ili, slika bi "ostajala sve jasnijo%8 Ovo naro4ito vrijedi za te%e koje se odnose na )!%er8 5to s%o vi.e tra1ili nji ov !tje/aj na ostale k!lt!re, to s%o #a vi.e i "ronalazili8 Ova se knji#a ne %o1e "ozabaviti svi%a nji%a, no sa%o e%o va% na jedno% "ri%jer! "okazati, koliko je !lo#a ove k!lt!re bila !istin! izni%na8 Kon/e"t st!"a ili svete "lanine, koja "ovez!je sredi.te -e%lje s &ebo% Rraje%S, za"ravo je s!%eranski kon/e"t, koji je "rona.ao svoj "!t ! %no#e s!stave vjerovanja, !klj!4!j!i i one iz sjeverne Azije8 *atari, Mon#oli, 0!rijati i narodi Kal%ika iz sjeverne Azije i%aj! le#end!, koja tvrdi da je nji ova sveta "lanina bila #ra/;ena "oste"eno, sastojei se od seda% blokova, od koji je svaki bio %anji od ono# "ret odno#, kako bi se !zdizala "re%a neb!8 &jen je vr "olarna zvijezda, (sredi.nja to4ka R"!"akS &eba,, i s!kladna je nje#ovoj bazi, (sredi.njoj to4ki R"!"k!S -e%lje,8 Ova str!kt!ra ne o"is!je niti jedno zdanje, koje bi %o#lo biti "oznato ovi% "le%eni%a, ali se "ot"!no BX ;; 9B= sl!4ajna, jer je i%e, koje s! ovi sjeverni no%adi dali ovi% svoji% "osveeni%, %itski% k!la%a jednostavno888 )!%er8A I dok se za sve s!%eranske ra%ove vjer!je, da s! slijedili !"ravo ovaj oblik, naj"oznatiji od nji na%a je "oznat kao K!la 0abilonska, velika #ra/Jevina, !sko "ovezana s &oini% "oto%/i%a8 Ov! je k!l! ! 0abilon! iz#radio &abo"olazar, a radilo se o zi#!rat! od seda% slojeva, visine neki tri stotine sto"a, s ra%o% bo#a Mard!ka na svo% vr !8 Kao i ! "ri4i o 2oto"!, "ri4a o 0abilonskoj k!li za"isana je ! Knjizi 2ostanka, ko%bina/ijo% razli4iti verzija "rastari le#endi, do"!.ta?j!i a!tori%a da os%isle na4in, na koji s! #ledali svijet oko sebe8 'eseto "o#lavlje Knji#e 2ostanka #ovori o naseljavanj! stanovni.tva "o ze%lja%a nakon 2oto"a, obja.njavaj!i kako s! &oini sinovi !te?%eljili nova "le%ena ! svi% dijelovi%a svijeta8 -a [idove je najva?1niji od ti sinova bio )e%, ota/ naroda, koji "oznaje%o kao )e%ite Rtijeko% nje#ove i%"resivno d!#e 1ivotne dobi od ? .est stotina #odinaS, a ! koji je, naravno, bio !klj!4en i 1idovski narod8 )ljedee "o#lavlje Knji#e 2ostanka #ovori na% "ri4! o #radnji K!le 0abilon?ske, i za"o4inje "rizr3anje%, da je jedno% "ostojao ? sa%o jedan jezik8 Ona "o4inje ovakoE ()va je ze%lja i%ala jedan jezik i rije4i iste8 Ali kako s! se lj!di ,selili ,s istoka, naid! na jedn! dolin! ! ze%lji 5inear!, i t! se nastane8 Jedan dr!#o%e re4eE (Hajde%o "raviti o"eke te i "ei d/t otvrdrt!I, O"eke i% bile %jesto ka%ena, a "aklina i% sl!?Eila za Fb!k!8 Oni reko.eE (Hajde da sebi "odi#ne%o #rad i torattj s vr o% do nebaI 2ribavi%o sebi irne, "rije no .to bis%o se %o#li ras"r.iti "o svi% ze%lja%aI, Ja ve se s"!sti da vidi #rad i toranj koji s! #radila dje/a Ada%ova8 I On re4eE (-bilja s! jedan narod, s jedni% jeziko% za 8sveI Ovo je tek "o4etak nji ovi nastojanja8 )ad i% ni.ta nee iti :zeo8stvarivo .to #od na!%e izvesti8 H/rjde da side%o i,jezik i% "obrka%o, da jedan dr!#o%e ;;Dovora tte raz!%ije8 , 7 Mir//! ;liadeE 5arttnni,8nrrt, ar? ni4rze teltnike ek8sta;e Ova je %ala ra/ionaliza/ija razjasnila [idovi%a, zbo# 4e#a lj!di #ovore razli4iti% jezi/i%a, a kako je svijet bio "!sto., "rije no .to je 0o# odl!4io da je naseli kroz &oin! loz!, bilo je "osve raz!%ljivo, i da je )e%ovi% sinovi%a %o#ao obeati ze%lj! Kanaan, ne raz%i.ljaj!i

D, %no#o o narodi%a, koje e ta%o zatei8 *ako je od sa%i svoji "o4e?taka, ! )!%er!, (0o#, koristio razli4ite na4ine ? ! dolini &ila, kod Ind!sa, a %o1da 4ak i kod [!te Rijeke ? da bi stvorio velike reli#ije svijeta8 )ve se to do#a/;alo ! "radavni% vre%eni%aF tek jedna od "osljednji varija/ija s!%eranske teolo#ije, bila je i ? 0o# [idova8 Lik Abra a%a, "rvo# [idova Kad je Abra a% odl!4io na"!stiti Ur, "rirodni s%jer kretanja bio je "re%a sjever!, !z tijek obij! rijeka, ! "otrazi za novi% do%o% ! koje% e 1ivjeti ! %ir! sa svoji% 0o#o%8 )tari zavjet na% #ovori, da s! ? sve dok Abra a% nije st!"io na s/en! ? "re/i Izraela .tovali dr!#e bo#ove RJo.!a AWEAS, .to ne treba !o"e iznenaditi, "o.to je Ja ve, 0o# [idova Ra zati% i kr.anaS bio jo. toliko !daljen od nji , kao .to je ra4!nalo bilo daleko za ]illia%a Ca_tonaI &o, i nakon .to se Ja ve objavio svoje% (odabrano% narod!,, "rivr1enost "re%a &je%! bila je, najbla1e re4eno ? ne!jedna4ena, i to #otovo tis!! #odina ? jer, i D dr!#i bo#ovi svi oblika bili s! jednako tako o%iljeni8 Kada je do.lo vrije%e da Izrael/i na"i.! "ovijest i naslijede svo#a naroda, trebali s! se osvrn!ti na o#ro%no vre%ensko razdoblje, i "otvrditi "rastare !s%ene tradi/ije, !kla"aj!i i ! "ojedinosti, koje (iz#leda da, s! se nekada davno ? do#odile8 Abra a% je vjerojatno bio "risiljen na"!stiti svoj rodni #rad Ur, jer s! (bezbo1ni, no%adi sa sjevera "re!zi%ali svakodnevni 1ivot, G koji je nje%! "ostao ne"ri vatljivF ! to vrije%e, "oliti4ko nezadovolj? stvo !vijek bi se izra1avalo kao teolo.ko nezadovoljstvo8 0iblija tvrdi, da je Abra a% do.ao od ta%o, #dje je 4ovjek sve !redivao, a "ravila 0o#a s! bila odba4ena8 Ovo se odnosi na ne"ostojanje "redstavnika DI 0o#a na ze%lji ? kralja #rada Ura i nje#ovi sveenika8 Abra a% se o"enito s%atra "rvo% "ovijesno% osobo% ! 0iblijiF F E ; nas!"rot nje%!, Ada%, Yva, Kain, Abel i &oa "redstavni/i s! naroda 99B J; 999 na "!t ! ze%lj! Kanaan, obitavaj!i ! .atori%a i vodei tijeko% "!ta te.ke ras"rave sa svoji% osobni% 0o#o%, koji je, raz!%ije se, s nji%e "!tovao iz )!%era8 O"is Abra a%a kao no%ada, kakvi s! bili i sa%i, %o1e se "ot"!no s vatitiF jer, on i nje#ovi Ij!di, koji s! kren!li s nji%, nis! i%ali ze%lj! koj! bi %o#li nazvati svojo%8 I%e Hebrej, otkrili s%o, "roizlazi iz "oj%a (Habir!, R"one#dje i (A"ir!,S, .to je o4ito bio naziv "!n "ri?jezira, koji% s! Y#i"ani nazivali l!taj!a se%itska "le%ena, koja s! 1ivjela "o"!t bed!ina8 Kao .to s%o vidjeli #ore, "ovijest [idova tvrdi, da s! oni "oto%/i )e%a, &oina sina, koji je i sa% bio osoba iz s!%eranski le#endi, te zati% Abra a%a, koji je na"!stio )!%er da bi "rona.ao (obean! ze%lj!,8 ) obziro% na to, da ! )!%er! ne%a tra#ova o ovi% sta?novni/i%a, %isli%o da s! %no#i )!%erani kren!li na sjever i za"ad, i tako "ostali zna4ajan dio l!taj!i naroda, koji s! kasnije "ostali 1idovska na/ija8 Jer, svi dokazi "okaz!j!, da [idovi nis! rasa ili %akar "ovijesna na/ija, kako oni danas vjer!j!F oni s! a%al#a% se%itski #r!"a, koje s! svoje zajedni.tvo "rona.le ! 4injeni/i da s! bez dr1ave, i "ri vatile teolo.k! "ovijest !te%eljen! na s!%eranski% "od#r!?"a%a8 Mo1da je sa%o jedan od deset Izraela/a ! vrije%e 'avida i )alo%ona bio s!%erske loze, a tek %ali dio ovo# broja ? "oto%/i Abra a%ovi, jer on ? lo#i4no, nije bio jedini )!%eranin koji se kretao "re%a Kanaan! i Y#i"t! tijeko% dr!#e "olovine dr!#o#a %ilenija "rije Krista8 Habir!i s! se la#ano %o#li "re"oznati %ed! ostali% no%adi%a koji s! "ostojali ! Y#i"t!, jer s! to bili Azijati koji s! nosili neobi4n! odje! i d!#e brade, te #ovorili strani% jeziko%8

Abra a% se s%atra klj!4e% za osn!tak Izraela, sa svoji% 0o#o%, koji %! je obeao novi do% za nje#ov narod ! ze%lji, kasnije identi?3i/iranoj kao dio sjeverno# ("lodno# "ol!%jese/a,, zvanoj Kanaan8 ) obziro% na "rirod! s!%eranski bo1anstava, o"isan! #ore, "ostoji vjerojatnost, da je Abra a% bio sveenik sa svoji% zasebni% 0o#o%, koji je bio nje#ov "ratila/ i 4!var8 2rosje4no% [idov! ili kr.anin!, koji 4ita )tari zavjet, %o1e se o"rostiti da %isli, kako je ze%lja Kanaan bila "ravedna na#rada, koj! je 0o# dao svo%e (odabrano%e narod!,F no, sa%o za!zi%anje te (obeane, ze%lje nije bilo ni.ta %anje, no ? obi4na krada8 A ako bi se o"ravdanje ne %o1e biti is"rika za krvo"rolie onol/o# nro;a srar!?sjedila/a, za koje )tari zavjet tvrdi da se do#odio8 Veina kr.ana danas i%a vrlo %!tn! "redod1b! o "ovijesti nji ovo# 0o#a, koji je "rvo bio ? 0o# [idovi%a8 Oni za%i.ljaj! sve?%ono# i sna1no# 0o#a, "re"!no# lj!bavi, koji svoji% (odabrani% lj!di%a, obeava "rekrasn! ze%lj!, ! kojoj te4e %ed i %lijeko Rnek! vrst! iznova "ronadeno# Ydensko# vrtaS ? ze%lj!, zvan! Kanaan8 &o, niti je Kanaan bio nenaseljena divljina, ! kojoj bi "le%eniti l!tali/e "rona.li svoj! nov! do%ovin!, a niti Ja ve neki nji ov "redobri dobro4initelj8 On je bio bo# ol!je, bo# rata8 &edavna ar eolo.ka istra1ivanja otkrila s!, da s! Kanaan/i, 4ij! s! ze%lj! Izrael/i oteli, bili na"redna /iviliza/ija s !tvrdeni% #radovi%a, bezbrojni% %anji% #radovi%a i seli%a, so3isti/irano% "roizvodnjo% rane, zanati%a i tr#ovino%8 Ako se "ri vaaj! "ri4e sadr1ane ! 0ibliji, tada je izvorni 0o# Hebreja ! stvarnosti bio lik, koji je o"ravdavao invazij!, krad! i !bijanje, i i%ao %no#o sli4nosti s '1in#is?kano%I -a"re"a.!je nas, da %no#i kr.ani vjer!j!, kako je )tari zavjet stvarno zabilje1io "ovijesne do#adaje, !s"rkos 4injeni/i da 0o#a osli?kava kao is"razno#, osvetni4ko# %anijaka, bez i%alo s!!ti8 Osi% .to nared!je !bijanje stotina tis!a %!.kara/a, 1ena i dje/e ! #radovi%a, za koje tra1i da se !krad! od starosjedila4ko# stanovni.tva, "oznat je i "o to%e, .to je bez neki vei razlo#a na"adao i svoje "rijatelje8 U Knj;zi Izlaska WEAW?AP 4ita%o, da je Ja ve odl!4io !biti Mojsija od?%a nakon .to %! je naredio da krene na "!t do Y#i"ta, kako bi s"asio ("orobljene, Izrael/e8 Od ovakvo# naro4ito r!1no# djela !s"jela #a je od#ovoriti 1ena, koja je !stvrdila da je Mojsije njen obeani %lado1e?nja8 Ovo je kasnije bilo "reradeno ! a"okri3no% djel! )ve4anosti, kako bi se krivnja s Ja vea svalila na d! , nazvan Maste%a, .to je za"ravo rije4, kojo% se obilje1ava (ne"rijateljska, strana Ja vine naravi8 Me?d!ti%, iz Knji#e Izlaska je jasno, da je 0o# i"ak !bio Mojsijeva sina, kad #a je za vatilo takvo ras"olo1enje8 I dok jo. nitko do sada nije !s"io !tvrditi to4no vrije%e Abra? a%ova "!tovanja s bilo kakvo% si#!rno.!, o"e je "ri vaeno, da on nije "ostojao "rije 9=BB8 #odine "r8 K8, i ne kasnije od 9>BB8 #odine "r8 K8 Jer, da je "ostojao kasnije od to# razdoblja, na.ao bi se !sred I 9A ;; 99Q #odina, iz%ed! 9LX>8 i 9P>L8 #odine "r8K 'o sada se !s"jelo "ronai, da ? !koliko je "ostojala veza iz%ed! Abra a%a i )e%ita, koji s! Y#i"at za!zeli do.av.i iz "odr!4ja Jer!zale%a, "ovijest bi kona4no "o4ela i%ati s%isla8 Abra a% je sa svoji% sljedbeni/i%a kren!o "!t Harana, #rada zna4ajno# i za dana.nj! )irij!, na obala%a rijeke 0alik, koji se nalazio na tr#ova4ko% "!t! od )!%era !zvodno Y!3rato%8 Od t!da je svoj! #r!"! "oveo ! ze%lj! Kanaan, .to je, naravno, Izrael8 &e#dje se tijeko% ovo#a "!ta Abra a% zabrin!o, nije li i"ak !4inio ne.to "o#re.no, jer je osjeao da nje#ov osobni 0o# nije ba. zadovoljan nji%e8 *o je vjerojatno bio na4in, na koji je ra/ionalizirao r!1an "roble% ili in/ident do koje# je do.lo ! nje#ovoj

#r!"i, s%atraj!i ov! nesre! rez!ltato% to#a, .to #a je nje#ov razlj!eni 0o; na"!stio i okren!o %! leda8 Abra a%ov se 0o# toliko razlj!tio R.to "okaz!je, koliko je bio velik8"roble%, s koji% s! se s!o4iliS, da je jedini "!t, koji %! je "reostao da bi #a !%ilostivio, bio ? da %! "on!di svo# jedino# sina, Izaka ? kao 1rtv!8 Odlo%ak iz Mi eja >EL "okaz!je ozbiljnost sit!a/ijeE (*reba li "rinijeti sina "rvoro/[eno#a zbo# svo#a zlo4ina, "lod !trobe svoje zbo# #rije a koji sa% "o4inio ;, 'va "!ta se ! "ri4i o Abra a%! "ojavlj!j! rije4i (nakon ti stva?ri,F d!#o se s%atralo, da s! to bili tren!/i veliki kriza, ! koji%a je trebalo !%iriti 0o#a Abra a%ova8 Ovo je bila jedna od nji 8 &a sre! za %alo#a Izaka, "roble% se vjerojatno !s"io rije.iti, "a je nje#ov d!?boko "raznovjerni ota/ "ro%ijenio svoje %i.ljenje o "otrebi nje#ova !bojstva8 Med!ti%, "ostoji %no#o kasnije nastala "ri4a o to%e, da je Abra a% i"ak 1rtvovao Izaka, ali je on zati% !skrsn!oF ! njoj je i Izak, kao i Is!s Krist, o"isan kao ("atni4ki sl!#a,, koji donosi s"asenje i oslobodenje ostali%a8 2ro.lo je ne.to iz%ed! tis!! tri stotine i tis!! #odina, "rije no .to je "ri4a o Abra a%Li "o "rvi "!ta bila za"isanaF do tada je "ostojala sa%o kao "le%enska le#enda, "reno.ena od !sta do !sta tijeko% to# o;ro%no; vre%ensko# razdoblja8 Kada je do.lo do to#a da b!de i zabilje1ena, !4inilo se "rirodni%, da je Abra a%ov 0o# %orao biti ? Ja ve, !s"rkos 4injeni/i da naziv (Ja ve, nije bio !veden sve do na.i o4eva,, za"ravo je onaj jedinstveni s!%eransla na/% oora/a:a osobno% bo#!, koji "ri"ada i Abra a%ovi% naslijedni/i%a8Q I dok s! za"ravo tek %anji dijelovi ovi raseljeni Azijata R"ra?[idovaS %o#li biti "ravi Abra a%ovi "oto%/i, svi s! oni tijeko% vre%ena "ri vatili ov! le#end! kao svoj!, te njo%e obja.njavaj! i svoje "le%enito "odrijetlo, i dana.nje 1ivotne okolnosti8 'a je Mojsije !istin! stao "red ove robove ! Y#i"t! i rekao i%, da nje#ova "or!ka dolazi od Ja ve, ili od 0o#a /ijelo#a svijeta, koji !kida sve ostale bo#ove, %islili bi za nje#a da je ? l!d8 -a razlik! od "ret odni osoba, Abra a% nije bio izvor svi oni "le%ena, koja s! !zela nje#ovo i%e8 U%jesto da ostane nje#ov osobni bo#, (0o# Abra a%ov, je "ostao osobina, "o kojoj se nje#ovi b!d!i narodi razlik!j! od ostali 8 )%atra%o !istin! zadivlj!j!i%, da je "si a sa%o jedno# jedino# )!%eranina oblikovala osnov! za dana.nje tri najvee %onoteisti4ke reli#ije svijeta8 'o sada nas je na.e istra1ivanje dovelo do to#a, da s vati%o kon/e"t osobno# bo#a, i lj!de, koji s! izvodili svoje k!lt!rno naslijede od 4ovjeka koji je na"!stio s!%erski #rad Ur, nosei sa sobo% svo# osobno# 0o#a8 Iako s%o nai.li na ko%entar o %o#!oj /ere%oniji !skrsn!a, "ovezanoj s Izako%, sino% o/a svi [idova, i"ak se 4ini, da je ova "ri4a %no#o kasnije#a "odrijetla8 Ovdje nis%o nai.li ni na kakv! "ovezanost s %asonerijo%F sto#a s%o "o%islili, da ? "rije no .to jo. jedno% "re#leda%o sve ono, .to s%o saznali o razvitk! 1idovsko# naroda ? treba zaviriti ! davna.nj! /iviliza/ij!, najve! %ed! svi%a, koja je nastala ! okolini rijeke &il8 Jer, Abra a% je !"ravo ! Y#i"t! "roveo vrije%e, tijeko% koje#a se stvarala 1idovska na/ija, a bili s%o svjesni da s! se kasniji [idovi "o4eli isti/ati ! e#i"atskoj ze%lji8 )to#a je davni Y#i"at trebao biti sljedei objekt na.i is"itivanja8 -AKLJUCAK *ek kada s%o "o4eli "ro!4avati "o4etke razvoja 0o#a, s vatili s%o, koliko s! nas za"ravo %alo !4ili o ranoj "ovijesti 4ovje4anstva8 &i.ta Q Jo n sgls)OOIIE O/R )%nera /lo Jer!znlen!t 99W ;; 99P

J F st!"ova i "ira%ida, koje s! se kasnije "ro.irile i daleko izvan nji ove ze%lje8 A za valj!j!i s!%eranskoj "ri4i o stvaranj!, "oznatoj kao Yn!%a Ylis , "okazalo se, da je "ri4a o 2ostank!, vezana !z 2oto", E bila "o%akn!ta za vi.e od tis!! #odina !na"rijed, Od )!%erana, iz #rada Ura, do.ao je i Abra a%, donosei sa sobo% i svo#a osobno# bo#a, "oznato#a kao (0o#a svoji o4eva,, i to ne#dje iz%ed! ABBB?te i 9>BB?te #odine "r8 K8 2itali s%o se, je li Abra a% %o#ao i%ati bilo kakvi veza, ili se "od!darati vre%enski s e#i"atski% kraljevi%a Hiksa, koji s! vladali od 9LX>8 do 9P>L8 #odine "r8 K8, no nis%o i%ali dovoljno znanja o Y#i"ani%a, da bis%o od#o? vorili na to "itanje8 I !s"rkos nekoli/ini %!4eni4ki najava o osoba%a koje s"o%inje %asonerija, nis%o "rona.li !o"e nikakve "ovezanosti s %oderni% slobodni% zidarstvo%8 Ukoliko s%o na%jeravali rije.iti ov! za#onetk!, trebalo se iznova vratiti ! vrije%e, i "ro!4iti /iviliza/ij! Y#i"ta8 99> 0a.tina Y#i"ana 2o4e/i Y#i"ta Y#i"ani s! naj"oznatiji "o "ira%ida%a8 &o, kako s%o tek trebali otkriti, ostav.tina ovo# vrlo "osebno# naroda "rote1e se daleko iznad nji ovi otkriveni "rastari !%jetni4ki "red%eta, jer s! od#ovorni i za neke od najzna4ajniji do"rinosa na.e% %oderno% na4in! 1ivota8 'anas s! Y#i"ani %je.avina ara"ski , /rna4ki i e!ro"ski ti"ova rase, te tvore "rav! "alet! razli4iti boja ko1e i oblika li/a8 Mno#i s! od nji !"adljivo lije"i, a neki s! i danas identi4no# iz#leda kao i na "rikazi%a, "ronadeni% ! "rastari% #robni/a%a !n!tar "ira%ida8 Ova se lje"ota ne odnosi sa%o na nji ov! boj! ko1eF oni s! od!vijek bili i "rijateljski ras"olo1ena, i ? "re%a svi% standardi%a nor%alno#a ? tolerantna na/ija8 2ro.irena ideja, da s! (zli, Y#i"ani koristili 1idovsko roblje kako bi iz#radili svoje "ira%ide bes%isli/a je, i to ne sa%o sto#a, .to ! ti% rani% razdoblji%a [idovi ta%o !o"e nis! niti "ostojali8 &a nekada.nje s! Y#i"ane vjerojatno jako !tje/ali, a %o1da i ! /ijelosti i vodili, #raditelji #radova "odrijetlo% iz )!%era8 Mo1da s! nakon Veliko#a "oto"a, neki 4!vari tajni i %isterija #ra/;enja kren!li "re%a sjever! i za"ad!, sve dok nis! nai.li na lj!de s%je.tene na obali velike rijeke, koji s! 1ivjeli !z rit%i4no i !jedna4eno nadziranje rije4?ni "o"lavaF one s! zna4ile "rav! bla#odat i vla#! za s! o "!stinjsko tlo8 Kako ! Y#i"t! ne%a dovoljno "adalina, .to bi o%o#!ilo !obi4a?jeni !z#oj ".eni/e, &il je od!vijek bio od sredi.nje va1nosti za odr1a?nje ta%o.nje#a 1ivota, "a se ne treba 4!diti da je ova rijeka "ostala #otovo sinoni% za Y#i"at8 Od kraja kolovoza "a sve do r!jna, "re%a Mediteran! se na sje?ver kre! "odvodnji s j!#a, ostavljaj!i za sobo% nasla#e /rno#a blata, iz koje#a e zati% narasti rana za na/ij!8 2re4esti "odvodnji ! #odini dovode do ozbiljni "o"lava, !ni.tavaj! do%ove, te !bijaj! stok! i lj!deF a nji ov "re%alen broj zna4io bi, da se "olja nee %oi 99L vvt! v %o%! :8 v Z8%vv!!o%vo! %n!8 )tari za"isi "okaz!j!, da s! se e#i"atski vojni/i !1asn!li, kada s!, tjeraj!i svoje ne"rijatelje d!blje ! Azij!, nai.li na !vjete 1ivota, kakvi s! vladali na takvi% %jesti%a, kao .to je Libanon8 O ve#eta/iji s! iz?vje.tavali da raste ("o 1elji, te da one%o#!ava na"redovanje vojske,, a da (&il #re.ko% "ada s neba, !%jesto da dotje4e s okolni brda,8 Ovi za"isi "okaz!j!, da 4ak nis! i%ali niti rije4, kojo% bi nazvali "o?;a% (ki.e,, "a 4ak i da bi ovaj obi4no 1ivotno va1an "rirodni 3eno%en za nji bio i ne!obi4ajen, i ne ba. dobrodo.ao, kada s! ve jedno% ,na!4ili 1ivjeti bez nje#a8 *akoder i je za"re"astila i te%"erat!ra vode, koj! s! trebali "iti iz ladni

rijeka, "a s! je odl!4ili za#rijavati ! vr4evi%a na s!n/!, "rije no .to bi je "rinijeli !sna%a8 ;, &il je o%o#!avao 1ivot %ali , izdvojeni no%adski lova4ki @r!"a desetina%a tis!a #odinaF no, tijeko% 4etvrto# %ilenija "rije Krista, za"o4elo se i s obrado% ze%lje8 *o je dovelo do stvaranja dvaj! "ra?kraljevstava s teritorijalni% #rani/a%a, oko koji s! se svadali i 4!vali i 8 0itke s! %ed! nji%a bile !obi4ajene, sve dok se nije s vatilo, da bi %ed!sobna s!radnja %o#la biti znatno !4inkovitija od a#resije, "a s! za"o4eli 1ivjeti ! slozi8 &e#dje "rije Q9BB8 #odine "r8 Kr8, kona4no se osnovalo i jedno jedino kraljevstvo, koji% s! se ove dvije ze%lje ? +ornji i 'onji Y#i"at, i !jedinile8 *eolo#ija najraniji razdoblja ! tako !jedinjeno% kraljevstv! bila je jo. !vijek 3ra#%entarna, "ri 4e%! je svaki #rad zadr1ao svoje izvor?ne bo#ove8 Veina je lj!di vjerovala, da s! ! vrije%e, koje#a se vi.e nitko ne %o1e sjeati, i bo#ovi 1ivjeli na isti na4in kao i lj!di, i%ali svoje stra ove, nade, slabosti, a na kraj! ? i svoj! s%rt8 0o#ovi nis! bili bes%rtni, a jo. %anje sve%oniF starili s!, i !%irali, i sa ranjivali se na #roblji%a, koja s! bila "osebno odredena za nji 8 Ova "ot"!na s%rtnost bo1anstava, jasno, ! s!kob! je s bilo kojo% de3ini/ijo% bo#a, "a se "ostavlja "itanje ? zbo# 4e#a s! i ti rani stanovni/i Y#i"ta takvi%a o"isivali8 Jedino .to s%o %o#li na#adati, bilo je, da s! lj!di koji s! nadzirali "odr!4je &ila "rije ;ri.e od "et i "ol tis!a #odina bili ? stran/i, koji s! i%ali znanja ili te nolo#ij!, i to toliko na"redn! za sve ono, .to je do%ae% stanovni.tv! bilo "oznato, da je za nji rnislilo ? kako s! s"osobni i za %a#ijska djela8 U "rastari% je vre%e?ni%a %a#ija bila nerazdvojni dio reli#ije, i bilo koja %ona osoba rno@la je biti lako s%atrana bo#o%8 v!! r %v 8;b8,88; ( t8 (t8 ; 8 G; , , koji s! "osjedovali tajne s"oznaje o #raditeljstv!, i "renosili i #radi?telji%a "ira%ida "rije odlaska ili iz!%iranja, kao zasebna rasa8 Y#i"ani s! vjerovali, da je tvar od!vijek "ostojalaF nji%a bi bilo nelo#i4no %isliti o bo#!, koji je stvorio ne.to ? a"sol!tno ni iz 4e#a8 &ji ov je stav bio, da je svijet nastao kada je iz kaosa "roiza.ao Red, te da se sve od tada vodi bitka iz%ed! sila or#aniza/ije i nereda8 'o ovo# stvaranja reda doveo je bo#, koji je od!vijek "ostojao ? ne sa%o "rije 4ovjeka, neba i -e%lje, ve i ! vre%en! "rije ostali bo#ova8 Ovo se kaoti4no stanje nazivalo &!n, i kao ! s!%erski% i biblij?ski% o"isi%a !vjeta "rije stvaranja svijeta, i kod nji je vladala ta%a, vodeni bezdan bez s!n/a, no "!n %oi, kreativne !n!tarnje sna#e, koja je naredila da se za"o4ne sa stvaranje% reda8 Ova latentna sna#a, koja se nalazila !n!tar s!"stan/e kaosa, nije niti znala da "ostojiF bila je tek %o#!nost, "oten/ijal koji je b!jao !n!tar s"oradi4nosti nereda8 -a"re"a.!j!e je, ali ? ovaj o"is stvaranja svijeta savr.eno o"i?s!je "ostajanje svijeta, kakvi% #a za%i.lja i %oderna znanostF ovo se naro4ito odnosi na (teorij! kaosa,, koja je dokazala "onavljanje odredeni !zoraka, koji se i"ak %ate%ati4ki "onavljaj! !n!tar sasvi% nestr!kt!rirani do#a/;aja8 Cini se, da s! stari Y#i"ani bili bli1i svijet! zasnovano% na 3izi/i, no .to bi se to %o#lo !4initi %o#!i% za lj!de, koji nis! s vaali str!kt!r! sa%e tvari8 2ojedinosti s! ! vjerovanji%a svako#a od ovi veliki #radova ! ti% najraniji% vre%eni%a "one.to variraleF naj!tje/ajniji s! %e/;! nji?%a bili Rkoristi%o nji ova kasnija, #r4ka i%enaS Me%3is, Her%o"olis, Krokodilo"olis, 'edera, Ysna, Yd3! i Helio"olis, (+rad s!n/a,, koji je ranije bio "oznat kao #rad On8 )redi.nji% se tren!tko% teolo#ije, koja je vladala ! ovi% #radovi%a, s%atrao onaj ("rvi tren!tak, ! "ovijesti, kada je iz vodeno# kaosa izronio %ale.an "rvi oto4i ili bre1!ljak, "lodan i s"re%an da "od!"re 1ivot8 U Helio"olis! i Her%o"olis!, onaj d! koji je zaiskrio

1ivot i !nio red ! kaos, bio je bo# s!n/a Re R"oznat i kao RaS, dok je ! najvee% #rad!, Me%3is!, identi3i/iran kao 2tar, bo# ze%lje8 U oba se sl!4aja s%atralo, da je s"oznao vlastit! svijest ! tren!tk!, kada je !zrokovao izvirivanje ono# "rvo# oto4ia iz divlji voda8 *ako je Re T 2tar "ostao izvor svi %aterijalni dobara, koja s! Y#i"ani !1ivali, te s! se !"ravo nje%! "osveivale sve vrste !%jet?nosti, izvori osnovni vje.tina i, va1no ? %isterij #raditeljstva8 99X ;I 99= G8 G8 8 888;8 ;88 8;8 !8; bio (sin bo1ji,, koji je ! tren!tk! s%rti "ostajao jedno sa svoji% o/e%, da bi "ostao bo# na neb!8 2ri4a o bo#! Oziris! #ovori, kako je za"o4eo ovaj kr!# bo#ova i nji ovi sinovaE 0o1i/a neba, &!t, i%ala je "etero dje/e, od koji je najstariji bio Oziris, koji je i sa% bio i 4ovjek, i bo#8 Kako je ! staro% Y#i"t! "ostojao obi4aj, nje#ova %! je sestra "ostala s!"r!#o%F i%e joj je bilo Izis8 Uz "o%o svoje desne r!ke, bo#a *ota, ze%ljo% je vladao %!dro, a narod je na"redovao8 Med!ti%, nje#ov brat )et %! je zavidio na !s"je !, "a #a je !bio, rasko%adav.i %! zati% tijelo na dijelove, razba/av.i i ! razli4ite dijelove &ila8 Izis je bila o4ajna naro4ito sto#a, .to Oziris nije ostavio nasljednikaF a to bi zna4ilo, da e )etova zloa biti na#radena "ravo% da zavlada ze%ljo%8 &o, Izis se nije "redavala lakoF "rona.la je dijelove Ozirisova tijela, te #a je %a#ijo% sastavila, i ! "osljednje% kratko% tren!tk! !da n!la 1ivot ! svo#a brata8 -ati% je nale#la na nje#ov bo1anski 3al!s, i Ozirisovo je sje%e !.lo ! nj!8 &a"!.taj!i Izis, koja je sad o4ekivala nje#ovo dijete, Oziris se s"ojio sa zvijezda%a, #dje je zavladao kraljevstvo% %rtvi 8 Izis je rodila sina, koje# je nazvala Hor!sF on je odrastao kao "rin/ Y#i"ta, i zati% izazvao !boji/! svo# o/a na dvoboj8 U kona4no% okr.aj!, Hor!s je !s"io odrezati )et! testise, no i sa% je iz#!bio jedno oko8 )%atralo se, da je %ladi Hor!s i"ak iz bitke iza.ao kao "objednik, i tako "ostao "rvi kralj8 A od to# doba, svaki se kralj s%atrao %ladi% bo#o% Hor!so%, koji ! tren!tk! svoje s%rti "ostaje Oziris, a nje#ov sin ? novi Hor!s8 )tabilnost dvij! z;%alja +ornji i 'onji Y#i"at !jedinili s! se ! jedno kraljevstvo "rije ot"rilike PABB #odina8 &e zna%o, s koji% se te.koa%a ovaj narod borio "rije to;; vre%ena ? ! doba, dok s! jo. bo#ovi 1ivjeli %e/;! nji%a, no, od sa%oaa se "o4etka !jedinjenje s%atralo a"sol!tno sredi.nji% do#a?daje% za dobrobit ove bi"artitne dr1ave8 Iz#radnjo% "ira%ida Y#i"ani s! is"!njavali iste one "otrebe, na koje s%o nai.li i kod s!%ersko# naroda, dok je #radio st!"njevite zi#!rate ? bile s! to !%jetne "lanine, koje s! kralj! i sveeni/i%a trebale "o%oi, da do"r! do bo#ova8 &o, jo. %no#o stariji od "ira%ida lAB 9;UR99 ;Cl ;V9;+LVi99 !v;vv!8 2rije !jedinjenja, svaka je od ze%alja i%ala svoj #lavni st!", koji je "ovezivao njeno# kralja i sveenstvo s nji ovi% bo#ovi%a8 Cini se raz!%ni% "ret"ostaviti, da s! ? kada s! +ornji i 'onji Y#i"at "ostali dva kraljevstva ! jedno%e, oba ova st!"a bila zadr1ana8 )vaki je st!" bio d! ovna s"ona iz%ed! neba i ze%lje, a Y#i"ani%a je bio "otre?ban novi teolo.ki okvir, koji bi izrazio odnos iz%ed! nji ova novo?nastalo# trojstva ? dvije ze%lje, i jedno# neba8 U staro% #rad! Ann!! Rkoji se kasnije ! 0ibliji nazivao On, a kod +rka ? Helio"olisS, "ostojao je o#ro%an sveti st!", koji se i sa% zvao Ann! ? najvjerojatnije je dobio naziv "o sa%o%e #rad!8 Ovo je, vjer!?je%o, bio Veliki )t!" 'onje# Y#i"ta, a ! doba !jedinjenja, nje#ov s!"rotstavljeni dio ! +ornje% Y#i"t! nalazio se ! #rad! &ek eb!8

Kasniji #rad *eba, a zati% "oznat i kao (]aset,, svoj je st!" nazivao (IZn! ) e%a,, .to je zna4ilo (J!1ni )t!",8 Analizo% kasniji e#i"atski vjerovanja i obreda, do.li s%o do !vjerenja, da s! ovi sveti st!"ovi "ostali 3izi4ke %ani3esta/ije !jedi?njenja8 )i%boliziraj!i "ovezivanje ze%alja !n!tar jedno#a kraljev?stva, dva s! se st!"a s%atrala !jedinjeni%a za valj!j!i nebesko% l!k!, koji je iz#radila bo1i/a neba ? &!t, "a tako ova tri dijela ar i?tektonski oblik!j! !lazna vrata8 ) jedni% st!"o% na j!#!, a dr!#i% na sjever!, naravno da je otvor #ledao na istok, kako bi "ozdravio izranjanje s!n/a8 2o na.e% je %i.ljenj! ovo "redstavljalo i stabilnost, i tako d!#o dok e oba ova st!"a stajati nedirn!ti, kraljevstvo dvij! ze%alja e na"redovati8 2rona.li s%o, i kao zna4ajno 1eli%o na#lasiti, da se e#i"atski ijero#li3 za ozna4avanje dvij! ze%alja nazivao (ta!i,, .to bi se o"isalo kao dva st!"a okren!ta istok!, s to4ka%a koje ozna4avaj! s%jer izlazee#a s!n/a8 ;i Okren!t "re%a d! ovni% !lazni% vrati%a s istoka, desni st!" je bio onaj iz 'onje# Y#i"ta, .to bi od#ovaralo %asonsko% desno% st!"! 8 Jakin!, koji "redstavlja (!s"ostavljanje,8 &e obja.njava se tijeko% F D 9A9 88 r v ! 8 ?d d ije ze%lje8 2re%a e#i"atsko% %it!, bilo je to %jesto #dje je svijet i "o4eo svoje "ostojanje iz kaosa nazvano#a &!n, "a bi, ! sklad! s ti%, akin, "redstavljao ni.ta %anje, no ? !s"ostavljanje svijeta8 -a Y#i"ane je lijevi st!" obilje1avao "ovezanost +ornje# Y#i"ta ebo%, a ! %asonsko% se obred! on identi3i/ira kao (0oaz,, "ri %! se ka1e da "redstavlja (sna#!, ili da je ! nje%! sna#a,8 Kako %o "okazati ! sljedee% "o#lavlj!, do ove je aso/ija/ije do.lo, kada , ! vrije%e najvee "otrebe ? dok je 'onji Y#i"at bio "rivre%eno #!bljen zbo# ja4e#a ne"rijatelja, ze%lja +ornji Y#i"at "okazala lik! sna#!8 Masonerija tvrdi, da !jedinjavanje dvaj! st!"ova "redstavlja tabilnost,, a !o"e ne%a s!%nje ! to, da ova rije4 o"is!je i .to s! i"ani to#a doba !istin! osjeali8 Jer, tako d!#o dok s! oba st!"a dirn!ta, kraljevstvo dvij! ze%alja e na"redovati8 Ova te%a o snazi o# !jedinjavanja dvaj! st!"ova bila je, vjer!je%o, "o4etak kon/e"ta ji s!, ! %no#i% obli/i%a, "ri vatile i kasnije k!lt!re, !klj!4!j!i i idove, a na kraj! i ? %asonerija8 2ro!4avaj!i "ovijest Y#i"ta, !brzo s%o nai.li na ideal, koji je bio sol!tno sredi.nji ! nji ovoj /iviliza/ijiF bio je to kon/e"t zvan aDat8 U svjetl! na.i istra1ivanja, %o1ete sa%o za%isliti na.e za"re?.tenje i !zb!/Jenje, koje s%o osjetili, kada s%o "rona.li sljede! 3ini/ij!E (Ono, .to je karakteriziralo Y#i"at, bila je "otreba za redo%8 Y#i"atska reli#iozna !vjerenja nis! i%ala neki d!blji eti4ki sadr1aj, no ! "rakti4ni% stvara%a o"enito se "riznavalo da je "ravda ? toliko 3!nda%entalno dobro, da je dio "rirodno# "oretka stvari8 Faraonova "rise#a vezir!, "riliko% st!"anja na vlast, to je ! "ot"!nosti razjasnilaF rije4, koja se "ri to%e koristi ? MaDat, ozna4avala je ne.to sadr1ajnije od "o.tenja8 Izvorno je ova rije4 bila 3izikalni "oja%F "od njo% se %islilo na razin!, !re/;en! i si%etri4n!, kao kod tlo/rta za te%elje ra%a8 Kasnije je do.lo do to#a, da zna4i is"ravnost, istin! i "ravd!8 , 9 b Faraoni ratni/i J999v 9 8;a] ! %vvv!888 ;8

sebe s%atra "osebni% s!stavo% %oralnosti, zasnovani% na bratskoj lj!bavi, oslobo/Jenj! i istini8 &ovo"e4eno% se %ason! ka1e, da s! 4estitost i "o.tenje si#!rni i !vjerljivi zna/i, "o koji%a se "re"oznaje svaki %ason8 Masonerija nije reli#ija, isto kao .to niti kon/e"t MaData nije bio inte#ralni dio neke teolo.ke str!kt!re ili le#ende8 Oboje s! "ra#%a?ti4na "oi%anja !vjerenja, da nastavljanje /iviliza/ije i dr!.tveni na?"redak "o4ivaj! na s"osobnosti "ojedin/a da (4ini dr!#i%a ono, .to bi 1elio da 4ine nje%!,8 Cinjeni/a, da oba kon/e"ta koriste na/rt i zdanje ra%a kao "ri%jer, te "ri%je!j!, da bi o" o/;enje %e/;! lj!di%a trebalo biti na razini i "o.teno, si#!rno je vi.e od sl!4ajnosti8 Rijetko se ! bilo koje% dr!.tv! %o1e "ronai %oralni kodeks koji bi "ostojao izvan reli#iozno#a s!stava, "a treba biti "o.ten i rei, da MaD at i %asonerija, ka%en "o ka%en, razin! "o razin!, #rade ideje, iz koji bi i %oderan svijet %o#ao na!4iti %no#o to#a8 Kako s%o "o4eli !istin! sve vi.e i vi.e /ijeniti sna#e i lje"ote MaData, sve vi.e s%o istodobno osjeali, i koliko je %asonstvo ? ! svo% sada.nje% oblik! ? nje#ov slabi "oto%ak, ako bi se %o#lo tako rei8 Mo1da se lj!di ! Velikoj Lo1i identi3i/iraj! s "ravi% vrijednos?ti%a, koje bez s!%nje "ostoje !n!tar slobodno# zidarstva, no #otovo se boji%o rei da, "re%a na.e% isk!stv!, oni nekoliko dra#o/jeni sastanaka %asona ne%a klj!4 za so/ijalno bla#ostanje, s koji% se oni "ovez!j!8 U na.e% %oderno%, za"adnja4ko% svijet!, one "ristojne lj!dske vrijednosti, kakve s! sa1aljenje i sa%ilost ? za%jenj!j! se reli#ijo%, i 4esto se o"is!j! kao (kr.anske vrijednosti,, .to je velika sra%ota8 Mno#i kr.ani s!, naravno, dobri i velikod!.ni lj!di, no 1eljeli bis%o s!#erirati da to i%a vi.e veze s nji ovo% osobno% d! ovno.!, no za tjevi%a koje "red nji "ostavlja reli#ija8 I obrn!to ? neka od naj!1asniji , nelj!dski djela ! "ovijesti bila s! izvr.ena !"ravo ! i%e kr.anstva8 I dok raz%atra%o %oderni ekvivalent MaData, ne %o1e%o si "o%oi, a da ne "ri%ijeti%o, kako %no#i so/ijalisti i ko%!nisti o sebi %isle kao o ne?teolo.ki ras"olo1eni% lj!di%a, koji s! i"ak ! "otrazi za lj!dski% dobrota%a i jednako.!8 Ako tako %isle, ! kriv! s!8 Kao i reli#ija, i nji ovo !vjerenje za tijeva "ovezanost s odre/Jeno% %etodolo#ijo% "redna#ra/Jivanja nji ove (dobrote, za ono, .to radeF 9AQ ? ? ?? 88 (88( 88 aaa %!, !! !nv C,a;9@9999V dr!.tvo ikada dose#ne svoj .iroko zasnovani objekt jednakosti i stabilnosti, tek e tada kona4no iznova otkriti MaDat8 A ako %oderni in1enjeri jo. razbijaj! #lave nad vje.tina%a, koji%a s! ovladali #radi?telji "ira%ida, .to li tek o ovakvo% kon/e"t! %isle na.i znanstveni/i, koji se bave dr!.tvo%O 'o sada s%o s vatili, da bi bilo te.ko os"oravati tvrdnj! o vezi iz%ed! %asonski vrijednosti i vrijednosti MaData8 &aravno, netko bi %o#ao !stvrditi, da je %asonerija z#odna iz%i.ljotina seda%naesto# stoljea, koja se stilizirala na kon/e"t! MaData8 &o, zna%o da ovaj ar#!?%ent ne bi izdr1ao "ri%jedb! ? da se e#i"atski ijero#li3i nis! %o#li raz!%jeti tako d!#o, dok se nis! !s"jeli de.i3rirati za valj!j!i otkri! Rosetta ka%ena, na koje% se "rona.ao "rijevod neki ijero#li3a na #r4kiF to se, "ak, do#odilo "!ni stotin! #odina nakon .to je Velika Lo1a Yn#leske bila !te%eljena8 'akle, "rije to#a o4ito nije bilo na4ina, da %asonerija sazna za MaDat, kako bi se oblikovala "re%a nje%!8 )tari s%o Y#i"at !"oznali kao /iviliza/ij!, koja je "ro"ovijedala na4ela, .to s%o i "oznavali iz obreda slobodno#a zidarstva, i za koj! se takoder 4inilo da je koristila kon/e"t dvaj! st!"ova !n!tar svoje #radanske str!kt!re8 2ostojalo je i !bojstvo, i !skrsn!e, vezano !z "ri4! o Oziris!, no nije bilo nikakvi tra#ova koji bi nas doveli do ar itekta ra%a kralja )alo%ona, ili 4ak niti bilo koje# dr!#o# ra%a8 O4ito s%o trebali /iviliza/ij! stari Y#i"ana istra1iti d!blje, sa svi% njeni% "ojedinosti%a8

Y#i"ani s! "ro1ivjeli sva o#rani4enja sa%o"ronala1enja ! raz?doblj! svo#a nastajanja, "a s! ? "ri vativ.i sveob! vatn! idej! MaDat ? "ok!.avali iz#raditi novi "oredak ! svijet!, koji bi od#ovarao i lj!di%a i bo#ovi%a8 Cini se, da je i te%"era%ent e#i"atsko# naroda bio oblikovan ! to% d! ! toleran/ije i "rijateljstva8 U stara je vre%ena MaDat "ostao osnova zakonsko# s!stava, i !skoro se "od nji% raz!%i?jevao svaki oblik (is"ravnosti, ? od ravnote1e sve%ira i svi nebeski tijela, "a do 4asti i "o.tenja ! svakodnevno% 1ivot!8 U dr!.tv! staro# Y#i"ta, %isao i "riroda s! se s%atrali dvje%a strana%a iste stvarnostiF .to #od je bilo "ravilno ili ar%oni4no, s%atralo se %ani3esta/ijo% MaData8A ???GGGGGG ?D &onnan Co enE )vent!F kaos i svijet koji treba doi 9AW , K G; %asoneriji, ;a "ravo 9 na istra1ivanje sakriveni %isterija "rirode i znanosti te%elji se na bratstv! %asona, ili na "ostajanj! %asono% 'r!#o#a st!"nja8 2ri4a o )et! i Oziris!, koj! s%o ne.to ranije is"ri4ali, "okazala je lj!di%a Y#i"ta, da bo1ansko "ravilo o zakoniti% kraljevi%a ne %o1e biti "rekin!to, "a 4ak niti od sna#a razaranja i anar ije, koje je "red?stavljao )et8 Kon/e"t MaData "ostao je #lavno obilje1je dobri kralje?va, a stari za"isi "okaz!j!, da se o svako% kralj! ili 3araon! #ovoriloE (on to radi MaDat,, ili on je (za.titnik MaData,, ili (on 1ivi kroz MaDat,8 'r!.tveni "oredak i ravnote1a "ravde "roiza.li s! iz "oi%anja MaData, te od 1iv!e# bo#a Hor!sa ? tren!tno# kralja8 Vladalo je !vjerenje, da /iviliza/ija Y#i"ta %o1e "re1ivjeti jedino ? o4!vanje% bo1anske linije kraljeva8 Ovakvo je "redstavljanje MaData i kraljevske linije, kao neodvo?jive od nje#a, bilo izvanredan %e aniza% za izbje#avanje "ob!na i odr1avanje %onar ije8 Jer, ne sa%o .to je "ri vaanje% MaData bila osi#!rana "oliti4ka stabilnost ze%lje, ve se i /jelok!"ni na"redak naroda oslanjao na nje#a8 Ako s! lj!di 1ivjeli svoje 1ivote ! sklad! s MaDato%, bo#ovi bi osi#!rali, da &il nanese te #odine onoliko vode, koliko bi bilo dovolj?no za rast 1ita, da bi se narod "re ranio8 -a "re%alo, ili "revi.e vode ?krivi bi bili narod, i kralj8 [ivot kroz MaDat takoder je osi#!ravao i "objed! ! rat!8 &a ne"rijatelje ze%lje #ledalo se kao na sna#e kaosa, i s nji%a se i.lo ! borb! !z s"oznaj!, da bo#ovi "odr1avaj! dobre lj!de MaD ata8 &a kraj! se MaDat "o4eo do1ivljavati i kao ? bo1i/a8 Ona je bila kerka bo#a s!n/a Ra, i s nji% je "lovila nebo% ! 4a%/!, a #ovorilo se da 4esto stoji na d!#i, "rovjeravaj!i da li se i nadalje odr1ava istiniti i savr.eni "oredak8 0o1i/a MaDat bila je "rikazivana s nojevi% "ero% ! kosi, a sa svake joj je r!ke visio "o jedan (ank , Rkri1 1ivota, o"8"8S8 Ank je bio, i jo. !vijek jeste, si%bol 1ivota8 Iz#leda kao kri1, ali s #ornji% dijelo% razrezani% "o sredini i otvoreni%, tako da oblik!je oko, ili %o1da 4a%a/ ! oko%it! "olo1aj!8 'aljnje vrlo zna4ajno otkrie za nas je bilo, da je brat bo1i/e MaDat bio ? bo# Mjese/a, *ot, koji se 4esto "rikaz!je na d!#i 4a%/a bo#a Ra, od%a !z MaDat8 Jer, na.e se zani%anje za nje#a "ob!dilo, kada s%o 9AP GGG;88G888 8 8888;;8;,8, , ;U n;;a se #ovor!o da !tvr/;!je, .to je to Istina8 +ovorilo se i da je kralj, koji se bori "rotiv zla, dobar bo# ? nasljednik *ota8 2ostajanje kralje% Kako s%o "okazali, %asonerija i%a %no#o ele%enata koji s! vrlo e#i"atski ? od !"orabe "ira%ide, "a do oka bo#a A%on?Ra, no nitko ne bi vjerovao, da bi t! %o#la

"ostojati neka "ove1anost8 Istina, !s%ena tradi/ija %asona tvrdi, da s! %asonski obredi nastali "rije neki WBBB #odina, sa%o ? nitko ne vjer!je, da bi to %o#lo i biti tako8 &o, !z %o#!e "odrijetlo st!"ova od staro# Y#i"ta, te identi4n! "rirod! MaData, naravno ? %i sa%i s%o "o4eli vjerovati, da ta veza i"ak %ora "ostojati8 2o4etno %jesto za tra1enje daljnji dokaza za sli4nost ! obredi%a trebale s! na% sto#a "ostati /ere%onije, koji%a s! se "odvr#avali kralj, i nje#ovi dvorjani8 Kad bi vladar dvij! ze%alja !%ro, on bi "ostajao Oziris, a nje#ov bi se sin od%a "retvorio ! Hor!sa, i ? novo#a kralja8 Ako kralj ne bi i%ao sinova, %o#lo se "ovjeriti bo#ovi%a da rije.e "roble%8 Me/;!ti%, vjer!je%o da s! 4lanovi (kraljevske Lo1e, bili oni, koji s! donosili odl!k!, i jedno% kada je ini/ija/ija novo#a (#os"odara, bila dovr.ena, Hor!s se vi.e za sva vre%ena nije trebao bojati konk!ren/ije8 *akav se jedan sl!4aj do#odio 9PBW8 #odine "r8 K8, nakon s%rti *!t%ozisa II8 On je i%ao kerk! koj! %! je rodila nje#ova 1ena, Hat.e"s!t, a nje#ov! jedino% sin! je %ajka bila konk!bina, i%eno% Rsis8 Ovaj je dje4ak !s"io "ostati *!t%ozis III, !z .to je vezana neobi4na "ri4a, kako je bo# A%on odabrao !"ravo nje#a za novo# vladara dvij! ze%alja8 'ok je jo. bio dje4ak, "ri"re%ali s! #a za zvanje sveenika, "a je 4esto odlazio ! veliki ra%, koji je %ajstor ;raditel j Ineni "odi#ao za nje#ovo# djeda8 Jedno# je dana bio nazo4an, kad je nje#ov ota/ "rinosio 1rtv! A%on!, "a s! bo#a donijeli ! "redvoije ra%a8 &osili s! #a na ra%eni%a, !okolo 4itavo#a ra%a, ! !kra.eno% kov4e#!, s%je.teno% !n!tar 4a%/a8 'je4ak se "re%a "ro"isi%a "oklonio bo#!, is"r!1iv.i se "o tl! zatvoreni o4ij!, no kada je ov4e# s bo#o% "rolazio "okraj nje#a, bo# "risili "ro/esij! da zastane, i to ti%e, .to je "oveao svoj! te1in!, "a s! #a zakratko trebali 9A> "ostane b!d!i Hor!s8 Ova "ri4a ! sebi nosi veliki sli4nosti s obredi%a koji se "ri"is!j! Ja vi, jer s! i nje#a Izrael/i nosili ! kov4e#! Rnje#ov (4a%a/,S8 Ovo nas je natjeralo, da iznova zaviri%o ! Knji#! Izlaska, no ovaj "!t ! novo% svjetl! ? "o4eli s%o !vidati, koliko e#i"atsko# ! sebi sadr1i 4itava "ri4a o Mojsij! i nje#ovi% Izrael/i%a8 2o na.e% %i.ljenj!, /ere%onija kr!nidbe novo# Hor!sa Rnovo# b!d!e# kraljaS %orala je biti istovre%eno ? i "o#rebna /ere%onija za novo# Ozirisa R!%rlo# kraljaS8 Ovi s! do#adaji bili %ed!sobno tajno "ovezani, i nazo4an i% je bio sa%o !1i kr!# lj!di, vrlo visoki dosto?janstvenika? Velika Lo1aO *o je o4ito !klj!4ivalo visoke sveenike, te %!.ke 4lanove naj!1e obitelji, no %o#li s! biti !klj!4eni i %ajstori #raditelji, stariji "isari i vojskovode8 )a%a "o#rebna sve4anost nije bila o"isana, no !s"io se rekonstr!irati veliki dio "ost!"ka, koji je oslikao vrlo jasan "rizor8 )%atrali s%o zna4ajni%, da s! st!"anje na "rijestolje i kr!nidba bila dva "osve odvojena do#adaja8 )t!"anje na "rijestolje !obi4ajeno se odvijalo "ri "rvo% svjetl!, jedan dan nakon s%rti staro#a kralja, no kr!nidba se slavila ! neko znatno kasnije vrije%e8 Us"rkos o".irni% za"isi%a koje s! na% Y#i"ani ostavili, nije "ronaden /jelovit o"is svi /ere%onija, .to %o1e s!#erirati da s! se nji ovi va1ni dijelovi, kao naro4iti tajni obred, odvijali !n!tar %ale #r!"e, i to sa%o ! #ovorno% oblik!8 2oznato je, da se obred "ostajanja kralje% odvijao ! "ira%idi Unasa8 Kao i ! %asonsko% ra%!, stro"ovi s! ! svi% "rostorija%a "redstavljali nebo, i bili oslikani zvijezda%a8 O"enito je "ri vaen stav, da se /ere%onija slavila ! "osljednjoj noi "!no# %jese/aF "o4i?njala bi sa za"adanje% s!n/a, i nastavila se /ijel! no, sve do izlaska s!n/a,Q 4e%! je svr a bila obred !skrsn!a, koji% se %rtvi kralj izjed?na4avao s Oziriso%8W Cere%onije !skrsn!a nis! bile rezervirane za kraljev! s%rt, ve na"rotivF no, 4ini se da s! to bili do#adaji, koji s! se 4esto odvijali ! ra%ovi%a ? #robni/a%a8s )%atralo se, da s! to bili

?; J8 )"ie#elE Obred tt8skr8sn!a 3;ira%ide Unas ; J8 )"ie#elE O re/l !skrsn!ea "irarnide Una8s )8 H8 HookeE Kraljevski obre/3i Y#i"la 9Af G, rG ,88 88v ;;; %; se do"!sti !i ! (tajne i %isterije,, "reno.ene !s%eno% "redajo% jo. od vre%ena bo#ova8 Jasno je, da bi ovakve tajne, "o de3ini/iji, za tijevale (tajno dr!.tvo, ?"rivile#iran! #r!"!, koja se oblikovala izvan dr!.tva8 *akva bi #r!"a trebala i%ati /ere%onij! "rist!"anja ! nj!F niti jedna stara, a niti %o?derna elitisti4ka instit!/ija nije nikada bila bez /ere%onije "rela1enja s jedne 4asti na dr!#!, i "rist!"anja jo. !1oj #r!"i8 &a obred! kr!nidbel"o#reba, stari je kralj !skrsavao kao novi, i dokazivao da je od#ovaraj!i kandidat, "!t!j!i o"se#o% 4itave ze%lje8> *o je bio !istin! si%boli4ni 4in, kada se taj novi kralj "ronosio !okr!# "rostorije ra%a, kako bi se nazo4ni%a ? ! koje s! se !brajali i bo# Ra, te nje#ov #lavni "o%a#a4 ? "okazao kao dostajan kandidat8 U %asonskoj /ere%oniji, novi 4lan %ora takoder biti s"roveden !okr!# ra%a, kako bi se svi%a "redstavio kao dostojan kandidat8 'a bi se obi.le sve to4ke svijeta, on se "redstavlja na j!#!, za"ad!, i kona4no ? na istok!8 2rvi je %ladi 4!var, za koje#a se ka1e da "red?stavlja Mjese/ R*ot je bio bo# Mjese/aS, sljedei je stariji 4!var, koji "redstavlja )!n/e RRa je bio bo# )!n/aS, a na kraj! dolazi Veliki Me?.tar, za koje#a se %o1e rei da "redstavlja !zdi#n!to# Ozirisa8 Kao i stari Y#i"ani, i %asoni svoje /ere%onije izvode ? no!8 )li4nosti s! o4i#ledne, no kakav s%o i%ali dokaz o to%e, da je tada !o"e "ostojalo ikakvo tajno dr!.tvo, a jo. vi.e ? da s! se na4ela obreda kr!nidbe "ro.irila sve do ini/ija/ije novi 4lanovaO I%a %no#o za"isa, koji s"o%inj! "ostojanje odabrani #r!"a, 4ije je 4lanstvo "r!1alo %o#!nost s"oznaje tajni stvari8 -a"is na jedni% vrati%a, koja se danas nalaze ! %!zej! Kaira, na"isao je netko, tko je istovre%eno bio iznenaden, ali i "o4a.en ti%e, .to je "ri%ljen ! !sk! #r!"! kralja *etija8 &a vrati%a stojiE ('anas, ! "ris!tnosti sina bo#a RaF *etija, koji 1ivi za!vijekF visoko# sveenika bo#a 2tara, ko#a kralj 4asti vi.e od bilo koje# dr!#o#a sl!#e, kao %ajstora tajni stvari svako#a "osla, koji bi nje#ovo veli4anstvo "o1eljelo izvr.itiF !%ilo?stivlj!j!i sr/e svo#a #os"odara svaki dan, visoki sveenik )8 H8 HookeE Kraljevski obredi Y#i"ta ll+C+T8lCVl R;!/;/vJn8bnb bLL:LC;/ 8] rZ8 r 8888? a %e nje#avo; veli4anstvo odlikovalo, nje#ovo je veli4anstvo izradilo da !de% ! "rv! "rostorij!, da ras"oredi% lj!de za nje#a svako#a na svoje %jestoF #dje sa% "rona.ao "!t8 &ikada ne.to sli4no nije bilo !4injeno bilo koje%! sl!zi, osi% %eni, od bilo koje#a vladara, jer %e nje#ovo veli4anstvo voljelo vi.e, no bilo koje#a dr!#o# sl!#!F jer sa% ja bio odlikovan ! nje#ov! sr/!8 0io sa% koristan ! nazo4nosti nje#ova veli4anstva, "rona.ao sa% "!t ! svakoj tajnoj stvari s!da, bio sa% i odlikovan ! nazo4nosti nje#ova veli4anstva8, Ova je osoba o4ito osjeala, koliko je visoko odlikovana !lasko% ! tako odabran! #r!"!, te da je njen !lazak toliko neobi4an za neko#a njena stat!sa, .to na% kaz!je, da ? dok s! visoke li4nosti vjerojatno i%ale "ravo na 4lanstvo, kralj, a %o1da i jo. "oneko, i%ao je "ravo da ! #r!"! !vede i lj!de, koje sa% odabere8 Y#i"tolozi nis! nikad "rona.li obja.njenje za izraz ("rona.ao sa% "!t, koji se odnosi na tajne stvari, no %i bis%o to %o#li "rot!%a4iti tako, da je bio !"!en ! tajne s"oznaje, koje s! %! nakon to#a "ostale ? i na4ino% 1ivota8 Va1no je "risjetiti se, da s! eseni i Jer!zale%ska /rkva koristili isti "oja% za "ridr1avanje svo#a -akona8

'r!#i o"is se odnosi na ne"oznata #raditelja, koji je takoder bio 4lan tajne #r!"e kralja *etijaE "U4inio sa% to tako, da %e nje#ovo veli4anstvo "o valilo z bo# to#a888 R&je#ovo je veli4anstvo o%o#!ilo da ja !de%S ! "rvze "rostorij! i da "ostane% 4lan s!verenova s!da888 &je#ovo veli4anstvo %e "oslalo da vodi% radove ! ka?? ra%!888 i ! ka%enolorn *roje888 izradio sa% !lazna vrata, vodei radove8 , Odabrali s%o "rijevod iz devetnaesto# stoljea, ! koje% se "od ("rvo% "rostorijo%, "odraz!%ijevala kraljeva osobna dvoranaF no, tada se to ne !kla"a ! (s!verenov s!d,, koji "ret"ostavlja /jelin! "a?la4e8 Mo1da bi se to s vi.e s%isla %o#lo izraziti ovakoE (&je#ovo je veli4anstvo o%o#!ilo, da !de% ! kraljevsk! "rostorij! zabranjena "rist!"a, kako bi %o#ao "ostati 4lan kraljeve elite8, 9AX ; 9A= 8, 88 ; v 8 ? dstavljalo najvi.! razin! zabave za 4ovjekaF no, za 4ovjeka koji je Zre%eno bio i bo# Hor!s, "ostojao je "oseban do#adaj ? "ostajanje lje%8 0ila je to izni%no va1na "rilika, koja je "rikazivala ne"rekidno rezivanje dvij! ze%alja, te na"redak i stabilnost, ! koji%a s! obje vale8 Me/;!ti%, iz%ed! s%rti staro#a kralja i "otvrde novo#a, "osto?i je jedna o"asna to4ka ? ostajala bi %o#!nost i "rilika za "ob!n!8 Y#i"tolo# H8 ]8 Fair%an je to raz%atrao ovakoE ()asvi% je o4ito, da se ! jedno% tren!tk! "ostajanja kra?lje%, bilo "ri je#ov! odabir! ili kr!nidbi, do#at;alo ne.to, .to je osi#!ravalo nje#ov! zakonitost, .to je a!to%atski I razor!1avalo o"ozi/ij!, te tra1ilo i dobivalo lojalnost, i isto?vre%eno nje#a sa%o#a 4inilo bo#o%, te #a "ovezivalo II izravno s "ro.lo.! Y#i"ta8 ,; Ovo je o"enito "ro.ireni stav, no do sada nis! nadeni nikakvi ;"e/i3i4ni dokazi, koji bi osvijetlili taj klj!4ni tren!tak !n!tar sa%e ;ere%onije8 U svjetl! na.i .iri istra1ivanja, do.li s%o na idej! nove Eeorije o "osebnoj "rirodi /ere%onije "ostajanja kralje% ! staro%e Y#i"t!8 -a "o4etak, !kratko e%o "re#ledati sve ono, .to na% je do sada ;ostalo "oznato o "ost!"k! "ostajanja kralje%E Kr!nidba se odvijala ! dva st!"nja8 2rvi je !klj!4ivao "o%azanje i Ze4ano !vo/;enje ! sl!1b! s /ere%onijalni% lan/e% i sve4ano% odje?Eo%, kao i s "rikazivanje% ank a Rsi%bola 1ivotaS i 4etiri kiti/e Fvijea8 U dr!#o% s! st!"nj! "rikazana kraljevska obilje1ja, i #lavni bi ;bred za"o4eo8 &je#ov najva1niji dio bilo je "otvrdivanje !jedinjenosti ivij! ze%alja, te sve4ano !vodenje novo# kralja "rikazivanje% dvij! ;idljivo razli4iti kr!na i kraljevsko# zna%enja8 &ikada se nije otkrilo, i koje% je dijel! ove /ere%onije kralj "ostajao ? i bo#o%8# Mi bis%o s!#erirali, da je taj sredi.nji i klj!4ni tren!tak "ostajanja Fralje% !klj!4ivao i "!tovanje kandidata do zvijezda, kako bi #a lr!.tvo bo#ova "ri%ilo kao svo# 4lana, te bi to% "riliko% i "ostajao H8 ]8 Fair%anE Kraljev8ski obredi ! Y#i"t! H8 ]8 Fair%anE Kraljevski o redi ! Y#i"t! kralj zajedno kren!li do sazvije1da OrionaF jedan sto#a, da bi i ostao ! svo% novo% nebesko% do%!, a dr!#i ? da bi se vratio, i za"o4eo vladati ze%ljo% lj!di8 &ovi kralj bi ! to% tren!tk! bio "odvr#n!t (s%rti, "o%o! na"itka, koji bi %! dao visoki sveenik, okr!1en naj!1o% #r!"o% oni , koji s! 4!vali kraljevske tajne8 Ova bi dro#a bila al!/ino#ena, i "ola#ano bi #a dovodila ! katatoni4no stanje, "ri 4e%! bi tijelo novo# kralja bilo sasvi% ne"okretno, kao da je !istin! ? %rtav8 Kako bi noni sati "rolazili, na"itak bi "restao djelovati, i novi %ladi Hor!s bi se vratio sa svo#a "!tovanja, iz dr!.tva bo#ova i "ro.li e#i"atski kraljeva8 &je#ov bi se "ovratak

"a1ljivo izra4!nao tako, da bi se novi kralj "rizvao svijesti to4no ! tren!tk!, kad bi se na orizont! "o4ela "ojavljivati j!tarnja zvijezda8 Od to# tren!tka, niti jedan obi4an s%rt?nik ne bi se !s!dio niti "o%isliti, da !z!r"ira nje#ov! %o, bo1anski %! "redan! na savjet! bo#ova, #ore na neb!8 Kada bi 4lanovi kra?ljevske elite, (4!vari tajni,, odl!4ili ? ko%e dodijeliti taj !zvi.eni i jedinstverii st!"anj Hor!sa, vrije%e za bilo kakv! %o#!! "ojav! konk!ren/ije bi "ro.lo8 Ova lo#i4ka teorija od#ovara svi% akade%ski% kriteriji%a za ne"oznati dio /ere%onije, koji bi novo# kralja "retvorio ! nedodirljiv! osob!8 Ovaj bi "ro/esE 98 "ot"!no razor!1ao o"ozi/ij!, i osi#!rao "ot"!n! lojalnost A8 "retvorio novo# kralja ! bo#a Ro4ito se niti jedan s%rtnik ne bi !s!dio os"oravati nje#ov stat!sS Q8 "ovezao #a izravno s "ro.lo.! Y#i"ta Rjer je boravio ! dr!.tv! svi s "ro.li kraljevaS8 'okazivanje nedokazivo# 'a s%o !"ravo otkrili nov! "rostorij! ! jednoj od "ira%ida, i na njeni% zidovi%a "rona.li /jelovit o"is ovo# "ost!"ka "ostajanja kralje%, %o1da bis%o i%ali dovoljne dokaze za vein! akade%ika Rno, bez s!%nje, ne i sveS, da ov! teorij! "ri vate kao valjan!8 &o, to QB ;; 9Q9 88 88 ; ? ; G9? ??, 8;; ; ;888 ; 88 b!d!e%! kralj!, jer bi se ti%e otkrile i "ojedinosti obreda balza?%iranja, obavljeno# na %rtvo% kralj!8 ) obziro% na to, da ijero#li3i nis! zabilje1ili bilo .to o to%e, da je kandidat za kralja bio "odvr#n!t ("rivre%enoj s%rti, i "!tovao "re%a zvijezda%a, rekli bis%o, da je #lavni do#adaj ! obred! i"ak bio ? stvaranje Ozirisa, dok je nastajanje Hor!sa bilo tek !n!tar to#a8 &o, "ostoje neki vrlo jaki dokazi koji "od!"ir! na.! teorij!8 2rije no .to se !"!sti%o ! razlo#e, zbo# koji %isli%o da je ova teoicija to4na, 1eljeli bis%o vas "odsjetiti na na. dvostr!ki "rist!" istra1ivanji%a8 )lijedo% na.e# s!stava, %i niti ! jedno% tren!tk! nis%o zane%arivali bilo koje dokazane 4injeni/e, i !vijek s%o jasno !"ozoravali kada bi se radilo o na.i% osobni% na#a/;anji%a8 -a razlik! od %no#i novi ideja, koje isti4e%o ! ovoj knjizi, ne %o1e%o va% "odastrijeti dokaze za ovaj "ost!"ak "ostajanja kralje%, no radi se o teoriji, koja se ! /ijelosti !kla"a ! "raznin!, koja "ostoji ! "ozna?ti% dijelovi%a e#i"atsko# "ost!"ka "ostajanja kralje%, "ost!"ka, koji ,, je "od!"rt 4injeni/a%a, takvi%a ? kakve jes!8 *i i dokaz Mno#i Ij!di i%aj! doja%, da s! stari Y#i"ani #radili "ira%ide kao #robni/e svoji% 3araoni%a8 U stvari, doba ! koje% s! se "ira%ide #radile, bilo je !istin! kratko, "a e se %no#i 4itatelji iznenaditi kad i% ka1e%o, da je kralji/a Kleo"atra vre%enski bila bli1a te ni4ari%a sve%irski brodova, no #raditelji%a Velike 2ira%ide8 Jednako je tako daleko od si#!rno#, da je "rvenstvena svr a "ira%ida bila ? "r!1iti "osljednje !to4i.te %rtvi% kraljevi%a, jer se o "red%et! nji ovo# stvarno# zna4enja jo. !vijek na.iroko ras"ravlja8 Korisna bi bila i !s"oredba s katedralo% )v8 2avla, kojoj si#!rno nije svr a da b!de #robni/a )ir C risto" era ]rena, !s"rkos 4injeni/i, .to je ona %jesto nje#ovo# "osljednje# "o4ivali.ta8 +lavni izvor "odataka o obred! OzirisaTHor!sa sti#ao na% je iz stari za"isa, koji se nazivaj! (*ekstovi 2ira%ida,, a "ronadeni s! ! !n!tra.njosti "et "ira%ida kod )a\\are, ! blizini KairaF najzna4ajnija je "ira%ida kralja Unasa, koja datira iz kraja 2ete dinastije kraljeva8 Iako je to 4ini staro% oko WQBB #odina, ona je jo. !vijek jedna od 99JVJ, 9999J99 UU Jl88 OIUl V99V J8IVV ;,VUa!!8

2ro!4avanje ovi tekstova dovelo je do rekonstr!iranja neki ele%enata obreda, no nedostaje !"ravo ono, .to bi na% %o#lo najvi.e rei8= Ova rekonstr!k/ija o"is!je razli4ite dvorane, "ri"is!j!i isto?vre%eno "ojedini% obredi%a nji ova zna4enjaF dvorana za "oko"e "redstavlja ? "odze%ni svijet, "redvorje ? obzor ili nadze%ni svijet, a stro" ? nono nebo8 Lijes s tijelo% %rtvo# kralja donosio bi se ! dvoran! za "oko"e, #dje se obred i obavljao8 *ijelo bi se "olo1ilo ! sarko3a#, a 4lanovi kraljevske elite bi "rolazili "ored nje#a ! "re?dvorje, razbijaj!i "ri to% svaki "o dvije /rvene vaze8 Vjerovalo se, da tijeko% /ere%onije, 0a Rd!.aS %rtvo#a kralja na"!.ta tijelo i "relazi ! "odze%ni svijet R"rostorij! za "oko"eS, a zati% nastavlja svoj "!t "re%a nono% neb! i dose1e obzor, #dje se sastaje s +os"odaro% )ve#a8 -ati% bi se ovaj "ost!"ak "onavljao ! skraeno% oblik!8 -a ko#aO ? "itali s%o se8 Mo1da ? za kraljevsko# kandidataO &ajte1i as"ekt ovo# obja.njavanja tekstova iz "ira%ide Unasa bio je, .to je on ! sebi sadr1avao i dr!#i obred, koji se odvijao istovre%eno s #lavni%8 0io je to ti i obred, "ovezan s ne4i%, .to je bilo nalik !skrsn!!8l; Cini se, da se obavljao kao dio #ovorno# obreda, i to ! tren!tk!, kada bi s!dioni/i "relazili iz dvorane za "oko"e ! "redvorje, !z razbijanje /rveni vaza8 Jedino "on!/;eno obja.njenje za ovaj !s"oredni obred je bilo, da se on izvodio za +ornji Y#i"at, dok je onaj #ovorni bio na%ijenjen zna?4ajnije% od dvije ze%lje, 'onje% Y#i"t!8 Med!ti%, %i s%o se "itali nije li to %o1da bilo na%ijenjeno "reno.enj! "rivre%eno %rtvo# kraljevsko# kandidata, koji bi se zati% kao !skrsn!li iznova vratio ! svoje lj!dsko obli4je, "rije no .to e #robni/a biti za"e4aena8 2oznato je, da s! se iste /ere%onije izvodile ! identi4no% oblik! i ! dr!#i% razdoblji%a, "a %no#i str!4nja/i vjer!j!, da je ovaj obred znatno stariji i od najstarije zabilje1ene e#i"atske "ovijesti, za koj! se %isli da je nastala oko QABB8 #odine "rije Krista8 Molitva iz 5este dinastije RAQWP8?A9X98 "r8 K8S izra1ava d! stare e#i"atske teolo#ije, koja se iz#radila na te%elj! !skrisivanja %e/;! zvijezde, i odr1avanja stabilnosti na -e%ljiE : J8 )"ie#elE Obred !8skrsn!n "iratnide Utt/t8s ;;r J8 )"ie#elE Obre/l !8skrsn!/t "iratni/3e Unas 9QA ;; 9QQ 8 , 8 8 8 o G ;8;r 8,888,888 J 8,8888,88888 i e, 8ZJ ; radi. 8.to on oe da radi. %e/;! d! ovi%a, &e!ni.tivi% -vijezda%a8 *voj sin stoji na *vo% tron!, o"re%ljen tvoji% as"ekto%F on 1eli ono, .to ti 1eli. !4initi "rije vre%ena, nad #lavo% svako# 1ivo# "o nalo#! bo#a Ra, Veliko# 0o#aF on 4ini da raste 1itoll, "a ti%e %o1e "redstavljati *ebe8 Ho &, sav 1ivot i !"ravljanje nji%e dati s! *ebi, vje4nost je *voja, ka1e Ra8 *i o sebi #ovori. kada si "ri%io as"ekt bo#a, i *i velik! !%jetnost ti%e 4!va. %e/;! bo#ovi%a koji "ostoje ! dr1avi8 Ho &, tvoj 0a stoji %e/;! bo#ovi%a, %e/;! d! ovi%aF stra od ;ebe je ! nji ovi% sr/i%a8 Ho &, ovaj & stoji na *vo%e tron! nad #lava%a svi 1ivi F !1as od *ebe je ! nji ovi% sr/i%a8 *voje i%e, koje je na ze%lji, 1ivi, tvoje i%e, koje je na ze%lji, trajeF ono nee dok je vijeka nestati, ono nee biti !ni.teno, !vijek i za!vijek8 , Raz%otrite sad ti ! %olitv! za kraljevsko# kandidata, tik "rije no ;o e biti "odvr#n!t svojoj kratkoj "rividnoj s%rti, da bi "ro.ao kroz ;odze%ni svijet, i s!sreo se s "ro.li% kraljevi%a dvij! ze%aljaE ()ve%o#!i i vje4ni Ra, Ar itekt! i Vladar! )ve%ira, na 4iji s! stvarala4ki za tjev ! "o4etk! bile stvorene sve "rve stvari, rni slaba bia tvoje "rovidnosti skr!.eno te %oli%o da "o#leda. dolje na ovaj "oziv, ok!"ljeni ! tvoje )veto I%e, koji% %oli%o da nastavi. svoj bla#oslov A naro4ito te zaklinje%o, da "odijeli. svoj! %ilost ovo%

tvo% sl!zi, koji tra1i da s!djel!je s na%a ! tajna%a zvijezda8 Obdari #a takvo% sreo%, da ! tren!tk! s!/lenja ne "oklekne, ne#o da si#!rno sti#ne "od tvoj! za.tit!, te da se iz ta%ne doline sjena s%rti na kraj! !zdi#ne iz svoje #robni/e na "rijelaz!, da bi zasjao kao -vijezde, !vijek i za!vijek8 , Cini se, da se izvanredno !kla"a, zar neO 2a i"ak, ovdje se ne radi staro% e#i"atsko% obred!F to je %olitva, koja se 4ita "riliko% vre%onije *ree# %asonsko# st!"nja, "rije no .to e kandidat "roi ?????GG?-i/o ? %isli se na rane oblike 1itari/a (tajne zvijezda,, kako bis%o "otkrije"ili na. stav, dok je sve dr!#o ostalo ? neiz%ijenjeno8 A .to je onda s na#ovje.taje%, da se za (trans"ortiranje, novo# kralja do zvijezda i nazad koristila narkoti4ka dro#aO Kao .to s%o ve objasnili, ne%a to4no# za"isa, vezano# !z ovaj na"itak, kao .to ne%a niti /jelovito# o"isa obreda8 Cini se i raz!%ljivi%, da taj najzna4ajniji tren!tak obreda nije ostao ni#dje za"isan, jer nitko nije niti znao B 4e%! se to4no radiloF kandidat bi sa%o !zeo na"itak, ot"!tovao do zvijezda i vratio se nazad ? kao kralj i kao Hor!s8 )ve .to je 4itava nje#ova ze%aljska "ratnja trebala !4initi, bilo je ? da #a zast!"a ! dosadno% ad%inistrativno% !"ravljanj!, i ne "ostavlja nikakva "itanja o bo1anski% "oslovi%a, koji%a se kralj sada trebao "osvetiti8 )a% kralj je, bez s!%nje, i%ao vrlo neobi4ne snove "od !tje/aje% dro#e, no si#!rno je, da ni.ta od sve#a to#a nije niko%e otkrivao8 Ovakvi% je "ost!"ko% nje#ovo "ostajanje kralje% ostajalo izvan svake ras"rave, i "ostajalo bo1anski izbor bo#ova ? da !"ravo on b!de vladar dvij! ze%alja8 &arkoti4ke dro#e koristile s! se ! reli#iozni% /ere%onija%a #oto?vo svake od stari k!lt!ra, i iznenadilo bi, kad i tako na"redna k!lt!ra ? kakva je bila ona rani Y#i"ana, ne bi "osjedovala vrlo so3isti/irana znanja, koja bi se odnosila na nji ov! !"orab!8 2itanje nije ? je li %o#!e da s! oni koristili takve dro#eO 2itanje je ? zbo# 4e#a %i %isli%o, da i oni nis! !"otrebljavaliO O4ekivana %etoda za 4ovjeka da dose#ne nebo kroz s%rt bila je, da se iz#radi %ost ! 1ivot!, obi4no !z "o%o narkotika8 (2o#rebni %ost, veza iz%e/;! -e%lje i &eba, koj! lj!dska bia koriste da bi ko%!ni/irala sa bo#ovi%a, zajedni4ki je si%bol stari reli#iozni obi4aja8 U neko% s! tren!tk! da?leke "ro.losti ovakvi %ostovi bili ! o"oj !"orabi, no zbo# sve vee# srozavanja 4ovjeka, "ostajalo je sve te1e koristiti ovakve %ostove8 Lj!di %o#! takav %ost "rijei sa%o ! d! ! ? ili kao %rtve d!.e, ili ! stanj! ekstaze8 *akav "rijelaz bio bi "o"raen te.koa%aF nis! sve d!.e !s"ijevale, jer bi de%oni i 4!dovi8.ta %o#li o"sjedati one, koji nis! bili "ri"re%ljeni na od#ovaraj!i na4in8 )a%o oni (dobri, i !vje1bani, koji s! 9QP Ove ideje .a%aniz%a !kla"aj! se ! ono, .to zna%o o e#i"atski% Derovanji%a na svakoj od razina8 'e%oni s! se rastjerivali iz Oziri?va "rolaza #ovorni% %olitva%a, iako bi ! stvari taj "rolaz %o#ao iti sasvi% si#!ran iz dva razlo#a8 2rvo, on je 1ivio ! sklad! s MaDat, o zna4i, da je bio dobar 4ovjekF dr!#o, on je znao "!t jo. od "rijelaza ireko %osta, kad se "retvorio ! Hor!sa8 Mo1da se "rolazak novo# Eralja izvodio ! ti.ini sto#a, da se ne bi !zne%irili de%oni8 *ada bi 8ovi kralj %o#ao slijediti %rtvo# kralja "reko neba, !4ei "ri to% i "!t a "ovratak, i "!t koji e jedno% %orati na!4iti i sljedee# kralja, akon svoje vlastite s%rti8 *ek kasnije s%o "rona.li, da je Henri Frank3ort bio onaj, koji je tkrio, da s! obi4aji "onovno# radanja %rtvo# kralja bili "ovezani i bavljani !s"oredo s kr!nidbeni% obredi%a oko nje#ovo# nasljed?ika8lQ *o je "otvrdilo na. stav o dvostr!kosti

/ere%onije, za %rtvo# i iv!e# kralja8 &adalje, odlo%ak iz *ekstova 2ira%ida "okaz!je, da se ovi Hor!s s%atrao j!tarnjo% zvijezdo%, kada novi Oziris ka1eE (2o"lave neba 4ekaj! na svoji% %jesti%a na %ene, da "rije?/le% nji ovo% "o%oi do o#a Ra na obzor!888 )tajat ! %e;t/e nji%a, jer Mjese/ je %oj brat, a J!tarnja -vijezda %oj "oto%ak888 , 9W Vjer!je%o da s! Y#i"ani "ri vatili %no#o od teolo#ije i te nolo?ije iz tajni #raditelja #radova )!%era, te da s! )!%erani bili izni%no ;bro !"!eni ! !"orab! dro#a za reli#iozne svr e8 )ljedee "itanje, koje s%o trebali raz%otriti, bilo je ? jes! li ovi bredi !skrsn!a bili osi#!rani isklj!4ivo za kr!nidbe, ili ne8 Cini se, Q#ovor je ? ne, nis! bile8 2oznato je, da se do kraja staro# kraljevstva Vko A9X98 aodine "r8 K8S #odi.nje odr1avao neki oblik kraljevske ere%onije !skrsn!a, a kako je )rednje kraljevstvo na"redovalo, ;znato je, da se ovaj obred "o4eo "ri%jenjivati i na lj!de dobrotvore, Mir//a YliadeE 5an!%i8?a8arnE ar ai4ne te nike ekstaze Henri Frank3ortE Kr?aljevanje i bn#ovi Liak8stori 2irarni/R/r 9BBB?9 koji%a je ras"ola#ala kraljevska #r!"a8 J!tarnja zvijezda sja iznova )ad treba%o iznova "re#ledati vitalne ele%ente e#i"atske teolo#ije8 Kao .to s%o ve rekli, teolo#ija Y#i"ta se veliki% dijelo% razvila iz s!%eranski vjerovanja8 2a, i vi.e od to#a ? b!d!a 1idovska Ra ti%e i kr.anskaS vjerovanja nastala s! od e#i"atske teolo#ije, iz%ije.ane s kasniji% babilonski% verzija%a, do koji je do.lo iz isto# izvora8 Ve s%o nai.li na zajedni4k! identi3ika/ij! j!tarnje zvijezde, kao si%bola "onovno#a ra/;anja, i to ! esenskoj zajedni/i T Jer!zale%skoj /rkvi, i ! slobodno% zidarstv!F a sada s%o na ist! te%! "onovo nai.li ! staro% Y#i"t!8 *ekstovi 2ira%ida QPL, =A=, =QP i 9LBL #ovore o "oto%k! %rtvo# kralja RHor!s!S kao o j!tarnjoj zvijezdi8 -ani%ljivo je "ri%ijetiti, da e#i"atski ijero#li3 za j!tarnj! zvi?jezd! i%a za"ravo doslovno zna4enje (bo1ansko znanje,8 Ovo, 4ini se, "od!"ire na.! tez!, da se kandidat za kralja !zdizao do "olo1aja novo# kralja T Hor!sa tako, da bi dijelio tajne s bo#ovi%a ! ze%lji %rtvi , #dje je te velike tajne na!4io "rije "ovratka na -e%lj! kao j!tarnja zvijezda, razbijaj!i obzor !"ravo "rije izlaska s!n/a8 "k Hijero#li3 za J!tarnj! zvijezd! 'ok s%o se bavili ovi% dijelo% na.e# istra1ivanja, bila je objav?ljena nova knji#a, koja je tvrdila da ba/a novo svjetlo na svr ! "ira%ida, i to razra/;!j!i nji ov astrolo.ki nada n!t oblik8 Robert 0a!val i Adrian +ilbert istakli s! dobro obrazlo1en i istra1en sl!4aj, koji "okaz!je, da s! "ira%ide kod +ize na%jerno raz%je.tene tako, da i%aj! "olo1aj zvijezda ! Orionovo% sazvije1d!8lP Oni s! se tako/;er osvrn!li i na obrede, koji s! bili izvodeni ! st!"njeviti% zi#!rati%a Robert 0a!val i Adrian +ilbertE Misterij Oriona 9QL !v %! Z8%! vv;8%8! a%8v!, %%888 v r ; !va;!;8, !v Z:8s ov8 !vo% rvo Z, r!#i% "!tevi%a, "otvrdio je ono .to s%o %i "rona.li neovisno, i to adei !nazad, "o4ev od obreda %oderno# slobodno# zidarstva8 U Y#i"t!, novi kralj RHor!sS je j!tarnja zvijezda, koja se !s"inje kao i kod "odizanja slobodno# zidaraS iz "rivre%ene i 3i#!rativne %rti8 J!tarnja zvijezda, "od kojo% obi4no %isli%o na Vener!, "o4ela e "okazivati vrlo zna4ajno% s"ono% ! na.e% lan/!8

&o, %a kako zadivlj!j!e bile !s"oredbe s eseni%a i slobodni% zidari%a, koje s%o otkrili ! e#i"atski% obi4aji%a, ostajalo je i nadalje otvoreno jedno o4evidno "itanje8 2ostoji li "!t od ideala MaData, tajni e#i"atski kraljeva i obreda !skrsn!a, koji bi nas odveo do esenaO A da bis%o to otkrili, %orali s%o "obli1e zaviriti ! "ri4! o Oziris!8 &je#ova neobi4na s!dbina ? nje#ovo br!talno !bojstvo i tijelo, koje %! je rasko%adao brat )et, nakon 4e#a je !slijedilo !skrsn!e i !za.a.e %ed! zvijezde ? vrlo je jasan "ri%jer 1rtvovanja, i na#rade za tr"Rjenje8 Ozirisova je s!dbina "r!1ila nad! ni1i% slojevi%a dr!.tva, te "atnji dala d!blje zna4enje i s%isao8 K!lt o Oziris! "retvorio se ! dobro!dan "o#rebni k!lt, dost!"an i obi4no% Y#i"anin!8 I dok s! ostali bo#ovi ostajali !daljeni od nji ! svoji% ra%ovi%a, Ozirisa je svatko slavio "osv!da, zajedno s %jesni% bo#o%8;> 2ro%jenite (s!dbin!, ! (nje#ovo raza"injanje,, i %o#lo bi se raditi o ? Is!s! Krist!8 )ad s%o bili !vjereni, da e%o !s"jeti "ronai t! "ovezanost, za koj! s%o "ret"ostavljali da "ostoji8 &is%o trebali d!#o 4ekati, i ? ve s%o !s"jeli "ostaviti 4vrst! i"otez!8 Kako s%o se nalazili !sred "ro!4avanja sljedee# klj!4no# razdoblja e#i"atske "ovijesti, sredi.nji lik na.i istra1ivanja ? Hira% Abi3, sa% se "ojavio iz %a#l!.tine vre%ena, da bi se s!o4io s na%a8 -AKLJUCAK +otovo s%o sasvi% !vjereni ! to, da s! "rvi e#i"atski #raditelji bili "odrijetlo% iz )!%era, te da s! !"ravo ovi s!%eranski i%i#ranti Y#i"t! donijeli ? i te nolo#ij!, i teolo#ij!8 Cvat!a e#i"atska /ivili?za/ija ve je bila dobro razvijena oko Q9BB8 #odine "r8 K8, a dva %ir, Kao8s i )vijet koji treba doi tLVIVV9II+ llvvt;, :8!%o!rv% v88aa8888888 8;888 (; ?? ; stava "od jedni% bo1anski% vladaro% "ostajalo je sve zna4ajnije, .to je na.e istra1ivanje vi.e na"redovalo8 Kraljevo "ravo da vlada, te%eljilo se na "ri4i o !bojstv! Ozirisa, koje#a je !bio brat )et, koja o"is!je i kako je Izis "rik!"ila nje#ove dijelove da bi iznova obnovila nje#ovo tijelo, i zati% od nje#a dobila sina, Hor!sa8 Hor!s je "re!zeo kraljevstvo Y#i"at od )eta, i to nakon o#or4ene borbe8 &akon to#a, svaki se kralj s%atrao inkarna/ijo% Ho?r!saF ili, doslovno, (0o1ji% sino%,8 Kad bi kralj !%ro, on bi se s"ojio s Oziriso% R0o#o% O/e%S, i odlazio 1ivjeti ! kraljevstvo %rtvi , a nje#ov bi sin "ostao Hor!s ? sljedei 1iv!i kralj ? bo#8 Otkrili s%o, da je si#!rnost /ijele dr1ave ovisila o s!radnji iz%ed! dvaj! kraljevstava, koj! s! si%bolizirala dva st!"a ? jedan na sjever!, a dr!#i na j!#!F nji je objedinjavao nebeski l!k, oblik!j!i tako !lazna vrata, okren!ta "re%a izlazee% s!n/!8 Ovaj !vjerljivi kon/e"t sna#e zbo# !jedinjenosti, i danas je sredi.nja te%a %asonsko# obreda, a bila je i te%a, koja je i na%a sa%i%a bila vrlo bliska8 *o nije bila jedina veza, koj! s%o "rona.li s %oderni% slobodni% zidarstvo%F kon/e"t MaData, koji "odraz!%ijeva is"ravnost, istin! i "ravd! !n!tar !redeno# i !jedna4eno# si%etri4no# s!stava, !obli4a?vao je na4ela, koja s%o ve na!4ili kao %asoni8 Ovaj !%anisti4ki, eti4ki kodeks nije bio reli#iozna za"ovijed ili zakonska obveza ? bio je dobrota, slobodno dijeljena za svoje osobno dobro8 -nali s%o, da %asoni nis! %o#li "re!zeti ov! idej! iz e#i"atske "ovijesti, jer je kon/e"t MaData d!#o bio iz#!bljen za svijet, i takvi% ostao sve do de.i3riranja ijero#li3a s ka%ena Rosetta8 Ovaj ka%en, koji je otvorio "!t za "rijevod do tada nes vatljivi e#i"atski ijero?#li3a, bio je "ronaden vi.e od stotin! #odina nakon .to je Velika Lo1a Yn#leske bila osnovana8 U ovo% s%o tren!tk! !tvrdili dvije zna4ajne veze s %asonerijo%F "rvo, ! na#ovje.taj! /ere%onije !skrsn!a, "ovezane s Oziriso%F i dr!?#o, ! MaDat! ? "od

koji% se ! "o4etk! %islilo sa%o na velik! istin!, a kasnije i na bo1i/! ? sestr! *ota, bo#a Mjese/a, i jo. jedne osobe, od veliko# zna4aja za %asonski %it8 'ok s%o "ro!4avali "ost!"ak "ostajanja kralje%, "rona.li s%o da je "o#rebna /ere%onija? iako nije !o"e bila zabilje1ena, !klj!4ivala i obred !skrsn!a, koji je %rtvo# kralja "retvarao ! Ozirisa8 2rona.li 9QX ; 9Q= 8 ; 8 G; t?,888 ;,8a ;88 8a8 !88Za%, ;! oZ8 4inilo, da je to !klj!4ivalo i "ostojanje tajno# dr!.tva8 'okaz za nje?#ovo "ostojanje "rona.li s%o ! "rijevodi%a za"isa na !%jetnina%a ! %!zej! Kaira ? o"et tekstove, koji nis! %o#li biti "revedeni "rije otkria Rosetta ka%ena, nadeno# davno nakon .to je %asonerija javno obznanila svoje "ostojanje8 'odaj!i to%e i !vid, koji s%o stekli za valj!j!i na.i% %a?sonski% isk!stvi%a, %o#li s%o rekonstr!irati e#i"atsk! /ere%onij! "ostajanja kralje%, koja se !kla"ala ! sve "oznate 4injeni/e8 &aj!zb!dljivija "ovezanost s %asonski% *rei% st!"nje% "ro?iza.la je iz *ekstova 2ira%ida, "re%a koji%a je kralj "ostajao j!tarnja zvijezda, koja je ina4e "redstavljala i tako va1an dio na.e /ere%onije "odizanja na 4ast %asona8 Y#i"atski ijero#li3 za j!tarnj! ili bo1ansk! zvijezd! bio je ista ona zvijezda, za koj! s! na%a rekli, da "redstavlja "et to4aka "rijateljstva ! %asonsko% *ree% st!"nj!8 Ovo nas je, bez s!%nje, o rabrilo ! "obli1e% istra1ivanj! %o#!i e#i"atski veza, jer ? iako s%o sa%o na#adali, jo. nis%o !s"jeli naii na takve "o?st!"ke, koji bi neos"orno bili i ? %asonski8 9WB EF _ 2rvi %ason Mno#o s%o ener#ije "osvetili otkrivanj! %isterija Y#i"ta, no od kada s%o se "o4eli baviti "ojedini% osoba%a i do#adaji%a koji bi %o#li biti od zna4aja za nas ? slobodne zidare, !vijek s%o ! "ovijesti tra1ili !zore8 2onekad je !vrije1eno t!%a4enje "ovijesni do#a/;anja bilo one%o#!eno 4injeni/a%a, koje se na"rosto nis! tjele !klo"iti ! te o"e "ri vaene !zore8 Kada bi nastale takve "ovijesne okolnosti, "onekad se %o#lo doi do "rave, nove istine ? iza ono# !vrije1eno# "oi%anja "ovijesti8 U"ravo takva je jedna okolnost !s%jerila na.! "o?zornost na razdoblje Hiksa ! e#i"atskoj "ovijesti8 'ana.nji e#i"tolozi nazivaj! ov! er! 'r!#i% srednji% %e/;!razdoblje% R9LXA8?9PLB8 "r8 K8S, jer se na.lo iz%ed! )rednje# i &ovo# e#i"atsko# kraljevstva8 *ada je do.lo do veliki "ro%jena ! ina4e %irno% tijek! e#i"atske "ovi?jesti8 Radilo se o onoj vrsti katastro3e, od koje bi se !s"jela o"oraviti tek "oneka /iviliza/ija, ali zna%o da Y#i"at ? ne sa%o .to se o"oravio od nje, ve je kren!o i ! "ostizanje novi visoki dosti#n!a, !s"rkos "ot"!noj "ro"asti nji ove stare %onar ije i do%ina/iji #r!"e strani na"ada4a tijeko% .est #enera/ija8 &a nji s%o "o "rvi "!t nai.li "od ro%anti4ni% nazivo% (2astirski kraljevi,8 A zbo# 4e#a se sve to do#odilo ? i do danas je ostala velika %isterija8 Intenzivno s%o osjeali da bi ovo doba "ro%jena ? od e#i"atski kraljeva do vladavine Hiksa, "a zati% o"et "ovratak na tebansk! %onar ij! ? %o#lo iznjedriti daljnje od#ovore, "a s%o se !sredoto4ili na ovo razdoblje, koristei "ri to% sve %o#!e izvore "odataka, "a i )tari zavjet8 Hira% Abi3 otkriven Ukoliko je "ostojala veza iz%ed! staro# Y#i"ta i [idova iz "rvo# stoljea na.e ere, ona bi #otovo si#!rno !klj!4ivala Mojsija, osniva4a 1idovske na/ije, koji je bio ado"tivni 4lan e#i"atske kraljevske obitelji8 Mo#!nost "ronala1enja takve "ovezanosti 4inila na% se !daljeno%,

9W9 2ro.li s%o ve %asonsk! /ere%onij! *ree# st!"nja, on! ? kojo% %o dobili stat!s Me.tara Masona, "a %o1e%o rei, da nas je oboji/! ateklo s"o%injanje Hira%a Abi3a i )taro# zavjeta ! njoj8 Jer, 5tovani e.tar iz#ovara sljedee, kad "o "rvi "!t !"oznaje kandidata s ovi% rastari% liko%E ()%rt ne sadr1ava !1as, koji bi %o#ao biti jed;tak la1ljivosti i 3ze4asnosti8 O ovoj velikoj istini, anali %asonerije "r!1aj! veli4anstveni "ri%jer ne"o%!ene vjernosti i "rerane s%rti iza.e#a Veliko#a Me.tra, Hira%a Abi3a, koji je iz#!bio 1ivot tik "red zavr.etak i-#radnje ra%a kralja )alo%ona, kod 4ije je #radnje, 4e#a ste be- s!%nje svjesni, on sa% bio ? #lavni ar itekt8 , *i%e je vrlo jasno bilo re4eno, da bi naobra1eni kanditat trebao "o?;navati ov! osob! te%elje% svo# ve "ostojee# "oznavanja, najvjero?atnije ? iz 0iblije8 &o, niti jedan od nas nije nikada 4!o za ov! osob!F iiti jedna verzija 0iblije, na koj! s%o nai.li, ni#dje ne s"o%inje tko je Vio ar itekt )alo%onovo# ra%a8 Jer, neki s! s ti% "ovezivali Hira%a, Fralja *ira, koji je is"or!4ivao radn! sna#! i /edrovin!, no ? %e/;! iji%a nije bila %o#!a nikakva veza, osi% 4injeni/e, da s! i%ali isto %e8 Mi s%o, kao i svi ostali slobodni zidari koje "oznaje%o, "ri vatili Vvo# %asonsko# eroja !s"rkos 4injeni/i, da on nije bio zabilje1en kao ietko, tko je bio !klj!4en ! stvaranje )alo%onova ra%a8 Cinilo na% se #otovo ne%o#!i%, da bi a!tori Knji#e kraljeva ane%arili takv! klj!4n! osob!, "ri4aj!i svoj! "ri4! ? a "osebno s ;bziro% na nje#ovo !bojstvo ? sa%o da s! znali i%e to# %ajstora Fraditelja8 U "o4etk! na% je to s!#eriralo da je on %o1da bio iz%i.ljen ;no#o kasnije, %o1da "redstavljaj!i nek! dr!#! zna4ajn! osob!, 4ija e !lo#a bila zane%arena ! "ovijesti sto#a, jer se radilo o dra%i sa%o edne osobe8 Jedino "ri vatljivo obja.njenje, na koje s%o nai.li #lede tvarno# i%ena %asonsko# eroja, bilo je ? da Hira% na ebrejsko% na4i ("le%enit, ili (kraljevski,, dok je Abi3 zna4iloE (onaj, koji c ;z#!bio,, i to ? na staro3ran/!sko% jezik!F tako s%o do.li do do?lovno# s%isla i%ena ? ( kralj, koji se iz#!bio,8 U vrije%e, kad s%o a"o4eli "ro!4avati stari Y#i"at, ve s%o odavno "restali tra#ati za i 888 &o za4!do, Hira% Abi3 se "ojavio iz daleke "ro.losti, da bi on sa% ? "rona.ao nasI Kad s%o ve jedno% istra1ili stari Y#i"at, i to %no#o .ire no .to s%o o4ekivali da e biti "otrebno, "ostale s! na% bliske %no#e "ojedi?nosti, vezane !z stari Y#i"at, ! koji%a se nalazilo %o#!e rje.enje najvei %asonski %isterija8 Uvjereni ! to, da je sredi.nja /ere%onija "ostajanja kralje% ! staro% Y#i"t! bila "ovezana s ("rivre%eno% s%r!, i !skrisivanje%, !tvrdili s%o nov! zada! ? "ok!.ati otkriti, kako s! Izrael/i !o"e i %o#li do"rijeti do ovi vrlo "osebni i 4!vani %isterija8 0ilo je lako nai na.! "o4etn! to4k! za "ovezivanje ovi dvij! te%a8 0iblija na#la.ava va1nost Y#i"ta ! "ovijesti 1idovsko# naroda, a svi najva1niji likovi to#a doba?Abra a%, Jakov, Izak, Josi" i Mojsije ? bili s! d!boko !"leteni ! e#i"atska do#adanja8 2osljednja dvoji/a "redstavljena s! i kao 4lanovi kraljevsko#a s!da, sa%o svaki ! svoje vrije%e8 U "osljednji% se "o#lavlji%a Knji#e 2ostanka oslikava raz!%ijevanje i s!radnja iz%ed! Y#i"ana i "ra?Izraela/a, dok Knji#a Izlaska ve o"is!je d!bok! #or4in!, nastal! iz%ed! ova dva naroda8 Razlozi za ovako brz! "ro%jen! ! nji ovi% odnosi%a "ostat e %no#o jasniji, kada obradi%o razdoblje takozvani kraljeva HiksaF jer, osoba, 4ije je i%e bilo ? Hira% Abi3, "ostala je sredi.nji lik !"ravo ove "ri4e8 )lo% e#i"atske dr1ave Radei na "ovijesno% razvoj! Y#i"ta, do.li s%o i do jedne niske to4ke ! "ovijesti to# naroda ? ! kasno% dijel! )rednje# bron4ano# doba, ne#dje kraje% tree# %ilenija

"rije Krista8 Y#i"at je !.ao ! razdoblje ne"rekidno# slabljenjaF !z slabe vladare, do.lo je i do slo%a dr!.tva8 )tran/i iz "!stinje "re"lavili s! ze%lj!, "lja4ka je "ostala !obi4ajena i otvorena, raz!zdan 1ivot lj!di doveo je do %ed!sobno# ne"ovjerenja, a lj!di s! se radije oslanjali sa%i na sebe, ne vjer!j!i vi.e dr1avi8 2ola#ano je nestajao d! i volja lj!di, koji s! Y#i"at !4inili tako veliki%, a ze%lja je ostala izlo1ena sirovi% do.lja/i%a8 I, neizbje1no ?!slijedila je invazija, a Y#i"ani%a s! zavladali lj!di, "oznati kao (Hiksi,8 Hiksi nis! iznenada do"lovili &ilo%, i za tijevali "redaj!F 9WQ :+%v%8 88888;888b (8888?888 ;(, 8 88 8;8;;; 88888888 ;,888 ;8;8 8 da svoj nadzor na%etn! obje%a ze%lja%a8 eke vrlo odredene dat!%e #!bitka ove sa%o?zdoblj!, koje se danas naziva ('r!#i% srednji% rn,F s%je.teno je iz%e/J! 9LXA8 i 9PLB8 #odine "r8 K8, i a kraj! %no#o d!1e# dijela e#i"atske "ovijesti, koji je dobio 7 )rednje kraljevstvo8 Otkrili s%o, da rije4 (Hiks, ne zna4i (2astirski kralj,F ! stvari, olazi od e;;i"atsko#a "oj%a ( ika!?k osZet,, i jednostavno zna4i "rin4evi "!stinje,8 Vjer!je se, da se t! radilo o %ije.anoj #r!"i azi?atski lj!di, !#lavno% )e%ita, koji s! se "ojavili iz )irije i 2alestine8 &ji ovo kona4no za!zi%anje vlasti neizbje1no je dovelo do t"oraF no, rez!ltat je bilo ? s"aljivanje neki #radova koji se nis! eljeli "redati, i razaranje ra%ovaF do k!l%ina/ije je do.lo oko 9LAB8 odine "rije Krista, kada je i #lavni #rad Me%3is ostao "osve razr!.en8 iksi nis! vjerovali ! MaDat, a ! svojoj s! 1elji za vla.! ! "o4etk! kr!tno obra4!navali sa svaki%, za ko#a s! %islili da "redstavlja re"rek! nji ovoj 1eljiF no, kada s! je kona4no i ostvarili, nis! bili e.ki #os"odariF 4ini se, da s! e#i"atske vlasti .iroko s!radivale s ji%a8 'o osa%naesto# stoljea "ro.irili s! svoje vladarsko "ravo i na ornji Y#i"at8 'olazei veliki% dijelo% iz ze%alja, koje bis%o danas nazvali zrael i )irija, svi s! Hiksi #ovorili isti% se%itski% jeziko%F bili s! to lj!di, koji e kasnije "ostati "oznati kao Izrael/i8 2itanje, koje na% se od%a "ostavilo, bilo jeE jes! li Hiksi bili za"ravo ? [idoviO Od#ovor je %orao #lasiti ? ne, bare% ne ! "!no% s%isl! rije4i, jer ! to doba kon/e"t j!daiz%a nije niti "ostojao8 Ra.trkana no%adska "le%ena, koja s! Y#i"ani nazivali Habir! RHebrejiS, bila s! za"ravo #r!"e se%itski Azijata, koje s! #ovorile isti% jeziko%, no ni ! ko% sl!4aj! nis! bile ? jedna "re"oznatljiva rasa8 Met;!ti%, vrlo je vjerojatno, da s! Hiksi T Habir! narodi ? ! jedno% kasnije% razdoblj! !s"ostavili zna4ajn! "le%ensk! s!radnj!, .to je "ri"o%o#lo nastajanj! izraleski "le%ena, a zati% i ? 1idovsko# naroda8 &ekoliko je razlo#a, zbo# koji vjer!je%o, da "ostoji izravna veza iz%e/;! Hiksa i [idova, "ri 4e%! nije "osljednja i 4injeni/a, da se "rvo s"o%injanje 1idovsko# na?roda to4no "od!dara s vre%eno%, ! koje% s! Y#i"ani !s"jeli istjerati Hikse iz svoje ze%lje ! Jer!zale%I 9WW I %%v 88 8; 8;888 8 ( ; a 8, ? ili .est tis!a #odina ze%lja oko Y#i"ta bila %no#o zelenija, i %no#o "lodnija8 2oda/i "okaz!j!, da je do.lo do iznenadni i dra%ati4ni kli%atski "ro%jena tijeko% dr!#o# %ilenija "rije Krista, koje s! iz?%ijenile kli%! d!1 /ijelo# 0lisko# istoka8 Kao lj!di, koji s! vjerovali ! na4ela MaData, Y#i"ani s! bili velikod!.ni, i l!taj!e s! Habir!e o"skrbljivali vodo% i ze%ljo% za na"asanje nji ovi ova/a, kada bi !vjeti izvan delte &ila "ostali neizdr1ivi8 2ri%jer za ov! tvrdnj! na.li s%o ! Knjizi 2ostanka, 9AE9BE (Ali kad je ze%ljorn zavladala #lad, Abra% se s"!sti ! Y#i"at da ondje "roboravi, jer je velika #lad arala ze%ljo%8 ,

*ijeko% razdoblja "ro"adanja e#i"atsko# dr!.tva, nadzor nad ovi% Azijati%a, 1eljni% vode, bio je slabF do"!.talo i% se da !laze ! o#ro%no% broj!, bez "ostavljeno# za tjeva, da na"!ste ze%lj! 4i% zadovolje svoje "otrebe8 0ez i%i#rantske "olitike, ovi s! no%adi "re?"lavili ze%lj!F nadalje, za nji%a s! slijedili %no#o so3isti/iraniji lj!di, oni, koji s! !o4ili "rilik! za stvaranje o"e# kaosa8 Ovi stanovni/i se%itski #radova, Hiksi, bili s! %no#o vi.e ratni4ki ras"olo1eni od is!vi.e "ovjerljivi Y#i"ana, a "osjedovali s! i na"rednija or!1ja, !klj!4!j!i i borbena kola, koja s! i% o%o#!ila da ot%! sve .to 1ele, bez neko# zna4ajnije# ot"ora od strane %irolj!bivo# do%ae# stanovni.tva8 Kraljevi Hiksi Vjerojatno je, da s! "le%ena Habir!a? ! doba vladavine Hiksa? "o4ela !1ivati vi.i dr!.tveni "olo1aj, i "rivikavati se na 1ivot ! #radovi%a8 2rije to#a je jedini na4in za neko# od ovi "!stinjski sto4ara da "obolj.a svoje stanje, i !1iva ! "rednosti%a #radsko# 1ivota, bio ? da sa%o# sebe "on!di kao roba nekoj e#i"atskoj obitelji8 Ovakav do#ovor nije bio ro"stvo ! ono% klasi4no% s%isl!, kako #a danas veina lj!di za%i.ljaF vi.e se radilo o to%e, da kod te obitelji "ostane sl!#a, i to ? s do1ivotni% !#ovoro%8 &adni/e %o1da i nis! bile dobre, no kvaliteta 1ivota bila je si#!rno znatno vi.a no .to je veina ti Ij!di ikada i %o#la o4ekivati8 9WP v8888r8888;8 8;8b8888888;888 88 ,88 ;88 , r ;, ;88 ;,888 ;888 8;8r;, 888, 8888;888888 8 8;t88888888Z %jetni4ki djela, a i "odr1avati nastajanje neki od najsjajniji iterarni i te ni4ki djela to# vre%ena8 Cinilo se, da s! i%ali slabo azvijeno vlastito k!lt!rno naslijede, "a s! brzo "ri vaali e#i"atske bi4aje8 Ovi s! novi vladari za"o4eli "isati svoja i%ena ! e#i"atski% ijero#li3ski% obli/i%a, "re!zeli s! davna.nje tit!le e#i"atski kra?jeva, "a s! 4ak za sebe odabirali i e#i"atska osobna vladarska i%ena8 Kraljevi Hiksi s! ! "o4etk! zavladali 'onji% Y#i"to% ? veo% i o#atijo% od dvij! ze%alja, kojo% s! !"ravljali iz #rada Avarisa, Dz#radeno# "o nji ov! nalo#!8 Kao dr1avno# bo#a "ri vatili s! o1anstvo, koje se naro4ito .tovalo ! "odr!4j!, na koje% se iz#radio alavni #rad8 *aj je odabrani bo# bio ? )et ili )et , jer je i%ao sli4nosti s nji ovi% nekada.nji% kanaanski% bo#o%, 0aalo%8 )voj! s! teolo?aG ij! !s%jerili na )eta, no "ri vaali s! i bo#a Ra kao #lavno# bo#a, te Ga .tovali kroz vladarska i%ena, koja bi si sa%i odredivali8 Kasnije s! o4eli ovladavati i dr!#o% ze%ljo%, i to iz staro# #lavno# #rada, e%3isa8 *reba otvoreno rei, da je %ed! ovi% narodi%a "ostojala eka vrsta si%biotsko# odnosa, "ri 4e%! s! osvaja4i "ri vatili k!lt!r?e i teolo.ke 3inese %jesno# stanovni.tva, a Y#i"ani nov! te nolo#ij! ;? "osebno ! "o#led! naor!1anja, !klj!4!j!iE borbena kola, sastav?ljene l!kove i bron4ane %a4eve, koji%a s! za%ijenili svoja zastarjela i slaba or!1ja8 Od Hiksa s! "re!zeli jo. jedn!, vrlo va1n! stvar ?/iniza%8 )a%i s! ! "ro.losti bili is!vi.e otvoreni, "a i lako%isleni, i to na !.trb vlastite dobrobiti, vodei %alo bri#e o aktivnoj obrani svoje ze%lje8 Isk!stvo s Hiksi%a dalo i% je sto#a vrlo va1n! lek/ij!, iz koje je "roiza.ao nov i sna1an stavF ! nje%! je le1ala i sna#a, "o?trebna za !skrsn!e e#i"atsko# d! a ! ono, .to danas naziva%o &ovi% kraljevstvo%8 Iako je nadzor nad stari% #lavni% #rado% Me%3iso% bio iz?d!bljen, eletnenti "rave e#i"atske %onar ije nastavili s! "ostojati ! *ebi, ;;rad! +ornje# Y#i"ta8 Iz "ronadeni je dok!%enata jasno, da s! *eban/i "riznavali vlast svoji azijatski #os"odara, s koji%a s!, 4ini se, bili ! dobri% odnosi%a8 U vrije%e, kad s! se kraljevi Hiksi ve d!boko asi%ilirali ! veliki dio e#i"atske k!lt!re i reli#iozni obreda, ne%inovno se "ojavio "oliti4ko?teolo.ki "roble%8 Jer, osvaja4i s! "o1eljeli ovladati i

d! ovni%, jednako kao .to s! ovladali i 3izi4ki% ;na@a%a dvij! ze%alja8 &a "ri%jer, kralj Hiksa K :an Rili K a:anaS *hLU;e (9lUUr9 'U;, 9 (J999 UV;@ 9HB8,, a K] vt% % ;; !v!!%v K !Kn8;!v Z,; l i Hor!sov naziv (Onaj koji #rli re#ije,, tit!l!, koja je s!#erirala vladavin! ? nad 4itavi% svijeto%8 Ova tvrdnja jedno# Hiksa ? da je on (sin bo1ji, ? vjerojatno je razbjesnila e#i"atski narod vi.e od sve#a, i to ! svi% slojevi%a8 Misli%o, kako je ovo jedna od oni #lavni te%a, koje %oderni e#i"tolozi ? nis! dovoljno istra1ili8 -na%o, da je /ere%onija "osta?janja kralje% !klj!4ivala jedn! "osebn! to4k!F ona je novo# Hor!sa "retvarala ! kralja, koje#a nitko ne bi %o#ao os"oriti, niti je trebao stra ovati od s!"arnika8 &o, kraljevi Hiksi ? !za sv! svoj! dr1avn! sna#! i "ri vaanje e#i"atske reli#ije ? bili s! iz to#a isklj!4eniF vladali s! bez ove krajnje "osvete8 Kako je jedan strana/ %o#ao sebe "ro#lasiti Hor!so%, i "ro%ijeniti svoje i%e iz K :an ! )e!serenre, za .to bi trebao "roi stro#i tajanstveni "ost!"ak ini/ija/ije, "oznat sa%o "ravi% i rodeni% kraljevi%a Y#i"ta, i 4lanovi%a nji ove naj!1e sviteO , Od#ovor je bio jednostavan ? on nije "ro.ao kroz taj "ost!"ak8 0ilo bi "osve neraz!%no %akar i "o%isliti, da s! Y#i"ani "odijelili svoje najvee tajne s ovi% #r!bi% do.lja/i%aF no, kako je K :an o4ajni4ki 1elio okititi se i ovo% tit!lo%, a nije do nje %o#ao doi zakoniti% "!te%, nije %! "reostalo ni.ta dr!#o, no ? da "re!z%e "razn! tit!l!8 2ovr.no #ledano, odnos iz%ed! Y#i"ana i nji ovi novi #os"odara bio je dobar, no ne#odovanje je vjerojatno bilo vrlo veliko8 &adalje, !s"rkos oti%anj! e#i"atsko# stila i obi4aja, Hiksi s! i nadalje ostali ? ;D s!.tinski razli4iti8 &ji ovo za!zi%anje Y#i"ta bilo je, ! najbolje% sl!4aj! ? sa%o "ovr.insko8 +ovorili s! e#i"atski sa s%ije.ni% na#las? ko%, nosili brade Rdok s! se Y#i"ani dnevno brijali, osi% kada bi bili ! korotiS, te se neobi4no obla4iliF osi% to#a, vozili s! se ! na"rava%a s kot;4i%a, .to s! i zvali ?kola, a v!kli s! i ? konji, a ne %a#ar/i8 +!bitak izvorni tajni &astavili s%o na.e "ro!4avanje kasno# )rednje# kraljevstva, i osjeali da je na"etost iz%ed! novi kraljeva Hiksa i "rave kraljevske loze %orala dosei vr !na/, i to !"ravo zbo# ovi la1ni tvrdnji, da s! oni ? Hor!si8 Ako s%o bili ! "rav! ! vezi tajne /ere%onije !skrsn!a zakoniti kraljeva, %orale s! "o4eti nevolje s ovi% oti%a4i%a, koji s! sada 1eljeli saznati i nji ove kraljevske tajne, nakon .to s! i% od!zeli 9W> ; 9WL %a:8!%a %vai, ! ;%a! ;/ ! ;vt;/l VVsVVa 9 99+V+;9i9999 ++999W9;)K9I9, i#!rno nije bilo o"rostivo8 Kad se ve trea ili 4etvrta #enera/ija raljeva Hiksa i rodila ! Y#i"t!, te kad s! ve "ri vatili e#i"atsk! eolo#ij!, 4inilo se #otovo raz!%ljivi% da s! se s%atrali ovla.teni%a, a i sa%i "osjed!j! tajne Hor!sa8 Jer, i sa%i s! za sebe %islili, da i ?es! Hor!si8 A %o1da, i jo. va1nije ? 1eljeli s! nakon svoje s%rti "o?tati Oziris, i "retvoriti se ! zvijezd! koja e sjati !vijek i za!vijek8 ad s! ve "ostali kraljevi Y#i"ta, zbo# 4e#a bi !%rli kanaansko% %r!, kad bi ? !%rijev.i kao Hor!si, dobili ? vje4ni 1ivotO 0ila je to slo1ena i zadivlj!j!a e"o a, "a s%o "ro!4avali i iznova stra1ivali do#adaje i osobe, koje s! ! nji bile !klj!4ene8 &e.to od o#a, o"enito vezano !z doba vladavine "ravo# e#i"atsko# kralja, e\enenre *aoa II, te !z nje#ova djela i odl!ke, za"o4elo je zani%ati risa8 Ovaj je kralj bio o#rani4en na #rad *eb! ! +ornje% Y#i"t! red kraj vladavine Hiksa, a iz 4itavo# niza %anji razlo#a C ris je na?l!tio, da bi "ri4a o Hira%! Abi3! %o#la "o4eti !"ravo !Jdoba bitaka, oje je )e\enenre *ao II "o4eo voditi s onda.nji% kralje% Hiksa, "e"ije% I, koji je ? st!"iv.i na "rijestolje Y#i"ta,

!zeo i%e A?!ser?re (velik i sna1an kao Ra,S, te tit!l! ( kralj +ornje# i 'onje# Y#i"ta ?;in bo#a Ra,8 Mjese/i%a je C ris istra1ivao ovo razdoblje, tra1ei sve vi.e i vi.e Iokaza koji bi "otvrdili ili odba/ili nje#ove sl!tnje8 &o, sl!tnja se ;ola#ano "o4ela "retvarati ! 4vrsti "redosjeaj8 C ris #ovori o to%e, /ako je sve tekloE (-nao sa%, da je kralj Hiksa ?A"e"i, bio "oznat i kao A"o" is8 0io je to vrlo zna4ajan dio no%enklat!re, .to %e navelo na %isao V nje#ovo% !klj!4ivanj! ! d! ovn! borb!, koja nije bila ni.ta %anje io ? obnova tak%i4enja za osnivanje na/ije od strane Ozirisa, Izis i iji ovo# sina, "rvo# Hor!sa8 2ostao sa% !vjeren, da je A"o" is bio ;ovjek, koji si je svjesno stavio ! zada!, da se do4e"a tajni "ravi v#i"atski kraljeva za sa%o# sebe, do#odilo se .to %! dra#o8 &arod Hiksa bio je ratni4ki narod, !s%jeren na sebe8 Kao #lavno# Vo#a "ri vatio je )eta, !boji/! svo# brata Ozirisa ? bo#a, ! koje# je vaki "ravi eai"atski kralj o4ekivao, da e se jedno% "retvoriti8 2oisto?;je4!j!i sebe sa )eto%, Hiksi s! izra1avali svoje o%alova1avanje F#i"atsko# naroda, i svoje sklonosti "re%a sna#a%a zla8 Kon/e"t ;IaData A"o" is! se vrlo vjerojatno 4inio "ravo% b!dala.tino%, i ]v4l;allS+, ;a!a ll;%!v!;, iE:K%8 v!r8v;88;;; ;8;;8 ;8;88 88;8;888;88;88 8,;8 (Is3et,, i ozna4avala je ne#ativni kon/e"t, koji je !klj!4ivao sebi4nost, la1ljivost i ne"ravd!F "re%a e#i"atskoj %itolo#iji, voda ovi sila zla bio je stra.an bo#, iz#ledo% sli4an z%aj!, 4!dovi.te zvano888 A"o" is8 0io sa% za"re"a.ten, kada sa% "rona.ao, da je ova %o "!na veliko# zla nosila isto i%e, kao i ? kralj Hiksa8 Y"iteti koji%a se o"isivalo ovo anti?MaDat 4!dovi.te, !klj!4ivali s! EVon, zao iz#ledo%, i (on, zao karaktero%,, a za sa%e je Y#i"ane ono bilo, "rije sve#a ? !tjelovljenje kaosa, "rije nastajanja reda8 Kralj Hiksa sebe je nazvao "o ono%, koje# s! toliko "rezirali, jer je bio slije" i #l! za sve dobre stvariF %o#ao je sa%o vri.tati kroz ta%! noi, a svako# bi #a dana "ro#nale "rve s!n4eve zrake8 &ije 4!do, da s! se Y#i"ani vi.e od sve#a bojali, da e zli A"o" is jedne %ra4ne noi !s"jeti izboriti "objed! nad nji ovi% dra#i% bo#o% Ra, te da sljedei dan nee nikada niti doi8 'a bi se obranili od ove ne"rekidno "rijetee , o"asnosti, dnevno s! obavljali lit!r#ije ! ra%ovi%a bo#a s!n/a, kako bi %! "r!1ili "odr.k! ! toj stalnoj borbi iz%ed! sna#a svjetla i t%ine8 Otkrio sa%, da je "ronadena 4itava knji#a ti lit!r#ija, "od nazivo% Knji#/r o zba/ivanj! A"o" isa8 0ila je to tajna knji#a, 4!vana , ! ra%!, koja je sadr1avala stotine %a#ijski rije4i koji%a s! se branili od A"o" isova zlaF bile s! t! i !"!te za novake s instr!k/ija%a o to%e, kako izraditi nje#ov vo.tani lik, koji bi se na kraj! obreda trebao "retvoriti ! bezli4n! %as!, !ni.titi ! vatri ili rasko%adati no1evi%a na dijelove8 Knji#a je od !4enika za tijevala, da ovo obavljaj! svako j!tro, ! "odne i svake ve4eri, a "osebno ! tren!/i%a, kada bi se s!n/e zakrilo za oblake8 Cetiri stotine %ilja j!1no od Avarisa, #rad *eba je nastavio svoj! linij! e#i"atski kraljeva, iako s! se "oklonili snazi Hiksa, i A"o" i?sovi% "orezni/i%a "laali tra1ena davanja8 Us"rkos to%e, .to s! bili izolirani i osiro%a.eni, *eban/i s! tijeko% /ijelo# )rednje# razdoblja nastojali odr1ati svoje dra#o/jene obi4aje8 Hiksi Ri nji%a "osl!.ni, %arionetski vladari K!s aS s! i odrezali od .!%a )irijeF ka%ena iz *!raF zlata iz &!bijeF slonova4e iz )!danaF te od ka%enolo%a dana?.nje#a As!ana i ]adi Ha%%a%ata, .to i je "risililo da i%"roviziraj! vlastite te nike #raditeljstva8 ) obziro% na sva ova o#rani4enja s koji%a s! se s!o4avali, !s"jeli s! iz#raditi "rekrasna zdanja, radei 4e.e ! o"eka%a od blata, no ! ka%en!8 I !s"rkos to%e, 4ini se da je W; ; 9W=

e vi.e o"adala, nji ovo se znanje i k!lt!ra razvijala i nadalje8 Ovaj ali kraljevski #rad za"o4eo je 1ivjeti na te%elji%a o4aja i nereda, i lvrdio te%elje borbe "rotiv Azijata ! 'onje% Y#i"t!8 Moja je "ret"ostavka, da je oko trideset i 4etvrte #odine svo#a adanja, A"o" is zatra1io od kralja *ebe, da %! "reda tajne "osta?nja Oziriso%, kako bi i on dose#ao vje4ni 1ivot, na .to i%a "ravo kao ravi, kralj obij! ze%alja8 *ebanski kralj )e\enenre *ao II bio je a1an %lad 4ovjek, koji je sebe s%atrao Hor!so%8 &ije #a zani%alo i svoje "ravo "o rodenj! dijeli bilo s ki%, a naj%anje s ti% bradati% zijato%, koji je sa% sebe nazvao "re%a (de%on! t%ine,8 &je#ovo je bijanje vjerojatno isti tren!tak %ed! nji%a stvorilo zl! krv, i kralj "o" is je na svaki %o#!i na4in za"o4eo koristiti svoj! sil! "rotiv denenrea8 &aro4ito zna4ajan "ri%jer ovo#a kon3likta bila je "o" isova naredba, "oslana iz 4etiri stotine %ilja !daljeno# Avarisa *eb!, kojo% se 1ali )e\enenre! zbo# b!keE (Ako vodeni korzji i%aj! bazert, koji se nalazi isto4no od ;rada, U8atvozcite #a8 Jer, oni ne do"!.taj! da %e san "osjeti niti datzj//, rtiti no!8,; Ova "or!ka nije bila neka #l!"a i#ra, sa%o zato da bi )e\enenrea ;nizio8 Ona "okaz!je vrlo jasn! borb! oko to#a, da se !tvrdi bo?%sko "ravo vladanja8 A"o" is je ve i%ao sv! %o ! dr1avi koj! 1elioF no, ono .to nije i%ao, bila je ? tajna !skrsn!a i bla#oslov :;ova8 &je;;ova je "or!ka sto#a d!boko "oliti4ka8 *eban/i s! o1ivjeli ;red lova na vodene konje, ! bazen! isto4no od #radaF bio je to stari, ;eti obi4aj, koji% se ja%4ila si#!rnost e#i"atske %onar ije8 Jasno je, i je !"ravo sto#a i s%etala A"o" is!F ali, jo. vi.e je boljelo to, .to je Vdeni konj bio jedan od oblika, koje je i%ao )et ? bo# Hiksa, "a je ne azijatsko% kralj! bila !"!ena dvostr!ka !vreda8 Obred vodeno# konja sastojao se od "et "rizora, koji s! !klj!4ivali I lor;, tri 4ina i e"ilo#8 )vr a "redstave bila je, da se slavi "objeda r;jsDUi nad njeJ;ovi% ne"rijatelji%a, nje#ova kr!nidba kao kralja ;ij! ze%alja, te nje#ova kona4na "objeda nad oni%a, koji s! %! se ;K/ll/rE 0i lijn k/rn "oai,je8st R88999U, Vll Vl U@+9V U+b+I 99@9t9U99B8 99B8 v V!] 9v; nv:! :8!!v% n!v ] ! !o, #os"odar Mesena, a zati% kao Hor!s, #os"odar 0e detite, 4i%e s! bili FJ "redstavljeni +ornji i 'onji Y#i"at8 U tree% 4in! je 1rtv!, koja "redstavlja )eta, trebao dva "!ta rasko%adati8 0orba ove vrste "otrajala je %ed! nji%a jo. neko vrije%e, no vjer!je%, da je ! jedno% tren!tk! A"o" is odl!4io okon4ati drskost tebansko# kralja, te iz )e\enenrea jedno% za!vijek izv!i sve tajne8 Rezaltat te odl!ke bilo je !bojstvo )e\enenrea, a !brzo nakon to#a je do.lo i do "rotjerivanja Hiksa, i "ovratka vladavine "ravi e#i"atski kraljeva8, U ovoj je to4ki C ris ve bio !vjeren, da se nje#ova "o4etna sl!tnja, koja se "retvorila ! "redosjeaj, "ola#ano oblik!je ! "o.tovanja vrijedn!, iako jo. !vijek slabo "otkrije"ljen! i"otez!8 0io je s"re%an s Roberto% raz%otriti "ojedinosti o njojF i on se !brzo slo1io s ti%, da bi se L; "ri4i o )e\enenre! %o#li "ronai tra#ovi %o#!e# kandidata za "odrijetlo Hira%a Abi3a8 'okaz iz 0iblije &a. je sljedei korak bio, da raz%otri%o dodatni va1an izvor "oda?taka, koji bi na% %o#ao dati dr!#! vrst! !vida ! s!kob iz%ed! A"o" isa i )e\enenrea8 &a.a saznanja o do#adaji%a iz .esnaesto# stoljea "rije Krista razvijala s! se "rik!"ljanje% "odataka iz "isane e#i"atske "ovijesti i %asonsko# obredaF sada s%o i% 1eljeli "ridodati i Knji#! 2ostanka, jer s%o ? na svoje iznenadenje, otkrili da je bo#ata "oda/i%a o !"ravo ovo% razdoblj!8

Klj!4ne biblijske osobe, koje s! %o#le i%ati bilo kakve veze sa )e\enenreo% i A"o" iso%F bile s!E Abra a%, Izak, Jakob, Josi" i, %o1da, Mojsije8 Utvrdivanje razdoblja ! koji%a s! oni 1ivjeli "oka?zalo se za str!4njake %no#o te1i% od !tvrdivanja svi ostali li4nosti iz kasniji vre%ena 1idovske "ovijesti, "o4ev od 'avida i )alo%ona, jer za nji "ostoje %no#o jasnija obilje1ja, koja se %o#! "ovezati s "oznati% "ovijesni% "oda/i%a8 Lo#i4na "o4etna to4ka ! "ok!.aj! odredivanja %jesta, na koje%! se ! "ovijesti nalazi ovi "et "oznati li4nosti, bio je Josi" ? Azijat ili "ra?[idov, koji je, kako na% 0iblija ka1e, sti#ao do najvi.e 4asne sl!1be ! Y#i"t!, dr!#e do sa%o# kralja8 9P9 a 8 Gl88 G aGt? , G; a; 8 ; 98;G8 (G88 8 88a 8888N88 888 N88888 boja%a Rkoji se "ojavio, neto4no, za valj!j!i lo.e% "rijevod! rije4i za jednostavan o#rta4 d!#i r!kavaS, dobro je "oznata, i o"enito je "ri vaeno, da se t! #ovori o stvarno "ostojee% 4ovjek!8 Med!ti%, le#end! s! znatno iskrivili kasniji "is/i, oni, koji s! "rvi !s%en! "re?daj! "retvarali ! "isani oblik8 )"o%injanje deva kao te#lei 1ivotinja, i !"oraba nov4ia "ovijesno #ledano je ? ne%o#!a, jer niti jedno od to#a nije "ostojalo niti stotine #odina nakon "osljednje# %o#!e# datiranja Josi"ovo# 1ivota8 2re%a Knjizi 2ostanka, Abra a% se "rvi "!t s"!stio ! Y#i"at kad je i%ao seda%deset i "et #odina, a jedin/a ? sina Izaka dobio ! svojoj stotojF !%ro je seda%deset i "et #odina "oto%8 Izak je i%ao dva sina, Jakoba i Yzava, i to ! dobi od .ezdeset #odinaF Jakob je i%ao dvanaes?tori/! sinova, od koji je "ret"osljednji bio Josi"8 Cini se, da bi ovdje trebalo !zeti ! obzir i "o%alo "retjerivanja, naro4ito .to se ti4e Abra? a%ove dobi8 'a bis%o do.li do rea3isti4niji vre%enski odnosa, %o1e%o za"o4eti tako, da "ret"ostavi%o, kako je Josi" bio na vr !n/! svoje %oi ! Y#i"t! iz%ed! svoje tridesete i .ezdesete #odine8 A zati% %o1e%o kren!ti !nazad, do vjerojatno# vre%ensko# razdoblja iz%e/;! D nje#ove visoke sl!1be, i dolaska nje#ova "ra? "radjeda, Abra a%a, "o "rvi "!t ! Y#i"at8 Jakob je o4ito volio "ostajati o/e%, i to sa onoliko 1ena koliko bi sa%o 1elio, !klj!4!j!i t! i obje svoje 1ene, i nji ove sl!1avke8 Josi" je bio jedan od naj%ladi , "a je vjerojatno, da %! je ota/ ve za.ao ! #odine, kad se on rodioF "ret"ostavi%o sto#a, da je Jakob ! to doba i%ao .ezdeset #odina8 Mo1e%o "ri vatiti biblijsk! dob Izaka?da je sa .ezdeset #odina "ostao o/e% Jakob!, no Abra a%ovi stotin! #odina %orat e%o stnanjiti na vjerojatniji seda%deset #odina8 Ove #odine slijede d! "odataka, koje 0iblija i ina4e "r!1a, bez "ri vaanja o4evidno ne%o#!i ekstre%a !%ije.ani ! /ijel! "ri4!8 Knji#a 2ostanka na% #ovori da je )ara, Abra a%ova 1ena, bila izrazito lije"a 1ena, te da se Abra a% bojao, da bi #a Y#i"ani %o#li !biti kako bi je oteli za sebe, "a j! je sto#a "osv!da "redstavljao kao svoj! sestr!8 Ov! je lo#ik! %alo te1e slijediti, no kako s! kasnije oboje bili o"isani kao ve stariji lj!di, i davno "ro.li dob kad bi kona4no %o#li dobiti Izaka, to otkriva da s! bili %ladi "ar, kad s! se "o "rvi "!ta s"!stili ! Y#i"at8 9PA l89999V ll+l t8JVUB89B89H, 99V;9 99B8999 V999V;] 8av! Z8%v ;%:8%!:v !V;!!a;a U "rave "ovijesne vre%enske okvire8 *aj "odatak je ? !"oraba kola koja v!k! konji, jer se nji%e do#adaji jasno s%je.taj! ! doba vladanja kraljeva Hiksa8 *o s! bila vozila azijatski #os"odara, a ne do%ai kraljeva8 O"enito je "ri vaeno, da s! %ed! osvaja4i%a "revladavali se%itski ele%enti, "a bi to bilo ono razdoblje, ! koje% s! jo. se%itske i%i#rante lj!bazno do4ekivali8 Mno#i s! znanstveni/i !stvrdili, da bi

"ro%jena dinastije, koja je !slijedila nakon dolaska Hiksa, %o#la vre%enski od#ovarati vladavini (novo#a kralja, koji nije "oznavao Josi"a, RKnji#a Izlaska l EiS, te da bi bilo kakvi stran/i, koji s! "re?ostali ! Y#i"t!, bili "odvr#n!ti takvo% odnos!, kakav je o"isan ! raniji% "o#lavlji%a Knji#e Izlaska8A 2reostaje %alo "rostora za s!%nj!, da se %i#ra/ija Hebreja ! Y#i"at tijeko% s!.e ! Kanaan!, te !zdizanje vladara Hiksa ! Y#i"t! do?#adala !s"oredno s "oliti4ki% !s"ono% Josi"a8 Faraon Josi"ova doba lj!bazno je do4ekao Hebreje ! svo% kraljevstv! sto#a, jer je i sa% bio ? jedan od Hiksa, i )e%it kao i oni8 A re4eno je, i da je novi e#i"atski %onar ? kada s! Hiksi bili zba4eni ? Hebreje s%atrao nasljedni/i%a Hiksa, te i je sto#a "o4eo "orobljavati8 )tr!4nja/i s!, o4ito, s"oro dolazili do raz!%ijevanja va1nosti ovo# dokaza8 )ti ovi X i = ! Knjizi Izlaska osi#!ravaj! najjasnije %o#!e datiranje Josi"a, i nje#ovo# ne"oznato# 3araonaE ;FE (Uto ! Y#i"t! zavlada novi kralj, koji nije "oznavao Josi"a8 I re4e on svo%e "!k!E (Yto, sinovi s! Izraelovi "ostali narod brojan i %oniji od nas8 , )ad s%o do.li do 4vrsto# zaklj!4ka, da je Josi" bio s!vre%enik A"o" isa, a ti%e i ? )e\enenre *aoa8 Mora%o se "odsjetiti, da se niti jedna rije4 )taro# zavjeta ne %o1e !zeti kao a"sol!tni dokaz, zbo# vre%ensko# ras"ona iz%ed! sa%i do#a/;aja, i vre%ena, ! koje% s! se oni zabilje1ili8 2risjetite se s"o%i?njanja deva i nov4iaF oni s! %o#li #rije.iti ! "ojedinosti%a8 Med!ti%, ! .ire% s%isl! vjerojatno bi %o#li biti dobar indikator ono#a, .to se !istin! do#adalo "rije toliko vre%ena8 Jednostavno re4eno, 0iblija 7 2eakeovi kornentari 0iblije 9PQ :8bvv aa ;v!;8aaa;%8vv:8Z, r,! %!v %vs! ;8an:!+lll Ua;+ 89VJltl UIV V++99 ralja Hiksa, koji je d!#o vladao ? A"o" isa, "rotivnika )e\enenre aoa II8 Radili s%o kronolo.ki !nazad, od s!koba iz%ed! A"o" isa i )e?enenrea *aoa, koje# je najvei broj znanstvenika s%jestio oko 9PLB8 odine "rije KristaF za "otrebe na.e# daljnje# istra1ivanja "ret"ostavili %o, da je vezir Josi" ! to doba i%ao oko "edeset #odina8 *ako na% se ojavila sljedea slikaE at!% R"r8 K8S do#atlUaj 9PLB8 Josi" vezir Rvjerojatno star PB #odinaS l >AB8 Josi" ro/Jen Rnje#ov ota/ Jakob, za ko#a se zna da je ve bio star, vjerojatno oko >B #odinaS 9>XB8 Jakob roden Rnje#ov ota/ Izak, za ko#a se zna da je i%ao >B #odinaS LWB8 Izak roden Rza nje#ova o/a Abra a%a re4eno je, da je bio vrlo starF re/i%o, LB #odinaS ;9LXB8 Abra a% !lazi ! Y#i"at "o "rvi "!t Rvjerojatno star oko QB #odinaS +odine koje s%o naveli, onoliko s! istinite ? "re%a "oda/i%a koje "r!1a 0iblija, koliko to !o"e %o#! biti, s obziro% na vre%enski ;d%ak, a radei !nazad ? od s!koba iz%e/;! A"o" isa i )e\enenrea, Jo.li s%o do to#a, da Abra a%ov !lazak ! Y#i"at s%jesti%o ! to4n! ,odin!, koja se s%atra i #odino% "o4etka vladavine HiksaI )to#a se -eizbje1ni% !4inio dra%ati4an zaklj!4akE Abra a% je i sa% bio ?;iiks, %o1da 4ak s%atran i nji ovi% "rin/e%F "risjetite se, e#i"atski ;oja% za Hikse jednostavno zna4i ("rin4evi "!stinje,, a svi dokazi akaz!j! na to, da je Abra a% bio visoka roda, i ro/Jen ! Ur!8

)talno s%o se "odsjeali, da s! a!tori ovi "ri4a bili vre%enski adaljeni od sa%i do#adaja koje o"is!j! ? za #otovo tis!! #odinaF i %i s!, kao i svi "raznovjerni lj!di, vjerojatno 1eljeli s%jestiti svoja zvjerenja i "redras!de ! "ovijest, koj! s! t!%a4ili i o"isivali8 Knji#a Dostanka za"o4inje "rastari% "o4e/i%a "odrijetla 4ovjeka, no !brzo s i !daljeni le#endi "relazi na relativno novij! "ovijest ? za njene %tore8 &i#dje "ri to%e a!tori ne s"o%inj! otvoreno azijatsko zavla?lavanje Y#i"ani%a, za koje zna%o, da se do#odilo ne#dje ! vre%en! UVU9;+, 999 JU ;@ S+ 999V+U@ ]9U;+99 E % %8v8v,%v ;!/8%!%, %v Z8v8 %!a% Z8 i sa%a 4injeni/a ? da ! nji ovi% "rikazi%a o4ito nedostaj! ove vrlo zna4ajne #odine ? !4inila vrlo 4!dno%8 Ubojstvo Hira%a Abi3a Kralj )e\enenre vodio je velik! %entaln! borb! s A"o" iso%, sna#o% "radavne t%ine, koja se !tjelovila ! lik! kralja Hiksa ! 'onje% Y#i"t!, "a %! je bila "otrebna sva %o bo#a s!n/a, A%on?Ra, da bi %! dala sna#e za "objed!8 )vaki je dan na"!.tao svoj! kraljevsk! "ala4! ! Malkati, da bi "osjetio ra% bo#a A%on?Ra to4no ! "odne, ! doba kada se s!n/e nalazilo ! svo% zenit!, a 4ovjek #otovo da nije i%ao svoj! sjenk!, niti je ze%ljo% vladala %akar i tr!nka t%ine8 )a s!n/e% ! svo% zenit!, sna#a bo#a Ra bila je na svo% vr !n/!, a bo#a t%ine ? A"o" isa, najslabija8 Ova tvrdnja (dok se na. Me.tar, Hira% Abi3, "ov!kao da bi iskazao "o4ast &ajvi.e%!, .to %! je bila navika ! doba kada je to4no "odne, sti1e na% iz /ere%onije %asonsko# *ree# st!"nja, koji s%o objasnili ! "rvo% "o#lavlj!, sa%o bez ikakva ko%entara8 )ada, ! kontekst! )e\enenrea, "o "rvi na% se "!t !4inilo, da i%a s%isla8 Ovo je na.a rekonstr!k/ija do#adaja8 Jedno# dana, )e\enenre nije niti sl!tio da s! !rotni/i, koje je "oslao A"o" is, ve "ok!.ali izv!i Ozirisove tajne iz dvoji/e visoki sveenikaF no, kako i% ovi nis! tjeli dati nikakve od#ovore ? !bili s! i 8 I sa%i s! bili !1asn!ti oni%, .to s! sada dalje "laniraliF jer, le1ei ! zasjedi, 4ekali s! sa%o# kralja, a svaki se od nji s%jestio na jedno% od izlaza iz ra%a8 Kad je )e\enenre dovr.io svoj! %olitv!, kren!o je "re%a j!1ni% vrati%a, ;;dje #a je "resreo tek "rvi od troji/eF svaki je za tijevao od kralja, da %! od%a "reda Ozirisove tajne8 &o, on je 4vrsto izdr1ao, i odbio to svoj troji/i8 Masonska /ere%onija *ree# st!"nja obja.njava, .to se taj dan ? "rije tri i "ol tis!e #odina, do#adalo ! ra%! ! *ebi8 'a bis%o na#lasili !s"oredb!, iz%ijenili s%o i%ena ! e#i"atskaE (-avr.iv.i svoje %olitve, "ri"re%io se za odlazak kroz j;;1na vrata, #dje #a zasko4i "rvi od !rotnika, koji se, ! 1elji da i%a .to bolje or!1je, naor!1ao olovni% %jera4e%, te na "rijetei raa4in za tijevao od na.e#a Me.tra, )e\enenrea, one "rave PW 88 ; 9PP v88;8;;Z8v;88, ;e , v:88;888; ;v J: v%va8;,o, vZ vZbvvvr/, ZZ ve ZJ%e "oz /tje sa%o troje na svijet!, te da bez "ristanka ostale dvoji/e niti %o1e, a niti oe "osl!.ati #aF "ri to%e na#lasi, d/a bi bez s!%nje str"ljenje i "ostojanost, ! dato vrije%e, ovlastili 4asno#a %asona da s!djel!je ! nji%a8 &o, .to se ti4e nje#a sa%o#a, radije bi "retr"io s%rt, ne#o li izdao svet! istin!, koja ni! je "ovjerena8 Ovaj se od#ovor "okazao nezadovoljavaj!i%, "a se l!"e1 divlja4ki% !dar/e% !s%jeri na 4elo na.e#a Me.tra, no, za"re"a.ten nje#ovi% 4vrsti% dr1anjenz, sa%o #a okrz:z!, "a !dara/ klizn! niz nje#ov! desn! slje"oo4i/!8 2a i"ak, bija.e dovoljno sna1an, da on "osrn!, i "oklekn! na z8enzl j! svoji% lijevi% koljeno%8 O"oravljaj!i se od to#a, on "oj!ri "re%a za"adni% vrati%a, #dje #a do4eka dr!#a !lja, kojoj od#ovori isto kao i ono%e ranije, nes%anjeno% 4vrstino%, a kako je ovaj bio naor!1an te.ko% libelo%, divlja4ki #a !dari "o lijevoj slje"oo4i/i, .to #a obori na tlo ? ovaj "!ta, on "oklekn! na de,sno koljeno8

) vativ8.i da s! sve "rilike za bije# ovi% "!tevi%a one%o#!ene, Me.tar j!rn!, o%a%ljen i krvarei, na isto4na vrata, #dje8je bio s%je.ten trei l!"e1 koji #a, "ri%iv.i sli4an od#ovor na svoj drzak za tjev, jer na. Me.tar osta vjeran ,svojoj obvezi i ! tren!tk! ovo#a veliko#a isk!.enja, stra? ovito !dari te.ki% ka%eno% "osred 4ela, te ovaj "!ta klon! %rtav do nje#ovi no#!,8 *ajne e#i"atsko# "ostajanja kralje% !%rle s! sa )e\enenreo%, 4ovjeko%, koje#a %i zove%o Hira% Abi3888 (kralj, koji se iz#!bio,8 Osjeali s%o, da s%o sti#li do najvjerojatnije# kandidata za na.e# iz#!bljeno# %asonsko# Me.tra, "a s%o za"o4eli "ozornije tra#ati za svi%, .to se o nje%! !o"e %o#lo saznati8 -a"re"astilo nas je, kad s%o nai.li na to4an o"is )e\enenreove %!%ije ? nevjerojatne 4injeni/e o )e\enenreovi% ozljeda%a bile s! "otanko o"isaneE (Kada je, ! sr"rzj! 9XX98, Y%il 0r!#s/ otkrio %!%ij! 3a?raona Ra%zesa II, ! istoj je #robni/i "ronaden i drLC#i F ; rC8lU8]nvv/tv oe v! r/J/b! v Z 8;88;N;,888;N,8, ,;8,8 88,88888,888 88888888888GG8 2re%a nat"is!, bio je to )e\enenre *ao, jedan od rodeni e#i"atski vladara, "risiljen da 1ivi daleko na j!#! ? ! *ebi ? tijeko% vladavine Hiksa, a i nestr!4no% je ok! bilo jasno, da ;je )e\enenre do4ekao nasilni4ki kraj8 )redina nje#ova D 4ela bila je raz%rskana888 'r!#i !dara/ razbio je nje#ov! desn! slje"oo4i/!, desn! li4n! kost i nos8 *rei je !dara/ bio !"!en iza nje#ovo# lijevo# ! a, razbiv.i %astoidn! kost i zavr.iv.i naD "rvo%e vratno%e kralje.k!8 lako je ! 1ivot! o4ito bio visok, %lad i z#odan 4ovjek /rne, kovr4ave kose, i;,raz )e\enenreovi ko8stij! li/a "okaz!je, da je !%ro ! a#oniji8 &akon s%rti, 4ini se da je "ro.ao ne.to bolje, iako se 4ini i da je nje#ovo tijelo bilo ostavljeno na neko vrije%e, "rije 3rje#ova %!%i3i/iranjaF to zaklj!4!je%o iz odvratno# %irisa, i znakova rani st!"njeva ras"adanja8 Y#i"atski za"isi .!te o to%e kako je )e\enenre "rona.ao svoj kraj, no #otovo je si#!rno da s! to !4inile r!ke HiksaT Kanaana/a8 ,Q &e%o#!e se !"ravo do#odilo8 Identi3i/irali s%o Hira%a Abi3a, "a i vi.e od to#a ? nje#ovo tijelo jo. !vijek "ostoji8 Ozljede se !kla"aj! savr.eno8 'ivlji !dara/ d!1ino% nje#ove desne strane li/a, koji sla%a kostiF si#!rno je, da bi "oklekao "od ti% !dar/e% na koljeno8 Kako je bio %lad, visok i sna1no #raden, !s"io je !stati na no#e, onako kako to jak 4ovjek !s"ijeva ! n!1diF no, tada #a je "resreo dr!#i !boji/a, koji #a je !dario "o lijevoj strani #lave, o"et lo%ei kost8 )ada ve vrlo oslabljen, bliz! nesvjesti/e, on je nastavio dalje, no "osljednji i s%rtonosan !dara/ ravno ! 4elo ? !s%rtio #a je ! isto% tren!tk!8 'r!#i jedan o"is, koji s%o "rona.li, jasno o"is!je sa%e raneE ()tra ovite ozljede na )e\enenreovoj l!banji !zrokovalo je naj%anje dvoje lj!di, koji s! #a na"ali sjekiro%, bode1o%, ko"lje% i vjerojatno tolja#o%,8W lan ]ilsonE Yni#rna Knji#e Izlnska 2eter Cla:tonE Kronika 3araon/a 9P> ; 9PL ( ; ; G G ;G ; 8 G ; GG; ( J ; G ((G; 8J J ( (88 ,888 888 ivanja8 Kad s%o o"et %o#li raz!%no raz%i.ljati, "re#ledali s%o sve o 4e#a s%o do.li8 Instr!%enti, koji se s!#eriraj! kao !bojita sredstva, "odsjetili s! as na %asonsk! le#end!, "re%a kojoj s! Hira%a !darali nizo% azli4iti #raditeljski alata, !klj!4!j!i i te.k! libel!, koja bi %o#la roizvesti ozljede sli4ne oni%a od tolja#e8 2ret odni o"is o stanj! e\enenreova tijela "okaz!je, da kraljevski balza%eri nis! dobili tijelo a obrad! od%a nakon s%rti, .to nas je "odsjetilo na %asonski o"is kolnosti iz /ere%onije *ree# st!"nja o to%e, .to se do#adalo s ijelo% Hira%a Abi3a, koje je nakon !bojstva ? nestaloE

(888 2re"la.iv.i se tako za si#!rrAost svo#a #lavno#a %ajstora #raditelja, on izabra "etnaest "o!zdani slobodni zidara, te inr naredi, da itrAo "otra1e na.e#a Me.tra, !vjere se je li jo. !vijek 1iv, ili je "odle#ao "ok!.aji%a da iz nje#a izv!k! tajne vje#ova !zvi.ena st!"nja8 U#ovoriv.i dat!% do kada se trebaj! vratiti ! Jer!za?lern, oni se "odijeli.e ! tri zidarske Lo1e, i rasta.e se is"red 99raiL9a, jer svaka #r!"a kren! "re%a jedno%e od tri !laza8 Mno#o dana "rode ! "otrazi, koja nije donijela "lodaF jedna 8se #r!"a vrati, ne "rona.av.i ni.ta od zna4aja8 'r!#a je bila bolje ,sree, jer jedno#a dana, nakon %no#o tr!da i osobni na"or/r, za vrije%e od%ora, jedan od brae, koji je le#ao na rre.to !d/rl jeni je %jesto, !staj!i "ridr1a se za #r%, koji %! ?rra rzje#ovo iznena/;enje ? osta ! r!/iF bli1i% istra1ivanje% r?onade, da se t! rredavno ko"aloF sto#a "ozva ostale, te za?8jedni4kinr na"ori%a otvori.e #rob, i "ronado.e tijelo na.e#a Me.tra, i to vrlo nedostojno "oko"ana8 Iznova #a "rekri.e !F8a sve "o4astiF da bi kasnije "re"oznali to %jesto, "osadi.e na vr ! #roba aka/ij!, te "o1!ri.e ! Jer!zale% da obavijeste kr?alja )alo%ona o onorne, .to se do#odilo8 Kndn s! "ro.li "rvi kraljevi izlijevi t!#e i bola, naredi irn d/r 8se vr/rte i "oko"aj! na.e#a Me.tra ! sklad! s nje#ovi% dostoj/rn8stvorn i !zvi.eni% nadarenosti%aF ! isto i vrije%e obavijesti dn s!, zbo# nje#ove "rerane s%rti, ostale iz#!blje?rre sve tajrne Veliko#a Me.tra8 )to#a irrr naredi, da naro4ito t!1ne "o4asti ! znak .tovanja8 , -aboravite na tren!tak, da je Hira% Abi3 "re%a %asoni%a 1ivio ! doba kralja )alo%ona, i ? sve e ostalo biti !skla/;eno8 Jako nas je za?intri#iralo i otkrie, da je kralj )e\enenre bio i jedino kraljevsko tr!"lo staro# Y#i"ta, na koje%! s! se %o#li "ronai znakovi nasilne s%rti8 *ako s%o sada i%ali "ri4! o 4ovjek!, !bijeno% s tri !dar/a dok je .titio tajne e#i"atski kraljeva od osvaja4a, Hiksa8 &o, .to je s !skrsn!?e%O )e\enenre o4ito nije !skrsn!oF nje#ovo se tijelo nalazi ! %!zej! Kaira, "a sto#a ? na.a "ri4a jo. nije bila zavr.ena8 Odl!4ili s%o zato iznova "re#ledati na. %asonski obred8 Uboji/e Hira%a Abi3a U %asonskoj le#endi, !boji/e Hira%a Abi3a nazivaj! se J!belo, J!bela i J!bel!%, a zajedni4ki s! o"isani kao ([idovi,8 )a%a i%ena zv!4e kao si%boli4na iz%i.ljotinaF jedino, .to s%o %o#li zaklj!4iti bilo je, da sva tri i%ena sadr1avaj! ! sebi rije4 (j!bel,, .to na ara"sko% ozna?4ava "lanin!8 A to na% se nije ni na koji na4in !4inilo zna4ajni%8 &as s! zani%ali "ravi !boji/e, a ne kasnija si%bolika8 Kao .to s%o ve "okazali, okolnosti o Josi"!, koje o"is!je 0iblija, "okaz!j! ? da je bio vezir kralja Hiksa, A"o" isa, te da je vrlo vjerojatno %o#ao biti !"leten ! !rot!, kojo% bi se iz )e\enenrea izv!kle tajne8 0iblija na% takoder #ovori, da je Josi"ov ota/, Jakob, kasnije tijeko% svo#a 1ivota iz%ijenio svoje i%e, i "ostao (Izrael,, a nje#ovi se dvanaest sinova identi3i/iralo s "le%eni%a Izraela8 &aravno, ovo je bila ideja kasniji a!tora 1idovske "ovijesti, koji s! tra1ili onaj to4no odreden tren!tak ! vre%en!, ! koje% je nji ova na/ija i sl!1beno za"o4ela "ostojati8 )inovi%a Jakoballzraela "ri"isane s! "ovijesne okolnosti, koje s! se 4inile od#ovaraj!i% za stat!s "le%ena ! vri?je%e, kada s! "is/i Knji#e 2ostanka stavili tint! na "a"ir!s8 R!benovo "le%e "alo je ! ne%ilost, a "le%e J!de "ostalo je nova elita, "a se sto#a nasljedni/i Izraela/a nazivaj! ([idovi,, a ne (R!beni,8 *ra1ei bilo kakav klj!4 za ove odlo%ke 0iblije, nai.li s%o na vrlo neobi4an sti ! verziji Knji#e 2ostanka W=E>, iz 0iblije kralja Ja%esa, koji naoko nije i%ao nikakve o4i#ledne veze s bilo 4i%e, .to bi zv!4alo "oznato8 9 GPX ; 9P=

(O, d!.o %oja, ne !de ! nji ov! tajn!F "od nji ovi% zaje?dni.tvo%, %oja 4asti, ne bila !jedinjenaE jer ! svo% bijes! "o#!bi.e 4ovjeka, i sebi e sa%i%a "otko"ati zid8, Ovdje se #ovorilo o !bojstv!, koje se %o1da s%atralo dovoljno va1ni% da bi se !klj!4ilo, no ne i ? objasnilo8 -a kakvo% se to tajno% tra#aloO *ko je bio !bijenO Katoli4ka /rkva o"is!je ovo kao nek! vrst! "roro4anstva, vezan! !z 4injeni/! da s! [idovi !bili nji ovo# Krista, no %i s%o zane%arili ovakvo t!%a4enje8 &a.a je teza ob! vaala ; %no#o s!"tilnij! %o#!nost8 Od 4etvrte do devete rije4i ? Jne !de ! nji ov! tajn!D ? nije bilo dvos%islenosti8 Moderni% jeziko% re4eno, to bi zna4ilo, (&iste !s"jeli do4e"ati se nji ove tajneI,8 A /jelovita bi o"t!1ba iz#ledala ovakoE (&e sa%o .to niste !s"jeli do4e"ati se tajne, ve ste i "o#or.ali stvari, iz#!bili #lav! i !bili #a, !%anj!j!i tako sve, i !zrok!j!i da na% se 4itav svijet sr!4i na #lav!I, 'va brata, i b!d!a "le%ena Izraelova, koja s! se s%atrala krivi?%a za ovo ne"oznato !bojstvo, bili s! 5i%!n i Levi, sinovi JakobaT IzraelaF rodila %! i je nje#ova slije"a 1ena Lea, koj! je "rezirao8 Ova je "le%ena jasno "rokleo zbo# to#a, .to s! ("o#!bila 4ovjeka,, no ? tko je bila nei%enovana 1rtvaO Iako nis%o s%atrali vjerojatni%, da s! se !boji/e Hira%a Abi3a !istin! zvali 5i%!n i Levi, te da s! bili Josi"ova braa, 4inilo se vrlo vjerojatni%, da je ovaj neobi4an sti sadr1avao narodn! tradi/ij! !bijanja nei%enovano# 4ovjeka, .to je izazvalo nesre! za dva ili tri "le%ena Izraela8 &o, da "rije/;e%o na stvar ? zbo# 4e#a je taj zlo4in bio dovoljno va1an, da bi se !klj!4io ! "ovijest [idova, dok !bijeni "ojedina/ ostaje nei%enovanO Jo. s%o vi.e bili !vjereni, da se od#ovor %o1e nalaziti ! i%en! ?)e\enenre *ao8 'o#adaji, koji s! nas doveli do nje#ova !bojstva, a koje s%o ne.to ranije naveli, te nji ove "osljedi/e s! bile toliko zna4ajne za na.! tez!, da %isli%o kako i treba razraditi jo. "odrobnije8 A"o" is je bio izvan sebe od bijesa8 5to taj %ali kralj *ebe %isli, tko je onO -ar jo. nije s vatio, da se svijet za!vijek "ro%ijenio, i da je nje#ovo /arstvo ? "ovijest, !#!.ena "od Hiksi%aO Kralj je "ozvao svo# vezira, Josi"a, koji je do svo# visoko# "olo?1aja dos"io za valj!j!i s"osobnosti da t!%a4i A"o" isove snove, i ;88888;,8 ;8 ;GG GG 8 G8 G i G G G G odl!4io do4e"ati e#i"atsko# 1ivota "oslije s%rti8 Josi"! je dodijeljena od#ovornost za ovaj "rojekt, a tko bi bio bolji za odabir, no nje#ova dva brata, koje nitko nije "oznavao ? 5i%!n i LeviO Ako bi i "rona.li i !bili, nije niti va1no ? i nis! bolje zasl!1ili, nakon .to s! Josi"a "rodali ! ro"stvo "rije toliko #odina8 A ako bi !s"jeli, divno i krasnoE Josi" bi sa% "ostao j!nak, a nje#ova bi braa na taj na4in ot"latila svoj stari d!#8 0rai s! ! "ot"!nosti razjasnili .to treba raditi, i "redan i% je "lan ;;rada8 Mo1da s! "rije !laska ! *eb! %orali "ret odno obrijati svoje brade, koje bi i odale kao Hikse, kako na sebe ne bi "riv!kli ve! "ozornost8 Kad sti#n! ! #rad, trebali bi st!"iti ! kontakt s %ladi% kraljevski% sveeniko% ! ra%! bo#a A%on?Ra, za ko#a se znalo da je bio a%bi/iozan, i lako "odlo1an !tje/aji%a8 0raa s! %! objasnila, koliko je A"o" is stra ovito %oan, i da je odl!4io !ni.titi *eb!, ako iz )e\enenrea nee %oi izv!i tajn!8 Mlado% je sveenik! Rnazvat e%o #a J!beloS re4eno, da sa%o on %o1e s"rije4iti nesre! 4itavo# svo# naroda, i to tako, da i% "o%o#ne doi do tajne, 4i%e e A"o?" isov na"ad na #rad "ostati ne"otrebanF osi% to#a, oni bi %! %o#li o%o#!iti, da "ostane visoki sveenik A"o" isa, jedno% kad tajne b!d! osi#!rane, a "oliti4ka se borba sa )e\enenreo% okon4a8 J!belo se stra ovito !"la.io ovi Azijata, no znao je, .to se doaodilo Me%3is!, kada s! se Hiksi razjarili8 Mo1da je !istin! jedino, .to bi i s"asilo, bila izdaja ono#

"ovjerenja, koje s! %! "okloniliF ! svako% sl!4aj!, ve je vidio sebe kao visoko# sveenika, "a %akar to bilo i kod zlo# A"o" isa8 J!belo je objasnio 5i%!n! i Levij!, tko s! dvoji/a visoki sveenika, koji s! tren!tno 4!vali tajne, te i% o"isao najbolje %jesto i vrije%e, da i se ! vati8 Mo1da i je 4ak i sa% J!belo !v!kao ! st!"i/!8 Oboji/! s! ! vatili, ali ? kako s! odbili bilo .to rei, %orali s! i !biti, da bi za.titili sa%i sebe8 *ako i% je "reostao jo. sa%o jedan o4ajni4ki izlazE na"ad na sa%o# kralja8 'o to# je vre%ena J!belo ve bio "osve !1asn!t, no ve je "re.ao to4k!, s koje vi.e nije bilo "ovratkaF tako je !rotnike odveo ! ra% bo#a A%on?Ra, tik "rije no .to je s!n/e dose#lo svoj! najvi.! to4k!8 Ubrzo nakon to#a, kralj se "ojavio na !lazni% vrati%a ra%a, "a s! od nje#a na ve o"isani na4in zatra1ili, da i% otkrije tajn!8 &o, i on je odbio to !4initi, "a je ! bijes! "ao "rvi !dara/8 -a nekoliko je %in!ta 9>B ; 9>9 G, J G J 8 8 GJ J J!belo je bio #otovo 3izi4ki bolestan od stra a8 )va s! troji/a znala, da s! odjedno% ostali sasvi% sa%i na svijet!, bez ijedno# "rijatelja8 2ro#anjat e i *eban/iF Josi" i% nee "okazati s!osjeanjeF a A"o" is e "odivljati od bijesa, zbo# trajno iz#!bljeni veliki kraljevski tajni8 &ji ov je ne!s"je bio !istin! ? s"ektak!?laran8 *ajne s! bile zanvijek iz#!bljene, a rat, koji s! !skoro "okren!li Ka%ose i A %ose ? sinovi !bijeno# kralja, da bi osvetili o4ev! s%rt ?taj e rat za!vijek istjerati Hikse iz Y#i"ta8 2a naravno da s! i% se zidovi r!.ili na #laveI A .to se doaodilo s izdajni4ki% sveeniko%O &ekoliko s! #a dana kasnije ! vatili ? krio se ! "!stinji iza tebanski zidova, na %jest!, koje se i danas zove 'olina Kraljeva8 'ov!kli s! #a nazad ! ra%, i natjerali ;a da "ro#ovori o svo% !4e.! ! izdajstv!, te da i% is"ri4a sve "otankosti "lana, koji s! za%islili A"o" is i Josi", nje#ov azijatski vezir8 )l!.aj!i sve "ojedinosti, )e\enenreov se sin Ka%ose izbez!? %io zbo# to# zlodjela HiksaF no, istovre%eno #a je d!boko zabrin!la 4injeni/a, da niti sa% vi.e nije %o#ao "ostati kraljF zbo# iz#!bljeni D tajni nije i%ao "rilik! ? "retvoriti se ! Hor!sa8 -a nje#a i nje#ove "ri?stali/e, to je zna4ilo nesre!, kojoj nije bilo "re%/a8 Ka%ose je sto#a sazvao )avjet ? "reostale starije sveenikeF jedan od nji , "redviden da "ostane b!d!i visoki sveenik, izvr.io je zadivlj!j!! analiz! sit!a/ije, te "on!dio briljantno rje.enje ove dile?%e8 &aveo je, kako je Y#i"at nastao "rije tis!a i tis!a #odina, ! doba bo#ova, te da se ze%lja !zdi#la kroz !bojstvo Ozirisa od strane nje;ova brata )eta8 0o1i/a Izis nije se, %e/J!ti%, "redavala, i !skrisila je Ozirisovo rasko%adano tijelo, da bi "ostao o/e% dje4aka, bo1je# sina nazvano# Hor!s8 Hor!s je i sa% bio bo#, koji je odrastao ! %!.?kar/a i borio se sa zli% )eto%, "ri 4e%! je ! borbi i sa% ostao bez oka, dok je )et iz#!bio svoje testise8 )%atralo se, da je %ladi bo# "obijedio ! ovoj borbi, no !s"rkos to%e ? "objeda nije bila "ot"!na i rije.ena do ki?aja, jer se borba iz%e/;! dobra i zla vodila jo. !vijek8 M!dri je sveenik nastavio obja.njavati, da je nakon ove borbe Y#i"at izrastao sna1an, no da s! dvije ze%lje "ola#ano starile, i ?oslabile8 )na#a bo#a )eta iznova se "oveala za valj!j!i Hiksi%a, koji s! .tovali nje#a, i sil! zla ? A"o" isa8 U"ravo sada se na ze%lji vodi jo. jedna takva bitka, kakva je bila i ona iz%ed! "rvo# Hor!sa i vor je bio ? "risjetiti se %!drosti Izis, i od!stati od "redaje sa%o sto#a, jer je bo# !bijen8 *ada je "ola#ano "odi#ao r!k!, i "rsto% "okazao na "restravljeno# %lado# sveenika, te "ovikao, (*a%o je %ani3esta/ija )etaI On e na% "o%oi, da savlada%o zloI, )e\enenreovo tijelo bilo je ve ! jadno% stanj!, jer je ve %no#o dana le1alo neza.tieno ! ze%lji, no balza%eri s! #a i"ak nekako !s"jeli "ri"re%iti na !obi4ajeni

na4in8 Kao dio kazne, J!belo je %orao svaki dan !ranjati ! kiselo %lijeko, a na "!stinjsko% s! s!n/! brzo ras"adaj!i "roteini !brzo "ro!zro4ili nje#ov stra oviti s%rad, daj!i %! tako obilje1je (sve#a zla,8 Kad je sti#lo vrije%e za /ere%onij! "retvaranja )e\enenrea ! Ozirisa, a Ka%osea istovre%eno ! Hor!sa, sve je bilo "ri"re%ljeno, sa%o .to sLi "ostojala dva lijesa, a ne jedan8 2rvi lijes, izra/Jen ! oblik! 4ovjeka, bio je bo#ato !re.en, i na%ijenjen bo#!Tkralj!, te je "rekrasno %irisaoF dr!#i je bio jednostavan, bijele boje, i bez ikakvo# nat"isa8 Kad se "ribli1io tren!tak /ere%onije, balza%eri%a s! dov!kli s%rdljivo#, "olLio%a%ljeno# J!bela, "osve na#o#8 'r1ei %! r!ke 4vrsto sa svake strane, no1e% s! %! odrezali #enitalije, a sa% Ka?%ose, koji se !"ravo nalazio na "!t! "ostajanja Hor!so%, ba/io i je na tlo8 -ati% s! vri.tee# J!bela "o4eli o%atati zavoji%a za %!%i?3ika/ijLi, radei od sto"ala "re%a #ore8 Oslobodili s! %! r!ke, .to %! je do"!stilo, da se r!ka%a dodirne "o %jest!, koje je izazivalo "ravL; a#onij! bolaF ono je svako% "ro%atra4! trebalo "okazati %jesto ranjavanja to# !tjelovljenja zla8 Kona4no, zavoji s! se "ri%akli i J!belovoj #laviF balza%eri s! %! 4vrsto !%otali li/e, sve dok nije bilo ! "ot"!nosti "rekriveno8 ei% je za vat na r!ka%a "o"!stio, te kad s! ;;a "olo1ili ! onaj ne!#ledni lijes, J!belo je na"!nio svoja "l!a zrako%, na#n!o #lav! !nazad, i .iroko rastvorio !sta, "ok!.avaj!i disati kroz zavoje koji s! #!.ili8 &o, !#!.io se ve nakon nekoliko %in!ta, kad s! %! za"e4atili lijes8 J!belo je sk!"o "latio svoj! izdaj!8 M!dar novi visoki sveenik objasnio je Ka%ose!, da se %oraj! oblikovati za%jenske tajne, koji%a e se za%ijeniti one izvorne, .to s! nestale zbo# !bojstva nje#ovo# o/a8 Os%i.ljena je nova /ere%onija !skrisivanja novo# kralja iz 3i#!rativne s%rti, kako bi za%ijenila stari na4inF bile s! oblikovane i nove %a#i4ne rije4i, koje e #a !zdii na 9>A ; 9>Q 8,b8K,88,8;,8;88b ;88,88;8,8 K 8 ;,b 8;b8K8888, ;888 8, 88;8 88888 a88888:8% !8va!/,! !v K%8Kv roda na/ije8 *ijelo J!bela "!tovalo je ! Kraljevstvo %rtvi sa )e\enen?reo%, da bi se bitka nastavila ? )et R! lik! J!belaS bez svoji testisa, a novi Oziris, kao i "rvi Hor!s ? bez svo# oka8 )veeni/i s! %!dro !redili stvari tako, da se borba nastavljala ta%o, #dje je "o "rvi "!ta, na "o4e/i%a vre%ena, i stala8 Rat dobra i zla jo. !vijek nije "restao8 Ka%ose je !"!tio jasan izazov A"o" is!, kad je kao svoje kraljev?sko i%e odabrao (]adj?k e"er?re,, .to zna4i (Ja4anje je %ani3esta/ija bo#a Re,8 'r!#i% rije4i%a, (&isi !s"io, s kraljevski% je tajna%a sve ! red! I ,8 Kao .to je Ka%ose !stao iz 3i#!rativne s%rti, tako je !stao ? i nje#ov narod8 Razdoblje, koje danas naziva%o &ovi% kraljevstvo%, za"o4elo je !brzo "oto%, a Y#i"at je iznova "ostao "onosita ze%lja8 I Fizi4ki dokazi 2ri4a, koj! s%o va% !"ravo iznijeli, "riznaje%o ? djelo%i/e je iz%i?, .ljena, da bis%o !"ot"!nili ono, .to 4vrsto vjer!je%o da se i do#odilo "rije toliko tis!a #odina8 &o, jedini dijelovi koje s%o joj dodali, sa%o s! %ali dijelovi "ojedinosti, ili ? obi4no lje"ilo za jez#rovite 4injeni/e, koje s%o otkrili8 Koristili s%o biblijske dokaze, da !tvrdi%o !%ije.anost Josi"a i nje#ove brae, no %ladi sveenik, ko#a s%o nazvali J!belo, "riv!kao je na.Li "ozornost tijeko% d!#otrajno# istra1ivanja "rastari e#i"at?ski za"isa8 *e.ko s%o %o#li "ovjerovati ! svoj! sre!, kad s%o nai.li na ostatke %lado# 4ovjeka, koji s! za e#i"tolo#e ostali za#onetni ? ve vi.e od stotin! #odina8 Od svi %!%ija, do sada "ronadeni ! Y#i"t!, dvije s! na% se !4inile neobi4ni%a8 )e\enenre je jedinstven "o to%e, .to je bio jedini kralj, koji je zavr.io 1ivot nasilno% s%r!F dr!#o se tr!"lo isti/alo iz dr!#i radikalni razlo#a8 *ra1ei "odatke o svi% do

sada otkriveni% %!%ija%a, od%a s! na% !"ale ! o4i "ojedinosti o"isa vrlo neobi4ni ostataka %lado# 4ovjeka, koji je ! 1ivot! bio tek ne.to vi.i od "et sto"a i osa% in4a R//a 9>B /%, o"8"8S8 Foto#ra3ije raz%otane %!%ije bile s! !"adljive, jer se na nje#ovo% li/! vidjela stra ovita a#onija, kao i "ojedinosti "oko"a, koji ina4e nis! bili !obi4ajeni8 *ijelo nije bilo III;+JLU8 il!n%8, % vZv! %: v%888 8;888a;8;?? ( ?? ?? ????? ve je na"rosto bila ? o%otana zavoji%a8 -a4!do, nitko nije "ok!.ao objasniti neobi4an k!t, "od koji% se nalazila #lava, ili ras"ored kostij! li/a, koje s! ve na "rvi "o#led djelovale kao kod 4ovjeka koji is"!.ta d!#i, stra oviti krik8 R!ke nis! bile sa strane, !z tijelo, niti "rekri1ene na #r!di%a na !obi4ajen na4in, ve is"r!1ene "re%a sredini tijela, bliz!, no i"ak ne dodir!j!i ? "odr!4je #enitalija8 Is"od r!k! je "ro?stor, #dje s! se #enitalije trebale nalazitiE no, ovaj je 4ovjek bio ?kastriran8 &je#ova is"re"letena kosa bila je neobja.njivo "rekrivena ne4i% nalik sir!, .to se na%a !4inilo rez!ltato%, koji bi nastao kad bi netko ronio kroz kiselo %lijeko, sa /ilje% da "o4ne davolski vonjatiF de%oni t%ine te.ko da s! razvili s%isao za 3ine %irise, i na taj bi se na4in lako "re"oznavali %ed!sobno8 -!bi s! %! bili ! vrlo dobro% stanj!, a !.i "robijene ? oboje je !kazivalo na nje#ovo visoko "odrijetlo8 M!%ija je bila "ronadena ! bijelo obojeno% lijes! od /edra, na koje% nije bilo nikakvo# nat"isa, "a je to one%o#!avalo identi3ika/ij!, no ? str!4?nja/i s! s%atrali, da je %orao biti "le%i ili 4lan sveenstva8 2okazalo se, da %! je te.ko odrediti starost, da bi na kraj! "revladalo %i.ljenje, kako datira iz Osa%naeste dinastije, koja je za"o4ela kratko nakon )e\enenre *aove s%rti8 Jedn! va1n! "ojedinost na nje#ov! li/! nije do sada takoder nitko za%ijetio brazde, koje s! se oblikovale na ko1i li/a8 One s! izrazito ne!obi4ajene, ali s! "ris!tne i na jednoj dr!#oj %!%iji ? na %!%iji A %ose?In a"i, koja je bila )e\enenreova !dovi/aI Misli se, da s! ove brazde nastale zbo# is!vi.e 4vrsto o%otani zavoja, "a se to t!%a4i tako, da je %o1da ista osoba, te.ke r!ke, obavljala oba ova o%otavanja8 &a.i dija#ra%i "rikaz!j!, da k!t ovi brazda sna1no !"!!je, kako je %ladi sveenik bio jo. 1iv, ! tren!tk! kad s! #a o%o? tavali i stavili ! lijes8 Ovo ne"oznato tr!"lo nije %ed! e#i"tolozi%a izazvalo neko vee zani%anje, jer s! se oni, naravno, vi.e !s%jerili na "ro!4avanje "oznati osobaF no, i"ak s! ve d!#o znali, da ovo nebalza%irano tijelo "okaz!je sve znakove, da je ! tren!tk! svo#a "oko"a ? bilo jo. 1ivo8 )l!1beno "ro/ijenjeno datiranje "o4etaka &ovo# kraljevstva bilo je nevjerojatno bliz! na.e% /iljano% "odr!4j!, "a s%o se "o4eli "itati, da li se %jesto ? na koje%! je bila "ronadena ova %!%ija, nalazilo ne#dje bliz! *ebe, .to bi na% o%o#!ilo stvaranje %o#!e veze s I>W ; 9>P bIU;)IFLl lbbl8 ;UUlI9+, I LU L9C ;4U99U U 9+U9 V+IE U K9A99;+VPKU; ;IUUIIICE9 ! 'eir el 0a rij!888 #dje je le1ala tik !z )e\enenre *aoaI *o nije bila izvorna #robni/a niti jedno# od nji dvoji/e, no "ostoji vjerojatnost da s! oba tijela bila "reseljena s isto# %jesta, ! isto vrije%e, ! neko kasnije doba8 Kako je ti% otkrie% nestala %o#!nost bilo kakvi sl!4ajnosti, znali s%o s "ot"!no% si#!rno.!, da ? ne sa%o .to s%o !s"jeli otkriti Hira%a Abi3aF "rona.li s%o i okolnosti ovo# !bojstva, te identi3i/irali jedno# od !boji/a, i to ? tri i "ol tis!e #odina nakon .to se !bojstvo do#odilo8 Osjeali s%o se onako, kako se svi istra1itelji osjeaj!, kad rije.e te1ak sl!4ajF te s%o noi "o"ili "odosta .a%"anj/a8 &esretni J!belo, %ed!ti%, niti do danas nije !s"io "objei daleko od svoje 1rtve8 Mladi se sveenik nalazi ! %!zej! ! Kair!, "od katalo.ki% broje% >9BAQ, dok )e\enenre *ao i%a katalo.ki broj ?3 9BP98

I Masonski dokazi Kad s%o kona4no "rekin!li na.e slavlje zbo# rje.avanja !bojstva )e\enenrea8 sjeli s%o da raz%otri%o na. sljedei korak8 Iznova s%o se vratili %asonsko% obred!, tra1ei novi tra# ! na.e% obnavljanj! razvoja do#adaja oko tajne kraljeva8 Citava "ri4a o )e\enenre! i nje;ovi% !boji/a%a, !jedno je i "ri4a o slo%! i !skrsn!! e#i"atsko# kraljevstva, te "ri4a o Hira%! Abi3!8 Obje s! "ri4e ? jedna te ista8 0iblija je razjasnila neka "razna "odr!4ja, a lj!dski osta/i s! ne"obitan 3orenzi4ki dokaz, !s"rkos vre%ensko% od%ak! od tri i "ol tis!e U;odina8 Ali, otkrili s%o, da %asonski dokazi id! jo. i d!blje8 C ris je !s%jerio svoj! "ozornost na tajne rije4i, kori.tene ! /ere%oniji *ree# st!"nja, koja ozna4ava !s"injanje na 4ast Me.tra Masona8 Rije4i se !skrslo% brat! iz#ovaraj! ? .a"ato%, i nikada se ne ;ovore ;lasno8 One djel!j! kao "ravo blebetanje8 Obje s! rije4i vrlo sli4ne svojotn str!kt!ro% i zv!ko%, kao da 4ine "ovezani niz #lasova, ! stil! stari Y#i"ana8 )to#a i je C ris "odijelio na "ojedine s!#las?nike, i nakon kratko# vre%ena ? !s"ravio se, i .iro% otvoreni o4ij8! za"o4eo z!riti ! ne.to, .to je odjedno% i%alo %no#o s%isla8 -v!/i, koje s%o 4!li na sastank! Lo1e, bili s!E (MaDat?neb?%en?aa, MaDat?ba?aa, jIU V;+9V;@l99V ;8;8 Z8 /l!K%8r!8Z8888 8;((( ??? staroe#i"atsko% jezik!8 A nji ovo zna4enje od!zi%a da E (Uelik je onaj tko "osta Me.tar %asonerije, velik je d! %asonerije,8 Mi s%o (MaDat, "reveli s (%asonerija,, jer ne "ostoji dr!#a %oderna rije4, koja bi ! jednoj rije4i ob! vatila slo1eni kon/e"t, "od koji% se "odraz!%ijeva 4itav niz ideja ? (istina, "ravda, "o.tenje, sklad i %oralna is"ravnost, koje si%bolizira "rava 4istoa i savr.enost ravni i "ravok!tni oblika te%elja ra%a,8 MaDat je bio, kako s%o ranije ve vidjeli ? stav "re%a 1ivot!, koji je nje#ovao tri najva1nije vrijednosti koje 4ovje4anstvo "osjed!je, nai%e ? s"oznavanje znanosti, Ije"ot! !%jetnosti i d! ovnost teolo#ije8 A to je ? !%ijee %asonerije8 )ve dr!#e rije4i "reveli s%o to4no ? od rije4i do rije4i8 -a"isali s%o ove rije4i i ! oblik! ijero#li3a, kako bis%o "okazali nji ovo e#i"atsko "odrijetlo, %ada s!%nja%o da i je ? "rije nas ! ovoj knjizi ? ikada itko na"isao na bilo koje% od jezikaE B Coi 8,;,8,8;,8 ;???o o ;8G8G' 2itanje, koje se %oralo "ostaviti, bilo je ? kako je %o#!e, da je ovi nekoliko rije4i ostalo neiz%ijenjeno tijeko% ovako o#ro%no# vre%ensko# razdoblja8 Vjer!je%o, da s! "re1ivjele %o#!nost "revo?denja ! kasnije jezike ? kanaanski, ara%ejski, 3ran/!ski ili en#leski ?sa%o sto#a, jer s! se s%atrale (%a#i4ni% rije4i%a,, zv!/i%a koji !skrsavanj! novo# kandidata "r!1aj! ve! si%bolik!8 A nji ovo je izvorno zna4enje vjerojatno ? ve i ! )alo%onovo vrije%e ? bilo odavno iz#!bljenoI +ledaj!i !nazad, na sa%e "o4etke &ovo# kraljevstva, %o#li s%o osjetiti sna#! ovi rije4i, dok s%o za%i.ljali Ka%osea, koji !skrsava kao "rvi kandidat nakon s%rti svo#a o/a, osobe koj! s%o %i "oznavali 9>L 9>> G ;G88 G G8( G8G,8 ;8,,, ;88888N;8;888;8:,;, koji 1ivi "ro.av.i kroz s%rt oni , koji s! ve ranije nestali8 Ovi 3osilizirani zv!/i "r!1ili s! na% jo. ja4i dokaz za "od!"iranje na.i teza8 Ako itko nakon ovo#a jo. !vijek 1eli os"oravati da je )e\enenre bio ? Hira% Abi3, trebat e "rvo objasniti 4injeni/! ? kako je %o#!e da %oderna /ere%onija "ostajanja

%asono% sadr1i dva retka 4isto# staroe#i"atsko# jezika, i to ! sa%oj sr1i svo#a obreda8 Antro"olozi k!lt!re ve s! odavno !tvrdili, da s! in3or%a/ije "relazile iz #enera/ije ! #enera/ij! "le%enski% obredo%, bez da s! "ri to%e s!dioni/i n!1no %orali i%ati idej! o to%e, .to za"ravo "renose8 U stvari, ve je o"e "ri vaeno, da je najbolji na4in za "rijenos ideja naj%anje o%etan kad i "renose lj!di, koji niti ne raz!%ij! ono .to #ovore8 'obar "ri%jer ovo#a %o#ao bi biti na4in, na koji dje4je "jes?%i/e %no#o to4nije i d!1e "re1ivljavaj! od stari "ri4a, koje s! se naknadno za"isivale i %ijenjale za valj!j!i niz! (dobrona%jerni , D "oja.njenja8 &a "ri%jer, %no#a en#leska dje/a i danas "jev!/kaj! brojali/! (Yenie, %eenie, %inie, %o,, "jes%!ljak koji je zasi#!rno stariji od ri%ske ok!"a/ije 0ritanije, a %o1da i od KeltaI 2re1ivjela je netakn!ta, ve dvije ili tri tis!e #odina, a ako se i nadalje "re"!sti svoji% vlastiti% %e aniz%i%a, %o1da e "otrajati ? jo. toliko8 Fosilizirani e#i"atski zv!/i, koji #ovore o MaDat!, do.li s! do slobodni zidara "!tevi%a dvij! d!#i verbalni tradi/ija, te razdob?lje% ( iberna/ije, is"od Herodova ra%a8 2odraz!%ijevanje nji ovi %a#i4ni kvaliteta odr1alo i je jo. d!#o nakon .to je nji ovo izvorno zna4enje bilo izbrisano iz sjeanja8 Ovo na% je otkrie dalo !istin! %oan dokaz, koji "od!"ire tez! .to s%o je razvijali, i svatko, tko bi s%atrao !"itno% na.! tez! ? da je )e\enenre bio Hira% Abi3, trebao bi objasniti kako je %o#!e, da /ere%onija %oderne %asonerije sadr1i dva retka 4isto# staroe#i"at?sko# jezika ! sa%o% sredi.t! svo#a obreda8 Vjer!je%o, da je netko "ok!.ao "revesti ove retke ! osjetljiv en#leski jezik, sa%o bi sl!4ajno ? ! %ilij!n "re%a jedan ? do.ao do na.e# rez!ltata, no za valj!j!i to%e, .to s%o odabrali en#leske rije4i koje to4no i ! /ijelosti izra?1avaj! od#ovaraj!e zna4enje, ova je .ansa za iskrivljavanje %o#la biti ? odba4ena8 2rona.li s%o, da "ostoje i dr!#e s"one s %asonerijo%, kad se "o?#leda str!kt!ra e#i"atsko# sveenstva i stariji d!1nosnika ! &ovo% 9>X r% :!v; %a:!/ %aZ%8j%! %v ;88 Kv;,%; ; n!; ;8,Z!s%8!a%,: radova,, a "rvi "rorok 2ta a bio je (Majstor Obrtnik, ili (Majstor U%jetnik,8 -nali s%o, da %asonerija nije %o#la ko"irati ove o"ise, jer ? kako s%o ve isti/ali ? nije bilo na4ina da se e#i"atsko "is%o "re?vede jo. d!#o nakon .to se slobodno zidarstvo ve !te%eljilo8 5to s%o vi.e "ro!4avali, to je vi.e dokaza za sve ovo iskrsavalo8 U staro% Y#i"t!, 4ovjek je .tovanje iskazivao ! ono% ra%!, koji je "ri"adao bo#!?za.titnik! nje#ove djelatnosti8 0o# Mjese/a, *ot, bio je vezan !z ar itekte i "is/eF a !"ravo je *ot kasnije "ostao "red%eto% zani%anja rani slobodni zidara8 *akoder s%o "rona.li i vez! s eseni%a, osniva4i%a Jer!zale%ske /rkve ? jer, e#i"atski s! sveeni/i nosili isklj!4ivo bijel! odje!, a veliki dio svo#a vre%ena tro.ili na osobno "ranje i "ro4i.avanje8 )!zdr1avali s! se od seks!alni odnosa, a i od neki tab!?na%irni/a, kakve s! bile i lj!skaste ribe8 Koristili s! vod! na na4in #otovo sli4an kr.tenj!, a ta%jano% bi "ro4i.avali i na%irisali svoj! odje!8 'akle, esenski s! obi4aji !istin! bili ?"rastari8 Mislili s%o, da s%o izv!kli sve .to s%o %o#li iz ovo# dijela na.i istra1ivanja, no tada se Robert "risjetio jo. ne4e#a8 Masonski obred ;ovori o Hira%! Abi3! kao o ()in! Udovi/e,, za .to nikad nije bilo "r!1eno neko obja.njenje ? no, odjedno% s! se "ojavila dva, !zaja%?no "ovezana, %o#!a t!%a4enja8 U e#i"atskoj le#endi, "rvi Hor!s je bio za4et na jedinstven na4in ? nakon s%rti svoje#a o/a, "a je tako nje#ova %ajka bila !dovi/a "rije, no .to #a je !o"e i za4ela8 )to#a se 4inilo lo#i4ni%, da bi i svi oni, koji bi "ostali Hor!si, to jest ? kraljevi Y#i"ta, sa%i sebe nazivali ()ino%

Udovi/e,F s dr!#e strane, to bi bio naziv, koji bi naro4ito od#ovarao Ka%ose!, sin! !dovi/e A %ose?In a"i, 1ene )e\enenre *ao II8 )e\enenre *ao &e!stra.ivi )ad s%o %o#li biti si#!rni, da je "ri4a o Hira%! Abi3! "ovijesna, a ne sa%o si%boli4na, kako to veina %asona vjer!je R!klj!4!j!i i nas sa%e, ! "o4etk!S8 Jer, tada na% se 4inilo, da je ova rit!alizirana "ovijesna "ri4a iz%i.ljena, kako bi osvijetlila va1ne si%boli4ke to4keF no, bilo je !"ravo obrn!toE si%boliza% je "roiza.ao iz ? stvarnosti8 'o#adaj je obilje1io jedan od najzna4ajniji tren!taka e#i"atske 9>= ;a!;n %a:/8,% %%ai/ /8a ;va %/%/%a8 8] a99 ;! iE;,ll8SlF4llll tJIe"U+Ilall ! kralj! )e\enenre!, koji je bio !bijen oko svoje tridesete #odine ?ne.to vrlo "osebno, jer s! %! "ridodali nadi%ak (&e!stra.ivi,, i to ! svi% za"isi%a koji se odnose na nje#a8 -bo# okr!tne naravi nje#ovi ozljeda, neki "ro%atra4i s! na#adali da je !bijen ! borbi s Hiksi%a, iako se veina "ri to%e sla1e, da je jednako tako vjerojatno da je bio !bijen8 *eorija bitke zane%ar!je "odatke, koji "okaz!j! da se sve do kralja Ka%osea, s Hiksi%a 1ivjelo ! %ir!F da je )e\enenre "o#in!o ! borbi, e#i"atski za"isi si#!rno ne bi .!tjeli o sredstvi%a, koji%a je !bijen8 -a )e\enenrea se o4ito s%atralo da je !%ro erojski zbo# dr!#i , neobi4niji razlo#a, no .to bi bili, da se ! to% tren!tk! nalazio na 4el! svoje vojske ! borbi8 )to#a s%o bili si#!rni, da %! je ovaj naziv dodijelio nje#ov za valni narod, jen je ? iako s!o4en sa s%r! ? sa4!vao najvee tajne dvij! ze%alja8 &aravno, s%rt )e\enenrea &e!stra.ivo# ozna4ila je i obnavljanje sna#e Y#i"ta, i "ovratak slobode "rotjerivanje% osvaja4a, jer se *eba "o4ela "ri"re%ati za rat "rotiv Hiksa, kako bi osvetila ovo "od%!klo !bojstvo8 )e\enenreov sin, kralj Ka%ose, izazvao je s!kobe s (o%ra1eni% Azijati%a,, i Hikse s! !brzo otjerali iz Me%3isa8 [ene "osljednje# kralja Hiksa, A"o" isova nasljednika A"e"ija II, do1ivjele s! stra ovito isk!stvo, #ledaj!i tebansk! 3lot!, koj! je vodio #eneral Aa %as, kako "lovi "o 2atDetk! kanal!, sve do sa%i zidina #lavno# #rada Hiksa, Avarisa8 Hikse je kona4no iz Y#i"ta, "re%a Jer!zale%!, "rotjerao Ka%oseov %ladi brat A %ose, koji #a je naslijedio8 U ne%o? a!nosti da "obje#n! %ore%, za"isano je, na "!t se "reko )inajske "!stinje i "!stinje &a#ev !"!tilo vi.e od dvije stotine i 4etrdeset tis!a do%ainstava8 &eobi4no ? "!t, koji% s! se !"!tili, bio je "oznat kao (]at Hor,, ili ? Hor!sov 2!t8 U zaklj!4k!, velika dra%a koja se odvijala ! *ebi na kraj! "rve "olovine dr!#o# %ilenija "rije Krista, bila je "res!dna to4ka e#i"atske "ovijestiF ozna4ila je, "re%a vjerovanj!, o4ito obnavljanje borbe iz%e?d! dobra i zla, koja je i stvorila ze%lj! "rije dvije tis!e #odina8 )taro kraljevstvo Y#i"at rodilo se, raslo, sazrijevalo, starilo, a kona4no i !%rlo, od r!ke bo#a zla ? )eta, ovo# "!ta oja4ano# "o%a#a4i%a, koji s! "re"lavili narod "o"!t k!#e8 Y#i"at je, kao i sa% Oziris, neko vrije%e bio %rtav8 &akon ovo# razdoblja s%rti, A%on?Ra je iznova za"o4eo bitk! "rotiv svo# "rastaro# "rotivnika, sna#e t%ine ?A"o" isa, koji je 9LB !skrsn!tl, A"o"rlls ;e /Uvl;a/l% !znasto;ao osl#!ran za sene ;zlrlsov! tajn!8 &o, nije ! to%e !s"io, i to zbo# ne!stra.ivosti )e\enenre *aoa, koji je radije i sa% !%ro, ne#o izdao ove velike tajne8 On je bio (kralj, koji je iz#!bljen,, jer je nje#ovo tijelo bilo "rekasno "ronadeno da bi bio osobno !skrsn!t, a i sto#a, .to je Ozirisova tajna !%rla zajedno s nji%8 Od to# vre%ena, na %jesto izvorni tajni o to%e ? kako je Izis

!s?"jela o1ivjeti Ozirisa, st!"ile s! za%jenske tajne, i niti jedan e#i"atski kralj se nakon to#a nije vi.e %o#ao "ridr!1iti zvijezda%a8 Od t;# doba, vladari Y#i"ta nis! vi.e bili kraljevi8 Oni s! "ostali sa%o 3araoni, .to dolazi od e#i"atske rije4i (2er?aa,, i za"ravo je e!3e?%iza% za kralja, sa zna4enje% (velika k!a,F na isti na4in i )jedinjene 'r1ave "onekad svo# "redsjednika nazivaj! sa%o ? (0ijelo% k!o%,8 A"sol!tno bo1ansko "ravo "ojedin/a bilo je za!vijek iz#!bljeno8 Jer, ti%e nije bio iz#!bljen sa%o jedan kralj ? bili s! iz#!bljeni svi kraljevi, i to za sva vre%enaI Us"rkos #!bitk! tajni, !skrisivanje Y#i"ta bilo je izni%no !s?"je.no, a &ovo kraljevstvo je "ostalo "osljednje veliko razdoblje za Y#i"ane8 )%rt i !skrsn!e doveli s! do "re"oroda, koji je !lio nov! sna#! i %o /ijelo%e narod!8 2reostala "itanja na koja s%o trebali od#ovoriti, da bi se ! "ot?"!nosti "otvrdila veza iz%ed! Hira%a Abi3a i )e\enenre *aoa, bila s!E zbo# 4e#a %asoni )e\enenrea "a%te kao #raditelja, i kako s! #a !o"e stavili ! vez! s ra%o% kralja )alo%onaO &a "rvi dio "itanja bilo je ,jednostavno od#ovoritiE )e\enenre je bio najvei za.titnik MaData, na4ela istine i "ravde, koje je "redstavljeno iz#radnjo% ravni i "ravo?k!tni te%elja ra%a8 5to se ti4e dr!#o# dijela, ! nastavk! istra1ivanja s%o !brzo !tvrdili, da s! i Izrael/i bili izravno !%ije.ani ! /ijel! ov! dra%ati4n! "ri4!, te da je ve i kraljevska k!a 'avidova koristila nek! vrst! kraljevski tajni, koje ranije nji ova nova %onar ija, bez k!lt!rne tradi/ije, nije i%ala8 Kada je do.lo vrije%e, da se "ovijest ove le#ende rabilje1i, [idovi s! "ro%ijenili njeno e#i"atsko "odrijetlo, i "ri"isali je veliko% tren!tk! ! "ovijesti vlastito# naroda ? iz#radnji ra%a kralja )alo%ona8 J!nak 1idovske "ri4e nije %o#ao biti sa% kralj, jer je "ri4a o )alo%on! bila "osv!da dobro "oznata8 )to#a s! iz%islili !lo#!, koja je bila "rva do kralja ? !lo#! #raditelja veliko#a ra%a8 )vi s! znali, da "ostoje tajne #raditeljstva i %!drost sa%o# #raditelja, "a nije %o#lo biti bolje# (!skrsn!a, )e\enenrea &e!stra.ivo#8 9L9 G G; ;G; 888888 N88 88 ,8, 8888, ,;8;s88 8,!888,! 8;! !v%vv%v %ta; vi.e#a,, i sto#a %o1e%o s vatiti zna4aj "odneva, kao vr !n/a dana, i "ravo# tren!tka za .tovanje bo#a8 Masoni danas tvrde, da se !vijek si%boli4ki s!sre! ! "odne sto#a, jer je %asonerija or#aniza/ija koja "ostoji .iro% svijeta, "a je zato ! odnos! na sve slobodne zidare, ! to doba (s!n/e !vijek ! svo% zenit!,8 Masonsko obraanje 0o#!, kao (&ajvi.e%,, sto#a je i obraanje bo#! Ra, bo#! s!n/a, i to kada se nalazi ! svo% najvi.e% "olo1aj!, ! zenit! neba, ! "odne8 I dodatno, ni.ta ne vrijedi to, .to na% 0iblija #ovori da se ? "rije no .to je bilo "ri vaeno i%e Ja ve ? (bo#! na.i ota/a, obraalo sa (el elion,, kanaanski% izrazo% za (bo# ? najvi.i,8 Jer, to sa%o jo. vi.e "ovez!je izvorn! e#i"atsk! "ri4! s Izrael/i%a, koji s! je na odlask! ?"onijeli sa sobo%8 &a#adali s%o i o jo. jedno% daljnje% djeli! dokaza, koji bi %o#ao i%ati veliki zna4aj8 *i4e se *!t%ozisa III ? "risjetit ete #a se iz "ret odno# "o#lavlja ? koji je "ostao kralje% za valj!j!i bo1je% odabir! !sred ra%a, kada je bo# svoj! ark! !4inio "rete.ko% svoji% nosa4i%a8 *!t%ozis III bio je 4etvrti e#i"atski kralj nakon "rotjeri? ;; vanja Hiksa, a sve .to se zna o nje#ov! 1ivot! #ovori na%, da s! tajne o reli#iji !te%eljenoj na zvijezda%a, te "retvaranj! ! Ozirisa i Hor!sa ? ve bile iz#!bljene8 Cinjeni/a, da se %orao "osl!1iti sredstvo%, kakvo je bila ("ri4a o ar/i ! ra%!, da bi istakao svoje "ravo na "rije?stolje, "okaz!je na% da ba. i nije osjeao jasno i a"sol!tno bo1ansko "ravo na "rijestolje, za razlik! od raniji kraljeva8 A i sa%a 4injeni/a, da %! je "rot!kandidat "ori/ao "ravo na "rijestolje, naro4ito otkriva nedostatak nje#ove (bo1anskosti,8

*!t%ozis II !%ro je bez zakonito# %!.ko# nasljednika od svoje 1ene i "ol!sestre Hats e"s!t, "a je dje4ak ? koje# %! je rodila konk!?bina, za!zeo "rijestoljeF no, on nije %o#ao biti "retvoren ! Hor!sa te niko% "ostajanja kralje%8 U "o4etk!, %ladi *!t%ozis III nije i%ao "roble%a ! !tvrdivanj! svo# kraljevanja, no stvari s! se "o4ele odvijati na ne"redvidiv na4in8 )tari ijero#li3i "okaz!j!, kako je Hats e"s!t "rvo iz "ozadine "ostavila za tjev, da i%a ista "rava kao i *!t%ozis, a zati% #a brzo nadvladala, "ostav.i tako "rva 1ena, koja je !stvrdila da i%a bo1ansko "ravo na "rijestolje, dobiveno od bo#a A%on?Ra8 *!t%ozisa III "oslala je ! vojni lo#or na ob!k!, kako bi osi#!rala da svi%a b!de jasno, tko !"ravlja ze%ljo%8 Kao i veina V ] v U % ! % 8888 n za"adnoj obali &ila,J i danas ostaje jedno od najlje".i zdanja svi vre%ena, koje 4ovjek! na"rosto od!zi%a da 8 0ez s!%nje je "le%enita s%rt )e\enenre *aoa obilje1ila !skrs?n!e najvee /iviliza/ije svijeta ! to4ki, ! kojoj s! "rave tajne kraljev?ske k!e Y#i"ta bile za!vijek iz#!bljene8 Oblikovane s! za%jenske tajne, kako bi osi#!rale "otreban "rolaz b!d!i% 3araoni%a i nji ovi% najbli1i% savjetni/i%a, no a"sol!tno "ravo vladanja, koje s! izvorne tajne osi#!ravale, nije se nastavilo s !s"ostavljanje% novi %isterija8 &a. !s"je ! istra1ivanj! tekao je za4!d!j!e #latko, "a se Robert "o4eo "itatiE od#ovori na% sti1! toliko brzo i te%eljito ? nis%o li %o1da "o4eli otkrivati ono, .to bis%o ? 1eljeli otkritiO Odl!4ili s%o zato te%eljito "rovjeriti sve do 4e#a s%o do.li, "a i sve dokaze, koji s! se na#o%ilaliF #ledaj!i sasvi% objektivno i bez i%alo strasti svak! karik! ! lan/! na.e teorije, "ostali s%o sa%o jo. !vjereniji no "rije, da s%o se na.li ! novoj 1ili k!/avi/i stvarne "ovijesti, te da je sve ono .to s%o otkrili, bilo tako jednostavno i #latko sa%o sto#a, jer je bilo ? istinito8 &a. sljedei izazov trebao je biti "ok!.aj da s vati%o, kako se le#enda o e#i"atsko% kralj!, koje#a s! !bili "ra?Izrael/i, "retvorila ! do#adaj iz "ovijesti jedne nove na/ije ? [idova8 -nali s%o, da bis%o se sada trebali "ozabaviti okolnosti%a, koje "rate najve! le#end! ! "ovijesti 1idovsko# naroda?"roroka Mojsija8 -AKLJUCAK 2ro!4avanje% doba Hiksa ! staro% Y#i"t! do.li s%o do rez!ltata, koji s! nad%a.ili sva na.a o4ekivanja8 )aznali s%o tko je bio Hira% Abi3, a da bi na.a radost bila i vea, znali s%o 4ak i #dje se nalazi nje#ovo tijelo, kao i jedno# od nje#ovi !boji/a8 2rito% s%o otkrili i !lo#! [idova ! e#i"atskoj "ovijesti, a i iz sa%e je 0iblije "roizlazilo, da je do.lo do "ot"!ne "ro%jene ! odnos! Y#i"ana "re%a Hebreji%a8 &o, jo. je zani%ljivije bilo ono, .to 0iblija nije #ovorila8 U njoj se ne s"o%inje razdoblje invazije Hiksa na Y#i"at, iako na% je "obli1e istra1ivanje "okazalo, da s%o "rili4no to4no !s"jeli odrediti doba vladavine Hiksa, i to iz "odataka koje na% je "r!1ao ? )tari zavjet8 9LA ;; 9LQ "a s%o "os!%njali da je 4ak i sa% %o#ao biti Hiks, .to to4no zna4i ?("rin/ "!stinje,8 2osljednji !tje/ajan "ra?[idov ! Y#i"t! bio je Josi", i "a1ljivo% !s"oredbo% "ovijesni i biblijski do#adaja "rona.li s%o, da je bio vezir A"o" isa, osvaja4ko# kralja Hiksa, koji je vodio o.tr! bitk! za "revlast s tebanski% kralje%, )e\enenre *aoo% II8 )e\enenre je bio nasljednik stari e#i"atski tajni obreda "ostajanja kralje%, i "o "rav! svo# rodenja ? "ravi Hor!s8 A"o" is je osvojio e#i"atsko la;aljevsko "rijestolje, no nikada se nije "ribli1io "ravi% tajna%a "ostajanja kralje%8 U Knjizi 2ostanka W=E> nai.li s%o na !bojstvo 4ovjeka, koje s! "o4inila Josi"ova braa, dok s! od nje#a "ok!.avala izv!i tajn!F otkrili s%o, i da )e\enenreova %!%ija jasno "okaz!je, da je bio !bijen s tri !dar/a ! #lav!, i "oto% ne"ro"isno "oko"an8 *o je bilo "osve ! sklad! sa svi% 4injeni/a%a, koje s%o znali iz "ri4e o

s%rti Hira%a Abi3a8 'aljnji% istra1ivanje% "rona.li s%o, da je !z )e\enenrea, jo. 1iv, bio "oko"an i %ladi sveenik8 Koristei sve ove dokaze i %ason?sk! "ri4!, koj! s%o tako dobro "oznavali, %o#li s%o rekonstr!irati "ri4! o !bojstv! )e\enenrea, i kako je ono dovelo do "ada vladavine Hiksa8 -naj!i sve o !bojstv! Hira%a Abi3a, sada s%o na"okon %o#li raz!%jeti i zna4enje dvij! "ro.a"!tani rije4i, koje se koriste ! %ason?skoj /ere%oniji !skrisivanjaF kada se 3onetski "reved! sa staroe#i?"atsko#, jo. !vijek zadr1avaj! svoj "!ni s%isao na en#lesko% jezik!E (Velik je onaj, tko "osta Me.tar %asonerije, velik je d! %asonerije,8 Ovdje se kona4no nalazila 4vrsta veza s %oderni% slobodni% zidar? stvo%8 U dvje%a bes%isleni% i bezvezni% rije4i%a, koje s! "re1ivjele sa%o sto#a, jer i je %asonski obred "ri vatio bez raz!%ijevanja, i "onavljaj!i i 8 ) na.o% vezo% do )e\enenrea, te 4vrsto !tvr/;eno% stvarno.! "ri4e o Hira%! Abi3!, sada s%o "red sobo% i%ali vre%enski raz%ak od ;otovo 9PBB #odina ? do jedine #r!"e koja je %o#la zako"ati sve ove "odatke, da bi i te%"lari jedno# dana "rona.li8 *rebali s%o istra1iti razvitak j!daiz%a sve do "ro/vata esena, a na. je e#i"atski tra# za"o4eo s ? Mojsije%8 9LW Rodenje j!daiz%a Mojsije ? zakonodava/ &a.a je zadaa ovo# "!ta bila, da radi%o vre%enski !na"rijed, korak "o korak, tC da !tvrdi%o, %o1e%o li "ronai kontin!itet %asonske stilske /ere%onije, koja bi "ovezivala e#i"atsko &ovo kraljevstvo s ls!sovi% vre%eno%8 *o e, "ret"ostavljali s%o, biti dosta te.ko, jer je ovdje na. jedini izvor in3or%a/ija trebao biti )tari zavjet, no i%ali s%o bare% %asonski obred, koji bi na% %o#ao "o%oi "riliko% t!%a4enja "odataka8 &a sre!, 0iblija je nes!%njivo jasna ! to%e, da je 1idovski narod "o4eo "ostojati za valj!j!i jedno% jedino% 4ovjek!, a %alo je s!%nji i o to%e, je li osoba i%eno% Mojsije "ostojala, te da je bila "ovezana s neko% vrsto% e#zod!sa "orobljeni Azijata iz Y#i"ta8 &akon "rotjerivanja Hiksa, )e%iti svi vrsta, !klj!4!j!i i Habir!e, vjeroja?tno s! "ostali i vi.e no ? neo%iljeni, .to bi objasnilo zbo# 4e#a s!, ina4e "rijateljski nastrojeni Y#i"ani, iznenada "orobili %no#e, ili 4ak i sve one koji s! se zadr1ali ! ze%lji tijeko% ti desetak #odina, od 9P>B8 do 9PPB8 "rije Krista8 2ronadeni za"isi iz .esnaesto# i "etnaes?loJ; stoljea "rije Krista "otanko na% #ovore o ovi% Habir! robovi%a i nji ovo% "risilno% rad!8l Jedan od nji navodi velik broj ovi lj!di, otjerani na rad ! r!dnike tirkizaF ! nji%a je bilo izni%no o"asno i ne!#odno raditi, jer s! bili bez ikakvo# "rovjetravanja, a radilo se !z otvorene baklje, koje s! ? sa#orijevaj!i, tro.ile kisik lj!di%a8 -ani?%alo nas je, koliko s! ti r!dni/i bili !daljeni od Ja vine "lanine )inaj, na j!#! )inajsko# "ol!otoka8 Je li to bila sl!4ajnost, "itali s%o se, ili je !stanak Habir! robova %o1da %o#ao "rije izbiti ?!"ravo ovdje, a ne ! sa%o% Y#i"t!O 2rona.li s%o ! za"isi%a, da s! ovi "ra?[idovi #ovorili kanaan?ski% jeziko%F no, .tovali s! e#i"atska bo1anstva, i #radili s"o%enike ]erner KellerE 0iblijn kao "ovijest 9LP (0o# nji ovi ota/a, izvede ! Jer!zale%8A 2ri4a o Mojsij! is"ri4ana je svako% 1idovsko% i kr.ansko% djetet!, "a tako ostaje i !z odrasle kao stvarna "ovijesna 4injeni/a, iako %no#i s!%njaj! ! njene e#zoti4ne ele%ente, kakvi s!, na "ri%jer ? razdvajanje Crveno# %ora8 Kada se taj do#adaj to4no odvijao, te.ko je odreditiF no, "ret odno je bilo o"e "ri vaeno %i.ljenje, da je Mojsije vodio (svoj narod, iz Y#i"ta tijeko% vladavine Ra%zesa II, .to bi do#adaje

s%jestilo iz%ed! 9A=B8 i 9AAW8 #odine "rije Krista8 Med!ti%, "ostoje ? nedavno otkriveni ? vrlo 4vrsti dokazi, koji "odr1a?vaj! %no#o raniji dat!%, vrlo blizak vre%en! "rotjerivanja Hiksa8 Ali, "rije no .to se "ozabavi%o "itanje% datiranja razdoblja Izlaska, va1no je raz%otriti sve .to zna%o o 4ovjek! i%eno% Mojsije, i .to na% 0iblija #ovori o Izrael/i%a i nji ovo% novo% 0o#!8 Otkrili s%o, da je i sa%o i%e (Mojsije, ? "!no zna4enja8 C!dno ?ri%okatoli4ka 'o!ai 0iblija obavje.tava svoje 4itatelje, da je to e#i"atska rije4 za (s"a.en iz vode,, dok ! stvarnosti zna4i jednostavno ? (roden od,8 Ovo je i%e obi4no za tijevalo i "ovezivanje s jo. jedni% i%eno%, kao *!t%ozes Rroden od *otaS, Ra%zes Rro/;en od RaS ili A%on%ozis Rro/;en od A%onaS8 Ova rje4/a (%oses, "i.e se i 4ita na razli4ite na4ine, ali !vijek zna4i isto, "a na% se 4ini, da je ili sa% Mojsije, ili netko od kasniji "isa/a, izostavio to "ri"ojeno i%e e#i"atsko#a bo#a, koje se nalazilo is"red (%oses,8 Kao kada bi se iz "rezi%ena Ma/'onald izostavilo J'onaldD, "a bi 4ovjeka nazivali jednostavno ? Ma/8 Ri%okatoli4ka de3ini/ija vjerojatno je "o#re.na, no ? !koliko i%a "ovijesne istine ! toj ideji, %o#lo bi biti, da je Mojsijevo "!no i%e bilo (roden od &ila,F sa%o, ! to% bi se sl!4aj! nazivao (sretni% Moj?sije%,, .to bi %o#lo biti "isano na sljedei na4inE I%e Mojsije neobi4no je i sto#a, jer se radi o jednoj od nekoliko rije4i iz staroe#i"atsko# jezika, koje s! "oznate i danas ? ! svojoj 7 2eakeovi ko%entari 0iblije 9f> ;Sl+lllllt! V9L !J ; 8r!v% %!Z!, % ; a &e%o#!e je danas to4no !tvrditi 8koji je dio "ri4e o Mojsij!, is"ri4an ! 0ibliji "ovijesni, a koji ? sa%o ro%anti4na iz%i.ljotina8 2re?%a Knjizi Izlaska, 3araon je naredio, da se sva izraelska %!.ka dje/a ba/e ! &il8 &o, #otovo je ne%o#!e "ovjerovati da se ovdje radi o "ovijesno% do#adaj!, jer bi takva barbarska za"ovijed bila ! "ot"!noj s!"rotnosti s kon/e"to% MaData, koje# s! Y#i"ani s%atrali toliko dra#o/jeni%8 )vaki 3araon, koji bi izdao takv! za"ovijed, odrekao bi se svo# "rava na 1ivot "oslije s%rti, kada bi se od%jeravalo nje#ovo sr/e8 &adalje, i s "rakti4no# stajali.ta #ledano, bilo bi vrlo ne!#odno i nezdravo i%ati tis!e "l!taj!i tijela ! &il!, koji je bio jedini izvor vode za /jelok!"no stanovni.tvo8 2re%a )taro% zavjet!, Mojsijeva %ajka bila je odl!4na ! na%jeri da ne do"!sti da joj sin4i !%re, "a #a je "olo1ila ! ko.ari/! i odnijela ! trstik! !z r!b &ila, #dje #a je zati% "rona.la 3araonova kerka8 Ve je odavno za%ijeeno, da je ova e"izoda o rodenj! #otovo istovjetna s ono% ? )ar#ona IF bio je to kralj, koji je vladao 0abilono% i )!%ero% %no#o stotina #odina "rije Mojsija8 I brza !s"oredba "okaz!je o4ite sli4nostiE )AR+O& Moja %e "revrtljiva %ajka za4eF ! tajnosti %e nosa.e8 Ona %e "olo1i ! ko.ar! od trskeF bit!%eno% za"e4ati njen "oklo"a/8 2olo1i %e ! rijek!, koja %e ne "re"lavi8 MOJ)IJY 888djevojka Levijka888 za4e i rodi sina888 krila #a je tri %jese/a, a tada #a nije vi.e %o#la sakrivati8 &abavi ko.ari/! od trske, oblije"i je s%olo% i "aklino%, ! nj! stavi dijete i "olo1i #a ! trstik! na obali &ila8 -aklj!4ili s%o, sto#a, da je ova "ri4a o rodenj! #otovo si#!rno 3ik/ija, nastala ! .esto% stolje! "rije Krista, kroz koj! Li "ri4i o rodenj! 1idovsko# naroda odjek!je i "rastara te%a o "ostank! svijeta iz vode8 0io je to i izvanredan na4in za obja.njenje 4injeni/e ? kako je #eneral e#i"atske vojske i 4lan e#i"atske kraljevske obitelji %o#ao "ostati ota/ i !te%eljitelj 1idovsko# naroda8 &o, do to#a e%o !skoro dOeI8

9ff ?,9 ; ?9 ; G89 ?GL ? GJ v ?;? 8?J , 88 ; J88 8v "ok!.aj, da se ! "ovijest !nese %alo reda, kako bi od#ovarala "ri4a%a kasniji a!tora8 Leviti s! bili "le%e sveenika, "a s! "is/i, koristei se lo#iko% svo# vre%ena, %islili ? da je Mojsije %orao biti sveenik, odnosno Levit8 Knji#a Izlaska jasno !kaz!je na to, da se radilo o tri !s%ene verzije tradi/ionalne "ovijesti izlaska iz Y#i"ta, s %alo% zab!no% ! to%e, je li "rito% #lavn! !lo#! odi#rao Mojsije, ili AronF a 4ak se i i%e "lanine, na kojoj se Mojsije s!sreo s Ja vo%, kree ? od "lanine )inaj do "lanine Horeb8 Morali s%o se iznova "odsjetiti, da s! a!tori rani knji#a )taro# zavjeta "isali o "le%enski% le#enda%a iz svoje daleke "ro.losti, "ri 4e%! s! one najstarije "ri4e bile doslovno stare i tis!e #odina, a da s! se 4ak i one bli1e ? kao "ri4e o 'avid! i )alo%on! ? do#adale stotine #odina "rije nji ovo# vre%ena8 O"i oblik navodni do#adaja bio je jasan, no "ovijesne "ojedinosti s! ! /ijelosti nedostajale8 Razli4iti s! a!tori "o"!njavali te "raznine na razli4ite na4ine, ovisno o svo% "oliti4ko% "o#led! na svijet, i %i.ljenj! o to%e, kako s! tada stvari trebale iz#ledati8 )tr!4nja/i s! !s"jeli razdvojiti tekstove ti "ojedini a!torstava, koja s! ozna4avali ne%a.toviti% oznaka%a, kao .to je (J,, (Y,, (', ili (2,8 'ana.nji% %oderni% %etoda%a, a i zbo# "rist!"a %no#o vee% broj! "odataka, no .to s! i i%ale ove #r!"e, brzo se %o#! !o4iti visoki st!"njevi iz%i.ljanja8 &a "ri%jer, ovi a!tori o"is!j! deve kao te#lee 1ivotinje, te !"orab! nov4ia ! vrije%e Izaka i Josi"a, dok se oboje ! stvarnosti "ojavilo tek %no#o kasnije8 'r!#a zna4ajna "o#re.ka je o"isivanje, kako je Abra a% izbje#avao j!# Izraela kao ze%lj! Filisteja/a, dok %i danas zna%o, da oni nis! ta%o 1ivjeli jo. d!#o, nakon .to s! Izrael/i iza.li iz Y#i"ta8 'a na% je Knji#a Izlaska reklaE kerka koje#a 3araona je "rona.la Mojsija kao beb!, sve bi bilo %no#o lak.e, no, jasno ? niti sa%i a!tori nis! o to%e i%ali "oj%a8 )%atrali s%o, da bi %o#la "ostojati sa%o tri osnovna obja.njenja o to%e, kako se Mojsije %o#ao nai ! sredi.t! e#i"atske kraljevske obiteljiE 98 On je bio Azijat ili Habir! "o rodenj!, i !zet je ! kraljevsk! obitelj jo. kao beba ili %alo dijete, kako to s!#erira )tari zavjet8 2oznato je, da s! Y#i"ani !zi%ali dje/! iz s!sjedni ze%alja, kako bi ona, kada 9LX na to, da je doba nakon Hiksa ? kada s! Habir!i bili "orobljeni ? bilo jo. is!vi.e bliz!8 A8 On je bio rodo% Y#i"anin visoko# "odrijetla, koji se ? kao odrastao 4ovjek, na.ao ! bije#! "red zakono% radi !bojstva, te "ri vatio Habir!e kao svoje sljedbenike izvan zakona8 Q8 On je bio %ladi se%itski #eneral ! vojs/i "osljednje# kralja Hiksa, "rotjeran iz iJ#i"ta ! divljin! s ostatko% Azijata, kada je tebanska %onar ija iznova !s"ostavila nadzor nad Y#i"to%8 Kasnije se vratio, da izvede Habir! robove ! slobod!8 )a%o, to bi "ri4! o Mojsij! s!:estilo ! razdoblje, koje bi bilo %no#o ranije od svako#, koje se do sada odredivalo za nje#aF ali, ne%a razlo#a zbo# 4e#a to ne bi %o#lo i biti tako, jer je "oznato, da je Mojsije bio #eneral ! vojs/i neko# ?ne"oznato# 3araona8 ; I ova trea %o#!nost i%ala je svoji "rivla4nosti, no ! "o4etk! nis%o %o#li nai dovoljno dokaza za nje#ovo s%je.tanje ! tako rano dobaF i vi.e od to#a ? da bi na!4io tajne Y#i"ana, Mojsije bi se %orao nai !z "ravo# 3araona, a ne !z neko# od kraljeva Hiksa8 )to#a s%o "ri vatili, da se istina nalazi ne#dje ! "rvoj ili dr!#oj od ovi %o#!nosti8 U oba s%o sl!4aja biblijsk! verzij! do#adaja "ri vatili kao to4n! ? ! .ire% s%isl!8 -a na.e "otrebe, odl!4ili s%o, ne za%arati se ti%e ? kako je Mojsije !o"e do.ao na "olo1aj koji #a je !4inio vodo% ovi "ra?Izraela/aF bilo na% je

dovoljno .to zna%o, da je jedan izni%no visoko ran#irani 4lan e#i"atsko# s!da "ostao voda neki od "le%ena, koja e se kasnije "retvoriti ! na/ij! [idova8 U odlo%k! LEAA 4ita%oE (Mojsije bij//.e !"!en ! sve %!drosti Y#i"ana8, lzrael/i, koji s! "isali o Mojsij! nakon svi ti #odina, nis! i%ali razlo#a iz%isliti ov! nje#ov! bliskost s "rotivni/i%a svoji "redaka, i jasno ? vjerovali s!, da je on bio !"!en ! sve e#i"atske tajne8 'o vre%ena kad je Mojsije "ostao dio e#i"atske kraljevske obitelji, &ovo kraljevstvo bi se ve bilo oblikovalo, i (za%jenske, tajne bi ve 9L= 88;, 88rb ;88888 , ;8Z,;N,:, ;;, v:,%;!%v %v !r!//ii U 994llF+ld U)K99P9 VdIl;a, koja s%o o"isali #ovorei o )e\enenre *ao! i nje#ovoj ne!stra.ivosti, kada s! i bile iz#!bljene izvorne tajne8 Mlado% bi Mojsij! ovaj obred bio "oznat iz /ere%onije "ostajanja kralje%, kao najvi.i izraz %oi, a i sa%o nje#ovo "oznavanje i%alo je obilje1ja kraljevsko# zna4aja8 *o je na nje#a si#!rno ostavilo d!bok doja%, jer je ov! "ri4! "onio sa sobo%, "a je kona4no "ostala i novi tajni obi4aj za "ostajanje kralje% ! novoj ze%lji, Izrael!8 Kako se radilo o tajni, ona se "renosila sa%o naj!1oj #r!"i vodei [idova, "a je tako "ri4a o ( kralj!, koji se iz#!bio, dos"jela i ! kraljev?sk! k!! 'avidov!, i to ? bez %no#o iz%jena8 2ojedinosti, navedene ! Knjizi Izlaska, bile s! ni1a razina "ri4e, dost!"na svako%e, a istina i 3ik/ija iz%ije.ale s! se, sve dok ! njoj nije ostalo tek zrn/e stvarnosti8 0ilo koji "!t da s! odabrali, biblijska "ri4a o Izlask! jasno "oka?z!jeV da je #r!"a koj! je vodio Mojsije, bila nastrojena vrlo e#i"atski, te da je ! njoj slavljenje e#i"atski bo#ova bila jo. !vijek !obi4ajena "raksa8 Kad je Mojsije "ri%io 'eset za"ovijedi na ka%eni% "lo4a%a, nastala je a"sol!tna "otreba da se obilje1i nastajanje nove dr1ave8 )vaki je kralj %orao !b!d!e "ri%iti svoj (kraljevski bla#oslov, od 0o#a, kao dokaz da je s"osoban voditi narod, a to je !jedno bila i osnova za !vodenje reda i zakona ! novo dr!.tvo8 Ove "lo4e %o#le s! biti is"isane jedino e#i"atski% ijero#li3i%a, jer Mojsije ne bi raz!%io niti jedno dr!#o "is%o8 Kako se %i danas svakodnevno oslanja%o na "isane rije4i, bit e na% %o1da te.ko raz!%jeti, kakav je "oseban na4in "isanja vladao ! dr!#o% %ilenij! "rije Krista8 Ideja o "or!ka%a, koje s! se %aterijalizirale ! zna/i%a !rezani% ! ka%en, zadivljavala je i obi4ne lj!de, i "is/e 0iblijeF a iz (ka%eni "or!ka, %o#li s! !4initi sve, da bi se s%atrale veliko% %a;ijo%8 *o se lako %o1e o/ijeniti, ako se s vati, da s! Y#i"ani svoje ijero#li3e nazivali (bo1ji% rije4i%a, ? "oj%o%, koji e se 4esto "onavljati i kroz sa%! 0iblij!8 0o# rata na "lanina%a )inaja 2a1ljivo i objektivno 4itanje "ri4e o Izlask! ?!1asn!lo nas je8 )tav, koji se ! na.i% !%ovi%a oblikovao dok s%o bili !s%jereni na "ro!4avanje kr.anstva, brzo je bio izokren!t ? na#lav/e8 U%jesto "le%eniti i rrvvZ8%888 ;8;8888;8,8,8, 888;,888888;88;888; 888 88 ,8 88888 G; ; ,8 ; r8 8 ; 888 nolo#ije, izdaje, %asovni !bojstava, silovanja, vandaliza%a i veliki krada8 0io je to najsra%otniji dok!%ent o "odrijetl! jedno#a naroda, koji se !o"e i %o#ao za%isliti8 2ri4a o Mojsij! za"o4inje !bojstvo%8 On !#leda Y#i"anina, kako t!4e Habir!a, i ? "o#ledav.i dobro !okolo, da #a netko ne bi vidio ?!bija Y#i"aninaF "rvo od desetina tis!a !bojstava, koja e "o4initi ovaj biv.i vojnik8 &a nesre!, jedan dr!#i Habir! i"ak je vidio zlo4in, i "rijavio #a Y#i"ani%a, "a je Mojsije "ostao ? tra1eni !boji/a8

*ako je "o4eo bje1ati, i to "re%a istok!, na )inajF t! s! #a "ri vatili Midjan/i R takoder zvani i KenitiS, kod koji se i o1enio ? kraljevo% kerko% )i"oro%8 U"ravo se ovdje Mojsije !"oznao s bo#o% %idjanski "le%ena, bo#o% ol!je i rata, 4iji je si%bol iz#ledao kao kri1 ? %otiv, koji s! nosili otisn!t na 4el!F kasnije je "ostao "oznat i kao (Ja vin znak,8 Ovaj bo#, koji je 1ivio ! "lanina%a, "ostao je nada n!e i sredi.nja te%a za 0o#a oni% [idovi%a, koji s! slijedili rez!ltate Mojsijevi raz#ovora s nji% na "lanini Horeb8 0o#ovi rijetko ? ako !o"e ikada, s"ontano !ska4! ! svoj! %ateri?jaliza/ij!F oni se razvijaj! "rirodno, i "rolaze kroz %eta%or3oze, dok a"sorbiraj! svoje kvalitete od dr!#i bo1anstava8 2rvi zabilje1eni sasta?nak s 0o#o% [idova i kr.ana, !4inio na% se neobi4no ladni% i "rije?tei%8 Kad #a je Mojsije !"itao za nje#ove vjerodajni/e, te za nje#ovo i%e, bio je vrlo "a%etanF no?nije !"alilo8 Mojsije je, za valj!j!i svo% e#i"atsko% od#oj!, znao da bo#ovi ne%aj! !vijek nad%o nad lj!?di%aF a ako bi se od bo#a %o#lo izv!i nje#ovo i%e, %o#la bi se nad nji% zadobiti i ? %o8 U Y#i"t! s! bo#ovi obi4no i%ali %no#a i%ena, koja s! se kretala od oni !obi4ajeni i svi%a "oznati , "a do vrlo zabranjeni i%ena, 4ije se osnovno obilje1je nije %o#lo "ri"isati niti jedno% 4ovjek!, a niti dr!#o% bo#!8 'a je Mojsije dobio od#ovor na svoje "itanje, koje se ti/alo i%ena 0o#a, on bi #a vrlo !4inkovito "retvorio ! svo# roba8 *eolo#ija i %a#ija s! od!vijek bile sasvi% sinoni%ni kon/e"ti, sve do nedavni vre%ena, kad s%o !s"jeli "ov!i za%i.ljen! /rt! iz%ed! dvij! "olovina "ri%itivno# Ij!dsko# %isti/iz%a8 Kon/e"t 0o#a Izraela/a, koji 1ivi ! svo%e Kov4e#!, nije se ni%alo razlikovao od diva koji 1ivi zatvoren ! bo/i, is"!njavaj!i 1elje svoji% "rijatelji%aF lXB ; 9X9 88 8 888,888, 8888,88;8, 8 ,8,888888888 8;888b88, vKv,v,%!v :!vt8 ; ranje% svi zakona "rirode8 'anas odr1ava%o %entalni raz%ak iz%ed! (2ri4a iz tis!! i jedne noi, i "ri4a iz 0iblije, no ne%a s!%nje, da obje vrste dijele zajedni4ko "odrijetlo8 Mno#i% e lj!di%a ovo biti te.ko "ri vatiti, no !koliko !z%e%o sve .to 0iblija ka1e ? doslovno, tada bi stvarala4ka li4nost, koja se ! za"adno%e svijet! naziva jedno?stavno (0o#,, za"o4ela svoje "ostojanje kao neki skro%an div, koji 1ivi ! "lanina%a sjeveroisto4ne A3rike i j!#oza"adne Azije8 Ustra.en zbo# %o#!nosti #!bitka svoje neovisnosti, %idjanski je bo# odbio od#ovoriti na Mojsijevo "itanje o i%en!, i "ok!.ao !tvrditi svoj! vlastit! va1nost, #ovorei Mojsij! da skine ob!! i da ne "rilazi, jer se nalazi na sveto% tl!8 Knji#a Izlaska na% ka1e, da je od#ovor 0o#a na "itanje o nje#ov! i%en! bioE (Y je a.ere je8, Ovo se obi4no "revodi kao ( Ja sa% onaj koji jesa%,, no ! obradi a!tora ovi djela, to je nosilo ja4! "or!k!, i bolje bi se %o1da "revelo kaoE (Vodi ra4!na o svoji%, a ne %oji% "oslovi%aI,8 I%ena Ja ve ili Je ova s! ? oba ? %oderni na4in iz#ovaranja ebrejsko#a o"isa 0o#a kao KH]H R ebrejski jezik ne%a sa%o#lasnikaS8 &o, to nije i%e 0o#aF vi.e bi od#ovaralo naziv!, !zeto% iz s"o%en!to# od#ovora, ! zna4enj! (Ja jesa%,8 2re%a "ri4i iz 0iblije, Mojsije se na kraj! vratio ! Y#i"at, kako bi iz ro"stva oslobodio #r!"e razni Azijata koje s! Y#i"ani jedni% i%eno% nazivali Habir!, koristei se navodno sna#a%a svo# novo# ol!jno# divaT0o#a, kako bi donio nevolj! i s%rt nesretni% Y#i"a?ni%a8 Re4eno na% je, da je >BB BBB Izraela/a 4etrdeset #odina l!talo "!stinjo%, no svako% inteli#entno% "ro%atra4! %oralo bi biti jasno, da bi svaki ovakav bije# %orao !klj!4ivati ? sa%o dio ove brojke8 &e%a tra#ova o ovakvo% do#adaj! ! e#i"atskoj "ovijesti, a da je doslo do toUa do#adaja koji 0iblija o"is!je, si#!rno je ? da bi i bilo8 'a se radilo o #r!"i ove veli4ine, ona bi sa4injavala

4etvrtin! /jelo?k!"noJJ broja e#i"atsko# stanovni.tva, a s obziro% na !4inak, koji bi %i#ra/ija ovakvi raz%jera i%ala ! "o#led! "otreba za rano% te radno% sna#o%, Y#i"ani bi zasi#!rno zabilje1ili bare% ? njene "osljedi/e na nji ovo dr!.tvo8 9XA %88888;, 8 Jitra, koji je 4estitao Izrael/i%a i %!dro savjetovao Mojsija8 2rorok se zati% vratio na )vet! +or!, da bi se iznova s!sreo s 0o#o%, koji je jo. !vijek ta%o obitavao8 0o# ol!je, koji je 1ivio ! /rno% oblak!, re4e Mojsij!, da ? ako koji od Izraela/a ili nji ove stoke sa%o st!"i no#o% na nje#ov! "lanin!, ili je %akar i dodirne ? !bit e #a strijelo%, ili !s%rtiti ka%enovanje%8 -ati% novi 0o# obavijesti svoje sljedbenike o na4in!, na koji za tijeva da #a .t!j!, ili e se osvetiti ne sa%o "ojedin/! koji #a nee .tovati, ve i nje#ovoj dje/i, !n!4adi i ostali% "oto%/i%a8 -ati% nastavi za tijevati, da %! Izrael/i donose "oklone od zlata, srebra, bron/e, 3ini tkanina, ko1a, te aka/ije, te da za nje#a iz#rade 2rebiva?li.te od zlata, kako bi ! nje%! %o#ao 1ivjeti8 Ovo je 2rebivali.te bilo klasr4no# e#i"atsko# iz#leda, s dva takozvana (ker!bina, na vr !, za koja je danas o"enito "ri vaeno, da se za"ravo radi o "ar! krilati s3in#i, odnosno, o krilati% lavovi%a s lj!dski% #lava%a Rvidi slik! >S8 Ovaj novi 0o# o4ito nije !4inio neki vei doja% na vein! Izra?ela/a, jer s! na"ravili zlatno tele, 4i% se Mojsije !s"eo na "lanin!, da bi "o"ri4ao s Ja vo%8 *ele je o4ito "redstavljalo e#i"atsko# bo#a A"isa, .to je stra ovito raz#njevilo novo# 0o#a8 -ato je !"!tio Mojsija, neka naredi svoji% sveeni/i%a da !bij! koliko #od %o#! ovi (#re.nika,F re4eno na% je, da je tri tis!e Izraela/a ? i bilo "o#!bljeno8 888I zidovi se !z velik! b!k! stro"o.ta.e 'ok s! se Izrael/i jo. kretali "re%a svojoj (obeanoj ze%lji,, iz%ed! nji i nji ovo# /ilja se na.la sa%o jedna "re"rekaE do%ae starosjedi?la4ko stanovni.tvo8 &o, Ja ve e i dovesti do "objede nad ratari%a Kanaana8 2eta knji#a 2etoknji1ja R'o!ai verzijaS obja.njava do#adaje, nakon .to je odabrani 0o1ji narod za"o4eo "rijetiti #radovi%a?dr1ava%a Kanaana, ! svoji% "o#lavlji%a A i QE (I )i on dode sa svi% svoji% lj!di%a da se s!kobi s na%a kod Ja asa8 A na. +os"odin 0o# i "redade na%aE i "ot!?kos%o i nje#a, a nje#ove sinove, i sav nje#ov narod8 *ada za!zes%o sve nje#ove #radove, !bijaj!i nji ovo stanovni.tvo, %!.kar/e, 1ene i dje/!8 Od nji rri.ta ne ostade8 9XQ J Od Aroera, koji je iznad "otoka Arnona, #rada s%je?.tena ! dolini, jednako !daljena kao i +ileada, nije bilo sela ili rnje,sta, koje bi odoljelo na.oj r!/iF 0o# na., +os"odin, "red/rde i sve na%a888 888-ati% se vratis%o i kren!s%o na 0a.anF i O#, kralj 0a.ana izade sa svoji% lj!di%a na boj kod Ydreja8 A +os"odin %i re4eE &e boj #a seF jer, on je ve "redan ! tvoje r!ke, sa svi% svoji% lj!di%a i /ijelo% ze%ljo%8 I ti e. %! !4initi ono, .to si !4inio kralj! A%oreja/a, koji 1ivje.e ! He.bon!8 *ako 0o#, na. +os"odin, "redade O#a, kralja 0a.ana rza%a, sn svi% nje#ovi% lj!di%a8 I %i i "ot"!no razbis%o, r!.ei sve nji ove #radove ! isto vrije%e8 &ije bilo #rada, koji na% izbje1eF .ezdeset #radova, /ijela ze%lja Ar#oba, O#ovo kraljevstvo ! 0a.an!8

)vi #radovi bija ! !tvr/;eni vrlo visoki% zidina%a, i te.ki% vrati%a i "rijevorni/a%aF i jo. bija.e bezbroj zase?laka bez zidina8 A %i i "ot"!no zatrs%o, kao .to to !4inis%o )i on!, ?kralj! He.bonaF svaki #rad, %!.kar/e, 1ene i dje/!8 Ali stok! i "lijen iz #radova !zes%o sa sobo% kao na.! na#rad!8 , Ovi odlo%/i ne o"is!j! toliko %no#o sa%e bitke, ve %asakre, ! koji%a je svaki %!.kara/, 1ena i dijete, kao i ov/a, vol ili %a#ara/ bio za!vijek !.!tkan ? %a4e%8 )tari zavjet sadr1ava i %no#o vi.e odlo%aka, "re"!ni ovakvo# divlja.tva8 Ja ve je "odsjetio svoj narod, da je on sve%oan i s"re%an stra ovito kazniti sve one, koji nee vjerovati ! nje#a i .tovati #a, ili 1ivjeti "o &je#ovoj rije4i8 2etoknji1je XE9=?AB navodi i ovo !"ozorenjeE &o, ako zaboravi. 0o#a, +os"odina tvoje#a, i slijedi. strane bo#ove, i sl!1i. i% i .t!je. i E za"a%ti, sada ti "redskaz!je% /l/r e. biti stra ovito ka1njen8 K/ro i narodi, koje +os"odin !ni.ti kod na.e#a !laska, tak?o e. i ti biti ka1njen, ako nee. "osl!.ati #las +os"odina, 0o#/r tvoje#a8 , VVL%!n /8%!! K%vZ !v:!;Z88 ;b8;88a88aa ,;a888; 8;888,888 8 ,;88;888888888, 8888 8 oni , koji s! %! vjerovali8 *e.ko na% je bilo s vatiti oboje ? i to# 4ovjeka, i nje#ovo "oi%anje 0o#a, koji je "ostao i 0o# %oderni [idova i kr.ana8 &a%a ova nje#ova ne!jedna4enost "okaz!je, da ideja 0o#a nije stati4ka jedini/a, ve dr!.tveno 1ari.te koje izrasta i razvija se %ije.anje% s dr!#i% bo#ovi%a, "retvaraj!i se "ola#ano ! idealizirani lik, koji odra1ava %oralnost i "otrebe svo# vre%ena8 &e radi se toliko o to%e, da je 0o# na4inio 4ovjeka na &je#ov! slik! i "rilik!F vi.e se radi o to%e, da je 4ovjek ne"rekidno oblikovao 0o#a ?"r?erna sarnorne sebi8 Odredivan,je vre%ena Izlaska &eki znanstveni/i danas vjer!j!, da s! ove slavne "objede iz )taro# zavjeta ? na"rosto daljnja "retjerivanja, te da se kod dolaska Izraela/a "rije radilo o "ola#ano% a"sorbiranj! ! kanaansko dr!.tvo, no o nje#o?vo% krvavo% nado%je.tanj!8 Med!ti%, nedavna ar eolo.ka nalazi.ta "r!1ila s! dokaz o o#ro%no% broj! razoreni %jesta i #radova iz kaELno# )rednje# bron4ano# doba, .to se s%atra i vre%eno% Izlaska8 *akvo s%je.tanje ! vrije%e zna4ilo bi, da se sve to do#adalo !n!tar neki stotinjak #odina iz%ed! "rotjerivanja Hiksa i sredine "etnaesto# stoljea "rije Krista8 Ovo zna4ajno "oveava %o#!nost, da je Mojsije bio !zet ! e#i"atsk! kraljevsk! obitelj vrlo brzo nakon .to s! *eban/i iznova zavladali svojo% ze%ljo%8 Vjer!je%o, da %! je ob!ka koj! je "ro.ao ! Y#i"t! dala !vida i s"osobnosti da stvori vlastito# 0o#a i osn!je novi narod, "a 4ak i s!o4en s veliki% "ote.koa%a8 &je#ove bezobzirne %etode %o1da s! bile i jedini na4in da ! to%e i !s"ije8 I%a %no#o dokaza o jako% e#i"atsko% !tje/aj! na do#adaje vezane !z Izlazak, od iz#leda sa%o# Kov4e#a saveza, "a do "lo4a "isani ijero#li3i%a, koje je Ja ve dao Mojsij!F sto#a %isli%o, da je sasvi% lo#i4no "ret"ostaviti, da s! s nji% iz Y#i"ta iza.le i tajne o /ere%oniji !skrsn!a )e\enenrea8 Jasno, Mojsije je svoj narod s%atrao "rostod!.ni% lj!di%a, a 4ini se da s! oni !istin! i bili vrlo neobrazovani ! !s"oredbi sa svoji% vodo%, koji je ?kao .to zna%o ? ovladao svi% tajna%a Y#i"ana8 9Xs 2le%ena Izraela bila s! neovisna tijeko% razdoblja, koje "oznaje%o kao doba )!da/a8 Ovi )!/i nis! bili "ravne ili !"ravne li4nosti, ve vi.e s%atrani j!na/i%a, ili to4nije Js"asitelji%aD naroda8 O"e "ri vaena ideja ? da je svi dvanaest "le%ena Izraela bilo !klj!4eno ! Izlazak, naravno da je "o#re.naF danas se vjer!je, da s! sa%o dva ili tri "le%ena kren!la na ovaj "!t8 U vrije%e )!da/a, "le%ena 5i%!na i Levija bila s! ve doslovno

istrijebljena, a b!d!e najva1nije "le%e ? J!dino, tek je i sa%o o sebi "o4elo raz%i.ljati kao o Izrael/i%a8 2ola#ano s! se "le%enski Habir!i "retvarali ! ebrejski narod D; Izraela/a, i odvikavali se od svoji l!tanja, da bi "ostali ratari i obrtni/i8 Oni ele%enti na"rednije kanaanske "o"!la/ije, koji nis! tijeko% invazije bili !bijeni, sto"ili s! se s do.lja/i%a i na!4ili i vje.tina%a koje s! razvili, bavei se ve tis!! #odina ratarstvo%8 &ajstarija knji#a )taro# zavjeta je ? 'eborina "jes%a8 Ona na% ;;ovori o to%e, da je "ostojala s!radnja iz%ed! neki "le%ena, naro?, 4ito kad bi se s!o4avala sa zajedni4ki% ne"rijatelji%a, kakvi s! bili i Filistej/i8 Ona "le%ena, koja ne bi davala svoje vojnike za bitke, bila s! "roklinjana8 Ulo#a )!da/a razlikovala se od kraljeve, jer je svaka "res!da i%ala vrlo s!1en! %o, nad sa%o jedni% ili nekoliko "le?%ena, a s obziro% na to, da je osi#!ravala vrlo %alo "oliti4ko# ili ekono%sko# vodstva, bila je i dobrovoljna8 Ukratko, kraljevi s! i%ali bo1anske osobine, no )!/i ? ne8 Med!ti%, nis! svi )!/i bili jednaki8 Jedan od najraniji j!naka iz vre%ena "o4etaka invazije bio je ratnik Jer!baal, koji je kasnije iz%i?Gjenio svoje i%e ! +ideon8 R&je#ovo je izvorno i%e bilo, o4ito, kanaan?sko, i to ono koji% se 4asti bo# 0aal, .to !jedno i "okaz!je da se ! to doba Ja ve jo. nije onoliko !korijenio, koliko bi a!tori 0iblije 1eljeli da vGjer!je%oS8 +ideon! s! "on!dili kraljevanje nad Izraelo%, no on je to odbio, tvrdei da je Ja ve kralj nad svi%a nji%aF bilo kako bilo, o4ito je, da je i%ao "oseban "olo1aj ! dr!.tv!, te da se na nje#a #ledalo kao na Mojsijevo# nasljednika8 lako je +ideon odbio kraljevanje, 4ini se da je nje#ov a!toritet "otje/ao izravno od Mojsija, a jasno je, da je nadilazio onaj ostali )!da/a8 On je osnovao reli#iozno sredi.te ! O3ri, #dje je dao na"raviti k!ltni objekt, "oznat kao (e3od,F to je za"ravo bila neka vrsta arke, .to 9X> j sna;+, 8J9ULU98 :8 88a!; v88v 88888 zarobljeni %idjanski djevi/aS, i ? "re%a "ri4i ? seda%deset sinovaF najstariji je bio Abi%elekF iz nje#ovo# s! i%ena %no#i "ro!4avatelji 0iblije zaklj!4ili, da se i"ak "o4ela razvijati kraljevska ideolo#ija8 Ono je !zeto kao dokaz, da se +ideon i"ak "ri vatio kraljevanja, no bez obzira na to ? je li bilo tako ili ne, nje#ov je sin Abi%elek de3initivno "rerastao "olo1aj )!/a, i "ostao ? kralje%8 Otkriven je nje#ov ra% "osveen 0aal!, te je "ronadeno, da je bio !tvr/Jen zidina%a debljine seda%naest sto"a, dok s! sa svake strane vrata "ronadeni i bazni dijelovi sveti st!"ova8Q 0ila je to ve jedna #enera/ija nakon Mojsijeve s%rti, i ? va1no ?stotine #odina "rije iz#radnje )alo%onova ra%aF "a i"ak, s obje strane !lazni vrata ra%a, koji je #radio "rvi kralj [idova, nalazili s! se ? sveti st!"ovi8 U"!ta o zna4enj! ti st!"ova, kao i o /ere%onija%a, vezani% !z nji , %o#la je doi jedino od Mojsija, a zati% "reko +ideona do Abi%eleka8 Cini na% se vrlo raz!%ni% "ret"ostaviti, da je ova (la? aljevska obiteljska #r!"a, koristila i /ere%onij! !skrisivanja vezan! !z )e\enenrea, jer nis! %o#li znati ni za koji dr!#i "ost!"ak "ostajanja kralje%, osi% ono# koji je Mojsije na!4io ! Y#i"t!8 )a%i st!"ovi "redo4avali s! "ovezanost s 0o#o%, te stabilnost nove dr1ave8 &a Abi%elekovn nesre!, stabilnost je bila kratko# vijeka8 &je?J;ova nesi#!rna %onar ija sr!.ila se !brzo nakon .to je bila osnovana, a on je sa% iz#!bio 1ivot ! borbi za #rad *ebes, koji ba. i nije bio s"re%an na s!radnj!8 )to#a se nastavilo doba )!da/a, no s"oznaje o tajno%a kraljevske kve i "ostajanja kralje% odr1ale s! se !n!tar C;ideonove linije )!da/a8 *ijeko% /ijelo# ovo# razdoblja, Jer!zale% je bio #rad, koji je "ri?"adao svoji% "radavni% osniva4i%a ? Jeb!sej/i%aF reli#iozno i "oli?ti4ko sredi.te lzraela/a bio je

#rad 5il, neki dvadesetak %ilja sjeverno8 lsko"ine s! "okazale, da je 5il bio razoren oko 9BPB8 "rije Krista, ! rat! iz%ed! Izraela/a i Filisteja/a8 Ovo% je do#adaj! svjedok bio i )a%!el, koji ,je bio va1an )!da/, "rorok, sveenik, te jedan od oni , koji s! obavljali /ere%onij! "ostajanja kralje%8 Rat iz%ed! Izraela/a i Filisteja/a zabilje1en je ! biblijskoj "ri4i o )a%son!, koji je bio nazirej Rsveti 4ovjekS stra ovite sna#e8 On je sa% D 2oakeovi k;nnentnni 0iblije 9XL 88 stabilnosti nji ove na/ije8 )a%!el je bio onaj, koji je 0enja%inov/a 5a!la "retvorio ! kralja, i to ! "rivatnoj, zatvorenoj /ere%oniji8 0iblija ne daje nikakvo obja?.njenje o to%e, #dje je )a%!el to na!4io, a naravno ? niti ikakav o"is ove /ere%onije8 Cini se, da je odnos iz%e/;! )a%!ela i 5a!la bio dvo?str!ke sna#e ? i sveenika i kralja, da s! bili dva st!"a !s"je.no# dr!.tva, koja s! se !jedinila da bi ostvarila stabilnost8 &o, nji ov je odnos !brzo do.ao ! "itanje, kad je 5a!l obavio 1rtvovanje kod +il#ala, ne 4ekaj!i na )a%!elaF a kad nije "osl!.ao niti nje#ov! !"!t!, da !ni.ti are% "ora1eni A%ale4ana, )a%!el je "o1alio .to #a je !o"e odabrao za kralja8 &ovi se kandidat !skoro "ojavio, ovaj "!t iz #lavno# "le%ena J!dina, a ne iz %aleno# "le%ena 0enja%inova/a8 I%e %! je bilo 'avid, a dolazio je iz #rada 0etle e%a8 2o sve%! s!dei, 'avid je bio osoba veliki s"osobnosti, "ozna?vatelj %no#i vje.tina, ! "o4etk! 5a!lov dvorjanin, a zati% vojnik i dr1avnik8 'obro "oznata "ri4a o nadvladavanj! +olijata o"enito je "ri vaena kao istinita, no nije 'avid bio onaj, koji je !bio diva +itej/a? to je !4inio dr!#i jedan 4ovjek iz 0etle e%a, zvan Yl ananW, sin Jaareore#i%ov RJairovS8P 'o#a/;aji, kasnije "ri"isivani 'avid!, bili s! za"ravo "ok!.aj, da #a se o"i.e kao jednostavno# "astirsko# dje?4aka, nenaviklo# na ratF no, 4injeni/a je, da je on tijeko% svo# 1ivota dokazao, da je izvrstan vojnik i "oliti4ar8 5a!l je !vidio "rijetnj!, koja %! je stizala od 'avida, "a #a je "ok!.ao !kloniti, no ? na kraj! je !"ravo 5a!l iz#!bio 1ivot, a )a%!el %o#ao "o%azati svo#a dr!#o#a kralja8 'anas se o"enito s%atra, da je 'avid ? bje1ei "red 5a!lo%, sl!1io ! 3ilistejskoj vojs/i, borei se "rotiv Izraela/aF "o%alo neobi4no za osniva4a najvee loze ! "ovijesti Izraela8 'avid je "ostao kralj oko 9BBB8 #odine "rije Krista, 4i%e s! se "o "rvi "!t "le%ena !jedinila ! jedan narod8 U"adljiva je !s"oredba s !lo;;o%, koj! s! i%ali i kraljevi Y#i"taF nai%e, i Izrael se takoder sastojao od dvije ze%lje ? sjeverne i j!1ne, koje s! se !jedinile "od )a%!/lA9E9= D ID/a/rke%;i knnt/antnri 0i lije 9XR JU+99V; +/999t:, ; !!:, %v, :vb;8 8 8; ; 8 ; G; G G8; G G ; ! a kada je kao kralj za!zeo Jer!zale%, "retvaraj!i #a ! novi #lavni #rad, koji se s%jestio to4no iz%e/J! dvije "olovine !jedinjeno# kraljevstva8 Ovdje je iz#radio svoj! "ala4!, i "re%jestio .ator s Kov4e#o% saveza i oltaro% na %jesto, koje je odabrao da bi iz#radio ra% za Ja v!8 'avid je osnovao i dobro !vje1ban! vojsk!, !#lavno% sastavljen! od strani naja%nika, kojo% je "obijedio i Filistej/eF oni s! i"ak zadr1ali jo. neke od #radova ! re#iji, te na kraj! ostvarili i nadzor nad ze%lja%a iz%e/;! Y!3rata i Akabsko# zaljeva8 Cinilo se, da je %ir kona4no osi#!ran, kad je 'avid sklo"io %irovni !#ovor s

Hira%o%, kralje% *iraF no, sa%ovoljno "ona.anje 'avida i nje#ove obitelji !brzo je dovelo do ? nestabilnosti8 'o#adaji koji s! !slijedili, "o%alo nalik!j! neko% od oliv!dski e"ova8 'avid se zalj!bio ! 0at?5eb!, i "oslao njeno# %!1a, Urij!, ! "o#ibij!8 'avidovo# sina, "rijestolonasljednika A%nona, !bio je nje#ov brat Ab.alo%, nakon .to je ovaj silovao vlastit! "ol!sestr!, *a%ar!, da bi na kraj! Ab.alo% 4ak "ok!.ao o/! silo% oteti "rije? stolje8 &akon to# #radansko# rata, 'avid je zadr1ao svoje "rijestolje, dok je nje#ov sin Ab.alo% iz#!bio 1ivot, kad s! #a otkrili za"etljano# ! #rane drveta8 )va ova o%etanja s"rije4ila s! 'avida da iz#radi ra%, koji bi bio do% nje#ovo# 0o#a, Ja ve8 Uskoro se i 'avid na.ao na svojoj sa%rtnoj "ostelji, a kao nasljednika trebalo je okr!niti nje#ovo# sina, Adonij!8 Med!ti%, "rije no .to je sve4anost kr!njenja i za"o4ela, )adok je za kralja "o%azao 0at?5ebino# sina, nazvano# )alo%on, i to ? !z 'avidov! "o%o8 )%atra se, da je )alo%onova /ere%onija kr!njenja istinito o"isana, "a nije "ro.lo d!#o, i novi se kralj razra?4!nao sa svoji% brato% i nje#ovi% "ristali/a%a? za svaki sl!4aj, kako ;a nikad ne bi izazvali i skovali zavjer! "rotiv nje#a8 )alo%on je bio veliki kralj, i "od nje#ovi% je vodstvo% Izrael dose#ao svoje visine, koje vi.e nikada ? niti "rije, a ni "oslije ? nije i%ao8 O1enio se 3araonovo% keri i tako se, "!te% %iraza, do4e"ao strate.ki va1ne +aze na e#i"atskoj #rani/iF .iro% ze%lje je za"o4eo U;raditi zdanjaF i ? najva1nije, "odi#ao je i k!! Ja vi ? sveti ra%, "o koje% se najvi.e i "a%ti8 Kako s%o ve rekli, sa% je ra% bio rela?tivno %alo zdanje, no bez obzira na veli4in! ? sredi.nje za zajedni/!8 0io je s%je.ten na vr ! brda, s !lazni% vrati%a koja s! #ledala "re%a 9X= st!"ovi na ti% !lazni% vrati%a jo. s! jedno% "redstavljali ar%onij! i ravnote1! nje#ovo# !jedinjeno# kraljevstva8 0ilo je to obnavljanje e#i"atsko# kon/e"ta "oliti4ke stabilnosti "!te% !jedinjenja8 0oaz, lijevi st!", !zdizao se na j!#!, "redstavljaj!i J!dej!, i ozna4avaj!i (sna#!,F Jakin se nalazio na sjever!, "redstavljaj!i Izrael i ozna4avaj!i (!s"ostavljanje,, a !jedinjeni Ja vini% nebo% ?oboje s! "redstavljali (stabilnost,8 Kao i ! "radavno%e Y#i"t!, tako d!#o dok s! obje ze%lje bile s"ojene od#ovaraj!i% st!"ovi%a, "otrajat e i "oliti4ka stabilnost8 Ovaj je kon/e"t ! "ot"!nosti "os!/;en od Y#i"ana, i !kaz!je na to, da str!kt!ra izraelske %onar ije i teo?lo#ije tada jo. !vijek nije iz#!bila svoje "radavno "odrijetlo8 )av taj "osao trebalo je i "latiti, a doslovno sve od 4e#a je bio izveden, bilo je stranoF Hira%, kralj *ira, "obrin!o se i za !vje1ban! radn! sna#!, i za velik! vein! sirovina8 0io je to vrlo veliki tro.ak za kraljevstvo ! razvoj!, i )alo%on je za"o4eo "rik!"ljati nova/ sa svi strana, "rodaj!i 4ak i %no#o #radova da bi "latio d!#ove koji s! rasli8 I narod se %orao ok!"ljati zbo# "risilni radova ? o#ro%ne #r!"e od desetak tis!a lj!di bile s! "oslane ! Libanon Hira%!, kralj! *ira, da rade za nje#a8 Kraljevstvo je bilo "odijeljeno na dvanaest re#ija, od koji je svaka bila od#ovorna da "rik!"i iznose za radove, i tako "okrije tro.kove za jedan %jese/ ! #odini8 Ovi s! iznosi "ostali toliko visoki, da s! )alo%onovi "odani/i "o4eli #!biti ent!zijaza%, vezan !z 1elje nji ova kralja za veli4anstveno.!8 Us"rkos na4in!, na koji s! a!tori 0iblije kasnije 1eljeli #ledati na to, "ostoji %no.tvo dokaza, da je zani%anje za Ja v! jo. !vijek bilo vrlo slabo, te da s! se ! "ovijesti izraelsko# naroda jednako ? ako ne i vi.e od nje#a ? .tovali i dr!#i bo#ovi8 -a %no#e je Ja ve bio sa%o ?izraelski 0o# rata, koristan ! vrije%e borbi, ali relativno ni1a

li4nost, kad bi se ! obzir !zeo /ijeli "anteon nji ovi bo#ova8 I%ena, koja s! dobivali istakn!ti Izrael/i tijeko% #odina, "okaz!j! da se jako .tovao bo; 0aalF a i najza#ri1eniji ja visti vi.e ne tvrde, da s! [idovi to# razdoblja vjerovali ! sa%o jedno# 0o#a8 *ako je bilo i sa )alo%ono%8 2ri kraj! svoje vladavine, )alo%on se takoder "redao .tovanj! i dr!#i bo#ova, .to je !zrokovalo nezado?voljstvo vi.e #r!"a, a "osebno sveenika ! Hra%! ! Jer!zale%!8 N8 M ;8 G , a G; G G r G 8 , Ukratko, 4ini se da Ja ve nije !o"e bio;is!vi.e i%"resioniran svoji% (odabrani% narodo%,, i to jo. od vre%ena Mojsijeva, "a sve do )alo%onovo# doba8 Kad je )alo%on ? kralj, "oznat "o svojoj %!drosti ? !%ro, ze%lja ne sa%o .to je doslovno bila "red bankroto%, ve je ostala i ?bez 0o#a8 )alo%onov sin Re oboa% bio je od#ajan tako, da vjer!je ! sna#! kraljevanja, "a ? iako s! %! savjetovali da za!z%e "o%irljiv stav "re%a sjevernja/i%a, koji #a nis! tjeli "riznati kao svo#a kralja ? on je !"orno nastavljao za tijevati nji ov! s!radnj!8 Jedinstvo obij! ze?%alja !brzo je nestalo, te sjeverno kraljevstvo Izrael nije 1eljelo i%ati vi.e ni.ta zajedni4ko s J!dejo%, koja je to s%atrala izvoro% svoji "roble%a8 2re#ledaj%o sada ono, .to s%o na!4ili o Izrael/i%a iz ovo# raz?doblja8 *e1nje nove na/ije da "ostane #lavna /iviliza/ija, te%eljile s! se na "ol!str!kt!riranoj teolo#iji, "risilno% rad! i ? "os!divanj! nov/a8 Kao i sve slabo !te%eljene zajedni/e, niti ova nije !s"jelaF no, ostavila je !s"o%en! ! sr/i%a i #lava%a lj!di b!d!i #enera/ija, koje e retros"ektivno iznova iz#raditi i !"ot"!niti ov! teolo#ij!, i boriti se da bi iznova "ovratile svoj! nekada.nj! slav!, koja je obilje1ila nji? ov! s!radnj! kao naroda ? i sa svoji% 0o#o%, i vlastito% s!dbino%8 0ila je to vizija, koja nikada nee dosei svoj /ilj, ali e "ostii ne%jerljiv! veli4anstvenost8 U %ed!vre%en!, tajna /ere%onija ini/ija/ije !skrisivanje%, te %oralni stav !te%eljen na na4eli%a iz#radnje ra%a, jedna je kraljevska #r!"a "redavala dr!#oj, sljedeoj8 *o vi.e nije bio a"straktni kon/e"t !zet iz "ovijesti Y#i"ta, do koje#a s! do.li "reko MojsijaF /ere%onija je "ostala stvarna, onoliko stvarna koliko je stvaran bio i nji ov ra% ! Jer!zale%!, ! koje%! se 4!vao Kov4e# saveza i nji ov 0o#8 *ijeko% ovo# st!"nja na.i istra1ivanja nis%o, "rona.li nikakv! "ovezanost s !bijeni% #raditelje% )alo%onova ra%a8 2a i"ak, nailazili s%o na sve vi.e i vi.e dokaza, koji s! "otvrdivali na.! tez! vezan! !z dva st!"a, te s nji%a "ovezan! /ere%onij! !skrisivanja )e\enenre *aoa II, !nijet! ! Izrael "reko Mojsija, koja je "ostala i tajna kraljevske k!e Izraela8 &a.a je sljedea zadaa bila, da !tvrdi%o tren!tak, ! koje% se i%e sredi.nje osobe "ri4e ? )e\enenre *aoa, "ro%ijenilo ! ? Hira%a Abi3a8 l;ll ; 9=9 9 8i a ; ?89 8J ;J O; zove%o Is!s Krist, te kako se &ovi zavjet %o1e inter"retirati ! svjetl! na.i .iri otkria, bilo je "otrebno %no#o o".irnije istra1iti sljedei st!"anj "ovijesti 1idovsko# naroda8 -AKLJUCAK 2okazalo se, da je "ri4a o Mojsijev! ro/Jenj! !te%eljena na staroj s!%eranskoj le#endi, "a s%o i%ali doja% da je bila "ri vaena kao ra/ionaliza/ija, koja je trebala objasniti ? kako je stariji e#i"atski #eneral i 4lan e#i"atske kraljevske k!e "ostao ? ota/ 1idovsko# naroda8 0ili s%o "osve si#!rni, da je Mojsije "oznavao za%jenske tajne "ostajanja kralje% )e\enenre *aoa, kao i "ri4! o dva st!"aF ove je tajne iskoristio, da bi !te%eljio novi obred "ostajanja kralje% za svoje sljedbenike8 *o je

[idovi%a, koji s! bili bez dr1ave i vlastite k!l?t!re, osi#!ralo ne sa%o identitet, ve i tajni obred, koji se "roslije/Jivao kroz 'avidov! loz!8 Mojsije je bio onaj, koji je "re!zeo i bijesno# bo#a ol!je ? Ja v!F on se identi3i/irao ta! si%bolo%, izvorno "oznati% kao (Ja vin znak,8 Kad je jedno% !s"ostavio kontakt sa svoji% novi% 0o#o%, Mojsije se vratio ! Y#i"at, iako s! #a ta%o tra1ili zbo# !bojstva, da bi "oveo za sobo% #r!"! Habir!a8 2!t [idova ! ze%lj! Kanaan 0iblija o"is!je kao ne"rekidan "ro/es !bijanja i !ni.tavanja starosjedila/a8 Kad se reli#ija o Ja vi jedno% !stalila, Ja vin narod ? Izrael/e ?vodio je niz )!da/a, koji je za"o4eo s Jo.!o%, vodo% "oznati% "o borbi za Jeri on8 &akon nje#a, !slijedio je 4itav niz )!da/aF i biblijski i ar eolo.ki dokazi "okaz!j!, da s! si%bolik! dvaj! st!"ova koristili i Abi%elek, +ideonov> sin, te )a%son, nazirej8 0ili s%o !vjereni, da je to zna4ajan dokaz, kako s! izraelski vode nastavili koristiti Mojsijeve e#i"atske tajne8 2rorok )a%!el "o%azao je 5a!la za "rvo# kralja [idova, no nje#a je na kraj! naslijedio 'avid, izni%no !s"je.an kraljF vladao je ne#dje oko 9BBB8 #odine8 'avid je !jedinio J!dej! i Izrael, a Jer!zale% "ro#lasio novi% #lavni% #rado%, jer se nalazio na %e/;i dvij! 2eakenri ko%erztnri 0iblije !v! o% ! ;; a kovali vrata .to;#ledaj! "re%a istok! J st!" naJsjever! "redstavljao je J!dej!, a onaj na j!#! ? Izrael8 Oba bratska st!"a stajala s! na !laz! ! ra%, dokaz!j!i da izraelska %onar ija jo. i%a svoje e#i"atske korijene i obrede8 )alo%on je !%ro ostavljaj!i svoj! ze%lj! doslovno "red bankroto%, ali je ostavio i tajne /ere%onije ini/ija/ije i !skrisi?vanja, te %oralni stav, !te%eljen na na4eli%a iz#radnje ra%a, koji se trebao !b!d!e "redavati !n!tar kraljevske #r!"e8 Vi.e nis%o s!%njali, da s%o nai.li na do sada ne"oznat %odel iz#radnje 1idovske dr1ave8 &o, ni.ta od sve#a nije i%alo veze s !boj?stvo% #raditelja )alo%onovo# ra%a, "a na% je jo. "reostalo otkriti, kako je )e\enenre *ao "ostao ? Hira% Abi38 9=A ; 9=Q *is!! #odina borbe VR;ana 1idovska na/ija )%rt kralja )alo%ona do#odila se #otovo to4no tis!! #odina "rije, no .to je kona4ni, i naj"oznatiji "retendent na tit!l! ( kralja [idova, ?!%ro od r!ke Ri%ljana8 -a [idove je to bilo tis!ljee is"!njeno bolo%, borbo% i obra?no%, no nikad i ? "redajo%8 *akoder je bilo obilje1eno i o4ajni4ki% tra#anje% za rasni% identiteto%, za teolo#ijo% i dr!.tveni% okviri%a koji bi bili nji ovi vlastiti8 Ras"ola#ali s! davno% le#endo% o svo% o/! i osniva4! Abra a%!, i svo% zakonodav/! Mojsijv, no ? jo. s! %alo .to dr!#o %o#li nazvati svojo% k!lt!ro%8 Rani 1idovski kra?ljevi, "obrin!li s! se za nji ovo is"razno s vaanje naslijeda8 'avid, oslikan kao %no#ostr!ki !boji/a, dao i% je %odel za o4ekivanje "o?bjede nad nji ovi% %oni% s!sjedi%a, a )alo%on, s%atran skro%ni% i bo#obojazni% !s"rkos nje#ov! eks"loatiranj! naroda, "ostao je sredi.te nji ovo# na/ionalno# "onosa8 2a i"ak? nije bio 4ovjek onaj, koji bi i% kona4no izazvao 1elj!, da za"o4n! tra#ati za /ilje% i sa%o?!vjereno.!F bila je to nevelika i neva1na #radevina, koj! je )alo%on iz#radio za bo#a rata, Ja v!8 Kako s%o vidjeli, nakon s%rti )alo%ona, ze%lja se iznova raz?dvojila na dva dijela ? s Izraelo% na sjever!, i J!dejo% na j!#!8 Obje s! se vratile na vlastito "oi%anje razvitka, .to je !brzo dovelo i do rata %ed! nji%a8 U sjeverno% kraljevstv!, !bijanje vlastiti kraljeva "ostalo je ;;otovo na/ionalni s"ort, a ! stoljei%a koja s! !slijedila, rat, !bojstvo i izdaj! "retvorili s! se #otovo ! ? nor%!8 Mo1da je najo%ra1enija osoba iz ovo# razdoblja bio?Je !, #eneral koji se

doko"ao vlasti tako, da,je osobno !bio Jora%a, kralja Izraela8 &akon to#a, !bio je i A azj! iz J!deje, koji se na nesre! !"ravo nalazio ! "osjeti sjever!, a na kraj! i nesretn! Izebel!, koj! je dao rasko%adati "od konjski% ko"iti%a tako, da s! za "o#reb "reostale sa%o njena l!banja, no#e i r!ke8 Ubio 9=W nava!o i "ooZ i sve !ne, Ko: )! ;!s %!va% !!;a 'aaia8 i//eF/%! !a% je, da je 0o# bio vrlo zadovoljan ovi% ("le%eniti%, djeli%a, jer ! dr!#oj knjizi o Kraljevi%a, 9BEQB, 4ita%oE (I +O)2O'I& re4e Je !!E ;ato .to si dobro izvr.io ono .to %i je "o volji, i .to si !4inio sve .to sa% nosio ! sr/! "rotiv k!e A above, tvoji e sinovi sve do 4etvrto#a koljena sjediti na "rijestolj! Izraelov!8 , J!1ni% kraljevstvo% ? J!dejo%, nastavilo se vladati iz Jer!za?le%a, a kontrast ! odnos! na Izrael, na sjever! ? nije %o#ao biti vei no .to je bio8 Jer, J!deja je !s"jela o4!vati izvorn! stabilnost #otovo tri i "ol stoljea nakon razdvajanja8 'avidova kraljevska loza se nastav?ljala bez "rekida, i to ne"rekidno vi.e od 4etiri stotine #odina, .to je veliki kontrast ! odnos! na osa% revol!/ionarni "ro%jena dinastija ! lzrael!, i to sa%o tijeko% "rva dva stoljea8 2itanje, koje s%o %orali "ostaviti, bilo jeE zbo# 4e#a s! dvije "olovine nekad ? iako sa%o na kratko ? !jedinjeno# kraljevstva, nastavile svoj tako s!.tinski razli4it daljnji razvitakO &eke bi veze s ti% %o#ao i%ati i ze%ljo"isni "olo1aj8 J!deja, j!1no kraljevstvo, nalazila se izvan #lavno# s%jera istok?za"ad, a teren je bio te1e osvojiv strani% "orobljiva4i%aF to%e bi se trebao dodati i vei s%isao za !tvrdivanje na/ionalne si#!rnosti ? si#!rnost, kojoj se sjeverno kraljevstvo nije %o#lo niti nadati8 Med!ti%, bili s%o #otovo 4vrsto !vjereni, da je #lavni razlo# nastavljanja 'avidove kraljevske loze tijeko% toliko d!#o# razdoblja bio !zrokovan zajedni?.tvo%, do koje#a je do.lo zbo# (bo1ansko# vladarsko# "rava,, koje je "roisti/alo iz %isti4ne i tajne /ere%onije8 Jer, isto onako, kako s! se i rani e#i"atski kraljevi s%atrali ovla.teni%a od bo#ova da vladaj!, tako s! i 'avidovi nasljedni/i s%atrali, da s! !"ravo oni Ja vin izbor, i najva1nija karika ! vezi iz%ed! 0o#a i nje#ovo# naroda, a to je o%o#!avalo ne"rekidn! vladavin!8 Ako s! na.e "ret"ostavke to4ne, s%atrali s%o, vladaj!a obitelj i njeni 4lanovi s! bili !jedinjeni, dijelei %ed! sobo% tajn!, i sa4injavaj!i tako tajn! #r!"! koja j! je 4!vala RLo1!S, a kad bi J!zdi#liD odabrano# kandidata na "olo1aj kralja, "ob!na "rotiv nje#a bila bi vrlo %alo vjerojatna, !"ravo zbo# sna#e ove #r!"e koja je sve nadzirala8 9=P 8888J8888 88,;,8 (, 8M;88 ,8( ,8 8;8,(8 ,88 888b t8(,888 8 88(8,8 8, 888 8 (;,88 8 ,888 8 va1niji obredni 4inova, trebali s! osi#!rati da kralj nastavi svoj! vla?davin!F "ri%jer za to bila je i "redstava, ! kojoj je sa% kralj obnavljao !s"o%en! na izvorn! bitk! i trij!%3 sna#a dobra nad sna#a%a zla i kaosa8 ; Kralj i nje#ovi sveeni/i "ojali s! JYn!%a elis D ? "ri4!, iz koje se saznaje, kako je z%aj kaosa *ia%at bio nadvladan, .to je o%o#!ilo da dode do stvaranja svijeta8 Ovaj se obred %o1e !s"orediti s e#i"at? ski% obredo% vodeni konja Ro 4e%! s%o #ovorili ! os%o% "o#lav?lj!S, koji% se obnavljalo kraljevo sveto i "rastaro "ravo da vlada8 Ulo#a kralja kao J4!vara )avezaD 4inila #a je od#ovorni% i za dobrobit nje#ovo# narodaF bilo kakva katastro3a na na/ionalnoj razini "ri"isivala bi se 4injeni/i, da je sa% kralj "rekr.io, ili je svo% narod! do"Listio da "rekr.i zakon, i na neki na4in !vrijedi Ja v!8 0abilonsko s!1anjstvo

)jeverno kraljevstvo ? Izrael, od sa%i se "o4etaka borilo %ed!sobno sve do kraja, i na"okon "ro"alo LA98 #odine "rije Krista, kada s! #a "re#azili Asir/i8 J!deja je ostala neovisna jo. stoljee i "ol d!1e8 &a dan 9P8i 9>8 o1!jka P=L8 #odine "rije Krista, veliki je babilonski kralj &ab!kodonozor osvojio Jer!zale%, zarobio kralja i "ostavio %arionet?sko# kralja, )idkij!8 2ravi kralj, Jojaki%, bio je odveden s 4itavo% svojo% svito% i obrazovani% Ij!di%a iz ze%lje, kako se oni, koji s! ostali, ne bi !s!dili "odii !stanak "rotiv novi #os"odara8 0iblija navodi razli4ite brojke, no vjerojatno je ! 0abilon bilo odvedeno vi.e od tri tis!e lj!diF to na% #ovore i "lo4i/e s babilon?ski% ot"re%ni/a%a za izdavanje "o.iljaka !lja i 1ita zarobljeni/i%a, navodei "rito% i sa%o# kralja Jojaki%a, i nje#ovi "et sinova ? kao "ri %atelj e8 Cinjeni/a da Jojaki% nije bio !bijen, "o%o#la je da %no#i [idovi "ovjer!j!, kako e %! biti do"!.teno da se vrati, a "ostoje dokazi koji ;ovore o to%e, da je to i %o#la biti "rvobitna na%jera kralja &ab!?kodonozora8 &ovi %arionetski kralj nije ba. bio onako "onizan, kako s! 0abilon/i o4ekivaliF do.ao je ! na"ast da se !dr!1i s ne"rijatelji%a 0abilona/a ? Y#i"ani%a, kako bi oslobodio J!dej!8 U "o4etk! je 2/akonvi ko%enlari 0iblije v B8U lnan v % Z;nvv !8 % a /,a%v, j!8 Z,b8r!Z;;8 8;8;8 88;8 8 ;8,b; 8 88 ;88 ;8 88 izazvao je !stanak PX=8 #odine, koji je od%a "risilio &ab!kodo?nozora da !zvrati na"ado% na #radove J!dejeF sljedee# sije4nja za"o4ela je o"sada Jer!zale%a8 )idkija je znao, da ovaj "!t nee biti %ilosti, "a je !s"io izdr1ati "!ne dvije i "ol #odine, no !s"rkos "o?k!.aj! e#i"atski sna#a da otjeraj! 0abilon/e od #rada, on je "ao PX>8 #odine "rije Krista8 Jer!zale%, a i nje#ov Hra%, bili s! "osve razoreni8 )idkij! s! doveli "red &ab!kodonozora ! Ribl!, ! 0abilon!, i "risilili da #leda, kako %! !bijaj! sinoveF i dok je sav !1asn!t "ro%a?trao "rizor ? isko"ali s! %! o4i8 ) ovo% "osljednjo% stra.no% sliko% za!vijek !rezano% ! sjeanje, %arionetsko# s! kralja izveli iz 0abi?lona ! lan/i%a8 2re%a Jere%iji PAEA=, ! isto je vrije%e bilo "ro#nano i daljnji osa% stotina trideset i dvoje lj!di8 Iz#nani/i%a iz J!deje 0abilon se vjerojatno !4inio ? "relije"i% #rado%8 0io je to blje.tav koz%o"olitski #rad, koji se "rostirao s obje strane Y!3rata ! oblik! kvadrata, za koji je re4eno, da je bio "ovr.ine "etnaest "!ta "etnaest %ilja8 +r4ki "ovjesni4ar Herodot "osjetio je taj #rad ! "eto% stolje! "rije Krista, i o"isao nje#ov! veli4anstvenost, savr.eno ravne /este i z#rade, iz#radene !#lavno% na tri ili 4etiri kata8 &a.a je "rva reak/ija bila %isao, da bi se ovo# +rka trebalo o"t!1iti za "retjerivanjeF no, otkrili s%o da je !stvrdio i kako s! #radske zidine bile toliko .iroke, da s! nji%a vozile ko4ije s 4etiri konjaF a nedavne s! isko"ine "otvrdile, da je to i bilo ! "ot"!nosti istinito8 Ova ar eolo.ka "otvrda Herodotovo# izvje.a, koja #a je !4inila "o!zdani% svjedoko%, !zrokovala je da s vati%o, koliko je 0abilon !istin! bio veli4anstven i i%"resivan8 Citali s%o, da s! !n!tar ti #i#antski zidina bili "relije"i "arkovi, a od svi je zdanja najlje".a bila kraljeva "ala4a, sa svoji% "oznati% (visei% vrtovi%a, ? o#ro%?ni% !%jetni% terasasti% "latoi%a, "rekriveni% drvee% i /vijee%, donijeti% iz svi , tada "oznati , dijelova svijeta8 2ostojao je i rasko.an zi#!rat bo#a 0ela ? st!"njevita "ira%ida sa seda% katova nalik na k!le, obojeni boja%a s!n/a, %jese/a i "et "laneta, na 4ije% se vr ! nalazio ra%8 Ova je "relije"a str!kt!ra bez ikakve s!%nje bila izvor nada n!a za "ri4! o 0abilonskoj k!li, #dje je, ka1e se, 4ovje4anstvo iz#!bilo s"osobnost, da se %ed!sobno s"oraz!%ijeva jedni% jedini% jeziko%8 0a?bel je bio s!%eranski "oja% za (bo1ja vrata,, koja s! o%o#!avala babilonsko% sveenstv! vez! iz%e/;! bo#ova i -e%lje8 9=> ; 9=L

,%%v Z8o8%8%! i !8% v %!8 Obredni 2!t, koji je vodio do veliki Vrata bo1i/e I.tar, %orao je "risiliti sve one, koji s! "risti#li ! s!1anjstvo, da .iroko razro#a4e o4i8 0io je o#ro%an, "rekriven "relije"i% relje3i%a na koji%a s! se %o#li vidjeti lavovi, bikovi i z%ajevi, s brilijantno "lavi% o4i%a8 Ove s! 1i?votinje "redstavljale bo#ove #radaE z%ajsko# bo#a Mard!ka ? "rvaka %e/J! bo1anstvi%a, bo#a neba Adada ! oblik! bika te bo1i/! lj!bavi i rata I.tar, si%boliziran! obliko% lava8 -a de"ortirane sveenike i "le%ie Jer!zale%a ovo je isk!stvo zasi#!rno bilo vrlo neobi4no8 *rebali s! osjeati za valnost, .to nis! iz#Libili 1ivot "od %a4e%, ali i t!#! za svojo% ze%ljo% i Hra%o%8 &o, !s"rkos to%e, %orali s! biti i i%"resionirani svi%e, .to s! vidjeli i 4!li ! to% najvee% #rad! Mezo"ota%ije, %etro"oli zbo# koje i% se i Jer!zale%, i nje#ov Hra%, %orao !4initi izrazito skro%ni%8 0ila je to ona vrsta k!lt!rno# .oka, koj! s! vjerojatno osjetili i [idovi i%i#ranti ! "rvo%e dijel! dvadeseto# stoljea, kad s!, do.av.i iz %ali e!ro"?ski #radova, !"lovili ! l!k! &eZ Kork8 CjelokLi"an na4in 1ivota ! 0abilon! bio i% je stran i znatno dr!?#a4iji, no !brzo s! otkrili, da i% je nji ova teolo#ija iznenad!j!e "oznata8 &ji ove vlastite kanaanske le#ende, !te%eljene na e#i"atski?%a, kao i one babilonske, "otje/ale s! iz isto# "rastaro# s!%eransko# izvora, "a s! [idovi !brzo s vatili, da bi nji%a 4ak %o#li do"!niti "raznine ! svoji% vlastiti% "le%enski% "ri4a%a o "ostank! svijeta i 2oto"!8 2le%stvo, koje% s! tako "resadili korijenje, naviklo je na !"rav?9Gjanje kraljevstvo%, a sad se odjedno% na.lo razas!to "osv!da "o stranoj ze%lji, i bilo natjerano raditi najobi4nije 3izike "oslove8 M!.kar/i%a, navikn!ti% na #os"odske "oslove, nije "reostalo dr!#o, no da za"o4n! raz%i.ljati o ne"ravda%a 1ivotaF i"ak, veina je nji na"rosto "ri vatila 4injeni/! da je 1ivot okr!tan, i "ok!.ala od nje#a !4initi najbolje .to se %o#lo ! toj lo.oj sit!a/iji8 Uistin! se velik broj, a %o1da 4ak i veina 1idovski obitelji asi%ilirala ! svakodnevi/! 1ivota strane ze%lje i (1ivot ! veliko% #rad!,, te ovdje ostala i nakon .to se s!1anjstvo okon4alo8 &as!"rot !vrije1eno% vjerovanj!, [idovi ovo# razdoblja nis! bili %onoteisti, "a ? ako s! i s%atrali Ja v! bo#o% !"ravo svo# naroda ?! svoji% s! novi% do%ovi%a, ! koje s! dos"jeli silo%, slavili i 9=X Vvb! % vvbv v %!! Kv% Z8;! %vZ ;8 8888;a8;8 8888888,888 N888888 je to stvar "ristojnosti i %!drosti, jer se za sve bo#ove %islilo da i%aj! teritorijaln! %o8 Ja vina zona !tje/aja bila je ! Jer!zale%!, i iz svi ras"olo1ivi "odataka 4ini se, da niti nje#ovi najvatreniji "rista.e nis! na.li za s odno, da %! tijeko% 4itavo# svo# zato4eni.tva iz#rade %akar i ? 1rtvenik8 'ok je veina ti [idova nastavila, i "ri vatila 1ivot takvi% kakav je bio, %anji broj de"ortirani bili s! 3ilozo3ski nastrojeni sveeni/i jer!zale%sko# )alo%onovo# ra%aF %o1e%o i o"isati jedino kao (nada n!te lj!de s %alo s%isla za s!dbin!,, iako s! i oni "ok!.avali, koliko i% je to bilo %o#!e, ra/ionalizirati ov! sit!a/ij!8 'anas je o"e "ri vaeno %i.ljenje, da se !"ravo ovdje, tijeko% babilonsko# s!1anjstva, na"isao najvei dio "rvi "e; knji#a 0iblije, ! strastvenoj te1nji da se do"re do vlastito# /ilja i naslijeda8 Koristei "odatke o "o4etk! svijeta dobivene i od svoji ta%ni4ara, [idovi s! %o#li o"isati na4in na koji je 0o# stvorio svijet i lj!dsk! vrst!, te doi do "ojedinosti o kasniji% do#adaji%a, kakav je 2oto"8 -a"isi ovi "rvi [idova bili s! %je.avina djelia stvarni "ovi?jesni do#adanja, dijelova k!lt!rni !s"o%ena i "le%enski %itovaF no, nji s! iz%ije.ali i !4vrstili svoji% osobni% izvorni% do"!na%a, za koji%a bi "osezali, 4i% bi se ! nji ovoj "ovijesti "ojavila neka r!1na "!kotina8 O4ito je vrlo te.ko razl!4iti, .to je od to#a .to,

no %oderni znanstveni/i "ostali s! izni%no s"osobni za razlikovanje najvjerojat?nije istine i 3ik/ije, kao i is"re"letenost a!torski stilova i !tje/aja8 2ri4e s! d!binski analizirale eki"e str!4njaka, no na%a se 4ini, da se "onekad i ! %ali% ne"ovezani% djelii%a %o#! nai "oda/i, koji 4esto %o#! dovesti i do neki od najzna4ajniji rje.enja "roble%a8 &ai.li s%o i na !tje/aj )!%era i Y#i"ta, i to na neo4ekivani% %jesti%a8 &a "ri%jer, lik Jakova, Josi"ova o/a, "okaz!je e#i"atski !tje/aj, "a i"ak je iz "ri4e vidljivo, da s! oni koji s! o nje%! "isali, svijet !#ledali d!#o nakon sa%o# Izlaska iz Y#i"ta8 U Knjizi 2ostanka OXE9X re4eno na% je, da je Jakov "odi#ao st!", da bi "ovezao -e%lj! s &ebo% ! 0etel!, !daljeno% neki desetak %ilja sjeverno od Jer!zale?%a, dok je kasni?je, "re%a Knjizi 2ostanka Q9EWP iz#radio i dr!#i, naj?vjerojatnije ! Mis"i, koja se nalazila ! "lanina%a +al?eda, isto4no od rijeke Jordan8 Ova identi3ika/ija dvaj! st!"ova sna1no "odsjea na teo?lo#ij!, koj! je Mojsije sa sobo% donio iz Y#i"ta, vezan! !z si%bolik! 9== 8888888 N 88888888888888 888 K8;, 8;8, r;88,,88;8888; 888 ;8888;8; 8;88888! 8 :,%v, %!! ov8 Kvb%8 da literarno zna4enje i%ena ovi #radova, "ostaje jasno, da s! bila os%i.ljena sa%o da bi !dovoljila za tjevi%a "ri4e8 0etel zna4i (0o1ja k!a,, te s!#erira %jesto s!sreta iz%ed! nebesa i ze%lje, dok Mis"a zna4i (stra1arenje,, naziv vezan !z za.tit! od invazije8 Veina za"adnjaka danas %isli o i%eni%a kao o a"straktni% nazivi%a, a kad o4ek!j! beb!, roditelji %o#! k!"iti knji#! s i%eni%a, %ed! koji%a e izabrati ono, koje i% se 4ini do"adljivi%8 &o, tijeko% veliko# dijela "ovijesti, !%jesto da b!d! sa%o !#odna ili o%iljena, i%ena s! sadr1avala i va1na zna4enja8 Vrlo je va1no na"o%en!ti, da je se%itski 3ilolo# Jo n Alle#ro otkrio, kako i%e Jakov dolazi izravno od sLl%eransko# IA?A?+U0, .to zna4i (st!",, ili ? ne.to literarnije re4eno ? (!zdi#n!ti ka%en,8 -a"is!j!i "ovijest svoji naroda, [idovi s! klj!4ni% osoba%a ! njoj davali nazive, koji%a s! 1eljeli izraziti odredene stavove, dok i %oderan 4itatelj do1ivljava kao osobna i%ena8 Mi vjer!je%o da s! a!tori Knji#e 2ostanka, nazivaj!i ov! li4nost Jakovo%, veliki% dijelo% to 1eljeli i izraziti, a kada s! kasnije nje#ovo i%e "ro%ijenili ! (Izrael,, to je onda.nji% 4itatelji%a trebalo na#ovijestiti, da se st!"ovi novo; dr!.tva o"et nalaze na svo%e %jest!, te da je na/ija s"re%na dobiti svoje vlastito i%e8 *o je bio "red!vjet "otreban za nastajanje "ravo# kraljevstva8 2rorok &ovo# Jer!zale%a Jedna od najneobi4niji , no i najzna4ajniji li4nosti ! na.oj rekon?str!k/iji "ro#onstva ! 0abilon bio je "rorok Yzekijel8 &je#ov is/r"an, "onavljaj!i, a 4esto i te1ak stil "isanja bio je razlo#, zbo# koje# s! %no#i istra1iva4i zaklj!4ili, da je taj 4ovjek %orao biti ? "o"rili4no l!d8 2ostojao on ili ne, bio on sasvi% zdrav ili "ot"!no s izo3reni4an, za"ravo i nije tako va1noF jer, za"isi koji %! se "ri"is!j!, la1no ili na neki dr!#i na4in, "r!1aj! slik! teolo#ije K!%rana, lj!di koji s! sa4injavali Jer!zale%sk! /rkv!8A Yzekijel je bio ar itekt i%a#inarno# ili idealizirano# Ja vina Hra%a, a %i se !s!d!je%o !stvrditi, da je !"ravo taj ra% i bio ? najva1niji od svij!I 7 K8 Yis/n%an i M8 ]iseE Otkriveni )vi/i ;; Mrtvo# %ora rt9e;nV9 'I99 "IUI+VUU IICKUIIlFl9l+ 99999V;v 9H!J%:! !!%!, i/8 %r%%Z ;,8%8 #odine "rije Krista8 *o bi ove tekstove "ribli1ilo datiranj! najstariji za"isa ()vitaka s Mrtvo# %ora,, "ronadeni ! K!%ran!, odnosno razdoblj! iz%ed! 9XL8 #odine "rije Krista i LB8 #odine "oslije Krista8 Ako bi to bio sl!4aj, tada bi to !tje/alo na na.! tez!,

"osl!1iv.i sa%o "otvrdi ve "ronadeni %no#i s"ona iz%ed! ovi za"isa i K!%ran? ske zajedni/e, "a s%o sto#a na ovo% st!"nj! "ret"ostavili, da je Yze?kijelov! knji#! !istin! "isao sa%o jedan 4ovjek, i to tijeko% svo# s!1anjstva ! 0abilon!8 2ad Jer!zale%a i razaranje Hra%a bili s! Yzekijel! od stra ovito velike va1nosti, jer je on bio sveenik ! Hra%!, i jedan od elite, odve?dene P=L8 #odine "rije Krista ! s!1anjstvo8 &eobi4ne vizije koje je i%ao ! zato4eni.tv!, !sredoto4ene s! !"ravo na ove do#adaje8 &je#ova je 1ena !%rla one ve4eri kad je Hra% bio razoren, .to %! se, kao "rorok!, !4inilo vrlo lo.i% znako%8 Med!ti%, ova nesrea nije Yzekijela ni%alo iznenadila, jer je na nj! #ledao kao na Ja vin! kazn! zbo# Izraelove /rne "ovijesti, ! kojoj je ze%lja te1ila svo% "o#ansko% "odrijetl! i .tovanj! e#i"atski idola8 &evjernost Ja vi nastavljala se, sve dok 0o# kona4no nije do"!stio ne"rijatelji%a Izraela/a da i "okore8 Us"rkos sve%! .to je Ja ve !4inio za svoj odabrani narod, Izrael Roba kraljevstvaS je i nadalje !strajao ! svo% "ona.anj! na b!ntovni4ki, drzak i "rljav na4in, ne vodei ra4!na o &je#ovo% sveto% "oziv!, ili o )avez!8 [idovi se nis! "ridr1avali bo1anski zakona i "ro"isa, o#rije.ili s! se o svetinje, !klj!4!j!i i sa% Hra% ?Hra%, ! koje% je obitavala &je#ova slava, ! &ajsvetije% od )veti 8 Razaranje Jer!zale%a i Hra%a sto#a je za nje#a "redstavljalo s%rt, dok e o4ekivani novi #rad i nanovo iz#radeni Hra% ozna4iti !skri?sivanje, "onovno rodenje ze%lje, iz koje e biti !klonjeno ka%enje krivnje8 Yzekijel je sa%o#a sebe vidio kao #raditelja novo#a Hra%a, ono#a koji e is"!niti obeanje i stvoriti sredi.nje %jesto za narod, koji e biti toliko 4ist i dobar, da e svi 1ivjeti kao ! (kraljevstv! 0o1je%, na -e%lji8 U nje#ovi% s! se vizija%a neobi4ne ale#orije i si%boliz%i "o?vezivali sa slika%a lj!di s vi.e li/a, lavovi%a, orlovi%a, i tako bezvez?ni% "red%eti%a kakvi s! ? (1eljezni kota4i, Rnavod iz 0iblije, o"8"8S8 On zrako% leti nazad do Hra%a, i "odvr#ava se neobi4ni% obredi%a ?brije kos! i brad!, te je dijeli na tri dijela, "a %jeri te1in! svako# od ABB ; AB9 v;Z8!8 v ;88 ;88 8 8:N88v 8;;,8! !Z8Z ;8;;Z r%8!o% :!! :!v !voZ janstvo, njen! sna#! i %o, "a na% se 4ini, da je ova vizija za"ravo trebala do4arati tren!tno stanje s!dbine naroda J!deje i Izraela8 2osebno zani%ljiva i va1na vizija "ojavila %! se ! st!deno% P=98 aodine "rije Krista, dok je sjedio ! svojoj k!i bliz! veliko# kanala ! #rad! &i"!r!, ! Mezo"ota%iji R)!%erS, sa starje.ina%a J!deje koji s! #a ovdje "osjetili8 )tarje.ine R%e/;! koji%a se %o1da nalazio i sa% kraljS s! 1eljeli od nje#a 4!ti, i%a li bilo kakvi "or!ka od Ja veF to% je "riliko% "rorok "ao ! trans, i vidio 4ovjeka ob!4eno# ! vatr! i svjetlost, koji je is"r!1io r!k!, ! vatio #a za kos! i "onio na !laz !n!tarnji vrata Hra%a8 Yzekijel je vidio slik! "o#ansko# .tovanja bo#ova *a%!za, 0aala i Adonisa "rije no .to je bio odnijet na sa%a vrata, #dje %! je bilo nare/Jeno da isko"a r!"! ! zid!, kroz koj! je vidio zna4ajn! slik!E ( Kroz nj! on vidje slike "o zidovi%a, koje sadr1ava ! #ll!sne stvari F te dr!#e %itolo.ke "rizore, %otive za koje se CL9A9 da !kaz!j! na sinkretisti4ko izvodenje e#i"atsko# "odrijetla8 )eda%de,set starje.ina bilo je zabavljeno tajni% ntisterija%a s kadioni/a%a ai r!ka%a8,Q Mi s%o istakn!li neke rije4i, koje o"is!j! starje.ine Jer!zale%a Riste one lj!de, .to s! !"ravo sjedili is"red sa%o# Yzekijela, dok se nalazio ! trans!S, i o"t!1!j! i za "osjedovanje (tajni %isterija, e#i"atsko# "odrijetla, te izvodenje "rivatni /ere%onija ! )alo%ono?vo% ra%!8 Yzekijel XE9A ka1e, da se /ere%onija izvodila ! "ot"!no%e %rak!, kao i %oderna %asonska /ere%onija *ree# st!"nja8 &a .to je %islio "rorok, #ovorei o ovo%eO

Ovaj se dio vizije znanstveni/i%a, koji s! se bavili istra1ivanje% 0iblije, nikad nije 4inio "osve s%isleni%, iz!zev nje#ove o"e i o4ite "or!ke, da je do !ni.tavanja ra%a i Jer!zale%a do.lo zbo# ne"o?stojanja 4isti odnosa "re%a Ja vi8 Y#i"atski ele%ent nikad nije bio obja.njen, .to za4!/;!je naro4ito sto#a, jer je iz vizije o4evidno, da s! !"ravo starje.ine bile !%je.ane ! te tajne obrede8 )ti koji #ovori o toj viziji RYzekijel XEXS, obja.njava kako je "rorok bio ! %o#!nosti da Q 2e!ken!i koraeratnr?i 0iblije ABA O@9oiI9KUI% % n::/ rv%a%na ;r;8v, ;U 8;8;;8 ;Gaa; a,aaa;8, 88;aa;8GGG ;8! ,;88 odnosi na ne!s"jel! Josi"ov! !rot! zbo# "ribavljanja )e\enenreovi tajni, te na 4injeni/! da e zlo4in ("otko"ati zidove,8 2risjetit ete se to# sti a iz Knji#e 2ostanka, koji ka1eE (O, d!.o %oja, 9Ae !de ! njilAov! tnjn!F "od nji ovi% zaje?dlzi.tvoln, %oja 4asti, ne bila !jedinjenaE jer ! svo% bijes! "o#!bi.e 4ovj;k/a, i sebi e sa%i%a "otko"ati zid8, )ti koji Yzekijel, 4ini se, #radi izravno na okolnosti%a ne!s?"jelo; "ok!.aja da se do4e"aj! kraljevski tajni "ostajanja kralje% od )e\e!enre *aoa, #lasiE (*ada %i on re4e, )ine 4ovje4ji, "robij taj zidF a kada "robi U,id, iza nje#a ? vrata8 , U Knjizi 2ostanka, nije se !s"jelo do"rijeti do izvorni tajni, no ! Yzekijelovoj viziji ? on "ronalazi vrata i #leda .to se do#adaF sa%o, to se ne do#a/;a ! ra%! ! *ebi, s izvorni% tajna%a, ve ! ra%! ! Jer!zale%!, sa za%jenski% tajna%a8 Yzekijel je stra ovito lj!t zbo# e@i"atski slika "o zidovi%a, i%en!j!i kao #lavno# kriv/a kralja Jo.ij!, koji je sredino% "ret odno# stoljea dao da se ra% "o"ravi, a nje#ovi zidovi "re!rede8 O"is vrlo nalik!je si%boliz%! koji se %o1e nai na zidovi%a i stro"! %oderno# %asonsko# ra%a, te%eljeno% na ra%! kralja )alo%onaF 4ak i danas, %no#i od ti si%bola bez i%alo s!%nje dolaze iz ? e#i"atsko# izvora8 0iv.i vode kraljevstva J!deje, koji s! se sastali ! Yzekijelovoj k!i ! izbje#li.tv!, ! #rad! &i"!r!, do.li s! zato, da i% sveti 4ovjek !ka1e na s%jerni/eF on i% i je i dao8 'ok s%o 4itali, te se iznova vraali na Yzekijelove vizije, na"rosto nis%o %o#li vjerovati, koliki je rna4aj i s%isao odjedno% zadobio ovaj tekst8 &a.e je !zb!denje naraslo, kad je "ostalo jasno, da s%o "rona.li #lavn! "ovezanost ! na.e% rekonstr!irano% lan/! do#a/;aja, koji "ovez!je )e\enenrea s K!%ransko% zajedni/o%8 2or!ka, koj! je "rorok !"!tio "rotjerani% starje.ina%a, odnosila se na nji ove tajne /ere%onije, koje s! do nji do"rle 'avidovo% linijo% "reko Mojsija8 )!.tina "rorokove "or!ke bila je ot"rilike ovaE ABQ N8 ,8,888J88,,888 888,88,88 , 88888JN88888 ,88888,88;88 8;8;b8;; , 888? 8; 888,8,88888 8,888 najvei "rekr.itelji, jer ste izvodili svoje (tajne %isterije, koje sti1! iz "o#ansko# Y#i"ta, te%elje se na obo1avanj! s!rz/a, i zaboravljaj! !lo#! 0o#a na.i ota/a8 Vi ste najvei #rje.ni/i od svi nji , i "ravo je .to vas je Ja ve kaznio8 , Mo1e%o za%isliti i od#ovor ovi slo%ljeni lj!diE (&o, to s! bile tajne koje s%o dobili od sa%o# Mojsija za kraljevsk! k!! 'avidov!I, ,(I !"ravo zbo# nji vi.e niti ne%ate kraljevske k!e, jer ? sjetite se, Ja ve je &ebeski Kralj,, od#ovori i% Yzekijel8 (5to na% valja 4initi, "roro4eO Re/i na% kako da "ovra? ti%o .to s%o iz#!bili8 , (&aj"rije %orate iznova iz#raditi Hra% ! svoje%! sr/!, a ra% od ka%e!a e !slijediti8 [ivite "re%a -akon! i .t!jte Ja v!, jedino#a8 Mo1ete zadr1ati svoje tajne, ali %orate !klo iti e#i"atsk! "ri4!, i velike istine, koje ! njoj le1e, "r?etvoriti ! svoj

zadatak da iznova sa#radite Hra%8 2oznajte svoje tajne ? no, 0o#a svoje#a "oznajte "rije sve#aI, &e %o1e%o za%isliti jasnije ili jednostavnije obja.njenje ove va1ne Yzekijelove vizije8 Vjer!je%o, da je !"ravo ovo bio onaj tren!tak ! "ovijesti 1idovsko# naroda, ! koje%! se "ri4a o )e\enenre! "reobrazila ! "ri4! o Hira%! ? #raditelj! "rvo# Hra%a koji se iz#!bio, i to zbo# Yzekijelovo# re3or%atorsko# "ritiska da se, koliko #od je to %o#!e, !klone svi tra#ovi e#i"atski obreda8 Knji#a o Yzekijel! nastavlja se, i "ri4a o to%e, kako %! je ! jednoj dr!#oj viziji bilo naredeno, da !z%e dva drveta, te na nji na"i.e i%ena (J!da, i (Josi",, i sastavi i ! jedno, !jedinj!j!i tako si%bo?li4ki oba kraljevstva8 Jedan e kralj vladati nad nji%a, a Ja ve e i s"asiti od raskola R"od !vjeto%, da se odrekn! bilo kakvi odnosa s dr!#i% bo#ovi%a, o4iste od svi ne4istoa i !d! s &ji% ! novi )avezS8 2od vladavino% &je#ovo# sl!#e 'avida 1ivjet e ! "osl!.nosti i vjernosti, te iznova za"osjesti ze%lj! svoji ota/a8 )avez %ira, kao i svi bla#oslovi i dobrobiti novo#a doba, bit e vje4niF no, iznad sve#a, Ja ve e iznova obitavati ! svo% narod!8 2ris!tnost &je#ova )veti.ta IliELIVUI %!:8,8,, !:8,,%8r;8 Kv8;8;8,,8;, 88888; ; G , GGG 8 GG oGG G;8 &aj"oznatija je %ed! Yzekijelovi% vizija%a ona, koja %! se javila na "o4etk! PLQ8 #odine "rije Krista, nakon .to je "rorok "roboravio ve #otovo 4etvrt stoljea ! zarobljeni.tv! ? vrije%e, koje je "ro%ijenilo i nje#ove "o#lede na svijet, jer je "ostao ? s!"tilniji8 U ovoj je viziji bio "renijet na visok! "lanin!, te %o#ao vidjeti "anora%! "rekrasni #ra/;evina ras"rostrti "red nji%, sa zidina%a i vrati%a, kao neki #rad8 2rvo se na.ao na isto4ni% vrati%a, #dje je s!sreo 4ovjeka, koji kao da je bio od %jedi, s laneni% !1eto% i %jera4ko% trsko% ! r!/iF bio je to nje#ov ar itektonski vodi48 Yzekijel! je rekao, neka dobro !"a%ti sve, jer e nje#ova d!1nost biti da o sve%! .to vidi, izvijesti iz#nanike8 2rvo je !#ledao isto4na vrata, takoder "oznata i kao vrata is"rav?nosti, koja s! vodila ravno do #lavno# "rist!"a ra%!8 2odr!4je #lav?no; ra%a bilo je !zdi#n!to, kako bi se sveto odijelilo od svjetovno#, i ? "o"ev8.i 8se "o seda% st!ba, oni s! "ris"jeli ! "redvorje te "rolazo% do vrata, #dje s! se nalazile tri "rostorije, koje #ledaj! jedna "re%a dr!#ojF sve sLi bile ! oblik! savr.eni kvadrata, isti di%enzija8 Odjek ove vizije vrlo je jasan ! slobodno% zidarstv!, #dje isto4na vrata takoder i%aj! velik! va1nost, kao i kvadratiF no, jo. je od vee# zna4aja videnje oni seda% st!ba do "redvorja8 U /ere%oniji *ree# st!"nja, kandidat se %ora !s"eti "o seda% st!ba, da bi sti#ao do Me.trovo# "rijestolja, koje je s%je.teno na istok! %asonsko# ra%a8 &akon "rolaza, !lazi se ! dr!#o ? vanjsko "redvorje, i kroz vesti?b!l vrata koja vode ! 'o%8 '!1 zidina "redvorja sa svake s! strane bila vrata, te na istoj razini si%etri4no ras"oredene "rostorije, sve ! sve%! nji trideset8 )t!"njevi svetosti "redstavljeni s! "ovi.enje% razine razli4iti dijelova Hra%a8 O"is !n!tra.njosti se nastavlja, "a on vidi i troja vrata ? isto4na, sjeverna i j!1na, koja nalazi%o i ! %ason?skoj tradi/iji8 &a kraj! je Yzekijel !veden ! !n!tarnji dio Hra%a, #dje vidi dvije "rostorije, na strani sjeverni i j!1ni vrata ? "rva s! bila na%ijenjena sveeni/i%a koji sl!1e ! 'o%!, a dr!#a oni%a, koji se bave 1rtveniko%8 I ove s! "rostorije savr.eno 4etverok!tne8 Vestib!l Hra%a je deset st!ba vi.i od !n!tarnji "rostorija, a na dovratni/i%a sa svake strane !zdi1e se "o jedan st!"F oni s! nas "odsjetili na 0oaza i Jakina ? st!"ove )alo%onovo# ra%a8 Vr !na/ nje#ove vizije je Ja vin "ovratak, kada se on ? kao i Hor!s, kralj "rastaro#a Y#i"ta ? ABW D; ABP "!!v888;o;8N8

I na kraj!, Yzekijelovo je videnje !tvrdilo i "ravila za sveenstvoF ona e "ostati i #lavna obilje1ja esena iz K!%rana8W -akoniti sveeni/i )veti.ta trebaj! biti sinovi )adoka, "rvo# sveenika8 &arod! K!%rana "oznati kao )adokiti, ovi e )adokovi sinovi nositi bijele lanene alje !vijek kad !laze ! !n!tra.nje "rostorije8 &e %oraj! brijati #lave, ve kos! trebaj! rezati kad i% naraste, ne %o#! "iti vino "rije no .to !/;! ! !n!tarnje "rostorije, %oraj! se o1eniti djevi/o% izraelsko# roda, i %oraj! na!4iti narod o razli/i iz%ed! 4isto# i ne4isto#8 Ovaj se "o"is za tjeva nastavljao, te !klj!4ivao 4ak i to, da ne s%ij! i%ati osobno vlasni.tvo, niti dolaziti ! dodir s %rtvi%a8 P Obraza/ za novi "oredak bio je stvoren, a slika ( ra%a koji e biti iz#raden,, "ostala i% je va1nija od ra%a koji s! iz#!bili8 -er!babelov ra% 9A8 listo"ada PQ=8 #odine "rije Krista, #eneral "erzijsko# kralja Kira, i%enotn U#bar!, za!zeo je 0abilon ? bez krvo"rolia8 )eda%naest dana kasnije, i sa% Kir je !lazio ! #rad kroz Vrata I.tar ! svojoj ko4iji, a za nji% "erzijski vojni/i8 Kralj ne sa%o .to je do"!stio [idovi%a da se vrate ! Jer!zale%, ve i% je vratio i bla#a, koja je &ab!kodonozor odnio iz nji ova Hra%a8 [idovi%a je tako iznova bio vraen nji ov #rad, iako je J!deja i dalje ostala "rovin/ija ? ovaj "!t 2erzije, a ne vi.e 0abilonsko# /arstva8 Lj!di, koji s! Jer!zale% ostavili kao dje/a, vraali s! se kao star/i i stari/e8 Us"o%ene na #rad nji ova rodenja si#!rno s! bile vrlo %a#lo?vite, a stvarnost iz%ijenjeno# i iznova !stanovljeno# dr!.tva i"ak i% je %orala biti "ravi .ok nakon 1ivota, "rovedeno# ! 0abilon!8 *o je vjero?Gjatno bio .ok i stanovni.tv!, koje je sve ove #odine ostalo 1ivjeti ! Jer!?zale%!8 Vidjeti tis!e strana/a koji sti1! s istoka, za tijevaj!i ne sa%o ran! i s%je.taj, ne#o o4ek!j!i i da "onovo za"osjedn! svoje stare obiteljske ze%lje i do%ove, %oralo je ? najbla1e re4eno, biti te.ko8 )a sobo% s! donijeli ideje koje s! sazrijevale ! zato4eni.tv!, "a s! ti ro/;a/i !brzo "rion!li na "osao iz#radnje novo# i sna1no# )aveza s Ja vo%8 R8 Yis/nn!!;8 M8 ]is/E Otkrie )nitnkn s Mrtvn# n!%n D 2e/rke!ri ko(%(tnri 0i li,je 9999]d, ! 9;:!%v ;! :8 /8v8%v!v888, 8888 (8; r88;8;88888 ;88b G ?( ;(, nasljednik 'avidova "rijestolja8 -na4ajan !tje/aj, koji je s!1anjstvo ostavilo na [idove, dobro se %o1e vidjeti i ! i%en! nji ovo# novo# vodeF (-er!babel, zna4i (sje%e 0abilona,8 I .to se ra% vi.e !zdi?zao, sa svaki% s! ka%eno% rasle i sve stro1e obveze novo# "oretka, vezane !z (svetost, ? ne sa%o sveenika, ve i laika8 &a%jerno kori?sti%o "oja% (laika,, jer je 1ena%a za vrije%e ovo# dr!#o# Hra%a bilo do"!.teno da s!djel!j! ! razli4iti% reli#iozni% do#a/;anji%a, no nis! %o#le "ostati sveeni/a%a ! ra%!8 Knji#a -akona, koje s! ovi "ovratni/i na%etn!li svi%a, vrlo je "odrobno navodila sve .to se za tijevalo od Ja vino# naroda8 2ro"isi o "re rani bili s! vrlo za tjevni, s d!#i% s"iskovi%a rane koja se nije s%jela jesti8 2o"is ne4isti 1ivotinja bio je !istin! obi%an, a !klj!4ivao jeE deve, rakove, jasto#e, .koljke, %orske "se, z%ije, .i.%i.e, insekte, .takore, #!.tere, ze4eve, ostri#e, i ? naravno, svinje8 [ivotinje, koje s! s%atrali "ri va?tljivi%a za jelo, varirale s! od raz!%ljivo# izbora, kakav 4ine ov/e, koze, #ol!bovi, "a do oni , koje se bare% na%a 4ine znatno %anje !k!sni%a ? /vr4/i ili skakav/i8 Va1no je !"a%titi, da "rije "ovratka iz s!1anjstva narodi J!deje i Izraela nis! bili isklj!4ivo %onoteisti4ki, niti strastveni sljedbeni/i Ja ve, 0o#a Mojsijeva8 U stvari, "oja% ([idov, R! zna4enj! (4lan "le%ena J!dina,S !vrije1io se !"ravo ! babilonsko% zato4eni.tv!, "a je s nji%e do.lo i do stvaranja sna1no# osjeaja na/ionalne jedinstve?nosti, koja je bila obilje1ena i iz#radnjo% -er!babelovo# ra%a8

+raditelji novo# Jer!zale%a sa%i s! sebe vidjeli kao narod, koji i%a naro4it odnos s Ja vo%, te da bi za.titili t! "osebnost, "od!zi%ali s! korake, kakva je bila i zabrana braka izvan vlastito# naroda8 &a taj s! se na4in nekad ra.trkana "le%ena Levanta "retvorila ! ? ras!8 &ovi )avez s Ja vo% [idovi s! se tako rije.ili svoji babilonski #os"odara za valj!j!i interven/iji 2erzijana/a, 4iji s! sada dio /arstva "ostaliF ! narod! je izrastao jak osjeaj sa%osvijesti i identiteta8 Utje/aj obij! ovi veliki sila o4it je i iz tekstova )taro# zavjetaF no, sredino% 4etvrto# stoljea "rije Krista, stasala je radikalno nova k!lt!ra, koja e i%ati jo. i daleko d!blji !tje/aj na b!d!nost j!daiz%a8 Ili, 4ak i nije toliko %no#o AB> ;9 ABL +r/i s! i%ali vlastiti "anteon bo#ova, no ? za razlik! od zatvo?reni i ! sebe okren!ti [idova, oni s! bili koz%o"olitski i eklekti4ki nastrojeni, zani%aj!i se za bo#ove ostali naroda8 [idovi s! iz#radili teolo#ij!, koja je izvorno "otekla iz )!%era, Y#i"ta i 0abilona, no sad je jedino .to s! 1eljeli ? bila sa%oiz#radnja i !s%jerenost na svo# "osebno# 0o#a ? Ja v!8 +r/i s! bili jednako "raznovjerni i ! "o#led! dr!#i !tje/aja koji "ostoje na svijet!, a i otvoreni za nove ideje8 Ve s! jasno razdvajali !lo#! bo#ova, i "ravo 4ovjeka da stvarala4ki %isli, vjer!j!i da nji ova s!dbina ovisi o znanosti, "oliti/i, 3inan/ija%a i vojnoj snazi8 I dok je ! Jer!zale%! dr!.tveni "oredak bio !sredoto4en na sveenstvo i !%irivanje jedno# jedino# stro#o# 0o#a, #r4ki s! %islio/i obrazovali nov! klas! 3ilozo3a, znanstvenika i "jesnika8 )vijet je saznao za ov! nov! velik! sna#! za valj!j!i vojni% !s"jesi%a jedno# od najvei vojskovo/;a, koje je svijet ikada vidioE %akedon?sko# kralja Aleksandra Veliko#a8 Aleksandar je vodio vojsk! koja je osvojila Y#i"at i 4itavo 2erzij?sko /arstvo, a zati% "re#azio A3#anistan i !.ao na Indijski "otkonti?nent ? iako je, kada je QAQ8 #odine "rije Krista !%ro ! 0abilon! od #rozni/e ? i%ao sve#a trideset i tri #odine8 Carstvo, koje je iz#radio ovaj veli4anstveni %ladi kralj, o%o#!ilo je !istin! %ed!narodni na4in 1ivota, ! koje% s! se raz%jenjivale s"oznaje, ali i bo#ovi .iro% svijeta ? od novo#a #rada Aleksandrije ! Y#i"t!, do doline Inda8 +r4ki je jezik "ostao !obi4ajen ! tr#ovini, di"lo%a/iji i znanosti8 Heleni?sti4ki na4in 1ivota i na4in raz%i.ljanja "ostao je jedini na4in 1ivota intelekt!ala/aF ako osoba nije znala 4itati i "isati #r4ki, od%a bi bila isklj!4ena iz nove %e/;!narodne elite, koja je nastajala8 Y#i"atsko dr!.tvo, koje je bilo ! ras!l!, od#ovorilo je na dolazak +rka ? "ro#la.avaj!i dvadeset4etvero#odi.nje# kralja Aleksandra bo#o% )!n/a, i inkarna/ijo% 3araona8 Mladi ratnik, koji je rije.io Y#i?"at "erzijski osvaja4a, no koji je i sa% sti#ao "re.av.i Mediteransko %ore, kao svoje kraljevsko i%e odabrao je Haa? ib?re )ete"?en?a%on, .to bi zna4ilo ()lavljenik je sr/e bo#a Ra, odabran od A%ona,8 Aleksandrov boravak ! Y#i"t! bio je kratko# vijeka, no nje#ov !tje/aj o#ro%an, jer je obnovio "rastare ra%ove i iz#radio #rad, koji nje#ovo i%e nosi jo. i danas8 Helenisti4ki !tje/aj na Y#i"at ostao je 1ivjeti kroz I 8 Masonski kandidat, s"re%an za ini/ija/ij! na 2rvi st!"anj, "ri"re%ljen to4no kao os!deni srednjevjekovni eretik na svo% "!t! do vje.ala8 da bi na svo% %rtva4ko% "rekriva4! vidio l!banj! i !kr.tene kosti8 Ovaj si%bol ze%ni ostataka koristili s! i vitezovi te%"lari na svojoj %ornari4koj bojnoj zastavi8 Q8 RdesnoS Kandidat za *rei st!"anj, ko#a 5tovani Me.tar "odi1e iz 3i#!rativne s%rti ? od ovo# e tren!tka i on biti Me.tar Mason8

;; ;;; ;;,;; 8 ;;8: , , ,Q ?,

8888, 8 ; aF 88; ;N,888888r; ;8? ,8 , 888, ,;aF , D R ;i ;, ; t H ; ; ;, D?aa; 99; 4 )r : ZJ G , iHi;;J 9 I;;i; 9;8F ;;; j9W;J 9;8 ,9, F; 88;f;O8 J9D 9D ; ? r GN8 R ;e;i, , W8 R#ore lijevoS Vitez te%"lar P8 R#oreS Kr.tenje Mandeja ! dvadeseto% stolje! ?ovako je vjerojatno iz#ledao Ivan Krstitelj "rije dvije tis!e #odina, dok je krstio I)U)a8 8i ; , iiE r,; D 8 , E, , ,?, D ; ;;F D D >8 Ker!bin "ronaden ! ; Jer!zale%!, sli4an oni%a koji s! !kra.avali Kov4e# )aveza ? ovo "okaz!je e ; 8 ; !tje/aj Y#i"ta na ran! ,,8 ? ; 1idovsk! teolo#ij!8 G ? a; ;, Ga 8 8; e Z, ; L ;8 r, rF i 8 4 G e Ql ; K s, iG I K 3 88;; , NN8 ,8 8 8 t;J;J StD9998 8 ;; ;; ; L Q ,8 8 ;; ; 8 ; ;: t 8, 8 E ,,k ; ; J F;; ? ?; ; 8;? E, t l , ; ;; ,;t , G; ;, 8;3 rO b : I r _, 8rE l ;;9 ;li8MK; i , a ;,=; cLNa r ;?; ;;/ ,8; J 8 8 ; 88i J;8;88 r8 ; ;5;,;#; W J 8k 8 ;;;:;L; t J ;8;8riiJ 8 G ;;8i; F d M-3,93 rW*J D ; r,;; ;K,F 8 t ; J;9 ;G t;; ; : A

; ;;9a; ,a 9;;,88 2 8r ;9:G 8DE ;;;]3 J;J 8 E s ;a8 Z; A; ; t ; ; F? . ; ;, 8 ;J8E ;s 88 E ;E 8rD K i; 84 3 ` J88 L i X8 A%eri4ke biljke k!k!r!za RlijevoS i aloe RdesnoS !kra.avale s! /rkv! ! Rossl:n! desetljei%a "rije, no .to je Col!%bo za"lovio "re%a &ovo% )vijet!8

998 Rna vr !S +lava (J!bela, ? izraz li/a "okaz!je, da je ovaj 4ovjek #otovo si#!rno !%ro ! a#oniji8 V8 +lava kralja )e\enenre *aoa IIF "okaz!je s%rtonosne "ovrede, koje se sasvi% Vod!daraj! s !dar/i%a, .to i je Hira% Abi3, "re%a %asonskoj le#endi, "ri%io od voji na"ada4a8 9A8 RdoljeS *i"i4na %!%ija, na kojoj se vidi, da je izraz li/a bio "a1ljivo obradivan ? za razlik! od nesretno# (J!bela,8

9B8 RlijevoS Od%otano tijelo ne"oznate %!%ije, koja je bila kastrirana i 1iva sa ranjena ? je li ovo J!beloiz %asonskele#endeO 9Q8 R#ore lijevoS (J!belo,8 9W8 R#oreS +lava A %ose?In a"i, !dovi/e )e\enenre *aoa, 4ija ko1a "okaz!je iste one neobi4ne nabore kao i (J!belo,, .to !"!!je na to, da je ista, te.ka r!ka obavljala o%atanje obaj! tijela8 9P8 i 9>8 Rlijevo i doljeS Crte J!belova li/a "okaz!j! kako je zaba/io #lav!, .iroko otvoreni !sta nakon o%atanja, ! o4ajni4ko% "ok!.aj! da di.e8 9L8 0akreni )vitak, "ronaden ! K!%ran!, koji navodi %jesta svi svitaka i bla#a, .to i je -ajedni/a zako"ala "rije no .to s! je !ni.tili Ri%ljani LB8 #odine nove ere ? na sli/i i istra1!je Jo n Alle#ro, "rije otvaranja8 I 9X8 RdoljeS 2o#led na ostatke naselja esena ! K!%ran!F za ovo s%o i%e otkrili, da i%a korijene sa zna4enje% (dva st!"a s nadsvodeni% vr ovi%a,8

i D 9= i AB Li/e s *orinsko# "okrova R#oreS odaje neobi4n! sli4nost s liko% Ja/\!esa de Mola:a RdoljeS8 A98 Crte1 (&ebesko# Jer!zale%a, La%berta de )t O%era, koji je !%ro oko 99A98 #odine8 Je li ovo na brzin! izradena ko"ija jedno# od &azorejski svitaka, koje s! is"od Herodova ra%a otkrili vitezovi te%"lari, a koje je La%bert! donio +eo33re: de )t O%erO

8H AQ8 Un!tra.njost Rossl:na i%a %no#e !krase, koji kao da s! nada n!ti isto% ono% %a.to%, vidljivo% i na La%bertovo% (&ebesko% Jer!zale%!,8 ;, `;; ;DD;J;?;,,9;?,,; ; ; `;r6G; 2 9 il 8 ;a F ,8; E 3R,r@ 9 ;a); Z 4 4 W ;e kl 888 AW8 *akozvana Rossl:nska /rkva za"ravojerekon?str!k/ija, #ra/;ena na bazi Herodovo# ra%a i %a.te nazorejski o"isa &ovo# Jer!zale%aF iz#radena je ! "etnaesto% stolje!, da bi "ostala do% &azorejski svitaka8 2rekrivena je te%"larski%, %asonski% i keltski% obilje1ji%a, ali ne%a kr.anski !krasa8 AP8 A!tori is"red Rossl:na

_E ,8

A>8 O.teena #lava ! Rossl:n!8 2redstavlja li ona )e\enenre *aoaO AL8 *ri"od s !zdi#n!ti% %ra%orni% bloko%, "oznati% kao L!is, koji se nalazi na tl! svake %asonske Lo1e8 'a li je to sjeanje na %ra%orni blok s "rsteno% ! svojoj sredini, za koji zna%o, da je ozna4avao !laz ! "odze%ne "rostore is"od 1rtveno# oltara ! Herodovo% ra%!, #dje je otkriven jedan od va1ni 0akreni )vitakaO ? *akozvani (2o%onikov st!", ! Rossl:n!, l li za"ravo "redstavlja kraljevski st!" 0oaz8 A=8 )t!" Jakin ! Rossl:n!8

, ,;,;;,aaaaM;8?;, ,rt8, 88? G88888 A t 8;,a ; ; ? , ? re , ; ODJ ? ;a;8cME ? ;8 i R;FK E;E,8; ErD ;EI 8 ,K:l88a;8F8;9J;;F,8 ?;;8;; 8 G;, ;F;,F;NN G 8,;,8a88GN,r; ? G 8;8G8NN,d,, 8,8 8,;8 , ; 8888, ? ; r9?8r a M ; , 8 ;88 ;;; ; ? ; a a G E; 88F;,Fr 8?888,8G88N8,988,;6 D ? G ; ; NR e;,Z aN,;,,;r/ 8;D,; ;,88 , , a 8; ;?,;;,88 ;88l;(8?;; ,8? c 88,E?6M 8E,E ; M,8F ; ?,88;?n8; 8; N ;;E ; , ?: G J ,; ; V Daf t ; 8?,; ; c ; c; 3 a; J8D 6 88 ; J; D;,3 , 9 ; ;;r M;; F,8,Z;FJ 8 n;;; J E8a Q ; r; rv N;n88;88 88;I ; 8 ; ,;"D;? ;;8rr; "8M , W ; D d8; ; 88 ,;d , G8EW ;D ,tD ;, ?8";a;88 l ;;?K ;J F ZrtD; ;M ;?8 * ;; :8L,8F;D; 8 Z ;,;8 K;; , : ;, ; 8 J;9 ; 8;;;;U ;;;;8;E;;; QB8 2o#led na isto4ni dio Rossl:na "okaz!je bo#atstvo nje#ovi %no#i s"iralni oblika, koja "odsjeaj! na r!ko"is (&ebeski Jer!zale%,8 J+ 9JVUV9;!v!] %!!%8av%!%aaa% %;8:8r8,;888 88 ?? 888 ;8? 888 ? ?? ostajali +r/i8 &aj"oznatiji je vladar %et;! nji%a bila Kleo"atra, za koj! se "ri4alo, da je bila %!dra bare% koliko i lije"aF ona je bila i jedna od vrlo rijetki vladara iz ove dinastije, koja se !o"e "otr!dila na!4iti e#i"atski jezik8 U #rad! Aleksandriji, stari e#i"atski bo#ovi iz%ije.ali s! se s #r4ki% bo#ovi%a, te s! tako nastala ibridna bo1anstva, kako bi se zadovoljio sva4iji !k!s8 'va st!"a dvij! e#i"atski ze%alja nazvana s! )t!"ovi%a bo#a Her%esa, a osobine staro# e#i"atsko# bo#a %jese?/a, *ota, "ri"isale s! se tako/;er Her%es!8 *ot je "redstavljao %!drost i, ako se "risjeate, bio brat MaDat Rkasnije bo1i/eS8 +ovorilo se, da taj bo# "oznaje za"ise sa svi Q> PQP svitaka, koji s! skriveni "od nebes?ki% velo% Rnebo%SF nji %o#! "ronai sa%o oni, koji s! dovoljno vrijedni to#a, i oni, koji e ova znanja iskoristiti na dobrobit 4ovje4an?stva8 RU4inilo na% se vrijedni% s"o%ena, da s"o%en!ti broj svitaka iznosi #otovo to4an broj dana ! stolje!S8 Her%es je tako "re!zeo o#rta4 *ota ? kao iz!%itelj "isane rije4i, ar itekt!re, arit%etike, %jer?ni.tva, #eo%etrije, astrono%ije, %edi/ine i kir!r#ije8 Oboji/a ? i *ot i Her%es, izni%no s! va1ne li4nosti ! %asonski% le#enda%a, a ! %asonski% %itovi%a se oba i%ena s"o%inj! tako, kao da "redstavljaj! jedn! osob!E ( U #robni/i Osi%andija bilo je s%je.teno oko dvadest tis!a za"isa888 a svi s!, s obziro% na svoj! starost ili va1nost "red%eta koji%a s! se bavili, bili "ri"isani *ot!

ili Her%es!, koji je, kako se zna, ! svojoj osobi objedinjavao bo1anski !% i do%olj!blje sveenika "re"!no# vjere8,> 2rastare %asonske lozinke #ovore na%, kako je Her%esT*ot bio zasl!1an za rani razvitak znanosti, kao i ovaj /itat iz 'ok!%enta Ini#o JorzesaE (*I %e "ita. kako je iz!%ljena znanost, a %oj je od#ovor ovoE 2rije o"e# !ni.tenja koje se obi4no naziva &OI& "o?to", "o,stoja.e 4ovjek zvan LAMYK, kao .to %o1e. "ro4itati ! J8 FelloZs A8 M8E Misreriji slnbndno# zidarstva AB= I Q98 A!tori is"red r!.evina Rossl:nsko# dvor/a, koji je #eneral Monk !ni.tio D tijeko% Yn#lesko# #rat;ansko# rataF kao i Cro%Zell, i Monk je bio %ason, "a je "o.tedio Rossl:nsk! /rkv! od razaranja, koje s! "retr"jele sve dr!#e /rkve ! to% "odr!4j!8 , , ,8, ,88#8,8, 88:8, ;,,8;88 ,; v,, v! n;r;F vtt !vtit dva )I&A ? bili s! to JA0AL i JU0AL, a od )ILY jedno#a )I&A i%eno% *U0AL? KAJI&, te ker zvan! &aa%aF ovo 4etvero dje/e bija ! osniva4i svi vje.tina na )vijet!F JA0AL iz!%i +YOMY*RIJU, te "odijeli stada ova/a, i "rvi sa#radi k!! od drveta i ka%ena8 &je#ov brat JU0AL izna/;e UMJY*&O)* +LA-0Y i O& je bio ota/ za sve one koji svira ! na ar3! i or#!lje8 *U0AL?KAJI& bio je !4itelj svako#a tko je 1elio raditi ! rnjedi, bakr! i 1eljez!, a kerka "rona/;e UMJY*&O)* tkanja8 OVA s! dje/a dobro znala, da e se 0O+ osvetiti za +RIJYH, bilo vatro% ili vodo%F zbo# 4e#a na"isa.e svoje -&A&O)*I, koje "rona/;o.e, ! dva st!"a, kako bi i se i kasnije %o#lo "ronai ! dva st!"a, koji bi se %o#li nai nakon &OI&A "oto"a8 JY'A& od st!"ova bija.e od %ra%ora, jer on nee iz#orjeti ni ! kakvoj vatri, a dr!#i ka%eni jer #a nee odv!i niti jedna voda8 &A5A sljedea na%jera je da va% istinito ka1e%o, kako s! i na koji na4in ovi KAMY&OVI "rona/[eni, na koji%a s! bile za"isane -&A&O)*I8 Veliki HYRMY) Rzvan i *RI)MY+I)*U), ili tri "!ta velikS, b!d!i bija.e i kralj, i sveenik i 3ilozo3 R! Y#i"t!S, "rona/;e jedno# od nji F 1ivio je ! #odini )vijeta dvije tis!e seda%deset i .estoj, ! kraljevstv! &I&U)A, a neki za nje#a %isle da je bio !n!k KU5A, koji je bio !n!k &OY8 On "rvi za"o4e !4iti astrono%ij!, da zadivi sve one koji s! se i sa%i divili "rirodiF on dokaza, da i%a sa%o jedan 0O+, )tvoritelj svi stvari, on "odijeli dan ! dvanaest sati, za nje#a se %isli da je "rvi "odijelio i -O'IJAK ! dvanaest znakova, on je bio sveenik? O-IRI)A, kralja Y+I2*AF i ka1e se da je oblikovao obi4no "i8s%o, i ijero#li3sko, i "rve -akone Y#i"anaF i t?az,li4ite zn/anosti, i "odijelio i %e/;! dr!#e lj!de8 RAnno M!ndi8M'CCCdS8L 'ok%%nt ti#o Jonesa, datira iz 9>BL8#odine 9- C;9;JeltPK999 9+;+99U98 rUU U4tllldll;/ltt ; %t;%!v %!%!% %!o% Z, v! "o4etaka )vijeta, "od 4i%e je %asonerija "odraz!%ijevala, da se radi o WBBB?toj #odini "rije Krista, dakle ? o vre%en!, kad se s!%eranska /iviliza/ija %aterijalizirala naoko ni od k!daI R-ani%ljivo, dat!% na?veden ! odlo%k! #ovori na%, da je *otTHer%es iz!%io "is%o i razdijelio znanosti 4ovje4anstv! ! QQ=B8 #odini "r8 KristaF kao .to danas zna%o, to je sa%o ne.to vi.e od dvije stotine #odina "rije, no .to je do.lo do oblikovanja "rvo# !jedinjeno# kaljevstva staro# Y#i"ta, te vrije%e ! koje%! s! !istin! i nastali na%a "oznati najraniji ijero#li3iS8

U 4etvrto% stolje! "rije Krista, 1idovska je teolo#ija ve sazrela, s vlastiti% "odrobni% le#enda%a, a sveenstvo nije 1eljelo da se ! nj! !nose bilo kakvi !tje/aji +rka, ili bilo ko#a dr!#o#a8 Me/;!ti%, %no#i s! ! nji ovo% narod! bili s"re%ni zaboraviti ona %no#a o#rani4enja, koja i% je s"oraz!% s Ja vo% na%etao, te "ri vatiti ovaj novi koz%o?"olitski svjetski "oredak s veliki% veselje%8 Uskoro se nova rasa, koja je sebe nazivala [idovi%a, "ro.irila, stvaraj!i svoje 4etvrti ! #otovo svako% od elenisti4ki #radova8 [idovi s! %o#li "on!diti nekoliko novi vje.tina, jer nji ova %lada k!lt!ra nije ras"ola#ala naslije/;e% #raditeljstva ili obrtni.tvaF no zbo# okr!tni s! "ovijesni okolnosti bili "risiljeni na!4iti kako "re1ivjeti vlastiti% sna#a%a, te iz svake lo.e sit!a/ije izv!i ono najbolje8 2riro/;ena do%i.ljatost i odl!4nost, da se nastavi, #ledaj!i nesrei ! o4i, !4inili s! i "osebno "odobni%a za tr#ovin!F t! s! ? bavei se k!"ovino% i "rodajo%, "re"rodajo% i "osredovanje% ? %o#li osi#!rati dobar i "o.ten 1ivot, !o4avaj!i %o#!nosti za stvaranje dobiti i ta%o, #dje i ostali ne bi nalazili8 [idovi s! tako !brzo "ostali /ijenjeni 4lanovi nove tr#ova4ke klase, koja je "okretala #r4ko /arstvoF jedan i je "ro%atra4 o"isao kao (+rke, i to ne sa%o "o #ovor!, ve i ! d! !8, [idovi s! sa sobo% donosili i svoje vjerovanje ! Ja v!, a svoje s! svete knji#e dali "revesti na (koine, ? tada.nj! %odern! verzij! kla?si4no# #r4ko# jezika, kojo% se #ovorilo ! #radovi%a8 Ovi s! "rijevodi "ostali "oznati kao )e"t!a#inta ? ()eda%deset,8 *ako s! se rani za"isi sada %o#li nai na ebrejsko% jezik! i ara%ejsko% ? iz 2erzijsko# /arstva, te na koin!F od tada "a nadalje, nova se reli#iozna djela %o#lo 4itati, ali i stvarati i ? na bilo koje% od ova tri jezika8 Med!ti%, jezik je 4!dna stvar ? kao da je 1ivo, stvarala4ko i "osebno sredstvo ko%!nika/ije, koje 1ivi !n!tar jedne zajedni/e ! A9B ;; A99 UII9;C%!%, a %/ ;a%! t,%a%!v/%a ;a%;/%a;;!%/ :;Z ; :/%% ZZ%! anti"odo%, kao .to to %no#i lj!di za%i.ljaj!8 +r4ki jezik razvijali s! koz%o"olitski nastrojeni, slobodo!%ni lj!di, koji s! znali izvanredno koristiti #ovorni.tvo i 3ilozo3ij!F nas!"rot to%e, ebrejski jezik s! raz?vijali nada n!ti, no ira/ionalni lj!di, vrlo razli4iti "o#leda na svijet8 [idovi Aleksandrije, Y3eza i dr!#i #radova, koji s! #ovorili jezik koine, "revodili s! svoje za"ise ! vrlo dobroj na%jeri, ali nis! %o#li, a da ! nji ne !nes! i %irise svo# vre%ena8 [idovski svijet izvan J!deje bio je "oznat kao dijas"ora, "a je vjer?ni4ka %anjina, koja je i nadalje ostala ! Jer!zale%!, bila alar%irana oni%, .to se do#adalo ! ti% novi% %jesti%a izvan nji ove #rani/e8 Ove [idove iz dijas"ore nazivali s! (tra#a4i%a za lak.i% stvari%a,, ili, kako bis%o to danas rekli ? za (la#odni% 1ivoto%,8 Oni s! 1eljeli zadr1ati na?slijede svo# 1idovsko# rodenja, no tra1ili s! i dobre stvari, koje je #r4ki na4in 1ivota sa sobo% donosio8 -akon s! t!%a4ili onako, kako i% je to od#ovaralo, a ? naj#ore od sve#a, oni s! #a i kr.ili, iz%isliv.i ? sina#o#e8 ()ina#o#a, nije ebrejska, ve #r4ka rije4, a zna4i (s"ajanje,F iz?vorno je ozna4avala %jesto, na koje% s! se [idovi s!sretali i or#ani?zirali sve "otrebno nji ovoj zajedni/i, kako bi odr1ali razli4ite zakone, a "osebno one #lede "re rane8 Med!ti%, ! nekoj se to4ki sina#o#a "retvorila iz %jesta s!sretanja ! ra%, ! %jesto na koje% je "ojedina/ %o#ao slaviti Ja v!8 *o je bila ne4!vena ideja za sve one, koji s! d!boko vjerovali, da se nji ov 0o# s%ije .tovati sa%o ! svo% 'o%!, ! Jer!zale%!8 Odani sljedbeni/i 0o#a ! )veto% +rad! bili s! o#or4eni sve vei% ne%aro% [idova, i ? "o4eli iznova o4ekivati ono naj#oreE Ja ve e i stra ovito kazniti, ako ne "ostan! %no#o bo#obojazniji8 Reli#ija o Ja vi za"ela je za oko i ok!ltisti%a, koji s! bili o4arani njeni% %a#ijski% osobina%a, i koji s! na "osve dr!#a4iji na4in raz!?%ijevali njeno zna4enje8 2ozornost

s! i% naro4ito "riv!kli n!%erolo.ki ele%enti, "a s! 4ak i i%en! sa%o# 0o#a ? koje se iz#ovara Ja ve, no "i.e kao JH]H ? "ridali "osebno zna4enje8 +r/i s! ovo i%e 0o#a zvali (*etra#ra%%aton,, a "re%a 1idovski% s! se tekstovi%a odnosili kao "re%a izvor! navodno "rastare, ezoteri4ke %!drosti8 &ovi s! k!ltovi nastajali !n!tar elenisti4ko# /arstva, te%eljei se na za"isi%a o Ja vi, iako i nis! stvarali sa%i [idovi8 Ovi s! lj!di !zi%ali iz j!daiz%a sve .to bi i% se svidjeloF !"ravo s! ove #r!"e, kao .to e%o vidjeti, bile "lodno tlo za kasniji #r4ki %isti4ni k!lt, zvan ? kr.anstvo8 Hra%, koji je )alo%on dao iz#raditi za Ja v!, !klj!4ivao je i jedan od najva1niji si%boli4ki "redstavnika trajne sna#e obnovljene e#i"atske %onar ije ? si%bol dvaj! st!"ovaF sad ve zna%o, da je taj si%bol i%ao izravn! vez! ? od Mojsija, "reko Jo.!e, +ideona, Abi%eleka i )a%sona8 Cinilo se raz!%ni% "ret"ostaviti, da ? ako je "reko Mojsija sti#ao ovaj javni si%bol iz )e\enenreovi obreda, tada se to isto %o#lo do#oditi i s %no#o va1niji%, tajni% /ere%onija%a ini/ija/ije "osta?janja kralje%, koje s! takoder na taj na4in !s"jele "re1ivjeti8 Jo. na% je jedno% "a1nj! "riv!kla "ovijesna neobi4nost nakon )alo%onove s%rti8 Jer, dok se sjeverno kraljevstvo Izrael treslo zbo# ne"rekidni "ro%jena vladara, ! j!1no% kraljevstv! ? J!deji, kraljevska je loza 'avidova bez "restanka vladala i vi.e od 4etiri stotine #odina8 )%atrali s%o da je ova stabilnost dokaz, %ada slab, da je /ere%onija )e\e?nenreova !skrsn!a "re1ivjela ! obred!, koji% se "otvrd!je (bo1ansko "ravo na kraljevanje, "o 'avidovoj liniji8 2rona.li s%o i dokaze, koji s! "otkrije"ili ovaj stav o o1ivljavanj! /ere%onije, i to ! obred! "ri?kaza, koji% kralj obnavlja izvorn! borb!, te trij!%3 sna#a svjetla nad sna#a%a t%ine i kaosa, o"isan ! (Yn!%a Ylis ,F to nas je "odsjetilo na e#i"atski obred, "rikaz s vodeni% konji%a8 Med!ti%, tek na% je "odrobnije istra1ivanje 1idovske "ovijesti ! doba babilonsko# s!1anjstva kona4no "r!1ilo obja.njenje o to%e, kako je i%e )e\enenrea bilo odba4eno8 Yzekijel, ar itekt za%i.ljeno# dr!#o# Ja vino# ra%a, naredio je "rotjerani% starje.ina%a Jer!za?le%a, da iz tajni obreda i %isterija, koje s! izvodili ! ta%i "rostorija is"od )alo%onovo# ra%a ? !klone sve e#i"atske !tje/aje8 Iz vlastito# s%o isk!stva znali, da se obred )e\enenreova !skrsn!a ? izvodi ! %rak! i danas8 Iznenadila nas je sli4nost s raniji% sti o% iz Knji#e 2ostanka W=E>, ! koje% se na jedino%e %jest! ! 0ibliji s"o%inje !bojstvo tebansko# kralja8 Knji#a o Yzekijel! nastavlja s "ri4o% o to%e, kako je "rorok "ro4i.avao dje/! Izraelov! od ostav.tine e#i"atski /ere%onija, te i iznova vraao na "!t, koji je vodio Ja vi8 *ako s%o saznali, kako se )e\enenre *ao "retvorio ! Hira%a Abi3a, kralja, koji se iz#!bio8 0ilo je to djelo Yzekijela, koji je "ok!.avao objasniti, zbo# 4e#a nje#ov 0o# nije !s"io sa4!vati svoj vlastiti Hra% "red naleto% svoji ne"rijatelja8 ; A9A ; ; A9Q 2e.er 0oaza i Jakina )vi/i s Mrtvo# %ora &a. "odrobni "rikaz razvitka 1idovsko# naroda kroz "osljednji "et "o#lavlja, kona4no nas je doveo i do razdoblja, koje je izravno "ret odilo do#a/Jaji%a, koji s! !zdi#li kr.ansk! /rkv!8 '!boko s%o za.li ! dalek! "ro.lost esenaTnazireja/a, i na!4ili vrlo %no#o8 &a bazi sve#a .to s%o "rona.li, i%ali s%o osjeaj, da e ovo biti "osebno zani%ljiv dio na.i istra1ivanja8 'o sada je "roiza.la i"oteza o kraljevstvi%a, koja s! se iz#radila na snazi dvaj! st!"ova i nebesko# svoda ili l!ka, "a s%o se %o#li sa%o nadati, da e se !skoro "ojaviti i kona4an dokaz za ov! "aradi#%!8 Od svi #r!"a, koje s! "ostojale ! Izrael! ono#a vre%ena Rto jest, ! doba Kristova rodenjaS, vjer!je%o da je najva1nija bila K!%ranska zajedni/a, koja je "ostojala !

"lanina%a J!deje8 Iako nikad nije "rerasla %no#o vi.e od dvjestotinjak lj!di ! bilo koje% od svoji st!"njeva razvitka, njen je !tje/aj na b!d!i svijet bio ? neiz%jeran8 Ve s%o i%ali dobre razlo#e da %isli%o, kako s! a!tori )vitaka s Mrtvo# %ora ? K!%ranska zajedni/a ? bili eseni, te da s! oni, i nazi?rej/i, i Jer!zale%ska /rkva bili ? jedno te isto8 &a. je dokaz za ovakv! izjav! ve bio 4vrst, i zna4io je novi "rist!", koji s! i %no#i vodei str!4nja/i s%atrali vrijedni% vrlo ozbiljni raz%atranjaF no, sada #a je na.e dodatno otkrie, do koje#a s%o do.li otkriv.i klj!4 za Hira%a, !4inio ? ne"rije"orni%8 &a.a izvorna i"oteza, koj! s%o iznijeli ! "o#lavlji%a 4etiri i "et ? da se i %asonerija razvila iz ove #r!"e ? "o4ela se 4initi "osve %o#!?o%, zbo# veza, koje s%o "rona.li iz%ed! nji i stari Y#i"anaF no, sad je "red na%a bilo tra#anje za izravni% dokazo% o %asonski% obi?4aji%a i stavovi%a8 Ako s%o bili ! "rav! ? da "ostoji ta izravna veza iz%ed! %asonerije i K!%rana/a, te da s! K!%ran/i bili "rvi kr.ani, slijedilo bi da je ? ! odredeno% s%isl! rije4i ? i sa% Krist %orao biti ?%ason8 0ili s%o svjesni to#a, da je to izjava one vrste, koja bi %o#la 9A9W Jlllv !l !li! :lavaa!] aa !vll!;, !! Jv v% !KZs8 v ;v '!#o se na#a/Jalo, da s! jer!zale%ski eseni bili neka vrsta "ra?kr.?ana, te da je i Is!s Krist %o#ao biti jedan od nji , no dokazi s! za to !vijek i%ali slaba.no tlo "od no#a%a8 Ali, stvari s! se radikalno iz%i?jenile kad s! se otkrili svi/i koje s%o s"o%en!li ! 4etvrto% "o#lavlj!, i to ! "rastaroj naseobini ! K!%ran!8 Ubrzo nakon to#a, intenzivno s! za"o4ela isko"avanja ? ! "et navrata, iz%e/J! 9=P98 i 9=P>8 #odine ?koja s! obavljali Jordanski Odjel za starine, Ar eolo.ka .kola Fran?/!ske i 2alestinski ar eolo.ki %!zej, "od !"ravljanje% +8 L8 Hardin#a i o/a R8 de Va!_a8 Ono .to s! "rona.li, bilo je jednako teolo.ko% nitro#li/erin!F svijet kr.anstva %o#ao je doslovno eks"lodirati, ako se s nalazi%a ne bi "ost!"alo s najveo% "a1njo%8 &o, ova se eks"lozivna tvar nije %o#la zatvoriti "okrovo%, bez obzira na to, koliko se kr.? anska /rkva tr!dila da to i !4ini8 Oni, koji s! !"ravljali nalazi.te%, nis! bili neovisni znanstveni/iF %orali s! "rije sve#a za.tititi vjer! i odr1ati "oredak8 Ostali znanstveni/i, koji s! bili !%ije.ani ! svitke, vidjeli s! dokaze, za koje se 4inilo da e iz%ijeniti "o#led na Krista i &ovi zavjet, no ? bili s! vrlo !4inkovito !.!tkani ili diskreditirani8 O"t!1be o skandal!, sakrivanj! i na%jerno% iskrivljavanj! istine, s!kobile s! se s "ori/anji%a i s!"rotni% o"t!1ba%a o (is!vi.e aktiv?noj %a.ti, i (na%jerno% senza/ionaliz%!,8 Cinjeni/a je, da tijeko% vi.e od 4etrdest #odina ? vi.e od "olovine ti otkriveni XBB svitaka ?nije nikada bilo objavljeno8 Akade%ska je zajedni/a bila o#or4ena zbo# ove ne"redvidive tajnovitosti oko ono#a, .to je trebalo "ostati javni% dobro% i s"oznajo% svijeta, i nakon .irenja "rotesta, koje je "redvodila Knji1ni/a H!ntin#ton iz )an Marina, Cali3ornia, izraelski s! or#ani !kin!li zabran! javno# "rist!"a sadr1aji%a svitaka, ! listo"ad! 9==98 #odine8 2ronadene s! razli4ite verzije biblijski tekstova, a svi s! svi/i bili ? i vi.e no tis!! #odina stariji od najstariji "re1ivjeli ebrejski tekstova, koji%a je a!tor bio Aron 0en Mo.e 0en A.er iz 9BBX8 #odi?ne8 2rije otkria ti )vitaka, 1idovski i kr.anski svijet nije "o!zdano znao, koliko je za"ravo star na. sada.nji )tari zavjetF znali s%o sa%o, da se tijeko% kr.anske ere %a i naj%anje odst!"anje od nje#a o.tro odba/ivalo8 Od velike raznolikosti !s"oredni tekstova, od koji je svaki "ojedini ! ."ilja%a K!%rana bio za.tien vrlo "a1ljivo, sada zna%o da je "ostojao i velik broj razli4iti tekstova, te da je jedan, koji A9P

J Citavo "odr!4je istra1ivanja,J vezanov8!z K!%ran, za"ravo je D t %insko "olje za obi4ne kr.ane, "a je %no#i%a bilo dra1e da se dr1e .to je %o#!e dalje od ovo#a "red%eta8 I dok je j!daiza%, kao i veina ostali reli#ija, !te%eljena na .iroki% te%;%a dr!.tveno# i teolo.ko#a raz%i.ljanja, kr.anstvo se ! /ijelosti te%elji na ideji, da je jedno# odredeno# dana ! "ovijesti, svojo% s%r! Rsa%o "rivre%eno%S "od %!ka%a, 0o#TCovjek oslobodio #rije a i od#ovornosti za nji sve one I 4lanove lj!dske rase, koji s! bili s"re%ni .tovati #a8 )ve donedavna, jedini dokaz ovi najva1niji do#adanja bila s! tri sino"ti4ka Yvan? delja &ovo# zavjeta, na"isana d!#o vre%ena nakon .to s! se do#adaji , koje o"is!j! ? !o"e do#adaliF "isali s! i lj!di, koji ! nji%a nis! i sa%i s!djelovali, i 4ije se a!torstvo ne %o1e to4no !tvrditi8 )ad je "ostalo "oznato, da je "ri4a o Is!s!, is"ri4ana ! ovi% Yvandelji%a, ! veliko% st!"nj! dra%atska iz%i.ljotina, kako bi se nje#ova !4enja !%otala ! oblik ("rist!"a4an 4itatelji%a,8 Analiza Yvant;elja Mateja i L!ke je "okazala, da s! ona za"ravo %je.avina dvij! odvojeni /rkve?ni tradi/ija, !te%eljeni na ko%bina/iji Yvandelja "o Mark! i ranije iz#!bljeno% Yvandelj!, koje se ozna4ava slovo% (@, R.to se izvodi iz nje%a4ke rije4i (@!elle,, koja zna4i (izvor,S8 2oznato je, da je "ri4a o rodenj! Is!sa, is"ri4ana ! Mark! i L!ki, ! /ijelosti iz%i.ljena od strane lj!di, koji nis! i%ali is!vi.e s%isla za "ovijesne i "oliti4ke okolnosti ono;a vre%ena8 'o#adaji, kako i oni o"is!j!, jednostavno se nis! %o#li tako do#oditi8 2ri%jer za to je na4in, na koji s! kralja Heroda i "ovezali s "rik!"ljanje% "oreza za /ara Kvirinija ? kada je Herod bio %rtav od W8 #odine "rije Krista, dakle ? bare% deset #odina "rije, no .to se Kvirinije !o"e "ojavio na "ovijesnoj s/eni8l Ostali znanstveni/i, kao .to je Morton )%it , otkrili s! "ostojanje tajno# Yvandelja s ele%enti%a, koji se "rovla4e kroz 4etiri Yvandelja &ovo#a zavjeta, za koje se vjer!je da je "ret odilo Yvandelj! "o Mark!8D? &is%o %o#li odoljeti ? !"itali s%o seE ako je tajno Yvandelje Is!sovo !istin! "ostojalo, i to ! "isano% oblik!, to bi %o#ao biti dok!%ent koji se nalazi ! sr/! na.e#a istra1ivanjaF svitak, koji s! "rona.li vitezovi te%"laril I +8 ]8 0!/ ananE ls!8r?Kralj i nje#ovn kraljevstvn Q M8 )%it E *ajan Yvan/lelje A93 sv%a_a, _!: !"is!;! ta;n! rra%/:!, ;a _!;! s! ;/ /aa!!% %!ra% ;a_tC ti, da je nee nikada i niko%e otkriti8 *e s! tajne bile za"isane i sa4!?vane, kako bi bile s"re%ne za dan, kada e 0o# "osjetiti svoje Ij!de "o "osljednji "!t8Q I%a vrlo %alo, ili #otovo ni.ta "odataka o Is!s! ! bilo kojoj od ti dok!%enta/ija, .to je vrlo neobi4no, "osebno kad se zna, da s! ri%ski "ovjesni4ari, kakav je bio i 2linije )tariji, za"isivali !istin! sve, .to bi bilo od ikakvo# zna4aja za to doba8 Kao .to s%o ve rekli, 4esto je kroz neovisne izvore, ili 4ak za"ise ne"rijatelja %o#!e "ronai ne.to B nekoj "ovijesnoj osobiF no, ! to% s! sl!4aj! rani iz!%itelji kr.anstva !4inili vrlo dobar "osao, !klanjaj!i sve dokaze o s%rtnik!, koje#a s! 1eljeli "ortretirati kao 0o#a8 Med!ti%, nis! bili "osve te%eljiti, "a se ?za valj!j!i i dobroj srei, a i %oderni% ded!ktivni% analiza%a ?odjedno% "rona.lo %no#o vi.e "odataka, koji s! se i na%a na.li na ras"ola#anj!8 *ako s! se i neobi4na t!%a4enja rane kr.anske /rkve %o#la izazvati na dvoboj ? istino%8 Kr.anstvo je izni%no izlo1eno8 &e%a neki veliki i zna4ajni "odataka, koji bi ? iznenada otkriveni ? %o#li !#roziti j!daiza%, isla%, b!diza%, "a 4ak niti a!stralske abori#ine ili a%azonske Indijan/e ! "itanji%a nji ovo# vjersko# siste%a, jer s! te reli#ije izrasle iz d!bo?ko# d! ovno# raz!%ijevanja, i "ola#ano se razvijale iz svoji

vlastiti k!lt!ra8 &ai%e, b!diza% 1ivi i ? bez +a!t a%eF isla% 1ivi ? i bez M! a%edaF no, bez Is!sova !skrsn!a, kr.anstvo Rkakvo je danasS je ? ni.ta8 )to#a je i raz!%ljivo, da Crkva vodi velik! bri#! o novi% "o?da/i%a, koji se odnose na taj sitan tren!tak ! relativno nedavnoj "ro.?losti, za koji vjer!j!, da je stvoritelj 4itavo#a svijeta odl!4io "ostati [idov od krvi i %esa8 Ovo ostavlja Crkv! izlo1en! svjetl! istine8 Ako bi se "okazalo, da je /ijelo kr.anstvo bilo za"ravo !te%elje?no na #l!"o% nes"oraz!%!, da li bi se Vatikan is"ri4ao za sve nevolje, koje je izazvao, da li bi !kin!o sa%o# sebe i "redao svoja bo#atstva i sna#! ? #lavno% rabin!O &e8 Jasno je, da do to#a ne bi %o#ao dovesti niti jedan dokaz, a %o1da je to i ! red!, jer? Crkva je danas ve is!vi.e velika i zna4ajna, da bi sa%o tako nestalaF no, jednako tako, nikako ne %o1e biti is"ravno "rikrivanje istine, jer istina zasi#!rno %ora biti i s!.tina sa%o#a 0o#a8 Mora "ostojati na4in za Crkv! da "re1ivi, !z '8 )8 R!ssellE Metoda 9 "or!ka U8idovskeA"okali"se AIL ;888888888 ,;;8888888 ;88888; 8 N8;88 t8888,888, 8;8;;888 ;88 ;8 ;88;8;8; t8va;!;,!:88 &a sastank! rabina, %!dri s! lj!di ras"ravljali o jedno% odlo%k! )veto# -akona, "a se jedan od nji nade ! s!kob! s ostatko% #r!"e "riliko% nje#ova t!%a4enja8 U4ini.e na nje#a veliki "ritisak da "o?"!sti, no, on je znao da je ! "rav!, i da e sto#a 0o# biti na nje#ovoj strani8 )to#a je zazvao )ve%o#!e#, da %! "o%o#ne dokazati svoj stav8 (Moli% *e, 0o1e, ako sa% ! "rav!, !4ini da vode Izraela "otek! ? !zvodno,, %olio je rabin8 I od%a , sve s! rijeke ! ze%lji "ro%ijenile svoj s%jer8 &o, nje#ovi "rotivni/i ne bija ! !zne%ireni8 (Moli% *e, 0o1e, ako sa% ja ! "rav!, !4ini ? da se drvee "okloni do ze%lje,8 I to se do#odilo8 &o, nje#ovi s! "rotivni/i bili !"orni8 ('ra#i 0o1e,, zazva on ! sve veoj lj!tnji, (%oli% *e, da #lasno "ro#ovori. i "odr1i. %eI, Obla/i se od%a razdvoji.e, a iz nji se za4! stra.an #lasE ( 2rijatelji %oji, %ora% va% rei ? vi ste ! kriv!, a on je ! "rav!8 *o je bila %oja na%jera,8 Osa%ljeni rabin se sretno nas%ijao ! trij!%3!, no ? #r!"a nije bila ni%alo i%"resionirana8 (2a, %i ne obraa%o "a1nj! na nebe?ske #lasove,, reko.e %!, (jer je "ravo zna4enje ove to4ke ve odavna ? za"isano8, Ova s%ije.na "ri4a ka1e sve8 )tari za"isi, %a koliko bili neto4ni, D nastavljaj! 1ivjeti svoj 1ivot, a ? na kraj! krajeva, kod reli#ije se !o"e ne radi o "ovijesnoj istini, ve se radi o vjeri8 )a%o, ! na.e% %oder?no% svijet! slije"a vjera nije vi.e dovoljnaF nije niti izbliza dovoljna ?te, ako reli#ija 1eli "re1ivjeti, ne s%ije jednostavno okretati leda novi% "oda/i%a8 Jer, staviti do#%! iznad istine ? nije nikakav na4in .tovanja 0o#a8 &estala Knji#a o Makabej/i%a Konven/ionalna "ovijest zabilje1ila je !stanak Makabeja/a kao 1idov?ski sl!4aj, ! koje%! je "ravda bila na nji ovoj strani, a !zdizanje Jonatana Makabej/a na %jesto visoko#a sveenika s%atra se jedni% od o%iljeni do#adaja iz to# doba8 I dok je "rvi dio ti tvrdnji to4an, danas, iz svitaka otkriveni kod K!%rana, zna%o da #a je Hasidi% Rili stro#i 1idovski !strojS s%atrao stra ovito lo.i% izboro%, jer %! je "olitika bila %no#o va1nija od Ja ve8 Kad je Jonatan bio !bijen, nje#ov brat 5i%!n "ostao je visoki sve?enik, i kren!o jo. i dalje od svo# brata, "ro#lasiv.i nasljedno ("ravo, A9X !;Idvll4% ! !%%!, i j%!a%v ;a ! ;a%8 %8%888 8;88888;8;!Z8;;,;;! 8;8;88;88 0iblija na% #ovori, kako je 5i%!n sa% na sebe "o4eo #ledati kao na va1no# 4i%benika na svjetskoj "ozorni/i, kada je "oslao svo# "oslanika i "on!de sa%o%

Ri%!8 5i%!novo nezakonito "re!zi%anje to# visoko# "olo1aja o"isano je ! 2sal%! 99B8 )tavovi K!%ranske zajedni/e o sveenstv! Jer!zale%a bit e jas?niji iz ovi nekoliko izvadaka iz sa%i svitakaE ;I F ()veeni/i Jer!zale%a, koji e sak!"ljati bo#atstvo i ne"rav?d!, dobiveno "lja4kanje% naroda8, R9 @"Hab =EW?PS8 (+rad Jer!zale%, ! koje% zli sveeni/i !4ini.e #nj!sna djela i tako okalja.e Hra% 0o1ji8 , R9 @"Hab 9AE L?=S8 I%ena, kori.tena da bi se o"isala vladavina obitelji koja je "re?!zela "olo1aje visoki sveenika, "odosta s! zb!nj!j!aF osniva4a s! nazivali Matatija, no naziv (Makabeja/, koristi se tek za nje#ovo# sina J!d!, dok se /ijelo koljeno koje je tako nastalo, ! rabinskoj litera?t!ri nazvalo zajedni4ki% i%eno% ? (Has%onej/i,8 2re%a "ovjesni?4ar! Josi"!, do to#a je do.lo za valj!j!i Matatijino% "radjed!, Ha.%on!8 Kad je 5i%!n bio !bijen, za%ijenio #a je sin Ivan Hirkan!s, koji je vladao trideset #odina, a nakon nje#a je zavladao nje#ov sin, Aristob!l!sF on je !jedno "ostao i "rvi Has%oneja/ koji se "rozvao i kralje% [idova, i visoki% sveeniko%8 Linija se nastavila, sve dok se !lo#e kralja i visoko# sveenika nis! iznova razdvojile, i to nakon s%rti kralji/e Aleksandre >L8 #odine "rije Krista, kad je njen %la/;i sin Aristob!l!s II "ostao kralje%, a njen stariji sin, Hirkan!s, visoki% sveeniko%8 Ri%okatoli4ka 'o!ai?0iblija vrlo "otanko obrad!je "ri4! o ovo% razdoblj!, "re"!no% "oliti4ki intri#a, !bojstava i tr#ova4ke kor!"/ije, a Has%onej/e oslikava kao 1idovske eroje ? dok na% ! isto vrije%e "rotestantska 0iblija kralja Ja%esa o nje%! ? ne #ovori ni.ta8 2osljed?nje dvije knji#e 'o!ai?0iblije s! 2rva i 'r!#a knji#a o Makabej/i%a ? tekstovi, koji !o"e ne%a ! "rotestantsko% )taro% zavjet!8 -bo# 4e#a bi to trebalo biti takoO Cinjeni/a, da ove dvije knji#e nedostaj! ! 0ibliji kralja Ja%esa, za"ravo na% %no#o #ovori8 Mora "ostojati neki vrlo va1an razlo#, zbo# 4e#a katoli4ka 0iblija "redstavlja A9= 88 ; ?J ???? (8;988888v !v raa/8a !lt8 lllll jedan od ovi tekstova8 5to nije bilo ! red! s ovi% djeli%a, i .to s! to %o#li znati %no#o kasniji "is/i "rotestantske 0iblije, .to bi !zroko?valo, da odba/e ova tako d!#o "riznavana djela, 4ije je nastajanje navodno nada n!o ? sa% 0o#O Jedini lj!di, koji s! znali da je to !zdizanje Has%oneja/a kao visoki sveenika i kraljeva ? nezakonito, bili s! 4lanovi K!%ranske zajedni/e, koji s! "rezirali ove la1ne visoke sveenike, kao i nji ovo "oliti4ko !la#ivanje Ri%!8 Me/;!ti%, K!%ran/i s! ! /ijelosti bili !ni.teni ! rat! s Ri%ljani%a, iz%e/;! >>8 do LB8 #odine na.e ere, a [idovi%a iz dijas"oreTkr.ani%a Roni%a, koje s! s%atrali tra#a4i%a za bolji% 1ivoto%S je "reostalo, da "ri4! is"ri4aj! na na4in, na koji s! je oni vidjeli8 &o, iako s! K!%ran/i iz#!bili bitk!, dobili s! rat8 &ji ova je "or!ka i"ak na kraj! sti#la ! r!ke stvarala/a "rotestantske 0iblije, i to za valj!j!i istinitoj "ri4i o [idovi%a, za"isanoj na svi/i%a, do koji s! rani% iska"anji%a i otkrie% jo. ! dvanaesto% stolje! do.li ? vitezovi te%"lari8 Odabrani/i J!deje [idove, koji s! se vraali iz babilonsko# s!1anjstva, "redvodio je natra# ! Jer!zale% -er!babel, 4ovjek, koji je ina4e %o#ao biti nji ov kralj8 On se sa svojo% !1o% #r!"o%, koj! 0iblija "oi%en/e navodi ?Je.!a, &e e%ija, )eraja, Reelaja, Mordokaj, 0il.an, Mis"ar, 0i#vaj, Re !% i 0aana ? vratio ! svoj #rad, donosei sa sobo% tajn! /ere?%onij! kraljevske k!e 'avidove8 Istina, bila je "one.to razli4ita, jer s! ? sl!.aj!i Yzekijelov savjet ? vein! e#i"atski ele%enata ! njoj za%ijenili ebrejski%,

no ? jo. !vijek nedirn!ta8 Kad s! iznova iz#ra?dili ra% "re%a Yzekijelovi% !"!ta%a, iznova i je is"!nilo i !zdanjeE iz#radit e ne sa%o ra%, ve i novi, ne!ni.tivi savez s Ja vo%8 &ikad vi.e &je#ov narod nee tako sa#rije.iti, i nikad i vi.e nji ov 0o# nee trebati tako te.ko kazniti8 2o!zdanje, vezano !z svaki novi "o4etak ? !vijek je "osebnoF radi se o onoj naro4itoj %isli ? (ovaj e "!t biti dr!k4ije, ovaj e "!t ?!s"jeti8, U lj!dskoj je "rirodi, da ! nadi "ronalazi sna#!, jer se b!d!nost !vijek ! "ravil! 4ini svjetlijo%, no .to je bila "ro.lost ? ali, kako %no#i isk!sni lj!di dobro znaj!, to se rijetko i do#a/;a8 AAB %CI9ULC UL8C ;IU;J+, ;V+IIUL+ 9 ild8VD99UJ9U9999, ] UK!,%tl %8l!/8,!%8% %a8;Z iz%ed! 9XL8 i 9PA8 #8 "r8 K8 )vitak zvan 'ok!%ent iz 'a%aska Rnazvan tako, jer je -ajedni/a "onekad o sebi #ovorila i kao o 'a%a.ani%aS, daje na% najbolji od#ovor vezan !z osnivanje K!%ranske zajedni/eE (Jer zbo# nji ove nevjere, kad #a na"!sti.e, On sakri svoje li/e od Izraela i &je#ova Hra%a, i "redade i %a4!8 A zati%, kad se "risjeti saveza s "atrijarsi%a, on ostavi tra# Izraelov, i rve do"!sti rAji ovo "ot"!no !ni.tenje8 A "ri kraj! &je#ove srd1be ? Q=B #odina nakon .to i "redade ! r!ke &ab!kodo?r?aoEora, kralja babilonsko# ? On i iznova "osjeti, i do"!sti da od Izraela i od Arona izraste korijen, koji "osadi da bi za!zeli &je#ov! ze%lj!, te da se jako razraste ! dobroti &je#ove ze%lje8 *ada oni raz!%je.e svoj! "okvarenost, i "osta.e svjesni svoje krivi/e8 &o, oni bija ! kao slije"i lj!di, kao lj!di koji tra1e svoj "!t, i to dvadeset #odina8 I 0o# raz%otri nji ova djela, i vidje da +a tra1e "!ni% sr/i%a, "a i% On !zdi1e 4ovjeka da i% b!de U4itelj 2ravednosti, da i vodi na "!t! do &je#ova sr/a, i obznani "osljednji% #enera/ija%a sve, .to je !4irAio s "ro8.lo% #enera/ijo% ? zajedni/o% izdajnika, oni koji s! skren!li s "ravo# "!ta8 , RC' IE Q ?9QS Ako rije4i, .to se odnose na [idove ? (koji bija ! ! r!ka%a &ab!?kodonozora, ? ra4!na%o od nje#ovo# "rvo# za!zi%anja Jer!zale%a P=L8 "rije Krista, a ne od !ni.tenja #rada, do koje#a je do.lo PX>8 #odine "rije Krista, tada na% Q=B #odina, i jo. dvadeset #odina (tra?1enja "!ta, daje ran! 9XL8 #odin! "rije Krista, kao #odin! osnivanja K!%rana8 Ovo se datiranje ne bi trebalo !zeti doslovno, no %o1e%o biti si#!rni, da je ova -ajedni/a "ostojala 9PA8 #odine "rije Krista, kada s! K!%ran/i za"o4eli svoj "rotest "rotiv "re!zi%anja "olo1aja visoko# sveenika od strane Jonatana, vode Makabeja/a8 )vi/i, otkri?veni ! ."ilja%a K!%rana, a "osebno 2ravila o dis/i"lini, te Ko%entari na "rva dva "o#lavlja Knji#e o Habak!k!, #ovore na% o nji ov! veliko% #n!.anj! zbo# ove !z!r"a/ije8 Oni sa%i s! kren!li ! e#zil, i ! svoji% s! "!stinjski% stani.ti%a sebe vidjeli kao one, koji e sklo?"iti novi )avez s Ja vo%, kao Jodabranike J!dejeD, koji 1ive tvrdi%, AA9 %ask!D Ro"e je "ri vaeno %i.ljenje, da s! "od 'a%asko% "odraz!?%ijevali i%e, koji% s! nazivali dana.nji K!%ran, a ne #rad ! )irijiS8 Isko"ine s! "okazale, da je narod K!%rana vjerojatno 1ivio ! .a?tori%a, a ."ilje ! okolini koristio dvojako ? kao skladi.ta, i kao %jesta, ! koja bi se sklanjao "riliko% oni "ovre%eni ki.a zi%i8 2ostojala s! i zdanja, ! koja je bila !klj!4ena i stra1arska k!la, "rostorije za javno sastajanje, bla#ovaoni/a s k! inja%a i s%o4ni/a%a, "isarni/a, "ekar?na, zdanje za izrad! zdjela i "os!da, razli4ite obrtni4ke radioni/e i veli?ke /isterne za /ere%onijalno 4i.enje8 Obredno "ranje bilo je osnovno za odr1avanje "osveenosti, "a s! i%, ! "odr!4j! s vrlo %alo "adalina, bile "otrebne velike koli4ine vode8

Clanovi -ajedni/e bili s! "odijeljeni ! tri #r!"eE JIzraelD, JLeviD i JAronD8 +r!"a Izrael se sastojala od obi4ni 4lanova, Leviti bija ! ni1e sveenstvo, a ! #r!"i Aron se nalazilo najstarije i sveto sveenstvo8 Kao D i ! slobodno% zidarstv!, -ajedni/i se %o#ao "ridr!1iti svaki 4ovjek, koji bi izrazio svoj! 4vrst! vjer! ! 0o#a ? ili kako s! to jo. nazivali ?"ridr!1iva ! joj se JMno#iD8 2ostoji i zna4ajan broj dr!#i sli4nosti, ! /ere%oniji "ri vaanja novo# 4lana ? "o4ev od is"itivanja "oten/ijal?no# kandidata "red Vijee%, da bi se !tvrdila nje#ova is"ravnost, a zati% bi se "rist!"alo tajno% #lasovanj!8 Ako bi bio "ri vaen, kandi? dat bi !.ao ! najni1i red, i to na "robno doba od #odin! danaF ! to% vre%en! nije trebao "odijeliti svoj! i%ovin! s JMno#i%aD8 2rva razina %asonerije, ona ! kojoj se "ostaje J2ri vaeni 2o%onikD, takoder je nekad trajala #odin! dana, a na /ere%oniji ini/ija/ije tra1ilo se, da kan?didat b!de !veden bez ikakvi nov4ia ili dr!#i %etalni "red%eta8 *ijeko% ini/ija/ije od nje#a se tra1ilo da "reda nova/, a kad bi od#o?vorio da #a ne%a, reklo bi %! se, da je to bila sa%o "rovjera, kako bi se vidjelo da ! Lo1! nije !nio bilo kakav nova/, ili nek! dr!#! i%ovin!8 Kad bi novo% 4lan! "rotekla #odina dana 1ivota ! K!%ranskoj zajedni/i, bio bi is"itan o djeli%a iz *oreF isto se do#ada i ! %asoneriji kod !laska ! 'r!#i st!"anj, sa%o .to ovdje kandidat od#ovara na "itanja ! svezi svo# "oznavanja obreda8 Kao i kod nekada.nje %asonerije, i ovdje je taj dr!#i st!"anj bio ono najvi.e, do 4e#a je veina 4lanova %o#la do"rijeti, a sa%o je za odabrane "ojedin/e "ostojala i trea razina, do koje bi %o#li stii nakon jo. jedne #odine8 *o bi i% do"!stilo da se Jvi.e "ribli1e tajno% vije! -ajedni/eD ? ovo nas je "odsjetilo na tajne 99V999;vv ! te%"laribkad bi ini/ijant! isteklai#odina, "redao bi sva svoja ze%aljska bla#aF naravno, to je "ost!"ak koji slobodno zidarstvo nije %o#lo "ri vatiti, jer bi ! to% sl!4aj! kao or#aniza/ija ? nestalo "reko noiI 2ozitivne vrline, koje s! se !4ile ! K!%ranskoj zajedni/i, bile s! jasno izra1ene ! svi/i%aE istina, is"ravnost, lj!baznost, "ravednost, "o.tenje i "oniznost, kao i bratska lj!bav8 Ova tri st!"nja ! K!%ran?skoj zajedni/i i%aj! toliko sli4nosti s %asonerijo%, da se t! na"rosto ne %o1e raditi o sl!4aj!8 Koristei na.! te nik! za%jene sa%o neki rije4i iz %asonsko# obreda, lako bi se %o#lo "ovjerovati, da se kod ovo# obraanja ini/ijant! *ree# st!"nja radi o navodi%a iz svitaka, !"!eni%a neko%e, tko je !"ravo bio !zdi#n!t na K!%ranski *rei st!"anj ? (Cisto! Mno#i ,E (*voja n/astojanja ! instit!/ija%a -ajedni/e Mno#i , na"re?dak koji si !4inio ! U%jetnosti, te tvoja "rila#odba o"i% "ravili%a, !kazale s! na tebe kao na "ravi "red%et na.e ko?risti i "o.tovanja8 Kao 4lan *ajno# Vijea, od sada si nadalje ovla.ten da is"ravlja. "o#re.ke i ne"ravilnosti brae i dr!#i 4lanova, te da "azi. na nji , kako ne bi "rekr.ili vjernost8 Una"rije/iJivanje %orala i is"ravljanje "ona.anja lj!di ! dr!.tv! %ora "ostati tvoja ne"rekidna bri#a8 )to#a, i%aj!i to ! vid!, "re"or!4a se da !vijek "odredene !4i. "osl!.nosti i "odlo1nostiF jednaki%a sebi da n!di. !4tivost i "rijaznostF a vi.i%a od sebe ? lj!baznost i "osl!.no8st8 *reba. "ri%ijeniti !niverzaln! dobro otnost i, is"ravno.! svo# vlastito# "o?na.anja, "r!1iti najbolji "ri%jer za dobrobit ostali 8 )tara obilje1ja Izraela, koja ti se ovi% "ovjeravaj! na ri#!, treba. o4!vati sveti%a i nedirn!ti%a, kako nikada ne bi do1ivjela kr.enje na.i "ravila, ili odst!"anja od !tvr/;ene //"ora e i obi4aja8 '!1nost, 4ast i za valnost sada te obvez;tj/t, da b!de. vjeran ,svako% "ovjereno% zadatk!F da svoje nove osobine odr1ava. sve veo% dostojanstveno.!, te da i "ri%jenj!je. vlastiti% "ri%jero% i "re%a "ravili%a 0o1je# s!stava8

&e do"!sti sto#a, da te bilo koji razlo# odvoji od tvoje d!1nosti, natjera da "rekr.i. svoje zavjete ili izda. "ovje? AAA AAQ 2rije no .to raz%otri%o !s"oredive tajne dvaj! redova, %ora%o s"o%en!ti i neke izni%ke od 4lanstva, koje s! takoder %ed!sobno neobi4no sli4ne8 Covjek se nije %o#ao "riklj!4iti K!%ranskoj za?jedni/i ako je i%ao %rlje "o tijel!, osi"e "o r!ka%a i no#a%a, bio slije", nije% ili #l! , i%ao bilo kakve vidljive tjelesne nedostatke, ili ako bi bio dr tav stara/, koji ne bi bio ! stanj! !s"ravno do4ekati niti sredin! obreda ! -ajedni/i8 Iako se ovo "ravilo vi.e ne "ri%jenj!je tako stro#o, i %asonerija za tijeva da kandidati %oraj! biti zdrava !%a, i s"osobna tijelaF s%atra se, da bilo kakav 3izi4ki nedostatak kandidat! one%o#!!je "rist!"anje8 Moderni "ro%atra4i 4esto #ovore o toj zajedni/i, koja je ! K!%ra?n! 1ivjela oko dvije stotine i "edeset #odina ? kao o esensko% sa%o?stan!8 Veina je "ro%atra4a sad ve ! /ijelosti "ri vatila, da s! to bili eseni, ali "oja% (sa%ostan, zavarava, jer oni nis! bili sk!" %!.kara/a ! /elibat!, koji s! "rovodili #otovo sve svoje slobodno vrije%e ! %o? litvi8 Iz teksta svitaka, koji se odnose na -ajedni/!, vidljivo je da je /elibat bio visoko /ijenjen, ali ne i neo" odan za 4lanstvo8 Med!ti%, seks!alni s! se odnosi s%atrali d!boki% one4i.enje%, i ako je %!.?kara/ i%ao %akar i bezna4ajan kontakt sa 1eno% tijeko% njene %je?se4ni/e, trebao bi "roi d!#otrajne obrede 4i.enja, "rije no .to bi se iznova s%io "ridr!1iti -ajedni/i8 Moderni za"adnja4ki !%ovi vole lije"iti etiketeF %i voli%o da sve%!, na .to naide%o ? "a %akar i ! #ol!binje% #nijezd!, odredi%o i%eE da li je to (A,, ili je to (0,O Ve s%o sazdali toliko %no#o de3i?ni/ija i kate#orija, da "ostaje%o #otovo nesretni, kada je ne.to ne%o?#!e s%jestiti ! neki od ve "ostojei "retina/aF no, kod K!%ranske zajedni/e je od "osebno# zna4aja bilo to, da se dra%ati4no iz%ijenila tijeko% vi.e od 4etvrt %ilenija svo#a "ostojanja, a na"ose "ri kraj! svo# "ostojanja, "od !tje/aje% Is!sa i Jakova8 Midra., "e.er i !s"oredba *ko #od se bavio "ro!4avanje% "rastaro# j!daiz%a, ! /ijelosti je svjestan, da je 1idovski !% od "rije dvije tis!e i vi.e #odina bio "osve razli4it od na.e# !%a danas, te da tek treba s vatiti te nike (%idra.a,, AAW II "O;IIIU (LUII9d+CI9;@, ;+;++;++4t, Vtl8tl8S, 9 99v/8/ ;/ !/%L%a! nav %;!a 1ivanje i t!%a4enje ebrejski tekstova, ! svr ! otkrivanja teolo.ki istina i !"!ta, koje treba slijediti,8 *o je kon/e"t, koji je ! blisko% odnos! s te niko% raz!%ijevanja tek!i do#adaja, nazvano% ("e.er,, a koja se obja.njava kao t!%a4enje ili razja.njenje sti ova iz 0iblije, ! koji%a se za odreden! tvdnj! s%atra da i%a zna4enje, "ovezano s neki% do#adaje% ili osobo%, bilo ! sada.nje% vre%en!, ili ! b!d!no?sti8 I tako je (%idra., bio "osao, koji je ne"rekidno trajao za sveenike i "roroke Izraela, .to s! tra#ali za !"!ta%a da bi "obolj.ali "rod! ovlje?nost naroda, dok je ("e.er, bila %etoda davanja s%isla stvari%a, koje s! se do#adale oko nji 8 Vjerovali s!, da do#adaji nis! nastajali zbo# sl!4ajni okolnosti, ve da oblik!j! str!kt!rirane !zorke, koji se %o#! de.i3rirati "ro!4avanje% tekstova8 Kao rez!ltat ovi dvaj! "rin/i"a, kada bi za"isivali "ri4! o neko% nedavno% do#adaj!, oni bi vrlo vjero?jatno osi#!ravali, da on slijedi taj stari zadani !zorak8 *i%e je obja.nje?no, zbo# 4e#a "ronalazi%o toliko %no#o sli4nosti ! &ovo% zavjet! i ! K!%ranski% svi/i%a, jer s! one za"ravo ? odje/i )taro# zavjeta8 2oja%, !s"oredbe, kr.ani raz!%ij! jako dobro, jer na% &ovi zavjet #ovori, da je Is!s Krist koristio ovaj oblik "ri4anja "ri4a, kako bi "renio svoja %oralisti4ka !4enja

neobrazovano% narod! J!deje8 Me?toda se %o1e de3inirati kao (slikovito obja.njenje, koje %o1e sadr1a?vati bilo ale#orij!, bilo %eta3or!, ili oboje, da bi "renijelo d!blj! razin! zna4enja, ne#o .to je "ovr.inska razina,8 Ove se "ri4e nis! koristile sa%o kao jednostavne analo#ije za "o%o neobrazovani% [idovi%a, kako bi bolje raz!%jeli -akon, ve s! takoder bile i te nika obja.njavanja slo1eni tek!i do#adaja na ale#orijski, a ti%e ? i na tajni na4in8 &e %o1e se s!%njati ! 4injeni/!, da je kr.anstvo bilo 1idovski k!lt, i da s! svi nje#ovi (izvorni akteri, RIs!s, Jakov, 5i%!n 2etar, Andrija, J!da, *o%a i dr!#iS bili lj!di, koji s! raz%i.ljali na na4in %idra.a, "e.era i !s"oredbi8 &as!"rot to%e, oni ? koje bis%o %o#li nazvati (dr!#o% "ostavo%, R2avao, Matej, L!ka i dr!#iS, bili s! "ot"!no razli4iti, jer s! koristili vi.e elenisti4ki na4in raz%i.ljanja, koji je bli1i na4in! na.i raz%i.ljanja danas8 )va Yvandelja &ovo#a zavjeta nastala s! #otovo si#!rno nakon razaranja Jer!zale%a i K!%?rana, dakle ? nakon s%rti (izvorni aktera,8 Ovi s! tekstovi bili os%i?.ljeni za "!blik!, koja je raz%i.ljala na #r4ki na4inF stvarali s! i Ij!di, .to s! !zeli !4enja ? za koja s! vjerovali da "otje4! od nji ovo# Krista AAP ?8 ,? 88 4injeni/e od 3ik/ije ! &ovo% zavjet!, %orali s%o !kloniti literaliza% #r4ko# na4ina raz%i.ljanja i zaviriti is"od nje#a, kako bis%o %o#li "ro!4iti str!janja radikalne 1idovske i "rakr.anske %isli8 2ostoje osnovne sli4nosti iz%ed! ono#a, .to je K!%ranska zajed?ni/a #ovorila o sebi, i ono#a ? .to je rana Crkva #ovorila o sebi8 Rana Crkva bila je "oznata i kao (oni, .to se dr1e 2!ta, , ili kao (2!t 0o#a,, i to kao "osebna sekta R'jela AWE9WS8 Clanovi K!%ranske zajedni/e takoder s! koristili ovaj isti "oja%, da bi o"isali sa%i sebe8 5tovi.e, obje #r!"e o"is!j! sebe kao siro%a.ne, kao dje/! svjetla, ili "ak 0o1ji% odabrani/i%a, zajedni/o% &ovo# zavjeta ili saveza8 Ova ideja o Crkvi, kao o novo% 0o1je% ra%!, ! koje%! se obavlja 1rtveno o"ro.tenje jedno% za!vijek, i to za /ijeli svijet, sti1e na% iz os%o# "o?#lavlja 2oslani/e Hebreji%a, koja ! /ijelosti /itira Jere%ijin odlo%ak, ; .to joj je "ret odioE (888 vje4no sje%e, svet! k!! Izraelov!, najsvetije sveti.te za Arona, svjedoke Istine kod )!/;enja, i odabrane od bo1anske Zilosti za s"asenje -e%lje, za "redavanje zli nji ovoj "!sto.i8 *o je ve isk!.ani zid, dra#o/jeni ka%en za#lavni, 4iji se te%elji nee %oi niti "o%akn!ti sa svo#a %jesta888 , &is%o %o#li, a da ne "ri%ijeti%o, koliko je 2etrov o"is Crkve nevjerojatno sli4an ovo%eE (888 do"!stite da se od vas sa%i , kao 1ivo#a ka%enja, sa?#radi d! ovna k!a, sveto sveeni.tvo, da "rinosi d! ovne i 0o#/i !#odne 1rtve "o Is!s! Krist!I Jer stoji na jedno%e %jest! 2is%aE (Yvo, na )ion! "ostavlja% !#aoni ka%en, iza?br/r3a, dra#o/jenF 888 Vi ste, na"rotiv, (izabrani rod, kraljevsko sveenstvo, sveti "!k, narod odreden za 0o1j! svojin!8888,W Ova je tako velika sli4nost "o "rvi "!t za%ijeena 9=P>8 #odine, kad je "ostalo "osve jasno, da "ostoji vrlo bliska veza iz%ed! K!%ranske zajedni/e i Jer!zale%ske /rkve8 &o, ono .to se tada nije Jo n Alle,roE )Dvi/i s Mrtvo# %ora ;I, r lSL;al ;a;,: ; 8J ( 88 8 8 iz#radnjo% d! ovno# ra%a "re%a na/rt!, koji je zadalo Yzekijelovo videnje )alo%onovo# ra%a, %orali s%o se "risjetiti %asonsko# (obraanja ! sjeveroisto4no% k!t!,E

(Kod "odizanja svi dr1avni ili dr!#i va1ni zdanja, obi4aj je "olo1iti onaj "rvi ili te%eljni ka%en ! sjeveroisto4ni !#ao zdanja8 Vi, koji ste tek "ri vaeni %ed! slobodne zidare, s%je?.teni ste ! sjeveroisto4ni !#ao Lo1e, da biste 3i#!rativno "redstavljali taj ka%en, te ? od te%elja, koji s! "olo1eni ve? 4eras ? %o1ete nakon to#a "odii s!"er?str!kt!r!, savr.en! ! svi% svoji% dijelovi%a, koja e sl!1iti na 4ast svoji% #raditelji%a8 , *ajne K!%rana Kad s! eseni bili "o "rvi "!t "risiljeni na"!stiti Jer!zale%, re4eno na% je, da s! (l!tali !okolo, "!ni dvadeset #odina, sve dok i% 4ovjek, "oznat "od i%eno% U4itelj 2ravednosti nije "okazao (2!t,, i tako zasnovao 4vrst! K!%ransk! zajedni/!8 2ote.koa, koja se javlja kod K!%ranski svitaka nalazi se ! to%e, da na% oni rijetko navode i%ena "ojedina/a, "a je ne%o#!e to4no odrediti "ojedine osobe te%elje% !s"oredbi s ne?k!%ranski% izvori%a8 Osi% U4itelja 2ravednosti, ! svi/i%a se "ojavlj!je jo. nekoliko #lavni osoba, kao .to s! (-li )ve?enik, i (+ovornik La1i,, 4iji s! identiteti izazvali %no#o ras"rava %e/;! znanstveni/i%a8 Ma tko on bio, taj je U4itelj 2ravednosti %orao biti "obo1an, sveti 4ovjek, a o4ito i sveeni4ki "oto%ak -adoka, koji je -ajedni/i otkrio da 1ivi ! vre%en!, ! koje%! e doi do (svr.etka svi dana,, kako s! to "redvidjeli stari "roro/i8 Uskoro, re4e i% on, 0o# e s%rviti svoje ne"rijatelje ! kona4noj borbi ! sve%ir!, te o%o#!iti !lazak ! novo doba "ravednostiF a kako je -ajedni/a "osljednji ostatak "ravo# Izraela ? naroda, koji je sklo"io )avez s Ja vo%, !"ravo e oni biti ti, koji e voditi t! kona4n! bitk!, te "ovratiti Jer!zale%, da bi o4istili Hra% i iznova !s"ostavili jedini "ravi na4in .tovanja8 )a%i s! K!%ran/i sebe o"isivali na nekoliko na4ina, !klj!4!j!i t! i nazive, kakvi s!E ;;> AAL 8;, Zs 'avidovo# Mesij! ? nazivali s! i%eni%a (Moni 4ovjek,, (Covjek )lave, ili (2rin/ )vjetla,8 U"ravo e taj (2rin/ )vjetla, nadvladati (2rin/a *a%e, i nje#ov! (Kon#re#a/ij! 0elijala, R)otoneS8 )vitak zvan (Midra. o "osljednji% dani%a,, #ovori o to%e, kako e ('je/a 0elijala, s%i.ljati zle !rote "rotiv ()inova )vjetla, da bi i sr!.ili, a kraljevi svi naroda e se b!niti "rotiv odabiranja Izraela ! "osljednji% dani%a8 Med!ti%, 0o# e s"asiti svoj narod "oslav.i i% dvije %esi?janske li4nosti, koje e se "ojaviti na kraj! vre%ena? jedne, koja e biti iz (loze 'avidove,, i dr!#e, koja e biti (*!%a4 -akona,8P Iz svitaka s%o na!4ili, da s! "ostojale i neke tajne knji#e, ! koji%a s! bili sadr1ani "oda/i o b!d!i% do#adaji%a, te s! se o"isivali odre?deni obredi, koje je otkrio sa% 0o#F oni s! se zati% "renosili !obi4aje?ni% "!tevi%a ? "reko odabrani "ojedina/a, i to isklj!4ivo !s%eno% "redajo%, sa%o .to s! se sada za"isivali ! .i3rirano% oblik!8 Ove s! tajne bile stro#o 4!vane, i tvrdilo se da s! bile "reno.ene ! d!#o% niz! tajni tradi/ija, kako bi se vjerno o4!vale sve do ("osljednji dana,8 2ater J8 *8 Milik, koji je r!kovodio veliki% dijelo% rani radova na K!%ranski% svi/i%a, identi3i/irao je %etode .i3riranja, kori.tene za neke od svitaka8 Jedan takav "ri%jer bilo je ?kori.tenje nekoliko abe?/eda, s "roizvoljno odabrani% znakovi%a iz nji , koji bi za%jenjivali !obi4ajena ebrejska slovaF dr!#i je bio "isan s lijeva !desno, a ne na !obi4ajeni na4in, s desna !lijevo8 )ve, .to s%o "rona.li o K!%ranskoj zajedni/i, do"rinosilo je na.e% !vjerenj!, da s! oni bili d! ovni nasljedni/i e#i"atski kraljeva, te "rete4e te%"lara i slobodni zidara8 +lavni dokaz za to "ojavio se na svjetl! dana za valj!j!i jedno% dr!#o% 4lan! izvorne istra1iva4ke eki"e, ina4e no%inirano% za &obelov! na#rad!8 Jer, dr8 H!#

)/ on?3ield otkrio je ! %no#i%a od svitaka ? ebrejsk! .i3r!, koj! je nazvao (atba. .i3raa, a koristila se za "rikrivanje i%ena "ojedina/a8> -a"re"a.!je, no ? "rije svoje s%rti 9=XX8 #odine, dr8 )/ on3ield je objavio, da s! i klj!4ne rije4i, koje s! koristili i te%"lari, i slobodni zidari ?za"ravo kodirane atba. .i3ro%, te da otkrivaj! svoje "rikriveno zna4enje tek, kada se de.i3riraj!8 &a "ri%jer, bilo je na.iroko "oznato, J '8 )8 R!ssel Metndn i "or!k/ ;idovskeA"okali"se JD H8 )/ on3i/ldE Ysen8ska Odiseja II9CL,, 9 JLV J+ 999J9; tB8+U999:,nV ! Z8 vv;88J, 88888 ?? ??? ?; ?; ? a ebrejsko%, te zati% "ri%ijenila atba.?.i3ra8 *ako se do.lo do #r4ke rije4i (so" ia, ili ? %!drost8 *i%e je bila "otvrdena "ovezanost s te%"lari%aF a "ovezanost sa slobodni% zidari%a !slijedila je od%a "oto%8 2ri%jenj!j!i atba.??.i3r! na %asonsk! rije4 (tajo, R.to se 4ita (ta o,S, .to je "se!doni% koji% se navodno naziva Veliki Me.tar ! 5"anjolskoj, do.lo se do i%ena 4ovjeka RAsa"S, koji je ? bare% "re%a veliko% broj! "sala%a ?"o%a#ao "ri iz#radnji "rvo# ra%a ! Jer!zale%!8 +lavni "red%et, koji% s! se bavila neka od ovi %isteriozni djela iz K!%rana, bili s! &oa i Yno , za koje se ka1e da s! "ri%ili i bo1anske tajne &eba i -e%lje, koje s! se zati% dalje "renosile kroz odredene "ojedine ini/ijante8 2ostoji "rastaro vjerovanje, da s! %itski "rete4e lj!dske rase bili lj!di izvanredne %!drosti, "a "ostoje %no#e "ri4e koje se ti4! Yno a i &oe, kao 4!vara bo1anski tajni8 Ove se "ri4e "ojavlj!j! ! veliko% dijel! a"okali"ti4ke literat!re, koja ? iako je jednako stara kao i Knji#a 2ostanka ? o4ito sti1e iz sasvi% dr!#o#, ne!tvrdeno# izvora8 Vjer!je%o, da bi taj izvor %o#le biti ? !s%eno "redavane tajne o /ere%oniji !skrisivanja, jer je d!#o "ostojala neobja.njena tajna tradi/ija, vezana !z Yno ovo i%e8 U %asonskoj s! literat!ri zabilje1ena 4ak tri stara obreda vezana !z "ok!.aj 5e%a, Ha%a i Ja3eta da !skrise &o!8 A ve s%o "one.to rekli o %asonsko% st!"nj!, "oznato% i kao Mornarska Arka, koji nastavlja tradi/ij! &oini tajni8 &o, "ostoji 4ak i va1niji as"ekt ti tajni !4enja a"okali"ti4ke tradi/ije ! vezi Mojsija i Yzre Rkoje#a s! nazivali i dr!#i% Mojsije%S8 'anas se vjer!je, da je nekad "ostojalo %no#o vi.e tekstova, 4ije se a!torstvo "ri"isivalo Mojsij!, od oni , koji s! "re1ivjeli do na.i dana8; Jedno takvo "re1ivjelo djelo naziva se Uza.a.e Moj8sijevo, za koje je !tvrdeno da je esensko djelo8s U nje%! je sadr1ana i sljedea !"!ta, koj! Mojsije daje Jo.!iE (2ri%i sto#a ova "is%a, da bi za!vijek z aa ka Eo o4//vati k;zji#e .to ! i "odijeliti %ed! vas, jer nji ete "oredati redosljedo% i na%azati /edrovi% !lje%, i odlo1iti ! ze%lja? L Y8 )/ !rerE [idov8ski nnr?nd ! !rije%e Is!8sa Krista X H8 )/ on3ieldE Odiseja e8sena Ysen8sk/r Odisej/t l Ovo se odnosi na tajne knji#e, koje je Mojsije "redao Jo.!i, da bi i 4!vali na skrovito%e %jest!8 (888sve do dana "onovno#a dolaska, kada e vas +os"odin "osjetiti na svr.etk! svi dana8 , *ajna djela, vezana !z Mojsija, od%a na% !"ado.e ! o4i, jer je on bio jedini 4ovjek koji je "oznavao tajne e#i"atski kraljeva iz osobno# isk!stva, a !"ravo ovdje daje !"!te o sakrivanj! ti tajni sve do (svr.etka svi dana,, i to (na %jesto, koje je On stvorio jo. od "o?4etaka stvaranja svijeta,8 Ovo [idovi%a o"is!je sa%o jedno jedino %jestoE stijen! is"od &ajsvetije# od )veti , ! !n!tarnje% sveti.t! ra%a ! Jer!zale%!, jer je to bila "rva to4ka stvaranja svijeta8 -na%o, da s! K!%ran/i sakrili

svoj! #lavn! zbirk! svitaka, koje s! sa%i za"i?sali, kao i dr!#i tekstova sak!"ljeni .iro% J!deje, ! ."ilje iza svoje naseobine8 *akoder zna%o, i da s! "redano "ro!4avali -akon, "a s! sto#a si#!rno slijedili ove Mojsijeve !"!te, jer je sa si#!rno.! "otvr? /;eno, koliko s! 4vrsto vjerovali da e se (s%ak svijeta, do#oditi jo. za nji ova 1ivota8 Iz to#a slijedi, da? ako s! vitezovi te%"lari vr.ili svoja isko"avanja is"od (&ajsvetije# od )veti ,, kako s%o %i sve vi.e vjerovali ? oni s! #otovo si#!rno %orali otkriti ove tajne svitke8 U ovo% s%o tren!tk! "ostali stra ovito !zb!/;eni ? jes%o li !istin! "rona.li izri4it! !"!t! o na4in! zako"avanja tajni is"od He?rodovo# ra%a, koj! je dao MojsijeO *akvo bi otkrie od%a jedn! zadivlj!j!! teorij! "retvorilo ! ? #otovo "otvrden! vjerojatnostI Od%a s%o odl!4ili "otanje istra1iti "ozadin! Uza.a.a Mojsijeva8 Otkrili s%o, da je znanstveno %i.ljenje bilo, kako je to djelo bilo vje?rojatno na"isano jo. za vrije%e Is!sova 1ivota, i da je iznosilo "re#led 1idovske "ovijesti sve do doba )ele!kida, a zati% kroz doba Has%o?neja/a do neko#a, tko je bio o"isan kao ? (drzak kralj,8 Ovo se obi?lje1je obi4no "ri"isivalo Herod! Veliko%8 Knji#a nastavlja o"isivati vrije%e "ro#ona, koji se !kla"a ! doba Antio a Y"i3ana, Herodova nasljednika, "a %no#i str!4nja/i %isle, da je ovo% "o#lavlj! "o#re.no odredeno %jesto, jer da #a je trebalo s%jestiti ranije8 *ada se t! "ojavlj!je i %isteriozna osoba, *akso8 On tjera svoje sinove da se AQB DI i E v;%!8 ;8; 88;8( ?? ?? "ovijest, te za !s"ostavljanje &je#ovo# kraljevstva8 Cini se, da se "od ti% kraljevstvo% %isli na &ebesko kraljevstvo, a ne na ono, !s"ostav?ljeno na -e%lji8 Mno#i s! "ok!.avali "oistovjetiti *aksa s neko% od "ovijesni osoba, no do sada to nije niko%e stvarno i !s"jelo8 &eki s! #a "is/i, "ak, "ok!.avali izjedna4iti s U4itelje% 2ravednosti8 )ada s%o i%ali "otvrd! o to%e, da je !"ravo Mojsije dao !"!te o zako"avanj! tajni8 ali s%o takoder i%ali i datiranje, koje je "odrijetlo svitaka s%je.talo ! #odine Is!sova 1ivota, ! doba, kad se /ijela -aje?dni/a "ri"re%ala za velik! bitk! "rije (svr.etka svi dana,8 Ali, naro?4ito nas je !zb!dilo s"o%injanje one ne"oznate osobe, nazvane *akso8 Ve s%o znali, da s! *akso i *a o obli/i isto# i%ena, te da je atba.??.i3ra "revela *a o kao Asab ? .to je, o"et, i%e 4ovjeka, koji je "o%a?#ao )alo%on! "riliko% iz#radnje "rvo# ra%a ! Jer!zale%!, ali i i%e, koje s! %asoni koristili za svo# ? Veliko# Me.tra8 I%e (*akso, vi.e nije bilo %isterij, jer je otkrie atba. ? .i3re, koj! s! K!%ran/i koristili ! svoji% svi/i%a, "otvrdilo na.! ranij! s!%nj! ?da s! ti% i%eno% nazivali Me.tra -ajedni/e, to jest U4itelja 2raved?nosti, ! "osljednji% #odina%a svo# "ostojanja8= Izvadak teksta (da radije ta%o !%r!, no da izdaj! svoj! vjer!,, tako/;er veo%a "odsjea na %asonski *rei st!"anj, koji je ! /ijelosti okren!t ideji (vjernosti, %akar i do s%rti,, te na rije4i, koje je Hira% Abi3 iz#ovorio, kad %! je za"rijetio "rvi od nje#ovi na"ada4aE (Radije ! "ri vatiti s%rt, no .to ! izdati svetinjeV koje s! %i "ovjerene8, &a. je zaklj!4ak na te%elj! ovo# dokaza bio, da se za vo/J! K!%ranske zajedni/e s%atralo, da je bio d! ovni nasljednik izvorni #raditelja )alo%onovo# ra%a, dakle ? 4ovjek, koje#a %asonerija i danas "oznaje kao Hira%a Abi3a8 )"one s obredo% %asonsko# *ree# st!"nja, 4inilo se, !kla"aj! se ! na. "ovijesni %odel, no dr!#i #lavni %otiv %asonsko# si%boliz%a tek je za tijevao daljnje razja.njenje8 *rebali

s%o tek otkriti %o#!e na4ine, koji%a je "ri4a o dva st!"a, toli?ko va1na ! "rva dva st!"nja %asonerije, %o#la do"rijeti do te%"lara8 2eakeovi ko%entari 0iblije AQ9 Kako je Ri%ska /rkva neistinito za!zela "olo1aj nasljednika Is!sova na!ka, a %oderni kr.ani "o#re.no vjer!j!, da i%aj! "ravo na visine s koji "ro%ataj! dr!#e #r!"e, oni i na eseneTK!%ran/e #ledaj! sa%o kao na jedn! od #r!"a ? jedn! %ed! %no#i%a, koje s! "ostojale ! )vetoj ze%lji ! Kristovo vrije%e8 &o, to je beznadno neod#ovaraj!a "ro/jena K!%ranske zajedni/e8 Jer, njeni s! 4lanovi bili destilat sve#a ono#a, .to je [idovi%a bilo va1no kao narod! ? 4!vari saveza s nji o?vi% 0o#o%, te !tjelovljenje svi te1nji naroda8 Ona je bila ? sa%a sr1 1idovstva8 Klj!4na to4ka ras"rave tijeko% niza #odina bio je identitet osobe, zvane U4itelj 2ravednostiF no, za valj!j!i svi% "oda/i%a koji s! na% danas dost!"ni, %no#i znanstveni/i vjer!j!, da je %orala "ostojati ne sa%o jedna, ve dvije osobe s ovi% nazivo%F "rva, "riliko% osnivanja sa%e -ajedni/e, a dr!#a na (svr.etk! svi dana,8lo *e.koa je ! to%e, da K!%ranska zajedni/a nije bila stati4na, ve "lodna #r!"a, koja se brzo razvijala i ne"rekidno %ijenjala, kako bi od#ovorila "ritis/i%a koji%a je bila izlo1ena8 U sklad! s ti%, stariji sviei #ovore o "rvo% U4itelj! 2ravednosti, a oni kasniji #ovore o kasnije% d! ovno% vodi, za koje# je !tvrdeno da se radilo o (Jakov! 2ravedno%,8 2ro3esori Robert Yisen%an i Mi/ ael ]ise s! kao neovisni istra1i?va4i zaklj!4ili, da je taj voda K!%rana/a bio Jakov, Kristov brat, i vo/Ja Jer!zale%ske /rkve8 Iz to#a "roizlazi, da je Jer!zale%ska /rkva bila ? K!%ranska zajedni/a8 O ovo% na% je najranije na"o%ene ostavio "ovjesni4ar iz dr!#o# st!ljea, He#esi"!s, koji je Jakov! ? brat! Kristov!, i dao nadi%ak (2ravedni,, o"is!j!i #a kao nazoreja, te rekao, da se on ! )veti.t! ra%a za!zi%ao za dobrobit naroda8 Isti "ro%atra4 o"isao je Jakova kao (2ravedno#,, rekav.i da !o"e nije "io vino, niti jeo ikakvo %eso, obla4io se ! bijele sveeni4ke lanene alje, a da s! %! koljena bila ve ;tvrdn!la kao devina?od ne"rekidne %olitve8 2re%a dr!#o% svitk!, "oznato% kao l;"!te o 2ravili%a, vijee ;ajedni/e sastojalo se od dvanaest savr.eni i sveti lj!di, koji s! bili Vst!"ovi, -ajedni/e, "a vjer!je%o da s! dva #lavna st!"a bila visoko Fi%boli4na, "redstavljaj!i kraljevski i sveeni4ki as"ekt stvaranja i c ]8 )8 9GasorE )vi/i s Mr;tvo# %ora i &ovi znvjet ;Q; I999CdU4t 999;+ +99B8i,t8V U99V ;Z % !;v, aa!a8a88,, 888;888;8?88?,? ;?? ?? ??G ( ;?? "ostojanje, ! koje% e Ja ve vladati nad [idovi%a ! ne"rekidne% %ir! i bla#ostanj!8 Ovi s! d! ovni st!"ovi bili, naravno, "oto%/i st!"ova !jedinjeni kraljevstava +ornje# i 'onje# Y#i"ta, koji s! ! -ajedni/! sti#li kao le#endarni 0oaz i Jakin, !kra.avaj!i isto4na vrata )alo%onovo# ra%a8 Ovi% "obo1ni% i zatvoreni% [idovi%a st!"ovi s! "redstavljali oboje ? i kraljevsk! sna#! (%i."ata,, i svee?ni4k! sna#! (/edeka,, a !jedinjeni s! "ridr1avali veliki &ebeski svod, te%eljni ka%en tree velike rije4i ebrejski 1elja ? (.alo%, 8 Ovaj k!%ranski "o#led na svijet "ostao na% je "osve jasan 4ita?nje% o#ro%ne koli4ine "odataka iz svitaka, 0iblije i dr!#e s!vre%ene literat!re, jer s%o bili ! "rednosti zbo# "oznavanja %asonerije, i "odrijetla Hira%a Abi3a8 Ostali s! vidjeli sve dijelove, ali ! 3ra#%en?tarno% i zb!nj!j!e% oblik!, no kad se is"ravno sa#leda .iroki oblik kasne K!%ranske zajedni/e T rane Crkve, nestaj! sve zab!ne i "rividna "rot!rje4ja8 2rikazani dija#ra% "okaz!je ov! va1n! "aradi#%! dvaj! st!"ova8 5alo%

Mi."at R0oazS Cedek RJakinS 'esni je st!" %asoni%a "oznat kao (Jakin,, koji je bio "rvi visoki sveenik Hra%a, "a sto#a nije iznena/J!j!e, da je on za K!%ran/e ozna4avao ? !tjelovljenje svetosti, koj! je sadr1avao osnovni kon/e"t (/edeka,8 Ova rije4 R"onekad se "i.e i kao (zedek,S ozna4avala je na4elo na#la.avanja bo1ansko# odabrano# "oretka, koji se obi4no "revodi kao ? ("ravednost,, iako je bilo re4eno, da bi je %o1da bolje odredivao en#leski izraz (is"ravnost, ili (! svako doba 4initi dobro dr!#i%a,8 'r!#i% rje4i%a, ovaj je kon/e"t ! svojoj sr1i isti, kao i "radavni e#i"atski kon/e"t MaData8 'aljnji% 4itanje% "ostalo na% je jasno, da je za Kanaan/e "oja% (/edek, "ovezan s bo#o% s!n/a8 &a AQQ "rikriveni zlo4ina8 Kad s! [idovi "ridodali kanaanska vjerovanja svo% kon/e"t! Ja ve, (/edek, je "ostao jedna od &je#ovi osobina8 )ve vrline Ja vea ? od rane za narod, za valj!j!i 1it! .to raste &je#ovo% dobroto%, "a do !ni.tenja ne"rijatelja Izraela ? bile s! dio (/edeka,8 Rije4 je zadr1ala svoj! "ovezanost sa svjetlo.! s!n/a, i tako "ostala s!"rotnost ta%i i kaos!8tl Kako je obo1avanje s!n/a toliko !obi4ajeno ! %no#i% teolo#ija?%a koje "otje4! od /iviliza/ije )!%erana, to ne bi niti trebalo "osebno na#la.avati8 2a i"ak, "ostoje zani%ljive sli4nosti iz%ed! #lavno# e#i"atsko# bo1anstva A%on?Raa i Ja ve, jer s! oboji/a koristili svoj! bla#otvorn! sna#! dnevne svjetlosti, da bi se borili "rotiv sna#a ta%e i kaosa8 Lijevi st!" ra%a kralja )alo%ona zvao se 0oazF on je bio?kao .to svaki %ason zna ? "ra?"radjed 'avida, kralja Izraela8 &o, i K!%?ran/i s! #a s%atrali kraljevski% st!"o%, koji "redstavlja k!! 'avi?dov!, i kon/e"t (%i."ata,8 Ovo se 4esto "revodi kao ("res!da,, no "redstavljalo je i vi.e od to#aF ozna4avalo je zakonit! vladavin! Ja ve kao kralja, a ti%e i sa% bo1anski odabrani "oredak8 2ravilo vladavine i dijeljenja "ravde od!vijek se "ovezivalo s ovi% st!"o%E !"ravo je na Miz"a R.to je sa%o dr!#i na4in iz#ova?Dranja rije4i %i."atS Jakov "odi#ao svoj "rvi st!", i !"ravo je ovdje 5a!l bio "ro#la.en "rvi% kralje% Izraela8 Kad se ova dva d! ovna st!"a nalaze na svoji% %jesti%a, "ri 4e%! je lijevo od 0o#a s%je.ten U4itelj 2ravednosti R/edekS, a desno ze%aljski kralj iz loze 'avidove R%i."atS, svod Ja vine vladavine nala?zit e se na svo%e %jest! s te%eljni% ka%eno% (.alo%a,, koji i sve ok!"lja iz svo# sredi.ta8 Ovaj 1idovski "oja% vjerojatno je naj"oznatija od svi ebrejski rije4i, i .iro% svijeta #a raz!%ij! kao oblik "ozdrava, koji zna4i (%ir,, stanje bez rataF no, ne treba niti s"o%injati, da je za [idove iz vre%ena 0iblije on i%ao daleko slo1enije zna4enje8 -a K!%ran/e je (.alo%, zna4io %no#o vi.e, no sa%o ? %irF !klj!?;ivao je dobr! sre!, bla#ostanje, "objed! ! rat!, te o"enito sre! i Jobrobit8 Ali, (.alo%, nije bio bes"latan "oklon ?trebalo #a je osvojiti 8;s"ostavo% Ja vine vladavine, .to je zna4ilo ? !strojavanje %oralno# ;oretka ! vladi, koji "od!"ir! oba st!"a ? i kraljevski, i sveeni4ki8 lVor%an CoeenE )ve;nir, Kaos i )vijet koji dolazi IQW 888, 8;;8;8 8, ;8888r888;88888, 8 v,la%vv%%t&vo%!;%v!!:vv%%v;8v8 ;;8888;8;88;,888 88 ? "re%a Mojsijevi% !"!ta%a ? zako"ali is"od Herodovo# ra%a, da bi te "or!ke kasnije otkrili vitezovi te%"lari8 Masoni s! naslijedili ovaj si%boliza%, ali s! tijeko% vre%ena iz#!bili nje#ovo zna4enje8 Kako s! K!%ran/i znali da je (s%ak svi?jeta, sve bli1i, "otreba da se "ronad! lj!di, koji e biti s"osobni da "ostan! ovi st!"ovi "ostala je vrlo itna, jer

0o# ne bi %o#ao !ni.titi stari "oredak, dok se ne "ri"re%i okvir za novi8 ) obziro% na to, da s! ove "ozi/ije bile ("redodredene,, a ne od%a na ras"ola#anj! ?kako zbo# ri%ske ok!"a/ije, tako i zbo# la1no# visoko# sveenstva ! Jer!zale%! ? kandidate nazva.e %esija%aF ili, ! osnovi, voda%a na 4ekanj!8 5to s%o vi.e razotkrivali ov! k!%ransk! "aradi#%! o st!"ovi%a, to s%o "ostajali si#!rniji, da s! nji ove /ere%onije %orale biti "ret odni/a dana.njoj %asoneriji8 &aro4ito nas je iznenadilo, kad s%o ! o"is! r!.evina K!%rana otkrili, da s! "odi#li i%ita/ij! !laza ! Hra%, sa svoji% vlastiti% ko"ija%a st!"ova 0oaza i Jakina8 0aze obaj! st!"ova jo. !vijek "ostoje is"red isto4ni vrata "rostorije, koja vodi ! ono, .to se 4esto naziva k!%ranski% (&ajsvetiji% od )veti ,8 &is%o %o#li vjerovati da bi to %o#la biti sa%o sl!4ajnost ? da s! jedine dvije baze st!"ova, koje s! "ronadene ! r!.evina%a 4itave ove naseobine ? s%je.tene !"ravo na obje strane isto4ni vrata, na za?%jensko% %jest! .tovanja8 Ova dva st!"a s! vjerojatno ozna4avala i %jesto odr1avanja svi va1ni /ere%onija ini/ija/ije stariji 4lanova, a i te1nj! za dvoji/o% %esija, koji e doi ne.to "rije (svr.etka svi dana,8 K!%ranska djela, koja naziva%o )vi/i s Mrtvo# %ora, "re"!na s! "odataka va1ni za na.e istra1ivanje, "a s%o sto#a bili naro4ito od!.evljeni "ronalasko% teksta, koji s"o%inje (tajn! st!"ova, ! 4etvrto% odlo%k! svitka, "oznato# kao 0rontolo#ion8 -a sa% se naziv (K!%ran, s%atralo, da se radi o %odernoj ara"skoj rije4i za "olo1aj sa%ostana esena, te da rije4 ina4e ne%a dr!#o zna4enje8 Med!ti%, tek s%o kasnije "rona.li da to nije istina, jer s%o i%ali dovoljno sree naii na knji#! Jo na Alle#ra, koji je ! /ijelosti "reveo 0akreni svitak8 Alle#ro, 3ilolo# se%itiz%a, "rona.ao je za rije4 (K!%ran, njeno jasno korijensko zna4enje8 O"is!je njeno "odrijetlo, i tvrdi, da se ! vrije%e Is!sa i Jakova iz#ovarala kao ?(@i%ron,8 -na4enje, koje je Alle#ro otkrio, nje%! sa%o% nije zna4ilo AQP Korijen rije4i (K!%ran, Alle#ro o"is!je kao (zavjet, svodni l!k, ili !lazna vrata,8 K!%ran/i s! sa%i sebe izjedna4ili s (nadsvodeni% !lazni% vrati%a,F ili, da b!de%o jo. to4nijiE oni sa%i ? narod, bili s! st!"ovi, nad koji%a se nalazio svod iznad nji I Ulazna vrata bila s! oblikovana st!"ovi%a (/edeka, i (%i."ata,, a nad nji%a se nadvijao ? sveti l!k (.alo%a,8 Ovo je bio neos"oran i sna1an dokaz na.e teze, koji je "ovezivao zajedni/! Is!sa i Jakova s ? %oderno% %asonerijo%8 A to se zajed?ni.tvo "rotezalo %no#o dalje, no .to s%o %i to ikada i %o#li o4ekivati8 Masoni ka1!, da je zna4enje rije4i Jakin ? (!s"ostavljanje,8 '!1?nost bi sveeni4ko# ili (/edek, %esije bila, da !s"ostavi "ravednost ! ze%lji Izrael, tako da bi se Hra% %o#ao obnoviti8 Lijevi st!", 0oaz, i %asoni obja.njavaj! kao (sna#!,8 *o je st!" kraljevsko# ili (%i."at, %esije, koji bi trebao biti od#ovoran za sna#! kraljevstva "riliko% D obrane naroda od o"asnosti izvana, te za #radanske zakone i !"ravna "itanja8 A %asoni ka1!, da je rez!ltat !jedinjenja st!"ova ? (stabil?nost,8 -a kon/e"t (.alo%a, ne bi se ! "rijevod! %o#ao "ronai bolji izraz, i to ! sa%o jednoj jedinoj rije4i8 &ajva1nija je ! sve%! to%e bila 4injeni/a, da i %oderna %asonerija koristi dva st!"a iz ra%a kralja )alo%ona na "ot"!no isti na4in, i ! isto% s%isl! kako i je koristila i K!%ranska zajedni/a, a i sa% Is!s Krist8 U k!%ranski% s! ."ilja%a "ronadeni i dijelovi Levitsko# zakonika, koji je vjerojatno stariji, no .to je nje#ova verzija sadr1ana ! 0ibliji8 U ti% se dok!%enti%a s"o%inje Mesija, a to !kaz!je da s! za"ise radili oni kr!#ovi, koji s! o4ekivali levitsko# Rsveeni4ko#S Mesij!, a ne ono# kraljevsko# Riz loze 'avidoveS8 Iz "rijevoda ti dok!%enata, koje s%o i%ali "rilike vidjeti, "roizlazi da s! "is/i o4ekivali ? jedno#a !z dr!#o#a ? svee?ni4ko# vod!,

zajedno s #radanski% vodo%, "ri 4e%! bi ovaj "osljednji bio "odreden sveeni4ko% vodi8;Q Mno#i dr!#i k!%ranski tekstovi, kao .to je 'ok!%ent iz 'a%as?ka, koji se obraa (Mesija%a Aron! Rsveeni4ko%S i Izrael! Rkraljev?;ko%S, "otvrd!je ove idejeF no, ! %anje "oznato%, ali vrlo sna1no% Levitsko% zakonik!, one s! izra1ene "osve jasno8 U Matej! RQEQS, 7 Jo n Alle#roE 0la)n 0akrerilt svitaka F 2e/rk/aoi i konrentnr?i 0iblije OQ> VU999; 99;+989, 9;V:8 nv%% i %!%!!88;;;! ;a ;,88888 8,(, 88GG8 8888 ;;a , "is/i Yvandelja i%ali "ote.koa "riliko% takvo# "rikaza ! tekstovi%a, koji bi o%o#!io da Is!s iz nji "roizade kao Mesija8 *akoder se s"o%inje i 4injeni/a ? i to jo. ! tako kasno doba, kao .to je to bilo ! vrije%e "isanja Yvandelja "o L!ki, da i%a lj!di koji se "risjeaj!, kako s! i Ivana Krstitelja s%atrali ? Mesijo%8 L!ka ka1e ! QE9PE (Kaka narod bija.e ! i.4ekivanj!, i kako se svi ! sr/! "ita ! o Ivan! da nije on Mesija888 , Ovaj e sti vjerojatno "resko4iti veina oni kr.ana, koji koriste svoje tekstove za osobn! ins"ira/ij!, a ne za "ovijesno raz!%ijevanjeF "a i"ak, on na% je dao klj!4n! tez!E odabir rije4i kod (svi se ! sr/! "ita !,, a ne (neki se "ita !888, !kaz!je na to, da s! svi ! Ivan! #ledali "ri%arno# kandidata za %esij!8 A ! "osljednji je 4etrdesetak #odina %no#o 4lanova tradi/ionalne teolo.ke zajedni/e "ri vatilo, da sLi oboji/a ? i Ivan i Is!s, zajedni4ki bili %esije8lW Kako .to s%o ve "rije s"o%en!li, Mandeji, koji 1ive ! j!1no% Irak!, s%atraj! se nasljedni/i%a nazoreja, i tvrde da je za4etnik nji ove sekte bio ? Ivan KrstiteljF ona je, ka1!, nastala ! vrije%e, kad s! K!%ran/i ve "ostali razli4iti k!lt, !%jesto da ostan! sa%o introvertirana, eseni%a sli4na zajedni/a, kakve s! bile zajedni/e "ronadene ! Y3ez!, ! *!rskoj ili na otok! Yle" antine ! Y#i"t!8 Ovaj e dokaz !"la.iti %no#e kr.ane, jer se 4ini toliko strani% i "rijetei% nji ov! !vjerenj! ? da je nji ov Is!s Krist bio jedan i jedini MesijaF no, to e biti "roble% sa%o oni%a, koji se tvrdokorno dr1e elenizirano# s vaanja ovo# ebrejsko# "oj%a, koji je ti%e dobio nadnaravni "rizv!k8 Jer, ako se toj rije4i "ri"i.e njeno izvorno i to4no zna4enje, "ostat e "osve "rirodni% Ivana do1ivjeti kao sveeni4ko# %esij!, a Is!sa kao (%i."at, st!", ili kao ? kraljevsko# %esij!8 Ivan je 1ivio te.ki% 1ivoto% ! "!stinji, "ro4i.avaj!i d! naroda ! brzi% voda%a rijeke Jordan8 Ov! s! te nik! najvi.e koristili i ! K!?%ranskoj zajedni/i, sa%o .to s! se ta%o %orali zadovoljiti stati4ko% vodo% iz svoji s"re%nika8 On je bio "ersoni3ika/ija k!%ransko# "oi?%anja "ravednosti, ranei se isklj!4ivo do"!.teno% rano% i divlji% ; r K8 +8 K! nE 'ooji/a Mesija ?Aaron i lF8rnel AQL r8;8888 ;8:,s!, sto#a je i "o1!rivao svoj! zajedni/!, da se "okaje,8i "ridr!1i obi4aji%a esenaTK!%rana/a, vezani% !z "ro4i.enje "!te% kr.tenja8 &eki "ro?%atra4i s%atrali s!, da je Ivan bio onaj ? toliko s"o%injani U4itelj 2ra?vednosti, no ? %a koliko bi to %o#la biti istina ? nis%o za nj! %o#li "ronai dovoljno dokaza, koji%a bis%o je i "otkrije"ili8 2ri4! o Is!sov! kr.tenj!, o"isan! ! &ovo% zavjet!, na%jerno s! os%islili kasniji "is/i Yvandelja, kako bi zadr1ali razin! %a#i4ni do#adaja koji e zadovoljiti "!blik!, no rekonstr!iran izvorni %aterijal ba/a vrlo korisno svjetlo na odnos, koji je vladao iz%ed! ova dva va1na 4ovjeka8ls

On na% otkriva, da je idej! o Ivan!, koji krsti Is!sa, iz%islio Marko, te da je Ivan "ostao svjestan da Is!s "ostoji, tek kad s! %! nje#ovi !4eni/i "o4eli "ri4ati o novo% i %!dro% !4itelj! koji je sti#ao sa sjevera, tvrdei da je 4ak i ri%ski stotnik "okazao vi.e vjere ! sna#! 0o1j!, no "rosje4ni [idov8 Is!s je, 4ini se, bio sredi.nja li4nost ! K!%ranskoj zajedni/iF kako je dolazio iz loze 'avidove, i bio vrlo nadaren !4enik, "ostoji vjerojatnost, da je takozvano Is!sovo kr.tenje bila za"ravo ? "rva razina ini/ija/ije !laska ! K!%ransk! zajedni/!8 O"is Is!sa, koji !#leda #ol!ba kako silazi na nje#a, bio je !obi4ajeni ebrejski na4in, koji% se izra1avalo ? zadobivanje %!drosti8 Jo. je zani%ljivije, .to se sve do#adalo Is!s! nakon nje#ovo# kr.tenja8 2re%a &ovo% zavjet!, on je kren!o ! "!stinj!, #dje je "ostio 4etrdeset dana i noi8 &e ka1e se dalje, kad je na"!stio divljin! nakon to# "ostaF %ed!ti%, 0iblija kralja Ja%esa na% #ovori, da je ta%o "roveo tri #odine, od AL8 do Q98 #odine na.e ere8 Va1no je na"o%en!ti, da se "oja% (divljine, koristi ne"rekidno kroz sve )vitke s Mrtvo# %ora, kao i za sa% o"is K!%ranske zajedni/e8 Radilo se o nes"osobno?sti raz!%ijevanja na4ina !"orabe "oj%a (divljine,, koja je bila !zrok, da kr.ani sebi "redstave Is!sa "osve sa%o# ! stvarnoj "!stinji8 &o, sad na% je nje#ovo zna4enje "ostalo "osve jasnoF Is!s je ! K!%ran! "ro.ao kroz tri st!"nja ini/ija/ije, da bi dose#ao najvi.! razin! bratstva ?od koji je svaka, "risjetit ete se, trajala to4no #odin! danaI Ovdje je na!4io, kako se od!"rijeti isk!.enji%a )otone, i okren!ti leda kor!%"iranosti voda dr!#i naroda8 &a "osljednjoj razini, nakon .to s! ;P 0!rto M /kEl;#!bljenoYvaridelje AQX U;rirl;lv/t:a, /8%a:%!a nv;a %! :, v%!8%8 ;;; 88888;;8;8,, 8 8;8;;88;8,8 N888 kandidat "odi1e iz svo# 3i#!rativno# #roba, da bi 1ivio vjerni4ki% i "ravedni% 1ivoto%, s"re%an za dolazak kraljevstva 0o1je#8 +otovo je si#!rno, da je Is!s bare% jo. #odin! dana nakon to#a 1ivio "o stro#i% "ravili%a -ajedni/e, no nakon Ivanove s%rti, QA8 #o?dine, odl!4io je, da je najbr1i i naj!4inkovitiji "!t za "ri"re%! naroda Izraela na dolazak ( Kraljevstva &ebesko#, ? "one.to iz%jeniti "ravi?laF dakle, donio je odl!k!, "re%a kojoj /ilj ? o"ravdava sredstvo8 Iz svi s%o ras"olo1ivi "odataka %orali zaklj!4iti, da s! Is!s i nje#ov %ladi brat Jakov ? %orali biti naj!zorniji !4eni/i, i visoko obra?zovani K!%ran/i8 Kao nadareni !4itelj iz loze 'avidove, Ivan Krstitelj je !"itao Is!sa, je li on ? (onaj koji dolazi,, to jest, kraljevski %esija, koji e oblikovati nje%! s!"rotan st!"8 Is!s je na ovo "itanje od#ovorio ("e.er, od#ovoro%E ()lije"i "ro#ledaj!, ro%i odaj!, #!bavi se 4iste, #l! i 4!j!, %rtvi !staj!, siro%asi%a se "ro"ovijeda Radosna vijest8, On "rito% nikako nije %islio rei, da je on sa% !4inio sve te stvariF on je %islio na 4!desna ozdravljenja, za koja je Izaija "rorekao, da e se do#adati ! vrije%e obnove Izraela8 0ilo je to sa%o "otvrdivanje ? da se Is!s slo1io s Ivano%, kako je (svr.etak svi dana, bliz!, te da je on 4ovjek, koji e %! "o%oi "ri"re%iti (2!t,8 )ve 3izi4ke i %entalne bolesti ! ono s! se doba s%atrale rez!ltato% #re.no# 1ivota, "a bi "rotjerivanje #rije a %o#lo izlije4iti i sa%! bolest8 Kad se radi o Is!sov! izra1avanj! %i.ljenja o Ivan! ! rekonstr!?irano% Yvandelj!, "or!ka je jasna8 (Vi ste znali da je Ivan "rorok, te da ne treba o4ekivati da na nje%! vidite kraljevsk! odje!8 &o, ono .to niste znali, i .to va% sada ka1e%, da je Ivan vi.e od "roroka8 On je onaj, o koje%! je za"isano (2o#ledaj, .alje% svo#a #lasnika is"red tebe,8 On e "ri"raviti tvoj "!t is"red tebe8,9>

Ovaj rani kr.anski tekst neto4no "odraz!%jeva, da je Is!s bio onaj, koji je ozna4io Ivana kao sveeni4ko# %esij!, a ne obrn!to ? da je Ivan "re"oznao Is!sa, kao kraljevsko# %esij!8 Odlo%ak l!kavo na#ovje.ta, da ? jer je Ivan sa%o "ret odni/a ? lj!di ne trebaj! o4ekivati (kra? 9> 0!rton L8 Ma/kE lz#!bljeno Yvandelje AQ= 8, a? ;; (; 888;,8 8, 88 G Ivan o"is!je Is!sa? isti% ti% rije4i%a8 &o, jedno% kad se s"oznalo, da s! oboji/a st!"ovi na !lazni% vrati%a neba, "ostalo je jasno, da kon3likta !o"e i ne%a ? svaki je od nji trebao ono#a dr!#o#a8 Mesijansko "oslanje Ivana Krstitelja trajalo je sa%o .est #odina, jer s! %! "o4etko% QA8 #odine odr!bili #lav!8 U svo% djel! ()tarine,, "ovjesni4ar Josi" bilje1i, da #a je dao !biti Herod Anti"a, koji se bojao da bi Ivanovo djelovanje %o#lo dovesti do "ob!ne zbo# nje#ove (%esijanske, "rirode8 -a Is!sa je vjerojatno bio stra ovit !dara/, kad je 4!o, da je nje#ov !s"oredni st!" !bijen8 I K!%ranska je zajedni/a bila z#ro%ljena #!bitko% jedno# st!"a, tik "red (svr.etak svi dana, i "red sa% dolazak (kraljevstva 0o1je#,8 Us"rkos rijetki% lj!di%a, koji s! %o#li biti dovoljno sveti da bi se %o#li s%atrati za%jeno% za Ivana, 4ini se, da s! se dva kandidata od%a istakla, 1elei "re!zeti ove klj!4ne !lo#e8 Jedan od nji "ostat e kasnije i voda K!%ranske zajedni/e, "oznat kao (Jakov 2ravedni,, dok je dr!#i bio nje#ov stariji brat ? 4ovjek, koje# naziva%o ? Is!sI Kad s%o za"o4eli s "ro!4avanje% &ovo#a zavjeta i )vitaka s Mrtvo# %ora, i%aj!i ! vid! i na.a "ot"!no "otvrdena saznanja o va1nosti dvaj! st!"ova, odjedno% na% je "ostalo jasno vidljivo ? i D "ot"!no novo t!%a4enje8 C!dili s%o se, kako s! svi ostali do sada %o#li "revidjeti ono, .to je bilo tako o4itoF no, s dr!#e strane, nitko do sada nije niti "ok!.ao "ovezati obrede %asonerije i stari Y#i"ana s ovi% razdoblje%8 Rez!ltati istra1ivanja, koja s%o do sada obavili, ve s! daleko nadilazili na.a o4ekivanja, "a s%o se %o#li sa%o nadati, da e nas na.a dobra srea "ratiti i "riliko% "odrobnije# "ro!4avanja 1ivota kraljevsko#a st!"a ? sa%o# Is!sa Krista8 -AKLJUCAK &a. "reU;led do#adaja ! )vetoj ze%lji ! Is!sovo doba, naveo nas je na zaklj!4ak, da je ? !s"rkos svojoj neznatnoj veli4ini ? za na.a istra?1ivanja K!%ranska zajedni/a najva1nija #r!"a8 -nali s%o, da s! K!%ran/i a!tori )vitaka s Mrtvo# %ora, a sad s%o "ostali i 4vrsto !vjereni da s! K!%ranska zajedni/a, eseni, nazoreji i Jer!zale%ska /rkva bili za"ravo razli4iti nazivi ? za jedn! te ist! #r!"!8 AWB KalU99lE9CDd '9U99;U %8 Kv!!!%! o :7;7a;;a?8 G (G;( GG "osljednje !klonjene 2rva i 'r!#a knji#a o Makabej/i%a8 Katoli/i "rikaz!j! Has%onej/e kao 1idovske j!nake, .to "rotestanti ! /ijelosti ? ne "riznaj!8 *o je sna1no !kazalo na "ostojanje veza iz%ed! "rot!? as%onejski ras"olo1eni K!%rana/a, i en#leski vladara seda%na?esto# stoljeaF ne.to, .to se %o#lo do#oditi jedino te%"larski% i %asonski% "!tevi%a8 2rona.li s%o i %no#e veze iz%ed! K!%rana/a i %asonerije ? od nji ovi "ost!"aka na"redovanja, do odri/anja %etalno#a nov/a ili dr!#i %etalni "red%eta tijeko% ini/ija/ije8 Iz )vitaka s Mrtvo# %ora zna%o, da s! se oni !sredoto4ili na istin!, "ravednost, lj!baznost, "ravd!, "o.tenje i "oniznost, te bratsk! lj!bav8 *o i je !4inilo d! ov?ni% nasljedni/i%a e#i"atski kraljeva, "ret odni/o% te%"lara i slo?bodno# zidarstva ? ! ovo s%o ve bili "osve si#!rni8 Iz )vitaka s%o takoder na!4ili, da "ostoje i tajne knji#e, koje o"is!j! odredene obrede, "ro"isane od sa%o# 0o#a8 Oni s! se obi4no "renosili odabrani% Ij!di%a, i to

isklj!4ivo !s%eni% "redanje%, ali s! i zati% i"ak za"isali ? naravno, ! .i3rirano% oblik!8 Ove s! tajne bile stro#o 4!vane, "a se tvrdi, da s! se "renosile ! d!#o% niz! tajni tra?di/ija8 Uz to, nai.li s%o i na vrlo odredeno s"o%injanje (tajne o st!"ovi%a,8 &a.e ranije sl!tnje da s! vitezovi te%"lari "rona.li (&ajsvetije# od )veti ,, te otkrili tajne za"ise, "otkrije"ilo je i k!%ransko djelo Uz/;.a.e Mojsijevo, ! koje%! je on "redao !"!te -ajedni/i, kako da sakrije svoje najdra#o/jenije svitke !"ravo na ovo %jesto8 0ez s!%nje, voda K!%ranske zajedni/e bio je s%atran d! ovni% "oto%ko% izvorno# #raditelja )alo%onovo# ra%a, 4ovjeko%, ko#a %asoni "oznaj! kao Hira%a Abi3a8 A %i s%o bili !vjereni, da je Jakov, Kristov brat, bio za"ravo (Jakov 2ravedni, iz )vitaka s Mrtvo# %ora, a i voda Jer!zale%ske /rkve8 )!.tina "aradi#%e k!%ranski (st!"ova, razjasnila na% se kao (/edek, na lijevoj strani !lazni vrata, i (%i."at, na desnoj strani, s Ja vo%, kao te%eljni% ka%eno% (.alo%a,, koji i objedinjava8 &eko s! vrije%e Ivan Krstitelj i Is!s bili zajedni4ki %esije, no nakon Ivano?va !bojstva, "olitika tren!tka je eks"lodirala8 )ad s%o trebali "ok!.ati to4no "ronai, .to se do#adalo tijeko% to# klj!4no#a razdoblja, i to naro4ito iz%ed! Is!sa i Jakova8 AW9 Covjek, koji je vod! "retvarao ! vino Utrka s vre%eno% 0ili s%o !"ravo na !laz! ! najosjetljivije "odr!4je na.e# dosada.nje# istra1ivanja "ro.losti8 Odl!4ili s%o sto#a sjesti, i "a1ljivo raz%otriti kako dalje8 Cinilo se si#!rni%, da e zaklj!4/i, do koji e%o doi, biti ? bla#o re4eno ? kontroverzni, "a s%o znali, da je sad va1nije no ikada dobro "otkrije"iti sve ono, .to e%o rei8 Kr.ani "oznaj! Is!sa na sasvi% dr!#a4iji na4in no ovaj, na koji se "o4eo oblikovati ! na.i% istra?1ivanji%a, "a s%o znali da e taj kontrast %no#e d!boko !zne%iriti8 Med!ti%, "rije sve#a s%o bili od#ovorni istini, i nakon .to s%o to ras"ravili, odl!4ili s%o objaviti sve ono .to "ronade%o, i to ? ! .to je %o#!e jasnije% oblik!8 U stvari, ono .to s%o "rona.li, otkrilo na% je I osobLi, koja je i%ala nevjerojatn! sna#! i jedinstven! i%"resivnost8 2rva stvar, koja nas je iznenadila ! svezi s Is!so%, bila je d!1ina trajanja nje#ovo# /jelok!"no# "oslanja ? sa%o jedna #odina, i to od s%rti Ivana Krstitelja, "a do nje#ove vlastite s%rti na kri1!8 Iz svi dokaza, koji s! le1ali "red na%a, vrlo je brzo "ostalo jasno, da je 4ak i to kratko vrije%e bilo is"!njeno #or4ino% i "oliti4ki% s!kobi%a, i to !aro4ito iz%ed! Is!sa i Jakova8 )ve !kaz!je na istoE Is!s, ili Ke os !a ben Jose" RJe o.!a 0en Josi"S, kako je bio "oznat svoji% s!vre%e?ni/i%a, bio je ? d!boko neo%iljen 4ovjek ! Jer!zale%! i K!%ran!8 &je;,ov je "ro#ra% bio toliko radikalniji od ostali , da #a niti nje#ova obitelj, a niti %no#i dr!#i K!%ran/i ? nis! %o#li raz!%jeti8 Kako e%o ! nastavk! "okazati, svi dokazi s!#eriraj!, da je veina naroda "odr1avala Jakova, !klj!4!j!i ovdje i Josi"a, i Marij!8 'ok je lvan Krstitelj jo. bio 1iv, vjerojatno je, da se Is!s "ridr1a?vao oni isti stro#i "ravila kao i IvanF no, nakon #!bitka sveeni4?ko; Mesije, Is!sova je strate#ija "ostala radikalnija8l Odl!4io je, da je za dobrobit na/ije bolje ? "rekr.iti -akon8 Is!s je vjerovao, da se bli1i O8 ]8 0!/ ananE Is!8s?Kralj i nje#ovo Kraljevstvo AWA MI Ei lllld 9949;UV9;/ 9/8;,;/!/ /,a &VV:8!! ! %!, ;;;; 8J8? 8G,8888,8G 888 GGGG888,88G 8888

K!%ran/i s! bili sretni .to i%aj! Is!sa kao lijevi st!" Mi."atF to #a je 4inilo kraljevski% Mesijo%, ili ? kralje% [idova na 4ekanj!, no ?nis! #a istovre%eno %o#li "ri vatiti i kao desni st!"8 0iblija ka1e, da e Is!s sjediti na desnoj strani 0o#a O/a, .to zna4i, da on "redstavlja nje#ov lijevi st!"F nai%e, kad se ! 0o#a #leda kroz za"adna vrata nje#ova ra%a, 0o# #leda "re%a van na istok, "ri 4e%! %! je Mi."at st!" ? na desnoj strani8 Okolnosti na% sna1no s!#eriraj!, kako je Jakov 2ravedni vjero?jatno rekao svo% brat!, da #a narod ne s%atra dovoljno sveti%, da bi %o#ao "redstavljati oba st!"aF no, Is!s je zane%ario nje#ove ko%en?tare, i sebe "ro#lasio ? dvostr!ko% ze%alj sko% s"ono% !n!tar sveto# trojstva, koje%! se na vr ! nalazi sa% 0o#8 Kako s%o se do sad ve "rivikn!li na idej! o to% trojako% "osjedovanj! %oi, nis%o %o#li, a da se ne za"ita%o ? je li ona !jedno i izvor *rojnosti ! katoli/iz%! ?0o#a O/a, 0o#a )ina i 0o#a '! a )veto#aO *aj na% se kon/e"t ('! a )veto#a, od!vijek 4inio "o%alo neobi4ni%, i vrlo te.ko s vatljivi% ? 4inilo na% se, da !o"e ne%a neko# s%isla8 &iti jedan od na.i kr.anski "rijatelja nije bio ! stanj! objasniti na%, .to "odraz!%ijeva "od ovi% neobi4ni% "oj%o%8 Ako je rana Ri%ska /rkva "ri vatila va1nost bo1anske trojedinosti od Jer!?zale%ske /rkve, 4ini se %o#!i%, da je to %o#lo biti ? na"rosto "o#re?.no "revedeno8 Is!s Krist !istin! i jeste tvrdio, da ! sebi objedinjava oba ze%aljska dijela Rst!"aS to# trok!ta, "a je vidljivo, kako je %o#lo doi do s"o%en!te zab!ne8 Kao .to s%o ve s"o%en!li, Is!s je i%ao %ilitantni "ro#ra%8 *o se %o1da ne !kla"a sasvi% ! tradi/ionalne slike o nje%!, no +8 ]8 0!/? anan "ri%je!je, da je Is!s bio ratnik, te zaklj!4!je, da objektivno% "ovjesniar! nije %o#!e zane%ariti sve vojne i%"lika/ije, vezane !z !4enje o Is!s! i !z nje#ov na!k8 Is!sova je !lo#a bila da vodi rat, te da "ostane novi kralj8A 2ro3esor Yisen%an re4e za )vitke s Mrtvo# %oraE ()tvar, o kojoj treba #ovoriti ? s obziro% na rAa.e nove stavo?ve za valj!j!i )viei%a s Mrtvo# %ora ? to je Mesijanski +8 ]8 0!/ ananE ls!s?Kralj i nje;ovo Krnljevstvo AWQ 8,? 8 G; , 88 8 ;o; 8,88,88 8,888,888,8,8,88NN888, 88 8888; v v v/o/ vi/ /iZt ran na ovaj svijet ? neka vrsta vojske 0o1je ! lo#ori%a d!1 Mrtvo#a nzora, ili ne#dje ! divljini, #r!"a koja se "ri"re%a za kona4ni a"okali"ti4ni rat "rotiv sve#a zla na ovoj ze%lji,Q Kao 4ovjek visoke inteli#en/ije, Is!s je od sa%o# "o4etka znao, da vrije%e nije na nje#ovoj straniF on je %orao !brzati (svr.etak svi dana,, te se za.tititi od %oni ne"rijatelja, koji s! ve !s"jeli sr!.iti jedan stt,i"8 2rva stvar koj! je !4inio, bila je ? da i%en!je nekoliko osobni tjelo ranitelja, koji e #a .tititiF zati% je os%islio strate#ij! ne"rekidno# kretanja, boravei sa%o zakratko na bilo koje% %jest!8 &je#ov! s! "etork! #lavni (4!vara, sa4injavaliE Jakov i Ivan, koje je nazivao (sinovi%a #ro%a,F dva 5i%!na, jedan zvan (zealot,, a dr!#i (terorista, RbarjonaSF te J!da, ili (ba/a4 no1a, Rsi/ari!sS8 Oni nis! bili nikakvi %irotvor/i ? ! L!ki AA E QP ? QX re4eno na% je, da s! obavi?jestili Is!sa, kako s! ve nabavili dva %a4a, nakon .to i je on "oslao da "rodaj! i svoj! odje! radi k!"ovine or!1jaE (-/rti% i% re4eE (Kada vas "osla bez kese, bez torbe i ob!e, 8je li va% .to nedostajaloO, (&i.ta8, od#ovori.e %!8 (Ali sada ?re4e i% ? tko i%a kes!, neka je !z%eI Isto tako torb!I *ko ne%a %a4a, neka "roda svoj o#rta4, "a #a krr"i8

Jer, veli% va%, %ora se na %eni is"!niti .to je "isanoE ()vrstan je %ed! zlo4in/e,8 *ako se ono .to se na nte odnosi "rirtti4e kraj!8 , (+os"odine ? reko.e %! ? evo ovdje dva %a4aI, A oVz i% odvrati, ('osta jeI, 'va najva1nija i n!1na !vjeta za !s"je i ostvarenje Is!sovo# "lana bila s! ? "ribaviti .to vi.e sljedbenika, i .to vi.e sredstava8 Ako ;e ikada sjesti na "rijestolje ! Jer!zale%!, oboje e %! zatrebati vrlo ;rzo8 )veenstvo ! Jer!zale%! ve se obo#atilo, "rodaj!i "ri"ad?-i.tvo 1idovskoj reli#iji ne1idovi%a .iro% Ri%ko# /arstva, i !zi%a?!i i% o#ro%ne svote ? 4ak i za ka%en s rijeke JordanF a on je trebao Rob/rt Yis/n%an, ! svo% #ovor! na "ro#ra%! 00C?ja (Obzori,, od AA8 o1!jka 9==Q8 IWW KvZ; v%8 8%Z, 8;;;8 ;88 88 z#ra1anje8 Jer, on je "osv!da za"o4eo !zdizati obi4ne lj!de ! stat!s k!%ranski ini/ijanata "rve #odineF a zati%, jo. i #ore ? sa%ovoljno je (!skrisio, %no#e od svoji najbli1i sljedbenika na najvi.! razin!, razotkrivaj!i i% "rito% i Mojsijeve tajne8 &ovi zavjet na% o"is!je, kako je Is!s oko sebe ok!"io elit!, koja je bila !"!ena ! naro4ite tajne8 Ve #otovo od sa%i "o4etaka svo# "oslanja, 4ini se da je oko sebe ok!"io !1i kr!# najbli1i sljedbenika, s koji%a je "odijelio te "osebne tajne8 &eki s! "ro%atra4i otkrili za"ra?vo tri slojaE nje#ov! "rv!, naj!1! #r!"!F zati%, #r!"! %anje inti%ni sljedbenika, koja je !klj!4ivala i obitelj, te dobro is"lativa "oznanstva Rkoji%a se tajne nis! otkrivaleSF i na kraj!, .ir! #r!"! izvana, koja je !klj!4ivala ravnod!.ne ili ne"rijateljski nastrojene lj!de iz okolno# svijeta8W Jasno je, da je "ostojala tajna %isterija, koja je bila "ovjerena sa%o odabranoj nekoli/ini %e/;! Is!sovi% sljedbeni/i%a, no do sada nitko nije !s"io razjasniti, o kakvoj je to tajni %o#la biti rije48 Mi s%o bili si#!rni, da zna%o od#ovor, no "risiljavali s%o se da ostane%o objektivni, te da ne "ok!.ava%o silo% na%etati na.e rje.enje ? 4inje?ni/a%a8 &o, na sre!, to na% nije bilo niti "otrebnoF jer je Yvandelje to !4inilo za nas8 Is!sovo je "rvo 4!do bilo ? "retvaranje vode ! vino, na svadbi ! Kani8 &o, raz%i.ljaj!i o ovoj "ri4i ! svjetl! sve#a .to s%o otkrili, bili s%o si#!rni, da se t! nije radilo ni o kakvi% brav!ra%a ove vrste8 0io je to za"ravo Is!sov "rvi "ok!.aj, da "ronade sljedbenike i izvan K!%?ranske zajedni/e, na %jest!, #dje se o4ito %orao ok!"iti vei broj lj!di8 Jer, "rona.li s%o, da se "od izrazo% ("retvoriti vod! ! vino, radilo o !obi4ajeno% na4in! tada.nje# slikovito# izra1avanja, ! "rene?seno% s%isl!, kao kad ? na "ri%jer ? danas ! en#leskoj ter%inolo#iji ka1ete (na"ravio je svilen! torbi/! od "rasee# ! a, Rto jest, ni od 4e#a ? ne.toS8 U to% kontekst! je to zna4ilo, da je Is!s !s"io iskoristiti ov! "rilik!, kako bi "ridobio i krstio ovee #r!"e obi4ni lj!di, te i tako "retvorio ! one, koji e biti s"osobni !i ! (Kraljevstvo &ebes?ko,, i "ri"re%ati se za bliski (svr.etak svi dana,8 U k!%ranskoj ter%inolo#iji, "od (vodo%, se %islilo na one ne"o!4ene i nekr.tene, Morton )%it E */tjno Yvar!telje AWP isto je, kao kad bi tko !istin! %islio, da netko i%a takv!a %o, da od svinjsko# ! a %o1e stvarno izraditi ? "rav! svilen! torbi/!8 Ideja, da je Is!s odao !okolo, di1!i iz %rtvi neke odabrane i tek !%rle osobe, i to ! ze%lji, ! kojoj s! dnevno !%irale stotine ? o"et De jo. jedna literaliza/ija ne4e#a, .to je za"ravo %no#o ze%aljskije8 Metoda, kojo% bi netko "ostajao 4lano% !n!tarnje k!%ranske "osve?Mene #r!"e, kao .to sad zna%o, bila je /ere%onija stara tis!! i "et stotina #odina, nastala nakon !bojstva )e\enenrea ! *ebi, a koja je i a%a "otje/ala od /ere%onije "ostajanja kralje% ! staro% Y#i"t!, i to nazad ? sve od 4etvrto# tis!ljea "rije Krista8 Ve s%o se "rivikn!li a 4injeni/!, da s! se ini/irane osobe s%atrale

(1ivi%a,, dok bi sve stale bile i dalje s%atrane (%rtvi%a,8 *ako je i K!%ranska zajedni/a rlo reli#iozno vjerovala, da se (1ivot, %o1e do#oditi jedino !n!tar a%e -ajedni/eF "re%a neki% [idovi%a, to se %o#lo do#oditi isklj!?ivo i jedino ! ze%lji 2alestini, "od !vjeto%, da b!de oslobodena od ladavine Ri%a8 Otkrili s%o, i da je ! ono vrije%e za neke 1idovske ekte bilo !obi4ajeno !vjerenje, da s! svi [idovi, koji "ri"adaj! osta?D% sekta%a ? ! reli#iozno% s%isl! ? (%rtvi,8P &a ovo s%o obavljanje !skrisivanja 1ivi ve nai.li, kad s%o ovorili o na.e% "ro!4avanj! #nosti4ki Yvandelja, tako da na% ideja ne!skrsli%a, o koji%a se #ovori kao o ? (%rtvi%a, i nije tako ne?oznat kon/e"t8 &a.i s! na% "ronalas/i rekli, da s! K!%ran/i koristili si%!lirano skrisivanje kao sredstvo, koji% bi se osoba !zdizala na (trei st!?anj, !n!tar sekte, a iz )vitaka s Mrtvo# %ora neos"orno se !tvrdilo, a s! oni (%rtvi%a, s%atrali sve one, koji s! bili ? izvan nji ove ajedni/e8 U isto vrije%e, iz &ovo# zavjeta je savr.eno jasno, da se i !sa %o#lo vidjeti kako se koristi !"ravo isto% ovo% te niko%8 Kad D neko#a o"enito "ri vatio kao jedno# od 4lanova k!lta K!%ranske kte, tada je sa%o ("retvarao vod! ! vino,F a kad bi novo# kandidata i/irao ! sa%! jez#r! svoje #r!"e, tad bi taj ? (!stajao od %rtvi ,8 v! dvostr!k! str!kt!r! zabilje1ili s! i rani kr.ani, koji s! rekli, da je !s (%no#i%a, "on!dio svoj jednostavni na!k, ali da je (sa%o neko?ini, "redao i svoje tajno !4enje8 Kle%ent Aleksandrijski s"o%inje I +eor#e ]esle: 0!/ ananE Kralj i nje#ovo kraljevstvo saJsvoji% !4eni/i%a "odijelio (neke %isterije, koje s!?bile sakrivene za sve one izvana,8 A to "otvr/;!je i &ovi zavjet ! Mark! WE99E (I on i% re4eE (Va%a je sao"ena tajna ? kraljevstvo 0o1je, a svi%a ostali%a "ris"ijeva !o"e ! !s"oredba%a8 , Ini/ija/ija !skrisivanja, kojo% s! se lj!di b!dili iz (%rtvi ,, nazi?vala se ("odizanje%, ili (!stajanje%,, no %o#la se i "oni.titi kbd oni , koji bi se s!"rotstavili "ravili%a sekte, .to se onda ? sasvi% lo#i4no ?nazivalo s!"rotni% ter%ini%a, to jest ("oko"avanje%, ili ("adanje%,8 Klasi4an "ri%jer ovo# "ost!"ka na.li s%o ! "ri4i &ovo# zavjeta o Ananiji i )a3iri, %!1! i 1eni, koji s! bili 4lanovi sekte ! vrije%e krize, nakon raza"injanja na kri18 Jakov je naredio, da se "rik!"i .to je %o#!e vi.e nov/a, "otrebno# za or#aniziranje obrane sekteF od svako# se 4lana !n!tarnje #r!"e zatra1ilo, da "roda sva svoja i%anja i ze%lj! koj! "osjed!je, te da tako dobiveni "ri od "reda ! sredi.nji 3ond8 &o, kad s! otkrili, da s! Ananije i nje#ova 1ena )a3ira !istin! sve "rodali, ali "rito% i zadr1ali jedan dio nov/a za sebe, doveli s! svako od nji zasebno "red 2etraF on je odl!4io, kako oni %oraj! "osl!1iti kao "ri%jer svi%a ostali%a, koji%a bi na !% %o#le "asti sli4ne %isli8 Ova je "ri4a is"ri4ana ! 'jeli%a PE9?99E (A neki 4ovjek, i%eno% Ananija, ! do#ovor! sa svojo% 1eno% )a;ro%, "roda nek! njiv! i zadr1i za se ne.to nov/a sa znanje% 1ene, a ostatak donese i stavi "red no#e a"ostoli?%a8 *ada %! 2etar re4eE (Ananija, za.to je sotona za"osjeo tvoje sr/e, tako da sla1e. '! ! )veto%!, i da zadr1i. za se ne.to nov/a od svo#a ze%lji.taO -ar ne bi, da je ostalo ne"rodano, tvoje ostaloO 9, "o.to je "rodano, zar nisi %o#ao ras"ola#ati nov/e%O -a.to si ! svo%e sr/! odl!4io to !4initiO &isi sla#ao lj!di%a, ne#o 0o#!I, Ci% Ananija 4! te rije4i, "ade te izda n!8 I !de veliki stra ! sve, koji s! to 4!li8 Mladii !stado.e, za%ota.e #a, izneso.e i "oko"a.e8 2oslije koja tri sata !de i nje#ova 1ena, ne znaj!i .to se do#odilo8 I 2etar je !"itaE (Ka1i %i, jeste li za toliko "rodali AWL GoG G 8 +leI Ue s! na vrati%a no#e oni , koji !ko"a.e tvo#a %!1a, da i tebe iznes!I,

Ona od%a "ade nje%! do no#!, te izda n!8 A kad %la?dii !do.e, nado.e je %rtv!F izneso.e je, i "oko"a.e do njezina %!1a8 Ueliki stra s"o"ade sv! Crkv! i sve, koji s! to 4!li8 , -a one, koji 0iblij! 4itaj! bez raz!%ijevanja ter%inolo#ije "eri?da, ova "ri4a oslikava 0o#a, koji !bija %!1a i 1en! koristei svoje adnaravne %oi, jer nis! dovoljno iskreno i 1!stro "odr1ali nje#ov! dabran! #r!"!8 *o 0o#a oslikava jednako osvetni4ki% i zli%, kakav bio "rikazan i ! svoji% rani% dani%a, i .to #a stra ovito !daljava od like 0o#a lj!bavi i o"ro.tenja, kakv! je "ro"ovijedao Is!s8 Med!ti%, ad, kad s%o s vatili "ost!"ke K!%ranske zajedni/eTCrkve, %o1e%o idjeti zbo# 4e#a je, i ! koj! svr !, do#adaj bio tako "rikazanE is/i"linsko sasl!.anje, koje je rez!ltiralo izba/ivanje% dvaj! 4lanova ajedni/e, to jest, nji ovi% slanje% %ed! (%rtve,8 *er%in (%ladii, ije kori.ten sa%o sto#a, da bi ne"otrebno na#lasio %lada n! dob vi izba/iva4aF to je na"rosto bio k!%ranski naziv za (novake, ? dok je s!"rotnost bila izraz ? (stari,8 0iti izba4en %e/;! (%rtve, ! vo%, toliko zna4ajno% vre%en!, bila je stra ovita kazna za sve one, oji s! vjerovali da je (kraljevstvo 0o1je, !daljeno ? tek koji dan8 i%e bi iz#!bili svoj! !lazni/! za novi "oredak, koji se trebao !zdii ! 2onekad s! se lj!di "odvr#avali i ("rivre%enoj s%rti, ? kad bi a"!stili !n!tarnj! #r!"!, a zati% bili iznova "ri%ljeni8 *akav na% ri%jer daje Lazar, koji je iz#!bio rabrost, .to s! se do#adaji vi.e "ri?li1avali kraj! Is!sovo# 1ivota8 On je svoji% sestra%a, Mariji i Marti, bjasnio da stra !je od sve#a, te da e %orati na"!stiti !n!tarnj! r!"!8 Cetiri dana kasnije je nai.ao Is!s, i Marija %! re4e, kako Lazar e bi oti.ao ! (%rtve,, da je on ranije sti#ao, i "o"ri4ao s nji%8 Is!s je da "otra1io Lazara, i !vjerio #a da treba biti sna1an, te se iznova idr!1iti (1ivi%a,8 Lazarovo !skrsn!e od!vijek se s%atralo jedni% od najvei !sovi 4!da, zabilje1eni ! Yvan/;elji%a, no sad ? kad s%o stvarno vatili ter%inolo#ij! [idova iz "rvo# stoljea ? %o1e%o sasvi% okojno zaboraviti on! ne"otrebn! nekro%anti4k! inter"reta/ij!8 99;+ !viH!/8!%! %!v Z8888888;88;b ;(, oni, koji bi !strajali na doslovno% s vaanj!, ne sa%o .to bi ti%e zane%arili sve "ostojee dokaze, ve bi !4inili i vrlo lo.! !sl!#! ovo% jedinstveno% i brilijantno% !4itelj!8 Ideja o ve ras"adaj!e% le.!, koji je iznova vraen ! 1ivot, bila bi kon/e"t, koje#a bi se jako #n!.ao svaki [idov ono# vre%enaF "a i %oderni kr.ani, koji %o1da %isle da je ikada "ostojalo vrije%e, ! koje%! se o ovakvi% stvari%a #ovorilo i raz%i.ljalo kao o ? 4injeni/a%a, vjerojatno e s vatiti da bi to bilo jednako #l!"o, kao kad bi se %islilo, da je ikada "ostojalo vrije%e, ! koje% s! letei sa#ovi bili ? !obi4ajeni na4in "rijevoza 0a#dado%8 &o, 4ini se da s! lj!di, za koje bi se o"enito %o#lo rei da s! "ra#?%ati4ni, "odosta otvoreni !vjerenj!, da se i najs%je.nije ? i"ak %o#lo do#oditi ! oni% davni%, "ro.li% vre%eni%a, kad je vladalo neko iz#!bljeno, (zlatno doba,8 )tvarnost ka1e, da Is!s nije bio nikakav slad!njava/, koji bi razasi"ao lj!bav i lj!baznost k!d bi #od "rolazioF "re%a dana.nji% standardi%a, bio je izni%no 4vrst i o.tar, kad je od 4lanova svoje !1e #r!"e sljedbenika za tijevao, da "rekin! svak! vez! sa svoji% obite?lji%a, kao .to je to !4inio i on sa%8 2ri%jer za ovo nalazi%o kod Mateja XEA9?AA, "ri%jer koji se od!vijek 4inio neobi4ni%, i za tijevao dodatna razja.njenja CrkveE (A dr!#i %! od nje#ovi !4enika re4eE (+os"odine, do"!sti %i da naj"rije ode%, i !ko"a% svo#a o/aI, (Hajde za %no% ? re4e %! Is!s ? a "!sti %rtve, neka !ko"avaj! svoje %rtveI,

Ovo je kr.ani%a bilo jo. te1e objasniti, kad se !z%e ! obzir doslovni s%isao, no .to je to bio sl!4aj s ("retvaranje% vode ! vino,F %e/;!ti%, "osve je jasno, da je Is!s za"ravo rekaoE (Ostavi vanjsko% svijet! R(%rtvi%a,S da sa% brine o sebi, jer %i %ora%o rje.avati neke itnije stvari !n!tar -ajedni/eI,8 Ako bi netko od 4itatelja "o%islio, da is!vi.e na#la.ava%o ovaj as"ekt Is!sova !4enja, %orat e raz%isliti i o L!ki 9WEA>, #dje on za"ravo za tijeva od svoji sljedbenika da ?(%rze, svoje obitelji8 0iblija i%a i dosta o"isa, iz koji "ostaje vidljiv Is!sov zate#n!t odnos s vlastito% %ajko% i brao%, no niti jedan nije tako jasan, kao Matej 9AEW>?PBE AW= (Zr/;e !n;!; ;!v!r/! r/!r!!!, ;/!;arZ van/ nje#ova %a;Ra r braa8 [eljeli s! s nji% #ovoriti8 &etko %! re4eE (Yvo, vani stoje tvoja %ajka i braa, i 1ele s tobo% #ovoriti,8 A on ono%! koji %! to javi, od#ovoriE (*ko je %oja %ajka, i tko s! %oja braaO, I "r!1i r!k! "re%a svoji% !4eni/i%a, te re4eE (Yvo rnoje %ajke i %oje brae8 *ko #od, nai%e, vr.i volj! %o#a rAebesko# O/a, on je %oj brat, %oja sestra i %ajkaI, Ovo "okaz!je, da Is!s nije ba. i%ao %no#o vre%ena za 4lanove oje obitelji, ali takoder, i da s! se oni %o1da "ok!.avali "o%iriti s ;i%, nakon .to je sa%ovoljno "re!zeo na sebe !lo#! i (sveeni4ko#, i kraljevsko#, %esije8 )i#!rno je, da je ! neko% tren!tk! "rije raza?injanja na kri1, Is!sov brat i tak%a/ za !lo#! (sveeni4ko#, %esije, kov, !vidio %!drost djelovanja svo# starije# brata ! vanjsko% ijet!, i "ostao s"re%an "ri vatiti nje#ova nova !4enja8 Is!s je bio "oznat kao Ke os !a ben Jose" , .to zna4i (s"asitelj, ;n Josi"ov,, no ? &ovi zavjet niti na jedno% %jest! ne bilje1i, da Is!s o%inje svo# vlastito# o/a8 )a%o, to ni%alo ne iznenad!je, s obzi?% na to da je i svoji% !4eni/i%a rekao, neka niti jedno# 4ovjeka na e%lji ne nazivaj! svoji% o/e% RMatej, AQE=S8 Od nji je bilo zatra?eno, da odba/e vlastite obitelji, te da 1ive kao da one niti ne "ostoje, ako bi se sva nji ova "rivr1enost !s%jerila na #r!"!8 U Molitvi O/! ?O4e na.,, Is!s je na!4io a"ostole, da se obraaj! 0o#! i o nje%! ovore isklj!4ivo kao o na.e% (O/!,, te kao o /jelovitoj za%jeni za enetsko# o/a8 ) ovo# je stanovi.ta "osve raz!%ljivo, kako je do.lo do #a, da s! ne1idovski, elenizirani kr.ani ? 4!v.i ovo, sasvi% o#re.no raz!%jeli 1idovski na4in raz%i.ljanja, i s vatili #a "osve oslovnoF "ovjerovali s!, da je Is!s na neki 3izi4ki na4in "ravi ()in ;o#a,, !s"rkos 4injeni/i da je on sa% sebe 4esto znao nazvati i (sino% Fovje4ji%,, .to je o"et bio onda.nji !obi4ajeni naziv, koji s! koristili Ea "retendenta na !lo#! %esije8 Ovaj o"is 0o#a ? kao O/a, te sa%o# ebe kao najstarije# ili "rvo# sina %o1e, 4ini se, i%ati savr.eni s%isao, er ? kao 4ovjek, koji se "ri"re%ao "ostati novi 1idovski kralj iz loze Savidove, on bi bio sa%o Ja vin re#ent na ze%ljiF ! takvoj bi eokratskoj dr1avi Ja ve bio onaj, koji bi i%ao najvi.! vladarsk! %o8 ; Molitva O/! ! 0ibliji kralja Ja%esa iz#leda ovakoE (&a. O4e, koji vlada. sa nena, svev/ se /rrve 9 v;;+8 ;;!; , kraljevstvo *voje8 *voja e volja biti i na ze%lji, i na neb!8 'aj na% ! ovo%e dan! na. sva#da.nji kr! 8 I o"rosti na% na.e d!#ove, kako i %i o"ra.ta%o na.i% d!1ni/i%a8 9 ne !vedi nas ! k!.nj!, ne#o nas s"asi od zlaE jer *voje je kraljevstvo, i %o, i slava za!vijek8 A%en8 , -a valj!j!i raz!%ijevanj! ter%inolo#ije i Is!sovi te1nji, koje s%o do sada razradili, ovo bi se %o#lo "revesti na sljedei na4inE (Ja ve, veliko je irne *voje8 Izrael e "ostati *voje kraljev?stvo8 -a tjevi, koje si "ostavio o sveto% 1ivot!, bit e !s"o?,stavljeni ! Izrael!8 2odr1i nas ! vre%en! "rije

!s"ostave *voje#a kraljevstva8 O"rosti na%, ako nis%o do kraja is"!?nili tvoje svete za tjeve, kao .to i %i o"ra.ta%o oni%a koji s! raas iznevjerili8 I ne%oj na% 1ivot !4initi is!vi.e te.ki%, i ne%oj na.! odl!4nost stavljati na k!.nj!, ve na% "o%ozi da izbje#ne%o #re.ke ! na.i% sveti% nastojanji%a8 ; Izrael je *voj, i sna#a da nad na%a vlada., i *voja veli4anstvenost, za sva vre%ena8 &eka b!de tako8 , Va1no je s vatiti, da je rije4 (k!.nja, i%ala "one.to dr!#a4iji s%isao od ono#, koji i%a ! %oderno% en#lesko% jezik!8 Jer, tada je ozna4avala (test,, i to ! s%isl! "oja4avanja "ritiska, da bi se !tvrdilo, kolik! te1in! kazne neka osoba %o1e "odnijeti, a ne ? kao ! dana.?nje% s%isl! ? vi.e ili %anje !s"je.no od!"iranje zadovoljstvi%a8 Iz ovo#a je %o#!e sa#ledati, koliko je te.ko ne?[idovi%a koristi?F; ti ov! %olitv! ? koja je ! sa%oj svojoj sr1i izraelska ? za svoje vlastite, ne?1idovske "otrebe8 Jer, njena je jedina na%jera bila ? za tjev 1idov?sko% 0o#! da o%o#!i sa%osvojnost IzraelaF Is!sa nije zani%ao nitko izvan nje#ovo# %alo# kraljevstva8 2od ostali% ter%ini%a koje je , koristio ? kao .to s! (braa, i (s!sjedi, ? takoder je "odraz!%ijevao svoj! -ajedni/!, a ne 4itav svijet8 &a.a dra#o/jena %olitva (O4e na., je "rijevod zna4ervja, a ne sa%o za%jena rije4i, kao .to se to 4ini ! 0ibliji8 OvLi 4injeni/! ? da rije4i, koje je Is!s !"otrijebio, i%aj! isklj!?4ivo "oliti4ko zna4enje ? nis%o otkrili %iF ona je sad ve "osv!da , "ri vaena, 4ak i ! tako kr.anski nastrojeno% rad!, kakav je 2ea?keovi ko%entari 0iblije8 )ad je "ostalo "osve jasno, da je Is!s !vijek AP9 J ovi "!t do Kraljevstva 0o1je# vjeti, 4iji% bi se is"!njenje% okon4alo "ostojee doba i za"o4elo kraljevstvo 0o1je,, bili s! ? da se ! Hra% "ostavi visoki sveenik /edeka,, a na "rijestolje kralj (%i."ata, iz loze 'avidove, tako da a ve %o1e osi#!rati, da se i (.alo%, na/Je na svo%e %jest! ! vijeke ijekova8 &o, Ja ve i% nee "o%oi ! sve%! to%e, !koliko se ! e%lji Izrael ne "reobrate i ne "o4n! 1ivjeti svetiji% 1ivoto%F Is!s je "ravo ! to%e i vidio svoj #lavni zadatak ? da ! 1ivote obi4ni lj!di nese "obolj.anja ove vrste8 2rva stvar, koj! je Is!s !4inio za"o4ev.i svoje djelovanje, bila je ?a ode na velik! svadb! R.to je nekad bio veliki do#adaj, koji bi trajao no#o danaS, kako bi "rona.ao i "ridobio lj!de za svoj! stvar8 Ono .to e "rito% !4inio, i .to je !zne%irilo stro#e K!%ran/e, bilo je ? da je o"!stio da %ed! nji !d! i oni (ne4isti, ? a takvi%a s! se s%atrali 1enjeni %!.kar/i, invalidi, "a 4ak ? .to i je najvi.e o#or4ilo ? i 1ene8 s!s! se 4inilo, da s! svi oni jednako s"osobni za #rije ! o4i%a 0o1?i%, te da sto#a ? ako ne i vi.e od ostali ? i%aj! "otreb! za s"asenje%8 va je ideja o jednakosti bila revol!/ionarna za ono vrije%e, i "ostala e #lavno obilje1je za "re"oznavanje nje#ova na!ka8 Vi.e od i4e#a dr!#o#, Is!s! je trebalo nova/a, a da bi #a nabavio ovoljno, %orao #a je "ronai kod bo#ati 8 &o, na 1alost, !"ravo s! v! #r!"! lj!di s%atrali naro4ito veliki% #rje.ni/i%a8 Jo. od razaranja ra%a PX>8 #odine "rije Krista, ovo je sveto %jesto bilo oskvrn!to, "a ! "obo1ni [idovi "ok!.avali odr1avati neoskvrn!ti%a svoje do%ove ? onako, kako je to trebao biti oltar ! Hra%!, a i sebe sa%e onako, L/ako s! neoskvrn!ti%a trebali biti nje#ovi sveeni/i8 A to je zna4ilo ?;ridr1avati se vrlo stro#o Levitski zakona o 4istoi, te zakona o ;o"!.tenoj rani8 Clan K!%ranske zajedni/e ne bi nikad !.ao ! k!! -eko#a (izvana, R,%rtve, osobeS, jer bi se tako %o#ao izlo1iti svi% rrsta%a one4i.enja8 )to#a bi Is!s !vrijedio (vrijedne, [idove, zlazei ! do%ove takvi lj!di, kakvi s! bili "orezni/i, te je ? kao rez!l?at to#a ? bio o"t!1en da

se dr!1i s (#rje.ni/i%a,, (bl!dni/i%a,, V"ijani/a%a,, ("rostit!tka%a,8 U stvari, ti s! lj!di bili "o.tovani i ;rlo bo#ati, sa%o se jo. nis! sasvi% "redali 1elji da "ronad! (2!t,, te +Ul 999J99998 %av Z, 88888 r ;88 , t8 G;? N sve one, koji s! se tijeko% svo# rada ili ! dr!.tveno% 1ivot! kretali %ed! ne?[idovi%aF ti% nazivo% i% se, dakle, nije za%jerao nji ov seks!alni "ro%isk!itet8 Jedan je takav /arinik kasnije "ostao Is!sov a"ostol, dok je jedan dr!#i ? -akej, bio 4ak /arinski starje.ina, "rije no .to s! #a ("odi#li, od (%rtvi ,8 On je "olovin! svo# bo#atstva razdijelio, da bi is"ravio do tada !4injene ne"ravde, dok je dr!#! "olovin! "redao (siro%a? .ni%a,, .to je tako/Jer bio jedan od naziva za K!%ransk! zajedni/!8 Is!sova !4enja se ! neki% #nosti4ki% Yvan/Jelji%a "rikaz!j! ! oblik! nizanja nje#ovi izreka, a kao si#!rno je !tvr/Jeno, da izvorno Yvandelje (@, nije bilo za"isano ! oblik! "ri4a8 I dok s! "is/i &ovo# , zavjeta najvei dio Is!sovi !4enja (!%otali, ! nje#ov! bio#ra3ij!, za"ravo je veliki nji ov broj bio "isan ! oblik! s"iska, koji naziva%o (2ro"ovijedi na #ori,8 Cini se vjerojatni%, da je Matej! "onestalo , sna#e da obavlja ova !%otavanja Is!sova na!ka ! oblik "ri4a, "a je na"rosto nanizao sve vrste razli4iti te%a, jedn! "ro"ovijed za dr!#o%, oni% redo%, kako s! bile odr1ane #o%ili naroda na vr ! #ore8 Jer, da s! one sa4injavale sa%o jedn! jedin! !s%en! "ro"ovijed, jadni bi I sl!.atelji ostali .iroko otvoreni !sta, "ok!.avaj!i savladati onakv! bara1n! "aljb! "odataka8 )to#a vjer!je%o, da je veina ovi "ri4a i !"!ta bila sabrana ! tobo1e ov! jedn! ("rilik!,, kako bi se izbje#ao "rekid tijeka "ri4e o"enito8 )tvarne Is!sove rije4i, koje je koristio ! ovoj ("rili/i,, !s%jerile s! %isao kr.ana na staro doba, "a s! iz to#a "roiza.la svakojaka t!%a4enja8 Med!ti%, ! svjetl! sve#a .to danas zna%o, ta s! zna4enja "ostala "ot"!no jasna8 0la1enstva je naro4ito jednostavno "rot!%a4iti RMatejSE (0la#o siro%asi%a ! d! !, jer je nji ovo kraljevstvo ne?beskoI, L!ka i naziva sa%o (siro%a.ni%a,F a i jedan i dr!#i izraz koris?tio se za ? K!%ransk! zajedni/!, jer s! !"ravo ovi% rije4i%a o"isivali i svoje zna4ajne 4lanove (tree# st!"nja,E (0la#o oni%a koji t!#!j!, jer e se !tje.itiI, IPA JF9; APQ vv88; 8;;8 N8888;8 ;88; ; 8 ; %8%;,8 ;r88,88 Z888v,Z %! %!%!!aa8%! /8!:8!%v!, %!v i %! dr!#e "obo1ne [idove, koji s! 1alili .to se Hra% nalazi ! r!ka%a nevjernika8 Ista se izreka "ojavlj!je i ! K!%ransko% "sal%!E (0la#o krotki%a, jer e ba.tiniti ze%lj!I, K!%ranska je zajedni/a 4esto, o"is!j!i sa%! sebe, koristila i ovaj "oja% ? ( krotki,8 Od njeni se 4lanova za tijevalo, da se "ona.aj! na krotak i skro%an na4in, kako bi i ti%e "rizvali dolazak (kraljevstva D 0o1je#, Rsvo# naslijedaS8 U svjetl! dokaza, "ronadeni ! )vi/i%a s Mrtvo# %ora, bila bi "rava i na%jerna zlo"oraba istine, kada bi se t!%a4ilo, da se to odnosi na svak! "onizn! osob!8 (0la#o 1edni%a i #ladni%a "ravednosti, jer e se nasititiI,

K!%ransk! s! zajedni/! sa4injavali lj!di, koji s! ne"rekidno 1!dili za (/edeko%, R"ravedno.!S, no sve dok se ne ostvari (kraljevstvo 0o1je,, nji ova se 1!dnja nee is"!niti8 (0la#o %ilosrdni%a, jer e "ostii %ilosrdeI, Kao i ! %olitvi (O4e na.,, 0o# e zbo# is"ravnosti K!%ranske zajedni/e zane%ariti one nji ove sitne "ro"!ste i #re.ke, jer i oni o"ra.taj! %anje "o#re.ke svojoj brai8 (0la#o oni%a koji s! 4ista sr/a, jer e 0o#a #ledatiI, Clanove K!%ranske zajedni/e !4ili s!, da !vijek %oraj! i%ati 4iste r!ke i 4ista sr/a, jer se taj !vjet "ostavlja, da bi se !.lo ! ra% )ionaF jer, !"ravo e oni svjedo4iti o dolask! (kraljevstva 0o1je#a,8 (0l/r#o %irotvor/i%a, jer e se zvati sinovi 0o;jiI, &i.ta od sve#a do sada nije bilo 4e.e i neis"ravnije /itirano, od ove izjave vjere8 Jer, "od (%irotvor/i%a, se nije %islilo ni na kakv! #r!"! "a/i3ista bilo koje vrsteF to se odnosilo na sve one, koji rade na to%e, da se ostvari (.alo%, ? stanje %ira, bla#ostanja i o"e dobrobiti, ;l; 9 ;VV;lt% %:8o!%8%8 ; ;8N;;8888888;, 8, G88 88 G sk! zajedni/!8 Kako s%o ve na"o%en!li, Is!s je !4io svoje sljed e?nike i da se odvoje od svoji obitelji, a Ja v! s%atraj! svoji% 0o#o%F tako s! i "ostali ? sinovi 0o1ji8 (0la#o "ro#onjeni%a zbo# "ravednosti, jer nji ovo je kra?ljevstvo nebeskoI, K!rnranska zajedni/a je od!vijek bila izlo1ena "ro#oni%aF na "ri%jer, sa%o #odin! dana ranije ? iz nje s! !zeli Ivana Krstitelja8 (0la#o va%a, kada vas b!d! #rdili i "ro#onili, i kada va% zbo# %e e b!d! "ri"isivali svak! vrst! o"a4ineI, Ovo je bla1enstvo "one.to dr!k4ije od ostali , jer se 4ini, kako se odnosi na sa%o# Is!sa, te na nje#ov! #r!"! disidenata8 L!ka !%jesto rije4i (#rditi, koristi rije4 (%rziti,, .to se vjerojatno odnosi na one, koji s! ? !n!tar K!%ranske zajedni/e "odr1avali i slijedili Jakova8 Ako je tako, onda je ovo vjerojatno bilo za"isano sve#a nekoliko %jese/i "rije raza"injanja, kad je razdor %ed! brao% bio na svo% vr !n/!8 Ova (bla1enstva, "ostaj! znatno %anje s"ektak!larna za 4itanje, kad se s vate kao ono, .to s! !istin! i bilaE niz slo#ana za vrbovanje, koji s! se svodili na ono ("ostanite jedan od nas, i b!dite dio kraljev?stva 0o1je# ? ili, ostanite ? ni.ta8, &o, vjerojatno s! ti slo#ani dobro djelovali8 Kr.ani nis! nikad ? ili, bare% nis! sve donedavna s vaali sv! ko%"leksnost tada.nji okolnosti 1idovske "ovijesti, koja je i bila razlo# ove ins"irativne ka%"anje za "rik!"ljanje novi 4lanova, "a s! sto#a koristili doslovni s%isao Is!sovi izreka, kako bi "od!"rli svoj vlastiti s!stav vjerovanja8 *o je 4esto %o#lo is"asti i dobro ? no, za?si#!rno nije bilo ono, .to je Is!s ti%e %islio rei8 U krae% razdoblj! ? %o1da ! sve#a dva, ili tri %jese/a ? za Is!sa se ? zbo# nje#ovo# neobi4no# na4ina djelovanja %islilo, da se "osve !daljio od jez#re K!%ranske zajedni/eF no, !skoro je Jakov! "ostalo jasno, da nje#ov brat !stanovljava zna4ajn! strank!8 &eke od osnovni , ideja Is!sova !4enja %o#! se sa#ledati ! djeli%a iz to# vre%ena, koja s! kasnije bila isklj!4ena iz &ovo# zavjeta8 U lo#an! 99W iz Yvandelja APW i APP (5i%/rn 2etar i% re4eE (&eka nas Marija na"!sti, jer ? [ene nis! vrijedne 1ivota8 , A Is!s %! re4eE (Ja ! je sa% voditi, kako bi "ostala %!.ko, tako da i ona %o1e "ostati 1ivi d! , koji rzalik!je va%a %!.kar/i%a8 Jer, svaka 1ena koja se "r?etvori ! %!.ko, !i e ! kraljevstvo nebe,sko8 , I &ije niti "otrebno obja.njavati, da 5i%!n 2etar "rito% nije %islio, D kako bi sve 1ene trebalo !biti, kad je rekao da (nis! vrijedne 1ivota,F

bila je to sa%o na"o%ena, da bi Marija trebala na"!stiti "rostorij!, dok ! njoj 4lanovi najvi.e# reda !n!tar "okreta R(1ivi,S ras"ravljaj! o "o?vjerljivi% i tajni% stvari%a8 Is!s je #otovo si#!rno izazvao stra ovito za"re"a.tenje svoji sljedbenika, rekav.i da e je (on osobno "odii iz %rtvi ,, kako bi "ostala "rva 1ena ? 4lani/a elite, te da svaka 1ena na I,,I to i%a "ravo8 2o!zdano je, da je ovo odlo%ak i tekst, koji je si.ao s !sana to# radikalno# !4itelja, koje#a kr.ani nazivaj! Is!s Krist, "a sto#a jako razo4arava, da jo. i danas nailazi%o na tolike %no#e sveenike, koji se 1estoko "rotive !lask! 1ena ! sveeni4ke redove8 U */ajnoj knjizi Jakovljevoj, za koj! se a!torstvo "ri"is!je Is!sov! brat! Jakov!, i s%atra se da je nastala nakon raza"injanja, /itira se Is!s, koji obja.njava na4in, na koji nje#ovi sljedbeni/i trebaj! raz!?%jeti nje#ov na!kE (C!vajte i dr1ite Rije48 ) vatite znanje8 Lj!bite 1ivot8 9 nitko va,s nee "ro#oniti, niti e vas tko !#njetavati, iz!zev ? vas ,sar;ti 8 , *aj je 4ovjek bio !istin! zadivlj!j!8 &a"rosto nis%o %o#li vjero?vati, da je takva %!drost %o#la nastati !sred onakvi s!koba8 A na%a sa%i%a ? ove rije4i i nadalje "r!1aj! jedn! "rekrasn! osobn! 1ivotn! 3ilozo3ij!8 U ienje kraljevsko# st!"a Is!s je znao, da s! vrije%e i "rikrivenost od s!.tinsko# zna4aja8 *rebao je "okren!ti %asovn! "ob!n! "rotiv Ri%ljana i sad!/eja ! Jer!zale%!, AGP> @Dd IlC9JtI;4LL+9; 9l+ !!!/ !la;l%S/! !Kv/8v%8% v o77!;87 ;87;!8;8> :;7!88; , sto#a se sa svoji% sljedbeni/i%a sastajao ! "otaji, a "ro"ovijedao ! okolni%, %anje izlo1eni% %jesti%a8 Iako Jakov jo. !vijek nije "ri? vaao Is!sovo "ravo da "ostane i sveeni4ki i kraljevski %esija, 4ini se, da s! se stvari i"ak dobro razvijale8 &adalje, Is!sova je %re1a do!?.nika dojavljivala, da se ! Jer!zale%! ne "ri"re%aj! nikakve naro4ite ak/ije, vezane !z nje#a8 Isas je ! Jer!zale%!, kao #lavno% #rad!, trebao "okazati i sna#!, te tako svi%a de%onstrirati da se ni%alo ne boji izazvati #lave.ine i vlastodr./e, 4i%e bi !tvrdio i svoje "ravo na "rijestolje Izraela8 )to#a s! "a1ljivo os%islili "lan, koji% e Ij!di%a ! Jer!zale%! dokazati, da je on kralj koji !staje, da bi i s"asio od strane do%ina/ije, kako s! to najavili "roro/i8 &je#ov !lazak ! Jer!zale%, ja.!i na %a#aret!, bio je na%jerno os%i.ljen tako, da bi se !s!#lasio s dobro "oznati% -a ari?jini% "roro4anstvo% R=E=S, koji je "rorekao, da e lj!di +rada !#ledatiE (888 tvoj Kr/rlj se evo tebi vraaE "ravi4an je, i "objedonosan, "onizarz ja.e na %a#ar/!, na %a#aret!, %ladet! %a#ari?4in!8 , -nanstveni/i, koji se bave "ro!4avanje% 0iblije, "ri vatili s! da "al%ine i %aslinove #ran4i/e ne%aj! neko "osebno zna4enje, te da s! i Is!sovi sljedbeni/i vjerojatno koristili sa%o sto#a, da bi "riv!kli vi.e "a1nje na sa% do#adaj, koji je ina4e %o#ao "roi neza%ijeen8 'a bi osi#!rao najvei %o#!i "!bli/itet, Is!s je nastavio ravno do Hra%a, te ta%o izazvao !zb!n!, "revr!i stolove tr#ova/a i %jenja4a nov/a, koji s! zlo!"otrebljavali sveto zdanje8 Vjerojatno je /ijela ;;r!"a Is!sovi lj!di za!zela takve "olo1aje !okolo to# "odr!4ja, da bi osi#!rala nje#ov! si#!rnost kad krene dalje, okr!1en "etori/o% svoji ("azitelja,8 Od%a se "ri vatio "ro"ovijedanja, jo. !vijek r!.ei sve .to se "red nji% nalazilo zajedno sa svoji% sljedbeni/i%aF i dok s! se Ij!di ! stra ! sakrivali, on je izvikivao svoje %i.ljenje o nji ov! bezbo1no% "ona.anj!F nakon to#a, naredio je !z%ak "re%a obli1njoj 0etaniji, nekoliko kilo%etara isto4nije od #rada8 &e%a s!%nje da je o"e %i.ljenje bilo, kako je ova ak/ija bila ? izni%no !s"je.naF no, ona je, ! stvari ozna4ila sa% "o4etak kraja8 Jer, ! to% s! tren!tk! Ri%? Ijani i 1idovske vlasti odl!4ili djelovati, kako bi okon4ali ne"rilike

APL i DQI i,;!;8Z8 %v88r,;888 ;,888;88;8888;88;888 Jakova s! ! itili "ravodobno, a za Is!so% s! ras"isali "otjerni/!, na kojoj je bio naveden i nje#ov to4an o"is8 )ve ko"ije i na"o%ene ?vezane !z ovo ? ve s! odavno !ni.tene, jer ne bi bilo dobro, da Crkva, koja je tek bila ! nastajanj!, i%a 0o#a koji je vi.e, ne#o nesavr.en8 Med!ti%, o to%e je "isao i Josi" ! svo% djel! -a!zee Jer!zale%a8 Josi" je "odatke /r"io izravno iz (obras/a,, .to #a je "ribavio od 2ila? tovi vojnika8 0io je to dok!%ent, na koje% je bio o"isan tra1eni D 4ovjek, i 4ija se ko"ija zasi#!rno 4!va i ! sa%o% Ri%!8 &ovi zavjet tvrdi, da je bio izdan nalo# za ! ienje 4ovjeka, koji je za sebe #ovorio da je kralj [idova, te da je J!da bio onaj, koji je izdao svo#a !4itelja8 Us"rkos kr.anskoj /enz!ri, ko"ija Josi"ovo# o"isa "re1ivjela je ! nje#ovo% tekst! )lavorei/ Jose" !s, i is"livala na svjetlo dana tek ! "ro.lo% stolje!8 Mi ne %o1e%o biti si#!rni da je ovaj tekst izvoran, no %no#i znanstveni/i vjer!j! da jesteF sto#a ne%a%o razlo#a D s!%njati ! nji 8 On "redo4ava slik! 4ovjeka "osve dr!#a4ije# od one, D kakv! %no#i lj!di za%i.ljaj!E (8884ovjek jednostavna iz#leda, srednje dobi, ta%ne ko1e, rliska rasta ? visok tri k!bita, #rbav, d!#!ljasta li/a, d!#o# rAosa i sastavljeni obrva, tako da bi se oni koji #a !#ledaj! %o#li "restra.itiF slabe kose razdijeljene "o sredini #lave, onako kako se 4e.ljaj! r/azoreji, te nerazvijene brade8 , Visina od tri k!bita zna4ila bi ? da je bio visok oko 9WB /%, .to bi ? ! ko%bina/iji s #rbo% i neobi4ni% iz#ledo% li/a ? Is!sa Krista 4inilo vrlo lako "re"oznatljivi%8 ) obziro% na to, da bi se neki kr.ani ovi%e %o#li nai "ovrijedeni, 1eljeli bis%o na#lasiti, da za 0o#a ne bi trebala biti va1na nje#ova 3izi4ka "rivla4nost ili visina, jednako kao .to nije va1no ? da li se rodio ! "ala4i8 Med!ti%, to je %oderan, dana?.nji stavF no, elenisti4ki svijet #a ne bi nikad "ri vatio kao 0o#a, da je bio o"isan kao %alen i r!1an 4ovjek, "a s! sto#a ve rani kr.ani bili "risiljeni "rikrivati ov! 4injeni/!8 2ostoji jo. jedan, dodatni dokaz, da je Is!s bio 4ovjek izrazito %alena 3izi4ko# !stroja8 'jela Ivanova Rkoja s! takoder isklj!4ena iz &ovo# zavjetaS ka1! o Is!s!E (888Ja se "restra.i i "ovika , a on, okren!v.i se, "ojavi se I 8i ,8 ;!v!/e;;, ; ;/;e ;;Z8 ne !di znati1eljara8, U L!ki 9=EQ 4ita%o o 4ovjek! -akej!, koji "ok!.ava nazrijeti Is!sa iz #o%ileE (&astojao je da vidi tko je Is!s8 Ali r;ije rno#ao od %no.tva rzaroda, jer je bio %alo# rasta8 , Ovo se %o1e 4itati na dva na4inaE da se na"o%ena o visini "ri"i.e ? -akejLi, ili ? Is!s!8 U"ravo ova dvojakost %o#!nosti obja.njava, zbo# 4e#a je ovaj dio !s"io izbjei /enzori%a8 'a li je Is!s bio onaj, koji je bio nizakO *o nitko nee %oi nikada rei sa si#!rno.!8 Ma koje on visine bio, Is!sa s! !brzo ! itili ! +etse%ansko% vrt!8 )vako%e, tko je bio i%alo kr.anski od#ajan, i%e ovo# %jesta %ora biti "oznato, jer je to bila "ozorni/a na kojoj se odvijala jedna od najdra%ati4niji s/ena iz Is!sova 1ivotaF no, "ro!4avaj!i "olo1aj to# %aleno# vrta, "ostalo je jasno, da odabir !"ravo ovo# %jesta nije bio ni%alo ? sl!4ajan8 U Mark! 9WEQA, a!tor to "rikaz!je kao #otovo sl!?4ajno za!stavljanje tijeko% "!ta, kada ka1eE

('od! ! zaselak i%eno% +etse%ani, i8 re4e Is!s svoji% /e4eni/i%aE ()jedite ovdje, dok se ja "o%olirnI, 0ilo kako bilo, +etse%ani nije bio sl!4ajno %jesto ? bilo je to na%jerno i !na"rijed "redvideno %jesto, na koje% je trebalo iz%ijeniti tijek "ovijesti8 Jer, +etse%anski se vrt nalazi vrlo bliz! Hra%a, i to ?!"ravo izravno is"red nje#ovi isto4ni !lazni vrata ? (vrata "ravednosti,8 I dok je Is!s %olio, i"ak je %o#ao biti dovoljno visok, da bi "reko ravnine vrta #ledao ravno ? ! dva 3izi4ka st!"a, koja je i on sa% "redstavljao ! ovo doba iz#radnje novo# Jer!zale%a, i nadola?zee# (kraljevstva 0o1je#,8 +ledao je, kako s!n/e zalazi iza nedavno obnovljeno# Hra%a, znaj!i "osve dobro, da e te noi biti ! ien8 Iz odlo%aka ! 0ibliji je jasno vidljivo, koliko je Is!s bio zabrin!t i na r!b! 1iva/a i.4ek!j!i svoje ! ienje, no vjerovao je, da e Ja ve !4initi da sve "ode dobro "o nje#a, #ovorei, (O4e, sve je *ebi %o#!eI, APX ; AP= 8%v8%! %!a8 , va%! ;Z,v8Z8n!Z %8r%v8!%V] 9, U99@ JU ;9@V99Cl VI+LLCL tJll? liko% /ere%onijalni i vrlo va1ni "roslava &ove #odine, koje bi se obi4no slavile kraje% o1!jka ili "o4etko% travnja8 U"ravo s! ova vrata bila najzna4ajnija ! Yzekijelovi% vizija%a, i !"ravo sto#a ls!s! i nje#ovi% k!%ranski% sljedbeni/i%a ? toliko dra#o/jena8 U odlo%?/i%a WQ, WW i W> 4ita%o kod Yzekijela o "osebnoj va1nosti ti isto4ni vrata, i to ! nje#ovoj viziji, koj! je za"o4eo rije4i%aE (A slava JalAvina !de // 'o% na vrata koja #ledaj! na istok8888 2otorn %e odvede natra# k izvanjski% vrati%a )veti.ta, koja #ledaj! rza istokF bija ! zatvorena8 I re4e %i Ja veE (Ova e vrata biti zatvorena8 &eka se ne otvaraj!, i nitko neka ne !lazi kroz nji , jer ja, Ja ve, 0o# Izraelov, kroz nji "ro/;o ? zato neka b!d! zatvorena8 )a%o knez, jer je knez, 8s%i je sjesti t! i bla#ovati "red Ja vo%F tada neka !/iMe kroz trijern vrata888, , Ovako #ovori Ja ve +os"odE Vrata !n!tra.nje#a "redvorja, koja #ledaj! na i8stok, neka b!d! zatvorena .est radni dana, a neka se otvaraj! ! dan s!botnjiF i ! dan nrladaka neka se otvaraj!8 Knez neka !lazi kroz nji ov trije% i neka stane kod dovratnikaF sveeni/i e tada "rinijeti nje#ov! "aljeni/! i "ri4esni/!, a on e se "okloniti na "ra#! vr?/tta i iz/ai888 , 9 L;"ravo to je bilo ono, .to je !4inio Is!s8 )lavio je svo# 0o#a onoliko bliz!, koliko %! je !o"e i s%io "rii?na isto4ni% vrati%a, ! noi %ladaka, na "o4etk! &ove #odine8 Vidio je sebe kao kneza Izraela, koji sa%o 4eka da #a okr!ne, "a e "re!zeti d!1nosti koje %! je objasnio Yzekijel ? ("rovoditi "ravd! i "ravednost, R%i."at i /edekS8 Cijel! je no Is!s tako o4ekivao, da se "ojavi j!tarnja zvijezda na istok!, koja je ne#da najavljivala dolazak novostvoreno# kralja staroa Y#i"ta, a "re%a k!%ranski% vjerovanji%a, bila bi obilje1je nji ovo# novo# kralja8 Ovo (zvjezdano "roro4anstvo,, koje se "rovla4i kroz )vitke, a nalazi%o #a i ! 0rojevi%a AWE9L, ka1eE (Od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela 1ezlo se di1e888, 'akle, za Is!sa je ona i%ala vrlo odredeno zna4enje, no kasnije s! je ne1idovski kr.ani "obrkali tren!lKU% !_v;/%!;; nla:;vav8 A!tor Otkrivenja, "osljednje knji#e &ovo# zavjeta, nazvao je Is!saE (Korijen i #rana 'avidova, i svijetla zvijezda j!tarnja8, (Ratni )vitak,, otkriven ! ."ilji br8 9 ! K!%ran!, obja.njava na%, da s! oni na ovo VVzvjezdano "roro4anstvo, #ledali "odraz!%ijevaj!i "od nji% !zdizanje (krotkosti, ! neko% kona4no% a"okali"ti4no% rat!8 )to#a "ostoji velika vjerojatnost, da je Is!s %islio, kako e "ridr1avanje% i "ro1ivljavanje% svi "rorokovani do#adaja ! s%jer! to# rata, on !zrokovati ono o%iljeno "odizanje, koje e biti "rvi "!/anj i znak za "o4etak (rata na svr.etk! svi dana,8

Is!sovi s! !4eni/i dobro znali, da on ne o4ek!je da e "re1ivjeti taj s!kob s ri%ski% i jer!zale%ski% vlasti%a, koji je sa% "okren!o8 'aljnji se "oda/i o to%e %o#! nai ! Yvan/[elj! "o *o%i8 Ono iznosi tajni na!k Is!sov, kako #a je za"isao nje#ov brat J!da 'idi%os, za ko#a se %isli, da je bio Is!sov brat ? blizana/, te da se !"ravo sto#a i nazvao *o%a, .to zna4i ? (blizana/,8 Ovo Yvandelje nije za"isano ! "ri"ovjeda4ko% oblik!F ono sa%o ni1e rije4i Is!sa kao vode, ! oblik! s"iska8 U izre/i broj 9>, *o%a "i.eE ( U4eni/i reko.e Is!s!E (-na%o da e. *i otii od na8s8 *ko e nas tada voditiO, A Is!s i% re4eE ( Ma #dje da se nalazili, trebate ii Jakov! 2ravedno%e, zbo# koje#a i nastado.e nebesa i ze%lja8 , Iz ovo# je sasvi% jasno, da se s!kob iz%ed! brae okon4ao, te da je ls!s i%ao %ra4n! vizij! svoje vlastite b!d!nosti8 A takoder se lako !vida, i zbo# 4e#a je ? tri stotine #odina kasnije ? Konstantin odba/io Yvar]elje "o *o%i iz svoje (sl!1bene, 0iblije, jer %! je, kao Ri%lja?nin!, bilo dra1e da 2etar ? a ne Jakov, b!de sljedei voda ri%ske CrkveF "otez, na koji danas %o1e%o #ledati kao na vrlo "rovidn! ?krivotvorin!8 *e je noi, dakle, Is!s na%jeravao do4ekati "ojavljivanje j!tarnje zvijezde na istok!, jer nije %islio da e #a 4!vari Hra%a o"aziti "rije j!tra, i ? !s"kros o4ekivanj! vlastito# ! ienja, obavljao /ere%onij! A>B A>9 888 88 (8 8G G8 ( 88, G ;88 ,8, 8888;b,8;8 88,8,8 888888888 Eijant, no ini/ija/ija vjerojatno nije bila dovedena do kraja, "rije no je !slijedilo sa%o ! ienje8 Jer, Marko 9WEP9?PA na% "ri4aE ()a%o %ladi neki, o#rn!t "la to% "o #olo% tijel!, i.ao za nji%8 Htjedo.e #a ! vatiti, ali on ostavi "la t!, te #o "obje1e od nji 8, Ovaj in/ident je do sada iz%i/ao svi% obja.njenji%a ? no, sli%o da je nje#ovo zna4enje ovi% razja.njeno8 i raza"injanje na kri1 lastodr./i Jer!zale%a i%ali s! sada to4no ono .to s! i 1eljeliE oba !"a to# o"asno# %esijansko# "okreta, koji% se na%jeravalo svr#n!ti %sko# "rok!ratora, 2on/ija 2ilata8 I 1idovski s! sveeni/i s%atrali !#odni% Jakovljevo "ola#anje "rava na obavljanje sveeni4ki 1nosti ! Hra%!, dok je Ri%ljanin! bilo vrlo vjerojatno i vi.e ne#o %o ne!#odno, i to zbo# "oliti4ke "ozadine 4itavo#a tren!tka8 -nao , da o ovi% [idovi%a kolaj! #lasine kao o izaziva4i%a veliki ne?olja, kad k!knjavo% i 1alo"ojka%a za"adn! ! svoje vjersko l!diloF one.to #a je !%irivala s"oznaja, da i nje#a sa%o# "odr1avaj! %no#e, rlo dobro izvje1bane 4ete vojnika8 &o, na 1alost, %no#e s! se od nji alazile ! dva dana oda !daljenoj CezarejiF "a, iako je to zna4ilo, da i bilo kakav !stanak %o#ao biti !#!.en za sve#a tri dana, jo. !vijek je za nje#a bilo is!vi.e d!#o vrije%e, dani koje bi %o#ao do4ekati ?bje.en, visei s #radski zidina8 &o, 2ilat nije bio b!dala8 )%islio je ilan koji je trebao zadovoljiti sve strane8 Ri%ski je "rok!rator dr1ao ! ta%ni/i Jakova i Is!sa ? dvoji/!, koji ! tvrdili da s! st!"ovi ove s!bverzivne sekte, i nad koji%a se nadvila %rtna kaznaF no, 2ilat je bio svjestan, da je dovoljno rije.iti se sa%o ;dno# od nji , kako bi se razorio nji ov "lan8 )to#a je svjetini, koja se ;red nji% ok!"ila, "on!dio da e "!stiti jedno# od nji dvoji/e, "a eka sa%a odabere koje#a8 2risjeti%o se sada, da iako (kraljevsko#a %esij!, zove%o Is!?o%, to nije bilo i nje#ovo "ravo i%e, ve je to bilo ebrejsko i%e e o.!a RKe os !aSF (Is!s,, .to zna4i ()"asitelj,, je bio sa%o o"is

Ul8! !! a%Z;888 ( 8 88t88(88 ; 8 , ; 8 G G 4i% s%o s vatili, koje je "ravo zna4enje i%ena (0araba, ? oboji/! s! lj!di, koji s! se na.li na s!d! i "red #o%ilo%?nazivali i%eno% (Is!s, ? s ti%, da se za jedno# od nji "rito% %islio kao na (Is!sa, kralja [idova,, a za dr!#o# kao na (Is!sa, sina 0o1je#a,8 Kako je doslovno zna4enje i%ena (0araba, ? (sin 0o1ji,, to je bilo i%e koje je o"isivalo Jakova, s%atrano# sveeni4ki% %esijo%, zbo# 4e#a se i %islilo da je izravnijo% linijo% "ovezan sa svoji% O/e%8 Obi4na je iz%i.ljotina kasnije Crkve, kako je "ostojao obi4aj da se na 2as ! oslobodi jedan zatvorenik8 *o se na"rosto nije do#adaloF bilo bi, !ostalo%, i vrlo neti"i4no za Ri%ljane, a i #l!"o, na taj na4in !"ravljati vlastiti% zakonski% s!stavo%8 *! se, ! stvarnosti, radilo B jedinstveno% 2ilatovo% "lan! ? da tako "ost!"i ! n!1di, zbo# osjet?ljivosti 4itavo# tren!tka8 A vein! s! ! svjetini sa4injavali K!%ran/i, koji s! "odr1avali Jakova, ili ? kako s! #a to# dana nazivali ? (Is!sa 0arab!,8 -a (Is!sa ? kralja [idova, nije se ! svjetini na.lo dovoljno #lasova, koji bi izvikivali za nje#a? i sto#a s! "rona.li da je kriv, "a s! #a za"o4eli %!4iti, okr!nili #a trnje% i raza"eli na kri1 ! oblik! slova *, a rije4i (Is!s, kralj [idova, is"isali %! "onad #lave8 U%ro je ne!obi4ajeno brzo, a ? ako je bio #rbav, kakvi% #a o"is!je "otjerni/a, to se %o#lo i o4ekivati8 2ost!"ak raza"injanja stra ovito ote1ava disanje, "a je "otrebno #r!dni ko. ne"rekidno dr1ati !s"ravni%, kako bi se zrak %o#ao izba/ivati iz "l!a8 )a zakrivljeni% ili #rbavi% le/;i%a to bi !istin! bilo vrlo te.ko, "a bi sto#a vrlo brzo i do.lo do #!.enja8 U istra1ivanj! /ijelo# ovo# razdoblja "rvo# stoljea na.e ere, "ro!4avali s%o brda %aterijala i svakojake vrste "odataka, da bis%o iz#radili slik! o ono%e, .to se stvarno ! ono doba do#odilo ! Izrael!8 A kako s%o iz#ra/;ivali nov i jedinstven "o#led na Is!sov 1ivot, stvari koje bi %alo ili ni.ta %o#le zna4iti dr!#i%a, na%a s! "onekad bile od o#ro%no# zna4aja ? #lavni djelii sla#ali/e, koja se nalazila "red na%a8 &a jedan s%o od najva1nji za%islivi nalaza nai.li ! ne?obi4ni% odlo%/i%a o"sk!rno# rabinsko# teksta, "oznato# kao *ose3ta 5eb!ot, koji datira ne#dje iz rani stoljea na.e ere8 Ovaj dok!%ent bilje1i sjeanja "re1ivjeli [idova, i "ri4a "ri4! o do#adaji%a, koji s! "ret odili nesrei iz LB8 #odine na.e ereF a kako "otje4e iz nekr.anske A>Q ono, .to se do#adalo iz%e/;! Is!sa Ji Jakova tik "rije raza"inj;anja I Odlo%ak za"o4inje ovakoE ('va sveenika, koji bija ! braa, !trkiva ! se tik jedan do dr!#o#a, sve do ra%"e, te jedan od nji sti1e neki 4etiri k;/bita bli1e oltar! is"red dr!#o#a8 , Ova je "rva re4eni/a lako "re"oznatljiv o"is !trke iz%ed! dva brata, kojo% se odl!4ivalo, tko e od nji dvoji/e "ostati sveeni4ki %esija8 Is!s je #otovo dos"io na svoj /ilj, kad je !%ro na kri1!8 (Orz !ze no1 koji% se !bija ! 1rtvene 1ivotinje, i zarin! #a a/ svoje vlastito sr/e8 , -ani%ljivo, ovaj "osljednji navod "otvr/;!je kr.ansk! idej!, da se ls!s dobrovoljno 1rtvovao "red 0o#o%, idej! o kojoj nis%o do sad "!no raz%i.ljali, sve dok nis%o rekonstr!irali ove "osljednje sate, ! koji%a se Is!s !istin! dobrovoljno "redao ! ienj!8 A kad je Is!s !%ro na kri1!, o ,, nje%! se #ovorilo kao o (1rtveno% janjet!,, kao kod 2etra lE9=8 &o, tek je "osljednji odlo%ak *ose3ta 5eb!ota !istin! bio ? veliko otkrieI (Rabi Cedek do/;e, i iza/;e "red rvarod na st!be, koje s! vodile do !laza Hra%a8

(C!jte rne, brao na.a, k!o IzraelovaI -akon ka1e, k/rda se "ron/a/;e le., tada va.i starje.ine i s!ei izlaze, i %jere8 )ada je rza va%a da odl!4ite ? od k!da i kako e se %jeritiO 'o sveti8.taO Ili do !laza ! dvori.teO I svi lj!di zaje4a8.e i za"laka.e, kada 4!.e .to i% re4e8, &ai.li s%o ovdje na izni%no va1ne rije4i, koje je iz#ovorio Jakov, Is!sov brat, i to ? vjerojatno sa%o nekoliko %in!ta nakon .to je Is!s bio skin!t s kri1a8 One bi se svakako trebale nalaziti ! 0ibliji, no ?ne%a i 8 2rvi dio ovo# rabinsko# 1idovsko# teksta o"is!je !trk! iz%e/;! Is!sa i Jakova, kako bi dokazali, koji je od nji dvoji/e sveeni4ki A>W nalll ] Lt;%a%a K%a ;vvv% v %%8 !Z, 88,!8; da dok;1e, kako s! ! nje%! sjedinjena oba t!"a kadaMse 1rtvovao &je#ov brat, rabi Cedek Rili "jesni4ki re4eno (U4itelj 2ravednosti,S o4ito je bio d!boko "otresen ovi% #!bitko%, "a se obratio "ris!tni% 4lanovi%a K!%ranske zajedni/e sa stra.! i lj!tnjo%, stojei na st!?ba%a !laza ! )alo%onov ra%, s koji je i%ao "re#led nad dvori.te%8 Jakov je #ovorio o !"!ti, za"isanoj ! 'e!terono%iji A9E9?=, koja se bavi odredivanje% krivi/e za !bojstvoF odred!je da je "otrebno !tvrditi, koji je #rad ili %jesto "olo1aje% bli1i %jest!, na koje% je le. "ronaden8 9 sto#a, "itaj!i ok!"ljene o na4in! %jerenja ? da li "re%a sveti.t!, ili "re%a dvori.t! ? za"ravo i% je rekao, da s! i oni, %ada tobo1e (vri?jedni, [idovi, jednako krivi kao i sinedrij, koji je i "ostavio za tjev za !bojstvo, te donio odl!k!, da je Is!s onaj ? koji treba !%rijeti8 2o%islili s%o, da bi bila dobra ideja ? "rovjeriti, je li is"red Herodova ra%a "ostojala ra%"a8 2ostojala je8 )a% je oltar bio vi.i od 4etiri i "ol %etra, a is"red nje#a se s j!#a !zdizala o#ro%na ra%"a8 2retvaraj!i onda.nje %jere od trideset i .est k!bita, izra4!n na% je rekao, da je brat, koji je bio ! vodstv! tijeko% !trke, odl!4io 1rtvovati sa%o# sebe ! tren!tk!, kad je ve "re.ao ? vrlo si%boli4no ? jedanaest dvanaestina svo# "!ta do !s"je a8 Ovaj na% "odatak #ovori i jo. ne.to ? da se !trka iz%ed! brae n!;#la do#adati ne#dje iz%ed! AB8 i LB8 #odine na.e ere, jer zna%o, da je Herodov ra% bio razoren ! li"nj! LB8 #odine, !brzo "o zavr.etk! nje#ove iz#radnje8 )to#a ovo na.e t!%a4enje o dvoji/i brae, koj! zove%o Is!so% i Jakovo% ? "ostaje #otovo si#!rni%, jer s! oboji/a bili na 4el! esenske zajedni/e !"ravo ! to doba8 -aok!"ila nas je i na"o%ena, da s! se na vr ! ra%"e ? na j!;;oza"adno% dijel! oltara, nalazila dva odvodna otvora za 1rtven! krv, te %ra%orni blok, koje% se ! sredi.t! nalazio "rsten8 U vativ.i taj "rsten, blok se %o#ao "odii, i !kazao bi se !laz ! "rostor is"od oltara8 U /ere%oniji %oderno# 2rvo# st!"nja %asonstva, kandidat! se obraa brat, koji stoji ! j!#oza"adno% dijel! "rostorije %asonsko# ra%a, i !"!!je #a, da treba 1ivjeti %oralni% i is"ravni% 1ivoto%8 Is"red nje#a se "rito% nalazi %ra%orni blok s %ali% "rsteno% ! svo% sre?di.t!, !zdi#n!t "o%o! !redaja za "odizanje, s%je.teno# na tri"od!8 Rvidi 8slik! A;8 U"itali s%o se ? da li bi i ovdje %o#la "ostojati kakva vezaJO A>P ; ; 8 ;;8 ;8 ;8Z88r8;88888888 ;Z!Z8N,v,%!!, :8i :8 K% %v je#ov! !lo#! i nje#ov stav "re%a brat! ! vrije%e raza"injanja na i18 &ekako s! ove rije4i ostale nes"o%en!te ! &ovo% zavjet!8 A jerojatnije je, da je do to#a do.lo na%jerno ? no sl!4ajno8 Jer, kako %o ve "ri%ijetili, "ostojalo je trajno nastojanje i "olitika Crkve, da akon Is!sove s%rti !%anji i sasvi% zataji Jakovljev! !lo#! "redvod?ika, i to ! korist 2etra, koji je "ot"ao "od 2avlov !tje/aj8 'okaz ? da je ove rije4i iz#ovorio !"ravo Jakov, "r!1a na% i "ri4a , 2on/ij! 2ilat!, koji "ere r!ke da bi "okazao, kako ne 1eli biti od#o?

oran za ovo !bojstvo, iako je svoji% a!toriteto% odobrio raza"i? i janje8 *e nika "ranja r!k!, da bi se dokazala nevinost, nije bila raksa !vrije1ena kod Ri%ljana ? bio je to esenskiTk!%ranski "ost!?ak, iz 4e#a zaklj!4!je%o, da se ovdje radi o kasnije% "ridodavanj!, a e o stvarno% o"is! do#adaja8 On, ! stvari, "roizilazi !"ravo iz ono#a dlo%ka 'e!terono%ije, o koje% je #ovorio i Jakov, a "ri%jenj!je se ao znak nevinosti isklj!4ivo nakon .to je !bojstvo ve izvr.enoF i#!rno nikako ne "rije nje#a8 &akon .to bi se tijelo "rona.lo, te tarje.ine izvr.ile "otrebna %jerenja da bi !tvrdile koji je najbli1i vla.teni #rad, starje.ine to# #rada s! trebali !zeti j!ni/! koja jo. , ikad nije osjetila !1e oko vrata, odr!biti joj #lav!, te nad njeni% Eijelo% o"rati r!ke, #ovorei rije4i (&a.e r!ke nis! "rolile ov! krv, niti V! to na.e o4i vidjele8, -ati% bi zazvali +os"odina, da (ne "rolije ;bo; ove s%rti ned!1n! krv svo# naroda ! Izrael!, ve da o"rosti zbo# Ze krvi8, Jasno je, da s! ova sredstva, "ro"isana )tari% zavjeto%, koji%a se atvrdivala nevinost za neko !bojstvo, bila na !%! i "is/i%a sino"ti4?/i YvandeljaF na "ri%jer, Matej stavlja ! !sta 2on/ija 2ilata sljedee ;ije4i RALEAW?APSE (K/rko 2ilat vidje da ti% ni.ta ne "osti1e i da b!ka biva sve vea, /tze vnd! te o"ra r!ke "red svjetino%, #ovore4iE (&evin 8s/t% od krvi ovo#a "ravednika8 *o je va.a stvar8t , &ato sva 8svjetina "ovikaE ,Krv nje#ova neka "adne na nas i na na.! dje/!I, Ako s ovi% !s"oredi%o odlo%ak iz 'e!terono%ije, !s"oredba ;ostaje o4itaE Ovakvo dokazivanje ne4ije nevinosti )tari zavjet "redvi/Ja za osob!, koja niti je !4inila, niti vidjela neki 4in !bojstva8 Ovdje i%a%o 2ilata, koji tvrdi da niti je !4inio, niti vidio !bojstvo, ve da s! za nje#a krivi [idovi8 *ko #od bio "rvi "isa/ ove verzije do#adaja, o4ito je bio !"oznat s Jakovljevi% rije4i%a nakon raza"injanja, te nje#ovi% obra?anje% #o%ili, koj! djeli%i/e o"t!1!je za sve8 Jakov nije %o#ao znati, da e ne? [idovi !skoro izvrn!ti nje#ove rije4i, te za sva vre%ena o"t!1iti 4itav 1idovski narod za (teo/id,8 Jer, tvrdnja, kako je ok!"?ljena svjetina "roklela sa%! sebe rije4i%a (Krv nje#ova neka "adne na nas i na na.! dje/!I, na"rosto je zlona%jerna la1, koja je od#ovorna za dvije tis!e #odina antise%itiz%a8 -a"isi nadeni ! *ose3ta 5eb!ot! o Jakov! va1ni s! i sto#a, .to "otvrd!j! nje#ov! !lo#! ! 4itavo% "okret!, nje#ov stav "re%a brat! ! vrije%e raza"injanja, a dodatno obja.njavaj! i navodna 2ilatova djela8 Izostavljanje rije4i iz &ovo# zavjeta, koje je Jakov izrekao, "ri"adaj! na%jerno% zatajivanj! nje?;ove "rednosti i "rvenstva, koje je !1ivao ! odnos! na (Is!sa,8 Kad s%o nastavili "ro!4avali ovo rabinsko djelo, ! Mi.nar )ota ! >EQ naletjeli s%o na na"o%en!, koja nas je natjerala da iznova razro#a4i%o o4iE (Cetrde8ret #odina "rije !ni.tenja Hra%a, !#asi se za"adno svjetlo, #ri%izna rtit osta #ri%izna, a 1drijeb za +os"odina !vijek izlazi.e na lijev! stran!8, Cetrdeset #odina bio je za [idove ono# vre%ena "oseban broj, no !"ravo je nekako ! to vrije%e ? 4etrdeset #odina "rije !ni.tenja Hra%a ? i Is!s bio !bijen8 )vjetlo, koje se !#asilo, bio je kraljevski %esija, obilje1en kraljevsko% bojo% ? #ri%izo%, a re4eni/a (1drijeb za +os?"odina888, odnosi se na odl!k! svjetine, koja je #lasovala za Jakova, (desni st!",, a ne za Is!sa ? (lijevi st!",8 *o, .to je (#ri%izna nit ostala ;ri%izna, na% #ovori, da je Jakov "ostao nasljedniko% "rava svo# !%rlo# brata, te se %o#ao s%atrati novi% #lavaro% kraljevske loze 'avidove, kao i U4itelje% 2ravednosti8 Odavno se ve vodi ras"rava o to%e, da li je Is!s !%ro na kri1!, ili aa je netko dr!#i za%ijenio8 M!sli%ani s! od!vijek s%atrali, da nije D8>> I A>L (*ada oni reko.eE (Mi !bis%o Is!sa, sina Marijina, a"ostola Alla ova, ? ali, oni #a nis! !bili, niti #a raza"eli na kri1, ve bija.e tako !4injeno da i% se to "ri4ini, a oni koji ka1! dr!k4ije "!ni s! s!%nji, bez Rsi#!rneS s"oznaje, ve i% sa%o slijedi na#a/[anje, jer oni #a zasi#!rno nis! !bili8 ,

-bo# 4e#a s! neki lj!di toliko si#!rni da je Is!s bio raza"et na kri1, dok s! dr!#i jednako toliko si#!rni da ? nije bioO Od#ovor na to je za4!d!j!e jednostavan8 Obje s! #r!"e tako 4vrsto !vjerene da s! ! "rav! sto#a, jer obje ? i je8s! ! "rav!8 'va s! se sina Marijina na.la na s!/;enj!, i to tvrdei svaki, da je s"asitelj, ili %esijaF sto#a s! oboji/! nazivali i (Is!s,8 Jedan je !%ro na kri1!, a dr!#i nije8 Onaj koji nije !%ro, bio je Jakov ? %anje zna4ajan od nji dvoji/e, ali je i%ao ve! "odr.k! ok!"ljeni 8 )to#a ne treba 4!diti, da s! neki lj!di %islili, da je "revario kri18 I)i%boli Is!sa i Jakova 'anas je 'avidova zvijezda ! "ot"!nosti "ri vaen si%bol j!daiz%a, iako je taj eksa#ra% sastavljen za"ravo od dva si%bola, "ostavljeni Dedan nas!"rot dr!#o%e, kako bi od nji nastao sa%o jedan si%bolF i ?nje#ovo "odrijetlo !o"e nije 1idovsko8 Jer, #ornji i donji vr te zvijezde "redstavljaj! za"ravo vr ove dvij! "ira%ida, "ostavljeni tako, da se "rekla"aj!8 2ira%ida okren!ta "re%a #ore ? "rastari je si%bol sna#e kraljeve, koje% se baza nalazi na -e%lji, a vr.ak stre%i &eb!8 'r!#a "ira%ida, obrn!ta, "redstavlja sna#! sveenika s bazo% na &eb!, no !s%jereno.! "re%a -e%lji8 &a ovakav "rekla"aj!i na4in, te dvije "ira%ide "redstavljaj! znak dvostr!ko# %esijeE svee?ni4ko# ili (/edek, %esije, te kraljevsko# ili (%i."at, %esije8 I kao takav, to je jedini "ravi i istinski znak Is!sa, koji ! sebi nosi i "osebno zna4enje ? i to kao "redstavnik svijetle zvijezde iz linije kralja 'avida, koja se !zdi1e j!tro%8 O)%9sIIU, VClf +eIIU ;+l ;U ;+ 9JUJ V99JUV a;!v o ; v; i888a ;, 8888;,8 ;88 8888888888 88 da je on (-vijezda 'avidova,, koj! s! najavili "roro/i8 )to#a ni%alo ne iznenad!je, .to se ovaj znak ne "ojavlj!je niti ! jednoj od stari ebrejski knji#a o reli#iozno% 1ivot!, a nje#ova jedina !"oraba ! dalekoj "ro.losti j!daiz%a bila je sa%o s"oradi4na ? radilo se o %otiv! dekorativno# karaktera, zajedno s nizo% dr!#i oblika sa )rednje#a istoka, !klj!4!j!i ovdje Rironije liIS i ? svastik!8 U .ir! je !"orab! !.la tek "riliko% iz#radnje razni kr.anski /rkvi )rednje# vijeka, a zadivilo nas je, kad s%o otkrili da s! njeni najraniji "ri%jer/i "ronadeni na zdanji%a, koja s! "odizali !"ravo ? vitezovi te%"lari8 U sina#o?#a%a se za"o4ela !"otrebljavati tek %no#o, %no#o kasnije8 Al3red +rotte, "oznati #raditelj sina#o#a rano# dvadeseto# stoljea, na"isao je ! vezi 'avidove zvijezde sljedeeE (Kada je ! devetnaesto% stolje! za"o4ela #radnja ar itek?tonski zna4ajniji sina#o#a, velika je veina ne1idovski ar itekata nastojala #raditi ove k!e za .tovanje 0o#a "re%a %odel!, "re%a koje% s! se #radile i /rkve8 Vjerovali s!, da trebaj! "otra1iti i si%bol, koji e biti s!kladan si%bol! /rkve, te s! tako nai.li i na eksa#ra%8 I%aj!i ! vid! "ot"!n! bes"o%onost R4ak i iz!4eni 1idovski teolo#aS vezan! !z %aterij! 1idovsko# si%boliz%a, odabra.e ovaj 'avidov znak kao vidljivi znak j!daiz%a8 Kako se nje#ov #eo%etrijski oblik "okazao vrlo lako "ri%jenjivi% za sve str!kt!ralne i orna?%entalne svr e, "ostao je ? i to za ve vi.e no tri #enera/ije ?!tvrdena 4injeni/a, koja ve i sa%a i%a svoj! tradi/ij!F tako je 'avidov znak "ostao za [idove isti onakav sveti si%bol, kakav s! kri1 i "ol!%jese/ za ostale %onoteisti4ke reli#ije8 , &is%o %o#li, a da se ne divi%o na4in!, na koji je "ovijest "one?kad znala "rirediti takve nevjerojatne i "rekrasne nizove nes"oraz!%a i ? veliki .alaI Mo1e se vidjeti, da ? ako iz 'avidove zvijezde !kloni%o dvije vodoravne linije ? dobiva%o sa%o streli/e, koje ozna4avaj! kralja i sveenikaF okren!te s! jedna nas!"rot dr!#oj, .to kao rez!ltat daje ?%asonski k!to%jer i .estar, to jest ? #raditeljske instr!%ente, koji%a se "rovjerava, da li s! zidovi neke #radevine ravno !zdi#n!ti, odnosno

A>= 8 ?a a r ? (8G 8 ( G G8,( (,88 ;;888 ;888 ;8;88 899 ze%aljska "ira%ida !s%jerena je, kao i .estari, tako da, "re%a %aso?neriji, ozna4ava sredi.te kr!#a, iz koje# niti jedan Me.tar %ason ne %o1e odl!tati, ili skren!ti s "ravo# "!taF to jest, ozna4ava st!"anj sna;e kralia ili vladara8 I tako, ako je 'avidova zvijezda si%bol !jedinjeno# %esijansko# "oslanja Is!sovo#, ona bi trebala biti znak kr.anstva8 )ad se treba "o?staviti "itanje ? a .to je onda "ravi si%bol j!daiz%aO Od#ovor je ? kri18 * Ovo je znak (ta!,F takav je !jedno bio i oblik kri1a, na koji je Is!s bio raza"et, a ne onako kako #a ? sa%o "ret"ostavljaj!i, naj4e.e za%i.ljaj!E s 4etiri kraka, i s #ornji% krai% dijelo% "rod!1eni% iznad "o"re4no#a dijela8 Ranije s%o vidjeli, da je (ta!, bio Ja vin znak, te da s! #a Keniti 4ak /rtali na 4el!, i to davno "rije, no .to je Mojsije !o"e sti#ao do nji , "robijaj!i se kroz divlje "redjele )inajaF ti% s! %a#i4ni% si%bolo% takoder bila obilje1ena i 1idovska vrata za vrije%e 2as e8 -aok!"ilo nas je, kad s%o otkrili, da je stil kri1a, koji koristi kr.?anska Crkva, bio za"ravo ? "rastari e#i"atski ijero#li3, a ostali s%o 9ALB +99AL+99Jli ? J98lUO9LV9D , OLV Vi rav8Z88v v 8,8 ? ?, ?o 8 zati% "revedeno na #r4ki ? JIs!sD8 Ukratko, oblik kri1a nije Is!sov si%bolF on za"ravo "rikaz!je sa%o nje#ovo i%eI Ovo nas iznova vraa %asoneriji8 &ajva1niji si%bol st!"nja Kraljevsko# l!ka je trostr!ki (ta!,, koji se %o1e vidjeti i na #lavno% stije#! ? iz%e/;! zastava R!bena i J!de8 Ova tri %e/J!sobno s"ojena (ta!, si%bola "redstavljaj! sna#! kralja, sveenika i "roroka8 On se !n!tar Reda obja.njava na sljedei na4inE (Ovi nekoliko s%jerova 1ezla ozna4avaj! vladarsk!, "roro4k! i sveeni4k! sl!1b!, koje s! se nekada ? a trebale bi se i nadalje ? sve obavljale na "oseban na4in, "o"raen i "osjedovanje% odredeni tajni8 , I "osljednji si%bol, koji bis%o 1eljeli "ro!4iti ! ovo% tren!tk!, je si%bol ribe, koji kao da je "osljednji #odina za"o4eo "o%alo i svoj veliki "ovratak kao znak kr.anstva8 Iako se na nje#a #leda kao na si%bol kr.ana, to je vrlo stari znak sveenstva, ali je nes!%njivo bio i znak stranke nazorejaF "a i kad s! #a kr.ani koristili da bi ozna4ili svoja sveta %jesta ! Jer!zale%! kraje% "rvo# stoljea, to je bio jedini znak, koji je za nji !o"e i "ostojao8 Vrlo je vjerojatno, da #a je "ri vatio i Ivan Krstitelj, a o to%e s%o ve ras"ravljali ? sa%o i%e (nazorej, je jedan oblik rije4i (nazrani,, koja oz%a4ava oboje ? i Jjato %ali ribaD i Jkr.aneD, i to ne sa%o ! %oderno% ara"sko% jezik! ? jer, isto je zna4enje i%ala i ! ara%ejsko% jezik!, "rije dvije tis!e #odina8 AL9

88 ? 8, ; ? ; r 8 8?;8G;8 8 (, 8888; 8;;,88;88 ;88 svoje sl!1be8 I danas je nose svi bisk!"i, a o njeno% "odrijetl! ne%a nikakve s!%njeE sti#la je s Mojsije% iz Y#i"ta8 Mitra ? sa svoji% razdvojeni% "rednji% dijelo% i stra1nji% za.?titni% dijelovi%a, te s traka%a, koje %oderni% bisk!"i%a za%jenj!j! 3riz!r!, zasi#!rno je "reko nazoreja,

sti#la iz staro# Y#i"ta8 Jer, !"ravo je tako iz#ledao i ijero#li3, koji% se ozna4avao ? JA%onD R! en#leskoj verziji JA%en?ReD, o"8"8S ? bo#, koji je stvorio #rad *eb!, i koje%! se nakon !jedinjenja s 'onji% Y#i"to%, "ri"ojio i nji ov bo# s!n/a, Ra ?"a je nastao bo# A%on?Ra8 Jo. jedno%, nis%o %o#li vidjeti nikakvo# "rostora za to, da se %o1e raditi sa%o o sl!4ajnosti8 2ovezanost niti%a, koje s%o slijedili sve od Y#i"ta "a do Jer!zale%a, a zati% sve do %o?derni vre%ena, na.e s! istra1ivanje is"re"lele tako, da s! te niti doslovno stvorile ? 4itavo !1eI I, na kraj!, "risjeti%o se, koliko se 4esto i%e bo#a A%ona jo. !vijek iz#ovara i danasI 'nevno #a koriste kr.ani, "ri zavr.etk! svake svoje %olitve8 'a li %! je ori#inalni s%isao bio ? "riv!i bla?#oslov bo#a A%ona za neki za tjev, kako bi se on i ostvarioO Kako je *eba bila #rad )e\enenre *aoa, o4ekivali bis%o, da je do Izraela/a ova rije4 do.la kao zavr.etak %olitve ? o"et "reko Mojsija, jer je bila kori.tena ! /ere%oniji !skrisivanja8 Hebrejski je jezik bez svake s!%nje t! rije4, Ja%enD, koristio kao zavr.etak %olitve, i to ! zna4enj!E J&eka b!de takoID, a kr.ani s! je zati% ? sa%o "re!zeli iz nje#a8 Us"on La1ljiv/a &akon Is!sove s%rti, Jakov 2ravedni se "ov!kao ! K!%ran, kako bi raz%otrio svoj! b!d!nost, jer je sad "ostao jedini %esija, s od#ovor?no.! da b!de oboje ? i sveeni4ki, i kraljevski st!"8 Cini se, da je ALA 9)ILIdVliv; /,%!a8 v%a:av %8 !r;%!%v o88888888 8 ;88;8Z8,88;8, 8%; ;8 88! bilo koji na4in %o#ao !#roziti nje#ov! 4isto!8 0io je toliko "ot"!no slobodan od svi #rije a i (ne4istoa,, da je 4ak ? za razlik! od svi ostali ! K!%ran! ? bio iz!zet od ono# obredno# "ranja8 Jer, re4eno na% je, Jon se nije nikad "raoD, ali %isli%o, da se to odnosilo sa%o na obredno kori.tenje vode ? ina4e se "rao na !obi4ajeni na4in, iz razlo#a osobne i#ijene8 'a je Jakov sada bio va1na osoba ! ranoj Crkvi, "otvrd!j! i 'jela AE9L, kada 2etar .alje novost o svo% oslobodenj! iz zatvora Jakov! i ostaloj braiE (On i% r!ko% dade znak da .!te te i% "ri"ovjedi kako #a +os"odin izbavi iz ta%ni/e8 I nadodaE (Javite ovo Jakov! i ostaloj braiI, -ati% izi/;e, i ode na dr!#o %jesto8 , Ubojstvo (kralja [idova, od strane ri%sko# "rok!ratora izazvalo je velik! "ozornost .iro% Izraela, no i izvan nje#a, i lj!di s! se "o4eli zani%ati za %esijanski "okret8 *akva je jedna osoba bio i ri%ski #radanin, i%eno% )avaoF "otje/ao je iz "odr!4ja, koje danas zove%o j!1na *!rska8 Roditelji s! %! bili [idovi iz dijas"ore, a on je sa% bio %ladi od#ajan kao [idov, no bez oni !vjerenja i k!lt!re, koj! s! oni 4isti sljedbeni/i Ja vini razvijali !n!tar K!%ranske zajedni/e8 Ideja ?kako je nje#ova zadaa bila, da "ro#oni kr.ane ? o4ita je bes%isli/a, jer na"rosto ! to doba, takav k!lt nije niti "ostojao8 &azoreji, koje je sad vodio Jakov, bili s! naj1idovskiji [idovi, .to se !o"e %o#! i za%isliti, "a je )avao od Ri%ljana dobio sa%o jednostavan zadatak ?da ! nji ovo i%e !#!.i bilo kakve ostatke %esijansko# "okreta za neovisnost8 Mandeji iz j!1no# Iraka, kao .to s%o ve razjasnili, bili s! nazoreji, "ro#nani iz J!dejeF nji ov! bis%o %i#ra/ij! %o#li to4nije s%jestiti ! QL8 #odin!F sto#a s veliko% si#!rno.! %o1e%o rei, da je 4ovjek, koji i je tada "rotjerao ? bio sa% )avao Ralias 2avaoS8 )avao je vjerojatno !istin! i bio "rava "okora za 1idovski "okret za oslobo/Jenje, i to veliki% dijelo% sljedei seda%naest #odina, jer je bila #odina #os"odnja >B8, kad #a je "o#odilo slje"ilo tijeko% "!ta za 'a%ask8 'anas se vjer!je, da )avao ne bi i%ao ovlasti ! ititi bilo kakve aktiviste ! 'a%ask!, 4ak da i je ta%o i "rona.aoF no, to se 4ini vrlo %alo vjerojatni%, "a velika veina znanstvenika danas s%atra, da ALQ

N!;8 8888; 8 ;8 :!;;;88,,8,8; 8 8 8;888:, 888! 8"8:8rv8v8!, ! ;8!!% &v v a %!n v i!!, /8!:! v v je si%bolika nje#ove "ro%jene %i.ljenja, i "rist!"anja jedno% dijel! nazorejski ideja8 'o 4injeni/e, da je )avlovo odredi.te !istin! bio K!%ran, do.lo se za valj!j!i 'jeli%a AAE9W, #dje %! je re4eno, da e biti "redstavljen (2ravednik!,, .to se o4ito odnosi na JakovaE (A on nastaviE (0o# ota/a rza.i izabrao te, da !"ozna. nje?#ov! volj!, da vidi. 2ravednika, i da raz!%ije. #las iz !sta rzje#ovi 888 , *ako je 2avao 4!o "ri4! o nazoreji%a iz sa%i Jakovljevi !stij!, no ? kako je bio [idov iz dijas"ore, te ri%ski #radanin, nije raz!%io "or!k! koja %! je bila "redanaF sto#a je od%a ! #lavi razvio ele?nisti4k! slik! "ri4e o Is!sovoj s%rti, te o nje#ovoj !lozi kao (1rtveno# janjeta,8 2osve je si#!rno, da 2avla nis! !"!tili ! tajne K!%rana, jer je ta%o "roveo sa%o kratko vrije%eF kao .to zna%o, bilo je "otrebno da "rod! tri #odine vje1bi i is"itivanja, da bi se "ostalo brato%8 Odnos iz%ed! "rido.li/e i Jakova !brzo je "ostao vrlo zate#n!t8 2avao je iza sebe i%ao seda%naest #odina tra#anja za %o#!i% "ob!njeni% [idovi%a, i nikad se nije "reobratio na "!teve Ivana Krstitelja, Is!sa i Jakova8 U%jesto to#a, os%islio je novi k!lt, koje% je dao #r4ki naziv ? kr.ani, "revodei na taj na4in ebrejsk! rije4 J%esijaD8 On je i 4ovjek!, koje#a nije nikada !"oznao, dao i%e JKristD, te oko sebe za"o4eo ok!"ljati sljedbenike8 Kako 2avao nije raz!%i?jevao ter%inolo#ij! nazoreja, !"ravo je on bio i "rva osoba, koja je !nijela literaliza% ! ale#orije iz Is!sova na!ka, te je tako 1idovsko# "atriot! "retvorio ! ? 0o#aTCovjeka, koji je 4inio 4!desa8 Ustvrdio je, da #a "odr1ava i 5i%!n 2etar ? no, to je bila sa%o jo. jedna la1 ! 4itavo% okvir! la1i, koji je iz#radio8 Jer, 5i%!n 2etar je objavio slje?dee !"ozorenje "rotiv bilo koje# dr!#o# a!toriteta, osi% nazorej?sko#a vodstvaE (2osv!da b!dite na ;zajvee% o"rez!, da ne "ovjer!jete nika?kvo%e !4itelj!, iz!zev ako sa sobo% ne donosi svjedo4anstvo J/rknva, brata +os"odinova8 ,> ;; H!; )/ on3ieldE *i nevjerojatni kr.ani L!,,88888 ( 8888, 8 G 8, ? bio je to 2avao koji se borio s Jakovo%, (U4itelje% 2ravednosti,8 U"oraba rije4i (+ovornik, ti"i4na je k!%ranska i#ra rije4i, koja se odnosi na "ost!"ak kr.tenja, vezan !z ovo# "rotivnika8 Habak!k 2e.er, nai%e, razja.njava, da takva osoba (izlijeva nad Izraelo% vode La1i, i (vodi i ! "!stinj! bez 2!ta,8 I ovdje i%a%o i#r! rije4i, jer se "od (2!te%, "odraz!%ijevaj! o#rani4enja, "ostavljena -akono%8; Mi vjer!je%o, da je (La1a/, i ne"rijatelj Jakov! bio ? 2avaoF 4o?vjek, koji je la#ao o svo% dijel! 1ivota kao navodni 3arizejF la#ao i o %isiji KristovojF koji je na!4avao, da -akon [idova ne%a va1nosti, te do"!stio "rist!" i neobrezani%a8 Iz 2avlovi je "oslani/a jasno, da s! iz Jer!zale%a bili "oslani A"ostoli, i to na "odr!4ja koja je on odabrao, kako bi o"ovr#avali nje#ov a!toritet, i is"ravljali nje#ov "o#re.an na!k8 Jer, 2avao s"o%inje "rotivnike ne!"itna !#leda, koje s! "o.to?vali jer (s! bili netko,, te da s! (slavni st!"ovi,, "a zati% objavlj!je, kako on ne ovisi niti o naj#lavniji% A"ostoli%a8 On i o"is!je kao (sl!#e )otone,, kao (la1ne A"ostole, te ("od%etn!t! bra!,8 On je za"re"a.ten, .to se ovi #alatejski "reobraeni/i okre! (dr!k4ije% Yvandelj!,, te i% "or!4!je (ako va% itko "ro"ovijeda Yvandelje dr!k4ije od ono#, .to ste #a "ri%ili, neka b!de "roklet,8 On Jakovljeve e%isare naziva (la1no% brao%, koja "rvenstveno !do.e888 da bi razotkrila na.! slobod! koj! i%a%o ! Is!s! Krist!, te da bi nas "odvr#la o#rani4enji%a8,

&eki ko%entatori, kao .to je H:a% Ma//ob:, na#lasili s! sna1an ar#!%ent ? da 2avao nikad nije bio 3arizejski rabin, ve obi4an avant!rist neobi4no# "odrijetla8 I Ybonitski tekstovi "otvrd!j!, da 2avao nije "ro.ao 3arizejske vje1be, niti i%ao ikakv! "ozadin! vezan! !r, 3arizejeF bio je "reobraenik na j!daiza%, roden od ne1idovski roditelja ! *arz!8X U Jer!zale% je sti#ao ve kao odrastao, te "ostao sl!#a Visoko# sveenika8 A kad se razo4arao, !vidjev.i da ne%a nika?kvi %o#!nosti za na"redovanje, rastao se od Visoko# sveenika, te osnovao vlastit!, nov! reli#ij!8 2avao sa% "riznaje, da s! "ostojale dvije s!"rotstavljene verzije o Kristov! 1ivot! i %isijiE ("o#re.no !4enje, Jakova, brata Kristova, te Robert Yisen%anE Habak!k 2e.er s H:a% Ma//ob:E )tvoritelj %ita A;W i; ALP /,a%,ll!%a ;a%! %/8 :,;8:!;!!%o%,n% v;%vval:a8 v i %v; rv%al!,l Korinani%a, =EAB?AP, on se ne !str!4ava "riznati ? koliko %alo /ijeni Jer!zale%sk! /rkv!, te otvoreno izjaviti, da je on sa% ? beskr!"!lozni la1ljiva/E ()a [idovi%a sa% bio kao [idov, da "ridobije% [idove888 ) oni%a koji s! bez zakona, bio sa% kao bez zakona888 )vi%a nji%a "ostao sa% sve888 Ja sto#a tako tr4i%, ne kao ! ne"o?!zdanoF tako daje% !dar/e, ne kao onaj, koji %lati vjetar8 , Ovo otvoreno zane%arivanje -akona, te nje#ova s"re%nost da ka1e ili !4ini bilo .to, sa%o da bi "osti#ao osobne neobi4ne /iljeve, jasno na% !kaz!j! zbo# 4e#a s! Jakov i K!%ranska zajedni/a nazvali 2avla (+ovorniko% La1i,8 U (Ri%ljani%a, 9BE9A, a i na dr!#i% %jes?ti%a, 2avao najavlj!je svoj! 1elj!, da osn!je zajedni/!, koja (nee stvarati razlike iz%ed! [idova i +rka,8 A to je !"ravo ona vrsta a%bi?/ije, koja je karakterizirala erodovske obitelji, i nji ove za#ovaratelje8 2avao je skren!o s 2!ta, kako bi ozakonio ok!"a/ijske sna#e, koje s! ,I "rotjerale loz! 'avidov! iz Jer!zale%a, i !bile nji ovo# kraljaT%esij!8 On ras"redaE (Morate biti "osl!.ni svoji% vladari%a8 Kako svako vladanje dolazi od 0o#a, i !"ravljanje #radani%a ovlastio je 0o#8, Jasno je, da je 2avao !istin! zasl!1eno "ostao ri%ski% #rada?nino%8 Ovakvo oti%anje k!lta #otovo je si#!rno izazvalo velik! %r1nj! i stra 8 &je#ov tako !trti "!t do erodijanske %oi ! Jer!zale%! "osve je jasan i ! 'jeli%a, te obilje1ava 2avla kao vjerojatno# !rotnika "rotiv Jakova8 O"asnost je Jakov! "ostala "osve jasna, "a je vrlo "a1ljivo izbje#avao !"!ivati streli/e iste vrste ! s%jer! 2avla, kakve je ovaj !"!ivao nje%!8 2avao je nastavio krasti (tajne, K!%ranske zajedni/e za svoja vlastita !4enja8 U 2rvoj "oslani/i Korinani%a QE=, 2avao koristi (iz#radnj!, i ("ola#anje te%elja, ? izraze iz Habak!k 2e.era, kad svoj! zajedni/! o"is!je kao (0o1j! #radevin!,, sebe kao njeno# (%!dro#a #raditelja,, a Is!sa Krista kao njen (te%elj i !#aoni ka%en,8: &aravno, to s! "oj%ovi koje je koristio Is!s, kao i svi nazoreji, a odavde s! i "re!zeli i %asoni8 Robert Yisen%anE Hnbnk!k 2e.er 2aVtoVO# s!"rUL)LUtV9;@ll;4t J4l9iVVU r9B8Vt,8!%!! %!v 77v 7GG;GGG 7778J 7, te zbo# 2avlove la1ne tvrdnje, da je 2etar onaj, koji je bio voda Jer!?zale%ske /rkve8 &e%a s!%nje, da je 2avao "ok!.ao "re!zeti vodstvo za sebe svoji%, o"et la1ni% tvrdnja%a, da je "ro.ao ob!k! "od +a%ali?elo% Rveliki% "oznavatelje% -akonaS, no i%ao je dovoljno "oliti4ko# instinkta, koji %! je #ovorio, da ! to%e ne bi !s"io8 Koliko je jako 2avao bio o%ra1en %ed! lj!di%a ! Jer!zale%!, vidljivo je i iz "o#lav? Ija A9 ! 'jeli%a8 Ovdje je 2avao "o#re.no "ro/ijenio svoj a!toritet, te !.ao ! Hra%, odakle #a ok!"ljena svjetina izba/!je, #otovo #a lin4!?j!i, jer s! #a "re"oznali kao 4ovjeka, koji je ! Y3ez! "o!4avao "rotiv )aveza i -akona8 2ob!na, koja je tako izbila, vjerojatno je bila veliki raz%jera, jer na% 0iblija "ri4a da se (/ijeli Jer!zale%

"odi#ao ! ne#o?dovanj!,, a nekoliko je ri%ski 4eta bilo "oslano iz !tvrde AntoniaF na 2avlov! sre!, na vrije%e s! se "ojavile ! dvori.t! Hra%a8 C ris je "osjetio a%3iteatar ! Y3ez!, ! koje% se 2avao obraao ok!"ljeno% narod!, i #dje je krivo "ro/ijenio "rilike8 U to je vrije%e ! Y3ez! 1ivjelo koz%o"olitsko stanovni.tvo, !klj!4!j!i i jedn! od najvei 1idovski zajedni/a izvan sa%o# Izraela8 Kao i [idovi ! Aleksandriji, %no#i s! od nji bili ljekari ? sekta is/jelitelja, !sko "ovezana s eseni%a iz K!%rana8 U "o%alo nez#ra"no rekonstr!ira?ni% r!.evina%a, C ris je "rona.ao i veliki ka%en s !rezani% znako% svi lije4nika ? .ta" i z%ij!, ovijen! oko nje#a ? koji se "ro.irio i kao si%bol ljekarni.tva .iro% svijeta8 Ovi visoko obrazovani i dobro obavije.teni [idovi nis! i%ali vre%ena za 2avla i nje#ove #l!"osti, "a je taj sa%oi%enovani "ro"ovjednik bio zatvoren ! %alen! z#rad! na brda./!, jedva vidljiv! iz a%3iteatra8 C ris nije %o#ao odoljeti ?"o%islio je, koliko je sa%o svijet %o#ao biti bolje %jesto, da s! to# 4ovjeka ? i zadr1ali zatvorena ! njoj8 2avao je !s"io s"asiti #oli 1ivot iz "ob!ne ! Jer!zale%!, no >A8 #odine do.ao je red na Jakova, da b!de na"adn!t ! Hra%! Jer!zale%a8 -a"isi Y"i3anija, bisk!"a ! Konstan/i RQ9P8? WBQ8S, na% #ovore, kako s! o4evi/i "ri4ali, da je Jakov bio o"t!1en, jer bes"ravno nosi bisk!"?sk! %itr! i odje! visoko# sveenika, te tvrdi da ? kao "rvi bisk!" Jer!zale%a ? i%a "ravo !i do &ajsvetije# od )veti jedno% #odi.nje8 Cini na% se vjerojatni%, da je Jakov slijedio sto"e svo#a brata, te "ok!.ao !i ! Hra% nenajavljen, "ri 4e%! s! #a s%jesta ! itili8 &ovi zavjet je slo1en tako, da se "ojedinosti ovo# !bojstva ne s"o%inj!, ali AL> t; ALL (888sveeni/i888 #a "rona/;o.e kako stoji "okraj st!"ova ra%a, !z %oni ka%en !#aoni8 I odl!4i.e da #a !klone s te visine, te #a #!rn!.e "re%a dolje8 L88 zaveza.e #a Ri !da?ra !S dok s! #a ba/ali na tlo8 -ati% #a is"r!1i.e, a na trb! %! stavi.e veliki ka%en8 )vi stavi.e svoje no#e na ka%en #ovorei %!E ()a#rije.io siI, -ati% #a iznova "odi#o.e, jer on bija.e jo. 1iv, "a #a "risili.e, da isko"a r!"!8 &atjera.e #a da stane ! nj!8 &akon .to #a zatr"a.e do str!ka, ka%e?nova ! #a8 , 'ijelovi Hra%a bili s! tada jo. !vijek ! iz#radnji, "a je #otovo si#!rno da je ka%en, koji% s! "riklije.tili Jakova, bio jedan #r!bo obradeni 4etvrtasti ka%en tesana/, "ri"re%ljen za !#radivanje8 -ani%?ljivo je "ri"o%en!ti, da je !"ravo takav jedan tesana/ s%je.ten ! sjeveroisto4no% k!t! %asonske Lo1e8 2ostoji jo. jedna "ri4a, koja se odnosi na Jakovljev! s%rt, i ! kojoj bi se takoder %o#la "ronai veza s %asonerijo%8 He#esi"!s, a!toritet kr.ana iz dr!#o# stoljea, "i.eE (*ako oni obori.e Jakova 2ravedno#a, te #a "o4e.e ka%e?rzovati, jer nije !%ro "ri "ad!F a on, kle4ei, zava"iE (O, +os"odine 0o1e, O4e %oj, %oli% te ? o"rosti i%, jer ne znaj! .to 4ineI, I dok #a oni tako ka%enova !, jedan od sveenika i ,sinova Re abovi , o koje%! je svjedo4io "rorok Jere%ija, zanikaE ()tanite, .to to 4initeIO 2ravedni %oli za vasI, Ali jed/rrz od rzji , .to bija.e kova4, s%rska #lav! 2ravedrto#a dr.ko% svoje#a 4ekia8 , Ubojstvo !dar/e% te.ke dr.ke kova4ko#a 4ekia "o Jakovljevoj #lavi ? ne s%atra se "ovijesno% 4injeni/o%, no na%a se !4inilo, da bi to %o#la biti tradi/ija, koj! s! "ridodali sa%i K!%ran/i, kako bi "odsjetili na "ojedinosti "e.era ? Hira%a Abi3a8 &a taj bi se na4in %!4eni.tvo Jakova, nji ovo# U4itelja 2ravednosti, %o#lo sa#ledati kao "onavljanje s%rti #raditelja "rvo# ra%a )alo%onovo# Rodnosno, )e\enenre *aoaS8 Udara/ ! 4elo !bio je oboji/! ? Hira%a Abi3a, dok je ALX no9I9 ;LV;t;/!:/% %n!!8 vo;%v8!Z8 ,;88 ;8GG88 8a;8888;88 N (G8 G, ,?? ??8 ??%o#le s%atrati sa%o sl!4ajno.!8

2ovezanost s Hra%o% nastavila se i nakon s%rti8 Vjer!je se, da se Jakovljev #rob nalazi ! dolini Kidron, koja vodi ravno do isto4ni vrata Hra%a8 Usje4en ! "rednji dio visoke stijene ? stoji jo. !vijek, dra%atski obilje1en "aro% "rekrasni st!"ova na !laz!8 2ovjesni4ar Josi" "ri4a, kako s! se stanovni/i Jer!zale%a osjeali stra ovito !vrijedeni !bojstvo% Jakovljevi%, te da s! ! "otaji st!"ili ! vez! s kralje% A#ri"o%, za tijevaj!i od nje#a da kazni visoko# svee?nikaAnanij!, i lo zbo# nje#ovi zli i nezakoniti djela8 [idovi s! o4ito !s"jeli ! svo% na!%!, jer je 3lnanija bio !klonjen sa svo# "olo1aja8 -na4ajan dio na.e# istra1ivanja, koji je i nadalje ostao tajnovit, bilo je i ? izvori.te i%ena, koja s! %asoni dali !boji/a%a Hira%a Abi3aE J!belo, J!bela i J!bel!tn8 Osi% o4ito "osve nevezane 4injeni/e, da rije4 (j!bal, na ara"sko% jezik! z!a4i ("lanina,, nis%o %o#li "ronai nikakvo dr!#o zna4enje8 Me/;!ti%, kal/o s%o se sad "obli1e "ozabavili s%r! Jako:a, (U4itelja 2ravednosti,, nai.li s%o na vrlo "o!4n! analiz! "ro3esora Yisen%ana, +ovorei o Habak!k 2e.er!, "ronadeno% ! K!%ran!, on ka1eE (2e.er, koji odbija n/t"o%ene o (srd1 i, i (svetkovinarna, ! tekstovi%/a koje ;srno "oder;tali, #ovori o io%e, k/ako je (-li )veenik "ro#onio Il4itelja 2r?avednosti da bi #a !"ro?"astio, ili (!ni8.tin svnjorn zlorra 8sr;1borar ! i,t8/i, rr koj! se on "ov!kao, GRiliE ,ar k/8ri, ! koj;j ,je bio otkriveto,SF !"oraba rije4i (levalDo, ne "oj/rvlj!je 8re rr "otr8rtanirn tekstovi%a, no ozna4ava sna1r;! ak/ija/, i aj4e.e 8se "rirnjeraj:*e ! a#re?sivno% korrtekstrr, vjerojatno ozraa4avaj//i "!ni.terrje,8lo Yisen%an nastavlja sa svoji% raz%atranje%E (K!ko je si#!rno, da se lood ala/zijo% rna 0o;j! (4a.r/ #nje?va, "o/traz!rnijeva 0o1ja osveta i kazr;a zbo# //ni8.tenja U4itelja 2ravedrao8sti Rili, kao .to to "e,.er /e sljedeern odlo%kr/ navodi sarn, kad #ovori o rrrri.terrj! ()iro%a.rzi ,E ;; R8 Yisen%anE Y#ze;Fez! tnk8sta llabnk!k 2e.er AL= 88,88888888888,88,888 NN8NN888888, J88 ; 8 888;;o !,a8 ;Z;o!a8/r; vZvrrt na#rado%, koj! je "ribavio )iro%a.ni%a,S, o4ito je, da s%isao rije4i (tevalDe !, ovdje, slijedei raniji s%isao rije4i (levalDo,T(levalDa%, ? takoder ozna4ava ? !ni.tenje888 , 'a li bi %o#lo biti, da s! ove tri rije4i iz "e.era, koji%a je ! )vi/i%a s Mrtvo# %ora o"isano Jakovljevo !bojstvo i s%rt? (levalDo,, (levalDa%, i (tevalDen!, ? "ravo izvori.te i%ena J!belo, J!bela i J!bel!%O 0la#o [idova Cinilo na% se vjerojatni%, da je 1idovski rat ? koji je trajao od >>8?LB8 #odine ? %o#ao biti !zrokovan na"etosti%a, do koji je do.lo zbo# !bojstva Jakova 2ravedno#F "rona.li s%o, da je ov! tez! "otvrdio i Josi"8 2a, iako nje#ov izvorni dok!%ent o to%e vi.e ne "ostoji, zna%o za nje#a za valj!j!i sa4!vani% bilje.ka%a /rkveno# o/a Ori#ena iz tree# stoljea, ko#a s! Josi"ove rije4i zb!nile8 Ori#en je "isaoE (lako nije vjerovao ! Is!sa kao Krista, Josi" je ? tra#aj!i za "ravi% !zro/i%a "ada Jer!zale%a ? %orao "riznati, da je "ro#anjanje Is!sa bio razlo# nje#ova !ni.tenja, jer je narod !bio "rorokovano# Mesij!8 2a i"ak, #otovo kao "rotiv svoje volje i rze daleko od istine, on ka1e, da je to "o#odilo [idove /r i%e o,svete zbo# Jakova 2ravedno#, brata Is!sa zvano# Krist, ko je#a !bi.e, iako je bio savr.eno "ravedan 4ovjek8 , Mno#i dana.nji kr.ani za"ravo s! neznali/e ! "o#led! te%e, koj! s%atraj! toliko dra#o/jeno%F no, kad se jedno% s vati, da je Is!sovo djelovanje trajalo sa%o #odin! dana, a ono nje#ovo# brata Jakova ?"!ni dvadeset #odina, to e "od!"rijeti tvrdnj!, da je Jakov bio znatno o%iljenija li4nost svo# vre%ena8 2olo1aj i !tje/aj Jakova, kao

Is!sovo# brata, zabilje1en je ! stari% s"isi%a, ali je bio "otisn!t ! katoli4ko% !4enj!, tako da s! lai/i%a, a 4ak i %no#i% sveeni/i%a, "oda/i o to%e !skraeni8ll ; ; H!J; )/ on3ieldE O/li8sejn e8senn @IV9:l)lOVii 9;++9V999 U;+9Cl, riV;@ OU C8l!vv%,%% %%:!:! %!, %%:!% [idovi%a, te [idovi ? [idovi%a8 U1asi, koje s! "ri to%e jedni dr!#i%a s%i.ljali, bili s! toliko stra.ni, da to svijet do tada nije vidio ? %o1da bi se %o#li !s"orediti s Fran/!sko%, ili R!sko% revol!/ijo%8 Josi", "ovjesni4ar [idova, bio je 1idovski za"ovjednik ! +alileji ? sve dok nije "ro%ijenio stran!, te za"o4eo divlja4ki i sa stra.! "ro#oniti svoje dotada.nje "odredene8 U "o4etk! je [idovi%a kren!lo dobro? "orazili s! sirijsk! le#ij!, koja je %ar.irala na Jer!zale%, no ? bilo je jasno, da nikad nee !s"jeti nadvladati %on! ri%sk! vojsk!8 &azoreji, koji s! vjerovali ! sna#! %a4a kojo% e obnoviti vlada?vin! 0o#a, zvali s! se zealoti, i "osve je "o!zdano, da s! ! st!deno% >L8 #odine !s"jeli za!zeti Jer!zale% i Hra%8 Vodeni Ivano% iz +i.ale, zealoti s! otkrili, da bi %no#i sveeni/i ra%a i #radski starje.ine 1eljeli "ot"isati %ir s Ri%ljani%a8 &o, oni nis! "odnosili takav na4in raz%i.ljanja, "a je svatko, tko bi izrazio sli4ne stavove, bio od%a !bi?jen8 Ri%ske s! se le#ije ne"rekidno "ribli1avale, "a je i najzadrtiji% zealoti%a "ostalo jasno, da kraj ne %o1e vi.e biti daleko8 U "roljee >X8 @odine donijeli s! odl!k!, da se sakrij! bla#a iz Hra%a ? sveti svi/i, "os!de i !brane desetine ? kako ne bi "ala ! r!ke ne?[idova8 )jetili s! se to#a !"ravo na vrije%e, jer s!, do li"nja, Ri%ljani ve razorili Jeri? on i naseobine K!%rana8 'vije #odine kasnije, "ao je i Jer!zale% ?osvojio #a je *it!s, a zealote je ? ili "obio, ili zatvorioF na kraj! je !%ro i "osljednji od [idova, koji je %o#ao znati tajne nazoreja, kad je /jelo?k!"no stanovni.tvo Masade radije izvr.ilo sa%o!bojstvo, no da se "reda Ri%ljani%a8 I tako s! tajne, koje s! do nazoreja sti#le "reko Mojsija, bile sakrivene ? kao .to i je "rorok i !"!tio ? is"od te%elja Hra%a, i to .to je %o#!e bli1e &ajsvetije% od )veti 8 Ostala s! djela bila sakrivena na naj%anje "et dr!#i %jesta .iro% ze%lje, !klj!4!j!i i ."ilje, koje s! okr!1ivale K!%ran8 Jedan od svitaka, "ronaden ! ti% ."ilja%a, bio je is"isan na list! bakra, d!#a4ko% oko A,W %etra, a .iroko% oko QB /enti%etaraF bio je !vijen od krajeva "re%a sredi.t!, tako da je oblikovao dvostr!ki svitak, ili dvostr!k! /ijev, razdijeljen! "o sredini8 +r!"a, koja je vr.ila istra1ivanja, ! "o4etk! #a nije %o#la "ro4itati, jer je "ot"!no oksidiraoF no, otvorili s! #a re1!i #a na trake, i zati% #a rekonstr!irali na *e nolo.ko% 3ak!ltet! ! Man/ ester! 9=PP8 #odine8 Jo n Alle#ro o"is!je !zb!denje, koje #a je ob!zelo, kad %! je "ostao AXB I AX9 (I .to je rije4 "o rije4 "ostajala jasnijo%, a sadr1ina /ijelo#a dok!%enta ? neizbje1nijo%, nisa% %o#ao vjerovati svoji% o4i%a8 U stvari, odl!4no sa% odbio "riznati ono, .to je ve bilo o4ito, sve dok i dr!#e trake ne b!d! o4i.ene i slo1ene8 Med!ti%, nakon .to je bila de.i3rirana jo. jedna ili dvije trake ! niz!, itno "osla avionsko "is%o Hardin#! s vijes?ti%a, da je ! k!%ranski% "eina%a "rona/;eno najvee od svi iznenadenja ? "o"is sveto#a bla#a, zlata, dra#!lja "rik!"ljeno# 1rtveni% darovi%a, kao i svi sveti "os!da razni vrsta8 8 8 , 9A *!%a4enja, koja je Jo n Alle#ro dao o (0akreno% svitk!,, !ka?zivala s! na to, da je naj%anje jo. jedna takva ko"ija "o ranjena ! sa%o% Hra%!E (U .!"ljini na sjevernoj strani, ! r!"i koja se otvara "re%a sjever!, i zako"ano ! njen! otvor!F ko"ija ovo# dok!%enta, s obja.njenji%a i %jera%a, i "o"is svake stvari, i dr!#e stvari8 , 'a li je to %o#ao biti svitak, koji s! te%"lari "rvi otkriliO Jer, ako je bio, tada s! "o nje%! %o#li na"raviti savr.en! %a"! sakriveno# 1idovsko# bla#a8 U svoji% "odrobni% na"o%ena%a, Alle#ro je razra?dio, da se "olo1aj (.!"ljine, R! zna4enj! ?

r!"e, ili ."iljeS nalazio izravno is"od oltara ! Hra%!F otvor, za koji s%o %i znali da je bio zatvoren %ra%orni% bloko%, s "rsteno% ! svo% sredi.t!8 (0akreni svitak, navodi o#ro%ne koli4ine zlata, srebra, dra#o/je?ni "red%eta, te naj%anje dvadeset i 4etiri svitka, koji s! bili zako"ani !n!tar Hra%aF takoder navodi i s%jerove za otkrivanje naj%anje .ez?deset i jedno#a kov4e#aF ! nastavk! navodi%o ti"i4an iz#led "o"isaE ( U !n!tarnjoj "rostoriji dvaj! st!"ova, koji "odr1avaj! l!kove dvostr!ki vrata, okren!ti "re%a istok!, nalazi se !laz, zako"an na d!bini od tri k!bita, ! koje%! je sakriveni ;7 Jo n All/#roE )vi/i s Mrtvo# %orn talenta8 U s"re%nik!, koji se nalazi devetnaest k!bita is"red isto4? no# !lazaV s%je.tene s! "os!de, a ! nji%a deset talenata8 U 'vorani 888 ROS devet k!bita is"od j!1no# !#laF zlatne i sre rne "os!de za desetin!, kale1i, 1rtvens "os!de, "os!de za "ie, sve ! sve%! ? .est stotina i devet8 U otvor! ROS koji se nalazi ! MLHM, na sjeverno% di jel!E "os!de za desetin! i sve4ana odjea8 Ulaz je is"od ;,a"adno# !#la8 U "odze%ni% "rolazi%a is"od )vetinje, ! "rolaz! koji #leda na j!#, na .esnaest k!bita je zako"anoE AA talenta8 U otvor! izvora ! Hra%!E "os!de od srebra i "os!de od z8lata i nova/, !k!"no .est stotina talenata8 , 9Q -nali s%o, da s! izvorni vitezovi te%"lari otkrili neke od svitaka do 9 I 9=8 #odine8 &o, tek s%o sad s vatili, zbo# 4e#a s! !tro.ili 4ak sljedei osa% #odina, vr.ei isko"avanja is"od r!.evina Hra%a8 A i ono iznenadno !zdizanje to# Reda do slave i bo#atstva nije vi.e bilo ?%isterij I &akon .to s! [idovi iz#!bili rat, a nji ov Hra% ostao razoren "o "osljednji "!t, zako"ani svi/i le1ali s! zaboravljeni8 &a!4avanje Is!sa i nazoreja za%ijenilo je kr.anstvo, koje% bi bolje od#ovarao naziv ?("avlijanstvo,8 &o, 4injeni/a da kr.anska teolo#ija ne !s"ijeva odra?ziti sadr1in! "re1ivjeli izvorni Is!sovi !4enja, s!#erira na%, da je do;%a bila "ridodana tek %no#o kasnije8 Jer, one doktrine, koje je os%islio 2avao, bile s! "osve razli4ite od Is!sovi revol!/ionarni ideja o ravno"ravnosti8lW Jer, ls!s je bio revol!/ionar i "ionir de%okratsko# na4ina raz%i.ljanja8 -a valj!j!i 2avl! i ne?1idovsko% ijerar ijsko% k!lt! koji je razvio, i Is!sova s! !4enja tako ostala zako"ana i zaboravljena8 &o, %i s%o znali, da i% je na%ijenjeno ? !skrsn!e8 ;F Jo n Aile#roE 0la#n iz 0a,kreno# svitka R!"ert F!rnea!_E 'r!#a strana "ri4e AXA ; AXQ v% v% /,!%v&!%, %, ] !V t99V;999B8+V999999999V9++U V 99;999UVU999IIlU#UCECIr9 sadr1aj!8 Iz na.e# "!tovanja kroz "ovijest izv!kli s%o ne"rekin!t! nit, koja je vodila od !bojstva )e\enenre *aoa do razvoja 1idovske na/ije, te do /vjetanja kon/e"ta MaData !sred K!%ranske zajedni/e8 2rona.li s%o i !"!te !n!tar Uza.a.a Mojsijeva, koje s! obja.njavale, kako sakriti svitke is"od Hra%a, .to bli1e &ajsvetije% od )veti , te "ro4itali izvje.a o !ni.tenj! esena i nji ovo# Hra%a8 &o, to na% je ostavljalo vre%enski raz%ak od jo. (sa%o, tis!! #odina, koji je trebalo obraditi8 U ovo% s%o tren!tk! odl!4ili iznova zaviriti ! sve %asonske obrede, za koje s%o znali da "ostoje ? od Kraljevsko# L!ka do Obreda od QQc8 Jer, %o1da s%o ! %asonskoj literat!ri i varija/ija%a obreda %o#li otkriti daljnje tra#ove, koji bi na% %o#li "o%oi ! na.e% istra1ivanj!8 Jo. s%o ! rano% st!"nj! na.e# rada vrlo "o%no "ro!?4avali Keltsk! /rkv!, koja je i%ala vrlo sna1an !tje/aj na razvitak .kotsko# dr!.tva ono#a vre%enaF %islili s%o, da je isto tako %o#la !tje/ati i na Keltski

"re"orodni "okret Roberta 0r!/ea, koji se do#adao ! isto vrije%e, kad i "ad te%"larsko# Reda8 )to#a je i ! ovo% rad! trebalo izvr.iti naknadni "re#led, kako bi se izvidjele %o#!nosti is"!njavanja to# vre%ensko# raz%aka od tis!! #odina ! na.oj rekonstr!k/iji "ri4e8 Odl!4ili s%o zato, da daljnji% istra1ivanje% treba "ronai, .to se do#adalo s osta/i%a Jer!zale%ske /rkve, nakon .to s! Ri%ljani !ni.tili Hra%, da bis%o vidjeli, da li je ? ako je !o"e ? na neki na4in "ovezana s Keltsko% /rkvo%8 -AKLJUCAK 2ro!4avanje Is!sova 1ivota ! svjetl! "odataka "rik!"ljeni iz 0iblije, )vitaka s Mrtvo# %ora, %asonerije, rekonstr!irane tajne st!"ova te neobi4ni 1idovski tekstova, "okazalo se za"anj!j!e "lodonosni%8 Otkrili s%o da je Is!s, ili Ke os !a ben Jose" ? kako s! #a "oznavali ! ono doba ? obavljao svoje aktivno "oslanje sa%o jedn! #odin!, tije?ko% koje je "ostao neo%iljen kako ! K!%ran!, tako i ! Jer!zale%!, "ro#lasiv.i da on sa% "redstavlja ? oba st!"a8 2otvrdili s%o, i da je Is!s oko sebe i%ao ok!"ljen! elit!, !"!en! ! naro4ite tajne, te da je izraze, kakvi s! ("retvaranje vode ! vino, koristio kao %eta3ore za !obi4ajene do#adaje8 Ostali "oj%ovi, koje (;9V] ;!!Z8; N (8?? 8 koji s! se dr!1ili s Ri%ljani%a8;Cak se i sa% (O4e na., %o#ao vratiti ! okvire svo# stvarno# zna4enja8 Utvrdili s%o, da s! K!%ran/i koristili si%!lirano !skrisivanje kao ini/iranje i "rije% ! svoj najvi.i st!"anj, "ri 4e%! bi ini/irane nazivali (1ivi%a,, dok bi o svi%a ostali%a #ovorili kao o (%rtvi%a,8 'obar "ri%jer za na4in, na koji s! Is!sovi sljedbeni/i koristili ovo !skrisi?vanje 1ivi "ri !lask! ! !1i kr!#, daje na% "ri4a o Ananiji i )a3iri, koja "okaz!je da se 4lanstvo ! toj eliti %o#lo i od!zeti8 ) dr!#e strane, "ri4a o Lazar! "okazala na% je, i da se osoba %o#la "ridr!1iti, na"!stiti i , "a i% se o"et "ridr!1itiF ovo na"!.tanje o"isivalo se kao ("rivre%ena s%rt,8 Ulo#a dvaj! st!"ova bila je a"sol!tno sredi.nja ! sve%!, .to bi Rs!s 4inioF "a i kad je bio ! ien ! +etse%ansko% vrt!, !"ravo je obavljao /ere%onij! !skrisivanja ! 1ivo#a, nado vat sa%i st!"ova Hra%a ! Jer!zale%!8 2ronadena je jo. jedna izravna veza s %aso?nerijo%, i to ? ! si%boli/i (j!tarnje zvijezde,8 &a.a ranija i"oteza ? da s! "ostojala dva Is!sa Krista, sad se "otvrdilaF sad s%o znali, da je onaj ? koji je !%ro, bio Ke os !a ben Jose" ? (kralj [idova,, dok se nje#ov brat, Ka/ob ben Jose" , to#a dana ? zbo# razlikovanja %e/;! nji%a ? nazivao (Is!s 0araba,, odnos?no (sin 0o1ji,8 Otkrili s%o i d!#o za#!bljeni Jakovljev #ovor, koji je odr1ao ! ne1idovsko% dijel! dvori.ta nakon raza"injanja na kri1, a koji s! kasniji kr.ani izokren!li na takav na4in, da je oblikovao osnov! za antise%itiza%, .to se nastavlja jo. #otovo dvije tis!e #odina kasnije8 2ovjerovali s%o, da s%o sad kona4no s vatili i "odrijetlo to# neobi4no# kr.ansko# kon/e"ta )veto# *rojstva, koji i O/a, i )ina i '! a )veto#a o"is!je kao tri osobe ! jedno%e 0o#!8 Jer, za nas je taj trostr!ki bo1anski 3or%at od!vijek dokazivao, da kr.anstvo nije %onoteisti4ka reli#ija8 Osi% to#a, nis%o %o#li s vatiti, tko je taj )veti '! F je li to bio Is!s, ili netko dr!#i8 Cini se, da kr.ani izbje#avaj! is!vi.e raz%i.ljati o to% kon/e"t! *rojstva, i to na"rosto sto#a ? jer ne%a neko# s%isla ! nje%!8 2odrijetlo *rojstva vjerojatno je ! vezi s "aradi#%o% st!"ova8 0o# Ota/ je (.alo%, ? klj!4ni ka%en te%elja/, )in 0o1ji je st!" (/edek,, a kralj [idova je st!" (%i."at,8 Oba s! st!"a ! /ijelosti ze%aljski, a kad se nad nji nadvije nebeski l!k, "osti1e se savr.eni sklad iz%ed! 0o#a i nje#ovi "odanika8 A#; T AXP , 8 8 9 8 88 G89 8o d

s%o tako "rona.li o4ite odjeke e#i"atsko# "odrijetla ! tajna%a [idova8 Kr.anski si%bol kri1a nije se "okazao ni%alo sli4ni% onoj str!kt!ri, na kojoj je Is!s !%ro ? !%jesto to#a, to je za"ravo oblik staro# e#i"at?sko# ijero#li3a, koji zna4i ()"asitelj,8 Isto tako, i zna/i bisk!"a, koje je nosio Jakov, a koji se nose jo. i danas, "okazali s! se kao jo. jedan ijero#li3, koji% se ozna4avao A%on ? bo#, koji je stvorio *eb!8 Otkrili s%o da i sa%o i%e K!%ran zna4i (l!k iznad dva st!"a,, .to je "redstavljalo sa%o jo. jedan dokaz, kako je ta si%bolika st!"ova bila sredi.nja ! stavovi%a, koje je K!%ranska zajedni/a i%ala ! odnos! na svijet8 2o4e/i kr.anske /rkve, otkrili s%o, nis! i%ali nikakve veze s Is!so%F bila je to iz%i.ljotina stran/a i%eno% )avao, ili kasnije ? 2a?vao8 0ili s%o si#!rni, da je on osoba, koja se ! )vi/i%a s Mrtvo# %ora naziva (+ovorniko% La1i,, te da je ba. on vodio borb! s Jakovo%, 1elei %! oteti nazorejski k!lt8 U"ravo 2avao i nje#ovi sljedbeni/i nis! !s"jeli s vatiti "aradi#%! dvaj! st!"ova, te s! na kraj! bili "risiljeni "ok!.ati s ra/ionaliza/ijo% 1idovsko# na4ina raz%i.ljanja, iz%i.lja?j!i neobi4n!, i do krajnosti ne?1idovsk! idej! o )veto% *rojstv!8 I najva1nije od sve#a ? znali s%o, da s! nazoreji ! K!%ran! vjerovali, kako se sasvi% "ribli1io s%ak svijeta, "a s! sto#a svoje najsvetije svitke sakrili ! skrovi.ta is"od te%elja Hra%a, koliko s! #od bli1e %o#li &ajsvetije% od )veti 8 U rat!, koji je !slijedio, veina je [idova iz okoli/e Jer!zale%a bila !bijena, ili je "obje#laF zako"ani svi/i s! le1ali zaboravljeni, sve dok se 1eljezne "ol!#e vitezova te%?"lara nis! "robile do nji , da bi i ? s"asile8 Uskrsn!e Osta/i Jer!zale%ske /rkve Razvitak "o#re.no# vjerovanja ! Krista !"io je Is!sova i nazorejska !4enja, no "rona.li s%o jasne dokaze o to%e, da s! "oneki od nji i"ak "re1ivjeli taj 1idovski rat od >>8 do LB8 #odine, te s! "roslijedili sr1 ls!sove "or!ke ! strane dijelove tada "oznato# svijeta, !klj!4!j!i ovdje i 0ritansko oto4je, i to "reko Aleksandrije ! Y#i"t!8 )ekta zvana Ybioni% ili ebioniti bila je izravna nasljedni/a Jakovljeve /rkve, .to je 4ak zadr1ala i i%e, koji% s! "onekad K!%ran/i nazivali sa%i sebe ?Ybioni%, 4i%e se ? kako s%o do sad ve dobro znali ? ozna4avalo ()iro%a.ne,8 Ova je sekta visoko .tovala !4enja Jakova 2ravedno#, te je vjerovala, kako je Is!s bio veliki !4itelj, no sa%o s%rtan 4ovjek, a ne i 0o#8 )a%i s! sebe i nadalje s%atrali [idovi%a, te bili !vjereni da je Is!s bio o4ekivani Mesija, jer #a je Ivan (okr!nio,8 &ji ovi za"isi takoder "okaz!j!, da s! %rzili 2avla, na ko#a s! #ledali kao na ne"rijatelja istine8 Jo. d!#o vre%ena nakon Is!sove i Jakovljeve s%rti, "oj%ovi (ebioniti, i (nazoreji, s%atrali s! se sinoni%i%a, "a s! #r!"e koje s! se nazivale bilo koji% od ti i%ena, bile od strane Ri%ske /rkve "ro#la.ene ereti/i%a i ? "roklete8 Med!ti%, svi s! ti nasljedni/i Jer!zale%ske /rkve ? osi% 2avlove devijantne #r!"e ? vjerovali, da je Is!s bio sa%o 4ovjek, a ne i 0o#, 4injeni/a koja za"ravo toliko "roslavljeni Vatikan i nje#ove izdanke "retvara ! one stvarne ? "o#ane i ( eretike,8 Robert je bio od#ajan ! okolini koja je #ovorila vel.ki% jeziko%, i 4itav se 1ivot zani%ao za Keltsk! /rkv!, te %itolo#ij! svoji "red.as?nika8 0io je od#ajan sa s"oznajo%, da je kr.anstvo dos"jelo ! Irsk! iz Aleksandrije "reko 5"anjolske, najvjerojatnije ne#dje oko ABB8 #odine na.e ere, te da je izoliranost te ze%lje od ro%anizirane Y!ro"e o%o#!ila razvitak "osebne vrste kr.anstva8 2ri4a se, da je 2atri/k WQA8 #odine oti.ao ! Irsk!, te je ! jedno% kasnije% razdoblj! svo# 1ivota, do1ivio brodolo% kod sjeverni obala An#lese:a, #dje je AX> 9 AXL % ;;a;; 888888888;8888 ;88 8 8;88,;N888 8 ( 888;;88 ;88 ; 8888888,8 ,8(,88( ;8 8 ;8 ;88888b888 ((

ka1e, da je sveta/ ? kad se kona4no !s"io do4e"ati obale #lavno# otoka ? dao sa#raditi /rkv! Llanbadri#, da bi za valio 0o#! za svoje s"ase?nje8 Kasnije je i ! sa%o% #rad! bila iz#radena /rkva, "osveena nje%! Rna vel.ko% ? )ant 2adri#S8 2re%a katoli4koj verziji "ri4e, on se nalazio na "!t! iz Ri%aF sa%o, ta se "ri4a ne !kla"a ! 2atri/kove sa4!vane bilje.ke, koje na% "okaz!j!, da je bio sljedbenik (Arijanske ereze, ?jer nije vjerovao ! bez#rje.no za4ee, niti da je Is!s bio i.ta dr!#o, no ? s%rtni 4ovjekI Ovakve je ideje Ri%ska /rkva vrlo !s"je.no "ro#onila, no ? ona nije i%ala nikakve %oi ! %no#i% kraljevstvi%a !n!tar Irske, 5kotske i sjeverne Yn#leske, i to sve do sinoda ! ] itb:j!, odr1ano# >>W8 #odi?ne8 &ji ova tradi/ija o )v8 2atri/k! tvrdi, da je !"ravo on bio za4etnik !vodenja #lavne %isli ri%sko# kr.anstva ! "eto% stolje!F no, "rito% se zaboravlja, kako s!stav bisk!"a s nji ovi% dije/eza%a ? koje%! je !zor bio ri%ski ad%inistrativni s!stav ? ta%o ! to doba jo. nije niti "ostojao8 )to#a na% se 4ini, da je ova verzija le#ende bila ti"i4an "ok!.aj Ri%ske /rkve, da ot%e ve "ostojee# %jesno# sve/a, te "ri4! o nje%! iz%ijeni tako, da bi odra1avala on! verzij! "ovijesti, koja je njoj "ri vatljivija8 &o, "rava je istina, da s! tijeko% "eto# i .esto# stoljea irski sa%ostani bili velika sredi.ta !4enja "od jaki% !tje/aje% Keltske /rkve, iz koji s! se %isionari slali sve do keltski #rani/a s Y!ro"o% ? takvi s! %isionari bili i sve/i Col!%ba, Ilt!t i '!bri/i!s8 I tako je ono, .to je za veliki dio Y!ro"e bilo (%ra4no doba,, za Irsk! bilo ? zlatno razdoblje, jer je "ostala najvee %jesto "rik!"ljanja svi znanja ! kr.ansko% svijet!8 Cvjetala s! reli#iozna djela, !%jet?nost, kao .to je Arda# C ali/e ili (Knji#a o Kelti%a,, te ostali "rosvje?titeljski radovi, i to !z bok sek!larni%, "a 4ak i "o#anski% !%jetni4ki% dosti#n!i%a, kao .to je *ara 0roo/ , ili veliki irski e" *ain 0o C!ilan#e8 Keltska se /rkva "ro.irila od Irske do ]alesa, 5kotsko% i sjevero% Yn#leske, a njeni s! sveeni/i #radili %ale /rkve, "a 4ak i ! najdivljiji% "redjeli%a za"adne 0ritanije8 *o nis! bile /rkve, koje bi %jesno% stanovni.tv! sl!1ile za .tovanje 0o#a, jer s! s!vre%ena ze%ljo"isna istra1ivanja "okazala, da se veina ti vrlo rani /rkvi/a !o"e nije nalazila na "odr!4ji%a oko naseljeni sredi.ta8l One s! bile, Y8 +8 0oZenE &/tseobine keltski sveta/n ! ]ales! #ClJe )U )vCU 9;!% %!;% ;%!!!:v!% ov88;! ra;88,;888;;; 8,88;8,;8;,888 to#a, #otovo bi svako# osniva4a sa%ostana "o4eli i s%atrati ? sve/e%8 Ve s%o ranije, tijeko% na.e# "ro!4avanja, !vidjeli va1nost "ove?zanosti Keltske /rkve sa )!%erani%a, te s%o !"ozorili na 4vornate /rte1e Kelta, koji "okaz!j! vrlo sna1n! "ovezanost s !%jetno.! )red?nje# istoka8 I kao .to s%o ve rekli, "odrijetlo ovi sjeverni Y!ro"eja?/a sad je ve izvan svake s!%nje, jer se analizo% '&A neki %oderni Kelta iz ndaljeni zajedni/a ? kakve s! bile i one ! koji%a je Robert najradije 1ivio "okazalo, da se ona "od!dara s neki% sjevernoa3ri4ki% "le%enski% #r!"a%a8 Osi% to#a, ! s!.tini je keltsko# na4ina raz%i.?ljanja "rirodna sklonost "re%a j!daiz%!, a ti%e i "re%a Jakovljev! oblik! kr.anstva, koji je izrastao iz ze%lje )!%er, dok sa%a keltska tradi/ija i%a vrlo veliki sli4nosti sa s!%eransko% reli#ijo%8 -a4!v.i "ri4! o Is!s!, jedan j! je keltski kralj isto# tren!tka i "ri vatio, rekav.i "rito% (da je kr.anstvo 1ivjelo s nji%a ve tis!! ;odinaI,8A &ova se reli#ija iz%ije.ala s neki% stari% dr!idski% vjero?vanji%a, te se raz#ranala toliko, da je "rekrila Irsk!, ]ales, 5kotsk!, te sjevern! i j!#oza"adn! Yn#lesk!8 Keltska se /rkva ! %no#o%e znatno razlikovala od ri%sko# oblika kr.anstva, zbo# koje# se ! to vrije%e znojio ostatakY!ro"e8 Ona nije vjerovalaE ? ! bez#rje.no za4ee

? ! bo1ansk! osob! Is!sov! ? da je &ovi zavjet za%ijenio )tari zavjet ? da je Isto4ni #rije neizbje1an, no da se %o1e "oni.titi sna#o% volje i dobri% djeli%a 2ridr1avala seE ? dr!idsko# oblika 3riz!re R"rednja "olovina #lave se brijalaS ? slavljenja Uskrsa, izra4!nato# na bazi "!no# %jese/a i 1idovsko# kalendara8 I na kraj!, nakon ras"rava d!#i "et #odina, Ri%ska je /rkva i sl!1beno "ri"ojila Keltsk! /rkv!, >>W8 #odine na sinod! ! ] itb:j!, no "otajno je str!janje nazorejsko#a na4ina raz%i.ljanja nastavilo 7 C8 Malt /ZsE Ylententi keltske trndi/ije AXX ; AX= d ? ? ? Gd 8 I dok s! se ! na%a radale jake i osnovane s!%nje, da je Keltska /rkva bila "ovezana s istinsko% Crkvo% Rodnosno ? nazorejski% "okreto%S, i"ak na% ta 4injeni/a nije %o#la objasniti 4isto! i "ojedinosti, koji s! sadr1ani ! %asonski% obredi%a8 &a.av.i se ! ovoj 3azi, "o "rvi s%o "!ta tijeko% istra1ivanja osjetili, da s%o se na.li ! slije"oj !li/i, bez neko# o4evidno# sljedee# "oteza8 &o, rezi#na/ija "otraja sve#a dan ili dva, jer ? "riliko% "osjete jednoj dr!#oj Lo1i, Robert se !s"io doko"ati jedne %ale knji#e8 -elene boje, veli4ine d1e"no# izdanja, ne!#ledna ? no, za nas se "okazala veliki% izvoro% otkria, "a na% je "ostala vrijedna zlata, koliko je #od bila te.ka ? ili, i nekoliko "!ta vi.e8 Ve je "ro.la "ono, kad je C risa "rob!dila d!#otrajna zvonjava na k!ni% vrati%a, "raena jo. dodatno ? i !1!rbani% !dar/i%a "o nji%a8 &je#ova je "o4etna b!novnost od%a nestala, 4i% je otvorio sadr1aj knji1i/e, koja se bavila %asonski% obredo% Kraljevsko# L!ka8 U r!ka%a na% se nalazilo izdanje, "rivatno tiskano ! London! l =9P8 #odine, .to zna4i da je "ret odilo kasnije !vedeni% iz%jena%a /ere%onijeE Velika lo1a i je !nijela ! obred )veto# Kraljevsko# L!ka, i to zbo# "ritiska na %asonerij! izvana8 *ako se "red na%a nalazio izvorni obred, zabilje1en "rije no .to s! se izvr.ile nedavne "ro%jene i !nijele novotarije, i to od strane lj!di, koji o4ito nis! s vaali va1nost tradi/ije, kad s! je tako olako %o#li odba/iti8 &a strani/a%a ove knji#e nalazila se ? ni.ta %anje, no "ot"!na i neiz%ijenjena "ri4a ? o isko"avanji%a svitaka is"od Hra%aI +ovorila na% je, da se ?"rije !laska ! "rostorij! Lo1e ?kandidat "rvo is"it!je, kako bi se !tvrdilo, da li je savladao "rva tri st!"nja (vje?.tina,8 2rostorija, ! koj! sad !lazi, znatno se razlik!je od one, ! kakvoj je obavljao te svoje "o4etne st!"njeve %asonstva8 )ad %! nadredeni nis! vi.e 5tovani Me.tar i nje#ova dva C!vara, ne#o (*ri +lavara,8 Oni 4ine sinedrij, .to je bio 1idovski naziv za vijee starje.ina za ;i;ile%e 'r!ao# ra%a, i "redstavljaj! sna1n! %o sveenika, kralja i "roooka8 *vrde, da s! naziv dobili "re%a troji/i #lave.ina, kako ka1e Red8 koji s! oblikovali Velik! ili Kraljevsk! Lo1! ! dr!#o% Hratnv, nakon "ovratka iz babilonsko# s!1anjstva8 Citaj!i dalje, otkrili s%o, da s! to trojstvo sa4injavaliE "rorok Ha;Laj8 Je.!a ? sin Josadakov, visoki sveenik i nasljednik tradi/ije Z " !8,; 88 otvorili Mojsije, O oliab i 0esalel na "odno1j! "lanine Horeb, ! "!sto.i )inajaF a 'r!#! ili 2osveen! Lo1! oblikovali s!E )alo%on, kralj IzraelaF Hira%, kralj *iraF te Hira% Abi3 ? i to ! "odno1j! Mot?ijske #ore8 Citaj!i rije4i, koji%a se o"is!je str!kt!ra st!"nja Kraljevsko# L!ka, "ostajali s%o sve za"anjeniji8 Jer, da s%o na "o4etk! na.e# istra1ivanja do.li do ovi "ri4a, si#!rno

je da bis%o i odba/ili kao ro%anti4arske #l!"ostiF no sada, ! svjetl! na.e# dosada.nje# rada, %orali s%o i "ri vatiti kao !istin! vi.e no ozbiljne8 Masonski Me.tar, koji se 1eli !zdii na Vi.i Red )veto#a Kra?ljevsko# L!ka, "rvo se "odvr#ava is"itivanj! znanja ! "o#led! "rva tri st!"nja, "rije no .to %! se "r!1i r!ka, i "reda lozinka R4ije je zna4enje (%oji lj!di "ri%i.e %ilost,S, kojo% %! se do"!.ta !lazak8 Kandidat je !b!4en ! svoj! odor! %asonsko# Me.tra, te o"et i%a "ovezane o4i i d!#a4ko !1e, o%otano oko str!ka8 2rije, no .to %! b!de do"!.teno Lii ! "rostorij! Lo1e Rkoja se na ovo% st!"nj! naziva Ka"tolS, "rekriva se "ijedestal, koji e tek kasnije odi#rati svoj! !lo#! ! /ere%oniji8 Kandi?dnta is"it!j! o razlozi%a, zbo# koji 1eli !i ! Ka"tol, a zati% treba klekn!ti, dok se nad nji% iz#ovara %olitva, kojo% se zaziva )ve%o?;;!i i Vje4iti Ota/ sve%ira, da bla#oslovi "ost!"ak, te da "od!"re kandidata tijeko% nje#ova "!ta8 -ati% 2rvi +lavar "rovjerava jo. jed?%%i da li kandidat vjer!je ! "ravo# i 1ivo# 0o#a, &ajvi.e# od )vij!, "rije no .to zatra1i od nje#a da se !s"ne na "ijedestal ? "o seda% st!ba ? 4i%e se za"ravo o"ona.aj! "ro"isani "ost!"/i 1idovsko# sveenika, kad bi se "ribli1avao &ajsvetije% od )veti ! 2rvo% Hra%!8 Kad to !4ini, kandidatLt se ka1e, da je "ris"io na sa% !laz ! "odze%ni "rostor, ! koji se %ora s"!stiti8 A da bi to !4inio, "otrebno je !kloniti te%eljni ka%enE zati% se iznova s"!.ta na koljena, dok se oko nje#a 4itaj! M!dre izreke AE9?= te QE9Q? AB8 *ada se od kandidata tra1i, da "ok!.a ! ta%i "ronai, i%a li .to sakriveno dolje8 U r!ke %! se stavlja svitak na tanko% "er#a%ent!, "a J;a !"itaj!, .to se na svitk! nalaziF na to %ora od#ovoriti, kako zbo# nedostatka svjetla ne %o1e ni.ta rei8 Ovo je bilo nevjerojatno8 )asvi% iznad svi na.i , "a i najvei nadanja8 Jasan o"is ? ne satno isko"avanja i "rodiranja ! sakrivene "rostore Hra%a, ve i savr.eno to4an o"is "ronalaska ? svitkaF ne V ; A=9 av%naE Citaj!i dalje, vidjeli s%o, da se kandidat iznova %ora (s"!stiti, ! "odze%ne "rostorije, dok se za to vrije%e 4ita iz Ha#aja, AE9?=8 *o je odlo%ak, koji #ovori o "onovnoj iz#radnji Hra%a, te kao takav obilje1ava s!.tin! %isli K!%ranske zajedni/e8 2osljednji sti #lasiE ()lava ovo#a dr!#o# 'o%a bit e vea ne#o "rvo#a, rije4 je Ja ve nad vojska%a8 I na ovo% ! %jest! dati %ir R.alo%S, Rije4 je Ja ve nad vojska%a8 , U ovo% se tren!tk! kandidat obvez!je, za"e4ativ.i obvez! tako, da 4etiri "!ta !sna%a dodirne 0iblij!8 )kidaj! %! "ovez s o4ij!, i od nje#a se tra1i, da "ro4ita ono .to "i.e na svitk!, koji je "rona.ao ! "odze%lj!8 -ati% kandidat 4ita Knji#! 2ostanka 9E9?Q, nakon 4e#a %! 2rvi +lavar ka1eE (*o s!, novo"ri%ljeni s!dr!1e, "rve rije4i iz )veto# )vitka, koje sadr1e bla#a otkrivene volje +os"odinove8 Moli%o i veli4aj%o nje#ovo )veto I%e zbo# to#a, .to je tako )ebe objavio na%a, te kora4aj%o dostojni ove svjetlosti, koja nas je obasjala8 , Cere%onija se zati% nastavljala "ri4anje% "ri4e o to%e, kako je )vitak bio "ronaden8 Kandidat zati% na"!.ta Ka"tol, "reobla4e #a ! odor! %asona Kraljevsko# L!ka, "a %! se iznova do"!.ta !lazak ! Ka"tol8 2rito% #a "rate dva s!dr!#a, jer se dalje #ovori o troji/i, i to ao o (tri "osjetnika,F "rikaz!j! tri %asonska Me.tra iz 0abilona, a zov! seE 5adrak, Me.ak i Abedne#o8 Kad, dakle, nji troji/a !/;!, za"o4inje /ere%onija, "oznata "od nazivo% 2redavanje ko"rene, kojo% se "rikaz!je sveenik Hra%a, kako "rilazi &ajsvetije% od )veti ! ra%! )alo%onov!8 Kad se ovaj obred zavr.i, oni "rilaze 2rvo% +lavar! i "redstavljaj! %! se, o"is!j!i sa%i sebe kao troje zarobljene dje/eF 4!li s!, da e on iznova za"o4eti s iz#radnjo% ra%a ! Jer!zale%!, "a %ole nje#ovo do"!.tenje, da joj se i sa%i "ridr!1e8 2rvi +lavar i is"it!je o

nji ov! navodno% "odrijetl!, i saznaje, da s! iz 0abilona, da s! "le%enite krvi, iz loze vladara i kraljeva, te da i je ! ; v ; 88;8; 888 888;,8 ;,;8;;;;88; 8 8G8 lon/e, i zati% izdao sljedei "ro#lasE ()va ze%aljska kraljevstva dade %i Ja ve, 0o# nebeski8 On %i nalo1i, d/z rn! sa#radi% 'o% ! Jer!zale%!, ! J!deji8 *ko je #od %e/;! va%a, od sve#a nje#ova naroda, 0o# nje#ov rreka bio 8s njirnI &eka ide ! Jer!zale%, ! J!deji, i neka #radi 'orn Ja vi, 0o#! Izraelov!, 0o#! koji stol!je ! Jer!zale%!I, 2osjetio/i zati% dalje obja.njavaj!, da s!?4i% s! to 4!li?kren!li ! Jer!zale%, da "on!de svoj! "o%o8 *ada i% -er!babel za vali na nji ovoj "le%enitosti, "riznaje i kao bra! iz svoji "le%ena, te i nastavi is"itivati, na koji% bi "oslovi%a %o#li "o%oi8 Oni od#ovaraj!, da je to "osve svejedno, da e i% biti dra#o obav?ljati bilo koji "osao, koji i% -er!babel odredi8 Uzev.i ovaj od#ovor kao sia!ran znak, da s! oni ! stanj! obavljati slo1enije i od#ovornije "oslove, -er!babel i% obja.njava, da s! ostali jo. sa%o ni1i "oslovi koje bi trebalo obaviti, te da bi oni %o#li "ri"re%iti te%elje "ostolja za najsvetiji dio ra%a, za .to i% daje i "otreban od#ovaraj!i alat8 *akoder i !"ozorava, da ? !koliko "riliko% !klanjanja r!.evina "ronad! ne.to, .to bi %o#lo biti od zna4aja, %oraj! to od%a dojaviti ? i to isklj!4ivo troji/i +lavara, koji sjede ! Vije!8 *ada se trojka jo. jedno% "ovla4i iz Ka"tola8 U nastavk! /ere%onije, tri %asona iz 0abilona iznova tra1e da !d! ! Ka"tol, donosei vijest, da s! otkrili ne.to zna4ajno8 Kad i% se !laz do"!sti, 2rvi +lavar zatra1i, da %! ka1!, o 4e%! se radi8 Yvo nji ove "ri4eE Rar;o j!tros, dok s%o "re#ledavali na. dosada.nji rad, otkris%o "ar st!"ova izvanredne lje"ote i si%etrijeF nasta?viv,.i s r/rdo%, nai/;osrno na jo. .est dr!#i "ari jednake lje"ote8 za koje s%o zaklj!4ili, da 4ine st!"ove #alerije, koja je vodila do &ajsvetije# rnjestaF ra.4i.avaj!i r!.evirze koje se?/ rra% o%etale na"redovanje, do/[os%o do ne4e#a, za .to se 4iriilo da je 4vrsta stijerta, no ? !dariv.i sl!4ajno "o njoj "i?j//ko%, za4! %!kli zv!k8 )to#a s%o ra.4istili vi.e ot"adaka i na#or:rilarzi r!.evina oko nje, "a otkris%o ? da se ne radi o A=A ; A=Q 8 ;8 G J ??8 888?8888 b8 ZZZa8 ;/ ;l LJLCJl+J+; ra%a nis! ni.ta #radili !zal!d i bez "otrebe ? odl!4ili s%o to is"itatiF sto#a !klonis%o dva ka%ena iz l!ka8 *ada otkri?s%o "odze%n! "rostorij! znatne veli4ine, te od%a izv!ko?s%o 1drijebo%, koji e od nas sii ! nj!8 [drijeb "ade na %eneF jer sa% %o#ao naii na otrovne "linove ili bilo kakve dr!#e "re"reke, %oji %i s!dr!zi o%ota.e oko str!ka d!#a4ko !1e 1ivota, "a se s"!sti ! "odze%lje8 )ti#av.i do nje#ova dna, dado i% %e/;! na%a do#ovoreni znak, "a %i oni s"!sti.e jo. !1eta, kako bi %o#ao "re#ledati "rostorF tada otkri ne.to, .to je i%alo oblik "ijedestala, te na nje%! "od r!ko% osjeti neke si%bole ili znakove, ali jer ne bija.e nikakva svjetla, ne %o#o odrediti .to bi to %o#lo biti8 *ako/;er "rona/;o ovaj svitak, ali iz isto# razlo#a nisa% %o#ao "ro4itati .to na nje%! "i.e8 )to#a dado s!dr!zi%a dr!#i !#ovoreni znak, "a iza/;o iz t%ine, nosei svitak sa sobo%8 Ve iz "rve re4eni/e otkris%o, da sadr1i bilje.ke iz &ajsvetije# -akona, koji na% je dao na. 0o# na "odno1j! "lanine )inaj8 Ovo dra#o/jeno bla#o na#na nas na daljnje istra1ivanje "rostorije8 Od%akn!s%o jo. jedan ka%en, i "onovo se s"!?sti ! "odze%n! "rostorij!8 'o to# se doba s!n/e ve na.lo na svoje% zenit!, te .irei svoje blje.tave zrake, od%a "rona.lo i otvor, koji s%o %i !4iniliF sto#a sa% !n!tra "o4eo nazrijevati i razlikovati one "red%ete, koje sa% ranije ve otkrio, ali nisa% %o#ao razaznati .to s!8 U sredi.t! "rosto?rije vidje "ijedestal od 4isto# %ra%ora, s !#ravirani% %isti4ni% slovi%a "o sebi, te ko"ren!,

koja je "okrivala #ornji dio oltara8 2ribli1avaj!i %! se s veliki% i rast!i% stra o%, "odi#o ko"ren! i s"azi ono, .to skro%no s%atra% sa%o% )veto% Rije4i8 Vrati ko"ren! na njeno %jesto na sveto% "ijedestal!, te iznova izi/;o iz "odze%lja8 -ati% zatvoris%o otvor, i "o1!ris%o Va.i% Visosti%a dojaviti sve o na.i% otkrii%a8 , *o4an tren!tak sa%o# otkria vjerojatno se do#odio ! "odne, ! vrije%e kad se i )e\enenre *ao klanjao i slavio svo# bo#a, A%on?Raa, kakav je to intri#antni si%boliza%I -ati% -er!babel !"ita "osjetnika, da %! ka1e, koje s! to rije4i, koje je dolje otkrio, "a dobiva ovaj za"anj!j!i od#ovorE ('a %ora%o %oliti da na% se !kine sve ono, .to s%o 4!li svoji% !.i%a, kad s! na.i "rao/i objavili, da je ! nji ovo vrije%e i ! jo. stariji% vre%eni%a "rije nji s%io zakonito !i sa%o Visoki sveenik, i nitko dr!#i, kako bi iz#ovorio i%e Istinito# i [ivo# &ajvi.e# 0o#a, a i on sa%o jedno% na #odin!, kad bi sa% !.ao ! &ajsvetije od )veti te stajao is"red Kov4e#a saveza, da bi iz%olio o"rost za #rije e Izraela8 , Kasnije se, tijeko% /ere%onije, kandidat! "r!1a obja.njenje ovi rije4i, koje je "rona.ao !"isane na "ijedestal!8 Ka1e %! seE (*o je slo1ena rije4, sastavljena od rije4i Ja ?0!l?On8 2rvi dio ? Ja ? to je naziv Kaldeja/a R)!%eranaS za 0o#a, i ozna4ava nje#ov! nes vatljiv! s!.tin! i veli4anstvenostF to je i ebrejska rije4, koja zna4i (Ja jesa%, i (biti !,, izra1avaj!i tako sada.nje, "ro.lo i b!d!e "ostojanje &ajvi.e#a8 0!l je asirska rije4, kojo% se ozna4ava 0o# ili Moni, a i sa%a je slo1ena rije4, koja zna4i (!, ili (na, &eb! ! Visini8 On je e#i"atska rije4, kojo% se obilje1ava Ota/ )ve#a, a i ebrejska rije4, koja zna4i sna#! ili %o, te kojo% se izra1ava sve%o#!a sna#a O/a )ve#a8 )to#a bi se sva zna4enja ti rije4i zajedno %o#la "ovezati ovakoE (Ja jesa% i biti !F +os"odin na &ebesi%aF Ota/ )ve#a8 , &akon sati i sati "ro!4avanja sadr1aja ove na.e knji1i/e otkro?venja, rastali s%o se tik "red zor!, a C ris 4itavo sljedee j!tro "ro?vede "ro/jenj!j!i sve ono, .to s%o iz nje izv!kli8 Cinilo se, da je na.a blokada "rekin!ta8 'a li je ova "ri4a iz st!"nja Kraljevsko# L!ka "otje/ala od te%"laraO &is%o %o#li s%isliti nikakvo dr!#o obja.njenje, "a i"ak ? na"re#n!li s%o se, da bis%o svoje od!.evljenje zadr1ali "od nadzoro%8 A=W ; A=P J 8 J G; t ? ?89 d E9 M /ere%oniji Kraljevsko# L!ka8 &jen "rvi dio, Ja , ! stvari je ebrejska rije4 za nji ovo# 0o#a, koja je vrlo vjerojatno i bila ! vezi sa )!%ero%8 U ovo% se oblik! na nj! nailazi i ! sa%o% i%en! "roroka Ilije, koji se ! stvari "i.e Yli?Ja , .to zna4i (Ja ve je %oj 0o#, R"ri 4e%! je Yl ? stara rije4 za 0o#aS8 'r!#i je dio 3oneti4ki #otovo is"ra?van, sa%o .to se obi4no "isao ! oblik! 0aal, koji je bio veliki bo# Kanaana/a, a i%e %! i%a zna4enje (0o# na Visini,8 Koliko %i zna%o e#i"atski, za o/a se ka1e (it,, a ne (on,, kao .to se ovdje tvrdiloF %ed!ti%, On bija.e izvorno i%e za Helio"olis R+rad )!n/a ? #rad bo#a ReS, #dje je za"o4eo svoje "ostojanje ni iz 4e#a, stvoriv.i ta%o "rvi ko%ad tla8 -ato s%o s ove to4ke #ledi.ta s%atrali %o#!i%, da bi de3ini/ija %o#la biti ! red!8 2o!4no je s"o%en!ti i da s! +r/i izjedna4avali 0aala sa svoji% bo#o% s!n/a ? Helioso%, a nje#ov #rad nazvali ? Helio"olis8 Med!ti%, kona4no obja.njenje, oblikovano kao (Ja jesa% i biti !F +os"odin na &ebesi%aF Ota/ )ve#a,, 4inilo na% se ? "osve bes%isleni%8 )to#a s%o i%ali osjeaj, da je to na"rosto bilo nizanje i%ena troji/e veliki bo#ova ? [idova, Kanaana/a i Y#i"ana, (Ja ?0aal?On,, koji%a s! se nji ovi vjerni/i obraali kao (&ajvi?.e%!,8 A ako je to !istin! bio nat"is !rezan ! %ra%or, "rona/Jen ! sa%o% sredi.t! ra%a !

Jer!zale%!, tada s! nje#ovi stvaratelji %orali na%jerno objediniti tri oblika 0o#a ! jedno, krajnje bo1anstvo8 &aravno, ideja o jedno% te isto% 0o#!, koji se sa%o naziva razli4iti% i%eni%a, nije na% bila ne"oznata ? ona je i sredi.nji /redo slobodni zidaraI *ako s! se razjasnila nova zna4enja, no ? to na% je !jedno !kazalo i na 4injeni/!, da %asonerija nije bila a!tor ove "ri4e, zbo# svo# tako nes"retno# obja.njenja njeno# zna4enja, ve da je ova le#enda odnek!d do"rla do %asona, "ri 4e%! i% se nije jasno objasnilo njeno izvorno zna4enje8 Cijela je "ri4a is"ri4ana tako, kao da s! oni, koji s! obavljali isko"avanja "o r!.evina%a 2rvo# ra%a ? bili [idovi iz 0abilona, no %i s%o vjerovali, da ona za"ravo o"is!je otkria vitezova te%"lara, i to ! r!.evina%a "osljednje# ra%a8 *o se %o#lo odnositi jedino na r!.evine Herodovo# ra%a iz jedno# vrlo jednostavno# razlo#a ? jer je oblik ka%eno# l!ka, koji je, "re%a o"is! iz /ere%onije, sakrivao !laz ! "odze%lje, bio izraden na na4in koji na"rosto jo. nije bio "oznat A=> 9Llv;!a 888 88;8 ?? ?? ?? ?J ?J o GLl ? d %asonskoj /ere%oniji Kraljevsko# L!ka ? da je bilo "otrebno %alo ili #otovo ni.ta %orta, kako bi se %ed!sobno !#lavili ? sve je to bila s/eno#ra3ija %o#!a isklj!4ivo kod Herodovo# ra%a, koji je jedini bio iz#raden "re%a ri%ski% #raditeljski% na4eli%a8 )ad s%o znali, da je %asonski obred o4ito o4!vao 1ivo% "ri4! o isko"avanji%a "rvi vitezova te%"lara, "od vodstvo% H!#!esa de 2a:ena, te da s! !s"jeli doi do svitaka, .to je "ak dovelo do nastajanja nji ova Reda8 &ajzna4ajniji dio ove "ri4e za nas je bio onaj, ! koje% se o"is!je "o%i/anje trij! te%eljni ka%enova iz l!ka, "riliko% "rodiranja ! skrivene "rostore "odze%lja, koja s! tri (visoko iz!4ena "osjetitelja, !klonila, te zati% bez stra a stala is"od takvo# okrnjeno# l!ka, ne diraj!i nje#ove ostale dijelove8 2okazali s! se zabrin!ti%a zbo# %o#!i otrovni "linova, i to do st!"nja, da s! ono#a koji je silazio o"asali (!1eto% 1ivota,F ali, istovre%eno nis! bili ni%alo ! stra ! sto#a, .to s! "ore%etili str!kt!ralni inte#ritet svoda8 *o, o4ito, nis! bila raz%i.ljanja (#raditelja %asona,, a jo. %anje (visoko iz!4e?ni , lj!di, koji bi "oznavali na4ela #raditeljstva, ve vitezova ! "otjeri za bla#o%, ! tek otkriveni% "rostorija%a is"od r!.evina Herodova ra%a8 Otkria iz ove zelene knji1i/e, "ronadene ! "ravo vrije%e, "r!1ila s! na% devedeset i devet "ostotn! si#!rnost, da je na.a i"oteza o te%"lari%a bila is"ravnaF a zati% je jo. jedan sl!4ajan i sretan do#adaj "ri"o%o#ao, da s%o %o#li izbrisati i onaj "reostali jedan "osto nesi?#!rnosti, te na.! i"otez! dokazati kao stvarnost8 Kad s%o se "o "rvi "!t "ozabavili "ovije.! vitezova te%"lara, "rona.li s%o dokaze o isko"avanji%a koja s! obavljali, te s%o zavirili i ! "ojedinosti, koje s%o %o#li saznati o nji%a8 &edavno s%o otkrili, i da je d!"likat k!%ransko# 0akreno# svitka bio "o ranjen i ! (otvor!, to4no is"od oltara Hra%a ? otvor!, koji je bio zatvoren %ra%orni% bloko%, i i%ao "rsten ! svo% sredi.t!8 'a li je to bio ka%en, koji s! te%"lari trebali "odii, da bi se s"!stili ! "odze%ne "rostorijeO *e%"lari s! %o1da bili "rvi, koji s! za"o4eli s isko"avanji%a is"od r!.evina ra%a, no, svakako ne i "osljednji8 Ve s%o ranije s"o%en!li, da je 9X=W8 #odine #r!"a britanski vojnika, s !k!"ni% "ri odi%a od sve#a "et stotina 3!nti, za"o4ela isti "osao, "ok!.avaj!i "ri to%e izraditi i %a"! "odze%ni "rostorija, na koje s! nai.li is"od A=L

ti%a, a nji ovo je izvje.e "otvrdivalo, da s! 4esto nailazili naD"rolaze i "rostore, za"e4a4ene ka%eni% l!kovi%a8 *ako/;er je "otvr/Jivalo, da oni nis! bili "rvi "osjetitelji ti "odze%ni #alerija, jer s! "rona.li "red%ete, koje s! te%"lari ta%o ostavili neki seda% stotina i 4etl?de?set #odina ranije8 0ili s! to ? ostatak %a4a, dio lan/a, !1e, te %ali te%?"larski kri18 )ad s! ! "o rani kod Roberta 0r:dona, ! *e%"larsko% %!zej! 5kotske8 Otkria iz obreda Kraljevsko# L!ka, te izvje.a ]ilsonove ;r!"e o%o;!ila s! na% oni devedeset i devet "osto si#!rnosti, da je na.a i"oteza o te%"lari%a is"ravnaF a zati% s%o nai.li i na ono, .to je ov! i"otez! "retvorilo ! si#!rnost8 &ekoliko #odina ranije, kad s%o "o "rvi "!t razvili na.! teorij! ?da s! te%"lari "rona.li ne.to is"od r!.evina ra%a, z!rili s%o ! o#ro?%an ras"on od tis!! #odina !nazad, i "itali se ? .to je to %o#lo biti sakrivenoO 5to je to 4ekalo !"ravo na nji , da b!de otkrivenoO &o i sada, kad s%o za sobo% i%ali ve rekonstr!irani nekoliko tis!ljea, jo. !vijek na% je nedostajao "ravi dokaz o to%e, da s! !istin! deve?tori/a te%"lara "od vodstvo% H!# a de 2a:ena bili oni, koji s! "rvi otkrili svitke8 A tada taj dokaz "ade C ris! ! krilo? s nje#ove "oli/e za knji;;e8 )vitak (&ebeski Jer!zale%, *ijeko% svo# rada, C ris je !ranjao i ! %no#e knji#e, ! koji%a je "ok!?.avao "ronai neka sitnija te ni4ka razja.njenja, kada %! "ozornost zaok!"i jedan /rte18 9;le.to %! se na nje%! isto# trena !4ini "oznati%, ne.to ? zbo# 4e#a je osjetio, da %! niz tijelo "rolaze trn/i8 &aziv je to# /rte1a bio (&ebeski Jer!zale% iz ot"rilike aodine #os"odnje 9ABB8,, te je s"o%en!to, da se 4!va ! )ve!4ili.noj knji1ni/i ! +ent!, ! 0el#iji8 5to,je vi.e "ro!4avao /rte1, to vi.e je na nje%! i nalazio8 2rikazivao je vi;ij! obnovljeno# Jer!zale%a, sa%o .to to nije bio "rikaz !%jetni4ko# do1ivljajaE bio je to vrlo si%boli4an dija#ra%, "redviden da svoje ;n;l4e!Gje otkrije sa%o oni%a, koji znaj! ! .to #ledaj!8 )tilirirani #rad "rikaz!je dvanaest k!laE jedn! #lavn! nebesk! k!l!, ]ije J;lavne k!le, koje se !zdi1! iz dvaj! sredi.nji st!"ova, tri ni1e k!le sa svoji% vlastiti% st!"ovi%a, te .est k!la ! "ozadini8 K!le, koje se izdi1! izravno iz dvaj! #lavni st!"ova, "odr1avaj! zakrivljeni l!k, O=X UOa %l "oznalenlB ? JaKUVE I)99U ;C lV U+UUU:vv v%%Z, nv: %a% : "otvrdilo, da se Jakov s%atrao ? i st!"o% %i."at, i st!"o% /edek, i to nakon Is!sove s%rti8 Kao i oba !jedinjena st!"a, Jakov je "re!zeo dvostr!k! %esijansk! !lo#!, koj! je izvorno os%islio nje#ov brat8 Med!ti%, %a koliko ovako "otvrden Jakovljev "olo1aj bio va1no otkrie, on nije bio to, .to je toliko zaok!"ilo C risov! "a1nj!F jer, %otivi, "rikazani na sa%o% /rte1!, nis! se %o#li za%ijeniti ni za koje /lrllae ? bila s! to tri %asonska k!to%jera i .estariI ;C ris je 1elio saznati vi.e o "orijekl! ovo# izvanredno# r!ko"isa, a je od%a nazvao dr8 Martine 'e Re!, konzervatori/! r!ko"isa i rijetki knji#a ! Universiteitsbibliot eekF ona %! je "ribavila toliko ;RrV";G%sko# %aterijala o nje#ovoj "ozadini, da vi.e nije bilo nikakve s!%njeE !istin! s%o #ledali ! ko"ij! jedno# od svitaka, koji je Jakov?ljeva /rkva "o ra!ila, a te%"lari #a zati% nakon d!#o vre%ena otkrili8 2oda/i za koje i ovdje za valj!je%o dr8 'e Re!, bili s! toliko !zb!dljive naravi, da na% je sr/e zastajalo "ro!4avaj!i i F !klo"ili s! se !"l?avo ! one dijelove"ri4e, koji s! na% jo. stajali otvoreni8 ) dr!#e atrane8 /jelok!"na "ovijest ovo# r!ko"isa vi.e sl!1beno nije bila oznata, no !"ravo je na.e istra1ivanje %o#lo do"!niti "raznine ! njoj8 )ad s%o %o#li zaokr!1iti "oznat! "ovijest )vitka, nazvano# &ebeski Jer!zale%E

Oko #odine 999=8, Hli#!es de 2a:en i nje#ova %ala #r!"a "ri!?eni ar eolo#a !s"jela je "rodrijeti ! "odze%ne #alerije Herodovo# I;ra%a, "a s! ovdje "rona.li tajne svitke K!%ranske zajedni/e, koji s! ili "isani !#lavno% #r4ki% ili ara%ejski%, ili na oba ova jezika8 &o, Ua s! bili is"isani i 4isti% 3ran/!ski% jeziko%, ne bi bilo od neko# v/e;* zna4ajaF ovi s! vitezovi, nai%e, bili "ot"!no ne"is%eni, ali ?;laleko od #l!"i lj!di8 -nali s!, da s! nai.li na ne.to od o;;lo%no# ;na4aj;l8 vjerojatno 4ak i ne.to vrlo sveto, "a s! odl!4ili dati i na rijevod8 'evetorka je sjela, i "o4ela raz%i.ljati o to%e, tko bi %oJ;ao raz!%jeti ove svete i neobi4ne za"ise, i jo. va1nije, ko%e bi %o#li vjenZati da se nee !%ije.ati ! nji ov rad, ili na dr!#i neki na4in /;st;lti indiskretan8 Covjek, koji je do.ao do rje.enja, zvao se +eo33re: /ie )t O%er, za%jenik H!# a de 2a:ena8 +eo33re: je "oznavao starije# sveenika i%eno% Latnbert, koji je bio !%irovljeni !4itelj o"atije &a.e 'jevi/e ! )t O%er!, te naj%!driji 4ovjek, "re"!n svi znanja koja a/ !o"e %o#! za%islitiF jer, %no#e je #odine "roveo "rik!"ljaj!i A== +eo33re: de )t O%er kren!o je sto#a sa sa%o neki% odabrani% svi/i%a na "!t k!i8 Kako se i o4ekivalo, La%bert je i raz!%io najvei dio ono#a, .to je "ro4itao8 )tari je 4ovjek vjerojatno bio izvan sebe od radosti, videi takve "rekrasne i vrijedne dok!%ente "red sobo%, i to "red sa% kraj svo#a 1ivota8 Jer, !%ro je 99A98 #odine, ne !s"jev.i dovr.iti svoj! en/iklo"edij!8Q 'anas je jedno od naj"oznatiji djela La%berta de )t O%era ?na brzin! ko"irani /rte1 s jedno# od svitaka, koji "rikaz!je &ebeski Jer!zale%8 &a nje%! se vidi, da s! oba #lavna st!"a &ebesko#a Jer!?zale%a nazvana (Ja/ob,, i o4ito "okaz!je, da je nje#ov osniva4 bio Ivan Krstitelj8 U ovo% takozvano% kr.ansko% dok!%ent! ne%a niti s"o%ena o ? Is!s!8 )a% /rte1 nije niti !obi4ajeno# iz#leda, "a vjer!?je%o, da je %o#ao doi sa%o s jedno# %jestaE iz "odze%lja Herodova ra%a8 )i%boliza% je na nje%! ! /ijelosti %asonski, i "otvrd!je, da je Jakov za nazoreje "redstavljao oba st!"aI La%bertova je ko"ija o4ito bila izradena ! velikoj brzini, kao da %! je bio odobren vrlo kratak rok za rad8 +otovo da %o1e%o za%isliti La%berta, kako za!zvrat za "revodenje i obja.njavanje sadr1aja svita?ka, %oli +eo33re:a da %! odobri izrad! ko"ije, no te%"lar! se 1!rilo da se .to "rije vrati ! )vet! -e%lj!8 *ra#ovi "era "okaz!j! ne!obi4ajeno o.tre i brze "oteze, a ! sa%o% s! /rte1! i neke vidljive "o#re.ke, .to sve !kaz!je na to, da je ko"ija %orala biti izra/Jena ! ne!#odno krat? ko% vre%en!8 Ovaj dok!%ent datira vi.e od "et stotina #odina "rije, no .to je "o "rvi "!t bio sl!1beno kori.ten %asonski si%boliza% k!to%jer i .estari, "a i"ak ? najvei je dio oblika na ovo% zdanj! bio sastavljen !"ravo od nji 8 Ovdje ne%a %jesta za "o#re.k!, jer k!to%jeri nis! i%ali nikakvo# %o#!e# razlo#a, da se nalaze na ovoj sli/i8 A to na% je #ovorilo, da je ove si%bole %orala koristiti i Jer!zale%ska /rkva8 U La%bertovoj s! ko"iji bila !"isana i i%ena dvanaest st!"ova %isti4?no#a #rada na latinsko% jezik!, "a s%o tako vidjeli, da je !z oba ;;lavna st!"a !"isano (Ja/ob, RJakovS, a iznad l!ka, koji s! ova dva st!"a "odr1avala, "isalo je ? -ion RIzraelS8 Vjer!je%o, da ova !"oraba Jakovljevo# i%ena dva "!ta s%je.ta ovaj dok!%ent !n!tar devetnaest 2rivatno do"isivanje s knji1ni4aro% )ve!4ili.ta ! +ent! QBB kOVanC lt4ti] /%vva:!8%8 Crte1 na% na tri ni1e k!le "rikaz!je tri velika k!to%jera, !/rtana ! oblik! balkona, te "ratee .estare iznad svako# od nji , i to na sa%o% vr ! svake od k!la8 Ovaj je trio

k!la s%je.ten od%a is"od obaj! Jakovljevi st!"ova, 4i%e se "rikaz!je i nji ov "odredeni "olo1aj8 One i%aj! i svoja i%ena, te ? iako je naziv lijeve k!le ne4itak, desna se naziva Andrija, a sredi.nja ? 2etar8 I sto#a, na velik! 1alost Katoli4ke /rkvYV kao i njene tvrdnje da je izravni nasljednik Is!sova a!toriteta "!te% 2etra, ovaj svitak ne"obitno "otvrd!je, da je Jakov bio voda Jer!zale%ske /rkve, dok je 2etar bio svakako jedna od njeni vodei , ali sek!ndarni osoba8 2oredak ovi trij! k!la, od koji svaka i%a svoj k!to%jer i svoje .estare, "osve je ! d! ! %oderne %asonerije, jer se t! radi o tri klj!4ne osobe svake Lo1e ? 5tovano% Me.tr!, i nje#ova dva C!vara, koji "redstavljaj! s!n/e RReS, %jese/ R*otS, i #os"odara te Lo1e8 2osljednji "okazatelj 4injeni/e, da se ovdje radilo o svitk!, koji s! te%"lari "rona.li is"od ra%a ! Jer!zale%!, te da dolazi iz sa%o# %asonsko# obreda, jeste onaj dio /ere%onije, ! kojoj 5tovani Me.tar raz#ovara sa svoja dva C!vara o iz#!bljeni% tajna%a %asonerijeE (0rate Mladi C!var!8 -bo# 4e#a treba na"!stiti Istok i kre?ri!ti ria -a"adO, (-bo# tra#anja za oni%, .to je iz#!bljeno, 5tovani Me.tre,8 (0rate )tariji C!var!8 5to je to, .to je bilo iz#!bljenoO (Izvorne tajne %asonski Me.tara, 5tovani Me.tre,8 (0rate Mladi C!var!8 K//ko s! se one iz#!bileO (Kod "rerane s%rti na.e# Veliko# Me.tra, Hira%a Abi3a, 5tovani Me.tre8 , (0rate )tariji C!var!, kako se nada. da e. i "ronaiO, (2o sredi.t!, 5tovani Me.tre8, (0rate Mladi C!var!, .to je sredi.teO, (O3za to4ka !3A!tar kr!#a, od koje je jednako !daljena svaka dr!#a to4ka na nje#ov! r!b!8, Ove rije4i bes%isleno zv!4e i %no#i% %asoni%a, kad i !vijek iznova "onavljaj!F no, na%a s! otkrile sve8 U vrije%e kri1arski ra?tova, svaki je karto#ra3 kr.anske /rkve izradivao svoje %a"e tako, da QB9 (&ajsvetiji od )veti ,8 2a i dva st!"a, "rikazana na La%bertov! /rte1!, takoder se nalaze ! sredi.t! &ovo# Jer!zale%a, to4no na %jest!, na koje% s! bile otkrivene tajne ls!sa i MojsijaF sto#a s! i te%"lari ? bez i%alo s!%nje ? !"ravo ov! to4k! s%atrali najsredi.njijo% to4ko% na 4itavoj -e%lji8 )ad s%o ve brzo Ll4ili i "rik!"ljali nove "odatke, "a bis%o se s vre%ena na vrije%e vraali na ono ve staroF jer, %islili s%o ? %o1da e na% nove s"oznaje o%o#!iti i dr!#a4iji !vid ! ve obraden! %ate?rij!8 lz ti s%o razlo#a iznova "ro4itali i "rijevode )vitaka s Mrtvo# %ora, Roberta Yisen%anaF otkrili s%o, da je kon/e"t (&ebesko# Jer!?zale%a, ili (&ovo# Jer!zale%aa bio otkriven na svi/i%a, "ronadeni% ! "et razli4iti "eina K!%rana, te da se te%eljio na Yzekijelovoj viziji, ! kojoj je novi +rad o"isan ! detalje ? s tis!Li i "et stotina k!la, od koji je svaka bila visoka trideset %etara8 Kao i svi ostali %asonski st!"njevi, i st!"anj Kraljevsko# L!ka i%a ono, .to se naziva (*o4ko% *ra#anja,, koja ! oblik! /rte1a "rika?z!je te%!, kojo% se bavi taj Red8 &a ovoj se *o4ki *ra#anja od%a %o1e za%ijetiti, da je /ijela "osveena ? isko"avanji%a ! ra%!8 U njenoj je "ozadini Jer!zale%, te vidljive r!.evine ra%a, dok se ! "nednje% dijel! vidi otkriven !laz ! "odze%lje8 Od !laza je !/rtano seda% st!ba, koje vode na "odest, "retr"an alati%a za ko"anje, ali i za J;radenje, k!to%jer, .estari i svitak8 Oko r!ba to# "odesta nalaze se ;;rbovi svi dvanaest "le%ena Izraelovi , a na

vr !, tvrdi se, da se nalaze 4etiri #lavne zastave J!de Rlav i kraljevska kr!naS, R!bena R4ovGjekS, Y3rai%a RvolS te 'anijela RoraoS8 Otkrie% svitka (&ebeski Jer!zale%, i "ri4o%, koja se o"is!je ! %asonsko% st!"nj! Kraljevsko# L!ka, sad s%o %o#li biti si#!rni, da s! te%"lari !istin! do.li do tajni svo# vlastito# Reda !"ravo za va?98j!j!i svi/i%a, koje s! davni dana zako"ali nazoreji, te da s! svoje obrede izvodili na te%elj! tajne !skrisivanja 1ivi F iste one obrede, k!kve Gje izvodio i Is!s8 Uinak &azore,jski svitaka 'evetori/a vitezova, koji s! otkrili &azorejske svitke, "rona.li s! i bla;;o, o koje% nis! %o#li niti sanjali, no ? to je bilo bla#o, koje nis! QBO !L:!;; 8 ; 8 88 8 8 G GG 8 ? , nekoliko desetljea, "a da Red, koji s! H!#!es de 2a:en i os%ori/a nje#ovi vitezova osnovali 999X8 #odine, "ostane jedna od naj%oni?ji sna#a kr.anstva8 Med!ti%, !"ravo se !n!tar ti "edesetak #odina ! Fran/!skoj "o4elo do#adati ne.to vrlo neobi4no8 U sa%o jedno% jedino% stolje!, sa%o se ! Fran/!skoj, nai%e, iz;lradilo ? ni vi.e ni tnanje, no osa%desetak katedrala, te #otovo "et stotir8a sa%ostana, .to je !klj!4ilo ! "osao vi.e zidara i #raditelja, no .to i je ikada za"oslio stari Y#i"atIJt Ova s! zdanja bila #radena "re%a novo% "lan!, i to ! takvo% niz!, kakav nikada do tada nije bio viden8 Klasi4an "ri%jer takvo# s!"er?zdanja je i katedrala ! C artres!, koja se !zdi1e "re%a neb!V! ko%"ozi/ija%a orna%entirani st!"ova i stakla8 +raditelji%a ove z#rade, kao i svi ostali , !"ravljali s! te%?"lari, koji s! tvrdili za svoj! %isij!, da se radi o "ok!.aj! (obnavljanja 8Ier!zale%a, ! "rekrasno% novo% stil! st!"ova, k!la i tornjeva, koji e stre%iti &eb!8 Ranije nis%o bili ! stanj! dok!4iti, zbo# 4e#a s! te%"lari odjed?no% sebi !t!vili ! #lave, da trebaj! "ostati #lavni %ajstori ? #raditelji ! svojoj rodnoj ze%lji, no sad na% se ta ideja odjedno% !4inila "re"!?no% s%isla8 U"!te, koje s! devetori/a te%"lara "rona.la ! "odze%lj! ra%a ! Jer!zale%!, ostavili s! nazoreji, i to tik"rije no .to sv s vatili, da nee !s"jeti ! svojoj %isiji ? da iz#rade &ebo na -e%lji8 Jakov i nje#ovi sljedbeni/i !%rli s!, a da nis! ostvarili Kraljevstvo &ebesko, koje je Is!s obeao svoji% sljedbeni/i%a, %ed!ti% ? ostavili s! za sobo% vrlo jasn! "or!k!8 &azorejske svitke nis! %o#li "ronai od#ovorniji Ij!di, no .to s! bili oni, koji s! i otkrili8 *e%"lari s! "re!zeli s"ek!lativne %asonske tajne od Is!sa i Jakova, koje s! bile nada n!te stari% e#i"atski% MaDat kon/e"to%, zati% i iskoristili za "otrebe ini/ija/ije !n!tar svo# vlastitoa Reda, te i nastavili "rovoditi ! djeli%a, kako bi svijet! dali nov!, bolj! razin! #raditeljsko# !%ijea i o"erativno# zidarstva8 lJskrsn!e je tako za"o4elo "!ni% za%a o%I Od otkria svitka zvano# &ebeski Jer!zale%, kao i ostali , znali s%o, da s! te%"lari "ostali "ravi %ajstori obij! vje.tina zidarstva ? kako s"ek!lativne, tako i o"erativne %asonerije8 )to#a s%o sad ! C8 Fra:linUE &eobi4ni kr/3jnli/i QBQ %oralt tstraz% zanranJe te%"iars_;;a rU/!a, ro ;%%, nan; ;! ;; nje#ovi osta/i !s"jeli "reobraziti ! ne.to, .to se "retvorilo ! %odern! %asonerij!8 -AKLJUCAK *o4ka *ra#anja ! %asonsko% st!"nj! )veto# Kraljevsko# L!ka "rikaz!je isko"avanja Herodova ra%a8

2ro!4avaj!i Keltsk! /rkv!, "rona.li s%o, da se ! %no#o%e razliko?vala od ri%ske varijante kr.anstva, jer je odba/ivala takva s!.tinska !vjerenja, kakvo je bilo bez#rje.no za4ee, te Is!sov! bo1anskost8 2a, iako je ? #otovo "od "ritisko% ? Ri%ska /rkva sredino% sed%o# stoljea !s"jela "ri"ojiti Keltsk! /rkv!, vjer!je%o da je %no#o od staro# na4ina raz%i.ljanja jo. !vijek ostalo 1ivo is"od "ovr.ine, .to je i !4inilo 5kotsk! vrlo "rije%4ivo% za nazorejske ideje, kad s! se te%"lari "ojavili ! njoj8 2ronala1enje izvorno# %asonsko# obreda za st!"anj Kraljevsko# L!ka bio na% je !istin! od !darno# zna4aja za rad, jer na% je "on!dio /jelovit! "ri4! o isko"avanji%a i otkri! svitaka8 2roble%, koji nis%o !s"jeli rije.iti, bio je?zbo# 4e#a s! se ! nje%! do#adaji o"isivali tako, kao da s! se do#odili "riliko% iz#radnje -er!babelovo#, a ne Herodo?vo# ra%a8 LJ na.i% #lava%a nije bilo ni%alo s!%nje, da se "ri4a za"ravo odnosila na otkrie vitezova te%"lara iz "o4etka dvanaesto# stoljea, jer ! to doba jo. nis! bili iz%i.ljeni na4ini #radnje s !#lav?ljeni% ka%eni%a, te s l!kovi%a ove vrste ? bio je to iz!%, koji je os%i.ljen tek ! ri%sko doba8 Crte1, "rikazan na %asonskoj (*o4ki *ra#anja,, vezanoj !z obred st!"nja Kraljevsko# L!ka, do naj%anje je "ojedinosti o"isivao isko"avanja izvr.ena ! ra%!, te "ronala1enje "odze%ni "rostora, ! koji%a s! nadeni i svi/i8 A ! "ozadini "rikaz!je Jer!zale% i r!.evine Hra%a8 *rebali s%o nastaviti s na.i% rado%, i nadati se, da e obja.njenje za ovaj "aradoks iskrsn!ti tijeko% daljnje# istra1ivanja8 Us"rkos ovo%e %alo% nerije.eno% "roble%!, sad na% se razjasnilo, zbo# 4e#a je ova %asonska le#enda !s"jela tako dobro o4!vati na 1ivottt "ri4! o "rvi% te%"lari%a, koji s! sa svoji% vodo%, H!#!eso% de 2a:eno%, "rona.li svitke, .to je i dovelo do nastajanja nji ovo# Reda8 )ljedee na.e veliko i !darno otkrie bilo je "re"oznavanje &ebesko# Jer!zale%a, kao ko"ije jedno# od svitaka, koje je +eo33re: QBW QBP ]L vlaaa8lU8 v;8lva!v! aaa!!vaa!lHv !llaavvalllv aa! LVJ !aaVl ?? 9lUUV:vaU 9 .estara ? na"adna je, a kako je na njoj i Jakov izjedna4en s oba sre?di.nja st!"a ! &ovo% Jer!zale%!, ! "ot"!nosti je "otvrdila na.e ranije zaklj !4ke8 Istina se oslobada 2roro4anstvo se ostvar!je &a na.e% "!tovanj! kroz 1idovsk! "oratn! literat!r!, nai.li s%o i na .iroko ras"rostranjeno vjerovanje, "oznato kao (0ere.it Rabatti, ? da e se sna#a "rori/anja vratiti ! Izrael 9A9B8 #odine, te da e se !brzo "oto% "ojaviti Mesija, koji se do tada sakrivao ! Veliko% %or! Ri%a8l A na na.e o#ro%no iznenadenje, i %ada se %o1e os"oravati ? 4ini se, da se to i do#odiloI 9AWW8 #odine, dakle sa%o trideset i 4etiri #odine nakon .to se sna#a "rori/anja trebala Izrael! vratiti, ! obitelji jedno# "le%enita.a ! isto4noj Fran/!skoj rodio se dje4akF dijete se zvalo Ja/\!es de Mola:8 Ve kao %lad vitez i%ao je jasan "o#led na svoj! %isij!, te se "ri?dr!1io vitezovi%a te%"lari%a, 4i% je is"!nio !vjet da ta%o b!de i "ri%ljen ? dvadeset i jedn! #odin!8 'obro %! je kren!lo, i "ro.irio se @las o to% izvanredno% or#anizator!, koji je 1ivio na%etn!v.i si najstro1! dis/i"lin! "o "ravili%a RedaF dos"io je i do "olo1aja Me.tra Hra%a ! Yn#leskoj, a zati% "ostao i Veliki Me.tar, na koje% je le1ala od#ovornost za vojno r!kovodenje Redo%8 I sto#a, kad je *ibald +a!din, Veliki Me.tar svi te%"lara 9A=A8 #odine !%ro, nitko se nije is!vi.e iznenadio, .to je !"ravo Ja/\!es de Mola: odabran, da !b!?d!e vr.i ov! najvi.! sl!1b!8

'o to# s! vre%ena te%"lari ve iz#!bili nadzor nad )veto% -e%ljo%F %!sli%anski Ma%el!/i "re!zeli s! "ret odne #odine Akr!, te ti%e vi.e ili %anje "riveli kr.ansko kraljevanje nad Jer!zale%o% kraj!8 Med!ti%, de Mola: je i nadalje ostao vrlo %oan 4ovjek, koji je nadzirao velik broj dr1ava .iro% Y!ro"e, kao i dobro !vje1ban! vojsk!, zna4ajn! %ornari/!, te %ed!narodn! tr#ovin! i bankarstvo8 Od skro%ni "o4etaka "rije sve#a stotin! seda%deset i 4etiri #odine, kad je H!#!es de 2a:en za"o4eo ko"ati sa svojo% %alo% #r!"o% Mai%onides ?iz "is%a [idovi%a ! Je%en! QB> ; QBL IlD/lL;ClEUla J+, 999 l;d8l; 994i8UVl4lUClVCI;UlE99 ;4llll V4lt99] Lll8 9V99 ;999V Ulll UUUUICU !vjereni ! to, da s! rani te%"lari !s"jeli "ronai zlato, srebro i ostale dra#o/jenosti, koje s! [idovi zako"ali kad s! i% se Ri%ljani "o4eli "ribli1avati ! rat! od >>8 do LB8 #odine, jer je brzina nji ova .irenja i nevjerojatno ja4anje !tje/aja bilo is!vi.e veliko, da bi se %o#lo "ri"isati sa%o nji ovo% "rirodno% or#ansko% razvitk!8 *akoder s%o s%atrali raz!%ni%, da s! ? ako s! na.li toliko bla#o ? sasvi% si#!rno to zadr1ali za sebe, "a se ! "ovijesti ne bi o to%e niti %o#lo nai zabilje1aka8 Ci% je de Mola: "re!zeo %o, iznova je zatra1io !s"ostavljanje a"sol!tne dis/i"line, kao i "ot"!no# "ridr1avanja "ravila Reda ! svi% ze%lja%a8 I sa% ne"is%en, zabranio je svoji% vitezovi%a takvo tra?enje vre%ena, kakvo bi bilo !4enje 4itanja i "isanja, "re"!stiv.i radije ove zadae kleri/i%a koji s! i "ratili8 *e%"lari s! bili od#ovorni izravno 2a"iF no, oni s! bili Red, koji je #ovorio 3ran/!ski% jeziko%, te i%ao vrlo visoke veze !"ravo ! svojoj ze%lji8 U to je vrije%e Fran/!sko% vladao vrlo a%bi/iozan kralj, 1eljan "otvrde svoje vlastite va1nosti ? bio je to Fili" IV, "oznat i kao (Fili" Lije"i,, koji je8 "ok!.avao %ani"!lirati i sa%i% 2a"o%F %ed!ti% ? 0oni3a/ije VIII nije bio 4ovjek, koji bi tako ne.to do"!stio8 Odnosi s! se zate#n!li kad je 0oni3a/ije odbio Fili"ov za tjev za "oveanje na%eta Fran/!skoj /rkvi, "a je 9QBA8 #odine 0oni3a/ije objavio, da je (d! ovno vee od ze%aljsko#,, te da se ("rotiviti 2a"i, zna4i ? "rotiviti 0o#!,8 Fili" je "ak objavio svijet!, da (0oni3a/ije nije "odoban da bi sjedio na 2etrov! "rijestolj!,, o"t!1!j!i #a "rito% za sve za%islive zlo4ine ? od blas3e%ije, ereze, !bojstva, "a 4ak i sodo%ije8 &je#ova 1elja da o/rni 2a"! nije i%ala #rani/a, "a #otovo da Gje is"itivao i #rani/e srednjevjekovno# "oi%anja "raznovjerja o"?t!1bo%, da 2a"a odr1ava seks!alni odnos s de%ono%, koje#a skriva ! vlastito% "a"insko% "rsten!8 &ikakvo 4!do ? 2a"a se jako razlj!tio na nje#a, i od#ovorio najvi.i% st!"nje% eksko%!nika/ije Fili"a osobno, ali ne i nje#ova kraljevstva ! /jelini8 Med!ti%, kako je Fili" !a"io .iro% Fran/!ske dobiti zna4ajn! "odr.k!, 0oni3a/ije najavi, da e i ze%lj! staviti ! stanje (interdik/ije,F bilo je to %anje zlo od eksko%!nika/ije 4itavo# naroda, no jo. !vijek dovoljno, da vrlo lo.e !tje4e na %ed!dr1avne odnose s ostali%a ! Y!ro"i8 Jer, tijeko% 4itavo# vre%ena trajanja interdikta, narod se ! Fran/!skoj nije %o#ao %!!888 8888, i88;b 8888, ( 88 (888G,8 88 ?8 ( 8 888 888 Fili" je bio svjestan, da bi takav 2a"inJ"otez !zrokovao nje#ov "ad, "a %! je odaslao svoje izaslanike, i to s ("on!do%, koj! 2a"a nije %o#ao odbiti,8 X8 rLijna 9QBQ8 #odine +!illa!%e de &o#aret i nje#ova 4eta !.li s! ! "a"insk! "ala4! ! Ana#nij!, ! Italiji, i zarobili ve oron!lo# 2a"Ll, zlostavljaj!i #a i "rijetei %! svakojaki% ozljeda%a8 &o, Fili"ovi lj!di nis! %o#li !%ai s 2a"o%, a znali s! ? ako #a !bij!, to bi za nji bilo s!dbonosnoF sto#a s! se zadovoljili sa%o stra.ni% "rijetnja%a8 I"ak, 0oni3a/ije se nije !s"io o"oraviti od to# do#adajaF !%ro je nakon sve#a "et tjedana, "a neki #ovore, kako #a je i"ak !bio Fili", "rirediv.i %! onakav stra oviti .ok8

&ovi 2a"a, 0enedikt dI, za"o4eo je svoj "onti3ikat ! "rijatelj?sko% ton! s Fili"o%, no 3ran/!ski je kralj od%a "o4eo "ostavljati svoje za tjeve ? sve dok #a 2a"a nije javno o"t!1io za nar!4ivanje na"ada na 0oni3a/ija ! Ana#nij!8 &o, !skoro 0enedikt !%re ? otro?van od r!ke Fili"a (Lije"o#,8 )ad je sa% kralj "re!zeo or#aniza/ij! odabiranja nje#ove za%jene i odabrao 0ernarda de +ot a, nadbisk!"a 0ordea!_a8 On je ina4e bio zakleti ne"rijatelj kralja, no %o#lo #a se nadzirati, a nje#ova 1elja da sjedne ! 2etrov stola/ nadvladala je 4injeni/!, da nije volio Fili"a8 I tako je 9QBP8 #odine %e#alo%anski kralj Fran/!ske ostvario nadzor nad Kristovi% na%jesniko%, a ti%e i nad 4itavi% za"adni% kr.anstvo%8 Jedva solventan, Fili" je od%a ras"isao nova davanja sveenstv! Fran/!skeF deset "osto od nji ovi br!tto?"ri oda trebalo se !b!d!e dostavljati nje%!8 Cetiri #odine kasnije, %arionetski je 2a"a "re%jestio sjedi.te %oi iz Vatikana ! Avi;non, 4i%e je za"o4elo razdoblje, koje e tako "otrajati tri 4etvr?tine stoljea8 Odabiro% Kle%enta V, takoder %arionetsko# 2a"e, Fili" Lije"i je kona4no ostvario sv! %o koj! je i 1elio, sa%o .to %! je iznova !stre? alo jo. nov/a8 +i!lla!%e de &o#aret, i nadalje nje#ov vjerni sl!#a, bija.e vrlo "a%etan %o%ak, "a ! kraljev! korist izvr.i velik! kra/;! ?koliko l!kav!, toliko i zl!8 &akon izni%no "a1ljivo# raz%i.ljanja i "laniranja, kraljeve s! se 4ete razbijene ! %anje #r!"e, "ojavile .iro% ze%lje, AA8 li"nja 9QB>8 #odine, ! rano j!tro, i ! itile svako# "ostoje?e@ [idova ! ze%lji8 Ubrzo nakon to#a, nesretni s! [idovi bili "ro?;nani ! e#zil ? naravno, bez svoje i%ovine, koja je od%a "re.la ! vlasni.tvo Kr!ne8 QBX ; QB= G G G G ; G Gr G 88 88a 8 G888G(, 88(G8;(G88( (8, Mola:a, te /jelok!"no# bo#atstva 2ari.ko# Hra%a, nji ove i%ovine i "oslovni kontakata .iro% ze%lje8 )a%o, 4ak niti Fili" nije %o#ao o4ekivati, da e takav otvoreni #!sarski "ost!"ak tek tako "roi kod Reda, koji je bio toliko !#ledan8 Vitezovi te%"lari nis! bili d!1ni od#ovarati iko%e ? osi% 2a"i, te nis! "ot"adali "od zakone bilo koje ze%lje8 Med!ti%, kralj je bio vrlo inventivan 4ovjek, naro4ito kad bi se radilo o #o%ilanj! osobno# bo#atstva i %oi, "a je stvorio "otrebne okolnosti, kako bi nje#ov "lan bez ikakva o%etanja !s"io8 Jo. od sa%i "o4etaka Reda #ovorkalo se, kako se ! nje%! bave neki% neobi4ni% obredi%a i obi4aji%a, no kao naj%onija i naj?.tovanija sna#a kr.anstva ono#a doba, bili s! #otovo i%!ni od bilo kakvi ozbiljniji s!%nji4enja8 &a 1alost, !"ravo je ova tajanstvenost, vezana !z nji ove "ost!"ke, "r!1ila izvanredan "ovod za "odizanje la1ni o"t!1bi, koje s! se 4inile vjerodostojni%a8 2lan o to%e, kako da !ni.ti te%"lare, i do4e"a se nji ova bo#atstva, o"et je vrlo "a1ljivo os%islio +i!lla!%e de &o#aret8 Vjerojatno se ! te%"larski Red !v!?kao naj%anje jedan nje#ov do!.nik, koji %! je dojavio "rav! narav nji ovi tajni /ere%onija8 &o, to nije bilo dovoljno senza/ionalno, da bi oborilo na koljena Red, koji se "roslavio .iro% svijeta vi.e od svij! ,, ostali , te tako o%o#!ilo Fili"! da i% za"lijeni i%ovin!8 I sto#a, da bi nadoknadio taj nedostatak dovoljni dokaza, koji%a bi se dokazalo nji ovo "rokletstvo, de &o#aret je jednostavno sa% "ri"ravio (otkri?vanje, novi "odataka i dokaza o nji%a8 La1ni s! svjedo/i "otvrdili "ri4e o nji ovi% la1ni% djeli%a, "a se Fili" osjetio obvezni%, da o te1ini stanja ! Red! izvijesti 2a"!8 Kralj je znao za "ostojanje s!"arni.tva iz%ed! dva najvea vite.ka reda ? te%"lara i os"itala/a, koje je bilo vrlo d!boko i sveob! vatno8 )to#a "redlo1i 2a"i Kle%ent!, neka "is%o% obavijesti Velike Me.tre obaj! redova, i "ozove i na sastanak ! vezi "r!1anja "odr.ke kralje?vi%a Ar%enije i Ci"ra8 &ije bila nikakva tajna, da je 2a"a vr!e 1elio iz%iriti Vitezove Hra%a kralja )alo%ona Rte%"lareS i Vitezove 0olni/e

)v8 Ivana ! Jer!zale%! R os"ital/eS, te i !jediniti ! jedan jedini Red, koji bi se nazivao (Vitezovi Jer!zale%a,8 U svako% sl!4aj!, de Mola: je aotovo si#!rno vjerovao, da e "rava te%a sastanka, na koji je "ozvan, biti !"ravo to8 -a nje#a sa%o# takvo !dr!1ivanje nije !o"e dolazilo ! obzir, "a je vjerojatno bio si#!ran ? !zi%aj!i ! obzir sna#! ULU;/ ;!a%, i aKa ZZ8 v:8rv;!;88; 8888,88 ;,8N8 ( ranije objavio, da bi ! to% sl!4aj! Hos"ital/i "re!zeli vode! !lo#!8 Jer, kralj Fili" nije ! %ed!vre%en! !s"io niko#a !vjeriti, kako bi najbolje rje.enje za nastali "roble% bio nje#ov "lan ? da on osobno "ostane voda takvo# !jedinjeno# Reda8 ]illia% de Villaret, Veliki Me.tar Hos"itala/a, nije %o#ao doi na taj sastanak, jer je bio vrlo za!zet na"ado% na )ara/ene na Rodos!8 'e Mola:, koji se nalazio ! Li%assol!, na Ci"r!, "ri%iv.i 2a"in! naredb! da do"!t!je ! Fran/!sk!, odabrao je svoji .est vitezova "ratila/a, !zeo 9PB BBB zlatni 3lorina i za"lovio "re%a Marseilles!8 'e Mola: je s "!no "rava o4ekivao "rekrasan "rija% kod kralja Fili"a Lije"o#a, koje?%! s! te%"lari ve !4inili %no#o veliki !sl!#a8 2os!dili s! %! nova/, kad je trebalo is"latiti %iraz za nje#ov! kerk!, "rin/ez! Isabell!, a 2ari.ki Hra% *e%"lara je "r!1io 4ak i !to4i.te kralj! na nekoliko dana, dok s! javni "rosvjedi bili na svo% vr !n/!8 2a i osobno #ledano, de Mola: je %orao %isliti da #a kralj s%atra iskreni% "rijatelje%, kad #a je ve za%olio, da b!de krsni k!% nje#ov! sin!, "rin/! Robert!8 2redvidaj!i, dakle, raz#ovor o !jedinjenj! s os"ital/i%a, de Mola: se i "ri"re%io za nje#a ? !zeo je sa sobo% dok!%ent, koji je trebao jedno% za sva#da okon4ati ovakve "lanove, i osi#!rati ne"reki?n!t! neovisnost nje#ova Reda8 &aslov %! je bio 'e Unione *e%"li et Hos"italis Ordia!% ad Cle%ent!% 2a"a% Ja/obi de Mola:o Relentio, a 2a"i #a je "redao ! 2oitiers!8 A 4i% je de Mola: sti#ao ! 2ariz, kralj #a je do4ekao srda4no i s "o4asti%aF no, Veliki Me.tar se !skoro vrlo zabrin!o, na4!v.i #ovorkanja o (stra.ni% nedjeli%a, te%"lara8 *ajni "lan, koji je os%islio &o#aret, bio je ? ! jedno% jedino% tren!tk! ! ititi /jelok!"n! te%"larsk! sil!8 Uzi%aj!i ! obzir, da je ! /ijeloj Fran/!skoj bilo "etnaest tis!a te%"lara, ta je zadaa bila "o?"rili4na, sa%o ? de &o#aret je ve i%ao izvanredno isk!stvo ! or#ani?za/iji %asovni istovre%eni ! ienja iz "ret odne #odine, kad je ! itio /jelok!"n! 1idovsk! zajedni/!8 'at!% ! ienja te%"lara bio je "redviden za 9Q8 listo"ada 9QBL8 #odine8 -a"e4aene naredbe bile s! razaslane kraljevski% 4eta%a .iro% ze%lje tri tjedna ranije, s !"!to%, da se ne otvaraj! "rije 4etvrtka, 9A8 listo"ada8 &aredbe s! za"o4injale a!toritativno, ! "od!1i% re4eni/a%a, "redvidene da nadvladaj! bilo kakav %o#!i ot"or !n!tar kraljevi 4eta, koji bi se %o#ao javiti zbo# zadae, da se krene ! ! ienje tako %oni vitezovaE Q9B ; Q99 zla, #n!sni 4in, sra%ota koja zasl!1!je 8"rijezir,V v"osve nelj!dsko djelo, strar-O 4itavo% 4ovje4anstv!, do/;e do na.i !.ij! za valj!j!i nekoli/ini osoba koje zasl!1!j! "ovje?renje, tako da na,s je is"!nilo za"re"a.tenje%, i natjeralo da drlzti%o od stra ovite razjarenosti8 I dok nje#ova te1ina i neo"isiv bol rast! ! narna, sve "ostaje jo. okr!tnije, jer nerna nikakve s!%nje da stra ota zlo4ina nadilazi on! to4k!, kad "ostaje !vreda bo1ansko%e Veli4anstv!, sra%ota za sve l j!de, "o#!ban "ri%jer zla i !niverzalni skandal8 , +lavne o"t!1be iz svjedo4anstva biv.e# te%"lara, )\!ina de Fle_iana, bile s! sljedeeE ()vi se te%"lari, 4i% s! "ri vaeni, %oraj! zakleti da nikad nee na"!stiti Red, te da e "ro%i/ati nje#ove interese svi% sredstvi%a, bila ona dobra ili lo.a8

Vo/;e Reda ! tajno% s! savez! sa )ara/eni%a, i ! nji%a irna vi.e %! a%edanske nevjere, no kr.anske vjere, jer se o/3 8svako# novaka za tijeva, da "lj!je i #azi "o kri1!8 Vo/;e Reda s! ereti4ki, okr!tni i bez o1ni lj!di, koji r/bijaj! ili zatvaraj! svako# novaka, koji ? vidjev.i .to se t! do#a/;/r ? "ok!.a na"!stiti Red8 Osi% to#a, !4e 1ene, koje s! 8s nji%a zanijele, kako da obave "oba4aj i ! tajnosti !bij! rZvoro/;en4ad8 Oni s! z/rtrovani "o#re.ka%a 3ranjeva/aF "rezir! 2a"!, i 4itav a!toritet Crkve, te s! odba/ili svete 8sakra%ente, a "o8sebrro is"ovijed i "okor!8 2ot"//no se "osve!j! najvei% za%islivina raskala.e?nosti%a8 A ako netko izrazi svoje "rotivljerrje to%e, ka1njava 8se zatvororn8 *e%"lari vr.e sve zlo4ine i sva zlodjela, koja se !o"e rno#! i zarnisliti8 Red 4irzi sve, da )vet! -e%lje/ "reda ! r!ke )ara/eni%a8 )vo# Me.tra odabir! ! tajnosti, "ri 4e%! s%ije biti "r?is!tno sa%o nekoliko %la/;e brae, dok on odba/!je svoj! kr.ansk! vjer!, 4irzei ne.to, .to je ! s!kob! s njo%8 Q9A JlVIltV;lt ; n,t;l8%/;tvVttt, a%!t/vvo;;/!8;888 8;8888 te.ke "rijetnje i kazne, da bilo ko%e otkrij! bilo koje od nj;i 8;; &ikakav zlo4in, koji je !4injen ! i%e dobrobiti Reda, ne 8s%atra se zlo4irro%8 U ienje oko "etnaest tis!a te%"lara, !klj!4!j!i i de Mola:a, bilo je obavljeno ! rano j!tro, ! "etak, 9Q8 listo"ada8 +lavni la1ni svjedok bio je de Fle_ian, koji je iz Reda bio izba4en zbo# ereze i dr!#i "rekr.aja8 -ajedno s Firentin/e% zvani% &o33o 'ei, navodio je dokaz za dokazo% "rotiv Reda, ! za%jen! za o"rost i oslobodenje iz zatvora8 Inkvizi/iji je bila izdana naredba, da izv!4e "riznanja, te da se ! te svr e ne zane%ari niti jedan od oblika %!4enja8 Uvje1bani %!4itelji bili s! %ajstori ! to%e, da !zrok!j! neizre/iv bol i ozljede, ali takve vrste, da ne !bij! 4ovjekaF sa%o je trideset i .est te%"lara !%rlo ! toj ranoj 3azi istra#e ! "odr!4j! 2ariza8 ) tako veliki% "ri? ljevo% zatvorenika, Inkvizitori s! %orali nar!4iti jo. %no#o dodatne o"re%e i instr!%enata za obavljanje svo# zadatka8 Oni s! bili lj!di visoko razvijene %a.te, "a s! !brzo nado.li na jo. %no#e nove ideje, kako da iz neko#a izv!k! "riznanje8 'obar je "ri%jer za to bila i ("eni/a za no#e,, koja je za tijevala sa%o "re4k! za !%etanje no#! is"itanikaF tada bi se zaklo"ila i zarobila #a, zati% je jo. trebalo %alo !lja za sto"ala i "os!da s 1eravi/o%8 Ovaj se vrlo je3tin i jednostavan !redaj "okazao vrlo djelotvorni% "riliko% !vjeravanja te%"lara da Inkvizi/iji is"ri4aj! (istin!,8 Jedan je 4ovjek bio doveden ! s!dni/! radi "riznanja, dr1ei ! r!ka%a k!tij! s "o/rnjeli% kosti%a, koje s! ot"ale s nje#ovi no#! "riliko% "r1enja8 Us"rkos "osebni% na"ori%a Inkvizi/ije, "riznanja s! "ristizala tek s"oradi4no i "ola#anoF no, !skoro i je bilo dovoljno, i to od one vrste, koja s! !1asn!la javnost kad je 4!la, da s! toliko /ijenjeni te%"lari "o4inili takve #rozote ? oskvrn!li vjer! i zanijekali 0o#a, Krista i 'jevi/! Marij!, te da s! tijeko% svoje ini/ija/ije izvodili i O8s/ral//rn In3a%e ili ("olj!ba/ sra%a, ? "ri koje%! je ono#a, tko je vr.io ini/ija/ij!, novak trebao "olj!biti ! !sta, "!"ak, "enis i stra1?nji/!8 ) dana.nji% je s"oznaja%a jednostavno odba/iti sve ove s%i?je.ne o"t!1be, i to kao is!vi.e b!jn! %a.t! o"t!1eni , izazvan! %!4enje%, ali ? neka od "riznanja, koja s! se tada "ojavila, %orali s%o s vatiti %no#o ozbiljnije8 Q9Q 77;;N ; 88t87777GG8 G888;8,888;887778A 8888 8,88 8,88 ;8%78v% 7Z!a ;!%a% !%!/ 9 is"itaj!F 2ort!#al, Irska, 5kotska i Yn#leska s! se nalazile %ed! oni% ze%lja%a, koje nis! na.le neko zadovoljstvo ! izvr.avanj! ovi !"!ta8 U Yn#leskoj je kralj YdZard

kona4no "ristao da !dovolji 2a"inoj za"ovjedi, no nje#ove s! istra#e i%ale toliko slabe rez!ltate, da %! je iz 2ariza Inkvizi/ija "on!dila !sl!#e ovee #r!"e iz!4eni lj!di, dobro !vje1bani za svoje zadae8 U li"nj! 9Q998 #odine, Yn#leska Inkvi?zi/ija nai.la je na neke vrlo zani%ljive "odatke, dobivene od te%"lara i%eno% )teven de )tra"elbr!##e, koji je "riznao, da %! je tijeko% ini/ija/ije bilo re4eno, kako je Is!s bio 4ovjek, a ne 0o#8 'r!#i je te%"lar, Jo n de )toke, izjavio da #a je Ja/\!es de Mola: "o!4avao, kako bi trebao znati, da Is!s nije bio ni.ta vi.e od 4ovjeka, te da bi sto#a radije trebao vjerovati ! (veliko# sve%o#!e# 0o#a, koji je stvorio nebo i ze%lj!, a ne ! ras"elo,8 Ovo je iznenadilo %no#e str!?4njake, jer se ovakva izjava nije !kla"ala ! bilo kakvo teolo.ko !4enje ono#a vre%ena, !klj!4!j!i ovdje i ereti4ke sekte, kakv! s! oblikovali Katari, koji s! vjerojatno i%ali neke kontakte s Redo%8 &as ove rije4i nis! ni%alo iznenadile, jer s! se %o#le i o4ekivati od ne?ko#a, tko je bio ini/iran "re%a ideja%a kasnije# nazorejsko#a Reda, i to na te%elj! "or!ka Jer!zale%ske /rkve Jakovljeve, do koji s! do.li "!te% svitaka "ronadeni ! Hra%!8 )tav, koji je ti%e iskazao Veliki Me.tar te%"lara, dolazio je iz "ravi i istiniti Is!sovi !4enja, koja s! se .irila "rije 2avlova k!lta (raza"injanja,, .to s! #a "ri vatili Ri%?ljani8 Osi% to#a, ovi s! stavovi, "ri"isani Veliko% Me.tr!, zv!4ali istinitoF oni nis! odba/ivali Is!sa ? sa%o s! "odsjeali lj!de da "o?stoji sa%o jedan 0o#, sa%o jedno Vr ovno bie8 Cini se si#!rni%, da s! ovakve %isli %o#le nastati jedino ! Jakovljevoj /rkvi, #dje s! se "ridr1avali i 4!vali Is!sova !4enja, no #dje se raza"injanje s%atralo nje#ovo% (s!dbinsko% s%r!,, isto% onakvo%, kakva je bila i s%rt Hira%a Abi3a, i ni.ta vi.e8 Kri1 je za te%"lare "rije bio obilje1je %!4eni.tva, no izvor %a#ije ! koj! je vjerovao 2avlov k!lt (raza?"injanja,8 *e%elje% svi "odataka, koje s%o "rik!"ili tijeko% na.e# istra?1ivanja, ne"rekidno s%o sna1no osjeali, da s! obi4ni te%"lari /ijelo vrije%e svo# "ostojanja bili ? katoli4ki Red "re"!n vjere, iako s! nji ovi vode i vitezovi najvi.e# reda %o#li i%ati radikalne i neti"i4ne "o#lede na bo1anskost Is!sa Krista8 )redino% trinaesto# stoljea, 9 n;9IlUVd UUCl9;/99V] v! %%a, %v:v !vK!8;78v7 ;G8888G88G;8;;8888877;b 77;8;,b oblika kr.anstva, da je to sa%o bila nji ova 1elja8 &o, oni s! se zadovoljili "ridr1avanje% ti tajni s"oznaja za sebe, i izvodenje% svoji vlastiti tajni /ere%onija, koje s! ? kao i dana.nji %asoni ?s%atrali ko%"le%entarni% nji ovoj kr.anskoj vjeri8 Vitezove te%"lare izdala je Crkva s 2a"o%, iako s! i% tako dobro sl!1ili8 Raza"injanje &e%a ni%alo s!%nje, da je Ja/\!es de Mola: bio stra ovito %!4en, jer se i taj sna1ni ratnik slo%io, i "riznao nevjerojatna djela koja nije "o4inio, iako je "red sa%! svoj! s%rt, seda% #odina kasnije ?o"ovr#ao sva svoja "riznanja8 &is! zabilje1eni na4ini (!vjeravanja, koje je Inkvizi/ija "ri to%e koristila, no ? 4!dno, ali istinito ? ! .kot? sko% te%"larsko% zdanj! !"ravo s%o %i !s"jeli "ronai dokaze, koji s! na% "o%o#li da s vati%o, .to se s nji% !istin! do#odilo8 Vjer!?je%o sto#a, da %o1e%o rekonstr!irati .to se do#adalo s Veliki% Me.?tro% "rije seda% stoljea, i to za valj!j!i jedno% vrlo zani%ljivo% dokaz!8 A to, .to se do#adalo ! "etak, 9Q8 listo"ada 9QBL8 #odine i ! s!bot!, 9W8 listo"ada, vjerojatno je iz#ledalo ot"rilike ovakoE Veliki Inkvizitor Fran/!ske, +!illa!%e I%bert, osobno se "ozaba?vio "riznanje%, koje je trebalo izv!i iz najvee# od svi ovi eretikaE iz Ja/\!esa de Mola:a8 ) obziro% da je ovdje sveenik %!4io svee?nika, I%bert je "re%a svi% "ravili%a trebao izbje#avati "rolijevanje krvi, no ? "aljenje, lo%ljenje i istezanje bija !, %o1e%o za%isliti, sasvi% dobre i !4inkovite za%jenske %etode8 Me/;!ti%, ! ovo%

je sl!4aj! I%bert %orao biti i !1asn!t ovi% zli% djeli%a "ravo# Anti?krista koji se na.ao "red nji%, a koji je nekada bio 0o1ji 4ovjek8 +otovo #a se %o1e za%isliti, kako sti1e ! 2ari.ki Hra%, okr!1en vojni/i%a koji e obaviti ! ienje, i "re!zi%a nadzor nad Veliki% Me.tro%8 L!ta "rekrasni% zdanje% tra1ei dokaze o #re.ni% djeli%a s koji%a bi s!o4io o"t!1enika, te na kat! nailazi na o#ro%na vrata s bron4ano% "lo4i/o% ! svo% sredi.t!F otvoriv.i i , ne vidi ni.ta, osi% ta%e8 U to% !n!tarnje% Hra%! ? "rostoriji bez "rozora ? on "ali velik! svije! koja stoji na "rvo% "ijedestal!, i o4i %! se la#ano "rila?#odavaj!, "a #leda neobi4ne "red%ete, koje %o1e !o4iti ! slabo%, tre"eravo% svjetl!8 )ve je to tako stra ovito "o#ansko, "re"!no jasne Q9W ;; Q9P 98ltv8K!% voaan!%! /, v :8;8!!, %%!%888 %88%8:8!, r888 8%88,8888888 ;888 .teno#, a i !zne%ireno# boravko% na ovo%e bezbo1no%e %jest!, iznenada #a "osve ob!zi%a !vjerenje, da s! sve one o"t!1be "osve istinite, i da je nje#ov zatvorenik najstra.niji zli eretik, koji je ikada odao ze%ljo%8 &astaviv.i do isto4no# dijela "rostorije, on se za!stavlja "red dva st!"a i #lavni% "ijedestalo%, a #ledaj!i s nje#a nadolje, za"azi jednostavn! drven! k!tij!, ! kojoj otkrije d!#a4ko !1e, bijeli "okrov, lj!dsk! l!banj! i dvije bedrene kosti8 *o s! vjerojatno "red%eti, raz%i.lja on, za koje s! %! nje#ovi do!.ni/i javili, da se koriste "riliko% (!skrisivanja, iz %rtvi 8 Veliki Inkvizitor je !1asn!t s"oznajo%, da je istina, kako je de Mola: stvarno izr!#ivao %!4eni.?tvo i "atnje Is!sa Krista, izvodei /ere%onije !skrisivanja s te%"lar?ski% ini/ijanti%a8 I !"ravo tada i na to%e %jest!, I%bert! sijevn! nov i "oseban na4in, na koji e is"itivati ovo# "alo# sveenika, na%ijenjen !"ravo nje#ovoj drskosti i bezbo1ni.tv!8 Iste te noi, ! elija%a is"od 2ari.ko#a Hra%a, de Mola:a sv!ko.e, tako da je bio na# is"od #r!be alje, na%ijenjene ereti/i%a, i s !1eto% oko vrata8 *ada I%bert obavijesti de Mola:a, da e ionako vre%eno% "riznati svoje zlo4ine, "a zbo# 4e#a ne !.tedjeti bol, i od%a "riznati sveO &o, na radost razbje.njelo# I%berta, Veliki Me.tar odbi ov! "on!d!8 *ada %! I%bert za"o4e /itirati iz Yvan/;eljaE (*ada 2ilat naredi da se Is!s !z%e i bi4!je,8 'e Mola:! "ri4vrsti.e r!ke, tako da s! bile visoko !zdi#n!te na zid, "a %! "rev!ko.e alj! "reko #lave8 &je#ova #ola leda bi4evala s! dvoji/a "o%onika, koristei "rito% bi4eve za konje, o"re%ljene dvostr!ki% bodljikavi% %etalni% k!#la%a8 M!4itelj s nje#ove desne strane ? jer je bio vi.i i %r.aviji od svo# "artnera ? !zrokovao %! je ozljede "o no#a%a i ledi%a, ali ne i "o r!ka%a8 (-ati% vojni/i o"leto.e kr!n! od trnja, stavi.e %! je na #lav!8 , *rnova je kr!na ve bila "ri"re%ljena za ov! "rilik!, "a je s%jesti.e na de Mola:ev! #lav! tako 4vrsto, da je od%a izazvala krvarenje 4ela i ko1e na l!banji8 Q9> I tada Veliko#a Me.tra "ole#o.e na #r!bo skle"ani kri1, te %! 4avli%a "ribi.e za"e.a8 'ivlja4ko "robijanje 4avla !zrokovalo je de Mola:! na desnoj r!/i savijanje "al/a, tako da se nokat "al/a "riliko% !dara/a 4ekii%a odvojio, i !rezao ! %eso dlana8 )to"alo nje#ove lijeve no#e "ritisn!li s! !z drvo kri1a, i s%rvili #a d!#a4ki% 4avlo% to4no iz%ed! dr!#o# i tree# %etatarzala8 Ci% se 4avao "ojavio na dr!#oj strani sto"ala, %!4itelji s%jesti.e is"od i nje#ov! desn! no#!, kako bi isti% 4avlo% "robili oba sto"ala8 *ako je de Mola:evo tijelo bilo obje.eno na sa%o tri to4ke neizre/iva bola8 +!bitak krvi bio je %ini%alan, a on sa% ? "ri "!noj svijesti8 'e Mola: osjea neo"isivi bol, jer te1ina nje#ova tijela ne"re?kidno radi "rotiv nje#aF bez "restanka klizi "re%a dolje, a to dovodi do tra!%ati4no# na"injanja nje#ovi r!k!, ra%ena i le/;ni %i.ia8 2rsni ko. %! je s"!.ten, tako da je disanje one%o#!enoF da bi s"rije4io #!.enje, Veliki Me.tar ne%a dr!#o# izbora, ve

od!"rijeti se o "ribi?jena sto"ala ? sa%o da !s"ravi tijelo, kako bi %! ! "l!a %o#lo doi .to vi.e svje1e# zrakaF no, "anika koja vata zbo# ote1ano# disanja, ti%e se od%a za%jenj!je o#ro%ni% bolo%, !zrokovani% "ritisko% na raz%rskano %eso8 Cjelok!"ni !4inak ove ne"rekidne dile%e je "oveavanje anoksije R"o%anjkanje kisikaS, .to o"et dovodi do #r4eva a#onije i dra%ati4no# rada /jelok!"no# %etaboliz%a8 Iz%ed! is"itivanja, I%bert i nadalje slijedi o"ise iz 0iblije, "a %! n!di o/at, kako bi (!bla1io, nje#ov! stra ovit! 1ed, 4itaj!i "rito%E (I otr4a jedan te nakvasi s"!1v! o/to%, natakn! je na trsk!, te %! je dade da "ije8 9 re4eE ()tanite, da vidi%o, oe li doi Ilija da #a skineI, Cinilo se da sati i%aj! d!1in! tjedana, i 4inilo se, da de Mola:ev ot"or "o4inje slabiti8 2ita I%berta, .to treba rei, "a da #a skin! sa kri1a8 &o, I%bert iznova /itiraE (Jedan od vojnika ko"lje% "robode bok, "a od%a "ote4e krv i voda8 , )a% I%bert "robada bok de Mola:a no1e%, no ? ne "red!boko, da Q9L 9!aJ! vvv ll!lll:8lllv v/8avaJ!v!!:8 K!:! va8a!8] Jvb!8 I Ja/\!es de Mola: "riznaje ? ta%o #ore, na kri1!, "atei isti% oni% "atnja%a, zbo# koji je i Is!s do1ivio tren!tak #!bitka vjere "rije neki tis!! dvije stotine i osa%deset #odina8 )"!sti.e #a8 )tra ovita tra!%a, koj! je "ret"jelo de Mola:evo tijelo, !zroko?vala je velik! "roizvodnj! %lije4ne kiseline ! nje#ov! krvotok!, .to je dovelo do stanja zvano# (%etaboli4ka a/idoza,F nje#ovi s! %i.ii za%rzn!ti ! ne"rekidno% #r4!, krvni "ritisak je stra ovit, a sr/e %! divlje l!"a8 )"!.taj! #a tek nekoliko 4asaka "rije, no .to bi %! s%rt donijela slatko olak.anje8 +!illo%e I%bert je vrlo zadovoljan svoji% !s"je o%8 2risjeti se jo. ne4e#a8 'ade s%jestiti de Mola:a na isti onaj bijeli "okrov, koji% je on ! svoji% obredi%a "o#rdivao Mesij!8 Kad s! #a %!4itelji "olo?1ili na nje#a, s li/e% okren!ti% "re%a #ore, te "odi#li r!bove "okrova kako bi %! nji%a "rekrili "rednj! stran! tijela, I%bert nije %o#ao odoljeti "osljednje% /itat! iz "ri4e o M!/i Is!sovojE (2oto% Josi" !ze tijelo, i zavi #a ! 4isto "latno8 , O%ataj!i "okrov oko stra ovito iz%!4ena tijela de Mola:a, I%bert je za"ravo s!#erirao 4ovjek!, koji bija.e jedva "ri svijesti, da e %o1da "o1eljeti !stati, kad ve %isli da i%a jednak! va1nost, kao .to je i%a istiniti KristI Inkvizi/ija je dobila stro#! naredb!, da ne s%ije !biti Veliko# Me.tra te%"lara, ali nije joj niti "adalo na "a%et jo. i nje#ovati ovo# dokazano# eretika, ili !4initi bilo .to, da bi se vratio ! bolje zdrav?stveno stanje8 'e Mola: nije na ovo% "odr!4j! i%ao obitelji koja bi brin!la o nje%!, no zato j! je i%ao +eo33re: de C arne:, "re/e"tor &or%andije, koji je tako/;er bio "od istra#o%8 )to#a s! "ozvali de C arne:ev! obitelj, te joj naredili da se "obrine za oba 4ovjeka, koji s! bili "redodredeni da zajedno i !%r! ? seda% #odina kasnije8 *ada s! oboji/a i javno o"ovr#li sve, .to s! do tada "riznaliF zbo# nji o?vo# "ada ! ( erez!, oboji/! s! vrlo "ola#ano i "o%no is"ekli na 1eravi/i8 0ili s%o ! %o#!nosti rekonstr!irati okolnosti is"itivanja de Mola:a, jer je jedan vrlo va1an dokaz o to%e "re1ivio sve do danas8 2okrov k!%ranskoT%asonsko# stila, koji s! "rona.li ! 2ari.ko% Hra%! *e%?"lara, i iskoristili za !%otavanje ozlije/;eno# tijela Veliko# Me.tra, "!tovao je s de Mola:e% ! dvora/ obitelji +eo33re:a de C arne:a, #dje s! #a o"rali, slo1ili i s%jestili ! ko%od!8 *o4no "edeset #odina kasnije, 9QPL8 #odine, ovaj je "latneni "okrov, d!# oko 4etiri %etra, bio iz nje i !zet, i

javno izlo1en ! Live:!8 &e %o1e%o biti si#!rni, da li se to do#odilo !"ravo zbo# #odi.nji/e, no si#!rni s%o ! o#ro%no zani%anje, koje je ! javnosti izazvao8 'e Mola:evo je vr!e tijelo bilo skin!to s kri1a, i stavljeno na bijelo "latno, "osve ladno ? zbo# ladnoe "oda, #dje s! se svi sokovi ozli?jedena 4ovjeka ? znoj, "o%ije.an s krvlj! "re"!no% %lije4ne kiseline od%a !"ili ! ladno "latno, a "osebno na %jesti%a, na koji%a je "riti?sak tijela na "latno bio vei8 *ra!%a od "re1ivljeno# ras"ea !zrokovala je, da je tako de Mola:evo tijelo (oslikalo, oblik nje#ova tijela i "atnje, i to na nje#ovo% vlastito% (%asonsko%, "okrov!8 Obitelj C arne: !klonila je "okrov s nje#a i zavila %! raneF vjero?jatno je %oralo "roi jo. %no#o %jese/i, "rije no .to se i%alo "ribli1io ne4e%!, .to bi se %o#lo nazvati zdravlje%8 )a% s! "okrov s"re%ili bez ikakvi daljnji raz%i.ljanja o nje%!8 &eaka +eo33re:a de C arne:a, takoder i%eno% +eo33re:, !bili s! Yn#lezi ! s!kob! kod 2oitiera 9QP>8 #odine R#odin! dana "rije, no .to je "okrov bio izlo1enS, te se 4ini, da je s nji% !%rlo i "osljednje "ravo saznanje o istinito% "odri?jetl! "okrova8 Obris na "okrov! bio je za4!/J!j!e jasan8 Obli/i de Mola:eva tijela o/rtali s! se, za valj!j!i %lije4noj kiselini i reak/iji sa sred?stvo% za bijeljenje "latna, koje je bilo bo#ato kal/ijevi% karbonato%8 '!# nos, d!1ina kose do ra%ena, razdijeljena "o sredini, "!na brada, te visina od oko 9,XB %etara ? sve se to savr.eno !kla"a ! "oznati o"is i lik "osljednje# Veliko# Me.tra Vitezova *e%"lara Rvidi slike 9= i ABS8 2rvi lj!di, koji s! vidjeli "latno, "o%islili s! da "re"oznaj! lik, koji je "ro.ao kroz iste ove %!ke ? sa%o, vi.e od tis!! i tri stotine #odina ranije, jer je od#ovarao "redstavi koj! s! i%ali o nje%!F %islili s!, da #ledaj! ! li/e Is!sovoF taj se "okrov danas naziva ? *orinski% "okrovo%8 Q9X ; Q9= 8888 , 88 ,88888888;b 88,8 8,%, !,Z8888 8 8888:v%vs ! i%e 0o#a?sa%o ne od Ri%ljana, ve od #ra%zivo# 3ran/!sko# kralja, !z "!n! "odr.k! Ri%okatoli4ke /rkve8 Mno#i s! lj!di tra#ali za "odrijetlo% *orinsko# "okrovaF no, %i vjer!je%o da s%o do.li do rje.enja, i to zato, jer #n !o"e nisnzo niti traE ili8 )ve one "ret odne razli4ite teorije, !na"rijed s! nijekale neke as?"ekte ve "ostojei dokaza, no ! na.e% tra#anj! za Hira%o%, 2okrov se "ojavio kao tek !s"!tni dokaz, koji je "o%o#ao dovr.iti /jelok!"n! slik!8 9=XX8 #odine Vatikan je odobrio "o4etak znanstveni istra1iva?nja 2okrova, i to ! tri razli4ite instit!/ije, koje karbonsko% %etodo% !tvrd!j! starost "red%etaF one s! ? jedna za dr!#o% !tvrdile, da je 2okrov %o#ao nastati ne#dje oko 9A>B8 #8, te da se ne %o1e s%jestiti ! neko ranije dobaF !zi%aj!i ! obzir, da se vjerojatno koristio i neko?liko #odina ranije "rije "osljednje !"orabe ? sti#li s%o do /ilja8 Vrlo neobi4no ? nalazi dobiveni "rvo% karbonsko% %etodo% datiranja bili s! objavljeni !"ravo 9Q8 listo"ada, dakle ? isto# ono# dana ! #odini, kad je de Mola: bio ! ien i raza"etI Vjerojatnost da bi ovo bila sl!4ajnost, iznosila je sa%o jedn! od tri stotine .ezdeset i "et %o#!nostiF no, nis%o se %o#li "restati to%e 4!diti, i "itati se ? je li to %o#!e, i nije li i"ak vi.e od sl!4ajnosti8 Vatikan je od!vijek nijekao, da bi 2okrov %o#ao biti sveta relikvija, jer ? Crkva je znala nje#ovo "ravo "odrijetloF da li bi %o#lo biti, da je Ri% "o1elio i "otvrditi svoj stav, i to na sa%! obljetni/! nastajanja lika na 2okrov!O &a!4avanje Is!sovo (!%rlo, je s nji%, a za%ijenila #a je %isteri?ozna elenisti4ka 3or%!la, koj! je oblikovao 2avao, (+ovornik La1i,8 Ali, nje#ova s! (!skrsn!la, na!4avanja i"ak !#ledala svjetlo dana jo. jedno%, i to ? raza"injanje% Ja/\!esa de Mola:a8 2!ni je tis!! dvije stotine seda%deset i 4etiri #odine, koliko je "ro.lo iz%ed! oba ova identi4na ras"ea, istiniti Kristov na!k le1ao (%rtav i zako"an, !

r!.evina%a Hra%a ! Jer!zale%!8 &o, kad je jedno% nje#ov kon/e"t o jednakosti, dr!.tvenoj od#ovornosti i snazi lj!dske s"oznaje kren!o ! svijet, ozna4io je kraj ono# intelekt!alno# vak!!%a, koji danas naziva%o vrlo dobro odabrani% i%eno%?(%ra4no doba,8 2oliti4ka sna#a, koj! je Ri%sko /arstvo "o4elo #!biti ! "rva tri stoljea na.e ere, !s"jela se odr1ati za valj!j!i izvanredno% Kon?stantinovo% "lan!, koji je ? kako s%o ve ranije "okazali ? !%otao raz!% %asa ! slo1eni o%ota4 "raznovjerja, kako bi i zadr1ao !n!tar C RV99;L9V iva] V % %! K%v!Dv:!% ! ni%a, ili vojnike ! doba rata; a na#rada za nji ove t!1ne, %ale 1ivote, "re"!ne neznanja, bilo je obeanje nji ova vlastito# !skrsn!a, i vjera ! "rekrasan za#robni 1ivot8 Ri%ska je /rkva o/ijenila slije"! vjer! najveo% vrlino%, te ozna4avala kr.ansk! literat!r! etiketo% (#no?sti4ko,, .to je bilo i dr!#i naziv za ? zlo8 (+nosti4ko, je jednostavno #r4ka rije4 za (znanje,8 )to#a nije sl!4ajnost, da se vrije%e, koje 4esto naziva%o (%ra4no doba,, to4no "okla"a s vre%eno% iz%ed! !s"ona Ri%ske /rkve i raza"injanja Ja/\!esa de Mola:aI &a sv! sre!, za valj!j!i "ravi% Is!sovi% !4enji%a, ovo je doba %raka ? koji je trajalo "!ni tis!! dvije stotine i "edeset #odina ? i"ak "o4elo !z%i/ati "red sjaje% i svjetlo% raz!%a8 2or!ka se "robija I dok s! nji ovo# Veliko# Me.tra raza"injali, %no#i s! te%"lari i"ak !s"jeli izbjei %re1i, koja je ob! vatila nji ov Red8 Veliki se dio te%"larske 3lote zatekao ! l!/i La Ro/ elle, na Atlantik!F vjerojatno i% je i"ak bilo dojavljeno .to se "ri"re%a, ili s! "ak na4!li #ovorkanja, tako da s! kraljevske 4ete, kad s! ! zor! 9Q8 listo"ada kren!le ! nji? ovo ! ienje, zatekle sa%o ? na%re.kan! "ovr.in! %ora na %jest!, na koje%! je jo. j!4er nave4er stajala !kotvljena /ijela te%"larska tlota8 0rodove Reda nije "oto% vi.e nitko nikada vidio, ali nji ov! borben! zastav! ? l!banj! s !kr.teni% kosti%a ? vidjeli s! %no#i8 )ad s%o trebali !tvrditi, .to se zbivalo s ti% te%"lari%a, koji s! !s"jeli izbjei %!4ili.ti%a kralja Fili"a8 &a.a s! istra1ivanja "okazala, da se nji ova nazo4nost !brzo nakon to# dat!%a %o#la !tvrditi na dva %jestaE ! 5kotskoj, te ! A%eri/i8 *e%elje% "ostojei dokaza, ne bis%o to %o#li rei sa si#!r?no.!, no ? "ri4e !straj! na to%e, da s! te%"larski brodovi kren!li ! 5kotsk! i 2ort!#al8 Uostalo%, /ijela se 3lota %o1da %o#la "ojaviti i ! obje ze%lje, no na%a se 4inilo vjerojatniji%, da se razdvojila na dva dijela od%a nakon na"!.tanja l!ke ! Fran/!skoj, te da je jedan njen dio kren!o "re%a 5kotskoj, a dr!#i ka sjever! "rijateljski ras"olo1e?no#a 2ort!#ala, kako bi do"!nio brodske zali e8 A ot!da je za"o4elo d!#o "!tovanje, o koje% s! toliko 4esto raz#ovarali, ali #a nikada nis! i "od!zeli zbo# obveza ! )vetoj -e%lji8 )to#a s! !s%jerili svoje QA9 s! &azorejski svi/i nazivali ? Merika8 Odnosno, na nji ovo% je;3ran?/!sko% jezik! to zv!4alo kao ? (laD Merika, ? i%e, koje e se kasnije "ojednostavniti ! ? (A%erika,8 +otovo je si#!rno, da s! ne#dje ! "rvi% tjedni%a 9QBX8 #odine "ristali !z obal! &ove Yn#leske ? ! %jest! Ca"e Cod ili R ode Islands, ostavljaj!i tako tra#ove e!ro"?ski sto"a "o "rvi "!t na to% tl!, i to ? #otovo stoljee i "ol "rije, no .to se C risto" er Col!%bo ? !o"e i rodioI -na%o da je ovo s%jela tvrdnja, no za nj! "ostoje neoborivi dokazi8 Oni "okaz!j!, da s! te%"lari sti#li ta%o, naselili se, a zati% ?"!tovali do )kotske, i nazad8 U %alo% #radi! ]est3ord!, Massa/ !?setts, "ostoji !klesana slika viteza, i to nizo% sitni !dara/a ! stijen!8 Vitez je "rikazan s ka/i#o% i vojni4ko% odoro%, a %a4, koji dr1i ! r!/i ? "re"oznat je kao %a4, kakvi% s! se sl!1ili e!ro"ski vitezovi 4etrnaesto#

stoljea8 &o ono, .to najvi.e za"anj!je na to% "rikaz! je ?nje#ov .tit, na koje% se nalazi vrlo jasan i jednostavan /rte1E jedan jedini srednjevjekovni brod, koji "lovi na za"ad ? "re%a zvijezdi8 f DJ 9 8 8n F, X U &eZ"ort!, R ode Islands, nalazi se dr!#i e!ro"ski s"o%enik ?zb!nj!j!a k!la, iz#ra/;ena ! stil! okr!#li te%"larski #radevina ove vrste8 O"is ka1e, da i%a ti"i4no ro%aneskne detalje ar itekt!re, i to naro4ito na svoji% st!"ovi%a i l!kovi%a8 'atiranje je ov! neobi4n! k!l! s%jestilo to4no ! stoljee, koje je "ostalo svjedok nestanka te%"larske 3lote8 Vjerojatno je to zdanje novi% kolonizatori%a sl!1ilo za vi.e razli4iti na%jena ? kao /rkva, stra1arni/a i svjetionik8 &e%a s!%nje da je z#rada !istin! vrlo stara, jer je na %a"i iz 9PAW8 #odine talijanski %ore"lova/ +iovanni da Verrazano ozna4io "olo1aj ove k!le ! &eZ"ort! kao ve "ostojee (&or%anske vile,8 QAA VO% JV9 CIU, 99V Vt99 ;a%! ;a ;/v/ % v; v% 8 ;88888;G;GGG8 G8G8,88,8888GG, 8GGG s%o ve dobro "oznavali /rkv! ! Rossl:n!, te znali, da ona "r!1a neoborive dokaze, o koji%a se !o"e ne treba ras"ravljati, kako s%o to ve ranije "okazali8 Vrlo dobro "oznata kao %jesto8 na koje% s! se te%"lari ok!"ili nakon na"ada kralja Fili"a i 2a"e, ova je ve o"isana ara/Jevina trebala neki 4etrdesetak #odina da b!de sazdana, a do kraja j! je dovr.io ne#dje "o4etko% 9WXB8 #odine Oliver )t Clair, .to je jo. !vijek vi.e od desetak #odina ranije no .to je C risto" er Col!%bo "ris"io ! A%erik!8 Col!%bo je "o "rvi "!t st!"io na tlo &ovo# )vijeta ! rano j!tro 9A8 listo"ada 9W=A8, i to na jedan otok ! 0a a%i%a, koji je nazvao )an )alvadorF a do nje#ovo# "rvo# iskr/avanja na ko"no nije do.lo "rije 98 kolovoza 9W=X8, kad je sti#ao ! J!1n! A%erik!8 Kad se ovi dat!%i raz%atraj! !s"oredno, vrlo je zani%ljivo i "o!4no "o#ledati na zaobljene dekora/ije /rkve, jer "ostaje o4i#ledno ono, .to se naoko 4ini ne%o#!i%8 Kako ve rekos%o, l!kovi i svod Rossl:nske /rkve !kra.eni s! kli"ovi%a k!k!r!za Rindijansko% ".e?ni/o%S i aloo%, te oblik!j! dekora/ij! jo. na neki% %jesti%a8 *o s! dvije biljke za koje 5koti ono#a doba nis! %o#li !o"e niti znati da "ostoje ? a ka%oli i jo. toliko to4no "rikazati8 K!k!r!z s! eksten?zivno ! nje#ovo% dana.nje% oblik! !z#ajali Indijan/i )jeverne i J!1ne A%erike, "a se jo. !vijek vjer!je, da je bio "osve ne"oznat izvan &ovo# )vijeta bare% do 9W=A8 #odine, i to kao najranije #odine8 2re%a sl!1beni% "ovijesni% "oda/i%a, "rvo s! sje%e indijanske ".eni/e donijeli ! Y!ro"! i A3rik! istra1iva4i .esnaesto# stoljea, da bi #a zati% ras"rostranili "o 4itavo% svijet!8 A !"ravo ove biljke 4ine velik sastavni dio dekora/ija ! /rkvi, te je rad na nji%a %orao za"o4eti dosta @odina "rije sa%o# zavr.etka njene iz#radnjeF tako s%o i%ali si#!ran dokaz da s! Ij!di, koji s! davali !"!te %asoni%a Rossl:nske /rkve, "osjetili A%erik! bare% 4etvrt stoljea "rije Col!%ba8 U svjetl! ovo#, tako 4vrsto# dokaza, %o1e%o i viteza iz ]est3or?da, a i k!l! ! &eZ"ort! "ri vatiti kao ono, .to i jes!E osta/i te%"lara ! ze%lji, koj! danas naziva%o )jedinjeni% A%eri4ki% 'r1ava%a8 -e%lja zvijezde zvane LaDMerika 2rije no .to se "restane%o baviti te%o% "rvi e!ro"ski iskr/avanja ! &ovi )vijet, 1eljeli bis%o objasniti, zbo# 4e#a s%o "ostali 4vrsto QAQ Ves"!//ij!, ve "re%a zvijezdi na za"ad!, zvanoj Merika, za koj!l s! nazoreji vjerovali da obilje1ava savr.en! ze%lj! "reko o/eana, na %jest! na koje%! s!n/e

zalazi8 Jer, ne sa%o .to s%o i%ali dokaz o "ravo% izvori.t! ovo# i%enaF "rona.li s%o, i da je star! teorij! vrlo jednostavno oboriti8 'o !obi4ajene "ovijesne "ri4e, koja se ve r!tinski navodi o i%en! &ovo# )vijeta, do.lo je isklj!4ivo za valj!j!i s%ije.no% neraz!%ijevanj! jedno# neobi4no# sveenika, koji se nikada nije !daljio vi.e od nekoliko kilo%etara od svo# sa%ostana )t8 'eodat!s ! "lanina%a Vos#es na 3ran/!sko ? nje%a4koj #rani/i8 Ovaj vrlo nado? b!dno nastrojeni sveenik bio je i zalj!bljenik ! ze%ljo"is, te ! zna?4enja i%ena, ! koji%a je sva#da tra1io d!blji s%isao8 )a%o% je sebi dao "se!doni% jednako tako "!n zna4enja ? (H:la/o%:l!s, ? od #r4ke rije4i za (drvo,, latinske za (jezero, i o"et #r4ke za (%lin,, .to se na kraj! "revelo na nje#ov rodni nje%a4ki jezik kao obiteljsko "re?zi%e ? ]aldsee%iiller8 Ovaj vi.e no eks/entri4an 4ovjek vodio je o%anj! #r!"!, koja je i%ala "rist!" tisk!, "a s! "rik!"ljali sve "odatke o svijet! do koji s! sa%o %o#li do"rijeti, !klj!4!j!i ovdje i vrlo nada nj!j!a otkria o veliko% i %isteriozno% kontinent! ne#dje "reko za"adno# o/eana8 Ova je %ala #r!"a ! travnj! 9PBL8 #odine na"isala i tiskala tekst od 9BQ strani/e, "od nazivo% Cos%o#ra" iae I3ztrod!/tio, koji se bavio tradi/ionalni% na4eli%a koz%o#ra3ije, !klj!4!j!i i "odjel! "laneta, raz%ake iz%e/;! klj!4ni to4aka sve?%ira, i "ojedinosti o vjetrovi%a i kli%a%a, ali je sadr1avao i "o#re.k!, kojo% e jedno# %ore"lov/a ? a%atera !4initi slavni% za sva vre?%ena8 ]aldsee%!ller je "rik!"io dosta izvje.taja razli4iti %ornara, %ore"lova/a, istra1iva4a o o"e% "olo1aj! to# ko"neno# %asiva na za"ad!, koji je ve bio nazvan (A%erika,, a %e/;! nji%a se nalazio i izvje.taj talijansko# istra1iva4a, A%eri#a Ves"!//ija8 On je sto#a "o#re.no "ovezao dva dijela "ot"!no nevezani in3or%a/ija, i na"isaoE ()!d/r, ovi s! se dijelovi ze%lje RY!ro"a, A3rika, AzijaS ve d!#o istr!1ivali, dok je 4etvrti dio otkrio A%eri#o Ves"!//i Rkako e%o o"isati ! nastavk!S8 I tako, dok s! Y!ro"a i Azija svoja i%ena dobile "o 1ena%a, rte vidi% razlo# zbo# koje# se QAW (ze%lja o/l,;, toLest ze%l;a 3l%er-#a ves"!/D//;!, a// %era//! ? "o A%eri#l!, njer/! otkriva4!, 4ovjek! veliki s"osobnosti8 , ]aldsee%iiller je tiskao svoj! knji#!, dodav.i ! nj! i %a"! s !/rtani% novi% kontinento%, ozna4eni% kao A%eri/a, "a s! kasniji nara.taji s%atrali, da je on znao .to #ovori o njen! "odrijetl!, jer je to bio "rvi tiskani "odatak o kontinent!8 Rije4i%a to# sveenika koje s%o ovdje naveli, 1/ljeli s%o "okazati ? koji% je %isaoni% "!tevi%a nai.ao na to, da iskoristi A%eri#ovo i%e, no ? ne sa%o to8 2ro4ita li se nje#ov tekst iznova i "ozorno, i%a%o dokaz, da se on za"ravo %!4io s ve "ostojei% i%eno% (A%erika,, tra1ei obja.njenje za nje#a, i "ok!.avaj!i iznai razlo#e, zbo# 4e#a je !"ravo ono toliko od#ova?/?aj!e8 0ilo je to i%e, koje bi "o nje#ov! %i.ljenj! bolje zv!4alo kao (A%eri#e,, no %o#ao je "osve raz!%jeti zbo# 4e#a je i (A%eri/a, ?"ri vatljiva konstr!k/ija, "!na zna4enja8 Ova je knji#a bila na"isana "etnaest #odina nakon (sl!1beno#, Col!%bovo# otkria &ovo# )vijeta, te to4no dvije stotine #odina nakon .to s! se te%"lari "o "rvi "!t ta%o iskr/ali8 U oba je sl!4aja bilo s%ije.no "ret"ostaviti, da nitko to% kontinent! do tada nije ve nadjen!o neko i%e, sve dok ovaj nje?tna4ki sveenik nije za"o4eo s rado% na knjizi, koj! je nazvao (Uvod ! koz%o#ra3ij!,F ili, da bi takav ne?%ore"lova/, kakav je bio ]aldsee?%iiller, i%ao dovoljno razlo#a %isliti, da s%ije !z!r"irati "ravo kr.te?nja jedno# "osve novo# dijela k!#le ze%aljske8 ]aldsee%iiller je dobro na"isao i%e, ali ? "ri"isao %! "o#re.no zna4enje i obja.njenje8 &je#ova osobna sklonost i%eni%a "re"!ni% rna4enja ? zavela #a je, a %o tiskani djela je osi#!rala, da se ova U;re.ka "ro.iri svijeto% ! vrlo kratko% vre%en!8 Jer, !brzo nakon .to je objavio ove rije4i, i sa% je s vatio svoj! velik!

zabl!d!, i javno "o?v!kao onaj dio svo# rada, koji% A%eri#a Ves"!//ija "ro#la.ava otkri?va4e% &ovo# )vijeta ? no, ve je bilo kasno8 Lj!di s! ve "red sobo% i%ali obja.njenje, za koje se 4inilo da i%a s%isla8 0io je to klasi4an "ri%jer, ! koje%! je "ovijest Rda "ara3razira%o Henr:ja FordaS !istin! i bila ? obi4na brbljarija8 Jedno%, kad se ne.to "ri vati i "ostane !vrije1eno, "otreban je intelekt!alni dina%it ? da bi se to is"ravilo8 )l!4ajno nastali %it o Ves"!//ij! ! a%eri4ko% je obrazovno% s!stav! ve "ostao dio 3olklora8 &o svi oni, koji !istin! 1ele raz!%jeti A%erik!, i sna#e koje QAP lana/ nazorejski raz%i.ljanja8 Iz#!bljeni svi/i iznova "ronadeni -AKLJUCAK 2ad vitezova te%"lara bio je i kraj to# veliko# Reda, no ova je s%rt otvorila "!t 4itavo% novo% "oretk!, koji je bio !te%eljen na Is!sovoj obradi kon/e"ta MaData8 Rekonstr!iraj!i raza"injanje Ja/\!esa de Mola:a i slijedei tra#ove bije#a ostatka nje#ovi vitezova, osjeali s%o da "rilazi%o sve bli1e otkrivanj! veze s %asonerijo%8 Jo. !vijek na% nije bilo jasno, zbo# 4e#a s! te%"lari svoje tajne "reobrazili ! novi "oredak nazvan i%eno% (%asonerija,, no bare% s%o znali, #dje treba%o "otra1iti %o#!e od#ovore, kako bi se is"!nile "raznine ! na.i% s"oznaja%a8 Kad s%o "re#ledali sve ono, .to s%o otkrili o do#adaji%a i okol?D nosti%a koje s! "ratile raza"injanje Ja/\!esa de Mola:a, nis%o %o#li, D da #a ne sa#leda%o ? kao sredi.nji do#adaj ! "ovijesti, koji je ozna4io i najvei "roboj ! tijek! razvitka za"adni dr!.tava8 &a"ad na Red te%"lara, koji je izveo #ra%zivi i neva1ni 3ran/!ski kralj, "okazao se "rvo% st!bo% od 1ivotno# zna4aja ! d!#a4ko% "ost!"k! oslobadanja kr.ansko# svijeta od na4ela intelekt!alne kastra/ije, koji je ! nje%! "revladavao, i koji je Vatikan vrlo !s"je.no na%etao8 0io je to do#adaj, koji je do"!stio iz#radnj! jedne nove /iviliza/ije, na#onski "okretane 1eljo% za znanje%, te za "riznavanje% vrijednosti svako# "ojedin/a8 *akav je na#on ? od a!tokra/ije do de%okra/ije ! !"ravljanj!, te od aristokra/ije do %eritokra/ije ! dr!.tvenoj str!kt!ri, !n!tar okvira teolo.ke toleran/ije "ostao "osve o4evidan, sve do dana.nji danaF a jedni% je dijelo% i ostvaren ? ! )jedinjeni% A%eri4ki% 'r1ava%a8 -bo# 4e#a, !"itali s%o se ? !o"e "ostoje )jedinjene A%eri4ke 'r1aveO Jer, nis! trebale !o"e nastati, a bez s!%nje i% %no#i %oderni znanstveni/i ne bi dali %no#o iz#leda za "reobrazb! ! vr !n/e k!lt!re svijeta i "retvaranje ! naj%onij! na/ij! na -e%lji ? i sve to !n!tar %anje od dva stoljea8 'o "lana nastajanja )jedinjeni 'r1ava nije se do.lo razvitko% bilo 4e#a o4ito#, ne4e#a .to se !n!tar Yvro"e razvijalo i ranijeF 4ini se, da se radilo o ne4e% "osve novo%, i ? vrlo radikalno%F no, i nada n!e o jednoj novoj ze%lji, ! kojoj je va1an svaki "ojedina/, #dje s! lj!di sa%i od#ovorni za stanje, i #dje osobno od#ovaraj! svo% 0o#! ? %orala je odnek!d izroniti8 0ili s%o sve si#!rniji, da je takav d! sti#ao s %asonerijo% i te%"la?ri%a, i to od 4ovjeka, koje#a zna%o "od i%eno% Is!sF on je i sa% 1ivio ! vrije%e "ritisaka, "a je tra1io jednakost, "ravd! i "rosvijeenost za 4itav svoj narod8 &je#ov "o#led nije %o#ao sezati, i nije sezao izvan #rani/a nje#ove vlastite na/ije, ali je "or!ka, koj! je ostavio svijet!, bila na vrije%e "ri vaena, i "o4elo se raditi na njeno% ostvarenj!8 &ai.li s%o na ove rije4i od "osebno# zna4ajaE (2azite na dobrobit i "ravd! za sve narodeF nje#!jte %ir i slo#! sa svi%a8 ReLi#ija i %oralnost to%e se "ridr!1!j!, "a ?%o1e li 8se tada do#oditi, da i% se ne "ridr!1i i dobra "olitikaO )ve e to biti dostojno slobodno#, "rosvijeeno# i ? vrlo skoro ? veliko# naroda, koji e 4ovje4anstv! "r!1iti veli4in!, te "le%eniti "ri%jer lj!di, koji s! !vijek vodeni visoki% s%islo% za "ravd! i bla#onakLonost8 , ;

&ji je iz#ovorio +eor#e ]as in#ton ! svo% o"ro.tajno% #ovor!, a rije4i koje s%o odabrali, jasno "okaz!j! ono, .to je ve odavno dobro ]8 M8 * a:erE Ceor#e ]as in#ton QA> ; QAL Lllts!l8 vll/ L!nv!/l L Ll/!!l!v Kv!;;//a;! Lla L/,;!!l;/lla %!Zv/l !4enja, kad je na!4avao o (slobodi,, ("rosvijetljenosti,, (%ir!,, (dobroj volji,, ("ravdi, i (bla#onaklonosti,, te o iz#radnji (veliko# naroda, i "ovezivanj! reli#ije i %oralnosti8 Moderni% se !.i%a ovi izrazi %o#! !4initi !obi4ajeni%a za ove "rilike, no ? ! doba, ! koje je ]as in#ton navodio ove osobine, nje#o?ve s! rije4i bile !istin! "!ne zna4aja8 i 2riznavanje te%"larsko# "ostojanja na isto4noj obali )jedinjeni D 'r1ava i"ak ne obja.njava, kako je ovaj 3ran/!ski Red izvan zakona %o#ao na bilo koji na4in !tje/ati na osniva4ka na4ela ! toj ze%lji8 'a bi se %o#ao s vatiti "ravi redosljed do#adaja, odl!4ili s%o "rvo zaviriti ! dr!#i ist!reni "olo1aj te%"lara, !daljen tri tis!e %ilja "reko Atlantika ? na za"adnoj obali 5kotske8 Vrlo je dobro dok!%entirano, da se %no#o te%"lara naselilo ! D 5kotskoj nakon slo%a nji ovo# Reda na ko"n! Y!ro"e, te se dokazi o I to%e jasno %o#! vidjeti "osv!da "o 5kotskoj jo. i danas8 Crkva ! Kil%artin!, ! blizini jezera Lo/ AZe ! Ar#:ll!, sadr1i %no#e "ri?D %jere te%"larski rezbarija i relje3a s likovi%a te%"laraF a ! njeno% ae dvori.t! nalaze %no#i %asonski #robovi8 Kad s%o 9==B8 #odine "osjetili to %jesto, od%a na% je za o4i za"eo %ornari4ki s"o%enik na zid! dvori.ta /rkve, za koji je re4eno da je s"o%enik ka"etan!, koji se na %or! iz#!bio tijeko% 9L8 stoljea8 A ono, .to nas je od%a "ri? v!klo nje%!, bila s! dva st!"a, koji 4ine okvir i l!banja s !kr.teni% kosti%a, .to je bila borbena zastava te%"larske 3lote i si%bol %ason?sko; Me.traF #ornji dio to# okvira 4inio je %otiv, koji je od%a "ove?zao %asonerij! i )e\enenre *aoa8 0ilo je to vrlo !zb!dljivo otkrieF no, jo. nas je vi.e iznenadio velik broj te%"larski #robova i #robni/a ! dvori.t! /rkve8 I dok s%o ras"ravljali o na.i% nalazi%a, 4inilo na% se ? "od !vjeto% da je dovoljno veliki kontin#ent te%"lara izbje#ao ! Ar;:ll "o4etko% 9W8 stoljea ? da bi trebala "ostojati i dr!#a %jesta s te%"larski% #robovi%a, a ne sa%o ovo ! dvori.t! /rkve8 )to#a s%o sljedei nekoliko tjedana nastavili svoj rad ! Kil%artin!, istra1!j!i sva dvori.ta stari /rkvi/a, i sva #roblja, koja s%o sa%o %o#li "ronai8 Uskoro s%o otkrili jo. nekoliko %jesta s bare% jedni% te%"larski% #robo%, i ? iako to nije bilo ono .to s%o tra1ili ? jo. i vrlo %no;o jako stari %asonski #robova, na koji%a s! se isti/ali %asonski si%boli8 nU)L L+III;Jld9Al J VV9999 ;VUIU+;+999 ] nVZn/ Sv; v! v%%!!, n!!a %8 H!#!es de 2a:en o1enio Cat erino% de )t Clair8 U stvari, i "i vo !4ili.te za ob!4avanje te%"lara izvan )vete -e%lje nalazilo se na "o?sjed! obitelji )t Clair, na %jest! nedaleko Ydinb!r# a, danas zvano% *e%"le RHra%S8 'o "o4etka 4etrnaesto# stoljea %no#i s! te%"lari ve i%ali svoje "osjede ! 5kotskoj, te osvojili velike si%"atije i "o.to?vanje naroda, koji je ta%o 1ivio8 5kotsko !to4i.te 5kotska je od!vijek bila va1no %jesto za Red te%"lara, no otkrili s%o da s! je takvi%, za nji naro4ito "odesni% !to4i.te%, !4inile !"ravo "oliti4ke okolnosti koje s! vladale 5kotsko% ! vrije%e na"ada kralja Fili"a i 2a"e8 &akon s%rti kralja Ale_andra III 9AX>8 #odine, "rekin!la se stara linija keltski kraljeva, jer on nije i%ao dje/e, a niti brae i sestara8 &je#ov jedini izravni nasljednik bila je Mar#aret, ('jevi/a iz &orve.?ke,, no ona je !%rla na "!t! do 5kotske, ostavljaj!i !"itni% %jesto svo# nasljednika8 -e%lja je za"o4ela slabiti, rastrzana %ed!sobni% s!kobi%aF kralj Yn#leske, YdZard I, iskoristio je ovo stanje "r!1aj!i

"odr.k! Jo n! de 0alliol!, koji je bio jedan od "retendenata na "ri?jestolje, ali za tijevaj!i za!zvrat, da?kada jedno% dose#ne svoj /ilj, "ostane vazal Yn#leske, i tako za!vijek "oko"a svoje .kotsko kra?Ijevstvo8 &o, nije !s"io zavarati narod ? 0alliol je bio vrlo o%ra1en kralj, "oznat kao (*oo% *abard,, .to bi se %o#lo "revesti kao (2razna odora,, .to je "odraz!%ijevalo da je %arioneta YdZarda I8 &iti #a sa% en#leski kralj nije "o.tovao, ve se odnosio "re%a nje%! kao "re%a obi4no% vazal!, javno #a "oniziv.i jedno% "riliko%, kad je zatra1io da se 0alliol "ojavi "red s!do% radi o"t!1be za krad!, koj! je "odi#ao jedan londonski tr#ova/ vino%8 Kona4no se 9A=>8 0alliol okren!o "rotiv YdZarda I, i odbio "oziv en#lesko# kralja, da %! "o%o#ne ! rat! s Fran/!zi%a8 YdZardov je od#ovor bio na"ad na 0erZi/k i svr#avanje 0alliola, koje#a je "oslao ! e#zil ! Fran/!sk!, te izravno "ostavio svoj vlastiti za tjev za kraljevanje 5kotsko%8 'a bi osi#!rao, da %! se niti jedan Kelt ne "ojavi kao "rot!kandidat, Yn#lez je sa aobo% "onio si%bol .kotske neovisnosti ? "rastari (Ka%en )!dbine,, ili ? kako je jo. bio "oznat, (Ka%en kod )/onea,, "od koji% s! QOX ; QA= IIIJU V9@L999 U ]99V]9;U, 9B89;V UB8 b9r JVb L UAl9@J 99B89B8+9 KVU +99;9+JRV999 Kr!no% ! ]est%insterskoj o"atiji8 &akon .to je 5koti%a !krao ka%en ? .kotski si%bol neovisnosti, en#leski se kralj "ri vatio !tvrdivanja svoje vlasti "!te% na%jesnika R#!verneraS, koji e vladati ! nje#ovo i%e, ostavljaj!i nesretne 5kote te.ko tla4ene "od nje#ovo% diktatorsko% !"ravo%8 2rvi obli/i .kotsko# na/ionaliz%a izbili s! vrlo brzo, a "ob!na je za"o4ela ! svibnj! 9A=L8 #odine, nakon .to je "le%i ]illia% ]alla/e D !bio .eri3a od Lanarka, osvetiv.i %! se tako za !bojstvo svoje 1ene8 *o se s%atralo izravni% na"ado% na en#lesko# kralja, te je ]alla/e trebao biti stro#o ka1njenF no, i%ao je toliko sna1n! "odr.k! naroda, da je to 998 r!jna 9A=L8 #odine dovelo do "oznate bitke kod )tirlin.ko#a %osta, #dje s! "ob!njeni/i a%eti/e "orazili YdZardov! vojsk!8 YdZard I sklo"io je %ir s Fran/!zi%a, te svoj! "!n! "ozornost D !s%jerio na ]alla/ea, koji %! je !zrokovao tolike ne"rilikeF "obijedio ;I #a je ! Linlit #oZ!, sljedee #odine8 &o, ]alla/e je !s"io "objei iz zatvora, te od%a ot"!tovao ! Fran/!sk!, tra1ei "odr.k! za svoj! D stvar kod stari ne"rijatelja Yn#leske8 Izvje.a ka1!, da je dobio "is%o kralja Fili"a Lije"o#, koji% #a je ovaj "re"or!4io 2a"i Kle%ent! V, a "osve je si#!rno ? zbo# "odr.ke koj! je dobio od obitelji Mora: R4ije se "rezi%e ne"rekidno "ovezivalo s te%"lari%a i %asoni%aS, da je tijekorn to# vre%ena st!"io ! kontakt i sa sa%i% te%"lari%a8 O4ito je bio !s"je.an ! "rik!"ljanj! "o%oi i "odr.ke, jer je 9QBQ8 #odine, ! borbi iz%ed! 5kota i Yn#leza kod Rossl:na "obijedio, i to !z "o%o vitezova te%"lara, "redvodeni )t Clairo%8 ]alla/e je ostao bje#!na/ "red zakono%, ne"rekidno lovljen od strane Yn#leza "!ni seda% #odinaF a tada #a je 9QBP8 #odine netko izdao Yn#lezi%a, "a s! #a odveli ! London, objesili, a zati% jo. dodatno ? !to"ili i ra.4etvorili8 &akon nje#ove e#zek!/ije i 4ere4enja, dijelove ]alla/eova tijela javno s! objesili ! 4etiri .kotska #rada8 0ili s! toE &eZ/astle?on?*:ne, 0erZi/k, )tirlin# i 2ert 8 *ijeko% ovo# vre%ena ne%ira, dva s! 5kota i%ala neizravno izvorno "ravo na .kotsk! kr!n!, iako bi se svako% od nji ono %o#lo i os"oravati ? jedan je bio Robert 0r!/e, os%i vojvoda ? Yarl od Carri/ka, a dr!#i ? Jo n Co%:n8 Robert je bio a%bi/iozan 4ovjek, "a je ! "o4etk! i on zatra1io s!radnj! s YdZardo% I, ali je "restao "r!1ati "o%o Yn#lezi%a, kad je "o4eo osjeati, da na taj na4in nee ostvariti D8

narod! osob% "oioza;, no n;e#ov ;e "rV%v!ll/ ;8V%l:ll ;V 9JnV99%9V, ;+ dojavio YdZard! da Robert "ri"re%a !rot! "rotiv nje#a8 Kralj bi se rije.io takve ne"rilike od%a i bez i%alo raz%i.ljanja, no neki Robertov "ristali/a obavijestio #a je na vrije%e o o"asnosti, "a je Robert bio "risiljen brzo %isliti8 Odjedno% s! %! %o#!nosti izlaza bile znatno s%anjene, "a se odl!4io na veliki rizik8 -nao je, da 5koti ne bi "ri vatili kao kralja niko#a, tko bi bio sa%o en#leski vazal8 I zato je odl!4io, da e !"ravo on biti ona iskra, koja e !"aliti .kotsko b!re bar!ta8 -nao je, da je Co%:n %iljenik 2a"e, te da je dra1i i YdZard! I, "a je sto#a odl!4io zao.triti i "olarizirati sit!a/ij!, javno vrijedaj!i i 2a"! i kralja, a ! isto vrije%e "ri"re%aj!i svoje lj!de na izrastaj!i keltski "re"orod8 U jedno% dobro razra/;eno% "otez!, on je "ozvao Co%:na ! 3ranjeva4k! /rkv! ! '!%3ries!, te #a na"ao na sa%i% st!ba%a oltara8 I dok je Co%:n le1ao krvarei, Robert je sveeni/i%a zabranio, da !%ir!e% "r!1e bilo kakv! "o%oF stajao je tako nad nji%, sve dok nije bio "osve si#!ran da je nje#ov "rotivnik iskrvario na s%rt8 Ovaj okr!tni 4in, i jo. k to%e izvr.en na sveto% tl!, raz#njevio je i 2a"! i kralja YdZarda, no .kotski s! #a do%olj!bi s%atrali rabri% djelo% otvorene "ob!ne "rotiv Yn#lezaF Co%:n je, nai%e, naslijedio "ravo na "rijestolje "o liniji Jo na 0alliona, zbo# 4e#a #a je YdZard I i "odr1avao8 2a"in je od#ovor bio objavljen 9B8 velja4e 9QBP8 #odine, kad je Roberta 0r!/ea ? "o4ev od tren!tka objave eksko%!ni/irao8 &o, !s"rkos ovoj najveoj i kona4noj kazni s 2a"ine strane, trinaest %jese/i kasnije, Roberta 0r!/ea s! okr!nili za kralja 5kotske, jer je i%ao "ot"!n! "odr.k! keltsko# "le%stvaF okr!nila #a je #ro3i/a od 0!/ ana ! )/one!, na ono% isto% %jest!, na koje% je donedavna stajao Ka%en )!dbine, iako je on sa% nedostajao8 *akav je, dakle, bio tren!tak 5kotske, kad je dio te%"larske 3lote odl!4io do"loviti ! Ar#:ll i ! Firt o3 Fort , #dje s! znali da se nalazi Robert 0r!/e, "ob!njenik "rotiv Yn#leza8 &o, najve! "rivla4n! %o kao b!d!e !to4i.te i%ala je 5kotska za nji sto#a, .to je 2a"a ve eksko%!ni/irao sa%o#a kralja, iako to%e treba "ridodati i d!#otrajne veze obitelji )t Clair s Rossl:no%8 Jer, 5kotska je tako bila jedno od rijetki %jesta na "laneti, na koje% 2a"a nije %o#ao do"rijeti do nji , a te%"lari s! ? kao isk!sni i !vje1bani ratni/i znali, da e zbo# s!koba s Yn#lezi%a biti do4ekani .iroko otvoreni r!k!8 QQB ;; QQ9 888?? ?8 ??88? G,8 r8888 8 8888, 8,888,8 ;;, %N,aa:8 asav8;a;;, :8,!Zal! 98 9VB8;99;+U9V #a je nje#ov slab i nes"osoban "oto%ak ? YdZard II, koji se #otovo od%a "ov!kao iz 5kotske, i ostavio Roberta 2rvo# da se obra4!na sa svoji% ne"rijatelji%a ! ze%lji8 2ovijest bilje1i, da se 9QB>8?IQBL8 #odine Robert !#lavno% "ovla?4io "red Yn#lezi%a, no zati% je %alo "o %alo "o4eo iznova osvajati svoje .kotsko kraljevstvo, oti%aj!i #a Yn#lezi%a8 &ajve! s! "obje?d! )koti do1ivjeli ! bit/i kod 0anno/kb!rna >8 st!deno# 9Q9W8 #odine8 D 0itka je za"o4ela lo.e "o 0r!/eov! vojsk!, no tada se iznenadni% !lasko% neke ne"oznate "ri4!vne 4ete ! boj ? ratna srea okren!la, te se sve "retvorilo ! velik! .kotsk! "objed!8 0rzo s! se "ro.irile "ri4e, da se ! toj tajanstvenoj 4eti vijorila zastava 0ea!sant Rte%"larska borbena zastavaS8 Uistin! se i 4ini, da je interven/ija te%"lara jedino %o#!e obja.njenje8 I tako, iste one #odine, kad s! Ja/\!es de Mola: i +eo33re: de C arne: bili 1ivi is"e4eni na 1eravi/i ! 2ariz!, bitk! kod 0anno/kb!rna dobili s! 5koti za valj!j!i "o%oi te%"larski sna#a, "redvodeni Veliki% Me.tro% .kotski te%"lara, )ir ]illia%o% )t Clairo%8 Ova je "objeda kod 0anno/kb!rna objavila svijet! nov! !s"ostav! .kotsko# kraljevstva, te donijela slobod! 0r!/eovoj Kralje?vini 5kotskoj8 Ulo#a obitelji )t Clair ! sve%! ovo% bila je dobro na#radena ?

dobili s! bisk!"ij! i dr!#e vrijedne "osjede, kako bi i "ridodali svoji% %no#i% i%anji%a ! Rossl:n!8A Ova velika "objeda bila je i veliki korak za osi#!ravanje trajne neovisnosti .kotsko# kraljevstva, "a je kralj Robert I "roveo ostatak svo# 1ivota borei se s Yn#lezi%a ! Irskoj te d!1 .kotske #rani/e, sve dok kona4no Yn#leska nije i sl!1beno "riznala 5kotsk! kao slobodn! na/iGj! 9QAX8 #odine8 -a %asone e %o1da biti zani%ljivo 4!ti, da se odl!4!j!a bitka kod 0anno/kb!rna vodila !"ravo na dan, kad je danje svjetlo bilo najd!1e ! #odini ? dan, koji svi %asoni slave kao )ve4anost )v8 Ivana Krstitelja8 Cini se, da s! te%"lari "rona.li dobr! l!k! s"asa ! 5kotskoj, no bilo je o4ito i da "ostoji si%biotska veza sa .kotski% kralje%, ! kojoj ,je i nje%! dobro do.lo znanje, isk!stvo i vje.tina ovi "ro3esionalni ratnika, i to "rije sve#a ! strate.ko% "laniranj!, ali na kraj! ? i kao konkretna ratna "o%o8 &eko s! vrije%e bili si#!rni, jer je Robert bio 7 An/i airE Mae i +r/rl L,R,j J@I99U J99V] ] ! a aa:8atv8 aa%8!!aa%v8a8v ;88a8;88888 8,88 , 888 (G; 88N88 , koji% vlada eksko%!ni/irani kralj ? #ledalo se kao na "o#ansk! ze%?lj!, te je svaki kr.anski kralj i%ao "ravo "ovesti "rotiv nje kri1arski rat8 I sto#a, !koliko se odnosi iz%ed! .kotsko# kralja i ri%sko# bisk!"a ne bi obnovili, 5kotska se ! b!d!nosti %o#la nai ! o"asnosti od invazije8 9Q9L8 #odine 2a"a Ivan ddII "ok!.ao je sklo"iti "ri%irje iz%e/;! 5kota i Yn#leza, "a se "ri4alo o to%e koliko se razbjesnio, kad je Robert 0r!/e na ovo od#ovorio iznenadni% na"ado% i za!zi%a?nje% "o#rani4no#a #rada 0erZi/ka8 2a"insko?.kotski odnosi za?te#n!li s! se jo. vi.e, kad s! Yn#lezi za"o4eli .iriti "ri4e o na4in! ratovanja 5kota i nji ovoj tvrdokornosti8 )to#a je 9QAB8 #odine 2a"a "oslao svoja dva le#ata, koji s! donijeli nje#ove nove odredbe o eksko%!nika/iji ? ovo# "!ta bili s! na red! ? osi% 0r!/ea i Ja%es RCrniS 'o!#las te Yarl od Mora:a8 Obran! od ovi daljnji o"t!1bi ! "isano% oblikLi, i "od nazivo% 'eklara/ija iz Arbroat a, slo1ili s! .kotski "le%ii >8 travnja 9QAB8 #odine8 I%a vrlo %asonski "rizv!k, a .to se ti4e Roberta 0r!/ea, navodi sljedeeE ()vi bija ! vezani !z nje#a i "o "rav!, i "o sve%! .to je //4inio za svoj narod8 2;e%stvo je #ovorilo, da se ne bori rtiti Oa slav!, niti za bo#atstva ili 4asti, ne#o jedino za slobod!, koj! svak! "ravi 4ovjek %ora 4!vati i sa%i% svoji% 1ivoto%8, *akoder navode i svoj! de3ini/ij! kraljevanjaE (888"rava i zakonita 8s!#dasnost 4itavo# naroda !4inila #a je rAa.i% "rin/e% i kralje%8 &je%! s%o se obvezali, da e nas voditi ! svi% stvari%a, i na te%elj! nje#ovi vlastiti "rava, i na te%elj! 3Aje#ovi vlastiti vrlina, jer je bio osoba, koja je "ovratila narod! si#!rnost ! obrani nje#ovi sloboda8 &o, ako bi !s"rkos sve%!, ovakav "rir;/ %o#ao na"!stiti svoje "odarzike, iako je toliko "le%enito# !4inio za nji , te sklo"iti savez da "riznaje i "odvr#ava se kralj! Yn#leske, %i e%o se od%a slo1iti da #a iz#na%o kao na.e# ne"rijatelja, te kao izdaji/! i nje#ovi vlastiti , a i na.i "rava, "a e%o dr!#o#a !4initi svoji% kralje%, ono#a, koji e braniti na.e slobode8 , ?;?9A ;S QQQ 8r 89 9D ?d kralja nekako "retvorio ! "oja% "redsjednika8 I naravno, jedan od nje#ovi "ot"isnika bio je i Lord Henr: )t Clair od Rossl:na8 )i#!rno je, raz%i.ljali s%o, %orala biti od zna4aja 4injeni/a, da se ovakvo nazorejskoTte%"larskoT%asonsko raz%i.ljanje "ojavilo, i "ostalo "ris!tno na %no#i% va1ni% to4ka%a ! "ovijesti -a"ada, ! koji%a je ideja o narodno% !"ravljanj! i volji naroda "ostala #lavni 4i%benik8 U Yn#leskoj je, stotin! #odina "rije 'eklara/ije iz Arbro?

;D at a, kralj Jo n "ot"isao Ma#n! Cart!, i to "od !tje/aje% #r!"e Ij!di, %ed! koji%a s! se nalazili i te%"lari8 I do dana.nji je dana ona ostala jedini dio en#lesko# !stava, koji se %o1e !s"oredivati s 'eklara/ijo% o "ravi%a iz )jedinjeni 'r1ava ? dok!%ento%, koji je ! /ijelosti bio %asonski nada n!t, kako e%o to "okazati kasnije8 U listo"ad! 9QAX8 #odine, iz "oliti4ki razlo#a koji ne%aj! vei zna4aj za na.! "ri4!, 2a"a Ivan ddII je skin!o s Roberta I "rokletstvo eksko%!nika/ije, no !"ravo je tada kona4no "riznati zakoniti .kotski D kralj !%ro, i to ! svojoj "edeset i "etoj #odiniF bilo je to Q8 li"nja 9QA=8 D #odine, sve#a deset dana "rije, no .to je 2a"a Ivan ddII sl!1beno objavio, da %! "riznaje "ravo na .kotsko "rijestolje8 Roberta je nasli?jedio nje#ov sin 'avid II, no on je i%ao sa%o "et #odina, "a je kraljev?stvo ! nje#ovo i%e nastavio voditi re#ent ? Lord Randol" , 4lan obitelji de Mora:, i !jak Yarla od Mora:a8 )%rt Roberta 0r!/ea nije ozna4ila kraj nje#ovi veza s te%"lari%a8 2rije svoje s%rti, zavjetovao se da e otii ! Jer!zale%, i boriti se sa )ara/eni%aF ! znak "o.tovanja, )ir ]illia% de )t Clair i )ir Ja%es 'o!#las !zeli s! sa sobo% nje#ovo balza%irano sr/e na svoj "osljednji kri1arski "o od ! Jer!zale%8 &o, na 1alost, oboji/a s! "o#in!la "!te%, ! borbi ! Andal!ziji8 *ako 0r!?/eovo sr/e nikad nije dos"jelo do )veto#a +rada, ve je bilo vraeno, da bi #a "oko"ali ! Melrose o"atijiF dok s! )ir ]illia%a sa ranili ! Rossl:n!8 Ci% je 5kotska iznova i sl!1beno "ostala dio kr.anske zajedni/e, "ojavio se i%"erativ, da te%"lari itno nestan! s li/a ze%ljeF sto#a s! se "reobrazili ! tajno dr!.tvo, jer je %o Vatikana iznova za"rijetila svoji% ne"rijatelji%a "ro#oni%a .iro% Y!ro"e8 &a sre!, tijeko% to# "rijelazno# razdoblja, re#ent koji je vladao ! i%e kralja ? dje4aka, 'avida II ? bio je 4lan te%"larske obitelji Mora:8 *o i% je dalo do?voljno vre%ena za razine "laniranja b!d!nosti or#aniza/ije koj! s! QQW nZ8r, ; 8 vjerene8 2ovratak ! Rossl:n &ovi je tajni Red trebao osi#!rati, da te%"larski obi4aji i na4in raz%i?.ljanja "re1ive, "a s! se "lanovi o ti% "ro%jena%a vjerojatno razvijali ! isto vrije%e, kad i "re#ovori s 2a"o%8 'o vre%ena, kad je 5kotska iznova iskazala svoje .tovanje 2a"i, te%"lari s! ! njoj ve "ostali nevi?dljivi za sve one, koji nis! znali .to treba tra1iti ? a jedna od obitelji, koj! je vrijedilo istra1iti, bila je svakako i obitelj )t Clair8 Kako s%o ve ! "eto% "o#lavlj! objasnili, Rossl:nska /rkva, koj! je sa#radio ve s"o%en!ti ]illia% )t Clair, "okazala se izvanredno zna4ajno% tijeko% na.i istra1ivanja, jer na% je !"ravo svojo% konstr!k/ijo% i orna%entiko% "odastrla "ovezanost iz%ed! te%"lara i %asonerije8 U"oraba a%eri4ko#a bilja ! dekorativni% ka%eni% l!kovi%a Raloe i indijanske ".eni/eS, koje je ! to doba trebalo biti sasvi% ne"oznato, "r!1ila na% je neoboriv dokaz, da je netko, tko je bio ! bliskoj vezi s obitelji )t Clair, ve zadivlj!j!e rano "re"lovio Atlantik8 Ve je "ro.lo ot"rilike 4etiri #odine, od kad s%o "o "rvi "!t "osje?tili t! /rkv!, koj! je sa#radio Yarl ]illia% )t ClairF ! %ed!vre%en! s%o otkrili jo. o#ro%ne koli4ine "odataka8 )to#a s%o odl!4ili jo. jedno% obii to zdanje, toliko bitno za na. rad8 Iznova s%o kren!li ! seda% i trideset !j!tro, i ne.to "rije "odneva sti#li ! to %irno .kotsE o selo8 0io je vrlo lije" dan rano#a ljeta, te dosta to"lo, iako i s "one.to oblaka koji s! tjerali s!n/e da se s vre%ena na vrije%e svoji% zraka%a !"orno "robija, kako bi obasjalo "ito%e zelene bre1!ljke i Rossl:nsk! /rkv! na vrlo dra%ati4an na4in8

2ri !lask! ! /rkv! osjeali s%o ? kao da "ozdravlja%o staro# "rijatelja8 )ve na% je ovdje ve bilo "oznato, "a i"ak i dovoljno !z?b!dljivo i zani%ljivo, jer ? nadali s%o se, da e na. "rijatelj i%ati jo. %no#o "odataka koje e s"re%no "odijeliti s na%a8 Jer, %i s%o bez i%alo s!%nje i%ali toliko %no#o in3or%a/ija, koje je sada trebalo "rovjeriti ! Rossl:n!8 Kad s%o !lazili ! /rkveno zdanje, bili s%o sretni da s%o #a zatekli "razni%, te da nas nitko nee o%etati ! !1ivanj!, koje s! na% "r!1ale QQP D 88 r? 8n 9 G89 "ro.lo.!8 Oboji/a s%o voljeli raz#ledavati /rkvena zdanja, no niti jedna /rkva, koj! s%o "oznavali, nije i%ala ov! 1ivotnost i "!no! osobina, kao /rkva ! Rossl:n!8 *e.ko je o"isati taj to"ao osjeaj koji vas ob! vaa ! to% srednjevjekovno% zdanj!F Robert izjavi, kako je to jedina /rkva koj! "oznaje, ! kojoj bi %o#ao sretno i %irno "renoiti "osve sa%8 *!%arali s%o njo%e, !1ivaj!i na ve o"isani na4in, te kona4no sti#li i do l!kova s k!k!r!zo% i aloa kakt!so%, "odsvjesno za"ravo "otvrd!j!i sa%i sebi, da to nije bila sa%o na.a %a.ta, koja nas je "re?varila "riliko% na.e "rve "osjete8 &o, nis%o trebali stra ovatiE nije bilo ni%alo s!%nje ! ono, ! .to s%o #ledali8 I dok s%o "ro!4avali dijelove s aloo%, "ribli1i na% se 1!"ni/a, !.av.i na sjeverna vrata, i !z to"ao nas os%je !"ita, da li s%o ve vidjeli indijansk! ".eni/!8 Od#ovori%o joj da jes%o, "a ona za"o4e ras"redati o toj te%i8 Vele4asna Janet ':er is"ade vrlo obrazovana ! botani/i, dok je njen s!"r!# i "o zani%anj! botani4ar8 (Aloa kakt!s je izvanredan, zar neO, ? re4e, #ledaj!i "re%a #ore, ! l!kove8 (2ret"ostavlja%, da bi %o1da %o#lo biti i ne.to dr!#o888 no, s dr!#e strane, stvarno ne zna% .to je to, ako nije aloaI, -ati% se "o?%akn! %alo !lijevo, i "okaza "re%a l!k! s indijansko% ".eni/o%8 (Moj %!1 ka1e, da je k!k!r!z "osve to4an, te da se radi o jo. "one.to nedozreli% "ri%jer/i%a8, -ati% nastavi sa svoji% vrlo korisni% ko%entari%a o to%e, da je dok!%entirano, kako je "rin/ Henr: )in/lair, "rvi )t Clair Jarl RYarlS od Orkne:a, za valj!j!i te%"larsko% nov/!, !naj%io 3lot! od dva?naest brodova za "!tovanje ! (&ovi )vijet,8 Voda "!ta je bio Antonio -enoF "ristali s! ! &ovoj 5kotskoj, istra1!j!i isto4n! obal! ono#, .to se danas naziva )jedinjeni% A%eri4ki% 'r1ava%a, i to "rije 9WBB8 #odine8 Ovaj je "odatak sasvi% "o!zdan, jer je Henr: )in/lair bio !bijen iste te #odine, nakon svo#a "ovratka8 Cinilo se lo#i4ni%, da s! se ! takvi% eks"edi/ija%a #!bili i 1ivoti, a obitelj )in/lair je tvrdila, da je vitez i%eno% )ir Ja%es +!nn !%ro ! A%eri/i, te da je ta%o bio i "oko"an8 )lika srednjevjekovno# viteza, "ronadena ! ]est3ord!, Massa/ !setts, tvrdili s! oni, za"ravo je na brz! r!k! skle"an nje#ov nad#robni s"o%enik8 2rona.li s%o i dokaze koji s! ovo "od!"irali, i to ! kri"ti is"od /rkve, #dje %ali niz r!k! QQ> jDl-, j,+ ;+U@ll ;988!99] ] v!, a8!ZaZ8!! v88;888 t8 88 (?? ?? ? ? ? iz ]est3orda8 I ovaj je "rikazan kako "lovi "re%a za"ad!, sa%o .to i%a "ot"!no raza"eta jedra8 'ok s%o raz#ledavali !n!tra.njost /rkve, Robert nije %o#ao skin!ti o4i s Ha%ilton? or#!lja, koje s! bile s%je.tene !z viktorijanski "rod!1etak na za"adno% zid!8 (Moli% vas, %o#! li "o#ledati izbliza ove or#!ljeO,, !"ita vele4asn! Janet8 (&aravno, sa%o izvoliteI,8 &jen od#ovor bija.e toliko lj!bazan i "rijateljski, da Robet isk!.a jo. %alo sree8

(A da li bi s%io %alo zasviratiO Ja sa% or#!lja. ! Kristovoj /rkvi, ! %o% rodno% %jest!8, 2ri%iv.i odobrenje, Robert se "o"e s"iralni% st!ba%a, i od%a s! "oto% "rekrasni zv!/i "jes%e CZ% R ondda is"!nili /ijel! /rkv!8 Kad s%o "o4eli !laziti ! "ojedinosti z#rade, na.! je "ozornost od%a "riv!kao niz slobodno stojei st!"ova ? bilo i je !k!"no 4etrnaest, i to dvanaest "osve identi4ni "o oblik!, dok s! dva bila sasvi% dr!#a4ija, "rekrasno !re.ena, i s%je.tena ! isto4ni k!t /rkve8 Lijevi je bio "oznat kao Masonski st!", i vrlo je lije"i "ro"or/ija, te ele#antanF dr!#i, desni st!", sasvi% je dr!#a4ijiF "oznat je kao 2o%o?nikov st!", s neobi4no bo#ati% !krasi%a ? s 4etiri s"irale, koje se s"!.taj! "re%a dolje, #dje se i s"ajaj!, te s /vjetni% !zor/i%a8 -na4aj ovi si%bola o4ito je bio od velike va1nosti #raditelji%a ove /rkve, no nji ovo se stvarno zna4enje odavno iz#!bilo8 Med!ti%, na.a rekonstr!k/ija "ro.losti o%o#!ila na% je da s vati%o ! .to to za"ravo #leda%o8 *akozvani (Masonski st!", za"ravo je bio ko"ija sveeni4ko# st!"a, koji %asoni "oznaj! "od i%eno% Jakin, a nazoreji kao (Cedek,8 (2o%onikov st!", je "redstavljao kraljevski st!", zvan 0oaz, i "rikaz!je sna#! Mi."ata8 &e.to, .to s%o takoder %orali "otra1iti ! ovoj za#onetnoj #radevini, bila je neka naznaka, vezana !z Hira%a Abi3aF bili bis%o jako iznenadeni, kad ova ! /ijelosti te%"larsko ? %asonska z#rada ne bi i%ala neki s"o%en ? lik s o.teenje% na svo% 4el!, ili ne.to sli4no .to bi obilje1ilo ozljede #lave, za koje s%o sada znali, da i je zadobio )e\enenre *ao8 I naravno, na.li s%o #a8 Visoko #ore ! k!t!, ! koje% se s!sre! j!1ni i za"adni zid, i na istoj razini s or#!lja%a, nalazi se #lava s nekoliko d!boki o.teenja na 4el!, dok je na s!"rotno% zid! ? #lava 4ovjeka koji #a je !bio8 Ove s! #lave bile dobro "oznate ve QQL ba :8 Z8;vv;%!, a% %vv K%! r !a8:8 r !8n8 K%8888 'a bis%o bolje raz#ledali obje #lave, "o"eli s%o se s"iralni% st!?bi.te% do #alerije s or#!lja%a, odakle je ? !s"!t re4eno ? izvanredan "o#led na 4itav! /rkv!, te do ono#, .to je nekada bio za"adni zid, sve dok na nje#a nis! 9XXA8 #odine "ostavili nez#ra"n! krstioni/!8 I"ak, na ovoj s%o se to4ki na.li vrlo bliz! #lave Hira%a Abi3a, "a s%o ran! na #lavi %o#li vidjeti s veliko% jasnoo%8 Ova je rana ve odavno "ri%ijeena, a o"enito "ri vaena "ri4a o njoj ka1e, da je to #lava !bijeno# "o%onika, dok se #lava %ajstora, koji #a je !bio, nalazi na s!"rotnoj strani8 2re%a ovoj le#endi, %ajstor klesar je ot"!tovao ! Ri% ! "otrazi za nada n!e%, kako bi izradio kraljevski st!"F no, dok je jo. bio na "!t!, nje#ov je "o%onik obliko?vao st!", i "ostavio #a na %jesto na koje% jo. i danas stoji8 Ali, kako je bio %no#o lje".i od sve#a, .to je %ajstor do tada na"ravio ili znao na"raviti, "o "ovratk! se toliko razbjesnio, da je !dario "o%onika dr.ko% 4ekia toliko jako, da je ovaj ostao na %jest! %rtav8 Ova verzija zv!4i kao vrlo izokren!ta %asonska "ri4a o Hira%! Abi3!, "a se lako %o1e odba/iti ? ve zbo# "ostojanja te ranjene #lave8 *o zna%o "o to%e, .to je #lavni #raditelj bio sa% ? ]illia% )t Clair, koji je os%islio /ijel! #radevin!, i bavio se njo%e od njeni te%elja sve do svoje s%rti ? a !%ro je 9WXW8 #odine, dakle ? sa%o dvije #odine "rije, no .to je bila "osve dovr.ena8 Osi% to#a, on je osobno nad#ledao svaki, "a i naj%anji !kras i detalj svi radova8 -abilje1eno je ! dok!%enti%a, da se svaki "ojedini !kras i detalj "rvo %orao izraditi ! drv!, te %! se donijeti na !vid, kako bi #a on odobrioF izrada ! ka%en! za"o4ela bi tek nakon nje#ova odobrenja8 ]illia% )t

Clair je doveo ! 5kotsk! neke od najva1niji zidara Y!ro"e zbo# #radnje svo# veliko# "rojekta, te za nji za"o4eo #raditi i selo Rossl:n, da bi ! nje%! stanovali, a "laao i% je ? za ono vrije%e ne4!vene svoteE %ajstori%a WB 3!nti #odi.nje, a obi4ni% zidari%a jo. !vijek lije"i 9B 3!nti na #odin!8 9 !"ravo na% se iz ti razlo#a 4ini, da ideja ? da bi se neki "o%onik "ri vatio rada na st!"!, koji je trebao biti sredi.nja to4ka /ijelo# zdanja, i to nakon svi o"isani "ri"re%a i tro.kova ? #rani4i s ekstre%no% nevjerojatno.!8 'ana.nji 4!vari Rossl:nske /rkve nis! to znali, no ? ta #lava visoko #ore, koja #leda ! sjeveroisto4ni k!t, "redstavlja )e\enenre *aoa, "osljednje# "ravo# kralja Y#i"ta8 9QQX I jo. dok s%o raz#ovarali o "ravo% zna4enj! st!"ova i ranjene #lave, te o 4injeni/i, da je nji ov izvorni s%isao bio iz#!bljen, "ola#ano, no si#!rno ? ko"rena se stala "odizati s na.i o4ij!E "a, zar s%o bili slije"iOI Veliko svjetlo istine, vezano !z t! #radevin!, odjedno% na% se 4inilo toliko zaslje"lj!j!e o4iti%E Rossl:nska /rkva !o"e ? i nije /rkva, 4ak nije niti stvarno kr.anskaI Jer, za "o4etak ? ni#dje ne%a oltara8 'a bi se ! njoj obavljala sl!1ba, ! sredi.te #radevine stavili s! stol, jer ne%a dovoljno "rostora ! njeno% isto4no% dijel!, #dje stoje st!"ovi8 Iza 0oaza i Jakina nalaze se tri ka%ena "ijedestala !z zid, no ?oni nis! oltari8 ? 2a, ova #radevina nije !o"e niti bila za%i.ljena kao %jesto za kr.ansko .tovanje 0o#aI -nali s%o, da je ]illia% )t Clair, koji je kasnije "ostao i "rvi izabrani Veliki Me.tar Velike Lo1e 5kotske, i%ao "roble%a s Crkvo% zato, .to je svoj! dje/! krstio ! ovoj z#radi, no zna4enje to# "odatka za%ijetili s%o tek sada8Q &akon .to s%o "rovjerili sl!1ben! "ovijest obitelji, "rona.li s%o, da je Rossl:n bio iznova "osveen 9X>A8 #odi?neF no, nije bilo dokaza, je li ikada ranije !o"e i do.lo do nje#ova "osveenja8 U stvari, jedna od "ri%jedaba kralja Ja%esa VI, koj! je !"!tio svo% Yarl! od Rossl:na bila je i ? da je svoj! dje/! dao krstiti ! Rossl:n!, iako on nije kr.ansko %jesto .tovanja8 5to s%o vi.e #ledali, to je ova 4injeni/a "ostajala jasnijo%8 )i%bo?liza% ove /rkve je e#i"atski, keltski, 1idovski, te%"larski i %asonski8 )vod oslikan zvijezda%a, raslinje koje izlazi iz !stij! keltski -eleni Ij!di, "ira%ide, Mojsijeve slike, k!le &ebesko# Jer!zale%a, naz!"4ani kri1evi, te k!to%jeri i .estari8 Jedina jasna kr.anska obilje1ja i%ale s! viktorijanske nado#radnjeE likovi na ostakljenji%a, ona ne%o#!a krstioni/a, te ki" 'jevi/e s djeteto%8 Y"isko"alna /rkva jo. je neke %anje detalje ozna4ila kao kr.anske, no ? oni nis! bili ono, .to se nji%a !4inilo da jes!8 U "odr!4j! sjeverno# zida nalazi se o%anja stat!a, s "rikazo% raza"injanja8 Ali, i%a jedan dobar razlo#, da se ne "ovjer!je, kako se ne radi o raza"injanj! Is!sa Krista, ve o %!4enj! Veliko# Me.tra Vite?zova *e%"lara, Ja/\!esa de Mola:a8 2rije sve#a, svi s! likovi ob!4eni Q Codi.njak Velike LoEe stari )lobodni i 2ri vnerti zidara 5kotske l==P8 QQ= a 4avli s! "robijeni ? kroz za"e.aF to s! dvije "ojedinosti, koje njevjekovni !%jetni/i !vijek i bez #re.ke neto4no "rikaz!j! ! i% djeli%a, iz!zev, naravno, ako ne znaj! to4no, .to se do#odilo s ola:e%8 'r!#a sek/ija "rikaz!je te%"lare s %!4itelje% do nji , i divlj!j!e, "rona.li s%o i !d!bin! s "rikazo% likova, koji visoko *orinski "okrov, s jasno vidljivi% li/e% de Mola:a na nje%!8 I

kivali s%o, da s! te%"lari iz 5kotske bili !"oznati sa s!dbino% ;# Me.tra i nje#ovi% "atnja%a, no sada s%o i%ali dokaz i o to%e, ;s! bili svjesni "ri4e o nje#ov! lik!, koji se (/!desno, "ojavio na ;#ovo% vlastito% obredno% "okrov!8 'aljnja "otvrda to#a ? da ova #radevina nije bila ono, 4i%e s! je i s%atrali, bio je i "odatak koji s%o "ro4itali ? da se, niti nakon .to bila zavr.ena, nikada nije koristila kao /rkva, jer s! ! dvor/! i%ali liteljsk! ka"eli/! ! ove svr e, koja nije bila jako !daljena8 I sa%i ;da.nji 4!vari "riznaj!, da je sve to "o%alo 4!dno ? #raditi zdanje ;trdeset i "et #odina, !tro.iti na nje#a 4itavo bo#atstvo, a zati% #a niti jedan jedini "!t !"otrijebiti8 Cini se, da i !"ravo to i jako !nj!je, jer nis! %o#li "on!diti nikakvo obja.njenje ? zbo# 4e#a je tko bilo8 Ono .to je bilo toliko o4ito, i .to se "o4elo "ojavljivati kao ideja, atjeralo na% je oboji/i istovre%eno 1%ar/e niz ledaE Rossl:n nije io obi4na /rkvaF bija.e to te%"larsko sveti.te, sa#radeno da bi o ranilo svitke, koje je "rona.ao H!#!es de 2a:en i nje#ovi s!dr!zi ;"od &ajsvetije# od )veti ! "osljednje% Hra%! ! Jer!zale%!I F"od na.i se no#! nalazilo najdra#o/jenije bla#o kr.anstva8 U s"oredbi s ti% bla#o%, 4ak s! i )vi/i s Mrtvo# %ora bili skro%an alaz8 &azoreje T K!%ran/e !"!tio je, svoji% Uza.a.e% Mojsijevi%, a% Mojsije, da svoje dra#o/jene svitke sakrij! is"od &ajsvetije# od veti , .to s! i !4inili oko >=8 #odine na.e ereF ne.to svjetovniji %ate?jal, kakva s! bila 2ravila -ajedni/e ? ! skrovi.ti%a .iro% J!deje, ! ikvi% skroviti% %jesti%a, kakve s! bile ."ilje kod K!%rana8 Iijedei nji ov "ri%jer, Rossl:nska /rkva bila je na%jerno izradena o"ija %jesta, na koje% s! "o ranjeni najsvetiji svi/iI 2ronala1enje vitaka s Mrtvo# %ora bila je o#ro%na svjetska senza/ijaF nis%o ;o#li, a da se ne za"ita%o ? kako li e tek svijet za"re"astiti ovo tkrieI (&e#dje ! to vrije%e R9WWL8S, nast/tde "o1ar ! dijel! Rossl:na Rdvor//tS, zbo# 4e#a s! nje#ovi stanovni/i bili "risiljeni na"!stiti Fdanje8 Vidjev.i to, 2rin4ev ka"elan, "risjetiv.i se ,svilL "i8sani !"!ta svoje#a #os"odara, "o/;e do vr a "od?E ernl ja, #dje s! se sve nalazile, i iznese 4etiri velike .krinje tanZ, #dje s! oni bili8 Vijesti o vatri koja se "ribli1avala, 2rirA/! dojavi.e "restra.eni i bolni krikovi darrra i #os"ode, na %jest!, na koje%! staja.e ? iznad Colled#e Hilla, 1alio 8sarno #!bitak svoji Is"rava i dr!#i 8s"isaF no, kad %/r I;elarA, koji se dolje s"!8stio s !1eto% oko 8str!ka, javi da s! a.ene nje#ove Is"rave i ostali s"isa, on se jako razvedri, te ;n! !tje.iti 2rin/eztr i ostale #os"ode8 ,Jt ;alla/e?M!r" :E l t8rtrir/tni !odl4 kroF Ro8sslQ;nsk! /rkv! QW9 %ed! 1ive, te zna4aje% iz#ra] van;a :UU;nNb 88;8G , G "ravi ra%8 Rei e na% istin! o 1ivot! Is!sa, i sto#a ? oni bi %orali biti ono iz#!bljeno evandelje, ozna4eno sa (@,F evandelje, koje je bilo izvorni %aterijal za Mateja, Marka, L!k! i Ivana8 )jedili s%o na kl!"i ! /rkvi, i netre%i/e z!rili ! debeli ka%eni "odE nadvladala nas je "o4ast i !zb!denje, jer s%o iznenada znali, s "o!zdano% si#!rno.!, da se nalazi%o sa%o nekoliko %etara !daljeni od sve#a ono#a, .to s%o do sada tra1ili ? razlo#a i svr e nastajanja slobodno# zidarstva8 *rebalo na% je desetak %in!ta da se "ovrati%o dovoljno, da bis%o %o#li nastaviti s "ronala1enje% 4injeni/a8 *ra1ili s%o "ovi?jesne "odatke, koji bi na% dali daljnje "olazne to4ke za tra#anjeF no, nije trebalo d!#o, i ? nai.li s%o na nji 8 Od tren!tka kad s%o s vatili, da se &azorejski svi/i nalaze zako"ani is"od Rossl:na, trebalo je "roi 4etiri %in!te, da bis%o ve saznali, kako s! oni "o ranjeni ! ? slovo% i brojko%, to4no 4etiri .krinjeI *o je ne"rije"orno iza.lo na svjetlo dana, kad s%o "ro4itali izvje.e o "o1ar!, koji se do#odio 9WWL8 #odine, to jest ? sa%o #odin! dana nakon .to se "ostavio ka%en te%elja/8

]illia% )t Clair i%ao je %no#o tit!la, !klj!4!j!i i on! 2rin/a od ;rkne:a, a izvje.e o koje% #ovori%o, !"otrijebilo je !"ravo nj!E Zl%a!n J%8ta% %%!! ;at!! tta t:o !;/n!% ;!aa%, a II+ tla )VV;! 1en!, i ostale da%eO )i#!rno nije bio toliko bez osjeaja, ili toliko nesi#!ran, da "rvo "o%isli na svoje dok!%ente i "le%ike "ovelje, na jednostavne #radanske stvari o svoji% i%anji%a i tit!la%aO U svako% sl!4aj!, srednjevjekovne .krinje s! dovoljno velike, "a te.ko da bi /jelok!"na nje#ova dok!%enta/ija ove vrste is"!nila %akar i 4etvrtin! jedne od ti .krinja, a ka%oli nji 4etiri8 &e, ove s! .krinje %orale sadr1avati svitke iz Jer!zale%a, koje s! ! 5kotsk! donijeli vitezovi te%"lari, te s! bili "ovjereni !"ravo nje%Li, kao bla#o vee od ijedno# dr!J;o# .to !o"e "ostoji na /ijelo% svijet!8 'a s! ovi svi/i bili !ni.te?ni "rije no .to je on !s"io dovr.iti sveti.te koje e i% "ostati do%o%, on bi !ton!o ! najd!blji o4aj8 ]illia% )t Clair "osvetio je 4itav svoj 1ivot iz#radnji ovo# sve?ti.ta za svitke, a %i s%o sad bili "osve si#!rni, da se ove 4etiri .krinje jo. !vi,jek nalaze ovdje, is"od 4vrsto# ka%ena debljine 9,A %etra, "o koje%! s%o kora4ali8 5to s%o vi.e istra1ivali, i .to s%o vi.e 4itali o "ovijesti Rossl:na, to s%o vi.e nailazili na "otvrde sve#a, .to s%o s"oznali8 Cinilo se, da je o"e "ri vaeno %i.ljenje, kako je sa%a #radevina bila "odi#n!ta relativno brzo, no ? da s! se njeni te%elji izra/;ivali neobi4no d!#o8 D Jer, od "o4etka radova, "a do zavr.etka izrade te%elja, "roteklo je 4etiri #odine, .to je s%ije.no d!#o vrije%e, "o.to se (/rkva, sastoji od ,jedne jedine, i to ne ba. velike "rostorije, sa sa%o o%anjo% !d!bino% ni1e razine, na istok!8 *o je do sada zb!njivalo "ovjesni4are, no %i s%o sad to4no znali, zbo# 4e#a je sve to trajalo toliko dL;#o8 Misija ]illia%a )t Claira je bila, da iz#radi ko"ij! "odze%lja ra%a kralja Heroda ! Jer!zale%!, isto# onakvo#, kakvo s! H!#!es de 2a:en i os%ori/a nje#ovi vitezova "rona.li "rije vi.e od tri stotine U;odina8 Jer, vjerovali s%o, da je "odze%ni sL;stav sveti.ta %no#o, %noJ;o vei od sve# onoa, .to je bilo vidljivo iznad ze%lje, te da sLi svi/i svoj kona4ni do% na.li ? ! to4noj rekonstr!k/iji nji ovo# izvor?noJa do%a ! Jer!zale%!8 I !"ravo se ! to% tren!tk! razrije.ila i jedna o/i na.i , do sada nerije.eni , dile%aE zbo# 4e#a se ! %asonsko% st!"!j! Kraljevsko# L!ka bovori o isko"avanji%a tijeko% #radnje -er!babelovoJ;, a ne Herodovo# ra%a8 Oni8 koji s! "rvi os%islili st!"anj Kraljevsko# L!ka?ili ostarjeli te%"lari, izbje#li od "ro#ona, ili nji ovi nasljedni/i ! 5kotskoj ? QWA tl K!;llll/t l/8 t,vv!%!, !! 8%8 %!8 v %8Zr8888;888;888888 ;88888888888;,8888;8;,b 8888 %a8 Jer, danas je "oznato, kako s! kri1ari vjerovali, da je M!sli%anska 2;lla4a !a )tijeni, koja datira iz sed%o# stoljea za"ravo Herodov D1 ra%, te s! sto#a zaklj!4ili da s! r!.evine, na koje s! nai.li is"od nje#a ? r!.evine -er!babelovo# ra%a8 Izvana #ledano, Rossl:n je za"ravo ! ka%en! izra/;en &ebeski Jer!zale%, kako #a je na/rtao La%bert ! svojoj ko"ijiE s k!la%a, i veli?D ki% sredi.nji% zaobljeni% krovo% s l!kovi%a8 Un!tar Rossl:nsko# sveti.ta, rekonstr!irane s! r!.evine Herodovo# ra%a, !kra.ene nazo?rejsko% i te%"larsko% si%boliko%8 U sjeveroisto4no% s%o k!t! "ro?na.li sek/ij! sa zidno% !d!bino%, ! kojoj je /jelovit "rikaz &ebesko# 8ler!zale%a ? s %asonski% k!to%jeri%a i .estari%a, stiliziran to4no onako, kako je i "rikazan na La%bertovo% svitk!8 &akon "odrobnije#

I istra1ivanja baza, na koji%a s! se nekad nalazile stat!e, s vatili s%o, /la se taj %otiv &ebesko# Jer!zale%a "ojavlj!je na %no#o %jesta8 Kad s%o "o#ledali izravno "re%a #ore, "re%a rezbarija%a oko orJ;!lja, vidjeli s%o da se l!k, koji i natkrilj!je? sastoji od niza !#lav?Ijeni ka%ena tesana/a, to4no kao i onaj, koji je o"isan ! %asonsko% st!"nj! Kraljevsko# L!ka, i kakav je "ronaden ! r!.evina%a Hero?dovo# ra%aI Istesani ko%adi ka%ena debljine "reko =B /%, zbijeni zajedno, vjerojatno s! bili stra ovite te1ine8 A is"od krovne "ovr.ine bio je izrezbaren zvjezdani svod, kakav se nalazi ! "ira%ida%a i %asonski% Lo1a%a, sa s!n/e%, %jese/o%, ro#o% izobilja, #olvbo%, te 4etiri nebeska lika8 Raz%i.ljaj!i o st!"nj! Kraljevsko# L!ka, s vatili s%o sljedeeE ak! je na.a ideja to4na ? da je Rossl:nska #radevina za"ravo rekon?str!k/ija r!.evina ra%a kralja Heroda, tada bis%o %o#li o4ekivati, da i iz;Lled zdanja od#ovara o"is!, koji je naveden ! obred!8 2risjetili s%o se rije4i ! obred!, koje s! se na to odnosileE Rar!:jrrtr/r8s, do; s%o "r?e:lednv/rli r!n8. dosado8.nji r?ad, otkri?s%o "/rr? st/:ov/r iF8%rnr;edne lje"ote i si%etrijeF n/rstaviv.i s r?n/3orn, naidn8srrzo na jo8. .e8st drrr;li "/ari,je/3nake Ije"ote8 E,a kojo srr!; E8/r lj/r4ili, /Ia 4ine st!"ove #nlerije, koj/r je vndil/r /lo &ajsvetije# %je,stnF Uk!"no ? 4etrnaest st!"ovaF to4no onoliko, koliko s%o i #ledali QWQ G vidjeli, "ostoji li ! nje%! jo. "okoja "ojedinost, koja bi "redodredila iz#led sveti.ta8 2ostojala je na"o%ena o takozvani% (svjetli%a, Reda, koja s! o4ito bila "ostavljena ! to4no odredenoj 3or%a/ijiE (Ova s! svjetla s%je.tena ! oblik! jednakostrani4no# trok!ta, svako od oni %anji tako, da naiz#led dijeli veliki tr;ok!t na tri jo. %anja trok!ta, ! k!tevi%a, "a kada bi se s"ojili8 oblikovali bi 4etvrti trok!t ! sredi.t!, a svi s! oni , jednaki i jednakostrani4ni, s%je.terzi na 4etiri to4ke #ra?devine8 Ov:j si%boli4ni ras"ored od#ovara %isteriozno% o lik! *ro8str!ko#a *a!8, 2risjetili s%o se, da je *a! bio znak, koji s! Keniti nosili !/rtan na 4el!, kad je Mojsije "o "rvi "!t nai.ao na nji , a i%a oblik kri1a, na koje% s! "atili i Is!s i de Mola:8 Obrativ.i "ozornost na to, ! Rossl:n! s%o vidjeli, da je 4etrnaest st!"ova s%je.teno tako, da i osa% iz isto4no# dijela, !klj!4!j!i i Jakina i 0oaza, oblik!je ? *rostr!ki *a!8 &ji ov ras"ored i "ro"or/ije ! /ijelosti s! od#ovarali nje#ovo% o"is!, koji% #a "rikaz!je st!"anj Kraljevsko# L!ka8 Ovdje vi.e nije %o#lo biti sl!4ajnosti ? svi s! st!"ovi Rossl:na bili s%je.teni "re%a to4no odredeno% "lan!, i to ! sklad! s "rastaro% %!dro.!, i to onako, kako je to o"isivao st!"anj Kraljevsko# L!kaI 'r!#a stvar, koja je zb!njivala "ovjesni4are, bila je 4injeni/a, da (/rkva, ? nikad nije bila dovr.ena, te da je (o4ito bila na%jera, da to b!de tek "rva sek/ija %no#o vee# i veli4anstvenije# zdanja #lavne katedraleI, &ije "ostojao neki "oznati razlo#, zbo# koje#a bi obitelj )t Clair iznenada ob!stavila sve radove, te zaboravila na "rojekt, koji% se bavila ve "!ni 4etrdeset i "et #odina, da je nji ova na%jera !isti?n! bila da iz#rade katedral!8 2a i"ak, za"adni zid je o#ro%an, "osve ne!skladen s ostali% dijelovi%a zdanja, te vrlo o4ito ? nedovr.en8 0ila Gje to sa%o dekora/ija koja je "r!1ala doja%, da se !istin! na%jerava ,I izJJraditi %noao vee zdanje, te da se radi o !n!tarnje% zid! neke ; b!d;ie, ne"ostojee, %no#o vee #radevine8 )vako% se na%jernik! D zato !istin! 4ini, da se radi o r!.evini neke z#rade veli4anstvenije# D iz#leda, sa%o ? svi "oda/i "okaz!j!, da takva nikad nije "ostojala ! ovo% kraj!8

QWW C9U] % %ai! naj;/%, anv ;/ %a%;/ia !%a i/8:a%! v/%n! %/!:/ vjekovn! /rkv!, a jo. %anje katedral!, i to ? !sred sela8 -a"adni je zid nedovr.en, "a je o4iti zaklj!4ak bio, da nije nikada niti trebao biti dovr.en ? sa%o, ovaj je zid ostao takav iz dr!#i razlo#a8 On !istin! Wc "redstavlja ostatke !ni.tene katedrale ? odnosno, da ! ovo% sl!4aj! b!de%o to4niji, ostatke !ni.teno# Hra%a8 &is%o %o#li zaboraviti, da s! H!#!es de 2a:en i nje#ovi vitezovi svitke na.li istra1!j!i r!.evine, a obred Kraljevsko# L!ka "odsjetio nas je na 4injeni/eE (888ra.4i.avaj!i r!.evine, koje s! na% o%etale na"redo?v/rrrje, dodos%o do ne4e#a, za .to se 4inilo da je 4vr,sta ,stijerra, no ? !dariv.i sl!4ajno "o njoj "ij!ko%, za4! %!kli F,v!k8 )to#/a s%o ra.4istili vi.e ot"adaka i na#o%ilani r;/.evina oko nje888, Rossl:nsko je sveti.te bilo dovr.eno to4no "re%a "lan!F nikad nije niti "ostojala na%jera, da se #radi i.ta dr!#o, jer je o#ro%an r!.evni za"adni zid bio "a1ljivo izvedena rekonstr!k/ija r!.evina Herodova ra%a, ! koje s! "rvi !.li vitezovi te%"lari tijeko% svoji istra1ivanja ! Jer!zale%!, 999X8 #odine8 -ati% s%o se "risjetili sljedee# dijela obreda, koji ka1eE (888 otkris%o da se ne radi o 4vrstoj stijeni, ve o niz! ka%eno?v!, koji bija ! tako 8slo1eni, da s! oblikovali l!k, "a ? znaj!i da #r/tditelji "rija.nje# ra%a nis! ni.ta #radili !zal!d888 , Jednako onako, kao .to (#raditelji "rija.nje# ra%a nis! ni.ta #ra?dili !zal!d,, tako nije niti ]illia% )t Clair8 Jer, svaki se djelak ove ;radevine nalazio ovdje na%jerno, da bi is"ri4ao "ri4!8 'anas je izvor?ni za"adni !laz iz#!bio na svojoj dra%ati4nosti, jer s! ! viktorijansko doba !"ravo ovdje s%jestili jedn! vrlo lo.e oblikovan! krstioni/!8 I .to "rije se ovaj !ljez !kloni iz ovo# "rekrasno# sveti.ta, to boljeI Iz#!bljena tajna -idara sa -nako% otkrivena 5to s%o vi.e #ledali, sve s%o vi.e s vaali i da ni.ta ! ovo% zdanj! nije bilo na"ravljeno sl!4ajno8 )vaki je njen detalj bio "odrobno QWP %orale izraditi ! drv!, te donositi na odobrenje i "rovjer! nadzorni?/i%a, a zati% i sa%o% Lord! )t Clair!, "odsjeala nas je na obred, koji se koristi ! rnasonsko% st!"nj!, "oznalo% "od nazivo% (-idar sa -nako%,8P Cere%onija obnavlja do#adaje, koji s! se navodno do#odili tije?ko% iz#radnje ra%a kralja )alo%ona, a kandidat "rito% "re!zi%a !lo#! 2o%onika Masona dr!#o# st!"nja, te #a vode kroz "rostorij! Lo1e kao "osljednje# od tri zidara, koji svo%e Mla/;e%, )tarije% nadzornik! i Me.tr! nadzornika donose svoje radove na !vid, da bi i oni odobrili8 Oni se nalaze na j!1no%, za"adno% i isto4no% !laz!8 *ri "ijedestala se "osje!j! jedan za dr!#i%F oboji/a zidara, koji id! na"rijed Rdakoni Lo1eS "rovjerili s! svoje radove, i izradili i "re?%a "lan!, "a za nji dobivaj! odobrenje8 &o, kad kandidat "okaz!je I svoj rad ? %ali ka%en, ne daj! %! za nje#a odobrenje8 Mladi i )tariji nadzornik !stvrde, da je obra/;en na neobi4an na4in, koji nije ! sklad! s "lanovi%a, no kako je vrlo lije"o izra/;en, do"!stit e zidar!, da "ro?de do sljedei vrata8 &a kraj!, kandidat sti1e i do "ijedestala Me.tra nadzornika, koji se razbjesni .to %! se kandidat !s!dio "okazati ka?%en koji nije !skladen s "lano% i "redviden za !#radnj!, "a nared!je da se taj ka%en ba/i8 2oto% nared!je, i da se kandidata !bije zbo# nje#ove drskosti, no nakon .to ovaj !lo1i %olb! za %ilost i o"ro.tenje, o"t!1eno% se kandidat! do"!.ta da slobodno ode8

-ati% se zidari "ozivaj! da od!, i "odi#n! svoje nadni/e ! srednjoj "rostoriji ra%a kralja )alo%onaF "ridr?!1!je i% se i kandidat, te "r!1a r!k! kroz %ali otvor, da bi "ri%io svoj! "la!8 &o, od%a #a ! vate za i r!k!8 i o"t!1!j! kao !ljeza, "a se donosi sjekira, kojo% e %! se odsjei r!ka ! za"e.!8 &o, jo. je jedno%, na svoj! sre!, "o.teden8 *ada se otkriva, da s! za!stavljeni svi radovi, i to sto#a, .to ne? /ios:je onaj %ali ka%en, neo" odan da bi se dovr.io l!k8 &adzorni/i se "risjeaj!, da i% je takav ka%en bio donijet na "re#led, "a svi kren! j ! "otra;*! za nestali% ka%eno%, koji e !"ot"!niti l!k8 2ronalazi #a s;t% kandid;rt, koji t;rda "ostaje (-idar sa -nako%,, "ri 4e%! dobiva i znak R%ali si%bolSF on "ostaje i nje#ov osobni znak, "o koje%! e #a I, ostali "re"oznavati8 Rob/rl 0r:lonE IDnrij/ast //a ora, nr/r8/nrra i Cr%/rro;a Kri;a -llitn! v ;t8 C ris je "ostao -idar sa -nako%, i rr vrije%e dok je obavljao ovaj obred, niti jedna od ti ini/ija/ijski /ere%onija nije i%ala ba. %no#o a"iisla niti za nje#a, a niti za one koji s! #a ini/irali8 &o, sad se ova %isterija vrlo brzo razja.njavala8 -bo# nje na% je "ostalo jasno, i kako se le#enda o !bijeno% "o%onik! zadr1ala i razvila ! Rossl:n!, kao l/;enda slo1e!a od one o Hira%! Abi3rl, te od "ri4e o -idar! sa -na?ko%8 JvVillia% )t Clair irnao je o4iti "roble% s osi#!ranje%F zidari, koji F! ;;radili nje#ovo sveti.te za svitke, %orali s! znati iz#led "odze%ni l;rostora, i znali s!, da ova neobi4na #radevina raste, kako bi "o ranila n;.to, ;to i%a velik! vrijednost8 ]illia% )t Clair bio je brilijantan, !%an i nadaren 4ovjek, "a s%o vjerovali, da je on sa% os%islio 2rvi st!"anj i st!"anj -idara sa zna?ko% sto;*a, da bi svoji% o"erativni% zidari%a dao klj!4 za !vodenje i 4!vanje tajne, bez da i% "rito% razjasni on! velik! tajn! !skrisivanja, koja je bila 4!vana sa%o za s"ek!lativne %asone8 -abilje1eno je, da s! radove izvodila dva st!"nja str!4njaka ? oni, koje je "laao 9B 3!nta ;*odi.nje ? obi4ni zidari R"o%oni/iS, i oni koji s! dobivali WB 3t%ta ?(+idari sa -nako%,, koji s! i%ali 4ast da nose osobni znak "re%a kontinentalno% obi4aj!8 Obje s! #r!"e %orale biti svjesne to#a, da iz neki ne"oznali razlo#a rade na iz#radnji ko"ije )alo%onovo# ra%a Riako se za"ravo radilo o Herodov! ra%!S8 Kad je )ir ]illia% )t Clair "o "rvi "!t "o4eo "lanirati iz#radnj! sveti.ta za svitke, %orao je biti si#!ran ! vjernost i "o!zdanost svoji klj!4ni klesara ? ;;raditelja, tako (da 4!vaj! "ovjerene i% tajne onako si;;!rno, kao da s! nji ove vlastite,8 'a bi to "osti#ao, vjerojatno i je obvezao na .!tnj!, "a je, vjer!je%o, sarn )ir ]illia% )t Clair "riliko% izJ;radnje sveti.ta os%islio /ere%onij! "o4etno# st!"nja 2rirnljeno# 2o%onika8 U njoj je iskoristio odabrane ele%ente /ere%onije ini/ija?/i,je te%"lara, kako bi ti%e osi#!rao da svi "oda/i i naredbe, koje je %orao izdavati "riliko% #radnje, b!d! 4!vani "od "rise#o%, i !n!tar a!stava obvezivanja8 A da bi odr1ao razlike %e/;! nji%a, oni%a ? koje je "laao WB 3!nta #odi.nje ? na"rosto je "r!1io !vid ! ne.to vi.e /lodatni tajni, ne#o nji ovi% ni1i% zidari%a8 Vjer!je%o da s! zidari obaj! st!"njeva "oznavali tajn! kraljev?skor; ili 0oaz st!"a, te da s! se, kao i danas, zvali 2ri%ljeni 2o%oni/i, /lok;je vi.e% st!"nj! bila obja.njena va1nost klj!4no# ka%ena ! l!k!, QW> ;; QWL ?D 9 st!"ova ! odnos! na klj!4ni ka%enE MI52A* CY'YK ili KRALJYV)KI l ili )VYeY&ICKI 7 )*A0IL&O)* ili 0OA- ili JAKI& Ili, jo. jednostavnijeE

)&A+A l U2RAVLJA&JY 7 )*A0IL&O)* Velika 3or%!la, koja je osi#!rala stabilnost ! staro% Y#i"t!, %orala se sa4!vati i ostati sakrivena od svij!, osi% od 3ilozo3aE osi% od s"ek!lativni %asona ? lj!di, kakav je bio i sa% )ir ]illia% )t Clair8 -idari koji s! radili ! ka%en!, znali s! tajn!, ali sa%o do od#ova?raj!e razineF %ed!ti%, nitko od nji nije bio !zdi#n!t ? !skrisi?vanje% %ed! 1ive ? na st!"anj s"ek!lativno# Me.tra %asona8 )ad s%o %o#li biti si#!rni, bez ijedne sjenke s!%nje, da se %je?sto, na koje% je %asonerija nastala, zvalo Rossl:n, i da se to do#odilo "riliko% izaradnje Rossl:nske /rkve iz sredine "etnaesto# stoljea8 I kasniji "ovijesni razvoj to "otvrd!je, jer je obitelj )t Clair iz Rossl:na nasljedno "re!zela !lo#! Veliki Me.tara Obrta i Ce ova i Redova 5kotske, dok s! njeni 4lanovi kasnije i%ali "olo1aje Me.tara Masona sve do kasni #odina osa%naesto# stoljea8 Kako ve dobro zna%o, %oderni slobodni zidari vjer!j!, da je nji? ova or#aniza/ija nastala iz "ol!"is%eni obreda zidarski srednjo?vjekovni %ajstora ! nji ovi% /e ovi%a8 *o je izvorna teorija, koja je "re"!na nedore4enosti, no i"ak se 4ini, da je na zadovoljavaj!i na4in obja.njavala vrlo dobro dok!%entiran! "ojav! "rvi Lo1a ! 5kotskoj8 &o, "rava je istina !"ravo obrn!taE s"ek!lativni %e.tri Rte%"lariS s! bili oni, koji s! "ri vatili o"erativne zidare RklesareS, te i !"oznali s tajna%a ni1i st!"njeva, "ovezani%a sa )alo%onovi% ra%o%8 Vjer!je%o da s! ovi "rvi -idari sa -nako% i nji ovi 2ri vaeni 2o%oni/i bili od!.evljeni ti%e, .to s! "ostali dio Rossl:nski tajni, te da nis! i%ali niti "oj%a o nevjerojatno% (bla#!,, koje je ta%o trebalo biti "o ranjeno8 &is! "ostavljali "itanja vezana !z ods!tnost !obi4a?jeni /rkveni !krasa i si%bolike, jer s! znali, da se radi o ne4e% tajnovito% i "osebno%8 Jedino biblijsko obilje1je, koje s%o naknadno I QWX Dt "JR;rUII9 IU VVCI8 rU, 9@99V J999V 9+ 99B8B999 9899v] 8!v!:! %:v8 ! v%!%v! zaklj!4ili;da i je %o1da taj 3anatik, koji se tako 4esto i#rao sa s%r! i zasl!1io, nis%o %o#li za%isliti, zbo# 4e#a bi i te%"lari o nje%! %islili na isti na4in8 &eko s%o vrije%e %islili, da s%o "rona.li jo. jedan lik iz &ovo# zavjeta ! %alenoj stat!i )veto# 2etra, no tada s%o s vatili da se ne %o1e raditi o nje%!8 *ijeko% %asonsko# obreda se ka1e, da s! zidari kren!li ! srednj! "rostorij! ! ra%! kralja )alo%ona kako bi "ri%ili svoje nadni/e, no ?za valj!j!i s"oznaja%a dana.nji znanstvenika i "ovjesni4ara, danas zna%o da ! izvorno% ra%! nije "ostojala nikakva srednja "rostorijaF %ed!ti%, Rossl:nsko sveti.te j! je i%alo8 Kri"ta navodne /rkve nalazi se na j!#oistok!, sa st!ba%a koje vode do nje, od%a desno od kra?ljevsko# st!"a8 *e s! st!be vrlo str%e, izlizane, s d!boki% "!kotina?%a, "a je !istin! te.ko nji%a se s"!stiti ili !s"eti8 )l!1beni vodi4 ka1e o ti% st!ba%aE (Ove vrlo istro.erAe st!be "okaz!j!, da je %no#o odo4as?rtika "osjeivalo ov! /rkv! tijekorn devedeset ili stotin! #odina, od njesia dovr.enja do Re3or%a/ije8 *o4ni razlozi ovi llodo4a.a jo. s! !vijek nejasni, ali je %o#!e, da s! vitezovi te%"lari ovdje "o ranili nektt od sveti relikvija, %o1da /rn! Madoni;8 , > 2rava ideja, no ? "o#re.an zaklj!4ak8 0ilo kakva Madona bila bi te%"lari%a "osve strana, a si#!rno isto tako i ovo% sveti.t!8 &a "ola "!ta nadolje nalaze se vrata sa .arka%a, koje s! nas "od?sjetile na .arke, na/rtane na La%bertovoj ko"iji svitka &ebeski Jer!za?le%8 A kad se 4ovjek na/Je ! toj ni1oj "rostoriji, "rvo se !o4ava koliko je %alena8 U njoj se ne nalazi ni.ta, osi% nekoliko %ali zidni !krasa, jedna jo. %anja "rostorija, no .to je ova na sjever!, te o#nji.te s di%?njako%, !#radeni% ! #lavni j!1ni zid #ra/;evine8 Jako istro.ene st!be

rekle s! na%, da se ova "rostorija vrlo 4esto koristila, a "ostojanje oanji.ta ? da se "rito% znalo raditi i o d!1i% borav/i%a8 Jer, da se ovdje boravilo tek nekoliko sati, tada srednjevjekovni% 4vrsti% vite?zovi%a iz sredine "etnaesto# stoljea ne bi bilo "otebno o#nji.te8 *i% ]alla// M!r" :E Tl!8rtrir/tni eodi4 kroE Ro8rsl:nsk! /rkvt; QW= 4!dni%, jer bi to bio najkatoli4kiji i naj%anje nazorejskoTte%"larski lik, koji bis%o %o#li za%isliti na ovo%e %jest!F lik, koji "redstavlja te%elj la1ni tvrdnji Crkve o Is!sovi% !4enji%a8 A tada s%o s vatili, da taj lik dr1i ? sa%o jedan jedini d!#i klj!4 ! r!/i, dok se )v8 2etar obi4no "rikaz!je s %no#o klj!4evaF osi% to#a, #lava ovo# klj!4a i%ala je oblik savr.eno# k!to%jera, ("ravo# i si#!rno# znaka, "o koje%! se "re"oznaje slobodni zidar8, Odjedno% s%o znali, da je to bio znak, koji% je bio obilje1en !laz do sveti svitakaF a ova %ala 3;ezbarija ! ka%en! nije bila ni.ta dr!#o, no ?Hira%ov klj!48 Vjer!je%o, da je ovo bila ona s"o%injana srednja "rostorija ovo# te%"larsko# sveti.ta, jer je sve do sa%o# zavr.etka /ijelo# "rojekta za"adni zid kri"te bio otvoren, .to je o%o#!avalo "rist!" labirint!, koji se nalazio is"od8 )a%i &azorejski svi/i vjerojatno s! se dr1ali iza zaklj!4ani vrata, tako da s! do nji %o#li doi )t Clairovi i nji ovi s!dr!zi, (!skrsn!li, %asoni, te i "ro!4avati "rije, no .to b!d! za"e?4aeni za sva vre%ena8 2rostorija, o kojoj se sad #ovorilo kao o kri"ti, bila je ona srednja "rostorija to# rekonstr!irano# ra%a, jer je "ove?zivala #lavn! #ornj! "rostorij! s "odze%ni% "rostoro%, ! koje% s! svi/i bili "o ranjeni8 U"ravo s! ovdje zidari dolazili "o svoje nadni/e, i ne%a s!%nje, da s! se !"ravo ovdje odr1avale ini/ija/ije, koje s! i "retv;!ale ! 2ri%ljene 2o%onike ili -idare sa -nako%8 2rije no .to s! "rostori sa svi/i%a bili za"e4aeni "ri zavr.etk! izJ;radnje, bilo je odl!4eno i odobreno "ravo nekoli/ini zna4ajni te%"lara, da b!d! "oko"ani !z svete svitke8 I ! "ovijesni% dok!%en?ti%a ovo#a kraja je zabilje1eno, da s! se neki vitezovi "oka"ali ! svoji% "ot"!ni% odora%a i s o"re%o%, no bez lijesa, iako je to bila "rivileJ;i,ja, kojo% s! se 4astili jedino kraljevi8 )ir ]alter )/ott ov! je "raks! !4inio bes%rtno% ! svojoj "oe%i 2o#reb "osljedrtje#l T;!t!j!e# "jesnik//E (Cinj/r8.e ,se sva ! vatri, ta "onostta /rkva, ;:dje eU, kov4e#a le;8a.e #lavar Ro,slinaF )vaki "lertti, kori/a%a n%4// Uatvorena, 'odir?ntr rn/t oklo" od E el jeLa888 Inta dvade,set sntioniT; "lernia od Roslitza, 5tn "onosrto le;Ee !n!tar te /livrte /rkve8 , Q)B ;9+JL/AII8 ] 8 b%v%8 8%!a8!a8 %vZ ,% 8% 8%88;;88 8a,? 8888J ;? ( ??b 88? ?? ? !d!bljenji%a8 Ka1e se, da s! i !klonili %je.tani, kad s! se tijeko% Yn#lesko# #ra/;ansko# rata "o4eli "ribli1avati 2arla%entar/i i nji ove 4ete, "a se vjer!je da s! i sakrili ne#dje ! blizini8 Jasno, %i bis%o vrlo rado 1eljeli saznati, ko#a s! one "redstavljaleE %o1da 'avida i )alo?%ona, a %o1da 4ak i H!#!esa de 2a:ena i Ja/\!esa de Mola:aO -ati% s%o nai.li na %ali relje3, koji bi %o1da %o#ao dati ve! te1in! ono% "rvo% te%"larsko% znak!, o koje% s%o ve #ovorili ?/tva viteza na jedno% konj!8 C ris je ve ranije raz%i.ljao o vrlo "ri?vla4noj %o#!nosti ? da je ovaj %otiv bio os%i.ljen tako, da "rika1e dvije razine 4lanstva ! rani% dani%a RedaF one, koji s! bili "odi#n!ti ili !skrsn!ti, te ti%e !"!eni ! sve tajne, "a s! sto#a za!zi%ali %jesto "rvo# viteza na konj!, te one, koji s! "oznavali sa%o dio ti tajni, "a s! zato sjedili ? iza ovi "rvi 8 Ovdje s%o ! Rossl:n! "rona.li %al! sk!l"t!r!, koja je ! tri di%enzije "redstavljala

taj znak, osi% .to se razlikovala "o to%e, .to je ovdje "rvi vitez ? "odizao dr!#o# na konja8 'a li je to %o#lo "redstavljati tren!tak, nakon "ada Reda, kad s! vite?zovi dr!#o# st!"nja bili !zdi#n!ti, kako bi se odr1ala najvea %o#!a si;!rnost oni , koji s! bili !"!eni ! #lavne tajneO *o je jo. !vijek sa%o na.e na#a/;anje, ali je i od#ovor, koji bi %o#ao od#ovarati 4injeni/a%a8 I,ord -a.titnik, koji je za.titio Rossl:n Mo1da ,je najzna4ajniji dokaz koji "odr1ava na.e sa#ledavanje Ross?l:na, sa%a 4injeni/a da se sveti.te jo. !o"e ta%o i nalazi8 Jer, tijeko% Yn;7lesko# #radansko# rata, Cro%Zell i nje#ove sna#e "arla%entara/a osvojile s! Irsk!, ]ales i 5kotsk!, !ni.tavaj!i "rito% sv! katoli4k! i ro,jalisti4k! i%ovin!, koje s! se sa%o %o#le do4e"ati8 )a% je Cro%?Zell "osjetio Rossl:n, "a dok je "!te% koji% se kretao bila sa ze%ljo% sravnjena svaka "a"isti4ka /rkva na koj! bi nje#ova vojska nai.la, ovo zdanje #otovo da nije bilo niti dirn!to8 Kako na% je rekla vele4asna ':er, sl!1beno se #ovori, da je on i sa% bio %ason visoko# ran#a, i svjestan to;;a da je Rossl:n %asonsko sveti.te, "a s%o se kona4no jedno% %o#li ! "ot"!nosti s!#lasiti s dana.nji% 4!vari%a Rossl:na8 Jer, svi dokazi koji%a s%o ras"ola#ali, sna1no s! !kazivali na to, da je Lord -a.titnik bio %ason vi.e# st!"nja, .to je "otvrdivalo i na%jerno o4!vanje Rossl:na od "ot"!no# !ni.tenja8 QP9 Ija razr!.io Rossl:nski dvora/F "a i"ak ? sveti.te ! Rossl:n! je jo. jedno% ostalo nedirn!toF da se na nje#a #ledalo kao na katoli4k! /rkv!, ! tren!tk! bi na"rosto nestaloI Ostavili s%o sveti.te ! Rossl:n! vrlo neradoF ta, reklo na% je toliko to#a, i to ! tako kratko% vre%en!I &o, nis%o se odvezli daleko niz /est!, jer se %jesto, koje jednostavno nazivaj! ? *e%"le, RHra%S nalazi ! bli1oj okoli/i Rossl:na8 *o je bilo sredi.nje !4ili.te te%"lara ! 5kotskoj, te ? iako se ta%o jo. !vijek nalazi vrlo "itoreskna r!.evina, ona je %no#o novije iz#radnje, iako se tvrdi da je sa#radena od ka%ena, !zeto# iz r!.evina izvorno# U4ili.ta te%"lara8 U nje#ovo% s%o dvori.t! nai.li na brojne te%"larske #robove i #robni/e, kod koji se na najvee% dijel! nalazio i si%bol st!"nja Kraljevsko# L!ka, kao i r%o#i stari dvostr!ki st!"ovi, s %otivi%a na nadvoji%a Rlinteli%aS8 Ovi s! #robovi bili !istin! vrlo stari, i nis! bili resta!rirani niti za.tieni ni na koji na4in, "a na% je bilo te.ko odrediti nji ov! to4n! starost8 Jedan ? vjerojatno noviji od ostali , bio je ozna4en st!"nje% Kraljevsko# L!ka Rznak "rikaz!je isko"avanje svitakaS te l!banjo% s !kr.teni% kosti%a ? si%bolo% te%"lara za !skrisivanje, koji je "ostao i borbena zastava nji ove 3lote8 &a nje%! se nazirala #odina 9>A98, .to bi zna4ilo da je taj 4ovjek, 4iji s! se osta/i ovdje nalazili, bio %ason st!"nja Kraljevsko# L!ka ? bare% stotin! #odina "rije, no .to je sl!1beno osnovana %asonerija 9L9L8 ! London!8 &aravno, !"ravo obred Kraljevsko# L!ka #ovori o otkrii%a svitaka, !4injeni% "riliko% isko"avanja Herodovo# ra%a, "a sto#a vjer!je%o, da taj st!"anj %ora datirati davno "rije iz#radnje Rossl:na, i os%i.ljavanja st!"nja -idara sa -nako%, a isto tako i 'r!#i st!"anj, za koji vjer!je%o da se razvio iz st!"nja -idara sa -nako%, a ne obrn!to, kako se o"enito %isli8 Lj!di, koji s! kraje% "etnaesto# stoljea i%ali st!"anj Kraljevsko# L!ka, vjerojatno s! %o#li biti "oto%/i te%"lara8 Vraaj!i se iz Rossl:na ! Yn#lesk! isti taj dan, ras"redali s%o B o#ro%no% broj! otkria do koji s%o ta%o do.li, te do 1ivotno va1ni "odataka, koji s! na% se ta%o razjasnili, i ba/ili jo. vi.e svjetla na na.e istra1ivanje8 Citaj!i te%eljitije "!te% vodi4

o Rossl:n!, o"et nas je iznenadilo kad s%o "ro4itali, da je ]illia% )t Clair i%ao vrlo %no#o tit!la, !klj!4!j!i ovdje i tit!l! (Vitez od 0arke i -latno# r!na,, .to t (9 V! %!888;b ;888 , 8888 88 ; 8, 8, ?a ! rani% dani%a %asonsko# Reda 4lanovi%a #ovorilo, da ovaj obred nis! iz%islili 4lanovi obitelji )t Clair, ve da je on nastao %no#o "rije nji , da je 4ak stariji od veliko# Ri%sko# /arstva8 Citaj!i tako vi.e o sl!1beni% stavovi%a vezani% !z Rossl:n, tako/;er s%o nai.li i na nekoliko zani%ljivi na"o%ena, koje s! !kazivale na istinitost sve#a ono#a, .to s%o !"ravo i sa%i otkrili8 2rvi je takav navod #lasioE ('orzji "rostori %o#! %o1da biti %no#o vi.e od jedno?stavrziln #robni/a, i %o#! sadr1avati i dr!#e va1ne !%jetnine8 Jedizzo zabilje1eno djelo Lorda )in/laira, koje je o4ito bilo ! d!boko% s!kob! s ina4e dobro !vrije1eni% vite.tvo% i vjerno.!, %o1da bi se %o#lo objasniti !"ravo sadr1ino% ozzo#a, .to se sakriva ! ti% "rostori%a, jer bi %o#lo biti %o#zre da se t! radi o neki% "!tokazi%a za sakrivena bla#a od veliko# "ovijeszvo# zna4aja, koja bi se, za valj!j!i zzji%a, %o1da %o#la "ronai8, Koliko istine ! to%e8 A!tor nije znao, koliko se veliko bla#o sakriva ! Rossl:n!, "a i"ak ? za #radevin! se od!vijek %islilo, da i%a i dr!#i neki zna4aj, %no#o vei od ono#a, koji se %o1e vidjeti #oli% oko%8 A dr!#a na"o%ena ? kao da je "redvidjela na.e istra1ivanjeE (*o %ora%o "riznati, kada "ok!.ava%o s vatiti %otiva/ij! kako ono#a, tko je #radio ov! jedinstven! i veli4anstven! /rkv!, tako i oni nadareni !%jetnika i obrtnika, koji s! os%islili njen iz#led8 2lodovi ovakvo# slobodno# "rist!"a izradi %oraj! nas neizbje1no odvesti do i"oteza, koje e nas o"et natjerati ! daljnje istra1ivanje, da bi se odredila %jesta ostali dokaza, koji bare% ! sada.njosti, jo. !vijek %o#! biti snkriveni, ili s! i oni "rije nas "revidjeli, iz bilo koje# od 4itavo# niza r/zzlo#a888,; Vjer!je%o, da e%o se ? kad sl!1beno "ostavi%o za tjev za otva?ranje i istra1ivanje "odze%ni "rostora is"od Rossl:nsko# sveti.ta *i% ]alla/e M!r" :E Il!strirnni vodi;; kroz Rossl:nsk! /rkv! J QPA ;; QPQ F!sresti s ovakvi% zreli% i raz!%ni% raz%i.ljanji%a8 Jer, ne istra1iti "odr!%ske "rostore, zna4ilo bi i nadalje zakidati svijet za velik! i ;star! %!drost, koja e na% rei istin! o Is!s! i nje#ovi% s!vre%e?Ei%a, te nas !vesti ! tree tis!ljee s "osve odredeni% saznanji%a o o%, .to se !istin! do#adalo ! "o4e/i%a kr.anske ere8 2rona.li s%o latinsk! izrek!, is"isan! na Rossl:nsko% sveti.t!, i ;atrali s%o je vrlo od#ovaraj!i% ko%entaro%, ! jedno% jedino% ;t!8 I %a koliko bila d! ovita, %o#li s%o sa%o na#adati ? da li tje4e iz &azorejski svitakaE VI&O JY JAKO, KRALJ JY JACI, A [Y&Y )U JO5 JACYF &O, I)*I&A IH )VY 2O0JY^UJY8 ;"od )alo%onovo# "e4ata edne ve4eri, tjedan dana nakon na.e "osjete Rossl:n!, dok s%o raz?atrali sv! on! siln! si%bolik! koj! je ]illia% )t Clair dao !#raditi ! voje )veti.te )vitaka kako bi ! /ijelosti od#ovaralo o"isi%a iz st!"nja Kraljevsko# L!ka, "obli1e s%o "o#ledali de3ini/ij! *rostr!ko# *a!8 Iznenadilo nas je, kad s%o !vidjeli, da #lavni st!"ovi ! isto4no% k!t! obiik!j! savr.eni znak *rostr!ki *a!, jer s%o znali da je on obilje1je st!"nja Kraljevsko# L!ka, kao i "rastari znak, koji je "ostojao 4ak i "rije Mojsija8 Med!ti%, nis%o is!vi.e raz%i.ljali o nje#ovoj to4noj de3ini/iji, onako, kako je o"isana ! izvorno% obred! to# )t!"nja8 C ris "ro4ita na#las sljedeeE (*rostr!ki *a! ozna4ava, iz%ed! ostali ok!ltni stvari, *e%"l!% Hierosol:%a, (Hra% Jer!zale%a,8 On takoder zna4i i Clavis et * esa//r!% ? (klj!4 do bla#a, ? kao

i * e/a !bi res "retiosa de"orlit!r ? (%jesto #dje je "o ranjena dra#o/jena stvar,, ili Res i"8sa "retiosa ? (sa%a dra#o/jena stvar,8 *ada na% iznenada "osta kristalno jasno ? zbo# 4e#a je ]illia% )t Clair %orao s%jestiti st!"ove !"ravo na onaj na4in8 )redi.nji dio sveti.ta #ovorio je na si%boli4ki na4in, da ovakva str!kt!ra !istin! "redstavlja Hra% iz Jer!zale%a, te da je to !"ravo i %jesto ? na koje?rn! se nalazi dra#o/jeno bla#oI 0ilo je to "rekrasno otkrie8 &a istoj strani/i, na kojoj je "rona.ao Zo obja.njenje, C ris nije %o#ao "revidjeti i obja.njenje zna4enja, koji% se obja.njava )alo%onov "e4at R'avidova zvijezdaS !n!tar st!"nja Kraljevsko# L!ka8 Jo. jedno% za"o4e 4itati na#lasE (Jednako va1na dra#o/jenost Kraljevsko# L!ka je i dvostr!ki trok!t, "onekad zvan i )alo%onov "e4at, koji se nalazi !n!tar zlatno# kr!#aF na dn! se nalazi svitak, s !"isani% rije4i%aE &il nisi /lavas deest ? (&i.ta se ne 1eli, osi% klj!4a,, dok se na sa%o% kr!#! "ojavlj!je iz!ekaE )i tatlia j!n#ere "ossis sit tibi s/ire "osse ? (Ako %o1e. s vatiti ove stvari, zna. ? dovoljno,8 Robert is"!sti "ol!#lasan zvi1d!k8 Ove s! na"o%ene zv!4ale tako, kao da s! bile na%ijenjene osoba%a, koje e jedno# dana razrije.iti rnisterij Rossl:na8 Rije4i bi ina4e ? ! bilo koje% dr!#o% kontekst! zv!4ale bes%isleno, "a i"ak ? na%a s! "r!1ile vrlo to4n! !"!t!8 Jedini je "roble% bio, da se niti jedan od nas dvoji/e nije %o#ao "risjetiti, da li je ! Rossl:n! i#dje vidio znak )alo%onovo# "e4ataF sto#a s%o "rion!li na "ro!4avanje na.i 3oto#ra3ija, koje s%o ta%o sni%ili, na.e# video?za"isa te tlo/rta, da bis%o vidjeli, i%a li na nji%a .to#od, .to s%o "ro"!stili !o4iti8 I ? bilo je8 C ris "ov!4e /rt! kroz donje dijelove st!"ova, koji s! oblikovali *rostr!ki *a!, te izvadiv.i dva .estara, "odesi i "re%a .irini zdanja i "ostavi na "lanF odavde kod svako# st!"a .estaro% o"isa l!k, "olazei od svako# zida8 'va s! se l!ka "resije/ala to4no iz%ed! najza"adniji st!"ova, da bi se oblikovao jednakostrani4an trok!t8 -ati% "ov!4e dr!#! /rt! "o .irini zdanja, iz%ed! dr!#a dva st!"a sa za"adno# !laza, i o"isa dva daljnja l!ka, ! s%jer! istokaF oni s! se "resije/ali to4no ! sredini sredi.nje# st!"a od oni , koji s! oblikovali znak *rostr!ki *a!F tako se dobio savr.eni )alo%onov "e4at8 Cak s! i dva st!"a !n!tar si%bola bila s%je.tena na to4ki sje/i.ta /rta, koje s! oblikovale zvijezd!8 U sa%o% sredi.t! ovo# ina4e nevidljivo# )alo%onovo# "e4ata, na krov! s l!kovi%a, "ostoji velika ovje.ena izbo4ina, ! oblik! deko?rirano# vr a strijeleF ona "okaz!je ravno "re%a dolje, na !#ra/Jeni Fi ka%en, koji se nalazi na "od! ni1e razine8 *o je, znali s%o, ka%en koji treba "odii, da bi se !.lo ! rekonstr!irane "adze%ne "rostore Hero?dova ra%a, i da bi se ta%o otkrili ? &azorejski svi/i8 8 Kon3i#!ra/ija Rossl:na nije bila ni%alo sl!4ajna8 'a je bilo koji dio8 ili bilo koji st!" bio "ostavljen sa%o nekoliko de/i%etara dr!?#a4ije, ova 4itava #eo%etrija ne bi va1ila8 Od to# s%o tren!tka s "o!zdano% si#!rno.! znali, da s! ovi si%boli bili "o4etna to4ka, od QPP KRI2*A ; %;estB, na Ko;eIIl ;e "UIlIdil;CIIU UVV 99/lltVV,;/tt;lvv %a;v ! %8%%! ka%eni% "odze%ni% "rostorija%a8 Obja.njenje ovi si%bola #otovo je si#!rno st!"nj! Kraljevsko# L!ka "ridodao sa% ]illia% )t Clair, nakon .to je dovr.io na/rt, kako bi "r!1io od#onetk! nekoj b!d!oj #enera/iji, i o%o#!io joj da otkrije ? klj!48

Rije4i iz obreda ka1!E ? (Ako %o1e. s vatiti ove stvari, zna. ?dovoljno,F %i s%o sada s vatili, i !istin! s%o znali dovoljno, da bis%o bili si#!rni da s%o "rona.li zna4enje %asonerije8 Isko"avanje &azorejski svitaka Jakin RCedekS -a"adni zid ! LJ ! ; D 0oaz RMi."atS GG *rostr!ki *a!, koji G oblik!j! st!"ovi GGGG ; ; GGG naistok! _ ; ?G )alo%onov "e4at, ??? ??? koji se nadovez!je J;???D na *rostr!ki *a!, kao .to se to za tijeva ! GGG? ?GG? st!"nj! )veto# ; Kraljevsk6# L!ka &is%o %o#li "on!diti bilo koji sna1niji dokaz za /jelok!"n! na.! i"otez!, no .to je to bilo otkrie da je Rossl:n ? )veti.te )vitaka8 2itanje, koje s%o %orali "ostaviti, bilo jeE da li se svi/i jo. !vijek ta%o i nalazeO Od#ovor je #otovo si#!rno ? da, nalaze se8 &e "ostoje dokazi ? niti "ovijesni, niti 3izi4ki ? da se bilo .to "od!zi%alo ! vezi te%elja to# zdanja, !s"rkos ratovi%a i %no#i% bitka%a, koje s! oko nje#a arale8 Ultrazv!4ni% is"itivanje% tla ve se !tvrdilo, da is"od "oda Ross?l:na "ostoje "odze%ne .!"ljineF na%jeravali s%o iskoristiti na.e nove dokaze koliko s%o #od a!toritativnije %o#li, kako bis%o natjerali od#ovorne !stanove, da za"o4n! s isko"avanji%a is"od #ra/;evineF trebalo je otkriti svitke, da bi znanstveni/i is"itali %!drost, koj! oni sadr1eF %!drost toliko "osebn!, da je ve !s"jela iz%ijeniti svijet, iako jo. !vijek le1i zako"ana "od ze%ljo%I Raz%i.ljaj!i o onoj strijeli, koja je bila !s%jerena "re%a dolje, sjetili s%o se rije4i, koje s! "rvi te%"lari iz#ovorili, kako je to nave?deno ! st!"nj! Kraljevsko# L!kaE (888 odl!4ili s%o, is"itati toF sto#a !klonis%o dva ka%ena iz l!ka8 *ada otkris%o "odze%n! "rostorij! znatne veli4ine, te od%a izv!kos%o 1drijebo%, koji e od nas sii ! nj!8 [drijeb "ade na %eneF jer sa% %o#ao naii na otrovne "linove ili bilo kakve dr!#e "re"reke, %oji %i s!dr!zi o%ota?8.e oko str!ka d!#a4ko !1e 1ivota, "a se s"!sti ! "odze%lje8 )ti#av.i do nje#ova dna, dado i% %e/;! na%a do#ovoreni Enak, "a %i oni s"!sti.e jo. !1eta, kako bi %o#ao "re#ledati QP> ; QPL ne bija.e nikakva svjetla, ne %o#o odrediti .to bi ;to %o#lo biti8 *akoder "rona/;o ovaj svitak, ali iz isto#a razlo#a nisa% %o#ao "ro4itati, .to na nje%! "i.e8 )to#a dado s!dr!zi%a dr!#i !#ovoreni znak, "a iza/;o iz t%ine, nosei svitak sa sobo%8 ve iz "rve re4eni/e otkris%o, da sadr1i bilje.ke iz &ajsvetije# -akona, koji na% je dao na. 0o# na "odno1j! "lanine )inaj8, Kad bi sa%o i bilo !istin! takoI Odl!4ili s%o, da e%o se jedno# dana s"!stiti ! "odze%lje Rossl:na, i "ronai to ne"ro/jenjivo bla#o, koje je dolje "o ranjeno8 2rije nekoliko #odina za"o4eli s%o na.e tra#anje za izvori.te% %aso?nerije, i sad s%o ! to%e i !s"jeli8 Otkrivaj!i Hira%a Abi3a, ne sa%o .to s%o !s"jeli otkriti iz#!bljene tajne slobodni zidara, ve s%o i ne oti/e okren!li klj!4, koji na% je otvorio vrata do ? istinite "ovijesti kr.anstva8 Utvrdivanje "olo1aja na koje% s! "o ranjeni &azorejski svi/i, bilo je "osljednja karika ! lan/!, koja svako# %asona "ovez!je s tajnoviti% obi4aji%a "rastaro# e#i"atsko# "ost!"ka "ostajanja kralje%8 -a vein! 4itatelja, koji nis! %asoni, ovdje je i kraj "ri4e ?bare% dok se ne izvr.e ar eolo.ka isko"avanja, te dok sadr1aji svitaka ne "ostan! dost!"ni 4itavo% svijet!8

&o, za one koje "osebno zani%a kako se razvijala %asonerija, i kakav ,je !4inak i%ala na svijet ! .esnaesto%, seda%naesto% i osa%naesto% stolje!, nastavlja%o na.! "ri4! ! 'odatk! 98 QPX 2ost s/ri"t!% -a"o4ev.i na.! istra#! na "osve "rivatnoj osnovi, stekli s%o navik! da sve zadr1ava%o za sebe, dijelei na.a otkria isklj!4ivo s jedni% biv.i% Me.tro% Masono%, i jedni% sveeniko% Yn#leske /rkve8 Oni bi ras"ravili s na%a sve .to bis%o !s"jeli otkriti ! razli4iti% razdob?Iji%a na.e# istra1ivanja, "a s! nas !s"jeli !vjeriti, da i%a %no#o s%isla ! sve%! ono% .to bis%o do tada zaklj!4ili8 *o na% je bilo od velike va1nosti i vrijednosti, jer s%o sa%i bili is!vi.e bliski "red%et! koji s%o istra1ivali, da bis%o %o#li odrediti, je li na.e od!.evljenje otkrii%a na koja s%o nailazili ? vee, no .to bi trebalo biti8 &e.to "rije no .to s%o svoj rad trebali "redstaviti na.e% izdava4! ? "od!ze! Cent!r:, s%atrali s%o va1ni% da se obrati%o lj!di%a, koji se tren!tno bave Rossl:no%, kako bis%o i !"oznali sa sadr1aje% na.e knji#e8 )to#a s%o se jedno#a ljetno# "oslije"odneva s!sreli s k!stoso%, J!d: Fisken, i 0obo% 0r:dono%, "ovjesni4are%, 4ija se !1a s"e/ijalnost zove ? %asoni i te%"lariF oni s! se "okazali "ravi% r!dni/i%a dodatni "odataka8 &a.a je ras"rava trajala "et sati, no na kraj! je oboje "ostalo si#!rno, da s%o nai.li na ne.to !istin! zna4ajno, na ne.to .to e i%ati veliko# !tje/aja na b!d!nost Rossl:na8 J!d: natn je od%a !s"jela do#ovoriti i sastanak s &iveno% )in/lairo%, "oslovni% 4ovjeko% iz Londona, koji dr1i "rava na nadzor isko"ina ! to% "odr!4j!8 ) &iveno% s%o se sreli dva tjedna kasnije, "a s%o i nje%! iznova objasnili sve o na.i% otkrii%a8 2ro.li je nekoliko #o?dina &iven !tro.io zna4ajne svote nov/a i %no#o svo# vre%ena da bi se 4!lo za Rossl:nsk! /rkv!, "a %! je tijeko% vre%ena rje.avanje %isterije, koj! to zdanje i danas "redstavlja, "ostalo "rava strast8 &a?"eto je sasl!.ao na.! "ri4!, a zati% nas ? !z .irok os%ije ? obavi?jestio o to%e, da on i%a "rava na isko"avanje "odze%ni "rostora, dobivena od dana.nje#a #ro3a RYarlaS8 Ovaj 3as/inantni i ener#i4ni 5kot bio je !"ravo osoba, kakv! s%o i trebali na svojoj strani8 -ati% s%o od%a do#ovorili sljedei sastanak ? ve za nekoliko dana, da bis%o o na.i% otkrii%a #ovorili i "red #r!"o% lj!di, koja se QP= 8 8888,88 t8888,88, ;88;88;,8 8Z8 %%! :v,!lti #lavni dijelova, koji s! dodirivali nji%a tako dra#o zdanje8 U "!bli/i o s! se nalazili "ovjesni4ari, 4lanovi Velike Lo1e 5kotske, dva svee? nika, te najstariji %ed! .kotski% vitezovi%a te%"lari%a ? bar!n )t Claire 0onde, koji je izravni "oto%ak ]illia%a )t Claira Ri koji se od D tada "okazao na.i% veliki% savezniko%S8 &itko od nji nije "rona.ao niti jedan jedini razlo#, koji% bi os"orio bilo .to od na.i izla#anja i obja.njenja, ve na"rotiv ? 4ak je nekoliko lj!di ist!"ilo, i objavilo svi%a da ras"ola1! neki% va1ni% "oda/i%a, koji e sa%o jo. "otvrditi sve, .to s%o %i !"ravo iznijeli8 Med!ti%, ! noi "rije ovo# "redstavljanja, otkrili s%o jo. ne.to va1no, vezano !z tajne koje je sakrivao Rossl:n8 'ok je C ris "ri"re? %ao slike koje e%o s!tra "rikazati, do#odilo se ne.to vrlo zani%ljivo8 Ve s%o ranije do.li do zaklj!4ka, da je Rossl:n bio d! ovna inter? "reta/ija Herodova ra%a, te ? da bis%o vidjeli, i%a li i kakvi dr!#i zna4ajniji sli4nosti %ed! nji%a ? C ris tlo/rto% Herodova ra%a ? "rekrije tlo/rt Rossl:na8

*lo/rti nis! bili sa%o sli4ni8 &e8 0ili s! ? "osve jednakiI Rossl:n nije bio sa%o slobodna inter"reta/ija r!.evina Jer!za? le%a, bare% .to se ti/alo "lana nje#ovi te%elja ? on je bio nje#ova "a1ljivo izvedena ko"ija8 *! s! bili nedovr.eni dijelovi za"adno# zidaF #lavni zidovi i ras"ored st!"ova od#ovarali s! ! "ot"!nosti, a st!"ovi 0oaz i Jakin bili s! s%je.teni na istok!, to4no na %jest!, na koje% bi se nalazio !n!tarnji ra%8 Mjesto, koje s%o %i "re"oznali kao ono, koje se nalazi ! sredi.t! )alo%onovo# "e4ata, "okazalo se da to4no od#ovara sredi.njoj to4ki srednjevjekovno# svijetaE sa%o% sredi.t! &ajsvetije# od )veti F to4ki, na kojoj je bio s%je.ten Kov4e# saveza ! ra%! ! Jer!zale%!8 Us"oredbe s! se %o#le nastaviti i ! "odr!4j! izvan zdanja8 *lo se na isto4no% dijel! Rossl:na la#ano s"!.ta tek nekoliko desetaka E?c /enti%etara is"red sa%i st!"ova, na isti na4in kao i na to%e %jest! ! izvorno% ra%!8 Ovo nas je otkrie "risililo, da "obli1e "o#leda%o i okolin!, koja je okr!1ivala Rossl:nF tada s%o otkrili, da se 4ini kako je F ovo "odr!4je !"ravo i bilo odabrano sto#a, .to je odra1avalo to"olo? #ij! Jer!zale%a8 &a istok! se nalazi .kotska dolina Kidrona, a na j!#! njena dolina Hinnona8 ]illia% )t Clair bio je !istin! ? #enije8 Q>B B 8& & 9 , FF , ; II, & /; O b 888 & & B b B ;8 a; _ i V b 8o V z OT I /; 86, a e; + a; ; ; ;/; a; & /; e; ; b ; ", ; ;__ Q>9 v % a;;a:!v !a ;999V

kona4no, i do kraja, !s"jeli "rodrijeti ! .i3riran! "or!k!, koj! je on "o ranio na"ola ! ka%en!, a na"ola kroz obred %asona8 Jer, sad s%o znali i to4no %jesto, na koje% se nalazi sakriven 0akreni svitak ?%a"a s bla#o% esena i te%"lara8 9Q>A Razvoj %oderne %asonerije i njen !tje/aj na svijet Yn#leska Re3or%a/ija i !vjeti za "ojavljivanje Od zavr.etka iz#radnje Rossl:nske /rkve do sl!1beno# otvaranja Veli?ke Lo1e Yn#leske dana AW8 li"nja 9L9L8 #odine, dr!.tvo, koje se razvilo iz te%"larsko# Reda i koje je trebalo "ostati %asonerijo%, obavljalo je sve svoje "oslove ! d!bokoj tajnosti8 Iz razlo#a osobne si#!rnosti, or#aniza/ija je ostala sakrivena od "o#leda javnosti, sve dok se %o Vatikana nije za"o4ela !brzano !r!.avati ! .esnaesto% stolje!8 *o se do#odilo za valj!j!i Re3or%a/iji, odnosno "okret!, koji se .irio ze%lja%a za"adno# kr.anstva, 1elei "ro4istiti Crkv! od srednjevjekovne zlo"orabe, s%anjiti "a"inski nadzor i obnoviti one doktrine i "rakse, za koje s! re3or%atori vjerovali, da s! %no#o !skla?denije s !zoro% Crkve, o"isane ! 0ibliji8 2a"e s! tijeko% trajanja renesanse bili ne"o"ravljivo svjetovnja4ki nastrojeni, te s! otvoreno zlo!"otrebljavali svoj "olo1aj za si%onij!, ne"otiza% i bezbri1n! 3inan/ijsk! raskala.enost8 )a%! Crkv! "re"lavili s! ne%oral i "od%it?ljivost, .to je i dovelo do kona4no# raskola iz%ed! Ri%okatoli4ke /rkve i re3or%atora, 4ija s! se !vjerenja i na4in djelovanja "o4ela nazivati ? "rotestantiz%o%8 Mo#lo bi se rei, da je "okret re3or%a/ije za"o4eo ! &je%a4koj Q98 listo"ada 9P9L8 #odine, kad je Martin L!t er, sve!4ili.ni "ro3esor ?a!#!stina/ iz ]ittenber#a, tiskao devedeset i "et teza, otvaraj!i nji%a ras"rav! o zakonitosti "rodaje o"rosta8 2a"instvo je to od%a !o4ilo kao "oliti4k! "rijetnj! vrlo !nosnoj "oliti4koj diktat!ri, te je ove slo?bodne %islio/e od%a "ro#lasilo ? ereti/i%a8 *ri "oznata L!t erova traktata iz 9PAB8 #odine ? Otvoreno "is%o kr.ansko% "le%stv! nje%a?4ko# naroda ! vezi re3or%e stanja kr.anske i%ovine, 0abilonsko s!1anjstvo Crkve, te O slobodi kr.ana ? zadobila s! .iroko ras"rostra?njen! "odr.k!8 L!t er je vjerovao, da je s"asenje slobodan dar svi% lj!di%a, i to zbo# o"ro.tenja #rije a, koje 0o# daje zbo# osobno# %ilosrda, te da sto#a ne%a "otrebe da ? 2a"a !o"e "ostoji8 &e izne?nad!je ni%alo ovakvo %i.ljenje, sli4no Is!sov!, "a"instvo nije niti %o#lo do4ekati dobrodo.li/o%, "a je nje#ov a!tor bio eksko%!ni/iran ve 9PA98 #odine8 &o, L!t er je bio vrlo "a%etan 4ovjek, "a se ! travnj! Q>Q GG88888N , ,888;;,888Z se ne "oka1e "o#re.ni% ! odnos! na 0iblij!, ili na zdrav raz!%8 Iako je Yn#leska i%ala svoj re3or%atorski "okret, koji se te%eljio na ideja%a Martina L!t era, i"ak je do en#leske re3or%a/ije izravno do.lo vi.e zbo# osobni "roble%a kralja Henr:ja VIII, koje %! je Crkva stvarala zbo# nje#ovo# braka s "rvo% 1eno%, Katarino% Ara?;onsko%, no zbo# nje#ovo# nezadovoljstva 2a"o%8 Razdvajanje% od "a"inske sna#e i %oi, !"ravljao je * o%as Cro%Zell, kraljev #lavni %inistar, koji je 9PQQ8 #odine objavio -akon o o#rani4enj! 1albi "!te% 2arla%enta, nakon 4e#a je ve id!e #odine !slijedio i -akon o vr ov?noj vlastiF nji%a se ! "ot"!nosti odredio nadzor kralja nad Crkvo%8 * o%as Cran%er, nadbisk!" Canteb!r:ja, a!torizirao je "rijevod 0iblije na en#leski jezik, i bio veliki% dijelo% od#ovoran i za 0iblij! zajedni4ke %olitve8 Ri%okatoli4k! je /rkv! tako za%ijenila Crkva Yn#leske, iako je do.lo do kratko# "ovratka "od njene sk!te, tijeko% vladavine keri Henr:ja VIII i Katarine Ara#onskeF

kralji/a Marija I vladala je od 9P QQ8 do 9PPX8 #odine, iako j! je ota/ Henr: "osve zane%ario, jer %! 1ena nije rodila %!.ko#a naslijednika8 'o.av.i na vlast, Marija je D za"o4ela obnavljati katoli/iza%, !vodei iznova tradi/ionaln! sl!1b! 0o1j! i a!toritet 2a"e ! /rkve, zasl!1iv.i "ri to%e i nadi%ak 0lood: Mar: RKrvava Mar:S, zbo# silni "ro#ona i "o#!bljenja "rotestanata, koja je "rovodila8 9PPW8 #odine se !dala za kralja 5"anjolske, Fili"a II, sina )veto# Ri%sko# Cara C arlesa VF ovaj je do#adaj izazvao i nekoliko "ob!na, koje s! bile #r!bo !#!.ene, nakon 4e#a je QBB "rotestanata bilo os!deno i iz#orjelo na lo%a4i zbo# svoji !vjerenja8 *ek "od njeno% nasljedni/o%, kralji/o% Ylizabet o% I, ! Yn#leskoj je stasao vrlo jak narod, 4vrsti "rotestantski !vjerenja8 Kralj, koji je iz#radio s!stav Lo1a Masonerija se danas sastoji od #otovo stotin! tis!a "ojedini elija, koje se nazivaj! Lo1a%aF svaka od nji i%a svo# 5tovano# Me.tra i /ijeli niz d!1nosnika, koji%a je do"!.teno izvoditi obrede ini/ija/ije i !na"rijedivati kandidate8 Mo#!e je "ratiti nji ov razvitak, koji se nastavio jo. od vre%ena, kad je obitelj )t Clair iz#radila Rossl:nsk! /rkv!, "a sve do dana.nji dana8 :;ll;! ;?? 3 G; ; N 8 nastavio /vjetati ! !skoj s!radnji sa stariji%, (s"ek!lativni%, Lo1a%a R.to sLi i osnovali aristokrati, koji s! "ro.li kroz obred !skrisivanjaS8 Kako vidi%o, kad se Rossl:nsko sveti.te jedno% dovr.ilo, nije bilo %o#!e sa%o tako odjedno% !kin!ti tajne ove or#aniza/ije, ! koj! s! ovi "onosni %ajstori ? klesari dobili "rist!"8 Oni s! os%islili svoje vlastite obi4aje, i zadr1ali onaj dio ! Red!, koji i je "ovezivao s nji ovi% #os"odari%a, te %isteriozno% "rastaro% "ro.lo.! kralja )alo%ona i nje#ovi nasljednika8 &ekoliko s! se sljedei stotina #odina ovi o"erativni %asoni .irili ! 5kotskoj, kao !daljeni "rod!1etak s"ek!lativni %asona, no na kraj! s! )t Clairovi "ali ! o4iti zaborav, te se izvornost s!stava iz#!bila ! sjeanji%a8 2ola#ano, ali si#!rno, "ojavile s! se okolnosti, ! koji%a s! se /ere%onije obavljale s %no#o "onosa, ali bez i%alo raz!%ijevanja ili znanja o nji ov! "odrijetl!8 Kralj 5kotske, Ja%es VI Rkoji je kasnije "ostao i kralj Yn#leske, Ja%es IS bio je jedino dijete kralji/e 5kotske, Marije )t!art, te "rvi kralj, koji je istovre%eno zavladao i Yn#lesko%, i 5kotsko%8 On je takoder bio i "rvi kralj, za koje# se "o!zdano zna da je bio %ason, jer je bio ini/iran ! Lo1! )/oona i 2ert a 9>B98 #odine, ! dobi od trideset i "et #odina8 ; Roden 9=8 li"nja 9P>>8 #o