Sie sind auf Seite 1von 2

Area Personalities

Student qualities

Austerities

Karmam Enlightenment

Logic

Topic Guru Sishya God Devotee Adhikari Anubandha quartet Sraddha Bhakti Visvasa Kshama Vinaya Karunya Viveka Vairagya TitikSha Saadhana quartet Dhyanam Vratam Bhajanam Mantrajapam Nishkama sevanam Karma yogam Samadhi Moksha Mukti vadas

Source Guru Gita Amma's sambhashana Yoga sutra, Beginning of Gita bhashya Vedantasara Vedantasara Vivekachudamani

Vivekachudamani Vedantasara, Vivekachudamani

Yoga sutra

Notes

ginning of Gita bhashya