Sie sind auf Seite 1von 132

IVORAD MIHAJLOVIC-SLAVINSKI

Diplomirani psiholog

KRATKA ENCIKLOPEDIJA PARAPSIHOLOGIJE I HERMETIKE

BEOGRAD

1976.

UVODNE

NAPOMENE

Napisati enciklopediju bilo koje oblasti ljudskog saznanja predstavlja zadatak za ije je ostvarenje potreban dobro komponovan tim strunjaka. K a d a se toga prihvati pojedinac, bez obzira koliko su mu aspiracije s k r o m n e u pogledu obima rada, mora poteno raunati na svoju nedovoljnost da posao obavi kako valja. Uprkos takvog saznanja poduhvatio sam se ovog rada. Ideja vodilja bila je da omoguim ljudima koji amaterski prouavaju parapsihologiju i h e r m e tiku da se upoznaju sa osnovnim elementima ovih oblasti, da u k a -em na njihove istorijske korene i verovatne tendencije budueg razvoja. Na srpskohrvatskom jezikom podruju ne postoji adekvatan vodi ni za e l e m e n t a r n o upoznavanje sa ovim oblastima saznanja. N a suprot oite l i t e r a t u r n e praznine postoji rastue interesovanje. Malo je oblasti koje bude toliku radoznalost savremenog oveka. Razlog? Veoma jednostavan. Hermetika, r u k u pod r u k u sa svojom mlaom sestrom parapsihologijom, govori o oveku najdraim zagonetkama. O sposobnostima koje poseduje, ali koje ga zbunjuju. O ovekovom mostu u svemiru i svrhovitosti bitisanja. One tragaju za uzrocima patnje, bola i oseanja munine. One uporno ukazuju na njegove n e raskidive veze sa prirodom. Najzad, to nije od najmanje vanosti, one n u d e reenja ljudskih dilema. A takva svojstva pucaju pravo u srce oveka dananjice, koji hoe ne samo da traga, nego i da nae. Tanosti za volju, ovo nije prvi rad ovakve vrste kod nas. Pre II. svetskog r a t a objavio je P e t a r B. Petrovi Okultistiku enciklopediju". Ipak, nje kao da nema, j e r je ubrzo rasprodata, a od njenog publikovanja proteklo je nekoliko desetina godina. Prosuujui vrednost tog r a d a danas, postajemo svesni kako vreme brzo prolazi. Mnogo, mnogo toga se promenilo u ljudskom saznanju. Ako kao merila vrednosti uzmemo teoretsku potkovanost autora, izbor obraenih jedinica i nain izlaganja, taj rad deluje, blago reeno, veoma bezazleno. A to je dobro, j e r t a k a v utisak nedvosmisleno ukazuje da se nivo obavetenosti italaca znatno podigao. Moemo biti sigurni da e i ovaj 3

rad, ova Kratka enciklopedija", doiveti istu sudbinu za mnogo krae vreme, jer porast ljudskog poznavanja ovih oblasti, uporedo sa ostalima, kao da dobija neslueno ubrzanje. Potrebno je na ovom mestu raistiti izvesne nedoumice, zbog toga to terminoloka pometnja u oblastima hermetike i parapsihologije zahvata i najosnovnije pojmove. ta je hermetika? ta je p a r a psihologija? Metapsihologija? Psihotronika? . . . itd. Nedoumica je m e du laicima potpuna, a samo neto manja kod psihologa i srodnih profesija. Poto su ti termini detinisani na odgovarajuim mestima u tekstu, neu se na njima ovde zadravati, ve u ukazati samo na ono to je u tekstu izostavljeno. Hermetizam je sinonim okultizma koji ima, b a r za veinu savremenika, rav prizvuk. .,Okultno" znai tajno, skriveno, potajno i zaista ne odgovara sadanjem vremenu, ija je upadljiva k a r a k t e r i stika osvetljavanje svih doskora zamraenih fenomena ljudskog duha. Usled toga je h e r m e t i z a m " ili h e r m e t i k a " pogodniji termin, m a d a je i on ve prevazien. Parapsihologijom" veina s m a t r a iskljuivo disciplinu kojom se bavi ameriki biolog Rajn sa saradnicima. Njegov rad svodi se na gomilanje statistikih podataka dobijenih u hiljadama puta ponovljenim laboratorijskim opitima u vrlo suenim oblastima. U novije doba proboj je izvren u pravcima koje Rajn nije mogao ni. da nasluti. Fitilj koji je on zapalio goreo je samo u jednom pravcu, ali je parapsihologija eksplodirala na sve strane. Ona je prevazila svoje prvobitne oblasti, svoju metodologiju, ak i svoj prvobitni naziv kratko reeno prerasla je u sasvim nov kvalitet. Adekvatan termin, koji je u stanju da prihvati rastui skup razuenih i samopreobraavajuih disciplina je P S I H O T R O N I K A (v). Termin je prvi upotrebio francuski parapsiholog F e r n a n Kler, ali su mu pravi znaaj dali ehoslovaki parapsiholozi (psihotroniari"). Po njima, psihika energija je sveprisutna, sveobuhvatna, sveproimajua. Ona nije ograniena na ljudsko bie. Ona je posrednik izmeu ljudskog d u h a i tzv. m r t v e materije. Filozofske implikacije ovakvog stava su dalekosene. Umesto hiljadugodinjeg dualizma materija-duh, psihotronika uvodi trijadno shvatanje. Trei lan, koji posreduje izmeu prva dva -- sveprisutna psihotronska energija predstavlja reenje doskora nereive enigme telo-duh i kosmos-ovek. Psihotronika oivljava ono to je kratkovido nazivano m r t v i m dajui mu svojstva psihizma, sposobnost reagovanja, primanja i odailjanja psihikih sadraja. Termin psihotronika oznaava da se radi o sveprisutnoj psihikoj energiji, bilo u oveku bilo u ostalim oblicima materije, a dovoljno je opte prirode da obuhvati sve fenomene parapsihologije i hermetizma prole, sadanje i budue. 4

Pravi naslov ove knjige trebalo je da glasi Enciklopedija psihotronike", ali sam od njega odustao jer je kod nas i parapsihologija jo nerazjanjen i neodreen termin, a za psihotroniku malo ko da je i uo, m a d a je prolo est godina od kako je objavljen (1968). Manifest psihotronike" na Kongresu parapsihologije u Moskvi. Ukazati da je vreme sazrelo za izmenu terminologije i usmeriti panju italaca ka novootvorenim oblastima jedan je od ciljeva ove knjige. Moj rad na Kratkoj enciklopediji' (izraz enciklopedija" u p o t r e bljen je zbog nedostatka prikladnijeg) proao je kroz tri etape. Kroz obimnu korespondenciju sa itaocima uverio sam se u postojanje velike pometnje u pogledu upotrebe osnovnih pojmova i u pogledu shvatanja osnovnih karakteristika hermetikih uenja i sistema. Veoma su esta identifikovanja raznorodnih uenja i sline greke koje se ni u jednoj oblasti ne m o j u tolerisati. Vie od 50% moje korespondencije sastojalo se u odgovorima na pisma zainteresovanih o osnovnim strujanjima u n u t a r hermetike i parapsihologije, u objanjavanju elem e n t a r n i h pojmova i ukazivanju na slinosti i razlike. Neretko zaalio sam to ne postoji adekvatan prirunik na koji bih jednostavno uputio pitaa. Postepeno sam doao na ideju da napiem takav prirunik i poeo sam da prikupljam odgovarajui materijal. Mnoga pitanja mojih korespondenata i moji odgovori na njih urasli su postupno u ovaj tekst. Poetkom ove godine (1974) kolega Velimir Filipovi, psiholog, predloio mi je da zajedno napiemo enciklopedijski prirunik p a r a psihologije i hermetike, u potvrdu drevne istine da se istovetne ideje raaju jenovremeno u glavama razliitih osoba kada situacija za to sazri. Podelili smo posao i svako je radio svoje. To je bila druga etapa, u kojoj sam obraivao pojedine hermetike pokrete, njihove istaknute linosti i najnovije nalaze sovjetske i ehoslovake parapsihologije. Kada je trebalo povezati u k o h e r e n t n u celinu materijale koje smo samostalno obraivali, uvideli smo da n a m se koncepcije znaajno razilaze, kako u izboru grae, tako i u pogledu prostorne zastupljenosti pojedinih jedinica. Ispoljila se iroko znana injenica da je lake jednom oveku da napie tri knjige, nego dvojici jednu. Razili smo se i time je poela trea etapa mog rada. Do tada prikupljen materijal potpuno sam preradio. Izbacio sam mnogo toga to pripada istoriji parapsihologije u korist najnovijih nalaza, naroito ehoslovake parapsihologije, do nedavno neopravdano potcenjene. Neke jedinice sam znatno skratio ili ovla obradio. Na mnogim mestima tekst mi je suvoparan i isto injeniki. Takav ishod n a m e t n u t je nesrazmerom izmeu irine obuhvaene problematike i malog obima ove knjige uslovljenog ekonomskim razlozima. 5

Ako pokuamo da utvrdimo ono to je najbitnije, karakteristino za sadanji t r e n u t a k isprepletanih, dinamikih oblasti parapsihologije i hermetike, uoiemo dve tendencije: 1. otkrivanje novih vrednosti u drevnim, zanemarenim i doskora zabranjenim oblastima kao to su narodna medicina i duhovno leenje, alhemija, uticaj kosmikih dejstava na ljudske aktivnosti, hermetike metode izazivanja izmenjenih stanja svesti itd., drugim reima okretanje laboratorijske n a u k e ka zabaenim predelima ljudskog duha i 2. unoenje naune strogosti i metodologije u ispitivanje isto hermetikih fenomena, vekovima p r e putenih zanesenjacima. Mrani podrumi kojima su carevali ismejavani udaci pretvorili su se u svetle n a u n e laboratorije u kojima se odvija prava orgija tehnologije filmsko snimanje levitacije i psihokineze, elektronsko registrovanje podataka, stroga kontrola medija iskienih preciznim ureajima, koji neumoljivo registruju sve od sranog pulsa do modanih talasa. Takvim razvojem objektivno i subjektivno poinju da se p r e t a p a ju i otre granice meu njima se gube. Taj fenomen zapaen je i u nuklearnoj fizici otkriem i upoznavanjem subatomskih estica m a terije i n u k l e a r n e energije koja ih dri na okupu, fiziki univerzum poeo je da se otkriva pred oima oveka u tako suptilnim oblicima, da se s t r u k t u r a i univerzuma i ljudskog bia svodi na niz iskljuivo energetskih polja, povezanih drugim poljima i tako u beskraj. Dr Edgar Miel, bivi kosmonaut i j e d a n od najistaknutijih parapsihologa d a n a njice kae: Interesantna stvar u eksperimentima u subatomskim r e akcijama je da uloga p o s m a t r a a utie na eksperimentalne rezultate SAMIM P O K U A J E M POSMATRANJA. Drugim reima svest n a u nika njegova najdublja intimna svesnost nerazdruno je upletena u podatke za koje se pretpostavlja da su objektivni". Jedinice ove k r a t k e enciklopedije obraene su alfabetskim redosledom. K a d a naiete u tekstu na rei koje oznaavaju odreene pojmove i posle njih u zagradi slovo ,,v", to znai da je taj pojam na d r u g o m m e stu u tekstu obraen, pa ga potraite alfabetskim redom, da biste dobili dopunska obavetenja. Isto vai za uputstva data na kraju jedinica (vidi") koja vam ukazuju na srodne oblasti i pojmove. Brojevi dati na kraju obraenih jedinica oznaavaju l i t e r a t u r u koja je u najveoj meri koriena. L i t e r a t u r a je navedena na kraju knjige pod r e d n i m brojem i alfabetskom redu, uzimajui kao merilo redosleda p r e zime pisca. U najveoj meri koristio sam ove radove: 1. ,,ENCYCLOPEDIA OF THE UNEXPLAINED", koju je radila grupa autora, editor Richard Cavendish, London 1974. 2. ,,PSYCH1C DISCOVERIES B E H I N D THE IRON CURTAIN", Sheila Ostrander i Lynn Schroeder, Englewood Cliffs, 1971. 6

3. ,,A HYSTORY OF MAGIC, WITCHCRAFT AND OCCULTISM", W. B. Crow, London 1968. 4. THE OCCULT E X P L O S I O N " , N a t Freedland, London 1972. 5. OCCULTISM, SECRETS OF THE HIDDEN WORLD", Julien Tondriau, London 1972. kao i asopise ,,QUEST" iz Londona i ,,PSYCHIC" iz San Franciska. Kod nas postoji veliki interes za kontakte sa institucijama i centrima koji propagiraju i pouavaju razliite hemetike discipline kao to su joga, zen, vedanta, kabala, bioastrologija, razliite sisteme samorazvia zasnovane na praktinoj parapsihologiji, za adrese izdavakih kua koje publikuju hermetiku literaturu i tarot karte, centre koji prodaju pribor za Ji Ding, elektronske ureaje za kontrolu modanih talasa i tome slino. Na kraju ovog r a d a date su adrese takvih organizacija i u k r a t k o je opisan njihov rad.

A ABLUCIJA: Pranje. U veini religija i kultova vana komponenta ceremonija je pranje delova tela ili celog tela, nekad pranje idola. ABRAKADABRA: Magijska amajlija, kojoj se jo iz vremena stare asirsko-vavilonske k u l t u r e pridaje mo leenja stomanih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploi ili pergamentu. Rairenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simboliki predstavlja ceo univerzum. ABRAKSAS: 1. Jedno od najstarijih boanstava u vavilonskoj staroj persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla. 3. Orijentalna amajlija dobijena graviranjem kamena. i

AAD FRATER": Pseudonim engleskog hermetiste, ije pravo ime je Charles Stansfeld Jones (18861950). Autor je poznatih radova o kabali: ,,Q.B.L.", ,,Anatomy of the Body of God" i Chalice oi Ecstasy". Poslednji navedeni rad, objavljen 1923. godine, predstavlja kabalistiku analizu Vagnerove opere Persifal", koja, po Aadu, sadri m n o ge kabalistike nagovetaje. Iako roen u Engleskoj, Aad je najvei deo ivota proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetiko bratstvo Ma-ion. 1915. god. sreo je Alistera Kraulija (v.) i od tada je bio jedan od njegovih najprivrenijih sledbenika. AKUPUNKTURA: D r e v n a metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti lee ubadanjem m e t a l n i h igala u precizno odreene take na telu. Na taj nain se regulie proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih (Jang) i negativnih (Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. U Kini je a k u p u n k t u r a od nedavno osavremenjena, a takoe stie sve veu popularnost na Zapadu (v. Tobiskop). ADAM KADMON: Nebeski ili Kosmiki ovek. Kabalistiko verovanje da postoji kosmicki d u h zajedniki svima ljudima ili, u irem smislu, svima ivim biima. 8

ADEPT: 1. U alhemiji, ovek koji je reio zagonetku K a m e n a Mudrosti. 2. U hermetizmu, osoba koja je dostigla visok nivo hermetikog saznanja. 3. U jogi, ljudsko bie kod kojeg je dolo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmikim duhom Bramom. AEROMANTIJA : Metod proricanja budunosti po atmosferskim pojavama po vetru, po kretanju oblaka ili vodene povrine uzburkane vetrom. Aeromantija je naroito bila razvijena kod starih Etruraca, koji su svoje h r a m o v e gradili na uzvienjima da bi to vea povrina neba bila izloena pogledima svetenika. Neki oblici aeromantije prisutni su kod naih naroda, n a p r i m e r sevanje munje i grmljavina u zimu tumaeni su kao predznak velikih nesrea i ratova. AGLA: Kabalistika formula, esta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih rei Gospod e biti veliki doveka". AGRIPA KORNELIJUS (1486-1535): uveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista, iji rad ,,De Occulta philosophia" predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Osnovna 1eza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omoguava da shvatimo naine na koje se on ispoljava prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrianske crkve koja je, po Agripi, iskrivila izvorno Kristovo uenje. Ovakav stav doveo ga je u otar sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad ,,De Occulta Philosophia" dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova. Nazvao je sebe Agripom". AJNTAJN ALBERT (18791955); Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lino je prisustvovao mnogobrojnim telepatskim eksperimentima koje je knjievnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajntajn je napisao predgovor za nemako izdanje Sinklerove parapsiholoke rasprave ,,Mental Radio" 1930. god. Sinklerova supruga primala je i pokuavala da reprocdukuje 290 jednostavnih crtea, koje je Apton Sinkler telepatski emitovao. P o t p u n uspeh postignut je sa 65 crtea, delimian sa 155, neuspeh se pokazao samo u 70 pokuaja. L. 8. ALBERT VELIKI (12001280): Naunik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemiar. Savremenici su verovali da je otkrio K a m e n Mudrosti, pomou kojeg se grubi metali pretvaraju u zlato. Tvrdilo se, takoe, da je bio u stanju da kontrolie vreme. Konstruisao je jednog od prvih poznatih robota u istoriji koji je mogao da govori. Poznat je kao uitelj Tome Akvinskog. Albertu Velikom pripisuju se dva srednjevekovna magijska prirunika: tzv. Veliki Albert" koji se svodi na 9

zbirku magijskih recepata i uputstava za bavljenje fizikom i medicinom i tzv. Mali Albert" koji predstavlja zbirku uputstava za vradbine i tumaenje snova. ALEKTROMANTIJA: Metod proricanja uz pomo petla, stavljenog u centar kruga, koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje upisano je jedno slovo i stavljena zrna ita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao ito dobija se serija slova iz kojih se saini proroanska poruka. ALEUROMANTIJA: Proricanje na panjem b r a n a po tlu. osnovu oblika formiranih posi-

ALFITOMANTIJA: Proricanje p r e m a nainu na koji se jede hleb od jemenog brana. ALHEMlAR: ovek koji se praktino bavi alhemijom.

ALHEMIJA (arapski al-kimia): Davni p r e d a k dananje hemije. Ima vie znaenja i vidova. Najvaniji su: 1. Opta alhemija, iji je cilj preobraaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija, jer se alhemijski r a d svodio na dugogodinje eksperimentisanje sa tada nepoznat i m elementima, smeama i jedinjenjima. 2. P r a k t i n a alhemija, koja predstavlja p r i m c n u alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj teoriji, mogue postii samo uz pomo K a m e n a Mudrosti. P r a k t i n a alhemija je razraen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, optereenih krajnje nejasnom simbolinom terminologijom, pomou kojih se navodno dolazi do K a m e n a Mudrosti. Pored moi transformacije, on ima mo reenja osnovnih suprotnosti ivota i prirode: vatra-voda, dobro-zlo, sumpor-iva, muko-ensko itd. Zato je tzv. Boanski Hermafrodit najei simbol k a m e n a Mudrosti. Ostali njegovi simboli su Pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Ki Velike Tajne, Zeleni Lav, Mleko Device i dr. 3. Mistina alhemija, iji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu s t r a n u p r e d m e t a i pojava ivota upozna njihovu sutinu. Taj proces simbolizuje razaranje g r u b i h metala i dolaenje do zlata. Zlato je simbol veite spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najmanje shvaen i u najveoj m e r i pogreno t u m a e n . Njen cilj je p r e t v a r a n j e grube bioloke seksualne energije, kroz alhemijsku vatru orgazma, u suptilniju psihiku energiju. To je d i r e k t n a i svesna sublimacija seksualne energije (v. K r a u l i Alister, O. T. O.). 10

U novije doba, J u n g je vie od 30 godina posvetio m u k o t r p n o m prouavanju alhemijskih tekstova. Njegovi najdalekoseniji radovi posveeni su otkrivanju psiholokog smisla alhemije i njenih simbola Mysterium Coniunctionis" i Psihologija i alhemija". Po Jungu, teko shvatljiv simbolian jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije reenje enigme suprotnosti jeste najvii cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih metala u plemenite, jeste proces transformacije nesvesnih sadraja u svesne. K a m e n Mudrosti, kako Jung pronicljivo ukazuje, jeste simbol ljudskog Selfa, istinskog Jastva, najvie celovitosti ljudskog bia. L. 4, 40. ALKAHEST : U alhemiji, univerzalni rastvara koji moe na rastvori sva tela. Dobija se pomou K a m e n a Mudrosti. ALOCER : Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na srednjevekovnim gravirama predstavljan je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL : U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kojem je, kao plod dugogodinjeg alhemijskog procesa, najzad dobiven K a m e n Mudrosti. AMBIVALENCIJA : ljudska crta treba da 1. U hermetizmu, uenje po kojem svaka bude uravnoteena sa njoj suprotnom crtom. ili tenji, na

2. U dinamikoj psihologiji dvostranost oseanja p r i m e r kad dete istovremeno voli i mrzi roditelje.

AMEN ili AMIN : Hebrejska re i kabalistika formula, koju je hrianstvo prisvojilo, koja znai: Neka tako bude". Njen ekvivalent u joga i ventanta sistemu je sanskritska re OM ili AUM. AMETIST : Poludragi k a m e n ljubiaste boje, u hermetizmu simbol znanja, svetlosti i mudrosti. AMNIOMANTIJA : Proricanje na osnovu izgleda providne opne koja omotava ljudski fetus u materici. vri neposredno posle poroaja. vodenjaka Proricanje se

A.M.O.R.C.: Re AMORC predstavlja inicijale amerike rozenkrojcerske organizacije, iji je pun naziv Ancient Mystic Order Rosae Crucis (Drevni Mistini Red Ruinog Krsta). Osnovao ju je Spencer. Lewis. Posle njegove smrti 1939. god., na poloaju I m p e r a t o r a Reda nasledio ga je njegov sin Ralph Lewis. AMORC tvrdi da vodi poreklo iz starog Egipta, 1500 g. pre n. e. S m a t r a se da ima preko 100.000 lanova u SAD i ostalim zemljama sveta. lanstvo je dopisno. Centar organizacije je u San Hoseu, u Kaliforniji. 11

AMULET: P r e d m e t koji se nosi da bi branio sopstvenika od r a vih uticaja. U hermetikom uenju a m u l e t je pasivni zatitnik od tetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno izaziva promene u sopstveniku i okolini, u skladu sa njegovim eljama. ANALOGIJA : U hermetizmu analogija oznaava stalnost veze izmeu dva slina pojma ili pojave. Ona je osnova tzv. simpatike magije. Na primer, u naem narodu postojalo je raireno verovanje da e, u sunom periodu, polivanje dodola vodom izazvati kiu, da e bremenita ena roditi lepo dete ako za vreme trudnoe gleda samo lepe i prijatne stvari itd. ANDROID : U hermetizmu, vetako ljudsko bie, obino neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama: GOLEM (gigantskih dimenzija) i HUMUNKULUS (patuljak). ANTROPOMANTIJA : Proricanje prema izgledu utrobe rtvovanih ljudskih bia, esto kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA : Religiozno-okultni pokret koji je poetkom ovog veka osnovao u Nemakoj Rudolf tajner (18611925). Po uenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavravanje. Osim ulne percepcije postoji via, spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od ulnih sadraja. Ona je p r o dukt vieg Ja i kroz spiritualno usavravanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omoguujui oveku sticanje svesti o viim, n a d fizikim svetovima. 1902. godine tajner (v.) je postao lan Teozofskog drutva i za k r a t k o vreme doao na elo njegovog nemakog ogranka. Deset godina potom sukobio se sa vodeim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko drutvo. U prvo vreme novo drutvo liilo je na izmatian i k r a t k o v e a n ogranak teozofske matice, ali je brzo steklo veliki broj pristalica i sopstvene ogranke po celom svetu. Centar Antropozofskog pokreta je u tzv. G e t e n a u m u u Dorlahu (vajcarska). Glavni izvori antropozofske doktrine su tajnerovi radovi, meu kojima su najpoznatiji: Okultna n a u k a " , Znanje o viim svetovima i njegovo sticanje", Krv je sasvim osobit sok" i Atlantida i Lemurija". Budui veoma svestrana linost, tajner se bavio filozofijom, vaspitanjem, agrikulturom, leenjem duevnih poremeaja, umetnou i prirodnim n a u k a m a . Njegovi sledbenici otvorili su brojne kole, farme i laboratorije zasnovane na principima antropozofije. L. 4. APOLON : J e d a n od najvanijih starogrkih bogova, sin Zevsov. On je bio bog intelekta, svetlosti, leenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilite bilo je Pitijino proroite u Delfima. 12

APOLONIJUS IZ TIJANE: Grki filozof iz IV. veka n. e., u svoje vreme veoma slavan. Za njega predanje kae da je tano predvideo smrt etiri rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Veruje se da je putovao na Istok i da je posetio, pored ostalih zemalja Indiju, gde je primio posveenje. Prie o njegovim udesnim putovanjima ostavio je Damis, njegov uenik, a prepriao ih je Filostratus. One su pune neverovatnih dogaaja, tako da je Apolonijus u Srednjem veku s m a t r a n mitskom linou. Kako je propovedao pratanje i optu ljubav, njegov ivot donekle podsea na Kristov. Pored ostalog, za njega se takoe prialo da se uzdigao na nebo. Apolonijusov kult bio je u Grkoj jedno vreme jako rasprostranjen, pa je tada postojao rivalitet sa Hrianstvom. ARHETIPI: Po Jungovoj analitikoj psihologiji, arhetipi su primordijalne slike, ili praslike, u kojima je nataloeno sve iskustvo ljudskog roda. Oni su, meutim, dinamike prirode. ovek ih nasleuje kroz svoju n e r v n u strukturu, kao nain doivljavanja sveta. Arhetipi su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. L. 44. ARITMOZOFIJA: Doktrina brojeva, uenje da su brojevi tajni kljuevi od svekolike mudrosti. Dve glavne kole aritmozofije su pitagorejska i kabalistika. ARMOMANTIJA: Proricanje iz pleke rtvovanog goveeta. ARS MAGNA : Velika vetina, alhemija.

ARTAME: U kultu vetica (vikaftu) a r t a m e je bode, posveeni no, j e d a n od osnovnih instrumenata. Njime se ubijaju rtvovane ivotinje, urezuje magijski krug na povrini zemlje itd. A r t a m e je, po svemu sudei, derivat magijskog maa. ASANA: Poloaj ili poza u hata-jogi. Postoji veoma veliki broj asana. Veina savremenih autoriteta obrauje 84 najvanije asane. Asane deluju na vezivna tkiva, k r v n e sudove i endokrine lezde. Neke poveavaju elastinost kime. Asane mogu upranjavati i osobe koje nisu u stanju da izdre vee napore. Sigurno i bezopasno vebanje zahteva superviziju iskusnog instruktora. ASTAROT: Po predanju, jedan prolost, sadanjost, budunost i sve od paklenih demona tajne elje ljudi. koji zna

ASTRAGALOMANTIJA: Metod proricanja sa kostima obeleenim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova, ijom interpretacijom se dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. 13

ASTRAL: Nadfiziki svet, prvi kosmiki p l a n iznad ovozemaljskog, fizikog i materijalnog. To je svet iste energije. Uenje o astralu prisutno je vekovima u svima h e r m e t i k i m uenjima Istoka i Zapada. Najnovija eksperimentalna ispitivanja i snimanja u p a r a psiholokim laboratorijama pokazala su da a s t r a l zaista postoji. O njemu se sada govori kao o energetskom polju". Vidi Aura. ASTRALNO TELO: Po uenju hermetizma, istonog i zapadnog, ljudsko bie ima pored fizikog tela jo nekoliko tela, nevidljivih golim okom. J e d n o od njih je astralno telo, koje ima znatno finiju s t r u k t u r u i koje proima fiziko telo. Fiziki organizam predstavlja taan duplikat astralnog, sa kojim je vezano, ali ta veza nije vrsta. Ona je ostvarena preko tzv. srebrnog ueta" koje se za fiziki organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se izdvaja iz fizikog tokom sna, narkoze, t r a n s a i u slinim stanjima, ali je kont a k t izmeu dva tela jo uvek sauvan. K a d a se svaki k o n t a k t p r e kine, nastupa smrt. U p o m e n u t i m stanjima odvajanje astralnog tela od fizikog je spontano, nevoljno, nesvesno. Proces svesnog, voljnog, namernog izdvajanja astralnog tela iz spoja sa fizikim naziva se u hermetizmu ASTRALNOM P R O J E K CIJOM. Taj proces je veoma komplikovan, a samih tehnika projekcije ima vie. Do nedavno, astralna projekcija spadala je u oblast sasvim n e p r o verenih injenica. Meutim, nagli razvoj eksperimentalne parapsihologije poetkom osme decenije ovog veka nije mogao da ostavi po strani ni a s t r a l n u projekciju. Parapsiholoki institut Stenfordskog Univerziteta u SAD traio je p u t e m oglasa nekoliko meseci dobrovoljce koji su u stanju da izvre a s t r a l n u projekciju i sauvaju pri tome p u n u svest o zbivanjima. Javio se mali broj ljudi a najbolje rezultate postigao je ameriki slikar Inge Swann. Ispitivan je u strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima tokom 1972. godine. Sasvim uproeno prikazan eksperiment se sastojao u sleeem. S w a n je leao u jednoj prostoriji, drei r u k u na k o n t a k t n o m dugmetu, koje je trebalo da pritisne u t r e n u t k u kad mu se astralno telo izdvoji ((jer je fiziko telo u stanju da funkcionie po volji i za v r e m e projekcije). Sve vreme su registrovane elektronskim a p a r a t i m a p r o rnene njegovih modanih (frekvencija i vrsta talasa) i telesnih aktivnosti (puls, pritisak i dr.). Z a d a t a k mu je bio da svoju svest prenese uz pomo astralnog tela, u susednu prostoriju, sve do o d r e e n e take, registruje i zapamti sve to se tu nalazi, da se vrati u svoje fiziko telo, da znak da je projekcija zavrena i odmah zatim reprodukuje sve to je na datoj taki zapazio. Radi kontrole e k s p e r i m e n t a nijedan od ispitivaa nije ulazio u tu d r u g u prostoriju. U nju bi uao sluajno odabrani subjekt, koji nije znao o kakvom se e k s p e r i m e n t u radi i 14

stavio bi na odreeno mesto p r e d m e t koji je S w a n trebalo da zapazi tokom projekcije i reprodukuje. To su uglavnom bili crtei ili jednostavna geometrijska tela. Njih je odabirala trea grupa ljudi, koja nije imala n i k a k a v k o n t a k t ni sa ispitivaima ni sa osobom koja bi p r e d m e t unela u eksperimentalnu prostoriju. Reprodukcije Inge Swana bile su izvanredno tane. Jedino nije uspevao da r e p r o d u k u j e boje. Da bi se izbegao n e n a u a n prizvuk koji je poticao od naziva astralna projekcija, u stenfordskoj laboratoriji iskovan je nov t e r m i n VANTELESNO ISKUSTVO, skraeno O.O.B.E. (Out of body experience). L. 31. ASTROLOGIJA: Verovalno najbolja definicija astrologije je da je to izuavanje s t v a r n i h ili nepostojeih odnosa izmeu kosmikih dejstava i ljudskog organizma. Koreni astrologije su oito iskustveni. Ljudi su uoili da postoje izvesni odnosi izmeu konstelacija nebeskih tela i zbivanja kako na zemlji (poplave, plodne i neplodne godine itd.), tako i u oveku (ponaanje n o r m a l n i h i duevno bolesnih osoba, fizioloki procesi kao to je menstruacija i dr.). Iz takvih empirijskih opaanja razvila se astrologija, a zatim astronomija. Neke veze oito postoje, o tome zadnjih godina i egzaktna n a u k a govori. Pitanje je, u kolikoj meri te veze dozvoljavaju izvoenje astrolokih zakljuaka. Astrologija je fundirana na geocentrinom sistemu, koji je oborio Galilej. Davnanji tvorci astrologije znali su za sunce, mesec i pet planeta. Neptun, Pluton i U r a n inkorporirani su kasnije u astroloki sistem, redom kojim su bili otkrivani. Polazei od geocentrinog sistema, nebeska tela prividno putuju oko zemlje krunom putanjom zvanom zodijak. K r u g je izeljen na 12 j e d n a k i h delova, svaki od 30 i svaki predstavljen odreenim znakom. Ciklus poinje znakom ovna, pod koji dolaze sve osobe roene izmeu 21. III. i 20. IV, zatim slede bik, blizanci, rak, lav, devica, vaga, korpion, strelac, jarac, vodolija i riba. Zemljina rotacija oko ose dovodi do javljanja novog inioca, po uenju astrologije veoma znaajnog ascedenta, tj. planete koja je u t r e n u t k u raanja sunca nad istonim horizontom. Od znaaja su dalje, 12 kua koje su paralelne sa znacima zodijaka, descendent, m e usobni odnosi planeta, uglovi pod kojima stoje, broj planeta u poljima itd. itd. Na osnovu efemerida ili tabela p l a n e t a r n i h poloaja astrolog moe da izrauna konstelaciju nebeskih tela u bilo kojem t r e n u t k u , nad bilo kojim mestom zemljine povrine i iz tih p o d a t a k a crta uproenu m a p u neba u t r e n u t k u raanja neke osobe. Mnogobrojna istraivanja validnosti astrolokih nalaza ne daju p o d u d a r n e rezultate. S jedne strane injenica je da analize i zak15

ljuci poznatih astrologa nad istim podacima ne daju visoke korelacije. esto su sasvim protivureni. Sa druge strane ima podataka koji idu u prilog astrologiji. Linda Gudmen, poznati ameriki astrolog, u svojim nastupima na televiziji nepogreivo je pogaala znak u kojem su roeni sluajno odabrani subjekti, samo na osnovu posmatranja njihove fizike konstitucije i kratkog razgovora (v. Nat Freedland: "The Occult Explosion"). Takoe je K. G. J u n g u svojim ispitivanjima sinhroniciteta statistiki obradio podatke, dobijene na osnovu astrolokih premisa o slaganju razliitih znakova zodijaka, koji su se odnosili na nekoliko stotina branih parova i dobijeni rezultati o njihovom emocionalnom slaganju odn. neslaganju daleko su prevazilazili ono to bi se dobilo samo na osnovu sluaja. I n t e r e s a n t n a su ispitivanja koja je vrio Dr. Leonard Ravitz sa uk Univerziteta. Pokazao je da se elektrini potencijal emocionalno poremeenih pacijenata menja prema m e n a m a meseca i da su p r o mene najvee kod najtee poremeenih. Sovjetski naunik Podibjakin statistiki je utvrdio da se broj saobraajnih nesrea uetvorostruuje prvog dana po izbijanju sunevih pega u odnosu na statistiki prosek. Ovakvih ispitivanja, koja pokazuju da kosmika dejstva zaista utiu na ljudska bia ima svakim danom sve vie. Da li e ona potvrditi ili opovrgnuti osnovne postavke astrologije, za sada je neizvesno. L. 4, 14, 8, 29. ASTRUM ARGENTINUM (Srebrna Zvezda): Tajno hermetiko drutvo koje je 1907. god. osnovao Alister Krauli (v.) u Londonu. P r o klamovani cilj organizacije bilo je ubrzanje svesne duhovne evolucije lanova, anihilacija ovejeg Ja i spajanje sa Svetim Anelom uvarom. Metod je bio ritualna magija, a sredstva za izazivanje ekstatinog slanja svesti seks i stimulativne droge. Drutvo je, poevi od 1909. god., izdavalo svoj asopis " T h e Equinox". Dvadesetih godina ovo hermetiko drutvo, esto znano samo po inicijalima A. A., preraslo je u hermetiki red O.T.O. (v.). AURA: Psihoenergetsko polje koje proima i okruuje ive organizme, pod normalnim okolnostima nevidljivo golim okom. Auru imaju i neivi predmeti, ali se tu ne moe govoriti o psihoenergetskom, ve samo o energetskom polju. Bitna razlika je m e u t i m u tome to je polje oko neivih objekata postojano i nepromenjivo, dok je a u r a ivih bia dinamiko polje ispunjeno neprekidnim p r o m e n a m a oblika, jaine i boje. Mnogi drevni hermetisti (kao i savremeni) tvrdili su da mogu videti auru. Najnovija parapsiholoka eksperimentalna ispitivanja potvrdila su postojanje aure (ili polja s t r u k t u r e oblika", ili 16

,,bioplazmatinog tela", ili bioenergetskog tela") razliitih boja i veliine kod ivih bia, ije se p r o m e n e odraavaju u fizikom telu i obratno. Prvi su egzaktnim sredstvima snimili auru Semjon i Valentina Kirlijan. Meutim, znatno pre Kirlijanovih engleski elektroterapeut Dr. Kilner (v. Kilner Volter) izumeo je specijalne naoare kojima se mogla sagledati aura. Zatim je Dr. Harold Bar (Harold Burr) profesor neuroanatomije sa Jejl Univerziteta, izneo tvrdnju (1935. godine) da je sva iva materija, od semena biljaka do ljudskog bia okruena i kontrolisana elektrodinamikim poljem. Ovaj energetski ogrta predstavlja vrstu elektronskog kalupa. Dok se telo obnavlja, ovo energetsko polje obezbeuje da novo tkivo uzme odgovarajui oblik. Neto docnije Dr. Leonard Ravic (Ravitz), neuropsihijatar sa Jejla, utvrdio je da ljudski duh moe uticati na sopstveno i tue psihoenergetsko polje. Najzad su, krajem ezdesetih godina, Kirlijanovi dobili zaslueno priznanje za svoje dugogodinje napore i ispitivanje svojstava aure dobilo je veliki podstrek, tako da se svakodnevno objavljuju znaajni novi doprinosi. Sovjetska kola parapsihologije pokazuje izrazitu tendenciju da veinu parapsihikih pojava protumai delovanjem biopsiholokog polja. Tome su znatno doprinela ispitivanja sa obdarenim medijem Ninom Kulaginom. Dr. Genadij Sergejev konstruisao je nedavno detektor koji je u stanju da registruje postojanje bioenergetskog polja oko ljudskog organizma sa odstojanja. Zahvaljujui tome ureaju, utvreno je da Kulagina postie efekat psihokineze dovoenjem svog polja u stanje jakih vibracija i koncentriui ga u pravcu svog pogleda. Dr Sergejev je doao do jo jednog, moda najudnijeg od dosadanjih otkria telo kliniki mrtvog oveka poseduje jo nekoliko d a n a po smrti, bioenergetsko telo koje pulsira. Njegove vibracije registrovao je detektor Sergejeva sa odstojanja od 3,5 metra, utirui put novoj disciplini tanatologiji nauci o smrti i procesu umiranja. Moda e uskoro biti baeno vie svetlosti na nalaz vedskog lekara Dr. Nils-Olof Jakobsona, iznet u njegovoj knjizi ivot posle s m r t i " (1973), da ljudsko bie u t r e n u t k u umiranja gubi u teini proseno 21 gram. On je izvodio krajnje drastine, ali za n a u k u dragocene eksperimente, stavljajui kancerozne bolesnike u zadnjem stadiju oboljenja na hiper-osetljive vage, zajedno sa bolesnikom posteljom. U trenutku klinike smrti bilo je mogue utvrditi jasan gubitak teine. Ispitivanja na Saskaevan Univerzitetu u K a n a d i znatno su veselija. Radei sa tzv. Tompsonovim detektorom, koji je slian a p a r a t u Sergejeva, jer na daljinu registruje energetsko polje oko oveka, Dr. A b r a m Hofer i Dr. Harold Kelm utvrdili su da se moe otkriti 17

nivo ljudske anksioznosti (zastraenosti), da li je ovek smiren, proseno napet, ili jako anksiozan. Sam pronalaza detektora Dejvid Tompson s m a t r a da energetsko polje oveka deluje, na nesvesnom nivou, kao precizan detektor. Ljudi preko aure odmah osete strah, paniku ili prijateljski stav okoline. Da bi to dokazao Tompson je konstruisao i energetski odailja, koji imitira energetske vibracije straha. Ljudi su na njih odmah reagovali, pokazujui jasnu tendenciju da se uklone iz tog polja. L. 1, 29, 31. AUROBINDO GOZE RI (18721950): J e d a n od najpoznatijih indijskih mistika ovog veka, filozof, pesnik i jogi. On je tvorac tzv. purna-joge ili integralne joge. Diplomirao je klasinu istoriju i jezike na Kembridu. Po povratku u Indiju ukljuio se u politiku borbu za nezavisnost zemlje, kao lan ekstremnog nacionalistikog krila koje je zagovaralo oruanu borbu. Bio je osuen i u zatvoru, da bi oeliio telo i duh, poeo je da se intenzivno bavi jogom. Za k r a t k o vreme doiveo je sjajne vizije i iluminaciju, tako da se preobrazio u mistika. Upoznao je sve tradicionalne oblike joge i posle dugogodinjeg iskustva sintetisao ih u novi sistem purna-joge. Za razliku od veine indijskih jogija i mistika Aurobindo nije propovedao povlaenje iz materijalnog sveta, ve njegov preobraaj. Njegov sistem tei ,,spiritualizaciji" sveta, sveoptem bratstvu, prevazilaenju nacionalnih i verskih razlika. Kada je umro u 78. godini ,ostavio je za sobom veoma plodan opus i bezmalo 2000 uenika u svojem aramu (koli) joge u Pondieriju. Od njegove smrti svetovnu i spiritualnu stranu arama vodi njegova privrena sledbenica Mira Riar. Gigantska linost Aurobinda jo uvek lebdi nad Aramom i broj sledbenika integralne joge, u svima zemljama sveta, penje se na desetine hiljada. U Tant, bivi gen. sekr. Ujedinjenih Nacija, koji je vie od 40 godina sledio Aurobindovo uenje, pisao je da je Aurobindo jedan od najveih spiritualnih uitelja u istoriji oveanstva." Njegovo duhovno naslee otelotvoreno je u Aurovilu, gradu simbolu integralne religije, osnovanom 1968., u kojem b r a t s k i ive p r i padnici 120 nacija koji slede Aurobindovo uenje. Svi stanovnici Aurovila moraju se odrei sve svoje imovine i iveti pokoravajui se unutarnjim principima zajednice, koja podsea na eksperimentalno besklasno drutvo. Kada se posada Apola-12 vraala sa meseca, k o s m o n a u t arls Konrad obavestio je kontrolu leta na zemlji da vide neobjanjivu svetlost, intenziteta Venere, kako postojano zrai iz take na istoku Indije. Ovaj fenomen primljen je bez iznenaenja u Aurovilu i celoj Indiji. Po tamonjem shvatanju, spiritualna svetlost Velikog Uitelja osvetljavae staze" generacijama njegovih sledbenika. L. 27. 18

AUTOMATSKO PISANJE (slikanje i dr.): Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi (v.) u stanju transa, bez ikakvog uea svesti. Po Jungu, te aktivnosti predstavljaju direktno pranjenje nesvesnlh sadraja. AUTOMATIZAM : 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt. 2. U parapsihologiji to je automatsko funkcionisanje ula halucinatorne prirode. AUTOSKOPIJA : Parapsiholoka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetikog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA : Vidi hipnoza.

AVATARA : Inkarnacija ili otelotvorenje boanstva. Po uenju joge, vedante, teozofije i srodnih sistema to je ljudsko bie koje je zavrilo svoju kosmiku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom sveu. Kao avatare navode se Hristos, Buda, R a m a k r i n a i dr.

B BAFOMET: Hermafroditsko bie, polu-ovek polu-jarac. Prvi put javlja u kultu Vitezova Templara za vreme Krstakih ratova.

se

BAKSTER KLIV (Cleve Bakster): Direktor i osniva Baksterove kole za p r i m e n u detektora lai u Nju J o r k u ; poznati parapsiholog ije je najznaajnije otkrie postojanje tzv. P R I M A R N E P E R C E P C I J E kod niih ivih bia i, tavie, kod organskih materija. U njegovoj koli vie od dvadeset godina davane su instrukcije o primeni osetljivih detektora lai u isleivanju. J e d n o m prilikom (1966), dok je u svojoj laboratoriji zalivao cvee u saksiji, pala mu je na pamet srena ideja da pokua da izmeri elektrine p r o m e n e u biljci, dok se voda penje iz korena u lie. Privrstio je elektrode poligrafa na list biljke i p o s m a t r a o reagovanje. Na njegovo iznenaenje, biljka je reagovala na nain koji podsea na ponaanje srca za v r e m e emocionalnog uzbuenja. Bakster se zapitao kako bi biljka reagovala na pretnju, da li bi bilo slinosti sa ljudskom reakcijom, koja se dobija k a d a subjektu koga sasluavaju postave emocionalno nabijeno pitanje. Odluio je da zastrai" biljku zapaljenim palidrvcetom. U t r e n u t k u kad je doneo takvu odluku znai pre nego to je dodirnuo biljku, pre nego to je uspeo da prui ruku da dohvati ibicu igla na poligrafu naglo je skoila. Biljka je reagovala na njegovu pretnju, a poruku je oito primila telepatski. 19

Bakster je nastavio da eksperimentie, pretei biljci na razliite naine i uvodei svoje studente u nove eksperimente. Docnije je preao na eksperimente u kojima je eleo da proveri da li biljka percipira ono to se zbiva sa drugim ivim biima i bez ovejeg posredovanja. Organizovao je sasvim oigledan opit. Posluio se aparatom koji s vremena na vreme ubacuje kaikom (licom) siune rakove, koji slue kao h r a n a zlatnim ribicama u sud sa kljualom vodom. Aparat je bio tako konstruisan da je u nepredvieno v r e m e bacao raie u vrelu vodu. Na tri biljke prikljuena su tri razliita poligrafa, vrata su zakljuana i sve osobe morale su da n a p u s t e kolu. Pokazalo se da su biljke na s m r t raia reagovale tano 11 puta od 13 izvrenih egzekucija". Bakster je docnije utvrdio sposobnost ovakve p r i m a r n e percepcije kod veoma razliitih oblika organskih materija plodova voa i povra, ameba i paramecijuma, gljivica kvasca i plesni, jaja i uzoraka krvi. Biljke su sposobne za telepatski kontakt na daljinu, dalje je utvrdio Bakster, pod uslovom da je prethodno bila u k o n t a k t u sa odailjaem". Na odstojanju od 25 km j e d n a biljka je reagovala na njegovu n a m e r u da je uniti. Meunarodni asopis za parapsihologiju" (International J o u r n a l of parapsychology") izvetava da su mnogi parapsiholozi sa uspehom ponovili Baksterove opite, a neki su otili i dalje. P a t r i k Stek i Dek Hagerti iz Kalifornije utvrdili su reakcije biljke pri samom pomenu imena osobe koja joj je prethodno pretila i vikala na nju. Zakljuak Baksterov iz njegovih i slinih eksperimenta je da postoji p r i m a r n a ekstrasenzorna percepcija u svoj ivoj materiji na nivou elije i da ta percepcija ne zavisi od postojanja nervnog sistema u bilo kojem obliku. L. 8, 15, 29, 33, 41. BEHTJEREV VLADIMIR (18571927): Ruski neurolog, jedan od velikana nauke, koji je dao velike doprinose psihologiji. Uporedo sa Pavlovom prouavao je uslovni refleks i n a u k u o ljudskom ponaanju koju je nazvao refleksologijom". Nije imao nikakvih p r e d r a s u d a p r e ma parapsihikim manifestacijama ljudskog duha. U svojoj laboratoriji izvrio je seriju eksperimenata sa hipnozom ivotinja i telepatskim odnosom ovek-ivotinja, koji su pokazali da su neke ivotinje sposobne da p r i m e telepatske poruke i da, pod m e n t a l n o m (neverbalnom) hipnozom, izvre izvanredno komplikovane zadatke (v. hipnoza). BEKON RODER (12141292): Filozof i hermetista, bio je p r e dava na Parikom Univerzitetu, a zatim na Oksfordu. Stekao je za to vreme ogromno znanje matematike, astrologije i hernije. Najvie ambicija imao je za ostvarenje ideje o naunoj osnovi magije. U lome cilju izvrio je mnoge eksperimente da bi proverio osnovne postavke 20

magije, divinacije i alhemije. Crkveni oci optuili su ga zbog bavljenja magijom, tako da je u zatvoru proveo 4 godine. Neposredno potom je u m r o . Njegovu definiciju cilja filozofije mnogi savremeni hermetisti s m a t r a j u primenjivom na magiju: Cilj svake istinske filozofije je doi do znanja o Tvorcu sticanjem znanja o svetu." Bekon je bio istinski vizionar, to njegova dela nesumnjivo pokazuju. U svojoj Raspravi o tajnim radovima prirode i o vetini" predvideo je pronalaske koji su realizovani mnogo vekova docnije visee mostove, letilice, vozila koja nee vui konji i dr. BELZEBUB: P r i n c demona, arhiavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji s m a t r a n je kraljem demona. BEME JAKOB (15751624): Nemaki filozof-mistik i alhemiar. Izvrio je veliki uticaj na romantiare. U mladosti je bio pastir, a zatim obuar. Intenzivno je prouavao hermetiku i mistiku, pisao dela iz tih oblasti. U njima je, pod velom alhemijskog simbolizma t u maio ljudsku prirodu i n a s t a n a k univerzuma. S m a t r a o je da su raj i pakao simboli duevnih stanja ovejih. Povukao je paralelu izmeu alhemijske transformacije metala i moralnog usavravanja kao to se metali preiavaju i p r e t v a r a j u u plemenite, tako se i ljudsko bie procesima spiritualnog preiavanja pribliava svojoj boanskoj prirodi. U tom pogledu Beme je pretea Jungov. Njegov mistini sistem nazvan je teozofskim, jer je uio svetoj mudrosti", ali se sutinski razlikuje od teozofije 19. stolea. Berne je imao brojne sledbenike. J e d a n od najpoznatijih, K u l m a n spaljen je na lomai u Moskvi 1689. jer je tvrdio da je u k o n t a k t u i sa bogom i sa avolom. Drugi njegov sledbenik Gihtel, osniva sekte Aneoske Brae, objavio je 1682. u Amsterdamu celokupna dela Jakoba Bema, svoga uitelja. BENSON HERBERT: Savremeni engleski parapsiholog, koji parapsihologiju naziva parafizikom. Godine 1965. osnovao je Parafiziku laboratoriju u Dauntonu u Engleskoj, iji je danas direktor. On je proirio polje istraivanja sa telepatije, hipnoze i vidovitosti na istraivanje dejstva psihike energije na neivu materiju. Benson i saradnici nairoko koriste tehnike ureaje da bi takva dejstva merili kao i ostale fizike pojave. Njihova istraivaka ekipa je est gost kua za koje se kae da su posednute duhovima", kakvih ima mnogo u Engleskoj. Umesto vilinskih ralji i viska, kojima se obino slue amateri, Benson takve kue ispituje savremenim elektronskim ureajima, kao to su osetljivi termometri, indikatori vlanosti i elektrostatike sonde. U mnogim odajama, za koje se tvrdilo da su posedn u t e duhovima, Benson je utvrdio u odreeno doba noi, kad se obino javljaju duhovi", opadanje t e m p e r a t u r e za 1C u odnosu na okolne prostorije. Ako bi se ova toplotna energija preobrazila u mehaniku, 21

dobila bi se koliina energije dovoljna da sve stvari u prostoriji ponu da skau, lete i da se pomeraju uz buku. Po Bensonu, samo na takav hladnorazumski nain treba gledati na fenomene medijumstva, duhove i sl. U Parafizikoj laboratoriji u D a u n t o n u originalnim eksperimentom sa tzv. lako-pokretnim sistemima oigledno je pokazano dejstvo ljudskog bia na neivu materiju. L a k o p o k r e t n i sistem ini niz zapeaenih staklenih tegli sa slamicama koje slobodno vise, vezane za svoju sredinu tankim nitima. U praznoj sobi slamice su usmerene u razliitim pravcima. Nekoliko m i n u t a po ulasku ljudskog bia u tu prostoriju, slamice poinju da se kreu sve dok se ne postave paralelno. Benson jo ne daje objanjenje ovog fenomena, ali ga sa sigurnou registruje. Nauka je nalik na sveu koja gori u mraku, kae H e r b e r t Benson. T r u n znanja je u svetlosti plamena, a svuda okolo je m r a k neznanja. Gde se svetlost dodiruje sa mrakom, tu lei parafizika." L. 3. BERILISTIKA: Proricanje pravljenog od berila. budunosti iz magijskog ogledala na-

BHAKTI: Mistina ljubav. Bhakti-joga je j e d n a joge, zasnovana na sveoptoj ljubavi.

od glavnih vrsta

BIBLIOMANTIJA: Metod proricanja na osnovu knjiga, obino biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Re na koju prst p a d n e slui kao osnova proroanstva. BIOFIDBEK (Biofeedback): J e d n a od najmlaih oblasti biopsihologije, koja je zahvaljujui svakodnevnom publikovanju brojnih novih doprinosa u izvanredno jakoj ekspanziji. Do nas su, naalost, doprli samo izbledeli odjeci tih novih zbivanja u vidu popularnih lanaka u dnevnoj tampi, tako da na naem jeziku ne postoji ni adekvatan izraz za tu oblast, ve se koristi izvorni engleski izraz biofidbek". Naem jeziku bi, po svoj prilici, najbolje odgovarao termin biopsiholoko uenje". Re biofidbek" je kovanica, ije znaenje postaje jasnije tek kad se odredi drugi deo rei ,,fidbek", koji je pozajmljen iz tehniki nauka. FIDBEK" se definie (asopis Electrical Engineering" br. 70, oktobar 1950. godine) kao sistem kontrole koji tei da odri odreen odnos izmeu dva promenljiva sistema veliina poreenjem funkcija ovih veliina i korienjem njihovih razlika kao sredstva kontrole." Ova definicija postae jasnija kada, u jednostavnom primeru, uporedimo fidbek sa Papinovim loncem, koji se u dananje vreme koristi u obliku tzv. ekspres lonca" za kuvanje hrane. To je obian zatvoren sud za kuvanje, iji je poklopac pod izvesnim 22

pritiskom. K a d a pritisak pare u loncu pree odreenu jainu, on die poklopac i p a r a izlazi napolje smanjujui na taj nain u n u t r a nji pritisak. To dovodi do ponovnog zatvaranja suda, pritisak ponovo raste itd., ime se odrava stalan pritisak u loncu. Model fidbeka primenjiv je na sve telesne aktivnosti. Fizioloki termin za fidbek je homeostaza", odnosno odravanje bioloke ravnotee u organizmu. Nae telo je u stalnoj biolokoj ravnotei. U njega unosimo hranljive materije, tenosti i kiseonik, a istovremeno eliminiemo suvine materije. Tako odravamo unutranju ravnoteu. P r i merice, telesna t e m p e r a t u r a je stalna veliina, koja se odrava sistemom nervno-telesnog fidbeka. K a d a se napreemo stvara se vea koliina toplote u organizmu; nervni zavreci obavetavaju centre u mozgu o poveanju t e m p e r a t u r e ; mozak alje nervne impulse znojnim lezdama u koi i one poinju da lue znoj, oslobaajui telo suvine toplote; opadanje t e m p e r a t u r e biva saopteno centrima u mozgu; oni alju nervne impulse znojnim lezdama i znojenje se p r e kida. I tako veito. Biofidbek ili biopsiholoko uenje odreuje se najee kao tehnika treninga i pouavanja nervnog sistema u kojoj se koriste elektronski instrumenti da bi se pojaale ili suzbile promene u organizmu kao to su krvni pritisak, miina napetost, t e m p e r a t u r a , brzina pulsa i, to je od najvee vanosti, promene u modanom elektrinom pranjenju. Ove promene p r e t v a r a j u se u zvune ili svetlosne signale. Brojnim ponavljanjima subjekti treninga postepeno n a u e da poistoveuju ove spoljanje signale (svetlosne i zvune) sa pomenutim u n u t r a n j i m promenama, a to je prvi i najvaniji korak do sposobnosti da ih po volji izazovu. Budui da su p r o m e n e u modanim talasima najee pominjane, esto se kao sinonim za biofidbek koristi izraz kontrola alfa talasa" ili k r a t k o alfa kontrola", m a d a je biofidbek znatno iri termin i obuhvata kontrolu najraznovrsnijih stanja organizma i ima dalekoseniju primenu. Kontrola modanih promena je samo jedna od oblasti biofidbeka, istini za volju grana sa najdinaminijim razvojem i najveim brojem sledbenika. Osnovno tehniko sredstvo za trening elektrinih p r o m e n a u mozgu je elektroencefalograf (EEG). Svi ostali noviji tehniki ureaji stvoreni su njegovim usavravanjem. EEG je ureaj koji prima i registruje promene u elektrinom potencijalu modanih elija. One se svode na promene u elektrinom naboju, koji se neprestano menja sa pozitivnog na negativni. Kada se te promene prikau na hartiji, one daju talasasti oblik. Razliite promene (u n a p o n u i uestalosti) daju talase razliitog oblika. Eksperimentalno je u t v r e n o da razliita psihika stanja daju karakteristine modane talase. Oni se, p r e m a uestalosti promena, dele na 4 vrste: DELTA talase (od 0,53 23

cikla u sekundi) koji prate stanja sna i depresivne psihoze; TETA talase (od 47 c/sec.) koji prate kreativne n a p o r e i sanjarenje; ALFA talase (812 c/sec.) koji se javljaju k a d a su oi zatvorene, a subjekt u stanju relaksirane budnosti koje p r a t i oseanje blage prijatnosti i BETA talase (1330 c/sec) koji p r a t e budno stanje i m e n t a l n u koncentraciju na ulne drai. U n u t a r ovako razgranienih oblasti postoje velika variranja. P r i mera radi, alfa talasi istog subjekta razlikuju se kada su mu elektrode stavljene na prednji i na zadnji deo glave, talasi iz leve i desne modane hemisfere nisu uvek isti itd. U praksi se najplodonosnijom pokazala kontrola alfa talasa, odnosno njihovo voljno izazivanje. Kako je psihiko stanje koje kao senka p r a t e alfa talasi stanje relaksirane budnosti, zadovoljstva, p r e stanka tenzije i utuenosti, ono je u veini programa za biofidbek trening glavni cilj. To sloeno psihofiziko stanje naziva se alfa stanjem"; za subjekta u tom stanju kratko se kae da je ,,u alfi". Biofidbek je za samo desetak godina otvorio nepregledno polje mogunosti. O novim oblastima primene svakodnevno se saoptava. 1970. godine odran je prvi kongres Drutva za istraivanje biofidbeka (Biofeedbeck Research Society), koje je tada brojilo oko 300 lanova-naunih istraivaa. Najire mogunosti javile su se na podruju psihosomatskih oboljenja i takozvanih izmenjenih stanja svesti. Za sada se biofidbekom uspeno lei hipertenzija (poveani krvni pritisak koji je najei uzronik sranih i modanih u d a r a ) ; na Meningerovom institutu u SAD postignuti su znaajni uspesi u leenju migrene kroz biofidbek kontrolu temperature i koliine priticanja krvi u eoni deo mozga; postignuti su prvi rezultati u terapiji ira u stomaku ovde je kontrolisano luenje stomane kiseline; sa uspehom se lee razne vrste fobija. Zahvaene su ranije nesluene oblasti. U eksperimentalnoj koli Endi Nel (Angie Nall) u Bimontu, USA, uspelo se, kroz kontrolu alfa talasa, u leenju hiperaktivnosti i m u canja dece. Taj uspeh naveo je Endi Nel da izjavi: Pronali smo sredstvo koje e zameniti sedative, jer zato smirivati dete medikamentima, kada ga kroz alfu moemo pouiti da se opusti i kontrolie svoje ponaanje i oseanja?" Pionir na polju treninga alfa stanja je Dr Doe Kamija (Joe Kamiya) sa Porterovog neuropsihijatrijskog instituta u S a n Francisku. Prvi je uoio i obznanio da je mogue obuiti svakog laika da namerno, po volji izaziva alfa stanje. Kamija je, tragajui za objektivnim kriterijumima ispitivanja psihikih iskustava, doao na ideju da uporedi opise snova svojih subjekata sa modanim elektrinim p r o m e n a m a koje su pratile snove. Koristei filter na EEG-u, koji je proputao samo talase odreene frekvencije, utvrdio je da njegovi sub24

jekti mogu da produkuju alfa talase. Ukljuujui zvono mekog i prijatnog zvuka u EEG, tako da se zvuk zvona javljao svaki put kad bi subjekti proizveli alfa talase, oni su bez mnogo tekoa nauili da povezuju zvuni signal sa alfa stanjem i tako stekli sposobnost kontrole nad njim. Zvuni signal bi trajao sve vreme dok bi subjekt bio u alfi. Uskoro se pokazalo moguim da se, daljim treningom, povea ili smanji voltaa talasa, da se talasi uspore, ubrzaju itd. Nedugo potom konstruisani su novi ureaji koji produkuju svetlosne signale kada je eljeno stanje postignuto, esto svetlost razliitih boja za razliita stanja. Kao gljive posle kie nikle su u Americi mnogobrojne kompanije koje proizvode i prodaju ureaje za individualni biofidbek trening, meu kojima najistaknutije mesto ima ,,Aquarius Electronics" iz Mendosina, u Kaliforniji. Javili su se i novi uproeniji sistemi treninga, koji su znatno skratili vreme obuke. Barbara B r a u n iz bolnice Sepulveda u Los Anelesu, inae predsednik Drutva za istraivanje biofidbeka, iznosi da njen sistem alfa treninga, u kojem su subjektu sve vreme oi otvorene, daje sposobnost izazivanja alfe kroz obuku koja traje samo 45 minuta. Po njenom tvrenju, za tri takva asa 50% subjekata bilo je u stanju da po volji produkuje sve etiri vrste modanih talasa. Shvatljivo je da su meu prvima parapsiholozi ispoljili veliko interesovanje za mogunost treninga alfa stanja. Jo 1929. godine nemaki psihijatar Hans Berger, koji je otkrio alfa i beta talase, pokuao je da objasni telepatiju njihovim dejstvom. Ubrzo je odustao od takvog objanjenja, jer je utvrdio da su oni suvie slabi da bi posluili kao nosioci telepatskog prenosa, pogotovu na veim odstojanjima. P r v u vezu izmeu alfe i parapsihikih iskustava, u konkretnom sluaju medijumskog transa, utvrdio je psihijatar Grej Volter (Grey Walter) ispitujui uvenog medija Ejlinu Garet. Od njegove jednostavne konstatacije da neka veza'' postoji, poao je dr Doe Kamija uporeujui alfu sa parapsihikim stanjem transa t r e n i r a n i h okultista, zen-kaluera i jogija, ali su do stvarno znaajnih rezultata doli psiholozi Tokijskog Univerziteta Akira K a s a m a c u i Tomio Hiraji utvrdili su znaajnu korelaciju izmeu sposobnosti da se izazove alfa stanje i godina provedenih u treningu zen-meditacije. Takoe su utvrdili nesumnjivo postojanje alfa talasa dok su njihovim neobinim subjektima oi bile otvorene. Kod kaluera sa vie od 20 godina prakse javljali su se po volji i teta talasi. Psiholog Joiharu, vrei uporedna ispitivanja, oborio je ukorenjeno shvatanje da mistici u stanju meditativnog transa bivaju odseeni od sveta. Naprotiv, oni imaju daleko jasniju svest o svima zbivanjima oko njih, ali su u stanju da spree da ta zbivanja poremete njihovo duevno stanje. 25

Slina ispitivanja vrili su brani par psihologa Elis i Elmer Grin (Alyce i Elmer Green) na Meningerovoj klinici u Topeki, USA, 1970. godine. Subjekt je bio Svami R a m a (Swami Rama), poglavar jednog od najpoznatijih joga arama (kola) u Indiji. Pod strogom laboratorijskom kontrolom ovaj Hindus je zaustavio srane pulsacije u trajanju od 17 sekundi, izazvao znaajno poveanje t e m p e r a t u r e jedne strane tela u odnosu na drugu i po volji produkovao razliite modane talase. Van svake sumnje ispoljio je sposobnost da u b u d n o m stanju izazove delta talase, koji su karakteristini za stanje dubokog sna, pa ipak svest mu je sve vreme bila sasvim ouvana. To stanje Svami je nazvao joga snom" i u njega je stupao i prekidao ga bez vidljivih napora. Dok je bio u stanju takvog transa, eksperimentatori su mu itali izvestan broj jednostavnih reenica. Mada veina ljudi nije u stanju da ponovi ta se oko njih govori dok su u stanju dubokog sna, Svami je bez greke reprodukovao 85/o reenica, a ostale je prepriao svojim reima. Ne manje znaajna istraivanja o vezi izmeu alfe i parapsihikih fenomena vrsili su tokom 1971. godine lanovi Amerikog D r u tva za psihika istraivanja arls Onerton i Rea Vajt (Charles H o norton i Rhea White). Subjekti u eksperimentima bili su uenici srednjih kola. Pogaali su E S P k a r t e (v. Zenerove karte). Sve vreme eksperimenta praena je njihova aktivnost EEG-om. Rezultati esperimenta su pokazali da su subjekti, koji su u t r e n u t k u pogaanja karata imali veu koliinu alfa talasa na elektroencefalogramu, postigli znaajno bolje rezultate u vanulnoj percepciji od subjekta koji nisu ispoljili alfa aktivnost ili su je ispoljili u neznatnoj meri. Dr Karl Ozis (Karl Osis), jedan od rukovodilaca Amerikog d r u tva za psihika istraivanja, utvrdio je, ispitujui dejstvo meditacije na vanulnu percepciju, da su dva subjektivna inioca uvek prisutni kod znaajnog ispoljenja vanulne percepcije: 1. relaksirana otvorenost p r e m a svima draima, praena oseanjem bliskosti sa drugim ljudima (a taj se inilac umnogome svodi na alfu) i 2. pojaanje i promena stanja individualne svesti. Teko je rei ta konkretno znai ovaj drugi inilac. S t v a r se dalje komplikuje time to ne postoji slaganje opisa subjektivnog stanja za vreme alfe d a t i h od razliitih ljudi. Opisi su veoma raznoliki, kao i elementi koji se navode kao najznaajniji. Oseanje mirnoe je esto prisutno, ali ga izvesni subjekti ne doivljavaju. Neki saoptavaju da imaju utisak da lebde u prostoru ili vodi, drugi da tonu, treima dominira oseanje da su od peska koji se osipa itd. Isto tako raznoliki su postupci subjekata u izazivanju alfe. Neki zamiljaju beskrajnu m i r n u morsku puinu, drugi se seaju lepih doivljaja, ali ima i takvih koji prizivaju seanja na sukobe i svae sa lanovima porodice itd. 26

Ako bismo eleli da procenimo varljivi t r e n u t a k sadanjeg stanja biofidbeka, mogli bismo rei da je situacija rovita i neodreena u pogledu poznavanja sutinskih inilaca u ovoj oblasti, ali da smo oito zakoraili u nove prostore psiholokih i parapsihikih istraivanja. L. 8, 11. BLAVATSKA HELENA PETROVNA (18311891): Glavni ideolog Teozofskog pokreta i osniva Teozovskog drutva. Roena je u J e katerinoslavu. Rano se udala i razvela. K r a t k o vreme po razvodu obrela se u Istanbulu, gde je radila u cirkusu. Zatim boravi neko vreme u Kairu, gde uestvuje u vie spiritistikih seansi. Putuje u SAD, gde sree pukovnika Olkota (Olcott), okultistu velikog iskustva i zajedniki prouavaju spiritistike fenomene. Blavatska je sa lakoom izazivala fenomen dematerijalizacije, ali se sa sigurnou zna da se bar u nekim seansama sluila trikovima. Njihova zajednika aktivnost privukla je panju mnogih, tako da bez tekoa osnivaju udesni Klub (Miracle Club). Uskoro im se pridruio uticajni advokat i hermetista Viljem Dad (William Judge) i njih troje osnivaju u Nju J o r k u 1875. Teozofsko drutvo. Nedugo potom Blavatska objavljuje Neotkrivenu Izidu" (Isis Unveiled"). Po tvrenju teozofa, njenih savremenika, Blavatska je materijal crpela na osnovu vidovitog sagledavanja akainih tragova", dok neki njeni kritiari tvrde da se inspirisala okultnomistinim romanima Litona Bulvera (v.). Teozofski pokret, iji su glavni centri postali London i Adijar u Indiji, irio se veoma brzo po svetu, uprkos mnogih sasvim osnovanih napada na etiku Blavatske. U 1888. godini Blavatska objavljuje svoje glavno delo Tajna d o k t r i n a " (The Secret Doctrine"), kojim je postavljen k a m e n temeljac teozofskog uenja. Ovaj rad pojavio se u vreme jako pogodno za irenje okultnih uenja. Razvoj nauke krajem prolog veka liio je oveka vrhovne vrednosti koju su mu sve religije vekovima pridavale, stavljajui ga u sredite svemira. Teozofija mu je to oseanje netedimice vraala dajui ljudskoj egzistenciji nov smisao duhovni razvoj, kroz seriju raanja i seljenja dua do stadija adepta, koji je osloboen daljeg inkarniranja. Tako je naglasak stavljen na reinkarnaciju i zakone karme, odnosno moralno usavravanje. Po teozofskoj doktrini cela ljudska rasa napreduje tokom milenija stazom kosmike evolucije, ali pojedinac u tome procesu nije pasivan pojaanim naporom u svome svesnom etikom usavravanju on moe da ubrza svoju spiritualnu evoluciju i ranije dostigne njen cilj. 1891. Blavatska je umrla, ostavljajui Teozofski pokret u oitoj ekspanziji, ali i sa klicama buduih sukoba i rascepa. Ona je ,naime, svoj autoritet zasnivala u velikoj m e r i na tvrenju da je u linom 27

kontaktu sa adeptima-spiritualnim majstorima, koji neumorno bdiju nad razvojem ljudskog roda i povremeno se njoj javljaju da bi joj dali instrukcije. Doktrina o Uiteljima pokazala se kao nesreno n a slee za pokret. Posle smrti Blavatske, mnogi do tada anonimni teozofi proklamovali su da su Uitelji sa njima stupili u kontakt, objavljujui o tome knjige, osnivali sopstvene loe i vee organizacije. Ani Bezant, bliska saradnica Blavatske, izjavila je da je primila pisma od Velikog Uitelja i tako postavila svoju k a n d i d a t u r u za vodee mesto u pokretu. Pitanje vodstva se, meutim, iskomplikovalo jer je i Dad, po svome tvrenju, primio takva pisma. Sukob koji je izbio doveo je do toga da se Dad, zajedno sa veinom amerikih teozofa izdvojio osnovavi Teozofsko drutvo u Americi". K r a t k o vreme potom Dad umire i na njegovo mesto dolazi K a t a r i n a Tingli (Katherine Tingley), koja je razvila veoma iroku socijalnu aktivnost, na nezadovoljstvo mnogih lanova, koji su eleli da pokret ostane ezoterino drutvo. Nekoliko grupa se ubrzo otcepilo. Svima njima je zajednika samo tvrdnja da je jedino njihovo uenje ispravno. U Engleskoj je neposredan uzrok sumnji, cepanja i opadanja ugleda Drutva bio nagli uspon teozofa Lidbitera (Leadbeater), autora brojnih teozofskih rasprava i bliskog saradnika Ane Bezant. Lidbiter je oito imao jake homoseksulane sklonosti p r e m a mladiima (v. F. King: Sexuality, Magic and Perversion"), a kako su mu, kao a u t o ritetu za teozofsku pedagogiju, neki teolozi poveravali sinove na vaspitanje, izbio je veliki skandal, koji je doveo do sudskog procesa i naglog opadanja ugleda drutva. Tome je doprinela i afera sa Krinamurtijem, mladim Hindusom koga je Lidbiter na osnovu svojih vidovnjakih istraivanja" proglasio mesijom, Hristosom nove epohe. Didu Krinamurti (v.) je neko v r e m e trpeo n a m e t n u t u ulogu, a zatim se javno odrekao svoga mesijanstva, to je izazvalo veliku nelagodnost veine lanova. Moda najozbiljniji u d a r a c teozofiji naneo je Rudolf tajner (v.), voa nemake sekcije Drutva, odcepivi se sa svojim istomiljenicima i osnivajui Antropozofsko drutvo, koje je pod njegovim vostvom doivelo veliku ekspanziju. Pozitivne karakteristike Teozofskog pokreta jesu: naglasak na m o gunosti da sam ovek linim naporom ubrza svoj duhovni razvoj i, na taj nain, usred zbunjujueg tehnolokog rvnja 20. veka, n a e ponovo teite u sebi. Teozofija je zatim ukazala na d u h o v n e vrednosti Istoka i dovela do boljeg poznavanja indijske k u l t u r n e batine i pribliila dve kulture, na prvi pogled toliko razliite. Opti h u m a nizam, uzdignut na pijedestal najvieg ideala, tolerancija i milosre svakako su veliki doprinosi ovog pokreta. Poznavaocu prilika pada u oi visok moralni nivo prosenog teozofa. Korupcija, varanje, pod28

metanje nogu, tako esti u vrhovima teozofske hijerarhije, kao da su potpuno odsutni kod prosenog lana organizacije. To su, po pravilu, mirni, tolerantni i etiki vredni ljudi, usmereni na ovekoljublje i lino usavravanje. Mnogi teozofi aktivni su u milosrdnim organizacijama, zdravstvu i institucijama koje brinu o hendikepiranim ili posrnulim osobama. A svaka doktrina koja regrutuje i stvara takve pojedince, od nesumnjive je drutvene vrednosti. L. 4, 17, 40. BON-PO : VII v. n. e. kola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u

BOKOVlC RUER (17111787): Dubrovaki filozof, m a t e m a t i ar, fiziar, pesnik, inenjer, astronom i svetski putnik. J e d a n od najistaknutijih umova svoga vremena. Njegove teorije i pogledi bili su znatno podcenjeni, jer su blii naunom i filozofskom miljenju dvadesetog nego osamnaestog veka. Studirao je na Jezuitskoj koli u Rimu matematiku, astrologiju i teologiju. Po zavretku formalnog kolovanja 1728. stupio je u Red Isusovaca. 1736. godine objavljuje nauni rad o sunevim pegama i od tada poinje njegova svestrana nauna i filozofska delatnost. Osnovao je astronomsku opservatoriju kod Milana. Samostalno je izveo Simsonov izraz za astronomsku refrakciju i izraunao dimenzije i spljotenost zemlje prema merenjima podnevakih stepeni. Takoe j e , radei kao astronom, dao originalan geometrijski metod odreivanja putanja kometa. Bio je jedno vreme nauni savetnik u Vatikanu, a zatim je nairoko putovao po Evropi i Aziji. Sledei svoju intuiciju, poeo je arheoloka iskopavanja na istom mestu na kojem je docnije liman otkrio Troju, ali nije imao vremena da okona svoj rad. Neko vreme radio je u Londonu, gde je 1760. izabran za lana Kraljevskog Drutva ( A k a d e m i j e nauka). Tom prilikom objavio je poetski rad o svojstvima sunca i meseca, koji je naveo njegove savremenike da izjave: Ovo Njutn govori kroz usta Virgilija". Nakon toga nekoliko godina je radio u Parizu, gde je bio direktor odeljenja za optike instrumente francuske mornarice. Umro je u Milanu. Njegov glavni rad, u kojem su izloeni pogledi na s t r u k t u r u materije, prostor, vreme i sve ostale znaajne pojave, jeste Teorija p r i r o d n e filozofije". Danas je oito da je Bokovi daleko prevaziao nauku svog vremena. Zastupao je unitaristiku teoriju u n i verzuma po kojoj su prostor, vreme i materija sainjeni od element a r n i h estica bez dimenzija. Intenzivno je prouavao alhemiju. etiri alhemijska elementa vazduh, vatru, vodu i zemlju tumaio je je nainom na koji se elementarne estice, koje su izvor svake sile, kombinuju, a to shvatanje je osnov hermetike, posebno alhemije. L. 30. 29

BREID DEJMS: Engleski lekar koji je prvi upotrebio hipnoza" i koji je tu pojavu intenzivno prouavao.

termin

BUDA (560480 pre n. e .): Buda na sanskritskom znai prosvetljeni". Tako je prvi nazvan Sidharta, osniva budizma. Nazvan je i Gotama, to znai onaj koji je postigao svoj cilj". Plemi po r o enju, Sidharta se odrekao bogatstva, slave i zemaljske moi i, posvetivi se asketizmu i meditativnom ivotu, postigao nirvanu (nitavilo) i prosvetljenje. Ostatak ivota proveo je putujui Indijom i propovedajui svoju nauku. BUDIZAM: Filozofsko-religiozni sistem S i d h a r t e Gotame (Bude). Osnovne postavke budizma su etiri plemenite istine": a. ivot je patnja; b. uzrok patnje je elja za ivotom; c. ovek se moe osloboditi patnje samo guenjem elje za ivotom i d. do spasenja (koje se naziva nirvana ili nitavilo) vodi osmostruka staza: 1. prava vera, 2. pravi ivot, 3. prava odluka, 4. prava re, 5. pravi in, 6. prava tenja, 7. pravo miljenje i 8. prava sabranost. Tokom vekova budizam se proirio u irokim n a r o d n i m slojevima i prekoraio je granice Indije. Vremenom dolo je do diferenciranja na dve glavne g r a n e : hinajana (mala kola) budizam, rairen uglavnom na Cejlonu (Sri Lanka) i mahajana (Velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, J a p a n u i Koreji. U 19. stoleu, pribliavanjem kultura Istoka i Zapada, budizam je poeo delovati i na evropsku filozofiju (openhauer).

C CEREMONIJALNA MAGIJA: Razraen i strogo odreen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktiar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najvee mogue koncentracije na cilj magijske operacije. CERERA: Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti. tologiji to je Demetra. CEROMANTIJA: Proricanje pomou rastopljenog U grkoj mi-

voska.

AKRA: Na sanskritskom znai toak. akre su po uenju joge teozofije psihofiziki centri energije, smeteni van fizikog tela, tzv. astralnom telu (v.). Po joga-doktrini m e n t a l n a koncentracija

i u 30

na akre, povezana sa ritmikim disanjem, liitih parapsiholokih sposobnosti. EIRO: Pseudonim Luisa Hamona, o hiromantiji i poznatog h i r o m a n t a .

dovodi

do

buenja razknjiga

pisca

mnogobrojnih

ELA: Uenik spiritualnih uenja u Indiji, naroito u jogi i vedanti. ela je neka vrsta egrta, koji se potpuno posvetio duhovnim disciplinama i znanje prima u direktnom k o n t a k t u sa spiritualnim uiteljem, Guruom. ELINI BENVENUTO (15001571): Slavni italijanski vajar, zlat a r i pisac t r a k t a t a o vajarstvu. iveo je i radio u Firenci, Rimu i Parizu. Njegovu autobiografiju, koja je znaajan izvor podataka za k u l t u r n u istoriju renesanse, preveo je na na jezik poznati pesnik Tin Ujevi pod naslovom Moj ivot". elini se veoma interesovao za okultizam, naroito za evokativnu magiju, (v. magija), u kojoj se prizivaju duhovi i demoni. U autobiografiji detaljno je opisao jedno takvo iskustvo: Svetenik, impresivno odeven kao i svi arobnjaci, poeo je da crta na tlu udesne krugove. Po njegovoj elji mi smo doneli dosta retkih mirisa i nekakav tamjan koji je irio odvratan smrad. Kad je sve bilo spremno, mag je otvorio glavni krug i, uzimajui svakog ponaosob za ruku, uveo nas u n u t a r kruga. Dao je pentakl drugom nekromantu, svome p a r t n e r u i zapovedio mu da zapali tamjan u odgovarajuem trenutku, dok smo mi ostali trebali da pazimo na vatru. Konano, evokacija je poela. Ceremonija je trajala ispunio legijom demona. -tavljajui da se okupio k a o : Benvenuto, zatrai lim da budem opet sa Te noi, naalost, nisu radoznalost. vie od sat i po kad se iznenada Koloseum Ja sam pazio na mirise, a mag se, pretpodovoljan broj demona, okrenuo meni i r e od njih neto". Na ta sam odgovorio: emojom ljubavnicom sa Sicilije, Anelikom". ispunili moj zahtev, ali sam bar zadovoljio

arobnjak mi je zatim rekao da je neophodna nova operacija i obeao mi je da e mi, ta god da zatraim, svaka elja biti ispunjena. Opomenuo me je, meutim, da povedem sa sobom jednog deaka koji nije imao nikakvog iskustva sa enama. I tako sam poveo svog egrta, koji je tada imao oko 12 godina. Sa nama su takoe bili Vinenco Romoli, moj pratilac sa prethodne seanse i izvesni Agnolino Gadi, na bliski prijatelj. K a d a srno stigli na odreeno mesto,m a g je poeo sa istim p r i p r e m a m a kao i prvog puta, ali ovog puta behu mnogo d e t a l j n i j e . . . Otpoele su udesne inkantacije, za vreme kojih je mag prizivao po imenu mnotvo demona, koji su svi vodili po nekoliko legija duhova i kojima je on pretio imenom veitog i nestvorenog Boga koji vlada njima, pri emu je koristio hebrejski, 31

grki i latinski jezik. Gotovo odmah amfiteatar se ispunio demonima, stotinu puta brojnijim nego pri prvom p r i z i v a n j u . . . Podstaknut od maga jo jednom sam izrazio elju da ponovo vidim Aneliku, posle ega se ovaj okrenuo meni i rekao mi: Sluaj, upravo sada su nam obelodanili da e najdalje za mesec dana biti sa njom" . .. im je na moje pitnje dat odgovor, osetili smo se obaveznim da otpustimo demone to je mirnije mogue . . . " Ova magijska operacija prizivanja demona jedva je okonana, jer su se svi uesnici smrtno prepali, ukljuujui i maga. Oito je da je ovaj doivljaj mogue razliito tumaiti od halucinacija nadalje.

D DAEMON: Po Sokratu, vid ispoljavanja intuicije, unutranji glas koji kao aneo uvar vodi oveka. Termin je osavremenio Jung. Glavni cilj hermetikog treninga u nekim hermetikim organizacijama je, kako se navodi u literaturi te vrste, spajanje sa daemonom. DAKTILOMANTIJA: Proricanje preko prstena okaenog o konac, koji visi iznad okruglog stola, na ijoj su povrini ispisana slova alfabeta. Kretanje prstena od slova do slova daje proroansku poruku. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. DAFNOMANTIJA: Proricanje po lovorovoj grani baenoj u vatru. Kako je lovor u Staroj Grkoj bio posveen Apolonu, ova metoda je esto praktikovana u Apolonovim proroitima. DEFO DANIEL (16601731): uveni pisac jednog od najitanijih r o m a n a u istoriji knjievnosti Robinson Kruso" intenzivno se bavio magijom. Autor je izvanrednog hermetikog rada "A System of Magic"), prvi p u t objavljenog 1728. godine. DEKART RENE (15961650): Veliki francuski filozof bio je veoma zainteresovan za d o k t r i n u srednjevekovnih rozenkrojcera (v.). U svojim radovima pominje svoje pokuaje da stupi u k o n t a k t sa rozenkrojcerskom organizacijom u Francuskoj, ali nema sigurnih podataka koji bi nedvosmisleno ukazivali da je u tome uspeo. Savremena amerika rozenkrojcerska organizacija AMORC (v.) sasvim neosnovano svojata Dekarta. L. 5. DEMATERIJALIZACI.IA: U parapsihologiji, jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bia iz odreenog lokaliteta izazvano, kako se tvrdi, snagom duha i specijalnim parapsihikim sposobnostima. 32

DEMONI: U hermetizmu, involutivne kosmike snage koje deluju nasuprot kosmike evolucije i na taj nain relativno zle. Kabala i magija ih, po pravilu, personalizuju. DEMONOLOGIJA: ma demona. Srednjevekovna doktrina u o prirodi i svojstviveruje

DEMONOMANIJA: Duevni da je opsednut demonima.

poremeaj

kojem

bolesnik

DERVII: Pripadnici islamskog religioznog reda, neka vrsta m u slimanskih bojaka", svetih prosjaka, koji se odriu svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i ivotnom mudrou. Po nainu ivota i izgledu slini su indijskim fakirima. Veinom su sledbenici sufizma (v.). Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom, samokontrolom, uzdravanjem i dugotrajnim recitovanjem mistinih formula zvanih zikr. Razni derviki redovi imaju svoje specifine sisteme inicijacije (v.), svoje znake raspoznavanja, pa ak i t e r m i n o logija donekle varira od reda do reda. S m a t r a se da je osniva prvog ervikog reda bio Abu Bakr, j e d a n od r a n i h kalifa. Prilikom ceremonija dervii koriste dugotrajno ponavljanje izreka iz K u r a n a , m o notonu muziku i sline postupke da bi izazvali stanje transa (v.), u kome stiu neosetljivost na bol i imaju vizije anela i proroka. Poslednjih decenija novi drutveni odnosi u veini muslimanskih zemalja doveli su do opadanja njihovog lanstva i smanjivanja ugleda u drutvu. DIIARANA: esti stupanj rada-joge, ija je karakteristika koncentracija misli na jednu taku u trajanju od najmanje 12 sekundi. DHIJANA: Sedmi stupanj rada-joge, ija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadraju u trajanju od najmanje 144 sekunde. Dr Dl DON (Dr John Dee 15271608): I s t a k n u t i engleski m a t e matiar, astronom, astrolog i hermetista. Bio je neko vreme predava na univerzitetima u Brislu i Parizu. Njegovo znanje astrologije dovelo je do poziva na engleski dvor, gde je kao prvi zadatak izraunao n a j bolji d a t u m za krunisanje Elizabete I. Njegova glavna hermetika aktivnost, po kojoj je u najveoj meri poznat, poela je od njegovog susreta sa Edvardom Kelijem (Edward Kelly), koji je posedovao izvanrednu medijumsku sposobnost za divinaciju uz pomo kristala. Ustvari, umesto kristala Keli je koristio veliki komad briljivo uglaanog kamenog uglja. Istovremeno su se bavili alhemijskim eksperimentima. Po tvrenju savremenika, Keli je imao izvanredne vizije, koje je u stanju transa diktirao u pero svojem p a r t n e r u . Uskoro je njiho33

va slava prela granice Engleske i usledili su pozivi sa mnogih evropskih dvorova. Neko vreme proveli su, zajedno sa porodicama, u P o l j skoj, a zatim su otili u Prag, na dvor cara Rudolfa II. U P r a g u su boravili vie meseci, pokuavajui da dobiju zlato alhemijskim eksperimentima u laboratoriji koju im je Rudolf stavio na raspolaganje. O njihovoj delatnosti bila je obavetena crkva i na lini zahtev papinog izaslanika Rudolf II morao je da ih protera. Otada poinju njihova potucanja po Evropi, pri emu su se izdravali pravei horoskope i proriui sudbinu iz kristala. Ubrzo su se sukobili i razili. E d v a r d Keli je dopao zatvora u Nemakoj, i, pokuavajui da pobegne, teko se povredio. Kratko vreme potom u m r o je. Dr Don Di se vratio u Englesku i radio je kao dvorski slubenik sve do svoje smrti. Njegovo najpoznatije delo je Monas Hieroglyphica" publikovano 1564. Najznaajnije u njihovom zajednikom r a d u je otkrie tzv. enohijanskog jezika. Naime, osim sasvim jasnih poruka koje je Keli dobijao iz kristala, neke su bile saoptavane nerazumljivim jezikom. Dr Di je izmislio nain za prevoenje tog jezika na engleski. Enohijanski jezik od tada je razvijan u mnogim hermetikim organizacijama i uao je u upotrebu u mnogim operacijama magijske invokacije, uporedo sa h e brejskim, grkim i latinskim. Nedavno je jedan od najveih autoriteta savremenog hermetizma Dr Izrael Regardije (v), objavio Enochian Dictionary" (Enohijanski renik"). Po miljenju nekih poznatih hermetista (Foun, W. E. Batler, Krauli i dr.) enohijanski jezik potie sa davno iezle Atlantide. U Britanskom Muzeju u Londonu uvaju se mnogi spisi Dr Dija, kao i kristal preko kojeg je Keli primao poruke. Detaljni izvetaj o aktivnosti ovog hermetiste mogu se nai u njegovoj biografiji, koju je pisala arlota Fel-Smit ,,John D e e " (London 1909), a takoe u studiji znatno skorijeg d a t u m a koju je pisao Riard Dikon: J o h n Dee, scientist, geographer. astrologer and secret agent to Elizabeth I" (London 1968). L. 40. DOJL ARTUK KONAN (Sir Artlmr Conan Doyle 18591930): E n gleski lekar i knjievnik; proslavio se nizom pripovedaka i r o m a n a o detektivu erloku Holmsu. Bio je veoma energian propagator p a r a p sihikih istraivanja. Veoma mnogo je putovao, odravajui predavanja i zalaui se za n a u n o ispitivanje medijumstva i parapsihikih pojava. L. 4. DONOV PETAR (18641944): Bugarski okultista znat pod nazivom Uitelj. Imao je brojne vizije i su se ostvarila i veliki broj uenika. Tvrdio je da zemlji sa mistinom misijom da pripremi poetak n a r o d a " i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po 34 i vidovnjak, poproroanstva koja se i n k a r n i r a o na Ere Slovenskih i m e n u Alfeola ili

Zvezde Svih 1914. godinu.

Zvezda".

Kao

poetak

Akvarijanske

Ere

oznaio

je

DRBAL Ing. KAREL: ehoslovaki radio inenjer i parapsiholog koji je patentirao tzv. Keopsov piramidalni otra ileta". Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen ilet dri u k a r t o n s k o m modelu Keopsove piramide, orijentisanom du osovine sever-jug, biva posle izvesnog vremena ponovo naotren, oiglednim delovanjem do sada nepoznate vrste energije, koju eki parapsiholozi nazivaju psihotronskom (v. piramida, psihotronika, Pavlita Robert). L. 29. DRUIDI: Starokeltski svetenici na tlu Britanije i Galije u p r e hrianskoj eri. Oni su predstavljali uenu sveteniku kastu lekari, sudije, vaspitai, magi, pesnici i astrolozi koja je regulisala odnose u keltskim drutvenim zajednicama. Danas postoje dve organizacije, koje tvrde da vode poreklo od starih d r u i d a : Druidski Red, iji je voa Dr Tomas Mon i Red Barda, Ovata i Druida, kojem je na elu Ros Nikols. L. 4, 5.

D DEJMS VILJEM (James William 18421910): J e d a n od velikana psihologije, nesumnjivo najvei ameriki psiholog. Autor knjige P r i n cipi psihologije", dela koje se s m a t r a prelomnom takom u istoriji psiholoke nauke. Pisac je znaajnih radova iz psihologije i filozofije, profesor na H a r v a r d u i osniva jedne od prvih psiholokih laboratorija. Izgleda da je srodstvo sa knjievnikom Henrijem Dejmsom (bili su braa) doprinelo itljivosti njegovih radova, n a s u p r o t uobiajenog suvoparnog i dosadnog stila veine psihologa. Dejms se veoma intenzivno interesovao za prouavanje psihikih fenomena. Naroito je studiozno prouavao pojavu medijumstva. Imao je sree da naie na Leonoru Pajper (Leonore Piper), medija iz Bostona, koja je u stanju t r a n s a bila sposobna da prui takve podatke Dejmsu, da se, uprkos poetnog skepticizma, uverio da je u njoj naao subjekta sa istinskim parapsihikim sposobnostima. O njoj je, posle veoma strogih naunih ispitivanja kojima je bila izloena, pisao: Ili je gospoa Pajper posedovala n a t p r i r o d n e moi, ili je poznavala lanove porodice moje supruge i nekom srenom sluajnou bila upuena u mnotvo domaih zbivanja, j e r je zaista ostavljala zapanjujui utisak" Dejms je m e u prvima kao kontrolu njenog medijumstva uveo sluajan izbor klijenata, tako da Leonora Pajper nije mogla nita znati o njima. Ipak, podaci koje je u transu o njima davala, zbunjivali su i ovog iskusnog psihologa. L. 8. 35

DAINIZAM: J e d a n od religiozno-filozofskih sistema Indije, iji je osniva Vardarma, poznatiji kao M a h a v i r a (Veliki ovek), koji je iveo od 599527. g. pre n.e. Roen je i odrastao je u kraljevskoj porodici. N a p u t a je kao mladi i postaje svetenik, pokuavajui da nae najdublji smisao ivljenja. Njegova ivotna pria podsea u m n o gome na Budinu. Isto tako izmeu dainizma i budizma postoje m n o ge slinosti. Dainizam jo vie naglaava stav sveopte ljubavi i milosra. Svi oblici ljudskih aktivnosti podreeni su strogim religioznim propisima. Dainisti se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. Da ih ne bi zgazili koraaju uvek oborenog pogleda i nose sobom m e k a n u metlu duge drke kojom iste put pred sobom. Zemlju ne obrauju da ne bi ubili crve. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. Takvi propisi usmerili su ih ka posrednikim delatnostima. Danas ima oko dva miliona daina, uglavnom slubenika i trgovaca, koji ive u oblastima oko Kalkute.

E EGREGOR: U hermetizmu, to je kolektivno bie, kao nacija, drava, religija, odn. bilo koja grupa ljudi ujedinjenih istim ciljem. U pogledu s t r u k t u r e egregor podsea na ljudsko bie: ima fiziko, astralno i mentalno telo. U uem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. EKAGRA: U jogi, m e n t a l n a koncentracija na j e d a n sadraj.

EKSTAZA: Duevno ushienje, stanje u kojem realnost spoljanjeg sveta iezava, jer je svest preplavljena nesvesnim sadrajima. U ekstazi nestaju razlike izmeu subjekta i objekta. Mnogi hermetiki sistemi treninga dovode do ekstaze, ali se tehnikom ekstaze u uem smislu smatra amanizam. EKSTERIORACIJA: 1. T e r m i n koji je prvi upotrebio de Rohas (de Rochas) 1891. godine da oznai sposobnost nekih medijuma da, u transu, izdvoje iz fizikog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. 2. Sinonim za astralnu projekciju (v.). EKTOPLAZMA: T e r m i n koji je prvi upotrebio Rie za psihiki fluid u obliku guste beliaste magle, koju neki medijumi produkuju u stanju transa. Ektoplazma je osnov tzv. materijalizacije (v.). ELEMENTAL: U hermetizmu, to je bie sastavljeno iz samo jednog elementa. Naime, s m a t r a se da je ovekova konstitucija petoele36

m e n t a r n a (vazduh, vatra, voda, zemlja i akaa); za razliku od ljudskog bia, elementali su sastavljeni iz jednog elementa. U irem smislu elemental je svaki k o n c e n t r a t astrala (v.). ELEMENTAR: Po teozofskoj doktrini, elementar terijalne, nadfizike komponente ljudskog bia. ine sve n e m a -

ELEMENTI: U hermetizmu to su osnovni naini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. Ima ih p e t : vazduh, vatra, zemlja, voda i akaa. To nisu fiziki ekvivalenti za smee i jedinjenja koje nazivamo zemljom, vodom itd. Upotreba tih naziva je simbolina. Peti element, bitno razliit od prva etiri, je akaa ili kosmiki etar. ELIKSIR IVOTNI: Alhemijski termin koji oznaava tzv. ivinu vodu", koja se dobija p r e t v a r a n j e m K a m e n a Mudrosti u teno stanje (v. alhemija). Navodno podmlauje stare, daje dug ivot bez bolesti i vaskrsava mrtve. 2. U magiji to je sperma, koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu meanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije. L. 4. 16, 17. ENOPTROMANTIJA: Proricanje budunosti uz pomo gijskog ogledala, veoma raireno u srednjem veku. ENSTAZA: U jogi, vrhunska meditacija, kada u najdublje slojeve nesvesnog. tzv. ma-

svesno Ja

prodire

E. S. P. ili EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA: Termin koji je prvi uveo osniva amerike parapsiholoke kole Rain (Rhine). Dve glavne discipline koje izuava E S P jesu: vidovitost i telepatija. Nemaka kratica za istu stvar je A. S. E. (Ausserinnliche Erfahrung). Naem jeziku verovatno najvie odgovaraju izrazi vanulno opaanje ili vanulno iskustvo. ESTOBANI PUKOVNIK: Oficir bive m a a r s k e vojske i narodni iscelitelj. Svoj dar prirodnog leenja otkrio je sasvim sluajno. Radei kao konjiki instruktor u Maarskoj Vojnoj Akademiji, utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajui im potkolenice. Godine 1956. emigrirao je u K a n a d u i tu je, s vremena na vreme leio ljude dodirom. J e d a n od njegovih pacijenata, kojem je dodirom ruke izleio artritis, radio je kao laboratorijski tehniar na Mek Dil Univerzitetu u Montrealu. O svojem izleenju priao je Dr B e r n a r d u Gradu, biologu na istom Univerzitetu. Ovaj je izvrio seriju eksperimenata sa Estobanijem na ivotinjama i biljkama. 37

Svakodnevno po 15 minuta Estobani je drao u r u k a m a kavez sa 810 mieva kojima je hirurkim p u t e m bilo uklonjeno nekoliko kvad r a t n i h s a n t i m e t a r a koe. Ti mievi su se znatno bre oporavljali nego kontrolna grupa mieva, sa kojima Estobani nije imao kontakt. P r o mene na koi bile su fotografisane i precizno merene. U svakoj fazi leenja Estobanijevim glodarima bre su zarastale rane. U docnijim eksperimentima pokazalo se da se bre oporavljaju od kontrolne grupe mievi koji su bili u k o n t a k t u samo sa paretom tkanine, koje je Estobani drao u ruci. Druga grupa bila je izlagana dejstvu lampe koja je zraila t e m p e r a t u r u ljudskog tela. Ta se grupa nije bre oporavljala od kontrolne. Seme jema se bre razvijalo kada je zalivano vodom koju je, u boci, u r u k a m a drao Estobani. Naprotiv, seme je bilo usporeno u razvoju k a d a je zalivano vodom koju je drao depresivni psihotiar. L. 29. EVOKACIJA: Prizivanje mrtvih, nezemaljskih bia i kosmikih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadraja da se ispolje, to je postizanje odreenog duevnog stanja. FA: Metod proricanja, koji se i danas sree u Africi, na osnovu posmatranja erotskih radnji. FAKIRIZAM: Termin potie od arapske rei fakir siromah. To je jedan od orijentalnih sistema hermetikog treninga i filozofije, najmanje cenjen. Tvrdi sa da fakirizam dovodi do razvijanja n a t p r i rodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljanji svet. Te sposobnosti se obino dele na tri g r u p e : 1. Dejstvo na sopstveni organizam, kao to je dugotrajno odravanje budnog stanja, liavanje hrane, i vode, neosetljivost na bol i prividan prestanak ivotnih funkcija. 2. Dejstvo na druga iva bia masovna hipnoza ljudi, hipnoza ivotinja, ubrzanje rasta biljaka i dr. 3. Dejstvo na p r e d m e t e i neivu materiju kljuanje tenosti na normalnoj temperaturi, telekineza, dematerijalizacija i dr. Ravoj reputaciji fakirizma doprinela je u mnogome injenica da u toj oblasti ima vie o b m a n a i prevara nego i u jednoj drugoj. Ipak, u parapsiholokim institutima nepobitno je dokazano postojanje nekih fenomena koji se vezuju za fakirizam, obino kod osoba koje nisu bile podvrgnute nikakvom treningu. FASCINACIJA: Opinjavanje ili omaijavanje pogledom. esto se sree u n a r o d n i m vradbinama. Kao odbrana od fascinacije n a j ee se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa. 38

Dr FAUST: Ne zna se tano da li je zaista postojao ili je legendarna linost. U svakom sluaju mit o njemu je stvaran, arhetipski mit o oveku koji je tragajui za savrenstvom prodao svoju duu. O njemu je zabeleeno da je poznavao Agripu i Paracelzusa (v.), da se bavio magijom i alhemijom u P r a g u i Vitembergu i da je posedovao mo nevidljivosti. Kae se da je 1525. magijom prizvao J e l e n u Trojansku u vidljivu formu pred svojim studentima i izjavio im da je sa njom zaeo sina, J u s t u s a Fausta. U P r a g u i Erfurtu prizvao je niz trojanskih heroja, a u Veneciji se odigao levitacijom u vazduh. U Holandiji je stekao slavu udesnog iscelitelja. Luter ga je proglasio arhiarobnjakom i prokleo ga je. P r v i je mit o njemu obradio engleski d r a m ski pisac Marlou, ali ga je b e s m r t n i m uinila Geteova drama. U m u zici su ga ovekoveili Hektor Berlioz i arl Guno. L. 5, 40. FIGA ili IPAK: Ritualni gest teranja zlih uticaja, odbijanja uroka i nesree, p r i s u t a n kod mnogih naroda. Figa je simbol penisa u erekciji. FLUID: Vidi ektoplazma.

FOUN DAIEN (Fortune Dion) (18911946): Pseudonim Violete Firt Evans, jedne od lanica hermetike organizacije Zlatna Zora. Njen magijski moto bio je Deo Non F o r t u n a . Ona je poznata kao pisac n e koliko r o m a n a sa hermetikom sadrinom i vie kabalistikih prirunika, meu kojima najveu vrednost ima ,,The Mystical Q a b a l a h " (Mistina kabala") 1924. godine osnovala je Drutvo unutranje svetlosti (The Society of Inner Light), organizaciju orijentisanu na praksu kabalistike magije na principima Zlatne Zore (v.). SESTRE FOKS (Fox): Spiritizam nije p r o d u k a t novog vremena. Od davnina su ljudi pokuavali da opte sa duhovima", sa drugom s t r a n o m " i sa nevidljivim svetovima". O tome n a m govore papirusi sauvani u Luvru; Homerova Odiseja", u kojoj Odisej konsultuje duhove; Gilgame, koji priziva duh svoga prijatelja Enkidua i si. Ipak kao d a t u m nastanka modernog spiritistikog pokreta uzima se 1848. godina. Te godine u Hajdsvilu, SAD, sestre Foks, Keit i Margaret, poele su da produkuju neobine zvuke lupu u zidovima, pucketanje i slino. Ubrzo se okupila oko njih grupa ljudi, predvoena njihovim roditeljima, koja je za kratko vreme utvrdila da zvuke proizvode duhovi". Izmiljen je kodeks za sporazumevanje i sestre Foks krenule su na turneju po SAD, izazivajui svuda veliku senzaciju. Uskoro su se javili novi mediji, ije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove materijalizacija, levitacija, govor d u h o v a " i dr. Foksove su uskoro dale senzacionalno priznanje sve vreme su varale, zvukove su produkovale pucketanjem zglobova u prstima nogu. Zavrile su kao alkoholiarke. L. 4 5, 40. 39

G GASTROMANTIJA: Metod proricanja kod starih Grka po refleksu svetlosti svea, dobijenom kroz providne bokaste (trbuaste) sudove ispunjene vodom. GELOMANTIJA: smeha. Proricanje na osnovu reda, karakteristika vradbine ljudskog iji je

GETIA: Crna magija najnieg cilj iskljuivo nanoenje zla.

demonske

GEMATRIJA: Grana kabale koja se sastoji frovanja i tumaenja svetih imena i formula.

iz numerikog dei-

GENESTHAI FRATER: B r a t Genestai, magijski pseudonim F r e n ka Rasela, osnivaa ezoterinog bratstva G. B. G. u Sjedinjenim Dravama, ije uenje je zasnovano na Kraulijevim (v.) principima. GEOMANTIJA: P r a s t a r a metoda proricanja, popularna i danas u hermetikim krugovima, arapskog porekla, na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na povrini zemlje ili peska. U novije vreme pribegava se automatskom, nekontrolisanom ostavljanju takastih tragova olovkom na povrini hartije. Na osnovu dobijenih konstelacija ili figura obavlja se proricanje. Figure, kojih ima 16 imaju razliita znaenja i latinska imena; Akvizicija, Albus, Amisia, K a put, K a u d a Drakonis, Konjukcija, Karcer, F o r t u n a Major, F o r t u n a Minor, Leticija, Populos, Puela, Puer, Rubeus, Tristicija i Via. GIMNOSOFISTI ili NAGI FILOZOFI: pripadnici indijske magijske sekte nagas, koji su ili neodeveni. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsiholoke sposobnosti, razvijene specijalnim treningom. GIROMANTIJA: Metod proricanja u ijoj je osnovi telesno okre- a n j e u krugu n a c r t a n o m na zemlji, koji je izdeljen na j e d n a k e delove. U svakom delu upisano je jedno slovo. Proricanje se vri na osnovu slova koje telo pokrije kada, usled dugotrajnog okretanja, najzad padne. GNOMI: Patuljci, duhovi elementa zemlje, koji p r e m a kabalistikoj magiji uvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. GNOZIS: Duboko znanje ili saznanje dobijeno posveenjem. Kod starih Hebreja i prvih hriana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. GNOSTICIZAM: Sistem religiozne filozofije nastao u prehrianskoj eri i eri ranog hrianstva, iji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu, oveku i boanstvu. 40

GOLEM: Vetako ovekoliko bie, velikih dimenzija, koje su srednjevekovni rabini-kabalisti pravili od ilovae i navodno oivljavali kabalistikim formulama. Po osnovnoj ideji, pretea dananjih robota. Vidi roman Golem" nemakog knjievnika Gustava Mejrinka. GRAD Dr BERNARD: K a n a d s k i biolog sa Mek Dil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom briljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zraenja na rast i razvoj biljaka. Imao je dve grupe istovetnih semenki. J e d n u grupu zalivao je slanim rastvorom iz boce koju je prethodno neko v r e m e drao u r u k a m a poznati iscelitelj, a drugu istim takvim rastvorom koji nije bio u njegovim r u k a m a . Prva grupa semenki dala je sasvim primetno deblje i vee biljke. GRAFOMANTIJA: Proricanje po rukopisu, koje se esto pogreno identifikuje sa grafologijom, koja je metod za procenu crta linosti po rukopisu. GRAFOLOGIJA: Parapsiholoka disciplina, manje ili vie priznata od zvanine psihologije, koja na osnovu rukopisa procenjuje crte linosti u najirem smislu volju, inteligenciju, matu, t e m p e r a ment i delovanje nesvesnih snaga u linosti. Osniva grafologije kao posebne discipline je Italijan Aldorisio (1611), a znaajne doprinose dali su Lavater, Mion i Prajer. Polazna pretpostavka grafologije jeste da, kao i ostale aktivnosti intimno povezane sa linou, pisanje koje je u velikoj meri individualno mora da otkrije k a r a k t e r i s t i k e linosti. Pri tome se vodi rauna o veliini i obliku slova, stepenu njihove nakrivljenosti, pritisku, odnosu p r e m a margini hartije, k a r a k t e r i s t i kama interpunkcije i potpisa. Stav prema grafologiji v a r i r a od zemlje do zemlje. U naoj psihologiji zvanian stav je preteno negativan, dok se u Nemakoj insistira na vrednosti grafoloke analize i primenjuje se u veini preduzea prilikom selekcije u zapoljavanju. U nekim zemljama postoji titula diplomiranog grafologa. Kod nas se grafologija iskljuivo koristi u sudskoj ekspertizi za utvrivanje autorstva potpisa. GRIMUAR: Knjiga magijskih tekstova, po pravilu kompilacije veeg broja autora, u kojoj se daju magijske formule i recepti. Najpoznatiji je srednjevekovni G r i m u a r Honorijusa". GURIJEV GEORGIJ IVANOVl (18771949): Roen je u Lenjinakanu, u Jermeniji, u porodici grkih doseljenika. Kao mladi naputa roditeljski dom i dvadesetak godina luta po egzotinim zemljama. P o seuje Kinu, Indiju, Tibet, Arabiju, Egipat i jo neke zemlje Afrike. Svoja putovanja opisao je u knjizi Meetings with R e m a r k a b l e Men" (Susreti sa znaajnim ljudima"). Tokom putovanja intenzivno izuava jogu i orijentalni hermetizam. Iskustva i znanja prikupljena iz 41

razliitih izvora posluila su mu da stvori sopstveni eklektiki sistem praktine psihologije, kojim je itavog ivota pokuavao da objasni oveka i njegovo mesto u univerzumu, njegovu sudbinu. Godine 1912. u Moskvi formirao je prvu grupu uenika, sastavljenu uglavnom od intelektualaca i umetnika. Meu p r v i m a bio je njegov najpoznatiji uenik Uspenski (v.). Svoje uenje Gurdjijev je nazvao etvrtom stazom, naglaavajui da je to staza tragalatva i samosaznanja oveka koji ivi u okolnostima svakodnevnog, aktivnog ivota, za razliku od tri do tada priznate hermetike staze fakira, kaluera i jogija. etvrta staza (The Fourth Way") polazi od osnovne pretpostavke da je ovek u stanju polusna. On je fizioloka i psiholoka maina, okovana prividnim zakonima i navikama, maina koju su drugi programirali. Otud ljudska patnja, jer je krajnja sudbina oveka da ivi slobodno. P u t iz stanja sna do stanja samosvesti je m u a n proces samoposmatranja, samopriseanja" i suoavanja sa sopstvenim slabostima. Gurdjijev je svoje uenike podvrgavao tekom fizikom radu, opasnostima, detaljnom upoznavanju sa telesmn pokretima i dovodio ih je u paradoksalne situacije, nalik na p r a k s u zen-budistikih uitelja (v.). Za vreme Oktobarske revolucije preselio se sa celom grupom u Tiflis, gde je osnovao Institut za harmonino razvie oveka." Nedugo potom odlazi preko Istambula u Nemaku, a konano se smiruje u Fonteneblu, gde je obnovio svoj institut, u koji su pohrlili mnogi poznati intelektualci i urnalisti. Njegova glavna dela Beelzebub's Tales to his G r a n d s o n " i ,,Meetings with R e m a r k a b l e M e n " predstavljaju za itanje veoma teko i odbojno tivo. Moda je glavni razlog taj to je u njima pod velom ifre izloeno njegovo teorijsko uenje. Posle smrti Gurdjijeva pokret je ostao bez energetskog centra, ali je broj sledbenika postojano rastao, a njegovo uenje nalo je primenu u psihoterapiji, pozoritu, novim oblicima treninga ulne osetljivosti i slinim oblastima. Grupe koje slede njegovo uenje postoje danas u SAD, Engleskoj, Francuskoj i Kanadi. L. 30. GURVl Dr ALEKSANDAR: Sovjetski biolog koji je 1934. postavio teoriju mitogenetske radijacije, po kojoj sve ive elije proizvode n e vidljiva zraenja. Ta pretpostavljena zraenja Gurvi nije mogao da vidi, jer je svoju teoriju postavio 30 godina pre otkria Kirlijanove fotografije (kojom je d a n a s Gurvieva teorija potvrena), ali je m o gao da meri efekte te pojave. Gurvi je do svoje teorije doao na osnovu jednostavnog eksper i m e n t a . J e d n a glavica svee izniklog luka sluila mu je kao odailja. Stavio ju je u cev, koju je usmerio kao bioloki t o p " ka drugoj isto takvoj glavici koja je sluila kao prijemnik. Ova je takoe bila u 42

cevi, ali je na j e d n o m rnestu postojao otvor, tako da je taj deo povrine luka bio izloen dejstvu odailjaa, prve glavice. Posle 3 sata Gurvi je pod mikroskopom utvrdio broj elija u oblasti izloenoj dejstvu biolokog topa" i takoe prebrojao elije u pokrivenoj oblasti. Bilo je tano 2 5 % elija vie u otkrivenoj oblasti, na koju je delovao luk-odailja. Gurvi je sasvim opravdano zakljuio da glavica sveeg luka mora zraiti neku vrstu energije. U daljim eksperimentima stavljao je t a n a k sloj kvarca izmeu prijemnika i odailjaa, ali se nevidljiva energija probila kroz kvarc. Takoe je oprobao kvasac kao prijemnik, i utvrdio je poveanje broja gljivica kvasca u izloenoj oblasti za 30%. Nadalje je utvrdio da se bakterije za treinu bre umnoavaju kada su izloene dejstvu biolokog topa. Docnije je utvrdio da tkiva ljudskog tela zrae energiju i da postoji znaajna razlika u dejstvu zdravog i bolesnog tkiva. Bio je iznenaujui nalaz da je dovoljno da jako bolesna osoba dri u ruci tridesetak minuta ive gljivice kvasca, pa da one izumru kao da su ozraene smrtonosnim zracima. Gurvieva hipoteza da sve ive elije zrae energiju potvrena je pronalaskom Kirlijanove fotografije i pretvorena je u teoriju, na iju iroku primenu u leenju, ishrani i boljem shvatanju ivotnih pojava jo ekamo. L. 29.

H HAD: a. Podzemlje u kojem borave mrtvi. b. Mesto gde grenici ispataju svoje grehe. HARE KRINA POKRET: Meunarodno drutvo za svest o Krini dolo je na Zapad 1965. godine iz Indije. Ono ui da ovek moe postii nadsvesno stanje beskonanim ponavljanjem bojih imena u odreenom r e d u : Hare Krina, H a r e Krina, Krina, Krina, Hare, Hare, Hare, Rama, Rama, Rama." lanovi organizacije briju glave, nose sari, odriu se seksa (osim u cilju raanja dece) i zastupaju miljenje da su mukarci superiorniji od ena. Danas u svim veim gradovima Zapada postoje centri Hare Krina pokreta. HATA-JOGA: Jedna od najpoznatijih grana joge, iji je cilj postizanje skladnog telesnog funkcionisanja i snanog zdravlja, to se postie veoma razraenim metodom fizikog vebanja, kroz poloaje ili asane, bande, mudre i kontrolu disanja. Veina priznatih autoriteta s m a t r a hata-jogu pripremnom disciplinom, koja treba da omogui sledbeniku docnija naporna duhovna vebanja, p r i s u t n a u viim oblicima joge tj. u rada-jogi, dnana-jogi i bhakti-jogi. 43

HEKSAGRAM: a. estokraka zvezda, Solomonova zvezda ili Solomonov peat. J e d a n od najvanijih simbola alhemije i magije. Sastoji se iz dva ravnostrana trougla (belog i crnog), isprepletanih krakova. Njihov spoj simbolizuje postizanje savrenstva, jedinstvo oveka i univerzuma. b. U Ji Dingu ili Knjizi preobraaja", figura od 6 celih ili isprekidanih linija (v. Ji Ding). Heksagrama ima 64 i oni svojim elastinim simbolizmom obuhvataju sveukupne odnose i vrednosti u oveku, drutvu i univerzumu. HEPATOMANTIJA: Proricanje na osnovu izgleda votinja, esto kod mnogih naroda u S t a r o m veku. rtvovanih i-

HERMAFRODIT: Dvopolno bie, bie sa k a r a k t e r i s t i k a m a oba pola. U alhemiji hermafrodit je simbol uspeha, simbol neutralizacije suprotnosti. HERMES TRISMEGISTOS: Tri-Puta-Najvei Hermes, j e d a n od najvanijih bogova u egipatskoj (Tot), Starogrkoj (Hermes) i rimskoj (Merkur) mitologiji. On je legendarni autor tzv. Smaragdnog zapisa" i zaetnik svih parapsiholokih uenja. Od njegovog imena potie termin hermetizam. HERMETIZAM: Izraz hermetizam ili hermetika potie od imena Hermesa Trismegistosa (Hermesa Tri-Puta-Najveeg), mitskog osnivaa svih tajnih n a u k a i uenja. U egipatskoj mitologiji, koja je prethodila starogrkoj i iz koje je Hermes preuzet, on je j e d a n od najveih bogova Tot. Po mitologiji, sve znanje Starog Egipta izraeno je u Totovoj Knjizi Mudrosti", koja ima 78 listova. To je dananji Tarot. Kako je, po predanju, to znanje bilo rezervisano samo za spiritualno zrele linosti, hermetika predstavlja skup zatvorenih, ekskluzivnih znanja o oveku i univerzumu, dostupno iskljuivo posveenima. Otuda potie smisao termina hermetiki" u fizikoj n a u ci zatvoren. Hermetika se iz p r a k t i n i h razloga deli na dve kategorije: teorijsku i popularnu ili praktinu. Teorijska sadri kosmogoniju, r e ligioznu filozofiju i teorijske rasprave o magiji, alhemiji, astrologiji i kabali. P r a k t i n a sadri prirunike sa uputstvima za praktinu p r i m e n u teorijski izloenog znanja. Najraniji hermetiki spisi, ako se izuzmu Tarot k a r t e u kojima je filozofija hermetizma izloena slikovnim, numerikim i kolornim simbolizmom, potiu iz treeg veka n. e. Budui da je h e r m e t i z a m sinkretika doktrina, teko je povui liniju razgranienja sa gnosticizmom i neoplatonskim uenjima. J e r hermetizam je p r a k t i n a doktrina koja tei usavravanju ljudskog bia, izmirenju suprotnosti u njemu samom i izmeu njega i spoljanjeg 44

sveta, a gnozis" i neoplatonska uenja predstavljaju znanja koja tee istom cilju. U hermetikoj kosmogoniji Apsolutna Svest prethodi materijalnom ispoljenju. Iskra Apsolutne Svesti, sledei svoje u n u t a r n j e zakone, sputa se u sfere vee gustine i prolazi kroz razliite oblike postojanja mineralne, biljne i ivotinjske svetove, svetove kosmikih i drugih zraenja, sve dok se konano u oveku ne razvije do stadija samosvesti. O tome procesu govori stara hermetika izreka, ukazujui jasno na redosled spiritualnog osveenja: Duh u biljkama spava, u ivotinjama sanja, a u oveka postaje svestan samog sebe". U hermetici je p r i m e t n a podudarnost panteistikog shvatanja sveta sa jogom i vedantom. Kao to u tim orijentalnim filozofskim sistemima najvia svest, Brama, proima sve postojee, tako je i za sledbenike hermetizma najvia svest u svemu. Kae se u drevnom hermetikom spisu Tajna propoved na p l a n i n i " : Na nebu sam ja, u zemlji, u vodi, u vazduhu; Ja sam u ivotinjama, u biljkama, Ja sam u utrobi, pre utrobe i posle utrobe, Ja sam u svemu". U Srednjem veku, dominacijom hrianske dokrtrine hermetiari su bili potisnuti u ilegalnost. Ipak, tu i tamo pojavljuju se prevodi hermetikih spisa ili novi radovi, odravajui kontinuitet doktrine. Drugom polovinom 19. veka, u periodu tzv. okultnog oivljavanja", hermetizam se naglo rascvetao. Tome su doprinele masonske organizacije, osnivanje teozofskog pokreta, radovi Elifasa Levija (v.) i u najve-oj meri pojava organizacije Zlatna Zora (v.). Traganje za h e r m e tickim tekstovima po antikvarnicama i bibliotekama postalo je manija. Bezmalo svi hermetiki spisi prevedeni su, u tom periodu, na evropske jezike, a znanja u njima izloena inila su osnovu veine zapadnih ezoterinih pokreta. Meu tim pokretima i organizacijama neki svojataju pravo da se nazivaju hermetikim. Meutim, u savremenom hermetizmu veinom je prisutna tendencija da se sve tradicionalne tvrdnje istorijski provere, a uenja zasnuju na injenicama. Mitologija se samo uslovno prihvata, a napori se ulau da se praktine hermetike aktivnosti osvetle savremenim psihodinamikim saznanjima (naroito J u n g o v o m arhetipskom psihologijom) i otkriima nove laboratorijske parapsihologije. L. 22, -23. HIPNOZA: Termin koji je prvi upotrebio manesterski hirurg Dejms Breid da oznai vrstu vetakog sna, ija je glavna k a r a k t e r i stika poveana sugestibilnost hipnotisane osobe i smanjena kritinost, uz istovremenu iskljuivu usredsreenost na sadraje koje sugerira hipnotizer (osoba koja daje sugestije i izaziva hipnozu). P r e m a dubini hipnotikog sna razlikuju se tri glavna stadija hipnoze: 1. Somnolencija ili pospanost, koja se ponekad sasvim nepodesno naziva letargijom. U ovom stadiju subjekt daje utisak j a k e pospanosti, a suge45

stibilnost je pojaana (pod sugestijom hipnotizera on nije u stanju da rastavi ruke, da otvori oi i sl.). 2. Hipotaksija, koja nalikuje na prirodan san. esto je prati katalepsija, u toku koje miii postaju ukoeni i telo odrava rigidan poloaj. 3. Somnabulizam, u kojem se sree automatsko kretanje u stanju dubokog sna, a sve ulne i motorne reakcije subjekta su inbibirane osim sugeriranih. Za sva zbivanja u somnabulizmu docnije postoji potpuni zaborav, moe se izazvati neosetljivost na bol i ostvariti posthipnotika sugestija. Interes za hipnozu star je neto manje od samog ljudskog d r u tva. Zbog velikih mogunosti hipnoze za razumevanje ljudske psihe i za uklanjanje bola, taj interes je sasvim shvatljiv. N a u k a je do nedavno zaobilazila ozbiljno razmatranje hipnoze, zbog prizvuka okultnog arlatanstva koji ju je pratio, uprkos negodovanja ozbiljno zainteresovanih pojedinaca. Zvanina istorija hipnoze poinje sa bekim lekarom Francom Antonom Mesmerom (v), koji je izazvao jak otpor ve svojom doktorskom tezom (1765), pod naslovom ,,0 uticaju planeta na ljudska tela". U tezi je izneo t v r d n j u da nevidljive energetske struje univerzuma nuno utiu na ljudska bia u velikoj meri. Nekih desetak godina docnije Mesmerove pretpostavke dobile su potporu kroz aktivnosti Maksimilijana Hela, dvorskog astrologa i lekara Marije Terezije. On je postizao izvanredne terapeutske rezultate stavljajui magnete na obolela mesta na telu svojih pacijenata, kako je to savetovao Paracelzus, uveni naunik i mag iz 17. stolea. Mesmer je poverovao da su magnetske sile istovetne sa kosmikim energijama o kojima je pisao u svojoj tezi. Meutim, posle izvesnog vremena ispunjenog znaajnim uspesima u leenju, Mesmer je zakljuio da stvarna terapeutska sila potie iz njegovog organizma, a ne iz fizikog magneta. Nazvao ju je ivotinjskim magnetizmom. Posrednik p r e ko kojeg deluje ovaj magnetizam je, po Mesmeru, izvanredno suptilan fluid koji proima itav u n i v e r z u m i sva tela u njemu, nebeska kao i ljudska. Razradivi svoje uenje Mesmer prelazi u Pariz, gde postie izv a n r e d n e rezultate u leenju. Njegovi pacijenti bile su mnoge ugledne osobe i mesmerizam postaje senzacija veka. Lekarsko Drutvo Francuske, uznemireno t a k v i m razvojem dogaaja, formiralo je strunu komisiju, iji je lan bio i Bendamin Franklin, proslavljeni a m e riki naunik i dravnik. Nalaz komisije bio je negativan i Mesmer je proglaen arlatanom. Ovakvom zakljuku doprinela je u najveoj meri nemogunost provere postojanja fluida koji je osnovni element mesmerizma, ali i mistifikacije kojima je Mesmer n a m e r n o okruio svoj terapeutski postupak. Pacijenti, koje je leio grupno, sedeli su oko velikog suda sa n a m a g n e t i s a n i m opiljcima gvoa, iz kojeg su trcale metalne ipke ije su krajeve bolesnici stavljali uz obolele 46

delove tela. T e r a p e u t s k e seanse bile su sve vreme praene muzikom. Mesmer bi se iznenada pojavljivao u neobinoj odei, t e a t r a l n o bi fiksirao bolesnike, gladio ih rukom ili dodirivao metalnim tapiem. Kod pacijenata je veoma esto dolazilo do histerinih konvulzija (greva), gubljenja svesti, ali i do s p e k t a k u l a r n i h izleenja. Uprkos nalaza komisije i iga arlatanstva koji je Mesmera p r a tio, b a r u izvesnoj meri nepravedno, do kraja ivota, njegovi sledbenici rairili su mesmerizam po celoj Evropi. Eksperimentiui individualno, uglavnom bez stroge kontrole, utvrdili su da su n a m a g n e tisani opiljci sporedan element, koji moe biti zamenjen bilo kojim drugim sredstvom, pod uslovom da se ono na impresivan nain predstavi pacijentima. Mesmerov najistaknutiji uenik markiz de Pijsegir postigao je izvanredne uspehe u leenju vezujui pacijente uetom za drvo koje je prethodno namagnetisao". Ostali mesmeristi izazivali su stanje vetakog sna kod pacijenata magnetiui" ih r u k o m ili pogledom. Mesmerizam je nadiveo Mesmera u vidu dve glavne struje popularne, koja cveta i dan-danas na pozornicama mnogobrojnih javnih zabavljaa i naune struje, koja je s vremena na vreme stidljivo dizala glavu traei svoje mesto pod suncem. Obe struje dale su svoje doprinose naem dananjem poznavanju hipnoze. Neki od m n o gobrojnih p r a k t i a r a i narodnih iscelitelja u Evropi i Americi utvrdili su da mesmeriki t r a n s moe da izazove nesluene promene u ulnoj aktivnosti subjekta. J e d a n od njih dr J. Petetin (17441808) koji je, u elji da b u d e originalan upotrebio izraz animalni elektricitet, utvrdio da se u stanju somnabulizma ulna osetljivost pacijenta moe p r e mestiti na sasvim proizvoljan deo tela, na p r i m e r da se osetljivost za ukus moe lokalizovati na koi stomaka. K a r l fon Rajhenbah, poznati hemiar koji je prvi dobio parafin, utvrdio je kroz eksperimente da neki pacijenti pod hipnozom mogu da sasvim tano identifikuju boje u sasvim zamraenoj sobi. Rajhenbah je odbacio dotadanju terminologiju (ivotinjski magnetizam, elektricitet i sl.) i iskovao nov termin ,,od", sveproimajui agens, ali je teko videti u emu je razlika izmeu oda i animalnog magnetizma, odnosno elektriciteta. Sledei Petetina i Rajhenbaha, korak dalje otiao je pukovnik de Rohas, koji je prvi utvrdio fenomen eksteriorizacije ulne osetljivosti". Po njemu, magnetski fluid zrai iz hipnotisane osobe, tako da se osetljivost moe lokalizovati van fizikog tela. Ako se hipnotisanom da sugestija da sedi u udaljenoj stolici, pa se na mestu gde bi ot-rilike trebalo da se nalazi koa subjekta (kada bi sedeo u toj stolici) primeni jaka toplotna dra, na primer usijan metal, na koi subjekta pojavie se plik, kao da je opeena sa distance. 47

Svojstvo hipnoze da eliminie bol dovelo je do prve hirurke intervencije pod hipnoanestezijom 1845. u Hugli (Indija). Operaciju je izveo kotski hirurg Dejms Esdejl. Oit uspeh hipnoanestezije doveo je do otvaranja prve klinike na osnovama mesmerizma u Kalkuti sledee godine. Neto pre toga (1843) Dejms Brejd, lekar iz Manestera, objavio je knjigu u kojoj je prvi p u t upotrebio t e r m i n hipnotizam. Istina za kratko, jer je ve sledee godine predloio termin monodeizam", koji je definisao kao stanje u kojem je ljudski d u h okupiran jednom idejom. Njegov savremenik, portugalski mesmerista opat oze de Farija, ukazao je prvi na injenicu da hipnozu izaziva sugestija. Obojica su smatrali da se hipnoza moe izazvati kod veine subjekata. Meutim, njihovo gledite bilo je potisnuto u drugi plan, jer je najvei medicinski autoritet tog vremena a n - M a r t i n arko (182593) s m a t r a o hipnozu bolesnim stanjem, glavnim simptomom histerije. Otiao je tako daleko da je tvrdio da je hipnozu mogue izazvati samo kod histerinih bolesnika. Dominantnu vanost sugestije iznova je istakao Ipolit Bernem (18401919), koji je veoma ekstenzivno praklikovao hipnozu. Dokazao je da se i bez t r a n s a moe izazvati stanje duboke sugestibilnosti kod sasvim normalnih ljudi. Njegov s a r a d n i k bio je neko vreme otac psihoanalize Sigmund Frojd, koji je poeo kao uenik arkoa, a zatim se pridruio Bernemu. U istoriji psihoanalize esto se navodi sluaj devojke sa kojom je pod hipnozom eksperimentisao Frojd. Pred njim su se n e n a d a n o otvorili beskonani i nedokuivi prostori ljudskog nesvesnog, tako da je hipnoza posluila kao nuan uvod u psihoanalitiku tehniku. Moda za n a s t a n a k psihoanalize treba zahvaliti injenici da je Frojd bio slab hipnotizer, ili njegovom isp r a v n o m ubeenju da se sve osobe ne mogu lako hipnotisati, tek on je ubrzo zamenio hipnozu metodom slobodnih asocijacija. Dvadesetih godina ovog veka Klark Hal, ameriki psiholog, konano je izborio hipnozi mesto u okvirima medicinske profesije i od tada se ona nairoko koristi (ali samo u nekim zemljama) u vidu hipnoanestezije u stomatologiji i ginekologiji za uklanjanje izvesnih simptoma koji ne reaguju na medikamentoznu terapiju kao to je migrena, kao pomona metoda u nekim oblicima psihoterapije, za prevaspitavanje delikvenata i intenzivno uenje (u SSSR) i tome slino. U mnogim zemljama postoje udruenja medicinskih praktiara hipnoze, objavljuju se asopisi sa tom tematikom, a zakonskim p r o pisima je tano odreeno ko moe da se bavi hipnozom i pod kojim uslovima. U naunim krugovima do nedavno je preovlaavalo gledite da je verbalno izraena sugestija odluujui inilac u procesu hipnotisanja. Dejstvo u s r e d s r e e n i h misli hipnotizera na subjekta uporno je 40

proglaavano za sujeverje ili u najboljem sluaju za sasvim sporedan element. Meutim, sovjetski akademik Vasiljev (v.) nepobitno je u t v r dio, serijom vrlo savesnih eksperimenata, da mentalna sugestija deluje uporedo sa verbalnom, ali moe delovati i nezavisno od nje (v. Leonid Vasiliev: ,,Experiments in Mental Sugestion", Gally Hill Press, England 1963). Radei sa nekoliko dobrih subjekata, Vasiljev je veliki broj puta izazvao hipnozu na daljinu, bez ikakvog govornog kontakta, to znai delujui iskljuivo mislima. Na isti nain ih je budio. Proces su uspeno savladali i njegovi saradnici. Teei da utvrdi koji inilac deluje kao posrednik u prenoenju stanja jednog ljudskog duha do drugog, Vasiljev je izolovao subjekta stavljajui ga u olovnu komoru (koja ne proputa ni X-zrake) i u Faradejev kavez. Mentalna sugestija delovala je i tada bez ikakvih smetnji, to nedvosmisleno ukazuje da se radi o do sada potpuno nepoznatom posredniku u prenoenju mentalnih stanja i poruka. Takoe je utvrdio da razdaljina ne utie ni najmanje na efikasnost mentalne sugestije. Jo jedna oblast bila je dugo i uporno proglaavana za oblast okultnih fantazija H I P N O Z A IVOTINJA. Smatralo se da ivotinje mogu da reavaju jednostavne probleme i da vet dreser moe izazvati utisak kod posmatraa, sluei se jednostavnim gestovima koji ivotinji slue kao signali, da postoji telepatska odnosno mentalna sugestija izmeu njega i ivotinje. Uprkos tvrdokornih predrasuda, neosporivo je utvreno da su neke ivotinje, obdarene za telepatski k o n t a k t sa ljudima, uspeno izvravale relativno sloene mentalne sugestije. Mnogim takvim eksperimentima rukovodio je u svojoj laboratoriji Vladimir Behtjerev, jedan od istinskih velikana psihologije. Da bi eliminisao bilo kakav govor, koji bi mogao da poslui kao signal ivotinji, Behtjerev je, u j e d n o m eksperimentu, dao vlasniku psa, uvenom dreseru Durovu, hartiju na kojoj je ispisao zadatak. Durov je morao da mentalnom sugestijom prenese zadatak svome neobinom subjektu, psu po imenu Mars. Dreser je, pod b u d n i m okom Behtjereva i saradnika, uzeo glavu psa u svoje ake i netremice ga fiksirao u oi. Zatim mu je pustio glavu. Nita se nije dogodilo, pas se nije ni pomerio. Durov se ponovo zagledao psu u oi. Pas se odjednom trgao i odjurio u malu sobu iza laboratorije u kojoj do tada n i k a d a nije bio. U toj prostoriji su se nalazila tri stola p r e t r pana knjigama i hartijama. Pas se podigao, stavio prednje ape na ivicu stola i etao pogledom po gomili stvari koje su se tu nalazile. Zatim je otiao do drugog stola i ponovio istu stvar. Konano je sa povrine treeg stola dohvatio zubima telefonski imenik i doneo ga u laboratoriju iznenaenom Behtjerevu. Ovaj je upravo takav zadatak i postavio da mu pas donese telefonski imenik sa stola iz stranje sobe. U laboratoriji Behtjereva izvren je veliki broj slinih eksperi49

menata, koji su pokazali sposobnost b a r mentalne sugestije. L, 5, 21, 29, 40.

nekih

ivotinja

da primaju

HIPNOZA FAKIRSKA : Podeljena su miljenja o postojanju ove vrste hipnoze, koju neki nazivaju hindu-hipnozom. Mnogi priznati autori smatraju da taj vid hipnoze ne postoji. Tome nasuprot, u hermetikoj literaturi kako staroj tako i novijoj fakirska hipnoza se pominje na vie mesta. Sastoji se u n a m e r n o m izazivanju masovnih iluzija. P o nekad se identifikuje sa hipnozom protiv volje subjekta, o emu su takoe podeljena miljenja, jer se u veini radova o hipnozi istie t v r e nje da je mogue hipnotisati subjekta samo uz njegov pristanak. U opisima fakirske hipnoze obino se navodi razglaeni trik sa uetom" (u k o jem grupa subjekata ima zajedniku iluziju da se uz ue, koje samo stoji uspravno, penju fakir i njegov asistent, da fakir see sabljom ovog drugog, zatim ga stavlja u koaru ,,deo po deo", iz koje konano izlazi ista osoba, iva i nepovreena) i tzv. trik sa mango drvetom (u kojem iz semenke na dlanu fakira, pred oima posmatraa raste drvo, lista, cveta i daje plod). P r e nekoliko godina list Hindustani Time" raspisao je n a g r a d u za svakog ko izvede fakirsku hipnozu pred njegovim o d a b r a n i m novinarima i, po pisanju istog lista, nije se javio nijedan kandidat. Na drugoj strani postoje oevici ije tvrenje ide u prilog postojanja tog vida hipnoze. Poznati hermetista Sadu Mouni u svojoj knjizi " T h e T a r o t " detaljno opisuje svoje iskustvo kada je u Indiji prisustvovao fenomenu fakirske hipnoze. Isti doivljaj opisuje u svome putopisu Indija" italijanski knjievnik Alberto Moravija, dobitnik Nobelove n a g r a d e za knjievnost. Neposredno je iskusio fakirsku hipnozu, iji je sadraj bio ubrzano rastenje mango drveta od semenke do razvijenog stabla krcatog plodovima (v. A. Moravija O Indiji", Novi Sad 1965). Najzad, izgleda da nije neophodno ii ak u Indiju da bismo se uverili u postojanje fakirske hipnoze. Dovoljno je proitati autobiografiju Volfa Mesinga (v.), najuvenijeg telepate i vidovnjaka Sovjetskog Saveza. Tekst autobiografije odobren je od sovjetskog ministarstva kulture kao sasvim proveren i pouzdan izvor podataka. ovek koji je testirao Mesingovu sposobnost izazivanja fakirske hipnoze bio je niko drugi nego J. V. Staljin. Zadatak koji je lino dao Mesingu bio je da prodre u njegovu letnju kuu, u blizini Moskve, najbolje uvano mesto na svetu u to vreme. Staljin je bio nemalo iznenaen, kada je usred bela d a n a ugledao u svojoj sobi Mesinga. Objanjenje koje je ovaj dao Staljinu o nainu na koji je uspeo da neprimeen proe kroz gust kordon iskusnih NKVD-oficira, svodi se upravo na primenu fakirske hipnoze. Ja sam mentalno sugerirao straarima Ja sam Berija! Ja sam Berija!" objasnio je Mesing. Berija je tada 50

bio ef sovjetske tajne policije i svakodnevni Staljinov posetilac. Izmeu Berije i Mesinga nije bilo nikakve fizike slinosti, pa ipak, Staljin je bio prvi ovek koji je opazio Mesinga. Posle tog dogaaja, Volf Mesing je dobio sa najvieg mesta" dozvolu da tokom r a t a nastupa kao zabavlja po celoj teritoriji SSSR. (v. Mesing). L. 21. 24, 25, 29. HIPOMANTIJA: Metod proricanja kod starih Kelta po ponaanju belih konja, specijalno gajenih u tu svrhu. HOMUNKULUS: U alhemiji, vetaki ovek, pretea dananjih robota (v. Golem), stvoren alhemijskim procesom. U tome procesu, koji je u sutini a k t imitacije boanstva, osnovni materijal je sperma i ljudska krv. Stvaranje h o m u n k u l u s a obraeno je i u literaturi (v, Somerset Mom arobnjak" i Lorens Darel Aleksandrijski kvartet"). HOROSKOP: U doslovnom znaenju ivotinjski krug. U astrolokom smislu to je konstelacija nebeskih tela u t r e n u t k u raanja. Vidi blie Mile Dupor: Ne vjerujte, provjerite" (v. Astrologija). HRIANSKA NAUKA (Christian Science): Religiozni pokret u ijoj je osnovi ideja leenja telesnih i duevnih poremeaja psihikim sredstvima, neka vrsta direktne spiritualne psihoterapije. Osniva pokreta je Meri Beker Edi (Mary Baker Eddy 18211910). Ona je, traei leka svojoj hroninoj bolesti, dola u dodir sa uvenim duhovnim isceliteljem Kvinsbijem i u znatnoj meri usvojila njegove poglede na bolest i zdravlje. Osnov Hrianske n a u k e je verovanje da su bolesti, gresi, s m r t i u krajnjoj liniji sama materija velika iluzija koja egzistira usled oveje nesposobnosti da otkrije svoju istinsku prirodu. Sutina terapeutskog postupka svodi se na izmenu duhovnog stava pacijenta, tenju da se, kroz kontrolu misli, odbaci i najmanja ideja o bolesti, slabosti i smrti. U tome cilju vri se neprekidno samoubeivanje, proimanje svesti idejama zdravlja, smirenosti i sree. Jevanelje ovog pokreta je p r a k t i a n prirunik Nauka i zdravlje", koji je Edi objavila 1875. Od tada se pokret naglo rairio po Americi, a donekle i u Evropi. Danas je jedan od vodeih listova u SAD njihovo glasilo Krien Saiens Monitor". HUDINI HARI (18741926): Pseudonim najslavnijeg iluzioniste, ije pravo ime je bilo Robert Uden. Njegova vetina bila je tolika da mnogi pretpostavljaju da je posedovao znaajne parapsihike sposobnosti. U svakom sluaju, sigurno je da je iza njegovih uspeha stajao dugogodinji naporan rad i usavravanje. Na primer, specijalnim fakirskim vebama razvio je kontrolu telesnih pokreta u tolikoj meri da je bio u stanju da udene konac u iglu drei ih samo prstima, nogu. Njegov testament, zapeaen i uvan u jednoj advokatskoj k a n 51

celariji, treba da se otvori 1976. godine, na pedesetogodinjicu njegove smrti. Veruje se da e tada biti baena svetlost na mnoge njegove do sada neobjanjene trikove (ako su bili trikovi?) dematerijalizacije. HURKOS PETER (1911): uveni holandski paragnost (vidovnjak), ije su se vizije veliki broj p u t a pokazale tanim. esto ga koristi policija, u naizgled nereivim k r i m i n a l n i m sluajevima, da bi dola do nekog putokaza koji bi p o k r e n u o istragu sa m r t v e take. Mnogi sluajevi bili su reeni zahvaljujui njemu, na primer sluaj takozvanog Bostonskog Davitelja. Do 1941. H u r k o s je radio kao m o ler (soboslikar) ne pokazujui nikakve parapsihike sposobnosti. Do javljanja tih sposobnosti dolo je, k a d a je te godine prilikom pada sa visine pretrpeo teku kontuziju mozga. Leei u bolnici imao je prvu parapsihiku viziju, kada je predvideo sudbinu bolesnika koji je leao pored njega. Posle toga vizije su se mnoile i sa njima je rasla Hurkosova reputacija. Bio je vrlo savesno ispitivan u parapsiholokoj laboratoriji Utrehtskog Univerziteta od prof. Teneva, gde su njegove sposobnosti potvrene.

I ICHTUS: Na grkom jeziku riba", sveti simbol r a n i h hriana, jer se ichtus" moe rastaviti na poetna slova uvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter" Isus Hristos, Sin Boji, Spasilac. IHTIOMANTIJA: Proricanje posmatranjem raireno u Staroj Grkoj. IDATOSKOPIJA: riblje utrobe i glave,

Metod proricanja na osnovu posmatranja kinice.

IDEOPLASTIKA: a. U hipnozi, prema Magnusu Husu, mimeza odn. podraavanje govora i ponaanja esto kod histerinih subjekata, b. U spiritizmu, sposobnost (nedokazana) nekih medija da direktno utiu na materiju i uobliavaju je mislima. ILUMINATI: Okultna sekta, ije ime znai prosvetitelji", koju je osnovao 1776. godine u Ingoltatu profesor Vajshaupt (Weishaupt). IMITACIJA: U hermetizmu, osnova tzv. mimetike magije, u kojoj ovek podraava ponaanje neke ivotinje da bi stekao njena svojstva, (v. blie I. R e g a r d i e : The Tree of Life"). IMPREGNACIJA: U magiji, oploenje ili proimanje slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje slika predstavlja. INGILI: Pripadnici verske sekte koji oboavaju zeeve. 52 psihike koju ta

INICIJACIJA: Posveenje, ritualno upuivanje sledbenika nekog hermetikog uenja u tajna znanja i preobraaj njegove linosti. Rituali inicijacije obino simbolizuju ponovno raanje (v. podrobnije Sadhu Mouni: The Tarot"). INKANTACIJA: U najirem smislu, opinjavanje. U magiji, formula kojom se deluje na nia duhovna bia, bilo da bi se prizvala (v. evokacija), bilo da bi se uklonila. INKARNACIJA: reinkarnacija). Utelovljenje, otelovljenje, ovaploenje. (v.

INKUBACIJA: Magijska operacija kojom se pokuava izazvati boanstvo u snu, da bi ono otkrilo snevau budunost ili ga izleilo. INKUBUS: v. Sukubus. IRORACIJA: Hermetiki postupak kropljenja drveta mokraom bolesnika, to, po narodnom verovanju, dovodi do izleenja bolesnika. J JANIDI: Pripadnici verske sekte, koji tvrde da potiu od boga Janusa. Veoma brojni u Starom veku. Poznati su po proricanju na osnovu delova koa rtvovanih ivotinja. JEJTS VILJEM BATLER (18651939) (W. B. Yeats): Proslavljeni irski pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za knjievnost (1923. god.), mistik, hermetista, lan hermetike organizacije Zlatna Zora. Njegov magijski moto u toj organizaciji bio je Daemon est Deus I n versus (Demon je Preokrenuti Bog). U svojoj 17. godini Jejts se zainteresovao za teozofiju. Tri godine docnije sreo je u Dablinu jednog od vodeih indijskih teozofa aterdija, koji ga uvodi u neobini svet Vedante, u obliku u kojem ju je tumaio indijski filozof ankaraarija. Posle nekoliko godina intenzivnog prouavanja teozofije i vedante, zainteresovao se za hermetizam i postaje lan Zlatne Zore, ije sedite je tada bilo u Londonu. Neobini svet hermetizma, njegovi bogati simboli, dubina kabale i rozenkrojcerske tradicije raspalili su njegovu poetsku imagnaciju i znaajno se odrazili u njegovom u m e t nikom stvaranju. Kada su u n u t r a n j i sukobi m e u vodeim h e r metistima pocepali Zlatu Zoru, Jejts se povukao iz aktivnog lanstva. U doba ivotne zrelosti (1925), ve kao nobelovac, Jejts je izloio mnogobrojne hermetike i mistine uticaje koji su se ukrtali u njemu kao originalni ezoterini sistem u delu autobiografskog porekla Vizija" (,,A Vision"). 53

JI DING KNJIGA PREOBRAAJA: U zapadnoevropskim jezicima ponekad se pie ,,Yi King" ili ,,Yee King", a najee I Ching". Meutim, veina ga izgovara Ji Ding. Ji Ding je verovatno najstariji tekst u istoriji oveanstva. P r o cene njegove starosti kreu se, zavisno od autoriteta koji daju procenu od 30006000 godina. U njegovom uobliavanju uestvovalo je vie mislilaca, poevi od legendarnog Fu Hsija, pa preko osnivaa ou dinastije Kralja Vena i njegovog sina vojvode od oua do Konfuija. Knjiga Preobraaja ima trostruku n a m e n u : 1. kao osnova veoma plodnih meditacija; 2. kao p r a k t i a n vodi do najboljih reenja svakodnevnih problema i 3. kao filozofski sistem koji osvetljava oveji poloaj u univerzumu, njegove odnose sa kosmikim silama i svrhu ljudskog bitisanja. Ji Ding se zasniva na 64 heksagrama. Ovi se sastoje iz dve manje figure zvane trigrami (trijade), koje sainjavaju tri linije, cele ili isprekidane. Na taj nain, svaki od 64 heksagrama sastoji se iz. 6 linija, od kojih su neke cele, a neke isprekidane. Linije predstavljaju p r a d a v n a kosmika dvojstva pozitivnih i negativnih kvaliteta, koji se u kineskoj terminologiji nazivaju Jang i Jin. Oni ne predstavljaju suprotstavljeni antagonizam snaga, ve dva vida jedne iste stvari, pojave ili procesa koji koegzistiraju, uzajamno se dopunjuju i, u krajnjoj liniji, ne mogu postojati j e d a n bez drugog. inilac koji Knjiga Preobraaja najvema naglaava je PROMENA ili preobraaj jednog svojstva u neko drugo, tokom razvoja. I u n a j veu umu moemo ulaziti samo do izvesne take. Ako nastavimo da se kreemo u istom smeru, svako dalje ulaenje od sredine ume p r e t v a r a se u izlaenje. K a d se stvari razviju preko odreene take, prelaze u svoju suprotnost. Osnovni polariteti u kojima se ispoljavaju J a n g i J i n jesu: muko-ensko, aktivno-pasivno, inicijativa-odravanje, ekstroverzija-introverzija, povlaenje- napredovanje itd. Oigledno nijedan lan ovakvih dvojstava ne moe postojati bez drugog lana. 64 h e k s a g r a m a predstavljaju sve mogue odnose, veliine i pojave sa j e d n e strane u oveku, sa druge u univerzumu. Oni nam govore o stanju kosmikih snaga i pravcu njihovog dejstva, otkrivajui istovremeno stanje naeg duha, kojeg esto nismo svesni. Najvea vrednost Knjige P r e o braaja je u odlunom pokazivanju smera u kojem treba da delujemo, a to je inilac od najvee vanosti, jer stavlja n a g l a s a k na slobodu oveje volje. Tu odliku ovog izvanrednog psiho-filozofskog sistema osvetljava praktinim p r i m e r o m Edvard Albertson (Edward Albertson: The Complete I Ching For the Millions", 1969): K a d a se oveku prorie na uobiajeni nain, recimo iz karata, i kad predikcija glasi da e zaraditi neku s u m u novaca u izvesnom poslu, tome oveku ne ostaje nita drugo nego da eka da se predvianje dogodi ili, to 54

je ei sluaj, da se ne dogodi. Meutim, u Ji Dingu se oveku n u d e razliite mogunosti i kae mu se ta e se dogoditi ako se ponaa na odreen nain ili ako ne postupi kao to mu je reeno. Na taj nain, ovek ne pita prosto ta me eka u budunosti?" ve po prvi put postavlja prikladnije pitanje ta ja mogu da uinim u b u d u nosti?" Do h e k s a g r a m a se dolazi na razliite naine. Klasian i ortodoksni svodi se na strogo propisanu manipulaciju osuenim stabljikama h a j duke trave. Ipak, veina savremenih autoriteta s m a t r a da sasvim j e d n a k u vrednost imaju ostali naini: bacanje novia ili kockice, korienje k a r a t a sa Ji Ding simbolima koje se meaju, seku itd. Metod je nevaan, od znaaja je interpretacija heksagrama i pridravanje predloenog ponaanja u praksi. Ustvari, odgovor pitau ne dolazi od neke spoljanje sile ili inteligencije, ve iz sopstvenog nesvesnog. Ji Ding slui da znanje ve prisutno u nesvesnom osvetli kroz poruku h e k s a g r a m a ; da slino psihoanalitikom uvidu nesvesne sadraje uini svesnim. Kao to kae Ki Di (Khioh Dhiegh), rukovodilac Meunarodnog instituta za izuavanje Ji Dinga" u Nju Jorku, Ako ste smislili pitanje, odgovor je ve u vama. Najbolje reenje za svaki lini problem lei prikriven u vaem u n u t a r n j e m ja", ekajui da ga otkrijete''. Miljenje K. G. Junga, koji daje tumaenje u skladu sa analitikom psihologijom, dopunjuje gornji stav: Znaenja heksagrama utisnuta su u kolektivno nesvesno ljudske rase i bacanjem novia vi prosto aktivirate mudrost univerzalne nesvesvesti koja je u svima ljudima prisutna". L. 8. 14. 23. JOGA : J e d a n od est sistema indijske ortodoksne filozofije. Termin potie od sanskritskog jug", sjediniti se, a oznaava cilj joga-sistema, spoj individualnog duha (atman) sa univerzalnim duhom (Brama). Joga je sistem praktine filozofije, disciplina kojom se taj spoj postie. Po Svamiju Vivekanandi (v. ,,Raja-yoga") joga je stara oko 4000 godina, meutim prvo sistematsko izlaganje joge dao je P a t a n d a l i u delu Joga aforizmi" oko II. v. pre n. e. P r e m a P a t a n daliju joga ima osam progresivnih stupnjeva: 1. J a m a moralno usavravanje; 2. nijama samokontrola; 3. asana kontrola telesnih poloaja i sticanje snanog zdravlja, koji omoguavaju kasniju dugotrajnu koncentraciju; 4. P r a n a j a m a kontrola prane (v.) kroz kontrolu disanja; 5. p r a t j a h a r a samoposmatranje i odeljivanje ula od ulnih objekata; 6. D h a r a n a mentalna koncentracija ili usredsreenost: misli na jedan sadraj; 7. Dhijana meditacija i 8. samadhi nadsvesno stanje duha, iluminacija odnosno spajanje sa kosmikim duhom. 55

Postoji vie vrsta joge. Kriterij klasifikacije je sredstvo koje se primenjuje za postizanje krajnjeg cilja. Hata-joga telesnu kontrolu, raja-joga kontrolu misli, dnana-joga samoanalizu, bhakti-joga emocionalnu energiju ekstatine ljubavi, t a n t r a - j o g a kontrolu seksualne energije, laja-joga buenje kandalini (v.) i karma-joga ispravnu delatnost u svakidanjem ivotu. Detaljnije vidi radove Vivekanande, Sivanande, Narajanande, A. Avalona i Ernesta Vuda. JOGANANDA PARAMHANSA: Jogi koji je 1921. godine doao u SAD da bi na zapad preneo krija-jogu, ija je sutina meditacija o sadraju svetih indijskih tekstova. Osnovao je u San Dijegu (Kalifornija) Bratstvo Samo-Realizacije (Self-Realization Fellowship). l a k o je umro 1952. godine, njegovi sledbenici su jo uvek veoma aktivni u SAD. JONAS Dr EUGEN: eki lekar-ginekolog, osniva n a u n e medicinske astrologije. Jonasov sistem stavlja naglasak na predodreivanje pola budueg deteta, kontrolu raanja bez abortusa i bez hemijskih i mehanikih sredstava za kontracepciju, leenje sterilnosti i obezbeivanje zdravog poroda kroz eliminaciju mogunosti raanja defektne i m e n t a l n o zaostale dece. Radei u maloj provincijskoj boinici u Nitri (ehoslovaka), Dr Jonas je primetio da senzitivne ene ispoljavaju ciklini porast seksualne elje svakih 30 dana. Budui da je bio astrolog-amater povezao je ovo svoje zapaanje sa drevnim n a r o d n i m verovanjem o vezi plodnosti sa meseevim p r o m e n a m a . Tragajui nekoliko godina za moguim vezama izmeu astrolokih i medicinskih inilaca, doao je do praktine sheme koja je primenjena sa uspehom na Ginekolokoj klinici u Bratislavi. Na osnovu svog sistema postigao je 9 5 % uspeha odreujui taan d a t u m seksualnog odnosa za roditelje koji su eleli decu i 87% uspeha u odreivanju detinjeg pola u n a p r e d . Prouavajui horoskope 5000 dece sa poroajnim ili nasleenim oteenjima, utvrdio je da su njihove majke roene za v r e m e punog meseca, a sama deca zaeta su za vreme ravih p l a n e t a r n i h konstelacija majki. Na Bratislavskoj klinici navodi se sluaj ene koja je tri puta raala mrtvoroenad, a etvrti put rodila je defektno dete u estom mesecu trudnoe. Dr J o n a s je, na osnovu svog sistema utvrdio da postoje samo etiri dana u godini kada ta ena moe zaeti normalno dete. Sledei njegove instrukcije, koje su kontrolisali ostali ginekolozi, rodila je najzad n o r m a l n o dete. Poto je Dr Eugen J o n a s podneo Akademiji n a u k a ehoslovake statistiki obraene rezultate, vlada ehoslovake osnovala je 1968. Astra Istraivaki Centar za planiranje poroda, u Nitri. Od tada J o nasove podatke koristi UNESKO, Institut Maks Plank u Hajdelbergu, Lenjingradski Institut za Ginekologiju i mnogi drugi. L. 29. 56

JUNG KARL GUSTAV (18751961): Jedan od najveih psihologa u istoriji, tvorac analitike psihologije", sestre-bliznakinje Frojdove psihoanalize. U kontekstu ove knjige J u n g je znaajan na prvom mestu zato to je svoje hermetiki obojene uvide i saznanja obznanio, ne obazirui se na reagovanja ostalih naunika. Nijednu hermetiku disciplinu nije usvojio; veinu glavnih je savesno prouio i propustio kroz sebe, dajui im sopstveno tumaenje. Njegovo interesovanje za h e r metiku ispoljilo se rano. Kao student prostudirao je svu dostupnu lit e r a t u r u o spiritizmu i sabrana dela vedskog mistika Svedenborga. Doktorirao je sa neuobiajenom tezom: ,,O psihologiji i patologiji t a k o zvanih okultnih fenomena". Dragocene podatke svojih samoanaliza i a n a litikog r a d a sa pacijentima J u n g je postupno ugraivao u svoj pogled na svet i svoj psiholoki sistem, koji se menjao i sazrevao istovremeno sa njim. Vekovna i hiljadugodinja saznanja o ovejoj psihi on je osavremenio novom terminologijom (tako je a t m a n " joga-filozofije kod J u n g a " ,,Self"; negativne snage u oveku, kabalistiki ,,klipot" kod J u n g a je senka"; stazu psihike evolucije nazvao je procesom individuacije" itd), prosvetlivi dimnu zavesu alkemijskog simbolizma. Sva njegova dela doprinose razumevanju hermetizma, pre svih: Psihologija i alhemija", Psihologija i religija Istoka i Z a p a d a " i Mysterium Coniunctionis". J u n g je imao i istinska okultna iskustva. J e d n o od najznaajnijih bilo je pranjenje njegovih nesvesnih sadraja kroz tehniku tzv. automatskog pisanja. On je, u stanju transa, u toku 3 dana napisao knjigu VII Sermones ad Mortuos", profetskim stilom i tonom, koju je objavio pod pseudonimom Basilides Aleksandrijski. Tek posle J u n g o ve smrti obznanjeno je ko je autor tog udnog rada. P o r u k a Sedam propovedi" je poruka staze individuacije i najvei deo svog dugog ivota Jung je posvetio bacanju sve nove svetlosti na svoju proroku poruku. L. 12, 43.

K KABALA: Re kabala je starohebrejskog porekla; oznaava usm e n u tradiciju. Izvorno hebrejska, kabala je vremenom asimilirala m n o gobrojna uenja naroda Bliskog i Srednjeg istoka, tako da danas predstavlja masivan konglomerat praktine filozofije i arhaine dubinske psihologije. Usled toga svaka definicija kabale predstavlja u velikoj meri uproavanje. Postoje velike razlike izmeu klasine kabale koju su uobliili jevrejski mistici XII. veka u paniji i dananje, mod e r n e kabale, meu ijim glavnim eksponentima ima malo Jevreja. Glavni pisani izvori kabale su Sefer J e c i r a h (od 36. veka n.e.) i Z o h a r (oko 13. v.). 57

Osnovne postavke kabale jesu: pojave ivota, u svoj svojoj raznolikosti potiu od nedeljive celine, ije su emanacije; brojevi i slova hebrejskog alfabeta su istinski kljuevi do s t r u k t u r e univerzuma; ovek je minijatura kosmosa, ne postoji deo u n i v e r z u m a koji nema svoj odraz u ljudskom biu, tako da je samospoznaja istovremeno metod saznanja objektivnog sveta. Po uenju kabale boanstvo ne stvara svetove, ve oni emaniraju iz njega u seriji emanacija, u kojoj svaka nova potie od prethodne. Bog se ne definie, ve se opisuje kao Beskonana Svetlost (Ain Sof Aur). Deset njegovih emanacija jesu Sefiroti, ije poloaje i odnose predstavlja shema zvana Drvo ivota. ovek nije pasivan, ve je u stanju da se kree, ulaui svesne napore, uz Drvo ivota i dosegne svoju nadljudsku prirodu. U kabali svako slovo hebrejskog alfabeta ima o d r e e n u n u m e r i ku vrednost. Zahvaljujui tome sve rei i fraze mogu se prevesti u brojeve. Ovakve veze ine osnovu mnogih filozofskih i numerolokih spekulacija, tako da kabalisti smatraju da je Stari Zavet niz ifrovanih tekstova sa okultnim znaenjem. Najpoznatiji kabalistiki metodi za prevoenje i kodiranje tekstova jesu: Gematrija (u kojoj se re ili fraza prevodi u n e k u d r u g u koja ima istu brojanu vrednost), Notarikon (u kojoj se prve ili poslednje rei jedne fraze kombinuju u novu frazu drugojaijeg znaenja) i T e m u r a h (svodi se na anagrame). P o red ovih postoje i druge, manje poznate metode kabalistike n u m e r o logije. Ovakvi postupci, neobini na prvi pogled, u skladu su sa verovanjem da spoljanja beskonana raznolikost fenomena univerzuma krije jedinstvenu shemu, iji su kljuevi Sefiroti i staze Drveta ivota, hebrejska slova i brojevi povezani na znalaki nain. Znanje o njihovim odnosima i upotrebi ini u n u t a r n j u bit kabale. Mentalne operacije ovim sredstvima govore mnogo vie ljudskom nesvesnom nego svesti, tako da je kabalistiko uenje uticalo na neke poznate psihologe (v. K. G. J u n g Psihologija i alhemija" i D. B a k a n : Sigmund Freud and Jewish Mystical Tradition"). L. 7, 22. KAFKA BRETISLAV: eki vajar, poreklom Jevrejin, u p a r a psihologiji poznat kao tvorac metode hipnotikog treninga parapsihikih sposobnosti. Na periferiji P r a g a imao je, uz skulplorski atelje p r i vatnu parapsiholoku laboratoriju, u kojoj je vrio zastraujue eksperimente, nalik na zbivanja u filmovima o Dr. Mabuzeu i srednjevekovnoj alhemiji. Cilj njegove metode bio je da kod svojih subjekata razvije m a k s i m u m psihikih moi, primenjujui u tom cilju hipnozu do stepena o kojem se, p r e njega, nije ni sanjalo moguim. elja Rajna (v. Rajn) i veine drugih parapsihologa je da p r o n a u obdarene senzitivce, odnosno ljude sa ve razvijenim psihikim sposobnostima. Mada je i Kafka koristio donekle takve subjekte, uglav53

nom je delovao u suprotnom smeru najveu energiju uloio je u pokuaj da od obinih, jednostavnih ljudi bez ikakvih primetnih psihikih sposobnosti, metodama dugotrajne eksperimentalne hipnoze stvori vidovnjake i paragnoste. Neke od svojih subjekata drao je pod hipnozom 1214 asova svakodnevno, u dugom nizu godina. Neke je drao pod n e p r e k i d n o m hipnozom 10 i vie godina. I najzad, izvestan broj ljudi drao je u doivotnoj hipnozi, stvorivi tako za njih svet nove, hipnotike realnosti. Svoje subjekte, kojima je razvio sposobnost vidovitosti, koristio je kao neku vrstu psihikih televizora, preko kojih je dobijao podatke iz najudaljenjih krajeva sveta. Tako je prvi u ehoslovakoj saznao za k r a h Amundsenovog pokuaja da se spusti avionom na Severni Pol, dva dana pre ostalih. Kafka je, po svemu sudei bio prvi koji je eksperimentisao sa telepatskom hipnozom na daljinu, znatno pre Vasiljeva (v.). Ispitivao je uticaj hipnoze na fizioloke funkcije, obnovivi opite za koje se verovalo da su pokopani pre nekoliko stotina godina. Jednog subjekta drao je pod hipnozom, zatvorenog u sobi bez ikakve h r a n e . S v r e m e n a na v r e m e sugerirao mu je da jede ukusno voe koje je postojalo samo u pacijentovim halucinacijama. Sve vreme hipnotisani se izvrsno oseao. Dr Rejdak, savremeni eki parapsiholog, ukazuje na zapanjujui rezultat dobiven na kraju eksperimenta. Iako nije nita jeo u toku 3 nedelje, subjekt ne samo da nije nimalo izgubio u teini, ve mu se TELESNA TEINA POVEALA! Objanjenje na koje je prvi ukazao Kafka, a koje danas razrauju eki parapsiholozi, jeste ovo: postoje neki finiji, do sada nepoznati oblici energije, koje ovek moe da koristi, pogotovo u stanju transa. Tu energiju moe da crpi od drugih ljudi, od ivotinja i od biljaka. Kafka je tu tvrdnju dokazivao stavljajui svoje iznurene subjekte da lee neposredno uz kravu. Posle kratkog vremena oni bi se oporavili. Po tvrenju Dr Milana Rizla (v.), ekog parapsihologa koji sada ivi i radi u SAD, jedan od Kafkinih doivotno hipnotisanih medija razvio je strahovite psihike moi. Bio je u stanju da snanim u s m e r a vanjem psihike energije usmrti pticu ili neko drugo ivo bie. Ovakvi drastini eksperimenti bacaju vie svetla na izjave oevidaca da h a vajski k a h u n a - m a g i i vrai primitivnih afrikih plemena mogu da usm r t e oveka na daljinu magijskim sredstvima. J e d a n od nalaza Bretislava Kafke odnosi se na prirodu njegovih subjekata. On je zakljuio da senzitivci imaju tanju auru od ostalih ljudi. Zbog toga su prijemiviji na zraenja i ostale spoljanje uticaje, pored ostalog i na meteoroloke prilike. Na osnovu njegovih eksperim e n a t a sledi da se produenim hipnotikim treningom stanjuje aurini omota medija i da se ini propustljivijim na uticaje. 59

Po svemu sudei ovi Kafkini nalazi osvetljavaju, pored mnogo ega drugog, uenje i sistem hermetikog treninga organizacije Zlatna Zora (v). Naime, u sistemu psihikog t r e n i n g a te uvene organizacije insistira se na jaanju aure sledbenika. To se postie vizualizacijom nepropustljive, vrste aure, sjajnog svetlosnog omotaa, kroz vebu zvanu Srednji Stub. Jedna od posledica takvog vebanja je smanjenje senzitivnosti subjekta. Mnogi senzitivci i mediji koji su se podvrgli ovakvom treningu izgubili su svoje parapsihike sposobnosti, ali su istovremeno postali daleko aktivnije i stabilnije linosti. Nestankom paraspihike senzitivnosti nestala je i pasivnost. Na to n a m ukazuje injenica da su u Kafkinim eksperimentima najbolje rezultate postizali subjekti koji su bili u stanju apsolutne pasivnosti doivotno hipnotisane osobe. L. 29. KAIVALIJA: U jogi, termin due od tela odn. materije. koji oznaava konano osloboenje

KALI JUGA: Doba m r a k a " u indijskoj ortodoksnoj filozofiji, vremenski period u kojem sada ivimo, period moralnog propadanja i gubitka ljudskih vrednosti. KALJOSTRO (17431795): Veliki avanturista, svetski putnik i h e r metista, ije pravo ime je bilo Djuzepe Balzamo. Roen u siromanoj porodici, prvo obrazovanje dobio je u benediktanskom m a n a s t i r u gde je izuio tadanju farmaciju. Po svoj prilici r a n o je poeo da se bavi alhemijom, jer je morao da bei u Mesinu. Tu se upoznao sa magom i alhemiarem Altotasom, koji ga je jedno vreme obuavao i dao mu p r v u inicijaciju (v). U to vreme prisvojio je titulu grofa Kaljostra, koja mu je, kako je tvrdio, pripadala po majinoj liniji. Zajedno sa svojm uiteljem Altotasom putovao je po egzotinim zemljama, poseujui Severnu Afriku i Aziju. Neko vreme su se zadrali na Malti, gde su uestvovali u alhemijskim eksperimentima Velikog Majstora Pinta, voe tamonje h e r m e t i k e organizacije. Na Malti je Altotas umro. Kaljostro se vraa u Italiju, eni se i zatim nastavlja da skita po evropskim zemljama. Bio je lan mnogih masonskih, mistinih i hermetikih organizacija. U Rimu, gde se konano skrasio, Inkvizicija ga je osudila na doivotnu t a m n i c u zbog bavljenja magijom. Uskoro potom u m r o je u zatvoru. KAPA KALF: Islandska hrianski paganizam. magija, ija je karakteristika pre-

KAPILA: Osniva samkhja filozofskog sistema, iji je j e d a n ogran a k joga. O njegovom ivotu nema sigurnih podataka, s m a t r a se da je iveo u VII. veku pre n.e. 60

KARMA: pojam poreklom iz hinduizma, koji je prihvaen u hermetikim uenjima svih delova sveta. a. U najirem smislu sudbina, b. Doktrina odgovornosti individue za sve njene aktivnosti: misaone, verbalne i fizike. Individua se moe osloboditi te odgovornosti samo moralnim usavravanjem kroz ciklus ponovnog raanja. KEJS EDGAR (Edgar Cayce 18771945): Najuveniji iscelitelj i psihik (medij) dvadesetog stolea. Roen je u provincijskom gradiu Hopkinsvilu, SAD, u seljakoj porodici. Zavrio je samo osnovnu kolu, a zatim fotografski zanat. U svojoj dvadeset etvrtoj godini izgubio je glas i itavih godinu dana obilazio je lekarske ordinacije, t r a ei sebi leka. Neki putujui hipnotizer uspeo je da mu u hipnotikom t r a n s u vrati sposobnost govora, ali za kratko. Tada je mesni lekar, koji se a m a t e r s k i bavio hipnozom, doao na srenu ideju da sugerira Kejsu pod hipnozom da postavi sam dijagnozu svog oboljenja. Kejs je uspeo u tome i od lekova koje je sebi prepisao povratio mu se glas. Zatim su bolesnici iz okoline poeli da dolaze sa molbama da im mali fotograf postavi dijagnozu i prepie lekove. Kako pokazuju mnogobrojni podaci, Kejs je zaista imao sposobnost da u stanju transa postavi tanu dijagnozu i prepie recepte, obino od vrlo neuobiajenih sastojaka, koji su izvanredno efikasno delovali i kod mnogih do tada neizleivih bolesnika. Kejs je ubrzo stekao sposobnost da sam izazove stanje transa po volji i to je inio dva puta dnevno tokom mnogih godina. Oko njega se okupila grupa ljudi, koja je registrovala sve njegove izjave u transu, dijagnoze, recepte i vizije koje su se odnosile na iezle civilizacije i budue dogaaje. U SAD ljenje", koje kojih su se p r o r e k a o da postoji organizacija, Udruenje za istraivanje i prosvetpublikuje meseni asopis i proverava njegove vizije, od neke pokazale iznenaujue tanim. Pored ostalog Kejs je e Atlantida biti otkrivena u Karibskom moru.

KIRLIJANOV EFEKAT: Pojava koju su jo 1939. godine utvrdili sovjetski istraivai Semjon i Valentina Kirlijan da u polju visoke elektrine frekvencije (oko 200.000 cikla/sec) postaje vidljivo bio-luminiscentno energetsko polje ivih bia. esto se govori o Kirlijanovoj fotografiji" kao o pojavi na koju se u potpunosti svodi Kirlijanov efekat. Meutim, Kirlijanova fotografija je samo jedan vid tog efekta, pojava prenesena na osetljiv film, bez kamere. Kirlijanovi su konstruisali ureaje kojima se aura ivih bia mogla neposredno posmatrati, j e r fotografija daje statiku sliku, a proces bio-luminiscencije je veoma promenljiv, to je proces neprekidnog kretanja, p r o m e n a boja i strukt u r a . U SSSR poslednjih godina preovlauje termin Bioplazmatino telo" umesto bioluminiscentnog, m a d a ni sam pojam bioplazme nije 61

rasien. Izraz a u r a " je krajnje nepopularan, jer se s m a t r a n e n a u nim. 1939. godine Kirlijan (Semjon Davidovi) je radio kao elektromehaniar u crnomorskom gradu K r a s n o d a r u . Bio je specijalista za opravke sloenih bolnikih elektro-uredaja. Prisustvujui jednom prilikom davanju elektrooka bolesniku u psihijatrijskoj ustanovi, p r i m e tio je siune iskre svetlosti izmeu elektroda i koe pacijenta. Odluio je da pokua da snimi taj efekat na fotografsku plou. U tom pokuaju dobio je teke opekotine po ruci, ali i prvu fotografiju a u r e ljudskog tela u vidu svetlog polja oko prstiju, iz kojeg istiu u svim pravcima svetlosni plamici. Vie od dvadeset godina Kirlijan je usavravao svoj ureaj, eksperimentiui o svom troku, nemajui druge laboratorije osim malog stana u kojem je iveo. Jedini pomonik bila mu je supruga Valentina. Uskoro je, kao to je pomenuto, svoje polje visoke frekvencije kombinovao sa optikim ureajima tako da je postalo mogue neposredno posmatrati aurino polje i njegove promene. ezdesetih godina poznati sovjetski naunici poeli su da pokazuju sve vee interesovanje za Kirlijanov rad, koji je otvorio nepredviene horizonte. U t v r eno je da aurino polje razliito izgleda u stanjima sveine i iscrpljenosti ljudskog organizma; u treznom i alkoholisanom stanju; u stanju normalne svesti i pod dejstvom droga; u stanju smirenosti i nervne tenzije; u stanju zadovoljstva i depresije itd. Fotografija ruke n a r o d nog iscelitelja u n e a k t i v n o m stanju pokazuje n o r m a l n o svetlo polje oko prstiju; kada iscelitelj (v. Kirovtov Aleksej) uloi voljni napor i usredsredi se na leenje pacijenta, tada se iz njegove aure ka auri pacijenta usmerava mlaz blistave svetlosti koji lii na zrak lasera. Takoe su znaajne filozofske implikacije Kirlijanovog efekta. Naime, Kirlijan je utvrdio da se oboljenje ivih bia ispoljava u auri dok jo nikakvi znaci oboljenja ne postoje u fizikom organizmu. Sa praktine strane to je znaajan doprinos medicini zbog mogunosti rane dijagnoze oboljenja i preuzimanja preventivnih m e r a na vreme. Sa druge strane n a m e t a o se zakljuak da su tvrdnje srednjevekovnih hermetista o meuproimanju astralnog i fizikog tela na p u t u da budu neosporivo dokazane. Fiziki organizam, ve vekovima tvrde hermetisti, odraava sve p r o m e n e u naem energetskom telu, u auri, promene koje prethode fizikim p r o m e n a m a . Jo neki Kirlijanovi nalazi idu u prilog hermetikih uenja. Ne samo da svetlosnu a u r u imaju sva iva bia, ve, to se retko pominje, a u r u pokazuju i m r t v i predmeti". Hermetizam ne priznaje podelu na m r t v u i ivu materiju. Takav stav usvajaju i ehoslovaki parapsiholozi, koji sebe nazivaju psihotroniarima" (v. psihotronika, Pavlita Robert). Oko komada metala, obraenog drveta, gume, plastike, h a r 62

tije itd. postoji aurino polje, ali se ono razlikuje od aure ivih bia. On je u obliku postojanog svetlog nimbusa, manje jaine nego kod ivih bia i u njemu se ne mogu primetiti nikakvi procesi i promene. Kirlijanov efekat osvetlio je i pojavu tzv. fantomskog uda. U medicini je odavno prouavana pojava da ljudi kojima su izvesni organi amputirani, neko vreme po amputaciji imaju oseanje da organi i dalje postoje, n a p r i m e r oseaje bola, svraba, utrnulosti i sl. Medicina je to tumaila doskora nadraajem nervnih zavretaka. Kirlijanovi ureaji pokazali su da i posle amputacije organa, na p r i m e r prsta, energetski duplikat toga prsta, njegov bioplazmaticni model jo uvek postoji. On postoji due ili krae vreme i postepeno nestaje, kao da gubi svoju supstancu zraenjem. Tek kad sasvim nestane taj n e m a t e rijalni organ, nestaju i fantomski oseaji. ta se moe oekivati u budunosti od Kirlijanove tehnike, sve dalje usavravane? Mnogo toga! Pitanje je vremena kada e biti konstruisani veliki ureaji, neka vrsta Kirlijanovog rentgena, kojim e se vriti redovni pregledi ljudskog tela i rano otkrivanje oboljenja. Verovatno e karakteristike razliitih oboljenja biti detaljno ispitane boja, jaina i oblici svetlosnih pranjenja. Bie u t v r e n a verodostojnost hermetikih uenja o astralnoj projekciji (v), ili kako se danas kae vantelesnom iskustvu" (skraeno OOBE), o svetu astralne svetlosti i njegovim energetskim pojavama itd. L. 15, 29. KILNER VOLTER (Walter Kilner 18471920): Engleski lekar, elektroterapeut, koji je intenzivno prouavao a u r u ljudskog tela. Izumeo je specijalno sredstvo, po njemu nazvano Kilnerove naoari, pomou kojih se moe videti ljudska aura. One predstavljaju soiva dvostrukih staklenih zidova, izmeu kojih se nalazi rastvor dicijanida. U knjizi ,,The H u m a n Atmosphere" Kilner je opisao karakteristike aure u razliitim duevnim stanjima i metode kojima se, uz pomo njegovih naoara, moe sagledati. Iako je od njegove smrti prolo vie od pola veka, Metafizika Istraivaka G r u p a (Metaphysical Research Group) u Aes Kortu, u Engleskoj, jo uvek proizvodi i prodaje Kilnerove naoare. KIROVTOV ALEKSEJ: Penzionisani pukovnik Crvene armije i takozvani duhovni iscelitelj. U SSSR, gde se za nadrilekarstvo i proricanje sudbine biva ozbiljno sudski gonjen, Kirovtov ima dozvolu za rad, tavie zvanini naunici ga podstiu da to ee primenjuje svoju mo isceljenja. Kirovtov radi u istoj ordinaciji sa svojim sinom, koji je diplomirani lekar, u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije. Kirovtov n i k a d a ne dodiruje pacijente r u k a m a , ve ih kree na izvesnom odstojanju od tela pacijenata, ali oni saoptavaju da oseaju strahovito toplotno zraenje iz njegovih ruku. Snimljena Kirlijanovim a p a r a t o m zra63

enja iz vrhova njegovih prstiju lie na snaan zrak lasera usmeren ka auri pacijenta. Te snimke njegovih r u k u prikazali su sovjetski p a r a psiholozi na Konferenciji Parapsihologa u Moskvi 1968. godine. KOMENSKI JAN AMOS (15921670): eki, ili tanije moravski filozof naunik i pedagog, iji su radovi uli u istoriju pedagogije i deje psihologije, bio je poslednji biskup tzv. Bratske zajednice i istaknuti rozenkrojcer (v. rozenkrojceri). Borio se za jedinstven kolski sistem i oiglednu nastavu. Zbog progona nekatolika napustio je eku i veliki deo ivota proveo putujui Evropom. U Engleskoj je kontaktirao sa tamonjim istaknutim rozenkrojcerima. L. 5. KRAULI ALISTER (18751947): Hermetista, pesnik, svetski p u t nik, alpinista, ahovski majstor i mag. Po miljenju mnogih, najvei hermetista dvadesetog veka. Roen je i odgajen u porodici verskih fanatika u Engleskoi. Neko vreme studirao je na Kembridu, gde je n a p o re usmerio najvema na pisanje poezije i ismevanje autoriteta. Posle prvih dodira sa okultnom literaturom naputa univerzitet i posveuje se hermetizmu. 1898. godine dobio je prvo posveenje u hermetikoj organizaciji Zlatna Zora i za k r a t k o vreme postao j e d a n od najistaknutijih lanova. Kada su u n u t r a n j i sukobi pocepali tu organizaciju na vie frakcija, Krauli je krenuo na putovanje oko sveta. Posetio je Meksiko, Kinu, Cejlon, Indiju, prouavajui usput jogu, budizam, ji ding i druge hermetike discipline. Uzgred je osvojio do tada nepobedeni himalajski v r h ogo Ri. Godine 1904. na svadbenom putovanju sa Rouz Keli, sestrom predsednika Kraljevske akademije Deralda Kelija, doiveo je d r a m a t i n e okultne fenomene u toku tri dana padao je u t r a n s i tehnikom automatskog pisanja (v.) p r i m a o poruke od bestelesnog spiritualnog uitelja po imenu Aivas. Te p o r u k e sainjavaju najvanije Kraulijevo delo Knjigu zakona", u kojem je obznanjen poetak nove ere u evoluciji ljudske svesti. U svakom sluaju Krauli je tako verovao, a posle njega mnogi drugi. Knjiga zakona" obznanila je Zakon teleme ili magijske volje svakog ljudskog bia: Radi ono to hoe, to je jedini zakon!" Po Kraulijevom miljenju, provienje je njega odabralo za nosioca kosmikog preobraaja ljudske svesti i on se svesrdno posvetio tome zadatku do kraja ivota. Osnovao je organizaciju Srebrna zvezda", zatim se 1912. pridruio sekso-magijskom b r a t s t v u O. T. O. (v.) i za k r a t k o vreme postao voa svih njenih ogranaka. 1920. osniva Manastir teleme na Siciliji, gde je intenzivno p r a k t i k o v a n a seksualna magija. To je dovelo do mnogih n a p a d a na njegovu linost preko t a m p e i donelo mu reputaciju najgoreg oveka na svetu". P r o t e r a n sa Sicilije, proveo je ostatak ivota u nematini, lutajui po svetu, ali se nije odrekao svog uenja. D a n a s je njegov uticaj na nove generacije h e r m e t i s t a vei no ikada. L. 6, 10, 16, 19. 61

KRIJA JOGA: Oblik joge koji proiava ljudski duh koncentracijom na boje prisustvo u svemu postojeem. Glavni metod je meditacija o sadraju svetih indijskih tekstova (v. Jogananda). KRINA: Inkarnacija u Mahabharati. ili otelovljenje boanstva, opisan detaljno

KRINAMURTI (Krishnamurti Jidu): Hindus kojeg su kao adolescenta voe Teozofskog drutva A. Bezant i C. Lidbiter proglasili Mesijom, Hristosom naeg veka. Meutim, 1929. godine on se odrekao n a m e t n u t e uloge i svog mesijanstva. Od tada putuje po mnogim zemljama drei predavanja u kojima izlae svoj pogled na svet, koji je eklektiki spoj hinduizma i osavremenjenog hrianstva. KROAZE GERARD (Croiset Gerard): J e d a n od najpoznatijih savremenih vidovnjaka, medij i senzitivac, koji je stekao svetsku slavu pomaui policiji u traganju za nestalim osobama, jer su se podaci koje je davao pokazali ispravnim u velikom procentu sluajeva. P r o fesor Tenev (Tenhaeff) sa Utrehtskog Univerziteta, poznati parapsiholog, intenzivno je ispitivao Kroazeove sposobnosti. Radei sa Kroazeom, prvi je primenio danas ve uveni test sa stolicom". Kroaze bi predviao karakteristike ljudi koji e sedeti na odreenim mestima u salama za odravanje predavanja, na koje ljudi slobodno dolaze i sedaju na mesta po sluajnom izboru. Podaci koje je davao bili su tano registrovani, a docnije, kada bi se skup odrao, proveravani. Da bi spreio dogovor i moguu prevaru, Tenev je u poslednjem t r e nutku menjao raspored ljudi i koristio druge, komplikovanije oblike kontrole. Uprkos svega, procenat tanih predvianja Kroazea je veoma visok. U Holandiji, Kroaze uiva veliku reputaciju duhovnog iscelitelja. EMIL KUE (18571926): Tvorac metode autosugestije, koja je po njegovom miljenju najbolji postupak za restrukturaciju sopstvene linosti i samoizleenje. Pod uticajem Liboa, poznatog praktiara hipnoze, poeo je da prouava hipnotiku sugestiju. Postepeno je doao do ubeenja da se svaka sugestija u krajnjoj liniji svodi na autosugestiju. Veoma energino je propagirao svoj sistem kao univerzalni lek za ljudske nevolje i 1910. godine osnovao je Neo-Nansijsku kolu za obuavanje ljudi u primeni autosugestije. Metod se svodi na dejstvo na oveje nesvesno upornim ponavljanjem odreene autosugestije, pri emu je odluujui inilac imaginacija, a ne volja. KULAGINA NINA: Medij koja je u uslovima strogo eksperimentalnih ispitivanja parapsihologije u SSSR nesumnjivo demonstrirala mogunost telekineze, levitacije i vienja bez oiju (kono vienje). 65

KUNDALINI: Boginja hinduistike religije, ije ime znai Zmijska v a t r a " . Po uenju joge kundalini je strahovito koncentrisana psihika energija, locirana u osnovi kimenog stuba, u centru Muladh a r a - a k r a (v. akra). Vidi kundalini-joga. KUNDALINI JOGA: Sinonim za lajajogu, najopasniji oblik joge, iji je cilj da se koncentracijom na n e r v n e centre (akre), k o n t r o lom disanja i seksualnom apstinencijom r a z b u d i energija kundalini i dovede, u aktivnom stanju, do najvieg centra sahasrar-akre, koji je lociran u temenu. Tada se postie s a m a d h i (nadsvest) i jedinstvo sa univerzalnim kosmiki duhom, to je krajnji cilj joge. Vidi A r t h u r Avalon: The Serpent Power".

L LAJA JOGA: Vidi kundalini-joga. LAJBNIC GOTFRID VILHELM (16461716): Veliki nemaki m a tematiar i filozof, koji je nastojao da izmiri materijalizam i spiritualizam. Najpoznatiji njegov doprinos filozofiji je uenje o monadama, po kojem se prostorno-vremenski svet stvari i bia sastoji iz monada, od kojih ne postoje dve apsolutno iste, niti postoje dva ista trenutka u ivotu jedne monade. Od boga kao najvie monade potiu odnosi sklada izmeu aktivnosti j e d n e monade i svih ostalih, pa je svet jedinstven, mada ga sainjavaju razliite monade. Lajbnic je u mladosti neko vreme bio s e k r e t a r jedne rozenkrojcerske (v) organizacije i njihova doktrina nesumnjivo je uticala na njegovo uenje o m o n a d a ma. L. 5. LAMIPADA TRADAM: Magijski pseudonim Viktora Nojburga (v. Nojburg Viktor). hermetiste i pesnika

LARVA: a. U hermetizmu, koncentrat misaone i emocionalne energije, obino negativno u s m e r e n e (mrnja, bes, utuenost i dr.). b. Kod starih Rimljana, duhovi koji izazivaju tugu i epilepsiju. LEMURIJA : Po nekim hermetistima, koji su na granici naune fantastike, to je izgubljeni kontinent koji je postojao i propao u kataklizmi pre Atlantide. S m a t r a se da su crnci ostaci l e m u r s k e rase. Vidi W. W. Atkinson: Vrhovna m u d r o s t " . LEONARD: Demon koji vlada podzemnim vradbinama. duhovima, magijom i

LEVI ELIFAS (18101875): Pseudonim uvenog francuskog h e r m e tiste 19. veka, ije je pravo ime Alphonse Louis Constant. Posle zavr-

66

ene verske kole studirao je teologiju, ali ju je napustio i posvetio se politici, ispoljivi jake leviarske tendencije. Nesumnjivo je uporedo prouavao hermetizam, jer je, prividno iznenada objavio 1865. danas ve klasian okultni rad Dogme et Rituel de la h a u t e Magie". Ostali njegovi znaajni radovi jesu: ,,Histoire de la Magie" i "La Cle des Grandes Mysteres", koji su i danas pri v r h u liste najitanijih h e r m e tikih radova. O d m a h po objavljivanju prve knjige, Levi je okupio oko sebe grupu sledbenika i stupio u kontakt sa engleskim h e r m e t i stima. J e d a n od vodeih, lord Bulver Liton (v. Liton Bulver) bio mu je intiman prijatelj. Elifas Levi je vie no i jedan drugi autor doprineo tzv. okultnom oivljavanju 19. veka. Radovi mu vrve od nedoreenosti i sitnih greaka, ali je njegov uticaj na potonje generacije hermetista do danas neprevazien. L. 4, 5. LEVITACIJA: Sposobnost odizanja fizikih objekata ili sopstvenog tela uvis, bez fizikog kontakta, iskljuivo psihikom energijom. esto se povezivala sa fakirizmom. Do nedavno smatrala se sasvim nedokazanom, meutim, eksperimenti sovjetskih parapsihologa sa K u laginom (v. Kulagina Nina) nesumnjivo su dokazali da neki ljudi m o gu da odiu fizike objekte n a p o r o m volje. LETARGIJA: U hermetizmu, stanje obamrlosli koje fakiri u kroz trans, u kojem su ivotne funkcije sasvim usporene. LIBANOMANTIJA: Proricanje po dimu tamjana. posti-

LOBSANG RAMPA: Autor knjige Tree oko" (The Third Eye"), koja je na Zapadu digla veliku prainu. Autor je tvrdio da je veliki tibetanski lama, koji je emigrirao na Zapad kada su kineske trupe ule u Tibet. Posle intenzivnog proveravanja, novinari su utvrdili da se iza tog pseudonima krije Siril Hoskin, Englez, tako da je svaka autentinost njegove knjige i novih koje su sledile, sasvim oborena. LOING GOM PA: Tibetanski asketizam, ije praktikovanje daje sposobnost dugotrajnog tranja u stanju transa bez oseanja umora i bez uzimanja hrane i tenosti. Vidi A. David-Neel: Magic and Mystery in Tibet". LOMONOSOV MIHIAIL (17111765): J e d a n od najveih ruskih naunika, akademik, pesnik i pisac. Uinio je vana otkria u fizici i herniji (formulisao je zakon o odravanju materije, dao n a u n u teoriju svetlosti i dr.), napisao je prvu g r a m a t i k u ruskog jezika i osnovao Moskovski Univerzitet. Bio je izvanredno otvorenog duha, bez ikakvih predrasuda. Imao je vie puta parapsihika iskustva, naroito vidovite vizije. Jedno njegovo iskustvo takve prirode je u SSSR opte poznato. Za vreme boravka u Nemakoj usnio je san koji ga je potre67

sao svojom realnou. Sanjao je kako je brod njegovog oca, ribara, b a en olujom na stene pustog arktikog ostrva, pretrpeo brodolom. Sanjao je svog oca u agoniji na h l a d n o m n e n a s t a n j e n o m ostrvu. Bio je vrsto uveren u istinitost sna i k r e n u o je iz Nemake kui, gde je zbog loih komunikacija stigao posle dueg vremena. Porodica ga je obavestila da je oev brod nestao bez traga pre 4 meseca. Lomonosov je zamolio r i b a r e iz oevog sela da p r e t r a e pusto ostrvo na Arktiku koje im je tano opisao po svom snu i zamolio ih da oca s a h r a n e kako valja, jer je oseao da ga nee ivog zatei. Ribari su zaista nali t r a gove brodoloma i mrtvo telo oca velikog n a u n i k a i sahranili ga. L. 29. LUCIFER : Veliki vladar tame, satana. LUCIFERIJANCI: Verska sekta oboavalaca Lucifera, koji ga smatraju anelom svetlosti, iji je cilj da oslobodi oveka sluenja Tvorcu.

M MAGI: a. U staroj Persiji, pripadnici svetenike kaste. b. U starom Rimu, astrolozi i arobnjaci u dananjem smislu. MAGIJA: Po jednoj starijoj definiciji, iroko prihvaenoj u Srednjem veku, magija je skup metoda, postupaka i tehnika iji je cilj da se utie na zbivanja i ljudska bia. Novija odreenja magije naglaavaju subjektivne momente. Tako je po Alisteru Krauliju magija sposobnost izazivanja promena u skladu sa sopstvenom voljom", a za D. Foun, iju definiciju usvaja veina savremenih hermetista, magija je sposobnost izaizvanja promena u sopstvenoj svesti". Magija moe biti: a. evolutivna (dobra, pozitivna ili bela) i involutivna (zla, negativna ili crna); b. magija po dodiru i homeopatska odnosno magija po simbolikom k o n t a k t u ; c. spekulativna ili teoretska i operativna ili p r a k t i n a magija. Osnova magije je postulat o vezi izmeu subjektivnih stanja i objektivnih zbivanja. S m a t r a se da postoji sinhronicistiki odnos (v. sihronicitet) izmeu psihikih stanja i zbivanja u objektivnom svetu. Veza izmeu ta dva suprotstavljena pola je astralni svet ili svet emocionalnih energija (vidi astral"). Vidi detaljnije F. B a r d o n : Initiation into Hermetics", Dr I. R e g a r d e : The Tree of Life A S t u d y in Magic" A. Crowley: Magick in Theory and Practice" i F. K i n g : Ritual Magic in England". MAGIJSKI KRUG: K r u g koji praktiar magije (mag) crta na tlu kredom ili magijskim maem, ili pak samo vizualizira, ija je svrha zatita maga tokom magijske operacije. Krug predstavlja m i n i j a t u r n i univerzum, u ijem centru p r a k t i a r predstavlja tvorca. Van kruga crta se tro68

ugao u kojem t r e b a da se materijalizuje ili objektivno ispolji prizvana kosmika inteligencija, po pravilu personificirana. Dr I. Regardie (v.), psihoterapeut rajkovske orijentacije i jedan od najveih savremenih praktiara magije i kabale s m a t r a da se u trouglu materijalizuju odcepljeni i do t a d a nesvesni delovi psihe praktiara, koji na ovakav nain mogu biti prepoznati i pripojeni svesnom ,,ja". MAGNETIZAM IVOTINJSKI: U hermetizmu, pretpostavljeno svojstvo oveka da utie na druge ljude i iva bia preko nervnog fluida". (V. Mesmer). MANDALA: Na sanskritskom, krug. Sloen crte krunog oblika koji simbolizuje univerzum. Koristi se za meditaciju i u magiji. Sree se u hermetikoj tradiciji svih naroda. MANDRAGORA (ili m a n d r a k ) : Biljka zadebljanog ovekolikog korena, sa veoma velikom primenom u srednjovekovnim magijskim receptima, zbog svog izgleda i snanog afrodizijakog i halucinogenog dejstva. MANITU: Veliki Duh ili Tvorac kod severnoamerikih indijanaca, iji je najei simbol beli orao. MANTRA: U jogi, mistina zvuna formula, u vidu izvesnih rei ili fraza kojima se utie na okolinu ili samog praktiara. Vid joge izgraen na pretpostavljenom dejstvu m a n t r i je mantra-joga. MARGARITOMANIJA: Proroki metod nalaenja krivca pomou bisera. U starogrkoj narodnoj tradiciji smatralo se da e biser, zatvoren u posudu, podskoiti kad se izgovori ime krivca. MARFI Dr GADNER (Dr Gardner Murphy): J e d a n od velikana amerike i svetske psihologije. Njegova knjiga Istorijski uvod u savremenu psihologiju", objavljena pre pola veka, s m a t r a se od mnogih najboljom knjigom iz psihologije koja je ikada napisana. P r e vedena je na mnoge jezike, pored ostalih i na srpskohrvatski. P o stojano doivljava nova izdanja i jo uvek je standardni udbenik na amerikim univerzitetima. Dr Marfi se istakao meu amerikim psiholozima svojom ogromnom erudicijom i otvorenou p r e m a novim problemima i oblastima. Manje je poznato da je on istovremeno jedan od najpoznatijih okultnih istraivaa u Americi i da je od 1961. godine predsednik Amerikog Drutva za okultna istraivanja (American Society for Psychical Research"). Marfijeva lina iskustva imala su odluujuu ulogu u raanju njegovog interesovanja za okultno. U mladim danima on je bio teak bolesnik od kojeg je zvanina medicina digla ruke. Njegovo slepilo i miinu atrofiju izleio je Dr F r e n k Marlou, lekar69

-hermetista, metodama nepriznatim od zvanine medicine vebama za one miie i dijetom. Ova svoja iskustva Marfi je nazvao nekima od mnogih prilika u kojima sam naao male oaze line realnosti suprotstavljene monolitnoj sigurnosti potovane i organizovane n a u k e " . L. 8. MARTINIZAM: Hermetiko uenje o reintegraciji bia, koje je zaeo 1754. godine Martin de Paskali (Martines de Pasqually). Hermetiki red koji je on osnovao naziva se Red Odabranih. Njegove sledbenike esto pogreno identifikuju sa sledbenicima Luisa Kloda Sen-Martina, zvanog nepoznati filozof i Martinistikim drutvom koje je osnovao Dr erar Anoz (v. Papus). MATERIJALIZACIJA: a. U hermetizmu, ostvarenje ideje; b. u magiji u uem smislu, prizivanje u vidljivu formu kosmikih inteligencija; c. u spiritizmu, nastajanje materijalnih tvorevina iz ektoplazme medija. MEDIJ: a. U hermetizmu, posrednik izmeu fizikog sveta i nadfizikih, viih" planova egzistencije; b. u spiritizmu, ljudsko bie velike senzitivnosti, koje slui kao posrednik izmeu drugih ljudi i duhova"; u eksperimentalnoj parapsihologiji, senzitivna osoba koja pokazuje parapsiholoke sposobnosti znatno iznad proseka. Prvi poznati mediji bile su sestre Foks (Margareta i Keti), za koje je i vezan n a s t a n a k spiritizma 1847. u Hajdsvilu, SAD. Spiritistiki mediji dele se n a : 1. Medije inkorporacije, kroz koje se inkarniraju duhovi" za vreme seanse; 2. Medije direktne eksploracije, koji stupaju u k o n t a k t sa viim planovima" uz pomo hipnoze ili bez nje; 3. Medije koji su sposobni da produkuju ektoplazmu i postignu materijalizaciju. Svi spiritistiko-medijumski fenomeni mogu se danas psiholoki objasniti disocijacijom ili rascepom linosti tokom transa i nesvesnim psihomotornim pokretima bilo medija, bilo uesnika seanse, ako ne uzmemo u obzir veliki procenat n a m e r n i h prevara. MEKDUGAL VILJEM (McDougal William 18711938): Britanski psiholog, koji je najvei deo ivota radio u Americi. Napisao je zapaenu raspravu o socijalnoj psihologiji (1908). Tvorac je takozvane normike psihologije, koja naglaava svrhovito ponaanje ili teleologiju. U novijoj psihologiji znaajan je jer je istakao vanost dinamikih sila u oveku instinkata. 1927. godine na uk Univerzitetu, zajedno sa Dozefom i Lujzom Rajn, u toku sedam godina pokuavao je da proveri, kroz studiju medijumstva, mogunost nadivljavanja fizike smrti. Ispitivanje je vreno sa strogom naunou i i njega se razvila Rajnova kola moderne parapsihologije. L. 8. 70

VOLF MESING (18991971): Najslavniji hermetista, telepata i vidovnjak Sovjetskog Saveza, ije su parapsihike moi lino proverili Ajntajn, Frojd, M a h a t m a Gandi i Staljin. Roen je u blizini Varave u porodici poljskih Jevreja. U njegovoj autobiografiji mogu se nai podaci da je ve u estoj godini imao vidovite i veoma d r a m a tine vizije, od kojih je gubio svest i koje su ostavile neizbrisiv peat na itav njegov ivot. Kad mu je bilo 11 godina pobegao je od kue, uavi u prvi voz bez prebijene pare. Suurenog ispod sedita pronaao ga je k o n d u k t e r i zatraio mu kartu. Ve tada primenio je spontano mo fakirske hipnoze (v,), koja mu je oito bila uroena. Pruio je kondukteru pare stare novine i gledajui ga netremice u oi, telepatski mu sugerirao da je to vozna karta. K o n d u k t e r je prihvatio novinsku hartiju, po propisu je ponitio i zapitao ga: Poto ima kartu, zato se krije ispod sedita"? U Berlinu mu nisu cvetale rue, tako da se jednom prilikom onesvestio od gladi. Telo mu je zahvatilo kataleptino stanje, puls i disanje bili su mu neprimetni, tako da je za malo izbegao da ga ivog sahrane. Bila je srea u nesrei da ga je u ivot povratio dr Abel, psihijatar veoma zainteresovan za hermetizam. Uvidevi sa kakvim parapsihikim sposobnostima raspolae Mesing, podvrgao ga je dvogodinjem treningu telepatije. Istovremeno mu je omoguio da nastupa na pozornici kao fakir, telepata i vidovnjak. Zahvaljujui svojim neobinim sposobnostima, Mesing je ubrzo stekao veliku reputaciju Putujui svetom susreo se sa mnogim velikanima svoga vremena. U Beu se upoznao sa Albertom Ajntajnom i Sigmundom Frojdom, koji su proverili njegovu sposobnost itanja misli" na veoma komplikovanom zadatku, koji mu je mentalno sugerirao Frojd: Idi u kupatilo i iz o r m a n a uzmi mala kleta. Vrati se do Alberta Ajntajna i iupaj tri dlake iz njegovih brkova". Mesing je ovaj zadatak, kao i ostale obavio bez greke. U Indiji, gde je usput prouavao jogu, sreo se sa M a h a t m o m Gandijem, koji je takoe proverio njegove psihike moi. Ali nisu svi poznati ljudi tog vremena ispoljavali samo divljenje prema njegovim sposobnostima telepatije i vidovitosti. J e d a n od izuzetaka bio je Hitler, koji je ucenio njegovu glavu na 200.000 m a r a k a , jer je Mesing 1937. godine, za vreme svoje predstave u prepunom Varavskom pozoritu p r o r e k a o : Ako Hitler krene na Istok, u m r e e " ! Sovjetska vlada imala je i docnije politikih komplikacija zbog njegovih proroanstava. U vreme dok je bio na snazi Sovjetsko-nemaki pakt o nenapadanju (1940), Mesing je prorekao: Sovjetski tenkovi ui e u Berlin". Njegova proroanstva otkrivaju istinski d a r precizne vizije i sasvim se razlikuju od zakukuljenih, pitijskih izjava kojima se slue lani vidovnjaci. Tako je 1943. u Novosibirskom pozoritu tano prorekao da e se r a t zavriti u maju 1945. godine. Svoju vidovitost tumaio je sposobnou predoseanja, intuicije, koja je njemu znaila direktno 71

znanje. Njegova slava bila je tolika da je sam Staljin izrazio elju da ga vidi i lino proveri njegovu mo m e n t a l n e hipnoze (v. Hipnoza fakirska). Dao mu je zadatak da iz N a r o d n e b a n k e podigne 100.000 rubalja na osnovu praznog lista hartije. Ova fakirska pljaka" uspela je Mesingu pred svedocima. Blagajnik je paljivo razgledao praznu hartiju koju mu je Mesing poturio, otvorio je kasu i mirno mu isplatio 100.000 rubalja. Najvei uspeh postigao je Mesing kada je, koristei fakirsku hipnozu, uao neprimeen u Staljinovu kuu n a j bolje uvano mesto na svetu m e n t a l n o sugerirajui oficirima iz slube obezbeenja da je zloglasni Berija, ef tajne policije, koji je jedini mogao da dolazi kod Staljina nenajavljen. Delovi Mesingove autobiografije, publikovani u najpoznatijim sovjetskim listovima poslednjih godina, ukazuju na niz p o d a t a k a u koje je teko poverovati, iako su sasvim sigurno provereni. Priznanje Mesingovih sposobnosti od strane politikog v r h a u SSSR doprinelo je proboju parapsihologije koji je usledio ezdesetih godina ovog veka. L. 29. MESMER FRANC ANTON (17341815): Osniva mesmerizma, kako se po njemu nazivala hipnoza sve do Demsa Breida. Fenomen hipnoze tumaio je prvobitno dejstvom kosmikih energija, a zatim delovanjem animalnog m a g n e t i z m a " koji, po njemu ima izvor u organizmu. Mesmer je doao 1788. u Pariz, gde je postigao senzacionalan uspeh u leenju nekih bolesti, tako da je Lekarsko drutvo Francuske bilo prinueno da odredi komisiju za procenu vrednosti njegove metode. Bio je lan okultnog reda Prosvetljenih (Iluminati), a sam je osnovao Drutvo Harmonije". "Velikom broju sledbenika davao je line instrukcije, obuavajui ih u praktinoj primeni mesmerizma. Marija Antoaneta je n a m e r a v a l a da mu omogui otvaranje klinike za p r i m e n u magnetskog leenja", ali je pod pritiskom nalaza pomen u t e komisije i tampe morala da odustane. Mesmer je u m r o n a p u ten od svih, ali je sr njegovog uenja, pod drugim imenima, bila docnije oivljena. L. 5. 40. METAGNOMIJA: Sinonim METAPSIHIKA: parapsihologije. Termin Vidi za ESP. koji je 1905. predloio Rie, sinonim

METAMPSIHOZA:

reinkarnacija.

METERS MG. S. L. (Samuel Lidei MacGregor Mathers): 18541918). J e d a n od osnivaa hermetikog reda Zlatna Zora i docnije njen voa, poznati mason, rozenkrojcer, egiptolog i hermetiki pisac. Njegov magijski moto u Zlatnoj Zori bio je Deo Duce Comite F e r o (Sa bogom kao voom i maem kao drugom"). Preveo je mnoge srednjovekovne 72

magijske rukopise na engleski jezik i konstruisao je mnogobrojne rituale. Napisao je, pored ostalog, studiju o kabali Neotkrivena k a b a l a " (,,Quabalah Unveiled"). Umro je u Parizu 1918. godine. METERS MINA (BERGSON): Supruga MekGregora Metersa, sestra poznatog filozofa Anri Bergsona. Bila je saradnica svoga supruga u prevoenju, konstituisanju i izvoenju rituala. Njen magijski moto u Zlatnoj Zori bio je Vestigia Nulla R e t r o r s u m (Nikada se neu povui"). Posle smrti svoga supruga, pokuala je da ga nasledi na elu Zlatne Zore. Taj njen pokuaj doveo je do mnogih sukoba i zavrio se neuspehom. MIOMANTIJA : Proricanje na osnovu glasova mieva i pacova.

MISTERIJE: Tajne religijske ceremonije, dostupne samo odabranim posveenicima, prisutne kod mnogih naroda. Najpoznatije su misterije Ozirisa i Izide u Egiptu, Eleuzijske i Dionizijske u Grkoj i Mitre u Rimskom carstvu. ljaju MITOVI : Bajke iz ivota boanskih bia i heroja, koje predstavnesvesne projekcije odreenih ljudskih potreba ili tenji.

MNEMOTEHNIKA : Vetina vetakog pamenja u kojem se povezuju predmeti sa unapred zapamenom shemom preko asocijacija, brojevi se pretvaraju u rei itd. MOLEJ AK DE (Malay Jacques de): Roen oko 1244. god., hermetista i veliki majstor reda Vitezova H r a m o v n i k a (Templara). Optuen od francuskog kralja Filipa IV. za bogohuljenje, sodomiju i crnu magiju, spaljen je, zajedno sa ostalim voama reda, na lomai. Posle njegove smrti, malobrojni preiveli templari povukli su se u ilegalnost. 1902. godine nemaki hermetista Teodor Rojs (Theodor Reuss) obnovio je red pod nazivom Ordo Templi Orientis (ili skraeno O.T.O.), iji ogranci danas postoje u Engleskoj, Francuskoj, SAD i paniji. N NADA : U jogi, mistina re OM, simbol Brame. NADI : Astralne cevice kojima cirkulie vitalna energija, miia. prizivaju duhovi prana.

NAULI: U hata-jogi, centralna izolacija trbunih NARADA : Veliki svetac indijske mitologije. se NEKROMANTIJA: Oblik crne magije, kojim u m r l i h da bi se od njih saznala budunost.

73

NESVESNO : Sigmund Frojd, koji je prvi originalnom t e r m i n o logijom opisao nesvesno u okviru k o h e r e n t n o g psihoanalitikog sistema, razlikovao je tri instance u n u t a r psihikog a p a r a t a : Nesvesno (ID), svest (EGO ili JA) i Super-Ego (Nad-ja). Ova poslednja instanca, Super-ego, je sinonim za savest ili m o r a l n u sastavnicu linosti. Dr Karl Gustav J u n g je otiao dalje. U okviru nesvesnog razlikovao je slojeve blie svesti i duboke slojeve o kojima se samo moe slutiti. Gornje slojeve ini lino nesvesno. Naziva se linim jer se uobliava tokom ivota individue. U taj sloj potiskujemo sve neprijatno, strahove koje ne priznajemo i neprijateljske tendencije prema drugim ljudima koje ne moemo da prihvatimo kao svoje. Zato je za svaku jedinku taj sloj razliit. Otud naziv individualno nesvesno. Kolektivno nesvesno je mnogo dublji sloj, koji je zajedniki celoj ljudskoj vrsti ili ak celoj organskoj prirodi. Ono sadri mone psihike snage, koje se ispoljavaju kroz sva ljudska bia, a koje svest ne moe da prihvati neposredno. To su arhetipske predstave, dinamiki naini doivljavanja sveta zajedniki svima ljudima. Oni se pod maskom simbola ispoljavaju kroz snove, bajke, mitove i vilinske prie u vidu tipskih nosilaca dogaaja kao to su m u d r i car, heroj koji kroz patnje oslobaa svoj narod, nevino dete koji udom izbegava smrt, strano udovite koje prodire ljude i iji kraj dolazi tek kad j u n a k rei tajnu moi udovita i dr. Frojd nas je upoznao sa neprijateljskom, ruilakom stranom nesvesnog. Po njemu Id tei zadovoljenju nagona bez obzira na p r e preke. On je izvor svih ruilakih tendencija ljudskog bia. P a d a u oi Frojdova selekcija fenomena koji ukazuju na postojanje i delovanje nesvesnog. On je odabrao samo negativne vidove ispoljavanja: omake u govoru i ponaanju, zaboravljanje stvari inae dobro poznatih, p r e terane strahove (fobije), histerije, opsesije, psihosomatska oboljenja i tome slino. J u n g je individualno nesvesno sagledao ire i potpunije. Agresivne tenje zaista dolaze iz nesvesnog, ono je uzrok mnogih naih patnji, ali u nesvesnom istovremeno lee i reenja naih problema. Priznajui t a m n u poleinu, J u n g je ukazao i na prednju, svetlu s t r a n u medalje nesvesno je izvor inspiracije, iz njega potie sva ljudska kreativnost, ne samo u vidu neophodne energije, ve i u obliku stva-alakih ideja. Iz nesvesnog dolaze reenja mnogiih problema koje je ego nemoan da rei. Takoe problemi koje Ego postavlja i pokuava da rei svesnim m e n t a l n i m operacijama, bivaju reavani i na nesvesnom nivou. T a k o z v a n i uvidi" uvek potiu iz nesvesnog i zato je svesno Ja njima po pravilu iznenaeno. Kljuni rnomenat u teoriji relativiteta bio je otkriven Ajntajnu u jednom snu. Mnogi umetnici slikari, muziari, knjievnici svoja dela prvo su doiveli u sno74

vima, pa ih potom realizovali. ak i neuroze, koje su nesumnjivo psihiki poremeaji, imaju, po Jungu, svoju vrednost. One ukazuju ljudskom biu da sa njegovim ivotnim stilom", sa njegovim n a inom ivota, neto nije u redu. Da u njegovoj linosti neto treba menjati i one ga na neprijatan nain nagone na takvu promenu. Po J u n g o v o m uenju, lino nesvesno je otvoreno na dve strane. Ono se p r e t a p a u svest i sa njome opti kao to smo rekli omakama, poremeajima, ali i na pozitivan nain, uvidima i stvaralakim idejama. Sa druge strane, individualno nesvesno izrasta iz znatno dubljih i starijih slojeva, starih koliko cela ljudska vrsta ili moda ceo u n i verzum. Na taj nain, lino nesvesno je neka vrsta spoja, mosta izmeu svesnog Ja i najdubljih psihikih svetova kolektivnog nesvesnog. Ono kao korpa za otpatke prima agresivne tenje, mrnju i strahove odbaene od svesti, ali i dinamiku energiju i praslike koje se iz potmulih dubina zaboravljenih svetova probijaju ka svetlom k r u g u svesnog duha. Individualno nesvesno te sadraje filtrira i prerauje, dajui im prihvatljivo simbolino ruho i smanjujui im psihiki napon do nivoa na kojem svest moe da ih prihvati. K r a t k o reeno, lino n e svesno je iva istorija individue, ono sadri sve ono to se j e d n o m biu dogodilo, sve to je potisnuto, zaboravljeno i, isto tako, sve to je zapameno. Kolektivno nesvesno je istorija cele ljudske vrste ili vrsta koje su prethodile oveku. Teoretski je mogue", kae Jung, otkrivati sloj po sloj kolektivnog nesvesnog, sve dok se ne dospe do psihologije crva ili ak amebe". Lino uroeno. nesvesno je steeno. Kolektivno nesvesno je nasleeno i

Naveli smo dobro poznate fenomene koji su Frojda i Junga naveli da zakljue o postojanju individualnog nesvesnog. A koji su dokazi postojanja kolektivnog nesvesnog? Odgovor je arhetipi. To su uroene dinamike praslike, nasleeni naini doivljavanja sveta i samog sebe, uslovljeni nervnom s t r u k t u r o m ljudskog bia. Kako potiu iz najdubljih slojeva kolektivnog nesvesnog, oni ne mogu biti ak ni opisani. Ali kako su to dinamike snage koje tee da se ispolje u svesti, moemo ih prepoznati po njihovim produktima, koji dobijaju oblije simbolikih tvorevina kao to su bajke i mitovi, ije se teme ponavljaju kod svih naroda. Arhetipi su psihiki dinamiki sistemi nezavisnog funkcionisanja, koji jedino preko simbola mogu da prod r u u svest. Otud Jungovo znalako odreenje simbola kao psihikih m a i n a koje transformiu energiju. Razvoj ljudskog bia ide, po Jungu, u pravcu shvatanja poruka arhetipa i njihovog uklapanja u celinu ljudskog bia. J e d a n od najeih arhetipova je dete koje je simbol naeg n a j dubljeg Jastva, naeg Sopstva koje J u n g naziva Selfom, a definie 75

ga kao totalitet linosti. Dete, koje dolazi iz utrobe nesvesnog, oliava najjau, nesavladivu tenju ljudskog Selfa, tenju da se ostvari, realizuje. L. 12, 13, 14, 43, 44. NIMFE: Nia enska boanstva u grkoj mitologiji, vile. Ima ih vie vrsta, p r e m a tome gde ive: napeje, nereide, drijade, oreade i dr NIRVANA: U hinduizmu i budizmu, nitavilo ili gaenje individualne svesti i ivota; apsolutno stanje svesti u kojem ego i sa njim sve dileme i problemi iezavaju. Do ovog stanja dolazi se, po budizmu, posveenjem celog ivota ideji usavravanja i gaenja svoga Ja, gaenjem svih elja i volje za ivotom, j e r je ivot kao takav izvor patnje. Nirvana predstavlja potpunu emancipaciju due od materije i r e i n k a r n i r a n j a (v. reinkarnacija). Sinonimi za n i r v a n u u ostalim hermetikim sistemima jesu: turija, nirvikalpa samadhi, satori, iluminacija i prosvetljenje. NOJBURG VIKTOR (18831940): Engleski pesnik, esejista i knjievni kritiar. Bio je lan Kraulijevog hermetikog bratstva Argent i n u m Astrum, u kojem su njegova magijska imena bila Omnia Vink a m (Pobediu Sve") i L a m p a d a T r a d a m (Predau Baklju"). J e d n o vreme nerazdvojan sa Alisterom Kraulijem, od kojeg je pretrpeo mnoga ponienja kao komponentu svog hermetikog treninga. Bio je uesnik u sekso-magijskim ritualima koje je Krauli izveo u Parizu (tzv. Pariki radovi") 1914. i docnije u Aliru. Kao knjievni kritiar, Nojbrug je otkrio pisca Dilena Tomasa. Njegov ivot opisala je Din Fuler u knjizi Magijska dilema Viktora Nojburga". NOSTRADAMUS (15031566): Pravo ime mu je bilo Miel de Nostr-Dam. Kao dvorski vidovnjak-prorok bio je miljenik K a t a r i n e Medici i arla IX. P o z n a t je po svojim Proroanstvima", profetsko-poetinom radu, u kojem je dvosmislenim, simbolikim jezikom nagovestio, po miljenju mnogih, docnije znaajne istorijske dogaaje F r a n c u s k u revoluciju, uspon i pad Napoleona i Hitlera i dr. NUMEROL.OGIJA: H e r m e t i k a disciplina koja na osnovu svoenja imena ljudi na brojeve pokuava da otkrije crte linosti i budunost. Sa druge strane u magiji se smatra vanim kljuem razumevanja istinske prirode univerzuma. Ideja potie od Pitagore, ali je u potpunosti razraena u gematriji posebnoj disciplini kabale (v.). U hebrejskom alfabetu svako slovo ima strogo o d r e e n u numeriku vrednost. Na taj nain svaka re, pa prema tome i svako ime, moe se izraziti jednim brojem. Ta ideja preneta je sa hebrejskog alfabeta na sve ostale evropske. Kako su brojevi simboli odreenih vrednosti ,onda se imena povezuju sa tim vrednostima i po njima predvia sudbina individue. 76

NJ NJUTN ISAK (16421727): J e d a n od najgenijalnijih naunika u istoriji nauke, veliki fiziar i matematiar, ija su otkria temelj savremene n a u k e . Uporedo sa svojim naunim interesovanjima, Njutn je intenzivno prouavao okultne nauke. Bio je pod j a k i m uticajem mistika J a k o b a Bema i intenzivno je prouavao astrologiju, vidovitost i tzv. kabalistike korespondencije, tj. odnose koji postoje izmeu fizikih i drutvenih pojava i njihovih simbola. Verovao je u mogunost alhemijske transmutacije. Ovakva njegova interesovanja dovela su do toga da ga je Lord Kejnes nazvao poslednjim arobnjakom". Kad su mu kolege u Kraljevskoj Akademiji (Akademija Nauka) p r e bacili to se on, tako poznati naunik bavi astrologijom, odgovorio je: Nemojte se iuavati. Ja sam to prouavao, vi niste". Svoja shvatanja o vidovitosti izloio je u rukopisu Razmiljanja o p r o roanstvima Danijela i Apokalipsi Sv. J o v a n a " (Observations on the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. J o h n " ) . L. 5.

O ODAS: U jogi, psihika energija nastala transformacijom seksualne energije, kroz p o t p u n u seksualnu apstinenciju verbalnu, misaonu i telesnu. OD: Termin koji je uveo nemaki hemiar arl fon Rajhenbah za univerzalnu magnetsku silu koja se, po njemu, nalazi u magnetizmu, kristalima i ivim biima. Sinonim je ivotinjski magnetizam Mesmera (v.). OENOMANTIJA: Proricanje budunosti po vinu, ili tumaenjem onog to izgovori ovek pod dejstvom vina ili posmatranjem refleksija na povrini vina. Poreklom je iz stare Persije. D'OLIVE FABR (17681825): uveni hermetista, pisac knjiga Restitucija hebrejskog jezika" i Katehizmus kabalistikih principa" OKULTIZAM: Sinonim hermetizma, rativnog prizvuka koji ga prati. OMFALOMANTIJA: eta. OMFALOSEKVI: Proricanje iz danas naputen usled pejo-

nabora

na

pupku

novoroenAdama. 77

Pripadnici

mistine

sekte

oboavalaca

OMFALOSKOPIJA: Metod koncentracije misli, esto praktikovan u jogi, budizmu i hrianskom misticizmu, u kojem je pogled usredsreen na pupak. ONEIROMANTIJA: kod mnogih naroda. Proricanje budunosti po snovima, raireno

ONOMATOMANTIJA: Proricanje sudbine iz imena. Najee se svakome slovu pridaje odreena brojana vrednost. Zbir pojedinanih vrednosti daje izvestan broj, koji ima u n a p r e d odreenu sudbinsku vrednost. ONIHOMANTIJA: Proricanje budunosti po noktima, poreklom iz Arabije. Obino se praktikuje usredsreena fiksacija povrine noktiju premazanih sjajnim lakom. ORAKULUM: Proroite, mesto na kojem je, u starom veku, obino podizan h r a m posveen odreenom boanstvu. U njemu su svetenici, po pravilu preko medija, primali poruke od boanstva, t r a ili savete, saznavali budunost. Najpoznatija proroita antikog doba bila su Apolonovo proroite u Delfima i Zevsovo u Dodoni. Odgovori medija na postavljena pitanja bili su dvosmisleni, tako da su omoguavali raznolika tumaenja. OFIEL (1902 ): Pseudonim savremenog amerikog h e r m e t i ste E d u a r d a Pia, iji su objavljeni radovi, poetkom ezdesetih godina, predstavljali ,,novi talas hermetihe literature". Ofiel iskljuivo naglaava praksu, p r a k t i n u primenu hermetikog znanja, tako da su njegove knjige skup p r a k t i n i h hermetikih instrukcija: ,,Art and Practice of Astral Projection", ,,Art and Practice of Occult", ,,Art and Practice of Clairvoyance" The Oracle of F o r t u n a " i dr. O. T. O.: Ordo Templi Orientis, Red Orijentalnog H r a m a ili Red Orijentalnih Templara, hermetiko bratstvo koje je, u Nemakoj, 1902. godine osnovao Teodor Rojs (Thedor Reuss). Glavni metod praktikovan od lanova ove organizacije sa ciljem ekspanzije svesti je seksualna magija. Godine 1922. na elo O. T. O. doao je Alister Krauli, to je dovelo do unutranjih sukoba i cepanja organizacije na nekoliko grupa. Ipak, oko njega je ostala po broju najvea grupa. Danas postoji vie rivalskih grupa u Engleskoj, Nemakoj, SAD, Svajcarskoj i paniji, iji voi pretenduju na ekskluzivno pravo da predstavljaju O. T. O.

P PADMASANA: Lotos poloaj ili Budin poloaj, j e d a n od osnovnih stavova za meditaciju, u kojem su noge ukrtene. 70

PAKT: U srednjevekovnom hrianskom verovanju, ugovor sa satanom. U zamenu za duu, verovalo se, stiu se izvanredne moi, bogatstvo i uspeh u periodu ogranienom najee na 20 godina. Ovaj motiv obradio je Gete u F a u s t u " . PANACEJA: U srednjevekovnoj alhemiji, udotvorni dobija p r e t v a r a n j e m Kamena Mudrosti u tenost. lek koji se

PAPUS (18651916): Pseudonim francuskog hermetiste, pisca i Lekara erara Anosa (Gerard Encausse), jednog od najistaknutijih i najplodnijih hermetista. Diplomirao je medicinu na Sorboni, a zatim doktorirao sa tezom o filozofskoj anatomiji. Rano se zainteresovao za hermetika uenja. Inicijaciju (v.) je dobio od Anri Delaea, sledbenika martinizma (v.). Docnije je sam osnovao hermetiku organizaciju Ordre des Silencieux Inconnus. Umro je u vojnoj slubi 1916. Izvrio je veliki uticaj na potonje generacije evropskih hermetista a njegova dela su i danas veoma itana. To su: ,,La Cabbale", Traite Elementaire de Science Occulte", ,,Le Tarot de Bohemiens"', Traite Methodique de Sciences Occultes" i Traite Methodique de Magie P r a t i q u e " . PARACELZUS (14901541): P r a v o ime mu je Teophrastus Bombastus fon Hohenheim. Roen je u Ajnzildenu, u vajcarskoj. Veoma svestran duh, posle zavrenih studija medicine u Bazelu i F e r a r i intenzivno je prouavao medicinu, hemiju, mehaniku, mineralogiju, astrologiju, astronomiju, alhemiju i okultizam u najirem smislu rei. Jedno vreme je bio profesor na Bazelskom Univerzitetu, ali je zbog svojih teorija brzo doao u sukob sa ostalim uenjacima. Odluujui uticaj izvrio je na njega poznati alhemiar opat an de Trithajm. Kima njegovog filozofskog sistema i medicinskog uenja je stara hermetika doktrina da je ljudski ivot nedeljiv od celine univerzuma. Tvrdio je da se u ljudskom organizmu nalaze svi hemijski elementi koji se nalaze u prirodi. Glavni hemijski elementi jesu, po uenju Paracelzusa, so, sumpor i iva koji se u oveku ispoljavaju kroz dejstvo telesnih, emocionalnih i intelektualnih faktora. Ove elemente u ljudskom organizmu dovodi u sklad suptilna energija iji je izvor u stomaku. Tu energiju nazvao je Arheus. Smatrao je da svako pomanjkanje h e m i j skih elemenata izaziva oboljenje organizma, a pacijente je leio k u p k a m a u mineralnoj vodi, da bi povratio hemijsku ravnoteu u telu. P a racelzus je prvi savetovao kliniko posmatranje bolesnika i uveo je u medicinu kao lekove opijum, arsenik, soli ive i gvoa. Takoe je koristio u terapiji magnete i na taj nain bio pretea Mesmerov (v.). S m a trao je da se ljudsko bie moe zaeti alhemijskim procesima, bez oca i majke. Takvo bie nazvao je homunkulus (v.). Njegov veoma obiman opus je u velikoj meri pogreno shvaen od savremenika. Tome je umnogome doprinela njegova buntovna priroda i nekonformizam. Veoma rado se 79

meao sa obinim narodom, uio je od r u d a r a , brijaa i skitnica. Na veliko negodovanje uenih glava tog v r e m e n a pisao je narodnim a ne latinskim jezikom veinu svojih dela. L. 40. PARAPSIHOLOGIJA: Grki prefiks ,,para" na re psihologija" daje termin parapsihologija", koji oznaava derivat psihologije, granu koja je prevazilazi i naglaava specijalne psihike sposobnosti kao to su vidovitost, predoseanje i predvianje, psihokineza, telepatija i sline. S m a t r a se da je ovaj termin prvi upotrebio Maks Desoar (Max Desoir) 1889. Podaci, danas ve klasini, koji ine osnovni fond parapsiholokih znanja, potiu od Drutva za psihika istraivanja u Londonu i, u mnogo znaajnijoj meri, iz parapsiholoke laboratorije Djuk Univerziteta u Severnoj Karolini (USA), u kojoj je, poevi od 1927. godine, izvodio brojne eksperiminte J. B. Rajn (Rhine) sa svojim saradnicima. Sposobnosti koje ispituje parapsihologija najee se definiu kao p a r a psihike". Ovakva definicija ima prednosti nad ponekad korienim terminima n a d n o r m a l n e " i p a r a n o r m a l n e " , jer ovi drugi impliciraju mogunost postojanja nenormalnosti kod osoba koje te sposobnosti poseduju. Rajn je blie odredio parapsihike sposobnosti kao sposobnosti koje omoguavaju oveku da doe u dodir sa svetom oko sebe bez pomoi svojih ulnih organa i miia. Ovi naini kontaktiranja sa svetom imaju dva vida: pasivni i aktivni. U pasivnom, ovek prima podatke, odnosno stie znanja ne koristei svoja ula, to se naziva ekstrasenzornom ili vanulnom percepcijom (skraeno ESP). Aktivni vid parapsihikog odnosa sa svetom svodi se na dejstvo ljudskog duha na materiju, za ta je odgovarajui t e r m i n psihokineza (skraeno PK), koja omoguava oveku da utie na sredinu, na materijalne objekte, ne koristei miini aparat. Valja pomenuti da su parapsiholoka istraivanja novijeg d a t u m a otvorila znatno ire horizonte parapsihologiji. To su na prvom mestu istraivanja sovjetskih, ehoslovakih i amerikih psihologa novog talasa". Iz njihovih radova pomaljaju se sasvim nesluene oblasti telepatske komunikacije sa ivotinjama i biljkama, uticaj na neivu" m a teriju, istraivanja novih oblika energije kao to je psihotronska, prouavanje astralne projekcije ili vantelesnog iskustva, svetlosne aure ili bioplazminog polja oko ivih bia itd.. To su oblasti koje se n a j bre razvijaju i istovremeno najvie obeavaju. Vanulna percepcija

Rajnova kola parapsihologije razlikuje, u n u t a r oblasti vanulne percepcije, tri glavna fenomena: vidovitost, predvianje i telepatiju. Rajnove definicije vidovitosti i previanja donekle se razlikuju od 80

odreenja koja se podrazumevaju u svakodnevnom govoru. Naime, obino se predvianje s m a t r a kao oblik vidovitosti, u kome se ,,zna" da e se neto desiti, ali ono obuhvata i predoseanje, kada se detalji budueg dogaaja ne mogu navesti, ve u svesti postoji neodreeno oseanje, slutnja i sl., Vidovitost se u obinom govoru poistoveuje se vanulnom percepcijom. Rajn, meutim, definie vidovitost kao ekstrasenzorno opaanje sadanjosti, ,,to je svest o stvarima i dogaajima koji sada postoje ili se odigravaju". Naprimer, to je svest da u sadanjem t r e n u t k u u odreenom mestu u m i r e n a m a bliska osoba ili da je u opasnosti ili da se neki p r e d m e t nalazi sakriven na takvom i takvom mestu itd. Predvianje, po Rajnovoj preciznoj definiciji, je znanje da e se neto desiti u budunosti. Sama re pred-vianje jasno ukazuje da je to sagledavanje buduih dogaaja. Predvianje je znanje o dogaajima koji e se desiti, a koje se ne moe ostvariti na osnovu postojeih podataka, znanje koje prevazilazi logiku zdravorazumskog zakljuivanja. N a primer, kada psihik (ili medij) koji nema ni najmanju koliinu znanja o buduem skupu sluajno o d a b r a n i h osoba, predvidi karakteristike osobe koja e sedeti na odreenom seditu: njen fiziki izgled, priblinu starost, profesiju, hronina oboljenja, dramatine dogaaje u dotadanjem ivotu, ponekad njeno ime i prezime ili, ee, samo inicijale itd. Telepatiju je Rajn definisao kao psihiku sposobnost da se uspostavi direktan mentalni k o n t a k t izmeu dve osobe, bez uobiajenog posredovanja govora, gestova, mimike ili bilo kakvih drugih fizikih signala. Kod telepatije meusobna udaljenost osoba koje uestvuju u telepatskom k o n t a k t u ne igra nikakvu ulogu. Otuda se u obinom govoru koristi kao sinonim izraz ,,prenos misli", koji je nedovoljan, jer se esto prenose oseanja. Zajednika karakteristika ove tri kategorije vanulnog opaanja je ova: znanje koje one daju nije besmisleno, ve je svrhovito, a esto je od velike vanosti za individuu ili drutvenu grupu kojoj ona pripada. Naprimer, predvianje da emo se razboleti, da n a m je bliska osoba u smrtnoj opasnosti ili da e nacionalni voa biti ubijen i slino. Vanulna iskustva obino se javljaju u okolnostima u kojima je prag svesti znatno snien, kao to su snovi i stanja sanjivosti, velika uzbuenja, izbijanje duevnih kriza itd. J e d n a od karakteristika ekstrasenzorne percepcije, koja proizilazi iz prethodne, jeste njihovo spontano javljanje. Izuzetno su retki subjekti koji po volji mogu da aktiviraju ESP-sposobnosti, pa i kod njih uspeh znatno varira od dana do dana. To dovodi istraivae-parapsihologe u teak poloaj. Svaka kontrola situacije koi ispoljavanje tih sposobnosti. Sa druge strane, kada se i vrlo znaajna iskustva dogode, obino nije postojala eksperimentalna kontrola situacije, pa je takvo iskustvo za disciplinu koja pretenduje na n a u n u ozbiljnost veoma mala. U uslo81

vima eksperimentalne kontrole znaajna psihika iskustva obino izostaju ili su znatno osiromaena, tura, kao daleki odraz punoe i bogatstva spontanog doivljaja. Iz tih razloga u prvobitnim eksperimentima uglavnom se pribegavalo velikom broju ispitivanja, a o postojanju parapsihikih sposobnosti se zakljuivalo na osnovu prosenih rezultata koji su prevazilazili vrednosti koje se mogu dobiti na osnovu prostog sluaja. U klasinim eksperimentima tei se to veoj uproenosti situacije, kako bi kontrola ispitivane sposobnosti bila olakana. Naprimer, u testovima vidovitosti (a i telepatije) korieni su jednostavni grafiki simboli zvani Zenerove karte. Ima ih 5: zvezda, krug, krst, kvadrat i talasaste linije. U jednoj varijanti eksperimenta pred subjekta se stavlja pil sa 25 izmeanih k a r a l a (po 5 od svakog simbola), a on treba da predvidi koji simbol je na prvoj karti. Njegovo predvianje se zapie, karta se okrene i registruje se koji je simbol bio. Zatim subjekt p r e d via simbol druge, tree k a r t e itd. do kraja pila. U svakoj seriji od 25 pogaanja verovatnoa tanog pogotka na osnovu sluaja je 3/5 ili 5 puta. Ako se u velikom broju serija javi prosean broj tanih pogodaka iznad 5, n a p r i m e r 8 ili 9, tada se predvianje subjekta ne moe pripisati prostom sluaju, ve se pripisuje delovanju nekog parapsihikog inioca, u ovom sluaju vidovitosti. U slinom telepatskom eksperimentu subjektu koji igra ulogu odailjaa daje se promean i preseen pil. On okree prvu k a r t u i koncentrie se na njen simbol, dok drugi subjekt, prijemnik, obino u susednoj prostoriji pokuava da pogodi koja je to karta. Kad se zavri sa jednom kartom, prelazi se na sledeu i tako do kraja pila. Zatim se, iz odnosa tanih i netanih pogaanja rauna statistiki prosek. U ovim, danas ve prevazienim eksperimentima, koje je izvodio Rajn sa saradnicima, kritiari su ukazali na mogue greke. Neki subjekti u stanju su da registruju veoma slabe drai i da se u davanju odgovora poslue nagovetajima koji izmiu panji eksperimentatora. N a primer, kada svetlost. pada iskosa na poleinu E S P - k a r t e , neki subjekti su u stanju da kau o kojem se simbolu radi. Zatim, eksperimentatori nisu nepogreive maine za registrovanje rezultata. U dugim serijama eksperimenata, mogue su greke u registrovanju podataka. Eksperimentator po pravilu grei u smeru svojih iekivanja. U velikom broju pogaanja, mogu se pojaviti greke koje znaajno utiu na rezultat. Period organizovanog izvoenja parapsiholokih eksperimenata poeo je na Djuk Univerzitetu u Severnoj Karolini 1927. godine, kada je uveni kotski psiholog Mek Dugal doao sa H a r v a r d a . MekDugal, naunik irokog duha i velikog znanja, zalagao se veoma energino da se parapsihiki doivljaji ispituju naunom metodologijom. Na Djuk Univerzitetu upoznao se sa mladim biolozima, branim p a r o m Rajn, koji 82

su mu predloili da naunim m e t o d a m a ispitaju pojavu medijumstva. eleli su ustvari da kroz taj fenomen pokuaju da utvrde ima li dokaza za mogunost nadivljavanja smrti fizikog tela. MekDugal je prihvatio predlog i ovom p r o b l e m u po prvi p u t se prilo sa svom naunom strogou. Valja istai da su istraivai, koji su sline probleme ispitivali a Drutvu za psihika istraivanja u Londonu, meu kojima je bilo poznatih naunika, ispoljili u vie navrata veliku linu naivnost i nedostatak n a u n e kontrole. 1935. godine oni su doli do zakljuka da izuavanje medijumstva ne moe dati odgovor na postavljeno pitanje. Telepatija je bila oblast koju su uporedo izuavali. Na izvestan nain ona je bila prisutna i u eksperimentima sa medijima. Mediji, pretpostavlja se, uspostavljaju telepatski kontakt sa duhovima". Meutim, nita ih ne spreava da isti takav kontakt uspostave sa ispitivaima, uesnicima eksperimenta i da iz njihovog nesvesnog izvuku izvesne podatke. 1934. godine parapsiholoka laboratorija Djuk Univerziteta izdala je prvi Rajnov rad ,,Extrasensory Perception'') (Vanulna parcepcija"). Predgovor ove skromne monografije napisao je MekDugal. Sadraj knjige, proaran grafikonima i statistikim tabelama, svodio se na izvetaj o dotadanjim eksperimentima. J e d a n p r i m e r a k knjige dospeo je u ruke Valdemara Kempferta, koji ju je u ,,Nju J o r k Tajmsu" vrlo povoljno prikazao. Za kratko vreme sledili su drugi brojni prikazi u n a u n i m asopisima, tako da se objavljivanje Vanulne percepcije" s m a t r a preokretom u t r e t m a n u parapsihologije. Knjiga je, ipak, izazvala i mnoge kritike i kontraverze. U daljem r a d u primedbe kritiara postepeno su otklanjane, pri emu je naglasak stavljen na eksperimente sa vidovitou. U telepatskim eksperimentima vidovitost je bila inilac veoma teak za kontrolu. Kad, naprimer, subjekat-prijemnik pogodi na koju kartu se usredsredio odailja", ne moe se tvrditi da do rezultata nije doao koristei sposobnost vidovitosti. Zatim su sledili novi radovi Rajna i njegovih saradnika. U knjizi ,,Extrasensory Perception After SixtyYears" (Vanulna percepcija posle ezdeset godina") izloena je sva dotadanja kritika na parapsiholoka ispitivanja i odgovori na tu kritiku. Uskoro su istraivaki napori usredsreeni na sposobnost p r e d vianja i psihokinezu, a eksperimentalna kontrola je jo vie pootrena. Naprimer, upotrebljavani su mehaniki aparati koji meaju k a r t e i kockice koriene u eksperimentima, a subjekt je trebalo da pogodi ishod koji nijedan od eksperimentatora nije znao, jer je predodreen m e h a nikim ponaanjem maine. Stroga kontrola, doprinosi mnogih novih istraivaa, publikovanje brojnih individualnih radova i asopisa, formiranje novih laboratorija u Americi, Zapadnoj Evropi, a naroito u socijalistikim zemljama i plodno proimanje nauka zadugo odeljenih neprobojnim zidom dovelo je do priznanja parapsihologije. Zvanian 83

akt usledio je 1969. kada je Ameriko Udruenje Parapsihologije primljeno u Ameriko Udruenje Za U n a p r e e n j e N a u k e . Nove oblasti, otvorene naizgled iznenada, sazrevale su desetinama godina. Jer, kako kae Kripner, j e d a n od vodeih amerikih istraivaa, parapsihologija je ideja ije je v r e m e dolo". Danas se vre znaajna ispitivanja vanulnog iskustva ivotinja. P o r e d predvianja ili bolje rei instinktivnog predoseanja, n e k e su u eksperimentima nesumnjivo ispoljile sposobnost psihokineze (radovi H e l m u t a Schmidta i Waltera Levi, J r - a ) . Francuski biolozi Duval i Montredon dobili su znaajne rezultate ispitujui predvianje kod mieva. Kao ovi francuski istraivai-biolozi, mnogi drugi radili su u oblastima koje do nedavno nisu imale vidljivih veza sa parapsihologijom, ali su se takve veze, preko novih otkria, naglo nametnule. Tako je Kliv Bakster, direktor Basterove kole za detekciju lai", koja se specijalizovala za detektore koriene u policijskim sasluanjima, otkrio tzv. p r i m a r n u percepciju" kod organskih materija biljaka plodova voa i povra, jaja, uzoraka krvi pa ak i kod ljuspica pokoice. Osetljivim instrumentima, koji rade na istim principima kao i d e tektori lai, utvreno je da ti oblici materije meusobno komuniciraju, ak i na daljinu. Zatim se javio Sejmon Kirlijan sa svojom fotografijom aure ili nauno reeno, bioplazmatinog tela (sovjetska terminologija), odnosno polja s t r u k t u r e oblika (Ing. Enriko Rodrigez iz Parapsiholokog I n s t i t u t a u Belo Horizonte). Istini za volju Kirlijan je sa svojom suprugom Valentinom eksperimentisao 30 godina p r e nego to je priznat od zvaninih naunih krugova u SSSR. Davanjem irokog publiciteta parapsiholokim eksperimentima i nalazima u Sovjetskom Savezu imalo je za posledicu javljanje izvesnog broja osoba sa izvanrednim medijumskim sposobnostima, koje su bile voljne da se podvrgnu strogo naunom testiranju. P r o n a e n i su subjekti sposobni za kono vienje (Roza Kuleova), izvanrednu parapsihku sposobnost, ije ispitivanje daje nadu da e u SSSR slepi ljudi biti specijalnim treningom osposobljeni da vide bez oiju, celom povrinom svoje koe. Detaljno je testirana Nina Kulagina, medij ija je sposobnost levitacije fizikih objekata i psihokineze ovekoveena d o k u m e n t a r n i m n a u n i m filmom i drugi. ehoslovaki parapsiholozi, u poletu istraivake strasti, osetili su da su granice parapsihologije, kako ih je odredio Rajn, ve stvar prolosti, pretesni okvir za sve brojnije legije parapsihikih disciplina. U Manifestu psihotronike", itanom na Kongresu parapsihologa u Moskvi 1968. godine, zaloili su se za usvajanje nove terminologije i novo odreenje p r e d m e t a ove nauke. PS1HOTRONIKA, smatraju oni, sadri u sebi sve to je parapsihologija dala u prolosti i to e ikada moi da ponudi u budunosti. to je najvanije, ona stavlja 84

taku na dualistiko poimanje oveka i svemira, nudei trijadno shvatanje, koje brie razliku izmeu duha i materije uvoenjem n o vog lana trijadne jednaine psihotronske energije (v. psihotronika, Pavlita). J e r iz radova ekih parapsihologa (psihotroniara") nesumnjivo proishodi mogunost uticaja duha na neivu materiju, telepatsko optenje ljudske svesti sa metalnim s t r u k t u r a m a dostojno Kjubrikove Odiseje u svemiru 2001. godine". Takozvani psihotronski generatori" ehoslovakog parapsihologa Pavlite, koji se u njihovoj kreaciji inspirisao srednjevekovnim magijskim i alhemijskim tekstovima, primaju telepatske poruke ljudskog bia sa tanou koja prevazilazi sposobnosti najpoznatijih medija u kratkoj istoriji p a r a psihologije; sa tanou koja nikada u budunosti nee biti prevaziena, jer je apsolutna. Teko je rei n a m a koje dolaze je sigurno i ena. L. 8, 15, 29, koje e nove oblasti otvoriti parapsihologija u godii kakvim e novim otkriima iznenaditi svet. Jedno najsmelija mata bie stvarnim razvojem prevazi41.

PAROPTlKO VIENJE: Sposobnost vienja bez oiju, koja je nesumnjivo u t v r e n a kod nekih ljudi. Sovjetska kola parapsihologije pripisuje ovu sposobnost postojanju ulnih elija vida u koi, naroito vrhovima prstiju. Joga, fakirizam i neki hermetisti na Zap a d u smatraju da se akt vienja ostvaruje preko astralnog tela, koje takoe ima ulne organe. Ti organi su, po njima, kod netreniranog oveka u latentnom stanju. PASOVI MAGNETSKI: Kretanje r u k a m a neposredno iznad povrine tela subjekta, kojima se, po tvrenju mnogih p r a k t i a r a hipnoze izaziva hipnotiko stanje. Vidi hipnozu. PAVLITA ROBERT: eki tehnolog i parapsiholog, tvorac psihotronskih generatora, ureaja koji na do sada nepoznat nain akumuliraju i koriste univerzalnu, ,,psihotronsku" energiju (v. psihotronika). Podaci o Pavlitinom r a d u su jo uvek, u velikoj meri, dravna tajna, jer njegova istraivanja finansira ehoslovaka armija, tako da su nepoznati principi po kojima rade psihotronski generatori. Samo delimine, strogo cenzurisane informacije procure s vremena na vreme do parapsiholokih asopisa. Na Kongresu parapsihologa u Moskvi 1968. bio je prikazan d o k u m e n t a r n i film o Pavlitinim generatorima, ali je mehanizam p r e t v a r a n j a te psihotronske energije u mehaniku i ostale oblike energije za sada nepoznat. Robert Pavlita je zavrio tehniku kolu. Jo u vreme kolovanja zainteresovala ga je mogunost uticaja ljudskog d u h a na neivu m a teriju i otkrivanje novih oblika energije. Interesovao se za okultizam, alhemiju i magiju, pa je dugi niz godina prouavao hermetike 85

tekstove. Ne treba zaboraviti da su dugovene eke biblioteke bogata lovita za ljude kao to je Pavlita, jer verovatno ni u jednoj zemlji na svetu ne postoji toliki fond okultnih i alhemijskih rukopisa. U periodu vladavine Rudolfa II. P r a g je bio svetski centar alhemije. I danas postoji u P r a g u ulica sa dugim nizom ouvanih alhemijskih laboratorija. Dr Don Di, poznati engleski alhemiar i astrolog, gostovao je na Rudolfovom dvoru, pokuavajui nekoliko meseci, zajedno sa svojim vidovnjakom Kelijem, da dobije zlato. I mnogi drugi poznati magiari i alhemiari uivali su Rudolfovo gostoprimstvo. Po procenama poznatih savremenih ekih parapsihologa njihove biblioteke poseduju nekoliko stotina hiljada hermetikih rukopisa. Mali deo tog kulturnog blaga prouio je Pavlita. Najuoljiviji rezultat njegovog prekopavanja alhemijskih rukopisa su neobini psihotronski generatori", izum udesan i u veku naih tehnolokih uda. O njima se moe malo odreenog rei. To su figure nepravil nih oblika, od bakra, gvoda, mesinga, drveta, ak i plastike. P o seaju na umanjene skulpture engleskog vajara H e n r i Mura. Nemaju nikakvog k o n t a k t a sa poznatim izvorima energije, nikakvih ica, spojeva i prekidaa niti slinih uobiajenih elemenata. Kad se u njih gleda ili se vre pokreti u njihovoj blizini glavom, rukom, telom ili oima psihotronski generatori poinju da se kreu. Pokreu se i kad se na njih usredsredi panja sa eljom da se pokrenu. U emu je tajna njihovog kretanja? Na Moskovskoj konferenciji parapsihologa 1968. godine, eki parapsiholozi (psihotroniari) objavili su svoj Manifest psihotronike". U njemu predlau, umesto uobiajenih dualiteta telo-duh, trijadno shvatanje oveka i univerzuma. Trei, posredni element je univerzalna, sveprisutna, kosmika energija koju nazivaju PS1HOTRONSKOM. Po njihovom ubeenju psihotronska energija je samo novi izraz za univerzalnu energiju, na koju su skretali panju oveanstva mislioci prohujalih vekova: PRANA u jogi i vedanti, MANA u k a h u n a magiji, IVOTINJSKI MAGNETIZAM Dr Mesmera (v), Rajhenbahov OD itd. Po miljenju Dr Zdeneka Rejdaka, ekog fiziologa i parapsihologa, psihotronski generatori su nastavak Rajhenbahove ideje odoskopa", a p a r a t a koji je trebalo da a k u m u l i r a od", sveproimajuu univerzalnu energiju. Po neobinom, ali za sada jedino prihvatljivom tvrenju ekih parapsihologa, tajna Pavlitinih psihotronskih generatora je u njihovom OBLIKU. Po njima, izvesni oblici kao takvi imaju svojstvo da akumuliraju psihotronsku energiju i da je koriste u razliite svrhe (v. piramida). Ti generatori su uvek nepravilnih oblika, neravnih, duboko izrezbarenih povrina, a are su vrlo esto u obliku zvezde. Po tumaenju Pavlite, zvezde olakavaju usredsreivanje panje. To

objanjenje je nepotpuno, jer neki njegovi generatori koriste energiju bilo kojeg ivog bia oveka, ivotinje ili biljke, a teko je verovati da biljke ili ivotinje usredsreeno pokuavaju da prenesu svoju energiju generatoru. J e d a n od najpoznatijih savremenih sovjetskih parapsihologa Dr Genadij Sergejev, koji je elektroencefalogramom ispitivao modane aktivnosti Pavlite za vreme voljnog pokretanja generatora, izjavio je na Konferenciji u Moskvi: Pavlitin rad pokazuje da je mogue p r e neti energiju sa ivih bia na neivu materiju". Generatore koje je Pavlita konstruisao ispitivala je dravna n a u na komisija na Univerzitetu Hradec Kralova, koju su sainjavali kompetentni fiziari, elektroniari, elektrofiziolozi, radiolozi, m a t e m a tiari i parapsiholozi. Na elu komisije bio je Dr Zdenek Rejdak, sekretar ehoslovakog koordinacionog komiteta za istraivanje telepatije, telegnozije i psihokineze. Rad komisije trajao je dve godine. Veoma savesno su eliminisani svi mogui poznati uzroci kretanja strujanje vazduha, t e m p e r a t u r n e promene, statiki elektricitet itd. Da bi zaustavili kretanje Pavlitinog metalnog generatora lanovi komisije delovali su na njega monim magnetom. Bez uspeha. Stavljali ga da visi, okaenog o tanko ue nisu uspeli da ga zaustave. Potapali su ga u vodu i stavljali pod providno stakleno zvono, uzimali ga u ruke, okretali i obrtali psihotronski generator se i dalje okretao pod pogledom ovog savremenog alhemiara. Komisija je bila p r i n u e na da zakljui da rad Pavlitinih generatora predstavlja vid korienja do sada nepoznatog oblika energije. Nalaz komisije ubrzao je objavljivanje pomenutog Manifesta psihotronike" na konferenciji u Moskvi. Ing. Karel Drbal i Dr Zdenek Rejdak piu u lanku O treem obliku energije" (Prag 1968.); Ljudska bia i sva iva materija ispunjeni su vrstom energije do skoro nepoznate nauci. Ova bioenergija, koju mi nazivamo psihotronskom, izgleda da stoji iza psihokineze; ona je verovatno osnova raljarstva; verovatno e se pokazati da igra ulogu u svima psihikim zbivanjima. Psihotronski generatori izvlae ovu bioenergiju iz oveka, akumuliraju je i koriste je. Kad su j e d n o m napunjeni energijom, generatori mogu initi iste stvari kao i mediji". Naime, valja pomenuti da se svojstva Pavlitinih gener a t o r a ne svode samo na sposobnost da se pokreu koristei akum u l i r a n u energiju. To je tek poetak prie. N a s t a v a k je jo uzbudljiviji, a kraj se ne moe nazreti ni uz najvei n a p o r mate. Pavlita je konstruisao razliite psihotronske generatore sa razliitim ciljevima". Neki magnetski privlae objekte na koje magnetizam inae ne deluje. Ako se takav generator ispuni energijom, on privlai n e m a g n e t i a n materijal drvo, plastiku, tekstil, hartiju i dr. To ini i pod vodom, koja spreava delovanje statikog elektriciteta. 87

Energiju koju akumuliraju iz okoline psihotronski akumulatori dalje zrae, esto sa nepredvidljivim posledicama. U jednom eksperimentu, boca ispunjena zagaenom tenou (otpadne vode tekstilne fabrike) bila je u toku 12 asova izloena psihotronskom zraenju Pavlitinog generatora. Posle tog perioda, voda je bila SASVIM I S T A ! Otpadne materije sakupile su se u vidu sitnih kristala na dnu boce. Hemijska analiza te vode utvrdila je da je dolo, na neobjanjiv nain, do promene u molekularnoj s t r u k t u r i vode znatno se poveala razdaljina izmeu dva atoma vodonika. Pavlita je konstruisao i tzv. ,,ESP-psihotronski generator", u r e aj pomou kojeg prosean laik moe da ostvari telepatski kontakt sa neivom materijom". U eksperimentima ovek slui kao odailja, a ulogu primaoca telepatskih poruka igra generator, metalna masa uobliena na nain poznat samo Pavliti. Ispred oveka, odailjaa", stavlja se jedna po jedna Zenerova karta (v. Zenerove karte, parapsihologija). U drugoj prostoriji, manje ili vie udaljenoj, jer za psihotronski generator udaljenost ne igra nikakvu ulogu, kruno su poredane sve Zenerove karte, znai isti grafiki simboli. Ovaj generator ima p o k r e t a n iljati vrh koji se lako usmerava u razliitim pravcima. Kad se ovek-odailja koncentrie na j e d a n simbol, na odreenu Zenerovu kartu, psihotronski ESP-generator se lagano pokrene i iljati vrh pokae istu takvu k a r t u . Od 25 pokuaja 25 pogodaka. Ako se umesto Zenerovih k a r a t a ispred oveka stave predmeti kao to su depni no, asovnik, olovka, maramica, klju, plodovi (voe i povre) i isti takvi p r e d m e t i pred generator, ovaj e u novom eksperimentu pokazati da je superiorniji od bilo kojeg do sada poznatog medija-telepate, jer je nepogreiv! Koji god p r e d m e t odabere ovek, generator ga odmah identifikuje. Ma koliko se puta ponavljao eksperiment, rezultat je uvek isti tanost pogaanja je 100%. Psihotronski generatori pokato iznenade, svojim nepredvidljivim delovanjem i svoga oca, Pavlitu. Neki od njih, videli smo, svojim zraenjem preiavaju otpadne vode. Ponekad, meutim, tetno deluju. P a vlita kae da je njegova ki J a n a imala, kao dete, naviku da bez njegovog znanja ulazi u prostoriju gde je drao svoje dragocene generatore i da se, privuena njihovim neobinim oblicima, sa njima igra. Naravno bez oevog znanja. Pavlita je to otkrio tek kad su joj se prsti r u k u paralizovali. K a d a je ista osoba ve kao odrasla devojka i oev asistent u eksperimentima, izloila glavu psihotronskom zraenju, dobila je vrtoglavicu i za kratko izgubila oseaj ravnotee. O mnogim drugim dejstvima ovih neobjanjivih u r e a j a Pavlita i ehoslovaki psihotroniari ne govore, jer, rekli smo, ispitivanja finansira Armija. 88

Pri izlaganju ovih turih podataka o psihotronskim generatorima, misao se moda nehotice usmerava preko Atlantika, ka j e d n o m drugom samosvojnom misliocu pokojnom Vilhelmu Rajku (v), koji je ispoljio, ne manje od Pavlite, upornost i n a u n u strast u traganju za istinom, ali nije imao toliko sree. Branei istrajno svoje ideje, zavrio je u zatvoru, j e r je, po miljenju amerikog suda, v a r a o ljude, prodajui orgonske a k u m u l a t o r e " . Rajk je, pak, tvrdio da oni lee ljude svojim orgonskim" zraenjem. Bio je u b e e n da je otkrio novi oblik univerzalne energije orgonsku energiju, koju je, po njegovom miljenju, m o gue dobiti i iz tzv. mrtve materije, n a p r i m e r sterilisanog uglja ili morskog peska. Dokazivao je, takoe, da se ta energija moe izvui iz a t m o sfere i koncentrisati pomou njegovog akumulatora orgonske energije", koji se moe koristiti u terapiji svih oblika telesnih i duevnih oboljenja. Ureaji su podseali na kabine vieslojnih zidova, u kojima su se naizmenino redali slojevi kovina i drveta. Bolesnik bi u njima provodio odreeno vreme izloen zraenju a k u m u l i r a n e orgonske energije. Amerikoj Komisiji za h r a n u i lekove pali su u oi Rajkovi a k u mulatori i, po k r a t k o m postupku, proglaeni su komercijalnom obmanom, jer orgonska energija ne postoji". Ovakav zakljuak Komisije verovatno je ubrzala injenica to je Rajk bio ubeeni komunista. Bilo kako bilo, umro je 1957. u zatvoru, proglaen za varalicu. Danas njegovi brojni sledbenici uporno zahtevaju da se Rajk r e habilituje, a interesovanje za njegove radove rapidno raste. Na kraju ovog izlaganja ostaje nam da ukaemo na jo j e d n u m o guu vezu. Rekli smo na poetku ove jedinice da je osnovno znanje za konstrukciju svojih generatora Pavlita crpeo iz srednjevekovnih h e r metikih rukopisa. eki psihotroniari ne ele da otkriju o kojoj se uoj oblasti h e r m e t i k e radi. Bez n a m e r e da tvrdimo bilo ta odreeno, s m a t r a m o da vredi ukazati na slinost Pavlitinih tvorevina sa tzv. talismanskom magijom. Osnova te vrste magije identina je sa psihotronikom tvrdi se da izvesne forme, kao takve, izvesni oblici, imaju svojstvo da privlae, akumuliraju, a zatim zrae kosmiku energiju. U talismanskoj magiji se istie da talismani aktivno deluju u odreenom p r a vcu, koji zavisi od njihove konstrukcije. Odreeni, vrlo neobini oblici se crtaju ili urezuju na povrini talismana, a koriste se sasvim odreeni materijali, za koje se tvrdi a akumuliraju energiju, kao to su pergam e n t i plemeniti metali, mada se n e k a d koristi obina hartija. Da bi talisman bio efikasan, najvanije je tano preneti peat" kosmike inteligencije, odnosno formu koja odgovara izvesnom vidu kosmike energije. Tih peata ili magijskih formi ima mnogo i redovno se sreu u srednjevekovnim alhemijskim i magijskim tekstovima. Slinost P a v litine psihotronike i talismanske magije nije samo u polaznoj osnovi i principima, ve se ona namee i u mnogim detaljima. Autor ove k r a t k e 89

enciklopedije imao je priliku da vidi fotografije nekoliko psihotronskih generatora; njihove izrezbarene povrine nametljivo lie na izvesne talismane, na ,,peate kosmikih snaga''. Pomenuli smo da se na psihotronskim generatorima po pravilu sreu, pored ostalog, zvezdasti oblici petokrake, estokrake i s e d m o k r a k e zvezde. A iste takve zvezde esto se javljaju na talismanima. Postoji, ipak, jedna znaajna razlika: talismani su dvodimenzionalni crtei (ukoliko nisu prirodni objekti, kao to je zeja apa i slino), a psihotronski generatori trodimenzionalna TELA. Govorei hermetikom terminologijom, psihotronski generatori su trodimenzionalni talismani. L. 29, 34, 37. PENTAGRAM : Zvezda sa pet krakova, pitagorejski simbol znanja, dobra i duhovne evolucije. Ima veoma iroku p r i m e n u u magijskim r i t u alima. Zlatni p e n t a g r a m esto se nosi kao amulet. U izvrnutom poloaju (dva k r a k a gore, tri dole) predstavlja simbol involucije i crne m a gije (v. magija). PINGALA: U jogi, j e d a n od tri najvea astralna nerva, koji se prua du kimene modine, njenom desnom stranom. Druga dva su Ida (ide levom stranom i suumna (sredinom kime). PIRAMIDA KEOPSOVA: Od vajkadanjih v r e m e n a ukazuje se, u hermetikoj literaturi, na udesnu Keopsovu p i r a m i d u kao na p r i k r i veni klju do celokupnog okultnog znanja Starog Egipta. U elementima ove graevine naziru se znanja geografska, astronomska i arhitektonska koja se veoma teko mogu uglobili u nau predstavu o civilizaciji staroj hiljadama godina, koja nije znala za toak. Odnosi meu elementima pi- ramide (visina, osnovica, strane i dr.) daju podatke o preniku i obimu zemlje, njenoj zapremini, udaljenosti zemlje od sunca i meseca i dr. izraunate sa kompjuterskom tanou, kojom bi se i savremeni elektroniari mogli ponositi. Ali, van ovih p o d a t a k a o kojima na prvom mestu treba da se pozabavi egzaktna nauka, hermetika literatura ukazivala je na simboliku vrednost piramida, na njihov dublji, hermetiki smisao. Neki h e r metisti smatraju da je p i r a m i d a uopte, a posebno Keopsova, simbol hermetikog znanja sadranog u Tarotu (v), simbol evolucije ljudskog, bia. Velike slinosti nesumnjivo postoje. Naprimer, osnovni simbol Tarota je k v a d r a t sa upisanim trouglom i takom u centru. A taj simbol dobijamo ako u osnovicu piramide spustimo bilo koji od trouglova koji ine njene zidove i taku kojom se zavrava vrh piramide. Mada postoje znaajne individualne razlike meu priznatim autoritetima hermetike u tumaenju piramide kao simbola kosmike evolucije, proces meitiranja tee uglavnom ovako. Osnova ljudskog bia je njegovo telo i m a t e r i j a l n i svet u kojem ivi. Njihov simbol je etvorougao : (kvadrat), koji je osnova piramide. Zidove piramide, usmerene ka vrhu, ine trouglovi. A t r o u g a o je simbol psihikih procesa kojima ljudsko bie mora da 90

ovlada tokom evolucije svesti, da bi postiglo njen cilj stanje nadsvesti. Ti procesi, koje simbolie trougao, jesu reenje osnovnog problema ovekovog, dualiteta telo-duh. Dvojstvo telo duh, ta osnovna ovekova rascepljenost je, po uenju hermetike filozofije, uzrok sveg zla i izvor svih ljudskih problema. Kada ga u potpunosti preovlada, ovek dostie cilj svog bitisanja, stanje nadsvesti. Taj proces naziva se (neutralizacijom osnovnog dvojstva i simboliki se prikazuje t r o u g l o m . Taka govori sama za sebe. Ona nema dimenzija, ona je osnovni elemenat i simbol novih, viih svetova u kojima ne postoje prostor, vreme i ostale dimenzije bez kojih svest na svojim niim nivoima ne moe da funkcionie. Meutim taka ima dvojnu prirodu. Ona pripada i n a em svetu materijalne realnosti, jer se, budui da je v r h piramide, njom zavrava materijalni svet. Ona je istovremeno elemenat naeg sveta i kao to je reeno poetak bezdimenzionalnih svetova vie svesti. udna svojstva piramide dovela su do otvaranja novih vidika u oblasti praktinog eksperimentisanja. eki parapsiholozi ili psihotroniari kako sebe nazivaju, zastupaju shvatanje da sami oblici kao takvi, da forme kao takve, stvaraju energiju ili akumuliraju slobodnu kosmiku energiju. Na tome principu rade psihotronski generatori Roberta Pavlite (v. Pavlita). Budui upoznat bar donekle sa Pavlitinim generatorima, inenjeru Karelu Drbalu (v. Drbal) privukao je panju eksp e r i m e n t francuskog parapsihologa Bovisa. Ovaj je primetio, poseujui kao turist Keopsovu piramidu, u njenoj unutranjosti vie m u m i ficiranih leeva maaka i drugih sitnih ivotinja, koje su zalutale u unutranjost piramide i tu uginule. Uprkos velike vlanosti vazduha i visoke temperature, leevi se nisu raspadali, ve su se sasuili, podseajui na mumije faraona. Bovisu je pala na pamet ideja da je tajna hiljadlugodinje trajnosti faraonskih mumija, u piramidalnom obliku njihovih grobnica. Primetio je takoe da je piramida pri izgradnji orijentisana du ose sever-jug sa neverovatnom preciznou. Da bi proverio svoju pretpostavku, Bovis je napravio model Keopsove piramide, sa stranom osnovice neto manjom od jednog m e t r a i u n u t a r nje stavio m r t v u maku. Ona se nije raspala kao to bi se oekivalo od organske m a t e r i je, ve se mumificirala. Bovis je nastavio eksperimente sa drugim lako-pokvarljivim materijama i doao do zakljuka daj OBLIK piramide ima znaajan uticaj na spreavanje raspadanja organskih materija koje su u njoj. Ing. Karel Drbal poao je u svom razmiljanju dalje. Zapitao se da li oblik piramide ima dejstvo na neorganske materije, na metale. Dalji tok eksperimentisanja odluilo je njegovo seanje na pojavu otupljenja otrice ileta meseevom svetlou. Taj davno poznati fenomen opisan je u mnogim okultnim prirunicima (pominje ga i na predratni pisac okultistike literature P e t a r B. Petrovi). Ako se otar ilet okre91

ne seivom p r e m a punom mesecu i ostavi u tom poloaju preko noi, ujutro e biti t u p i neupotrebljiv. Drbal je pretpostavio da e oblik i orijentacioni poloaj piramide takoe uticati na otrinu ileta, jer on zastupa gledite, zajedno sa veinom ekih parapsihologa, da do sada nepoznat oblik energije, psihotronska energija, moe biti usredsreen i a k u m u l i r a n u piramidalnom obliku kao takvom. Upotrebljen i istupljen ilet stavio je ispod kartonske piramide koja je bila umanjeni model Keopsove, i na isti nain orijentisana u odnosu na osu sever-jug. Kada je ilet proveo vreme izmeu dva brijanja ispod piramide, bio je iznova otar. Sa nekim iletima Drbal je uspeo da se obrije od 50200 puta. Docnije je utvreno da se najbolji rezultati postiu obinim iletima; na ilete ija su seiva presvuena platinom, tipa super silver" dejstvo je slabije. Drbal je te eksperimente izveo pedesetih godina kada je u ehoslovakoj vladala velika oskudica uvoznih ileta, tako da su uskoro Drbalovi prijatelji poeli da prave male kartonske piramide i da u njima otre svoje ilete. Svoj pronalazak Drbal je prijavio P a t e n t n o m zavodu ehoslovake 1959. on je u njemu zaveden pod nazivom Keopsov piramidalni otra ileta". Nedugo potom praktini esi poeli su da fabriki proizvode kartonske piramidalne otrae i da ih prodaju po robnim kuama. Iako ne zna tano o kakvoj se, ovde angaovanoj, energiji radi, pa je zajedno sa svojim kolegama naziva psihotronskom, Ing. Drbal smatra da je nesumnjivo postojanje odreenog odnosa izmeu oblika piramide i fizikih, hemijskih i biolokih procesa koji se u njoj odigravaju. On dalje veruje da piramidalni ili kupasti oblik seira (odn. kapa) maga i vetica, koji se sree na srednjevekovnim gravirama i drugde, nije sluajnost, ve odraz iskustvenog znanja da odreeni oblici olakaju koncentraciju i upotrebu psihike energije. Polazei od Bovisovih i Drbalovih eksperimenata, parapsiholog an Marsijal je istrajno eksperimentisao sa kartonskim p i r a m i d a m a veih dimenzija i lako pokvarljivim organskim materijama kao to su jaja bez ljuske, riba, meso i mozak. Dehidracija, na koju se u najveoj meri svodi mumificiranje, pela se do 66% pod kartonskom piramidom. Sve vreme dok su navedene materije drane pod piramidom, a mozak je tu dran 49 dana, nije primeen ni najmanji znak raspadanja. Drbal, zajedno sa ostalim ekim parapsiholozima, s m a t r a da smo na p r a g u nove ere u a r h i t e k t u r i ; da e uskoro bolnice, oporavilita, ak moda i zgrade za svakodnevno stanovanje dobiti nove forme meu kojima e dominantno mesto imati piramida, ija su neobina svojstva Egipani poznavali pre 4000 godina. L. 29. 92

Shema kartonske piramide i njene dimenzije po knjizi S. Ostrander i L. Schroeder ,,Psychic Discoveries Behind the Iron C u r t a i n " 1970. Visina (cm): Osnovica (cm): Stranica (cm): 5 7,85 7,47 10 15,70 14,94 50 78,54 74,73 100 157,08 149,46

PIROMANTIJA : Proricanje po nainu gorenja vatre, naroito pri sagorevanju rtvovanih ivotinja. PITAGORA (569470 pre n.e.): Grki filozof, matematiar i mistik. Rodio se na ostrvu Samosu. Poto je proputovao veliki broj zemalja, smirio se konano u Krotonu, Italija, gde je osnovao Pitagorejski savez" koji se bavio politikom, naunom i mistinom delatnou. Kosmos i ljudsko bie tumaio je odnosom brojeva koji, po njemu, izraavaju venu i nepromenjivu sutinu svih stvari. Uio je reinkarnaciju, odnosno seljenje dua i ponovno raanje, po svoj prilici sasvim nezavisno od istovetnog uenja koje je cvetalo na Dalekom Istoku u to vreme. Pitagori se pripisuje uenje da se kosmos sastoji iz sedam sfera, to su u 19. veku prihvatili teozofi (v. teozofija) u neto modifikovanom vidu. ta je od uenja koje se pripisuje Pitagori zaista njegovo teko je rei, jer po Ari93

stotelu, mnogi Pitagorini uenici su docnije za sopstvene teorije tvrdili da su primljene iz Pitagorinih usta. PITIJA: Svetenica boga Apolona u njegovom h r a m u u Delfima. Po legendi, Apolon je ubio zmiju Pitona i zamenio ga proroicom Pitijom. Pitija je u poetku davala proroanstva samo j e d n o m godinje, a zatim svakog sedmog u mesecu. Proricala je u stanju transa, izazvanog udisanjem omamljivih isparenja i vakanjem lovorovog lia (koje sadri cijanovodoninu kiselinu). Vidi Orakulum. PODOMANTIJA: Proricanje po obliku i c r t a m a stopala.

POLARI: Pripadnici mistine sekte, osnovane 1908. u Rimu, koji smatraju sebe iskljuivim i jedinim pravim sledbenicima simbola r u inog krsta. Veruju u vaskrsenje svog mesije" grofa Sen-ermena i tvrde da primaju instrukcije od vanzemaljskih voa telepatskim putem. POLIPSIHIZAM: Verovanje da je univerzalni kosmiki d u h zajedniki svim ivim biima. PRADIPIKA: J e d a n od najautoritativnijih tekstova o hata-jogi iji je autor Svatma Rama. PRANA: U irem smislu, univerzalna kosmika energija. Svi oblici energije (magnetizam, elektricitet itd.) su razliiti vidovi ispoljavanja prane. U uem smislu, p r a n a je vitalna energija ljudskog organizma. Pojam potie iz joge, ali je u zapadnom hermetizmu iroko prihvaen. PRANAJAMA: Kontrola vitalne psihike energije, koja se postie razliitim vebama disanja, u kojima je vremenski odnos trajanja udisanja (puraka), izdisanja (reaka) i zadravanja daha (kumbhaka) tano odreen. P r a n a j a m a je etvrti stepen rada-joge. PRANAVA: U jogi i vedanti, sveta re Om ili Aum (v. mantra). PRATJAHARA: Peti stepen rada-joge, koji se sastoji u produbljenom samoposmatranju. Posledica p r a t j a h a r e je odeljivanje ula od ulnih objekata. Ona je n u a n p r i p r e m n i stadij za koncentraciju ili d h a ranu. PREMONICIJA: Predoseanje, oseanje da e se neto desiti bez logikih razloga koji bi ga potkrepili. PRITIVI: U orijentalnom hermetizmu, elemenat zemlje ije su k a rakteristike nepokretnost, opipljivost i vrstina. PROFET: Prorok, ovek koji, kako se veruje u mnogim narodima, inspirisan Provienjem p r e d v i a budunost ljudskog roda i velikih drutvenih zajednica, n a s u p r o t vidovnjaka koji predvia budunost pojedinaca i manje znaajnih zbivanja. 94

PSIHOKINEZA : Sposobnost pokretanja materijalnih objekata bez fizikog kontakta, iskljuivo psihikom energijom. Termin je prvi upotrebio D. B. Rajn. On je godinama pokuavao da pronae medije sa izrazito ispoljenim sposobnostima psihokineze. Kako u tome nije uspeo, bio je p r i n u e n da pribegne statistikom dokazivanju postojanja psihokinetike sposobnosti. Njegovi subjekti, od kojih su neki bili profesionalni kockari, pokuavali su da utiu na kockice za igranje da padnu sa odreenim b r o jem na gornjoj ravni. Da bi se izbegla prevara subjekti nisu dodirivali kockice rukama, ve su one ispadale iz maine za automatsko meanje i pred njima se kotrljale. Oni su trebali da deluju na kockice u pokretu. U Rajnovoj laboratoriji nije se pojavio nijedan subjekt koji bi nedvosmisleno manifestovao sposobnost psihokineze, ve samo takvi koji su bili u stanju da u velikom broju pokuaja postignu rezultate znaajno iznad proseka. Pojavom izvanrednog medija, Nine Kulagine, teite ispitivanja ovog fenomena pomerilo se na istok, u Sovjetski Savez. Kulagina je svoje parapsihike sposobnosti otkrila sasvim sluajno. J e d n o m prilikom zavukla je r u k u u koaru p r e p u n u raznobojnih klupadi konca sa eljom da izvue tri odreene boje. Na svoje iznenaenje izvadila je iz koare upravo te tri boje. itajui neposredno potom o Rozi Kuleovoj, mediju sa sposobnou tzv. konog vienja, vienja bez oiju, zakljuila je da istu sposobnost i sama poseduje. Utvrdila je, takode, da je u stanju da pomera predmete bez dodira, naroito kada je u stanju velikog uzbuenja. Za njene sposobnosti saznao je uveni parapsiholog Dr Leonid Vasiljev, doveo je u svoju laboratoriju i podvrgao strogim testovima. Godine 1964. izveo ju je pred skup eminentnih n a u n i k a da bi demonstrirala svoje sposobnosti. Zakljuak skupa je bio da Kulagina zaista poseduje do tada nevienu sposobnost psihokineze. Zatim je bila podvrgnuta, u laboratoriji Lenjingradskog fiziolokog instituta, detaljnim ispitivanjima kojima je rukovodio Dr Genadij Sergejev, specijalista elektrofiziologije. O njoj je snimljeno nekoliko n a u n o - d o k u m e n t a r n i h filmova, od kojih su neki prikazani na M e u n a r o d n o m kongresu parapsihologa u Moskvi 1968. godine. Dr Sergejev je konstruisao specijalni detektor, iji se principi rada jo uvek dre u tajnosti, koji je u stanju da registruje postojanje bioenergetskog polja oko ljudskog bia, njegovu jainu i p r o m e n e koje se u njemu odigravaju. Detektor otkriva polje bez direktnog kontakta, sa daljine od 3,5 metra. Na osnovu mnogih opita sovjetski parapsiholozi izneli su pretpostavku da je osnov psihokineze i veine ostalih parapsihikih fenomena u promenama bioenergetskog polja (koje ponekad nazivaju bioplazmatinim poljem, a koje su hermetisti od davnina nazivali aurom). 95

Neka neobina svojstva Kulagine moda kriju klju objanjenja psihokineze. Evo ta su pokazala ispitivanja njenog organizma, naroito u t r e n u t k u javljanja fenomena. Kod veine ljudi elektrini napon potiljanog dela mozga vei je od napona frontalnog dela za 34 puta. Kod K u lagine n a p o n u predelu centra za vid, u zadnjem delu modane kore, vei je pedeset p u t a ! od napona eonog dela. Za vreme izazivanja psihokineze u tom delu mozga (potiljanom) kod nje se uoava veoma intenzivna elektrina aktivnost. To je moda uzrok njenog privremenog slepila, koje po pravilu sledi za psihokinetikim efektom. Dok pokuava da pokrene predmete (isto psihikom energijom) njen puls raste za 400% sa 60 na 240 otkucaja u m i n u t u . K a d a objekat poinje da se kree, daljinski detektor Sergejeva registruje promene koje sovjetska kola parapsihologije s m a t r a najvanijim celo bioenergetsko polje oko Kulagine poinje da vibrira. Pulsacije srca i modanih talasa sinhronizuju se sa vibracijama aurinog polja. to je najvanije, celo bioenergetsko polje koncentrie se u smeru njenog pogleda i ak je znatno jae na izvesnoj udaljenosti nego neposredno uz njeno telo. Produkcija psihokineze deluje na Kulaginu veoma iscrpljujue. Za 30 m i n u t a duhovnog naprezanja ona izgubi u teini od 8001000 gr. Kao da se materija njenog organizma transformie u psihokinetiku energiju. Na kraju eksperimenta puls joj je znatno oslabljen i aritmian, lice bledo, koordinacija pokreta sasvim poremeena. Nekad za due vreme gubi osetljivost ula ukusa, a procenat eera u krvi raste znatno iznad normalnog. K r a t k o reeno, prisutni su svi simptomi emocionalnog stresa. U opitima Kulagina je pomerala po povrini providne ploe male nemagnetike p r e d m e t e kao to su cigarete, palidrvca, kutija ibica, ae i tanjire i sl. Vibracije njenog polja kao da ine te p r e d m e t e m a g n e tinim. U stanju je da ih pomera ka sebi i od sebe. U odnosu na grupu p r e d m e t a njena sposobnost je selektivna: iz gomile palidrvaca u stanju je da p o k r e n e samo ono koje eksperimentator odredi. Pored ostalog, u stanju je da deluje na estice dima. U j e d n o m opitu ehoslovaki parapsiholog Dr Rejdak ispunio je naopako o k r e n u t u staklenu au duvanskim dimom i zahtevao od Kulagine da razdvoji dim. Pod njenim pogledom dim se kao noem preseen razdvojio. Zakljuak sovjetskih parapsihologa je da su vibracije bioenergetskog polja medija uzrok b a r nekih vidova psihokineze (jer mogu postojati jo neki, za sada neotkriveni uzroci). Rezultati ovih istraivanja i njima slinih (v. Kirlijanov efekat) doveli su, u n u t a r sovjetske p a r a psiholoke kole do preovladavanja gledita da su p r o m e n e bioenergetskog polja u osnovi veine parapsihikih sposobnosti. Dr Sergejev je, eksperimentiui u toj oblasti, doao do iznenaujueg otkria. Ukljuivi svoj detektor u blizini kliniki mrtvog ljud96

skog tela, utvrdio je da oko njega postoji bioenergetsko polje i intenzivno v i b r i r a . Tek posle 23 dana vibracije nestaju. Taj nalaz ima besumnje dalekosene poslediee. Telo je kliniki m r t v o : srce ne kuca, nema disanja, n e m a modanih talasa, nema nijednog znaka ivota, a bioenergetsko telo jo uvek vibrira. Time su otvoreni novi prostori i postavljeni novi problemi. U emu je sutina tih vibracija? Da li se one mogu nekim nainom pojaati i kod mrtve osobe i usmeriti u odreenom pravcu? Da li vibraciona polja umrlih mogu biti uzrok psihokineze (time bi mnogi spiritistiki fenomeni dobili sasvim logino objanjenje)? Postupno se uobliava nova parapsiholoka disciplina t a n a tologija, n a u k a o smrti, procesu umiranja i poslesmrtnim stanjima. L. 1, 15, 29. PSIHOMETRIJA: a. U psihologiji, mentalno testiranje, b. U p a r a psihologiji, sposobnost neke osobe da, preko kontakta sa materijalnim predmetima koji su tesno povezani sa subjektom, odredi karakteristike subjekta, njegove crte linosti, dogaaje iz njegove prolosti i b u d u nosti. Objekti koji se koriste u psihometriji obino su p r e d m e t i svakodnevne upotrebe: depni no, maramica, asovnik, naliv pero itd. Termin je u parapsihologiji prvi upotrebio Baenen (Buchanan) 1849. Radei kao predava na medicinskom fakultetu, Baenen je primetio da ne samo hemikalije, ve i metali imaju psiholoko dejstvo na njega. Poeo je da eksperimentie sa studentima i utvrdio isto takvo dejstvo na oko 85% studenata. Doao je do interesantnog nalaza da lekovi, ako se dre u ruci, imaju slino dejstvo kao kad se u z m u kako je predvieno oralno, mada je takvo dejstvo privremeno. Zatim, kod izvesnih bolesti neki studenti su bili esto u stanju da postave tanu dijagnozu drei pacijenta za r u k u neko vreme. Drei na elu neki predmet svakodnevne upotrebe, ak i kad je zamotan, neki subjekti bili su u stanju da kau dosta tanih stvari o sopstveniku predmeta. Najbolji rezultati postizani su sa pismima, uprkos injenice da operator nije mogao znati njihov sadraj. Podaci koje su izvebani operatori bili u stanju da daju, daleko su prevazilazili ak i sam sadraj pisama esto su se odnosili na fiziki izgled osobe koja je pisala pismo, njenu mimiku i ponaanje i esto su bili sasvim tani. Na osnovu tih eksperimenata Baenen je doao do zakljuka da svaki predmet vue za sobom tragove svoje prolosti, koji su utisnuti u njegovom astralnom duplikatu (v. astral). Jedan od s a r a d n i k a u ovim eksperimentima bio je profesor geologije Denton, koji je u eksperimentima koristio komade meteorita i fosile Radei sa n a i v n i m " subjektima, to jest osobama koje nisu imale nikakvih znanja iz geologije i arheologije, dobijao je esto podatke o sredini iz kojih su ti objekti poticali, koji su se slagali sa naunim teorijama o geolokim dobima i izgledu ivotne sredine u kojoj su ivela bia iji su fosilni ostaci korieni u eksperimentima. L. 5. 97

PSIHOTRONIKA: Termin koji je prvi upotrebio francuski parapsiholog F e r n a n Kler umesto termina parapsihologija. Povod je bio njegov jednostavan eksperiment, kojim je utvrdio mogunost da se naporom volje skrene levo ili desno kap vode prilikom pada na otricu brijaa. T e r min su prihvatili eki parapsiholozi, j e r je, po njima, izraz parapsihologija" nepodesan kao naziv naune discipline; tome nasuprot izraz psihotronika" ukazuje da je sutina fenomena povezana sa nervnim sistemom oveka i psihikom energijom bilo ljudskom bilo drugih organizama, a dovoljno je opte prirode da ukljui sve danas poznate fenomene, a verovatno i budue. PURANE: Tekstovi stare indijske mitologije.

PURUA: a. U samkhja filozofiji, individualna svest. b. U jogi i vedanti, self, dua ili Jastvo. PUTREFAKCIJA ili NIGREDO: Prvi stadij iji su simboli ljudski kostur i gavran. alhemijskog posveenja,

R RADIESTEZIJA: Parapsiholoka disciplina zasnovana na jo n e dokazanoj pretpostavci o mogunosti opaanja elektromagnetskih radijacija vode, nafte, minerala i ljudskog tela. Percepcija je na nesvesnom nivou, a njeni rezultati se ispoljavaju preko n e u r o m u s k u l a t o r n i h pokreta i prirunih i n s t r u m e n a t a : ralji, tapova, klatna i dr. Otud neki nazivaju radiesteziju raljarstvom. Najpoznatija je p r i m e n a radiestezije u otkrivanju vodenih ica i dijagnozi bolesti. Postojanje radijacija nije iskljuivi inilac, jer neki raljari mogu da otkriju vodenu icu na geografskoj k a r t i predela ili da postave vrlo tanu dijagnozu zdravstvenog stanja preko fotografije pacijenta. Neki su u stanju da otkriju mesta gde su nekada postojali vodeni tokovi, koji su davno presuili itd. Poslednjih godina u sovjetskoj armiji se naveliko primenjuje radiestezija, ak je konstruisan tip rotacionih" metalnih ralji, iji broj i brzina obrtanja nagovetava d u b i n u i jainu vodene ice. U SAD mnoge petrolejske kompanije koriste usluge raljara, a postoji i zvanino registrovana kompanija za pronalaenje vodenih izvora radiestezijom Water Co. RADA JOGA: Kraljevska joga, vid joge iji je metod koncentracija i meditacija (v. joga). RAJK VILHELM (Reich Wilhelm) (18971957): J e d a n od najpoznatijih psihoanalitiara, koji je razvio Frojdovu seksualnu teoriju doslednije od samog Frojda, naglaavajui istovremeno socijalne komponen98

te, do njega sasvim zanemarene. O Rajkovom delu postoje protivurene ocene, od velianja kao genija do odbacivanja kao arlatana, ludaka i seksualnog manijaka. U svojim radovima uporno je tvrdio da je otkrio univerzalnu energiju, ORGONSKU, koja je u osnovi svih procesa, organskih i neorganskih. Tako izloena, orgonska energija veoma podsea na p r a n u (v.) u indijskoj filozofiji. Danas je p r i m e t a n sve ivlji interes za radove Vilhelma Rajka. S jedne strane, popularisali su ga avangardni intelektualci i hipici kao zaetnika seksualne revolucije, s druge strane hermetisti koji su istraivali seksualnu magiju i t a n t r i zam. Njegova VEGETOTERAPIJA predstavlja spoj ortodoksne psihoanalitike terapije i relaksacije i masae. Kroz takav dijalektiki spoj psihikog i fizikog Rajk je traio put totalnog ovekovog osloboenja. Nije udo to je danas najuspeniji vegetoterapeut, Izrael Regardije, najvei autoritet u oblasti hermetizma. Glavni Rajkovi radovi jesu: The Function of the Orgasm", The Sexual Revolution", Ether, God or Devil" i Masovna psihologija faizma". RAMAKRlNA RI (18361886): J e d a n od najveih indijskih m u d r a ca i spiritualnih uitelja, s m a t r a n za avataru (v.) Bio je uitelj S. Viv e k a n a n d e (v.), B r a m a n a n d e i brojnih drugih eminentnih jogija. J e d a n od njegovih biografa bio je Romen Rolan (ivot Ramakrine"). RAMANA MAHARl (18791950): Indijski mudrac, filozof, spiritualni uitelj i sveti ovek", kojeg mnogi Indusi smatraju avatarom (v.) On je propovedao tzv. direktnu spiritualnu stazu", koja predstavlja modifikaciju dnana-joge. Jedno vreme uenik mu je bio i M a h a t m a Gandi. Njegovo uenje popularisao je na Zapadu engleski hermetista, koji pie pod pseudonimom Sadu Mouni (v.). RAPORT: Emocionalni odnos izmeu hipnotizera i medija, koji je neophodan za postizanje hipnotikog stanja. Srodan je sa stanjem psihoanalitikog transfera. REBIS: Alhemijski spoj suprotnosti, obino ive i sumpora, koji ima hermafroditske atribute (v. alhemija). REGARDIE IZRAEL (1907 ): P s i h o t e r a p e u t rajkovske orijentacije i najpoznatiji savremeni autoritet u oblasti Kabale i magije. Roen je u Londonu, ali je vrlo rano preao u SAD. Kao dvadesetogodinjak postao je lini sekretar A. Kraulija (v.), sa kojim je posle nekoliko godina doao u sukob. Neko vreme bio je lan hermetike organizacije Zlatna Zora, sve dok nije, 1937. godine, objavio tajne rituale organizacije u obimnom delu od 4 toma (The Golden Dawn"). Njegov magijski moto u Zlatnoj Zori bio je Ad Majoram Adonai Gloriam. Ostali njegovi vaniji radovi jesu: The Tree of Life", The Art of True Healing", ,,My 99

Rosicrucian Adventure", The Eye in the T r i a n g l e " (biografija Alistera Kraulija), The Garden of Pomegranates", ,,Twelve Steps to Spiritual Development", The Art and Meaning of Magic", The Middle Pillar" i drugi. REINKARNACIJA: Ponovno otelovljenje, ponovno raanje uzrokovano k a r m o m (v,), doktrina po kojoj se dua vraa na zemlju u d r u gom telesnom obliku sve dok ne postigne savrenstvo. Uenje o reinkarnaciji prisutno je u mnogim istonjakim religioznim i filozofskim sistemima, kao i u zapadnom hermetizmu. RITUAL: Zbir propisa o vrenju magijskih i religioznih obreda, koji se odnose na mesto i vreme obreda, odeu, instrumente, izgovorene rei, gestove i dr. Iako spolja gledano rituali neretko izgledaju besmisleni, mnogi od njih snano deluju na oveje nesvesno (v. K. G. J u n g " Lavirint u oveku"). RITUALNO UBISTVO: U crnoj magiji, rtvovanje ivog bia iji je cilj asimilacija svojstava rtve ili korienje psihike energije koja se, kako se veruje, oslobaa prilikom umiranja. Ritualno ubistvo sree se u mnogim zajednicama, od kojih su neke (Maje i Acteci) bile na visokom stupnju civilizacije. Neki hermetisti smatraju da je genocid J e v r e ja u II svetskom r a t u predstavljao ritualno crnomagijsko ubistvo u masovnim razmerama. RIZL Dr MILAN (Dr Ryzl Milan): ehoslovaki parapsiholog, lan eke Akademije Nauka, poznat po metodu treninga parapsihikih sposobnosti pod hipnozom. On je prihvatio donekle modificiran metod Bretislava Kafke (v.), jednog od starijih ekih parapsihologa, ali je uveo strogu kontrolu i statistiku obradu podataka. Njegovi subjekti dobijali su rezultate (u pogaanju Zenerovih karata) koji daleko prevazilaze m o gunost sluajnog pogaanja. Verovatnoa je oko 1:1000.000 da su njegovi subjekti sluajno postigli takve rezultate. Rizl se, meutim, nije zadovoljio klasinim Rajnovim parapsiholokim eksperimentima pogaanja k a r a t a . On je veoma intenzivno eksperimentisao sa mogunou da se IZMENI BUDUNOST. Preko svojih vidovitih subjekata dobio bi podatke o nekom dogaaju koji e se tek odigrati, a zatim ga je spreavao na razne naine. Ovakvi eksperimenti predstavljaju p o t p u n u novost u parapsihologiji. Rizl je prvi i do sada jedini parapsiholog iz socijalistikih zemalja koji je dobio MekDugalovu Nagradu, koju dodeljuje Parapsiholoko Udruenje u Darhemu, SAD. Od pre nekoliko godina Milan Rizl ivi i r a d i u Sjedinjenim Dravama, gde je njegov metod razvijanja parapsihikih sposobnosti pod hipnozom izazvao veliku panju. 100

ROZENKROJC KRISTIJAN (Rozenkreuz Christian): Rozenkrojc i rozenkrojceri prvi p u t se pominju u knjizi Fama F r a t e r n i t a s " , koja se pojavila izmeu 1610 i 1615. godine. U njoj su opisana Rozenkroj cerova putovanja u egzotine zemlje Bliskog Istoka Siriju, Arabiju i Egipat, gde je od Orijentalnih Majstora primio mnoga ezoterina znanja i stekao ivotnu mudrost. Vrativi se u Nemaku, odabrao je briljivo osmoricu uenika, koje je lino obuavao i preneo je sva svoja znanja na njih. Tada su se oni razili po razliitim zemljama, da ire njegovo uenje. Nekih 120 godina po njegovoj smrti organizacija je bila tajna, a tada je njegov grob otkopan i vredni dokumenti, koji su u njemu p r o naeni, umnoeni i raireni po svetu. Mnogi autori hermetike literature smatraju da je Rozenkrojc mitska linost, ija ivotna pria predstavlja alegoriju. Danas postoji u svetu oko 50 rozenkrojcerskih grupa, kojima je zajednika tvrdnja da su oni iskljuivi naslednici Rozenkrojcerovog uenja (v. AMORC, Rozenkrojceri). L. 5. ROZENKROJCERI: Pripadnici hermetikih organizacija iji je simbol ruin krst (krst sa ruom u sredini). Naziv potie od linosti ija istorijska verodostojnost nije proverena, Kristijana Rozenkrojca (Christian Rosenkreuz), koji je, navodno , u m r o 1484. u svojoj 108. godini. Tokom Srednjeg veka rozenkrojcerski rukopisi pojavljivali su se s vremena na vreme, ali se o organizacijama toga doba ne zna nita odreeno. 1888. godine u Parizu, poznati hermetista Stanislas de Guajta osnovao je K a balistiki Red Ruinog Krsta. Iste godine, takoe u Parizu, Sar Peladin osniva Estetski Red Rue i Krsta. Obe organizacije ugasile su se posle nekoliko godina, mada neke savremene tvrde da su njihovi naslednici. Danas postoji nekoliko rivalskih organizacija i svaka od njih proglaava sebe autentinom. U San Hozeu, Kalifornija, osnovao je Luis Spens organizaciju AMORC (v.); danski astrolog Maks Haindel osnovao je 1920. godine H r a m Ruinog K r s t a ; trea organizaciju, koja ima vie loa u SAD, osnovao je Klimer Rjuben. RUBIN: Dragi kamen koji hermetika tradicija pripisuje planeti marsu. Nosi se kao amulet, jer se u n a r o d u veruje da ojaava srce, krvne sudove i genitalije, da titi od zmija, p a u k a i otrova.

S SABAT: a. Sveti dan odmora kod Jevreja. b. U vikraftu (v.) ili vetiarstvu, noni skup vetica i arobnjaka koji, po narodnom p r e danju, stiu jaui metlu ili jarca. S k u p u predsedava demon Leonard, u vidu crnog jarca, ponekad glavna vetica. Prilikom sabata praktikuju 101

se paganski rituali, uzimaju se h r a n a i j a k a alkoholna pia, esto opojne droge. Zavrava se obino optom orgijom. Vidi detaljnije Francis King: ,,Sexuality, Magic and Perversion". SADHU MOUNI: Pseudonim engleskog hermetiste, koji poslednjih godina ivi u Australiji. Uenik velikog indijskog jogija i spiritualnog uitelja R a m a n e Maharija (v). Pisac je nekoliko veoma itanih radova iz oblasti hermetizma: ,,In Days of G r e a t Peace", Concentration", ,,Samadhi, The Superconsciousness of F u t u r e " , ,,The Meditation", The T a r o t " i The Theurgy". Sadu Mouni je voa teurgijske grupe u Melburnu, Australija. SAMADHI: Osmi i najvii stupanj rada-joge, ekstatino stanje nadsvesti u kojem dolazi do stapanja individualnog duha atmana, sa u n i verzalnim duhom, Bramom. SAMJAMA: Duhovna disciplina rada-joge, koja predstavlja d h a r a n e (koncentracija), dhijane (meditacija) i samadhi (v.). spoj

SAMKHJA: J e d a n od est sistema indijske ortodoksne filozofije, koji je utemeljio Kapila. Samkhja, koja je u osnovi svih oblika joge, ui da se univerzum razvija kao posledica spoja prirode, odnosno materije (prakriti) i kosmikog d u h a (purue). SATANA: U srednjevekovnom misticizmu, aneo zla koji se odmetnuo od boga, uzrok svih ljudskih nevolja i patnji. Oboavanje satane je podzemni pokret koji je postojao sve vreme uporedo sa hrianstvom. Danas se naziva satanizmom i otvoreno se propoveda. Rituali satanizma uglavnom su parodija hrianskih skrnavljenje krsta, velianje perverznih sklonosti i sl. SEFIROTI: U kabali (v), sfere na Drvetu ivota i atributi najvie svesti. Ima ih 10 manifestnih i jedan latentan. Svaki sefirot ima svoje atribute, tako da se svi oblici egzistencije i ivota mogu podvesti pod neki od sefirota. Vidi detaljnije Knight Gareth. ,,A Practical Guide to Cabalistic Simbolism". SELF: a. U optoj psihologiji, zbir psihofizikih i socijalnih kompon e n a t a individue, kroz koje ona sebe doivljava, b. Po Viljemu Dejmsu, isti Ego. c. U istonjakom hermetizmu, sinonim za a t m a n , univerzalni d u h u oveku. d. U Jungovoj analitikoj psihologiji, totalitet psihe. e. U zapadnom hermetizmu, istinsko Ja koje je iza i iznad Ego, Jastvo ili u nekim hermetikim kolama Daemon. SENZITIVAC: U parapsihologiji, medij odn. osoba kod koje su p a r a psiholoke sposobnosti razvijene u veoj meri nego kod prosenih osoba. 102

SERANO MIGUEL: ileanski knjievnik, diplomata i hermetista. Poetkom ezdesetih godina bio je ileanski ambasador u Jugoslaviji, a zatim u Indiji. I n t i m a n prijatelj Dalaj Lame i D. Nehrua. Intenzivno je prouavao jogu i magiju. P r e d kraj ivota J u n g a i H e r m a n a Hesea postao je njihov bliski prijatelj, tako da njegovo glavno delo C. G. J u n g and H e r m a n Hesse A Story of Two F r e n d s h i p s " baca dragocenu svetlost na dotada nepoznate crte linosti ovih velikana duha. SIDHI: U jogi, n a t p r i r o d n e psihike moi koje se javljaju kod jogija pred kraj njihove psihike evolucije, kada se postigne osmi stepen joge, samadhi (v.). SIKUN: Kod severoamerikih indijanaca okultne moi. SOLOMONOV PEAT: Vidi heksagram.

SINHRONICITET: Otac arhetipske, analitike psihologije Dr. K. G. J u n g obznanio je otkrie sinhronicistikog odnosa 1955. godine u delu Tumaenje prirode i psihe", iji je drugi deo napisao poznati fiziar Pauli. J u n g je definisao sinhronicitet kao vremensku podudarnost izmeu dva ili vie akauzalno povezana dogaaja sa istim ili slinim sadrajnim smislom. Sinhronicistiki princip tumaenja pojave predstavlja oito naputanje kauzalnog odnosa, odnosa uzrok-posledica na kojem je zasnovana sva n a u k a indoevropskih naroda. Meutim, Jung nije tvrdio, kako mu neki to nekorektno pripisuju, da se u tumaenju svih pojava treba iskljuivo drati tog principa, rtvujui logiku uzroka i posledice, ve da postoje izvesne pojave u ijem shvatanju princip sinhroniciteta predstavlja v r e d n u n a d g r a d n j u kauzalnom. To su oblasti vanulne percepcije i intuicije u kojima nesvesno igra odluujuu ulogu. Jer, ljudsko nesvesno ne poznaje zakone logike, u njemu prostor i vreme ne igraju nikakvu ulogu. Vanulna percepcija nudi veliki broj p r i m e r a k a koji donekle mogu osvetliti ovaj teko shvatljivi princip. Naprimer, idui ulicom priini n a m se da n a m u susret dolazi prijatelj kojeg odavno nismo videli. To nas za t r e n u t a k uzbudi, ali n a m uzbuenje ubrzo splasne, jer se uverimo da smo se prevarili. Zdravom logikom zakljuujemo da nas je dotina osoba svojim izgledom podsetila na dugo nevienog prijatelja. Nekoliko m i n u t a potom UISTINU SREEMO TOG P R I J A T E L J A ! Ovakva iskustva zajednika su bezmalo svim ljudima. Dramatinija su iskustva vidovnjaka ili obinih ljudi kada im se jave jasnovidne vizije, koje su obino od velikog znaaja za njih. Dobar prim e r je vidoviti san velikog ruskog n a u n i k a Lomonosova (v). J e d n e noi sanjao je da je ribarski brod njegovog oca pretrpeo u oluji brodolom i da mu otac umire na pustom ostrvu Severnog mora. Kako je docnije provereno brod njegovog oca je, otprilike u to vreme, zaista potonuo i 103

on je posle nekog vremena umro na pustom ostrvu od gladi i hladnoe. Izmeu ova dva fenomena oito postoji veza. J e d a n je subjektivan doivljaj, vizija u snu, a drugi je objektivan dogaaj, zbivanje koje se zaista dogodilo. Pa ipak, m a d a su to sasvim razliite kategorije (subjektivno-objektivno), veza meu njima nije besmislena, ve naprotiv ima veoma dubok smisao za osobu koja je bila svesna vremenske podudarnosti ili koincidencije ta dva dogaaja. U nauci su poznate mnogobrojne vremenske koincidencije istih otkria, do kojih su dolazili ljudi koji nisu imali nikakvih dodira. N a primer, Darvin i Valas su istovremeno doli do istovetne teorije evolucije. Govorei simbolino, sinhronicitet lii na paralelno, istovremeno kretanje dva toka kosmike koije koje neka osoba opaa. Ona moe s pravom rei da izmeu kretanja jednog i drugog toka postoji neka veza, ali e pogreiti ako kae da je ta veza uzrona. L. 14. SOMNABULIZAM: a. Automatsko kretanje za vreme sna. Kod prirodnog sna naziva se ideosomnabulizmom; kod izazvanog sna, magnetskim somnabulizmom ili hipnosomnabulizmom. b. Najdublji stadij hipnoze u kojem su sve ulne i motorne reakcije subjekta inhibirane, a posthiphotike sugestije postaju mogue. SOMNOLENCIJA: Prvi, najpovrniji stadij hipnoze, koji se nekad naziva i letargijom. U tom stanju subjekt je pospan i nije u stanju da vri normalne pokrete za koje mu hipnotizer sugerira da ne moe, naprimer da rastavi sklopljene ake, otvori oi itd. SPIRITIZAM: Vidi Sestre Foks. S. P. R.: Kratica za poznato Drutvo za psihika istraivanja (Society for Psychical Research), osnovano u Londonu 1882. godine, iji je cilj prikupljanje i obrada podataka o okultnim fenomenima. Naroito obimne podatke Drutvo je prikupilo o vidovitosti i telepatiji. SUBUD: Mistino-okultni pokret novijeg datuma, iji je osniva Mohamad Subud zvani B a p a k " otac. P o k r e t je ponikao na Javi, Indonezija, gde je S u b u d 1925. godine doiveo mistinu viziju, koja mu je totalno preobrazila linost. Do tada je bio sitni dravni slubenik. Neposredno potom poeo je da propoveda svoje uenje i okupio je oko sebe veliki broj sledbenika. Posle II. svetskog rata pokret se rairio na Englesku, gde je sa oduevljenjem prihvaen od j e d n e grupe uenika Gurdjijeva (v). Otada se rairio po mnogim zemljama sveta, mada nigde nije dobio masovan k a r a k t e r kao u Indoneziji. Preobraaj linosti sledbenika postie se procesom otvaranja" u kojem prethodno posveeni lanovi deluju na buenje ivotne snage u kanditatu. Razvie ivotne snage postie se sistemom vebanja zvanim latihan." Po tvrenju m n o gih sledbenika Subuda, mogue je sasvim jasno osetiti proticanje i104

votne snage kroz razliite elove tela, to dovodi do oienja, podizanja ivotnog tonusa i spiritualnog uzdizanja. Postepeno novo J a " poinje da se pomalja u linosti, to i jeste konani cilj Subudove staze. SUFIZAM : Religiozno-mistino uenje u n u t a r muslimanske religije, iji sledbeniei tragaju za skrivenim smislom i u n u t r a n j o m sutinom islama. Poreklo rei sufi" je sporno. Neki smatraju da potie od a r a p skog ,,safu"-istoa, po drugima potie od grkog ,,sofija" mudrost. Nedugo po Muhamedovoj smrti islam je izgubio svoje mistino znaenje i pretvorio se u okamanjenu dogmu. Mistik Abu Abir Kair posvetio se ideji da oivi kod muslimana svest o mistinoj prirodi islama. Njegovo uenje predstavlja izvorite sufizma, ali se osnovna matica uskoro pocepala na razliite sufi kole. Svi dervii smatraju sebe sufima, kao i veina filozofa i istaknutih islamskih pesnika. Usled razuenosti sufi uenja, teko je dati njegovu tanu definiciju. Verovatno je najblie istini miljenje da je sufizam islamski panteizam, jer sufi vide Tvorca u svemu. Ekstazu sufi pesnika izaziva i travka koja se leluja na povetarcu i lepota ene i opojnost vina. Celo uenje proeto je dubokim simbolizmom. Rua, karanfil i ostalo cvee simboli su ljudskih vrlina, vino je simbol spiritualne ekstaze, a ljubav je tenja za spajanjem sa Boanstvom, to je istovremeno konani cilj svih sufi uenja. Metodi koji vode tome cilju slini su jogi i raznim kolama meditacije. SUKUBUS : U hermetizmu, privienje zavodljivih ena koje se javljaju u erotinim snovima m u k a r a c a i seksualno opte sa snevaem, ustvari izazivaju polucije. Privienje mukarca koji se javlja u erotinim snovima ena naziva se inkubus. SUGESTIJA : Vidi Hipnoza. SUFRANORMALNO : Natprirodno, n a d n a r a v n o , neto to n a u k a jo nije u stanju da objasni; odnosi se na sve fenomene parapsihologije. SVASTIKA : Kukasti krst, drevni simbol koji se javlja kod mnogih starih naroda kao simbol kosmikog kretanja. Moe simbolizovati pozitivno kretanje (evoluciju) i negativno (involuciju). Teozofi su ga usvojili kao jedan od svojih osnovnih simbola, a prilikom formiranja nacistike partije Hitler ga je proglasio glavnim simbolom nacizma.

S
AKTI : U hinduizmu, boginja iste energije. akti-joga je sinonim za laja-jogu ili Kundalini-jogu (v.). Detaljnije vidi A r t h u r Avalon: The Serpent P o w e r " i Shakti and S h a k t a " . 105

AMAN: Vra, rec, svetenik kod p r i m i t i v n i h paganskih kultova. U uem smislu, aman je svetenik mongolske religije amanizma (v). AMANIZAM: arobnjatvo i magijska religija centralnoazijskih (mongolskih) naroda, ija je glavna k a r a k t e r i s t i k a tenja da se rezultati (telepatija, vidovitost, isceljenje) postignu kroz stanje ekstaze amana. Stoga se amanizam ponekad efinie kao skup svih tehnika koje vode ekstazi. OK POVRATNI ili POVRATNI UDARAC: U magiji, verovanje da se zle n a m e r e i negativna psihika energija (mrnja, zavist, destruktivne n a m e r e itd.) vraaju na osobu od koje su potekle, po zakonu akcije i reakcije. Vidi Reinkarnacija. TAJNER RUDOLF (Steiner Rudolf 18611925): Tvorac a n t r o pozofije i osniva Antropozofskog drutva. Roen je u Kraljevici, H r v a t ska, koja je tada bila pod Austro-Ugarskom. Pisac brojnih antropozofskih dela koja ine sr antropozofije. Na njega su u mladosti uticali Fliks Kogutski, seoski t r a v a r i F r i d r i h Ektajn, poznati teozof. tajner je osnovao n e m a k u sekciju Teozofskog drutva i bio je njen voa neko vreme. Godine 1913. otcepio se sa veinom nemakih lanova i osnovao je Antropozofsko drutvo. Glavni radovi jesu: Okultne n a u k e " , H r i anstvo kao mistina injenica", Filozofija spiritualne aktivnosti" i Sticanje znanja o viim svetovima". Vidi Antropozofija.

T TABU: Religiozno-magijski princip kod nekih primitivnih plemena (u najotrijem vidu zastupljen kod Polineana), da se odreeni p r e d m e ti i ivotinje ne smeju dotai ili da je zabranjeno izgovarati njihova imena. Najpoznatije psihoanalitiko tumaenje tabua dao je S. Frojd (v. Totem i tabu"). TABULA SMARAGDINA: Po predanju, Smaragdni zapis" je zakon Hermesa Trismegistosa (v.), oca hermetizma, g r a v i r a n na povrini velikog smaragda. On se odnosi na tzv. zakon analogije, koji glasi: Kako je gore, tako je dole; a kako je dole, tako je gore." Mada se u hermetikoj literaturi esto pominje, postojanje Smaragdnog zapisa" nije dokazano. TALISMAN: P r i r o d n i ili vetaki objekat, obino sa upisanim m a gijskim znacima koji, po zakonu analogije (v. H e r m e s Trimegistos) treba da privue sopstveniku dobru sreu, zdravlje, d u h o v n u snagu, seksualnu potenciju i da uoblii okolnosti prema njegovoj volji. Talis m a n ima aktivno dejstvo, za razliku od amuleta koji deluje pasivno 106

(odbija rave uticaje). Najpoznatiji prirodni talismani su zeja apa, detelina sa 4 lista, koren m a n d r a g o r e (v.) i sl. Vetaki talismani prave se komplikovanim magijskim operacijama obino od plemenitih metala. Vidi Dr I. Regardie: ,,How to Make and Use Talisman", (v. Pavlita Robert). TANTRA-JOGA: J e d n a od formi joge koja poslednjih godina p r i vlai veliko interesovanje van Indije. Izvori tantrizma su nejasni, a tvrdnje autoriteta u toj oblasti esto protivrene. U dananjoj t a n t r i oigledan je uticaj r a n i h paganskih kultova i taoizma. Vrhovno boanstvo kulta je boginja akti, to znai mo. Sa svojim suprugom ivom ona tvori univerzum. iva je pasivan, daje gradnju univerzuma. akti je aktivna i dominantna, jer proima univerzum energijom. Ovakva kosmoloka koncepcija oito ukazuje na m a t r i j a r h a t s k e drutvene korene tantrizma. Spisi u kojima su ova uenja izloena nazivaju se T a n t r a m a ; otud ime dokrini. Za razliku od ostalih oblika joge, tantra-joga tei neposrednoj kontroli seksualne energije. Posle dugotrajnog treninga pod nadzorom uitelja, koji se svodi na kontrolu emocija i razvijanje sposobnosti dugotrajnog odlaganja orgazma, prelazi se na veoma sloeni ritual. On se obavlja u magijskom krugu (mandala). Strogo odreenim redosledom redaju se gestovi (mudre), izgovaraju se m a n t r e i, istovremeno, upranjavaju aktivnosti koje su, van ovog ritualnog konteksta, strogo zabranjene u hinduizmu: jede se riba i govee meso, pije vino i konano, prelazi na ritual zvani maituna, a to je s a k r a m e n t a l n a kopulacija. Neki spisatelji tvrde da se u pravoj tantri (tzv. desnoj), seksualni odnos samo simboliki nagovetava, a da je aktuelna seksualna praksa znak crnomagijske (leve) tantre. Meutim, miljenja veine autoriteta ne podravaju takve tvrdnje. J e d a n od znaajnih inilaca u seksualnom ritualu je povraaj ejakulirane sperme iz vagine enskog p a r t n e r a . Ta sperma je, s m a t r a se, proeta energijom, jer za vreme seksualnog uzbuenja ena emanira posebnu vrstu vitalne energije. Orgazam koji se postie ritualnom kopulacijom je daleko intenzivniji od normalnog, due traje i predstavlja vid tantrike ekstaze. Takvim nainom postie se vrhovni cilj joge nadsvesno stanje, samadhi. Svi autoriteti se slau da je tokom dugotrajnih priprema i treninga, kao i tokom samog rituala, neophodno prisustvo uitelja (gurua). TAPAS : U jogi i fakirizmu, u n u t a r n j a telesna toplota (vatra, ar) koja se stvara kao posledica asketske prakse, seksualne apstinencije i p r a n a j a m e (v. Pranajama, v. Tu-mo). TAROT: Kamen temeljac celokupne hermetike filozofije Zapada. Tarot obuhvata 4 grane hermetizma: alhemiju, astrologiju, kabalu i ma107

giju, ali je istovremeno vie nego njihov prost zbir on je i poseban sistem slikovnog, numerikog i alfabetskog (hebrejskog) simbolizma. Re tarot dolazi od imena staroegipatskog boga Tota (Hermes Trismegistos, Merkur), koji je legendarni osniva hermetizma. Istorijat n a s t a n ka tarota je neizvestan. Vajt (A. E. Waite) s m a t r a da je nastao u Evropi u ranom Srednjem veku. Keis (P. F. Case) tvrdi da je nastao u Maroku (Fez), na skupu uenih kabalista, koji su traili nain da premoste razlike meu jezicima raznih naroda i omogue irenje hermetikih znanja p u t e m univerzalnih simbola (v. P. F. Case: The Tarot The Key to Wisdom of Ages"). Ponekad se tarot naziva Knjigom Tota sa 78 listova". Ovakav naziv potie od injenice da se tarot sastoji iz 78 simbolikih crtea 56 malih a r k a n a i 22 velike a r k a n e . Velika je verovatnoa da su tarot karte prethodnik dananjih k a r a t a za igranje. M n o gi hermetisti tvrde da je tarot simboliki prikaz sveg tzv. okultnog ili skrivenog znanja o oveku i univerzumu. U svakom sluaju, na t a r o t - k a r tama oiti su staroegipatski, haldejski, gnostiki, neoplatonski i pitagorejski uticaji, a zatim i elementi srednjevekovne alhemije. Najstariji sauvan pil t a r o t - k a r a t a potie iz 14. veka, a sauvano je vie p r i m e r a k a iz 15. veka. Postoji vie verzija tarota, jer je nekoliko poznatih hermetista dalo svoje verzije (P. F. Keis. A. E. Vajt, A. Krauli, C. C. Zain i dr.). Najpoznatiji je Marseljski tarot. Veina hermetista-praktiara slui se iskljuivo velikim a r k a n a m a . Kompletan pil obino koriste profesionalni vidovnjaci. K a k o su t a r o t -karte veoma bogate simbolima, jako elastinim a ipak pristupanim, njihovo tumaenje lii na reavanje projektivnih psiholokih testova: svaki ovek unosi u neodreenu simboliku situaciju nesvesne sadraje svoje psihe. Ipak, p r e m a osnovnom pristupu k a r t a m a postoji nekoliko tipinih naina interpretiranja hermetiki, teozofski, kabalistiki, j u n govski i dr. injenica da ima 22 velike a r k a n e imala je dalekosene posledice po tumaenje tarota. Broj 22 u kabalistikoj numerologiji je j a ko znaajan: postoje 22 slova hebrejskog alfabeta (v. kabala) i 22 staze na Drvetu ivota. Numerika vrednost broja 22 je, kada se kabalistikom operacijom broj pretvori u rei, sve postojee", tako da se veruje da tarot sadri u simbolikoj formi svekoliko znanje dostupno ljudskoj rasi u prolosti, sadanjosti i budunosti. P r a k t i a n rad sa tarotom svodi se na meditaciju o simbolima, pri emu se ispoljava udno svojstvo njegovih karata, na kojem insistiraju svi hermetisti sa iskustvom u toj oblasti tarotovi simboli prizivaju i aktiviraju nesvesne sadraje iz najdubljih slojeva psihe, koji su relevantni za t r e n u t n u situaciju pojedinca, to dovodi do znaajnih psiholokih uvida. U vezi sa t i m interesantno je Jungovo gledite da neki od tarotovih simbola predstavljaju arhetipe (v.) kolektivnog nesvesnog. Otud, po Jungu, vrednost r a d a sa njima. Interesantno je gledite publi108

ciste Alfreda Daglasa (Alfred Douglas: Tarot") da serija tarotovih k a r a ta predstavlja niz progresivnih faza u procesu individuacije ili sazrevanja linosti (v. Jung). L. 22, 23, 25. TELEMA: Uenje o slobodi ljudske volje, koje je poetkom ovog veka popularisao A. Krauli. Po njemu, najvii zadatak svakog ljudskog bia je da otkrije svoju istinsku kosmiku" volju i da je ispoljava u svakom trenutku. Zakon Teleme, koji je on popularisao u svojim delima i linom ivotu, glasi: Radi ono to hoe, to je jedini z a k o n ! " Telemitske grupe hermetista postoje danas u SAD, vajcarskoj, Engleskoj, Nemakoj i Francuskoj. (Vidi K r a u l i Alister, O. T. O.). TELEPATIJA: Termin koji je prvi upotrebio Majers (Mayers), oznaavajui njime direktno prenoenje utisaka, misli i emocionalnih stanja od jedne ljudske svesti do druge, bez uobiajenih fizikih signala optenja kao to su govor, gestovi i mimika. U svakodnevnom govoru esto se naziva prenosom misli. Telepatija je fenomen najvie ispitivan u parapsiholokim laboratorijama. TELESUGESTIJA: Sugestija na daljinu, ije postojanje je dokazao eksperimentalnim putem sovjetski parapsiholog Vasiljev. TEOZOFIJA: Mistino-filozofska doktrina, po kojoj je vrhovni cilj ljudske evolucije spajanje sa boanstvom. Teozofija predstavlja eklektiki spoj hinduizma, joge i vedante sa jedne strane i kabale i spiritizma sa druge. U irenju teozofije odluujui momenat je osnivanje Teozofskog drutva 1875. u Nju Jorku. Osnivai su bili pukovnik Olkot, Viljem Dad i H. P. Blavatska. Vidi detaljnije Blavatska. TEURGIJA: Kompleksan sistem vie magije u kojem se, detaljno r a z r a e n i m postupcima, praktiar direktno obraa kosmikim silama. Kosmike sile se obino personifikuju u vidu nekog boanstva odreenih atributa i k o n t a k t se postie, kako se smatra, kroz izuzetno snanu mentalnu koncentraciju. Neki autoriteti (v. Sadu Mouni: The Theurgy") definiu teurgiju kao vetinu efikasne molitve. TIBETANSKA JOGA: Religiozno-mistini sistem koji predstavlja meavinu budizma, joge, amanizma i magije. Sinonim koji se esto koristi je lamaizam. Tibetanska joga je bogata niim boanstvima, demonima i ritualima. Vidi A. David-Neel: Magic and Mystery in Tibet"). TOBISKOP: Osetljiv elektronski ureaj, koji su konstruisali sovjetski elektroniari i parapsiholozi, kojim se mogu utvrditi veoma slaba bioplazmatina zraenja. Koristei tobiskop, sovjetski parapsiholozi u t v r d i li su da postoji u ljudskom organizmu mrea siunih taaka intenzivnog bioelektrinog pranjenja, koja se u potpunosti poklapa sa t a k a m a aku109

punkture, do kojih su kineski iscelitelji empirijski doli pre nekoliko hiljada godina. Tobiskop je prikazan na Svetskoj izlobi u Montrealu 1967. godine, (v. Akupunktura). TRINAEST: Broj 13 s m a t r a se u celoj hrianskoj civilizaciji n e srenim brojem. Razlog je taj to, poevi od starogrke civilizacije, broj 12 koji mu prethodi oznaava p u n ili zavren ciklus (12 Herkulovih ra,dova 12 meseci, 12 znakova zodijaka itd.). Prelaz na broj 13 nagovetava ponovno raanje, poetak novog ciklusa i k r a h prethodnog ustaljenog poretka, oznaava nov ivot i patnju. Dvanaest Hristovih apostola oznaavaju pun ciklus kosmikog savrenstva; Hristos je trinaesti lan, ije muke i raspee oznaavaju poetak novog kosmikog ciklusa, pa je otud 13 zloslutan broj. Vidi detaljnije Z. M. Slavinski: Simboli hermetizma". TRANS: Stanje izmenjene svesti. Postoji vie vrsta transa, zavisno od sredstava ili naina na koji je izazvan: hipnotiki, medijumski, r i t u alni, t r a n s izazvan fiziolokim agensima kao to su droge i alkohol, trans izazvan monotonom muzikom ili igrom i dr. Mogue je, takoe, klasifikovati ta stanja p r e m a stepenu dubine. Dubina transa moe ii od lakog, u kojem je svest skoro sasvim ouvana, tako da je i memorija za utiske primljene u stanju t r a n s a neokrnjena, do dubokog transa koji karakterie potpuna amnezija za period trajanja transa. Naini izazivanja transa razlikuju se od jedne do druge kulture ili religijske tradicije. U Delfijskom proroitu svetenice koje su proricale padale su u t r a n s udiui otrovna isparenja i vaui lovorovo lie, koje sadri cijanovodoninu kiselinu. amani (v. amanizam) u Mongoliji i vrai nekih plemena u Latinskoj Americi izazivaju t r a n s uzimanjem tzv. letee ili svete gljive. Koristi se monotona t a m - t a m muzika, koja deluje kao dugotrajan stres na nervni sistem, seksualni odnosi, hai i pejotl, duboko ritmiko disanje koje izaziva hiperoksidaciju modanih elija itd. Svi vidovi transa, bez obzira na nain na koji su izazvani, imaju kao zajedniku bitnu k a r a k t e r i s t i k u disocijaciju svesti. TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA ili TM: Naziv za posebnu tehniku meditacije i, istovremeno, za itav pokret koji je nastao na osnovu takvog oblika meditacije. T M je popularisao na Z a p a d u Hindus ri Maharii Mahe tokom nekoliko svojih turneja. Kako je to najlaki i najpristupaniji vid meditacije, pokret se veoma brzo iri, tako da danas postoje brojni centri u mnogim zemljama i nekoliko desetina hiljada praktiara TM-a. Za razliku od vendante i ortodoksne joge, gde je m e d i tacija pretposlednji s t u p a n j , TM je pristupaan svakom poetniku i moe se nauiti za nekoliko dana, najvie nekoliko nedelja. Veina p r a k tiara poinje TM ne r a d i ostvarenja spiritualnih ciljeva koji zvue uzvieno, ali su za ovozemaljskog oveka previe a p s t r a k t n i i nestvarni, ve to TM olakava svakodnevni ivot: smanjuje n e r v n u napetost, u b 110

laava konflikte sa okolinom, daje oseanje sveine itd. Povoljne posledice ispoljavaju se odmah. Zvanje uitelja-instruktora TM-a stie se neuporedivo lake nego u zenu, jogi i ostalim hermetikim sistemima za nekoliko meseci. Uitelj treba da odabere, prema psiholokoj konstituciji praktiara, njegovu individualnu m a n t r u (v.) To je besmislena re ili fraza koja deluje svojim zvunim svojstvima, pomaui praktiaru da dosegne do samog izvora misaonog procesa. Mantra se obino ponavlja u sebi, dva puta dnevno po petnaestak minuta. Vii trening instruktora preuzima na sebe sam osniva pokreta. Maharii Mahe Jogi (1911 ) je diplomirani fiziar Alahabadskog Univerziteta. Jedno vreme radio je u fabrici, zatim ga je interes za jogu odveo na Himalaje, gde mu je guru (spiritualni uitelj) bio Svami Sarasvati od Diotirmata. Bio je njegov uenik, tvrdi se, itavih 13 godina, a zatim je poeo da propagira sopstveni sistem TM. U Londonu 1959. osniva Internacionalno drutvo za T r a n s c e n d e n t a l n u Meditaciju. ezdesete godine proveo je putujui po Zapadu i osnivajui grupe za praktikovanje TM jer, kako sam izjavljuje, nove ideje se lake prihvataju u razvijenim zemljama. Poto se u TM sistemu inicijacija (v.) plaa od 35 dolara do iznosa jednonedeljne plate, obilno priticanje sredstava od brojnih sledbenika omoguilo je Mahariiju da u svojoj misiji putuje sopstvenim mlaznim avionom. Na Zapadu on je jedan od najpopularnijih linosti. Tome nasuprot, u Indiji na njega gledaju kao na otpadnika koji je komercijalizovao spiritualno uenje koje nije za prodaju. L. 8. TULE: Nemaka hermetika organizacija, osnovana 1918. u Minh e n u kao ogranak Nemakog Reda (Germanen Order), sa ciljem izuavanja starogermanskog runskog simbolizma. J e d a n od osnivaa bio je ekstremni desniar baron fon Sebottendorf, koji je koristio Tule-grupu ne samo u hermetike svrhe, ve kao desniarski punkt. Odravao je tesne kontakte sa malobrojnom Nemakom Radnikom Partijom, iji osniva je bio Anton Dreksler. Krajem 1919. ovoj partiji pridruuje se Adolf Hitler i preko nje postaje lan Tule. Za k r a t k o vreme Hitler je stekao d o m i n a n t a n poloaj u partiji i izmenio njeno ime u Nacionalna Socijalistika Radnika Partija. Neko vreme posle njega lan Tule-grupe postao je Rudolf Hes. Grupa ubrzo dobija iskljuivo crnomagijski kar a k t e r . Hitler je SS-organizaciju ustrojio kao spoljanji vid Tule-grupe, kao spoljanji Crni Red. Crna magija, esto homoseksualna, intenzivno j e . p r a k t i k o v a n a od strane voa SS. Meutim, neizvesno je da li su najvii voi SS, Hitler i Hajdrih, ikada primljeni u unutranje jezgro Tule. Slomom Treeg Rajha prestala je da postoji i Tule-grupa. Njen poslednji preiveli lan je Rudolf Hes koji provodi zadnje dane u zatvoru pandau. 111

TU-MO: Na tibetanskom znai u n u t r a n j a v a t r a i istovremeno ime sekte tibetanskih jogija koji oboavaju tu-mo. Tim imenom naziva se i sposobnost da se, psihofizikim joga-treningom izazove veoma visoka telesna t e m p e r a t u r a bez obzira na okolnu hladnou. J e d a n od ve uvenih ispita za tibetanskog lamu sastoji se u sledeem: k a n d i d a t u se obue vlana koulja, koju on mora, na veoma velikoj hladnoi (minus 40 C), da osui svojom telesnom toplotom.

U UMBANDA: Religiozni pokret nastao poetkom ovog veka u B r a zilu sinkretikim spojem katolianstva i afrikog paganizma. P o k r e t u je dao konanu formu i sistematisao ga katoliki svetenik elio de Moraes (Zelio de Moraes). Taj kult poznat je takoe pod imenom Makumba. Njegova glavna karakteristika je prizivanje duhova u t r a n su (v.) koji se izaziva muzikom, uzimanjem droga i dugotrajnim igranjem. S m a t r a se da mediji ovog kulta u stanju transa postaju vidoviti i stiu mo isceljenja. UPANIADE: Sveti religiozno-filozofski tekstovi hinduizma. ih 108, od kojih se 11 nazivaju Velikim Upaniadama. Ima

UIJA-TABLA (OUIJA): I n s t r u m e n t koji veoma esto koriste spiritisti (v. spiritizam). S a m naziv ouija" predstavlja kombinaciju francuske i nemake rei sa znaenjem ,,da" ( o u i + j a ) . Uija-tabla sastoji se od malog ravnog postolja na tokiima, koje se lako pokree i klizi po glatkoj povrini, kad se na njega oslone prsti. Na istom nivou sa tokiima je pisaljka, obino sa kuglicom na v r h u (radi lakeg kretanja povrinom hartije), tako da svaki pokret uija-table ostavlja trag na hartiji. Spiritisti su dugo tvrdili (neki jo i danas to ine) da je na taj nain mogue primati poruke umrlih, nadzemaljskih inteligencija itd. Zadnjih decenija, zahvaljujui ispitivanjima u parapsiholokim laboratorijama, sve vie preovlauje miljenje da preko ovog i n s t r u m e n t a nesvesni sadraji dolaze do izraaja, da se na taj nain prazni nesvesno medija. USPENSKI PETAR DEMIJANOVl (18781947): Poznati publicista, matematiar, hermetista i filozof. J e d a n od prvih i svakako najistaknutiji uenik Gurijeva (v.). Posle dugogodinjeg intimnog drugovanja, odvojio se 1924. godine od svog uitelja, ali ostao do kraja ivota sa njim u dodiru. Za popularizaciju hermetikog uenja Gurijeva treba zahvaliti, u najveoj meri, spisateljskoj aktivnosti Uspenskog. Njegovi glavni radovi jesu: ,Tertium O r g a n u m " , ,,A New Model of t h e Universe", ,,In Search of the Miraculous", ,,The psychology of Man's Possible Evolution" i The F o u r t h Way". 112

V VAMPIRIZAM: Narodno verovanje u vampire, veoma raireno u Srednjem veku, ali se jo uvek sree u Rumuniji, Bugarskoj i Istonoj Srbiji. Vampir je, po takvom verovanju, duhovna komponenta ljudskog bia, koja egzistira posle smrti sve dok se fiziko telo sasvim ne raspadne. Vampir, s m a t r a se, moe da produi egzistenciju beivotnog fizikog tela, obnavljajui njegove sokove i spreavajui raspadanje. Energiju obnavlja nou, siui krv ivih bia." Po narodnoj tradiciji, da bi se vampir unitio, potrebno je raskopati grob i srce lea probosti glogovim kocem ili mu odsei glavu. VEDANTA: J e d a n od 6 sistema indijske ortodoksne filozofije, zasnovan na Upaniadama, Bhagavat Giti i Brama S u t r a m a . Sama re vedanta znai kraj Veda" ili ,kraj znanja". J e d a n od najveih eksponenata vedante bio je a n k a r a ili ankaraarija (788820). Na Zapad je vedantu preneo Svami Vivekananda (v. Vivekananda), istaknuti uenik Sri R a m a k r i n e . Vedanta ui da se kroz njenu duhovnu disciplinu otkriva u n u t r a n j a ili skrivena sutina Veda. Po njoj je ceo fenomenalni, ispoljeni svet nestvaran, neka vrsta sna ili vela koji prikriva istinsku realnost. Ta u n u t r a n j a istina je Brama, Najvie Jedno i cilj vedante je sticanje uvida da je sve B r a m a i da je B r a m a sve. VETIARSTVO, WICCA ili WITCHCRAFT: Pedesetih godina ovog veka dolo je do naglog bujanja i popularizacije drevnih paganskih kultova ije zajedniko ime je vika (wicca) ili vikraft. U naem jeziku ne postoji adekvatan izraz. Verovatno bi n a m najbolje odgovarao izraz vetiarstvo ili kult vetica, poto je izraz paganizam ili neopaganizam p r e o b u h v a t a n i neodreen. Po miljenju nekih autora (napr. Dr Margaret M u r r a y : The Witch-Cult in Western Europe"), vikraft je bio paganski prethodnik hrianstva. Ozvanienjem hrianske religije bio je p r i n u e n da se povue u ilegalnost, ali je kao izraz revolta i dalje egzistirao u vidu paralelne religije malog oveka" i usled toga progonjen od hrianske crkve. Novi kult vikrafta, nastao u poslednjih dvadesetak godina, predstavlja spoj rusoovskog vraanja prirodi, paganizma, panseksualizma, psihopatskog i sadomazohistikog pranjenja. Rituali ovog kulta, za koje sledbenici vikrafta tvrde da potiu od vajkadanjih starina, obino su kompilacije rozenkrojcerskih (v.) i Kraulijevih (v.) rituala. Vikraft ima svoje propise, svoje Jevanelje (Knjiga senki"), hijerarhijsku s t r u k t u r u , rituale i praznike. Osnovna zajednica je kaven (coven), koji broji 13 osoba oba pola. Voa grupe je obino ena koja ima titulu kraljice vetica, a ako je voa mukarac, nosi titulu magusa ili vorloka. Ostalih 12 lanova su 113

vetice (veci) ili svetenici Velike Boginje. Najvii rang u hijerarhiji kulta vetica je velika svetenica ili veliki svetenik, koji predsedavaju skupovima veeg broja kavena, obino prilikom kultnih praznika. N a j vaniji praznici su obe ravnodnevice, dugodnevica i kratkodnevica, zatim Valpurgijska no (30. aprila/travnja), Haloven (31 oktobar/listopad), Svenjak (9. februara/veljae) i Lamas (2. avgust/kolovoz). Skupovi, koji se nazivaju sabat, poinju po pravilu ceremonijom ,hleba i vina" koja podsea na hrianski priest. Zatim sledi izdaan obed, uz obilno troenje alkohola. Proslava se okonava optom orgijom ili ritualnom kopulacijom velikog svetenika (svetenice) sa nekim od lanova kavena. Ceremonije se uvek odravaju u n u t a r magijskog kruga. Muzika, ako je ima, je veoma monotona i dugim ponavljanjem deluje poput stresa na nervni sistem. Napici obino sadre neku od halucinogenih droga. Sledbenici su, po pravilu nagi, jer se s m a t r a da odea spreava slobodnu razmenu vibracija." Ritual posveenja novog lana podsea, poto simbolizuje ponovno raanje, na rituale slinih kultova. Sadistike komponente rituala nisu retkost. Muenje, veruje se, isti telo i d u h kandidata pre nego to stupi u red svetenika vike. Obino se svodi na bievanje, za vreme koga se kandidat zaklinje da nee odati tajne grupe kojoj pripada. N a d u v a vanjem prikaza tih rituala nastala su glasine, liene svake osnove, o prinoenju rtava, prie o peenju u k r a d e n e dece, kanibalizmu i sl. Skoro istovremeno sa oivljavanjem vikrafta, dolo je do raslojavanja, tako da se danas u n u t a r kulta mogu razlikovati 3 velike grupe pored niza manjih, uglavnom kratkovenih. Najbrojniju grupu ine tzv. aleksandrinci, po imenu rodonaalnika Aleka Sandersa (Alec S a n ders), samozvanog kralja svih vetica". Ova grupa ne bei od publiciteta, ve ga trai na svaki nain. U njihovom uenju naglasak je stavljen na oslobaanje od seksualnih inhibicija, a rituali su im spoj K r a u lijevih (v.) rituala i rituala razliitih savremenih hermetikih grupa. Centar aleksandrinaca je London, ali trenutno stiu sve veu popularnost u SAD. Druga po brojnosti grupa ima neto dui pedigre, a potie takoe iz Engleske; to su sledbenici pokojnog Deralda Gadnera (Gerald Gardner), hermetike koji je intenzivno prouavao antropologiju i folklor. G a d n e r je inicijaciju dobio u Kraulijevom redu Ordo Templi Orientis (vidi O. T. O.), a rituali kojih se pridravaju njegovi sledbenici p r o d u k a t su imaginacije Alistera Kraulija. Treu struju savremenog vetiarstva ine tzv. odevene grupe. Kao to ime kae, njihovi sledbenici napustili su nudistike obiaje, seks je proteran, a naglasak je stavljen na oivljavanje p a g a n s k i h obiaja, prirodan nain ishrane n a s u p r o t industrijske proizvodnje h r a n e za114

trovane konzervansima, pesticidima i slinim otrovima. Rituali potiu od rituala Zlatne Zore (v.), koje je Izrael Regardije objavio 1937. godine. I pored p r i m e t n i h razlika, sve struje vikrafta imaju mnogo zajednikog. Njihov pogled na svet je neka meavina verovanja prvobitnih plemenskih zajednica m a t r i j a r h a l n e strukture, hipi pokreta i an ak Rusoa. L. 5, 16, 17. WAITE ARTHUR EDWARD (18571940): A. E. Veit je j e d a n od n a j plodnijih pisaca i prevodilaca u oblasti hermetizma. Roen je u SAD, ali je s m a t r a n Englezom, jer je u r a n o m detinjstvu doao u Englesku i tu iveo do smrti. Neko v r e m e bio je lan Teozofskog d r u t v a ; naputa ga k a d a se pridruio Zlatnoj Zori (v.). K a d a se ova hermetika organizacija raspala na nekoliko ogranaka, Veit postaje voa londonskog ogranka, loe Izida-Uranija. Njegov magijski moto u Zlatnoj Zori bio je S a c r a m e n t u m Regis. Veitovi radovi odlikuju se velikom erudicijom i studioznou, ali se zapaa nedostatak imaginacije. Radovi su mu po pravilu veoma voluminozni i krcati podacima: Brotherhood of the Rosy Cross," ,,Real History of Rosicrucians", The Book of Ceremonial Magic", The Secret Tradition in Alchemy", Lives of Alchemistical Philosophers", The Pictoral Key to the Tarot", The Holy K a b b a l a h " i dr. Preveo je na engleski knjigu Elifasa Levija" Dogme et Rituel de la haute magie". Pod njegovom supervizijom P. C. Smith izradila je uveni Rajderov pil Tarot k a r a t a (Rider set). VESTKOT VIN (Winn Westcott 18481925): J e d a n od trojice osnivaa organizacije Zlatna Zora. Njegova magijska imena u toj organizaciji bila su Sapere Aude (Usudi se da buge m u d a r " ) i Non Omnis Moriar (Neu potpuno umreti"). Preveo je sa hebrejskog na engleski poznate kabalistike tekstove Sefer J e c i r a h " i Haldejsko proroanstvo Zoroastera". Bio je intiman prijatelj Blavatske i lan Rozenkrojcerskog drutva Engleske. VINTRAS PIERRE-MICHEL (18071875): Religiozni mistik, poznat u Francuskoj kao udotvorac i vizionar, osnovao je mistiki pokret Delo Samilosti (Oeuvre de la Misericorde). esto je padao u mistini t r a n s i tada je imao vizije Hrista, Device Marije i hrianskih svetaca. 1851. godine usvojio je ime Strataniel, Glasnik Boji. Posle njegove smrti na elu pokreta nasledio ga je Abbe Boullan, koji je sektu pretvorio u crnomagijsku organizaciju. VISHNUDEVANANDA SWAMI: Profesor hata-joge na Joga-Ved a n t a umskoj Akademiji u Riikeu, na Himalajima. Vinudevananda je j e d a n od glavnih eksponenata hata-joge na Zapadu. Popularisao je taj oblik joge veoma energino preko predavanja, nastupa na televiziji 115

i javnih demonstracija. Uenik je S. ivanande. Glavni rad mu je The Complete Illustrated Book of Yoga". VlUDHA-AKRA: Peta po redu od sedam najvanijih akri u joga anatomiji, koja se nalazi u oblasti grla (titne lezde). VIVEKANANDA SVAMI (18631902): Najobdareniji uenik indijskog m u d r a c a i svetog oveka" ri R a m a k r i n e . Vivekananda je p r e neo na Zapad filozofski sistem vedantu. Pojavio se na Svetskom kongresu religija u igagu 1893. gde je ostavio izvanredno snaan utisak na sve prisutne svojim retorikim darom, h u m a n i z m o m i plemenitom pojavom. Nazvali su ga Hindus-ciklon. Tom prilikom osnovao je Vedanta drutvo u San Francisku, a zatim mnogobrojne puktove za irenje Ramakrininog uenja, koji su posle njegove smrti izmenili ime u R a m a krina-Vivekananda centri. Putujui svetom ispoljavao je neverovatnu energiju u propovedanju vedante. Drao je brojna predavanja, davao privatne instrukcije, organizovao rad u centrima. Romen Rolan, pods t a k n u t neobinom linou i ivotom ovog jogija napisao je njegovu romansiranu biografiju, kao i biografiju njegovog uitelja. Glavni radovi Vivekanande nastali su kao kompilacije koje su njegovi uenici izvrili na osnovu njegovih predavanja i diskusija: ,,Raja-Yoga", ,,Jnana-Yoga", Karma-Yoga and Bhakti-Yoga", Inspired Talks" (Nadahnuti govori") i ,,My M a s t e r " (Moj uitelj"). Vivekananda je i poznat pesnik na engleskom i bengalskom jeziku. VRIL: T e r m i n koji je prvi upotrebio Bulver Liton, hermetista i knjievnik, da bi oznaio struju ivotne energije, razliitu od Mesmerovog magnetizma, sveobuhvatnu kosmiku energiju koja se ispoljava u oveku. Ustvari, Liton je vrilu pripisao sve atribute koje indijska ortodoksna filozofija vezuje za p r a n u (v.). Tridesetih godina ovog veka osnovano je u Berlinu Bratstvo Vrila, ili Svetlosna loa, hermetika organizacija iji je cilj bio razvie vril-energije u ljudskom biu preko vebanja slinih p r a n a j a m i (v). VUDU: Religiozno-magijski kult itelja Haitija, nastao spojem paganskih afrikih kultova i katolianstva. Srodan je sa kultom umbanda koji se razvio u Brazilu. Svodi se na verovanja u mnoga boanstva, svece, duhove i njihovo prizivanje u stanju transa. Vudu ima brojne rituale, od kojih su dva najvanija: Radas ritual ili kraljevski sunev ritual i ritual Petro, koji navodno daje magijske moi. Stanje mahnitosti, kojim se izaziva disocijacija svesti, naziva se ioa. Rituali ovog kulta obavljaju se nou. Vernici igraju satima uz monotone zvuke bubnjeva sve dok ne zapadnu u stanje transa. Tada se rtvuju ivotinje bele boje, petlovi, golubovi ili beli ovan. Veruje se da je rtva neophodna da bi ljudski duh dosegao ife ili r a j . 116

Vudu je van Haitija jako rairen meu crncima u SAD, naroito u junim dravama. Izraz se esto upotrebljava kao sinonim za crnu m a giju. Godine 1945. drava Haiti zvanino je priznala vudu kao r a v n o pravnu religiju.

Z ZAIN C . C: Pseudonim poznatog amerikog astrologa Elberta Bendamina, koji je osnovao 1918., u Los Andjelosu, Crkvu Svetlosti (The Church of Light). Pisac je nekoliko stotina praktinih lekcija iz astrologije i ostalih hermetikih disciplina, koje Crkva Svetlosti oglaava i distribuira. ZEN: Zen ili Zen-budizam je j a p a n s k a modifikacija budizma. Smatra se da je izraz zen izveden iz kineskog ,,an", to je poteklo od sanskritskog dhiana", meditacija. Zen je najmeditativniji vid budizma. Otud veliko interesovanje koje je pobudio, poslednjih godina, meu intelektualcima van J a p a n a . Meditacija je osnovna disciplina zena. P r a k tikuje se u nekoliko osnovnih telesnih poloaja, koji moraju biti udobni i omoguiti da kima sve vreme b u d e prava. Meditacija ima nekoliko stupnjeva (svaki moe trajati vrlo dugo): praenje nekontrolisanih misli, pranjenje svesti i najzad meditiranje o odreenom sadraju, koji je esto logiki paradoksalan (koan). Cilj zena je satori", iluminacija ili prosvetljenje, stanje koje se definie kao najvea mogua ekspanzija svesti. Do satorija moe uenika dovesti samo iskusan uitelj, koji je sam proao kroz isto iskustvo. Neposredno pre satorija sledbenik, po pravilu, zapada u veoma teku duevnu krizu. U krizu ga n a m e r n o uvodi uitelj, suoavajui ga sa sve veim paradoksima iz kojih, prividno, nema izlaza. Satori dolazi iznenada i ne raa se u mozgu, ve u celom telu, ,,u utrobi", kako kau sledbenici zena, kao i svako totalno iskustvo. Disciplina zena zahteva jednostavan nain ivota, povlaenje od sveta, usrdno bavljenje jednostavnim poslovima i lapidarno izraavanje. Nekom prilikom jedan iz grupe uenika zapitao je uitelja: ,,ta je zen?". Zen je zen", odgovori mu ovaj. Drugi uenik prokomentarisao je odgovor: ,,Ba je priljiv ovaj na uitelj!". ZENEROVE KARTE: K a r t e koje imaju iroku p r i m e n u u parapsiholokim ispitivanjima telepatije i vidovitosti. Na njima su grafiki simboli. Ima ih 5: krst, krug, kvadrat, petokraka zvezda i talasaste linije. Obino 117

se kompletan pil sastoji iz 25 karata, po pet od svakog simbola. V. Parapsihologija. ZLATNA ZORA: Najznaajnija h e r m e t i k a organizacija Novog veka, osnovana 1887. god. u Londonu. Trojica osnivaa bili su istovremeno njeni prvi voi: Dr Robert Vudmen, Dr Vin Vestkot (v.) i S. L. MakGregor Meters (v.). Organizacija je osnovana sa ciljem teorijskog prouavanja okultnih n a u k a " i praktikovanja ritualne magije. Kao osnova s t r u k t u r e drutva posluio je ifrovani rukopis nepoznatog porekla, koji je Dr Vudmen naao u jednoj antikvarnici. Ko god bio autor, nesumnjivo je bio vrsni znalac kabale, t a r o t a i alhemijskog i r o zenkrojcerskog simbolizma. lanovi drutva, iji se broj postojano poveavao vrbovani su od bivih teozofa, masona i rozenkrojcera. Otprilike polovina lanova bile su ene. Neki pripadnici Zlatne Zore bili su istaknute linosti Britanije tog v r e m e n a : najvei irski pesnik J e J t s (dobitnih Nobelove nagrade za knjievnost 1923. godine), glumica i direktor Kraljevskog Ebi teatra Floransa Far, romanopisci Blekvud i A r t u r Mahen, pisac, knjievni prevodilac i diplomata Ser Bulver Liton (Meredit), pesnik i mag Alister Krauli, predsednik Kraljevske Akademije Ser Derald Keli i mnogi drugi manje poznati. Devedesetih godina prolog veka Drutvo je dostiglo zenit svog mirnog razvoja, brojei vie od 100 lanova oba pola u svoje tri loe: u Londonu, Bredfordu i Bristolu. Organizacija je imala trostepenu hijerarhiju. Takozvani Spoljanji red sainjavali su svi lanovi. Drugi ili Unutranji red sainjavala je mala grupa odabranih, a za njeno postojanje lanova Spoljanjeg reda nisu ni znali. Trei red sainjavali su spiritualni ili bestelesni voi, Veliki Majstori, sa kojima su najistaknutiji lanovi Drugog reda, bar tako su oni tvrdili, bili u astralnom (v.) k o n t a k t u . 1891. g. u m r o je Dr Vudmen, a Dr Vestkot se povukao iz aktivnog vostva. Meters (v.) je ostao kao jedini vo. Njegova despotska priroda dovela je, posle nekog vremena, do dugotrajnih sukoba i, konano, do raspada Zlatne Zore. Zavrni u d a r a c doao je 1937., k a d a je Izrael Regardije objavio m o n u m e n t a l n i rad Zlatna Zora" (The Golden D a m " ) , u kojem su do najsitnijih pojedinosti opisani rituali, m e t o d e treninga i ustrojstvo organizacije. Veina lanova povukla se iz aktivnog lanstva, neki su osnovali sopstvene organizacije (Krauli, Foun i Keis), ostali su se rasprili po svetu. Danas u Engleskoj i SAD postoji nekoliko grupa koje pretenduju na naziv Zlatna Zora, ali koje n e m a j u nieg zajednikog sa originalnim uenjem. Vidi detaljnije, pored navedenog rada I. Regardijea, R. G, Torens The Secret Rituals of Golden D a w n " i The Golden Dawn, its I n n e r Teaching", takoe F. King Ritual Magic in England".

118

PARAPSIHOLOKI I HERMETICKI INFORMATOR Ovaj k r a t k i informator sastavljen je da bi se ljudima sa trajnim i ozbiljnjim interesovanjem pruila mogunost da neposredno stupe u k o n t a k t sa institucijama, izdavakim kuama, grupama i organizacijama ije su aktivnosti usmerene na prouavanje hermetike i parapsihologije, kao i za snabdevanje odgovarajuom literaturom, priborom i u r e ajima. Podaci dati u ovom informatoru izdvojeni su od materijala datog u prvom delu knjige koji je trajnije vrednosti. Hermetike i parapsiholoke organizacije (sa izuzetkom instituta osnovanih na univerzitetima) po pravilu su kratkoveni, smrtnost novoroenadi u tim oblastima veoma je visoka. Rastavljanje na manje grupe, fuzija sa srodnim organizacijama i promena imena sreu se veoma esto. Ovde su date adrese takvih organizacija i, kod izvesnog broja, opisan u k r a t k o njihov rad. Ne garantujem za bilo koju organizaciju sa ovog spiska da zaista ui ono to njeni rukovodioci tvrde u prospektima koje, po pravilu besplatno, alju na zahtev zainteresovanih. Adrese su date alfabetskim redom. Podaci za ovaj informator prikupljeni su iz najnovije literature, moje privatne korespondencije, asopisa ,,QUEST", ,,PSYCHIC", ,,PSYCHOLOGY TODAY" i SEVENTH RAY" i praktinog prirunika. The Aquarian Guide", iji je editor Francoise Strachan. 1. AQUARIAN BOOK SERVICE Pates Manor, Bedfont, Middlesex, England Poseduju veliki izbor novih i polovnih knjiga o parapsihologije i hermetike. alju besplatne kataloge. svim oblastima

ARICA INSTITUTE ima dva centra koji daju informacije: a. Essex House Hotel, 160 Central P a r k South, New York, N. Y. U. S. A. b. 580 M a r k e t Steet, San Francisco, CA 94104, U. S. A. Arika predstavlja kombinaciju raznih vidova joge, naroito t a n t r a -joge, sufizma i razliitih tehnika meditacije. Osniva instituta je Oscar 119

Ichazo. Arika zahteva tri meseca intenzivnog treninga i vrlo je skupa. Kompletan kurs staje 3000 dolara. ATLANTIS BOOKSHOP, 49a Museum Street, London W. C. 1, England. Knjiara specijalizovana za prodaju hermetike literature i pribora, tarot karata, pribora za Ji Ding i tome slino. THE AGNI Y O G A CENTRE (U. K.): Agni-jogu doneli su na Zapad brani par Nikolaj i Helena Roerich. On je bio poznati humanista i svetski putnik. Doktrinu agni-joge Rerih je, kako je sam tvrdio, primio od nepoznatog Uitelja za vreme svog boravka na Dalekom Istoku. Agni joga je uenje ive etike", naglaava optu ljubav i ui da je srana akra taka kontakta preko koje e savremeni ovek dostii vie svctove egzistencije. Adresa: The Secretary, Agni Yoga Centre, Flat 10, 87 Cadogan Gardens, London S. W. 3, England. THE ATLANTEANS, 5 Abbey Parade, Hanger Lane, Ealing, W. 5, England. Filozofsko drutvo sa j a k i m hermetikim tendencijama, koje naglaava vanost individue i unoenja novih elemenata u tradicionalni hermetizam. RI AUROBINDO CENTRE, 78 Woodstock Avenue, London N. W. 11, England. Cilj centra je irenje uenja Sri Aurobinda. Centar ima studijske grupe koje se redovno sastaju i biblioteku. THE BARDIC AND DRUID ORDER, 42 Gledstanes Road, London W. 14, England. BUDDHIST COMMUNITY. Cilj drutva je da omogui svojim lanovima praktikovanje budistike doktrine. Drutvo organizuje grupe meditacije, skupove i predavanja. Informacije: S a r u m House Buddhist Community, 3 Plough Lane, Purley, Surrey, England. BUDDHIST MEDITATION CLASS daje jednom nedeljno instrukcije u meditaciji tipa Samatha-Vipasana. Obukom rukovodi Nai Boonman, koji je bio 15 godina kaluer budistikog Tai Reda. Informacije: Hugh Dickens, 35 Shenley Road, Camberwell, London S. E. 5, England. THE BUDDHIST SOCIETY. Iako je smeteno u Londonu, Drutvo, je u pogledu lanstva internacionalno. lan moe postati svako. Drutvo ne zastupa nijednu posebnu budistiku kolu, ve je usmereno na irenje budizma uopte. Drutvo poseduje veliku biblioteku, itaonicu, prostorije za sastanke i meditacije. Informacije: The Secretary, The Buddhist Societv, 58 Eccleston Square, London S. W. 1, England. Ovo Drutvo publikuje redovno svoj asopis ,,The Middle Way". CENTRE FOR SPIRITUAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES I n formacije na adresu: 4 Wimpole Mews, London W. 1, England. 120

COSMIC FORUM To je forum kosmike svesti, S a m a d h i ili Satori. Ljudi koji su postigli taj nivo duhovnog razvia pozivaju se da se jave na donju adresu da bi uporedili svoja iskustva. Adresa: Cosmo", Box C F., 17 L u x e m b u r g Gardens, Brook Green, H a m m e r s m i t h , London W. 6. England. DIRECTED MEDITATION To je zapadni vid Samorealizacije. Osniva pokreta je Ross Nichols. Meditacije se r a d e grupno pod nadzorom instruktora. U r a d u se koriste paljivo odabrane mandale. Informacije: The Secretary, The I. O. S., 83 Gloucester Road, London S. W. 7, England. THE DRUID ORDER Proklamovani cilj Reda je bolje razumevanje duhovnih snaga, latentnih u oveku. Obavetenja: Dr Thomas Maughan, D. Sc., 77 Calton Avenue, Dulwich, London S. E. 21, England. GURDJIEFF Postoji vie grupa koje propagiraju uenje Gurdjijeva, ali njihovi lanovi ne ine nikakve napore da bi propagirali Uiteljev sistem praktine filozofije, koji mnogo duguje sufizmu i zenu. Ipak zainteresovani mogu da se obrate na dve adrese: 1. Box 28, Occidental, CA., U. S. A. 2. W. A. Nyland, Chardavogne Barn, Chardavogne Road, Warwick, N. Y. U. S. A. GURU NANAK FOUNDATION (U. K.) Organizacija koja propagira uenje voe indijskih Sika, Guru N a n a k a . Po njemu ovek je u stanju da kroz samodisciplinu postigne totalno spiritualno osloboenje. Obavetenja: G u r u N a n a k Foundation, 64 Middlesex Street, London E. 1 England. HANNYAKAI Organizacija koja propagira praktikovanje Zen-budizma. Osniva je Kim Wall. Oni nude obuku u Zen meditaciji preko kvalifikovanih Zen uitelja. Po njima Zen ne moe da se veba sat ili dva dnevno, to je nain ivota koji zahteva celog oveka. Informacije: H a n n y a k a i , The Secretary, 29 D a r t m o u t h P a r k Hill, London N. W. 5 England. HATHA YOGA CENTRE, 82 Bell Streat, London N. W, 1 England Individualno obuavanje u h a t h a jogi, i kursevi korespondencije. Naglasak obuke je na pranajami i asanama. HATHA YOGA LESSONS . Trening asana po sistemu Shri Iyengara iz Poone, autora poznate knjige Light on Yoga". Informacije: Mrs. P. Nield-Smith, 21 Inglethorpe Street, F u l h a m London S. W. 6, England. HEALTHY-HAPPY-HOLY ORGANISATION Organizacija sa velik i m brojem ispostava u SAD i K a n a d i . Ona ui Kundalini jogu, n a j opasniji oblik joge, ija je osnovni cilj razvie svesti kroz tehniku di121

zanja vitalne energije Kundalini do viih akri (psiho-astralnih centara). Ova organizacija u ovom periodu (1974. godina) doivljava neverovatno brz razvoj. Informacije: G u r u R a m Das Ashram, 8802 Melrose A v e , Los Angeles, CA 90069, U. S. A. HELIOS BOOK SERVICE LTD. 8, T h e Square, Toddington Nr Cheltenham, Glos. England. Specijalizovani servis za nabavku novih i polovnih knjiga iz oblasti parapsihologije, hermetike, Jungove analitike psihologije, joge, zen-budizma, E. S. P. (vanulne percepcije), razliitih kola Zapadne hermetike tradicije, kabale, magije, tarota, Ji Dinga i sl. Na ovu adresu mogu se naruiti t a r o t - k a r t e svih vrsta i retki tekstovi publikovani u ogranienom tirau. HERMETIC BROTHERHOOD OF LIGHT, 4 Buxton Gardens, London W. 3, England. Nisu poznati blii podaci o ovoj organizaciji, ali njeno ime govori samo za sebe. HOMEOPATHY STUDY GROUP Homeopatija je samo jedna, nikako najvanija oblast koju propagira ova organizacija. Zainteresovani mogu dobiti informacije iz prve ruke o hata-jogi, dnana-jogi, sanskritu, meditaciji, istraivanjima svesti, mantra-jogi, dhijana-jogi, Z e n - b u dizmu, radiesteziji, prirodnom leenju i herbalizmu. Obavetenja: Centre House, 102 Airlie Gardens, Kensington, London W. 8 England HOROSCOPE", 10 Kennington P a r k Place, London S. E. 11 England. Najvei i najpoznatiji astroloki asopis na svetu, ali koji donosi lanke i iz praktine psihologije i hermetike. INSTITUTE FOR OCCULT SCIENCES Predavai na ovom instit u t u su najpoznatiji hermetisti Velike Britanije. Direktor Instituta je Ross Nichols. Oni odravaju svake godine veliki broj kurseva o razliitim oblastima okultnih n a u k a . Informacije: The Secretary, The I. O. S., 83 Gloucester Road, London S. W. 7 England. INTEGRAL YOGA INSTITUT, 500 West End Ave., New York, N. Y. 10024 U. S. A. Organizacija koju je osnovao Swami Satchitananda. Propagira spoj fizike i duhovne joge, kombinaciju hata-joge i meditacije. Ima ispostave u mnogim gradovima SAD. Informacije na gornju adresu. INSIGHT MAGAZINE" Hermetiki asopis koji obrauje p a r a psihika istraivanja, vikraf, spiritizam, tarot, b r i t a n s k u hermetiku tradiciju, hermetike organizacije i dr. Adresa i informacije: Insight Magazine", 118 W i n d h a m Road, Springbourne, Bournemouth, Hants, England. INSTITUTE OF PYRAMIDOLOGY Jedini institut takve vrste u svetu. Osnovala ga je m a l a grupa entuzijasta u L o n d o n u 1940. godine, 122

ali je ubrzo p r e r a s t a o u m e u n a r o d n u instituciju. I n s t i t u t publikuje redovno svoj asopis ,,Pyramidology Magazine". Cilj Instituta je razvie piramidologije i irenje dragocenih saznanja izraenih kroz a r h i t e k t u r u Keopsove piramide, saznanja koja su istovremeno nauna, profetska i religiozna. Informacije: The Secretary, The Institute of Pyramidology; 31 Station Road, H a r p e n d e n , Herfordshire, England. THE INTERNATIONAL NEW THOUGHT ALLIANCE, 8 Cork Street, London W. 1 England. P o k r e t Nove Misli nastao je u SAD, ali se u znatnoj meri rairio i u Velikoj Britaniji. To je u sutini p o k r e t praktine psihologije, koji svoje lanove ui metodama uspenog ivljenja. INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS Ovo drutvo, koje ima svoje ispostave po svim veim gradovima Evrope i Amerike, bolje je poznato pod imenom H a r e Krina Pokret. Obavetenja na sledee dve adrese: 1. I n t e r n a t i o n a l Society for K r i s h n a Ave., Los Angeles, CA 90 000, U. S. A. Consiousness, 3764 Watseka

2. I n t e r n a t i o n a l Society for K r i s h n a Consciousness, The Secretary, 7 Bury Place, Bloomsbury, London W. C. 1 England. THE INTERNATIONAL SCHOOL OF ESOTERIC STUDIES Osniva ove organizacije je Pir Vilayat I n a y a t Khan, koji je istovremeno poglavar Sufi Reda. Organizacija ui metode meditacije zajednike svima velikih hermetikim sistemima. Organizacija odrava povremeno skupove i internacionalne kongrese. P r e k o leta organizuje omladinske k a m pove u mnogim evropskim zemljama. Informacije: Tim Feild, 58 Redcliffe Gardens, London S. W. 10 England. JOURNAL OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY, 30 Devonshire Place, London W. 1 England. Ovaj asopis obrauje teme iz oblasti Jungove analitike ili arhetipske psihologije. KARMA DZONG U prevodu ime ove organizacije znai Tigrov Rep. Osnovao ju je Chogyam Trungpa Rinpoche sa ciljem irenja tibetanskog budizma. Organizacija izdaje svoj asopis G a r u d a " . Informacije na ove dve adrese: 1. Tail of the Tiger, S t a r Route, Barnet, VT 05821, U. S. A. 2. K a r m a Dzong, Salinas Star Route, Boulder, CO 80302, U. S. A. KENNETT-ROSHI, Shasta Abbey, Rural Route 1, Box 577, M a u n t Shasta, CA 96067. J e d a n od najpoznatijih Zen-budistikih centara van J a p a n a . Organizovan je tako da omoguava zaposlenim ljudima i stud e n t i m a da kao gosti Centra oprobaju nain ivota sledbenika Zena p r e k o vikenda i da se podvrgnu treningu Zen-meditacije. Ovaj centar izdaje svoj asopis Journal of t h e Zen Mission Society". 123

THE KRISHNAMURTI FOUNDATION, 24 Southend Road, Bechenham, Kent, BR 3 ISD, England. Ova organizacija osnovana je sa ciljem da pomogne irenje uenja K r i n a m u r t i j a (vidi u tekstu Enciklopedije" pod Krinamurti). Ona publikuje njegove radove, snima njegove govore na ploe i magnetofonske trake, organizuje skupove njegovih sledbenika i sl. LONDON BUDDHIST VIHARA J e d a n od prvih budistikih centara na Zapadu. Osnovao ga je cejlonski budista Anagarika Dharmapala 1928. godine. Drutvo organizuje kurseve meditacije za lanove, ima biblioteku i itaonicu i publikuje tromeseni asopis ,,The Buddhist Quarterly". Informacije: The Venerable Dr H. Saddhatissa, 5 Heathfield Gardens, London W. 4 England. THE MARTINIST ORDER Hermetika kabalistiku i teurgijsku doktrinu Martina nika Luisa-Kloda de S a n - M a r t i n a zvanog cije: G r a n d Secretary: Milner Cottage, 60 S. W. 1 England. organizacija koja propagira de Paskala i njegovog ueNepoznati Filosof. Informab Cadogan Square, London

MEDITATION GROUP Ova organizacija praktikuje jednom meseno g r u p n u meditaciju, koja treba da poslui kao k a n a l za priliv spiritualnih energija Svetlosti i Ljubavi za celo oveanstvo. Skupovi se odravaju u vreme punog meseca, jer pripadnici ove grupe smatraju da se sa spiritualnim energijama tada najlake dolazi u kontakt. Obavetenja: Miss Cornock-Taylor, 9 Woodhayes Road, London S. W. 19 England. MEDITATION GROUP FOR THE NEW AGE U proglasu ove grupe kae se: Tenja da se otkrije vie o unutranjoj strani ivota stimulie kod mnogih novi interes p r e m a meditaciji. U prolosti je ova vrsta vieg miljenja" s m a t r a n a pasivnom, reflektivnom formom posveenja, meutim meditacija kako se danas nairoko praktikuje predstavlja pozitivnu i kreativnu u p o t r e b u duha, jer aktivno povezuje spoljanje i unutranje svetove. A svaki efikasan rad je uvek kombinacija u n u t r a nje i spoljanje akcije. Dok spoljanja akcija nuno m a d a ne uvek svesno zapoinje iznutra, dotle unutranja akcija ne sme biti ograniniena na duhovnu aspiraciju, ve se mora izraziti u praksi da bi u potpunosti bila o s t v a r e n a . . . Meditativna Grupa Novog Doba (Meditation Group for the New Age) je slobodno udruenje onih koji ele da konstruktivno upotrebe snagu svog duha, srca i volje". Informacije: Sundial House, Nevill Court, Tunbridge Wells, Kent, England. METAPHYSICAL RESEARCH GROUP Ova nalno lanstvo. Nudi veliki izbor hermetike i pribor i instrumente za radiesteziju, tarot karte seva korespondencije, pored ostalih kurs astralne
3 24

grupa ima internacioparapsihike literature, i sl. I m a nekoliko k u r projekcije po uputstvi-

ma pokojnog Olivera Foksa. Informacije: Metaphvsical Researcch Group, Archers Court, Hastings, England. THE MIDDLE WAY" Tromeseni asopis Budistikog Drutva u Velikoj Britaniji. Objavljuje lanke o budistikoj filozofiji, umetnosti i prikaze knjiga iz te oblasti. Adresa: The Middle Way" 58 Eccleston Square, London S. W. 1 England. NEW KNOWLEDGE BOOKS Ova kua prodaje knjige o jogi, kabali, tarotu (i t a r o t karte) astrologiji, radiesteziji, psihologiji, duhovnom leenju, E. S. P. i srodnim oblastima. alje besplatne kataloge. Obavetenja: New Knowledge Books, 28 (P 127), Dean Road, London N. W. 2 England. OCCULT GAZETTE Mesenik preteno hermetikog sadraja. Detaljnije informacije na adresu: The School of Universal Philosophy and Healing, 6 Phillimore Place, Kensington, London W. 8 England. PENTAGRAM Mali asopis, koji izlazi povremeno, bez u n a p r e d utvrenih d a t u m a . Obrauje parapsihiku i hermetiku. Ne prima pretplatu, ve se plaa za svaki broj posebno. Obavetenja: G. Noel, EsQ., P e n t a gram, 68 Grove End Gardens, London N. W. 8 England. PSYCHIC NEWS Spiritistiki list sa najveim tiraem na svetu (u toj oblasti). Obavetenja: Psychic Press Limited, 23 Great Queen Street, London W. C. 2 England. QUEST Tromeseni asopis, obrauje usku oblast hermetike Zap a d n u ezoterinu tradiciju. apirografisan. Ima relativno mali tira. Obavetenja: ,,Quest", Spook Enterprises, 38 "Woodfield Avenue, London W. 5 England. RAMAKRISHNA VEDANTA CENTRE Centrom rukovodi Swami G h a n a n d a . Dri predavanja o jogi, vedanti, indijskoj filozofiji ostalih smerova i slinim temama. Centar ima dva a r a m a : 1. R a m a k r i s h n a Vedanta Centre, 54 Holland Park, London W. 11 England. 2. Ramakrishna Vedanta Centre, 68 Dikes Avenue, Muswell Hill, London N. 10 England. SANT MAT Ovaj pokret poznat je i pod imenom Joga June Struje. Obavetenja: The Secretary, Radha Soami, Satsang (Beas), U. K. National Westminster Bank Limited, 34 H e n r i e t t a Street, London W. C. 2 England. SELF-REALIZATION FELLOWSHIP Organizacija koju je osnovao j e d a n od najveih jogija koji su ikada doli na Zapad, Yogananda P a r a m h a n s a , sa ciljem irenja Kriya-joge. Zainteresovanima alju n e deljne lekcije sa instrukcijama iz meditacije, joga filozofije i psiholo125

gije. Ovo je sasvim sigurno nekomercijalna organizacija. Ima svoje ispostave u Engleskoj i SAD. Obavetenja: 1. Self-Realization Fellowship, 3880 S a n Rafael Blvd, Los Angeles, CA 90065, U. S. A. 2. Mrs. G. White, 33 V/arrington Crescent, Maida Vale, London W. 9 England THE SOCIETY FOR THE PSYCHICAL RESEARCH, 1 A d a m and Eve Mews, Kensington, W. 8 London. Ovo Drutvo osnovano je jo u prolom veku za istraivanje parapsihikih pojava, sa strogo n a u n i m p r i stupom. SOCIETY OF THE INNER LIGHT, 38 Steele's a Road, Hampstead, London N. W. 3 England. Organizacija koju je pre II. svetskog rata osnovala pokojna Dion F o r t u n e . Organizacija ui Z a p a d n u hermetiku tradiciju baziranu na kabali. Ima kurs korespondencije za lanove van Velike Britanije. Meutim, po miljenju nekih zaista k o m p e t e n t n i h her metista, uenje ove organizacije znatno se izmenilo poslednjih dvadesetak godina u odnosu na originalno uenje koje je irila Dion Fortune. SOUTH LONDON LODGE OF THE THEOSOPHICAL SOCIETY Ova loa propagira osavremenjenu teozofiju. Obavetenja: Mrs. D. Sturzaker, 25 Circle Gardens, Merton Park, London S. W. 19 England. STUDENT'S INTERNATIONAL MEDITATION SOCIETY Drutvo koje je osnovao Maharii Mahe Jogi za propagiranje transcendentalne meditacije. Drutvo je poznato i po skraenici SIMS. Ima svoje ispostave u mnogim zemljama. Ovde su izdvojene dve adrese no koje se mogu traiti obavetenja: 1. SIMS, 1015 Gayley Ave., Los Angeles, CA 90024, U. S.A. 2. SIMS, la Seagrave Road, S. W. 6 London, England. SUFI SOCIETY Drutvo savremenih dervia, koje naglaava znaaj muzike igre i meditacije za skladan duhovni razvoj individue. Ima vie grupa meu kojima postoje manje razlike. Obavetenja: 1. Sufi Order, Mento Garden, 410 Precita Ave., San Francisco, 94100, U. S. A. CA

2. Sufi Society, The Hon. Secretary, 41 Pembridge Road, London W. 11 England. 3. Sufism Reoriented, 1290 Sutter Steet, San Francisco, CA 94110, U. S. A. SWAMI ATMAN ASTORAM MEDITATION Street, London WIM 2DS, England. SOCIETY, 30 Baker

RIDER AND CO., 178 G r e a t Portland Steet, London W. 1 England. J e d n a od najpoznatijih izdavakih kua, specijalizovanih za literaturu 126

iz oblasti kao to su orijentalne religije i filozofski sistemi, meditacija, prirodno leenje, teozofija, antropozofija, joga i sl. THE THEOSOPHICAL BOOKSHOP, 68 Great Russell Street, London W. C. 1 England. Najvea teozofska knjiara, koja distribuira radove objavljene u SAD, Engleskoj i Indiji. Ima veliki izbor knjiga o jogi, vedanti, budizma, prirodnom leenju, orijentalnim filozofskim i religioznim sistemima, astrologiji i dr. TIBETAN NYINGMAPA MEDITATION CENTRE Osnovao ga je T a r t h a n g Tulku Rinpoche, uz odobrenje Dalaj Lame. U Centru se odravaju predavanja o tibetanskoj filozofiji, psihologiji, praktinim t e h n i kama i ritualima. Obavetenja: Tibetan Nyingmapa Meditation Centre, 2425 Hillside Avenue, Berkeley, CA 94705, U. S. A. VEDANTA SOCIETY-RAMAKRISHNA ORDER Postoji vie takvih centara u SAD. Prve centre osnovao je Swami Vivekananda krajem prolog veka. Informacije: 1946 Vedanta Place, Hollywod, CA 90028, U. S. A. VINCENT STUART AND JOHN WATKINS LIMITED, 21 Cecil Court, Charing Cross Road, London W, C. 2 England. J e d n a od najveih knjiara specijalizovana za hermetiku i parapsiholoku literaturu. Izvanredno veliki izbor najnovijih knjiga iz tih oblasti. YOGA QUARTERLY MAGAZINE asops koji donosi novosti iz sveta joge, lanke priznatih autoriteta i tome slino. Adresa: Wheel of British Yoga, 8 Poplar Drive, Wootton Hall, Solihull, Warwicks, E n gland ZEN CENTAR Ova organizacija ima program treninga sledbenika zena, sa povremenim povlaenjem od aktivnog ivota i potpunim p r e davanjem meditaciji. Osnovao ju je S h u n r y u Suzuki Roshi. Ima dve ispostave: 1. Zen Center, 300 Page St., San Francisco, Ca. U. S. A. 2. Tassajara Mountin Center, Tassajara Hot Springs, Carmel Valley, CA 95705, U. S. A. Ova organizacija publikuje svoj meseni asopis ,,The Wind Bell". Lako pada u oi da sam naveo organizacije i izdavae sa engleskog govornog podruja, jer sam potrebnu l i t e r a t u r u i informacije dobijao iskljuivo otuda. Osobe koje se slue francuskim, nemakim ili italijanskim jezikom, mogu da se obrate na bilo koju od ovde navedenih adresa i da zamole da im se poalju podaci o organizacijama i institucijama sa jezikog podruja koje njih interesuje. Informacije o naunim institutima za parapsihologiju u socijalistikim zemljama moete dobiti u a m b a s a d a m a ili konzulatima tih zemalja 127

BIBLIOGRAFIJA 1. ADAMENKO V. lanak ,,Electrodynamics asopis .,Journal of Paraphysics" vol. 4, 1970.. of Living Systems",

2. BAKAN D. Sigmund Freud and Jewish Mystical Tradition" New York 1965. 3. BENSON HERBERT Observer" 6. j a n u a r 1974. lanak ,,Paraphysical Attraction", asopis

4. CAVENDISH RICHARD edit. ,,Encyclopedia of the Unexplained" London 1974. 5. CROW W. B. A History of Magic, Witchcraft and Occultism" London 1965. 6. CROWLEY ALEISTER The Magical Record of the Beast 666 The Diaries of Aleister Crowley", London 1972. 7. FORTUNE DION The Mystical Qabalah", London 1971. 8. FREEDLAND NAT The Occult Explosion", London 1972. 9. FULLER J E A N OVERTON N e u b u r g " London 1965.
:)

The Magical Dilemma of Victor B.

10. GRANT K E N N E T Aleister Crowley and the Pliden God", London 1973. 11. HOVER E. D. Alpha, the First Step to a New Level of Reality" H u m a n Behaviour" 1972. 12. J U N G C. G. Mysterium Coniunctionis", London 1970. 13. J U N G C. G. ,,PsychoIogy and AIchemy", London 1970. 14. J U N G C. G. ,,Synchronicity, An Acausal Connecting Principle" London 1970. 15. KEIL J U R G E N Russian Parapsychologists Hold Meeting", asopis ,,Newsletter of the Parapsychology Foundation", Sept-Okt. 1968. 16. FRANCIS K I N G Ritual Magic in England 1886 to Present Day", London 1970. 17. FRANCIS K I N G ,,Sexualily, Magic and Perversion", London 1972.

18. FRANCIS KING, Alchemy", London 1971.

edit.

Astral Projection,

Ritual Magic and

19. FRANCIS K I N G , edit. The Secret Rituals of OTO", London 1973. 20. MACLIN" asopis, septembar 1968. 21. MIHAJLOVIC Beograd 1973. 22. MIHAJLOVIC gije", Beograd 1972. 23. MIHAJLOVIC Beograd 1973. IVORAD-SLAVINSKI IVORAD-SLAVINSKI lVORAD-SLAVINSKI Psihiki trening jogija", Kljuevi Simboli psihike ma-

hermetizma",

24. MORAVIJA ALBERTO O Indiji", Novi Sad 1965. 25. MOUNI SADHU The Tarot, A Contemporary Course of the Quintessence of Hermetic Occultism", London 1962. 26. NARAYANANDA SWAMI The Secrets and Yoga Asanas", Rishikesh, Indija, 1959. of P r a n a , Pranayama

27. ,,NEWSWEEK", asopis, 20. novembar 1972. 28. OCCULT" asopis, juli 1973. Vol. 4, No. 2. 29. OSTRANDER SHEILA AND SHROEDER LYNN ,,Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain", Englewood Cliffs 1971. 30. PAUWELS LOUIS AND BERGIER JACGUES The Dawn of Magic", London 1963. 31. ,,PSYCHIC" asopis, april 1973, Vol. 4, No. 4. 32. ,,PSYCHIC" asopis, oktobar/novembar 1969, No. 3. 33. ,,PSYCHIC" asopis, maj/juni 1970, No. 6. 34. REGARDIE ISRAEL The Golden D a w n " Vol. I, II, III, St. Paul 1971. 35. REGARDIE ISRAEL The Tree of Life", New York 1969. 36. REGARDIE ISRAEL The Eye in the Triangle", St, P a u l 1970. 37. REICH OLLENDORFF ILSE ,,Wilhelm Reich, A Personal Biography", New York 1969. 38. RUSSELL C. F. Znuss is Zness" privatno tampano, California 1970. 39. STEPHENSEN P. R. The Legend of Aleister Crowley", St. Paul 1970. 40. TONDRIAU JULIEN Occultism, Secrets- of a Hidden World", London 1972.
129

41. .JOURNAL OF PARAPHYSICS", Vol. 3, No. 3. 42. VIVEKANANDA SWAMI Raja-Yoga", New York 1955. 43. WINSKI NORMAN Understanding Jung", Los Angeles 1971. 44. WOLMAN BENJAMIN ,,Contemporary Tiieories and Systems in Psychology" New York 1960.

N A J Z A D ! UDESNI SVET OKULTIZMA I DUHOVNE M A G I J E otkriven je do kraja u treoj knjizi Slavinskog: SIMBOLI HERMETIZMA kao KLJUEVI OKULTNE MUDROSTI! Iz sadraja:

Eksperimentalni okultizam. Pravljenje i upotreba magijskih instrumenata. Okultni eksperimenti koje sami moete proveriti. arobno klatno. Nalaenje podzemnih voda vilinske ralje. Kako biljke oseaju i misle. Preobraaj seksualne energije u duhovnu. Zapanjujue metode seksualne magije ili psihike alhemije opisane korak-po-korak do najsitnijih detalja. P r i m e n a okultnih formula za ostvarenje elja. Kako da oslobodite eksplozivne snage svoje podsvesti . . . i mnogo drugog. OVO JE NAJUDNIJA K N J I G A KOJU STE IKADA ITALI Ako niste zadovoljni VRAAMO NOVAC!!!

2. M. SLAVINSKI KLJUEVI P S I H I K E M A G I J E " To je udbenik praktinog okultizma. U ovoj knjizi je maksimalno koncentrisana praksa. Do najsitnijih detalja su opisane vebe i m a gijski rituali koji dovode do buenja okultnih sposobnosti i pomou kojih moete ostvariti svoje elje. Pogledajte sadraj: Osnove okultizma. Psihika evolucija. Zakon k a r m e i r e i n k a r n a cije. Psihiki napad i psihika samoodbrana. Magijski metodi samoodbrane. Tajni smisao alhemije. Okultne metode za ostvarenje elja. P r i mena psihike magije u praktinom ivotu. Ritualna magija. ta je crna magija. Magija i volja, itd. Plaate kad primite. Naruite dopisnicom ili pismom.

AKO NISTE ZADOVOLJNI, VRAAMO NOVAC!!!

131

. M. SLAVINSKI P S I H I K I TRENING J O G I J A " To je praktian udbenik duhovnog samorazvia. Pisac je dipl. psiholog Slavinski, koji vie od 17 godina prouava tajne nauke. Prvi put se na naem jeziku pojavljuje t a k a v zapanjujui sadraj: Nastanak Joge. Tajne p r a n a j a m e n a u k e o disanju jogija i fakira. Fakirski trening oiju. Oplemenjivanje psihike energije. Buenje tajnih nervnih centara AKRI. K a k o da razvijete duhovne moi. Tehnika fakirske hipnoze protiv volje. Trening volje i koncentracije misli. Tri metode samohipnoze. T r a n s i Nadsvest itd. Plaanje kad primite knjigu (pouzeem). Pazite! AKO NISTE ZADOVOLJNI, VRAAMO NOVAC!!!

Zivorad

Mihajlovi-Slavinski ,,J O G A "

Post. pregradak 38-134 11061 Beograd