Sie sind auf Seite 1von 7

Et spuert een net un der Bildung!

Plaidoyer fir d'Zerckzien vum Projet de Loi 6670

1. De Projet de Loi 6670 ass keng Reform a) Daten an mpakt!"nal#sen feelen komplett Dem Projet de Loi feelt komplett d'Recherche i er den !mpakt vun de "our#e$%y#temer& 't ()tt och ken( Daten zu de "e#oinen an *+rden ,z"& -at a## di rel -unnen(##ituatioun vun de %tudenten zu L)tze.uer( an am /u#land0& 't ()tt domat ken( 1rondla( vun d)#em 1e#etz2 di zuminde#t undite kint2 ou %uen .eim ale %y#tem tat#3chlech feelinve#tiert (oufen2 ou #e (e.raucht (i ieren2 oder ou de 4erlo#cht vun 5nner#t)tzun( .ei der neier 4er#ioun lo fatal 6ol(en huet& D)#e Projet de Loi (ouf komplett i ert de 7ni (e.rach& 8 't ()tt ken( /naly#e vun de 4ir(3n(erver#iounen vun der %tudie.3ih)llef& -at #inn d'%t3erken2 at #inn d'%ch 3chen vum aktuelle %y#tem9 -i or d'Performance vun deem %y#tem9 8 't ()tt ken( /naly#e vum !#t$Zou#tand an vun de "e#oinen vun der %tudenten& D'6ro2 i en( Leit #chonn in#t dem ale %y#tem net #tudiere (oe konnten ()tt net (e#tallt& 8 't ()tt ken( Pro(no#e zum !mpakt vun der (eplan(ter Reform& 't feelen och hei Donne fir a#ch3tzen ze k)nnen2 ei en( 7on#e:uenzen d)#e Projet de Loi mat #ech zitt& $) Eng reng %puermesure 8 /m Projet de Loi2 i och an den 'rkl3run(en2 di al# "a#i# vun deem ;e<t .3i(eluecht (oufen2 dominiert den 6oku# op d'/#puerun(en& 't (eet .ei d)#em 1e#etze#te<t ju#t )m en( mi(lech#t (rou## "ud(et#kierzun(& 'n plu# ()tt ver#icht2 nee# am mee#chten %uen .ei de 6rontalieren ze #pueren& 8 D'1e#etz (if fir i er =0> vun de %tudenten en( 4er#chlechterun( duer#tellen an , at vl3it nach mi ichte( a##0 fir keen en( 4er.e##erun(& Leit2 di in#t deem ale %y#tem #chonn net #tudiere konnten2 k)nnen dat och lo net2 an ?ptiounen2 ,z&"& %tudieren an der %ch 3iz oder an 'n(land0 di virdrunner #chonn net jidderen(em mi(lech oren2 #i fir ken( eenze( zou#3tzlech Per#oun lo mi(lech& 8 De "ildun(#.ud(et ()tt vum Ziel vun der /u#(a. la##(eli#t& @i %tudenten hee#cht loA @anner %uen fir all 'enzelnen& D'Re(ierun( rechent de @ontant fir "ildun( par Rapport zur (e )n#chter Zomm di am %taat#.ud(et (e#puert (i #oll au#& Doduerch ()tt de @ontant onofh3n(e( vun de "e#oinen2 vun der Bualitit vum %y#tem oder der Zuel vu %tudenten& %3it C vu 7

&) E 'eset( ouni 'rondkon(ept 8 't ()tt ken( eenheetlech 4ue vum %tatu# vum %tudent an d)#em 1e#etz& 't a## al#o net kloer2 at e %tudent lo an den /en vun der Re(ierun( a## ,"ei#pillerA 6rankr3ich D %tudent al# %ta(i3r2 1rou##.ritannien D %tudent al# !nve#tor2 Eor e(en D %tudent al# ee(e#t3n(e(t !ndividuum2 !talien D %tudent al# 6amilljemem.er0& 8 -idder#prchlech /u#riichtun( vun deenen eenzelne Deeler vum 1e#etzA D'"a#i#.our#e #oll d'?nofh3n(e(keet (arantieren an ()tt do in#t net mi op d'7anner(eld .ezunnA hei ()tt de %tudent al#o al# ee(e#t3nne( u(e#inn ,7on#e:uenzA ' %ch+ler au# deem n3mmlechten %tot kritt mi ei een %tudent2 och a #i dat n3mlech /lter hunn0& D'%ozial$"our#e fiert a er nee# de %tudent al# Deel vun en(em %tot an2 an zitt d''lteren a 4erant ortun(& "eim PrFt dominiert d'4ir#tellun( vum %tudent al# !nve#tor2 deen a #en( /u#.ildun( inve#tiert an do.3i Ri#iken op #ech hellt& @at #pezielle /ar.echt#konditiounenG;ariffer fir %tudenten ,)nnerhal. vum @inde#tloun0 .eh3lt de %tudent a er en( Zort %ta(i3r#$%tatut& 8 /m 1e#etze#te<t (inn )nner#chiddlech %ch ierpunkten (e#at2 ouni dat duerno (e i#e ()tt2 ei de %y#tem d)#e H#prch (erecht (i kint& De 1e#etze#te<t kann zu ken(em @oment .elee)n2 at di eenzel !dealer .edeiten2 ourunner #e fe#t(emeet (inn oder i d)# Reform hinne (erecht ka (inn& "Le systme se veut quitable, il garantit l'indpendance de l'tudiant, il prend en compte les frais rels pour subvenir aux besoins de l'tudiant et il respecte la situation socio-conomique de l'environnement dans lequel vit l'tudiant." 8 Zou#3tzlech zu d)#en Ziler2 f)nnt een irt#chaft#orientiert 4er#t3ndni# vu %tudieren al# 1rondiddi vun der ReformA "D'une manire gnrale, l'aide financire pour tudes suprieures vise l'accroissement du niveau de formation de la population et ce en vue d'une meilleure adquation entre les qualifications des personnes et le marc de l'emploi" 't ()tt z ar %tudie(3nk2 di effektiv m)ttler eil ju#t nach al# /u#.ildun(#plaz fir d'-irt#chaft fun(ieren2 m3 d)#t a## laan( net den eenze(en Z eck vum %tudium& Di mee#cht humani#te#ch a (ee#chte# e##en#chaftlech %tudie(3nk2 (inn duerch d)# 4ir#tellun( of(e 3ert&

). *ritik un den een(elnen Deeler +un der Reform


a) Bourse de $ase 8 De (eplan(te @odell a## en( "elaa#chtun( vun de 6amilljen par rapport zum 7anner(eld2 an zu der %ituatioun vu %tudenten .i# I0C0& 8 Jonk 'r ue##ener an der %choul krien mi 5nner#t)tzun( i jonk 'r ue##ener op der Hni ,.ei #el echtem /lter2 #el echter -unnplaz etc&0& Dat idder#prcht der 1l3ich.erechte(un( vu Jonken innerhal. vun en(er 6amill& 8 D'"our#e de .a#e huet een illk+rlech (e ielten @ontant& %e a## eder u Lie en#$ oder Loyer#k3#chte fe#t(emeet2 huet (uer ken( Konditiounen2 ermi(lecht a er och ken( ?nofh3n(e(keet& !D"itsc e #af$% als %igebeispill& 't g(tt isc t eng #edarfs)bourse), di op #esoinen ausgeriic t ass& *ei g(tt ge+uc+t, op de ,tudent nac do eem -unnt. .p d'Leit sec sel-er versc ere mussen -ell se i--er /0 sinn, oder e 1ec t op een 23flege4usc uss) besteet.5 8 D'"our#e de .a#e huet keen ee(enen !mpaktA Leit di lo ju#t nach d'"a#i#.our#e krien2 ermi(lecht de# "our#e net2 vun doheem erau#pl)nneren2 #chr3nkt d'%el.#t#t3nne(keet vum %tudenten an2 a mcht hir Khoi<en u finanziellen ! erleeun(e fe#t&

%3it I vu 7

$) Bourse de mo$ilit, 8 D)# "our#e #etzt d'Land mat Ldoheem unnenM (l3ich& ,Pro.lemate#ch 7on#e:uenzen fir z&"&A -unnen ;rier N #tudieren "erlin G -unnen @etz N #tudieren Par3i# G -unnen 'l en N %tudieren '#ch0& Doduerch a## de# "our#e net al# 'ncoura(ement fir d''e(e#t3nne(keet ze (e#inn2 m3 am 1i(endeelA al# Z an( fir Doheem unnen ze .lei en2 virun allem fir Re#identen di op der Hni&lu #tudieren an fir 6rontalieren2 di #ech #ou fir en( Hni no .ei der -unnplaz ent#cheeden mu##en& 8 D'7rit3ren vun d)#er "our#e #i kloer (int de L1ee#chtM vum 1eriicht#uerteel& D)# "our#e a## en( 7ierzun( fir I0> vun de Re#identen an fir =0> vun den 6rontalieren& 8 ?ch .ei d)#em @ontant ()tt net erkl3rt2 i en zu#tan komm a##2 an fir i en( Khar(en en duer(oe #ollt& Lie en#$2 Loyer#$ a %tudiek3#chten (inn net a "etruecht (ezunn& 't ()tt net op d'LandGPr3i##er (ekuckt an et ()tt net mol op "a#i#$7rit3ren (ekuckt iA @u## een am /u#land eppe# zou#3tzlech fir d'7rankekee## .ezuelen& !#eispill d"itsc en 6uslands#af$% mc t all di 7nnersc eeder i--ert eng L"nnertabell an be4illt en plus d'1eess+"sc ten 8'inmalig in- und 4ur9c+:5& 8 't ()tt ken( "e(r)nnun( u(inn2 fir at e %tudium am L'ra#mu#$/u#landM mi valori#iert ()tt2 i e %tudium a #en(em ee(ene Land& 6ir ver#chidden %tudie(3nk ()tt et en( Eout enne(keet fir en /u#land##tudium ,-ann een z"& 'n(le#chproff (i ell2 mu## een an en(em en(le#ch#prooche(e Land #tudiert hunn0& "ei anere %tudie(3nk f)nnt een di ideal %tudieplaz an #en(em ee(ene Land& 8 D)#t 1e#etz karrikaturiert d'europa 3it 5nner#t)tzun( fir en richte(en 'ra#mu#$/u#tau#ch& Do a## d'!ddi dat een fir een /u#tau#ch al# %tartpunkt natierlech d'Hni kuckt2 op der een aktuell #tudiert& 4er#chidde Leit krien al#o fir op hirer i#chter Hni ze #tudieren (uer ken( 5nner#t)tzun(2 .ei en(em %eme#ter 'ra#mu# dann a er direkt en( dr3ifach$'nner#tetzun( vun 'H2 der Hni an duerch d'@o.ilitit#.our#e& 8 D'Hni&lu ()tt of(e 3ert& Re#identen2 di z"& hire "achelor am /u#land (emeet hunn2 an #chonn i er e puer Joer net mi doheem (e unnt hunn2 #ech dann fir de @a#ter in#t der (udder Bualitit vum %tudie(ank fir e %tudium zu L)tze.uer( ent#cheede )llen2 mu##en #ou nee# doheem erapl)nneren& 8 @anner %uen krien in#t d)#er Eeire(elun( haapt#3chlech %tudenten au# #ozial #ch aach %chichten2 #ou uel zu L)tze.uer(2 i och am /u#land& 'H$ 3it (inn due.el #ou vill Jonker au# #ozial #t3rkere a .ildun(#nohen %tiet an d'/u#land2 i di au# #ozial #ch aachen a .ildun(#ferne %tiet ,cf& L!nternationali#ierun( de# %tudium#O au# der CP& %ozialerhe.un( de# Deut#chen %tudenten erk#0& !;ir L(t4ebuerg -ier et interessant 4e -(ssen, -i vill < vun der ,tudenten mat 'lteren vu portugisesc er =ationalitit 4u L(t4ebuerg, an -i vill am 6usland studieren. ,ou ;roen ginn fir des 1eform a-er net a #etruec t ge4unn5 8 'n (ri##er "elaa#chtun( a## d'6ortfalen vun d)#er "our#e al#o nee# fir 6amilljen an .e#onne#ch fir #ozial #ch aach %tiet& D''lteren vun deene %tudenten2 di net am /u#land #tudieren (inn e#entlech mi .elaa#cht ouni dat hei op de Revenu vum %tot (ekuckt ()tt& D'@o.ilitit#.our#e #teet domat am -idder#proch zur #ozialer "our#e& -ann d'%uen fehlen2 dem 7andGde 7anner e %tudium an en(er deierer %tad am /u#land ze finanzieren2 falen hei eider I000Q fort& 8 D)# "our#e idder#prcht och de polite#chen !nitiativen an ?ffen#iven .ei anere Pro.lemerA z"& .eim der "ek3mpfun( vum @an(el u %tudente unnen(e zu L)tze.uer(& Re#identen hu lo nach manner %uen2 fir #ech #ou en( %tudente unnen( lee#chten ze k)nnen& &) Bourse sur &rit-res so&iau. 8 't ()tt ju#t een eenze(en L#oziale 7rit3rM deen an d)#em 1e#etz op(efouert ()tt2 an z ar dem Revenu vum %tot& Do.3i a## d'1ehalt vun den 'lteren net allen( au##chla((e.end fir d'Hni#$ 7arriere vun de %tudenten& %ozial 7rit3ren #inn och d'1e#chlecht2 /lter2 'thnie a "ildun(#(rad vun %3it R vu 7

den 'lteren& ?fh3n(e( vun d)#e 4aria.lenen hunn finanziell *+rden e (ri##eren !mpakt op %tudenten& 8 D'Hnzuel vun de 7anner am %tot2 #ou i aner 7rit3ren2 di en( @i$"elaa#chtun( fir e %tot duer#tellen (inn net .er+ck#ichte(t !- D"itsc e #af$% +uc+t oc op aner >rit"ren am ,tot& ?i vill >anner sinn insgesamt do, -i een 6lter unn des >anner. ?at ass de ,tatus vun deenen een4elne @emberen am ,tot. ?at ass d'Lie-ensrealitit 84#. sinn d''lteren gesc eetA ?unnen d'%rousselteren am ,totA:5 8 -ell d'Hnzuel vun de 7anner net (ekuckt ()tt2 a## de Ri#iko (rou##2 dat innerhal. vum %tot d'7anner a 7onkurrenz zoueneen (e#at (inn& 't ()tt an der 6amill di#kutiert2 een ou at #tudiere d3erf ,-ell #ech d'6amill z&"& ken( I %tudenten zu Par3i# lee#chte kann0& 8 't ()tt ken( 7rit3ren fir 'rliichterun(en an .e#t)mmte 63ll& 't ()tt ken( 7lau#el fir L'ltern$ ?nofh3n(e( 6inanzierun(M2 z"& fir LeelerM %tudenten2 di virum %tudium #cho mol S Joer (e#chafft haten a #chonn en( 7ier irt#chaftlech komplett onofh3n(e( oren& 8 D'?nofh3n(e(keet vum %tudent ()tt al# Prinzip verletzt& Dat huet 7on#e:uenzen op %tudiechoi< a $plaz& D''lteren (e annen un /flo## op d'Lie en#(e#taltun( vun hire 7anner& 8 't ()tt ken( Prozedur (e#chaf2 i ert di e Jonken #en(en 'lteren den (enee @ontant vun en(er 6inanzierun( virlee)n kann2 di hin vun hinnen ze(utt huet& D'5nner#t)tzun(2 di vun den 'lteren komme mi##t2 ()tt #ou zur 4erhandlun(##aach innerhal. vun der 6amill& Dat a## en( immen# "elaa#chtun(& 8 -i #chonn# .ei deenen anere "our#en a## och hei net nozevollzien2 i de @ontant zu#tan komm a##& 'n( %taffelun( vun 0 .i# IS00QGJoer .ei der #ozialer "our#e .edeit2 dat en %tudent au# en(em %tot2 an deem d''lteren ze#ummen net mol de @inde#tloun verdn(en STCQG@ount al# "our#e kritt2 an een au# en(em 'r3iche' %tot RRRQG@ount& Den #ozialen !mpakt a## och no de Re(elen vun d)#er Reform immen# klen(& 8 !deolo(e#che Khoi<A D'"ildun(#finanzierun( ()tt zur Privat$%aach& De %taat zitt #ech au# der 4erant ortun( zerck2 -idder#proch zur @a<ime Lpu.lic (ood and pu.lic re#pon#i.ilityM& 8 De# "our#e #tellt en( "elaa#chtun( vu 6amillje amplaz vun der (anzer 1e#ell#chaft duer& /mplaz och Leit ouni 7anner a "etri.er mat an d'4erant ortun( ze zien2 ()tt ju#t op d'6amilljen (ekuckt& ?1"L #ch 3tzt vun en(er "elaa#chtun( vum @)ttel#tand an en(er L"e#trofun(M vu 6amilljen ,?ch in#t "a#i#.our#e$7anner(eld 4er(lach0& %chlu##endlech profitiert a er jidd ereen vu (utt au#(e.ilten Jonken& d) Pr/t 8 De PrFt .leift on.eriert2 et 3erten a er mi Leit lo drop zerck(r3ife mi##en& De PrFt ()tt duerch de# Reform zu en(em mi ichte(en Deel vum %tudie.3ih)llef#pro(ramm2 ouni dat hei ier(enden( 6orm vu 7rit3ren a(efouert ()tt& 8 ?uni PrFt a## de %tudium op ville Plazen #chonn lo net mi mi(lech2 d'4er#choldun( vu %tudenten ()tt zur Eormalitit& D)#t a## )&a& 'n( "elaa#chtun( vum "eruf#ein#tie( an .e#onne#ch krite#ch ze (e#inn2 mam *anner(rond vun en(er hijer Ju(endaar.echt#lo#e(keet och )nnert /kademiker& 8 /ktuell mcht den Z)n#$tau< een #taatlech$kontrollierten PrFt i erfl)##e(2 ell d'Z)n#.elaa#chtun( och ouni d'1arantie vum %taat niddere( #inn2 #ech al#o am @oment jiddvereen och een normale PrFt .ei der "ank huele kint& %ollten d'Z)n#en klammen fli##en d'%uen vum %taat amplaz un d'%tudenten un d'"anken& 8 De PrFt an d'Zerck.ezuele vum PrFt #inn net no #oziale 7rit3ren (e#taffelt& Do in#t a## kloer2 dat Leit mat #ozial mi #ch aachem *anner(rond och di #i 3erten2 di #ech ver#ch)lden an mi %ch iere(keeten hu 3erten de PrFt zrckze.ezuelen& 't ()tt och ken( @i(lechkeet zum L/ntra( auf ;eilerla##M2 ei en an anere L3nner al# Zort Prime +.lech a##& 8 ' %tudium fiert net automate#ch zu en(em Jo.2 an et h3nkt virun allem vum %tudiefach of2 i d''ntre an den /ar.echt#march au#(e#3it& Do in#t a## d'4er#choldun( fir ver#chidde Leit an %3it T vu 7

ver#chidde %tudie(3nk e 7rit3r2 #ech net dofir z'ent#cheeden& 8 De PrFt a## ee 1e#ch3ft fir d'"anken2 .ei deem de %taat de "anken Klienten or(ani#iert& Duerch Z)n#en .ezilt e %tudent en plu# #chlu##endlech mi fir #3i %tudium& 8 Den p#yche#chen an den materiellen !mpakt vun der 4er#choldun( vun de %tudenten2 #ou ie d'/u# ierkun(en op de %tudium an d'%ich no en(em "eruff #inn nach net )nner#icht (inn& 't ()tt ken( ! erprifun( vun Zereck.ezuel$@odalititen2 ken( Daten dori er2 een de PrFt h)llt&

0) 1eideren mpakt +un der Reform


a) 1eider pro$lemates&2 Detailer +um 'eset( 8 't a## ken( ! er(ank#pha#e vir(e#inn& 6atal %ituatioun fir Leit2 di e %tudium u(efaan(en hunn an mat en(em (e )##e @ontant pro Joer (erechent hunn& Eoutfall# mu##en di Leit lo hire %tudium of.riechen& 8 D'@a#ter#tudie(3nk mu##en an der Re(el#tudienz3it .e 3lte(t (inn& Dat .edit virun allem en( /#chr3nkun( fir Leit2 di hiert %tudium duerch een 'ra#mu#au#tau#ch verdife )llen2 deen vun der ee(ener Hni ju#t deel ei# unerkannt ()tt , at mee#chten# de 6all a##0& 8 't a## ken( Unnerun( oder Hpa##un( vun "our#GPrFt fir d'%tudiek3#chten vir(e#inn& Zanter I0C0 a## de @a<imalmontant .ei R700QGJoer& /n der Z3it #inn vill %tudieplazen a er e#entlech mi deier (inn ,z"& 1rou##.ritanien0& $) *omplett %ujeten ginn ausgelooss 8 D'%tudie.3ih)llefen #inn net un den !nde< (ekoppelt2 an domat ()tt de 1e#amtmontant ,och #chonn i ert di le#chte Joeren0 net un d'Lie en#k3#chten u(epa##t& 8 4er#chidde %tudien an och /u#.ildun(#plazen am /u#land (inn net unerkannt& Jonker op deene Plazen hunn zanter der Reform vun I0C0 d'7anner(eld ouni 'r#atz verluer& ?ch d)#t 1e#etz themati#iert d)#e Pro.leem net& 8 't ()tt ken( #peziell Re(el fir /u#nahmef3ll2 *3rtef3ll2 an och ken( Re(elen fir Leit mat "etriun(#u#prochG"eh)nnerun(& 8 Kumul mat PhD$"our#en f3llt ouni 'r#atz fort2 ouni dat i erpri t ()tt2 i een !mpakt d'7ierzun( op d)#er Plaz huet& Duerch den /nti$Kumul ()tt och keen 5nner#cheed (emaach t)#chent ver#chiddenen @ontanten vu zou#3tzlechen "our#en& &) %egregatioun als *onse3uen( 4 Jonker2 di mi op d'%uen kucken mu##en2 ent#cheeden #ech fir %tudie(3nk2 di #ier op een #cheren /ar.echt#march fieren& *ich %tudien2 e fr3ie %tudiechoi<2 an %tudien a (ee#chte# )##en#chaftleche 63cher (inn nee# mi zum Privile( fir Jonker ouni finanziell %uer(en& 4 ?ch %tudie(3nk2 di e<trem ,z3it$0op 3nne( #inn2 #ti ju#t nach deene Jonken op2 di zou#3tzlech zum %taatleche %u.ventioun##y#tem of(e#chert #inn an net nie e.3i #chaffe (oe mu##en& !deal "edin(un(en fir (utt Re#ultater .itt d)#e 6inanzierun(#modell allen( och net& 1utt 4irau##etzun(en fir optimal Re#ultater hunn och hei Jonker ouni finanziell %uer(en& d) B5rokratie!6p$au 4 Den Kedie# 3ert mi Leit a#telle mu##en2 an eider Prozedure er#chafen2 fir d''enzelfall$ ! erprifun( hinzekreien& 4 't a## och admini#tratore#ch kee 4erfahren vir(e#inn2 fir mat /u#nahmef3ll )mze(oen& ,z&"& 6ir de 6all2 dat #ech 'lteren ei(eren2 fir hir 7anner opzekommen0& e) %#m$olik +un der n,ier Regierung an de *oalitiounspartner 4 De# 7ierzun(en (ehieren zu deenen alleri#chte Projeten2 di di nei Lfort#chr)ttlechM %3it S vu 7

Re(ierun( duerch.rn(t& 4 D'Re(ierun( huet de# Reform Lduerch(e.o<tM2 d'4erhandlun(e oren net tran#parent2 et (ouf net op(ekl3ert2 et a## nach ville# onkloer2 an d'Re(ierun( a## rhetore#ch an der Defen#ive& 4 D'DP dominiert d)#e %ujet2 deen u #ech 73r$ an *3erzen#thema vun di 1rn( a##& 7. Pro$lemates&2e 8Regierungs!)Dis&ours (um 'eset( a) *ier(ungen $ei der Bildung als nout9enneg %puermesure 8 D'Re(ierun( pre#entiert hiert 1e#etz al# @i(lechkeet2 de %taat#.ud(et ze #anieren& Doduerch (inn ! erleeun(en zur Reformierun( an ?ptimi#ierun( vum %tudie.3ihellef#$%y#tem duerch finanziell /#pekter komplett er#at& D';hema %tudie.3ih)llefen ()tt au# dem *eich#choul$Re##ort erau#(eholl an ju#t nach al# 6ro vum %taat#.ud(et themati#iert& 8 Dat (enerellt Vkonome#cht 4er#t3ndni# vu d'%tudie.3ih)llefen ()tt a er parallel net di#kutiert& /## "ildun( en( O/u#(a.O oder en( O!nve#titiounM& %uen fir "ildun( (inn net au# der 6)n#ter (eheit2 m3 #inn en( !nve#titioun an d'Zukunft2 di #ech och finanziell fir de %taat lount& 8 -ei en( Re##ourcen huet L)tze.uer(2 ann net "ildun(9 8 *ich 73#chten (inn al# Hr#aach duer(e#tallt fir d'7ierzun(en duer(e#tallt2 et ()tt a er net prezi#iert fir at d'Re(ierun( de# 73#chten al# LhichM empf)nnt& *ich par Rapport zu at9 't (inn )mmer mi %tudenten an d'%tudieren an d'Lie enk3#chten (inn )mmer mi deier& !Bu L(t4ebuerg +lammen d'>"sc ten fir d',tudenten oc ?CD=,E der 1egierung F @angel u ,tudente-unnengen an EG6-'r iHung5 8 "ei der %anierun( vum %taat#.ud(et ()tt ee fal#cht "ild vu 4erant ortun( op(ezeechent& -in#t der 7ri# an der %taat#ver#ch)ldun( )ll d'Re(ierun( #pueren an tr)fft mat d)#em 1e#etz di Leit2 di een am mann#ten fir d'7ri# an d'%taat#ver#ch)ldun( verant ortlech maache kann& 8 't ()tt och polite#ch /lternativen zu 7ierzun(en an der "ildun(2 an z ar fir mi Recetten ze #uer(en& Di 1rn( an d'L%/P2 di allen z ee an der Re(ierun( vertruede #inn2 hu laan( Joeren )mmer nee# d)#e -ee op(ezeechent& /mplaz fir mi Recetten ze #uer(en2 (inn lo d'7ierzun(en al# on)m(3n(lech duer(e#tallt& $) Paus&2al "usland!:ergl;i&2er 8 't a## #ch iere( d'%ituatioun fir en( /ide financiWre zu L)tze.uer( mat der %ituatioun vun anere L3nner ze ver(l3ichen2 d'Re(ierun( mcht dat a er immen# dack#& L)tze.uer( huet #peziell 5m#t3nn an (l3ichz3ite( ()tt et ken( Daten i ert d'%tudenten2 eder ?'KD nach 'uro#tat kruten di nide( Daten au# L)tze.uer( (eli ert& L)tze.uer( a## do in#t och a ken(en internationalen 'tuden zum !mpakt vun de %tudie.3ih)llefe vertrueden& 8 6inanziell 4er(l3icher vun der Re(ierun( #inn onvoll#t3nne( ell d'/u#(a.en am terti3re "ildun(#.er3ich net ju#t d'%tudente.our#en2 m3 och d'Hni#$73#chten2 %tudente unnen(en2 %u.ventionierun( vu Lehrmaterial etc& .einhalte mi##t& *ei profitiert L)tze.uer( vum /u#land2 dat di vill l)tze.uer(er %tudenten mat$#u.ventioniert& 8 Duerch d'%taffelun( vun deene mee#chten internationalen %tudie.3ih)llefe$%y#temer a## et net mi(lech .eim 4er(lach een ;au< rau#zepicken& D'Re(ierun( hantiert hei mat onkomplette "ei#piller& !' %igebeispill 4ur Duerstellung, 2eis d"itsc =operen +rien -esentlec manner).& ;ir een ,tudium an den I,6 +ann een ,tudent am d"itsc e ,ystem -inst #af$% J 6uslands#af$% insgesamt mi 7nnerst(t4ung vum ,taat +rien, -i ee l(t4ebuerger 1esident.5 8 't (i ju#t d'73#chten ver(lach2 net Performance& Do.3i #inn net ju#t finanziell /#pekter2 m3 och d'Re#ultater ichte(2 #o## ier jo de .e#chte "3ih)llefe$%y#tem i erhaapt keen ze hunn& 8 @at i en(e L3nner )ll #ech d'Re(ierun( dann zuk+nfte( .ei der "ildun( ver(l3ichen9 @at deenen2 di (utt of#chneiden2 oder deenen2 di duerch hir %y#temer e<trem #ozial ?n(erechte(keete #chafen& /mplaz al#o op L3nner an deenen d'%tudenten et e#entlech mi %3it 6 vu 7

#ch iere( (emeet krien ze ver ei#en2 mi##t e #ech mat deene L3nner ver(l3ichen2 di een #ech och al# 4ir.ild fir deen ee(ene %y#tem au#(e#icht huet& &) Destrukti+ De$att 8 D'Re(ierun( #ch 3tzt vum aktuelle "our#e$%y#tem vun en(em L6ehlerM an vum neie 1e#etz al# L7orrekturM& "ei L6ehler a 7orrekturM (eet et a er ni )m den !nhalt vun der Reform an duerch d)# Rhetorik ()tt en( De.at ronder)m den !mpakt an d'"e#oinen verh)nnert& 8 D'1eriicht#uerdeel vum 'H1* ()tt indirekt vun der Re(ierun( .enotzt2 fir d'6rontalieren ze de %ch)lle(en vun d)#e 7ierzun(en ze maachen& D'Re(ierun( profitiert vu friemefeindleche Re##entimenter an #tellt d)#e 1e#etze#te<t al# .edauern# 3ert Z an(#me#ure duer& 8 D'Re(ierun( zeckt net2 fir d'%tudenten ze #ti(mati#ien& De @ini#ter @ei#ch #eet2 dat et Lken( ?nier ierM fir nieft dem %tudium #chaffen ze (oen2 dat am volle "e o##t#inn2 dat vill %tudenten lo #chonn nie e.3i #chaffen2 dat d'Lin fir %tudenten immen# niddere( an #inn ,zemool# am /u#land0 an do in#t net duer (inn2 dat %tudenten #chonn vill on.ezuelte %ta(en maachen2 an do in#t an de 4akanzen och ken( Z3it hunn2 dat %tudenten deel ei# een 6ulltime$%tudium vun C0 %tonnen den Da( hunn an dat en Jo. nieft dem %tudium no i#lech ne(ativ 7on#e:uenzen op d'Re#ultater vum %tudent huet& 8 /m n3mmlechten @oment krien d'%tudenten d'@i(lechkeet ze #tudieren i ee (rou##t Privile( verkaf2 fir dat #e dank.ar #i mi##ten& 1rondrechter (inn #ou rethore#ch zu 1ratifikatiounen emmoduliert2 an et ()tt komplett ver(ie##2 dat de %taat an di (anz 1e#ell#chaft vun au#(e.ilten Jonken immen# profitiert& De Prote#t (int d'7ierzun(en #oll doduerch #ou ierken2 i ann d'%tudenten ver innt an ondank.ar ieren& 8 Duerch de# an aner "emierkun(en ,och vum Premiermini#ter0 ()tt en 1eneratiounekonflikt an en( immen# Eeidde.at och )nnert Jonken op.ruecht& D)#t a## en( drecke( PR$%trate(ie fir de# 7ierzun(en duerchze.o<en& d) Demar&2e $is (um :ote an der <2am$er 8 D'%tudentevertrieder (oufen virun de f3erde(e Projet de Loi (e#at& /ne#cht i u(ek)nne(t2 or zu ken(em @oment vir(e#inn2 d'%tudentevertrieder ierklech an en( Kon#ultatioun zum 1e#etze#projet anze.annen& ?ch d'1e erk#chaften (oufen net a(e.onnen& 8 't ()tt ver#icht d'De.att )m de Projet de Loi #ou kln( ei mi(lech ze halen& Di eenzel Re(ierun(#mem.eren2 Re(ierun(#parteien an "ildun(#polite#ch$%priecher vun deene Parteien halen #ech au# der Di#ku##ioun rau# an vermeiden et aktiv #ech ze 3u##eren& 8 Den Prote#t vun de "etraffenen ()tt (ri##tendeel# i(noriert& 'n .reeden Dialo( mat "etraffenen f)nnt net #tatt2 o. uel de# Re(ierun( de# ?ppenheet )mmer (rou## op de 63ndel (e#chri en huet& 8 @am "ud(et#vote (i friz3ite( 6akten (e#chaf ell de "ud(et I0CT den @ontant vun den /#puerun(en #chonn vir(e#3it& Doduerch #t)mmen d'Re(ierun(#parteien #chonn indirekt de 7ierzun(en .ei de %tudie.3ih)llefe zou a #e fir de "ud(et #t)mmen&

Dnitiative 2Kedies ampla4 E"sc egeld) LM.LM./LNM httpAGG &face.ook&comGcedie#amplaztae#che(eld

%3it 7 vu 7

Das könnte Ihnen auch gefallen