Sie sind auf Seite 1von 14

KONZOLNA (PREPUTENA PLOA)

OPTI POJAM KONZOLNE PLOE

Plou koja je na jednom kraju upeta, dok su ostali krajevi (stranice) slobodni nazivamo preputenom-konzolnom ploom npr.(balkoni,nastrenice,galerije,hodnici AB mostova itd.) Duina ovih nosaa rijetko prelazi 3 m budui da tada dobijamo suvie debele ploe. Inae , debljina preputene ploe moe biti nepromjenjiva(konstantna) za manje duine i promjenjiva, za sluaj smanjenja vlastite teine.

POSTUPAK ARMIRANJA KONZOLNE PLOE

Kao i slobodno poduprtu plou tako i preputenu plou raunamo za traku irine b=1,0 m. Glavnu i razdjelnu armaturu proraunavamo prema momentu upetosti a prekidanje i savijanje obavljamo prema liniji zateuih sila F.Kako su momenti savijanja negativni(zategnut je gornji pojas ploe) , armaturu uvijek postavljamo u gornjem pojasu.Za glavnu armaturu odabiremo 8 (min. 5) do 10 komada tanjih ipki na 1m (duine prepusta).Okomito na glavnu armaturu(tj. Ispod nje), postavljamo ipke razdjelne armature.Ako odaberemo manji broj ipki , tada sve ipke vodimo do kraja prepusta , dok u sluaju veeg broja ipki, 50% ipki vodimo do kraja prepusta , a preostalih 50% zavravamo(prekidamo) ranije , koristei se ve prethodno spmenutim dijagramom zateuih sila , tj. linijom zateuih sila F. Prilikom projektovanja preputenih nosaa moramo voditi rauna da osiguramo dobru upetost, a pri armiranju dobro usidrenje armature u leajnu betonsku masu.Usidrenje prepusta samo u gredu ili serkla moramo izbjegavati pa preputene ploe najee izvodimo kao prepust stropne konstrukcije.

KONZOLE U ZGRADAMA I MOSTOVIMA


Kod zgrada konzola je obino produljenje kontinuirane grede. Kod mostova konzole se javljaju npr. pri izgradnji slobodnom konzolnom gradnjom.

PRORAUN I DIMENZIONIRANJE KONZOLNE GREDE(PLOE)

Za stalno optereenje, moment savijanja u konzoli je negativan pritisak je na dnu teite kabla e biti iznad teita presjeka. Pri proraunu i dimenzioniranju valja voditi rauna o: Dijelovi stranjeg raspona izloeni su i pozitivnim i negativnim momentima. Mogua je prisutnost optereenja po dijelovima grede ili koncentriranog optereenja.

Slijed optereivanja (faze gradnje) vaan je pri proraunu sile prednaprezanja


Veliki momenti i smiue sile javljaju se istovremeno blizu leajeva

GRANINA ZONA PREDNAPREZANJA


ZA PUNO PREDNAPREZANJE

Nije dozvoljeno zateue naprezanje pri upotrebi. Ako se vlak ne dozvoljava ni pri prijenosu naprezanja, rezultantna sila pritiska u betonu C uvijek lei unutar jezgre. Granina zona se definira kao podruje u koje se smjeta teite kabela tako da C uvijek lei unutar jezgre. Vlak je doputen pri prijenosu naprezanja i pri uporabi. Granina zona se definira kao podruje u koje se smjeta teite kabela tako da rubna zateua naprezanja ostanu u ukviru graninih vrijednosti.

ZA OGRANIENO i DJELIMINO PREDNAPREZANJE


SKICA GRANINE ZONE ZA GREDU S KONZOLOM (PROMJENLJIVI POPRENI PRESJEK):

PREDNAPREZANJE PRI KONZOLNOJ GRADNJI GREDNIH MOSTOVA

Na kraju svakoga segmenta - sidriti minimalno 2 kabela najmanji broj


kablova faze I, 2x vei od broja segmenata. Prostor za smjetaj i voenje tih kablova ogranien je veim brojem rupa potrebnih za sidrenje krletke dio kablova moramo postaviti u hrptove. Zbog svoje vertikalne komponente, koja smanjuje dijagram poprenih sila od vlastite teine, ovi se kablovi prvi sidre, sidrenje je to nie, kako bi vertikalna komponenta sile prednaprezanja bila to vea i nalazi se otprilike na h/3 od donjeg ruba poprenog presjeka.

Tijekom izvedbe najprije se ugrauju samo zatitne cijevi, u koje se postupno uvlae jedino oni kablovi koji se prednapreu na kraju tog segmenta. Kablovi koji se prednapreu naknadno, kad je most ve zavren, uvlae se u

prethodno ugraene zatitne cijevi i sidre u istakama ploe ili rebra s


unutarnje strane nosaa.

PIERRE PFLIMLIN BRIDGE

ARMATURA KONZOLNE(PREPUTENE PLOE)