Sie sind auf Seite 1von 3

VELIKA ISTONA KRIZA I BERLINSKI KONGRES

1. ISTONO PITANJE

Od nekadanjeg straha i trepeta, Osmansko Carstvo se je u 19. stoljeu pretvorilo u bolesnika na Bosporu, kako su ga u uropi na!ivali. "a mnoge narode koji su stoljea proveli pod turskom vlau ovo je bila prilika da stvore samostalne dr#ave $Koji su narodi u tome uspjeli%&. Ogroman teritorij Osmanskog 'arstva bio je mama' europskim silama, posebno (ustriji i )usiji, koje su se nadale raspadom *urske dobiti to vie teritorija i utje'aja. (ustrija, tj. +absburka ,onarhija, nastala je u 1-. stoljeu upravo s 'iljem da se !austavi prodor *uraka u uropu. .rajem 1/. i u 10. stoljeu (ustrija protiv oslabljene *urske vodi ratove i priklju1uje si velike dijelove ,a2arske i +rvatske koje su *ur'i osvojili u 1-. stoljeu. 3 19. stoljeu se (ustrija najprije posveuje njema1kim !emljama, a kad je utje'aj u njima i!gubila $sjeti se kako&, posve se okree prodoru na 4stok. )usija se vie okree Balkanu i *urskoj u 19. stoljeu. 5va su glavna ruska 'ilja6 7 stei presudan utje'aj u balkanskim pravoslavnim !emljama, 7 stei tjesna'e Bospor i 5ardanele i time slobodan i!la! i! Crnog mora na 8redo!emlje. Ostale europske !emlje bile su protiv ja1anja (ustrije i )usije, pa su se !alagale !a opstanak *urske. *o su ngleska, 9ran'uska i 4talija. :roblem da li se *urska treba raspasti, smanjiti ili ostati u postojeim grani'ama !ove se istono pitanje. Ono e se kona1no rijeiti tek u :rvom svjetskom ratu. Zadatak: 3 bilje#ni'u na'rtaj i dopuni shemu6 48*O;<O :4*(<= "a raspad su dr#ave6 1. >>>>>>>>>> ?.>>>>>>>>>> #ele dobiti $nabroji&6 *3)8.( bolesnik na Bosporu "a opstanak su dr#ave6 1. >>>>>>>> ?. >>>>>>>> @. >>>>>>>> ne #ele6

2. KRIMSKI RAT

:rvi rat koji europske sile vode !bog isto1nog pitanja bio je .rimski rat $10A@.710A-.&. <a!van je tako prema ruskom poluotoku .rimu u Crnom moru gdje se vodila veina ratnih opera'ija. )at je napadom na *ursku !apo1ela )usija. *urskoj su odmah u pomo prisko1ile ngleska i 9ran'uska, a neto kasnije i :ijemont $ Kako se zapravo Pijemont zove%&. <akon tekih borbi )usija je pora#ena. 8klopljen je mir u :ari!u prema kome se )usija morala privremeno odrei te#nje da !au!me Bospor i 5ardanele. .rimski je rat po!nat po velikoj epidemiji kolere koja je usmrtila mnoge vojnike na obje strane. 3 nje!i i lije1enju vojnika iska!ala se majka medi'inskih sestara 9loren'e <ightingale $9lorens <ajtingejl&. Zadatak: a& "apii u bilje#ni'u vrijeme trajanja .rimskog rata, !araene strane i ishod rata. b& :ogledaj sliku u ud#beniku na str. 1?0 i pro1itaj tekst u! nju. "apii bitno.
3. VELIKA ISTONA KRIZA I BERLINSKI KONGRES

<akon .rimskog rata )usija je dvadesetak godina mirovala da bi !a novi rat protiv *urske iskoristila veliku isto1nu kri!u $10/A. B 10/0.&. Bosna i +er'egovina su u 19. stoljeu bile najnemirnije pokrajine Osman7 skog 'arstva. 3 njima su 1esto i!bijale pobune i ustan'i. Codine 10/A. i!bio je ustanak hrvatskih seljaka u +er'egovini. 3br!o se pobunilo i srpsko pu1anstvo isto1ne +er'egovine, a potom se ustanak proirio diljem Bosne. 3stanak je privukao pa#nju susjednih dr#ava i velikih sila. 8toga doga2aje i ratove u sve!i bosansko7her'egova1kog ustanka na!ivamo velikom istonom krizom. Be1ki je dvor ve otprije imao plan da pomogne oslobo2enje Bosne i +er'egovine, a potom ih podvrgne pod svoju vlast. 8rbija i Crna Cora B jo uvijek pod vrhovnom osmanskom vlau B smatrale su da je doao 1as da se potpuno oslobode sultanove vlasti, a u! to i proire. 8rbija je namjeravala pripojiti 'ijelu Bosnu, dok je Crnoj Cori bio 'ilj +er'egovina. Codine 10/-. 8rbija i Crna Cora objavile su rat *urskoj. 3 taj rat se je ubr!o uklju1ila )usija. <akon to su )usi pobijedili *urke, prisilili su ih na potpisivanje mira u San Stefanu u Bugarskoj 10/0. 3vjeti mira bili su pora!ni !a *ursku, a )usiji su osiguravali potpun utje'aj na Balkanu. 8tvorena je nova dr#ava B Delika Bugarska, koja je trebala biti satelit )usije. O Berlinskom kongresu pro1itaj tekst u ud#beniku $str. 1@E. posljednji odlomak te tekst na vrhu 1@A.str.&.

Zadatak: a& .akvu su ulogu u velikoj isto1noj kri!i imale $bilje#ni'a&6 7 *urska 7 Bosna i +er'egovina 7 8rbija 7 Crna Cora 7 )usija 7 (ustrija 7 Bugarska. b& 3 bilje#ni'u prepii i dopuni tabli'u6 B )F4<8.4 .O<C) 8 godina >>>>>>>>>>>> sa!van !bog >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> "emlje koje sudjeluju na kongresu6 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Odluke kongresa6 a& pri!nata ne!avisnost >>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b& Bugarska nastala mirom u >>>>>>>>>>>> je smanjena '& >>>>>>> je dobila pravo !au!eti >>>>>> i >>>>>>>>>>>.

'& Bosanski su Granjev'i vodili samostanske ljetopise u kojima su bilje#ili najva#nije doga2aje i! prolosti, ali i svoga doba. Ovo je ulomak i! Codinjaka Gra =ake Baltia u kome se govori o bosansko7her'egova1koj buni6 Uzrok bune nije drugi nego veliki danjak turski, kog nije mogue izdati ni iviti, osobito seljaku. I najpoteniji ljudi tuili su se ovako: !to nam puta dojde miso u glavu da sko"imo u vodu. !ve radimo i potrsimo se radei, a opet nejmamo nita, sve nam #urin oduze... $ato narod pri%vati se sikire i vile, volide od puke i jatagana turskog gnuti, negoli od glada. &arod bosanski od naravi miran i za jedno "udo strpljiv, skrajno siromatvo trpi, progonstva i nepravde, ali kad se zidu pritira, najedanput bukne.' 3 nekoliko re1eni'a !apii u bilje#ni'u svoje !aklju1ke o polo#aju krana u Bosni i o karakteru ovih ljudi.

DOMAA ZADAA: Radna biljenica str. 59 64, zad. 1 !!. "#iti$