Sie sind auf Seite 1von 48

PUBLICADA AL BOP N 49 DE 28-2-05 (En vigor desde 1-3-05) ANUNCI El Plenari de lAjuntament de Picanya, en sessi ordinria celebrada el dia

2 de desembre del 2004, acord laprovaci inicial del Reglament municipal de Policia i bon govern, i com durant el periode dexposici al pblic no shan presentat cap allegacions, senten aprovada definitivament, i segons a all preceptuat a larticle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de Rgim Local, procedem a la publicaci del text del mateix: REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA POLICIA I BON GOVERN DE L'HONORABLE VILA DE PICANYA Exposici de motius. Com a conseqncia de l'evoluci dels temps i de la societat s'ha fet necessari el desenvolupar i adequar l'Ordenana per a la Policia i Bon Govern d'esta Vila que data de 1980. Aix s'ha fet sense eixir del marc d'aquella norma, sin simplement aplicant i desenvolupant els principis en ella marcats a les circumstncies de la vida actual i als problemes creats per les noves formes de relaci entre la ciutadania i d'aquesta amb l'Administraci, en el terme municipal. S'ha tractat de garantir per a la totalitat de la ciutadania l'aplicaci correcta i concreta de la Llei des de la perspectiva d'un absolut respecte als drets particulars i als drets de la collectivitat. Per altra banda, la potestat sancionadora dels Ens Locals apareix arreplegada en la Llei 7/85, de Bases del Rgim Local, aix com en la seua reforma operada per la Llei 57/03, de mesures per a la modernitzaci del Govern Local, la qual incorpora un nou Ttol X que dona cobertura jurdica a l'exercici d'aquesta potestat per part dels Ens Locals. Pel que respecta a aquest exercici de la potestat sancionadora tamb cal tindre en compte, com s evident, la Llei 30/92 del Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i Procediment Administratiu Com, modificada per Llei 4/99 i pel Reglament per a l'exercici de la Potestat Sancionadora, aprovat per R.D. 1398/93 de 4 d'agost. El present Reglament inclou, dos Anexes, un relatiu a les disposicions sancionadores arreplegades en la legislaci sectorial, i un altre que regula la tinena danimals perillosos, vista la problemtica especfica que planteja la qesti. En qualsevol cas, l'objectiu d'esta norma s adequar a la realitat i al moment present el marc indicat per l'Ordenana de 1980, aix com all previst a l'esmentat Ttol XI de la Llei 57/2003, sense perjudici, s clar, del que estableix la normativa sectorial autonmica, Estatal i Europea. Aix, s'arriba al segent;

ARTICULAT CAPTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS Article 1 Esta Ordenana s'aplicar a totes les persones, fsiques i jurdiques i bns, que, de manera habitual o circumstancial es troben en el terme municipal de Picanya. Article 2 A) D'acord a la legislaci local vigent, el Govern i l'Autoritat Municipal correspon a l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde i els/les Regidors/es. B) L'organitzaci municipal estar composta per l'Alcalde, els Tinents d'Alcalde, la Comissi de Govern i el Ple Municipal. Cadasc d'estos rgans gaudir de les facultats que la legislaci els atribux. A ms, existeixen en l'Ajuntament diferents rgans tcnics i consultius que gestionen i informen als abans assenyalats, sense perjudici tot aix de la competncia de control que correspon al Ple. C) En les oficines municipals es fixar en lloc visible un llist contenint els serveis i unitats en qu es troba dividida l'organitzaci municipal i l'horari de les oficines municipals. CAPTOL II.- DRETS I DEURES DE LA POBLACI. Article 3 La poblaci municipal est composta de totes les persones, nacionals o estrangeres, inscrites en el Padr Municipal i per l'nic fet d'estar empadronades. El fet d'estar inscrit en el Padr Municipal no pressuposa prova alguna de la seua residncia legal a Espanya, que es regular en tot cas per la legislaci vigent en matria de drets i deures dels/de les estrangers/es a Espanya. Article 4 Sn drets del venat de Picanya; a) La protecci de la seua persona i bns.

b) Els d'informaci i participaci d'acord amb el Reglament municipal de participaci ciutadana i la resta de normativa aplicable. c) Ser elector i elegibles d'acord a la legislaci vigent. d) Participar en la gesti municipal d'acord amb all disposat a la legislaci vigent i, en el seu cas, quan la collaboraci amb carcter voluntari del venat siga interessada pels rgans de govern i administraci municipal. e) Utilitzar, d'acord amb la seua naturalesa, els serveis pblics municipals, i accedir als aprofitaments comunals conforme a les normes aplicables. f) Contribuir amb les prestacions econmiques i personals per a complir les competncies municipals d'acord a la Llei. g) Sollicitar i rebre informaci sobre els expedients municipals d'acord a la llei. h) Demanar la consulta popular en els termes prevists a la Llei. i) j) Demanar la prestaci o establiment d'un Servei Pblic d'acord a la llei. En general, executar tots i cadasc dels drets reconeguts per la normativa local, autonmica, general o comunitria aplicables.

Article 5 Sn deures de la poblaci; a) Complir les obligacions contingudes en les Lleis, Ordenances, acords municipals i bans. b) Facilitar a l'Administraci informes, inspeccions i dades estadstiques en la forma i amb el tractament previst per la Llei. c) Comparixer davant de l'autoritat municipal en la forma i motius legalment establerts. d) Satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afecten. e) Complir les altres prestacions i crregues legalment establertes. f) Complir amb puntualitat el que impose la Llei amb respecte al Padr Municipal. Article 6 Pel que fa a l'Administraci Econmica Local i al rgim de drets i deures que d'ella emanen per als residents, els propietaris no residents hauran de comunicar a l'Alcaldia el nom de les persones que els representen, i a falta d'aquesta comunicaci seran considerats com a representants dels propietaris els que llauren, ocupen o administren els bns.

Article 7 L'Ajuntament procurar auxili per a les persones que ho requerisquen dins dels lmits de la seua competncia i mitjans. Article 8 s competncia de l'Alcalde i els seus Agents el requerir l'ajuda i collaboraci de la poblaci davant de qualsevol succs, catstrofe, pertorbaci de l'ordre pblic o desgrcia que ho requerisca. Article 9 El servei de seguretat i vigilncia de les persones i bns estar encomanat a la Policia Local, d'acord amb la llei de Forces i Cossos de Seguretat, i legislaci complementria. La Policia Local tindr al seu crrec les funcions prpies de la seua comesa. Els Agents de la Policia Local hauran de donar part a l'autoritat municipal de tots els assumptes en qu intervinguen per ra del seu crrec. CAPTOL III.- INFRACCIONS I SANCIONS SECCI I. PRINCIPIS GENERALS Article 10. Tipificaci d'infraccions i sancions en determinades matries. Per a l'adequada ordenaci de les relacions de convivncia d'inters local i de l's dels seus servicis, equipaments, infraestructures, installacions i espais pblics, l'Ajuntament podr, en defecte de normativa sectorial especfica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances, d'acord amb els criteris establits en els articles segents. Article 11. Classificaci de les infraccions. 1. Les infraccions a les ordenances locals a qu es referix l'article anterior es classificaran en molt greus, greus i lleus. Seran molt greus les infraccions que suposen: a) Una pertorbaci rellevant de la convivncia que afecte de manera greu, immediata i directa a la tranquillitat o a l'exercici de drets legtims d'altres persones, al normal desenvolupament d'activitats de qualsevol classe conformes amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornament pblics, sempre que es tracte de conductes no subsumibles en els tipus previstos en 4

el captol IV de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de Protecci de la Seguretat Ciutadana, els quals se sancionaran d'acord amb el que preveu l'esmentada Llei Orgnica. b) L'impediment de l's d'un servici pblic per una altra o altres persones amb dret a la seua utilitzaci. c) L'impediment o la greu i rellevant obstrucci al funcionament normal d'un servici pblic. d) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, installacions o elements d'un servici pblic. e) L'impediment de l's d'un espai pblic per una altra o altres persones amb dret a la seua utilitzaci. f) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'espais pblics o de qualsevol de les seues installacions i elements, siguen mobles o immobles, no derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana. 2. Les altres infraccions es classificaran en greus i lleus, d'acord amb els criteris segents: a) La intensitat de la pertorbaci ocasionada en la tranquillitat o en el pacfic exercici dels drets d'altres persones o activitats.

b) La intensitat de la pertorbaci causada a la salubritat o ornament pblics. c) La intensitat de la pertorbaci ocasionada en l's d'un servici o d'un espai pblic per part de les persones amb dret a utilitzar-los. d) La intensitat de la pertorbaci ocasionada en el funcionament normal d'un servici pblic. e) La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, installacions o elements d'un servici o d'un espai pblic. Article 12. Lmits de les sancions econmiques. Excepte previsi legal distinta, les multes per infracci d'Ordenances locals hauran de respectar les quanties segents: a) Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros. b) Infraccions greus: fins a 1.500 euros. c) Infraccions lleus: fins a 750 euros.

Article 13 Sense perjudici d'all establert en el present Captol, les infraccions i sancions en les diferents matries sn les arreplegades en la legislaci sectorial vigent, aix com en l'Annex a aquesta Ordenana. SECCI II. INFRACCIONS DE L'ORDRE PBLIC Article 14 Queda prohibit alterar l'ordre i la tranquillitat de la poblaci amb escndols, baralles i tumults, aix com proferir crits i paraules grosseres. La infracci d'este precepte ser sancionada com a falta lleu. Article 15 a) L's d'aparells de rdio, televisi, instruments musicals o qualsevol altre de reproducci musical no haur de molestar al venat contigu, no devent transmetre en cap cas 30 DbA en les hores de 22 a 8, sempre d'acord amb all establert en l'Ordenana de Prevenci de la contaminaci acsticade Picanya. La infracci d'esta norma ser castigada com a falta greu. b) Les excepcions a esta limitaci per ra de festes populars o celebracions o festeigs pblics hauran de ser autoritzats/des per l'Alcaldia, prvia sollicitud de la persona interessada, assenyalant-se en aquest cas l'horari. a l'efecte. En qualsevol cas, aquesta matria es regular pel que preveu la legislaci aplicable

Article 16 La tinena d'animals domstics en vivendes urbanes vindr condicionada per les circumstncies higiniques ptimes per al seu allotjament, a l'absncia de riscs en l'aspecte sanitari per a la poblaci i a la inexistncia d'incomoditat i molsties per al venat. Haur de complir-se en tot cas la legislaci vigent quant a protecci i defensa dels animals, espcies protegides i la resta de legislaci aplicable al tipus d'animal de companyia de qu es tracte. Queda prohibida la defecaci dels animals domstics en la via pblica i qualsevol espai pblic, considerant-se tal fet com a infracci lleu, i greu per al cas de reiteraci.

En tot cas, sn infraccions i sancions en matria d'animals domstics les arreplegades en la legislaci vigent, aix com en la Secci I del Captol II de l'Annex a aquesta Ordenana Article 17 Queda prohibit: a) Fer burla o maltractar de paraula o d'obra a les persones que es troben en el Municipi. Es castigar amb especial severitat esta infracci si foren objecte de burla o maltractament les persones majors o minusvlids fsics o psquics. b) Hostilitzar o maltractar els animals, encara que foren de la seua propietat. c) Causar dany a l'arbratge i jardins, plantacions, parterres, i cultius pblics o privats. d) Causar destrosses en edificis, pblics o privats, tanques, tanques vegetals, parets divisries, bancs, papereres i fonts pbliques, aix com qualsevol altre element de mobiliari urb, fanals d'enllumenat, pals de conducci elctrica o de telfon, conduccions d'aigua, gas i en general quants bns i serveis siguen d'inters pblic o privat, aix com embrutar o pintar les parets d'edificis pblics o privats sense autoritzaci expressa de l'Ajuntament per als edificis pblics i del propietari per als privats. Els que infringisquen esta norma vindran obligats a reparar el dany causat i seran sancionats com a autors d'una falta greu. e) Impedir la celebraci de festes i desfiles degudament autoritzats o ocasionar molsties a les persones assistentes. f) Disparar coets, petards o focs artificials sense autoritzaci municipal i sense les precaucions degudes per a evitar molsties i danys a les persones o coses. g) Dur a terme actes que molesten al venat o perjudiquen la convivncia i tranquillitat de la poblaci. La infracci de qualsevol de les normes contingudes en aquest precepte ser sancionada com a falta lleu o greu en atenci a les circumstncies del cas concret. Article 18 Queda prohibit establir xaboles en el terme municipal. L'Ajuntament podr desallotjar els seus ocupants i desmuntar-les.

Article 19 Queda prohibit retirar, cremar, substituir o de cap mode ocultar, alterar o modificar emblemes, smbols o banderes que l'autoritat hagus ordenat collocar amb motiu d'actes organitzats per aquesta o en collaboraci amb altres autoritats. Igualment, queda prohibit collocar en la via publica o balcons o finestres que siguen visibles des de la via publica cartells, plaques, emblemes, pancartes o banderes que insulten o ofenguen les autoritats, institucions o altres pasos, les illustracions que ofenguen a aquells o a la moral i bons costums, suposen apologia del terrorisme o la redacci de la qual resulte grossera. La contravenci d'aquesta norma ser considerada com a falta molt greu. SECCI III.- POLICIA DE LA VIA PBLICA. Article 20 a) Queda prohibit raspar, collocar cartells o anuncis que impedisquen o dificulten la lectura de les plaques de retolaci dels carrers i numeraci de les vivendes, que dificulten la visi de les plaques de senyalitzaci de trnsit o que tapen els bans municipals. Aix mateix tamb queda prohibit gravar, escriure o dibuixar en les parets, fatxades i portes dels edificis pblics o privats. L'Ajuntament disposar d'espais en la via pblica on puguen fixar-se els cartells i anuncis publicitaris, d'associacions i partits poltics. Els infractors seran responsables solidriament amb l'empresa a qu anuncien o l'associaci, entitat o partit a qu pertanyen de la reparaci del dany causat, si es realitza esta infracci per collaboraci o treball per a aquesta, sent a ms sancionada esta infracci com a falta molt greu. b) Es prohibix aix mateix en la via pblica: A. Abocar aiges residuals, abandonar animals morts, plomes o despulles, fems, runes, peladures, desperdicis, residus de paper i en general abandonar en la via pblica qualsevol objecte que cause molstia a les persones o al trnsit de vehicles o pertorben la neteja. Especialment es prohibix l'abocament d'olis industrials o alimentaris en la via pblica. B. Estendre roba en la via pblica o en els balcons, sempre que siga visible des de la via pblica, aix com espolsar estores o semblants des de les finestres o balcons.

C. Netejar vehicles a motor o efectuar reparacions en la via pblica de qualsevol tipus de vehicle, excepte en situacions d'emergncia i en este cas per grua autoritzada per a efectuar aquestes reparacions. D. Collocar tendals, cartells, marquesines, i qualsevol altres objectes de propietat privada, a una altura dels enganxalls inferior als 250 cm d'altura des de la vorera. La installaci es podr realitzar prvia autoritzaci municipal. E. Deixar runes i voluminosos en la via pblica. F. Efectuar sorolls molests amb vehicles de motor tals com escapes lliures o abusar dels senyals acstics d'acord amb la normativa que ho regula. G. L'excs de fums produt per vehicles d'acord a la legislaci vigent. H. Tallar carrers i obstaculitzar la circulaci per la via pblica, alterar el sentit de la circulaci en la via pblica o voreres, aix com alterar el significat dels senyals collocats en la via pblica. La infracci d'este precepte ser castigada com a falta greu. Article 21 En les vies pbliques els gossos aniran provets de corretja o cadena i collar amb el xip identificador. Els gossos potencialment perillosos hauran de circular amb bo homologat i adequat per a la seua raa, i corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, sempre d'acord amb la legislaci vigent. La infracci d'este precepte ser castigada com a falta molt greu per als gossos potencialment perillosos. Els gossos no considerats com a potencialment perillosos tamb hauran de circular amb bo i corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, sempre d'acord amb la legislaci vigent. La infracci d'este precepte ser castigada com a falta greu. En tot cas, sn infraccions i sancions en matriad'animals perillosos les arreplegades en la legislaci vigent, aix com en Secci II del Captol II de l'Annex a aquesta Ordenana. Article 22 Es considerar gos vagabund aquell que no tinga propietari conegut, domicili, ni estiga registrat, o aquell que circule sense ser condut per una persona en poblacions o vies interurbanes.

No tindr, no obstant, la consideraci de gos vagabund aquell que camine al costat del seu propietari amb collar i xip identificatori, encara que circumstancialment no siga condut subjecte per corretja o cadena. Els gossos vagabunds i els que sense ser-ho circulen en la poblaci i vies interurbanes desprovets de collar amb el xip identificador, seran arreplegats pel servei municipal. Article 23 a) Queda prohibida la venda ambulant, excepte en els dies i en els llocs habilitats a l'efecte per l'Ajuntament. Ser necessria per a la venda en la via pblica la corresponent llicncia Municipal. b) L'exposici i venda d'aliments en els locals destinats a l'efecte haur de comptar amb totes les mesures legalment establertes per a la mxima higiene i salubritat. c) Ser considerada com a falta molt greu la no observana del qu establix aquest punt, procedint-se, a ms, al decoms i destrucci sense indemnitzaci dels aliments exposats contravenint esta norma. Article 24 Es prohibix depositar en la via pblica sense perms de l'autoritat, terra, runes material de derrocament o de farcit. La infracci d'esta norma ser considerada com a falta greu. Article 25 S'establix amb carcter obligatori el servei d'arreplegada domiciliria de fem. Els fems que es produsquen en vivendes, locals de negoci o indstries es depositaran en bosses tancades de plstic en els contenidors que a l'efecte depositar l'Ajuntament en la via pblica, de 20.00 a 22.00 hores, prvia separaci de residus, havent de deixar el contenidor tancat desprs de la seua utilitzaci. Els llocs on s'ubiquen els contenidors seran determinats per l'Ajuntament mitjanant marques pintades en el paviment del carrer, estant prohibit el canviar els contenidors de la dita ubicaci. Queda prohibida la manipulaci de fem en els contenidors. La violaci d'esta norma ser considerada com a falta lleu.

10

Article 26 L'Ajuntament t establert un servei d'arreplegada selectiva de mobles i rebuigs no orgnics voluminosos, assenyalant-se per a aquest els dies i hora d'arreplegada, aix com el lloc on aquestos puguen ser depositats. Les restes de brancatge i restes orgnics hauran de portar-se a l'Ecoparc, aix com la roba, resta d'obres, escombraries i txics domstics (piles, olis, radiografies, fluorescents, pintures, medicines, insecticides...). La infracci d'esta norma ser considerada com a falta lleu. Article 27 Queda prohibit: a) Fer mal s de qualsevol infraestructura pblica o privada, com les fonts pbliques, enllumenats, conduccions d'aigua o serveis en general, edificis pblics, parcs, jardins, botar les tanques dels collegis tant pblics com privats,... b) Obrir en la via pblica pous, clots o rases de qualsevol tipus sense demanar perms a l'autoritat. Les que comptessen amb este perms hauran d'estar en tot moment degudament senyalitzades de tal manera que impedisquen els accidents de trnsit o als vianants, sent l'empresari de les obres directament responsable dels accidents que poguessen ocasionar-se en cas de no complir la present norma, devent almenys, delimitar amb tanques el recinte, collocar cartells de prevenci adequats, i de nit enllumenat de les obres. La persona o entitat per compte de la qual es realitzen les obres ser subsidiriament responsable en cas d'accidents causats per omissi d'aquelles prevencions. Desprs de les obres haur de deixar-se la via pblica en el mateix estat que estava abans de l'inici de les obres. c) Collocar en balcons o finestres testos o semblants que no es troben degudament assegurats per a evitar la seua caiguda. El reg d'aquestos elements haur de fer-se entre les 22 i les 7 hores. La infracci d'esta norma ser considerada com a falta lleu. Article 28 a) Tota ocupaci temporal de la via pblica requerir autoritzaci de l'Ajuntament. b) La utilitzaci permanent privativa de la via pblica haur d'atorgar-se per autoritzaci administrativa concedida d'acord amb la legislaci vigent.

11

c) La installaci de quioscs o punts fixos de venda requerir l'autoritzaci de l'Ajuntament. La concessi d'aquesta autoritzaci s'entn efectuada en precari i podr ser revocada sense dret a cap indemnitzaci si ho s abans del seu venciment per raons urbanstiques o de circulaci, aix com per aband continuat o falta d's. d) L'ocupaci parcial de la via pblica amb taules, cadires, vetladors, ombrelles o semblants requerir l'autoritzaci de l'Ajuntament, que ser atorgada discrecionalment d'acord amb les necessitats de la via i de la circulaci del lloc en qu es projecten. e) L'ocupaci de la via pblica amb materials o runes haur d'autoritzar-se per l'Ajuntament. La responsabilitat per infracci d'aquesta norma s'exigir a l'empresa que realitze les obres, i subsidiriament a la persona per compte de la qual aquesta s'efectus. La infracci de qu disposa aquesta norma ser considerada com a falta molt greu. SECCI IV.- POLICIA D'EDIFICIS. Article 29 Tots els edificis situats en la via pblica hauran d'ostentar la placa indicadora del nombre que els correspon en el carrer o plaa on l'immoble estiga situat. Dites plaques hauran de ser collocades i conservades pel propietari de l'immoble. La infracci d'esta norma ser considerada com a falta lleu. Article 30 Els edificis situats en la confluncia de vies urbanes tindran la servitut d'ostentaci de rtols de carrers o places. Les inscripcions, rtols, marquesines o semblants que tinguen vista a la via pblica hauran de ser autoritzats per L'Ajuntament, prvia presentaci de sollicitud i disseny d'acord a la normativa aplicable. En cap cas aquestos elements podran dificultar la lectura de les plaques indicadores del nom del carrer o plaa i nombre d'edifici, ni la clara visi dels senyals de trnsit. La infracci d'esta norma ser considerada com a falta greu.

12

SECCI V.- SANCIONS Article 31 La infracci de qualsevol de les normes arreplegades en aquesta ordenana ser objecte de sanci per l'Alcaldia d'acord a all qu preveu la llei i aquestes normes. En qualsevol cas, el procediment sancionador haur de comptar amb les mximes garanties en ordre a la instrucci, audincia a la persona interessada, comunicaci, allegacions, economia i sumarietat. Article 32 a) Les faltes es graduen en lleus, greus i molt greus. b) Aquesta graduaci vindr determinada per la norma que les contempla, atenent a les circumstncies d'intencionalitat, reiteraci en aquestos fets en els dotze mesos anteriors i en el perjudici a tercers. c) Les faltes lleus seran sancionades amb multa de fins a 750 euros. Les faltes greus seran sancionades amb multa de fins a 1500 euros. Les faltes molt greus seran sancionades amb multa de fins a 3000 euros. d) En qualsevol cas, la persona infractora vindr obligada a reparar el dany causat, independentment i a ms del pagament de la multa. Article 33 La reparaci del dany causat podr realitzar-se mitjanant la realitzaci per la persona sancionada dels treballs necessaris per a deixar l'objecte perjudicat, destrut o danyat en l'estat previ a la infracci. o destrut. Tamb podr realitzar-se mitjanant l'abonament del cost de reposici del b danyat

Aquesta reparaci del dany causat s'entn obligatria a ms de la sanci que pel fet pogus correspondre a l'infractor. Article 34 a) Les sancions pecuniries, una vegada fermes, seran objecte de cobrament a travs del procediment establert en el Reglament General de Recaptaci. b) A, no obstant, quan la persona infractora no siga reincident, podr substituir, a la seua elecci, el pagament en metllic per la realitzaci de 13

treballs en benefici de la comunitat, sent aquestos determinats per l'Alcaldia, computant-se a ra del que s'establisca com a Salari Mnim Professional per dia treballat. Article 35 El procediment per a la imposici de les sancions ser el determinat per la normativa sectorial aplicable, aix com per Llei 30/92 de Rgim Jurdic de les Administracions Publiques i Dret Administratiu Com, i el Reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora aprovat per Reial Decret 1389/93 de 4 d'agost o per la legislaci que posteriorment regule esta matria. Disposici transitria En tant no s'aprove la Llei a qu es referix el Captol V de l'Annex a la present Ordenana es continuar aplicant la normativa estatal vigent, en especial el Text Refs de 1976 i el Reglament de Disciplina Urbanstica de 1978. Disposici addicional Per al no previst en esta Ordenana caldr ajustar-se al que preveu la legislaci sectorial estatal i autonmica, respectant el principi de jerarquia normativa. Disposici Derogatria Queda derogada l'Ordenana Municipal de Policia i Bon Govern del Municipi de Picanya en all que s'ha previst en esta modificaci de l'Ordenana.

14

ANNEX I INFRACCIONS I SANCIONS I ESPECIALITATS SANCIONADOR RELATIVES A DIVERSES MATRIES Captol I. pblics Infraccions i sancions en matria d'activitats qualificades i d'espectacles DEL PROCEDIMENT

Article 1 El que disposa el present captol es correspon amb la regulaci continguda en la Llei valenciana 3/1989, de 2 de maig, d'activitats qualificades, aix com en la Llei valenciana 4/2003, de 26 de febrer, d'espectacles pblics, activitats recreatives i establiments pblics, i es completar d'acord amb all que elles estableixen. Secci primera Inspecci, infraccions i sancions en matria d'activitats qualificades Article 2 La facultat inspectora de les activitats subjectes a la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'activitats qualificades correspon a l'Ajuntament i a la Conselleria competent per ra de la matria. Tant l'Alcalde com el Conseller competent per ra de la matria podran ordenar la prctica de visites d'inspecci a les activitats que vinguen desenvolupant-se a la Comunitat Valenciana a fi de comprovar la seua adequaci a les prescripcions contingudes en l'esmentada Llei. Article 3 La inobservana o vulneraci de les prescripcions contingudes en la legislaci bsica estatal, en la Llei valenciana i normes que la desenvolupen, o en la present ordenana i la resta de normes municipals, constituxen infracci administrativa i seran sancionades conforme al que disposen les disposicions segents.

15

Article 4 Les infraccions es classifiquen en faltes greus i lleus. Sn faltes greus: 1. Desenvolupar l'activitat sense subjecci a les normes proposades en el projecte presentat per a obtindre la llicncia o sense observar els condicionaments que es van imposar a l'atorgar-la, sempre que en un o altre cas s'alteren les circumstncies que precisament van permetre atorgar la llicncia. 2. La posada en funcionament d'aparells o installacions el precintat de la qual, clausura o limitaci de temps haguera sigut ordenat per l'autoritat competent. 3. El funcionament d'una indstria o activitat sense obtindre prviament la corresponent llicncia o autoritzaci, en el cas que siga necessria. 4. El no corregir les deficincies observades i que hagen donat lloc a una sanci prvia de les considerades lleus. 5. L'omissi de dades, ocultaci d'informes o obstrucci de l'activitat inspectora de l'Administraci que tinga com a objecte induir a confusi o reduir la transcendncia dels riscos per a les seues persones o l'impacte mediambiental que poguera produir el seu desenvolupament o funcionament normal. Sn faltes lleus: Les accions o omissions realitzades amb inobservana o vulneraci de les prescripcions legals o reglamentries en esta matria i no tipificades com a infraccions greus. Article 5 Les faltes lleus se sancionaran amb multa que no podr excedir 1.500 euros. A les faltes greus s'els aplicar una de les sancions segents: 1. Multa de fins a 60.000 euros. 2. Retirada temporal de la llicncia, per a aquells supsits en qu la deficincia o falta d'una de les mesures correctores imposades en la corresponent llicncia supose una molstia, insalubritat, carcter nociu o perillositat imminent, que per la seua extrema gravetat o transcendncia supose un impediment per a l'exercici de l'activitat. 3. Retirada definitiva de la llicncia i consegent cessament de l'activitat desprs d'imposades tres multes consecutives per reiteraci en les faltes mencionades.

16

Article 6 U . Per a determinar la quantia o naturalesa de la sanci que haja d'imposar-se caldr ajustar-se a les circumstncies segents: 1. Naturalesa de la infracci. 2. Gravetat del dany produt en els aspectes mediambientals. 3. La conducta dolosa o culpable de l'infractor. 4. La reincidncia o reiteraci en la comissi de les infraccions. Dos . Quan el benefici que resultara de la comissi d'una infracci siga superior a la sanci que corresponga, podr incrementar-se esta en la quantia equivalent al benefici obtingut. Tres . Si la comissi de la falta haguera ocasionat danys o perjudicis a les persones, als bns o a l'entorn mediambiental, estos seran avaluats i l'infractor, a ms de la sanci que corresponga en funci de la gravetat de la falta comesa, ser obligat a rescabalar la quantia econmica dels mateixos als particulars afectats o a l'Administraci, o si s el cas, a proveir els mitjans per a reparar convenientment els danys ocasionats i restablir l'equilibri mediambiental. Quart.. Iniciat l'expedient sancionador, si de les actuacions practicades es dedura l'existncia d'actuacions que pogueren ser considerades delictives, es procedir immediatament a donar compte de les mateixes a l'Autoritat Judicial i al Ministeri Fiscal als efectes pertinents. Si resultara la incoaci de causa criminal, l'expedient administratiu quedar susps en la seua tramitaci fins tant no es produsca resoluci judicial ferma en aquella, sense perjudici, si s el cas, de la imposici de les sancions administratives si aix resultara pertinent. Article 7 correspon: U . La competncia per a la imposici de les multes establides en l'article catorze 1. A l'Alcalde quan la quantia no excedisca de 6.000 euros. 2. A l'rgan competent de la Generalitat quan excedisca de la dita quantia. Dos . L'Alcalde podr proposar als rgans competents de la Generalitat Valenciana la imposici de sancions quan estime que correspon una multa en quantia superior al lmit de la seua competncia. Tres . La retirada temporal o definitiva de la llicncia, quan corresponga, podr ser acordada tant per l'Alcalde com pel Conseller competent en ra de la matria. Quatre . A fi d'evitar la doble imposici de sancions pels mateixos fets, l'autoritat municipal donar compte al Conseller de la incoacci i resoluci d'expedients sancionadors.

17

Article 8 La facultat d'acordar la iniciaci d'expedients sancionadors correspon a l'Alcalde i subsidiriament al Conseller competent en ra de la matria. Si en virtut de la seua facultat inspectora, l'Administraci de la Generalitat comprovar que funcionen activitats que no s'ajusten a les prescripcions d'esta Llei, ho posar en coneixement de l'Alcalde respectiu perqu adopte les mesures oportunes, i si este no ho fera en el termini mxim de quinze dies, procedir d'acord amb el que preveu este Captol, donant compte en tot cas a l'autoritat municipal de totes les resolucions que adopte. Article 9 No es podr imposar cap sanci sin en virtut d'expedient instrut a este efecte d'acord amb el procediment regulat en el ttol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, excepci feta d'aquelles activitats que funcionaren sense estar en possessi de la corresponent llicncia municipal, i en este cas, amb audincia prvia al titular de l'activitat per un termini de quinze dies, podr decretar-se el tancament sense ms trmit. Secci segona Infraccions i sancions en matria d'espectacles pblics Article 10. Principis generals L'exercici de la potestat sancionadora, en l'mbit de la present Llei , es regir pel que disposa el ttol IX de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com , modificada per Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , i pel que preveu la llei valenciana 4/2003, de 26 de febrer, d'espectacles pblics i la resta de normativa de desplegament . Article 11. Infraccions 1. Constituxen infraccions en matria d'espectacles i activitats recreatives les accions o omissions tipificades en l'esmentada llei i en esta Ordenana, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que pogueren derivar de les mateixes. 2. Les infraccions administratives en matria d'espectacles pblics i activitats recreatives es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

18

Article 12. Responsables 1. Seran responsables de les infraccions administratives previstes en esta Ordenana les persones fsiques o jurdiques que incrreguen en les accions o omissions tipificades en la mateixa. 2. Els titulars dels establiments i locals o de les respectives llicncies i els organitzadors o promotors d'espectacles pblics i activitats recreatives, seran responsables solidaris de les infraccions administratives regulades en la present llei comeses pels que intervinguen en l'espectacle o activitat, i pels que estiguen davall la seua dependncia, quan incomplisquen el deure de previndre la infracci. 3. Els esmentats titulars i organitzadors o promotors seran responsables solidaris quan, per acci o omissi, permeten o toleren la comissi d'infraccions per part del pblic o usuaris. 4. Quan existisca una pluralitat de responsables a ttol individual i no fra possible determinar el grau de participaci de cadascn en la realitzaci de la infracci respondran tots ells de forma solidria. Article 13. Procediment Les infraccions en matria d'espectacles pblics i activitats recreatives seran objecte de les sancions administratives corresponents, prvia instrucci de l'oport procediment tramitat d'acord amb el que establix el captol II del Ttol IX de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre, i les disposicions que el desenvolupen. Article 14. Infraccions lleus Es consideren infraccions lleus: 1. La no comunicaci del canvi de titularitat a qu es referix l'article 11, apartat 3, de la llei 4/2003. 2. La falta de neteja en lavabos i servicis. 3. La falta del cartell indicatiu de l'existncia de fulls de reclamacions, la falta de les mateixes o la negativa a facilitar-les. 4. La falta de respecte dels espectadors, assistents o usuaris, als artistes o actuants . 5. El mal estat dels locals o installacions que produsca incomoditat manifesta. 6. L'accs del pblic als escenaris, camps o llocs d'actuaci durant la celebraci de l'espectacle, excepte quan estiga expressament previst o vinga exigit per la naturalesa de l'activitat. 7. La no exposici de la llicncia o autoritzaci en lloc visible al pblic. 19

8. La falta de cartell en lloc clarament visible que prohibisca l'entrada de menors, quan procedisca. 9. La falta del cartell on conste l'horari d'obertura i tancament del local o establiment. 10. La falta del cartell d'indicaci de l'aforament perms. 11. La celebraci d'espectacles o activitats recreatives sense la prvia presentaci de cartells o programes, quan siga necessria. 12. La utilitzaci d'indicadors o rtols que induren a error, quant a l'activitat per a la que est autoritzat. 13. Qualsevol incompliment al que establix la llei i a les previsions reglamentries a qu es remet, en relaci amb l'exigncia de la realitzaci de determinades actuacions davant de l'administraci competent, terminis, condicions o requisits per a l'exercici de l'activitat o de l'espectacle, no tipificats com a infraccions molt greus o greus. Article 15. Infraccions greus Es consideren infraccions greus: 1. La celebraci d'espectacles pblics o activitats recreatives, sense la corresponent llicncia o autoritzaci. 2. Realitzar, sense autoritzaci, modificacions substancials en els establiments o installacions que suposen alteraci de les condicions de concessi de la llicncia. 3. La dedicaci dels establiments, recintes o installacions, a activitats diferents d'aquelles per a les que estigueren autoritzades. 4. La installaci dins dels establiments, de qualsevol classe de parades de venda o l'execuci d'activitats recreatives en dits locals, sense obtindre la prvia autoritzaci administrativa quan siga necessria, o quan havent-se obtingut, la installaci o el desenvolupament de tals activitats es realitze al marge de les condicions i requisits establits en l'autoritzaci. 5. L'explosi de petards, traques o llums de bengala, en la celebraci d'espectacles o activitats, fora de les ocasions previngudes o sense les precaucions necessries. 6. L'excs d'aforament perms, quan no supose un greu risc per a la seguretat de les persones i bns. 7. L'incompliment de les condicions de seguretat i sanitat establides en la normativa vigent i en les llicncies o autoritzacions. 8. El mal estat en les installacions o servicis que no suposen un greu risc per a la salut o seguretat del pblic o actuants. 20

9. L'exercici del dret d'admissi de forma arbitrria , discriminatria , abusiva o contrari al que establix l'article 14 CE . 10. La venda o subministrament de begudes alcohliques a menors de 18 anys, aix com permetre el seu consum en establiment pblic. 11. La venda o subministrament de tabac a menors de 18 anys. 12. La suspensi o alteraci del contingut dels espectacles pblics o activitats recreatives sense causa justificada. 13. L'incompliment de l'horari d'obertura i tancament. 14. La informaci, promoci o publicitat que puga induir a engany o confusi en la capacitat electiva del pblic. 15. L'incompliment de les mesures o servicis de vigilncia quan siguen obligatoris, d'acord amb el que preveu la llei. 16. L'accs del pblic a l'escenari o lloc d'actuaci durant la celebraci de l'espectacle, llevat que estiga previst en la realitzaci del mateix. 17. Les alteracions de l'orde que pertorben el normal desenvolupament de l'espectacle o puguen produir situacions de risc per al pblic, aix com la seua permisivitat. 18. La negativa a actuar per part de l'artista sense causa justificada. 19. La falta de respecte o provocaci intencionada de l'artista cap al pblic amb risc d'alterar l'orde. 20. Portar dins dels establiments o recintes armes sense la corresponent autoritzaci, o altres objectes que puguen usar-se com a tals. 21.L'admissi o participaci de menors en espectacles, activitats recreatives i establiments on tinguen prohibida la seua entrada o participaci. 22. La revenda d'entrades no autoritzada i l'incompliment de les condicions establides per al seu exercici. 23. Permetre l'accs als recintes, locals, establiments o installacions d'espectacles pblics o activitats recreatives de persones que exhibisquen peces de vestir, smbols o objectes que inciten a realitzar activitats contrries als drets fonamentals reconeguts en la constituci i, en especial que inciten a la violncia, xenofbia o a la discriminaci. 24. L'arrendament o cessi d'establiments pblics per a la celebraci d'espectacles o activitats recreatives sense que reunisquen les mesures de seguretat exigides per la legislaci vigent. 25. L'incompliment de l'obligaci de tindre subscrits els contractes d'assegurana exigida en la llei. 26. L'incompliment per part dels locals o establiments destinats a la celebraci de sessions de ball per a jvens, de la prohibici de dedicar-se a activitats 21

diferents de la indicada en el mateix o en diferent horari establit en l'autoritzaci. 27. La publicitat i promoci dels locals i espectacles dirigida als menors que contravinga el que disposa l'article 28 de la llei. 28. L'incompliment de les condicions que garantisquen l'accessibilitat de les persones amb discapacitat als locals i establiments regulats per la llei. 29. La utilitzaci de mitjans sonors o audiovisuals en els establiments o locals sense comptar amb la preceptiva autoritzaci. Article 16. Infraccions molt greus Es consideren infraccions molt greus: 1. Permetre o tolerar activitats o accions penalment illcites o illegals, especialment en relaci amb el consum o trfic de drogues. 2. La realitzaci d'espectacles o activitats recreatives sense les preceptives llicncies o autoritzacions quan es deriven situacions de greu risc per a les persones o bns. 3. L'incompliment de les mesures de seguretat establides en la normativa vigent, o exigides en la llicncia, autoritzaci i inspeccions, quan aix supose un greu risc per a les persones o bns. 4. La superaci de l'aforament mxim autoritzat, quan supose un greu risc per a la seguretat de les persones o bns. 5. L'incompliment de les resolucions de prohibici d'espectacles o activitats recreatives. 6. La reobertura d'establiments afectats per resoluci ferma en via administrativa, de clausura o suspensi, mentres perdure la vigncia de tals mesures. 7. La celebraci dels espectacles i activitats expressament prohibits en l'article 3 de la llei. 8. L'incompliment de les mesures d'evacuaci de les persones en els establiments pblics que disminusquen greument el grau de seguretat exigible per a les persones i bns. 9. Negar l'accs a l'establiment o recinte als agents de l'autoritat o funcionaris inspectors, autonmics i locals, que es troben en l'exercici del seu crrec, aix com la negativa a collaborar amb els mateixos en l'exercici de les seues funcions. 10. Obtindre les corresponents llicncies d'obertura o autoritzacions per mitj de l'aportaci de documents o dades no conformes amb la realitat.

22

Article 17. Prescripci i caducitat 1. Les infraccions tipificades en la llei com lleus prescriuran en el termini de sis mesos, les tipificades com greus en el de dos anys i les tipificades com molt greus en el de tres anys. 2. El termini de prescripci comenar a comptar-se des del dia de la comissi del fet. En les infraccions derivades d'una activitat continuada la data inicial del cmput ser la de lacabament de l'activitat o la de l'ltim acte en qu la infracci es consumeix. 3. Interrompr la prescripci, la iniciaci, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador, reprenent-se el termini de prescripci si l'expedient sancionador estiguera paralitzat durant ms d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable. 4 . El procediment sancionador haur de ser resolt i notificar-se la resoluci que procedisca a l'interessat , en el termini mxim de sis mesos , des de la seua iniciaci, produint-se la caducitat del mateix en la forma i mode previstos en la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre, modificada per la Llei 4 /1999, de 13 de gener. No obstant l'anterior, l'instructor de l'expedient podr acordar la suspensi del termini mxim per a resoldre quan concrrega alguna de les circumstncies previstes i exigides per a aix en l'article 42.5 de l'esmentada llei, d'acord amb la redacci establerta per la Llei 4 / 1999, de 13 de gener . Article 18. Sancions euros. amb: 1. Les infraccions lleus seran sancionades amb advertncia o multa de fins a 600 2. Les infraccions greus podran ser sancionades alternativa o acumulativament a) Multa de 601 a 30.000 euros i acumulativament fins a 300.000 euros. b) Suspensi o prohibici de l'activitat per un perode mxim de sis mesos. c) Clausura del local o establiment per un perode mxim de sis mesos. d) Inhabilitaci per a l'organitzaci o promoci d'espectacles pblics i activitats recreatives per un perode mxim de sis mesos. 3. Les infraccions molt greus podran ser sancionades alternativa o acumulativament amb: a) Multa de 30.001 a 60.000 euros i acumulativament fins a 600.000 euros. b) Clausura del local o establiment per un perode mxim de tres anys i acumulativament fins a 10 anys. c) La suspensi o prohibici de l'activitat fins a tres anys i acumulativament fins a 10 anys. d) Inhabilitaci per a l'organitzaci o promoci d'espectacles pblics i activitats recreatives, fins a tres anys i acumulativament fins a 10 anys.

23

Article 19. Graduaci de les sancions 1. Les sancions hauran de guardar la necessria proporcionalitat amb la gravetat dels fets constitutius de la infracci, i es graduaren atenent als criteris segents: a) La transcendncia social de la infracci. b) La negligncia o intencionalitat de l'infractor. c) La naturalesa i quantia dels perjudicis ocasionats. d) L'existncia de reiteraci i reincidncia. S'entendr com a reiteraci la comissi de ms d'una infracci de distinta naturalesa en el terme d'un any quan aix haja sigut declarat per resoluci que pose fi a la via administrativa; s'entn per reincidncia la comissi de la ms d'un infracci de la mateixa naturalesa en el terme d'un any quan aix haja sigut declarat per resoluci que pose fi a la via administrativa. e) La situaci de predomini de l'infractor en el mercat. f) La conducta observada per l'infractor amb vista al compliment de les disposicions legals. 2. Per a l'aplicaci d'estos criteris en la graduaci de les sancions i respectant els lmits establerts en l'article anterior, l'rgan competent per a sancionar haur de ponderar que la comissi de la infracci no resulte ms beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides. 3. La imposici acumulativa de sancions en els termes previstos en els apartats 2 i 3 de l'article anterior podr acordar-se en aquells supsits que impliquen greu alteraci de la seguretat, o contravinguen les disposicions en matria de protecci de menors. Article 20. Competncia per a sancionar 1. La competncia per a incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors per infraccions lleus correspon a l'Ajuntament. 2. En els altres casos, la competncia per a incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors correspon a l'administraci autonmica. 3 . De conformitat amb el que preveu l'article 56 de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Rgim Local, els rgans competents de l'administraci municipal remetran als de l'administraci autonmica cpia o, si s el cas, extracte comprensiu dels procediments sancionadors que inicien sobre la matria sotmesa a la llei 4/2003, dins dels deu dies segents a la data d'adopci de l'acord d'iniciaci dels mateixos . Igualment, els rgans autonmics remetran als de l'administraci municipal, en les mateixes condicions establertes en el pargraf anterior, cpia o extracte comprensiu dels procediments sancionadors que inicien sobre la matria sotmesa a la llei.

24

4 . Les sancions imposades per resolucions que posen fi a la via administrativa seran immediatament executives. No obstant aix, per l'rgan competent podr acordar-se la suspensi de la seua execuci quan s'interpose contra la mateixa recurs administratiu, i s'aprecie que concorre el que disposa l'article 111.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com . 5. Quan en una denncia o acta es reflectisquen diverses infraccions, la competncia s'atribuir a l'rgan que tinga potestat respecte de la infracci de naturalesa ms greu. Article 21. Delictes i infraccions administratives 1. Quan s'aprecien indicis que determinats fets puguen ser constitutius de delicte o falta, amb ocasi de la incoaci del procediment sancionador, l'rgan administratiu competent ho posar en coneixement de la jurisdicci penal o del Ministeri Fiscal i s'abstindr de seguir el procediment administratiu mentre l'autoritat judicial no s'haguera pronunciat. 2. De no haver-se estimat l'existncia de delicte o falta, l'rgan administratiu competent continuar l'expedient sancionador, quedant interromput mentre duren les diligncies penals el termini per a la conclusi de l'expedient administratiu sancionador. la infracci. 3. La tramitaci de les diligncies penals interrompr els terminis de prescripci de

4. No podran sancionar-se els fets que hagen sigut sancionats penal o administrativament, en els casos en qu s'aprecie identitat de subjecte, fets i fonament. 5. En cap cas s'imposar ms d'una sanci pels mateixos fets, si b hauran d'exigirse les altres responsabilitats que es dedusquen daltres fets o infraccions concurrents. Article 22. Prescripci de sancions 1. Prescriuran a l'any les sancions imposades per infraccions lleus a la present llei; als dos anys les imposades per infraccions greus i als tres anys les imposades per infraccions molt greus. 2 . El termini de prescripci de les sancions comenar a comptar-se des de l'endem a aquell en qu adquirisca fermesa la resoluci per la qual s'imposa la sanci, de conformitat amb el que disposa l'article 132.3 de la Llei 30 / 1992, de 26 de novembre . 3. Interrompr la prescripci la iniciaci, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execuci, tornant a transcrrer el termini si aquell estiguera paralitzat durant ms d'un mes per causa no imputable a l'infractor. Article 23. Mesures provisionals durant la instrucci del procediment sancionador 1. Sense perjudici del que disposa l'article 39 d'esta llei, iniciat l'expedient sancionador per la presumpta comissi d'infraccions greus i molt greus, l'autoritat competent 25

podr acordar mitjanant una resoluci motivada, les mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, assegurar el compliment de la sanci que poguera imposar-se i evitar la comissi de noves infraccions. 2. Les mesures hauran de ser proporcionades a la naturalesa i gravetat de les infraccions comeses, podent consistir en alguna de les previstes en l'article 38 de la llei, o qualsevol altra que assegure l'eficcia de la resoluci que poguera recaure. 3. Les mesures provisionals podran ser alades o modificades durant la tramitaci del procediment, d'ofici o a instncia de part, en virtut de circumstncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seua adopci. En tot cas s'extingiran amb la resoluci que pose fi al procediment sancionador corresponent. 4. Estes mesures provisionals seran acordades mitjanant una resoluci motivada amb audincia prvia de l'interessat per un termini de deu dies. En cas d'urgncia, degudament motivada, el termini d'audincia quedar redut a dos dies. Article 24. Registre d'infraccions i sancions i anotaci 1. Es crea un registre administratiu d'infraccions i sancions en matria d'espectacles pblics, activitats recreatives i establiments pblics, en el que s'anotaran totes les infraccions i sancions imposades mitjanant una resoluci ferma en via administrativa i en les condicions i requisits que reglamentriament es determinen tant per al rgim d'anotacions com per al funcionament i organitzaci del mateix. 2. Sense perjudici de l'anterior, les infraccions la sanci de les quals haguera sigut objecte de cancellaci no podran ser tingudes en compte als efectes de l'apreciaci de reincidncia i reiteraci. 3. A aquests efectes, la cancellaci es produir d'ofici per l'administraci o a instncia de l'interessat quan concrreguen les circumstncies segents: a) Que durant el termini d'un any per a les lleus, dos anys per a les greus i tres anys per a les molt greus, no haja sigut sancionat com a conseqncia d'una infracci tipificada en la llei 4/2003, computant-se aquests terminis des de la data en qu haguera adquirit fermesa en via administrativa la resoluci sancionadora. b) Tenir abonades les sancions pecuniries, i si s el cas, complides les sancions accessries. Article 25. Publicitat de les sancions L'autoritat que resolga l'expedient podr acordar, per raons d'exemplaritat, la publicaci en els mitjans de comunicaci social i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les sancions fermes en via administrativa que s'imposen.

26

Captol II. Infraccions i sancions en matria d'animals de companyia i potencialment

perillosos.

Article 26. El que disposa el present captol es correspon amb la regulaci continguda en la Llei valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecci dels animals de companyia, aix com en la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Rgim Jurdic de la Tinena d'Animals Potencialment Perillosos, i es completar d'acord amb el que sestableix a elles. Tot aix sense perjudici del que estableix l'Annex II d'aquest Reglament, que estableix l'Ordenana municipal reguladora de la tinena d'animals potencialment perillosos. Secci primera.- Animals de companyia Article 27 greus. A efectes de l'esmentada Llei, les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt 1. Seran infraccions lleus: a) La possessi de gossos no empadronats. b) No disposar dels arxius de les fitxes clniques dels animals objecte de vacunaci o de tractament obligatori, o que estos estiguen incomplets. c) El transport d'animals amb vulneraci dels requisits establerts en l'article 6. d) La venda i donaci a menors de 18 anys o incapacitats sense l'autoritzaci dels que tinguen la seua ptria potestat o custdia. e) Qualsevol infracci a la Llei 4/94, de 8 de juliol, que no siga qualificada com greu o molt greu. 2. Seran infraccions greus: a) El manteniment d'animals d'espcies perilloses sense autoritzaci prvia. b) La donaci d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensaci per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacci onerosa d'animals. c) El manteniment dels animals sense l'alimentaci o en installacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la prctica de les

27

cures i l'atenci necessries d'acord amb les seues necessitats etolgiques, segons raa i espcie. d) La no vacunaci o la no realitzaci de tractaments obligatoris als animals de companyia. e) L'incompliment per part dels establiments per al manteniment temporal d'animals, cria o venda dels mateixos, de qualsevol dels requisits i condicions establertes per la Llei. f) La filmaci d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o patiment, sense autoritzaci prvia de l'rgan competent de la Comunitat Valenciana. g) L'incompliment de l'obligaci d'identificar als animals, tal com assenyala l'article 11 de la Llei. h) La reincidncia en una infracci lleu. 3. Seran infraccions molt greus: a) El sacrifici dels animals amb patiments fsics o psquics, sense necessitat o causa justificada. b) Els maltractaments i agressions fsiques o psquiques als animals. c) L'aband dels animals. d) La filmaci d'escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment d'animals quan el dany no siga simulat. e) L'esterilitzaci, la prctica de mutilacions i de sacrifici d'animals sense control veterinari. f) La venda ambulant d'animals. g) La cria i comercialitzaci d'animals sense les llicncies i permisos corresponents. h) Subministrar-los drogues, frmacs o aliments que continguen substncies que puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiolgic natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat. i) L'incompliment de l'article 5 de la Llei. j) La utilitzaci d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars, i altres activitats que indiquen crueltat o maltractament, podent ocasionar-los la mort, patiment o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris, en este supsit per a la imposici de la sanci corresponent, caldr ajustar-se al que disposa la llei d'Espectacles Pblics i Activitats Recreatives. k) La incitaci als animals per a escometre contra persones o altres animals, exceptuant els gossos de la policia i els dels pastors.

28

l) La reincidncia en una infracci greu. m) L'assistncia sanitria als animals per part de persones no facultades a aquests efectes per la legislaci vigent. Article 28 Els propietaris d'animals que per qualsevol circumstncia i d'una manera freqent produsquen molsties al venat, sense que prenguen les mesures oportunes per a evitar-ho, seran sancionats amb multes entre 30 i 300 euros, i en cas de reincidncia els animals podran ser-los confiscats per l'autoritat, que donaran als mateixos el dest que crega oport. Article 29 1. Les infraccions de la present Ordenana seran sancionades amb multes de 30 a 18.000 euros. la infracci. 2. La resoluci sancionadora podr comportar la confiscaci dels animals objecte de

3. El cometre infraccions previstes per l'article 24.2 i 3 podr comportar la clausura temporal fins un termini mxim de cinc anys de les installacions, locals o establiments respectius. 4. El cometre infraccions previstes en l'article 25.2 i 3 podr comportar la prohibici d'adquirir altres animals per un termini d'entre un i deu anys. Article 30 1. a) Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 30 a 600 euros. b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 601 a 6.000 euros. c) Les infraccions molt greus, de 6.001 a 18.000 euros. 2. En la imposici de sancions es tindran en compte per a graduar la quantia de les multes i la imposici de sancions accessries els criteris segents: a) La transcendncia social o sanitria, i el perjudici causat per la infracci comesa. b) L'nim de lucre illcit i la quantia del benefici obtingut en la Comissi de la infracci. c) La reiteraci o reincidncia en la comissi d'infraccions, aix com la negligncia o intencionalitat de l'infractor.

29

Article 31 La imposici de qualsevol sanci prevista no exclou la responsabilitat civil i penal i l'eventual indemnitzaci de danys i perjudicis que puguen correspondre al sancionat. Article 32 Per a imposar les sancions a les infraccions previstes en la present ordenana ser necessari seguir el procediment sancionador regulat per la Llei de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, en relaci amb el Reial Decret 1398/1993 de 9 d'agost pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora. Article 33 La Competncia per a la instrucci dels expedients sancionadors i imposici de les sancions corresponents l'ostenten exclusivament les autoritats municipals. No obstant, les autoritats locals podran remetre a la Generalitat les actuacions practicades a fi que esta exercisca la competncia sancionadora si ho creu convenient. Article 34 Les Administracions Pbliques Local i Autonmica podran adoptar les mesures provisionals oportunes fins a la resoluci del corresponent expedient sancionador. Amb anterioritat a la resoluci que adopte les mesures provisionals oportunes es donar audincia a l'interessat a fi que formule les allegacions que estime convenients. Secci segona.- Animals potencialment perillosos Article 35 D'acord amb la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Rgim Jurdic de la Tinena d'Animals Potencialment Perillosos, sn infraccions i sancions en la matria les establertes en els articles segents. Article 36 1. Tindran la consideraci d'infraccions administratives molt greus les segents: a) Abandonar un animal potencialment perills, de qualsevol espcie i qualsevol gos, entenent-se per animal abandonat, tant aquell que vaja

30

preceptivament identificat, com els que no porte cap identificaci sobre el seu origen o propietari, sempre que no vagen acompanyats de cap persona. b) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicncia. c) Vendre o transmetre per qualsevol ttol un gos o animal potencialment perills a qui no tinga llicncia. d) Ensinistrar animals per a activar la seua agressivitat o per a finalitats prohibides. e) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tinga el certificat de capacitaci. f) L'organitzaci o celebraci de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d'animals potencialment perillosos, o la seua participaci en ells, destinats a demostrar l'agressivitat dels animals. 2. Tindran la consideraci d'infraccions administratives greus les segents: a) Deixar solt un animal potencialment perills o no haver adoptat les mesures necessries per a evitar la seua escapada o prdua. b) Incomplir l'obligaci d'identificar l'animal. c) Ometre la inscripci en el Registre. d) Trobar-se el gos potencialment perills en llocs pblics sense bo o no subjecte amb cadena. e) El transport d'animals potencialment perillosos amb vulneraci del que disposa l'article 10 de la Llei 50/99. f) La negativa o resistncia a subministrar dades o facilitar la informaci requerida per les autoritats competents o els seus agents, amb vista al compliment de funcions establertes en la Llei, aix com el subministrament d'informaci inexacta o de documentaci falsa. 3. Les infraccions tipificades en els apartats anteriors podran comportar com a sancions accessries la confiscaci, decoms, esterilitzaci o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l'establiment i la suspensi temporal o definitiva de la llicncia per a tinena d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitaci d'ensinistrador. 4. Tindran la consideraci d'infraccions administratives lleus, l'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en la present Llei, no compreses en els nmeros 1 i 2 d'este article. 5. Les infraccions tipificades en els anteriors nmeros 1, 2 i 3 seran sancionades amb les multes segents: a) Infraccions lleus, des de 150 fins a 300 euros. b) Infraccions greus, des de 301 fins a 2.400 euros. c) Infraccions molt greus, des de 2.401 fins a 15.000 euros.

31

6. Les quanties previstes en l'apartat anterior podran ser revisades i actualitzades peridicament pel Govern. 7. L'exercici de la potestat sancionadora correspon als rgans de les comunitats autnomes i municipals competents en cada cas. 8. Es consideraran responsables de les infraccions als que per acci o omissi hagueren participat en la comissi de les mateixes, al propietari o tenidor dels animals o, si s el cas, al titular de l'establiment, local o mitj de transport en qu es produsquen els fets, i en este ltim supsit, a ms, a l'encarregat del transport. 9. La responsabilitat de naturalesa administrativa prevista en este article s'entn sense perjudici de l'exigible en les vies penal i civil. 10. En els supsits en qu les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o falta, l'autoritat competent podr acordar la confiscaci de l'animal fins tant l'autoritat judicial provesca sobre el mateix, havent de traslladar immediat dels fets a l'rgan jurisdiccional competent. Captol III Infraccions i sancions en la via pblica Article 37 El que disposa el present captol es correspon amb la regulaci continguda en la Llei valenciana 6/1991, de 27 de mar, de carreteres de la Comunitat Valenciana i es completar d'acord amb el que estableix ella. Article 38. Infraccions 1 . Incorreran en responsabilitat administrativa els que cometen qualsevol de les infraccions tipificades en els apartats segents d'este article. 2 . Sn infraccions lleus: a) Realitzar obres, installacions o actuacions de qualsevol tipus en les zones de domini pblic i protecci, dutes a terme sense les autoritzacions requerides, quan aquelles puguen ser objecte de legalitzaci posterior, o incomplir alguna de les prescripcions imposades en les autoritzacions atorgades. b) Collocar, abocar, tirar o abandonar dins de la zona de domini pblic objectes o materials de qualsevol naturalesa. 3 . Sn infraccions greus: a) Realitzar obres, installacions o actuacions de qualsevol tipus en les zones de domini pblic i protecci quan no puguen ser objecte d'autoritzaci.

32

b) Deteriorar qualsevol element de la via pblica directament relacionat amb l'ordenaci, orientaci i seguretat de la circulaci, o modificar intencionadament les seues caracterstiques o situaci. c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar qualsevol obra o installaci de la via pblica, o dels elements funcionals de la mateixa. d) Collocar o abocar objectes, o materials de qualsevol naturalesa que afecten la plataforma de la via pblica. e) Realitzar en la zona de domini pblic encreuaments aeris o subterranis sense la pertinent autoritzaci o sense atindre's a les condicions de l'autoritzaci atorgada. f) Collocar cartells informatius en les zones de domini pblic i protecci sense autoritzaci de l'Administraci titular de la via. g) Les qualificades com lleus quan existisca reincidncia. 4 . Sn infraccions molt greus: a) Realitzar obres, installacions o actuacions de qualsevol tipus en les zones de domini pblic i protecci, no autoritzables, que originen situacions de risc greu per a la seguretat vial. b) Sostraure, deteriorar o destruir qualsevol element de la via pblica directament relacionat amb l'ordenaci, orientaci i seguretat de la circulaci o modificar intencionadament les seues caracterstiques o situaci, quan s'impedisca que l'element de qu es tracte continue prestant la seua funci. c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar qualsevol obra o installaci de la via pblica o dels elements funcionals de la mateixa quan les actuacions afecten la calada o a les voreres d'emergncia. d) Establir en la zona de protecci installacions de qualsevol naturalesa o realitzar alguna activitat que resulten perilloses, incmodes o insalubre per als usuaris de la via pblica, sense adoptar les mesures pertinents per a evitar-ho. e) Danyar o deteriorar la via pblica circulant amb pesos o crregues que excedisquen dels lmits autoritzats. f) Establir qualsevol classe de publicitat visible des de la zona de domini pblic de la via pblica. g) Establir qualsevol classe de publicitat en la zona de protecci de la carretera quan esta transcrrega per trams qualificats com a urbans. h) Les qualificades com greus quan existisca reincidncia.

33

Article 39. Conseqncies La comissi d'infraccions donar lloc a l'adopci de la mesures segents: 1. Paralitzaci immediata de l'obra o actuaci. 2. Obertura d'expedient sancionador. 3. Reposici de les coses al seu estat anterior. 4. Indemnitzaci pels danys i perjudicis que l'obra o actuaci haja pogut ocasionar. Article 40. Responsables actuaci. Es considera responsables de les infraccions al promotor o titular de l'obra o

En aquells casos en qu no puga esbrinar-se qui s el promotor o titular de l'obra o actuaci, ser responsable de les infraccions l'executor material de la mateixa. Article 41. Suspensi 1 . Les administracions titulars de les distintes vies ordenaran la immediata suspensi de les obres o actuacions que puguen constituir infracci d'acord amb el que disposa esta llei, des del moment que tinguen coneixement de la realitzaci de les mateixes; aix mateix, requeriran al responsable de l'obra o actuaci perqu en el termini de quinze dies sollicite l'autoritzaci oportuna, si s el cas, i procediran a l'obertura de l'expedient sancionador. 2 . En el cas que l'Administraci de la Generalitat advertira la possible comissi d'infraccions en trams corresponents a la Xarxa Local o en els camins pblics de la Comunitat Valenciana, ho posar en coneixement de l'entitat local titular de la via perqu la mateixa assumisca la incoaci del corresponent expedient sancionador, si procedira, podent mediar en el cas que la tramitaci, resoluci o execuci de l'expedient sancionador es paralitze per ms de dos mesos sense causa justificada. Article 42. Sancions 1 . Les infraccions previstes en este Captol seran sancionades amb multes, establertes d'acord amb els criteris segents: a) Infraccions lleus: multes de fins a 1.500 euros. b) Infraccions greus: multes de 1.501 a 12.000 euros. c) Infraccions molt greus: multes de 12.001 fins a 1.500.000 euros. 2 . La quantia de la sanci es graduar en funci de la transcendncia de l'actuaci i del dany causat.

34

3 . La imposici de multes ser independent de l'obligaci d'indemnitzar els danys i perjudicis causats i de reposar les coses al seu estat anterior. Article 43 1 . La competncia per a imposar les sancions previstes en la llei correspondr: a) Al director general d'Obres Pbliques respecte de les infraccions lleus i greus. b) Al Conseller d'Obres Pbliques, Urbanisme i Transports en les infraccions molt greus. 2 . Respecte de l'Ajuntament, els rgans competents per a la imposici de les sancions vindran determinats conforme al que estableix la legislaci sobre rgim local. Aix mateix informar dels rgans autonmics competents qualssevol fets sancionables dels que tinguera coneixement. 3 . L'import de la indemnitzaci per danys i perjudicis ser fixada per l'Administraci titular de la via. Article 44. Prescripci Les infraccions greus i molt greus previstes en esta llei prescriuran als quatre anys de la terminaci dels actes que les motiven i les lleus a l'any. Captol IV.- Infraccions i sancions en matria de medi ambient Secci primera Contaminaci acstica Article 45 El que disposa esta secci es correspon amb la regulaci continguda en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecci contra la Contaminaci Acstica, i es completar d'acord amb el que estableix ella. Article 46. Infraccions 1. Es qualifiquen de lleus les infraccions segents: a) Superar els lmits sonors establerts en l'esmentada llei en menys de 6 dB(A). b) Obtindre nivells de transmissi de vibracions corresponents a la corba K de l'annex III immediatament superior a la mxima admissible per a cada situaci. 35

c) La realitzaci d'activitats prohibides o l'incompliment de les obligacions previstes en la llei quan no siguen expressament tipificades com a infraccions greus o molt greus. 2. Es qualifiquen de greus les infraccions segents: a) La reincidncia en infraccions lleus. b) L'incompliment de les mesures de correcci d'infraccions lleus en el termini concedit per a aix o dur a terme la correcci de manera insuficient. c) Superar els nivells sonors permesos en ms de 6 dB(A) en el cas de sorolls produts per vehicles de motor. d) Sobrepassar de 6 a 15 dB(A), en la resta de supsits, els lmits establerts en la llei. e) Obtindre nivells de transmissi de vibracions corresponents a dos corbes K de l'annex III immediatament superiors a la mxima admissible per a cada situaci. f) Obstaculitzar la labor inspectora o de control de les administracions pbliques. 3. Es qualifiquen de molt greus les infraccions segents: a) La reincidncia en infraccions greus. b) L'incompliment de les mesures de correcci d'infraccions greus en el termini fixat o realitzar la correcci de manera insuficient. c) Superar els nivells sonors permesos en ms de 15 dB(A). d) Obtindre nivells de transmissi de vibracions corresponents a ms de dos corbes K de l'annex III immediatament superiors a la mxima admissible per a cada situaci. Article 47. Responsabilitat 1. Seran responsables: a) De les infraccions a les normes de la llei comeses en ocasi de l'exercici d'activitats subjectes a concessi, autoritzaci o llicncia administrativa, el seu titular. b) De les comeses amb motiu de la utilitzaci de vehicles, el seu propietari quan la infracci resulte del funcionament o estat del vehicle, o el conductor en aquells casos en qu la infracci siga conseqncia de la seua conducci. c) De les altres infraccions, el causant de la pertorbaci o qui subsidiriament resulte responsable segons les normes especfiques. 2. La responsabilitat administrativa ho ser sense perju de la responsabilitat civil i penal en qu es poguera incrrer.

36

3. En els supsits en qu s'apreciara un fet que poguera ser constitutiu de delicte o falta, s'informar de l'rgan judicial competent, i mentre l'autoritat judicial estiga coneixent l'assumpte, se suspendr el procediment administratiu sancionador. Article 48. Sancions 1. La competncia per a acordar la iniciaci del procediment sancionador correspon a l'alcalde i subsidiriament al conseller competent per ra de la matria. Si en l'exercici de les facultats d'inspecci, l'administraci de la Generalitat detectara un incompliment de les prescripcions de la present llei, ho posar en coneixement de l'alcalde respectiu perqu adopte les mesures oportunes. Transcorregut el termini d'un mes sense que estes foren adoptades, l'administraci de la Generalitat podr requerir novament o procedir a la incoaci del procediment sancionador, donant compte en este cas a l'autoritat municipal de totes les resolucions que adopte. 2. Correspon als Ajuntaments i a la Generalitat imposar les sancions previstes en la present Llei d'acord amb els principis establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i conforme al procediment establert en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora. 3. La competncia per a la imposici de les sancions correspondr: a) A l'alcalde quan la quantia no excedisca de 6.000 euros. b) Al conseller competent per ra de la matria quan la quantia excedisca de 6.000 euros. 4. L'alcalde proposar als rgans competents de la Generalitat la imposici de sancions quan estimen que correspon una multa en quantia superior al lmit de la seua competncia. 5. La retirada temporal de la llicncia, quan corresponga, podr ser acordada per l'alcalde. La retirada definitiva podr ser acordada pel conseller competent per ra de la matria. Article 49. Quantia de les sancions Les infraccions previstes en esta llei podran donar lloc a la imposici de les sancions segents: a) En el cas de les infraccions molt greus: multa des de 6.001 a 60.000 euros i retirada definitiva de les llicncies o autoritzacions corresponents. b) En el cas de les infraccions greus: multa des de 601 a 6.000 euros i retirada temporal de les llicncies o autoritzacions corresponents. c) En el cas de les infraccions lleus: multa des de 60 a 600 euros.

37

Article 50. Circumstncies modificatives segents: Les circumstncies a tindre en compte per a la graduaci de les sancions seran les a) Naturalesa de la infracci. b) Gravetat del dany produt. c) Conducta de l'infractor amb vista al compliment de la normativa. d) Reincidncia, reiteraci o continuaci en la comissi de la mateixa infracci. e) Transcendncia econmica, ambiental o social de la infracci. Article 51. Obligaci de reposar 1. Els infractors estaran obligats a adoptar les mesures correctores necessries establertes per l'rgan sancionador, amb independncia de la sanci penal o administrativa que s'impose. 2. La prescripci d'infraccions no afectar l'obligaci de restaurar ni a la d'indemnitzaci de danys i perjudicis causats. Article 52. Multes coercitives i execuci subsidiria 1. Amb independncia de les sancions que puguen correspondre en concepte de sanci, si l'infractor no adoptara voluntriament les mesures correctores en el termini que s'assenyale en el requeriment corresponent, l'rgan competent podr acordar la imposici de multes coercitives successives. La quantia de cada una d'elles no superar el 20% de l'import de la sanci prevista. 2. Igualment podr ordenar-se l'execuci subsidiria en els termes previstos en l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. Article 53. Mesures cautelars Amb independncia del que establixen els apartats anteriors i en atenci a la gravetat del perjudici ocasionat, al nivell de soroll transms, aix com en els casos de molsties manifestes als vens, l'administraci actuant podr ordenar la suspensi immediata del funcionament de la font pertorbadora, fins que siguen corregides les deficincies existents.

38

Secci segona.- Residus Article 54. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/1998, de 21 dabril, de Residus i en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, es classifica com a infracci greu, sancionada amb multa des de 601 fins a 30.000 euros: L'aband, abocament o eliminaci incontrolada de qualsevol tipus de residus no perillosos sense que s'haja produt un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'haja posat en perill greu la salut de les persones. Captol V.- Infraccions i sancions en matria d'urbanisme Article 55 Les infraccions i sancions urbanstiques sn les que venen establertes en el Captol III del Ttol IV de la Llei Urbanstica Valenciana.

39

ANNEX II ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. Article 1.- Objecte. L'objecte de la present ordenana s la regulaci, en l'mbit de les competncies d'aquesta entitat local, de la tinena d'animals potencialment perillosos, per a fer-la compatible amb la seguretat de persones i bns i d'altres animals, en harmonia amb all que s'ha establert per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el rgim jurdic de la tinena d'animals potencialment perillosos, i pel Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valenci, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinena d'animals potencialment perillosos, aix com per la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecci dels animals de companyia i pel Decret 158/1996, de 13 d'agost, que la desenvolupa. Article 2.- mbit d'aplicaci La present ordenana ser d'aplicaci a tot el terme municipal, a tota persona fsica o jurdica que, en virtut de qualsevol ttol, tinga sota la seua custdia un animal qualificat de potencialment perills. Article 3.- Definici. Amb carcter genric es consideren animals potencialment perillosos tots els que, sent utilitzats com a animals domstics o de companyia, amb independncia de la seua agressivitat, pertanyen a espcies o races que tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses. En particular, i sense perjudici del que les normes estatals o autonmiques establisquen respecte d'aix, es consideren animals potencialment perillosos, als efectes de l'aplicaci de la present ordenana, els segents: I.- Animals de la fauna salvatge. -Classe dels rptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult. - Artrpodes i peixos: aquells la inoculaci de ver dels quals requerisca l'hospitalitzaci de l'agredit, sent l'agredit una persona no allrgica al txic. - Mamfers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult. II.- Animals de l'espcie canina amb ms de tres mesos d'edat: a) Races: American Staffordhire Terrier, Starffordshire Bull Terrier, Gos de Presa Mallorqu, Fila Brasiler, Gos de Presa Canari, Bullmastiff, American Pittbull Terrier, Rottweiler, Bull Terrier, Dogo de Bordeus, Tussa Inu (japons),

40

Dogo Argent, Dberman, Mast Napolit, aix com els encreuaments dels anteriors entre ells o amb altres races obtenint una tipologia semblant a alguna d'aquestes races. b) Animals agressius que hagen mossegat a persones o animals i l'agressi del qual haja sigut notificada o puga ser demostrada. c) Gossos ensinistrats per a l'atac. Els gossos inclosos en els grups b) i c), que no pertanyen a les races del grup a), perdran la condici d'agressius desprs d'un perode d'ensinistrament, acreditat posteriorment per mitj d'un certificat expedit per un veterinari habilitat. Article 4.- Llicncia. 1. La tinena d'animals potencialment perillosos per persones que residisquen o que desenvolupen una activitat de comer o ensinistrament en aquesta entitat local requerir l'obtenci prvia de llicncia municipal. 2. La sollicitud de llicncia es presentar per l'interessat en el C.I.G. de l'Ajuntament, prviament a l'adquisici, possessi o custdia de l'animal, llevat dels supsits de canvi de residncia del seu responsable. Al costat de la sollicitud, en la qual s'identificar clarament l'animal per a la tinena del qual es requerix la llicncia, l'interessat haur de presentar la segent documentaci, en original o cpia autenticada: a) Document nacional d'identitat, passaport o targeta d'estranger del sollicitant, quan es tracte de persones fsiques o empresaris individuals, o del representant legal, quan es tracte de persones jurdiques. b) Escriptura de poder de representaci suficient, si s'actua en representaci d'una altra persona. c) Escriptura de constituci d'entitat jurdica i nmero d'identificaci fiscal. d) Declaraci responsable davant notari, autoritat judicial o administrativa de no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessries a l'animal, aix com de no haver sigut sancionat per infraccions en matria de tinena d'animals. e) Certificat de capacitaci expedit o homologat per l'Administraci Autonmica, en el cas dels ensinistradors. f) Certificat de la declaraci i registre com a Nucli Zoolgic per l'Administraci Autonmica, per a les persones titulars d'establiments dedicats a la cria o venda d'animals, residncies, escoles d'ensinistrament i la resta d'installacions per al manteniment temporal d'animals. g) En el supsit de persones, establiments o associacions dedicats a l'ensinistrament, cria, venda, residncia o manteniment temporal d'animals,

41

hauran d'aportar l'acreditaci de la llicncia municipal d'activitat corresponent. h) Localitzaci dels locals o vivendes que hauran d'albergar els animals, amb indicaci de les mesures de seguretat adoptades. En el cas dels animals de la fauna salvatge, memria descriptiva en la qual s'analitzaran les caracterstiques tcniques de les installacions i es garantir que sn suficients per a evitar l'eixida i/o fugida dels animals. La citada memria haur d'estar subscrita per un tcnic competent en exercici lliure professional. i) Certificat d'antecedents penals. j) Certificat d'aptitud psicolgica per a la tinena d'animals d'aquestes caracterstiques, expedit per psicleg titulat dins dels tres mesos anteriors a la data de la sollicitud de la llicncia administrativa. Ser semblant al necessari per a la possessi d'armes. k) Acreditaci d'haver formalitzat una assegurana de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser causats pels seus animals, per la quantia mnima de cent vint mil dos-cents dos euros i quaranta-dos cntims (120.202,42 euros). l) Si el sollicitant est ja en possessi d'un animal, haur d'aportar la fitxa o document d'identificaci reglamentria, la cartilla sanitria actualitzada, certificat veterinari d'esterilitzaci, si s procedent, i declaraci responsable dels antecedents d'agressions o violncia amb persones o altres animals en qu haja incorregut. 3. Admesa la sollicitud i a la vista de la documentaci presentada, l'rgan competent per a resoldre podr realitzar totes les diligncies que estime necessries a fi de verificar el compliment dels requisits pel sollicitant, b requerint a l'interessat l'ampliaci, millora o aclariment de la documentaci aportada, o b sollicitant informes o dictmens als tcnics o organismes competents en cada cas. 4. Es comprovar la idonetat i seguretat dels locals o vivendes que hauran d'albergar els animals, per mitj de la supervisi dels serveis tcnics de l'Ajuntament. El facultatiu competent consignar els resultats de la seua inspecci expedint un informe que descriga la situaci de l'immoble i, si s procedent, les mesures de seguretat que siga necessari adoptar en aquest i el termini per a la seua execuci. L'informe citat ser traslladat a l'interessat perqu execute les obres que calguen o adopte les mesures consignades en l'informe tcnic, en el termini que s'hi establisca, i es decretar la suspensi del termini per a dictar la resoluci fins que se certifique el seu compliment. 5. Correspon a l'Alcaldia, a la vista de l'expedient tramitat, resoldre, de forma motivada, sobre la concessi o denegaci de la llicncia. La resoluci citada haur de notificar-se a l'interessat en el termini mxim d'un mes, comptador des de la data en qu la sollicitud haja tingut entrada en el Registre de l'Ajuntament.

42

Cada llicncia expedida ser registrada i dotada d'un nmero identificador. 6. Si es denega la llicncia a un sollicitant que estiguera en possessi d'un animal potencialment perills, en la mateixa resoluci denegatria s'acordar l'obligaci del seu tenidor de lliurar-lo immediatament en dipsit en les installacions d'arreplegada d'animals abandonats de qu dispose l'Ajuntament. En el termini de 15 dies des del seu lliurament, el responsable de l'animal haur de comunicar de forma expressa la persona o l'entitat, titular en tot cas de la llicncia corresponent, a la qual es far lliurament de l'animal, previ abonament de les despeses que haja originat la seua atenci i manteniment. Transcorregut el termini indicat, si el propietari no ha efectuat cap comunicaci, l'Ajuntament donar a l'animal el tractament corresponent a un animal abandonat. 7. La vigncia de les llicncies administratives per a la possessi d'animals potencialment perillosos concedides ser de tres anys, comptadors des de la data de la seua expedici. Els titulars de llicncies prximes a caducar hauran de presentar davant l'Ajuntament, abans del venciment del termini de vigncia, sollicitud de renovaci, amb els mateixos requisits establerts per a la seua concessi. Les llicncies caducaran pel transcurs del termini de vigncia sense la seua renovaci, ja siga per falta de sollicitud del titular o per haver sigut denegada per l'Ajuntament per no reunir el sollicitant els requisits necessaris per a aix. No obstant l'anterior, la vigncia de les llicncies estar condicionada al manteniment pels seus titulars dels requisits exigibles per al seu atorgament, d'acord amb el que disposa la present ordenana, podent l'Ajuntament comprovar en qualsevol moment tal manteniment i procedint a revocar-les en cas contrari. Article 5.- Registres 1. Sense perjudici del funcionament d'altres registres o censos municipals d'animals de companyia, l'Ajuntament disposar d'un registre especial destinat a la inscripci de tots els animals potencialment perillosos que residisquen en este municipi. 2. Incumbix als titulars de les llicncies regulades en l'article anterior, l'obligaci de sollicitar la inscripci en el Registre d'Animals Potencialment Perillosos d'este municipi, dels animals que es troben davall la seua custdia, dins dels quinze dies segents a la data en qu haja obtingut la corresponent llicncia de l'Administraci competent, o b, en idntic termini, des que es troben davall la seua custdia animals d'obligada inscripci. En cas d'omissi de la sollicitud d'inscripci en el termini indicat, sense perjudici de l'aplicaci de les sancions a qu hi haja lloc, l'Ajuntament, amb la informaci obtinguda amb la sollicitud de la llicncia, practicar d'ofici la inscripci corresponent. Aix mateix, en el termini mxim de 15 dies, els responsables d'animals inscrits en el Registre hauran de comunicar qualsevol canvi de residncia permanent o per ms de tres mesos, l'esterilitzaci, malaltia o mort de l'animal, aix com qualsevol incidencia ressenyable en relaci amb el comportament o situaci de l'animal, sense perjudici que l'Administraci, d'ofici, practique l'anotaci de les circumstncies de qu tinga coneixement pels seus mitjans, per comunicaci d'altres autoritats o per denuncia de particulars. 43

3. En el Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos, que es classificar per espcies, es faran constar les segents dades: A) Dades personals del tenidor: - Nom i cognoms o ra social. - DNI o CIF - Domicili. - Ttol o activitat per la qual est en possessi de l'animal (propietari, criador, tenidor, importador, etc.). - Nmero de llicncia i data d'expedici. B) Dades de l'animal: a) Dades identificadores: - Tipus d'animal i raa. - Nom. - Data de naixement. - Sexe. - Color. - Signes particulars (taques, marques, cicatrius, etc.). - Codi d'identificaci i zona d'aplicaci. b) Lloc habitual de residncia. c) Dest de l'animal (companyia, guarda o vigilncia, protecci, defensa, maneig de bestiar, caa, etc.). C) Incidncies: a) Qualsevol incident produt per l'animal al llarg de la seua vida, ja siguen declarats pel sollicitant de la inscripci o coneguts per l'Ajuntament a travs d'autoritats administratives o judicials, o per denncia de particulars. b) Comunicacions presentades per les entitats organitzadores d'exposicions de races canines sobre exclusi de l'animal per demostrar actituds agressives o perilloses. c) Comunicacions rebudes sobre la venda, trasps, donaci, robatori, mort o prdua de l'animal, indicant, si s procedent, el nom del nou tenidor. d) Comunicacions rebudes sobre el trasllat de l'animal a una altra Comunitat Autnoma, siga amb carcter permanent o per un perode superior a tres mesos. e) Certificat de sanitat animal expedit per l'autoritat competent, que acredite, amb periodicitat anual, la situaci sanitria de l'animal i la inexistncia de 44

malalties o trastorns que el facen especialment perills, amb indicaci de l'autoritat que l'expedix. f) Tipus d'ensinistrament rebut per l'animal i identificaci de l'ensinistrador. g) L'esterilitzaci de l'animal, amb indicaci de si s voluntria, a petici del titular o tenidor de l'animal, o obligatria, amb indicaci de l'autoritat administrativa o judicial que va dictar el mandat o resoluci, aix com el nom del veterinari que la va practicar. h) Mort de l'animal, ja siga natural o per sacrifici certificat per veterinari o autoritat competent, amb indicaci, en els dos casos, de les causes que la van provocar. Amb la mort de l'animal es procedir a tancar la seua fitxa del registre. 4. Totes les altes, baixes o incidncies que s'inscriguen en el Registre Municipal, seran immediatament comunicades al registre central informatitzat dependent de la Comunitat Autnoma. Tot aix sense perjudici que es notifique immediatament a les autoritats administratives o judicials competents, qualsevol incidncia o captol de violncia que conste en el Registre per a la seua valoraci i, si s procedent, adopci de les mesures cautelars o preventives que s'estimen necessries. Article 6.- Obligacions en matria de seguretat ciutadana i higienicosanitries. Els propietaris, criadors o tenidors tindran les segents obligacions pel que fa als animals que es troben sota la seua custdia: 1. Mantenir en adequades condicions higienicosanitries i amb les cures i atencions necessries d'acord amb les necessitats fisiolgiques i caracterstiques prpies de l'espcie o raa de l'animal. 2. El seu transport haur d'efectuar-se d'acord amb la normativa especfica sobre benestar animal, i caldr adoptar les mesures de precauci que les circumstncies aconsellen per a garantir la seguretat de les persones, bns i altres animals, durant els temps de transport i espera de crrega i descrrega. 3. Complir totes les normes de seguretat ciutadana, establides en la legislaci vigent i en particular les que a continuaci es detallen, de manera que garantisquen l'ptima convivncia d'aquests animals amb els ssers humans i altres animals i s'eviten molsties a la poblaci: a) Els locals o vivendes que alberguen animals potencialment perillosos hauran de reunir les mesures de seguretat necessries, en la seua construcci i accs, per a evitar que els animals puguen eixir sense la deguda vigilncia dels seus responsables, o b que puguen accedir-hi persones sense la presncia i control d'aquests.

45

A l'efecte hauran d'estar degudament senyalitzats per mitj d'un cartell ben visible en tots els seus accessos, amb l'advertiment que s'alberga un animal potencialment perills, tot indicant l'espcie i la raa d'aquest. b) Els propietaris dels citats immobles hauran de realitzar els treballs i les obres necessries per a mantenir-hi, en tot moment, les condicions imprescindibles de seguretat adequades a l'espcie i raa dels animals, sent aquest requisit imprescindible per a l'obtenci de les llicncies administratives regulades en aquesta ordenana. En el cas dels animals de la fauna salvatge, s'haur de garantir que les condicions de l'immoble sn suficients per a evitar l'eixida i/o fugida dels animals, per mitj de memria subscrita per un tcnic competent en exercici lliure professional. c) La presncia i la circulaci en espais pblics, que es reduir exclusivament als gossos, haur de ser sempre vigilada i controlada pel titular de la llicncia sobre aquests, amb el compliment de les normes segents: - Els animals hauran d'estar en tot moment provets de la seua corresponent identificaci. - Ser obligatria la utilitzaci de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud i no extensible, aix com un bo homologat i adequat per a la seua raa, de forma que impedisca l'obertura de la mandbula per a mossegar. No obstant aix, els animals inclosos en la lletra a), de l'apartat II, de l'article 3 d'aquesta ordenana, podran eximir-se de la conducci amb bo quan acrediten el seu ensinistrament i posterior superaci d'un test de socialitzaci. Aquesta exempci noms ser aplicable quan qui passege el gos siga la persona amb qu es va superar el test esmentat. Aquestes proves hauran de ser renovades anualment. Els veterinaris que realitzen les proves de socialitzaci ho reflectiran en la cartilla sanitria del gos, incloent-hi el resultat final d'aquestes. - En cap cas no podran ser conduts per menors d'edat. - S'haur d'evitar que els animals s'aproximen a les persones a distncia inferior a un metre, llevat de consentiment exprs d'aquelles, i en tot cas, als menors de 18 anys, si aquests no van acompanyats d'una persona adulta. - S'evitar qualsevol incitaci als animals a escometre contra les persones o altres animals. - Es prohibix la presncia i circulaci d'aquests animals en parcs i jardins pblics, aix com en els voltants de centres escolars, guarderies infantils, mercats, centres recreatius o esportius i, en general, en les 46

zones pbliques caracteritzades per un trnsit intens de persones, entre les 7 i les 22 hores. 4. El propietari, criador o tenidor d'un animal que agredisca a persones o a d'altres animals i els causen ferides de mossegada, ser responsable que l'animal siga sotms a reconeixement d'un veterinari en exercici lliure de la seua professi, en dos ocasions dins dels 10 dies segents a l'agressi. El citat reconeixement tindr per objecte comprovar la presncia o l'absncia de smptomes de rbia en l'animal. Aquesta mesura t la consideraci d'obligaci sanitria, d'acord amb la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecci dels animals de companyia, per la qual cosa el seu incompliment tindr la consideraci d'infracci greu. Totes les autoritats sanitries que coneguen l'existncia d'una mossegada o una agressi provocada per un animal potencialment perills, ho comunicaran immediatament a l'Ajuntament, el qual comunicar al seu propietari o tenidor l'obligaci arreplegada en el pargraf anterior. Article 7.- Infraccions i sancions. 1. El coneixement per l'Ajuntament, ja siga d'ofici o per denncia de particular, de la comissi de qualsevol de les infraccions tipificades per l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Rgim Jurdic de la Tinena d'Animals Potencialment Perillosos, pel Ttol VIII de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecci dels animals de companyia, i pel disposat en l' Annex I del present Reglament, que afecte al seu mbit de competncies, donar lloc a la incoaci d'expedient sancionador, que s'ajustar als principis de la potestat sancionadora continguts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, i es tramitar d'acord amb all que s'ha establert pel Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora. L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en aquesta ordenana, no tipificades expressament en els nmeros 1 i 2 de l'article 13 per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el rgim jurdic de la tinena d'animals potencialment perillosos, ni en l'Annex I d'aquest Reglament tindran la consideraci d'infraccions administratives lleus i es sancionaran amb la imposici de multa en la quantia assenyalada en l'apartat 5 de l'article esmentat. 2. Si la infracci coneguda per l'Ajuntament afecta l'mbit de competncies propi de la Comunitat Autnoma, es donar trasllat immediat a l'rgan autonmic competent de la denncia o document que el pose de manifest a l'efecte que s'exercisca la competncia sancionadora. 3. En els supsits en qu les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o falta, es donar trasllat immediat dels fets a l'rgan jurisdiccional competent.

47

DISPOSICIONS FINALS Disposici final primera. Les normes contingudes en aquesta ordenana sn complementries, en aquest municipi, de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el rgim jurdic de la tinena d'animals potencialment perillosos; Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valenci, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinena d'animals potencialment perillosos; aix com Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecci dels animals de companyia, i Decret 158/1996, de 13 d'agost, que la desenvolupa, i queden derogades o modificades per les normes reglamentries o altres disposicions de desenvolupament o complementries que es dicten d'ara endavant, en all que s'hi oposen. Disposici final segona. La present ordenana entrar en vigor l'endem de la data de publicaci en el Butllet Oficial de la Provncia, del seu text definitivament aprovat.

48