Sie sind auf Seite 1von 24

UNIVERZITET SINERGIJA FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU

INFORMACIONI SISTEM KOLE STRANIH JEZIKA


- Projektni rad -

Profesor: Dr. Vladislv Mikovic

Student: Saa Laki Indeks: 2005510013 Bijeljina, 2013/2014.

SADRAJ

1. UVOD 1.1. 1.2.

......................................................................... Cilj razvoja ...................................................... ................................................... .............................. ...........................

3 4 5 5 5 6 8 9 10 11 13 18 22 23

Obim sistema 1.2.1. 1.2.2.

Obuhvaene funkcije

Neobuhvaene funkcije

1.3. 1.4. 1.5.

Rjenik

........................................................... ........................................................ ..............................

Reference

Pregled sadraja dokumenta

2. Diagram isporuke

......................................................... .............................................. ............................................ .................................. ................................

3. Projekt arhitekture sistem 4. Projekt strukture podataka

5. Projektovanje komponenti sistema 6. Projektovanje korisnikog interfejsa 7. Ostali elementi sistema

.................................................

1. UVOD

U ovom projektnom radu opisan je nain projektovanja i izrade dijela poslovnog reenja za rad kole stranih jezika Anglia. Namjena rjeenja je prije svega formiranje baze podataka polaznika, njihovih dugovanja i uplata, obrada ocjena i informisanje roditelja putem e-servisa o ocjenam polaznika.. U okviru programa nije obraen IS koji do sada postoji i koristi se u Angliji jer je obiman.

Pri radu na ovom projektu koriten je osnovni konceptima objektnoorjentisanog pristupa, koritenjem UML jezika modelovanja i njegovih koncepata kao sto su razne vrste diagrama. Za projektovanje i modeliranje koriten je IBM Rational Software Arhitect.

1.1 Cilj razvoja

kola stranih jezika Anglia je prva privatna kola u BiH. Svojim obimom posla i procesima koji se odvijaju u okviru firme stvorili su se uslovi za proirivanje informacionog sistema jerklijenti oekuju brzu i tanu informaciju koritenjem web-servisa.

Ovim bi se postiglo sljedee:

1. Dobra inforisanost polaznika 2. Brza informacija 3. Dobra osnova za budue web servise

1.2. Obim sistema

Projekat koji smanjuje trokove preduzea, poveava zadovoljstvo kupaca, ali i zaposlenih, koji pored standardnih poslova imaju problema i sa velikim brojem evidencija. Ovom komponentom njihovog informacionog sistema, u znatnoj mjeri im se olakava rad a time se doprinosi i razvoju same kole.

1.2.1. Obuhvaene funkcije Funkcije koje su predmet razrade i pojanjenja, na nain da kroz njihovu realizaciju sistem treba da dobije na efektivnosti i efikasnosti: 1) Evidencija i administracija polaznika, 2) Zaduenja i uplate polaznika, 3) Voenje evidencija ocjena.

1.2.2. Neobuhvaene funkcije Informacioni sistem kole stranih jezika je mnogo kompleksniji od segmenta koji e biti razraen u ovom projektu. Postoje jo mnoge napredne funckije koje nee biti obuhvaene ovim radom.

1.3. Rjenik

Atribut(Attribute): Svojstvo ili karakteristika koja je uobiajena za neke ili sve objekte entiteta.

Baza podataka(Database): Kolekcija podataka koji su u meusobnoj relaciji, esto sa kontrolisanom redudancijom podataka, organizovana po modelu (emi) da koristi jednoj ili vie aplikacija.

Dekompozicija(Decomposition): Razbijanje modelovanih funkcija u njene sastavne funkcije.

Dijagram(Diagram): Grafika prezentacija kolekcije elemenata modela, najee posmatrani kao povezani graf arkada(veza) i vertikala(drugi elementi modela). UML podrava sledee dijagrame: dijagram klasa, dijagram objekata, dijagram sluajeva upotrebe, dijagram sekvence, dijagram kolaboracije, dijagram stanja, dijagram aktivnosti, dijagram komponente i dijagram razvoja.

Dijagram sekvence(Sequence Diagram): Dijagram koji pokazuje interakcije objekata u vremenu. Konkretno, prikazuje objekte koji uestvuju u interakciji i razmeni poruka. Suprotno od dijagrama kolaboracije, dijagram sekvence sadri sekvence, ali ne i veze objekata. Dijagram sekvence moe da postoji u generikoj formi (prikazuje sve mogue scenarije) i u formi instance (opisuje trenutni scenario). Dijagram sekvenci kolaboracije daju sline informacije, ali prikazuju ih na razliit nain.

Interakcija(Interaction): Specifikacija naina na koji se poruka alje izmeu instanci da bi se izvrio odreeni zadatak. Interakcija je definisana u kontekstu kolaboracije.

Model sluaja upotrebe(Use Case Model): Model koji opisuje funkcionalnost zahtjeva sistema u terminu sluaja upotrebe. 6

Osobina(Feature): Svojsvo, kao operacija ili atribut, koja je enkapsulirana sa drugim entitetom, kao to je interfejs, klasa, ili tip podatka.

Paket(Package): Ima svrhu mehazma za organizovanje elemenata u grupe. Paketi mogu biti ugnjedeni sa drugim paketima. Sistem moe prikazan kao jedan paket visokog nivoa, sa svim drugim sistemima sadranim u njemu.

Parametar(Parameter): Specifikacija varijable koja moe da bude promenjena, data, ili vraena. Parametar moe da sadri ime, tip i pravac. Parametri se koriste za operacije, poruke i sluajeve.

Pogled(View): Projekcija modela, koja se vidi iz date perspektive ili kljune take i izostavlja entitete koji nisu relevantni ovoj perspektivi.

Podaci(Data): Binarna(digitalna) prezentacija atomskih injenica, teksta, grafika, bit mapa, zvuka, analognih ili digitalnih video segmenata. Podak je sirovina sistema koju dobija preko procedura i koji se koristi radi kreiranja informacija.

Renik podataka(Data Dictionary): Baze podataka o podacima i strukturama. Katalog svih elemenata podataka, koji sadri njihova imena, strukture i informacije o njihovoj upotrebi. Zauzimaju centralno mjesto za metapodatke. Renik podataka sadri ogranien skup dostupnih metapodataka, skoncentrisani na informacije koje se odnose na elemente podataka, baze podataka, fajlove i programe implementiranog sistema.

Record: Grupa podataka koja sadri vrednosti svakog od polja u relaciji.

Sluaj(Event): Specifikacija vanog pojavljivanja koje ima mesto u vremenu i prostoru. U kontekstu dijagrama stanja, jedan sluaj je jedno pojavljivanje koje se moe oznaiti kao izmjena stanja. 7

Uloga(Role): Imenovano ponaanje entiteta djeljenjem u odreeni kontekst. Uloga moe biti statika(kraj asocijacije), ili dinamika(svojstva kolaboracije).

Upit(Query): Opte znaenje muje postavljanje pitanja (kriterijuma). Obino koristi sloene SQL konstrukcije.

Web forma: Obrazac stranice u kodu (u ovom sluaju html kod) gde korisnik jasno vidi interfejs programa i preko koga komunicira sa bazom podataka.

Apache: Web server, open source server koji je zaduen za podrku, odnosno predstavlja platformu na kojoj je raen web sajt i na kojoj ova web aplikaicija ili softverski proizvod funkcionie

1.4. Reference

[1] Mikovic, V., (2013): Projektovanje informacionih sistema, (predavanja): Univerzitet Sinergija. [2] Njegu, A., (2011): Poslovni informacioni sistemi, Beograd: Univerzitet Singidunum. [3] Veinovi, M., Jevremovi, A., (2011): Raunarske mree, Beograd: Univerzitet Singidunum.

1.5. Pregled sadraja dokumenta

U takama projekta koje slijede bie rei o nainu funkcionisanja informacionog sistema kole stranih jezika. Sistema finkcionicanja e biti grafiki prikazan pomou UML (Unified Modeling Language) dijagrama. Projektom e biti prikazan izgled komponenti sistema, odnosno, funkcije sistema, kao i njegova ogranienja. Kroz dijagaram klasa e biti prikazana baza podataka ali i same klase sistema koje imaju neku meuzavisnost i konekciju izmeu sebe. Tako e biti prikazan korisniik interfejs i izvorni kod.

Take: - 2. Funkcionalni zahtjevi sa razraenim sluajevima korienja. Diagrami sekvenci - 3. Deployment Diagram ima za zadatak predstavljanje tehnologija na kojima softverski sistem funkcionie. - 4. Projekt strukture podataka je prikaz tabela iz baze podataka sa svim njihovim atributima. - 5. Projekt komponenti sistema jeste konkretan primer realizacije sistema namenjen samo izvriocima idejnog projekta, koji e korisnike zahteve pretoiti u jasan kod. - 6. Projektovanje korisnikog interfejsa prikaz logovanja i kreiranja korisnikog naloga. - 7. Ostali elementi sistema (Izvorni kod)

2. DIJAGRAM ISPORUKE (Deployment Diagram)

Prikaz svih znaajnijih komponenti sistema: 1. Web forma postoje dvije vrste formi. Prva je za logovanje a druga za pregled ocjena polaznika, 2. Aplikativni Server Na njemu se nalaze instalirani Apache i PHP. 3. Server sa bazom podataka MSQL baza podataka. Omoguen pristup PhpMyAdmin kao i ostalim klijentima.

10

3. PROJEKT ARHITEKTURE SISTEMA (Architectural Design)

Projekt arhitekture sistema obuhvaha dva diagrama i to dijagram paketa i dijagram klasa. Diagram paketa:

Dijgaram paketa prikazuje cjelinu, a u diagramu klasa je razloen na klase.

Diagram klasa:

11

12

4. PROJEKT STRUKTURE PODATAKA

Neophodno je kreirati bazu. Za kreiranje neophodnih tabela, slue slijedee SQL komande: DROP DATABASE IF EXISTS `anglia14`; CREATE DATABASE `anglia14` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1250 */; USE `anglia14`;

13

FAKTURE DROP TABLE IF EXISTS `fakture`; CREATE TABLE `fakture` ( `sif_fakture` int(11) NOT NULL default '0', `sif_potrazivanja` int(11) NOT NULL default '0', `iznos` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', `umanjenje` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', `pdv` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', `datum` date default NULL, PRIMARY KEY (`sif_fakture`,`sif_potrazivanja`), ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250 COLLATE=cp1250_czech_cs;

NIVO DROP TABLE IF EXISTS `nivo11`; CREATE TABLE `nivo11` ( `sifra` int(2) NOT NULL auto_increment, `naziv` char(255) default NULL,

PRIMARY KEY (`sifra`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250;

OCJENE DROP TABLE IF EXISTS `ocjene`; CREATE TABLE `ocjene` ( `sifra` int(5) NOT NULL default '0', `sif_potrazivanja` int(5) NOT NULL default '0', `broj_testa` char(2) collate cp1250_czech_cs NOT NULL default '0', `reading` int(3) default '0', `writing` int(3) default NULL, 14

`useof` int(3) default NULL, `listening` int(3) default NULL, PRIMARY KEY (`sifra`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250 COLLATE=cp1250_czech_cs ROW_FORMAT=COMPACT; KORISNIK DROP TABLE IF EXISTS `operater`; CREATE TABLE `operater` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `sif_potrazivanja` int(5) NOT NULL default '0', `korisnik` char(8) default NULL, `lozinka` char(15) default NULL, UNIQUE KEY `id` (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250;

POLAZNIK DROP TABLE IF EXISTS `polaznici`; CREATE TABLE `polaznici` ( `sifra` int(11) NOT NULL auto_increment, `ime` varchar(30) default NULL, `roditelj` char(30) default NULL, `drodjenja` date default NULL, `pol` char(1) default NULL, `adresa` char(100) default NULL, `zanimanje` char(50) default NULL, `telkucni` char(30) default NULL, `telmob` char(30) default NULL, PRIMARY KEY (`sifra`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp125 15

POLAZNIK-KURS (NAJBITNIJA TABELA BAZE) DROP TABLE IF EXISTS `polaznik_kurs`; CREATE TABLE `polaznik_kurs` ( `sifra` int(11) NOT NULL auto_increment, `polaznik` int(11) NOT NULL default '0', `nivo` int(11) NOT NULL default '0', `aktivan` int(1) NOT NULL default '0', `datum` date default NULL, `skolska` int(2) default NULL, `mjesecna` decimal(10,0) default NULL, PRIMARY KEY (`sifra`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250 COLLATE=cp1250_czech_cs;

POTRAZIVANJE DROP TABLE IF EXISTS `potrazivanje`; CREATE TABLE `potrazivanje` ( `sifra` int(11) NOT NULL auto_increment, `iznos` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', `uplaceno` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', `umanjeno` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', `preostalo` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', PRIMARY KEY (`sifra`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250 COLLATE=cp1250_czech_cs;

UPLATE DROP TABLE IF EXISTS `uplate`; CREATE TABLE `uplate` ( `sifra` int(11) NOT NULL default '0', 16

`sif_potrazivanja` int(11) NOT NULL default '0', `iznos` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', `umanjenje` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', `pdv` decimal(8,2) NOT NULL default '0.00', `datum` date default NULL, PRIMARY KEY (`sifra`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250 COLLATE=cp1250_czech_cs;

17

5. PROJEKTOVANJE KOMPONENTI SISTEMA

Sluaj korienja 1.

1. 2. 3. 4.

Administrator se loguje na veb stranicu Vri upis i auriranje polaznika i na koji su kurs upisani Unosi mjesena zaduenja i uplate koje je polaznik izvrio Unosi ocjene periodinih i finalnog testa u toku kolske godine

18

Sluaj korienja 2.

19

1. 2. 3. 4.

Klijent pristupa sajtu i dobija ovlatenja pregleda Pregleda stanje finansijskog rauna Pregleda ocjene u toku kolske godine Zatvaranje forme

20

Sluaj korienja 3.

1. 2. 3. 4.

Pokretanje web forme za registraciju Popunjavanje podataka sa forme Verifikacija ispravnosti podataka Snimanje podataka

21

6. PROJEKTOVANJE KORISNIKOG INTERFEJSA

Stranica za logovanje, koja korisniku omoguuje pregled stanja rauna i ocjena.

Forma za besplatnu registraciju korisnika bez koje se ne moe pristupiti podacima, podacima je mogue pristupiti tek kad administrator provjeri identiteti odobri nalog.

22

7. OSTALI ELEMENTI SISTEMA (IZVORNI KOD)

Za izradu projekta koriteni su: - HTML - PHP - CSS - JavaScript

Baza podataka je u MySql-u.

<!HTML, PHP forma za logovanje -->

<div class="logovanje"> <?php session_start();

if(isset($_POST['submit'])){

if(!empty($_POST['korime'])){ include ('funkcije.php'); proveralog();

} else { echo "<script> 23

alert('Unesite korisniko ime!'); </script>"; } }

?>

<form method="post"><br>

Korisniko ime: <input type="text" name="korime" /> Lozinka: <input type="password" name="sifra"/> <input type="submit" name="submit" value="Uloguj se"> </form> </div>

24

Das könnte Ihnen auch gefallen