You are on page 1of 9

Chng trnh Thc s Qun tr Kinh Doanh MBA

Chng trnh MBA ca i hc Quc t c thit k gip cc hc vin c nng lc bin c m v mt s nghip vng chc trong lnh vc qun tr kinh doanh thnh hin thc. Chng trnh s trang b cho cc hc vin mt nn tng l thuyt vng vng cng mt s m hnh qun tr c tnh thit thc, gip hc vin nhn thc c s thay i v sn sng trc nhng c hi cng nh thch thc t mi trng kinh doanh thc t. c thit k theo h thng tn ch v ging dy hon ton bng ting Anh, chng trnh o to th hin nhng xu th mi nht ca o to sau i hc, kt hp nhng l thuyt thit yu ca qun tr cng k nng lnh o v t chc. Tham gia ging dy chng trnh MBA l cc ging vin ca Trng Kinh doanh i hc Quc t v ging vin t cc trng i hc nc ngoi c chng trnh lin kt vi nh trng, cng lnh o ca mt s doanh nghip ln trong nc. Tt c cc ging vin u c bng Tin s t cc c s o to danh ting ca nc ngoi, v c s h tr ca cc tr ging nhiu kinh nghim trong sut thi gian kho hc.

1. Cu trc chng trnh:


Chng trnh MBA ca i hc Quc t c thit k theo h thng tn ch vi thi gian hc t 1.5 2 nm. Chng trnh s cung cp cho hc vin nhng kin thc nn tng ca Qun tr kinh doanh nh Qun l vn hnh (sn xut/ dch v), Qun l ti chnh, Qun l marketing, cng nh cc k nng ra quyt nh, lnh o v kin thc 3 chuyn ngnh l Kinh doanh Quc t, Marketing v Ti chnh. nhn bng MBA, hc vin cn phi hon tt 50 tn ch, bao gm: 4 tn ch Trit hc 18 tn ch bt buc (cho khi kin thc c s) 6 tn ch t chn chung 10 tn ch t chn chuyn ngnh 12 tn ch cho Research study

Ngoi ra, hc vin cn phi hon thnh chng ch Anh vn (IELTS 6.0; TOEFLibt 61 hoc TOEFL ITP 500) m bo iu kin tt nghip.

STT Mn hc bt buc
1 2 3

Mn hc

S tn ch 18
3 3 2

Thng k trong kinh doanh - Statistics for Business Qun tr ti chnh - Financial Management Qun tr marketing - Marketing Management

STT
4 5 6 7

Mn hc
Qun tr chin lc - Strategic Management Kinh t Qun l - Managerial Economics Qun l vn hnh v chui cung ng - Operations & Supply Chain Management Phng php nghin cu - Research methodology

S tn ch
3 2 3 2

Mn hc t chn chung (Chn 3 mn)


8 9 10 11 12 13 14 15 Cc k nng gii quyt vn v m phn - Negotiation and Problem Solving Skills o c trong kinh doanh v x hi - Ethics in Business and Society M hnh tr gip ra quyt nh - Decision Support Models Cng ngh thng tin cho nh qun l - IT for managers Qun l con ngi - Managing People Pht trin K nng lnh o - Developing Leadership Skills Mi trng php l ca doanh nghip - Legal Environment of Business K ton cho nh qun l - Accounting for Managers

6
2 2 2 2 2 2 2 2

Chuyn ngnh Kinh doanh quc t (Chn 5 mn)


16 17 18 19 20 21 22 23 24 Marketing quc t - International Marketing Kinh doanh quc t - International Business Qun l xuyn vn ha - Cross-Cultural Management Qun tr ti chnh cho cng ty quc t - Financial Management for International Business Kinh t quc t - International Economics Qun l quc t - International Management T vn Kinh doanh Quc t - International Business Consulting Chnh sch v Chin lc Quc t - International Policy and Strategy Hi tho chuyn - Workshop

10
2 2 2 2 2 2 2 2 1-2

Chuyn ngnh Ti chnh (Chn 5 mn)


25 26 Th trng ti chnh v cc nh ch ti chnh - Financial Market and Institutions Chin lc ti chnh Financial Strategies

10
2 2

STT
27 28 29 30 31 32 33

Mn hc
Qun tr ti chnh cho cng ty quc t - Financial Management for International Business Phn tch v nh gi doanh nghip - Business Analysis and Valuation Qun l ri ro ti chnh - Management of Financial Risk Qun l danh mc u t - Porfolio Management Qun l Qu u t mo him v Vn c nhn - Venture Capital and Private Equity Qun tr Ti chnh Doanh nghip Corporate Financial Management Hi tho chuyn - Workshop

S tn ch
2 2 2 2 2 2 1-2

Chuyn ngnh Marketing (Chn 5 mn)


34 35 36 37 38 39 40 41 42 Qun l Qung co v Chiu th - Advertising and Promotion Management Marketing dch v - Service Marketing Nghin cu marketing - Marketing Research Marketing quc t - International Marketing Pht trin sn phm mi - New Product Development Marketing khch hng v qun tr thng hiu - Consumer Marketing and Brand Management Marketing ton cu qua mng Internet - Global Internet Marketing Marketing cho khi nghip kinh doanh - New Venture Marketing Hi tho chuyn - Workshop

10
2 2 2 2 2 2 2 2 1-2

Lun vn tt nghip - Research Study Trit hc (Ting Vit)

12 4

2. M t mn hc
MBA.CO.001. Thng k trong kinh doanh (Statistics for Business) Mn hc Thng k trong kinh doanh gip hc vin s dng cc phng php thng k phn tch cc vn kinh doanh v h tr vic ra quyt nh trong doanh nghip. Cc ch bao gm thng k m t, xc sut, cc khi nim c bn ca ly mu v phn phi ca mu, cc trnh t c lng v kim nh gi thuyt, phn tch cc d liu c phn loi, tng quan v hi quy. Mn hc cng hng dn s dng my tnh cm tay v phn mm Excel gii cc bi tan thng k.

MBA.CO.002. Qun tr ti chnh (Financial Management) Mn hc Qun tr ti chnh cung cp cc cng c v k thut phn tch ti chnh nhm gip hc vin hiu cc mc tiu ti chnh v ra quyt nh v ti chnh nhm ti a ho gi tr doanh nghip. Ni dung mn hc tp trung vo cc ch nh d tr ngn sch, c cu vn, v qun l vn lu ng. Bn cnh mn hc cn cung cp mt s ch lin quan bao gm qun tr ti chnh a quc gia, qun l ri ro, st nhp v mua li cng ty MBA.CO.003. Qun tr Marketing (Marketing Management) Phn tch cc vn marketing v quyt nh cc chnh sch marketing trong vic pht trin sn phm, khuyn mi, nh gi, chn knh phn phi, cc kha cnh php l v o c. Pht trin cc kin thc v k nng trong qun tr marketing, chin lc marketing, v cc p dng mi xut hin trong nn kinh t mi, tp trung vo s pht trin v tin hnh cc chng trnh v k hoch. MBA.CO.004. Qun l chin lc (Strategic Management) Mn hc Qun tr Chin lc c thit k tch hp cc mn hc cho chng trnh MBA vo cng vic qun l mt doanh nghip. Mn hc s cung cp cc cng c phn tch v lp k hach chin lc mc cng ty. Phng php ging dy tp trung vo vic phn tch cc tnh hung trong doanh nghip. MBA.CO.006. Qun tr vn hnh v chui cung ng (Operations &Supply Chain Management) Mn hc Qun tr sn xut v chui cung ng (OM) cung cp cc khi nim v qun l cc qu trnh chuyn ha ngun lc thnh hng ho v dch v mt cch hiu qu v hiu sut to ra ga tr cho khch hng. Mn hc bao gm cc ni dung v d bo v lp k hach trong sn xut v dch v, Qun l qu trnh, mt bng trong sn xut v dch v, qun l cht lng, qun l chui cung ng, qun l tn kho, v.v MBA.CO.008. Phng php nghin cu (Research Methodology) Mn hc ny s cung cp cho hc vin cc khi nim v phng php nghin cu cng nh cch thc trin khai mt nghin cu. Hc vin s c cung cp mt nn tng vng chc v phng php nghin cu nh lng v nh tnh, ca k thut kho st cng nh phng php phn tch d liu v vit bo co. MBA.CO.009. Kinh t qun l (Managerial Economics) Mn hc ny s gii thiu nhng vn ch yu trong mi trng kinh t. Hc vin s c cung cp nhng k nng cn thit tip cn v phn tch bi cnh nn kinh t hin ti c nh hng n vic xy dng cc chin lc kinh doanh ca doanh nghip. Ngoi ra, hc vin s bit cch nh gi chi ph v li ch kinh t mang li tng ng, t tm cch a ra quyt nh kh thi gii quyt vn sng cn ca doanh nghip trong nn kinh t ton cu ha. MBA.GE.001. Cc k nng m phn v gii quyt vn (Negotiations & Problem Solving Skills) Vic thng tho xy ra thng xuyn trong hot ng ca doanh nghip, nhng him c nh qun tr hiu r nguyn nhn ti sao thng tho thnh cng hoc tht bi. Mn hc ny cung cp cho hc vin nhng nguyn l nh gi hiu qu, ci thin k nng thng tho ca bn thn. Mn hc cng cung cp cc cng c phn tch gii quyt vn .

MBA.GE.002. o c trong kinh doanh v x hi (Ethics in Business and Society) Mn hc o c trong kinh doanh v x hi gip ngi hc xc nh gi tr tinh thn ca hot ng doanh nghip, cung cp cc l thuyt lin quan n o c kinh doanh. Mi lin h gia o c kinh doanh v php lut. Mn hc ny cng gip pht trin k nng t duy phn bin. Thng qua vic c v tho lun cc vn tnh hung c th trong kinh doanh, mn hc s gip hc vin hiu r hn v h thng cc chun mc o c c nhn cng nh ca t chc. MBA.GE.003. Cc m hnh tr gip ra quyt nh (Decision Support Models) Mn hc ny gii thiu cho hc vin mt s khi nim v cc phng php qun l c ng dng m hnh ton hc, gip hc vin phn tch v gii quyt cc bi ton qun tr. Mn hc hng dn s dng cc cng c my tnh gii cc bi tan v qui hach tuyn tnh, cc bi tan ti chnh, phn tch nhy ra quyt nh trong cc tnh hung khng chc chn v bt nh. MBA.GE.004. Cng ngh thng tin cho nh qun l (Information Technology for Managers) Mn hc ny hng n i tng l cc nh qun tr cha c chuyn mn k thut lin quan n cng ngh thng tin nhm gip cc nh qun tr tng lai bit cch ng dng cng ngh thng tin t c kt qu kinh doanh tt. Mn hc cng gip cc hc vin khm ph ti sao cng u t s dng cng ngh thng tin nhng ch c mt s doanh nghip thnh cng trong kinh doanh trong khi cc doanh nghip khc li tht bi. MBA.GE.005. Qun l con ngi (Managing People) Mn hc Qun l con ngi cung cp cho hc vin cc hiu bit su v cc chc nng v th thch trong vic qun l con ngi. Cc ch bao gm t nhn thc, ng vin nhn vin, qun tr quan h, qun tr nhm, trao i phn hi, pht trin s lnh o, v cc k thut ra quyt nh. Hc vin sc cung cp cc c hi p dng cc l thuyt v thc hnh v pht trin cc k nng qun tr quan trng. MBA.GE.006. K ton cho nh qun l (Accounting for Managers) K ton l mt h thng thng tin c thit k xc nh, x l, v lin kt cc thng tin ti chnh v thc t kinh t ra cc quyt nh kinh t. Mn hc ny gii thiu cc nguyn l c bn ca l thuyt v thc hnh k ton. Mn hc ny gii thiu v cung cp cc thng tin, kin thc ti chnh cho nh qun l ra cc nh gi, quyt nh kinh doanh hiu qu. MBA.GE.007. Mi trng php l ca doanh nghip (Legal Environment of Business) Mn hc ny nghin cu cc vn php l, o c v chnh sch cng trong mi trng i phng cng nh ton cu trong bi cnh hi nhp. Cc ch bao gm cc gii hn v cc loi hnh doanh nghip v qun l ti chnh, cnh tranh, quy tc mi trng, cht lng sn phm, quan h nhn s/ tuyn dng v cng ngh MBA.GE.008. Pht trin k nng lnh o (Developing Leadership Skills) Mn hc Pht trin K nng lnh o gii thiu cho hc vin nhng khi nim l thuyt cng nh cc vn thc tin trong qun l v lnh o. Cc ch bao gm nhng nguyn tc trong qun tr v lnh o, ng vin v hnh vi nhm, vn ha t chc v qun l s thay i.

MBA.IB.001. Kinh doanh Quc t (International Business) Mn hc ny s cung cp ngi hc hiu bit tt hn v mi trng kinh doanh ton cu m doanh nghip hat ng, ni m cc nn kinh t khu vc ang gia tng s lin kt vi nn kinh t quc t v chu nh hng ca vn tan cu ha. Mn hc cung cp tm nhn tng quan v cc vn m cc nh qun tr ton cu thng phi i mt nh mi quan h gia cc chnh ph v cc cng ty a quc gia, chin lc ton cu, phng thc xm nhp th trng, vn ha quc gia, trch nhim x hi ca cc cng ty ton cu. MBA.IB.002. Qun tr xuyn vn ha (Cross cultural Management) Mn hc ny nghin cu cc l thuyt qun tr v thc hnh qun tr gy ra nh hng cng nh b tc ng nh th no bi mi trng vn ha ca doanh nghip, quc gia. Mn hc ny s phn tch v sao vic qun tr phi c iu chnh ty theo nn vn ha, cng nh kh nng vn dng cch qun tr mt mi trng vn ha ny sang mi trng vn ha khc. Vic hiu bit v gi tr, ng cnh vn ha thc s mang li hu ch cho cc hc vin ang hot ng kinh doanh trong mi trng a vn ha. MBA.IB.003. Kinh t quc t (International Economics) Alfred Marshall nh ngha kinh t hc l khoa hc nghin cu v con ngi trong kinh doanh. V vy kinh t quc t nghin cu v kinh doanh xuyn bin gii (trc tip cng nh gin tip). Trong giai on ton cu ha hin nay, tm quan trng ca kinh t quc t ngy cng gia tng v buc cc doanh nghip bt k c kinh doanh phm vi quc t hay khng u phi nhn thc v hiu bit. MBA.IB.004. Qun tr quc t (International Management) Cc cng ty ng i phi i mt vi vic gia tng hng lot cc loi th trng t v tr a l cho n cc hnh thc kinh doanh, xm nhp th trng. Mn hoc tp trung vo cc kha cnh ca chin lc kinh doanh quc t, cung cp cc m hnh pht trin chin lc kinh doanh hiu lc trong tnh hnh kinh t th gii ngy cng phc tp. Ni dung mn hc cn bao gn cc ch v St nhp v thn tnh, thm nhp th trng mi hnh thnh v qun l ri ro trong kinh doanh quc t MBA.IB.005. T vn Kinh doanh Quc t (International Business Consulting) Mn hc thit k tp trung gip hc vin xy dng chin lc t vn hiu qu, cc k nng gn kt trong lm vic, dn dt tnh sng to trong t chc quc t. Cc k nng t vn gm: thu thp d liu, lng nghe, phn tch, trao i giao tip hiu qu, pht trin con ngi, lnh o i nhm,.... Cc k nng gn kt bao gm: cc thc thc hin/trin khai cng vic, qun l thi gian, ng gp c nhn trong i nhm, tnh linh hot v ha nhp, cht lng cng vic. MBA.IB.006. Chnh sch v Chin lc Quc t (International Policy and Strategy) Cc chnh sch ca cng ty, t chc kinh doanh phi i mt vi nhim v qun l hng ngy, cng s thit yu p dng v trin khai chin lc quc t. Chnh sch v Chin lc Quc t cp n cc yu t ny cng nh s a dng trong vn hnh ca cc doanh nghip, t chc trong cc mi trng, vn ha khc nhau. Mn hc cung cp nhng khi nim, kin thc c s v thc tin nn mng cho doanh nghip va v nh trong chnh sch v chin lc cn thit gip doanh nghip sn sng vi cc th thch, a ra cc quyt nh kinh doanh quc t. MBA.FI.001. Th trng ti chnh v cc nh ch ti chnh (Financial Market and Institutions) Th trng ti chnh gi vai tr quan trng trong nn kinh t, l cu ni gia nhng ngi tit kim v nhng nh u t, l ni xy ra cc chuyn giao ri ro gia cc c nhn v cc doanh nghip. Mn

hc trnh by i cng v th trng ti chnh, cc chc nng, cu trc, cng c, cng nh cc nh ch ti chnh trung gian thng gp nht trong nn kinh t. Ngoi ra, cc kin thc cn thit cho vic nh gi chng khon, cc phng php phn tch chng khon c bn thng c cc nh phn tch v u t chng khon s dng cng s c gii thiu. MBA.FI.002. Qun tr Ti chnh Doanh nghip (Corporate Financial Management) Mn hc ny nhm cung cp cc kin thc v ng dng thc tin cn thit dnh cho nh qun tr ti chnh. Kha hc gm 3 phn chnh: phn mt bao gm cc l thuyt c bn nh nh gi hot ng ti chnh, lp k hoch ti chnh, v nh gi cc c hi u t; phn hai xem xt quyt nh phn chia c tc, tnh thanh khon, nhng thch thc i vi nh u t theo danh mc, v cu trc ti chnh ca cng ty; phn ba cung cp kin thc vnh gi doanh nghip, sp nhp v mua li, v cc vn khc v ti chnh doanh nghip. MBA.FI.003. Qun tr ti chnh cho cng ty quc t (Financial Management in International Business) Kinh doanh quc t mang n nhiu c hi v thch thc, do qun tr ti chnh quc t gip nh qun tr gii quyt cc vn lin quan n c hai kha cnh ni trn. Mn hc bao gm cc ni dung v T gi hi ai, Giao dch quc t v Cn cn thanh tan, cc vn v ri ro hi ai, nh gi quc t, Th trng quc t v N v Vn, Nim yt trn th trng quc t v.v MBA.FI.004. Phn tch v nh gi Doanh nghip (Business Analysis and Valuation) Mn hc ny dnh gip cc hc vin MBA pht trin kh nng phn tch bo co ti chnh nh gi tnh hnh hot ng, trin vng v gi tr ca mt doanh nghip. Mn hc bao gm cc kin thc tng hp v phn tch chin lc kinh doanh, kinh t ti chnh, k ton v mi lnh vc qun tr doanh nghip khc thng qua phn tch bo co ti chnh nhm nh gi tnh chnh xc cc quyt nh chin lc ca cng ty, v vy, s cn thit cho nhng ai ang lm vic trong ngnh ngn hng (phn tch u t), phn tch chng khon, phn tch tn dng, t vn, k ton cng, v qun tr doanh nghip. MBA.FI.005. Qun tr Ri ro Ti chnh (Management of Financial Risk) Mn hc Qun tr Ri ro Ti chnh cung cp cc cng c qun tr ri ro, gm hai phn chnh. Phn u phn tch cc quyt dnh qun tr ri ro nhm ti a ha gi tr doanh nghip, gm cc kin thc v thng k lin quan, cc m hnh nh gi qun tr ti chnh v nh lng ri ro, gm m hnh gi tr chu ri ro v dng tin chu ri ro. Phn th hai ch trng phn tch cc dng hp ng c th c s dng nhm qun l ri ro trong doanh nghip, gm hp ng bo him, cc chng khon phi sinh (hp ng tng lai, quyn chn) v nhng kiu hp ng iu chuyn ri ro khc MBA.FI.006. Qun L Danh mc u t (Portfolio Management) Mn hc ny gii thiu qui trnh qun l danh mc u t thng qua vic xem xt cc vn v khi nim v thc hin lin quan n xy dng v qun l danh mc u t a dng. Do vy, mc tiu ca mn hc ny l nghin cu cc k thut qun l chuyn nghip mt danh mc u t ti sn rng. Tuy nhin mn hc ny khng hng n cc vn ti chnh v u t c nhn. MBA.FI.007. Qun l Qu u t mo him v Vn c nhn (Venture Capital and Private Equity) Lnh vc u t Mo him l nn tng cho tng trng ca cc nc pht trin v c cc nc ang pht trin trong nhng thp k va qua. Cc cng ty ln nht th gii nh Microsoft, Apple, Google, Facebook, vv, thnh lp trong vi thp k ny vn c pht trin t mt h thng gm: Nhng ngi sng lp c tng, nhng nh u t giu c, cc qu u t mo him, , cc doanh nhn v c

cc i hc nghin cu. Vit Nam, ch c hai ngun vn cho cc cng ty mi, l t ngn hng v cc qu u t. Mn hc ny c xy dng trn tnh hnh hin ti v tm nhn di hn khi c s gia tng ca c cung v cu cc qu u t vn c phn (Private Equity PE) v cc qu u t mo him (Venture Capital VC). PE v VC khng ch cung cp vn cho cc cng ty u t ca h m cn h tr qun l pht trin v ci thin chng trong cc vn cu ti chnh, chin lc, tuyn dng, v cc hot ng ti a ha gi tr c ng. MBA.FI.008. Chin lc Ti chnh (Financial Strategies) Mn hc c thit k dnh cho cc nh qun l cn b sung kin thc v k ton ti chnh. Mn hc cung cp cc kin thc l thuyt lin quan k ton v ti chnh theo quan im ca nh qun tr. Mn hc gii thiu cho hc vin cc khi nim bao gm t mi quan h gia dng tin v thi gi tin t, qun l tin mt; qun l ti khon phi thu v k thut u t ngn sch. Qua kha hc, hc vin s c cung cp kh nng nhn nh v phn tch cc thng tin ti chnh trnh by trong cc bo co ti chnh, gip a ra cc quyt nh ng n trong chin lc v hot ng kinh doanh. MBA.MA.001.Qun tr Qung co v Chiu th (Advertising and Promotion Management) Mn hc c thit k i su vo phn tch cc lnh vc qun l qung co v chiu th. Ni dung mn hc tp trung vo vic s dng cc phng tin giao tip nhm t c cc mc tiu marketing trong quan trng l hat ng qung co. Mn hc cng gip ngi hc tp trung ch vo vic tm hiu khch hng tm cc gii php giao tip hiu qu hn. Mc d mn hc cng c cp v cc hat ng sng to trong qung co, nhng ni dung ch yu vn nghin v cc kha cnh qun l hn. MBA.MA.002. Marketing Dch v (Service Marketing) Mn hc ny l phn gii thiu su hn v cc l thuyt v cc vn chnh ca cc chin lc marketing dnh cho cc t chc cung ng dch v. Mn hc bao gm cc ch v s tng trng ca khu vc dch v, cc chin lc marketing hn hp ng dng trong dch v, nh gi cc c hi trong marketing dch v, thit k cc sn phm dch v v vic cung ng dch v, v.v. MBA.MA.003. Nghin cu Marketing (Marketing Research) Mn hc ny nhm mc ch gip cc hc vin c th s dng cc phng php nghin cu marketing mi nht v c cp nht thng tin tt nht. Cc hc vin c th xc nh cc vn v marketing, xut phng n nghin cu marketing cn thc hin, nh gi nhng bi hc rt ra t hat ng nghin cu, thu thp v phn tch cc d liu marketing nh lng v ra cc quyt nh hiu qu da trn cc d liu ny. Cc k nng c c t mn hc ny c th c ng dng vo gii quyt cc vn marketing trong thc t trn c hai th trng: ngi tiu dng v doanh nghip, v trn c hai khu vc nh nc v t nhn. MBA.MA.004. Marketing Quc t (International Marketing) Mn hc cung cp kin thc tng quan v cc khi nim marketing quc t, ng thi cp n cc ni dung mi cng nh cc ch nng vi cng ng cc ngi lm marketing phm vi ton cu. Mn hc bao gm cc ni dung v ro cn thng mi v s hi nhp kinh t, nh hng ca vn ha trong marketing, cc ch v chin lc v sn phm v dch v, phn phi, chiu th v qung b, nh gi v bn hng trong th trng tan cu.

MBA.MA.005. Pht trin sn phm mi (New Product Development) Mn hc ny nhn mnh n bn cht t nhin nhng mang tnh qui lut ca cc vn tng i phc tp v s pht trin v marketing cc sn phm v dch v mi trong mi trng cnh tranh ngy nay. Hc vin sc gii thiu cc vn pht sinh trong sut chu k sng sn phm bao gm: s pht trin sn phm, tnh kh thi v kinh t v k thut, nh v sn phm, qun l chui sn phm. c bit, mn hc cn nhn mnh n kh nng ca hc vin trong vic thit lp cc chin lc ca mnh thng qua cc bi tp tnh hung v bi c MBA.MA.006. Marketing Khch hng v Qun tr Thng hiu (Customer Marketing and Brand Management) Mn hc Marketing Khch hng v Qun tr Thng hiu cung cp cho hc vin cc kin thc hiu v hnh vi ca khch hng trong qu trnh ra quyt nh mua hng, nh hng ca vn ha n hnh vi ngi tiu dng, nh v v pht trin thng hiu, thc hin mt chin lc thng hiu. MBA.MA.007. Marketing ton cu qua mng Internet (Global Internet Marketing) Mn hc cung cp cc ch , khi nim v chin lc trong vn hnh, nm bt c hi u t, pht trin trong kinh doanh thng mai in t, c bit cc mt chin lc trong Kinh doanh trn mng. Mn hc cung cp kin thc trong s dng Internet trong hot ng kinh doanh v nghin cu th trng, hoch nh hiu qu thng mi in t, cc yu t v bn quyn sng to, bo mt, quyn ring t xy dng v pht trin k hoch Internet Marketing MBA.MA.008. Marketing cho khi nghip kinh doanh (New Venture Marketing) Cc cng ty mi thnh lp thng i mt vi vic thiu cc k nng nh hng, tp trung, ln k hoch v sng to trong cc mt v con ngi, ngun vn, kinh nghim tch ly,... vn l mt mnh ca cc doanh nghip, cng ty ang hot ng. Mn hc cung cp kin thc v phng php marketing, cc chin lc, k hoch pht trin marketing, bao gm cc ch v nh v v hoch nh marketing, chin lc cnh tranh, marketing 4Ps (tp trung vo Internet v tip th trc tip), lp k hoch marketing.

3. Thi tuyn
Thi tuyn Cao hc di hai hnh thc: Vit v Phng vn, c trng s nh nhau. Cc mn thi c thit k nh gi kh nng v s thch hp ca th sinh i vi chng trnh Cc mn thi tuyn: Thi vit: Tng qut v Qun tr kinh doanh, nh gi kin thc c bn v qun l v k nng gii quyt vn Phng vn: nh gi kinh nghim thc t v kh nng i ph vi cc tnh hung ca th sinh Anh vn (Cc thi sinh c chng ch Anh vn tng ng TOEFL 400 or TOEFL iBT 32 hoc tt nghip i hc c ngn ng ging dy bng Ting Anh c min thi Anh vn)