Sie sind auf Seite 1von 44

FLORENS SKOVEL SIN

IGRA IVOTA
I KAKO JE IGRATI

IGRA
Mnogi ljudi smatraju i ot !or!om# mada on nij$ !or!a $% igra& 'odu($# to j$ igra )oju n$ mo$mo us*$(no da igramo a)o n$ *o+naj$mo du,o ni +a)on& Stari i No i -a $t i+u+$tno jasno i+nos$ *ra ila o $ igr$& Isus .rist j$ *ou/a ao da j$ to /ud$sna igra 'a anja i 0rimanja& 1Ka)o s$j$(# ta)o %$( i nj$ti&2 To +na/i da sto god is*oljimo u s ojim r$/ima i d$lima# to nam s$ i ra%a& Ono sto daj$mo# to %$mo i do!iti& A)o daj$mo mrnju# *rimi%$mo mrnju& A)o daj$mo lju!a # *rimi%$mo lju!a & A)o la$mo# i nas %$ lagati& Ta)o3$# nau/ili smo i da s*oso!nost imagina4ij$ igra od$%u ulogu u igri + anoj i ot& 1A *o r, s $ga# )rajnj$ *rilj$no /u aj s oj$ sr4$ 5ili imagina4iju6# j$r i+ nj$ga i+ ir$ i ot&2 5I+r$)$# 789:6 To +na4i da s$ ono (to /o j$) +amisli# *r$ ili )asnij$ is*olji u nj$go im d$lima& -nam +a /o $)a )oji s$ *ri!oja ao i+ $sn$ !ol$sti& ;ila j$ to $oma r$t)a !ol$st )oja s$ $oma r$t)o do!ija# ali on ju j$ n$*r$)idno +ami(ljao i *ro/itao s $ o njoj# i onda s$ j$dnog dana ona +aista *oja ila u nj$go om t$lu# *a j$ ta)o umro )ao rt a i+ ito*$r$n$ mast$# ili n$gati n$ autosug$stij$& Kao sto idimo# da !ismo us*$(no igrali igru i ota# moramo da usa r(imo s*oso!nost imagina4ij$& Oso!a )oja ima s*oso!nost imagina4ij$ i+ $!anu da +ami(lja samo do!ro# unosi u s oj i ot 1s a)u o*ra danu $lju s oga sr4a2 < +dra lj$# !ogatst o# lju!a # *rijat$lj$# sa r($no samoost ar$nj$# naj i($ id$al$& Mastu +o u i 1Ma)a+$ uma2# j$r ona i+ dana u dan )roji i *r$)raja sli)$ na )oj$ /o $) naila+i u s om umu# *a s$ on# *r$ ili )asnij$# i u s*oljasnj$m s $tu susr$tn$ sa onim sto j$ st orio u masti& 'a !ismo us*$(no i+ $!ali mastu# *otr$!no j$ ra+um$ti na )oji na4in radi nas um& Stari Gr4i su r$)li8 1S*o+naj samoga s$!$2& =m ima tri d$la8 *ods $sni# s $sni i nads $sni& 0ods $st j$ samo snaga# !$+ usm$r$nja& Onaj$ *o*ut*ar$ ili $l$)tri4n$ struj$# i radi ono (to joj s$ naloi& S $ (to /o $) os$%a u du!ini du($ ili sto jasno +amisli# !i a utisnuto u *ods $sni um i s*ro odi s$ do najsitniji, *oj$dinosti& J$dna $na )oju *o+naj$m u d$tinjst u j$ u $) +ami(ljala da j$ udo i4a& O!la/ila s$ u 4rnu od$%u i nosila j$ dugi 4mi $o# a ljudi su mislili da j$ rlo ma(to ita i +a!a na& Kad j$ *orasla# udala s$ +a /o $)a u )oga j$ !ila ja)o +alju!lj$na& On j$ u!r+o umro i onaj$ godinama nosila 4rninu i dugi $o& Sli)a nj$ )ao udo i4$ utisnula s$ u *ods $sni um i u dogl$dno r$m$ s$ o!istinila# !$+ o!+ira na n$sr$%u )oju j$ tim$ st orila& S $sni um s$ na+i a i smrtni ili )arnalni um& To j$ ljuds)i um )oji idi i ot ona)a )a)a j$ nai+gl$d& On idi smrt# n$sr$% !ol$st# !$du i ograni/$nost s a)$ rst$# i tim$ uti/$ na n$s $sno&

Nads $sni um j$ ;oji um u s a)om /o $)u# i to j$ o!last sa r($ni, id$ja& = nj$mu j$# 1sa r($ni o!ra+a42 )oji 0laton *ominj$ )ao 1;oans)i *lan2# j$r ;oans)i*lan *ostoji +a s a)og /o $)a& 1Ima j$dno m$sto )oj$ samo ti mo$( da *o*uni( i ni)o drugi# n$(to (to ti tr$!a da uradi(# Sto n$ mo$ ni)o drugi&2 Sa r($na sli)a )oja to *r$do/a a nala+i s$ u nads $snom umu& Ona /$sto u !lj$s)u *rol$ti )ro+ s $sni um )ao n$dostini id$al8 1n$(to isu i($ do!ro da !i !ilo istinito2& = st amosti# to s$ /o $)u u magno $nju *oja i nj$go a istins)a sud!ina 5ili 4ilj6 *ot$)la i+ ;$s)ona/n$ mudrosti u nj$mu samom& I*a)# mnogi ljudi n$ +naju (ta j$ nji,o istins)i *ut# i ud$ +a st arima i o)olnostima )oj$ im n$ *ri*adaju i )oj$ !i im# a)o !i i, *ostigli# samo don$l$ n$us*$, i n$+ado oljst o& J$dna $na mi j$ do(la i +amolila da 1i+go orim r$/2 da %$ s$ ona udati +a i+ $snog /o $)a u )oga s$ +alju!ila& 5Ona ga j$ na+ ala ;&6 Odgo orila sam joj da !i to !ilo naru(a anj$ du,o nog +a)ona# ali da %u i+go oriti r$/ +a *ra og /o $)a# +a 1!oans)i i+!or2# +a /o $)a )oji joj *ri*ada *o !oans)om *ra u& 'odala sam8 1A)o j$ ;& *ra i /o $)# n$ mo$( ga i+gu!iti# a a)o nij$# do!i%$( n$)oga )o mu j$ ra an2& Ona ga j$ /$sto i3ala# ali nji,o o *rijat$ljst o nij$ na*r$do alo& J$dn$ $/$ri m$ j$ *o+ ala i r$)la8 1-nat$# *osl$dnj$ n$d$lj$ ;& mi is$ n$ i+gl$da ta)o di an2& Odgo orila sam joj8 1Moda on nij$ !oans)i i+!or < moda j$ n$)i drugi /o $) onaj *ra i2& =!r+o *osl$ toga# sr$la j$ drugoga )oji s$ u nju odma, +alju!io i i+ja io da j$ ona nj$go id$al& -a*ra o# r$)ao j$ s $ ono sto j$ odu $) *ri$lj)i ala da /uj$ od ;&<a& =s)oro mu j$ u+ ratila lju!a i sas im i+gu!ila int$r$so anj$ +a *r$t,odnog mu()ar4a& O d$ idimo )a)o d$luj$ +a)on +am$n$& Is*ra na id$ja j$ +am$nila *ogr$(nu i +ato nij$ !ilo ni)a) og gu!it)a niti rta a& Isus j$ r$)ao8 10otrai >arst o ;oj$ i nj$go u *ra $dnost? i s $ sto tr$!a *ri*a(%$ ti2# i r$)ao j$ da j$ >arst o ;oj$ u samom /o $)u& >arst o ;oj$ j$ o!last is*ra ni, id$ja# ili !oans)i o!ra+a4& Isus j$ *ou/a ao da ljuds)$ r$/i igraju gla nu ulogu u igri i ota& 1T oj$ %$ t$ r$/i is)u*iti# i t oj$ %$ t$ r$/i osuditi&2 Mnogi su u s oj i ot un$li n$sr$%u n$)ontrolisanom *ri/om& J$dna $na mi j$ do(la s *itanj$m +!og /$ga sada i i u siroma(t u i s)u/$nosti& 0r$t,odno j$ imala dom# !ila j$ o)ru$na *r$)rasnim st arima i imala j$ mnogo no 4a& Ot)rili smo da su j$ )u%ni *oslo i /$sto umarali i da j$ stalno go orila8 1Mu)a mi j$ od st ari i +amaraju m$ < ol$la !i, da i im u n$)om sandu)u2& 1'anas i im u tom sandu)u2# r$)la mi j$& Samu j$ s$!$ r$/ima do $la do sandu)a& 0ods $sni um j$ li($n smisla +a ,umor i /$sto )ro+ (alu s$!$ do odimo do n$sr$%ni, is)usta a&

'ruga $na )oju sam *o+na ala imala j$ *rili/nu s otu no 4a# a stalno s$ (alila )a)o s$ 1s*r$ma +a sirotinjs)i dom2& Kro+ n$)oli)o godina ostala j$ goto o !$+ i/$ga# *o(to j$ u *ods $sni um utisnula sli)u n$ma(tin$& Sr$%om# +a)on d$luj$ u o!a *ra 4a# t$ s$ n$ma(tina mo$ *rom$niti u i+o!ilj$& J$dnog r$log l$tnj$g dana do(la mi j$ j$dna $na na 1tr$tman2 +a !ogatst o& ;ila j$ is4r*lj$na# utu/$na i o!$s,ra!r$na& R$)la j$ da s a nj$na imo ina i+nosi samo osam dolara& 1'o!ro# !lagoslo i%$mo osam dolara i umnoiti i, )ao stoj$ Isus .rist umnoio ,l$! i ri!u2# )a+ala sam joj& 1J$r On j$ *ou/a ao da s a)i /o $) ima mo% da !lagoslo i i u $%a# da is4$li i da us*$&2 1Sta tr$!a dalj$ da radim@2 u*itala j$& 1Sl$di s oju intui4iju2# odgo orila sam joj& 1Ima( li n$)i A*r$dos$%ajA (ta tr$!a da /ini( ili )uda da od$(@2 Intui4ija j$ unutamj$ $nj$# (to +na/i !iti *ou/$n i+nutra& Ona j$ /o $)o n$*ogr$(i i odi/& Nj$n$ +a)on$ %u *ot*unij$ ra+motriti u nar$dnim *ogla ljima& -$na mi j$ odgo orila8 1N$ +nam < ja io mi s$ n$)i *r$dos$%aj da tr$!a da od$m )u%i& Imam no 4a taman +a auto!us)u )artu2& Nj$n dom !io j$ u j$dnom gradu u )om$ j$ ladala $li)a !$da# i ra+um 5ili int$l$)t6 !i r$)ao8 1Ostani u Njujor)u# +a*osli s$ i +aradi n$(to no 4a2& 1Onda idi )u%i2# odgo orila sam joj& 1Ni)ad n$moj da +an$mari( *r$dos$%aj&2 I+go orila sam sl$d$%$ r$/i8 1;$s)ona/ni# ot ori joj *ut +a $li)o o!ilj$& Ona j$ n$odolji i magn$t )oji *ri la/i s $ sto joj *ri*ada *o !oans)om +a)onu&2 R$)la sam joj da to n$*r$stano *ona ljau s oj$ im$ i onaj$ odma, oti(la& J$dnog dana# s ratila j$ )od n$)$ *rijat$lji4$ i tamo stu*ila u $+u sa starim *orodi/nim *rijat$lj$m& 0r$)o o og *rijat$lja j$ na naj/udno atiji na/in do!ila $li)o !ogatst o& >$sto mi j$ go orila8 1Is*ri/aj ljudima +a $nu )oja ti j$ do(la sa osam dolara i *r$dos$%aj$m2& O!ilj$ j$ u $) na na($m *utu& Ono# m$3utim# mo$ da s$ u)a$ samo u+ *omo% $lj$# $r$ ili i+go or$n$ r$/i& Isus j$ jasno *r$do/io da mi moramo da na*ra imo *r i )ora)& 1Molit$ i da%$ am s$# trait$ i na%i %$t$# *o)u4ait$ i ot ori%$ am s$&2 5Mat& C8C6 = S $tom 0ismu /itamo8 1= s)ladu sa d$lom moji, ru)u# +a*o $di mi2& ;$s)ona/na mudrost# ;og# u $) j$ s*r$mna da is*uni /o $)o $ najmanj$ i naj $%$ +a,t$ $& S a)a +$lja# i+go or$na ili n$is)a+ana# *r$dsta lja +a,t$ & >$sto s$ +a*r$*astimo )ada nam s$ n$)a $lja i+n$nada is*uni& J$dnog =s)rsa# *o(to sam u i+logu 4 $%ar$ id$la *r$)rasn$ !u)$t$ rua# *o$l$la sam da i ja do!ij$m j$dan# i natr$nuta) sam m$ntalno id$la )a)o mi ga donos$ *r$d rata& 'o(ao j$ =s)rs i sa njim *r$l$*i !u)$t rua& Nar$dnog dana sam s$ +a, alila *rijat$lji4i )oja j$ *oslala 4 $%$# r$)a (i joj da j$ to !ilo u*ra o ono sto sam *o$l$la& 1Nisam ti *oslala ru$# $% ljiljan$E2 r$)la j$& Fo $) u 4 $%ari j$ +am$nio *orud!in$ i *oslao mi ru$ samo +ato (to sam *o)r$nula +a)on& *a sam morala da do!ij$m ru$&

Ni(ta n$ stoji i+m$3u /o $)a i nj$go i, naju+ i($niji, id$ala i s a)$ $lj$ nj$go og sr4a# osim sumnj$ i stra,a& Kada /o $) mo$ da 1*o$li a da n$ !rin$2# s a)a $lja %$ mu s$ is*uniti& = nar$dnom *ogla lju *ot*unij$ %u i+n$ti argum$nt$ +a o a) o t rd$nj$ i )a)o da i+ s $sti is)or$nimo stra,& On j$ /o $)o j$dini n$*rijat$lj < stra, od siromast a# stra, od n$us*$,a# stra, od !ol$sti# stra, od gu!it)a# )ao i o*(ti os$%aj n$sigurnosti& .rist j$ r$)ao8 1-a(to st$ straslji i# o i# malo $mi@2 5Mat& G89H6 Kao sto idimo# moramo da +am$nimo stra, $rom i lju!a lju# j$r stra, j$ +a*ra o samo nao*a)a $ra8 to j$ $ra u +lo um$sto u do!ro& 0r$dm$t igr$ i ota j$ da jasno idimo so*st $no do!ro i i+!ri($mo s $ m$ntaln$ sli)$ +la& To moramo da inimo ta)o (to %$mo u *ods $sni um utisnuti im*r$siju ost ar$nja do!rog& J$dan i+u+$tan /o $)# )oji j$ *ostigao $li)i us*$,# r$)ao mi j$ da j$ i+ s oj$ s $sti naglo i+!risao sa stra, )ada j$ *ro/itao *oru)u o)a/$nu u so!i& E o (ta j$ id$o# na*isano $li)im slo ima8 1-a(to !rin$s I to s$ $ro atno ni)ada n$%$ d$siti2& O $ r$/i n$i+!risi o su s$ ur$+al$ u nj$go *ods $sni um# ta)o da j$ *ostao / rsto u!$d$n )a)o mu s$ u i otu mo$ d$siti samo ono sto j$ do!ro# *a mu s$ +ato samo do!ro i ost aruj$& = nar$dnim *ogla ljima ra+motri%u ra+li/it$ na/in$ da s$ osta i utisa) na *ods $sni um& On j$ na( $mi sluga# ali moramo da !ud$mo o!a+ri i i daj$mo mu samo *ra $ nalog$& Na s ojoj strani u $) imamo o og ti,og slu(ao4a < na( *ods $sni um& S a)a misao# s a)a r$/ !i a utisnuta u nj$ga i s*ro odi s$ u d$lo do +a*anjuju%i, *oj$dinosti& To j$ )ao )ada *$ a/ snima na os$tlji om dis)u JonograJs)$ *lo/$& A)o )a(lj$ ili j$ n$siguran# to ta)od$ !i a snimlj$no& -ato# uni(timo s $ star$ +a*is$ u *ods $snom umu# +a*is$ na($g i ota )oj$ n$ $limo da /u amo# i na/inimo no $ i *r$)rasn$& Naglas i+go orit$ sl$d$%$ r$/i# snano i u!$dlji o8 1Sada uni(ta am i +atir$m 5s ojom i+go or$nom r$/ju6 s $ lan$ +a*is$ u s om *ods $snom umu& Oni s$ *r$t araju u *ra, so*st $nog uro3$nog ni(ta ila# j$r *oti/u od moj$ is*ra+n$ uo!ra+ilj$& Sada *ra im sa r($n$ +a*is$ u+ *omo% .rista u m$ni < +a*is$ -dra lja# ;ogatst a# Lju!a i i sa r($nog Samoost ar$nja2& Ta)a j$ r$d u i otu# to j$ do r($na Igra& = nar$dnim *ogla ljima# *o)a+a%u )a)o /o $) mo$ da i+m$ni s oj$ uslo $ i ota# m$njaju%i r$/i )oj$ )oristi& S a)o )o n$ +na )oli)a j$ mo% r$/i# +aostaj$ +a r$m$nom& 1Smrt i -i ot u lasti su j$+i)a&2 5I+r$)$# LG89L6&

-AKON ;LAGOSTANJA
1'a# S $mo%ni !i%$ t oja +a(tita i ima%$( s $ (to *o$li(&2 J$dna od naj aniji, *oru)a )oj$ j$ ljuds)i rod do!io *ut$m S $ti, s*isa j$ da ;og ima ono (to nam tr$!a# i da mi s ojom i+go or$nom r$/ju mo$mo da os ojimo s $ ono (to nam *r$ma !oans)om +a)onu *ri*ada& 'odu($# moramo imati sa r($nu $ru u s oju i+go or$nu r$/& Isaija j$ r$)ao8 1Moja r$/ n$%$ mi s$ ratiti *ra+na# $% %$ *osti%i ono +a (ta j$ *oslata2& Sada +namo da r$/i i misli *os$duju $li)u snagu i!ra4ija# )oja n$*r$stano o!li)uj$ na($ t$lo i na(a d$la& J$dna $na do(la j$ )od m$n$ i r$)la mi da j$ u $li)oj n$ olji# j$r do *$tna$stog u m$s$4u tr$!a da *lati n$)u )a+nu od tri ,iljad$ dolara& =o*(t$ nij$ +nala )a)o da do3$ do no 4a i !ila j$ o/ajna& R$)la sam joj da ;og ima ono sto joj tr$!a i da j$ u nj$mu is*unj$nj$ s a)og +a,t$ a& I ta)o sam i+go orila r$dE Odala sam +a, alnost (to %$ $na do!iti tri ,iljad$ dolara u *ra o r$m$ i na *ra i na/in& Na*om$nula sam joj da mora imati sa r($nu $ru i d$lo ati u s)ladu sa sa r($nom $rom& 'o(ao j$ *$tna$sti# ali ni)a)a s$ no a$ nij$ *oja io& 0o+ ala m$ j$ t$l$Jonom i u*itala (ta tr$!a da ini& 1'anas j$ su!ota2# odgo orila sam# 1da)l$ danas t$ n$%$ osuditi& Nat$!i j$ da s$ *ona(a( )ao da si !ogata# *o)a+uju%i tim$ sa r($nu $ru da %$( do *on$d$lj)a do!iti no a$&2 Ta)o m$ j$ ona *o+ ala na ru/a) )a)o !i, joj *omogla da n$ i+gu!i ,ra!rost& Kada sam joj s$ *ridruila u r$storanu# r$)la sam8 1O o nij$ tr$nuta) +a (t$dlji ost& Naru/i s)u* ru/a)# *ona(aj s$ )ao da si $% do!ilatri ,iljad$ dolara&2 1S $ (to molit om +atrai(# $ruju%i# to %$( i do!iti&2 1Moras da s$ *ona(as )ao da si $% do!ila no a$2# dodala sam& Nar$dnog jutra *o+ ala m$ j$ t$l$Jonom i +amolila da !ud$m s njom to)om dana& R$)la sam8 1N$# ti si !oans)i +asti%$na a ;og ni)ada n$ )asni2& = $/$ j$ o*$t t$l$Jonirala# silno u+!ud$na# i r$)la mi8 1'raga moja# d$silo s$ /udoE 'o) sam jutros s$d$la u so!i# +a+ onilo j$ na ula+nim ratima& R$)la sam )u%noj *omo%ni4i da n$ *u(ta ni)oga& Onaj$ i*a) *ogl$dala )ro+ *ro+or i r$)la mi da j$ to !io moj roda) s dugom s$dom !radom& Odma, sam joj naloila da *otr/i +a njim i *o+o $ ga da s$ rati j$r !i, ol$la da ga idim& T$) sto j$ +ama)ao +a ugao 4uo j$ da ga do+i a# *a s$ ratio& Ra+go arali smo o)o sat r$m$na# a na samom odlas)u m$ j$ u*itao8 A=+gr$d# )a)o stoji( s no 4$m@A R$)la sam mu da mi j$ *otr$!an no a$# a on j$ od ratio8 A0a# draga moja# ja %u ti dati tri ,iljad$ dolara# sl$d$%$g m$s$4aA& Nisam ,t$la da mu )a$m da %u i%i na sud& Nta da radim@ N$%u do!iti no a4 *r$ sl$d$%$g m$s$4a# a moram ga imati sutra&2 1'u, ni)ada n$ )asni2# r$)la sam& 1Odaj$m +a< , alnost sto j$ do!ila no a4 na n$ idlji om *lanu i sto s$ on is*olja a na r$m$&2 Sl$d$%$g jutra#

roda) joj s$ ja io i r$)ao8 1'o3i danas u moju )an4$lariju i da%u ti no a$2& Tog *o*odn$ a imala j$ na ra4unu u !an4i tri ,iljad$ dolara i# silno u+!u3$na# is*isala j$ *otr$!ni /$)& A)o +atraimo us*$,# a s*r$mamo s$ +a n$us*$,# do!i%$mo ono +a (ta s$ s*r$mamo& J$dan /o $) mi j$ do(ao# +amoli (i m$ da i+go orim r$/ )a)o !i s$ n$)i nj$go dug *oni(tio& M$dutim# ot)rila sam da j$ s $ r$m$ *ro $o u *laniranju )a)o da s$ o*ra da )ada n$ !ud$ *latio dug# n$utrali(i tim$ moj$ r$/i& Na*roti # tr$!alo j$ da idi s$!$ )a)o*la%a dug& S $ o o *r$di no j$ *ri)a+ano u ;i!liji# u *ri/i o tri )ralja )oja su s$ nasla u *ustinji# !$+ od$ +a *ratnju i )onj$& 0osa $to ali su s$ sa *roro)om Elis$jom# )oji im j$ *r$n$o +a4udnu *oru)u8 1O a)o $li Gos*od8 n$%$t$ id$ti $tra niti %$t$ id$ti dada# i*a) is)o*ajt$ u o oj dolini *uno )anala2& >o $) mora da s$ *ri*r$mi +a ono (to j$ traio# jo( do) s$ n$ u)a+uj$ ni najmanji nago $(taj da %$ s$ to o!istiniti& J$dna $na j$ *o s a)u 4$nu ,t$la da nad$ stan na M$n,$tnu u r$m$ i+u+$tno sla!$ *onud$ stano a& Smatralo s$ da j$ ta)o n$(to goto o n$mogu%$# i nj$ni *rijat$lji su joj saalji o go orili8 1;a( j$ to gro+no# mora%$( n$gd$ da sm$sti( sa nam$(taj i da i i( u ,ot$lu2& Ona im j$ od ratila8 1N$ tr$!a da m$ alit$# ja sam su*$rm$n i na%i %u stan2& I+go orila j$ i sl$d$%$ r$/i8 1N$)a mi ;$s)ona/ni du, ot ori *ut +a stan )a)a mi doli)uj$2& -nala j$ da *ostoji is*unj$nj$ s a)og +a,t$ a# i daj$ ona 1n$uslo lj$na2 do) radi na du,o nom *lanu# )ao i daj$ 1onaj )o j$ j$dno sa ;ogom u $%ini2& -i o j$ +ami(ljala )a)o )u*uj$ no $ *r$)ri a/$# do) joj j$ 1is)u(a a/2# su*rotna misao ili ra+um# go orio8 1N$ )u*uj *r$)ri a/$# j$r moda i*a) n$ na3$( stan i onda ti ni/$mu n$%$ )oristiti2& S*r$mno j$ odgo orila s$!i8 1Is)o*a%u s oj$ )anal$ )u*o inom *r$)ri a4aE2 Tim$ s$ ona u $li)o *ri*r$mila +a stan < *ona(ala s$ )ao da ga $% ima& Na /ud$san na/in +aista j$ i na(la stan )oji j$ $l$la# ia)o j$ +a nj$ga )on)urisalo jos 4O $ stotin$ drugi, ljudi& 0r$)ri a/i su *r$dsta ljali a)ti nu $ru& Su i(no j$ r$%i da su )anali )oj$ su tri )ralja is)o*ala u *ustinji !ili *r$*uni od$& 5'ruga )njiga o )ralj$ ima6 0ros$/noj oso!i nimalo nij$ la)o da s$ us)ladi sa du,o nim ritmom st ari& I+ *ods $sti s$ ja ljaju n$*o oljn$ misli sumnj$ i stra,a& On$ su 1 ojs)a ulj$+a2 )oja s$ mora nat$rati u !$)st o& To o!ja(nja a +a(to j$ /$sto 1najmra/nij$ *r$d s itanj$2& Vanom ost ar$nju /$sto *r$t,od$ mu/n$ misli& Kada o!ja i n$)u u+ i($nu du,o nu istinu# /o $) i+a+i a u r$$na $ro anja u *ods $snom# i 1gr$()a s$ i+nosi na id$lo2 da !i s$ i+!a4ila& To j$ tr$nuta) )ada stalno tr$!a da *ona ljamo aJirma4ij$ istin$# raduj$mo s$ i +a, aljuj$mo (to smo j$ $% *rimili& 10r$ n$go m$ *o+o $(# odgo ori%u&2 To +na/i da j$ 1s a)i do!ar i sa r($n dar2

$% /o $)o i da samo /$)a da ga on *r$*o+na& >o $) mo$ da *rimi samo ono (to sam idi da *rima& '$4i I+ra$la r$/$no j$ da mogu imati s u +$mlju )oju id$& To j$ istina +a s a)og /o $)a& On *os$duj$ samo onu +$mlju )oja j$ u o) iru nj$go $ m$ntaln$ i+ij$& S a)o $li)o d$lo# s a)o +na4ajno *ostignu%$ dos*$lo j$ na s $t n$odstu*anj$m od i+ij$# a n$*osr$dno *r$ $li)og us*$,a 4$sto dola+i *ri idan n$us*$, i o!$s,ra!r$nj$& Kada su d$4a I+ra$la stigla do 1O!$%an$ +$mlj$2# u*lasili su s$ da )ro/$ u nju# j$r j$# )a)o )au# !ila *una dino a )oji su i, na $li da s$ os$t$ )ao s)a)a 4i& 1I tamo id$smo dino $ a sami s$!i i+gl$dasmo )ao s)a)a 4i&2 O o j$ is)ust o goto o s a)og /o $)a& I*a)# onaj )o *o+naj$ du,o ni +a)on nij$ u+n$mir$n i+gl$dom st ari# i raduj$ s$ do) j$ 1jo( u +ato/$ni(t u2& To +na4i da s$ dri s oj$ i+ij$ i +a, aljuj$ s$ sto j$ 4ilj *ostignut# na onom sto j$ *rimio& Isus nam j$ *ruio i+ anr$dan *rim$r +a o o& On j$ r$)ao a*ostolima8 1-ar n$ )a$t$ jo( /$tiri m$s$4a da *ro3u i !i%$ $t a@ Gl$ /uda# ja am $lim *ogl$dajt$ *olja? j$r $% su u+r$la i s*r$mna +a $t u2& Nj$go a jasna i+ija *rodrla j$ )ro+ 1s $t mat$rij$2 i on j$ jasno id$o s $t /$t rt$ dim$n+ij$# st ari ona) $ )a) $ +a*ra o j$su# sa r($n$ i *ot*un$ u ;oans)om umu& >o $) +ato u $) mora da s$ dri i+ij$ )raja s og *uto anja i trai ost ar$nj$ n$/$ga )ao da j$ to $% *rimio& To mo$ da !ud$ nj$go o sa r($no +dra lj$# lju!a # *os$d# samoost ar$nj$# dom ili *rijat$lji& S $ su to do r($n$ i sa r($n$ id$j$ +a*isan$ u ;oans)om umu 5/o $)o om nads $snom umu6 i moraju da do3u u+ nj$go u *omo%& J$dan /o $) traio j$ od m$n$ tr$tman +a us*$,& ;ilo mu j$ n$o*,odno da u odr$d$nom ro)u na!a i *$d$s$t ,iljada dolara +a s oj *osao& To r$m$ s)oro da j$ ist$)lo )ada mi s$ u o/ajanju o!ratio& Ni)o nij$ ,t$o da uloi no a$ u nj$go o *r$du+$%$# a !an)a j$ glat)o od!ila da mu da *o+ajmi4u& 10r$t*osta ljam da st$ i+gu!ili i 4$ )ada st$ !ili u !an4i# a tim$ i s oju snagu2# r$)la sam mu& 1Mo$t$ da )ontroli($t$ s a)u situa4iju a)o st$ *r$t,odno u stanju da )ontroli($t$ sami s$!$& Vratit$ s$ u !an)u2# dodala sam# 1i ja %u uraditi (ta j$ *otr$!no&2 Moj tr$tman j$ !io8 10oisto $tit$ s$ u lju!a i sa du,om s i, )oji rad$ u !an4i& 0ustit$ da i+ o $ situa4ij$ i+ni)n$ !oans)a id$ja2& On j$ odgo orio8 1-$no# go orit$ o *ot*uno n$mogu%oj st ari& Sutra j$ su!ota? !an)a s$ +at ara u d ana$st# a moj o+ n$%$ sti%i *r$ d$s$t& Ro) mi sutra isti/$# a oni to iona)o n$%$ ,t$ti da urad$& 0r$)asno j$2& 1;ogu nij$ *otr$!no ni)a) o r$m$ i On ni)ada n$ )asni2# odgo orila sam mu& 1SaNjim j$ s $ mogu%$&2 'odala sam i o o8 1N$ +nam ni(ta o *oslo anju# ali +nam s $ o ;ogu2& On mi j$ od ratio8 1S $ to l$*o + u/i do) s$dim o d$ i do) as slu(am# ali )ada i+ad$m strasno j$2& -i $o j$ u udalj$nom gradu# i n$d$lju dana mi s$ nij$ ja io# a onda j$ do(lo

*ismo& 1;ili st$ u *ra u& 0odigao sam no a4 i ni)ada is$ n$%u sumnjati u istinu s $ga sto st$ mi r$)li&2 N$)oli)o n$d$lja )asnij$ id$la sam ga i u*itala8 1Sta s$ d$silo@ I+gl$da da st$# na )raju )raj$ a# imali do oljno r$m$na2& Odgo orio j$8 1Vo+ mi j$ )asnio i stigao sam tamo ta4no u *$tna$st minuta do d ana$st& Smir$no sam ao u !an)u i r$)ao8 A'o(ao sam *o *o+ajmi4uA# a oni su mi j$ !$+ r$/i dali2& ;ilo j$ to *osl$dnji, *$tna$st minuta r$m$na )oj$ mu j$ !ilo dod$lj$no# a ;$s)ona4ni du, ni)ada n$ )asni& = o om slu/aju# 4o $) ni)a)o n$ !i mogao s $ sam da i+ $d$& ;io mu j$ *otr$!an n$)o )o %$ mu *omo%i da s$ dri s oj$ i+ij$& To j$ ono sto j$dan /o $) mo$ da uradi +a drugoga& .rist j$ +nao o u istinu )ada j$ r$)ao8 1A)o s$ d oji4a od as slo$ na +$mlji +a !ilo )oju st ar )oju %$ u+moliti# da4$ im Ota4 moj )oji j$ nan$!$sima2& Sami# nismo u stanju da s$ distan4iramo od so*st $ni, *oslo a# *a /$sto *ostaj$mo sumnji/a i i *la(lji i& 0rijat$lj ili 1is4$lit$lj2 jasno idi us*$,# +dra lj$# ili na*r$da)# i ni)ada s$ n$ )ol$!a# j$r ima i+ $snu distan4u u odnosu na situa4iju& Mnogo j$ la)($ 1i+ $sti ost ar$nj$2 +a n$)og drugog n$go +a samog s$!$# +ato n$ tr$!a o)l$ ati da +atraimo *omo% a)o *rim$timo da smo n$sigumi& J$dan *alji i *osmatra/ i ota r$)ao j$8 1Nij$dan >o $) n$ mo$ a da n$ us*$ a)o ga ma)ar ij$dna oso!a idi )ao us*$(nog2& Ta) a j$ mo% i+ij$# i mnogo j$ $li)i, ljudi )oji duguju us*$, $ni# ili s$stri# ili *rijat$lju )oji j$ 1 $ro ao u nji,2 i n$*o)ol$!lji o s$ drao sa r($nog o!ras4aE

1T oj$ %$ t$ r$/i is)u*iti# i t oj$ %$ t$ r$/i osuditi&2 Onaj )o $ruj$ u mo% r$/i# u $) $oma *a+i (ta go ori& 'o oljno j$ da *osmatra ono (to nj$go $ r$/i i+a+i aju da !i +nao da s$ on$ 1n$ ra%aju *ra+n$2& R$/ima )oj$ i+go aramo# n$*r$stano st aramo +a)on$ +a s$!$& 0o+na ala sam /o $)a )oji j$ go orio8 1= $) *ro*ustim auto!us& On o!a $+no od$ !a( )ada ja stign$m2& Nj$go a %$r)a j$ go orila8 1Ja u $) u, atim auto!us& On o!a $+no do3$ !as )ad ja stign$m2& O o s$ doga3alo godinama& S a)o od nji, st orio j$ *os$!an +a)on +a s$!$# j$dan o n$us*$,u# a drugi o us*$,u& To j$ *si,ologija suj$ $ija& Konjs)a *ot)o i4a ili +$/ja (a*a n$maju ni)a) u mo%# ali /o $)o a i+go or$na r$/ i $ro anj$ da %$ mu to don$ti do!ru sr$%u st ara o/$)i anj$ u *ods $snom umu i *ri la4i 1sr$%nu situa4iju2& Ot)rila sam# m$3utim# dato n$ d$luj$ )adaj$ /o $) du< ,o no u+na*r$do ao i u*o+nao i(i +a)on& On n$ mo$ da s$ rati una+ad i mora od!a4iti 1utisnut$ *r$dsta $2& ' a /o $)a u mojoj )lasi n$)oli)o m$s$4i !ili su $oma us*$(ni u s ojim *oslo ima# do) i+n$nada s $ nij$ 1oti(lo do3a ola2& 0o)u(ali smo da anali+iramo situa4iju# *a sam ot)rila da j$ s a)i od nji,# um$sto da misli *o+iti no i o!rati s$ ;ogu +a us*$, i !lagostanj$# )u*io n$)u amajliju& R$)la sam8 1'a# s, atam# $ro ali st$ u amajlij$ um$sto u ;oga& R$(it$ s$ amajlija i *ri+o it$ +a)on o*ra(tanja# j$r /o $) ima mo% da *oni(ti so*st $n$ gr$()$2& Od!a4ili su amajlij$ u *odrum +a ugalj# i o*$t j$ s $ !ilo )a)o tr$!a& 'odu($# to n$ +na/i da sada tr$!a da !a4imo s a)i *r$dm$t 1)oji donosi sr$%# ili *ot)o i4u )oju na3$mo u )u%i# $% samo da *r$*o+namo )a)o j$ mo% )oja i+a nj$ stoji j$dna i j$dina mo%# ;og# i da nam ta)a *r$dm$t j$d< nosta no *rua os$%aj o/$)i anja& J$dnog dana ($tala sam sa *rijat$lji4om )oja j$ !ila $oma *oti(t$na& 'o) smo *r$la+il$ uli4u# *odigla j$ )onjs)u *ot)o i4u& Odma, su j$ is*unil$ radost i nada& R$)la j$ da joj j$ ;og *oslao *ot)o i4u da !i joj *odigao moral& = tom tr$nut)u# to j$ +aista !ila j$dina st ar )oju j$ nj$na s $st mogla da r$gistruj$& Nj$na nada j$ *ostala $ra# sto j$ na )raju do $lo do i+u+$tnog os< t ar$nja& O d$ !i, ,t$la da ra+jasnim da su ona d a /o $)a# )oj$ sam *r$t,odno *om$nula# +a isila j$dino od amajlija# do) j$ o a $na *r$*o+nala mo% )oja stoji i+a )onjs)$ *ot)o i4$& I+ so*st $nog is)ust a +nam da mi j$ dugo tr$!alo da s$ o)an$m $ro anja )a)o i+ $sna situa4ija donosi ra+o/aranj$& Kada !i do ta) $ situa4ij$ do(lo# n$i+osta no !i usl$dilo i ra+o/aranj$& Ot)rila sam da j$ j$dini na/in na )oji mogu da un$s$m *rom$nu u *ods $sno a)o )a$m8 1N$ *ostoj$ d $ mo%i# *ostoji samo j$dna mo%# ;og# +ato n$ma ra+o/aranja i o o *r$dsta lja sr$%no i+n$na3$nj$2& Odma, sam *rim$tila *rom$nu# i sr$%na i+n$na3$nja *o/$la su da mi s$ ja ljaju na *utu&

MOP REFI

Imam *rijat$lji4u )oja j$ r$)la da ni(ta n$ mo$ da j$ nat$ra da *rod$ is*od m$rd$ ina& R$)la sam joj8 1A)o s$ !oji(# *r$daj$( s$ $ro anju u d $ mo%i# 'o!ro i -lo# um$sto u j$dnu& 0o(to j$ ;og a*solutan# n$ mo$ da *ostoji nj$mu su*rotna mo%# osim a)o /o $) sam +a s$!$ n$ st ori lano +lo& 'a !i *o)a+ala )a)o $ruj$( samo u j$dnu mo%# u ;oga# i da n$ma mo%i ili st amosti u +lu# *rodi is*od nar$dni, m$rd$ ina )oj$ ugl$das2& =s)oro +atim# oti(la j$ u !an)u& .t$la j$ da tamo o!a i n$)i *osao i $to ti m$rd$ ina na nj$nom *utu& Nij$ mogla da i+!$gn$ a da n$ *rod$ is*od nji,& 'r,tala j$ od stra,a i ustu)nula# rati (i s$ )u%i& Nij$ mogla da s$ suo/i sa la om na s om *utu& Ali moj$ r$/i od+ anjal$ su joj u ima i odlu4ila j$ da i*a) *rod$ is*od m$rd$ ina& ;io j$ to +na4ajan tr$nuta) u nj$nom i otu# *o(to su j$ on$ godinama dral$ u ro*st u& Vratila s$ na+ad# ali m$rd$ ina is$ nij$ !iloE To s$ /$sto d$(a a& A)o j$ /o $) uistinu r$($n da uradi !a( ono /$ga s$ !oji# o o *on$)ad i n$ mora da ini& O d$ j$ r$/ o +a)onu n$o*iranja# )oji mi ta)o sla!o ra+um$mo& N$)o j$ r$)ao da ,ra!rost u s$!i nosi g$nijalnost i magiju& A)o s$ !$+ stra,a suo/it$ s n$)om )riti/nom situa4ijom# tada ni n$mat$ sa /im da s$ suo/it$# j$r ona n$staj$ sama od s$!$& O!ja(nj$nj$ j$ da j$ stra, *ri u)ao m$rd$ in$ na $nin *ut# do) i, j$ n$ustra(i ost u)lonila& Na o aj na/in n$ idlji $ sil$ u $) rad$ +a onoga )o stalno sam 1*o la/i )on4$2# ia)o to n$ +na& -a, aljuju%i i!ratornoj mo%i r$/i# s $ (to i+go orimo *o/inj$mo i da *ri la/imo& Ljudi )oji n$*r$stano *ri/aju o !ol$sti n$i+osta no j$ i *ri u)u& Kada s*o+namo istinu# ni)ada n$ mo$mo !iti do oljno o!a+ri i u odnosu na ono sto go orimo& Imam *rijat$lji4u )oja mi /$sto )a$ *r$)o t$l$Jona8 1'o3i da m$ *os$ti(# da l$*o *ro%as)amo )ao n$)ad2& O o 1%as)anj$ )ao n$)ad2 *odra+um$ a da s$ +a j$dan sat i+go ori s)oro *$t stotina do ,iljadu d$stru)ti ni, r$/i# gd$ su gla n$ t$m$ gu!ita)# n$mastina# n$us*$, i !ol$st& Ja joj u $) odgo orim8 1N$# , ala# dosta mi j$ ta) i, %as)anja u i otu# *r$ is$ )o(taju# ali !i%$ mi drago da *ro%as)amo na no i na4in# i *ri/amo o onom$ sto $limo# a n$ o onom$ (to n$ $limo2& Ima j$dna stara i+r$)a )oja )a$ )a)o tr$!a da )oristimo r$/i samo u tri s r,$8 1da i+l$/imo# !lagoslo imo ili na*r$duj$mo2& Ono sto go orimo o drugima# *ri/a%$ s$ o nama# a ono (to *o$limo drugima# $limo samima s$!i& 1Kl$t $ sustiu onoga )oji *ro)linj$&2 A)o n$)om$ *o$limo 1lo(u sr$%# +asigurno %$mo s$!i *ri u%i lo(u sr$%u& A)o n$)om$ ,o%$mo da *omogn$mo da us*$# $limo i *oma$mo so*st $nom us*$,u& T$lo mo$ da s$ o!no i i *r$o!ra+i u+ *omo% i+go or$n$ r$/i i jasn$ i+ij$# a !ol$st mo$ *ot*uno da s$ i+!ri($ i+ s $sti& M$taJi+i/ari +naju da s $ !ol$sti imaju m$ntalni u+ro)# i +ato# da !i i+l$4ili t$lo# *r o moraju da 1i+l$/$ du(& 'u(a j$ *ods $sni um# i on mora da s$ 1i+!a i2 od *ogr$(nog mi(lj$nja&

= d ad$s$t i tr$%$m *salmu /itamo8 1On o!na lja moju du(& To +na/i da *ods $sni um ili du(a mora da s$ o!no i is*ra nim id$jama# i daj$ 1misti/ni !ra)2 u st ari !ra) i+m$3u du($ i du,a# ili *ods $snog i nads $snog uma& Oni tr$!a da !udu j$dno& Kada j$ *ods $sno *r$*la lj$no sa r($nim id$jama nads $snog# ;og i 4o $) su j$dno& 1Ja i Ota4 smo j$dno&2 To +na/i da j$ ljuds)o !i%$ j$dno sa o!la(%u sa r($ni, id$ja# st or$no na ;oju sli)u i *rili)u# i tada do!ija mo% i last nad s im st or$nim st arima# nad s ojim umom# t$lom i *oslo ima& 0ou+dano mo$mo r$%i da s a !ol$st i n$sr$%a *oti/u usl$d naru(a anja +a)ona lju!a i& 'aj$m am no u +a*o $st8 1Volit$ j$dni drug$2# a u igri i ota s a $(tina j$ u lju!a i i do!ronam$mosti& J$dna moja *o+nani4a godinama j$ *atila od n$*rijatn$ )on$ !ol$sti& L$)ari su joj r$)li da j$ !ol$st n$i+l$/i a i ona j$ !ila o/ajna& ;ila j$ glumi4a i stra< ,o ala j$ da %$ us)oro morati da na*usti s oju *roJ$siju# a nij$ imala druga sr$dst a +a i+dra anj$& I*a)# us*$la j$ da do!ij$ do!ra ulogu i da na *r$mij$ri ost ari $li)i us*$,& 'o!ila j$ las)a $ )riti)$# i !ila j$ radosna i odu($ lj$na& 'an *osl$ *r$mij$r$ na(la j$ *ora)u o ot)a+u& J$dan gluma4 u istoj *r$dsta i !io j$ lju!omoran na nj$n us*$, i s $ j$ inio da ona !ud$ ot*u(t$na& Os$tila j$ da j$ sas im o!u+imaju mrnja i *r$+ir# *a j$ +a a*ila8 1O ;o$# n$ do*usti mi da mr+im tog /o $)aE2 T$ no%i j$ satima m$ditirala& 1=tonula sam u $oma du!o) mir2# *ri/ala mi j$& 1>inilo s$ da sam *omir$na sama sa so!om# sa su*ami)om i sa 4$lim s $tom& Nasta ila sam o o i d $ nar$dn$ no%i# a tr$%$g dana sam ot)rila da sam s$ sas im i+l$/ila od )on$ !ol$stiE2 Tra$nj$m lju!a i i do!ronam$mosti# ona j$ is*unila +a)on 51j$r lju!a j$ is*unj$nj$ +a)ona26 i !ol$st 5)oja j$ *ot$)la od n$s $sn$ ogor/$nosti6 !ila j$ i+!risana& N$*r$)idno )riti)o anj$ st ara r$umati+am# +ato (to )riti/)$# n$s)ladn$ misli st araju n$*rirodn$ naslag$ u )r i# )oj$ s$ talo$ u +glo!o ima& N$*ra iln$ i+raslin$ *rou+ro)o an$ su lju!omorom# mrnjom# n$o*ra(tanj$m# stra,om# itd& S a)u !ol$st st orio j$ um )oji nij$ s*o)ojan& J$dnom sam u s ojoj )lasi r$)la8 1N$ma s r,$ da n$)oga *itat$ ASta ti j$@A j$r isto ta)o mo$mo da *itamo AKo ti j$@A N$o*ra(tanj$ j$ naj/$(%i u+ro) !ol$sti& Ono %$ ot rdnuti art$rij$ ili j$tru# i uti4a%$ na id& Ono +a so!om *o la/i !$s)rajn$ n$ olj$& J$dnoga dana *o+ ala sam $nu )oja j$ r$)la da s$ otro ala ostrigom& 1Q# n$# ostriga j$ !ila !$+o*asna# ti si +atro ala ostrigu2# r$)la sam joj& 1Sta ti j$@2 10a# ot*rili)$ d$ $tna$st ljudi2# odgo orila mi j$& 0os adala s$ sa d$ $tna$st ljudi i *ostalaj$ toli)o n$us)lad$na daj$ *ri u)la lo(u ostrigu& S a)i n$s)lad s*olja u)a+uj$ na m$ntalni n$s)lad& 1Ka)o j$ i+nutra# ta)o j$ i s*olja&2 J$dini /o $)o i n$*rijat$lji nala+$ s$ u nj$mu samom& 1I /o $)o i n$*rijat$lji !i%$ i+ nj$go og doma&2 Li/nost# nas 1$go2# j$dan j$ od *osl$dnji, n$*rijat$lja )oj$

tr$!a *r$ a+i%i# j$r o a *lan$ta *o/inj$ da s$ ini4ira u lju!a i& .risto a *oru)a j$8 1Mir na +$mlji# do!ra olja m$3u ljudima2& Ta)o *ros $tlj$ni 4o $) nastoji da s$ usa r(i u+ *omo% s oga sus$da& On radi na s$!i da !i *oslao do!ra olju i !lagoslo $ s im ljudima# a /ud$sno j$ sto# )ad !lagoslo imo n$)oga# taj n$ma mo% da nam naudi& J$dan 4o $) m$ j$ +amolio da 1*oradim2 na nj$go om us*$,u u *oslu& 0roda ao j$ ma(in$# i na tri(tu s$ *oja io )on)ur$nt s n$/im sto j$ r$)lamirao )ao !olju masinu# *a s$ moj *rij at$lj u*lasio n$us*$,a& 10r$ s $ga# moramo da i+!ri($mo sa stra,2# r$)la sam mu# 1i +naj da ;og (titi t oj$ int$r$s$# ta)o da i+ o $ situa4ij$ mora da i+ni)n$ n$)a !oans)a *rimisao& To %$ r$%i# *ra u masinu %$ *rodati *ra i 4o $)# *ra om /o $)u&2 I dodala sam8 1N$ gaji nij$dnu )riti/)u misao *r$ma s om )on)ur$ntu& >ita dan mu samo u*u%uj !lagoslo $ i !udi s*r$man i da n$ *rodas s oju masinu# a)o j$ to !oja olja2& I ta)o j$ on oti(ao na +a)a+ani sastana)# !$+ stra,a i !$+ ot*ora# !lagosiljaju%i )on)ur$nta& R$)ao mi j$ da j$ is,od !io )rajnj$ i+u+$tan& Masina )on)ur$nta nij$ *roradila# ta)o daj$ on s oju *rodao& 1A ja am )a$m8 lju!it$ n$*rijat$lj$ s oj$# !lagosiljajt$ on$ )oji as *ro)linju# /init$ do!ro onima )oji as mr+$ i molit$ s$ +a on$ )oji as r$daju i *rogon$&2 'o!ra olja *roi+ odi $li)u +a(titnu auru o)o onoga )o j$ Salj$# i 1nij$dno oruj$ )oj$ s$ usm$ri *roti nj$ga n$%$ us*$ti2& 'rugim r$/ima# lju!a i do!ra olja uni(ta aju n$*rijat$lj$ u samom /o $)u i +ato >o $) ni s*olja n$ma n$*rijat$ljaE 1Mir na +$mlji onom$ )o (alj$ do!ru olju ljudimaE2

-AKON NEO0IRANJA
1N$ o*iri s$ +lu& N$)a t$ n$ o!u+m$ +lo# $% sa ladaj +lo do!rim&2 N$ma toga na )ugli +$maljs)oj (to mo$ da odoli oso!i )oja s$ a*solutno ni/$mu n$ o*ir$& Kin$+i )au daj$ oda najmo%niji $l$m$nat# j$r s$ sa r($no n$ o*ir$& Mo$ da udu!i st$nu i +!ri($ s $ *r$d so!om& .rist j$ r$)ao8 1N$ o*irit$ s$ +lu2# j$r j$ +nao da +lo +a*ra o n$ *ostoji i da +ato n$mamo /$mu da s$ o*ir$mo& -lo *oti/$ od /o $)o $ 1+aludn$ ma(t$2# ili $ro anja u d $ mo%i# do!ro i +lo& 0ostoji j$dna dr$ na l$g$nda da su Adam i E a j$li sa 1Maj$# dr $ta Ilu+ij$2 i da su id$li d $ mo%i# um$sto j$dn$# ;oga& Otuda j$ +lo lani +a)on )oji j$ /o $) st orio +a s$!$ samog# u+ *omo% *si,om$ ili sna du($& San du($ +na/i da j$ /o $)o a du(a ,i*notisana *os$!nim $ro anj$m 5u gr$,# !ol$st i smrt# itd&6 )oj$ *r$dsta lja t$l$snu ili smrtnu misao# a nj$go a d$la odsli)a aju nj$go $ ilu+ij$& = *r$t,odnom *ogla lju *ro/itali smo daj$ /o $)o a du(a u *ods $snom umu i# sta god da os$%amo# !ilo to do!ro ili los$# odsli)ao j$ taj $mi sluga& Na($ t$lo i d$la *o)a+uju ono sto smo +ami(ljali& ;ol$sni) j$ +ami(ljao !ol$st# siroma, siroma(t o# !ogatas !ogatst o& Ljudi /$sto *itaju8 1-a(to malo d$t$ *ri la/i !ol$st# )ada j$ su i($ malo da !i /a) i +nalo sta to +na/i@2 Odgo aram im da su d$4a os$tlji a i *rij$m/i a +a misli )oj$ drugi imaju Q njima# ta)o da /$sto odraa aju stra,o $ s oji, rodit$lja& J$dnom sam 4ula da j$ j$dan m$taJi+i/ar r$)ao8 1A)o sami n$ u*ra ljat$ s ojim *ods $snim umom# n$)o drugi %$ to uraditi um$sto as2& Maj)$ /$sto n$s $sno *ri la/$ !ol$st i n$sr$%u s ojoj d$4i# j$r n$*r$)idno nos$ u mislima stra, i tra$ sim*tom$& J$dan moj *rijat$lj u*itao j$ n$)u $nu da li nj$na d$ oj/i4a ima mal$ !oginj$& Ona j$ s*r$mno odgo orila8 1N$ jo(2& To j$ *odra+um$ alo da ona o/$)uj$ tu !ol$st L da# na taj na4in# *ri*r$ma *ut +a ono sto nij$ ,t$la ni s$!i ni d$t$tu& 'odu($# /o $)a )oji j$ usr$dsr$3$n i ut$m$lj$n u is*ra nom ra+mi(ljanju# )oji (alj$ samo do!ra olju s ojoj sa!ra%i# i )oji j$ !$+ stra,a# n$ mogu da do< ta)nu niti da na nj$ga uti/u n$gati n$ misli drugi,& = st ari# on tada mo$ da *rima samo do!r$ misli# *o(to i sam (alj$ samo do!r$ misli& O*iranj$ j$ *a)ao# j$r ono do odi /o $)a u 1stanj$ mu/$nja2& J$dan m$taJi+i/ar dao mi j$ i+ anr$dan r$4$*t +a )ori(%$nj$ s i, tri)o a u Igri i ota# i to *r$dsta lja r,una4 n$o*iranja& On j$ to o a)o *r$n$o8 1S oj$ r$m$no sam )rstio d$4u# i ona su# nara no# imala mnogo im$na& Sada is$ n$ )rstim d$4u# ali )rstim doga3aj$# s tim (to s a)om dogadaju daj$m isto im$& A)o n$ us*$m# ja to )rstim )ao us*$,# u im$ O4a# Sina i S $toga 'u,a2&

O d$ idimo sjajan +a)on *r$o!ra$nja# +asno an na n$o*iranju& Nj$go om i+go or$nom r$/ju# s a)i n$us*$, j$ *r$o!ra$n u us*$,& -$na )oja j$ traila no a$ i )oja j$ *o+na ala du,o ni +a)on o!ilja# n$*r$stano j$ morala *oslo no da sara3uj$ sa /o $)om )oji j$ /inio da s$ ona os$%a rlo siroma(nom& On j$ go orio o os)udi4i i n$ma(tini i ona j$ *o/$la da s$ , ata +a nj$go $ misli o siroma(t u# *a joj s$ nij$ s idao i )ri ilagaj$ +a s oj n$us*$,& -nala j$# u)oli)o ,o%$ da d$monstrira ono sto joj sl$duj$# mora *r o os$titi daj$ to *rimila < os$%aj o!ilja mora da *r$t,odi is*olja anju istog& J$dnog dana joj j$ sinulo da s$ ona samo o*ir$ nastaloj situa4iji i da idi d $ mo%i um$sto j$dn$& -ato j$ !lagoslo ila tog /o $)a i )rstila situa4iju )ao 1=s*$,2& 0ot rdila j$8 1S o!+irom na to da *ostoji samo j$dna mo%# ;og# o aj /o $) j$ o d$ radi mog do!ra i na*r$t)a2& 5=*ra o +!og onoga +!og /$ga s$ /inilo da on nij$ tu&6 =!r+o *osl$ toga# *r$)o o og /o $)a u*o+nala j$ $nu )oja joj j$ +a *ru$n$ uslug$ *latila n$)oli)o ,iljada dolara# a /o $) s$ ods$lio u n$)i dal$)i grad i ,armoni/no i(/$+ao i+ nj$nog i ota& R$4it$8 1S a)i /o $) j$ +latna )ari)a u lan4u mog do!ra2# j$r su s i ljudi ;og u is*olj$nju# )oji /$)a na *rili)u )oju mu daj$ sam /o $)# da slui ;oans)om *lanu u s om i otu& 1;lagoslo i s og n$*rijat$lja i odu+$%$( mu nj$go o oruj$&2 Nj$go $ str$l$ !i%$ *r$o!ra$n$ u !lagoslo $& O aj +a)on ai i +a narod$ !as )ao i +a s a)og *oj$din4a& =*utit$ !lagoslo $ n$)om narodu# *o(aljit$ lju!a i do!ru olju s a)om nj$go om *ri*adni)u i odu+$%$t$ mu mo% da ini +lo& N$o*iranj$ j$ mogu%$ is*ra no s, atiti samo u+ *omo% du,o nog ra+um$ anja& Moji $ni4i /$sto )au8 1N$ $lim da !ud$m otira/2& Ja im odgo aram8 1Kada mudro )oristit$ n$o*iranj$# ni)o is$ ni)ad n$%$ mo%i da ga+i *o ama2& S $ do) s$ /o $) o*ir$ n$)oj situa4iji# n$%$ mo%i sa njom da ra(/isti& A)o od nj$ *o!$gn$# ona %$ ga *rogoniti& J$dnom *rili)om sam o o *ono ila j$dnoj $ni i ona mi j$ odgo orila8 1Koli)o j$ istin$ u tom$E Kod )u%$ sam !ila n$sr$%na# nisam ol$la s oju maj)u )oja j$ !ila )riti/na i dominantna# ta)o da sam *o!$gla od nj$ i udala s$& M$dutim# udala sam s$ +a s oju maj)u# *o(to mi j$ mu !io *ot*uno isti )ao maj)a# *a sam *ono o morala da s$ suo/im sa istom situa4ijom2& 1;r+o s$ *omiri sa so*st $nom n$ oljom&2 To +na/i# *omiri s$ da j$ n$*o oljna situa4ija do!ra# n$)a t$ ona n$ u+n$mira a# i ona %$ n$stati sama od s$!$& 1Ni(ta od s $ga o oga m$ n$ dodiruj$2# i+ rsna j$ aJirma4ija& N$s)ladna situa4ija *oti/$ od n$s)lada u samom /o $)u& Kada u nj$mu n$ma $moti nog odgo ora na n$)u n$s)ladnu situa4iju# ona s$ +au $) u)lanja sa nj$go og *uta& 0r$matom$# mo$mo *rim$titi daj$ /o $)o rad u $) na samom s$!i& Ljudi mi )au8 10oradi na tom$ da s$ *rom$ni moj mu# ili moj !rat2& Ja im

odgo aram8 1N$# *oradi%u na tom$ da s$ ti *rom$ni(& Kada s$ ti *rom$ni(# *rom$ni%$ s$ i t oj mu ili !rat2& J$dna moja $ni4a 4$sto j$ lagala& R$)la sam joj daj$ to *ogr$(an m$tod# j$r# a)o la$# i nju %$ lagati& Odgo orila j$8 1;a( m$ !riga# ja n$ mogu a da n$ la$m2& J$dnog dana j$ *r$)o t$l$Jona ra+go arala sa /o $)om u )oga j$ !ila $oma +alju!lj$na& R$)la mi j$8 1N$ $ruj$m mu# +nam da m$ la$2& 10a2# od ratila sam# 1i sama s$ slui( laima# +ato i t$!$ n$)o mora lagati# a !udi siguma da %$ to !iti u*ra o ona oso!a od )oj$ $li( istinu2& 0osl$ i+ $snog r$m$na# *ono o sam j$ id$la i ona mi j$ r$)la8 1I+l$/ila sam s$ od laganja2& 1Sta t$ j$ i+l$/ilo@2 u*itala sam& 1-i im sa $nom )oja la$ gor$ od m$n$E2 odgo orila j$& >$sto s$ oslo!adamo s oji, mana t$) )ada i, idimo u drugima& -i ot j$ ogl$dalo# a mi u onima sa )ojima s$ druimo u $) idimo samo s$!$ )ao odra+& -i $ti u *ro(losti j$ *ogr$(an m$tod i naru(a anj$ du,o nog +a)ona& Isus j$ r$)ao8 1Gl$# sadaj$ o!$%ani /as2& 1Sadaj$ dan S*as$nja&2 Loto a $na s$ os mula +a so!om i *r$t or$na j$ u stu! od soli& Kradlji 4i r$m$na su *ro(lost i !udu%nost& A)o ro!uj$mo *ro(losti# tr$!a daj$ !lagoslo imo i +a!ora imo# a tr$!a i da !lagoslo imo !udu%nost# +naju%i da nam ona donosi !$s)rajnu radost# ali !i tr$!alo da u *ot*unosti i imo u sada(njosti& J$dna $na mi s$ alila da n$ma *ara +a )u*o inu !oi%ni, *o)ona& R$)la j$8 10ro(l$ godin$ j$ s $ !ilo druga/ij$& Imala sam *uno *ara i s ima sam dala di n$ *o)lon$# a o $ godin$ j$d a da imam n$)u *aru2& Odgo orila sam8 1V$/ito %$( !iti !$+ no 4a do) si ta)o *at$ti/na i i i( u *ro(losti& -i i *ot*uno sada# i *ri*r$mi s$ +a da anj$ !oi%ni, *o)lona& Is)o*aj s oj$ )anal$ i no a$ %$ do%i2& =s)li)nula j$8 1-nam (ta %uE Ku*i%u n$)$ Jin$ !ro)atn$ tra)$# u)rasni *a*ir i !oi%n$ *a)$ti%$2& Od ratila sam8 1=radi to i *o)loni %$ do%i i u*a)o ati s$ u !oi%n$ *a)$ti%$2& O im s$ ta)o3$ *o)a+uj$ Jinansijs)a n$ustra(i ost i $ra u ;oga# j$r ra+um )a$8 1>u aj s a)u *aru# nisi siguma da li %$( jo( do!iti2& Ku*ila j$ !oi%n$ *a)$t$# *a*ir i tra)u# i n$)oli)o dana *r$ ;oi%a do!ila j$ na *o)lon n$)oli)o stotina dolara& Ku*o ina *a)$ta i tra)a j$ u *ods $st utisnula o/$)i anj$ )oj$ j$ ot orilo *ut +a *oja u no 4a& Moramo da i imo +adra aju%i s$ u sada(nj$m tr$nut)u& 1-ato# do!ro *ogl$dajt$ dana(nji 'anE To j$ *o+dra -or$E2 0otr$!no j$ da !ud$mo du,o no !udni# da u $) i(/$)uj$mo sm$mi4$ i da is)oristimo s a)u *rili)u& J$dnog dana n$*r$)idno sam u s$!i *ona ljala8 1;$s)ona4ni# n$ do+ oli da n$ s, atim u /$mu j$ st ar2# i t$ $/$ri mi s$ d$silo n$(to $oma ano& Naj anij$ j$ da dan +a*o/n$mo *ra im r$/ima& Na *rim$r8 1N$)a o og dana !ud$ Volja T ojaE 'anas j$ dan u*ot*unj$nja& -a, aljuj$m s$ na o om sa r($nom danu# /udo %$ sl$diti /udo i n$%$ !iti )raja /ud$sima&2 N$)a am o o *ostan$ na i)a i id$%$t$ )a)o %$

/uda *o/$ti da s$ d$(a aju u a($m i otu& J$dnog jutra *ro/itala sam u n$)oj )nji+i8 10ogl$daj +a/udno u ono sto j$ *r$d to!omE2 I+gl$dalo mi j$ )ao da j$ to moja *oru)a +a taj dan# *a sam j$ stalno *ona ljala8 10ogl$daj +a/udno u ono sto j$ *r$d to!omE2 Nara no# ni)ada n$ !i tr$!alo da )oristimo aJirma4ij$ a)o nas a*solutno n$ +ado olja aju i nisu u!$dlji $ +a na(u s $st# ta)o da s$ 4$sto n$)a aJirma4ija m$nja da !i odgo arala ra+li/itim ljudima& Sl$d$%a i+ja a mnogima j$ don$la us*$,8 1Imam odli4an *osao# u odli4nim uslo ima# odli4no radim# +a odli4nu *latuE2 Ja sam *r i d$o dala j$dnoj s ojoj $ni4i# a ona j$ dodala drugi& To j$ i+ja u inilo i+u+$tno mo%nom# *o(to !i do!ar rad u $) tr$!alo do!ro *latiti# a u o om o!li)u# )ao sti,o i# la)o utis)uj$ u *ods $st& Ona j$ i(la unao)olo i to naglas *$ ala# da !i u!r+o do!ila odli4an *osao# u odli4nim uslo ima# i radila j$ odli4no +a odli4nu *latu& J$dan moj drugi stud$nt# *oslo an 4o $)# u+$o j$ o u i+ja u# ali j$ r$/ +a*osl$nj$ *rom$nio u !i+nis& 0ona ljao j$8 1Imam odli4an !i+nis# u+ odli4n$ uslo $# i radim odli4no +a odli4nu *latu&2 Istog *o*odn$ a s)lo*io j$ *osao r$dan /$trd$s$t i j$dnu ,iljadu dolara# ia)o m$s$4ima *r$ toga u nj$go om *oslu nij$ !ilo ni)a) i, a)ti nosti& S a)a aJirma4ija mora *alji o da s$ sasta i i da *ot*uno 1o!u, ati ono (to j$ *otr$!no2& -nam +a j$dnu $nu )oja j$ !ila u os)udi4i i traila j$ *osao& 'o!ijala j$ *oslo $# ali joj ni)ad ni(ta nisu *latili& Sada +na da doda8 1Odli4an *osao# +a odli4nu *latu2& >o $)o o j$ !oans)$ *ra o daimado oljnoE Vis$ n$go do oljnoE 1Am!ari tr$!a da su mu *uni# a solja *r$*unaE2 To j$ ;oja +amisao +a /o $)a i# )ada 4o $) u so*st $noj s $sti sru(i *r$*r$)$ n$ma(tin$# -latno 'o< !a !i%$ nj$go o# a s a)a is*ra na $lja nj$go og sr4a !i%$ is*unj$naE

-AKON KARME I -AKON O0RANTANJA


'o!ijamo samo ono (to daj$mo& Igra + ana i ot j$ igra !um$ranga& Na($ misli# d$la i r$/i ra%aju nam s$ *r$ ili )asnij$# u+ +a*anjuju%u *r$4i+nost& To j$ +a)on )arm$# (to na sans)ritu +na/i 1*o rata)2& 1Ka)o s$j$(# ta)o %$( i nj$ti2& J$dna *rijat$lji4a is*ri/ala mi j$ s oju *ri/u )oja ilustruj$ o aj +a)on& R$)la j$8 1S u s oju )armu st aram na t$t)i& Sta god da joj )a$m# n$)o drugi )a$ m$ni& Kod )u%$ sam 4$sto n$r o+na# i j$dnog dana# do) mi j$ +a $/$rom n$*r$)idno n$(to *ri/ala# *od i)nula sam joj8 A'osta *ri4$# ,o%u da j$d$m na miruA& Nar$dnog dana# ru/ala sam sa $nom na )oju sam ,t$la da osta im ja) utisa)& =i $la sam s$ u *ri/u# )ada mi j$ ona r$)la8 A'osta *ri4$# ,o%u da j$d$m na miruA2& Moja *rijat$lji4a j$ iso)$ s $sti# *a s$ njoj )arma mnogo !r$ ra%a n$go n$)om )o j$ na ni$m m$ntalnom ni ou& Sto is$ 4o $) +na# to j$ odgo omiji# a onaj )o *o+naj$ 'u,o ni +a)on a n$ *ra)ti)uj$ ga# +a u+ rat silno *ati& 1Stra, od Gos*oda 5+a)ona6 j$ *o/$ta) mudrosti&2 Kada !ismo r$/ Gos*od *ro/itali )ao +a)on# mnog$ strani4$ u ;i!liji !il$ !i nam mnogo jasnij$& 1Os $ta j$ moja# j a %u *latiti# r$/$ Gos*od2 5+a)on6& -a)on j$ onaj )oji s*ro odi os $tu# a n$ Gos*od& ;og /o $)a idi )ao sa r($nog# 1st or$nog na nj$go u so*st $nu sli)u2 5+amisao6# sa do!ij$nom 1mo%i i la(%& To j$ sa r($na *r$dsta a o /o $)u# +a*isana u ;oans)om umu# i ona /$)a daj$ 4o $) *r$*o+na? j$r /o $) mo$ da !ud$ samo ono sto sam idi da j$st$# i mo$ da *ostign$ samo ono sto sam idi da *osti$& 1Ni(ta s$ ni)ada n$ dogada !$+ onoga )o *osmatra2# dr$ na j$ *oslo i4a& >o $) idi s oj n$us*$, ili us*$,# s oju radost ili tugu# *r$ n$go sto s$ on$ s*ust$ do r$alnosti sa s4$n$ *osta lj$n$ u nj$go oj ma(ti& O o smo s$ os $do/ili u slu/aju maj)$ )oja idi )a)o !ol$sti na*adaju nj$no d$t$# ili u slu/aju $n$ )oja idi us*$, +a s og mua& .rist j$ r$)ao8 1I ti %$( s*o+nati istinu# i istina %$ t$ oslo!oditi2& Otuda mi idimo da slo!oda 5od s i, n$sr$tni, o)olnosti6 dola+i )ro+ +nanj$ < +nanj$ 'u,o nog +a)ona& 0oslu(nost *r$t,odi autorit$tu# a +a)on slu(a /o $)a )ada /o $) slu(a +a)on& -a)on $l$)tri4n$ struj$ tr$!a *oslu(ati *r$ n$go sto ona *o/n$ da slui /o $)u& Kada s$ njom$ n$ $(to ru)uj$# ona *ostaj$ /o $)o smrtni n$*rijat$lj& Ta)o j$ i sa +a)onima =maE J$dna $na i+ra+ito snan$ olj$ *o$l$la j$ da ima )u%u )oja j$ *ri*adala nj$nom *o+nani)u i 4$sto j$ st arala m$ntaln$ sli)$ s$!$ )a)o i i utoj )u%i& 0o<sl$ n$)og r$m$na# 4o $) j$ umro i ona s$ us$lila u )u%u& N$)oli)o godina na)on toga# do(a (i do s*o+naj$ 'u,o nog +a)ona# r$)la mi j$8 1Mislit$ li daja imam n$)$ $+$ sa smr%u

tog /o $)a@2 Odgo orila sam joj8 1'a# asa $ljaj$ !ila toli)o j a)a da j$ s $ na4inilo *rola+ +a nju# ali i sami st$ *latili )armi/)i dug& Va( su*rug# )oga st$ ta)o n$no ol$li# umro j$ u!r+o *osl$ toga# a )u%a am j$ ostala )ao s)u* i !$s)oristan *os$d2& I*a)# nj$n$ misli n$ !i imal$ uti4aja na *r o!itnog lasni)a da j$ !io *o+iti an u istini# )ao ni na nj$nog mua& M$3utim o!oji4a su !ili *od la(%u )armi/)og +a)ona& Tr$!alo j$ da $na )a$ 5os$%aju%i $li)u $lju +a )u%om68 1;$s)ona/na mudrosti# daj mi *ra u )u%u# j$dna)o l$*u )ao (to j$ o a# )u%u )oja j$ moja *r$ma !oans)om *ra u2& ;oans)i i+!or don$o !i sa r($no +ado oljst o i do!ro!it s ima& ;oans)i o!ra+a4 j$ j$dini !$+!$dan o!ra+a4 *o )om$ tr$!a da d$luj$mo& -$lja j$ ogromna sila i ona mora *ra ilno da s$ )anali($# ili dola+i do ,aosa& Naj aniji )ora) j$ *r i )ora)8 1*ra ilno +amoliti2& = $) tr$!a da +atraimo samo ono (to j$ *o ;oans)om *ra ilu na($& Vratimo s$ *rim$ru& 'a j$ $na +au+$la sl$d$%i sta 8 1A)o j$ )u%a )oju $lim moja# n$ mogu j$ i+gu!iti# a a)o nij$# daj mi )u%u )oja j$ njoj j$dna)a2# lasni) )u%$ !i moda odlu/io da s$ ods$li 5daj$ to !io nj$n !oans)i i+!or6# ili !i s$ u +am$nu *oja ila n$)a druga )u%a& S $ sto s ojom oljom *risilno do $d$mo do is*olj$nja u $) j$ 1)ri o st$/$no2 i 1u $) j$ na +lu sr$%& >o $) j$ u*o+or$n8 1N$)a !ud$ olja Moja# a n$ t oja2 i# sto j$ +animlji o# u $) do!ijamo ono (to $limo a)o s$ odr$)n$mo s oj$ olj$ i ta)o omogu%imo ;$s)ona4noj mudrosti da d$luj$ )ro+ nas& 1Stani mimo i gl$daj s*as$nj$ Gos*odnj$2& 'o(la mi j$ j$dna $na u $li)oj n$ olji& Nj$na )%i j$ r$(ila da *od$ na rlo o*asno *uto anj$# i maj)a j$ !ila *r$stras$na& =*otr$!ila j$ s $ mogu%$ argum$nt$# u)a+ala joj j$ na s $ o*asnosti sa )ojima %$ s$ susr$sti# i /a) joj j$ +a!ranila da id$# ali s$ )%$r s $ is$ i is$ !unila i *ostajala s $ odlu4nija& R$)la sam joj8 1Vasoj )%$ri silom nam$%$t$ s oju olju# a n$mat$ *ra o da to /init$# do) a( stra, od *uta samo *ri la4i ono od /$ga stra,uj$t$# j$r /o $) *ri la4i ono /$ga s$ !oji2& 'odala sam8 10ustit$ j$ i s)init$ s nj$ s oj$ m$ntaln$ ru)$& 0r$dajt$ j$ u ;oj$ ru)$# i u*utit$ sl$d$%u i+ja u8 AO u situa4iju *ola$m u ru)$ ;$s)ona4n$ Lju!a i i Mudrosti& A)o j$ o o *uto anj$ ;oans)i *lan# !lagosiljam ga i is$ s$ n$ o*ir$m# a a)o nij$ !oans)i is*lanirano# +a, aljuj$m s$ sto j$ sada i(/$+lo i n$staloA2& Kro+ dan ili d a# %$r)a joj j$ r$)la8 1Mama# odustala sam od *uto anja2# i situa4ija s$ ratila u s oju 1*r o!itnu ni(ta nost2& Nau/iti da ostan$mo *asi ni i+gl$da nam $oma t$()o& O*(irnij$ sam o*isala o aj +a)on u *ogla lju o n$o*iranju& J$dna $na $l$la j$ tr$tman +a !lagostanj$& Ona nij$ *olagala mnogo *anj$ s om doma%inst u# i )u%a joj j$ !ila u *rili/nom n$r$du& 1A)o ,o%$( da !ud$( !ogata# mora( da !ud$( ur$dna2# r$)la sam joj& 1S i !ogati ljudi su ur$dni < r$d j$

*r i n$!$s)i +a)on& Ni)ada n$%$( *ostati !ogata a)o si alj)a a&2 Imala j$ smisla +a ,umor# *a j$ )u%u odma, *o/$la da do odi u r$d& Na*ra ila j$ no ra+m$(taj# ras*r$mila j$ Jio)$ u *isa%$m stolu# o/istila t$*i,$ i u!r+o j$ do(lo do $li)og Jinansijs)og ost ar$nja u idu *o)lona od n$)og ro3a)a& Ona s$ od tada sa<s im *rom$nila i Jinansijs)i !rin$ o s$!i ta)o (to stalno odi ra4una o o/$)i anom !lagostanju# +naju%i daj$ ;og onaj )o j$ sna!d$ a& Mnogi ljudi n$ +naju da *o)loni i sli/n$ st ari *r$dsta ljaju ulaganja# do) gomilanj$ i (t$dnja n$i+osta no od$ do gu!it)a& 0o+na ala sam /o $)a )oji j$ ,t$o da )u*i )a*ut o*(i $n )r+nom& O!ila+io j$ sa $nom ra+n$ *roda ni4$# ali nigd$ nij$ !ilo onoga (to j$ on ,t$o& R$)ao j$ da su s i )a*uti i+gl$dali su i($ j$Jtino& Kona4no su mu *o)a+ali j$dan +a )oji j$ *roda a4 r$)ao da )o(ta ,iljadu dolara# ali da %$ ga nj$mu *rodati +a *$t stotina j$r j$ )raj s$+on$& S a nj$go a u(t$3$ ina u tom tr$nut)u i+nosila j$ o)o s$dam stotina dolara& Ra+um !i r$)ao8 1N$ mo$( s$!i *riu(titi da s)oro s $ (to ima( *otro(i( na j$dan )a*ut2# ali on j$ !io $oma intuiti an i ni)ada nij$ *r$t$rano sl$dio ra+um& O)r$nuo s$ $ni i r$)ao8 1A)o )u*im o aj )a*ut# +aradi%u !rdo *araE2 I ta)o s$ nj$go a $na saglasila# mada n$ *r$t$rano odu($ lj$no& Na)on samo m$s$4 dana# +aradio j$ d$s$t ,iljada dolara *ro i+ij$& Ka*ut j$ u/inio da s$ os$ti )ao !ogata(# i *o $+ao ga j$ sa us*$,om i !lagostanj$m& ;$+ )a*uta# n$ !i do!io *ro i+iju& To j$ !ilo ulaganj$ )oj$ s$ is*latilo u+ $li)u )amatuE A)o *r$n$!r$gn$mo ono (to nas usm$ra a na da anj$ ili tro($nj$# isti no a4 %$ da od$ nan$)i n$+animlji ili n$sr$%an na/in& J$dna $na mi j$ is*ri/ala da j$ na 'an +a, alnosti r$)la ostalim /lano ima *orodi4$ da n$maju do oljno no 4a +a *ra+ni/nu $/$ru& Ona j$ imala no a4# ali j$ odlu/ila da ga u(t$di& N$)oli)o dana )asnij$# n$)oj$ u(ao u nj$nu so!u i i+ Jio)$ nj$nog *isa%$g stola u+$o ta4no onoli)o )oli)o !i )o(tala $/$ra& -a)on u $) stoji i+a onoga )o ,ra!ro i mudro tro(i& J$dna od moji, u/$ni4a *o(la j$ sa s ojim malim n$%a)om u )u*o inu& '$t$ j$ )u)alo +a n$)om igra4)i4om a ona j$ r$)la da n$ mo$ da mu j$ )u*i& Naj$dnom j$ s, atila da *ri+i a n$ma(tinu# um$sto da *r$*o+na ;oga )ao s og sna!d$ a/aE I ta)o j$ )u*ila igra4)u# a na *utu do )u%$ na(la j$ na uli4i !a( onoli)o no 4a )oli)o j$ +a nju *latila& Ono sto nam *ri*ada j$ n$is4r*no i n$*ogr$(i o )ada mu *ot*uno $ruj$mo# j$r $ra i *o $r$nj$ moraju da *r$t,od$ samom ost aruju& 10r$ma t ojoj $ri n$)a ti !ud$&2 V$ra j$ su(tina st ari )ojima s$ nadamo# do)a+ o st arima )oj$ n$ idimo < j$r $ra nasu i+iju odra a *ostojanom# a n$*o oljn$ sli)$ uni(ta a i ra+la$# ta)o da %$mo 1u dogl$dno r$m$ nj$ti# a)o n$ )lon$mo du,om2& Isus j$ don$o do!r$ $sti 5j$ and$lj$6 da *ostoji i(i +a)on od +a)ona )arm$ < i

da taj +a)on *r$ a+ila+i +a)on )arm$& To j$ +a)o&i milosti# ili o*ra(tanja# )oji nas oslo!ada od +a)ona u+ro)a i *osl$di4$ < +a)ona dosl$dnosti& 10od o)rilj$m milosti# a n$ *r$ma +a)onu&2 R$/$no nam j$ da na o om ni ou /o $) anj$ i tamo gd$ nij$ *os$jao < j$dnosta no !i a o!asut ;ojim daro ima& 1S $ (to Kralj$ st o *rua# nj$go o j$&2 O o n$*r$stano stanj$ !la$nst a /$)a on$ )oji su *r$ a+i(li ra4ionalnu# s $to nu misao& = s $to noj misli ima *atnj$ i n$ olj$# a .rist j$ r$)ao8 1;udi $drog du,a? ja sam *r$ a+i(ao s $t2& S $to na misao j$ misao o gr$,u# !ol$sti i smrti& Isus j$ id$o *ot*unu n$st amost ta) i, misli i r$)ao da %$ !ol$st i tuga n$stati# a da %$ i sama smrt# nas *osl$dnji n$*rijat$lj# !iti *r$ a+id$na& Sa nau/n$ ta/)$ gl$di(ta# sada +namo da smrt mo$ da s$ *r$ a+id$ a)o u *ods $sni um utisn$mo u!$3$nj$ u $/nu mladost i $/ni i ot& S o!+irom da j$ *ods $st samo mo% )oja n$ma usm$r$nja# ona !$s*ogo omo s*ro odi nalog$ )oj$ do!ija& A)o radimo ru)o o3$ni nads $(%u 5.ristom ili ;ogom u /o $)u6 *osti%i %$mo 1us)rsnu%$ t$la2& >o $) is$ n$%$ od!a4i ati t$io u smrti# ono %$ !iti *r$o!ra$n* u 1t$lo $l$)tri/no2# o )om$ *$ a Volt Vitm$n# j$r j$ ,ri(%anst o +asno ano na o*ro(taju gr$,a i 1*ra+noj gro!ni4i2&

0RE;A>IVANJE ;REMENA
=ti4anj$ na *ods $st Kada smo s $sni s oji, mo%i i d$lo anja s oga uma# $li)a nam j$ $lja da *rona3$mo !r+ i la) na/in da u *ods $st utisn$mo im*r$sij$ do!rog# +ato (to *u)o int$l$)tualno +nanj$ Istin$ n$%$ don$ti r$+ultat$& Sto s$ m$n$ ti/$# ot)rila sam da j$ najla)(i na/in 1*r$!a4iti !r$m$2& J$dan m$taJi+i/ar j$ o o o!jasnio na sl$d$%i na/in8 1J$dina st ar )oja s $mu u *rirodi daj$ t$inu j$ +a)on gra ita4ij$# a )ada !i $li)i )am$n mogao da s$ *odign$ dal$)o i+nad na($ *lan$t$# u nj$mu n$ !i !ilo t$in$# a u*ra o j$ to ono (to j$ Isus .rist mislio )ada j$ r$)ao8 AMoj jaram j$ )omotan# a moj$ !r$m$ la)oA2& On j$ *r$ a+i(ao i!ra4ij$ o og s $ta i d$lo ao j$ u o!lasti /$t rt$ dim$n+ij$# gd$ sa r($nst o# *ot*unost# i ot i radost j$dino i *ostoj$& .rist j$ r$)ao8 10ri3it$ mi s i )oji radit$ i *od t$()im st$ !r$m$nom# i ja %u am dati odmor2& 1=*r$gnit$ s$ u moj jaram# j$r j$ moj jaram )omotan# a moj$ !r$m$ la)o&2 Isto ta)o s$ u *$d$s$t i *$tom 0salmu )a$8 10r$!a4i s oj$ !r$m$ na Gos*oda2& Na mnogim strani4ama ;i!lij$ )a$ s$ da j$ !oj ;oji a n$ /o $)o # i da 4o $) u $) mora da 1ostan$ miran2 i do/$)a S*as$nj$ Gos*odnj$& O o u)a+uj$ da nads $sni um 5ili .rist )oji j$ u nama6 *r$dsta lja j$dini4u )oja odi /o $)o u !it)u i oslo!ada ga s i, t$r$ta& 0r$ma tom$# idimo da /o $) )r(i +a)on a)o nosi !r$m$& Ono j$ i n$*o oljna misao ili stanj$# a o a misao ili stanj$ imaju )or$n u *ods $sti& >ini nam s$ goto o n$mogu%$ da na*r$duj$mo usm$ra aju%i *ods $sno i+ o!lasti s $snog ili ra+uma# j$r j$ ra+um 5int$l$)t6 ograni/$n u s, atanjima i is*unj$n j$ sumnjama i stra,o anjima& Otuda j$ sas im u s)ladu s nau)om *r$!a4iti !r$m$ na nads $sni um 5ili .rista u nama6 gd$ %$ ono 1*ostati la)o2 ili %$ s$ ra+loiti u so*st $no 1*r o!itno ni(ta ilo2& J$dna $na )ojoj j$ no a$ !io ,itno *otr$!an# 1ola)(ala2 s$ na .rista u s$!i# na nads $st# i+ja om8 10r$!a4uj$m o o !r$m$ n$ma(tin$ na .rista 5u s$!i6 i slo!odno )r$%$m da do!ij$m mnogoE2 Nj$no !r$m$ j$ !ilo $ro anj$ u n$ma(tinu i# /im ga j$ *r$!a4ila na Nads $st )oja $ruj$ u o!ilj$# r$+ultat j$ !io da s$ na nju sru/ilo o!ilj$& >itamo8 1.rist u t$!i j$ nada u sla u2& J$dna od moji, $ni4a do!ila j$ no i )la ir# ali u nj$nom studiju nij$ !ilo m$sta +a nj$ga osim a)o n$ i+n$s$ stari )la ir& ;ila j$ )rajnj$ +a!rinuta j$r j$ ,t$la da ga +adri# a nij$ +nala gd$ !i mogla da ga sm$sti& 0o/$la j$ da o/aja a# j$r no i )la ir samo sto nij$ stigao& R$)la j$ )a)o joj j$ do(lo da*ona lja8 10r$!a4uj$m o o !r$m$ na .rista u s$!i# i id$m slo!odna2& N$)oli)o tr$nuta)a )asnij$ nj$n t$l$Jon j$ +a+ onio i j$dna *rijat$lji4a ju j$ +amolila da joj *o+ajmi nj$n stari )la ir < ta)o j$ *ro!l$m r$($n ta)or$%i sam od s$!$&

0o+naj$m $nu /ij$ j$ !r$m$ /inila o+loj$d$nost& Ona j$ r$)la8 10r$!a4uj$m o o !r$m$ o+loj$d$nosti na .rista u s$!i# i id$m slo!odna# da !ud$m is*unj$na lju!a lju# s)ladom i sr$%om2& S $mo%na nads $st *r$*la ila j$ *ods $st lju!a lju# i 4$o nj$n i ot s$ *rom$nio& Godinama ju j$ o+loj$d$nost drala u stanju t$()$ *atnj$ i +aro!ila joj j$ du(u 5*ods $sni um6& I+ja u tr$!a stalno i i+no a *ona ljati# *on$)ad satima !$+ *r$stan)a# u ti(ini ili naglas# smir$no ali odlu4no& O o sam 4$sto *or$dila sa na ijanj$m igra4)$ da !i s$ *o)r$nula& Mi moramo s$!$ dana ij$mo i+go or$nim r$/ima& 0rim$tila sam da 1*r$!a4i anj$m !r$m$na2# )ad *rod$ i+ $sno r$m$# )ao da st ari idimo jasnij$& N$mogu%$ j$ da jasno idimo do) smo i+lo$ni mu)ama )amalnog uma& Sumnj$ i stra, truju um i t$lo a masta *ostaj$ ra+u+dana i *ri la4i n$sr$%u i !ol$st& 0ostojanim *ona ljanj$m aJirma4ij$8 10r$!a4uj$m o o !r$m$ na .rista u s$!i# i id$m slo!odna2# id$nj$ nam *ostaj$ !istrij$ i s njim nastu*a os$%anj$ ola)(anja# a *r$ ili )asnij$ dola+i do *oja $ do!rog# !ilo da j$ to +dra lj$# sr$%a ili *ri,od& J$dan od moji, $ni)a +amolio m$ j$ da o!jasnim 1tamu *r$d s itanj$2& = *r$t,odnom *ogla lju *om$nula sam da *r$ n$)og $li)og ost ar$nja /$sto 1i+gl$da )ao daj$ s $ )r$nulo nao*a)o2# i t$()a d$*r$sija *omra/uj$ nam s $st& To +na4i da i+ *ods $sti i+la+$ *rada n$ sumnj$ i stra,o i& O $ *rastar$ olu*in$ *ods $sti i+la+$ na *o r(inu da !i !il$ ot$ran$& Tada /o $) mo$ da s$ +a, ali (to j$ s*a($n# ia)o j$ i+gl$dalo da j$ o)ru$n n$*rijat$lj$m 5n$ma(tinom ili !ol$(%u6& =/$ni) j$ nasta io8 1Koli)o dugo moramo da ostan$mo u tami@2 a ja sam mu odgo orila8 1S $ do) n$ !ud$mo mogli da idimo u mra)u2# )ao i8 10r$!a4i anj$ !r$m$na omogu%uj$ nam da idimo u mra)u2& 'a !ismo n$(to utisnuli u *ods $st u $) j$ *r$)o *otr$!no imati a)ti nu $ru& 1V$ra !$+ d$la j$ mrt a&2 'a%u am jos j$dan *rim$r )oji *o)a+uj$ )oli)o j$ o aj )ora) n$o*,odan& = st ari# a)ti na $ra j$ most )oji 4o $) *r$la+i do s oj$ O!$%an$ +$mlj$& -!og n$)$ n$suglasi4$# j$dnu $nu j$ na*ustio mu )oga j$ $oma ol$la& Od!ijao j$ s $ *onud$ +a *omir$nj$ i nij$ ,t$o da ima !ilo )a) $ $+$ s njom& =*o+na (i s$ s du,o nim +a)onom# ona j$ *or$)la *ostojanj$ od oj$nosti& Sa4inilaj$ o a) u i+ja u8 1N$ma od oj$nosti u ;oans)om umu# +ato ni jan$ mogu !iti od oj$na od lju!a i i dru!$ni)a )oji mi *o !oans)om +a)onu *ri*ada2& 0o)a+ala j$ a)ti nu $ru tim$ sto j$ s a)oga dana *osta ljala tr*$+u i +a nj$ga# uti/i ta)o na *ods $st sli)om nj$go og *o rat)a& 0ro(lo j$ is$ od godinu dana# a da ona nij$dnom nij$ *o)l$)nula# i on j$ j$dnoga dana ao& Na *ods $st /$sto mo$mo da uti/$mo *ut$m mu+i)$& Mu+i)a *os$duj$ oso!inu /$t rt$ dim$n+ij$ i oslo!a3a du(u i+ +ato/$ni(t a& Ona /ini da /ud$sn$ st ari i+gl$daju mogu%$ i la)o ost ari $E

Imam j$dnu *rijat$lji4u )oja u tu s r,u s a)odn$ no )oristi gramoJon& To j$ do odi u sa r($ni s)lad i oslo!a3a nj$nu ma(tu& J$dna $na /$sto igra do) i+go ara $lj$n$ r$/i& Ritam i us)lad$nost mu+i)$ i *o)r$ta daju nj$nim r$/ima ogromnu snagu& =/$ni4i isto ta)o moraju u*amtiti da n$ *r$+iru 1dan mali, st ari2& 0r$d +na/ajno ost ar$nj$ n$i+!$no s$ *oja ljuju 1+na4i )o*na2& 0r$ n$go sto j$ Kolum!o do*lo io do Am$ri)$# id$o j$ *ti4$ i alg$# sto mu j$ go orilo daj$ )o*no !li+u& Ta)o j$ i sa ost ar$nj$m& M$3utim# u/$ni4i 4$sto +am$n$ +na)$ sa samim ost ar$nj$m i !i aju ra+o/arani& J$dna $na j$ 1i+go orila r$/2 +a no i s$r is +a ru/a anj$& N$dugo *osl$ toga n$)a *rijat$lji4a joj j$ *o)lonila j$dan stari i o)mj$ni tanjir& 1Eto# traila sam s$r is +a ru/a anj$# a do!ila sam samo j$dan o)rnj$ni tanjir2# r$)la mi j$& 1Taj tanjir j$ samo !io nago $(taj !li+in$ )o*na2# odgo orila sam joj& 1On *o)a+uj$ da ti s$ s$r is *rimi/$ < tr$tiraj ga )ao *ti4$ i alg$#2 i u!r+o na)on toga s$r is joj j$ stigao& Stalnim 1*r$t aranj$m2 uti/$ s$ na*ods $sno& A)o s$ *r$t aramo da smo !ogati i da smo us*$(ni# 1 r$m$nom %$mo nj$ti2& '$4a s$ u $) 1*r$t araju2# i 1a)o s$ n$ *r$o!ratit$ i n$ *ostan$t$ )ao d$4a# n$%$t$ u%i u >arst o n$!$s)o2& -nam $nu )oja j$ !ila rlo siroma(na# ali ni)o nij$ mogao daj$ na $d$ da s$ ta)o i os$%a& -ara3i ala j$ manju sumu no 4a )od !ogati, *rijat$lja )oji su j$ n$*r$stano *ods$%ali da j$ siroma(na i da tr$!a da *ri*a+i i da (t$di& ;$+ o!+ira na nji,o a u*o+ora anja# s $ (to +aradi *otro(ila !i na n$)i ($(ir# ili !i n$)om$ n$(to *o)lonila# ostaju%i u us,i%$nom stanju uma& Nj$n$ misli u $) su !il$ usr$dsr$3$n$ na l$*u od$%u# 1na)it i ostal$ drangulij$2# ali !$+ +a isti *r$ma drugima& -i $la j$ u s $tu /ud$snog i j$dino joj j$ !ogatst o i+gl$dalo st amo& =!r+o s$ udala +a j$dnog !ogata(a i na)it i drangulij$ *ostali su idlji i& N$ +nam da li j$ taj 4o $) !io 1!oans)i i+!or2# ali j$ o!ilj$ moralo da s$ *oja i u nj$nom i otu# j$rj$ u $) +ami(ljala samo o!ilj$& N$ma nam mira ni sr$%$ do) n$ i+!ri($mo sa stra, i+ *ods $sti& Isus .rist j$ r$)ao8 1-!og /$ga str$*it$# o i# malo $mi@2 1S $ j$ mogu%$ onom$ )o $ruj$&2 Moji $ni4i m$ 4$sto *itaju8 1Ka)o da s$ oslo!odim stra,al2 Ja odgo aram8 1Ta)o (to %$(*ri%i onom$ /$ga s$ !oji(&2 1T oj stra, /ini la a asnim&2 0ristu*i la u# i on %$ n$stati& ;$i od nj$ga i on %$ jurnuti +a to!om& = *r$t,odnim *ogla ljima *o)a+ala sam )a)o j$ la n$ma(tin$ n$stao )ada oso!a tro(i no a4 !$+ stra,a# *o)a+uju%i da $ruj$ )a)o j$ ;og nj$na *ot*ora i da j$ otuda n$*ogr$(i & I+gu!i (i sa stra, od tro($nja no 4a# mnogi moji u/$ni4i i+ u)li su s$ i+ ro!o anja siromast u i sada su do!rostoj$%i ljudi& = *ods $st j$ utisnuta istina da j$

;og isto r$m$no 'ari ala4 i 'ar# t$ *o(to smo j$dno sa 'ari ao4$m# j$dno smo i sa 'arom& 0ostoji i+r$)a8 1-a, aljuj$m s$ ;ogu 'ari ao4u u im$ ;oga 'ara2& Toli)o dugo smo mislima o od oj$nosti i os)udi4i od ajali s$!$ od do!ra i o!ilja# da j$ *on$)ad *otr$!an dinamit da s$ i+ *ods $sti i+!a4$ o a) $ misli# a dinamit j$ $li)a *r$)r$tni4a& Vid$li smo u *r$t,odnom *rim$ru )a)o s$ /o $) s ojom n$ustrasi o(%u oslo!a3a st$g$& Tr$!alo !i da i+ sata u sat *osmatramo s$!$ da !ismo ot)rili da li nas na d$lo anj$ *o)r$%$ stra, ili $ra& 1I+a!$rit$ na o aj dan )om$ %$t$ sluiti2 < stra,u ili $ri& Moda n$)o ima stra, od n$)i, li/nosti& N$ i+!$ga ajt$ ljud$ )oji, s$ !ojit$? !udit$ oljni da s$ susr$%$t$ s njima $dro# i oni %$ s$ *o)a+ati ili )ao 1+latn$ )ari)$ u lan4u a($g do!ra2# ili %$ s$ ,armoni/no u)loniti s a($g *uta& Moda s$ n$)o !oji !ol$sti ili !a4ila& Tada !i tr$!alo da !ud$ n$ustra(i i n$u+n$mir$n u situa4iji )oja j$ *r$*una !a4ila# i !i%$ imun& ;a4il$ mo$mo da *ri u/$mo samo a)o imamo istu i!ra4iju )ao !a4il# a stra, od la/i /o $)a na ni o !a4ila& Nara no# !ol$st *r$*una !a4ila j$ *roi+ od )amalnog uma# *o(to s $ misli moraju da s$ o*r$dm$t$& ;a4ili n$ *ostoj$ u nads $sti ili ;oan< s)om umu# i +ato su *roi+ od /o $)o $ 1is*ra+n$ mast$2& 'o na($g oslo!o3$nja do%i %$ 1+a tr$n o)a2# )ada s, atimo da +lo n$ma ni)a) $ mo%i& Mat$rijalni s $t %$ i+!l$d$ti# a s $t /$t rt$ dim$n+ij$ 1S $t >ud$snog2# *o/$%$ da s$ is*olja a& 1I id$, no o n$!o# i no u +$mlju < i tu is$ n$%$ !iti smrti# ni tug$# ni *la/a# niti %$ is$ !iti !ola? j$r s $ t$ st ari i(/$+o($&2

LJ=;AV
S a)i /o $) na o oj *lan$ti ini4iran j$ u lju!a i& 1No u +a*o $st am daj$m# da olit$ j$dan drugog&2 =s*$ns)i *is$ u s om d$lu T$r4ijum Organum# daj$ 1lju!a )osmi/)i J$nom$n2 i da /o $)u ot ara s $t /$t rt$ dim$n+ij$8 1S $t >ud$snog2& 0ra a lju!a j$ n$s$!i/na i oslo!od$na stra,a& Ona s$ i+li a na *r$dm$t s oj$ na)lonosti# n$ tra$%i ni(ta +a u+ rat& Nj$na radost j$ radost da anja& Lju!a j$ ;og u is*olja anju# i to j$ najja4a magn$ts)a sila uni $r+uma& >ista# n$s$!i/na lju!a *ri la/i s$!i ono (to j$ nj$no& Ona n$ tr$!a da trai niti da +a,t$ a& T$) *on$)o ima naj!l$du *r$dsta u *ra $ lju!a i& >o $) j$ s$!i/an# tirans)i ili *un stra,a u s ojim sim*atijama# i +ato gu!i ono sto oli& Lju!omora j$ najgori n$*rijat$lj lju!a i# j$r nam ma(ta *odi lja )ada idimo da onoga )oga olimo *ri la4i n$)o drugi& O i stra,o i n$i+osta no !i aju o*r$dm$%$ni a)o i, n$ n$utrali($mo& 'o(la mi j$ j$dna ja)o u+n$mir$na $na& >o $) )oga j$ ol$la na*ustio ju j$ +!og drug$ $n$# r$)a (i joj da ni)ada nij$ ni nam$ra ao da s$ njom$ o$ni& I+j$dal$ su j$ lju!omora i o+loj$d$nost i r$)la j$ )a)o s$ nada da %$ on *atiti onoli)o )oli)o j$ nju na $o da *ati# da !i dodala8 1Ka)o j$ mogao da m$ osta i )ada sam ga toli)o ol$la@2 Odgo orila sam8 1Vi n$ olit$ tog /o $)a# i ga mr+it$2& 'alj$ sam r$)la8 1Ni)ada n$ mo$t$ da *rimit$ ono Sto ni)ada nist$ dali& 'ajt$ sa r($nu lju!a i *rimi%$t$ sa r($nu lju!a & =sa r(it$ s$!$ na o om /o $)u& 'ajt$ mu sa r($nu# n$s$!i/nu lju!a # n$ +a,t$ aju%i ni(ta +a u+ rat& N$ )riti)ujt$ niti osudujt$# i !lagoslo it$ ga# ma gd$ !io2& 1N$# n$%u da ga !lagoslo im# a)o n$ +nam gd$ j$E2 odgo orila mi j$& 10a#2 r$)la sam# 1to nij$ *ra a lju!a & Kada dat$ *ra u lju!a # *ra a lju!a am s$ u+ ra%a# !ilo od o og /o $)a ili n$)og nj$mu ra nom# j$r n$%$t$ ga ,t$ti a)o on nij$ !oans)i i+!or& 0o(to st$ j$dno sa ;ogom# j$dno st$ i sa lju!a lju )oja am *o !oans)om *ra u *ri*ada&2 0ro(lo j$ n$)oli)o m$s$4i# i st ari su ostal$ goto o ist$# ali j$ ona sa $sno radila na s$!i& R$)la sam joj8 1Kada as is$ n$ !ud$ u+n$mira ala nj$go a o)rutnost# *r$sta%$ da !ud$ o)rutan# *o(to s ojim $mo4ijamato sami *ri la/it$2& -atim sam joj is*ri/ala +a j$dno !ratst o u Indiji# gd$ ljudi ni)ada j$dni drugima nisu go orili8 1'o!ro jutro2& Koristili su sl$d$%$ r$/i8 10o+dra ljam !oans)o u t$!i2& Oni su *o+dra ljali !oans)$ u s a)om /o $)u i u di ljim + $rima u dungli# i ni)ada im ni(ta nij$ naudilo# j$r su u s $mu i om id$li samo ;oga& R$)la sam8 10o+dra it$ !oans)o u tom /o $)u# i r$4it$8 AVidim samo t oj$ !oans)o ja& Vidim t$ )ao sto t$ ;og idi# sa r($nog# sa/inj$nog na Nj$go u sli)u i *rili)uA2& 0rim$tila j$ daj$ *ostala s*o)ojnija i *ost$*$no i+gu!ila s u o+loj$d$nost& On j$ !io )a*$tan# i ona ga j$ u $) + ala 1K$*2& J$dnog dana j$ i+n$nada i+go orila8 1;og !lagoslo io K$*a# gd$ god da j$2&

1E# to j$ *ra a lju!a 2# r$)la sam joj# 1i# )ada *ostan$t$ A*un )rugA i is$ as n$ !ud$( !rinula nij$dna situa4ija# ima%$t$ nj$go u lju!a ili %$t$ *ri u%i n$)og nj$mu ra nog&2 = to r$m$ sam s$ *r$s$lila i nisam imala t$l$Jon# *a sam ta)o na n$)oli)o n$d$lja i+gu!ila $+u s njom# do) j$dnog jutra nisam do!ila *ismo u )om$ j$ *isalo8 1V$n/ali smo s$2& >im mi s$ u)a+ala *rili)a# t$l$Jonirala sam joj& 0r $ moj$ r$/i !il$ su8 1Sta s$ d$silo@2 1O2# u+ i)nula j$# 1/udoE J$dnog dana sam s$ *ro!udila i s a *atnja j$ *r$stala& Vid$la sam ga t$ $/$ri i on m$ j$ *itao da s$ udam +a nj$ga& V$n/ali smo s$ na)on n$d$lju dana# a ja ni)ada nisam id$la odanij$g /o $)a&2 Ima j$dna stara i+r$)a8 1Nij$dan >o $) nij$ t oj n$*rijat$lj# nij$dan /o $) nij$ t oj *rijat$lj# s a)i >o $) j$ t oj it$lj2& 0r$ma tom$# tr$!alo !i da s$ oslo!odimo s oj$ li/nosti# da s$ 1d$*$rsonali+uj$mo2 i nau/imo ono /$mu nas s a)i /o $) u/i# *a %$mo u!r+o nau/iti s oj$ l$)4ij$ i !iti slo!odni& Lju!a ni) o $ $n$ nau/io ju j$ da n$s$!i/no oli# sto s a)o# *r$ ili )asnij$# mora da nau/i& 0atnja nij$ n$o*,odna da !i 4o $) na*r$do ao& Ona j$ *osl$di4a )r($nja du,o nog +a)ona# ali malo j$ oni, )oji i+gl$daju s*oso!ni da s$ !$+ nj$ u+dignu i+ 1sna du($2& Kada su sr$%ni# ljudi o!i/no *ostaju s$!i/ni i automats)i s$ *o)r$%$ +a)on )arm$& >$sto tr*imo gu!ita) +!og n$dostat)a u aa anja& 0o+na ala sam j$dnu $nu )oja j$ imala ja)o do!rog mua# ali j$ 4$sto go orila8 1=o*(t$ mi nij$ stalo do toga sto sam udata# ali to n$ma $+$ s mojim mu$m& J$dnosta no nisam +aint$r$so ana +a !ra4ni i ot2& Imala j$ druga int$r$so anja# i j$d a s$ *ris$%ala da ima mua& Mislila j$ na nj$ga samo )ad !i ga id$la& J$dnog dana mu joj j$ r$)ao da oli drugu i oti(aoj$& 'o(lami j$ s a oja3$na i ogor/$na& 1To j$ u*ra o ono o /$mu si go orila2# odgo orila sam joj& 1R$)la si da ti nimalo nij$ stalo do toga sto si udata# *a j$ *ods $st radila na tom$ da t$ ini n$udatom2& 1Q# da# s, atam2# r$)la j$& 1Ljudi do!ijaju ono (to $l$# a onda s$ u $li)oj m$ri os$t$ *o r$3$ni&2 =!r+o s$ sa r($no us)ladila sa situa4ijom i +nala j$ da su o a)o ra+d oj$ni o!oj$ mnogo sr$%niji& Kada $na *ostan$ ra nodu(na ili )riti/na# i *r$stan$ da !ud$ nada,nu%$ s om$ muu# nj$mu n$dostaj$ *odsti4aj sa *o/$t)a nji,o og odnosa# *a j$ u+n$mir$n i n$sr$%an& Ta)o mi j$ do(ao j$dan utu/$n# jadan i siroma(an 4o $)& Nj$go a $na s$ +animala +a 1Nau)u o !roj$ ima2 i *ro/itala j$ nj$go !roj& I+gl$da da *ri)a+ nij$ !io naro/ito *o oljan# *o(to mi j$ r$)ao8 1Moja $na )a$ da od m$n$ ni)ad ni(ta n$%$ !iti j$r sam d oj)a2& 1N$ +anima m$ )oji j$ a( !roj2# odgo orila sam mu& 1Vi st$ sa r($na +amisao u !oans)om umu# i mi %$mo traiti us*$, i !lagostanj$ )oj$ j$ ;$s)ona/na mudrost $% is*lanirala +a as&2 Kro+ n$)oli)o n$d$lja# do!io j$ solidno +a*osl$nj$# a *osl$ godinu ili d $ *ostigao j$ us*$, )ao *isa4& Nij$dan 4o $) nij$ us*$(an u *oslu a)o n$ oli ono sto radi& Sli)a )oju sli)ar sli)a i+ lju!a i 5*r$ma

s ojoj um$tnosti6 j$ nj$go o naj $%$ d$lo& Raditi t$) toli)o da !i s$ *r$i $lo u $) j$ n$(to (to s ojim i otom tr$!a o!$snaiti& Nij$dan /o $) n$ mo$ s$!i da *ri u/$ no a4 a)o ga *r$+ir$& Mnogi ljudi ostaju siroma(ni j$r )au8 1M$ni no a4 ni(ta n$ +na4i i *r$+ir$m ljud$ )oji ga imaju2& To j$ ra+log sto su mnogi um$tni4i siroma(ni& Nji,o *r$+ir *r$ma no 4u ra+d aja i, od nj$ga& >ula sam )a)o j$dan sli)ar )a$ +a drugog8 1On j$ los sli)ar# ima gomilu no 4a u !an4i2& O a)a sta uma nara no da /o $)a od aja od onoga sto mu *ri*ada& On mora da !ud$ u s)ladu s n$)om st ari da !i j$ *ri u)ao& No a4 j$ is*olj$nj$ ;oga# )ao slo!oda od os)udi4$ i n$ma(tin$# ali u $) mora da !ud$ u o*ti4aju i )oristi s$ u is*ra n$ s r,$& Gomilanj$ i (t$dnja do od$ u $) do gu!it)a& To n$ +na4i da n$ tr$!a da imamo )u%u i !ogatst o# j$r 1am!ari is*ra nog /o $)a !i%$ *uni2& To samo +na4i da /o $) n$%$ +adra ati ni gla ni4u# a)o s$ *oja i *rili)a da s$ no a4 u*otr$!i& 'aju%i ga !$+ stra,a i radosno# on ot ara *ut +a dola+a) jos $%$ sum$# j$r ;og j$ /o $)o n$*ogr$(i i i n$is4r*ni sna!d$ a4& To j$ du,o ni sta *r$ma no 4u# a $li)a ;an)a uni $r+alnog ni)ada nas n$ osta lja na 4$diluE 'o!ar *rim$r gomilanja mo$mo id$ti u Jilmu 0o,l$*a& Tu j$ n$)a $na do!ila *$t ,iljada dolara na lutriji# ali nij$ ,t$la da i, tro(i& Gomilala j$ i (t$d$la# do*u(tala da joj mu *ati i gladuj$# da !i na )raju ri!ala *odo $ da +aradi n$(to +a i ot& Vol$la j$ no a4 sam *o s$!i i *osta ila ga j$ i+nad s $ga ostalog# ta)o da su j$ j$dn$ no%i u!ili i ot$li joj no a4& To j$ *rim$r daj$ 1lju!a *r$ma no 4u )or$n s $g +la2& Sam *o s$!i# no a4 j$ do!ar i )oristan# ali a)o s$ )oristi u d$stru)ti n$ s r,$# a)o s$ gomila i (t$di# ili s$ smatra anijim od lju!a i# on donosi !ol$st i n$sr$%u# )ao i so*st $ni gu!ita)& Sl$dit$ *ut lju!a i# i s $ st ari %$ s$ doda ati# j$r ;og j$ lju!a i ;og j$ *ot*ora& Sl$dit$ *ut s$!i/nosti i *o,l$*$ i tada *ot*ora n$staj$# ili !i at$ od oj$ni od nj$& -nam +a slu/aj j$dn$ rlo !ogat$ $n$ )oja j$ gomilala s oj im$ta)& R$t)o daj$ n$(to da ala# ali j$ +a s$!$ )u*o ala i )u*o ala i )u*o ala siln$ st ari& V$oma j$ ol$la ogrli4$ i )ada ju j$ n$)a *rijat$lji4a u*itala )oli)o i, ima# odgo orila j$8 1S$+d$s$t i s$dam2& Ku*o ala i, j$ i /u ala# !rilji o umotan$ u u)rasnu ,artiju& 'a j$ )oristila t$ ogrli4$# to !i !ilo sas im na s om m$stu# ali ona j$ )r(ila 1+a)on )ori(%$nja2& Ormani su joj !ili *r$*uni od$%$ )oju nij$ ni)ada nosila i na)ita )oji nij$ ni)ada i+n$t na id$lo& Ru)$ o $ $n$ *ost$*$no su s$ *arali+o al$# j$r s$ / rsto drala +a st ari# i na )raju j$ *rogla($na n$s*oso!nom da odi s oj$ *oslo $ a nj$no !ogatst o j$ dato drugima da njim$ u*ra ljaju& Ta)o /o $)# n$ *o+naju%i +a)on# do odi do so*st $nog uni(t$nja& S a !ol$st# s a n$sr$%a# *oti/u od naru(a anja +a)ona lju!a i& Fo $)o i

!um$ran+i mrnj$# o+loj$3$nosti i )riti)o anja ra%aju s$ o*t$r$%$ni !ol$(%u i tugom& Lju!a goto o da i+gl$da )ao n$)a i+gu!lj$na $(tina# ali onaj )o *o+naj$ du,o ni +a)on +na da s$ ona mora *ono o +ado!iti# j$r !$+ nj$ /o $) *ostaj$ )ao 1*ra+an + u) tru!$ i + $)$t 4im!ala2& Imala sam j$dnu u/$ni4u )oja mi j$ i+ m$s$4a u m$s$4 dola+ila da o/isti s $st od o+loj$3$nosti& 0osl$ n$)og r$m$na dos*$la j$ do ta/)$ na )ojoj j$ !ila o+loj$3$na samo na j$dnu $nu# ali ju j$ ta $na *rimorala da i dalj$ radi na s$!i& Malo *o malo# *ostala j$ ura not$$na i us)la3$na# i j$dnog dana j$ s a o+loj$3$nost i+!risana& 'o(la j$ s a !listaju%i# i us)li)nula8 1N$ mo$t$ da s, atit$ )a)o s$ os$%amE Ona $na mi j$ n$(to r$)la i um$sto da s$ ra+!$snim# ja sam !ila *una lju!a i i *anj$# a ona mi s$ i+ inila i !ila sa r($no lju!a+na *r$ma m$ni& Ni)o n$ mo$ da s, ati o u /ud$snu la)o%u )oju os$%am u s$!iE2 Lju!a i do!ronam$rnost su n$o*,odn$ u s a)om *oslu& J$dna $na mi s$ alila na s oju *osloda )u& R$)la j$ da j$ ta $na ,ladna i )riti/na i +nala j$ da n$ $li da ona radi na tom m$stu& 1'o!ro2# odgo orila sam# 1*o+dra i !oans)$ u toj $ni i *osalji joj lju!a &2 1N$ mogu2# r$)la j$& 1Ona j$ $na od m$rm$ra&2 Odgo orila sam8 1S$%a( li s$ *ri4$ o ajaru )oji j$ traio odr$d$ni )omad m$rm$ra& Kada su ga *itali +a(to mu tr$!a# odgo orio j$8 A-ato sto u m$rm$ru *ostoji j$dan an3$oA# i od nj$gaj$ st orio i+ anr$dno um$tni/)o d$lo&2 Ljudi su *on$)ad is*unj$ni alj$nj$m (to su *r$ma n$)om$ !ili n$lju!a+ni# /a) a)o j$ to !ilo i *r$ is$ godina& A)o s$ gr$()a n$ mo$ is*ra iti# nj$n$ *osl$di4$ mogu da s$ *oni(t$ a)o smo u sada(nj$m tr$nut)u lju!a+ni *r$ma n$)om$& 1O o sada /inim# +a!ora ljaju%i na ono (to j$ i+a m$n$ i *os$i )a onom sto j$ is*r$d m$n$&2 Tuga# alj$nj$ i )ajanj$ uni(ta aju %$lij$ u na($m t$lu i truju atmosJ$ru )oja nas o)ruuj$& J$dna $na )oja j$ !ila du!o)o tuna r$)la mi j$8 1Nau/it$ m$ da !ud$m sr$%na i radosna# j$r m$ moja tuga /ini ta)o n$*odno(lji om *r$ma /lano ima *orodi4$# ta)o da st aram s $ is$ i is$ los$ )arm$2& -amolili su m$ da *omogn$m $ni )oja j$ !ila u alosti +a s ojom %$r)om& Nisam *ri+na ala ni)a) o $ro anj$ u gu!ita) i od oj$nost# i *ot rdila sam da j$ ;og radost# lju!a i mir o $ $n$& -$naj$ odj$dnom st$)la s*o)ojst o# ali j$ *o sinu *oru/ila da is$ n$ *oma$m# j$r j$ !ila 1toli)o sr$%na# da to na*rosto nij$ *ristojno2& 'a)l$# 1smrtni um2 oli da s$ )a/i +a s oj$ tug$ i )ajanja& 0o+na ala sam $nu )oja j$ i(la nao)olo , al$%i s$ s ojim *ro!l$mima# i ta)o j$# nara no# u $) i imala /im$ da s$ , ali& Staro *r$du!$d$nj$ j$ da a)o $na n$ !rin$ o d$4i# ona nij$ do!ra maj)a& Sada +namo da j$ stra, maj)$ odgo oran +a mnog$ !ol$sti i n$+god$ )oj$ s$ ja ljaju u

i otu d$t$ta& J$r# stra, i o osli)a a !ol$st ili situa4iju )oj$ s$ *ri!oja amo# i o $ sli)$ s$ o*r$dm$%uju a)o i, n$ *oni(timo& Sr$%na j$ ona maj)a )oja is)r$no mo$ r$%i da s oj$ d$t$ *ola$ u ;oj$ ru)$# i stoga +na daj$ ono !oans)i +a(ti%$no& J$dna $na s$ naglo usr$d no%i *ro!udila# os$%aju%i da joj j$ !rat u $li)oj o*asnosti& =m$sto da s$ *r$*usti stra,u# *o/$la j$ da i+go ara is)a+$ Istin$8 1>o $) j$ sa r($na +amisao u !oans)om umu i u $) j$ na *ra om m$stu? *r$ma tom$# moj !rat j$ na *ra om m$stu# i !oans)i j$ +a(ti%$n2& Nar$dnog dana sa+nala j$ da joj j$ !rat !io rlo !li+u n$)$ $)s*lo+ij$# ali s$ n$)im /udom na r$m$ s)lonio& 0r$ma tom$# /o $) j$ /u ar s oga !rata 5u mislima6 i s a)i !i /o $) tr$!alo da +na )a)o ono (to oli !ora i u 1tajnom m$stu naj i($g i o!ita a *od s$n)om S $mo%nog2& 1Ni)a) o +lo t$ n$%$ +ad$siti# niti %$ )a) a na*ast *ri%i&2 1Sa r($na lju!a ra+goni stra,& Onaj )oj$ stra(lji nij$ sa r($n u lju!a i&2 1Lju!a j$ is*unj$nj$ -a)ona&2

INT=I>IJA ILI VO'JSTVO


1Na s a)om *utu u ai Nj$ga i On %$ u*ra ljati t ojim *ut$ ima&2 Nij$dno *ostignu%$ nij$ *r$ $li)o +a onoga )o +na )oli)a j$ mo% nj$go $ r$/i i )o sl$di s oju intui4iju& On r$/ima *o)r$%$ n$ idlji $ sil$# t$ mo$ da o!no i so*st $no t$lo ili *rom$ni s oj$ o*(t$ uslo $& -!og toga j$ naj anij$ i+a!rati *ra $ r$/i# *a u/$ni) *alji o !ira aJirma4ij$ )oj$ $li da *o(alj$ u s $t n$ idlji og& On +na da ;og ima s $ (to mu tr$!a# da s a)i +a,t$ mo$ da !ud$ +ado olj$n i da r$/ )oju i+go ori oslo!a3a o o +ado olj$nj$& 1Trai i da%$ ti s$&2 Mi moramo da inimo *r i )ora)& 10ri3i ;ogu i On %$ *ri%i t$!i&2 Ljudi m$ /$sto *itaju )a)o da i+ $du n$(to& Odgo aram8 1I+go orit$ r$/ i n$mojt$ ni(ta da /init$ s $ do) n$ do!ij$t$ n$d osmisl$n *odsti4aj&2 Trait$ *odsti4aj# r$/ima8 1;$s)ona/ni# ot)rij mi *ut# o!+nani mi a)o *ostoji n$(to (to tr$!a da u/inim2& Odgo or %$ do%i *ut$m intui4ij$ 5ili nago $(taja6? *omo%u n$/ij$ u+gr$dn$ *rim$d!$ ili odlom)a i+ )njig$# itd&# itd& Odgo ori su *on$)ad sas im n$o/$)i ano *r$4i+ni& 'a anj$ ot ara *ut )a *rimanju& 'a !ismo *o)r$nuli so*st $n$ Jinansij$# tr$!a da daj$mo& 0la%ati *or$+ ili da ati d$s$ti d$o so*st $n$ +arad$ stari j$ j$ r$js)i o!i/aj# )oji sas im i+ $sno do odi do u $%anja )a*itala& Mnogi od naj!ogatiji, ljudi u o oj +$mlji to /in$# i n$ +nam da s$ to i)ad n$)om$ nij$ is*latilo& '$s$ti d$o odla+i i ra%a s$ !lagoslo $n i umno$n& 'odu($# dar ili *or$+ mora da s$ daj$ s lju!a lju i $s$lo# j$r 1;og oli onog )oji radosno daj$2& Sa no a4 tr$!a da s$ *r$da !$+ stra,a i u+ !lagoslo & O a)a sta uma /ini /o $)a gos*odar$m no 4a& Nj$go o j$ da slu(a# a nj$go a i+go or$na r$/ ot ara +atim n$*r$su(n$ +ali,$ !ogatst a& Sam /o $) ograni/a a ono (to mu *ri*ada so*st $nim ograni/$nim id$nj$m& 0on$)ad n$)om $ni)u sl$di ost ar$nj$ $li)og !ogatst a# ali s$ on !oji da stu*i u a)4iju& Vid$nj$ i d$lo anj$ moraju da s$ o!a ljaju u*or$do# )ao u slu/aju /o $)a )oji j$ )u*io s)u*o4$ni )a*ut& J$dna $na j$ do(la )od m$n$ da m$ +amoli da 1i+go orim r$/2 +a nj$n !olji *oloaj na *oslu& I ta)o sam +amolila8 1;$s)ona/ni# ot ori *ut da o a $na do!ij$ s oj *ra i *oloaj2& Ni)ada n$mojt$ da trait$ samo 1*oloaj2# +atrait$ *ra i *oloaj# m$sto )oj$ j$ $% is*lanirano u ;oans)om umu# j$r j$ to j$dino (to %$ as +ado oljiti& -atim sam s$ +a, alila )ao daj$ $% do!ila taj *oloaj# i da %$ s$ to

u!r+o *o)a+ati& Ta)o j$ i !ilo < *onu3$na su joj tri radna m$sta# d a u Njujor)u a j$dno u 0alm ;i/u# *a nij$ +nala )oj$ da oda!$r$& 1-atrai n$d osmisl$ni +na)2# r$)la sam joj& Vr$m$ +a odlu)u j$ goto o ist$)lo# a ona i dalj$ nij$ mogla da odlu4i# da !i j$dnog dana t$l$Jonirala i r$)la8 1Kad sam s$ jutros *ro!udila# mogla sam da os$tim miris 0alm ;i/a2& ;ila j$ tamo i ranij$ i +nala j$ )a) im !lagot omim mirisom odi($ taj grad& 1A)o oda d$ mo$( da os$ti( miris 0alm ;i/a# to j$ sas im i+ $sno t oj +na)2# odgo orila sam joj& 0ri, atila j$ *osao i to s$ *o)a+alo )ao $li)i us*$,& >$sto nam +na4i dola+$ u n$o/$)i ano r$m$& J$dnog dana sam ,odala uli4om# )ad sam naj$dnom os$tila snanu *otr$!u da od$m u *$)aru )oja j$ !ila d $<tri uli4$ dalj$& Ra+um s$ o*irao# o!ra+lai8 1Tamo n$ma ni/$ga sto !i ti !ilo *otr$!no2& I*a)# nau/ila sam da n$ sl$dim ra+um# *a sam oti(la u *$)aru# ra+gl$dala s $ sta j$ tamo !ilo# i +aista nij$ !ilo ni/$ga sto sam ,t$la& M$dutim# na i+las)u sam sr$la $nu na )oju sam 4$sto mislila i )ojoj j$ !ila n$o*,odna *omo% )oju sam mogla da joj *ruim& >$sto nam s$ d$(a a da *od$mo +a j$dnom st ari# a ot)rij$mo n$)u drugu& Intui4ija j$ sama *o s$!i n$o!ja(nji a# ona nam samo *o)a+uj$ *ut& -na) s$ 4$sto u)a+uj$ +a r$m$ 1tr$tmana2& Id$ja )oja nam s$ ja i mo$ da nam s$ ini )rajnj$ n$ anom# ali *on$)ad su ;oiji nalo+i 1tajanst $ni2& J$dnog dana sam na )ursu radila tr$tman da s a)o do!ij$ n$)i n$d osmisl$ni +na)& Na)on toga mi j$ *ri(la j$dna $na )oja j$ r$)la8 1'o) st$ o!a ljali tr$tman# do!ila sam *odsti4aj da u+m$m nam$(taj i+ *odruma i i+najmim stan2& Ta $na j$ do(la radi tr$tmana +a +dra lj$& R$)la sam joj da +nam da %$ joj s$ +dra lj$ *o*ra iti a)o !ud$ imala so*st $ni dom# i dodala sam8 1V$ruj$m da t oja mu)a# iso) *ritisa)# *oti/$ od toga sto si st ari s)lonila u *odrum& Nagomila anj$ st ari u+ro) j$ nagomila anju u t$lu& 0r$)r(ila si +a)on )ori(%$nja i t oj$ t$lo *la%a )a+nu +a to2& -ato sam s$ +a, alila (to j$ 1;oans)i r$d us*osta lj$n u nj$nom umu# t$lu i *oslo ima2& Ljudi ni n$ sanjaju )oli)o ono (to rad$ uti/$ na t$lo& S a)a !ol$st ima s oj m$ntalni u+ro)& Mogu%$ j$ da s$ odj$dnom i+l$/imo s*o+naju%i da j$ nas$ t$lo sa r($na +amisao ;oans)og uma i da j$# *r$ma tom$# +dra o i sa r($no# ali a)o nasta imo d$stru)ti no da mislimo# da *ra imo tajn$ +ali,$# da mr+imo# stra,uj$mo# osuduj$mo# !ol$st %$ s$ *ono o ratiti& Isus j$ +nao da s $ !ol$sti *oti/u od gr$,a# *a j$ *osl$ i+l$4$nja o*om$nuo l$*ro+nog da id$ i is$ n$ gr$(i# da ga n$ !i +ad$silo n$(to jos gor$& Radi trajnog i+l$4$nja# /o $)o a du(a 5ili *ods $sni um6 mora da *ostan$ !$lja od sn$ga& M$taJi+i/ar u $) mora da +ad$ rlo du!o)o da !i na(ao odgo araju%i m$ntalni u+ro)& Isus j$ r$)ao8 1N$ *r$)or$ aj# da i sam n$ !ud$( *r$)or$n2& 1N$ osu3uj# da ti s$ n$ !i sudilo&2 Mnogi su *r$)or$ anj$m drugi, na s$!$ na u)li !ol$st i n$sr$%u&

Ono (to osuduj$mo )od drugi,# *ri la/imo samima s$!i& 'o(la mi j$ j$dna *rijat$lji4a# s a !$sna i u+n$mir$na# j$r ju j$ mu na*ustio +!og drug$ $n$& 0r$)or$ ala j$ tu drugu $nu# n$*r$)idno go or$%i8 1-nala j$ da j$ on o$nj$n /o $) i nij$ imala *ra o da *ri, ati nj$go o ud aranj$2& 10r$stani da *r$)or$ as tu $nu2# r$)la sam joj& 1;lagoslo i j$ i +a r(i s tom situa4ijom# ina/$ %$( to isto *ri u%i s$!i&2 Oglu(ila s$ o moj$ r$/i i )ro+ godinu< d $ i sama s$ du!o)o +aint$r$so ala +a j$dnog o$nj$nog /o $)a& >o $) u+ima u ru)$ n$i+olo anu i4u u $) )ada n$)oga )riti)uj$ ili *r$)or$ a# i tada mo$ da o/$)uj$ so)& N$odlu/nost j$ )am$n s*oti4anja na mnogim *ut$ ima& 'a !ist$ j$ *r$ a+i(li# *ona ljajt$ i+ja u8 1= $) imam n$*osr$dno nada,nu%$ i !r+o donosim is*ra n$ odlu)$2& O $ r$/i uti/u na *ods $st i us)oro ot)ri amo da smo !udni i o*r$+ni# )ao i da !$+ o)l$ anja /inimo *ra $ st ari& Nala+im da j$ d$stru)ti no o!ra%ati s$ *si,i/)oj ra ni +a odst o# j$r j$ to ra an mnogi, umo a a n$ 1J$dnog uma&2 Kada ot orimo um +a su!j$)ti nost# *ostaj$mo m$ta sila uni(t$nja& 0si,i/)a ra an j$ *roi+ od /o $)o i, smrtni, misli# i 1na ni ou j$ su*rotnosti2& Mo$mo da *rimimo !ilo do!r$ ili los$ *oru)$& Nau)a o !roj$ ima i tuma/$nj$ ,oros)o*a odra aju /o $)a na ni$m# m$ntalnom 5ili smrtnom6 ni ou# j$r s$ !a $ j$dino )armi/)im *ut$m& -nam /o $)a )oji j$# *r$ma ,oros)o*u# oda no tr$!alo da !ud$ mrta # a i j$ i u o oj +$mlji odi j$dan od naj $%i *o)r$ta +a u+di+anj$ /o $/anst a& 0otr$!no j$ da imamo $oma ja) um da !ismo mogli da *oni(timo +la *roro/anst a& =/$ni) tr$!a da i+ja i8 1S a)o lano *roro/anst o n$sta%$& S a)i *lan )oji nij$ is*lanirao moj Ota4 na n$!u rasturi%$ s$ i n$stati# a !oans)a *rimisao sada !i a odo!r$na2& Kad god do!ij$t$ n$)u do!ru $st o *r$dstoj$%oj sr$%i ili !ogatst u# nosit$ j$ u s$!i i o/$)ujt$# i ona %$ s$ *r$ ili )asnij$ is*oljiti# n$+a isno od +a)ona $ro atno%$& S oju olju tr$!a da )oristimo da !ismo *odrali uni $r+alnu olju& 1.o%u da s$ is*uni Volja ;oja&2 ;oja olja j$ da s$ s a)om /o $)u ost ari s a)a is*ra na $lja nj$go og sr4a# a /o $)o a olja tr$!a da s$ )oristi da !i s$ +adrala sa r($na i+ija# !$+ o)l$ anja& ;ludni sin j$ r$)ao8 1=sta%u i *o%i s om$ O4u2& 0on$)ad j$ uistinu na*or olj$ na*ustiti tri4$ i )u/in$ smrtnog na/ina mi(lj$nja& 0ros$/nom /o $)u mnogo j$ la)($ da stra,uj$ n$go da $ruj$? otuda j$ $ra na*or olj$& Kad s$ du,o no *ro!udimo# *r$*o+naj$mo da s a)i s*olja(nji n$s)lad odgo ara na($m m$ntalnom n$s)ladu& A)o *osm$mo ili *adn$mo# /$sto s*o+na< j$mo da *osr%$mo ili *adamo u stanju na($g du,a& J$dnog dana# n$)a od moji, u/$ni4a ,odala j$ uli4om *r$)or$ aju%i n$)oga u

mislima8 1Ta $na j$ najn$*rijatnija $na na )ugli +$maljs)oj2# )ada su i+n$nada tri d$/a)a naglo istr/ala i+a ugla i samo (to j$ nisu o!orila& Nij$ *r$)orila d$/a)$# $% j$ odma, *ri+ ala +a)on o*ra(tanja i 1*o+dra ila !oanst $nost2 u toj $ni& Mudrost s$ ogl$da )ro+ do!ronam$most i s i nj$ni *ut$ i su mir& Kada u*utimo mol!u =ni $r+alnom# moramo da !ud$mo s*r$mni na i+n$na3$nja& Mo$ nam s$ u/initi da j$ s $ *o(lo nao*a)o# mada j$ u st amosti !a( ona)o )a)o tr$!a& 1Vrati%u am ono (to su am s)a)a 4i godinama uni(ta ali&2 S)a)a 4i su sumnj$# stra,o i# o+loj$3$nosti i alj$nja smrtnog mi(lj$nja& Samo n$*o oljn$ misli us)ra%uju /o $)u ono (to mu *ri*ada# j$r 1N$ma onoga )o mu daj$ do nj$ga samog# i n$ma onoga )o mu odu+ima# do on sam2& >o $) j$ o d$ da !i *ot rdio ;oga i 1os $do/io istinu2# a ;oga mo$ j$dino da *ot rdi a)o n$ma(tinu *r$t ori u o!ilj$ i n$*ra du u *ra du&

SAVRSENO SAMOOSTVARENJE ILI ;OANSKI 0LAN


1N$ma $tra )oji moju !ar)u mo$ da s)r$n$ s *uta niti da *rom$ni *limu sud!in$&2 -a s a)og /o $)a *ostoji sa r($ni na/in da ost ari s$!$& 0ostoji m$sto )oj$ on tr$!a da *o*uni i )oj$ n$ mo$ da *o*uni ni)o drugi# n$(to (to on tr$!a da uradi i sto ni)o drugi n$ mo$ da uradi < to j$ nj$go a sud!inaE O o *ostignu%$ s$ /u a )ao sa r($na +amisao u ;oans)om umu i /$)a da ga /o $) *r$*o+na& 0o(to j$ s*oso!nost imagina4ij$ )r$ati na s*oso!nost# n$o*,odno j$ da *r o n$(to idimo# *r$ n$go s$ to ost ari& 0r$ma tom$# na( naj $%i +a,t$ j$ da s$ is*uni ;oans)i*lan na($g i ota& Moda n$mamo ni)a) u id$ju (ta j$ to# j$r mogu%$ j$ da j$ du!o)o u nama s)ri $n n$)i /ud$san tal$nat& Na(a mol!a tr$!a da glasi8 1;$s)ona/ni# ot ori *ut da s$ u mom i otu ost ari ;oans)i *lan& N$)a s$ g$nij$ s)ri $n u m$ni sada oslo!odi# daj da jasno idim sa r($ni *lan2& Sa r($ni *lan o!u, ata +dra lj$# !ogatst o# lju!a i sa r($no samoost ar$nj$& To j$ *or$da) u i otu )oji nam donosi sa r($nu sr$%u& Kada u*utimo o u mol!u# mo$ do%i do $li)i, *rom$na u na($m i otu# j$r smo s$ s)oro s i *o*rili/no udaljili od ;oans)og *lana& -nam daj$ u slu/aju j$dn$ $n$ to i+gl$dalo )ao daju j$ *ogodio 4i)lon# ali rlo !r+o j$ s $ *r$ur$d$no i star$ uslo $ su +am$nili no i i /ud$sni& Sa r($no samoost ar$nj$ ni)ada n$%$ !iti mu)otr*an rad? na*roti # ta)o %$ nas o!u+$ti da %$ nam s$ goto o initi da s$ samo igramo& =/$ni) ta)od$ +na# s o!+irom da na s $t dola+i ta)o sto ;og !rin$ o nj $go im *otr$!ama# da mu j$ *ri ru4i s $ (to j$ *otr$!no +a sa r($no samoost ar$nj$& Mnogi g$niji su s$ godinama !orili da do!iju ono sto im tr$!a# a da su samo to i+go orili u+ odgo araju%u $ru# n$o*,odna sr$dst a u!r+o !i s$ st orila& J$dnog dana*osl$ nasta $# *ri(ao mi j$ /o $) i dao mi no /i%& R$)ao j$8 1Na s $tu imam samo s$dam no /i%a# i ama %u dati j$dan# j$r $ruj$m u mo% a($ i+go or$n$ r$/i& .t$o !i, da u moj$ im$ i+go orit$ r$/ +a moj$ sa r($no samoost ar$nj$ i !lagostanj$2& 1I+go orila sam r$/2 i *ono o sam ga id$la t$) *osl$ godinu dana& 0oja io s$ us*$(an i sr$%an# s gomilom no 4a u d$*u& R$)ao j$8 1>im st$ i+go orili r$/ do!io sam *osao u j$dnom udalj$nom gradu i sada +ra4im +dra lj$m# sr$%om i o!ilj$m2& Trait$ n$d osmisl$n$ +na)$ i *ut %$ am !iti ola)(an i us*$(an& N$ tr$!a da i+uali+uj$mo ili nasilno utis)uj$mo n$)u m$ntalnu sli)u& Kada +atraimo da nam u s $sni um do3$ ;oans)i *lan# u !l$s)o ima %$ nam s$ *oja iti nada,nu%$ i *o/$%$mo da idimo )a)o ost aruj$mo n$(to i+u+$tno& To j$ sli)a# ili

+amisao# )oj$ moramo !$+ o)l$ anja da s$ drimo& Ono (to traimo trai nas sam$ < t$l$Jon j$ traio ;$la# s og *ronala+a/aE Rodit$lji ni)ada n$ !i tr$!alo da *risilja aju s oju d$4u na us*$,# niti da im nam$%u i+!or +animanja& =+ +nanj$ du,o n$ Istin$# u ranom d$tinjst u# ili /a) i *r$ rod$nja# mogu da i+go or$ +a,t$ +a ost ar$nj$ ;oans)og *lana& 0r$ ro3$nja !i tr$!alo r$%i8 1N$)a s$ ;og u o om d$t$tu sa r($no ost ari& N$)a s$ ;oans)i *lan nj$go og uma# t$la i *oslo a ost ari u nj$go om i otu# )ro+ $/nost2& N$)a !ud$ Volja ;oja# a n$ ljuds)a? ;oji *lan# a n$ ljuds)i& To j$ +a*o $st )oja s$ *ro la4i )ro+ s $ S $t$ s*is$# a ;i!ilija j$ )njiga )oja s$ !a i nau)om uma# )oja nam go ori )a)o da du(u 5ili *ods $sni um6 oslo!odimo i+ ro*st a& ;it)$ )oj$ su u njoj o*isan$ su sli)$ /o $)a )oji odi rat *roti smrtni, misli& 1>o $)o i n$*rijat$lji *oti/u i+ nj$go og so*st $nog doma%inst a&2 S a)i 4o $) j$ J$,osaJat# i s a)i 4o $) j$ 'a id )oji u!ija Golijata 5smrtnu misao6 malim !$lim )ami/)om 5 $rom6& -ato 4o $) tr$!a da *a+i da n$ !ud$ 1*o) ar$ni i l$nji sluga2 )oji j$ *o)o*ao s oj$ tal$nt$& A)o n$ is)oristimo s oj$ s*oso!nosti# *la%amo t$()u )a+nu& >$sto s$ i+m$3u nas i na($g sa r($nog samoost ar$nja is*r$/i stra,& Tr$ma j$ s*r$/ila mnog$ g$nijaln$ ljud$ da s$ ost ar$& To j$ mogu%$ *r$ a+i%i a)o s$ i+go ori r$/ ili o!a i tr$tman& Tada gu!imo s a)u samos $st i na*rosto os$%amo da smo )anal )ro+ )oji s$ is*olja a ;$s)ona4na mudrost& Mi *ostaj$mo n$*osr$dno nada,nuti# n$ustra(i i i sigumi# j$r os$%amo da 1Ota4 u nama2 o!a lja sa *osao& >$sto j$ na moj$ /aso $ dola+io j$dan d$/a) sa s ojom maj)om& -amolio m$ j$ da 1i+go orim r$/2 +a nj$go *r$dstoj$%i is*it u ()oli& 0osa $to ala sam mu da u*uti sl$d$%u i+ja u8 1Ja sam j$dno sa ;$s)ona4nom mudrosti& -nam s $ sto tr$!a da +nam o o om *r$dm$tu2& I+ rsno j$ +nao istoriju# ali nij$ !io siguran u mat$mati4i& Kada sam ga *ono o id$la r$)ao mi j$8 1I+go orio sam r$/ +a mat$mati)u i odli4no sam *ro(ao# ali mislio sam da mogu da s$ oslonim na samog s$!$ u istoriji i do!io sam j$d a do oljnu o4$nu2& >$sto doi lja amo n$<)o osuj$%$nj$ )ada smo 1*r$ is$ sigumi u s$!$2# sto +na4i da $ruj$mo s ojoj li/nosti# a n$ 1O4u u nama2& =/$ni) mora st oriti na i)u da s a)og minuta 1*ra)ti)uj$ 0risust o ;oga2& 1 = s $mu (to radi( u ai ga&2 0on$)ad n$)i !$+na/ajan doga3aj mo$ da !ud$ *r$)r$tni4a u na($m i otu& Ro!$rt Fulton j$# *osmatraju%i )a)o *ara i+la+i i+ /ajni)a sa )lju/alom odom id$o *aro!rodE >$sto sam *rim$tila )a)o n$)o od $ni)a s*r$/a a ost ar$nj$ *ruaju%i ot*or ili !iraju%i *ut& On s$ u+da samo u j$dan )anal# )a)o !i do ost ar$nja do(lo ona)o )a)o on to $li# (to st ari do odi do +astoja&

1Moj na/in# a n$ t ojE2 +a*o $st j$ ;$s)ona/n$ mudrosti& Kao i s a)a Sila# !ila to *ara ili $l$)tri4it$t# ona mora da ima motor ili instrum$nt )oji j$ !$+ ot*ora da !i *r$)o nj$ga d$lo ala# i u*ra o j$ /o $) taj motor ili instrum$nt& Stalno i i+no a /o $)u s$ )a$ da s$ 1umiri2& 1Q Judo# n$ *la(i s$# $% im s$ sutra us*roti i# j$r Gos*od %$ !iti s to!om& N$%$( morati sam da odi( tu !it)u? *ri*r$mi s$ i umiri# i s*as$nj$ Gos*odnj$ !i%$ s to!om&2 To smo id$li u slu/aju $n$ )oja j$ os ojila lju!a /o $)a )oga oli# 1)ada j$ s a *atnja *r$stala2# )ad j$ *r$stala da *rua ot*or i *ostala mima& >ilj $ni)a j$ Stalo$nostE Stalo$nost j$ Snaga# j$r ona ;ojoj sna+i *rua *rili)u da s$ silo ito is*olji )ro+ /o $)a# ta)o da on 1r$(i i uradi na Nj$go o +ado oljst o2& Stalo$n# on jasno ra+mi(lja i 1!r+o donosi is*ra n$ odlu)$ < ni)ada n$ *ro*u(ta *rili)u2& Gn$ nam *omra/uj$ i3$nj$# +agaduj$ )r # )or$n j$ mnogi, !ol$sti i u+ro) *ogr$(ni, odlu)a )oj$ od$ u n$us*$,& On j$ *ro+ an j$dnim od najgori, gr$,o a# j$r su nj$go $ *osl$di4$ toli)o (t$tn$& =/$ni4i nau/$ da u m$taJi+i4i gr$, ima mnogo (ir$ +na/$nj$ n$go u starim $njima& 1S $ sto j$ !$+ $r$ j$ gr$,&2 Ot)ri amo da su stra, i +a!rinutost smrtni gr$si& Oni *r$dsta ljaju i+o*a/$nu $ru i *r$)o is)ri lj$ni, m$ntalni, sli)a *rou+ro)uju u*ra o on$ st ari od )oji, stra,uj$mo& Rad $ni)a s$ sastoji u tom$ da ist$ra o $ n$*rijat$lj$ 5i+ *ods $snog uma6& 1Kada j$ /o $) n$ustra(i on j$ sa r($nE2 M$t$rlin))a$8 1>o $) j$ u*la($ni ;og&2 'a)l$# )ao (to smo u *r$t,odnim *ogla ljima *ro/itali# stra, mo$mo da is)or$nimo samo a)o *ristu*imo onom$ od /$ga s$ !ojimo& Kada su J$,osaJat i nj$go a ojs)a !ili s*r$mni da s$ suo/$ sa n$*rijat$lj$m# *$ aju%i8 1. ala Gos*odu# j$r j$ nj$go a milost $/na2# ot)rili su da su nji,o i n$*rijat$lji uni(tili j$dni drug$# i da n$maju s )im da s$ !or$& =/$ni) /$sto odla$ s oj$ ost ar$nj$ $ro anj$m u n$*ot*unost& Tr$!alo !i da i+ja i sl$d$%$8 1= ;oans)om umu *ostoji j$dino *ot*unost# otudaj$ moj$ ost ar$nj$ *ot*uno& Moj sa r($ni *osao# moj sa r($ni dom# moj$ sa r($no +dra lj$2& S $ (to +atrai su sa r($n$ id$j$ +a*isan$ u ;oans)om umu i moraju da s$ ost ar$# 1u+ milost# na sa r($ni na4in2& On s$ na n$ idlji om *lanu +a, aljuj$ sto j$ to $% do!io# i a)ti no s$ *ri*r$ma da na idlji om *lanu to i *rimi& J$dnoj od moji, u/$ni4a !ilo j$ *otr$!no Jinansijs)o ost ar$nj$& 0ri(la mi j$ sa *itanj$m +asto s$ to jo( u $) nij$ is*unilo& Odgo orila sam joj8 1Moda si na i)la da st ari osta lja( n$do r($n$# *a j$ *ods $st st$)la na i)u da ni(ta n$ do r(i 5)a)o j$ s*olja# ta)o j$ i+nutra62& 1= *ra u st$2# r$)la j$& 1>$sto n$(to +a*o/n$m i onda to ni)ada n$ do r(im& Id$m )u%i da +a r(im n$)$ st ari )oj$ sam +a*o/$la *r$ n$)oli)o n$d$lja# i +nam da %$ to !iti od uti4aja na ono (to o/$)uj$m2& 0rilj$no j$ (ila i us)oro j$ +a r(ila +a*o/$tu st ar& =!r+o *osl$ toga i no a4 joj j$

*ristigao na naj/udno atiji mogu%i na/in& Tog m$s$4a j$ nj$n mu d a *uta do!io *latu& On j$ r$)ao *r$t*osta lj$nima da su *ogr$(ili# ali oni su mu odgo orili da +adri no a4& Kada /o $) +atrai# $ruju%i# on mora i da *rimi# j$r ;og st ara so*st $n$ )anal$E 0on$)ad m$ *itaju8 10r$t*osta imo da n$)o ima n$)oli)o tal$nata# )a)o da +na )oji da i+a!$r$@2 -a,t$ ajt$ da am s$ n$d osmisl$no *o)a$& R$4it$8 1;$s)ona4ni# daj mi n$d osmisl$ni +na)# ot)rij na4in +a moj$ sa r($no samoost ar$nj$# *o)ai mi )oji od tal$nata tr$!a sada da u*otr$!im2& -nam da su ljudi i+n$nada )r$tali u sas im no i *osao i !ili *ot*uno s*oso!ni da ga o!a ljaju u+ sas im malu ili ni)a) u o!u)u& -ato o!ja it$8 1Sa r($no sam o!u/$n +a ;oans)i *lan mog i ota2# i ,ra!ro )oristit$ s $ *rili)$& N$)i ljudi rado daju# ali n$rado *rimaju& Od!ijaju daro $ +!og *onosa ili n$)og n$gati nog ra+loga# i tim$ !lo)iraju s oj$ )anal$# a n$i+osta no im ostan$ rlo malo ili ni(ta& J$dnoj $ni )oja j$ *o)lonila $li)u s otu no 4a# *onudili su dar od n$)oli)o ,iljada dolara& Ona j$ od!ila da ga *rimi# r$)a (i da joj no a4 n$ tr$!a& =!r+o *osl$ toga nj$na Jinansijs)a sr$dst a su 1!lo)irana2 i ona s$ na(la u dugu !as +a onoli)u sumu )oja joj j$ !ila *onud$na& >o $) tr$!a !lagodamo da *ri, ati ,l$! )oji mu s$ +a odu u+ rati < drago oljno si dao# drago oljno %$( i *rimiti& = $) *ostoji sa r($na ra not$a i+m$3u da anja i *rimanja i# mada tr$!a da daj$mo n$ ra+mi(ljaju%i o u+ ra%anju# )r(imo +a)on a)o n$ *ri, atimo ono sto nam s$ u+ rati? j$r s i daro i su od ;oga# a 4o $) j$ samo *osr$dni)& Onaj )oji *rima ni)ada n$ tr$!a da *omisli )a)o j$ onaj )oji daj$ siroma,& Kada mi j$ 4o $) da ao j$dan 4$nt# ja nisam r$)la8 1Jadni)# on j$d a mo$ s$!i da *riu(ti da mi toli)o da2& Vid$la sam ga +atim )ao !ogatog i us*$(nog# i )a)o mu na ir$ s $ sto mu *ri*ada& Misao j$ ta )oja j$ do s $ga toga i do $la& A)o j$ n$)o los *rimala4# mora da *ostan$ do!ar# ta)o da *rimi /a) i *o(tans)u mar)u# a)o mu j$ *o)lonj$na# da *ot*uno ot ori s oj$ )anal$ +a *rimanj$& Gos*od oli onoga )oji rado *rima# )ao i onoga )oji rado daj$& >$sto su m$ *itali +a(to s$ n$)o ra3a !ogat i +dra # a n$)o siroma(an i !ol$stan& Kad god *ostoji n$)a *osl$di4a# tu ima i u+ro)a# n$ma slu/ajnosti& Na o o *itanj$ odgo ara +a)on r$in)ama4ij$& >o $) *rola+i )ro+ mnoga ro3$nja i smrti# s $ do) n$ s*o+na istinu )oja ga oslo!a3a& On !i a *ono o *ri u/$n na +$maljs)i ni o *osr$dst om $lj$ )oja mu nij$ +ado olj$na# da !i *latio s oj$ )armi/)$ dugo $# ili 1is*unio s oju sud!inu2& Onaj )o s$ rodio !ogat i +dra u s om *ro(lom i otu j$ u *ods $snom umu imao sli)u !ogatst a i +dra lja& A onaj )o j$ siroma(an i !ol$stan# imao j$ sli)u !ol$sti i siroma(t a& >o $) na s a)om ni ou is*olja a u)u*an +!ir s oji, *ods $sni, $ro anja&

'odu($# ro3$nj$ i smrt su +a)oni )oj$ j$ st orio /o $)# j$r 1*lata +a gr$, j$ smrt2& Adamo *ad u s $snu misao nastao j$ usl$d $ro anja u d $ mo%i& 0ra i /o $)# du,o an /o $)# j$ i+ an ro3$nja i i+ an smrtiE On nij$ ni)ada ro3$n i ni)ada n$ umir$8 1Kao (to !$($ na*o/$t)u# on j$ sada i u $) %$ !itiE2 0ut$m istin$ /o $) !i a oslo!o3$n +a)ona )arm$# gr$,a i smrti# i ost aruj$ s$ na/inj$n na 1Nj$go u sli)u i *rili)u2& Slo!oda nam dola+i is*unja anj$m na($ sud!in$# i ost ar$nj$m ;oans)og *lana +a na( i ot& Gos*od %$ nam r$%i8 1Valjano si to uradio# do!ri i $mi slugo i# j$r si !io $ran u n$)oli)o st ari# u/ini%u t$ ladar$m mnogi, 5i sam$ smrti6? i u ra< dost t og Gos*oda 5 $/ni i ot62&

1Ti %$( to naloiti# i to %$ s$ us*osta iti na t oju +a*o $d&2 S $)oli)o do!ro )oj$ tr$!a da s$ *o)a$ u nas$m i otu# u ;oans)om umu j$ $% ost ar$na /inj$ni4a# i oslo!a3a s$ *ut$m na($g u aa anja ili i+go or$n$ r$/i& -ato moramo da *ri*a+imo# i +a*o $dimo da s$ ost ari samo ;oans)a *rimisao# j$r /$sto s ojim 1n$mamim r$/ima2 mo$mo *ri+ ati n$us*$, i n$sr$%u& -!og toga j$ i+u+$tno ano da s oj +a,t$ is*ra no *r$n$s$mo u r$/i# )ao (to j$ o!ja(nj$no u *r$t,odnom *ogla lju& A)o n$)o $li dom# *rijat$lja# odr$3$ni *osao ili !ilo )oju drugu do!ru st ar# n$)a u*uti +a,t$ +a 1!oans)im i+!orom2& Na *rim$r8 1;$s)ona/ni# ot ori *ut +a moj *ra i dom# mog *ra og *rijat$lja# moj *ra i *osao& -a, aljuj$m (to s$ milo(%u to na sa r($ni na/in sada ost aruj$&2 O aj drugi d$o i+ja $ j$ naj aniji& 0o+na ala sam j$dnu $nu )oja j$ traila ,iljadu dolara& >$r)a joj j$ na)on toga !ila *o r$3$na# *a su do!il$ ,iljadu dolara na im$ od(t$t$# ali taj no a$ nij$ do(ao na 1sa r($ni na/in2& Tr$!alo j$ da +a,t$ sro/i o a)o8 1;$s)ona4ni# +a, aljuj$m s$ (to j$ ,iljadu dolara )oji mi *ri*adaju *o !oans)om *ra u sada *u(t$no u o*ti4aj i u+ milost dos*$ a do m$n$ na sa r($ni na4in2& Kada ra+ ijamo Jinansijs)u s $st# tr$!a da +a,t$ amo da nam $li)$ s ot$ no 4a# )oj$ nam *o !oans)om *ra u *ri*adaju# u+ milost do3u na sa r($ni na4in& N$mogu%$ j$ da /o $) oslo!odi is$ n$go sto misli da j$ mogu%$# j$r j$ s*utan ograni/$nim o/$)i anjima *ods $snog& On mora da *ro(iri s oj a o/$)i anja da !i mogao da *rimi is$& Vrlo 4$sto s$!$ ograni/a amo u onom$ (to traimo& J$dan $ni) +atraio j$ da do odr$3$nog datuma do!ij$ ($st stotina dolara& On i, j$ i do!io# ali j$ )asnij$ 4uo da j$ umalo do!io ,iljadu dolara# a do!io j$ samo toli)o )ao *osl$di4u s oj$ i+go or$n$ r$/i& 1Oni ograni/i($ S $tog O4a i+ra$ls)og&2 ;ogatst o j$ st ar s $sti& Fran4u+i imaju j$dnu *ri*o $st )oja o o ilustruj$& N$)i siroma, j$ i(ao *ut$m )ad naid$ na *utni)a# )oji ga +austa i i r$/$8 1'ragi *rijat$lju# idim da si siroma(an& =+mi o aj grum$n +lata# *rodaj ga i !i%$( !ogat do )raja i ota2& Siroma, j$ !io *r$sr$%an +!og o a)o do!r$ sr$%$ i odn$o j$ grum$n )u%i& Odma, j$ na(ao *osao i *ostao toli)o us*$(an da nij$ *rodao grum$n +lata& 0ro(l$ su godin$ i *ostao j$ $oma !ogat& J$dnog dana j$ na *utu sr$o n$)og siroma,a& -austa io ga j$ i r$)ao mu8 1'ragi *rijat$lju# da%u ti o aj grum$n +lata i# a)o ga *roda(# *osta%$( !ogat do )raja i ota&2 0rosja) j$ u+$o grum$n# odn$o ga na *ro4$nu i ot)rio da j$ to samo m$sing& I ta)o idimo )a)o s$ *r i /o $) o!ogatio os$%aju%i s$ !ogatim# smatraju%i da j$ do!io +lato& S a)i /o $) nosi u s$!i grum$n +lata& Nj$go a s $st o +latu# o o!ilju# donosi

0ORI>ANJA I AFIRMA>IJE

!ogatst o u nj$go i ot& =*u%uju%i s oj$ mol!$# on *o/inj$ od )raja s og*uto anja# (to %$ r$%i# i+ja ljuj$ daj$ $%*rimio& 10r$ n$go m$ *o+o $t$# odgo ori%u am&2 N$ !i tr$!alo da n$)u aJirma4iju i+go orimo is$ od j$dnom# a)o imamo sa r($nu $ruE N$ tr$!a da molimo i *r$)linj$mo# $% da s$ n$*r$)idno +a, a< ljuj$mo sto smo do!ili& 10ustinja %$ s$ rado ati i *ro4 $tati *o*ut ru$&2 Radost )oja j$ jos u *ustinji 5stanju s $sti6 ot ara*ut +a oslo!adanj$& Molit a Gos*odnjaj$ u o!li)u +a*o $di i +a,t$ a8 1'aj nam danas na( ,l$! nasu(ni i o*rosti nam na($ dugo $ )ao sto mi o*ra(tamo duni4ima na(im2# i +a r(a a s$ u , ali8 1J$r T oj$ j$ >arst o i Mo% i Sla a# +au $)& Amin2& 1Sto s$ ti/$ d$la moji, ru)u# +a*o $di mi&2 'a)l$# molit a j$ +a*o $d i +a,t$ # , ala i +a, alji anj$& =/$ni) tr$!a da radi na tom$ da s$!$ u $ri )a)o su 1sa ;ogom s $ st ari mogu%$2& To j$ rlo la)o a*stra)tno i+ja iti# ali j$ malo t$$ )ada s$ suo/imo sa *ro!l$mom& J$dnoj $ni j$ !ilo n$o*,odno da u odr$d$nom r$m$ns)om ro)u dod$ do $li)$ s ot$ no 4a& -nala j$ da mora da ini n$(to da !i do(la do ost ar$nja 5j$r ost ar$nj$ j$ is*olj$nj$6# i traila j$ n$)i 1+na)2& S$tala s$ *o ro!noj )u%i i ugl$dala rlo l$* rui/asti *oni)lo ani no +a *a*ir& Os$tila j$ da j$ on 1*ri la4i2& Ja ila joj s$ misao8 1N$mam do oljno do!ar no +a *a*ir )oji !i mogao da ot ara *isma u )ojima su /$)o i na $li)$ s ot$ no 4a2& I ta)o j$ )u*ila taj no# )oji !i ra+um smatrao su i(nim i+dat)om& 'o) ga j$ drala u ru4i# )ro+ gla u joj j$ u magno $nju *ro(la sli)a nj$ sam$ )a)o ot ara )o $rat sa /$)om na $li)u sumu# i )ro+ n$)oli)o n$d$lja j$ no a$ +aista i do!ila& Rui/asti no +a *a*ir !io j$ nj$n most a)ti n$ $r$& O mo%i *ods $snog )oju usm$ra a $ra is*ri/an$ su mnog$ *ri4$& J$dan /o $) *ro $o j$ no% na n$)om s$os)om imanju& 0ro+ori na toj )u%i !ili su +a)u4ani# a on j$ usr$d no%i *o/$o da s$ gu(i# *a s$ )ro+ mra) dot$turao do *ro+ora& Nij$ mogao da ga ot ori# *a j$ *$sni4om ra+!io sta)lo# nadisao s$ s $$g a+du,a i mimo +as*ao& Nar$dnog jutra j$ *rim$tio da j$ ra+!io sta)lo ormana +a )njig$# a daj$ *ro+or /ita $ no%i ostao +at or$n& On j$ s$!i do!a io )is$oni) j$dnosta no misl$%i na )is$oni) Kada $ni) *o/n$ da +a,t$ a# ni)ada n$ tr$!a da u+ma)n$& 1N$)a onaj )o s$ )ol$!a n$ misli da %$ n$(to do!iti od Gos*oda&2 J$dan $ni) j$ j$dnom sasta io o u /ud$snu i+ja u8 1Kada +amolim O4a +a n$(to# +au+m$m odlu/an sta i )a$m8 AO/$# n$%u *ri, atiti ni(ta manj$ od onoga sto traim# $% samo is$EA2 Ni)ada n$ tr$!a da *ra imo )om*romis$8 10o(to si s $ uradio < stani&2 To j$ *on$)ad najt$i tr$nuta)& Ja lja s$ is)u($nj$ da odustan$mo# da u+ma)n$mo# da u/inimo )om*romis& 1I onaj slui )o samo stoji i /$)a&2 Ost ar$nja /$sto dola+$ u *osl$dnj$m tr$nut)u# j$r t$) tada s$ *r$*u(tamo# to j$st#

*r$staj$mo da ra4ionalno r$+onuj$mo# i ;$s)ona/na mudrost do!ija *rili)u da d$luj$& 1Na /o $)o $ mla)$ $lj$ odgo ara s$ mla)o# a nj$go $ n$str*lji $ $lj$ odlau s$ un$dogl$d ili s$ nasilno is*unja aju&2 J$dna $na m$ j$ u*itala +a(to stalno gu!i ili lomi s oj$ nao/ar$& Ot)rili smo da j$ /$sto go orila s$!i i drugima8 1Vol$la !i, da s$ r$(im nao/ara2& I ta)o j$ nj$na n$str*lji a $lja na nasilan na/in is*unj$na& Tr$!alo j$ da trai sa r($ni id# a onaj$ u *ods $st un$la samo $lju da s$ r$(i nao/ara# i +ato i, j$ n$*r$stano lomila ili gu!ila& ' a sta a u umu u+ro) su gu!it)a8 omalo aa anj$# )ao u slu/aju $n$ )oja nij$ u aa ala s og mua# ili stra, od gu!it)a# )oji u *ods $sti st ara sli)u gu!it)a& Kada j$ u/$ni) s*oso!an da s$ oslo!odi s og *ro!l$ma 5da *r$!a4i s oj$ !r$m$6 do%i %$ do tr$nutnog ost ar$nja& J$dnog olujnog dana n$)a $na j$ ,odala uli4om )ada joj j$ $tar o)r$nuo )i(o!ran nao*a)o& 0o(la j$ da *os$ti n$)$ ljud$ )oj$ *r$ toga ni)ad nij$ id$la i nij$ ,t$la da s$ *r i *ut s njima sr$tn$ sa rastur$nim )i(o!ranom u ru)ama& Nij$ mogla da ga !a4i# *o(to nij$ !io nj$n# t$ j$ ta)o u o/aju u+ i)nula u s$!i8 1O ;o$# *o!rini s$ +a o aj )i(o!ran# j$r ja n$ +nam (ta %u s njimE2 I+n$nada# /ula j$ )a)o joj n$)o go ori8 1Gos*o3o# ,o%$t$ li da am *o*ra im )i(o!ran@2 ;io j$ to majstor )oji *o*ra lja )i(o!ran$& On joj j$ *o*ra io )i(o!ran do) j$ ona oti(la u *os$tu# a )ad s$ ratila# do!ilaj$ )i(o!ran u is*ra nom stanju& 0r$matom$# u $) nam j$ *ri ru4i n$)o )o *o*ra lja )i(o!ran$# )ada )i(o!ran 5ili situa4iju6 *r$*ustimo u ;oj$ ru)$& N$)o us)ra%i anj$ u $) tr$!a da *ro*ratimo aJirma4ijom& J$dnom su m$ )asno u no% *o+ ali t$l$Jonom da o!a im tr$tman +a /o $)a )oga ni)ada nisam id$la& On j$# )a)o s$ is*osta ilo# !io t$()o !ol$stan& Sasta ila sam sl$d$%u i+ja u8 10ori/$m *ostojanj$ o $ !ol$sti& Onaj$ n$st ama# i *r$ma tom$ n$ mo$ u%i u nj$go u s $st& O aj /o $) j$ sa r($na +amisao ;oans)og uma# /ista su*stan4a )oja is*olja a sa r($nst o2& = ;oans)om umu n$ *ostoj$ r$m$ i *rostor# +ato r$/ odma, sti$ do s og odr$di(ta i n$ 1 ra%a s$ *ra+na2& >$sto m$ *itaju u /$mu j$ ra+li)a i+m$du i+uali+a4ij$ i i+ionarst a& Vi+uali+a4ija j$ m$ntalni *ostu*a) )ojim u*ra lja ra+um# ili s $sni um& Vi+ionarst o j$ du,o an *ostu*a) )ojim u*ra lja intui4ija# ili nads $sni um& =/$ni) tr$!a da o!u/i s oj um da *rimi !lj$s)o $ nada,nu%a i ra+radi 1!oans)$ sli)$2 *ut$m n$d osmisl$ni, +na)o a& Kada mo$mo da )a$mo8 1$lim samo ono (to ;og +a m$n$ $li2# lan$ $lj$ n$staju i+ na($ s $sti# i do!ijamo no i *lan od Vr,uns)og ar,it$)t$# od ;oga u nama& ;oji *lan +a s a)og /o $)a *r$ a+ila+i ograni/$nja ra+uma# i u $) j$ *ra $dno odm$r$n# sadra aju%i +dra lj$# !ogatst o# lju!a i sa r($no samoost ar$nj$& Mnogi u s ojoj ma(ti grad$ s$!i !ungalo # onda )ada !i tr$!alo da +idaju *alatu& A)o u/$ni) *o)u(a na silu da i+a+o $ situa4iju 5*osr$dst om ra+uma6 on j$ do odi do +astoja& 1Ja %u to u!r+ati2# )a$ Gos*od& Mi tr$!a da d$luj$mo samo

*osr$dst om intui4ij$ ili n$d osmisl$ni, +na)o a& 1=s*o)oji s$ u Gos*odu i /$)aj str*lji o& V$ruj u Nj$ga# i on %$ u/initi da s$ to d$si&2 Vid$la sam da +a)on d$luj$ na )rajnj$ +a*anjuju%i na/in# j$dna u/$ni4a j$ i+ja ila da joj j$ n$o*,odno da do sl$d$%$g dana ima sto dolara& Morala j$ da *lati n$)i i+u+$tno o+!iljan dug& Ja sam 1i+go orila r$/2# )a+a (i joj da 'u, 1ni)ada n$ )asni2 i daj$ ono (to joj tr$!a na do, at ru)$& Ist$ $/$ri mi j$ t$l$Jonirala da m$ o!a $sti o /udu& R$)la j$ )a)o joj s$ ja ila misao da od$ u !an)u i *rou/i n$)$ r$dnosn$ *a*ir$ )oj$ j$ tamo /u ala& 0r$gl$dala j$ *a*ir$# a na dnu nj$nog s$Ja !ila j$ no a no /ani4a od sto dolara& Ostala j$ +a*anj$na# r$)a (i mi )a)o +na da ni)ada nij$ tamo osta ila tu no /ani4u# j$r j$ *a*ir$ mnogo *uta *r$gl$dala& Moda j$ to !ila mat$rijali+a4i ja# )ao (to j$ Isus mat$rijali+o ao ,l$! i ri!u& >o $) %$ dosti%i stadijum )ada %$ nj$go a 1r$/ *ostati st amost2# )ada %$ s$ odma, mat$rijali+o ati& 10olja# sa+r$la +a o!ilnu $t u2# ost ari%$ s$ odma,# )ao i s a /uda .risto a& Samo im$ Isusa .rista nosi u s$!i ogromnu mo%& Ono o+na4a a Ost ar$nj$ Istin$& On j$ r$)ao8 1Stagod od O4a u moj$ im$ +atrait$# on %$ am dati2& Mo% o og im$na u+di$ u/$ni)a u /$t rtu dim$n+iju# gd$ !i a oslo!o3$n s i, astralni, i *si,i/)i, uti4aja i *ostaj$ 1n$uslo lj$n i a*solutan# )ao (to j$ i Sam ;og n$uslo lj$n i a*solutan2& Vid$la sam da su mnoga i+l$/$nja *ostignuta )ori(%$nj$m r$/i8 1= im$ Isusa .rista2& .rist *r$dsta lja i oso!u i *rin4i*& .rist u s a)om /o $)u j$ nj$go Is)u*it$lj i S*as$nj$& .rist u nama j$ nas$ so*st $no ja i+ /$t rt$ dim$n+ij$# /o $) sa4inj$n na ;oju sli)u i *rili)u& To j$ so*st o )oj$ n$ +na +a n$us*$,# nij$ u*o+nalo !ol$st i tugu# ni)ada nij$ ro3$no i ni)ada n$ umir$& To j$ 1us)rsnu%$ i i ot2 s a)og /o $)aE 1Nij$dan /o $) n$ dola+i O4u# osim *r$)o Sina2# +na4i da ;og# =ni $r+alno# )oji d$luj$ na m$stu *os$!nog# *ostaj$ .rist u /o $)u# do) S $ti 'u, *odra+um$ a ;oga na d$lu& Mi ta)o s a)oga dana is*olja amo S $to Trojst o O4a# Sina i S $tog 'u,a& >o $) tr$!a da od mi(lj$nja st ori um$tnost& Vr,o ni Mislila4 j$ um$tni) i !rilji o odi ra/una da na *latnu s oga uma osli)a a samo ;oji *lan& On to sli)a +nala/)im *ot$+ima snag$ i odlu/nosti# u+ sa r($nu $ru da n$ma sil$ )oja mo$ da naru(i sa r($nst o o i, sli)a# i da %$ on$ is*oljiti u nj$go< om i otu id$al *r$to/$n u st arnost& >o $)u j$ data s a mo% da 5*ut$m *ra ilnog ra+mi(ljanja6 s oj$ n$!o s*usti na s oju +$mlju# i to j$ 4ilj 1Igr$ i ota2& J$dnosta na *ra ila su n$ustrasi a $ra# n$o*iranj$ i lju!a E N$)a s a)i /itala4 sada !ud$ oslo!o3$n onoga (to ga $)o ima dri +aro!lj$nim# (to s$ is*r$/ilo i+m$du nj$ga i onoga sto mu *ri*ada# i n$)a 1s*o+na istinu )oja ga /ini slo!odnim2 < slo!odnim da ost ari s oju sud!inu# da do $d$ do is*unj$nja 1;oans)i *lan s og i ota8 -dra lj$# ;ogatst o# Lju!a i sa r($no

Samoost ar$nj$2& 1;udit$ *r$o!ra$ni *r$*orodom s oga uma&2